PLAST K ENJEKS YON MAK NASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PLAST K ENJEKS YON MAK NASI"

Transkript

1 PLAST K ENJEKS YON MAK NASI Plastic Injection Molding Machine TSP V-PS SER S / TSP V-PS SERIES Hidrolik - Elektrik Servo Serisi / Hydraulic - Electric Servo Series

2

3 GÜCÜMÜZ, TECRÜBEM ZDEN Sahip oldu u 30 y la yaklaflan tecrübesi ile müflteri beklentilerini ve ihtiyaçlar n çok iyi analiz edebilen TSP Makina; kuruldu u günden bugüne teknolojiyi ve kaliteyi bir arada bulunduran ürünlerin ithalat ile kullan c lar için yeni çözümler üretmeye devam ediyor. TSP Makina bu baflar ile bütün Türkiye de ve dünyada ad ndan övgüyle söz ettirmeye devam ediyor. Müflterileri için büyük de erler yaratmaya çal flan TSP Makina, sahip oldu u müflteri portföyünün tümüne ayn kalitede hizmet vermeye büyük özen göstermektedir. Uzman servis kadrosu, ayn anda birden fazla nokta da etkin servis hizmeti verebilen yap s ile tüm rakiplerinden ayr l r. Uzman kadrosunun yaratt müflteri memnuniyeti ve müflteri taraf nda yaratt katma de er, bütün dünyada taktir toplamaktad r. TSP Makina, sahip oldu u ortakl klar sayesinde gelifltirdi i yeni seri ve model makinaları ile plastik sektörünün ihtiyaç duydu u farkl özelliklerdeki enjeksiyon makinaları üretimine devam etmektedir. TSP Makina, Avrupa normlarında üretti i yeni V Serisi ile Uzakdo u makina standartlarının çok üstünde bir kalite vaat etmektedir. TSP-V Serisi, her türlü üretim beklentisine göre flekillenebilen yapısı ile en çok tercih edilen makinalar arasında yerini almaktadır. OUR STRENGTH COMES FROM OUR EXPERIENCE... TSP machine, can analyze costumers' expectations and demands with its experience come up to 30 years, continue to new solutions for its customers with importing machines had quality and technology together. TSP machine with this success keeps going to make a name with compliments. TSP, tried to rise in value, takes pain over same service quality to whole costumers. Thanks to its expert service staffs and effective service capacity at the same time in different places, TSP can be sensible easily from its competitors. TSP progresses to produce new series and models plastic injection machines together with its partners by different specifications which plastic sectors needs. TSP machine, with V series machines, makes promise globally competitive machines. This series machine formed freely is a strongest candidate at mostpreferred machine. 1

4 TSP V-PS SER S Yeni Nesil Yüksek Hassasiyetli Plastik Enjeksiyon Makinalar Yeni jenerasyon, TSP-V Serisi enjeksiyon makinalar n n gövde yap s, kapama ve enjeksiyon ünitesi analiz edilip yenilendi. Enjeksiyon ünitesine linear k zak adapte edilerek enjeksiyon ünitesi ve kapama ünite yap s güçlendirildi. Enerji tasarruflu yap s ile yenilenen hidrolik ünite yap s, yüksek h zlarda çal flabilmekte ve büyük enjeksiyon bas nç de erlerine ulaflabilmektedir. Kullan lan, bu özel teknoloji patent alt na al nm flt r. MODÜLERL K Sahip oldu u alternatifli güç seçenekleri, modüler enjeksiyon ve kapama üniteleri ile farkl üretim ihtiyaçlar na göre kombine edilen enjeksiyon makinalar tüm beklentilerinizi karfl lamaya haz r. SA LAMLIK - DAYANIKLILIK Kapama ünitesinin sahip oldu u yüksek kaliteli malzeme yap s sayesinde uzun kullan mlarda bile deformasyon en az düzeyde kal r. Bu performans, kal p ömrünü de uzat r. HIZLILIK - DEV R Yüksek ürün alma ve enjeksiyon h z, ifllem zaman n azalt r. KOLAY BAKIM Gelifltirilmifl enjeksiyon ünite dizayn ile enjeksiyon grubu kolayl kla ayarlan r; basitlefltirilmifl ya lama sistemiyle de makinan n bak m kolayl kla yap l r. HASSAS YET Sahip oldu u yar m ve tam kapal çevrim hidrolik sistem sayesinde üretimde üstün hassasiyette stabilite sa lar. ENERJ TASARRUFU Patentli, yüksek hassasiyetli hidrolik ünitesi sayesinde kal plama uygulamas na göre % ile % 55 aras nda enerji tasarrufu sa lar. TEM ZLEME Linear k zak üzerine monte edilen enjeksiyon ünitesi, temiz ve kirden ar nm fl bir ortam sa lar. STAB L TE Yar m ve tam kapal çevrim hidrolik sistemleri ve yüksek verimli ya so utma sistemleri sayesinde her türlü üretimde üstün hassasiyette tekrarlama sa lar. 2 Plastik Enjeksiyon Makinas / Plastic Injection Molding Machine

5 A new generation of High Precision Plastic Injection Moulding Machine A new generation of high precision energy saving injection molding machine researched and developed by TSP-V senior engineers with the latest technology. Finite element analyzed the whole machine frame, clamping unit and injection unit. We adopt new linearity lead rail injection structure and high strength clamping structure, with patent high response precise energy saving hydraulic circuit, take high injection pressure, high speed and energy saving characteristics. TSP V-PS SERIES MODULARITY TSP-V Series supports modularity in terms of possible combination of clamping & injection units with the required Power Packs to meet the different requirements of production techniques. PRECISE Choice of semi close loop or full close loop circuit ensures high precision and consistency in moulding. SPEED Higher injection speed reduces dry cycle time. EASY MANAGEMENT Improved injection unit designs can adjust nozzle easily. Adopting ENERGY SAVING Patent high response & high precision energy saving hydraulic circuit saves power from - 55% depending on the moulding application. CLEAN Injection Unit is mounted on linear guide rail, providing a clean and contamination free environment. STABILITY Semi close loop or full close loop system & high effective oil cooling system provide more stability in moulding. DURABLE High strength Clamping Unit structure reduces mould fatigue and deformation & ensures durability of mould. Plastik Enjeksiyon Makinas / Plastic Injection Molding Machine 3

6 TSP V-PS SER S ÜRÜN HATTI Teknik altyap m z ve çeflitlendirilmifl tasar mlar m z ile de iflik sanayi gruplar n n farkl kal plama ihtiyaçlar n karfl l yoruz. Böylece, en iyi fiyat - performans ekseninde ideal makina seçimi sa l yoruz. Sizlere, afla da detaylar n verdi imiz yeni gelifltirilmifl, de iflik özelliklerdeki 3 seri ile farkl çal flma flartlar na uygun makina seçme imkân veriyoruz. V-PS Serisi: Bu seri, ileri teknoloji uygulamalar için dizayn edilmifltir. Sahip oldu u patentli, Kapal Devre Elektro - Hidrolik Servo Sistemi ile yüksek performans ve enerji tasarrufu verir. Yüksek enjeksiyon h z arayan tepkimeli hassas parçalar n üretimine imkân sa lar. V-SYS Serisi: Standart donan m olarak kabul edilen, de iflken debili pompa ile donat lm fl seridir. Genel kullan ma uygun olarak tasarlanm fl yap s ile birçok sektör için uygun standartlarda üretim imkân sa lar. Bu yap s ile ev eflyas, elektrik - elektronik, otomotiv, beyaz eflya, Telekom gibi sektörlerde yayg n flekilde kullan l r. V-ES Serisi: Özel seri olarak kabul edilen bu seri, yüksek h zl kal plama ihtiyac olan ifllerde kullan l r. Bu seri yüksek h z ihtiyac ile birlikte; ince cidarl ürünlerin imalat nda tercih edilmektedir. Adapte edilmifl 2-3 paralel çal flma devresi, h zl so utulabilen kal plarda kal plama süresini % - % 30 azalt r. 4 Plastik Enjeksiyon Makinas / Plastic Injection Molding Machine

