Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN."

Transkript

1 Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN ISSN Ocak 2014 Sal Fiyat 25 Kr adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan BELDE Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi BELDE Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz BELDE, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin BELDE sine ulafl yor Haberiniz, reklam n z, duyurunuz, davetiniz hayalinizdeki yerlere, kiflilere gitsin mi? Siyaset dünyam z son dönemde öylesine gerildi ki, gerginlik sadece siyasetle kalmad hem kamusal hem de sivil toplum alanlar na yay ld. MAZRUF Bir ucundan Baflbakan di er ucundan Hocaefendi nin tuttu u ipin gevfletilmesi gerekiyordu. Öyle de oldu ve Hocaefendi nin en yüksek makam için kaleme ald bir mektupla normalleflti ortam. Zarfa de il, mazrufa bak lmas n öneren sözün önemi bir kez daha anlafl ld böylece. Türkiye iflsizlikte G-7 ile yar flacak Türkiye'de bu y l yüzde 9,4 ile Fransa ve talya'dan daha az iflsizlik öngörülüyor. IMF: 2014 y l nda Fransa'da yüzde 11,1 ve talya'da yüzde 12,4 oran nda iflsizlik olacak. spanya, Yunanistan, K br s, Portekiz, Slovakya, rlanda ve Slovenya'da Türkiye'den yüksek iflsizlik oran bekleniyor. RAD KAL GAZETES BOfiUNA YAZMAMIfi Bu rahatlaman n önemli aktörleri vard elbette. Bunlar aras nda ad geçenlerden biri de Gazetemizin mtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya idi. Radikal Gazetesindeki de erlendirmede ad flöyle zikredildi: Bu isimler hem Cumhurbaflkan ve Baflbakan ile hem de camia ile diyalog kanallar olan Zaman Gazetesi eski Sahibi Alaaddin Kaya ve Star Gazetesi Yazar Fehmi Koru. Fethullah Gülen ile görüflen Kaya ve Koru, AK Parti taraf n n ortam n sakinleflmesi olarak özetlenebilecek mesaj n iletti. Türkiye'nin Orta Vadeli Program'da (OVP) 2014 y l iflsizlik oran hedefi 9,4 olurken, Cumhuriyet'in 100'üncü y l 2023'te ise iflsizlik oran yüzde 5 olarak hedefleniyor. Küresel kriz sonras nda sadece az geliflmifl ülkelerin de il, sanayileflmifl ülkelerin de önemli sorunu haline gelen iflsizlik, IMF tahminlerine göre 2014 y l nda Fransa'da yüzde 11,1, talya'da ise yüzde 12,4 oran nda olacak. flsizli in ekonomik ve toplumsal etkilerini azaltmak için bu oran mümkün oldu unca düflürmek isteyen ülkeler, ekonomik programlar nda da iflsizlik hedefleri belirliyor. ABD'nin hedefi iflsizlik oran n 6,5 seviyesine düflürmek olurken, 2014 y - l nda bu oran n 7,3 olarak gerçekleflmesi bekleniyor. HABER 12. SAYFADA GÜMRÜKLERDE göz açt r lm yor 11 ayda 1 milyar liran n üzerinde de erde kaçak yakaland Gümrüklerde bu y l ocak-kas m döneminde 130 milyon lira de erinde kaçak akaryak t, 27 milyon lira de erinde kaçak tütün ve tütün mamulü ile alkollü içki ele geçirildi. Bu dönemde 242 milyon lira de erinde araç, 142 milyon lira de erinde uyuflturucuya el kondu. HABER 7. SAYFADA ALAEDD N KAYA DA BULUNDU Ve mektubu getirip Cumhurbaflkan Abdullah Gül e teslim eden isim; Star Gazetesi yazar Fehmi Koru. Koru, Fethullah Gülen Hocaefendi ile görüflmesini anlat rken, görüflmede Alaeddin Kaya n n da bulundu unu Fehmi Koru nun a z ndan Bir Mektubun ilginç öyküsü Televizyon kanal nda anlatt klar 13. SAYFADA Yazd! Di er 44 gazeteciyle birlikte Dolmabahçe deki salonda oturmufl dört saatlik toplant maratonunun bitmesini beklerken, Baflbakan Tayyip Erdo an n sondan bir önceki soruya verdi i cevapla sars ld m. Sars nt yla birlikte akl mdan ilk geçen, giriflteki düflünce oldu. Al sana, gündemin merkezine oturma cezas... Fehmi Koru nun Mektubun hikâyesi... bafll kl yaz s 12. SAYFADA

2 27 Ocak 2014 Sal Meltem EK Z PEK N - Yeni y l n ilk gününde baflkent Pekin'de gösteri yapan Anadolu Atefli Çinlileri coflturdu. Çin turnesi kapsam nda ülkenin bat bölgelerindeki gösterilerinin ard ndan baflkent Pekin'e gelen Anadolu Atefli, Çin parlamentosu ve devlet saray olan Büyük Halk Salonu'nda gösteri yapt. Bu salon, Çin'in tarihi kongresinin yap ld ve konuk devlet liderlerinin a rland salon olarak da biliniyor. Çinliler, Anadolu Atefli'ne büyük Anadolu Atefli Çin i yakt ilgi gösterdi. Gösterinin ard ndan grup dakikalarca ayakta alk flland ve seyirciler taraf ndan geri ça r ld. Grubun bafl dansç lar ndan Can Ocak AA'ya, Çin'e sekizinci kez geldiklerini belirterek, ilk gösterilerini 2002'de ayn sahnede yapt klar n lginin her geçen gün artt n ifade eden Ocak, bu durumun Türkiye ve kendi adlar na gurur verici oldu unu kaydetti. Ocak, bir bölümünü tamamlad klar bu turnede 12 flehirde 17 gösteri sahneleyeceklerini belirtti. Çin'e senelerdir turneler yapan grup, geçen y l ülkenin geleneksel yeni y l nda ulusal kanal CCTV'deki gala program nda sahne alm flt. Çin'in bahar bayram gecesi yay mlanan program, 800 milyon kifliyle en çok izlenen program olmufl, Anadolu Atefli ülke genelinde büyük flöhrete kavuflmufltu. (AA) S NEM: GÖREV M Z TEHL KE S NEMA: KUTSAL SAVAfiÇILAR Orijinal Ad : Mission: Impossible 2 Yönetmen : John Woo Oyuncular : Tom Cruise, Dougray Scott, Thandie Newton Yap m : 2000 Tür : Aksiyon Mission: Impossible 2 10 ödül ve 17 adayl olan bir film IMF Ajan Ethan Hunt, genetik olarak yarat lm fl Chimera ad ndaki bir virüsü ele geçirmek ve yok etmekle görevlendirilir. Ancak virüsün peflindeki tek kiflinin kendisi olmamas n n yaratt dezavantajlar görevini neredeyse imkans z k lmaktad r. Tür : AKS YON/ MACERA Yönetmen : PING HE Orijinal smi : WARRIORS OF HEAVEN AND EARTH Yap m: 2003 Oyuncular : WEN JIANG, KIICHI NAKAI, XUEQI WANG Li, önceden Tang Hanedan Savaflç s ve k l ç ustas d r. Devrimcilere karfl daha fazla vahflet uygulamay reddeden Li, ölümle cezaland r l r. Hapisten kaçar ve sürekli bir kaçak hayat yaflamaya bafllar. Çin in bat bölgelerindeki Tang Hanedanl döneminde geçen, Buda n n kutal kemi ini tafl yan bir karavan n etraf nda dönen, k l ç oyunlar yla dolu bir aksiyon. Sizin için seçtiklerimiz The Big Bang Theory"nin Penny'si dünya evine girdi ANKARA - Tüm dünyada izlenme rekorlar k lan "The Big Bang Theory" dizisinin ünlü oyuncusu Kaley Cuoco, dünya evine girdi. Menajeri, 28 yafl ndaki aktris ile 26 yafl ndaki tenis oyuncusu niflanl s Ryan Sweeting'in 31 Aral k'ta Los Angeles'taki bir çiftlikte evlendi ini aç klad. Cuoco da foto raf paylafl m sitesi Instagram'da, ünlü modac Vera Wang'in imzas n tafl yan pembe gelinli i ile bir resmini yay nlad. Ortak arkadafllar sayesinde tan flan ve üç ayl k birlikteli in ard ndan 25 Eylül'de niflanlanan çift, ilk kez 2013 Emmy ödül töreni s ras nda birlikte kameralar önüne ç km flt. Chuck Lorre'un yap mc l n üstlendi ini ve 2007 y l ndan bu yana izlenme rekorlar k ran "The Big Bang Theory", dört üstün zekal arkadafl n öyküsünü anlat yor. Cuoco, sosyal hayatta son derece beceriksiz dehalar n sar fl n kap komflular Penny'i canland r yor. Dizi, 2009 y l nda Televizyon Elefltirmenleri Derne i taraf ndan en iyi komedi dizisi seçilmiflti. Cuoco ise Penny karakteri ile geçen y l Televizyon Elefltirmenleri'nin komedi dal nda En yi Yard mc Kad n Oyuncu ödülüne lay k görülmüfltü. (AA)

3 Pursaklar da sinema salonu aç ld HABER MERKEZ Pursaklar Belediyesi Tevfik leri Pazar Alan ve Kültür Merkezi nde bulunan cep sinemas hizmete bafllad. Yüzlerce genç, sineman n keyfini yaflad. Pursaklar halk n en güzel ve en sa l kl pazar alan na kavuflturan belediye, burada geçler için cep sinemas açt. 13 bin metrekare alan üzerine infla edilen Tevfik leri Pazar Alan ve Kültür Merkezi birçok hizmeti bünyesinde bulunduruyor. Esnaf n yüzünü güldüren pazar alan n n yan s ra kültür merkezi de halka hizmet ediyor. Tevfik leri Pazar Alan ve Kültür Merkezi al fl lagelen pazarlardan farkl olarak tasarland. Kapal Pazar olma özelli i tafl - yan bu projede Erdemli Gençlik Kulübü, cep sinemas, fitness salonlar, derslikler, kafeteryalar, dede torun evi, sa l k oca, 3 7 Ocak 2014 Sal dükkânlar ve kapal otopark bulunuyor. çerisinde cep sinemas bulunan Kültür Merkezi nde ö renciler belirlenen günlerde ücretsiz sinema izlemeye bafllad. Gençleri sinema ve tiyatro ile buluflturan Pursaklar Belediyesi, bu tür hizmetlere devam ediyor. TAKV M Hicri y l: 1435 ( 25 Rebiu l - Evvel ) ANKARA STANBUL msak Günefl Ö le kindi Akflam Yats Gözde K fi N fientepe Teleferi i Mart ta aç l yor HABER MERKEZ - Ankara Büyükflehir Belediyesi, fientepe yi Yenimahalle merkeze ba layacak teleferik projesinin ilk etab n h zl bir flekilde sürdürüyor. Teleferi in ilk etab n n yerel seçimlerden önce fientepelilerin hizmetine sunulaca n kaydeden Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Teleferi imizin aç l fl n inflallah Mart ay nda yapaca z. Kabinler sürekli çal flaca için de hemflehrilerimizin rahat rahat merkeze inmesi için ücretsiz olmas na karar verdik dedi. Yeni metrolar için gün sayan Baflkent te, ard ard na yap m na bafllanan ve hizmete aç lan yeni yollar ile trafik rahatlat l p, yeni nesil do algazl çevreci otobüsler ile toplu tafl mada ilkler yaflan rken, kent içi ulafl m konforunu art racak yepyeni bir proje daha h zla yol al yor. Türkiye nin toplu tafl ma amaçl ilk teleferi i Antenler Bölgesi ile Yenimahalle Metro dura aras nda ad m ad m yükseliyor. Yenimahalle fientepe teleferik hatt n n 2 etaptan olufltu unu, seçimden önce 3 istasyonlu ilk etab n hizmete aç laca n kaydeden Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, tek istasyonlu ikinci etab n ise yaz sezonunda tamamlanaca n bildirdi. Projenin ilk etab n n 10 adet direk üzerinde yol ald n ifade eden Baflkan Gökçek, projenin son durumu hakk nda flu bilgileri verdi: stasyonlar m z n kaba inflaat bitti, boyas, dekorasyonu, yürüyen merdiven montaj ve çat s yap lacak. Direk montajlar m z, yol kenarlar nda trafi i engellemeyecek flekilde konumland r ld. Bunun için dünyada ilk defa özel direk imalat yap ld. lk etaptaki en yüksek direk 50 metre yüksekli inde monte edildi. Kabinlerin ve halatlar n imalat bitirildi. Projenin 3 istasyonlu ilk etab n n yüzde 85 i tamamland diyebiliriz. stasyon düzenlemeleri ve halatlar n montaj ndan sonra teleferi imizin ilk etab seçimlerden önce iflletmeye al nacak. fientepeliler, ilkbaharla birlikte yeni, h zl, ücretsiz ve konforlu bir ulafl m imkan na kavuflmufl olacak. Teleferik projesindeki yerli üretimine de dikkat çeken Baflkan Gökçek, direklerin Polatl da üretildi ini, Türkiye de teleferik yap m ndaki yerli pay n n ilk defa yüzde 50 seviyesine ç kar ld n vurgulad. Kabinlerin yüksek güvenlikli bir malzemeden imal edildi ine dikkat çeken Baflkan Gökçek, Kabinler, kamera sistemleri ve mini ekranlarla donat ld. Ayr ca dünyada çok az uygulanan koltuk s tma sistemi de kabinlerde mevcuttur dedi. Baflkan Gökçek, kent içi ulafl mda ilk kez kullan lacak teleferik hatt yla ilgili flunlar söyledi: lk istasyon Yenimahalle metro istasyonu olacak ve fientepe merkezine kadar ulafl m havadan sa lanacak. Teleferik kabinler sürekli çal flaca için ücretsiz olacak. 4 durak boyunca 106 kabinin ayn anda hareket edece i teleferik sistemi saatte tek yönde 2 bin 400 kifli tafl yacak ve 3 bin 257 metre uzunlu unda olacak. Her kabin 15 saniyede bir istasyona girecek. Otobüsle veya özel araçlarla dakika süren yolculuk süresi teleferikle 13.5 dakikaya inecek. 11 dakikal k metro süresi buna ilave edilince flu anda 55 dakikay bulan K z lay-fientepe aras yolculuk yaklafl k 25 dakikada tamamlanacak. Teleferi in en çevreci ve en güvenli ulafl m olmas gibi nedenlerle cazip bir ulafl m yöntemi oldu unu söyleyen Baflkan Gökçek, teleferik ile metro ve otobüs karfl laflt rmas da yapt. Otobüs giderleriyle karfl laflt r ld nda teleferi in yüzde 75 daha ekonomik oldu unu kaydeden Baflkan Gökçek, seferlerin ayn flartlarda yaklafl k 175 otobüsün trafi e ç kmas ile denk düfltü ünü ifade etti. Mevcut hatta e imin ortalama yüzde 6 olmas ve yer yer yüzde 20 lere ç kmas nedeniyle metro yap m n n mümkün olmad n da vurgulayan Baflkan Gökçek, ayr ca 267 metre metro fiyat na 3 bin 257 metre teleferik hatt döflendi ine dikkat çekti. Baflkan Gökçek, flunlar söyledi: K saca Yenimahalle-fientepe teleferik yap m için ideal bir hat. Yenimahalle metro istasyonu ile fientepe merkezini ba layacak olan teleferik sistemi metrodan ç kanlar n beklemeden k sa sürede fientepe ye ulaflmalar n sa layacak. Ankara da metro ile senkronize çal flacak olan sistem trafi in rahatlamas na yard mc olacak ve yollara ek yük bindirmeyecek. Engelli, yafll, çocuk ve her kesim taraf ndan rahatl kla kullan lacak. Valilik 2013 y l faaliyetlerini aç klad HABER MERKEZ - Ankara Valisi Alâaddin Yüksel'in, 2013 y l genel ifl yürütümü ve faaliyetleri kapsam nda Valilik Makam nda 2185 kifli ile görüflme yapt ; bunlar n 1017 Vatandafl, 591 Sivil Toplum Kuruluflu Temsilcisi, 111 Belediye Baflkan ile Muhtar ve l Genel Meclis Üyesi, 295 Kamu Kurum ve Kurulufllar Yöneticileri, 59 Mesleki Teflekküller Temsilcileri ile 112 Yabanc Ülkeler Büyükelçileri ve di er yabanc Misyon Temsilcileri oldu u aç kland. Ankara Valili i taraf ndan yap lan yaz l aç klamada 2013 y l n n önemli olaylar de erlendirilerek 17 fiubat 2013 tarihinde gerçekleflen Uluslararas Fuar ve Kongre Merkezi Proje sözleflmesinin imzalanmas ile 8 Ocak 2013 tarihinde Uluslararas Ankara Kongre ve Ziyaretçi Bürosunun kurulmas, 30 A ustos 2013 tarihinde Ankara Bulvar n n aç lmas ile 6 Eylül 2013 tarihinde yap m na bafllanan ODTÜ yol inflaat, 16 May s 2013 tarihinde 2. El Oto Galerilerinin flehir d fl na tafl nmas nda son y llar n en somut ad m olan Akyurt lçesi Otonomi Oto Galeri Sitesi temelinin at lmas, Ankara linde yayg n a açland rma yap larak 7 milyon fidan dikilmesi ve Ankara ihracat nda son 10 y l n rekoru k r larak 7.2 Milyar dolar üzerinde gerçekleflmesi 2013 y l nda Ankara da önemle de erlendirilmesi gereken geliflmeler oldu u kaydedildi. Ankara Valili i 2013 y l genel de erlendirmelerine devamla 1 fiubat 2013 tarihinde ABD Büyükelçili inde patlama, 6 Mart 2013 tarihinde meydana gelen Alt nda Yunus Emre Çarfl s yang - n, 1 Haziran 2013 tarihinde bafllayan Gezi Olaylar, 19 Mart 2013 tarihinde Ak Parti ve Adalet Bakanl ile 20 Eylül 2013 tarihinde EGM ve Polis Evine yap lan roketatarl sald r olaylar n n da Ankara da 2013 y l n n de erlendirilmesi gereken önemli olaylar oldu u belirtildi. De erlendirmede Vali Yüksel in flu çal flmalar da s raland : Muhtelif konulara iliflkin olarak (Kaymakamlar toplant s, l Emniyet-Asayifl Toplant s, l Koordinasyon Kurulu Toplant s, Meslek Odalar ve Sivil Toplum Kurulufllar ile toplant ) 115 toplant ya kat larak baflkanl k yapt, Kamu hizmetlerinin etkili, verimli ve süratli yürütülmesine esas olmak üzere 46 Kamu Kurum ve Kuruluflunda denetlemelerde bulundu u ile yat r m ve çal flmalara iliflkin brifing ald, Kamu ve özel kurulufllar ile sivil toplum kurulufllar taraf ndan düzenlenen çeflitli nitelikteki 67 kültür etkinli i ile resmi tören ve aç l fllara kat ld, Ankara ili mülki hudutlar dâhilinde ilçe, belde ve köylerde mahalli sorunlar n ve ihtiyaçlar n belirlenmesi ile çözüm yollar na yönelik 37 denetleme ve inceleme gezileri gerçeklefltirdi i, Esenbo a Havaliman nda 83 yabanc Cumhurbaflkan, Baflbakan ve devlet erkân n n karfl lama ve u urlama merasimlerinde bulundu u, 48 Halk Gününde 4581 vatandafl ile görüflme yap lm fl, vatandafllar m z taraf ndan 3071 say l Dilekçe Hakk n n Kullan lmas na Dair Kanun kapsam nda 2905 baflvuru yap lm fl, 4982 say l Bilgi Edinme Kanunu kapsam nda B MER taraf ndan da adet baflvuruya ifllem yap lm fl ve baflvurulara iliflkin çözüm yollar aranm fl, 221 adet bas n bülteni, bas n duyurusu ve bas n aç klamas yap lm flt r.

