GĠRĠġĠMSEL ĠġLEMLER LĠSTESĠ DEĞĠġĠKLĠĞĠ_ÖZET TABLO. GiriĢimsel iģlem listesine yeni eklenen iģlemler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GĠRĠġĠMSEL ĠġLEMLER LĠSTESĠ DEĞĠġĠKLĠĞĠ_ÖZET TABLO. GiriĢimsel iģlem listesine yeni eklenen iģlemler"

Transkript

1 GĠRĠġĠMSEL ĠġLEMLER LĠSTESĠ DEĞĠġĠKLĠĞĠ_ÖZET TABLO GiriĢimsel iģlem listesine yeni eklenen iģlemler KODU ĠġLEM ADI AÇIKLAMA Yan Dal Uzman Hekim Muayenesi (İlk 35 hasta için 40 puan, sonraki hastalar 21 puan) YENĠ PUAN Eğitim ve Araştırma hastanelerinde puanlandırılır Meslek hastalıkları muayenesi Kontrol muayenesi Sadece meslek hastalıkları hastanesinde mesleki risk faktörlerine maruz kalan hasta için puanlandırılır Hastayı ilk muayene eden hekimin izinli, raporlu, ameliyatta v.b.olması durumunda, hastanın aynı branştan başka bir hekim tarafından tekrar muayene edilmesi durumunda en fazla bir kez puanlandırılır Çocuk muayenesi 0-24 ay arası Çocuk muayenesi 25 ay -6 yaş arası Çocuk muayenesi 6 yaş üzeri Kist/benign tümör çıkarılması, derin,1-3 adet Kist/benign tümör çıkarılması, derin,4 ve daha fazla sayıda Kist/benign tümör çıkarılması, yüzeyel,1-3 adet Kist/benign tümör çıkarılması, yüzeyel,4 ve daha fazla sayıda BOS yayması değerlendirilmesi Yeni doğanın ilk muayenesi Doğumu takiben anne yanında yatan yeni doğanın çocuk uzmanı tarafından yapılan ilk muayenesini kapsar Epidural blok (kontinu) Sadece normal doğum analjezisi için yapıldığında puanlandırılır Hemoroidektomi, sfinkterotomi P , P ile birlikte faturalanamaz Mevcut kolostominin revize edilmesi Benign yumuşak doku tümörü, derin,1-3 adet Benign yumuşak doku tümörü, derin,4 ve daha fazla sayıda Benign yumuşak doku tümörü, yüzeyel,1-3 adet Benign yumuşak doku tümörü, yüzeyel, 4 ve daha fazla sayıda 125 1

2 Kornea donörü bildirimi Donörden kornea alınması kaydıyla bildirimde bulunan tabip için puanlandırılır. Her bir donör için bir kez puanlandırılır Kriyoablasyon,supraventriküler , ile birlikte fatura edilemez Kriyoablasyon,ventriküler , ile birlikte fatura edilemez Kriyoablasyon,atrial fibrilasyon,pulm.ven izolasyonu Kompleks haritalama yöntemiyle yapılan kriyoablasyon , ile birlikte fatura edilemez , ile birlikte fatura edilemez Kolonoskopi, total + biyopsi ile birlikte fatura edilemez Elektrokoterizasyon lezyon sayısı 1-5 adet Elektrokoterizasyon lezyon sayısı 6-10 adet Elektrokoterizasyon lezyon sayısı 11 ve üstü İntralezyonel enjeksiyon lezyon sayısı 1-5 adet İntralezyonel enjeksiyon lezyon sayısı 6-10 adet İntralezyonel enjeksiyon lezyon sayısı 11 ve üstü Kriyoterapi, benign lezyonlar lezyon sayısı 1-5 adet Kriyoterapi, benign lezyonlar, lezyon sayısı 6 ile 10 arası Kriyoterapi, benign lezyonlar, lezyon sayısı 11 ve üstü kortizon, bleomycin, vs. 20 kortizon, bleomycin, vs. 30 kortizon, bleomycin, vs GiriĢimsel iģlemler listesinden çıkarılan iģlemler KODU ĠġLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 7.1.DERMĠS VE EPĠDERMĠS Yara pansumanı, büyük Anestezi A1 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler),uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Anestezi A2 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler),uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Bu bölümdeki iģlemler birden fazla lezyona uygulandığında veya birden fazla yapıldığında bir hasta için günde bir kez puanlanır. A grubu ameliyatlar ve benzeri yaralarda(günde ikiden fazla faturalanadırılamaz)

3 Anestezi A3 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler),uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Tatuaj eksizyonu sağlık kurul raporulu tıbbi endikasyonlar dışında ödenmez Memeden Kist-Benign Tümör Çıkarılması Derin trakeal aspirasyon Mevcut kolostominin revize edilmesi Her türlü periferik sinir eksplorasyonu, tek bir sinir travmatik, nöroma eksizyonu, nörolizis ve basit nörorafi dahil EEG monitorizasyonu, 1 saat EEG monitorizasyonu, 3 saat Kordon kanından kök hücre nakli Dermatoskopi, bilgisayarlı Dolgu maddeleri enjeksiyonu, her 1cc için (dolgu maddesi hariç) Sağlık kurul raporu ile belgelenmiş tıbbi endikasyonlarda ödenir Kist/benign tümör çıkarılması, büyük çapı 5 cm den büyük Kist/benign tümör çıkarılması, küçük çapı 1 cm den küçük Kist/benign tümör çıkarılması, orta çapı 1-5 cm arası RNA, İzolasyon Hemodiyaliz hasta planlaması/uygulaması Nefroloji Uzmanları tarafından yapıldığında puanlandırılır DeğiĢiklik Yapılan GiriĢimsel ĠĢlemler KODU ĠġLEM ADI AÇIKLAMA YENĠ PUAN Konsültasyon Acil (her bir hekim için) Hekim branşı yazılmalıdır Yan Dal Uzman Hekim Muayenesi (İlk 20 hasta için 40 puan sonraki hastalar 21 puan) İkinci Basamak sağlık kurumlarında puanlandırılır Randevulu öğretim üyeleri özel muayene ücreti Transplantasyon Hazırlığı Transplantasyon Sonrası Günlük Hasta Takibi ( günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük her hasta için) Ulusal Organ Nakli Bilgi Sistemine yeni kaydı yapılan veya canlı vericiden nakil yapılan hastalar için, hastayı transplantasyona hazırlayan sorumlu uzman hekim için bir kez puanlandırılır. Transplantasyon sonrası hastanın bakımını üstlenen uzman hekim için ilk bir aylık sürede puanlandırılır ve ile birlikte puanlandırılmaz Uyarı ve baskılama testleri Uygulama ve takip, test hariç Yanık debridman ve pansumanı, büyük %40 dan büyük, günde bir kez puanlandırılır

4 Yanık debridman ve pansumanı, küçük %10 dan küçük bir alanda, günde bir kez puanlandırılır Yanık debridman ve pansumanı, orta %10-40 arası bir alanda, günde bir kez puanlandırılır Yara pansumanı Diğer ameliyatlar ve yaralarda (günde birden fazla faturalanadırılamaz) Diyabetli hasta eğitimi Bir hasta için yılda 2 defa puanlandırılır Apse veya hematom drenajı, derin Organ ve derin yumuşak doku içi ve civarı müdahaleler. Başka kod altında özel olarak belirtilmemiş ise bu kod 60 ile faturalandırılır Kateter revizyonu ve/veya değişimi 14 günde bir kez faturalandırılabilir. Aksi takdirde sebep belirtilmelidir Sağ kalp kateterizasyonu, pulmoner arter Wedge basınç ölçülmesi 3 kez/gün den fazla ödenmez Göbek granülomu koterizasyonu Transport küvezle hastane dışı nakli Hasta kontrollu analjezi, epidural/intravenöz vb. Özel programlanabilir bir cihaz ile hastanın ağrısı olduğunda aktive ettiği bir analjezik uygulama yöntemidir. Günde en az iki kez yapılan hasta baģı ağrı değerlendirmesinin raporlandırılması sonucunda puanlandırılır İnvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü Noninvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü kateterizasyon hariç, Günde 4 defadan fazla faturalandırılamaz Eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi Total sayı dahil (seansı) Faset eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi Total sayı dahil (seansı) Sakroiliak eklem enjeksiyonu, ağrı tedavisi Paraservikal (tek) sinir bloğu Günlük yatan hasta ağrı takibi Vasküler lezyon, Lazer Epidural kateterli hastalarda. Günde 1 kez faturalandırılır.günde en az iki kez yapılan hasta baģı ağrı değerlendirmesinin raporlandırılması sonucunda puanlandırılır. Medikal tedavi olmaksızın lazer uygulanabilir. En fazla 5 seans ücreti ödenir Vasküler lezyon, eksizyonel lazer Tümör, eksizyonel lazer Pigmentli lezyon, lazer Septoplasti veya SMR Boyun diseksiyonu, radikal veya fonksiyonel (tek taraflı) Medikal tedavi sonrası uygulanabilir. En fazla 3 seans ödenir , , , , , ile birlikte kodlanamaz ile birlikte puanlandırılmaz Boyun eksplorasyonu ile birlikte puanlandırılmaz Mediastinoskopi Tümör veya kist eksizyonu (Toraks duvarı lezyonlarında) yumuşak doku, subkutan, derin, subfasiyal, intramuskuler (benign cilt lezyonları hariç) 400 4

5 Göbek granülomu/polipi eksizyonu Periton lavajı, tanısal Kalp transplantasyonu alıcıya kardiektomi yapılmış veya değil Kalp-akciğer transplantasyonu, birlikte alıcıya kardiektomi-pnömonektomi Varislerde lokal pake eksizyonu (her biri) en fazla 4 pake faturalanır Lenf nodu apsesi veya lenfadenit drenajı, basit Lenf nodu apsesi veya lenfadenit drenajı, yaygın Akciğer transplantasyonu, global Tüp ve katater torakostomi, günlük izlem Günde 1 kez faturalandırılabilir Videotorakoskopi, ekploratris Biyopsi, drenaj ile birlikte, diğer videotorakoskopik işlemlerle birlikte faturalanamaz , , , , ile birlikte faturalandırılamaz Hepatikojejunostomi Karaciğer Transplantasyonu (tüm cerrahi işlemler dahil) Koledokoenterostomi Roux-n-y diversiyon Kronik pankreatitte pankretikojejunostomi Pankreas transplantasyonu, total tüm işlemler Whipple operasyonu tüm cerrahi işlemler dahil Asitte peritoneovenöz şant uygulaması Gastrointestinal diversiyonlar İnce barsak transplantasyonu Kolostomi revizyonu mevcut kolostominin revize edilmesi Heterotopik revaskülarize uzvun ortotopik transplantasyonu Majör replantasyonlar Minör replantasyonlar Parmak replantasyonu, tek bir parmak El bileği, ayak bileği veya üstü replantasyonlar majör replantasyon olarak kabul edilir. MP eklemden el ve/ veya ayak bileği arası olan replantasyonlar minör replantasyon olarak kabul edilir. mikro cerrahi, MP ekleme kadar olan replantasyonlar parmak replantasyonu olarak kabul edilir Parmak replantasyonu, ilave her parmak için işlemine ilave Artroskopi, tanısal Girişimsel Artroskopi Aynı seansta yapılması halinde , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ile birlikte fatura edilemez , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ile birlikte fatura edilemez Artroskopik Sinoviyal biyopsi, diz

6 Her türlü periferik sinir eksplorasyonu, seansı travmatik, nöroma eksizyonu, nörolizis ve basit nörorafi dahil Böbrek transplantasyonu Faset Eklem Blokajı Total sayı dahil (skopide faset eklem görüntüsü eklenmeli) Benign yumuşak doku tümörü, derin Benign yumuşak doku tümörü, yüzeyel Faset denervasyonu Total sayı dahil Burr Hole eksplorasyonu, tek Burr Hole eksplorasyonu, her bir ilave için Epidural hematom drenajı, kraniektomi ile Epidural hematom drenajı, kraniotomi ile Subdural hematom drenajı, kraniotomi ile (tek taraflı) Aynı faturada bir defadan fazla kodlanamaz ile birlikte faturalanamaz Subdural hematom drenajı, kraniotomi ile (iki taraflı) Aynı faturada bir defadan fazla kodlanamaz ile birlikte faturalanamaz Subdural hematom drenajı, burr hole ile (tek taraflı) Aynı faturada bir defadan fazla kodlanamaz ile birlikte faturalanamaz Subdural hematom drenajı, burr hole ile (iki taraflı) Aynı faturada bir defadan fazla kodlanamaz ile birlikte faturalanamaz Depresyon fraktürü, basit Depresyon fraktürü, komplike Duraplasti, galeal greft ile Duraplasti, fasia lata grefti ile Fakoemülsüfikasyon + İOL Lens ekstraksiyonu ve intraoküler lens konulması göziçi lensi ücreti hariç Buşon, lavaj ve maniplasyon Kulak kepçesi replantasyonu Nefrektomi, parsiyel Endoskopik üreter taşı tedavisi , , , , ile faturalanamaz Bartholin apse drenajı Bartholin kisti koterizasyonu AgNO3 ile Bartholin kisti çıkarılması Laparoskopi ile tüpligasyon Laparoskopi diagnostik infertilite ve diğer endikasyonlarda Penis replantasyonu Fournier gangreni için debridman 7 gün içerisinde en fazla 1 kez puanlandırılır Deri prick testi Seansı puanlandırılır. Dermatoloji, göğüs hastalıkları, eriģkin/ çocuk allerji veya immünoloji uzman 30 hekimleri için puanlandırılır Deri yama testi (herbiri) Sonuç belgesi istenir. Seansı 32 6

7 Deri ve mukozada mantar aranması Dermatolojik banyo tedavi (seans başına) (ilaç hariç) Total sayı dahil,(mikroskopik inceleme yapılması kaydıyla puanlandırılır) Sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş tıbbi endikasyonlarda ödenir. Yatan hastalarda puanlandırılır Fotodinamik tedavi (ilaç hariç, seansı) İlaç ve gıdalarla provakasyon testi Allerji ve Klinik immünoloji uzmanı tarafından yapıldığında seansı puanlandırılır. Yapılan işlemi ve sonucunu belgeleyen ayrıntılı raporun sunulması gereklidir Kimyasal koterizasyon Her bir bölge Kriyoterapi, malign lezyonlar, seans başına 1 cm ve altındaki agresif olmayan Bazal Hücreli Kanser için Paterji testi Trikogram (herbiri) seansı Ambulatuar kan basıncı ölçümü (24 saat) Herhangi bir sarf malzemesi fatura edilemez saat EKG kaydı (Holter) Transtorasik ekokardiyografi İntradermal test Allerji ve Klinik immünoloji uzmanı tarafından yapıldığında seansı puanlandırılır. Yapılan işlemi ve sonucunu belgeleyen ayrıntılı raporun sunulması gereklidir Astımlı hasta eğitimi Bir hasta için yılda 2 defa puanlandırılır KOAH lı hasta eğitimi Bir hasta için yılda 2 defa puanlandırılır İnhaler cihaz eğitimi Bir hasta için bir kez puanlandırılır Konsantratör cihazı eğitimi Bir hasta için bir kez puanlandırılır Noninvazif cihaz eğitimi (BiPAP, CPAP, OTO-CPAP vs.) 7.4.SĠNDĠRĠM SĠSTEMĠ Özofagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi (biri veya hepsi) Özofagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi + biyopsi Bir hasta için bir kez puanlandırılır 5 Anestezi hariç arası iģlemler çocuk gastroenterolojisi uzmanı tarafından yapıldığında iģlemlerin puanına %20 ilave edilir. özofago-gastrododenoskopi ile birlikte fatura edilemez ile birlikte fatura edilemez Rektoskopi ve/veya sigmoidoskopi Rektoskopi ve /veya sigmoidoskopi + biyopsi ile birlikte fatura edilemez Gastroskopik polipektomi Kolonoskopi, total Kolonoskopik polipektomi Hiperbarik oksijen tedavisi, 1-2 ATA seansı Hiperbarik oksijen tedavisi, 2-3 ATA seansı Bireysel psikoterapi (her saati) 1 saatlik seans için puanlandırılır Provakasyonlu solunum testleri Göğüs hastalıkları, Çocuk ve EriĢkinAllerji- Ġmmunoloji, Dahiliye ve Çocuk Hastalıkları Uzmanları tarafından raporlandığında puanlandırılır. 30 7

8 Solunum fonksiyon testleri ve işlemleri ile birlikte puanlandırılamaz.göğüs hastalıkları, Çocuk ve EriĢkin Allerji-Ġmmunoloji, Dahiliye ve Çocuk Hastalıkları Uzmanları tarafından raporlandığında puanlandırılır Solunum fonksiyonları ile reversibilite testi Göğüs hastalıkları, Çocuk ve EriĢkin Allerji- Ġmmunoloji, Dahiliye ve Çocuk Hastalıkları Uzmanları tarafından raporlandığında puanlandırılır Adale testi Ortopedi ve Travmatoloji, Nöroloji, Spor hekimi Denge/koordinasyon testleri Duyu-algı-motor değerlendirmesi Acil hemodiyaliz/yoğun Bakım ve hasta başında hemodiyaliz Nöroloji,Beyin cerrahi, (günde bir adetten fazla ödenmez), spor hekimi. Nöroloji,Beyin cerrahi (günde bir adetten fazla ödenmez), spor hekimi ve ile birlikte faturalanamaz Ev hemodiyalizi Hemodiyaliz planlaması, yeterliliği değerlendirilmesi ve hasta eğitimi Peritoneal eşitlenme testi (PET) Diyaliz Ünitesinde sürekli çalışmayan uzman tabip tarafından yapıldığı zaman ayda en fazla bir kez puanlandırılır. Sürekli Periton diyaliz işlemine başlandıktan veya peritonit geçirdikten sonra bir ay içerisinde daha sonrada yılda bir kez kodlanır. Biyokimya testleri hariç Sistometri + EMG , ile birlikte fatura edilemez Periferik kan yayması değerlendirilmesi formül lökosit dahil ile birlikte fatura edilemez Onkoloji hastası Kemoterapi planlaması/uygulaması Hematopoietik hücre nakli, allojeneik (Kardeş -Akrabadan Nakil (HLA tam uyumlu)) Hematopoietik hücre nakli, allojeneik (Akraba dışından nakil (HLA tam uyumlu)) Haploidentik nakil, allojenik (En az 2 HLA antijeni uyumsuz nakiller) Kordon kanı nakli Hematopoietik hücre nakli, otolog L-dopa ile Büyüme hormonu testi İnsülin-Büyüme hormonu testi İnsülin-Kortizol testi L-dopa- Prolaktin baskılama testi Su kısıtlama testi Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanları tarafından uygulandığında faturalanabilir. Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanları tarafından uygulandığında faturalanabilir. Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanları tarafından uygulandığında faturalanabilir. Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanları tarafından uygulandığında faturalanabilir. Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanları tarafından uygulandığında faturalanabilir

9 Görüntüleme eşliğinde biopsi (kalın ya da ince iğne) Fötal biyometri ve biyofizik skorlama Amniotik mayii kültürü Analiz, > 50 hücre Analiz, 20 hücre Analiz, fetal doku Analiz, frajil X (>100) Analiz, HRB ile (>50) Analiz, HRB ile (20 50) Analiz, kırık sendromları Analiz, marker kromozom (>100) Analiz, SCE değerlendirme Deri biyopsi kültürü Düşük materyali kültürü Fetal kan kültürü Frajil X hücre kültürü Gonad biyopsi materyali kültürü HRB hücre kültürü Kemik iliği, direkt Koryon villus materyali, direkt Koryon villus materyali, kültür Kro, bant, SCE boyama Kro, bant, telomer Kro, bantlama, C, HRB, Nor, Q her biri Kromozom, bantlama, GTG Kromozom, bantlama, R Periferik kan kültürü Solid doku materyali kültürü 60 MOLEKÜLER Adli veya tıbbi endikasyonlara bağlı zorunluluklar dışında kişinin kendi isteğine bağlı olarak yaptırılan DNA testleri için kurumlarca hiçbir şekilde ödenmez Agaroz jel elektroforez Analiz, PCR (2 primer) DNA dizi analizi, 2 primer* DNA dizi analizi, 4 primer* DNA dizi analizi, 8 primer* DNA'nın metilasyon için modifikasyonu DNA, İzolasyon, amnion sıvısı* Her hasta için tek DNA izolasyonu ödenir DNA, İzolasyon, CVS* Her hasta için tek DNA izolasyonu ödenir DNA, İzolasyon, kan* Her hasta için tek DNA izolasyonu ödenir

10 DNA, İzolasyon, doku* Her hasta için tek DNA izolasyonu ödenir Dot blot Kantitatif RT-PCR (2 örnek) Kantitatif RT-PCR (4 örnek) Kantitatif RT-PCR (8 örnek) MLPA En fazla bir adet faturalandırılabilir Northern blot Parental analiz, 16 primer Parental analiz, 8 primer PCR, multiplex PCR, nested PCR, RT Poliakrilamid jel elektroforezi Real time PCR RFLP PCR, agaroz jel elektroforez dahil RNA izolasyon Her hasta için tek RNA izolasyonu ödenir Saflaştırma, PCR En fazla bir adet faturalandırılabilir Sitogenetik, FISH, interfaz Sitogenetik, FISH, lokus spesifik Sitogenetik, FISH, multicolor Sitogenetik, FISH, sentromer, 2 prob Sitogenetik, FISH, sentromer, multiprob Sitogenetik, FISH, tüm kromozom, 2 prob Sitogenetik, FISH, tüm kromozom, multiprob Southern blot Striple mutasyon analizi (1-5 mutasyon için) Striple mutasyon analizi (1-12 mutasyon için) Striple mutasyon analizi (1-13 ve üzeri mutasyon için) Bu grup işlemlerde sonucun elde edilmesi için yapılması gereken tüm işlemler fiyata dahildir. Bir adet faturalandırılabilir. 9.6 başlığı altındaki işlemler ile birlikte faturalandırılamaz. Bu grup işlemlerde sonucun elde edilmesi için yapılması gereken tüm işlemler fiyata dahildir. Bir adet faturalandırılabilir. 9.6 başlığı altındaki işlemler ile birlikte faturalandırılamaz. Bu grup işlemlerde sonucun elde edilmesi için yapılması gereken tüm işlemler fiyata dahildir. Bir adet faturalandırılabilir. 9.6 başlığı altındaki işlemler ile birlikte faturalandırılamaz Western Blot İmprint Sıvı bazlı sitoloji manuel Servikal veya vajinal sitoloji Sıvı bazlı sitoloji otomatik cihaz aracılığı ile Vücut sıvıları ve eksfoliatif sitoloji 21 Birinci Düzey Histopatolojik Ġncelemeler

11 Abortus Apse materyali Akciğer, transbronşial biyopsi Anevrizma, arteryal/ventriküler Anüs, polipoid gelişme (tag) Apendiks, insidental (asıl ameliyata ek) Arter, aterom plağı Bartholin bezi kisti Bronkus, biyopsi Bursa/ synovial kist Burun mukozası, biyopsi Burun, sinüs polipleri inflammatuar Deri, punch/insizyonel/shave biyopsi Divertikul-özefagus/ince barsak Duodenum, biyopsi Dupuytren kontraktürü dokusu Eklem, gevşek cisim Endometrium, küretaj/biyopsi Endoserviks, küretaj/biyopsi Femur başı, kırık dışında Fissür/fistül Ganglion kisti Hematom Hemoroidler Herni kesesi, herhangi bir bölgede Hidrosel kesesi İnce barsak, biyopsi İntervertebral disk Karpal tünel dokusu Kemik fragmentleri, patolojik kırık dışında Kemik iliği biyopsisi, patoloji Kıkırdak, shaving Kolesteatoma Kolon, kolostomi stoması Kolon, biyopsi Konjonktiva, biyopsi/pterygium Kornea Larinks, biyopsi Menisküs Mesane, biyopsi 54 11

12 Mide, biyopsi Mukosel, tükrük Nazofarinks/orofarinks, biyopsi Nöroma-morton/travmatik Özofagus, biyopsi Paratubal kistler (morgagni hidati) Parmaklar, el / ayak, amputasyon, travmatik, iskemik Pilonidal kist/sinüs Plasenta Plevra/perikard-biyopsi Polip, kolorektal Polip, mide/ince barsak Polip, servikal/endometrial Prostat, iğne biyopsisi 1-4 kadran Safra kesesi Sempatik ganglion Sinir, vagotomi ve benzeri girişim Sinüs, paranasal biyopsi Spermatosel Sünnet derisi Tendon/ tendon kılıfı, tümör dışı Testiküler apendiks Testis, kastrasyon Tonsil ve/veya adenoidler Trakea, biyopsi Trombüs veya embolus Tuba uterina, biyopsi ve sterilizasyon Üreter, biyopsi Üretra biyopsi Vajina, biyopsi Varikosel Vas deferens Ven, varis Yumuşak doku, debridman Yumuşak doku lipom eksizyonu veya biyopsi Ġkinci Düzey Histopatolojik Ġncelemeler Ağız mukozası/gingiva biyopsi Apendiks, insidental dışında Arter, biyopsi

13 Beyin meninksler, tümör rezeksiyonu dışında Böbrek, biyopsi iğne Deri, eksizyonel biyopsi Dil, biyopsi Diş / odontojenik kist Dudak, biyopsi/wedge (kama) rezeksiyonu Eklem, rezeksiyon Ekstremite, amputasyon, travmatik Femur başı, kırık Hipofiz tümörü Kalp kapakçığı Karaciğer, biyopsi iğne / Wedge (kama) Kas, biyopsi Kemik, ekzositoz Lenf düğümü, biyopsi Meme, biyopsi Meme/reduksiyon mammoplasti Myom (lar), myomektomi, uterus hariç her myom için Omentum, biyopsi Over, biyopsi/wedge (kama) rezeksiyonu Over (+ /-tuba), neoplastik değil Pankreas, biyopsi Paratiroid bezi Parmak el / ayak, amputasyon, travma dışı Periton, biyopsi Prostat, iğne biyopsisi 5-9-kadran Prostat, TUR Serviks, biyopsi Sinir, biyopsi Synovium Testis, biyopsi Testis, tümör /biyopsi/kastrasyon dışında Tiroglossal kanal/brankial yarık kisti Tuba uterina, ektopik gebelik Tükrük bezi, biyopsi Uterus, prolapsus için (+ /-tuba ve overler) Üreter, rezeksiyon Vulva/ labia, biyopsi Yumuşak doku basit eksz. lipom hariç

14 Üçüncü Düzey Histopatolojik Ġncelemeler Adrenal (sürrenal), rezeksiyon Akciğer, kama biyopsisi Beyin/meninksler, tümör rezeksiyonu Beyin, biyopsi Böbrek, parsiyel/total nefrektomi Dalak Göz, enükleasyon/evisserasyon İnce barsak, rezeksiyon, tümör dışında Karaciğer, kısmi rezeksiyon Kemik-biyopsi/ küretaj materyali Kemik fragmanları, patolojik kırık Kolon, segmental rezeksiyon, tümör dışı nedenle Larinks, parsiyel/total rezeksiyon Lenf düğümleri, regional rezeksiyon (diseksiyon) Mediasten, kitle Meme, mastektomi-parsiyel/basit Mesane, TUR Mide, subtotal/total rezeksiyon, tümör dışı nedenle Myokard, biyopsi Odontojenik tümör Over, (+ /-tuba), neoplastik Prostat, iğne biyopsisi 10 ve üzeri kadran Prostat, radikal rezeksiyon dışında Serviks, konizasyon Timus, tümör Tiroid, total/lobektomi Tükrük bezi (tümör dahil) Uterus, (+ /-adneksler), tm ve prolapus hariç RADYOLOJĠK GÖRÜNTÜLEME VE TEDAVĠ Raporlaması yapıldığı takdirde puan verilir. İncelemelerde kullanılan tüm kontrast ilaçlar ve sarf malzemelerinin ücretleri ayrıca tahsil edilir Ultrason, genel Radyolog haricindeki uzmanlar tarafından yapılan klinik muayeneye ek US muayenesi (Radyolog tarafından yapılan Ultrason ile birlikte faturalandırılamaz.) 17 14

Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. (İki haftayı geçmesi beklenen mutlak nötropenik hastalarda) 24.00 2. HEKİM MUAYENELERİ VE RAPORLAR

Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. (İki haftayı geçmesi beklenen mutlak nötropenik hastalarda) 24.00 2. HEKİM MUAYENELERİ VE RAPORLAR EK-2 SAĞLIK KURUMLARI HİZMET BAŞI FİYAT LİSTESİ SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT GENEL UYGULAMALAR 1 S200000 Konsultasyon Kurum dışına gönderilen hekimler için % 150 fazlası ödenir. 50.00 2 S200001

Detaylı

A.Ü.T.F. TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI LABORATUVARLARI TEST REHBERİ

A.Ü.T.F. TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI LABORATUVARLARI TEST REHBERİ A.Ü.T.F. TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI LABORATUVARLARI TEST REHBERİ 2015 1 İÇİNDEKİLER A. HİZMET KAPSAMI B. PATOLOJİ ANABİLİM DALINDA İNCELENEN ÖRNEK TÜRLERİ C. MATERYAL GÖNDERME VE KABUL KRİTERLERİ 1.

Detaylı

600030 İntralezyonal steroid enjeksiyonu, bir seans Keloid vb oluşumlar için 15 600040 Malign deri tümörlerinin eksizyonu Lokal flep ile

600030 İntralezyonal steroid enjeksiyonu, bir seans Keloid vb oluşumlar için 15 600040 Malign deri tümörlerinin eksizyonu Lokal flep ile KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 510010 Standart yatak tarifesi 0 510070 Kuvöz 0 510080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510090 Yoğun bakım 0 510100 Steril oda 0 510110 İzole radyoaktif tedavi odası

Detaylı

PATOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMA VE TEST REHBERİ

PATOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMA VE TEST REHBERİ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ PATOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMA VE TEST REHBERİ 2013 Hazırlayanlar Yrd. Doç. Dr. ERSİN TUNCER PATOLOJİ UZMANI (LABORATUVAR

Detaylı

KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 510010 Standart yatak tarifesi 0 510070 Kuvöz 0 510080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510090 Yoğun bakım 0

KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 510010 Standart yatak tarifesi 0 510070 Kuvöz 0 510080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510090 Yoğun bakım 0 KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 510010 Standart yatak tarifesi 0 510070 Kuvöz 0 510080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510090 Yoğun bakım 0 510100 Steril oda 0 510110 İzole radyoaktif tedavi odası

Detaylı

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ 1/191 1 DİĞER İŞLEMLER 2 S100000 Tek Hekim Sağlık Raporu 50 75 3 S100010 Sağlık Kurulu Raporu 200 300 Şehitlere ve gazilere ait silahlar için 4 S100020 Silah Ruhsatı için

Detaylı

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ EK-1 KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER LİSTESİ 27 BOTULİNUM TOKSİN UYGULAMALARI 28 Botulinum Toksin uygulamaları İlaç dahil, seans başına

Detaylı

FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI

FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI İÇİNDEKİLER I- AÇIKLAMALAR... II-GENEL KURALLAR... III-BRANŞ KRİTERLERİ... 1-ORTAK KRİTERLER 2-DAHİLİ VE CERRAHİ BRANŞLAR ANESTEZİ VE REANİMASYON-YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ...

Detaylı

HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ

HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ 1 1. YATAK PUANLARI 2 510.010 Standart yatak tarifesi Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 50,59 3 510.070 Kuvöz Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar.510.080 ile birlikte Günde en fazla

Detaylı

G R MSEL LEMLER YÖNERGES

G R MSEL LEMLER YÖNERGES G R MSEL LEMLER YÖNERGES Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amac, Sa l k Bakanl na ba l sa l k kurum ve kurulu lar nda görev yapan personelin ek ödeme tutarlar n n belirleyen net performans puan n n tespiti

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge

Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge Ocak 2015. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam:

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI ÜCRETLER TARİFESİ TÜZÜĞÜ

SAĞLIK KURUMLARI ÜCRETLER TARİFESİ TÜZÜĞÜ SĞLIK KURUMLRI ÜRETLER TRİFESİ TÜZÜĞÜ [(17.05.2011 R.G. 78 EK III.E. 263 Sayılı Tüzüğün), (14.10.2011 R.G. 174 EK III.E. 554), (15.03.2013 R.G. 45 EK III.E. 151), (13.8.2014 R.G. 169 EK III.E. 504) ve

Detaylı

Kısa İsim 1. Bu Tüzük, Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü olarak isimlendirilir.

Kısa İsim 1. Bu Tüzük, Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü olarak isimlendirilir. YTKLI TEDVİ KURUMLRI DİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇLIŞM ESSLRI) YSSI (34/2007 Sayılı Yasa ) Madde 20 ltında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk umhuriyeti akanlar Kurulu, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş,

Detaylı

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDEKİ 3.BASAMAK KISITLAMASI NEDENİYLE 2.BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNCE YAPILAMAYAN İŞLEMLER

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDEKİ 3.BASAMAK KISITLAMASI NEDENİYLE 2.BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNCE YAPILAMAYAN İŞLEMLER T.C. Sağlık Bakanlığı Başkanlığı İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDEKİ 3.BASAMAK KISITLAMASI NEDENİYLE 2.BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNCE YAPILAMAYAN İŞLEMLER Hazırlayanlar

Detaylı

EK-1 PAKET İŞLEMLER SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT ( TL ) 6.4.KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ PERİKARD

EK-1 PAKET İŞLEMLER SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT ( TL ) 6.4.KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ PERİKARD EK-1 PAKET İŞLEMLER SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT ( TL ) 6.4.KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ PERİKARD 1 B100000 Perikardiyosentez 1,375 2 B100001 Tüp perikardiostomi perikardial

Detaylı

HERKES İÇİN. Dr. Mustafa Emeksiz Yönetim Kurulu Başkanı

HERKES İÇİN. Dr. Mustafa Emeksiz Yönetim Kurulu Başkanı Herkes için 1 HERKES İÇİN Kitlelerin değil bireylerin ön plana çıktığı zamanın içerisindeyiz. Sağlık, insanlık tarihi boyunca her şeyin merkezi olmuş bir kavramdır. Günümüzde ise bireylerin en çok önem

Detaylı

Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Hastanesi

Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Hastanesi Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Acıbadem Sağlık Grubu nun yeni halkası Acıbadem Fulya, İstanbul un en merkezi noktalarından biri olan Beşiktaş Fulya da hizmete açıldı. Tıbbın her dalında

Detaylı

ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. SİGORTA KONUSU ve KAPSAMI 1.1. Sigortacı, işbu sigorta ile, sigortalı ve/veya sigortalıların, sigorta sözleşmesi dönemi içerisinde sigorta süresi içinde hastalanmaları

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ Sağlık hizmetlerinde, bundan tam 30 yıl önce, yola çıkışımız iki katlı bir binada diyaliz çalışmalarıyla başladı. Dönemin koşulları göz önüne alındığında, bitmek

Detaylı

Doğan Hastanesi Doğan Tıp Merkezi Doğan Diyaliz Merkezi Doğan Aile Danışma Merkezi Doğan Görüntüleme Merkezi Doğan Havacılık Tıp Merkezi

Doğan Hastanesi Doğan Tıp Merkezi Doğan Diyaliz Merkezi Doğan Aile Danışma Merkezi Doğan Görüntüleme Merkezi Doğan Havacılık Tıp Merkezi HAYATINIZIN SAĞLIKLI TERCİHİ Doğan Hastanesi Doğan Tıp Merkezi Doğan Diyaliz Merkezi Doğan Aile Danışma Merkezi Doğan Görüntüleme Merkezi Doğan Havacılık Tıp Merkezi DOĞAN HASTANESİ Doğan Hastanesi İstanbul

Detaylı

Klinik Kodlama İşlem Giriş Kılavuzu. T.C. Sağlık Bakanlığı. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu. İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı

Klinik Kodlama İşlem Giriş Kılavuzu. T.C. Sağlık Bakanlığı. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu. İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı ANKARA-2015 I Klinik Kodlama İşlem Giriş Kılavuzu T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı Ankara, 2015 Bu yayın; T.C. Sağlık Bakanlığı

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Sayın Sigortalımız, Güvenilir, dürüst ve müşteri memnuniyeti ilkelerinin esas alındığı, hizmet politikası ile sigorta sektöründe lider konumda bulunan

Detaylı

SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ ÖZEL UYGULAMALAR EKİ

SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ ÖZEL UYGULAMALAR EKİ SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ ÖZEL UYGULAMALAR EKİ Bu ek, sahibi olduğunuz SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ Özel Uygulamalarını düzenler ve Sağlık Sigortası Poliçe Kitapçığı nın tamamlayıcı ekidir.

Detaylı

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI TANIMLAR Acil Durum: Poliçede kapsam dışı olmayan ani bir hastalık veya bedensel yaralanma sonucunda ortaya çıkan ve geciktirilmesi mümkün olmayacak tıbbi veya cerrahi bakım gerektiren,

Detaylı

SÜPER SAĞLIĞIM KRİSTAL ÖZEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI A.SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

SÜPER SAĞLIĞIM KRİSTAL ÖZEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI A.SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI SÜPER SAĞLIĞIM KRİSTAL ÖZEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI A.SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1.SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI AXA SİGORTA A.Ş. poliçede/zeyilnamede belirtilen Sigortalı/Sigortalıların poliçede/zeyilnamede

Detaylı

SOMPO JAPAN SĠGORTA ELĠT(YABANCILAR ĠÇĠN)SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari

SOMPO JAPAN SĠGORTA ELĠT(YABANCILAR ĠÇĠN)SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU TEMİNATLAR AYAKTA TEDAVİ ANLAŞMALI KURUM B TİPİ( EKO PLAN ) KURUMLARDA GEÇERLİDİR. A TİPİ KURUMLAR KAPSAM DIŞIDIR. Uygulama Sigortalı Katılım

Detaylı

ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU

ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU TEMİNATLAR AYAKTA TEDAVİ ANLAŞMALI KURUM B TİPİ( EKO PLAN ) KURUMLARDA GEÇERLİDİR. A TİPİ KURUMLAR KAPSAM DIŞIDIR. Uygulama Sigortalı Katılım

Detaylı

EKO SAĞLIĞIM KRİSTAL ÖZEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI A.SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

EKO SAĞLIĞIM KRİSTAL ÖZEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI A.SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI EKO SAĞLIĞIM KRİSTAL ÖZEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI A.SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1.SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI AXA SİGORTA A.Ş. poliçede/zeyilnamede belirtilen Sigortalı/Sigortalıların poliçede/zeyilnamede

Detaylı

GRUP SAĞLIK SİGORTASI

GRUP SAĞLIK SİGORTASI GRUP SAĞLIK SİGORTASI Seri No: ES01052012 İÇİNDEKİLER EUREKO SİGORTA GRUP SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 5 1. TANIMLAR 5 1.1. DOKTOR 5 1.2. HASTALIK 5 1.3. RAHATSIZLIK 5 1.4. MEVCUT HASTALIKLAR / RAHATSIZLIKLAR

Detaylı

VİP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI. Aşağıdaki Özel Şartlar 15 MART 2009 tarihinden itibaren geçerlidir.

VİP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI. Aşağıdaki Özel Şartlar 15 MART 2009 tarihinden itibaren geçerlidir. VİP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Aşağıdaki Özel Şartlar 15 MART 2009 tarihinden itibaren geçerlidir. 1- SİGORTA TEMİNATININ KONUSU Ergoİsviçre Sigorta(bundan sonra

Detaylı