AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr 6.1 MÝLAR DOLAR Câ rî a çýk yüz de 126 art tý umer kez Ban ka sý ta ra fýn dan a çýk la nan, 2011 yý lý Þu bat a yý na i liþ kin ö de me ler den ge si ve ri le ri ne gö re, 2010 yý lý nýn Þu bat a yýn da 2 mil yar 703 mil yon do lar a çýk ve ren câ rî iþ lem ler he sa býn da, bu yý lýn ay ný a yýn da yüz de 126,7 ar týþ la 6 mil yar 127 mil yon do lar a çýk mey da na gel di. n11 de KUTLU DOÐUM HAFTASI 4 dilde ilâhi okunacak udi yar ba kýr da Kut lu Do ðum Haf ta sý kap sa mýn da dü zen le ne cek et kin lik te Türk çe, Kürt çe, Za za ca ve A rap ça i lâ hi o ku na cak. Di yar ba kýr Müf tü sü A li Me lek, Bun da ki he def ge le cek in san la rýn ve ri le cek me saj la rý da ha i yi an la ya bil me si i çin dir þek lin de ko nuþ tu. n3 te MAL VE CAN KABI VAR Güneydoðu yu sel vurdu u Muþ'un Sun gu bel de sin de de re nin taþ ma sý so nu cu su bas ký ný mey da na ge len o kul da, e ði ti me bir gün a ra ve ril di. Ga zi an tep te sa ða nak ya ðýþ þeh ri su lar al týn da bý rak tý. Se le ka pý lan bir ki þi ö lür ken, i ki ki þi ya ra lý kur ta rýl dý. Si irt ve Bat man da se le ka pý lan i ki ki þi öl dü. n6 da PARTÝLER ARASI Ýttifakta son gün 28 Nisan use çim ler de it ti fak ya pa cak si ya sî par ti ler, han gi par ti nin ça tý sý al týn da se çi me gir di ði ni 28 Ni sa n a ka dar SK ya bil di re cek. SK nýn ka ra rý na gö re, se çi me 24 si ya sî par ti ka tý lý yor. An cak it ti fak ya pa rak se çi me ka tý la cak par ti ler i le bu sa yý nýn a zal ma sý bek le ni yor. n4 te DP - BTP ittifaký/ n4 te ISSN AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SA ÝD NUR SÎ NÝN BA ZI E SER LE RÝ NE A SAK GE TÝ REN MAH KE ME KA RA RI KA NU NA, DE MOK RA TÝK TOP LU MUN GE REK LE RÝ NE VE ÝFADE ÖZGÜRLÜÐÜNE UGUN MU? MAHKEME RUSA'DAN SAVUNMA ÝSTEDÝ u Rus ya'nýn ba zý böl ge le rin de Ri sa le -i Nur e ser le rin den bir kýs mý hak kýn da so ruþ tur ma a çýl ma sý ve ya sak ge ti ril me si, Av ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke me si ne ya pý lan baþ vu ru i le dâ vâ ko nu su ol du. Dâ vâ yý gün de mi ne a lýp dos ya yý in ce le yen A ÝHM, Rus ya'dan sa vun ma istedi. OLUMSUZ GÖRÜÞ BÝLDÝRENLER UZMAN MI? u Rusya'da kayýtlý bir STK olan Nur Bedî Kültür ve Eðitim Vakfý Baþ ka ný Ýb ra him Ýb ra hi mov'un aç tý ðý dâ vâ da A ÝHM, risaleler hakkýnda ki o lum lu gö rüþ le ri de ak tar dý ðý ya zý sýn da, Rus ya'dan, o lum suz gö rüþ bil di ren Rus bi lir ki þi le rin di nî a lan da ki uz man lýk la rý ný sor du. Fransa'da dün baþlayan resmî peçe yasaðýný protesto etmek için Notre-Dame katedrali önünde izinsiz açýklama yapmak isteyen Kenza Drider, basýn mensuplarýnýn önünde polisler tarafýndan yaka paça sürüklendi. FO TOÐ RAF: A A KÝTAPLARIN DAÐITIMI ASAKLANDI MI? u O lum suz ra por la rýn Ýn gi liz ce ye çev ri lip u laþ tý rýl ma sý ný is te yen A ÝHM sor du: Mah ke me ka ra rýy la Sa id Nur sî'nin ki tap la rý nýn da ðý tý mý ya sak lan dý mý? Ka rar, ya sa nýn ve de mok ra tik top lu mun bir ge re ði mi ve A ÝHS'nin i fa de öz gür lü ðü nü i çe ren 10. mad de si ne uy gun mu? n7 de FRANSA DA PEÇE ASAÐINA TEPKÝ BU ASAK UGULANAMAZ ufran sa da ka mu ya a çýk yer ler de pe çe ya sa ðý baþ la dý. Po lis Ko mi ser le ri Sen di ka sý Ge nel Sek re ter ar dým cý sý Ma nu el Ro ux, a sa nýn uy gu lan ma sý son de re ce zor o la cak de di. Ro ux, ka dý nýn i ti raz et me si du ru mun da "iþ le rin ka rý þa ca ðý ný" be lir te rek, "Zor la ma yet ki miz yok þeklinde konuþtu. n7 de KINAARAK DARBELER ÖNLENMEZ/4 te Zerdari: Af gan sa va þý Pakistan a za rar ve ri yor u Pa kis tan Cum hur baþ ka ný A sýf A li Zer da ri, Pa kis tan da 10 yý la ya kýn sü ren as ke rî dik ta tör lü ðün ve ABD- NA TO kuv vet le ri nin Af ga nis tan da El Ka i de ve Ta li ban ör güt le ri ne kar þý ver di ði sa va þýn Pa kis tan e ko no mi si ni bal ta la dý ðýný, de mok ra tik ku rum la ra za rar ver di ðini, ül ke yi is tik rar sýz lý ða mah kûm et ti ði ni söyledi. n7 de Suriye durulmuyor u Su ri ye as ker le ri nin, 4 hü kü met kar þý tý gös te ri ci nin öl dü ðü, on lar ca sý nýn ya ra lan dý ðý li man ken ti Ban yas a gir di ði bildiril di. n7 de SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Kim emanete hýyânet ederse, kýyâmet gününde hýyânetinin günahýyla birlikte Allah'ýn huzuruna gelir. Sonra herkese kazandýklarýnýn karþýlýðý eksiksiz verilir ve onlara haksýzlýk da edilmez, ancak hýyanetlerinin cezasýný görürler. Âl-i Ýmran Sûresi: 161 / Âyet-i Kerime Meâli Bu vatanda þimdilik dört parti var Bu vatanda þimdilik dört parti var. Biri Halk Partisi, biri Demokrat, biri Millet, diðeri Ýttihad-ý Ýslâmdýr. KAL BE ÝH TAR E DÝ LEN ÝÇ TÝ MÂ Î HA A TI MI ZA A ÝT BÝR HA KÝ KAT u va tan da þim di lik dört par ti var. Bi ri Halk Par ti si, bi ri De mok rat, bi ri Mil - let, di ðe ri Ýt ti had-ý Ýs lâm dýr. Ýt ti had-ý Ýs lâm Par ti si, yüz de alt - mýþ, yet mi þi tam mü te dey yin ol mak þar týy la, þim di ki si ya set ba þý na ge çe bi lir. Di ni si ya se te â let et me me ye, bel ki si ya se ti di ne â - let et me ye ça lý þa bi lir. Fa kat çok za man dan be ri ter bi ye-i Ýs lâ mi ye ze de len me siy le ve þim di ki si ya se tin ci na ye ti ne kar þý di ni si ya se - te â let et me ye mec bur o la ca ðýn dan, þim di lik o par ti ba þa geç me mek lâ zým dýr. Halk Par ti si i se: Ha ki ka ten a cip ve zevk li bir rüþ vet-i u mu mî yi ka nun lar per de sin de ba zý me mur la ra ver dik le ri i çin, yir mi se kiz se ne lik bü tün ci nâ ya týy la baþ ka la rýn ci nâ yâ tý ve Ýt ti hat çý la rýn ve ma son kýs mý nýn sey yi ât la - rý da o par ti ye yük le til di ði hal de, De mok rat - la ra bir ci het te ga lip hük mün de dir ler. Çün kü u bu di ye tin nok sa ni ye tiy le e na ni yet kuv vet bu lur, nem rut çu luk lar ço ða lýr. Bu ben lik za - ma nýn da, me mu ri yet ha ki kat ta bir hiz met - kâr lýk ol du ðu hal de, bir hâ ki mi yet, bir a ða lýk, bir nem rut çu luk la nef se ga yet zevk li bir hâ ki - mi yet mer te be si ni bir ký sým me mur la ra rüþ - vet o la rak ver di ði i çin, bü tün o a cip ci na yet - ler le ve ken din den ol ma yan ce ri de le rin neþ - ri yâ týy la be ra ber ba na ya pý lan mu â me le le rin - den his set tim ki, bir ci het te mâ nen De mok - rat la ra ga lip ge li yor lar. Hal bu ki, Ýs lâ mi ye tin bir ka nun-u e sa sî si o lan, ha dis-i þe rif te Sey - yi dü l-kav mi ha di mü hüm (Mil le tin e fen di si, on la ra hiz met e den dir), ya ni Me mu ri yet, e - mir lik i se, re is lik de ðil, mil le te bir hiz met kâr - lýk týr. De mok rat lýk, hür ri yet-i vic dan, Ýs lâ - mi ye tin bu ka nun-u e sa sî si ne da ya na bi lir. Çün kü kuv vet ka nun da ol maz sa þah sa ge çer. Ýs tib dad, mut lak key fî o lur. Mil let Par ti si i se: E ðer Ýt ti had-ý Ýs lâm da ki e sas o lan Ýs lâ mi yet mil li ye ti ki, Türk çü lük o - nun i çin de mezc ol muþ bir mil let ol sa, o De - mok ra týn mâ nâ sýn da dýr, din dar De mok rat la - ra il ti hak et me ye mec bur o lur. Frenk il le ti tâ - bir et ti ði miz ýrk çý lýk, un sur cu luk fik riy le Av - ru pa, â lem-i Ýs lâ mý par ça la mak i çin i çi mi ze bu frenk il le ti ni a þý la mýþ. Fa kat bu has ta lýk ve fi kir, ga yet zevk li ve câ zi be dar bir hâ let-i ru - hi ye ver di ði i çin, pek çok za rar la rý ve teh li ke - le riy le be ra ber, zevk ha tý rý i çin her mil let cüz î-kül lî bu fik re iþ ti yak gös te ri yor lar. Þim di ki ter bi ye-i Ýs lâ mi ye nin za fi ye tiy le ve ter bi ye-i me de ni ye nin ga le be siy le ek se ri yet ka za na rak ba þý na ge çer se, ek se ri yet teþ kil et - me yen ve an cak yüz de o tu zu ha ki kî Türk o - lan ve yüz de yet mi þi baþ ka un sur lar dan o lan - lar, hem ha ki kî Türk le rin, hem hâ ki mi yet-i Ýs lâ mi ye nin a ley hi ne cep he al ma ya mec bur o la cak lar. Çün kü, Ýs lâ mi ye tin bir ka nun-u e - sa sî si o lan bu â yet-i ke ri me Ve lâ te zi rû vâ zi - re tün viz ra uh râ dýr. a ni, Bi ri si nin gü na - hýy la baþ ka sý mu a ha ze ve mes ul ol maz. (En âm Sû re si, 6:164) Hal bu ki, ýrk çý lýk da ma - rýy la, bir a da mýn ci na ye tiy le mâ sum bir kar - de þi ni, bel ki de ak ra ba sý ný, bel ki de a þi re ti nin ef ra dý ný öl dür mek te ken di ni hak lý zan ne der. O va kit ha ki kî a da let ya pýl ma dý ðý gi bi, þid det - li bir zu lüm de yol bu lur. Çün kü Bir mâ su - mun hak ký, yüz câ ni ye fe da e dil mez di ye Ýs - lâ mi ye tin bir ka nun-u e sa sî si dir. Bu i se çok e hem mi yet li bir me se le-i va ta ni ye dir. Ve hâ - ki mi yet-i Ýs lâ mi ye ye bü yük bir teh li ke dir. Mâ dem ha ki kat bu dur, ey din dar ve di - ne hür met kâr De mok rat lar, siz bu i ki par - ti nin ga yet kuv vet li ve zevk li ve câ zi be dar nok ta-i is ti nad la rý na mu ka bil, da ha zi ya de mad dî ve mâ ne vî ca zi be dar nok ta-i is ti nad o lan ha ka ik-i Ýs lâ mi ye yi nok ta-i is ti nad yap ma ya mec bur su nuz. ok sa, si zin yap - ma dý ðý nýz es ki den be ri ci na yet le ri na sýl es - ki par ti ye yük lü yor lar sa, si ze de yük le yip, Halk çý lar ýrk çý lý ðý el de e dip tam si zi mað - lûp et me ye bir ih ti mal-i ka vî i le his set tim. Ve Ýs lâ mi yet na mý na te lâþ e di yo rum. "Haþiye"ler için bakýnýz: E mir dað Lâ hi ka sý, Mek tub No: 318, s. 746 urt dý þý Ri sâ le-i Nur hiz met ve fa a li yet le ri miz ne ja te re id nur si.de e ni As ya ca mi a sý o la rak Ce nâb-ý Hakk a þü kür ler ol sun ki: ö zel lik le ba sýn, ya yýn, sos yal ve kül tü rel a - lan lar da ya rým as ra yak la þan ve hiç kü çüm sen me ye cek bir hiz met an la yý þý mýz ve fa a li ye ti miz var. Þu bat a yýn da ca mi â mýz da ol - duk ça ha re ket li gün ler ya þa rýz. Çün kü nâ þiri ef kâ rý mýz o lan ga ze te miz, 21 Þu bat 1970 yý lýn da ilk bas ký sý ný yap mýþ ve o gün den bu gü ne bu hiz me ti ni de vam et tir mek te dir. Mart a yýn da fa a li yet le ri miz zir ve ye ta þý nýr. Çün kü as rýn mâ ne vî ta bi bi ve müç te hi di Üs - ta dý mýz Be di üz za man Sa id Nur sî, 23 Mart 1960 ta Rah met-i Rah man a ka vuþ muþ tur. Sa lon lar Ri sâ le-i Nur un ha ki kat le riy le do lar ve co þar. Be di üz za man la mâ nâ ka za nýr. Cad - de ler, so kak lar i lân ve rek lâm lar la süs le nir. Tür ki ye ça pýn da u mu mî bir teb li gat tes ti va li ya pý lýr â de ta! Bun la rý za ten ço ðu nuz bi li yor, gö rü yor ve ka tý lý yor su nuz. Ge çen gün sa mi mi bir dos tum dan al dý ðým bir e-ma il de ser ze niþ ko kan ba zý fi kir ler o ku dum. Bu sa mi mi dos tum mü ba rek top rak lar da baþ ka grup la rýn yurt dý þý hiz met ve fa a li yet le ri nden duy du ðu haz ve lez zet ten bah se de rek, hak lý o lan ba zý sý kýn tý la rý ný da bu ve si ley le di le ge ti ri yor du. Ben de o gün hem Tür ki ye de; dil bi len e - ði tim ci le re, a ka de mis yen le re, hem de ü ni - ver si te le rin ya ban cý dil bö lüm le rin de o ku - yan genç kar deþ le ri mi ze; ay ný za man da da yurt dý þýn da bu lu nup da hiz met le ri miz le il - gi le nen kar deþ le ri mi ze ve dost la rý mý za, yurt - dý þý hiz met le riy le il gi li; urt dý þý Ko mis yo nu - muz da yap tý ðý mýz son top lan tý dan, e-ma il yo luy la bil gi ler ak ta rý yor dum. Ay ný e-ma il den ba zý bil gi le ri o ar ka da þý mý - za da ak tar dým. Ce va bý çok gü zel di: A ða bey, bun lar ne gü zel pro je - ler ve hiz met ler; siz le ri teb rik e di yo rum! Bu nun ü ze ri ne bu gü zel hiz met ve pro je le ri siz ler - le pay laþ mam ge rek ti ði ne ka rar ver dim. Ký sa ca sý urt dý þý Hiz - met ve Pro je le ri miz hak kýn da bil gi ler ve re lim in þâ al lah. HE DEF LE RÝ MÝZ Bil di ði niz gi bi yurt dý þý Ri sâ le-i Nur hiz met le ri miz, U HÝB (urt - dý þý Hiz met ler Bir li ði) a dý al týn da beþ ay rý bi rim ve ku ru lu þu mu zun (ö ne tim Ku ru lu, R. Nur Ens ti tü sü, Tür ki ye E ði tim Ko mis yo nu, E ði tim Mer ke zi ve Kül tür le ra ra sý Köp rü Der - ne ði: IC BA) iþ ti rak ve kat ký la rýy la ö - zel lik le 2008 yý lýn da baþ la yan ve ar ta - rak de vam e den bir iv mey le sür dü rü lü - yor el ham dü lil lâh! U HÝB o la rak, ba zý is tis na lar dý þýn da ay da bir ke re top la na rak ge liþ me le ri de - ðer len di ri yor, ye ni plan ve prog ram la rý da dev re ye sok ma ya gay ret e di yo ruz. e ni As ya mis yo nu o la rak yurt dý þý hiz - met he def le ri miz: * Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý nýn ta ma mý ný, dört a na dil o lan Ýn gi liz ce, A rap ça, Ýs pan yol ca, Rus ça ya çe vir mek ve ken di a dý mý za ba sýp ya yýn la mak. Bu nun i çin Ýn gi liz ce ve Ýs pan yol - ca Ter cü me Gru bu ABD de mev cut tur. Tür ki ye de de dil bi len ler den böy le bir Ter - cü me Gru bu nun ku rul ma sý ka rar laþ tý rýl mýþ - týr. Bu he ye ti sis tem li bir ha le ge ti rip ge liþ tir - me, ge niþ let me ve da ha ak tif hâ le ge tir me ça - lýþ ma la rý mýz a ra lýk sýz de vam et mek te dir. * Ço ðu nu zun bil di ði gi bi Al man ya baþ ta ol mak ü ze re Av ru pa da ve A vus tral ya da çok gü zel, yer leþ miþ, sis tem li ve or ga ni ze li hiz - met le ri miz de vam et mek te dir. Bun la ra ek o - la rak; Ýn gil te re, Ka za kis tan, Da ni mar ka, Fran sa, Ýs veç, Mý sýr, Ür dün vb. tes pit e di - len po tan si ye li o lan ül ke ler de de hiz met le ri da ha or ga ni ze li ve sis tem li hâ le ge tir me ve ya baþ lat ma plan la rý mýz var. Bu nun i çin de ilk ön ce mis yo nu mu zu, mes lek ve meþ re bi mi zi bi len kar deþ le ri miz le ir ti ba ta ge çip, he def le - di ði miz bu ül ke ler de sis tem li ve or ga ni ze li hiz met le ri baþ lat mak is ti yo ruz. * Her han gi bir se beb le yurt dý þý na gi den ve gi de cek kar deþ le ri mi zi, gi di le cek ül ke ler de mev cut e le man la rý mýz la ir ti bat lan dý rýp, on la - urtdýþý Risâle-i Nur hizmetlerimiz, UHÝB (urtdýþý Hizmetler Birliði) adý altýnda "önetim Kurulu, Risale-i Nur Enstitüsü, Türkiye Eðitim Komisyonu, Eðitim Merkezi ve Kültürlerarasý Köprü Derneði: ICBA" olmak üzere beþ ayrý birim ve kuruluþumuzun iþtirak ve katkýlarýyla, özellikle 2008 yýlýnda baþlayan ve artarak devam eden bir ivmeyle sürdürülüyor elhamdülillâh! rý hiz me tin i çin de tut mak ve hiz me te kat ký la rý ný sað la - mak i çin ça lýþ ma la rý mýz a - ra lýk sýz de vam e di yor. Bu - nun da çok gü zel ne ti ce le - ri ni al ma ya baþ la dýk in þâ - al lah. * Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý ve neþ ri ya tý mý zý; baþ ta Ýn gi liz ce ol mak ü ze re ilk ön ce tes bit et ti ði miz bu dört a na dil de bas mak ve yurt dý þýn da po tan si ye li bu lu nan ve ih ti yaç his se di len ül ke ler de ya yýn lan - ma sý ný sað la mak. * i ne po tan si ye li o lan yer ler - de bü ro lar a ça rak hem neþ ri yat ve hiz met le ri mi zin ta ný tý mý ný sað la mak, hem de o ül ke ler de bu lu nan Müs lü man la rýn Ýs lâ mî ih ti yaç la rý ný kar þý la mak. * e ni As ya In ter na ti o nal i Ýn gi liz ce o la rak ilk ön ce in ter net or ta mýn da da ha son ra nor mal bas ký da neþ ri ni sað la mak. ÝC RA AT LA RI MIZ VE MÜJ DE LER u ka rý da sý ra la dý ðý mýz ko nu la ra bað lý o la - rak i ki yýl i çe ri sin de ya pý lan ic ra at lar, ký sa ca na zar la rý ný za su na ca ðý mýz müj de li ha ber le ri - miz de þun lar dýr: 1- Bil di ði niz gi bi ABD de, Wis con sin E ya - le ti nin Mil wu a ke e Þeh rin de bir yýl ön ce e ni As ya Vak fý [e ni As ya Re se arch, Pub li ca ti on Cen ter Of A me ri ca (ARP CA)] ku rul muþ - tur. Vak fýn fa a li yet le ri a ra lýk sýz de vam et - mek te dir. ABD zi ya re ti miz den son ra bu ra - da ki hiz met le ri miz a çý sýn dan ye ni bir baþ - lan gýç ya pýl mýþ týr. Þart lar ve im kân lar öl çü - sün de or ga ni ze ler ya pýl mýþ ve ya pýl ma ya de - vam et mek te dir. Bu zi ya ret ten son ra o ra da ki ders ha ne miz yo ðun ta lep ve ih ti yaç ü ze ri ne ge niþ le til miþ ve bir ay ka dar ön ce 200 ki þi ye ya kýn bir top lu lu ða ABD de çok i yi ta ný nan, 1993 yý lýn da Müs lü man o lan Prof. Dr. Be rat ta ra fýn dan ilk kon fe rans ve ril miþ tir. 2- ABD de ki Ri sâ le-i Nur hiz met le riy le il - gi li o la rak gö rev len dir di ði miz va kýf kar de - þi miz, vi ze si ni al mýþ týr ve ký sa za man i çe - ri sin de e þiy le bir lik te o ra da hiz met le ri - ne baþ la ya cak týr. 3- ABD de ki Nur hiz met le ri miz ken di i çe ri sin de dört böl ge ye ay rýl mýþ ve bu ra - da ki böl ge tem sil ci le ri be lir len miþ ve hiz - met plân la rý ya pý lýp hiz met ler o na gö re or ga ni ze e dil me ye baþ lan mýþ týr. 4- Ýn gil te re de ki mülk ders ha ne miz hiz me te a çýl mýþ týr. O ra da ki hiz met fa a li - yet le ri miz baþ la mýþ týr. a kýn da bu ra ya bir hiz met zi ya re ti ve o ku ma prog ra mý plân lan mak ta dýr. 5- Ka za kis tan da ders ha ne ve hiz - met le ri des tek le ye cek ha mi yet li bir þa - hýs la ir ti bat de vam et mek te dir. Ký sa za - man i çe ri sin de ku rul ü ye le ri miz ta ra - fýn dan o ra ya da bir zi ya ret ya pý la cak týr. Bu ra ya uy gun bir va kýf e la ma ný bul ma ça lýþ ma la rý mýz de vam et mek te dir. 6- Ku ru luþ la rý mýz dan o lan IC BA (Kül tür ler A ra sý Köp rü Der ne ði) Ta - bi at Ri sâ le si ni Ýn gi liz ce ve Rus ça o la - rak 100 bin den faz la nüs ha bas týr mýþ - týr ve hâ len Tür ki ye ça pýn da ve ya - ban cý ül ke ler de da ðý týl ma ya de vam et - mek te dir. Ay rý ca yi ne IC BA, Hut be-i Þa mi ye nin i râd e dil me si nin 100. yý lý mü na se be tiy le ken di im kân la rýy la kýrk bin a det Hut be-i Þa mi ye yi bas mýþ ve üc ret siz da ðýt ma ya de vam et mek te dir. Bu hiz me te iþ ti rak, yar dým, ir ti bat ve bil gi i çin: +90 (532) / +90 (532) / in ba.org.tr 7- ABD de ki vak fý mý zýn ge nel baþ ka ný o lan de ðer li a ða be yi miz Prof. Dr. Sü ley man Kur ter, Ma yýs a yý i çe ri sin de o ra da ki Va kýf ö ne tim Ku ru lu ü ye le ri ve A me ri ka lý va kýf a da yý kar de - þi miz le bir lik te Av ru pa ve Tür ki ye zi ya re ti plan la mak ta dýr. Ken di le ri ni Tür ki ye de en gü - zel þe kil de kar þý la yýp Üs ta dý mý zýn ya þa dý ðý me - kân la rý, hiz me tin baþ la dý ðý di yar la rý gez dir mek i çin ha zýr lýk la rý mýz de vam et mek te dir. 8. Son o la rak da þu müj de yi ve re lim: Ga ze te - miz de ki i lân ve rek lâm lar dan ta kip et ti ði niz gi - bi; ga ze te miz bün ye sin de o luþ tu ru lan bir bi - rim le, pro fes yo nel tur a cen te si o lan Bi zim Tur Or ga ni zas yo nu so rum lu su muh te rem Ýs ma il Þe nay be yin reh ber li ðin de ya pý lan muh te þem Þam Tu run dan son ra, þim di ec dad ya di gâ rý Bal kan la ra ve Üs ta dý mý zýn sür gün e dil di ði Rus ya da ki Kos tur ma ya top lu o la rak zi ya ret - ler yap mak ü ze re plân lar ya pý yo ruz. Bu or ga - ni ze ler de yurt dý þý ko mis yo nu muz da fi kir ve kat ký la rýy la var dýr. Ýn þâ al lah bü tün bun la rýn çok gü zel hiz met le re ve si le o la ca ðý ný Ce nâb-ý Hak tan ü mit e di yor ve du â la rý ný zý bek li yo ruz. SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý HABER 3 e ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel a yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ ÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI a yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ a zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO URAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) a zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN A TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: eni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. e ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn Tü rü: ay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 9 C. Evvel 1432 Ru mî: 30 Mart 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý DÝLDE ÝLAHÎ OKUNACAK DÝARBAKIR MÜFTÜSÜ ALÝ MELEK, KUTLU DOÐUM HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENECEK FAALÝETTE TÜRKÇE, KÜRTÇE, ZAZACA VE ARAPÇA ÝLÂHÎ OKUNACAÐINI BÝLDÝRDÝ. DÝ AR BA KIR'DA Kut lu Do ðum Haf ta sý kap sa mýn da dü zen le ne cek et kin lik te Türk çe, Kürt çe, Za za ca ve A rap ça i lâ hî o ku na cak. Di yar ba kýr Müf tü sü A li Me lek, yap tý ðý a çýk la ma da, Kut lu Do ðum Haf ta sý kap sa mýn da 16 Ni san 2011 Cu mar te si gü nü bir program dü zen le ye cek le ri ni söy le di. Geç miþ yýl lar da bu kap sam da ki et kin lik le ri Zi ya Gö kalp Ka pa lý Spor Sa lo nu nda or ga ni ze et tik le ri ni, an cak bu sa lo nun ka pa si te si nin kü çük ol ma sý ne de niy le et kin li ðe çok sa yý da ki þi nin ka tý la ma dý ðý ný i fa de e den Me lek, bu yýl ki et kin li ði Di yar ba kýr A ta türk Sta dý nda yap ma yý ka rar laþ týr dýk la rý ný be lirt ti. Me lek, stad yum da ki et kin lik ten yak la þýk 20 bin ki þi nin fay da la na bi le ce ði ne i þa ret e de rek, Di yar ba kýr ýn ge ne li ne hi tap e de lim is te dik. Sa lon da 3 bin ki þi bir a ra ya ge le bi li yor. Oy sa stad yum da 20 bin ki þi yi bir a ra ya ge ti re bi li riz de di. Müf tü Me lek, Kut lu Do ðum Haf ta sý nda fark lý dil ler de et kin lik le rin de yer al dý ðý ný be lirt ti. Müf tü Me lek, þöy le ko nuþ tu: Fark lý dil ler de kut la ma ilk de fa ya pýl mý yor. Da ha ön ce TRT 6 i çin ya pý lan prog ram lar da ve di ðer ba zý et kin lik ler de de Kürt çe mev lit ve Kürt çe i lâ hîler o kun du. Bun da ki he def ge le cek in san la rýn ve ri le cek me saj la rý da ha i yi an la ya bil me si i çin dir. Bu ne den le et kin lik te Türk çe, Kürt çe, Za za ca ve A rap ça i lâ hî o la cak. Et kin lik te ki me saj lar da bir lik ve be ra ber lik, kar deþ lik, top lum sal sev gi ve hoþ gö rü ön plan da yer a lý yor. Za ten bü tün prog ram la rý mýz da bü tün vur gu la rý mýz hep bu nun ü ze ri ne ya pý lý yor. Bu ra da bu na ih ti ya cý mýz var. Et nik ay rým cý lýk ö ne çýk ma ma lý. Di nî yön den de bu nun ö ne çýk ma sý nýn doð ru ol ma dý ðý na vur gu yap mak ge rek. Me sa jýn an la þý lýr bir üs lup ve or tam i çe ri sin de ol ma sý ö nem li dir. Bu nu et kin li ðin i çe ri si ne koy du ðu muz za man her kes ra hat ça ge le bi li yor. (O ra da Kürt çe i lâhî var mýþ ben de gi de yim) di yen ler o la cak. A ma cý mýz, fark lý dil ve dü þün ce ye sa hip o lan la ra doð ru o lan me saj la rý doð ru bir üs lup i çe ri sin de ver mek tir. Di yar ba kýr/a a Li se li le re ilk yar dým e ði ti mi HERKES Ý çin A cil Sað lýk Der ne - ði (HÝ ASD) nin Her kes Ý çin A cil Sað lýk Ku lü bü (HÝ ASK) i sim li or ta öð re tim ku rum la rýn da ilk - yar dým e ði ti mi pro je si, pi lot il Ýz mir de baþ la dý. HÝ ASD Baþ ka - ný Uzm. Dr. Ül kü men Ro dop lu, bu nun i çin Cum hu ri yet Nev - var-sa lih Ýþ gö ren Kýz Tek nik ve Mes lek Li se si nde HÝ ASK ku - rul du ðu nu be lir te rek, Pro je ye ka tý lan yak la þýk 40 öð ren ci ye ilk yar dým ve te mel ya þam des - te ði e ði ti mi ve ril di de di. Pro je - ye gö re ilk yar dým e ði ti mi gö ren öð ren ci ler, me zun o la na ka dar ar ka daþ la rý na da öð re te cek. On lar da bir alt sý nýf la rýn dan o - luþ tu ru lan grup la ra an la ta cak ve böy le ce de vam e di le cek. Ha ya tý teh li ke ye dü þü ren her - han gi bir du rum da, sað lýk gö - rev li le ri a lý þan ca ya ka dar ya pý - la cak iþ lem le ri ilk yar dým o la - rak ta ným la yan Dr. Ro dop lu, öð ren ci le re bu nu te mel il ke le ri - ni ve u yul ma sý ge re ken ku ral la - rý an lat tý. Ýz mir/ci han Þanlýurfa'nýn Birecik Ýlçesi'ndeki programda Sakal-ý Þerifi görmek isteyen vatandaþlar izdihama sebep oldu. FOTOÐRAF: CÝHAN Sakal-ý Þerif e yoðun ilgi ÞAN LI UR FA'NIN Bi re cik il çe si Gök lü ka sa ba sýn da Gök lü E ði tim Gö nül le ri Der ne ði (GÖK - DER) in dü zen le di ði prog ram da Sa kal-ý Þe rif i görmek is te yen va tan daþ lar iz di ha ma se bep ol du. Kut lu Do ðum Haf ta sý mü na se be tiy le ser gi le nen Hz. Mu ham med (asm) ýn m ü ba rek Sa kal-ý Þe rif i ni gör mek is te yen Hal fe ti, Ar gýl ve çev re köy ler den çok sa yý da va tan daþ u ka rý Gök lü Ýh la si ye Ca mi i ne a kýn et ti. Ki lis ten ge len ha fýz la rýn Kur ân zi ya fe ti nin ar dýn dan Sa kal-ý Þe rif hal ka su nul du. Bay ve ba yan ol mak ü ze re yak la þýk 3 bin ki þi Sa kal-ý Þe rif i gör mek i çin Ýh lâsi ye Ca mi i nde bu luþ tu. Ö te yan dan Gök lü Gü müþ Dü ðün Sa lo nu nda Kut lu Do ðum prog ra mý dü zen len di. Bu ra da ki prog ra ma i se yak la þýk bin ki þi ka týl dý. Prog ra ma ka tý lan bütün ki þi le re gi riþ te gül su yu, gül lo ku mu ve ha dis kar te lâ sý he di ye e dil di. GÖK - DER Baþ ka ný Ha san Ma vi gök, bu tür prog ram la rýn kay naþ ma a dý na bü yük ö nem ta þý dý ðý ný i fa de et ti. Þan lý ur fa/ci han Arpaçay Müftülüðü, Müftülük hizmet binasý ve Kur'ân Kursu için yardým bekliyor. FOTOÐRAF: CÝHAN Müftülük destek bekliyor KARS Ar pa çay Müf tü lü ðü, hiz met bi na sý ve ya tý lý kýz Kur ân kur su in þa a tý i çin ha yýr se ver va tan daþ lar dan yar dým bek li yor. Ar pa çay il çe sin de Müf tü lük bi na sýn da e ði tim ve ren ya tý lý kýz Kur ân kur su, 30 öð ren ci si 1 fah ri ve 1 söz leþ me li ba yan e ði tim ci siy le Kur ân hiz met ve ri yor. Ýl çe Müf tü sü Ay kut Ý li, Ar pa çay da yýl lar dýr ih ti ya cý his se di len kýz Kur ân kur su nu il çe hal ký nýn kat ký la rý ve Tür ki ye Di ya net Vak fý nýn des te ðiy le yap ma ya baþ la dýk la rý ný be lirt ti. Bi na da müf tü lük hiz met bi rim le ri nin de yer a la ca ðý ný i fa de e den Ý li, Bi na 4 kat tan o lu þa cak. Bi na mý zýn bod rum ka týn da 150 ki þi lik kon fe rans sa lo nu mu zu fa a li ye te ge çir me yi plan lý yo ruz. Ze min kat ta i se müf tü lük bi na mýz, hac da i re si ve top lan tý sa lon la rý, din gö rev li le ri ve hal ký mý zýn o tu ra ca ðý yer ler o la cak. Müf tü lük komp lek si i le va iz le rin, me mur la rýn, din gö rev li le ri nin ça lýþ ma o da la rý yer a lý yor. En üst ka tý mýz i se ta ma men ya tý lý Kur ân kur su na tah sis e dil di. Kur ân kur su nun gi riþ ve çý ký þý ay rý. 10 ci va rýn da ha fýz ça lýþ ma o da sý mev cut. He de fi miz Kur ân kur su in þa a tý ný hýz la ta mam la yýp fa a li ye te ge çir mek tir de di. a tý lý bö lü mün fa a li ye te geç me siy le kur si yer sa yý sý nýn 50 le ri ge çe ce ði ni vur gu la yan Ý li, ha yýr se ver ler den Ar pa çay Müf tü lü ðü i le ir ti ba ta ge çip yar dým lar yap ma la rý ný bek le dik le ri ni söy le di. Kars/ci han ir ti ni as ya.com.tr Liste depremi ve ötesi Par ti le rin a day lis te le ri de bel li ol du ve her za man ki gi bi lis te dep rem le ri ya þan dý. De ði þim ve ye ni len me ih ti ya cý i le tec rü be, bi ri kim ve ve fa gi bi de ðer le rin bir defa da ha kar þý kar þý ya gel me si, son ka rar ve ri ci nin li der ol du ðu bir ya pý i çin de, yi ne sý kýn tý lý so nuç lar ü ret ti. Bu nun yol aç tý ðý dep rem ler, art çý þok la rýy la bir lik te bir sü re da ha de vam e de bi lir. Her de vir de vaz ge çi le me yen ler lis te sin de yer a lan lar i çin bir prob lem yok. On lar yi ne ra hat. Bu na mu ka bil, bil has sa ken di le ri ni öy le zan ne dip de lis te dý þý ka lan la rýn va zi ye ti hay li zor. Her ha lü kâr da li de re sa da kat ten sap ma yýp, hak kýn da ki ka ra rý tes li mi yet le bo yun bü ke rek kar þý la yan lar, iç â lem le rin de kýr gýn lýk ya þa sa lar da bu nu a çý ða vur ma yýp sý kýn tý yý ge çiþ ti re bi lir ler. A ma Ben siz ol maz, ben öy le bir çýr pý da göz den çý ka rý la cak a dam de ði lim di yen le rin, har can ma trav ma sý ný at la ta bil me le ri hiç ko lay de ðil. Oy sa si ya set, hat tâ o nun da ö te sin de dün ya böy le bir þey. Hiç bir þe yin ka lý cý lý ðý yok. Bu gün va rýz, ya rýn yo kuz. Bu nu bi le rek ha ya tý mý zý tan zim et sek, çok da ha i sa bet li dav ran mýþ o lu ruz. Hýrs, o lum lu he def le re yö nel ti le rek doð ru bir þe kil de yö ne ti le bil di ði tak dir de, sa hi bi ni hiz met ve gay re te teþ vik e den bir kam çý iþ le vi gö re bi lir. A ma bu çer çe ve nin dý þý na ta þýp, e go mer kez li bir ma kam, mev ki, ik ti dar ba ðým lý lý ðý na gö tü rür se, o ra da çok cid dî bir prob lem var de mek tir. Pe ki, dýþ lan ma nýn ge tir di ði kýr gýn lýk ve kýz gýn lýk lar, par ti le rin se çim de a la cak la rý so nuç la rý et ki ler mi? Bu nu gör mek i çin oy la rýn bel li o la ca ðý 12 Ha zi ran ak þa mý na ka dar bek le mek ge re ki yor. A ma çok faz la et ki li ol ma la rý bek len me me li. Çün kü si ya set di na mik ve da i ma i le ri bak ma yý ge rek ti ren bir sü reç. Ar týk ge ri de ka lan dýþ lan mýþ la rýn bu sü reç te be lir le yi ci o la bil me le ri zor. Ni te kim 2002 se çi min de Mec li sin yüz de 89, 2007 de i se yüz de 67 o ra nýn da ye ni len miþ ol ma sý, bu nun dü þün dü rü cü bir gös ter ge si. Ge li nen nok ta da es ki le ri kim se ha týr la mý yor ve a ra mý yor. As lýn da, te pe de ki siv ril miþ ki þi ler ve her dev rin vaz ge çil mez le ri dý þýn da bü yük bir ço ðun lu ðun bu ka dar hýz lý bir þe kil de tas fi ye e di lip dev re dý þý bý ra kýl ma sý, pek sað lýk lý bir du rum de ðil. Bir o tur ma mýþ lý ðýn, is tik rar sýz lý ðýn i þa re ti. El bet te ki, ge ri den ge len genç ka bi li yet le re ka pý lar her za man a çýk ol ma lý. A ma bu ya pý lýr ken, tec rü be ve bi ri ki mi tem sil e den ku þak lar da bu ka dar hýz lý bir sir kü las yo nun kur ba ný ol ma ma lý. De ði þim ka dar de vam lý lýk da ö nem li. Bu nun den ge si ku ru la maz sa, Er do ðan ýn söy le di ði çý rak lýk ve kal fa lýk dö nem le ri hiç bit mez ve us ta lýk dö nem le ri de ko lay ko lay gel mez. Ta bi î, o sözün de ben mer kez ci liðe bina edilmesi ayrý bir bahis. Bu hýz lý sir kü las yo nun ar kap la nýn da et ki li o lan ö nem li se bep ler den bi ri de, de mok ra tik si ya se tin te mel ku rum la rý o lan par ti le rin, va ki mü da ha le ler se be biy le kök le þe me me le ri, kad ro ve ge le nek le ri ni pe kiþ tir me im kâ ný bu la ma ma la rý. Þim di ye ka dar ya pý lan ge rek as ke rî, ge rek yar gý kay nak lý mü da ha le ler, hür si ya se te, ken di di na mik le ri i çe ri sin de ge liþ me im kâ ný ver me di. Çok par ti li de mok ra si ye ge çe li 65 yýl ol ma sý na rað men si ya set sah ne sin de CHP dý þýn da 65 ya þý ný ta mam la mýþ bir par ti nin bu lun ma ma sý, bu du ru mun çok a çýk ve dü þün dü rü cü gös ter ge si. Ö zel lik le 50 li yýl lar da DP ye, 60 ve 70 ler de de AP ye oy ver miþ o lan kit le ü ze rin de çok oy nan dý; o kit le yi tem sil e den par ti le rin, ke sin ti siz bir sü rek li lik i çin de ku rum sal la þýp kök leþ me si ne fýr sat ve ril me di. Ter si ne, her mü da ha le den son ra o ta ba na o tur ma sý is te nen ye ni par ti le rin ö nü a çýl dý. 12 Ey lül de A NAP ve 28 Þu bat ta AKP gi bi... A ma A NAP, i ca ze ti ni a la rak si ya set sah ne si ne çýk tý ðý mah fil le rin o na biç ti ði mis yo nu ye ri ne ge ti re me di, se kiz yýl lýk ik ti da rýn dan son ra hýz lý bir e ri me sü re ci ne gi rip da ðýl dý. Þim di o nun ya rým bý rak tý ðý i þi ta mam la ma ya ta lip o lan par ti AKP. A ma ik ti dar a van ta jýy la þu an i çin ön de gö rü nen bu par ti nin de ya rýn A NAP ýn â ký be ti ne uð ra ma ya ca ðý nýn her han gi bir ga ran ti si yok. Ba ka lým, en iyi müfessir olan za man ne gös te re cek? Öm rü o lan, gö re cek. Hayýrlýsý diyelim. SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 ca ni as ya.com.tr 4 HABER Baþ ka la rý na say gýy la suç o ran la rý dü þer BURSA Em ni yet Mü dü rü Ha lil ýl maz, baþ ka la rý - na say gý kav ra mý nýn bir mi henk ta þý ol ma sýy la ha - ka ret, ya ra la ma ve tra fik ka za la rý baþ ta ol mak ü ze re pek çok su çun a za la ca ðý ný söy le di. ýl maz, Bur sa Em ni yet Mü dür lü ðü nün res mi si te sin de yer a lan Gü ven lik i çin ne za ket ve za ra fet baþ lýk lý ma ka le - sin de, in san la rýn bir bir le ri ne say gý lý ol ma sý du ru - mun da top lum da ki bir çok su çun a za la ca ðý ný kay - det ti. Ne za ket ve za ra fe tin baþ ka la rý na kar þý say gý lý ve in ce lik le dav ran ma o la rak ta ným lan dý ðý ný be lir - ten Em ni yet Mü dü rü ýl maz, baþ ka la rý na kar þý say gý lý ve in ce lik le dav ra nan ki þi le rin kar þý la þa cak - la rý so run la rýn çö zü mün de po zi tif dav ra nýþ lar ser - gi le ye ce ði ni be lirt ti. ýl maz þöy le de vam et ti: Bir - çok gü ven lik so ru nun da ve bun la rýn çö zü mün de baþ ka sýn dan say gý bek le me ka dar baþ ka sý na say gý lý dav ran ma nýn da ne ka dar ö nem li ol du ðu hep göz - lem len mek te dir. Bir pro fes yo nel o la rak suç iþ le yen ve bun dan ka zanç sað la yan ki þi ler ha riç, a zým san - ma ya cak ka dar çok kim se nin ken di dav ra nýþ te me - li ne baþ ka la rý na say gý kav ra mý ný bir mi henk ta þý o - la rak koy ma sý du ru mun da, ha ka ret, ya ra la ma ve tra fik ka za la rý baþ ta ol mak ü ze re pek çok su çun a - za la ca ðý mu hak kak týr. Bur sa / a a Bri an So u ter ça re o lur mu? Son gün ler de ö zel leþ ti ri len Ý DO yu (Ýs tan bul De niz O to büs le ri) sa týn a lan or tak lar dan bi ri de Bri an So u ter i sim li Ýs koç i þa da mý. Ý ki Türk or ta ðýy la bir lik te Ý DO nun ye ni sa hip le rin den bi ri o lan So u ter in çok dik kat çe ki ci bir ö zel li ði var mýþ. Ý DO nun ö zel leþ ti ril me si son ra sý ya pý lan he men her ha ber de Ýs koç i þa da mýn dan Te le viz yon, al kol ve si ga ra düþ ma ný o la rak bah se di li yor. Ar týk Tür ki ye de de ya tý rý mý ol du ðu na gö re Ýs - koç i þa da mý Bri an So u ter in yap týk la rý ve ya pa - cak la rý da za man za man gün de mi mi zi meþ gul e - de bi lir. Med ya da yer a lan bil gi ler doð ru i se Tür - ki ye de ya þa yan mil yon lar ca ki þi nin de Ýs koç i þa - da mýy la ar týk or tak nok ta lar ý var. Te le viz yon ve si ga ra ney se de al kol e i nan cý ge re ði kar þý o lan ve kar þý ol ma sý da ge re ken mil yon lar var. Ta bii ki te le viz yon ve si ga ra ney se de mek le bun la rýn teh li ke li ol du ðu nu gör mez den gel mi yo - ruz. Fa kat al kol lü iç ki ko nu su çok da ha has sas ve doð ru dan i man la il gi li. Bu ba kým dan al ko le kar þý dur mak ö nem li. Tür ki ye ye ya tý rým ya pan ya ban cý bir i þa da mý nýn bu ko nu da ki tav rý da bu se bep le ö nem li ve el bet te tak di re de ðer. Med ya ya yan sý yan ha ber ler de Ýs koç i þa da mý Bri an So u ter le il gi li baþ ka dik kat çe ki ci bil gi ler de var: Ý DO nun ye ni or tak la rýn dan Bri an So u ter, çok tu tu cu bir Hris ti yan o la rak ta ný ný yor. Te le - viz yon, al kol, si ga ra ve ku ma ra kar þý... O to büs þo - för lü ðün den ge lip dev bir grup o luþ tu ran So u - ter in 14 bi ne ya kýn o to bü sü var. So u ter ýn ken di is mi ni ta þý yan ya tý rým þir ke ti nin port föy de ðe ri 600 mil yon do la ra u laþ mýþ. So u ter In vest ments ar týk sa de ce Ýs koç ya da de ðil, Ýn gil te re, Ka na da ve ABD de fa a li yet gös te ren bir u laþ týr ma þir ke ti. So u ter, gü na ha teþ vik et ti ði ge rek çe siy le TV, si - ga ra ve al ko le kar þý. Ku ma rý kö tü lük le rin en bü - yük a na sý o la rak gö rü yor. Hat ta þir ke ti nin in ter - net si te sin de, E tik bir ya tý rým cý ol du ðu muz i çin al kol, si ga ra, ku mar ve si lâh sek tör le rin de ya tý rým yap ma yý ke sin lik le dü þün mü yo ruz i fa de si yer a - lý yor. (Va tan, ) Dü þü nün, ö zel le þen Ý DO da bir ký sým yol cu lar Al kol lü iç ki is ti yo ruz de se; med ya ya yan sý yan bil gi ler doð ru i se Ýs koç i þa da mý nýn Ha yýr ce va bý - ný ver me si ge re ke cek. Son ra sýn da da mut la ka bir la ik lik tar týþ ma sý baþ lar. Ýþ te bu a çý dan So u ter in Tür ki ye de ya tý rým yap ma sý her ke si il gi len di ri yor. So u ter, ken di ül ke sin de bu ko nu da yap tý ðý ic ra at - lar dan do la yý bel ki de tak dir gö rü yor, a ma Tür ki - ye de ki bir ký sým ta ra fýn dan mut la ka La ik li ðe ay - ký rý ha re ket et ti ði id di a sýy la kar þý kar þý ya ka lýr. Bri an So u ter in Tür ki ye de med ya sa ha sýn da da ya tý rým yap ma sý is te nir! Çün kü çok sa tan ga - ze te ler in ço ðu, al kol lü iç ki rek lam la rýy la do lu! Bil has sa haf ta son la rýn da ba zý ga ze te ler de bir de - ðil, 3, ba zen de 5 say fa al kol lü iç ki rek la mý yer a lý - yor. Dün haf ta ba þýy dý, a ma yi ne ba zý ga ze te ler de al kol lü iç ki rek lâ mý var dý! (Ba ký nýz: Ak þam, 11 Ni san 2011) Her im kân ve fýr sat ta bu ya yýn la rýn çok yan lýþ ol du ðu nu i fa de e dip Tür ki ye yi i da re e den ler i i - kâz et me ye ça lý þý yo ruz, a ma se si mi zi du yan ol - mu yor. On lar duy mu yor ya da duy maz dan ge li - yor di ye el bet te ha ki kat le ri i fa de et mek ten ge ri kal ma ya ca ðýz; a ma ha ki ka ten bu yan lý þa dur di - ye cek bir ha mi yet eh li yok mu? Ýþ te, Ý DO yu sa týn a lan Ýs koç i þa da mýn dan bu se bep le med ya ya ya tý rým yap ma sý ný is ti yo ruz! Bel ki bu ve si le i le ga ze te ler de ki al kol lü iç ki rek - lâm la rý so na e rer! 12 ELÜL 1980 as ke rî dar be si nin mað dur la rýn dan rd. Doç. Dr. Sel - çuk Öz dað, ký na ya rak dar be le ri ön le - me nin müm kün ol ma dý ðý ný söy le di. Öz dað, Dar be siz bir Tür ki ye, dar be - ci le rin ya ka sý na ya pý þa bi le cek ve ar - ka sýn da kam bu ru ol ma yan si ya set çi - ler le müm kün o la bi le cek de di. rd. Doç. Dr. Sel çuk Öz dað, si ya - set ku ru mu nun bu nun ted bir le ri ni al mak la mü kel lef ol du ðu nu be lir te - rek, dar be le ri ön le me nin en ö nem li yo lu nun de mok ra si kül tü rü nü yay - gýn laþ týr mak ol du ðu nu vur gu la dý. Dar be le ri ön le me de bi rin ci cay dý rý cý et me nin e ði tim ol du ðu nun al tý ný çi - zen rd. Doç. Dr. Öz dað, Ý kin ci si de dar be le ri ha zýr la yan e ði tim bi çi mi ni ýs lah et mek, As ke rî Ýç Hzmet Ka nu - nu nu de ðiþ tir mek tir. Bir ü çün cü ted bir de dar be suç la rýn da za ma na þý - mý ný kal dýr mak ve ne pa ha sý na o lur - sa ol sun dar be ci le ri sa nýk san dal ye si - ne çý ka ra rak ce za lan dýr mak týr de di. CE ZA LAN DI RIL MA AN DAR BE, BÝR ENÝSÝNÝN DA VET ÇÝ SÝ ÖZDAÐ, ce za lan dý rýl ma yan her dar be nin, bir baþ ka sý nýn da vet çi si o la ca ðý - nýn al tý ný çi ze rek, Tür ki ye nin bu gü ne ka dar tek bir dar be yi bi le ce za lan dý ra - ma dý ðý ný ha týr lat tý. Her kes dar be ye kar þý ol ma sý na rað men tek bir dar be ci - nin yar gý la na ma dý ðý ný an la tan Sel çuk Öz dað, Bu gün kü ik ti da rýn bu nu ya - pa cak ni ye ti de, ce sa re ti de var dýr. Tür ki ye, mil le te da ya nan ve on dan al dý ðý yet ki yi ha ya tý pa ha sý na ta þý ya cak si ya set çi ti pi ne ka vuþ mak ta dýr. Si ya set ku ru mu nun Tür ki ye yi yö net me si ne ma ni o lan, iç ba rý þý di na mit le yen dar - be le ri ön le mek ar týk müm kün ha le gel mek te dir. Dar be siz bir Tür ki ye, dar - be ci le rin ya ka sý na ya pý þa bi le cek ve ar ka sýn da kam bu ru ol ma yan si ya set çi - ler le müm kün o la bi le cek di ye ko nuþ tu. Ýz mir / ci han Ýt ti fak ta son gün 28 Ni san n12 HA ZÝ RAN'DA ya pý la cak se - çim ler de it ti fak ya pa cak si ya si par - ti ler, han gi par ti nin ça tý sý al týn da se çi me gir di ði ni 28 Ni sa na ka dar ük sek Se çim Ku ru lu na (SK) bil di re cek. SK nýn ka ra rý na gö re, se çi me 24 si ya si par ti ka tý lý yor. An - cak it ti fak ya pa rak se çi me ka tý la cak par ti ler i le bu sa yý nýn a zal ma sý bek le ni yor. Bu çer çe ve de, it ti fak yap mak is te yen si ya si par ti ler bu ka ra rý ný SK ya bil di re cek. Ýt ti fak so nu cu han gi si ya si par ti nin a dý al - týn da bir leþ me sað lan dýy sa oy pu - su la sýn da o par ti nin a dý ka la cak, di - ðer par ti le rin i sim le ri oy pu su la sýn - dan çý ka rý la cak. Si ya si par ti le rin han gi par ti ler le it ti fak yap týk la rý ný ve han gi par ti nin ça tý sý al týn da se - çi me gi re cek le ri ni mil let ve ki li a day lis te le ri nin ke sin leþ ti ði 28 Ni san Per þem be gü nü ne ka dar SK ya bil dir me le ri ge re ki yor. Bir le þik oy pu su la la rý nýn ba sý mý na 2 Ma yýs ta baþ la na cak. An ka ra / a a DP i le BTP it ti fak ta an laþ tý n DE MOK RAT Par ti (DP) Ge nel Baþ ka ný Na mýk Ke mal Zey bek i le Ba ðým sýz Tür ki ye Par ti si (BTP) Ge nel Baþ ka ný Hay dar Baþ, 12 Ha - zi ran da ki mil let ve ki li ge nel se çim - le rin de DP ça tý sý al týn da it ti fak ya - pa cak la rý ný a çýk la dý lar. Zey bek i le Baþ, Ce lal Ba yar Köþ kü nde or tak ba sýn top lan tý sý dü zen le di. Top lan - tý da ko nu þan Zey bek, bu gün çok ha yýr lý bir iþ yap týk la rý ný, Baþ i le bir lik te DP ça tý sý al týn da se çi me gir me ka ra rý al dýk la rý ný bil dir di. Tür ki ye nin bö lün me sü re ci ne gir - di ði ni i le ri sü ren Zey bek, Baþ ba - kan baþ kan lýk sis te mi ne geç mek is - te di ði ni a çýk la dý. Baþ kan lýk sis te mi ta sa rý sý so nun da Tür ki ye fe de ras - yon ha li ne ge ti ri le cek, bö lü ne cek. Pro je nin son a dý mý bu dur. Mil li, mâne vî ve in sa nî de ðer le re bað lý si - ya si par ti ler bu du ru ma kar þý Mec - lis te bü yük bir bir lik i çi ne gir me li - dir de di. BTP Ge nel Baþ ka ný Baþ da Tür ki ye si ya se tin de bu gün bir ta rih ya zýl dý ðý ný, se çim it ti fa ký a - çýk la ma sý ný ta ri hi bir bi na nýn ö - nün de yap týk la rý ný di le ge tir di. O - luþ tur duk la rý it ti fak la ik ti dar a da yý ol duk la rý ný i fa de e den Baþ, di ðer par ti le ri de o luþ tur duk la rý it ti fa ka da vet et ti. A çýk la ma la rýn ar dýn dan Ce lal Ba yar Köþ kü ö nün de top la - nan BTP ve DP li ler it ti fak le hin de slo gan lar at tý. An ka ra / a a BDP, 41 il de 64 a da yý des tek le ye cek n BA RIÞ ve De mok ra si Par ti si (BDP), 12 Ha zi ran Mil let ve ki li Ge nel Se çi min de des tek le ye ce ði ba ðým sýz a day la ra ve a day gös te - ri le cek il le re ek le me yap tý. E di ni - len e din di ði bil gi ye gö re, BDP Ba ðým sýz A day la rý Be lir le me Ko - mis yo nu, Ge nel Baþ kan Se la hat - tin De mir taþ ýn lis te yi a çýk la ma - sý nýn ar dýn dan ba zý a day la rýn da des tek len me si ni ka rar laþ týr dý. Bu na gö re BDP, Sa kar ya da Hü - se yin Ta nýþ, Te kir dað da Ke rem To sun, a lo va da i se Ýh san Coþ - kun u des tek le ye cek. Böy le ce BDP nin des tek le ye ce ði ba ðým sýz a day sa yý sý 64 e, il sa yý sý i se 41 e yük sel di. Di yar ba kýr / a a SK, CHP yi u yar dý n ÜK SEK Se çim Ku ru lu (SK), Cum hu ri yet Halk Par ti si (CHP) ne, par ti nin in ter net si te - sin de ki seç men kü tük le riy le il gi li bil gi le rin kal dý rýl ma sý yö nün de ya zý gön der di. SK, bir sü re ön ce par ti nin in ter net si te sin den, va - tan daþ la rýn seç men kü tük le riy le il gi li bil gi le ri ya yýn la yan CHP yi u yar dý. SK ta ra fýn dan CHP ye gön de ri len ya zý da, seç men kü tük - le riy le il gi li bil gi le rin in ter net si te - sin de ya yýn lan ma sý nýn sa kýn ca lý ol du ðu be lir ti le rek, bil gi le rin si te - den kal dý rýl ma sý is ten di. CHP, bir sü re ön ce seç men le rin oy kul la - na cak la rý san dýk la rý öð ren me le ri i çin in ter net si te sin den iþ lem ya - pýl ma sý na im kân sað la mýþ tý. Ne - re de oy kul lan dý ðý ný ve kay dý nýn ol du ðu nu öð ren mek is te yen va - tan daþ lar, kim lik nu ma ra sý i le gir - dik le ri si te den i ka met et tik le ri bi - na lar da ki bü tün seç men le ri gö re - bi li yor lar dý. An ka ra / ci han Çað la yan: Po lon ya, çif te stan dar ta i zin ver me sin DEVLET Ba ka ný Za fer Çað la yan, Po lon ya nýn AB Dö nem Baþ kan lý ðý sý ra sýn da AB nin Tür ki ye ye yö ne lik çift stan - dart lý tu tu mu na i zin ver me ye ce ði ni dü þü nü yo ruz de di. Tür ki ye-po lon ya a ra sýn da 2009 da im za la nan iþ bir li ði an - laþ ma sý na is ti na den 1. Dö nem Dü zen li Ýs ti þa re Top lan tý sý, Dýþ Ti ca ret Müs te þar lý ðýn da (DTM) ya pýl dý. Top lan tý ya i - liþ kin mu ta ba kat zap tý da Dev let Ba ka ný Çað la yan i le Po - lon ya Cum hu ri ye ti Baþ ba kan ar dým cý sý ve E ko no mi Ba - ka ný Wal de mar Paw lak ta ra fýn dan im za lan dý. Dev let Ba - ka ný Çað la yan, is ti þa re top lan tý sýn da yap tý ðý a çýk la ma da, i - ki ül ke a ra sýn da ki ti ca ret hac mi nin 6 mil yar do la ra çý ka rýl - ma sý nýn he def len di ði ni belirterek, Po lon ya nýn bu yý lýn i - kin ci ya rý sýn da AB Dö nem Baþ kan lý ðý ný dev ra la ca ðý ný ha - týr lat tý. Ba kan Çað la yan, þöy le ko nuþ tu: Po lon ya nýn dö - nem baþ kan lý ðý, AB i le i liþ ki ler de Tür ki ye a çý sýn dan ö - nem li bir a þa ma. Po lon ya nýn AB i le mü za ke re ler de cid dî tec rü be le ri var. Tür ki ye ye bu ko nu da her za man des tek ver di. Po lon ya nýn dö nem baþ kan lý ðýn da Tür ki ye i le AB i - liþ ki le rin de ö nem li i ler le me kay de di le ce ði ni dü þü nü yo ruz. AB nin Tür ki ye ye yö ne lik çift stan dart lý tu tu mu na Po - lon ya nýn i zin ver me ye ce ði ni dü þü nü yo ruz. An ka ra/a a Ü ye li ðin e ko no mi ye katkýsý büyük TÜRKÝE'NÝN 2014 yý lýn da AB ye ü ye ol ma sý du ru mun da, AB den ilk yýl i çin sað la ya ca ðý kay nak mik ta rý nýn 6,5 mil - yar av ro ci va rýn da o la ca ðý be lir til di. Av ru pa Bir li ði Ge nel Sek re ter li ðin den (ABGS) ya pý lan a çýk la ma da, Tür ki ye nin AB ye tam ü ye ol ma sý du ru mun da, ABGS nin yap tý ðý ça - lýþ ma ya gö re, ü ye li ðin ilk yý lýn da AB büt çe sin den net 6,5 mil yar av ro, 2020 yý lýn da 12,5 mil yar av ro ve 2023 yý lýn da da 16,5 mil yar av ro tu ta rýn da kay na ðýn Tür ki ye ye ak ta rýl - ma sý nýn bek len di ði kay de dil di. A çýk la ma da, ü ye lik le bir - lik te Tür ki ye nin AB büt çe si ne ge le nek sel öz kay nak lar, KDV ge lir le ri ve GSÝH sý ka lem le ri al týn da kay nak ak ta - ra ca ðý bu na kar þý lýk da AB büt çe si nin ta rým ve ya pý sal har ca ma lar ka lem le rin den Tür ki ye ye kay nak trans fe ri ger çek le þe ce ði vur gu lan dý. ABGS nin yap tý ðý ça lýþ ma ya gö re, Tür ki ye, 2014 yý lýn da AB ye ü ye ol ma sý du ru mun da, ü ye li ðin ilk yý lýn da AB büt çe si ne 9 mil yar Av ro kay nak ak - ta ra cak. AB büt çe sin den i se 15,6 mil yar av ro kay nak a la - cak. Bu çer çe ve de Tür ki ye ye sað la nan net kay nak mik ta rý 6,5 mil yar av ro ci va rýn da o la cak. Fon la rý ný kul lan ma ka - pa si te si nin art ma sýy la bir lik te ü ye li ðin 10. yý lýn da Tür ki - ye ye AB büt çe sin den net ak ta rý la cak kay na ðýn yýl lýk 16,5 mil yar av ro ci va rýn da o la ca ðý tah min e di li yor. An ka ra / a a Ha lef, se lef ten bil gi al dý ER GE NE KON so ruþ tur ma sý ný yü rüt mek le gö rev len di ri len Ö zel et ki li Cum hu ri yet Sav - cý sý Ci han Kan sýz, dos ya la rý dev ra lýr ken ko - nuy la il gi li Ze ke ri ya Öz den bil gi al dý ðý ný söy le - di. Türk Po lis Teþ ki la tý nýn 166. ku ru luþ yýl dö - nü mü et kin lik le ri kap sa mýn da Zey tin bur nu Po lis E ði tim ve Kon gre Mer ke zi nde Po lis Ba - lo su ger çek leþ ti ril di. Ýs tan bul Em ni yet Mü dü - rü Hü se yin Çap kýn ve e þi Nur ten Çap kýn ýn ev sa hip li ðin de dü zen le nen ba lo ya ka tý lan Sav - cý Kan sýz, ba sýn men sup la rý nýn ye ni gö re viy le il - gi li dü þün ce le ri ni sor ma sý ü ze ri ne þun la rý söy le di: 4 se ne dir za ten bu gö rev - dey dim. Su çun ol du ðu yer de su çu so ruþ tur mak bi zim gö re vi miz. Dos ya la rý dev ra lýr ken ko nuy la il gi li Ze ke ri ya Bey den bil gi de al dým. Ken di si be nim ar - ka da þým, za ten sü rek li gö rü þü yo rum. Em ni yet es ki Ge nel Mü dür le rin den Meh met A ðar da Po lis teþ ki la tý mýz ba na gö re Av ru pa nýn en güç lü teþ ki la tý. Dün ya nýn da sa yý lý teþ ki lat la rýn dan bi ri dir de di. An ka ra / a a Ký na ya rak dar be ler ön len mez RD. DOÇ. DR. ÖZ DAÐ: KI NA A RAK DAR BE - LE RÝ ÖN LE MEK MÜM KÜN DE ÐÝL. DAR BE SÝZ BÝR TÜR KÝ E, DAR BE CÝ LE RÝN A KA SI NA A PI ÞA BÝ LE CEK SÝ A SET ÇÝ LER LE OLUR. DANIÞTA, 27 Mart 2011 de ya pý lan ük se köð - re ti me Ge çiþ Sý na vý nýn ip ta li ta le biy le a çý lan dâ - vâ da, dü zen le yi ci iþ lem ni te li ðin de ol ma ma sý se be biy le dos ya yý An ka ra Ý da re Mah ke me si ne gön der di. Da nýþ tay, 2576 sa yý lý a sa nýn 5. mad - de sin de; Ý da re Mah ke me le ri nin, Ver gi Mah ke - me le ri nin gö re vi ne gi ren dâvâlar la ilk de re ce de Da nýþ tay da çö züm le ne cek o lan lar dý þýn da ki dâ - vâ la ra ba ka ca ðý nýn a çýk lan dý ðý ný ve 4575 sa yý lý a say la de ði þik 24. mad de sin de ilk de re ce mah - ke me si o la rak Da nýþ tay da gö rü le cek dâ vâ la rýn sa yýl dý ðý ný, ay ný mad de nin (c) ben din de de Ba - kan lýk la rýn dü zen le yi ci iþ lem le ri i le ka mu ku ru - luþ la rý ve ya ka mu ku ru mu ni te li ðin de ki mes lek ku ru luþ la rýn ca çý ka rý lan ve ül ke ça pýn da uy gu la - na cak dü zen le yi ci iþ lem le rin Da nýþ tay da gö rü le - ce ði nin ku ra la bað lan dý ðý ha týr la týl dý sa yý lý a sa nýn 32. mad de sin de i se gö re ve i liþ kin ku ral - lar sak lý kal mak þar týy la, bu ya sa da ve ya ö zel ya - sa lar da yet ki li i da re mah ke me si nin gös te ril me - miþ ol ma sý du ru mun da, yet ki li i da re mah ke me - si nin, da va ko nu su o lan i da ri iþ le mi ve ya i da ri söz leþ me yi ya pan mer ci in bu lun du ðu yer de ki i - da re mah ke me si ol du ðu nun be lir til di ði ne dik - ka ti çe ken Da nýþ tay, il gi li ya sa lar u ya rýn ca, dü - zen le yi ci iþ lem ni te li ðin de ol ma yan dâvâ ko nu - su iþ le me i liþ kin u yuþ maz lý ðýn gö rüm ve çö zü - mü gö re vi nin, iþ le mi te sis e den Öð ren ci Seç me ve er leþ tir me Mer ke zi nin bu lun du ðu yer i da re mah ke me si o lan An ka ra Ý da re Mah ke me le ri ne a it ol du ðu so nu cu na var dý. ük sek Mah ke me, dâ vânýn gö rev yö nün den red di ne ve dos ya nýn 2577 sa yý lý a sa nýn 15. mad de si 1/a fýk ra sý u ya rýn ca gö rev li An ka ra Ý da - re Mah ke me si ne gön de ril me si ne, gü - nün de oy bir li ði i le ka rar ve ril di. Ankara / aa Danýþtay, þifre iddiasýný Ýdare Mahkemesine havale etti Cum hu ri yet Sav cý sý Ci han Kan sýz rd. Doç. Dr. Sel çuk Öz dað