4 4 7 Ocak 2014 Sal YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN Akbabalar için do aya et b rak ld I DIR - I d r'da a r k fl flartlar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan akbabalar için do aya sakatat b rak l yor. Orman ve Su flleri fiube Müdürlü ü ekipleri, olumsuz hava koflullar ndan etkilenen akbabalar için Ermenistan-Türkiye s n r mevkisindeki Tuzluca ilçe çöplü üne sakatat ve et parçalar b rakt. Orman ve Su iflleri fiube Müdürü Mete Türko lu, bölgede son günlerde etkisini art ran so uk havan n en çok yaban hayat olumsuz yönde etkiledi ini belirtti. Akbabalar n, Tuzluca çöplü üne sürekli u rad n, yemleme çal flmas n bu mevkide yapt klar n ifade eden Türko lu, "Biz müdürlük olarak do al yaflam için seferber oluyoruz. Ekiplerimiz sürekli olarak do al yaflam için yemleme çal flmas yap yor. Bu çal flmalar m z k fl mevsimi boyunca devam ettirece iz" dedi. Ermenistan ve Türkiye s n r noktas nda yemleme çal flmas yapt klar n da anlatan Türko lu, flunlar kaydetti: "Akbabalar bu bölgede oldukça yo un görülürler. Bizim ilçe halk ndan iste imiz ilçede telef olan hayvanlar buraya getirmeleridir. Bu çal flma yap l rsa akbabalar için fayda sa lar. Bu hayvanlar lefllerini k sa sürede ortadan kald rd klar için biz bu hayvanlara 'do an n çöpçüleri' diyoruz. Türkiye'de yaban hayat azald için bu hayvanlar n do al besinleri azald. Bu hayvanlar genelde lefl yerler. K fl mevsimi oldu u için bu hayvanlar n bak ma ihtiyaçlar oldu unu düflünüyorum. Bundan dolay so uk hava ve k fl boyunca akbabalar için do aya et b rakaca z. Sadece akbabalar de il bütün yaban hayvanlar için yemleme çal flmas yap yoruz." (AA) MALATYA - NA M BOfiKUT - Orman ve Su flleri Bakanl 15. Bölge Müdürü Ayhan Deligöz, AA muhabirine yapt aç klamada, sorumluluk alanlar nda Malatya'n n yan s ra Ad yaman, Batman, Diyarbak r, Elaz, Gaziantep, Kahramanmarafl, Kilis, Mardin, Siirt, Sivas, fianl urfa, fi rnak ve Tunceli'nin bulundu unu Özellikle son y llarda yaban hayat n n öneminin daha da iyi kavranmaya baflland n vurgulayan Deligöz, "Sivil toplum örgütleri son y llarda daha da güçlü hale gelmifl. Onlarla hem konunun takipçisi olunmufl hem de üniversitelerimizle yaban hayat noktas nda çok ileri düzeyde aflama katedilmifltir. Biz de yaban hayvanlar n n ve yaban hayat n n tan t lmas noktas nda, ISSN BELDE TÜRK YE N N GAZETES Y l: 44 7 Ocak 2014 Sal Say : Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Ad na Alaeddin KAYA Genel Yay n Müdürü Emin ERENER Genel Yay n Yönetmeni Cüneyt KAYA Yaz flleri Müdürü Yi it Y T Polis - Adliye: Gözde K fi N, Magazin: Meltem EK Z Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sa l k: Burcu KER M, Kültür-Sanat: Aylin DEM RHAN, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Yücel TANOL nternet Editörü: Duygu UÇAR dari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Ulus/ANKARA Tel: (0312) GÜNLÜK S YAS GAZETE Genel Yay n Koordinatörü Zübeyir KAYA Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet TEKEfi stihbarat fiefi fienol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri brahim ARKLAN - Yasemin AYDO DU Spor Muhabiri Hakk Murat SÖBÜTAY Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ stanbul Temsilcili i Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez BELDE Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir Do u nun ilk Yaban Hayat Tan t m Merkezi yap l yor 15. Bölge Müdürlü ümüzün merkezinde 230 metrekare bir alan ay rd k. Buray Yaban Hayat Tan t m Merkezi olarak düzenliyoruz" diye konufltu. Merkez binas n n infla çal flmalar n n sürdü ünü belirten Deligöz, Yaban Hayat Tan t m Merkezi ile özellikle çocuklar n yaban hayvanlar n tan mas noktas nda ellerinden gelen gayreti göstereceklerini Do u Anadolu ve Güneydo u Anadolu bölgesinde Yaban Hayat Tan t m Merkezi bulunmad n aktaran Deligöz, "Kuraca- m z Yaban Hayat Tan t m Merkezi, Türkiye'nin en önemli tan t m merkezlerinden biri olacak. Merkezi yaln zca Malatya'daki de il, komflu illerden çocuklar n da yaban hayvanlar n tan mas için, büyüdükleri zaman daha bilinçli hale gelmeleri için planlad k. Buray ayn zamanda müze fleklinde de kullanabilece iz" ifadelerini kulland. Merkezde, yaban hayat denince akla gelen bütün numuneleri sergileyeceklerini belirten Deligöz, " çinde ne olabilir? Bakt m z zaman, ay, tilki, vaflak olabilir. Temin edebildi imiz bütün yaban hayvanlar n burada sergileyece iz. Tabii bizim burada sergileyece imiz hayvanlar veya tahnitler do ada art k hayatiyetini kaybetmifl, usulsüz avlanmadan olsun veya kendi do al flartlar nedeniyle hayat n kaybetmifl yaban hayvanlar n n tahniti yap lmaktad r. Baflka türlü tahnit yap lmas söz konusu de ildir" diye konufltu. (AA) Hurda minibüste yaln z yafl yor ZONGULDAK - Zonguldak'ta 25 y ld r kalacak yeri olmad için sokaklarda yaflayan 58 yafl ndaki smail Salman, bir y ld r hurda minibüste yaflam mücadelesi veriyor. Dilaver Mahallesi'ndeki hurda minibüste bar nan Salman, gazetecilere yapt aç klamada, babas n n y llar önce yaflam n yitirdi ini ve 6 kardefli oldu unu Anne ve babas n n hep kavga etti ini, kardeflleri taraf ndan hor görüldü ünü anlatan Salman, "Ailemin bu davran fllar nedeniyle ifle giremedim ve okuyamad m. Vatani görevimi yapt ktan sonra ailemin yan na gitmedim. Arkadafllar mla kalmaya bafllad m. Bir süre sonra onlar n da yan nda duramay nca yaklafl k 25 y ld r sokaklarda yaflamaya bafllad m. Bu süre zarf nda banklarda ve buldu um bofl kulübelerde yatt m. Son bir y ld r Dilaver Mahallesi'nde maden oca na ait hurda minibüsün içinde kal yorum. Arac n sahibi önümüzdeki aylarda minibüsü sataca n Minibüs sat l rsa bafl m n çaresine bakaca- m" diye konufltu. Çevredekilerin yard mlar yla geçindi ini belirten Salman, flunlar kaydetti: "Bar nd m minibüste k fl mevsiminde zor durumda kal yorum. Evim bildi im bu bar na a bazen fareler giriyor. Geceleri uyumaya korkuyorum. Burada hiçbir can güvenli im yok. Bana yard m edilmesini istiyorum. Kendime ait küçük bir evim olsun istiyorum. Minibüste yaflamak çok zor. Bazen çevrede bulunan maden ocaklar ndaki iflçiler yard m ediyor. Tuvalet ve banyo ihtiyac m maden ocaklar na ait dufllarda yap yorum. Is nma ihtiyac m battaniyeyle karfl l yorum. Eflyam yok ve burada yemek yapam yorum. Yetkililerden fazla bir fley istemiyorum. Devletimizden s cak bir yuva istiyorum."(aa) Do u ve Güneydo u Anadolu bölgelerinin ilk Yaban Hayat Tan t m Merkezi, Malatya'da kuruluyor. ARA- SIRA Nurullah AYDIN DEMOKRAS TÜRK YE DE VAR MI? Demokrasilerde; ayr cal kl kifli, s n f, zümre yoktur. Kanun önünde herkes eflittir. Demokrasilerde; hukuk devletinde; suç iflleyen milletvekilinin dokunulmazl yoktur. Dokunulmazl k kürsü dokunulmazl d r. Yani sadece meclis kürsüsündeki konuflmalar ndan dokunulmazd r. Kay p trilyon davalar san cumhurbaflkan de il memur bile olamaz. H rs zl k, terör örgüt üyeli i, kalpazanl k, rüflvet, zimmet, görevi kötüye kullanma gibi suçlardan yarg lananlara dokunulmazl k, ça dafl demokratik sistemlerde sözkonusu de ildir. Siyasetçi, sand kta halka hesap verir düflüncesi, sadece Türkiye ye özgü yaklafl md r. Demokrasilerde; cumhurbaflkan da, baflbakan da, bakan da milletvekili de yarg lan r. Economist dergisinin Dünyada Demokrasi ndeksi bafll kl yapt araflt rmaya göre 167 ülke, yönetildikleri siyasi rejim dikkate al narak dört gruba ayr lm fl: 1) Tam demokrasiler... 2) Kusurlu demokrasiler... 3) Hibrit- Karma rejimler... 4) Otoriter rejimler... Türkiye; demokrasi s ralamas nda iki y l öncesine göre iki basamak gerileyerek 167 ülke aras nda 89'uncu olabilmifl. 89'uncu s raya inen ileri demokrasi, Nikaragua'ya denk. Nikaragua, Tanzanya, Filistin, Uganda, Sierra Leone, Pakistan, Haiti gibi ülkelerle birlikte, Hibrit- Karma rejimler grubunda yer bulabilmifl! Hibrit-karma rejim yani Demokrasiyle yönetiliyormufl gibi görünen bask c rejim. Bu tablo; Türkiye nin yerini gösteriyor. Gerçek demokrasi s n fland rmada; Bölünme özgürlükleri yok, Devletin kurumlar n altüst etmek yok. Yürütme; yasamaya ve yarg ya hiçbir flekilde müdahale etmez. Protesto hakk na, yaflama hakk kadar önem verilir. Halk n yönetime kat l m durumuna, Kad n-erkek eflitli ine, Bas n ve ifade özgürlü ünün olup olmad na, Siyasi partiler aras ndaki f rsat eflitli ine, Demokrasi kültürünün yerleflip yerleflmedi ine, Sivil toplum örgütlerinin gücüne bak l r. Türkiye; Okuma kültürünün geliflmedi i, seçilmifllerin, bürokratlar n, ifl adamlar n n yarg sal ba fl kl - a sahip oldu u bir ülkedir. Özgürlük, insan haklar gibi demokrasi de; yozlaflt r lmaya, suistimal edilmeye uygun kavramd r. Oy'la gelenler; demokrasiyi, amaçlar na varmak üzere b rak p otokrasiye bir nevi kiflisel monarfliye veya plütokrasiye tek kifli yönetimine dönüfltürebilirler. Toplumun suç iflleme özgürlü ü yok ama toplumu yönetenlerin ve milletvekillerinin suç iflleme özgürlü ü var diyen bir rejimin, demokratik rejim oldu- undan bahsedilemez. Anayasay yasalar kendi amaçlar için kullanan siyasetçilerin ayr cal kl oldu u rejim Demokratik rejim de ildir. Demokratik rejim; kuvvetler ayr l na dayal ba- ms z yarg n n varl ile sa l kl ifller. Herkesin eflit olmad, kifli s n f ve zümrenin ayr - cal kl oldu u bir rejim; sömürünün despotizmin egemen oldu u rejimdir. Ayr cal kl dokunulmaz kifliler toplumlar n kan emici mikroplar d r. Diktatörlüklerde; halk do rular lidere söylemekten korkar. Demokrasilerde ise; liderler do rular halka söylemekten korkar. Türkiye; kurum ve kurallar yla iflleyen Demokratik bir rejime kavuflmal d r. Türkiye; hukuk devleti olmal d r. Ayr cal klar n olmad, kanun önünde herkesin eflit oldu u, ba ms z yarg n n s radan vatandafl n güvencesi oldu u hukuk devleti ifllerlik kazanmal - d r. Ayd nlar; halk bilinçlendirmelidir. Halk n sa duyusunun sesi yükseltilmelidir. Günün Sözü: Mikrop gibi sinsice kavramlar tersyüz edenlere aldanma.

5 HABER 7 Ocak 2014 Sal 5 Türkiye'nin güçlü olmas n hazmedemiyorlar ANKARA - Bar fl Sa lam - "Mescid-i Aksa muhaf z " olarak bilinen 1948 Filistin slami Hareketi lideri Raid Salah, "M s r, Tunus, Suriye ve Libya'daki uyan fl n baflar s z olmas n isteyen güçler, Türkiye'yi kar flt rmaya ve fitne ç karmaya çal flmaktad rlar" dedi. Filistin'e yönelik insani yard mlar n ele al nd üç günlük koordinasyon toplant s için geldi i Ankara'da AA muhabirine konuflan Salah, "Türkiye'nin dünyan n en güçlü ekonomilerinden birisi olmas n, güçlü bir siyasi iradeye sahip olmas n ve slam dünyas n n sorunlar na ciddi bir flekilde e ilmesini hazmedemeyen güçler bu tür oyunlara baflvuruyorlar" diye konufltu. "M s r, Tunus, Suriye ve Libya'daki uyan fl n baflar s z olmas n isteyen güçler, Türkiye'yi kar flt rmaya ve fitne ç - karmaya çal fl yorlar" diyen Salah, yeni Türkiye'yi istemeyen güçlerin, Türkiye'nin eski haline dönmesi için u raflt - n vurgulad. Salah, "Türkiye cezaland - r lmak istenmektedir çünkü Türkiye dünyan n her yerindeki mazlum halklar n sorunlar na çözüm yolu arayan, derdine derman olmaya çal flan bir ülkedir" ifadesini kulland. srail mahkemelerinin eylül ay nda " srail'e karfl fliddete teflvike yönelik söylemleri" bulundu u gerekçesiyle Kudüs'e 6 ay boyunca yaklaflmama cezas verdi inin hat rlat lmas üzerine Salah, "Mescid-i Aksa'y ve Kudüs'ü korumaya yönelik her çal flmay ve bu yönde çal - flanlar srail çeflitli vesilelerle hep uzaklaflt rm flt r. Benim cezam da bu kapsamdad r, hakk mda devam eden üç ayr dava ile sonuç almak istiyorlar" dedi. srail'in son dönemde Mescid-i Aksa'ya yönelik Yahudilefltirme çal flmalar n ve y k m projelerini art rd - n vurgulayan Salah, "Aksa'n n durumu çok kritik bir safhaya geldi, Yahudi din adamlar yay nlad klar bir deklarasyonla Mescid-i Aksa'y vazgeçilmez kutsallar ndan biri olarak ilan ettiler ve böylece mescidin bir bölümü hariç kalan n n tam olarak Yahudi tap na haline getirilmesi sürecine h z verdiler" de erlendirmesini yapt. slam alemine seslenen Salah, Ortado u'daki uyan fl hareketlerinin srail'i çok fazla korkuttu u bir dönemin ard ndan M s r, Tunus ve Suriye'de yaflanan üzücü tablonun srail'in çabalar n art rmak için bulunmaz bir f rsat oluflturdu unu belirtti. Salah, "bu yüzden tüm slam aleminin bu tehlikeye karfl uyan k olmas ve birlik halinde bu gidifli durdurmas " gerekti ini Raid Salah, "Mescid-i Aksa'ya yönelik artan srail komplolar esnas nda, haks zl klara ve gayrimeflru geliflmelere karfl duran ben ve benim gibi insanlar n cezaland r lmaya çal fl lmas, srail'in kendi elini rahatlatma çabas d r" diye konufltu. " srail'in Kudus'ü, üç aflamal bir planla 2050'e kadar tamamen Yahudi flehri haline getirmeye çal flt na" dikkati çeken Salah, ilk aflaman n eski Kudus'ün slami tarihini yok etmek oldu unu, ikinci aflaman n 2020'ye kadar modern Kudüs'ü Müslümanlardan temizlemek ve üçüncü aflaman n da 2050'ye kadar flehri tamamen ele geçirmek oldu unu vurgulad. srail'in, "Begin-Prawer Plan " çerçevesinde yerinden edece i Arap halk n bir meçhule sürüklenece ini belirten Salah, Filistinlilerin ellerinde kalan tüm yerleflim yerlerinden, vatanlar ndan ç kar lmak istendi ine dikkat çekti. Amerika'n n çabalar yla tekrar hareketlendirilmeye çal fl lan Bar fl Süreci'ne de de inen Salah, "Amerika Yahudi yerleflimlerine gayrimeflru diyor ve hala yeni yerleflim birimleri için kullan lan mali yard mlar n kesmiyor. Amerika'n n niyetini biliyoruz ve samimiyetine inanm - yoruz, güvenmiyoruz" dedi. Gazze ve Bat fieria yönetimlerinin ulusal birlik çal flmalar n n srail ve Bat - l güçler taraf ndan sürekli engellendi inin alt n çizen Salah, "Bu da Filistin davas n zay flatmakta ve srail'in istedi i gibi hareket etmesini kolaylaflt rmaktad r" ifadesini kulland. Ulusal birlik çal flmalar n n, Filistin'deki do al afetlerle ortaya ç kan insani kriz sonras nda h zland na iflaret eden Salah, "Baflta Baflbakan Recep Tayyip Erdo an olmak üzere, tüm slam dünyasn n, Filistinli yönetimlerin birlefltirilmesi ve çift bafll l n ortadan kald - r lmas için elinden geleni yapmas gerekti ini" kaydetti. " srail iflgalinin sonland r lmas nihai hedefimizdir" diyen Salah, genel olarak Filistin'in temel sorunlar n, "Filistinli iki yönetim aras nda bir an önce uzlafl sa lanmas, Gazze'deki ambargo'nun kalkmas ve Filistin'in ac lar na yönelik uluslararas bir kamuoyu oluflturulmas " olarak s ralad. M s r'daki Sisi yönetimini "gayrimeflru" olarak nitelendiren Salah, Müslüman Kardefller'in askeri yönetim taraf ndan terörist ilan edilmesini de "gayrimeflru yönetimin gayrimeflru karar " olarak de- erlendirdi. Raid Salah, Gazze'nin can damarlar olan tünellerin askeri yönetim taraf ndan tahrip edilmesi ile buradaki Filistin halk n n, kad n ve çocuklar dahil, insani bir krizle karfl karfl ya bulundu una dikkati çekti. - "Erdo an' n sözü hep akl mda" Salah, Mavi Marmara'daki insanlar n ve flehitlerin insanl a karfl ifllenen bir zulme karfl hareket ettiklerini, baflka bir maksat gözetmediklerini unutmamak gerekti ini vurgulad. Raid Salah, "Baflbakan Erdo an' n, 'Mavi Marmara katliam, tarihte srail ad na kara bir lekedir' sözü hep akl mda. Mavi Marmara flehitleri hep kalbimizde yaflayacak, onlar n annelerinin a tlar hep kula m zda ç nlayacak" dedi. Eruh ta petrol sevinci S RT - Siirt'in Eruh ilçesine ba l Bay ryüzü köyündeki 42.3 gravitede petrol bulunan Do u Sadak-1 Petrol Arama Kuyusu'nda sondaj çal flmalar tamamlanarak, petrol üretimine baflland. Kuyuda üretime geçilmesi nedeniyle Siirt Valisi Ahmet Ayd n beraberinde l Jandarma Komutan Kurmay Albay fienol Yelo lu ve Eruh Kaymakam Levent Yaz c ile Bay rdüzü köyüne giderek, Do u Sadak-1 Petrol Arama Kuyusu'ndaki çal flmalarla ilgili incelemelerde bulundu. Aladdin Middle East Petrol Arama fiirketi Mühendisi Hüseyin Y ld r m'dan bilgi alan Vali Ayd n, yapt aç klamada, 42,3 graviteli petrolün bulundu u Do u Sadak-1 Arama Kuyusu'nda sondaj kulesinin ç kar lmas ve at bafl n n yerlefltirilmesi ifllemleri tamamland n belirterek, üretime geçildi ini Ç kar lan petrolün Batman'daki Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl na (TPAO) ait tesislerde ifllendi ini ifade eden Ayd n, flöyle dedi: "2,5-3 ayl k üretim testlerinin sonucunda buradaki rezerv miktar n n yeterli seviyede olmas halinde ikinci ve üçüncü kuyular da aç labilir. Bunun için gerekli lokasyon çal flmalar na baflland. nflallah bu çal flmalar ilerledikçe çok daha iyi sonuçlar alaca z. Siirt'in makus kaderi de iflecek. Do u Sadak-1 Petrol Kuyusu'nda günde tahminen 200 varil ham petrol ç kar lacak. Burada hizmet veren flirket çal flanlar na teflekkür ediyorum." Firma yetkilileri, ziyaretin sonunda ç kar lan ilk petrolden bir numuneyi Vali Ahmet Ayd n'a hediye etti. K r lgan Beflli verileri STANBUL - ABD Merkez Bankas 'n n (Fed) 2008 y l nda uygulamaya bafllad parasal genifllemeden ç k fl stratejisi ve takvimi, dünya piyasalar nda gündemi belirlerken, bunun geliflmekte olan ülkeler üzerindeki olas etkileri oldukça tart fl ld. Baz ekonomistler Fed'in politikalar ndan en fazla etkilenece ini öne sürdü ü ülkeleri s n fland rarak, ortaya yeni kavramlar att. Brezilya, Hindistan, Endonezya, Türkiye ve Güney Afrika ülkelerinin bafl harflerinden oluflan BIITS bu ba lamda öne ç kan kavramlardan olurken, ekonomistler söz konusu bu 5 ülkeyi "K r lgan Beflli" olarak nitelendirdi. Ad geçen ülke merkez bankalar n n ald faiz kararlar piyasalarca takip edilirken, para birimlerindeki yüksek volitilite de öne ç kan konular aras nda yer ald. Fed Baflkan Ben Bernanke'nin tahvil al mlar n bu y l içinde azaltmaya bafllayaca n ve 2014 y l nda da sonland r labilece i sinyalini ilk kez verdi i may s ay ndan bu yana, bu ülke merkez bankalar içinde en fazla politika faizini art rma yoluna giden ülke Brezilya oldu. Yaflanan siyasi gerginlik ve protestolar n etkisiyle ekonomik anlamda zor bir y l geçiren Brezilya'da, ülke merkez bankas may s ay ndan bu yana politika faizini 200 baz puan art rd. May s ay nda yüzde 8 düzeyinde olan politika faizi, Brezilya Merkez Bankas 'n n yapt art arda 50 baz puanl k art r mlarla kas m ay sonu itibariyle yüzde 10 düzeyine ulaflt. Brezilya Reali'nin bu y l bafl ndan itibaren dolar karfl s ndaki de er kayb yüzde 15'i bulurken may s ay ndan bugüne olan de er kayb ise yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleflti. May s ay n 2,1368 seviyesinde kapatan Dolar/Brezilya Reali paritesi, a ustos ay nda 2,4553 ile bu y lki zirvesini gördü. Söz konusu befl ülke aras nda, politika faizini art rma yoluna giden di er bir ülke ise Endonezya oldu. Ülke, may s ay nda yüzde 5,75 düzeyindeki politika faizini 6 ayda 175 baz puan art rarak yüzde 7,50'ye yükseltti. Haziran ay nda politika faizini 25 baz puan art ran Endonezya Merkez Bankas, söz konusu dönemde para biriminin dolar karfl s nda de er kaybetmeye devam etmesiyle üst üste faiz art r mlar na devam etti. Temmuz ve A ustos aylar nda politika faizini 50 baz puan yükselten Endonezya Merkez Bankas, bu dönemden sonra eylül ve ekim aylar nda da politika faizini 25'er baz puan daha yükseltme yoluna gitti. Endonezya Rupi'sinin y l bafl ndan itibaren dolar karfl s ndaki de er kayb ise yüzde 26,6'y buldu. Rupi, dolar karfl s ndaki bu performans ile befl ülke para birimi aras nda en fazla de er kaybeden para birimi oldu. May s ay nda dolar karfl s nda 9.395,00 seviyesinde bulunan Endonezya Rupisi, aral k ay itibariyle 95,000-98,000 band nda hareket ediyor. Hindistan Merkez Bankas, geliflmekte olan ülkelerden sermaye ç k fllar n n yafland may s ay ndan eylül ay na kadar politika faizlerinde herhangi bir de iflikli e gitmeyerek, bafllang çta beklemede kald. Para birimindeki de er kay plar n n h zlanmas ve a ustos ay nda zirveye ulaflmas yla eylül ay nda politika faizini 25 baz puan yükselten Hindistan, ayr ca alt n ithalat na getirdi i k s tlamalarla da Hindistan Rupi'sini desteklemeye çal flt. Hindistan Merkez Bankas, ekim ay na gelindi inde ise politika faizini eylül ay nda oldu u gibi 25 baz puan art rd. Böylece Hindistan Merkez Bankas may s-aral k döneminde politika faizini toplamda 50 baz puan yükseltmifl oldu. Söz konusu dönemde Hindistan Rupisi dolar karfl s nda y l bafl ndan bu yana yüzde 12,4 oran nda düfltü. Rupi a ustos ay nda 69,235 ile tarihinin en yüksek seviyesini görürken, may s ay ndan itibaren ise yaklafl k yüzde 9 de er kaybetti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB), para politikas n uygularken piyasa faizlerini ve likiditesini etkilemek için etkin olarak bu y l faiz koridoru arac n kulland. "Faiz koridoru", TCMB'nin gecelik borç verme ve borç alma faizleri aras nda kalan alan olarak tan mlan rken, bu araç hem k sa vadeli sermaye hareketlerindeki oynakl a karfl daha h zl ve esnek tepki verilebilmesini sa larken, hem de gerekti inde kredi büyümesi üzerinde etkili bir araç olarak kullan ld. Zira TCMB, may s ay ndan bu yanaki süreçte politika faizi yerine, "faiz koridoru" üzerinde de ifliklikler yaparak kuru dengede tutmay amaçlad. Türkiye'de y l bafl nda yüzde 5,50 düzeyinde olan politika faizi, ocak ve may s aylar nda 50 baz puan düflürüldü. Sermaye ç k fllar n n bafllad ve kurdaki oynakl n artt may s ay ndan sonraki süreçte, TCMB faiz koridoru alt s n r nda yani gecelik borçlanma faizinde de ifliklik yapmazken, faiz koridorunun üst s n r n oluflturan gecelik borç verme faizini 2 kez yükseltme yoluna gitti. Gecelik borç verme faizleri, temmuz ve a ustos aylar nda olmak üzere s ras yla 75 baz puan ve 50 baz puan art r ld. Türk Liras 'n n (TL) bu dönemdeki performans na bak ld nda, Türk Liras y l bafl ndan bu yana yüzde 17,2 de er kaybetti. Bu y l n ocak ay n 1,7589 seviyesinden kapatan Dolar/TL paritesi, may s-eylül döneminde yükselifle geçmifl ve aral k ay nda ise Fed'in tahvil al mlar n ayl k 10 milyar dolar azaltaca n aç klamas ve stanbul merkezli operasyonlar n etkisiyle 2,1770 ile tarihi zirveyi görmüfltü. Güney Afrika Temmuz 2012'den bu yana yüzde 5 olan politika faizinde de iflikli e gitmedi. Güney Afrika Rand 'n n dolar karfl s ndaki performans na bak ld nda ise y l bafl ndan bu yana yüzde 21,2 de er kaybetti i gözleniyor. Ayl k bazda en h zl yükseliflini may s ay nda kaydeden Dolar/Güney Afrika Rand paritesi, söz konusu ay itibariyle ise yüzde 2,2 düflüfl kaydetti. (AA)

6 6 7 Ocak 2014 Sal Türkiye, 2028'de dünyan n en büyük 12. ekonomisi olacak LONDRA - GÖKHAN KURTA- RAN - Ekonomik ve fl Araflt rmalar Merkezi'ne (CEBR) göre Türkiye 2028 y l nda dünyan n en büyük 12. ekonomisi olarak s ras yla Fransa, Avusturalya, talya, Endonezya, spanya, Sudi Arabistan ve Polonya ekonomilerini geride b rakacak. Londra merkezli CEBR' n "Dünya Ekonomik Ligi 2013" verilerinden AA muhabirinin derledi i verilere göre, Türkiye, 2013 y l n n sonu itibariyle 822 milyar dolarl k Gayri Safi Yurtiçi Has laya (GSYH) ulaflarak dünya s ralamas nda 17. s rada yer alaca tahmininde bulundu. Kuruluflun öngörülerine göre, 2018 y l itibariyle Türkiye di er geliflmekte olan ekonomilerle birlikte dünyan n en büyük ekonomileri aras nda yerini alarak toplam 1 trilyon 280 milyar dolar GSYH ile 15.s raya yerleflecek. CEBR'a göre, 2018 y l nda dünyan n en büyük ilk befl ekonomisi s ras yla ABD, Çin, Japonya, Almanya ve ngiltere olacak. Geliflmekte olan ekonomilerin öncüsü say lan Rusya 6., Brezilya 7., Hindistan 9. s rada yer alacak. CEBR' n projeksiyonlar na göre 2023 y l itibariyle art k geliflmekte olan ekonomilerin dünya ekonomileri aras ndaki s ralamalar yukar yönlü kendisini hissettirmeye bafllayacak. Türkiye'nin bu ba lamda 2018 için öngörülen 15. s ras n korumas, fakat GSYH'nin toplam 2 trilyon 133 milyar dolara ulaflmas bekleniyor. Araflt rmaya göre dünyan n en büyük ekonomileri ise 2028 y l nda yer de ifltirecek. Geliflmekte olan ekonomilerin öncüsü Çin yaklafl k 33,5 trilyon dolar GSYH'a ulaflarak dünyan n en büyük ekonomisi taht n ABD'den devral yor y l nda ABD'nin toplam 32,2 trilyon dolarla dünyan n en büyük ikinci ekonomisi olmas bekleniyor. (AA) Hakk Murat SÖBÜTAY Rusya n n on ayl k ticaret fazlas 146,8 milyar dolar BAKÜ - Rusya, son y llarda d fl politikada etkinli inin artmas, yapt ticari anlaflmalar ve üyesi oldu u uluslararas birliklerin katk s yla ekonomisini güçlendirmeye devam ediyor. Petrol ve do algaz ihracat nda dünyan n say l ülkelerinden olan Rusya, toplamda büyük rakamlara ulaflan füze sistemleri baflta olmak üzere büyük çapta silah sat fl gerçeklefltiriyor. Devlet bünyesinde bulundurdu u dev flirketler ve milyar dolarl k oligarklarla s k s k gündeme gelmeye devam ediyor. Rusya'n n son y llardaki en büyük ekonomik yat r mlar ndan birini olimpiyat oyunlar n n düzenlenece i Soçi ve çevresine yapt. Son olarak Rusya Ukrayna'ya 15 milyar dolar yard m ederek ve bu ülkeye satt do algaz n fiyat nda yüzde 30'a varan indirim yaparak gündeme geldi. Rusya bu y l, Küba'n n Sovyetler Birli i döneminden kalma 32 milyar dolar borcunun 29 milyar dolar n sildi ve geri kalan n ise yeniden yap land rd. 2013'ün 10 ayl k dönemde 146,8 milyar dolar ticaret fazlas veren Rusya'n n gayrisafi milli has las yüzde 1,4-1,5 civar nda büyüdü. Tar m üretimi yüzde 6,8 büyüyen ülkede konut inflaat nda art fl yüzde 12,1 oldu. Yeralt zenginlikleriyle beslenen Kazakistan ekonomisinin 2013 y l n yüzde 6 büyümeyle tamamlayaca tahmin ediliyor. Kazakistan flu anda gayrisafi yurtiçi has lan n yüzde 56,9'unu hizmetten, yüzde ABD de 2013 e bütçe krizi damgas n vurdu STANBUL - HANDAN S LK N - ABD'de varl k al mlar n n azaltmas anlam na gelen "tapering" tart flmalar n n oda ndaki Amerikan Merkez Bankas (Fed) ile senatodaki bütçe görüflmeleri 2013 y l nda hem ABD ekonomisinin hem de küresel piyasalar n gündemini belirledi. AA muhabirinin derledi i bilgilere göre, Fed Baflkan Ben Bernanke, Eylül 2012'den bu yana uygulad üçüncü parasal geniflleme program n n (QE3) 2013 sonuna kadar azalt laca ve 2014 y l nda sonland r labilece ini ilk kez 22 May s'ta aç klam flt. Fed, burada 85 milyar dolarl k varl k al m nda azalt ma gidebilece ini duyurmufltu. Söz konusu aç klaman n ard ndan dünya piyasalar y l n 2. yar s n "tapering" endifleleriyle sürdürdü. Fed, Aral k 2013 tarihlerinde gerçeklefltirdi i y l n son Aç k Piyasa Komitesi (FOMC) toplant s nda piyasalar taraf ndan korkuyla beklenen karar alarak tahvil al m miktar n n Ocak 2014'ten itibaren 10 milyar dolar azalt laca n duyurdu. Böylece Fed, Eylül 2012'den bu yana uygulad ayl k 85 milyar dolarl k tahvil al m miktar n Ocak 2014'te bafllamak üzere 75 milyar dolara indirmifl oldu. Fed'in ald kararlarla dünya taraf ndan yak ndan izlenen ABD, bütçe kriziyle de uzun bir süre gündemden düflmedi. Kongrede bütçe konusunda anlaflamayan Cumhuriyetçiler ile Demokratlar, 17 y l aradan sonra ilk kez ABD hükümetinin resmi olarak kapanmas na yol açt ve tarihine yeni bir ekonomik kriz ekledi. Söz 37,9'unu enerji ve sanayi üretiminden ve yüzde 5,2'sini de tar mdan elde ediyor. Küresel pazardaki yavafllamaya karfl savunma mekanizmalar gelifltiren Astana yönetimi, iç talebi canl tutmaya çal fl yor. Ortado u d fl ndaki en büyük petrol ihracatç s ülkelerin bafl nda gelen Kazakistan' n Ekonomi Bakanl taraf ndan aç klanan yüzde 6'l k büyüme tahmininin do rulu unu petrol fiyatlar n n seyri de etkileyecek. Kazakistan' n 2013 ekonomisi hakk nda AA muhabirinin sorular n yan tlayan Avrasya Araflt rma Enstitüsü Analisti Doç. Dr. Canat Mom nkulov, y l boyunca ülkenin makroekonomik dengesinin istikrarl seyretti ini 2013 y l nda enflasyon ortalamas n n yüzde 6,8 seviyesinde olaca tahminini dile getiren Mom nkulov, Astana yönetiminin izledi i sosyal politikalar n, fiyatlar n artmas n önledi ine iflaret etti. Mom nkulov, rekabetçi piyasa flartlar n n oluflmamas n n fiyatlar dalgaland rd n kabul ederken, yak t ve g da fiyatlar n n kontrolü, gizli anlaflmalar n önlenmesi gibi tedbirlerin al nd n Petrol fiyatlar n n denetlendi ini anlatan Mom nkulov, g da fiyatlar n n regüle edilmesi için bölgelerde g da dengeleme fonlar kurularak ticari spekülasyonlar n önüne geçilmeye çal fl ld n bildirdi. (AA) konusu olayda hükümeti temsil eden Demokratlar, ödemelere devam edilmesi yönünde 6 haftal k k sa vadeli bütçe ç karmay teklif ederken; Cumhuriyetçiler ise böyle bir durumda sa l k reformunun durdurulmas veya iptal edilmesini flart koflmufltu. Ekim ay n n daha ilk gününde ABD hükümetinin kapanmas na neden olan kriz, tam 16 gün sürdü. Bu durumu yak ndan izleyen uluslararas kredi derecelendirme kurulufllar ndan Fitch, borçlanma s n r üzerine gerçeklefltirilen kongre görüflmelerinde bir sonuca var lamamas nedeniyle 15 Ekim'de ABD'nin "AAA" olan notunu negatif izlemeye ald n aç klad. Fitch'in bu hamlesinden 2 gün sonra 17 Ekim'de borç tavan yükseltilerek kriz k smen afl l rken, 12 Aral k'ta masaya oturan Demokratlar ile Cumhuriyetçiler, 2015'e kadar yap lacak harcamalar konusunda anlaflmaya vard. Böylece yaklafl k 3 y ld r süren ve ekonomiye büyük s k nt yaflatan bütçe krizi sona ermifl oldu. Uluslararas kredi derecelendirme kuruluflu Standard & Poor's ise hükümetin kapanmas n n ABD ekonomisine maliyetinin 24 milyar dolar oldu unu kaydetti. ABD, Fed Baflkan Bernanke'nin 22 May s aç klamalar yla hükümetin 17 y l aradan sonra ilk kez resmi olarak kapanmas yla uluslararas kamuoyu taraf ndan yak nda takip edilse de ülkede dikkat çeken baflka geliflmeler de yafland. ABD ekonomisinin iyileflti ine iflaret eden ve Fed'in varl k azalt m ihtimalini güçlendiren veriler birbiri ard na gelmeye bafllad.(aa) Sovyetler Birli i'nin da lmas n n ard ndan birli in üyelerinden Rusya yeralt zenginliklerini, siyasi nüfuzunu geniflletmek için kullanmaya çal fl rken, Türk cumhuriyetleri ba ms zl klar n n 22. y l n yüksek ekonomik büyümeyle kutluyor....duman l BELDE... Ç LE Gamze, üç çocuklu bir ailenin en büyük k z yd. Baflar l geçen lise e itiminden sonra üniversiteyi kazand. Kazand bölümü bitirip ö retmen olacakt. Onun da her genç k z n kurdu u gibi güzel hayalleri vard. Yüksek ö renimine bu güzel hayaller içinde devam ediyordu. Hiç tak nt s Murat DUMAN olmadan üniversiteyi de bitirdi y llar sonra. Bir dershanede geçici olarak ö retmenli e bafllad. Dershanede ayn üniversite mezunu bir erkek arkadafl da ö retmenlik yap yordu. Aralar nda k sa zamanda bir yak nlaflma bafllad. Bu yak nlaflma zamanla sevgiye, aflka dönüfltü. Aileler tan flt r ld. Art k niflanlanma arifesine gelinmiflti. Tam yüzükler tak lacakt ki, Gamze ye gelen bir telefon her fleyin sonu oldu. Telefonun di er ucunda çok sevdi i bir k z arkadafl, niflanlanaca erkekle yak nl k kurmufltu. Bu yak nl k uzun süre önce bafllam fl, Gamze, samimi duygularla ba land için olay fark edememiflti. Gamze nin aflk, evlili e kap açacak bir duyguydu. Aradaki tek fark, k z arkadafl n n ba land erke e daha çok fleyler sunmas yd. Gamze nin ise ailesinden ald terbiyeden dolay birtak m ilkeleri vard. O, evlenmeden önce asla hiç bir erke e ait olmazd. Ayn dershanede çal fl rken gönlünü kapt rd o malum insan bir daha görmemek için iflten ayr ld. Devlet okullar nda ifle bafllamak için sözleflmeli personel olmak istedi. fians yan ndayd. Bir tan d k vas tas yla ifli hâlledilmiflti. Do u da ö retmenlik yapmak istiyordu ve tercih hakk vard. Gamze de Diyarbak r ilini tercih etti. Ö retmenli inin ilk y l nda ve duygular n n kar fl k oldu u bir dönemde sanal ortamda Meriç adl bir kifliyle tan flt. Meriç ona çok anlay fll geliyordu. Gamze ye karfl anlay fll ve bir o kadar da sayg duyuyordu. nternetten neredeyse her gün yaz fl yorlard. Meriç, önce telefon numaras n istedi. Gamze de verdi. Konuflmalar çok zevkli ve manidard. Ülkelerin Cumhurbaflkanlar ndan tutun da futbol, bale, opera gibi her fleyi konuflabiliyorlard. Meriç in abisi tan flmalar ndan k sa bir süre önce ilik kanserinden vefat etmiflti. O yüzden çok üzgündü. Hayata daha anlaml sar lm flt. Bu durum, Gamze nin çok hofluna gidiyordu. Tek sorun Meriç in belli bir iflinin olmay fl yd. Gamze; Yeter ki adam olsun, ifl de bulunur. Nas l olsa benim maafl m var, idare ederiz. diyordu. Bunu söylemesindeki sebep Meriç i çok sevmesiydi. Bu s rada Meriç bir ifl buldu. Peflinen de kay plara kar flt. Gamze nin srarl aramalar na bile cevap vermiyordu. Y k lm flt Gamze. Aradan tam yedi koca ay geçti. Sonunda Meriç ortaya ç kt. Konuflmak istiyordu ama Gamze sürekli olarak onun bu teklifini reddediyordu. Meriç e kapt rm fl oldu u kalbi daima konuflmak için çareler ar yordu. Çaresizlik sonunda onu depresyona sürükledi. Bir arkadafl n n getirdi i doktor sayesinde ayakta zor duruyor, erkeklere inanmakta zorlan yordu. Erkeklerin neden böyle davrand klar na bir türlü anlam veremiyordu. Oysa Gamze evlenmek istiyordu. Çünkü belli bir yafla gelmiflti. Anneli in tad na varmak, çocuk sahibi olmak istiyordu. Ama gönlünü verdi i ve ölesiye sevdi i insan bile, onun duygular n bir uçuruma sürükleyip çekip gidebiliyordu. Oysa insan, böyle mi olmayd diye düflünmekten kendini alam yordu. Eskiden sevenler ölümüne severler, aflklar n mükemmel bir yuva kurmakla flenlendirirlerdi. Günümüzdeyse kurulan hayallere bile bir anda yok oluveriyordu. Gamze nin hayalleri de yok olmufltu. Sevdi ine bütün maddi ve manevi var n vermesine ra men. Kendisini sanal âlemden tan d m Gamze Ö retmen, bafl ndan geçenleri k saca bu mihmalda anlatt bana. Murat Hocam, bafl mdan geçenleri kaleme al rsan çok müteessir olurum. Benim bafl m yand, baflka k zlar n bafl yanmas n. diyerek bu konuyu yazmaya yönlendirdi beni. Günümüzde öyle bir sanal âlem belas zuhur etti ki, asl nesli belli olmayan, bol keseden sözler savuran insanlar n cirit att bir meydan oldu neredeyse. Hâl ve heveslerinin rahatl kla senaryolar n n yaz l p çizildi i sanal âlem, gerek temiz terbiye alm fl erkek ve bayanlar n sahte abart l yalanlar yla dolu. Maalesef kendi öz güvenini üzerine giyemeyen o kadar çok insan var ki, sanal âlemde kendilerini hayal âleminin içine gömmüfl. Bu sanal âlem umman nda yüzen öyle çok hayalperestler var ki, sormay n! Ne hazindir ki, bu sanal âlemdeki bu duruma gerek e itim seviyesi yüksek, gerek düflük olan herkes inanmakta, kand r lmaktad r. Ne hazindirki çocuklu unu bask alt nda geçiren birini tan r mki bir çok bayana ileri yafla sahip olmas na ramen sanal alemden bu tür sark nt lar yapmaktad r. flte Gamze Ö retmen de böyle bir tuza n içine düflmüfl, ç kmak için ç rp nmakta. Gönül ferman dinlemez. diye bir atasözümüz var. Gamze Ö retmenin de gönlü ferman dinlememifl. Sahte kiflili e sahip ve asla bir aile kuracak yap ya sahip olmayan, hayallerini yalan üzerine kurmufl o kadar insan var ki, birço u bu sanal âlem tuza na düflmüfl durumda. Dualar m, bu ve benzeri sevenlerin sanal âlem denen illetten bir an önce kurtulunmas yönündedir. Gamze Ö retmenin bu hazin durumunu dinledi imde tüylerim diken diken oldu. Kendisine afla da yazm fl oldu um fliirle beraber bana anlatt hüzün dolu an lar n Gamze k z n flahs nda onun durumunda olan sevenlere ve ibret almalar için bütün insanl k âlemine hediye ediyorum. Çile kazan nda ömür kaynatt m, Aç kurda kuzuyu katt ktan sonra, Olmayan yaylada duygu yaylatt m, Duygumu Deccal a satt ktan sonra. Bahçemde açarken gonca güllerim, Suskun kald özüm sustu dillerim, Kalmad bahar m yorgun hâllerim, Sevgisiz kör yöne yatt ktan sonra. Anlad m ki s rtlan aslan göründü, Kayboldu bir ara yerde süründü, Göçmen kufl misali derde büründü, Anlad m zamans z öttükten sonra. Bulutlar suyunu bu aflktan ald, Beynime dam t p gözümden sald, Sevdan n hançeri ba r mda kald, Zehrini kalbime att ktan sonra. fiaflaym fl gözlerim silmeden bakt m, Düfltüm aflk oduna kalbimi yakt m, Yücelirken sevdam ben ona akt m, Gafletten uyand m batt ktan sonra. Kuflkular son buldu da lar aflt m, Neden uyanmad m akl ma flaflt m, Darbe vurdu zalim bendime taflt m, Anlad m yalanlar bittikten sonra. Ömrümün yar s böyle yafland, Ölümüne sevdim z rhlar kufland, Kader a lar n böyle döflendi, Uyand m kafllar çatt ktan sonra. Dumano lu der ki Gamze ald rma, Aflka isyan edip kazan kald rma, Aflk n çiçek senin gülü soldurma, Huzuru bulursun gittikten sonra.

7 7 EKONOMI 7 Ocak 2014 Sal DAP Projelerine 53 milyar liral k destek ERZURUM- Do u Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalk nma daresi Baflkan Adnan Demir, "2013 y l nda desteklenen projelere toplam 53 milyon 500 bin lira finansman sa lanm flt r" dedi. Demir, Do u Anadolu Projesi Bölge Kalk nmas daresi Baflkanl hinterland ndaki 14 ilin özel idareleri yetkilileriyle Do u Anadolu Tar msal Araflt rma Enstitüsü Müdürlü ü ek hizmet binas nda bir araya geldi. Toplant n n amac n n Do u Anadolu Bölgesi'nin ve di er bölgelerle olan sosyo-ekonomik geliflmifllik fark n azaltmak oldu una vurgu yapan Demir, bölgenin mevcut verimlilik düzeyini gelifltirerek ülke ekonomisine katk s n art rmak oldu- unu Bu amaç do rultusunda bitkisel ve hayvansal üretimde çeflitlili i sa lamak ve verimi art rmak için sulanan tar m arazisi varl n n art r lmas gerekti ini ifade eden Demir, "Bu düflünceyle baflkanl m z, kapsam ndaki 14 il özel idaresiyle yapt protokol neticesinde 2013 y l nda toprak kanal ile suyun iletiminin sa land yerlere yeni tesis, eskimifl veya bak ms zl ktan su iletiminin sa lanamad yerlerde ise bak m onar m projesi olmak üzere toplam 167 adet küçük ölçekli sulama projesini desteklemifltir y l nda desteklenen projelere toplam 53 milyon 500 bin lira finansman sa lanm flt r" dedi. Demir, bu y l tar msal sulama program yla, eskimifl sulama kanallar n n bak m onar m, eski toprak kanallar yerine ise yeni sulama kanallar için 337 bin 867 alan n tar msal sulamaya aç ld n ifade etti. (AA) Suriye'ye 3 y l aradan sonra yumurta ihrac 11 ayda 1 milyar liran n üzerinde de erde kaçak yakaland Gümrüklerde göz açt r lm yor STANBUL - Z YA ALTUN- BAfi- Gümrük Muhafaza Genel Müdürlü ü taraf ndan kaçakç l kla mücadele kapsam nda bu y l n 11 ay nda toplam 1 milyar 7 milyon lira de erinde kaçak eflya ve uyuflturucu yakaland. AA muhabirinin Gümrük ve Ticaret Bakanl 'ndan ald bilgiye göre, 2013 y l Kas m ay sonu itibariyle gümrüklerde 242 milyon lira de erinde araç, 130 milyon lira de erinde akaryak t, 148 milyon lira de erinde uyuflturucu, 128 milyon lira de erinde g da, 171 milyon lira de erinde elektronik eflya, 188 milyon lira de erinde a aç ve a aç ürünleri, inflaat, kozmetik, k rtasiye malzemeleri, mobilya gibi di er çeflitli eflya ele geçirildi. Gümrüklerde y l n 11 ayl k döneminde gerçekleflen yakalama de eri, STANBUL - G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan Yard mc s Kutbettin Arzu, g - da sektöründe kazan lan ivmeye dikkati çekerek, "Bugün biz süt ve süt ürünleri baflta olmak üzere bin 863 g da ürününü dünyan n 186 ülkesine ihraç ediyoruz. Y lda 16 milyar dolar g da ihracat yap yoruz. Yani g da sektörü, Türkiye aç s ndan çok önemli bir sektör ve bu sektörün ayakta kalmas, daha da geliflip güçlenmesi laz m" dedi. Arzu, G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl taraf ndan g da güvenli i konusunu gündeme tafl mak amac yla düzenlenen "Senin Gözünden Güvenilir G da" temal yar flman n ödül töreninde, dünya g da tüketimindeki dengesiz da l ma iflaret etti. Arzu, "Bugün dünyada 7 milyar n üzerindeki nüfus bulunuyor. Dünyada 870 milyon aç insan var. Y lda 10 milyon çocuk yetersiz beslenme ve açl ktan dolay hayat n kaybediyor. Di er yandan da bak yoruz ki 1,5 milyar insan fazla kilolu ve bunun 500 bini obez. Yani dünya g da üretiminde bir s k nt yaflam yor ama bunun adil da t m nda s k nt yafl yor" bilgisini verdi. G da tüketimindeki israf oranlar na dikkati çeken Arzu, "Üretti imiz ürünlerin maalesef 3'te 1'i, 1 milyar 300 milyon tonu, daha üretime girmeden çöpe gidiyor. Yani üretti imizin geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 55 art fl göstererek 1 milyar 7 milyon 917 bin liraya ulaflt. Türkiye'deki gümrüklerde bu y l 1 ton 942 kilogram eroin yakalan rken, geçen y la göre art fl yüzde 39 olarak gerçekleflti. Bu y l a ustosta Hamzabeyli S n r Kap s 'nda yakalanan 717 kilogram eroin, bugüne kadar s n r kap lar nda tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olurken, bu yakalamadan bir hafta sonra Kap kule S n r Kap s 'nda 393 kilogram eroin daha ele geçirildi. Her iki yakalamada ele geçirilen eroinin yaklafl k piyasa de erinin 64 milyon lira oldu u bildirildi. Gümrük Muhafaza Birimlerince 2013 y l n n 11 ay itibariyle; 2 milyon 23 bin 879 paket ve 10 milyon 746 bin lira de erinde sigara, 8 milyon 651 bin lira de erinde sigara filtresi, 2 milyon önemli bir k sm n heba ediyoruz. Bu çöpe giden g dan n bir k sm n e er biz yoksul ülkelere da tabilirsek bunun 4'te 1'ini da tabilirsek dünyada aç ve yoksul kalmayacak. Onun için bizim israf n önlenmesi konusunda, g dan n güvenilirli i konusunda, eflit ve adil da t lmas konusunda dünyada bu yaflanan s k nt lara da dikkat çekmemiz laz m" diye konufltu. G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl 'n n çal flmalar hakk nda bilgiler veren Arzu, "Bakanl m z son 10 y lda g da güvenilirli i konusunda çok önemli çal flmalar yapt y l nda Avrupa Birli i müktesebat bizde uygulanmaya baflland ve bu konuda 100'ün üzerinde yönetmelik devreye girdi. 'Alo 174 G da Hatt 'n devreye ald k. Laboratuvar alt yap m z gelifltirdik. G da güvenilirli i konusunda önemli çal flmalara imza att k" ifadelerini kulland. G da konusunda bilgi kirlili inin tüketicilerde önemli kafa kar fl kl klar na yol açt n belirten Arzu, iletiflimin önemine de indi. Arzu, flunlar kaydetti: "G da o kadar hassas bir konu ki biri ç k p televizyondan, 'Bu ürünü yemeyin' dedi i zaman bir bak yorsunuz ki o sektörde ciddi s k nt lar oluyor. Halbuki 1 sene sonra, 2 sene sonra ya da hemen ayn gün baflka birileri, bu konuda otorite oldu unu söyleyen baflka birileri, bunun 898 bin lira de erinde tütün ve 4 milyon 700 bin lira de erinde alkollü içki yakaland. Gümrük Muhafaza personelinin yapt çal flmalar sonucunda; y llar aras nda toplam 52 milyon 571 bin lira de erinde 4 bin 253 ton kaçak çay ele geçirildi y llar aras nda yakalanan toplam çay miktar ise 2 bin 173 ton olurken bunun parasal de eri 27 milyon 221 bin lira olarak hesapland. Bu y l Gümrük ve Ticaret Bakanl 'nca ele geçirilen kaçak çay miktar ise 20 bin 72 kilogram oldu. Akaryak t kaçakç l ile mücadele faaliyetleri kapsam nda y l n n 11 ayl k döneminde Gümrük Muhafaza Birimlerince 130 milyon 125 bin lira de erinde 29,7 bin ton akaryak t kaçakç l olay ortaya ç kar ld.(aa) Gümrüklerde bu y l ocakkas m döneminde 130 milyon lira de erinde kaçak akaryak t, 27 milyon lira de erinde kaçak tütün ve tütün mamulü ile alkollü içki ele geçirildi. Bu dönemde 242 milyon lira de erinde araç, 142 milyon lira de erinde uyuflturucu, 128 milyon lira de erinde g da ve 171 milyon lira de erinde elektronik eflyaya el konuldu. KONYA - ABDULLAH DO AN - ç savafl n sürdü ü Suriye'ye 3 y l aradan sonra Türkiye'den yeniden yumurta ihracat bafllad. Konya Yumurta Üreticileri Birli i Baflkan Hasan Konya, AA muhabirine yapt aç klamada, yumurta üreticilerinin ihracatta her y l yeni rekorlar k rd n Baflta Ortado u olmak üzere birçok ülkeye yumurta satt klar n bildiren HasanKonya, 2012 y l nda 350 milyon dolarl k ihracat yapt klar n, 2013'te ise 400 milyon dolar aflt klar n aktard.konya, yumurta ihracat nda önemli bir ülke olan Suriye'ye 3 y l aradan sonra yeniden ihracat yapmaya bafllad klar n belirterek, flunlar kaydetti: "Yaklafl k 1,5 ay kadar önce Suriye ile ticaretimiz yeniden bafllad. Haftal k 2-3 milyon adet yumurta ihraç ediyoruz. Gönül arzu ediyor ki, daha önceki rakamlar elde edebilelim. Ama inflallah yak n bir gelecekte buradaki savafl n bitece ini, ihracat m z n daha h zl flekilde devam edece ini düflünüyorum. Suriye'de al c lar m z var. Irakl ifl adamlar da bizden al p Suriye'de sat fl n yapabiliyor. Antakya'dan, Ceylanp nar'dan mal geçifli yapt m z serbest bölgeden bu ihracat gerçeklefltiriyoruz." Türkiye'nin 2006 y l yumurta ihracat rakam n 16 milyon dolar oldu unu an msatan Hasan Konya, bu rakam n 2012 y l nda 352 milyon dolara ç kt n ifade etti. Konya, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n kendilerine 2023 y l ihracat hedefinin 450 milyon dolar olarak belirledi ine dikkati çekerek, "Biz bu hedefi bu y l itibar yla yakalad k. Hedefimizi 10 y l öncesinden yakalam fl olduk. Yem ve di er girdi maliyetlerinde bize kolayl k sa lan rsa, daha fazlas n yapaca m za inan yoruz" diye konufltu. (AA) Y lda 16 milyar dolarl k g da ihracat yap yoruz yanl fl oldu unu söylüyorlar, faydal oldu unu söylüyorlar. Onun için iletiflim ve g da konusu çok hassas bir konu. Bu konuda herkesin asl nda konuflurken çok dikkat etmesi gereken bir konu. Burada iletiflimcilere büyük bir görev düflüyor. G da sanayicilerine de Bakanl m za da düflüyor görev tabi ki. Bu konuda ifl birlikleri yaparak, yasal mevzuatta gerekli düzenlemeleri yaparak bunun önüne geçmemiz laz m. Ama bu toplumun hassas oldu u konunun ulu orta konuflulmamas laz m. Konuflulursa da do ru konuflulmas laz m." Türkiye'nin son 10 y lda g da alan nda büyük ilerlemeler kaydetti ini söyleyen Arzu, flöyle devam etti:"bugün biz süt ve süt ürünleri baflta olmak üzere bin 863 ürünü dünyan n 186 ülkesine ihraç ediyoruz. Y lda 16 milyar dolar g da ihracat yap yoruz. Yani g da sektörü, Türkiye aç s ndan çok önemli bir sektör ve bu sektörün ayakta kalmas, daha da geliflip güçlenmesi laz m. Çünkü bizim hedefimiz 2023 y l nda 40 milyar dolarl k ihracata ulaflmak. Burada çiftçimizin, sanayicimizin ve bakanl m z n büyük eme i var. Çünkü biz 10 y l önce 23 milyar dolar tar mda GSMH üretirken bugün 63 milyar dolar GSMH üretiyoruz. Tar mda dünyada 7'nci, Avrupa'da 1. konuma yükseldik. G da güvenilirli i konusunda da AB ve Amerika'n n her taraf na, g da ürünlerimizi dünyan n her taraf na rahatl kla satabiliyoruz. Yani bu konuda da standartlar m z çok yükselttik." G da konusunun dünyada en stratejik konulardan oldu unu belirten Arzu, "21. yüzy l g da yüzy l diyebiliriz. Bu yüzy l ayn zamanda iletiflim yüzy l d r da. Bakanl m z n yapm fl oldu u bu çal flmayla inan yorum ki önümüzdeki y llarda kat l m ve ilgi daha da artacak" diye konufltu. Törende aktar lan bilgilere göre, Türkiye genelindeki iletiflim ve güzel sanatlar fakültesi ö rencilerinin Televizyon Spotu, Radyo Spotu, Aç khava Reklam, Halkla liflkiler Kampanyas ve nternet ve Sosyal Medya Uygulamalar kategorilerinde k yas ya mücadele etti i yar flmaya 63 üniversite ve 83 fakülteden toplam 99 baflvuru yap ld. Yar flmada öne ç kan alanlardan "TV Spotu" kategorisinde birincili i Karadeniz Teknik Üniversitesi Halkla liflkiler Bölümü 4. S n f ö rencisi Onur Cem Bülbül, Yusuf Emre Atasayar ve Emre Gülver 'Görünmeyen' isimli eseri ile al rken, ayn kategoride ikinci s ray Mimar Sinan Üniversitesi Sinema TV Bölümü 7. Sömestr Ö rencisi Ömer Miraç Tunç 'Yumurta' isimli eseriyle ald.

8 8 7 Ocak 2014 Sal Aylin DEM RHAN Türk Dünyas Kültür Baflkentli i için bizden 500 milyon lira istediler, vermedik ESK fieh R - Anadolu Üniversitesi (AÜ) eski Rektörü Prof. Dr. Davut Ayd n, devir teslim töreninde TOK ve Türk Dünyas Kültür Baflkenti Ajans 'na yönelik ilginç iddialarda bulundu. Eskiflehir'in Türk Dünyas Kültür Baflkentli i için kendilerinden 500 milyon lira para talep edildi ini öne süren Ayd n, srarlara ra men bu paray vermediklerini Ayd n, "Bu konuda, çok mücadele verdik. En son, bu yeni dönemde Türk dünyas na istenilen 500 milyon yerine, 49 milyon 990 bin liral k para aktard k. Üniversite olarak yürüttü ümüz e itim, panel, seminer ve konferanslar için de 70 milyon liral k ekstra masraf yapt k. Toplam harcamam z 120 milyon liray buldu." diye konufltu. Ayd n, Eskiflehir'e TOK üzerinden yap lacak stadyumlar n n finans n nda Anadolu Üniversitesi taraf ndan karfl lanmas n n istendi ini de ileri sürdü. Eskiflehir Anadolu Üniversitesi'nde rektörlük devir teslim töreni yap ld. Prof. Dr. Davut Ayd n, rektörlü ü Prof. Dr. Naci Gündo an'a teslim etti. Törende konuflan AÜ eski Rektörü Prof. Dr. Davut Ayd n, Türk Dünyas Kültür Baflkentli i için Anadolu Üniversitesi'nden 500 milyon lira para talep edildi ini anlatt. Ancak bu paran n ö rencinin paras oldu u için veremeyeceklerini, tüm srarlara ra men vermediklerini dile getiren Prof. Davut Ayd n, ama tüm bunlara ra men Türk Dünyas Baflkentli i'ne 120 milyon lira parasal katk yapt klar n kaydetti. Toplam bütçesi 515 milyon 600 bin lira olan ajans n bu paras n n yüzde 98,5'ini bizden talep ediyorlar." diyen Prof. Dr. Ayd n, flöyle dedi: "Biz bu kayna, paray hiçbir flekilde veremeyece imizi ilettik. Çünkü bu kaynak ö renci paras, e itim gideridir. Hiçbir flekilde kullan lamaz dedik. Bunun için büyük mücadele verdik. (CHA) Anadolu Atefli, Çinlileri s tt PEK N - Anadolu Atefli Dans Toplulu u nun Çin in baflkenti Pekin de gösterisi, Çinlileri cofltururken, izleyicilerden tam not ald. Dünyan n en büyük dans toplulu u olarak bilinen Anadolu Atefli nin kalabal k dansç larla, Tiananmen Meydan nda yer alan ve Çin meclisi olarak bilinen Büyük Halk Toplant Saray nda dün akflam gerçeklefltirdi i gösteriye ilgi, yeni y l tatilinin de etkisiyle büyüktü. Binlerce kifli, özellikle gösterinin sonlar na do ru cofltu. Sema gösterisi, Ege yöresine ait oyunlar ile oryantal das n yer ald gösteride özellikle darbuka performans ve Kafkas oyunlar büyük alk fl ald. Salonu dolduran Çinliler darbuka ile tempo tuttu. Gösterinin sonunda dansç lar, dostlu u ifade ve arka plana yans t lan Türk ve Çin bayra önünde seyircileri selamlad. Gösterinin sonuna do ru o luyla ayakta dans edip, alk fl tutan Li Yünquan, Cihan'a yapt aç klamada geçen y l da izledi i Anadolu Atefli'ni yine çok be endi ini belirtti. Performans "çok mükemmel" buldu unu ifade eden Li, gösteriye10 üzerinden 10 puan verdi. Li nin yan nda alk fl tutan ve Guan Wen isimli kad n da Anadolu Atefli'ne tam puan verdi. Alk fllarla tempo tutan Zhang isimli yafll adam gösteriyi çok be endi ini lk kez Türk dans gösterisini izledi ini aktaran Zhu adl kad n "100 üzerinden 100 puan" dedi. Gösteriyw ye eniyle gelen Shun Zhonghui adl ö retmenn ise en çok erkek dansç lar n h zl hareketlerini be endi ini ifade etti. Temel konsepti "medeniyetler buluflmas " olan Anadolu Atefli Dans Toplulu u'nun bir ay sürecek Çin turnesi ülkenin kuzeybat s ndaki Lanzhou kentinde Aral k'ta bafllam flt. Topluluk, 19 Ocak 2014'e kadar devam edecek büyük Çin turnesinde 12 farkl flehirde 17 gösteri yapacak. Pekin in ard ndan gösteri yap lacak flehirler aras nda Jinan, Xiamen, Ningbo, Nanjing ve fianghay da bulunuyor. (A.A) 82 yafl ndaki ressam dünyaya aç lmak istiyor STANBUL - Çocuk yafllarda resim yapmaya ilgi duyan ve "Neredeyse bebekli imden beri resim yap yorum" diyen Özdemir Altan, dönemin stanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümünden 1956'da mezun oldu. lk kiflisel sergisini 48 y l önce açan, eserleri ile birçok ödülün sahibi olan ve y llarca genç kuflaklara bildiklerini aktarmaya çal flan Altan, ilerleyen yafl na ra men, resim yapmaya devam ediyor. Ressam Altan, AA muhabirine yapt aç klamada, Türk resmi için önemli isimlerden biri olan Zeki Faik zel'den dersler ald n Sanat n müzelerde ö renilece ini ifade eden Altan, flöyle devam etti: "Türkiye'de müze yok. Gördü ümüz müzeler, müze de il. Türkiye'deki müzeler asl nda, Türk resmi koleksiyonu. Oysa flaheserlerin evidir müze, sanat müzede ö renilir. Bu nedenle geriye kalan iyi bir sanatç, ö retmen. Bak n iyi ö retmenler hep iyi sanatç lard r. Kendi yapamayan, sanat nerden bilsin? T pta da öyle. Çok iyi ameliyat yapabilen doktor, iyi ö retmenlik yapabilir ö rencilerine." Ö rencili inden günümüze yapt eserleri 9 farkl döneme ay rd n söyleyen Altan, bu dönemleri s ras yla, "Ö rencilik dönemi", "Romantik dönem", "Krallar ve Kraliçeler", "Tepegöz ve Sinek Kral n n O lu", "Kolaj ve 3 Boyutlular", "Gerçekçi dönem", "Soya açlar ", "Çok ANTALYA - Güney Koreli turistler Efes'ten sonra en fazla Side Antik Kent ile Xanthos Antik Kent'i ziyaret ediyor. Anadolu Varl klar 'n tan yal m turlar kapsam nda geçen y l Antalya'n n Manavgat ilçesine ba l Side Antik Kent ile UNESCO korumas alt nda bulunan Kafl' n K n k beldesi Xanthos Antik Kent'i 32 bin Güney Koreli turistin ziyaret etti i bildirildi. Güney Koreli turistlerin Avrupa, skandinav ve Rus turistler gibi deniz, kum ve günefl turizmi yerine kültür, tarih ve arkeolojik varl klar tan maya yönelik turizm anlay fl n n oldu u belirtildi. Seul nsanl k Kültür Miras n Koruma ve Tan tma Vakf Baflkan Arkeolog Doç.Dr. Myung Hee, Güney Koreli turistler Türkiye'de Efes'ten sonra en fazla kültür ve arkeolojik varl klar tan ma kifli ile pano çal flmalar - Neo Elemantarizm (Haritalar)" ve "Don Kiflot Serisi" olarak adland rd n belirtti. Merkez Bankas n n sanat koleksiyonu içinde Bugüne kadar binden fazla esere imza Özdemir Altan, ismini dünya genelinde duyurmak için, yeni bir projenin haz rl n yap yor. "Soya açlar " serisinden üç eserinin yer ald n anlatan Altan, sanat n birbirinden farkl kavram, köken, yap ve mant klar n biraraya gelmesinden olufltu unu kaydetti. Sanat n rastlant ile de oluflabilece ini öne süren Özdemir Altan, ancak sanata zorla anlam yüklenemeyece ini, kendi anlam n kendisinin bulmas gerekti ini Samimiyetin sanat için önemli bir unsur oldu una dikkati çeken Altan, "Siz samimiyseniz, sanat anlaml olur. Planlay p birfleyler yapmak isterseniz olmaz. Ama gerçekten yetenekli ve içtenseniz, akl n za esen bir fleyi yapars n z ve olur" diye konufltu. Binden fazla esere imza att n ifade eden 82 yafl ndaki sanatç, önümüzdeki günlerde internet sitesi haz rlayarak dünya çap nda ismini duyurmay hedefledi ini dile getirdi. Bugüne kadar yurtd fl nda kendini tan tmak için hiçbir çabada bulunmad n kaydeden Altan, flunlar söyledi: "Bizi tan mas gereken kifliler müze küratörlerdir. Bu iletiflim dünyas nda, çok iyi bir internet sitesi haz rlat p tüm dünya küratörlerine göndermem gerekiyor. E er bu projem gerçekleflirse ve dünyada önemli bir isim olursam, Türkiye'de de eserlerimin fiyat artar." Altan' n Göktürk ARC Sanat Galerisi'nde aç lan sergisi de 20 Ocak'a kadar görülebilecek. (A.A) turuna Side Antik Kent ile Xanthos'ta ç kt n Likya Birli i'nin baflflehri olan Xanthos ile Pamfilya'n n önemli ticaret merkezi olan Side Antik Kent'le ilgili Güney Kore'de yeterli derecede ngilizce ve Korece olmak üzere kaynak eserin oldu unu belirten Hee, Korelilerin stanbul ve Kapodokya bölgesinden sonra en fazla kültür, tarihi ve arkeolojik varl klar tan ma turuna ç kt flehrin Antalya oldu unu kaydetti. Güney Korelilerin, kültür ve insanl k kültür miras n tan ma kapsam nda dünyada en fazla ziyaret ettikleri ülkelerin talya, Fransa, Singapur, Tayland, ngiltere, Çin, Hindistan, Ürdün, M s r, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Portekiz ve Türkiye oldu unu belirten Hee, "Güney Korelilerin tatil tercihini birinci s rada kültürel varl klar tan ma vard r. Koreli turistlerde deniz,kum ve günefl turizmine yönelik bir turizm anlay fl yoktur. Antalya bölgesinde çok say da antik kentin olmas Güney Koreli turistler için cazip bir bölge. Güney Koreli turistler, kültürel ve arkeolojik varl klar birinci s rada tan mada UNESCO korumas alt ndaki flehirleri tercih ediyor. Bu ba lamda Xanthos Antik Kent'in özel bir yeri var. kinci olarak ta 2 bin y ld r ayakta olan Side Antik Tiytaro ile Apollon Tap na. Geçen kültür varl klar n tan ma kapsam nda 32 bin Koreli turist Side ve Xanthos Antik Kent'i ziyaret etti. Bu sene bu rakam 40 bine ç karmak istiyoruz." dedi. Yurt geneline y ll k ortalama 190 bin Güney Koreli turist tatile geliyor. (CHA) SIRASI GELD KÇE Prof. Dr. SA KAYACAN Gsm: ( ) Birdal Can Tüfekçi den: Senin aflk n bana Yaz lanlar, yay nlananlar. Okurlar yla buluflturulan fliirler, yaz lar hep önemlilik içinde ç k yor karfl m za. Mu la ilimizin Dalaman ilçesinden seslenen buradan bizimle, okurlar yla yazd klar yla selamlaflan Birdal Can Tüfekçi nin 31 A ustos 2013 tarihinde kaleme ald, okurlar yla buluflturdu u Senin aflk n bana adl befl ayr dörtlükten meydana gelen fliiri var gündemimde efendim. Bu fliirin ilk üç dörtlü- ü flöyle: Sevda de il de bu aflk, ç kar ise amac n, Sendeki hesap bana, uymaz can m bilesin. El verirse yüre i, kabul etse de inanc n, Böylesi bir aflk bana, uymaz can m bilesin. Kalbim do rudan yana, hilem varsa namerdim, Sevdalardan ar nd m, sen de ilsin tek derdim, Sen mutlu ol yeter ki, kardefl der de giderim, Böylesi bir aflk bana, uymaz can m bilesin. Akl ma gelmiyorsun, çok mutluyum bilesin, Son yaz yor perdede, oyun bitti gidesin, Art k yüre im sana, aflkl günler dilesin, Böylesi bir aflk bana, uymaz can m bilesin.. Birdal Can Tüfekçi ka t kalemle yüzyüze geldi mi, yazmaya bafll yor, duygular n kesintisiz anlatmaya bafll yor. Bu çal flmalar yla da ortaya kal c l yüksek olan anlat mlar, fliirler ortaya ç k yor. Senin aflk n bana adl fliirinin son iki dörtlü ü: Bundan sonra bir daha anmam senin ad n, Dilerim ç kar rs n, rezilli in tad n, Sürüm sürüm süründe, hat rla bu kad n, Böylesi bir aflk bana, uymaz can m bilesin. Ba n-bahçen olmas n, çöle dönsün yüre in! Dertlerin deniz olsun, budur benim dile im, Rahat yüzü görme de, dilenirken göreyim, Senin aflk n bana hiç, uymaz can m bilesin! Koreli turistler, kültür turunda Side ve Xanthos Antik Kent'i tercih ediyor

9 7 Ocak 2014 Sal 9 TÜRKÇE BAKIfi Prof. Dr. Nurullah ÇET N ST KLAL MARfiINA DA R stiklâl Marfl n n Bestelenmesi: Maarif Vekâleti, Âkif in stiklal Marfl m z olarak kabul edilen fliirinin bestelenmesi için bir yar flma açar. Bunun için konulan ödül de yine 500 lirad r. Bu yar flma ile ilgili ilan, 17 Mart 1921 tarihli Hâkimiyet-i Milliyye gazetesinde ç km flt r. Bu yar flmaya 24 eser kat lm fl ama yar flma bir sonuca ulaflamam fl. Bir süre Türkiye nin de iflik bölgelerinde de iflik besteler çal nm fl. Herkes kendi bestesini bulundu u bölgede yaymaya çal flm fl. Sonunda 1924 te Maarif Vekâleti nce oluflturulan bir kurul, Ali R fat Ça atay n marfl n resmî marfl olarak kabul etmifl. Bu marfl, 1924 ten 1930 a kadar okullarda, resmî toplant larda söylenip çal nm fl y l nda ise Cumhurbaflkanl Orkestras flefi Zeki Üngör ün bestesi, millî marfl olarak kabul edilmifl. Atatürk ün stiklâl Marfl yla lgili Görüflleri: Bu marfl bizim ink lâb m z anlat r. nk lab m z n ruhunu anlat r. Bunu ne unutmak ne de unutturmak laz md r. stiklâl Marfl nda stiklâl davam z anlatmas bak m ndan büyük bir manas olan m sralar vard r. Benim en be endi im yeri de buras d r: Hakk d r, hür yaflam fl, bayra m n hürriyet; Hakk d r; Hakk a tapan milletimin istiklal. Benim bu milletten asla unutmamas n istedi im m sralar iflte bunlard r. Hürriyet ve istiklal aflk bu milletin ruhudur. stiklâl Marfl n n bu pasaj as rlar boyunca söylenmeli ve bütün yâr ve a yâr (dost düflman herkes) anlamal d r ki Türk ün her fleyi hatta en mahrem hisleri bile tehlikeye girebilir, fakat hürriyeti asla.. Bu pasaj her vakit tekrar ettirmek bunun için laz md r. Bu YERALTINDAN NC LER Av. Hacer Acar Alan Fransa'dan Dönüfl 1 Hayat m n karanl k koridorlar ndan geçerken s ms k kapard m gözlerimi; körler daha iyi duyar ve daha iyi koklarlard. Göremedikten sonra bakmak ifle yaramazd, körlü ü kabul edip korkuyu at p; duyup, tadarak ilerlemekti yap lmas gereken... Zifri karanl k olmas durumu de ifltirmezdi, korkutmazd beni. Koklayan ve duyan ama hiç görmeyen kör bir köstebek gibi yaflama e itiminden geçmifltim ben. Yolumu bulurdum, herkesin kaybolaca dipsiz dehlizlerden... Otoriter bir adamd babam ve annem babam n fleklini alm flt. Bizim evde buzdolab na dokunmak bile yasakt ; yaflam görerek imkans zd, gözlerini kapamak hem de s ms k, t pk bir kör gibi yapmak ve yönünü öyle bulmak; en az zarar görerek hayatta kalmak için, olmazsa olmazd... Kontrol manya evden; 3 ceset ç km flt k, tabi ki hepimiz; evlilik töreniylen. Biri erkek, di eri k z, iki kardeflim ve ben. Topra a gömmüfllerdi bizi törenle; gaddarl kla h rpalanm fl ve bir piton sar l fl yla bo ulmufl hayatlar m z kokmas n, kimse durumu çakmas n diye... 2 kardeflim yat yorlard sessizce gömüldükleri yerde; Ama ben bir alemdim ve boyun e memifltim ölüme; direnecektim ve hortlayacakt m topra n alt nda kalmamak, üste ç kmak için... Kendimi dinlemeyi ö renmifltim, topra a gömüldü üm 8 y ll k dönemde. Duyabilecek kadar yüksek ç kmas na izin vermifltim içimdeki sesin... nsanlar tafl rd insanlar ; ilk kundaktayken ve en son tabuttayken bile. Ben; kendi, kendimi tafl may ö renmifltim. Yaln zl k demektir ki efendiler: Türk ün hürriyetine dokunulamaz.! Türk milleti, millî varl n, dinini, vatan n emperyalist iflgalcilere karfl kan n n son damlas na kadar korumas n bilir. Hiçbir zaman esir olmam flt r, bundan sonra da olmayacakt r. Düflman ne kadar güçlü, ne kadar modern silahlarla donanm fl olursa olsun Türk milleti, sonuna kadar köle ve sömürge olmamak için iman yla direnecektir. Dinini, dilini, kültürünü, bütün millî varl n özgürce yaflayabilece i tam ba ms z ve ba lant s z hür bir Türk vatan ve devleti onun bafll ca hedefidir. Buna engel olmak isteyenlerin sonu hüsran olacakt r. Bu fliir, Türk- slam düflüncesinin temel kavramlar na ve düflünce yap s na yer verir. Bayrak, kahraman Türk rk, hürriyet, istiklal, Hakka tapmak, iman, vatan, gelece e ümitle bakmak, flehit, tarih, mabet, ezan, slam gibi terim ve kavramlar etraf nda Türk- slam düflüncesini güçlü bir flekilde irdeler. Ayr ca fliirin mistik bir boyutu da vard r. Zira flair, bütün varl n, benli ini, ruhunu Türk- slam düflüncesinde eritmekte, bu düflünceyle özdeflleflmekte, yüksek düzeyde bir heyecanla mistik duyarl n ortaya koymaktad r. stiklâl Marfl n n Tepkisel Niteli i: Mehmet Âkif, stiklâl Marfl nda bir bütün olarak o dönemde her fleyin bitti ini, yok olup mahvoldu umuzu düflünen, bu yüzden korkan, ümitsizli e, y lg nl a düflen bir tak m kimselere karfl tepkisini ortaya koymufltur. Dolay s yla stiklâl Marfl n okurken ayn zamanda bu fliirin, o dönemde y lg n ve ümitsiz bir ruh hâliyle yaz lm fl metinlere tepki oldu unu da düflünerek okumal y z. Onlardan biri de Mütareke döneminde ngilizler taraf ndan tutuklan p Malta Adas na sürülen Süleyman Nazif in burada iken Eylül 1920 de yazd Son Nefesimle Hasbihal adl fliiridir. Âkif in stiklâl Marfl, bu fliire ve bu fliirin içeri ine uygun baflka metinlere tepkisel anlamda bir karfl l k gibidir. Yani stiklâl Marfl n n kaynaklar ndan biri de bu ve buna benzer fliirlerdir. Âkif, stiklâl Marfl yla Süleyman Nazif e âdeta korkma!, ümitsizli e düflme, her fley bitti san lmaz demektedir. karabasand pek çok insan için bense en çok kendimi tafl yan ve dinleyen ve konuflan beni severdim... Ç plak ayak, so uk ve zifri karanl kta, yaln z kendimle yürürken sadece y ld zlar n göz k rpt gecede; Paris'in tüm a rl n hissetmifltim üzerimde. 50'li yafllar nda bir erkekte aflk; koruma olarak ortaya ç kard oysa ki; Adam n bana a rl k de il hafiflik vermesi gerekirdi öyle de il mi? Arkam ara ara kontrol ediyordum; kimse takip etmiyordu beni. Gecenin yar s nda yap lan bir teklifi reddettim diye afl k bir adam n beni öylesi korumas z bir flekilde tehlikeli gecede b rakmas ; hayat rma n n ak fl na tersti... Adam bana afl k de ildi, benimle yaflaman n konforlu olaca n, kendisini daha güçlü, daha genç k laca m düflünmüfltü belki de; gelinli i o nedenle atm flt, öylece önüme... Aflk yoktu ama red vard iflte. Kuvvetli bir erke i reddetmek, saatli bir bomban n üstüne oturmak demekti ve o bomba Amerikal, Frans z, Türk ya da Güney Afrikal da olsa de iflmezdi; patlama kaç n lmazd... A z ya da a z taraf ndan ss r lan bir yiyecek; avc ya da av olmak, bomba patlad nda hayatta ve dik kalmak. Yaflam asla bitmeyen bir oyundu ve ben oyunun geldi im noktas nda kendimi kurtarmak için çok h zl ve mant kl hareket etmeye gereksinim duyuyordum. Ald m burs Fransa D fl flleri Bakanl n'dand, Türkiye'de ifl yapan Frans zlardan para kazanmakt amac m ve patlama Frans z Elçili inde olacakt, kalemi kaybedecektim... GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Ar za...: 124 Do algaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Ar za...: 185 Telefon Ar za...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: ANKARA HAVA RAPORU BULMACA Soldan sa a: 1. Ordumuza subay yetifltiren yüksekokul. 2. Kemik veremi. rlanda Cumhuriyet Ordusunun k saltmas. 3. Dansta kavalyenin efli. Rus Kazaklarda baflkan. 4. Bayram. Müzikte birbirini izleyen sesler dizisi. 5. Evlerin önüne oturmak için tafl ve çamurdan yap lan set. Aylardan biri. 6. Su s r. spanyollar n ünlü sevinç nidalar. 7. çine ya da arkas na saklanarak gizlenilen yer. Aflk atefli. 8. Safranbolu yöresinde oynanan bir halk oyunu. Bir nota. 9. Nazariye, teori. Bir meyve. 10. Otomobil sözcü ünün k saltmas. S cak ülkelerde yetiflen hofl kokulu bir meyve. 11. Üye. stikbal, gelecek. 12. Müstahkem mevki. Pasak. Ça r, tellal ile duyurma. 13. Paha, eder. Yaflatmak ve gelifltirmek için gereken besinleri yedirip içirme ifli. 14. Uzakl k anlat r. Göreceli, ba nt l. 15. A açtan veya demirden yap lan uzun ve kal n destek. Japonya da kullan lm fl eski bir hacim ölçüsü. 16. Dünyan n uydusu. Alacak, borç. 17. Geveze. Sodyumun simgesi. 18. Ekol. stek, dilek. 19. Ruh. Kiloamperin simgesi. 20. Rafadan. Çok eski ve bilinmeyen bir tarihi anlat rken kullan lan sözcük. Yukar dan afla ya: 1. Haz. Muhammet in genel kural de erindeki söz ve davran fllar. Paltoya benzer bir tür üstlük. Trabzon ilinin bir ilçesi. Demir atm fl bir geminin zincirinin su içindeki bölümü. 2. Yüksekokul. Bir gezegen. Tibet öküzü. 3. Boyun e me, kendini baflkalar n n buyru una b rakma. Yolsuzca veya zorla elde edilen mal. Anma. pekli pefltamal. 4. Praseodimin simgesi. Güzel sanatlar n bir dal. Eski bir devlet. Üstten sa a do ru e ik olan bas m harfi. 5. Aylardan biri. Sahnede oynanmak için yaz lm fl oyun. Bir söz veya karar benimsemeyerek karfl ç kma. Japon lirik dram. 6. Bir cins iri at. Taneli bir meyve. slam n befl flart ndan biri. 7. Yüksek, yüce. Ödenti. Gevifl getiren hayvanlar n ayaklar n n arkas ndaki körelmifl t rnak. 8. Güney K br s ta bir kent. Birleflmifl Milletler Çocuklara Yard m Fonunun k saltmas. Söz, lak rd. 9. S n r niflan. Harekete haz r, tetikte. stanbul un eski adlar ndan biri. 10. Geleneksel. Hint kad nlar n n ulusal giysisi. Kongo da batakl k ormanlarda yaflayan, gövdesi k z l kestane, bacaklar çizgili, memeli bir hayvan. Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

10 10 7 Ocak 2014 Sal SAGLIK BURSA-Tedavi edilmeyen difl eti hastal klar difl kayb na ve di er sa l k sorunlar na yol açabiliyor. Doruk Sa l k Grubu Difl Hekimlerinden Dr. Serhat Önen, difl kanamas diye tarif edilenin asl nda difl eti kanamalar oldu unu belirtti. Dr. Önen, flu bilgileri verdi: Difl eti kanamalar, yayg n bir flikâyet oldu u için pek ço umuz üzerinde durmay z ama asl nda difl eti kanamalar önemsenmesi gereken bir durumdur. Tedavi edilmeyen difl eti hastal klar, difl kayb na ve di er sa l k sorunlar na yol açabilir. Her fleyden önce difl eti kanamas ile karfl laflt n zda ortada bir sorun oldu u bilinmelidir. Sa l kl difllerin, difl f rçalamak ya da sert bir meyve s rmak gibi bahanelerle kanamamas gerekir. A z temizli ine dikkat etmemek, vitamin eksikli i veya sigara tiryakili i gibi pek çok nedenden ötürü difl etlerinde sorun meydana gelebilece ini ifade eden Önen, Difl eti hastal klar sinsi bir flekilde ilerleyebilir ve difl kayb aflamas na gelindi- inde, art k bu durumun geri dönüflü olmaz. Bu nedenle düzenli olarak difl doktoruna gitmek ve difl eti kanamalar n ihmal etmemek önemlidir. dedi. Difl eti kanamalar na ve difl hastal klar na karfl baz önlemler al nabilece ine dikkat çeken Önen, flu bilgileri verdi: lk olarak kesinlikle difller gün içinde yemeklerden sonra 2 defa f rçalanmal d r. Kullan lan B LG S STEM YAZILIM H ZMET ALINACAKTIR ANKARA TED.BLG.BfiK (MSB) M LL SAVUNMA BAKANLI I GENEL KURMAY BAfiKANLI I BA LILARI VE MÜSTEfiARLIK B LG S STEM YAZILIMI hizmet al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2013/ darenin a) Adresi : MSB ANKARA TEDAR K BÖLGE BAfiKANLI I ETL K CADDES (ESK GARAJLAR YANI) ETL K KEÇ ÖREN/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi :Resmi elektronik posta adresi bulunmamaktad r. ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu hizmetin a) Niteli i, türü ve miktar : 3 (üç) kalem yaz l m Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : K.K.MEBS Bflk.l ANKARA c) Süresi : fle bafllama tarihinden itibaren 30(otuz) gündür 3- halenin a) Yap laca yer:msb Ankara Tedarik Bölge Baflkanl 3 Nu.l hale Komisyonu hale Salonu Etlik/AN- KARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas veya Meslek Odas Belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili inin odaya kay tl oldu unu gösterir belge, hale konusu iflin yerine getirilmesi için al nmas zorunlu olan ve ilgili mevzuat nda o ifl için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, stekli, kendisine ve/veya altyüklenicilere ait üretici firmadan veya üretici firman n Türkiye yetkili distribütöründen veya Türkiye ofisinden alaca yetkili iflorta belgesini (belgeleri imzalayan kifli/kiflilerin yetkili oldu una dair belge ve imza sirkülerini de) ihale komisyon baflkanl na verecektir Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili inin ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflin alt yüklenicilere yapt rmay düflündükleri ifllere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oran ndan az olmamak üzere, ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Kalite ve standarda iliflkin belgeler: stekli firma kendisine ait; ISO 9001 kalite yönetim sistem belgesini ihale komisyon baflkanl na teslim edecektir. Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu taraf ndan akredite edilen belgelendirme kurulufllar veya Uluslararas Akreditasyon Forumu Karfl l kl Tan nma Antlaflmas nda yer alan ulusal akreditasyon kurumlar nca akredite edilmifl belgelendirme kurulufllar taraf ndan düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kurulufllar n n, Uluslararas Akreditasyon Forumu Karfl l kl Tan nma Antlaflmas nda yer alan ulusal akreditasyon kurumlar nca akredite edilmifl belgelendirme kuruluflu olduklar n n ve bu kurulufllarca düzenlenen belgelerin geçerlili ini sürdürdü ünün, Türk Akreditasyon Kurumundan al nacak bir yaz ile teyit edilmesi gerekir. hale tarihi veya bu tarihten önceki bir y l içinde al nan teyit yaz lar geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu taraf ndan akredite edildi i duyurulan belgelendirme kurulufllar taraf ndan düzenlenen ve TÜR- KAK Akreditasyon Markas tafl yan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit al nmas zorunlu de ildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olmas yeterlidir. fl ortakl klar nda, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunmas yeterlidir Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Kurumsal Lisans Anlaflmas (Microsoft Enterprise Agreement) iflinde ana yüklenici olarak çal flm fl olmak benzer ifl olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. hale yerli ve yabanc tüm isteklilere aç kt r. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 1 TRY (Türk Liras ) karfl l MSB Ankara Tedarik Bölge Baflkanl fiartname Odas adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB Ankara Tedarik Bölge Baflkanl 3 Nu.l hale Komisyonu Baflkanl Etlik/ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu üzerine ihale yap lan istekliyle, her bir ifl kaleminin miktar ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Bas n-135(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar difl f rçalar a z n yap s na da uygun olarak difllerin rahatça f rçalanmas na imkân vermelidir. Difl f rçalamay müteakip difl ipiyle difl aralar temizlenmelidir. Çünkü difl f rçalar difl aralar n temizlemede yetersiz kal r. Sigara içmekten vazgeçilmelidir. Her 6 ayda bir difl hekimi ziyaret edilerek difl kontrolleri yap lmal d r. Kullan lan difl f rças n n k llar da sert olmamal d r. Tüm bunlara ra men yine de difl eti hastal n n geçmemesi durumunda nedenlerin baflka yerlerde aranmas gerekece inin alt n çizen Önen, yap lan araflt rmalara göre difl ve difleti hastal klar na kiflilerin beslenme flekillerinin de neden olabilece ini (CHA) Burcu KER M Difl eti kanamalar, a z ve difl sa l m z için ciddi bir tehdittir ÇAMAfiIR DETERJANI ALIMI YAPILACAKTIR ANKARA ZEKA TAH R BURAK KADIN SA LI I E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES 3 Kalem Çamafl r Deterjan Al m halesi al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi :HACETTEPE MAH. TALATPAfiA BULVARI HAMAMÖNÜ ALTINDA /ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi: ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : dari flartnamenin ekinde sunulmufltur. Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : Hastanemiz Deposu c) Teslim tarihi : Sözleflmenin imzalanmas ndan itibaren tarihine kadar mal/mallar n idarenin siparifline istinaden en geç 10 (on) takvim günü içerisinde peyderpey teslim edilecektir. 3- halenin a) Yap laca yer : ZEKA TAH R BURAK KADIN SA LI I E T M VE ARAfiTIRMA HASTANE- S SATINALMA ÜN TES b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, hale konusu mal n sat fl faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gere ince al nmas zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: stekliler, ilgili yönetmeliklerle düzenlenmifl Sa l k Bakanl "Üretim zin Belgesi" ve/veya "Biyosidal" Belgesinin asl veya onayl suretini ihale dosyas nda sunmas zorunludur Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir veya noter taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi- i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kesin kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Yetkili sat c l veya imalatç l gösteren belgeler: a) malatç ise imalatç oldu unu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili sat c veya yetkili temsilci ise yetkili sat c ya da yetkili temsilci oldu unu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukar daki belgelerden biriyle birlikte sundu u serbest bölge faaliyet belgesi. steklilerin yukar da say lan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmas yeterli kabul edilir. steklinin imalatç oldu u afla daki belgeler ile tevsik edilir. stekli ad na düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, steklinin üyesi oldu u meslek odas taraf ndan istekli ad na düzenlenen Kapasite Raporu, isteklinin kay tl oldu u meslek odas taraf ndan istekli ad na düzenlenen malat Yeterlik Belgesi, isteklinin kay tl oldu u meslek odas taraf ndan istekli ad na düzenlenmifl ve teklif etti i mala iliflkin Yerli Mal Belgesi, isteklinin al m konusu mal üretti ine iliflkin olarak ilgili mevzuat uyar nca yetkili kurum veya kurulufllarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatç oldu unu gösteren belgeler Tedarik edilecek mallar n numuneleri, kataloglar, foto raflar ile teknik flartnameye cevaplar ve aç klamalar içeren doküman: stekliler teklif etmifl olduklar ürünlere iliflkin aç klay c bilgi, belge, katalog vb. tan t c materyalleri ihale dosyas nda sunmalar zorunludur. darenin talebi üzerine istekliler demo yap labileceklerdir. Demo süresi her halukarda 3 günü geçmeyecek ve herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. 3 Gün içerisinde demo yapmayan isteklinin teklifi de erlendirmeye al nmayacakt r Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Her türlü kamu veya özel kurum ve kurulufllarca yap lan deterjan malzemesi al m iflleri benzer ifl olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Liras ) karfl l ZEKA TAH R BU- RAK KADIN SA LI I E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES SATINALMA ÜN TES adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ZEKA TAH R BURAK KADIN SA LI I E T M VE ARAfi- TIRMA HASTANES SATINALMA ÜN TES adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Bas n-96(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

11 7 Ocak 2014 Sal DIS HABERLER 11 Yücel TANOL Gazze nin sorunlar katlan yor Suriye de geçen y l 41 bin 500 ün üzerinde sivil ve 9 bin 38 silahl asker hayat n kaybetti STANBUL - Suriye nsan Haklar Örgütü nün (SNHR) raporuna göre, savafl n 3 y ld r devam etti i Suriye de 2013 de 41 bin 500 ün üzerinde sivil, rejime ba l askerlerce öldürüldü. Bunlardan 1609 unu iflkence alt nda ölenler, 4 bin 344 ünü çocuklar, 2 bin 921 ini ise kad nlar oluflturdu. SNHR raporuna göre y l boyunca en az 9 bin 38 silahl kifli de hayat n kaybetti. DO U VE BATI GUTA DA K MYASAL S LAH KULLANIMI Suriye 2013 te dünya gündeminde en çok kimyasal silahlar yer ald. Esed rejiminin kimyasal silahlarla 21 A ustos ta baflkent fiam n k rsal ndaki Do u ve Bat Guta bölgelerini bombalamas sonucu SMDK raporlar na göre bin 700 kifli hayat n kaybetti, 10 binden fazla kifli de yaraland. Amerika Birleflik Devletleri (ABD) kimyasal silah sald r s n n ard ndan Esed rejimini kimyasal silah kullanmaya devam etmesi durumunda askeri müdahaleyle tehdit etti. Rusya n n müdahalesi ve Esed rejiminin kimyasal silahlar teslim etmeye haz r oldu unu aç klamas yla ABD, askeri müdahaleden vazgeçti. BM Güvenlik Konseyi (BMGK) 27 Eylül de Suriye deki kimyasal silahlar n imhas n öngören karar tasar s n onaylad. Karar, Kimyasal Silahlar n Yasaklanmas Örgütü uzmanlar n n ülkeye girmesine izin verilmesini öngörüyordu. Bu, Suriye de savafl n bafllamas ndan bu yana Esed rejimine yükümlülük getiren ilk karar oldu. BERL N - Alman istihbaratlar n n 2012 de y l nda binlerce telefon görüflmesini dinledi i, elektronik posta ve cep telefonu mesaj n kontrol etti i bildirildi. Bild gazetesinin yay mlanan ve Federal Meclis Denetleme Kurulu (PKGr) raporuna dayand r lan habere göre, Alman istihbarat servisi BND, Anayasay Koruma Dairesi (DfV) ve Askeri stihbarat Birimi (MAD) taraf ndan 2012 y l nda yüz binlerce mail, telefon görüflmesi ve cep telefonu takip edildi. Almanya istihbarat teflkilatlar n n 2012 de 850 bin telefon görüflmesini dinlendi i, elektronik posta ve cep telefonu GAZZE - srail ablukas ve Ortado u da yaflanan geliflmelerin Gazze nin sorunlar n ikiye katlad belirtiliyor. Gazze ve Bat fieria daki siyasi analistler, M s r ve srail yönetimlerinin ambargoyu artt rmas ve Arap dünyas n n demokratikleflememesi ile Suriye sorununun Hamas yönetimini ciddi biçimde s k nt ya soktu u görüflünde. AA muhabirine konuflan Gazze deki El-Aksa Üniversitesi Ö retim Üyesi Mahmud el-h rsani, Hamas n flu anda yüzleflti i en önemli s k nt, gergin uluslararas durum ve Arap rejimlerinin da lmas nedeniyle srail in fliddetlenen ambargosu. Hamas, Arap ülkelerindeki demokrasi projelerine çok güveniyordu ancak M s r baflta olmak üzere ço u ülkede bunun ç kmaza girmesi, krizi ikiye katlad dedi. H rsani, Bafltan beri Arap halklar ambargoyu hafifletmeye çal fl yordu ancak Suriye baflta olmak üzere bu co rafyadaki s k nt lar, Hamas a verilen deste i büyük ölçüde etkiledi. Hamas n Suriye konusundaki tutumu da di er ülkelerle olan iliflkilerini olumsuz anlamda etkiledi. Bu da maafllar n geç ödenmesine, mali s k nt lara, ran ile iliflkilerin gerginleflmesine neden oldu diye konufltu. fiiddetli ya fllar nedeniyle zarara u rayan HALEP TEK VAR L BOMBALARI Aral k ay n n son iki haftas nda Suriyeliler yeni bir katliam yaflad. SMDK, rejimin Halep ve k rsal nda muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde varil bombalar yla iflledi i katliamlarda ölenlerin say s n n 2013 y l itibar yla 650, 3 y l toplam nda ise 20 bine ulaflt n aç klad. 50 kilodan bin tona varan a rl klara ulaflabilen ve TNT maddesinden üretilen varil bombalar Suriye de su s tmak için kullan lan kazanlar n içine konulup helikopterlerden at ld. K fl ay n n girmesiyle birlikte bölgeyi vuran kar ya fl Suriyelilerin çilesini bir kat daha artt rd. Türkiye, Suriye, Irak, Ürdün ve Lübnan da çad rlarda yaflayanlar aras nda 9 u çocuk 20 kifli elveriflsiz flartlar ve so uk nedeniyle hayat n kaybetti. GÖÇLER VE ABLUKA fiiddet olaylar n n artmas yla ülke içindeki göç hareketinde de art fl gözlendi. SNHR ye göre yurt içinde bir bölgeden di erine göç edenlerin say s 6,4 milyona, ülke d fl na göç edenlerin say s ise 3,4 milyona ulaflt. Göç edenlerin 2,4 milyonluk k sm çocuklardan olufluyordu. En çok göçün yafland flehirler aras nda 2 milyonla fiam k rsal, 1,6 milyonla Halep ve 1,1 milyonla Humus, ilk 3 s raya yerleflti. A rlaflan flartlar nedeniyle yasad fl yollardan talya ya geçmeye çal flan çok say da Suriyeli Akdeniz de ölüm kal m mücadelesi verdi. Son olarak talya sahillerinde yaflanan gemi facias nda ço unlu u Suriyelilerden oluflan 100 kifli hayat n kaybetti. Say lar 2 milyonu bulan ve rejimin kontrolündeki fiam n güney kesimi, Do u ve Bat Guta ile el-kalamun bölgesi ve Humus taki bölgelerde abluka alt nda olan Suriyeliler, açl ktan ölüm tehlikesiyle karfl karfl ya kald. SNHR, bu bölgelerde açl ktan ölenlerin say s n 11 olarak aç klad. Bu ba lamda, insanlar n ölmemek için kedi, köpek ve eflek etini yiyebilece i yönünde fetvalar ç kar ld y l nda Suriye nin farkl bölgelerinde yeniden çocuk felci vakas gündeme geldi. Afl olamad klar için hastal a yakalanan çocuklar n say s SMDK ya göre 66 a ulaflt. Hastal n en çok görüldü ü iller aras nda ise 52 vakayla Deyru z Zor yer ald. Suriye de 2013 y l aktivistler ve gazeteciler için de zor geçti. Ülkenin farkl bölgelerinde gerek Esed güçleri gerekse Irak fiam slam Devleti (Ifi D) gibi hareketler taraf ndan hedef al nan gazeteci ve aktivistlerin say s A ustos-eylül ay içerisinde 60 buldu. (AA) Alman istihbaratlar, binlerce telefon görüflmesini dinlemifl! mesaj n izledi i bildirildi. Federal Meclis Denetleme Kurulu raporunda, Alman stihbaratlar n n 2012 de terörizm, yasa d fl silah sevkiyat ve kaçakç l kla ilgili 634 somut flüpheyle karfl land da yer ald. En fazla mültecilerin yasa d fl yollardan ülkeye getirilmelerini içeren konular n takip edildi i iddia edildi. Öte yandan, 2011 y l nda bu rakam n 2,9 milyon, 2010 de ise 37 milyon oldu u raporda yer ald da vurguland. stihbaratlar ve anahtar kelimelerle daha hedefli dinleme yap ld için say da gerileme oldu u belirtildi. (AA) bölgeye ilk yard m eden ülkenin Katar oldu unu hat rlatan H rsani, Hamas belki Fetih ile uzlaflarak sorunlar çözebilir ancak Fetih, Hamas n siyasi anlamda s k flt n n fark nda ve isteklerini artt rarak sorun ç kart yor. Hamas son çare olarak dünyaya biz buraday z mesaj vermek ve ç kmaza giren Filistin- srail müzakerelerini bitirmek için srail e yönelik askeri seçeneklere baflvurabilir ifadesini kulland. Bat fieria daki En-Necah Üniversitesi Siyasi Bilimler Profesörü Abdussettar Kas m da Hamas n yüzleflti i s k nt lardan en büyü ü srail ambargosu. Hamas s k flt r larak, srail e hizmet ediliyor. M s r baflta olmak üzere Arap Suriye de 2013 y l kimyasal silahlar ve varil bombalar yla düzenlenen sald r lar, a r k fl flartlar ve Esed rejiminin baz bölgelerdeki ablukas n n neden oldu u ölümlerle sona erdi BULMACANIN ÇÖZÜMÜ ülkeleri böyle davranarak iflgale hizmet ediyor. Hamas, srail e karfl askeri seçene e baflvurmak zorunda kalabilir fleklinde konufltu. Siyasi analist Müflir Amir, Hamas n srail - den sald r olmamas halinde askeri çözüme bafl vurmas ak ll ca olmaz. Hamas n bölgedeki siyasi oyunun istedi i hiçbir tavizde bulunmadan ayr l bitirmek için çal flmas gerekiyor diye konufltu. Bölgedeki istikrars zl n Hamas da etkiledi ini ifade eden Amir, Hamas n bu sahada ran ve M s r d fl nda yeni oyuncular arad n ve Gazze ambargosunu hafifletme konusunda Türkiye ye güvendi ini (AA) Vatikan, 13 Ocak ta Suriye konulu çal flma toplant s na ev sahipli i yapacak VATIKAN - Vatikan, 13 Ocak ta Suriye konulu çal flma toplant s düzenleyecek. Papal k Bilimler Akademisi nin toplant s nda ABD, Rusya ve di er baz ülkelerden uzmanlar Beyin f rt nas yapacak. nsani yard m n yap labilmesi için Suriye de nas l ateflkese var laca ve Hristiyanlara zulmün nas l önlenece inin tart fl laca toplant da konuflma yapacaklar aras nda eski ngiltere Baflbakan Tony Blair, eski Uluslararas Atom Enerjisi Kurumu nun Baflkan M s rl Muhammed El Baradei de bulunuyor. Suriye nin gelece inin tart fl laca Cenevre-2 konferans n n uluslararas bölümü, 22 Ocak ta sviçre nin Montrö kentinde yap lacak. Uluslararas toplant bittikten sonra, Suriye deki farkl taraflar n yer alaca Cenevre-2, 24 Ocak ta bafllayacak. Suriye Devlet Baflkan Beflflar Esed 28 Aral k ta Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus a Suriye hükümetinin tutumuna iliflkin özel bir mektup iletmiflti. Seçildikten sonra ilk kez bir Noel ayinini yöneten Papa Franciscus, geleneksel Urbi et Orbi konuflmas nda, Suriye deki çat flma çok fazla can ald diyerek, 7 Eylül de yap lan, Suriye de Bar fl Duas n n yaratt birlik etkisinden duydu u memnuniyeti dile getirmiflti. Suriye için acil yard m ça r s yapan Papa Franciscus, Tanr n n, Suriye halk na yeni ac lar yaflatmamas için dua etmeye devam ediyoruz. Çat flman n taraflar fliddete son vererek, insani yard m eriflimini sa lamal. Di er dinlere inananlarla Suriye de bar fl için dua edelim demiflti.(aa) H A R P O K U L U A K A R C A R A D A M A T A M A N D S K A L A A S E K N S A N M A N D A O L E S P E R A L E V A A M A N S K U R A M D U T O T O A N A N A S A Z A A T A O R K R C A R F Y A T B E S T A Z A F K D R E K T O A Y T A K A N A K L A F A Z A N N A O K U L T A L E P M T N K A A L A K O K F

12 12 CHP 30 belediyede kad n aday gösterdi ANKARA (AA) - BARIfi GÜNDO AN - Yerel seçimlere kat lacak adaylardan 746's n aç klayan CHP'de, bu adaylardan 30'unu kad nlar oluflturdu. Ayd n, Karaman, Sivas, Bolu, Tokat ve Rize'de kad n adaylarla yar flacak CHP'nin, Afyonkarahisar' n iki beldesindeki adaylar ise baflörtülü. CHP, 3 Kas m ve 22 Aral k'ta gerçeklefltirdi i Parti Meclisinde (PM) stanbul, Ankara, zmir'in de aralar nda bulundu u 61 ildeki adaylar n belirleyerek, kamuoyuyla paylaflt. Partinin kesinleflen belediye baflkan aday say s 746 olurken, bu adaylardan 30'unu ise kad nlar oluflturdu. Halen Ayd n Belediye Baflkanl n yürüten Özlem Çerçio lu, büyükflehir statüsü kazanan kentte yeniden aday gösterildi. Çerçio lu flu ana kadar büyükflehirler içinde gösterilen tek kad n aday. Bolu'da aday gösterilen Mehtap Özcan M s rl o lu, kenttin ilk kad n belediye baflkan aday olma özelli ini tafl yor. Partinin Sivas'taki aday da bir dönem Cumhuriyet Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal Bölüm Baflkanl yapan Prof. Dr. Gülümser Heper. CHP'nin Karaman'daki kad n aday Alt n 2014 e h zl girdi BALIKES R (AA) - Türkiye'de 26 Aral k 2013'te 142 liradan sat lan çeyrek alt n n fiyat, yeni y l n ilk günlerinde 150 liraya dayand. Bal kesir Kuyumcular ve Sarraflar Derne i Baflkan rfan Günsay, AA muhabirine yapt aç klamada, alt n n yeni y la h zl girdi ini Beklentilerin aksine alt nda yukar ivme yafland n belirten Günsay, "Biz kuyumcular olarak yeni y lda alt n fiyatlar n n düflmesini beklerken bizi de flafl rtan bir sonuç ortaya ç kt " dedi. Günsay, yükseliflin, yurt d fl piyasalar n etkisinden kaynakland n anlatt. Son günlerdeki fiyatlara iliflkin bilgi veren Günsay, flöyle konufltu: "En son 18 Kas m 2013'te 84 liray gören 24 ayar alt n n gram bugün 85 liray geçti. 20 Aral k 2013'te 80 liran n alt na inmiflti. Çeyrek alt n 150 liraya dayand. 26 Aral k 2013'te 142 liradan sat lan çeyrek alt n, 8 lira civar nda art fl gösterdi. Yurt d fl piyasalar da dalgal. Daha da yükselmesi bekleniyor. Alt n al flveriflleri durma noktas nda. Vatandafllar, nas l hareket etmeleri konusunda bize dan fl yor ancak ne olaca n kuyumcular da kestiremiyor." ise genel seçimlerde stanbul 1. bölgeden milletvekili aday olan Merih Ünver. Tokat'da avukat olan Hadiye Ardahanl 'y aday gösteren CHP, Rize'de de eski belediye baflkanlar ndan Ekrem Orhon'un gelini Yüksek nflaat Mühendisi Mine Orhon'u aday gösterdi. -Baflörtülü adaylar CHP'nin, 29 kad n aday n n aras nda iki de baflörtülü aday bulunuyor. Son PM'de adayl onaylanan Sevinç Özdemir, Afyonkarahisar' n Sand kl ilçesine ba l Akhar m beldesinde, CHP ad na seçimlere kat lacak. CHP, merkeze ba l De irmenayval Beldesi Belediye Baflkan aday olarak da Ummühan Özpunar' gösterdi. Haf z olan ve Arapça, branice ve Farsça'n n da aralar nda bulundu u 6 dil bilen Özpunar' n M s r'da El Ezher Medresesi'nde ö renim gördü ü bildirildi. CHP'nin kad n adaylar flöyle: Adana Karaisal lhan fiahin Afyonkarahisar Sand kl -Akhar m Sevinç Özdemir Afyonkarahisar De irmenayval Ummühan Özpunar Amasya Gümüflhac köy Zehra Özyol Ayd n Özlem Çerçio lu Ayd n ncirliova Fadime Orbay Ayd n Nazilli Ferda Ça lar Erkut Bolu Mehtap Özcan M s rl o lu Bolu Göynük Nigar Türksoy Denizli Bozkurt Birsen Çelik Erzurum Olur Nurhayat Üst Giresun Bulancak Fatma Cevahir Karaibrahim Canik Isparta fiakirkaraa aç- Çiçekp nar Ayfle fierifo lu K rklareli Merkez nci Tunç Kocaeli Bafliskele Aysun K l nç Konya Bozk r Ayfle Kad o lu Kahramanmarafl Onikiflubat Ülkü Eren Rize Mine Orhun Riza Çaml hemsin Demet Akay Sakarya Arifiye Zehra Gök Sivas Gülümser Heper Tokat Hadiye Ardahanl Tokat Niksar Yasemin Y ld r m Tokat Emirseyit Emine Alyüz Trabzon Of Emel Saral Zonguldak Devrek Songül Malkoç Karaman Merih Ünver Karaman Ermenek-Güneyyurt Seher Güleç Gücal Batman Hasankeyf Seda A ar Osmaniye Bahçe Hülya Sa lam Türkiye iflsizlikte G-7 ile yar flacak STANBUL (AA) - HANDAN S LK N - Türkiye'nin 2014 y l nda yüzde 9,4 ile G7 ülkelerinden Fransa ve talya'dan daha az iflsizlik oran na sahip olmas öngörülüyor. AA muhabirinin Uluslararas Para Fonu (IMF) verilerinden derledi i bilgilere göre, bu y l Türkiye'de iflsizlik oran, G7 ülkelerinden Fransa ve talya'dan oldukça iyi durumda olacak. Türkiye'nin Orta Vadeli Program'da (OVP) 2014 y l iflsizlik oran hedefi 9,4 olurken, Cumhuriyet'in 100'üncü y l 2023'te ise iflsizlik oran yüzde 5 olarak hedefleniyor. Küresel kriz sonras nda sadece az geliflmifl ülkelerin de il, sanayileflmifl ülkelerin de önemli sorunu haline gelen iflsizlik, IMF tahminlerine göre 2014 y l nda Fransa'da yüzde 11,1, talya'da ise yüzde 12,4 oran nda olacak. flsizli in ekonomik ve toplumsal etkilerini azaltmak için bu oran mümkün oldu unca düflürmek isteyen ülkeler, ekonomik programlar nda da iflsizlik hedefleri belirliyor. ABD'nin hedefi iflsizlik oran n 6,5 seviyesine düflürmek olurken, 2014 y l nda bu oran n 7,3 olarak gerçekleflmesi bekleniyor. Ayr ca, gelecek y l iflsizlik oran n n G7 ülkeleri olan Japonya'da yüzde 4,3, Almanya'da yüzde 5,4, Kanada'da yüzde 7,1 ve ngiltere'de yüzde 7,5 olmas tahmin ediliyor. - Geliflmifl ekonomilerde iflsizlik oranlar Geliflmekte olan ülkeler aras nda yer alan Türkiye, IMF'in geliflmifl ekonomiye sahip ülkeleriyle k yasland nda ise iflsizlik oranlar nda 7 ülkeden daha baflar l bir performans sergiledi. Bu grupta yer alan ve ekonomik krizle bo uflan spanya'da 2014 y l nda iflsizlik oran yüzde 26,6, a r bir ekonomik kriz yaflayan Yunanistan'da yüzde 26 ve Güney K br s Rum Kesimi'nde ise yüzde 19,5 olmas öngörülüyor. Kemer s kma politikalar ndan bunalan Portekiz halk n n protestolar devam ederken, ülkede iflsizlik oran bu y l 17,7 olacak. AB üyesi Slovakya'da iflsizlik oran n n 2014 y l nda yüzde 14,4, rlanda'da yüzde 13,3 olmas bekleniyor. rlanda'dan Nisan 2009'dan Nisan 2010'a muhtelif ülkelere göç edenlerin say s 65 bine ulaflarak, 1980'lerden bu yana kaydedilen en yüksek göç oran olmufltu. Buna karfl n rlanda'da bu y l iflsizlik oran n n 13,3 olmas bekleniyor y l nda Avrupa Birli i'ne kat larak sa lam ekonomisi ile takdir edilen ülkelerden Slovenya'da da yüzde 10,9'la ifl bulamayan nüfusun toplam iflgücüne oran Türkiye'den fazla olacak. 11,14 milyon nüfuslu Belçika'da ise yüzde 8,6 iflsizlik oran bekleniyor. IMF'e göre, 2014 y l nda Finlandiya yüzde 7,8, sveç yüzde 7,7, Çek Cumhuriyeti ve Hollanda yüzde 7,4, Danimarka 7,1 ve Estonya yüzde 7 ile birbirine yak n iflsizlik oran na sahip olacak ülkeler aras nda bulunuyor. Bu y l Lüksemburg'da yüzde 6,9, srail'de yüzde 6,8, Malta'da 6,3, Yeni Zelanda'da yüzde 5,2 iflsizlik oran beklenirken, Türkiye'nin 2023 hedefi olan yüzde 5'in de alt nda iflsizlik oran na sahip olmas beklenen ülkeler ise zlanda (%4,5), Avusturya (%4,8), Norveç (%3,3), Kore (%3,2), sviçre (%3,2) ve Singapur (%2,3) olacak. 7 Ocak 2014 Sal Fehmi KORU HABER BRAH M ARKLAN Mektubun hikâyesi... Sen misin yazd klar ndan çok yapt klar yla gündeme gelmekten kaç nan, al sana ceza: Gündemin merkezine oturma cezas... Di er 44 gazeteciyle birlikte Dolmabahçe deki salonda oturmufl dört saatlik toplant maratonunun bitmesini beklerken, Baflbakan Tayyip Erdo an n sondan bir önceki soruya verdi i cevapla sars ld m. Sars nt yla birlikte akl mdan ilk geçen, giriflteki düflünce oldu. Al sana, gündemin merkezine oturma cezas Aral k tan bugüne yazd m yaz lara göz atm fl olanlar savafla dönüflen ihtilâftan ne kadar rahats zl k duydu umu fark etmifllerdir. Geçen y l bu zamanlarda da benzer rahats zl klar içerisindeydim, ama bu defaki elle tutulur bir rahats zl kt. Hayat m n hiçbir döneminde Gece yar s beni arayan Cumhurbaflkan bana dedi ki... veya Baflbakan ile görüfltüm, ilk bana aç klad tarz yaz larla okur karfl s na ç kmad m... Son 30 y l içerisinde, hemen her devlet adam yla, karfl l kl sayg ve güvene dayal iliflkilerim oldu u, herbiriyle s kça say labilecek aral klarla görüfltü üm halde... Kavga rahats zl m dayan lmaz hale dönüfltürdü ünde, nas l bir ç k fl yolu düflündü ünü ö renmek üzere, Cumhurbaflkan Abdullah Gül le görüfltüm önce; ard ndan da Baflbakan Tayyip Erdo an la... Kuvveti birbirinden farkl olsa da, her ikisi de, olan-bitenden müthifl rahats z görünüyordu. Cumhurbaflkan Gül konunun özellikle toplumsal boyutuyla ilgiliydi; yaflananlar n vard noktay zarar verici, varabilece i noktay ise tehlikeli buluyordu... Baflbakan Erdo an k zg nd, kendisini ihanete u ram fl hissediyor, dost bildi i gazeteler ile televizyon kanallar ndan gelen oklara isyan ediyordu... Ancak o da kavgas z bir ç k fl yolu arar gibiydi... Önceki rahats zl mda ne yapt ysam yine onu yapt m: Kendimi yollara vurdum... Daha kimseler olacaklara uyanmam flken, ortam n patlamaya haz r hale geldi ini fark edip, geçen y l bu zamanlarda, yolumu Pensilvanya ya düflürmüfltüm. Bir gün gittim, ertesi gün döndüm. Arada geçen konuflmalar m z uzun uzad ya aktarmam gereksiz; ancak rahats zl m daha da artarak oradan döndü ümü söyleyebilirim. Aradan çok geçmedi, 17 fiubat depremiyle karfl laflt k... Son ziyaretimde ise, Hocaefendi yi, geliflmelerden ola anüstü huzursuz halde buldum. Kavga-gürültü ve savafl yerine kardefllik hukukunun hâkim olmas n istiyor, hassasiyetlerine kulak verilmemesini anlamakta zorlan yordu. Örgüt sözcü ünün uluorta kullan lmas n baflka niyetlere yoruyor, dershanelerin kapat lmak istenmesini yanl fl buluyor, kendisine sempati duyan insanlar n bafl na dert aç lmas ndan endifle ediyordu. Cumhurbaflkan Gül e duydu u sayg dolu hisleri saklam yor, Baflbakan Erdo an için de dostça ifadelerle dolu sözler sarf ediyordu. En fazla baz gazetelerden ve özellikle sosyal medyada yaz lanlardan flikâyetçiydi... Baflbakan gibi... Cumhurbaflkan gibi... En önemlisi, siyasi iklimden konuflurken, Biz bir y l önce hangi noktadaysak, bugün de ayn yerdeyiz demesiydi Hocaefendi nin... Pazarl k... fiartlar... Bunlar akla getirebilecek her sözden uzak durdu görüflmemiz boyunca... Dayanamay p, Konufltuklar m z yaz l hale getirseniz teklifinde ben bulundum. Pat diye tart flma gündemine düflen mektup iflte böyle ortaya ç kt. Yaz lar m geriye do ru bir kez daha okuyun, bir hafta içerisinde birkaç kez görüflme f rsat buldu um Cumhurbaflkan Gül ile Baflbakan Erdo an dan ve saatlerce birlikte oldu um Fethullah Gülen Hocaefendi den edindi im olumlu izlenimleri hemen fark edeceksiniz... Kapal bir zarf içerisinde bana teslim edilen mektubu geciktirmeden muhatab na ulaflt rd m. Gerilim taraflarda düflmüflken medyadaki yüksek gerilimin devam etmesi d fl nda benim aç mdan endifle verici bir durum yoktu. Görüflmüfl ve edindi im izlenimleri yaz lar ma yans tm flt m. Anlayan n anlayabilece i biçimde... Etraf mda herkes savafl ilânihâye sürecek düflüncesindeyken, ben ald m olumlu izlenimleri aksettiriyordum yaz ve yorumlar mda... Cumhurbaflkan Gül ve Baflbakan Erdo an da tansiyonun düflecek olmas ndan rahatlam fl görünüyorlard. Gazetelerin süregiden savaflkan yay nlar ve sosyal medya tetikçileri yüzünden, tek huzursuzluk duyan yine bendim... Dört saatlik Dolmabahçe maratonu da umutlar azaltmadan bitecek gibi görünüyordu... Tam sona ermeye yak n... Mektup zarftan ç k verdi... Hikâye bundan ibarettir. 6 OCAK 2014 STAR

13 13 7 Ocak 2014 Sal HABER BDDK karar kuyumcular üzdü ANKARA - MEHTAP YIL- MAZ/AYfiENUR SA LAM - Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odas Baflkan Hasan Çavuflculu, 1 fiubat'tan itibaren kredi kart yla taksitle alt n alma döneminin sona erecek olmas n üzüntüyle karfl lad klar n Çavuflculu, Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) kredi kart yla taksitle alt n alma dönemini sona erdirecek yönetmelik de iflikli inin sektöre etkilerini AA muhabirine de erlendirdi. Söz konusu yönetmeli in, sektörü olumsuz etkileyece ini ve tüketicileri ma dur edece ini savunan Çavuflculu, kuyumcular n 1 fiubat'tan itibaren taksitle sat fl yapamayacaklar n belirtti. Bu durumu elefltiren Çavuflculu, "Bu yönetmelik, özellikle bilezik, yüzük, alyans, kolye ve küpe gibi ziynet amaçl tak lar üretenlerle satanlar zor durumda b rakacak. Vatandafl m z bu tür katma de erli ürünleri sadece kullanmak için de il, ayn zamanda özel günlerde hediye etmek için al yorlar. Bu ürünlere en az 6 ayl k taksitli sat fl süresi tan nmal " diye konufltu. Düzenlemenin hayata geçmesiyle sadece kuyumcu esnaf n n de il tüketicilerin de s k nt ya girece ini savunan Çavuflculu, sektördeki sirkülasyonun duraca n ileri sürdü. Türkiye'de alt n n geleneklerin bir parças oldu unu dile getiren Çavuflculu, s k nt n n as l boyutunun özellikle dü ün sezonunun aç ld yaz aylar nda görülece ini ifade etti. Taksitlendirmenin tüketiciye büyük avantaj sa lad na iflaret eden Çavuflculu, "Dü ün yapacak olanlar flimdiden kara kara düflünmeye bafllad. Peflin paras olan güle oynaya Fehmi Koru, Fethullah Gülen Hocaefendi ile görüflmesini anlatt Gazeteci-Yazar Fehmi Koru, Baflbakan Erdo an' n Dolmabahçe'de gazetecilerle yapt toplant da gündeme gelen Fethullah Gülen Hocaefendi'nin mektubuyla ilgili yaflanan geliflmeleri Habertürk TV'de Enine Boyuna program nda anlatt. "CUMHURBAfiKANI VE BAfiBAKAN B L YORDU" Fehmi Koru flunlar söyledi: Yaz lar m takip edenler biliyorlar, 17 Aral k sürecinden rahats z olanlar n bafl nda geliyorum. ki taraf da tan yorum; AK Parti'nin 12 y l içerisinde yapt klar ve cemaatin özellikle yurt d fl nda yurt içinde de yapt hay rl hizmetler. Dolay s yla bunlar n ikisinin birbiriyle böylesine karfl kutuplarm fl gibi hatta bir savafl manzaras verecek flekilde birbirlerine girmeleri manzaras beni çok rahats z ediyordu. Bunu yaz lar ma da aksettiriyordum. Buarada hem Cumhurbaflkan Gül hem de Baflbakan Erdo an ile görüflme f rsatlar m oldu. Her seferinde de onlar n da asl nda rahats z olduklar n fark ettim. En son ald m randevuya gitti imde, onlardan sonra da Pensilvanya'ya gidip bizzat Fethullah Gülen Hocaefendi ile görüflme arzumu söyledim. Dolay s yla onlar da bu konuyla ilgili ne yap labilir nas l yap labilir tarz nda bir tak m görüfller paylaflm fl oldular. Bunlar tabi benim yaz lar ma yans d. Uzun y llard r beni takip eden okurlar m biliyorlar; çok kiflilerle görüflürek o yaz lar yaz l yor. Kanaatler veriliyorsa o kanaatlerin içerisinde benim birilerinden de ald m kanaatler oldu u biliniyor. Hem Cumhurbaflkan Gül hem de Baflbakan Erdo an Pensilvanya'ya gidece imi biliyordu. Amac bu konuyla ilgili birinci elden ne ö renebilirim ve gerçekten burada duyulan rahats zl k orada da duyuluyor mu? tarz nda benim kafamda oluflmufl soruya cevapt." "BANA 'fiunlari AKTAR' D YE B R fiey SÖYLENMED " Cumhurbaflkan Gül veya Baflbakan Erdo an taraf ndan size iletmeniz istenen bir tak m fleyler aktar ld m? Hay r ama ben onlardan duyduklar m aktard m. Bana 'flunlar aktar' diye herhangi bir fley söylenmedi. Oraya gitti imde hemen görüflme f rsat oldu. Bir geceyi orada geçirdim. Uzunca sürdü. Alaatin Kaya oradayd. O görüflmemiz s ras nda bulundu. Alaatin Kaya, Zaman Gazetesi'nin ilk imtiyaz sahibidir ve cemaate çok yak n bir isimdir. Zaten sürekli oraya gidip gelenlerden. Ben bir y l önce yine Pensilvanya'ya gitmifltim. Bir mektubun öyküsü dü ün yapacak, peki olmayan bu iflin içinden nas l ç kacak?" diye sordu. Çavuflculu, yat r m amaçl tercih edilen külçe alt nlarda ise taksitlendirmenin kald r lmas n desteklediklerini belirtti. Çavuflculu, kendilerini kuyumcu gibi tan tan ve ifl yerlerinin vitrinlerine alt n koyan kiflilerin, müflterinin elindeki alt n düflük fiyattan alarak, nakit ihtiyac n karfl lama iddias nda bulunduklar n Çavuflculu, bu kapsamda "kuyumculuk-iletiflim" ad alt nda iflletmeler aç ld. Kuru fasulye etle yar fl yor ANKARA - MEHTAP YILMAZ - Türkiye Ziraatç lar Derne i (TZD) Genel Baflkan brahim Yetkin, "Son 3 ayda Arjantin'de yaflanan kurakl k, Çin'deki afl r ya fllar ve Türkiye'de üretim seviyesinin düflmesi nedeniyle kuru fasulye fiyatlar yüzde 59 artt. Zamlarla kilogram lira olan kuru fasulye, ortalama kilogram fiyat 16 lira olan karkas ete yaklaflt " dedi. AA muhabirine aç klamalarda bulunan Yetkin, Türkiye'de y lda yaklafl k 90 bin ton kuru fasulye üretilirken, ortalama 130 bin ton tüketim gerçekleflti ini htiyaç tam olarak karfl lanamad için kuru fasulye ithalat gerçeklefltirildi ini belirten Yetkin, son 3 ayda Arjantin'de yaflanan kurakl k, Çin'deki afl r ya fllar ve Türkiye'de üretim seviyesinin düflmesi nedeniyle fiyatlar n yüzde 59 oran nda artt n bildirdi. Kilogram ortalama 3,5-4 liraya sat lan kuru fasulyenin, son aylarda toptan sat fl fiyat nda kilosunun 8-9 liraya yükseldi ine dikkati çeken Yetkin, en önemli kuru fasulye üreticilerinden Arjantin ve Çin'deki olumsuzluk nedeniyle di er bir üretici olan K rg zistan'a baflvuruldu unu anlatt. Ocak ay bu s ralarda biraz burnuma kokular geliyordu; bir fleyler olabilir mi acaba diye. Onu birinci elden sorabilece im kifli olarak gördü üm Fethullah Gülen Hocaefendi'ye gitmifltim. Benim tahminlerim do ru ç kt çünkü, 7 fiubat süreci o zaman patlad. Dolay s yla oras benim bilmedi im bir yer de il. Orada görüflmelerimiz s ras nda pek az kiflinin tahmin edebilece i kadar yumuflak mesajlar oldu unu gördüm. Tabii hassasiyetleri var, dershaneler konusu hassasiyetlerinin içerisinde. Büyük tasviyeler yaflan yor, onun kula na gidiyor bu tasviyeler meselesi. Siz bedduan n akibinde gittiniz, dolay s yla daha sert bir üslup beklediniz herhalde... Birkaç gün içerisinde söylenmiflti o sözler ben onun üzerine gitmifl oldum. Giderken 'o sözlerden sonra neler konuflulabilir orada diye' endiflem de vard. Ama çok olumlu bir karfl lama çok olumlu bir görüflme oldu. O kadar olumluydu ki "ben bunlar acaba bir yaz l metin haline dönüfltürebilir miyiz hocam" diye sordu umda "tabi" dedi. Kendi kullan m m aç s ndan faydalanabilece im bir metin beklerken, daha ötesi bir fley yap ld. Do rudan Cumhurbaflkan 'n muhattap alan kapal zarf içerisinde bir mektup verildi. Ben tabi o mektubu açmad m. Dün kendileri internet sitelerine koyana kadar muftevas ndan da haberdar de ildi. Ama okuyunca anlad m ki; bizim orada konufltu umuz istikamette verilmifl. Orada çok aç k bir dille bana hiçbir pazarl k söz konusu olmad n, hiçbir flart ileri sürülmedi ini, hassasiyetlere dikkat edilmesinin yeterli olaca n, Cumhurbaflkan ile Baflbakan' n birlikte verecekleri her türlü karar n kendisi içinde uyulacak bir karar olaca n söylemiflti. Oraya bak nca zaten mektupta da bu ifadelerle karfl lafl l yor. Oradan döndükten sonra da hem Cumhurbaflkan hem de Baflbakan ile görüfltüm, orada izlenimlerimi de aktarma f rsat m oldu. Onlardan da çok olumlu oldu unu düflündü üm izlenimler ald m. Cumhurbaflkan Gül'e mektubu ne zaman ulaflt rd n z? Amerika'dan gelir gelmez ulaflt rd m. stanbul'dan Ankara'ya gidip kendisine sundum. Mektubu okumas ndan önce Baflbakan ile de görüfltüm. Ankara'ya gitmiflken kendisiyle görüflme f rsat buldum. Oradaki izlenimlerimi ona da aktard m. Ondan da çok olumlu mesajlar ald m. Dün toplant n n sonunda bir soru üzerine Baflbakan' n mektupla ilgili "pazarl klar" kelimesini de kulland bir aç klamas oldu. O nokta da çok flafl rd m. Hemen onun aç klanmas flafl rt c yd, Mektubu getiren Fehmi Koru, Fethullah Gülen Hocaefendi ile görüflmesini anlat rken, görüflmede Alaeddin Kaya n n da bulundu unu hem de bir 'pazarl k' kelimesiyle ifade edilmesi. Ben hala umudumu yitirmifl de ilim. Bu tart flmalar n elbette bir zemini var. Elbette iki taraf birbirleriyle rahats zl klar duyuyorlar ve bu rahats zl klar n bilinmesini istiyorlar. Fethullah Gülen, Baflbakan ve Cumhurbaflkan 'n n ortak flikayeti; medya ve sosyal medyayd. Elbette bir devlet kendi içerisinde yap lanmaya müsaade etmez. Böyle bir fleyin olmayaca n dafethullah Gülen mektubunda da yazm fl. Gazeteciler ve Yazarlar Vakf "o mektup Baflbakan'a de ildi" dedi. Mektup direk Cumhurbaflkan 'na yaz lm flt, Cumhurbaflkan, Baflbakan'a iletilmesini istedi... Fethullah Gülen bana "Baflbakan m z da okursa iyi olur" demiflti. Mektubu okuyunca görüyorsunuz, mektup içerisinde de bunu yazm fl. Dolay s yla Baflbakan'a yaz lmam fl ama Baflbakan' n da okumas beklenen yani ona da hitap eden bir mektup oldu u çok belirgin. Bu mektup muhattaplar taraf ndan okundu, benim bulundu um ortamlarda olumlu yaklafl ld n biliyorum. Ama dünkü ortamda Baflbakan' n pek olumlu yaklaflmad n ö renmifl oldum. - "17 liraya ç kabilir" Kuru fasulye fiyatlar ndaki yüzde 59'luk art flta, düflük üretimin rolü oldu una iflaret eden Yetkin, "Yaflanan geliflmeler üzerine çiftçiler; destek primi ald klar için m s r, bu day ve ayçiçe i üretmeyi tercih etti. Kuru fasulye üretim rakamlar h zla düfltü. Çiftçiler, kuru fasulye üretimi konusunda teflvik edilmeli" diye konufltu. Toptan sat flta kilogram 8-9 lira olan kuru fasulyenin, perakende fiyat n n lira aras nda de iflti ine de inen Yetkin, flu de erlendirmelerde bulundu: "Ülkenin kuru fasulye ihtiyac karfl lanmad için ithal ediliyor ve üretim alan giderek daral yor. Üretim alan darald için de arz talep noktas nda fiyatlar dalgalan yor. Böyle giderse kuru fasulyenin fiyat daha da artabilir hatta 17 liraya kadar ç kabilir. Bu durum tamamen arz talep dengesi ile ilgili oldu u için fiyat art fllar kaç n lmaz görülüyor." Protein yönünden zengin ve ete yak n besin de erine sahip oldu u için "fakir eti" olarak da bilinen kuru fasulyenin, özellikle vejetaryenler için çok k ymetli bir besin maddesi oldu unun alt n çizen Yetkin, flunlar söyledi: "Et, bulunmad zaman besin de erleri ete efl de er olan kuru baklagillerden kuru fasulye ile protein ihtiyac karfl lanabilir. Ancak artan zamlarla kilogram fiyat lira olan kuru fasulye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Ticaret Borsalar Bilgi Sistemi verilerine göre ortalama kilogram fiyat 16 lira olan karkas ete yaklaflt. Et al m gücü olmayan, bakliyat yiyordu. fiimdi bakliyat grubunda en çok tüketilen kuru fasulye de, et fiyat na sat l rsa yoksul insanlar ne yiyecek? Kuru fasulyedeki bu gidiflata 'dur' demeli ve acilen sorunun büyümemesi için çözüm üretilmeli, tekrarlanmamas için önlem al nmal." hraç flampiyonu domates KOCAEL - Türkiye'nin 2013 y l nda yapt 692 milyon 53 bin dolarl k taze sebze ihracat n n yaklafl k yüzde 57'sini oluflturan domates, sektörün lokomotifi oldu. AA muhabirinin Türkiye Yafl Meyve Sebze hracatç Birlikleri (TYMS B) verilerinden derledi i bilgiye göre, 2012 y l nda 1 milyon 77 bin 225 ton taze sebze ihraç edilirken, 2013 y l nda ihracat yüzde 15 art flla 1 milyon 242 bin 980 tona, 644 milyon 854 bin dolar olan ihracat de eri ise yüzde 7'lik art flla 692 milyon 53 bin dolara ulaflt. Bu dönemde, sektör ihracat n n de er bak m ndan yüzde 57'sini, miktar bak m ndan ise yüzde 40' n kapsayan domates, ihraç miktar ve geliri en yüksek ürün oldu. Bir önceki y l n sonunda 561 bin 997 ton olan domates ihracat, 2013'te yüzde 14 azalarak 486 bin 126 tona, 404 milyon 750 bin dolar olan ihracat de eri de yüzde 3'lük azal flla 392 milyon 669 bin dolara geriledi. Sektörde ikinci s rada yer alan biber ihracat ise miktar bak m ndan 2012 y l na göre yüzde 2 azalmas na ra men de er bak m ndan yüzde 10 artt. Bu dönemde biber, 82 milyon 487 bin dolarla sektör ihracat n n yüzde 12'sini kapsad. (AA)

14 14 7 Ocak 2014 Sal fienol GÜNÜÇ Giray kadro d fl kald ANTALYA - Trabzonspor'un Antalya'da yapaca devre aras kamp n n kadrosuna al nmayan savunma oyuncusu Giray Kaçar, kadro d fl b rak ld n ve bordo mavili kulüp taraf ndan kendisine tak m arand n AA muhabirine aç klamalarda bulunan Kaçar, "Kadro d fl b rak ld m. Devre aras nda tak mdan ayr laca m. fiu anda kulübüm benim ad ma transfer görüflmelerini yap yor. Anlaflma sa larlarsa ben de görüflmelere bafllayaca m" dedi. Kulübünün, transferi konusunda hangi tak mla görüfltü üyle ilgili bilgi veremeyece ini kaydeden Kaçar, "fiu an tek söyleyebilece im transferim için yurt içinden bir tak mla görüflülüyor. E er devre aras nda transferim olmazsa sezon sonunda yurt d fl seçeneklerini de düflünmek istiyorum. Bu dönemde yurt d fl transferi çok zor. Çünkü yabanc kulüpler, Türk futbolcusunu bonservis bedeli vererek alm yor" fleklinde konufltu (AA) Kayserispor, ilk yar da h rç nlaflt Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in ilk yar s nda gördü ü 6 k rm z ve 45 sar kartla "h rç n" bir görüntü sergiledi. KAYSER - AA muhabirinin derledi i bilgilere göre, son y llarda ligin en az kart gören ekipleri aras nda yer alan sar -k rm z l lar, bu sezonun ilk yar s nda farkl bir görüntü çizdi. Kayseri temsilcisi, geride kalan 17 haftada 6 k rm z ve 45 sar kartla ligdeki 18 tak m aras nda en çok kart gören ekipler aras nda yer ald. Kayserispor geçen sezon ligin ilk Engin Baytar, Rizespor ile prensipte anlaflt Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Galatasaray'da n orta saha oyuncusu Engin Baytar ile prensipte anlaflt. yar s nda ise 1 k rm z, 32 sar kartla, ligin en az kart gören tak mlar aras nda bulunuyordu. Bu sezonun ilk yar s nda Kayserispor'da en çok kart gören futbolcu genç oyuncu Salih Dursun oldu. Sar -k rm z l ekipte defansta görev yapan Dursun ilk 17 haftada 1 k rm z, 6 sar kart görürken, kart cezas nedeniyle tak m n 2 maçta yaln z b rakt. Kayserispor'da Salih Dursun'un yan s ra Cleyton, Gökhan De irmenci, Abdullah Durak ve Ömer Bayram da k rm z kart gören oyuncular aras nda yer al yor. Sar -k rm z l ekipte, ligin ilk yar s nda Cüneyt Köz, Jaja, Yener Ar ca, Bobo, Biseswar, Cem Sultan ve Sinan Bak fl ise hiç kart görmeyen oyuncular oldu. (AA) R ZE - Kulüp yetkililerinden al nan bilgiye göre, Galatasaray ile yap lan anlaflman n ard ndan Engin Baytar ile stanbul'da bir araya gelindi i, orta saha oyuncusu ile her konuda anlaflmaya var larak prensipte el s k fl ld ö renildi. Engin Baytar' n pazartesi resmi sözleflmeyi imzalad ktan sonra Antalya kamp na kat laca ifade edildi. Ligin ilk yar s nda 7 maçta 289 dakika forma giyen Engin, tek golünü ligin alt nc haftas yeni tak m na karfl 18. dakikada kaydetmiflti. Öte yandan, yeflil-mavili ekibin transfer komitesi, Trabzonspor'dan Aykut Akgün'ün transferinde de önemli mesafe kattetti. Aykut'un da pazartesi yeflilmaivli ekiple el s k flmas bekleniyor. Her iki oyuncunun da kiral k olarak yeflil-maivli ekipte forma giyece i ö renildi. (AA) Bursaspor, ikinci yar da umutlu BURSA - Bursaspor Kulübü Baflkan Erkan Körüstan, transfer çal flmalar n n devam etti ini belirterek, "Bir yabanc hakk m z orta sahaya kullanaca z. Kampa yetiflmese bile maçlara yetifltirece iz" dedi. Körüstan, Fernandao ve O uzhan' n bas na tan t ld törenin ard ndan transferle ilgili gazetecilere yapt aç klamada, orta sahaya bir transfer düflündüklerini, ayr ca di er mevkiler için de tak ma takviyede bulunacaklar n Tak mda 9 yabanc oyuncular n n bulundu unu, 1 yabanc kontenjanlar n n oldu unu an msatan Körüstan, "Bugün iki transferimizi gördünüz. Orta sahaya da bir transfer yapmay düflünüyoruz. Tabii baflka transferlerimiz de olacak. En önemli transferimiz orta sahaya. Bir yabanc hakk m z orta sahaya kullanaca z. Çal flmalar m z devam ediyor. Kampa yetiflmese bile maçlara yetifltirece iz" diye konufltu. Körüstan, "Fenerbahçeli Holmen ile ilgili temaslar ne durumda?" sorusuna, " simle ilgili bir fley söylemek istemiyorum ama tabii Holmen bas na ç kt için söyleyebiliriz. Holmen ile ilgili çal flmam z var. Fenerbahçe'den ret cevab ald k ama yine de umutlar m z devam ediyor" yan t n verdi. Fenerbahçeli bir di er futbolcu genç Salih Uçan ile ilgili bir soruyu, " simle ilgili bir fley söylemek istemiyorum" diye cevaplayan Körüstan, Batalla ile ilgili sorular ise flöyle yan tlad : "Batalla ile ilgili en ufak bir teklif yok. Biz de bas ndan takip ediyoruz, kulak dolmas bilgilerle. Ne Pinto ile ilgili ne de Batalla ile ilgili ciddi bir teklif yok. Di er futbolcularla ilgili de bir bilgimiz yok. Çok yeni, ara transfer sal günü bafll yor. Bir kaç gün içinde bu konuyla ilgili de hareketlilik bekliyoruz." Teknik Direktör Christoph Daum'un aç klad gibi Hakan Aslantafl' n tak mdan ayr lmak istedi ini dile getiren Körüstan, Hakan ve di er oyunculara teklif gelmesi halinde de erlendireceklerini bunun d fl nda kamp kadrosunun belli oldu unu bildirdi. " kinci yar dan beklentileriniz nedir?" sorusuna da Körüstan, flu yan t verdi: " lk yar y istedi imiz yerde bitiremedik. 4-5 puan daha fazlas n alabilirdik. kinci yar n n çok daha iyi olaca n düflünüyorum. Amac m z kupada gidebildi imiz en iyi yere gitmek hatta kupa flampiyonlu unu elde etmek. Ligde de UEFA Kupas 'na gidecek bir tak m oluflturaca z. Son 6-7 haftad r tak m m z çok iyi futbol oynuyordu. Bunu sahada herkes gördü. Ligi en iyi yerde tamamlayaca m z düflünüyorum." "Orta sahaya transfer edilecek futbolcu Sivasspor maç nda sahada olacak m?" sorusu üzerine ise Körüstan, " nflallah olacak. Hatta kampa yetifltirmeye çal fl yoruz. Biliyorsunuz yabanc transferler birkaç günde netleflmiyor. Onun için alternatifi de fazla tutuyoruz. 3-4 alternatifimiz var. nflallah yetifltirece iz" de erlendirmesinde bulundu. (AA)

15 SPOR 7 Ocak 2014 Sal 15 Medical Park Antalyaspor, Semih fientürk'ü bekliyor STANBUL - Medical Park Antalyaspor, Fenerbahçeli futbolcu Semih fientürk'e kavufluyor. Fenerbahçe yönetimi ile her konuda anlaflan k rm z -beyazl kulüp, Semih fientürk'e sal günü imza töreni düzenlemeyi planl yor. Golcü futbolcu yar n ö le saatlerinde Antalya'ya gidecek ve sal günü kendisini Medical Park Antalyaspor'a ba layan resmi sözleflmeye imza atacak. AA muhabirine konuflan Medical Park Antalyaspor Kulübü Baflkan Gültekin Gencer, "Semih art k bizim oyuncumuz. Fenerbahçe Kulübü ile her konuda anlaflt k. Aram zda hiçbir pürüz yok. Semih'in Fenerbahçe ile olan fesih mukavelesi Say n Aziz Y ld r m' n imzas n bekliyor. Kendisi yurt d fl nda oldu u için imza gecikti" dedi. Medical Park Antalyaspor ile Fenerbahçe kulüpleri aras nda özel bir protokol imzaland na da dikkati çeken Gencer, "Fenerbahçe camias ile özel bir protokol yapt k. Aram zda detayland rmak istemedi im birtak m maddeler var. Ben söz konusu sözleflmeyi bugün imzalay p stanbul'a yollad m. Fenerbahçe kanad da imzas n atacak ve konu kapanacak" diye konufltu. Semih'in Fenerbahçe'ye karfl forma giyip giyemeyece i ile ilgili soruyu yan ts z b rakan Gencer, "Baz fleyler özel kalmal. Semih neticede resmen bizim oyuncumuz. Kendisi Antalya'y özellikle tercih etti. Evini tuttu, ailesi de kendisiyle birlikte burada yaflayacak. Zaten son haz rl klar için daha yeni stanbul'a döndü. Sal günü büyük bir aksilik olmazsa kendisine güzel bir imza töreni düzenleyece iz. Oyuncumuz yar n ö leden sonra Antalya'da olacak" ifadelerini kulland. (AA) Cimnastik, Türkiye'nin parlayan y ld z olacak Cimnastik Federasyonu Baflkan Suat Çelen, cimnasti in Türkiye'nin parlayan y ld z olaca n belirterek, "2014 y l nda Avrupa ve dünya flampiyonalar nda birer madalya hedefliyoruz" dedi. BOLU - Çelen, AA muhabirine yapt aç klamada, 2013 y l n n çok verimli geçti- ini, bir y l içerisinde hedeflerinin yüzde 70 ile 80'ine ulaflt klar n Son bir y lda zor denebilecek çok say da ifli baflard klar n belirten Çelen, "Çünkü 32 y ll k bir federasyon anlay fl ndan sonra bu federasyonu devrald k. O bak mdan baz anlay fllar de ifltirmek bizim için zor oldu. lk olarak 81 ilde cimnastik antrenörünün zorunlu k l nmas n sa lad k. Y l sonunda bakt m zda sadece bu olaydan dolay Türkiye genelinde 110 tane cimnastik antrenörü istihdam edilmifl. Bu da otomatik olarak lisansl sporcu say lar na yans d. Bin 100 sporcu say s yla devrald m zda bu say y 2012 y l sonunda bin 800 sporcuya ç kartm flt. Bugün gelinen noktada lisansl sporcu say m z 9 bin 905 oldu. Bu da sporcu say - m z n 9 kat artmas demek" diye konufltu. Cimnastik antrenörlerinin, zamanla çok büyük salonlar illerine kazand - racaklar n ifade eden Çelen, "Zaten gelecek olan baflar lar o ildeki cimnasti e gelecek olan yat r m da artt racakt r. Öncelikli hedefimiz niceli i artt rmakt. Nicelik artmaya bafllad. Nitelikte de elimizdeki madalya almaya yak n sporcular tespit edip, onlar ne istiyorsa vermekti. Nitekim istedikleri her yar flmaya kat ld lar, her kampa gittiler" fleklinde konufltu. Çelen, performans aç s ndan bak ld nda, Akdeniz Oyunlar 'nda gelen baflar n n Cimnastik Federasyonu'nu parlatan bir ad m oldu unu ifade ederek, "Burada bir alt n, bir bronz, bir de gümüfl madalya kazand k. Yine EYOF'da madalya ald k. Avrupa gençler yar flmalar nda keza öyle oldu y l nda toplam 48 tane madalya alm fl z. Bu bizim için ciddi anlamda büyük bir baflar " fleklinde kaydetti. Cimnasti in Türkiye'nin her yerinde bilinen ve ilgi gösterilen bir spor dal haline geldi ini savunan Çelen, bu nedenle birçok ilde cimnastik salonlar n n yap lmaya baflland n anlatt. Çelen, sözlerini flöyle sürdürdü: "Sporcular m z art k derme, çatma küçük salonlarda de il de müstakil, olimpik nizam olan büyük salonlarda cimnastik yapacak. Salonlar n alet eksiklikleri tamamland. Cimnastik salonlar artt kça cimnastikçi say lar artacak. Performans sporcular artacak, buna ba l olarak da antrenör say lar artacak. Türk cimnasti i gelecekte umut vaat ediyor." Bu y l zmir'in evsahipli inde düzenlenecek Ritmik Cimnastik Dünya fiampiyonas 'na da iflaret eden Çelen, zmir'in bu flampiyonayla Türkiye Olimpiyat Haz rl k Merkezlrinden biri olaca n Federasyon yönetimine seçildi i günlerde, Türkiye'ye yabanc antrenör getirme sözü verdiklerini hat rlatan Çelen, bu hayalin ve sözün gerçek oldu unu Çin ve Ukrayna'dan antrenör getirdiklerini belirtti. Çelen, Bolu'nun Karaçay r Mahallesinde bulunan cimnastik otelinde de çal flmalar n bitmek üzere oldu unu anlatarak, flunlar kaydetti: "Burada bulunan eski kamp e itim merkezi yenilendi. Buras 4 y ld zl bir otel ayar na geldi. Bolu'daki kamp e itim merkezindeki yat l çocuklar m z art k orada kalacak. Biz bunu Dünya Cimnastik Federasyonu Akademik Koordinatörü ile görüfltük. Buray da dünya merkezlerinden biri haline getirece iz. Bu, bizim ad m za önemli. Art k spanya'dan, Almanya'dan ve dünyan n di er ülkelerinden cimnastikçiler, sürekli Bolu'ya kampa gelecekler ve burada antrenörler seviye atlama kursu, yani antrenörlük derecelerini yükseltmesini alacak. Bu bizim için çok ciddi bir kazan m." (AA) Futbol efsanesi Eusebio nun hayat sona erdi STANBUL (AA) Futbol dünyas, efsane isimlerden Eusebio'nun yas n tutuyor. Kalp yetmezli i nedeniyle 71 yafl nda hayata veda eden Eusebio, ard nda baflar larla dolu bir kariyer b rakt. Bir futbol y ld z haline geldi i Benfica'n n Luz Stadyumu önünde heykeli bulunan Eusebio da Silva Ferreira, dünya futbolunda iz b rakan isimlerden biri olarak hayata gözlerini yumdu. Mozambik as ll Portekizli futbolcu, 15 y l giydi i Benfica formas yla birçok baflar - ya imza atarken, ngiltere'deki 1966 Dünya Kupas 'nda sergiledi i performansla unutulmazlar aras na girdi. Eusebio, Mozambik'in Maptuto flehrinde Laurindo Antonio da Silva Ferreira isimli Angolal demiryollar iflçisi bir baba ve Elisa Anissabeni isimli Mozambikli bir annenin o lu olarak 25 Ocak 1942 tarihinde dünyaya geldi. Ailesinin dördüncü çocu u olan Eusebio, 8 yafl ndayken babas n tetanozdan kaybetti. Babas n kaybettikten sonra annesi taraf ndan yetifltirilen minik Eusebio, futbola ilk ad m n Benfica'n n Mozambik'teki pilot tak m Grupo Desportivo de Lourenco de Marques'de atmak istedi. Ancak burada kendisini ispatlama flans dahi verilmeyen Eusebio tak ma kabul edilmedi. Mozambik'te ayn zamanda taraftar oldu- u tak ma kabul edilmeyen Eusebio, futbolculuk kariyerine Sporting Clube de Lourenco Marques'de bafllad. 15 yafl ndayken Juventus yetkilileri taraf ndan potansiyeli görülen Eusebio'nun, annesi izin vermeyince talyan tak m na transferi gerçekleflmiyordu. talya'ya anne vizesi alamad için gidemeyen ve Mozambik'te kalan Eusebio, 2 y l boyunca kulübünün genç tak m nda forma giydikten sonra yükseldi i A Tak m'da flampiyonluk yaflamay baflard y l nda bu kez eski bir Brezilyal futbolcu Jose Carlos Bauer'in dikkatini çeken Eusebio, Bauer taraf ndan önce eski tak m Sao Paulo'ya öneriliyor ancak buraya kabul edilmeyince 136 bin avro karfl l nda efsane haline gelece i Benfica'ya transfer oluyordu. Transfer süresinde Benfica'n n en büyük rakiplerinden Sporting'in kendisini kaç rmas ndan korkan Eusebio, bir dönem Portekiz'den ayr lmay düflünse de annesi taraf ndan kalmaya ikna ediliyor ve "Kartallar" ile 19 yafl nda resmi sözleflmeyi imzal yordu. Benfica formas yla Atletico Clube de Portugal ile bir haz rl k maç nda ilk karfl laflmas na ç kan Eusebio'nun, 4-2 galip gelinen maçta sergiledi i performans ve yapt hattrick kazan lacak büyük baflar lar n bir habercisi gibiydi. (AA)

16 geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde 49,58 lik art flzde 29,10 luk art flla ayva, Nisan da yüzde May s ta yüzde 30,95 lik art flla yurtiçi bir hafturlar zam flampiyonu oldu. 9. SAYFADA TBMM Başkanı DO RU B R KARAR YANLIfi B R TAVIR ciddiyetiyle öne ç kan giysileri sergilerken N N GAZETES BBP lideri Destici ye göre; Görev süresi yüzü kapatan saç flekillerinin tercih edilmesi, BDP parti de il, Cemil Çiçek, Çiçek, anayasan n 30 y lda 17 defa de iflti ini ifade etti ve Bu öteki partilerden tart flmas maske saç modas m geliyor dedirtti. bugünkü anayasanın binan n temelinde her 12 ayda, her 13 ayda, her 14 ayda bir, anayasa ç kmaz hatta bazen bir ay içerisinde olmak üzere 17 de ifliklik yapm fls - TBMM Baflkan Paris Moda Haftas nda, tasar mlar n Büyük Birlik Partisi Genel Baflkan Mustafa Destici, Konya TV de Gazetemizin Haber Müdürü Dursun Erk l ç n sorular n 7 Kasım itibariyle n z. E er en temel yasada hukuk istikrar yoksa, ona dayal ç kar - Cemil Çiçek, cevaplarken, anayasa de iflikli i çal flmalar ve siyasete dair önemli de erlendirmelerde 30 uncu yılına lan yasalarda da o kadar istikrar olmaz. Onun için Türkiye do ru Cumhurbaflkan - sunan Belçikal Maison com Fiyat 25 Kr bulundu. HABER 21 DE bir kararla yeni bir anayasa yap m sürecine girmifltir dedi. Cemil n n görev süresi Martin Margiela, birbirinden güzel tasar mlar yla girdiğine dikkat çekerek önemli ve meslek örgütleri dahil toplumun her kesiminden görüfl ve öneri Bunun karar n dikkat çekerken, ak llarda Çiçek, yeni anayasa haz rlama sürecinde sivil toplum kurulufllar ile ilgili olarak, değerlendirmelerde beklediklerini belirtirken, Yeni bir anayasa sürecine girdik, herkes Meclis Baflkan kalan bir baflka fley de yüzü kapatan saç modelleri oldu. Büyük Birlik Partisi Genel Baflkan yeni bir anayasa istedi, ama futbol maç seyreder gibi... Kimse kat l m yapma niyetinde de il dedi. HABER 9. SAYFADA vermez dedi. Mustafa Destici, Konya TV de Gazetemizin Haber Müdürü Dursun Erk l ç n bulundu. 9. SAYFADA sorular n cevaplarken, Bugünkü anayasa de iflse, adam gibi bir seçim kanunu TÜRK YE N N GAZETES ISSN olsa, ne bugünkü iktidar bu oyla iktidarda olurdu, ne ana muhalefet bu konumunu koruyabilirdi, ne de MHP bu konumda olurdu. Bundan en çok zarar gören benim. Dolay s yla bu anayasa de iflikli i konusunda bu üç parti de samimi de il. Çünkü üçü de konumlar ndan memnun. BDP nin de böyle bir derdi yok, çünkü o da bundan geçiniyor demiflti. TBMM Mustafa Kamalak a Baflkan Çiçek in sözlerine bak l rsa, Destici hakl m ç kacak acaba? göre anayasa 17 Aral k 2011 Cumartesi Fiyat 25 Kr Amerikan askerleri arkalar na bakmadan giderken... Fehmi KORU Ayd n TUFAN n GEZ NOTLARI BEYPAZARI nda önemli ilçelerinden biri Beypazar. Son günlerde zaman zaman Beypazar Nall han hatt nda yapt m seri ziyaretler nedeniyle buralarda olanlar sizlerle paylaflmaya devam ediyorum. Bu haftaki ziyaretimiz Beypazar n n uzak beldelerinden Urufl a idi. Belediye Baflkan Osman Karada n davetlisi olarak Urufltayd k YAZISI 21. SAYFADA brahim AKPINAR n haberi 9. SAYFADA Amerikan askerleri Irak terk etti dün; Washington arkada yaln zca dörtbin asker b rak ld - Konya TV de yay nlanan ve Televizyonun Ankara Temsilcili ini yapan Gazetemizin Haber Müdürü Dursun Erk l ç n haz rlay p sundu u Ankara n n Zirvesi isimli programa konuk olan Saadet Partisi Genel Baflkan Prof. Dr. Mustafa Kamalak, laiklikle ilgili çarp c aç klamalarda bulundu. G ZLENEN KEL ME Kamalak, Hem Anayasan n ilk üç maddesiyle ilgili görüfllerinizi aç klarken hem de terörle ilgili görüfllerinizi aç klarken laiklik vurgusu yapt n z. Saadet Partisi laiklik kavram n n anayasada yer almas na tamam yla karfl m, yoksa kendine has bir laiklik tan - m var ve onu mu istiyor? sorusu üzerine, Hay r, kesinlikle hay r. Biz diyoruz ki, laikli in bize tan - m n verin. Tan m yok ortada. Halbuki anayasa özü itibariyle laiklik üzerine kuruludur. O kadar laf n aras nda gizlenen kelime laikliktir dedi. 13. SAYFADA Çal flkan ve Arslan: man Karaman, Türkiye nin en büyük ve entegre ulaflt rma projelerinden olan ve toplu tafl mada günlük 33 bin yolcu olan kapasiteyi günlük 200 bin kifliye ulaflt rmay hedefleyen Baflkentray projesinin birinci k sm n n ayr nt lar n AK Parti K rflehir Milletvekilleri Abdullah Çal flkan ve Muzaffer As- aç klad. Karaman, Ankara daki banliyö tafl mac l n n yaklafl k yasiler olarak K rflehir'e yat r m yapmak lan'dan ifl dünyas na ortak ça r : Biz si- yar m milyar dolar harcanarak isteyen tüm yat r mc lar için üzerimize metro seviyesine ç kar laca n düfleni yapmaya haz r z. Yeter ki K rflehir'e yat r m yap ls n dediler. ve öteki rayl sistemlerle entegre edilece ini 9 DA Yakup ARIÖZ ün haberi 8. SAYFADA TUR ZM ASAY fi Diyarbak r da Diyarbak r 4 ton sahte Müzesi bal ele güçlendirilecek geçirildi YAfiAM Deprem bölgesi hurda araçlarla doldu Kimse Yok Mu Derne i Genel Baflkan Ünal Öztürk, Konya fiube Baflkan Hasan K ratl ve yönetim kurulu üyeleri, Somali Büyükelçisi Mr. Nur Sh. Hamud ve kinci Kâtibi Abdulkadir Muhammed, Japonya Türkiye Büyükelçili i Baflkâtibi Mr. Yohei Yamakazi, Panko Birlik Genel Baflkan Recep Konuk u Çumra fieker de ziyaret etti. Heyet, Somali ye ve Van Deprem Bölgesine yaklafl k 100 ton fleker gönderen Çumra fieker ve Panko Birlik Genel Baflkan Recep Konuk a teflekkür etti. Atilla KOCAO LU nun haberi 7 DE ANKARA Mamak ve Kuzey K br s kardefl oldu Bakan Taner Y ld z Ömer Selvi Emrullah fller Hüseyin Filiz Murat Y ld r m Ramazan Can Selçuk Özda ISSN Dursun ERKILIÇ Ayd n TUFAN TBMM de 24. Dönem Milletvekili olarak Sorunlarla ilgili sadece tespit ve görev yapan baz Bakan ve vekiller, dünya de erlendirme ile kalmayan vekiller, yerinde ve Türkiye gündemi ile seçim bölgelerine teflhis ve tedavi örnekleri de sunuyor. Özellikle uzman olduklar konular ve seçim böl- dair görüfllerini BELDE Gazetesine aç klad. Haber Müdürümüz Dursun Erk l ç ve geleriyle ilgili sorulara ayr nt l cevaplar veren Koordinatörümüz Ayd n Tufan n sorular n cevaplayan milletvekilleri, birbirinden ilginç, çarp c de il, Türkiye ve Türk insan ad na yaflanan güzel- milletvekilleri, sadece yaflanan iç ve d fl sorunlar tespit ve de erlendirmelerde bulunuyor. liklere dair hat rlatma ve yorumlar yap yor. M LLETVEK LLER LE RÖPORTAJLAR BUGÜN GAZETEM ZDE TÜRK YE N N GAZETES AK Parti Ankara Milletvekili Tülay Selamoğlu çok yönlü özellikleriyle TBMM nin yeni dönemde en etkin ve çalışkan isimlerinden 23 Kas m 2011 Çarflamba Fiyat 25 Kr biri olmaya aday. ederek, Dünya ekonomisinde geçmişte birçok yükselen yıldız, güneş ve kaplanlar gördük. Şimdi dünyanın parlayan yıldızı olan Türkiye, Avrasya'nın yükselen hilali dedi. büyük zarar gören Kelefl ailesi, yaflanan ikinci depremde evleri y k l nca K r kkale'nin Bal fleyh ilçesindeki yak nlar n n yan na yerlefltiler. brahim AKPINAR n haberi 6 DA Demokrasi istekli protesto gösterilerine sahne olan M s r da hükümetin istife etti i-etmedi i yönündeki çeliflkili haberler ve yaflanan geliflmeler bir otorite bofllu u oluflturmaya baflylad. Bu arada, M s r da Devlet Baflkan Hüsnü Mübarek in flubatta düflmesinden bu yana iktidarda bulunan Yüksek Askeri Konsey, ülkede süren kanl çat flmalar n üçüncü gününde, siyasi güçleri acil toplant ya ça rd. ABD, M s r daki fliddet haberlerinden dolay derin endifle duydu unu bildirerek, itidal ve demokratik geçiflin sürmesi ça r s yapt. Bütün tarih E T M K l çdaro lu nun zay f omuzlar nda Depremzede Fehmi KORU çocuklar n Çok partili hayat 1800 lerde bafllad halde okul b ü M li t t il dil til i bi i i i G-20 N N ÖNEM NE VURGU Dünya ekonomisini krize iten 2007 y l ndaki finansal geliflmelerin büyük buhrandan sonraki en büyük bunal m olarak de erlendirildi ini ifade eden Gül, birçok sanayi ülkesinin durgunlu a girdi ini ve baflat ekonomilerdeki büyüme oranlar n n düfltü ünü belirtti. Gül, 2010 y l nda dünya ekonomisinin toparlanma iflaretleri gösterdi ini anlatarak, G-20'nin de ekonomiyi istikrara kavuflturmaya yönelik att ad mlardan bahsetti. AVRUPA DA ZARAR BÜYÜYOR Dünya ekonomisinin 2007 deki finans krizinden 4 y l sonra tekrar tehlikeli bir döneme girdi ini ifade eden Gül, Avrupa'daki afl r borçlanma ve ABD nin zay f ekonomik göstergelerinin yeni bir küresel durgunluk endiflesi yaratt n n alt n çizdi. Avrupa da zararlar n giderek artt n n ve umursamaz aktörler yüzünden borçlar n ödenemez hale geldi ini ifade eden Gül, iflsizli in düflürülememesinin de tüketici güvenini sarst na ve iç taleplerin canland r lamad na iflaret etti. Gül, bu tablo karfl s nda birçok ülkenin ifl piyasas n n esnekli ini art racak yap sal önlemler almas n n flart oldu unu vurgulad. HABER 6. SAYFADA Yozgat ta k rsal kalk nma Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uçar, üniversite bünyesinde k rsal kalk nma kapsam nda yürütülen çal flmalar hakk nda ilgili kurum ve kurulufl yöneticilerini bilgilendirdi. HABER 21. SAYFADA ASAY fi Antalya da 50 bin adet korsan CD ve DVD KÜLTÜR-SANAT Cam tarihi Marmaray il d i ti Kad n, anne, mimar, STK l ve Türkçe hastas bir vekil Bay nd rl k, mar, Ulaflt rma ve Turizm Komisyonu Üyesi olarak da hizmet verecek olan Selamo lu için bofluna, Kad n, anne, mimar, STK l ve Türkçe hastas demiyoruz. Okuyun göreceksiniz RÖPORTAJ 7. SAYFADA Türk E itim-sen, "Eflit ifle eflit ücret" uygulamas nda sonuç al n ncaya kadar 81 ilde eylem yapacaklar n aç klad Yakup ARIÖZ ün haberi 13. SAYFADA Çorum Belediye Bütçe görüflmelerinin devam etti i Kas m ay toplant lar nda verilen önerge teklifi meclisi Cumhurbaflkan Gül, Türkiye'nin ekonomik geliflimi ve Türkiye ile kar flt rd. ngiltere aras ndaki ekonomik iliflkileri Eray DURKAYA n n de erlendirdi i ngilizce konuflma yapt. haberi 9. SAYFADA Enerjide yeni umudumuz yerli kömür oldu Türkiye nin enerjide d fla ba ml - l n azaltmak için yollar aran rken, yerli ve ucuz bir enerji kayna olan linyitten elektrik üretiminin art r lmas için dü meye bas ld. Yerli linyitin elektrik üretimindeki pay n n art r lmas çal flmalar çerçevesinde, ilk aflamada linyitte 7 bin Megavat (MW) düzeyinde bir termik potansiyelin özel sektöre ihale edilmesi planlan yor. HABER 13. SAYFADA ANKARA Makine mucidi fabrikalar n ISSN e h zl girdi HABER 12. SAYFADA VATANDAfiIN CÜZANINI YAKTI HIYARA BAK! Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerini kapsayan Do u Marmara'da aral k ay nda fiyat kas m ay na göre en çok artan ürün, yüzde 26,84'lük yükseliflle salatal k oldu. 7 Ocak 2014 Sal Fiyat 25 Kr adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan BELDE Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi BELDE Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu TBMM Baflkan Çiçek e bak l rsa Yeni tasa Anayasa LDE Destici hakl m? B Maske saç! Rusya daki ç lg n saç flovunun aksine, ELDE Laiklik tan mlanmal güzel fleyler oluyor Ankara n n kültür ve turizm aç s ndan Arzuhalciler yok oluyor Kimse Yok Mu, Baflkent(e)ray Projesi Recep Konuk a TCDD Genel Müdürü Süley- teflekkür etti Üzerimize düfleni yapmaya haz r z TÜRK YE N N GAZETES Milletvekilleri BELDE ye konufluyor Meclis Kürsüsü B Tülay Selamo lu her derde deva! ELDE Gül, Türkiye yi tarihi konuflmayla anlatt : YUKSELEN HILAL Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İngiliz iş çevrelerini Türkiye'de yatırım yapmaya davet DEPREMZEDELER K r kkale de güvende Van'da 23 Ekim'de yaflanan ilk depremde evleri E itimciler de eflit ifle eflit ücret istiyor Meclisini kar flt ran önerge her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz BELDE, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin BELDE sine ulafl yor Haberiniz, reklam n z, duyurunuz, davetiniz hayalinizdeki yerlere, kiflilere gitsin mi? e-posta adresinizi bize gönderin, sizi her gün hayalinizdeki BELDE ye götürelim sa Kayacan S ras Geldikçe Bugün 8 de Hacer Acar Alan Yeralt ndan nciler Bugün 9 da Prof. Dr. Nurullah Çetin Türkçe Bak fl Bugün 9 da Murat Duman Duman l Belde Bugün 6 da Nurullah Ayd n Ara-S ra Bugün 4 de S k ysa kuru ye! hraç flampiyonu domates YUMURTA Suriye'ye ihraç HABER 7 DE Türkiye'nin 2013 y l nda yapt 692 milyon 53 bin dolarl k taze sebze ihracat n n yaklafl k yüzde 57'sini oluflturan domates, sektörün lokomotifi oldu. HABER 13. SAYFADA yi dan takip edebilirsiniz TZD Genel Baflkan brahim Yetkin, "Zamlarla kilogram lira olan kuru fasulye, ortalama kilogram fiyat 16 lira olan karkas ete yaklaflt. Ülkenin kuru fasulye ihtiyac karfl lanmad için ithal ediliyor ve üretim alan daral yor, böyle giderse kuru fasulyenin kilogram fiyat 17 liraya kadar ç kabilir" dedi. Yetkin flunlar söyledi: "Son 3 ayda Ar- jantin'de yaflanan kurakl k, Çin'deki afl r ya fllar ve Türkiye'de üretim seviyesinin düflmesi nedeniyle kuru fasulye fiyatlar yüzde 59 artt. Türkiye'de y lda yaklafl k 90 bin ton kuru fasulye üretilirken, ortalama 130 bin ton tüketim gerçeklefliyor. TMO kuru fasulye de al c olsa, piyasay dengeleyebilir." HABER 13. SAYFADA www. gazetesi.com Gazetemiz gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz H S 5 milyon ödenek HABER 7 DE GEZ Filistinli bak fl HABER 5 TE Siirt'in Eruh ilçesine ba l Bay ryüzü köyündeki 42.3 gravitede petrol bulunan Do u Sadak-1 Petrol Arama Kuyusu'nda sondaj çal flmalar tamamlanarak, petrol üretimine baflland. Kuyuda üretime geçilmesi nedeniyle Siirt Valisi Ahmet Ayd n beraberinde l Jandarma Komutan Kurmay Albay fienol Yelo lu ve Eruh Kaymakam Levent Yaz c ile Bay rdüzü köyüne giderek, Do u Sadak- 1 Petrol Arama Kuyusu'ndaki çal flmalarla ilgili incelemelerde bulundu. HABER 5. SAYFADA ta https://www.facebook.com/belde.gazetesii TÜ K Kocaeli Bölge Müdürlü ü'nün verilerine göre, Tüketici Fiyatlar Genel Endeksi'nde (TÜFE) de erlendirmeye al nan 437 maddeden 59'unun ortalama fiyatlar nda de iflim olmazken, 260 ürünün fiyatlar nda art fl, 118'inde ise düflüfl yafland. Kocaeli istatistiki bölgesinde TÜFE'nin aral k ay nda bir önceki y l n ayn ay na göre de iflim oran yüzde 7,79, 12 ayl k ortalamalara göre de iflim oran ise yüzde 7,94 olarak hesapland. Eruh ta petrol sevinci ÜRET M FAAL YET BAfiLADI Türkiye, 2028'de dünyan n en büyük 12. ekonomisi olur Ekonomik ve fl Araflt rmalar Merkezi'ne (CEBR) göre Türkiye 2028 y l nda dünyan n en büyük 12. ekonomisi olarak s ras yla Fransa, Avusturalya, talya, Endonezya, spanya, Sudi Arabistan ve Polonya ekonomilerini geride b rakacak. HABER 6. SAYFADA 6 Ocak 2014 Resmi Gazete Giresun Üniversitesi Okul Öncesi E itimi Uygulama ve Araflt rma Merkezi Yönetmeli i nönü Üniversitesi Kataliz Uygulama ve Araflt rma Merkezi Yönetmeli i a - Yarg lânlar b - Art rma, Eksiltme ve hale lânlar Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0827 1,4898 122,555 2,9105 1051,20 36,79 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Düşük

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

23.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69

23.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0913 1,4883 121,214 2,9159 1078,43 36,36 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69 Düşük

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,1191 1,5129 119,923 3,0266 1113,65 47,94 Yüksek 1,1318 1,5237 120,406 3,0371 1141,40 48,47 Düşük 1,1151 1,5128 118,690 2,9874 1104,80 46,91 Kapanış

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1 SABAH BÜLTENİ Destek FX Piyasa Gözlemi 28 Ekim 2015 08:30 GENEL GÜN ÖZETİ ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklenenden az düştü Küresel piyasalardaki zayıflığın ABD li şirketleri de olumsuz etkilemesiyle

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 11 Ağustos 2014

GÜNLÜK BÜLTEN 11 Ağustos 2014 ÖNEMLİ GELİŞMELER Obama: Bir takvim veremem ABD Başkanı Barack Obama, Irak ta hava saldırılarının ne kadar süreceğiyle ilgili olarak Bir takvim veremem çünkü ABD personeli risk altında olursa benim başkomutan

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

16.03.2016. Euro Bölgesi 0,00% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72

16.03.2016. Euro Bölgesi 0,00% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,1101 1,4299 113,794 2,8687 1234,07 39,72 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72 Düşük

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1359-1364 Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ Araştırma GÜNLÜK BÜLTEN 19 Aralık 2013 GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ Piyasalara Bakış 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 12/12 03/13 06/13 07/13 10/13 12/13 FED in açıklamalarına

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

DAX Haftalık Temel/Teknik Görünüm

DAX Haftalık Temel/Teknik Görünüm 23 Şubat 2015 DAX Haftalık Temel/Teknik Görünüm Geçtiğimiz hafta Yunanistan meselesi ile yön bulan piyasalar haftanın son işlem gününde Euro Bölgesi maliye bakanları zirvesinde Yunanistan a dair uzlaşma

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU 02 Kasım Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU Williams henüz karar faiz artırımı kararı yok dedi San Francisco FED Başkanı John Williams FED in son toplantısının ardından Aralık ayından bahsetmesinin

Detaylı

Yurtiçi Piyasalarda Haftalık Görünüm (26-30 Ocak 2015)

Yurtiçi Piyasalarda Haftalık Görünüm (26-30 Ocak 2015) 26 Ocak 2015 Yurtiçi Piyasalarda Haftalık Görünüm (26-30 Ocak 2015) Geçtiğimiz hafta piyasalar Merkez Bankalarının geçtiğimiz haftaya damgasını vurduğunu söyleyebiliriz. BIST100 Endeksi- Günlük Öncelikle

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı