ÖZOFAGUS. Yard.doç.dr.abdullah oğuz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZOFAGUS. Yard.doç.dr.abdullah oğuz"

Transkript

1 Yard.doç.dr.abdullah oğuz ÖZOFAGUS Özofagus farinks ile mide arasında yer alan sindirim sisteminin 25 cm uzunlukta elastiki,kontraktilitesi olan tüp şeklindeki bir bölümüdür.krikoid kıkırdak hizasında 6.cervical vertebra seviyesinde başlar,trakeanın arkasında vertebranın önünde toraks içerisinde seyrederek,hiatusdan geçip 11.torakal vertebra hizasında kardia da sonlanır. Özofagusun lümeni 3 adet anatomik darlık gösterir: 1-Kriko faringeal darlık 2-Sol ana bronşla çaprazlaştığı yerdeki darlık 3-Diafragmayı/hiatusu geçtiği yerdeki darlık. Özofagusun 3 bölümü vardır: 1-Servikal öz.:önde trakea,tiroid; yanlarda a.carotis com.ve tiroid yan lobları ile komşudur.öz. ile trakea arasında n.recurrens seyreder. 2-Torakal öz.:apertura toracica sup. de başlar.mediasten organları ile komşudur 3-Abdominal öz.:hiatusdan sonraki kısmıdır.ön ve yanlarda peritonla örtülüdür.kc sol lobu ile komşudur. Yapısı:Dıştan içe doğru 4 tabakadan yapılmıştır.en dışta sindirim sisteminin diğer kısımlarından farklı olarak ince bir fibröz tabaka bulunur,serozası yoktur.2. tabaka Muskülarisdir.Kas tabakası dışta longitudinal,içte sirküler-eliptik ve spiral liflerden yapılmıştır.öz. ¼ üst kısmı çizgili,ikinci ¼ ü kısmen çizgisiz,alt 1/2 kısmı ise düz kaslardan oluşmuştur.3. tabaka submukozadır.burada dolaşım sistemine ait damarlar bulunur.en içte ise öz. alt ucu hariç çok katlı yassı epitelle döşeli mukoza bulunur.öz. alt ucunda mukoza silendrik epitelle döşelidir. Arterleri: I- A.gastrica sin. -A.Thyr.inf. - Arcus aorta -Aorta descendens II- Bazen A.interkostalis - A.bronchialis Venleri:Önemli portokaval anastomozların olduğu bir organdır.öz. alt uç venleri v:gastrica sin. yolu ile V.portaya ;üst kısım venleri ise V.cava sup. e dökülmektedir. Lenfatikleri:Submukoza ve musküler tabakadaki lenf yolları servikal, torakal ve abdominal/çölyak lenf bezlerine drene olurlar. Sinirleri:N. vagus.... Truncus sympaticusdan gelir. Fizyoloji: Öz.da 3 türlü peristaltik hareket mevcuttur.yutma hareketini sağlayan Primer hareketle gıda kardiaya kadar gelir.mide kardiasını gevşetip açan ve lokmanın mideye geçişini sağlayan en önemli fizyolojik işlev primer dalgadır.özofagusda fizyolojik ve organik tıkanıklık söz konusu olduğunda aort kavsi seviyesinde başlayan Sekonder dalgalalar lokmayı bir taraftan ağıza geri iterken, bir taraftanda mideye gönderir.öz. alt ucunda görülen zayıf Tersiyer dalgaların fizyolojik önemleri yoktur. Yutma işlevi dışında öz. üst ucu M.cricopharyngeus un kontraksionu ile kapalı tutulur.öz. alt ucunda sfinkter yoktur.fakat mide muhtevasının öz. a geçişini önleyen bazı oluşumlar vardır.bunlar öz. alt ucundaki sfinkter mekanizması nı oluştururlar:

2 2 1-Öz. sirküler kas lifleri bu bölgede kalınlaşmıştır 2-Hiatusdaki diafragma krusları 3-Mide mukoza plilerinin kabalaşması 4-Özofagogastrik birleşimdeki His açısı ve Gubaroff Valvülü 5-Öz. içindeki -5,midedeki +5 cm lik su basınç farkları. Özofagus alt ucunda tonusu etkileyenler : Etken Artıran Azaltan Gastrik PH: Alkalen ortam,antiasitler Asit ortam,asit sekresyon stimulanı kafein ve karbon hidrat Gıda : Proteinli yemek Yağlı yemek,çikolata,tütün ve alkol Hormon : Gastrin Kolesistokinin,sekretin, glukagon, progesteron,gebelik,oral kontraseptif İlaçlar : Kolinerjikler,alfa adrenerjik Antikolinerjikler,alfa adrenerjik agonistler,metpamid antagonistler,ksantin Cerrahi : Nissen... Heller Teşhis yöntemleri: Fizik muayene:anatomik özelliği nedeni ile fazla yardımcı olmaz.boyunda kitle veya LAP palpe edilebilir. Radyolojik muayene... Ultrason... CT... Endoskopi... Manometrik ölçüm:fonksionel hastalıklarında faydalıdır. Reflux testleri:kardianın 4-5cm üzerinde yapılan ph tayini reflux tespitinde faydalıdır.normalde burada ph 6 üzerinde iken,reflü mevcutsa ph 4 ün altına iner. Semptomlar: Dört ana semptom vardır. 1- Disfaji:Yutma güçlüğü.değişik derecelerde olmaktadır.4 tipi vardır: a-intermittant/intermittan disfaji zaman zaman nekroze olup düşen tümöre bağlı olabilir. b-sürekli c-progressif d-paradoksal Disfaji evreleri: I- Katı gıdaları zaman zaman yutamama II-Katı gıdaları yutamama III-Kıyılmış gıdaları yutamama IV-Krema,püre yutamama V-Sıvıları,salyasını yutamama Disfaji öz. hastalıkları dışındaki nedenlerlede oluşabilir:öz.a dışardan baskı;toraks içi komşu organların hastalıkları;bulber paralizi,myastenia gravis,post difterik paralizi, vagal felç,serebral tromboz gibi sinir sistemi hastalıkları; beriberi, botilusmus;intoksikasyonlar(kurşun,striknin,nikotin,alkol);tetanoz.kuduz. 2-Regürjitasyon:Gıdaların bulantısız ve eforsuz bir biçimde mideye inmeden ağıza geri gelmesidir. 3-Ağrı:Sternum arkasında duyulur.öz.duvarının gerilmesine bağlı motor aktiviteden doğabileceği gibi hastalığın öz. dışına taşarak periözofajit veya mediastenit yapmasındanda olabilir. 4-Sialore:Öz. un herhangi bir nedene bağlı tahrişinde refleks yolla tükrük salgısının artmasıdır.

3 KONJENİTAL ANOMALİLER AGENESİS :Çok enderdir. 2.ATREZİLER : Embriyolojik olarak öz. üst ve alt olmak üzere iki parçadan gelişir. Bu parçalar zamanla sırt sırta verir ve arası açılarak öz. meydana gelir.öz.un bir kısmının teşekkül etmemesine veya lümeninin darlığına atrezi denir doğumda bir rastlanır. Atrezi çeşitleri : I-Özofago-trakeal fistülü olmayan atreziler II-Özofago-trakeal fistüllü atreziler : a- Tip 1 :Üst parça ile trakea arasında fistül vardır. b- Tip 2 :Alt parça ile trakea arasında fistül vardır(%80). c -Tip 3 :Üst ve alt parçalarla trakea arasında fistül vardır. Beraberinde eşlik eden anomalilerde görülebilir-vater Sendromu (Vertebral, anorektal, trakeal veya renal anomaliler).bu anomalilere kalp ve ekstremite anomalileride ilave olursa buna Vacterl Sendromu denir.atrezilerin %50 sinde en az 1 eşlik eden anomali,%15 inde ise Vacterl sendromunun birden fazla elemanı bulunur. Klinik:Yeni doğanda kusma ve siyanozla kendini belli eder.emzirilen bebek kusar ve bunu aspire eder.boğulma,dispne,öksürük,ve siyanoz başlar. Tanı :Direkt grafide mide ve barsaklarda hava bulunmaması fistülsüz veya fistüllü tip 1 atreziyi gösterir. Direkt grafide üst mediastende genişlemiş hava-sıvı seviyesi gösteren kese şeklinde proksimal özofagus cebi görülür.ince bir sonda ile öz. a girildiğinde sondanın belli bir yerden sonra ilerletilememesi ve bu sondadan verilen iyotla çekilen indirekt grafi tanı için yeterli bilgiyi verir. Tedavi : Erken cerrahi tedavi. 3.MEMBRANÖZ DARLIKLAR : Değişik derecede olabilir... Öz. alt ucunu tam kapatan konjenital membranöz zar nadirdir.halka şeklinde memranöz darlık oluşması daha fazla görülür.buna SCHATZKİ HALKASI denir.. 4.KISA ÖZOFAGUS (BRAKİYO ÖZOFAGUS):Öz. boyu kısa kaldığında kardia diafragma üzerinde kalır.aynı zamanda bir hiatus fıtık tipidir.reflü sonucu peptik özofajit gelişir. Tedavisi başlangıçda medikaldir.komplikasyon gelişirse cerrahi tedavi yapılır YABANCI CİSİMLER Çocuklarda para,boncuk,düğme,iğne,oyuncak parçaları... Yetişkinlerde protez,kemik-kılçık,iğne... :Yanlışlıkla. Psikiatrik hastalarda.. GİS yabancı cisimleri genellikle anatomik darlıklarda takılırlar.3 cm den küçük,yuvarlak olan;sivri-kesici-delici olmayan yabancı cisimler genellikle herhangi bir sorun yaratmadan kanalı terkedebilir... Klinik:Y.cismin cinsi ve takıldığı yere göre :Yanma,batma hissi veya devamlı ağrı; odinofaji-ağrılı yutkunma,disfaji,regürjitasyon gelişir.trakeaya baskı varsa dispne,öksürük. Öz. delinirse buna ait belirti ve komplikasyonlar ortaya çıkar. Tanı:Anamnez...Radyoloji... Tedavi:Özofagoskop ile y.cisim çıkartılabilir.komplikasyon gelişmişse cerrahi...

