Astım Tedavisinde Yeni Tartışmalar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Astım Tedavisinde Yeni Tartışmalar"

Transkript

1 Derlemeler Astım Tedavisinde Yeni Tartışmalar A. BAKIRTAŞ*, İ. TÜRKTAŞ* * Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Allerji ve Astım Bilim Dalı, ANKARA Astımın fizyopatolojisi, genetiği ve klinik fenotipleri daha iyi tanımlandıkça, tedavisinde de yeni gelişmeler olmaktadır. Ancak bu değişikliklerin tedavi kılavuzlarına ve klinik pratiğe yansıması çok daha uzun sürmektedir. Bu yazıda, son dönemde astım tedavisinde çok sık tartışılan tedavide hastalık kontrolü ve şiddetinin yeri, inhaler uzun etkili β 2 -agonistlerin güvenilirliği ve astımda tedaviye yanıtı öngörme olasılığı konularına değinilmektedir. Anahtar Kelimeler: Astım kontrolü, Astım şiddeti, Tedavi, Uzun etkili β 2 -agonistler. New Discussions in Asthma Treatment Better definitions of asthma physiopathology, genetics and clinical phenotypes lead to new improvements in asthma treatment. However, inclusion of these developments in asthma guidelines and real clinical practice take longer time than expected. In this paper, the hottest discussions in asthma treatment including the role of control and severity in the treatment, the safety of inhaled long acting β 2 -agonists and the question of predicting response to asthma treatment were reviewed. Key Words: Asthma control, Asthma severity, Long acting β 2 -agonists, Treatment. Astım tedavisinde yeni ilaçların rutin kullanıma çok sık ve kolay giremediği dikkat çekmektedir. Tedavi uzun süreden beri antiinflamatuvar özellikteki kontrol ediciler ve bronkodilatör özellikteki semptom gidericiler olarak tanımlanan iki grup ilaçtan oluşmaktadır. Ancak hastalığın genetiği, fizyopatolojisi ve klinik fenotipleri daha iyi tanımlandıkça tedavi prensiplerinde de bazı değişiklikler olmaktadır. Bu yazıda, son dönemde astım tedavisinde yoğunlaşan farklı üç konudaki tartışmaya değinilecektir. Yazışma Adresi: Dr. A. BAKIRTAŞ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Allerji ve Astım Bilim Dalı, Poliklinik Binası 1. Kat, Beşevler, ANKARA e-posta: 16

2 TEDAVİDE HASTALIK KONTROLÜ ve ŞİDDETİNİN YERİ Astım, alt solunum yollarının kronik inflamasyon ve bronş aşırı duyarlılığı ile seyreden dinamik bir hastalığıdır. Hastalığın şiddeti yıl içinde kısa sürede değişebilir. Bu nedenle kullanılacak ilaçların ve ilaç dozlarının da hastalığın aktivitesini göz önüne alarak belirlenmesi gerektiği unutulmamalıdır. Önemli olan, hastalığı kontrol altında tutmaktır. Son Astım Tanı ve Tedavi Rehberi nde de tedavinin hastalığın şiddeti yerine, tam veya kısmen kontrollü veya kontrolsüz olmasına göre düzenlenmesi gerektiği vurgulanmıştır [1]. Yeni tedavi algoritmasında akut astım atak sıklığı da ölçüt olarak verilmiş, yılda bir kez astım atağı geçiren hasta kısmen kontrollü grupta sınıflandırılmıştır. Astım kontrolünü değerlendirirken sadece gündüz ve gece semptomları, aktivite kısıtlaması, solunum fonksiyon testleri (SFT), bronkodilatör ihtiyacı ve atak sıklığı değil, periyodik yapılan astım kontrol anketlerinin de kullanılma zorunluluğu bildirilmiştir. Ancak, bu konu ile ilgili kesin yorumlar için daha fazla kanıta gerek duyulduğu belirtilmiştir. Hastalık şiddetine göre tedavi planlamasının ise henüz hiç ilaç tedavisi başlanmamış hastalarda, araştırmalarda daha homojen gruplar oluşturma açısından kullanılmaya devam edilebileceği rapor edilmiştir. Bu tartışma üzerine en iyi örnek, geçtiğimiz yıllarda hafif astımın tedavisiyle ilgili bildirilen çalışmalarda yer almaktadır. Bilindiği üzere hafif astım iki şekilde seyreder. Hafif-intermittan ya da epizodik olarak tanımlanan formda, ataklar arasında hastanın hiç yakınması yoktur ve SFT ler normaldir. Halbuki hafifpersistan astım olarak tanımlanan diğer formda, ataklar arasında da yakınmalar vardır ve sıklığı günlük olmasa da haftada en az iki gündür. Çok-merkezli, plasebo kontrollü çalışmalar profilaktik tedaviyle böyle hastalarda hava yolu obstrüksiyonunun (PEF ve FEV 1 ) düzeldiğini, semptom şiddetiyle akut atak sıklığının azaldığını ve yaşam kalitesinin düzeldiğini göstermiştir. Bu nedenle tüm tedavi kılavuzları epizodik astımda sadece atak tedavisi önerirken, hafif-persistan astımda günlük düzenli kullanılacak kontrol edici bir ilaç başlanmasını önerirler. Bu öneri ışığında, halen tüm dünyada ya düşük doz bir inhaler steroid ya da lökotrien reseptör antagonisti (LRA) bir ilaç hafif-persistan astımlı hastalara profilaksi amacıyla başlanmaktadır. Ancak, 2005 yılında Boushey ve arkadaşları erişkinlerde yaptıkları bir çalışma (IMPACT Study) ile hafif-persistan astımlı hastalarda düzenli tedavi gerekliliğinin yeniden tartışılmasına neden olmuşlardır [2]. Bu çalışmada, 225 erişkin hafif-persistan astımlı hasta üç tedavi grubundan birine randomize edilmiştir. Buna göre bir yıl süreyle hastalar düzenli olarak budesonid ya da zafirlukast almış, üçüncü gruptaki hastalara da plasebo başlanıp sadece atakları tedavi edilerek, profilaksi almayan ve sadece yakınmalar sırasında steroid alan bir grup oluşması sağlanmıştır. Bu şekilde hafif astımlı hastalarda, düzenli inhaler steroid ya da LRA kullanımı ile düzenli profilaksi almayıp gerektikçe ilaç kullanan hastalar arasında bu yöntemlerin astım kontrolüne etkisi karşılaştırılmıştır. Bir yılın sonunda, düzenli budesonid kullanan hastalarda semptomsuz gün sayısı, bronkodilatör öncesi FEV 1, bronşiyal reaktivite, balgam eozinofil yüzdesi ve soluk havası nitrik oksit (eno) düzeyleri açısından hem zafirlukast alan hem de hiç profilaksi almayan gruba göre önemli oranda düzelme saptanmış, ancak bronkodilatör sonrası FEV 1 ve yaşam kalite skorlarında fark olmadığı görülmüştür. Günlük zafirlukast tedavisiyle profilaksi almayan grup arasında ise fark olmadığı anlaşılmıştır. Bu çalışmanın en çok dikkat çeken sonucu, profilaksi alan ve almayan hastalar arasında ağır atak geçirme sıklığında fark bulunmamış olmasıdır. Halbuki iki yıl önce, 32 ülkede 7241 çocuk ve erişkin hafif-persistan astımlı hastayı içeren bir çalışmada (START Study), üç yıl süreyle kullanılan budesonidin plasebo ile karşılaştırıldığında ağır atak riskini önemli oranda azalttığı ortaya çıkmıştır [3]. Bu konuyla ilgili olarak daha önceden yapılmış başka bir geniş kapsamlı araştırmada (OPTIMA Study), hafif astımlı hastalarda günlük düşük doz budesonidin ağır astım atak sıklığını önemli oranda azalttığı, bu tedaviye uzun etkili β 2 -agonist (formoterol) eklemenin ek bir yarar sağlamadığı, böyle hastalara günlük düşük doz budesonid vermenin astım kontrolü ve ağır atak riskini azaltmada yeterli olduğu gösterilmiştir [4]. Son günlerdeki tartışmalar, bu çalışmalara alınan hastaların hafif-persistan olarak tanımlanmasına rağmen, Boushey in hastaları ile aralarında astım şiddeti açısından 17

3 fark olduğu yönünde yoğunlaşmaktadır. Boushey in hastalarının daha hafif astımlı olduğu öne sürülmekte, böyle hastaların hafif-intermittan astımda önerildiği gibi sadece atak tedavisiyle izlenebileceği, profilaksiye zaten gerek duyulmayacağı söylenmektedir. Boushey ve arkadaşları ise kendi sonuçlarına dayanarak hafif-persistan astımlı hastaların düzenli profilaksi almadan, gerektikçe semptomlar sırasında kısa süreli oral ya da inhaler steroid tedavisi verilerek izlenmelerinin mümkün olduğunu öne sürmektedir. Tedavi kılavuzları da hastalık kontrol altına alındıktan sonra inhaler steroidlerin dozlarının azaltılarak kesilmesini önermektedir. Ancak, persistan hastalığı kontrol altına almadan olduğu gibi bırakıp sadece atakları tedavi etmek, hepimiz için yeni bir durumdur. Çünkü, bronşiyal hiperreaktiviteyi ve kronik hava yolu inflamasyonunu baskılamadan bırakmanın hastaları daha şiddetli astım gelişme riskine sokması da mümkündür. Ayrıca, çocuk hastalarda astıma bağlı ilk altı yılda ortaya çıkan solunum fonksiyon kaybını da unutmamak gerekir. Her ne kadar erken inhaler steroid tedavisinin bu kaybı durdurduğu tam olarak gösterilememişse de, bu konuda elimizde çocuk ve erişkin hastalardan gelen bazı ciddi veriler vardır. Bu veriler, hastalık başladıktan sonra ne kadar erken dönemde inhaler steroid başlanırsa, FEV 1 deki düzelmenin de o kadar iyi olduğunu göstermektedir. Çocuklarda, özellikle bebekler ve okul öncesi oyun çocuğu yaş grubunda en sık akut atak nedeni, viral solunum yolu infeksiyonlarıdır. Bu durumun inhaler steroid profilaksisi ile önlenemediği uzun süreden beri bilinmekte ve atakları sadece viral infeksiyonlar ile tetiklenen çocuklara (viral-induced asthma, viral associated wheeze, episodic viral wheeze) düzenli inhaler steroid başlanmamaktadır [5]. Ancak, böyle çocuklar ataklar arası yakınmalar tanımladıklarında ve hafif-persistan astım kriterlerine uyduklarında düzenli olarak inhaler steroid ya da LRA kullanmaya başlamaktadır. Tüm bu bulgular ışığında klinik pratikteki uygulamalarımız değişecek mi? sorusuna olumlu yanıt vermek için henüz erkendir. İlaç kullanım zorlukları ve yan etkiler göz önüne alındığında değişikliğin en çok çocukluk yaş grubunda işleri kolaylaştıracağı açık olsa da, hafif astımlı hastaların intermittan inhaler steroid kullanımıyla ilgili uzun takipli sonuçları beklemek gerekmektedir. Boushey in çalışması bu konuda büyük bir boşluğu doldurmuşsa da, bu sonuçlar çocukları içeren başka araştırmalar ile doğrulanana kadar tedavi prensiplerinin kılavuzların önerileri doğrultusunda belirlenmesi uygun olur. UZUN ETKİLİ β 2 -AGONİSTLER NE KADAR GÜVENLİDİR? İnhaler steroidler astımda en etkin kontrol edici ilaçlar olmalarına rağmen, az sayıdaki hastada bu ilaçlarla semptomlar kontrol altına alınamamakta ve inhaler steroid dozlarının çok yükseltilmesi gerekmektedir. Böyle hastalarda tedaviye uzun etkili β 2 -agonistlerden biri (salmeterol ya da formoterol) eklendiğinde solunum fonksiyonları düzelmekte ve semptom kontrolü sağlanmaktadır. On sekiz yaşından büyük astımlı hastalarda yapılan araştırmalar ışığında, son tedavi kılavuzlarında orta dereceli şiddetli astım tedavisinde bu ilaçlar inhaler steroidlere ek olarak önerilmeye başlanmıştır. Bu ilaçların antiinflamatuvar etkileri olmadığı için tek başına kullanılmaları önerilmemektedir lı yılların başında salmeterol kullanımıyla astım ataklarına bağlı ölümler arasında ilişki olduğunu düşündüren vaka takdimleri yayınlanmaya başlamıştır. İngiltere de salmeterol kullanıma girdikten hemen sonra den fazla hastayı içeren bir araştırmada, bu ilacı kullanan hastalarda istatistiksel fark çıkmasa da salbutamole göre ölüm oranlarının daha yüksek olduğu görülmüştür (salmeterol alan hastada 12, salbutamol alan 8393 hastada 2 kişi) [6] yılında GlaxoSmithKline firması salmeterolün güvenirliğini araştırmaya yönelik astımlı hastayı içermesi planlanan çok-merkezli, randomize, plasebo kontrollü bir çalışma başlatmıştır. Salmeterol Multicenter Asthma Research Trial (SMART) olarak tanımlanan bu çalışmada, 12 yaşından büyük astımlı hastalara 28 hafta süreyle kullanmakta oldukları astım ilaçlarına ek olarak ya salmeterol inhaler ya da plasebo verilmiş ve bu hastalar ayda bir telefonla konuşularak izlenmiştir [7]. Yirmi altı bin üç yüz elli beş hasta çalışmaya alındıktan sonra yapılan ilk analizlerde, astıma bağlı ölümlerin salmeterol grubunda plasebo grubundan 4.4 kat daha yüksek olduğu (salmeterol alan hastada 13, plasebo alan hastada 3 kişi) 18

4 ortaya çıktıktan sonra çalışmanın durdurulmasına karar verilmiştir. Bu sonucun, yukarıda söz edilen İngiltere de yapılan çalışma ile benzerliği de dikkat çekmektedir. Yapılan analizler, ölümlerin Amerikalı zencilerde daha yüksek olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ancak bunun nedeni bilinmemektedir. Bu hastaların PEF değerlerinin daha düşük olduğu, daha az inhaler steroid kullandığı, daha çok hastaneye yattığı ve acil servislere başvurduğu anlaşılmıştır. SMART çalışmasına 1996 yılından 1999 yılına kadar (faz 1) alınan hastalar büyük oranda radyo, televizyon ve gazete ilanlarıyla toplanmış, 1999 yılından 2003 yılına kadar (faz 2) ise sadece çalışma doktorlarının kararıyla alınmıştır. Her iki faz karşılaştırıldığında ölümlerin ilk fazda daha yüksek olduğu belirtilmiştir. Her iki fazda çalışmaya alınan Amerikalı zencilerin benzer oranda olduğu da dikkate alınacak olursa (faz 1 de %17, faz 2 de %19), ölümlerin etnik fark ya da ilaç yan etkisi yerine hastalığın kontrol altında olmamasıyla ilişkili olabileceğini de düşündürmektedir. Salmeterol ile ilişkili görülen bu riski salmeterol ile birlikte inhaler steroid kullanımının önleyip önlemediği henüz eldeki verilerle açıklanamamaktadır. Bu nedenle, salmeterolün Amerika Birleşik Devletleri (ABD) nde kullanılmaya başladıktan 11 yıl sonra Solunum ve Allerji İlaçları Komitesi [Food and Drug Administration (FDA)] tarafından kara kutu uyarı tablosuna alınması kararlaştırılmıştır. Bilindiği gibi FDA internet sitesinde yer alan kara kutu, piyasada halen kullanılmakta olan ilaçlarla ilgili yan etkilerin izlenerek doktorları ve hastaları bu yan etkiler konusunda bilgilendirmek için oluşturulmuş bir uyarı tablosudur. Amfetaminler, ribavirin, ketakonazol ve östrojen içeren preparatlar bu listede yer alan ilaçlardan bazılarıdır. Şimdi de ağır atak ve ölüm riskini arttırdığı gerekçesiyle salmeterol bu listeye alınmıştır (www.fda.gov/cder/drug/advisory/laba.htm). Benzer klinik sonuçlar diğer bir uzun etkili β 2 - agonist ilaç olan formoterol ile de alınmıştır [8]. Bu nedenle formoterol de FDA tarafından kara kutuya alınması önerilen ilaçlar arasında yer almıştır. Bu ilaçların güvenirliği ile ilgili sorulara kesin bir yanıt vermek mümkün olmadığı için FDA kararı şimdilik hekimlere bırakmış, ancak gerekli uyarıları kara kutu (black box) içinde yapmıştır. Çocukluk astımında inhaler steroidlere ek olarak kullanılan uzun etkili β 2 -agonistlerin astım kontrolüne etkisiyle ilgili çelişkili sonuçlar bildirilmektedir [9-14]. Son yıllarda inhaler steroidler ile uzun etkili β 2 -agonistlerin kombine preparatları geliştirilmiş ve tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ancak çocuklarda kombine ilaçların kullanımlarıyla ilgili çalışma sayısı azdır [15,16]. Erişkinlerden farklı olarak, çocuklarda sabit doz inhaler steroid-uzun etkili β 2 -agonist tedavisinin düzenli kullanımının, tek başına inhaler steroid kullanımına göre astım ataklarına karşı koruyucu olmadığına dikkat çekilmiştir [8-14]. Ancak bu çalışmalarda, çocuklarda astımın daha epizodik olup, mevsimsel alevlenmeler gösterdiği ve bu nedenle tedavinin hikayeye dayalı astım şiddetini hedeflediği, fakat hastalığın sık değişen aktivitesini göz ardı ettiği vurgulanmış ve kombinasyon tedavisinin atakları azaltmadaki yetersizliği için olası gerekçe olarak gösterilmiştir. Yakın zamanda 12 ülkede 41 merkezin katıldığı 4-11 yaş arasında 341 orta-ağır persistan astımı olan çocuğu içeren bir yıllık çalışmada, 80/4.5 µg/gün budesonid/formoterol kombinasyon tedavisinin hem idame hem de kurtarıcı ilaç olarak kullanımı, kurtarıcı olarak terbutalinin kullanıldığı sabit doz 80/4.5 µg/gün budesonid/formoterol kombinasyon tedavisi ve yüksek doz 320 µg/gün budesonid tedavisiyle karşılaştırılmıştır [16]. Bu çalışmada primer etkinlik parametresi olarak, ilk astım atağına kadar geçen süre alınmıştır. Budesonid/formoterol kombinasyon tedavisinin hem idame hem de kurtarıcı ilaç olarak kullanımı, sabit doz budesonid/formoterol kombinasyon tedavisine (p< 0.001) ve yüksek doz budesonid tedavisine (p= 0.02) göre ilk atağa kadar geçen süreyi anlamlı ölçüde uzattığı rapor edilmiştir. Yine medikal tedavi gerektiren astım atak oranı, kombinasyon tedavisinin hem idame hem de kurtarıcı ilaç olarak kullanıldığı grupta, sabit doz budesonid/formoterol kombinasyon tedavisine göre %79 (p< 0.001), yüksek doz budesonid tedavisine göre ise %70 (p< 0.001) daha az bulunmuştur. Bu çalışmada astımın kötüleşmesi veya astım atağı ile ilişkili ciddi yan etkiler, kombinasyon tedavisinin hem idame hem de kurtarıcı ilaç olarak kullanıldığı grupta hiç izlenmezken, sabit doz kombinasyon tedavisi alan grubun %6 sında, yüksek doz budesonid tedavisi alan grubun ise %2 sinde rapor edilmiştir. 19

5 Sonuç olarak, bugünkü veriler uzun etkili β 2 -agonistlerin astım kontrolünü düzelttiğini, ancak bir grup erişkin astımlı hastada da ağır ve fatal akut atak geçirme riskini arttırdığını göstermektedir. Bu ilaçların antiinflamatuvar etkileri olmadığı için inhaler steroidler ile birlikte kullanılmaları zorunludur. Ancak, birlikte inhaler steroid kullanımının fatal atak riskini önlediğine ait henüz elimizde hiçbir kanıt yoktur. Astımın çocuk ve erişkin için aynı hastalık olmadığı unutulmamalıdır. Kombine ilaçların ve uzun etkili β 2 -agonistlerin çocukluk astımında uzun dönem güvenli kullanımıyla ilgili çok sınırlı sayıda çalışma olması nedeniyle, bu konuyla ilgili daha fazla kanıta dayalı önerilere ihtiyaç duyulduğu bir gerçektir. ÇOCUKLUK ASTIMINDA TEDAVİYE YANITI ÖNGÖRME OLASILIĞI VAR MIDIR? Astımlı çocuklar hangi yaşta olursa olsun, uzun-süreli kontrol edici ilaç olarak genellikle inhaler steroidler başlanmaktadır. Son Astım Tanı ve Tedavi Rehberi nde ise kontrol edici ilacın önerildiği ilk basamakta (ikinci basamak) inhaler steroidler veya LRA lardan birinin seçilebileceği belirtilmiştir [1]. Bu nedenle hafif-persistan astımda ilk basamakta seçilecek kontrol edici ilaç tamamen doktorun takdirine bırakılmış durumdadır. Çocukluk astımının büyük oranda hafif-persistan olduğu da göz önüne alınacak olursa, klinik pratikte hangi hastanın hangi ilaca daha iyi yanıt vereceğine karar verip uygun ilaç seçmek, pediatristler için sık karşılaşılan ve zor olan bir durumdur. Bu konuya açıklık getirmek üzere planlanmış bir çalışmada, 6-17 yaş arasında hafif-orta şiddetli astımı olan 144 çocuğa sekiz hafta süreyle flutikazon (200 µg/gün) veya montelukast (yaşa göre 5-10 mg/gün) verilmiştir [17]. Sekiz haftalık tedavi periyodları sonunda flutikazon kullanan hastaların FEV 1 düzeylerinde başlangıca göre %6.8, montelukast kullananlarda ise %1.9 oranında düzelme saptanmıştır. Her ne kadar tedavi grupları arasında önemli bir fark ortaya çıkmışsa da, araştırmacılar bu oranların tedaviye yanıt alındı olarak belirlenen değerden daha düşük olduğuna dikkat çekmişlerdir. Burada FEV 1 in tedaviye yanıtı en iyi ölçen parametre olduğu tartışılsa da, araştırmaya katılan hastaların çoğunun bu durumda her iki ilaç için de yanıt verdi olarak kabul edilemeyeceği ortadadır. Bu çalışmanın sonunda bireysel farklılıklara rağmen, çocukların büyük bir kısmının her iki ilaca benzer yanıt verdiği görülmüştür. Hastaların tedaviye yanıtlarını belirleyen parametreler araştırıldığında, solunum fonksiyonları (FEV 1 ) azalmış, daha ağır bronşiyal hiperreaktivitesi, daha yüksek soluk havası NO, kan eozinofil ve eozinofil katyonik protein (ECP) düzeyi olan çocukların inhaler steroidlere daha iyi yanıt verdiği, hastalık süresi kısa olup, daha küçük yaşta olan hastaların da montelukasta daha iyi yanıt verdiği ortaya çıkmıştır. Araştırmacılar FEV 1 i düşük, allerjik inflamasyon göstergeleri yüksek olan hastalara öncelikle inhaler steroid başlanması gerektiğini önermiş, bunun dışında kalan astımlı çocuklarda iki ilaçtan herhangi birinin seçilebileceğini belirtmişlerdir. KAYNAKLAR 1. GINA report. Global strategy for asthma management and prevention. Revised (Erişim tarihi: 13 Aralık 2006). 2. Boushey HA, Sorkness CA, King TS ve ark. Daily versus as needed corticosteroids for mild persistent asthma. N Engl J Med 2005;352: Pauwels RA, Pedersen S, Busse WW, on behalf of the START Investigator Group. Early intervention with budesonide in mild persistent asthma: A randomised, double-blind trial. Lancet 2003;361: O Byrne PM, Barnes PJ, Rodriguez-Roisin R ve ark. Low dose inhaled budesonide and formoterol in mild persistent asthma: The OPTIMA randomized trial. Am J Respir Crit Care Med 2001;164: Doull IJ. Limitations of maintenance therapy for viral respiratory infection-induced asthma. J Pediatr 2003;142: Castle W, Fuller R, Hall J, Palmer J. Serevent nationwide surveillance study: Comparison of salmeterol with salbutamol in asthmatic patients who require regular bronchodilator treatment. BMJ 1993; 306: Nelson HS, Weiss ST, Bleecker ER, Yancey SW, Dorinsky PM, SMART Study Group. The salmeterol multicenter asthma research trial: A comparison of usual pharmachotherapy for asthma or usual pharmacotherapy plus salmeterol. Chest 2006;129: Mann M, Chowdhury B, Sullivan E ve ark. Serious asthma exacerbations in asthmatics treated with high-dose formoterol. Chest 2003;124: Verberne AA, Frost C, Duiverman EJ ve ark. Addition of salmeterol versus doubling the dose of beclomethasone in children with asthma: The Dutch 20

6 Asthma Study Group. Am J Respir Crit Care Med 1998;158: Bisgaard H. Long-acting β(2)-agonists in management of childhood asthma: A critical review of the literature. Pediatr Pulmonol 2000;29: Bisgaard H, Szefler S. Long-acting β 2 -agonists and paediatric asthma. Lancet 2006;367: Bensch G, Berger WE, Blokhin BM ve ark. One-year efficacy and safety of inhaled formoterol dry powder in children with persistent asthma. Ann Allergy Asthma Immunol 2002;89: Zimmerman B, D Urzo A, Berube D. Efficacy and safety of formoterol turbuhaler when added to inhaled corticosteroid treatment in children with asthma. Pediatr Pulmonol 2004;37: Bisgaard H. Effect of long-acting β 2 -agonists on exacerbation rates of asthma in children. Pediatr Pulmonol 2003;36: Tal A, Simon G, Vermeulen JH ve ark. Budesonide/formoterol in a single inhaler versus inhaled corticosteroids alone in the treatment of asthma. Pediatr Pulmonol 2002;34: Bisgaard H, Le Roux P, Bjamer D ve ark. Budesonide/formoterol maintenance plus reliever therapy: A new strategy in pediatric asthma. Chest 2006;130: Szefler SJ, Phillips BR, Martinez FD ve ark. Characterization of within-subject responses to fluticasone and montelukast in childhood asthma. J Allergy Clin Immunol 2005;115:

Çocukluk Çağı Astımında İnhalan Allerjenlerin Cinsi ile Astım Şiddeti ve Prognozu Arasındaki İlişki

Çocukluk Çağı Astımında İnhalan Allerjenlerin Cinsi ile Astım Şiddeti ve Prognozu Arasındaki İlişki Araştırma Çocukluk Çağı Astımında İnhalan Allerjenlerin Cinsi ile Astım Şiddeti ve Prognozu Arasındaki İlişki M. KILIÇ*, D.U. ALTINTAŞ**, S. GÜNEŞER KENDİRLİ**, M. YILMAZ**, G. BİNGÖL KARAKOÇ**, A. İNAL**

Detaylı

Akut Solunum Yetmezliğinde Kortikosteroid Tedavi

Akut Solunum Yetmezliğinde Kortikosteroid Tedavi Akut Solunum Yetmezliğinde Kortikosteroid Tedavi Tülay YARKIN* * SSK Süreyyapaşa Göğüs, Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi, Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesi, İSTANBUL Corticosteroid Treatment in

Detaylı

Bipolar Bozuklukta Koruyucu Tedavi Long-term Treatment in Bipolar Disorder

Bipolar Bozuklukta Koruyucu Tedavi Long-term Treatment in Bipolar Disorder PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR CURRENT APPROACHES IN PSYCHIATRY 2010;2(2):206 236 2010, eissn:1309 0674 pissn:1309 0658 Bipolar Bozuklukta Koruyucu Tedavi Long-term Treatment in Bipolar Disorder Meliha

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AİRPLUS 25/250 mcg inhalasyon için aerosol

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AİRPLUS 25/250 mcg inhalasyon için aerosol KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AİRPLUS 25/250 mcg inhalasyon için aerosol 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Salmeterol ksinafoat* 36,25 mcg Flutikazon propiyonat 250,00 mcg

Detaylı

türkiye Aralık 2014 sayı:3

türkiye Aralık 2014 sayı:3 türkiye Aralık 2014 sayı:3 EDİTÖRDEN 03 KONFERANS RAPORLARI 04 20. Uluslararası AIDS Konferansı 04 20-25 Temmuz 2014, Melbourne, Avustralya Antiretroviraller 04 + + Rosuvastatin, antiretroviral tedavi

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERMATOLOJİ ANABİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERMATOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERMATOLOJİ ANABİLİM DALI KRONİK EL EKZEMALARINDA PİMEKROLİMUS KREMİN ETKİNLİĞİNİN FLUTİKAZON PROPİYONAT KREM İLE KARŞILAŞTIRILMASI Uzmanlık Tezi Dr. Seda Battaloğlu

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU KLİNİK OLARAK ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU TANISI KONULAN 0 1 YAŞ

Detaylı

Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü

Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi Cilt 33 / Sayı 1 / Ocak 2013 / ss. 75-104 Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü Received : 03.07.2012 Revised :

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına Karşı Küresel Girişim

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına Karşı Küresel Girişim GOLD Girişimine Koşulsuz Eğitim Desteği Sunan Firmalar: Almirall AstraZeneca Boehringer Ingelheim Chiesi Dey Pharmaceuticals Forest Laboratories GlaxoSmithKline Grupo Ferrer Merck Sharp and Dohme Nonin

Detaylı

YENİ YAYINLARDAN ÖZETLER

YENİ YAYINLARDAN ÖZETLER YENİ YAYINLARDAN ÖZETLER İlgi Bazlı Öğrenmenin Otistik Çocukların Gelişimine Etkisi Dunst C, Trivette C, Masiello T (2011) Exploratory investigation of the effects of interest-based learning on the development

Detaylı

Astım ve Rinit Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı

Astım ve Rinit Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı Araştırma Astım ve Rinit Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı D. EDİGER*, B. ÖNAL BURGAZLIOĞLU**, E. EGE** * Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Allerjik Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı,

Detaylı

Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri. Mevcut Durum ve Öneriler

Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri. Mevcut Durum ve Öneriler Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri Mevcut Durum ve Öneriler 2006 Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği adına hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk

Detaylı

Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon

Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon İrfan UÇGUN* * Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR Noninvaziv mekanik ventilasyon (NIMV) hem

Detaylı

Kerim Çayır 1, Mehmet Bilici 1, Salim Başol Tekin 1, Habip Emre 2, Yusuf Bilen 2

Kerim Çayır 1, Mehmet Bilici 1, Salim Başol Tekin 1, Habip Emre 2, Yusuf Bilen 2 Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical K. Çayir Journal ve ark. Kolon kanserli hastalarda adjuvan tedavi Cilt / Vol 37, No 2, 145-150 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Evre II-III kolon kanserli hastalarda

Detaylı

türkiye Nisan 2014 sayı:1

türkiye Nisan 2014 sayı:1 türkiye Nisan 2014 sayı:1 EDİTÖRDEN 03 KONFERANS RAPORLARI 04 14. Avrupa AIDS Klinik Derneği Konferansı 04 16-19 Ekim 2013 Brüksel, Belçika Fırsatçı enfeksiyonlar ve komplikasyonlar + + Orta yaştaki kişilerde

Detaylı

Ülseratif kolit kolonun kronik, tekrarlayan, kontrolsüz

Ülseratif kolit kolonun kronik, tekrarlayan, kontrolsüz güncel gastroenteroloji 16/2 Ülseratif Kolitte Güncel Tedavi Muhsin KAYA, Nazım EKİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Diyarbakır Ülseratif kolit kolonun kronik, tekrarlayan,

Detaylı

KANITA DAYALI TIP Prof.Dr. Hamdi Akan Ankara Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Tıp Eğitimi ve Bilişimi AnaBilim Dalı

KANITA DAYALI TIP Prof.Dr. Hamdi Akan Ankara Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Tıp Eğitimi ve Bilişimi AnaBilim Dalı KANITA DAYALI TIP Prof.Dr. Hamdi Akan Ankara Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Tıp Eğitimi ve Bilişimi AnaBilim Dalı Tıpta Kanıtın Tanımı Pozitif bir disiplin olan Tıp Mesleğinde kanıt kullanımı, yani

Detaylı

Astma ve alerjik rinitli çocuklarda total IgE, C-reaktif protein ve kan sayım parametrelerinin değerlendirilmesi

Astma ve alerjik rinitli çocuklarda total IgE, C-reaktif protein ve kan sayım parametrelerinin değerlendirilmesi Dicle Tıp Dergisi / F. Tülübaş ve ark. Bronsiyal astım ve allerjik rinitte CRP, IgE ve kan parametreleri 2013; 40 (1): 57-61 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.01.0225 ÖZGÜN ARAŞTIRMA

Detaylı

Kalp yetersizliği tedavisinde yeni bir yaklaşım: beta-adrenerjik

Kalp yetersizliği tedavisinde yeni bir yaklaşım: beta-adrenerjik Türk Pediatri Arşivi 2004; 39: 141-5 Kalp yetersizliği tedavisinde yeni bir yaklaşım: beta-adrenerjik blokerler Ayşe Güler Eroğlu Özet Çok sayıda klinik çalışmada, beta adrenerjik blokerlerin erişkinlerde

Detaylı

Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeğinin 13-18 Yaş Ergen Formunun Geçerlik ve Güvenilirliği

Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeğinin 13-18 Yaş Ergen Formunun Geçerlik ve Güvenilirliği Türk Psikiyatri Dergisi 2007; 18(4):353-363 Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeğinin 13-18 Yaş Ergen Formunun Geçerlik ve Güvenilirliği Dr. Nursu ÇAKIN MEMİK 1, Dr. Belma AĞAOĞLU 2, Dr. Ayşen COŞKUN 3, Dr.

Detaylı

Migren Baş Ağrısında: Ne Yapmalıyız?

Migren Baş Ağrısında: Ne Yapmalıyız? Derleme Van Tıp Dergisi: 20(1): 40-47, 2013 Migren başağrısında ne yapmalıyız? Migren Baş Ağrısında: Ne Yapmalıyız? Aysel Milanlıoğlu *, Temel Tombul ** Özet Migren; insanların hayat kalitesi ve iş gücünü

Detaylı

Mesane kanseri Batı dünyasındaki erkeklerde; prostat, TUR-M sonrası tek doz intravezikal tedavi: Kime ve hangi ilaçla? DERLEME

Mesane kanseri Batı dünyasındaki erkeklerde; prostat, TUR-M sonrası tek doz intravezikal tedavi: Kime ve hangi ilaçla? DERLEME TUR-M sonrası tek doz intravezikal tedavi: Kime ve hangi ilaçla? Dr. Hayrettin Şahin Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Muğla DERLEME ABSTRACT Bladder cancer represents the fourth

Detaylı

TÜRKİYE AŞIRI TUZ TÜKETİMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI 2011-2015

TÜRKİYE AŞIRI TUZ TÜKETİMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI 2011-2015 T.C. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beslenme ve Fiziksel Aktiviteler Daire Başkanlığı TÜRKİYE AŞIRI TUZ TÜKETİMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI 2011-2015 Ankara Kasım 2011 1. Basım: Ekim 2011, Ankara

Detaylı

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (3) 122-130, 2003 122

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (3) 122-130, 2003 122 Doğum sonrası dönemde verilen aile planlaması ARAŞTIRMALAR eğitiminin yöntem (Research kullanmaya Reports) etkisi DOĞUM SONRASI DÖNEMDE VERİLEN AİLE PLANLAMASI EĞİTİMİNİN YÖNTEM KULLANMAYA ETKİSİ The effect

Detaylı

Lityumun Metabolik Yan Etkileri Metabolic Side Effects of Lithium

Lityumun Metabolik Yan Etkileri Metabolic Side Effects of Lithium PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR CURRENT APPROACHES IN PSYCHIATRY 2010; 2(1):26 51 2010, eissn:1309 0674 pissn:1309 0658 Lityumun Metabolik Yan Etkileri Metabolic Side Effects of Lithium Özlem Donat Eker

Detaylı

türkçe KAYNAKLARIN SINIRLI OLDUĞU YERLERDE TIBBİ DÜŞÜK HİZMETLERİ VERİLMES TANITICI REHBER İKİNCİ BASIM

türkçe KAYNAKLARIN SINIRLI OLDUĞU YERLERDE TIBBİ DÜŞÜK HİZMETLERİ VERİLMES TANITICI REHBER İKİNCİ BASIM türkçe KAYNAKLARIN SINIRLI OLDUĞU YERLERDE TIBBİ DÜŞÜK HİZMETLERİ VERİLMES TANITICI REHBER İKİNCİ BASIM KAYNAKLARIN SINIRLI OLDUĞU YERLERDE TIBBİ DÜŞÜK HİZMETLERİ VERİLMESİ: TANITICI REHBER İKİNCİ BASIM

Detaylı

Atopik dermatitli çocuklarda tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanımı

Atopik dermatitli çocuklarda tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanımı Asthma Allergy Immunol 2013;11:178-184 ARAfiTIRMA RESEARCH ARTICLE Atopik dermatitli çocuklarda tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanımı The use of complementary and alternative medicine in children with

Detaylı

Inhalation Therapy in Intensive Care Unit. Yoğun Bakımda İnhalasyon Tedavisi. İnhalasyon Tedavisi / Inhalation Therapy

Inhalation Therapy in Intensive Care Unit. Yoğun Bakımda İnhalasyon Tedavisi. İnhalasyon Tedavisi / Inhalation Therapy Inhalation Therapy in Intensive Care Unit Yoğun Bakımda İnhalasyon Tedavisi Dilaver Taş, Ersin Demirer GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi Özet Solunumsal yoğun bakım ünitelerinde,

Detaylı

damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni ARALIK 1997 / SAYI: 15 İNTERNET VE KMTD Dr. Serdar HEPGÜL

damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni ARALIK 1997 / SAYI: 15 İNTERNET VE KMTD Dr. Serdar HEPGÜL damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni ARALIK 1997 / SAYI: 15 İNTERNET VE KMTD Dr. Serdar HEPGÜL Merhaba! İletişimin başlangıcı merhaba ise, günümüzdeki son noktası da İNTERNET tir. 1960 lı

Detaylı

KOAH ta Yaşamın Son Günleri

KOAH ta Yaşamın Son Günleri Derleme Review 143 KOAH ta Yaşamın Son Günleri The Last Year of Life of COPD Dr. Aslıhan YALÇIN 1, Dr. Akın KAYA 2 1 Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Erzurum 2 Ankara

Detaylı