TÜRKİYE DEPREM KAYITLARI KULLANILARAK HEDEF YERDEĞİŞTİRMELERİN HESABI İÇİN İKİ AMPİRİK FORMÜL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DEPREM KAYITLARI KULLANILARAK HEDEF YERDEĞİŞTİRMELERİN HESABI İÇİN İKİ AMPİRİK FORMÜL"

Transkript

1 Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 6-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 6-20 October 2007, Istanbul, Turkey TÜRKİYE DEPREM KAYITLARI KULLANILARAK HEDEF YERDEĞİŞTİRMELERİN HESABI İÇİN İKİ AMPİRİK FORMÜL TWO EMPIRICAL RELATIONS FOR CALCULATING THE TARGET DISPLACEMENTS CONSIDERING TURKISH EARTHQUAKES Ülgen MERT TUĞSAL, Fatma İlknur KARA, Beyza TAŞKIN 2 ve Atila SEZEN 3 ÖZET Bu çalışma, doğrusal olmayan statik çözümleme tekniklerinde uygulandığı biçimiyle çok serbestlik dereceli sistemlerin sismik yükler etkisindeki istemlerini hesaplamak amacıyla kullanılan eşdeğer tek serbestlik dereceli (TSD) sistemler ile ilgilidir. Çalışmada özellikle teorik olarak önemli olan geniş periyot aralığına sahip 34 adet TSD çift-doğrulu sistemin; 8 farklı süneklik, 8 farklı dayanım azaltma katsayısı ve beş adet pekleşme oranı gözönünde bulundurularak çözümlenmesi ve doğrusal olmayan yerdeğiştirme istemlerinin kolaylıkla kestirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Türkiye de çoğunlukla Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) üzerinde oluşmuş, büyüklüğü M 6.0 yada maksimum ivmesi 400 cm/sn 2 nin üzerinde olan yıkıcı depremler ile bunların farklı yörelerden alınan kayıtlarından oluşan 25 farklı kuvvetli yer hareketi seçilerek bir deprem toplumu oluşturulmuştur. Bu doğrultuda yüzlerce deprem kaydı filtrelenmiş, kalibre edilmiş, altı adet mühendislik şiddeti hesaplanmış ve sonuç olarak 25 adet yıkıcı deprem belirlenmiştir. Yapısal sönüm oranı için ξ= %5 sabit değeri kabul edilerek, beş farklı pekleşme oranı, 8 farklı süneklik oranı veya 8 farklı dayanım azalması katsayısı alınarak 34 farklı periyoda sahip TSD sistem için 268,000 adet doğrusal olmayan dinamik analiz yapılmış ve doğrusal olmayan yerdeğiştirme istemleri hesaplanmıştır. Akma sonrası dayanım oranı ve yapının farklı titreşim karakteristiklerine bağlı olarak değişen süneklik veya dayanım kapasiteleri detaylı olarak irdelenmiştir. Sonuç olarak süneklik oranı (yeni tasarlanacak yapılar) yâda akma dayanımı kapasitesi bilinen (mevcut yapılar) sistemlerde doğrusal olmayan yerdeğiştirme istemlerini, diğer bir deyişle hedef yerdeğiştirmeleri basit ve hızlı bir şekilde kestirebilen iki adet ampirik bağıntı önerilmiştir. Anahtar Kelimeler: Hedef yerdeğiştirme, TSDS, doğrusal olmayan yerdeğiştirme istemi, Türkiye depremleri. ABSTRACT This paper mainly involves with the single-degree-of-freedom (SDOF) systems, which are generally substituted to calculate the seismic demands of a multi-degree-of-freedom (MDOF) system as in nonlinear static analysis procedures. It is aimed to contribute the recent research by analyzing a -theoretically important- wide period range of SDOF bi-linear systems, having 8 different ductility or yield-strength levels with four different strain-hardening ratios. The strong motion ensemble consists of 25 different destructive strong motions from Turkey, mainly the events on the North Anatolian Fault (NAF), either having magnitudes M 6.0 or peak accelerations over 400 cm/s 2 and their records from nearby stations. Hence, hundreds of earthquake records are briefly investigated by means of six different engineering intensities, filtered, calibrated and finally 25 destructive events are selected. Assuming a constant damping ratio of ξ=5% and realizing 268,000 runs of non-linear dynamic analyses for a number of 34 different periods, 8 ductility or yield-strength levels of SDOF systems with five different strain-hardening ratios are performed and inelastic deformation demands are computed. Effects of post-yield stiffness ratio, variation of ductility or strength capacity of a structure having different vibration characteristics are investigated in details. Finally, easily applicable empirical equations for calculating the inelastic deformation demands are proposed for systems with known ductility values or for systems with known yield-strength levels. Keywords: Target displacement, SDOF systems, Nonlinear deformation demands, Turkish earthquakes Araş.Gör. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kocaeli, 2 Y.Doç.Dr., İTÜ İnşaat Fakültesi, İstanbul, 3 Dr., İTÜ İnşaat Fakültesi, İstanbul, 9

2 20 Hedef Yerdeğiştirmelerin Hesabı İçin İki Ampirik Formül GİRİŞ Yapıların deprem yükleri etkisinde performanslarının irdelenmesi için uygulamadaki basitlikleri nedeniyle ATC-40 (996); FEMA-273 (997); FEMA-356 (2000), FEMA-440 (2005) vb standart ve yönetmeliklerdeki doğrusal olmayan statik yöntemler tercih edilmekte, diğer yandan günümüzdeki son çalışmalar basitlik ilkesi korunmak ancak daha gerçekçi sonuçlara ulaşmak amacıyla çoğunlukla doğrusal olmayan yerdeğiştirme istemleri ile bunları etkileyen yapısal parametrelerin saptanması üzerine yoğunlaşmaktadır. Ülkemizde bu yıl yürürlüğe giren Deprem lerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik-DBYBHY (2007) de yapıların performansının belirlenmesi temel olarak önceden tanımlanmış yatay deprem kuvvetlerini belirli bir davranış biçimine uygun olarak yapıya etkitmek, daha sonra da belirli bir hedef yerdeğiştirme düzeyine ulaşılana dek yükleri arttırmak ve neticede bir taban kesme kuvveti-en üst kat yerdeğiştirme eğrisi elde etmeye dayalıdır. Bilindiği üzere, yukarıda bahsedilen tüm yöntemler kapsamında hedef yerdeğiştirme değerini elde etmek için yapı, eşdeğer bir Tek Serbestlik Dereceli Sistem (TSDS) olarak modellenmekte, hedef yerdeğiştirme düzeyi ise bahsi geçen TSDS in doğrusal olmayan dinamik analiz sonuçlarından belirlenmektedir. Yukarıdaki ve benzeri yöntemlerde yatay deprem kuvvetleri her bir analiz adımın sonunda monoton olarak artırılarak yapıya uygulanmaktadır. Doğrusal olmayan statik analiz belirli bir hedef yerdeğiştirmeye ulaşıldığında tamamlanmakta ve genellikle bu hedef yerdeğiştirme değerine erişmek için itme analizlerinde izlenen prosedür, Krawinkler ve Seneviratna (998), Fajfar (2002), Aydınoğlu (2003), Montes vd. (2004) yada Goel ve Chopra (2004) deki gibi farklı olsa bile, genel olarak eşdeğer bir TSDS nin çözümlenmesi ile elde edilmektedir. Akma dayanımı, süneklik, pekleşme oranı yapısal güvenlik düzeyi vb. parametreleri dikkate alarak belirli bir periyot aralığında ve kaydedilmiş deprem kayıtlarıyla TSDS üzerinde çalışan çok sayıda araştırmacı uygulamadaki kolaylığı ve hesaplarda daha az zaman gerektirmesi nedeniyle çekiciliği olan çift doğrulu modeli kullanmaktadır. Çok yakın zamanda Chopra vd. (200) çift-doğrulu TSDS üzerine olan çalışmalarını T n = s periyot aralığı, sabit süneklik ve sabit akma dayanımı altında beş farklı pekleşme oranını gözönüne alarak genişletmişlerdir. Çalışmalarının sonucunda, kuvvetyerdeğiştirme ilişkisinden bağımsız olarak çok kısa veya çok uzun periyotlarda, doğrusal olmayan deformasyon oranlarının sayısal değerlerinin belirli limit değerlere sahip olduklarını ve bu durumunda α-μ-r fonksiyonlarıyla ifade edilebileceğini göstermişlerdir. Önceden kestirilebilen süneklik (yeni tasarlanacak yapılar) yada dayanım (mevcut yapılar) için çift doğrulu yapısal model kabulüyle yapıların doğrusal olmayan deformasyon taleplerinin belirlenmesi için ampirik denklemler önermişlerdir. Bu çalışmada mevcut yapıların performanslarını değerlendirmek için Türkiye de olmuş ve kaydedilmiş yıkıcı kuvvetli hareketlerle benzer ifadelerin geliştirilmesi amaçlanmış ve bunun içinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesinin düzenlediği yüzlerce deprem incelenmiştir. Bütün yer hareketleri filtrelenerek kalibre edilmiş ve altı farklı mühendislik şiddeti hesaplanmış, sonuç olarak 25 adet yıkıcı kuvvetli yer hareketinden oluşan bir deprem toplumu üretilmiştir. Sönüm oranının sabit ve ξ=5% olduğu kabul edilerek T n = s arasında değişen geniş periyot aralığına sahip 34 adet TSDS, çift doğrulu davranış modeli kabulüyle; sabit akma dayanımı veya sabit süneklik değeri için (μ veya R y =,.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8); beş farklı pekleşme oranı (α=%0; %; %3; %5; %0) gözönünde bulundurularak 268,000 adet doğrusal olmayan dinamik analiz yapılmış ve doğrusal olmayan yerdeğiştirme istemleri hesaplanmıştır. TSDS ÇÖZÜMLENMESİNDE KULLANILAN GENEL TANIMLAR Şekil, kütlesi m doğal periyodu T n, başlangıç rijitliği k e, akma sonrası rijitliği ise α k e, sönüm oranı ξ olan ve doğrusal olmayan davranışı çift-doğrulu çevrim iskeleti ile temsil edilen bir TSDS i göstermektedir. Burada pekleşme oranının α 0 olduğu kabul edilmektedir. Şekil deki kuvvet-yerdeğiştirme ilişkisinden yola çıkarak sistemin doğrusal olmayan davranışı hakkında bir dizi ifade düzenlenebilir. TSDS yüklemeden sonra doğrusal kalması durumu için tanımlanan dayanımı, f 0, ve karşı gelen yerdeğiştirme, u 0, olmak kaydıyla;

3 Ü.Mert Tuğsal, F.İ.Kara, B.Taşkın, A.Sezen 2 m ξ k e ; α k e Şekil. TSDS ve çift-doğrulu çevrim iskeleti. f m ve u m doğrusal olmayan sistem için en büyük dayanım ve karşı gelen yerdeğiştirmeyi; f y ve u y akma dayanımı ile karşı gelen akma yerdeğiştirmesini göstermektedir. Buna göre dayanım azalması katsayısı R y ve süneklik μ olmak üzere aşağıdaki ifadeler kolaylıkla düzenlenir: f u = ; R 0 0 y = f y u y u = u m μ y μ u = R y m u 0 () ü g (t) deprem ivmesi olmak üzere, Denklem(2) deki dinamik hareket denklemi sayısal olarak çözülürse, doğrusal olmayan yerdeğiştirme oranlarını hesaplamakta kullanılan en büyük yerdeğiştirmeler u m ve u 0 aşağıdaki gibi elde edilir u+ 2ξω u+ f / m = u g ( t) (2) um Cμ = veya u 0 n s um C = (3) R Doğrusal olmayan yerdeğiştirme oranı C de görülen μ ve R alt indisleri, son zamanlarda yapılan çalışmalarla (Miranda 200; Chopa vd., 200) uyumlu olacak şekilde, sünekliği bilinen veya akma dayanımı bilinen sistemleri göstermektedir. Yukarıdaki doğrusal olmayan yerdeğiştirme oranlarının hesabı için çok kısa periyotlu (T n 0) ve çok uzun periyotlu (T n ) yapılara ait sınır değerler yapı dinamiği kuramı çerçevesinde hesaba katılmaktadır. Şekil de gösterilen çift doğrulu çevrim modeli Denklem() de yerine konursa, doğrusal olmayan yerdeğiştirme oranı, μ yada R y nin bir fonksiyonu olarak yazılabilir. u 0 L u m μ μ = = u0 + α ( μ ) yada u R m y L = = R + u0 Ry α T n 0 T 0 n (4) Burada L μ ve L R ile tanımlanan doğrusal olmayan yerdeğiştirme oranları, (T n 0) sınır durumunu göstermesi bakımından farklı sembolle gösterilmiştir. (T n ) sınır durumu için, sistemin çok esnek olmasından dolayı, yapının en büyük yerdeğiştirmesi ile zeminin en büyük yerdeğiştirmesinin aynı olduğuna, diğer bir deyişle eşit yerdeğiştirme kuralının geçerli olduğu sonucuna varılacaktır (Veletsos ve Newmark, 960). Sonuç olarak bu sınır durumlar için u m =u 0 =u g ve de doğrusal olmayan yerdeğiştirme oranı C μ =C R = olacaktır. KULLANILAN YIKICI DEPREM KAYITLARI Araştırmada, çoğunluğu Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) üzerinde oluşmuş, ya büyüklüğü M 6.0, ya da maksimum ivmesi 400 cm/sn 2 üzerinde olan farklı yıkıcı depremler esnasında kaydedilmiş

4 22 Hedef Yerdeğiştirmelerin Hesabı İçin İki Ampirik Formül kuvvetli hareketler ile bunların farklı istasyonlardan alınan kayıtlarından oluşan 25 adet deprem ivme kaydı kullanılmıştır. Tüm deprem kayıtları filtrelenmiş ve kalibre edilmiş, ayrıca mühendislik şiddetleri hesaplanarak yıkıcı karakteristikleri irdelenmiştir. Tablo, bu depremleri ve bahsi geçen karakteristik değerleri, Şekil 2 ise ξ=%5 sönüm oranı için bu depremlerin mutlak ivme spektrumlarını ve bunların DBYYHY de belirtilen Z ve Z4 zemin sınıflarıyla karşılaştırılmasını göstermektedir. Burada Z çok sert zemin, Z4 ise çok yumuşak zemini ifade etmektedir. Tablo. Çalışmada Kullanılan Deprem Kayıtları ve Karakteristikleri. # Deprem M Kayıt Yön g 0.. u (cm/s 2 ). u g 0 (cm/s) u g 0 (cm) t eff (s) SI 0.20 (cm) LCF (Hz) İzmir 5.3 İzmir Bay.Md. KG DB Erzincan 6. Erzincan Met.İst. 3 KG DB Dinar 6.0 Dinar Met.İst. 5 KG Düzce DB Düzce KG Sakarya DB Yarımca DB Yarımca KG Kocaeli 6.7 İzmit Met.İst. DB Göynük DB Göynük KG İzmit KG Kütahya DB Kütahya KG Tepetarla DB Marmara 5.7 Çiftlikköy KG Bahçekışla DB Düzce Bolu DB Bolu KG Düzce DB Düzce KG HCF (Hz) Mudurnu KG Bingöl 6. Bingöl KG Sa / g İzmNS ErcEW ErcNS DnrEW DnrNS DzcEW DzcNS SkrEW YrmEW YrmNS İztNS TptEW ÇftNS BhçEW BolEW BolNS DzcEW DzcNS BngNS Site-Z Site-Z Period, T (s)

5 Ü.Mert Tuğsal, F.İ.Kara, B.Taşkın, A.Sezen 23 Şekil 2. Deprem toplumuna ait mutlak ivme spektrumları. Şekil 3 de ise deprem toplumu için ivme, hız ve yerdeğiştirmeye duyarlı spektral bölgeleri içeren üç parçalı elastik karşıtlık spektrumu verilmiştir. Buradan ivmeye ve hıza duyarlı bölgelerin birbirinden T c =0.445 saniyede ayrıldığı görülmektedir. Benzer değer hıza ve yerdeğiştirmeye duyarlı bölgeler için T d =.44 s olmaktadır. b c d a f e İvmeye Duyarlı Hıza Yerdeğiştirmeye Duyarlı Duyarlı Spektral ler T a T b T c T d T e T f Şekil 3. Deprem toplumu için üç-parçalı karşılık spektrumu. EŞDEĞER TSDS DOĞRUSAL OLMAYAN DİNAMİK ANALİZİ Doğrusal olmayan dinamik çözümleme 34 adet TSDS için: (a) sabit dayanım azalması katsayısı; (b) sabit süneklik durumları dikkate alınarak α=%0; %; %3; %5; %0 değerlerindeki beş farklı pekleşme oranı için yapılacaktır. Sönüm oranının sabit ve ξ=%5 olduğu kabul edilmiştir. μ veya R y =,.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8 alınmış ve her grup için (34x5x8x25=34,000) analiz yapılmıştır. Dayanım Azalması Katsayısı (R y ) Bilinen Sistemler Mevcut yapılar gibi, yatay deprem yükleri etkisinde dayanımları kestirilebilen ve eşdeğer bir TSDS ile temsil edilen sistemlerin doğrusal olmayan deformasyon talepleri C R hesaplanmış ve periyot boyunca değişimleri sabit α=3% için Şekil 4 de sunulmuştur. Bu şekil özellikle ivmeye duyarlı bölgede doğrusal olmayan yerdeğiştirme istemindeki artışları göstermesinin yanı sıra, çok uzun ve çok kısa periyotlu sistemlerde teorik sınır değerlerin gerçeklendiğini de ispatlamaktadır. Doğrusal olmayan yerdeğiştirme oranı C R, sistemde meydana gelen zayıflama (R y nin yüksek değerleri) ile artmaktadır. Başka bir deyişle R y =.5 ve R y =8 olan sistemler kıyaslandığında doğrusal olmayan yerdeğiştirme oranının beklenildiği gibi artarak 2 ila 7 kat kadar değiştiği gözlenmiştir. Çok kısa periyotlu sistemler için sistemin elastik kalması için gereken dayanım ile karşılaştırıldığında, R y nin en küçük değerinin bile doğrusal olmayan yerdeğiştirme istemini ne denli arttırmakta olduğu da gözlemlenen ayrı bir olgudur. Hıza duyarlı bölgede bulunan sistemlerdeki C R oranının dayanım azalması değerinden fazlaca etkilenmediği ve hemen hemen aynı kaldığı anlaşılmaktadır. Benzer gözlemler yerdeğiştirmeye duyarlı olan spektral bölge içerisindeki sistemler için de geçerlidir. Şekil 5 ise, akma sonrası rijitlik oranındaki değişime bağlı olarak C R değerinin nasıl değiştiğini açıklamaktadır. Örnek olarak seçilen sabit bir R y =4 değerine karşılık α=%0; %; %3; %5; %0 değerlerindeki beş farklı pekleşme oranı için doğrusal olmayan yerdeğiştirme istemleri elde edilmiştir.

6 24 Hedef Yerdeğiştirmelerin Hesabı İçin İki Ampirik Formül 00 α=%3 Medyan CR 0 İvmeye Duyarlı Hıza Duy. Yerdeğiştirmeye Duyarlı R=.5 R=2 R=3 R=4 R=5 R=6 R=8 0. Ta Tb Tc Periyot, T n (s) Td.44 Te Tf Şekil 4. Deprem toplumu için α=%3 kabulüyle medyan C R değişimi. 00 R y = 4 Medyan CR 0 α=0% α=% α=3% α=5% α=0% İvmeye Duyarlı Hıza Duy. Yerdeğiştirmeye Duyarlı 0. Ta Tb Tc Periyot, T n (s) Td.44 Te Tf Şekil 5. Deprem toplumu için R y =4 kabulüyle medyan C R değişimi. Şekil 5, elastoplastik durumla (α=%0) karşılaştırıldığında u m =u 0 bölgesi dışındaki tüm periyot değerlerinde akma sonrası rijitlik oranının var olmasının, yerdeğiştirme talebini de ölçüde azalttığını göstermektedir. Şekil 6 da, benzer olarak özellikle ivmeye duyarlı bölgede akma sonrası rijitlik oranının yerdeğiştirme istemini azalttığı görülmekte, özellikle ivmeye duyarlı periyot aralığında hakim periyoda sahip mevcut yapıların performanslarının değerlendirilmesinde akma sonrası rijitlik oranının önemli bir faktör olduğu anlaşılmaktadır. Ancak hıza ve yerdeğiştirmeye duyarlı bölgelerde doğrusal olmayan yerdeğiştirme talebinin ortalama eğrilerinin bu bölgedeki bütün periyot aralıkları boyunca sabite yakın olduğu düşünülerek bu azalımın ihmal edilebileceği söylenebilir. Um,α / Um, α=% R y = 4 α=% α=3% α=5% α=0% 0 İvmeye Duyarlı Hıza Duy. Yerdeğiştirmeye Duyarlı -0.5 Ta Tb Tc Periyot, T n (s) Td.44 Te Tf 9.003

7 Ü.Mert Tuğsal, F.İ.Kara, B.Taşkın, A.Sezen 25 Şekil 6. Medyan yerdeğiştirmeler u m üzerinde α nın etkisi. Şekil 7 de sabit akma sonrası rijitlik oranı (α=3%) ve sabit akma dayanımı R y =4 için deprem toplumu etkisinde elde edilen medyan doğrusal olmayan yerdeğiştirme oranının saçılması (dispersion) çizilmiştir. Denklem(4) den de anlaşılacağı üzere, kuvvetli hareketten bağımsız olması nedeniyle T n nin sınır değerleri için, saçılma 0 a yönelmektedir. Periyot boyunca saçılma değerleri R y arttıkça büyümekle birlikte, çok kısa periyotlar için bu durum terse dönmektedir, (Şekil 7-sol). Özellikle hıza ve yerdeğiştirmeye duyarlı bölgelerde akma sonrası dayanım oranı α dan hemen hemen etkilenmemekte, kısa periyot bölgesinde ise küçük bir α değerinin varlığı bile doğrusal olmayan yerdeğiştirme istemindeki sapmaları artırmaktadır. 0 α = %3 0 R y = 4 CR Saçılımı CR Saçılımı T a T b T c T d T e T f T a T b T c T d T e T f 0.0 Ry=2 Ry= Periyot, Tn (s) Ry=4 Ry=8 0.0 α=%0 α=%3 α=% α=% α=% Periyot, T n (s) Şekil 7. α=%3 (sol) ve R y =4 (sağ) sabit değerleri için medyan C R ın periyot üzerinde saçılımı. Süneklik Değeri (μ) Bilinen Sistemler Yeni tasarlanacak yapılar gibi, yatay deprem yükleri etkisinde davranış biçimleri henüz tasarım aşamasında belirlenebilen ve eşdeğer bir TSDS ile temsil edilen sistemlerin doğrusal olmayan yerdeğiştirme talepleri, C μ, aynı deprem toplumu etkisinde hesaplanmış ve medyan değerlerin periyot boyunca değişimleri sabit bir α=3% için Şekil 8 de sunulmuştur. 0 μ=.5 μ=2 μ=3 μ=4 μ=5 μ=6 μ=8 Medyan Cμ İvmeye Duyarlı Hıza Duy. Yerdeğiştirmeye Duyarlı Ta Tb Tc Td.44 Te Tf α = % Periyot, Tn (s) Şekil 8. Deprem toplumu için α=%3 kabulüyle medyan C μ değişimi. Daha önceki sonuçlara uygun olarak beklendiği gibi, yüksek süneklik seviyeleri daha büyük doğrusal olmayan yerdeğiştirme istemlerini doğurmaktadır. Hıza duyarlı bölgede sünekliğin etkisi düşük ve oranı e yakın, fakat yerdeğiştirmeye duyarlı bölgede u m nin u 0 dan az olduğu ve u m nin süneklik artışıyla azaldığı görülmektedir. Ancak çok uzun periyotlu yapılarda T n olmasıyla u m =u 0 olmaktadır. İvmeye duyarlı bölgede kısa periyotlu yapılar için u m, u 0 dan oldukça büyük ve artan μ değerleri için doğrusal olmayan yerdeğiştirme istemleri de önemli düzeyde artmaktadır. Sünekliği bilinen sistemler için de, sınır koşulların sağlandığı gözlenmektedir. Şekil 9, deprem toplumu etkisinde seçilen sabit bir süneklik (μ=4) değeri için C μ T n değişimini göstermektedir. Elastoplastik sistemlerle karşılaştırılınca, pekleşmenin varlığının doğrusal olmayan yerdeğiştirme istemini hemen hemen tüm spektral bölgelerdeki sistemler için azalttığı anlaşılmaktadır. Ancak bu azalma, dayanımı bilinen sistemler gibi belirgin olmamakta ve

8 26 Hedef Yerdeğiştirmelerin Hesabı İçin İki Ampirik Formül %20 ler civarında kalmaktadır. T n >T f spektral bölgesi içinse akma sonrası dayanımın etkisi ortadan kalkmakta ve u m u 0 olmaktadır. 0 α=0% α=% α=3% α=5% α=0% Medyan Cμ İvmeye Duyarlı Hıza Duy. Yerdeğiştirmeye Duyarlı 0. Ta Tb Tc Periyot, T n (s) Şekil 9. Deprem toplumu için μ=4 kabulüyle medyan C μ değişimi. Şekil 0 da sabit bir süneklik (μ=4) için deprem toplumu etkisinde elde edilen medyan doğrusal olmayan yerdeğiştirme oranının saçılması üzerinde pekleşme oranının etkisini gösteren değişim çizilmiştir. Dayanımı bilinen sistemlerle karşılaştırıldığında doğrusal olmayan yerdeğiştirme isteminin periyot üzerinde sapmasının daha az olduğu, benzer olarak T n nin sınır değerleri için saçılmanın 0 a yöneldiği gözlenmiştir. Uzun bir periyot aralığı için hemen hemen sabit kalmaktadır ancak çok kısa ve çok uzun periyotlar hariç akma sonrası dayanım oranı α dan hemen hemen etkilenmemektedir. Titreşim periyotları 0. ve.0 s olan yapılar için R y isteminin sabit süneklik değerleri için değişimi Şekil de gösterilmiştir. Beklenildiği gibi daha sünek bir tasarım, sistemin dayanım azaltma katsayısı isteminde artışa sebep olmaktadır. 0 μ = 4 Td.44 Te Tf μ=4 Cμ Saçılımı 0. T a T b T c T d T e T f α=%0 α=% α=%3 α=%5 α=% Periyot, T n (s) Şekil 0. μ=4 için medyan C R ın saçılımı. Dayanım Azalması Katsayısı, Ry 0 Tn=.0 s sabit-μ Tn=0. s sabit-μ α=0% α=% α=3% α=5% α=0% α=0% α=% α=3% α=5% α=0% Süneklik, μ Şekil. T n =0. ve.0s için μ ve R y ilişkisi. HEDEF YERDEĞİŞTİRMELERİN HESABI İÇİN AMPİRİK İFADELER 960 lı yılların başından itibaren birçok araştırmacı özellikle elastoplastik sistemlerde doğrusal olmayan yerdeğiştirme taleplerini hesaplamak için ampirik ifadeler türetmeye çalışmışlardır. Yakın zamandaki çalışmalar yerel zemin etkilerini yada histeretik parametreleri dikkate alan çift doğrulu yapısal modelleri içermektedir, (Taşkın, 2004). Sabit süneklikli sistemler için C μ nün ortalama değerlerini tahmin etmek üzere oldukça başarılı son iki ilişki Miranda (2000) nın elastoplastik sistemleri içeren çalışmasından ve Chopra ve Chitanapakdee (2003) ye ait çift doğrulu davranış modeline sahip sistemlere ait araştırmalarından türetilen formüllerdir. Bu araştırmada yukarıdaki çalışmalara benzer biçimde Türkiye depremleri kullanılarak sünekliği veya dayanım azalması katsayısı bilinen sistemler için ampirik ifadelerin türetilmesi hedeflenmektedir. Bu ifadeler, T c ye göre normalize edilmiş yapı periyodunun bir fonksiyonu

9 Ü.Mert Tuğsal, F.İ.Kara, B.Taşkın, A.Sezen 27 olarak elde edilmektedir. Aşağıdaki Denklem(5), önceden kestirilebilen μ veya R y değerleri için C μ veya C R değişimlerini normalize edilmiş yapı periyodunun bir fonksiyonu olarak vermektedir: C μ = + ( L μ ) a T + + c b μ T n c d d ( ) a T n C R = + LR + + c (5) b R y Tc a, b, c ve d sayısal parametreleri regresyon katsayıları olup, regresyon ifadesi ile doğrusal olmayan dinamik çözümleme ile hesaplanan değerler arasındaki farkların karelerinin toplamının minimize edilmesi ile belirlenmiştir. Türkiye kuvvetli yer hareketi kayıtlarından oluşturulan deprem toplumu kullanılarak hesaplanan regresyon katsayıları Tablo 2 de listelenmiştir. Tablo 2. Ampirik C μ ve C R İfadeleri için Regresyon Katsayıları. Reg. Kats. C μ C R a b c d Şekil 2, deprem toplumunu etkisinde %3 pekleşme oranı için μ=4 (sol) ve R y =4 (sağ) için (T n / T c ) oranının bir fonksiyonu olarak önerilen ampirik ifadeler ile doğrusal olmayan dinamik çözümleme sonucunda bulunan C μ ve C R yerdeğiştirme istemlerinin karşılaştırılmasını göstermektedir. 0 μ = 4 α = %3 00 R y = 4 α = %3 0 C μ C R Hesaplanan Önerilen Hesaplanan Önerilen T n / T c T n / T c Şekil 2. α = %3 kabulüyle μ=4 (sol); R y =4 (sağ) için önerilen C μ ve C R ampirik bağıntıları. Şekilden de görülebileceği gibi, güvenli tarafta kalmak bakımından her iki ampirik ilişki de C μ yada C R nin den küçük olan değerlerini göz ardı etmekte, ancak doğrusal olmayan yerdeğiştirme oranının sınır değerlerini (T n 0 ve T n ) sağlamaktadır. 0. SONUÇ Çalışmada 34 adet TSDS için 8 farklı süneklik, 8 farklı dayanım azalması katsayısı ve beş adet pekleşme oranı gözönünde bulundurularak, toplam 25 kuvvetli yer hareketinden oluşan deprem toplumu etkisinde doğrusal olmayan dinamik analizi gerçekleştirilerek yerdeğiştirme hesaplanmıştır. Doğrusal olmayan yerdeğiştirmelerin hızlı ve basit bir şekilde kestirilebilmesi

10 28 Hedef Yerdeğiştirmelerin Hesabı İçin İki Ampirik Formül amacıyla, çalışmada yapılan 268,000 adet dinamik analiz sonucuna dayanarak iki adet ampirik ifade türetilmiştir. Araştırmanın burada sunulan aşaması kapsamında aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır: Teşekkür Yapı dinamiği kuramına uygun olarak, çift doğrulu çevrim modeliyle temsil edilen TSDS için doğrusal olmayan yerdeğiştirme oranları C µ ve C R nin sınır değerlerinin teorik sonuçlarla uyumlu olduğu gösterilmiştir. Doğrusal olmayan yerdeğiştirme istemlerinin periyot boyunca değişiminin, özellikle ivmeye duyarlı spektral bölgede belirgin düzeyde farklılaştığı gözlenmiştir. Diğer bir deyişle, kısa periyotlu yapıları kapsayan bu bölgede, elastik ötesi davranışın daha belirgin olduğu anlaşılmıştır. Süneklik düzeyi bilinen sistemlerde, beklendiği gibi sünekliğin artması ile doğrusal olmayan yerdeğiştirme isteminin daha fazla önem kazandığı gösterilmiştir. Benzer olarak dayanım azalması katsayının büyüklüğü ile orantılı olarak doğrusal olmayan yerdeğiştirme istemi artmaktadır. Süneklik düzeyinin yada dayanım azalması katsayısının sabit tutulduğu her iki çözümleme grubunda da pekleşme oranındaki azalma, sistemin doğrusal olmayan yerdeğiştirme istemini arttırmaktadır. Yapı elastoplastik davranışa (α=%0) yaklaşırken, daha fazla doğrusal olmayan karşılık göstermektedir. Bu nedenle, deprem bölgelerinde bulunan az ve orta yükseklikli betonarme yapılar için ivmeye duyarlı bölgede gerçeği yansıtacak düzeyde bir pekleşme oranının gözönüne alınması oldukça önem taşımaktadır. Doğrusal olmayan yerdeğiştirme oranları C µ ve C R için, normalize edilmiş periyot (T n /T c ) ile süneklik (μ) yada dayanım azalması katsayısı (R y ) cinsinden ampirik ifadeler türetilmiştir. Burada önemle vurgulanması gereken nokta, C µ ampirik ifadesinin tasarımı yapılacak, yani süneklik değeri tasarım sırasında seçilecek yapılar için elverişli olduğu; C R ampirik ifadesinin ise yatay yük taşıma kapasitesi kolayca hesaplanabilen mevcut yapılar için uygun olduğudur. Farklı taşıyıcı sistemleri karakterize edebilecek özellikte değişik histeretik ilişkilerin kullanılarak doğrusal olmayan dinamik çözümlemelerin gerçekleştirilmesi ve bu çalışmada tercih edilen çift-doğrulu çevrim modeli sonuçlarıyla karşılaştırılması araştırmanın ileriki aşamalarında yer alacak konulardandır. Ayrıca yakın kaynak depremleri, farklı zeminlerde oluşan depremlerin kayıtları ile düzenlenecek yeni deprem toplumları vb etkenlerin, yapı sistemlerinin doğrusal olmayan yerdeğiştirme istemleri üzerindeki etkileri de bundan sonra incelenmesi gereken önemli hususlardandır. Bu çalışma TÜBİTAK tarafından 06M048 numara ile desteklenen araştırma projesinin bir parçası olup, yazarlar TÜBİTAK ve MAG grubuna desteklerinden ötürü teşekkürü borç bilirler. KAYNAKLAR Applied Technology Council (996) Seismic Evaluation and Retrofit of Concrete Buildings, Report No: ATC-40, Redwood City, California. Aydınoğlu NM (2003) An incremental response spectrum analysis procedure based on inelastic spectral deformation for multi-mode seismic performance evaluation, Bulletin of Earthquake Engineering, ():3-36. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (2007) Deprem lerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, Ankara. Building Seismic Safety Council (2000) Prestandard and commentary for the seismic rehabilitation of buildings-fema-356, Federal Emergency Management Agency, Washington DC. Chopra AK, Chintanapakdee C (2003) Inelastic Deformation Ratios for Design and Evaluation of Structures: Single-Degree-of-Freedom Bilinear Systems, EERC , UC Berkeley, CA. Chopra AK, Goel RK, Chintanapakdee C (200) Statistics of SDF-System Estimate of Roof Displacement for Pushover Analysis of Buildings, PEER Report, 200/6, UC Berkeley.

11 Ü.Mert Tuğsal, F.İ.Kara, B.Taşkın, A.Sezen 29 Fajfar P (2002) Structural analysis in earthquake engineering a breakthrough of simplified non-linear methods. 2 th European Conference on Earthquake Eng., London, 0-2 September. Goel RK, Chopra AK (2004) Evaluation of modal and FEMA pushover analyses: SAC buildings, Earthquake Spectra, 20(): Kara Fİ, Tuğsal ÜM, Taşkın B (2007) Two Empirical Relations for Calculating the Target Displacements of Equivalent SDOF Systems Considering Turkish Strong Motion Database, COMPDYN 2007, Crete- Greece, June 3-6. Krawinkler H, Seneviratna GDPK (998) Pros and cons of a pushover analysis of seismic performance evaluation, Engineering Structures, 20(4-6): Miranda E (2000) Inelastic displacement ratios for structures on firm sites, Journal of Structural Engineering-ASCE, 26(0): Miranda E (200) Estimation of inelastic deformation demands of SDOF systems, Journal of Structural Engineering-ASCE, 27(9): Montes EH, Kwon OS, Aschheim MA (2004) An energy-based formulation for first-and multiple-mode nonlinear static (pushover) analyses, Journal of Earthquake Engineering, 8(): Taşkın B (2004). SDOF System Demands for Performance-Based Design of RC Structures, 7 th International Conference on Computational Structures Technology, Lisbon, Portugal, September 7-9. Veletsos AS, Newmark NM (960) Effect of Inelastic Behavior on the Response of Simple Systems to Earthquake Motions, 2 nd World Conference on Earthquake Engineering, Tokyo.

12 30 Hedef Yerdeğiştirmelerin Hesabı İçin İki Ampirik Formül

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ ÖZET: B. Öztürk 1, C. Yıldız 2 ve E. Aydın 3 1 Yrd. Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, Niğde

Detaylı

Beton Sınıfının Yapı Performans Seviyesine Etkisi

Beton Sınıfının Yapı Performans Seviyesine Etkisi Beton Sınıfının Yapı Performans Seviyesine Etkisi Taner Uçar DEÜ, Mimarlık Fak., Mimarlık Böl., Tınaztepe Kampüsü 35160, Buca İzmir Tel: (232) 412 83 92 E-Posta: taner.ucar@deu.edu.tr Mutlu Seçer DEÜ,

Detaylı

Eşdeğer Deprem Yüklerinin Dağılım Biçimleri

Eşdeğer Deprem Yüklerinin Dağılım Biçimleri Eşdeğer Deprem Yüklerinin Dağılım Biçimleri Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Deprem etkisi altında bulunan ülkelerin deprem yönetmelikleri çeşitli

Detaylı

TDY 2007 de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma

TDY 2007 de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma TDY 2007 de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma * Naci Çağlar, Muharrem Aktaş, Aydın Demir, Hakan Öztürk, Gökhan Dok * Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Erdal İRTEM-Kaan TÜRKER- Umut HASGÜL BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL.

Erdal İRTEM-Kaan TÜRKER- Umut HASGÜL BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL. Erdal İRTEM-Kaan TÜRKER- Umut HASGÜL BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL. ÇAĞIŞ 10145, BALIKESİR 266 612 11 94 266 612 11

Detaylı

AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ SANAYİ YAPILARININ DEPREMSELLİĞİNİN İNCELENMESİ

AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ SANAYİ YAPILARININ DEPREMSELLİĞİNİN İNCELENMESİ AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ SANAYİ YAPILARININ DEPREMSELLİĞİNİN İNCELENMESİ Fuat DEMİR*, Sümeyra ÖZMEN** *Süleyman Demirel Üniversitesi, İnşaat Müh. Böl., Isparta 1.ÖZET Beton dayanımının binaların hasar görmesinde

Detaylı

Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği

Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği * Hakan Öztürk, Gökhan Dok, Aydın Demir Mühendislik Fakültesi, İnşaat

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences DBYBHY2007 VE FEMA440 DA ÖNERİLEN PERFORMANS NOKTASI BELİRLEME YAKLAŞIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

MAKSİMUM YER İVMESİ VE HIZI İLE YER DEĞİŞTİRME TALEBİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

MAKSİMUM YER İVMESİ VE HIZI İLE YER DEĞİŞTİRME TALEBİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI 25-27 Eylül 23 MKÜ HATAY ÖZET: MAKSİMUM YER İVMESİ VE HIZI İLE YER DEĞİŞTİRME TALEBİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Ş.M. Şenel ve M. Palanci 2 Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Pamukkale Üniversitesi,

Detaylı

1. Giriş. 2. Model Parametreleri

1. Giriş. 2. Model Parametreleri STRONG GROUND MOTION ATTENUATION RELATIONSHIP FOR NORTHWEST ANATOLIAN EARTHQUAKES KUZEYBATI ANADOLU DEPREMLERİ İÇİN KUVVETLİ YER HAREKETİ AZALIM İLİŞKİSİ 1 ÇEKEN, U., 2 BEYHAN, G. ve 3 GÜLKAN, P. 1 ceken@deprem.gov.tr,

Detaylı

YAPI VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE PERFORMANS YAKLAŞIMI -1

YAPI VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE PERFORMANS YAKLAŞIMI -1 YAPI VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE PERFORMANS YAKLAŞIMI -1 Y.DOÇ.DR. MUSTAFA KUTANİS Sakarya Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı Anabilim Dalı E-mail: kutanis@sakarya.edu.tr İMO Sakarya Bülteni

Detaylı

BETONARME BİNALARIN FARKLI HESAP YÖNTEMLERİNE GÖRE PERFORMANS SINIRLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

BETONARME BİNALARIN FARKLI HESAP YÖNTEMLERİNE GÖRE PERFORMANS SINIRLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME BETONARME BİNALARIN FARKLI HESAP YÖNTEMLERİNE GÖRE PERFORMANS SINIRLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Mehmet Sefa Orak 1 ve Zekai Celep 2 1 Araştırma Görevlisi, İnşaat Müh. Bölümü, İstanbul