4 ÖZOFAGUS DELİNMELERİ Spontan-Boerhaave Sendromu: Kusmada,ani olarak lümen içi basıncı yükselmesinde. 2-Travmatik: a-yabancı cisim b-endoskopik c-mekanik dilatasyon 3-İltihabi: a-peptik özofajit ülseri b-korrozif yanık 4-Tümöral En sık sebebi iatrojenik yaralanmalardır(%45-70). Spontan %15. Yabancı cisim %20. Özofagusun %50 servikal, %40 torakal, %10 abdominal bölümünde görülür. Klinik: Ağrı,disfaji,odinofaji;taşikardi,titreme,ateş,boyunda krepitasyon oluşur. Mediastinal anfizem= Hamman belirtisi:özofagus mediasten içinde delinirse mediastendeki havanın hasta nefesini tutunca, kalp atımı sonucu çıtırtı sesi vermesidir. Mediastenit, mediasten absesi,hidropnömotoraks,özofago-trakeal fistül,büyük arter perforasyonu sonucu ölüm.. İlk 24 saatte tanı ve tedavi ile mortalite %10-15 iken, tanı/ tedavi gecikince mortalite %50 ye yükselmektedir. Öz.distalinde bir darlık mevcutsa prognoz ağırdır. Tanı: Tanıda direkt grafide hava gölgesi.iyotlu bir opak madde ile radyolojik. Tedavi: Non operatif tedavi :Yeni,septik belirtisi olmayan,sınırlı vakalarda denenebilir;mortalite riski fazladır % Erken vakalarda primer sütür,dren,antibiotik, N/G aspirasyon,lavaj KORROZİF ÖZOFAJİTLER/YANIKLAR Yanlışlıkla veya intihar amacı ile içilen,teneffüs edilen şimik maddelerle oluşur.küçük çocuklarda kaza,20yaş sonrası intihar amacı ile sık oluşmaktadır. En çok fizyolojik darlıklarında oluşur.korrozif madde yutulması ile oluşacak yanık kimyasal maddenin özelliğine(asit/alkali),sıvı veya katı olmasına,yoğunluğuna,yutulan miktara, özofagustan geçiş süresine bağlıdır. Yanık yüzeyel veya derin; lokal veya diffüz olabilir. Alkaliler likefaksiyon nekrozu;asitler koagulasyon nekrozu yaparlar.alkaliler daha derin yanık oluştururlar. Sıvı alkalen kostikler %10 dan düşük konsantrasyonlarda bile şiddetli yanık yaparlar.ph 11.5 olan alkali sıvı ajanlar, likefaksiyon nekrozu sonucu derin dokulara penetre olurlar,öz.mukozasına etkileri şiddetlidir,%20 oranında midede de lezyon meydana gelir. ph2 altındaki kuvvetli asitler hipovolemi,met.asidoz,renal yetmezlikyapar.asitlere karşı yassı epitel dirençlidir,geçişde hızlı olduğu için öz. a etkileri az,mideye etkileri fazladır.özellikle antrum aside karşı hassasdır. İlk haftada nekroz,eksuda,şiddetli iltihabi reaksiyon görülür.2.hafta da fibroblastik reaksiyon ve granülasyon gelişimi(tamir) artar.3.haftada kollajen liflerin kısalması ile darlık başlar.6 haftada iyileşme fibrotik darlıklarla tamamlanır. Klinik: Akut dönem(1-4 gün), Latent Dönem (2-6 hafta), Kronik dönem(darlık dönemi). Sınıflandırma: Grade I-Mukozal ödem,hiperemi,yüzeysel tutulum Gradell-Mukozal ülserasyon,psödomembran oluşumu,mukozal soyulma Grade III-Skar teşekkülü ile derin ülserasyonlar.lümeni tıkayan şiddetli ödem,siyahımsı renk değişimi. Damak ve ağızda yanma ve yakma hissi.ağızdaki koku,ağız ve farinksteki yanıklar tanıda yardımcıdır.ağrılı yutma=odinofaji, ağrılı disfaji,sialore,regürjitasyon ve kusma(kan ve nekrotik doku parçaları bulunabilir). Retrosternal veya sırt ağrısı özofagus perforasyonu veya mediastenit,akut epigastrik ağrı ise mide perforasyonu belirtisidir.hafif derecede

5 5 kanama. Glottis ödemine bağlı asfiksi şok veya ölüm. Ülser,massif kanama,geç dönemde darlıklar oluşur. Majör lezyonlar ise ilk 1-2 saatte oluşmaktadır. Tanı için stabil olan hastada endoskopi değerlidir. Tedavi:Kusturmak kontrindikedir.asit içmişse bikarbonat,alkali alınmışsa sulandırılmış sirke,limon suyu; fenoller alınmışsa süt,yumurta akı veya ayran içirilir. Nötralizasyon işlemi oluşacak yüksek ısı nedeni ile doku harabiyetini artırarak delinmeye neden olabilir. Kimyasal madde konsantrasyonunu düşürmek için su verilmesi yararlıdır. İV sıvı,analjezik,antibiotik, kortizon,h 2 reseptör blokürleri verilir. Larinks ödemi sonucu trakeostomi gerekebilir. Hafif yanıklarda hasta oral soğuk gıda ile beslenebilir.ağır vakalarda N/G tüp takılarak beslenebilir.erkenden oral beslenebilen,yüksek doz kortizon ve antibiotik verilenlerde darlık daha az gelişmektedir. Darlık l.de çok nadir,2.de %20-30, 3.de %90 gelişmektedir.kortizon granulasyon doku yapımını inhibe etmektedir. Hastanın genel durumu düzeldikten sonra strüktürü önlemek için mekanik dilatasyona başlanır. Dilatasyona 6-8 hafta sonra başlanmalıdır.striktürün luminal çapının mekanik yöntemlerle 14 mm olacak şekilde genişletilmesi disfajide belirgin bir rahatlama sağlar...darlığı önlemek için stent yerleştirilebilir.striktür oluşursa cerrahi tedavi PEPTİK ÖZOFAJİT Reflü özofajit Özofagus mukozası mide ve barsak salgılarına karşı duyarlıdır.kardiadaki işlevin bazı nedenlerle bozulması veya bazı ameliyatlardan sonra bu sıvılar öz içine girerse özofajit oluşur: Uzun kusmalar,kısa özofagus,hiatus hernisi,özofago-gastrostomi veya jejunostomiden sonra...gastroözofagial barierin geçici kaybı, gıda veya hava ile mide distansionu,artmış intragastrik veya intra abdominal basınç ve mide boşalmasında gecikme nedeni ile olabilir. Öz.alt ucunda konjesyon olarak başlar,mukozal harabiyet gelişir.peptik ülser oluşur. Kronik reflü sonucu yassı epitel silendrik epitele dönüşür.buna Barret epiteli, Barret özofagus denir.erkekte daha sık. Mide epitelinin en az 3 cm özofagus içine gastroozofageal reflü sonucu uzamasıdır. Reflü, mukozada-stoplazmada müsin birikimine yol açar-intestinal metaplazi olur (Tanı koydurucu eleman Goblet hücreleridir) -Prekanseröz. Ülser sonucu kanama,stenoz,öz. boyunda kısalma,delinme,plevral boşluğa açılarak pyopnömotoraks,aorta penetre olarak öldürücü kanamalar yapabilir. Klinik:Retrosternal ağrı,dispepsi,disfaji,gizli kanama-anemi. Tanı:Radyoloji,endoskopi Tedavi:Medikal peptik ülser tedavisi yapılır.komplikasyonların oluşması durumunda cerrahi tedavi :Distal özofagus ve proksimal mide rezeksionu ile vagotomi+drenaj,reflü önleyici girişimler uygulanır PLUMMMER- VİNSON SENDROMU Paterson-Kelly Sendromu Kadınlarda daha sık görülür.1/3 üst özofagusdaki kronik özofajittir.b avitaminozu ve Fe ++ eksikliği anemisi olanlarda gelişir. Öz.epitelinde atrofi,adelede dejenerasyon,servikal özofagusda membranöz bir diafram şeklinde darlık oluşur. Ragad,disfaji,glossit,kaşık tırnak,splenomegali,aklorhidri,lökoplazi tespit edilir. Semptomların hepsi birlikte görülmeyebilir.uzun süreli takip edilen hastaların %10unda ağız mukozası,hipofarinks ve özofagus kanserinin geliştiği gösterilmiştir. Tedavide sebeb ortadan kaldırılır.membranöz darlık ise endoskopik veya cerrahi olarak ortadan kaldırılmaktadır.

