BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARI YIL DERSLERİ FZK101 FİZİK I (3 2 4) 6 AKTS Boyut ve birim analizleri. Vektörler. Bir, iki boyutta ve dairesel hareket. Newton kanunu ve uygulamaları. İş ve enerji. Enerjinin korunumu. Lineer momentum ve çarpışmalar. Katı cisimlerin bir eksen etrafında dönmesi. Açısal momentum ve tork. Statik denge ve esneklik. Salınım hareketi. Termodinamiğe giriş. FZK101 PHYSICS I (3 2 4) 6 ECTS Physics and measurement, motion in one dimension, vectors, motion in two dimensions, the laws of motion, circular motion and other applications of Newton's laws, work and kinetic energy, potential energy and conservation of energy, linear momentum and collisions, rotation of a rigid body around a fixed axis, rolling motion and angular momentum, static equilibrium and its properties. Introduction to thermodynamics. TUD101 TÜRK DİLİ I (2 0 2) 2 AKTS Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil kültür münasebeti, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Hece bilgisi, İmla kuralları ve uygulaması, Noktalama işaretleri ve uygulaması. TUD101 TURKISH LANGUAGE I (2 0 2) 2 ECTS What is language?, What is importance and the station in national life of language as a social institution?, Language- Culture Relationship, The station of Turkish Language in world languages, Development and Historical Periods of Turkish Language, Current Situation and Expansion Areas of Turkish Language, Phonetics in Turkish and Their Classification, Turkish Audio Features and Rules About Phonology, Syllable Information, Orthographic Rules and Their Applications, Punctuations and Their Applications. AİT101 ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI TARİHİ I (2 0 2) 2 AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile ilgili kavramlar, Osmanlı yenileşme süreci, I. ve II. Meşrutiyet Dönemleri, Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali, I. Dünya Savaşı ve sonuçları, Mondros Mütarekesi ve sonrasındaki gelişmeler, Mili Mücadele kapsamındaki kongreler, Son Osmanlı Mebusan Meclisi nin aldığı Misak-ı Milli kararları, TBMM Dönemi, Kurtuluş Savaşı'ndaki cepheler ve Mudanya Ateşkes Antlaşması, Milli Mücadele de takip edilen Dış Politika, Lozan Barış Antlaşması nın yorumlanması. AİT101 PRINCIPALS OF ATATURK AND REVOLUTION HISTORY I (2 0 2) 2 ECTS The major principles of Ataturk and Turkish Revolution. Turkish Revolution as well as the principles of Ataturk are very important for Turkish education system. From the primary

2 school through the university education, this subject is taken very seriously and it is compulsory for all students. Therefore this university level class aims to teach and directs students to understand these principles in detail. INS101 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (2 0 2) 3 AKTS Mühendisliğin tanımı ve kısa tarihçesi, bilim ve teknoloji, bilim ve teknoljinin tarihsel gelişimi inşaat mühendisliğinin tanımı, inşaat mühendisliğinin uygulama alanları, mühendislik ahlakı, mühendislik malzemeleri ve özellikleri, mekanik davranışın genel özellikleri, mühendislikte deney, ölçme teknikleri ve hataları, veri takdimi ve verilerin analizi, teknik yazılı ve sözlü rapor hazırlama, mühendislik eğitiminin tarihi ve temelleri, inşaat mühendisiliğinin uygulama ve araştırma alanları, mesleki sorumluluklar, uluslararası birim sistemi (SI). INS101 INTRODUCTION TO CIVIL ENGINEERING (2 0 2) 3 ECTS Brief history and definiton of engineering, science and technology, historical development of science and technology, definition of civil engineering, basic application areas of civil engineering, eenginnering ethics, basic materials using in engineering applications and their properties, general rules of mechanical behavior, experiments in engineering, measurement techniques and errors, analysis and representation of datas, technical reports and presentations history and fundamentals of engineering education, research and application areas of civil engineering and Professional responsibilities of civil engineers, international systems of units (SI). INS 103 TEKNİK RESİM (2 2 3) 5 AKTS Teknik resim araç ve gereçlerinin tanıtımı ve kullanımı, kağıt formları,çizgi türleri, yazı normları, ölçekler, lejant gösterimi, geometrik çizimler, izdüşümler, aksenometrik çizimler, perspektif görünüşler, kot gösterimi ve taramalar, kesit çizimleri, planlar (vaziyet planı, kat planı, teçhizat planı,kalıp planı, kolon aplikasyon planı, temel planı ve detayları, kiriş kesitleri ve açılımları, donatı detayları), birleşim noktası detayları, uygulamalar. INS 103 TECHNICAL DRAWING (2 2 3) 5 ECTS Drawing instruments and their usage, drawing paper forms, lettering, dimensioning and symbols, geometric drawings, orthographic drawing, pictorial drawing, sectioning, charts and graphs, plans (layout plan and details, application plan, foundation plan and details, beam sections, reinforcement detailing), drawing of joints and detaling, engineering drawing applications. KIM101 TEMEL KİMYA (2 1 3) 4 AKTS Giriş, madde ve ölçme, atomun yapısı, kimyasal bağlar ve molekül geometrisi, kimyasal eşitlikler ve nicel bağıntılar, gazlar, çözeltiler, kimyasal kinetik ve kimyasal denge, kimyasal termodinamik, elektrokimya. KIM101 BASIC CHEMISTRY (2 1 3) 4 ECTS Introduction, matter and measurement, structure of the atom, chemical bonds and molecular geometry, chemical equations and quantitative relations, gasses, solutions, chemical kinetics and chemical equilibrium,chemical thermodynamics, electrochemistry. MAT101 MATEMATİK I (4 0 4) 6 AKTS Reel kompleks sayılar, analitik geometriye giriş: Kartezyen koordinat sistemi, fonksiyonlar ve grafikler, daire ve konik kesitlerin denklemleri: Eksenlerin ötelenmesi, asimtotlar: Düzlemde

3 vektörler, cebirsel fonksiyonların diferansiyeli (türevi): Limit, türev ve formülleri, ters ve implısit fonksiyonlar, ekstrem değerler, rolle ve ortalama değer teoremleri, extrem teori uygulamaları: Trigonometrik, logaritmik ve üstel fonksiyonlar ve türevleri. MAT101 MATHEMATICS I (4 0 4) 6 ECTS Numbers, Lines, Circles and parabolas, Functions and Their Graphs, Trigonometric Functions, Limit and Limit Rules, Continuity, Derivative and derivative Rules, The Chain Rule and Parametric Equations, Derivatives of Trigonometric Functions, Inverse functions and their derivatives, Derivatives of Logaritmic and exponantial functions, Implicit Differentiation, Monotonic Functions and the First Derivative Test, Extreme values of Functions, The Mean Value Theorem, Concavity, Curve Sketching, Indeterminate Forms and L Hospital s Rule, Differentials, System of linear equations, matrices and determinants. ENG101 İNGİLİZCE I (2 0 2) 2 AKTS Ders, öğrencilerin dilbilgisel ve dilbilimsel açıdan doğru yapıları tanıyarak gramer bilgilerini pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinliklerle gerekli beceri ve stratejileri geliştirmelerini; dil öğrenme sürecini pekiştirmek için "okuma", "konuşma", "yazma" ve "dinleme" den oluşan dört becerinin anlamlı parçalarda bir arada kullanımını; kelimelerin kullanımı ve ekleri gibi gramer özelliklerini ve anlamlarını öğrenerek belli kelimelerin aktif bir şekilde kullanımını ve tanınmasını; kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma stratejilerini geliştirme ve karşılaşılan metinlerde bilinmeyen kelimeleri tahmin etme becerisini geliştirmeyi ve dilin işlevlerinin kullanabilmeyi içerir. ENG101 ENGLISH I (2 0 2) 2 ECTS This lesson aims for the students to identify grammatically and linguistically correct structures of Basic English, use and identify actively English words, read and understand English texts and express themselves in writing and verbally. 2. YARI YIL DERSLERİ FZK104 FİZİK II (2 1 3) 4 AKTS Elektrik alanları, Gaus yasası, elektriksel potansiyel, sığa ve dielektrikler, akım ve direnç, doğru akım devreleri, manyetik alanlar, manyetik alanın kaynakları, Faraday yasası, indüktans, alternatif akım devreleri, elektromanyetik dalgalar. FZK104 PHYSICS II (2 1 3) 4 ECTS Electric fields, Gauss's law, electric potential, capacitance and dielectrics, current and resistance, DC circuits, magnetic fields, sources of magnetic field, Faraday's law, inductance, alternating current circuits, electromagnetic waves. INS102 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM (1 2 3) 4 AKTS Güncel çizim programları yardımıyla her türlü yapı resim ve detaylarının (planlar, görünüşler, kesitler, tablolar, vs.) bilgisayar ortamında çizimi, çıktılarının alınması, proje düzenleme esasları, bilgisayar destekli örnek proje hazırlanması. INS102 COMPUTER AIDED TECHNICAL DRAWING (1 2 3) 4 ECTS Drawing construction projects and details (plans, views, cross sections, tables, etc.) using current drawing programmes in computers, taking their print-outs, arrangement of projects, computer-aided project drawing.

