The Predictors of Loneliness in Adolescents

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "The Predictors of Loneliness in Adolescents"

Transkript

1 Elementary Education Online, 8(3), , 09. lköretim Online, 8(3), , 09. [Online]: The Predictors of Loneliness in Adolescents At(lgan ERÖZKAN 1 ABSTRACT: The aim of this study is to determine the important factors -shyness, social anxiety, and selfesteem- influencing loneliness level of adolescents. Descriptive method was used in this study. Participants were 600 high school students in Mugla, Turkey. Data were analyzed using statistical techniques. The findings showed that the shyness, social anxiety, and self-esteem important predictors of loneliness. The results are discussed in the light of previous findings and in the context of loneliness, shyness, social anxiety, and selfesteem, providing a guide for future research and applications as well. Key Words: Loneliness, shyness, social anxiety, self-esteem, adolescents SUMMARY Purpose and significance: This study investigated the important predictors of loneliness levels of adolescents according to their sociodemographic characteristics, shyness, social anxiety, and self-esteem level. Methods: This research is a descriptive and a correlational study. For this purpose 600 (300 girls; 300 boys) students are randomly recruited from five different high schools in Mugla. Main instruments are Information Form, UCLA Loneliness Scale, Shyness Scale, Social Anxiety Scale, and Rosenberg Self-Esteem Inventory. SPSS for WINDOWS was used for data analysis. Multiple hierarchical regression analysis was used for explaining students loneliness level; correlational statistics was also employed to search for relationships among all variables. Results: Results showed that the gender, age, grade, school type, and socioeconomic status of adolescents have not statistically significant effect on their loneliness levels. On the other hand, findings showed that the shyness, social anxiety, and self-esteem important predictors of loneliness for adolescents. Discussion and Conclusions: It can be concluded from the research findings that there are significant relationships among loneliness, shyness, social anxiety, and self-esteem. More research is needed to generalize findings of this research. This research can be extended by including other levels of educational organizations. The relationship among loneliness, shyness, social anxiety, and self-esteem is very important for adolescents. It can be useful to educate adolescents about their personal goals, interpersonal relationship skills and academic achievements. Since loneliness, shyness, social anxiety, and self-esteem are universal concepts, cross-cultural studies may also be considered as future work. 1 Y.Doç.Dr. Mula Üniversitesi, Eitim Fakültesi Eitim Bilimleri Bölümü,

2 Ergenlerde Yalnzl!n Yordayclar At(lgan ERÖZKAN 2 ÖZ: Bu arakt(rman(n amac(, ergenlik döneminin problemli yap(s( içinde yer alan lise örencilerinin yakad(klar( yaln(zl((n önemli yorday(c(lar(n( belirlemektir. Bu çal(kma betimsel yöntem kullan(larak yap(lm(kt(r. AraKt(rma, amac(na uygun olarak Mula ilindeki bek farkl( lisede tesadüfi küme örnekleme seçimi ile 600 kiki üzerinde (300 k(z; 300 erkek) gerçeklektirilmiktir. AraKt(rmada Bilgi Formu, UCLA Yaln(zl(k Ölçei, Utangaçl(k Ölçei, Sosyal Kayg( Ölçei ile Rosenberg Benlik Sayg(s( Envanteri kullan(lm(kt(r. Veriler, çok yönlü hiyerarkik regresyon analizi ve korelasyon kullan(larak SPSS/WINDOWS program( ile incelenmiktir. AraKt(rma bulgular(, lise örencileri için utangaçl(k, sosyal kayg( ve öz-sayg(n(n yaln(zl((n önemli yorday(c(lar( olduunu göstermiktir. AraKt(rma sonuçlar(, önceki bulgular (K((nda utangaçl(k, sosyal kayg(, öz-sayg( ve yaln(zl(k kapsam(nda bakka arakt(rma ve uygulamalara da yol gösterecek balamda tart(k(lm(kt(r. Anahtar Kelimeler: Yaln(zl(k, utangaçl(k, sosyal kayg(, öz-sayg(, ergenler GRN Yaln(zl(k, bakta ergenler ve genç yetikkinler olmak üzere yakad((m(z toplumun özellikle son y(llarda art(k gösteren bir problem alan(d(r. Literatürde yaln(zl((n, hem kikisel gelikim etkenleri ve hem de çevreyle olan sosyal etkilekimin etkisiyle ortaya ç(kt((; utangaçl(k, sosyal kayg(, öz-sayg( ve demografik deikkenlerle ilikkili olduu görülmektedir. Peplau ve Perlman (1982) a göre yaln(zl(k, kikinin var olan ilikkisi ile arzulad(( sosyal ilikkisi aras(ndaki fark sonucunda olukan ve kiki için hok olmayan öznel bir durumdur. Booth, Barlett ve Bohnsack (1992) a göre ise yaln(zl(k, çounlukla sosyal olarak s(n(rlanm(k ve bu s(n(rlanma balam(nda kikileraras( iletikim becerileri gelikmemik, izole olmuk bireylerin yakad(( durumdur. Asher, Parkhurst ve Williams (1998) a göre yaln(zl(k, etraf(ndakiler taraf(ndan kabul görmeme, sevilmeme duygular(na ve etraf(nda olup bitenlere yabanc( hissetmeye yol açabilen bir durumdur. Hagerty ve Williams (1999) ise yaln(zl(k duygusunun yakanmas(nda ve buna paralel bireylerdeki negatif duygu durumunun gelikiminde önemli rol oynayan etkenlerin bak(nda, ait olamama duygusu ve azalan sosyal destein geldiini bildirmiklerdir. BiliKsel deerlendirmede -birincil biliksel deerlendirme-, bir olaya birey taraf(ndan yüklenen anlam belirlenirken, bireyin genetik yap(s(, ebeveyn tutumlar(, kardek ilikkileri, yakad(( sosyo-kültürel çevre, akademik özellikleri, akran/arkadak ilikkileri gibi çekitli etmenlere dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu balamda yaln(zl(k da, bireyin yakamda göreli olarak kark(lakabilecei temel durumlardand(r. Yaln(zl(k, bireyin çevresi taraf(ndan bir kenara itilmesi gibi alg(lansa da, içinde bulunduu ruhsal durum balam(nda toplumdan ve çevreden kendisini soyutlayarak kendi içine çekilmesi olarak da deerlendirilebilir. Rubin, LeMare ve Lollis (1998) e göre yaln(zl(a katk( salayan erken çocukluk yakant(lar(, yetikkinlik süresince yakanan yaln(zl(( yordayabilmektedir. Ergenlik ve yetikkinlikte de yaln(zl(k duygular(na katk(s( olan çekitli faktörlerin olduu bilinmektedir. Baz(lar( okul ortam( d(k(nda kalan ev ortam( içerisinde gelikebilmektedir; yeni bir ev ortam(na -okul ortam(na- tak(nma, bir arkadaktan uzaklakma, sahip olunan bir nesnenin/evde beslenen bir hayvan(n kaybolmas(, ebeveynlerinin bokanma yakant(s( ya da önemli birinin ya da hayvan(n ölmesi. Benzer Kekilde okul ortam( içerisinde de ergenin yakad(( problemler yaln(zl(k duygular(na katk(da bulunabilir; yak(n arkadaklar taraf(ndan reddedilme, nas(l arkadak edinebileceine ilikkin yetersiz bilgiler ve sosyal becerilerde eksiklik ya da sahip olunan kikisel özellikler -çekingenlik, kayg( ve dükük öz-sayg(-. Kuramsal olarak, yaln(zl(k duygusunun ergenlikte önem kazand(( görülmektedir. Bu evrede ergen, hem insanlara gereksinim duymakta hem de ideal kiki olduunu varsayd(( insanlar(n gerçekte ideal kikiler olmaktan uzak olduunu görerek birçok dük k(r(kl((na uramaktad(r. Bireyin yaln(zl(k duygusu, dost-arkadak say(s(ndan çok, sahip olunan ilikkilerin nitelik ve nicelii aç(lar(ndan kikinin ideallerine uyup uymamas( ile ilgilidir. Bu balamda ergenler, bu tür yaln(zl(k duygular(n( yetikkinlerden daha genel olarak yakarlar. Ergenler, tek baklar(na kald(klar(nda yetikkinlerden daha 2 Y.Doç.Dr. Mula Üniversitesi, Eitim Fakültesi Eitim Bilimleri Bölümü, 810

3 fazla yaln(zl(k duygular( hissederken; k(zlar ve erkekler farkl( kokullar alt(nda yaln(zl(k hissetmektedirler (Duck, 1986). Santrock (1993) a göre yak(n ilikkiler ya da kikileraras( ilikkiler geliktirememe doal olarak yaln(zl(k durumunu ortaya ç(karmaktad(r. Yaln(zl(k duygusu bireylerin yakamlar(n(n hemen her döneminde görülebilen bir duygu olmakla birlikte ergenlikte daha youn yakand(( gözlenebilmektedir. Bireyler çevrelerinde samimi, içten ve güvende olacaklar( sosyal bir grubun desteine ihtiyaç duyduklar(nda bunu kark(layacak bireylere ya da bakkalar( ile uygun sosyal ilikkiler kurma olgunluuna sahip deillerse, yaln(zl(k hissederler. Yaln(zl(k duygusu, bireyin sosyal yetenei yan(nda benlik deeri ve cinsiyetine de bal( olarak iki Kekilde yakanabilmektedir; duygusal yal(t(m ve sosyal yal(t(m. Duygusal yal(t(m, içsel dünyan(n bir tür bokluudur, çok yak(n ve romantik ilikki kurulacak kark( cinsten birinin yokluundan kaynaklanan yaln(zl(kt(r. Sosyal yal(t(m ise, bir gruba kat(lmaktan ya da bir topluma girmekten yoksun olma yönü ile bireylerde uzaklakt(r(lm(k ve itilmik -d(klanm(k- olma duygusu olukturabilmektedir. Bu kikiler sosyal ortamlarda kendilerinden emin olamayan ve dier bireylerle birlikteyken uygun iletikim kurmak ve davranmak konusunda kayg( yakayan kimselerdir. Bu durum kabul görememeleri -reddedilmeleri- balam(nda, utangaçl(k yakamalar(na ve kendilerini bütünüyle bakkalar(ndan izole ederek, yaln(zl(k duymalar(na neden olmaktad(r. Yalnzlk ve Utangaçlk likisi Utangaçl(k, bireylerin kikisel ve kikileraras( balamda eitim, meslek, aile yakamlar( ve arkadakl(k ilikkilerini etkileyen bir deikkendir. Birçok insan için utangaçl(k, temel ihtiyaçlar(n önündeki bir engeldir. Utangaçl(k bireyleri denetim alt(na alarak, onlar( s(n(fta, sosyal yakamda ve ik ortam(nda kikisel ve kikileraras( etkisiz k(lmakta ve yaln(zl(k hissetmelerine neden olmaktad(r (Carducci, 00). Utangaçl((n nedenleri konusunda çekitli yaklak(mlar olmas(na ramen, anne-baba ve çocuk etkilekiminin oldukça önemli bir rol üstlendiine ilikkin genel bir dükünce birlii olduu görülmektedir. Ebeveynleri taraf(ndan reddedilen, sürekli azarlanan, ak(r( korunan, ba(ms(z olmas(na izin verilmeyen, yetersiz ya da beceriksiz olduu hissettirilen çocuklar(n sonraki yakamlar(nda utangaç, çekingen, kendi baklar(na karar veremeyen, sosyal ilikkiler kurmakta zorluk çeken ve böylece yaln(zl(k yakayan bireylere dönükme olas(l(klar( yüksektir. Doal gereksinimlerine ilikkin ebeveynleri taraf(ndan utand(r(lan çocuklar, ergenlik ve gençlik dönemlerinde dier bireyler kark(s(nda kolayl(kla utanabilmektedirler. Bu durum kendilerini toplumdan soyutlamaya, çekingenlie, insanlarla iletikim kurmaktan kaç(nmaya ve iletikim kurarken de hata yapacaklar(na ilikkin kayg( duymalar(na neden olmaktad(r (Carducci & Zimbardo, 1995). Henderson ve Zimbardo (01) ya göre utangaç bireylerin özgüvenlerini yitirerek, sosyal yakam(n gereklerini yerine getirememe, akademik bakar(s(zl(k ve yeniliklere kark( dirençli olma durumlar( ile ruhsal problemler yakama olas(l(klar( yüksektir. Utangaç bireyler, kendileriyle ilgili kayg( yakamakta ve kendileri hakk(nda olumsuz dükünceler geliktirmektedirler. Utangaç bireyler, sosyal ortamlardaki hoknutsuzluklar(n( abartma eiliminde olduklar(ndan, bakkalar(n(n göstermik olduu olumsuz tepkilerden kolayl(kla etkilenmektedirler. Utangaç bireylerin kendilerine ilikkin olumsuz yarg(lar(, dükük öz-sayg( geliktirmelerine de neden olmaktad(r. Utangaç bireylerle yaln(z bireylerin kendilerine ilikkin düküncelerinde benzerlikler olduu görülmektedir. Yaln(zl(k yakayan bireylerin kendilerini ve bakkalar(n( olumsuz olarak deerlendirdikleri ve bakkalar( taraf(ndan da olumsuz olarak deerlendirilme beklentisi içinde olduklar(, kendilerini sosyal becerisi yetersiz, utangaç, kikileraras(nda bakar(l( olmayan, bakkalar( taraf(ndan kabul edilmeyen ve kark( cins taraf(ndan çekici bulunmayan kikiler olarak alg(lad(klar(, bu özellikleri balam(nda kikileraras( ilikkilerde kendilerine olumsuz yüklemelerde bulunduklar( görülmektedir (Carducci & Zimbardo, 1995). Henderson ve Zimbardo (1998) ya göre utangaç kikiler sosyal ortamlardaki hatalar için kendilerini suçlarken, elde ettikleri bakar(lar(n d(k kaynakl( olduunu dükünmektedirler. Bir konuda bakar(s(z olduklar(nda, hatay( kal(c( ve kontrol d(k( olarak görerek, kendilerini hem biliksel olarak engellemekte hem de özgüvenlerinin azalmas(na neden olmaktad(rlar. Utangaç kikiler aras(nda kendini suçlama eilimi sadece belirgin sosyal durumlar için görülse de, uzun süreli kendini suçlama eilimleri -sosyal kayg(n(n yan( s(ra- yaln(zl(k ve depresyona da neden olabilmektedir. 811

4 Yalnzlk ve Sosyal Kayg likisi Sosyal kayg(, utangaçl(kla bir arada yakanan youn ve rahats(z edici bir durumdur, dier insanlar kark(s(nda utan(lacak duruma dükme, onlar taraf(ndan reddedilme ya da yetersiz görülme korkusudur. Utangaçl(k sorunu olan birey dier bireylerle ayn( ortamda iken bu kayg(y( nas(l yeneceine deil ne kadar fazla kayg(l( olduuna younlakmaktad(r, böylelikle kayg(s(n( daha da art(rarak k(s(r bir döngüye girmik olmaktad(r. Böyle bir durum bireyde olumsuz otomatik düküncelerin olukmas(na da neden olmaktad(r. Bu olumsuz otomatik düküncelerin gerçekçi alg(lar üzerine deil, mant(k d(k( bir korkuya dayand(r(lm(k olmas( da bir bakka problem durumudur. Dier bireyler taraf(ndan eksiklikleri ya da yetersizlikleri için izlendiklerine olan inançlar( balam(nda kayg( düzeyleri artmakta ve çarp(t(lm(k dükünceleri ile kendilerini yaln(z hissetme olas(l(klar( yükselmektedir (La Greca & Lopez, 1998). Genel bir bak(k aç(s( ile bakkalar(n(n kendileri için ne dükündükleri üzerinde önemle duran, nas(l göründükleri konusunda ak(r( duyarl(, bakkalar( üzerinde iyi bir izlenim b(rakmak kayg(s(nda olan sosyal kayg(l( bireylerin utangaçl(a ve dolay(s(yla yaln(zl(k yakamaya daha yatk(n olduklar( dükünülmektedir (Cheek & Briggs, 1990). Yak(n ilikkiler içinde bir arkadaka sahip olmama -özellikle ergenlik döneminde- yaln(zl(k duygusunu art(rmaktad(r. Zorunlu nedenlerle çevre deiktirenler, yeni sosyal çevre olukturana kadar yaln(zl(k hissederken, sosyal ilikki kurmakta becerikli olmayan sosyal kayg(l( bireyler de çevrelerine uyum salamakta güçlük çekmektedirler. Dierleri taraf(ndan kabul görmemeleri sosyal kayg(l( bireylerin kendilerini kabul etmelerini de olumsuz yönden etkilemektedir (Garland, 00). Sosyal kayg( düzeyi yüksek ve utangaç olan bireyler, kikileraras( durumlara uygun bir Kekilde kat(lma ve sosyal ilikkileri geliktirmede güçlük yakayacaklar(ndan, toplumsal etkilekimden kaç(nma eilimindedirler. Bu eilimleri yönü ile bu bireylerin yaln(zl(k düzeyleri de artabilmektedir (Güngör, 00). Hays ve DiMatteo (1985) nun yapt(klar( arakt(rmada sosyal kayg( ile yaln(zl((n özellikle yeni ilikkiler kurulmas( gereken durumlarda birer engel durumu olarak ortaya ç(kt(( ve yaln(z bireylerin önemli derecede sosyal beceri eksiklii yakad(klar( bulunmuktur. Ayr(ca yaln(zl((n, sosyal kayg(n(n ilikkili olduu pek çok kavramla -sosyal beceri, öz-sayg(, s(k(lganl(k, içe dönüklük vb.- ilikkili olduu da görülmüktür. Yalnzlk ve Öz-sayg likisi Peplau ve Perlman (1982) a göre yaln(zl(kla ilgili çekitli kikilik faktörleri söz konusudur. Yaln(z insanlar daha içedönük ve çekingen ve daha kendine güvensiz bir eilim içerisindedirler. Baz( durumlarda s(kl(kla dükük öz-sayg( ve zay(f sosyal becerilere sahip olduklar( gözlemlenebilmektedir. Yaln(zl(k kayg( ve depresyonla da birlekmektedir. Bu tür kikilik faktörleri yaln(zl((n hem nedeni hem sonucunu olukturmaktad(r. Lake (1990) ye göre yaln(z insanlar, s(kl(kla depresyon, k(zg(nl(k, öfke ve yanl(k anlama belirtileri olan bireylerdir. Yüksek derecede kendini elektiren, ak(r( duyarl( ya da kendine ac(yan veya dierleri taraf(ndan benimsenmediini varsayan özelliklere sahiptirler. Bu yönüyle yaln(zl(k, çok çabuk harekete geçen ve uzun süren negatif sonuçlar( içeren önemli bir problemdir. Kendini yaln(z hisseden insanlar, s(kl(kla zay(f ilikkiler geliktirirler ve bu yüzden yak(n ilikkiler geliktirmik olan dier bireylerden daha fazla yaln(zl(k ifade ederler. Böyle bir ifade onlar(n öz-sayg( düzeylerine de zarar verebilmektedir. Rubin, LeMare ve Lollis (1998) e göre yak(n arkadaklar/akranlar taraf(ndan kabul edilmeme/reddedilme ve sosyal becerilerdeki eksiklik nedeniyle kikileraras( ilikkileri geliktirmeye dönük yeterli bilgi sahibi olmama gibi durumlar yan(nda çekingenlik, utangaçl(k, sosyal kayg( ve özellikle dükük öz-sayg( yaln(zl(kla dorudan ilikkisi olan önemli kikisel özelliklerdir. Önemli dierleri taraf(ndan kabul göremeyen bireyler dier sosyal etkilekimlerinde de rahats(zl(k yakamakta, kendini açma davran(klar(nda ve sosyal becerilerinde yetersizlikler söz konusu olmaktad(r. Böylece daha az sosyal risk almakta, içe dönük, s(k(lgan, dükük öz-sayg(l(, kayg(l( ve depresif bireyler olmaktad(rlar. Sears, Freedman ve Peplau (1985)'ya göre yaln(z bireyler, yaln(z olmayanlara göre daha kendi odakl( bir etkilekim içindedirler. Yaln(z insanlar daha negatif ve kendi içinde yakayan ve dierlerine tepki göstermeyen bir yönelim ile kendilerine dönük olumsuz alg(lar geliktirmektedirler ve bu alg(lar 812

5 onlar(n sosyal ortamlardaki davran(klar(n( da olumsuz etkilemektedir. Böylece öz-sayg(lar(n(n dükmesi ve utangaçl(klar(n(n artmas( söz konusu olmaktad(r. Yukar(daki aç(klamalardan da anlak(laca( gibi ergenlik döneminde oldukça önemli deikkenler olarak ergenlerin psikolojik iyilik hallerine dorudan etkileri olduu dükünülen yaln(zl(k, utangaçl(k, sosyal kayg( ve öz-sayg( aras(ndaki ilikkilerin belirlenmesi ve bu dört önemli deikkenin lise örencileri için anlamlar(n(n ortaya konmas( arakt(rman(n amac(n( olukturmaktad(r. Bu çal(kman(n, ergenlik döneminde yaln(zl((n olukumuna katk( salayabilecek deikkenler hakk(nda önemli bilgiler verebilecei dükünülmektedir. YÖNTEM Bu arakt(rma, lise örencilerinin yaln(zl(k düzeylerinin utangaçl(k, sosyal kayg( ve öz-sayg( ile olan ilikkisini aç(klamaya dönük betimsel (survey tipi bir arakt(rma modelinin kullan(ld(() bir çal(kmad(r. Örneklem: AraKt(rma, amac(na uygun olarak Mula iline bal( bek farkl( lisede örenim görmekte olan farkl( kategorilerde tesadüfi küme örnekleme seçimi ile 600 kiki üzerinde (her okuldan 60 k(z; 60 erkek örenci olmak üzere) gerçeklektirilmiktir. AraKt(rmaya kat(lan grubun say(sal da(l(m( aka(daki gibidir. Tablo 1. Aratrma grubunun sosyo-demografik özellikleri DEM.DEV. FAKTÖR N % K(z CNSYET YAN SINIF DÜZEY OKUL TÜRÜ SOSYO EKONOMK DÜZEY Erkek Anadolu Lisesi End. Mes. Lis. Fen Lisesi Genel Lise Ticaret Lisesi DüKük Orta Yüksek Veri Toplama Araçlar(: Bilgi Formu: Bu formda örneklemi olukturan lise örencileri hakk(nda cinsiyet, yak, s(n(f düzeyi, okul türü ve sosyo-ekonomik düzey gibi demografik özelliklere ilikkin bilgiler yer alm(kt(r. UCLA Yalnzlk Ölçe!i: Testin orjinali Russel, Peplau ve Ferguson (1978) taraf(ndan geliktirilen University of California Los Angeles Loneliness Scale'dir. Daha sonra ölçein tüm maddeleri dükünülerek Russel, Peplau ve Cutrona (1980) taraf(ndan tekrar gözden geçirilerek maddelerin yar(s( olumlu yar(s( olumsuz hale getirilmiktir. Türkçe uyarlama çal(kmalar( Demir (1989) taraf(ndan yap(lm(kt(r. Test, likert tipi, 1-4 aras( derecelendirmeyle, 1-Hiç yakamam, 2-Nadiren yakar(m, 3-Bazen yakar(m, 4-S(k 813

6 s(k yakar(m cevaplar(na kark(l(k gelecek Kekilde düzenlenmiktir. Testin geçerlik yöntemi Beck Depresyon Envanteri ile kriter geçerlii tabanl(d(r, korelasyon katsay(s(.82'dir. Güvenirlik çal(kmalar( test tekrar( yöntemi ile yap(lm(kt(r. Güvenirlik katsay(s(.94 tür. Ölçekten al(nabilecek en yüksek puan 80, en dükük puan ise dir. Ölçekten al(nan puan artt(kça yaln(zl(k düzeyi de artmaktad(r. Utangaçlk Ölçe!i: Orjinali Cheek ve Buss (1981) taraf(ndan 9 maddelik olarak geliktirilen ölçek, daha sonra Cheek (1983) taraf(ndan 13 madde olarak düzenlenmiktir. Ölçein geçerlik çal(kmas( benzer ölçekler geçerlii yöntemi ile yap(lm(k ve Sosyal Kayg( Ölçei kullan(lm(k, utangaçl(kla sosyal kaç(nma aras(ndaki korelasyon.77, sosyal kayg( aras(ndaki korelasyon.86 bulunmuktur. Güvenirlik çal(kmas(nda iç tutarl(( saptayabilmek için hesaplanan Cronbach Alfa.90 olarak bulunmuktur. Ölçein güvenirliini saptamak için ikinci yöntem olarak test-tekrar( yöntemi kullan(larak ölçek 45 gün arayla iki kez uygulanm(k ve iki uygulama aras(ndaki korelasyon.88 olarak bulunmuktur. Türkçe uyarlama çal(kmalar( Güngör (01) taraf(ndan yap(lm(k ve maddelik yeni bir ölçek olukturulmuktur; test tekrar( yöntemi ile elde edilen güvenirlik katsay(s(.83; iç tutarl(( saptamak amac(yla hesaplanan Cronbach Alfa katsay(s(n(.91 olarak bulunmuktur. Ölçein geçerlik çal(kmas( benzer ölçekler geçerlii yöntemi ile yap(lm(k ve Sosyal Durumlarda Kendini Deerlendirme Envanteri kullan(lm(k, iki ölçek aras(ndaki korelasyon.78 olarak bulunmuktur. Yap( geçerlii amac(yla yap(lan faktör analizi ile ölçein tek boyutlu olarak deerlendirilecei sonucuna var(1m(kt(r. Ölçek, maddeden olukan ve bireylerin kendilerini ne kadar utangaç olarak alg(lad(klar(n( ortaya koyabilecekleri duygu ve davran(klara yönelik ifadelerin yer ald(( likert tipi bir ölçektir. Utangaçl(k ölçei, 1-Bana Hiç Uygun Deil, 2-Uygun Deil, 3-Karars(z(m, 4-Bana Uygun, 5-Bana Çok Uygun cevaplar(na kark(l(k gelecek Kekilde düzenlenmiktir. Ölçekten al(nabilecek en yüksek puan 100, en dükük puan ise dir. Bireyin puan(n(n yüksek olmas(, kendisini "utangaç" olarak alg(lad((n( göstermektedir. Sosyal Kayg Ölçe!i: Ölçek, Özbay ve Palanc( (01) taraf(ndan son ergenlerin yakad(( sosyal kayg( içerikli sorunlar( belirlemek amac(yla geliktirilmiktir. Son ergen popülasyonuna yönelik kullan(lacak Kekilde geliktirilen ölçek, ergenlerin sosyal durumlar(na uygun becerilerini ve bu durumlarda olukabilecek kayg(lar(n( ölçebilecek yap(da haz(rlanm(kt(r. Test kriter ve yap( geçerliine tabi tutulmuktur. Kriter geçerlii için SCL-90 ölçeinin ilgili bek ölçei, Rathus At(lganl(k Envanteri ve MMPI testinin Sosyal çedönüklük alt testi kullan(lm(kt(r. Yap( geçerliine yönelik faktör analizi sonucunda 30 maddelik üç faktörlü bir test yap(s( olukmuktur. Bu üç faktör, sosyal kaç(nma, elektirilme kayg(s( ve bireysel deersizlik olarak adland(r(lm(kt(r. Üç faktörün aç(klad(( toplam varyans % 32.9 dur. Test içi tutarl(l(k yöntemi ile hesaplanan Cronbach Alfa deeri.83 tür. Test likert tipi 0-4 aral((nda bekli derecelendirmeye sahiptir. Al(nan puanlar(n yükselmesi sosyal kayg( düzeyinin yükseldiini göstermektedir. Rosenberg Benlik Saygs Envanteri: Rosenberg (1965) taraf(ndan geliktirilmik olan ölçein Türkçe uyarlamas( Çuhadarolu (1986) taraf(ndan yap(lm(kt(r. 63 maddeden olukan ölçein 12 alt ölçei vard(r. Bu arakt(rmada sadece benlik sayg(s( alt ölçei kullan(lm(kt(r. Guttman ölçüm Kekline göre düzenlenmik 6 madde ve 10 sorudan olukan testte olumlu ve olumsuz yüklü maddeler ard(k(k olarak s(ralanm(kt(r. Ölçein deerlendirme sistemine göre ölçekten 0-6 aras(nda puan al(nmaktad(r. Say(sal ölçümlerle yap(lan kark(lakt(rmalarda benlik sayg(s( yüksek (0-l), orta (2-4) ve dükük (5-6) olarak deerlendirilmektedir. Ölçein geçerlik çal(kmas(nda benlik sayg(s( için psikiyatrik görükmeler yap(lm(kt(r. Psikiyatrik görükmeler bek ayn( s(n(ftan rastgele örnekleme ile seçilmik beker örenci al(narak yap(lm(kt(r. Benlik sayg(s(n(n deerlendirilmesine yönelik olarak yap(lm(k psikiyatrik görükmelerle yap(lan deerlendirmede örencilerin benlik sayg(lar( kendilerine ilikkin görüklerine göre yüksek, orta ve dükük olarak derecelendirilmiktir. Daha sonra ayn( örencilerin Rosenberg Benlik Sayg(s( ölçeinden ald(klar( puanlarda yüksek, orta ve dükük olarak grupland(r(lm(kt(r. GörüKmelerden ve benlik sayg(s( ölçeinden elde edilen sonuçlar aras(ndaki uygunluk Pearson Momentler çarp(m( korelasyon yöntemi ile hesaplanm(k, korelasyon katsay(s(.71 olarak bulunmuktur. Güvenirlik çal(kmas( için test-tekrar test güvenirlik yöntemi kullan(lm(kt(r. Testin ilk verilikinden bir ay sonra ayn( deneklere test ikinci kez uygulanarak al(nan puanlar aras(ndaki korelasyon katsay(s(.75 olarak bulunmuktur. 814

7 Verilerin Toplanmas(: Veri toplama araçlar(ndan UCLA Yaln(zl(k Ölçei, Utangaçl(k Ölçei ve Sosyal Kayg( Ölçei son ergenlere dönük olarak geliktirildikleri ya da uyarland(klar( için arakt(rmac( taraf(ndan bu arakt(rma kapsam(nda, ölçeklerin güvenirlii test tekrar( yöntemi ile incelenmiktir. Ölçekler bu arakt(rman(n örneklemini olukturan lise örencisi ergenlerin d(k(ndaki 100 lise örencisine üç hafta ara ile iki kez uygulanm(kt(r. ki uygulama sonucunda elde edilen korelasyon katsay(lar( UCLA Yaln(zl(k Ölçei için.83, Utangaçl(k Ölçei için.81 ve Sosyal Kayg( Ölçei için.78 olarak bulunmuktur. kinci olarak da ölçeklerin iç tutarl((n( saptama yoluna gidilmik ve bunun için hesaplanan Cronbach Alfa katsay(lar( UCLA Yaln(zl(k Ölçei için.87, Utangaçl(k Ölçei için.85 ve Sosyal Kayg( Ölçei için.81 olarak bulunmuktur. Bu sonuçlara göre ölçeklerin güvenirliinin yeterli düzeyde olduu görülmüktür. Veri Analizleri: Toplam 630 lise örencisinden elde edilen verilerin 30 u çekitli nedenlerle (tam doldurmama ya da rastgele doldurma) arakt(rmadan ç(kar(lm(k ve 600 örenciden toplanan veriler üzerinden istatistik iklemler yap(lm(kt(r. Veriler, çok yönlü hiyerarkik regresyon analizi ve korelasyon kullan(larak SPSS/WINDOWS program( ile incelenmiktir. Veriler =0.05 anlaml(l(k düzeyinde test edilmiktir. BULGULAR AraKt(rman(n bulgular bölümünde örencilere uygulanan Bilgi Formu, UCLA Yaln(zl(k Ölçei, Utangaçl(k Ölçei, Sosyal Kayg( Ölçei ve Rosenberg Benlik Sayg(s( Envanteri nden elde edilen veriler ve bu verilerin istatistiksel teknikler sonucu ortaya ç(kan bulgular( ile bu bulgulara ilikkin yorumlar sunulmaktad(r. Yaln(zl((n önemli yorday(c(lar( çok yönlü hiyerarkik regresyon analizi ile incelenmiktir. Dört ad(mda gerçeklektirilen hiyerarkik regresyon analizine birinci ad(mda cinsiyet, yak, s(n(f düzeyi, okul türü ve sosyo-ekonomik düzey; ikinci ad(mda utangaçl(k; üçüncü ad(mda sosyal kayg(; dördüncü ve son ad(mda öz-sayg( girilmiktir. Birinci ad(m(n özgün katk(s(n(n model içerisinde anlaml( olmad(( belirlenmiktir, R 2 =.05, F (4/595) =2.37, p>.05. Birinci ad(mda girilen demografik deikkenlerden cinsiyetin =.06, p>.05, yak(n =.07, p>.05, s(n(f düzeyinin =.05, p>.05, okul türünün =.08, p>.05 ve sosyo-ekonomik düzeyin =.10, p>.05 modele özgün katk(lar(n(n olmad(( belirlenmiktir. Modele ikinci ad(mda girilen utangaçl((n özgün katk(s(n(n model içerisinde anlaml( olduu görülmektedir, R 2 =.22, F (1/594) =8.90, p<.01. Modele üçüncü ad(mda girilen sosyal kayg(n(n modele özgün katk(s(n(n anlaml( olduu görülmektedir, R 2 =.12, F (3/591) =6.01, p<.01. Sosyal kayg(n(n alt boyutlar(ndan sosyal kaç(nma =.15, p<.01, elektirilme kayg(s( =.12, p<.05 ve bireysel deersizliin özgün katk(lar(n(n olduu anlak(lm(kt(r, =.17, p<.01. Modele dördüncü ad(mda girilen öz-sayg(n(n da modele özgün katk(s(n(n anlaml( olduu görülmektedir, R 2 =.14, F (1/590) =6.99, p<.01. Tablo 2. Yalnzlk üzerinde çok yönlü hiyerarik regresyon analizi Mod Yord. R R 2 R 2 ch F Df Beta p 1 (Sabit) Cin YaK S(n(f Okul Sed / (Sabit) Utn / (Sabit) Skaç ElKk Bde 4 Sabit) Öz-say / /

8 Yap(lan korelasyon ikleminde yaln(zl(k, utangaçl(k, sosyal kayg( ve öz-sayg( aras(ndaki ilikkiler Pearson Momentler Çarp(m( korelasyonu ile incelenmiktir. Yaln(zl(k ile utangaçl(k (r=0.41, p<0.01) aras(nda orta düzeyde ve pozitif yönde anlaml( bir ilikkinin olduu görülmektedir. Yaln(zl(k ile sosyal kayg(n(n alt boyutlar(ndan sosyal kaç(nma (r=0.31, p<0.05), elektirilme kayg(s( (r=0.30, p<0.05) ve bireysel deersizlik (r=0.32, p<0.01) aras(nda orta düzeyde ve pozitif yönde anlaml( ilikkilerin olduu görülmektedir. Yaln(zl(k ile öz-sayg( (r=-0.34, p<0.01) aras(nda ise orta düzeyde ve negatif yönde anlaml( bir ilikki olduu görülmektedir. Tablo 3. Yalnzlk, utangaçlk, sosyal kayg ve öz-sayg arasndaki korelasyonlar DEVNKEN Utangaçl(k Sos. Kaç. ElKt. Kay. Bir. De. Öz-Sayg( Yaln(zl(k 0.41** 0.31* 0.30* 0.32** -0.34** **p<.01, *p<.05. TARTI/MA, SONUÇ VE ÖNER4LER AraKt(rmada, cinsiyet, yak, s(n(f düzeyi, okul türü ve sosyo-ekonomik düzeyin yaln(zl(k üzerinde yorday(c( özelliklere sahip olmad(klar( görülmektedir. Örneklem grubunun lise örencileri olmas( ve bu bireylerin ergenliin orta evrelerini yak(yor olmalar( yönünde benzer yakam olaylar( ile kark( kark(ya kalarak benzer tepkiler verebildikleri varsay(ld((nda; cinsiyet, yak, s(n(f düzeyi, okul türü ve sosyo-ekonomik düzeylerinin ergenlerin yakad(klar( yaln(zl(k üzerinde önemli etkilere sahip olmad(( dükünülebilir. ÇeKitli arakt(rmalarda da (Çeçen, 08; Eldelekliolu, 08; Erözkan ve Y(lmaz, 06; Eskin, 01; Jones, Freeman ve Goswick, 1981; Kozakl(, 06; Le Roux ve Connors, 01; Orzeck ve Rokach, 04) cinsiyet, yak, s(n(f düzeyi, okul türü ve sosyo-ekonomik düzeyin yaln(zl(( anlaml( olarak yordamad(( görülmüktür. Bu bulgular mevcut arakt(rman(n bulgular( ile paralellik göstermektedir. Kutlu (03) ve Medora, Woodward ve Larson (1987) un ergenlerle yapm(k olduklar( çal(kmalarda cinsiyet; K(l(nç (05) (n ergenlerle yapm(k olduu çal(kmada sosyo-ekonomik düzey; Y(lmaz, Y(lmaz ve Karaca (08) n(n son ergenlerle yapm(k olduklar( çal(kmada ise cinsiyet ve s(n(f düzeyi ile yaln(zl(k aras(nda anlaml( bir ilikki olduu görülmüktür. Bu bulgular mevcut arakt(rman(n bulgular( ile paralellik göstermemektedir. AraKt(rmada, utangaçl(k, sosyal kayg( ve öz-sayg(n(n ise yaln(zl((n önemli yorday(c(lar( olduklar( görülmektedir. Ergenliin gelikimsel akamalar(nda meydana gelen biyolojik, psikolojik ve sosyal deikikliklerin bütünü içerisinde yaln(zl(k yakant(s(n(n -ergen yaln(zl((- ne denli önemli bir yere sahip olduu dükünüldüünde; kikileraras( ilikkilerinde utangaç, sosyal ortamlarda kayg(l( ve yak(n ilikkiler kuramayan ve bunlara paralel dükük öz-sayg(l( bireylerin yaln(zl(( yakama olas(l(klar(n(n yüksek olaca( sonucuna var(labilir. ÇeKitli arakt(rmalarda da utangaçl(k, sosyal kayg( ve öz-sayg(n(n yaln(zl((n önemli yorday(c(lar( olduklar(na ilikkin bulgular vard(r. Yaln(zl((n ergenlik döneminde dier yak düzeylerine göre daha youn olarak yakand(( dükünüldüünde (Crick ve Ladd, 1993; Duck, 1986; Rubin, LeMare ve Lollis, 1998; Saks ve Krupat, 1988) utangaçl(k, sosyal kayg( ve dükük öz-sayg(n(n ergenlik dönemindeki yaln(zl((n olukumuna salad(klar( katk( daha iyi anlak(labilir. AraKt(rman(n ba(ml( deikkenleri olan yaln(zl(k, utangaçl(k, sosyal kayg( ve öz-sayg(n(n ayn( dönem içinde younluk kazanmas(, lise örencileri balam(nda bu dört deikkenin birbirleri ile olan ilikkilerinin daha iyi anlak(lmas(n( salayabilecektir. Birbirleri için neden olma boyutunda bir deerlendirme yap(ld((nda, utangaçl(k, sosyal kayg( ve öz-sayg(n(n yaln(zl(k için bir neden olabileceinin belirtilmesinin yan( s(ra, birbirlerini besleyen süreçler olarak yap(lacak bir deerlendirmenin de doru bir deerlendirme olabilecei belirtilebilir. Booth, Barlett ve Bohnsack (1992) a göre yaln(zl(k ile utangaçl(k aras(nda yak(n bir ilikki vard(r, utangaç bireylerin sosyal ortamlardaki kayg(lar( onlar( yaln(zl(a itmektedir. Carducci (00) ve Maroldo (1981) ya göre utangaç bireyler, bakkalar(yla birlikte olamad(klar(ndan, yaln(zl(k ve sosyal kayg( yakamaktad(rlar. Crozier (1990) da sosyal ortamlarda kayg(l( olan bireylerin utangaçl(k ve dükük öz-sayg( yakant(lar( ile daha yaln(z olduklar(n( belirtmektedir. Michener ve dierleri (1990) ve Wittenberg ve Reis (1986) e göre yaln(zl(k ile sosyal kayg( aras(nda yak(n bir ilikki vard(r. Sosyal kayg(n(n daha çok bakkalar( taraf(ndan deerlendirilmenin ve sosyal ilikkilerin çok önemli olduu 816

9 yaklarda -örnein ergenlikte- younluk kazanmas( ve yak(n çevrenin olukturduu ortamlardan daha farkl( ortamlara girmenin sosyal kayg( için önemli bir neden olarak görülmesi, yaln(zl(kla olan ilikkisi aç(s(ndan önemlidir. Kemple (1995) dükük öz-sayg(, utangaçl(k ve yaln(zl(k aras(nda etkilekimsel bir ba olduunu ve birbirlerini etkilediklerini savunmaktad(r. Kamath ve Kanekar (1993) da utangaçl(k, öz-sayg( ve d(ka dönüklük ile yaln(zl(k aras(ndaki ilikkiyi inceledikleri çal(kmalar(nda utangaçl(k ve dükük öz-sayg(n(n yaln(zl(kla pozitif yönde, d(ka dönüklüün ise negatif yönde ilikkili olduunu belirtmiklerdir. Stokes (1985) a göre yaln(z bireylerin sosyal etkilekimlerinde duyduklar( s(k(nt(, kendini açma davran(klar(nda ve sosyal becerilerinde yetersizlekmelerine neden olmakta ve bu durum bu bireylerin içe dönük, dükük öz-sayg(l( ve sosyal kayg(l( olmalar(na yol açmaktad(r. Berger ve Bell (1988), Cheek ve Briggs (1990), Eren-GümüK (00), Güngör (00), Jones, Freeman ve Goswick (1981), Lawrence ve Bennett (1992), Saks ve Krupat (1988), Schmidt ve Schulkin (1999) ve Yüksel (02) in yapm(k olduklar( çal(kmalarda da utangaçl(k, sosyal kayg( ve öz-sayg( gibi deikkenler ile yaln(zl(k aras(nda anlaml( ilikkilerin olduu belirtilmiktir. Bu bulgular mevcut arakt(rman(n bulgular( ile paralellik göstermektedir. Tüm bireyler aç(s(ndan dier bireylerle iletikim kurmak oldukça önemli bir gereksinimdir. Bu balamda kikileraras( ilikkilerde engeller olukturan yaln(zl((n utangaçl(k, sosyal kayg( ve dükük özsayg( gibi dier önemli sosyal ilikki engelleri ile birlekerek bireylerin duygu durumlar( üzerinde -psikolojik iyilik hallerini dorudan etkileyerek- negatif etkilerinin olaca( dükünülmektedir. Kendilerini çekitli durumlarda yaln(z hisseden bireyler -özellikle ergenlik dönemi içerisinde- sosyal ilikkilerinin geliktirilmesi noktas(nda sosyal beceri eitimi programlar(na dahil edilebilirler. Böylece utangaçl(k, sosyal kayg( ve dükük öz-sayg( gibi dier bireylere yak(n olmay( engelleyen durumlarla bakaç(kmalar( söz konusu olabilir. Bu Kekilde kikileraras( ilikkilerde problem yakayan bireylerin -ergenlerin- sevme-sevilme, ait olma gibi gereksinimlerinin kark(lanabilmesi salanabilir. leri derecede yaln(zl(k, tüm bireylerde olduu gibi ergenlerde de, kayg( ve depresif duygu durumuna neden olabileceinden dier bireylerle iletikim kurabilmeleri balam(nda ergenler için sosyal balar(n yeniden yap(land(r(lmas( gerekmektedir. Psikolojik dan(kma ve rehberlik çal(kmalar( balam(nda bireylerin kikileraras( ilikkilerinin niteliinin onlar(n kikisel ve akademik bakar(l( olup olmamalar(na katk(da bulunduu bilindiinden, yak(n ilikkilerde yakanan problemlerin tan(mlanarak, giderilmesi ile ilgili müdahaleler önem kazanmaktad(r. Bu noktada, kikileraras( terapi (Erözkan, 04) balam(nda sosyal destek salamak ve yeni ilikkiler baklatmalar(, bu ilikkileri geliktirmeleri ve sürdürmeleri noktas(nda bireyleri cesaretlendirmek için sosyal beceri eitimi ev ödevleri ile desteklenebilir. Kuramsal çerçevede belirtildii gibi yaln(zl(k duygular( intihara kadar varabilen bir tak(m olumsuz yakant( ve deikkenlerle dorudan ilikkilidir. Bu durum psikolojik dan(kma ve rehberlik hizmetleri kapsam(nda bireylerin yakad(( yaln(zl(k duygular(yla baka ç(kmalar(yla ilgili daha fazla önleyici çal(kmalar(n yap(lmas(n( kaç(n(lmaz k(lmaktad(r. Bu çal(kma sonras(nda benzer arakt(rmalar(n farkl( düzeylerde -üniversite, ilköretim ikinci k(s(m ve ortaöretimde- örenim gören örencileri de kapsayacak Kekilde büyük örneklemler üzerinde yürütülmesinin; belirtilen düzeylerdeki örencilerin sosyal ilikkilerini geliktirebilmelerinin salanmas( noktas(nda -yaln(zl(k, utangaçl(k, sosyal kayg( ve dükük öz-sayg( gibi önemli sosyal ilikki engelleri ile bakaç(kmalar( balam(nda- psikolojik dan(kmanl(k ve rehberlik hizmetlerinin etkinliinin art(r(lmas(nda yararl( olaca( dükünülmektedir. KAYNAKÇA Asher, S.R.. Parkhurst. J.T., & Wiliams. G.A. (1998). Peer rejection and loneliness. Cambridge University Press, UK. Berger, C.R. & Bell, R.A. (1988). Plans and the initiation of social relationships. Human Communication Research, 15, Booth, R., Bartlett, D., & Bohnsack, J. (1992). An examination of the relationship between happiness, loneliness and shyness in college students. Journal of College Student Development, 33, (2), Carducci, J.B. & Zimbardo, G.F. (1995). Are you shy? Psychology Today, 28, (6), Carducci, J.B. (00). Shyness: The new solution. Psychology Today, 33, (1), Cheek, J.M. & Buss, A.H. (1981). Shyness and sociability. Journal of Personality and Social Psychology, 41,

10 Cheek, J.M. (1983). The Revised Cheek and Buss Shyness Scale (RCBS). Unpublished Manuscript, Wellesley College, Wellesley, MA. Cheek, J.M. & Briggs, S.R. (1990). Shyness as a personality trait. In W. R. Crozier (Ed.), Shyness and embarrassment: Perspectives from social psychology (pp ). Cambridge University Press, UK. Crick, N.R. & Ladd, G.W. (1993). Children's perception of their peer experience: Attributions, loneliness, social anxiety and social avoidance. Developmental Psychology, 29, (2), Crozier, W.R. (1990). Shyness and embarrassment: Perspectives from social psychology. Cambridge University Press, UK. Çeçen, A.R. (08). Üniversite örencilerinin cinsiyetlerine ve anababa tutum alg(lar(na göre yaln(zl(k ve sosyal destek düzeylerinin incelenmesi. Türk E5itim Bilimleri Dergisi, 6, (3), Çuhadarolu, F. (1986). Adolesanlarda benlik saygs. Yay(mlanmam(K Uzmanl(k Tezi. Hacettepe Üniveristesi, T(p Fakültesi, Psikiyatri Bölümü, Ankara. Demir, A. (1989). UCLA yaln(zl(k ölçeinin geçerlik ve güvenirlii. Psikoloji Dergisi, 7, (23), Duck, S. (1986). Human relationships and introduction to social psychology. Sage Pub., London. Eldelekliolu, J. (08). Yaln(zl((n belirleyicileri olarak cinsiyet, duygusal ilikki, internet kullan(m(, alg(lanan sosyal destek ve sosyal beceri. Eurasian Journal of Educational Research, 33, Eren-GümüK, A. (00). Üniversite örencilerinin yaln(zl(k ve beden imgelerinden doyum düzeylerinin sosyal kayg( düzeyleri ile ilikkisinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi E5itim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 33, Erözkan, A. (04). Romantik ilikilerde reddedilmeye dayal incinebilirlik bilisel de5erlendirme ve baaçkma. Yay(mlanmam(K Doktora Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon. Erözkan, A. ve Y(lmaz, B. (06). Üniversite örencilerinde yaln(zl((n yorday(c(lar(. 15. Ulusal E5itim Bilimleri Kongresi, Mula Üniversitesi, Mula. Eskin, M. (01). Ergenlikte yaln(zl(k, bak etme yöntemleri ve yaln(zl((n intihar davran(k( ile ilikkisi. Klinik Psikiyatri, 4, Garland, J. (01). Problems of life: Loneliness. Norwood, NJ. Güngör, A. (00). Üniversite örencilerinin utangaçl(k düzeylerinin baz( deikkenlere göre incelenmesi. Gazi Üniversitesi E5itim Fakültesi, (Aratrma Raporu), Ankara. Güngör, A. (01). Utangaçl(k ölçeinin geliktirilmesi geçerlik ve güvenirlik çal(kmalar(. Türk Psikolojik Danma ve Rehberlik Dergisi, 2, (15), Hagerty, B.M. & Williams, R.A. (1999). The effects of sense of belonging, social support, conflict and loneliness on depression. Nursing Research, 48, Hays, R. & Dimatteo, M.R. (1985). Reliability, validity, and dimensionality of the UCLA loneliness scale. Paper Presented at the Meeting of the Western Psychological Association, San Jose, CA. Henderson, L. & Zimbardo, F.G. (1998). Shyness: Encyclopedia of mental health. Academic Press, San Diego. Henderson, L. & Zimbardo, P. (01). Shyness as a clinical condition: The stanford model. In L. Alden & R. Crozier (Ed.), International handbook of social anxiety, (pp ). John Wiley & Sons, Sussex, England. Jones, W.H., Freeman, J.E., & Goswich, R.A. (1981). The persistence of loneliness: Self and other determinants. Journal of Personality, 49, Kamath, M. & Kanekar, S. (1993). Loneliness, shyness, self-esteem and extraversion. The Journal of Social Psychology, 133 (6), Kemple, K.M. (1995). Shyness and self-esteem in early childhood. Journal of Humanistic Education and Development, 33, K(l(nç, H. (05). Ergenlerin yalnzlk düzeyleri ve kiileraras ilikilerle ilgili bilisel çarptmalar arasndaki ilikinin incelenmesi. Yay(mlanmam(K Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Kozakl(, H. (06). Üniversite ö5rencilerinde yalnzlk ve sosyal destek düzeyleri arasndaki ilikilerin karlatrlmas. Yay(mlanmam(K Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin. Kutlu, M. (03). YetiKtirme yurdunda ve ailesiyle birlikte kalan örencilerin yaln(zl(k düzeylerinin çekitli deikkenlere göre incelenmesi. VII. Ulusal Psikolojik Danma ve Rehberlik Kongresi, nönü Üniversitesi, Malatya. La Greca, A.M. & Lopez, N. (1998). Social anxiety among adolescents: Linkages with peer relations and friendships. Journal of Abnormal Child Psychology, 26, (2), Lake, T. (1990). Loneliness. Sheldon Press, London. Lawrence, B. & Bennett, S. (1992). Shyness and education: The relationship between shyness, social class and personality variables in adolescents. British Journal of Educational Psychology, 62, Le Roux, A. & Connors, J. (01). A cross-cultural study into loneliness amongst university students. South African Journal of Psychology, 31,

11 Maroldo, G. (1981). Shyness and lonelines among college men and women. Psychological Reports, 48, Medora, N., Woodward, J.C., & Larson, J. (1987). Adolescent loneliness: A cross-cultural comparison of American and Asian Indians. International Journal of Comparative Sociology, 21, Michener, H.A., Delamater, J.D., Schwartz, S.H., & Merton, R.K. (1990). Social psychology (2nd Ed.). Harcourt Brace, San Diego. Orzeck, T. & Rokach, A. (04). Men who abuse drugs and their experience of loneliness. European Psychologist, 9, Özbay, Y. ve Palanc(, M. (01). Sosyal kayg( ölçei: Geçerlik ve güvenirlik çal(kmas(. VI. Ulusal Psikolojik Danma ve Rehberlik Kongresi, Orta Dou Teknik Üniversitesi, Ankara. Peplau, L.A. & Perlman, D. (1982). Perspectives on loneliness: A sourcebook of current theory research and therapy. Wiley-Interscience, NY. Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton University Press, NJ. Rubin, K.H., Lemare, L.J., & Lollis, S. (1998). Social withdrawal in adolescents. Adolescent Development, 63, Russell, D., Peplau, L.A., & Ferguson, M.L. (1978). Developing a measure of loneliness. Journal of Personality Assessment, 42, Russell, D., Peplau, L.A., & Cutrona, C.E. (1980). The revised UCLA Loneliness Scale: Concurrent and discriminant validity evidence. Journal of Personality and Social Psychology, 39, Saks, M. & Krupat, E. (1988). Social psychology and its applications. Harper & Row, Cambridge, MA. Santrock, J.W. (1993). Adolescence: An introduction (5th Ed.). C. Brown Communications Inc., Dubuque. Schmidt, L.A. & Schulkin, J. (1999). Extreme fear, shyness and social phobia: Origins, biological mechanisms and clinical outcomes. Oxford University Press, NY. Sears, D.O., Freedman. J.L., & Peplau. L.A. (1985). Social psychology. Prentice-Hall, NJ. Stokes, J.P. (1985). The relations of social network and individual difference variables to loneliness. Journal of Personality and Social Psychology, 48, Wittenberg, M.T. & Reis, H. (1986). Loneliness, social skills and social perception. Personality and Social Psychology Bulletin, 12, Y(lmaz, E., Y(lmaz, E. ve Karaca, F. (08). Üniversite örencilerinin sosyal destek ve yaln(zl(k düzeylerinin incelenmesi. Genel Tp Dergisi, 18, (2), Yüksel, G. (02). Üniversite örencilerinin utangaçl(k düzeylerini etkileyen faktörler. Gazi E5itim Fakültesi Dergisi, 22, (3),

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999 Resume 1. Name, Last Name: Ferzan Curun 2. Date of Birth: 11.04.1975 3. Position Title: :Assistant Professor 4. Education Info: :PhD. Derece Alan Üniversite Yıl BA Psychology Hacettepe 1999 Yüksek Lisans

Detaylı

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS tesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 31 Bahar 2017/1 s.471-482 Asena Deniz ERSOY 1 Osman BAYRAKTAR 2 ÖZ A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS ABSTRACT Expressed

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Utangaçlık Düzeylerini Etkileyen Faktörler. The Factors Affecting the Shyness Levels of University Students

Üniversite Öğrencilerinin Utangaçlık Düzeylerini Etkileyen Faktörler. The Factors Affecting the Shyness Levels of University Students G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 3 (2002) 37-57 Üniversite Öğrencilerinin Utangaçlık Düzeylerini Etkileyen Faktörler The Factors Affecting the Shyness Levels of University Students Galip

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim. Akademik Ünvanlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEVGİNAR VATAN. sevginarvatan@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim. Akademik Ünvanlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEVGİNAR VATAN. sevginarvatan@gmail. ÖZGEÇMİŞ SEVGİNAR VATAN E-Posta: sevginarvatan@gmail.com Telefon: 2978325 Adres: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Beytepe/Ankara Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2006 Lisans Psikoloji Orta

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Telefon: Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017 Doktora Gelişim Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Telefon: Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017 Doktora Gelişim Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ Arş. Gör. Dr. E. Helin Yaban E-Posta: hyaban@hacettepe.edu.tr Telefon: 312 297 83 25 Adres: Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800 Beytepe/ANKARA Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Serkan ÖZDEMİR 1, Emine UTKUN 2, Erkan YEŞİL 3 ÖZET Bu çalışmada öncelikle meslek yüksekokulu öğrencilerinin zaman

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tayfun Doğan Doğum Tarihi: 02.11.1979 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003 Bilimleri/Rehberlik

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

Doç.Dr. YALÇIN ÖZDEMİR

Doç.Dr. YALÇIN ÖZDEMİR Doç.Dr. YALÇIN ÖZDEMİR Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 1994-1998 Lisans Orta Doğu Teknik

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ferzan Curun 2. Doğum Tarihi: 11.04.1975 3. Unvanı: :Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: Çağlayan mah. Cendere Cad. Profilo Teknik ve EML Kağıthane/İST GSM : 506 253 04 90 E- Posta : demirbas.nur@gmail.com Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK EĞİTİM Doktora: (2010 2014). İSTANBUL

Detaylı

Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr

Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora,Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı (2006) Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ Dr. Hayal Yavuz Güzel ÖZGEÇMİŞ E-Posta : hyguzel@hacettepe.edu.tr Telefon : +90 (312) 7805336 Adres : Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800, Beytepe Ankara Eğitim Mezuniyet Tarihi

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. YAŞAR KUZUCU

Yrd.Doç.Dr. YAŞAR KUZUCU Yrd.Doç.Dr. YAŞAR KUZUCU Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim Bilgileri 1990-1995 Lisans Ankara Üniversitesi 1995-1999 Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi 1999-2006

Detaylı

Sosyal Görünüş Kaygısı ile Utangaçlık Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Sosyal Görünüş Kaygısı ile Utangaçlık Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Bahar 2016. Cilt 6. Sayı 11 Sosyal Görünüş Kaygısı ile Utangaçlık Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Ahmet KARA 1 Öz: Bu çalışmanın amacı, sosyal görünüş kaygısı ile utangaçlık arasındaki ilişkileri incelemektir.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. ALİ SERDAR SAĞKAL

Yrd.Doç.Dr. ALİ SERDAR SAĞKAL Yrd.Doç.Dr. ALİ SERDAR SAĞKAL Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 2003-2009 Lisans Boğaziçi Üniversitesi 2009-2011 Yüksek Lisans

Detaylı

The Adaptation Study of the Loneliness Scale for Children to Turkish Çocuklar İçin Yalnızlık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması

The Adaptation Study of the Loneliness Scale for Children to Turkish Çocuklar İçin Yalnızlık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması Original Research Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care www.tjfmpc.com The Adaptation Study of the Loneliness Scale for Children to Turkish Çocuklar İçin Yalnızlık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. MÜGE AKBAĞ

YRD. DOÇ. DR. MÜGE AKBAĞ YRD. DOÇ. DR. MÜGE AKBAĞ ÖĞRENİM DURUMU Üniversite Fakülte/Yüksekokul Bölüm Giriş Yılı Mezuniyet Yılı İstanbul Edebiyat Psikoloji 1987 1991 üstü Tür Tez Konusu Tez Danışmanı Yüksek Doktora Liseli Ergenlerin

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ferzan Curun 2. Doğum Tarihi: 11.04.1975 3. Unvanı: :Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Emine Sevinç Tok. İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü. Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir

Emine Sevinç Tok. İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü. Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir Emine Sevinç Tok İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir sevinc.tok@izmir.edu.tr EĞİTİM 2009-devam Klinik Psikoloji Doktora Programı

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zümra Özyeşil 2. Doğum Tarihi : 11.10.1979 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Ph.D. 5. Çalıştığı Kurum : MEF Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans EĞİTİM

Detaylı

Derece Program Üniversite Yıl. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Selçuk Üniversitesi ---

Derece Program Üniversite Yıl. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Selçuk Üniversitesi --- ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Unvanı, Adı Soyadı: Arş. Gör. Dr. Elif YILMAZ Doğum Tarihi: 09.07.1987 Dili: İngilizce / ÜDS=66,250 (2009) Öğrenim Durumu: Derece Program Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans

Detaylı

EĞİTİM DÜZEYİNİN BENLİK SAYGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

EĞİTİM DÜZEYİNİN BENLİK SAYGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ EĞİTİM DÜZEYİNİN BENLİK SAYGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Gizem Saygılı Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi gizemsaygili@sdu.edu.tr Prof. Dr. Teoman İsmail Kesecioğlu Dokuz

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Prof.

Detaylı

Dr. Ebru AKÜN. Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Tel: /1402 e-posta:

Dr. Ebru AKÜN. Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Tel: /1402 e-posta: Dr. Ebru AKÜN Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Tel: +90 312 310 32 80/1402 e-posta: eakun@ankara.edu.tr EĞİTİM Doktora Ankara Üniversitesi Uygulamalı (Klinik) Psikoloji,

Detaylı

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249 Nalan Kuru Turaşlı Tel: +90 5326671867 e-mail: nalanturasli@gmail.com 2000 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı nda yüksek lisans, 2006 yılında yine

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (Son Güncelleme, Aralık, 2009) Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Beytepe Kampusu Ankara

ÖZGEÇMİŞ (Son Güncelleme, Aralık, 2009) Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Beytepe Kampusu Ankara ÖZGEÇMİŞ (Son Güncelleme, Aralık, 2009) Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Beytepe Kampusu 06352 Ankara e-posta: frezya@hacettepe.edu.tr Adı Soyadı: Yeliz KINDAP Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara - 31.07.1978

Detaylı

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım 1961 yılında Malatya da doğdum. İlk-orta ve lise öğrenimimi Malatya da tamamladım.1978 yılında girdiğim Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1984 yılında bitirdim. 1984-1987 yılları arasında Çanakkale ve

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

1. Cihan, H. Doktor-Hasta İletişim Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlilik Çalışması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1999.

1. Cihan, H. Doktor-Hasta İletişim Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlilik Çalışması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1999. 1.YÖNETİLEN TEZLER 1.1. Yüksek Lisans Tezleri: 1. Cihan, H. Doktor-Hasta İletişim Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlilik Çalışması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1999. 2. Kuru, R. Kronik Bir Hastalığın Çocuklar

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 14-17 YAŞ ARASINDAKİ GENÇLERİN FİZİKSEL UYGUNLUKLARININ VE GÜNLÜK AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Coşkun ULUSOY BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR PROGRAMI

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 21, Sayfa : 75-88 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Detaylı

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (2), 76-90 GELişTiRiLMiş OYUN-EGZERSiZ PROGRAMıNıN ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Fabna KERKEZ ÖZET Bu çalışmanın amacı

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görev Kurum Yıl Dekan Yardımcısı Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1999-2004 Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. Görev Kurum Yıl Dekan Yardımcısı Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1999-2004 Bölüm Başkanı ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Demet Erol Öngen Adres Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimler Bölümü Kampus 07058 E-posta demetongen@akdeniz.edu.tr Telefon 2423102072 Faks 2422261953 RESİM EKLENECEK 1.

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Merve Kaya İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : merve.kaya@fsm.edu.tr 2. Doğum - Tarihi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Metin Deniz Doğum Tarihi: 1978 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Selçuk Üniversitesi 2001 Y. Lisans

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Yalnızlık Algılarının Rekreasyonel Etkinliklere Katılımları ve Bireysel Değişkenlere Göre İncelenmesi

Lise Öğrencilerinin Yalnızlık Algılarının Rekreasyonel Etkinliklere Katılımları ve Bireysel Değişkenlere Göre İncelenmesi Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (2), 71-78, 2015 www.sportifbakis.com E-ISSN: 2148-905X Lise Öğrencilerinin Yalnızlık Algılarının Rekreasyonel Etkinliklere Katılımları ve Bireysel Değişkenlere

Detaylı

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2002,13 (1), 3-15 HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN SıNAVLARıN GEÇERLiK ÇALIŞMASI selahattin GELBAL",

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNDEKİ PSİKOPATOLOJİK BELİRTİLERİN CİNSİYET VE SINIF DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ ÖZET

LİSE ÖĞRENCİLERİNDEKİ PSİKOPATOLOJİK BELİRTİLERİN CİNSİYET VE SINIF DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ ÖZET 34 LİSE ÖĞRENCİLERİNDEKİ PSİKOPATOLOJİK BELİRTİLERİN CİNSİYET VE SINIF DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ ÖZET Yard.DoçDr. Necla A. Kapıkıran * Bu araştırmanın amacı ergenlerde psikopatolojik belirti düzeylerini

Detaylı

M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 21, Sayfa :

M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 21, Sayfa : M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 21, Sayfa : 183-192 YALNIZLIK VE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİNİN ERGENLERDEKİ ÖFKENİN GELİŞİMİNE ETKİSİ Öğr. Gör. Vesile OKTAN

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ferzan Curun 2. Doğum Tarihi: 11.04.1975 3. Unvanı: :Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burhan ÇAPRİ Öğrenim Durumu: Doç. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yüksek Lisans Eğitim

Detaylı

KIRIMOĞLU, H., FİLAZOĞLU ÇOKLUK, G., YILDIRIM, Y.,

KIRIMOĞLU, H., FİLAZOĞLU ÇOKLUK, G., YILDIRIM, Y., KIRIMOĞLU, H., FİLAZOĞLU ÇOKLUK, G., YILDIRIM, Y., Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 6. 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Spor Yapma Durumlarına Göre Yalnızlık ve Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi (Hatay İli

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

ARKADAŞLIK KALİTESİ ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ

ARKADAŞLIK KALİTESİ ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ ARKADAŞLIK KALİTESİ ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ Doç. Dr. Ahmet Akın Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi aakin@sakarya.edu.tr Doktora Öğr. Fatıma Firdevs Adam Karduz Sakarya Üniversitesi

Detaylı

Ebeveyn-Ergen Ýliþki Niteliði Ölçeði'nin Üniversite Öðrencileri için Psikometrik Özellikleri

Ebeveyn-Ergen Ýliþki Niteliði Ölçeði'nin Üniversite Öðrencileri için Psikometrik Özellikleri ARAÞTIRMA Ebeveyn-Ergen Ýliþki Niteliði Ölçeði'nin Üniversite Öðrencileri için Psikometrik Özellikleri Quality of Parent-Adolescent Relationship Scale of Psychometric Properties on University Students

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı

The Predictors of Depression in Eighth Grade Primary School Students

The Predictors of Depression in Eighth Grade Primary School Students Elementary Education Online, 8(2), 334-345, 2009. lkö retim Online, 8(2), 334-345, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Predictors of Depression in Eighth Grade Primary School Students At)lgan

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YALNIZLIK: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİNDE YAPILAN AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YALNIZLIK: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİNDE YAPILAN AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences ISSN:1304-0278 Kış-2014 Cilt:13 Sayı:48 (200-215) Winter-2014 Volume:13 Issue:48 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YALNIZLIK:

Detaylı

KİMLİK BİLGİLERİ / PERSONAL INFORMATION:

KİMLİK BİLGİLERİ / PERSONAL INFORMATION: KİMLİK BİLGİLERİ / PERSONAL INFORMATION: Adı Soyadı / Name Surname: Ayşen Güre TC Numarası/Turkish ID: 26708185108 Kadın / Female : Kadın Erkek / Male : Uyruğu / Citizenship : TC Doğum Yeri / Place of

Detaylı

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan (SCI ve SSCI Indekslerinde taranan) makaleler :

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan (SCI ve SSCI Indekslerinde taranan) makaleler : 1 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan (SCI ve SSCI Indekslerinde taranan) makaleler : A1. Yalçın, B. M., Karahan, T. F., Karadenizli, D. & Şahin, E. M. (2006). Shortterm effects of problem-based

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BÜLTEN 4

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BÜLTEN 4 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BÜLTEN 4 1 UTANGAÇLIK Toplumsal fobi, kişinin başkaları tarafından dikkatle gözlenebileceği ve utanıp sıkılmasına veya küçük düşmesine yol açacak biçimde davranabileceğinden

Detaylı

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gaye (Enbiyaoğlu) Saltukoğlu 2. Doğum Tarihi : 1945 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1969 Yüksek

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Kevser Baykara Pehlivan Mula Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü E-posta: baykara@mu.edu.tr ÖZ: Bu çalımada, Hacettepe

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi International Journal of Science Culture and Sport August 2016 : 4 (Special Issue 1) ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IntJSCS541 Field : Physical Education, Sport Sociology Type : Research Article Recieved:

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

Üniversite öğrencilerinin sosyal destek ve yalnızlık düzeylerinin incelenmesi*

Üniversite öğrencilerinin sosyal destek ve yalnızlık düzeylerinin incelenmesi* Üniversite öğrencilerinin sosyal destek ve yalnızlık düzeylerinin incelenmesi* Emel Yılmaz, Ela Yılmaz, Fatoş Karaca Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Yüksekokulu, Manisa Amaç: Araştırma, Sağlık Yüksekokulu

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Prof.Dr. ÇİĞDEM GÜNSELİ DEREBOY

Prof.Dr. ÇİĞDEM GÜNSELİ DEREBOY Prof.Dr. ÇİĞDEM GÜNSELİ DEREBOY Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı Ve Eğitim Bilgileri 1977-1981 Lisans Orta Doğu Teknik ÜniversitesiFen-edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Edebiyat

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

Eldeleklioğlu, J. & Eroğlu, Y. (2015). Turkish Adaptation of Emotion Regulation Scale. International Jounal of Human Science, 12, 1,

Eldeleklioğlu, J. & Eroğlu, Y. (2015). Turkish Adaptation of Emotion Regulation Scale. International Jounal of Human Science, 12, 1, Prof. Dr. Jale Eldeleklioğlu Tel: +90 (224) 294 2206 e-mail: eldelek@uludag.edu.tr Bölüm: Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EĞİTİM Doktora: Gazi Üniversitesi Y. Lisans:

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları)

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) Şermin Yalın Sapmaz Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı

Detaylı

ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai

ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai PEHLİVAN*; Elif Nilay ADA*;Gizem ÖZTAŞ* *Mersin Üniversitesi

Detaylı

EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi

EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (1),49-64 Dave/li Derleme EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi Ziya KORUÇ, Perlearı BAYAR Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS RI-801 Uluslararası Güvenlik ve Strateji

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS RI-801 Uluslararası Güvenlik ve Strateji İçerik Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS RI-801 Uluslararası Güvenlik ve Strateji 2 3 0 0 3 8 Ön Koşul Derse Kabul Koşulları Dersin Dili Türü Dersin Düzeyi Dersin Amacı İçerik

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/ Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/ Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/1972 3. Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psik. Danışmanlık Ankara Üniversitesi 1991-1995

Detaylı

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi *

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi * International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES) December 2016 : 2 (2) ISSN : 2548-9373 Doi : Field : Education Psychology Type : Research Article Recieved: 10.09.2016 - Corrected: 26.11.2016

Detaylı

EJER CONGRESS 2015 BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI EJER CONGRESS 2015 CONFERENCE PROCEEDINGS

EJER CONGRESS 2015 BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI EJER CONGRESS 2015 CONFERENCE PROCEEDINGS EJER CONGRESS 2015 BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI EJER CONGRESS 2015 CONFERENCE PROCEEDINGS "Eğitimde İnovasyon ve Profesyonelleşme" 08-10 Haziran 2015 Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi 08-10 June 2015

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ÖMER FARUK ŞİMŞEK Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ankara Üniversitesi 1996 Y. Lisans

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bige Zeynep OKTUĞ Doğum Tarihi: 12.02.1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans İletişim

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı