PLAST K ENJEKS YON MAK NASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PLAST K ENJEKS YON MAK NASI"

Transkript

1 PLAST K ENJEKS YON MAK NASI Plastic Injection Molding Machine TSP V-PS SER S / TSP V-PS SERIES Hidrolik - Elektrik Servo Serisi / Hydraulic - Electric Servo Series

2

3 GÜCÜMÜZ, TECRÜBEM ZDEN Sahip oldu u 30 y la yaklaflan tecrübesi ile müflteri beklentilerini ve ihtiyaçlar n çok iyi analiz edebilen TSP Makina; kuruldu u günden bugüne teknolojiyi ve kaliteyi bir arada bulunduran ürünlerin ithalat ile kullan c lar için yeni çözümler üretmeye devam ediyor. TSP Makina bu baflar ile bütün Türkiye de ve dünyada ad ndan övgüyle söz ettirmeye devam ediyor. Müflterileri için büyük de erler yaratmaya çal flan TSP Makina, sahip oldu u müflteri portföyünün tümüne ayn kalitede hizmet vermeye büyük özen göstermektedir. Uzman servis kadrosu, ayn anda birden fazla nokta da etkin servis hizmeti verebilen yap s ile tüm rakiplerinden ayr l r. Uzman kadrosunun yaratt müflteri memnuniyeti ve müflteri taraf nda yaratt katma de er, bütün dünyada taktir toplamaktad r. TSP Makina, sahip oldu u ortakl klar sayesinde gelifltirdi i yeni seri ve model makinaları ile plastik sektörünün ihtiyaç duydu u farkl özelliklerdeki enjeksiyon makinaları üretimine devam etmektedir. TSP Makina, Avrupa normlarında üretti i yeni V Serisi ile Uzakdo u makina standartlarının çok üstünde bir kalite vaat etmektedir. TSP-V Serisi, her türlü üretim beklentisine göre flekillenebilen yapısı ile en çok tercih edilen makinalar arasında yerini almaktadır. OUR STRENGTH COMES FROM OUR EXPERIENCE... TSP machine, can analyze costumers' expectations and demands with its experience come up to 30 years, continue to new solutions for its customers with importing machines had quality and technology together. TSP machine with this success keeps going to make a name with compliments. TSP, tried to rise in value, takes pain over same service quality to whole costumers. Thanks to its expert service staffs and effective service capacity at the same time in different places, TSP can be sensible easily from its competitors. TSP progresses to produce new series and models plastic injection machines together with its partners by different specifications which plastic sectors needs. TSP machine, with V series machines, makes promise globally competitive machines. This series machine formed freely is a strongest candidate at mostpreferred machine. 1

4 TSP V-PS SER S Yeni Nesil Yüksek Hassasiyetli Plastik Enjeksiyon Makinalar Yeni jenerasyon, TSP-V Serisi enjeksiyon makinalar n n gövde yap s, kapama ve enjeksiyon ünitesi analiz edilip yenilendi. Enjeksiyon ünitesine linear k zak adapte edilerek enjeksiyon ünitesi ve kapama ünite yap s güçlendirildi. Enerji tasarruflu yap s ile yenilenen hidrolik ünite yap s, yüksek h zlarda çal flabilmekte ve büyük enjeksiyon bas nç de erlerine ulaflabilmektedir. Kullan lan, bu özel teknoloji patent alt na al nm flt r. MODÜLERL K Sahip oldu u alternatifli güç seçenekleri, modüler enjeksiyon ve kapama üniteleri ile farkl üretim ihtiyaçlar na göre kombine edilen enjeksiyon makinalar tüm beklentilerinizi karfl lamaya haz r. SA LAMLIK - DAYANIKLILIK Kapama ünitesinin sahip oldu u yüksek kaliteli malzeme yap s sayesinde uzun kullan mlarda bile deformasyon en az düzeyde kal r. Bu performans, kal p ömrünü de uzat r. HIZLILIK - DEV R Yüksek ürün alma ve enjeksiyon h z, ifllem zaman n azalt r. KOLAY BAKIM Gelifltirilmifl enjeksiyon ünite dizayn ile enjeksiyon grubu kolayl kla ayarlan r; basitlefltirilmifl ya lama sistemiyle de makinan n bak m kolayl kla yap l r. HASSAS YET Sahip oldu u yar m ve tam kapal çevrim hidrolik sistem sayesinde üretimde üstün hassasiyette stabilite sa lar. ENERJ TASARRUFU Patentli, yüksek hassasiyetli hidrolik ünitesi sayesinde kal plama uygulamas na göre % ile % 55 aras nda enerji tasarrufu sa lar. TEM ZLEME Linear k zak üzerine monte edilen enjeksiyon ünitesi, temiz ve kirden ar nm fl bir ortam sa lar. STAB L TE Yar m ve tam kapal çevrim hidrolik sistemleri ve yüksek verimli ya so utma sistemleri sayesinde her türlü üretimde üstün hassasiyette tekrarlama sa lar. 2 Plastik Enjeksiyon Makinas / Plastic Injection Molding Machine