4 INS104 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA (2 2 3) 4 AKTS Programlama dilleri, algoritma ve akış şemaları, Bilgisayar ile iletişim kurma emirleri, Güncel bir programlama dilinin (BASIC, FORTRAN, C++ vs.) temel komutları, Bir programın derlenmesi ve çeşitli programlama örnekleri, alt programlar. Mühendislikten örnek uygulamalar. INS104 COMPUTER PROGRAMMING (2 2 3) 3 ECTS Programming languages, algorithm and flow charts, commands to communicate with computers, basics of an up-to-date language (BASIC, FORTRAN, C++). Compilation of a program and various programming examples. Example programming applications about engineering. MAT102 MATEMATİK II (4 0 4) 6 AKTS Belirli integral, İntegral hesabın temel teoremleri, Belirsiz integral, Temel integral formülleri, Çeşitli İntegral alma teknikleri, trigonometrik integraller, Genelleştirilmiş İntegraller, Belirli integralin uygulamaları: alan, hacim, yüzey alanı, yay uzunluğu, ağırlık merkezi, Diziler ve seriler, Diziler ve serilerde yakınsaklık, Seriler için yakınsaklık testleri, Kuvvet serileri ve yakınsaklık yarıçapı. Taylor Formülü, Parametrik eğriler ve Kutupsal koordinatlar, Kutupsal Koordinatlarda alan ve uzunluk. MAT102 MATHEMATICS II (4 0 4) 6 ECTS The Definite Integral, The Fundamental Theorem of Calculus, Indefinite Integrals, Basic integration formulas, Various integration tecniques, Trigonometric integrations, Generalized intgrals, Application of Definite Integrals: Areas, Volumes, Lengths of Plane Curves, Center s of Mass, Sequences and Series, Convergence of sequences and series, Convergence Tests for Series, Power Series and radius of convergence, Taylor Formula, Parametric curves and Polar coordinates, Area and length in polar coordinates. INS106 STATİK (4 0 4) 6 AKTS Mekaniğin tanımı ve bölümlenmesi. Rijit cisimler mekaniğine giriş, Düzlem kuvvetler sistemi, serbest-cisim diyagramı, bileşke kuvvet, kuvvetlerin taşınması, yayılı kuvvetler, moment kavramı, denge denklemleri, kuvvet çiftleri, uzay kuvvetler sistemi, rijit cisimlerde eşdeğer kuvvet sistemleri, rijit cisimlerin dengesi, düzlem kafes sistemler, kirişler ve mesnet tepkileri, kablolar, ağırlık merkezi, alan momenti, uzay kuvvetler, sürtünme. INS106 STATICS (4 0 4) 6 ECTS Definition of mechanics, and division of concepts. Introduction to rigid body mechanics. Planer force systems, freebody diagrams, resultant force, moving of loads in plane, distributed forces. Concept of moment, equilibrium equations, force couples. Force systems in space, equivalent force systems for rigid bodies, equilibrium of rigid bodies. Space frame systems, beams and support reactions. Cables, center of gravity, moment of area, forces in space, friction.

5 TUD102 TÜRK DİLİ II (2 0 2) 2 AKTS Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, Kelime türleri, Cümlenin unsurları, cümle tahlili uygulaması, Anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, Dilekçe, tutanak, mektup ve çeşitleri, Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak esaslar, TUD102 TURKISH II (2 0 2) 2 ECTS Analysis of the word structure, word types and groups, sentence structure and the semantic features of Turkish, by studying texts from contemporary Turkish literature. AİT102 ATATÜRK İ.İ.TARİHİ II (2 0 2) 2 AKTS Türk İnkılabının Yürütülmesindeki Özellikler, Hukuk Sisteminin Kurulması, Eğitim Sisteminin Kurulması, Ekonomi ve Maliye Alanında Harcanan Çabalar, Toplumsal Yaşayışı Düzenleyen Diğer Yenilikler, Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyetinin Dış Siyaseti, Ünite Eki: Atatürk'ün Ölümü, Atatürk'ün Döneminden Sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin İç ve Dış Siyaseti, Atatürk İlkeleri Genel Olarak, Atatürk İlkeleri - Cumhuriyetçilik, Atatürk İlkeleri - Milliyetçilik (Ulusçuluk), Halkçılık ve Devletçilik, Laiklik, İnkılapçılık, Genel Değerlendirme. AİT102 PRINCIPALS OF ATATURK AND REVOLUTION HISTORY II (2 0 2) 2 ECTS Conduction Features of Turkish Revolution, The Establishment of Legal System, The Establishment of Education System, Efforts in the field of Economy and Finance, Other Innovations in Organizing Social Life, The Internal Politics (Domestic Policy) of the Republic of Turkey in the Period of Ataturk, The Foreign Policy of the Republic of Turkey in the Period of Ataturk, Attachment Unit: The Death of Ataturk, Domestic and Foreign Policy of The Republic of Turkey After The Period of Ataturk, Ataturk s Principles: Republicanism, Nationalism, Populism, Etatism, Secularism (Laicism), Revolutionism, Ataturk s Reforms, General Assesment. ENG102 İNGİLİZCE II (2 0 2) 2 AKTS Öğrencilerin dilbilgisel ve dilbilimsel açıdan doğru yapıları tanıyarak gramer bilgilerini pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinliklerle gerekli beceri ve stratejileri geliştirmelerini; dil öğrenme sürecini pekiştirmek için "okuma", "konuşma", "yazma" ve "dinleme" den oluşan dört becerinin anlamlı parçalarda bir arada kullanımını; "Arayarak Okuma" ve "Ayrıntılı Okuma" gibi stratejilerin kullanılması ve geliştirilmesini; metinlerin yorumlanması için zihinsel yetilerin harekete geçirilmesini; kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma stratejilerini geliştirme ve karşılaşılan metinlerde bilinmeyen kelimeleri tahmin etme becerisini geliştirmeyi ve dilin işlevlerini kullanabilmeyi içerir. ENG102 ENGLISH II (2 0 2) 2 ECTS This course aims for students to implement educational activities in order to reinforce basic English knowledge gained from YDL185, learn and keep in mind words and improve skills and strategies when needed, read texts by using reading strategies they have learned, provide them with English writing skills accordance with their needs and levels.

6 3. YARI YIL DERSLERİ INS201 MALZEME BİLİMİ (3 0 3) 4 AKTS Mühendislik malzemelerinin genel özellikleri ve iç yapısı, atomik dizilişler ve dislokasyonlar, Kuvvet kavramı, gerilme, şekil değiştirme, elastikiyet, Hook kanunu,elastik ve plastik davranış, viskozite, viskoelastisite, yorulma, süneklik, pekleşme, gevrek malzeme, malzemelerde sertlik, tokluk, sönümleme özellikleri, plastik, cam, seramik malzemelerin genel özellikleri. INS201 MATERIALS SIENCE (3 0 3) 4 ECTS General properties and structures of materials, atomic structure and dislocations, force concept, strength, strain and elasticity, Hooke s Law, elastic and plastic behavior, viscosity, viscoelasticity, fatigue, ductility, hardening, brittle materials, hardness, toughness, damping properties of materials, plastics, glass, general properties of ceramic materials. INS203 MÜHENDİSLİKTE İSTATİSTİK METOTLARI (3 0 3) 3 AKTS İstatistiğin mühendislikte önemi. Olasılık teorisi. Dağılımların parametreleri. Frekans analizi ve Parametrelerin tahmini. Önemli olasılık dağılım fonksiyonları. Örnekleme dağılımları. İstatistik hipotezlerin kontrolü. Regresyon analizi. INS203 STATISTICAL METHODS IN ENGINEERING (3 0 3) 3 ECTS Importance of statistics in engineering. Probability theory. Parameters of distributions. Frequency analysis and estimation of parameters. Important probability distribution functions. Sampling distrubitions. Testing of statistical hypothesis. Regression analysis. INS205 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ (2 0 2) 3 AKTS Giriş ve tanımlar, Jeolojinin gelişimi ve uğraşı alanları ile İnşaat işlerinde yararları. Yerkabuğunu oluşturan esas mineraller. Tortul, magmatik, metamorfik taşlar ve bunların mühendislik özellikleri, mühendislik işleri açısından sınıflandırılmaları ve önemleri. Jeolojik yapı ve bunların jeolojik haritaları. Heyelanlar ve kaya şevlerin duyarlılığı. Baraj, tünel ve yer altı yapıları, temel jeolojisi, Depremler ve Türkiye deprem bölgeleri. Taş ocağı işletme yöntemleri, yapı taşları ve bunlarla ilgili uygulamalar. INS205 ENGINEERING GEOLOGY (2 0 3) 3 ECTS Introduction, developments of Geology science and geological application in civil engineering projects.structure of earth crust. Definition and classification of minerals and rocks. Rock forming minerals. Igneous rocks. Sedimentation and sedimentary rocks. Metamorphous and metamorphic rocks Geological Maps. Slope Stability of Rocks. Geotechnical investigations in dams, tunnel and construction sites. Earthquakes and earthquake zones in Turkey. Classification and applications of rocks for constructions. INS207 MUKAVEMET I (3 1 3) 6 AKTS Giriş. Mukavemetin dayandığı temeller. İç kuvvet. Şekil değiştirme. Gerilme ve şekil değiştirme bağıntıları. Şekildeğiştirme enerjisi. Katı cisimlerin mekanik özellikleri. Periyodik yükleme ve yorulma. Kırılma hipotezleri. Emniyet katsayısı ve emniyet gerilmesi. Kesit tesir diyagramlar. Atalet momenti. Basit mukavemet halleri, eksenel normal kuvvet, kesme, burulma ve basit eğilme.

7 INS207 STRENGTH OF MATERIALS I (3 1 3) 6 ECTS Introduction, fundamentals of strength of materials, internal forces, stres and strain equations; strain energy, mechanical properties of rigid bodies, periodic loading and fatique, fracture hypothesis, safety factor and working stress, normal force, shear forve and bending moment diagrams, moment of inertia, deformation of members under axial loading, shear; torsion and bending. INS209 DİNAMİK (4 0 4) 5 AKTS Giriş, tanımlama, maddesel noktanın kinematiği ve kinetiği, Newton kanunları, dirençli hareket, noktalar sistemi, gök mekaniği, çarpışma, kütlesi değişen noktanın hareketi, iş ve enerji. İmpuls ve momentum. Rijit cisimlerin kinematiği. Rijit cisimlerin iki ve üç boyutlu kinetiği. Mekanik titreşimler. INS209 DYNAMICS (4 0 4) 5 ECTS Introduction, concepts and definitions. Newton s Laws of Motion, Kinematics, and kinetics of material particle, work and energy concepts, work and energy, impuls and momentum. Dynamics of rigid bodies, kinetics and kinematics of rigid bodies in two and three dimensions, mechanical vibrations. MAT291 DİFERANSİYEL DENKLEMLER (4 0 4) 6 AKTS Diferansiyel denklemlerin tanımı, çeşitleri ve sınıflandırılması, Çözüm kavramları., Birinci mertebeden diferansiyel denklemler, Bazı özel çözüm yöntemleri (çarpanlarına ayırma, değişken değiştirme, kutupsal koordinatlara dönüştürme, mertebe yükseltme.), İkinci mertebeden denklemler, Sabit katsayılı denklemler için operatör yöntemi, Sabitin değişimi yöntemi, Değişken katsayılı diferansiyel denklemler, Diferansiyel denklem sistemleri. Kısmi diferansiyel denklemler. MAT291 DIFFERENTIAL EQUATIONS (4 0 4) 6 ECTS Definition of differential equations, classification of differential equations and solution concepts. 1st order differential equations. Special types of solution methods (seperation of coefficients, seperation of variables, transformation to polar coordinates etc...). Second order differential equations, operator method for constant coefficients, method for changing of constant, differential equations with variable coefficients. Systems of differential equations, partial differential equations. SOSYAL SEÇMELİ DERS (2 0 2) 3 AKTS SOCIAL ELECTIVE COURSE (2 0 2) 3 ECTS 4. YARI YIL DERSLERİ INS202 YAPI MALZEMESİ (3 1 3) 5 AKTS Çeşitli yapı malzemeleri ve bağlayıcıların (Yapı çeliği, bitümlü malzeme, kil, puzolanlar, ahşap, doğal yapı taşları, mineral agregalar, kireç, alçı, çimento çeşitleri) üretimi, çeşitleri, yapıda kullanılışı. Fiziksel, kimyasal ve mekanik özelliklerinin deneylerle saptanması. Betonun üretimi, sınıflandırılması, betonun denetimi, bakımı ve kalite kontrolü, Taze betonun özellikleri ve deneyleri, sertleşmiş beton özellikleri ve tahribatlı, tahribatsız deneyleri. Beton karışım hesabı.

8 INS202 MATERIALS OF CONSTRUCTION (3 1 3) 5 ECTS General properties and production methods of structural steel, bituminous materials, clay, puzzolanic materials, timber, natural stones, mineral aggregates, lime, plaster and types of cement, experimental methods on physical-chemical and mechanical properties of structural materials, production methods and classification of concrete, properties of fresh and hardened concrete, destructive and non-destructive test methods on hardened concrete, mix design of concrete, fundamental laboratory tests on construction materials. INS204 SAYISAL ANALİZ (2 1 2) 4 AKTS Sayısal hesaplamalarda hata, Lineer olmayan denklemlerin köklerinin bulunması, Interpolasyon, Bisection ve Newton Raphson Methodları, Fonksiyonların yaklaşık hesabı, Sayısal integrasyon, Diferansiyel denklemlerin çözümü için sayısal yöntemler, lineer denklem sistemlerinin sayısal çözümü. INS204 NUMERICAL ANALYSIS (2 1 2) 4 ECTS Numerical error in numerical calculations, reasons of error. Root finding of non linear equations. Bisection and Newton Raphson Methods, Interpolation, approximating theory. Numerical integration techniques. Numerical methods for solution of differential equations, numerical solution of linear and non linear differential equations. INS206 ÖLÇME BİLGİSİ (2 1 2) 4 AKTS Topografyanın tanımı. Ölçü birimleri. Ölçme hataları, haritaların sınıflandırılması. Ölçekle arazide noktaların ve doğruların belirlenmesi. Uzunluk ölçümü. Dik inip, çıkma araçları. Topografya aletlerinde ortak parçalar. Teodolit. Açı ölçme yöntemleri. Poligon dizileri. Yükseklik farklarının ölçülmesi. Nivonun kullanılması ve ölçmelerinin değerlendirilmesi. Arazide boyuna ve enine kesitlerin çıkarılması. Takeometrik ölçmeler planın çizimi. Yeryüzünün gösterilmesi. Alan ve hacim hesapları. Aplikasyon ölçmeleri. Arazi Uygulamaları. INS206 CONSTRUCTION SITE SURVEYING (2 1 3) 4 ECTS Introduction, Definitions, Kinds Of Errors, Length Measurements, Detail Surveys Angles Measurements, The basic mathematical treatments, Polygons, measurements of area, Determination Of Heights Of Points Using Geometric Leveling, Trigonometric Leveling, Tacheometry, tacheometric map production. Drawing Of Contour Maps, Simple Horizontol curves and land applications of simple curves. INS208 MUKAVEMET II (2 1 3) 5 AKTS Kesmeli eğilme; gerilme ve şekil değiştirmelerin dönüşümü; asal gerilmeler; maksimum kayma gerilmesi; maksimum ve minimum normal gerilme; düzlem gerilme için Mohr çemberi; düzlem gerilme altında düktil malzemelerin akma kriteri; ince cidarlı basınç kanalları; kiriş ve şaftların tasarımı; yük kesme kuvveti eğilme momenti arası ilişkiler; integral yoluyla kirişlerin elastik eğrisi; Hiperstatik kirişler, süperpozisyon metodu;, moment-alan metodu; enerji metotları. INS208 STRENGTH OF MATERIALS II (2 1 3) 5 ECTS Transverse loading. Transformations of stress and strain, principal stress, maximum shearing stress, maximum and minimum normal stress, Mohr s Circle for Plane Stress, Yield criteria for ductile materials under plane stress. Stresses in thin walled pressure vessels, Design of beams and shafts for strength. relations among load, shear and bending moment. Deflection of beams

9 by integration. Statically indeterminate beams, method of superposition to statically indeterminate beams. Deflection of beams by moment-area method. Energy Methods. INS210 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ (2 0 2) 3 AKTS Temel kavramlar. Faiz. Faiz oranı. Basit faiz. Bileşik faiz. Paranın zaman değeri. Enflasyon. Vergiler. Nakit akışları. Yıllık bileşik faiz ve ilgili faiz faktörleri. Faiz faktörleri ve çözüm yöntemleri arasındaki cebirsel ilişkiler. Farklı dönemli bileşik faiz. Nominal ve efektif faiz oranları. Devamlı bileşik faiz. Süreksiz ve sürekli ödemeler. Ekonomik eşitlik. Sermayenin maliyeti. Stok değeri. Bono değeri. Minimum geri dönüş oranı. Açık pazar değeri. INS210 ENGINEERING ECONOMICS (2 0 2) 3 ECTS Basic concepts. Interest. Interest rate. Simple interest. Compounded interest. Time value of money. Inflation. Taxes. Cash flows. Annual compounded interest and related interest factors. Algebraic relationships between interest factors and solution methods. Compounded interest that has different periods. Nominal and effective interest rates. Continuous compunded interest. Discontinuous and continuous payments. Economic equality. Cost of capital. Stock value. Bond value. Minimum rate of return. Open market value. INS212 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ (4 0 4) 6 AKTS Diferansiyel denklemlerin uygulamaları; birinci mertebeden ve basit yüksek mertebeden diferansiyel denklemelerin mühendislikteki (özellikle inşaat mühendisliğindeki) uygulamaları (kablolar, elastik eğri v.s.). Lineer diferansiyel denklemlerin uygulamaları (mekanik sistemlerin titreşim hareketleri ve hareket denklemin çözümü) Diferansiyel denklemlerin seriler ile çözümü, diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü, adi diferansiyel denklem sistemleri ve kısmi diferansiyel denklem uygulamaları, başlangıç ve sınır değer problemleri. INS212 ENGINEERING MATHEMATICS (4 0 4) 6 ECTS Application of differential equations, applications of first order and higher order differential equations in civil engineering (Cables, elastic curve etc...). Applications of linear differential equations to vibration and solution of motion equations). Solution of differential equations with Taylor s Method, using series. Numerical solution of differential equations. Application of partial differential equations. Initial and boundary value problems. SOSXXX SOSYAL SEÇMELİ DERS (2 0 2) 3 AKTS SOSXXX SOCIAL ELECTIVE COURSE (2 0 2) 3 ECTS 5. YARI YIL DERSLERİ INS301 BETONARME I (3 1 3) 5 AKTS Giriş, betonarmenin tanımı ve tarihçesi, yükler, betonun ve donatı çeliğinin özellikleri, betonarmede çözüm yöntemleri, yapısal güvenlik kavramı, taşıma gücü yönteminin temel kabulleri, betonarme davranışı, eksenel basınç etkisindeki elemanlar, eksenel çekme etkisindeki elemanlar, basit eğilme etkisindeki elemanların taşıma gücü ve boyutlandırılması, sürekli kirişlerin analizi ve tasarımı, kesme kuvveti etkisindeki elemanlar, kısa konsollar, aderans ve kenetlenme.

10 INS301 REINFORCED CONCRETE I (3 1 3) 5 ECTS Introduction, definition and history of reinforced concrete; loads; mechanical behavior of concrete in uniaxial and multiaxial states of stres; time dependent behavior of concrete; mechanical behavior of reinforcing steel; behavior and strength of uniaxially loaded members; confinement; behavior and strength of members in pure bending; behavior and strength of members under combined bending and axial load; behavior and strength of members under combined shear and bending; bond and anchorage. INS303 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ (3 0 3) 4 AKTS Giriş. Akışkan özellikleri. Akışkanların statiği. Akışkanların kinematiği. Akışkanların dinamiği. Potansiyel akım. Boyut Analizi. INS303 FLUID MECHANICS (3 0 3) 4 ECTS Introduction. Definitions and fluid properties. Hydrostatics. Kinematics. Hydrodynamics. Potentional flow. Dimensional analysis. INS305 YAPI STATİĞİ I (3 1 3) 5 AKTS Hiperstatik sistemler, hiperstatik sistemlerin kuvvet yöntemi ile hesabı, dış yükler, sıcaklık değişmesi ve mesnet çökmeleri için hesap, yer değiştirmelerin hesabı, elastik mesnetli sistemler, hiperstatik sistemlerin hareketli yüklere göre hesabı, tesir çizgileri, sürekli kirişler, hiperstatik sistemlerde en elverişsiz yüklemeler, Deplasman yöntemleri; düğüm noktaları sabit ve hareketli sistemlerin Açı ve Cross yöntemleri ile hesabı. INS305 STRUCTURAL ANALYSIS I (3 1 3) 5 ECTS Statically indeterminate structures. Force Method; Static analysis of statically indeterminate structures subjected to external forces, different support settlements, temperature variation. Elastic supported and elastic jointed structures. Analysis of statically indeterminate structures for moving loads. İnfluence lines; displacement methods: Slope Deflection and Moment Distribution (Cross) Methods; applications on continious beams and frames. INS307 ZEMİN MEKANİĞİ I (3 1 3) 5 AKTS Zeminlerin ve kayaçların tanımı, zeminlerin index ozellikleri, ağırlık ve volumetrik ve plastiklik özellikleri, Zeminlerin sınıflandırılması, arazi ve laboratuar deneylerini tanımlanması. Zeminlerin kompaksiyonu. Zeminlerde su akımı, akım ağları ve çözümleri. Efektif gerilme kavramı. doygun veya doygun olmayan zeminlerde efektif gerilmeler. INS307 SOIL MECHANICS I (3 1 3) 5 ECTS The Origin of Soil and Rocks, Index parameters, Weight-volume relations, Plasticity and Structure of soil. Classification of soils (AASHTO, USCS, USDA). Soil compaction, permeability and peepage.effective Stress in fully and partially saturated soil. INS309 KARAYOLU MÜHENDİSLİĞİ I (3 1 3) 5 AKTS Giriş. Karayolu elemanları ile ilgili genel tanımlamalar. Yolu kullananların karakteristikleri. Taşıt hareketleri ve karayolu trafiğinin genel özellikleri. Yolların kapasitesi. Yol geometrik standartlarının secimi. Geçki ve plan. Yatay kurbalar ve geçiş eğrileri. Boy kesit ve düşey kurbalar. Dever, Kent yollarının planlanması. Eşdüzey kavşakların planlanması. Alt yapının teşkili. Yolların drenajı. INS309 HIGHWAY ENGINEERING I (3 1 3) 5 ECTS

11 The basic concepts and definitions for the elements of the highway; highway vehicle features and transactions; capacity and service level analysis; highway traffic, General properties; traffic and road geometric standards the project; routeing and plan; croo section; vertical kurbs; horizontal kurbs; urban roads; the intersection of the features and design. INS3XX TEKNİK SEÇMELİ DERS (3 0 3) 4 AKTS INS3XX TECHNICAL ELECTIVE COURSE (3 0 3) 4 ECTS INS399 STAJ I (0 0 0) 2 AKTS Staj I stajı şantiye stajıdır. Bu staj tümüyle şantiye ortamında yapılacaktır. Öğrenciler staj boyunca yaptıkları çalışmaları uygun ve kazandıları tecrübe, deneyim ve bilgi birikimlerini uygun şekilde staj defterinde raporlayacaklardır. Staj defterleri staj komisyonu tarafından değerlendirileceklerdir, gerekli görülürse öğrencilere sözlü sınav yapıcalaktır. INS399 SUMMER PRACTICE I (0 0 0) 2 ECTS Summer Practice I is a construction site practice. This practice will be fully done in a construction site. The students will prepare a report which describes their experience and knowledge practiced during the period. Their reports will be graded by the commision and an oral exam will be held if necessary. 6. YARI YILDERSLERİ INS302 BETONARME II (3 0 3) 5 AKTS Kesme kuvveti, kesme göçm mekanizması, depreme dayanıklı çerçeve elemanlarında kesme kuvvetine gore tasarım, zımbalama, burulma momenti etkisi, burulma ve kesmeye gore tasarım, Plaklar, plakların sınıflandırılması, bir ve iki doğrultuda çalışan döşemeler, kirişsiz döşemeler. Temeller, duvar altı temelleri, tekil temeller, tek doğrultuda sürekli temeller, istinat duvarları, perdeler, betonarme merdivenler, kolon-kiriş birleşim bölgeleri. INS302 REINFORCED CONCRETE II (3 0 3) 5 ECTS Shear force, mechanism of shear failure, shear design for seismic resistant frame members,, punching, torsional moment effect, design forcombined torsion, shear and flexure, slabs, classification of slabs, slabs spanning in one and two direction, flat slabs, foundations,wall foundations, single footings, strip foundations, design and analysis of retaining walls; shear walls; reinforced concrete stairs, beam-column joints. INS304 HİDROMEKANİK (3 1 3) 5 AKTS Laminer ve türbülanslı akışlar. Borularda sürtünme faktörü. Tek borularda akım hesaplama: Hidrolik Makine: türbinler ve pompalar. Boru sistemleri ve ağları. Genel özellikleri ve açık kanal akışı sınıflandırılması: basınç ve hız dağılımı. Süreklilik denklemi. Enerji kavramı. Momentum prensibi. Üniform akış. Hızla değişen akım, yavaş değişen akım. Aşınmaz ve aşınabilir kanalları tasarımı. INS304 HYDROMECHANICS (3 1 3) 5 ECTS Laminar and turbulent flows. Friction factor in pipe flow. Computation of flow in single pipes: Hydraulic machinery: turbines and pumps. Pipeline systems and networks. General characteristics and classification of open channel flow: pressure and velocity distribution. Continuity equation. Energy concept. Momentum principle. Uniform flow. Rapidly varied flow gradually-varied flow. Design of nonerodible and erodible channels

12 INS306 YAPI STATİĞİ II (3 0 3) 4 AKTS Hiperstatik sistemler, hiperstatik sistemlerin kuvvet yöntemi ile hesabı, dış yükler, sıcaklık değişmesi ve mesnet çökmeleri için hesap, yer değiştirmelerin hesabı, elastik mesnetli sistemler, hiperstatik sistemlerin hareketli yüklere göre hesabı, tesir çizgileri, sürekli kirişler, hiperstatik sistemlerde en elverişsiz yüklemeler, Deplasman yöntemleri; düğüm noktaları sabit ve hareketli sistemlerin Açı ve Cross yöntemleri ile hesabı. INS306 STRUCTURAL ANALYSIS II (3 0 3) 4 ECTS Statically indeterminate structures. Force Method; Static analysis of statically indeterminate structures subjected to external forces, different support settlements, temperature variation. Elastic supported and elastic jointed structures. Analysis of statically indeterminate structures for moving loads. İnfluence lines; displacement methods: Slope Deflection and Moment Distribution (Cross) Methods; applications on continious beams and frames. INS308 SOIL MECHANICS II (3 1 3) 5 AKTS Zeminlerde uniform ve üniform olmayan gerilme analizleri. Kohezyonlu zeminlerde konsolidasyon teorisi ve uygulamaları. Kohezyonlu ve Kohezyonsuz zeminlerde kesme dayanımı ve uygulamaları. Zeminlerde yanal basınç teorisi. Şev Stabilite analizleri. INS308 SOIL MECHANICS II (3 1 3) 5 ECTS Uniform and non-uniform stress analysis in soil. Consolidation theory and application in cohesive soils. Shear strength of cohesive and cohesionless soils and applications. Lateral earth pressure theory. Slope stability analysis. INS 310 İNŞAAT PROJE YÖNETİMİ (3 0 3) 4 AKTS Tanımlar. İnşaata hazırlık ve ön çalışmalar sayılı Kamu İhale Kanunu sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu. Kamu yapım işleri ihaleleri tebliğ ve yönetmelikleri. Şantiyede kullanılan defterler. Metraj ve keşif uygulamaları. INS310 CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT (3 0 3) 4 ECTS Definitions. Preparation and pre-studies for construction projects. Turkish Public Tender Law. Turkish Public Tender Contracts Law. Announcements and regulations of Turkish Public Works Tenders. Site books. Instances of measurement and cost determination. INS3XX TEKNİK SEÇMELİ DERS (3 0 3) 4 AKTS INS3XX TECHNICAL ELECTIVE COURSE (3 0 3) 4 ECTS SOSXXX SOSYAL SEÇMELİ DERS (2 0 2) 3 AKTS SOSXXX SOCIAL ELECTIVE COURSE (2 0 2) 3 ECTS 7. YARI YIL DERSLERİ INS401 ÇELİK YAPILAR (3 1 3) 4 AKTS Giriş, Tasarım yöntemleri, Yönetmelikler, Güvenlik, Kullanılabilirlik, Çelik yapıların davranışı, Çekme elemanları, Basınç elemanları kolon-kirişler, birleşim türleri ve davranışları, Bulonlu ve kaynaklı birleşimler.

13 INS401 STEEL STRUCTURES (3 1 3) 4 ECTS Introduction, Design methods, codes, safety, serviceability. Behavior of steel structures. Tension members, compression members, beams, beam-columns, types and behavior of connections in steel structures, bolted and welded connections. INS403 SU KAYNAKLARI MÜHENDİSLİĞİ I (3 1 3) 4 AKTS Su kaynakları ve su ihtiyacının tespiti. Suların derlenmesi. Kuyu hidroliği. Suların iletilmesi. Su dağıtım şebekeleri ve hesabı. Kanalizasyon sistemleri ve hesabı. INS403 WATER RESOURCES ENGINEERING I (3 1 3) 4 ECTS Water demand and resources. Water collection and transport. Hydraulics of well. Water distribution methods and system design. Sewerage systems and design. INS405 TEMEL MÜHENDİSLİĞİ I (3 1 3) 5 AKTS Zeminlerin geoteknik özellikleri. Zeminlerin mekanik ve indeks parametrelerin doğrudan ve dolaylı yollardan hesaplanması. Yanal Zemin basınçları ve İstinat duvarı Hesabı. Sığ temellerin çeşitleri ve hesap yöntemleri. Plak temeller ve hesap yöntemleri, Kazık Temel çeşitleri ve hesap yöntemleri. Problemli zeminlerde temel dizayn parametreleri ve hesaplanması INS405 FOUNDATION ENGINEERING I (3 1 3) 5 ECTS Geotechnical properties of soils. Direct and indirect measurements of mechanical parameters of soils. Lateral earth pressures and retaining walls design. Shallow Foundations design. Sheet pile walls. Braced cuts and design INS4XX TEKNİK SEÇMELİ DERS (3 0 3) 5 AKTS INS4XX TECHNICAL ELECTIVE COURSE (3 0 3) 5 ECTS INS4XX TEKNİK SEÇMELİ DERS (3 0 3) 5 AKTS INS4XX TECHNICAL ELECTIVE COURSE (3 0 3) 5 ECTS INS4XX TEKNİK SEÇMELİ DERS (3 0 3) 5 AKTS INS4XX TECHNICAL ELECTIVE COURSE (3 0 3) 5 ECTS INS499 STAJ II (0 0 0) 2 AKTS Staj II stajı büro yada şantiye stajıdır. Bu staj tümüyle büro yada şantiye ortamında yapılacaktır. Öğrenciler staj boyunca yaptıkları çalışmaları uygun ve kazandıları tecrübe, deneyim ve bilgi birikimlerini uygun şekilde staj defterinde raporlayacaklardır. Staj defterleri staj komisyonu tarafından değerlendirilecektir, gerekli görülürse öğrencilere sözlü sınav yapıcalaktır. INS499 SUMMER PRACTICE II (0 0 0) 2 ECTS Summer Practice II is an engineering office or a construction site practice. This practice will be fully done in an engineering office or a construction site. The students will prepare a report which describes their experience and knowledge practiced during the period. Their reports will be graded by the commision and an oral exam will be held if necessary. 8. YARI YIL DERSLERİ INS402 MÜHENDİSLİK ETİĞİ (2 0 2) 2 AKTS

14 Ders Mühendislik uygulamalarında, güvenlik-güvenilirlik,müşteriye ve işverene karşı mesleki sorumluluk, etik kuralları, meslek seçenekleri ve kanuni zorunluluklar kapsamında etik kavramları ele alacaktır. Okuma, konferans, senaryo ve vaka incelemeleri yoluyla genel etik kuralları ile somut mühendislik problemlerini bağdaştıracatır. Ders, sınıf tartışmaları, uzmanlardan vaka örnekleri, senaryo rolleri uygulamalarını kapsıyacaktır INS402 ENGINEERING ETHICS (2 0 2) 2 ECTS Ethics concepts in engineering applications ın context of reliability-security, responsability to client and employer, etics rules, profession, legal requirements. Reconciling of concrete engineering problems to the the general ethical rules through Reading, conferences, scenarios and case studies. Lecture, class discussions, case studies from professionals, the scenario roles applications included. INS4XX TEKNİK SEÇMELİ DERS (3 0 3) 5 AKTS INS4XX TECHNICAL ELECTIVE COURSE (3 0 3) 5 ECTS INS4XX TEKNİK SEÇMELİ DERS (3 0 3) 5 AKTS INS4XX TECHNICAL ELECTIVE COURSE (3 0 3) 5 ECTS INS4XX TEKNİK SEÇMELİ DERS (3 0 3) 5 AKTS INS4XX TECHNICAL ELECTIVE COURSE (3 0 3) 5 ECTS INS4XX TEKNİK SEÇMELİ DERS (3 0 3) 5 AKTS INS4XX TECHNICAL ELECTIVE COURSE (3 0 3) 5 ECTS SOSXXX SOSYAL SEÇMELİ DERS (2 0 2) 3 AKTS SOSXXX SOCIAL ELECTIVE COURSE (2 0 2) 3 ECTS INS498 SEÇMELİ BİTİRME ÇALIŞMASI (0 4 2) 5 AKTS INS498 ELECTIVE DIPLOMA PROJECT (0 4 2) 5 AKTS

15 SEÇMELİ DERSLER 5. YARI YIL SEÇMELİ DERSLER INS397 PLANLAMA TEKNIKLERI I (3 0 3) 4 AKTS Yatırımların planlanması. Kritik yörünge metodu (CPM). Faaliyet sürelerinin tahmini. Faaliyetlerin direkt maliyetleri. Faaliyetler arasındaki bağıntılar. Şebekenin kurulması ve kritik yörüngenin tayini. Faaliyet bolluklarının hesaplanması. Çalışılmayan sürelerin tahmini. Kritik yörüngenin çubuk diyagrama dönüştürülmesi. Yatırım programının revizyonu. MPM metodu. PERT metodu. GANTT metodu ve tabloları. Yatırım sürelerinin gecikmesini etkileyen faktörler. INS397 PLANNING TECHNIQUES I (3 0 3) 4 ECTS Planning of investments. Critical path method (CPM). Estimation of activity duration. Direct costs of activities. Relationships between activities. Network formation and determination of critical path. Activity floats. Estimation of spare times. Critical path bar chart transformation. Revision of invsetment program. MPM method. PERT method. GANTT method and tables. Factors affecting time overruns of investments. INS395 İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI (3 0 3) 4 AKTS Kaza veya tehlike sırasında haberleşme, iş güvenliği ve sağlığı kıyafet ve techizatları, Yürüme ve çalışma alanlarının güvenliği, krenler, vinçler ve halatlar ile çalışmada dikkat edilecek hususlar, kaynaklama sırasında dikkat edilecek hususlar, betonarme ve çelik konstrüksiyon imalatında dikkat edilecek hususlar, ciddi yaralanmalar için kayıt tutma ve saklama, çeşitli

16 standartlar ve güvenlik programları hakkında bilgi, iş güvenliği standartlarına dayanarak inceleme yapma ve ceza uygulama. INS395 OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH IN CONSTRUCTION INDUSTRY (3 0 3) 4 ECTS Hazard communication, personal protective equipment (PPE) and tools, walking and working surfaces, Cranes and rigging, Ladders and stairways, Tools and welding, Concrete construction, Steel erection, prepare and maintain records of serious occupational injuries and illnesses, standards and safety programs, inspections, targeting, penalties. Yığma yapılar ile ilgili deprem şartnamelerinin ve yönetmeliklerin incelenmesi. INS393 YIĞMA YAPILAR (3 0 3) 4 AKTS Yığma yapılarda süneklik kavramı. Depreme maruz kalan yığma yapılarda depremin etkileri. Deprem yükleri göz önüne alındığında yığma yapıların tasarımı ve dikkat edlecek temel unsurlar: eleman tasarımı ve detaylandırma. Mevcut yığma yapıların sismik kapasitesinin değerlendirilmesi. Yığma yapıların güçlendirilmesinde izlenen metodlar. INS393 MASONRY STRUCTURES (3 0 3) 4 ECTS Concepts of ductility in masonry structures. Consequences of earthquakes on masonry structures. Basic design of masonry structures for earthquakes through selection of appropriate load carrying systems, member design and structural detailing, Basic assessment of seismic capacity of existing masonry structures including identification of vulnerable components. Methods and techniques of seismic retrofitting for vulnerable structures. Design codes of practice in earthquake loads and masonry structures. INS391 KENT İÇI ULAŞIM SISTEMLERI (3 0 3) 4 AKTS Ulaştırma sistemlerine giriş ve ulaştırma kavram ve terimleri hakkında bilgiler / Kentsel mimari yapı ve ulaştırmaya etkileri / Kentiçi Ulaşım; geçmiş, bugün ve gelecek / Kentiçi ulaşım türleri, tarih ve kurgu / Özel araç kullanımı, otopark ve yol ağı, kentiçi toplu taşım sistemleri / Kentiçi ulaşımda arazi kullanımı, enerji tüketimi ve çevresel kaygılar / Kentiçi ulaşımda sürdürülebilirlik / Ulaştırmada talep yönetimi / Akıllı ulaşım sistemleri / Ulaşım talep tahmini ve dört aşamalı talep tahmin modeline giriş INS391 URBAN TRANSPORTATION SYSTEMS (3 0 3) 4 ECTS Introduction to transportation systems and information on transportation terms and concepts / Urban architectural structure and its effects on transportation / Urban transportation; past, present and future / Urban transportation modes; history and fiction / Private car usage, parking and road network and urban transit systems /Land use in urban transportation. Energy consumption and environmental issues / Sustainability in urban transportation / Travel Demand Management / Intelligent Transportation Systems / Transportation demand forecasting and introduction to four step travel demand model. INS389 BETON TEKNOLOJISI (3 0 3) 4 AKTS Normal beton hakkında kısa özet, Yüksek dayanımlı beton. (üretimi, sınıflandırılması, denetimi, bakımı ve kalite kontrolü). Özel betonlar (ağır beton, hafif beton, püskürtme betonu, vakum betonu, su altı betonu, masif beton). Hazır beton teknolojisi, beton katkı maddeleri ve beton üzerindeki etkileri, soğuk ve sıcak havada beton dökümü, betonun korunması, betonda çatlakların incelenmesi. Beton vibratörleri.

17 INS389 CONCRETE TECHNOLOGY (3 0 3) 4 ECTS Brief introduction to properties of normal concrete, high strength concrete (production, classification, maintenance and quality control), special types of concretes (heavyweight, lightweight, sprayed, vacuum concrete, underwater concrete, mass concrete), ready-mixed concrete technology, concrete admixtures and the effects on concrete properties, cold and hot weather concreting, maintenance of concrete, concrete cracks, types of concrete vibrators. 6. YARI YIL SEÇMELİ DERSLER INS398 ŞANTİYE YÖNETİMİ (3 0 3) 4 AKTS Şantiye organizasyonu. Proje hazırlığı ve düzenlemesi. Şantiye binaları. Malzeme ve depo yerlerinin belirlenmesi. Şantiye sahasında kullanılan işaretler. Şantiye yerleşim planı. Şantiyenin kurulması. İnşaat makineleri. İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili temel kavramlar. Kaza ve iş kazası kavramları. Mesleki hastalık. Geçici ve sürekli iş göremezlik. İş güvenliğinde yasal sorumluluk ve yaptırımlar. İş güvenliği ile ilgili mevzuat. İş kazalarının günümüzdeki durumu. İş kazaları için karşılaştırma ölçütleri. İş güvenliğini sağlamada temel ilkeler. INS398 CONSTRUCTION SITE MANAGEMENT (3 0 3) 4 ECTS Site organization. Preparation and arrangement for site project. Site buildings. Location determination for materials and warehouses. Marks used in job-site. Site layout. Construction of site. Construction machines. Basic concepts of worker health and work safety. Accident and work accident concepts. Occupational illness. Temporary and permanent disability. Legal responsibility and sanction in work safety. Laws including work safety issues. Current position of work accidents. Comparison criteria for work accidents. Basic principles of procuring work safety. INS396 PLANLAMA TEKNİKLERİ II (3 0 3) 4 AKTS Yatırımlarda süre-maliyet bağıntısı. Matris metodu. Yatırım maliyetini meydana getiren masraflar. İlk tesis masrafları. Malzeme tutarları. Faaliyet maliyetlerinin zamana göre değişimi. Yatırım toplam süresinin kısaltılması. Yatırım maliyetinin zamana göre değişimi ve optimum sürenin tayini. Yatırımda insan ve yardımcı makinelerin kapasitesinin dengelenmesi. Şebekede kapasite dengelemesi. INS396 PLANNING TECHNIQUES II (3 0 3) 4 ECTS Time-cost relationship in investments. Matrix method. Expenses composing investment cost. Inıtial plant costs. Material costs. Variation of activity costs with time. Shortining total investment duration. Variation of investment cost with time and determintion of optimum duration. Regulation of human and machine resources in investments. Regulation of capacity in network. INS394 İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ HUKUKU (3 0 3) 4 AKTS İnşaat hukuku nedir? Kanunla belirlenmiş yükümlülükler, İnşaat sözleşmelerinin içeriği, mimar ve mühendislere düşen görevler, müteahhitin ana yükümlülükleri, işverenin ana yükümlülükleri, zaman ve erteleme için alınacak önlemler, alt sözleşmeler, tedarik sözleşmesi. INS394 CONSTRUCTION CONTRACT LAW (3 0 3) 4 ECTS

18 What is construction law? Law of Obligations, The formation of construction Contracts, The role of Architect and the Engineer, the main obligations of the contractor, Time and Provisions for delay, subcontracting, supply contract. INS392 AHŞAP YAPILAR (3 0 3) 4 AKTS Giriş, inşaat işlerinde ahşap, ahşap bağlantı elemanları, ahşap inşaatta bağlantı detayları, ahşap inşaatta taşıyıcı sistemler, ahşap kirişler, kolonlar, çerçeve sistemler, paneller, çatılar, köprüler, diğer taşıyıcı sistemler, ahşap inşaatla ilgili mevcut yönetmelikler ve standartlar. INS392 TIMBER STRUCTURES (3 0 3) 4 ECTS Introducing the wood, Usage of wood in construction, Wood fasteners, Connection details in timber construction, Structural systems of timber construction, Timber beams, Columns, Frame systems, Panels, Roofs, Bridges, Other timber load-bearing systems, The existing laws, regulations and standards on timber constructions. INS390 BİNALARDA YANGIN GÜVENLİĞİ (3 0 3) 4 AKTS Binalarda yangın güvenliği seviyeleri, Yapım şartnameleri ve yönetmilkler, Binaların yanıgın performansını etkileyen yapım özellikleri, yangına karşı aktif ve pasif korunma, yangın güvenliğini dikkate alarak yapısal tasarım INS392 BUILDING FIRE SAFETY (3 0 3) 4 ECTS Fire safety levels for buildings based on construction codes and standards, construction features affecting the fire performance of buildings, Reading plans and specifications, Active and passive fire protection, Structural design considering fire safety INS388 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ (3 0 3) 4 AKTS Cbs Alanlari Ve Uygulamalari, Cbs Bileşenleri (Yazılımlar), Cbs Fonksiyonlari ve Konumsal Veri, Konumsal Verinin Referanslandirilmasi, Sayisallaştirma Ve Öznitelik Tablosu, Veri Tabani Yönetimi, Konumsal Veri Sorgulama Ve Analizleri, Karar Destek Sistemleri ( Kds), Kds Üzerine Uygulamali Analizi, Diğer Cbs Uygulamalari (Kent Bilgi Sistemleri Vb.), Cbs Veri Sunumu INS388 INTRODUCTION TO GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (3 0 3) 4 ECTS Gis Fields And Applications, Gis Components ( Gis Software), Gis Functions And Spatial Data, Geo-Referencing Of Spatial Data, Digitizing And Attribute Tables, Data Base Management, Querry And Analysis Of Spatial Data, Decision Support Systems (Dss), Applied Analysis On Dss, Other Gis Applications (Urban Informatıons Systems, Etc.), Presentation Of Gis Data INS386 BİNALARDA ISI YALITIMI (3 0 3) 4 AKTS ECTS Yapıların servis ömrünü etkileyen çevresel faktörler, geçirimlilik bakım - servis ömrü ilişkisi, katı ortamda ısı iletimi, zararlı kimyasalların taşınım mekanizmaları, yalıtım malzemelerinin sınıflandırılması, yapı malzemelerinin ısıl geçirgenliği, ısı yalıtımı teknikleri, ısı yalıtımı konusunda ulusal ve uluslararası standart ve tasarım rehberleri, güneş radyasyonunun yapılar üzerindeki zararlı etkileri. INS386 HEAT INSULATION OF BUILDINGS (3 0 3) 4 ECTS Environmental factors affecting service life of structures, permeability maintenance service life relationship, temperature transmittance, thermal conductivity of construction materials,

19 thermal insulation techniques, national and international standards and design guides on thermal insulation, detrimental effects of solar radiation on structures. INS384 SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM VE YAPIM (3 0 3) 4 AKTS Sürdürülebilir tasarım ve yapım işlemi, Yeşil bina değerlendirme sistemi, yeşil bina tasarımı ve yapım süreci, karma tasarım ve hedeflerin belirlenmesi, yeşil binalar için finansal teşvikler, binalar nasıl çalışır, belirlenen alan için bina tipinin seçiminde dikkate alıncak hususlar, doğru bina tipini belirleyerek su, malzeme ve enerji kullanımında tasarruf sağlamak. INS384 SUSTAINABLE DESIGN AND CONSTRUCTION (3 0 3) 4 ECTS Sustainable design and construction process, Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) rating system, green building design and construction process, integrated design and setting goals, financial incentives and making the case for green buildings; how buildings work, key considerations and strategies by building type for site/landscape, water, and materials, energy reduction opportunities by building type. 7. YARI YIL SEÇMELİ DERSLER INS497 KIYI VE LİMAN MÜHENDİSLİĞNE GİRİŞ (3 0 3) 5 AKTS Kıyı ve liman mühendisliğinin konusu, önemi ve genel tanımlar. Deniz dalgaları. Dalgaların karakteristik özellikleri ve sınıflandırılması. Dalga teorileri. Dalga tahmin yöntemleri. Dalgaların kıyı bölgesinde değişimi. Dalga enerjisi ve dalga kuvvetleri. Kıyılarda katı madde taşınımı ve kıyı erozyonu. Kıyı koruma yöntemleri. Şevli dalgakıranlar. Düşey yüzlü dalgakıranlar. Limanların genel özellikleri. Liman planlama esasları. En uygun liman kapasitesinin belirlenmesi. Limanlarda birim yük sistemleri. Rıhtımlar ve iskeleler. INS497 INTRODUCTION TO COASTAL AND HARBOUR ENGINEERING (3 0 3) 5 ECTS Overview of coastal and port engineering. Sea waves. Wave characteristics and wave classification. Wave theories. Wave forecasting methods. Effects of shoreline water. Wave energy and wave forces. Littoral transport and beach erosion. Coastal protection methods. Rubble-mound breakwaters. Vertical breakwaters. General characteristic of ports. Planning principles of ports. Optimum port capacity evaluation. Unitized cargo systems of ports. Wharfs and piers. INS495 AÇIK KANALLAR HİDROLİĞİ (3 0 3) 5 AKTS Giriş. Açık kanalların hidroliği. Üniform akım. Su yüzeyinin hesabı. Savaklar üzerinde akım. Kanallarda ve akarsularda üniform olmayan hareketler. Katı madde hareketi. INS495 OPEN CHANNEL HYDRAULICS (3 0 3) 5 ECTS Open channels hydraulics. Calculation of water surface. Uniform flow and nonuniform flow in man-made and natural open channels. Sediment transport in open channel. INS493 SULAMA-KURUTMA (3 0 3) 5 AKTS Giriş, Sulama, Bitki, su, toprak ilişkileri. Bitki su ihtiyacının hesabı. Sulama yöntemleri. Sulama şebekeleri. Su dağıtım yöntemleri. Kurutma, Tarım alanlarının drenajı. Drenaj ağı hesabı. INS493 IRRIGATION-DRAINAGE (3 0 3) 5 ECTS

20 Irrigation, crop, water and soil relationships. Calculation of crop irrigation requirements. Irrigation methods. Irrigation systems. Water distribution methods. Drainage theory. Design and construction of drainage networks. INS491 SU TEMİNİ VE DAĞITIMI (3 0 3) 5 AKTS Su temini, drenaj ve atıksu için sistem planlaması ve tasarımı. Yağış ve yüzeysel su, kentsel hidroloji ve taşkın tahmini. Su temini ve kirli su için taşınım ağları ve bunların bileşenleri. Su ihtiyacı, atıksu debisi, kuyu ile su temini için yeraltısuyu akımı. INS491 WATER SUPPLY AND DISTRIBUTION (3 0 3) 5 AKTS Design and planning for water supply and sewerage systems, precipitation, surface water, urban hydrology and flood estimation. Networks and components for water supply and waste water. Water need, waste water rate, ground water for well water supply. INS489 SU YAPILARININ TASARIMI (3 0 3) 5 AKTS Giriş, regülatör tasarımı, dip savak yspılarının tasarımı, dolu savak yapılarının tasarımı, su alma yapılarının tasarımı INS489 DESIGN OF HYDRAULIC STRUCTURES (3 0 3) 5 ECTS Introduction, design of diversion structures, design of bottom outlets, design of spillways, design of intake structures INS487 YAPI DİNAMİĞİNE GİRİŞ (3 0 3) 5 AKTS Giriş, Tek Serbestlik dereceli sistemler: Hareket denklemi, hareket denkleminin çözümü, serbest titreşim, harmonic titreşim, dinamik davranışın nümerik çözüm yolları, genelleştirilmiş tek serbestlik dereceli sistemler, çok serbestlik derecelisi stemler, yapılarda sönüm, çok serbestlik dereceli sistemlerin dinamik analizi. INS487 INTRODUCTION TO STRUCTURAL DYNAMICS (3 0 3) 5 ECTS Introduction, Single Degree Of Freedom Systems: Equation of Motion, Solution of the Equation of Motion, Free Vibration, Response to Harmonic Excitation, Numerical Evaluation of Dynamic Response, Generalized SDOF Systems, Multı Degree Of Freedom Systems, Damping in Structures, Dynamic Analysis of Linear MDOF Systems INS485 BİLGİSAYAR DESTEKLİ YAPISAL TASARIM (3 0 3) 5 AKTS Giriş. Sonlu elemanlar yöntemi hakkında kısa bilgi. Yapıların 2 ve 3 boyutlu modellenmesi, Güncel analiz ve tasarım programları kullanılarak yapı sistemlerinin analiz ve tasarımı. Statik ve dinamik analiz örnek çözümleri. INS485 COMPUTER-AIDED STRUCTURAL DESIGN (3 0 3) 5 ECTS Brief knowledge about finite element method; two and three dimensional modelling of structures; analysis and design of structural systems by using current package programs in civil engineering; Examples on static/dynamic analysis and design. INS483 ÖNGERİLMELİ BETON (3 0 3) 5 AKTS Öngerilmenin tanımı; öngerme yöntemleri; öngerilmeli beton için kullanılan beton ve çeliğin özellikleri; Eğilmeye maruz öngerilmeli betonarme elemanların boyutlandırılması; eğilmeye calışan öngerilmeli betonarme elemanların boyutlandırılması; eksantrik çekmeye ve eksantrik basınca çalışan öngerilmeli elemanların boyutlandırılması. INS483 PRESTRESSED CONCRETE (3 0 3) 5 ECTS

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI / T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL Adı AİT101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2 0 2 Z Principals of Ataturk and Revolution History

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön şart D. Kodu Dersin Adı T U L AKTS MAT101 Calculus

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS FIRST YEAR 1st semesr T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING MAT101 Calculus I Mamatik I PHY101 Physics I Fizik I 3 0 2 7 CHE101 Chemistry

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ABD YÜKSEK LİSANS ANABİLİM DALI KODU : 81109 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu INS735* 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL Adı AİT101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2 0 2 Z Principals of Ataturk and Revolution History

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL AİT101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2 0 2 Z Principals of Ataturk and Revolution History I ENG101 İngilizce

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI -5 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem

Detaylı

# Ders Kodu Dersin Adı DersTipi Dersin İngilizce Adı Teori Pratik Kredi AKTS

# Ders Kodu Dersin Adı DersTipi Dersin İngilizce Adı Teori Pratik Kredi AKTS SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ 1 INS1001 MATEMATİK I Zorunlu MATHEMATICS I 4 2 5 6 2 INS1003 FİZİK I Zorunlu PHYSICS I 3 1 4 5 3 INS1005 GENEL KİMYA Zorunlu GENERAL CHEMISTRY 2 1 3 4 4 INS1007 LİNEER CEBİR

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI SINIF-DÖNEM : 1. Sınıf - Güz DERS KODU MATH 101 PHYS 101 CHEM 101 MCE 101 MCE 103 ENG 101 TDL 101 Matematik I Calculus I Z 4 0 6 Fizik I Physics I Z 3 2 6 Genel Kimya General Chemistry Z 3 0 5 Makina Mühendisliğine

Detaylı

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 2016 2017 AKADEMİK YILI DERS MÜFREDATI

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 2016 2017 AKADEMİK YILI DERS MÜFREDATI ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 2016 2017 AKADEMİK YILI DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ : MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (2) BÖLÜMÜ : İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (3) SINIFI : 1.

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Ders Planı Güz Yarıyılı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu Saat AKTS 501 Tez Çalışması Thesis Zorunlu 3 60 503 Bilgisayar Uygulamaları

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL. Uyg./Lab (U/L) Zor./Seç.

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL. Uyg./Lab (U/L) Zor./Seç. DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 Z Pirinciples of Ataturk and Revolution History

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3. Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.DERS B123 2 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1100 1150

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bitirme Sınav Programı (Türkçe Programı)

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bitirme Sınav Programı (Türkçe Programı) 06-07 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bitirme Sınav Programı (Türkçe Programı). yarıyıl 6 Aralık Pazartesi 7 Aralık Salı 8 Aralık Çarşamba 9 Aralık Perşembe 0 Aralık Cuma Fizik I (Grup 6) - İnşaat Müh. Giriş

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL Adı AİT101 ENG101 FZK101 MAT101 MECH101 MECH103 TUD101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I English I Fizik

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİLERİ

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİLERİ FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Ders Adı / Course Name Yarıyıl INM8 Betonarme I 6 Ders Uyg. Lab. Kredi AKTS 5 Ön Koşul Dersin

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölümü 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınav Programı (Türkçe Programı)

İnşaat Mühendisliği Bölümü 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınav Programı (Türkçe Programı) 0-06 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınav Programı (Türkçe Programı). yarıyıl Kasım Çarşamba Kasım Perşembe 6 Kasım Cuma 9 Kasım Pazartesi 0 Kasım Salı 9:00-0:0 Türk Dili I (İnşaat Grubu) İnşaat Müh. Giriş

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARASINDA ÇİFT ANADAL ANLAŞMASI

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARASINDA ÇİFT ANADAL ANLAŞMASI ANLAŞMA TARİHİ : YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ & İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARASINDA ÇİFT ANADAL ANLAŞMASI ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEZUNİYET

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ YAZ OKULU DERS İÇERİGİ. Bölümü Dersin Kodu ve Adı T P K AKTS

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ YAZ OKULU DERS İÇERİGİ. Bölümü Dersin Kodu ve Adı T P K AKTS Bir Dönemde Okutulan Ders Saati MAT101 Genel I (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) 1 Kümeler, reel sayılar, bir denklem veya eşitsizliğin grafiği 2 Fonksiyonlar,

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölümü 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bitirme Sınavı Programı (Türkçe Programı)

İnşaat Mühendisliği Bölümü 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bitirme Sınavı Programı (Türkçe Programı) 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bitirme Sınavı Programı (Türkçe Programı) 1. yarıyıl İnşaat Müh. Giriş - Fizik I (Grup 6) - Bilg. Tem. Ve Prog.Giriş (Grup 2) - Türk Dili I (İnşaat Grubu) - 1. yarıyıl

Detaylı

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 3111 HAZIRLIK SINIFI

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 3111 HAZIRLIK SINIFI HAZIRLIK SINIFI 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri *FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 *FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 * İngilizce hazırlık isteğe bağlıdır. 1 BEÜ./ÖĞR.İŞL. 01.Yarıyıl Dersleri

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Lisans - I.Öğretim

İnşaat Mühendisliği Lisans - I.Öğretim Genel Toplam Ders Adedi : -935 T : -1865,6 U : -244 Kredi : -1977,1 : -3183 T + U : -2109,6 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl 1 MAT 1301 Matematik I 4 0 4 6 2 INS 1101 İnşaat Mühendisliğine Giriş 3 MHN 1101 Teknik

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS- 2

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS- 2 T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İnşaat Bölümü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS-

Detaylı

UÇAK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI

UÇAK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI UÇAK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI DersKod DersAdTR DersAdEN Teori Pratik Kredi ECTS 1. SINIF 1.DÖNEM ENG 113 Mühendislik İçin İngilizce I Academic Presentation Skills 2 2 3 4 MAT 123 Mühendislik Matematiği I

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YARIYIL MAK1001 Matematik I 4 2 6 MAK1003 Fizik I 3 1 5 MAK1005 Genel Kimya 2 1 4 MAK1007 Lineer Cebir 3 0 3 MAK1009

Detaylı

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI 1.SINIF 1. DÖNEM MÜFREDATI (3)SINIFI : 1 İN ADI MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 MSE 101 Malzeme Mühendisliğine Giriş Introduction to Materials Engineering

Detaylı

KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA. 5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Tayfun DEDE 122 - - 11-12 - -

KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA. 5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Tayfun DEDE 122 - - 11-12 - - KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA 5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Tayfun DEDE 122 - - 11-12 - - 5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Süleyman ADANUR 412 10/13-14 - - - - 5000 Yüksek

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI KREDİ AKTS KODU

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI KREDİ AKTS KODU KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ I I. ADI Z/M/S T U UNV13101 TÜRK DİLİ I Z 2 0 2 2 2 UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Z 2

Detaylı

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS Department : Computer Engineering 152111001 CALCULUS I 3 2 4 5 152111005 PHYSICS I 3 0 3 3 152111006 PHYSICS I LAB 0 2 1 2 152111007 CHEMISTRY 3 0 3 3 152111008

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / Faculty of Engineering JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Department of Geological Engineering I. YIL

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / Faculty of Engineering JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Department of Geological Engineering I. YIL I. YIL I.YARIYIL 0 8 0 4 1 0 1 MATEMATİK I / MATHEMATICS I Z 4 0 4 4 0 8 0 4 1 0 3 FİZİK I / PHYSICS I Z 2 2 4 4 0 8 0 4 1 0 5 GENEL KİMYA / GENERAL CHEMISTRY Z 2 2 4 4 0 8 0 4 1 0 7 GENEL JEOLOJİ I /

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. 507001112001 MATEMATİK II Zorunlu 1 2 5

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. 507001112001 MATEMATİK II Zorunlu 1 2 5 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507001112001 MATEMATİK II Zorunlu 1 2 5 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Matematik bilgisini mühendislik problemlerini çözmede

Detaylı

Yarıyıl Kodu Dersin Adı Sorumlusu Sınav Yeri

Yarıyıl Kodu Dersin Adı Sorumlusu Sınav Yeri Kodu Dersin Adı Sorumlusu Yeri ı 5060 Theoretical Soil Mechanics Yrd. Doç. Dr.Zekai ANGIN GULA 10/04/2015 22/05/2015 09:00 05/06/2015 09:00 5110 Soil Dynamics Yrd. Doç. Dr.Erol ŞADOĞLU GULA 09/04/2015

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2017-2018 EĞİTİM PLANI Ders Kodu Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (Türkçe) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MAT111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 FİZ101 Fizik I Physics I 3

Detaylı

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır.

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır. 27.06.2012 YAZ OKULU TARİHLERİ 2011-2012 öğretim yılı Yaz Okulu dersleri 23 Temmuz - 7 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacak ve 10-15 Eylül 2012 tarihleri arasında da Yaz Okulu sınavları gerçekleştirilecektir.

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Undergraduate Curriculum 2014-2015 ve Öncesi Girişli Öğrenciler için Uygulanan Ders Program 1.Yıl / I.Dönem (First Year / First Semester) FIZ115 Fizik

Detaylı

ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Uygulanacak Ders Program

ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Uygulanacak Ders Program Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Department of Computer Engineering Undergraduate Curriculum 2015-2016 ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Uygulanacak Ders Program 1.Yıl / I.Dönem (First

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER BİRİNCİ SINIF GÜZ YARIYILI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞİKLİK FORMU COM101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

Detaylı

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ON 2015 SUMMER SCHOOL

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ON 2015 SUMMER SCHOOL FACULTY OF ARTS AND SCIENCES FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FOREIGN LANGUAGES TURKISH LANGUAGE CHEM 101 FİZ 101 FİZ 102 FİZ 224 HUM 302 İNB 302 KİM 101 MATE 102 MATE 111 MATE 112 MATE

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI DERS AŞAMASI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI EK: 1/6 ANABİLİM DALI BİLİM DALI / PROGRAMI İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği / Yüksek Lisans

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sıra Numarası Dersin ön koşulu var mı? *** Dersin önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** Kuramsal Uygulama ve Laboratuvar TOPLAM SAAT Ulusal kredi AKTS Kredisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANADAL

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2016-2017 EĞİTİM PLANI Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

MATEMATİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU:3201

MATEMATİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU:3201 BÖLÜM KODU:01 011-01 01.Yarıyıl Dersleri 0.Yarıyıl Dersleri MTK 101 Analiz I Analysis I 4 1 5 6 MTK 10 Analiz II Analysis II 4 1 5 6 MTK 11 Lineer Cebir I Linear Algebra I 1 4 MTK 1 Lineer Cebir II Linear

Detaylı

Müfredat Bulunan Dersler

Müfredat Bulunan Dersler 1. SINIF 1,00. YARIYIL KODU KODU ADI 1 10200714 / 0 İNŞ 101 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM 2 2 0 3 1 100 Zorunlu 2 10200911 / 0 İNŞ 103 MALZEME BİLGİSİ 2 0 0 2 2 100 Zorunlu 3 10200913 / 0 İNŞ 105 MATEMATİK

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: CALCULUS I. Dersin Kodu: MAT 1001

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: CALCULUS I. Dersin Kodu: MAT 1001 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Türkçe Adı: MATEMATİK I Dersin Orjinal Adı: CALCULUS I Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAT 1001 Dersin Öğretim

Detaylı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve ergi Uygulamaları Programı Listesi 1. YARIYIL Adı T L U 9905005 AIT105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 0 0 2 2 9903309 YDB103 İngilizce I Zorunlu

Detaylı

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU DERSLER CIVE 211 Malzeme Bilimi Malzemeler ve özellikleri. Atomik bağlar ve dizilişleri. Ypısal kusurlar. Atom

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Türk Dili I (2 0 0)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Türk Dili I (2 0 0) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Türk Dili I (2 0 0) Dil nedir, dillerin doğuşu, dil ve iletişim, dilin millet yaşamındaki yeri ve önemi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri,

Detaylı

ZKÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (615 BÖLÜM KODLU) LİSANS DERSLERİ İÇERİKLERİ

ZKÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (615 BÖLÜM KODLU) LİSANS DERSLERİ İÇERİKLERİ ZKÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (615 BÖLÜM KODLU) LİSANS DERSLERİ İÇERİKLERİ 1. Yarı Yılı Dersleri INS 105 TEKNİK RESİM (2 2 3) 4 AKTS Teknik resim araç ve gereçlerinin tanıtımı ve kullanımı, kağıt formları,çizgi

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI TEZ AŞAMASI DERS AŞAMASI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI EK: 1/7 ANABİLİM DALI BİLİM DALI / PROGRAMI / Yüksek Lisans Programı I. YARIYIL / GÜZ II. YARIYIL / BAHAR Kodu Dersin Adı Türü T U L

Detaylı

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) - 2015 Genel Toplam Ortalama Yarıyıl Ders = [52 / 8 = 6,5] + 3 = 10 T = 126 U = 36 Toplam Saat = 162 Kredi = 260 ECTS = 260 1. YARIYIL

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ SAYFA:1/5 1 MAK000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK) 0 0 0 0 I. YARIYIL DERSLERİ 2 MAK1001 MATEMATİK I Zorunlu 4 2 5 6 3 MAK1003 FİZİK I Zorunlu 3 1 4 5 4 MAK1005 GENEL KİMYA Zorunlu 2 1 3 4 5 MAK1007 LİNEER CEBİR Zorunlu

Detaylı

BEÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (6204 BÖLÜM KODLU) LİSANS DERSLERİ İÇERİKLERİ

BEÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (6204 BÖLÜM KODLU) LİSANS DERSLERİ İÇERİKLERİ BEÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (6204 BÖLÜM KODLU) LİSANS DERSLERİ İÇERİKLERİ 1. Yarı Yılı Dersleri INS 105 TEKNİK RESİM (2 2 3) 4 AKTS Teknik resim araç ve gereçlerinin tanıtımı ve kullanımı, kağıt formları,çizgi

Detaylı

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLDİRİM FORMU

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLDİRİM FORMU T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLDİRİM FORMU 1.YARIYIL Dersin Adı HIS101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Zorunlu 2 0 NC 2 Okt.Alper KÜÇÜKDURMAZ MAT101

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü. Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü. Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MATH111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 PHY101 Fizik

Detaylı

2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI. Ders Kodu Ders Adı (Türkçe) Müf.No T P K AKTS Tip Op.

2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI. Ders Kodu Ders Adı (Türkçe) Müf.No T P K AKTS Tip Op. 2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2017 2 0 2 2 Z FİZ 101 FİZİK I 2017 0 Z İNŞ 101 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE

Detaylı

Fizik Bölümü Öğretim Planı

Fizik Bölümü Öğretim Planı Hazırlık Sınıfı 01.Yarıyıl leri 02.Yarıyıl leri FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 1 01.Yarıyıl leri 02.Yarıyıl leri FİZ 111 Fizik I Physics I 4 2 5 6 FİZ112 Fizik

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Dersin Adı / Course Name. Ders. Laboratuvar Local Credit. (saat/hafta) / (hour/week)

DERS BİLGİ FORMU. Dersin Adı / Course Name. Ders. Laboratuvar Local Credit. (saat/hafta) / (hour/week) DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı / Course Name Kodu/Code Normal Yarıyılı / Regular Semester Yapı Statiği II / Structural Analysis II 0423512 BAHAR / SPRING Yerel Kredisi / AKTS Kredisi / Ders Uygulama Laboratuvar

Detaylı

Ders Öğretim Planı. Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507002132003 DİNAMİK Zorunlu 2 3 4

Ders Öğretim Planı. Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507002132003 DİNAMİK Zorunlu 2 3 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507002132003 DİNAMİK Zorunlu 2 3 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı, cisimlerin ve sistemlerin hareketlerini tahmin

Detaylı

Mekanik. Mühendislik Matematik

Mekanik. Mühendislik Matematik Mekanik Kuvvetlerin etkisi altında cisimlerin denge ve hareket şartlarını anlatan ve inceleyen bir bilim dalıdır. Amacı fiziksel olayları açıklamak, önceden tahmin etmek ve böylece mühendislik uygulamalarına

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY 2016 2 0 2 2 Z FİZ

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Mechanical Engineering

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Mechanical Engineering Dersin Kodu MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Mechanical Engineering Exam Date OZD303 Mühendislik Ekonomisi Makine Müh./ Mech. Eng. 04 Ocak 2016 Pazartesi 13:00 E 202 MM 207 Termodinamik Makine Müh./ Mech.

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YIL

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YIL I. YIL I II FİZ-101 Z FİZİK PHYSICS (3+0)-3 4 KİM-101 Z KİMYA I CHEMISTRY I (2+2)-3 5 MAT-101 Z MATEMATİK I MATHEMATICS I (3+0)-3 4 CM-101 Z ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: CALCULUS II. Dersin Kodu: MAT 1002

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: CALCULUS II. Dersin Kodu: MAT 1002 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Türkçe Adı: MATEMATİK II Dersin Orjinal Adı: CALCULUS II Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAT 100 Dersin Öğretim

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL I. YIL I II (ECTS) Fİ-101 FİİK PHYSICS (3+0)-3 4 KİM-101 KİMYA I CHEMISTRY I (2+2)-3 5 MAT-101 MATEMATİK I MATHEMATICS II (3+0)-3 4 CM-101 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Detaylı

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 307 (TÜRKÇE PROGRAMI) HAZIRLIK SINIFI 01.

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 307 (TÜRKÇE PROGRAMI) HAZIRLIK SINIFI 01. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 30 (TÜRKÇE PROGRAMI) HAZIRLIK SINIFI 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR Ders Kodu Ders Adı İngilizce

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL Adı (TR) Adı (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme Yönetiminin

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Undergraduate Curriculum 2014-2015 ve Öncesi Girişli Öğrenciler için Uygulanan Ders Program 1.Yıl / I.Dönem (First Year / First Semester) FIZ115 Fizik

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL AİT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ (2+0) AKTS- 2

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL AİT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ (2+0) AKTS- 2 T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İnşaat Bölümü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL AİT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ (2+0) AKTS- 2

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölümü 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Final Sınavı Programı (Türkçe Programı)

İnşaat Mühendisliği Bölümü 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Final Sınavı Programı (Türkçe Programı) 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Final Sınavı Programı (Türkçe Programı) 2. yarıyıl Fizik II (Grup 6) -- Atatürk İlk. ve İnk. Tar. II (İnşaat Grubu) - 2. yarıyıl Matematik II (Grup 6) --D603--D612-

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : 02.08.2013 Toplantı Sayısı : 019 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2013/019-01: Enstitümüz disiplinler arası İş Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme

Detaylı

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir.

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir. Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004962014 ENDÜSTRİYEL FANLAR Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem P

Detaylı

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I I I. YIL HAFTALIK DERS SAATI FBÖ 101 Z Genel Fizik I General Physics I (4+0) -4 6 FBÖ 151 Z Genel Fizik Lab. I General Physics Lab. I (0+2) -1 2 FBÖ 103 Z Genel Kimya I General Chemistry I (4+0) -4 6 FBÖ

Detaylı

Mukavemet. Betonarme Yapılar. Giriş, Malzeme Mekanik Özellikleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği

Mukavemet. Betonarme Yapılar. Giriş, Malzeme Mekanik Özellikleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Mukavemet Giriş, Malzeme Mekanik Özellikleri Betonarme Yapılar Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği GİRİŞ Referans kitaplar: Mechanics of Materials, SI Edition, 9/E Russell

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PLANI 1. Yarıyıl Ders Planı 1504101 MUH 1101 MÜHENDİSLİK FİZİĞİ I Zorunlu 3 4 1504103 MAT 1141 MATEMATİK I Zorunlu 3 4 1504105 KIM 1105 KİMYA Zorunlu 1504111 MAK

Detaylı

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI. (9) TEORİ/UYG. (SAAT) MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 ECE 101

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI. (9) TEORİ/UYG. (SAAT) MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 ECE 101 1.SINIF 1. DÖNEM MÜFREDATI (3)SINIFI : 1 MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 ECE 101 Elektronik ve Haberleşme Introduction to Electronics and Mühendisliğine

Detaylı

İTÜ-KKTC DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) AKTS Kredisi (ECTS Credits) Laboratuvar (Laboratory) ENR Ders (Theoretical)

İTÜ-KKTC DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) AKTS Kredisi (ECTS Credits) Laboratuvar (Laboratory) ENR Ders (Theoretical) Dersin Adı Mühendislik Mekaniği Kodu (Code) Yarıyılı (Semester) Kredi (Credit) İTÜ-KKTC DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) AKTS Kredisi (ECTS Credits) Course Name Engineering Mechanics Ders (Theoretical)

Detaylı

Kod numarası tek olanlar güz dönemi, çift olanlar bahar dönemi derslerini belirtmektedir.

Kod numarası tek olanlar güz dönemi, çift olanlar bahar dönemi derslerini belirtmektedir. Kod numarası tek olanlar güz dönemi, çift olanlar bahar dönemi derslerini belirtmektedir. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ Sıra 1 İMÜ 510 Beton Katkı Maddeleri 2 İMÜ 511 Hafif İnşaat Malzemeleri

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004472007 BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin buhar kazanları ile ilgili

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM PLANI Saat/Hafta MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu Dersin Adı Pratik/ Kuramsal Uygulama Laboratuva r Yıl 1 / Yarıyıl 1 Kredisi AKTS Kredisi Toplam Dersin Türü 507001012006

Detaylı

BİTİRME PROJELERİ KATALOĞU

BİTİRME PROJELERİ KATALOĞU T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM412: BİTİRME ÇALIŞMASI DERSİ 2016 2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİTİRME PROJELERİ KATALOĞU Koordinatör:

Detaylı