7 TSP V-PS SERIES PRODUCT POSITION TSP Machines can meet different moulding requirements of various industries with good technical strength and diversified designs, It's convenient for customers in selecting the ideal machine thus by ensuring the best in cost performance. The following 4 Series of New and Advanced series of TSP Machines allow the customer to choose different moulding conditions. V-PS Series:This series is designed for high-tech moulding application, they adopt Electro-Hydraulic Servo System with patent pump control technique and fully closed loop system. The machine offer high precision, high injection speed and fast response to produce precision components like ultra thin cover of LCD screen, Chip Card, Smart Card, Media Card, Connectors & Ultra Thin wall containers. V-SYS Series: The standard machine from TSP, can be used widely in common household, electrical & electronics, automotive, white goods, telecom, FMCG, etc.this series can be offered in various combination like semi-close loop, fully close loop, Hybrid Electro-Hydraulic Servo System thereby ensure precise and stable molding conditions, even can produce optics components, handset components and other demanding products. V-ES Series: This special series machine is multi loop for High speed moulding application. These series machine adopt 2-3 parallel operation circuits can reduce -30% in molding time combined with high speed mould cooling. It is mainly used in the products which require fast cycle molding. Like thin wall food containers, tags, closure and house hold products. Plastik Enjeksiyon Makinas / Plastic Injection Molding Machine 5

8 TSP V-PS SER S 1 Kendinden Ya lamal Rulman Self Lubricating Bearing Yüksek performansl, kendinden ya lamal grafit emdirilmifl rulmanlar, hem döner (mengene burçlar ) hem de k zak parçalar n n performans n art r r. Bu durum ayn zamanda bak m zaman n ve maliyetlerin azalmas n sa lar. Ya lama ya n n az kullan lmas, ortam kirlili ini azaltarak daha temiz bir ortam oluflmas na imkân verir. High performance self lubricating Graphite impregnated bearing enhances the performance of both toggle and sliding parts. Reduction is maintenance cost & time, lesser use of lubrication oil and thereby decrease in pollution and ensures clean environment. 5 Hassas Kapama Sistemi Precise Clamping System Mükemmel yap tasar m, kal p açma ve kapama hassasiyetini ve konumlamas n güçlü k lar. Optimized template design,improve the rigidity and precision of mould opening/closing. 6 Merkezî Ya lama Sistemi Central Lubrication System Yüksek etkili, programlanabilir merkezî ya lama sistemi, az bak m gerektirir ve mengene ömrünü uzat r. Programmable Central Lubrication System for high efficiency & low maintenance &extended toggle life. Otomatik Kal p Ayar Automatic Mould Height Adjustment Hidrolik motor ile sürülen dairesel diflli, mükemmel düzeyde sa lam kal p ayarlar n n yap lmas n sa lar. 2 A hydraulic motor drives a planetary gear to ensure perfect and rigid mould height adjustment. Gizlenmifl Mekanik Emniyet Invisible Mechanical Safety Interlock Device Gizlenen ve ayar gerektirmeyen yeni tasar m yap s ile emniyeti art r r, kazalar engeller. Latest design invisible & adjustment free mechanical safety interlock device improves 3 safety and decreases exposure. Ayarlanabilen Afl nma Dirençli Plaka K zaklar Adjustable Wear Resistance Platen Guides 4 Özel makromolekül afl nma direnci, kendinden ya lamal plaka k zaklar, ayarlanabilen yükseklik ve a rl k denge yap s ile uzun süreli kullan m ve sa laml k sa lar. Adopt special macromolecule wear-resisting & self lubricating platen guides, can easily adjust the height, balance the weight, durable & clean. 6 Plastik Enjeksiyon Makinas / Plastic Injection Molding Machine

9 7 Modüler Hidrolik Sistem Modular Hydraulic System Kal plama flartlar na ba l olarak h z % 25 üzerinde art r l rken, % - % 50 aras nda enerji tasarrufu sa lan r. Increase the speed above 25% & saves power from % -50% depending upon the moulding conditions. 8 H zl Mikrobilgisayar Kontrolü Speed Microcomputer Controller 10.4 renkli ekran ile donat lm fl yüksek h zl endüstriyel PC kullan lm flt r. (400 MHz, 128 MB RAM, IO s on board) Automatic adjust mould thickness function, it can adjust plate position and measure screw rotary speed automatically when input mould thickness; Operator can accurately adjust screw rotary speed to reach the best piasticizing effect; Computer control the temperature in PID way, can set the temperature about 399jae(iAl ae), 400MHZ, 128MB RAM, lo's on board LVDS Interface, 8,4" true Display, Ethernet, USB & Compact flash slots & RS485/LVDS Graphic Interface. Profesyonel Enjeksiyon Çözümleri Professional Injection Solution Farkl malzeme kullan m nda ve standart uygulamalar d fl ndaki durumlarda seçiminiz için mil - kovan çeflitlili i sa lan r. kiz enjeksiyon sistemi, sapmalar ve grup s zd rmalar n engelleyerek stabil enjeksiyon sa lar. In view of different material and applications we supply variety of Screw & Barrel for customer choice. Twin Cylinder Injection system provides deflection and leak proof nozzle and stable injection. TSP V-PS SERIES 9 10 Do rusal K zakl Enjeksiyon Ünitesi Linearity Guide Rail Injection Structure En son teknoloji ürünü, do rusal k zakl enjeksiyon ünite tasar m yla, yüksek hassasiyetli konumlama ve düflük sürtünme sa lar. Stabil kal plama flartlar yla daha düflük viskoziteli, yüksek s cakl k gerektiren malzemelerin enjeksiyonu için uygunluk sa lar. Latest Linear guide rail injection Unit design offers high rigidity and low friction and ensures stable moulding condition and more convenient for low viscosity and injection molding of high temperature material. Elektrik Panosu Electrical Control Unit 11 Plastik Enjeksiyon Makinas / Plastic Injection Molding Machine 7

10 TSP V-PS SER S ENJEKS YON ÜN TES leri teknoloji modüler tasar m yap s sayesinde; birçok kal plama ihtiyac n za kolayl kla uyarlanabilir. Ayn L\D oran nda dizayn edilmifl miller, üretim yönetiminde kolayl k sa lar. Hassas do rusal k zak rayl enjeksiyon ve ürün alma sistemi, enjeksiyon iflleminin gerçeklefltirilmesinde do rulu u, kararl l ve hassasiyeti sa lar. Böylece daha profesyonel kal plama yap lm fl olur. INJECTION UNIT High- Tech modular design can easily adapt more molding requirement, Provide same ratio designed screw, easy in production management Precise linear guide rail injection and plasticizing system, accurate and stable in injection processes results in consistent, precision, and much more professional in molding. 8 Plastik Enjeksiyon Makinas / Plastic Injection Molding Machine

11 TSP V-PS SERIES TSP V-PS Serisi Modüler Kombinasyon Enjeksiyon H z ve Bas nç fiemas Diagram of injection speed & pressure of TSP V-PS Series module combination Enjeksiyon bas nc Injection pressure (kg/cm 2 ) Tip 5 Kombinasyon: Hassas elektronik ba lant lar Type 5 Combination: Precise optical component Standart V-PS Serisi: Genel elektronik parçalar Standard V-PS Series: Common electronic component Geleneksel Endüstriler: Genel enjeksiyon kal plama parçalar Traditional Industry: Common injection molding machine Tip 4 Kombinasyon: Hassas optik parçalar Type 4 Combination: Precise electronic connector Tip 1 Kombinasyon: Hassas elektronik parçalar ya da ince cidarl kal plama Type 1 Combination: Precise electronic component or Thin-Wall Moulding Tip 2 Kombinasyon: Çoklu göz, hassas parçalar ya da ince cidarl kal plama Type 2 Combination: Multi-cavity precise electronic component or thin-walled container moulding Tip 3 Kombinasyon: LGP, cep telefonu, batarya gövdesi ya da ince duvar kal plama Type 3 Combination: LGP, Mobile Phone battery hull or ultra Thin-Wall Moulding Enjeksiyon h z Injection speed (mm/s) En uygun flekilde tasarlanm fl enjeksiyon grup ünitesi, çeflitlilik gösteren uygulamalar karfl layabilmektedir. Optik kamera lensleri, elektronik yüksek hassasiyetli ince cidarl parçalar gibi yüksek talepli ürünlerin ve parçalar n kal plama h zlar ve bas nçlar ba ms z olarak ayarlanabilir. Optimum design Carriage unit designed to meet the various application can adjust speed and pressure independently to mould high demanding components like optical camera lens, electronic, high precision and thin wall components. Plastik Enjeksiyon Makinas / Plastic Injection Molding Machine 9

12 TSP V-PS SER S YEN ENJEKS YON GRUP YAPISI Dengelenmifl Çiftli Enjeksiyon Grup Hareketi ve Yüksek Hassasiyetli Do rusal K zak ile Donat lm fl Enjeksiyon Grubu Enjeksiyon ürün alma grup ileri - geri h zlar ve bas nçlar kademeli olarak programlanabilir. Enjeksiyon h z, enjeksiyon bas nc, ütüleme bas nc ve ürün alma h z, yüksek kaliteli özel hidrolik devre taraf ndan kumanda edilir. Vida hareketlerinde yüksek h zl, yüksek torklu hidrolik motor kullan lm flt r. Mil ve Kovan: Yayg n olarak kullan lan, korozyona ve afl nmaya dayan kl nitrasyon çeli inden imal edilmifl mil ve kovan kullan lm flt r. Vida kafas, bilezik ve pul, gelifltirilmifl alafl ml s cak ifl çeli inden imal edilmifltir. Mil ve kovan, en az 2 veya daha fazla farkl enjeksiyon gereksinimine göre donat lm fl olup, L\R oranlar :1 dir. Mil ve kovan h zl bir flekilde de ifltirilebilir. Çok noktal s cakl k kontrol özelli i ile gereksinimlere göre s cakl k kontrolü sa lan r. Oransal kontrollü ürün s k flt rma bas nç ayar standart olarak sunulmufltur. Tüm enjeksiyon bas nç grafikleri ekrandan izlenebilir. (opsiyonel) Enjeksiyon grubunun hareketleri ürün almadan önce, sonra veya sabit olarak seçilebilir. De iflik seçeneklerdeki mil ve kovanlar L\D olup, bimetalik, paslanmaz çelik veya farkl materyallerden seçilebilir. (opsiyonel) Ocak ürün besleme giriflinin s cakl k ve so utma kontrolü kontrolörden ayarlanabilir. Kal plar için s cak yolluk kontrol üniteleri, 1-24 set opsiyonel olarak temin edilebilir. Güçlü, çift silindirli hassas enjeksiyon sistemi, dengelenmifl linear k zakl, düflük sürtünmeli enjeksiyon yürütme ünitesi ile stabil enjeksiyon hareketlili i sa lar. Deforme olmayan plaka yap s ve mükemmel tasar ml mil ve kovan ile en iyi plastiklefltirmeyi sa lar. Yüksek s cakl klarda kararl l sa lamak için Japon ürünü s l ifllem çeli inden yap lm fl ocak vidas n n bilezi i ve pulu kullan lm flt r. Mil ve kovan, gelifltirilmifl nitrasyon çeli inden yap lm flt r. PID s kontrol sistemi, hassas elektronik pozisyon ölçücüler ve endüstriyel PC kullan lm fl olup enjeksiyon h z ve bas nc, ütüleme bas nc, ürün alma, ürün alma karfl bas nc ve di er hareketlerde kaliteli üretim yap lmas n sa lar. Yüksek verimliliklerde, otomatik ocak temizleme, mil ve kovan so uk çal flt rmaya karfl koruma devresi ve buna benzer di er fonksiyonlar n kolay kullan m emniyetli olarak sa lanm flt r. 10 Plastik Enjeksiyon Makinas / Plastic Injection Molding Machine

13 NEW LOW INERTIA SINGLE LINEARITY LEAD RAIL INJECTION STRUCTURE Balanced double injection movement + Injection system equiped with high precision linearity lead rail. Adopt prompt and powerful double cylinder injection system and high precision linear guide rail equipped with low Inertia high response injection structure insure stable injection movement and non-deforming platen, optimum design screw components to reach the best plasticizing ability and result. Screw head and check ring adopt high tenacity material imported from Japan take high temperature resistant, abrasion resistance and heating corrosion characteristics after special heat treatment;.maintain high rigidity in high temperature work. Screws and barrels adopt advanced hot working alloy steel. PID temperature control, equip with high precision electronic ruler and controller, speed pressure of injection, holding pressure, plasticizing, back pressure and other movements, to ensure product quality and consistency of production. Automatic purge function, cold start prevention and other functions insure high efficiency, easy management and safety. TSP V-PS SERIES Geleneksel kızaklama sistemi Traditional guide post type Tekli silindir enjeksiyon ünitesi, etkili meme mühürleme sa lamaz ve yüksek bas nçl kal plama için uygun de ildir. Single-cylinder injection unit, does not offer efficient nozzle sealing and not suitable for high pressure moulding. Üzerinde as l olan ön ve arka kovanlar milin afl nmas na neden olur. Screw abrasion caused by over hanging front end barrel. Sabit rulman aç kl çok fazlad r. Ba lant barlar deforme olabilir; enjeksiyon ve plastiklefltirmenin de iflken yataklama direncinden dolay hassas kal plama etkilenebilir. Span of fixed bearing is too long, tie bars can deform and precision moulding can be influenced by variable resistance of Injection and plasticizing. TSP-V Serisi yeni do rusal k zaklama sistemi TSP-V Series new linearity guide rail type Linear k zakl ray sistemi, sahip oldu u yüksek hassasiyet kombinasyonu ile kovan esnemesini sa layarak stabilizasyonu art r r. Linear guide rail system, high precision combination, barrel will not drop and more stable. Dengelenmifl, çift silindirli enjeksiyon ünitesi hareketleri, çok daha sa lam ve daha güvenilir enjeksiyon nozzel n n kal p merkezinde stabil durmas n sa lar. Balanced double cylinder injection movement very much reliable and nozzle sealing is good. Zemin ba lant modelli, linear k zakl enjeksiyon ünitesi, plastiklefltirme uygulamalar nda yüksek hassasiyet, düflük sürtünme katsay s, küçük ve kabul edilebilir sürtünme direnci ile ince ayarlara duyarl hassas enjeksiyon kal plama ve yüksek h zl enjeksiyon kal plamaya uygundur. Floor model linear guide rail.high precision, low friction coefficient, small and average resistance In injection and plasticizing process, sensitive adjustment, adapt to precise injection molding and high speed injection molding. Double- Injection cylinders ensure stable injection, forward and backward speed of nozzle is programmable. Injection speed, injection pressure, holding pressure and screw rotary speed are controlled by high response special oil circuit. High Speed I Torque hydraulic motor control screw activation. Barrel and cylinder: widely used abrasion proof barrel and nitrided cylinder; screw head and check ring adopt advanced hot working alloy steel. Cylinder can be equipped with two or more optional injection equipments; all L/D ratio is :1 Screw & Barrel can be changed quickly. Provide with 6 sets temperature control ability, increase temperature control sets according to requirement. Back pressure control system adjusts conveniently. Pressure curve display of whole filling process (Option) Selection of carriage unit backing before plasticizing or after plasticizing can reduce the possibility of material decomposition in special condition. Several Screws & Barrels are D, could choose bimetallic and stainless steel or other materials. Automatic temperature control in feeding zone of screw barrel (Option). Hot runner temperature control 1-24set (Option) Linear guide injection plasticizing structure Plastik Enjeksiyon Makinas / Plastic Injection Molding Machine 11

14 Yüksek enjeksiyon hassasiyeti / High injection precision TSP V-PS SER S A rl k Weight (g) A rl k sapmas / Weight deviation : ± % Ürünlerin a rl k dalgalanmalar / Weight fluctuations of products Sapma aral / Deviation range: % Kal p kavite say s / Numbers of mould cavity SERVO TEKNOLOJ L ENJEKS YON MAK NES N N AVANTAJLARI Hassasiyet: Alman ürünü Bosh-Rexrorth senkron motor ve sürücüsü çok yüksek performansl d r. Maksimum yük h z na ulaflmas 0,051 saniye, s f rlama h z ise 0,029 saniyedir. Böylece çok hassas, sa lam ve yüksek tekrarlama yüzdesinde ürünler imal edilebilir. Üründeki a rl k hassasiyetleri % 3 hassasiyetle kontrol edilir. malat ifllemi kapal döngü ile kolayl kla kontrol edilebilir. Enerji tasarrufu: fllemlerin h zlar ve bas nçlar herhangi bir fazlal k ve boflaltmaya gereksinim kalmadan yüksek bas nç hassasiyetli kapal çevrim sistem taraf ndan % 30 - % 60 aras nda enerji tasarruf edilerek gerçeklefltirilir. Yüksek verimlilik: Tüm makina hareketleri, h zl ve stabildir. Böylece, imalat verimlili i art r lm fl olur. Su tasarrufu: Hidrolik sistem afl r ya kullan p s nmaya sebebiyet vermedi i için ya s s düflük seviyelerde kontrol edilir. Bu da ya so utma için fazla so utma suyu gereksinimini ortadan kald r r. Baz durumlarda ise hiç gerektirmez. Böylece, so utma sisteminizden ve so utma suyunuzdan en verimli flekilde yararlanm fl olursunuz. Çevre korumas : Çok az enerji harcay p çok daha sessiz çal fl r. Bafllang ç olarak güç kurulumu ihtiyac n düflürür ve ± % voltaj de iflimlerinde çal fl r. Mükemmel ifl yapma kabiliyeti: Hassas ç k fl devresi, enjeksiyon h z n 0,1 mm/s den 300 mm/s aras nda hassasl kla ayarlar. Bu da ince cidarl imalatlar n kolayl kla yap lmas n sa lar. (G da kaplar mikro elektronik malzemeler) ADVANTAGES OF INJECTION MACHINE WITH SERVO TECHNOLOGY Precision: European REXROTH servo driver and synchronous servomotor with European high- performance controller. The response of load speed can rise to 0.051s and decline in 0.029s. Product is more precise, durable and high precise repetition, the error of products' weight can be controlled within 3%o. Production process is easy to control by the closed loop. Energy saving: It can supply exact hydraulic oil according to the relevant movements speed and needs, put an end to overflow and wastage. At the same time, to ensure high-sensitive pressure of closed-loop. More than 30 % - 60 % power can be saved. High efficiency: The whole machine move fast and steady, so it can improve the production efficiency Water saving: Without overflow heating for power system, oil temperature can be controlled lowly; it can use less hydraulic oil cooling water or even not; save the investment of cooling equipment and our precious water resource. Environmental protection: Operation with low noise, low energy consumption. Automatically adapt to a ± % range of power voltage. Omnipotence: Precise output, adapt injection speed fromo.lmm/s to 300mm/s. It is very easy to produce thin-walled products, microelectronic components and thick-walled products. 12 Plastik Enjeksiyon Makinas / Plastic Injection Molding Machine

15 Mükemmel enjeksiyon performans Ultra düflük enjeksiyon h zlar tam elektrikli enjeksiyon makinas ndaki düflük h zlardan daha kararl çal fl r. Bu özelli i ile yüksek hassasiyetli optik parçalar n üretimine daha uygundur. Yüksek tepkimeli enjeksiyon performans standart çal flmada maksimum 51 ms, frenleme ise 29 ms dir. Süper bas nç performans ile V-PS Serisi genel de iflken frekansl Servo motor sürücülerinin temelinden farkl olarak hareketlerini ve durufllar n kontrol eder. Bu, kolayca yüksek bas nçl ütülüme performans nda gözlemlenebilir. Özel kontrol sistemi hassas ölçülme kontrolü ile enjeksiyon a rl ndaki sapmalar % 2 civar nda tutar. Hassas PID s kontrol sistemi, s hassasiyetini ± 0,5 C hassasiyetinde kontrol eder. htiyaca göre 8 enjeksiyon kademesi, 4 ütüleme kademesi ve 3 ürün alma kademesi uygulanabilir. Ütüleme bas nc na geçifl fonksiyonu, pozisyon ile bas nçla veya zamana ba l olarak seçilebilir. Bu geleneksel uygulamalardan çok daha kullan fll d r. Özel linear yataklamal ray tipi enjeksiyon ünite yap s, tek silindirli enjeksiyon pistonu ile makina da düflük sürtünmeli yüksek hassasiyetli konumlama ile enjeksiyon, ürün alma ve di er plastikleflme ifllemlerinin daha verimli ve yüksek hassasiyetle tekrarlanabilmesini sa lar. Excellent injection performance With the ultra-low injection speed can get lower speed stability than all-electric injection molding machine, more suited to the task of forming thick-walled highprecision optical products, such as Projector lens, Large-scale acrylic jewelry and etc. High response injection performance, standard mode can be up to 51ms, brake response time can achieve 29ms. Superior- performance of pressure is different from principles of general Variable Frequency Drive Servo Motor, can move and stop freely and be able to easily meet the "long time holding pressure under highpressure" performance. Through the special control principle can achieve precise measurement control. Injection weight deviation can be up to 2%n Precise PID temperature control, the precision of it can be up to ± 0.5T Accordance with the needs can set 8 stages injection, 4 stages holding pressure, 3 stages plasticizing function. Holding pressure function can optionally choose position, pressure and time. Debugging technics is easier and more convenient. TSP special linear guide rail injection structure(v-ps 20 and above specifications adopt high precise single cylinder injection structure), it can keep well-proportioned low machinery frictional in the process of injection and melting plastics, can make the plasticizing process more steady and high precision of repeatability. Yüksek burulma dirençli kapama ünitesi ile hassas kal p kitleme Yüksek burulma direncine uygun kasa tipi plakalar, kal ba dengeli bir kuvvet uygular. Enjeksiyonda çapa keserek kal b n ömrünü uzat r. Büyük plakalar ve uzun açma mesafesi, kal pta yüksek hassasiyet sa lar. H zla kapama üretim rand man n art r r. Mikro h zlarda kal p aç l m, kal b n imalat kararl l n art r r. Yüksek h zl ifllemcili hareket kontrol modülü ile hareketler h zl ve etkili bir flekilde yerine getirilir ve bu da makina ömrünü uzat r. Yüksek kaliteli bak r alafl ml yataklamalar ve bilgisayardan kontrollü programlanabilir merkezi ya lama sistemi ile makina ömrünün daha uzun olmas sa lan r. High strength clamping unit ensures the precision of mould locking High strength clamping unit ensures the precision of mould locking High strength optimal box-type platen can ensure the mould get balanced force, inject without flash and extend the life of mould. Big platen and ultra-long opening stroke can install big precise mold. Fast clamping can improve the production efficiency. Micro-speed of opening mould performance can significantly improve stability of product out of mould. Motion control modules with a high computer processor can fast move without impact and significantly extend the lives of machine and mold. Adopt the high-grade durability copper alloy bearings and programmable central lubrication system controlled by computer not only save the lubricant, but make lubrication more reliable, machine more durable. TSP V-PS SERIES Plastik Enjeksiyon Makinas / Plastic Injection Molding Machine 13

16 TSP V-PS SER S KAPAMA ÜN TES Güçlendirilmifl korumal kolonlar, gelifltirilmifl ve takviye edilmifl genifl plakalar, ya lamas z yataklar, genifl kullan m özelliklerini estetik duruflu ile sunar. Plaka üzerine monte edilmifl emniyet parças ile güvenli bir çal flma imkân sa lan r. V-PS Serisi nde yeni nesil genifl kal p alan ve uzun kal p açma mesafeli tasarlanan, kare yap l plakalar kullan lm flt r. Büyük kolonlar aras mesafe ve uzun kal p açma mesafesi de iflik uygulamalarda genifl bir kullan m alan sa lar. Yeni gövde yap s ile nihai üründe çok büyük parçalar n çal fl lmas na izin verir. Yeni gelifltirilmifl, ayar gerektirmeyen güvenli bar mekanizmas ve üst düzey kal p koruma özelli i direkt olarak ekrandan hassasiyetle ayarlanabilir. Kolay ayarlanabilen duyarl koruma devresi de güvenli inizin sigortas d r. Kullan m alanlar ndaki genifl bölge; de iflik çal flmalar, yard mc ekipmanlar ve çok yönlü konveyörler ile robot gibi uygulamalar için tasarlanm flt r. Tasar m parametrelerinde 3D fiziksel modelleme kullan lm flt r. Kapama sisteminin sertlik ve dayan kl l n sa layabilmek için dizayn bilgisayar analizleri ile yap lm flt r. Bundan baflka performans ölçme sistem analizleri ve uygulama çal flmalar TSP-V Serisi ni daha ileri tafl m flt r. 14 Plastik Enjeksiyon Makinas / Plastic Injection Molding Machine

PLAST K ENJEKS YON MAK NASI Plastic Injection Molding Machine TSP V-SYS SER S / TSP V-SYS SERIES

PLAST K ENJEKS YON MAK NASI Plastic Injection Molding Machine TSP V-SYS SER S / TSP V-SYS SERIES www.tspmakina.com PLST K ENJEKS YON MK NSI Plastic Injection Molding Machine TSP V-SYS SER S / TSP V-SYS SERIES Hidrolik De iflken Debili Seri / Variable Displacement Pump System TSP V-SYS SER S Yeni Nesil

Detaylı

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 AKYAPAK AKBEND üretimi üç valsli hidrolik silindir makineleri, 2 mm den 200 mm ye kadar sac kalınlığında ve 1000

Detaylı

CNC Kontrollü Hidrolik Abkant Presler Hydraulic Press Brakes CNC Control. HCNC Serisi Abkant Presler HCNC Series Press Brake

CNC Kontrollü Hidrolik Abkant Presler Hydraulic Press Brakes CNC Control. HCNC Serisi Abkant Presler HCNC Series Press Brake CNC Kontrollü Hidrolik Abkant Presler Hydraulic Press Brakes CNC Control Serisi Abkant Presler Series Press Brake Hassas büküm kabiliyeti Kolay programlanabilir kontrol paneli Kaynaklı çelik gövde Çift

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Optimization of Air Distribution in Waste Water Treatment Plants to Save Energy Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Jan Talkenberger, Binder Group, Ulm, Germany

Detaylı

Arýza Giderme. Troubleshooting

Arýza Giderme. Troubleshooting Arýza Giderme Sorun Olasý Nedenler Giriþ Gerilimi düþük hata mesajý Þebeke giriþ gerilimi alt seviyenin altýnda geliyor Þebeke giriþ gerilimi tehlikeli derecede Yüksek geliyor Regülatör kontrol kartý hatasý

Detaylı

REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKAS ( MANYETİK FRENLİ ) GUILLOTINE SHEARS WITH REDUCER ( MAGNETIC BRAKE ) ( RGM 2550-4 / RGM 3050-4)

REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKAS ( MANYETİK FRENLİ ) GUILLOTINE SHEARS WITH REDUCER ( MAGNETIC BRAKE ) ( RGM 2550-4 / RGM 3050-4) REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKAS ( MANYETİK FRENLİ ) GUILLOTINE SHEARS WITH REDUCER ( MAGNETIC BRAKE ) ( RGM 2550- / RGM 3050-) GENEL ÖZELLİKLER * RGM tipi redüktörlü giyotun makaslar saç, metal ve plasti mesmek

Detaylı

Mükemmel izler bırakır...

Mükemmel izler bırakır... Mükemmel izler bırakır... ATA MAKİNE İMALAT SANAYİ BAS- ÇEK VE YÜRÜTMELİ OVALAMA INFEED AND THROUGHFEED ROLLING VİDA VE PROFİL OVALAMA MAKİNELERİ THREAD AND PROFILE ROLLING MACHINES AK 20 AK 40 AK 50 ENERJİ

Detaylı

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width 08 Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme mm mm mm mm mm mm kw mm mm mm kg AHS 20/04 2100 6 4 160 140 120 2.2 4142 1037 1140 2320 AHS 20/06 2100 8 6 190 170 150 3 4042 1254 1380 3290 AHS 20/08 2100 10

Detaylı

www.tspmakina.com.tr MSZ Enjeksiyon Şişirme Makinesi Injection Blow Molding Machine

www.tspmakina.com.tr MSZ Enjeksiyon Şişirme Makinesi Injection Blow Molding Machine www.tspmakina.com.tr Enjeksiyon Şişirme Makinesi Injection Blow Molding Machine ENJEKSİYON ŞİŞİRME MAKİNELERİ YARDIMCI EKİPMANLAR ELEKTRİKLİ ENJEKSİYON MAKİNELERİ ŞİŞİRME MAKİNELERİ HAKKIMIZDA ABOUT US

Detaylı

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches Seviye Kontrol Flatörleri Seviye Kontrol Flatörleri Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Boyutlar 05 Series Level Control Float Switches General Specifications and Technical

Detaylı

Plastik Enjeksiyon Makinesi

Plastik Enjeksiyon Makinesi Plastik Enjeksiyon Makinesi W Series Plactic Injection Moulding Machine www.tspmakina.com.tr TSP-W ENJEKSİYON MAKİNELERİ YARDIMCI EKİPMANLAR ELEKTRİKLİ ENJEKSİYON MAKİNELERİ ŞİŞİRME MAKİNELERİ GÜCÜMÜZ

Detaylı

TÜRKİYE NİN İLK VE TEK DİŞLİSİZ ÇİFT MOTORLU OTOMATİK KAPI SİSTEMİ

TÜRKİYE NİN İLK VE TEK DİŞLİSİZ ÇİFT MOTORLU OTOMATİK KAPI SİSTEMİ TÜRKİYE NİN İLK VE TEK DİŞLİSİZ ÇİFT MOTORLU OTOMATİK KAPI SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLER 1- A Sınıfı Enerji Verimliliği A Class Energy Efficiency 2- İnce Mekanizma/Slim Mechanism Dar Alanlarda uygulama imkanı

Detaylı

PLAST K ENJEKS YON MAK NASI Plastic Injection Molding Machine TSP V-ES SER S / TSP V-ES SERIES

PLAST K ENJEKS YON MAK NASI Plastic Injection Molding Machine TSP V-ES SER S / TSP V-ES SERIES www.tspmakina.com PLST K ENJEKS YON MK NSI Plastic Injection Molding Machine TSP V-ES SER S / TSP V-ES SERIES Yüksek Performansl ve Düflük Enerji Tüketimli Seri High Efficiency & Ultra-Low Energy onsumption

Detaylı

PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNESİ PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE. www.tspmakina.com.tr

PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNESİ PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE. www.tspmakina.com.tr PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNESİ PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE www.tspmakina.com.tr TSP-M ENJEKSİYON MAKİNELERİ YARDIMCI EKİPMANLAR ELEKTRİKLİ ENJEKSİYON MAKİNELERİ ŞİŞİRME MAKİNELERİ TSP-M HAKKIMIZDA

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

MEKANÝK AKSAM OTOMATÝK YAÐLAMA Yüksek hassasiyetli vidalý miller, lineer yataklar, sertleþtirilmiþ ve taþlanmýþ kramayer diþlilerde kalitesi dünyaca tanýnmýþ markalar seçilmiþtir. We use high-performance

Detaylı

3D WELDLESS MANUFACTURING SYSTEM. SAF TEKNOLOJİLER AYDINLIK GELECEK SAĞLAR

3D WELDLESS MANUFACTURING SYSTEM.  SAF TEKNOLOJİLER AYDINLIK GELECEK SAĞLAR 3D WELDLESS MANUFACTURING SYSTEM www.3d-weldless.com SAF TEKNOLOJİLER AYDINLIK GELECEK SAĞLAR Birleflme Çizgisi Birleflme çizgili Birleflme çizgisiz Ya birleflme çizgisiz bask mümkünse? fiayet birleflme

Detaylı

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions.

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We offer you cost and competing advantages with our professional staff and the experience gained through

Detaylı

Lineer modülde üstün Alman teknolojisinin adresi : BAHR ALL Roller Guide Pozisyonlama sistemi ALLM 203, 204 / Positioning system ALLM 203, 204

Lineer modülde üstün Alman teknolojisinin adresi : BAHR ALL Roller Guide Pozisyonlama sistemi ALLM 203, 204 / Positioning system ALLM 203, 204 Lineer modülde üstün Alman teknolojisinin adresi : BAHR ALL Roller Guide Pozisyonlama sistemi ALLM 203, 204 / Positioning system ALLM 203, 204 Ünite içerisine entegre edilmiş bir motor ile sürülen iki

Detaylı

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji Dr. Aysın Yeltekin EUREKA PROJELERİMİZ EUREKA, E!1770 St. Joseph 2000, EUREKA E!2007, Pack 2000 EUREKA E! 2659 ONE ECOPOWER, EUROSTARS EUREKA E!4720 PLUG and PACK St. Joseph 2000, EUREKA project, E!1770,

Detaylı

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers Darbeli Kırıcılar Impact Crushers TK15-TK16 Serisi Darbeli Kırıcılar TK15-TK16 Series Impact Crushers TK15 ve TK16 darbeli kırıcılar, tesiste sekonder veya tersiyer olarak kullanılabilir özellikte kırıcılardır.

Detaylı

Ürün Broşürü Product Brochure

Ürün Broşürü Product Brochure Ürün Broşürü Product Brochure 09 2015 Kabiliyetlerimiz Capabilities Ar-Ge - ÜRÜN GELIŞTIRME R&D - PRODUCT DEVELOPMENT Dişli, mil, rulman ömrü gibi tüm mühendislik hesaplamaları güvenilirliği dünyaca kabul

Detaylı

paketlemenin ötesinde

paketlemenin ötesinde paketlemenin ötesinde beyond packaging www.etkinplastik.com Etkin Plastik Etkin Plastik ve Kalıp Ltd. Şirketi dünyadaki en son teknolojiyi takip eden, kullanan ve gereken yeni teknolojileri geliştiren

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları

1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları 1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları Hidrolik vibrasyon kazıcıları, hidrolik ekskavatörlerinizin uygulama menzilini uzatır ve yeni operasyon alanları açar. Sürücüler üniversal mafsal ile vinç koluna eklenir

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Photopolymer Plate Processor Fotopolimer Kalıp Hazırlama

Photopolymer Plate Processor Fotopolimer Kalıp Hazırlama Finisher Dryer Finisher Dryer Include exposure unit, for Back, Main and Post, Dryer, * The machine is controlled from the control panel. All settings are made from here and can be stored in memory * 2x40

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

Pres Besleme Sistemleri Press Feeding Systems

Pres Besleme Sistemleri Press Feeding Systems Pres Besleme Sistemleri İspanyolet Üretim Hattı - Espagnolette Production Line Rotor Stator Üretim Hattı - Rotor Stator Production Line Pres Transfer Sistemleri - Press Transfer Systems Boy Kesme Hatları

Detaylı

ALL-600 ALL-600 ALL-600 NLGI 00 (-30 C) - (-10 C) NLGI 0 (-10 C) - (0 C) NLGI 1 (0 C) - (10 C) NLGI 2 (10 C) - (30 C) NLGI 3 (30 C +) ALL-600 ALL-600 S ALL-600 S1 144 cm³ / dk 180 cm³ / dk 216 cm³ / dk

Detaylı

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears 12 2014 Genel Tanıtım Overview ZET Redüktör 60 yılı aşkın deneyimi ile Türkiye nin en köklü dişli ve redüktör üreticilerindendir. ZET Redüktör ün 10.000 m2 lik

Detaylı

LALE TULIP. Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck

LALE TULIP. Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck LALE TULIP LALE TULIP Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck Lale serisi zarif hatlarıyla mağazalarında şıklık ve kullanım kolaylığını ön plana çıkarmak isteyenler için ideal bir tercihtir. Ambalajlı

Detaylı

BEGONYA BEGONIA. Dikey Reyon / Vertical Multideck

BEGONYA BEGONIA. Dikey Reyon / Vertical Multideck BEGONYA BEGONIA BEGONYA BEGONIA Dikey Reyon / Vertical Multideck Begonya modeli çerçevesiz tek cam kapağı sayesinde hem enerji tüketiminde verimlilik sağlar hem de içinde teşhir edilen ürünleri kolayca

Detaylı

GMC FCU-097 ÜRÜNLERİ ÖZELLİKLERİ:

GMC FCU-097 ÜRÜNLERİ ÖZELLİKLERİ: 1 GMC FCU-097 ÜRÜNLERİ ÖZELLİKLERİ: Plastik (ABS) panjurları ile havayı yönlendirme özelliği. Elektrostatik toz boyalı dekoratif görünümlü dış gövde. Üç devirli direkt akuple çift emişli santrifüj fan

Detaylı

ATEM. Zamanında ve etkin servis hizmetiyle size en yakın noktadayız.

ATEM. Zamanında ve etkin servis hizmetiyle size en yakın noktadayız. Zamanında ve etkin servis hizmetiyle size en yakın noktadayız. A U S T R I A ATEM www.eurocnc.com info@eurocnc.com MAKİNE OTOMASYON SAN. VE T İC. LT D. ŞTİ. Arı Sanayi Sitesi 1364. (Eski 585.) Sokak No:

Detaylı

Otomatik Konveyörlü Kurutma Fırınları. Automatic Type Ovens with Conveyor

Otomatik Konveyörlü Kurutma Fırınları. Automatic Type Ovens with Conveyor Otomatik Konveyörlü Kurutma Fırınları Otomatik Kot Kurutma Fırını, işletmenin iş akışı veya yerleşim planına göre U önüşlü ya da Tünel Tip olarak seçilir. Fırınlarda termoblok (ısıtma ünitesi) fırının

Detaylı

Pratik İskele Sistemi Practical Scaffolding System

Pratik İskele Sistemi Practical Scaffolding System Zamandan Tasarruf Kaliteli Malzeme Üst Düzey Güvenlik Müşteri Memnuniyeti 01 02 06 07 03 04 08 09 05 01-70cm H Dikme / 70cm H Frame 02 - Yürüme Platformu / Walking Platform 03-90cm H Dikme / 90cm H Frame

Detaylı

Arıza Giderme. Troubleshooting

Arıza Giderme. Troubleshooting Arıza Giderme Sorun Olası Nedenler Giriş Gerilimi düşük hata mesajı Şebeke giriş gerilimi alt seviyenin altında geliyor Şebeke giriş gerilimi tehlikeli derecede Yüksek geliyor Regülatör kontrol kartı hatası

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

BASINÇLI YIKAMA MAKİNALARI HIGH PRESSURE WASHER

BASINÇLI YIKAMA MAKİNALARI HIGH PRESSURE WASHER 40 BASINÇLI YIKAMA MAKİNALARI HIGH PRESSURE WASHER 41 42 AYDIN TRAFO BASINÇLI YIKAMA MAKİNALARI AYDIN TRAFO HIGH PRESSURE WASHERS Aydın Trafo Yüksek Basınçlı Yıkama Makinaları nda yüksek kaliteli, 3 silindirli

Detaylı

GENERAL CATALOGUE. KİBAROĞLU, otomotiv sektörüne faaliyet göstermek üzere kurulmuş bir aile. şirketidir.

GENERAL CATALOGUE. KİBAROĞLU, otomotiv sektörüne faaliyet göstermek üzere kurulmuş bir aile. şirketidir. GENERAL CATALOGUE KİBAROĞLU, otomotiv sektörüne faaliyet göstermek üzere kurulmuş bir aile şirketidir. KİBAROĞLU is a family owned company established to operate in the automotive industry. KİBAROĞLU,

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Seri No: 401 Kilitli Parke Taþý, Bordür ve Biriket Üretim Makinasý Interlock, Curbstone and Hollow Block Making Machine Pallet Size: 1400x1350-1500x1350 42 lik Makina / Machine of 42 CS-42 QUATTRO PLUS

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

TURBOSAN TURBOMAKINALAR SAN. VE TIC. A.S. MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 5. CADDE NO:33 41455 DİLOVASI / KOCAELİ - TURKEY Phone: 0090 262 722

TURBOSAN TURBOMAKINALAR SAN. VE TIC. A.S. MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 5. CADDE NO:33 41455 DİLOVASI / KOCAELİ - TURKEY Phone: 0090 262 722 T TURBOSAN TURBOMAKINALAR SAN. VE TIC. A.S. A broad range of products and sophisticated materials technology combined with application knowhow are the keys to success in industrial plants. Türbosan API-Process

Detaylı

Smart Cascade 120 Kw

Smart Cascade 120 Kw Smart ascade 120 Kw Smart ascade Smart ascade 120 Kw Bu cihazda 2 adet ana eşanjör kullanılmış r; ana eşanjör alüminyumdan oluşmuştur, oldukça güvenilir malzemeler kullanılmış r bu sebeple 35 yılı

Detaylı

aluminıum Profıle Brushıng Machine APSAM V6

aluminıum Profıle Brushıng Machine APSAM V6 aluminıum Profıle Brushıng Machine APSAM V6 Sat i naj Mak inası APSAM V6 Teknik Özellikler Fırça Hızı Makina 3 grup fırçadan oluşmaktadır.her grup alt ve üst olmak üzere iki fırçadan oluşmaktadır. senkronizasyona

Detaylı

Damperler / Dampers. RGS International HVAC Equipment. www.rgs-international.com

Damperler / Dampers. RGS International HVAC Equipment. www.rgs-international.com Damperler / Dampers RGS International HVAC Equipment www.rgs-international.com international.com İçindekiler / Index Volüm Damperi / VRD Volume Control Damper / VRD Back Draft Damper / NMD Back Draft Damper

Detaylı

Elektrikli Aktütör Bağlantı Şemaları

Elektrikli Aktütör Bağlantı Şemaları Elektrikli Aktütör Bağlantı Şemaları Elektrik Şeması / Wiring Diagram O / OFF Type for 0 / 220 V AC O.. FB CS Tam açık uyarı (lamba) Fully open indicator (lamp) Tam kapalı uyarı (lamba) Fully closed indicator

Detaylı

HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ. www.simaksan.com.tr

HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ. www.simaksan.com.tr HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ www.simaksan.com.tr HAKKIMIZDA SİMAKSAN MAKİNE ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ 2006 yılında CNC takım tezgahlarına servis hizmetleri sunmak,

Detaylı

SERİSİ(ÇİFT PLAKA - UZUN AÇAR) Enerji tasarruflu plastik enjeksiyon makineleri

SERİSİ(ÇİFT PLAKA - UZUN AÇAR) Enerji tasarruflu plastik enjeksiyon makineleri Yüksek mengene açma mesafesi ile büyük boyutdaki kalıpları bağlama imkanı. 24 4 Silidirli tahrik bağlantı ile kalıp üzerindeki stresi düşürerek kalıpların ömrünü uzatır. Yüksek hızlı iki silindir sayesinde

Detaylı

ENJEKSİYON MAKİNELERİ

ENJEKSİYON MAKİNELERİ ENJEKSİYON MAKİNELERİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI Plastik Enjeksiyon Makinesi 2 Mengene/Kapama Ünitesi (Clamping Unit) Plastikleştirme ve Enjeksiyon

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

APLİKLER / WALL LUMINAIRES

APLİKLER / WALL LUMINAIRES APİKER / WA UMINAIRES Hemara Hotel / Antalya 446 APİKER / WA UMINAIRES Adidas / İstanbul Genel ortam aydınlatmasını tamamlamak için kullanılan AMP 83 aplikleri, şık olmaları ve teknik üstünlüklerinin yanında

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

cut/series Ürün Kataloğu Product Catalogue

cut/series Ürün Kataloğu Product Catalogue cut/series Ürün Kataloğu Product Catalogue cut/ CS cut/6 CFE CS 41x1.3x68 mm Tam Otomatik PLC Servo / Full Automatic PLC Servo 9 6 mm 23,62 inch 6 x 6 mm 6 x 6 mm 5 x 6 mm,87 x 23,62 inch 3 / / 7.5 hp/

Detaylı

DOKUNMAT K PANEL S STEM DOKUNMAT K PANEL S STEM. Kullanım Kılavuzu. www.kaledisticaret.com.tr

DOKUNMAT K PANEL S STEM DOKUNMAT K PANEL S STEM. Kullanım Kılavuzu. www.kaledisticaret.com.tr DOKUNMAT K PANEL S STEM www.kaledisticaret.com.tr DOKUNMAT K PANEL S STEM Kullanım Kılavuzu Girifl Dokunmatik panel sistemi modern tasarımlı, kullanıfllı ve basit ifllemsel özelliklidir. LED aydınlatmalı

Detaylı

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1 H48.33b H48.33b.54.1 Introduction Filter drier shells are important equipments for refrigeration and air conditioning systems. They are designed to be used in the suction line and liquid line. Filter drier

Detaylı

YMD ¾ " POMPA HIGH PRESSURE PUMP

YMD ¾  POMPA HIGH PRESSURE PUMP YMD ¾ " POMPA HIGH PRESSURE PUMP KULLANIM ALANLARI: Fuel Oil Servis Tankları, Gaz Yağı, Mazot Tankerlerinde Küçük çapta kızgın yağ sirkülasyonlarında Endüstrinin yarı viskoz mayilerinin pompaj işlemlerinde.

Detaylı

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTİMA ASANSÖR SİSTEMLERİ Optima Asansör firması 1993 yılında teknolojinin merkezi İstanbul da kurulmuştur. Firmamız çok güçlü

Detaylı

MAXIMA Serisi. 500 ile 4000 Ton Arası

MAXIMA Serisi. 500 ile 4000 Ton Arası MAXIMA Serisi 500 ile 4000 Ton Arası 1 MAXIMA Hidrolik Güç Santralli İsminden de anlaşıldığı gibi; güçlü hidrolik 2 ½ plaka tasarımı ile MAXIMA serisi büyük ebatlı ürünlerin üretilmesi için tasarlamıştır.

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

PETES, önceden haber vermeksizin ürünlerinde her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

PETES, önceden haber vermeksizin ürünlerinde her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 4 tona kadar binek ve hafif ticari araçlar için iki sütunlu elektromekanik lift - zincir aktarmalı Electro Mechanic 2 post lifts for Light Vehicles up to 4 tonnes - chain transmission 2 PETES, önceden

Detaylı

- GENEL TANITIM 2010 - Rofin Sinar Laser Kaynakları Endüstriyel Laser Kaynakları SC Serisi 135-600 Watt DC Serisi 1000 ~ 1500 Watt

- GENEL TANITIM 2010 - Rofin Sinar Laser Kaynakları Endüstriyel Laser Kaynakları SC Serisi 135-600 Watt DC Serisi 1000 ~ 1500 Watt - GENEL TANITIM 2010 - Rofin Sinar Laser Kaynakları Endüstriyel Laser Kaynakları SC Serisi 135-600 Watt DC Serisi 1000 ~ 1500 Watt A ve A Türkiye Rofin Sinar Germany Endüstriyel Üretimin Profesyonel Tek

Detaylı

Endüstriyel Röleler ve Soketler Industrial Relays and Sockets

Endüstriyel Röleler ve Soketler Industrial Relays and Sockets Endüstriyel Röleler ve Soketler Endüstriyel Röleler ve Soketler RE Serisi Endüstriyel Röleler Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 8 ve 11 Pinli Endüstriyel Röleler 04 RE Series Industrial Relays General

Detaylı

ASTAR DÖVME SİSTEMLERİ REFRACTORY RAMMING SYSTEMS

ASTAR DÖVME SİSTEMLERİ REFRACTORY RAMMING SYSTEMS ASTAR DÖVME SİSTEMLERİ REFRACTORY RAMMING SYSTEMS ÜRETİMLERİMİZ: PRODUCT RANGE: KENAR DÖVME SİSTEMLERİ WALL RAMMING SYSTEMS 2-Kollu Kenar Dövme 3-Kollu Kenar Dövme 3-Armed Wall Rammer 5-Kollu Kenar Dövme

Detaylı

YÜKSEK BASINÇ POMPALARI / HIGH PRESSURE PUMPS

YÜKSEK BASINÇ POMPALARI / HIGH PRESSURE PUMPS YMD-¾" YÜKSEK BASINÇ POMPALARI / HIGH PRESSURE PUMPS YMD-¾" TEKNİK ÖZELLİKLERİ GÖVDE VE DİŞLİLER : Pik döküm, Çelik döküm, Paslanmaz AISI 304-316 döküm, bronz döküm, sfero döküm. YATAKLAR : Snbz 12 bronz,

Detaylı

Sorun Yıkamaksa Çözüm

Sorun Yıkamaksa Çözüm Sorun Yıkamaksa Çözüm Parça Yıkama Makinaları w w w.yilmaksan.com Öncelikle bizim kataloğumuzu eline alıp inceleme nezaketini gösteren siz değerli müşterilerimize teşekkür ederiz. 2000'li yıllarda böyle

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 2 Flexi 3 CONTENTS. Flexi 3K. Quattro. Teknik Detaylar / Technical Details

İÇİNDEKİLER. 2 Flexi 3 CONTENTS. Flexi 3K. Quattro. Teknik Detaylar / Technical Details İÇİNDEKİLER CONTENTS 2 Flexi 3 10 Flexi 3K 12 Quattro 18 Teknik Detaylar / Technical Details Flexi 3 Hasta Taşıma Koltuğu / Patient Transfer Chair Bilinen hasta taşıma koltuklarına prestijli bir alternatif

Detaylı

PROFİL BÜKME MAKİNELERİ. Profile Bending Machines

PROFİL BÜKME MAKİNELERİ. Profile Bending Machines PROİL BÜKME MKİNELERİ Profile Bending Machines Profil bükme makinelerinde ölçüyü aştık. kyapak hidrolik profil bükme makinelerinde de müşterilerinin çözüm ortağı olan geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

Detaylı

Plastik ve Metal Kalıpçılık

Plastik ve Metal Kalıpçılık Plastik ve Metal Kalıpçılık Plastik ve Metal Enjeksiyon Kalıp Üretimi Plastic And Metal Injection Mold Manufacturing Plastik Enjeksiyon Parça Üretimi Plastic Injection Part Manufacturing info@pilkasan.com

Detaylı

EKİZOĞLU EKİZOĞLU MAKİNA MERMER TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

EKİZOĞLU EKİZOĞLU MAKİNA MERMER TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. EKİZOĞLU MAKİNA MERMER TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. EKİZOĞLU Ekizoğlu Makina 1986 yılında Denizlide kurulmuştur. 1500 m2 lik fabrika sahası içerisinde tüm çalışanları ile birlikte müşteri memnunuyetine

Detaylı

Since 1978. AHfiAP PROFiL HATLARI / WOODEN PROFILE LINES

Since 1978. AHfiAP PROFiL HATLARI / WOODEN PROFILE LINES Since 1978 AHfiAP PROFiL HATLARI / WOODEN PROFILE LINES M KROSAN AHfiAP PROF L HATTI MIKROSAN WOODEN PROFILE LINE M KROSAN PROF L ÇEK C S MIKROSAN PROFILE HAULL-OFF Modeller/Models: MÇÇ 200/950, MÇÇ 200/1200,

Detaylı

Ürün Çeşitleri / Product Range

Ürün Çeşitleri / Product Range HAKKIMIZDA 1995 yılında asansör kabini üretimi ile faaliyet hayatına başlayan Hüras, başarılı geçmişi ve yükselen trendiyle otomatik asansör kapıları üretiminde, sektörde bir değer olarak ortaya çıkmaktadır.

Detaylı

POWER FİLTRE / POWER FILTER

POWER FİLTRE / POWER FILTER POWER FİTRE / POWER FITER Özellikleri; Otomatik geri yıkama ile, kendi kendini temizleme özelliği. üşük yük kaybı. eniş filtrasyon alanı. Vakumlama yıkama özelliği ile en üst düzeyde temizlik. Paslanmaz

Detaylı

YMD ¾ " POMPA HIGH PRESSURE PUMP

YMD ¾  POMPA HIGH PRESSURE PUMP YMD ¾ " POMPA HIGH PRESSURE PUMP KULLANIM ALANLARI: Fuel Oil Servis Tankları, Gaz Yağı, Mazot Tankerlerinde Küçük çapta kızgın yağ sirkülasyonlarında Endüstrinin yarı viskoz mayilerinin pompaj işlemlerinde.

Detaylı

YARDIMCI EKİPMANLAR / Auxiliary Equipments

YARDIMCI EKİPMANLAR / Auxiliary Equipments YARDIMCI EKİPMANLAR / Auxiliary Equipments BİLGİLENDİRME PANELLERİ-0802 INFORMATION PANELS-0802 Oteller, iş merkezleri, havuz işletmeleri, fabrikalar, üretim hatları vb yerlerde bilgilendirme amacıyla

Detaylı

MPC 9000 A F.01U.500.376. Ürün tanýmý / Kurulum kýlavuzu Panel kumandasý olan iþletim ve görüntü birimi

MPC 9000 A F.01U.500.376. Ürün tanýmý / Kurulum kýlavuzu Panel kumandasý olan iþletim ve görüntü birimi TR GB Ürün tanýmý / Kurulum kýlavuzu Panel kumandasý olan iþletim ve görüntü birimi Product description / Installation manual Operating and display unit with panel controller F.01U.500.376 HBC 0010 A CPH

Detaylı

Pres Besleme Sistemleri Press Feeding Systems

Pres Besleme Sistemleri Press Feeding Systems Pres Besleme Sistemleri İspanyolet Üretim Hattı - Espagnolette Production Line Rotor Stator Üretim Hattı - Rotor Stator Production Line Pres Transfer Sistemleri - Press Transfer Systems Boy Kesme Hatları

Detaylı

YHL 2½ " POMPA HELICAL GEAR PUMP

YHL 2½  POMPA HELICAL GEAR PUMP YHL 2½ " POMPA HELICAL GEAR PUMP KULLANIM ALANLARI: Fuel Oil Servis Tankları, Gaz Yağı, Mazot Tankerlerinde Küçük çapta kızgın yağ sirkülasyonlarında Endüstrinin yarı viskoz mayilerinin pompaj işlemlerinde.

Detaylı

Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders

Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders BS250 Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders Genel açıklamalar General description Blok silindirler kısa stroklu çalışma alanları için tasarlanmış, çok küçük montaj boyutlarına sahip kompakt silindirlerdir.

Detaylı

KMT 700 KDG YARI OTOMATİK SÜTUNLU D SEMI-AUTO MITER DOUBLE COLU Hassas Basınç - İnvertör - Hidrolik Fren Sensitive Presure - Inverter -Hydraulic Brake Malzeme Sehpası Material Infeed Table Talaş Fırçası

Detaylı

CNC MACH breakout board user manual V8 type

CNC MACH breakout board user manual V8 type CNC MACH breakout board user manual V8 type 1 Catalogue CNC Router breakout board V8 type user manual... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 1) Brief introduction:...3 2) Breakout board drawing:...4 3) Wiring:...5

Detaylı

ARS SERİSİ POMPALAR (ARS SERIES PUMP) General Information. Genel Bilgiler. Applications. Kullanım Yerleri

ARS SERİSİ POMPALAR (ARS SERIES PUMP) General Information. Genel Bilgiler. Applications. Kullanım Yerleri ARS SERİSİ POMPALAR (ARS SERIES PUMP) Basma Flanşı Genel Bilgiler : DN32...DN 200 mm General Information Discharge Flange : DN32... DN 200 mm Debi : 700 m³/h Capacity : 700 m³/h Basma Yüksekliği : 550

Detaylı

ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş.

ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş. ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş. ASANSÖR MAKİNALARI ELEVATOR MACHINES Bilgi Deneyim Yüksek teknoloji Know how Experience High-tech 13.000 m² alana sahip yeni tesisimizde en son teknoloji ve kalitede asansör

Detaylı

Özel Tasarım Redüktörler Custom Design Gearboxes

Özel Tasarım Redüktörler Custom Design Gearboxes Özel Tasarım Redüktörler Custom Design Gearboxes 11 2014 Demir Çelik Endüstrisi Iron & Steel Industry Enerji Endüstrisi Energy Industry Maden Endüstrisi Mining Industry Çimento Endüstrisi Cement Industry

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 1 I S L 8 0 5 U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 2 0 1 2 CEVAPLAR 1. Tekelci bir firmanın sabit bir ortalama ve marjinal maliyet ( = =$5) ile ürettiğini ve =53 şeklinde

Detaylı

GENEL AÇIKLAMA GENERAL DESCRIPTION

GENEL AÇIKLAMA GENERAL DESCRIPTION 1 GENEL AÇIKLAMA 1982 yılında başlamış olduğumuz ticari hayatımıza ilk yıllarda mekanik sistemli kurtarıcı araç imalatı, daha sonraki yıllarda teleskopik vinç, katlanır bomlu vinç ve kayar kasa rampalı

Detaylı

OPTIMA ELEVATOR COMPONENT

OPTIMA ELEVATOR COMPONENT OPTIMA ELEVATOR COMPONENT www.optimaasansor.com.tr www.elevatoroperationpanel.com LIFTINSTITUUT OPTİMA ASANSÖR SİSTEMLERİ Optima Asansör firması 1993 yılında teknolojinin merkezi İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears 12 2014 Demir Çelik Endüstrisi Iron & Steel Industry Enerji Endüstrisi Energy Industry Maden Endüstrisi Mining Industry Çimento Endüstrisi Cement Industry Raylı

Detaylı

Beton Santralleri Concrete Batching Plants

Beton Santralleri Concrete Batching Plants Polita Sabit Beton Santralleri, hazır beton üretimi ve şantiyelerdeki çok uzun süreli beton dökümü için uygundur. Her türlü betonu üretebilme kabiliyetine sahip, istikrarlı ve sorunsuz çalışan, yedek parça-servis

Detaylı

BH SERİSİ HIZLI PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNELERİ (150-500 TON)

BH SERİSİ HIZLI PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNELERİ (150-500 TON) BH SERİSİ HIZLI PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNELERİ (150-500 TON) 1 BH Serisi Std Hızlı Plastik Enjeksiyon Makinesinin tasarım ve geliştirmesi BORCHE firması tarafından yapılmış olup, PATENT hakları ile korunmaktadır.

Detaylı