Plevral Sıvı ve Serumda β 2 -Mikroglobulin Düzeyinin Tanısal Değeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Plevral Sıvı ve Serumda β 2 -Mikroglobulin Düzeyinin Tanısal Değeri"

Transkript

1 Plevral Sıvı ve Serumda β 2 -Mikroglobulin Düzeyinin Tanısal Değeri Hasan ÖLMEZ*, Aydan ÇAKAN*, Ayşe ÖZSÖZ*, Füsun ERCİYES** * İzmir Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği, ** İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı, İZMİR ÖZET Bu çalışmanın amacı, malign ve benign plörezi olgularında serum ve plevral sıvı (PS) β 2 -mikroglobulin düzeyinin tanıya katkısını araştırmaktı. Çalışmaya toplam 70 hasta ile 20 kişilik kontrol grubu dahil edildi. Hasta grubunda ortalama yaş 51 yıl, kontrol grubunda ise 33 yıl idi. Malign hastalıklarda serum ve değerlerinin artmış olduğu görüldü. Malign ve benign hastalıkların serum ve PS değerleri karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Parankim infiltrasyonu olan tüberküloz (TB) plörezili hastaların serum ve değerlerinin kontrol grubu ve diğer tüm hastalıklara göre %1 hata düzeyinde anlamlı olarak artış gösterdiği görüldü (p< 0.01). En yüksek serum ve değerleri pnömonili hasta grubunda görüldü. Serum ve PS de β 2 -mikroglobulinin sınır değeri 0.22 mg/dl olarak alındığında malign hastalıklarda sensitivite serumda %23.1, plevrada %80.8; spesifisite ise %57.1 ve %33.9 olarak bulundu. TB plörezili hastalar için ise serumda sensitivite %22.7, plevrada %90.5; spesifisite de sırasıyla %20.7 ve %4.4 olarak bulundu. Sonuç olarak; serumda ve PS de yüksek β 2 -mikroglobulin değerlerini saptamak ayırıcı tanı için ek bir katkıda bulunmadı. PS ve serum değerlerindeki yükseklik abartılı bir immün yanıtın göstergesi olabilir. Ancak bu konuda daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır. ANAHTAR KELİMELER: Plevral efüzyon, β 2 -mikroglobulin SUMMARY DIAGNOSTIC VALUE OF β 2 -MICROGLOBULIN LEVEL IN PLEURAL EFFUSIONS AND SERUM This study aimed to investigate the contribution of β 2 -microglobulin levels of pleural effusion and serum to the diagnosis of malignant and benign cases. In patient group; (total 70) mean age was 51 years and in control group (total 20) mean age was 33 years: We determined that β 2 -microglobulin levels of pleural effusion and serum were increased in malignant diseases. When we compared the level of β 2 -microglobulin of malignant diseases with benign diseases, there wasn t statistically significant difference between them. β 2 -microglobulin levels of serum and pleural effusion of tuberculosis pleurisy with parenchymal infiltration were significantly higher than control group and the other diseases with a 1% error rate (p< 0.01). The highest pleural and serum β 2 -microglobulin levels were measured in patients with pneumonia. When we take the limit level of serum and pleural effusion of β 2 -microglobulin as 0.22 mg/dl, we found that the sensitivity in serum and pleural effusion was 23.1% and 80.8% respectively and specificity in serum and pleural effusion was 57.1% and 33.9% respectively in malignant diseases. For tuberculous pleurisy, sensitivity in serum and pleural effusion were 22.7% and 90.5% respectively, specificity in serum and pleural effusion were 20.7% and 4.4% respectively. As a conclusion determination of high level of β 2 -microglobulin didn t make an extra contribution to differential diagnosis. 25

2 Ölmez H, Çakan A, Özsöz A, Erciyes F. The high level of pleural effusion and serum β 2 -microglobulin can be a sign of excessive immun response. But we need more comprehensive studies in this subject. KEY WORDS: Pleural effusion, β 2 -microglobulin GİRİŞ Plevral efüzyon birçok hastalığın seyrinde görülebilen çoğu kez eşlik ettiği hastalığın prognozunu primer olarak etkileyen bir durumdur. Plevral sıvı (PS) varlığında transüda-eksüda ayrımı yapmak için ilk tercih edilen yöntem Light kriterleridir. Eğer sonuç alınamazsa albumin gradienti veya PS ve serum kolesterol ölçümleri bize yardımcı olabilir (1-3). Bu tetkikler yapılmasına rağmen tanı konulamayan olgularda son yıllarda PS Adenosine Deaminase (ADA), lizozim, ferritin, C-reaktif protein (CRP), α 2 -makroglobulin, α 1 -asid glikoprotein, düzeylerinin tanıya katkısı araştırılmış, ancak kullanılabilir bir yöntem bulunamamıştır (4). β 2 -mikroglobulin eritrositler ve trofoblastik hücreler haricinde tüm çekirdekli hücrelerde ve vücut sıvılarında bulunan bir proteindir. Malign hücrelerin normal hücrelere oranla daha fazla β 2 -mikroglobulin ürettiği gösterilmiştir. Birçok malign hastalıkta özellikle lenfoproliferatif hastalıklarda, immüniteyi etkileyen hastalıklarda, infeksiyonlarda ve otoimmün hastalıklarda serum ve değişik vücut sıvılarında β 2 - mikroglobulin artışı saptanmıştır (5,6). Bu çalışmada, serum ve in malign ve benign plörezi olgularında tanıya katkısı araştırılmıştır. GEREÇ ve YÖNTEM Nisan 1999-Ekim 2001 tarihleri arasında kliniğimizde plevral efüzyon nedeniyle tetkik edilen serum kan üre nitrojeni (BUN) ve kreatinin değerleri normal sınırlar aralığında (BUN 0-20 mg/dl, kreatinin 1.2 mg/dl) olan 70 hasta (58 i kadın, 12 si erkek) ve 20 kişilik kontrol grubu (7 si kadın, 13 ü erkek) çalışmaya alındı. Hastaların, iki yönlü akciğer grafileri çekildi, rutin biyokimyasal ve hemogram tetkikleri, plevral ponksiyon ve kapalı plevra biyopsileri yapıldı. Plevral ponksiyon materyali biyokimyasal [total protein, albumin, globulin, laktat dehidrogenaz (LDH), şeker, ph], bakteriyolojik [Gram boyama, aside dirençli basil (ARB) direkt bakısı, Löwenstein-Jensen besiyerine ekim, nonspesifik bakteri kültürü] ve sitolojik olarak incelendi. Plevral biyopsi materyalinin patolojik incelenmesi yapıldı. Çalışma grubundaki hastalar aşağıdaki kriterlere göre gruplara ayrıldı. 1. Tüberküloz (TB) plörezi: Plevral biyopsi materyalinde kazeöz granülom saptanan veya PS direkt bakısında veya kültürde ARB saptanan veya PS ile birlikte akciğer parankimde aktif akciğer TB si ile uyumlu lezyonları olup ARB pozitif saptanan hastalar. 2. Malign plörezi: Plevral ponksiyon veya plevral biyopsi materyalinin incelenmesinde malign hücre görülen hastalar. 3. Parapnömonik plörezi: Klinik ve radyolojik olarak pnömoni düşünülen, PS eksüda niteliğinde olan ve tedavi sonrası regresyon görülen hastalar. 4. Diğer hastalıklar: Karaciğer sirozu, Crohn hastalığı, mezotelyoma (patolojik olarak tanı almış) ve konjestif kalp yetmezliği. 5. Kontrol grubu: Herhangi bir yakınması olmayan kişiler seçilmiş olup kan örnekleri alınmıştır. Çalışmaya alınan hastalardan eş zamanlı PS ve kan örnekleri; kontrol grubundan sadece kan örnekleri alındı. Kan örnekleri dakika kadar oda ısısında pıhtılaşmaya bırakıldı. Sonrasında PS ve kan örnekleri 4000 devirde beş dakika santrifüj edildi. Elde edilen örneklerden 2 ml alınarak -20 C de saklandı. Toplanan materyaller İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarları nda değerlendirmeye alındı. İmmün neflometrik yöntemle değerlendirildi. Bu yöntemde latekse bağlı β 2 - mikroglobulin antikorlarının çalışma örneklerinde bulunan antijenlerle reaksiyona girmesiyle oluşan aglütinasyondan sonra antijen-antikor kompleksi neflometrik olarak tayin edildi. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde, istatistiksel yöntemler yazılımı içeren SPSS for 26

3 Plevral Sıvı ve Serumda β 2 -Mikroglobulin Düzeyinin Tanısal Değeri Windows (1999) ve SYSTAT 9 for Windows paket programlar kullanılarak, veride güvenilirlik testi yapılmış, daha sonra grafik, korelasyon, regresyon, ANOVA, F-testi, t-testi uygulamaları gerçekleştirilmiştir (%1 hata düzeyinde önemli= p< 0.01, %5 hata düzeyinde önemli= p< 0.05 olarak alınmıştır). SONUÇLAR Çalışma grubuna alınan hastaların 58 (%82.8) i kadın, 12 (%17.1) si erkekti. Kontrol grubunun ise 13 (%65) ü erkek, 7 (%35) si kadındı. Çalışma ve kontrol grubunun genel özellikleri Tablo 1 de görülmektedir. Çalışma grubu profilinde; malign plörezi %37.1, TB %31.4, pnömoni %13, tanı almamış eksüda %9, konjestif kalp yetmezliği %4.28, karaciğer sirozu %1.42, mezotelyoma %1.42, Crohn hastalığı %1.42, poliserozit %1.42 oranında bulunmakta idi. Çalışma ve kontrol gruplarında, serum ve PS β 2 - mikroglobulin değerlerinin her iki cins arasında önemli bir farklılık göstermediği görülmüştür (Tablo 2). Ancak çalışma grubu serum değerlerinin kontrol grubuna oranla daha yüksek olduğu görülmektedir. Ortalama değerler arasındaki bu farklılık, istatistiksel olarak t-testi sonuçlarına göre %1 hata düzeyinde önemli görülmektedir (p< 0.01). Çalışma grubunda, PS değerleri serum değerlerinden daha yüksek bulunmuştur. Bu farklılık istatistiksel olarak %1 hata düzeyinde önemli bulunmuştur (p< 0.01). Çalışma grubunda, transüda ve eksüda olgularında PS ve serum β 2 -mikroglobulin değerlerine bakıldığında; 70 hasta arasında transüda oranı %5.71 Tablo 1. Çalışma ve kontrol grubunun yaş dağılımı (yıl). Çalışma grubu Kontrol grubu En küçük yaş En büyük yaş Değişim aralığı Ortalama yaş Median yaş Standart sapma iken, eksüda oranı %94.29 dur (Tablo 3). Transüda ve eksüda gruplarında, serum değerleri bakımından istatistiksel olarak önemli bir fark olmamakla birlikte; transüda grubunda daha yüksek bir değer eğilimi görülmüştür. Plevra değerlerine göre yapılan değerlendirmede ise; istatistiksel olarak önemli bir farklılık olmamasına rağmen, serum değerlerinde izlenenin aksine, eksüda grubunun plevra değerlerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. Malign ve benign plörezili olgular PS ve serum β 2 - mikroglobulin değerleri bakımından değerlendirildiğinde; her iki grup arasında plevra ve serum değerleri bakımından farklılık saptanmamıştır (Tablo 4). Ancak plevra değerleri serum değerlerinden yüksek bulunmuştur. Bu farklılık istatistiksel olarak önemli görülmüştür (p< 0.01). Aktif akciğer TB si + plörezi, TB plörezi ve kontrol grubunda yer alan hastaların plevra β 2 -mikroglobulin ve serum β 2 -mikroglobulin değerleri karşılaştırıldığında; aktif akciğer TB si + plörezi tanısı konulan hastaların oranı %13.64 iken, TB plörezi tanılı hastaların oranı %86.36 dır (Tablo 5). Aktif akciğer TB si + TB plörezi tanısı konulan hastaların PS (0.78 ± 0.72) ve serum (0.34 ± 0.32) değerleri TB plörezi de dahil olmak üzere, diğer hastalıkların PS ve serum değerlerine oranla yüksek bulunmuştur (p< 0.01). Malign plörezilerin orjinine göre PS ve serum β 2 - mikroglobulin değerleri değerlendirildiğinde; bronş kanseri (0.30 ± 0.26) ve meme kanseri (0.20 ± 0.08) gruplarının serum değerleri kontrol grubuna (0.12 ± 0.03) oranla daha yüksek ve farklılıklar istatistiksel olarak önemlidir (p< 0.05) (Tablo 6). Tüm hasta grupları ve kontrol grubu karşılaştırma sonuçları toplu olarak değerlendirildiğinde; serum değerleri bakımından, kontrol grubuna göre hastaların daha yüksek değer gösterdiği ve bu farklılığın istatistiksel olarak %1 hata düzeyinde önemli olduğu görülmüştür (p< 0.01) (Tablo 7). TB plörezi grubunun serum değerlerinin diğer hasta grupları ve kontrol grubuna göre %1 hata düzeyinde önemli bir farklılık gösterdiği söylenebilir (p< 0.01). Mezotelyoma tanılı bir hastada serum değeri yüksek görülmesine karşın sadece bir adet olması bakımından istatistiksel olarak karar verilmesi sakıncalıdır. Ancak laboratuvar bulgusunun yüksek olduğu (0.30 mg/dl) açıktır. 27

4 Ölmez H, Çakan A, Özsöz A, Erciyes F. Tablo 2. Çalışma ve kontrol gruplarında PS ve serum β 2 -mikroglobulin değerlerinin her iki cinsteki dağılımı. Hastalar ± ± 0.15 Kadın ± ± 0.15 Erkek ± ± 0.11 Kontrol grubu ± 0.03 Kadın ± 0.02 Erkek ± 0.03 Toplam ± 0.14 PS: Plevral sıvı. Tablo 3. Transüda-eksüda grubunda PS ve serum β 2 -mikroglobulin değerleri. Transüda ± ± 0.06 Eksüda ± ± 0.15 Kontrol ± 0.03 PS: Plevral sıvı. Tablo 4. Malign ve benign plörezi ile kontrol grubunda PS ve serum β 2 -mikroglobulin değerleri. Malign plörezi ± ± 0.11 Benign plörezi ± ± 0.15 Kontrol ± 0.03 PS: Plevral sıvı. Hasta grubu kendi içerisinde, tanı gruplarına ve PS değerlerine göre karşılaştırıldığında, en yüksek ortalama değerin pnömoni (0.41 ± 0.14) hasta grubunda olduğu görülmektedir. Bunu ikinci sırada TB plörezi (0.39 ± 0.29) grubu izlemektedir. Karaciğer sirozu tanısı konulan hastanın değeri 0.43 mg/dl gibi büyük bir değere sahip olmasına karşın istatistiksel olarak değerlendirilmesi örnek yetersizliği nedeniyle uygun olmayacaktır. Ancak bu da laboratuvar bulgusu bakımından bir gerçektir. Hastalık grubuna bakılmaksızın yapılan değerlendirme sonucunda, PS değerleri ile serum değerleri arasında %5 hata düzeyinde istatistiksel olarak önemli doğrusal bir ilişkinin olduğu görülmüştür (p< 0.05) (korelasyon katsayısı r= 0.573). Bu durum 28

5 Plevral Sıvı ve Serumda β 2 -Mikroglobulin Düzeyinin Tanısal Değeri Tablo 5. Parankim infiltrasyonlu TB plörezi ve parankim tutulumu olmayan TB plörezili olgular ve kontrol grubunda PS ve serum β 2 -mikroglobulin değerleri. Aktif akciğer ± ± 0.32 TB si + TB plörezi TB plörezi ± ± 0.11 Kontrol ± 0.03 PS: Plevral sıvı. Tablo 6. Malign plörezilerin orjinine göre PS ve serum β 2 -mikroglobulin değerleri. Bronş kanseri ± ± 0.26 Meme kanseri ± ± 0.08 Kontrol ± 0.03 PS: Plevral sıvı. Tablo 7. Tüm çalışma ve kontrol grubunun PS ve serum β 2 -mikroglobulin değerleri. Malign plörezi ± ± 0.11 TB plörezi ± ± 0.15 Pnömoni ± ± 0.13 Mezotelyoma KKY ± ± 0.10 Karaciğer sirozu Crohn hastalığı Poliserozit + TB Eksüda ± ± 0.12 Toplam ± ± 0.15 Kontrol ± 0.03 KKY: Konjestif kalp yetmezliği, PS: Plevral sıvı. hastalarda serum değerinin artışına paralel olarak PS değerinin de artmakta olduğuna işaret etmektedir. Bu sonuç Şekil 1 de gösterilmiştir. Hastalarda ve kontrol grubunda, yaş ile serum ve PS değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Ancak hasta ve kontrol grubunda yaşla serum ve PS değerlerinin yükselme eğiliminde olduğu görülmüştür. Hastalarda, eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) ile PS ve serum β 2 -mikroglobulin değerleri arasındaki istatistiksel ilişkilerin değerlendirilmesi sonucunda; regresyon eşitlikleri belirlenmiştir (Şekil 2). Buna göre, 29

6 Ölmez H, Çakan A, Özsöz A, Erciyes F. Plevral sıvı B2M= Serum B2M R= p= Plevral B2M Serum B2M Ölçülen Beklenen B2M: β 2 -mikroglobulin Şekil 1. Hastaların plevral sıvı ve serum β 2 -mikroglobulin değerleri arasındaki ilişki. PS ve serum değerlerinin artışı ile sedimentasyon oranı artışı arasında doğrusal bir eğilim olduğu söylenebilir. Çalışmamızda plevral β 2 -mikroglobulin değerleri ile PS total proteini arasındaki ilişki incelenmiş ve istatistiksel olarak önemli bir ilişki saptanmamıştır. β 2 -mikroglobulin sınır değeri 0.22 mg/dl olarak alındığında malign plörezi ve TB plörezinin sensitivite, spesifisite, pozitif ve negatif prediktif değerleri Tablo 8 de gösterilmiştir. TARTIŞMA β 2 -mikroglobulin dalton molekül ağırlığında küçük bir proteindir, diğer immünglobulinlerin ağır ve hafif zincirlerinin sabit parçasına benzerlik göstermektedir (7). Bu benzerliğe rağmen β 2 -mikroglobulinin immünglobulinlerle antijenik ilgisi yoktur (8). İnsan serumunda, sinovyal sıvıda, tükürükte, beyin omurilik sıvısı (BOS) nda, PS ve amniyotik sıvıda β 2 -mikroglobulin seviyesi 2 mg/l (1-2.2 mg/l) olarak bulunmuştur (9). β 2 -mikroglobulin fonksiyonu kesin olarak bilinmemektedir. Ancak immün sistemin güçlü bir regülatörü ve lenfosit yüzey modülatörü olduğu, hücre yüzeyindeki antijenlerin ekspresyonları ve biyosentezini kontrol ettiği düşünülmektedir. Polimorfonükleer lökositlerin granülleri içinde bulunup, degranülasyon sırasında hücreden salındıkları, mitojenlerle veya interferonla uyarılma sonucunda lenfositlerden sentez ve salınımlarının arttığı sanılmaktadır (10). Serum ve vücut sıvılarında β 2 -mikroglobulin sadece bir hastalıkta artmamakta; infeksiyonlarda, otoimmün hastalıklarda, immün sistemi etkileyen AIDS ve diğer immünite hastalıklarında, karaciğer sirozu, kronik hepatit, sarkoidoz, Crohn hastalığı, vaskülitler ve malign hastalıklarda, transplant rejeksiyonunda, yaşlılarda, genel durumu bozuk, malnütrisyonu olan tüm hastalıklarda artmaktadır (10-17). Teasdale ve arkadaşları, 210 kanserli hasta ve kontrol grubundaki kadınlarda ve yaşlılarda serum β 2 - mikroglobulin değerini istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulmuşlardır (18). Çalışmamızda kontrol grubu ve hastalarda yaş ile PS ve serum β 2 -mikroglobulin arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Ancak yine de yaşla, serum ve PS değerinin bir miktar arttığı görülmüştür. Hasta ve kontrol grubunda serum ve PS değerleri cinsiyete göre anlamlı bir fark göstermemiştir. Bakteriyel ve viral infeksiyonlarda serum β 2 -mikroglobulin düzeyinin arttığını gösteren yayınlar mevcuttur (19). 30

7 Plevral Sıvı ve Serumda β 2 -Mikroglobulin Düzeyinin Tanısal Değeri B2M Plevra B2M Serum B2M Doğrusal (plevra B2M) Doğrusal (serum B2M) B2M: β 2 -mikroglobulin Sedimentasyon hızı (mm/saat) Şekil 2. Çalışma grubunda eritrosit sedimentasyon hızı ile plevral sıvı ve serum β 2 -mikroglobulin değerleri arasındaki ilişki. Tablo 8. Malign plörezi ve TB plörezili hastaların ayrımında sınır değer 0.22 mg/dl olarak alındığında sensitivite, spesifisite, pozitif ve negatif prediktif değerler. Gruplar Sensitivite (%) Spesifisite (%) PPD (%) NPD (%) Malign plörezi Serum Plevral sıvı TB plörezi Serum Plevral sıvı PPD: Pozitif prediktif değer, NPD: Negatif prediktif değer, TB: Tüberküloz. Çalışmamızda tüm gruplar arasında en yüksek ortalama PS değeri parapnömonik sıvılar grubunda görülmüştür. Tüm hastalıklarda olduğu gibi pnömonide de ortalama serum β 2 -mikroglobulin değeri kontrol grubuna göre artmıştır ve bu %1 hata düzeyinde anlamlı bulunmuştur (p< 0.01). Sjögren sendromlu hastalarda tükürükte, romatoid artritli hastalarda eklem sıvılarında serum değerlerinden daha yüksek β 2 -mikroglobulin seviyeleri saptanmıştır (20). Serumda ve buna paralel olarak PS de β 2 -mikroglobulin seviyesi artışı hem malign hastalıklarda hem de benign hastalıklarda görülmüştür. Özellikle benign plörezilerde PS ile serum değerleri arasında paralellik bulunmaktadır ve PS değeri serum değerinden yüksek bulunmuştur. Bu bize lokal olarak β 2 -mikroglobulin sentez artışını düşündürmektedir (21-24). Çalışmamızda benzer şekilde PS ler ile serum değerleri arasında korelasyon bulunmuştur. Ayrıca, PS değerleri tüm hastalık gruplarında serum değerlerinden yüksek olarak saptanmıştır. Artmış β 2 -mikroglobulin düzeyi hücre yüzeylerinde yüksek dansitede β 2 -mikroglobulin taşıyan tümörlerle ilişkili hastalıklarda görülebilmektedir (16). Akciğer kanserli hastaların %33 ünde serum β 2 -mikroglobulin seviyesi yüksek olarak bulunmuştur (21). Daha önce yapılan in vitro çalışmalarda tü- 31

8 Ölmez H, Çakan A, Özsöz A, Erciyes F. mör hücrelerinin normal hücrelere oranla daha fazla β 2 -mikroglobulin ürettiği gösterilmiştir. Bu üretim artışından kaynaklanabileceği gibi salınım artışından da kaynaklanabilir. Bu ise tümör hücrelerine sekonder oluşan immün yanıtın bir göstergesi olabilir. Akciğer kanserli hastalarda veya diğer sistem malignitelerinde serum veya seviyesinin arttığı bilinmekte ancak bu artışın kesin nedeni bilinmemektedir (13). Hallgren ve arkadaşları normal serum β 2 -mikroglobulin üst sınırı 3 mg/l olarak aldıklarında; bronş kanserli olguların %21 inde ve infeksiyon, inflamasyon ve diğer benign hastalıkların %11 inde yüksek serum değerleri bulmuşlardır. Her iki grupta da kontrol grubuna göre serum seviyeleri yüksek olarak bulunmuştur (22). PS deki β 2 -mikroglobulin daha çok abartılı immün yanıtı olan hastalıklarda (granülomatoz, otoimmün hastalıklar) ve lenfoproliferatif hastalıkların sebep olduğu plevral olaylarda yüksek bulunmuştur. Benign-malign plörezi ayrımında değeri bakımından anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür (4,16,23). Martinez ve arkadaşları çalışmalarında [106 hasta (76 benign ve 30 malign plörezi)]; benign plörezilerde malign plöreziye göre daha yüksek değerler saptamışlardır (böbrek yetmezliğine bağlı PS lerde en yüksek). Ancak benign-malign plörezi ayrımında anlamlı bir fark olmadığını belirtmişlerdir (4). Vladutiu ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada da β 2 -mikroglobulin değerinin benign-malign efüzyon ayrımında tanısal değerinin olmadığı görülmüştür. Benign hastalıklarda PS ile serum β 2 -mikroglobulin arasında iyi bir korelasyon görülmüştür. β 2 -mikroglobulin lenfomaya bağlı PS lerde yüksek bulunmuş, ancak malign efüzyonların tanısında yarar sağlamadığı belirtilmiştir (23). Shinsuke ve arkadaşları 20 akciğer kanserli, 18 akciğer dışı kanserli ve 22 benign hastalık sebebiyle oluşan PS de β 2 -mikroglobulin değerlerini incelemişler, benign hastalıklarda malign hastalıklara göre β 2 -mikroglobulin değerini anlamlı olarak yüksek bulmuşlardır (24). Franklin ve arkadaşları; en düşük değerini sepsisli bir olguda, en yüksek değeri ise retroperitoneal lenfomanın sebep olduğu plevral efüzyonda saptamışlardır. Onüç lenfomalı, lösemili ve multipl miyelomalı hastada ortalama PS değeri 11.3 mg/ml olarak bulunmuştur. Sistemik lupus eritematozis (SLE) te 12.5 mg/ml, sklerodermada 11.5 mg/ml ve romatoid artritte 6.9 mg/ml olarak bulunurken, meme karsinom metastazı nedeniyle oluşan plörezide 3 mg/ml, akciğer karsinomu sonrasında oluşan plörezilerde ise mg/ml olarak bulmuşlardır. Yüksek β 2 -mikroglobulin düzeyinin lenfoproliferatif ve immün hastalıkların sebep oldukları PS leri düşündürmesi gerektirdiğini belirtmişlerdir (25). Vladutiu ve arkadaşları, lenfoma ve multipl miyelomada ortalama seviyesini 10.3 ± 3.1 mg/ml, SLE, skleroderma, romatoid artritli hastada 8.2 ± 1.1 mg/ml, akciğer karsinomuna bağlı malign plörezide 3.8 ± 0.4 mg/ml, meme karsinomuna bağlı PS lerde 3.1 ± 0.2 mg/ml olarak bulmuşlar ve β 2 -mikroglobulin değerlerinin diagnostik önemi olmadığını öne sürmüşler, sadece sitolojik muayeneye ilave olarak tanıya katkıda bulunabileceğini vurgulamışlardır (26). Çalışmamızda malign ve benign plörezi grupları arasında değer bakımından bir farklılık görülmemiştir. Malign ve benign hastalıklarla kontrol grubu arasındaki fark %1 hata düzeyinde anlamlı bulunmuştur (p< 0.01). β 2 -mikroglobulin sınır değeri 0.22 mg/dl olarak alındığında malign hastalıklarda serum değeri %42, PS değeri ise %92 oranında yüksek olarak saptanmıştır. Her iki grupta da PS değerinin serumdan yüksek olduğu görülmüştür. Bu fark istatistiksel olarak %1 hata düzeyinde anlamlıdır (p< 0.01). Çalışmamızda malign plörezili hastalar orjinine göre incelendiğinde akciğer kanserli olgularda serum ve değeri meme kanserlilere göre daha yüksek bulunmuştur. Hastaların ortalama serum β 2 -mikroglobulin değerlerine bakıldığında akciğer kanseri ve meme kanseri ile kontrol grubu arasındaki fark %5 hata düzeyinde önemli bulunmuştur (p< 0.05). Yapılan çalışmalarda β 2 -mikroglobulinin %50 sini lenfositlerin oluşturduğu, TB ve diğer benign hastalıklarda PS ve serumda değerinin yüksek olduğu ve yüksek düzeyi saptanan hastaların PS lerinde CD4 T helper hücre hakimiyeti olduğu gösterilmiştir (4,22,27,28). Kleisbauer ve arkadaşları 29 sağlıklı kontrol grubu ve 109 pulmoner TB li hastada yaptıkları bir çalış- 32

9 Plevral Sıvı ve Serumda β 2 -Mikroglobulin Düzeyinin Tanısal Değeri mada; sağlıklı kişilere göre pulmoner TB li hastalarda serum β 2 -mikroglobulin değerini yüksek bulmuşlardır (28). Lawn ve arkadaşları, TB li ve HIV pozitif 175 hasta üzerinde serum β 2 -mikroglobulin değerlerini ölçmüşler; HIV pozitif olgularda 5.3 ± 2.1 µg/ml, TB hastalarında 3.2 ± 1.8 µg/ml, hem TB hem de HIV pozitif hastalarda 5 ± 1.5 µg/ml ve kontrol grubunda 2.2 ± 1.8 µg/ml olarak bulmuşlardır (29). Souza ve arkadaşları, fareler üzerinde yaptıkları bir çalışmada, β 2 -mikroglobulinin non-cd8, non-cd1 erken lenfosit proliferasyonuna sebep olarak TB den erken ölüm ve TB direncini azalttığını iddia etmişlerdir (30). Collazos ve arkadaşları, 36 immünyetmezlikli HIV negatif TB li hastada tedavi başlangıcında ve altı aylık tedavi sonrasında serum β 2 -mikroglobulin değerlerini ölçmüşler ve başlangıçta serum seviyesi yüksek olan dört hastanın tedavi sonrası değerinin düştüğü ve bu düşüşün de ESH ile korele olduğunu göstermişlerdir. Diğer laboratuvar parametreleri ile birlikte serum β 2 -mikroglobulin düzeyinin TB tedavisine yanıtı değerlendirmede katkıda bulunabileceğini öne sürmüşlerdir (31). Petterson ve arkadaşları, 39 TB plörezili hastanın PS lerinde CD4 T-lenfosit hakimiyeti gördüklerini belirtmişlerdir. Özellikle intraselüler patojenlerin savunmasında, makrofaj aktivasyonunda ve granülom oluşumunda CD4 T helper lenfositlerinin görevli olması nedeniyle yüksek β 2 -mikroglobulin seviyesinin olasılıkla T-lenfosit aracılı immün yanıtı yansıttığını vurgulamışlardır (27). Çalışmamızda TB plörezisi ve aynı zamanda parankim infiltrasyonu olan hastalar, parankim tutulumu olmayan TB plörezili hastalar ve kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır. Aktif akciğer TB si bulunan plörezili hastalar ve TB plörezili hastaların serum değerleri kontrol grubuna göre %1 hata düzeyinde anlamlı bir artış göstermektedir. Aktif akciğer TB li ve plörezisi olan hastaların, tüm hasta gruplarına göre PS ve serum değerleri yüksek olarak bulunmuştur. Bu farklılık istatistiksel olarak %1 hata düzeyinde önemli görülmüştür (p< 0.01). Tüm bu bulgular bize β 2 -mikroglobulin artışının tüm hastalıklarda olmasa bile çoğunda immün sistemin abartılı bir yanıtı yansıttığını göstermektedir. Sonuç olarak; PS ve serum β 2 -mikroglobulin değerlerinin yaşla ve cinsiyetle değişim göstermediği, malign ve benign hastalıklarda serum değerinin yüksek bulunabileceği ancak malign ve benign sıvı ayrımında bunun anlamlı olmadığı, tüm hastalıklarda PS ile serum değerleri ve sedimentasyon hızları arasında korelasyon izlendiği, PS protein miktarı ile değerleri arasında önemli bir ilişki saptanmadığı görüldü. PS ve serumda β 2 -mikroglobulin seviyesinin yüksek değerde saptandığı pek çok hastalık olması nedeniyle ayırıcı tanıda katkıda bulunması kısıtlıdır. β 2 - mikroglobulin artışının sebebini ortaya koymak şu durumda ön planda gibi görülmektedir ve bu konuda yapılacak çalışmalara gereksinim vardır. KAYNAKLAR 1. Collins TR, Sahn SA. Thoracentesis. Clinical value, complications, technical problems, and patient experience. Chest 1987;91: Hirsch A, Puffie P, Nebut M et al. Pleural effusion: Laboratory tests in 300 cases. Thorax 1979;34: Sahn SA. The pleura. Am Rev Resp Dis 1988;138: Martinez Vea A, Gatell JM, Segura F et al. Diagnostic value of tumoral markers in serous effusions: Carcinoembryonic antigen, alpha1-acidglycoprotein, alpha-fetoprotein, phosphohexose isomerase, and beta2-microglobulin. Cancer 1982;50: Mey-Tal SV, Schechter C, Erlich R. Synthesis and turnover of β 2 -microglobulin in ad12-transformed cells defective in assembly and transport of Class I major histocompatibility complex molecules. J Biol Chem 1997;272: D'Amore M, Marrone M, Laselva G et al. Tumor markers in some chronic inflammatory diseases in rheumatology: A statistical evaluation. Minerva Med 2001;92: Sardaş O, Koç H, Konuk N. β 2 -mikroglobulin yapısı, fonksiyonu, klinik anlam ve önemi. Türkiye Klinikleri 1984;4: Kollet O, Peled A, Byk T et al. β 2 -microglobulin-deficient (B2m) (Null) NOD/SCID mice are execellent recipients for studying human stem cell function. Blood 2000;95: Roche Diagnostics Gmbh. Germany, β 2 -microglobulin kit prospectus. Catalog No: Fields BL, Sollinger HW, Glassn R et al. Beta-2-microglobulin versus creatinine as the sole indicator of rejection in renal transplants. Transplant Proc 1984;16: Hoekman K, Van Nieuwkoop JA, Williemze R. The signifinance of β 2 -microglobulin in clinical medicine. Neth J Med 1985;28:

10 Ölmez H, Çakan A, Özsöz A, Erciyes F. 12. Nilsson CL, Puchades M, Westman A et al. Identification of proteins in a human pleural exudate using two-dimensional preparative liquid-phase electrophoresis and matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry. Electrophoresis 1999;20: Connors LH, Shirahama T, Skinner M et al. In vitro formation of amyloid fibrils from intact β 2 -microglobulin. Biochem Biophys Res Commun 1985;131: Pertovaara M, Pukkala E, Laippala P et al. A longitudinal cohort study of Finnish patients with primary Sjogren s syndrome: Clinical, immunological and epidemiological aspects. Ann Rheum Dis 2001;60: Durie BG, Stock-Novack D, Salmon SE et al. Prognostic value of pretreatment serum beta2-microglobulin in myeloma: A Southwest Oncology Group Study. Blood 1990;75: Tielemans C, Dratwa M, Bergmann P et al. Continuous ambulatory peritoneal dialysis vs heamodialysis: A lesser risk of amyloidosis? Nephrol Dial Transplant 1988;3: Aasarod K, Haga HJ, Berg KJ et al. Renal involvement in primary Sjögren s syndrome. Q J M 2000;93: Teasdale C, Mander AM, Fifield R et al. Serum β 2 -microglobulin in controls and cancer patients. Clin Chim Acta 1977;78: Kithier K, Cejka J, Belamaric J et al. β 2 -microglobulin: Occurence in fetal life and malignancy. Clin Chim Acta 1974;52: Evrin PE, Wibell L. Serum β-microglobulin in various disorders. Clinical Chimica Acta 1973;43: Shuster J, Gold P, Poulik MD. β 2 -microglobulin levels in cancerious and other disease states. Clin Chim Acta 1976;67: Hallgren R, Nou E, Lundgvist G. Serum β 2 -microglobulin in patients with bronchial carcinoma and controls. Cancer 1980;45: Vladutiu AO. β 2 -microglobulin in pleural fluids. N Engl J Med 1976;294: Shinsuke T, Nishigaki T, Moriwaki Y et al. Tumor markers in pleural effusion diagnosis. Cancer 1988;61: Franklin EC. β 2 -microglobulin- small molecule-big role. N Engl J Med 1975;293: Vladutiu AO, Brason FW, Adler RH. Diferential diagnosis of pleural efusions: Clinical usefullness of cell marker quantitation. Chest 1981;79: Petterson T, Nyberg P, Nordstrom D et al. Similar pleural fluid findings in pleuro-pulmonary tularemia and tuberculous pleurisy. Chest 1996;109: Kleisbauer JP, Sauvan R, Roux F et al. β 2 -microglobulin and pulmonary tuberculosis. Pathol Biol 1978;26: Lawn SD, Rudolph D, Viktor S et al. Tuberculosis and HIV infection are independently associated with elevated serum concantrations of β 2 -microglobulin, respecttively. Clin Exp Immunol 2000;122: Souza CD, Cooper AM, Frank AA et al. A novel non classic β 2 -microglobulin-restricted mechanism influencing early lymhocyte accumulation and subsequent resistance to tuberculosis in the lung. Am J Respir Cell Mol Biol 2000;23: Collazos J, Martinez E, Mayo J et al. Evolution of serum β 2 -microglobulin concerations during treatment of tuberculosis patients. Scand J Infect Dis 1999;31: Yazışma Adresi Aydan ÇAKAN Mithatpaşa Caddesi No: 739 Daire: 1 Göztepe/İZMİR 34

Malignite Kaynaklı Plevra Sıvılarında CEA, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CA 72-4 ve AFP Düzeyinin Tanısal Değeri

Malignite Kaynaklı Plevra Sıvılarında CEA, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CA 72-4 ve AFP Düzeyinin Tanısal Değeri Malignite Kaynaklı Plevra Sıvılarında CEA, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CA 72-4 ve AFP Düzeyinin Tanısal Değeri Ali BORAZAN*, Nesrin BİLGİÇLİ** * Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim

Detaylı

Plevral Sıvılarda LDH İzoenzimlerinin Ayırıcı Tanıdaki Değeri #

Plevral Sıvılarda LDH İzoenzimlerinin Ayırıcı Tanıdaki Değeri # Plevral Sıvılarda LDH İzoenzimlerinin Ayırıcı Tanıdaki Değeri # Gülden MAVIOĞLU BİLGİN*, Sibel ALPAR*, Cumhur KILINÇ**, Müjgan GÜLER*, Nilüfer ALTUĞ* * Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim

Detaylı

Plevral Sıvı Sitolojisi ve Biyopsisinin Tanı Değeri (Bir Retrospektif Çalışma)

Plevral Sıvı Sitolojisi ve Biyopsisinin Tanı Değeri (Bir Retrospektif Çalışma) Plevral Sıvı Sitolojisi ve Biyopsisinin Tanı Değeri (Bir Retrospektif Çalışma) Ali Kemal UZUNLAR*, Hüseyin BÜYÜKBAYRAM*, Gökhan KIRBAŞ**, Mehmet YALDIZ*, Fahri YILMAZ*, Adem ARSLAN* * Dicle Üniversitesi

Detaylı

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük Özellikleri Major ve minor tükürük bezlerinden salınır Günlük sekresyon

Detaylı

RATIO IN TUBERCULOUS AND NONTUBERCULOUS PLEURAL EFFUSION

RATIO IN TUBERCULOUS AND NONTUBERCULOUS PLEURAL EFFUSION Tüberküloz ve Tüberküloz Dışı Plevral Efüzyonda Plevral Adenozin Deaminaz (pada), Serum Adenozin Deaminaz (sada) ve Plevra/Serum Adenozin Deaminaz (p/s ADA) Oranının Tanı Değeri Figen ATALAY*, Dilek ERNAM*,

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Plevral Sıvı Fizyolojisi Giriş: Plevral sıvının tespitinde; - Direk akciğer grafisi (Yan yatar pozisyonda) - Ultrasonografi

Detaylı

Malignite Kaynaklı Plevra Sıvılarında Lipide Bağlı Sialik Asit Düzeyi Tayininin Tanısal Değeri

Malignite Kaynaklı Plevra Sıvılarında Lipide Bağlı Sialik Asit Düzeyi Tayininin Tanısal Değeri Malignite Kaynaklı Plevra Sıvılarında Lipide Bağlı Sialik Asit Düzeyi Tayininin Tanısal Değeri Güven BEKTEMÜR*, Faruk ÖZER**, Fikret KANAT**, Oktay İMECİK** * Mustafa Yazıcı Göğüs Hastalıkları Hastanesi,

Detaylı

Olgu sunumu. Doç. Dr. Erkan Çakır. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

Olgu sunumu. Doç. Dr. Erkan Çakır. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Olgu sunumu Doç. Dr. Erkan Çakır Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Şikayet ve hikayesi E.K 13 yaş kız hasta Özel bir tekstil atölyesinde

Detaylı

Malignite Kaynaklı Plevra Sıvılarında Fibronektin Düzeyinin Tanısal Değeri

Malignite Kaynaklı Plevra Sıvılarında Fibronektin Düzeyinin Tanısal Değeri Malignite Kaynaklı Plevra Sıvılarında Fibronektin Düzeyinin Tanısal Değeri Nesrin BİLGİÇLİ*, Ali BORAZAN**, Oktay İMECİK* * Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı,

Detaylı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı ASİT Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 2006-2007 Eğitim yılı Ders programı Asitin tanımı Fizik muayene bulguları Asit miktarının ifadesi Asit yapan nedenler Asitli hastada ayırıcı tanı

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Ventilatörle İlişkili Pnömonili Hastalarda Serum C-Reaktif Protein, Prokalsitonin, Solubl Ürokinaz Plazminojen Aktivatör Reseptörü (Supar) Ve Neopterin Düzeylerinin Tanısal

Detaylı

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl Karaciğer ve safra yolu hastalıklar klarında laboratuvar bulguları Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 5.Yarıyıl 2006-2007 2007 eğitim e yılıy Karaciğer ve safra yolu hastalıklarında

Detaylı

TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006

TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 1 Tümör (kanser), Vücudumuzun herhangi bir hücre veya hücre topluluğunun kontrolsüz bir şekilde çoğalması, büyümesi,

Detaylı

Jale YAĞIZ, Neslihan İ. MUTLUAY, M. Bahadır BERKTAŞ, Tarkan ÖZDEMİR, Hüseyin LAKADAMYALI, Türkan ERYILMAZ, Mine BERKOĞLU

Jale YAĞIZ, Neslihan İ. MUTLUAY, M. Bahadır BERKTAŞ, Tarkan ÖZDEMİR, Hüseyin LAKADAMYALI, Türkan ERYILMAZ, Mine BERKOĞLU Plevral Sıvıların Eksüda Transüda Ayrımında α-2 Makroglobulin ve C-Reaktif Protein Değerinin Light Kriterleri ve Albumin Gradienti ile Karşılaştırılması Jale YAĞIZ, Neslihan İ. MUTLUAY, M. Bahadır BERKTAŞ,

Detaylı

PLEVRA SIVISINDAKİ HÜCRELERİN AYIRICI TANIDAKİ ROLÜ THE VALUE OF CELLS IN THE PLEURAL FLUID IN THE DIFFERENTIAL

PLEVRA SIVISINDAKİ HÜCRELERİN AYIRICI TANIDAKİ ROLÜ THE VALUE OF CELLS IN THE PLEURAL FLUID IN THE DIFFERENTIAL 1 PLEVRA SIVISINDAKİ HÜCRELERİN AYIRICI TANIDAKİ ROLÜ DIAGNOSIS THE VALUE OF CELLS IN THE PLEURAL FLUID IN THE DIFFERENTIAL Ayşe ÖZSÖZ, Nimet AKSEL, Burhan SÖKER, Şevket DERELİ, Sülün ERMETE İzmir Göğüs

Detaylı

Akciğer Kanseri ve Plevral Efüzyon (Bir Retrospektif Çalışma)

Akciğer Kanseri ve Plevral Efüzyon (Bir Retrospektif Çalışma) Akciğer Kanseri ve Plevral Efüzyon (Bir Retrospektif Çalışma) Figen ATALAY, Dilek ERNAM, Şükran ATİKCAN Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ANKARA ÖZET Ocak 1990-Aralık

Detaylı

Birincil IgA Nefropatisinde C4d Varlığının ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Sağkalımı ile Birlikteliği

Birincil IgA Nefropatisinde C4d Varlığının ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Sağkalımı ile Birlikteliği Birincil IgA Nefropatisinde C4d Varlığının ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Sağkalımı ile Birlikteliği 32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Dr. Cihan Heybeli

Detaylı

PLEVRA SIVISI 1 PLEVRA SIVISININ RUTİN ANALİZİ; > / mm3. >10.000/mm3 >%50 >%50. Sitoloji Neoplastik hücrelerin bulunması Malignite

PLEVRA SIVISI 1 PLEVRA SIVISININ RUTİN ANALİZİ; > / mm3. >10.000/mm3 >%50 >%50. Sitoloji Neoplastik hücrelerin bulunması Malignite Tanım: Plevral boşlukta sekresyon absorbsiyon dengesinin bozulması sonucu sıvı birikmesidir. MEKANİZMA Hidrostatik basıncın artması ÖRNEK Kongestif kalp yetmezliği PLEVRA SIVISI 2 PLEVRA SIVISINDA YAPILABİLECEK

Detaylı

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM Doç. Dr. Alpaslan Alp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dünya Sağlık Örgütü 2009 Yılı Raporu Aktif tüberkülozlu hasta

Detaylı

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin;

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; KRİYOGLOBÜLİN Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; Kriyoglobülin kanda bulunan anormal proteinlerdir ve 37 derecede kristalleşirler. Birçok hastalık sırasında ortaya çıkabilirler ancak vakaların %90ı Hepatit

Detaylı

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3 24 P. I. AĞRAS ve Ark. GİRİŞ Ürtikeryal vaskülit histolojik olarak vaskülit bulgularını gösteren, klinikte persistan ürtikeryal döküntülerle karakterize olan bir klinikopatolojik durumdur (1). Klinikte

Detaylı

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Mide Kanserinde Kemik Metastazı Klinik çalışmalarda; %0.7 - %3.4 Otopsi çalışmalarında;

Detaylı

PLEVRAL EFÜZYONLARDA KOMPLEMAN KOMPONENTLERİNDEN C3 VE C4 DÜZEYİNİN TANISAL DEĞERİ

PLEVRAL EFÜZYONLARDA KOMPLEMAN KOMPONENTLERİNDEN C3 VE C4 DÜZEYİNİN TANISAL DEĞERİ İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, Cilt XXVII Sayı 1, 2013 PLEVRAL EFÜZYONLARDA KOMPLEMAN KOMPONENTLERİNDEN C3 VE C4 DÜZEYİNİN TANISAL DEĞERİ THE DIAGNOSTIC VALUE OF COMPLEMENT COMPONENTS C3 AND C4 IN PLEURAL

Detaylı

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Kronik

Detaylı

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Kahramanmaraş 1. Biyokimya Günleri Bildiri Konusu: Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Mehmet Aydın DAĞDEVİREN GİRİŞ Fetuin-A, esas olarak karaciğerde

Detaylı

Tüberküloz yönetimi ve tedavisi. Oğuz Kılınç Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD

Tüberküloz yönetimi ve tedavisi. Oğuz Kılınç Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD Tüberküloz yönetimi ve tedavisi Oğuz Kılınç Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD oguz.kilinc@deu.edu.tr Sunum planı Olgu üzerinden tb yönetimi ve tedavi ilkeleri Olgu 39 yaşında

Detaylı

30 Plevral Efüzyonun Eşlik Ettiği Bir Multipl Myeloma Olgusu

30 Plevral Efüzyonun Eşlik Ettiği Bir Multipl Myeloma Olgusu OLGU 30 30 Plevral Efüzyonun Eşlik Ettiği Bir Multipl Myeloma Olgusu 193 Plevral Efüzyonun Eşlik Ettiği Bir Multipl Myeloma Olgusu Ercan Kurtipek 1, Yaşar Ünlü 2, Yıldız Atlı 1, Abdülkadir Baştürk 3 1

Detaylı

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ Cem Sezer 1, Mustafa Yıldırım 2, Mustafa Yıldız 2, Arsenal Sezgin Alikanoğlu 1,Utku Dönem Dilli 1, Sevil Göktaş 1, Nurullah Bülbüller

Detaylı

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Mine SERİN 1, Ali CANSU 1, Serpil ÇELEBİ 2, Nezir ÖZGÜN 1, Sibel KUL 3, F.Müjgan SÖNMEZ 1, Ayşe AKSOY 4, Ayşegül

Detaylı

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması Tuncay Güçlü S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Bölümü 16-18 Ekim 2014, Malatya GİRİŞ Kronik

Detaylı

PLEVRAL TÜBERKÜLOZ TANISINDA İNTERFERON GAMMA NIN TANISAL DEĞERİ THE DIAGNOSTIC VALUE OF INTERFERON GAMMA IN THE DIAGNOSIS OF PLEURAL TUBERCULOSIS

PLEVRAL TÜBERKÜLOZ TANISINDA İNTERFERON GAMMA NIN TANISAL DEĞERİ THE DIAGNOSTIC VALUE OF INTERFERON GAMMA IN THE DIAGNOSIS OF PLEURAL TUBERCULOSIS İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2007; 21 (1): 1-5 PLEVRAL TÜBERKÜLOZ TANISINDA İNTERFERON GAMMA NIN TANISAL DEĞERİ THE DIAGNOSTIC VALUE OF INTERFERON GAMMA IN THE DIAGNOSIS OF PLEURAL

Detaylı

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ GEÇİRİLMİŞ GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS ÖYKÜSÜ OLAN BİREYLERDE ANJİOPOETİN BENZERİ PROTEİN-2 ( ANGPTL-2

Detaylı

ği Derne Üroonkoloji

ği Derne Üroonkoloji İNTRAVEZİKAL BCG UYGULAMALARI ÖNCESİ PPD. TESTİ ÖLÇUM DEĞERİ ILE IDRAR IL-2 VE IL-lO DÜZEYLERİ ARASINDAKİ KORELASYON AMAÇ Transizyonel hücreli mesane karsinomlarında transüretral tumör rezeksiyonu sonrası

Detaylı

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili;

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; KORONER RİSK TESTİ Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; Koroner kalp hastalıklarına yol açan kolesterol ve lipit testleridir. Koroner risk testleri

Detaylı

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bruselloz Brucella cinsi bakteriler tarafından primer olarak otçul

Detaylı

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Bakır M¹, Engin A¹, Kuşkucu MA², Bakır S³, Gündağ Ö¹, Midilli K² Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

DETAYLI KADIN CHECK- UP

DETAYLI KADIN CHECK- UP DETAYLI KADIN CHECK- UP Detaylı kadın check-up programında : tam kan sayımı anemi ( kansızlık ), enfeksiyon hastalıklarının taraması, tam idrar tahlili, açlık kan şekeri, 3 aylık kan şekeri bilançosu,

Detaylı

Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi

Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi Emine AKSOY, Güliz ATAÇ, Emin MADEN, Nil TOKER, Tülin SEVİM S.B. İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları

Detaylı

454 Plevral Efüzyonun Retrospektif Analizi +

454 Plevral Efüzyonun Retrospektif Analizi + İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14(1) 21-25 (2007) 454 Plevral Efüzyonun Retrospektif Analizi + Tanseli E. Gönlügür*, Uğur Gönlügür** *Sivas Sultan 1.İzzettin Keykavus Devlet Hastanesi, Sivas

Detaylı

SORULAR. Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz A.D.

SORULAR. Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz A.D. SORULAR Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz A.D. Plevral sıvıda reaktif mezotelyal hücre saptanması durumunda aşağıdaki hastalıklardan hangisi

Detaylı

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ KLİNİK Bağışıklık sistemi sağlam kişilerde akut infeksiyon Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde akut infeksiyon veya

Detaylı

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER İLERİ EVRE İN-OPERABL VEYA METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI ALMIŞ HASTALARIMIZDA SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Dr.Nurgül Yaşar Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştıma Hastanesi Tıbbi

Detaylı

TÜMÖR MARKIRLARI. Dr. Ömer DİZDAR. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı

TÜMÖR MARKIRLARI. Dr. Ömer DİZDAR. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı TÜMÖR MARKIRLARI Dr. Ömer DİZDAR Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı TÜMÖR MARKIRLARI Tümör markırları kanserli hastaların dokularında, serumda, idrarda ya da diğer

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ Sami Uzun 1, Serhat Karadag 1, Meltem Gursu 1, Metin Yegen 2, İdris Kurtulus 3, Zeki Aydin 4, Ahmet

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Ġç Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Servet AKAR GASTROĠNTESTĠNAL STROMAL TÜMÖRLERDE NÖTROFĠL/LENFOSĠT

Detaylı

Normal değerler laboratuarlar arası değişiklik gösterebilir. Kompleman seviyesini arttıran hastalıklar nelerdir?

Normal değerler laboratuarlar arası değişiklik gösterebilir. Kompleman seviyesini arttıran hastalıklar nelerdir? KOMPLEMAN C3 ve C4 Complement components; C3; C4; Kompleman 9 proteinden oluşan immün sistemin önemli bir parçasıdır. C3 kompleman sisteminin 3. proteinidir. C3 ve C4 en sık bakılan kompleman proteinleridir.

Detaylı

Parapnömonik Efüzyon ve Ampiyemli Hastalarda Plevral Sıvı IL-8 Düzeyinin Tanı Değeri

Parapnömonik Efüzyon ve Ampiyemli Hastalarda Plevral Sıvı IL-8 Düzeyinin Tanı Değeri Parapnömonik Efüzyon ve Ampiyemli Hastalarda Plevral Sıvı IL-8 Düzeyinin Tanı Değeri Şenay ÇAĞLAR*, Ülkü YILMAZ TURAY*, Pınar ERGÜN*, Çiğdem BİBER*, Müge AYDOĞDU*, Yurdanur ERDOĞAN*, Atalay ÇAĞLAR** *

Detaylı

Tüberküloz Peritoniti

Tüberküloz Peritoniti Tüberküloz Peritoniti Dr. Sabri Atalay İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Klimik İzmir Günleri, 30 Nisan 2015 20 yaşında, kadın Yakınmaları Karın

Detaylı

KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR

KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR BİYOKİMYA LABORATUVARI Laboratuvarın çoğunlukla en büyük kısmını oluşturan biyokimya bölümü, vücut sıvılarının kimyasal bileşiminin belirlendiği bölümdür. Testlerin çoğunluğu,

Detaylı

Parapnömonik plevral efüzyon tanısında plevral sıvı ve serum prokalsitonin düzeylerinin

Parapnömonik plevral efüzyon tanısında plevral sıvı ve serum prokalsitonin düzeylerinin KLİNİK ÇALIŞMA/RESEARCH ARTICLE Tuberk Toraks 2013; 61(2): 103-109 Geliş Tarihi/Received: 09/03/2013 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 23/04/2013 Parapnömonik plevral efüzyon tanısında plevral sıvı ve serum

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 LERDE LABORATUVAR İPUÇLARI GENEL TARAMA TESTLERİ Tam kan sayımı Periferik yayma İmmünglobulin düzeyleri (IgG, A, M, E) İzohemaglutinin titresi (Anti A, Anti B titresi) Aşıya karşı antikor yanıtı (Hepatit

Detaylı

Tüberküloz Plörezi Olgularının Özellikleri #

Tüberküloz Plörezi Olgularının Özellikleri # Tüberküloz Plörezi Olgularının Özellikleri # Ahmet Selim YURDAKUL, Haluk C. ÇALIŞIR, Nevin TACİ, Mihriban ÖĞRETENSOY Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ANKARA

Detaylı

TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD.

TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD. TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD. Minai OA, Dasgupta A, Mehta AC 2000 Tarihçe Schieppati 1949, 1958 akciğer kanseri TBNA, subkarinal

Detaylı

PLEVRAL EFFÜZYON VE AMPİYEM

PLEVRAL EFFÜZYON VE AMPİYEM PLEVRAL EFFÜZYON VE AMPİYEM Plevra boşluğu Seröz zarla kaplı kavite Mezotel hücreleri ile döşeli Parietal ve viseral plevra arasında Subatmosferik basınç Plevra sıvısı Parietal plevradan salınım (cephalad)

Detaylı

Olgularla LTBI. Eyüp Sabri Uçan

Olgularla LTBI. Eyüp Sabri Uçan Olgularla LTBI Eyüp Sabri Uçan LTBI Primer enfeksiyondan sonra: %90 hiç TB gelişmez %5 ilk 2 yılda %5 izleyen yaşam boyunca INH hepatotoksisitesi %5 Karaciğer Tx Yakınma: Yüksek ateş, öksürük ve balgam

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Olgu sunumu 49 y kadın hasta, Bir dış merkeze 2 aydır devam eden öksürük,

Detaylı

Benin Plevral Efüzyonlar: (Plevra tüberkülozu, Parapnömonik sıvılar ve diğerleri)

Benin Plevral Efüzyonlar: (Plevra tüberkülozu, Parapnömonik sıvılar ve diğerleri) Benin Plevral Efüzyonlar: (Plevra tüberkülozu, Parapnömonik sıvılar ve diğerleri) Doç. Dr. Öner Dikensoy Gaziantep Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD. 2009-TTD-Kurs Öğrenim Hedefleri Sık karşılaşılan benin

Detaylı

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ 0 1 Test Adı Endikasyon Çalışma Yöntemi Numunenin alınacağı tüp Glukoz Diabetes mellitus (tarama, tedavi) Üre Böbrek yetmezliği Kreatinin Böbrek yetmezliği

Detaylı

Pnömoni tedavisinde biyomarkırların kullanımı. Dr. Münire Çakır Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A. D.

Pnömoni tedavisinde biyomarkırların kullanımı. Dr. Münire Çakır Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A. D. Pnömoni tedavisinde biyomarkırların kullanımı Dr. Münire Çakır Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A. D. Biyomarkır Özel bir patolojik ya da fizyolojik durumla ilişkili herhangi bir biyomolekül

Detaylı

Akciğer tüberkülozlu hastalarda aktivasyon ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde serum neopterin

Akciğer tüberkülozlu hastalarda aktivasyon ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde serum neopterin Akciğer tüberkülozlu hastalarda aktivasyon ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde serum neopterin düzeyinin yeri Müjgan GÜLER 1, Deniz HÜDDAM 1, Ebru ÜNSAL 1, Bülent ÇİFTÇİ 1, Neslihan BUKAN 2, Yurdanur

Detaylı

Tüberküloz plörezili 105 olgunun değerlendirilmesi 84.7% of case. Sputum was studied in 52 cases. In 6 (11.5%) patients both ARB and culture were posi

Tüberküloz plörezili 105 olgunun değerlendirilmesi 84.7% of case. Sputum was studied in 52 cases. In 6 (11.5%) patients both ARB and culture were posi Tüberküloz plörezili 105 olgunun değerlendirilmesi Aydanur MİHMANLI, Ferhan ÖZŞEKER, Ateş BARAN, Fatma KÜÇÜKER, Sinem ATİK, Esen AKKAYA SSK Süreyyapaşa Göğüs, Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi,

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 7 Kasım 0 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 09 Şubat 05 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ Dinç Süren 1, Mustafa Yıldırım 2, Vildan Kaya 3, Ruksan Elal 1, Ömer Tarık Selçuk 4, Üstün Osma 4, Mustafa Yıldız 5, Cem

Detaylı

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler:

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler: LÖKOSİT WBC; White Blood Cell,; Akyuvar Lökositler kanın beyaz hücreleridir ve vücudun savunmasında görev alırlar. Lökositler kemik iliğinde yapılır ve kan yoluyla bütün dokulara ulaşır vücudumuzu mikrop

Detaylı

Akciğer Karsinomlu Olgularda İntraoperatif Plevra Yıkama Sıvısında Malign Hücre Saptanmasının Sağkalıma Etkisi #

Akciğer Karsinomlu Olgularda İntraoperatif Plevra Yıkama Sıvısında Malign Hücre Saptanmasının Sağkalıma Etkisi # Akciğer Karsinomlu Olgularda İntraoperatif Plevra Yıkama Sıvısında Malign Hücre Saptanmasının Sağkalıma Etkisi # Şaban ÜNSAL*, Alpaslan ÇAKAN*, İbrahim TAYLAN*, Mehmet AŞKIN*, Teoman BUDUNELİ*, Sülün ERMETE**

Detaylı

OLGU SUNUMU-1. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR

OLGU SUNUMU-1. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR OLGU SUNUMU-1 Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR 19 yaşında, erkek hasta Yaklaşık 45 gündür olan - Ateş - Boğaz ağrısı - İştahsızlık - Halsizlik - Kilo kaybı - Gece terlemesi ÜSYE AMC ve sefuroksim aksetil kullanma

Detaylı

¹GÜTF İç Hastalıkları ABD, ²GÜTF Endokrinoloji Bilim Dalı, ³HÜTF Geriatri Bilim Dalı ⁴GÜTF Biyokimya Bilim Dalı

¹GÜTF İç Hastalıkları ABD, ²GÜTF Endokrinoloji Bilim Dalı, ³HÜTF Geriatri Bilim Dalı ⁴GÜTF Biyokimya Bilim Dalı Dr. Derda GÖKÇE¹, Prof. Dr. İlhan YETKİN², Prof. Dr. Mustafa CANKURTARAN³, Doç. Dr. Özlem GÜLBAHAR⁴, Uzm. Dr. Rana Tuna DOĞRUL³, Uzm. Dr. Cemal KIZILARSLANOĞLU³, Uzm. Dr. Muhittin YALÇIN² ¹GÜTF İç Hastalıkları

Detaylı

Tanı Testlerinin Değerlendirilmesi. ROC Analizi. Prof.Dr. Rian DİŞÇİ

Tanı Testlerinin Değerlendirilmesi. ROC Analizi. Prof.Dr. Rian DİŞÇİ Tanı Testlerinin Değerlendirilmesi ROC Analizi Prof.Dr. Rian DİŞÇİ İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü Kanser Epidemiyolojisi Ve Biyoistatistik Bilim Dalı Tanı Testleri Klinik çalışmalarda, özellikle

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA KORONER ARTER KALSİFİKASYON PROGRESYONU VE OSTEOPROTEGERIN / RANKL

HEMODİYALİZ HASTALARINDA KORONER ARTER KALSİFİKASYON PROGRESYONU VE OSTEOPROTEGERIN / RANKL HEMODİYALİZ HASTALARINDA KORONER ARTER KALSİFİKASYON PROGRESYONU VE OSTEOPROTEGERIN / RANKL Abdullah Özkök¹, Yaşar Çalışkan 1, Tamer Sakacı 2, Gonca Karahan 3, Çiğdem Kekik 3, Alper Özel 4, Abdulkadir

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarının EGFR Mutasyon Analizinde Real-Time PCR Yöntemi ile Mutasyona Spesifik İmmünohistokimyanın Karşılaştırılması

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarının EGFR Mutasyon Analizinde Real-Time PCR Yöntemi ile Mutasyona Spesifik İmmünohistokimyanın Karşılaştırılması Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarının EGFR Mutasyon Analizinde Real-Time PCR Yöntemi ile Mutasyona Spesifik nın Karşılaştırılması Dr.M.Çisel Aydın, Doç.Dr.Sevgen Önder, Prof.Dr.Gaye Güler Tezel Hacettepe

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Aydın Aytekin Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Rafiye Çiftçiler Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Detaylı

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU Ramazan Gözüküçük 1, Yunus Nas 2, Mustafa GÜÇLÜ 3 1 Hisar Intercontinental Hospital, Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ. Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr.

BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ. Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr. BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr. Aslı KANTAR Akut rejeksiyon (AR), greft disfonksiyonu gelişmesinde major

Detaylı

ALFA FETOPROTEİN (TÜMÖR BELİRLEYİCİSİ)

ALFA FETOPROTEİN (TÜMÖR BELİRLEYİCİSİ) ALFA FETOPROTEİN (TÜMÖR BELİRLEYİCİSİ) Diğer adı ve kısaltma: α fetoprotein, AFP. Kullanım amacı: Primer karaciğer, testis ve over kanserlerinin araştırılması ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA KONİSİTE İNDEKS ÖLÇÜMLERİNİN LİPİD PROFİLİ İLE İLİŞKİSİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA KONİSİTE İNDEKS ÖLÇÜMLERİNİN LİPİD PROFİLİ İLE İLİŞKİSİ KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA KONİSİTE İNDEKS ÖLÇÜMLERİNİN LİPİD PROFİLİ İLE İLİŞKİSİ Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı GİRİŞ Dislipidemi

Detaylı

LENFOSİTİK VASKÜLİT PATERNİ LUPUS ERİTEMATOSUS İÇİN UYARICI MI?

LENFOSİTİK VASKÜLİT PATERNİ LUPUS ERİTEMATOSUS İÇİN UYARICI MI? LENFOSİTİK VASKÜLİT PATERNİ LUPUS ERİTEMATOSUS İÇİN UYARICI MI? Sümeyye Ekmekci, Özge Çokbankir, Banu Lebe Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 1 GİRİŞ 1 Lupus eritematosus etyolojisi

Detaylı

Malnutrisyon ve İnflamasyonun. Hasta Ötiroid Sendromu Gelişimine imine Etkisi

Malnutrisyon ve İnflamasyonun. Hasta Ötiroid Sendromu Gelişimine imine Etkisi Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Malnutrisyon ve İnflamasyonun Hasta Ötiroid Sendromu Gelişimine imine Etkisi Ebru Karcı, Erkan Dervişoğlu lu, Necmi Eren, Betül Kalender Kocaeli Üniversitesi,

Detaylı

SSK Ballıdağ Göğüs Hastalıkları Hastanesi nde Yılları Arasında İzlenen Tüberküloz Olgularında İlaç Direnci

SSK Ballıdağ Göğüs Hastalıkları Hastanesi nde Yılları Arasında İzlenen Tüberküloz Olgularında İlaç Direnci SSK Ballıdağ Göğüs Hastalıkları Hastanesi nde 1995-1997 Yılları Arasında İzlenen Tüberküloz Olgularında İlaç Direnci Sefa Levent ÖZŞAHİN*, Özgür KARACAN**, Remziye EL***, Zuhal GÜLLÜ**** * SSK Ankara Eğitim

Detaylı

Muzaffer Fincancı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Muzaffer Fincancı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Muzaffer Fincancı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi HIV infeksiyonlu hastalarda tüberküloz sıklığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi 212 HIV infeksiyonlu hasta - 8 Akciğer tüberkülozu - 4

Detaylı

Ateş Nedeniyle Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine Yatırılarak Takip ve Tedavi Edilen Hastaların Değerlendirilmesi

Ateş Nedeniyle Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine Yatırılarak Takip ve Tedavi Edilen Hastaların Değerlendirilmesi Ateş Nedeniyle Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine Yatırılarak Takip ve Tedavi Edilen Hastaların Değerlendirilmesi Dr. Işıl Deniz Alıravcı Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi 02.04.2015 GİRİŞ Ateş

Detaylı

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count TAM KAN SAYIMI Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count Tam kan sayımı kanı oluşturan hücrelerin sayılmasıdır, bir çok hastalık için çok değerli bilgiler sunar. Test venöz kandan yapılır. Günümüzde

Detaylı

Naciye Sinem Gezer 1, Atalay Ekin 2

Naciye Sinem Gezer 1, Atalay Ekin 2 Naciye Sinem Gezer 1, Atalay Ekin 2 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 2 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İzmir

Detaylı

Alpha-Fetoprotein. (AFP-L3) ve Des-Gamma. Protrombin (DCP) in Hepatosellüler. ndaki Yerleri; Türk Hasta Grubunda Đlk

Alpha-Fetoprotein. (AFP-L3) ve Des-Gamma. Protrombin (DCP) in Hepatosellüler. ndaki Yerleri; Türk Hasta Grubunda Đlk Lectin-Reactive Alpha-Fetoprotein (AFP-L3) ve Des-Gamma Gamma-Carboxy Protrombin (DCP) in Hepatosellüler ler Kanser (HCC) Tanısındaki ndaki Yerl; Türk Hasta Grubunda Đlk Çalışma A. Kadir Dökmeci 1, Robert

Detaylı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Pediatri, Ankara, Türkiye 2. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji, Ankara, Türkiye 3

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Pediatri, Ankara, Türkiye 2. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji, Ankara, Türkiye 3 OBEZ ÇOCUK VE ADOLESANLARDA KREATİNİN KLERENSİNDE ARTIŞ METABOLİK SENDROMU OLANLARDA İSE SİSTATİN-C DÜZEYİ ARTIŞI OLASI BÖBREK HASARININ İLK GÖSTERGELERİDİR Dilşah Önerli Salman 1, Zeynep Kaba Şıklar 2,

Detaylı

STEROİDE DİRENÇLİ NEFROTİK SENDROM OLGULARINDA SİKLOSPORİN TEDAVİSİ: 12 AYLIK TAKİP

STEROİDE DİRENÇLİ NEFROTİK SENDROM OLGULARINDA SİKLOSPORİN TEDAVİSİ: 12 AYLIK TAKİP STEROİDE DİRENÇLİ NEFROTİK SENDROM OLGULARINDA SİKLOSPORİN TEDAVİSİ: 12 AYLIK TAKİP Dr. Murat Şakacı Ankara Eğitim E ve Araştırma rma Hastanesi Nefroloji Kliniği GİRİŞİŞ Steroide dirençli nefrotik sendrom

Detaylı

SOLİTER PULMONER NODÜL

SOLİTER PULMONER NODÜL SOLİTER PULMONER NODÜL Dr. Sebahat Akoğlu Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Göğüs s Hastalıklar kları AD Tanım 3 cm.den küçük üçük, tek, normal akciğer dokusuyla çevrili, adenopati ya da atelektazi

Detaylı

İNFEKSİYÖZ ENSEFALİTLER: HSV-1 E BAĞLI OLAN VE OLMAYAN OLGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI

İNFEKSİYÖZ ENSEFALİTLER: HSV-1 E BAĞLI OLAN VE OLMAYAN OLGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI İNFEKSİYÖZ ENSEFALİTLER: HSV-1 E BAĞLI OLAN VE OLMAYAN OLGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI Seniha Başaran, Elif Agüloğlu, Aysun Sarıbuğa, Serap Şimşek Yavuz, Atahan Çağatay, Oral Öncül, Halit Özsüt, Haluk Eraksoy

Detaylı

PLEVRAL EFÜZYON. Dr. Z. Toros Selçuk

PLEVRAL EFÜZYON. Dr. Z. Toros Selçuk PLEVRAL EFÜZYON Dr. Z. Toros Selçuk Plevra hastalıkları farklı akciğer hastalıklarının yanında çok çeşitli sistemik hastalıkların tutulumunun sonucu olarak da ortaya çıkabilmektedir. Akciğer ya da akciğer

Detaylı

Pulmoner hipertansiyon hastalarının takibinde fraksiyone ekshale nitrik oksitin yeri

Pulmoner hipertansiyon hastalarının takibinde fraksiyone ekshale nitrik oksitin yeri Pulmoner hipertansiyon hastalarının takibinde fraksiyone ekshale nitrik oksitin yeri Nilay Orak Akbay*, Züleyha Bingöl*, Nuran Gökbulut*, Esen Kıyan*, Ekrem Bilal Karaayvaz**, Mehmet Kocaağa**, Ahmet Kaya

Detaylı

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİ ENFEKSİYONLARI. Tanı ve Sorunlar. Süheyla SÜRÜCÜOĞLU. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Manisa

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİ ENFEKSİYONLARI. Tanı ve Sorunlar. Süheyla SÜRÜCÜOĞLU. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Manisa TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİ ENFEKSİYONLARI Tanı ve Sorunlar Süheyla SÜRÜCÜOĞLU Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Manisa 1 Sunum İçeriği Tanı kriterleri Tanı kriterlerine ilişkin

Detaylı

Tüberkülozun Mikrobiyolojik Tanısı. Süheyla SÜRÜCÜOĞLU

Tüberkülozun Mikrobiyolojik Tanısı. Süheyla SÜRÜCÜOĞLU Tüberkülozun Mikrobiyolojik Tanısı Süheyla SÜRÜCÜOĞLU Tüberkülozun etkin kontrolü için; Yayma sonuçları Kültür ve identifikasyon Duyarlılık testleri ; 24 saat ; 21 gün ; 30 günde bildirilmeli CDC, 1995

Detaylı

Tüberkülozda Yeni Tanı Metodları (Quantiferon)

Tüberkülozda Yeni Tanı Metodları (Quantiferon) Tüberkülozda Yeni Tanı Metodları (Quantiferon) Tüberküloz bütün yaş gruplarında görülen ve tüm sistemleri tutabilen bir hastalıktır. Tüberküloz prevalansının yüksek olduğu toplumlarda genellikle çocuk

Detaylı

Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib

Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib Medicine (Baltimore). 2015 Jun;94(22):e887. doi: 10.1097/MD.0000000000000887. Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib

Detaylı

TOPLUM KÖKENLİ DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARINDA RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ VE TEDAVİDE SIK KULLANILAN ANTİBİYOTİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

TOPLUM KÖKENLİ DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARINDA RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ VE TEDAVİDE SIK KULLANILAN ANTİBİYOTİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI TOPLUM KÖKENLİ DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARINDA RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ VE TEDAVİDE SIK KULLANILAN ANTİBİYOTİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Nurcan Arıkan, Ayşe Batırel, Sedef Başgönül, Serdar Özer

Detaylı

DETAYLI KADIN CHECK- UP

DETAYLI KADIN CHECK- UP DETAYLI KADIN CHECK- UP Detaylı kadın check-up programında : tam kan sayımı anemi ( kansızlık ), enfeksiyon hastalıklarının taraması, tam idrar tahlili, açlık kan şekeri, 3 aylık kan şekeri bilançosu,

Detaylı

SLAYT SEMİNERİ TANISAL SİTOLOJİDE ALGORİTMİK YAKLAŞIM

SLAYT SEMİNERİ TANISAL SİTOLOJİDE ALGORİTMİK YAKLAŞIM SLAYT SEMİNERİ TANISAL SİTOLOJİDE ALGORİTMİK YAKLAŞIM Prof. Dr. İlkser Akpolat Patoloji ve Sitopatoloji Uzmanı, F.I.A.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, ACIBADEM SAĞLIK GRUBU EFFÜZYON TANISINA ALGORİTMİK YAKLAŞIM

Detaylı