5 HA BER 5 eni anayasa yine rafta sis te mi ne ha zýr lýk o la rak dev let ba kan lýk la rý nýn ta ma men ic ra cý ba kan lýk lar ha li ne ge ti ril di ði ka nun hük mün de ki ka rar nâ me nin a par-to par Mec lis ten ge çi ril me si ve cev ni as ya.com.tr se çim ön ce si gün de mi miz de de ðil, se çim - Türkiye nin âcilen çok ler den he men son ra ça lýþ ma la rý na baþ la na bi lir cüm le siy le, ka tý lým cý a na ya sa tas la ðý â de ta baþ kan lýk sis te mi nin ve sâ ye ti al tý na a lýn mak ta Po li tik a týþ ma lar ve mil let ve ki li a day a day la rý nýn lis te tar týþ ma la rý a re na sýn da ye te rin ce ü ze rin de du rul ma yan ye ni a na ya sa, TÜ SÝ AD ýn tas la ðý yla ilk üç mad de ye yo ðun laþ tý. Tür ki ye nin â ci len çok kap sam lý ye ni de mok ra tik si vil bir a na ya sa ya ih ti ya cý var. Ne var ki ye ni a na ya sa, Baþ ba kan Er do ðan ýn her fýr sat ta gün de me ge tir di ði ve ö zel lik le I rak zi ya re tin den son ra git ti ði Ýn gil te re de a çýk la dý ðý baþ kan lýk sis te mi nin göl ge sin de kal dý. Bu du rum, ye ni de mok ra tik si vil a na ya sa ya da ir gö rüþ ve ça ba la rý baþ ka mec ra la ra çek mek te, de mok ra tik par la men ter sis tem i çin de mil let le dev le tin or tak mu tâ ba ka tý de mok ra tik bir a na ya sa ya u laþ ma yý da ha baþ tan bal ta la mak ta Er do ðan ýn Halk is ter se re fe ran dum ya pý la bi lir söz le ri nin ar dýn dan baþ kan lýk Kömür ocaðýnda göçük: 1 ölü n ZON GUL DAK IN Ge lik bel de sin de, ö zel kö mür o ca ðýn da mey da na ge len gö çük te 1 iþ çi öl dü. A lý nan bil gi ye gö re, E sen mev ki sin de, ö zel bir fir ma ya a it kö mür o ca ðý nýn ta van kýs mýn dan top rak kay ma sý so nu cu o lu þan gö çü ðün al týn da ka lan E ray Ku yum cu (30) ha ya tý ný kay bet ti. Me sai ar ka daþ la rý ta ra fýn dan ma den o ca ðýn dan çý ka rý lan Ku yum cu nun ce se di, Zon gul dak A ta türk Dev let Has ta ne si ne kal dý rýl dý. O lay la il gi li so ruþ tur ma nýn sür dü rül dü ðü bil di ril di. Zonguldak / aa Semra Ö zal, id di a sý ný tek rar la dý n SEM RA Ö zal, e þi 8. Cum hur baþ ka ný Tur gut Ö zal ýn ze hir le ne rek öl dü rül dü ðü id di a sý nýn ar ka sýn da ol du ðu nu a çýk la dý. Sem ra Ö zal, Türk Po lis Teþ ki la tý nýn 166. ku ru luþ yýl dö nü mü et kin lik le ri kap sa mýn da Zey tin bur nu Po lis E ði tim ve Kon gre Mer ke zi nde dü zen le nen Po lis Ba lo su na ka týl dý. Sem ra Ö zal, gi riþ te ga ze te ci le rin e þi nin ö lü müy le il gi li yü rü tü len so ruþ tur ma so ru la rý na mu ha tap ol du. ar gý ya in ti kal et miþ, sav cý lý ðýn da hi a ra dý ðý bir ko nu da be nim ko nuþ mam çok yan lýþ o lur. Ne ti ce yi he pi miz gö re ce ðiz di yen Sem ra Ö zal, bir ga ze te ci nin Ze hir le dik le ri id di a sý ný tek rar di le ge ti ri yor mu su nuz? so ru su na, Ýd di am o za ten kar þý lý ðý ný ver di. Ýstanbul / ci han Þiþ li ve Be yoð lu nda terör operasyonu n ÞÝÞ LÝ ve Be yoð lu nda, 15 ad re se eþ za man lý o pe ras yon dü zen len di. Ýs tan bul Em ni yet Mü dür lü ðü Te rör le Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü ne bað lý e kip ler, Ö zel Ha re kat ve Çe vik Kuv vet Þu be Mü dür lü ðü bi rim le ri nin des te ðiy le, Be yoð lu Ha cý ah met Ma hal le si ne gel di. Ha cý ah met Ma hal le si i le Þiþ li de, da ha ön ce den be lir le nen 15 ad res te ge niþ gü ven lik ön lem le ri al týn da a ra ma ya pýl dý. A ra ma lar so nu cu bir ki þi gö zal tý na a lý nýr ken, ad res ler de bu lu nan ör güt sel do kü man ve eþ ya la ra da el ko nul du. Ýstanbul / ci han Bat man da Ka nas e le ge çi ril di n BAT MAN DA ger çek leþ ti ri len o pe ras yon da su i kast lar da kul la ný lan Ka nas mar ka tü fek i le ta ban ca ve bu si lah la ra a it çok sa yý da mer mi e le ge çi ril di. O lay la il gi li ya ka la nan 6 þüp he li den 3 ü sevk e dil dik le ri ad li ma kam lar ca tu tuk lan dý. Bat man Ýl Em ni yet Mü dür lü ðü Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü, si lah ve mü him mat ka çak çý la rý na yö ne lik o pe ras yon dü zen le di. O pe ras yon da 1 a det u zun nam lu lu Ka nas mar ka tü fek, 4 a det ta ban ca, 16 a det þar jör, 70 a det ta ban ca fi þe ði, 267 a det 7,62 mm tü fek fi þe ði, 1 a det ka sa tu ra e le ge çi ril di. O lay la il gi li ya ka la nan Þ.A., M.A., B.B., M.N.T., C.O. ve R.A. i sim li þüp he li ler si lah ve mü him mat ka çak çý lý ðý yap mak su çun dan ad li mer ci le re sevk e dil di. Þüp he li ler den M.N.T., C.O. ve R.A. ser best bý ra kýl dý, Þ.A., M.A. ve B.B. i sim li þa hýs lar i se tu tuk la na rak ce za e vi ne gön de ril di. Batman / ci han Ý NE A MA LA ÝK TÝ FA! Baþ ba kan ýn E ðer Par la men to da ye ni bir a na ya sa nýn ya pý mýn da ye ni bir a na ya sa uz laþ ma ko mis yo nu nu güç lü bir þe kil de o luþ tu ra bi lir sek bu sü re ci hýz lan dý ra cak týr þart lý ko nuþ ma sý, bu nun i fâ de si Oy sa baþ ta ik ti dar par ti si ol mak ü ze re bü tün par ti le rin ve si vil top lu mun se çim ön ce si ge nel söy lem ler in ö te sin de, ye ni a na ya sa nýn de mok ra tik e sas ve muh te va sý nýn te mel un sur la rý ný, hak ve hür ri yet le rin ge liþ ti ril me si ö ne ri le ri ni or ta ya koy ma sý ge rek li A ma da ha ön ce va ad et ti ði ye ni a na ya sa yý as ký ya a lan AKP ik ti da rý, di bâ ce si nden dev rim ka nun la rý ný ko ru yan ve kol la yan mad de le ri ne ka dar dar be nin an ti - kapsamlý yeni demokratik sivil bir anayasaya ihtiyacý var. Ne var ki yeni anayasa, Baþbakan Erdoðan ýn her fýrsatta gündeme getirdiði ve özellikle Irak ziyaretinden sonra gittiði Ýngiltere de açýkladýðý baþkanlýk sistemi nin gölgesinde kaldý. de mok ra tik u fû ne ti nin sin di ði, e ge men li ðin kul la nýl ma sý ný mil let i râ de si nin tem sil ci si Mec lis in ya ný sý ra a na ya sal or gan lar a tak sim e dip kul lan dý ran 12 Ey lül dar be a na ya sý ný baþ tan so na de ðiþ tir mek ye ri ne, de ði þik lik ler le ik ti fa e de ce ði nin i þa ret le ri ni ve ri yor BAÞ KAN LIK SÝS TE MÝ NÝN GÖL GE SÝN DE Ne ti ce de bu va zi yet, þim di ye ka dar 17 kez 100 den faz la mad de si de ðiþ ti ril me siy le ya ma lý boh ça A na ya sa yý ye ni den ya ma la mak la ge çiþ ti re ce ði gö rü þü nü kuv vet len di ri yor. Baþ ba kan ýn bi rey sel o la rak be nim yýl lar ön ce be le di ye baþ kan lý ðým dö ne min de i le ri sür dü ðüm bir ko nu de di ði baþ kan lýk sis te mi ni ba þa a lýp ye ni a na ya sa yý se çim son ra sý Par la men to a rit me ti ði ne bað la ma sý, bu nun bir ne vi ik ra rý Kal dý ki se çim den son ra Mec lis ye ni Baþ kan lýk Di va ný ný se çip gi re ce ði yaz ta ti li ne gi re cek; ye ni dö nem de büt çe ma ra to nu nun a ka bin de bu kez Ha zi ran-2012 Cum hur baþ ka ný se çi mi nin ha zýr lýk la rý na baþ la na cak. Bü tün bun lar he sap lan dý ðýn da, ye ni a na ya sa nýn cum hur baþ kan lý ðý ya da baþ kan lýk se çi min de de kul la ný la ca ðý ný a çý ða çý ka mak ta. An la þý lan o ki Er do ðan ve par ti si, se kiz bu çuk yýl dýr bol bol lâ fý ný et ti ði, Â cil Ey lem Plâ ný nda, se çim be yan nâ me le ri nde ve hü kû met prog ra mý nda hal ka kar þý her fýr sat ta pro pa gan da sý ný yap tý ðý ye ni de mok ra tik si vil a na ya sa yý yi ne ra fa kal dýr ma tak ti ðin de KA RA CA: DEV LET VA TAN DA ÞA U KAR DAN BAK MA MA LI PROF. Dr. Fa zýl Hüs nü Er dem i se top lum yö ne ti mi, ha ya tý ve ge le ce ði i çin hu kuk çu la rýn se çil di ði ni ve hu kuk çu la rýn da A na ya sa yý uy gu la dý ðý - ný söy le di. Er dem, Dev le tin te mel ya pý sý ve iþ le yi þiy le ha ya tý mýz þe kil le ni yor de di. Sa nat çý La le Man sur da böl ge de bü yük bir kül tür prob le - mi ol du ðu nu di le ge tir di. Man sur, A na ya sa da, Her kes e þit tir di ye ge çi yor a ma gö rü nen o de ðil. Türk ler de Kürt le ri ken di si ne e þit o la rak gö - rür se, i na ný yo rum ki, bir e þit lik sað la na cak di ye ko nuþ tu. Ga ze te ci Ni hal Ben gi su Ka ra ca i se þun la rý kay det ti: Mev cut A na ya sa o lu þu mun - dan mem nun ol ma dý ðý mýz bir çok yön var. Dev let va tan da þa yu kar dan bak ma ma lý, halk i çin de ol ma lý dýr. Bu da dev let i çin de, en alt ke sim den yu ka rý ya doð ru, ta lep le rin a lýn ma sý, de ðer len di ril me si ve þe kil len di ril me siy le o lur. Pa ne le, çok sa yý da a vu kat ve va tan daþ ka týl dý. Bitlis'in Tatvan ilçesinde ''Katýlýn Talep Edin Anayasamýzý Birlikte apalým'' adlý panele, Bitlis Barosu Baþkaný Avukat Enis Gül, Prof. Dr. Fazýl Hüsnü Erdem, Doç. Dr. ücel Sayman (ortada), Sanatçý Lale Mansur ve Gazeteci Nihal Bengisu Karaca (saðda) konuþmacý olarak katýldý. FO TOÐ RAF: A A Biz odaklý anayasa BÝT LÝS BA RO SU BAÞ KA NI GÜL, E NÝ A NA A SA NIN ''BÝZ'' O DAK LI, TOP LU - MUN BÜTÜN KE SÝM LE RÝ NÝ KAP SA AN, TOP LU MUN TÜM BEK LEN TÝ LE RÝ - NE CE VAP VE RE CEK Ö ZEL LÝK TE OL MA SI GE REK TÝ ÐÝ NÝ VUR GU LA DI. BÝT LÝS Ba ro su Baþ ka ný A vu kat E nis Gül, ye ni A na ya sa nýn biz o dak lý, A na ya sa nýn top lu mun bütün ke sim le ri ni kap sa yan, in san o dak lý, et nik, di ni, mez hep sel ve cin si yet fark lý lýk la rý da hil, top lu mun bütün bek len ti le ri ne ce vap ve re cek ö zel lik te ol ma sý ge rek ti ði ni kay det ti. Bit lis in Tat van il çe sin de, e ni A na ya sa Plat for mu ve Bit lis Ba ro su ta ra fýn dan, Ka tý lýn Ta lep E din A na ya sa mý zý Bir lik te a pa lým ad lý pa nel dü zen len di. Tat van Be le di ye si Kül tür Mer ke zi Sa lo nun da dü zen le nen pa ne le, Bit lis Ba ro su Baþ ka ný A vu kat E nis Gül, Prof. Dr. Fa zýl Hüs nü Er dem, Doç. Dr. ü cel Say man, Sa nat çý La le Man sur ve Ga ze te ci Ni hal Ben gi su Ka ra ca ko nuþ ma cý o la rak ka týl dý. Plat for mun Tür ki ye ge ne lin de dü zen le di ði pa nel le rin on do ku zun cu su, A vu kat Vey sel U çum mo de ra tör lü ðün de baþ la dý. Pa nel de ilk ko nuþ ma yý Bit lis Ba ro su Baþ ka ný A vu kat E nis Gül yap tý. Gül, A na ya sa la rýn, ký sa ca top lum sal mu ta ba kat met ni, ka nun la rýn ba ba sý, ça tý ya sa an la mý na gel di ði ni söy le di. Gül, A dý na ne der sek di ye lim, A na ya sa mýz da a sýl ol ma sý ge re ken, de mok ra tik, si vil, ço ðul cu, ka tý lým cý ö zel lik le re sa hip ol ma sý dýr. A na ya sa, ü ze rin de ya þa dý ðý mýz top rak lar da, biz yurt taþ la rýn, ren gi ni, di li ni, kül tü rü nü, i nan cý ný yan sý tan me tin dir de di. Tatvan / a a TOP LU MUN BEK LEN TÝ LE RÝ NE CE VAP VER ME LÝ A NA A SA NIN biz o dak lý ol ma sý ge rek ti ði ni i fa de e den Gül, A na ya sa nýn top lu mun tüm ke sim le ri ni kap sa yan, in san o dak lý, et nik, di nî, mez hep sel ve cin si yet fark lý lýk la rý da hil, top lu mun bütün bek len ti le ri ne ce vap ve re cek ö zel lik te ol ma sý ge rek ti ði ni kay - det ti. e ni A na ya sa nýn her ke sin ka tý lý mý sað la na rak o luþ tu rul ma sý ge rek ti ði ni an la - tan Gül, söz le ri ne þöy le de vam et ti: Top lu mun her ke si mi nin mev cut A na ya sa i le bir kav ga sý nýn ol du ðu nu gö rü yo ruz. A na ya sa i le Kürt ler in, Türk ler in, sol cu la rýn, sað cý la - rýn ve Müs lü man la rýn so run la rý var. Bu se beb le de ye ni A na ya sa da mu ta ba kat sað la - na rak, top lu mun fark lý ke sim le ri nin so run la rý ný or tak laþ týr ma dýk ça, her ke si kap sa yan ye ni bir A na ya sa müm kün ol ma ya cak týr. Tür ki ye nin ge rek si min duy du ðu de mok ra - tik, si vil, ye ni bir A na ya sa nýn ço ðul cu ve ka tý lým cý bir yön tem le o luþ tu ru la bil me si, se - çim ba ra jý nýn yüz de 10 ol ma sý se be biy le müm kün ol ma ya cak týr. KI LIK KI A FE TE A NA A SAL GÜ VEN CE SAÐ LAN MA LI A NA DÝL DE ko nuþ ma, a na dil de e ði tim, a na dil de sa vun ma hak ký nýn do ðuþ tan var o lan in sa ni hak lar ol du ðu nu kay de den Gül, Kürt çe nin ve ih ti yaç du yu lan dil le rin ka mu sal a lan da kul la ný mý nýn, A na ya sal gü ven ce al tý na a lýn ma sý ge rek ti ði ni i fa de et ti. Mer ke zi yö ne ti min za af la rý da dik ka te a lý na rak ye rel yö ne tim le rin güç len di ril me si ge rek ti ði ni an la tan Gül, þun la rý söy le di: Mil li Gü ven lik Ku ru lu ve ÖK kal dý rýl ma lý dýr. Zo run lu din der si kal dý rýl ma lý, seç me li ders ol ma lý dýr ya da ül ke miz de ki A le vi le rin ve di ðer din le re men sup va tan daþ la rý mý zý da kap sa ma lý dýr. Ver gi ve ren biz ler gi bi A le vi le rin ve di ðer din le re men sup va tan daþ la rý mý zýn i ba det le ri i çin büt çe den pay ay rýl ma lý dýr. Di ya net iþ - le ri nin ö zerk bir ya pý sý ol ma lý dýr. Va tan daþ lýk ba ðý ye ni den ta ným la na rak bu ül ke de ya - þa yan her ke si kap sa ma lý ya da or tak bir coð raf ya a dý kul la ný la rak ta ným lan ma lý dýr. Ký - lýk ký ya fet, A na ya sa mýz da ta ným lan ma ma lý dýr. An cak, kim se nin de ký lýk ký ya fe ti i le uð ra þýl ma ma sý i çin A na ya sal gü ven ce sað lan ma lý dýr. Halk, ilk de fa si vil bir A na ya sa yap mak i çin is tek li ve ta lep kâr dýr. Bý ra kýn hal ký mýz, þid det ten u zak bir or tam da A na - ya sa sý ný tar týþ sýn ve ta lep le ri ni yap sýn. Bý ra kýn A na ya sa mýz, hal kýn A na ya sa sý ol sun. HABERLER Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcý, yarýn hakim karþýsýna çýkacak. Avcý nýn yargýlanmasýna yarýn baþlanacak n DEV RÝM CÝ Ka rar gâh Ör gü tü so ruþ tur ma sý kap sa mýn da tu tuk lu es ki Em ni yet Mü dü rü Ha ne fi Av cý nýn da a ra la rýn da bu lun du ðu 22 ki þi nin yar gý lan ma sý na 13 Ni san Çar þam ba gü nü baþ la na cak. Ýs tan bul 12. A ðýr Ce za Mah ke me sin de gö rül me si ne baþ la na cak o lan da va nýn 120 say fa lýk id di a na me sin de, þüp he li Ha ne fi Av cý nýn Ha liç te a þa yan Si mon lar Dün Dev let Bu gün Ce ma at i sim li ki ta býn da ba zý te le fon la rýn hu ku ka ay ký rý din len di ði yö nün de ki id di a sý na ör nek gös ter di ði bö lüm de, þüp he li Nej det Ký lýç ýn din len mek te o lan te le fon nu ma ra la rý i le bu þüp he li nin ir ti bat lý ol du ðu di ðer þüp he li le re yö ne lik ya pý lan fi zi ki ve tek nik ta ki bin de þif re e dil di ði be lir ti li yor. Av cý nýn ki ta bý nýn ar dýn dan, þüp he li le rin te le fon din le me le ri ko nu sun da bir bir le ri ni u yar dýk la rý ve tek nik ta kip ça lýþ ma la rý na kar þý ön lem al dýk la rý be lir ti len id di a na me de, Ký lýç ve Av cý nýn bu ko nu ya i liþ kin yap týk la rý te le fon gö rüþ me le ri ö zet le ni yor. Av cý nýn so ruþ tur ma ya i liþ kin bil gi le ri de þif re et me si nin ar dýn dan Nej det Ký lýç ýn Be yoð lu nda ki e vin de ya pý lan a ra ma da el de e di len el ya zý mý do kü man lar da so ruþ tur ma nýn ta rih ve sa yý sý nýn yer al dý ðý not la rýn e le ge çi ril di ði be lir ti len id di a na me de, sa nýk lar hak kýn da 22.5 yýl dan 51 yýl 9 a ya ka dar de ði þen ha pis ce za la rý is te ni yor. Ýs tan bul / a a A taç: Ça ðý rýr sa nýz ge li rim n PO RAZ KÖ Dâvâsýn da a vu kat la rýn ta nýk ol mak is te di ði ni be lirt ti ði es ki De niz Kuv vet le ri Ko mu ta ný (DKK) Me tin A taç, mah ke me ye gön der di ði ya zý da, ta nýk ol mak gi bi bir gay re ti bu lun ma dý ðý ný, an cak mah ke me nin ça ðýr ma sý du ru mun da ge le bi le ce ði ni kay det ti. A mi ral le re su i kast ve Ka fes da va la rýy la bir leþ ti ri len Poy raz köy Da va sý na Ýs tan bul 12. A ðýr Ce za Mah ke me si nde de vam e di li yor. Du ruþ ma ba þýn da Mah ke me Baþ ka ný Ve dat ýl ma zab dur rah ma noð lu, ge len ev rak la rý o ku du. Ken di si ne su i kast ya pý la ca ðý id di a e di len es ki DKK A taç ýn a vu ka tý nýn gön der di ði di lek çe nin mah ke me ye u laþ tý ðý be lir til di. ýl ma zab dur rah ma noð lu, du ruþ ma da a vu kat Süt lü oð lu nun mah ke me ye di lek çe ve re rek A taç ýn din len me si ni ta lep et ti ði ni kay de de rek, da ha son ra Me tin A taç ýn a vu ka tý Em re Sar nýç ýn mah ke me ye gön der di ði ya zý yý o ku du. Di lek çe de, Me tin A taç ýn mah ke me hu zu run da ta nýk o la rak din len me si gi bi bir ta le bi nin ol ma dý ðý, ta nýk o la rak din le mek gi bi a maç ve gay re ti nin de ol ma dý ðý, mah ke me nin ça ðýr ma sý du ru mun da ge le bi le ce ði þek lin de i fa de le rin yer al dý ðý be lir til di. Bu ya zýy la il gi li a çýk la ma sý so ru lan a vu kat Süt lü oð lu, A taç ýn a vu ka tý na u laþ tý ðý ný ve þu an a çýk la ya ma ya ca ðý se bep le du ruþ ma ya ge le me di ði ni be lirt ti. A vu kat Süt lü oð lu, A taç ýn da ve ti ye i le çað rýl ma sý du ru mun da ta nýk o la rak i fa de ve re ce ði ni de söz le ri ne ek le di. Ýs tan bul / cihan Ýb ra him Þa hin ek i fa de ver di n Ý KÝN CÝ Er ge ne kon dâvâ sý nýn tu tuk lu sa nýk la rýn dan es ki Ö zel Ha re kât Da i re si Baþ kan ve ki li Ýb ra him Þa hin ek i fa de ver di. Ýb ra him Þa hin, dün sa bah sa at le rin de Be þik taþ ta ki Ýs tan bul Ad li ye si ne ge ti ril di. Si liv ri Ce za e vi nden ge ti ri len Þa hin, Er ge ne kon kap sa mýn da Si vas ta ku yum cu luk ya pan Er me ni ce ma a ti tem sil ci si Mi nas Dur maz gü ler e su i kast id di a la rý na i liþ kin de vam e den so ruþ tur ma kap sa mýn da sav cý Ka sým Ý li moð lu na ek i fa de ver di. Ek i fa de si nin ar dýn dan ce za e vi a ra cý na a lý nan Þa hin so ru la ra ce vap ver me di. Sav cý Ka sým Ý li moð lu ta ra fýn dan yü rü tü len so ruþ tur ma da da ha ön ce bir id di a na me ha zýr lan mýþ tý. A çý lan da va nýn tu tuk suz sa nýk la rý Er han Gö nen ci ve bir dö nem Si vas Ül kü O cak la rý der gi tem sil ci li ði ni ya pan Be kir Çe lik hak kýn da 7,5 i le 18 yýl a ra sýn da de ði þen ha pis ce za sý is te nen id di a na me, bi rin ci Er ge ne kon da va sý i le bir leþ ti ril me ta le biy le gön de ril di ði Ýs tan bul 13. A ðýr Ce za Mah ke me si nce ka bul e dil miþ ti. Ýs tan bul / cihan TSK nýn a çýk la ma sý, Ba sýn Kon se yi ne il ham ol du n GE NEL KUR MA Baþ kan lý ðý nýn Bal yoz Dâ vâsýn da 163 mu vaz zaf ve e mek li as ke rin tu tuk lu luk la rý na i ti ra zýn red de dil me si nin ar dýn dan in ter net si te sin den yap tý ðý a çýk la ma, Ba sýn Kon se yi ne il ham ol du. Ba sýn Kon se yi nden ya pý lan a çýk la ma da, þu i fa de le re yer ve ril di: Ýs tan bul Ö ze et ki li A ðýr Ce za Mah ke me le rin de gö rü len Er ge ne kon ve Bal yoz da va la rýn da yar gý la nan e mek li ya da mu vaz zaf TSK men sup la rý nýn tu tuk lu luk la rý nýn de vam et ti ril me si i le il gi li Ge nel kur may Baþ kan lý ðý nýn ya yýn la dý ðý a çýk la ma da i le ri sü rü len hu sus lar, ay ný dâvâ la rýn þüp he li le ri o lan ga ze te ci ar ka daþ la rý mýz i çin de ge çer li dir. Üs te lik ga ze te ci tu tuk lu la rýn hiç bi ri sin de dev let ta ra fýn dan mes lek le ri ni ya par ken kul la nýl mak ü ze re ve ril miþ bir si lâh bu lun ma mak ta, mes lek taþ la rý mýz, ha ber ve yo rum la rý i çin yal nýz ka lem le ri ni ya da bil gi sa yar la rý ný kul lan mak ta dýr lar. Ýs tan bul / cihan

6 6 12 URT HABER NÝSAN 2011 SALI HABERLER Alkollü sürücü, valinin aracýna çarptý nuþak TA al kol lü ol du ðu be lir le nen sü rü cü nün kul lan dý ðý o to mo bil, a ra la rýn da U þak Va li si Öz de - mir Ça ka cak ýn park ha lin de ki ma kam a ra cý i le em ni yet teþ ki la tý na a it res mi o to mo bil ler i le jan - dar ma er so ne li ne a it ö zel o to mo bil le rin bu lun du - ðu top lam 6 o to mo bi le çarp tý. A lý nan bil gi ye gö re, U þak Em ni yet Mü dü rü Ca fer Þa hin, Türk Po lis Teþ ki la tý nýn 166. Ku ru luþ ýl Dö nü mü se be biy le U þak Po lis E vi nde ak þam sa at le rin de bir ye mek dü zen le di. e mek sý ra sýn da A til la Cu ra nýn (39) kul lan dý ðý 64 KV 590 pla ka lý o to mo bil, Nu ri Þe ker Cad de si ü ze rin de i ler ler ken kon trol den çýk tý. Cu - ra nýn kul lan dý ðý o to mo bil, U þak Ýl Jan dar ma Ko - mu tan lý ðý Ga zi no su ö nün de park ha lin de du ran ve a ra la rýn da jan dar ma per so ne li ne a it ö zel o to mo bil i le Em ni yet Mü dür lü ðü ö nün de park ha lin de du - ran res mi pla ka lý o to mo bil le rin bu lun du ðu 5 o to - mo bi le çarp týk tan son ra kar þý þe ri de ge çe rek Po lis E vi ö nün de park ha lin de du ran U þak Va li si Öz de - mir Ça ka cak ýn ma kam o to mo bi li ne çarp tý. Sü rü cü Cu ra, da ha son ra o lay ye rin den u zak laþ ma ya ça lý þýn - ca, o to mo bi li ta ki be a lan po lis e kip le ri, ha va ya bir kaç el a teþ et ti. Cu ra nýn kul lan dý ðý o to mo bil, Çay Ke na rý mev ki sin de dur du rul du. Sü rü cü A til la Cu ra, po lis e - kip le ri ta ra fýn dan gö zal tý na a lýn dý. a pý lan kon trol de, sü rü cü nün 203 pro mil al kol lü ol du ðu be lir len di. Ka za da, Va li Ça ka cak ýn ma kam o to mo bi li i le bir - lik te top lam 6 o to mo bil ha sar gör dü. U þak/a a Antalya ya 100 günde 1 milyon turist geldi nantala A yý lýn 100 gün lük dö ne min de ha va yo luy la ge len tu rist sa yý sý ge çen yý lýn ay ný dö ne mi - ne gö re yüz de 12 ar ta rak 1 mil yo na yak laþ tý. An tal ya Kül tür ve Tu rizm Mü dür lü ðün den e di ni len bil gi ye gö re, haf ta so nu An tal ya Ha va li ma ný Dýþ Hat lar Ter - mi na li nden 63 bin 666 tu rist gi riþ yap tý. Ni san a yý nýn 10 gü nün de An tal ya ya 169 bin 695 tu rist ge lir ken, yý - lýn 100 gün lük dö ne min de An tal ya ya ge len tu rist sa - yý sý 895 bin 6 o la rak ger çek leþ ti. Tu rist sa yý sý yý lýn 100 gün lük dö ne min de ay lýk yüz de 14, yýl lýk i se yüz de 12 o ra nýn da ar týþ gös ter di. Ge çen yýl ay ný dö nem de An - tal ya ya 796 bin 481 tu rist gel miþ ti. An tal ya Kül tür ve Tu rizm Mü dür lü ðü yet ki li le ri, 2011 yý lý tu rizm se zo nu i çin Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý nýn Av ru - pa ve Rus ya pa zar la rýn da çok bü yük ta ný tým yap tý - ðý ný, bu nun da so nuç la rý ný gör me ye baþ la dýk la rý ný be lirt ti. Tu rizm sek tör tem sil ci le ri de Mý sýr ve Tu - nus a git me yi plan la yan Av ru pa lý ve Rus tu rist le - rin, ya þa nan o lay lar se be biy le Tür ki ye yi ter cih et - me ye baþ la dý ðý ný bil dir di ler. ý lýn 3 ay lýk dö ne - min de An tal ya ya en faz la tu rist ge len ül ke ler sý ra - la ma sýn da ilk 10 sý ra yý Al man ya, Ý ran, Rus ya, Fran sa, A vus tur ya, Hol lan da, Ýn gil te re, Bel çi ka, Nor veç ve Ýs - viç re o luþ tur du. An tal ya/a a Kaf kas sü lün le ri, gü zel lik ba ký mý na a lýn dý nsamsun DA çift leþ me dö ne mi ne gi ren di þi Kaf - kas sü lün le ri, er kek sü lün le re za rar ver me me si i çin gü zel lik ba ký mý na a lýn dý. Çev re ve Or man Ba kan lý - ðý Do ða Ko ru ma ve Mil li Park lar Ge nel Mü dür lü - ðü ne bað lý Ge le men Sü lün Ü ret me Çift li ði nde ye - tiþ ti ri len sü lün le rin, ba ký cý la rý ta ra fýn dan ga ga la rý ký sal tý lýp, týr nak la rý ke si li yor. Nes li hýz la tü ke nen sü lün le rin ye tiþ ti ri lip ço ðal týl ma sý ve do ða ya sa lýn - ma sý a ma cýy la ku ru lan Sam sun Ge le men Sü lün Ü - ret me Çift li ði, bu gün ler de renk li gö rün tü le re sah - ne o lu yor. Þu an bin sü lü nün ya þa dý ðý çift lik, Gür - cis tan dan ge ti ri len 13 ü er kek 20 Kaf kas sü lün le ri - ne de ev sa hip li ði ya pý yor. Do ða ya sa lýn ma yý bek le - yen sü lün le rin çift leþ me mev si mi ne gi ril me si ü ze - ri ne çift lik ça lý þan la rý, di þi sü lün le rin gü zel lik ba ký - mý na baþ la dý. Er kek sü lün le re za rar ve re bi le cek sü - lün ler, tek tek ba kým dan ge çi ri le rek ga ga la rý ve týr - nak la rý ký sal tý lý yor. Ay rý ca Ýl Çev re ve Or man Mü - dür lü ðü, ge çen yýl ol du ðu gi bi bu yýl da civ civ le rin yu mur ta dan çý kýþ la rý ný, can lý o la rak in ter net ten ya - yýn la ma ya ha zýr la ný yor. TAZÝE Malatya Büro Temsilcimiz Ahmet Kurnaz aðabeyimizin babasý muhterem usuf Kurnaz'ýn vefatýný teessürle öðrendik merhuma Cenâb-ý Hak' tan rahmet ve mafiretdiler, kederli ailesine sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Çelikhan eni Asya Okuyucularý TAZÝE Muhterem kardeþlerimiz Levent Ertekin 'in ve Bülent Ertekin'in amcasý Ali Ertekin 'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, dostlarý, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Tire eni Asya Okuyucularý Gü ney do ðu yu sel vur du GA ZÝ AN TEP TE SEL SU LA RI NA KA PI LAN 1 KÝ ÞÝ ÖL DÜ, 2 KÝ ÞÝ A RA LI KUR TA RIL DI. SÝ ÝRT ÝN BA KAN ÝL ÇE SÝN DE SEL SU LA RI NA KA PI LAN KA DIN KA BO LUR KEN BAT MAN IN SA SON ÝL ÇE SÝN DE SE LE KA PI LAN BÝR KÝ ÞÝ ÖL DÜ. GAZÝANTEP ÝN Ýs la hi ye il çe sin de, sel su la rý na ka pý lan bir ki þi öl dü, 2 ki þi ya ra lý kur ta rýl dý. E - di ni len bil gi ye gö re, il çe ye bað lý Bo ða zi çi bel - de sin de, þid det li ya ðýþ se be biy le ta þan de re su - la rý se le se bep ol du. Sel den do la yý Kur na Ma - hal le si nde Ra ma zan Uy sal ve Fer hat Cev her e a it ev ler de bü yük ha sar mey da na gel di. Sel su la rý na ka pý lan A li Uy sal (40) öl dü. Sel su la - rýn dan ya ra lý kur ta rý lan E mi ne ve Nur gül Din ler, Ýs a hi ye Dev let Has ta ne si ne kal dý rýl dý. Bolu Daðý nda kar yaðýþý etkili oluyor URTTA et ki li o lan so ðuk ha va ve ya ðýþ ha ya tý o - lum suz et ki li yor. E di ni len bil gi ye gö re, D-100 ka - ra yo lu nun Bo lu Da ðý ke si min de ön ce ki gün baþ la - yan kar ya ðý þý a ra lýk lar la de vam e di yor. Ka ra yol la rý e kip le ri, gü zer gah ta kar la mü ca de le ça lýþ ma la rý ný a - ra lýk sýz sür dü rü yor. Tra fik e kip le ri i se sü rü cü le ri a þý - rý hýz ve ya kýn ta kip yap ma ma la rý ko nu sun da u ya rý - yor. Kar ya ðý þý do ðal gü zel lik le riy le ün lü A bant Ta - bi at Par ký ve ka yak mer ke zi Kar tal ka ya da da a ra lýk - lar la de vam e di yor. An ka ra/a a BUR SA Þo för ler ve O to mo bil ci ler O da sý nýn, Ha - þim Ýþ can ve A ta türk Cad de si nde baþ la tý lan O - to büs Ö zel o lu uy gu la ma sý nýn dur du rul ma sý i - çin Böl ge Ý da re Mah ke me si nde dâ vâ aç tý ðý bil di - ril di. Bur sa Þo för ler ve O to mo bil ci ler O da sý Baþ - ka ný Ha san Top çu, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Bü - yük þe hir Be le di ye si nin O to büs Ö zel o lu uy gu - la ma sý nýn A na ya sa nýn e þit lik il ke si ne ay ký rý ol du - Ga zi an tep Bü yük þe hir Be le di ye si, Si vil Sa - vun ma Ýl Mü dür lü ðü ve DSÝ ye a it e kip ler bel de de ted bir al dý. ÜZ LER CE A RAÇ MAH SUR KAL DI Gaziantep te þiddetli yaðýþ nedeniyle ulaþýma kapanan Ýpekyolu nda araçlarda mahsur kalan 100 ü aþkýn kiþi, itfaiye ekipleri tarafýndan bot ve iþ makineleriyle kurtarýldý. Gece boyunca devam eden ve sabah þiddetini artýran yaðýþ sonrasýnda Van da Nisan karý VAN ve çev re sin de sa bah sa at le rin de baþ la yan kar ne de niy le 26 köy yo lu u la þý ma ka pan dý. Kar ve fýr tý na yü zün den ü zün cü ýl Ü ni ver si - te si Ge vaþ Mes lek ük se ko ku lu Bit ki Ü re tim Bö lü mü ne a it se ra lar la ko van lar za rar gör dü. Ýl Ö zel Ý da re si e kip le ri, yol aç ma ça lýþ ma la rý na baþ la dýk la rý ný, ak þam sa at le ri ne ka dar köy yol la rý nýn u la þý ma a çý la - ca ðý ný kay det ti. Van/a a ðu nu i le ri sür dü. Üç þe rit li yo lun en sað þe ri di nin o to büs ve am bu lans la rýn ha ri cin de ö zel ve ti ca ri a raç la ra ya sak lan ma sý - nýn u lu sal ve u lus la ra - ra sý tra fik ku ral la rý yö - net me lik le ri ne de ay - ký rý ol du ðu nu id di a e - Ga zi an tep te kent mer ke zin den ge çen Ý pek yo lu, þid det li ya ðýþ sebebiyle u la þý - ma ka pan dý, yüz ler ce a raç mah sur kal dý. Bo ða zi çi bel de - sin de, þid det li ya - ðýþ sebebiy le ta - þan de re su la rý se - le yol açtý. Sel den do la yý Kur na Ma - hal le si nde bazý ev ler de bü yük ha - sar mey da na gel - di. FO TOÐ RAFLAR: A A Kayaönü, eni Adliye ve eþilova köprülü kavþaklarý su bastý. Kavþaklarda su içinde kalan araçlar, Ýpekyolu ve baðlantý yollarýnýn trafiðe kapanmasýna neden oldu. Öðrencileri taþýyan 2 otobüs, 2 minibüs ve bir otomobil suyun içinde kaldý. Ýtfaiye ve GASKÝ görevlileri, mahsur kalan, içerisinde öðrencilerin de bulunduðu 60 kiþiyi botlarla ve iþ makineleriyle, Kavþakta suyun içinde kalan araçlardaki 40 dan fazla kiþiyi de iþ makineleriyle kurtardý. Gaziantep /a a den Top çu, þun la rý kay det ti: ''Bütün dün ya da, þe - hir mer kez le rin de, halk a ra sýn da çar þý ka bul e di - len yer ler de uy gu la nan sis tem de, dol muþ ve tak - si ler 100 i le 300 met re me sa fe de in dir me ve bin - dir me yap mak ta dýr. Ha þim Ýþ can Cad de si nde ki uy gu la ma da bin 300 met re me sa fe de in dir me ve bin dir me ya pý la maz ha le ge lin miþ tir. Ö zel halk o to büs le ri i le dol muþ ve tak si ler a ra sýn da Tren seferleri iptal oldu GAZÝANTEP ÝN Ýs la hi ye il çe si i le A da na a ra sýn da ya pý lan tren se fer - le ri, þid det li ya ðýþ so nu cu mey da na ge len he ye lan do la yý sýy la ip tal e dil - di ði bil di ril di. Ýs la hi ye TCDD Gar Mü - dü rü Sa it I tak, yap tý ðý a çýk la ma da, Ýs la hi ye-a da na tren se fer le ri nin, Ta - þo luk mev ki sin de ya þa nan he ye lan se be biy le ya pý la ma dý ðý ný be lirt ti. He ye lan do la yý sýy la Ýs la hi ye-a da na se fer le ri nin ip tal e dil di ði ni i fa de e - den I tak, se fer le rin ya pý la bil me si i - çin A da na Böl ge Mü dür lü ðün den ge le cek e ki bin bek len di ði ni kay det - ti. Ýs la hi ye/a a Baykan da bir kadýn kayboldu SÝÝRT ÝN Bay kan il çe sin de de re nin taþ ma sý so nu cu sel su la rý na ka pý - lan bir ka dýn kay bol du. E di ni len bil gi ye gö re, Bay kan ýn i çin den ge - çen Bit lis De re si sa ða nak ya ðýþ se - be biy le taþ tý. De re nin taþ ma sýy la il çe mer ke zi ne yak la þýk 2 ki lo met re u zak lýk ta bu lu nan ve köy le re u la þý - mý sað la yan köp rü nün ya kýn la rýn - da sel su la rý na ka pý lan Mu hab bet Gök te kin (50) kay bol du. Gök te - kin in bu lun ma sý i çin a ra ma kur - tar ma ça lýþ ma la rý na baþ lan dý. Ö te yan dan Si irt Va li si Mu sa Ço lak ve Bay kan Kay ma ka mý Mu rat Sü zen, o lay ye ri ne ge le rek in ce le me ler de bu lun du. Si irt/a a Sason da sele kapýlan bir kiþi öldü BATMAN IN Sa son il çe sin de se le ka pý lan bir ki þi, öl dü. A lý nan bil gi - le re gö re, o lüs tü Kö yün de o tu ran A li Ay dar (60), köy ya kýn la rýn dan geç mek te o lan Sa son Ça yý ke na - rýn da i ken su yun a ni den yük sel me - si ü ze ri ne, se le ka pý la rak kay bol du. a kýn la rý ve köy lü ler ta ra fýn dan ya - pý lan ça lýþ ma lar so nun da, su dan Ay dar ýn ce se di çý ka rýl dý. Ay dar ýn ce na ze si nin, Sa son Dev let Has ta - ne sin de ki o top si nin ar dýn dan o - lüs tü Kö yü me zar lý ðýn da top ra ða ve ri le ce ði bil di ril di. Bat man/a a Bursa da otobüs yolu mahkemelik oldu BURSA ÞOFÖRLER VE OTOMOBÝLCÝLER ODASININ, HAÞÝM ÝÞCAN VE ATATÜRK CADDESÝ NDE BAÞLATI- LAN OTOBÜS ÖZEL OLU UGULAMASININ DURDURULMASI ÝÇÝN DÂVÂ AÇTIÐI BÝLDÝRÝLDÝ. ARIZALI GEMÝ BOÐAZ DAN GEÇTÝ ARIZALI olduðu bildirilen Türk bayraklý Elgiznur Çebi adlý kuru yük gemisi, Çanakkale Boðazý ndan geçirildi. Tuzla Limaný na götürüldüðü belirtilen 190 metre boyundaki gemi, römorkör tarafýndan çekildi. Gemiye geçiþi sýrasýnda, Kýyý Emniyeti Genel Müdürlüðüne ait Kurtarma-3 ve Söndüren- 4 adlý römorkörler refakat etti. Çanakkale /aa hu kuk sal a lan da bir fark ve ay rým cý lýk bu lun - ma dý ðý na gö re U KO ME ta ra fýn dan ya pý lan uy - gu la ma ta ma men ay rým cý lýk ve ay rý ca lýk týr. Bu uy gu la ma se be biy le, in dir me ve bin dir me sý ra - sýn da yol cu la rýn can ve mal gü ven lik le ri nin teh li ke ye gir di ði ni be lir ten Top çu, Bur sa Ý da re Mah ke me si nde yü rüt me nin dur du rul ma sý i çin da va aç týk la rý ný bil dir di. Bur sa/a a Süt tankeri devrildi: 2 ölü BA LI KE SÝR ÝN Kep sut il çe sin de süt tan ke ri - nin dev ril me si so nu cu 2 ki þi öl dü. A lý nan bil - gi ye gö re, ük sel Po lat (30) yö ne ti min de ki 10 ED 775 pla ka lý süt tan ke ri, Kep sut a bað lý Mah mu di ye kö yü ya - kýn la rýn da þa ram po le dev ril di. Ka za da, sü rü - cü Po lat i le a raç ta bu - lu nan Sel man Uy gur (31), o lay ye rin de öl - dü. Kep sut/a a

7 DÜNA 7 Af ga nis tan sa va þý Pa kis tan a za rar ve ri yor n PA KÝS TAN Cum hur baþ ka ný A sýf A li Zer da ri, Af ga nis tan da El-ka i de ve Ta li ban ör gü tü ne kar þý ve ri len sa - va þýn Pa kis tan ý is tik rar sýz laþ týr dý ðý ný söy le di. Zer da ri, Ýn gi liz ga ze te si Gu - ar di an a ver di ði mü la kat ta, Pa kis - tan da 10 yý la ya kýn sü ren as ke ri dik - ta tör lü ðün, ABD i le NA TO kuv vet le - ri nin Af ga nis tan da El-ka i de ve Ta li - ban ör güt le ri ne kar þý ver di ði sa va þýn Pa kis tan e ko no mi si ni bal ta la dý ðý, de - mok ra tik ku rum la ra za rar ver di ði ve ül ke yi is tik rar sýz lý ða mah kûm et ti ði i fa de si ni kul lan dý. Af ga nis tan da ki sa - va þý dur dur mak i çin ül ke si nin bü yük ça ba lar sarf et ti ði ni be lir ten Pa kis tan Cum hur baþ ka ný Zer da ri, bu ça ba la rý - nýn so nuç suz kal dý ðý ný söy le di. Müt - te fi ki A me ri ka yý da e leþ ti ren Zer da ri, Her za man Was hing ton un gö rüþ le - ri ne ö nem ver dik, an cak ABD yö ne - ti mi nin Pa kis tan ýn has sa si yet le ri ne kar þý ge rek ti ði ka dar an la yý þý gös ter - me di di ye ko nuþ tu. Ýslamabad / a a Suriye durulmuyor n SU RÝ E as ker le ri nin, 4 hü kü met kar - þý tý gös te ri ci nin öl dü ðü, on lar ca sý nýn ya ra lan dý ðý li man þehri Ban yas a gir di ði be lir til di. E di ni len bil gi le re gö re, as ker - ler cip ler ve as ke ri a raç lar la þehre gi re - rek bel li baþ lý bi na la rýn çev re sin de ve kav þak lar da mev zi len di. Ge len bil gi ler, ye ni ça týþ ma la rýn ol ma sý kay gý sýy la o - kul la rýn ve dük kân la rýn a çýl ma dý ðý ný be lir ti yor. Ýn san hak la rý sa vu nu cu la rý, Su ri ye gü ven lik güç le ri nin ve hü kü met yan lý sý si lâh lý ki þi le rin, dün hü kü met kar þý tý bir pro tes to gös te ri si i çin top la - nýl dý ðý sý ra da a teþ aç týk la rý ný ve 4 ki þi nin öl dü ðü nü be lirt ti ler. Dev let te le viz yo nu i se þehir ya ký nýn da ki bir pu su da 9 as ke - rin öl dü ðü nü du yur du. Beyrut / aa Ýs ra il-gaz ze a teþ ke si res mî de ðil, fi i lî n ÝS RA ÝL i le Gaz ze Þe ri di nde ki Fi lis - tin li grup lar a ra sýn da a teþ kes, ta raf la rýn res mi o la rak a teþ kes te an laþ týk a çýk - la ma la rý ol ma sa da fi i len sað lan dý. Ýs ra - il or du su, Gaz ze Þe ri di nden a tý lan dün kü ro ket ve ha van la ra rað men, ge - ce Ha mas mev zi le ri ni bom ba la ma dý. Fi lis tin li mi li tan lar dan da ön ce ki ge ce Ýs ra il e Kas sam ve ha van sal dý rý sý gel - me di. Per þem be gü nü Ha mas ýn Ýz - zed din El Kas sam Tu gay la rý ta ra fýn dan a tý lan bir tank sa var ro ke ti nin, Ýs ra il in gü ne yin de bir o kul ser vi sin de i ki ki þi - nin ya ra lan ma sý na ne den ol ma sýy la baþ la yan Ýs ra il bom bar dý man la rýn da Gaz ze Þe ri di nde 18 ki þi öl müþ, on lar - ca ki þi ya ra lan mýþ tý. Tel Aviv / a a e men li gös te ri ci ler den KÝK in teklifine red n E MEN DE gös te ri ci ler Kör fez Ýþ bir li - ði Kon se yi nin (KÝK), e men Dev let Baþ ka ný A li Ab dul lah Sa lih in ik ti da rý dev let baþ ka ný yar dým cý sý na dev ret me si ve mu ha le fe tin, ge çiþ hü kü me ti nin ba þý - na geç me si ne i zin ver me si çað rý sý ný red - det ti. Baþ þehir Sa na da 21 Þu bat tan bu ya na o tur ma ey le mi dü zen le yen gös te ri - ci le rin li de ri A dil El Ra bi, re ji min bütün un sur la rýy la dev ril me si yö nün de ki te - mel is tek le ri ni kar þý la ma yan mu ha le fet i le ik ti dar a ra sýn da ki hiç bir uz laþ may la il gi len me dik le ri ni be lirt ti. Sana / a a Kad da fi güç le ri çe kil me den a teþ kes yok n LÝB A LI mu ha lif ler, Kad da fi güç le ri çe kil me den a teþ ke se ya naþ ma ya cak la rý - ný bil dir di. Mu ha lif le rin söz cü sü Þem - sed din Ab dül mev la, a teþ kes ten ön ce hü kü met bir lik le ri nin so kak tan çe kil - me le ri ve i fa de öz gür lü ðü ne say gý du - yul ma sý ge rek ti ði ni kay det ti. Af ri ka Bir - li ði he ye ti nin a ra bu lu cu luk i çin Bin ga zi ken tin de bek len di ði sý ra da ya pý lan a çýk - la ma da, söz cü, Ýn san lar fi kir le ri ni i fa de et mek i çin so ka ða gi de bil me li ve as ker - ler de kýþ la la rý na dön me li. Ýn san lar Trab lus ta gös te ri yap mak ta ken di le ri ni öz gür his se der ler se, sa ný yo rum ki bü tün Lib ya çok ký sa bir za man da öz gür le þe - cek tir i fa de si ni kul lan dý. Bingazi / a a Japonya da saygý duruþu n JAPONA DA 11 Mart ta meydana gelen þiddetli deprem ve tsunamide hayatýný kaybedenler için bir dakikalýk saygý duruþunda bulunuldu. Japonya da Ýkinci Dünya Savaþý ndan beri yaþanan en büyük felaket olarak tarihe geçen 9 büyüklüðündeki depremde ölenler için saygý duruþu saat da (TSÝ 08.46) yapýldý. Japonya Baþbakaný Naoto Kan, ülkesini vuran deprem ve tsunami felaketinin birinci ayýnda, yardým eden ülkelere teþekkür etti. Tokyo / aa A ÝHM, RUS BÝ LÝR KÝ ÞÝ LE RÝN UZ MAN LIK LA RI NI SOR DU Dos ya da Ri sâ le-i Nur i le il gi li dos ya da bu gö rüþ le re yer ve ren A - ÝHM, o lum suz gö rüþ bil di ren Rus bi - lir ki þi le rin di nî a lan lar da ki uz man lýk la rý ný sor du. Rus ye rel mah ke me bu ta le bi red - de de rek dil bi lim ci le ri ve sos yal psi ko log la rýn da gö rüþ i le ri sü re bi le cek le ri ni söy le di. AÝHM den Rusya ya Risâle-i Nur sorularý RÝSALE-Ý NUR ESERLERÝNDEN BÝR KISMI HAKKINDA, RUSA'NIN BAZI BÖLGELERÝNDE SORUÞTURMA AÇILMASI, RUSA'DA KAITLI BÝR STK OLAN NUR BEDÝ KÜLTÜR VE EÐÝTÝM VAKFI TARAFINDAN AÝHM'E ÞÝKÂET EDÝLDÝ. DOSAI ÝNCELEEN AÝHM, RUSA'DAN 3 MADDELÝK TALEPTE BULUNDU. RÝSÂ LE-Ý Nur e ser le rin den bir kýs mý hak kýn - da, Rus ya nýn ba zý böl ge le rin de so ruþ tur ma a - çýl ma sý A ÝHM e þi kâ yet e dil di. Rus ya da ka yýt lý bir STK o lan Nur Be di Kül tür ve E ði tim Vak fý Baþ ka ný Ýb ra him Ýb ra hi mov, ba zý Rus mah ke - me le ri nin Ri sâ le-i Nur e ser le ri ne ký sýt la ma ge - tir me si ne i ti raz et ti. Ýç hu kuk yol la rý nýn bütü - nü ne mü ra ca at e den Ýb ra hi mov da ha son ra A ÝHM e þi kâ yet te bu lun du. Ýb ra hi mov, ye rel mah ke me nin ka ra rý nýn þef faf ol ma dý ðý ný, bu ko nu da o lum lu ra por ve ren uz man la ra rað - men ka sýt lý ve mak sat lý o la rak de lil le ri dik ka te al ma dý ðý ný be lir te rek, a sak la ma ge ti ren mad de le ri þi kaâyet e di yo ruz. Ri sâ le-i Nur Kur ân ýn çað daþ yo rum dur. E ði tim a maç lý dýr, med re se ve ca mi ler de e ði tim i çin fay da lý dýr. As la ra di kal lik i çer mez þek lin de ko nuþ tu. Þi ka ye tin ar dýn dan dos ya yý gün de me a lan A ÝHM, Rus ya dan dâvâ i le il gi li ta lep ler de bu - lun du. Sü re cin ö zet len di ði dos ya da ki ra por lar i se þöy le: ÝÞ TE RA POR LAR urus ya Müf tü lük Kon se yi a dý na bi lir ki þi ler ra po ru: Sa id Nur sî nin ri sa le le ri Ýs - laâmî dok trin ve Kur ân ýn yo ru mu nu i çer - mek te dir. Ra di kal i çe ri ði yok tur. As la þid de te ça ðýr ma mak ta, di nî ve et nik mil li yet çi lik ba rýn - dýr ma mak ta dýr. Ah lâk sýz lý ða kar þý in san la rý uy - FRAN SA DA ka mu ya a çýk yer ler de pe çe ya sa ðý res men baþ la dý. An - cak Fran sa da dün baþ la yan ya sak la il gi li o la rak Fran ce In ter rad yo - su na ko nu þan Po lis Ko mi ser le ri Sen di ka sý Ge nel Sek re ter ar dým cý sý Ma nu el Ro ux, ya sa ðýn uy gu la ma sý nýn zor lu ðu na dik ka ti çek ti. a - sa nýn uy gu lan ma sý son de re ce zor o la cak di yen Ro ux, po lis le rin yü - zü ka pa lý bir ka dýn la kar þý laþ týk la rýn da o nu ik na et me ye ça lý þa cak la - rý ný be lirt ti. Ro ux, ka dý nýn i ti raz et me si du ru mun da i se iþ le rin ka rý - þa ca ðý ný i fa de e de rek, Zor la ma yet ki miz yok. Güç kul lan ma mý zý rar mak ta dýr. Bu di nî me tin le rin ö zel li ði dir. Nur sî, ki tap la rýn da din le ra ra sý di ya lo gu ko - num lan dýr mak ta ba rý þý da yük selt mek te dir. Ri - sâ le-i Nur i le il gi li o lum suz gö rüþ i le ri sü ren le - rin Ýs lâ mî bil gi le ri yok tur. Sa id Nur sî nin ki tap - la rý bü tün din ler de ki in san la rý kap sa mak ta dýr. urus ya Müs lü man lar Bir li ði: Sa id Nur sî fa na tik lik i çer mez. Þid de te ça ðýr maz. Irk çý lýk ðý des tek le mez. Si ya sal bir kal kýþ ma yý des tek le mez. Ri sâ le-i Nur lar Ýs laâmî ve ah - laâkî de ðer le ri, Al lah a i nan ma yý ve sev me yi des tek ler. uta ta ris tan Cumh hu ri ye ti Müs lü man lar Bir li ði: Sa id Nur sî Kur ân ýn say gýn bir yo rum cu su. Bütün in san la rý ýr ký ve di nî ne o lur sa ol sun on la rý sev gi ye, ba rý þa, bir bi ri ni an la ma ya ça ðý rýr. Din le ra ra sý di ya lo gu des tek - ler ve bü tün ra di kal ha re ket le re kar þý dýr. uma lez ya Ýs lam Ü ni ver si te si uz ma ný nýn ra po ru: Nur sî, ye ni den ya pý lan ma ya, ba rý þa, fark lý kül tür ve din le ri iþ bir li ði ne ça ðý rýr. Ö zel lik le a da let, hoþ gö rü, hür ri yet ve sev gi ye ça ðý rýr. uta ta ris tan Cum hu ri ye ti Ta rih Ens ti tü sü Ýs lâ mî Ça lýþ ma lar Bö lü mü: Ah lâ kî mü kem mel li ðe ve þid de te kar þý ol ma ya ça ðýr - dý. Bu se bep le o nun ki tap la rý di nî ra di kal li ðe kar þý cid dî mü ca de le a ra cý dýr. uva ti kan Din le ra ra sý Sek re te ri Ka to - A ÝHM ÝN 3 MAD DE LÝK TA LE BÝ 1-Bu ko nu hak kýn da o lum suz ra por la rýn a na di li Ýn gi - liz ce o lan bi ri ta ra fýn dan Ýn gi liz ce ye ter cü me e dil me si. 2-e rel mah ke me nin ka ra rýy la Sa id Nur sî nin ki - tap la rý nýn da ðý tý mý ya sak la dý mý? Bu, ya sa nýn ge - rek tir di ði bir ka rar mý? Bu ka rar de mok ra tik top lu mun bir ge rek li li ði mi? 3-Ka rar, A ÝHM in i fa de ve öz gür lü ðü nü i - çe ren 10. mad de si ne uy gun mu? lik Pa pa zýn Ra po ru: Sa id Nur sî nin bu e - ser le ri Ýs lâ mýn a na kök le ri dir. Kök le ri ni Ýs - laâmî ge le nek ler den ve a sýr la rýn bi ri ki min den al mýþ týr. As la ra di kal te rim ler i çer mez tam ak - si ne uz laþ týr ma cý bir güç tür. Ö zel lik le Al lah ýn bir li ði, kar deþ lik ve Müs lü man lar-h ris ti yan lar a ra sýn da ki po zi tif i liþ ki yi ce sa ret len dir miþ tir. utür ki ye Di ya ne ti Ra po ru: Sa id Nur - sî nin ki tap la rý ah la kî ve di nî ko nu la rý iþ ler. As - la po li tik ko nu la ra te mas et mez. Sa id Nur sî çok say gýn bir din bil gi ni, ken di ni hep po li ti ka - dan, ra di kal lik ten u zak tut muþ tur. umý sýr A rap Cum hu ri ye ti A da let Ba kan lý ðý ve Mý sýr müf tü lü ðü Ra po ru: Sa id Nur sî nin ki tap la rý o ku yu cu i çin çok fay da lý. Al lah sev gi si ve dü þün ce si ni ve ri yor. Ah lâ kî de ðer le ri a þý lý yor. Kö tü lü ðü en gel li yor. uýs lam Kon fe ran sý Ör gü tü (Ý KÖ) Sa nat ve Kül tür Bö lü mü Ýs lâm Ta ri hi A raþ týr ma la rý Di rek tör lü ðü Ra po ru: Sa id Nur sî Al lah i nan cý ný ve i ba de tin an la mý ný yü - celt ti. O nun ki tap la rý ki þi nin ýr ký a i di ye ti, di nî ne o lur sa ol sun as la o lum suz bir duy gu bes le - me yi i çer mez. uýn gil te re Dur ham Ü ni ver si te si Uz man Ra po ru: Fark lý din den bi le ol sa o nun ki tap la rýn da o lum suz bir dü þün ce bu la maz sý - nýz. Ta kip çi le ri ne o lum suz dü þün ce ver me - miþ tir. Müs pet ha re ke ti ö ne çý kar mýþ týr. FRANSA'DA PEÇE ZULMÜ BAÞLADI! Fransa'da dün baþlayan resmi peçe yasaðýný protesto etmek için, Notre- Dame katedrali önünde izinsiz açýklama yapmak isteyen Kenza Drider, basýn mensuplarýnýn önünde polisler tarafýndan yaka paça sürüklendi. Fran sa da pe çe ya sa ðý uy gu la na maz da is te mi yor lar, an cak ik na et me ye ça lý þa ca ðýz de di. A na ya sa Mah - ke me si ya sa yý E kim a yýn da o nay la mýþ ve ya sa nýn cum hu ri yet il ke le - ri ne uy gun ol du ðu na hük me tmiþ, bu nun la bir lik te, di ni yer ler de i ba - det le ri ni ya pan la rýn öz gür lük le ri nin ký sýt lan ma ma sý yo lun da çe kin ce koy muþ tu. Fran sa da yak la þýk 2 bin ka dý nýn pe çe tak tý ðý tah min e di - li yor. a sa, ül ke de si vil top lum ör güt le ri ve Müs lü man der nek le ri nin tep ki si ne yol aç mýþ tý. Fran sa, u zun tar týþ ma la rýn ar dýn dan, bu yön de bir ya sa ðý uy gu la yan ilk Av ru pa ül ke si ol du. Paris / a a Lib ya da yol ay rý mý: a ba rýþ çý çö züm ya da da ha çok kan! Lib ya da NA TO nun u çu þa ya sak böl ge uy - gu la ma sý ný ge çip, yer de ki Kad da fi ye bað lý ka ra bir lik le ri ni yal nýz ca tank la rý de ðil, as ke ri per so nel ta þý yan kam yon la rý da vur - ma ya baþ la ma sý na rað men, is te nen so nuç bir tür lü el de e di le mi yor. Ýs te nen so nuç la, BM Gü ven lik Kon se yi ka ra rýn - da kas de di len so nuç a ra sýn da ki fark, Lib ya da ki en ö nem li so run. Si vil le rin ha ya tý nýn ko run ma sý i çin ge rek li her tür lü tedbirin a lýn ma sý ta ný mý na ka ra ha re kâ tý ný bi le sok mak müm kün. U çak la rý ve ö nem li ka rar gâh la rý bom ba la nýn - ca Kad da fi nin he men ül ke yi bý ra kýp, ha zi ne le ri a lýp ka ça ca ðý ný bek li yor du Sar kozy ve ta i fe si. An cak böy le ol ma dý. Kad da fi ye bað lý ka ra bir - lik le ri, is yan cý la rýn e lin de ki ka sa ba la rý ku þat ma - ya ve e le ge çir me ye de vam e di yor. Bu nun i çin NA TO, sü rek li o la rak Kad da fi bir lik le ri ni iz le - yip vu ru yor. Ec de bi ye ya kýn la rýn da 11 tan ký, Mis ra ta sýrt la rýn da i se 14 tan ký ve as ker ta þý yan kam yon la rý vur du lar en son. Bir haf ta da bin sor ti yap mýþ u çak lar. A ma bu na rað men so nuç a la mý yor lar. Pe ki þim di ne o la cak? Tür ki ye nin ba þýn dan bu ya na sa vun du ðu uz - laþ ma lý çö züm ve in sa ni yar dým pla ný þim di NA - TO nun da gün de mi ne gel me ye baþ la dý. Zi ra ar - týk Kad da fi den kur tul ma nýn çok ko lay ol ma dý ðý an la þýl dý. NA TO Ge nel Sek re te ri Ras mus sen he - def le ri nin re jim de ði þik li ði ol ma dý ðý ný a çýk lar - ken, Lib ya so ru nu nu çöz mek i çin bi rey sel as ke - ri çö zü me yer yok. Lib ya kri zi nin çö zül me si bir si ya sal yol ha ri ta sý ge rek ti ri yor di yor. Bu du rum da bir yan dan Tür ki ye nin a kan ka nýn bir an ön ce dur ma sý, si lâh lý güç le rin çe - kil me si, in sa nî yar dým la rýn ke sin ti siz sür me si ve si ya sî de ði þi min baþ la týl ma sý o la rak Dý þiþ le ri Ba ka ný Da vu toð lu ta ra fýn dan ö zet le nen yol ha - ri ta sý gün dem de. An cak NA TO nun ABD- Fran sa-ýn gil te re üç lü sü nün Tür ki ye ye i ni si ya tif bý rak ma ni ye tin de ol ma dý ðý bi li ni yor. Ö bür yan dan A rap Bir li ði de le gas yo nu Kad - da fi i le gö rüþ tük ten son ra, ö ner dik le ri pla nýn Kad da fi ta ra fýn dan ka bul e dil di ði ni a çýk la dý. An cak mu ha lif ler Kad da fi ve a i le si nin ül ke den çý ka rýl ma sý ný i çer me yen hiç bir pla ný ka bul et - me ye cek le ri ni pe þi nen söy lü yor lar. Ö bür yan dan ö zel lik le ko run ma ya muh taç grup lar da ki ma sum lar baþ ta ol mak ü ze re, si vil halk i ki ta ra fýn ve hat ta NA TO u çak la rý nýn sal dý rý la rýn dan za rar gör me ye de vam e di yor lar. Ça týþ ma la rýn yo ðun o la rak sür dü ðü böl ge ler de, yi ye cek ve te da vi ih ti yaç la rý hat saf ha da. Böy le bir du rum da Ba tý nýn bir an ön ce ken di des te ðiy le de ol sa mu ha lif le rin Lib ya da Kad da - fi yi ko lay ko lay de vi re me ye ce ði ger çe ði ni gör - me si ge re kir. Ka ra ha re kâ tý na gi riþ mek i se, da - ha çok kan dö kül me si ve ye ni bir I rak ýn doð - ma sý an la mý na ge le cek tir. Bu yüz den is yan cý la rý ilk baþ ta teþ vik e den le rin, þim di on la rý si ya sal çö zü mü i çe ren plan la ra da ha sý cak bak ma ya ik - na et me si ge rek. Fran sa nýn bütün a leyh te pro - pa gan da sý na rað men, bütün ta raf lar da gö rü þe - bi len ve a ra zi de ça lý þa bi len tek ül ke o lan Tür ki - ye nin de ön ce lik le Ba tý lý müt te fik le ri ni son ra da mu ha lif le ri ba rýþ çý bir si ya si çö zü me ik na et - me ça ba sý ný sür dür me si çok ö nem li. Zi ra Kad - da fi de A rap Bir li ði nin ö ne re ce ði çö zü me kim - se nin i ti bar et me ye ce ði nin far kýn da. Ýk ti da rý terk et me ye ha zýr ol du ðun da, o na ha yat gü ven - ce si ve re bi le cek güç lü a ra bu lu cu ya ih ti ya cý var. Bu da an cak Tür ki ye o la bi lir. TEBRÝK-GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem kardeþimiz Zeki Taþdemir ile Sümeyye hanýmýn Safa adýný verdikleri bir erkek çocuklarý Hüseyin Görmenoðlu'nun torunu dünyaya gelmiþtir. Anne babayý ve dedesini tebrik eder, Safa bebeðin bir an önce saðlýðýna kavuþmasýný dileriz.

8 8 12 MEDA POLÝTÝK NÝSAN 2011 SALI ah met dur ma il.com Ka dý nýn Ka der i Ka dim bir tar týþ ma o lan ka dýn er kek e þit li ði me se le si bu gün ler de fark lý bir þe kil de ül ke gün de mi ni meþ gul e di yor yý lýn da ku ru lan Ka dýn A day la rý Des tek le me ve E ðit me Der ne ði (KA - DER), 12 Ha zi ran 2011 de ya pý la cak mil let ve ki li ge nel se çim le ri ne da ha çok ka dý nýn a day gös te ril me si a ma cýy la 275 Ka dýn Mil let ve ki li kam pan ya sý baþ lat tý. E þit tem sil, ger çek de mok ra si, ye ni a na ya sa ve en gel le ri aþ mak i çin 275 ka dýn! slo gan la rýy la baþ la tý lan kam pan ya fark lý tar týþ ma la rý da be ra be rin de ge tir di. Ka dýn la rýn se çim le ve a ta may la ge li nen tüm ka rar me ka niz ma la rýn da e þit tem si li ni sað la mak mis yo nu nu üst le nen KA DER, ka dýn la rýn po li ti ka ya ka tý lý mý ný en gel le yen e ko no mik, sos yal, kül tü rel ve ya sal en gel le rin or ta dan kal dý rýl ma sý ný a maç lý yor. KA DER Baþ ka ný Çið dem Ay dýn, Hür ri yet Ga ze te si ö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Vus lat Do ðan Sa ban cý, ya zar Ay þe Ku lin, te le viz yon cu Ay þe Öz gün, kö þe ya za rý Ni hal Ben gi su Ka ra ca, ter zi Ne ba hat A lanç, þar ký cý Gül ben Er gen ve Nil Ka ra ib ra him gil gi bi fark lý pro fi le sa hip i sim ler le kam pan ya sý ný sür dü ren der ne ðe, ö zel lik le ka dýn ya zar lar bü yük des tek ve ri yor lar. e ni ya pý la cak a na ya sa nýn ka dýn sýz bir TBMM ta ra fýn dan ya pýl ma sý ný ka bul e di le mez o la rak gö ren ü ye ler, TBMM de e þit tem sil le ger çek bir ye ni a na ya sa nýn ya pý la bi le ce ði ni söy lü yor lar. Bi lin di ði gi bi Tür ki ye, ka dý na seç me ve se çil me hak ký ný ve ren ilk ül ke ler den bi ri dir ve bu gün kü ya sa lar çer çe ve sin de ka dýn la rýn Mec li se gir me le ri ni en gel le yi ci hiç bir hu ku ki fak tör söz ko nu su de ðil dir. Bah si ge çen e ko no mik, sos yal ve kül tü rel en gel ler, Ka der in lan se et ti ði þe kil de yal nýz ül ke de ki e ge men er kek zih ni ye ti nden kay nak lan ma mak ta dýr. Tür ki ye de ka dýn la il gi li prob lem le rin bir yö nü er kek zih ni ye ti ne i þa ret et mek tey se de ka dýn zih ni ye tin den kay nak la nan çar pýk lýk la rýn da kü çüm sen me ye cek de re ce de ol du ðu nu vur gu la mak ge re kir. Ka dýn lar la il gi li çe þit li hak la rýn ö nün de ki en mü him en gel ler a ra sýn da i de o lo jik gü düm lü çar pýk ka dýn zih ni ye ti yat mak ta dýr. Tür ki ye de hak ve öz gür lük ler a çý sýn dan mað dur ko num da bu lu nan ka dýn la rýn ka de ri i çin Ka der, vb. der nek ler na sýl bir mis yon üst len mek te dir ler a ca ba? Tür ki ye de ki ka dýn la rýn prob lem le ri yal nýz e þit tem sil siz lik ten mi kay nak lan mak ta dýr? Ý nanç la il gi li me se le ler de bi le hem cin si ni düþ man o la rak al gý la yan bir ka dýn pro fi li nin a zým sa na ma ya cak ka dar çok ol du ðu bir ül ke de bir çok ka dý nýn te mel me se le ler de ki ek sik ve komp leks li ba kýþ la rý mað du ri yet le rin baþ lan gýç nok ta sý ný teþ kil et mek te dir. Ba na gö re; mut suz ve yal nýz ka dýn pro fi li, ya þa dý ðý mýz sos yal ve kül tü rel prob lem le rin ö zü nü o luþ tur mak ta dýr. Da ha çað daþ, mo dern ve öz gür ol ma he ve siy le yo la çý kan gü nü müz ka dý ný, mo der niz min ken di si ne da yat tý ðý ha yat al gý sýy la ger çek hür ri ye ti ni de kay be de rek prob lem ler yu ma ðý nýn i çi ne gö nül lü o la rak gir miþ tir. E þit lik gi bi gö re ce li bir kav ram ü ze rin den yo la çý ka rak ken di si ne da ya tý lan ka dýn i ma jý ný o luþ tu ra bil mek gay re ti i çer sin de, far kýn da ol ma dan ken di si ni, a i le si ni ve top lu mu nu te da vi si zor has ta lýk la rýn pen çe si ne bý ra ka bil miþ tir. An ne lik va zi fe si ni ö te le yen ka dýn, top lu ma; þef kat, mer ha met, hür met, mu hab bet ve fa zi let to hum la rý ný ek mek va zi fe si ni de red det mek te dir. Ka dý nýn na zik ve na rin fýt ra týy la ken di si ni zor iþ le rin he ves li si yap mak ye ri ne as lî va zi fe si ni göz den ge çi re rek ye ni bir du ruþ be lir le me si he pi miz i çin ha yýr lý o la cak týr. Tür ki ye nin ka dýn la rý da il gi len di ren in san hak la rý te mel li çe þit li me se le le ri çö züm bek le mek te dir. Bun la rýn çö zü mü, ka dýn la rýn mec lis te ki sa yý sýy la il gi li de ðil dir. Dö vü len, sö vü len, e ði tim hak la rý e lin den a lý nan, hem cins le ri i çin de da hi ö te ki leþ ti ri len, hor la nan ka dýn la rýn ol du ðu bir ül ke nin ka dýn me se le si, vic dan lar dan baþ la ya rak top lu mu sar ma la ya cak ted bir ler le çö zü le bi lir. Ýt hal fi kir ve da yat ma lar dan zi ya de ö ze hi tap e den, ka dý nýn da gö nül lü ol du ðu sos yal ve hu ku kî ted bir ler le ah lak, if fet, mu hab bet, fa zi let ve a da let le be zen miþ mut lu luk rüz gâr la rý es me ye baþ la ya bi lir. 275 Ka dýn Mil let ve ki li! E þit tem sil! Ka dý nýn baþ ba kan sta tü sün de tem sil e dil di ði, za man za man Ý çiþ le ri/mil lî E ði tim gi bi ö nem li ba kan lýk la rýn ka dýn la ra ve ril di ði bir ül ke de, ka dý nýn tem sil e þit siz li ðin den söz et mek ga rip de ðil mi? Ne di ye lim. Lis te ye gi re bil mek i çin er kek le re bo yun bük mek zo run da ol du ðu nuz bu yol da, buy run se çi lin; se çi le bi lir se niz. GE NEL KUR MA IN GÜ NAH GA LE RÝSÝ-2 DE MOK RA SÝLER DE ku rum lar, bi rey ler gi bi duy gu sal ref leks ler gös ter mez ler. Bi zim Ge nel kur may ha riç. Tu tuk lu lu ðu an la ya mý yo ruz di yor Ge nel kur may. Bir ko mu tan as tý na e mir ver di ðin de ast bu nu sor gu la maz ve an la ma ih ti ya cý du ya maz. Sa de ce em ri ye ri ne ge ti rir. Bu nun gi bi Ge nel kur may ön ce si vil o to ri te ye ve ka nun la ra i ta at et me yi öð ren me li son ra an la ma yý de ne me li dir. a ni ön ce i ta at son ra id rak. Ka nu nun tu tuk lu luk se be bi var sa yý la bi lir di ye rek yar gý ma kam la rý na a çýk yet ki ver di ði bir o lay da na sýl var sa ya bi lir sin e da sýy la ka fa tu tu yor. Bal yoz med ya sý da, sa nýk a vu kat la rý nýn san rý la rý ü ze rin den des tek ve ri yor he ze yan la ra. Tu tuk lu luk se be bi ni var say maz san bü yük hu kuk çu sun, öz gür lük çü sün a ma var sa yar san ha in sin, yan daþ sýn, ce ma at çi sin. An la yýþ bu. Top lam i ki mah ke me de 5 hâ ki min fik ri ni gör mü yor da, 1 hâ ki min mu ha le fet þer hi ni çar þaf çar þaf ya yýn lý yor. Hu kuk ve de mok ra si ye ay ký rý o lan ve suç teþ kil e den bu bil di ri hâ lâ TSK nýn res mi web si te sin de du ru yor. a ni de mok ra si ye ve yar gý ya is yan de vam e di yor. Suç de vam e di yor. O bil di ri nin TSK res mi web si te sin de dur du ðu her gün, de mok ra si de ve hu kuk dev le tin de ka ra bir de lik a çar. O za man þu gö zal tý ve tu tuk la ma yý kök ten kal dý ra lým git sin ne der si niz? Böy le ce hiç tar týþ ma ya ma hal kal maz. Dar be ler ka dar va him ol ma sa da so kak or ta sýn da her ke sin gö zü ö nün de a dam öl dü re ni bi le sav cý lar i fa de i çin da vet e der o lur bi ter. Dar be ler, her ke sin gö zü ö nün de a dam öl dür mek ten da ha va him suç lar dýr. O nun i çin dir ki a dam öl dür me nin ce za sý mü eb bet i se dar be ye te þeb büs et me nin bi le ce za sý i dam ye ri ne a ðýr laþ tý rýl mýþ mü eb bet tir. Tu tuk lu lu ðu an la ya mý yo ruz di yen Ge - AS KER mu tad ü ze re ilk ba har muh tý ra sý ný ver di. Bal yoz da va sýn dan tu tuk lu su bay la rý sa lý ver me yen mah ke me ye a yar ver di TSK... Ay ný gün 12 Ey lül dar be si i çin sav cý so ruþ tur ma baþ lat tý. Mah ke me bu a ya rý al dý mý bil mem a ma on la ra do ku nul maz de ni len 12 Ey lül ge ne ral le ri ne do ku nul ma ih ti ma li bi le mil yon lar ca in sa nýn gön lü nü se rin let ti. «««Ge nel kur may ýn muh tý ra ký va mýn da ki bil di ri si bi raz is tih za, çok ça tep ki i le kar þý lan dý. Tep ki le rin i çin de böy le bir bil di ri ne se bep ve þart la o lur sa ol sun ya yýn la na maz, so ruþ tu rul ma lý dýr da var, göz be be ði miz TSK keþ ke bu bil di ri yi ya yýn la ma say dý ký va mýn da o lan da... Mi sal, TBMM baþ ka ný Ge nel kur may Baþ kan lý ðý mýz, de mok ra si nin ge liþ me si i çin ü ze ri ne dü þe ni ya pý yor, keþ ke bu a çýk la ma ol ma say dý þek lin de na if bir tep ki ver miþ. Ha ke za CHP de bil di ri yar gý ya mü da ha le de ðil dir, a þý rý has sa si yet tir di ye rek as - nel kur may ýn 1960 tan be ri yön len dir di ði si ya se ti, kat let ti ði a da le ti ve pran ga ya vur du ðu de mok ra si yi kim an la ya bil di ki? Mi li ter ba kýþ a çý sýn da hu kuk ve de mok ra si, as ke ri bü rok ra si nin cay dý rý cý lý ðý ný, nü fuz ve i ti ba rý ný, si ya sal be lir le yi ci li ði ve pat ro na jý ný e ri ten sis tem ler ol du ðu i çin ka bul gör mez. Gör me me ye de de vam e di yor. Ön ce ki ya zým da aç tý ðým gü nah ga le ri si sa de ce AK Par ti ik ti da rý dö ne min de Ge nel kur may ca iþ le nen de mok ra si gü nah la rýy dý. Ga le ri yi gez me ye de vam e de lim. Aslolan, Genelkurmay ýn son hukuksuzluðuna Batý standardýnda bir refleks göstermektir. - Ha va Pi lot Üs teð men F Ç. nin, Ha va Pi lot ar bay S Ç. yi a ra ya rak Çok PKK lý vu ru lu yor, dü þü rün þu He ron la rý de di ði, ar bay ýn da Ça re si ne ba ka rýz kar þý lý ðý ný ver di ði He ron i ha ne ti so ruþ tur ma sý 2007 den be ri sav sak lan dý. Üs te lik ar bay S. Ç. Er ge ne kon ve Ka rar gâh Ev le ri so ruþ tur ma sýn da tu tuk lan dý. MÝT in le gal tek nik din le me si or ta da. He ron la rýn ka yýt la rý or ta da. Kri mi nal la bo ra tu var lar or ta da. Ý ha net zan lý la rý or ta da. Bir ay da ad li so ruþ tur ma sý bi ti ri le bi le cek ve 2-3 ay da ka rar ve ri le bi le cek net bir o lay da 4 se ne dir ne re de si niz? Han gi so nu ca u laþ tý nýz? Er ge ne kon gi bi ev ra ký mil yon la rý bu lan dev bir so ruþ tur ma ve da va 4 se ne yi bi le dol dur ma mýþ ken ge ci ken a da let ten ya ký nan lar, He ron i ha ne ti so ruþ tur ma sýn da ne den su su yor lar? ok sa on la ra de ðil de baþ ka la rý na mý i ha net e dil di? He ron i ha ne ti nin he sa bý ný bu gü ne ka - Muhtýra ve alkýþ ihlâli ve anormal... TSK bildirisi, takibata uðramasý gereken bir kanun ker in his le ri ni ne ka dar ö nem se dik le ri ni gös ter miþ. «««TSK nýn muh tý ra sý na ko nu o lan Bal yoz da va sýn da ki tu tuk lu as ker le rin eþ le ri i se mah ke me ö nün de al kýþ lý pro tes to yap mýþ lar. Her haf ta da bu pro tes to ey le mi ni tek rar la ya cak lar mýþ. Ha be ri o ku yun ca bu dur iþ te de dim. Bu ra sý e ðer de mok ra tik bir ül ke o la cak sa, or ge ne ral e þi de ol sa, pro tes to su nu de mok ra tik yol dan yap ma lý... «««Bal yoz da va sý, bu ül ke nin ba þý na dört de fa ge len dar be mu si be ti nin bir ye ni si ni dar so ra ma yan lar, Bal yoz Ý ha net Pla ný nda ka nu nen ol duk ça a çýk tu tuk la ma la rýn he sa bý ný mý so ru yor lar? Bir so ru da Sa vun ma Ba ka ný na. O su bay lar ne den a çý ða a lýn ma dý? - Org. Baþ buð, Ge nel kur may ka rar gâ hýn da ba sýn men sup la rý na yap tý ðý ko nuþ ma da TSK de mok ra si ye bað lý dýr a ma i çe ri de il le gal fa a li yet ler de bu lu nan la rý tes pit et mek i çin de ca dý a vý yap ma yýz de di. Dar be ci ler ve an ti de mok ra tik un sur lar de mok ra si ye kas te den ca dý lar de ðil mi? De mek ki Ge nel kur may bun la rýn ü ze ri ne git me ye cek ti. A ma bin bir güç lük le dar be nin ü ze ri ne gi den si vil yar gý ya da an la ya mý yo ruz di ye he sap so ru lu yor. Hem de ku ru mun res mi web si te sin den. MÝT men sup la rý ve Em ni yet men sup la rý tu tuk la nýr ken bu ku rum lar ne den Ge nel kur may gi bi hu kuk tan u zak duy gu sal ref leks ler gös ter mi yor lar? - Org. Ýl ker Baþ buð Ge nel kur may Baþ kan lý ðý na baþ la dý ðý ilk gün ler de ( ) yap tý ðý ba sýn i le ti þim top lan tý sýn da a çýk ça 28 Þu bat ýn ar ka sýn da yýz de di. a ni su çu ve suç iþ le yen le ri ö ve rek suç iþ le di. Ýþ te böy le bi zim Ge nel kur may ýn AK Par ti dö ne mi hi kâ ye si. As lo lan Ge nel kur may ýn son hu kuk suz lu ðu na Ba tý stan dar dýn da bir ref leks gös ter mek tir. Bu i ki þe kil de o lur: Bi rin ci si; suç teþ kil e den Ge nel kur may 6 Ni san bil di ri si nin bu ko nu da ki þi kâ yet le re ma hal kal ma dan sav cý lar ca doð ru dan so ruþ tu rul ma sý ve mah ke me ye ta þýn ma sý. Ý kin ci si i se si ya sal ik ti da rýn bu iþ te rol a lan sý ra lý a mir le ri Ge nel kur may Baþ ka ný dâ hil gö rev den al ma sý dýr. Ba tý bu nu ya pý yor bi li yor su nuz. e ni ge len yi ne a çýk la ma ya par sa? O nu da a lýr sý nýz. Kay gý lan ma yýn ü çün cü ge len yap maz. Çün kü de mok ra tik i ni si ya tif ar týk tec rü be, cid di yet ve ge le nek sel lik ka zan mýþ týr. Gül te kin Av cý Bu gün, plan la dý ðý id di a e di len su bay la rý yar gý lý yor. Ben da va nýn çok cid di ve ö nem li ol du ðu nu dü þü nü yo rum. A ma tu tuk lu la rýn ya kýn la rý ve ya baþ ka la rý da va yý pro tes to e de bi lir ler, e leþ ti re bi lir ler. Bu pro tes to yu da is ter al kýþ lý ey lem le ve ya pa nel, top lan tý dü zen le ye rek, is ter ga ze te ye i lan ve re rek ve ya baþ ka bir si vil gös te ri i le ya pa bi lir ler. Ni te kim tu tuk lu eþ le ri nin al kýþ lý ey le mi de bu min val de ve nor mal... TSK bil di ri si i se ta ki ba ta uð ra ma sý ge re ken bir ka nun ih la li ve a nor mal... «««Es ki a lýþ kan lýk lar ve ez ber le re bu ül ke de ar týk yer yok... Ol du ðu nu zan ne den ler i se u zat ma la rý oy na dýk la rý nýn far kýn da de ðil ler... Zi hin le ri ni de al gý la rý ný da tep ki le ri ni de de mok ra tik ve si vil bir ül ke ye gö re a yar la sa lar çok i yi o lur. Hem ül ke, hem de ken di le ri a çý sýn dan... Mus ta fa Sel çuk Tür ki ye, os man zen ni as ya.com.tr Mu ha fýz a la yý mý, mu hâ sa ra a la yý mý? Geç ti ði miz a yýn ya rý sý ný An ka ra da ge çir dim. TBMM de bu lu nan ar ka daþ la rým bir kaç de fa dâ vet et ti ler. An cak Mart a yý nýn son Cu ma gü nün de gi de bil dik. Ar ka da þým, Cu ma na ma zý ný Mec lis ca mi in de ký la rýz. On dan son ra da ye mek yer, soh bet e de riz de miþ ti. Biz de on la rý kýr ma ya rak dâ ve te i ca bet et tik. An ka ra da i ken ço ðu gün le ri mi zi be ra ber ge çir di ði miz ar ka da þým la hem hâl o la cak týk. Mec li sin i ki ka pý sý var dýr. Bir ka pý sý, Dik men sem ti ne çý kan yol dan do la yý Dik men ka pý sý ; di ðe ri de ay ný þe kil de Çan ka ya yo lu nun ya nýn da ol du ðun dan Çan ka ya ka pý sý di ye i sim len di ri lir. Bu Mec li se çok ge lip git miþ li ði miz var dýr. Ýlk de fa gel di ði miz ta ri hi ha týr la dým ve ya 63 se ne le rin de, il ko kul da i ken o kul ca gel miþ tik bu ra yý gör me ye. O za man lar, Mec lis bu bi na sý na ta þý na lý bir kaç se ne ol muþ tu. Þu an da ki mil let ve kil le rin den ço ðu nun ta ný ma dý ðý o bi na ya, an la ya ca ðý nýz biz, ya rým a sýr ön ce gel miþ tik. Se çim ön ce si mil let ve ki li a day a day la rý nýn ci rit at tý ðý bir za man da gel miþ tik. Bi zi de bir çok kim se öy le zan net ti, a ma de ðil dik þü kür. Çan ka ya ka pý sýn dan zi ya ret çi ler pek a lýn maz ken, biz o ra dan gir miþ tik. Ar ka daþ la rý mýz la gö rü þüp, soh bet et tik. Cu ma na ma zý i le gir di ði miz mec lis ten i kin di na ma zý ný ký la rak çýk týk. Ar ka da þým da be nim le be ra ber çýk tý. Çan ka ya çý kýþ ka pý sý na yak la þýr ken, çok gü rül tü lü bir þe kil de ban do ve marþ ses le ri gel me ye baþ la dý ku la ðý mý za. An la dý ðým ka da rýy la Har bi ye Mar þý ça lý ný yor du her hal de. Ar ka da þý ma ba ka rak Ne o lu yor? de dim. Mu ha fýz ta bu ru nun Cu ma ka pa nýþ ve nö bet de ði þi mi ol du ðu nu söy le di. Ben de þa kay la ka rý þýk ok sa ih ti lâl mi o lu yor? de dim. Ger çek ten de, Çan ka ya Mu ha fýz A la yý na bað lý Mec lis Mu ha fýz Ta bu ru ymuþ. ak la þýn ca bak tým ki, Mec li sin i çe ri sin de bir as ke rî bir lik. O la cak þey miy di bu? As ke rî ve sâ ye tin bir nu mu ne siy di san ki. Za ten TBMM bi na sý nýn a na ka pý sýn da nö bet tu tan as ker le ri gö ren de, dý þa rý dan ge len bir ya ban cý da bu hal le ri gö rün ce, her hal de tam ka na at ge ti rir ki, Tür ki ye de as ke rî ve sa yet ko lay bit mez. Ta biî iþ bu nun la da kal mý yor as lýn da. Dik kat e di lir se, Harb O ku lu da he men Mec lis in ya nýn da ol du ðu gi bi, Ge nel kur may ve bü tün kuv vet ko mu tan lýk la rý da, mec lis le bi ti þik ni zam dýr a de ta. As lýn da Çan ka ya, ya ni da ha doð ru su Cum hur baþ ka ný Mu ha fýz A la yý na bað lý bir ta bur muþ bu Mec lis te bu lu nan. Ýs tan bul da ki sa ray lar da fa lan bu lu nan as ker ler de bu a la ya bað lý bir lik ler miþ. Bu Cum hur baþ kan lý ðý Mu ha fýz A la yý za man-ý ev ve lin de M. Ke mal i ko ru mak i çin ih dâs e dil miþ a ma son ra ki dö nem ler de, da ha doð ru su CHP den son ra ki dö nem ler de, DP ik ti da rý na ya pý lan kanlý 27 Ma yýs 1960 Ýh ti lâ li nde Cum hur baþ ka ný ný mu ha fa za et mek ye ri ne, o nu mu ha sa ra al tý na a lan bir a lay o la rak nam sal mýþ týr. a ni, M. Ke mal in za ma nýn da o nu mu ha fa za e der ken, on dan son ra, ö zel lik le de De mok rat hü kü met ler za ma nýn da, Ke ma liz mi mu ha fa za et me i þi ni yü rüt müþ tür. Ki, ilk Mec lis za ma nýn da A li Þük rü Be yi kat le den To pal Os man da, o za man ki Cum hur baþ kan lý ðý A la yý nýn ku man da nýy dý. Her ih ti lâl za ma nýn da bun la rý gör dük... Ar týk Tür ki ye 20 li, 30 lu yýl la rý çok tan aþ mýþ týr. As ke rin i þi sa de ce yurt sa vun ma sý ol ma lý dýr. Dâ hil de ki her tür lü a sâ yiþ ve em ni yet i þi po lis teþ ki lâ tý na ve ril me li dir. E ðer böy le yap maz sa nýz, as ker si ya set ten ko lay ko lay e li ni çek mez. Bu nu da i yi bil mek lâ zým.

9 MAKALE GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan Gür sel Taþ cý: Be di üz za man a gö re ne fis mü ca de le si i çin ne ler ya pa bi li riz? Ne fis le ri mi zi na sýl ter bi ye e de bi li riz? Bu nun yo lu var mý? Be dî üz za man Haz ret le ri dört hat ve de nef sin dört a þa ðý lýk hâ li ne dik kat çe ker ve nef sin em - mâ re hâ lin den sýy rý la rak mut ma in ne ma kâ mý - na doð ru yük sel me si ni sað la yan ka pý la rý gös te rir. Bu hat ve ler ve a rýn ma yol la rý ký sa ca þöy le dir: Bi rin ci Hat ve (Acz Ta rî ký): Â yet te ge çen Ne - fis le ri ni zi te mi ze çý kar ma yýn 1 neh yi, bi zi nef sin en il kel hâ li ne kar þý u yar mak ta dýr. Þöy le ki: Ýn san nef si ni se ver. baþ ka her þe yi nef si ne fe dâ e der. Hat tâ Mâ bu da lâ yýk bir tarz da nef si ni met he der, nef si ni a yýp lar dan u zak gö rür. El den gel di ði ka dar ku sur la rý ken di ne lâ yýk gör mez ve ka bul et mez. Ken di ni þid det le mü da fa a e der. Ne tî ce de, ger çek te acz i çin de yu var la nan ne - fis, ken di si ni üs tün gö rür, ken di siy le gu rur la nýr, ken di si ni be ðe nir. Oy sa kul luk ma kâ mý, Al lah ýn a za me ti ve bü yük lü ðü kar þý sýn da, ken di ac zi ye ti ni id râk et me yi ge rek tir mek te dir. Ýþ te bu mer te be de nef sin a rýn dý rýl ma sý, nef si te mi ze çý kar ma mak ve gü nah lar dan u zak gör me - mek tir. Acz i çin de ol du ðu nu id râk e den ne fis, gu rur lan maz, ken di si ni bü yük gör mez; u bû di - yet ta rî ký na gi rer. U bû di yet ta rî ký i se o nu, mah - bû bi ye te, ya ni Al lah ýn sev gi li bir ku lu ma kâ mý na yük sel tir. Bu ta rîk, aþk tan da ha sâ lim dir. Ý kin ci Hat ve (Fakr Ta rî ký): Bu ra da ne fis ken di - ni u nut muþ tur. Nef sin ken din den ha be ri yok tur; ö lü mü dü þün se, baþ ka sý na ver mek te; fe nâ yý, ze - vâ li ve yok lu ðu gör se, ken di ü ze ri ne al ma mak ta - dýr. Kül fet, hiz met ve i bâ det ma kâ mýn da, ya ni Al - lah ýn e mir le ri ne mu ha tap ol ma ma kâ mýn da da, ne fis ken di ni u nut muþ tur. Ne fis, ken di ni Al lah ýn e mir le ri ne mu ha tap say ma mak ta dýr. Fa kat üc ret al ma ya ve lez zet ler den is ti fâ de et - me ye ge lin ce ö ne a týl mak ta ve þid det le is te mek - te dir. a ni lez zet ler de ne fis ken di ni u nut ma mak - ta dýr. Ýþ te, nefs-i em mâ re bu dur. Nef sin bu va - him hâ li ne, Al lah ý u nu tup da, Al lah ýn da ne fis - le ri ni ken di le ri ne u nut tur du ðu kim se ler gi bi ol - ma yýn. On lar yol dan çýk mýþ kim se ler dir. 2 â ye ti i - þâ ret et mek te dir. Nef si bu ma kâm da a rýn dýr mak, bu hâ lin ak si ni tel kin et mek le müm kün dür. a ni nef sin u nut - kan lý ðý i le ör tü þe cek bir bi çim de, lez zet ler de, tat - lar da, ih ti râs lar da, men fa at ler de ve üc ret ler de nef - si u nut mak. Ý bâ det, hiz met, fa a li yet ve ö lüm gi bi nef sin sev me di ði hal ler de i se nef si u nut ma mak. a ni hiz met ler den ge ri dur ma mak, ö ne a týl mak. Her an ö lü mü bek le mek ve ha zýr lan mak. 3 Böy le ce ne fis ken di si nin fakr i çin de ol du ðu - nu u nut maz. Bu id râk o nu Al lah ýn Rah mân is - mi ne u laþ tý rýr. a ni ne fis ken di fa kir li ði ni bil mek - le bir lik te, da ha deh þet li bir fa kir lik o lan ö lü mün her an ka pý da ol du ðu nu his se de rek, hiz met le re a - tý lýr ve i bâ det ler de ön saf ta yer a lýr sa; Rah mân is - mi o nef si ku cak lar, i hâ ta e der, þef kat e der, nî - met le ri ni bol laþ tý rýr, be re ke ti ni ar tý rýr, had siz se - vap lar ve rir; ö lüm den son ra da o nef si fa kir ve yok sul bý rak maz. O nef se rah met e der. Ü çün cü Hat ve (Þef kat Ta rî ký): Sa na her ne i yi - lik ge lir se Al lah tan dýr. Her ne kö tü lük do ku nur sa nef sin den dir 4 â ye tin de ders ve ril di ði gi bi, ne fis dâ i mâ i yi li ði ken din den bil di ðin den, fahr ve uc ba gi rer, ö vü nür, gu rur la nýr ve ken di ni ye ter li gö rür. Oy sa ne fis te yal nýz ku sur, nok san lýk, acz ve fakr gö rül me li; bü tün i yi lik le rin, ol gun luk la rýn ve ke - mâ lâ týn Fâ týr-ý Zül ce lâl ta ra fýn dan ken di si ne ih sân e dil di ði ni an la ma lý; fahr ye ri ne þü kür; ö vün mek ye ri ne hamd et me li dir. Bu mer te be de nef sin tez - ki ye si, ya ni a rýn ma sý, nef si, Gü nah lar dan a rý nan kur tu lu þa er miþ tir 5 â ye ti nin sýr rý na maz har e der. Bu hat ve de ne fis ken di si ne þef kat et me li ve a cý - ma lý; ken di si ni öv mek ten, met het mek ten ve gu - rur dan vaz geç me li dir. Çün kü me dih ve gu rur la ne fis ken di si ni a cý ma sýz ca ve in saf sýz ca i ni þe bý - rak mýþ ol mak ta dýr. Ne fis bu va hâ me te uð ra ma - mak i çin, ke mâ li ni ke mâl siz lik te, kud re ti ni acz de, gý nâ sý ný ve zen gin li ði ni fakr de bil me li dir. Dör dün cü Hat ve (Te fek kür Ta rî ký): O nun yü - zü müs tes nâ her þey he lâk o lup gi di ci dir. 6 â ye ti - nin ders ver di ði gi bi; ne fis ken di si ni ser best, müs - ta kil ve biz zat mev cût bil mek te dir. Nef sin ken di ba þý na buy ruk ol mak is te me si bun dan i le ri gel - mek te dir. Bu da, Mâ bud u na kar þý düþ man ca bir is yân i çin de bu lun ma sý na yol aç mak ta dýr. Oy sa ne fis ken di ba þý na bir hiç ten i bâ ret tir. An cak Ce nâb-ý Hakk a in ti sap et ti ði tak dir de var lý ðý ný his se de bil mek te; â lem ve ken di var lý - ðý ü ze rin de hay ran bir þâ hit ve mü te fek kir bir iz le yi ci ko nu mu ka za na bil mek te dir. Öy ley se ne fis, var lý ðýn da yok luk; yok lu ðun da var lýk bu lun du ðu nu bil me li dir. a ni ne fis þah sî var - lý ðý na gü ve nip, Ce nâb-ý Hak tan gaf let et se, yýl dýz bö ce ði gi bi þah sî ý þýk çý ðý i le, son suz bir yok luk ve ay rý lýk ka ran lý ðý i çin de bo ðu lur gi - der. Fa kat e nâ ni ye ti bý ra kýp, nef sin bir hiç ol - du ðu nu; nef sin an cak Mû cid-i Ha kî kî nin bir te cel lî â yi ne sin den i bâ ret ol du ðu nu gör dü ðü an da, bü tün var lýk lar â le mi ni ve son suz bir vü cu du ka za nýr! Zî râ, i sim le ri nin cil ve le ri ne bü tün var lýk la rýn maz har ol du ðu Ce nâb-ý Hakk ý bu lan bir kalp, her þe yi bul muþ o lur. 7 Dip not lar: 1- Necm Su re si: Ha þir Sû re si, 59/ Mek tû bât, s Ni sâ Sû re si, 4/ Þems Sû - re si, 91/9. 6- Ka sas Sû re si, 28/ Mek tû bât, s. 444 Çok, bu ka dar çok ol ma mýþ tý. Bü tün za man lar bu za man ki gi bi çok luk gör me miþ ol sa ge - rek. Az, i yi ce a zýn lýk ta kal dý, kýy - met ten düþ tü, de ðer den si lin di. Gör sel lik göz ler de bü yüt tü, gö nül - ler de kü çült tü; zen gin lik i çe ri sin de fa kir li ði gös ter di. Çok lu ðun i çin de az lýk aç lý ðý ya þan dý ðý i se yad sý na ma - yan bir ger çek. Dü þün ce ler çok, dert ler çok, zevk - ler çok, ih ti yaç lar çok. Haz lar çok, aþk lar çok! Ýh ti yaç lar o ka dar çok ki, ça lýþ mak az ka lý yor. Zevk ler o ka dar ço ðal dý ki zevk ha ri ci za man kal ma - dý, fa zi let a zal dýk ça a zal dý. A zýn lez ze ti, hüz nün sü rû ru a ran - mý yor, raf lar da mut lu luk, e ti ket ler de sa a det a ra ný yor. Çok, kýy met bil - mez li ðe dö nüþ tü; ö nü ne ge len bü - tün az la rý yu tu yor. Çok ka zan ma lý sýn, çok ba þa rý lý ol - ma lý sýn, çok bil me li sin, çok hük met - me li sin, çok zevk al ma lý sýn, çok ne - þe li ol ma lý sýn; hep genç kal ma lý, hep gü zel gö rün me li sin! Az za man da, az ö mür de, az ha yat ta, kü çük dün ya da, bü tün bun lar na sýl o la cak? Dü þün ce hüc re le ri ni ye rin den oy - na tan, duy gu den ge si ni bo zan lar a za ra zý o lur mu? Çok si lâh ü ret me li yiz, düþ man çok! Si lâhýn çok ü re til di ði dün ya da ba rýþ az o lur. Çok i lâç ü ret - me li yiz, has ta lýk çok! Çok i lâç; az þi fa. Ü re tim çok lu ðu çýl gýn lýk çý ðý ný bü - yüt tü de bü yüt tü. Ýn san lar ve in san - lýk al týn da e zil di, e zi li yor. ük çok, güç az. Den ge na sýl sað la na cak? Bu - na ne çev re da ya nýr, ne kay nak, ne de in sa ni yet. Kalp ler ku ru du, gö nül - ler çat la dý, vic dan lar te fes süh et ti. Has ta ne le rin, ha pis ha ne le rin, zevk yer le ri nin çok lu ðu ne yin az lý ðý - ný gös te ri yor? Cin sel lik ve þid det çok lu ðu; gü ve - ni, gü zel li ði, ah lâ ký a zalt tý da a zalt tý. Gün dem çok lu ðu han gi ö nem li az - la rý i yi ce a zalt mak i çin? A zý cýk bun la rý dü þün me li de ðil mi yiz? Ço ðun na sýl fa kir et ti ði ni, e - sir et ti ði ni, has ta et ti ði ni, zevk siz et - ti ði ni, boz du ðu nu ve boð du ðu nu, den ge le ri da ðýt tý ðý ný... Çok þey ka za - nýr, çok þey kýy met el de e der, çok de ðer top la rýz. i ne de çok ne ka dar çok ol sa da ka za nan yi ne az lar o lur. A ziz o lan az lar, se fil çok la rý ze lil et miþ tir. Çok toz la rýn bir rüz gâr lýk ca ný var dýr. Çok ya lan, az bir doð ru i le dev ri lir gi der. Az ha ki kat, çok yan lý - þý yok e der. Dün ya yý de ðiþ ti ren, ta ri he yön ve - ren, ye ni çý ðýr a çan lar çok lar de ðil, az lar dýr, hat ta a zýn az la rý. Ço ðu bul mak ko lay dýr da, zor o lan öz o lan a zý bul mak. Ha ya týn ö zü nü bul ma dan çok ya þa ma nýn, ma lýn kýy - me ti ni bil me den çok ka zan ma nýn, bil gi yi hik met le de ðer len dir me den çok bil me nin, dost suz þöh re tin, sev - gi siz ka la ba lýk la rýn ne an la mý var? Az hik met, çok bil gi ye be del. Et ra - fý mý za, ah vâ li mi ze, ha ya ta, ha di se le - re; az lýk çok luk pen ce re sin den bak - sak çok þey ka za ný rýz gi bi me ge li yor. Hut be-i Þa mi ye, E me vi ye Ca mi i nde hut - be de; E l-ez her de, U zak do ðu Müs lü man ül ke le rin de ve Ýn gil te re Ü ni ver si te si nde ders ki ta bý o la rak o ku nu yor, o ku tu lu yor. El li ye ya kýn di le çev ril miþ Kur ân dan son ra en çok ba sý lan, sa tý lan, dü - zen li ve sis tem li o la rak o ku nan e ser ler den. Tür ki ye de ki hut be ler de de o kun ma sý ya kýn! O za man me se le le ri mi zi sü rat le hal let me ze mi ni ne gir dik de mek tir. Hut be-i Þa mi ye, 100 se ne ön ce sin den gü - nü müz Ýs lâm ve in san lýk â le mi ne de ve ril miþ mü ced di dî bir hi ta be dir. Ýs lâm me de ni ye ti nin ye ni den ih yâ ve in þâ prog ra mý dýr. Be di üz za man, ön ce kâ i na týn ya zý lý mý ve prog - ra mý o lan Kur ân ý o ku muþ, son ra Kur ân ýn a çý lý - mý, mü ces se mi o lan kâ i na tý o ku muþ ve ar dýn dan da ça ðý o ku muþ. Bü tün yý ký cý, if sat e di ci din siz lik ve ah lâk sýz lýk fel se fî a kým la rý nýn bir le þi min den hâ sýl o lan dec ca liz mi tah lil et miþ; in san lý ðý ne re ye sü rük le dik le ri ni gör müþ. Ve baþ ta: Fer din, A i le nin, Top lu mun; Ýs lâm â le mi nin ve in san lý ðýn te mel, ya pý sal prob lem le ri ni tes bit et miþ, çö züm yol la rý ný gös ter miþ; has ta lýk la rý ný teþ his i le te da vi et - miþ ve re çe te le ri ni yaz mýþ týr. On da mü þa ha de et ti ði miz bir ö nem li ö zel - lik de, sa de ce dâ vâ, ya ni id di â et mez. Ü to pik, ha yâ lî þey ler an lat maz: Ý zah ve is pat e der. Ben is pat et me di ðim bir þe yi Ri sâ le-i Nur da yaz ma dým der. A çýz, ye me miz; has ta yýz, te da vi ol ma mýz ge re kir de mek le ye tin mez. e mek yap mak i - çin ge rek li gý da lar han gi mev sim de, han gi tar - la da, han gi þart lar da na sýl e ki lir, ye tiþ ti ri lir, na - sýl ha sat e di lir, na sýl har man la nýr, na sýl ye mek pi þi ri lir ve en ni ha yet na sýl ser vis e di lir?.. Has ta lý ðý teþ his e der, kâ i nat ve Kur ân ec za hâ - ne sin den a me li ya tý cer râ hi ye for mül le ri ge liþ ti rir, i lâç lar ha zýr lar, te da vi e der, re çe te le ri ya zar. *** Be di üz za man, Müs lü man la rýn gü nü müz - de ki za af ve has ta lýk la rýn dan bi ri si ni de, eh li î ma ný bir bi ri ne bað la yan nû ra nî ra bý ta la rý bil - me mek o la rak gö rür. Bun lar ay ný za man da u huv vet, ya ni kar deþ lik bað la rý dýr. Bu bað lar, þu baþ lýk lar al týn da in ce le ne bi lir: Din/i man bað la rý U bu di yet ra bý ta la rý Gö nül bað la rý/duy gu sal bað lar Ah lâ kî bað lar Ýç ti mâ î, sos yal, bað lar Be di üz za man ýn i fa de siy le, i ma nýn ver di ði nur ve þu ur la, gös ter di ði, bil dir di ði es mâ i Ý lâ - hi ye a de din ce vah det a lâ ka la rý ve it ti fak ra bý - ta la rý ve u huv vet mü na se bet le ri var. Me se lâ, her i ki ni zin Hâ lý ký nýz bir, Mâ li ki niz bir, Mâ bu du nuz bir, Râ zý ký nýz bir bir, bir, bi ne ka dar bir, bir. Hem Pey gam be ri niz bir, di ni niz bir, kýb le - niz bir bir, bir, yü ze ka dar bir, bir. Son ra kö yü nüz bir, dev le ti niz bir, mem le - ke ti niz bir o na ka dar bir, bir 1 Bu or tak pay da lar; Bir li ði, it ti fa ký, it ti ha dý, mu hab be ti, u huv ve - ti/kar deþ li ði ge rek ti rir. Bun lar da kay naþ ma, sos yal leþ me, da ya nýþ - ma, yar dým laþ ma, i le ri dü zey de ir ti bat laþ ma, fi kir, bil gi a lýþ ve ri þi ni ne ti ce ve rir. Bu da mad - dî- mâ ne vî ge liþ me, i ler le me de mek tir. Dip not: 1 Mek tû bât, s fer sa dog ni as ya.com.tr Top lu mu ke net leþ ti ren nu râ nî bað lar, or tak pay da lar Ri sâ le-i Nur da nef sin dört hat ve si Çok, çok mu? hu se yi ne ni as ya.com.tr Sað lýk Ba ka ný Dr. Re cep Ak dað'ýn halk a ra sýn da "þiþ man lýk" o la rak bi li nen "o be zi te so ru nu"na da ir ya kýn ma sý, ka mu o yun da bü yük yan ký u yan dýr dý. Ne var ki, ço ðu mes le ta þý mýz me se le - nin ö zün den u zak la þa rak, "O bez mi, yok - sa þiþ ko mu de sek?" yol lu söz ler sarf e den Ba kan Ak dað'ýn üs lûp ve i fa de tar zý na ta - ký lýp kal dý. Sa yýn Ba kan da, çâr nâ çar sö zü nü tas - hih ve tas rih et me ci he ti ne git ti. Böy le ce "so run" da or ta dan kalk mýþ ol - du, öy le mi? Ken di mi zi a vut ma nýn, da ha sý al dat ma - nýn â le mi yok. Zi ra, me se le ga yet cid dî. Hat ta va him de ni le cek bo yut ta. Üs te lik, son de re ce teh li ke li bir se yir ta kip e di yor. Dr. Ak dað "Sað lýk Ba ka ný ve he kim kim - li ðim le söy lü yo rum" di ye rek, va hâ met arz e den tab lo yu þu söz ler le tas vir et ti: "Has ta - lýk o la rak gör dü ðüm 'þiþ man lýk so ru nu' i le kar þý kar þý ya yýz. Þu an da Tür ki ye'de her üç ki þi den bi ri o bez. E vet, bu bir has ta lýk. A - ma, bu nu bir tür lü ka bul le ne mi yo ruz." * * * Es ki den in san la rýn bir kýs mý za a fi yet ge - çi rip a cý dan ö lü yor du. Þim di i se, in san la rýn ço ðu, a þý rý ye mek - ten, ya hut den ge siz bes len mek ten do la yý has ta la ný yor ve er ken ö lü me doð ru gi di yor. Bu du rum da, doð ru bes len me a lýþ kan lý ðý e din me nin ne de re ce ö nem li ol du ðu ger çe - ðiy le yüz yü ze ge li yo ruz. Biz ko nu uz ma ný de ði liz. Do la yý sýy la ah - kâm kes mi yo ruz. An cak, kat'iy yet le þu na i na ný yo ruz ki: En doð ru bes len me â de ti, Sün net i Se niy ye ye uy gun o lan bes len me tar zý dýr. Üs te lik, gü ve ni lir uz man la rýn (He kim i hâ zýk) da tav si ye et ti ði bu tarz bes len me a - lýþ kan lý ðýn da, hem di nen hem de týb ben ha yýr var dýr, fay da var dýr, þi fâ var dýr... Sün ne te uy gun bes len me â de ti hak kýn da ya zýl mýþ çok e sas lý ya zý lar, ma ka le ler, ki - tap lar var. He men hep sin de de, þu hu sus lar bil has sa na za ra ve ri li yor: 1) A cýk ma dan ye me, doy ma dan kalk. 2) e di ðin va kit az ye, ye dik ten 4 5 sa at ka dar da ha ye me. 3) Þi fâ ha zým da dýr. 4) Mi de ye, be de ne en bü yük e zi yet, ta am ta am üs tü ne ye mek tir. 5) En gü zel di yet: Sün ne te ri a yet. 6) Sün ne te ri a yet e den, þiþ man lýk has ta lý - ðý na dü çâr ol maz. Þim di de, Sün ne te ri â yet et me nin týb ben de en doð ru bes len me tar zý ol du ðu nu i fa de e den ko nu uz ma ný ar ka daþ la rý mýz dan Dr. Ze ke ri ya Gür'ün bi ze gön der di ði me saj dan ba zý cüm le le ri ak ta ra lým: * e ni As ya'nýn o ku nan ve tav si ye le ri ha - ya ta ge çi ri len bir ya zar ar ka da þý mýz o la rak, ben de ba zý mes le kî tec rü be mi ve ka na at le - ri mi si zin le pay laþ mak is te dim. * Son beþ yýl dýr, uy gu la ma lý o la rak sað lýk lý bes len me za yýf la ma ko nu sun da ça lý þý yo rum. * Kla sik di ye tis yen ler ve ba zý bes len me uz man la rý nýn "sýk sýk, az az ye mek" þek lin - de ki tav si ye le ri ak lý ma hiç yat mý yor. * Çün kü, bu tür tav si ye ler, mi de nin 4 5 sa at te an cak bo þal dý ðý, yað la rýn ve pro te in - le rin yi ne 4 8 sa at te an cak sin di ri le bil di ði týb bî ger çek ler le ör tüþ mü yor. Dr. Ze ke ri ya Bey, doð ru bes len me nin de tay lý bil gi le ri hak kýn da i se, a þa ðý da ki web ad res le ri ni re fe rans o la rak ve ri yor. Biz de ko nu ya il gi du yan la rýn dik ka ti ne su nu yo ruz. ya fi zik te da vi.com ta bo lic ba lan ce.com.tr ir min ci a sýr Tür ki ye ta ri - hi nin en ký dem li ve en vu ku fi yet li ta rih çi le rin den bi ri o lan Ýs ma il Hâ mi Dâ - niþ mend, 12 Ni san 1967'de Ýs tan bul'da ve fat et ti. 1899'da Mer zi fon'da dün ya ya ge len Dâ niþ mend, tah sil ha ya tý ný Bey rut, Ýs - tan bul ve Pa ris'te ge çir di. Bu se bep le, te mel Os - man lý Türk çe si nin ya ný sý ra A rap ça ve Fran sýz ca'yý da öð ren miþ ol du. Fev ka lâ de bir ka bi li ye te sa hip ol du ðu i çin, ay rý ca mâ li ye, mül ki ye, e de bi yat, ta rih ve ga ze te ci lik sa ha - sýn da da ken di ni ye tiþ tir me ba þa rý sý ný gös ter di. Za ten, ha ya tý sü re sin ce or ta ya koy du ðu on lar ca kýy met li e ser, o nun bu yön - le ri i ti ba riy le na sýl bir ka pa - si te ye sa hip ol du ðu nu a çýk - ça göz ler ö nü ne se ri yor. Ýþ te, gü nü müz de bi le sa - ha sýn da mü ra ca at kay nak la rý a ra sýn da ka bul e di len e di len mer hûm Dâ niþ mend'in e ser - le rin dan ba zý la rý: (*) * Ta rih ve Coð raf ya ya A it De ði þik Ý sim ler Lû ga ti (1937) * Dî van E de bi yat la rýn da Ýs - tan bul Sev gi si (1941) * Ý zah lý Os man lý Ta ri hi Kro no lo ji si (4 cilt, ) * Ýs tan bul Fet hi nin Li sâ ný ve Me de nî Kýy me ti (1953), * Tür ki yât ve Ýs lâ mi yet Tet - kik le ri (1956) * Türk ler Ni çin Müs lü man Ol du? (1959) * Garp Men bâ la rý na Gö re, Garp Me de ni ye ti nin Men - ba ý O lan Ýs lâm Me de ni ye ti (1961) * Î zâh lý Ýs lâm Tâ rî hi Kro no - lo ji si (1961) * 31 Mart Vak a sý (1961), *Garp Men bâ lan na Gö re Es - ki Türk De mok ra si si (1964) * Ta ri hî Ha ki kat ler (1966) * Garp Ýl mi nin Kur ân ý Ke - rim Hay ran lý ðý (1967) M. Ke mal'e mu ha lif bir mil li yet çi Ýs ma il Hâ mi Be yin ö nem li bir baþ ka ö zel li ði de, M. Ke - mal i le hiç an la þa ma yan ve uz la þa ma yan mil li yet çi bir þah si ye te sa hip o lu þu dur. Si vas Kon gre sin de bir lik - te bu lu nan ve o ra da Ý ra de i Mil li ye ga ze te si çý ka ran Dâ - niþ mend'in, ký sa bir sü re son ra An ka ra'da neþ re di len Ha ki mi yet i Mil li ye ga ze te - sin de de ak tif þe kil de ça lýþ - ma sý is ten di, an cak o bu nu ka bul et me ye rek M. Ke mal i le yo lu nu a yýr dý. Mil lî Mü ca de le ha re ke ti ni bü tün kuv ve tiy le des tek le - di ði hal de, 1923 yý lý son ra sý An ka ra'sýn da res mî her han - gi bir va zi fe al ma ya rak il mî ça lýþ ma sý ný Ýs tan bul'da sür - dür me yo lu nu ter cih et ti. Ö te yan dan, Ýs lâm Ta ri hi ve Os man lý ta ri hi ni kro no - lo jik o la rak da en in ce de - tay la rý na va rýn ca ya ka dar ka le me a lan ve bun la rý ki - tap se ri le ri ha lin de neþ re - den Ýs ma il Hâ mi Be yin, Cum hu ri yet ta ri hi ni yaz ma - ma sý ve bu hu sus ta hiç e - ser neþ ret me me si son de - re ce dik kat çe ki ci bir nok ta ol sa ge rek tir. O, ya lan ye re ta rih yaz - mak tan sa, hiç yaz ma ma yý ter cih e de rek, hiç ol maz sa il mî ve mes le kî iz ze ti ni mu - ha fa za et miþ tir.... (*) Bu gün bir ço ðu an cak sa - haf lar da bu lu na bi len Dâ niþ - mend'in ki tap la rý ný o ku yu cu - la rý mý za ve bil has sa ih ti sas eh li ne tav si ye e de riz. 12 Nisan 1967 TARÝHTE BUGÜN Ýsmail Hami Dâniþmend'in takdire þâyân bir eseri: Garp Menbalarýna Göre Garp Medeniyetinin Menbaý olan ÝSLÂM MEDENÝETÝ Büyük tarihçi Ý. Hâmi Dâniþmend Sünnete uygun beslenme alýþkanlýðý

10 10 KÜLTÜR SANAT Es ki Van þeh ri Nasýl geçti? Hýz lý ge çen ha yat rit miy le in san lar, gün lük meþ - gu li yet le rin te lâ þýy la za man ik li mi i çin de ö - mür ser ma ye si ni har cý yor. Ters çev ri lip ba þa dön me si ol ma yan ve i çin de ka lan mik ta rý gö rün me - yen kum sa a ti gi bi dün ya ha ya tý mýz, ma hi ye ti ni bil - me di ði miz ka der çiz gi si i çer sin de a hi re te doð ru dur - ma dan yol a lý yor. Ýn san lar a kýl dan zi ya de, his si yat la - rýy la ha re ket et tik le ri i çin cü zi i ra de le ri i le bir dir hem ha zýr lez ze tin pe þi ne ta ký lýp ö te de ki bin ler bat man e - be di lez zet ler den fe ra gat e de bi li yor lar. Bu ay ný za man da as rý mý zýn bir has ta lý ðý dýr. Bu has ta lýk la rý doð ru teþ his e den Ri sâ le-i Nur, in sa nýn ma hi ye ti ni ve sý ra t-ý müs ta ki mi en i yi þe kil de biz le - re ders ver mek te dir. a þa dý ðý mýz ha yat se rü ve ni i - çe ri sin de kü für den ge len mâ ne vî ce hen ne min çe - kir de ði ni tam gös te re rek, ik na e di ci mi sal ler le his - si ya týn gaf let ten kur tu lu þu na ve si le ol mak ta dýr. Ha ya ta ve o lay la ra i man gö zü i le Ýs lâm öl çü le re i çer sin de ba kýl dý ðý za man mu hak kak te fek kür e di - le bi le cek yön le ri, der se ler ve ib ret ler a la bi le ce ði - miz ma hi yet le ri bu lun mak ta dýr. Dün ya nýn al da tý cý, þi rin, tat lý gö rü nen ca zi be dar gü zel lik le ri nin ru hu mu zu sar dý ðý za man ya da ba - þý mý za ge len has ta lýk la rýn, be lâ la rýn ve mu si bet le - rin çe kil mez a ðýr lýk la rý duy gu la rý mý zý kap la dý ðý an - da Ri sâ le-i Nur la rýn ver di ði öl çü ler, ders ler le ve sa - býr kuv ve ti i le sa hil-i se lâ me te çýk mak müm kün. Genç le re el li, alt mýþ se ne son ra ki ha yat la rý ný ha týr la ta rak i man cev he ri ne sa rýl ma nýn ka zan dýr - dýk la rý ný ders ver mek te dir. Biz ler de o nun tav si - ye si ne u ya rak, her ha di se den te fek kü rî bir ib ret der si çý ka rýp i ba det se va bý al ma lý yýz. Ha ya týn ya vaþ la dý ðý, ha re ket le rin ve ba kýþ la rýn do nuk laþ tý ðý, ses siz lik ve ça re siz lik le ya ta ðýn i çer - sin de e ma ne ti sa hi bi ne dev re de cek le ri za ma ný bek le yen in san lar li sa n-ý hal le riy le biz le re bir çok þey ler an la tý yor, ders ve ri yor lar. Ba zý la rý nýn al bü mün de ka lan genç lik re sim le ri ne ba ka rak þim di ki du rum la rý ný ký yas et me im kâ ný bu lu - yo ruz. Genç li ðin de çok gü zel miþ sin ya ký þýk lýy mýþ - sýn! de nil di ðin de; ge nel de hep si el le ri ni boþ lu ða sal la - ya rak, yüz le rin de ki ö nem se mez, do nuk i fa de, sa kin ta výr la ve tek ke li me i le: Geç ti di ye rek ha yýf la nýr lar. Göz a çýp ka pa yýn ca ya ka dar, Bir ân-ý sey ya le ta bir e di len in san öm rü el bet te ge çip gi di yor. Rab bim in sa - ný ya rat mýþ ve en vai çe þit ni met ler le do nat mýþ. Kâ i - na tý ve mev cu da tý em ri ne ve re rek her tür lü gü zel lik - ler, ih san lar, rah met ler ve be re ket le ri lüt fe de rek, a di, a ciz, za yýf ve muh taç ol du ðu hal de mah lû ka týn en üs - tü nü, en þe ref li si o la rak, en yü ce de ðe ri ver miþ. Bü tün bu ver dik le ri nin kar þý lý ðýn da in san dan sa - de ce ken di si ni ta ný ma sý ný ve i ba det et me si ni is te - miþ. O nu ta ný yýp bil me nin, rah me ti ni, ke re mi ni ve be re ket le ri ni bü tün mev cu dat üs tün de gö re rek ve an la ya rak i man et mek ge re ki yor. Hay ret le ve te - fek kür le muh te þem kud re ti ne ve a za me ti ne bo yun eð mek in sa ný ma nen yü cel tir. Ma ri fe tul lah ve mu - ha be tul lah um man la rýn da gez di rir, ru ha nî lez zet - ler, tat lar ve haz lar ve rir. Ý nanç ik li mi nin in sa na bah þet miþ ol du ðu gü zel lik - le ri na zar la rýn dan ka çý ran ba zý in san lar da tüm kâ i na - tý kap la yan gü zel lik le ri, sa nat la rý, mu ci ze le ri ve O nu ta ný tan de lil le ri, â yet le ri ken di iç dün ya sýn da ki i nanç - sýz lýk ve in kâr zu lü mat la rý i le ka rar týr, per de ler, gö re - mez. Nef si nin ve þey ta nýn em ri ne i ta at kâr bir ne fer o - lur. Ýç dün ya sýn da ki a cý lar la, bu na lým lar la, fýr tý na lar la, e lem ler le, ke der ler le öm rü za il o lur gi der. Ha ya tý nýn son dem le rin de, has ta ya ta ðýn da sü kû - net i çer sin de ve Rab bi ne tes lim ol muþ va zi yet te ka - de rin te cel li si i le e ce li ni bek le yen has ta ve yaþ lý in san - la rýn ko nuþ ma ve i fa de güç lü ðü i çer sin de ken di ha ya - tý ný Geç ti di ye ta rif e der ken ak lý mýz da hep ay ný so - ru lar do la þý yor: Na sýl geç ti? Van Va li si Mü nir Ka ra loð lu, Mi mar lar O da sý Baþ ka ný Þa ha bet tin Öz türk ve Ýl Kül tür ve Tu rizm Þu be Mü dü rü Sa lih Tat lý i le bir lik te es ki Van þeh rin de in ce le me ler de bu lun du. O ku ma Kül tü rü Ha ri ta sý ta mam KÜLTÜR ve Tu rizm Ba kan lý ðýn ca ha zýr la nan Tür ki ye nin O ku ma Kül tü rü Ha ri ta sý ça lýþ ma sý - nýn so nuç la rý nýn 18 Ni san ta ri hin de a çýk la na ca - ðý bil di ril di. Ba kan lýk tan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma - da, Tür ki ye nin O ku ma Kül tü rü Ha ri ta sý nýn çý - ka rýl ma sý ça lýþ ma la rýn da so na yak la þýl dý ðý be lir - til di. Pro je so nuç la nýn ca Türk hal ký nýn ki tap o - ku may la il gi li a lýþ kan lýk la rý na i liþ kin pek çok ve - ri nin or ta ya çý ka ca ðý na dik kat çe ki len a çýk la - ma ya gö re, ça lýþ may la, Tür ki ye de ki o kur pro - fi li ve e ði lim le ri, bil gi ye e ri þim de do lay lý ve ya do lay sýz kar þý la þý lan so run la rýn gi de ril me si ne i liþ kin çö züm yol la rý nýn sap tan ma sý, il gi li ku - rum ve ki þi le re ö ne ri ler de bu lu nul ma sý, top - lum da ki kü tüp ha ne al gý sý nýn be lir len me si a - maç la ný yor. Pro jey le, va tan daþ la rýn o ku ma a - lýþ kan lýk la rý nýn yaþ, cin si yet, me de ni du rum, mes lek, e ði tim dü ze yi, coð ra fi ko num ve ge lir dü ze yi, an ne-ba ba nýn e ði tim dü ze yi, kü tüp ha - ne kul la ným o ra ný gi bi un sur lar la i liþ ki nin in ce - len me si de he def le ni yor. An ka ra / a a a ya ða kal ký yor VAN VA LÝ SÝ MÜ NÝR KA RA LOÐ LU, ES KÝ VAN ÞEH RÝN DE KÝ MEV CUT E SER LE RÝN TA MA MI NI A A ÐA KAL DI RA RAK, BÖL GE Ý TÜR KÝ E NÝN Ö NEM LÝ Ý NANÇ MER KEZ LE RÝN DEN BÝ RÝ HA LÝ NE GE TÝR MEK ÝS TE DÝK LE RÝ NÝ SÖ LE DÝ. VAN Va li si Mü nir Ka ra loð lu, Mi - mar lar O da sý Baþ - ka ný Þa ha bet tin Öz türk ve Ýl Kül tür ve Tu rizm Þu be Mü dü rü Sa lih Tat lý i le bir lik te es ki Van þeh rin de in ce le me - ler de bu lun du. Ka ra - oð lu, Es ki Van þeh rin - de ki ki li se ler baþ ta ol - mak ü ze re Ký zýl Ca mi i, U lu Ca mi i, Ab ba sa ða Ca mi i, Hor hor Ca mi i, Çif te Ha mam Mi ri Am ba rý ve Hor hor kay - nak su yu böl ge si ni ge ze - rek, yet ki li ler den bil gi al - dý. ak la þýk 2 ki lo met re lik a la ný ge zen Ka ra loð lu, böl ge ye uy gu la ya cak la rý pro je ler ve de vam e den res to ras yon ça lýþ ma la rý i le il gi li bil gi ver di. E SER LE RÝN TA PU SU VA KIF LA RA DEV RE DÝL DÝ Ge çen yýl i ha le si Va kýf lar Ge - nel Mü dür lü ðü ta ra fýn dan ya pý - lan Ka ya çe le bi Ca mi i nin res to - ras yon pro je si nin baþ la ya ca ðý ný ve bu yýl i ba de te aç ma yý plan la - dýk la rý ný kay de den Ka ra loð lu, Hüs rev pa þa Ca mi i nin res to ras - yon pro je si nin i se de vam et ti ði ni bil dir di. Es ki Van þeh rin de ki e 86 ya þýn dan son ra o ku ma yaz ma öð ren di A NA Kýz O kul da yýz pro je si çer çe ve - sin de An ka ra nýn Sin can il çe sin de bin 926 ki þi o ku ma yaz ma öð re nir - ken, 86 ya þýn da ki Ay þe Kýy maz ýn o - ku ma az mi dik kat ler den kaç ma dý. Sin can Halk E ði tim Mer ke zi i le Sin - can Be le di ye si ta ra fýn dan a çý lan o ku - ma yaz ma kur su na 260 ý er kek, bin 669 u ka dýn ol mak ü ze re top lam bin 929 kur si yer ka týl dý. Kurs ta ba þa rý lý o - lan kur si yer ler ser ti fi ka la rý ný La le Kül tür Mer ke zi nde dü zen le nen tö - ren le al dý. Tö ren de, gös ter di ði o ku - ma az mi i le her ke se ör nek o lan 1 Ha zi ran 1925 do ðum lu 86 ya þýn da - ki Ay þe Kýy maz a o ku ma yaz ma bel - ge si ve ril di. Bel ge si ni Sin can Kay ma - ka mý U fuk Se çil miþ in e lin den a lan Kýy maz, bü tün genç le rin ne þart al - týn da o lur sa ol sun o ku ma sý ge rek ti ði - ni söy le di. An ka ra / ci han 86 ya þýn da ki Ay þe Kýy maz okur yazar belgesi aldý ser le rin ta pu su nun þim di ye ka - dar Va kýf lar Ge nel Mü dür lü - ðü ne dev re dil me me si nin ek sik lik ol du ðu nu i fa de e den Ka ra loð lu, an cak ge çen haf ta if ra zý ný yap týk - la rý 82 dö nüm lük a ra zi nin ve 5 e - se rin ta pu su nun Va kýf lar Ge nel Mü dür lü ðü ne dev re dil di ði ni bil - dir di. Ka ya çe le bi Ca mi i, Ký zýl Ca - mi i, U lu Ca mi i, Ab ba sa ða Ca mi i, Hor hor Ca mi i, Çif te Ha - mam ýn pro je le ri nin ha zýr ol du ðu nu ha týr la tan Ka ra - loð lu, Bu 5 e se rin ro lö ve ve res to ras yon, res ti tüs - yon pro je le ri Kül tür ve Ta bi at Var lýk la rý Ko ru - ma Ku ru lu ndan geç ti. Ýn þal lah biz Hor hor Ca - mii ve Med re se sin den baþ la ya rak, Hüs rev pa þa Ca mi i nden son ra es ki Van þeh rin de ye ni bir di na mi ði a ya ða kal dýr - mak is ti yo ruz de di. Ö NEM LÝ Ý NANÇ MER KE ZÝ O LA CAK Es ki Van þeh rin de Hüs rev pa þa ve Ka - ya çe le bi Ca mi le ri i - le bir lik te bu yýl res - to ras yo nu na baþ la - ya cak la rý Hor hor Ca mi i ni de i - nanç tu riz mi ne ka zan dý ra cak la rý - ný an la tan Ka ra loð lu, Va kýf lar Ge nel Mü dür lü ðü müz le gö rü - þüp bu yýl ö nem li e ser ler den bir ta ne si o lan Hor hor Ca mi i ni a ya - ða kal dýr mak is ti yo ruz. Hor hor Ca mii ve med re se si ö nem li bir mer kez. Bu ra la rýn res to re e di le - rek tu riz me ka zan dý rýl ma sý i nanç tu riz mi a çý sýn dan çok ö nem li di - ye ko nuþ tu. Ýs tan bul / e ni As ya alvaç ta herkes kitap okuyor ISPARTA al vaç ta, Halk E ði tim Mü dür lü ðü ta - ra fýn dan dü zen le nen ö dül lü ki tap o ku ma ya - rýþ ma sýy la, il çe de her kes o ku yor. Halk E ði tim Mü dür lü ðün ce be lir le nen ki tap tan, 15 Ma yýs 2011 ta ri hin de Meh met A kif Ýl köð re tim O - ku lu nda ya pý la cak test li sý nav da ba þa rý lý o lan - la ra ö dül ve ri le cek. Ö dül lü ya rýþ ma ya 7 den 70 e her ke sin baþ vu ra rak ka tý la bi le ce ði ni be - lir ten al vaç Halk E ði tim Mü dü rü A li ýl dýz, de re ce ye gi ren le re di züs tü bil gi sa yar, di ji tal fo toð raf ma ki ne si ve cep te le fo nu ve ri le ce ði ni söy le di. al vaç Kay ma ka mý Ah met Al týn taþ da ya rýþ ma nýn baþ la dý ðý ný i fa de e de rek, Ki ta - bý mýz ço cuk e ði ti mi ni çok zevk li ve eð len ce li tarz da e le a lan bir ki tap. O nun i çin, bü tün ço - cuk e ði ti mi ne du yar lý o lan in san la rý mý zý bu ya rýþ ma ya da vet e di yo ruz. i ne ya rýþ ma da gü zel he di ye le ri miz var þek lin de ko nuþ tu. Al týn taþ, bu ya rýþ ma nýn ki tap o ku ma a lýþ kan - lý ðý nýn e di ni le bil me si a dý na bir baþ lan gýç ol - ma sý ný te men ni et ti. Is par ta / ci han B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da SOL DAN SA ÐA 1. De niz ler de ve ya tat lý su lar da ya þa yan, yü zü cü, or ta bü yük lük te ka buk lu, e ti ye nir bir de niz hay va ný. -Te miz lik iþ le rin de kul la ný lan bir çe þit tuz. 2. Çok gü zel yüz. - Gö nül den se vi len, gö nül ve ril - miþ o lan ka dýn. 3. Ge nel lik le iþ le me ler de kul la ný lan, gü müþ gö rü nü þün de ve par lak lý ðýn da o lan ip lik. - Re - sim, hey kel vb. ya pý lýr ken ba ka ba ka ben ze til me ye ça lý þý lan nes ne ve ya kim se. - Ý ki ke li me ve ya i ki cüm le a - ra sý na gi re rek a ra la rýn da bir bað ol du ðu nu an la tan söz. 4. Halk a ra sýn da i yi. - Kol suz ge niþ ve dev rik ya ka lý kürk. 5. Ku r'ân al fa be sin de son harf. - a þý kü çük ol du ðu hâl de söz le ri ve dav ra nýþ la rý bü yük müþ gi bi o lan ço cuk. - Ku þat ma. 6. Pek tam, ku sur suz, ek sik siz. - av ru su o lan di þi hay van. 7. Man da yav ru su. - Gö rün tü, ha ya let, ruh. 8. Ge mi nin kap la ma tah ta la rý a ra sý ný üs tü pü i le dol du rup zift le ye rek su ge çir mez du ru ma ge - tir me i þi. -A kýþ kan mad de, sý vý. 9. Or ta A na do lu'da ye tiþ ti ri len, kuy ru ðu i ri ve yað lý bir tür ko yun. - Sýh hi te - si sat ta su bo ru su nu üç yön lü kul la na bil me du ru mu na ge ti ren par ça. 10. Ge nel lik le pe ri yo dik çi zel ge nin IV- VI I nci grup la rýn da bu lu nan kü kürt, fos for gi bi e le ment ler. - Bü yük ka dý. U KA RI DAN A ÞA ÐI A 1. Ka sa ba þýn da o tu - ra rak pa ra a lýp ka sa fi þi ve ren kim se. - Ki lo am pe rin ký sa ya zý lý þý. 2. Has ta ol ma ma du ru mu, sað lýk, e - sen lik. - Þa man. 3. Os man lý lar da halk di lin de Ro - ma þehri ne ve ri len ad. - Be lir ti. 4. Kö pek. - Fa zi let - ler, i yi lik ler. 5. A ðýz boþ lu ðu nun ta va ný. - Ti bet li - ler de ve Mo ðol lar da Bu da ra hi bi. 6. Des tan. - Þaþ - kýn, da ðý nýk, ne ya pa ca ðý ný bil mez. 7. Rus ça da e - vet. - A kamak ta o lan. 8. av ru nun an ne ka rý nýn da ya þa dý ðý böl ge. 9. Sa lih kim se ler. - Es ki Ja pon ha - cim öl çü sü. 10. Ro men ra kam la rýn da X ra ka mý nýn a dý. - Kal si yum e le men ti nin sim ge si. - a pý lan iþ, e dim. 11. Çað rý, ça ðýr ma. - Ey, hey an lam la rýn da bir ses len me sö zü. 12. e miþ top la ma za ma ný. - Tak va ve ke ma lat sa hi bi pey gam ber va ri si BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI P Ý Þ E K A R E L Ý M A O T O R Ý T E R R H A S L Ý M O N A T A E A R A Ý B O L A K Ý N U N A L T A L M N Ý B E L A Ý R A D E E A E T M K K Ý S A A Ý A A V Ý P Ý A R A L I K L B U R A K D E M A R E K A Z Ý Z E A T A K A N K N A K I S

11 EKONOMÝ 11 HABERLER Kýr mý zý et ü re ti mi önceki aya göre azaldý TÜR KÝE DE Þu bat a yýn da kýr mý zý et ü re timi bir ön ce ki a ya gö re yüz de 5,6, bir ön ce ki yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 0,8 a zal dý. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru - mu (TÜ ÝK) 2011 yý lý Þu bat a yý kýr mý zý et ü re tim is ta tis tik le ri ni a çýk la dý. Ve ri le re gö re, ge çen yý lýn Þu bat a yýn da 48 bin 608 ton o lan kýr mý zý et ü re ti mi bu yýl Þu bat a yýn da 48 bin 209 to na ge ri le di. Kýr mý zý et ü re ti mi nin 39 bin 843 to nu nu sý ðýr e ti, 7 to nu nu man da e ti, 6 bin 929 to nu nu ko yun e ti, bin 430 to nu nu ke çi e ti o luþ tur du. Sý ðýr e ti ü re ti mi, bir ön ce ki a ya gö re yüz de 7,1 a za lýr ken, bir ön ce ki yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 5,3 art tý. Bu yý lýn O cak a yýn da 42 bin 888 ton, ge çen yý lýn Þu bat a yýn da i se 37 bin 840 ton sý ðýr e ti ü re til miþ ti. Ko yun e ti ü re ti mi 6 bin 929 ton o la rak ka yýt la ra geç ti. Bu yý - lýn O cak a yýn da 6 bin 800 ton ko yun e ti ü re til miþ ti. Bu na gö re ko yun e ti ü re ti mi bir ön ce ki a ya gö re yüz de 1,9 o ra nýn da art tý yý lý Þu bat a yýn da i se 9 bin 330 ton ko yun e ti ü re til miþ ti. Bu na gö re, ko yun e ti ü re ti mi bir ön ce ki yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 25,7 o ra nýn da a zal dý. Ankara/aa DO LAR DÜN 1,5120 ÖN CE KÝ GÜN 1,5060 p S E R B E S T P Ý A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,1830 ÖN CE KÝ GÜN 2,1730 DÜN 71,55 ÖN CE KÝ GÜN 71,160 DÜN 479,95 ÖN CE KÝ GÜN 477,000 p p p üzde 7,5 beklenen büyümenin yüzde 8,9 olmasý AB'yi þaþýrttý. üz de 8.9 bü yü me AB yi þa þýrt tý GE ÇEN yýl Türk e ko no mi si nin yüz de 7,5 bü yü me si ni bek le yen AB Ko mis yo nu, yüz de 8,9 bü yü me kar þý sýn da þaþ kýn lý ðý ný giz le me di. Ha zýr la dý ðý ra por da a day ve po tan si yel a day ül ke le rin 2010 e ko no mik ve ri le ri ni de ðer len di ren AB Ko mis yo nu, Tür ki ye nin ge çen yý lýn son çey re ðin de yüz de 9,2 bü yü ye rek yýl lýk bü yü me o ra ný ný yüz de 8,9 a çý kar ma sý nýn bek len me dik bir ge liþ me ol du ðu nu be lirt ti. Ra por da, ge çen yýl Bal kan ül ke le ri nin e ko no mi le ri a rý za ve rir ken ve hat ta Hýr va tis tan da kü çül me de vam e der ken, Tür ki ye nin güç lü bü yü mey le fark lý laþ tý ðý i fa de e dil di. Bir ön ce ki yýl yüz de 4,8 kü çü len Türk e ko no mi si nin hýz la to par la na rak ge çen yýl ger çek leþ tir di ði yüz de 8,9 luk bü yü me de ö zel sek tö rün sü rük le yi ci rol oy na dý ðý be lir ti len ra por da, 2010 un son çey re ðin de hýz la nan yay gýn to par lan ma ve yük sek fre kans lý gös ter ge ler, güç lü bü yü me nin 2011 in ilk çey re ðin de de sü re ce ði ne i þa ret e di yor de nil di. Ge çen yýl ki güç lü bü yü me sa ye sin de iþ siz lik o ra ný nýn son 1 yýl da yüz de 14 den yüz de 12 ye ge ri le di ði ne dik kat çe ki len ra por da, bu dö nem de 1,2 mil yo nun ü ze rin de is tih dam o luþ tu rul du ðu nu ve iþ gü cü ne ka tý lým o ra ný nýn yüz de 49 a çýk tý ðý ak ta rýl dý. Ge çen yýl dýþ ti ca ret a çý ðý nýn top lam e ko no mik bü yük lü ðe o ra ný nýn yüz de 4 ten yüz de 7,7 ye týr ma nýr ken be ra be rin de ca ri a çý ðý da yüz de 2,3 ten yüz de 6,6 ya çý kar dý ðý ak ta rý lan ra por da, dýþ a çýk la rýn fi nans ma nýn da doð ru dan ya ban cý ser ma ye ya tý rým la rý nýn pa yý nýn a za lýr ken ser ma ye ha re ket le ri nin a ðýr lýk ka zan ma sý na dik kat çe kil di. Ra por da, ma li is tik ra rý ko run mak ve enf las yo nun kon trol al týn da tut mak is te yen Mer kez Ban ka sý nýn iç ve dýþ ta lep ar tý þýn da ki fark lý laþ ma nýn kre di ler de ki hýz lý ge niþ le mey le bir lik te ca ri a çý ðý ar týr dý ðý ve ma li is tik ra rý ris ke at tý ðý gö rü þü nü ta þý dý ðý be lir til di. AB Ko mis yo nu ra po run da, Türk e ko no mi si nin bu yýl yüz de 5,5 ve ge le cek yýl yüz de 4,5 bü yü ye ce ði tah mi ni ne yer ve ril di. Brük sel/a a Lüks o to mo bil it ha la tý na, in ce le me baþlatýldý MA LÝ E Ba kan lý ðý ve Güm rük Müs te þar lý ðý, lüks o to mo bil it ha la týn da ki su is ti mal id di a la rý ný in ce le me ye al dý. O to mo bil it ha la týn da son dö nem de gö rü len yük sek ar týþ, or ga ni ze ya da bi rey sel çe þit li su is ti mal id di a la rý ný da be ra be rin de ge tir di. Güm rük ka pý la rýn dan da ko nuy la il gi li Güm rük Müs te þar lý ðý ve Ge lir Ý da re si Baþ kan lý ðý na çok sa yý da ih bar ve þi kâ yet i le til di. Bu ih bar la rýn bü yük bö lü mün de it ha lat çý la rýn dü þük ver gi ö de mek i çin a raç fi yat la rý ný güm rük te ger çek de ðe ri nin al týn da gös ter di ði ve bu yol la yük sek tu tar lar da ver gi ka çýr dý ðý be lir ti lir ken, ki ra la ma þir ket le ri a ra cý lý ðýy la ya pý lan o to mo bil it ha la týn da ki pat la ma da yet ki li le rin dik ka ti ni çek ti. Ma li ye Ba kan lý ðý na ge len ih bar lar da da o to mo tiv dý þýn da ki sek tör ler de fa a li yet gös te ren bir çok fir ma nýn, ta þýt ki ra la ma þir ke ti kur du ðu, bu þir ket ler i çin Ha zi ne den teþ vik bel ge si al dý ðý ve da ha son ra da o to mo tiv it ha la tý na yö nel di ði be lir til di. a tý rým ma lý gi bi Tür ki ye ye ge len bu o to mo bil ler i çin de ver gi mu a fi ye tin den ya rar la nýl dý ðý vur gu lan dý. Söz ko nu su tes pit ve ih bar lar ü ze ri ne Dev let Ba ka ný Ha ya ti a zý cý nýn ta li ma týy la Güm rük Müs te þar lý ðý Tef tiþ Ku ru lun ca so ruþ tur ma a çýl dý. Lüks o to mo bil ler baþ ta ol mak ü ze re o to mo tiv it ha la tý nýn her yö nüy le e le a lýn dý ðý so ruþ tur ma nýn de rin leþ ti ri le rek de vam et ti ði bil di ril di. Ge lir ler Kon tro lör le ri, a raç ki ra la ma sek tö rün de ge niþ çap lý bir a raþ týr ma yü rü te cek. Bu a raþ týr ma da, o to mo tiv it ha la týn da ver gi ka yýp ve ka ça ðý na ne den o lan un sur lar tes pit e di le cek, su is ti mal du ru mun da bu nun na sýl iþ le di ði ir de le ne cek. Da ha son ra da fir ma ba zýn da in ce le me ye ge çi le cek. Ankara/aa TAZÝE Muhterem kardeþimiz, Mustafa Özgül'ün kayýnpederi Fazlý urt ve kayýnvalidesi Emine urt'un trafik kazasý sonucu vefatlarýný teessürle öðrendik. Merhuma ve merhumeye Cenâb-ý Hâk' tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesine ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ankara eni Asya Okuyucularý Ca rî a çýk yüz de 127 art tý CARÝ AÇIK ÞUBAT AINDA GEÇEN ILIN ANI AINA GÖRE ÜZDE ARTIÞLA MÝLAR DOLAR OLARAK GERÇEKLEÞÝRKEN, OCAK-ÞUBAT DÖNEMÝNDE ÝSE MÝLAR DOLAR OLDU. MER KEZ Ban ka sý, dýþ ti ca ret a çý ðýn da ki ge niþ le me nin et ki siy le, ca ri a çý ðýn Þu bat a yýn da ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de ar týþ la mil yar do lar o la rak ger çek leþ ti ði ni a çýk la dý. Ca ri a çýk, O cak- Þu bat dö ne min de i se mil yar do lar ol du. Mer kez Ban ka sý ve ri le ri ne gö re, Þu bat 2010 da mil yar do lar o lan ca ri a çýk, O cak-þu bat 2010 da mil yar do lar ol muþ tu. urt dý þýn da yer le þik ki þi le rin yur ti çin de yap týk la rý net ya tý rým lar (FDI), 2010 yý lý nýn O cak-þu bat dö ne min de 973 mil yon do lar i ken, bu yý lýn ay ný dö ne min de yüz de 4 ar týþ la mil yar do lar ol du. Mer kez Ban ka sý ve ri le ri ne gö re, 2010 O cak-þu bat dö ne - min de 290 mil yon do lar net ser ma ye çý ký þý o lan port föy ya tý rým la rýn da 2011 yý lý nýn ilk i ki ay lýk dö ne min de 3 mil yar 786 mil yon do lar lýk tu ta rý net gi riþ ger çek leþ ti. Alt ka lem ler i ti ba riy le in ce len di ðin de, var lýk lar baþ lý ðý al týn da, yur ti çin de yer le þik ki þi le rin yurt dý þýn da men kul de ðer a lým-sa tým la rý i le il gi li o la rak, 2010 yý lý nýn O cak-þu bat dö ne min de 1.11 mil yar do lar net a lým, 2011 yý lý nýn ay ný dö ne min de i se 12 mil yon do lar net a lým ya pýl dý. Port föy ya tý rým la rý ka le mi nin yü küm lü lük ler bö lü mü al týn da, yurt dý þýn da yer le þik ki þi le rin his se se ne di pi ya sa sýn da bu yý lýn O cak-þu bat dö ne min de 1.18 mil yar do lar net sa tým ger çek le þir - ken, bir ön ce ki yý lýn ay ný dö ne min de yurt dý þý yer le þik ler ce 208 mil yon do lar lýk net a lým ger çek leþ miþ ti. Þu bat a yýn da dev let iç borç lan ma se net le ri (DÝBS) pi ya sa sýn da yurt dý þý yer le þik ler ce mil yar do lar net a lým ya pýl dý. Ban ka cý lýk sek tö rü ay rý ca Þu bat a yýn da 500 mil yon do lar lýk yurt dý þý tah vil ih ra cý ger çek leþ tir di. Tu rizm ge lir le ri, Þu bat a yýn da bir ön ce ki yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 17.4 ar ta rak mil yar do lar, tu rizm gi der le ri de yüz de 32.5 ar týþ la 786 mil yon do la ra yük sel di. O cak-þu bat dö ne mi net tu rizm ge lir le ri nin bir ön ce ki yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 7 ar týþ la 923 mil yon do lar o la rak ger çek leþ ti. An ka ra/a a Al týn, 1476 dolarla haf ta ya re kor la baþ la dý U LUS LA RA RA SI pi ya sa da al tý nýn on su 1.476,56 do lar la ye ni bir re kor kýr dý. U lus la ra ra sý pi ya sa lar da do lar za yýf sey ri ni sür dü rür ken, em ti a lar da yu ka rý yön lü ha re ket göz le ni yor. ABD Mer kez Ban ka sý (FED) Baþ kan ar dým cý sý Ja - net el len in pa ra po li ti ka sý ný ter se çe vir me ye baþ la mak i çin çok er ken ol du ðu nu söy le me si do la ra yi ne sa týþ ge tir di. Do lar dü þer ken, E u ro ve em ti a pi ya sa la rý de ðer le ni yor. E u ro 1,4483 i le do lar kar þý sýn da 15 a yýn zir ve si ni gör dü. Al - týn fi yat la rý dün sa bah pi ya sa la rýn a çý lý þýn da ta ri hi nin en yük sek dü ze yi ne u laþ tý. Spot al týn dün sa bah 1476,56 do - lar la re kor kýr dý. Ka pa lý çar þý da Cum hu ri yet al tý ný 481 li ra, çey rek al týn i se 120,25 li ra dan iþ lem gö rü yor. Spot gü - müþ fi ya tý da bu gün do lar la 31 yý lýn zir ve si ne u laþ tý. Cu ma gü nü 32 a yýn zir ve si ne çý kan pet rol fi yat la rý haf ta - ya kâr sa tý þýy la ha fif dü þe rek baþ la dý. ABD ham pet ro lü 112, Brent pet ro lü 126 do lar dan iþ lem gör dü. Ýs tan bul/a a 17 yýl lýk pet ro lü müz kal dý TÜR KÝE DE ü re ti le bi lir pet rol re zer vi 291,5 mil yon va ril (43,14 mil yon ton), do ðal gaz re zer vi i se 6,2 mil yar met re küp o la rak he sap lan dý. e ni ke þif ler ya pýl ma dý ðý tak dir de, bu gün kü ü re tim se vi ye si i le Tür ki ye de 17,3 yýl lýk ham pet rol re zer vi, 8,6 yýl lýk do ðal gaz re zer vi kal dý. Dün ya da i se 49.2 yýl ye te cek pet rol, 59.5 yýl ye te cek ka dar do ðal gaz re zer vi bu lu nu yor. Tür ki ye Pet rol le ri A no nim Or tak lý ðý nýn (TPA O) ha zýr la dý ðý ra po ra gö re, kü re sel e ko no mik kri zin ar dýn dan 2010 yý lýn da dün ya e ner ji ta le bi 2009 yý lý na gö re yüz de 2 art tý. Ge çen yýl dün ya e ner ji ih ti ya cý nýn yüz de 35 i ni ham pet rol, yüz de 23 ü nü i se do ðal gaz kar þý la dý. Dün ya pet rol tü ke ti mi ge çen yýl, ön ce ki yý la gö re gün de 1,3 mil yon va ril ar ta rak 85,4 mil yon va ri le u laþ tý. Dün ya pet rol ü re ti mi de yüz de 2,25 ik ar týþ la 81,75 mil yon va ril/gün ol du. e ni bu lu nan sa ha lar sa ye sin de dün ya pet rol re zer vi i se yüz de 10 ar ta rak 1,46 tril yon va ril ol du. Bu na gö re 45,7 yýl o lan dün ya pet rol re zer vi öm rü, ge çen yýl yüz de 7,7 art tý ve 49,2 yýl o la rak he sap lan dý. Kü re sel e ko no mik kri zin et ki le ri nin a zal ma sý i le do ðal gaz ti ca re tin de de ar týþ göz len di. Do ðal gaz ta le bi ge çen yýl bütün dün ya da yüz de 7 lik ar týþ i le 3,1 tril yon met re küp o la rak ger çek leþ ti. Do ðal gaz re zerv mik ta rý i se 188,3 tril yon met re küp o la rak tes pit e dil di. Do ðal gaz ü re ti mi de 2010 yý lýn da yüz de 6 ar ta rak 3,1 tril yon met re kü pe yük sel di. Kri zin et ki le ri nin a zal ma sý i le ta lep art tý ve do ðal gaz re zerv öm rü yüz de 5,3 a za la rak 59,5 yýl o la rak he sap lan dý. TÜR KÝ E NÝN RE ZER VÝ 291 MÝL ON VA RÝL TÜR KÝ E DE ge çen yýl top lam 216 a det ku yu a çý la rak 325 bin 592 met re son daj ya pý lýr ken top lam 2,5 mil - yon ton pet rol ve 726 mil yon met re küp do ðal gaz ü re - til di. Son 10 yýl da Tür ki ye de ki pet rol ü re ti min de yüz - de 3,2 o ra nýn da dü þüþ göz le nir ken ye ni pet rol sa ha la - rý nýn keþ fe dil me si ve i kin cil ü re tim yön tem le ri nin ge - liþ ti ril me si i le ü re tim dü þü þü kýs men en gel len di. Tür - ki ye de ü re ti le bi lir pet rol re zer vi 291,5 mil yon va ril (43,14 mil yon ton), do ðal gaz re zer vi i se 6,2 mil yar met re küp o la rak he sap lan dý. e ni ke þif ler ya pýl ma dý ðý tak dir de, bu gün kü ü re tim se vi ye si i le Tür ki ye de 17,3 yýl lýk ham pet rol re zer vi, 8,6 yýl lýk do ðal gaz re zer vi kal dý. S. A RA BÝS TAN A SIÇ RAR SA SI KIN TI A ÞA NA BÝ LÝR RA PO RA gö re, West Te xas In ter me di a te (WTI) pet - ro lü nün va ril fi ya tý, 2011 yý lýn da or ta la ma 105 do lar o la rak tah min e di li yor. Ý ran ve Su u di A ra bis tan da ya þa na bi le cek si ya si is tik rar sýz lýk lar, 2011 yý lý bek len - ti le ri ni za yýf bir bek len ti ol mak la bir lik te 200 do - lar/va ri lin ü ze ri ne ta þý ya bi le cek. Ja pon ya da ya þa nan dep rem ve tsu na mi nin et ki si i le 2011 yý lýn da dün ya ge ne lin de ki pet rol tü ke ti mi, 2010 yý lý na o ran la da ha az ar ta cak.ja pon ya da ki dep rem ve tsu na mi fe lâ ke - ti nin ar dýn dan dün ya da nük le er e ner ji ü re ti mi nin sor gu lan ma ya baþ lan dý ðý nýn be lir til di ði ra por da, bu se beb le u zun dö nem de e lek trik ü re ti min de do ðal ga - zýn ö nem ka za na bi le ce ði ne i þa ret e dil di. An ka ra/a a CA RÝ A ÇI ÐA DA A LI BÜ Ü ME GÖZ DEN GE ÇÝ RÝL ME LÝ ÝS TAN BUL Sa na yi O da sý (Ý SO) ö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ta nýl Kü çük, Tür ki ye nin ca ri a çý ða da ya lý bü yü me mo de li ni göz - den ge çir mek zo run da ol du ðu nu bil dir di. Kü çük, Tür ki ye nin ca ri iþ lem ler he sa bý - nýn, þu bat a yýn da 6 mil yar 127 mil yon do - lar a çýk ver me si ne i liþ kin o la rak yap tý ðý a - çýk la ma da, bu ar týþ iv me si i le de vam e dil - di ði tak dir de, prog ram da 2011 i çin ön gö - rü len 42 mil yar do lar lýk mik ta rýn çok ü ze - ri ne çý ký la ca ðý ný be lirt ti. Ve ri le ri bir a ra da in ce le dik le rin de, bü yü me hý zý i le ca ri a çýk ar týþ hý zý a ra sýn da doð ru dan bir i liþ ki ol du - ðu nu gör dük le ri ni i fa de e den Kü çük, 2010 da dün ya da en hýz lý bü yü yen ül ke - ler den bi ri ol duk a ma lis te nin baþ la rýn da - ki hiç bir ül ke bi zim ka dar yük sek ca ri a çýk ver me miþ tir. Ön cü gös ter ge le rin yük sek bü yü me ye i þa ret et ti ði ilk i ki ay da ca ri a çýk yi ne çok yük sek gel miþ tir. Tür ki ye ca ri a çý ða da ya lý bü yü me mo de li ni göz den ge çir mek zo run da dýr. E ko no mi de faz la ý sýn ma yý ön le me ye yö ne lik ted bir ler le ca ri a çý ðýn da kon trol al tý na a lýn ma sý he def len mek te. An cak a sýl o lan, ya pý sal ön lem ler dir, ya pý sal dö nü þüm dür. Bu ko nu da da ma a le sef faz la bir a dým gö re mi yo ruz di ye ko nuþ tu. Ýs tan bul/a a TAZÝE azý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Döküler'in halasý Bedia amaç 'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, dostlarý, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. TAZÝE Muhterem aðabeyimiz Kasým Ali Güngör' ün kayýnvalidesi Hacer Özdemir 'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak' tan rahmet, maðfiret diler, dostlarý, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Bursa eni Asya Okuyucularý TAZÝE Muhterem kardeþimiz Mehmet Özyurt'un gelini, Hilmi Özyurt'un kardeþi Fikret Özyurt'un hanýmý Sema Özyurt'un vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Allahtan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Tarsus Ýlçesi Evci Köyü eni Asya Okuyucularýndan Ahmet Düzenli

12 Sayfa Sorumlusu: Muhammed Zorlu - Umut Avcý BÝLÝÞÝM - TEKNOLOJÝ 13 Vehip Sinan sanal ortamda 18 Ni san 2010 da a ra mýz dan ay rý lan ka ri ka tür dün ya sý nýn ö nem li i sim le rin den Ve hip Si nan ý se ven le ri u nut ma yýp bir web si te si aç tý yý lýn da Ýs tan bul-þeh re mi ni de do ðan, mes - le ðe a týl dýk tan son ra e ni Ýs tan bul, Ba bý - a li de Sa bah, Ter cü man, Tür ki ye, Za - man ve e ni As ya ga ze te le rin de e ser le - ri ya yýn la nan, ka ri ka tür dün ya sý nýn ö - nem li i sim le rin den Ve hip Si nan a dý na se ven le ri ta - ra fýn dan bir in ter net si te si ku rul du. To puz tip le me si i le ta ný dý ðý mýz ün lü ka ri ka tü rist a dý na ku ru lan, hip si nan.com si te sin de, mer hum sa nat çý nýn ha ya tý an la - tý lý yor ve e ser le rin den ör nek ler su nu lu yor. Ve hip Si nan hay ran - la rý nýn zi ya ret e de rek has ret gi der - di ði sa nal or tam, sa nat se ver ler ta ra fýn dan da bü yük il gi gö rü yor. Siz le re bu si te yi ö ne ri yo ruz. LÝNK TURU MuhabbetFedaileri.com: Peygamberimiz (asm) ve Asr-ý Saadet zamaný hakkýnda sualler sorulacaðý ve doðru cevap geldiðinde yeni suallerin ekleneceði bir bölüm oluþturuldu. Sualler zamanla zorlaþacaðý için kaynaklardan araþtýrma yapmak ise serbest. Ayrýntýlý bilgi için: Afispark.com: Kulüpler, dernek-vakýf, kültür-sanat merkezleri, eðitim þirketleri gibi kurumlarýn etkinlik ve kampanya afiþlerinin park edildiði bir platform. Ücretsiz etkinlik afiþlerinin siteye park etmesi ücretsiz, ücretli etkinlik afiþlerinin ve kampanya afiþlerinin park etmesi ise ücretlidir. Ýlk ücretli afiþ yüklemenizi AfiþPark ýn vermiþ olduðu 20 kredi ile ücretsiz yapabiliyorsunuz. Kiþiler için ise, istenilen kategori ve etkinlik tipine kayýt olarak, ilgi alanlarýndaki aktivite, seminer ve kampanyalarý takip edebiliyorlar. Ayrýntýlý bilgi için: BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... apay radyasyondan korunmak için öneriler A PA rad yas yon ko nu sun da a raþ týr ma ya pan Ga zi Ü ni ver si te si No ni yo ni - zan Rad yas yon dan Ko run ma Mer ke zi nin e lek tro man ye tik rad yas yon dan ko run mak i - çin ö ne ri le ri þöy le: n Kul lan ma dý ðý nýz e - lek trik li a let le ri ya ka pa lý tu tu nuz ya da fiþ ten çý - ka rý nýz. Çün kü ci haz - lar stand by ko nu - mun da kal dý ðý sü re ce e lek tro man ye tik kir li - lik mey da na ge ti ri yor. n Dü þük rad yas yon lu bil gi sa yar ek ra ný kul lan ma ya ö zen gös te ri niz ya da ek ran fil tre si kul la ný nýz, müm - kün se plaz ma ek ran ter cih e di niz. n E ko no mi (ha lo jen ve flo re san) lam ba la rý, o - ku ma lam ba sý o la rak kul lan ma ma ya ö zen gös - te ri niz. n Din len di ri ci bir uy ku ya geç mek i çin en i de al ko þu lun ya tak o da sýn da TV ve bil gi sa yar bu lun dur ma mak ve ya bu ci haz - la rýn ta ma men ka pa lý ko num da ol ma sý ný sað la mak ol du ðu nu ha týr la yýn. n E lek trik li bat ta ni - ye yi ya ta ða gir me den ka pa týn. n E lek trik le ça lý - þan rad yo lu ça lar sa at le ri ba þý nýz - dan müm kün ol - du ðun ca u zak ta tu tu nuz, müm - kün se pil le ça lý - þan la rý ný ter cih e di niz. n Güç lü e lek tro man ye tik a lan lar pi ne al bez den me la to nin sal gý lan ma sý ný et ki ler. Saç ku rut ma ma ki ne si nin man ye tik a la ný yük sek tir, bu se beb - le sü rek li kul lan mak ye ri ne a ra lýk lar la ký sa sü - re li kul la ný nýz. n a tak o da sýn da ba þu cu nuz da ki du - var la kom þu nuz da bir e lek tro nik a le tin bi ti þik dur ma ma sý ný sað la ma ya ça lý þý - nýz. n Cep te le fon la rý ný soh bet a maç lý kul lan ma yý nýz. Cep te le fo - nu nuz kul lan ma dý ðý nýz sü re de müm kün se ka pa lý ol sun. n Cep te le fo nu kul la ný mý nýn be yin ak ti vi te sin de et ki li ol du ðu gös te ren ça lýþ ma lar var. Ço cuk lar da si nir sis te mi ve ba þýn ge li þi - mi ne de vam e di yor ol ma sý do la yý sýy la, ço cuk la rýn ve genç le rin ye tiþ kin ler den da ha çok risk al týn da ol du ðu bir ger çek tir. Bu se - beb le 16 yaþ al týn da ki ço cuk la rýn cep te le fo nu kul lan ma ma la rý, kul lan ma la rý nýn zo run lu ol ma sý du ru mun da i se gün de 10 da ki - ka yý geç me me le ri Dün ya Sað lýk Ör gü tü (WHO) ta ra fýn dan ö ne - ril mek te dir. n Cep te le fo nu kul la nýr ken ke sin lik le ku lak lýk kul la ný nýz. Cep te le fo nu nu a çýk sa ken di niz den en u zak me sa fe ye bý ra ký nýz. SAR<1 W/kg o lan cep te le fon la rý ný ter cih e di niz. n Di züs tü bil gi sa yar lar (LCD ek ran) þarj lý kul la nýl dý ðýn da dü - þük EM a la na sa hip tir, u zak ta þarj e di niz. n Fo to ko pi ma ki ne le rin den (yük sek man ye tik a lan) en az 50 cm u zak ta du ru nuz. n E lek trik li tý raþ ma ki ne si ni müm kün se þarj lý kul lan ma yý ter - cih e di niz. n TV ek ran la rýn dan (ön ve ar ka sýn dan) en az 2 m u zak ta bu - lu nu nuz. -E lek trik li dak ti lo la rý kul lan ma dý ðý nýz da fiþ ten çý kar tý nýz. HAFTANIN ÝPUCU Mic ro soft SkyDri ve FARK LI or tam lar da ve ri le ri ni a la ma yan ve ya ar - þiv le ri mi ya ným da her za man bu lun du ra mý yo - rum di yen ler i çin Mic ro soft tan siz kul la ný cý la ra gü zel bir ö zel lik le da ha Mic ro soft Win dows Li ve SkyDri ve, on li ne çev rim i çi dos ya pay la þým im kâ ný sað lý yor. Ar ka daþ la rý nýz la ve ya iþ le ri niz - de; fo toð raf, prog ram, ses li dos ya, su num lar, pro je le ri niz ve bir çok pay laþ mak is te di ði niz ve - ri le ri de po la ya bi lir ve pay la þa bi lir si niz. Ay rý ca bil gi sa yar da faz la dan bir 25 GB a kim ha yýr di ye - bi lir? E vet, üs te lik üc ret siz sa hip o la ca ðý nýz bu ö - zel lik, siz le re 25 GB lýk web a la ný sað lý yor. Mic - ro soft SkyDri ve ýn te mel ö zel lik le ri; 1-25 GB lýk web a la ný, 2-Bir de fa da yük le ne bi le cek en bü yük dos ya bo - yu tu 50 MB ol ma sý, 3-Dos ya la rý ný zý is ter ken di ni ze ö zel, is ter pay la þý - ma a çýk hâ le ge ti re bil me im kâ ný, 4-Dos ya la rýn i sim le ri ni de ðiþ ti re bi lir, si le bi lir, ta - þý ya bi lir, ye ni den ad lan dý ra bi lir ve of fi ce su num la rý - ný on li ne o la rak gö rün tü le ye bi lir si niz, 5-Web ü ze rin de ki ve ri le re, di ðer ser vis sað la yý cý - lar dan fark lý o la rak say fa a ra yü zü kla sör þek lin de o - lup, is te di ði niz dos ya nýn i çi ne ve ri ak ta bi li yor su nuz. Bun ca kul la ný la bi lir ö zel li ðe sa hip ol mak i çin, Win dows Li ve ID ve ya Hot ma il e-pos ta ad re si ni - zin ol ma sý kâ fi dir. Bu ö zel li ðe e riþ mek i çin, ma il.com ad re si miz den gi riþ ya pý yo ruz ve Win dows Li ve Gi riþ kýs mýn da sol üst te ki Win - dows Li ve bu to nu ü ze ri ne mo u se un im le ci ni ge - tir di ði miz de bi ze alt sek me ler su na cak týr. Su nu - lan sek me ler den SkyDri ve sek me si ne týk lý yo ruz ve sa nal web a la ný ný za e riþ miþ bu lu nu yor su nuz. Altýn örümcek te final heyecaný TÜRKÝE'NÝN ilk ve tek ba ðým sýz web ö dül le ri or ga ni zas yo nu o lan Al týn Ö rüm cek Web Ö dül le ri nde i kin ci a þa ma o lan grup de ðer len dir - me le ri so na er di. Jü ri nin yap tý ðý de - ðer len dir me ler so nu cun da, 2010 yý - lý nýn en i yi web si te le ri ve in ter net tek no lo ji le ri a la nýn da ki ba þa rý lý pro - je ler a ra sýn da, ka te go ri ba zýn da en yük sek pu a ný a lan 10 web si te si bel li ol du. Jü ri nin 30 Ni san a ka dar ya - pa ca ðý fi nal de ðer len dir me le ri i le her ka te go ri de Al týn Ö rüm cek Web Ö dü lü al ma ya hak ka za nan web si - te le ri ni be lir le ne cek. Hal kýn Fa vo ri le ri de bel li o lu yor Jü ri nin her ka te go ri de seç ti ði en i yi 10 web si te si ay ný za man da hal ko yu - na da su nu lu yor. Jü ri de ðer len dir me - le rin den ba ðým sýz o la rak hal kýn oy la rý i le ya pý la cak de ðer len dir me so nuç la - rý na gö re her ka te go ri de hal kýn bi rin - ci le ri de bel li o la cak. 30 Ni san a ka dar jü ri nin her ka te - go ri de fi na le ka lan 10 web si te si ni in ce le ye rek ger çek leþ ti re ce ði de ðer - len dir me sü re ci so nun da, ka te go ri ba zýn da ilk 3 si te nin a çýk la na ca ðý ný ve her ka te go ri den sa de ce 1 a det si - te nin Al týn Ö rüm cek Ka te go ri Ö - dü lü nü al ma ya hak ka za na ca ðý ný a - çýk la dý. Ay rý ca bütün ka te go ri ler a - ra sýn da en yük sek pu a ný a lan web si te nin de En Ý yi Web Si te si ö dü - lü ne sa hip o la ca ðý ný be lirt ti. Al týn Ö rüm cek Web Ö dü lü al ma ya hak ka za nan web si te le ri Ha zi ran a yýn - da Turk cell Ku ru çeþ me A re na da dü zen le ne cek ö dül ge ce sin de a çýk - la na cak. Halk oy la ma sý na ka týl mak is te yen in ter net kul la ný cý la rý Ni san 2011 ta rih le ri a ra sýn da or ga ni zas yo - nun res mi web si te si ti no - rum cek.com zi ya ret e de rek SMS i le oy la ma ya ka tý la bi le cek ler. Ký sa ca Al týn Ö rüm cek 2002 yý lýn dan gü nü mü ze de ðin a ra - lýk sýz o la rak ger çek leþ ti ri len ve ge - le nek sel bir ha le ge len Al týn Ö rüm - cek Web Ö dül le ri nin a na he de fi web ve in ter net tek no lo ji le ri kul la - ný la rak ger çek leþ ti ri len ba þa rý lý pro - je le rin da ha i yi ta ný týl ma sý ve hak et ti ði ye ri bul ma sý. Al týn Ö rüm cek Web Ö dül le ri ay ný za man da bu a - la na ya pý lan ya tý rým la rý da ö zen dir - me yi a maç lý yor. Web, in ter net tek no lo ji le ri, pa zar la ma ve i le ti þim a lan la rýn da yet kin ve tec rü be li ju ri ü ye le ri nin ka tý lý mýy la ger çek leþ ti ri - len Al týn Ö rüm cek Tür ki ye nin ilk ve tek Ba ðým sýz web ö dül le ri or ga ni zas yo - nu ol ma ö zel li ði ni de ta þý yor. 10 web si te - si ni me rak e den ler ti no rum - cek.com si te si ni zi ya ret et me li ler. Ra kam lar la Win dows Li ve Hot ma il Tür ki ye de; l32 mil yon ki þi her gün in ter ne te do - ku nu yor. lin ter ne te her ay gi ren 100 ki þi den 65 i Hot ma il kul la ný yor. lhot ma il in 25 mil yon ü ye si var ve bu ü ye le rin % 39 u ka dýn, % 85 i yaþ a ra sýn da. lweb e_pos ta kul la nan 100 ki þi den % 89.4 ü Hot ma il i ne e ri þi yor. l20 mil yon ki þi hem Hot ma il, hem de Win dows Li ve Mes sen ger kul la ný yor. l1 mil yar dan faz la ar ka daþ ve i le ti þim bil gi si Hot ma il he sap la rýn da sak la ný yor. lhot ma il de her ay 100 mil yon dan faz la fo toð raf, 10 mil yon dan faz la Mic ro - soft Of fi ce do kü ma ný pay la þý yor. Dün ya da; l350 mil yon Hot ma il kul la ný cý sý var. lbu ra kam, en ya kýn ra kip ten 2 Tür ki ye nü fu su ka dar da ha faz la (140 mil yon ki þi) lhot ma il i en sýk kul la nan 4. ül ke Tür ki ye dir.

13 SiyahMaviKýrmýzýSarý 14 SPOR Bu rak: 1-0 ol sun bi zim ol sun ATLETÝCO MADRÝD ÝLE TRANSFER GÖRÜÞMELERÝ BAÞLADI ARDA GÝDÝOR GALATASARA Ku lü bü, fu tol ta ký mý kap ta - ný Ar da Tu ran ýn trans fe ri ko nu sun da Ýs - par ya nýn At le ti co Mad rid ku lü büy le trans - fer gö rüþ me le ri nin baþ la dý ðý ný a çýk la dý. Sabri: Ga la ta sa ray ý bu du ru ma biz ge tir dik GALATASARALI fut bol cu Sab ri Sa rý oð lu, sa rý-kýr mý zý lý ta - ký mýn i çin de bu lun du ðu kö tü du ru mun so rum lu - su nun ken di le ri ol du - ðu nu söy le di. Sab ri, bü tün ça ba la rý na rað - men is te dik le ri so - nuç la rý a la ma dýk la rý - ný be lir te rek, Söy le - ne cek faz la bir þey yok, her þe yi ya pý yo - ruz a ma ol mu yor. Bir þey ler ters gi di yor. Ga la ta sa ray ý bu du ru ma biz sok tuk, bu nun so - rum lu su he pi mi ziz. Ý na nýl maz Ga la ta sa ray Spor tif Sý nai ve Ti ca ri a tý - rým lar A. Þ. den Ka mu o yu Ay dýn lat ma Plat - for mu na (KAP) gön de ri len ö zel du rum a - çýk la ma sýn da, Pro fes yo nel Fut bol O yun cu - de re ce de üz gü nüz. Si nir den ne re dey se ka pý pen ce re par ça - la ya ca ðýz de di. Trab zons por a kar þý i yi mü ca de le et tik le ri ni an cak 10 ki þi kal dýk tan son ra zor lan dýk la - rý ný an la tan Sab ri, 10 ki þi kal dýk tan son ra on lar da bir gol bul du lar ve ka - zan dý lar. Her kes ken di öz e leþ ti ri si ni ya pa cak. Her kes yüz de 100 nü ve ri yor mu o nu da dü þün mek la zým? di ye ko nuþ tu. muz Ar da Tu ran ýn trans fe ri i çin At le ti co Mad rid Fo ot ball Club i le gö rüþ me ler baþ la - mýþ o lup, ge liþ me ler den ka mu o yu ha ber dar e di le cek tir de nil di. Ün der Pi no yu sil di KOLOMBÝALI fut bol cu Ju an Pab lo Pi no, Trab zos por ma çý nýn ar dýn - dan tek nik di rek tör Bü lent Ün der in bü yük tep ki si ne he def ol du. Maç - tan son ra ki a çýk la ma sýn da, Bir ki þi ha riç oy cu la rý mýn mü ca de le sin den mem nu num di yen Bü lent Ün der, kas tet ti ði ki þi nin Pi no ol du ðu nu a - çýk la ya rak, Pi no nun mü ca de le sin den mem nun de ði lim. Ne de ni ni ben de an la ma dým. Pi no i le bir da ha bir lik te ol ma ya ca ðýz. Ga la ta sa ray ta ký mýn da fut bol cu vur dum duy maz ol ma ma lý. Ar ka daþ la rý na say gý sý ol ma lý. Ken di si ne i da ri di rek tö rü müz bu ka ra rý i le te cek tir. Se zon so nu - na ka dar bir lik te ol ma ya ca ðý mý zý söy le ye bi li rim di ye ko nuþ tu. ek ta dan kö tü ha ber GLOWACKÝ i le gir di ði i ki li mü ca de le de sa kat la nan ek ta nýn sað a - yak bi le ðin de bað la rýn dan bi rin de tam kop ma mey da na gel di ði bil - di ril di. ek ta nýn bað lar dan bi rin de tam kop ma mey da na gel di ði, a - yak bi le ði ek le min de de sý vý ar tý þý ve ka na ma mev cut ol du ðu, ay rý ca ke mik te ö dem mey da na gel di ði be lir til di. O yun cu nun te da vi si ne he men baþ lan dý ðý bil di ril di. Genç o yun cu nun, cid di sa kat lý ðý ne de - niy le se zo nu ka pa ta bi le ce ði id di a e dil di. TRABZONSPOR DA Ga la ta sa ray kar þý sýn da a lý nan 1-0 ga li bi ye tin go lü nü a tan i sim o lan Bu rak ýl maz, ma ça çe ki ne rek gel dik le ri ni söy le di. Bu rak ýl maz, Ga la ta - sa ray ne ka dar kö tü se zon ge çi rir se ge çir sin, bü yük - lü ðü nü bi li yo ruz. Na sýl bir ca mi a ol du ðu nu, geç - miþ te ki ba þa rý la rý ný bi le rek, çe ki ne rek, kor ka rak bu ra ya gel dik a ma ne o lur sa ol sun ga lip gel me - miz ge re ki yor du. Fe ner bah çe ka za nýn ca bi raz da ha stres li ve ger gin oy na dýk. Kö tü oy na dý - ðý mýz yö nün de e leþ ti ri ler o la bi lir a ma bu sa at ten son ra ö nem li o lan ka zan mak. 1-0 ol sun bi zim ol sun. Ka lan 6 ma çý mý zý ka za nýr sak þam pi yo nuz di ye ko nuþ - tu. Hem Fe ner bah çe nin, hem de Trab zons por un þam pi yon lu ðu hak et ti ði ni dü þün dü ðü nü ak ta ran Bu - rak, ken di le ri nin genç bir e kip o - la rak ba þa rý ya da ha aç ol duk la rý - ný vur gu lar ken, A ma az ha ta ya pan þam pi yon o la cak. Ýn þal - lah biz o lu ruz a ma o la maz sak da Fe ner bah çe yi teb rik e - de riz de di. Þenol Güneþ: Çok zor maç ol du SPOR To to Sü per Lig de Ga la ta sa ray ý 1-0 ye nen Trab zons por da tek nik di rek tör Þe nol Gü neþ, þam pi yon luk ya rý þý nýn ký zýþ tý ðý bir dö nem de ken di - le ri i çin çok zor bir ma çý ka zan dýk la rý ný söy le di. Gü neþ, 3 pu a na çok ih ti yaç duy duk la rý ný di le ge ti - re rek, þöy le ko nuþ tu: Kar þý mýz da di ri, ag re sif, bi zi oy nat ma ma ya ça lý þan bir Ga la ta sa ray var dý. Se yir - ci nin ol ma ma sýn dan kö tü et ki len me di ler. Ra ki bi - mi ze 3 pu an da ve re bi lir dik. Ma çýn so nun da yo rul - ma la rý le hi mi ze ol du. Bu nu i yi kul lan dýk. Bü tü nü ne bak tý ðý mýz da bi zim i çin çok zor bir maç ol du. Bi - raz stres ve bas kýy la bir lik te ka rak te ris tik ö zel lik le ri o lan coþ ku lu ve tem po lu o yu nu or ta ya ko ya ma dýk - la rý ný an la tan Þe nol Gü neþ, Bü tün o yun cu la rý mýz i yi ni yet le ça lýþ tý lar. Biz da ha çok po zis yon bu lup, ra ki be da ha az po zis yon ver me li yiz. Ga la ta sa ray a bu ka dar po zis yon ver me miz ta kým i çin sý kýn tý. Bu o yun þek li miz le 3 pu an se vin di ri ci de di. Bar ça, El Clas si co ya 8 pu an fark la çý ka cak ÝS PAN A Bi rin ci Fut bol Li gi nin (La Li ga) 31. haf - ta sýn da, li der Bar ce lo na, sa ha sýn da Al me ri a yý 3-1 ye ne rek ge le cek haf ta ki El Cla si co dan ön ce 2. sý - ra da ki Re al Mad rid i le a - ra sýn da ki 8 pu an lýk far ký ko ru du. Lig de Bar ce lo - na nýn sa ha sýn da ki maç 5-0 Bar ce lo na ga li bi ye tiy - le bit miþ ti. Re al Mad rid ve Bar ce lo na, 20 Ni - san da da Ýs pan ya Kral Ku pa sý fi na lin de Va len ci - a da kar þý kar þý ya ge le cek. Mi lan i le Na po li ya rý þý ký zý þý yor Ý TAL A Bi rin ci Fut bol Li gi Se ri e A da zir ve de ki ta - kým lar, al dýk la rý ga li bi yet - ler le þam pi yon luk ya rý þýn - da bir haf ta yý da ha ya ra al ma dan geç ti. Lig de 32. haf ta nýn ka pa nýþ ma çýn - da Fi o ren ti na ya ko nuk o - lan li der Mi lan, ra ki bi ni ilk ya rý da bul du ðu gol ler le de vi re rek, li der li ði ni sür - dür dü. Kýr mý zý-si yah lý lar, bu ga li bi yet le bi ti me 6 haf ta ka la pu a ný ný 68 e çý kar mýþ ol du. Mi lan ýn en ya kýn ta kip çi si du ru mun - da ki Na po li de ta raf tar la - rýy la Bo log na dep las ma - ný na yap tý ðý çý kar ma da, 3 pu a na i ki gol le u zan ma sý - ný bil di. Bu so nuç la Na po li pu a ný ný 65 yap tý ve li der le a ra sýn da ki 3 pu an lýk far - ký ko ru du. SiyahMaviKýrmýzýSarý

14 SiyahMaviKýrmýzýSarý PANEL 15 Prof. Dr. Doðu Ergil'e plaketini Kutlular verdi. Dedaman Otel'de düzenlenen ve Avukat Kadir Akbaþ'ýn yönettiði panele konuþmacý olarak, Prof. Dr. M. Kâzým ýlmaz, Prof. Dr. Doðu Ergil, Praf Dr. Ahmet Battal ve gazeteci-yazar Mustafa Akyol katýldý. Panele merkez, ilçe ve çevre illerden büyük bir katýlým oldu. Katýlýmcýlara plaketler verildi. Antalya da Nur un bayramý RÝSALE-Ý NUR ENSTÝTÜSÜ VE ENÝ ASA ANTALA TEMSÝLCÝLÝÐÝ'NÝN ORTAKLAÞA DÜZENLEDÝÐÝ "SAÝD NURSÝ'E GÖRE; ÝSLÂM TOPLUMLARININ GELECEÐÝ VE DÜNA BARIÞI" KONULU PANELE ANTALA VE ÇEVRE ÝLLERDEN ÝKÝ BÝNE AKIN KÝÞÝ KATILDI. NEJAT EREN ANTALA Ri sâ le-i Nur Ens ti tü sü ve e ni As ya An tal ya Ýl Tem sil ci li ði nin or tak la þa dü zen le di ði. Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði Ve Dün ya Ba rý þý ko nu lu pa nel De de man O tel de ger çek leþ ti ril di. Pa ne le An tal ya mer kez ve il çe le ri ya nýn da Af yon, Bur dur, Is par ta dan yak la þýk i ki bi ne ya kýn iz le yi ci ka týl dý. Pa ne lin a çý lýþ ko nuþ ma sý na Be di üz za man Sa id Nur sî nin ha ya tý ný, mes le ði ni ve dâ vâsý ný ký sa ca an la ta rak baþ la yan ga ze te miz im ti yaz sa hi bi Meh met Kut lu lar þun la rý söy le di: Bizlerin yaptýðý Bediüzzaman Said Nursî nin dâvâsýný, meslek ve meþrebini halka anlatmak ve Risâle-i Nurlarýn da aslýna sadýk kalarak þerh ve izahlarýný yapmaktýr. Bu meyanda bu sene Hutbei Þamiye yi konu aldýk. Sebebi ise bu gün dünyanýn ve Ýslâm âleminin sosyal ve kültürel alanda birçok sýkýntýsý vardýr. Bediüzzaman Said Nursî bu sýkýntýlarý araþtýrýp teþhis ediyor ve bütün bu problemlerin çýkýþ yollarýný da bize yüz sene önceden gösteriyor. Müslümanlar ve insanlýk için kökü hakka dayanmayan, istibdat, baský, zulüm ve tahakküm gibi her türlü Mânevî baskýlardan ve problemlerden kurtulmanýn çarelerini gösteriyor. Bütün bu sayýlan problemlerden kurtuluþ reçetesi niteliðindeki Hutbe-i Þamiye eseri mükemmel bir manifestodur. Bu manada Hut be-i Þa mi ye Ýs lâm Dün ya sý nýn ih ti yaç duy du ðu bü tün ça re le ri ve çö züm yol la rý ný kap sa yan bir e ser dir. Ýs lâm top lu mu nun a na me se le le ri ne teþ his koy muþ ve çö züm ü ret miþ tir. A rap dün ya sýn da ki hür ri yet ve de mok ra si mü ca de le si ve ha re ke ti nin Hut be-i Þa mi ye nin o kun ma sý nýn 100. yý lý na te va fuk et me si çok mâ na lý ve ö nem li bir ko nu dur. BATI DÜNASINDAKÝ HASTALIKLARIN ÇÖZÜMÜ DE MÜSLÜMANLARIN ÝTTÝFAKINDA As ya nýn Bah tý nýn Mif ta hý ko nu lu si ne viz yon gös te ri si nin il giy le iz len me si nin ar dýn dan A vu kat Ka dir Ak baþ ýn yö net ti ði pa nel de ilk sö zü Prof. Dr. Mu sa Kâ zým ýl maz al dý. ýl maz, Ba tý tam bir çýk ma zýn i çer sin de dir. A ma, e nin de, so nun da; Üs tad Be di üz za man Sa id Nur sî nin de di ði gi bi; Be þe ri yet hak di nî a ra ya cak ve so nun da bü tün hü küm le ri ni ak la tes pit et ti ren Kur ân a ve Ýs lâ ma tes lim ol ma ya mah kûm o la cak týr. Ýn san gü cü nün ön le ye me ye ce ði ve ta ka ti nin yet me di ði, o nun üs tün de ol du ðu Î lâ hî i kaz lar la u ya na cak týr. Ja pon ya da en son mey da na ge len 9 þid de tin de ki dep rem ve tsu na mi bel ki bu na cid dî bir i þa ret tir di ye dü þü nü yo rum di ye ko nuþ tu. Be di üz za man ýn yüz yýl ön ce Þam da yap tý ðý tes pit ler ve söy le dik le ri nýn bu gü nü mü ze ý þýk tu tu ðu nu da be lir ten ýl maz, al nýz Ýs lâm dün ya sýn da de ðil Ba tý dün ya sýn da ki has ta lýk la rýn çö zü mü nün de Müs lü man lar a ra sýn da ki it ti fak ve vi fak ta gö rü yor. Ýh ti lâ fýn çok bü yük bir has ta lýk ol du ðu nu, it ti fak ko nu su nun ilk ön ce eh li i ma nýn i çer sin de ta hak kuk et me si ni ve i man kar deþ li ði nin ö ne mi ne dik kat çe ki yor. Kâ fir ve mü min me de - Dedeman Otel'de gerçekleþtirilen panele hanýmlar da büyük ilgi gösterdi. Panelin açýlýþ konuþmasýný Mehmet Kutlular yaptý. ni ye ti nin mu ka ye se si ni ya pý yor. Ý ma nýn kar deþ lik to hum la rý ný, küf rün i se kin ve nef ret to hum la rý ný ek ti ði ni vur gu lu yor þek lin de ko nuþ tu. BE DÝ ÜZ ZA MAN HÝÇ BÝR ZA MAN DÝN DEV LE TÝ ÝS TE ME MÝÞ TÝR a zar Mus ta fa Ak yol, Cum hu ri yet dev riy le bir lik te Ab dul lah Cev det gi bi le rin Din bi zi ge ri bý rak tý! fi kir le ri nin hiç bir ge çer li li ði ve i nan dý rý cý lý ðý nýn ol ma dý ðý ný kay de de rek, þun la rý söy le di. Bu tek par ti dev ri nin bu mil le te kar þý bir al dat ma sý ve da yat ma sý dýr. Cum hu ri yet 1925 te i ki par ti li lik ten tek par ti dü ze ni ne geç me si tam ma na sýy la bir is tib dat týr. Ýs lâm â le min de ki dev let le re de ma a le sef kö tü ör nek ol muþ tur. Ý ran da Þah dö ne mi bun dan e sin le ne rek ba zý re form ha re ket le ri ne gi riþ miþ ve da ha son ra bu yan lýþ ha re ket Ý ran da Hu mey ni ha re ke ti nin ge liþ me si ni ne ti ce ver miþ tir. Ýþ te bu ra da çok en te re san ve fark lý bir o la yý çok i yi kav ra ma mýz lâ zým dýr; Be di üz za man hiç bir za man bir din dev le ti is te me miþ tir. Gün de min de ol ma mýþ týr. Bu na me sai har ca ma mýþ týr. a ne yap mýþ týr? Hür ri yet mü ca de le si yap mýþ týr. Si vil din dar lý ðý ve si vil di re ni þi kur muþ tur. Çün kü hür ri yet ol ma dan i ba det ve din dar lýk ta ol maz, o la maz! Hür ri yet ol ma dan di nin an la tý la bi le ce ði ne ka ni de ðil dir. Din ha ki kat le ri nin hür or tam da da ha ser best ve öz gür ce teb lið e di lip ya þa na bi le ce ði ne dik kat çek miþ ve bu u ður da þa ha ne bir si vil di re niþ plat for mu mey da na ge tir miþ tir. A rap dün ya sý nýn bu gün kü Tür ki ye ör ne ði ni is te me le rin de ki en bü yük se beb bü yük mü te fek kir Üs tad Be di üz za man Sa id Nur sî dir. Al lah on dan e be den ra zý ol sun. (Â min) MÜSLÜMAN-HIRÝSTÝAN DÝALOÐU HAATÝ ÖNEM ARZEDÝOR Her ke sin Be di üz za ma ný çok i yi ta ný ma sý ge rek ti ði ni, o nun sa nýl dý ðý gi bi sa de ce bir din â li mi ol ma dý ðý ný be lir ten Prof. Dr. Ah met Bat tal da, Be di üz za man ay ný za man da bir hür ri yet a þý ðý ve sem bo lü dür de di. Be di üz za man ýn bu lun du ðu or tam da ve top lum da sos yal o lay la rý ta ný yýp tah lil e de cek ve müs pet ha re ket e de rek top lu ma ye ni bir an la yýþ ve yön ve re cek do na ným lý bir ne sil mey da na ge tir di ði ni kay de den Prof. Dr. Bat tal, ko nuþ ma sý na þöy le de vam et ti; Be di üz za man, it ti ha d-ý Ýs lâm kav ra mý na bü yük ö nem ver miþ tir. A ma bu a la ný ö zel lik le si ya set ten ol duk ça u zak tut muþ tur. Ý çin de ya þa dý ðý mýz bu or tam da Ýs lâm dün ya sýy la, Ba tý dün ya sý a ra sýn da ki bü yük u çu ru mun, ge ri lim, kamp laþ ma ve zýt laþ ma nýn gi de ril me si lâ zým dýr. Müs lü man, Hris ti yan di ya lo gu ha ya ti ö nem arz e der. Ba tý ve Do ðu dün ya sý a ra sýn da düþ man lýk ye ri ne mut la ka bir leþ me ve di ya log nok ta la rý ö ne çý ka rýl ma lý dýr. Bu di ya log çok mü him dir. Ça týþ ma dan hiç bir ki þi, ku ru luþ, top lum, dev let ve mil le te fay da ve men fa at gel mez. Bat tal, Be di üz za man, ba tý me de ni ye ti ni de i ki ye a yý rýr. Ma ter ya list ve se ma vî þek lin de. Ve ya hut bu na ken di ta bi riy le bi rin ci ve i kin ci Av ru pa di ye. Müs pet Av ru pa dan i yi ve gü zel o lan her þe yin a lý na bi le ce ði de i zah e der. Ýn san lý ðýn ba þý na bü yük be lâ lar a çan Ba tý dan ge len bu bü yük has ta lýk la ra kar þý çok i sa bet li re çe te ler su nar. Ri sâ le-i Nur lar sa de ce Nur cu la ra a it bir e ser kül li ya tý de ðil dir. Lüt fen bun lar dan el de e di niz ve an la ya rak, dü þü ne rek, me rak la, dik kat li ce çok o ku yu nuz. þek lin de ko nuþ tu. UZ LAÞ MA VE BA RIÞ OL MA DAN BÜ Ü ME OL MAZ Be di üz za man bir ay dýn lan ma, nur lan ma pro je sin den bah set ti ði ni ve bu pro je si ni çað daþ me de ni ye te ek lem le mek lâ zým di yen Prof. Dr. Do ðu Er gil de, Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý ný ve Be di üz za man ý çok i yi an la mak ge rek ti ði ne dik kat çek ti. Da ha son ra Be di üz za man ýn Rus po li siy le ko nuþ ma sýn da ki fi kir le re dik ka ti çe ken Er gil, þöy le de vam et ti: Mý sýr Ýs lâm ýn ze kî bir mah du mu dur; Ýn gi liz mek teb-i mül ki ye sin den ders a lý yor. a ni mül ki ye o ku lun da e ði tim ve tah sil gö rü yor, di yor. Kaf kas ve Tür kis tan Ýs lâm ýn i ki ba ha dýr o ðul la rý dýr; Rus mek teb-i har bi ye sin de ta lim e di yor lar di yor. Bu an la yýþ ve u fuk bi ze þu nu ha týr la tý yor ve vur gu lu yor: Bu ra da bir kâ fir ve i nanç sýz lýk an la yý þý yok. Fark lý in san lar ve fark lý i na nan lar var. Bu ne yi gös te ri yor? Bu Be di üz za man Sa id Nur sî nin ba rý þa en deks len di ði ni gös te ri yor. Bu ba rýþ ve sulh kav ra mý çok ö nem li dir. Ba rýþ : i ki sa vaþ a ra sýn da ki ses siz lik de ðil dir. Ba rýþ yý ðý nak yap mak da de ðil dir. Ba rýþ ko nu sun da Be di üz za man, o la ða nüs tü yo ðun laþ mýþ týr. Pe ki, Be di üz za man Sa id Nur sî nin top lu ma sür dü rü le bi lir ba rýþ ö ne ri si o la rak ge tir di ði ne dir der se niz; Meþ ve ret ve þu ra dýr de rim. E vet, meþ ve ret ve þu ra top lum da ki sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr. Meþ ve ret ve þu ra ya pý sal þid de ti or ta dan kal dý ran, kav ga et me den bir lik te ya þa ma nýn þart la rý ný bil di ren bir dek la ras yon dur. Nur ke li me si bir ay dýn lan ma pro je si dir. Ak lý ný zý Kul la nýn! Tes pi ti çok an lam lý ve ye rin de bir tes pit tir. Be di üz za man, Ba tý nýn hem kül tü rün den hem tek no lo ji sin den fay da la ný la bi le ce ði ni i fa de e der. Te me li de ih mal et mez. Göv de ye do kun maz. Göv de ye bun la rýn uy gun bir þe kil de a þý la nýp, kay nak la na bi le ce ðin den bah se der. Ko nuþ ma la rýn ar dýn dan ka tý lým cý la ra gü nün mâ nâ ve ö ne mi ni be lir ten plâ ket ler ve ri lir ken, pa ne le ge len her ke se de ö zel ha zýr lan mýþ, e ni As ya An tal ya Tem sil ci li ði antetli çan ta lar da Hut be-i Þa mi ye ve Be di üz za man Kim dir Bro þü rü ile birlikte o gün kü e ni As ya ga ze te si he di ye o la rak ve ril di. Pa ne le mül kü ve i da rî ma kam lar dan ve der nek ve es naf lar dan çok sa yý da çi çek gön de ril me si dik ka ti çek ti. SiyahMaviKýrmýzýSarý

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý Ýs tan bul 27. Kü re sel Þe hir ÝN GÝL TE RE mer kez li Knight Frank ta ra fýn dan ya yýn la nan ve bü tün dün ya da 40 þeh rin in ce len di ði Kü re sel Þe hir ler lis te sin de Ýs tan bul 27 n ci ol du. Lis te de ilk üç sý ra yý New ork, Lon dra ve Pa ris al dý. Ra po run dün ya da ki baþ lý ca pi - ya sa la rý ya tý rým im kân la rý, kü re sel iþ li der le ri ve si ya set çi - ler ü ze rin de ki et ki le ri ba ký mýn dan in ce le di ði be lir til di. Þe - hir ler, e ko no mik ak ti vi te, si ya si güç, ha yat ka li te si ve bil gi i le et ki baþ lýk la rý al týn da sý ra lan dý. Dubai / cihan Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN ÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR HABERLER PEGAMBER SEVGÝSÝ DÜNAI KUÞATTI KUTLU DOÐUM HAFTASI, BÜTÜN DÜNADA VE ÜLKEMÝZDE COÞKU ÝÇÝNDE KUTLANMAA BAÞLANDI. DA NÝ MAR KA DA Din Hiz met le ri Mü þa vir li ði ta ra fýn dan Di ya net Vak fý nýn Glos trup ta ki mer ke zin de dü zen le nen Kut lu Do - ðum prog ra mý na bi ne ya kýn ki þi ka týl dý. Prog ra ma ka tý lan Ko - pen hag Bü yü kel çi si Ber ki Di bek, Kut lu Do ðum haf ta sýn da ki bir lik ve be ra ber li ði mi zi yük sel ten bu et kin lik ler de ül ke mi zin müs tes na ko nu mu nu da ha i yi de ðer len dir me fýr sa tý bu lu yo ruz de di. Tür ki ye nin kül tür ler ve din ler a ra sýn da di ya lo gun ge liþ ti ril - me si ne ve böl ge sin de ki bü tün u lus la rýn ba rýþ i çe ri sin de ya þa ma sý na yö ne lik ça lýþ ma la rý na vur gu ya pan Bü yü kel çi Di bek, Tür ki ye hem Ba tý, hem Ýs lâm â le mi i çin son de re ce ö nem li bir ko num da bu lu nu - yor þek lin de ko nuþ tu. Da ni mar ka da ya þa yan Tür ki ye kö ken li top lu - mun mil li ve mâ ne vî de ðer le ri ni kay bet me den en teg re ol ma sý ge rek ti ði - ne dik kat çe ken Bü yü kel çi Di bek gur bet çi le rin prog ra ma gös ter di ði il gi - den do la yý son de re ce mem nun ol du ðu nu söy le di. Bü yü kel çi Ber ki Di - bek in ko nuþ ma sý nýn ar dýn dan Da ni mar ka nýn fark lý böl ge le rin de bu lu - nan ca mi ler de gö rev ya pan din gö rev li le ri ve on lar ta ra fýn dan ye tiþ ti ri len öð ren ci ler ta ra fýn dan o ku nan i lâ hi ler ve þi ir ler din le yi ci ler den bü yük al kýþ al dý. KUT LU DO ÐUM ÞÖ LE NÝ Dansk In for mas yon Fo rum for Ýs lam (DIF FI) Der ne ði nin A ar hus þeh - rin de or ga ni ze et ti ði Kut lu Do ðum Þef kat Pey gam be ri i sim li prog ram da da, Pey gam ber E fen di miz (asm) a nýl dý. Ney zen Rý fat Vu ral ve Ka nun da Mu ham med Se vinc in ta sav vuf mü zi ði din le ti si sun du ðu ge ce de, prog ra ma ko nuþ ma cý o la rak ka tý lan U lu dað Ü ni ver si te si Ý la hi yat Fa kül te si Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Meh met E min Ay âlem le re rah met o la rak gön de ri len Pey gam ber E fen di mi zin yaþ lý la ra, ka - dýn la ra, ço cuk la ra ve bü tün in san lý ða þef kat ve mer ha met tim sa li ol du ðu nu an la ta rak, gü nü müz in san lý ðý nýn Pey gam ber E fen di mi - ze her za man kin den da ha çok muh - taç ol du ðu nu vur gu la dý. Ko pen hag / ci han KONA DAKÝ SEVGÝ SA LO NA SIÐ MA DI Dur sun A li Er zin can lý KON A DA Ça lý þan Ba yan lar Sað lýk E - ði tim ve Kül tür Der ne ði (ÇA BA SED) ta - ra fýn dan dü zen le nen Kut lu Do ðum Haf - ta sý fa a li yet le ri, Dur sun A li Er zin can lý nýn ka tý lý mýy la ger çek leþ ti. o ðun il gi gös te - ri len prog ram da, va tan daþ lar göz yaþ la rý - na ha kim o la ma dý. Kut lu Do ðum prog ra - mý, Kur ân-ý Ke rim ti la ve tiy le baþ la dý. Duy gu sal an la rýn ya þan dý ðý prog ram da ko nu þan ÇA BA SED Baþ ka ný ur da gül De mir, Haz re ti Pey gam ber in (asm) do - ðu mu ve ha ya tý hak kýn da her ke sin bil gi - len di ril me si ge rek ti ði ni söy le di. Prog ra - mýn so nun da çe þit li he di ye le rin ve ril di ði ya rýþ ma lar dü zen len di. Kon ya / ci han GÜL LE RÝN E FEN DÝ SÝ Ý ÇÝN SEV GÝ GE CE SÝ IS PAR TA DA Dos te li Der ne ði, Gül le rin E fen di si ne sev gi ge ce si dü zen len di. Ge len dost Ýl çe si nde dü zen le nen ge ce ye, Ge len dost Be le di ye Baþ ka ný Ha lim Ký yak, der nek ü ye le ri ve hal kýn yo ðun ka tý lý mý ol du. Prog ram i la hi yat çý Meh met Sa - rý nýn Pey gam be ri mi zin (asm) dün ya ya gel me si, in san lý ða o lan sev gi si ve ör nek ha ya tý ný an lat ma sýy la baþ la dý. Ge ce ye renk ka tan i la hi gru bu ve se ma zen gös te ri si hal kýn be ðe ni si ni top la dý. Ay rý ca Dos te li Der ne ði ta ra fýn dan prog - ram i çin dü zen le nen ya rýþ ma lar da de re ce ye gi ren öð ren ci le re he di ye le ri ve ril di. Prog ram da vet li le re hel va ik ram e dil me siy le so na er di. Is par ta / ci han Mardin'deki Kutlu Doðum kutlamasý büyük coþku içinde geçti. HAATINI OKUUP ÖÐ REN ME LÝ ÝZ MAR DÝN Köy le ri ni Ta nýt ma Ta rým sal E ði tim a yým Da nýþ man lýk Da ya - nýþ ma Der ne ði (Mar köy der) ta ra fýn dan dü zen le nen Kut lu Do ðum Haf ta sý fa a li yet le ri bü yük bir coþ ku i çin de geç ti. Ar tuk lu Ü ni ver si te si Kül tür Sa lo - nu nda ya pý lan fa a li yet ler, Kur ân-ý Ke rim ti la ve ti i le baþ la dý. Ar dýn dan Vav Sa na tý Mü zi kal gru bu nun söy le di ði bir bi rin den gü zel i la hi ler iz le yi ci - le ri duy gu lan dýr dý. Hz. Mu ham med (asm) in sev gi si ve bir lik ve be ra ber li - ðe de ði nen Mar köy der Baþ ka ný Ýb ra him Bil giç, Her in sa nýn O nu ta ný yýp öð ren me si la zým. Ö zel lik le ya þa dý ðý mýz za man di li min de, E fen di miz in ha ya tý ný öð ren me ye da ha çok ih ti yaç du yu yo ruz de di. Mar din / ci han Bilinçsizce yapýlan ilâçlamalar arýlara büyük zarar veriyor. A rý la rýn en bü yük düþ ma ný in san lar n HA TA A rý cý lar Bir li ði Baþ ka ný Meh met E ki ci, a - rý la rýn en bü yük düþ ma ný nýn in san lar ol du ðu nu be - lir te rek, Ö zel lik le son yýl lar da bi linç siz ce ya pý lan zi rai i lâç la ma lar a rý la ra cid dî za rar lar ve ri yor de di. Ha tay ýn Er zin il çe sin de a rý cý la ra pe tek ve a rý sað lý ðý hak kýn da se mi ner ve ril di. Er zin Halk e ði tim Mer - ke zi ta ra fýn dan or ga ni ze e di len se mi ner de ko nu þan Ha tay A rý cý lar Bir li ði Baþ ka ný Meh met E ki ci, a rý la - rýn toz laþ ma (döl le me) et kin li ði nin ti ca ri de ðe ri nin, a rý la rýn ü ret tik le ri ba lýn de ðer le rin den çok da ha faz la ol du ðu nu i fa de et ti. E ki ci, a rý la rýn e ko no mi ye kat ký da bu lun ma ya de vam et me le ri ni ve on la rýn sað lýk lý kal ma la rý ný sað la mak i çin ba kým la rý nýn ö - zen le ya pýl ma sý ge rek ti ði ni söy le di. E ki ci, an cak bu - nu ger çek leþ tir mek i çin a rý la rýn dav ra nýþ la rý ný, on - la rýn na sýl ye tiþ ti ri le ce ði ni, a na to mik ve fiz yo lo jik ö - zel lik le ri hak kýn da her þe yi bil me nin son de re ce ö - nem li ol du ðu nu i fa de et ti. Hatay / ci han Fab ri ka lar, ar týk Er ge ne yi kir let me sin n KIRK LA RE LÝ Lü le bur gaz da top la nan va tan daþ - lar, ci var da ki fab ri ka la rýn bý rak tý ðý kim ya sal a týk lar se be biy le zift gi bi a kan Er ge ne Neh ri nde ki kir li li ðe dik kat çek mek i çin si yah lar gi ye rek pro tes to et ti. Ka ra mu sul Kö yü nde top la nan, el le rin de çe þit li slo gan lar ya zan dö viz ler ta þý yan ey lem ci ler, Er ge ne Neh ri nin te miz len me si ni is te di. Bir genç kýz, kir li - li ði pro tes to ey le min de, sem bo lik o la rak neh re dök tü ðü te miz su i le Er ge ne Neh ri ni ma ya la dý. Er - ge ne Neh ri nden ze hir ak tý ðý ný be lir ten Ka ra mu sul ar dým laþ ma ve Da ya nýþ ma Der ne ði Baþ ka ný Gür - can Ký rým, e ter ar týk. Er ge ne ha ya ta dön sün. Er - ge ne ha ya ta dö ne ne ka dar mü ca de le miz de vam e - de cek. ak la þýk yýl dýr, baþ ta vah þi sa na yi ol - mak ü ze re ev sel ar týk lar ve zi rai i lâç la rýn da et ki si i le ö lü mü ne se bep ol du ðu muz, Trak ya nýn can da - ma rý Er ge ne Neh ri i çin bütün Trak ya bir le þip ar - týk ye ter di yo ruz di ye ko nuþ tu. Tekirdað / ci han Kaz dað la rý nda çev re ey le mi n MA DEN a la ný na Kaz da ðý ný ver me ye ce ðiz, A - na do lu yu ver me ye ce ðiz slo ga ný i le Kaz dað la - rý nýn e tek le rin de yü rü yen yak la þýk 500 çev re ci, ma den ruh sat la rý nýn ip tal e dil me si ni is te di. Ma - den kar þý tý ey lem, GÜM ÇED Ed re mit Kör fez Þu be si ve Gü zel Ed re mit Kör fe zi Bek çi le ri ta ra - fýn dan or ga ni ze e dil di. Kaz dað la rý, Mad ra Da ðý ve Ey bek Da ðý nýn ke siþ me nok ta sýn da çý kar týl - mak is te nen mo lib den ve ba kýr ma de ni ne kar þý yü rü yü þe ge çen çev re ci ler, böl ge de a sýl çý kar týl - mak is te ne nin al týn ma de ni ol du ðu nu ö ne sür dü. Çev re ci ler, ma de ne ha kim bir nok ta da el le rin de dö viz ler le top la na rak hü kü me tin ma den ci le re ta ný dý ðý to le ran sý pro tes to et ti. Bu ra da bir ko - nuþ ma ya pan Gü ney Mar ma ra Do ðal ve Kül tü rel Çev re yi Ko ru ma Der ne ði (GÜM ÇED) Ed re mit Kör fe zi Þu be si Baþ ka ný Meh met A kif Öz nal, Kaz da ðý, Mad ra Da ðý ve bütün hayat a lan la rý - mýz i çin yýl lar dýr sür dür dü ðü müz çev re mü ca de - le miz ka rar lý lýk la de vam e di yor. Dað la rý mýz da ki yü ze ya kýn ma den ruh sa tý en bü yük çev re sel yý - kým da yat ma sý dýr. Dün ya da var o lan üç The be þeh rin den bi ri Hav ran Te pe o ba kö yü ci va rýn da - dýr. Þim di bu an tik þehir ve Kum lu ca nýn gü ze - lim çam or man la rý mo lib den ve ba kýr ma de ni ve ay ný za man da giz li al týn ma de ni o lan Te pe o ba ma de ni i le yok e di li yor. Bu vah þe ti dur dur mak i - çin aç tý ðý mýz i ki dâvâ var de di. Balýkesir / ci han Es ki cep inizi sa tar ken dik kat li o lun TÜR KÝ E DE Kart Ko ru - ma Pla ný i le ta ný nan Ýn - gil te re mer kez li CPP nin on li ne a lýþ ve riþ si te si e - Bay dan sa týn al dý ðý 35 i - kin ci el cep te le fo nu i le 54 sim kart ü ze rin de yap tý ðý a raþ týr ma da, cep te le fo - nu nu sa tan ki þi le rin yak - la þýk yüz de 54 ü nün, ci haz i çe ri sin de çe þit li þif re ler, te le fon nu ma ra la rý, kart ve kim lik bil gi le ri, gi bi ki - þi sel bil gi le ri ni sil me yi u - nut tuk la rý gö rül dü. CPP Tür ki ye Ül ke Mü dü rü Re cep Du ray, Bu þekilde te le fon lar da u nu tu lan bil - gi ler kart ve kim lik hýr sýz - lý ðý i çin ma a le sef or tam ha zýr lý yor di ye ko nuþ tu. Ýstanbul / eni Asya SiyahMaviKýrmýzýSarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: Fevrî adým atmayýz utrt de Türk askerî uçaðýnýn vurulmasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Biz fevrî adým atmayýz. Herhangi yanlýþ bilgiye

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝNE KARÞI VATANDAÞA ÇAÐRI u3 TE ABANT, HER MEVSÝM ÝLGÝ ODAÐI HAC ÝSTATÝSTÝKLERÝ AÇIKLANDI u3 TE u3 TE YUNANÝSTAN VE BATI TRAKYA NOTLARI BALKANLAR DA RÝSALE-Ý NUR HÝZMETLERÝ CEVAT ÇAKIR

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ asakçý hoca baþörtülü nöbetinde OKUL KAPISINDA BEKLÝOR u E ge Ü ni ver si te si (E Ü) Fen Fa kül - te si As tro no mi ve U zay Bi lim le ri Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. E. Ren nan Pe kün lü, o

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý MÜSLÜMAN MEZARLIÐININ SAYISI DA ARTACAK ÝN, MÜSLÜMANLARA YENÝ CAMÝ YAPACAK Ha be ri say fa 11 de Savcýlýktan yumurtalý protestoya soruþturma/ 4 TE TEMA VAKFI RÝZE TEMSÝLCÝSÝ ÖZER:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr AÐRI - 25 Do ðu A na do lu da sert ge çen kýþ sý cak lýk la rý ek - si ler de gez di ri yor. Me te o ro lo ji, Do ðu A na do - lu da ön ce ki ge ce en dü þük ha va sý cak lý ðý ný ek - si 25 de re cey

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR ADAPAZARI'NDA 1999 DEPREMÝNÝN YIKTIÐI CAMÝ TEKRAR YAPILIYOR SECDEEDENÝNSAN GÖRÜNTÜSÜNDECAMÝ Ramazan ýn güzelliklerini yaþatalým / 3 TE HABERÝ SAYFA 10 DA DUAYA HEP DEVAM EDELÝM ÝBADETLERÝN ÖZÜ, ÝLÝÐÝ:

Detaylı

ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ/ 1 TL

ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ/ 1 TL BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSî NÝN YAÞADIÐI MEKÂNLAR ÞÝMDÝ TAKVÝM YAPRAKLARINDA... Nur Menzilleri takvimi ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA + GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.343 AS YA NIN BAH

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli ALMAN ÇÝFT, DÝNÎ NÝKAH KIYDI Ýslâmý seçtim, huzur doluyum Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli GERÇEKTEN HABER VERiR Y 16 5 Çocuk-cami buluþmalarý DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ UYGULAMAYA KOYDUÐU CAMÝ-ÇOCUK

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI ÝLÂN ETTÝ BAYRAM NAMAZI SAATLERÝ Ra ma zan Bay ra mý na ma zý ya rýn sa bah An ka ra da 06:55, Ýs tan bul da 7:10, Ýz mir de 7:19, Ça nak ka le de 7:20 de, Hak kâ ri de 6:13 de

Detaylı

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

Baþörtü yasaðý kamuda da kalksýn AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 HAZÝRAN 2011 CUMA/ 75 Kr

Baþörtü yasaðý kamuda da kalksýn AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 HAZÝRAN 2011 CUMA/ 75 Kr D P G N L B Þ N I N I L Z B O N U Þ U : Baþörtü yasaðý kamuda da kalksýn BÞÖRÜSÜ SÐINI BN HÇBR ÞLD BUL ORU. N SDC ÜNVRSLRD DÐL, HÇBR RD BUL ORU. BU S NSN HLRIN IRIDIR. NSNLRIN BÞINI ÖRÜP ÖRCÐN, NSIL ÖRCÐN

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Sevgili okuyucu; Ali Akbaþ

Sevgili okuyucu; Ali Akbaþ Sevgili okuyucu; Ýkinci sayýmýza sizlere teþekkürle baþlýyoruz. Uzak-yakýn diyarlardan bizleri sevindiren, yüreklendiren mesajlar aldýk. Bu da Kardeþ Kalemler in ne kadar beðenildiðini ve beklendiðini

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý FO TOÐ RAF: A A Katedralde GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ezan sesi AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR uabd de ilk kez, 32 e ya let te 70 ten faz la ki li se nin Pa zar a yi nin de üç

Detaylı