1. SINIF 1. YARIYIL FİZ 1051 FİZİK I (4+2) 5 Vektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Kanunları, İş ve Enerji, Mekanik Enerjinin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. SINIF 1. YARIYIL FİZ 1051 FİZİK I (4+2) 5 Vektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Kanunları, İş ve Enerji, Mekanik Enerjinin"

Transkript

1 1. SINIF 1. YARIYIL FİZ 1051 FİZİK I (4+2) 5 Vektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Kanunları, İş ve Enerji, Mekanik Enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Dönme Kinematiği, Dönme Dinamiği, Açısal Momentum ve Korunumu, Titreşim Hareketi, Kütle Çekimi, Akışkanlar Mekaniği, Isı ve Sıcaklık. FİZ 1051 PHYSICS I (4+2) 5 Vectors, Motion in one dimension, Motion in two dimension, Laws of motion, Work and energy, Conservation of mechanical energy, Linear momentum and collisions, Rotational kinematics, Rotational dynamics, Angular momentum and its conservation, Oscillations, Gravitation, Fluid mechanics, Heat and temperature. FİZ 1009 FİZİK LABORATUARI I (0+2) 1 Vektörler, Tek boyutta hareket, İki boyutta hareket, Eğik düzlem ve eylemsizlik, Newton un 2. Yasası; iş enerji, Düzgün dairesel hareket; merkezcil kuvvet, Bir boyutta çarpışma, eylemsizlik momenti; açısal momentum. FİZ 1009 PHYSICS LABORATORYI (0+2) 1 Vectors, Motion in one dimension, Motion in two dimension, Inclined plane and inertia, Newton s second law, Work and energy, Uniform circular motion, Centripetal force, Collision in one dimension, Moment of inertia, Angular momentum. MAT 1031 MATEMATİK I (4+2) 5 Reel sayılar ve fonksiyonlar, Bir fonksiyonun limiti ve limit kuralları, limitin tam kesin tanımı, Süreklilik; sonsuzluk içeren limitler, asimptotlar, Teğet doğrusu, değişim hızı, lineerleştirme ve diferansiyeller, türev kuralları, Zincir kuralı, kapalı türev alma, ters fonksiyonların türevi, Ara Değer Teoremi, L Hôpital kuralını kullanarak belirsiz şekilllerin limitini bulmak, Monoton fonksiyonlar ve Birinci Türev Testi, konkavlık ve eğri çizimi, fonksiyonların grafiğini birinci ve ikinci türevlerin işaretini kullanarak çizmek, Fonksiyonların uç değerleri, maksimum/minimum problemleri, uygulama problemleri: optimizasyon ve bağlantılı hızlar problemleri, Eğrilerin altında kalan alan, Riemann toplamları, belirli integral, ters türevler ve belirsiz integral, Kalkülüsün Temel Teoremi, İntegral teknikleri: yerine koyma, parçalara ayırarak integral alma, trigonometric integraller, trigonometric yerine koymalar, rasyonel fonksiyonların integralleri, Eğriler arasında kalan alan, logaritmanın integral olarak tanımı ve üstel fonksiyonun tersi olarak tanımlanması, has olmayan integraller, Dik kesitleri ve silindirik kabukları kullanarak hacimler, eğri uzunlukları, Düzlemde eğrilerin parametrizasyonu, parametrik eğrilerin çizimi, kutupsal koordinatlarda grafik çizmek, kutupsal koordinatlarda alan ve eğri uzunlukları, İntegralin fiziksel uygulamaları: Üstel değişim (yarı-ömür, Newton un Soğuma Kanunu, vb.), iş, momentler ve kütle merkezi. MAT 1031 CALCULUS I (4+2) 5 Real number and functions, Limit of a function and limit laws, precise definition of limits, Continuity, Tangent line, rate of change, derivative, linearization and differentials, differentiation rules, Chain rule, implicit differentiation, derivative of inverse functions, Mean Value Theorem, finding limits of indeterminate forms using L Hôpital s Rule, Monotonic functions and the First Derivative Test, concavity and curve sketching, graphing functions using the sign of its first and second derivative, Extreme values of functions, maximum/minimum problems, application problems, Area under curves, Riemann sums, definite integral, antiderivatives and indefinite integral, the

2 Fundamental Theorem of Calculus, Techniques of integration, Area between curves, definition of the logarithm as an integral and definition of the exponential function as its inverse, improper integrals, Volumes using crosssections and cylindrical shells, arc length of curves, Parametrizations of plane curves, graphing parametric curves, graphing in polar coordinates, areas and arc length in polar coordinates, Physical applications of integration. KİM 1201 KİMYA I (2+2) 3 Madde ve metrik sistem, atomun yapısı, kimyasal bağlar, molekülgeometrileri, kimyasal eşitliklerve stokiyometri, gazlar, sıvılar ve katılar, çözeltiler ve koligatif özellikleri. KİM 1201CHEMISTRY I (2+2) 3 Matter and metric systems, Structure of atom, Chemical bonds, Geometry of molecules, Chemical equivalances and stochiometry, Gases, Liquids and solids, Solutions and its coligative specialities. FİZ 1003 MESLEKİ İNGİLİZCE I (2+0) 2 Gramer, Sunumların okunması, Makalelerin okunması, İngilizce sunum, Sunumun hazırlanması, Heceleme kuralları, Kısa bir yazının hazırlanması. FİZ 1003 TECHNICAL ENGLISH I (2+0) 2 Grammar, the basiclaws of physics, Readingfor thepresentation, Reading of article, Englishpresentation, Preparation of presentation, Spelling rules, A shorttextto prepare. 1. SINIF 2. YARIYIL FİZ 1052 FİZİK II (4+2) 5 Elektrostatik, Elektriksel Yük ve Alan Kavramı, Gauss Yasası, Elektriksel Potansiyel, Sığa ve Dielektrikler, Akım ve Direnç, Doğru Akım Devreleri, Manyetik Alanlar, Amper Yasası, Manyetik Alan Kaynakları, Elektromanyetik Indüksiyon, İndüktans ve Manyetik Materyaller, Alternatif Akım Devreleri, Maxwell Denklemleri; Elektromanyetik Dalgalar. FİZ 1052 PHYSICS II (4+2) 5 Electrostatics, The Electrical Charges and Field Concept, Gauss s Law, Electric Potantial, Capacıtors And Dielectrics, Current and Resistance, Dırect Current Circuits, The Magnetic Field, Ampere s Law, Sources of Magnetic Field, Electromagnetic Induction, Inductance and Magnetic Materials, Alternating Current Circuits, Maxwell s Equations; Electromagnetic Waves. FİZ 1010 FİZİK LABORATUARI II (0+2) 1 Eş potansiyel çizgiler, Paralel plakalı kondansatörlerde Q,V,C ilişkisi, iletken kürenin yüzeyce yük yoğunluğunun bulunması, Ohm yasası ve voltmetreampermetre yöntemi ile direnç ölçümleri, Elektrik yüklerinin depolanışı ve akışı, Wheatstone köprüsü, Manyetizma ve elektromanyetik indüksiyon olayı (Lenz yasası), İki karşılıklı indüktansın bulunması, Alternatif akım frekansının ölçülmesi, Transformatörler. FİZ 1010 PHYSICS LABORATORYII (0+2) 1 Equipotential lines, Q, V, C relations in paralel-plate capacitor, Obtaining surphace charge density of conductive sphere, Ohm s law and resistor quantitatives with method of voltmeter-ampermeter, Charging and discharging of electric charges, Wheatstone bridge, Magnetism and electromagnetic induction phenomena (Lenz rule), Calculation of two counterparts inductance, Measurements of alternative current frequency, Tranformators. MAT 1032 MATEMATİK II (4+2) 5 Reel sayıların dizileri, yakınsak diziler, Diziler için limit teoremleri, sık karşılaşılan limitler, ıraksak diziler, sonsuza ıraksama, altdiziler, gerçel sayıların dizileri, yakınsak diziler, geometric seriler, ıraksak seriler, Seriler için temel

3 yakınsaklık testleri: integral testi, karşılaştırma testleri, oran ve kök testleri; alterne seriler, mutlak ve şartlı yakınsama, Kuvvet serileri, Taylor ve Maclaurin serileri, Taylor serisinin yakınsaması, Taylor teoremi, Vektörel fonksiyonlar ve türevleri, vektörel fonksiyonların integralleri, uzaydaki eğrilerin uzunluğu, Çok değişkenli fonksiyonlar, yüksek boyutlarda limit ve süreklik, kısmi türevler ve türevlenebilirlik, Karışık Türev Teoremi, Zincir kuralı, kapalı türev alma; yönlü türevler ve gradyent vektörü; teğet düzlem ve diferansiyeller, lineerleştirme, İki değişkenli fonksiyonların Taylor serileri, Uç değerler ve eyer noktaları, İkinci Türev Testi; kapalı ve sınırlı bölgelerde mutlak maksimum ve minimum, kısıtlanmış maksimum ve minimum değerleri için Lagrange Çarpanları metodu, Diktörtgen şeklindeki bölgeler veya daha genel bölgeler üzerindeki iki katlı integralleri Fubini Teoremini kullanarak tek değişkenli integrallerle hesaplamak, iki ikatlı integrallerle alan, kutupsal formda iki katlı integraller, Üç katlı integraller, üç katlı integrallerle hacim, silindirik ve küresel koordinatlarda üç katlı integraller; katlı integrallerde yerine koyma, değişken dönüşümü; momentler ve kütle merkezleri, Eğrisel integraller; vektör alanları, iş, dolanım, ve akı; yoldan bağımsızlık, potansiyel fonksiyonları ve korumalı alanlar, tam diferansiyel formlar; düzlemde Green Teoremi, Yüzeyler ve yüzey alanları, yüzey integralleri ve akı, Stokes Teoremi, Diverjans Teoremi. MAT 1032 CALCULUS II (4+2) 5 Completeness of the real number system, the least upper bound property, sequences of real numbers, convergent sequences, Monotone Convergence Theorem, Limit theorems for sequences, commonly occurring limits, divergent sequences, divergence to infinity, subsequences, series of real numbers, convergent series, geometric series, divergent series, Basic tests for convergence of series, Power series, Taylor and Maclaurin Series, convergence of Taylor Series, Taylor s Theorem, Maclaurin series of basic transcendental functions and the binomial series, Vector functions and their derivatives, integrals of vector functions, arc length of curves in space, curvature of a curve, tangential and normal components of acceleration, Functions of several variables, limits and continuity in higher dimensions, partial derivatives, the Increment Theorem and differentiability, the Mixed Partial Derivative Theorem, The Chain Rule, implicit differentiation, Taylor series of functions of two variables, Extreme Values and Saddle Points, Second Derivative Test, Fubini s Theorem for calculating double integrals by iterated integrals over rectangles and over general regions, area by double integration, double integrals in polar form, Triple integrals, volume by triple integration, triple integrals in cylindrical coordinates and spherical coordinates; substitutions in multiple integrals, change of variables; moments and centers of mass, Line integrals, Surfaces and area of surfaces, surface integrals and flux, Stokes Theorem, Divergence Theorem. KİM 1202 KİMYA II (2+2) 3 Kimyasal kinetik, kimyasal denge, asitler ve bazlar, sulu reaksiyonlar veiyon dengeleri,kimyasaltermodinamik, elektrokimya, nükleer kimya, organik kimya. KİM 1202 CHEMISTRY II (2+2) 3 Chemical kinetic, Chemical equilibrium, Acids and bases, Aqueus reactions and ion balances, Chemical thermodynamic, Electrochemistry, Nuclear chemistry, Organic chemistry. FİZ 1004 MESLEKİ İNGİLİZCE II (2+0) 2 Gramer, Sunumların okunması, Makalelerin okunması, İngilizce sunum, Sunumun hazırlanması, Heceleme kuralları, Kısa bir yazının hazırlanması. FİZ 1004 TECHNICAL ENGLISH II (2+0) 2

4 Grammer, Reading of article,englishpresentation, Preparation of presentation, Spelling rules, preparation of presentation, Reading. FİZ 1126 OPTİK VE AKUSTİK (3+0) 3 Dalga hareketi I, Dalga hareketi II, Ses dalgaları, Işık dalgaları, Aynalar ve mercekler, Girişim, Kırınım, Kristal örgüler ve spektrumlar, Kutuplanma. FİZ 1126 OPTIC AND ACUSTIC (3+0) 3 Wave motion I, Wave motion II, Sound waves, Light waves, Mirrors and lenses, Interference, Diffraction, Grating and spectrums, Polarization. 2. SINIF 3. YARIYIL FİZ 2031 FİZİKTE MATEMATİKSEL YÖNTEMLER I (4+0) 4 Vektör ve tensör analizi, Adi differansiyel denklemler, Matris cebiri, Fourier serileri ve integralleri, Bir değişkenli kompleks fonksiyonlar. FİZ 2031 MATHEMATICAL METHODS IN PHYSICSI (4+0) 4 Vector and Tensor Analysis, Ordinary Differential Equations, Matrix Algebra, Fourier Series and Integrals, Functions Of A Complex Variable. FİZ 2047 TİTREŞİM VE DALGALAR (4+0) 4 Periyodik Hareket İle İlgili Temel Tanımlar ve Ortaya Çıkış Nedenleri, Basit Harmonik Hareketlerin Paralel Toplanması: Vuru Olayı, Basit Harmonik Hareketlerin Dik Toplanması: Lissajous Eğrileri, Doğrusal Olmayan Geri Çağırıcı Kuvvet Etkisindeki Titreşim Hareketleri, Ortamların Esneklik Özellikleri ve Titreşim Hareketiyle Olan İlgisi, Elektriksel Doğaya Sahip Titreşim Hareketleri, Sönümlü Titreşim Hareketleri, Filtre Devreleri ve Uygulamaları, Zoruna Salınımlar ve Rezonans, Çiftlenimli Salınıcılar, Dalga Hareketine Giriş, Dalgaların Üst Üste Bindirilmesi, Dalga Hareketinin Enerji ve Momentumu, Fourier Analizi. FİZ 2047 VIBRATIONS AND WAVES (4+0) 4 The reasons for the revelation of periodic motions and basic definitions regarding them, Addition of Simple Harmonic Motions: Parallel Superposition, Vertical Addition of Simple Harmonic Motions: Lissajous Curves, Vibrations under nonlinear restoring forces, Elasticity properties for media and its relation vibrations, Electrical vibrations, Damped oscillators, Filter circuitsand their applications, Forced Oscillations and resonance, Coupled Oscillations, Introductions to wave motion, Superpositions of waves, Energy and momentum of wave motion, Fourier Analysis. FİZ 2035 TİTREŞİM VE DALGALAR LABORATUARI (0+2) 1 Laboratuvar Çalışmasına Yönelik Bilgilendirme, Yansıma, kırılma yasaları, tersinirlik, dağılganlık, Çukur ayna ve yakınsak, Kırınım, Çift yarıkta girişim, kutuplanma, Sönümlü Salınımlar ve Rezonans, RLC devresinde yük salınımı, Su dalgaları, Sarmal yaylar, Çiftlenimli Salınımlar. FİZ 2035 LABORATORY OF VIBRATIONS AND WAVES (0+2) 1 Information sesion for the laboratory studies, Reflection and Refraction Laws, Irreversibility and Dispersion, Concave Mirror and Convex Lenses, Diffraction, Interference through double slit and Polarization, Damped oscillations and resonance, Charge oscillations in RLC circuits, Water waves, Helical springs. FİZ 2049 FİZİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI I (2+2) 3 Bigisayarın tarihi, İkili sayı sistemi, Bir bilgisayarın temel bileşenleri, İşletim sistemleri (MS Windows, Linux), Fortran 90/95, Değişken tanımlama, değer atama, derleme, Karşılaştırma yapısı, Döngüler, Karakter değişkeni, Akış şeması, Algoritma tanımı, sayısal integral hesabı, Diziler, Format ve dosyaya yazıp-okuma, Sayısal türev (ileri, geri fark yöntemi). FİZ 2049 COMPUTER APPLICATIONS IN PHYSICS I (2+2) 3 History of computer, Binary number systems, Basic components ofa computer,

5 Operatingsystems (MS Windows, Linux), Fortran 90/95, Variable definition, assignment, review, Charactervariables, Flow chart, The algorithmdescription,the numericalintegral calculus. FİZ 2101 ELEKTRONİK I (2+2) 3 Devre elemanlarının tanıtılması; Ohm yasası, akım ve gerilim kaynakları(bağımlı ve bağımsız kaynaklar), gerilim bölücü ve akım bölücü devreler, elektriksel enerji ve güç), DA-devreleri ve çözümleme yöntemleri: Kirchhoff yasası; halka ve kavşak denklemleri, Halka analizi yöntemi ve uygulamaları, Düğüm analizi yöntemi ve uygulamaları, Norton ve Thevenin Teoremleri ve uygulamaları, Ölçü aletleri; Ampermetre, Voltmetre, Ohmmetre, ilgili uygulamalar, Maksimum güç teoremi ve uygulamalar, Yarı-iletken Diyod, elektriksel özellikleri, çeşitleri, Kırpıcı ve kenetleyiciler ve doğrultma devreleri, Transistorler, elektriksel özellikleri, çeşitleri, kutuplanmaları, Yükselteç devreleri, İşlemsel yükselteçler, İntegral alıcı, türev alıcı, toplayıcı ve karşılaştırıcı devreler. FİZ 2101 ELECTRONICS I (2+2) 3 Introduction to the circuits elements;ohm s Law, voltage and current sources (dependent and independent),voltage divider and current divider circuits, electrical energy and power, DC circuits and circuit analysis methods: Kirschoff laws; loop and node equations, Method of mesh current, Node voltage method, Norton ve Thevenin theorems and applications, Measurement instruments, ammeter, voltmeter, ohmmeter,applications, Maximum power transfer problem, Semiconductor diod, electrical characteristics,diod types, Clippers,clampers and rectifier circuits, Transistors,bipolar and field effect transistors, DC biasing, Amplifier circuits, Operational amplificators, Design of anolog computers. FİZ 2103 ÖZEL GÖRELELİK (3+0) 3 Galilecil Görelilik İlkesi, Özel Göreliliğin Postülaları, Michelson-Morley Deneyi, Lorentz Dönüşümleri, Lorentz Dönüşümlerinin Özellikleri, Nedensellik İlkesi, Lorentz-Fitzgerald Kısalması, Süre Uzaması İkizler Paradoksu, Hız Toplama ve Thomas Presesyonu, Çekirdek ve Temel Parçacık Fiziğindeki Uygulamaları, 4- vektörler ve Metrik Tensör, Özel Görelilikte Kuvvetler, Çarpışmaların Göreli Kinematiği, Göreli Açısal Momentum. FİZ 2103 SPECIAL RELATIVITY (3+0) 3 Principle of Galilean Relativity, Postulates of Special Relativity, Michelson- Morley Experiment, Lorentz Transormations, Properties of the Lorentz Transormations, Causality Principle, Lorentz-Fitzgerald Length Contraction, Time Dilation and Twins Paradox, Addition Velocities and Thomas Precession, Applications in Nuclear and Basic Particle Physics, 4-vectors and Metric Tensor, Forces in Special Relativity, Relative Kinematics of Collisions, Relative Angular Momentum. FİZ 2105 MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ (3+0) 3 Maddenin Yapısı ve Özelliklerine Giriş, Atomik Yapı, Atomik ve İyonik Düzen, Atomik ve İyonik Düzende Yapı Kusurları, Düfuzyon, Maddenin Mekanik Özellikleri, Maddenin Manyetik Özelikler, Maddenin Optik Özellikleri, Maddenin Elektriksel Özellikleri, Maddenin Isısal Özellikleri, Faz Geçişleri, Polimerler, Seramikler, Kompozitler, Maddenin karakterizasyon yöntemleri. FİZ 2105 STRUCTURE AND PROPERTIES OFMATTER (3+0) 3 To introduce cyrstal structure and properties of materials, Atomic Structure, Atomic and ionic order, Defects of structure in atomic and ionic order, Diffusion, Mechanical properties of materials, Magnetic properties of materials, Optical properties of materials, Electrical properties of materials, Thermal properties of materials, Phase transition, Polymers, Ceramics, Composites,

6 Methods of characterization of the materials. 2. SINIF 4. YARIYIL FİZ 2032 FİZİKTE MATEMATİKSEL YÖNTEMLER II (4+0) 4 Matematiksel Fiziğin Özel Fonksiyonları, Değişim Hesabı, Laplace Dönüşümleri, Kısmi Diferansiyel Denklemler, Basit Lineer İntegral Denklemler, Grub Teori Elemanları. FİZ 2032 MATHEMATICAL METHODS IN PHYSICSII (4+0) 4 Special Functions of Mathematical Physics, The Calculation of Variations, The Laplace Transformation, Partial Differential Equations, Simple Linear Integral Equations, Elements of Group Theory. FİZ 2034 MODERN FİZİK (4+0) 4 Dalgaların parçacık özellikleri, Parçacıkların dalga özellikleri, Atomik yapı, Kuantum mekaniği, Operatörler, Hidrojen atomunun kuantum teorisi, Elektron olasılık yoğunluğu, Çok-elektronlu atomlar, Periyodik Tablonun açıklanması, Nükleer yapı, Çekirdek modelleri, Temel parçacıklar. FİZ 2034 MODERN PHYSICS (4+0) 4 Particles properties of waves, Wave properties of particles, Atomic structure, Quantum mechanics, Operators, Quantum theory of the Hydrogen atom, Electron probability density, Many-electron atoms, Explaining the Periodic Table, Nuclear structure, Nuclei models, Elementary particles. FİZ 2036 MODERN FİZİK LABORATUARI (0+2) 1 Michelson interferometresi, e/m tayini, millikan Yağ damlası, Fotoelektrik etki, Radyoaktivite, Elektron kırınımı, Atom tayflarının incelenmesi, Franck-Hertz deneyi. FİZ 2036 MODERN PHYSICS LABORATORY (0+2) 1 Michelson Interferometer, The measurement of e/m, Milikan s Experiments, Photoelectroic Effect, Radioactivity, The diffraction of the electrons, Atomic spectrums, The experiment of Franck-Hertz. FİZ 2050 FİZİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI II (2+2) 3 Fonksiyonlar ve altprogramlar, Modüller, komplex değişkenler, Rasgele sayılar ve Monte-Carlo yöntemi, Format, Diferansiyel denklemler, Euler yöntemi, Paylaştırma, Runge-Kutta yöntemi, Matlab a giriş. FİZ 2050 COMPUTER APPLICATIONS IN PHYSICS II (2+2) 3 Function ve subroutine, Module, Complex variables, Randomnumbers andmonte-carlo method, Format, Differential Equations, Euler'smethod, Allocation, Runge-Kutta method, Introduction of Matlab. FİZ 2102 ELEKTRONİK II (2+2) 3 Sayı sistemleri ve Kodlar, Sayısal Sayı sistemi, Boolean Cebri ve Mantık Devreleri, Sayısal Mantık Kapıları, Boolean Fonksiyonlarının Sadeleştirilmesi, Sayısal Kombinasyonel Mantık, Kombinasyonel Aritmetik Devreler, Ardışıl Devreler, Flip-Floplar, Senkron and Asenkron Sayıcılar, Kayıtçılar, Hafıza Aygıtları, Programlanabilir Mantık Aygıtları, Programlanabilir Dizi Mantığı, Programlanabilir Kapı Dizileri. FİZ 2102 ELECTRONICS II (2+2) 3 Number systems and Codes, Digital Number System, Boolean Algebra and Logic Circuits, Digital Logic Gates, Simplification of Boolean Functions, Digital Combinational Logic, Combinational Arithmetic Circuits, Sequential Circuits, Flip-Flops, Synchronous and Asynchronous Counters, Registers, Memory devices, Programmable Logic Devices, Programmable Array Logic,Field Programmable Gate Arrays. FİZ 2104 ASTROFİZİĞE GİRİŞ (3+0) 3 Yıldızların genel özellikleri, Yıldızların etkin sıcaklıkları, Gök cisimlerine ait

7 spektrumlar, Siyah cisim ışıması ve Planck ışıma yasası, Elektromanyetik ışınım ve madde, Hidrostatik denge eşitliği, Virial teoremi, Yıldızlarda enerji üretimi ve taşınımı, Yıldızların yapısı ve evrimi. FİZ 2104 INTRODUCTION TO ASTROPHYSICS (3+0) 3 General properties of stars, Effective temperatures of stars, Stellar spectra, Blackbody radiation and Planck s Law, Electromagnetic radiation and matter, Hydrostatic equilibrium equation, Virial s theorem, Energy generation and transport in stars, Overview of stellar structure and evolution. FİZ 2106 FİZİKTE VERİ ANALİZİ (3+0) 3 Giriş: Olasılık ve İstatistik, Temel olasılık bağıntıları, Olasılık dağılımlarının tanımı, Beklenen değerler, Momentler ve karakteristik fonksiyonlar, Çok değişkenli olasılık yoğunlukları, Bazı önemli dağılımlar, Ölçme hataları, Ölçme belirsizliğinin farklı türleri, Hataların lineer dağılım, Monte Carlo simülasyonu. FİZ 2106 DATA ANALYSIS IN PHYSICS (3+0) 3 Introduction: Probability and Statistics, Basic probabilityrelations, The definition of probability distributions, Expected values, Moments andcharacteristic functions, Multivariate probabilitydensities, Some of the majordistributions, Measurement errors, Different typesof uncertainty of measurement, Linear distributionof errors, MonteCarlosimulation. 3. SINIF 5. YARIYIL FİZ 3108 BİYOLOJİ (3+0) 3 Canlıların benzer özellikleri, sistematik tanımı ve birimleri, Virüsler, bakteriler, riketsiyalar, hastalıklardan genel korunma yolları, Protozoa, alg, mantarlar, alglerin ve mantarların endüstriyel kullanım alanları, parazit türler, Bitkiler, yapısı ve çeşitleri, çiçekli ve çiçeksiz bitkiler, Omurgasız hayvanlar, süngerler, solucanlar, yumuşakçalar genel özellikleri, Eklembacaklılar, derisidikenliler genel özellikleri, Omurgalı hayvanlar, balıklar, kurbağalar genel özellikleri, Sürüngenler, kuşlar ve memelilerin genel özellikleri, Hücre yapısı, hücre bölünmeleri, İnsan anatomisi, deri ve iskelet sistemi, Solunum sistemi, dolaşım sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi, üreme sistemi, Bitkisel dokular, meristem doku, değişmez dokular, Hayvansal dokular, epitel, kas, kan, kemik ve bağ dokuları. FİZ 3108 BIOLOGY (3+0) 3 Similar characteristicsof organism, their systematicdescription andunits, Viruses, bacteria, generalpreventionof diseases, Protozoa,algae, fungi, industrial applications of algaeand fungi, the parasite species, Plants,structure and types of plants,angiosperms and gymnosperms, Invertebrate animals, general characteristics of sponges, worms, mollusks, General characteristics of Arthropods and echinoderms, Vertebrate animals, general characteristics of fishes and amphibians, General features of reptiles, birds and mammals, Cell structure, types of cell division, Human anatomy, skin and skeletal system, Respiratorysystem, circulatorysystem, digestivesystem, excretorysystem, reproductive system, Plant tissues, meristem tissue, fixed tissues, Animal tissues,epithelial, muscle, blood, boneand connective tissues. FİZ 3031 KLASİK MEKANİK (4+0) 4 Newton mekaniğine giriş, İki ve üç boyutta hareket, Harmonik osilatör, Parçacık sistemi, Korunum yasaları, Merkezi kuvvet, Grativasyon kuvvet ve alan, Kepler yasaları, İvmeli referans sistemleri, Lagrangian dinamiği, Hamilton dinamiği, Katı cismin hareketi, Küçük salınımlar. FİZ 3031 CLASSICAL MECHANICS (4+0) 4 Introduction to Newtonian mechanics, Motion in two and three dimension, Harmonic Oscillators, System of partical, Conservation laws, Central force,

8 Gravitational force and potential, Kepler s laws, Noninertial reference frame, Lagrangian dynamics, Hamiltonnian Dynamics, Rigid body motion, Smaşş Oscillations. FİZ 3043 KUANTUM MEKANİĞİ I (4+0) 4 Kuantum fiziğinin ortaya çıkısı: Karacisim ışıması, fotoelektrik olay, Compton saçılması, Kuantum fiziğinin ortaya çıkısı: Atomların spektrumları, Bohr atom modeli, fotonların parçacık, parçacıkların dalga özellikleri, Parçacık-dalga ikilemi, Schrödinger denklemi, Operatörler, olasılık, beklenen değerler, belirsizlik ilkesi, Zamandan bağımsız Schrödinger denklemi, Tek boyutlu sistemler: Basamak potansiyeli, kuyu potansiyeli, Tek boyutlu sistemler: Potansiyel engeli ve tünelleme olay, Tek boyutlu sistemler: Kare kuyuda enerji özdeğerleri, dirac delta fonksiyonları ve delta fonksiyonlu potansiyelleri, Tek boyutlu sistemler: Harmonik salınıcı, İşlenen tek boyutlu sistemlerin üç boyutlu durumlarına genel bakış, Dalga mekaniğinin genel yapısı: Operatörler, öz değer ve öz fonksiyonlar (Hamiltonyen), Dalga mekaniğinin genel yapısı: Dirac notasyonu, zamana bağımlılık ve klasik limit, Kuantum mekaniğinde operatör yöntemleri. FİZ 3043 QUANTUM MECHANICSI (4+0) 4 The emergence of quantum physics: Blackbody radiation, photoelectric effect, Compton scattering, The emergence of quantum physics: the spectra of atoms, the Bohr atom, the photons of particles, the wave properties of particles, Particle wave duality, Schrödinger equation, Operators, probability, expectation values, uncertainty principle, Time independent Schrödinger equation, Onedimensional systems: step potential, potential well (infinity and square), Onedimensional systems: Potential barrier and tunnelling effect, One-dimensional systems: square well energy eigenvalues??, and the delta-function potentials of the Dirac delta functions, One-dimensional systems: Harmonic oscillator, Overview of one-dimensional systems are processed three-dimensional situations, The general structure of wave mechanics: operators, eigenvalues?? and eigenfunctions (Hamiltonian), The general structure of wave mechanics: Dirac notation, the time dependence and the classical limit, Operator methods in quantum mechanics. FİZ 3045 ELEKTROMANYETİK TEORİ I (4+0) 4 Vektör analizi: Vektör cebri, diferansiyel hesap, integral hesap, Eğrisel koordinatlar, Dirac-Delta fonksiyonu, Vektör alanı teorisi, Elektrostatik: Elektrik alan, elektrostatik alanların divarjans ve rotasyoneli, elektrik potansiyel, Elektrostatikte iş ve enerji, iletkenler, Özel teknikler: Laplace denklemi, görüntü yöntemi, Değişkenlere ayırma (Kartezyen koordinatlar), Değişkenlere ayırma (Küresel ve silindirik koordinatlar), Multipol açılımı, Madde içinde elektrik alan: polarizasyon, polarize objenin alanı, Elektrik deplasmanı, lineer dielektrikler, Manyetostatik: Lorentz kuvvet yasası, Biot-Savart yasası, B nin diverjans ve rotasyoneli, manyetik vektör potansiyel. FİZ 3045 ELECTROMAGNETIC THEORY I (4+0) 4 Vector analysis, Curvilinear coordinates, The Dirac-delta function, The theory of vector field, Electrostatics: The electric field, Divergence and Curl of electrostatic fields, Electric potential, Work and energy in electrostatics, conductors, Special techniques: Laplace s equation, The method of images, Separation of variables (Cartesian coordinates), Separation of variables (Spherical and Cylindrical coordinates), Electric fields in matter: Polarization, The field of polarized object, The electric displacement, Lineer dielectrics, Magnetostatics: The Lorentz Force law, The Biot-Savart Law, The divergence and Curl of B, Magnetic vector potential.

9 FİZ 3101 FİZİKTE MATEMATİKSEL YÖNTEMLER III (3+0) 3 Birinci Mertebeden Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları, Yüksek Mertebeden Lineer Diferansiyel Denklemler, İkinci Mertebeden Lineer Diferansiyel Denklemlerin Uygulamaları, Lineer Diferansiyel Denklemlerin Seri Çözümleri, Lineer Diferansiyel Denklem Sistemleri, Birinci Mertebeden Denklemlerin Çözümünde Yaklaşık Metodlar, Laplace Dönüşümü, Birinci Mertebeden Diferansiyel Denklemlerin Teorisi, Lineer Diferansiyel Denklemlerin Teorisi, Sturm-Liouville Sınır Değer Problemleri ve Fourier Serileri, Lineer Olmayan Diferansiyel Denklemler, Kısmî Diferansiyel Denklemler. FİZ 3101 MATHEMATICAL METHODS IN PHYSICSIII (3+0) 3 Differential Equations and Their Solutions, First-Order Equations for Which Exact Solutions are Obtainable, Applications of First-Order Equations Problems in Mechanics, Rate Problems, Explicit Methods of Solving High-Order Linear Differential Equations, Explicit Methods of Solving High-Order Linear Differential Equations, Applications of Second-Order Linear Differential Equations with Constant Coefficients, Series Solutions of Linear Differential Equations, Systems of Linear Differential Equations, Approximate Methods of Solving First-Order Equations, The Laplace Transform. FİZ 3103 TERMAL FİZİK (3+0) 3 Denge ve durum nicelikleri,ideal gazın kinetik teorisi,reel gazın durum eşitliği, Termodinamik yasalar, Entropi ve ikinci yasanın mikroskobik yorumu, Termodinamik makinalar, Parametrik Durum Eşitliği ve Virial Açılımı, Faz geçişleri ve kimyasal tepkimeler, Termodinamik yasaların uygulamaları, Büyük(grand) potansiyel, Maxwel bağıntıları. FİZ 3103 THERMAL PHYSICS (3+0) 3 Equilibrium and state quantities, Kinetic theory of the ideal gas, The equation of state for a real gas, The laws of thermodynamics, Microscopic interpretation of entropy and of the second law, Thermodynamics engines, Phase transitions and chemical reactions, Application of the laws of thermodynamics, Thermodynamic Potentials, The Legendre transformation, The grand potential, The Maxwell relations. FİZ 3105 FİZİKTE GÜNCEL KONULAR (3+0) 3 Fizikte genel araştırma stratejilerine giriş, Genel fizikte güncel araştırma konuları, Katıhal Fiziğinde güncel araştırma konuları, Atom ve Molekül Fiziğinde güncel araştırma konuları, Çekirdek Fiziğinde güncel araştırma konuları FİZ 3105 CURRENT ISSUESIN PHYSICS (3+0) 3 Introduction togeneral researchstrategiesin physics, Generaltopicsof current researchin physics, Currentresearch topicsin Solid State Physics, Current research interestsatomic and MolecularPhysics, Nuclear Physicstopicsof current research. FİZ 3107 FİZİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI III (3+0) 3 Fortran programlama dili, Matlab programı, Kütüphaneler ve kurulumları, Diferansiyel denklemler ve çözüm algoritmaları çözümleri, Random sayılar, Moleküler dinamik. FİZ 3107 COMPUTER APPLICATIONS IN PHYSICS III (3+0) 3 Fortranprogramming language, Matlab program Libraries andinstallations, Solutionsof differentialequations andsolution algorithms, Randomnumbers Moleculardynamic. 3. SINIF 6. YARIYIL FİZ 3032 İSTATİK FİZİK (4+0) 4

10 İstatistiksel Yaklaşım, Mikrokanonik topluluk(ensembles), Maxwell-Boltzmann Dağılımı, Termodinamik Türetmeler, Kanonik Topluluk, Enerji Dalgalanmaları(Fluctuations), Büyük Kanonik Topluluk, Parametrik Durum Eşitliği ve Virial Açılımı, Kuantum İstatistiği, Kuantum toluluklar, Fermi ve Bose gazları, Bose-Einstein yoğuşması. FİZ 3032 STATISTICAL PHYSICS (4+0) 4 The Statistical approach, Micro canonical ensemble, Maxwell-Boltzmann distribution, Derivation of thermodynamics, Canonical ensemble, Connection with thermodynamics, Grand canonical ensemble, Connection with thermodynamics, Quantum statistical, Quantum ensembles, Fermi Gas and Bose Gas, Bose-Einstein condensation. FİZ 3044 KUANTUM MEKANİĞİ II (4+0) 4 Açısal momentum, korunumu, merdiven işlemcileri ile çözümü, Clebsch- Gordan katsayıları, Serbest parçacığın yüzük üzerinde hareketi, Serbest parçacığın küre üzerinde hareketi, Küresel harmonikler, Küresel harmonikler, Hidrojen atomunun radyal dalga fonksiyonu, Hidrojen atomu toplam dalga fonksiyonu, Yaklaşık yöntemler: Zamandan bağımsız pertürbasyon teorisi, Yaklaşık yöntemler: Dejenere pertürbasyon teorisi, Hidrojenin ince yapısı, Yaklaşık yöntemler: Zamana bağlı pertürbasyon teorisi, Stark ve Zeeman etkileri, Yaklaşık yöntemler: Varyasyon prensibi, Helyumun temel durumu, hidrojen molekülü iyonu FİZ 3044 QUANTUM MECHANICSII (4+0) 4 Angular momentum conservation, with the solution of the ladder processors, Clebsch-Gordan constants, Free particle moving on the ring, Free particle motion on the sphere, Spherical harmonics, Radial wave function of hydrogen atom, The total wave function of the hydrogen atom, Approximate methods: Time-independent perturbation theory, Approximate methods: the degenerate perturbation theory, Fine structure of hydrogen atom, Approximate methods: Time-dependent perturbation theory, Stark and Zeeman effects, Approximate methods: Variational Principle, The basic state of helium, hydrogen molecule ion. FİZ 3046 ELEKTROMANYETİK TEORİ II (4+0) 4 Maddeiçinde manyetik alan: Manyetizasyon, manyetie olmuş objelerin alanı, H alanı, lineer ve nonlineer ortam, Elektrdinamik: Elektromotor gücü, elektromanyetik indüksiyon, Maxwell denklemleri, Yük, enerji ve momentum için korunum yasaları, Elektromanyetik dalgalar: Bir boyutta dalgalar, Vakumda elektromanyetik dalgalar, Madde içinde elektromanyetik dalgalar, Absorbsiyon ve dispersiyon, kılavuz dalgaları, Potansiyel ve alanlar: Potansiyel formülasyonu, nokta yükler ve sürekli yük dağılımları, Radyasyon: Elektrik ve manyetik dipol radyasyonu, Noktasal yüklerin radyasyon gücü, radyasyon reaksiyonu. FİZ 3046 ELECTROMAGNETIC THEORY II (4+0) 4 Magnetic fields in matter: Magnetization, The field of magnetized object, The auxiliary field H, Linear and nonlinear media, Electrodynamics: Electromotive force, Electromagnetic induction, Maxwell s equations, Conservation laws for charge, energy and momentum, Electromagnetic waves: Waves in one dimension, Electromagnetic waves in vacuum, Electromagnetic waves in matter, Absorption and dispersion, guided waves, Potentials and fields, Radiation: Electric and magnetic dipole radiation, Power radiated by point charges, radiation reaction. FİZ 3102 FİZİKTE MATEMATİKSEL YÖNTEMLER IV (3+0) 3 Grup Teorisine Giriş, Soyut Grup Teorisi, Grup Temsili Teorisi, Grup Teorisinin

11 Fiziksel Uygulamaları, Dönme Grubu ve Açısal Momentum. FİZ 3102 MATHEMATICAL METHODS IN PHYSICSIV (3+0) 3 Introduction to Group Theory, Theory of Group Representations, Physical Applications of Group Theory, : Full Rotation Group and Angular Momentum, Quantum Mechanics of Atoms. FİZ 3104 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI (3+0) 3 Enerji, fosil yakıtlar ve yenilenebilir enerji kaynakları hakkında genel bilgi, Kömür, petrol, doğalgaz, Radyoaktivite, Nükleer Enerji, Nükleer Santraller, Termonükleer Enerji, Güneş Enerjisi, Güneş Pilleri, Rüzgâr Enerjisi, Dalga Enerjisi, Jeotermal Enerji, Hidroelektrik Santraller, Biyodizel, Biokütle Enerjisi, Hidrojen Enerjisi, Bor, Altın, Toryum, Enerji Dönüşümleri, Jeneratör ve Bataryalar, Hibrid Sistemler, Enerji Politikaları, Küresel Isınma, İklim Değişikliği. FİZ 3104 RENEWABLE ENERGY RESOURCES (3+0) 3 General Information about energy, fossil fuels and renewable energy resources, Coal, Petroleum, Natural Gas, Radioactivity, Nuclear Energy, Nuclear Plants, Thermonuclear Energy, Solar Energy, Photovoltaics, Wind Energy, Wave Energy, Geothermal Energy, Hydroelectric Power Stations, Biofuel, Biomass Energy, Hydrogen Energy, Boron, Gold, Thorium, Energy Transformations, Generators, Batteries, Hybrid Systems, Energy Policies, Global Warming and Climate Change. FİZ 3106 FİZİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI IV (3+0) 3 Fortran programlama dili, Paralel programlama, MPI, Network protokolleri, IP, NFS, SSH, http, Network güvenliği, iptables, Matlab görüntü işleme paketi FİZ 3106 COMPUTER APPLICATIONS IN PHYSICS IV (3+0) 3 Fortranprogramming language, Parallel programming, MPI, Networkprotocols, IP, NFS, SSH, HTTP, Networksecurity, iptables, Matlabimage processingpackage. 4. SINIF 7. YARIYIL FİZ 4051 KATIHAL FİZİĞİ I (4+0) 4 Katıhal Fiziğine Giriş, Atomlar Arası Kuvvetler ve Kristal Bağlanma, Kristal Yapı: Bravais örgüleri ve kristal sistemleri, Kristal Yapı: Miller indisleri ve kristal yapı örnekleri, Ters Örgü, Kristallerde X-Işını Kırınımı, Kristallerde Nötron ve Elektron Kırınımı, Kristallerde Simetri, Katılarda Hatalar, Örgü Titreşimleri, Isı Sığası ve Fononlar, Serbest Elektron Modeli: Drude ve Sommerfeld modelleri, Serbest Elektron Modeli: Elektriksel iletkenlik. FİZ 4051 SOLID STATE PHYSICS I (4+0) 4 Introduction to solid state physics, Crystal binding and interatomic forces, Crystal structure: Bravais lattices and crystal systems, Crystal structure: Miller indices and simple crystal structures, Reciprocal lattice, X-ray diffraction in crystals, Electron and neutron diffraction in crystals, Symmetry in crystals. FİZ 4053 ÇEKİRDEK FİZİĞİ I(3+0) 3 Tarihçe, Temel Kavramlar, Nükleer Yapının Genel Özellikleri, Çekirdeklerin Büyüklüğü, Çekirdeklerin Kütlesi, Nükleonlar Arasındaki Kuvvet ve Potansiyel, Nükleer Modeller, Nükleer Bozunma ve Radyoaktivite, Alfa Bozunumu, Beta Bozunumu, Gama Bozunumu, Nükleer Reaksiyonlar, Fisyon ve Füsyon. FİZ 4053 NUCLEAR PHYSICS-I(3+0) 3 Historical overview and basic aspects, General properties of nuclear structure, Size of nuclear, Mass of nuclear, Force and potential among nucleons, Nuclear models, Nuclear decay and Radioactivity, Alpha decay, Beta decay, Gamma decay, Nuclear reactions, Fission and Fussion.

12 FİZ 4101FİZİKSEL TEKNİKLERLE TARİHLENDİRME(3+0) 3 Tarihçe, Temel Kavramlar, Karbon-14 tarihlendirme tekniği, Termolüminesans (TL) tekniği, TL Tekniği ile radyasyon doz ölçümü, Potasyum Argon (K-Ar) tekniği ile tarihlendirme, TL tekniği ile tarihlendirmenin uygulamaları, Elektron Spin Rezonans (ESR) tekniği, ESR tekniği ile radyasyon doz ölçümü, ESR tekniği ile tarihlendirme, Uranyum bozunma serileri ile tarihlendirme. FİZ 4101DATING BY PHYSICAL TECHNIQUES(3+0) 3 Historical overview and basic aspects, Carbon-14 dating technique, Applications of Carbon-14 dating technique, Thermoluminescence (TL) technique, Radiation dose measurement by TL technique, Dating by TL technique, Dating by Potassium-Argon (K-Ar) technique, Applications of TL dating technique, Electron Spin Resonance(ESR) technique, Radiation dose measurement by ESR technique, Dating by ESR technique, Applications of ESR dating technique, Dating by uranium decay series. FİZ 4103 OPTOELEKTRONİĞE GİRİŞ (3+0) 3 Temel kavramlar ve Genel bakış, Temel Yarıiletken Elektroniği, Yarı- İletkenlerde Elektronik Bant Yapısı Teorisi, Elektromanyetizma, Çeşitli Ortamlarda Işığın Yayılması, Optik Dalga Kılavuzu Teorisi. FİZ 4103 INTRODUCTION TO OPTOELECRTONIC (3+0) 3 Basic Concepts, Basic Semiconductor Electronics, Theory of Electronic Band Structures in Semiconductors, Theory of Electronic Band Structures in Semiconductors, Theory of Electronic Band Structures in Semiconductors, ): Electromagnetics, Light Propagation in Various Media, Optical Waveguide Theory. FİZ 4105 SIVI KRİSTALLERE GİRİŞ (3+0) 3 Sıvı kristallere giriş, Yönelimsel ve konumsal düzen, Sıvı kristal türleri, Sıvı kristal fazlar, Sıvı kristal fazları belirleme, Lyotropik sıvı kristaller, Sıvı kristalimsi polimerler, Faz geçişleri ve kusurları, Elektrik ve manyetik alan altında sıvı kristal, Işık ve sıvı kristal, Sıvı kristal ekranlar, LCD teknolojisi ve diğer uygulamaları, Spektroskopi deki sıvı kristal uygulamalar. FİZ 4105 INTRODUCTION TO LIQUID CRYSTALS(3+0) 3 Introduction to liquid crystals, Orientational and positional order, Types of liquid crystals, Liquid crystal phases, Identification of liquid crystal phases, Lyotropic liquid crystals, Liquid crystalline Polymer, Transition phases and defects, Liquid crystals in electric and magnetic fields, Light and liquid crystals, Liquid crystals displays, LCD technology and other applications, Application of liquid crystals in spectroscopy. FİZ 4107 FAZ GEÇİŞLERİ (3+0) 3 Kritik olaylara giriş, Klasik ve kuantum kritik olaylar sergileyen deneysel sistemleri, Fazlar, Birinci mertebeden ve sürekli faz geçişlerinin Fenomenolojisi, Spin Sistemlerindeki kritiklik, Klasik alan kuramlarındaki kritiklik, Landau kuramı, düzen parametreleri, simetrinin kendiliğinden kırılması, Kritik davranış, ölçekleme, kritik üsteller, kritik üsteller arasındaki ilişkiler, Kadanoff ölçeklemesi,evrensellik konjektürü, Kritik üstellerin hesaplanması, gerçek uzay RG yöntemleri, Wilson and Fisher RGK, Phi- 4 Kuramı, 4- epsilon açılımı, Sürekli Simetri Mermin-Wagner teoremi, Topolojik düzen. Kosterlitz-Thouless faz geçişi, Kuantum kritik olay. Hertz-Millis teoremi. Dissipatif kuantum tünelleme. FİZ 4107 PHASE TRANSITIONS (3+0) 3 Introduction to critical phenomena, Experimental systems showing classical and quantum critical phenomena, Phases, Phenomenology of 1st order phase transitions, Continuous transitions, Criticality in spin systems, Criticality in

13 classical field theories, Landau theory, Order parameters, Spontaneous symmetry breaking, Critical behavior, Scaling, Critical exponents, Relations between critical exponents, Kadanoff scaling. Universality conjecture, Calculation of critical exponents: Real space RG methods, RG of Wilson and Fisher, Phi- 4 theory, 4- epsilon expansion, Continious symmetry: Mermin- Wagner theorem, Topological order. Kosterlitz-Thouless phase transition, Quantum critical phenomena. Hertz-Millis theory. Dissipative quantum tunneling. FİZ 4109 GÖRELİ KUANTUM MEKANİĞİNE GİRİŞ (3+0) 3 Lorentz Dönüşümleri altında biçim değişmezliğine sahip kuantum mekaniksel hareket eşitliklerinin elde edilmesi ve temel uygulamaları hakkında bilgi vermek. FİZ 4109 INTRODUCTION TO RELATIVISTIC QUANTUM MECHANICS (3+0) 3 Group of Galilean Transformations, Schrödinger Equation under Galilean Transformation, 4-vectors and Tensor Notations, Group of Lorentz Transformations, Effects of Lorentz Transformations on Schrödinger Equation, Relativistic Electrodynamics, Introduction to Particle Physics, Massive Spin-0 Particles: Klein-Gordon Equation, Feynman-Stuckelberg Interpretation, The Pionic Atoms, Fesbach-Villars Representation of Klein Gordon Equation, Massive Spin-1/2 Particles: Dirac Equation, Dirac Equation in Electromagnetic Field, Foldy Wouthuysen Transformation for Free Particles. FİZ 4111 TEMEL PARÇACIKLAR I (3+0) 3 Temel Tanecik Fiziğine Giriş, Tarihçe, Parçacıkların Bulunması, Sınıflandırılması ve Standart Model, Parçacık Dinamiği, Doğadaki Temel Kuvvetler, QED, QCD, Zayıf Etkileşim, Bozunmalar, Rölativistik Kinematik, Dörtlü Vektörler, Enerji ve Momentum, Çarpışmalar, Simetriler, Gruplar ve Korunum Kanunları, Çeşni Simetrisi, Parite ve CP ihlali, Bağlı Sistemler, Baryonların Kütle ve Manyetik Momentleri, Feynman Hesaplarına Giriş, Yarı Ömür ve Tesir Kesiti Hesapları. FİZ 4111 ELEMANTARY PARTICLE PHYSICS I (3+0) 3 Introduction to Elementary Particle Physics and History, Discovery of Particles, Classification and Standard Model, Elementary Particle Dynamics, Fundamental Forces, QED, QCD, Weak Interaction and Decays, Relativistic Kinematics, Four Vectors, Energy and Momentum, Collisions, Symmetries, Groups and Conservation Laws, Flavor Symmetries, Parity and CP Violation, Bound States, Baryon Masses and Magnetic Moments, The Feynman Calculus, Life Times and Cross-Sections Calculus. FİZ 4113 RADYASYON FİZİĞİNE GİRİŞ (3+0) 3 Dersin tanıtımı: Radyasyon fiziğinin konusu, kapsamı, temel radyoaktivite kavramları, Yapay ve doğal radyoaktivite, Doğal radyoaktivite (kozmik radyasyon, karasal radyasyon, bina içi ve bina dışı radyasyon), Yapay radyoaktivite (Tıpta radyasyon kaynakları, nükleer güç santralleri, radyoaktif serpinti, endüstriyel radyasyon kaynakları), Alfa parçacıkları, beta parçacıkları, gama ışınları, X-ışınları, Ağır yüklü parçacıkların madde ile etkileşimi (enerji kaybetme mekanizmaları, tek bir çarpışmada maksimum enerji transferi, durdurma gücü için Bethe formülü, ortalama iyonizasyon enerjileri, menzil, yavaşlama oranı), Elektronların madde ile etkileşimi (enerji kaybetme mekanizmaları, çarpışma durdurma gücü, radyatif durdurma gücü, radyasyon verimi, menzil, yavaşlama zamanı), Fotonların madde ile etkileşimi (fotoelektrik olay, compton saçılması, çift oluşumu ve anhilasyon, fotonükleer reaksiyonlar, atenuasyon katsayıları, saçılma ve enerji absorbsiyon katsayıları, tesir kesitleri), Nötron kaynakları ve nötronların sınıflandırılması, Nötronların

14 madde ile etkileşmesi, çekirdek-nötron etkileşimleri, nötron reaksiyonları, inelastik ve elastik saçılmalar, nötron aktivasyon, fisyon, kritiklik, Radyasyon dedeksiyon yöntemleri Gazlarda iyonizasyon, iyonizasyon akımı, iyonizasyon pulsları, gazlı. FİZ 4113 INTRODUCTION TO RADIATION PHYSICS (3+0) 3 Introduction to the course: Subject of radiation physics, basic radioactivity concepts, Artificial and natural radioactivity, Natural radioactivity (cosmic radiation, terrestrial radiation, indoor and outdoor radiation), Artificial radioactivity (medical radiation sources, nuclear power plants, radioactive fallout, industrial radiation sources), Alpha particles, beta particles, gamma rays, X-rays, Interaction of heavy charged particles with matter (energy-loss mechanisms, maximum energy transfer in a single collision, the Bethe formula for stopping power, mean excitation energies, range, slowing-down time), Interaction of electrons with matter (energy-loss mechanisms, collisional stopping power, radiative stopping power, radiation yield, range, slowing-down time), Interaction of photons with matter (photoelectric effect, compton effect, pair production and anhilation, photonuclear reactions, attenuation coefficients, energy-transfer and energy-absorption coefficients, cross-sections), Neutron Sources, Classification of Neutrons, Interactions of neutrons with matter, interactions of neutrons with nucleus, neutron reactions, elastic-inelastic scattering, neutron activation, fission, criticality, Methods of Radiation Detection Ionization in gases, ionization current, ionization pulses, gas-filled detectors (ionization chamber, proportional counter, Geiger-Müller counter ), Band theory of solids, semiconductors, p-n junctions, semiconductor detectors (surface barrier detectors, Ge(Li) and Si(Li) detectors, HPGe detectors), Scintillation, scintillation in organic scintillators, scintillation detectors, Thermoluminescence dosimeters, chemical dosimeters, calorimetry, neutron detectors. FİZ 4115 KUANTUM OPTİĞİNE GİRİŞ (3+0) 3 Kuantum MekaniğiTemelTeoremleri veönermeleri, Zamandan Bağımsız Schrödinger denklemininbazıçözümleri, Kuantum MekaniğiMatris Gösterimi, Örgü titreşimleri ve kuantizasyonu, Elektromanyetik Alanlar ve kuantizasyonu, Homojen velenslikemedyadaoptikkirişlerinyayılması, OptikRezonatörler, Radyasyon veatomsistemlerinetkileşimi,optikradyasyonmodülasyon, Doğrusal OlmayanOptik-İkinci Harmonik Nesilegiriş. FİZ 4115 INTRODUCTION TO QUANTUM OPTICS (3+0) 3 Basic Theorems and Postulates of Quantum Mechanics, Some Solutions of the Time-Independent Schrödinger Equation, Matrix Formulation of Quantum Mechanics, Matrix Formulation of Quantum Mechanics, Lattice Vibrations and Their Quantization, Electromagnetic Fields and Their Quantization, The Propagation of Optical Beams in Homogeneous and Lenslike Media, The Propagation of Optical Beams in Homogeneous and Lenslike Media, Optical Resonators, Interaction of Radiation and Atomic Systems, The Modulation of Optical Radiation, The Modulation of Optical Radiation, Coherent Interactions of a Radiation of Field and An Atomic System, Introduction to Nonlinear Optics-Second Harmonic Generation. FİZ 4117 YARIİLETKENLERE GİRİŞ (3+0) 3 Kristal Yapılar, atomik bağlanma, katılardaki kusurlar, Katılarda elektriksel iletkenliğe giriş, Kuantum Mekaniği ve Serbest Elektron Modeli, Katıların Band Teorisi, Yarıiletkenlerin Temel Özellikleri, Yarıiletkenlerde İletim Özellikleri, P ve N Tipi Yarıiletkenler, Yarıiletkenlerin Optik Özellikleri, Yarıiletkenlerin Termodinamik Özellikleri, Klasik ve Kuantum Hall olayı, P-N

15 Eklemler, Metal -Yarıiletken Eklemler, Hetero Eklemler, Yarıiletken Cihazlar ve Kullanım Alanları. FİZ 4117 INTRODUCTION TO SEMICONDUCTORS (3+0) 3 Cyrstal structure, Atomic bonding, defects of solids, To introduce electrical conductivity of solids, Quantum mechanics and free electron model, Band theory of solids, Main properties of semi-conductors, Conduction properties of semi-conductors, P and N Type Semi-conductors, Optical properties of semiconductors, Thermodynamic properties of semi-conductors, Classic and quantum hall effect, P-N Junctions, Metal Semiconductor Junctions, Hetero junctions, Applications of semi- conductor devices. 4. SINIF 8. YARIYIL FİZ 4052 KATIHAL FİZİĞİ II (4+0) 4 Katılarda Enerji Bandları, Yaklaşık Serbest Elektron Modeli, Sıkı Bağlanma Modeli, Kronig-Penney Modeli, Etkin kütle, Yarıiletkenler: Kristal ve band yapıları, Yarıiletkenler: Elektriksel özellikleri, Yarıiletkenler: p-n eklemleri, Katıların Dielektrik Özellikleri, Katıların Optik Özellikleri, Katıların Manyetik Özellikleri, Süperiletkenler: Deneysel inceleme, Süperiletkenler: Teorik inceleme. FİZ 4052 SOLID STATE PHYSIC II (4+0) 4 Energy bands in solids, Nearly Free Electron Model, Tight Binding model, Kronig-Penney Model, Effective mass, Semiconductors: Crystal and band structures, Semiconductors: Electrical properties, Semiconductors: p-n junctions, Dielectric properties of solids, Optical properties of solids, Magnetic properties of solids, Superconductors: Experimental survey, Superconductors: Theoretical survey FİZ 4054 ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ (4+0) 4 Hidrojen atomunda merkezcil alan çözümleri, Atomik Hamiltoniyenin bazı terimleri, Atomik spektroskopi, Pertürbasyon teorinin atom fiziği uygulamaları, molekül fiziği. FİZ 4054 ATOMİC AND MOLECULAR PHYSICS (4+0) 4 Solutions of central field in hydrogen atom, some terms of Atomic Hamiltonian, Atomic spectroscopy, Application of perturbation theory to atomic physics, molecular physics. FİZ 4102 SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER (3+0)3 Moleküler simetri, Elektromanyetik dalgaların özellikleri, Spektroskopiye giriş, Kırmızı-altı spektroskopisi ve uygulamaları, Mikrodalga spektroskopisi ve uygulamaları, Raman spektroskopisi ve uygulamaları, Kırmızı-altı ve Raman spektroskopisi arasındaki farklılıklar, Morüstü-görünür bölge spektroskopisi ve uygulamaları, Kütle spektroskopisi, Nükleer Manyetik Rezonansa giriş, 1H - NMR spektroskopisi ve uygulamaları, 13C- NMR spektroskopisi ve uygulamaları, İki boyutlu NMR uygulamaları, Elektron Paramanyetik Rezonans Spektroskopisi ve Uygulamaları. FİZ 4102 SPECTROSCOPIC METHODS (3+0)3 Molecular Symmetry, Characteristics of the electromagnetic waves, Introduction to spectroscopy, Infrared Spectroscopy and applications, Microwave spectroscopy and applications, Raman spectroscopy and applications, Differences between Infrared and Raman spectroscopy, Ultraviolet -visible absorption spectroscopy and its applications, Mass spectroscopy, Nuclear magnetic resonance, 1H - NMR spectroscopy and applications, 13C - NMR spectroscopy and applications, 2D- NMR applications, Electron Paramagnetic Resonance Spectroscopy and Applications FİZ 4104 KRİSTALOGRAFİYE GİRİŞ (3+0)3

16 Kristal yapı, Kristallerde Simetri, Simetri nokta grupları, Simetri uzay grupları, X-ışınları kırınımı, Deneysel Kırınım Yöntemleri: Salınım, Döner Kristal, Weisenberg Yöntemleri, Deneysel Kırınım Yöntemleri: Toz kırınımı, Kırınım şiddetleri, Difraktometre, Yapı faktörü ve elektron yoğunluğu, Faz problemi, Kristal yapı çözümü, Kristal yapı arıtımı, Yapısal parametrele. FİZ 4104 INTRODUCTION TO CRYSTALLOGRAPHY (3+0)3 Crystal structure, Symmetry in crystals, Symmetry point groups, Symmetry space groups, X-ray diffraction, Experimental diffraction methods: Oscillation, rotating crystal, Weisenberg methods, Experimental diffraction methods: Powder diffraction, Diffraction intensities, Diffractometer, Structure factor and electron density, Crystal structure solution, Crystal structure refinement, Structural parameters FİZ 4106 ÇEKİRDEK FİZİĞİ UYGULAMALARI (3+0)3 Spektroskopi ve manyetik rezonans, Nükleer manyetik rezonans, Dipol-Dipol etkileşmesi, aşırı-inceyapı ve Lande g tensörü, Kimyasal kayma, spin-spin bağlaşımı, Spin-örgü ve spin-spin durulma mekanizmaları, T1 ve T2 ölçme teknikleri, NMR spektrumlarının çözümlenmesi, NMR görüntüleme, görüntülemede kullanılan yöntemler, NMR görüntülerini etkileyen nedenler, NMR görüntülemenin klinik örnekleri ve NMR ın diğer uygulama alanları, Doğal radyoaktivite, yapay radyoaktivite ve radyasyon, Elektromagnetik radyasyonun tıp ve endüstri alanındaki uygulamaları, Radyonüklitlerin tıp alanındaki uygulamaları, Nükleer reaktörler. FİZ 4106 APPLICATIONS OF NUCLEAR PHYSICS (3+0)3 Spectroscopy and magnetic resonance, Nuclear magnetic resonance, Dipoldipol interaction, hyperfine splitting and Lande g-tensor, The chemical shift, spin-spin coupling, Spin-lattice and spin-spin relaxation mechanisms, T1 and T2 measurement techniques, The analysis of NMR spectra, NMR İmaging and the methods of imaging, The reasons which effective NMR imaging, clinical examples of NMR imaging and other applications of NMR, Natural radioactivity, artificial radioactivity and radiation, Applications of electromagnetic radiation in industry and medical field, Applications of radionuclides in medical field, Nuclear reactors FİZ 4108 NANOFİZİĞE GİRİŞ (3+0)3 Nanofizik ve nanoteknolojiye giriş, Ölçeklem yasaları ve küçüklüğün limtleri, nanodünyanın kuantum doğası, nanofabrikasyon ve nanoskopide fizik tabanlı deneysel yaklaşımlar, Küçüklüğün limitleri nedir?, Nanodünyanın kuantum doğası, Makrodünyanın kuantum sonuçları, Doğa ve endüstride self-assembled nanoyapılar, Nanofabrikasyon ve nanoteknolojide fiziğe dayalı deneysel yaklaşımlar, Manyetizma, elektron ve çekirdek spini, süperiletkenliğe dayalı kuantum teknolojiler, Silikon naoelektroniği ve ötesi. FİZ 4108 INTRODUCTION TO NANOPHYSICS (3+0)3 Nanofizik ve nanoteknolojiye giriş, Ölçeklem yasaları ve küçüklüğün limtleri, nanodünyanın kuantum doğası, nanofabrikasyon ve nanoskopide fizik tabanlı deneysel yaklaşımlar, Küçüklüğün limitleri nedir?, Nanodünyanın kuantum doğası, Makrodünyanın kuantum sonuçları, Doğa ve endüstride self-assembled nanoyapılar, Nanofabrikasyon ve nanoteknolojide fiziğe dayalı deneysel yaklaşımlar, Manyetizma, elektron ve çekirdek spini, süperiletkenliğe dayalı kuantum teknolojiler, Silikon naoelektroniği ve ötesi. FİZ 4110 SÜPERİLETKENLİĞE GİRİŞ (3+0)3 Kristal yapıların temel özellikleri, İletkenlik Teorilerine Giriş, Elektriksel iletkenliğin temel özellikleri ve büyüklükleri, Süperiletkenliğin keşfi ve tarihçesi, Meissner Olayı, Klasik London Teorisi ve nüfuz derinliği,

17 Süperiletkenliğin Manyetik Özellikleri, I. ve II. Tip Süperiletkenler ve Özellikleri, Eşuyum Uzunluğu ve Ginzburg Landau Paremetreleri, Süperiletkenliğin Mikroskopik Teorisi: BCS, Süperiletkenliğin Termodinamik Özellikleri, Josephson Olayı, Süperiletkenliğin Uygulama Alanları. FİZ 4110 INTRODUCTION TO SUPERCONDUCTIVY (3+0)3 Main properties of cyrstal structures, Introduction to theories of conductivity, The basic properties of Electrical conductivity, Discovery and history of superconducting, Meissner Effect, London Equations, Penetration Depth, Magnetic properties of superconductivity, I. and II. Type Superconductos and their properties, Coherence Length and Ginzburg Landau Parameters, The Microscopic Theory of Superconducting: BCS, Thermodynamic properties of Superconductivity, Josephson Effect, Applications of superconductivity FİZ 4112 KATILARIN KUANTUM KURAMINA GİRİŞ (3+0)3 Birinci ve İkinci Kuantizasyon Birinci kuantizasyon, Elektron Gazı Pertürbasyon teorisinde etkileşen elektronlar, Boyutta Elektron gazları, Elektronlarla Çiftleşen Fononlar, Elektron-fonon etkileşimi ve ses hızı, Bir boyutta kristal titreşimleri ve fononlar, Üç boyutta akustik ve optik fononlar, Elektronlarla Çiftlenen Fononlar Debye modelinde katıların özgül ısısı, Kristal modelinde elektron-fonon etkileşimi, Jellium modelinde elektron-fonon etkileşimi, Ortalama Alan teorisi, Hartree-Focak Yaklaşımı, Kırık Simetri, Ferromanyetizma, Kuantum Teorisinde Zamana Bağımlılık Schrödinger Tanımlaması- Heisenberg Tanımlaması, Etkileşim Tanımlaması, Lineer yanıt teorisinde zaman evrimi, Zamana bağımlı yaratma ve yoketme operatörleri, Fermi nin altın kuralı, T matrisi ve genelleştirilmiş Fermi altın kuralı, İlerlemiş ve gecikmeli fonksiyonlar için Fourier transform, Lineer Yanıt Teorisi Genel Kubo Formulü, Öziletkenlik için Kubo Formulü, Lineer Yanıt Teorisi İletkenlik için Kubo Formulü, Dielektrik fonksiyonu için Kubo formula, Mezoskopik Sistemlerde Transport S matrisi ve saçılma durumları, İletkenlik ve geçiş katsayıları, Mezoskopik Sistemlerde Transport Elekron dalga rehberleri, Green Fonksiyonları, Çok parçacık sistemlerinin iki parçacık korelasyon fonksiyonları, Hareket Denklemi Teorisi, Etkileşen Mezoskopik Sistemlerde Taşınım Model Hamiltoniyenler, Ardışık tünelleme, Etkileşen Mezoskopik Sistemlerde Taşınım Kuantum noktalarda Kondo etkisi, Hayali Zaman Green Fonksiyonları Matsubara Green fonksiyonlarının tanımlamaları, Matsubara ve gecikmeli fonksiyonlar arasındaki ilişki, Hayali Zaman Green Fonksiyonları Tek parçacık Matsubara Green fonksiyonu, Matsubara toplamlarının evrimi, hareket denklemi, Wick Teoremi. FİZ 4112 INTRODUCTION TO QUANTUM THEORY OF SOLIDS (3+0)3 First and second quantization, The electron gas Electron interactions in perturbation theory, Electron gases in 3, 2, 1, and 0 dimensions, Phonons; coupling to electrons Jellium oscillations and Einstein phonons, Electronphonon interaction and the sound velocity, Lattice vibrations and phonons in 1D, Acoustical and optical phonons in 3D, Phonons; coupling to electrons, The specific heat of solids in the Debye model, Electron-phonon interaction in the lattice model, Electron-phonon interaction in the jellium model, Mean Field Theory Basic concepts of mean field theory, The art of mean field theory, Hartree Fock approximation, Broken symmetry, Ferromagnetism, Superconductivity, Time Dependence in Quantum Theory The Schrödinger picture, The Heisenberg picture, The interaction Picture, Time-evolution in linear response, Time dependent creation and annihilation operators, Linear Response Theory The general Kubo formula, Kubo formula for conductivity, Transport in Mesoscopic Systems The S-matrix and scattering states,

18 Conductance and transmission coefficients, Transport in Mesoscopic Systems Electron wave guides, Green s functions Classical Green s functions, Green s function for the one-particle Schrödinger equation, Single-particle Green s functions of many-body systems, Equation of motion theory. The singleparticle Green s function, Single level coupled to continuum, Anderson s model for magnetic impurities, The two-particle correlation function, Transport in Interacting Mesoscopic SystemsModel Hamiltonians, Sequential tunelling: the Coulomb blockade regime, Coherent many-body transport phenomena, The conductance for Anderson- type models, Transport in Interacting Mesoscopic Systems The Kondo effect in quantum dots, Imaginary Time Green s Functions Definitions of Matsubara Green s functions, Connection between Matsubara and retarded functions, Imaginary Time Green s Functions Single-particle Matsubara Green s function, Evaluation of Matsubara sums, Equation of motion, Wick s theorem, Example: polarizability of free electrons. FİZ 4114 MOLEKÜLER MODELLEMEYE GİRİŞ (3+0)3 Moleküler modellemeye giriş, Potansiyel enerji yüzeyi, Moleküler mekanik: Temel ilkeleri, Moleküler mekanik: Uygulamaları, Moleküler modellemede kuantum mekaniği, Genişletilmiş Hückel yöntemi, Ab initio yönteminin temel ilkeleri, Hartree-Fock hesaplamaları, Yarıdeneysel yöntemler: Temel ilkeleri, Geometri optimizasyonu. FİZ 4114 INTROCUCTION TO MOLECULAR MODELLING (3+0)3 Introduction to Molecular modeling, Potential energy surface, Molecular mechanics: Basic Principles, Molecular mechanics: Applications, Quantum Mechanics in Molecular modeling, Extended Hückel Method, Basic Principles of ab initio methods, Hartree-Fock calculations, Semiempirical methods: Basic Principles, Semiempirical methods: Applications, Geometry optimization. FİZ 4116 SAĞLIK FİZİĞİNE GİRİŞ (3+0)3 Radyasyon Dozimetri, Fiziksel yarı ömür, biyolojik yarı ömür, etkin yarı ömür, rölatif biyolojik etki, komit etme, ALARA prensibi, kollektif doz, Işınlama Dozu Ölçümü, Doz hesaplamaları, İyonlaştırıcı radyasyonun kimyasal etkileri, İyonlaştırıcı radyasyonun biyolojik etkileri, Kontaminasyon, dekontaminasyon yöntemleri, Radyasyondan korunma ilkeleri, doz sınırlamaları ve alınması gereken önlemler, Tıpta teşhis ve tedavide kullanılan cihazlar, Lineer hızlandırıcılar, kobalt-60 ve brakiterapi cihazları, PET-CT ve SPECT görüntüleme, Radyonüklitler ile tedavi. FİZ 4116 HEALTH PHYSICS II(3+0)3 Radiation Dosimetry, Physical half time, biological half time, effective half time, relative biological effect, ALARA principle, collective dose, Measurement of exposure dose, Dose Calculations, Chemical Effects of Radiation, Biological Effects of Radiation, Contamination and methods of decontamination, Principles of Radiation Protection, dose limits and prevention, Methods of External and Internal Radiation Protection, Detection devices used for personel monitoring, Devices used for diagnosis and treatment in medicine, Linear accelarators, Cobalt-60 and bracitheraphy devices, SPECT, Treatment with radionuclides FİZ 4118 TEMEL TANECİK FİZİĞİ II (3+0)3 Kuantum Elektrodinamiği (QED), Dirac Denklemi, QED de Feynman Kuralları ve Casmir Hesap Tekniği, Kuark ve Hadronların Elektrodinamiği, Parton Model ve Bjorken Saçılımı, Kuantum Renk Dinamiği (QCD), QCD de Feynman Kuralları, Zayıf Etkileşim, Yüklü ve Yüksüz Zayıf Etkileşim, Elektrozayıf Birleşimi, Gauge Teorileri, Yang-Mills Teorisi ve Feynman Kuralları, Higgs Mekanizması.

19 FİZ 4118 ELEMENTARY PARTICLE PHYSICS II (3+0)3 Introduction to Elementary Particle Physics and History, Discovery of Particles, Classification and Standard Model, Elementary Particle Dynamics, Fundamental Forces, QED, QCD, Weak Interaction and Decays, Relativistic Kinematics, Four Vectors, Energy and Momentum, Collisions, Symmetries, Groups and Conservation Laws, Flavor Symmetries, Parity and CP Violation, Bound States, Baryon Masses and Magnetic Moments, The Feynman Calculus, Life Times and Cross-Sections Calculus.

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35 BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1 1.1. Semboller, Bilimsel Gösterimler ve Anlamlı Rakamlar 1.2. Cebir 1.3. Geometri ve Trigometri 1.4. Vektörler 1.5. Seriler ve Yaklaşıklıklar 1.6. Matematik BÖLÜM:2 Fizik

Detaylı

EEM 335 -ELEKTROMANYETİK DALGALAR

EEM 335 -ELEKTROMANYETİK DALGALAR Karabük Universitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 2014-2015 Güz Dönemi EEM 335 -ELEKTROMANYETİK DALGALAR 2014/2015 Güz ders :Doç. Dr. Habibe Uslu sorumluları :Yrd. Doç. Dr. Ahmet Hayrettin YÜZER Oda

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Nükleer reaktör türleri ve çalışma prensipleri Atomik boyuttaki parçacıkların yapısı Temel kavramlar Elektrostatiğin Temelleri,

Detaylı

EE 230 -ELEKTROMANYETİK TEORİ

EE 230 -ELEKTROMANYETİK TEORİ Karabük Universitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 2014-2015 Bahar Dönemi EE 230 -ELEKTROMANYETİK TEORİ 2013/2014 Bahar ders :Doç. Dr. Habibe Uslu sorumluları :Yrd. Doç. Dr. Ahmet Hayrettin YÜZER Oda

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1: KRİSTALLERDE ATOMLAR...

İÇİNDEKİLER 1: KRİSTALLERDE ATOMLAR... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: KRİSTALLERDE ATOMLAR... 1 1.1 Katıhal... 1 1.1.1 Kristal Katılar... 1 1.1.2 Çoklu Kristal Katılar... 2 1.1.3 Kristal Olmayan (Amorf) Katılar... 2 1.2 Kristallerde Periyodiklik... 2

Detaylı

I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR

I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR İÇİNDEKİLER Önsöz. III Bölüm I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR 1 1 Ölçme ve Birim Sistemleri 1 2 Uzunluk, Kütle ve Zaman Büyüklükleri (Standartları) 1 3 Boyut Analizi 1 4 Birim Çevirme ve Dönüşüm Çarpanları 1 5

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. 507001112001 MATEMATİK II Zorunlu 1 2 5

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. 507001112001 MATEMATİK II Zorunlu 1 2 5 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507001112001 MATEMATİK II Zorunlu 1 2 5 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Matematik bilgisini mühendislik problemlerini çözmede

Detaylı

1 ZKÜ./ÖĞR.İŞL FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 312. Ders Kodu

1 ZKÜ./ÖĞR.İŞL FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 312. Ders Kodu FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri KIM115 Genel Kimya I General I 4 2 5 7 KIM146 Genel Kimya II General II 4 2 5 7 KIM117 Genel Kimya I Lab General I Lab 0 2 1

Detaylı

DERSLERİN İÇERİĞİ I. YARIYIL

DERSLERİN İÇERİĞİ I. YARIYIL DERSLERİN İÇERİĞİ I. YARIYIL FZK 101 Fizik I (4 2 5) AKTS: 7 Vektörler; parçacık kinematiği ve dinamiği; eylemli ve eylemsiz çerçeveler; Doğrusal Hareket; Düzlemde Hareket, Newton Kanunları; Newton Kanunlarının

Detaylı

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDAT REVİZYONU

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDAT REVİZYONU ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDAT REVİZYONU I. YARIYIL MATEMATİK I 3+1 Zorunlu 6 FİZİK I 2+1 Zorunlu 4 KİMYA 2+1 Zorunlu 4 ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2+0 Zorunlu 2 TEKNİK RESİM 1+2 Zorunlu 5 TÜRK DİLİ

Detaylı

1st TERM Class Code Class Name T A C. Fizik I Physics I Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java)

1st TERM Class Code Class Name T A C. Fizik I Physics I Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) Curriculum: Students need to take a total of 128 credits of classes to graduate from the Electrical and Electronics Engineering Undergraduate Program. With 8 credits of classes taught in Turkish and 120

Detaylı

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Fizik 12 1.2. Fiziksel Büyüklükler 12 1.3. Ölçme ve Birim Sistemleri 13 1.4. Çevirmeler 15 1.5. Üstel İfadeler ve İşlemler 18 1.6. Boyut Denklemleri

Detaylı

Doç. Dr. Orhan BAYRAK

Doç. Dr. Orhan BAYRAK Doç. Dr. Orhan BAYRAK Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi, Fizik Bölümü 07058-Antalya / Türkiye : ++90 242 310 22 96 : ++90 242 227 89 11 @ : bayrak@akdeniz.edu.tr : http://nukleer.akdeniz.edu.tr/ : Cuma

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. DERS ADI ve İÇERİKLERİ MAT101 Matematik 1 / Calculus 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite - 4 0 4 6 Sayılar (Doğal, Reel, Kompleks); Fonksiyonlar; Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Süreklilik ve Limit; Türevin Tanımı ve Kuralları; Türevin

Detaylı

Kısa İçindekiler. Fizik: İlkeler ve Pratik Cilt 1: 1-21 Bölümleri, Cilt 2: Bölümleri kapsar

Kısa İçindekiler. Fizik: İlkeler ve Pratik Cilt 1: 1-21 Bölümleri, Cilt 2: Bölümleri kapsar Kısa İçindekiler Fizik: İlkeler ve Pratik Cilt 1: 1-21 Bölümleri, Cilt 2: 22-34 Bölümleri kapsar Bölüm 1 Temeller 1 Bölüm 2 Bir Boyutta Hareket 28 Bölüm 3 İvme 53 Bölüm 4 Momentum 75 Bölüm 5 Enerji 101

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER 1.1. Fiziksel Kanunlar ve Diferensiyel Denklemler Arasındaki İlişki... 1 1.2. Diferensiyel Denklemlerin Sınıflandırılması ve Terminoloji...

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sıra Numarası Dersin ön koşulu var mı? *** Dersin önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** Kuramsal Uygulama ve Laboratuvar TOPLAM SAAT Ulusal kredi AKTS Kredisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANADAL

Detaylı

İstatistiksel Mekanik I

İstatistiksel Mekanik I MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 8.333 İstatistiksel Mekanik I: Parçacıkların İstatistiksel Mekaniği 2007 Güz Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak için

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI 1. SINIF DERSLERİ MÜFREDATI

DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI 1. SINIF DERSLERİ MÜFREDATI DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI 1. SINIF DERSLERİ MÜFREDATI 1027 FİZ 113 ANALİZ I (3 2 4) Ön Bilgiler: Reel Sayılar ve Reel Doğru, Koordinatlar, Doğrular ve Artışlar,

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU (YÜKSEK LİSANS)

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU (YÜKSEK LİSANS) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU (YÜKSEK LİSANS) 1.Yarıyıl GÜZ YARIYILI DERSİN DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM ULUSAL KREDİSİ DERSİN ADI OPTİK KODU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ. : Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Konaklı Belediye Merkezi, Alanya/Antalya. : huseyinertik@akdeniz.edu.

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ. : Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Konaklı Belediye Merkezi, Alanya/Antalya. : huseyinertik@akdeniz.edu. ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Hüseyin ERTİK Doğum Tarihi : 18.01.1979 Medeni Durumu : Evli Dil : İngilizce (ÜDS Mart 2012, Puan 86,25) : Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Adres Eğitim Fakültesi,

Detaylı

İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ÖLÇME VE BİRİM SİSTEMLERİ

İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ÖLÇME VE BİRİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ÖLÇME VE BİRİM SİSTEMLERİ 1.1. FİZİKTE ÖLÇME VE BİRİMLERİN ÖNEMİ... 2 1.2. BİRİMLER VE BİRİM SİSTEMLERİ... 2 1.3. TEMEL BİRİMLERİN TANIMLARI... 3 1.3.1. Uzunluğun

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI SINIF-DÖNEM : 1. Sınıf - Güz DERS KODU MATH 101 PHYS 101 CHEM 101 MCE 101 MCE 103 ENG 101 TDL 101 Matematik I Calculus I Z 4 0 6 Fizik I Physics I Z 3 2 6 Genel Kimya General Chemistry Z 3 0 5 Makina Mühendisliğine

Detaylı

LİSANS DERS İÇERİKLERİ

LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL FIZ-125 Fizik I (Zorunlu) T=2 P=1 U=0 AKTS=3 Fiziksel Büyüklükler, Standartlar, Birimler. Vektörler.

Detaylı

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz III Bölüm 1: TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Mekanik, Tanımlar 12 1.1.1.Madde ve Özellikleri 12 1.2.Sayılar, Çevirmeler 13 1.2.1.Üslü Sayılarla İşlemler 13 1.2.2.Köklü Sayılarla İşlemler 16 1.2.3.İkinci

Detaylı

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI 1.SINIF 1. DÖNEM MÜFREDATI (3)SINIFI : 1 İN ADI MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 MSE 101 Malzeme Mühendisliğine Giriş Introduction to Materials Engineering

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 11 1.1. Sayı Kümeleri 12 1.1.1.Doğal Sayılar Kümesi 12 1.1.2.Tam Sayılar Kümesi 13 1.1.3.Rasyonel Sayılar Kümesi 14 1.1.4. İrrasyonel Sayılar Kümesi 16 1.1.5. Gerçel

Detaylı

Kane Tipi Kuantum Halkalarında Elektronların Etkin g-çarpanı. Effective g-factor of Electrons in the Kane Type Quantum Rings

Kane Tipi Kuantum Halkalarında Elektronların Etkin g-çarpanı. Effective g-factor of Electrons in the Kane Type Quantum Rings Kane Tipi Kuantum Halkalarında Elektronların Etkin g-çarpanı Arif Babanlı 1,*, Deniz Türköz Altuğ 2 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 32260, Isparta, Türkiye 2 Süleyman

Detaylı

1.36 hafta. 2.Cumartesi veya Pazar günü. 3. Günlük 4 saat. 4.Toplam 144 saat

1.36 hafta. 2.Cumartesi veya Pazar günü. 3. Günlük 4 saat. 4.Toplam 144 saat V : - V V: : : - 1.36 hafta 2.Cumartesi veya Pazar günü 3. Günlük 4 saat 4.Toplam 144 saat 1. Hafta 2. Hafta KONULAR MADDE VE a. Madde ve Özkütle b. d. Plazmalar KAZANIMLAR 1. 2. ve rasyonel olur. 3. 4.

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. (Bölümden Bağımsız hazırlanmıştır

DERS ÖĞRETİM PLANI. (Bölümden Bağımsız hazırlanmıştır DERS ÖĞRETİM PLANI (Bölümden Bağımsız hazırlanmıştır TÜRKÇE 1 Dersin Adı: ÇEKİRDEK FİZİĞİ 2 Dersin Kodu: FZK3004 3 Dersin Türü: Zorunlu, 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 2011-2012 6 Dersin

Detaylı

FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ UNDERGRADUATE LECTURE CONTENTS OF DEPARTMENT OF ENGINEERING PHYSICS (2012-2013) 1.

FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ UNDERGRADUATE LECTURE CONTENTS OF DEPARTMENT OF ENGINEERING PHYSICS (2012-2013) 1. FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ UNDERGRADUATE LECTURE CONTENTS OF DEPARTMENT OF ENGINEERING PHYSICS (2012-2013) 1. DÖNEM FZM101 Temel Fizik I (4,0,4)6 (Z) FZM105 Basic Physics I (4,0,4)6

Detaylı

Kuantum Fiziğinin Gelişimi (Quantum Physics) 1900 den 1930 a

Kuantum Fiziğinin Gelişimi (Quantum Physics) 1900 den 1930 a Kuantum Fiziğinin Gelişimi (Quantum Physics) 1900 den 1930 a Kuantum Mekaniği Düşüncesinin Gelişimi Dalga Mekaniği Olarak da Adlandırılır Atom, Molekül ve Çekirdeği Açıklamada Oldukça Başarılıdır Kuantum

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI ÖĞRETİM ELEMANI MATH511 İleri Mühendislik Matematiği Advanced Engineering Mathematics -1 Doç. Dr. Fatih KOYUNCU

Detaylı

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI. (9) TEORİ/UYG. (SAAT) MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 ECE 101

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI. (9) TEORİ/UYG. (SAAT) MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 ECE 101 1.SINIF 1. DÖNEM MÜFREDATI (3)SINIFI : 1 MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 ECE 101 Elektronik ve Haberleşme Introduction to Electronics and Mühendisliğine

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. DERS ADI ve İÇERİKLERİ MAT101 Matematik 1 / Calculus 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite - 4 0 4 6 Sayılar (Doğal, Reel, Kompleks); Fonksiyonlar; Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Süreklilik ve Limit; Türevin Tanımı ve Kuralları; Türevin

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2016-2017 EĞİTİM PLANI Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

SINIF DERS KONU SORU SAYISI

SINIF DERS KONU SORU SAYISI TÜRKÇE 9. SINIF TEMEL MATEMATİK TOPLAM 0 Tarih Bilimine Giriş 6 İlkçağ Uygarlıkları 8 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi 9 Doğa ve İnsan 1 Harita Bilgisi 2 Yerkürenin Şekli ve Hareketleri 3 İklim Bilgisi 3 Yerin

Detaylı

Kuantum Fiziği (PHYS 201) Ders Detayları

Kuantum Fiziği (PHYS 201) Ders Detayları Kuantum Fiziği (PHYS 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kuantum Fiziği PHYS 201 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PHYS 102, MATH 158

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI Dersin Kodu FIZ508 Spektroskopik Analiz Yöntemleri (II) Kredisi (T P K) (3 0 3) 2-Bahar Atomik spektroskopi, infrared absorpsiyon spektroskopisi, raman spektroskopisi, nükleer magnetik rezonans spektroskopisi,

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DERS PROGRAMI (2014-2015 YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DERS PROGRAMI (2014-2015 YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DERS PROGRAMI (2014-2015 YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ) I. Yarıyıl II. Yarıyıl D. Dersin Adı T+U A D. Dersin Adı T+U A MAT 805 FİZ 105 FİZ 107 KİM

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2015-2016 YAZ OKULU DERS İÇERİĞİ. (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri)

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2015-2016 YAZ OKULU DERS İÇERİĞİ. (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) Bölümü Dersin Kodu ve Adı K MAT101 Genel I (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) 1- Kümeler, reel sayılar, bir denklem veya eşitsizliğin grafiği 2- Fonksiyonlar,

Detaylı

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ON 2015 SUMMER SCHOOL

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ON 2015 SUMMER SCHOOL FACULTY OF ARTS AND SCIENCES FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FOREIGN LANGUAGES TURKISH LANGUAGE CHEM 101 FİZ 101 FİZ 102 FİZ 224 HUM 302 İNB 302 KİM 101 MATE 102 MATE 111 MATE 112 MATE

Detaylı

1.YARIYIL, DERS KURULU II: TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ II

1.YARIYIL, DERS KURULU II: TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ II .YARIYIL, DERS KURULU II: TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ II GÜNLER SAATLER 09-0 0- - -3 3-4 4-5 5-6 6-7 6 KASIM BİYOFİZİK BİYOFİZİK TIB.BİY.VE GEN. TIB.BİY.VE GEN. MES.İNG. SEÇMELİ DERS SEÇMELİ DERS 7 KASIM

Detaylı

Ders Öğretim Planı. Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507002132003 DİNAMİK Zorunlu 2 3 4

Ders Öğretim Planı. Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507002132003 DİNAMİK Zorunlu 2 3 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507002132003 DİNAMİK Zorunlu 2 3 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı, cisimlerin ve sistemlerin hareketlerini tahmin

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37 vi TEMEL KAVRAMLAR - 2 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36 1.2. Atomlar...36 1.2. Moleküller...37 1.3. İyonlar...37 2. Kimyasal Türlerin Adlandırılması...38 2.1. İyonların Adlandırılması...38 2.2. İyonik

Detaylı

SE Engineering Sciences 30 Mayıs 2011, Pazartesi 13:00 M1-2 İNG 152 -İngilizce II 31 Mayıs 2011, Salı 14:00 Yabancı Diller Binası

SE Engineering Sciences 30 Mayıs 2011, Pazartesi 13:00 M1-2 İNG 152 -İngilizce II 31 Mayıs 2011, Salı 14:00 Yabancı Diller Binası MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİNAL TARİHLERİ 2010-2011 BAHAR DÖNEMİ 1. SINIF Dersin Adı Sınav Tarihi Saat Sınav Yeri TRD 158 / 99 - Türk Dili II 30 Mayıs 2011, 10:00 Mühendislik Amfi SE 104

Detaylı

KİMYA Kimyasal Tepkimelerde Enerji(Entolpi) (3 Soru) Asit-Baz Çözeltilerin de Denge (4 Soru) Organik Kimya (12 Soru) BİYOLOJİ

KİMYA Kimyasal Tepkimelerde Enerji(Entolpi) (3 Soru) Asit-Baz Çözeltilerin de Denge (4 Soru) Organik Kimya (12 Soru) BİYOLOJİ KİMYA Gazlar (2 Soru) Kimyasal Tepkime Denklemleri(Denkleştirme, Basit Formül, Molekül Formülü) (2 Soru) Kimyasal Tepkimelerde Enerji(Entolpi) (3 Soru) Radyoaktiflik (1 Soru) Asit-Baz Çözeltilerin de Denge

Detaylı

Ölçme ve Birimler, Vektörler, Kuvvetler, Kinematik, Göreli Hareket, Parçacık Dinamiği

Ölçme ve Birimler, Vektörler, Kuvvetler, Kinematik, Göreli Hareket, Parçacık Dinamiği 1. Yarıyıl Dersleri FIZ101 Fizik-1 (Mekanik) Kredi(Teorik-Pratik-Lab): 5(4-2-0) Ölçme ve Birimler, Vektörler, Kuvvetler, Kinematik, Göreli Hareket, Parçacık Dinamiği FIZ103 Fizik-1 Laboratuvarı Kredi(Teorik-Pratik-Lab):

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Spektroskopiye Giriş Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY SPEKTROSKOPİ Işın-madde etkileşmesini inceleyen bilim dalına spektroskopi denir. Spektroskopi, Bir örnekteki atom, molekül veya iyonların

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANALİZ I Ders No : 0310250035 : 4 Pratik : 2 Kredi : 5 ECTS : 8 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Zorunlu

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL FIZ-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 FIZ-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL FIZ-5502 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8

Detaylı

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1 MATEMATİK Sayılar 9 6 7 6 9 8 9 7 8 6 8 9 6 4 5 Üslü-Köklü İfadeler 4 5 4 2 2 1 1 3 2 4 2 4 2 4 2 Oran ve Orantı 1-3 1 1 1 2-1 2 1 1-1 1 Çarpanlara Ayırma 3 3 2 3 1 3-3 1 1 4 4 4 4 1 Denklemler-Problem

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİNDE FİZİK MÜHENDİSLERİNİN İSTİHDAMI VE ROKETSAN ÖZLEM TULUNOĞLU ROKETSAN A.Ş. KALİTE KONTROL MÜDÜRÜ

SAVUNMA SANAYİİNDE FİZİK MÜHENDİSLERİNİN İSTİHDAMI VE ROKETSAN ÖZLEM TULUNOĞLU ROKETSAN A.Ş. KALİTE KONTROL MÜDÜRÜ 27.06.2013 ROKETSAN A.Ş. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı nın Bir Kuruluşudur. Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş. SAVUNMA SANAYİİNDE FİZİK MÜHENDİSLERİNİN İSTİHDAMI VE ROKETSAN ÖZLEM TULUNOĞLU

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 13 1.1 Doğal Sayılar 15 1.1.1. Tek ve Çift Sayılar 15 1.1.2. Asal Sayılar 15 1.1.3 Doğal Sayıların Özellikleri 15 1.1.4 Doğal Sayılarda Özel Toplamlar 16 1.1.5. Faktöriyel

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL/BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) FİZ 111 MEKANİK (4+2) 5,7 Ölçme. Vektörler. Tek boyutlu

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FİZİK BÖLÜMÜ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FİZİK BÖLÜMÜ Fiziğin Tanımı ve Bölümün Tarihçesi Fizik bilimi temel doğa yasalarını inceleyen ve bu yasaları matematik diliyle ifade eden bilim dalıdır. Ankara Üniversitesi Fizik Bölümü 1943 yılında kurulan ve cumhuriyetimizin

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ SAYFA:1/5 1 MAK000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK) 0 0 0 0 I. YARIYIL DERSLERİ 2 MAK1001 MATEMATİK I Zorunlu 4 2 5 6 3 MAK1003 FİZİK I Zorunlu 3 1 4 5 4 MAK1005 GENEL KİMYA Zorunlu 2 1 3 4 5 MAK1007 LİNEER CEBİR Zorunlu

Detaylı

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) - 2015 Genel Toplam Ortalama Yarıyıl Ders = [52 / 8 = 6,5] + 3 = 10 T = 126 U = 36 Toplam Saat = 162 Kredi = 260 ECTS = 260 1. YARIYIL

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜM : Bilgisayar Mühendisliği

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜM : Bilgisayar Mühendisliği 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU FAKÜLTE : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜM : Bilgisayar Mühendisliği Dersin Açıldığı Bölüm Dersin Dersin 501001042010 Matematik 1 Fen Fak. Fizik Bölümü MAT0157 Matematik

Detaylı

SPEKTROSKOPİK ELİPSOMETRE

SPEKTROSKOPİK ELİPSOMETRE OPTİK MALZEMELER ARAŞTIRMA GRUBU SPEKTROSKOPİK ELİPSOMETRE Birhan UĞUZ 1 0 8 1 0 8 1 0 İçerik Elipsometre Nedir? Işığın Kutuplanması Işığın Maddeyle Doğrusal Etkileşmesi Elipsometre Bileşenleri Ortalama

Detaylı

DERSİN KODU : MKM 122 ÖN KOŞUL(LAR) : --- KREDİ(TİP) : 4

DERSİN KODU : MKM 122 ÖN KOŞUL(LAR) : --- KREDİ(TİP) : 4 DERSİN KODU : MKM 122 DERSİN ADI SÖMESTR ÖN KOŞUL(LAR) : --- KREDİ(TİP) : 4 DERSİN SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ : ELEKTRİK DEVRELERİ : Bahar : Yrd. Doç. Dr. Ayşegül UÇAR TAKİP EDİLEN MATERYAL : Hayt, K., ve Durbin,

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (Türkçe) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MAT111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 FİZ101 Fizik I Physics I 3

Detaylı

2015 LYS-3 EDEBİYAT KONULARI

2015 LYS-3 EDEBİYAT KONULARI 1-İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2-Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3-Halk Edebiyatı 4-Divan Edebiyatı 5-Tanzimat Edebiyatı 6-Servet-i Fünun Edebiyatı 7-Fecr-i Ati Edebiyatı 8-Milli Edebiyat Dönemi 9-Cumhuriyet

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YARIYIL MAK1001 Matematik I 4 2 6 MAK1003 Fizik I 3 1 5 MAK1005 Genel Kimya 2 1 4 MAK1007 Lineer Cebir 3 0 3 MAK1009

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK I (MEKANİK) FIZ 121311100 1 6 + 0 6 8 Fizik ve Ölçme, Tek Boyutta Hareket, Vektörler, İki Boyutta Hareket, Hareket Kanunları, Dairesel Hareket ve Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri Adı 03 Öğretici Metinler / Mektup 04 Öğretici Metinler / Günlük - Anı 05 Ses Bilgisi 06 Anlatım Bozuklukları 07 Zarf (Belirteç) 08 Öğretici

Detaylı

ANORGANİK KİMYA TEMEL KAVRAMLAR

ANORGANİK KİMYA TEMEL KAVRAMLAR ANORGANİK KİMYA TEMEL KAVRAMLAR Prof. Dr. Halis ÖLMEZ Prof. Dr. Veysel T. YILMAZ Beşinci Baskı 2010 BEŞİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ Z 1997 yılında birinci baskısı, 1998 yılında da ikinci, 2004 yılında üçüncü, 2008

Detaylı

ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I

ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I Program/Department: Chemical Engineering Type: Selective Level: Undergraduate Semester: 7 Credits: 3 ECTS credits (workload based): 5 Theoretical Credits:

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 5001

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 5001 Dersi Veren Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü Dersin Türkçe Adı: Uygulamalı Matematik Dersin Orjinal Adı: Applied Mathematics Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisansüstü Dersin Kodu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Akademik Unvanları ve Alınan Yıllar Fen Doktoru, 1977 - Üniversite Doçenti, 1982 - Profesör, 1988.

ÖZGEÇMİŞ. Akademik Unvanları ve Alınan Yıllar Fen Doktoru, 1977 - Üniversite Doçenti, 1982 - Profesör, 1988. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Nuri ÜNAL Doğum Yeri ve Yılı : Çerçin (Burdur), 1952 Baba Adı : Kamil Ailevi Durumu : Evli ve bir çocuk sahibi Halen Çalıştığı Kuruluş : Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI ÖĞRETİM ELEMANI MATH511 İleri Mühendislik Advanced Engineering Mathematics -1 Doç. Dr. Fatih KOYUNCU Matematiği

Detaylı

Prof. Dr. Rıza ERDEM

Prof. Dr. Rıza ERDEM Prof. Dr. Rıza ERDEM *Kişisel Bilgiler Doğum Yeri: Gölhisar/Burdur Doğum Tarihi: 01.06.1970 Medeni Hali: Evli *Eğitim Bilgileri Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü,

Detaylı

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLDİRİM FORMU

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLDİRİM FORMU T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLDİRİM FORMU 1.YARIYIL Dersin Adı HIS101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Zorunlu 2 0 NC 2 Okt.Alper KÜÇÜKDURMAZ MAT101

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS FIRST YEAR 1st semesr T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING MAT101 Calculus I Mamatik I PHY101 Physics I Fizik I 3 0 2 7 CHE101 Chemistry

Detaylı

Fizik çok geniş alanı kapsadığından daha sınırlı konularla ilgilenen alt dallara ayrılmıştır.

Fizik çok geniş alanı kapsadığından daha sınırlı konularla ilgilenen alt dallara ayrılmıştır. Fizik nedir? Fizik, madde enerji arasındaki etkileşimi inceleyen bir bilim dalıdır. Fizik, evrende meydana gelen olaylara gözlem,deney matematiksel yöntemleri kullanarak sistematik akılcı açıklamalar getirir.

Detaylı

Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma

Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma KONTROL ve OTOMASYON TEKNOLOJİSİ DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Matematik - I Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma Bilgisayar - I Wındows işletim

Detaylı

Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı. Fizik PHY101 Güz. Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Araş. Gör.

Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı. Fizik PHY101 Güz. Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Araş. Gör. Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Fizik PHY101 Güz ECTS Kredisi Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) (saat/hafta) 4 2 1 0 Ön Koşullar Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Lisans Programı, Kırıkkale Üniversitesi Önlisans ve Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Öğrenim Durumu. Görevler

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Öğrenim Durumu. Görevler ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Emin Öztekin Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1962 Ünvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Undergraduate Curriculum 2014-2015 ve Öncesi Girişli Öğrenciler için Uygulanan Ders Program 1.Yıl / I.Dönem (First Year / First Semester) FIZ115 Fizik

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM 11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM Metinlerin Sınıflandırılması - I Metinlerin Sınıflandırılması - II Metinlerin Sınıflandırılması (Etkinlik) Öğretici Metinler-1 (Mektup) Öğretici

Detaylı

Doç. Dr. Metin Özdemir Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Metin Özdemir Çukurova Üniversitesi FİZİKTE SAYISAL YÖNTEMLER Doç. Dr. Metin Özdemir Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü 2 ÖNSÖZ Bu ders notları Fizik Bölümünde zaman zaman seçmeli olarak vermekte olduǧum sayısal analiz dersinin hazırlanması

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Türk Dili ve Edebiyatına Giriş İletişim Ses Bilgisi Yazım Kuralları Paragraf Bilgisi Bir Tür Olarak Hikâye Şekil Bilgisi ktalama Kuralları Bir Tür Olarak Şiir

Detaylı

FİZİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

FİZİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ FİZİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 0305 107 FİZİK I (Mekanik) (4-2 ) 5 Fizik ve ölçme; Vektörler; Kinematik; Hareket yasaları; Dairesel hareket; İş ve enerji; potansiyel enerji ve enerjinin korunumu; çizgisel

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ, KAZANIMLAR, DERSLER ARASI İLİŞKİ Çizelge 2.

DERS İÇERİKLERİ, KAZANIMLAR, DERSLER ARASI İLİŞKİ Çizelge 2. DERS İÇERİKLERİ, KAZANIMLAR, DERSLER ARASI İLİŞKİ Çizelge 2. Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki I. Analiz I.1. Fonksiyonlar I.1.1. Fonksiyonlara ait bazı önemli

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön şart D. Kodu Dersin Adı T U L AKTS MAT101 Calculus

Detaylı

Prof. Dr. Mahmut Koçak.

Prof. Dr. Mahmut Koçak. i Prof. Dr. Mahmut Koçak http://fef.ogu.edu.tr/mkocak/ ii Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Kitabın yazarına aittir. Bütün hakları saklıdır. Kitabın tümü ya da bölümü/bölümleri yazarın yazılı izni

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2002-2003 Tezsiz Yüksek Lisans, Eğitim Fakültesi, Fizik Öğretmenliği, Ankara Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. 2002-2003 Tezsiz Yüksek Lisans, Eğitim Fakültesi, Fizik Öğretmenliği, Ankara Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: İpek Güler EMAIL: ipekkocerguler@gmail.com ipekguler@cankaya.edu.tr EĞİTİM: 2004-2011 Bütünleşik Doktora Eğitimi, Fizik Bölümü, ODTÜ Şubat-Mayıs 2008 Araştırmacı, Fizik Bölümü, Bari

Detaylı

Elektromanyetik Alan Kaynakları (1)

Elektromanyetik Alan Kaynakları (1) (4) Elektrostatik Giriş Elektrostatik zamana bağlı olarak değişen elektrik alanlar için temel oluşturur. Pek çok elektronik cihazın çalışması elektrostatik üzerine kuruludur. Bunlara örnek olarak osiloskop,

Detaylı

1. DÖNEM Kodu Dersin Adı T U K. Matematik II Mathematics II (İng) Fizik I 3 2 4. Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) (İng)

1. DÖNEM Kodu Dersin Adı T U K. Matematik II Mathematics II (İng) Fizik I 3 2 4. Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) (İng) Müfredat: Mekatronik Mühendisliği lisans programından mezun olacak bir öğrencinin toplam 131 kredilik ders alması gerekmektedir. Bunların 8 kredisi öğretim dili Türkçe ve 123 kredisi öğretim dili İngilizce

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13 Bölüm 2 STATİK DENGE ANALİZİ 19 2.1 İktisatta Denge Kavramı 20 2.1.1.

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ DERECE ALAN ÜNIVERSITE ÖĞRENĠM DÖNEMĠ. Lisans FĠZĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 1995-1999

ÖZGEÇMĠġ DERECE ALAN ÜNIVERSITE ÖĞRENĠM DÖNEMĠ. Lisans FĠZĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 1995-1999 ÖZGEÇMĠġ 1. GENEL ÜNVANI ADI SOYADI DOĞUM TARĠHĠ ve YERĠ YABANCI DĠL YAZIġMA ADRESĠ : Yrd.Doç.Dr. Keziban USTA : 03. 10. 1979 KARACASU : Ġngilizce (75-ÜDS) : Akdeniz Üniversitesi Alanya Mühendislik Fakültesi

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Mechanical Engineering

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Mechanical Engineering Dersin Kodu MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Mechanical Engineering Exam Date OZD303 Mühendislik Ekonomisi Makine Müh./ Mech. Eng. 04 Ocak 2016 Pazartesi 13:00 E 202 MM 207 Termodinamik Makine Müh./ Mech.

Detaylı

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii Last A Head xvii İ çindekiler 1 GİRİŞ 1 1.1 Akışkanların Bazı Karakteristikleri 3 1.2 Boyutlar, Boyutsal Homojenlik ve Birimler 3 1.2.1 Birim Sistemleri 6 1.3 Akışkan Davranışı Analizi 9 1.4 Akışkan Kütle

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL PROGRAMI II. YARIYIL Soyut Matematik II Mat. 1. Grup Prof.Dr.A.FIRAT 01.06.2015 08:30-10:00 C 012, C 013, C 118, C 119 Mathematics II Mat. 1. Grup Prof.Dr.İ.ÇANAK 10.06.2015 15:00-16:30 C 117, C 118, C 119, C 013

Detaylı

III Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( )

III Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) 4270201 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Teori Uygulama Proje/Alan Ulusal Kredi AKTS Kredisi III 3 0 0 0 3 4 Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Fiziksel olayların ve mühendislik problemlerinin modellenmesi,

Detaylı