5 A new generation of High Precision Plastic Injection Moulding Machine A new generation of high precision energy saving injection molding machine researched and developed by TSP-V senior engineers with the latest technology. Finite element analyzed the whole machine frame, clamping unit and injection unit. We adopt new linearity lead rail injection structure and high strength clamping structure, with patent high response precise energy saving hydraulic circuit, take high injection pressure, high speed and energy saving characteristics. TSP V-PS SERIES MODULARITY TSP-V Series supports modularity in terms of possible combination of clamping & injection units with the required Power Packs to meet the different requirements of production techniques. PRECISE Choice of semi close loop or full close loop circuit ensures high precision and consistency in moulding. SPEED Higher injection speed reduces dry cycle time. EASY MANAGEMENT Improved injection unit designs can adjust nozzle easily. Adopting ENERGY SAVING Patent high response & high precision energy saving hydraulic circuit saves power from - 55% depending on the moulding application. CLEAN Injection Unit is mounted on linear guide rail, providing a clean and contamination free environment. STABILITY Semi close loop or full close loop system & high effective oil cooling system provide more stability in moulding. DURABLE High strength Clamping Unit structure reduces mould fatigue and deformation & ensures durability of mould. Plastik Enjeksiyon Makinas / Plastic Injection Molding Machine 3

6 TSP V-PS SER S ÜRÜN HATTI Teknik altyap m z ve çeflitlendirilmifl tasar mlar m z ile de iflik sanayi gruplar n n farkl kal plama ihtiyaçlar n karfl l yoruz. Böylece, en iyi fiyat - performans ekseninde ideal makina seçimi sa l yoruz. Sizlere, afla da detaylar n verdi imiz yeni gelifltirilmifl, de iflik özelliklerdeki 3 seri ile farkl çal flma flartlar na uygun makina seçme imkân veriyoruz. V-PS Serisi: Bu seri, ileri teknoloji uygulamalar için dizayn edilmifltir. Sahip oldu u patentli, Kapal Devre Elektro - Hidrolik Servo Sistemi ile yüksek performans ve enerji tasarrufu verir. Yüksek enjeksiyon h z arayan tepkimeli hassas parçalar n üretimine imkân sa lar. V-SYS Serisi: Standart donan m olarak kabul edilen, de iflken debili pompa ile donat lm fl seridir. Genel kullan ma uygun olarak tasarlanm fl yap s ile birçok sektör için uygun standartlarda üretim imkân sa lar. Bu yap s ile ev eflyas, elektrik - elektronik, otomotiv, beyaz eflya, Telekom gibi sektörlerde yayg n flekilde kullan l r. V-ES Serisi: Özel seri olarak kabul edilen bu seri, yüksek h zl kal plama ihtiyac olan ifllerde kullan l r. Bu seri yüksek h z ihtiyac ile birlikte; ince cidarl ürünlerin imalat nda tercih edilmektedir. Adapte edilmifl 2-3 paralel çal flma devresi, h zl so utulabilen kal plarda kal plama süresini % - % 30 azalt r. 4 Plastik Enjeksiyon Makinas / Plastic Injection Molding Machine

7 TSP V-PS SERIES PRODUCT POSITION TSP Machines can meet different moulding requirements of various industries with good technical strength and diversified designs, It's convenient for customers in selecting the ideal machine thus by ensuring the best in cost performance. The following 4 Series of New and Advanced series of TSP Machines allow the customer to choose different moulding conditions. V-PS Series:This series is designed for high-tech moulding application, they adopt Electro-Hydraulic Servo System with patent pump control technique and fully closed loop system. The machine offer high precision, high injection speed and fast response to produce precision components like ultra thin cover of LCD screen, Chip Card, Smart Card, Media Card, Connectors & Ultra Thin wall containers. V-SYS Series: The standard machine from TSP, can be used widely in common household, electrical & electronics, automotive, white goods, telecom, FMCG, etc.this series can be offered in various combination like semi-close loop, fully close loop, Hybrid Electro-Hydraulic Servo System thereby ensure precise and stable molding conditions, even can produce optics components, handset components and other demanding products. V-ES Series: This special series machine is multi loop for High speed moulding application. These series machine adopt 2-3 parallel operation circuits can reduce -30% in molding time combined with high speed mould cooling. It is mainly used in the products which require fast cycle molding. Like thin wall food containers, tags, closure and house hold products. Plastik Enjeksiyon Makinas / Plastic Injection Molding Machine 5

8 TSP V-PS SER S 1 Kendinden Ya lamal Rulman Self Lubricating Bearing Yüksek performansl, kendinden ya lamal grafit emdirilmifl rulmanlar, hem döner (mengene burçlar ) hem de k zak parçalar n n performans n art r r. Bu durum ayn zamanda bak m zaman n ve maliyetlerin azalmas n sa lar. Ya lama ya n n az kullan lmas, ortam kirlili ini azaltarak daha temiz bir ortam oluflmas na imkân verir. High performance self lubricating Graphite impregnated bearing enhances the performance of both toggle and sliding parts. Reduction is maintenance cost & time, lesser use of lubrication oil and thereby decrease in pollution and ensures clean environment. 5 Hassas Kapama Sistemi Precise Clamping System Mükemmel yap tasar m, kal p açma ve kapama hassasiyetini ve konumlamas n güçlü k lar. Optimized template design,improve the rigidity and precision of mould opening/closing. 6 Merkezî Ya lama Sistemi Central Lubrication System Yüksek etkili, programlanabilir merkezî ya lama sistemi, az bak m gerektirir ve mengene ömrünü uzat r. Programmable Central Lubrication System for high efficiency & low maintenance &extended toggle life. Otomatik Kal p Ayar Automatic Mould Height Adjustment Hidrolik motor ile sürülen dairesel diflli, mükemmel düzeyde sa lam kal p ayarlar n n yap lmas n sa lar. 2 A hydraulic motor drives a planetary gear to ensure perfect and rigid mould height adjustment. Gizlenmifl Mekanik Emniyet Invisible Mechanical Safety Interlock Device Gizlenen ve ayar gerektirmeyen yeni tasar m yap s ile emniyeti art r r, kazalar engeller. Latest design invisible & adjustment free mechanical safety interlock device improves 3 safety and decreases exposure. Ayarlanabilen Afl nma Dirençli Plaka K zaklar Adjustable Wear Resistance Platen Guides 4 Özel makromolekül afl nma direnci, kendinden ya lamal plaka k zaklar, ayarlanabilen yükseklik ve a rl k denge yap s ile uzun süreli kullan m ve sa laml k sa lar. Adopt special macromolecule wear-resisting & self lubricating platen guides, can easily adjust the height, balance the weight, durable & clean. 6 Plastik Enjeksiyon Makinas / Plastic Injection Molding Machine