6 MALLORY-WEISS SENDROMU Erkeklerde daha sık görülür.mideden başlayıp öz. alt ucunu içine alan submukozaya kadar longitudinal mukozal yırtılmalar ve buna bağlı kanamalarla karekterizedir.muskularis (mukoza )sağlamdır.lezyonun %75 i mide,%20 si kardia,%5 i özofagusdadır. propria Şiddetli kusma,hamilelik ve aşırı alkol alanlarda görülür.üst GİS kanamalarının %10 nedenidir.kanama çok şiddetli olmaktadır. Tedavisinde Sengstaken-Blakemore sondası kullanılmaz Özofagus varisleri Portal hipertansionda oluşur. Klinik :Disfaji.hematemez-melena.Şok. Tanı:Radyolojik olarak solucan gibi,dolma defektleri-tesbih tanesi gibi.endoskopi. Tedavi:... Hemorajik şok tedavisi.sengstaken-blakemore sondası DİVERTİKÜLLERİ Özofagus duvarının oluşum nedenlerine bağlı olarak tek tabakalı veya veya tüm tabakalarıyla lokal olarak dışa doğru genişlemesidir. Çoğu edinseldir. I- İtilme (Pulsion) divertikülleri(yalancı): a-faringo-özofageal( Zenker ) b-epifrenik( Supradiafragmatik ) Adeleler arasındaki koordinasyonun bozulması nedeni ile mukozasubmukozanın(+-) adele tabakası arasından itilerek fıtıklaşması ile div. meydana gelir.yaygın öz. spazmı ve öz. alt ucundaki sfinkter tonusunda artma sonucu hipermotilite ve div. gelişmektedir. Div. tabanı yukarıdadır,tepe noktası aşağıdadır,bu nedenle içinde gıda birikebilir. Klinik:Div. kesesinin büyüklüğü ile artan disfaji(orofaringeal disfaji).pozisyonla boşalması sonucu sindirilmemiş gıdalar ağıza regürjite olur. Boğazda sesler duyulabilir,tükrük ve sindirilmemiş gıdanın spontan regürjitasyonu,halitosis(kötü kokan nefes,ağızdan gelen fena koku) duyulabilir. Epifrenik: Hafif disfaji,göğüs ağrısı,pyrosis. Komplikasyonları:Divertikülit,ülserasyon,kanama, Ca. Respiratuar komplikasyonlar, ses kısıkhğı,bronkospazm,pnömoni. Tanı:Radyolojik,endoskopik(Perfore edebilir). Tedavi:Semptom veren vakalarda divertikülektomi. II-Çekilme(Traksiyon) divertikülleri(gerçek): Trakea bifürkasyonu,sol bronş ve akciğer hilusu düzeyinde iltihabi lenf bezleri öz. duvarına yapışır.iltihabi olay gerilerken büzüşerek kendisine yapışmış olan öz. duvarını tüm tabakaları ile dışarıya doğru çekerek Traksiyon div. oluşturur. Div. tabanı geniştir,tepe noktası yukarıdadır,bu nedenle içinde gıda birikemez. Klinik:Genellikle semptom vermez.ağrı,disfaji(+ -). Tanı:Radyolojik tetkik sırasında tesadüfen tanı konulur. Tedavi:Asemptomatikse gereksizdir.divertikülektomi.

7 MOTİLİTE BOZUKLUKLARI Fonksionel hastalıkları I- Üst sfinkter bozuklukları (Kriko-faringeal akalazya):nadirdir. Anomali,heredite,Zenker div. sonucu servikal disfaji oluşabilir. Öz. arkasında kriko-faringeal myotomi yapılır. II-Alt sfinkter bozuklukları : 1-CHALASİA : Kardiya sfinkter mekanizmasının etyolojisi bilinmeyen bir yetersizliğidir. Kardiya gevşek ve daima açıktır. Regürjitasyon,kusma,ağrı,disfaji ve kanama belirtileri görülür. Yeni doğanda koyu kıvamlı mamalar verilir.gıda alımından sonra reflüyü önlemek için dik pozisyonda,mide boşalıncaya kadar beklenmelidir. Reflüyü önleyici cerrahi tedavi ACHALASİA (MEGA ÖZ., ÖZ.ATONİSİ,KARDİO SPAZM ): Öz. un kanserinden sonra en sık görülen ve disfajilerin % 20 sinin nedeni olan bir hastalığıdır. Normalde yutma işlevi ile doğan primer peristaltik dalganın öz.alt ucuna varışı ile fizyolojik sfinkterde gevşeme ve açılma olarak gıdalar mideye geçer.akalazyada kardiada gevşeme eksikliği vardır. Yutmayla gelen gıdalar öz. alt ucunda birikir.ancak biriken bu gıda kitlesinin kardiaya yaptığı basıncın artması ile sfinkter açılarak gıdalar mideye geçebilir. Etyoloji:Nöromüsküler koordinasyon bozukluğu,myenterik ganglionların sayısının azlığı,öz. alt ucunda peristaltik hareketlerin yokluğu rol oynar.tripanosoma Cruzi (Chagas hastalığının etkenidir),distal öz. un tümöral infiltrasyonuda neden olabilir. Patoloji:Primer peristaltik hareketler yoktur. Longitudinal tabaka normal kalınlıkta kalırken, sirküler kas tabakası hipertrofiye olmuştur. Öz. başlangıçta fuziform bir genişleme gösterir,çapı 4-15 cm olabilir.genişleyen ve uzayan öz. duvarında kıvrılmalar oluşur. Fizyolojik bulgular triadı ile karekterizedir 1-Özofagus aperistaltizmi ve atonisi 2-Özofagus dilatasyonu 3-Alt özofagus sfinkteri gevşemesinde bozukluk. Klinik: Yeni doğanlarda izole olarak görülebilen yetersiz relaksasyon genellikle doğumun 2. haftasında kendiliğinden geçer. Daha çok gençlerde ve her iki cinsdede görülür.çoğunlukla psişik bir travmadan sonra disfaji başlar. İntermittant başlayan bu disfajinin özelliği paradoksal olmasıdır.katı gıdalar kolaylıkla geçtiği halde, sıvı gıdaların geçişinde güçlük vardır.hastalar gıdaların takılma yeri olarak proc. ensiformis in arkasını tarif ederler.ikinci semptom her yemekten sonra ve az kapsamlı olarak başlayan regürjitasyondur.öz. genişledikçe daha seyrek görülür,fakat daha bol kapsamlıdır. Regürjitasyon ile çıkarılan materyelin normal kusmuktan farkı asit reaksiyonda olmayışıdır. Ağrı alınan gıdaların retansiyonu ile mukozada yüzeyel ülserasyonlar oluşsa bile ancak hastaların %35 inde görülen bir semptomdur. Genellikle erken dönemlerde görülür ve retrosternaldir. Dolgunluk hissi,sialore, kilo kaybı, öksürük ve dispne görülür. Tanı: Radyolojik olarak fuziform,düzgün kenarlı alt ucu huni gibi genişlemiş,kıvrıntılı bir öz. görülür(şişe,çorap,sigmoid görünümleri).tetkik öz. boşaltılmadan yapılırsa darlık üstündeki gıda artıkları nedeni ile yanılma olabilir. *Sineradyografi *Özofagoskopi *Manometri:Alt sfinkter basıncı yükselmiştir. Komplikasyonları:Özofajit-Genişlemiş öz. da gıdaların uzun süre beklemesi ile gelişir.zamanla yüzeyel erozyonlar ve ülserler gelişir.kanama,perforasyon.kronik özofajit-

8 8 metaplazi ve Ca. Genişlemiş öz. un çevresine yaptığı basınç nedeni ile dispne,ses kısıklığı,bronşial asthma, V.CAVA SUP. SENDROMU (Bölgesel siyanoz,bradikardi,bayılma nöbetleri). Aspirasyon pnömonisi,divertikül,anemi. Tedavi:Başlangıç döneminde yumuşak ve ılık gıdalar az ve sık verilir.geç ve gece yemeğinden kaçınmalıdır.nitrit ve nitrogliserin alt sfinkterin açılmasını sağlar.beta adrenerjik agonistler,kalsiyum kanal blokürleri de kullanılır. Sedatif. Tedavide alt sfinktere Botilinum toksini-botox injeksionu kullanılabilir. Akalazyada tedavinin amacı; Özofagus alt uç sfinkter basıncını azaltarak kardiadaki fonksiyonel obstrüksiyonu kaldırmak, özofagusun boşalmasını kolaylaştırmak, semptomları ve staza bağlı komplikasyonları azaltmaktır. Akalazyanın erken dönemlerinde dilatasyon primer tedavi yöntemi olarak kabul edilir. Ancak 1 veya 2 dilatasyon işleminden sonra hastada semptomlar yeterli ve uzun süreli olarak düzelmezse cerrahi yönteme başvurulmalıdır. Cerrahi : Endikasyonları şunlardır :. Dilatasyon tedavisinin riskli olduğu megadoligoözofagus durumları. Şiddetli staz özofajiti ve ülserasyonun bulunduğu olgular. Hiatus fıtığı, divertikülozis gibi cerrahi tedaviyi gerektiren başka bir patolojinin akalazya ile birlikte olduğu olgular. Akalazya ile birlikte kanserin bulunmasından şüphe edilen olgular. Özofagogastrik bölgede daha önceden cerrahi işlem yapılan olgular. Hastanın tekrarlayan dilatasyonlara karşın cerrahi tedaviyi tercih ettiği haller. Dilatasyon tedavilerinin etkisiz kalması, hastalığın sık sık nüksetmesi veya kontrole düzenli bir şekilde gelemeyen hastalar Heller (Ekstra mukozal kardio myotomi)... Heller-Zaiger... 3-ÖZOFAGUS HİPERMOTİLİTESİ : Öz. un tüm uzunluğunca yaygın spazmıdır.radyolojik olarak tirbişona benzer. Gelip geçici retrosternal ağrı ön plandadır.disfajı az belirgindir.hastalar sinirli, heyacanlı tiplerdir. Tedavi : Antikolinerjik,antispazmodik,sedatif,nitritler. Cerrahi olarak tüm uzunluğunca ekstra mukozal özofago myotomi yapılır ÖZOFAGUS TÜMÖRLERİ İYİ HUYLU TÜMÖRLERİ : Enderdir.Büyüyüp,komplikasyon yapmadıkça belirti vermezler.en çok 1/3 alt öz. da görülür.makroskopik olarak intramural,intraluminal tiplerde olabilir. Kısa veya uzun pediküllü olabildikleri gibi, geniş tabanlı da olabilirler. Çoğunlukla tek, bazen de çok sayıda bulunabilir. Leiomyoma,kistleri,polip,papillom,lipom,hemanjiom,adenom,fibrom görülebilir. Leiomyom: Özofagusun benign tümörleri arasında en sık görüleni olup, bütün GİS leiomyomlarının %10 unu kapsar. Leiomyoma %10 multipldir,servikalde nadirdir. Tedavi için Lokal enükleasyonu yeterlidir.

9 9 Kistleri: Özofagusun benign lezyonlarında leiomyomlardan sonra en sık görülenleridir. Kistler doğumsal veya edinsel olabilirler. Polipleri %80 servikaldedir.büyük hacimlere ulaşabilir. MALİGN TÜMÖRLERİ : Özofagusun malign tümörleri epiteliyal (karsinom), mezenşimal (sarkom) veya mikst olabilir. Bu tümörler içersinde en sık karsinomlara rastlanır. Özofagus Ca bütün kanserler arasında %1.5, GİS kanserleri arasında %7 oranında görülür, ve 4. derece sıklıktadır. Sarkomları (Leiomyosarkom,rabdomyosarkom, fibrosarkom) çok enderdir. ÖZOFAGUS KANSERİ : Özofagusun en sık görülen hastalığıdır. K/E :¼.50 yaş üzerinde daha sık görülür. Etyoloji: -Coğrafi dağılım :Çin.Japonya,Rusya,Güney Afrika,A.B.D. de siyah ırkta daha fazla görülmektedir. -Yetersiz beslenme:avitaminoz.anemi. - Diet:Sıcak çay, gıda. - Alkol,sigara -Diş,ağız hijyenindeki bakımsızlık ve bilinçsizlik -Heredite -Eser element (Zn,Mg,Cu,Co,Fe,Molibden) eksikliği; mutogenik ve karsinogenik funguslarla kontamine gıdalarla beslenme. Benzpiren ve değişik nitrosaminlerin karsinom gelişimini hızlandırdıkları ileri sürülmektedir. Hiatal herni -Lokoplakia -Radyasyon özofajiti -Predispozan hastalıklar:akalazya,plummer-winson Sendromu,Yanıkları, Divertikülleri, Özofajit,Barret özofagus.benign tümörleri. Tylosis (Otozomal dominant karekterli, el ve ayak taban derilerinin kalınlaşmasıyla belirlenen bir hastalıktır). Bu hastalıkta özofagus Ca görülme insidansı %35 dir. Displazi: aktive olmamış neoplazik bir lezyondur. Adeno ca. çoğu Barret metaplazi epitelinden,heterotopik mide odacıklarından gelişmektedir. Patoloji: İnsidansı artmaktadır.adenokarsinom sıkhğıda artmaktadır.en sık rastlanan tümör %90 oranında yassı hücreli(epidermoid) karsinomdur ve ¾ üst kısımda görülür.alt ¼ bölümünde ise ektopik gastrik mukozadan gelişen adenokarsinom görülür,bunların proksimal olarak yayılmış mide tümörleri olduğu veya ektopik mide mukozasından geliştiği kanısı kuvvetlidir. Özofagus gövdesinin primer adenokarsinomları nadirdir (%3-4). Fakat ufak submukozal glandlardan veya Barret özofagusun anormal epitelinden adenokarsinomalar gelişebilirler. Adenoakantoma:Malign adenoid ve skuamöz elemanların birlikte görüldüğü karsinom türüdür.nadirdir. Lokalizasyon:Çoğunlukla özofagusun anatomik darlıklarında oluşmaktadır. %10 Servikal, %40 Torakal, %50 Abdominal özofagusda görülmektedir. Makroskopik olarak 3 tipi vardır= 1-)Vejetan/polipoid tip:lümene doğru karnıbahar tarzında gelişen,en çok görülen tiptir.sıklıkla torakal öz.da. 2-) Ülseratif tip:küçük bir mukozal erozyon şeklinde başlayıp ülserleşir,lümeni daraltır.sıklıkla servikal öz. da. 3-)İnfitratif /anüler tip:mukoza soluk, submukoza kalın,halka şeklinde bir darlık oluşturup,abdominal öz. da daha sık görülür.ülseratif ve infiltratif tip karsinomlar polipoid olanlara göre daha çabuk yayılma gösterirler. Makroskobik düzeye ulaşmış olguların en az %75 inde hasta ilk görüldüğünde çevre yapılara yayılma olmuştur.

10 10 T.N.M. : T is-in situ. T 1 :Tümör uzunluğu 5 cm.den az; obstrüksiyon ve çevresel yayılım yok. Lamina propria veya submukozal T 2 :Tümör 5 cm.den büyük,öz. duvarı dışına taşmamıştır.~uzunluğu ne olursa olsun obstrüksiyon yapmış veya özofagusu çepeçevre tutmuştur. Muskularis propria invazyonu T 3 :Özofagus dışına kadar yayılım mevcuttur. Adventisia invazyonu T4-Komşu yapılara invazyon. N 0 :Lenf bezi yayılımı yoktur. N 1 :Tek taraflı palpabl,hareketli lenfatik yayılım mevcuttur. Rejyonel nodal met. N 2 :Çift taraflı palpabl,hareketli lenfatik yayılım mevcuttur. N 3 :Nodüller fiksedir. M 0 :Uzak metastaz yoktur. M 1 : Uzak metastaz vardır. Evreleme: Evre O-1-2A lar operabl. 0:Tis-NO-M0 1:T1-NOMO 2A:T2-NO-MO veya T3-NO-MO 2B:T1-N1-MO veya T2-NI-MO 3:T3-N1-MO veya T4-NI-MO 4:T1-4 N0-1 M1 Yayılma yolları: 1-Direkt=Komşu organlara direkt temasla 2-Lenf yolu=en önemli yayılma yoludur.submukoza ve kas lifleri arasındaki lenf yolları ile tüm öz. boyunca yayılabildiği gibi, en yakın bölgesel lenf bezlerini de tutar. Servikal Ca:Juguler,supraklaviküler,yukarı mediastınal lenflere met. Torakal Ca:Mediastinal,supraklaviküler,abdominal lenflere met. Abdominal Ca:Çölyak lenflere met. yaparlar. Distal özofagusu ve mide proksimalini drene etmekte olan lenfatik kanalların birbirleriyle yaygın anastomozlarının bulunmasından dolayı distal özofagus ve kardia tümörleri her iki yönde mediastinal ve abdominal lenf nodüllerine metastaz yaparlar. Öz. kanserinde uzun eksen boyunca yayılım hızı, yatay eksene göre daha fazladır. Lenf nodları metastazları,5 cm den küçük primer tümörlü hastaların %50 sinde ve büyük tümörlü olanların ise %90 ında vardır. 3-Hematojen yol= K.Ciğer,kemik,akciğer,böbrek te met. yaparlar. Klinik:Erken semptomları siliktir.sternum arkasında dolgunluk hissi olabilir. Genellikle intra epitelial(t insitu) ve mukozal t. semptom vermez. Erken t. in %15-35 i asemptomatiktir Submukozal t. ise %60-70 semptomatiktir.. Disfaji : Progressif tiptedir.başlangıçda katı gıdalar yutulamazken,zamanla sıvı gıdalarda yutulamaz.3. ayda oluşur.özofagus düz kası, büyük bir gerilmeye uğramadan süratle dilate olarak büyük solid gıdaların geçmesine izin verir. Ani kas relaksasyonunu sınırlayacak güçlü bir serozası yoktur. Özofagus düz kasının dilatasyon yeteneği özofagusun çepeçevre %90 ından fazlası tutuluncaya kadar tümörlerin asemptomatik kalmasına neden olur. Buna karşılık tümör kitlesinin özofagus lümeninin %50 sini obstrükte etmesi disfajinin ortaya çıkması için yeterlidir. Ağrı : Künt olup yutkunmakla artar(odinifaji). 3,5 ayda oluşur.

11 11 Regürjitasyon 4.ayda. Sialore: Kanlı olabilir,4-5.ayda. Fetide(ağızda koku) gıda artıklarının birikerek fermentasyonu ve nekroze tümöral dokudan kaynaklanır. Zayıflama, kanama, ses kısıklığı, şiddetli öksürük, mediasten tazyiki belirtileri... Teşhis: Anemnez... F.M:Lenfadenopati. Radyoloji:Lümende düzensizlik,dolma defekti,düzensiz kenarlı darlık ve üstünde genişleme. C.A.T. U.S.G. Endoskopik Ultrasonografi t. penetrasyon derinliğini %80 belirler,lenf metastazının belirlenmesindede BT den iyi sonuç verir(%85 e %55),mediastinal yayılımda BT ile eşdeğer (%85)dir. Endoskopi,sitoloji.biopsi. Komplikasyon:Kanama, bronşa fistül, pnömoni, mediastenit, ampiyem, büyük damarlara infiltrasyon ve kaşeksi. Ca.Olgularının %10 unda tanı zamanında trakea-özofageal fistül vardır. Tedavi:Esas tedavisi cerrahidir.ancak ameliyattan 2-6 hafta önce veya postoperatif olarak; cerrahi tedaviyi destekleyici kombine kemoterapi ile radyoterapide yapılabilir. Radyoterapi epidermoid kanserlere,adenokanserden daha fazla etki etmektedir. Radyoterapi %40 vakada anlamlı derecede disfaji palyasyonu sağlar,ancak en az 2 ayda netice alınabilir. Pre ve postoperatif kemoterapi veya kemoradyoterapi yapılabilir. Preop.(Neoadjuvan)kemoterapi tedavisinin avantajları olarak:tümör damarlanması zarar görmeden ilaç tedavisi ile ilaçların tümöre daha etkili olabilmesi ve radyoterapi etkinliğini önemli ölçüde etkileyen tümör oksijenizasyonunun iyileştirilmesi,mikrometastazlann kaldırılması,tümörün küçültülmesi sayılabilir. Preoperatif veya postoperatif,adjuvan radyoterapi (Radikal bir tedaviye-cerrahiye ek olarak yapılan yardımcı tedavi) yapılabilir. Prognozu kötüdür. Erken tanı güçlüğü,serozasının olmayışı gibi nedenlerle erkenden metastaz yapmaktadır.bu nedenle cerrahi yönden küratif tedavi şansı azalmaktadır.öz. ca.lı hastaların ancak %40 ına radikal ameliyat yapabilme olasılığı vardır. Ancak bu vakalardaki 5 yıllık yaşam oranı %10-15 arasındadır.radikal ameliyatlarının mortalitesi %5-35. Post operatif erken komplikasyon ise %40 oranında görülmektedir. Kanser ölümlerinin %2 si öz. ca. ya bağlıdır. Cerrahi olarak: 1-Tümörün durumuna göre geniş rezeksion yapılır.sonra üst ve alt uçlar arasında anastomoz yapılır: Özofago-gastrostomi... Faringo-gastrostomi. 2- Eğer üst ve altuçlar anastomoz edilemezse interpozisyon uygulanır... 3-Bypass : Roux-y, Omega ansı özofago-jejunostomi... İnoperabilite kriterleri: Tümörün lokalizasyonuna göre A.carotis,prevertebral fascia, trakea,bronş,aort,perikard,diafragma,büyük venlere infiltrasyon ve uzak metastazların bulunması gibi durumlarda vaka inoperabl olup rezeksion yapılmayarak palyatif girişimler uygulanır: Bujinaj,entübasyon,laser,gastrostomi,jejunustomi,By-pass... Özofagus Ca'da palyatif tedavi endikasyonları şunlardır :. Radyolojik incelemede özofagustaki tümör uzunluğunun 8 cm veya daha fazla olması. Rijid özofagoskopla kanserli özofagus segmentinin oynatılamaması. Özofagotrakeal ve özofagobronşiyal fistül oluşması. N. rekürrens paralizisi olması. Lenfatik yada visseral tutulum olması (plevral epanşman, assit gibi)

12 12. Hastanın çok yaşlı olması veya operasyon riskini arttıran yandaş bir hastalığın mevcudiyeti. Hastanın radikal operasyonu kabul etmemesi.

ÖZEFAGUS HASTALIKLARI. Yrd. Doç. Dr. Abdullah Oğuz Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

ÖZEFAGUS HASTALIKLARI. Yrd. Doç. Dr. Abdullah Oğuz Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ÖZEFAGUS HASTALIKLARI Yrd. Doç. Dr. Abdullah Oğuz Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Anatomi: Farinksten mide kardiyasına kadar uzanan 23-25 cm. uzunluğunda muskuler tüp şeklinde

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

GIS Perforasyonları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012

GIS Perforasyonları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012 GIS Perforasyonları Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012 Sunum Planı Özefagus perforasyonu Ülser perforasyonları Tanım Epidemiyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Özefagus Perforasyonu

Detaylı

HEPATOLOJİ. e-yandal. Özofagus Hastalıkları. Semptomatoloji

HEPATOLOJİ. e-yandal. Özofagus Hastalıkları. Semptomatoloji HEPATOLOJİ Özofagus Hastalıkları Özofagusun 3 darlığı vardır. Üst, orta ve alt darlık. - Üst darlık: Orofaringeal darlık - Orta darlık: Aort topuzu hizası - Alt darlık: Kardiyoözofageal bölge Özofagusun

Detaylı

Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK

Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK HASTA SUNUMU 47 yaşında erkek hasta; midede yanma, ekşime, bulantı, kusma, geğirme hissi ve epigastrik rahatsızlık hissi.. Progresif olarak katı gıdaları yemede güçlük İki defa olan

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNDE ONKOLOJİK TEDAVİ. Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları. ABD Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNDE ONKOLOJİK TEDAVİ. Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları. ABD Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNDE ONKOLOJİK TEDAVİ Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları. ABD Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİ MEME VE AKCİĞER KANSERİNDEN

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Mediastenin Nadir Görülen Tümörleri Tüm mediastinal kitlelerin %10 dan azını meydana getiren bu lezyonlar mezenkimal veya epitelyal kökenli tümörlerden oluşmaktadır. Journal of linical and nalytical Medicine

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

Özofagus Kanseri. Göğüs Cerrahisi Akın Yıldızhan. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi

Özofagus Kanseri. Göğüs Cerrahisi Akın Yıldızhan. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Özofagus Kanseri Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Özofagus kanserleri dünya genelinde tüm kanserler arasında 6. sırada yer almaktadır ve %1,5-2 oranında görülmektedir. Gastrointestinal

Detaylı

Özofagus Tümörleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2016

Özofagus Tümörleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2016 Özofagus Tümörleri Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2016 Özofagus tümörleri Benign / iyi huylu tümörler Malign / kötü huylu tümörler daha fazla! Skuamöz /yassı hücreli karsinom (SCC) Dünyada en çok görülen özofagus

Detaylı

Özofagus Kanserinde Cerrahi Tedavi

Özofagus Kanserinde Cerrahi Tedavi Özofagus Kanserinde Cerrahi Tedavi Özofagus kanserlerinde tedavinin seçimi, öncelikle tümörün evre ve lokalizasyonu olmak üzere birçok faktöre bağlıdır. Sadece cerrahi tedavinin veya kemo/radyoterapinin

Detaylı

Basit Guatr. Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER

Basit Guatr. Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER Basit Guatr Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER Amaç Basit (nontoksik) diffüz ve nodüler guatrı öğrenmek, tanı ve takip prensiplerini irdelemek. Öğrenim hedefleri 1.Tanım 2.Epidemiyoloji 3.Etiyoloji ve patogenez

Detaylı

ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

ÖZOFAGUS HASTALIKLARI ÖZOFAGUS HASTALIKLARI Prof. Dr. MURAT TUNCER İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı ÖZOFAGUS TÜMÖRLERİ Benign Tümörler: Tüm özofagus neoplazmalarının %

Detaylı

Kalın bağırsağın mukoza adı verilen iç yüzeyinin zayıf noktalardan dışarı doğru kese şeklinde fıtıklaşmasına veya cepleşmesine, bağırsak divertikülü

Kalın bağırsağın mukoza adı verilen iç yüzeyinin zayıf noktalardan dışarı doğru kese şeklinde fıtıklaşmasına veya cepleşmesine, bağırsak divertikülü Kalın bağırsağın mukoza adı verilen iç yüzeyinin zayıf noktalardan dışarı doğru kese şeklinde fıtıklaşmasına veya cepleşmesine, bağırsak divertikülü adı verilir. Birden çok divertikülün yer aldığı durumlara

Detaylı

17.02.2015 NAZOGASTRİK (TÜP) SONDA UYGULAMASI. Nazogastrik Sonda Uygulaması. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği. Nazogastrik Sonda Uygulaması

17.02.2015 NAZOGASTRİK (TÜP) SONDA UYGULAMASI. Nazogastrik Sonda Uygulaması. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği. Nazogastrik Sonda Uygulaması 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 32.Hafta ( 04 08 / 05 / 2015 ) NAZOGASTRİK SONDA UYGULAMASI Slayt No : 44 Nazogastrik Tüp Uygulama Amaçları Zehirlenmelerde zararlı ve toksik maddeleri boşaltmak, Mide

Detaylı

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

Detaylı

TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER

TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Dr Ahmet DEMİRKAYA 21 Eylül 11 Çarşamba C6-T4 arasında uzanan trakea infrakrokoid seviyeden karinaya kadar

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 5. Sınıf ders programı:

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 5. Sınıf ders programı: Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 5. Sınıf ders programı: Amaç: Göğüs Cerrahisi stajı sonunda 5.sınıf öğrencileri, bir tıp fakültesi mezunu pratisyen hekimin bilmesi gereken konulara hakim olacak, gerekli

Detaylı

Özofagus Hastalıklarına Giriş

Özofagus Hastalıklarına Giriş Özofagus Hastalıklarına Giriş Genel Bilgiler,Semptomlar, Bulgular, Teşhis Yöntemleri Prof.Dr. Ceyhun ORAL Konu Planı Genel bilgiler Anatomi,Fizyoloji Semptomlar Disfaji,Regürgitasyon,göğüs yanması,odinofaji

Detaylı

Krikoid kıkırdağın altında C6 vertebra seviyesinden başlar ve T4-T5 vertebra seviyesinde sağ ve sol ana bronkus olarak ikiye ayrılarak sonlanır.

