YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZDE TEDAVİ EDİLEN SAFRA YOLU YARALANMALARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1995-2004 YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZDE TEDAVİ EDİLEN SAFRA YOLU YARALANMALARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ"

Transkript

1 T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZDE TEDAVİ EDİLEN SAFRA YOLU YARALANMALARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ Dr. Atılgan Tolga AKÇAM UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Emin Uğur ERKOÇAK ADANA-2005

2 TEŞEKKÜR Tez konusunda şimdiye kadar öğrendiğim en önemli unsur, tez yaparken en zor kısmın tezin konusunu bulmak olduğudur. A. Tolga Akçam ın tez konusunu seçerken iki meslektaşım, Prof. Dr. Ömer Alabaz ve Prof. Dr. Haluk Demiryürek ten yardım aldık. Ancak Dr. Alabaz ile başlatılan çalışmalarda yeterli vaka sayısına ulaşılamadığı için 2 kez tez konusu değiştirildi ve üçüncüde Dr. Haluk Demiryürek ile geliştirdiğimiz projeye devam ettik ve yılları arasında kliniğimizde tedavi edilen safra yolları yaralanmaları nı retrospektif olarak inceledik. Bu tez; Sayın Prof. Dr. Demiryürek in, tez sahibi ve tez danışmanına, değerli görüşlerini, zamanını, emeğini, olumlu eleştiri ve düzeltmelerini, en içten ve en cömert şekilde vermesiyle gerçekleşmiştir. Tezi gerçekleştirirken amacımız, önemli bir konuda, belirli zaman diliminde, kliniğimizin sonuçlarını değerlendirmek ve literatür ile karşılaştırmak idi. Bu değerlendirmeyi gerçeklerden sapmadan doğru tespitlerle yapmakta çok duyarlı olduk. Bu çalışmanın kesintisiz devam etmesini temenni ediyorum. Tez sahibi A. Tolga Akçam a başarılarının devamını diliyor, yukarıda yardımlarını belirttiğim değerli meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Prof. Dr. Emin Uğur ERKOÇAK i

3 İÇİNDEKİLER Sayfa No: TEŞEKKÜR... i İÇİNDEKİLER... ii TABLO LİSTESİ...iii ŞEKİL LİSTESİ... iv ÖZET ve ANAHTAR KELİMELER... v ABSTRACT - KEYWORDS... vi 1. GİRİŞ GENEL BİLGİLER Embriyoloji ve Anatomi Safra Yolları ve Vasküler Anomaliler Fizyopatoloji Safra Yolu Obstrüksiyonu Fizyopatolojisi Safra Fistülü Fizyopatolojisi Patogenez Eğitim ve Tecrübe Lokal Risk Faktörleri Anatomik Anomaliler Kanama Teknik Yetersizlik Disseksiyon Yaralanmaları Safra Yolu Yaralama Yönetimi Klinik Seyir Laboratuvar Bulguları Radyolojik Bulgular Onarım Yaklaşımı BULGULAR TARTIŞMA SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ ii

4 TABLO LİSTESİ Tablo No: Sayfa No: Tablo 1. Operasyon şekli ve endikasyonu Tablo 2. Safra yolu yaralanmasından sonra görülen semptom ve bulgular Tablo 3. Preoperatif ve postoperatif laboratuvar değerleri Tablo 4. Preoperatif dönemde uygulanan görüntüleme yöntemleri Tablo 5. Vasküler yaralanma dağılımı Tablo 6. Yaralanma yeri dağılımı Tablo 7. Olsen klasifikasyonuna göre yaralanma tipi dağılımı Tablo 8. Yaralanma ile onarım arasında geçen sürenin incelenmesi Tablo 9. Uygulanan cerrahi yöntemlerin dağılımı Tablo 10. Onarım sonrası erken dönemde oluşan komplikasyonlar ve dağılımı Tablo 11. Mortalite nedenleri Tablo 12. Olguların takip sonuçlarının dağılımı iii

5 ŞEKİL LİSTESİ Şekil No: Sayfa No: Şekil 1. Karaciğerin segmental bilier drenajı... 3 Şekil 2. Ekstrahepatik safra yollarının anatomik görünümü... 4 Şekil 3. Karaciğer, safra yolları, portal triad ve pankreas ilşkisini gösteren sagital kesit... 6 Şekil 4. Calot üçgeni... 6 Şekil 5. Ekstrahepatik safra yollarının kanlanması... 8 Şekil 6. Sistik kanal anomalileri... 9 Şekil 7. Hepatik kanal anomalileri ve görülme oranları Şekil 8. Vasküler anomaliler Şekil 9. Safra yolu yaralanmalarının yıllara göre dağılımı Şekil 10. Safra yolu yaralanmasından sonra oluşan bilioma Şekil 11. İntrahepatik safra yolları dilatasyonunun gösteren tomografi görünümü Şekil 12. Anahepatik kanalda yaralanma ve metalik klipsleri gösteren ERKP görünümü Şekil 13. Bifurkasyonda tam obstrüksiyonu gösteren PTK filmi Şekil 14. Hepatoenterik pasajın olmadığı sintigrafi görünümü Şekil 15. Bilioenterik anastomoz yapılan hastanın kontrol sintigrafisi Şekil 16. Anahepatik kanalda yaralanmayı gösteren MRKP görünümü Şekil 17. ÇÜTF Genel cerrahi kliniğinde yapılan kolesistektomi ameliyatlarının yıllara göre dağılımı iv

6 ÖZET Yılları Arasında Kliniğimizde Tedavi Edilen Safra Yolu Yaralanmalarının Retrospektif Analizi Safra yolu yaralanmaları tanı ve tedavi yöntemlerindeki gelişmelere rağmen halen problem olma özelliğini korumaktadır. Bu çalışmada 1995 Ocak Mart yılları arasındaki 10 yıllık dönem içinde Çukurova Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı nda safra yolu yaralanması nedeni ile opere edilen 54 hastanın retrospektif incelenmesi ve sonuçlarının literatürle karşılaştırılması amaçlandı. Hastaların arşiv bilgileri incelenerek demografik bulguları, kolesistektomi endikasyonu, operasyon şekli, peroperatif yaralanma fark edilme durumu, semptomları, preoperatif ve postoperatif laboratuvar değerleri (SGOT, SGPT, T/D Bilirubin, ALP), yaralanma yeri ve klasifikasyonu, vasküler yaralanma varlığı, yaralanma ile onarım arasında geçen süre, uygulanan cerrahi girişim, morbidite, mortalite, yatış süresi ve postoperatif takibi değerlendirildi. En sık görülen bulgu sarılık (%44.4) olup ikinci sıklıkta safra fistülü (%38.8) idi. Bu iki bulgu ile mortalite ve başarı değerlendirilmesi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır (P>0.05). PTK uygulanan tüm olgularda safra yolu yaralanma yeri tam olarak belirlendi. Sarılık ile başvuran ve tetkiklerde safra yolu dilatasyonu gelişen hastalarda Perkütan bilier drenaj yapılması ile mortalite ve başarı değerlendirmesi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır (P>0.05). En sık yaralanma yeri, ana hepatik kanal (28 hasta) idi. Yaralanma yeri ile rekonstrüktif amaçlı uygulanan operasyon başarı durumu ve mortalite ile ilişkisi irdelendiğinde yaralanma yerinin mortaliteyi ve başarı durumunu etkileyici faktör olmadığı istatistiksel olarak gösterildi (P>0.05). En sık uygulanan operasyon 36 (%66.6) hastayla Roux-en Y hepatikojejunostomidir. Vasküler yaralanma varlığının mortaliteyi etkilemediği (P>0.05), ancak tamirin başarı oranını etkilediği, istatistiksel olarak gösterilmiştir (P<0.05). Erken dönem morbidite 20 (%37) hastada, geç dönem morbidite 5 (%9.2) görüldü. Erken dönemde 9 hasta ile en sık rastlanan komplikasyon yara enfeksiyonu idi. Geç dönemde ise 5 hastada anastomoz striktürü saptandı. Erken dönem mortalite oranı % 12.9 dur (7 olgu). Peritonit ile mortalite arasında ise istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır (P<0.05) Geç dönemde mortalite %3.7 (2 olgu) dir. Ortalama takip süresi ise 79.9ay (13-124) olup bu sürede rekürren sarılık veya kolonjit saptanmayan başarılı tedavi oranımız %85.1 dir. Anahtar sözcükler: Hepatikojejunostomi, kolesistektomi, laparoskopik kolesistektomi, safra yolu yaralanmaları. v

7 ABSTRACT The Retrospective Review of Bile Duct Injuries Managed Between 1995 and 2004 in Our Clinic Bile duct injuries are still a problem despite the improvements in its diagnosis and management. In this study, the aim was to analyze 54 patients who were operated due to bile duct injuries at the Faculty of Medicine, Department of General surgery of Çukurova University between January 1995 and March 2004, and to compare the outcomes with the literature. Parameters which included demographic data, cholecystectomy indication, operation type, symptoms and findings; preoperative diagnosis, Preoperative and postoperative laboratory values, radiological investigations, injury zone and classification, presence of vascular injury, the duration between injury and reconstruction, operative approach, morbidity, mortality, hospitalization duration and postoperative long-term follow-up were analyzed. The most frequently seen symptom was jaundice (44.4%) and the second frequently seen symptom was biliary fistula (38.8%). Any statistically significance were established between these symptoms and mortality/ Long-term results (p>0.05). The injury zone was detected completely in the preoperative course, on all patients images of whom was performed PTC. Statistically significance was not established between percutaneous biliary drainage and mortality/long-term results (P>0.05) The most frequently established injury zone was common hepatic duct (28 patients). The association between injury zone and mortality/ long term results was not statistically significant (P>0.05). Hepaticojejunostomy was determined as the most frequently performed operation by %66.6 (36 patients). The presence of vascular injury was not a prognostic factor for the mortality, however the significance of association between vascular injury and long- term results was statisticcally demonstrated (P>0.05). The early period morbidity was 37% (20 patients) and the Long-term morbidity was 9.2% (5 patients). The wound infection was the most frequently seen complication with 9 patients. However, 5 anastomosis strictures were established in the long-term follow-up. The early period mortality rate was 12.9% (7 patients). The mortality rate of patients who had peritonitis was statistically increasing (P<0.05). The long-term mortality rate was 3.7%. The average follow-up was 79.9 month (13-124) and long-term excellent results (absence of jaundice or cholangitis symptoms) were assessed on 85.1% of patients. Key Words: Bile duct injury, Hepaticojejunostomy, Cholecystectomy, Laparoscopic cholecystectomy. vi

8 1. GİRİŞ Kolelitiazis, akut veya kronik taşlı kolesistitin standart tedavisi kolesistektomidir. Açık kolesistektominin ilk defa Langenbuch tarafından 1882 de gerçekleştirilmesinden bu yana oranları giderek azalmasına rağmen safra yolları yaralanmaları da dahil olmak üzere pek çok komplikasyonu da beraberinde getirmiştir. Lahey Kliniği nde 1919 ve 1979 tarihleri arasında 2500 den fazla safra yolu rekonstrüksiyonu yapılması, bu durumun göstergesidir. Tecrübe kazanılması ile beraber safra yolu yaralanma oranının %0-0.2 ye kadar düşmüş olması açık kolesistektomiyi altın standart haline getirmiştir 1, nin geç dönemlerinde Mühe (Alman), Dubois ve Perissat (Fransa) laparoskopik kolesistektomiyi Avrupada geliştirdiler. Bu operasyonun kısa sürede Birleşik Devletlerde Reddick ve Olsen tarafından da uygulanması sonrası safra taşı sağaltımında laparoskopik kolesistektomi yeni bir teknik olarak kabul gördü 1,2. Laparoskopik kolesistektominin 1990 dan sonra popülarite kazanması ile beraber safra yolu yaralanma oranlarında görülen artış, teknik ve tecrübe alanındaki kazanımlar sonucu azalmaya başlanmıştır. Buna rağmen laparoskopik kolesistektomide safra yolu yaralanma oranı açık kolesistektominin 2 katı olarak görülmeye devam etmekte idi (% % ). Amerikan Ulusal Sağlık Enstütisi tarafından 1992 de yapılan toplantıda den fazla laparoskopik olgu gözden geçirilerek laparoskopik kolesistektominin altın standart olduğu ortak kanatine varılmıştır 1,2. Her cerrahi kliniğinde gerçekleştirilebilen, morbidite ve mortalitesi çok düşük olan kolesistektomi ameliyatı esnasında gelişebilecek bir safra yolu yaralanması, hem hastayı, hem de cerrahı zor bir duruma sokmaktadır 3. Bu durum hastayı morbidite ve mortalitesi yüksek karaciğer transplantına kadar götürebilmektedir. Bu nedenle, şimdiye kadar olan zaman içerisinde açık ve laparoskopik kolesistektomide safra yolu yaralanma insidansı, oluş mekanizması, sağaltımı ve uzun dönem sonuçları literatürde tartışma çok önemli tartışma konusudur 2,4,5. Ameliyathanesi olan her hastanede yapılabilen kolesistektomi ameliyatının bu tür komplikasyonunun tedavisi için ileri bir tanı ve tedavi merkezi ile, safra yolu cerrahisinde uzmanlaşmış hepatobilier cerrahlara gereksinim vardır. 1

9 Bu çalışmada yılları arasında Çukurova Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim dalı nda açık veya Laparoskopik kolesistektomi sonrası oluşan safra yolları yaralanması nedeni ile tedavi edilen olguların retrospektif incelemesi amaçlandı. Bu olgulara ait preoperatif, peroperatif, postoperatif ve uzun süreli takip kriterleri belirlenerek sonuçları literatürle karşılaştırıldı. 2

10 2. GENEL BİLGİLER 2.1. Embriyoloji ve Anatomi Safra yolları ve karaciğer, 3 mm boyutundaki embriyoda, ön barsağın ventral yüzündeki divertikülden oluşur. Bu divertikülün kranial bölümünden karaciğer, kaudal kısmından pankreas, ara kısmından safra kesesi meydana gelir. Karaciğer divertikülü, daha sonra yoğun hücre kitlesi haline dönüşür, içindeki safra kanalları gelişmeye başlar ve safra yolları oluşur. Karaciğerinin sağ ve sol loblarından gelen safra yolları, birleşerek hepatik kanalı yapar; insanların % 25 inde ise, sağ lobun değişik segmentlerinden gelen kanallar, sol hepatik kanal ile ayrı ayrı birleşir. Hepatik kanal 4 cm uzunluğundadır; sistik kanal ile birleştikten sonra koledok adını alır. Koledok, 9 cm kadar ilerleyerek duodenum 2. kıtasının arka yüzünden gastrointestinal kanala açılır; koledok, insanların % 90 ında duodenuma açılmadan önce pankreasın ana kanalı ile birleşir. Bu kanal 1 cm kadardır ve oddi sfinkteri ile çevrilidir. Şekil 1. Karaciğerin segmental bilier drenajı 6. 3

11 Ekstrahepatik safra yolu: sağ ve sol hepatik kanallar ve bu iki kanalın birleşiminden oluşan ana hepatik kanal; safra için depo görevi yapan safra kesesi; sistik kanal ve sistik kanalın ana hepatik kanalın birleşmesiyle oluşan koledoktan oluşur. Sağ ve sol hepatik kanalların uzunlukları 3-4 cm dir. Birleşme yerleri karaciğerin hilusunda ve portal venin sağ dalını verdiği bifurkasyonun hemen önünde bulunur. Sol hepatik kanal karaciğerin 2., 3. ve 4. segmentlerini drene eder. Sağ hepatik kanal 5., 6., 7. ve 8. segmentlerini drene eder. Kaudat lobun (segment 1) safra kanalı % 80 olguda sağ ve sol kanalların her ikisine, % 15 olguda sol hepatik kanala, % 5 olguda sağ hepatik kanala drene olur. Sağ ve sol hepatik kanal, ana hepatik kanalı genellikle ekstrahepatik lokalizasyonda oluşturur. Sağ hepatik kanalın ekstrahepatik bölümü kısadır, sol hepatik kanalın ekstrahepatik uzunluğu 2 cm yada daha fazladır 6. Şekil 2. Ekstrahepatik safra yollarının anatomik görünümü 6. Safra kesesi armut şeklinde bir organ olup karaciğerin alt yüzünde, sağ ve sol lobu ayıran bir oluk içerisinde yapışık olarak bulunur. Çok nadir peritonla tamamen kaplı şekilde olur ki bu şekli kese torsiyonuna meyillidir. Tam dolu olduğunda 50 cc safra içerebilir. 4 anatomik kısma ayrılır: fundus, gövde, infindibulum, boyun. Fundus 4

12 safra kesesinin en geniş kısmıdır ve karaciğerin öndeki serbest kenarına kadar uzanır. Fundus birçok insanda karaciğer kenarını 1-2 cm geçer, ve ancak kese boşalmasını engelleyen durumlarda ele gelir; bazen öne aşağıya doğru katlanmıştır ve Frigyalı şapkası şeklini alır. Fundus safra kesesinin en çok düz kas içeren bölümüdür. Bunun tersine gövde ve infindibulum elastik doku içerir ve depo görevi görür. Gövde huni şeklinde incelerek boynu oluşturur ve sistik kanal ile birleşir. Boyun kısmı aşağı doğru cepleşir, infindibulum veya hartmann cebi adını alır. Sistik kanalın içi safra akımına hafif bir direnç gösteren Heister spiral kapağı ile döşelidir. Sistik kanalın uzunluğu değişebilir, genellikle 2-4 cm kadardır. Kese ile karaciğer yatağı arasında doğrudan drenajı sağlayan küçük safra kanalları (luschka) bulunabilir; kolesistektomi esnasında gözden kaçabilir ve safra fistülüne neden olabilirler. Sistik kanal insanların dörtte üçünde, koledoğa dik bir açı yaparak birleşir, sağ hepatik arter hemen arkasında yer alır. Nadiren sistik kanal, sağ hepatik kanala ya da aşağıda retroduodenal kanala açılabilir. Sistik kanalın hepatik kanal ile birleşmesi değişik şekillerde olabilir, bu cerrahi açıdan önem taşır. Sistik arter, sağ hepatik arterden çıkar ve safra kesesinin kanlanmasını sağlar. Seyrek olarak sol hepatik, gastroduodenal veya superior mezenterik arterden kaynaklanabilir. Sistik arter, sağ hepatik arterden doğduğunda genellikle sistik kanal medialinde ona komşu ve paralel seyreder. Bu ilişki her zaman böyle değildir; bununla birlikte; eğer arter sağ hepatik arterin proksimalinden ya da common hepatik arterden doğarsa, hepatik kanala çok yakın yer alabilir; ve ligatüre edildiğinde hepatik kanal yaralanabilir. Venöz dönüş kanı, sistik ven ile portal vene ve doğruca karaciğere giren küçük venlerle sağlanır. Lenfatik dönüş karaciğere ve portal ven etrafındaki lenf nodlarına olur. Safra kesesinin motor innervasyonu çölyak pleksustan gelen postganglionik vagus lifleri ile olur ve safra kesesi tonusunu arttırır. Sempatik ve sekretuar lifler ise yine çölyak pleksus yoluyla T8, T9 sempatik ganglionlardan gelir 6. 5

13 Şekil 3. Karaciğer, safra yolları, portal triad ve pankreas ilşkisini gösteren sagital kesit 6. Koledoğun normal çapı 4-9 mm kadardır. Koledoğun üst kısmı ya da supraduodenal kısmı küçük omentumun serbest kenarı altında, sağ hepatik arter ve portal venin önünde yer alır. Orta kısmı ya da retroduodenal bölümü vena kava inferiorun önünden, portal venin lateralinden ve duodenum 1. kısmının arkasından geçer. Alt kısmı ya da intrapankreatik kısmı, pankreasın arkasında transvers olarak yer alır ve burada tünel yaparak duodenum 2. kısmına girer. Koledok oblik olarak ilerlerken postero-medial duvardan çoğunlukla pankreatik kanal katılarak Ampulla Wateri adını alır. Ampulla, duodenum içine doğru muköz membran çıkıntısı yapar ve duodenal papillayı oluşturur. % oranda safra ve pankreatik kanallar duodenuma ayrı ayrı açılırlar. Ayrıca iki kanal, duodenum duvarı içinde birleşebilir ve kısa bir segmentte ortak seyredebilir 6. Şekil 4. Calot üçgeni 6. 6

14 Hepatosistik veya hepatobilier üçgen olarak da adlandırılan Calot üçgeni anatomik olarak çok önemlidir. Medialde hepatik kanal, lateralde sistik kanal ve üstte sistik arterden oluşan bölge ilk defa 1891 yılında Calot tarafından tanımlanmıştır. Bu bölgenin cerrahi açıdan önemi büyüktür. Calot üçgeni nin disseksiyonu, kolesistektominin emniyetle yapılması için önemlidir. Safra yollarının kanlanması son zamanlarda artan oranda dikkat çekmektedir. Zengin bilier kanal vaskülarizasyonuna rağmen kolesistektomi esnasında oluşan arteryel hasar nedeni ile iskemi oluşabilir. Bu durum postoperatif safra yolu darlığı ile sonuçlanabilir. Safra kanalı üç segmente ayrılabilir: hiler, supraduodenal ve retropankreatik. Supraduodenal kanalın kanlanması aksiyeldir (Northover ve Terblanche). Supraduodenal kanalı besleyen damarlar superior pankreotikoduodenal arter, hepatik arterin sağ dalı, gastroduodenal arter, sistik arter ve retroduodenal arterden kanlanmaktadır. Her biri yakl aşık 0.3 mm çaplı ortalama 8 arter supraduodenal duktusu beslemektedir. Kanalın yan sınırlarında seyreden önemli arterlere saat 3 ve saat 9 arterleri denir. Supraduodenal kanalı besleyen damarların %60 ı inferior major damarlardan kaynaklanır ve yukarı doğru seyreder. %38 i ise hepatik arterin sağ dalınadn ve diğer damarlardan kaynaklanarak aşağı doğru seyrederler. Sadece %2 sinde arteriel kanlanma non-aksiyeldir ve direkt ana hepatik arterden kaynaklanır ve ana safra kanalına paralel seyreder. Hiler kısım ise supraduodenal kanal etrafındaki zengin damar ağının devamlılığından kanlanmasını sağlamaktadır. Retropankreatik ana safra kanalı ise kanlanmasını retrodudenel arterden sağlamaktadır. Birçok küçük damar bu bölgenin çevresinde mural pleksus oluşturur. Ekstrahepatik safra yollarının venöz kanlanması, arteriel kanlanması gibidir. Saat 3 ve 9 hizasında bulunan ve ana safra kanalına paralel seyreden venler drenajın büyük bölümünü oluşturur. Safra kesesinin venöz drenajı da bu sisteme olur, direkt portal vene olmaz. Ekstrahepatik safra yoları karaciğere doğru yönlenen kendi portal sistemine sahip bir izlenim vermektedir 6. 7

15 Şekil 5. Ekstrahepatik safra yollarının kanlanması Safra Yolları ve Vasküler Anomaliler Hepatobilier prosedür uygulanırken normal bilier anotomiden farklı olan ve sık görülen varyasyonların da bilinmesi gereklidir(31). Birçok safra kesesi anomalisi 1936 da Gross tarafından tarif edildi. Safra kesesi yokluğu Boyden (1926), Rogers(1975) ve Rachard-Mohassel (1973); iki loblu tek sistik kanallı safra kesesi Hobby (1970) tarafından ve ayrıca iki sistik kanallı safra kesesi duplikasyonu da tarif edildi. Tek safra kesesinin iki sistik kanal ile drene edildiği Perelman tarafından 1961 yılında gösterildi. Bir müsküler duvarı bulunan safra kesesinin konjenital divertikülü ise Eelkema (1958) tarafında bulundu. Safra kesesinin yeri ile ilgili varyasyonlar; örneğin intrahepatik pozisyonda veya karaciğerin solunda bulunabileceği Newcombe ve Henley (1964) tarafından rapor edilmiştir 6. Sistik kanalın ana hepatik kanala birleşimi angular, paralel veya spiral olabilir. Angular birleşim vakaların %75 inde görülür (Kune 1970). %20 olguda sistik kanal ortak hepatik kanala paralel seyredebilir ve her iki kanal arasında bağ doku bulunabilir. 3. olarak %5 olguda sistik kanal ortak hepatik kanala spiral şekilde birleşebilir. 8

16 Şekil 6. Sistik kanal anomalileri 6. Olguların % 72 sinde sağ ve sol kanalların konfluensi normal anatomik pozisyondadır (Healey ve Schroy 1953). Olguların %12 sinde ise sağ anterior, sağ posterior ve sol hepatik kanalın birleşimi ile oluşan 3 lü konfluens görülmektedir (Couinaud 1957). Ek olarak sağ sektoral kanal %20 olguda ana hepatik kanala direkt olarak açılabilir. %16 olguda sağ anterior sektoral kanal ve %4 sağ posterior sektoral kanal ana hepatik kanala bu şekilde girebilir. %6 olguda ise sağ sektoral kanal sol hepatik kanala bağlanabilir (%5 olguda posterior, %1 olguda anterior kanal ). %3 vakada hepatik kanal konfluensi yoktur ve %2 olguda ise sağ posterior sektoral kanal safra kesesi boynuna veya sistik kanala bağlanabilir (Couinaud 1957). İntra hepatik kanalların safra kesesi boynuna veya sistik kanala drenajının çeşitli formları Couinaud (1957) ve Albaret (1981) tarafından rapor edilmiştir ve kolesistektomi esnasında mutlaka akılda bulundurulmalıdır. 9

17 Şekil 7. Hepatik kanal anomalileri ve görülme oranları 6. Hepatik arter ve sistik arter ilişkisi ve sistik arterin bilier aparatus içerisindeki seyri çok iyi bilinmelidir; çünkü bu durumların bilinmemesi sonucu oluşabilecek beklenmeyen kanamaların hemostazı esnasında safra yolu yaralanması oluşabilir (Champtier,1982). Aşağıda sistik arterin önemli varyasyonları gösterilmiştir 6 (Şekil 8). Şekil 8. Vasküler anomaliler 6. 10

18 2.3. Fizyopatoloji Tüm karaciğer hücreleri sürekli olarak az miktarda safra adı verilen bir salgı yaparlar. Safra, karaciğer hücre tabakaları arasında bulunan çok küçük safra kanalcıklarına salgılanır. Sonra perifere doğru akarak interlobüler septumlardaki terminal safra kanalcıklarına dökülür. Giderek kanalcıklar daha büyük kanallarda toplanır ve sonunda duktus hepatikus ve de koledok kanalına geçerek ya doğrudan duodenuma boşalır ya da duktus sistikus ile safra kesesine yönelir 7. Karaciğerden sürekli olarak salgılanan safra, normalde safra kesesinde depolanarak gerektikçe duodenuma akar. Günlük total safra sekresyonu ml, safra kesesinin maksimal hacmi ise, ancak ml kadardır. Bununla beraber 12 saatlik safra salgısı kesede depo edilebilir 7. Çünkü, su, sodyum klorür, ve öteki küçük elektrolitlerin çoğu sürekli olarak safra kesesi mukozasından aktif ve ya pasif transport ile emilerek, safranın öteki maddelerini, safra tuzları, kolesterol, lesitin ve bilüribini konsantre eder 7,8. Bu absorbsiyon büyük çapta sodyumun safra kesesi epitelinden aktif transportu ile gelişir. Safra genellikle 5 kat konsantre edilmekle beraber, maksimum kat kadar yoğunlaştırılabilir 7. Safra kesesi duvarındaki net su transportu humoral faktörlerden ve otonomik sinirlerden etkilenebilir. Sistik kanal obstrüksiyonu ile ilişkili kese inflamasyonunda, mukoza absorbtif kapasitesi kaybedilir ve lümen içine net sekresyon hidropsa yol açar Safra Yolu Obstrüksiyonu Fizyopatolojisi Ekstrahepatik safra yolu ligasyonu sonucu tıkanma sarılığı veya safra yolu yaralanması sonucu safra fistülü gelişebilir. Safra yoları obstrüksiyonunun durumu pratik kullanım açısından 4 kategoriye ayrılmıştır (Benjamin 1983): Tip 1- Komplet obstrüksiyon- sarılığa yol açan Tip2- İntermittant obstrüksiyon- semptomatik, labratuar değerlerine yansıyan ancak iktere yol açmayan Tip 3- Kronik inkomplet obstrüksiyon- Klasik semptomlar ve labratuar değişiklikleri görülebilir veya görülmeyebilir, ancak safra yolları veya karaciğerde patolojik değişiklikler görülür. 11

19 Tip 4- Segmental obstrüksiyon- bir veya daha fazla segmentin intrahepatik safra yolu obstrükte olmuştur. Bu segmental obstrüksiyon yukarıda bahsedilen formlara dönüşebilir. Safranın normal sekretuar basıncı cmh20 dur. Total safra yolu obstrüksiyonunu takiben safra sekresyonu safra kanalındaki basınç mm H2O olana kadar devan eder. Yüksek basınçta kolesterol ve fosfolipid sekresyonunda azalma, safra sekresyonundaki azalmadan daha fazla olduğundan safranın kompozisyonu değişir, daha az litojenik hale gelir. Obstrüksiyonun düzelip basıncın normale dönmesinden sonra, kolesterol ve fosfolipid sekresyon hızındaki düzelme safra tuzlarına oranla daha çabuk olduğundan, bu dönemde safra daha litojenik hale gelmektedir 7,8. Uzun süren safra yolu obstrüksiyonlarında ilk değişiklikler safra kanallikülleri seviyesinde ortaya çıkar. Kolestazis esnasında kanalliküler genişler, mikrovilluslarda şişme ve şekil bozukluğu ortaya çıkar. Kanalliküllerde ve komşu hepatositlerde safra pigment trombüsleri oluşur. Kolestazis daha da uzarsa kanalliküllerde belirgin proliferasyonla beraber uzama ve kıvrılma gelişir, oluşan safra reabsorbsiyonu, portal yollarda polimorfonükleer hücre infiltrasyonu ile birlikte olan bir inflamatuar reaksiyona neden olur. Bu durum, irritan kimyasal stimulusa karşı olan bir doku reaksiyonudur ve kolonjiolitik değişiklikleri fibrozis takip eder 8. Periportal alanlardaki hepatositlerde bilüribin ve safra asitleri birikerek toksik etki yaparlar. Bunun sonucunda endoplazmik retikulum parçalanarak kanlliküler membran komponentleri solubilize hale gelir. Bu dönemde kanalliküler alkalen fosfataz kan dolaşımına katılarak düzeyi artmaya başlar. Obstrüksiyon iki hafta içinde düzelirse bu değişiklikler kısa sürede geriye döner. Obstrüksiyonun devam ettiği hallerde periportal alanlarda çöken retikülin tip-1 kollojen halinde maturasyon göstererek safra kanalları çvresinde skar fibrozisi geliştirir. İntrahepatik fibrotik değişikliklerin daha da ilerlemesi sinüzoidal akımı mekanik olarak obstrükte ederek sekonder portal hipertansiyona sebep olur. Karaciğerin lobüler yapısı nedeni ile bu fibrotik süreç nadiren sekonder bilier siroza neden olmaktadır. Yine bu özelliğinden dolayı obstrüksiyonun düzelmesi halinde fibrotik değişikliklerin birçoğu geriye dönme niteliğindedir. 12

20 Bilier obstrüksiyon varlığında bakteriyel kolonizasyon sonucu sekonder infektif kolonjit oluşur. Klasik olarak asendan kolonjit terimi kullanılmasına rağmen, opere olmamış safra yollarına bakteri girişinin gerçek mekanizması anlaşılamamıştır Safra Fistülü Fizyopatolojisi Eksternal bilier fistülün fizyopatolojik etkisi fitülün süresine ve diversiyon derecesine bağlıdır. Günlük salgılanan ortalama 1000 ml safra içerisinde kan ile eşit konsantrasyonda sodyum, potasyum klorid, ve kalsiyum ionları mevcuttur. Üç hafta kadar total bilier diversiyon ciddi bir elektrolit ve sıvı kaybına yol açmamaktadır, fakat uzun süreli safra diversiyonlarında serum potasyum ve klor seviyelerinde düşme olmaktadır. Sodyum kaybı ise klor kaybından genellikle fazladır ve sonucunda koledokostomi asidotik sendrom olarak adlandırılan asidoza neden olmaktadır (Cass, Robson ve Rundell) 9. Bazı olgularda başlangıçta potasyum seviyeleri düşmüştür ancak dehidratasyona bağlı gelişen düşük outputlu renal yetmezlik sonucu hiperkalemi gelişebilir( Knochel, Cooper ve Barry 1962) 9. Safra tuzları intestinal kanalda iki önemli görev yaparlar. İlk olarak, besindeki yağ partikülleri üzerinde deterjan etkileri vardır; partiküllerin yüzey gerilimini azaltarak, küçük yağ damlacıklarına parçalanmasına ve karışmasına yardım eder. Buna safra tuzlarının emülsiyon haline getirme ya da deterjan fonksiyonu denir. İkinci ve daha da önemli olarak, safra tuzları, yağ asitleri, monogliserid, kolesterol ve öteki lipidlerin intestinal kanalda absorbsiyonuna yardım ederler. Safra tuzları bu görevi lipidler ile küçük kompleksler yaparak yürütürler. Miçel adını alan kompleksler, safra tuzlarının elektiriksel yükleri nedeni ile erir durumda kalırlar. Lipidler bu yapı içinde mukozadan geçebilir özellik kazanır ve absorbe olurlar. İntestinal kanalda safra bulunmadığı zaman, lipidlerin %40 ı feçesle kaybedilir ve bu şahıslarda lipid kaybına bağlı metabolik bozukluklar gelişir 7,8. Yağların absorbsiyonu yeterli olmadığı zaman, yağda eriyen A,D,E, ve K vitaminleri de yeterince absorbe edilemez. A,D,E vitaminleri genellikle vücutta depo edilmesine karşın, K vitaminin deposu yoktur. Böylece, karaciğerde bazı koagülasyon faktörlerinin- protrombin, VII, IX ve X- sentezi yetersiz olduğu için ciddi pıhtılaşma bozuklukları ortaya çıkar 8,9. 13

21 2.4. Patogenez Laparoskopik kolesistektominin yaygınlaşmasından önce safra kanalı yaralanması göreceli olarak düşük olup yaklaşık 1000 de 2 civarında görülmekte idi 1. Laparoskopik kolesistektominin yaygın bir şekilde uygulanmasından sonra safra yaralanması oranı en az iki katı oranında artarak gündemde tekrar yerini almıştır 10. Bu nedenle sıklıkla çok merkezli çalışmaların konusu laparoskopi esnasında görülen yaralanmalar olmaktadır. Birleşik devletlerde yapılan bir çalışmada yılları arasında yapılan 114,005 laparoskopik kolesistektomi vakası analiz edildi. 561 (%0.5) major safra yolu yaralanması tespit edildi 10. İsviçre de 84 cerrahi ünitede uygulanan yılları arasında laparoskopik kolesistektomi uygulanan vaka incelendi. Major safra yolu yaralanma insidansı %0.3 olarak tespit edildi 11. Belçika da yapılan çok merkezli bir çalışmada ise vaka irdelendi ve 65 (%0.5) hastada major safra yolu yaralanması olduğu tespit edildi 12. Brezilya da tarihleri arasında 170 cerrahi ünitede gerçekleştirilen laparoskopik kolesistektomi vakasının 167 sinde (%0.18) safra yolu yaralanması görülmüştür. 50 vakadan önce oran %0.77 iken 50 vakadan sonra bu oran %0.16 ya düşmektedir 13. Kolesistektomi veya laparoskopik kolesistektomi esnasında safra yolu yaralanması görülme oranı giderek azalmasına rağmen hala önemini korumaktadır. Bu nedenle, literatür ışığında yaralanma oluş mekanizmaları ve önlenme çabaları irdelendi. Bilier yaralanma için risk faktörleri önem sırasına göre incelenmiştir: Eğitim ve Tecrübe Son yayınlarda yaralanma oranı ile prosedürün uygulanışındaki tecrübe eksikliği arasında direkt bir korelasyon saptanmıştır 1,4,5,10,11,12,14,15,16 Olsen bir dekadlık laparoskopik kolesistektomi tecrübesine bağlı olarak yayımladığı raporunda 13 vaka sonrasında laparoskopik kolesistektomi yaralanma oranının açık kolesistektomideki yaralanma oranına yaklaştığını bildirmiştir 2. Belçika dan yayınlanan çok merkezli bir çalışmada ise yaralanmaların ağırlıklı olarak 50 vakanın altında laparoskopi tecrübesi 14

AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE MRKP ZAMANLAMASININ ERKP KARARINA KATKISI

AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE MRKP ZAMANLAMASININ ERKP KARARINA KATKISI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ I.GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Klinik Şefi: Doç. Dr. M. İzzet TİTİZ AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ

Detaylı

(Uzmanlık Tezi) Dr. Ali GÜNER

(Uzmanlık Tezi) Dr. Ali GÜNER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 4.CERRAHİ KLİNİĞİ Klinik Şefi: Doç. Dr. M. Rafet YİĞİTBAŞI SIÇANLARDA DENEYSEL ERCP MODELİNDE PANKREATİK KANAL KANÜLASYONU, PANKREATİK

Detaylı

KOLON ANASTOMOZLARININ POLİPROPİLEN MEŞ İLE SARILMASININ ANASTOMOZ GÜVENLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

KOLON ANASTOMOZLARININ POLİPROPİLEN MEŞ İLE SARILMASININ ANASTOMOZ GÜVENLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ÜÇÜNCÜ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Bölüm Başkanı: Op. Dr. Arslan KAYGUSUZ KOLON ANASTOMOZLARININ POLİPROPİLEN MEŞ İLE SARILMASININ ANASTOMOZ GÜVENLİĞİ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2013 Derleyenler Dr. Ömer ENGİN Hem. Fadime KAÇAR Hem. Gülçiçek METE Hem. Zozan DOĞAN

Detaylı

KOLELİTİAZİS İLE İNSÜLİN DİRENCİ ve LİPİD PROFİLLERİ ARASINDA İLİŞKİ VAR MIDIR?

KOLELİTİAZİS İLE İNSÜLİN DİRENCİ ve LİPİD PROFİLLERİ ARASINDA İLİŞKİ VAR MIDIR? T.C SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFĠ KIRDAR KARTAL EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ AĠLE HEKĠMLĠĞĠ Koordinatör ġef: Doç. Dr. Orhan ÜNAL KOLELİTİAZİS İLE İNSÜLİN DİRENCİ ve LİPİD PROFİLLERİ ARASINDA İLİŞKİ VAR MIDIR?

Detaylı

1. HPB CERRAH HEM REL KONGRES Deniz elimen - Nevin Kanan E-mail: den_izin@yahoo.com.tr - nevkanan@yahoo.com

1. HPB CERRAH HEM REL KONGRES Deniz elimen - Nevin Kanan E-mail: den_izin@yahoo.com.tr - nevkanan@yahoo.com BİLİMSEL SEKRETERYA 0. ULUSAL HEPATOPANKREATOB L ER CERRAH KONGRES lgin Özden E-mail: iozden@hotmail.com. HPB CERRAH HEM REL KONGRES Deniz elimen - Nevin Kanan E-mail: den_izin@yahoo.com.tr - nevkanan@yahoo.com

Detaylı

RE AL ARTER DARLIKLARI I DEĞERLE DĐRĐLMESĐ DE KO TRASTLI RE AL MA YETĐK REZO A S A JĐOGRAFĐ Đ DĐJĐTAL SUBTRAKSĐYO A JĐOGRAFĐ ĐLE KARŞILAŞTIRILMASI

RE AL ARTER DARLIKLARI I DEĞERLE DĐRĐLMESĐ DE KO TRASTLI RE AL MA YETĐK REZO A S A JĐOGRAFĐ Đ DĐJĐTAL SUBTRAKSĐYO A JĐOGRAFĐ ĐLE KARŞILAŞTIRILMASI BAŞKE T Ü ĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ RADYOLOJĐ A ABĐLĐM DALI RE AL ARTER DARLIKLARI I DEĞERLE DĐRĐLMESĐ DE KO TRASTLI RE AL MA YETĐK REZO A S A JĐOGRAFĐ Đ DĐJĐTAL SUBTRAKSĐYO A JĐOGRAFĐ ĐLE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ Dr. Bilal AYGÜN UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Macit Ümran

Detaylı

KRONİK PARAPNÖMONİK AMPİYEMDE PULMONER DEKORTİKASYONUN SOLUNUM FONKSİYONLARI VE EDİNİLMİŞ HEMİTORAKS ASİMETRİSİ ÜZERİNE GEÇ DÖNEM ETKİLERİ

KRONİK PARAPNÖMONİK AMPİYEMDE PULMONER DEKORTİKASYONUN SOLUNUM FONKSİYONLARI VE EDİNİLMİŞ HEMİTORAKS ASİMETRİSİ ÜZERİNE GEÇ DÖNEM ETKİLERİ T.C. S.B. İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS VE KALP-DAMAR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef : Doç. Dr. H.Semih Halezeroğlu KRONİK PARAPNÖMONİK AMPİYEMDE PULMONER DEKORTİKASYONUN SOLUNUM FONKSİYONLARI

Detaylı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı AKUT TEK TARAFLI ÜRETERAL TAM OBSTRÜKSİYONA BAĞLI GELİŞEN RENAL HASARIN TEDAVİSİNDE HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI:

Detaylı

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Yener YÖRÜK SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. M. Cengiz

Detaylı

BİLATERAL ABDÜKTÖR VOKAL KORD PARALİZİLİ HASTALARDA ENDOSKOPİK POSTERİOR KORDOTOMİ SONUÇLARI

BİLATERAL ABDÜKTÖR VOKAL KORD PARALİZİLİ HASTALARDA ENDOSKOPİK POSTERİOR KORDOTOMİ SONUÇLARI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI BİLATERAL ABDÜKTÖR VOKAL KORD PARALİZİLİ HASTALARDA ENDOSKOPİK POSTERİOR KORDOTOMİ SONUÇLARI Dr. SALİH BAKIR UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI

Detaylı

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler güncel gastroenteroloji 18/4 İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler Nurhan DEMİR, Yusuf Ziya ERZİN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖR: PROF. DR. AYTEKİN OĞUZ ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ (UZMANLIK TEZİ) DR

Detaylı

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr.

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. . Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. Yılören Tanıdır YAZARLAR VE KATKIDA ÇOCUKLARDA ÜROLOJİK BULUNANLAR PROBLEMLER

Detaylı

Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Safra Kaçaklarının Yönetiminde Perkütan Tedavinin Yeri

Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Safra Kaçaklarının Yönetiminde Perkütan Tedavinin Yeri Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/BTDMJB201309404 Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Safra Kaçaklarının Yönetiminde Perkütan Tedavinin Yeri Filiz İslim 1, Aysun Erbahçeci Salık 1, Suna Örs 1, Koray

Detaylı

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Akut ve kronik karın ağrısı çok farklı patofizyolojik mekanizmalar ve olaylar sonucunda oluşabilir. Klinisyenin birçok sebep

Detaylı

ÇOCUKLARDA ROTAVİRÜSE BAĞLI İSHALLERDE ORAL ÇİNKO TEDAVİSİNİN HASTALIĞIN SEYRİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ

ÇOCUKLARDA ROTAVİRÜSE BAĞLI İSHALLERDE ORAL ÇİNKO TEDAVİSİNİN HASTALIĞIN SEYRİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ ÇOCUKLARDA ROTAVİRÜSE BAĞLI İSHALLERDE ORAL ÇİNKO TEDAVİSİNİN HASTALIĞIN SEYRİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ UZMANLIK

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERİN TERATOZOOSPERMİNİN ICSI de GEBELİK SONUÇLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ TEZ DANIŞMANI Klinik Şefi Doç.Dr. A.Süha

Detaylı

TÜRK HPB. PROGRAM ve BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

TÜRK HPB. PROGRAM ve BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI TÜRK HPB PROGRAM ve BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI URULU... I BİLİMSEL URUL... II R... V - XIV SE... 1-3 SÖ L... 1-5 E... 17-18 S... 19-75... 77-85 S... 86-89 ..:: DÜZENLEYEN ::.. TÜRK HPB TÜRK HEPATOPANKREATOBİLİER

Detaylı

ULUSAL B L MSEL KURUL / NATIONAL SCIENTIFIC BOARD

ULUSAL B L MSEL KURUL / NATIONAL SCIENTIFIC BOARD -1- Turkish Journal of Endoscopic-Laparoscopic & Minimally Invasive Surgery SAH B ve ED TÖR / OWNER and EDITOR-in-CHIEF ELCD ad na / On behalf of ELCD Cavit AVCI YARDIMCI ED TÖRLER / CO-EDITORS Metin

Detaylı

UNİLATERAL DİSTAL ÜRETER OBSTRÜKSİYONU YAPILAN SIÇANLARIN ÜRETEROPELVİK BİLEŞKELERİNDEKİ CAJAL HÜCRELERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

UNİLATERAL DİSTAL ÜRETER OBSTRÜKSİYONU YAPILAN SIÇANLARIN ÜRETEROPELVİK BİLEŞKELERİNDEKİ CAJAL HÜCRELERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI UNİLATERAL DİSTAL ÜRETER OBSTRÜKSİYONU YAPILAN SIÇANLARIN ÜRETEROPELVİK BİLEŞKELERİNDEKİ CAJAL HÜCRELERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER Dr.

Detaylı

DOĞURGAN ÇAĞDA KADINLARDA GÖRÜLEN ÜRİNER İNKONTİNANSIN SAĞLIK, SOSYAL, SEKSÜEL VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

DOĞURGAN ÇAĞDA KADINLARDA GÖRÜLEN ÜRİNER İNKONTİNANSIN SAĞLIK, SOSYAL, SEKSÜEL VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİMDALI DOĞURGAN ÇAĞDA KADINLARDA GÖRÜLEN ÜRİNER İNKONTİNANSIN SAĞLIK, SOSYAL, SEKSÜEL VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE

Detaylı

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Melek ALKAN ÇAKMAK Yeni yıl geldi, hoş geldi Takvim yaprakları arasında beklenti ve umutları en fazla yüklediğimiz 31 Aralık işte geldi

Detaylı

AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI

AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Tanımlama Akut karın, saatler içinde hızla ilerleme gösteren, her zaman olmamakla birlikte genellikle

Detaylı

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KONJENİTAL KALP HASTALIĞI TANISI ALAN OLGULARIN İNCELENMESİ

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KONJENİTAL KALP HASTALIĞI TANISI ALAN OLGULARIN İNCELENMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şef V.: Uzm. Dr. Yasemin Akın YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KONJENİTAL KALP

Detaylı