9 7 Modüler Hidrolik Sistem Modular Hydraulic System Kal plama flartlar na ba l olarak h z % 25 üzerinde art r l rken, % - % 50 aras nda enerji tasarrufu sa lan r. Increase the speed above 25% & saves power from % -50% depending upon the moulding conditions. 8 H zl Mikrobilgisayar Kontrolü Speed Microcomputer Controller 10.4 renkli ekran ile donat lm fl yüksek h zl endüstriyel PC kullan lm flt r. (400 MHz, 128 MB RAM, IO s on board) Automatic adjust mould thickness function, it can adjust plate position and measure screw rotary speed automatically when input mould thickness; Operator can accurately adjust screw rotary speed to reach the best piasticizing effect; Computer control the temperature in PID way, can set the temperature about 399jae(iAl ae), 400MHZ, 128MB RAM, lo's on board LVDS Interface, 8,4" true Display, Ethernet, USB & Compact flash slots & RS485/LVDS Graphic Interface. Profesyonel Enjeksiyon Çözümleri Professional Injection Solution Farkl malzeme kullan m nda ve standart uygulamalar d fl ndaki durumlarda seçiminiz için mil - kovan çeflitlili i sa lan r. kiz enjeksiyon sistemi, sapmalar ve grup s zd rmalar n engelleyerek stabil enjeksiyon sa lar. In view of different material and applications we supply variety of Screw & Barrel for customer choice. Twin Cylinder Injection system provides deflection and leak proof nozzle and stable injection. TSP V-PS SERIES 9 10 Do rusal K zakl Enjeksiyon Ünitesi Linearity Guide Rail Injection Structure En son teknoloji ürünü, do rusal k zakl enjeksiyon ünite tasar m yla, yüksek hassasiyetli konumlama ve düflük sürtünme sa lar. Stabil kal plama flartlar yla daha düflük viskoziteli, yüksek s cakl k gerektiren malzemelerin enjeksiyonu için uygunluk sa lar. Latest Linear guide rail injection Unit design offers high rigidity and low friction and ensures stable moulding condition and more convenient for low viscosity and injection molding of high temperature material. Elektrik Panosu Electrical Control Unit 11 Plastik Enjeksiyon Makinas / Plastic Injection Molding Machine 7

10 TSP V-PS SER S ENJEKS YON ÜN TES leri teknoloji modüler tasar m yap s sayesinde; birçok kal plama ihtiyac n za kolayl kla uyarlanabilir. Ayn L\D oran nda dizayn edilmifl miller, üretim yönetiminde kolayl k sa lar. Hassas do rusal k zak rayl enjeksiyon ve ürün alma sistemi, enjeksiyon iflleminin gerçeklefltirilmesinde do rulu u, kararl l ve hassasiyeti sa lar. Böylece daha profesyonel kal plama yap lm fl olur. INJECTION UNIT High- Tech modular design can easily adapt more molding requirement, Provide same ratio designed screw, easy in production management Precise linear guide rail injection and plasticizing system, accurate and stable in injection processes results in consistent, precision, and much more professional in molding. 8 Plastik Enjeksiyon Makinas / Plastic Injection Molding Machine

11 TSP V-PS SERIES TSP V-PS Serisi Modüler Kombinasyon Enjeksiyon H z ve Bas nç fiemas Diagram of injection speed & pressure of TSP V-PS Series module combination Enjeksiyon bas nc Injection pressure (kg/cm 2 ) Tip 5 Kombinasyon: Hassas elektronik ba lant lar Type 5 Combination: Precise optical component Standart V-PS Serisi: Genel elektronik parçalar Standard V-PS Series: Common electronic component Geleneksel Endüstriler: Genel enjeksiyon kal plama parçalar Traditional Industry: Common injection molding machine Tip 4 Kombinasyon: Hassas optik parçalar Type 4 Combination: Precise electronic connector Tip 1 Kombinasyon: Hassas elektronik parçalar ya da ince cidarl kal plama Type 1 Combination: Precise electronic component or Thin-Wall Moulding Tip 2 Kombinasyon: Çoklu göz, hassas parçalar ya da ince cidarl kal plama Type 2 Combination: Multi-cavity precise electronic component or thin-walled container moulding Tip 3 Kombinasyon: LGP, cep telefonu, batarya gövdesi ya da ince duvar kal plama Type 3 Combination: LGP, Mobile Phone battery hull or ultra Thin-Wall Moulding Enjeksiyon h z Injection speed (mm/s) En uygun flekilde tasarlanm fl enjeksiyon grup ünitesi, çeflitlilik gösteren uygulamalar karfl layabilmektedir. Optik kamera lensleri, elektronik yüksek hassasiyetli ince cidarl parçalar gibi yüksek talepli ürünlerin ve parçalar n kal plama h zlar ve bas nçlar ba ms z olarak ayarlanabilir. Optimum design Carriage unit designed to meet the various application can adjust speed and pressure independently to mould high demanding components like optical camera lens, electronic, high precision and thin wall components. Plastik Enjeksiyon Makinas / Plastic Injection Molding Machine 9

12 TSP V-PS SER S YEN ENJEKS YON GRUP YAPISI Dengelenmifl Çiftli Enjeksiyon Grup Hareketi ve Yüksek Hassasiyetli Do rusal K zak ile Donat lm fl Enjeksiyon Grubu Enjeksiyon ürün alma grup ileri - geri h zlar ve bas nçlar kademeli olarak programlanabilir. Enjeksiyon h z, enjeksiyon bas nc, ütüleme bas nc ve ürün alma h z, yüksek kaliteli özel hidrolik devre taraf ndan kumanda edilir. Vida hareketlerinde yüksek h zl, yüksek torklu hidrolik motor kullan lm flt r. Mil ve Kovan: Yayg n olarak kullan lan, korozyona ve afl nmaya dayan kl nitrasyon çeli inden imal edilmifl mil ve kovan kullan lm flt r. Vida kafas, bilezik ve pul, gelifltirilmifl alafl ml s cak ifl çeli inden imal edilmifltir. Mil ve kovan, en az 2 veya daha fazla farkl enjeksiyon gereksinimine göre donat lm fl olup, L\R oranlar :1 dir. Mil ve kovan h zl bir flekilde de ifltirilebilir. Çok noktal s cakl k kontrol özelli i ile gereksinimlere göre s cakl k kontrolü sa lan r. Oransal kontrollü ürün s k flt rma bas nç ayar standart olarak sunulmufltur. Tüm enjeksiyon bas nç grafikleri ekrandan izlenebilir. (opsiyonel) Enjeksiyon grubunun hareketleri ürün almadan önce, sonra veya sabit olarak seçilebilir. De iflik seçeneklerdeki mil ve kovanlar L\D olup, bimetalik, paslanmaz çelik veya farkl materyallerden seçilebilir. (opsiyonel) Ocak ürün besleme giriflinin s cakl k ve so utma kontrolü kontrolörden ayarlanabilir. Kal plar için s cak yolluk kontrol üniteleri, 1-24 set opsiyonel olarak temin edilebilir. Güçlü, çift silindirli hassas enjeksiyon sistemi, dengelenmifl linear k zakl, düflük sürtünmeli enjeksiyon yürütme ünitesi ile stabil enjeksiyon hareketlili i sa lar. Deforme olmayan plaka yap s ve mükemmel tasar ml mil ve kovan ile en iyi plastiklefltirmeyi sa lar. Yüksek s cakl klarda kararl l sa lamak için Japon ürünü s l ifllem çeli inden yap lm fl ocak vidas n n bilezi i ve pulu kullan lm flt r. Mil ve kovan, gelifltirilmifl nitrasyon çeli inden yap lm flt r. PID s kontrol sistemi, hassas elektronik pozisyon ölçücüler ve endüstriyel PC kullan lm fl olup enjeksiyon h z ve bas nc, ütüleme bas nc, ürün alma, ürün alma karfl bas nc ve di er hareketlerde kaliteli üretim yap lmas n sa lar. Yüksek verimliliklerde, otomatik ocak temizleme, mil ve kovan so uk çal flt rmaya karfl koruma devresi ve buna benzer di er fonksiyonlar n kolay kullan m emniyetli olarak sa lanm flt r. 10 Plastik Enjeksiyon Makinas / Plastic Injection Molding Machine