Krikoid kıkırdağın altında C6 vertebra seviyesinden başlar ve T4-T5 vertebra seviyesinde sağ ve sol ana bronkus olarak ikiye ayrılarak sonlanır. TRAKEANIN CERRAHİ HASTALIKLARI Trakea larinks ile karina arasında Ventilasyon için gerekli olan solunum organıdır. Krikoid kıkırdağın altında C6 vertebra seviyesinden başlar ve T4-T5 vertebra seviyesinde

Detaylı

Hiatal Herniler Tanım Hiatal herni, diyafragmanın özefageal hiatusunda herhangi bir organın anormal protrüzyonu olarak tanımlanmaktadır.

Hiatal Herniler Tanım Hiatal herni, diyafragmanın özefageal hiatusunda herhangi bir organın anormal protrüzyonu olarak tanımlanmaktadır. Hiatal Herniler Tanım Hiatal herni, diyafragmanın özefageal hiatusunda herhangi bir organın anormal protrüzyonu olarak tanımlanmaktadır. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Ersin

Detaylı

Özofagus Mide Histolojisi

Özofagus Mide Histolojisi Özofagus Mide Histolojisi Sindirim kanalını oluşturan yapılar Gastroıntestınal kanal özafagustan başlayıp anüse değin devam eden değişik çaptaki bir borudur.. Ağız, Farinks (yutak), özafagus(yemek borusu),

Detaylı

Özofagusun motilite bozuklukları. Prof. Dr. Melih Paksoy

Özofagusun motilite bozuklukları. Prof. Dr. Melih Paksoy Özofagusun motilite bozuklukları Prof. Dr. Melih Paksoy Fizyoloji Yutkunmanın faringeal fazı 1.5 sn sürer, yiyeceğin geçmesi için faringoözofagial segment kasının koordine çalışması gerekir. Koordinasyonun

Detaylı

KOLOREKTAL POLİPLER. Prof. Dr. Mustafa Taşkın

KOLOREKTAL POLİPLER. Prof. Dr. Mustafa Taşkın KOLOREKTAL POLİPLER Prof. Dr. Mustafa Taşkın -Polip,mukozal örtülerden lümene doğru gelişen oluşumlara verilen genel isimdir. -Makroskopik ve radyolojik görünümü tanımlar. -Sindirim sisteminde en çok kolonda

Detaylı

Slayt 1. Slayt 2. Slayt 3 DİAFRAGMA HASTALIKLARI ANATOMİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger. Diafragma - Muskuler - Tendinöz (Centrum tendineum)

Slayt 1. Slayt 2. Slayt 3 DİAFRAGMA HASTALIKLARI ANATOMİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger. Diafragma - Muskuler - Tendinöz (Centrum tendineum) Slayt 1 DİAFRAGMA HASTALIKLARI Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger Slayt 2 ANATOMİ Diafragma - Muskuler - Tendinöz (Centrum tendineum) Diafragmatik kruslar - Crus Dextrum - Crus Sinistrum Slayt 3 Slayt 4 Diafragmanın

Detaylı

Yemek Borusu Hastalıkları. Yrd Doç Dr Fatih METEROĞLU Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD

Yemek Borusu Hastalıkları. Yrd Doç Dr Fatih METEROĞLU Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD Yemek Borusu Hastalıkları Yrd Doç Dr Fatih METEROĞLU Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD Anatomi Yemek borusu (özofagus), gıdaların mideye iletimini sağlayan bir organdır. Yutağın devamı

Detaylı

Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri...

Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri... Kanser Nedir? Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri... Kanser, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından birisi. Sık görülmesi ve öldürücülüğünün yüksek olması nedeniyle de bir halk

Detaylı

Polipte Kanser. Dr.Cem Terzi. Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Birimi

Polipte Kanser. Dr.Cem Terzi. Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Birimi Polipte Kanser Dr.Cem Terzi Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Birimi Polip ve polipoid karsinoma POLİP Epitelyal yüzeyden kaynaklanan çıkıntı HİSTOLOJİK POLİP TİPLERİ

Detaylı

Asendan AORT ANEVRİZMASI

Asendan AORT ANEVRİZMASI Asendan AORT ANEVRİZMASI Aort anevrizması, aortanın normal çapından geniş bir çapa ulaşarak genişlemesidir. Aorta nın bütün bölümlerinde anevrizma gelişebilir. Genişlemiş olan bölümün patlayarak hayatı

Detaylı

İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul

İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Öğrenim hedefleri Mezenterik vasküler olay şüphesi ile gelen hastayı değerlendirmede kullanılan

Detaylı

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal ileri evre akciğer kanserli olgularda cerrahi tedavi, akciğer rezeksiyonu ile birlikte invaze olduğu organ ve dokuların rezeksiyonunu

Detaylı

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Kronik Pankreatit Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Tanım Pankreasın endokrin ve ekzokrin yapılarının hasarı, fibröz doku gelişimi ile karakterize inflamatuvar bir olay Olay histolojik

Detaylı

(ANEVRİZMA) Dr. Dağıstan ALTUĞ

(ANEVRİZMA) Dr. Dağıstan ALTUĞ ANEURYSM (ANEVRİZMA) Arteriyel sistemindeki lokalize bir bölgeye kan birikmesi sonucu şişmesine Anevrizma denir Gerçek Anevrizma : Anevrizma kesesinde Arteriyel duvarların üç katmanını kapsayan Anevrizma

Detaylı

AKCİĞER KANSERİ AKCİĞER KANSERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER

AKCİĞER KANSERİ AKCİĞER KANSERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER AKCİĞER KANSERİ Akciğer kanseri; akciğerlerde anormal hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalması sonucu ortaya çıkar. Kanser hücreleri akciğerlere, komşu dokulara veya vücudun diğer bölgelerine yayılabilir.

Detaylı

Endometriozis. (Çikolata kisti)

Endometriozis. (Çikolata kisti) Endometriozis (Çikolata kisti) Bugün Neler Konuşacağız? Endometriozis Nedir? Belirtileri Nelerdir? Ne Sıklıkta Görülür? Hangi Sorunlara Neden Olur? Nasıl Tanı Konur? Nasıl Tedavi Edilir? Endometriozis

Detaylı

MIDE KANSERİ. Prof.Dr.Yusuf ÇİÇEK GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

MIDE KANSERİ. Prof.Dr.Yusuf ÇİÇEK GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI MIDE KANSERİ Prof.Dr.Yusuf ÇİÇEK GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI GENEL BİLGİLER %95 adenokarsinom Hastaların %80 i ileri evrelerde müracaat eder, metastaz nedeniyle kaybedilir 20.000 yeni vaka 30 yıl öncesine

Detaylı

KOLON VE İNCE BAĞIRSAĞIN NONTÜMÖRAL REZEKSİYON MATERYALLERİNDE TANIYA YAKLAŞIM. Dr. Armağan GÜNAL GATA Tıbbi Patoloji AD - Ankara

KOLON VE İNCE BAĞIRSAĞIN NONTÜMÖRAL REZEKSİYON MATERYALLERİNDE TANIYA YAKLAŞIM. Dr. Armağan GÜNAL GATA Tıbbi Patoloji AD - Ankara KOLON VE İNCE BAĞIRSAĞIN NONTÜMÖRAL REZEKSİYON MATERYALLERİNDE TANIYA YAKLAŞIM Dr. Armağan GÜNAL GATA Tıbbi Patoloji AD - Ankara Konuşmanın başlığı üzerine GİS patolojisinde Kolon ve ince bağırsağın Nontümöral

Detaylı

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Ani ölümün önemli bir nedenidir Sıklığı yaşla birlikte artar 50 yaş altında nadir rastlanır E>K Aile

Detaylı

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler MEME KANSERİ Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler KANSER NEDİR? Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak kötü klinik

Detaylı

ÖZOFAGUS MOTİLİTE TE BOZUKLUKLARI

ÖZOFAGUS MOTİLİTE TE BOZUKLUKLARI ÖZOFAGUS MOTİLİTE TE BOZUKLUKLARI Prof.Dr.. Ceyhun Oral Cerrahpaşa a Tıp T p Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim retim Üyesi Motilite Bozuklukları 1 AKALAZYA: Özofagus da peristaltizmin yokluğu

Detaylı

VENA CAVA SUPERİOR SENDROMU. Dr.Serdar Onat

VENA CAVA SUPERİOR SENDROMU. Dr.Serdar Onat VENA CAVA SUPERİOR SENDROMU Dr.Serdar Onat VENA CAVA SUPERİOR SENDROMU Vena Cava Superiorda kan akımının tıkanıklığa uğraması sonucu gelişen klinik tablodur. Acil olarak tanısal değerlendirme ve tedaviyi

Detaylı

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım Cerrahi İlkeler ve Türkiye de Durum Dr. Dursun Buğra Mide Tümörleri Sempozyumu 17-18 Aralık 2004, İstanbul TNM Sınıflaması 2002 T Tümör Tis Karsinoma in situ (lamina

Detaylı

Hisar Intercontinental Hospital

Hisar Intercontinental Hospital Varisler BR.HLİ.92 Venöz Hastalıklar (Toplardamarlar) Varis Hastalığı: Bacaklarımızda kirli kanı yukarı taşımak üzere görev alan iki ana ven sistemi bulunur. Yüzeyel ve derin ven sistemi olarak adlandırılan

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 42 SİNDİRİM SİSTEMİ 1 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI

11. SINIF KONU ANLATIMI 42 SİNDİRİM SİSTEMİ 1 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI 11. SINIF KONU ANLATIMI 42 SİNDİRİM SİSTEMİ 1 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI Canlılar hayatsal faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için ATP ye ihtiyaç duyarlar. ATP yi ise besinlerden sağlarlar. Bu nedenle

Detaylı

NEDENLERİ. Endometrial polipler ile sigara kullanımı, doğum kontrol hapı kullanımı ve yapılan doğum sayısı arasında bir ilişki yoktur.

NEDENLERİ. Endometrial polipler ile sigara kullanımı, doğum kontrol hapı kullanımı ve yapılan doğum sayısı arasında bir ilişki yoktur. Polipler küçük ve çoğu zaman iyi huylu küçük tümoral oluşumlardır. Vücutta rahim ağzı, rahimin içi (endometrium), ses telleri ve barsaklar gibi pekçok değişik bölgede görülebilir. Endometrial polip rahimin

Detaylı

Ses Kısıklığı Nedenleri:

Ses Kısıklığı Nedenleri: Sesin oluşumunda temel olarak üç sistem rol oynamaktadır. Bu sistemlerden birincisi jeneratör sistemdir. Jeneratör sistem basınçlı hava çıkışını sağlayan akciğerler tarafından oluşturulur. İkincisi vibratuar

Detaylı

HODGKIN DIŞI LENFOMA

HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA NEDİR? Hodgkin dışı lenfoma (HDL) veya Non-Hodgkin lenfoma (NHL), vücudun savunma sistemini sağlayan lenf bezlerinden kaynaklanan kötü huylu bir hastalıktır. Lenf

Detaylı

Abdominal Aort Anevrizması. Dr.Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK

Abdominal Aort Anevrizması. Dr.Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK Abdominal Aort Anevrizması Dr.Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Giriş ve tanım Epidemiyoloji Etyoloji Patofizyoloji Klinik Tanı, ayırıcı tanı Tedavi Giriş ve Tanım Anevrizma,

Detaylı

Burun, anatomik olarak, yüz üzerinde alınla üst dudak arasında bulunan, dışa çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı. Koku alma organıdır.

Burun, anatomik olarak, yüz üzerinde alınla üst dudak arasında bulunan, dışa çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı. Koku alma organıdır. Burun, anatomik olarak, yüz üzerinde alınla üst dudak arasında bulunan, dışa çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı. Koku alma organıdır. Burun boşluğu iki delikle dışarı açılır. Diğer taraftan

Detaylı

ÖZEFAGUS FİZYOLOJİSİ VE BENİGN HASTALIKLARI

ÖZEFAGUS FİZYOLOJİSİ VE BENİGN HASTALIKLARI ÖZEFAGUS FİZYOLOJİSİ VE BENİGN HASTALIKLARI Normal yutma 3 safhadan oluşur; 1.Oral hazırlık 2.Faringeal safha 3.Özefageal safha Bu işlem, herhangi bir efor sarf etmeksizin günde ortalama 600 kez tekrarlanır

Detaylı

Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları

Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları Doç.Dr. Mine Güllüoğlu İÜ İTF Patoloji AD Mart 2015 SAFRA KESESİ ANOMALİLERİ Anomaliler Safra taşları Şekil anomalileri

Detaylı

Genellikle 50 yaş üstünde görülür ancak seyrekte olsa gençler de de görülme olasılığı vardır.

Genellikle 50 yaş üstünde görülür ancak seyrekte olsa gençler de de görülme olasılığı vardır. Erkek üreme sisteminin önemli bir üyesi olan prostatta görülen malign (kötü huylu)değişikliklerdir.erkeklerde en sık görülen kanser tiplerindendir. Amerika'da her 5 erkekten birinde görüldüğü tespit edilmiştir.yine

Detaylı

Solunum Sistemine Ait Tıbbi Terimler. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

Solunum Sistemine Ait Tıbbi Terimler. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Solunum Sistemine Ait Tıbbi Terimler Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Solunum sistemi kan ile atmosfer havası arasında gaz değişimini oluşturabilecek şekilde özelleşmiş bir sistemdir. Solunum sistemindeki

Detaylı

Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI

Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma 10.00-10.45 Cerrahiye giriş Y. TATKAN Cerrahi anamnez ve terminoloji Ş. TAVLI Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI

Detaylı

Akciğer Karsinomlarının Histopatolojisi

Akciğer Karsinomlarının Histopatolojisi Akciğer Karsinomlarının Histopatolojisi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Akciğer karsinomlarının gelişiminde preinvaziv epitelyal lezyonlar; Akciğer karsinomlarının gelişiminde

Detaylı

GASTRİK KARSİNOM. Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK

GASTRİK KARSİNOM. Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK GASTRİK KARSİNOM Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK GASTRİK KARSİNOM Dünya üzerinde kanserden ölümler içinde en sık rastlananlardan Özellikle endüstrileşmiş ülkelerde sık Metastatik potansiyellerine göre benign veya

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM-V DERS PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM-V DERS PROGRAMI DÖNEM-V DERS PROGRAMI TEORİK DERSLER: 1- Toraksın cerrahi anatomisi (Yrd.Doç.Dr.Rasih YAZKAN) 2- Göğüs cerrahisinde invaziv tanı yöntemleri (Yrd.Doç.Dr.Rasih YAZKAN) 3- VATS (Video yardımlı torakoskopik

Detaylı

Öksürük. Pınar Çelik

Öksürük. Pınar Çelik Öksürük Pınar Çelik Öksürük Öksürük, akciğerleri aspirasyondan koruyan, sekresyonların atılmasını sağlayan, istemli veya istemsiz refleks yolla oluşan, ani patlayıcı ekspirasyon manevrasıdır. Öksürük refleksinin

Detaylı

Reflü Hastaları Ne Yapmalı?

Reflü Hastaları Ne Yapmalı? On5yirmi5.com Reflü Hastaları Ne Yapmalı? Reflü hastalarının, yaşam kalitelerini yükseltmek ve daha az sorun yaşamaları için yapabilecekleri basit çözümler var. Yayın Tarihi : 11 Ekim 2011 Salı (oluşturma

Detaylı

AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ. Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM

AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ. Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM Tanım Az diferansiye tiroid karsinomları, iyi diferansiye ve anaplastik

Detaylı

TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ DERNEĞİ ANALKANS

TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ DERNEĞİ ANALKANS TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ Sİ DERNEĞİ ANALKANS ER TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHĠSĠ DERNEĞĠ ANAL KANSER NEDİR? Vücudumuzdaki normal hücrelerin çoğalması sırasındaki kontrol mekanizmalarının değişmesi (genetik

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

Dr. Aydın Şanlı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi A.D izmir

Dr. Aydın Şanlı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi A.D izmir Dr. Aydın Şanlı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi A.D izmir Akciğer tümörleri içinde nöroendokrin tümörler histokimyasal ve immünolojik paternleri benzer özellikte olup, klinik davranışları

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik:

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik: Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Karsinoid Tümörler Giriş Ender görülen akciğer tümörleridirler Rezeksiyon uygulanan akciğer tümörlerinin %0,4- %3 ünü oluştururlar Benign-malign

Detaylı

hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi

hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi İçindekiler Bel fıtığı nedir? 4 Bel fıtığı teşhisi nasıl yapılır? 6 Bel fıtığı tedavisi nasıl yapılır? 7 Barricaid için bir aday

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Dr. Nazan ÇALBAYRAM ÇÖLYAK HASTALIĞI Çölyak hastalığı bir malabsorbsiyon sendromudur. Hastalık; gluten içeren unlu gıdalara karşı genetik bazda immünojik bir intolerans

Detaylı

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Akut Mezenter İskemi Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Anatomi Etyoloji/Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Giriş Tüm akut mezenter iskemi

Detaylı

GİS KANAMALARI. Prof.Dr.Tayfun KARAHASANOĞLU

GİS KANAMALARI. Prof.Dr.Tayfun KARAHASANOĞLU GİS KANAMALARI Prof.Dr.Tayfun KARAHASANOĞLU Ekim 2006 ÜST GİS KANAMASI GİS kanamalarının % 80 i Treitz ligamanının proksimali ETYOLOJİ Peptik ülser hastalığı Varisler Mallory-Weiss Eroziv gastrit Tümörler

Detaylı

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a TARİH 06.02.2017 07.02.2017 08.02.2017 09.02.2017 10.02.2017 09: 15 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.Aysen AKALIN GÖRH Pre-Operatif Hastaların Genel

Detaylı

PULMONES (AKCİĞERLER) DOÇ.DR.M.CUDİ TUNCER D.Ü.TIP FAKÜLTESİ ABD

PULMONES (AKCİĞERLER) DOÇ.DR.M.CUDİ TUNCER D.Ü.TIP FAKÜLTESİ ABD PULMONES (AKCİĞERLER) DOÇ.DR.M.CUDİ TUNCER D.Ü.TIP FAKÜLTESİ ABD İntrapulmoner hava yolları (Segmenta bronchopulmonalia) Bronchus principalis (primer) Bronchus lobaris (sekundar) Bronchus segmentalis (tersiyer)

Detaylı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Genel olarak; Tümör hacmi arttıkça Evre ilerledikçe Kombine

Detaylı

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Femoral Komplikasyonlar External kanama ve hematom (%2-15) Psödoanevrizma (%1-5) Retroperitoneal hematom (

Detaylı

SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Pre-Operatif Hastaların Genel Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr.

SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Pre-Operatif Hastaların Genel Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. 1. H A F T A TARİH 06.02.2017 07.02.2017 08.02.2017 09.02.2017 10.02.2017 09: 15 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.M.Nur KEBAPÇI GÖRH Pre-Operatif

Detaylı

TİROİD (GUATR) CERRAHİSİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR FR-HYE-04-301-08

TİROİD (GUATR) CERRAHİSİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR FR-HYE-04-301-08 TİROİD (GUATR) CERRAHİSİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR FR-HYE-04-301-08 Tiroid bezi boyun ön tarafında yerleşmiş olup, nefes, yemek borusu ve ana damarlarla yakın komşuluk gösterir. Kelebek şeklinde olup

Detaylı

Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği

Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği Tiroid kanserleri bütün kanserler içinde yaklaşık % 1 oranında görülmekte olup, özellikle kadınlarda

Detaylı

Oral Prekanserözlerde Tanı Bakımından Dişhekiminin Rolü

Oral Prekanserözlerde Tanı Bakımından Dişhekiminin Rolü Oral Prekanserözlerde Tanı Bakımından Dişhekiminin Rolü Prof. Dr. Semih Özbayrak Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalı Bşk. 1 Ağız-perioral ve orofarengeal

Detaylı

TRAKEANIN CERRAHİ HASTALIKLARI

TRAKEANIN CERRAHİ HASTALIKLARI TRAKEANIN CERRAHİ HASTALIKLARI Trakea larinks ile karina arasında Ventilasyon için gerekli olan solunum organıdır. Krikoid kıkırdağın altında C6 vertebra seviyesinden başlar ve T4-T5 vertebra seviyesinde

Detaylı

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 Vertebral Kolon 33 omur 23 intervertebral disk 31 çift periferik sinir VERTEBRA KIRIKLARI 3 OMURGANIN EĞRİLİKLERİ Servikal bölgede

Detaylı

17 Nisan Haziran SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a

17 Nisan Haziran SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a TARİH 17.04.2017 18.04.2017 19.04.2017 20.04.2017 21.04.2017 09: 15 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.F.Belgin EFE Akut Pankreatit Pre-Operatif Hastaların

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

AKCĠĞER GRAFĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ UZM.DR.UMUT PAYZA KATİP ÇELEBİ ÜNV. ATATÜRK EAH ACİL TIP ANABİLİM DALI

AKCĠĞER GRAFĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ UZM.DR.UMUT PAYZA KATİP ÇELEBİ ÜNV. ATATÜRK EAH ACİL TIP ANABİLİM DALI AKCĠĞER GRAFĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ UZM.DR.UMUT PAYZA KATİP ÇELEBİ ÜNV. ATATÜRK EAH ACİL TIP ANABİLİM DALI ÖĞRENME HEDEFLERI PA AC grafisi çekim tekniği Teknik değerlendirme Radyolojik anatomi Radyolojik

Detaylı

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak İNME Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları TND ye aittir. Kaynak

Detaylı

Orta Kulak İltihabı (Otitis Media)

Orta Kulak İltihabı (Otitis Media) Orta Kulak İltihabı (Otitis Media) Orta Kulak Neresidir : Kulak; Dış, Orta ve İç kulak olmak üzere 3 kısma ayrılarak incelenir.dış kulak yolunun sonunda kulak zarı bulunur. Kulak zarı dış ve orta kulağı

Detaylı

Safra Yolu Tümörü Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu

Safra Yolu Tümörü Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu Tarih :././20 Hastanın adı ve soyadı: Protokol numarası: Safra Yolu Tümörü Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu Bana yapılan muayene ve tetkikler sonucunda doktorlarım tarafından safra yollarımda tümör

Detaylı

Mediasten Tümörleri Akif Turna İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Mediasten Tümörleri Akif Turna İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Mediasten Tümörleri Akif Turna İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Mediasten anatomisi: Üstte torasik inlet, altta diafragma, önde sternokostal duvar, arkada vertebralar ve kot

Detaylı

GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU)

GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU) Op.Dr. Tuncer GÜNEY Göz Hastalıkları Uzmanı GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU) HASTALIĞINI BİLİYOR MUSUNUZ? Glokom=Göz Tansiyonu Hastalığı : Yüksek göz içi basıncı ile giden,görme hücrelerinin ölümüne

Detaylı

Orta Mediasten. Dr. Salih TOPÇU Göğüs Cerrahisi Uzmanı

Orta Mediasten. Dr. Salih TOPÇU Göğüs Cerrahisi Uzmanı Orta Mediasten Dr. Salih TOPÇU Göğüs Cerrahisi Uzmanı Mediastinum Mediasten iki plevra yaprağı arasındaki boşluk olarak tanımlanır. Üst kenar: Alt kenar: Ön kenar: Arka kenar: Torasik inlet Diafragma Sternum

Detaylı

Beyin Omurilik ve Sinir Tümörlerinin Cerrahisi. (Nöro-Onkolojik Cerrahi)

Beyin Omurilik ve Sinir Tümörlerinin Cerrahisi. (Nöro-Onkolojik Cerrahi) Beyin Omurilik ve Sinir Tümörlerinin Cerrahisi (Nöro-Onkolojik Cerrahi) BR.HLİ.018 Sinir sisteminin (Beyin, omurilik ve sinirlerin) tümörleri, sinir dokusunda bulunan çeşitli hücrelerden kaynaklanan ya

Detaylı

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz Olgu Sunumu Olgu: 60y, E 2 ayda 5 kilo zayıflama ve karın ağrısı şikayeti ile başvurmuş. (Kasım 2009) Ailede kanser öyküsü yok. BATIN USG: *Karaciğerde en büyüğü VIII. segmentte 61.2x53.1 mm boyutunda

Detaylı

ULUSAL KONGRESİ. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği. 15-18 Ekim 2015. Liberty Hotels Lykia - Ölüdeniz / Fethiye - Muğla AMAÇ

ULUSAL KONGRESİ. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği. 15-18 Ekim 2015. Liberty Hotels Lykia - Ölüdeniz / Fethiye - Muğla AMAÇ KÖPEK MEME TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ SEÇENEKLERİ AMAÇ Yaşam kalitesini ve süresini uzatmak Nüks veya yeni tümör oluşumlarını engellemek Yrd.Doç.Dr. Nilgün GÜLTİKEN Metastaz oluşumunu engellemek Tümör dokusunda

Detaylı

Küçük Hücrelidışı Akciğer Kanseri- Yeni Evreleme

Küçük Hücrelidışı Akciğer Kanseri- Yeni Evreleme Küçük Hücrelidışı Akciğer Kanseri- Yeni Evreleme Dr.Alper Çelikten Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Göğüs Cerrahisi Kliniği Akciğer ve Plevral Tümörlerin

Detaylı

Gastroenteroloji. Fonksiyonel karın ağrısı özellikleri. Organik nedenler ekarte edilmiştir. Genelde 4-18 yaş arası. Normal fizik muayene

Gastroenteroloji. Fonksiyonel karın ağrısı özellikleri. Organik nedenler ekarte edilmiştir. Genelde 4-18 yaş arası. Normal fizik muayene Fonksiyonel karın ağrısı özellikleri Organik nedenler ekarte edilmiştir Gastroenteroloji Genelde 4-18 yaş arası Normal fizik muayene Gaitada gizli kan negatif Uyarıcı belirti ve bulgular yok 1 2 Kronik

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI Prof. Dr. Aydan Kansu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı 7 y, ~ 1 yıldır karın ağrısı Göbek çevresinde Haftada

Detaylı

Tıkanma Sarılığı. Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu

Tıkanma Sarılığı. Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu Tıkanma Sarılığı Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu Normal serum bilirubin düzeyi 0.5-1.3 mg/dl olup, 2.5 mg/dl'yi geçerse bilirubinin dokuları boyamasıyla klinik olarak sarılık ortaya çıkar. Sarılığa yol

Detaylı

Tiroid nedir? BR.HLİ.058

Tiroid nedir? BR.HLİ.058 BR.HLİ.058 bezi boynun ön bölümünde adem elması adı verilen kıkırdağın hemen altında bulunan kelebek şeklinde bir organdır. Yaklaşık 20 gram ağırlığındadır. Vücudumuz için hayati önemi olan hormonlar salgılar.

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı