TÜRKİYE DEPREM KAYITLARI KULLANILARAK HEDEF YERDEĞİŞTİRMELERİN HESABI İÇİN İKİ AMPİRİK FORMÜL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DEPREM KAYITLARI KULLANILARAK HEDEF YERDEĞİŞTİRMELERİN HESABI İÇİN İKİ AMPİRİK FORMÜL"

Transkript

1 Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 6-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 6-20 October 2007, Istanbul, Turkey TÜRKİYE DEPREM KAYITLARI KULLANILARAK HEDEF YERDEĞİŞTİRMELERİN HESABI İÇİN İKİ AMPİRİK FORMÜL TWO EMPIRICAL RELATIONS FOR CALCULATING THE TARGET DISPLACEMENTS CONSIDERING TURKISH EARTHQUAKES Ülgen MERT TUĞSAL, Fatma İlknur KARA, Beyza TAŞKIN 2 ve Atila SEZEN 3 ÖZET Bu çalışma, doğrusal olmayan statik çözümleme tekniklerinde uygulandığı biçimiyle çok serbestlik dereceli sistemlerin sismik yükler etkisindeki istemlerini hesaplamak amacıyla kullanılan eşdeğer tek serbestlik dereceli (TSD) sistemler ile ilgilidir. Çalışmada özellikle teorik olarak önemli olan geniş periyot aralığına sahip 34 adet TSD çift-doğrulu sistemin; 8 farklı süneklik, 8 farklı dayanım azaltma katsayısı ve beş adet pekleşme oranı gözönünde bulundurularak çözümlenmesi ve doğrusal olmayan yerdeğiştirme istemlerinin kolaylıkla kestirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Türkiye de çoğunlukla Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) üzerinde oluşmuş, büyüklüğü M 6.0 yada maksimum ivmesi 400 cm/sn 2 nin üzerinde olan yıkıcı depremler ile bunların farklı yörelerden alınan kayıtlarından oluşan 25 farklı kuvvetli yer hareketi seçilerek bir deprem toplumu oluşturulmuştur. Bu doğrultuda yüzlerce deprem kaydı filtrelenmiş, kalibre edilmiş, altı adet mühendislik şiddeti hesaplanmış ve sonuç olarak 25 adet yıkıcı deprem belirlenmiştir. Yapısal sönüm oranı için ξ= %5 sabit değeri kabul edilerek, beş farklı pekleşme oranı, 8 farklı süneklik oranı veya 8 farklı dayanım azalması katsayısı alınarak 34 farklı periyoda sahip TSD sistem için 268,000 adet doğrusal olmayan dinamik analiz yapılmış ve doğrusal olmayan yerdeğiştirme istemleri hesaplanmıştır. Akma sonrası dayanım oranı ve yapının farklı titreşim karakteristiklerine bağlı olarak değişen süneklik veya dayanım kapasiteleri detaylı olarak irdelenmiştir. Sonuç olarak süneklik oranı (yeni tasarlanacak yapılar) yâda akma dayanımı kapasitesi bilinen (mevcut yapılar) sistemlerde doğrusal olmayan yerdeğiştirme istemlerini, diğer bir deyişle hedef yerdeğiştirmeleri basit ve hızlı bir şekilde kestirebilen iki adet ampirik bağıntı önerilmiştir. Anahtar Kelimeler: Hedef yerdeğiştirme, TSDS, doğrusal olmayan yerdeğiştirme istemi, Türkiye depremleri. ABSTRACT This paper mainly involves with the single-degree-of-freedom (SDOF) systems, which are generally substituted to calculate the seismic demands of a multi-degree-of-freedom (MDOF) system as in nonlinear static analysis procedures. It is aimed to contribute the recent research by analyzing a -theoretically important- wide period range of SDOF bi-linear systems, having 8 different ductility or yield-strength levels with four different strain-hardening ratios. The strong motion ensemble consists of 25 different destructive strong motions from Turkey, mainly the events on the North Anatolian Fault (NAF), either having magnitudes M 6.0 or peak accelerations over 400 cm/s 2 and their records from nearby stations. Hence, hundreds of earthquake records are briefly investigated by means of six different engineering intensities, filtered, calibrated and finally 25 destructive events are selected. Assuming a constant damping ratio of ξ=5% and realizing 268,000 runs of non-linear dynamic analyses for a number of 34 different periods, 8 ductility or yield-strength levels of SDOF systems with five different strain-hardening ratios are performed and inelastic deformation demands are computed. Effects of post-yield stiffness ratio, variation of ductility or strength capacity of a structure having different vibration characteristics are investigated in details. Finally, easily applicable empirical equations for calculating the inelastic deformation demands are proposed for systems with known ductility values or for systems with known yield-strength levels. Keywords: Target displacement, SDOF systems, Nonlinear deformation demands, Turkish earthquakes Araş.Gör. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kocaeli, 2 Y.Doç.Dr., İTÜ İnşaat Fakültesi, İstanbul, 3 Dr., İTÜ İnşaat Fakültesi, İstanbul, 9

2 20 Hedef Yerdeğiştirmelerin Hesabı İçin İki Ampirik Formül GİRİŞ Yapıların deprem yükleri etkisinde performanslarının irdelenmesi için uygulamadaki basitlikleri nedeniyle ATC-40 (996); FEMA-273 (997); FEMA-356 (2000), FEMA-440 (2005) vb standart ve yönetmeliklerdeki doğrusal olmayan statik yöntemler tercih edilmekte, diğer yandan günümüzdeki son çalışmalar basitlik ilkesi korunmak ancak daha gerçekçi sonuçlara ulaşmak amacıyla çoğunlukla doğrusal olmayan yerdeğiştirme istemleri ile bunları etkileyen yapısal parametrelerin saptanması üzerine yoğunlaşmaktadır. Ülkemizde bu yıl yürürlüğe giren Deprem lerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik-DBYBHY (2007) de yapıların performansının belirlenmesi temel olarak önceden tanımlanmış yatay deprem kuvvetlerini belirli bir davranış biçimine uygun olarak yapıya etkitmek, daha sonra da belirli bir hedef yerdeğiştirme düzeyine ulaşılana dek yükleri arttırmak ve neticede bir taban kesme kuvveti-en üst kat yerdeğiştirme eğrisi elde etmeye dayalıdır. Bilindiği üzere, yukarıda bahsedilen tüm yöntemler kapsamında hedef yerdeğiştirme değerini elde etmek için yapı, eşdeğer bir Tek Serbestlik Dereceli Sistem (TSDS) olarak modellenmekte, hedef yerdeğiştirme düzeyi ise bahsi geçen TSDS in doğrusal olmayan dinamik analiz sonuçlarından belirlenmektedir. Yukarıdaki ve benzeri yöntemlerde yatay deprem kuvvetleri her bir analiz adımın sonunda monoton olarak artırılarak yapıya uygulanmaktadır. Doğrusal olmayan statik analiz belirli bir hedef yerdeğiştirmeye ulaşıldığında tamamlanmakta ve genellikle bu hedef yerdeğiştirme değerine erişmek için itme analizlerinde izlenen prosedür, Krawinkler ve Seneviratna (998), Fajfar (2002), Aydınoğlu (2003), Montes vd. (2004) yada Goel ve Chopra (2004) deki gibi farklı olsa bile, genel olarak eşdeğer bir TSDS nin çözümlenmesi ile elde edilmektedir. Akma dayanımı, süneklik, pekleşme oranı yapısal güvenlik düzeyi vb. parametreleri dikkate alarak belirli bir periyot aralığında ve kaydedilmiş deprem kayıtlarıyla TSDS üzerinde çalışan çok sayıda araştırmacı uygulamadaki kolaylığı ve hesaplarda daha az zaman gerektirmesi nedeniyle çekiciliği olan çift doğrulu modeli kullanmaktadır. Çok yakın zamanda Chopra vd. (200) çift-doğrulu TSDS üzerine olan çalışmalarını T n = s periyot aralığı, sabit süneklik ve sabit akma dayanımı altında beş farklı pekleşme oranını gözönüne alarak genişletmişlerdir. Çalışmalarının sonucunda, kuvvetyerdeğiştirme ilişkisinden bağımsız olarak çok kısa veya çok uzun periyotlarda, doğrusal olmayan deformasyon oranlarının sayısal değerlerinin belirli limit değerlere sahip olduklarını ve bu durumunda α-μ-r fonksiyonlarıyla ifade edilebileceğini göstermişlerdir. Önceden kestirilebilen süneklik (yeni tasarlanacak yapılar) yada dayanım (mevcut yapılar) için çift doğrulu yapısal model kabulüyle yapıların doğrusal olmayan deformasyon taleplerinin belirlenmesi için ampirik denklemler önermişlerdir. Bu çalışmada mevcut yapıların performanslarını değerlendirmek için Türkiye de olmuş ve kaydedilmiş yıkıcı kuvvetli hareketlerle benzer ifadelerin geliştirilmesi amaçlanmış ve bunun içinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesinin düzenlediği yüzlerce deprem incelenmiştir. Bütün yer hareketleri filtrelenerek kalibre edilmiş ve altı farklı mühendislik şiddeti hesaplanmış, sonuç olarak 25 adet yıkıcı kuvvetli yer hareketinden oluşan bir deprem toplumu üretilmiştir. Sönüm oranının sabit ve ξ=5% olduğu kabul edilerek T n = s arasında değişen geniş periyot aralığına sahip 34 adet TSDS, çift doğrulu davranış modeli kabulüyle; sabit akma dayanımı veya sabit süneklik değeri için (μ veya R y =,.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8); beş farklı pekleşme oranı (α=%0; %; %3; %5; %0) gözönünde bulundurularak 268,000 adet doğrusal olmayan dinamik analiz yapılmış ve doğrusal olmayan yerdeğiştirme istemleri hesaplanmıştır. TSDS ÇÖZÜMLENMESİNDE KULLANILAN GENEL TANIMLAR Şekil, kütlesi m doğal periyodu T n, başlangıç rijitliği k e, akma sonrası rijitliği ise α k e, sönüm oranı ξ olan ve doğrusal olmayan davranışı çift-doğrulu çevrim iskeleti ile temsil edilen bir TSDS i göstermektedir. Burada pekleşme oranının α 0 olduğu kabul edilmektedir. Şekil deki kuvvet-yerdeğiştirme ilişkisinden yola çıkarak sistemin doğrusal olmayan davranışı hakkında bir dizi ifade düzenlenebilir. TSDS yüklemeden sonra doğrusal kalması durumu için tanımlanan dayanımı, f 0, ve karşı gelen yerdeğiştirme, u 0, olmak kaydıyla;

3 Ü.Mert Tuğsal, F.İ.Kara, B.Taşkın, A.Sezen 2 m ξ k e ; α k e Şekil. TSDS ve çift-doğrulu çevrim iskeleti. f m ve u m doğrusal olmayan sistem için en büyük dayanım ve karşı gelen yerdeğiştirmeyi; f y ve u y akma dayanımı ile karşı gelen akma yerdeğiştirmesini göstermektedir. Buna göre dayanım azalması katsayısı R y ve süneklik μ olmak üzere aşağıdaki ifadeler kolaylıkla düzenlenir: f u = ; R 0 0 y = f y u y u = u m μ y μ u = R y m u 0 () ü g (t) deprem ivmesi olmak üzere, Denklem(2) deki dinamik hareket denklemi sayısal olarak çözülürse, doğrusal olmayan yerdeğiştirme oranlarını hesaplamakta kullanılan en büyük yerdeğiştirmeler u m ve u 0 aşağıdaki gibi elde edilir u+ 2ξω u+ f / m = u g ( t) (2) um Cμ = veya u 0 n s um C = (3) R Doğrusal olmayan yerdeğiştirme oranı C de görülen μ ve R alt indisleri, son zamanlarda yapılan çalışmalarla (Miranda 200; Chopa vd., 200) uyumlu olacak şekilde, sünekliği bilinen veya akma dayanımı bilinen sistemleri göstermektedir. Yukarıdaki doğrusal olmayan yerdeğiştirme oranlarının hesabı için çok kısa periyotlu (T n 0) ve çok uzun periyotlu (T n ) yapılara ait sınır değerler yapı dinamiği kuramı çerçevesinde hesaba katılmaktadır. Şekil de gösterilen çift doğrulu çevrim modeli Denklem() de yerine konursa, doğrusal olmayan yerdeğiştirme oranı, μ yada R y nin bir fonksiyonu olarak yazılabilir. u 0 L u m μ μ = = u0 + α ( μ ) yada u R m y L = = R + u0 Ry α T n 0 T 0 n (4) Burada L μ ve L R ile tanımlanan doğrusal olmayan yerdeğiştirme oranları, (T n 0) sınır durumunu göstermesi bakımından farklı sembolle gösterilmiştir. (T n ) sınır durumu için, sistemin çok esnek olmasından dolayı, yapının en büyük yerdeğiştirmesi ile zeminin en büyük yerdeğiştirmesinin aynı olduğuna, diğer bir deyişle eşit yerdeğiştirme kuralının geçerli olduğu sonucuna varılacaktır (Veletsos ve Newmark, 960). Sonuç olarak bu sınır durumlar için u m =u 0 =u g ve de doğrusal olmayan yerdeğiştirme oranı C μ =C R = olacaktır. KULLANILAN YIKICI DEPREM KAYITLARI Araştırmada, çoğunluğu Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) üzerinde oluşmuş, ya büyüklüğü M 6.0, ya da maksimum ivmesi 400 cm/sn 2 üzerinde olan farklı yıkıcı depremler esnasında kaydedilmiş

4 22 Hedef Yerdeğiştirmelerin Hesabı İçin İki Ampirik Formül kuvvetli hareketler ile bunların farklı istasyonlardan alınan kayıtlarından oluşan 25 adet deprem ivme kaydı kullanılmıştır. Tüm deprem kayıtları filtrelenmiş ve kalibre edilmiş, ayrıca mühendislik şiddetleri hesaplanarak yıkıcı karakteristikleri irdelenmiştir. Tablo, bu depremleri ve bahsi geçen karakteristik değerleri, Şekil 2 ise ξ=%5 sönüm oranı için bu depremlerin mutlak ivme spektrumlarını ve bunların DBYYHY de belirtilen Z ve Z4 zemin sınıflarıyla karşılaştırılmasını göstermektedir. Burada Z çok sert zemin, Z4 ise çok yumuşak zemini ifade etmektedir. Tablo. Çalışmada Kullanılan Deprem Kayıtları ve Karakteristikleri. # Deprem M Kayıt Yön g 0.. u (cm/s 2 ). u g 0 (cm/s) u g 0 (cm) t eff (s) SI 0.20 (cm) LCF (Hz) İzmir 5.3 İzmir Bay.Md. KG DB Erzincan 6. Erzincan Met.İst. 3 KG DB Dinar 6.0 Dinar Met.İst. 5 KG Düzce DB Düzce KG Sakarya DB Yarımca DB Yarımca KG Kocaeli 6.7 İzmit Met.İst. DB Göynük DB Göynük KG İzmit KG Kütahya DB Kütahya KG Tepetarla DB Marmara 5.7 Çiftlikköy KG Bahçekışla DB Düzce Bolu DB Bolu KG Düzce DB Düzce KG HCF (Hz) Mudurnu KG Bingöl 6. Bingöl KG Sa / g İzmNS ErcEW ErcNS DnrEW DnrNS DzcEW DzcNS SkrEW YrmEW YrmNS İztNS TptEW ÇftNS BhçEW BolEW BolNS DzcEW DzcNS BngNS Site-Z Site-Z Period, T (s)

5 Ü.Mert Tuğsal, F.İ.Kara, B.Taşkın, A.Sezen 23 Şekil 2. Deprem toplumuna ait mutlak ivme spektrumları. Şekil 3 de ise deprem toplumu için ivme, hız ve yerdeğiştirmeye duyarlı spektral bölgeleri içeren üç parçalı elastik karşıtlık spektrumu verilmiştir. Buradan ivmeye ve hıza duyarlı bölgelerin birbirinden T c =0.445 saniyede ayrıldığı görülmektedir. Benzer değer hıza ve yerdeğiştirmeye duyarlı bölgeler için T d =.44 s olmaktadır. b c d a f e İvmeye Duyarlı Hıza Yerdeğiştirmeye Duyarlı Duyarlı Spektral ler T a T b T c T d T e T f Şekil 3. Deprem toplumu için üç-parçalı karşılık spektrumu. EŞDEĞER TSDS DOĞRUSAL OLMAYAN DİNAMİK ANALİZİ Doğrusal olmayan dinamik çözümleme 34 adet TSDS için: (a) sabit dayanım azalması katsayısı; (b) sabit süneklik durumları dikkate alınarak α=%0; %; %3; %5; %0 değerlerindeki beş farklı pekleşme oranı için yapılacaktır. Sönüm oranının sabit ve ξ=%5 olduğu kabul edilmiştir. μ veya R y =,.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8 alınmış ve her grup için (34x5x8x25=34,000) analiz yapılmıştır. Dayanım Azalması Katsayısı (R y ) Bilinen Sistemler Mevcut yapılar gibi, yatay deprem yükleri etkisinde dayanımları kestirilebilen ve eşdeğer bir TSDS ile temsil edilen sistemlerin doğrusal olmayan deformasyon talepleri C R hesaplanmış ve periyot boyunca değişimleri sabit α=3% için Şekil 4 de sunulmuştur. Bu şekil özellikle ivmeye duyarlı bölgede doğrusal olmayan yerdeğiştirme istemindeki artışları göstermesinin yanı sıra, çok uzun ve çok kısa periyotlu sistemlerde teorik sınır değerlerin gerçeklendiğini de ispatlamaktadır. Doğrusal olmayan yerdeğiştirme oranı C R, sistemde meydana gelen zayıflama (R y nin yüksek değerleri) ile artmaktadır. Başka bir deyişle R y =.5 ve R y =8 olan sistemler kıyaslandığında doğrusal olmayan yerdeğiştirme oranının beklenildiği gibi artarak 2 ila 7 kat kadar değiştiği gözlenmiştir. Çok kısa periyotlu sistemler için sistemin elastik kalması için gereken dayanım ile karşılaştırıldığında, R y nin en küçük değerinin bile doğrusal olmayan yerdeğiştirme istemini ne denli arttırmakta olduğu da gözlemlenen ayrı bir olgudur. Hıza duyarlı bölgede bulunan sistemlerdeki C R oranının dayanım azalması değerinden fazlaca etkilenmediği ve hemen hemen aynı kaldığı anlaşılmaktadır. Benzer gözlemler yerdeğiştirmeye duyarlı olan spektral bölge içerisindeki sistemler için de geçerlidir. Şekil 5 ise, akma sonrası rijitlik oranındaki değişime bağlı olarak C R değerinin nasıl değiştiğini açıklamaktadır. Örnek olarak seçilen sabit bir R y =4 değerine karşılık α=%0; %; %3; %5; %0 değerlerindeki beş farklı pekleşme oranı için doğrusal olmayan yerdeğiştirme istemleri elde edilmiştir.

6 24 Hedef Yerdeğiştirmelerin Hesabı İçin İki Ampirik Formül 00 α=%3 Medyan CR 0 İvmeye Duyarlı Hıza Duy. Yerdeğiştirmeye Duyarlı R=.5 R=2 R=3 R=4 R=5 R=6 R=8 0. Ta Tb Tc Periyot, T n (s) Td.44 Te Tf Şekil 4. Deprem toplumu için α=%3 kabulüyle medyan C R değişimi. 00 R y = 4 Medyan CR 0 α=0% α=% α=3% α=5% α=0% İvmeye Duyarlı Hıza Duy. Yerdeğiştirmeye Duyarlı 0. Ta Tb Tc Periyot, T n (s) Td.44 Te Tf Şekil 5. Deprem toplumu için R y =4 kabulüyle medyan C R değişimi. Şekil 5, elastoplastik durumla (α=%0) karşılaştırıldığında u m =u 0 bölgesi dışındaki tüm periyot değerlerinde akma sonrası rijitlik oranının var olmasının, yerdeğiştirme talebini de ölçüde azalttığını göstermektedir. Şekil 6 da, benzer olarak özellikle ivmeye duyarlı bölgede akma sonrası rijitlik oranının yerdeğiştirme istemini azalttığı görülmekte, özellikle ivmeye duyarlı periyot aralığında hakim periyoda sahip mevcut yapıların performanslarının değerlendirilmesinde akma sonrası rijitlik oranının önemli bir faktör olduğu anlaşılmaktadır. Ancak hıza ve yerdeğiştirmeye duyarlı bölgelerde doğrusal olmayan yerdeğiştirme talebinin ortalama eğrilerinin bu bölgedeki bütün periyot aralıkları boyunca sabite yakın olduğu düşünülerek bu azalımın ihmal edilebileceği söylenebilir. Um,α / Um, α=% R y = 4 α=% α=3% α=5% α=0% 0 İvmeye Duyarlı Hıza Duy. Yerdeğiştirmeye Duyarlı -0.5 Ta Tb Tc Periyot, T n (s) Td.44 Te Tf 9.003

7 Ü.Mert Tuğsal, F.İ.Kara, B.Taşkın, A.Sezen 25 Şekil 6. Medyan yerdeğiştirmeler u m üzerinde α nın etkisi. Şekil 7 de sabit akma sonrası rijitlik oranı (α=3%) ve sabit akma dayanımı R y =4 için deprem toplumu etkisinde elde edilen medyan doğrusal olmayan yerdeğiştirme oranının saçılması (dispersion) çizilmiştir. Denklem(4) den de anlaşılacağı üzere, kuvvetli hareketten bağımsız olması nedeniyle T n nin sınır değerleri için, saçılma 0 a yönelmektedir. Periyot boyunca saçılma değerleri R y arttıkça büyümekle birlikte, çok kısa periyotlar için bu durum terse dönmektedir, (Şekil 7-sol). Özellikle hıza ve yerdeğiştirmeye duyarlı bölgelerde akma sonrası dayanım oranı α dan hemen hemen etkilenmemekte, kısa periyot bölgesinde ise küçük bir α değerinin varlığı bile doğrusal olmayan yerdeğiştirme istemindeki sapmaları artırmaktadır. 0 α = %3 0 R y = 4 CR Saçılımı CR Saçılımı T a T b T c T d T e T f T a T b T c T d T e T f 0.0 Ry=2 Ry= Periyot, Tn (s) Ry=4 Ry=8 0.0 α=%0 α=%3 α=% α=% α=% Periyot, T n (s) Şekil 7. α=%3 (sol) ve R y =4 (sağ) sabit değerleri için medyan C R ın periyot üzerinde saçılımı. Süneklik Değeri (μ) Bilinen Sistemler Yeni tasarlanacak yapılar gibi, yatay deprem yükleri etkisinde davranış biçimleri henüz tasarım aşamasında belirlenebilen ve eşdeğer bir TSDS ile temsil edilen sistemlerin doğrusal olmayan yerdeğiştirme talepleri, C μ, aynı deprem toplumu etkisinde hesaplanmış ve medyan değerlerin periyot boyunca değişimleri sabit bir α=3% için Şekil 8 de sunulmuştur. 0 μ=.5 μ=2 μ=3 μ=4 μ=5 μ=6 μ=8 Medyan Cμ İvmeye Duyarlı Hıza Duy. Yerdeğiştirmeye Duyarlı Ta Tb Tc Td.44 Te Tf α = % Periyot, Tn (s) Şekil 8. Deprem toplumu için α=%3 kabulüyle medyan C μ değişimi. Daha önceki sonuçlara uygun olarak beklendiği gibi, yüksek süneklik seviyeleri daha büyük doğrusal olmayan yerdeğiştirme istemlerini doğurmaktadır. Hıza duyarlı bölgede sünekliğin etkisi düşük ve oranı e yakın, fakat yerdeğiştirmeye duyarlı bölgede u m nin u 0 dan az olduğu ve u m nin süneklik artışıyla azaldığı görülmektedir. Ancak çok uzun periyotlu yapılarda T n olmasıyla u m =u 0 olmaktadır. İvmeye duyarlı bölgede kısa periyotlu yapılar için u m, u 0 dan oldukça büyük ve artan μ değerleri için doğrusal olmayan yerdeğiştirme istemleri de önemli düzeyde artmaktadır. Sünekliği bilinen sistemler için de, sınır koşulların sağlandığı gözlenmektedir. Şekil 9, deprem toplumu etkisinde seçilen sabit bir süneklik (μ=4) değeri için C μ T n değişimini göstermektedir. Elastoplastik sistemlerle karşılaştırılınca, pekleşmenin varlığının doğrusal olmayan yerdeğiştirme istemini hemen hemen tüm spektral bölgelerdeki sistemler için azalttığı anlaşılmaktadır. Ancak bu azalma, dayanımı bilinen sistemler gibi belirgin olmamakta ve

8 26 Hedef Yerdeğiştirmelerin Hesabı İçin İki Ampirik Formül %20 ler civarında kalmaktadır. T n >T f spektral bölgesi içinse akma sonrası dayanımın etkisi ortadan kalkmakta ve u m u 0 olmaktadır. 0 α=0% α=% α=3% α=5% α=0% Medyan Cμ İvmeye Duyarlı Hıza Duy. Yerdeğiştirmeye Duyarlı 0. Ta Tb Tc Periyot, T n (s) Şekil 9. Deprem toplumu için μ=4 kabulüyle medyan C μ değişimi. Şekil 0 da sabit bir süneklik (μ=4) için deprem toplumu etkisinde elde edilen medyan doğrusal olmayan yerdeğiştirme oranının saçılması üzerinde pekleşme oranının etkisini gösteren değişim çizilmiştir. Dayanımı bilinen sistemlerle karşılaştırıldığında doğrusal olmayan yerdeğiştirme isteminin periyot üzerinde sapmasının daha az olduğu, benzer olarak T n nin sınır değerleri için saçılmanın 0 a yöneldiği gözlenmiştir. Uzun bir periyot aralığı için hemen hemen sabit kalmaktadır ancak çok kısa ve çok uzun periyotlar hariç akma sonrası dayanım oranı α dan hemen hemen etkilenmemektedir. Titreşim periyotları 0. ve.0 s olan yapılar için R y isteminin sabit süneklik değerleri için değişimi Şekil de gösterilmiştir. Beklenildiği gibi daha sünek bir tasarım, sistemin dayanım azaltma katsayısı isteminde artışa sebep olmaktadır. 0 μ = 4 Td.44 Te Tf μ=4 Cμ Saçılımı 0. T a T b T c T d T e T f α=%0 α=% α=%3 α=%5 α=% Periyot, T n (s) Şekil 0. μ=4 için medyan C R ın saçılımı. Dayanım Azalması Katsayısı, Ry 0 Tn=.0 s sabit-μ Tn=0. s sabit-μ α=0% α=% α=3% α=5% α=0% α=0% α=% α=3% α=5% α=0% Süneklik, μ Şekil. T n =0. ve.0s için μ ve R y ilişkisi. HEDEF YERDEĞİŞTİRMELERİN HESABI İÇİN AMPİRİK İFADELER 960 lı yılların başından itibaren birçok araştırmacı özellikle elastoplastik sistemlerde doğrusal olmayan yerdeğiştirme taleplerini hesaplamak için ampirik ifadeler türetmeye çalışmışlardır. Yakın zamandaki çalışmalar yerel zemin etkilerini yada histeretik parametreleri dikkate alan çift doğrulu yapısal modelleri içermektedir, (Taşkın, 2004). Sabit süneklikli sistemler için C μ nün ortalama değerlerini tahmin etmek üzere oldukça başarılı son iki ilişki Miranda (2000) nın elastoplastik sistemleri içeren çalışmasından ve Chopra ve Chitanapakdee (2003) ye ait çift doğrulu davranış modeline sahip sistemlere ait araştırmalarından türetilen formüllerdir. Bu araştırmada yukarıdaki çalışmalara benzer biçimde Türkiye depremleri kullanılarak sünekliği veya dayanım azalması katsayısı bilinen sistemler için ampirik ifadelerin türetilmesi hedeflenmektedir. Bu ifadeler, T c ye göre normalize edilmiş yapı periyodunun bir fonksiyonu

9 Ü.Mert Tuğsal, F.İ.Kara, B.Taşkın, A.Sezen 27 olarak elde edilmektedir. Aşağıdaki Denklem(5), önceden kestirilebilen μ veya R y değerleri için C μ veya C R değişimlerini normalize edilmiş yapı periyodunun bir fonksiyonu olarak vermektedir: C μ = + ( L μ ) a T + + c b μ T n c d d ( ) a T n C R = + LR + + c (5) b R y Tc a, b, c ve d sayısal parametreleri regresyon katsayıları olup, regresyon ifadesi ile doğrusal olmayan dinamik çözümleme ile hesaplanan değerler arasındaki farkların karelerinin toplamının minimize edilmesi ile belirlenmiştir. Türkiye kuvvetli yer hareketi kayıtlarından oluşturulan deprem toplumu kullanılarak hesaplanan regresyon katsayıları Tablo 2 de listelenmiştir. Tablo 2. Ampirik C μ ve C R İfadeleri için Regresyon Katsayıları. Reg. Kats. C μ C R a b c d Şekil 2, deprem toplumunu etkisinde %3 pekleşme oranı için μ=4 (sol) ve R y =4 (sağ) için (T n / T c ) oranının bir fonksiyonu olarak önerilen ampirik ifadeler ile doğrusal olmayan dinamik çözümleme sonucunda bulunan C μ ve C R yerdeğiştirme istemlerinin karşılaştırılmasını göstermektedir. 0 μ = 4 α = %3 00 R y = 4 α = %3 0 C μ C R Hesaplanan Önerilen Hesaplanan Önerilen T n / T c T n / T c Şekil 2. α = %3 kabulüyle μ=4 (sol); R y =4 (sağ) için önerilen C μ ve C R ampirik bağıntıları. Şekilden de görülebileceği gibi, güvenli tarafta kalmak bakımından her iki ampirik ilişki de C μ yada C R nin den küçük olan değerlerini göz ardı etmekte, ancak doğrusal olmayan yerdeğiştirme oranının sınır değerlerini (T n 0 ve T n ) sağlamaktadır. 0. SONUÇ Çalışmada 34 adet TSDS için 8 farklı süneklik, 8 farklı dayanım azalması katsayısı ve beş adet pekleşme oranı gözönünde bulundurularak, toplam 25 kuvvetli yer hareketinden oluşan deprem toplumu etkisinde doğrusal olmayan dinamik analizi gerçekleştirilerek yerdeğiştirme hesaplanmıştır. Doğrusal olmayan yerdeğiştirmelerin hızlı ve basit bir şekilde kestirilebilmesi

10 28 Hedef Yerdeğiştirmelerin Hesabı İçin İki Ampirik Formül amacıyla, çalışmada yapılan 268,000 adet dinamik analiz sonucuna dayanarak iki adet ampirik ifade türetilmiştir. Araştırmanın burada sunulan aşaması kapsamında aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır: Teşekkür Yapı dinamiği kuramına uygun olarak, çift doğrulu çevrim modeliyle temsil edilen TSDS için doğrusal olmayan yerdeğiştirme oranları C µ ve C R nin sınır değerlerinin teorik sonuçlarla uyumlu olduğu gösterilmiştir. Doğrusal olmayan yerdeğiştirme istemlerinin periyot boyunca değişiminin, özellikle ivmeye duyarlı spektral bölgede belirgin düzeyde farklılaştığı gözlenmiştir. Diğer bir deyişle, kısa periyotlu yapıları kapsayan bu bölgede, elastik ötesi davranışın daha belirgin olduğu anlaşılmıştır. Süneklik düzeyi bilinen sistemlerde, beklendiği gibi sünekliğin artması ile doğrusal olmayan yerdeğiştirme isteminin daha fazla önem kazandığı gösterilmiştir. Benzer olarak dayanım azalması katsayının büyüklüğü ile orantılı olarak doğrusal olmayan yerdeğiştirme istemi artmaktadır. Süneklik düzeyinin yada dayanım azalması katsayısının sabit tutulduğu her iki çözümleme grubunda da pekleşme oranındaki azalma, sistemin doğrusal olmayan yerdeğiştirme istemini arttırmaktadır. Yapı elastoplastik davranışa (α=%0) yaklaşırken, daha fazla doğrusal olmayan karşılık göstermektedir. Bu nedenle, deprem bölgelerinde bulunan az ve orta yükseklikli betonarme yapılar için ivmeye duyarlı bölgede gerçeği yansıtacak düzeyde bir pekleşme oranının gözönüne alınması oldukça önem taşımaktadır. Doğrusal olmayan yerdeğiştirme oranları C µ ve C R için, normalize edilmiş periyot (T n /T c ) ile süneklik (μ) yada dayanım azalması katsayısı (R y ) cinsinden ampirik ifadeler türetilmiştir. Burada önemle vurgulanması gereken nokta, C µ ampirik ifadesinin tasarımı yapılacak, yani süneklik değeri tasarım sırasında seçilecek yapılar için elverişli olduğu; C R ampirik ifadesinin ise yatay yük taşıma kapasitesi kolayca hesaplanabilen mevcut yapılar için uygun olduğudur. Farklı taşıyıcı sistemleri karakterize edebilecek özellikte değişik histeretik ilişkilerin kullanılarak doğrusal olmayan dinamik çözümlemelerin gerçekleştirilmesi ve bu çalışmada tercih edilen çift-doğrulu çevrim modeli sonuçlarıyla karşılaştırılması araştırmanın ileriki aşamalarında yer alacak konulardandır. Ayrıca yakın kaynak depremleri, farklı zeminlerde oluşan depremlerin kayıtları ile düzenlenecek yeni deprem toplumları vb etkenlerin, yapı sistemlerinin doğrusal olmayan yerdeğiştirme istemleri üzerindeki etkileri de bundan sonra incelenmesi gereken önemli hususlardandır. Bu çalışma TÜBİTAK tarafından 06M048 numara ile desteklenen araştırma projesinin bir parçası olup, yazarlar TÜBİTAK ve MAG grubuna desteklerinden ötürü teşekkürü borç bilirler. KAYNAKLAR Applied Technology Council (996) Seismic Evaluation and Retrofit of Concrete Buildings, Report No: ATC-40, Redwood City, California. Aydınoğlu NM (2003) An incremental response spectrum analysis procedure based on inelastic spectral deformation for multi-mode seismic performance evaluation, Bulletin of Earthquake Engineering, ():3-36. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (2007) Deprem lerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, Ankara. Building Seismic Safety Council (2000) Prestandard and commentary for the seismic rehabilitation of buildings-fema-356, Federal Emergency Management Agency, Washington DC. Chopra AK, Chintanapakdee C (2003) Inelastic Deformation Ratios for Design and Evaluation of Structures: Single-Degree-of-Freedom Bilinear Systems, EERC , UC Berkeley, CA. Chopra AK, Goel RK, Chintanapakdee C (200) Statistics of SDF-System Estimate of Roof Displacement for Pushover Analysis of Buildings, PEER Report, 200/6, UC Berkeley.

11 Ü.Mert Tuğsal, F.İ.Kara, B.Taşkın, A.Sezen 29 Fajfar P (2002) Structural analysis in earthquake engineering a breakthrough of simplified non-linear methods. 2 th European Conference on Earthquake Eng., London, 0-2 September. Goel RK, Chopra AK (2004) Evaluation of modal and FEMA pushover analyses: SAC buildings, Earthquake Spectra, 20(): Kara Fİ, Tuğsal ÜM, Taşkın B (2007) Two Empirical Relations for Calculating the Target Displacements of Equivalent SDOF Systems Considering Turkish Strong Motion Database, COMPDYN 2007, Crete- Greece, June 3-6. Krawinkler H, Seneviratna GDPK (998) Pros and cons of a pushover analysis of seismic performance evaluation, Engineering Structures, 20(4-6): Miranda E (2000) Inelastic displacement ratios for structures on firm sites, Journal of Structural Engineering-ASCE, 26(0): Miranda E (200) Estimation of inelastic deformation demands of SDOF systems, Journal of Structural Engineering-ASCE, 27(9): Montes EH, Kwon OS, Aschheim MA (2004) An energy-based formulation for first-and multiple-mode nonlinear static (pushover) analyses, Journal of Earthquake Engineering, 8(): Taşkın B (2004). SDOF System Demands for Performance-Based Design of RC Structures, 7 th International Conference on Computational Structures Technology, Lisbon, Portugal, September 7-9. Veletsos AS, Newmark NM (960) Effect of Inelastic Behavior on the Response of Simple Systems to Earthquake Motions, 2 nd World Conference on Earthquake Engineering, Tokyo.

Deprem Etkisindeki Elastomer Mesnetli Köprü Ayağının Farklı Zemin ve Mesnet Koşullarında Dinamik Davranışı *

Deprem Etkisindeki Elastomer Mesnetli Köprü Ayağının Farklı Zemin ve Mesnet Koşullarında Dinamik Davranışı * İMO Teknik Dergi, 14 6699-674, Yazı 416 Deprem Etkisindeki Elastomer Mesnetli Köprü Ayağının Farklı Zemin ve Mesnet Koşullarında Dinamik Davranışı * Fevzi SARITAŞ* Zeki HASGÜR** ÖZ Elastomer mesnetli bir

Detaylı

MAKSİMUM YER İVMESİ VE HIZI İLE YER DEĞİŞTİRME TALEBİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

MAKSİMUM YER İVMESİ VE HIZI İLE YER DEĞİŞTİRME TALEBİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI 25-27 Eylül 23 MKÜ HATAY ÖZET: MAKSİMUM YER İVMESİ VE HIZI İLE YER DEĞİŞTİRME TALEBİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Ş.M. Şenel ve M. Palanci 2 Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Pamukkale Üniversitesi,

Detaylı

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-1,(26),99-18 Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının K. A. KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

BETONARME BİNALARDA EŞDEĞER TEK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEM VE 3-B DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN DİNAMİK ANALİZ DEPLASMAN TALEPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BETONARME BİNALARDA EŞDEĞER TEK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEM VE 3-B DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN DİNAMİK ANALİZ DEPLASMAN TALEPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET: BETONARME BİNALARDA EŞDEĞER TEK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEM VE 3-B DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN DİNAMİK ANALİZ DEPLASMAN TALEPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI M. İnel, E. Meral 2 ve H.B. Özmen 3 Profesör, İnşaat

Detaylı

ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Armağan KORKMAZ *, Zeki AY **

ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Armağan KORKMAZ *, Zeki AY ** 875 ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Armağan KORKMAZ *, Zeki AY ** ÖZET Deprem etkisi, yapıları alışılmış yüklerin üzerinde zorlayarak yapı davranışını olumsuz

Detaylı

Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri *

Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri * İMO Teknik Dergi, 214 6775-684, Yazı 419 Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri * Aydın MERT* Yasin FAHJAN** Ali PINAR*** Lawrence HUTCHINGS**** ÖZ Bu çalışmanın temel amacı, mühendislik

Detaylı

FARKLI TAŞIYICI SİSTEME SAHİP AYAKLI DEPOLARIN ZEMİN SINIFLARINA GÖRE DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ

FARKLI TAŞIYICI SİSTEME SAHİP AYAKLI DEPOLARIN ZEMİN SINIFLARINA GÖRE DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ FARKLI TAŞIYICI SİSTEME SAHİP AYAKLI DEPOLARIN ZEMİN SINIFLARINA GÖRE DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ Ramazan LİVAOĞLU Adem DOĞANGÜN Özet - Bu çalışmanın amacı, farklı taşıyıcı sisteme sahip ayaklı

Detaylı

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: F. Demir 1, K.T. Erkan 2, H. Dilmaç 3 ve H. Tekeli 4 1 Doçent Doktor,

Detaylı

Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi *

Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi * İMO Teknik Dergi, 2010 5185-5205, Yazı 337 Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi * Alemdar BAYRAKTAR* Temel TÜRKER** Ahmet Can ALTUNIŞIK*** Barış SEVİM****

Detaylı

FARKLI KESİT GEOMETRİLERİNE SAHİP BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF RC COLUMN BEHAVIOUR HAVING DIFFERENT GEOMETRY

FARKLI KESİT GEOMETRİLERİNE SAHİP BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF RC COLUMN BEHAVIOUR HAVING DIFFERENT GEOMETRY FARKLI KESİT GEOMETRİLERİNE SAHİP BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ * 1 Naci Çağlar, 2 Abdulhalim Akkaya, 1 Aydın Demir, 1 Hakan Öztürk * 1 Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, Sakarya

Detaylı

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ Hasan KAPLAN 1, Yavuz Selim TAMA 1, Salih YILMAZ 1 hkaplan@pamukkale.edu.tr, ystama@pamukkale.edu.tr, syilmaz@pamukkale.edu.tr, ÖZ: Çok katlı ların

Detaylı

Çok Katlı Yapılarda Aşırı Burulma Düzensizliği 1

Çok Katlı Yapılarda Aşırı Burulma Düzensizliği 1 İMO Teknik Dergi, 2004 3131-3144, Yazı 210 Çok Katlı Yapılarda Aşırı Burulma Düzensizliği 1 Günay ÖZMEN * ÖZ Burulma düzensizliği, herhangi bir katta, maksimum göreli yerdeğiştirmenin ortalama göreli yerdeğiştirmeye

Detaylı

Yuvarlakada Kavşaklardaki Ağır Araç Etkisinin İncelenmesi *

Yuvarlakada Kavşaklardaki Ağır Araç Etkisinin İncelenmesi * İMO Teknik Dergi, 2013 6479-6504, Yazı 406 Yuvarlakada Kavşaklardaki Ağır Araç Etkisinin İncelenmesi * Serhan TANYEL* S. Pelin ÇALIŞKANELLİ** Metin Mutlu AYDIN*** Seçil Başak UTKU**** ÖZ Trafik akımının

Detaylı

TARİHİ MALATYA ULU CAMİSİNİN SİSMİK DAVRANIŞI

TARİHİ MALATYA ULU CAMİSİNİN SİSMİK DAVRANIŞI ÖZET: TARİHİ MALATYA ULU CAMİSİNİN SİSMİK DAVRANIŞI H.Erkek, Y.Calayır 2, E.Sayın 2 ve M. Karaton 2 İnönü Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Müh. Bölümü, Malatya 2 Fırat Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

ÖRNEK SAYFALAR. Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş. Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları

ÖRNEK SAYFALAR. Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş. Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları Kutlu Darılmaz İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR EK DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER 1.1. KAPSAM 1.1.1 Bu Yönetmelik hükümleri, deprem bölgelerinde yeni yapılacak binalar ile daha önce yapılmış mevcut binalara

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fehmi KASAPOĞLU TÜNEL KALIP SİSTEMLERLE ÜRETİLEN PERDELİ TAŞIYICI SİSTEMLERİN, KONVANSİYONEL SİSTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İnş.Müh. Alican TÖREN İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

Türkiye Kar Verilerinin İstatistiksel Analiziyle Türk Standartlarındaki Zemin Kar Yüklerinin Değerlendirilmesi *

Türkiye Kar Verilerinin İstatistiksel Analiziyle Türk Standartlarındaki Zemin Kar Yüklerinin Değerlendirilmesi * İMO Teknik Dergi, 2014 6889-6908, Yazı 424 Türkiye Kar Verilerinin İstatistiksel Analiziyle Türk Standartlarındaki Zemin Kar Yüklerinin Değerlendirilmesi * Mustafa DURMAZ* Ayşe DALOĞLU** ÖZ Türkiye de

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE SİSMİK AKTİVİTE GÖSTEREN ALANLARDAKİ YER ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA İÇİN ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE SİSMİK AKTİVİTE GÖSTEREN ALANLARDAKİ YER ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA İÇİN ÖRNEK BİR ÇALIŞMA KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE SİSMİK AKTİVİTE GÖSTEREN ALANLARDAKİ YER ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA İÇİN ÖRNEK BİR ÇALIŞMA ÖZET: M.K. Koçkar 1 ve H. Akgün 2 1 Doktor, Deprem Müh. Uygulama ve Araştırma

Detaylı

Türkiye Depremleri için Fraktal Dağılım Dc-değeri ile Depremsellik Parametresi b-değeri Arasındaki İlişki Üzerine İstatistiksel Bir Değerlendirme

Türkiye Depremleri için Fraktal Dağılım Dc-değeri ile Depremsellik Parametresi b-değeri Arasındaki İlişki Üzerine İstatistiksel Bir Değerlendirme GÜFBED/GUSTIJ (2013) 3 (1): 1-15 Research/Araştırma Türkiye Depremleri için Fraktal Dağılım Dc-değeri ile Depremsellik Parametresi b-değeri Arasındaki İlişki Üzerine İstatistiksel Bir Değerlendirme Serkan

Detaylı

DEPREM YALITIMLI HASTANE TASARIMI UYGULAMASI: ERZURUM SAĞLIK KAMPÜSÜ

DEPREM YALITIMLI HASTANE TASARIMI UYGULAMASI: ERZURUM SAĞLIK KAMPÜSÜ ÖZET: DEPREM YALITIMLI HASTANE TASARIMI UYGULAMASI: ERZURUM SAĞLIK KAMPÜSÜ A. ÖZMEN 1, B. ŞADAN 2, J. KUBİN 1,3, D. KUBİN 1,2, S.AKKAR 4, O.YÜCEL 1, H. AYDIN 1, E. EROĞLU 2 1 Yapısal Tasarım Bölümü, PROTA

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK Anabilim Dalı: ĠnĢaat Mühendisliği Programı: UlaĢtırma Tez DanıĢmanı:

Detaylı

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Tanımlar Hız Etütleri Hız ve Trafik Güvenliği Hız Sınırları İstatistikler KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı

Detaylı

ALT YAPI SİSTEMLERİNİN DEPREM PERFORMANSININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

ALT YAPI SİSTEMLERİNİN DEPREM PERFORMANSININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ ALT YAPI SİSTEMLERİNİN DEPREM PERFORMANSININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Selçuk TOPRAK 1, Filiz TAŞKIN 2, A. C. KOÇ 1, Şule VARDAR 3 stoprak@pamukkale.edu.tr, ftaskin@student.pamukkale.edu.tr,

Detaylı

YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI

YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI Altuğ YAVAŞ(*), Ömer CİVALEK(**) ÖZET Geçen yüzyılın ortalarında ortaya çıkan, insan davranışlarını ve düşünce tarzını modellemeyi amaçlayan

Detaylı

ZEMİNLERDE SIVILAŞMAYA VE FAYLANMAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİN YÖN VE BÜYÜKLÜKLERİNİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ

ZEMİNLERDE SIVILAŞMAYA VE FAYLANMAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİN YÖN VE BÜYÜKLÜKLERİNİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ ZEMİNLERDE SIVILAŞMAYA VE FAYLANMAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİN YÖN VE BÜYÜKLÜKLERİNİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ Veysel Okan ATAK*, Oktay AKSU*, Mustafa ÖNDER*, Ömer AYDAN** ve Gönül TOZ***

Detaylı

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU v T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU Hakan BALABAN YÜKSEK LİSANS TEZİ TASARIM VE İMALAT

Detaylı

DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK

DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK Yayın tarihi: 06.03.2007, Resmi Gazete o.:26454 Değişiklik : 03.05.2007, Resmi Gazete o.:26511 EK DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA

Detaylı