ENDOMETRİOZİS TEDAVİSİNDE GnRH ANALOGLARI GESTRİNON GOSSİPOL, PROMEGESTON ve TAMOKSİFEN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENDOMETRİOZİS TEDAVİSİNDE GnRH ANALOGLARI GESTRİNON GOSSİPOL, PROMEGESTON ve TAMOKSİFEN"

Transkript

1 ENDOMETRİOZİS TEDAVİSİNDE GnRH ANALOGLARI GESTRİNON GOSSİPOL, PROMEGESTON ve TAMOKSİFEN Dr. F.S. Özcan, Dr. C. Aydın Endometriozisin tıbbi tedavisi hormona! ajanlarla yapılmaktadır. İlk kez 1958 de Kistner "pseudopregnancy (yalancı gebelik" tedavisini bildirmiştir. Kontraseptif steroidler ve diğer hormona! alternatif ler endometriozis tedavisi için büyük, çift körlü, iyi kontrollü çalışmalarda yeterince test edilmemiştir (1, de Greenblatt ve arkadaşları androjenli bir steroid derivesi olan danozal ile ilk klinik çalışmayı yapmış ve yayınlamışlardır (3). Danazol ile yapılan çalışmalar günümüze' kadar uzanmaktadır de, Schally ve Guillemin, hipofiz bezinden gonadotropinlerin hormonu (doğal GnRH) ekstrakte edip Nobel ödülünü paylaştılar. Bu bileşik Lerin kronik uygulaması esnasında gonadal fonksiyonların stimülasyonundan ziyade paradoksal olarak hem ovaryan hem de testiküler steroidogenezisin suprese olduğu tespit edilmiştir ( 4, 5, 6). Doğal GnRH anterior. ve bazal hipotalamusun arkuat ve periventriküler çekirdeklerinin nöronları tarafandan yapıbr. GnRH molekülleri partal sistem yoluyla ön hipofize gelir ve gonadotropinleri salgılayan hücrelerin membranlarındaki spesifik reseptörlere bağlanır. Kimyasal yapı olarak GnRH 10 aminoasit ihtiva eden bir oligopeptiddir. Doğal GnRH sistemik do laşımmdaki proteolitik enzimler tarafından süratle intaktive edilir. İnsanlarda yarılanma ömrü 13 ila 27 dakika olup hücre membarınındaki reseptörlere bağlanma afinitesi oldukça düşüktür (7, 8). Bundan dolayı doğal GnRH intravenöz ya da subkütan infüz yon veya sık sık si.ibkütan injeksiyonlar şeklinde uygulanma zorunluğundadır. GnRH molekülünün 6 ve 10 pozisyonundaki glisinin modifikasyonu dramatik olarak biyolojik karakteri değişiktirmektedir. En önemli modifikasyonu 6 pozisyonundaki glisinin dogal ya da doğal olmayan bir amino asi tin D-izometri He yer değiştirmesidir. Glu-His-Trp-Ser-Try-Gly-Leu-Arg~Pro-Gly Şekil-1... Doğal GnRH'in yapısı. ( )Zübeyde Hanım Doğumevi Ankara 983

2 ZEYNEP KAMiL TIP BÜLTENİ Bu ajanların peptid yapısında oluşu oral kullanımı olanaksızlaştırır. Doğal GnRH molekülündeki modifikasyonlarla elde edilen GnRH analogları Triptorelin, Buserelin, Histerelin, Leuprolein ve nafarelindir. 6 pozisyonundaki glisin yerine d~triptofan'ın getirilmesi ile triptorelin elde edilir. Tı:iptorelinin biyolojik aktivitesi doğal GnRH'den 100 kat fazladır, ancak yarılanma ömrü hala 50 dakika olduğu için günlük intranazal kullanımı uygun görülmemektedir (9). Endometriozis tedavisinde üzerinde en çok çalışmalar yapılan buserelin ise 6 pozisyonundaki glisinin yerine modifiye D-serin geçmektedir. Buserelinin yarılama ömrü 500 ug. hk büyük bir dozun intravenöz uygulanmasından sonra 75 dakikadır. Birçahşmada buserelin doğal GnRH den 15 defa daha aktif bulunmuştur (10). Buserelinin yarı ömrünün kısa, biyolojik aktivitesinin de düşük oluşu nedeniyle tedavide birkaç gün subkütan enjeksiyon ardından günde 3 defa yüksek dozlarda nazal sprey tavsiye edilmektedir. Histerelinde GnRH molekülünün 6 pozisyonunda glisin yerine N-imidazolbenzil-hisdin bulunur. Histerelinin biyolojik aktivitesi doğal GnRH in takiben 100 katı olup yarı ömrü 1 saatten daha kısadır. Endometriozis tedavisinde subkiitan enjeksiyonlarla uygulama gerektirir. Leuprore' lin 6 pozisyonunda D-lösin mevcut olup, biyolojik aktivitesi doğal GnRH'den 15 kat fazladır. Büyük sübkütan dozlardan sonra yarılanma ömrü takriben 3 saat olup, nazat kullanım için biyo-uygunluğu %5'den küçüktür ve çok yüksek dozlar gerektirir (günde 1600 ug. a kadar) (11). Nafaralen 6 pozisyonundaki glisinin D naftilalanin ile yer değiştimesiyle elde edilir. Doğal GnRH 'den 200 defa biopotent olup, yarı ömrü düşük dozlarda bile takriben 4 saattir. İntranazal kullanıma uygun- 1 uğu özgündür (2) Pitüaiter-ovaryan sistemin süpresyonu için günde 2 defa 200 ug'lık. intranazal uygulama yeterlidir. Goserelin yarı ömrü takriben 7 saat olan absorbsiyon azlığı nedeniyle intrana zal kullanılmalyan önemli bir GnRH analoğudur. Endometriozis tedavisinde kullanıldığını bildiren çalışma yoktur. Endometriozis tedavisinde GnRH ana ıoglarını kullanarak, ovaryan östrojen salınımını., suprese etme fikri ' 1982 de ve 1984' de Meldrum ve arkadaşları tarafından ileri sürülmektedir. Orijinal çalışmada 5 endometriozisli kadında 28 gün boyunca gün de 100 ug triptorelin subkütan olarak enjekte edildi (13, 14). Tedaviden sonra kan östra diol seviyeleri, ovariektomiden sonraki gibi olduğu için yazarlar GnRH analoğunun bu etkisini medikal ooforektomi terimiyle ifa~ de.ettiler. Steingold ve arkadaşları 16 endo metriozisli hastayı patent bir GnRH analoğunu 6 ay süreyle günlük subkiitan enjeksiyonlar yoluyla uygulayarak tedavi ettiler. Ovaryan östrojen seviyelerini tedavi sırasında kastrasyon seviyelerinde buldular ( 15 ). Franssen ve arkadaıları 51 endomet riozisli kadını günde 3 defa 300 ug. buserelin intranazal yoldan 6 ay boyunca vererek tedavi ettiler. Tedaviden sonra dismenore %58,6, disparoni %88,2 oranında kalı ola rak düzeldi. Halbuki.pelvik ağrı tedavi ön~ cesi skorlarla döndü. Tedavi sırasında östradiol supresyonunun derecesiyle semp~ 984

3 OZCAN AYDIN tomların düzelmesi ve endometriozisin şiddetinin azalması arasında bir ilişki yoktu. Sonuç olarak buserelin iyi tolere edilen, güvenli ve etkili bir ajan olara önerildi (16). Donnez ve arkadaşları Buserelini laparoskopi ile ovaryan endometriozisi teşhis edilmiş 100 infertil hastaya günde 3 defa 300 ug. intranazal yoldan veya mg. subkütan olarak vererek araştırıldılar ( 17). Serum Östradiolü her iki grupta da menapozal seviyelerdeydi. Ancak pitüiter-ovaryan aksın inhibisyonu subkütan grupta daha derindi. Laparoskopik bulgular subkütan grubun, intanazal gruptan daha iyi durumda olduğunu ve ovaryan kist çapının daha küçük olduğunu gösterdi. Dmowski ve arkadaşları da Buserelin ile danazolu karşılaştırdılar. 0,2 mg. subkütan ya da 1,2 mg. intranazal buserelin ve 800 ug. subkütan ya da 1,2 mg. intranazal buserelin ve 800 mg/gün danazol 6 ay boyunca uygulandı. Periferal FSH, LH ve östradiol konsantrasyonları her iki grupta da benzer oranlarda suprese oldu. Genel ve hipoöstrojenik yan etkiler her iki grupta da benzer olmasına karşılık androjenik ve anabolik yan tesirler danazol grubunda daha sıktır. "High density lipoprotein (HDL) ''bureselin grubunda artarken danazol grubunda azaldı. Günde 0,2 mg. subkütan ya da 0,4 mg. intranazal (günde 4 defa) buserelinin günde 4 defa 200 mg. danazol ile ar nı oranda ovaryan fonksiyonu suprese ettiğini saptadılar ( 18). Nafarelin çalışmaları, cesaret vericidir. Nafarelin günde iki defa düşük dozda intranazal uygulanımla çok düşük seviyede östradiol sağlarken, buserelin günde 3 defa yüksek dozda intranazla uygulanımla aynı sonucu verdi. Triptorelin ise günlük kullanılmayıp, mikroenkapsüle preparatlar injekte edilerek uygulandı ( 19). Hipofiz-ovaryan sistemin komplet supresyonu sirküle eden FSH ve LH'nın bazal seviyelerinde bir azalma, menapozal seviyelerdeyse östradiol konsantrasyonu ve akut cevabın yokluğu ile karakterizedir. Nafarelin 400 ya da 800 ug/gün uygulanarak hastaların % 80'inde laparoskopi ile tespit edilen düzelme ve klinik semptomların %85-90'ında iyilik elde edilmiştir. Tedavinin başlangıcında GnRH agonisti ovaryan steroidogenezi stimüle eder. Bu durumu sirküle eden östradiol kansantrasyonundaki yükselme ortaya koyar. Nafarelin ile l aylık tedavi sonrası, hipofizer-gonadal sistemin "downregulation''u ile kan östrodiol -konsantrasyonu azalır. Bu etki tedavi süresince devam eder ancak tedavinin bitimini takiben süratle eski haline döner. GnRH agonistleri ile tadavide en sık rastlanılan istenmeyen etki geçici hipoöstro jenizme bağlı sıcak basması, vajen kurulu~ ğu ve sinirlilik halidir. BusereJin ile endometrial kistik hiperpazi ve persistan uterin kanama rapor edilmiştir (20, 21). Kalsiyum tumover'indeki ve kemik mineral içeriğindeki değişiklikler GnRH ana-" loglarının çoğu için çalışılmıştır (histerelin, buserelin, nefarelin ve leuprolide). Çok hassas metodlar GnRH agonistinin meydana geldiği hipoöstrojen"izmin kalsiyum ve hidro -k_ sıproıne_s ı -- k-kr esy on u_u n - art-ırdıx-.-...ı ''ster miştir (22). -r;... go_ 985

4 il ı.ı 1 il!i ıl ı] ıır ZEYNEP KAMiL TIP BÜLTENi Trabeküler kemik yapısında hafif bir azalma olmaktadır. Ancak, dual foton absorbsiometri ile yapılan çalışmalar buserelin ve nafarelin ile birlikte önemli kortikal kemik değişiklikleri olmadığını ortaya koşmuştur (23). Her Üç GnRH analoğu ile 6 aylık tedavide kolesterol, trigliserid, LDL seviyelerinde artma, HDL seviyesinde de azalma gözlemlenmiştir. Ayrıca karaciğer enzimlerinde önemli artışlar da yoktur. Netice itibarıyla GnRH analogları yan etkilerinin azlığı, danazola eşdeğer etki güçleriyle endometriozis tedavisinde yeni ufuklar açmaktadır. Son yıllarda üzerinde önemle durulan ve çok çalışılan bir ajan da gestrinondur. Gestrinon antigonadotropik özelliği olan sentetik bir tri-enik 19-nor-streoid ajandır. Bir kontraseptif dlarak geliştirilmiştir (24). Etkisi santral yolladır. GnRH'a karşı hipofiz hassasiyetini muhtemel azaltarak siklus ortasında gonadotropin pikini suprese eder. Periferal seviyede de foliküler gelişmeyi bozar. Böylece östrojen sentezi azalır. Son yıllarda gestrinonun etkinliğini göstermektedir (25, 26). Fedele ve arkadaşları gestrinonun etkinliğini danazol ile karşılaştırılmışlardır (27). Haftada iki kez 2,5 mg gibi küçük dozlarda bile etkili oluşu, etkilernin danazole göre daha nadir ve daha az ciddi oluşu ve endometriozisli infertil kadınlarda danazol kadar efektif oluşu tüm dikkatleri gestrinona yöneltmiştir. Gossipol (gossypol) pamuk bitkisinin kök, gövde ve tohumundan elde edilen sarı, fenolik bir bileşiktir ve Çin'de gossipol asetat şeklinde kullanılmaktadır de Cheng Kuo Fen ve arkadaşları ağır meno- rajili, endometriozis veya fibroidli kadınlara iki ay süreyle günde 20 mg ve daha sonra haftada iki kez 25 mg. uyguladılar. Tedavinin 3. ayından sonra vakaların takriben %50'sinde reversibl endometrial atrofi meydana geldi. Gossipol asetat reversibl FSH-LH supresorü olarak bulundu. Tedavinin kesilmesinden 3 ay sonra FSH ve LH seviyeleri normale dönmektedir. Gossipol'ün endometriumdaki östrojenleri progesteron reseptörlerinin sayısını azalttığı ve keza kan seviyesini değiştirmeden endometriumdaki progesteron düzey.ini azalttığı düşünülmüştür. Promegeston (promegestone), anhtiöstrojenik aktivitesi belirgin, androjenik yan etkileri olmayan patent, uzun etkili bir progestindir. Bu temelde gelecekte endometriozis tedavisinde rol oynayabileceği düşüniilmektedir. Haber ve arkadaşları ilk kez endometriozis tedavisinde tamoksifen (tamoxifen) kullanmış ve yayımlanmışlardır (28). 6 ay müddetle uzun süredir endometriozis öyküsü olan iki kadına günde ilk kez 10 mg. tamoksifen uygulandı. 6 ay sonra laparoskopi yapılarak so~uçlar değerlendirildi. İlaç alırken iki hastada da ovülasyon gerçekleşti. Al tı ay sonra iki hastapın endometriotik lezyonlarının boyutlarında belirgin azalma saptandı ve ~emptomları kayboldu (28). Ta.. moksifen danazole göre minimal yan etkilerle ağrıyı ortadan kaldırması, kesin cerrahi tedaviden önce endometriomaların boyutunu ya da endometriotik implantları küçültmesi, nispeten pahalı olmayışı ve çocuk arzu 986

5 ÖZCAN AVDIN edenler için ovülasyonu inhibe etmeme özellilderiyle üzerinde çalışmaya değer bulunh maktadır. KAYNAKLAR 1. Olive DL., Haney AF.: Endometriosis. in Deche mey AH. Ed. Reproductive Failure. New York, Churchill Livingstone, 153, Noble AD., Letchworth AT.: Medical treatment of endometriosis:a cômperative trial. Postrgrad Med J. 55: 179 (suppl 5): Henzl MR.: Contraceptive hormones and their clinical uııe: in: Yen SSC,Jaffe RB, eds.: Reproductive Endocrinology. Philadelphia, WB. Saunders, 643; Matsuo, H., Baba, Y., Nair RM., Arimura, A., Schally, AV.; Structure of the porcine LH and FSH releasing~horrnone: The proposed amino acid sequene: Biochem Biophyıı Reıı Commun 43: 1334, Corbin, A., Beattie, CW.: Postcoital contraceptive and uterotrophic effects of luteinising hormone releasing honnone. Endocr. Res. 2:445, Humphrey RR., Windııor BL., Rell JR., Edgren RA.: The effects of luteinizing hormone releasing hormone (LHRH) in pr1!gnant rats: 1. Poııtnidatory effectıı. Biol Reprod 16:614, jeffcoate SL., Greenwood RH., Holland DT: Blood and urine clearance of luteinizing hormone releaııing hormone in man measured by radioimmunoassay. J. Endocrinol 60:303, Kelch, RP., Clememı, LE., Markovs, M., Westhoff MH., Hawkins, D.W.: Metabolism ande effects of synthetic gonadotropin-releasing hormone (GnRH) İn children and adult. J. Clin Endocrinol Metab 40:53, Barronj.; Griffithli E., Tsalacouplos G., Millar RP.: M~tabolism of (D-Trp6) LHRH. in: Vickery BH., Neııtor JJ Jr, Hafez ESE, eds. LHRH and its ana logs. Contraceptive and therapeutic applicationıı. Lancaster, England: MTP Press, 41 ı, ıo. Sıındow J., Fraser HM., Sediel H., Krauıı B., Jerabe-Sandow O., Rechenberg W.: Buııere lin:pharmaco-kinetics, metııbolism and mechaniıım of action. Brit J Clin Practice 41 :6, l. Friedman AJ., Barbieri RL., Benacerraf BR., Schiff I.: Treatment ofleiomyomata with intranaııal or sub cutaneous leuprolide, a gonadotropin-releasing hor mone agonist. Fertil Steril 48:560, Nestor JJ. Jr, Ho TL., Simpson R.A., et al: Synthe sis and biological activity of some very hydrophobic superagonist snalogues of lute~ing hormone releasing hormone. J Med Chem 25:795, Meldrum DR., Chang RJ., Luj., Vale W., Rivier J., HL: "Medical oophorectomy" using a longacting GnRH agonist a possible new approach to the treatment of endometriosis. J. Clin. Endocrinol Me tab. 54: 1081, Meldrum DR., Pardridge WM., Karow WG., Ri vier J., Vale W., Judd HL.: Hormona) effectıı of danazol and medical oophorectomy in endomerriosis. Obstet Gynecol. 62:480, Steingold KA., Cedarıı M., LuJK., Randle RN., judd HL., Meldrum DR.: Treatment ofendomet riosis with a long acting gonadotropin releaııing hor mone agonist. Obstet Gynecol 69:403, Franssen AMH., Kauer FM., Chadha DR., Zijlstra J., Rolland R.: Endometrioııis; treatment with gonadotropin releasing ho~mone agoniııt buserelin. Fertil Steril 51 :401, Donnez J., Pochet MN., B raun FC., Sandow J., Roux, FC.: Administration of nasal buııerelin aıı compared with subcutaneous buserelin implant for en dometriosis. Fertil Steril 52:27, Dmowski WP., Radwanska E., Binor Z., Tummon, 1., Pepping P.: Ovarian ııuppression induced with buserelin or danazol in the management of en dometriosis: A randomised, comparative ııtudy. Fer ril Steril 51:395, Zarn JR., Tanger C., Roger M., Grenier J., Comaru-Schally AM., Schally AV.: Theraputic hypogonadism induced by a delayed release prepıı radon of mecrocapsules ofd trp-g-luteini-zing hor mone relaııing hormone agonist in women with endometriosis. Br Med J 287: 1667, Shaw R}'V., Fraııer HM., Boyle H.: Intranaııal treatment with luteinizing hormone relasing hormone agoniııt in women with endometriosis. Br Med J 287:1667, Pring DW., Maresh, M., Fraser AC., Lightman S.: Luteinizing hormone releaııing homıone agonist in women with endometriosiıı. Br Medj 287: 1718, Steingold KA., Cedarıı'tvı:., LuJKH Randle D., Judd HL., Meldrum Dr.: Treatment of endomet 987

6 ZEYNEP KAMiL TIP BÜLTENİ riosis with a long acting gonadotropin relasing hor mone agonist. Obstet Gynecol 69:403, Mata WH., Shaw RW., Heııp R., Katz D.: Hypo gonadhım induced by lutelnizing hormone releasing hormone agonist analogues; Effects on bone denııity in premenapausal women. Br Med J 294: 1523, Saldz E., Azadian Boulanger G., Larague F., RaynaudJP; A new apxproach to estrogen-free contra ception based on progesterone receptor blockade by mid-cyde administration of ethhylh-norgestrienone (R-2323). Contraception 10:467, Thomas EJ., Cooke ID.: Impact ofgestrinone on course of asymptomatic endometriosis. Br Med J 294:272, Brosens IA., Verleyen A., Conillie F.: The morphologic effect of shormerm medical trerapy of en dometriosis. AmJ ObstetGynecol 157:1215, Fedele L., Bianchi S., Viezzoli T., Arcaini L., Candiani, GB.: Geııtrinone versus danazol in the treaı- ment of endometriosis. Fertil Steril 51:781, Haber OM., Behelak, YF: Prelieminary report on the use of tamoxifene in the treatment of endomet rioııiıı. Am J Obstet Gynecol 156:582 6,

Gonodal Hormonlar ve İnhibitörleri

Gonodal Hormonlar ve İnhibitörleri Gonodal Hormonlar ve İnhibitörleri Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com osuzer@istanbul.edu.tr Son güncelleme: 23.01.2013 2 2 1 3 3 4 4 2 5 5 6 6 3 Over Hormonları I 18 karbonlu steroidler olan östrojen

Detaylı

Blast TSRM. Derlemeler. Guideline. Komite Raporları. Literatürden Seçmeler. www.tsrm.org.tr

Blast TSRM. Derlemeler. Guideline. Komite Raporları. Literatürden Seçmeler. www.tsrm.org.tr TSRM Blast Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği Bülteni YIL:1 SYI:1 OK-ŞUBT/2014 ISSN: 2148-3361 Derlemeler Guideline ULUSL ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ ve İNFERTİLİTE KONGRESİ 06-09 KSIM 2014 Maxx Royal Otel

Detaylı

POLİKİSTİK OVERLİ KADINLARIN KIZ KARDEŞLERİNDE HİPERİNSÜLİNEMİNİN HİPERANDROJENİZM İLE OLAN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

POLİKİSTİK OVERLİ KADINLARIN KIZ KARDEŞLERİNDE HİPERİNSÜLİNEMİNİN HİPERANDROJENİZM İLE OLAN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI POLİKİSTİK OVERLİ KADINLARIN KIZ KARDEŞLERİNDE HİPERİNSÜLİNEMİNİN HİPERANDROJENİZM İLE OLAN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

GEÇ LUTEAL FAZ DİSFORİK BOZUKLUĞU

GEÇ LUTEAL FAZ DİSFORİK BOZUKLUĞU GEÇ LUTEAL FAZ DİSFORİK BOZUKLUĞU Dr. Erhan BAYRAKTAR* ÖZET G eç Lufeal Faz Disforik Bozukluğu (GLFDB) ilk kez DSMlll-R'de Öneri Düzeyindeki Tanı Kategorileri' başlığı altında ele alınmıştır. Bu m akalede

Detaylı

Diyabet çok hızlı olarak global epidemik problem haline gelmiş bir hastalıktır.

Diyabet çok hızlı olarak global epidemik problem haline gelmiş bir hastalıktır. DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2007; 38:113-120 Yeni antidiyabetik ilaçlar Kubilay Ükinç 1, Alper Gürlek 2, Aydan Usman 2 1 Uzman Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR

ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR Türk Androloji Derneği Cemil Aslan Güder Sok. İdil Ap. B Blok D.1 Gayrettepe 34349 Beşiktaş, İstanbul Tel: 0212 288 50 99 Faks: 0212 288 50 98 E-posta:

Detaylı

Safra asitleri safranın temel bileşenini oluşturup karaciğerde

Safra asitleri safranın temel bileşenini oluşturup karaciğerde güncel gastroenteroloji 15/4 Ursodeoksikolik Asit İçin Tıbbi Endikasyonlar ve Etki Mekanizmaları Meral SÖZEN, Cansel TÜRKAY Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara Safra asitleri

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERİN TERATOZOOSPERMİNİN ICSI de GEBELİK SONUÇLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ TEZ DANIŞMANI Klinik Şefi Doç.Dr. A.Süha

Detaylı

Levonorgestrel Salan ntrauterin Sistemin Tedavi Amaçl Kullan m

Levonorgestrel Salan ntrauterin Sistemin Tedavi Amaçl Kullan m REVIEW Levonorgestrel Salan ntrauterin Sistemin Tedavi Amaçl Kullan m Salih TAfiKIN, Batuhan ÖZMEN, Cihat ÜNLÜ Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey

Detaylı

Proton pompa inhibitörleri (PPI) dünyada ve ABD de olduğu

Proton pompa inhibitörleri (PPI) dünyada ve ABD de olduğu güncel gastroenteroloji 17/1 Uzun Süre Proton Pompa İnhibitörleri (PPI) Kullanılacaksa, Hangi PPI Tercih Edilmelidir? Nelere Dikkat Edilmelidir? Ahmet UYGUN GATA Gastroenteroloji Bilim Dalı Etlik, Ankara

Detaylı

Atypical Thyroid Function Tests, Thyroid Hormone Resistance. [Atipik Tiroid Fonksiyon Testleri: Tiroid Hormon Direnci]

Atypical Thyroid Function Tests, Thyroid Hormone Resistance. [Atipik Tiroid Fonksiyon Testleri: Tiroid Hormon Direnci] Atypical Thyroid Function Tests, Thyroid Hormone Resistance [Atipik Tiroid Fonksiyon Testleri: Tiroid Hormon Direnci] Soner Cander 1, Ozen Oz Gul 1, Canan Ersoy 2 1 Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI

ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU HAZIRLAYANLAR (Soyad alfabetik sırasına göre) Ersin Akarsu Hulusi Atmaca Mustafa Kemal Balcı

Detaylı

Çocuk ve Adolesanlarda Hiperandrojenizm

Çocuk ve Adolesanlarda Hiperandrojenizm İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adolesan Sağlığı Sempozyum Dizisi No: 43 Mart 2005; s. 169-178 Çocuk ve Adolesanlarda Hiperandrojenizm Dr. Müge Gökçe, Prof. Dr. Feyza Darendeliler

Detaylı

ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU

ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU Adrenal ve Gonadal Hastalıklar Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. 2015 - ANKARA ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma

Detaylı

2 3 KADIN DOĞUM KADIN DOĞUM

2 3 KADIN DOĞUM KADIN DOĞUM 1 2 3 ÖNSÖZ Tıpta Uzmanlık Sınavı na hazırlık uzun ve zahmetli bir yoldur. Kaynak seçimi ise kişiye, sınava kadar kalan süreye ve hedeflenen puana göre değişiklik göstermektedir. Bu seri az zahmetli olan

Detaylı

Kesintisiz siklik hormon replasman tedavisi (HRT) için östrojen ve progestagen.

Kesintisiz siklik hormon replasman tedavisi (HRT) için östrojen ve progestagen. Trisequens Film Tablet Kesintisiz siklik hormon replasman tedavisi (HRT) için östrojen ve progestagen. Formülü: Her bir film tablet: Mavi Tablet: Östradiol 2 mg (östradiol hemihidrat olarak) Beyaz Tablet

Detaylı

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. H. Nezih DAĞDEVİREN EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Deri Yaşlanmasına Karşı Medikal Önlemler

Deri Yaşlanmasına Karşı Medikal Önlemler Deri Yaşlanmasına Karşı Medikal Önlemler Prof. Dr. Serap ÖZTÜRKCAN*, Dr. Tuba Çelebi KAYHAN* * Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı Özet Abstract Deri Yaşlanmasına Karşı Medikal

Detaylı

1. Tıbbi farmasötik ürünün adı : LH-RH Ferring 0.1 mg/ml Enjeksiyon Çözeltisi 2. Kalitatif ve kantitatif terkibi : 1 ml çözelti içeren bir ampulde:

1. Tıbbi farmasötik ürünün adı : LH-RH Ferring 0.1 mg/ml Enjeksiyon Çözeltisi 2. Kalitatif ve kantitatif terkibi : 1 ml çözelti içeren bir ampulde: 1. Tıbbi farmasötik ürünün adı : LH-RH Ferring 0.1 mg/ml Enjeksiyon Çözeltisi 2. Kalitatif ve kantitatif terkibi : 1 ml çözelti içeren bir ampulde: Gonadorelin asetat (0.091 mg gonadorelin eşdeğeri) Glasiyal

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ARİSTU 1 mg Film Kaplı Tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etken madde: Yardımcı maddeler:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ARİSTU 1 mg Film Kaplı Tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etken madde: Yardımcı maddeler: 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etken madde: Anastrozol 1 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat Sodyum nişasta glikolat 95.250 mg 1 mg Yardımcı maddelerin

Detaylı

Bir üniversite hastanesi endokrinoloji kliniğinde eksenatid verilen hastaların klinik ve laboratuvar özellikleri

Bir üniversite hastanesi endokrinoloji kliniğinde eksenatid verilen hastaların klinik ve laboratuvar özellikleri 128 Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 128-132 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0386 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Bir üniversite hastanesi endokrinoloji kliniğinde eksenatid

Detaylı

Ekstragenital Verrukalarda Topikal Tedavi Seçenekleri

Ekstragenital Verrukalarda Topikal Tedavi Seçenekleri Ekstragenital Verrukalarda Topikal Tedavi Seçenekleri Prof. Dr. Yalçın TÜZÜN*, Dr. Murat KÜÇÜKTAŞ** * İstanbul Üniveritesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı ** SB Nevşehir Devlet Hastanesi

Detaylı

Kronik Antipsikotik Kullanımının Kemik, Meme ve Serviks Üzerine Etkileri

Kronik Antipsikotik Kullanımının Kemik, Meme ve Serviks Üzerine Etkileri Araştırmalar / Original Papers DOI: 10.5455/bcp.20110510114010 Kronik Antipsikotik Kullanımının Kemik, Meme ve Serviks Üzerine Etkileri Mustafa Bilici 1, Aynil Yenel 2, Sibel Ödemiş Kavlak 2, Yasemin Uz

Detaylı

Ahahtar Jcelimeler: Abortus, Kontrasepsiyon, Postabortal kontrasepsiyon.

Ahahtar Jcelimeler: Abortus, Kontrasepsiyon, Postabortal kontrasepsiyon. Kamil TERAPÖTİK ABORTUSLARI TAKİP EDEN İLK MENSTRÜEL SİKLUSUN ZAMANI Dr. Fahri T. ÇAMLIBEL

Detaylı

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: GLİFİX 15 mg Tablet FORMÜLÜ: Her tablette; Tiazolidindion grubu ilaçlar (rosiglitazon, pioglitazon) konjestif kalp yetmezliğine neden olabilir ya da mevcut konjestif kalp yetmezliğini şiddetlendirebilir.

Detaylı

ACTH Bağımsız Cushing Sendromu

ACTH Bağımsız Cushing Sendromu Tiroid Lenfoması ACTH Bağımsız Cushing Sendromu Androjen Salgılayan Sürrenal Adenom Von Hippel Lindau Hastalığı Diabetes Inspidus Paratiroid Karsinomu Editör Prof. Dr. Dilek Yavuz ISBN: 978-605-63575-3-4

Detaylı

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN BÜT-2-ENDOİK ASİT BİS-(BENZİL-FENİL-AMİT) TÜREVİ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ, ASETİLKOLİNESTERAZ VE BUTİLKOLİNESTERAZ ENZİMLERİNE KARŞI AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Detaylı

Adrenal Cushing Sendromunda Atipik Hormon Reseptörlerinin Değerlendirilmesi ve Tanı Testlerinin İncelenmesi

Adrenal Cushing Sendromunda Atipik Hormon Reseptörlerinin Değerlendirilmesi ve Tanı Testlerinin İncelenmesi Olgu sunumu / Case report International Journal of Clinical Research 2013;1(2):81-89 Adrenal Cushing Sendromunda Atipik Hormon Reseptörlerinin Değerlendirilmesi ve Tanı Testlerinin İncelenmesi Evaluation

Detaylı

Migren Baş Ağrısında: Ne Yapmalıyız?

Migren Baş Ağrısında: Ne Yapmalıyız? Derleme Van Tıp Dergisi: 20(1): 40-47, 2013 Migren başağrısında ne yapmalıyız? Migren Baş Ağrısında: Ne Yapmalıyız? Aysel Milanlıoğlu *, Temel Tombul ** Özet Migren; insanların hayat kalitesi ve iş gücünü

Detaylı

Postmenopozal Hastalarda Hormon Tedavisi ve Diğer Antirezorbtif Ajanların Kullanım Yaygınlığı ve Etkilerinin Karşılaştırılması

Postmenopozal Hastalarda Hormon Tedavisi ve Diğer Antirezorbtif Ajanların Kullanım Yaygınlığı ve Etkilerinin Karşılaştırılması Araştırma 69 Postmenopozal Hastalarda Hormon Tedavisi ve Diğer Antirezorbtif Ajanların Kullanım Yaygınlığı ve Etkilerinin Karşılaştırılması COMPARISON OF THE EFFECTS AND UTILIZATION INCIDENCE OF HORMONAL

Detaylı