13 NEW LOW INERTIA SINGLE LINEARITY LEAD RAIL INJECTION STRUCTURE Balanced double injection movement + Injection system equiped with high precision linearity lead rail. Adopt prompt and powerful double cylinder injection system and high precision linear guide rail equipped with low Inertia high response injection structure insure stable injection movement and non-deforming platen, optimum design screw components to reach the best plasticizing ability and result. Screw head and check ring adopt high tenacity material imported from Japan take high temperature resistant, abrasion resistance and heating corrosion characteristics after special heat treatment;.maintain high rigidity in high temperature work. Screws and barrels adopt advanced hot working alloy steel. PID temperature control, equip with high precision electronic ruler and controller, speed pressure of injection, holding pressure, plasticizing, back pressure and other movements, to ensure product quality and consistency of production. Automatic purge function, cold start prevention and other functions insure high efficiency, easy management and safety. TSP V-PS SERIES Geleneksel kızaklama sistemi Traditional guide post type Tekli silindir enjeksiyon ünitesi, etkili meme mühürleme sa lamaz ve yüksek bas nçl kal plama için uygun de ildir. Single-cylinder injection unit, does not offer efficient nozzle sealing and not suitable for high pressure moulding. Üzerinde as l olan ön ve arka kovanlar milin afl nmas na neden olur. Screw abrasion caused by over hanging front end barrel. Sabit rulman aç kl çok fazlad r. Ba lant barlar deforme olabilir; enjeksiyon ve plastiklefltirmenin de iflken yataklama direncinden dolay hassas kal plama etkilenebilir. Span of fixed bearing is too long, tie bars can deform and precision moulding can be influenced by variable resistance of Injection and plasticizing. TSP-V Serisi yeni do rusal k zaklama sistemi TSP-V Series new linearity guide rail type Linear k zakl ray sistemi, sahip oldu u yüksek hassasiyet kombinasyonu ile kovan esnemesini sa layarak stabilizasyonu art r r. Linear guide rail system, high precision combination, barrel will not drop and more stable. Dengelenmifl, çift silindirli enjeksiyon ünitesi hareketleri, çok daha sa lam ve daha güvenilir enjeksiyon nozzel n n kal p merkezinde stabil durmas n sa lar. Balanced double cylinder injection movement very much reliable and nozzle sealing is good. Zemin ba lant modelli, linear k zakl enjeksiyon ünitesi, plastiklefltirme uygulamalar nda yüksek hassasiyet, düflük sürtünme katsay s, küçük ve kabul edilebilir sürtünme direnci ile ince ayarlara duyarl hassas enjeksiyon kal plama ve yüksek h zl enjeksiyon kal plamaya uygundur. Floor model linear guide rail.high precision, low friction coefficient, small and average resistance In injection and plasticizing process, sensitive adjustment, adapt to precise injection molding and high speed injection molding. Double- Injection cylinders ensure stable injection, forward and backward speed of nozzle is programmable. Injection speed, injection pressure, holding pressure and screw rotary speed are controlled by high response special oil circuit. High Speed I Torque hydraulic motor control screw activation. Barrel and cylinder: widely used abrasion proof barrel and nitrided cylinder; screw head and check ring adopt advanced hot working alloy steel. Cylinder can be equipped with two or more optional injection equipments; all L/D ratio is :1 Screw & Barrel can be changed quickly. Provide with 6 sets temperature control ability, increase temperature control sets according to requirement. Back pressure control system adjusts conveniently. Pressure curve display of whole filling process (Option) Selection of carriage unit backing before plasticizing or after plasticizing can reduce the possibility of material decomposition in special condition. Several Screws & Barrels are D, could choose bimetallic and stainless steel or other materials. Automatic temperature control in feeding zone of screw barrel (Option). Hot runner temperature control 1-24set (Option) Linear guide injection plasticizing structure Plastik Enjeksiyon Makinas / Plastic Injection Molding Machine 11

14 Yüksek enjeksiyon hassasiyeti / High injection precision TSP V-PS SER S A rl k Weight (g) A rl k sapmas / Weight deviation : ± % Ürünlerin a rl k dalgalanmalar / Weight fluctuations of products Sapma aral / Deviation range: % Kal p kavite say s / Numbers of mould cavity SERVO TEKNOLOJ L ENJEKS YON MAK NES N N AVANTAJLARI Hassasiyet: Alman ürünü Bosh-Rexrorth senkron motor ve sürücüsü çok yüksek performansl d r. Maksimum yük h z na ulaflmas 0,051 saniye, s f rlama h z ise 0,029 saniyedir. Böylece çok hassas, sa lam ve yüksek tekrarlama yüzdesinde ürünler imal edilebilir. Üründeki a rl k hassasiyetleri % 3 hassasiyetle kontrol edilir. malat ifllemi kapal döngü ile kolayl kla kontrol edilebilir. Enerji tasarrufu: fllemlerin h zlar ve bas nçlar herhangi bir fazlal k ve boflaltmaya gereksinim kalmadan yüksek bas nç hassasiyetli kapal çevrim sistem taraf ndan % 30 - % 60 aras nda enerji tasarruf edilerek gerçeklefltirilir. Yüksek verimlilik: Tüm makina hareketleri, h zl ve stabildir. Böylece, imalat verimlili i art r lm fl olur. Su tasarrufu: Hidrolik sistem afl r ya kullan p s nmaya sebebiyet vermedi i için ya s s düflük seviyelerde kontrol edilir. Bu da ya so utma için fazla so utma suyu gereksinimini ortadan kald r r. Baz durumlarda ise hiç gerektirmez. Böylece, so utma sisteminizden ve so utma suyunuzdan en verimli flekilde yararlanm fl olursunuz. Çevre korumas : Çok az enerji harcay p çok daha sessiz çal fl r. Bafllang ç olarak güç kurulumu ihtiyac n düflürür ve ± % voltaj de iflimlerinde çal fl r. Mükemmel ifl yapma kabiliyeti: Hassas ç k fl devresi, enjeksiyon h z n 0,1 mm/s den 300 mm/s aras nda hassasl kla ayarlar. Bu da ince cidarl imalatlar n kolayl kla yap lmas n sa lar. (G da kaplar mikro elektronik malzemeler) ADVANTAGES OF INJECTION MACHINE WITH SERVO TECHNOLOGY Precision: European REXROTH servo driver and synchronous servomotor with European high- performance controller. The response of load speed can rise to 0.051s and decline in 0.029s. Product is more precise, durable and high precise repetition, the error of products' weight can be controlled within 3%o. Production process is easy to control by the closed loop. Energy saving: It can supply exact hydraulic oil according to the relevant movements speed and needs, put an end to overflow and wastage. At the same time, to ensure high-sensitive pressure of closed-loop. More than 30 % - 60 % power can be saved. High efficiency: The whole machine move fast and steady, so it can improve the production efficiency Water saving: Without overflow heating for power system, oil temperature can be controlled lowly; it can use less hydraulic oil cooling water or even not; save the investment of cooling equipment and our precious water resource. Environmental protection: Operation with low noise, low energy consumption. Automatically adapt to a ± % range of power voltage. Omnipotence: Precise output, adapt injection speed fromo.lmm/s to 300mm/s. It is very easy to produce thin-walled products, microelectronic components and thick-walled products. 12 Plastik Enjeksiyon Makinas / Plastic Injection Molding Machine

15 Mükemmel enjeksiyon performans Ultra düflük enjeksiyon h zlar tam elektrikli enjeksiyon makinas ndaki düflük h zlardan daha kararl çal fl r. Bu özelli i ile yüksek hassasiyetli optik parçalar n üretimine daha uygundur. Yüksek tepkimeli enjeksiyon performans standart çal flmada maksimum 51 ms, frenleme ise 29 ms dir. Süper bas nç performans ile V-PS Serisi genel de iflken frekansl Servo motor sürücülerinin temelinden farkl olarak hareketlerini ve durufllar n kontrol eder. Bu, kolayca yüksek bas nçl ütülüme performans nda gözlemlenebilir. Özel kontrol sistemi hassas ölçülme kontrolü ile enjeksiyon a rl ndaki sapmalar % 2 civar nda tutar. Hassas PID s kontrol sistemi, s hassasiyetini ± 0,5 C hassasiyetinde kontrol eder. htiyaca göre 8 enjeksiyon kademesi, 4 ütüleme kademesi ve 3 ürün alma kademesi uygulanabilir. Ütüleme bas nc na geçifl fonksiyonu, pozisyon ile bas nçla veya zamana ba l olarak seçilebilir. Bu geleneksel uygulamalardan çok daha kullan fll d r. Özel linear yataklamal ray tipi enjeksiyon ünite yap s, tek silindirli enjeksiyon pistonu ile makina da düflük sürtünmeli yüksek hassasiyetli konumlama ile enjeksiyon, ürün alma ve di er plastikleflme ifllemlerinin daha verimli ve yüksek hassasiyetle tekrarlanabilmesini sa lar. Excellent injection performance With the ultra-low injection speed can get lower speed stability than all-electric injection molding machine, more suited to the task of forming thick-walled highprecision optical products, such as Projector lens, Large-scale acrylic jewelry and etc. High response injection performance, standard mode can be up to 51ms, brake response time can achieve 29ms. Superior- performance of pressure is different from principles of general Variable Frequency Drive Servo Motor, can move and stop freely and be able to easily meet the "long time holding pressure under highpressure" performance. Through the special control principle can achieve precise measurement control. Injection weight deviation can be up to 2%n Precise PID temperature control, the precision of it can be up to ± 0.5T Accordance with the needs can set 8 stages injection, 4 stages holding pressure, 3 stages plasticizing function. Holding pressure function can optionally choose position, pressure and time. Debugging technics is easier and more convenient. TSP special linear guide rail injection structure(v-ps 20 and above specifications adopt high precise single cylinder injection structure), it can keep well-proportioned low machinery frictional in the process of injection and melting plastics, can make the plasticizing process more steady and high precision of repeatability. Yüksek burulma dirençli kapama ünitesi ile hassas kal p kitleme Yüksek burulma direncine uygun kasa tipi plakalar, kal ba dengeli bir kuvvet uygular. Enjeksiyonda çapa keserek kal b n ömrünü uzat r. Büyük plakalar ve uzun açma mesafesi, kal pta yüksek hassasiyet sa lar. H zla kapama üretim rand man n art r r. Mikro h zlarda kal p aç l m, kal b n imalat kararl l n art r r. Yüksek h zl ifllemcili hareket kontrol modülü ile hareketler h zl ve etkili bir flekilde yerine getirilir ve bu da makina ömrünü uzat r. Yüksek kaliteli bak r alafl ml yataklamalar ve bilgisayardan kontrollü programlanabilir merkezi ya lama sistemi ile makina ömrünün daha uzun olmas sa lan r. High strength clamping unit ensures the precision of mould locking High strength clamping unit ensures the precision of mould locking High strength optimal box-type platen can ensure the mould get balanced force, inject without flash and extend the life of mould. Big platen and ultra-long opening stroke can install big precise mold. Fast clamping can improve the production efficiency. Micro-speed of opening mould performance can significantly improve stability of product out of mould. Motion control modules with a high computer processor can fast move without impact and significantly extend the lives of machine and mold. Adopt the high-grade durability copper alloy bearings and programmable central lubrication system controlled by computer not only save the lubricant, but make lubrication more reliable, machine more durable. TSP V-PS SERIES Plastik Enjeksiyon Makinas / Plastic Injection Molding Machine 13

16 TSP V-PS SER S KAPAMA ÜN TES Güçlendirilmifl korumal kolonlar, gelifltirilmifl ve takviye edilmifl genifl plakalar, ya lamas z yataklar, genifl kullan m özelliklerini estetik duruflu ile sunar. Plaka üzerine monte edilmifl emniyet parças ile güvenli bir çal flma imkân sa lan r. V-PS Serisi nde yeni nesil genifl kal p alan ve uzun kal p açma mesafeli tasarlanan, kare yap l plakalar kullan lm flt r. Büyük kolonlar aras mesafe ve uzun kal p açma mesafesi de iflik uygulamalarda genifl bir kullan m alan sa lar. Yeni gövde yap s ile nihai üründe çok büyük parçalar n çal fl lmas na izin verir. Yeni gelifltirilmifl, ayar gerektirmeyen güvenli bar mekanizmas ve üst düzey kal p koruma özelli i direkt olarak ekrandan hassasiyetle ayarlanabilir. Kolay ayarlanabilen duyarl koruma devresi de güvenli inizin sigortas d r. Kullan m alanlar ndaki genifl bölge; de iflik çal flmalar, yard mc ekipmanlar ve çok yönlü konveyörler ile robot gibi uygulamalar için tasarlanm flt r. Tasar m parametrelerinde 3D fiziksel modelleme kullan lm flt r. Kapama sisteminin sertlik ve dayan kl l n sa layabilmek için dizayn bilgisayar analizleri ile yap lm flt r. Bundan baflka performans ölçme sistem analizleri ve uygulama çal flmalar TSP-V Serisi ni daha ileri tafl m flt r. 14 Plastik Enjeksiyon Makinas / Plastic Injection Molding Machine

Changes For Better - Today And Tomorrow CONTEK ŞİRKET PROFİLİ

Changes For Better - Today And Tomorrow CONTEK ŞİRKET PROFİLİ CONTEK ŞİRKET PROFİLİ Contek Sanayi ve Ticaret AŞ faaliyetlerini 1987 yılında Almanya da Contek GMBH olarak başlamıştır. 1995 yılında da Türkiye de ve Azerbaycan da ısıtma ve soğutma sektörüne girerek

Detaylı

High-Performance PLC from Baumüller sf 4. Fr-F740 EC Serisi Frekans nverteri sf 8. Easy 800 kontrol rölesi sf 10

High-Performance PLC from Baumüller sf 4. Fr-F740 EC Serisi Frekans nverteri sf 8. Easy 800 kontrol rölesi sf 10 Y l:1 Say :3 Haziran 2007 Otomasyon Sektör Gazetesi ISSN 1307-3591 Otomasyon'un Nabz Samsun'da Tutuldu IV. Otomasyon Sempozyumu ve Sergisi 23-24- 25 May s 2007 tarihlerinde Ondokuz May s Üniversitesi Yerleflkesi'nde

Detaylı

Raylı Sistemler Katalog 2011

Raylı Sistemler Katalog 2011 Raylı Sistemler Katalog 2011 çindekiler Railway Substations Sheet Steel & Concrete Kiosk Switchgears Transformers Inductive&Capacitive Compensation Rectifiers Disconnecting Cubicles Negative Panels Over

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

Ürün Katalo u Product Catalog

Ürün Katalo u Product Catalog Ürün Katalo u Product Catalog Kurum Profili Company Profile KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş., KLEMSAN ELECTRIC ELECTRONICS INC. was established in 1974. KLEMSAN has a wide product portfolio,

Detaylı

Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life...

Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life... Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life... Türkiye den dünyaya yüksek teknoloji Metal bükme, kesme ve delme makineleri ile 5 kıtada 82 ülkeye ihracat yapan Bursa nın en köklü üreticilerinden

Detaylı

BLS-F BLS LAZER KESİM SİSTEMLERİ LASER CUTTING SYSTEMS

BLS-F BLS LAZER KESİM SİSTEMLERİ LASER CUTTING SYSTEMS BLS-F BLS LAZER KESİM SİSTEMLERİ LASER CUTTING SYSTEMS 1 İlk kuruluşu 1950 yılına dayanan Baykal Makine, metal sac işleme makineleri konusunda Türkiye nin önde gelen uzman imalatçı kuruluşu olup; metal

Detaylı

Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD.

Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. www.tek-galvaniz.com.tr Ürün Katalo u / Product Catalogue Ürün Katalo u Product Catalogue TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. fit Atatürk Cad. No: 158 Yaz bafl - Torbal / ZM R Tel: +90 232 853

Detaylı

SHEARING MACHINE TRAfi MAK NASI

SHEARING MACHINE TRAfi MAK NASI SHEARING MACHINE TRAfi MAK NASI Company Profile fiirket Profili Trade is an Italian company which represents a group of companies not only operating in textile machinery sectorbut also others as well.

Detaylı

MAKSDER YÖNET M KURULU

MAKSDER YÖNET M KURULU www.maksder.org MAKSDER YÖNET M KURULU Yönetim Kurulu Baflkan BaflkanYard mc s Yönetim Kurulu AS L ÜYELER Munis Tezbaflaran (SAMET A.fi.) Mustafa Özkan (ÖZER ÇEL K) Tekin Ç nar (STAR AKSESUAR) Gökhan Kocabafl

Detaylı

Ç NDEK LER / CONTENTS

Ç NDEK LER / CONTENTS Ç NDEK LER / CONTENTS YIL / YEAR: 13 SAYI / ISSUE: 145 TEMMUZ / JULY 2008 GÜNDEM NEWS ITM 2009 a Kat l m çin Yo un Talep Var Demands are on the Rise to Exhibit at ITM 2009 ELYAF İPLİK FIBRE YARN Varyantlar

Detaylı

MACHINES THAT GIVES LIFE TO METAL Metale şekil veren makineler üretiyoruz... facebook/akyapakmachinery twitter/akyapakmachines youtube/akyapakmakine

MACHINES THAT GIVES LIFE TO METAL Metale şekil veren makineler üretiyoruz... facebook/akyapakmachinery twitter/akyapakmachines youtube/akyapakmakine MACHINES THAT GIVES LIFE TO METAL Metale şekil veren makineler üretiyoruz... facebook/akyapakmachinery twitter/akyapakmachines youtube/akyapakmakine AKYAPAK, exports to 82 countries in 5 continents with

Detaylı

PROFILE & TUBE BENDING MACHINES PROFİL & BORU BÜKME MAKİNELERİ

PROFILE & TUBE BENDING MACHINES PROFİL & BORU BÜKME MAKİNELERİ PROFILE & TUBE BENDING MACHINES PROFİL & BORU BÜKME MAKİNELERİ hayata şekil veren makineler... machines that change life High Technology from Turkey to the World. Türkiye den dünyaya ileri teknoloji. F1

Detaylı

MST [Microelettrica Scientifica Turkey] insanın olduğu her yerde...

MST [Microelettrica Scientifica Turkey] insanın olduğu her yerde... MST [Microelettrica Scientifica Turkey] wherever human being is... insanın olduğu her yerde... Microelettrica New Jersey - USA MS Resistances Chamond - France Microelettrica Milano - Italy Comet Fans Milano

Detaylı

K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU. www.kemsan.com.tr

K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU. www.kemsan.com.tr K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU www.kemsan.com.tr 1 www.kemsan.com.tr 3 Kemsan KPR Model Redresörler, Enerji santrallerinde İnverterlerin beslenmesi, Yenilenebilir enerji sistemleri ve birçok

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

Ulstein Es-Cad, Türkiye Bilimsel

Ulstein Es-Cad, Türkiye Bilimsel Oceanographic Research Vessel For Turkey Türkiye ye Oflinografik Araflt rma Gemisi lstein Es-Cad has entered U into a contract with the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

PROFESYONEL ÜRÜNLER PROFESSIONAL PRODUCTS

PROFESYONEL ÜRÜNLER PROFESSIONAL PRODUCTS PROFESYONEL ÜRÜNLER PROFESSIONAL PRODUCTS Next&Nextstar olarak, sunmufl oldu umuz ürünlerde daima yenili i ve farkl l aramaktay z. Firmam z, sahip oldu u bu bak fl aç s ile marka bilinirlili i ve güvenirli

Detaylı

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu BREAD MAKER Instruction Manual MACHINE À PAIN Mode d emploi BROTBACKAUTOMAT Gebrauchsanweisung PEKAČ KRUHA Upute za Uporabu (TR) Türkçe

Detaylı

SOLAR & LED. Sun is Our Energy. "Artık Elektriğiniz Güneşten" "Now, Your Electricity Is from the Sun"

SOLAR & LED. Sun is Our Energy. Artık Elektriğiniz Güneşten Now, Your Electricity Is from the Sun SOLAR & LED Sun is Our Energy "Artık Elektriğiniz Güneşten" "Now, Your Electricity Is from the Sun" Introduction Önsöz Hizmark Group is established in 2004 to operate on Alternative Energy and Energy Efficiency

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz. adresinde 20163 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri Dünyas dergisi, sürekli geliflen içeri i ve büyüyen abone kitlesi ile Türkiye endüstrisi için çok önemli bir bilgi kayna

Detaylı

ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ. www.neoenerji.com

ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ. www.neoenerji.com Enerji, her zaman, her yerde ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ Şebekeden bağımsız İşlevsel bir elektrik şebekesinin varlığı her zaman göründüğü kadar bariz değildir. Güvenilmez bir şebekenin

Detaylı

ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ

ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ Enerji, her zaman, her yerde Şebekeden bağımsız İşlevsel bir elektrik şebekesinin varlığı her zaman göründüğü kadar bariz değildir. Güvenilmez bir şebekenin

Detaylı

ER-EL bu gün itibariyle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 15'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

ER-EL bu gün itibariyle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 15'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir. DE ER MÜŞTER M Z; Firmam z; 199 y l nda kurulmuş olup, kuruldu u günden itibaren ER-E ismi; Ba lama Ekipmanlar nda güven ve kalitenin simgesi olmuştur. Her geçen y lda mevcut kapasitesini geliştirmekle

Detaylı

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850

Detaylı

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT TÜRKÇE ENGLISH 2005 ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU Tarih: 10.03.2006 Saat: 11:00 Yer: Mengen Yolu Üzeri, Çaydurt Mevkii BOLU adresindeki fiirket merkezi

Detaylı

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu 2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge User Manual Kullan m K lavuzu Dear Customer, Please read and comply with these instructions prior to the initial operation of your appliance. Retain these

Detaylı

İMALAT / PRODUCTION DİSTRİBÜTÖRLÜKLER / DISTRIBUTORSHIPS

İMALAT / PRODUCTION DİSTRİBÜTÖRLÜKLER / DISTRIBUTORSHIPS Tetisan endüstriyel klima konusunda 35 yıldır faaliyet göstermektedir. Uzmanlık konuları arasında; hijyen ortam (temiz oda) klima sistemleri ile tekstil klima sistemleri ön sırada gelmektedir. Hadımköy

Detaylı

50 yılı aşkın, başarı ve memnuniyetle dolu hikayemiz; 1960 yılında kaynak makinası imalatı ile başladı...

50 yılı aşkın, başarı ve memnuniyetle dolu hikayemiz; 1960 yılında kaynak makinası imalatı ile başladı... 50 yılı aşkın, başarı ve memnuniyetle dolu hikayemiz; 1960 yılında kaynak makinası imalatı ile başladı... www.aydintrafo.com.tr Aydın Trafo nun 1960 ta kaynak makinesi imalatı ile başlayan iş hayatı 1977

Detaylı