Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 geçmiþten geleceðe teþhisten tedaviye... Sözel Bildiri ve Poster Bildiri Özetleri Sheraton Otel ve Kongre Merkezi, Ankara

2 Sözel ve poster bildiri özetleri Türkiye Psikiyatri Derneði özet sisteminden gönderildiði biçimde yayýnlanmýþtýr.

3 içindekiler SÖZEL BÝLDÝRÝLER POSTER BÝLDÝRÝLER SÖZEL BÝLDÝRÝ ÖDÜL ADAYLARI ÝNDEKS

4

5 SÖZEL BÝLDÝRÝLER

6

7 SB 1 Agorafobili Olan ve Olmayan Panik Bozukluðu Hastalarýnýn Klinik Özelliklerinin Karþýlaþtýrýlmasý Ýlker Özyýldýrým Seval Kösecioðlu SB 2 Compleks Travma Olgularýnda Yeni Tanýmlama ve Tedavi Yaklaþýmlarý Çiðdem Dilek Þahbaz Ahmet Türkcan SB 3 Van Ýl Merkezinde Lise Son Sýnýf Öðrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluðun Yaygýnlýðý Lütfullah Beþiroðlu Ayþe Tuba Akbaba Yavuz Selvi Adem Aydýn Özgür Özbebit Abdullah Atlý Osman Özdemir SB 4 Gazetelerde Cinsellik Haberleri; Web Taramasý Mahmut Kýlýç Aydan Doðan SB 5Ýnternet Baðýmlýlýðý Ölçeði Türkçe Formunun Psikometrik Özelliklerinin Bir Grup Lise Öðrencisinde Deðerlendirilmesi Fatih Canan Ahmet Ataoðlu Laura Nichols Tuba Yýldýrým Önder Öztürk SB 6 Psikozda Stres, Baðlanma ve Bakým Vericilik: Psikoz Hastalarýnýn Oksidatif Stres Düzeyinin Anneleriyle Baðlanma Ýliþkileri ve Bakým Verici Duygu Ýfadesiyle Olan Ýliþkileri Memduha Aydýn M. Kemal Kuþcu A.Süha Yalçýn Bahadýr Eker SB 7 DEHB Olan Çocuk ve Ergenlerin Ebeveynlerinde Psikopatoloji ve Mizaç Sermin Kesebir Bilge Yaþam Þair Eyüp Sabri Ercan Cahide Aydýn Ferhan Dereboy 5

8 Sözel Bildiriler SB 8 SB 9 Þizofrenide Difüzyon Tensör Görüntüleme Ýle Saptanan Sol Hemisferik Beyaz Cevher Yolak Bozukluklarý Ve Ayýrýcý Tanýdaki Deðeri Hakký Muammer Karakaþ Aslýhan Onay Hale Yapýcý Selçuk Aslan Aslý Ulutürk E. Turgut Talý Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu (DEHB) Tanýsý Olan Çocuklarýn Ebeveynlerinin Nörokognitif Açýdan Ýncelenmesi Ozan Pazvantoðlu Arzu Alptekin Aker Koray Karabekiroðlu Saliha Baykal Iþýl Zabun Seher Akbaþ Gökhan Sarýsoy SB 10 SB 11 SB 12 SB 13 Türk Multipl Skleroz (MS) Olgularýnda Somatoform Yakýnmalar: MS Tipi, Fiziksel Özürlük ve Hastalýk Sürecinin Etkisi? Emel Koçer Abdulkadir Koçer Mehmet Yaman Fatih Canan Þeyma Özdem Ülkü Türk Börü Antidepresanla Tedavi Edilen Eþikaltý ve Eþiküstü Depresif Durumlar Kürþat Altýnbaþ Sinan Gülöksüz Serap Oflaz E. Timuçin Oral Ýki Uçlu Bozuklukta Baðlanma Biçiminin Klinik Görünüm ve Gidiþle Ýliþkisi Filiz Kökçü Sermin Kesebir Ferhan Dereboy Ýki Uçlu Bozukluk Tanýlý Olgularda ve Çocuklarýnda Baðlanma Biçimi, Kiþilik Ve Mizaç Ýliþkisi: Kontrollu Bir Çalýþma Filiz Kökçü Sermin Kesebir Ferhan Dereboy 6

9 SB 14 Major Depresyon Olgularýnda Depresif Epizod Sayýsý Ýle Serum Neopterin Düzeylerinin Ýliþkisi Cemil Çelik Murat Erdem Mehmet Iþýntaþ Tuncer Çaycý Fuat Özgen Aytekin Özþahin SB 15Bipolar Bozukluk Tanýlý Ötimik Hastalar ve Birinci Derece Akrabalarýnda Dürtüsellik: Saðlýklý Kontrollerle Karþýlaþtýrmalý Bir Çalýþma Sözel Bildiriler Ceren Hýdýroðlu Þehnaz Neslihan Gürz Yalçýn Baþak Baðcý Yaprak Çilem Yalçýn Arslan Zeliha Tunca Ayþegül Özerdem SB 16 Kannabis Kullanýmýnýn Beyin Derive Nörotrofik Faktör Düzeyleri Üzerine Etkisi ve Psikotik Semptomlarla Ýliþkisi Aslý Enez Darçýn Serçin Yalçýn Çavuþ Nesrin Dilbaz Esma Yenilmez Hasan Kaya Ýhsan Tuncer Okay 7

10 SB 1 Agorafobili Olan ve Olmayan Panik Bozukluðu Hastalarýnýn Klinik Özelliklerinin Karþýlaþtýrýlmasý Ýlker Özyýldýrým1, Seval Kösecioðlu1, Ünye Devlet Hastanesi, Psikiyatri Birimi, Ordu Sözel Bildiriler Amaç: Agorafobili olan panik bozukluðu hastalarýnda, agorafobi olmadan panik bozukluðu hastalarýna göre baþlangýç yaþýnýn daha erken, epizodlarýn daha uzun, eþtanýlarýn daha fazla, belirtilerin daha aðýr ve iþlevselliðin daha bozuk olduðu bildirilmektedir (1-3). Bu çalýþmada agorafobi ile birlikte olan ve olmayan panik bozukluðu hastalarýnýn sosyodemografik ve klinik özelliklerinin karþýlaþtýrýlmasý amaçlanmýþtýr. Yöntem: Birincil tanýsý DSM-IV e göre panik bozukluðu (PB) olan, herhangi bir psikotrop kullanmayan 76 hasta çalýþmaya alýnmýþtýr. Tüm hastalara sosyodemografik veri formu, Klinik Global Ýzlenim Ölçeði (KGÝ), Ýþlevselliðin Genel Deðerlendirmesi Ölçeði (ÝGD), Beck Depresyon Ölçeði (BECK-D), Beck Anksiyete Ölçeði (BECK-A) ve Panik Agorafobi Ölçeði (PAÖ) uygulanmýþtýr. Agorafobili olan PB (34 hasta) ve agorafobi olmadan PB (42 hasta) gruplarý sosyodemografik ve klinik özellikleri açýsýndan karþýlaþtýrýlmýþtýr. Bulgular: PB hastalarýnýn %44,7 sine agorafobi eþlik etmekte idi. Ýki grup arasýnda yaþ, cinsiyet, medeni durum, eðitim, doðduðu ve þu an yaþadýðý yer, PB baþlangýç yaþý ve toplam hastalýk süresi açýsýndan anlamlý farklýlýk yoktu. Agorafobili olan PB grubunda KGÝ, ÝGD, BECK-A puanlarý agorafobi olmadan PB grubundan anlamlý olarak daha olumsuz sonuçlar göstermekteydi. Buna karþýlýk iki grubun BECK-D puanlarý ise benzerdi. Ayrýca agorafobili olan grupta ortalama PAÖ toplam puaný ile panik ataðý özellikleri, agorafobi/kaçýnma davranýþý, beklenti anksiyetesi, yetiyitimi ve saðlýk konusunda endiþe alt baþlýklarý puan ortalamalarý da karþýlaþtýrma grubuna göre daha yüksekti. Sonuç: Agorafobili olan PB, agorafobi olmadan PB na göre daha aðýr seyretmekte ve genel iþlevselliði daha olumsuz etkilemektedir. Kaynaklar 1. Grant BF, Hasin DS, Stinson FS, et al. J Clin Psychiatry 2006;67: Kessler RC, Chiu WT, Jin R, et al. Arch Gen Psychiatry 2006;63: Wittchen HU, Nocon A, Beesdo K, et al. Psychother Psychosom 2008;77:

11 SB 2 Compleks Travma Olgularýnda Yeni Tanýmlama ve Tedavi Yaklaþýmlarý Çiðdem Dilek Þahbaz1, Ahmet Türkcan1, 1Bakýrköy Akýl Hastanesi Bu yazýda suicid giriþimi sonrasý kliniðimize yatýrýlmýþ ve devlet korumasý altýnda bulunan iki adölesan ele alýndý.devlet korumasý altýnda bulunmalarýnýn nedeni, babalarý tarafýndan cinsel istismara uðramýþ olmalarý idi ve her iki baba da tutuklu yargýlanmak üzere cezaevindeydiler. Sözel Bildiriler Vakalar detaylý incelendiðinde gerek sosyodemografik verilerinde gerekse travma hikayelerinde benzer yönler dikkat çekiciydi.her iki vaka da 18 yaþýnda,düþük-orta sosyoekonomik gelir düzeyinde,babalarý tarafýndan eðitimleri sonlandýrýlmýþ, periferde ikamet eden ergenlerdi.travma öykülerinde belirgin çok küçük yaþlardan itibaren süregiden fiziksel þiddet, birinin 6y (ilk olarak sözel ve dokunarak) diðerinin ise 7y( ilk anal penetrasyon) baþlayan cinsel istismar öyküsü mevcuttu.ýlk vakanýn son 1.5 yýl içerisinde 3 kez küretaj ile sonuçlanan gebeliði ; diðerinin ise yatýþtan 2 ay öncesinde doðumla sonuçlanan gebeliði mevcuttu. Bu iki complex cinsel travma vakasýnýn klinikteki deðerlendirilmelerinde affektif disregülasyonlarý, kendilik algýlarýndaki belirgin problemleri,ciddi amnezileri,somatik þikayetleri,insanlararasý iliþkilerde sorunlarý,varolan inançlarýnýn kaybý dikkat çekiciydi.bu bulgular ve diðer klinik özellikler ele alýndýðýnda DSM-4 ün mevcut taný kriterlerinden ziyade vakalarýn durumlarýnýn ek tanýlar kategorisindeki DESNOS(Disorders of Extreem Stress) tanýsýyla uyuþtuðu görüldü. Bu tanýmýn, bizim vakalarýmýzda olduðu gibi gerek tanýdaki gerek tedavi yaklaþýmlarýndaki boþluðu doldurdukmaktadýr ve bu hastalarýn anlaþýlmasýný saðlayan bu taný kategorisine dikkat çekmeyi istedik. 9

12 SB 3 Van Ýl Merkezinde Lise Son Sýnýf Öðrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluðun Yaygýnlýðý Sözel Bildiriler Lütfullah Beþiroðlu1, Ayþe Tuba Akbaba2, Yavuz Selvi3, Adem Aydýn4, Özgür Özbebit5, Abdullah Atlý6, Osman Özdemir6, 1Yüzüncü Yýl Üniversitesi, 2Van Rehberlik Araþtýrma Merkezi, 3Meram Araþtýrma ve Eðitim Hastanesi, 4Van Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, 5Van Ýpek Yolu Devlet Hastanesi, 6Yüzüncü Yýl Üniv. Týp Fak. Psikiyatri Son yýllarda yapýlan çalýþmalarla Obsesif kompulsif bozukluðun (OKB) ergenlerde ve gençlerde de sanýldýðý kadar seyrek olmadýðý bulunmuþtur. Ergenler üzerinde yapýlan çeþitli çalýþmalarda yýllýk yaygýnlýk % 5 ün üzerine pek çýkmaz iken, birkaç çalýþmada %5-10 arasýnda deðiþen oranlar bulunmuþtur (1). Bu çalýþmada Van ili lise son sýnýf öðrencilerinde OKB nin bir yýllýk yaygýnlýðýnýn araþtýrýlmasý amaçlanmýþtýr Van il merkezinde okuyan 4719 (1781 i kýz, 2938 i erkek) öðrenci çalýþmanýn evreniydi. Bu evreni yansýtmasý için il merkezindeki 20 okuldan 520 kiþilik bir öðrenci grubunda araþtýrma materyali uygulanmýþtýr (>%10). Her okuldan öðrenci mevcudunun cinsiyete göre % 10 u alýnmýþtýr. Taný ölçeði olarak Uluslararasý Bileþik Taný Görüþmesi, 2.1 (Composite International Diagnostic Interview, CIDI) in OKB bölümü kullanýldý Örneklemin yaþ ortalamasý 7.2±0.6, % 62.1 i erkek (n=323), % 37.9 u (n=197) kadýndýr. Örneklemin %5,9 unda (n=31, erkek=%7.1, kadýn=5.3) OKB tanýsý konmuþtur. Tüm olgularýn tanýsý 5 yýllýk deneyime sahip iki psikiyatrist tarafýndan DSM- IV taný kriterlerine göre doðrulanmýþtýr. Annenin eðitim durumuna gruplar arasýnda farklýlýk bulunmazken babasý ortaöðretimlise mezunu olanlarda OKB oraný diðer gruplardan anlamlý olarak daha düþük bulunmuþtur. Ailesinde ruhsal hastalýk tanýmlayanlarda, sigara içenlerde OKB yaygýnlýðý anlamlý olarak daha yüksek bulunmuþtur. OKB tanýsý konan 5 hastada (%16.1) obsesyon olmaksýzýn kompulsiyon bulunurken, 2 hastada (%6.5) yalnýzca obsesyonlarýn varlýðý OKB tanýsý için yeterli olmuþtur. Diðerlerinde (n=34, %77.4) obsesyon ve kompulsiyonlar birlikte saptanmýþtýr. Çalýþmamýzda Van il merkezinde okuyan son sýnýf öðrencilerindeki OKB nin bir yýllýk yaygýnlýðý % 5.9 olarak bulundu. OKB nin 17 yaþ grubunda yaygýnlýðýný araþtýrmak için ABD, Ýsrail, Yeni Zellanda ve Ýtalya da yapýlan çalýþmalarda sonuçlara bakýldýðýnda çalýþmamýza yakýn sonuçlar olduðu görülmüþtür Yaygýnlýðý daha düþük oranlarda bulan çalýþmalar olsa da (2), yöntemsel ve bölgesel deðiþiklikler bu oranlardaki farklýlýklarý açýklayabilir. 1. Zohar AH., Ratzoni G, Binder M ve ark (1993). An epidemiological study of obsessive compulsive disorder and anxiety disorders in Israeli adolescents. Psychiatric Genetics; Akpýnar A, (2007). Ergenlik dönminde obsesik fompulsif bozukluðun yaygýnlýðý. Uzmanlýk Tezi 10

13 SB 4 Gazetelerde Cinsellik Haberleri; Web Taramasý Mahmut Kýlýç1, Aydan Doðan1, 1Bozok Üniversitesi Saðlýk Yüksekokulu Giriþ: Cinsellik fiziksel, ruhsal ve toplumsal iyilik halinin önemli bir elemanýdýr(1). Birçok insanýn cinsel eðitimi yetersizdir veya hiç yoktur. Cinsellikle ilgili bilgi eksikliði ve cinsel olan herhangi bir þeye duyarlýlýk kiþileri deðiþik kaynaklardan, özellikle basýn-yayýn organlarýndan gelen mesajlara duyarlý kýlar (2). Yapýlan araþtýrmalar, toplumun yarýya yakýnýnýn (%45) gazete veya eklerindeki cinsellikle ilgili yazýlarý okuduklarý ve yine insanlar ergenlikle ilgili bilgi kaynaðý olarak üçüncü sýrada (%11) medyayý kullandýklarý anlaþýlmaktadýr (3). Bu araþtýrmanýn amacý, gazetelerde cinselliðin ele alýnýþýný ortaya koymaktýr. Sözel Bildiriler Gereç ve Yöntem: Kesitsel nitelilikte kayýt araþtýrmasýdýr. Araþtýrmanýn yapýldýðý 2009 Haziran ayýnda spor gazeteleri hariç satýþlarý en yüksek olan ilk 10 gazete araþtýrma kapsamýnda incelendi. Literatüre göre belirlenen 10 anahtar kelime, týrnak içinde, geçen sene ve bu gazetelerin web adresi alanlarý ölçütüne göre google dan tarandý. Her bir anahtar kelime için, çýkan sonuç, toplam link sayýsý alýndý. Ayrýca ilk 100 link taranarak mükerrer ve ilgisiz olanlar çýkarýlýp yalnýz alakalý olan haberler alýndý. Verilerin analizinde frekans ve yüzde hesaplamalarý yapýlmýþtýr. Bulgular:Taramalar sonucunda toplam sonuç, link ve ilk 100 deki ilgili haber sayýsý dir. Bu haberlerin ilk 100 deki cinsellikle ilgili temalarýna bakýldýðýnda; üçte ikisini seks (f=1472, %35.7) ve tecavüz (f=1337, %32,4) oluþtururken, bunlarý cinsel iliþki (f= 410, %9,9), cinsel taciz (f=306, %7,4) saðlýklý cinsellik (f=272, %6,6), aldatma (f=156, %3.8), ve eþcinsellik (f=118, %2,8) takip etmekte, sonlara bakýldýðýnda ise cinsel yolla bulaþan hastalýklar (f=29, %0,7), cinsel iþlev bozukluklarý (f=12, %0,3) ve cinsel tedavi (f=3,%0,08) yer almaktadýr. Cinsellikle ilgili bilgileri yansýtabilecek temalar (cinsel tedavi, cinsel saðlýk, cinsel iþlev bozukluklarý, cinsel yolla bulaþan hastalýklar) toplamda %8 gibi çok az bir kýsmý oluþturmaktadýr. Bulgularýmýz yapýlan araþtýrmalarla benzerdir (4). Sonuç: Gazetelerde cinsel saðlýkla ilgili haberler çok az yer almaktadýr. Cinsel saðlýkla ilgili bilgiler içeren yayýnlara aðýrlýk verilmesi, toplumun doðru bir þekilde bilinçlenmesine katký saðlayabilir. 11

14 SB 5 Ýnternet Baðýmlýlýðý Ölçeði Türkçe Formunun Psikometrik Özelliklerinin Bir Grup Lise Öðrencisinde Deðerlendirilmesi Sözel Bildiriler Fatih Canan1, Ahmet Ataoðlu1, Laura Nichols2, Tuba Yýldýrým3, Önder Öztürk4, 1Düzce Üniversitesi, Týp Fakültesi, Psikiyatri AD, 2University Of NewBrunswick, Dpt. Of Psychology, CA, 3Edinburgh University, Counselling Studies, UK, 4Ege Üniversitesi, Çocuk Psikiyatrisi AD Giriþ: Aþýrý internet kullanýmý ile ilgili araþtýrmalar son yýllarda hýz kazanmýþtýr. Genel kabul görmüþ bir tanýmlamasý olmamasýna karþýn, sorunlu internet kullanýmýnýn bireyin internet kullanýmýný kontrol edememesi, olumsuz sonuçlar (sýnýfta kalma, azalmýþ üretkenlik, vs.) ve iþlevsellikte belirgin kayýp ile iliþkili olduðu bildirilmiþtir (1). Bu alanda yapýlacak araþtýrmalarda kullanýlmak üzere birçok ölçek geliþtirilmiþtir. Ýnternet Baðýmlýlýk Ölçeði (ÝBÖ), DSM-IV madde baðýmlýlýðý kriterleri ve Griffiths in (2) önerdiði 2 ek kriter baz alýnarak hazýrlanmýþ bir özbildirim ölçeðidir (3). Yöntem: ÝBÖ ileri derecede Ýngilizce bilen 2 araþtýrmacý tarafýndan Türkçe ye çevrildi ve baþka bir araþtýrýcý tarafýndan tekrar Ýngilizce ye çevrilerek iki çeviri karþýlaþtýrýldý. Gerekli izinler alýndýktan sonra ÝBÖ, 300 lise öðrencisine Beck Depresyon Envanteri (BDE) ve Boyun Eðici Davranýþlar Ölçeði (BEDÖ) ile birlikte verilerek doldurmalarý istendi. Test-retest güveniliriliðinin tespit edilmesi için ÝBÖ, 1 hafta sonra ayný öðrencilere tekrar uygulandý. Bulgular: Maddelerarasý güvenilirlik uygulamasý sonrasýnda ölçeðin 31 maddesinin 27 maddeye düþürülmesi uygun görüldü (Cronbach alfa katsayýsý: 0.94). Faktör analizi ÝBÖ nün aðýrlýklý olarak bir faktörden oluþtuðunu ortaya çýkardý. Korelasyon analizi ile BDE ve BEDÖ nün ÝBÖ ile olumlu olarak korele olduðu bulundu [sýrasýyla, r =0.49 (p < 0.001), ve r =0.34 (p < 0.001)]. Bir haftalýk test-retest korelasyonu oldukça anlamlýydý (Spearman-Brown korelasyon katsayýsý: 0.98; p < 0.001). Tartýþma: Bu sonuçlara göre ÝBÖ nün Türkçe formunun lise öðrencilerinde psikometrik özellikleri oldukça ümit vericidir. Ýlerideki çalýþmalarda baþka yaþ gruplarýnda geçerlilik ve güvenilirliliðinin tespit edilmesi uygun olacaktýr. Kaynaklar 1. Ko C, H Yen, JY, Chen CS, Chen CC, Yen CF. Psychiatric comorbidity of internet addiction in college students: an interview study. CNS Spectrums 2008; 13(2): Griffiths M. (1998). Internet addiction: Does it really exist? In: Gackenbach J, ed. Psychology and the Internet. New York: Academic Press, pp Nichols LA, Nicki RM Development of a psychometrically sound Internet addiction scale: A preliminary step. Psychol Addict Behav 2004; 18:

15 SB 6 Psikozda Stres, Baðlanma ve Bakým Vericilik: Psikoz Hastalarýnýn Oksidatif Stres Düzeyinin Anneleriyle Baðlanma Ýliþkileri ve Bakým Verici Duygu Ýfadesiyle Olan Ýliþkileri Memduha Aydýn1, M. Kemal Kuþcu1, A.Süha Yalçýn1, Bahadýr Eker1, 1Marmara Üniversitesi Hastanesi Amaç: Þizofreni hastalýðýnýn seyrine bakým vericiliðin etkisi uzun süredir araþtýrýlmaktadýr (1). Ancak bakým verici duygu ifadesi ve baðlanma stilinin hastalarýn stres düzeylerine olumsuz etkisini araþtýran kýsýtlý sayýda araþtýrma vardýr (2). Bu çalýþmada þizofreni hastalarýnýn anneleriyle olan baðlanma örüntüleri ve bakým verici duygu ifadesinin hastalarýn yaþadýklarý stresin göstergelerinden biri olan oksidatif stresle iliþkisinin araþtýrýlmasý amaçlanmýþtýr (3). Sözel Bildiriler Yöntem: Çalýþmaya, Marmara Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri polikliniðine baþvuran 20 þizofreni hastasý ve annesi ile 21 saðlýklý kontrol ve annesi alýnmýþtýr. Hastalara, Yetiþkin Baðlanma Ölçeði (YBÖ), Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeði (PANSS), Calgary Þizofrenide Depresyon Ölçeði; bakým vericilere Duygu Ýfadesi Ölçeði (DÝÖ), YBÖ ve Beck Depresyon Envanteri (BDE) uygulanmýþtýr. Kontrol grubuna YBÖ ve BDE; bakým vericilerine DÝÖ ve YBÖ uygulanmýþtýr. hastalardan ve kontrol grubundan alýnan kan ve idrar örneklerinde oksidatif stres parametreleri (antioksidanlar ve lipit peroksidasyonu) incelenmiþtir. Bulgular: Hasta grubu ve kontrol grubu arasýnda antioksidan düzeyleri açýsýndan farklýlýk görülmez iken, hasta grubunda lipit peroksidasyon düzeyleri yüksek görülmektedir. Hasta grubunun kontrol grubuna göre daha yüksek güvensiz baðlanma stil puanlarýna sahip olduklarý bulunmuþtur. Hasta grubu annelerinin kontrol grubuna göre ise yüksek duygu ifadesi olduðu görülmektedir. Lipit peroksidasyon düzeylerini güvensiz baðlanma stilleri yordamaktadýr. Sonuç: Bulgular þizofreni hastalarýnýn oksidatif stres düzeylerinin kontrollere göre daha yüksek olduðunu göstermekte ve bunun güvensiz baðlanmayla iliþkisini ortaya koymaktadýr. Þizofreni hastalarýnýn annelerinin kontrol gruba göre daha yüksek duygu ifadesinde bulunduklarý ve daha güvensiz baðlanma iliþkisi içinde olduklarý bulunmuþtur. Bu bulgular psikoterapotik ve psikofarmakolojik tedaviler için güçlü bir yönlendirme olacaktýr. Kaynaklar 1. Berksun, O.E.: 1992 Þizofreni de Aile Faktörü: Expressed Emotion Ölçek Geliþtirme Ve Uyarlama Denemesi, Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi, Yayýnlanmamýþ Uzmanlýk Tezi. 2. Berkem M., Sabuncuolu O., Baðlanma Biçemi ve Doðum Sonrasý Depresyon Belirtileri Arasýndaki Ýliþki:Türkiye den Bulgular Türk Psikiyatri Dergisi 2006; 17(4): Reddy RD, Yao JK. Free radical pathology in schizophrenia: a review. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids ;55:

16 SB 7 DEHB Olan Çocuk ve Ergenlerin Ebeveynlerinde Psikopatoloji Ve Mizaç Sermin Kesebir1, Bilge Yaþam Þair2, Eyüp Sabri Ercan3, Cahide Aydýn3, Ferhan Dereboy2, 1ADU Psikiyatri, 2Adnan Menderes Üniversitesi, Aydýn, 3Ege Üniversitesi, Ýzmir Sözel Bildiriler Amaç: Bu çalýþmanýn amacý Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu (DEHB) olan çocuk ve ergenlerin anne ve babalarýnýn psikiyatrik taný ve mizaç özellikleri yönünden incelemektir. Bu amaçla bu olgularýn ebeveynlerini, DEHB tanýsý olmayan çocuk ve ergenlerin ebeveynleri ile karþýlaþtýrdýk. Yöntem: Tanýsal görüþmelerdsm- IV eksen 1 bozukluklarý için yapýlandýrýlmýþ klinik görüþme formu Türkçe örneði, DSM-III- R eksen 1 bozukluklarý hasta olmayan kiþiler için yapýlandýrýlmýþ klinik görüþme formu Türkçe örneði ve DSM-III-R eksen II bozukluklarý için yapýlandýrýlmýþ klinik görüþme formu Türkçe örneði ile yapýlmýþtýr. Mizaç özellikleri Memphis, Pisa, Paris and San Diego Mizaç Deðerlendirme Anketi nin Türkçe formu/ MPPS-MD ile deðerlendirilmiþtir. Bulgular: Duygudurum bozukluklarý ve anksiyete bozukluklarý ile herhangi bir ikinci eksen tanýsý, DEHB tanýlý olgularýn annelerinde kontrol grubundan sýktýr (sýrasýyla p< 0.001, p= ve p< 0.001). En sýk izlenen kiþilik bozukluklarý kaçýngan, baðýmlý ve obsesif kompulsif kiþilik bozukluklarýdýr. Depresif, siklotimik ve anksiyöz mizaç puanlarý annelerde (sýrasýyla p= 0.011, p= 0.02 ve p= 0.037), sinirli mizaç puanlarý ise babalarda (p= 0.045) kontrollerden daha yüksektir bulunmuþtur. Sonuç: Birinci ve ikinci eksen tanýlarý ve bazý mizaç özellikleri DEHB tanýlý çocuk ve ergenlerin ebeveynlerinde, bu bozukluðu olmayanlarýn ebeveynlerinde olduðundan daha sýktýr. Eþik altý özellikler de DEHB etiyolojisinde ailesel psikopatoloji kadar önemli bir etkendir. 14

17 SB 8 Þizofrenide Difüzyon Tensör Görüntüleme Ýle Saptanan Sol Hemisferik Beyaz Cevher Yolak Bozukluklarý ve Ayýrýcý Tanýdaki Deðeri Hakký Muammer Karakaþ1, Aslýhan Onay2, Hale Yapýcý3, Selçuk Aslan3, Aslý Ulutürk2, E. Turgut Talý2, 1Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalý, 2Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Radyoloji AD, 3Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri AD Amaç: Þizofreni olgularýnýn görüntülenmesi kortikal hacim farklýlýklarýna iþaret etmektedir. Günümüzde nöroradyolojik çalýþmalar doðrudan biliþsel iþlevlerin gerçekleþtirildiði, aktarýldýðý ve filtrelendiði yapýlar üzerine yoðunlaþmaktadýr. Bu araþtýrmalar, þizofrenide bilgi iþleme kapasitesinin talamus gibi filtrelerin anormallikleri nedeniyle aþýldýðý, biliþsel süreçlerde merkezi rol oynayan yapýlarýn dejenere olduðu, dil becerileri ile ilgili bozukluklarýn olasýlýkla sol temporal lob anormalliklerinden kaynaklandýðýný düþündürmektedir. Bununla birlikte bu hipotezleri reddeden çalýþmalar da bulunmaktadýr. Çalýþmamýzda, difüzyon tensör görüntüleme (DTG) yöntemi ile belirtilen alanlarda konvansiyonel MRG nin çözünürlüðünün ötesindeki yolak anormallikleri araþtýrýlmýþtýr. Sözel Bildiriler Gereç ve Yöntem: Çalýþmada yaþýnda 17 kadýn ve 44 erkek þizofreni olgusu ve eþ yaþ daðýlýmnda 13 kadýn, 5 erkek normal kontrol denek kullanýlmýþtýr. Yapýsal farklýlýklarýn saptanmasýna yönelik konvansiyonel MRG ile serebral doku bütünlüðünde akson ve dentrit dansiteleri, akson çapý, miyelin kalýnlýðý, liflerin organizasyon ve oryantasyonu sonucu geliþen anormalliklerin saptanmasýna yönelik DTG verileri elde edilmiþtir. Veriler Matlab ve ExploreDTI yazýlýmlarýyla iþlenerek farklý alanlara ait fraksiyonel anizotropi (FA) deðerlerine dönüþtürülmüþtür. Hasta ve kontrol gruplarýnda, temporal loblardan, talamuslardan ve anterior singulat giruslardan ölçülen FA deðerleri baðýmsýz deðiþkenler t testi kullanýlarak istatistiksel olarak karþýlaþtýrýlmýþ ve ayýrýcý taný deðerleri ANOVA ile test edilmiþtir. Bulgular: Þizofreni olgularý ve normal deneklerin FA deðerleri sol talamus (p=0.032), sað temporal (p=0.007), sol temporal lob (p<0.0001) ve sol singulat korteks (p=0.019) için anlamlý farklýlýk göstermektedir. Sað temporal lob (p=0.42) ve sað singulat korteks (p=0.85) deðerleri açýsýndan gruplar arasýnda anlamlý farklýlýk bulunmamaktadýr. Farklýlýk bulunan alanlardaki deðerler birlikte kullanýlarak þizofreni olgularýnýn %90.5 i, normal deneklerin %81.8 i ve tüm deneklerin %86.0 ý doðru olarak sýnýflandýrýlabilmiþtir (p<0.0001) Sonuç. Çalýþmanýn bulgularý þizofrenide FA deðerlerinde düþüþ ortaya koyan çalýþmalarý desteklemekte, fonksiyonel olarak birbiriyle iliþkili çok sayýda beyin alanýnda, özellikle sol hemisferde belirgin olmak üzere, gözlenebilir hacim farklýlýklarý oluþmaksýzýn yolak yapýlarýnda bozulmalar olabileceðini ortaya koymakta, þizofreninin tanýmlanan bu beyin alanlarýndaki anormal baðlantýlarla nitelendirilebilecek bir bozukluk olduðu tarihsel varsayýmýnýn geçerliliðini koruduðunu göstermektedir. 15

18 SB 9 Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu (DEHB) Tanýsý Olan Çocuklarýn Ebeveynlerinin Nörokognitif Açýdan Ýncelenmesi Sözel Bildiriler Ozan Pazvantoðlu1, Arzu Alptekin Aker2, Koray Karabekiroðlu2, Saliha Baykal2, Iþýl Zabun2, Seher Akbaþ2, Gökhan Sarýsoy2 119 Mayýs Üniversitesi, 2OMÜ Amaç: DEHB nörokognitif bozukluklar gösterebilen ve genetik özelliði ön planda olan bir hastalýktýr(1).genel populasyondaki prevelansý %4-5 olan eriþkin DEHB(eDEHB) tanýsý,bu hastalýða sahip çocuklarýn ebeveynlerinde daha yüksek oranda görülür ve kalýtýlabilirlik oraný 0,80 dir(2,3).bu çalýþmada, çocuklarý DEHB tanýsý alan ebeveynlerin kendilerinin halen DEHB tanýsý alýp almamalarý ile nörokognitif performanslarý arasýndaki iliþkiyi ortaya koymak amaçlanmýþtýr. Yöntem: Ebeveynlere Wender-Utah derecelendirme ölçeði,mevcut semptomlar ölçeði ve eriþkin DEHB kendi bildirim ölçeði verildikten sonra taný görüþmesi yapýldý.çalýþma grubu, taný almayanlar (n=20) ve edehb tanýsý alanlar (n=11) þeklinde iki gruba ayrýldý.nöropsikolojik test bataryasý (WAIS-R,iþaretleme testi,kontrollü sözcük çaðrýþým testi,iz sürme testi,stroop TBAG testi ve sürekli performans testi) bu iki gruba ve saðlýklý kontrollere (n=19) uygulandý.verilerin analizinde; Kruskal Wallis varyans analizi ve düzeltmeli Mann Whitney U testi kullanýldý. Bulgular: Sürdürülebilen dikkati ölçen iþaretleme testinin(ýt) 4.alt testinin toplam hata puaný açýsýndan gruplar arasýnda istatistiksel olarak anlamlý fark saptanmýþ,bu farkýn da saðlýklý kontrol grubu ile edehb grubu arasýndaki farktan kaynaklandýðý bulunmuþtur. Bozucu etkiyi ölçen Stoop-5. alt test puanlarý açýsýndan gruplar arasýnda istatistiksel olarak anlamlý fark saptanmýþ,bu farkýn da saðlýklý kontrollerle diðer her iki grup arasýndaki farktan kaynaklandýðý bulunmuþtur. Sonuç:Bozucu etkinin hem taný alan ve hem de almayan ebeveynlerde, sürdürülen dikkatin ise sadece taný alan ebeveynlerde etkilendiði bulunmuþtur.bu da sýrasýyla frontal ve sað parietal hemisfer disfonksiyonuyla iliþkili olabilir. Bozucu etkinin sadece taný alanlarda deðil genetik açýdan yüklü tüm ebeveynlerde kötü performasla iliþkili olmasý, bu alt testdeki bozukluðun edehb açýsýndan bir endofenotip adayý olabileceði yönünde yorumlanabilir. KAYNAKLAR: 1-Doyle AE,Faraone VS,Seidman LJ et.al.are endophenotypes based on measures of executive functions useful for molecular genetic studies of ADHD?Journal of Child Psychology and Psychiatry 2005;46: Kessler RC.The prevalence and correlates of adult ADHD in the USA:Result from the national comorbidity survey replication(ncs- R).Abstract presented at the APA,2004,Hawaii. 3-Faraone VS,Perlis RH,Doyle AE et. al.molecular Genetics of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Biol Psychiatry2005;57:

19 SB 10 Türk Multipl Skleroz (MS) Olgularýnda Somatoform Yakýnmalar: MS Tipi, Fiziksel Özürlük ve Hastalýk Sürecinin Etkisi? Emel Koçer1, Abdulkadir Koçer2, Mehmet Yaman3, Fatih Canan4, Þeyma Özdem2, Ülkü Türk Börü5, 1Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, 2DÜ Týp Fakültesi Nöroloji AD, 3Afyon Kocatepe Üniv. Týp Fak. Nöroloji AD, 4DÜ Týp Fakültesi Psikiyatri AD, 5Dr. Lütfi Kýrdar Kartal Eðitim Hastanesi Nöroloji Amaç: Somatoform dissosiyasyon ölçeði hastalýktan baðýmsýz olarak tanýyý þikayetlere baðlý olarak ortaya koyar (1). MS hastalarýnda lezyonlarla izah edilemeyen çok sayýda psikosomatik þikayetlerle karþýlaþýlabilir. Bu çalýþmada MS in tedavi edilebilir somatik yakýnmalarýnýn MS tipi, fiziksel özürlülük veya hastalýk süreci ile iliþkisi araþtýrýldý. Sözel Bildiriler Yöntem: Takipte olan 44 MS hastasý somatoform disossiyasyon ölçeði (SDÖ) ve Beck depresyon ölçeði ile deðerlendirildi. Yaþ ve cinsiyet açýsýndan benzer 24 saðlýklý kontrole ait somatoform bozukluk ölçeði ve Beck depresyon ölçekleri sonuçlarýyla karþýlaþtýrýldý. MS tipi, fiziksel özürlülük ve hastalýk süreci ile somatoform þikayetler arasýndaki iliþkiler araþtýrýldý. Bulgular: SDÖ skoru ortalamasý MS hastalarýnda 27.23±5.64 ve kontrol hastalarýnda 23.92±6.01 olarak bulundu (p=0.003). MS tipi, hastalýk süreci ve fiziksel özürlülük ile somatik yakýnmalar arasýnda isattsitiksel olarak anlamlýlýk ifade edecek bir iliþki bulunmadý. Sosoyodemografik deðiþkenlerden yalnýzca eðitim düzeyi ile somatik yakýnmalar arasýndaki iliþki araþtýrýldýðýnda lise ve üstü eðitim alan olgularda somatik yakýnmalarýn daha fazla olmasý dikkat çekiciydi (p=0.004). Depresyon varlýðý ile somatik yakýnmalar arasýndaki iliþki de istatsitiksel olarak anlamlý bulundu (p=0.008). Tartýþma ve sonuç: MS tipi, fiziksel özürlülük veya hastalýk sürecinden daha çok eðitim düzeyi ve depresyon varlýðý somatik yakýnmalarý etkileyen faktörler olarak bulundu (2,3). Özellikle eðitim düzeyi yüksek MS hastalarýnýn takibinde ve depresyon saptanan MS olgularýnýn takibinde somatik yakýnmalarýn sorgulanmasý ve tedavisi yaþam kalitesini olumlu etkileyecektir. Kaynaklar: 1. Nijenhuis ER, Spinhoven P, Van Dyck R, Van Der Hart O, Vanderlinden J. The development and psychometric characteristics of the Somatoform Dissociation Questionnaire (SDQ-20). 199;184: Thomas PW, Thomas S, Hillier C, Galvin K, Baker R. Psychological interventions for multiple sclerosis. Cochrane Database Syst Rev. 2006;25:CD Vleugels L, Pfennings L, Pouwer F, Cohen L, Ketelaer P, Polman C, Lankhorst G, van der Ploeg H.Psychological functioning in primary progressive versus secondary progressive multiple sclerosis. Br J Med Psychol Mar;71 ( Pt 1):

20 SB 11 Antidepresanla Tedavi Edilen Eþikaltý ve Eþiküstü Depresif Durumlar Kürþat Altýnbaþ1, Sinan Gülöksüz2, Serap Oflaz2, E. Timuçin Oral2, 1BRSSHH, 2BRSHH Sözel Bildiriler Amaç: Ýkiuçlu bozukluk hastalarý yaþamlarýnýn yaklaþýk üçte bir süresinde depresif belirtiler yaþamasýna karþýn; depresif belirtilerin tedavisinde halen yeterince güvenilir ve etkin seçenekler bulunmamaktadýr. Öte yandan iki uçlu ve tek uçlu depresyonun birbirlerinden farklý olduðu görüþüne karþýn; tek uçlu depresyondan ödünç alýnan tedavi seçeneklerinin baþýnda gelen antidepresanlar(ad) günümüzde iki uçlu depresyon tedavisinde oldukça sýk reçetelenmektedir(1). Klinisyenler zaman zaman depresif belirtilerle baþetmek için hastalýk dönemleri dýþýnda eþik altý(ea) depresif belirtilerin tedavisinde de AD ý tercih etmektedirler. Buradan yola çýkarak biz de eþik üstü(eü) ve EA belirtilerin tedavisi için yalnýzca AD reçetelenen durumlarý gözden geçirmeyi amaçladýk. Yöntem: Bakýrköy Ruh Saðlýðý ve Sinir Hastalýklarý Hastanesi Raþit Tahsin Duygudurum Merkezi nde ikiuçlu bozukluk tanýsýyla takip edilmekte olan 784 hastanýn geriye dönük klinik kayýtlarý incelenmiþ, EA ve EÜ depresif belirtilerin tedavisinde yalnýzca ADlarýn tercih edildiði 68 hastanýn 78 dönemine iliþkin belirtileri kaydedilmiþtir. Klinik belirtiler yapýlandýrýlmýþ özgün bir veri formundan(2) ve hastane kayýtlarýndan elde edilmiþtir. Depresif belirtilerle iliþkili klinik özellikler SPSS 16 versiyonuna girilerek tanýmlayýcý istatistikle deðerlendirillmiþtir. Sonuçlar: 784 hastanýn toplam 263 depresif dönemi içerisinden yalnýzca AD baþlanan 55 depresif dönem ve 23 EA durum deðerlendirildi. 263 depresif dönemin %20,9 unun(n=55 ) tedavisinde yalnýzca ADlarýn tercih edildiði gözlendi. Depresif belirtiler nedeniyle AD tercih edildiði durumlarda (55 depresif ve 23 EA depresif belirtili dönem) önceki manik kayma oraný %33,3 saptandý. Depresif belirtili EA ve EÜ durumlarýn %6,4 ünde AD tedavi manik kayma nedeniyle sonlandýrýlmýþtý. 21 EA durum sýrasýnda duygudurum dengeleyici (DDD) kullanýlmaktayken %42,8 inde(n=9) DDD kan düzeyi bakýlmaksýzýn AD tedavi baþlanmýþtý. Tartýþma: EÜ depresif belirtilerin tedavisinde Ýki uçlu bozukluk tedavi kýlavuzlarý duygudurum dengeleyicilerin önemini vurgulamakta ve kan düzeyi takiplerinin yapýlmasýný önermektedir(3). Buradan hareketle, EA depresif durumlarýn tedavisinde de DDD kan düzeylerinin takibi önemliyken; klinisyenlerin, hiç de azýmsanmayacak oranda, DDD düzeyi ölçmeksizin AD baþladýðý gözlenmiþtir. 18

DEPRESYON SAĞALTIM KILAVUZU KAYNAK KİTABI. Editörler. Olcay Yazıcı E. Timuçin Oral Simavi Vahip. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları

DEPRESYON SAĞALTIM KILAVUZU KAYNAK KİTABI. Editörler. Olcay Yazıcı E. Timuçin Oral Simavi Vahip. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları DEPRESYON SAĞALTIM KILAVUZU KAYNAK KİTABI Editörler Olcay Yazıcı E. Timuçin Oral Simavi Vahip Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları Olcay Yazıcı E. Timuçin Oral Simavi Vahip Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları

Detaylı

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Tanýsý Alan Çocuklarýn Ebeveynlerinde Kiþilik Bozukluklarý

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Tanýsý Alan Çocuklarýn Ebeveynlerinde Kiþilik Bozukluklarý ARAÞTIRMA Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Tanýsý Alan Çocuklarýn Ebeveynlerinde Kiþilik Bozukluklarý Oya Güçlü 1, Murat Erkýran 1 1 Uz. Dr., Bakýrköy Ruh Saðlýðý ve Sinir Hastalýklarý Eðitim ve

Detaylı

DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný

DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný ARAÞTIRMA DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný Hüner Aydýn 1, Rasim Somer Diler 2, Ebru Yurdagül 1, Þükrü Uðuz 3, Gülþah Þeydaoðlu 4 1 Dr., 3 Yrd.Doç.Dr., 4 Uz.Dr., Çukurova Üniversitesi Týp

Detaylı

Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri

Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri ARAÞTIRMA Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri Selçuk Aslan 1, Esra Yancar Demir 2 1 Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri

Detaylı

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 2008 2009 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK SİLAHLI ÇATIŞMA İLE İLİŞKİLİ TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNDA DİĞER BİYOLOJİK TEDAVİ SEÇENEKLERİ Dr. Cemil ÇELİK Sunumun hedefleri Silahlı

Detaylı

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER Major Depresyon, Davraným Bozukluðu ve Madde Kullaným Bozukluðu olan Ergenlerde Fluoksetin ve Biliþsel Davranýþcý Terapinin Karþýlaþtýrýldýðý Randomize Kontrollü Çalýþma Riggs

Detaylı

SÖ 1 Antipsikotik Tedavi Uygulanan Þizofreni Hastalarýnda Prolaktin Düzeyleri ve Cinsel Ýþlevlerin Cinsiyetlere Göre Karþýlaþtýrýlmasý Basri Doðu 1, Ahmet Kocabýyýk 1, Fahri Karson 1, Yavuz Altunkaynak

Detaylı

Van Ýl Merkezi Lise Son Sýnýf Öðrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk Yaygýnlýðý

Van Ýl Merkezi Lise Son Sýnýf Öðrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk Yaygýnlýðý ARAÞTIRMA Van Ýl Merkezi Lise Son Sýnýf Öðrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk Yaygýnlýðý Prevalance of Obsessive-Compulsive Disorder in High School Students in Van, Turkey Yavuz Selvi 1, Lütfullah

Detaylı

Bipolar bozuklukta bilişsel işlevler. Deniz Ceylan 22. KES Psikiyatride Güncel Oturumu Nisan 2017

Bipolar bozuklukta bilişsel işlevler. Deniz Ceylan 22. KES Psikiyatride Güncel Oturumu Nisan 2017 Bipolar bozuklukta bilişsel işlevler Deniz Ceylan 22. KES Psikiyatride Güncel Oturumu Nisan 2017 AÇIKLAMA 2012-2017 Araştırmacı: yok Danışman: yok Konuşmacı: yok Olgu 60 yaşında kadın, evli, 2 çocuğu var,

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 23: 1 (3): 15-2 ARAÞTIRMA Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Remzi Kutaniþ, Ömer A. Özer, Buket T. Eryonucu Yüzüncü

Detaylı

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır.

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Lohusalık döneminde ruhsal hastalıklar: risk etkenleri ve klinik gidiş Doç.Dr. Leyla Gülseren 25 Eylül 2013 49. Ulusal

Detaylı

0 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Romatolojik Sorunu Olan Hastalarda Yaþam Kalitesi ve Bazý Semptomlarla Ýliþkisi Quality Of Life Patients With Rheumatologic Problems And Its Correlates With Some Symptoms Arþ.Gör. Seda

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozukluðun Belirti Daðýlýmýnýn ve Komorbiditesinin Çocuk ve Ergenler ile Eriþkinler Arasýnda Karþýlaþtýrýlmasý

Obsesif Kompulsif Bozukluðun Belirti Daðýlýmýnýn ve Komorbiditesinin Çocuk ve Ergenler ile Eriþkinler Arasýnda Karþýlaþtýrýlmasý Obsesif Kompulsif Bozukluðun Belirti Daðýlýmýnýn ve Komorbiditesinin Çocuk ve Ergenler ile Eriþkinler Arasýnda Karþýlaþtýrýlmasý Tümer TÜRKBAY*, Ali DORUK**, Hakan ERMAN***, Teoman SÖHMEN**** ÖZET Bu çalýþmanýn

Detaylı

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Dr. SiğnemÖZTEKİN, Psikolog Duygu KUZU, Dr. Güneş CAN, Prof. Dr. AyşenESEN DANACI Giriş: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu,

Detaylı

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER Kistik Fibrozisli Çocuk ve Ergenlerde Psikopatoloji ve Tedavi Uyumu White T, Miller J, Smith GL ve ark. (2008) Adherence and psychopathology in children and adolescents with cystic

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Birsen CEYHUN*, Ömer OÐUZTÜRK**, Ayþe Gülsen CEYHUN*** ÖZET Alkol ve diðer maddelerin kötü kullanýmý ülkemizde yaygýn bir sosyal sorun haline

Detaylı

Sýnav Kaygýsý ve Ýliþkili Psikiyatrik Belirtiler

Sýnav Kaygýsý ve Ýliþkili Psikiyatrik Belirtiler ARAÞTIRMA Sýnav Kaygýsý ve Ýliþkili Psikiyatrik Belirtiler Test Anxiety and Related Psychiatric Symptoms Önder Kavakcý 1, Ayþegül Selcen Güler 2, Selma Çetinkaya 3 1 Yrd.Doç.Dr., Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

Alkol/Madde Baðýmlýlarýnda Özkýyým Giriþimi Öyküsünün Klinik Belirtilerle Ýliþkisi

Alkol/Madde Baðýmlýlarýnda Özkýyým Giriþimi Öyküsünün Klinik Belirtilerle Ýliþkisi Alkol/Madde Baðýmlýlarýnda Özkýyým Giriþimi Öyküsünün Klinik Belirtilerle Ýliþkisi E. Cüneyt EVREN*, Sacide ÜSTÜNSOY*, Suat CAN*, Cengiz BAÞOÐLU**, Duran ÇAKMAK*** ÖZET Bu çalýþmada yatarak tedavi gören

Detaylı

SB 1 Duygudurum Bozukluðu Eþtanýsýnýn Sosyal Anksiyete Bozukluðu Üzerine Klinik Etkisi Ahmet Koyuncu1, Ýlker Özyýldýrým2 Batý Bahat Hastanesi Psikiyatri Birimi1,Medicana International Psikiyatri Birimi2

Detaylı

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý Investigation of Death Anxiety Among Depressive Patients Nilgün Öngider 1, Suna Özýþýk Eyüpoðlu 2 1 Psk.Dr., P.S. Yaþam Özel Aile

Detaylı

SB 1 Duygudurum Bozukluðu Eþtanýsýnýn Sosyal Anksiyete Bozukluðu Üzerine Klinik Etkisi Ahmet Koyuncu1, Ýlker Özyýldýrým2 Batý Bahat Hastanesi Psikiyatri Birimi1,Medicana International Psikiyatri Birimi2

Detaylı

Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi

Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi ARAÞTIRMA Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi The Efficacy of Psychoeducation as an Adjuvant Therapy in Generalized Anxiety Disorder Havva

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Psikiyatri Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Erken ve Geç Baþlangýçlý Erkek Alkol Baðýmlýlarýnda Sosyodemografik, Klinik ve Psikopatolojik Özelliklerin Karþýlaþtýrýlmasý

Erken ve Geç Baþlangýçlý Erkek Alkol Baðýmlýlarýnda Sosyodemografik, Klinik ve Psikopatolojik Özelliklerin Karþýlaþtýrýlmasý Erken ve Geç Baþlangýçlý Erkek Alkol Baðýmlýlarýnda Sosyodemografik, Klinik ve Psikopatolojik Özelliklerin Karþýlaþtýrýlmasý Ahmet ÝNCE*, Zuhal DOÐRUER*, M. Hakan TÜRKÇAPAR** ÖZET Alkol baðýmlýlýðýnýn

Detaylı

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi ARAÞTIRMA 1 Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi Fahriye Oflaz, Huriye Varol GATA Hemþirelik Yüksek Okulu 06010 Etlik-Ankara Özet Amaç: Bu çalýþmanýn amacý

Detaylı

Anksiyete Bozukluðu ve Depresyonun Tanýsal Ýliþkileri

Anksiyete Bozukluðu ve Depresyonun Tanýsal Ýliþkileri Anksiyete Bozukluðu ve Depresyonun Tanýsal Ýliþkileri Hakan Türkçapar Doç. Dr., SSK Ankara Eðitim Hastanesi Psikiyatri Kliniði, Ankara Anksiyete bozukluklarýyla depresyonun belirtileri arasýnda belirgin

Detaylı

Serhat Tunç 1, Yelda Yenilmez Bilgin 2, Kürşat Altınbaş 3, Hamit Serdar Başbuğ 4 1

Serhat Tunç 1, Yelda Yenilmez Bilgin 2, Kürşat Altınbaş 3, Hamit Serdar Başbuğ 4 1 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, (TPD, 2017) 3-7 Ekim 2017 Bursa, Türkiye SS: 0167 5 Ekim, 2017 18.00 Özkıyım girişimi öyküsü olan ve olmayan bipolar bozukluk olgularının mizaç ve klinik özelliklerinin

Detaylı

Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Hatice GÜZ*, Nesrin DÝLBAZ** ÖZET Bu çalýþmada sosyal kaygý ve panik bozukluðu olan

Detaylı

OKB DE KOMORBİDİTENİN VARLIĞI TEDAVİYİ NASIL ETKİLER? Dr.Abdulkadir Tabo

OKB DE KOMORBİDİTENİN VARLIĞI TEDAVİYİ NASIL ETKİLER? Dr.Abdulkadir Tabo OKB DE KOMORBİDİTENİN VARLIĞI TEDAVİYİ NASIL ETKİLER? Dr.Abdulkadir Tabo OKB DE KOMORBİDİTE Komorbiditenin değerlendirilmesi klinisyen için çok önemli. Komorbid durumların varlığı hastalığın klinik seyrini,

Detaylı

Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme

Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme ARAÞTIRMA Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme Sexual Dysfunction in Schizophrenia: A Cross-Sectional Evaluation Soner Çakmak 1, Gonca Karakuþ 2, Yunus Emre Evlice 3 1 Uz.Dr.,

Detaylı

Madde Baðýmlýlýðý Olan Hastalarýn Ebeveynlerinde Öfke Düzeyi: Öfkenin, Depresyon ve Anksiyete Düzeyi ile Ýliþkisi

Madde Baðýmlýlýðý Olan Hastalarýn Ebeveynlerinde Öfke Düzeyi: Öfkenin, Depresyon ve Anksiyete Düzeyi ile Ýliþkisi Madde Baðýmlýlýðý Olan Hastalarýn Ebeveynlerinde Öfke Düzeyi: Öfkenin, Depresyon ve Anksiyete Düzeyi ile Ýliþkisi The Aggression Level of the Parents of Patients with Substance Use Disorder: The Relationship

Detaylı

Bir Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Geç Baþlangýçlý Þizofreni Hastalarýnýn Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri

Bir Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Geç Baþlangýçlý Þizofreni Hastalarýnýn Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri ARAÞTIRMA Bir Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Geç Baþlangýçlý Þizofreni Hastalarýnýn Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri The Clinical and Sociodemographic Features of Late Onset Schizophrenia

Detaylı

Yetişkin Psikopatolojisi. Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR

Yetişkin Psikopatolojisi. Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR Yetişkin Psikopatolojisi Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR Yetişkin psikopatolojisi içerik: Sınıflandırma sistemleri Duygudurum bozuklukları Anksiyete bozuklukları

Detaylı

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi ARAÞTIRMA Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi Yalçýn M. Yarpuz 1, Ümit Aydoðan 2, Oktay Sarý 1, Aydoðan Aydoðdu 3, Gökhan Üçkaya 4,

Detaylı

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý The Comparison of Psychiatric Disorders,

Detaylı

Agorofobisi Olmayan Panik Bozukluk Hastalarýnda Eþlik Eden Sosyal Fobik Semptomlarýn ve Sosyodemografik Deðiþkenlerin Ýncelenmesi

Agorofobisi Olmayan Panik Bozukluk Hastalarýnda Eþlik Eden Sosyal Fobik Semptomlarýn ve Sosyodemografik Deðiþkenlerin Ýncelenmesi ARAÞTIRMA Agorofobisi Olmayan Panik Bozukluk Hastalarýnda Eþlik Eden Sosyal Fobik Semptomlarýn ve Sosyodemografik Deðiþkenlerin Ýncelenmesi The Examination of the Social Anxiety Symptoms and Sociodemographic

Detaylı

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz****

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz**** Ýstanbul'da Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Kadýnlarýn Genel Saðlýk Anketine Göre Ruhsal Durumlarýnýn Deðerlendirilmesi Assessment of the Psychological Status of Women Who Applied to a Primary Care Unit in

Detaylı

Duchenne Muskuler Distrofili Çocuklarýn Aile Ýþlevlerinin ve Annelerinde Depresyon ve Kaygý Düzeylerinin Araþtýrýlmasý

Duchenne Muskuler Distrofili Çocuklarýn Aile Ýþlevlerinin ve Annelerinde Depresyon ve Kaygý Düzeylerinin Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Duchenne Muskuler Distrofili Çocuklarýn Aile Ýþlevlerinin ve Annelerinde Depresyon ve Kaygý Düzeylerinin Araþtýrýlmasý Burcu Çakaloz 1, Semra Kurul 2 1 Uz. Dr., Pamukkale Üniversitesi Týp Fakültesi

Detaylı

2006 cilt 15 sayý 10 179

2006 cilt 15 sayý 10 179 Ankara'da Bir Lisenin 9 ve 10. Sýnýf Öðrencilerinin Kiþisel Hijyen Konusunda Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination of the Behaviours of Ninth and Tenth Grade High School Students About Personal Hygiene

Detaylı

Yataklý Tedavi Hizmeti Sunan Psikiyatri Kliniklerinde Ektanýlar

Yataklý Tedavi Hizmeti Sunan Psikiyatri Kliniklerinde Ektanýlar ARAÞTIRMA Yataklý Tedavi Hizmeti Sunan Psikiyatri Kliniklerinde Ektanýlar Common Medical Problems in Inpatient Psychiatric Care Clinics Çaðatay Karþýdað 1, Umut Mert Aksoy 1, Gökþen Yüksel 1, Nihat Alpay

Detaylı

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Dr. Sema Ýlhan Akalýn* Dr. Can Cimili**, Dr. Esma Kuzhan*** Giriþ: Depresyon birinci basamakta en yaygýn görülen ruh saðlýðý sorunudur, çok azýnýn ikinci

Detaylı

29 Fizik Tedavi Alan Hastalarýn Yaþam Kalitesinin Deðerlendirilmesi Assessment For Quality Of Life Of Patients Receiving Physical Therapy 1 Yrd.Doç. Dr.Birsen ALTAY 2 Yrd.Doç. Dr. H.Demet GÖNENER 1 Hemþ.

Detaylı

Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri

Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri ARAÞTIRMA Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Sociodemographic and Clinical Characteristics of Patients in The Kahta State Hospital Psychiatry

Detaylı

Þizofreni Tanýlý Hastalarýn Çocuklarýnda Dikkat, Bellek ve Yürütücü Ýþlevler

Þizofreni Tanýlý Hastalarýn Çocuklarýnda Dikkat, Bellek ve Yürütücü Ýþlevler ARAÞTIRMA Þizofreni Tanýlý Hastalarýn Çocuklarýnda Dikkat, Bellek ve Yürütücü Ýþlevler Þahika Gülen Þiþmanlar 1, Ayþen Coþkun 2, Belma Aðaoðlu 2, Sennur Zaimoðlu 3, Iþýk Karakaya 4, Cavit Iþýk Yavuz 5

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Tablo 3 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý Adý Türü Adý Türü ADANA Adana Numune

Detaylı

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları)

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) Şermin Yalın Sapmaz Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı

Detaylı

Batman'da Çocuk Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirti ve Taný Daðýlýmlarý

Batman'da Çocuk Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirti ve Taný Daðýlýmlarý ARAÞTIRMA Batman'da Çocuk Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirti ve Taný Daðýlýmlarý Symptoms and Diagnosies of Patients Referring to A Child and Adolescent Psychiatry Outpatient Clinic

Detaylı

Akne Vulgaris ve Psikopatoloji Ýliþkisini Aydýnlatmaya Yönelik Bir Çalýþma

Akne Vulgaris ve Psikopatoloji Ýliþkisini Aydýnlatmaya Yönelik Bir Çalýþma ARAÞTIRMA Akne Vulgaris ve Psikopatoloji Ýliþkisini Aydýnlatmaya Yönelik Bir Çalýþma Orhan Murat Koçak 1, Gökçe Silsüpür 2, Canan Görpelioðlu 3, Emel Erdal 4 1 Uz.Dr., Kýrýkkale Üniversitesi Týp Fakültesi

Detaylı

YAYIN ATIF/ATIFLAR YAZAR/YAZARLAR. Sayf alar 99-104 7(1) 12(2 ) 281-286 131-135 7(2) 54-55 3(3) 277-282

YAYIN ATIF/ATIFLAR YAZAR/YAZARLAR. Sayf alar 99-104 7(1) 12(2 ) 281-286 131-135 7(2) 54-55 3(3) 277-282 YAYIN ATIF/ATIFLAR YAZAR/YAZARLAR Sıra No YAYIN ADI DERGİ DERGİ KATEGORİS İ (SI/SI- E/SSI/ SSI- E/DİĞER ULUSALAR ARASI/ ULUSAL HAKEMLİ/ DİĞER ULUSAL ULAK BİM GRUB U Yıl Sayı Sayf alar 00 00 00 00 006 00

Detaylı

Trikotilomanide Klinik Özellikler

Trikotilomanide Klinik Özellikler Trikotilomanide Klinik Özellikler Vehbi KESER*, Raþit TÜKEL**, Nuray KARALI***, Celal ÇALIKUÞU***, Tuba ÖZPULAT OLGUN**** ÖZET Bu çalýþmada, 19 trikotilomani hastasýnda, demografik ve fenomenolojik özellikler,

Detaylı

GÜÇLER VE GÜÇLÜKLER ANKETÝ'NÝN (GGA) TÜRKÇE UYARLAMASININ PSÝKOMETRÝK ÖZELLÝKLERÝ

GÜÇLER VE GÜÇLÜKLER ANKETÝ'NÝN (GGA) TÜRKÇE UYARLAMASININ PSÝKOMETRÝK ÖZELLÝKLERÝ GÜÇLER VE GÜÇLÜKLER ANKETÝ'NÝN (GGA) TÜRKÇE UYARLAMASININ PSÝKOMETRÝK ÖZELLÝKLERÝ Taner GÜVENÝR*, Aylin ÖZBEK*, Burak BAYKARA*, Haluk ARKAR**, Birsen ÞENTÜRK***,Seçil ÝNCEKAÞ*** ÖZET Amaç: Güçler ve Güçlükler

Detaylı

Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks

Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks Sosyal Anksiyete Bozukluðu: Taný, Epidemiyoloji, Etiyoloji, Klinik ve Ayýrýcý Taný Doç. Dr. Nesrin DÝLBAZ* Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks ve Gelder tarafýndan tanýmlanmasýna karþýn ayrý

Detaylı

Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Þizofreni Hastalarýnýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri

Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Þizofreni Hastalarýnýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri ARAÞTIRMA Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Þizofreni Hastalarýnýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Sociodemographic and Clinical Characteristics of inpatients with Schizophrenia in Psychiatry

Detaylı

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ* İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 25 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:25-30 PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

Detaylı

Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi

Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi The Analysis of the General Psychological Conditions of Nurses Dr. Serpil Yýlmaz*, Rabia Hacýhasanoðlu**, Zeynep Çiçek** Öz Hemþirelik, insanlarla iliþkiye

Detaylı

Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným

Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Þizofreni: Klinik Özellikler Doç. Dr. Selahattin ÞENOL* Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným alanlarýnda bozulmayla seyreden ciddi bir ruhsal hastalýktýr. Ýlk

Detaylı

Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma

Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma ARAÞTIRMA Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma Hüseyin Güleç 1, Ayhan Yavuz 2, Murat Topbaþ 3, Ýsmail

Detaylı

1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ

1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ 1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ Burhanettin Kaya 1, Mine Kaya 2 1 Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, 2 Uz.Dr., Ankara Halk Saðlýðý Müdürlüðü,

Detaylı

Konversiyon Bozukluðunda Aleksitiminin Depresyon ve Anksiyeteye Etkisi #

Konversiyon Bozukluðunda Aleksitiminin Depresyon ve Anksiyeteye Etkisi # Konversiyon Bozukluðunda Aleksitiminin Depresyon ve Anksiyeteye Etkisi # Feryal ÇAM ÇELÝKEL*, Ömer SAATÇÝOÐLU** ÖZET * Yrd. Doç. Dr., Gaziosmanpaþa Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý,

Detaylı

Obsesif Kompulsif Kiþilik Bozukluðu Olan ve Olmayan Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarýnda Klinik Özelliklerin Karþýlaþtýrýlmasý

Obsesif Kompulsif Kiþilik Bozukluðu Olan ve Olmayan Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarýnda Klinik Özelliklerin Karþýlaþtýrýlmasý Obsesif Kompulsif Kiþilik Bozukluðu Olan ve Olmayan Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarýnda Klinik Özelliklerin Karþýlaþtýrýlmasý Nuray TÜRKSOY*, Raþit TÜKEL**, Özay ÖZDEMÝR*** ÖZET Bu çalýþmada, obsesif

Detaylı

Psikofarmakolojik Tedavilerin Bilişsel İşlevler Üzerinde Etkisi

Psikofarmakolojik Tedavilerin Bilişsel İşlevler Üzerinde Etkisi Psikofarmakolojik Tedavilerin Bilişsel İşlevler Üzerinde Etkisi Yavuz Ayhan, Ayşe Elif Anıl Yağcıoğlu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Araştırmacı Danışman Konuşmacı

Detaylı

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 31-35 ARAÞTIRMA Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Uz. Dr. Ayfer Gözü Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMÝ PSÝKÝYATRÝK SORUNLARI ÝLE EBEVEYN DEPRESYONU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝ: CÝNSÝYETÝN ROLÜ

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMÝ PSÝKÝYATRÝK SORUNLARI ÝLE EBEVEYN DEPRESYONU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝ: CÝNSÝYETÝN ROLÜ ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMÝ PSÝKÝYATRÝK SORUNLARI ÝLE EBEVEYN DEPRESYONU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝ: CÝNSÝYETÝN ROLÜ Koray KARABEKÝROÐLU*, Ayþe RODOPMAN ARMAN**, Meral BERKEM*** ÖZET Amaç: 43 aylýktan daha küçük çocuklardaki

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI STAJ DÖNEMİNDE EĞİTİM VE ÖĞRETİMDEN SORUMLU ÖĞRETİM ÜYELERİ:

Detaylı

EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Kriz Dergisi 2(1): 235-240 EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Erol ÖZMEN, M.Murat DEMET, İlkin İÇELLİ, Gürsel

Detaylı

Gençlerdeki Somatorform Bozukluklarda Kaygý Düzeyi, Annenin Baðlanma Biçimi ve Aile Ýþlevselliði

Gençlerdeki Somatorform Bozukluklarda Kaygý Düzeyi, Annenin Baðlanma Biçimi ve Aile Ýþlevselliði ARAÞTIRMA Gençlerdeki Somatorform Bozukluklarda Kaygý Düzeyi, Annenin Baðlanma Biçimi ve Aile Ýþlevselliði Anxiety Level, Maternal Attachment Style and Family Functioning in Adolescents' Somatoform Disorders

Detaylı

Prof.Dr. İBRAHİM FERHAN DEREBOY

Prof.Dr. İBRAHİM FERHAN DEREBOY Prof.Dr. İBRAHİM FERHAN DEREBOY Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1975-1982 Lisans Hacettepe Üniversitesi Tıp Pr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh 1985-1990

Detaylı

Psikiyatrik Bozukluklara Baðlý Engellilik Hali; Üniversite Hastanesi Deneyimi. Disabilites Due to Psychiatric Disorders: Sample Of University Hospital

Psikiyatrik Bozukluklara Baðlý Engellilik Hali; Üniversite Hastanesi Deneyimi. Disabilites Due to Psychiatric Disorders: Sample Of University Hospital ARAÞTIRMA Psikiyatrik Bozukluklara Baðlý Engellilik Hali; Üniversite Hastanesi Deneyimi Disabilites Due to Psychiatric Disorders: Sample Of University Hospital Eda Aslan 1, Nadya Þimþek 2 1 Yard. Doç.

Detaylı

Huzurevindeki Yaþlýlarda Depresyon Sýklýðý ve Ýliþkili Risk Etmenleri

Huzurevindeki Yaþlýlarda Depresyon Sýklýðý ve Ýliþkili Risk Etmenleri ARAÞTIRMA Huzurevindeki Yaþlýlarda Depresyon Sýklýðý ve Ýliþkili Risk Etmenleri Gülfizar Sözeri Varma 1, Nalan Kalkan Oðuzhanoðlu 2, Tarkan Amuk 3, Figen Ateþçi 2 1 Uz.Dr., 2 Prof.Dr., 4 Doç.Dr., Pamukkale

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Madde Bağımlılığı Olan Hastaların Ebeveynlerinde Psikiyatrik Hastalıklar. Yard. Doç.Dr. Suat Ekinci

Madde Bağımlılığı Olan Hastaların Ebeveynlerinde Psikiyatrik Hastalıklar. Yard. Doç.Dr. Suat Ekinci Madde Bağımlılığı Olan Hastaların Ebeveynlerinde Psikiyatrik Hastalıklar Yard. Doç.Dr. Suat Ekinci Sunum Özeti Neden Ebeveynlerde Psikiyatrik Hastalıklar? Madde Bağımlılığı olan Hastaların Ebeveynlerinde

Detaylı

Bir Anadolu Þehrinde Psikiyatri Kliniðine Baþvuran Hastalarýn Hastalýk Açýklama ve Çare Arama Davranýþlarý

Bir Anadolu Þehrinde Psikiyatri Kliniðine Baþvuran Hastalarýn Hastalýk Açýklama ve Çare Arama Davranýþlarý ARAÞTIRMA Bir Anadolu Þehrinde Psikiyatri Kliniðine Baþvuran Hastalarýn Hastalýk Açýklama ve Çare Arama Davranýþlarý Patients' Who Admitted to Psychiatry Clinic in a Anatolian City Explanation Models for

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

ARAÞTIRMA RESEARCH ARTICLE Acil Servisine Baþvuran Zehirlenme Olgularýnýn Deðerlendirilmesi Dr. Gürkan Genç, Dr. Avni Saraç, Dr. Ülker Ertan Dr. Sami Ulus Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Hastanesi, ANKARA

Detaylı

Bir Eðitim Hastanesinde Psikiyatri Konsültasyon Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi

Bir Eðitim Hastanesinde Psikiyatri Konsültasyon Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA Bir Eðitim Hastanesinde Psikiyatri Konsültasyon Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi An Evalution of Psychiatric Consultation Services in a Training Hospital Ayþe Köroðlu 1, Fatmagül Helvacý Çelik

Detaylı

PB 1 Alkol Baðýmlýlýðý Olan Hastalarda Leptin, Grelin ve Prolaktin Düzeylerinin Deðerlendirilmesi Uður Zeren Trakya Üniversitesi Týp Fakültesi Alkol baðýmlýlýðý, bireyin beden ve ruh saðlýðýný, aile yaþamýný,

Detaylı

Dicle Üniversitesi Öðrencilerinde Madde Kullanýmýný Belirleyen Risk Faktörleri

Dicle Üniversitesi Öðrencilerinde Madde Kullanýmýný Belirleyen Risk Faktörleri ARAÞTIRMA Dicle Üniversitesi Öðrencilerinde Madde Kullanýmýný Belirleyen Risk Faktörleri Murat Yalçýn 1, Altan Eþsizoðlu 2, Hasan Akkoç 3, Aziz Yaþan 4, Faruk Gürgen 5 1 Dr., 4 Yrd.Doç.Dr., 5 Prof.Dr.,

Detaylı

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Ret - Vit 2003; 11 : 159-163 159 Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Soner Sezgin 1, Hakký Birinci 2, Asuman Birinci 3, Ýhsan Öge 4, Dilek Erkan 2, ÖZET Amaç: Bu çalýþmada yaþa baðlý makula

Detaylı

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðunda Beyin Kan Akýmý ve Elektriksel Beyin Aktivasyonunun Deðerlendirilmesi

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðunda Beyin Kan Akýmý ve Elektriksel Beyin Aktivasyonunun Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðunda Beyin Kan Akýmý ve Elektriksel Beyin Aktivasyonunun Deðerlendirilmesi Özlem Yýdýz Öç 1, Belma Aðaoðlu 2, Fatma Berk 3, Sezer Komsuoðlu 4, Ayþen Coþkun

Detaylı

Akut ve Geçici Psikotik Bozukluk Ýzleminde Taný Stabilitesi: Bir Ön Çalýþma

Akut ve Geçici Psikotik Bozukluk Ýzleminde Taný Stabilitesi: Bir Ön Çalýþma ARAÞTIRMA Akut ve Geçici Psikotik Bozukluk Ýzleminde Taný Stabilitesi: Bir Ön Çalýþma Diagnostic Stability in the Follow-up of Acute and Transient Psychotic Disorder: A Preliminary Study Nur Öztürk 1,

Detaylı

ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI RUHSAL DEĞERLENDİRME FORMU. Temel Yakınmalar. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi

ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI RUHSAL DEĞERLENDİRME FORMU. Temel Yakınmalar. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI RUHSAL DEĞERLENDİRME FORMU Çocuğun Adı- Soyadı: Cinsiyeti: TC Kimlik No: Görüşmecinin Adı- Soyadı:

Detaylı

Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya

Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya Þizofrenide Prodromal Belirtiler Prof. Dr. Ýsmet KIRPINAR* Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya da yazýlarýn çoðu; þizofreninin heterojen bir sendrom olduðunu, bu hastalýk için hiçbir patognomonik

Detaylı

Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri

Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri Lityum psikiyatri 1950 1980lerde lityum bazı antikonvülzanlara benzer etki Ayrı ayrı ve yineleyen nöbetler şeklinde ortaya çıkan manik depresyon ve epilepsi Böylece

Detaylı

Aurasýz migren ile epizodik gerilim tipi baþaðrýsý: Psikiyatrik morbidite ve ayýrt edici diðer özelliklerin araþtýrýlmasý

Aurasýz migren ile epizodik gerilim tipi baþaðrýsý: Psikiyatrik morbidite ve ayýrt edici diðer özelliklerin araþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2005: 3 (1): 22-26 ARAÞTIRMA Aurasýz migren ile epizodik gerilim tipi baþaðrýsý: Psikiyatrik morbidite ve ayýrt edici diðer özelliklerin araþtýrýlmasý Melek Zeynep Saygýn 1, Esat

Detaylı

İnfertil çiftlerde bağlanma ve mizaç özellikleri tedavi başarısını etkiler mi? Stresin aracı rolü

İnfertil çiftlerde bağlanma ve mizaç özellikleri tedavi başarısını etkiler mi? Stresin aracı rolü İnfertil çiftlerde bağlanma ve mizaç özellikleri tedavi başarısını etkiler mi? Stresin aracı rolü Dr. Fatma Fariha Cengiz, Dr. Gülhan Cengiz, Dr. Sermin Kesebir Erenköy RSHEAH, İstanbul 29 Mayıs Hastanesi,

Detaylı

Majör Depresyon ve Anksiyete Bozukluðunun Birlikte Görüldüðü Durumlarýn Klinik Özellikleri: Karþýlaþtýrmalý Bir Çalýþma *

Majör Depresyon ve Anksiyete Bozukluðunun Birlikte Görüldüðü Durumlarýn Klinik Özellikleri: Karþýlaþtýrmalý Bir Çalýþma * ARAÞTIRMA Majör Depresyon ve Anksiyete Bozukluðunun Birlikte Görüldüðü Durumlarýn Klinik Özellikleri: Karþýlaþtýrmalý Bir Çalýþma * Clinical Features of Patients with both Major Depression and Anxiety

Detaylı

Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri

Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri Sociodemographic and diagnostic characteristics of patients treated with chemotheraphy Gamze Gököz Doðu,

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD.

Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD. Obezitede Anksiyete Bozuklukları ve Depresyon Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD. Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: Sanofi Danışman: Teva, BMS Konuşmacı: Lundbeck Obezite giderek artan bir toplum sağlığı

Detaylı

Madde Kullanýmý Nedeni Ýle Yatarak Tedavi Görenlerde Ýntihar Giriþimi Öyküsü

Madde Kullanýmý Nedeni Ýle Yatarak Tedavi Görenlerde Ýntihar Giriþimi Öyküsü Madde Kullanýmý Nedeni Ýle Yatarak Tedavi Görenlerde Ýntihar Giriþimi Öyküsü Cüneyt EVREN*, Bilge EVREN**, Kültegin ÖGEL***, Duran ÇAKMAK*** ÖZET Literatürdeki çalýþmalar, baðýmlýlarýn genel popülasyona

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem V Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Staj Eğitim Programı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem V Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Staj Eğitim Programı 20172018 Eğitim Yılı Dönem V Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Dönem Koordinatörü: Doç. Dr. Coşkun SILAN Koordinatör Yardımcısı: Yrd. Doç.

Detaylı

Sivas Numune Hastanesi Acil Servisine Baþvuran Ýntihar Giriþimlerinin Deðerlendirilmesi

Sivas Numune Hastanesi Acil Servisine Baþvuran Ýntihar Giriþimlerinin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA Sivas Numune Hastanesi Acil Servisine Baþvuran Ýntihar Giriþimlerinin Deðerlendirilmesi Evaluation of Suicide Attempts Referring to Sivas Numune Hospital Emergency Department Etem Erdal Erþan

Detaylı

Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi

Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Reports) Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi The Relation Between Anxiety

Detaylı

PSİKOZ İÇİN RİSK GRUBUNDA OLAN HASTALARDA OBSESİF KOMPULSİF VE DEPRESİF BELİRTİLERİN KLİNİK DEĞİŞKENLER VE BİLİŞSEL İŞLEVLERLE İLİŞKİSİ

PSİKOZ İÇİN RİSK GRUBUNDA OLAN HASTALARDA OBSESİF KOMPULSİF VE DEPRESİF BELİRTİLERİN KLİNİK DEĞİŞKENLER VE BİLİŞSEL İŞLEVLERLE İLİŞKİSİ PSİKOZ İÇİN RİSK GRUBUNDA OLAN HASTALARDA OBSESİF KOMPULSİF VE DEPRESİF BELİRTİLERİN KLİNİK DEĞİŞKENLER VE BİLİŞSEL İŞLEVLERLE İLİŞKİSİ Ahmet Zihni SOYATA Selin AKIŞIK Damla İNHANLI Alp ÜÇOK İ.T.F. Psikiyatri

Detaylı

Dissosiyatif Kimlik Bozukluðu: Taný ve Nozolojik Sorunlar

Dissosiyatif Kimlik Bozukluðu: Taný ve Nozolojik Sorunlar Dissosiyatif Kimlik Bozukluðu: Taný ve Nozolojik Sorunlar Vedat ÞAR* ÖZET Dissosiyatif kimlik bozukluðu dissosiyatif bozukluklarýn en aðýr ve kronik olanýdýr. Bir zamanlar sanýldýðýnýn aksine, DSM-IV taný

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM III PROGRAMI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM III PROGRAMI T.C. HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELİ II: NEOPLAZİ VE HEMATOPOETİK SİSTEM DERS KURULU PROGRAMI (19 Eylül 2016-14 Ekim 2016) (4 Hafta) Yardımcıları Teorik Pratik TOPLAM AKTS 24 8 32 22 22 İç Hastalıkları

Detaylı

Psikiyatri Polikliniðine Baþvuran Bir Grup Yaþlýda Huzurevi ya da Aile ile Kalmanýn Depresyon ve Anksiyete Düzeyine Etkisi

Psikiyatri Polikliniðine Baþvuran Bir Grup Yaþlýda Huzurevi ya da Aile ile Kalmanýn Depresyon ve Anksiyete Düzeyine Etkisi ARAÞTIRMA Psikiyatri Polikliniðine Baþvuran Bir Grup Yaþlýda Huzurevi ya da Aile ile Kalmanýn Depresyon ve Anksiyete Düzeyine Etkisi The Effect of Living with Family or Staying at Nursing Home on Depression

Detaylı