YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZDE TEDAVİ EDİLEN SAFRA YOLU YARALANMALARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1995-2004 YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZDE TEDAVİ EDİLEN SAFRA YOLU YARALANMALARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ"

Transkript

1 T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZDE TEDAVİ EDİLEN SAFRA YOLU YARALANMALARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ Dr. Atılgan Tolga AKÇAM UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Emin Uğur ERKOÇAK ADANA-2005

2 TEŞEKKÜR Tez konusunda şimdiye kadar öğrendiğim en önemli unsur, tez yaparken en zor kısmın tezin konusunu bulmak olduğudur. A. Tolga Akçam ın tez konusunu seçerken iki meslektaşım, Prof. Dr. Ömer Alabaz ve Prof. Dr. Haluk Demiryürek ten yardım aldık. Ancak Dr. Alabaz ile başlatılan çalışmalarda yeterli vaka sayısına ulaşılamadığı için 2 kez tez konusu değiştirildi ve üçüncüde Dr. Haluk Demiryürek ile geliştirdiğimiz projeye devam ettik ve yılları arasında kliniğimizde tedavi edilen safra yolları yaralanmaları nı retrospektif olarak inceledik. Bu tez; Sayın Prof. Dr. Demiryürek in, tez sahibi ve tez danışmanına, değerli görüşlerini, zamanını, emeğini, olumlu eleştiri ve düzeltmelerini, en içten ve en cömert şekilde vermesiyle gerçekleşmiştir. Tezi gerçekleştirirken amacımız, önemli bir konuda, belirli zaman diliminde, kliniğimizin sonuçlarını değerlendirmek ve literatür ile karşılaştırmak idi. Bu değerlendirmeyi gerçeklerden sapmadan doğru tespitlerle yapmakta çok duyarlı olduk. Bu çalışmanın kesintisiz devam etmesini temenni ediyorum. Tez sahibi A. Tolga Akçam a başarılarının devamını diliyor, yukarıda yardımlarını belirttiğim değerli meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Prof. Dr. Emin Uğur ERKOÇAK i

3 İÇİNDEKİLER Sayfa No: TEŞEKKÜR... i İÇİNDEKİLER... ii TABLO LİSTESİ...iii ŞEKİL LİSTESİ... iv ÖZET ve ANAHTAR KELİMELER... v ABSTRACT - KEYWORDS... vi 1. GİRİŞ GENEL BİLGİLER Embriyoloji ve Anatomi Safra Yolları ve Vasküler Anomaliler Fizyopatoloji Safra Yolu Obstrüksiyonu Fizyopatolojisi Safra Fistülü Fizyopatolojisi Patogenez Eğitim ve Tecrübe Lokal Risk Faktörleri Anatomik Anomaliler Kanama Teknik Yetersizlik Disseksiyon Yaralanmaları Safra Yolu Yaralama Yönetimi Klinik Seyir Laboratuvar Bulguları Radyolojik Bulgular Onarım Yaklaşımı BULGULAR TARTIŞMA SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ ii

4 TABLO LİSTESİ Tablo No: Sayfa No: Tablo 1. Operasyon şekli ve endikasyonu Tablo 2. Safra yolu yaralanmasından sonra görülen semptom ve bulgular Tablo 3. Preoperatif ve postoperatif laboratuvar değerleri Tablo 4. Preoperatif dönemde uygulanan görüntüleme yöntemleri Tablo 5. Vasküler yaralanma dağılımı Tablo 6. Yaralanma yeri dağılımı Tablo 7. Olsen klasifikasyonuna göre yaralanma tipi dağılımı Tablo 8. Yaralanma ile onarım arasında geçen sürenin incelenmesi Tablo 9. Uygulanan cerrahi yöntemlerin dağılımı Tablo 10. Onarım sonrası erken dönemde oluşan komplikasyonlar ve dağılımı Tablo 11. Mortalite nedenleri Tablo 12. Olguların takip sonuçlarının dağılımı iii

5 ŞEKİL LİSTESİ Şekil No: Sayfa No: Şekil 1. Karaciğerin segmental bilier drenajı... 3 Şekil 2. Ekstrahepatik safra yollarının anatomik görünümü... 4 Şekil 3. Karaciğer, safra yolları, portal triad ve pankreas ilşkisini gösteren sagital kesit... 6 Şekil 4. Calot üçgeni... 6 Şekil 5. Ekstrahepatik safra yollarının kanlanması... 8 Şekil 6. Sistik kanal anomalileri... 9 Şekil 7. Hepatik kanal anomalileri ve görülme oranları Şekil 8. Vasküler anomaliler Şekil 9. Safra yolu yaralanmalarının yıllara göre dağılımı Şekil 10. Safra yolu yaralanmasından sonra oluşan bilioma Şekil 11. İntrahepatik safra yolları dilatasyonunun gösteren tomografi görünümü Şekil 12. Anahepatik kanalda yaralanma ve metalik klipsleri gösteren ERKP görünümü Şekil 13. Bifurkasyonda tam obstrüksiyonu gösteren PTK filmi Şekil 14. Hepatoenterik pasajın olmadığı sintigrafi görünümü Şekil 15. Bilioenterik anastomoz yapılan hastanın kontrol sintigrafisi Şekil 16. Anahepatik kanalda yaralanmayı gösteren MRKP görünümü Şekil 17. ÇÜTF Genel cerrahi kliniğinde yapılan kolesistektomi ameliyatlarının yıllara göre dağılımı iv

6 ÖZET Yılları Arasında Kliniğimizde Tedavi Edilen Safra Yolu Yaralanmalarının Retrospektif Analizi Safra yolu yaralanmaları tanı ve tedavi yöntemlerindeki gelişmelere rağmen halen problem olma özelliğini korumaktadır. Bu çalışmada 1995 Ocak Mart yılları arasındaki 10 yıllık dönem içinde Çukurova Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı nda safra yolu yaralanması nedeni ile opere edilen 54 hastanın retrospektif incelenmesi ve sonuçlarının literatürle karşılaştırılması amaçlandı. Hastaların arşiv bilgileri incelenerek demografik bulguları, kolesistektomi endikasyonu, operasyon şekli, peroperatif yaralanma fark edilme durumu, semptomları, preoperatif ve postoperatif laboratuvar değerleri (SGOT, SGPT, T/D Bilirubin, ALP), yaralanma yeri ve klasifikasyonu, vasküler yaralanma varlığı, yaralanma ile onarım arasında geçen süre, uygulanan cerrahi girişim, morbidite, mortalite, yatış süresi ve postoperatif takibi değerlendirildi. En sık görülen bulgu sarılık (%44.4) olup ikinci sıklıkta safra fistülü (%38.8) idi. Bu iki bulgu ile mortalite ve başarı değerlendirilmesi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır (P>0.05). PTK uygulanan tüm olgularda safra yolu yaralanma yeri tam olarak belirlendi. Sarılık ile başvuran ve tetkiklerde safra yolu dilatasyonu gelişen hastalarda Perkütan bilier drenaj yapılması ile mortalite ve başarı değerlendirmesi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır (P>0.05). En sık yaralanma yeri, ana hepatik kanal (28 hasta) idi. Yaralanma yeri ile rekonstrüktif amaçlı uygulanan operasyon başarı durumu ve mortalite ile ilişkisi irdelendiğinde yaralanma yerinin mortaliteyi ve başarı durumunu etkileyici faktör olmadığı istatistiksel olarak gösterildi (P>0.05). En sık uygulanan operasyon 36 (%66.6) hastayla Roux-en Y hepatikojejunostomidir. Vasküler yaralanma varlığının mortaliteyi etkilemediği (P>0.05), ancak tamirin başarı oranını etkilediği, istatistiksel olarak gösterilmiştir (P<0.05). Erken dönem morbidite 20 (%37) hastada, geç dönem morbidite 5 (%9.2) görüldü. Erken dönemde 9 hasta ile en sık rastlanan komplikasyon yara enfeksiyonu idi. Geç dönemde ise 5 hastada anastomoz striktürü saptandı. Erken dönem mortalite oranı % 12.9 dur (7 olgu). Peritonit ile mortalite arasında ise istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır (P<0.05) Geç dönemde mortalite %3.7 (2 olgu) dir. Ortalama takip süresi ise 79.9ay (13-124) olup bu sürede rekürren sarılık veya kolonjit saptanmayan başarılı tedavi oranımız %85.1 dir. Anahtar sözcükler: Hepatikojejunostomi, kolesistektomi, laparoskopik kolesistektomi, safra yolu yaralanmaları. v

7 ABSTRACT The Retrospective Review of Bile Duct Injuries Managed Between 1995 and 2004 in Our Clinic Bile duct injuries are still a problem despite the improvements in its diagnosis and management. In this study, the aim was to analyze 54 patients who were operated due to bile duct injuries at the Faculty of Medicine, Department of General surgery of Çukurova University between January 1995 and March 2004, and to compare the outcomes with the literature. Parameters which included demographic data, cholecystectomy indication, operation type, symptoms and findings; preoperative diagnosis, Preoperative and postoperative laboratory values, radiological investigations, injury zone and classification, presence of vascular injury, the duration between injury and reconstruction, operative approach, morbidity, mortality, hospitalization duration and postoperative long-term follow-up were analyzed. The most frequently seen symptom was jaundice (44.4%) and the second frequently seen symptom was biliary fistula (38.8%). Any statistically significance were established between these symptoms and mortality/ Long-term results (p>0.05). The injury zone was detected completely in the preoperative course, on all patients images of whom was performed PTC. Statistically significance was not established between percutaneous biliary drainage and mortality/long-term results (P>0.05) The most frequently established injury zone was common hepatic duct (28 patients). The association between injury zone and mortality/ long term results was not statistically significant (P>0.05). Hepaticojejunostomy was determined as the most frequently performed operation by %66.6 (36 patients). The presence of vascular injury was not a prognostic factor for the mortality, however the significance of association between vascular injury and long- term results was statisticcally demonstrated (P>0.05). The early period morbidity was 37% (20 patients) and the Long-term morbidity was 9.2% (5 patients). The wound infection was the most frequently seen complication with 9 patients. However, 5 anastomosis strictures were established in the long-term follow-up. The early period mortality rate was 12.9% (7 patients). The mortality rate of patients who had peritonitis was statistically increasing (P<0.05). The long-term mortality rate was 3.7%. The average follow-up was 79.9 month (13-124) and long-term excellent results (absence of jaundice or cholangitis symptoms) were assessed on 85.1% of patients. Key Words: Bile duct injury, Hepaticojejunostomy, Cholecystectomy, Laparoscopic cholecystectomy. vi

8 1. GİRİŞ Kolelitiazis, akut veya kronik taşlı kolesistitin standart tedavisi kolesistektomidir. Açık kolesistektominin ilk defa Langenbuch tarafından 1882 de gerçekleştirilmesinden bu yana oranları giderek azalmasına rağmen safra yolları yaralanmaları da dahil olmak üzere pek çok komplikasyonu da beraberinde getirmiştir. Lahey Kliniği nde 1919 ve 1979 tarihleri arasında 2500 den fazla safra yolu rekonstrüksiyonu yapılması, bu durumun göstergesidir. Tecrübe kazanılması ile beraber safra yolu yaralanma oranının %0-0.2 ye kadar düşmüş olması açık kolesistektomiyi altın standart haline getirmiştir 1, nin geç dönemlerinde Mühe (Alman), Dubois ve Perissat (Fransa) laparoskopik kolesistektomiyi Avrupada geliştirdiler. Bu operasyonun kısa sürede Birleşik Devletlerde Reddick ve Olsen tarafından da uygulanması sonrası safra taşı sağaltımında laparoskopik kolesistektomi yeni bir teknik olarak kabul gördü 1,2. Laparoskopik kolesistektominin 1990 dan sonra popülarite kazanması ile beraber safra yolu yaralanma oranlarında görülen artış, teknik ve tecrübe alanındaki kazanımlar sonucu azalmaya başlanmıştır. Buna rağmen laparoskopik kolesistektomide safra yolu yaralanma oranı açık kolesistektominin 2 katı olarak görülmeye devam etmekte idi (% % ). Amerikan Ulusal Sağlık Enstütisi tarafından 1992 de yapılan toplantıda den fazla laparoskopik olgu gözden geçirilerek laparoskopik kolesistektominin altın standart olduğu ortak kanatine varılmıştır 1,2. Her cerrahi kliniğinde gerçekleştirilebilen, morbidite ve mortalitesi çok düşük olan kolesistektomi ameliyatı esnasında gelişebilecek bir safra yolu yaralanması, hem hastayı, hem de cerrahı zor bir duruma sokmaktadır 3. Bu durum hastayı morbidite ve mortalitesi yüksek karaciğer transplantına kadar götürebilmektedir. Bu nedenle, şimdiye kadar olan zaman içerisinde açık ve laparoskopik kolesistektomide safra yolu yaralanma insidansı, oluş mekanizması, sağaltımı ve uzun dönem sonuçları literatürde tartışma çok önemli tartışma konusudur 2,4,5. Ameliyathanesi olan her hastanede yapılabilen kolesistektomi ameliyatının bu tür komplikasyonunun tedavisi için ileri bir tanı ve tedavi merkezi ile, safra yolu cerrahisinde uzmanlaşmış hepatobilier cerrahlara gereksinim vardır. 1

9 Bu çalışmada yılları arasında Çukurova Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim dalı nda açık veya Laparoskopik kolesistektomi sonrası oluşan safra yolları yaralanması nedeni ile tedavi edilen olguların retrospektif incelemesi amaçlandı. Bu olgulara ait preoperatif, peroperatif, postoperatif ve uzun süreli takip kriterleri belirlenerek sonuçları literatürle karşılaştırıldı. 2

10 2. GENEL BİLGİLER 2.1. Embriyoloji ve Anatomi Safra yolları ve karaciğer, 3 mm boyutundaki embriyoda, ön barsağın ventral yüzündeki divertikülden oluşur. Bu divertikülün kranial bölümünden karaciğer, kaudal kısmından pankreas, ara kısmından safra kesesi meydana gelir. Karaciğer divertikülü, daha sonra yoğun hücre kitlesi haline dönüşür, içindeki safra kanalları gelişmeye başlar ve safra yolları oluşur. Karaciğerinin sağ ve sol loblarından gelen safra yolları, birleşerek hepatik kanalı yapar; insanların % 25 inde ise, sağ lobun değişik segmentlerinden gelen kanallar, sol hepatik kanal ile ayrı ayrı birleşir. Hepatik kanal 4 cm uzunluğundadır; sistik kanal ile birleştikten sonra koledok adını alır. Koledok, 9 cm kadar ilerleyerek duodenum 2. kıtasının arka yüzünden gastrointestinal kanala açılır; koledok, insanların % 90 ında duodenuma açılmadan önce pankreasın ana kanalı ile birleşir. Bu kanal 1 cm kadardır ve oddi sfinkteri ile çevrilidir. Şekil 1. Karaciğerin segmental bilier drenajı 6. 3

11 Ekstrahepatik safra yolu: sağ ve sol hepatik kanallar ve bu iki kanalın birleşiminden oluşan ana hepatik kanal; safra için depo görevi yapan safra kesesi; sistik kanal ve sistik kanalın ana hepatik kanalın birleşmesiyle oluşan koledoktan oluşur. Sağ ve sol hepatik kanalların uzunlukları 3-4 cm dir. Birleşme yerleri karaciğerin hilusunda ve portal venin sağ dalını verdiği bifurkasyonun hemen önünde bulunur. Sol hepatik kanal karaciğerin 2., 3. ve 4. segmentlerini drene eder. Sağ hepatik kanal 5., 6., 7. ve 8. segmentlerini drene eder. Kaudat lobun (segment 1) safra kanalı % 80 olguda sağ ve sol kanalların her ikisine, % 15 olguda sol hepatik kanala, % 5 olguda sağ hepatik kanala drene olur. Sağ ve sol hepatik kanal, ana hepatik kanalı genellikle ekstrahepatik lokalizasyonda oluşturur. Sağ hepatik kanalın ekstrahepatik bölümü kısadır, sol hepatik kanalın ekstrahepatik uzunluğu 2 cm yada daha fazladır 6. Şekil 2. Ekstrahepatik safra yollarının anatomik görünümü 6. Safra kesesi armut şeklinde bir organ olup karaciğerin alt yüzünde, sağ ve sol lobu ayıran bir oluk içerisinde yapışık olarak bulunur. Çok nadir peritonla tamamen kaplı şekilde olur ki bu şekli kese torsiyonuna meyillidir. Tam dolu olduğunda 50 cc safra içerebilir. 4 anatomik kısma ayrılır: fundus, gövde, infindibulum, boyun. Fundus 4

12 safra kesesinin en geniş kısmıdır ve karaciğerin öndeki serbest kenarına kadar uzanır. Fundus birçok insanda karaciğer kenarını 1-2 cm geçer, ve ancak kese boşalmasını engelleyen durumlarda ele gelir; bazen öne aşağıya doğru katlanmıştır ve Frigyalı şapkası şeklini alır. Fundus safra kesesinin en çok düz kas içeren bölümüdür. Bunun tersine gövde ve infindibulum elastik doku içerir ve depo görevi görür. Gövde huni şeklinde incelerek boynu oluşturur ve sistik kanal ile birleşir. Boyun kısmı aşağı doğru cepleşir, infindibulum veya hartmann cebi adını alır. Sistik kanalın içi safra akımına hafif bir direnç gösteren Heister spiral kapağı ile döşelidir. Sistik kanalın uzunluğu değişebilir, genellikle 2-4 cm kadardır. Kese ile karaciğer yatağı arasında doğrudan drenajı sağlayan küçük safra kanalları (luschka) bulunabilir; kolesistektomi esnasında gözden kaçabilir ve safra fistülüne neden olabilirler. Sistik kanal insanların dörtte üçünde, koledoğa dik bir açı yaparak birleşir, sağ hepatik arter hemen arkasında yer alır. Nadiren sistik kanal, sağ hepatik kanala ya da aşağıda retroduodenal kanala açılabilir. Sistik kanalın hepatik kanal ile birleşmesi değişik şekillerde olabilir, bu cerrahi açıdan önem taşır. Sistik arter, sağ hepatik arterden çıkar ve safra kesesinin kanlanmasını sağlar. Seyrek olarak sol hepatik, gastroduodenal veya superior mezenterik arterden kaynaklanabilir. Sistik arter, sağ hepatik arterden doğduğunda genellikle sistik kanal medialinde ona komşu ve paralel seyreder. Bu ilişki her zaman böyle değildir; bununla birlikte; eğer arter sağ hepatik arterin proksimalinden ya da common hepatik arterden doğarsa, hepatik kanala çok yakın yer alabilir; ve ligatüre edildiğinde hepatik kanal yaralanabilir. Venöz dönüş kanı, sistik ven ile portal vene ve doğruca karaciğere giren küçük venlerle sağlanır. Lenfatik dönüş karaciğere ve portal ven etrafındaki lenf nodlarına olur. Safra kesesinin motor innervasyonu çölyak pleksustan gelen postganglionik vagus lifleri ile olur ve safra kesesi tonusunu arttırır. Sempatik ve sekretuar lifler ise yine çölyak pleksus yoluyla T8, T9 sempatik ganglionlardan gelir 6. 5

13 Şekil 3. Karaciğer, safra yolları, portal triad ve pankreas ilşkisini gösteren sagital kesit 6. Koledoğun normal çapı 4-9 mm kadardır. Koledoğun üst kısmı ya da supraduodenal kısmı küçük omentumun serbest kenarı altında, sağ hepatik arter ve portal venin önünde yer alır. Orta kısmı ya da retroduodenal bölümü vena kava inferiorun önünden, portal venin lateralinden ve duodenum 1. kısmının arkasından geçer. Alt kısmı ya da intrapankreatik kısmı, pankreasın arkasında transvers olarak yer alır ve burada tünel yaparak duodenum 2. kısmına girer. Koledok oblik olarak ilerlerken postero-medial duvardan çoğunlukla pankreatik kanal katılarak Ampulla Wateri adını alır. Ampulla, duodenum içine doğru muköz membran çıkıntısı yapar ve duodenal papillayı oluşturur. % oranda safra ve pankreatik kanallar duodenuma ayrı ayrı açılırlar. Ayrıca iki kanal, duodenum duvarı içinde birleşebilir ve kısa bir segmentte ortak seyredebilir 6. Şekil 4. Calot üçgeni 6. 6

14 Hepatosistik veya hepatobilier üçgen olarak da adlandırılan Calot üçgeni anatomik olarak çok önemlidir. Medialde hepatik kanal, lateralde sistik kanal ve üstte sistik arterden oluşan bölge ilk defa 1891 yılında Calot tarafından tanımlanmıştır. Bu bölgenin cerrahi açıdan önemi büyüktür. Calot üçgeni nin disseksiyonu, kolesistektominin emniyetle yapılması için önemlidir. Safra yollarının kanlanması son zamanlarda artan oranda dikkat çekmektedir. Zengin bilier kanal vaskülarizasyonuna rağmen kolesistektomi esnasında oluşan arteryel hasar nedeni ile iskemi oluşabilir. Bu durum postoperatif safra yolu darlığı ile sonuçlanabilir. Safra kanalı üç segmente ayrılabilir: hiler, supraduodenal ve retropankreatik. Supraduodenal kanalın kanlanması aksiyeldir (Northover ve Terblanche). Supraduodenal kanalı besleyen damarlar superior pankreotikoduodenal arter, hepatik arterin sağ dalı, gastroduodenal arter, sistik arter ve retroduodenal arterden kanlanmaktadır. Her biri yakl aşık 0.3 mm çaplı ortalama 8 arter supraduodenal duktusu beslemektedir. Kanalın yan sınırlarında seyreden önemli arterlere saat 3 ve saat 9 arterleri denir. Supraduodenal kanalı besleyen damarların %60 ı inferior major damarlardan kaynaklanır ve yukarı doğru seyreder. %38 i ise hepatik arterin sağ dalınadn ve diğer damarlardan kaynaklanarak aşağı doğru seyrederler. Sadece %2 sinde arteriel kanlanma non-aksiyeldir ve direkt ana hepatik arterden kaynaklanır ve ana safra kanalına paralel seyreder. Hiler kısım ise supraduodenal kanal etrafındaki zengin damar ağının devamlılığından kanlanmasını sağlamaktadır. Retropankreatik ana safra kanalı ise kanlanmasını retrodudenel arterden sağlamaktadır. Birçok küçük damar bu bölgenin çevresinde mural pleksus oluşturur. Ekstrahepatik safra yollarının venöz kanlanması, arteriel kanlanması gibidir. Saat 3 ve 9 hizasında bulunan ve ana safra kanalına paralel seyreden venler drenajın büyük bölümünü oluşturur. Safra kesesinin venöz drenajı da bu sisteme olur, direkt portal vene olmaz. Ekstrahepatik safra yoları karaciğere doğru yönlenen kendi portal sistemine sahip bir izlenim vermektedir 6. 7

15 Şekil 5. Ekstrahepatik safra yollarının kanlanması Safra Yolları ve Vasküler Anomaliler Hepatobilier prosedür uygulanırken normal bilier anotomiden farklı olan ve sık görülen varyasyonların da bilinmesi gereklidir(31). Birçok safra kesesi anomalisi 1936 da Gross tarafından tarif edildi. Safra kesesi yokluğu Boyden (1926), Rogers(1975) ve Rachard-Mohassel (1973); iki loblu tek sistik kanallı safra kesesi Hobby (1970) tarafından ve ayrıca iki sistik kanallı safra kesesi duplikasyonu da tarif edildi. Tek safra kesesinin iki sistik kanal ile drene edildiği Perelman tarafından 1961 yılında gösterildi. Bir müsküler duvarı bulunan safra kesesinin konjenital divertikülü ise Eelkema (1958) tarafında bulundu. Safra kesesinin yeri ile ilgili varyasyonlar; örneğin intrahepatik pozisyonda veya karaciğerin solunda bulunabileceği Newcombe ve Henley (1964) tarafından rapor edilmiştir 6. Sistik kanalın ana hepatik kanala birleşimi angular, paralel veya spiral olabilir. Angular birleşim vakaların %75 inde görülür (Kune 1970). %20 olguda sistik kanal ortak hepatik kanala paralel seyredebilir ve her iki kanal arasında bağ doku bulunabilir. 3. olarak %5 olguda sistik kanal ortak hepatik kanala spiral şekilde birleşebilir. 8

16 Şekil 6. Sistik kanal anomalileri 6. Olguların % 72 sinde sağ ve sol kanalların konfluensi normal anatomik pozisyondadır (Healey ve Schroy 1953). Olguların %12 sinde ise sağ anterior, sağ posterior ve sol hepatik kanalın birleşimi ile oluşan 3 lü konfluens görülmektedir (Couinaud 1957). Ek olarak sağ sektoral kanal %20 olguda ana hepatik kanala direkt olarak açılabilir. %16 olguda sağ anterior sektoral kanal ve %4 sağ posterior sektoral kanal ana hepatik kanala bu şekilde girebilir. %6 olguda ise sağ sektoral kanal sol hepatik kanala bağlanabilir (%5 olguda posterior, %1 olguda anterior kanal ). %3 vakada hepatik kanal konfluensi yoktur ve %2 olguda ise sağ posterior sektoral kanal safra kesesi boynuna veya sistik kanala bağlanabilir (Couinaud 1957). İntra hepatik kanalların safra kesesi boynuna veya sistik kanala drenajının çeşitli formları Couinaud (1957) ve Albaret (1981) tarafından rapor edilmiştir ve kolesistektomi esnasında mutlaka akılda bulundurulmalıdır. 9

17 Şekil 7. Hepatik kanal anomalileri ve görülme oranları 6. Hepatik arter ve sistik arter ilişkisi ve sistik arterin bilier aparatus içerisindeki seyri çok iyi bilinmelidir; çünkü bu durumların bilinmemesi sonucu oluşabilecek beklenmeyen kanamaların hemostazı esnasında safra yolu yaralanması oluşabilir (Champtier,1982). Aşağıda sistik arterin önemli varyasyonları gösterilmiştir 6 (Şekil 8). Şekil 8. Vasküler anomaliler 6. 10

18 2.3. Fizyopatoloji Tüm karaciğer hücreleri sürekli olarak az miktarda safra adı verilen bir salgı yaparlar. Safra, karaciğer hücre tabakaları arasında bulunan çok küçük safra kanalcıklarına salgılanır. Sonra perifere doğru akarak interlobüler septumlardaki terminal safra kanalcıklarına dökülür. Giderek kanalcıklar daha büyük kanallarda toplanır ve sonunda duktus hepatikus ve de koledok kanalına geçerek ya doğrudan duodenuma boşalır ya da duktus sistikus ile safra kesesine yönelir 7. Karaciğerden sürekli olarak salgılanan safra, normalde safra kesesinde depolanarak gerektikçe duodenuma akar. Günlük total safra sekresyonu ml, safra kesesinin maksimal hacmi ise, ancak ml kadardır. Bununla beraber 12 saatlik safra salgısı kesede depo edilebilir 7. Çünkü, su, sodyum klorür, ve öteki küçük elektrolitlerin çoğu sürekli olarak safra kesesi mukozasından aktif ve ya pasif transport ile emilerek, safranın öteki maddelerini, safra tuzları, kolesterol, lesitin ve bilüribini konsantre eder 7,8. Bu absorbsiyon büyük çapta sodyumun safra kesesi epitelinden aktif transportu ile gelişir. Safra genellikle 5 kat konsantre edilmekle beraber, maksimum kat kadar yoğunlaştırılabilir 7. Safra kesesi duvarındaki net su transportu humoral faktörlerden ve otonomik sinirlerden etkilenebilir. Sistik kanal obstrüksiyonu ile ilişkili kese inflamasyonunda, mukoza absorbtif kapasitesi kaybedilir ve lümen içine net sekresyon hidropsa yol açar Safra Yolu Obstrüksiyonu Fizyopatolojisi Ekstrahepatik safra yolu ligasyonu sonucu tıkanma sarılığı veya safra yolu yaralanması sonucu safra fistülü gelişebilir. Safra yoları obstrüksiyonunun durumu pratik kullanım açısından 4 kategoriye ayrılmıştır (Benjamin 1983): Tip 1- Komplet obstrüksiyon- sarılığa yol açan Tip2- İntermittant obstrüksiyon- semptomatik, labratuar değerlerine yansıyan ancak iktere yol açmayan Tip 3- Kronik inkomplet obstrüksiyon- Klasik semptomlar ve labratuar değişiklikleri görülebilir veya görülmeyebilir, ancak safra yolları veya karaciğerde patolojik değişiklikler görülür. 11

19 Tip 4- Segmental obstrüksiyon- bir veya daha fazla segmentin intrahepatik safra yolu obstrükte olmuştur. Bu segmental obstrüksiyon yukarıda bahsedilen formlara dönüşebilir. Safranın normal sekretuar basıncı cmh20 dur. Total safra yolu obstrüksiyonunu takiben safra sekresyonu safra kanalındaki basınç mm H2O olana kadar devan eder. Yüksek basınçta kolesterol ve fosfolipid sekresyonunda azalma, safra sekresyonundaki azalmadan daha fazla olduğundan safranın kompozisyonu değişir, daha az litojenik hale gelir. Obstrüksiyonun düzelip basıncın normale dönmesinden sonra, kolesterol ve fosfolipid sekresyon hızındaki düzelme safra tuzlarına oranla daha çabuk olduğundan, bu dönemde safra daha litojenik hale gelmektedir 7,8. Uzun süren safra yolu obstrüksiyonlarında ilk değişiklikler safra kanallikülleri seviyesinde ortaya çıkar. Kolestazis esnasında kanalliküler genişler, mikrovilluslarda şişme ve şekil bozukluğu ortaya çıkar. Kanalliküllerde ve komşu hepatositlerde safra pigment trombüsleri oluşur. Kolestazis daha da uzarsa kanalliküllerde belirgin proliferasyonla beraber uzama ve kıvrılma gelişir, oluşan safra reabsorbsiyonu, portal yollarda polimorfonükleer hücre infiltrasyonu ile birlikte olan bir inflamatuar reaksiyona neden olur. Bu durum, irritan kimyasal stimulusa karşı olan bir doku reaksiyonudur ve kolonjiolitik değişiklikleri fibrozis takip eder 8. Periportal alanlardaki hepatositlerde bilüribin ve safra asitleri birikerek toksik etki yaparlar. Bunun sonucunda endoplazmik retikulum parçalanarak kanlliküler membran komponentleri solubilize hale gelir. Bu dönemde kanalliküler alkalen fosfataz kan dolaşımına katılarak düzeyi artmaya başlar. Obstrüksiyon iki hafta içinde düzelirse bu değişiklikler kısa sürede geriye döner. Obstrüksiyonun devam ettiği hallerde periportal alanlarda çöken retikülin tip-1 kollojen halinde maturasyon göstererek safra kanalları çvresinde skar fibrozisi geliştirir. İntrahepatik fibrotik değişikliklerin daha da ilerlemesi sinüzoidal akımı mekanik olarak obstrükte ederek sekonder portal hipertansiyona sebep olur. Karaciğerin lobüler yapısı nedeni ile bu fibrotik süreç nadiren sekonder bilier siroza neden olmaktadır. Yine bu özelliğinden dolayı obstrüksiyonun düzelmesi halinde fibrotik değişikliklerin birçoğu geriye dönme niteliğindedir. 12

20 Bilier obstrüksiyon varlığında bakteriyel kolonizasyon sonucu sekonder infektif kolonjit oluşur. Klasik olarak asendan kolonjit terimi kullanılmasına rağmen, opere olmamış safra yollarına bakteri girişinin gerçek mekanizması anlaşılamamıştır Safra Fistülü Fizyopatolojisi Eksternal bilier fistülün fizyopatolojik etkisi fitülün süresine ve diversiyon derecesine bağlıdır. Günlük salgılanan ortalama 1000 ml safra içerisinde kan ile eşit konsantrasyonda sodyum, potasyum klorid, ve kalsiyum ionları mevcuttur. Üç hafta kadar total bilier diversiyon ciddi bir elektrolit ve sıvı kaybına yol açmamaktadır, fakat uzun süreli safra diversiyonlarında serum potasyum ve klor seviyelerinde düşme olmaktadır. Sodyum kaybı ise klor kaybından genellikle fazladır ve sonucunda koledokostomi asidotik sendrom olarak adlandırılan asidoza neden olmaktadır (Cass, Robson ve Rundell) 9. Bazı olgularda başlangıçta potasyum seviyeleri düşmüştür ancak dehidratasyona bağlı gelişen düşük outputlu renal yetmezlik sonucu hiperkalemi gelişebilir( Knochel, Cooper ve Barry 1962) 9. Safra tuzları intestinal kanalda iki önemli görev yaparlar. İlk olarak, besindeki yağ partikülleri üzerinde deterjan etkileri vardır; partiküllerin yüzey gerilimini azaltarak, küçük yağ damlacıklarına parçalanmasına ve karışmasına yardım eder. Buna safra tuzlarının emülsiyon haline getirme ya da deterjan fonksiyonu denir. İkinci ve daha da önemli olarak, safra tuzları, yağ asitleri, monogliserid, kolesterol ve öteki lipidlerin intestinal kanalda absorbsiyonuna yardım ederler. Safra tuzları bu görevi lipidler ile küçük kompleksler yaparak yürütürler. Miçel adını alan kompleksler, safra tuzlarının elektiriksel yükleri nedeni ile erir durumda kalırlar. Lipidler bu yapı içinde mukozadan geçebilir özellik kazanır ve absorbe olurlar. İntestinal kanalda safra bulunmadığı zaman, lipidlerin %40 ı feçesle kaybedilir ve bu şahıslarda lipid kaybına bağlı metabolik bozukluklar gelişir 7,8. Yağların absorbsiyonu yeterli olmadığı zaman, yağda eriyen A,D,E, ve K vitaminleri de yeterince absorbe edilemez. A,D,E vitaminleri genellikle vücutta depo edilmesine karşın, K vitaminin deposu yoktur. Böylece, karaciğerde bazı koagülasyon faktörlerinin- protrombin, VII, IX ve X- sentezi yetersiz olduğu için ciddi pıhtılaşma bozuklukları ortaya çıkar 8,9. 13

21 2.4. Patogenez Laparoskopik kolesistektominin yaygınlaşmasından önce safra kanalı yaralanması göreceli olarak düşük olup yaklaşık 1000 de 2 civarında görülmekte idi 1. Laparoskopik kolesistektominin yaygın bir şekilde uygulanmasından sonra safra yaralanması oranı en az iki katı oranında artarak gündemde tekrar yerini almıştır 10. Bu nedenle sıklıkla çok merkezli çalışmaların konusu laparoskopi esnasında görülen yaralanmalar olmaktadır. Birleşik devletlerde yapılan bir çalışmada yılları arasında yapılan 114,005 laparoskopik kolesistektomi vakası analiz edildi. 561 (%0.5) major safra yolu yaralanması tespit edildi 10. İsviçre de 84 cerrahi ünitede uygulanan yılları arasında laparoskopik kolesistektomi uygulanan vaka incelendi. Major safra yolu yaralanma insidansı %0.3 olarak tespit edildi 11. Belçika da yapılan çok merkezli bir çalışmada ise vaka irdelendi ve 65 (%0.5) hastada major safra yolu yaralanması olduğu tespit edildi 12. Brezilya da tarihleri arasında 170 cerrahi ünitede gerçekleştirilen laparoskopik kolesistektomi vakasının 167 sinde (%0.18) safra yolu yaralanması görülmüştür. 50 vakadan önce oran %0.77 iken 50 vakadan sonra bu oran %0.16 ya düşmektedir 13. Kolesistektomi veya laparoskopik kolesistektomi esnasında safra yolu yaralanması görülme oranı giderek azalmasına rağmen hala önemini korumaktadır. Bu nedenle, literatür ışığında yaralanma oluş mekanizmaları ve önlenme çabaları irdelendi. Bilier yaralanma için risk faktörleri önem sırasına göre incelenmiştir: Eğitim ve Tecrübe Son yayınlarda yaralanma oranı ile prosedürün uygulanışındaki tecrübe eksikliği arasında direkt bir korelasyon saptanmıştır 1,4,5,10,11,12,14,15,16 Olsen bir dekadlık laparoskopik kolesistektomi tecrübesine bağlı olarak yayımladığı raporunda 13 vaka sonrasında laparoskopik kolesistektomi yaralanma oranının açık kolesistektomideki yaralanma oranına yaklaştığını bildirmiştir 2. Belçika dan yayınlanan çok merkezli bir çalışmada ise yaralanmaların ağırlıklı olarak 50 vakanın altında laparoskopi tecrübesi 14

Tıkanma Sarılığı. Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu

Tıkanma Sarılığı. Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu Tıkanma Sarılığı Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu Normal serum bilirubin düzeyi 0.5-1.3 mg/dl olup, 2.5 mg/dl'yi geçerse bilirubinin dokuları boyamasıyla klinik olarak sarılık ortaya çıkar. Sarılığa yol

Detaylı

SAFRA KESESİ HASTALIKLARI

SAFRA KESESİ HASTALIKLARI SAFRA KESESİ HASTALIKLARI Oktay Eray EPİDEMİYOLOJİ Sıklıkla safra kesesi ve kanalındaki tıkanıklıklara bağlıdır. Safra kesesi taşları oldukça yaygın ve çoğu semptomsuzdur. Yılda %2 si, 10 yılda %15 i semptomatik

Detaylı

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Kronik Pankreatit Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Tanım Pankreasın endokrin ve ekzokrin yapılarının hasarı, fibröz doku gelişimi ile karakterize inflamatuvar bir olay Olay histolojik

Detaylı

Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları

Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları Doç.Dr. Mine Güllüoğlu İÜ İTF Patoloji AD Mart 2015 SAFRA KESESİ ANOMALİLERİ Anomaliler Safra taşları Şekil anomalileri

Detaylı

İnteraktif olgu sunumu Prof Dr Fatih AĞALAR

İnteraktif olgu sunumu Prof Dr Fatih AĞALAR İnteraktif olgu sunumu Prof Dr Fatih AĞALAR fatih.agalar@anadolusaglik.org HANGİ TAKIMI TUTUYORSUNUZ? 1. Bursaspor 2. Galatasaray 3. Beşiktaş 4. Fenerbahçe 5. Milan KATILIMCI PROFİLİ 1. Genel Cerrahi Uzmanı

Detaylı

Paratiroid lezyonlarında USG ve Sintigrafinin Karşılaştırılması

Paratiroid lezyonlarında USG ve Sintigrafinin Karşılaştırılması Paratiroid lezyonlarında USG ve Sintigrafinin Karşılaştırılması Op. Dr. Savaş Baba, Doç. Dr. Barış Saylam,Op. Dr. Hüseyin Çelik, Op. Dr. Özgür Akgül,Op. Dr. Sabri Özden, Ass. Dr. Deniz Tikici, Ass. Dr.

Detaylı

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri Doç. Dr. Onur POLAT Toraks Travmalarında Temel kuralın tanı ve tedavinin aynı anda başlaması olduğu gerçeği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Havayolu erken entübasyon ile sağlanmalı, eğer entübasyonda zorluk

Detaylı

OLGU SUNUMU. DOÇ. DR. VUSLAT KEÇİK BOŞNAK Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.

OLGU SUNUMU. DOÇ. DR. VUSLAT KEÇİK BOŞNAK Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. OLGU SUNUMU DOÇ. DR. VUSLAT KEÇİK BOŞNAK Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. GAZİANTEP MO; 44 yaşında sağlık çalışanı erkek hasta Şikayeti: Gün içerisinde

Detaylı

Adalet Elçin Yıldız, Sinan Genç, Berna Uçan, Suat Fitoz. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara

Adalet Elçin Yıldız, Sinan Genç, Berna Uçan, Suat Fitoz. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara Adalet Elçin Yıldız, Sinan Genç, Berna Uçan, Suat Fitoz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara Klinik Öykü: 4.5 yaşında erkek çocuk, kusma ve karın ağrısı atakları ile

Detaylı

Pankreatikobilier sistemde MR görüntüleme. Dr. Ahmet SIĞIRCI İnönü Üniv. TÖTM Radyoloji AD Çocuk Rad BD Malatya

Pankreatikobilier sistemde MR görüntüleme. Dr. Ahmet SIĞIRCI İnönü Üniv. TÖTM Radyoloji AD Çocuk Rad BD Malatya Pankreatikobilier sistemde MR görüntüleme Dr. Ahmet SIĞIRCI İnönü Üniv. TÖTM Radyoloji AD Çocuk Rad BD Malatya Yol haritamız Giriş, Embriyoloji, Anatomi, Teknik, Endikasyonlar, Giriş Temel görüntüleme,

Detaylı

ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ

ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ İdrar oluşturmak... Üriner sistemin ana görevi vücutta oluşan metabolik artıkları idrar yoluyla vücuttan uzaklaştırmak ve sıvı elektrolit dengesini korumaktır. Üriner

Detaylı

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Femoral Komplikasyonlar External kanama ve hematom (%2-15) Psödoanevrizma (%1-5) Retroperitoneal hematom (

Detaylı

LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER

LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER Varlık Erol, Cengiz Aydın, Levent Uğurlu, Emre Turgut, Hülya Yalçın*, Fatma Demet İnce* T.C.S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Kolon tümörlü olguların %40-50 sinde karaciğer metastazı gelişir ; % 15-25 senkron (primer tm ile /

Detaylı

KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI

KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI Dr. Ömer USLUKAYA DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI Karın travması Karın travmaları, baş, boyun ve toraks travmalarından sonra üçüncü en

Detaylı

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı.

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı. GİRİŞ Süt rengi Şilus un peritoneal kaviyete ekstravazasyonudur. Oldukça nadir görülen bir durumdur. Asit sıvısındaki trigliserid seviyesi 110 mg/dl nin üzerindedir. Lenfatik sistemin devamlılığında sorun

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi Dr. Aslı KANTAR GİRİŞ GENEL BİLGİLER Akut böbrek hasarı (ABH) yenidoğan yoğun bakım

Detaylı

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Akut Mezenter İskemi Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Anatomi Etyoloji/Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Giriş Tüm akut mezenter iskemi

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

Metastatik Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi

Metastatik Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi Metastatik Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi Prof. Dr. Orhan Bilge İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Karaciğer Safra Yolları Cerrahisi Birimi Kolorektal Kanser 950 000 hasta / yıl Kanser ölümlerinin

Detaylı

SAFRA KANAL SİSTEMİ VE SAFRA KESESİ. Yrd.Doç.Dr.Sevda Söker

SAFRA KANAL SİSTEMİ VE SAFRA KESESİ. Yrd.Doç.Dr.Sevda Söker SAFRA KANAL SİSTEMİ VE SAFRA KESESİ Yrd.Doç.Dr.Sevda Söker Safra Kanal Sistemi; Safranın hepatositten safra kesesine Safra kesesinden bağırsağa aktığı Çapı giderek artan kanallar sistemi En küçük dalı,

Detaylı

İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul

İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Öğrenim hedefleri Mezenterik vasküler olay şüphesi ile gelen hastayı değerlendirmede kullanılan

Detaylı

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır.

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Doç. Dr. Onur POLAT Hasar Kontrol Cerrahisi 1992 yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Hasar Kontrol Cerrahisi İlk aşama; Kanama ve kirlenmenin

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür.

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. SİROZ Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. İlerleyici ilerleyici karaciğer hastalıkları sonuçta siroz ile sonuçlanan progresif fibrozise neden olur. Safra kanalikülü

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem III - 5. Ders Kurulu. Gastrointestinal Sistem. Eğitim Programı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem III - 5. Ders Kurulu. Gastrointestinal Sistem. Eğitim Programı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 Dönem III - 5. Ders Kurulu Gastrointestinal Sistem Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı : Doç.Dr.Erkan

Detaylı

BENİNG SAFRA YOLU HASTALIKLARINDA ERCP. Dr Galip ERSÖZ

BENİNG SAFRA YOLU HASTALIKLARINDA ERCP. Dr Galip ERSÖZ BENİNG SAFRA YOLU HASTALIKLARINDA ERCP Dr Galip ERSÖZ Biliyer sfinkterotomi-pull-tip Tercih edilen kesi yönü saat 11-12 Sfinkterotomi uzunluğu endikasyona göre değişir Güvenli sfinkterotomi yapmak için:

Detaylı

Dr. Mustafa Hasbahçeci

Dr. Mustafa Hasbahçeci Dr. Mustafa Hasbahçeci Kaynaklar Tokyo Guidelines for acute cholangitis-2007 *Background: Tokyo Guidelines for the management of acute cholangitis and cholecystitis. J Hepatobiliary Pancreat Surg. 2007;14(1):1-10.

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ

PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ Dr. Fulya YAYLACIOĞLU TUNCAY Doç. Dr. Onur KONUK GÜTF GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İÇERİK NAZOLAKRİMAL SİSTEM -ANATOMİSİ -EMBRİYOLOJİSİ

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Dr. Nazan ÇALBAYRAM ÇÖLYAK HASTALIĞI Çölyak hastalığı bir malabsorbsiyon sendromudur. Hastalık; gluten içeren unlu gıdalara karşı genetik bazda immünojik bir intolerans

Detaylı

Nonreküren Nervus Laryngeus Inferior. Dr. Emin S. Gürleyik

Nonreküren Nervus Laryngeus Inferior. Dr. Emin S. Gürleyik 1 Nonreküren Nervus Laryngeus Inferior Dr. Emin S. Gürleyik Nervus laryngeus inferior (NLI, rekürens) tiroit cerrahisinin en önemli yapısıdır. Bunun nedeni, bu sinirin yaralanmasının tiroidektomi komplikasyonları

Detaylı

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

Detaylı

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE):

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE): Pulmoner Emboli Profilaksisi Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD m Pulmoneremboli(PE): Bir pulmonerartere kan pıhtısının yerleşmesi Distaldeki akciğer parankimine kan sağlanaması Giriş Tipik

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

ENDOSKOPİK ULTRASONOGRAFİ. Gastroenteroloji Bilim Dalı

ENDOSKOPİK ULTRASONOGRAFİ. Gastroenteroloji Bilim Dalı ENDOSKOPİK ULTRASONOGRAFİ Dr. Hakan Şentürk Gastroenteroloji Bilim Dalı Cerrahpaşa a Tıp T p Fakültesi A.K. 69, E A.K. 69 Yaş, E Şikayeti: 1 ayda 10 kg kaybı olan ve 15 gündür sarılığı artan hasta. USG:İntrahepatik

Detaylı

(ANEVRİZMA) Dr. Dağıstan ALTUĞ

(ANEVRİZMA) Dr. Dağıstan ALTUĞ ANEURYSM (ANEVRİZMA) Arteriyel sistemindeki lokalize bir bölgeye kan birikmesi sonucu şişmesine Anevrizma denir Gerçek Anevrizma : Anevrizma kesesinde Arteriyel duvarların üç katmanını kapsayan Anevrizma

Detaylı

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl Karaciğer ve safra yolu hastalıklar klarında laboratuvar bulguları Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 5.Yarıyıl 2006-2007 2007 eğitim e yılıy Karaciğer ve safra yolu hastalıklarında

Detaylı

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz Olgu Sunumu Olgu: 60y, E 2 ayda 5 kilo zayıflama ve karın ağrısı şikayeti ile başvurmuş. (Kasım 2009) Ailede kanser öyküsü yok. BATIN USG: *Karaciğerde en büyüğü VIII. segmentte 61.2x53.1 mm boyutunda

Detaylı

Patogenez Bronşektazi gelişiminde iki temel mekanizma rol oynar

Patogenez Bronşektazi gelişiminde iki temel mekanizma rol oynar Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Bronşektazi Giriş Subsegmental solunum yollarının anormal ve kalıcı dilatasyonu şeklinde tanımlanır Hastalık olmaktan çok çeşitli patolojik süreçlerin

Detaylı

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu 29 yaşında erkek aktif şikayeti yok Dış merkezde yapılan üriner sistem ultrasonografisinde insidental olarak sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması üzerine hasta polikliniğimize

Detaylı

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Ani ölümün önemli bir nedenidir Sıklığı yaşla birlikte artar 50 yaş altında nadir rastlanır E>K Aile

Detaylı

Eser Elementler ve Vitaminler

Eser Elementler ve Vitaminler Doç. Dr. Onur POLAT Eser Elementler ve Vitaminler Esansiyel eser elementin temel özellikleri diyetten kesilmesi veya yetersiz alımıyla yapısal ve biyokimyasal değişikliklerin olması ve bu değişikliklerin

Detaylı

LAPAROSKOPİK SURRENALEKTOMİ DENEYİMLERİMİZ

LAPAROSKOPİK SURRENALEKTOMİ DENEYİMLERİMİZ LAPAROSKOPİK SURRENALEKTOMİ DENEYİMLERİMİZ Bülent Çitgez 1, İsmail Akgün 1, Ayhan Öz 1, Gürkan Yetkin 1, Feyza Yener Öztürk 2, Mehmet Mihmanlı 1, Mehmet Uludağ 1 1 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma

Detaylı

KOLON VE İNCE BAĞIRSAĞIN NONTÜMÖRAL REZEKSİYON MATERYALLERİNDE TANIYA YAKLAŞIM. Dr. Armağan GÜNAL GATA Tıbbi Patoloji AD - Ankara

KOLON VE İNCE BAĞIRSAĞIN NONTÜMÖRAL REZEKSİYON MATERYALLERİNDE TANIYA YAKLAŞIM. Dr. Armağan GÜNAL GATA Tıbbi Patoloji AD - Ankara KOLON VE İNCE BAĞIRSAĞIN NONTÜMÖRAL REZEKSİYON MATERYALLERİNDE TANIYA YAKLAŞIM Dr. Armağan GÜNAL GATA Tıbbi Patoloji AD - Ankara Konuşmanın başlığı üzerine GİS patolojisinde Kolon ve ince bağırsağın Nontümöral

Detaylı

Safra Yolu Tümörü Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu

Safra Yolu Tümörü Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu Tarih :././20 Hastanın adı ve soyadı: Protokol numarası: Safra Yolu Tümörü Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu Bana yapılan muayene ve tetkikler sonucunda doktorlarım tarafından safra yollarımda tümör

Detaylı

FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI. Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara

FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI. Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara H. K., 5 yaşında, Kız çocuğu Şikayet: Karında şişlik Özgeçmiş: 8 aylıkken karında

Detaylı

Pankreas Kisti Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu

Pankreas Kisti Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu Tarih :././20 Hastanın adı ve soyadı: Protokol numarası: Pankreas Kisti Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu Bana yapılan muayene ve tetkikler sonucunda doktorlarım tarafından, pankreasımda iltihabi kist

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Lokalizasyon çalışmalarının şüpheli olduğu primer hiperparatiroidi olgularında 99 Tc-MIBI intraoperatif gama-prob kullanımı: Kohort değerlendirme

Lokalizasyon çalışmalarının şüpheli olduğu primer hiperparatiroidi olgularında 99 Tc-MIBI intraoperatif gama-prob kullanımı: Kohort değerlendirme Lokalizasyon çalışmalarının şüpheli olduğu primer hiperparatiroidi olgularında 99 Tc-MIBI intraoperatif gama-prob kullanımı: Kohort değerlendirme A.Cem Dural 1, Cevher Akarsu 1, İlhan Gök 1, Aysel Koyuncu

Detaylı

Asendan AORT ANEVRİZMASI

Asendan AORT ANEVRİZMASI Asendan AORT ANEVRİZMASI Aort anevrizması, aortanın normal çapından geniş bir çapa ulaşarak genişlemesidir. Aorta nın bütün bölümlerinde anevrizma gelişebilir. Genişlemiş olan bölümün patlayarak hayatı

Detaylı

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar?

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar? BÖBREK HASTALIKLARI Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Böbrekler ne işe yarar? Böbreğin en önemli işlevi kanı süzmek, idrar oluşturmak ve vücudun çöplerini (artık ürünleri) temizlemektir. Böbrekte oluşan idrar, idrar

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) GENEL CERRAHİ 17 ARALIK 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

Hiatal Herniler Tanım Hiatal herni, diyafragmanın özefageal hiatusunda herhangi bir organın anormal protrüzyonu olarak tanımlanmaktadır.

Hiatal Herniler Tanım Hiatal herni, diyafragmanın özefageal hiatusunda herhangi bir organın anormal protrüzyonu olarak tanımlanmaktadır. Hiatal Herniler Tanım Hiatal herni, diyafragmanın özefageal hiatusunda herhangi bir organın anormal protrüzyonu olarak tanımlanmaktadır. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Ersin

Detaylı

Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Hepatobilier sistem tümörleri Kolanjiokarsinom Hepatoselüler karsinom Safra kesesi tümörleri Ampulla Vater tümörleri Pankreas

Detaylı

GIS Perforasyonları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012

GIS Perforasyonları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012 GIS Perforasyonları Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012 Sunum Planı Özefagus perforasyonu Ülser perforasyonları Tanım Epidemiyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Özefagus Perforasyonu

Detaylı

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Kahramanmaraş 1. Biyokimya Günleri Bildiri Konusu: Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Mehmet Aydın DAĞDEVİREN GİRİŞ Fetuin-A, esas olarak karaciğerde

Detaylı

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 2. Sorular

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 2. Sorular TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 2 Sorular Soru 1 Hangisi renal arter stenozunun Doppler bulguları arasında değildir? a) İntrarenal rezistif indeks artışı b) intrarenal sistolik akselerasyon kaybı c) ana renal

Detaylı

KARACİĞER SİROZLU HASTALARDA ERCP : KOMPLİKASYONLARDAN KAÇINMA. Dr Erkan Parlak TYİH, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara

KARACİĞER SİROZLU HASTALARDA ERCP : KOMPLİKASYONLARDAN KAÇINMA. Dr Erkan Parlak TYİH, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara KARACİĞER SİROZLU HASTALARDA ERCP : KOMPLİKASYONLARDAN KAÇINMA Dr Erkan Parlak TYİH, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara Safra kese taşı sıklığı yüksek Sekonder biliyer siroz CCA KC S ERCP HCC Alkol..Pankreas

Detaylı

Hepatik Arter Anevrizması Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu

Hepatik Arter Anevrizması Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu Tarih :././20 Hastanın adı ve soyadı: Protokol numarası: Hepatik Arter Anevrizması Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu Bana yapılan muayene ve tetkikler sonucunda doktorlarım tarafından, karaciğer ana

Detaylı

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Kardiyovasküler olaylar tüm dünyada en önemli ölüm nedenidir. İnsan ömrünün uzaması kardiyak sorunu olan

Detaylı

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a TARİH 06.02.2017 07.02.2017 08.02.2017 09.02.2017 10.02.2017 09: 15 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.Aysen AKALIN GÖRH Pre-Operatif Hastaların Genel

Detaylı

Pankreas Tümörü Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu

Pankreas Tümörü Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu Tarih :././20 Hastanın adı ve soyadı: Protokol numarası: Pankreas Tümörü Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu Bana yapılan muayene ve tetkikler sonucunda doktorlarım tarafından, pankreasımda tümör olduğu

Detaylı

YENİ DİYABET CHECK UP

YENİ DİYABET CHECK UP YENİ DİYABET CHECK UP Toplumda giderek artan sıklıkta görülmeye başlanan ve başlangıç yaşı genç yaşlara doğru kayan şeker hastalığının erken teşhisi için bir Check Up programı hazırladık. Diyabet Check

Detaylı

SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Pre-Operatif Hastaların Genel Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr.

SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Pre-Operatif Hastaların Genel Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. 1. H A F T A TARİH 06.02.2017 07.02.2017 08.02.2017 09.02.2017 10.02.2017 09: 15 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.M.Nur KEBAPÇI GÖRH Pre-Operatif

Detaylı

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit NEFRİT Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Genel Bilgiler Böbreğin temel fonksiyonlarından birisi idrar üretmektir. Her 2 böbrekte idrar üretimine yol açan yaklaşık 2 milyon küçük ünite (nefron) vardır. Bir nefron

Detaylı

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Murat Özdemir, Özer Makay, Tevfik Demir*, Berk Göktepe, Kamil Erözkan, Barış Bingül**, Yeşim Ertan**, Hüsnü Buğdaycı***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız

Detaylı

Kalbin Kendi Damarları ve Kan kaynakları; Koroner Damarlar

Kalbin Kendi Damarları ve Kan kaynakları; Koroner Damarlar Kalbin Kendi Damarları ve Kan kaynakları; Koroner Damarlar Kalp kası beyinden sonra en fazla kana gereksinim duyan organdır. Kalp kendini besleyen kanı aortadan ayrılan arterlerden alır. Bu arterlere koroner

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ Sami Uzun 1, Serhat Karadag 1, Meltem Gursu 1, Metin Yegen 2, İdris Kurtulus 3, Zeki Aydin 4, Ahmet

Detaylı

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD GT, 62 y, kadın Nüks tiroid papiller CA Kitle eksizyonu (özefagus ve trake den sıyırılarak) + Sağ fonksiyonel; sol radikal

Detaylı

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dr. Koray TOPGÜL Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü/ SAMSUN 35 yaşında erkek hasta, İlk kez 2007

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010 IV. Kurul Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma IV. Kurul Süresi: 5 hafta IV. Kurul Başlangıç Tarihi: 17 Şubat 2010 IV. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 22 23 Mart 2010 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ

AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ TTD 10. Yıllık Kongresi Antalya 2007 Dr. S.Ş. Erkmen GÜLHAN Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Akciğer apsesi, parankim destrüksiyonu

Detaylı

Karaciğer nakli sonrası biliyer komplikasyonlar. Karaciğer naklinin anastomoz dışı biliyer komplikasyonları. İnsidans

Karaciğer nakli sonrası biliyer komplikasyonlar. Karaciğer naklinin anastomoz dışı biliyer komplikasyonları. İnsidans Karaciğer nakli sonrası biliyer komplikasyonlar Karaciğer naklinin anastomoz dışı biliyer komplikasyonları Bahattin Çiçek Acıbadem Maslak Hastanesi Acıbadem Üniversitesi Erken komplikasyonlar Safra kaçağı

Detaylı

Dr.Süleyman Sami ÇAKIR Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği

Dr.Süleyman Sami ÇAKIR Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Dr.Süleyman Sami ÇAKIR Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği 38 E 1 aydır sağ yan ağrısı Dizüri (+) Hematüri (+) Bulantı ve kusma (+) FM: özellik yok Ek sistemik hastalık yok ??? TİT

Detaylı

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün;

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün; Epilepsi bir kişinin tekrar tekrar epileptik nöbetler geçirmesi ile niteli bir klinik durum yada sendromdur. Epileptik nöbet beyinde zaman zaman ortaya çıkan anormal elektriksel boşalımların sonucu olarak

Detaylı

KARACİYER SAFRA KESESİ. Dr. Oktay Arda

KARACİYER SAFRA KESESİ. Dr. Oktay Arda KARACİYER SAFRA KESESİ Dr. Oktay Arda K.C. Ana Fonksiyoları Safra Yapımı Yağ Sindirimi İçin Önemli Bir Sıvı? Metabolizmasında Önemli Rol: Lipid Karbonhidrat Protein DR. OKTAY ARDA 2 K.C. Ana Fonksiyoları

Detaylı

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Kısa Kitaplar, Sunumlar.. Almanların yemek kitabı Amerikalıların tarihi Onkologların

Detaylı

ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ *Aysun Çakır, *Hanife Köse,*Songül Ovalı Güral, *Acıbadem Kadıköy Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı

Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı 64 yaşında erkek hasta 10 yıldır KOAH tanılı ve diyabet hastası 25 gün önce göğüs ve sırt ağrısı, nefes darlığı PaO2: 68.2; PaCO2:36 ; O2 satürasyonu: 94,4 FM;

Detaylı

Kalp Kapak Hastalıkları

Kalp Kapak Hastalıkları BR.HLİ.085 içerisinde kanın bulunduğu dört odacık vardır. Bunlardan ikisi sağ, ikisi ise sol kalp yarımında bulunur. Kalbe gelen kan önce sağ atriuma gelir ve kalbin sağ kulakcığı ve sağ karıncığı arasında

Detaylı

17 Nisan Haziran SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a

17 Nisan Haziran SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a TARİH 17.04.2017 18.04.2017 19.04.2017 20.04.2017 21.04.2017 09: 15 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.F.Belgin EFE Akut Pankreatit Pre-Operatif Hastaların

Detaylı

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal ileri evre akciğer kanserli olgularda cerrahi tedavi, akciğer rezeksiyonu ile birlikte invaze olduğu organ ve dokuların rezeksiyonunu

Detaylı

DETAYLI KADIN CHECK- UP

DETAYLI KADIN CHECK- UP DETAYLI KADIN CHECK- UP Detaylı kadın check-up programında : tam kan sayımı anemi ( kansızlık ), enfeksiyon hastalıklarının taraması, tam idrar tahlili, açlık kan şekeri, 3 aylık kan şekeri bilançosu,

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

Hisar Intercontinental Hospital

Hisar Intercontinental Hospital Varisler BR.HLİ.92 Venöz Hastalıklar (Toplardamarlar) Varis Hastalığı: Bacaklarımızda kirli kanı yukarı taşımak üzere görev alan iki ana ven sistemi bulunur. Yüzeyel ve derin ven sistemi olarak adlandırılan

Detaylı

Venocuff II. Ekzovasküler Cuff

Venocuff II. Ekzovasküler Cuff Venocuff II Ekzovasküler Cuff Venocuff II Ekzovasküler Cuff 1 2 3 4 5 6 7 Silikon ile kuvvetlendirilmiş dacrondan oluşan valvüler kaftır. Venöz Yetmezliğin olduğu stratejik Valf bölgelerine implante edilir

Detaylı

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Dr. Sıtkı Sarper SAĞLAM DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU 04.10.2011 1 Netter in Yeri: DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU

Detaylı

Rektovaginal fistül perianal fistül kategorisinde ele alınan bir hastalıktır ve barsak içeriğinin vagenden gelmesi ile karakterizedir.

Rektovaginal fistül perianal fistül kategorisinde ele alınan bir hastalıktır ve barsak içeriğinin vagenden gelmesi ile karakterizedir. REKTOVAGİNAL FİSTÜL Rektovaginal fistül perianal fistül kategorisinde ele alınan bir hastalıktır ve barsak içeriğinin vagenden gelmesi ile karakterizedir. KLİNİK-TANI: Vagenden gaz ve gaita gelmesi en

Detaylı

GENEL CERRAHİ MORTALİTE-MORBİDİTE Ş. ÖZER (MODERATÖR) Şok A. TEKİN Şok A. TEKİN

GENEL CERRAHİ MORTALİTE-MORBİDİTE Ş. ÖZER (MODERATÖR) Şok A. TEKİN Şok A. TEKİN GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma 10.00-10.45 Cerrahi Anamnez Y. TATKAN 10.55-11.40 Karın travmaları Ş. ÖZER Karın travmaları Ş. ÖZER ileus Ş. TEKİN intern semineri intern semineri

Detaylı

Beyin Omurlik Damarlarının Cerrahi Tedavisi

Beyin Omurlik Damarlarının Cerrahi Tedavisi Beyin Omurlik Damarlarının Cerrahi Tedavisi (Nörovasküler Cerrahi) BR.HLİ.015 Sinir sisteminin damar hastalıkları ve bunların cerrahi tedavisi beyin ve sinir cerrahisinin spesifik ve zorlu bir alanını

Detaylı

Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı

Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı Portal Hipertansiyon Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 2006-2007 GİS Dalak Portal Ven Karaciğer Hepatik Ven Hepatik Arter Portal Hipertansiyonun Tanımı Portal hipertansiyon:

Detaylı

Periton diyaliz hastalarında başarıya ulaşmak için ortaya çıkmış DİYALİZ YETERLİLİĞİ Kompleks bir değerlendirme ve analizi gerektirmektedir.

Periton diyaliz hastalarında başarıya ulaşmak için ortaya çıkmış DİYALİZ YETERLİLİĞİ Kompleks bir değerlendirme ve analizi gerektirmektedir. Periton diyaliz hastalarında başarıya ulaşmak için ortaya çıkmış DİYALİZ YETERLİLİĞİ Kompleks bir değerlendirme ve analizi gerektirmektedir. S.K. Cinsiyeti: Kadın Doğum Tarihi:16.03.1965 Medeni Durumu:

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJI PROGRAMI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJI PROGRAMI T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJI PROGRAMI Dekan Dekan Yardımcıları Başkoordinatör Ali BORAZAN Şehmus ERTOP V.Haktan ÖZAÇMAK Banu Doğan GÜN

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOMÜ 2016-2017 Eğitim Yılı Dönem III 5. Ders Kurulu Gastrointenstinal Sistem Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı Ders kurulu başkanı Başkan Yardımcısı :Prof.Dr.Hakkı

Detaylı

GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU)

GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU) Op.Dr. Tuncer GÜNEY Göz Hastalıkları Uzmanı GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU) HASTALIĞINI BİLİYOR MUSUNUZ? Glokom=Göz Tansiyonu Hastalığı : Yüksek göz içi basıncı ile giden,görme hücrelerinin ölümüne

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ III. DERS KURULU (15 ARALIK 2014 17 OCAK 2015) DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA İYİLEŞMESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA Doku bütünlüğünün bozulmasıdır. Cerrahi ya da travmatik olabilir. Akut Yara: Onarım süreci düzenli ve zamanında gelişir. Anatomik ve fonksiyonel bütünlük

Detaylı