Tı p Fakü ltesi Öğrencilerinin Organ-doku Nakli Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranı şları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tı p Fakü ltesi Öğrencilerinin Organ-doku Nakli Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranı şları"

Transkript

1 Orjinal Araştıma - Original Article Klinik Tıp Bilimleri Dergisi Cilt: 3 Sayı: 1 - Mart 2015 Yrd. Doç. Dr. Hüseyin CAN 1 Asist. Dr. Rıfkı ÖNDER 2 Uzm. Dr. Mehmet Ali KURNAZ 3 Uzm. Dr. Yusuf Adnan GÜÇLÜ 4 Burcu SARIKAYA 5 Gamze GÜRBÜZ 5 Ecem İNCE 5 Öykü ÜNSAL 5 Samet ALİOSMANOĞLU 5 Ömer YILDIZ 5 1 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı. 2 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı. 3 Erzurum Köprüköy İlçe Entegre Hastanesi, Köprüköy Aile Sağlığı Merkezi. 4 İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği 5 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Öğrencisi, Klinik Araştırma Uygulamaları Çalışma Gurubu Üyesi Yazışma Adresleri /Address for Correspondence: Yrd. Doç. Dr. Hüseyin CAN İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği Tel/phone: Anahtar Kelimeler: Organ nakli, organ bağışı, tıp fakültesi, öğrencisi. Keywords: Organ transplantation, organ donation, student of faculty of medicine Tı p Fakü ltesi Öğrencilerinin Organ-doku Nakli Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranı şları Knowledge and Attitudes Among Medical Students About Organ Donation Özet Amaç : Bu çalışmada organ bağışı konusunda toplumda öncü ve örnek olması beklenen, geleceğin doktorları olacak olan Tıp Fakültesi öğrencilerinin organ nakli ve bağışı konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarının saptanması amaçlandı. Gereç ve Yö ntem: Kesitsel tipte tasarlanan bir araştırma olup, tek grup ile çalışıldı. Araştırma için etik kurul onayı alındı. Araştırmacılar tarafından oluşturulan ve 29 sorudan oluşan bir anket formu, katılımcıların onamı alındıktan sonra yüz yüze görüşme tekniği ile uygulandı. Araştırmaya tıp fakültesi birinci sınıftan 73, ikinci sınıftan 35 ve üçüncü sınıftan 82 öğrenci olmak üzere toplam 190 kişi katıldı. Bulgular: Araştırmaya Tıp Fakültesi birinci (%38,4; n:73), ikinci (%18,4; n:35) ve üçüncü sınıf (%43,2; n:82) öğrencilerinden oluşan toplam 190 kişi katıldı. Katılımcıların %56,8 i (n:108) organ nakli konusunda daha önce bilgilendirildiğini, %43,2 si (n:82) ise bilgilendirilmediğini belirtti. Organ bağış oranlarının arttırılması için en etkili yöntem sizce nedir? sorusuna, katılımcıların %60,9 u (n:116) okullarda eğitim ve organ bağış kampanyaları düzenlenmesi, %58,9 u (n:112) medya desteği cevabını verdi. Organ bağışına istekli öğrencilerin oranı %62,6 iken bağışta bulunanların oranı %3,2 olarak gözlendi. Sonuç : Çalışmamıza katılan öğrenciler organ naklinin gerekliliğine büyük oranda katılırken, bu alanda bilgilerinin eksik olduğu, eğitim almak ve çalışmalara katılmayı istemek konusunda neredeyse hemfikir olmuşlardır. Organ/doku bağışının arttırılabilmesi için, kişilerin bilgilendirilmesi kadar endişe ve güvensizliklerinin giderilmesi de çok önem arz etmektedir. Abstract Purpose: Aim of this study is to determine knowledge, attitude and behaviours of students of faculty of medicine who will be doctors in future and who must be give the lead and pioneer for organ donation about transplantation and organ donation. Material and Methods: This study was cross- sectional and one group attended to the study. Permission was given by ethical commitee for this study. A questionnaire which include 29 question and formed by researcher was administered by researcher with using face to face interview technique after taking permission of participants. 190 participant attended to this study. 73 of them were in first year student, 35 of them were in second year student and 82 of them were in third year student. Results: First year (38%, n:73), second year (18,4%, n: 35 and third year (43,2%,

2 n: 82) students of faculty of medicine attended to this study. Overall participant count were ,8% (n:108) of participants said they was informed about organ transplantation before and 43,2% (n:82) of them said they didn t informed about organ transplantation before. When we asked them what is the most effective method for increasing organ donation rates in your opinion? 60,9% (n:116) of participants said to arrange campaign for organ donation and giving education for organ donation in schools, 58,96% (n:112) of participants said to taking support of press). Rate of willers for organ donation was 62,6% and rate of student who were donated their organs already was 3,2%. Conclusion: The students who participated in this study were largely attended the necessity of organ transplantation. They almost agreed for they have lacking information in this area and want to participate educations and studies about organ donations.it is important to eliminate lack of confidence of people as inform people, to increase rate of organ/tissue donation. Giriş Beden sağlığı; tüm organların yapı ve fonksiyon olarak sağlam olması ve görevlerini yerine getirmesiyle yakından ilgilidir. Tıbbi tanı sonrası çeşitli tedavi yöntemleriyle sağlıktaki olumsuzluklar ve geri dönebilir yetmezlikler onarılabilmektedir. Ancak organların geri dönüşsüz bozulma ve yetmezliklerinde mevcut tedavi yöntemleri yetersiz kalabilmektedir. Ayrıca travma, intoksikasyon gibi dış kaynaklı faktörler de organların akut hasarlarına sebep olarak geri dönüşümsüz yetmezliklerine sebep olabilmektedirler. Geri dönüşümsüz organ ve doku kayıplarının telafisi için günümüzdeki en geçerli yöntemi organ naklidir. Organ naklinin amacı; geri dönüşsüz organ yetmezliği nedeniyle yaşamının sonuna gelmiş bir hastanın hayatını kurtarmak, yaşam süresini ve kalitesini artırmaktır (1). Organ naklinin kaynağı olan organ bağışı da kişilerin hayatta iken kendi iradesi ile, tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesidir. (2) Organ ve doku nakli, bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren önemli ölçütlerdendir. Organ ve doku naklinin yasal, etik, tıbbi, sosyal, psikolojik, teknolojik, ekonomik ve dini yönlerden başarısı, organ ve doku naklinin başarısı ile doğru orantılı olarak değerlendirilmektedir (3) lı yılların başlarında pek çok hasta ile ilgili organ bağışlayanlar yalnızca aile bireyleri olmasına karşın, günümüzde kadavradan organ naklinin yaygınlaştırılması çalışmaları ağırlık kazanmıştır. Avrupa ülkelerinde organ vericilerinin %80 i kadavra, %20 si canlı kaynaklı iken ülkemizde tam tersine organ vericilerinin %75 i canlı, %25 i kadavra kaynaklıdır (4). Ülkemizde nakillerin çoğu canlı, özellikle de yakın akrabalardan alınan organlarla gerçekleştirilmektedir. Yine ülkemizde nakil için gerekli olan böbreğin %85'inin insandan, %15'inin kadavradan alınabildiği, oysa gelişmiş olan batı ülkelerinde bu durumun tersine olduğu bildirilmektedir (5). Halkın organ bağışı konusunda bilgilendirilmesi, bu hayati konunun yeterince anlatılması ve kavranması organ bağışına katılımı artıracaktır. Halka bu konuda bilgi verecek ve halkın sağlığı ile ileride profesyonel olarak uğraşacak olan tıp fakültesi öğrencilerinin de organ nakli hakkında yeterli bilgi ve birikime sahip olması gerekmektedir. Bu çalışmada organ bağışı konusunda toplumda öncü ve örnek olması beklenen, geleceğin doktorları olacak olan Tıp Fakültesi öğrencilerinin organ nakli ve bağışı konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarının saptanması amaçlandı. Gereç ve Yö ntem Tanımlayıcı-kesitsel tipte tasarlanan araştırmanın evrenini İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri oluşturdu. Farklı sınıflardaki öğrenciler tek grup gibi değerlendirmeye alındı. Sınıfa bağlı konu hakkındaki bilgisel farklılıklar dikkate alınmadı. Araştırmada amacına uygun olarak literatür taraması yapıldıktan sonra bu alanda katılımcıların bilgi, tutum ve davranışlarını ortaya koymak için tasarlanmış 29 sorudan oluşan bir anket formu oluşturuldu. Bu süreçte çalışmanın yapılabilmesi için gerekli etik kurul onayı yerel etik kuruldan alındı. Tüm izinler sağlandıktan sonra katılımcılardan şartları uygun olan ve araştırmaya katılmayı kabul edip yazılı onam verenlere, yine tıp fakültesi öğrencisi olan anketörler tarafından yüz yüze görüşme tekniği ile anketler uygulandı. Araştırmaya tıp fakültesi birinci sınıftan 73, ikinci sınıftan 35 ve üçüncü sınıftan 82 öğrenci olmak üzere toplam 190 kişi katıldı. Ocak 2014 Mart 2014 tarihleri arasında anketlerin uygulanmasından sonra formlar tekrar kontrol edilerek uygun olanların verileri kaydedildi. Tanımlayıcı analizlerde yüzde (sayı), ortalama±standart sapma (minimum maksimum değer) ve ortanca kullanıldı. Bulgular Araştırmaya tıp fakültesi birinci (%38,4; n:73), ikinci (%18,4; n:35) ve üçüncü sınıf (%43,2; n:82) öğrencilerinden oluşan toplam 190 kişi katıldı. Katılımcıların %52,6 sı (n:100) kadın, %47,4 ü (n:90) erkek olup, yaş ortalamaları 20,68±1,50 (18-33) yıl idi. Katılımcıların %56,8 i (n:108) organ nakli konusunda daha önce bilgilendirildiğini, %43,2 si (n:82) ise bilgilendirilmediğini belirtti. Bilgi edinmiş olanların bu bilgiyi internetten (%35,0; n:66), televizyondan (%32,8; n:62), eğitim aldıkları kurumdan (%34,5; n:65), doktorlardan (%19,6; n:37) ve çevreden (%23,4; n:45) aldığı saptandı. Hangi birim/birimlere organ bağışında bulunabilirsiniz? sorusuna, 11

3 Tablo 1. Katılımcıların organ/doku bağışında bulunmayı isteme nedenleri n % Bir başkasının yaşamasını sağlamak ,5 Öldükten sonra organının başkasında yaşaması 55 29,0 Organın çürüyüp gitmesindense başkasında işe yaraması ,7 Kendimin de organ nakline ihtiyacım olabileceğini düşündüğüm için 79 41,5 Organ bekleyen bir yakınım olduğu için 6 3,1 Tablo 2. Katılımcıların organ/doku bağışında bulunmayı istememe nedenleri n % Dini inançlar 26 13,6 Vücut bütünlüğümün bozulmasını istememek 19 9,8 Korku, kendini hazır hissetmeme 24 12,6 Ölümü kesinleşmeden organlarının alınacağını düşünme, sağlık personeline güvenmeme 29 15,3 Organlarımın istemediğim insanlara verileceği düşüncesi 7 3,6 Organ nakli için bekleyen çok fazla hasta olduğunu düşünmeme 3 1,5 Cenazemin hemen defnedilemeyeceği düşüncesi 6 3,1 Ticari yönden istismar edileceğini düşünüyorum 27 14,1 Ailemin karşı çıkması sebebiyle 11 5,8 Hastalığım nedeniyle uygun değilim 3 1,5 Tablo 3. Katılımcıların organ bağışı ile ilgili görüşleri Evet Hayı r Kararsı - zı m N (%) N (%) N (%) Organ nakli ve bağışı konusundaki bilgilerinizi yeterli buluyor musunuz? 25 (13,2) 118 (62,1) 47 (24,7) Sizce organ bağışı için doku uyumu gerekli midir? 168 (88,4) 14 (7,4) 8 (4,2) Organ-doku bağışında bulunmadıysanız, bağışta bulunmayı düşünüyor musunuz? 119 (62,6) 18 (9,5) 52 (27,4) Bağışladığınız organınız karşılığında bir bedel talep eder misiniz? 8 (4,2) 169 (88,9) 13 (6,8) Organ nakli ve bağışının dini açıdan sakıncalı olduğunu düşünüyor musunuz? 10 (5,3) 146 (76,8) 34 (17,9) Sizin ya da yakın akrabanızın organ-doku ihtiyacı olduğu zaman başka bir insandan 166 (87,4) 5 (2,6) 19 (10,0) organ-doku almak ister misiniz? Öldükten sonra yakınlarınızın organlarınızı bağışlamasını ister misiniz? 135 (71,1) 19 (10,0) 36 (18,9) Aile/yakın akrabalarınızın beyin ölümü halinde organ bağışına izin vermeyi 122 (64,2) 15 (7,9) 53 (27,9) düşünür müsünüz? Organlarınızı bağışlamak istemeniz durumunda aileniz sizi destekler mi? 94 (49,5) 31 (16,3) 65 (34,2) Ailenizde organ bağışında bulunan biri var mı? 24 (12,6) 154 (81,1) 12 (6,3) Organ bağışının gerekliliğine inanıyor musunuz? 175 (92,1) 3 (1,6) 11 (5,8) Organ bağışı hakkında eğitim almak istiyor musunuz? 139 (73,2) 24 (12,6) 27 (14,2) katılımcıların %69,4 ü (n:132) üniversite hastanesi, %48,9 u (n:93) devlet hastanesi, %12,5 i (n:24) özel poliklinik, %11,5 i (n:22) aile sağlığı merkezi, %11,0 ı (n:21) il sağlık müdürlüğü, %10,4 ü (n:20) dispanser cevabını verdi. Katılımcıların %7,4 ü (n:14) organ nakli bekleyen yakını olduğunu, %3,2 si de (n:6) organ bağışında bulunduğunu belirtti. Organ bağışında bulunmak isteyenler, bu isteklerini en fazla etkileyen nedenin bir başkasının yaşamasını sağlamak olduğunu belirtti (Tablo 1). Katılımcıların bağışta bulunmayı istememelerine etki eden nedenler tablo 2 de 12

4 gösterildi. Ülkemizde nakli yapılan organlar nasıl temin edilmektedir? sorusuna, araştırmaya katılanların %3,2 si (n:6) kadavradan, %20,0 ı (n:38) canlı donörden, %64,2 si (n:122) kadavra ve donörden, %11,6 sı (n:22) da bilmiyorum yanıtını verdi. Organ bağış oranlarının arttırılması için en etkili yöntem sizce nedir? sorusuna, katılımcıların %60,9 u (n:116) okullarda eğitim ve organ bağış kampanyaları düzenlenmesi, %58,9 u (n:112) medya desteği, %29,5 i (n:56) bağış yapanlara ihtiyaç halinde öncelik tanınması, %23,1 i (n:44) devletin maddi destek sağlaması, %21,4 ü (n:41) bağış yapanlara maddi destek sağlanması cevabını verdi. Katılımcıların organ bağışı ile ilgili görüşleri tablo 3 de gösterildi. Tartı şma Araştırma sonunda organ nakli ve bağışı konusunda bilgilendirme yönünden bir eksiklik olduğunu saptandı. Ancak organ naklinin gerekliliğine inananların (%92,1) ve bu alanda eğitim almak istediğini belirtenlerin (%73,2) oranları yüksekti. Baykan ve arkadaşlarının tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinde yaptığı bir çalışmada öğrencilerin %66,0 sı organ-doku nakli konusundaki bilgi düzeylerini yetersiz, %44,0 ü kısmen yeterli bulmaktadır. Bilgilerinin kısmen yeterli olduğunu düşünenlerin en çok faydalandıkları bilgi kaynağının medya olduğu belirtilmiştir (6). Koçak ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada ise; Organ bağışı konusundaki bilgilerinizi yeterli buluyor musunuz? sorusuna 100 kişi (%58,5) hayır, 67 kişi (%39,2) evet yanıtını vermişlerdir (7). Özer ve arkadaşları tarafından hemşirelik öğrencilerinde yapılan bir çalışmada ise katılımcı öğrencilerin %71,1 inin bu konuda bilgi aldığı ve bilgi aldıkları kaynağın yazılı görsel basın olduğu (%57,6), büyük çoğunluğun bağışlanacak organlar konusunda bilgili olduğu gözlenmiştir (8). Çetin ve arkadaşının lise öğrencilerinde yaptığı bir çalışmada ise, organ nakliyle ilgili bilgilerini yeterli olarak belirtenlerin oranı ancak %30 da kalmıştır (9). Çalışmamızda bilgilendirilme yolu olarak internet ve televizyonun toplam %67,8 gibi yüksek bir oranı göstermesi etkin şekilde halka ulaşmada sosyal medyanın ve internetin önemine ve daha çok kullanılması gerektiğine işaret etmektedir. Ancak tıp fakültesi gibi ileride bu alanda profesyonel rol alacak kişileri yetiştiren kurumda bile eğitim alınan kurumdan bilgilenme oranının %34,5 de kalması düşündürücüdür ve artırılması gereklidir. Organ bağışının artırılması için en etkili yöntem sorusuna verilen cevaplar arasında %58,9 oranında medya desteği yanıtının verilmesi de bunu desteklemektedir. Bu soruda katılımcıların %60,9 u okullarda eğitim ve organ bağış kampanyaları düzenlenmesi" yanıtını vermiş olması, özellikle eğitim kurumlarının tanıtım ve katılımın sağlanmasında ne kadar önemli olacağını da göstermektedir. Katılımcıların organ ve doku bağışında bulunmayı isteme nedenlerine bakıldığında; "bir başkasının yaşamasını istemek (%81,5), "Organın çürüyüp gitmesindense başkasında işe yaraması (%64,7) ilk iki yanıt olarak gözlenmektedir. Buradan da anlaşılacağı gibi, organ naklinin temel kaynağı ''bağış'' olduğuna göre, toplumun yardımseverlik ve merhamet duygularının bu konuda hassas hale getirilmesiyle katılım oranı artacaktır. Bölükbaş ve arkadaşlarının çalışmasında "bir insanın yaşamasını sağlamak" cevabının ağırlıklı olduğunu belirtilmektedir (4). Özmen ve arkadaşlarının çalışmasında da benzer olarak "insanlığa hizmet" ve "çürüyüp gitmektense işe yaraması" cevapları ağırlık kazanmıştır (10). Organ ve doku bağışında bulunmayı istememe nedenlerine bakıldığında ise; "Ölümü kesinleşmeden organlarının alınacağını düşünme, sağlık personeline güvenmeme (%15,3), "Ticari yönden istismar edileceğini düşünme (%14,1), "Dini inançlar (%13,6) birbirine yakın popüler yanıtlar olarak gözlendi. Bu yanıtlara bakıldığında; kişilerin teknik ve idari güvensizliklerinin en büyük engeller olarak karşımıza çıktığını görmekteyiz. Ancak organ bağışı alanında dinen bir sakınca olmadığına dair birçok yetkili ve resmi ağızdan açıklama olmasına rağmen hala endişelerin olmasının bu mesajların halka yeterince ulaşmadığı veya bu alandaki manevi güvensizliğin giderilemediği sonucunu çıkarabiliriz. Benzer şekilde bazı araştırmalarda dini inançlar önemli birer engel olarak karşımıza çıkmaktadır. (4,8,9) Organ/doku bağışında bulunmamış olup bağışlamayı düşünenler %62,6 evet, %27,4 kararsız olarak bulunmuşken, "Sizin ya da yakın akrabanızın organ-doku ihtiyacı olduğu zaman başka bir insandan organ-doku almak ister misiniz?" sorusuna %87,4 gibi evet yanıtı verilmesi bu alanda insanların kendi iç dünyalarında yaşadığı çelişkinin bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Aynı şekilde "Aile/yakın akrabalarınızın beyin ölümü halinde organ bağışına izin vermeyi düşünür müsünüz?" sorusuna aynı kişilerin %64,2 evet, %27,9 kararsızım demesi de kendi içlerindeki çelişkinin bir göstergesidir. Katılımcıların %7,4 ü organ nakli bekleyen yakını olduğunu belirtmişken ancak %3,2 si organ bağışında bulunduğunu belirtti. Organ/doku bekleyen yakınları olup onların sıkıntılarını birlikte yaşayan, çektikleri zorlukları ve umutsuzluklarını hisseden kişilerin bu alanda aynı oranda empati duyduklarının göstergesi olarak organ bağışında bulunmaları beklenebilirdi. Ancak bu oranların bile yakalanmamış olması kişisel faktörler ve giderilememiş güvensizliklere bağlanabilir. "Organ/doku bağışında bulunmadıysanız bağışta bulunmayı düşünür müsünüz?" sorusuna %62,6 evet, %27,4 kararsızım yanıtı verilmiştir. Baykan ve arkadaşlarının tıp fa- 13

5 kültesi öğrencilerinde yaptığı benzer çalışmada %34 evet, %50,5 kararsız yanıtlarına karşılık bağışta bulunan sayısı %2,9 da kalmıştır (6). Yurtdışında bağış oranları değişmekle beraber ülkemize göre özellikle batılı ülkelerde yüksek seyretmektedir. İngiltere de yapılan bir çalışmada hemşirelik öğrencilerinin %74 ünün, tıp öğrencilerinin %43 ünün, Amerika Birleşik Devletleri nde birinci ve ikinci sınıf tıp fakültesi öğrencilerinin %80 inin, Brezilya da tıp öğrencilerinin %69,2 sinin bağış kartı olduğu saptanmıştır (11-13). Organ bağışı konusunda istekli olan öğrencilerin bu isteklerinin bağışa çevrilmesindeki engellerin araştırılması toplumun geneli açısından da önemli ipuçları verebilecektir. "Ailenizde organ bağışında bulunan biri var mı?" sorusuna %81,1 oranında hayır ve "Öldükten sonra yakınlarınızın organlarınızı bağışlamasını ister misiniz?" sorusuna %71,1 evet denilmesine rağmen" organlarınızı bağışlamak istemeniz durumunda aileniz sizi destekler mi? sorusuna %16,3 hayır, %34,2 kararsızım denmesi ülkemizde aile yapısının organ bağışında destekten çok bir engel olarak durduğunu düşündürmektedir. Bu engel ancak yeterli bilgilendirme ve ikna ile aşılabilecektir. Sonuç olarak, çalışmamıza katılan öğrenciler organ naklinin gerekliliğine büyük oranda katılırken, bu alanda bilgilerinin eksik olduğu, eğitim almak ve çalışmalara katılmayı istemek konusunda neredeyse hemfikir olmuşlardır. Organ bağışında bulunmaya istekli olanlarla bağışta bulunmuş olanlar arasında (bilgilenmiş olanları da dikkate almamıza rağmen) büyük fark olması düşündürücüdür. Bağışta bulunmayı istememe nedenleri arasında "Ölümü kesinleşmeden organlarının alınacağını düşünme, sağlık personeline güvenmeme" maddesinin %15,3 ile en yüksek sonucu alması geleceğin sağlık personeli olacak gençlerde yapılan bir çalışma için çok çarpıcı bir sonuçtur. Organ/doku nakli konusunda hala toplumun bir bilgilendirilme eksikliği bulunmaktadır. Bilgilendirilmeye istekli gruplar öncelikli olmak üzere toplumun tüm katmanlarına ulaşılması ve eğitilmesi çok önemlidir. Bunun için tüm topluma etkin ve hızlı ulaşan medya ve internetin kullanılması başarıyı artıracaktır. Özellikle günden güne önemi artan sosyal medya etkin olarak kullanılmalıdır. Organ/doku naklinde bağışın artırılabilmesi için, kişilerin bilgilendirilmesi kadar endişe ve güvensizliklerinin giderilmesi de çok önemlidir. Bu alanda devletin sürekli katılımı sağlayacak kampanyaları desteklemesi gerekmektedir. Organ bağışının toplumun tüm katmanları tarafından kabullenilmesi, artan bir katılım sağlanması için değişik argümanların geliştirilmesi şarttır. Sadece sağlık ile ilgili bir konu olarak algılanmayıp sosyal, dinsel ve ekonomik boyutlarıyla öneminin kavranması ve bu alanlardan da destek sağlanması çok önemlidir. Sağlıklı ve uzun bir ömür hedefinden hareketle toplumun yardımlaşma ve sosyal kaynaşma duygularına seslenen kampanyalarla başarı sağlanabilir. Özellikle toplum için rol model olabilecek kişilerin organ bağışına katılımının sağlanması ve bunların halkla paylaşılması kitlesel katılımların artmasını sağlayabilecektir. Organ bağışı ile ilgili idari ve teknik endişeler daha geniş kapsamlı çalışmalarla saptanarak halkın bu konuda özellikle bilgilendirilmesi ve bu eksiklerin giderilmesi gereklidir. Bağış işlemlerinin kolaylaştırılması, bağış merkezlerinin eşgüdümünün sağlanarak mümkünse tek merkezden yönetilmesi, bağış merkezlerinin ortak bilgi ağına bağlanması ve bu ağın hastaneler, Ölüm Bildirim Sistemi (ÖBS) belgesi düzenleyenler ile entegre edilerek bağış yapan kişilerin ölümlerinden sonra zamanında haberdar olunması bu alandaki katılımı ve başarıyı arttıracaktır. Kaynaklar 1. Kara S, Salman Z, Öngel K. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Personelinin Organ Bağışına Bakışı. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi 2012;11(1): Akış M, Katırcı E, Uludağ HY, ve ark. S.D.Ü. personelinin organ-doku bağışı ve nakli hakkındaki bilgi ve tutumları. S.D.Ü. Tıp Fak. Dergisi 2008;15(4): Yücetin L. (ed) Organ Nakli Koordinasyonu El Kitabı. Eczacıbaşı İlaç Pazarlama 2001; Bölükbaş N, Eyüpoğlu A, Kurt P. Organ bağışı hakkında üniversite öğrencilerinin düşünceleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 2004;21(2): Türk Nefroloji Derneği 1999 SSYB Raporu 2000, Institute of Medicine Division of Health Services Baykan Z, Naçar M, Yamanel R, Uzun AÖ, Dağlıtuncezdi Ş, Davran H, Murt G. Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin organ-doku nakli konusundaki bilgi, tutum ve davranışları. Ulusal Cerrahi Dergisi 2009;25(4): Koçak A, Aktaş E. Ö., Şenol E, Kaya A, Bilgin U. E., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin organ nakli ve bağışı hakkındaki bilgi düzeyi, 2010, Cilt 49, Sayı 3, Sayfa(lar) Özer N, Sarıtaş S, Özlü ZK. Hemşirelik öğrencilerinin organ nakli ve bağışı konusundaki bilgi ve düşüncelerinin incelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2010;13(2): Çetin G, Harman Ö. Lise Öğrencilerinin Organ Nakli ve Organ Bağışı Konusundaki Bilgi ve Tutumları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 2012;1(2): Özmen D, Çetinkaya AÇ, Sarızeybek B, Zeybek A. Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Organ Bağışına İlişkin Bilgi ve Görüşleri. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2008;28: Cantwell M, Clifford C. English nursing and medical students attitudes toward organ donation. J Adv Nursing 2000;32: Esman C, Thornton J. Assessing medical student knowledge, attitudes, and behaviors regarding organ donation. Transplantation Proceedings 2006;38: Dutra MMD, Bonfirm TAS, Pereira IS, Figueiredo IC, Dutra AMD, Lopes AA. Knowledge about transplantation and attitudes toward organ donation: A survey among medical students in northeast Brazil. Transplant Proc 2004;36:

Hemşirelik Öğrencilerinin Organ Nakli ve Bağışı Konusunda Bilgi ve Düşüncelerinin Belirlenmesi

Hemşirelik Öğrencilerinin Organ Nakli ve Bağışı Konusunda Bilgi ve Düşüncelerinin Belirlenmesi MAKÜ Sag. Bil. Enst. Derg. 2015, 3(2): 66-76 ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ MAKÜ Sag. Bil. Enst. Derg. http://edergi.mehmetakif.edu.tr/index.php/sabed/index

Detaylı

Akşehir Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Organ Bağışı ile İlgili Tutumlarının Belirlenmesi

Akşehir Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Organ Bağışı ile İlgili Tutumlarının Belirlenmesi Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2011; 10(2): 175-180 Akşehir Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Organ Bağışı ile İlgili Tutumlarının Belirlenmesi [Determination of the Attitudes of Akşehir

Detaylı

MEDİPOL MEGA ÜNİVERSİTE HASTANESİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONUSUNDA BİLGİ, İNANÇ VE TUTUMLARI

MEDİPOL MEGA ÜNİVERSİTE HASTANESİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONUSUNDA BİLGİ, İNANÇ VE TUTUMLARI MEDİPOL MEGA ÜNİVERSİTE HASTANESİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONUSUNDA BİLGİ, İNANÇ VE TUTUMLARI Kadavradan bulunan organların, bekleme listelerinin ihtiyacını karşılamaktan giderek uzaklaşması

Detaylı

Koçak A Aktaş E Ö Şenol E Kaya A Bilgin U E Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye. Özet

Koçak A Aktaş E Ö Şenol E Kaya A Bilgin U E Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye. Özet Araştırma Makalesi / Research Paper Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 49(3): 153-16, 21 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin organ nakli ve bağışı hakkındaki bilgi düzeyi Ege University

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

Hemodiyaliz Hasta Yakınlarının Organ Bağışına İlişkin Tutum ve Düşüncelerinin Belirlenmesi

Hemodiyaliz Hasta Yakınlarının Organ Bağışına İlişkin Tutum ve Düşüncelerinin Belirlenmesi Hemodiyaliz Hasta Yakınlarının Organ Bağışına İlişkin Tutum ve Düşüncelerinin Belirlenmesi Bahar ÇETİN, Özel Lüleburgaz Diyaliz Merkezi Seher ÜNVER, Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fatma

Detaylı

Kız üniversite öğrencilerinin organ bağışı konusundaki tutumları ve bu tutumlarına etki eden faktörler

Kız üniversite öğrencilerinin organ bağışı konusundaki tutumları ve bu tutumlarına etki eden faktörler ARAŞTIRMA Gülhane Tıp Dergisi 2010; 52: 36-40 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2010 Kız üniversite öğrencilerinin organ bağışı konusundaki tutumları ve bu tutumlarına etki eden faktörler Selim Kılıç (*), Necmettin

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN NAKLİ VE ORGAN BAĞIŞI KONUSUNDAKİ BİLGİ VE TUTUMLARI

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN NAKLİ VE ORGAN BAĞIŞI KONUSUNDAKİ BİLGİ VE TUTUMLARI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN NAKLİ VE ORGAN BAĞIŞI KONUSUNDAKİ BİLGİ VE TUTUMLARI Yrd. Doç. Dr. Gülcan Çetin Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Zülfü ARIKANOĞLU

Yrd.Doç.Dr. Zülfü ARIKANOĞLU Yrd.Doç.Dr. Zülfü ARIKANOĞLU ORGAN NAKLİ NEDİR? Vücutta görevini yerine getiremeyen bir organın yerine, canlı vericiden veya ölüden alınan yeni ve sağlam bir organın cerrahi yöntemlerle nakledilmesi işlemidir.

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN NAKLİ VE BAĞIŞI KONUSUNDAKİ BİLGİ VE DÜŞÜNCELERİNİN İNCELENMESİ*

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN NAKLİ VE BAĞIŞI KONUSUNDAKİ BİLGİ VE DÜŞÜNCELERİNİN İNCELENMESİ* ARAŞTIRMA HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN NAKLİ VE BAĞIŞI KONUSUNDAKİ BİLGİ VE DÜŞÜNCELERİNİN İNCELENMESİ* Nadiye ÖZER** Serdar SARITAŞ*** Zeynep KARAMAN ÖZLÜ**** Alınış Tarihi:21.04.2009 Kabul Tarihi:31.07.2009

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi personelinin organ-doku baðýþý ve nakli hakkýndaki bilgi ve tutumlarý

Süleyman Demirel Üniversitesi personelinin organ-doku baðýþý ve nakli hakkýndaki bilgi ve tutumlarý 28 ARAÞTIRMA Süleyman Demirel Üniversitesi personelinin organ-doku baðýþý ve nakli hakkýndaki bilgi ve tutumlarý Mehtap Akýþ*, Ebru Katýrcý**, Hayriye Y. Uludað**, Bahriye Küçükkýlýç**, Turgut Gürbüz**,

Detaylı

3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ HAFTASI ARTVİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ HAFTASI ARTVİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ HAFTASI ARTVİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ORGAN NAKLİ NEDİR? Hastalıklar nedeniyle görev yapamayacak derecede hasar gören organ yada organlar yerine, sağlam organ yada organların

Detaylı

DOKU ORGAN BAĞIŞI. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

DOKU ORGAN BAĞIŞI. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı DOKU ORGAN BAĞIŞI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Bu sunum Arş. Gör. Dr. Can Keskin ve Arş. Gör. Dr. Güven Gökgöz tarafından Prof.

Detaylı

Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Organ Bağışına İlişkin Bilgi ve Görüşleri

Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Organ Bağışına İlişkin Bilgi ve Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Organ Bağışına İlişkin Bilgi ve Görüşleri Dr. Dilek ÖZMEN, a Dr. Aynur Ç. ÇETĐNKAYA, a Dr. Bahar SARIZEYBEK, a Dr.

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

ORGAN VE DOKU BAĞIŞI-NAKLİ

ORGAN VE DOKU BAĞIŞI-NAKLİ ORGAN VE DOKU BAĞIŞI-NAKLİ. BEYİN ÖLÜMÜ NEDİR? Beyin ölümü, beyin fonksiyonlarının geri dönüşümsüz olarak kaybolmasıdır. Beyin ölümü gerçekleşen kişide solunum ve dolaşım ancak yoğun bakım koşullarında

Detaylı

Canlı vericiden yapılan böbrek nakli mi kadavra vericiden yapılan böbrek nakli mi daha başarılıdır?

Canlı vericiden yapılan böbrek nakli mi kadavra vericiden yapılan böbrek nakli mi daha başarılıdır? BÖBREK NAKLİ Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Böbrek nakli modern tıbbın en büyük başarılarından birisidir ve böbrek yetmezliği olan hastalarda tercih edilen tedavi şeklidir. Hastalar böbrek nakli olsa bile yaşamlarının

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Personelinin Organ Bağışına Bakışı

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Personelinin Organ Bağışına Bakışı Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2012 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Personelinin Organ Bağışına Bakışı Selami KARA 1, Zeliha SALMAN 2 ve Kurtuluş ÖNGEL 3 1 Süleyman

Detaylı

Hasta Yakınlarının Organ Bağışı ile İlgili Bilgi ve Tutumları 1

Hasta Yakınlarının Organ Bağışı ile İlgili Bilgi ve Tutumları 1 Yıl: 11 Cilt: 5 Sayı: 17 Nisan-Mayıs-Haziran 2009 Hasta Yakınlarının Organ Bağışı ile İlgili Bilgi Tutumları 1 Öğr. Gör. Dr. Sultan ÖZKAN* Yrd. Doç. Dr. Emel YILMAZ** Öz Amaç: Günümüzde çeşitli nedenlerle

Detaylı

Sağlık Yüksekokulunda Öğrenim Gören Bir Grup Öğrencinin Organ Nakli/Bağışına Yönelik Görüşleri ve Bilgi Düzeylerine Eğitimin Etkisi

Sağlık Yüksekokulunda Öğrenim Gören Bir Grup Öğrencinin Organ Nakli/Bağışına Yönelik Görüşleri ve Bilgi Düzeylerine Eğitimin Etkisi TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2008: 7 () Araştırma/Research Article Kor Hek. 2008; 7():3946 Sağlık Yüksekokulunda Öğrenim Gören Bir Grup Öğrencinin Organ Nakli/Bağışına Yönelik Görüşleri ve Bilgi Düzeylerine

Detaylı

Bir Sağlık Meslek Yüksekokulu son sınıf öğrencilerinin organ bağışı konusundaki tutumları ve tutumlarına etki eden faktörler

Bir Sağlık Meslek Yüksekokulu son sınıf öğrencilerinin organ bağışı konusundaki tutumları ve tutumlarına etki eden faktörler Bir Sağlık Meslek Yüksekokulu son sınıf öğrencilerinin organ bağışı konusundaki tutumları ve tutumlarına etki eden faktörler Mehmet Yaşar 1, Recai Oğur 2, Muharrem Uçar 3, Ercan Göçgeldi 2, Hakan Yaren

Detaylı

ORGAN NAKLİ. Uzm Hem. NURŞEN ALTUĞ ORGAN NAKLİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

ORGAN NAKLİ. Uzm Hem. NURŞEN ALTUĞ ORGAN NAKLİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ ORGAN NAKLİ Uzm Hem. NURŞEN ALTUĞ ORGAN NAKLİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ RENAL PRELASMAN TEDAVİSİ UYGULANAN HASTA SAYILARI 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 Turk Neph Dial Transpl 2015;24(1):10-16

Detaylı

Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Organ Bağışına Bakışları*

Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Organ Bağışına Bakışları* İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2012) Cilt 20 - Sayı 1: 1-9 ISSN 1304-4869 Araştırma Yazısı Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Organ Bağışına Bakışları* Senior Nursing Schools Students Views on Organ Donation Sevim

Detaylı

Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin organ-doku nakli konusundaki bilgi, tutum ve davranışları

Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin organ-doku nakli konusundaki bilgi, tutum ve davranışları Ulusal Cerrahi Dergisi 2009; 25(4): 137-141 ARAŞTIRMA YAZISI Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin organ-doku nakli konusundaki bilgi, tutum ve davranışları Knowledge and attitudes among first year

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR Feray Gökdoğan 1, Duygu Kes 2, Döndü Tuna 3, Gülay Turgay 4 1 British University of Nicosia, Hemşirelik Bölümü 2 Karabük

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( )

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( ) HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK (2.0.20) Gülay Turgay, Emre Tutal 2, Siren Sezer Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Diyaliz Programı

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

Türkiye Doku ve Organ Nakli Koordinasyon Sistemi. Dilek Okutur BaĢkent Üniversitesi Ġstanbul AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi

Türkiye Doku ve Organ Nakli Koordinasyon Sistemi. Dilek Okutur BaĢkent Üniversitesi Ġstanbul AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi Türkiye Doku ve Organ Nakli Koordinasyon Sistemi Dilek Okutur BaĢkent Üniversitesi Ġstanbul AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi Neden Sistem? O Organ yetmezliği dil, din, ırk, cinsiyet, millet, zenginlik

Detaylı

PLAN. Organ nakli hizmetlerinde mevcut durum ve projeksiyonu. Sağlık Bakanlığı çalışmaları. Planlanan çalışmalar

PLAN. Organ nakli hizmetlerinde mevcut durum ve projeksiyonu. Sağlık Bakanlığı çalışmaları. Planlanan çalışmalar SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI ORGAN NAKLİ ÇALIŞMALARI VE MEVCUT DURUM Uz. Dr. Altay KÖKEN PLAN Organ nakli hizmetlerinde mevcut durum ve projeksiyonu Sağlık Bakanlığı

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİNE VE MESLEKLERİNE BAKIŞ AÇILARI, MESLEKTEN BEKLENTİLERİ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİNE VE MESLEKLERİNE BAKIŞ AÇILARI, MESLEKTEN BEKLENTİLERİ Pamukkale Tıp Dergisi Pamukkale Medical Journal SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİNE VE MESLEKLERİNE BAKIŞ AÇILARI, MESLEKTEN BEKLENTİLERİ THE VIEW OF DENİZLİ HEALTH COLLEGE STUDENTS ABOUT THEIR

Detaylı

HEKİM ADAYLARININ ORGAN NAKLİNE BAKIŞ AÇILARI

HEKİM ADAYLARININ ORGAN NAKLİNE BAKIŞ AÇILARI Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi I Official Journal of the Turkish.Society of Nephrology 2001;10(2):123-128 HEKİM ADAYLARININ ORGAN NAKLİNE BAKIŞ AÇILARI THE ATTITUDES OF MEDICAL STUDENTS

Detaylı

HASTALARIN HASTA GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ

HASTALARIN HASTA GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ HASTALARIN HASTA GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Yük.Hemş.Vildan TANIL Yük.Hemş.Fatma COŞAR BAYKAL Uzm.Hemş.Münevver SARSILMAZ Öğr. Gör. Müjgan SOLAK KABATAŞ Prof. Dr. Meryem YAVUZ 1 HASTA

Detaylı

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pınar ŞANLIBABA 1, Eda GÜMÜŞ 2 Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT

Detaylı

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler karşısında okullarda ve iş yerlerinde

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler karşısında okullarda ve iş yerlerinde Sağlık Personeli Yetiştiren Okullarda Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Eğitimi Yrd. Doç. Dr. Türkan ÖZBAYIR Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İZMİR

Detaylı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı ATATÜRK SAGLIK MESLEK LİsESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖGRENCİLERİNİN DİABETES MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Sibel KARA CA * ÖZET Bu araştırma İzmir

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015;7 (2):

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015;7 (2): Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015;7 (2): 100-104 Editöre Mektup Basol ve ark. Amerika da Acil Servis Hekimlerine Palyatif Bakım Üzerine Uygulanan Bir Anket Çalışması A survey Study

Detaylı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Kanser Kontrolü ndeki Rolü DR. PINAR SAİP TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ BAŞKANI Misyonumuz Ülkemizdeki tıbbi onkologların özlük haklarını savunmak, birlikte çalışma kültürünü

Detaylı

: İçerenköy Mh. Kayışdağı Cd. No: 32 Ataşehir/İSTANBUL. Education: License: Celal Bayar University School of Nursing, Department of Nursing, 2007.

: İçerenköy Mh. Kayışdağı Cd. No: 32 Ataşehir/İSTANBUL. Education: License: Celal Bayar University School of Nursing, Department of Nursing, 2007. CURRICULUM VITAE Ela Yılmaz Instructor Birth Date : 15.09.1984 Birth place Work Address : Kdz.Ereğli : İçerenköy Mh. Kayışdağı Cd. No: 32 Ataşehir/İSTANBUL Phone: 0 216 500 41 66 Fax: 0 216 576 50 76 E-mail:

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi Değerli Hekim Arkadaşımız, Bu anket ülkemizdeki farklı eğitim kurumlarınca uygulanan örnekler temel alınarak UÜTF Tıp

Detaylı

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri*

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Hamza FİDANCIOĞLU**, K.Derya BEYDAĞ***, Fadime GÖK ÖZER***, Mehtap KIZILKAYA*** ÖZET Amaç: Bu çalışma, sağlık yüksek okulu öğrencilerinin

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 22.10.2016 Gülay Turgay 1, Emre Tutal 2, Siren Sezer 3 1 Başkent Üniversitesi Sağlık

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi Uygulamasının Yatan Hasta Memnuniyetine Etkisi: Altı Yıllık Kamu Hastanesi Deneyimi

Toplam Kalite Yönetimi Uygulamasının Yatan Hasta Memnuniyetine Etkisi: Altı Yıllık Kamu Hastanesi Deneyimi İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 212;13(4):186-19 doi: 1.555/134.853.212.35119 KLİNİK ÇALIŞMA - ORIGINAL ARTICLE Toplam Kalite Yönetimi Uygulamasının Yatan Hasta Memnuniyetine Etkisi: Altı Yıllık Kamu

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Ameliyathaneler kendine özgü mimari dizaynları, çalışma koşulları ve ameliyathanede görev yapan personelleriyle çok özel merkezlerdir Ameliyathane

Detaylı

DİYALİZ HASTALARININ BÖBREK NAKLİ KONUSUNDAKİ BİLGİ VE TUTUMLARI*

DİYALİZ HASTALARININ BÖBREK NAKLİ KONUSUNDAKİ BİLGİ VE TUTUMLARI* ARAŞTIRMA DİYALİZ HASTALARININ BÖBREK NAKLİ KONUSUNDAKİ BİLGİ VE TUTUMLARI* Mehtap CÜRCANİ** MEHTAP TAN*** Alınış Tarihi:15.03.2010 Kabul Tarihi:09.06.2010 ÖZET Tanımlayıcı türdeki araştırma diyaliz hastalarının

Detaylı

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ Zelha Türk*, Serpil Türker **, Pelin Gökoğlu***,Eda Ulutaş**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ AYDIN DOĞAN VAKFI 27. GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ AYDIN DOĞAN VAKFI 27. GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ AYDIN DOĞAN VAKFI 27. GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI TÜRKİYE ORGAN NAKLİ VAKFI (TONV) SEN HAYAT DOLUSUN, YAŞATABİLİRSİN!

Detaylı

Nebile ÖZDEMİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi

Nebile ÖZDEMİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Nebile ÖZDEMİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi TÜRKİYEDE BÖBREK NAKLİ 1975 yılında canlı 1978 yılında kadavra E.Ü.T.F Hastanesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi 1988

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ ALANLARA GÖRE ORGAN NAKLİ VE BAĞIŞI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ ALANLARA GÖRE ORGAN NAKLİ VE BAĞIŞI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 19 Sayı: 62 (Bahar 2015) 471 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ ALANLARA GÖRE ORGAN NAKLİ VE BAĞIŞI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ Öz Fatih SEZEK (*) Ercan KAYA (**) Zehra AKMAN

Detaylı

Pazartesi İzmir Basın Gündem

Pazartesi İzmir Basın Gündem 21.03.2016 Pazartesi İzmir Basın Gündem İZMİR İN KALBİ İKÇÜ DE ATIYOR! İzmir de kalp nakli gerçekleştiren ikinci merkez olan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, iki

Detaylı

DR. MESUT GÜL. Beyin Ölümü Ve Organ Bağışı

DR. MESUT GÜL. Beyin Ölümü Ve Organ Bağışı DR. MESUT GÜL Beyin Ölümü Ve Organ Bağışı ÖLÜM... Somatik ölüm: Kalıcı olarak kalp atışının ve solunumun durmasıdır. Beyin ölümü: Beyin sapı da dahil olmak üzere beyin işlevlerinin tam ve geri dönüşümsüz

Detaylı

Özgün Araştırma/Original Investigation. Yasin UZUNTARLA. doi: /tndt

Özgün Araştırma/Original Investigation. Yasin UZUNTARLA. doi: /tndt doi: 10.5262/tndt.2016.1001.20 Özgün Araştırma/Original Investigation Genç Yaş Grubunun Organ Bağışına Yönelik Düşünce ve Bilgi Düzeylerinin Verilen Eğitime Göre Karşılaştırılması Comparison of Young Age

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011 MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011 TAŞIT ARAÇ VE PARÇALARI TİCARETİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUMU VE MÜŞTERİ EĞİLİMLERİ TESPİT ÇALIŞMASI TAŞIT ARAÇ VE PARÇALARI TİCARETİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ANALİZ SONUÇLARI

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Günümüzde, kronik organ yetmezliği içerisinde olan hastalar için. Türkiye de Beyin Ölümü Tanısına Güven Sorunu ve Organ Bağışına Yansımaları

Günümüzde, kronik organ yetmezliği içerisinde olan hastalar için. Türkiye de Beyin Ölümü Tanısına Güven Sorunu ve Organ Bağışına Yansımaları ORİJİNAL ARAŞTIRMA Türkiye de Beyin Ölümü Tanısına Güven Sorunu ve Organ Bağışına Yansımaları Selma TEPEHAN, a İmdat ELMAS b a Hemşirelik Bölümü, Trakya Üniversitesi Keşan Sağlık Yüksekokulu, Edirne b

Detaylı

10.04.2013 ÇARŞAMBA İZMİR GÜNDEMİ- -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı / Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

10.04.2013 ÇARŞAMBA İZMİR GÜNDEMİ- -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı / Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü 10.04.2013 ÇARŞAMBA İZMİR GÜNDEMİ- -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı / Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü ile 'Obeziteyle Mücadele' işbirliği protokolü İzmir

Detaylı

UŞAK İL MERKEZİNDE GÖREVLİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ SEVİYELERİNİN ARAŞTIRILMASI Hakan UŞAKLI *

UŞAK İL MERKEZİNDE GÖREVLİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ SEVİYELERİNİN ARAŞTIRILMASI Hakan UŞAKLI * UŞAK İL MERKEZİNDE GÖREVLİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ SEVİYELERİNİN ARAŞTIRILMASI Hakan UŞAKLI * ÖZET Nihal CENGİZ ** İlkyardım, herhangi bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye girmiş

Detaylı

ORGAN BAĞIŞI ve ORGAN/ DOKU NAKLİ

ORGAN BAĞIŞI ve ORGAN/ DOKU NAKLİ ORGAN BAĞIŞI ve ORGAN/ DOKU NAKLİ ORGAN BAĞIŞI Kişi hayatta iken, serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasının izin verilmesine

Detaylı

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 109 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %18 ine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

ORGAN BAĞIŞI DERYA GÜNAY

ORGAN BAĞIŞI DERYA GÜNAY ORGAN BAĞIŞI DERYA GÜNAY ORGAN BAĞIŞI Kişi hayatta iken, serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasının izin verilmesine organ

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Meryem METİNOĞLU Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Giriş Doğum kadın hayatında yaşanılan

Detaylı

"Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları.

Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. "Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. Survey Results Which Were Done in Comenius Project named'' Different? Building

Detaylı

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Burcu BAYRAK KAHRAMAN* Derya TÜLÜCE* Musa BALİ** Turgay ARINSOY** *Gazi Üniversitesi Sağlık

Detaylı

Bağış 2: Türkiye'nin kadavradan organ nakli programı, gerçek bir seçenek?

Bağış 2: Türkiye'nin kadavradan organ nakli programı, gerçek bir seçenek? Technical Assistance for Alignment in Organ Donation- EuropeAid/131052/D/SER/TR Bağış 2: Türkiye'nin kadavradan organ nakli programı, gerçek bir seçenek? Uzm.Dr. Edip GÖNÜLLÜ Organ donörü Canlı Bağış Kadavradan

Detaylı

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor?

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Ebru Turgut 1, Yunus Emre Sönmez 2, Şeref Can Gürel 1, Sertaç Ak 1 1 Hacettepe

Detaylı

Psikiyatri Araştırma Hastanesi Poliklinik Uygulamalarında Tıp Fakültesi Öğrencisinin Bulunması Hakkında Hastaların Tutumları

Psikiyatri Araştırma Hastanesi Poliklinik Uygulamalarında Tıp Fakültesi Öğrencisinin Bulunması Hakkında Hastaların Tutumları Psikiyatri Araştırma Hastanesi Poliklinik Uygulamalarında Tıp Fakültesi Öğrencisinin Bulunması Hakkında Hastaların Tutumları Dr. Alparslan CANSIZ BRSHH,İstanbul Dr. Tevfik Kalelioğlu BRSHH Dr. Akif Taşdemir

Detaylı

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til Su; GİRİŞ ekosisteminin sağlıklı işlemesi, insanların sağlığı ve yaşamının

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ DERYA DUMAN EMRE ERDEM Prof.Dr. TEVFİK ECDER DİAVERUM GENEL MERKEZ ÖZEL MERZİFON DİYALİZ MERKEZİ GİRİŞ Son yıllarda önem

Detaylı

Bitirme tezi hazırlayan öğrencilerin yaşadıkları güçlükler

Bitirme tezi hazırlayan öğrencilerin yaşadıkları güçlükler Bitirme tezi hazırlayan öğrencilerin yaşadıkları güçlükler Difficulties of the students while writing graduation thesis Hatice Ulusoy, Güngör Güler, Şükriye Alkan, Sultan Güzel, Yüksel Karataş Sağlık Yönetimi

Detaylı

GEBELERİN BİTKİSEL ÜRÜN TÜKETİM VE SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

GEBELERİN BİTKİSEL ÜRÜN TÜKETİM VE SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ GEBELERİN BİTKİSEL ÜRÜN TÜKETİM VE SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ Arş. Gör. Muteber Gizem KESER Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Sunum Akışı TÜİK Doğum Verileri Çalışmanın Tanım

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Hastalığın bu yolla tedavi edileceğine ilişkin doktor kararının olması,

Hastalığın bu yolla tedavi edileceğine ilişkin doktor kararının olması, ORGAN NAKLİ VE ETİK ORGAN NAKLİ NEDİR? Vücutta görevini yerine getiremeyen bir organın yerine, canlı vericiden veya kadavradan alınan yeni ve sağlam bir organın cerrahi yöntemlerle nakledilmesi işlemidir.

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? *

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? * SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? * Is Entrance Without Exam a Problem in Vocational Training in Health Service? Öğr. Gör. Sedat BOSTAN 1 ÖZET Amaç: Ön lisans düzeyinde sağlık

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK TEMEL KAVRAMLAR Kamu Kamuoyu Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme. Belirli bir konu ve olay hakkında toplumun büyük bir kesimi veya belli gruplar tarafından benimsenen

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

ORGAN BAĞIŞ SÜRECİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

ORGAN BAĞIŞ SÜRECİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Yürürlük i: ORGAN BAĞIŞ SÜRECİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Revizyon i: - Sayfa: 1/5 Revizyon i Açıklama Revizyon No Madde No Yeni yayınlandı. KAPSAM: Tüm hastane Hazırlayan Esma Zerin ÇAKMAK Organ Nakil Koordinatörü

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. Diaverum

HOŞGELDİNİZ. Diaverum HOŞGELDİNİZ 1 HEMODİYALİZ HASTALARININ DİYALİZ KLİNİKLERİNDEN BEKLENTİLERİ Gizem AKYOL¹, Nergiz TEKYİĞİT¹,Ayşegül TEMİZKAN KIRKAYAK¹,Fatma KABAN²,Filiz AKDENİZ²,Tevfik ECDER²,Asiye AKYOL³ 1-Diaverum Özel

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

Turkish Total Edition

Turkish Total Edition Turkish Total Edition trendence radius of action Professionals School leavers Students over 500,000 participants 27 countries over 1,000 universities 2 3 trendence customers Metodoloji: trendence Graduate

Detaylı

11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Prof. Dr. Köse: Organ Bağışının Dinen Sakıncası Yoktur İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir İl Müftülüğü ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Detaylı

DİYALİZ SEKTÖRÜNDE YAŞANAN SORUNLAR

DİYALİZ SEKTÖRÜNDE YAŞANAN SORUNLAR DİYALİZ SEKTÖRÜNDE YAŞANAN SORUNLAR Dr.Adem SEZEN DİHED Yönetim Kurulu Başkanı KURUM ADI 2013 İtibariyle MERKEZİ SAYISI 2013 HEMODİYALİZ HASTA SAYISI 2013 HEMODİYALİZ CİHAZ SAYISI SAĞLIK BAKANLIĞI 426

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Fakülteyi Seçmelerinde Etkili Faktörler

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Fakülteyi Seçmelerinde Etkili Faktörler 21 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Fakülteyi Seçmelerinde Etkili Faktörler Füsun Yarış*, Kemal Turhan**, Gamze Çan***, Yavuz Özoran**** ÖZET Amaç: Çalışmada Karadeniz Teknik

Detaylı

06.01.2014 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ

06.01.2014 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ 06.01.2014 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ Türkiye de üçüncü merkez olarak İzmir de Tepecik Atatürk ve Eğitim Araştırma Hastanesinde kurulması için çalışmaları yürütülen kemik iliği bankası için

Detaylı

Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi Eda DOLGUN *, Yelda CANDAN DÖNMEZ** ÖZET Amaç: Çalışmada hastaların ameliyat öncesi döneme ait bilgi gereksinimlerinin belirlenmesi

Detaylı

ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Sidar AYTEKİN* Fatma KORUK** * İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Malatya ** Harran Üniversitesi

Detaylı

Organ Naklinde Güncel Hukuki Sorunlar Sempozyumu. 3 Kasım 2016 Perşembe Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konferans Salonu İstanbul

Organ Naklinde Güncel Hukuki Sorunlar Sempozyumu. 3 Kasım 2016 Perşembe Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konferans Salonu İstanbul Organ Naklinde Güncel Hukuki Sorunlar Sempozyumu 3 Kasım 2016 Perşembe Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konferans Salonu İstanbul Sempozyum Programı AÇILIŞ 09:00-09:30 Hülya BİLGİN, Türk Anesteziyoloji ve

Detaylı

Acil Durum ve Afet Yönetiminde İlk Yardımın Önemine İlişkin Küresel Yaklaşım

Acil Durum ve Afet Yönetiminde İlk Yardımın Önemine İlişkin Küresel Yaklaşım Acil Durum ve Afet Yönetiminde İlk Yardımın Önemine İlişkin Küresel Yaklaşım www.kizilay.org.tr www.ilkyardim.org.tr AFETİN TANIMI İnsanlar için fiziksel, ekonomik, sosyal ve çevresel kayıplar doğuran,

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2016 MEZUN MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (Bk.11)

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (Bk.11) 04-YDUS TERCİH Uzmanlık Adı ı Tablo 5* Uzmanlık Eğitimi Programları ve ları (Bk ) () () () (4) (5) (6) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (Bk.) 0008 00605 00707 00706 00407 007405 00770 0409 0408 0604 060 0540

Detaylı

YENİDEN YAŞAMA KATKI KAMPANYASI PROJE TEKLİFİ

YENİDEN YAŞAMA KATKI KAMPANYASI PROJE TEKLİFİ YENİDEN YAŞAMA KATKI KAMPANYASI PROJE TEKLİFİ İçerik: 1. Amaçları, hedefleri ve hedef grubu 1.1. Hangi değişiklikleri oluşturmaya çalışacak? 1.2. Neden bu proje yürütülecek? 1.3. Beklenen sonuçlar ne?

Detaylı

İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri

İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Sosyal Sorumluluk Projelerinin Amacı Yaşamın sürdürülebilirliği, Toplumsal yaşamın iyileştirilmesi için ortak evrensel değerlerin toplumlar tarafından

Detaylı

Aile hekimliğinin temel prensipleri. Hazırlayan: Asist. Dr. Burcu Gürhan Danışman: Prof. Dr. Mehmet Ungan

Aile hekimliğinin temel prensipleri. Hazırlayan: Asist. Dr. Burcu Gürhan Danışman: Prof. Dr. Mehmet Ungan Aile hekimliğinin temel prensipleri Hazırlayan: Asist. Dr. Burcu Gürhan Danışman: Prof. Dr. Mehmet Ungan Temel yeterlilikler 1. Kapsamlı yaklaşım 2. Kişi merkezli bakım 3. Birinci basamak yönetimi 4. Toplum

Detaylı