Detaylı

Farklı Zemin Sınıflarının Bina Deprem Performansına Etkisi

Farklı Zemin Sınıflarının Bina Deprem Performansına Etkisi Farklı Zemin Sınıflarının Bina Deprem Performansına Etkisi * 1 Elif Orak BORU * 1 Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Sakarya, Türkiye Özet 2007 yılında yürürlülüğe

Detaylı

ISSN : Izmir-Turkey

ISSN : Izmir-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 1A0252 ENGINEERING SCIENCES Received: May 2011 Accepted: October 2011 Duygu Öztürk Series : 1A Ege University

Detaylı

A3 Düzensizliğine Sahip Yapıların Doğrusal Olmayan Kat Kesme Kuvvetlerinin İncelenmesi

A3 Düzensizliğine Sahip Yapıların Doğrusal Olmayan Kat Kesme Kuvvetlerinin İncelenmesi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 2 (1), 145-155, 8 2 (1), 145-155, 8 A3 Düzensizliğine Sahip Yapıların Doğrusal Olmayan Kat Kesme Kuvvetlerinin İncelenmesi Zülfü Çınar

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 101-108 Ocak 2006

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 101-108 Ocak 2006 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: s. -8 Ocak 6 BETONARME BİNALARIN DEPREM DAVRANIŞINDA DOLGU DUVAR ETKİSİNİN İNCELENMESİ (EFFECT OF INFILL WALLS IN EARTHQUAKE BEHAVIOR

Detaylı

BETONARME ÇERÇEVE YAPILARIN GERÇEK DEPREMLERE AİT İVME KAYITLARI İLE DOĞRUSAL OLMAYAN DİNAMİK ANALİZİ

BETONARME ÇERÇEVE YAPILARIN GERÇEK DEPREMLERE AİT İVME KAYITLARI İLE DOĞRUSAL OLMAYAN DİNAMİK ANALİZİ BETONARME ÇERÇEVE YAPILARIN GERÇEK DEPREMLERE AİT İVME KAYITLARI İLE DOĞRUSAL OLMAYAN DİNAMİK ANALİZİ O. Merter 1, T. Uçar 2, Ö. Bozdağ 3, M. Düzgün 4 ve A. Korkmaz 5 1 Araştırma Görevlisi, İnşaat Müh.

Detaylı

Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi

Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi * Muharrem Aktaş, Naci Çağlar, Aydın Demir, Hakan Öztürk, Gökhan Dok Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Detaylı

TDY2007 ye Göre Tasarlanmış Betonarme Bir Yapının Doğrusal Elastik Olmayan Analiz Yöntemleri ile İncelenmesi

TDY2007 ye Göre Tasarlanmış Betonarme Bir Yapının Doğrusal Elastik Olmayan Analiz Yöntemleri ile İncelenmesi TDY2007 ye Göre Tasarlanmış Betonarme Bir Yapının Doğrusal Elastik Olmayan Analiz Yöntemleri ile İncelenmesi Naci ÇAĞLAR 1*, Hakan ÖZTÜRK 1, Aydın DEMİR 1 ve Abdulhalim AKKAYA 2 1 İnşaat Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Armağan KORKMAZ *, Zeki AY **

ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Armağan KORKMAZ *, Zeki AY ** 875 ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Armağan KORKMAZ *, Zeki AY ** ÖZET Deprem etkisi, yapıları alışılmış yüklerin üzerinde zorlayarak yapı davranışını olumsuz

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26(1): 1-6 (2010)

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26(1): 1-6 (2010) Perde konumunun ve zemin sınıfının betonarme yapılardaki hasar oranına etkisi Erkut Sayın *, Burak Yön, Yusuf Calayır Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Elazığ, TURKEY

Detaylı

Betonarme Binalarda Kat Yüksekliğinin Yapı Performansına Etkisi

Betonarme Binalarda Kat Yüksekliğinin Yapı Performansına Etkisi Karaelmas Fen ve Müh. Derg. 7(1):299-305, 2017 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi Dergi web sayfası: http://fbd.beun.edu.tr Araştırma Makalesi Betonarme Binalarda Kat Yüksekliğinin Yapı Performansına

Detaylı

BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET: O. Merter 1 ve T. Uçar 2 1 Araştırma Görevlisi Doktor, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Dokuz

Detaylı

Betonarme okul binasının TDY 2007 ye göre nonlineer statik analizi

Betonarme okul binasının TDY 2007 ye göre nonlineer statik analizi SAÜ. Fen Bil. Der. 18. Cilt, 1. Sayı, s. 1-9, 1 SAU J. Sci. Vol 18, No 1, p. 1-9, 1 Betonarme okul binasının TDY 7 ye göre nonlineer statik Feyza Dinçer 1, Necati Mert 1* 1 Sakarya Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklendirilmesi

Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklendirilmesi İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI SAKARYA TEMSİLCİLİĞİ EĞİTİM SEMİNERLERİ Deprem ve Yapı Bilimleri Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklendirilmesi 12 Haziran 2008 Yrd. Doç. Dr. Yasin Fahjan fahjan@gyte.edu.tr

Detaylı

YAPISAL DÜZENSİZLİKLERİ OLAN BETONARME YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

YAPISAL DÜZENSİZLİKLERİ OLAN BETONARME YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22(2) (2010) 123-138 Marmara Üniversitesi YAPISAL DÜZENSİZLİKLERİ OLAN BETONARME YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Kasım Armağan KORKMAZ 1*, Taner UÇAR

Detaylı

Deprem Etkisindeki Bina Türü Çelik Yapıların Kapasite Eğrisinin Belirlenmesi İçin Bir Bilgisayar Programı (İMEP-3D)

Deprem Etkisindeki Bina Türü Çelik Yapıların Kapasite Eğrisinin Belirlenmesi İçin Bir Bilgisayar Programı (İMEP-3D) Deprem Etkisindeki Bina Türü Çelik Yapıların Kapasite Eğrisinin Belirlenmesi İçin Bir Bilgisayar Programı (İMEP-3D Erdal İrtem* Özet Bu çalışmada, deprem etkisindeki bina türü yapıların kapasite eğrisinin

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Bu konuda yapmış olduğumuz yayınlardan derlenen ön bilgiler ve bunların listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu başlık altında depoların pratik hesaplarına ilişkin

Detaylı

YAPISAL ÖZELLİKLERİ FARKLI BA BİNALARIN PERFORMANSA DAYALI ANALİZİ

YAPISAL ÖZELLİKLERİ FARKLI BA BİNALARIN PERFORMANSA DAYALI ANALİZİ Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 6- Ekim 7, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 6- October 7, Istanbul, Turkey YAPISAL ÖZELLİKLERİ FARKLI BA BİNALARIN PERFORMANSA

Detaylı

ARTIMSAL SPEKTRUM ANALİZİ (ARSA) İLE KÖPRÜLERİN NONLİNEER PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ARTIMSAL SPEKTRUM ANALİZİ (ARSA) İLE KÖPRÜLERİN NONLİNEER PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-2 Ekim 27, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-2 October 27, Istanbul, Turkey ARTIMSAL SPEKTRUM ANALİZİ (ARSA) İLE KÖPRÜLERİN

Detaylı

MODELLEME TEKNİKLERİNİN MEVCUT BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

MODELLEME TEKNİKLERİNİN MEVCUT BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI ÖZET: MODELLEME TEKNİKLERİNİN MEVCUT BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Ş.M. Şenel 1, M. Palanci 2, A. Kalkan 3 ve Y. Yılmaz 4 1 Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Pamukkale

Detaylı

Orta Katlı Betonarme Yapılar İçin Deplasman İstemi Hesaplama Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Orta Katlı Betonarme Yapılar İçin Deplasman İstemi Hesaplama Yöntemlerinin Karşılaştırılması Orta Katlı Betonarme Yapılar İçin Deplasman İstemi Hesaplama Yöntemlerinin Karşılaştırılması Hayri Baytan ÖZMEN, Mehmet İNEL ve Hüseyin Bilgin Pamukkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kınıklı,

Detaylı

TDY 2007 YE GÖRE DEPREM ELASTİK TASARIM İVME SPEKTRUMU

TDY 2007 YE GÖRE DEPREM ELASTİK TASARIM İVME SPEKTRUMU KONU: Yeni deprem yönetmeliği taslağında ve TDY2007 de verilen kriterler doğrultusunda, birkaç lokasyonda, deprem tasarım ivme spektrumlarının oluşturulması ve tek serbestlik dereceli bir sistem üzerinde

Detaylı

PERFORMANS BAZLI TASARIM

PERFORMANS BAZLI TASARIM PERFORMANS BAZLI TASARIM İTME (PUSHOVER) ANALİZİ - Temel Kavramlar ve Metot Yapıların yatay yükler etkisindeki davranış özelliklerinin ve performanslarının tespitine yönelik olarak yapılan itme (pushover)

Detaylı

BETONARME KESİT DAVRANIŞINDA EKSENEL YÜK, MALZEME MODELİ VE SARGI DONATISI ORANININ ETKİSİ

BETONARME KESİT DAVRANIŞINDA EKSENEL YÜK, MALZEME MODELİ VE SARGI DONATISI ORANININ ETKİSİ Beşinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 26-30 Mayıs 2003, İstanbul Fifth National Conference on Earthquake Engineering, 26-30 May 2003, Istanbul, Turkey Bildiri No: AT-124 BETONARME KESİT DAVRANIŞINDA

Detaylı

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Duygu ÖZTÜRK 1,Kanat Burak BOZDOĞAN 1, Ayhan NUHOĞLU 1 duygu@eng.ege.edu.tr, kanat@eng.ege.edu.tr, anuhoglu@eng.ege.edu.tr Öz: Son

Detaylı

BİNGÖL YATILI BÖLGE İLKÖĞRETİM OKULUNUN DEPREM GÜVENLİĞİ

BİNGÖL YATILI BÖLGE İLKÖĞRETİM OKULUNUN DEPREM GÜVENLİĞİ BİNGÖL YATILI BÖLGE İLKÖĞRETİM OKULUNUN DEPREM GÜVENLİĞİ SEISMIC SAFETY OF THE REGIONAL SCHOOL BUILDING OF BİNGÖL Zekai Celep İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi İstanbul Özet Bu bildiride,

Detaylı

BİNALARDA KISA KOLONA ETKİ EDEN PARAMETRELERİN İNCELENMESİ

BİNALARDA KISA KOLONA ETKİ EDEN PARAMETRELERİN İNCELENMESİ Altıncı Ulusal Deprem Muhendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey BİNALARDA KISA KOLONA ETKİ EDEN PARAMETRELERİN

Detaylı

Deprem etkisindeki betonarme binaların taşıyıcı sistem maliyetine yapısal düzensizliklerin etkisi

Deprem etkisindeki betonarme binaların taşıyıcı sistem maliyetine yapısal düzensizliklerin etkisi BAÜ FBE Dergisi Cilt:9, Sayı:1, 77-91 Temmuz 2007 Özet Deprem etkisindeki betonarme binaların taşıyıcı sistem maliyetine yapısal düzensizliklerin etkisi Erdal İRTEM * Balıkesir Üniversitesi MMF İnşaat

Detaylı

ANTAKYA'DAKİ YIĞMA BİNALARIN ÖZELLİKLERİNİN DEPREM PERFORMANSI AÇISINDAN ANALİTİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

ANTAKYA'DAKİ YIĞMA BİNALARIN ÖZELLİKLERİNİN DEPREM PERFORMANSI AÇISINDAN ANALİTİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ANTAKYA'DAKİ YIĞMA BİNALARIN ÖZELLİKLERİNİN DEPREM PERFORMANSI AÇISINDAN ANALİTİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET: İ.O. Demirel 1, V.H. Akansel 1, Ş. Bankir 2, M.C. Geneş 3, M.A. Erberik 4 ve A. Yakut 5

Detaylı

MEVCUT BİNALARIN DOĞRUSAL OLMAYAN YERDEĞİŞTİRME İSTEMLERİ İLE AMPİRİK İFADELERİN KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ.

MEVCUT BİNALARIN DOĞRUSAL OLMAYAN YERDEĞİŞTİRME İSTEMLERİ İLE AMPİRİK İFADELERİN KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MEVCUT BİNALARIN DOĞRUSAL OLMAYAN YERDEĞİŞTİRME İSTEMLERİ İLE AMPİRİK İFADELERİN KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Yasemin ÇETİN İnşaat Mühendisliği

Detaylı

1 Mayıs 2003 Bingöl Depreminde Yıkılmış Betonarme Üç Katlı Bir Okul Binasının Statik ve Dinamik Analizi

1 Mayıs 2003 Bingöl Depreminde Yıkılmış Betonarme Üç Katlı Bir Okul Binasının Statik ve Dinamik Analizi 4 1 4 GÜFBED/GUSTIJ (2014) 4 (1): 36-45 Research/Araştırma 1 Mayıs 2003 Bingöl Depreminde Yıkılmış Betonarme Üç Katlı Bir Okul Binasının Statik ve Dinamik Analizi Özet ÖZLEM ÇAVDAR, FEZAYİL SUNCA Gümüşhane

Detaylı

BETONARME YÜKSEK YAPILARDA DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

BETONARME YÜKSEK YAPILARDA DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ 2016 Published in 4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 3-5 November 2016 (ISITES2016 Alanya/Antalya - Turkey) BETONARME YÜKSEK YAPILARDA DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMINDA GENEL ĐLKELER

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMINDA GENEL ĐLKELER DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMINDA GENEL ĐLKELER Bilindiği gibi depremler, yapıya, zamana bağlı olarak değişen yüklerin etkimesine neden olurlar. Buna karşılık olarak da, yapıda zamana bağlı olarak değişen

Detaylı

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-1,(26),99-18 Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının K. A. KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Mevcut Prefabrike Bir Binanın Deprem Performansının Artımsal İtme Analizi Yöntemleri İle Belirlenmesi

Mevcut Prefabrike Bir Binanın Deprem Performansının Artımsal İtme Analizi Yöntemleri İle Belirlenmesi Mevcut Prefabrike Bir Binanın Deprem Performansının Artımsal İtme Analizi Yöntemleri İle Belirlenmesi ÖZET Özellikle son yıllarda meydana gelen yıkıcı depremlerden sonra yapıların deprem performansının

Detaylı

BĠNALARIN DEPREM HESABINDA KULLANILAN DOĞRUSAL ELASTĠK HESAP YÖNTEMLERĠYLE ĠLGĠLĠ BĠR ĠRDELEME

BĠNALARIN DEPREM HESABINDA KULLANILAN DOĞRUSAL ELASTĠK HESAP YÖNTEMLERĠYLE ĠLGĠLĠ BĠR ĠRDELEME Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg.,Cilt:2,Sayı:2,2012,15-31/Ordu Univ. J. Sci. Tech.,Vol:2,No:2,2012,15-31 BĠNALARIN DEPREM HESABINDA KULLANILAN DOĞRUSAL ELASTĠK HESAP YÖNTEMLERĠYLE ĠLGĠLĠ BĠR ĠRDELEME Taner UÇAR

Detaylı

T.C. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KONYA-2015 Arş. Gör. Eren YÜKSEL Yapı-Zemin Etkileşimi Nedir? Yapı ve zemin deprem sırasında birbirini etkileyecek şekilde

Detaylı

EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ İLE BETONARME KIZAĞIN DEPREM PERFORMANSININ İNCELENMESİ

EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ İLE BETONARME KIZAĞIN DEPREM PERFORMANSININ İNCELENMESİ EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ İLE BETONARME KIZAĞIN DEPREM PERFORMANSININ İNCELENMESİ Dünya ticaretinin önemli bir kısmının deniz yolu taşımacılığı ile yapılmakta olduğu ve bu taşımacılığının temel taşını

Detaylı

2.3. Dinamik Benzeri Yöntemler ile Ölçekli Beton Barajda Deprem Simulasyonu

2.3. Dinamik Benzeri Yöntemler ile Ölçekli Beton Barajda Deprem Simulasyonu BETON AĞIRLIK BARAJLARIN SİSMİK DAVRANIŞINI ETKİLEYEN PARAMETRELER B.F. Soysal 1 ve Y. Arıcı 2 1 Araştırma Görevlisi, İnşaat Müh. Bölümü, ODTÜ, Ankara 2 Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, ODTÜ, Ankara Email:

Detaylı

Orta Yükseklikli Betonarme Binaların Türkiye de Yaşanan Son Depremlerdeki Performansı *

Orta Yükseklikli Betonarme Binaların Türkiye de Yaşanan Son Depremlerdeki Performansı * İMO Teknik Dergi, 2008 4319-4331, Yazı 284 Orta Yükseklikli Betonarme Binaların Türkiye de Yaşanan Son Depremlerdeki Performansı * Mehmet İNEL* Hüseyin BİLGİN** Hayri Baytan ÖZMEN*** ÖZ Ülkemiz son yirmi

Detaylı

ALÇAK, ORTA VE YÜKSEK KATLI ÇELİK ÇERÇEVELERDE HİSTERETİK ENERJİ TALEPLERİ

ALÇAK, ORTA VE YÜKSEK KATLI ÇELİK ÇERÇEVELERDE HİSTERETİK ENERJİ TALEPLERİ ALÇAK, ORTA VE YÜKSEK KATLI ÇELİK ÇERÇEVELERDE HİSTERETİK ENERJİ TALEPLERİ Bülent AKBAŞ, Hakan TEMİZ, Ülgen Mert TUĞSAL, Fatma İlknur GÖKÇE akbasb@gyte.edu.tr Öz: Performansa dayalı depreme dayanıklı yapı

Detaylı

FARKLI KESİT GEOMETRİLERİNE SAHİP BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF RC COLUMN BEHAVIOUR HAVING DIFFERENT GEOMETRY

FARKLI KESİT GEOMETRİLERİNE SAHİP BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF RC COLUMN BEHAVIOUR HAVING DIFFERENT GEOMETRY FARKLI KESİT GEOMETRİLERİNE SAHİP BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ * 1 Naci Çağlar, 2 Abdulhalim Akkaya, 1 Aydın Demir, 1 Hakan Öztürk * 1 Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, Sakarya

Detaylı

YAPILARIN DEPREME KARŞI KORUNMASINDA ETKİN BİR ÇÖZÜM

YAPILARIN DEPREME KARŞI KORUNMASINDA ETKİN BİR ÇÖZÜM T.C. ISTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İ.K.Ü. YAPILARIN DEPREME KARŞI KORUNMASINDA ETKİN BİR ÇÖZÜM Dr.Erdal Coşkun İstanbul Kültür Üniversitesi 1 Yapıların Güçlendirme Yöntemleri

Detaylı

BETONARME BİNALARDA EŞDEĞER TEK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEM VE 3-B DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN DİNAMİK ANALİZ DEPLASMAN TALEPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BETONARME BİNALARDA EŞDEĞER TEK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEM VE 3-B DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN DİNAMİK ANALİZ DEPLASMAN TALEPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET: BETONARME BİNALARDA EŞDEĞER TEK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEM VE 3-B DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN DİNAMİK ANALİZ DEPLASMAN TALEPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI M. İnel, E. Meral 2 ve H.B. Özmen 3 Profesör, İnşaat

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR 1- Dünyadaki 3 büyük deprem kuşağı bulunmaktadır. Bunlar nelerdir. 2- Deprem odağı, deprem fay kırılması, enerji dalgaları, taban kayası, yerel zemin ve merkez üssünü

Detaylı

Çelik Çerçevelerde Sabit Düktilite İçin Doğrusal Olmayan Zaman Tanım Alanı ve Öteleme Analizlerinin Karşılaştırılması *

Çelik Çerçevelerde Sabit Düktilite İçin Doğrusal Olmayan Zaman Tanım Alanı ve Öteleme Analizlerinin Karşılaştırılması * İMO Teknik Dergi, 2007 4177-4196, Yazı 276 Çelik Çerçevelerde Sabit Düktilite İçin Doğrusal Olmayan Zaman Tanım Alanı ve Öteleme Analizlerinin Karşılaştırılması * Bülent AKBAŞ* Fatma İlknur KARA** Ülgen

Detaylı

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: F. Demir 1, K.T. Erkan 2, H. Dilmaç 3 ve H. Tekeli 4 1 Doçent Doktor,

Detaylı

MEVCUT PERDELİ BETONARME BİR YAPININ DOĞRUSAL OLMAYAN YÖNTEMLE DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ

MEVCUT PERDELİ BETONARME BİR YAPININ DOĞRUSAL OLMAYAN YÖNTEMLE DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ MEVCUT PERDELİ BETONARME BİR YAPININ DOĞRUSAL OLMAYAN YÖNTEMLE DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ ÖZET Özlem ÇAVDAR 1, Ender BAYRAKTAR 1, Ahmet ÇAVDAR 1 Gümüşhane Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

BİNALARIN BİRİNCİ DOĞAL TİTREŞİM PERİYODUNUN YAKLAŞIK OLARAK BELİRLENMESİ* Approximate Determinatıon Of First Natural Vibratıon Period Of Buildings *

BİNALARIN BİRİNCİ DOĞAL TİTREŞİM PERİYODUNUN YAKLAŞIK OLARAK BELİRLENMESİ* Approximate Determinatıon Of First Natural Vibratıon Period Of Buildings * BİNALARIN BİRİNCİ DOĞAL TİTREŞİM PERİYODUNUN YAKLAŞIK OLARAK BELİRLENMESİ* Approximate Determinatıon Of First Natural Vibratıon Period Of Buildings * Salih İNCETAŞ Ç.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Müh.Anabilim

Detaylı

Ceyhun EREN 1 ve Hilmi L 2

Ceyhun EREN 1 ve Hilmi L 2 Sekizinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 11 Mayıs-15 Mayıs, 215, İstanbul Eighth National Conference on Earthquake Engineering, 11May-15 May 215, Istanbul, Turkey Ceyhun EREN 1 ve Hilmi L 2 --

Detaylı

ÇELİK YAPILARIN GÜÇLENDİRİLMESİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Armağan KORKMAZ*, Zeki AY, Ömer UYSAL

ÇELİK YAPILARIN GÜÇLENDİRİLMESİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Armağan KORKMAZ*, Zeki AY, Ömer UYSAL 216 Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 216-226 (8) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 112-2354 ÇELİK YAPILARIN GÜÇLENDİRİLMESİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

BETONARME BİR BİNANIN DEPREM GÜVENLİĞİNİN DEPREM YÖNETMELİĞİ (2007) DEKİ DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ

BETONARME BİR BİNANIN DEPREM GÜVENLİĞİNİN DEPREM YÖNETMELİĞİ (2007) DEKİ DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey BETONARME BİR BİNANIN DEPREM GÜVENLİĞİNİN

Detaylı

Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 1 Hüseyin KASAP, * 1 Necati MERT, 2 Ezgi SEVİM, 2 Begüm ŞEBER 1 Yardımcı Doçent,

Detaylı

NONLINEAR PUSH OVER ANALYSIS FOR HIGH RISE R/C FRAME STRUCTURES. Armağan KORKMAZ*

NONLINEAR PUSH OVER ANALYSIS FOR HIGH RISE R/C FRAME STRUCTURES. Armağan KORKMAZ* NONLINEAR PUSH OVER ANALYSIS FOR HIGH RISE R/C FRAME STRUCTURES Armağan KORKMAZ* *Süleyman Demirel Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Çünür, Isparta armagan@mmf.sdu.edu.tr ABSTRACT Performance based

Detaylı

YAPI VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE PERFORMANS YAKLAŞIMI -2

YAPI VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE PERFORMANS YAKLAŞIMI -2 YAPI VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE PERFORMANS YAKLAŞIMI -2 Y.DOÇ.DR. MUSTAFA KUTANİS Sakarya Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı Anabilim Dalı E-mail: kutanis@sakarya.edu.tr Web: http://web.sakarya.edu.tr/~kutanis

Detaylı

SÜREKLİLİK VE SÜREKSİZLİK DURUMLARINDA PERDE-ÇERÇEVE ETKİLEŞİMİ. İnşaat Y. Müh., Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli 2

SÜREKLİLİK VE SÜREKSİZLİK DURUMLARINDA PERDE-ÇERÇEVE ETKİLEŞİMİ. İnşaat Y. Müh., Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli 2 ÖZET: SÜREKLİLİK VE SÜREKSİZLİK DURUMLARINDA PERDE-ÇERÇEVE ETKİLEŞİMİ B. DEMİR 1, F.İ. KARA 2 ve Y. M. FAHJAN 3 1 İnşaat Y. Müh., Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli 2 Araştırma Görevlisi, Deprem ve Yapı

Detaylı

Erciş kültür merkezi binasının sahada gözlenen ve 2007 deprem yönetmeliği ne göre hesaplanan deprem performanslarının karşılaştırılması

Erciş kültür merkezi binasının sahada gözlenen ve 2007 deprem yönetmeliği ne göre hesaplanan deprem performanslarının karşılaştırılması SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt, 2. Sayı, s. 257-266, 2013 SAU J. Sci. Vol 17, No 2, p. 257-266, 2013 Erciş kültür merkezi binasının sahada gözlenen ve 2007 deprem yönetmeliği ne göre hesaplanan deprem Recep

Detaylı

YAPI ZEMİN ETKİLEŞİMİ. Yrd. Doç. Dr Mehmet Alpaslan KÖROĞLU

YAPI ZEMİN ETKİLEŞİMİ. Yrd. Doç. Dr Mehmet Alpaslan KÖROĞLU YAPI ZEMİN ETKİLEŞİMİ Yrd. Doç. Dr Mehmet Alpaslan KÖROĞLU Serbest Titreşim Dinamik yüklemenin pek çok çeşidi, zeminlerde ve yapılarda titreşimli hareket oluşturabilir. Zeminlerin ve yapıların dinamik

Detaylı

FARKLI DEPREM İVMELERİNİN BİNA YATAY YÜKLERİNE ETKİSİ

FARKLI DEPREM İVMELERİNİN BİNA YATAY YÜKLERİNE ETKİSİ TEKNOLOJİ, Cilt 7, (2004), Sayı 3, 497-506 TEKNOLOJİ FARKLI DEPREM İVMELERİNİN BİNA YATAY YÜKLERİNE ETKİSİ Ömer ÖZKAN * Özgür MURATOĞLU ** * Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Alaplı Meslek Yüksek Okulu,

Detaylı

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ Hasan KAPLAN 1, Yavuz Selim TAMA 1, Salih YILMAZ 1 hkaplan@pamukkale.edu.tr, ystama@pamukkale.edu.tr, syilmaz@pamukkale.edu.tr, ÖZ: Çok katlı ların

Detaylı

PERFORMANSA BAĞLI TASARIMDA KIRILGANLIK ANALİZLERİ. Armagan KORKMAZ 1, Engin AKTAŞ 2 armagan.korkmaz@deu.edu.tr, enginaktas@iyte.edu.

PERFORMANSA BAĞLI TASARIMDA KIRILGANLIK ANALİZLERİ. Armagan KORKMAZ 1, Engin AKTAŞ 2 armagan.korkmaz@deu.edu.tr, enginaktas@iyte.edu. PERFORMANSA BAĞLI TASARIMDA KIRILGANLIK ANALİZLERİ Armagan KORKMAZ 1, Engin AKTAŞ 2 armagan.korkmaz@deu.edu.tr, enginaktas@iyte.edu.tr ÖZ: Son yıllarda hızla önem kazanmakta olan performansa bağlı analiz

Detaylı

Tek Katlı Prefabrik Sanayi Yapıları İçin Hasar Görebilirlik Eğrileri *

Tek Katlı Prefabrik Sanayi Yapıları İçin Hasar Görebilirlik Eğrileri * İMO Teknik Dergi, 2010 5161-5184, Yazı 336 Tek Katlı Prefabrik Sanayi Yapıları İçin Hasar Görebilirlik Eğrileri * Ali Haydar KAYHAN* Şevket Murat ŞENEL** ÖZ Bu çalışmada mevcut prefabrik sanayi yapıları

Detaylı

Burulma Düzensizliğinin Betonarme Yapı Davranışına Etkileri

Burulma Düzensizliğinin Betonarme Yapı Davranışına Etkileri Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 31(1), 459-468 ss., Haziran 2016 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 31(1), pp.459-468, June 2016 Burulma

Detaylı

Sigma Vol./Cilt 26 Issue/Sayı 1 Araştırma Makalesi / Research Article EVALUATION OF NONLINEAR BEHAVIOR OF CONCENTRIC BRACED STEEL STRUCTURES

Sigma Vol./Cilt 26 Issue/Sayı 1 Araştırma Makalesi / Research Article EVALUATION OF NONLINEAR BEHAVIOR OF CONCENTRIC BRACED STEEL STRUCTURES Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma Vol./Cilt Issue/Sayı Araştırma Makalesi / Research Article EVALUATION OF NONLINEAR BEHAVIOR OF CONCENTRIC BRACED STEEL

Detaylı

DEPREM YÖNETMELİĞİ NDE ÖNGÖRÜLEN TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİK DÜZEYİ KONUSUNDA KARŞILAŞTIRMALI SAYISAL İNCELEME

DEPREM YÖNETMELİĞİ NDE ÖNGÖRÜLEN TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİK DÜZEYİ KONUSUNDA KARŞILAŞTIRMALI SAYISAL İNCELEME ÖZET: DEPREM YÖNETMELİĞİ NDE ÖNGÖRÜLEN TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİK DÜZEYİ KONUSUNDA KARŞILAŞTIRMALI SAYISAL İNCELEME İ. Keskin 1 ve Z. Celep 2 1 Yüksek Lisans Öğrencisi, Deprem Müh. Programı, İstanbul Teknik

Detaylı

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu.

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu. DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ TEST ASANSÖRÜ KUYUSUNUN DEPREM YÜKLERĐ ETKĐSĐ ALTINDAKĐ DĐNAMĐK DAVRANIŞININ ĐNCELENMESĐ Zeki Kıral ve Binnur Gören Kıral Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine

Detaylı

DOĞRUSAL OLMAYAN SİSMİK İZOLASYON SİSTEMLERİNİN PERFORMANSLARININ YAPISAL PARAMETRELERE OLAN DUYARLILIĞI

DOĞRUSAL OLMAYAN SİSMİK İZOLASYON SİSTEMLERİNİN PERFORMANSLARININ YAPISAL PARAMETRELERE OLAN DUYARLILIĞI ÖZET: DOĞRUSAL OLMAYAN SİSMİK İZOLASYON SİSTEMLERİNİN PERFORMANSLARININ YAPISAL PARAMETRELERE OLAN DUYARLILIĞI Cenk Alhan 1 ve Kemal Hışman 1 Yrd. Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, İstanbul Üniversitesi, Avcılar,

Detaylı

BİNA YAPILARININ ÇOK MODLU İTME ANALİZİ İÇİN GENEL YÜK VEKTÖRLERİNİN PRATİK UYGULAMASI

BİNA YAPILARININ ÇOK MODLU İTME ANALİZİ İÇİN GENEL YÜK VEKTÖRLERİNİN PRATİK UYGULAMASI . Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı - Ekim DEÜ İZMİR ÖZET: BİNA YAPILARININ ÇOK MODLU İTME ANALİZİ İÇİN GENEL YÜK VEKTÖRLERİNİN PRATİK UYGULAMASI F.S. Alıcı, K. Kaatsız ve H. Sucuoğlu

Detaylı

Geçmiş depremlerde gözlenen hasarlar Güncellenen deprem yönetmelikleri Tipik bir binada depremsellik incelemesi

Geçmiş depremlerde gözlenen hasarlar Güncellenen deprem yönetmelikleri Tipik bir binada depremsellik incelemesi TÜRKİYE DE BETONARME BİNALARDA SİSMİK GÜVENİLİRLİĞİ NASIL ARTTIRABİLİRİZ? How to Increase Seismic Reliability of RC Buildings in Turkey? Prof. Dr. Mehmet INEL Pamukkale University, Denizli, TURKEY İçerik

Detaylı

TİP BİR KAMU YAPISININ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

TİP BİR KAMU YAPISININ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ TİP BİR KAMU YAPISININ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ PERFORMANCE EVALUATION OF A TYPICAL PUBLIC BUILDING Mehmet İNEL, Hüseyin BİLGİN Pamukkale Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Denizli, Türkiye ÖZ:

Detaylı

Deprem Etkisindeki Betonarme Binalarda Yumuşak Kat Düzensizliğine Perde Duvar Etkisi

Deprem Etkisindeki Betonarme Binalarda Yumuşak Kat Düzensizliğine Perde Duvar Etkisi 2017 Published in 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30September 2017 (ISITES2017Baku - Azerbaijan) Deprem Etkisindeki Betonarme Binalarda Yumuşak Kat

Detaylı

Merkezi Çaprazlı Çerçevelerde Dayanım Farklılığı Sonucu Oluşan Burulma Etkileri

Merkezi Çaprazlı Çerçevelerde Dayanım Farklılığı Sonucu Oluşan Burulma Etkileri Merkezi Çaprazlı Çerçevelerde Dayanım Farklılığı Sonucu Oluşan Burulma Etkileri Bora AKŞAR 1, Selçuk DOĞRU 2, Ferit ÇAKIR 3, Jay SHEN 4, Bülent AKBAŞ 5 1 Araş.Gör., Doktora Öğrencisi, Gebze Teknik Üniversitesi

Detaylı

ALÇAK, ORTA VE YÜKSEK KATLI ORTOGONAL YAPILARIN DİNAMİK YÜKLER ALTINDAKİ ENERJİ TALEBİ. Ali Nail ÇETİNER

ALÇAK, ORTA VE YÜKSEK KATLI ORTOGONAL YAPILARIN DİNAMİK YÜKLER ALTINDAKİ ENERJİ TALEBİ. Ali Nail ÇETİNER ALÇAK, ORTA VE YÜKSEK KATLI ORTOGONAL YAPILARIN DİNAMİK YÜKLER ALTINDAKİ ENERJİ TALEBİ Ali Nail ÇETİNER Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, alinailc@gyte.edu.tr, Kocaeli, Türkiye Özet

Detaylı

DEPREM YÖNETMELİĞİNDEKİ FARKLI ZEMİN SINIFLARINA GÖRE YAPI DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ

DEPREM YÖNETMELİĞİNDEKİ FARKLI ZEMİN SINIFLARINA GÖRE YAPI DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ DEPREM YÖNETMELİĞİNDEKİ FARKLI ZEMİN SINIFLARINA GÖRE YAPI DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ Investigation of Beavior of Structures According To Local Site Classes Given In te Turkis Eartquake Code Ramazan.

Detaylı

Altuğ YAVAŞ- Şerif SAYLAN BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL.

Altuğ YAVAŞ- Şerif SAYLAN BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL. Altğ YAVAŞ- Şerif SAYLAN BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL. ÇAĞIŞ 10145, BALIKESİR 266 612 11 94 266 612 12 57 aavas@balikesir.ed.tr

Detaylı

KONSOLA MESNETLİ KOLONUN SÜREKSİZLİĞİNİN TAŞIYICI SİSTEMİN DEPREM DAVRANIŞINA OLAN ETKİSİ

KONSOLA MESNETLİ KOLONUN SÜREKSİZLİĞİNİN TAŞIYICI SİSTEMİN DEPREM DAVRANIŞINA OLAN ETKİSİ KONSOLA MESNETLİ KOLONUN SÜREKSİZLİĞİNİN TAŞIYICI SİSTEMİN DEPREM DAVRANIŞINA OLAN ETKİSİ ÖZET: H. Toker 1, A.O. Ateş 2 ve Z. Celep 3 1 İnşaat Mühendisi, İnşaat Müh. Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Gazbeton Duvar ve Döşeme Elemanları ile İnşa Edilen Az Katlı Konut Binalarının Deprem Güvenliği*

Gazbeton Duvar ve Döşeme Elemanları ile İnşa Edilen Az Katlı Konut Binalarının Deprem Güvenliği* Gazbeton Duvar ve Döşeme Elemanları ile İnşa Edilen Az Katlı Konut Binalarının Deprem Güvenliği* Dr.Haluk SESİGÜR Yrd.Doç.Dr. Halet Almıla BÜYÜKTAŞKIN Prof.Dr.Feridun ÇILI İTÜ Mimarlık Fakültesi Giriş

Detaylı

İtme Sürme Yöntemi İle İnşa Edilmiş Sürekli Ardgermeli Köprülerin Deprem Tasarımı. Özgür Özkul, Erdem Erdoğan, Hatice Karayiğit

İtme Sürme Yöntemi İle İnşa Edilmiş Sürekli Ardgermeli Köprülerin Deprem Tasarımı. Özgür Özkul, Erdem Erdoğan, Hatice Karayiğit İtme Sürme Yöntemi İle İnşa Edilmiş Sürekli Ardgermeli Köprülerin Deprem Tasarımı Özgür Özkul, Erdem Erdoğan, Hatice Karayiğit 09.Mayıs.2015 İTME SÜRME YÖNTEMİ - ILM Dünya çapında yaygın bir köprü yapım

Detaylı

KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ. Burak YÖN*, Erkut SAYIN

KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ. Burak YÖN*, Erkut SAYIN Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 241-259 (2008) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ Burak YÖN*, Erkut SAYIN Fırat Üniversitesi,

Detaylı

ARTIMSAL SPEKTRUM ANALİZİ (ARSA) YÖNTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ARTIMSAL SPEKTRUM ANALİZİ (ARSA) YÖNTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, - Ekim 7, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, - October 7, Istanbul, Turkey ARTIMSAL SPEKTRUM ANALİZİ (ARSA) YÖNTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

BETONARME PERDE DUVAR ORANININ BİNALARIN SİSMİK PERFORMANSINA ETKİSİ

BETONARME PERDE DUVAR ORANININ BİNALARIN SİSMİK PERFORMANSINA ETKİSİ ÖZET: BETONARME PERDE DUVAR ORANININ BİNALARIN SİSMİK PERFORMANSINA ETKİSİ Ö. Avşar 1, Ö. Yurdakul 2 ve O. Tunaboyu 2 1 Yardımcı Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 2 Araştırma

Detaylı

BASIC ISSUES IN EARTHQUAKE ENGINEERING. Earthquake Resistant Design. Haluk Sucuoğlu

BASIC ISSUES IN EARTHQUAKE ENGINEERING. Earthquake Resistant Design. Haluk Sucuoğlu BASIC ISSUES IN EARTHQUAKE ENGINEERING Earthquake Resistant Design Haluk Sucuoğlu Basic steps in Earthquake Resistant Design Calculation of earthquake forces (V t ) Reduction of earthquake forces (R) Applying

Detaylı

BETONARME BİNALARDA SARGI DONATISI ETKİSİNİN YAYILI PLASTİK MAFSAL MODELİYLE İNCELENMESİ

BETONARME BİNALARDA SARGI DONATISI ETKİSİNİN YAYILI PLASTİK MAFSAL MODELİYLE İNCELENMESİ BETONARME BİNALARDA SARGI DONATISI ETKİSİNİN YAYILI PLASTİK MAFSAL MODELİYLE İNCELENMESİ ÖZET: B. Yön 1 ve Y. Calayır 2 1 Araştırma Görevlisi, İnşaat Müh. Bölümü, Fırat Üniversitesi, Elazığ 2 Profesör,

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Tek serbestlik dereceli sistemlerde maksimum ötelenme talebi üzerinde çevrimsel davranış modellerinin

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÜŞÜK VE ORTA YÜKSEKLİKTEKİ BETONARME YAPILARIN DEPREM PERFORMANSLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ DOKTORA TEZİ Hayri Baytan ÖZMEN Anabilim Dalı :

Detaylı

DİKEY DOĞRULTUDA KÜTLE DÜZENSİZLİĞİ OLAN YAPILARIN DEPREM ALTINDAKİ DAVRANIŞI

DİKEY DOĞRULTUDA KÜTLE DÜZENSİZLİĞİ OLAN YAPILARIN DEPREM ALTINDAKİ DAVRANIŞI DİKEY DOĞRULTUDA KÜTLE DÜZENSİZLİĞİ OLAN YAPILARIN DEPREM ALTINDAKİ DAVRANIŞI Kamil Aydın Yrd. Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fak. İnşaat Müh. Böl. 38039 Kayseri Tel: 0352-437 4901-32379,

Detaylı

RYTEİE E GÖRE DOLGU DUVAR ETKİSİNİ DİKKATE ALAN BASİTLEŞTİRİLMİŞ YÖNTEMİN İRDELENMESİ

RYTEİE E GÖRE DOLGU DUVAR ETKİSİNİ DİKKATE ALAN BASİTLEŞTİRİLMİŞ YÖNTEMİN İRDELENMESİ ÖZET: RYTEİE E GÖRE DOLGU DUVAR ETKİSİNİ DİKKATE ALAN BASİTLEŞTİRİLMİŞ YÖNTEMİN İRDELENMESİ H.B. Aksoy 1 ve Ö. Avşar 2 1 İnşaat Mühendisliği Bölümü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 2 Doçent Doktor, İnşaat

Detaylı

Güçlendirilmiş Betonarme Binaların Deprem Güvenliği

Güçlendirilmiş Betonarme Binaların Deprem Güvenliği MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 (2): 16-20 (2012) Araştırma Makalesi / Research Paper Güçlendirilmiş Betonarme

Detaylı