Runik Har i Türk Yaz tlar nda Av

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Runik Har i Türk Yaz tlar nda Av"

Transkript

1 Dil Ara t rmalar Dergisi Cilt: 1 Say : 1 Güz 2007, ss. Runik Har i Türk Yaz tlar nda Av Dr. Hatice irin User 1 Avc l k, eski Türklerde g da kayna, giyim kayna ve askerî e itim amaçl bir tür spor olarak etkin konumdad r. Bu üç boyutlu var olu a ra men, avc l k, bozk rlarda hiçbir zaman temel hayat biçimi olmam ; fakat önemli bir u ra alan olarak yerini korumu tur. (Gronbech 1959: 51). Avc l n totemizm ça lar na uzanan bir ba ka boyutu s r 2, eski Türk kültür hayat nda yo ve ölenle birlikte ele al nmaktad r. Eski Türk topluluklar nda hanlar n halk ile beraber yapt klar bir tür av olan s r, Ka garl Mahmut Han n adamlar ormanlara ve k rlara da l rlar, yaban hayvanlar n önlerine katarak han n oldu u yere do ru sürerler; o yorulmaks z n bulundu u yerden önüne ç kan hayvanlar vurur biçiminde tan mlamaktad r (DLT I: 364). Böyle bir av törenini, Irk Bitig den belgeleyebiliyoruz: Kanl k süsi abka ünmi. Sag r içre elik keyik kirmi. Eligin tutmi. Kara kamag süsi ögirer tir. Ança bili ler: Edgü ol Han n ordusu ava ç km. Avlak içine bir erkek karaca girmi. (Onu) elleri ile tutmu lar. (Han n) bütün s radan askerleri seviniyorlar, der. Öylece biliniz: (Bu fal) iyidir. (Tekin 2004c: 25, 34). Tarihçi Cuveyni, s r törenlerinde av hayvan n n kaçmas na izin verenin en a r biçimde (ölümle) cezaland r ld n yazmaktad r (Roux 1998: 174). Daha eski ça larda, Köktürklerin atas say lan Çu kavminde genç alplar, ilkbahar n son ay nda ate y ld z görününce batakl klardaki çal lar ate e verip sürek av na ç karlard. Her alp, vurdu u hayvan n resmini bayra na nak ederdi ve bu bayrak onun özü (ruhu) say l rd. (Esin 2001: 121). nan a göre, özü olan hayvan n etini yemek, özü o hayvana ba l olan kimseye güç katard. O uz boylar n n tözlerinin 3 ço unlukla avc ku lar olu u, s r törenlerinin eski Türk inan kurumlar yla ili kisini belirginle tirmektedir (Köprülü 1989: 80). 1. Eski Türk Ça Kaya Yaz tlar nda Av: Runik har i eski Türk yaz tlar n n bulundu u Mo olistan, Yenisey, Tuva ve Altay bölgelerinde, kayalara resmedilmi 1 Yard. Doç. Dr. Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat Bölümü, Eski Türk Dili Anabilim Dal, Bornova- zmir. 2 Kelime, Clauson taraf ndan sag r olarak kaydedilip anlam a game battue=vah i oyun olarak verilir (1972: 814). 3 Eski ça Türk toplumunda baz hayvan ve y rt c ku lar n töz say lmalar yla ilgili olarak bkz. Zelenin 1936; Esin 1972; Eröz 1973; nan 1987; Ögel 1993; Çoruhlu

2 Dr. Hatice irin User av konulu çizimlere s kça rastlanmaktad r (K zlasov 1994: 282). Altay kültür çevresi bulgular ndan Kud rge Kurgan nda bulunan Köktürk ça na ait bir eyer kay nda kaplan, geyik ve ay av tasvir edilmektedir. Yenisey- K rg z kültür çevresinin sosyal hayat n gösteren eserlerden biri de av sahnesi tasvir eden bir tablodur. Bu resimler, a açtan iki eyer kay üzerine boya ile yap lm t r (Ögel 1991: 141, 217). Köktürk har eriyle beñgü kaya ibaresinin kaz ld Kara Yüs (E-39) kaya yaz t ndaki büyük av sahnesi oldukça karakteristiktir. Burada çift hörgüçlü develer, da keçileri, büyük geyikler, kaplan, tilki ve aya a kalk p ellerinde sopa tutan ay lar bulunmaktad r (Orkun 1994: 195; Roux 1972: R. 2-3). Uyuk Turan (E-3), Kaya Ucu (E-24) ve Altay bölgesi Kalbak Ta (E-47) mezar yaz tlar nda tasvir edilen çatal boynuzlu geyikler de an lmaya de er bulgular aras ndad r (Vasilyev 1983: 83, 84, 100; Vasilyev 1995: 96). Baykal gölünün bat s nda yerle en Kur kanlara ait buluntularda geyik avlar, yabani ördekler, bal klar ve bal k avlamaya mahsus a resimleri yer almaktad r (Ögel 1991: 205). Yenisey rma k y lar nda bulunup VI-VIII. yüzy la tarihlendirilen gümü bir kadeh üstündeki av sahnesi, Türk göçebe sanat n n destans bir üslubu olarak de erlendirilir (Gryaznov 1961: R. 6). Hiç üphesiz, bu çizimler, yaln zca av sahneleri de il, dinsel içerikler de ta maktayd (Ögel 1991: 218). Kayalar üzerindeki av sahneleri, genellikle avda ba ar kazanmay sa layan bir av büyüsü amac yla yap l rd (Çoruhlu 2001: 103). Eski ça da Türklerin ayin haz rl için ava ç k p burada yaban at ve keyik vurduklar Çin kaynaklar nda kay tl d r. Ayin sonunda tap g (kurban) etlerinin tanr ya sunulmayan k s mlar n, hükümdar ailesi ve beyler keyik ça r s ad verilen bir ölende toplanarak payla maktayd lar (Esin 2001: 99) Çin Y ll klar nda Eski Ça Türklerinin Avc l : Eski Türklerde avc l n totemizm ça lar na uzanan yans malar petrogli erde görülürken; ya amsal yönü s kl kla Çin y ll klar na yans m t r. Çin y ll klar nda Hsiung-nularla ilgili olarak Çocuklar küçükken gelincik ve fareleri öldürürlerdi. Biraz daha büyüdüklerinde tilki ve tav anlar avlarlard. kayd bulunur (Roux 1998: 175). Tonyukuk ve Bilge Ka an aras nda geçen bir konu ma da Çinlilere direnmemizin sebebi, su ve otlak pe inde gidip avc l k yapmam zd r. biçiminde kay tlan r (Mau-Tsai 1958: ). Çin kaynaklar, I. Köktürk ka anlar ndan I bara n n, Çin imparatorundan Hong- o ile Toy- o bölgeleri aras nda avlanma izni istedi ini; imparatorun izin verip arap ve yiyecek gönderdi ini bildirmektedir. Divitçio lu, bu konuda Avlanma talebi herhalde amatör bir avc dan gelmiyordu. I bara Ka an, boyu için bir avlak tahsis edilmesini rica etmi ti. yorumunu yaparken isabetli bir yorumda bulunur (2005: 195). Çin kaynaklar ndan elde edilen bilgilere göre, Do u Köktürk ka anlar ndan Hie-li, Çinlilerce tutsak tutuldu u bir konakta üzüntüsünden hastalanm ; Çin imparatoru, Hie-li Ka an n bu durumunu haber al nca avla avunaca n san p ona geyikleri bol olan Kuo-Çou bölgesinin valili ini teklif etmi ; ancak ka an bunu 50

3 Runik Harfli Türk Yaz tlar nda Av reddetmi tir (Mau-Tsai 1958: ). Yine Çin kaynaklar na göre K rg zlar, akrobatlar ve e itilmi hayvanlarla sirk benzeri topluluklar kurmu ve buralarda av sahneleri sergilemi lerdir (Roux 2006: 205) Di er Baz Kaynaklara Göre Eski Ça Türklerinde Avc l k: Çinli Budist seyyah Xiuan-Tsang (Xuan Zang), av partilerinden 4 birinden söz ederken Tokmak n yan nda gördü ü ka an ve maiyetini öyle anlat r: Brokar pelerin giymi, saçlar örgülü yakla k iki yüz subayla çevrilidir. Ordunun geri kalan uzun m zraklar, bayraklar ve yaylar ta yan, ince dokunmu kaliteli yünlü kuma lar ve kürkler giymi atl süvarilerden olu maktad r. Say lar o kadar fazlad r ki, hükümdar n maiyeti göz alabildi ine uzanmaktad r. (Roux 2006: 136). Av ve avc l n, yaln z eski Do u Türk devletlerinde de il, bat da kurulan Türk ülkelerinde de bir kurum olarak geli ti ini, Hazarlarda Avc Tarkan unvanl bir tiginin varl ndan anlamak mümkündür (Golden 1980: 154). Hazar Devleti kentlerinden Sarkel de halk n tar m ve hayvan besicili inden ba ka avc l kla u ra t n, özellikle de Don rma nda bal k avlad klar n ve buran n bir bal kç l k merkezi hâline geldi ini bilmekteyiz (Ögel 1991: 226). *** 2. Eski Türk Ça Yaz tlar nda Av: Mo olistan bölgesinde bulunan üç temel eski Türk yaz t nda (Bilge Ka an, Kül Tigin, Tonyukuk), av sözünün eski biçimleri olan ab ve añ kay tlanmaz. Buna kar l k, avc l k kavram n ilgilendiren baz av hayvanlar n n adlar n n yer ald cümlelerle kar la r z. 2.1 G da Kayna : Tonyukuk Yaz t güney yüzü 1. sat rda k(e)y(i)k yiyü t(a) b( ) g(a)n y(i)yü ol(u)rur (e)rt(i)m(i)z Yabani av hayvan yiyerek tav an yiyerek oturuyorduk cümlesi, ltiri Ka an döneminde eski Türklerin hayat tarz na i aret ederken, o dönemde bodun ve ordunun yerle ti i Çogay da lar n n kuzeyi ile Karakum un, ilin tamam n beslemeye yetecek kadar av hayvan bar nd ran bereketli bir bölge oldu unu da anlar z. Ehli olmayan av hayvan keyik 5, Yenisey mezar yaz tlar ndan 1. Alt nköl de (E-28) öyle belgelenir: (a)ltun soña y k(e)y(i)ki.. The wild animal of the Altay and Songa mountains= Altay ve Songa da lar n n vah i hayvan (Tekin 2004a: 538; Kormu in 1997: 81/9). Bu mezar yaz t nda ölen ki i, dünyada b rakt klar için a t yakarken, Altay ve Songa da lar nda avland keyikler için de hay anmaktad r. Tuva bölgesi yaz tlar ndan 2. K z l Ç raa (E-44), 40 ya ndayken ölen Külüg Togan adl bir beyin mezar ta d r. Yaz t n 2. sat r nda keyik öyle belgelenir: t(e) zik key(i)kde (a)lp b(e)n sredi mça çihsya gazeley ya silaç=h zla ko an keyik(ler) i (avlamakta?) alp m (Batmanov-Kunaa 1963: 56). Kâ da yaz lm Runik har i metinlerden Irk Bitig de keyik, türleriyle birlikte 4 Burada an lan av partisi nin s r töreni oldu una ku ku yoktur. 5 Keyik, her ne kadar Sibirya kaml nda töz olarak alg lansa ve tözlerin dokunulmazl olsa da, bu türden hayvanlar n avlanmas ve yenmesinin sebebini Strahlenberg, yerli halktan ö rendi i biçimiyle öyle aç klar: Yakutlara göre, yarat klardan (creatur) biri kutsal say l r ve her kabile ile soy bu hayvandan türediklerine inan r. Bunlar, boylar n kutsal sayd klar ku u, kaz, karga vb hayvanlard r. Bunun için de bu hayvanlar hiçbir suretle yenmezdi. Fakat bu hayvan n boyundan gelmeyenler için bir mesele yoktu. Ba kalar pekala di er boyun kutsal hayvan n yiyebilirlerdi (Ögel 1993: 33). 51

4 Dr. Hatice irin User birkaç yerde an lmaktad r 6. Bunlar aras nda g da kayna olarak sag r içre elik kiyik kirmi avlak içine bir erkek karaca girmi (Tekin 2004c: 63) cümlesi de erlendirilebilir. Eski Türk dilinde dört ayakl vah i av hayvan anlam yla genel bir içeri e sahip keyik ~ kiyik, Türkçenin bu döneminde av ; -çi ekiyle geni lemi biçimi keyikçi ise avc anlam nda kullan lm t r. Bu durum, Runik har i metinlere yans masa da, Uygur yazmalar nda tan klanabilir. Uygur dönemi eserlerinde kay tlanan abç keyikçi çift sözünden (hendiadioin) keyikçinin, keyik avc s özel anlam yla birlikte, genel olarak avc anlam yla da kullan ld n anlamak mümkündür. KP de geçen ku ç keyikçi bal kç avç torç tuzakç bulup ibaresi ise, eski Türk dilinde avc l n hava, kara ve su hayvanlar na göre s n anm oldu unu göstermektedir (Hamilton 1998: 1/7) Giyim ve Para Kayna : Eski Türk kültüründe, avc l k yaln zca g da kayna olarak görülmemi tir. Kürkleri için avlanan hayvanlar oldu unu yaz l belgeler arac l yla görmekteyiz. Bilge Ka an Yaz t n n kuzey yüzü 11. ve 12. sat rlar nda bu türden hayvanlar u cümlede belgelenir: s(a)r( )g (a)ltu]n n ür(ü) ñ küm(ü) in k rg(a)kl( )g kut(a)y n kinl(i)g e g[(i)tis]in özl(i)k (a)t n (a)dg( )r n k(a)ra k[i in] kök t(e)y(e)niñ türk(ü)me bod(u)n(u)ma k(a)zg(a)nu birt(i)m Sar alt nlar n, beyaz gümü lerini, kenarl ipek kuma lar n, kokulu ipeklilerini, has atlar n, ayg rlar n, kara samurlar n gök renkli sincaplar n Türküme halk ma kazan verdim. Burada alt n, gümü, ipek, at, ayg r gibi Türk halk için ekonomik de er arz eden e ya ve hayvanlar s ralan rken, kürkünden yararlan lan samur ve sincap da say lmaktad r. Bu iki av hayvan n kürkleri, Bilge Ka an Yaz t güney yüzü 12. sat rda, ltiri Ka an n yo törenine kat lan devlet temsilcilerinin getirdi i alt n, gümü, at gibi de erli e yalar aras nda da s ralanmaktad r: (e)dgü özl(i)k (a)t n k(a)ra ki in kök t(e)y(e)niñ s(a)ns( )z k(e)lür(ü)p kop kot(t) Has atlar n, kara samurlar n gök renkli sincaplar n çok say da getirip hep b rakt.. Bu ba lamda ipek ve kürkün, giyim d nda, eski Türk ça kültüründe bir tür para birimi olarak kullan ld n vurgulamal y z Totem Ça lar na Dayanan Bir Ritüel Olarak Av: Türkler, eski ça larda sava antrenman yapmak ve tehlikeli, zararl hayvanlardan kurtulmak için de avlanmay tercih etmi lerdir. Bu türden avlanmalarda eski ça insan n n baz hayvan cinsleriyle kurdu u korku ili kisi önemlidir. Korkunun sonucu olarak bu hayvanlar ongunla t r labilir. Korku duygusuyla ongunla t r lan hayvanlar n, bunlar töz olarak benimsemeyen ba ka boy, aymag, urug ve ok üyelerince av nesnesi yap labildi ini bilmekteyiz (Barutcu-Özönder 1999: 85). Bu cins hayvanlar pars, ay, kurt, as, irbi (ak pars) 7 vb.dir. 6 Irk Bitig de geçen elik kiyik, s gun kiyik ve yargun kiyik s fat tamlamalar kurulu olarak Türk bodun, togan ku, kugu ku vb. ile ayn yap da olup keyikin elik, s gun ve yargun gibi türlerine i aret etmektedir. Bunu Irk Bitig 15. sat rda geçen u cümle tan klayabilir: ku ogl uça azt, kiyik ogl yügürü azt, ki i ogl yor yu azt ku yavrusu uçup yolunu kaybetti, geyik yavrusu ko up yolunu kaybetti, insan o lu yürüyüp yolunu kaybetti (Tekin 2004c: 19, 28.). Burada ku, keyik ve ki i, genel canl türlerinin adlar d r. 7 Tonga (kaplan), pars, irbi gibi ongunlar, Çu döneminden itibaren alpl k simgesi olmu lard r (Esin 2001: 140). 52

5 Runik Harfli Türk Yaz tlar nda Av Altm yedi ya ndayken ölen Tör Apa çreki unvanl bir beyin mezar ta olan Begre Yaz t (E-11) 4. sat rda, Tör Apa çreki nin hayattayken avlad hayvanlar, hatta avlayamad klar dile getirilmi tir: yeti böri ölürtim-e bars g kökmekig ölürmedim yedi kurt öldürdüm, pars ve geyi i (?) ise öldürmedim. (Kormu in 1997: 273). Burada, yaz t bitigçisi, Tör Apa n n a z ndan ömrünün bars ve kökmeki öldürmeye vefa etmedi inden yak nmaktad r. Söz konusu hayvanlar n öldürülmeyi i, bunlar n töz hayvan olmalar na da dayand r lmaktad r 8. Bu görü e göre, Tör Apa çreki nin tözü böri olmad için, bu hayvan rahatl kla avlayabilmi tir. VI. Uybat Yaz t (E-98), Ötüken Uygur Ka anl nda Yaglakar sülalesinin K rg zlarca tahttan uzakla t r ld ve Ötüken de K rg z boyu egemenli inin ba lad dönemde (840) az gl g toñuz teg tirig azg n domuz gibi diri (ya am dolu) oldu u söylenen bir K rg z beyinin mezar ta d r. Bu yaz t n 6. sat r nda [yegirmi eki er] ölürtim kök böri kara as bugu ölürtim yirmi iki asker öldürdüm, gök (renkli) kurt, kara as (kak m), ren geyi i (?) öldürdüm (Kormu in 1997: 122) cümlesi kay tl d r. Bu ifade, bir yandan K rg z beyinin ya arken gösterdi i kahramanl klar yans t rken di er yandan kök böri, kara as, ve bugunun onun mensubu oldu u toplulu un tözü olmad n gösterir. Az as, kak m ve ärbä irbi, ak lekeli pars adlar, VIII. Tepsey Yaz t nda da geçer. Bu ongunlar n adlar n n kaydedildi i cümle, yaz t sahibini ve bu av hayvanlar n bar nd ran Tepsey den ba lamas dile ine dayal bir dua olabilece i gibi, Tepsey da iyesinden as ve irbi e kar emniyetlerini sa lama maksad na yönelik bir anma da olabilir (Barutcu-Özönder 1998: 173). VIII. yüzy l n ilk çeyre ine tarihlendirilen Mo olistan bölgesi yaz tlar ndan he Hü otu (Küli Çor) Yaz t 18. sat rda [kü]li çor yeti ya ña yägir 9 ölürti tokuz ya ña az gl g toñuz ölürti Küli Çor yedi ya nda ceylan öldürdü, dokuz ya nda azg n domuz öldürdü. (Tekin 2000: 225) cümlesi, eski Türk gelene i çerçevesinde Küli Çor un erlik at n kazanabilmesi için avlayarak üstesinden geldi i hayvanlar anmaktad r. Buradan, Küli Çor un yägir ve toñuzu töz hayvan olarak benimsemedi ini de anlamaktay z. Irk Bitig 60. sat rda kay tl cümlede, s gun keyik, kendisini yükseklerde Teñri nin i itti ini, alçaklarda ise ki inin idrak etti ini dile getirmektedir. Bu keyik türü av nesneli inden ar nm kut sahibi varl k tan mlamas na uyar. Tokuz arl s gun kiyik men. Bed[ük] tiz üze ünüpen mö reyür men. Üze te ri e idti, asra ki i bilti. Antag küçlüg men tir. Ança bili ler: Edgü ol. Dokuz çatall boynuzu olan erkek geyi im. Yüksek dizlerimin üstüne ç karak bö ürürüm. (Beni) yukar da tanr i timi tir, a a da insano lu bilmi tir. Onca güçlüyüm, der. Öylece biliniz: (Bu fal) iyidir. (Tekin 2004c). Ayn eserin 62. sat r nda yargun keyik, kendisine ait bir mekân olarak 8 Kr. Barutcu-Özönder 1999: 85; Kormu in 1997: 32 9 Rgy (y2g2r2) yaz ml bu sözün çevrimyaz s ve anlamland r lmas, literatürde birbirini tutmamaktad r. Orkun 1936: ygr rti; Malov 1959: jgr (?) rti; Tekin 1968: yeg är [ ]rti; Aydarov 1971: yegirmi erti; Hayashi sawa 1999: yegär (?) ölürti; Tekin 2000: yägir ölürti; Árpád 2004: yägär ölürti. 53

6 Dr. Hatice irin User tan mlad da daki yaylas na ç kmakta, orada yaz geçirmekte, bu suretle ebedilik ve mutluluk (me ilig) duygular n ya amaktad r. Onun ya am da s gun keyik gibi, kutlu bir konuma evrilmi tir: Yargun kiyik men. Yaylag tag ma ag pan yaylayur turur men. Me ilig men tir. Ança bili ler: Edgü ol. Yargun denilen hayvan m. Yazl k da ma ç karak yaz geçiriyorum. Mutluyum, der. Öylece biliniz: (Bu fal) iyidir. (Tekin 2004c). *** 3. Eski Türk Ça Belgelerinde ab / añ ~ eñ: Runik har i eski Türk yaz tlar nda av sözü, ab 10 ve añ ~ eñ biçimlerinde kaydedilmi tir 11. Son sesteki patlamal ünsüzün arka damak ünsüzü ile nöbetle mesi (b~ñ ~g) durumuna, dönemi henüz kesin olarak belirlenmemi O uz Ka an Destan nda rastlamaktay z: dil mürennüng sug k p k s l, sip singir deg bold. til Müren in suyu zencefre gibi ba tan ba a k pk rm z oldu. (Bang-Rahmeti 1987: 625). Bang-Arat, bu ses denkli ine, eder eyer ~ eger, tebe deve ~ töge, tüge, hatta Farsça mive meyve ~ möge örneklerini vermektedir (1987: 1. dipnot). Eski Türk dili döneminde muhtemel bir a z farkl l n yans tan bu ses denkli inden, b taraf nda olan örneklere, Mo olistan ve Yenisey bölgesi yaz tlar nda rastlamaktay z. Yenisey mezar ta lar ndan Kemçik Ç rgak (E-41), altm sekiz ya ndayken ölen Yula adl bir beye aittir. 4. sat rdaki (a)bka b(i)n(ä) r (a)lt y(ü)z (a)t( )m (a)k (a)t ava giderken bindi im alt yüz at m, k r at(lar m) (Tekin 2004b: 579; Orkun 1994: 79) ibaresinde ad na mezar ta dikilen ki i, hayattayken kendisi için asli de er arz eden unsurlar sayarken, avlanma s ras nda bindi i atlar n da dile getirmektedir. Burada ab sözü bin- iline yakla ma hali ekiyle ba lanarak, abka unsurunu cümlenin zarf yapar. Türkiye Türkçesine av için bindi im alt yüz at m biçiminde aktar lmas mümkündür. Ayn yaz t n 7. sat r nda, abda keyik att m avda geyik vurdum ibaresi, eski Türk toplumunda av hayvan n n mezar ta nda söz konusu edilebilecek kadar ya amsal de er ta d n n ilgi çekici bir göstergesidir. Bunun nedeni, hiç üphesiz, Dede Korkut Kitab nda daha aç k gördü ümüz alp olabilmenin ve er at 12 kazanabilmenin, güçlü ve ula lmas zor bir av hayvan vurabilme ko uluna ba land eski Türk gelene idir. Yenisey yaz tlar ndan III. Uybat (=E-32), XVI. sat rda abç sözü kay tl olmakla birlikte (Vasilyev 1983: 26), sonraki kelimeler okunamaz durumda oldu undan, -çi ekli bu tek örne in, içinde yer ald cümle belirlenemez. Av sözünün eski Türk dilindeki ab biçimine ve isimden il yap m eki la ile geni lemi gövdesine, he Hü otu (Köl ç Çor) Yaz t 9. sat rda rastlamaktay z: 10 Runik har i metinlerde v har, Thomsen, Radloff, Kononov, Vasilyev, K zlasov, Kormu in, Klya torniy, Tekin, Sertkaya, Barutcu-Özönder, Aly lmaz gibi Bat l, Sovyet ve Türk uzmanlarca b sesiyle transkribe edilmesine kar l k; Clauson, Zieme ve M. Erdal bunun v sesinin kar l oldu u dü üncesindedir (Clauson 1962: 77; Erdal 2004: 63). 11 Eski Türkçede rastlanan añ ~ eñ biçimi, Altayistler taraf ndan Mo olca ang hayvan; yaban hayvan av ; av ile birle tirilmektedir (Poppe 1960: 72; Räsänen 1969: 20b). Modern Türk lehçelerinde arka damak genizlisi, Kzk., Krg., Nog., Kklp., Tat. a zlar, B k., Alt., Hak., Tuv. ve Karay.da korunmaktad r. Krg., Karay, Nog. Kklp. añ av hayvan ; vah i hayvan ; Kzk., Tuv., Hak. añ vah i hayvan; Alt. añ vah i hayvan; K z l Sibirya geyi i ; B k. añ vah i hayvan; geyik; av, Tat. a zlar añ av, avlanma; geyik ; Yak. ñ av; avlanan hayvan (Sevortyan 1974: 62). 12 Er at çift sözünün erat biçiminde donukla mas hakk nda bkz. Öztekten

7 Runik Harfli Türk Yaz tlar nda Av süñü bolsar çerig iter erti ab ablasar ermele 13 teg erti Sava oldu unda askeri tanzim ederdi, av avlad nda h zl ko an at (?) gibiydi. Burada, süñü bol- ve ab abla- ko utlu u önemlidir. Sava ve avc l kta yap lan eylemler birçok bak mdan (ata ustal kla binebilme, ok atma, hede vurma vb.) ortak olup av n sava lar için haz rl k amaçl bir e itim alan oldu una da i aret eder. Abla- ile ayn kurulu taki ku la- ku avlamak ilini Abakan Yaz t (E-48) 13. sat rda bulmaktay z. Yaz t, Töles Bilge Tutuk adl bir beyin mezar ta d r. Yaz ttan anla ld kadar yla bu bey, boyu içinde at c l k ve avc l ktaki ustal yla ün kazanm t r. Bunu 12. ve 13. sat rlar tan klar: ç yer äliki artzun. At(d)aç alp tutuk yok...togday turñas artzun ku ladaç bilge tutuk yok ç Yer ceylanlar ço als n (onlar ) vuracak Alp Tutuk (art k) yok... To day turnalar ço als n (onlar ) avlayacak Bilge Tutuk (art k) yok (Tekin 2000: 235). IX. yüzy l n ba lar ndan kalma kâ da yaz l Runik har i metinlerden Irk Bitig in 12. ve 63. sat rlar nda kelime, ab biçimiyle kay tlan r: Er abka barm. Tagda kam lmi. Te ride Erklig tir. Ança biliqler: yab z ol. Adam( n biri) ava gitmi. Da da (yürürken) dü mü. Kudretli (Tanr ) göklerde, der. Öylece biliniz. (Bu fal) kötüdür. ; Kanl k süsi abka ünmi. Sag r içre elik keyik kirmi. Eligin tutmi. Kara kamag süsi ögirer tir. Ança bili ler: edgü ol Han n ordusu ava ç km. Avlak içine bir erkek karaca girmi. (Onu) elleri ile tutmu lar. (Han n) bütün s radan askerleri seviniyorlar, der. Öylece biliniz: (Bu fal) iyidir. (Tekin 2004c: 19, 25, 28, 34 ). Irk Bitig de a, ince ünlülü biçimi e ile, 31. ve 49. sat rlarda kay tl d r: Bars kiyik e ke me ke barmi. E in me in bulmi. Bulupan uyas aru ögire sebinü kelir tir. Ança bili edgü ol. (Bir) kaplan avlanmaya gitmi. Av n bulmu. (Av n ) bulup yuvas na ne e ve sevinç içinde geliyor. Öylece biliniz: (Bu fal) iyidir. ; Bars kiyik e leyü me leyü barmi. Ortu yirde amgaka soku mi. Esri amga yal m kayaka ünüp barmi, ölümte ozmi. Ölümte ozupan ögire sebinü yor yur tir. Ança bili ler edgü ol Bir kaplan avlanmaya gitmi. Orta yerde bir yaban keçisine rastlam. Benekli yaban keçisi gidip yalç n bir kayaya ç km, ölümden kurtulmu. Ölümden kurtulup sevinç ve ne e içinde yürüyüp gidiyor, der. Öylece bilin: (Bu fal) iyidir. (Tekin 2004c: 21, 24, 30, 32). Irk Bitig deki bu örneklerde ab biçimli söz, kagan ve beglerin gerçekle tirdi i sürek avlar (s r) ile kara kamag n yürüttü ü avc l k eylemlerini kar lar; eñ biçimli söz ise, hayvanlar n beslenmek üzere yakalad klar di er hayvanlar öldürme i idir. Sonuç 1. Eski ça Türk devlet ve topluluklar n n yaz l kay tlar nda av ve avc l k, beslenme kayna, sava lara haz rl k yapmak üzere bir tür spor oyunu ve bir 13 elmr imlas yla yaz lan bu söz ilk kez Clauson-Trjyarski 1971 de h zl ko an at anlam yla ärmäli eklinde transkribe edilir. Bu transkripsiyon Arpad 2004 te de benimsenir. T. Tekin 1968 de äräm älä, 2000 de ärmäli; Hayashi-Osawa 1999 da ärmälä, Karcavbay Sartkoca 2003 te erim eli olarak transkribe eder. Orkun 1994 (rmle), Malov 1959 (rmlä), Aydarov 1971 (rml) ise, yaln zca transliterasyon vermi lerdir. 55

8 Dr. Hatice irin User boyun sayg ve korku ili kisi kurdu u canl lar n (ongun/töz), bir ba ka boyun üyelerince türlü ritüellerle öldürülmesi ba lam nda kar m za ç km t r. Ötüken Türk Ka anl dönemi bulgular nda av nesnesi olan hayvan türlerinin, il ve bodunun g das na, giyimine ve para birimine dayanak olu turdu unu görebiliriz. Avc l n, Yenisey havzas eski Türk toplumunda ise daha çok alp ve bagatur olma, er at alma ve erlik erdemini biçimlendirme amaçlar na yönelik bir eylem olarak alg land anla lmaktad r. 2. Eski ça Türk geleneklerinden biri olan s r, lolojik veri olarak yaln zca Irk Bitig de sag r biçiminde kay tlan r. Ab biçimini Kemçik Ç rgak, III. Uybat, he Hü otu ve Irk Bitig de belgeledik. Irk Bitig, eñ biçimini de içeren bir metin olmas yla dikkati çeker. ab ~ añ ~ eñ biçimlerinin kay tlanmad, ancak avc l k kurumuna at ar n yap ld yaz tlar Tonyukuk, Bilge Ka an, I. Alt nköl, K z l Ç raa, Begre, VI. Uybat ve VIII. Tepsey dir. he Hü otu ve Irk Bitig sag r, ab ~ añ ~ eñ sözleriyle birlikte avc l kla ili kili sat rlar içerir; böylece bu iki belge hem lolojik hem de kültür tarihi verilerini kapsama özelli i ta r. 3. Yaz tlarda belgeledi imiz av nesnesi olan hayvanlar keyik, tab gan, ki, teyeñ, bars, kökmek, elik, böri, kök böri, toñuz, turna, irbi, kara as, bugu olarak listeleyebiliriz. Tab gan ve kürkü için avlanan ki ile teyeñ d nda, bu hayvanlar n ortak özelli i töz olmalar d r. Buradan hareketle, avlanan ve yenen tözlerin ruhu, ki i ve bodunda ya amay sürdürerek iki uçlu bir yarar sa lamaktayd yarg s na ula abiliriz. Bunlardan ilki, ki i ogl n n en önemli gereksinimi olan g dan n, ikincisi ise töz ruhlar arac l yla bodun emniyetinin teminat d r. KAYNAKLAR AMANJOLOV, Altay (2006). Türk Filolojisi ve Yaz Tarihi (Çev. Kenan KOÇ), Ötüken Yay nlar, Ankara. ÁRPÁD, Berta (2004). Szavaimat jól Halljáto. Türk és Ujgur Rovásirásos Emlékek Kritikai Kiadása, Szeged. AYDAROV, G. (1971). Yaz k orhonskih pamyatnikov drevnetyurkskoy pismennosti VIII veka, Akademiya Nauk Kazokskoy SSR, Almat. BANG, W.- RAHMET, R. R. (1987). O uz Ka an Destan : Makaleler I (Hzl. Osman Fikri SERTKAYA), Türk Kültürünü Ara t rma Enstitüsü Yay nlar, Ankara. BARUTCU-ÖZÖNDER, F. (1998). Yenisey Yaz tlar ve Yer-Sular, Journal of Turkish Studies Hasibe Maz o lu Arma an, vol. 22 (Ed. inasi TEK N, Gönül Alpay TEK N), Harvard University 1998, s BARUTCU-ÖZÖNDER, F. (1999). Türkler Ne Zaman Bir Millet di? Ortak Bir Köken Mitleri Vard : Bir Di i Kurttan Türemi lerdi, Kök Ara t rmalar, C. I / 2, Köksav, Ankara, s BATMANOV,. A. - KUNAA, A. Ç. (1963). Pamyatniki drevnetyurskoy pis mennosti tuv, V pusk I, K z l. CAFERO LU, Ahmet (1972). Türklerde Av Kültü ve Müessesesi, VII. Türk Tarih Kongresi Tebli leri, C. I, Eylül 1970, Ankara, s

9 Runik Harfli Türk Yaz tlar nda Av CAFERO LU, Ahmet (1934). Uygur Sözlü ü, stanbul. CLAUSON, Sir G.(1962). Turkish and Mongolian Studies, London. CLAUSON, Sir G. ( 1966). Notes on Irk Bitig, Ural-Altaische Jahrbücher, XXXIII /3-4, s CLAUSON, Sir G.-TRJYARSK, Edward (1971). The Inscription at Ikhe Khushotu, Rocznik Orientalistyczny, s plate. CLAUSON, Sir G. (1972). An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth- Century Turkish, Oxford. ÇORUHLU, Ya ar (1994). Türk Sanat nda Görülen Hayvan Figürlerine Gök ve Yer Sembolizmi Aç s ndan Bir Bak, Türk Dünyas Ara t rmalar, 87, stanbul, s ÇORUHLU, Ya ar (1997). Türk Sanat nda Av Sembolizmi, Arkeoloji ve Sanat, 76, Ocak- ubat, s ÇORUHLU, Ya ar (2001). Göktürk Sanat nda Dinî Nitelikli Heykeller ve Tasvirler, Türk Dili Ara t rmalar Y ll -Belleten 2000, Ankara, s D VANÜ LÛGAT- T-TÜRK I ( ). (Hzl. Besim ATALAY), Ankara. D V TÇ O LU, Sencer (2005). Orta Asya Türk mparatorlu u, mge Yay nlar, Ankara. ERDAL, Marcel (2004). A Grammar of Old Turkic, Brill Academic Publishers, Leiden. ERÖZ, M. (1973). Türk çtimai Hayat nda Totemizm zleri, slam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, C. V, cüz 14, s ES N, Emel (1972). Tös and Moncuk. Notes on Turkish Flag-Pole Finials, Central Asiatic Journal, XVI, s ES N, Emel (2001). Türk Kozmolojisine Giri, Kabalc Yay nlar, stanbul. Esin, Emel (2004). Türk Sanat nda konogra k Moti er, Kabalc Yay nlar, stanbul. GOLDEN, Peter (1980). Khazar Studies, Budapest. GRONBECH, K. (1959). The Steppe Region in World History, Acta Orientalia, XXIII, s GRYAZNOV, M. P. (1961). Drevney çie pamyatniki geroiçeskogo eposa narodov yujnoy sibirii, Arkeologiçeskiy sbornik, No. 3, Leningrad, s HAM LTON, James Russel (1998). yi ve Kötü Prens Öyküsü, (Çev. Vedat KÖKEN), Ankara. HAYASH, Toshio- SAWA, Takashi (1999). Site of Ikh-Khoshoot and Küli or : Provisional Report of Researches on Historical Sites and Inscriptions in Mongolia from 1996 to 1998, Tokyo, s NAN, Abdülkadir (1987). Ongon ve Tös Kelimeleri Hakk nda, Makaleler ve ncelemeler, II. Bask, TTK Yay nlar, Ankara, s KARCAVBAY, Sartkoca (2003). Orhon Muralar, Astana. KIZLASOV. L. (1994). Runiçeskie pis mennosti yevraziyskih stepey, Moskva. KORMU N,. V. (1997). Tyurskie yeniseyskie epita i, Tekst i issledovaniya, 57

10 Dr. Hatice irin User Moskva. KÖPRÜLÜ, M. F. (1989). Edebiyat Ara t rmalar 1, Ötüken Yay nlar, stanbul. KUNTER, Halim Baki (1938). Eski Türk Sporlar Üzerine Ara t rmalar, Cumhuriyet Matbaas, stanbul. MALOV, E. (1952). Yeniseyskaya pis mennost tyurkov, Moskva-Leningrad. MALOV, E. (1959). Pamyatniki drevnetyurkskoy pis mennosti Mongolii i Kirgizii, Moskva-Leningrad. MAU-TSA, L U (1958). Die Chinesischen Nachricten zur Geschichte der Ost-Türken (T u-kue), II C., Wiesbaden: Otto Harrassowitz. ORKUN, Hüseyin Nam k (1994). Eski Türk Yaz tlar, Türk Dil Kurumu Yay nlar, Ankara. ÖGEL, B. (1991). slamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Orta Asya Kaynak ve Buluntular na Göre, Türk Tarih Kurumu Yay nlar, Ankara. ÖGEL, B. (1993). Türk Mitolojisi I-II, Türk Tarih Kurumu Yay nlar, Ankara. ÖZTEKTEN, Özkan (1997). Erat Sözü Hakk nda, Türk Dili, 552, Aral k, Ankara, s POPPE, N. (1960). Vergleichende Grammatik der altaischen Sprachen, Teil 1. Vergleichende Lautlehre, Otto Harrasowitz, Wiesbaden. RADLOV, V.V. ( ). Op t Slovarya Tyurskih Nareçiy, VIII, St. Petersburg. RAMSTEDT, G. J. (1957). Einführung in die Altaische Sprachwissenschaft, Helsinki. RÄSÄNEN, Martti (1969). Versuch eines Etymologischen Wörterbuchs der türksprachen, Helsinki. ROUX, J. P. (1972). Türk Göçebe Sanat n n Dini Bak mdan Anlam, Türk Kültürü El Kitab, II, slamiyetten Önceki Türk Sanat Hakk nda Ara t rmalar, stanbul. ROUX, J. P. (1998) Türklerin ve Mo ollar n Eski Dini, (Çev. Aykut KAZANCIG L), aret Yay nlar, stanbul. ROUX, J. P. (2005). Orta Asya da Kutsal Bitkiler ve Hayvanlar, (Çev. Aykut KAZANCIG L), Kabalc Yay nevi, stanbul ROUX, J. P. (2006). Orta Asya Tarih ve Uygarl k, Kabalc Yay nevi, stanbul. RÖHRBORN, Klaus ( ). Uigurisches Wörterbuch, Sprachmaterial der vorislamischen türkischen texte aus zentralasien, Lieferung I-4, Wiesbaden. SEVORTYAN, E. V. (1974) Etimologiçeskiy slovar tyurskih yaz kov, I, Moskva. TAVKUL, Ufuk (2001). Karaçay-Malkar Kültüründe Avc l k ve Av Tanr s Apsat, K r m Dergisi, 9 (34), s TEK N, Talat (1968). A Grammer of Orkhon Turkic, Indiana University Publications, Uralic and Altaic Series, No. 69, Bloomington. 58

11 Runik Harfli Türk Yaz tlar nda Av TEK N, Talat (1988). Orhon Yaz tlar, Türk Dil Kurumu Yay nlar, Ankara. TEK N, Talat (2000). Orhon Türkçesi Grameri, Türk Dilleri Ara t rmalar Dizisi: 9, Ankara. TEK N, Talat (2004a ). The First Alt nköl Inscription, Makaleler II Tarihi Türk Yaz Dilleri Yay na Haz rlayanlar: Emine YILMAZ-Nurettin DEM R, Öncü Kitap, Ankara, s TEK N, Talat (2004b). Hemçik Ç rgak Yaz t, Makaleler II Tarihi Türk Yaz Dilleri Yay na (Haz rlayanlar: Emine YILMAZ-Nurettin DEM R), Öncü Kitap, Ankara, s TEK N, Talat (2004 c). Irk Bitig. Eski Uygurca Fal Kitab, (Ed. Emine YILMAZ-Nurettin DEM R), Öncü Kitabevi, Ankara. VAS LYEV, D. D. (1995). Da l k Altaylardaki Kalbak-Ta Mabedinin Göktürk Yaz tlar, Türk Dili Ara t rmalar Y ll Belleten 1993, Türk Dil Kurumu Yay nlar, Ankara, s VAS LYEV, D. D. (1983). Korpus Tyurskih runiçeskih pamyatnikov basseyna yeniseya, Leningrad. ZELEN N, D. K. (1936). Kult ongonov v Sibirii, Moskva-Leningrad. 59

KÖL TĐGĐN VE BĐLGE KAĞAN YAZITLARINDAKĐ AMGA (AMGI) KORGAN ÜZERĐNE

KÖL TĐGĐN VE BĐLGE KAĞAN YAZITLARINDAKĐ AMGA (AMGI) KORGAN ÜZERĐNE KÖL TĐGĐN VE BĐLGE KAĞAN YAZITLARINDAKĐ AMGA (AMGI) KORGAN ÜZERĐNE Erhan AYDIN ÖZET Bu yazıda Köl Tigin yazıtının kuzey yüzünün 8. satırı ile Bilge Kağan yazıtının doğu yüzünün 31. satırında geçen ve iki

Detaylı

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI İlk insanlar Taş Devri boyunca, çoğu Avrupa da olan mağara resimleri yaptı. Dinsel amaçlı olduğu sanılan resimlerde, hayvan ve insan figürleri vardır.

Detaylı

TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız

TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız 1 2 TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız Tunç Tort a ve kütüphane sorumlusu Tansu Hanım

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Bilge Kağan Yazıtındaki Karagan Kısıl Adı ve Yeri Üzerine Düşünceler

Bilge Kağan Yazıtındaki Karagan Kısıl Adı ve Yeri Üzerine Düşünceler TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 55 Bilge Kağan Yazıtındaki Karagan Kısıl Adı ve Yeri Üzerine Düşünceler Considerations On The Name And Place Karagan Kisil In The Inscription Of Bilge Kagan Erhan AYDIN *

Detaylı

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Walt Whitman - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır.

Detaylı

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİNDE ÖNEMLİ RENKLER DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 RENKLER Türk mitolojisinde renklerin sembolik anlamları ilk olarak batılı Türkologların dikkatini çekmiş ve çalışmalarında bu hususa işaret etmişlerdir.

Detaylı

ESKĐ TÜRK YAZITLARINDAKĐ BAZI YABANCI ÖĞELERĐN YAZIMI ÇERÇEVESĐNDE ESKĐ TÜRK YAZITLARININ YAZIMI ÜZERĐNE NOTLAR

ESKĐ TÜRK YAZITLARINDAKĐ BAZI YABANCI ÖĞELERĐN YAZIMI ÇERÇEVESĐNDE ESKĐ TÜRK YAZITLARININ YAZIMI ÜZERĐNE NOTLAR ESKĐ TÜRK YAZITLARINDAKĐ BAZI YABANCI ÖĞELERĐN YAZIMI ÇERÇEVESĐNDE ESKĐ TÜRK YAZITLARININ YAZIMI ÜZERĐNE NOTLAR Erhan AYDIN ÖZET Bu yazıda eski Türk yazıtlarında geçen ve Türkçe olmadığı genel kabul gören

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7 PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 Tasarım: Erkal Yavi Tasarım Uygulama: Gelengül Çakır Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaası 1. Basım: 2007 3. Basım: Eylül 2011 Can Sanat

Detaylı

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR?

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Zeki Aslan YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Yıldız nedir sorusunu insanlık yüz binlerce belki de milyonlarca yıldır soruyordu? Fakat yıldızların fiziksel doğası ve yaşam çevrimleri ancak 1900 lü yıllardan sonra

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Erhan AYDIN *

Yrd. Doç. Dr. Erhan AYDIN * BİLGE KAGAN YAZITINDA GEÇEN kök teyeŋ HAYVAN ADI ÜZERİNE (Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri, Bilkent Üniversitesi. Ankara, 2006: Bilkent Üniversitesi Yayınları, 347-356) Yrd. Doç. Dr. Erhan AYDIN *

Detaylı

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir CANLILIK HÜCREYLE BAŞLAR 1- Canlıların Ortak Özellikleri : Çevremizdeki varlıklar canlı ve cansız varlıklar olarak iki grupta toplanırlar. Cansız varlıklar katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerden oluşur.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Alem:Animalia(Hayvanlar) Şube:Chordata(Kordalılar) Sınıf:Mammalia(Memeliler) Alt Sınıf:Metatheria (Keseliler) Üst takım:australidelphia (Avustralya

Alem:Animalia(Hayvanlar) Şube:Chordata(Kordalılar) Sınıf:Mammalia(Memeliler) Alt Sınıf:Metatheria (Keseliler) Üst takım:australidelphia (Avustralya Alem:Animalia(Hayvanlar) Şube:Chordata(Kordalılar) Sınıf:Mammalia(Memeliler) Alt Sınıf:Metatheria (Keseliler) Üst takım:australidelphia (Avustralya keselileri) Takım:Dasyuromorphia(Yırtıcı keseliler) Familyalar:

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI)

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) A. KAVRAM Varlıkların zihindeki tasarımı kavram olarak ifade edilir. Ağaç, kuş, çiçek, insan tek tek varlıkların tasarımıyla ortaya çıkmış kavramlardır. Kavramlar genel olduklarından

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. 8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. Soru : Din nedir? Din, Allah tarafından gönderilmiştir. Peygamberler

Detaylı

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan;

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan; SAYI : 2012/ KONU : Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru /05/2012 KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULUNA (GÖNDERİLMEK ÜZERE) DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA 30 Nisan- 21 Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılan

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA 1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA Bu bölümde sosyal medya kavramı, gelişimi, özellikleri ve sosyal medya araçları ele alınarak geleneksel medya ve sosyal medya arasındaki farklar incelenmiştir. Ayrıca bu bölümde,

Detaylı

Central Asian Studies

Central Asian Studies Prof. Dr. Mustafa Canpolat Armağanı ISSN 1226-4490 International Journal of Central Asian Studies Volume 10-1 2005 Editor in Chief Choi Han-Woo The International Association of Central Asian Studies Institute

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Kâtip Çelebi

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Çiçeğin Yapısı Tohumlu bitkilerin eşeyli üreme organı çiçektir. Açık tohumlu bitkilerin çiçeklerine kozalak adı verilir. Erkek kozalaklarda

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI Yazı Karakteri Tezde 12 punto Times New Roman yazı biçimi kullanılır. Tezde kullanılan yazı karakteri

Detaylı

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE 1-AMAÇ : BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR Bu Yönergenin amacı; 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve/veya

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Bölgeler kullanarak yer çekimini kaldırabilir, sisli ortamlar yaratabilirsiniz.

Bölgeler kullanarak yer çekimini kaldırabilir, sisli ortamlar yaratabilirsiniz. Bölge (Zone) Bölge nesnesi kullanılarak tapınak çevresinde gölgeli, ürpertici bir ortam yaratılmış. Yine bölge nesnesi kullanılarak mağara ortamının karanlık olması sağlanmış. Bu da ortamının gerçekliği

Detaylı

DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ NİSAN AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Çiçekleri tanıdık. Çiçekleri gözlemledik. Çiçek türlerini isimlendirdik. Çiçeklerin birer canlı olduğunu öğrendik. Farklı çiçeklerin bakımını

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

J. MELLAART ÇATALHÖYÜK Ü BULUNCA, TARİH DEĞİŞTİ

J. MELLAART ÇATALHÖYÜK Ü BULUNCA, TARİH DEĞİŞTİ J. MELLAART ÇATALHÖYÜK Ü BULUNCA, TARİH DEĞİŞTİ J. Mellaart, M.Ö. 7000 e uzanan Çatalhöyük ü 1958 de keşfetti. Çatalhöyük, tarım yapılan ilk köylerden biri olduğu için dünya tarihi yeniden yazıldı. James

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

"Demiri demirle dövdüler; biri sıcak biri soğuktu, insanı insanla kırdılar; biri aç biri toktu."

Demiri demirle dövdüler; biri sıcak biri soğuktu, insanı insanla kırdılar; biri aç biri toktu. "Demiri demirle dövdüler; biri sıcak biri soğuktu, insanı insanla kırdılar; biri aç biri toktu." "Her yıl yapılan 'en iyi buğday' yarışmasını yine aynı çiftçi kazanmıştı. Çiftçiye bu işin sırrı soruldu.

Detaylı

Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız.

Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız. Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız. 3.2 KİMYASAL BAĞLAR Çevrenizdeki maddeleri inceleyiniz. Bu maddelerin neden bu kadar çeşitli olduğunu düşündünüz mü? Eğer bu çeşitlilik

Detaylı

SA LIK SORUNLARI ve BARINMA KO ULLARI

SA LIK SORUNLARI ve BARINMA KO ULLARI MEVS ML K TARIM LER N SA LIK SORUNLARI ve BARINMA KO ULLARI YEN EH R/ÇARDAK ÖRNE BURSA TAB P ODASI USTOS 2010 BURSA TAB P ODASI 2 GÖZLEMLER: Bar ve Demokrasi Partisi l Ba kanl n ba vurusu üzerine, geçici

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Konu: Elektronik Tebligat Uygulaması Zorunluluğu 27 Ağustos 2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 07/07/2014 Toplantı Sayısı : 392 Karar Sayısı : 3304 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3304- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Burs Yönergesi taslağının

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

Devleti tarihsel bağlamında iki ayrı örnekte incelemek. Prof. Dr. İlyas DOĞAN, Sivil Toplum Anlayışı ve Siyasal Sistemler, Astana Yayınları, 2013

Devleti tarihsel bağlamında iki ayrı örnekte incelemek. Prof. Dr. İlyas DOĞAN, Sivil Toplum Anlayışı ve Siyasal Sistemler, Astana Yayınları, 2013 Devleti tarihsel bağlamında iki ayrı örnekte incelemek Prof. Dr. İlyas DOĞAN, Sivil Toplum Anlayışı ve Siyasal Sistemler, Astana Yayınları, 2013 Devlet tarihi bir gerçekliktir İşbölümünün en basit düzeyde

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

TASARIM KÜLTÜRÜ 112441 2015/02 10 TL

TASARIM KÜLTÜRÜ 112441 2015/02 10 TL TASARIM KÜLTÜRÜ D ER G İ S İ 112441 2015/02 10 TL 78 DOSYA Ölüm için Tasar m: Her eyin Bitti i Yer Tasar m n Ba lad Yer mi? Bu dosyan n amac do rudan do ruya bir yoksunlu a i aret etmek: Türkiye de (ve

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

ORHON YAZITLARI. (Köl Tegin, Bilge Kağan, Tonyukuk, Ongi, Küli Çor) Prof. Dr. ERHAN AYDIN

ORHON YAZITLARI. (Köl Tegin, Bilge Kağan, Tonyukuk, Ongi, Küli Çor) Prof. Dr. ERHAN AYDIN ORHON YAZITLARI (Köl Tegin, Bilge Kağan, Tonyukuk, Ongi, Küli Çor) Prof. Dr. ERHAN AYDIN Sevgili Eşim Mihriban a İÇINDEKILER ÖN SÖZ...9 KISALTMALAR...11 GIRIŞ...15 1. RUNIK YAZI...19 1.1. Türk Runik Harfleri

Detaylı

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun.

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. DEĞERLİ VELİLER Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. Bayram tatilinde verilen bu ödevlerin günlük olarak(üzerindeki tarihe göre) yaptırılmasını rica ediyorum. Ödevleri öğrendiğimiz konuların

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Kadir Has Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi Yüksek Öğretim Kurumlarında

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-69 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-02/30-9 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini. Bölüm C: Diğer Bilgiler

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini. Bölüm C: Diğer Bilgiler SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Bölüm C: Diğer Bilgiler SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu Teklif No: Adı: Yeni Ürün ile İhracat ve Kapasitenin

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

GÖKTÜRK HARFLİ YAZITLARDA gali EKİ ÜZERİNE

GÖKTÜRK HARFLİ YAZITLARDA gali EKİ ÜZERİNE GÖKTÜRK HARFLİ YAZITLARDA gali EKİ ÜZERİNE Özcan TABAKLAR* ÖZET Bugün Türkiye Türkçesinde -dan beri anlamıyla kullanılan Alı zarf-fiil eki, Eski Türkçede gali şeklinde karşımıza çıkar. Göktürk harfli yazıtlarda

Detaylı

AMERĐKA DA YAŞAM BOYU. Prof. Dr. Erdal ZORBA

AMERĐKA DA YAŞAM BOYU. Prof. Dr. Erdal ZORBA AMERĐKA DA YAŞAM BOYU SPOR VE REKREASYON Prof. Dr. Erdal ZORBA ESKĐ AMERĐKA DA YAŞAM BOYU SPOR VE REKREASYON Amerika'ya gelen ilk göçmenler için hayat, parlak bir gelecek vaat etmesine rağmen, eğlence

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ :

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. ve 6. maddelerine göre kimlerin sigortalı

Detaylı

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE MESLEKÎ TEKNİK EĞİTİMDE

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi

Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi Makale Adı Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi Faruk Baştürk* Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi,

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı