İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI OLARAK YABANCI OT MÜCADELESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI OLARAK YABANCI OT MÜCADELESİ"

Transkript

1 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI OLARAK YABANCI OT MÜCADELESİ Prof. Dr. Hüseyin ÖNEN Arş. Gör. Selçuk ÖZCAN Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, TOKAT 1. GİRİŞ Artan dünya nüfusunun sağlıklı bir şekilde beslenebilmesi için tarımsal üretimin sürdürülebilirliği büyük öneme sahiptir. İklim değişikliğinin muhtemel etkileri dikkate alındığında tarımsal üretimin devamlılığı için doğal kaynakların son derece etkin bir şekilde kullanılması bir zorunluluk halini almaktadır. Canlıları oluşturan biyolojik kitlenin yaklaşık %90 lık kısmı bitkisel kökenli olduğundan, bir bütün olarak yeryüzündeki canlılığın devamlılığı neredeyse tamamen bitkilere bağlıdır. İnsanoğlunun geleceği için de vazgeçilmez olan bitkilerin gelişimi ise 4 temel unsura (kaynağa) dayanmaktadır. Bitkilerin gelişimi için vazgeçilmez olan bu unsurlar güneş ışığı, su, besin elementleri ve karbondioksittir. İnsanoğlunun kendine bahşedilen doğayı aşırı ve bilinçsizce kullanması ve doğada süregelen dengeyi hiçe sayması sonucu ortaya çıkan küresel ısınma bir bütün olarak yeryüzünü etkileyen küresel ölçekte bir iklim değişikliğine sebebiyet vermiştir. Küresel ısınma ile bitkilerin gelişimi üzerine direk etkisi bulunan sıcaklık ve karbondioksit (CO 2 ) oranında artış görülürken, yağış miktarı ile yağış rejiminde düzensizlikler ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bir bütün olarak ekosistemi etkileyen iklim değişikliği birincil (primer) üretici konumunda bulunan bitkileri de kaçınılmaz olarak etkileyecektir. 336

2 Küresel ısınmanın bir sonucu olarak artan sıcaklık ve CO 2 miktarının genel olarak bitkisel üretimi arttıracağı düşünülebilir. Ancak tarım alanında bulunan ve uygun bir şekilde kontrol altına alınamadıklarında önemli verim ve kalite kayıplarına sebep olan yabancı otların varlığı bu düşünceyi tersine çevirmektedir. Tarım alanlarında kültür bitkileri ile sürekli olarak su, besin elementleri, ışık ve yer için rekabet halinde bulunan yabancı otlar genetik çeşitlilik bakımından kültür bitkilerine göre çok daha zengin olduklarından çevrede meydana gelen değişikliklere çok daha kolay bir şekilde uyum sağlayabilmektedir. Dolayısıyla da kültür bitkileri küresel ısınma sonucu ortaya çıkan farklılıklardan yabancı otlara nazaran daha fazla etkilenecektir. Ayrıca, yabancı otların idaresinde en etkili silahların başında gelen herbisitlerin etkinliğinin iklim değişikliğinin bir sonucu olarak azalması (Ziska ve Goins, 2006) yabancı otları çok daha büyük sorun haline getirecektir. Ayrıca kültür bitkilerini etkileyen çevresel stres koşullarının muhtemelen, kültür bitkilerini hastalık zararlı ve yabancı ot rekabetine daha duyarlı hale getireceğinden (Patterson, 1995), kültür bitkilerinin küresel iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı çevresel değişikliklerden daha fazla (olumsuz yönde) etkilenmesi beklenmektedir. Bu da iklim değişikliğine bağlı olarak tarım alanlarında sorun olan yabancı otların idaresini çok daha önemli bir konuma getirmektedir. 337

3 1. KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ Küresel ısınma özellikle son 50 yıldan bu yana yeryüzü ve okyanuslarda meydana gelen ortalama sıcaklıktaki artış olarak tanımlanabilir. Küresel ısınma daha önce de görülmesine rağmen, özellikle 1750 li yıllardan bu yana fosil yakıtlarının artan oranda kullanılması, ormanların tahrip edilmesi ve tarımdaki yanlış uygulamalar bir sonucu olarak atmosferde karbondioksit, metan, azot oksit gazları ve ozon ile su buharı oranındaki artışın bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Atmosfere salınan bu gazlar yeryüzünü adeta doğal bir örtü ile kaplamakta, yeryüzü ve troposfer tıpkı güneş ışınlarıyla ısınan ama içindeki ısıyı dışarıya bırakmayan bir serayı andırmaktadır. Bu sebeple bu olay sera etkisi olarak anılmaktadır. İnsanlardaki tüketim eğilimlerinin giderek artması ile nüfus artışı beraberinde doğanın daha fazla tahrip edilmesine ve sera etkisine neden olan bu gazların salınımında artışa neden olmuştur (Anonim, 2001a; Anonim, 2009a; Anonim, 2009b; Booker ve ark., 2009). Güneş'ten gelen radyasyon oranındaki farklılıklar küresel sıcaklık artışına neden olurken, güneşten gelen ultraviyole ışınım aynı zamanda ozon tabakasını da etkilemektedir. Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge ekseninde meydana gelen kayma ve sapmanın yeryüzünde soğuk ve bunu takip eden sıcak dönemlere yol açtığı, ayrıca "Güney salınımı sıcak olayı" olarak tanımlanabilecek El Nino hareketinin doğal ısınma kaynaklarını oluşturduğu bilinmektedir (Anonim, 2009a). Ancak güneş kaynaklı radyasyon ve yanar dağlar gibi doğal olaylardan kaynaklanan bu ısınma daha ziyade 1950 öncesine dayanmakta ve bugün karşılaştığımız küresel ısınmanın nedenleri arasında sayılmamaktadır (Anonim, 2007a). Sıralanan bu doğal 338

4 olayların da ısınmada etkisi bulunmasına rağmen, küresel ısınma % 90 oranında insanların yeryüzünde yaptıkları yanlış uygulamalardan kaynaklanmıştır. Artan küresel ısınma iklimde büyük farklılıklara neden olmakta yani iklim değişiklikleri meydana getirmektedir. 2. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN MUHTEMEL ETKİLERİ Yirminci yüzyılın başlangıcı ile sonu arasındaki kısa sürede ısınma belirgin bir hal almış ve küresel olarak yeryüzü sıcaklığı 0,7 0,8 C artmıştır. Önümüzde ki yirmi yılda sıcaklık artışının ortalama 0,2 C dolaylarında olacağı tahmin edilmektedir (Anonim, 2007a). Küresel ısınmanın bir sonucu olarak yirminci yüzyıl boyunca dünya çapında deniz suyu seviyesi 10 ila 20 cm artmış, İsviçre deki buzla kaplı alanlar 2/3 oranında azalmıştır. Klimanjaro dağlarındaki buzlar %82 oranında erimiş, Nijerya, Çad gölü ve Senegal havzasındaki tatlı su kaynaklarında %40-60 azalma saptanmıştır. Kuzey kutbundaki buzulların kalınlığı ise yaz sonları ve erken sonbaharda %40 a varan oranlarda düşmektedir (Anonim 2001b; Anonim, 2009c McCarthy ve ark., 2001). İklim modellerine göre 21. yüzyılın sonlarına kadar küresel ısınma yüzey sıcaklığını muhtemelen 1,1 6,4 C daha arttıracaktır. Dolayısıyla, insanoğlu küresel iklim değişikliğinin sebeplerini dikkate almaz ve alınması gereken önlemleri göz ardı ederse sonuçlarının son derece yıkıcı olması beklenmektedir. Artan sıcaklık beraberinde yağış miktarı ile yağış rejiminin değişmesine neden olacaktır. Güney Doğu Asya da ani ve büyük ölçekli yağışların neden olacağı seller ve tehlikeli su baskınları görülürken, Asya nın orta kesimleri, Akdeniz, Afrika, Avustralya ve Yeni Zelanda ise kuraklık tehdidiyle karşılaşacaktır. Çeşitli senaryolara göre 2070'lerde akarsu potansiyelleri Avrupa'nın Akdeniz kısmında %20-50 oranında düşerken, Kuzey ve Doğu Avrupa kısımlarında %15 30 oranında artacaktır. 339

5 Kutuplardaki buzullar ile deniz dışı alanlardaki buzullarda önemli derecede incelme olacak ve bu, yeryüzündeki deniz seviyesini yükseltecektir yılına kadar deniz seviyesindeki yükselmenin cm arasında olabileceği tahmin edilmektedir. Deniz seviyelerinin yükselmesi ve şiddetli kasırga ve fırtınalar ile seller, deniz kıyısında yer alan yerleşim bölgelerini olumsuz etkileyebilecektir. Küresel sıcaklık ortalamalarının hızla yükseleceği bir senaryonun gerçekleşmesi halinde 2080'lere geldiğimizde her yıl fazladan 2,5 milyon kişi daha kıyı şeritlerindeki sellerden etkilenebilecektir. Bazı bölgelerde kuraklık tarımsal üretimi oldukça sınırlarken, diğer bazı bölgelerde (özellikle kuzey bölgelerde) yağış miktarındaki artış ve oluşması muhtemel ılıman iklim, tarımsal üretimde artışa sebep olabilecektir. Asya'da muhtemelen birçok ülkede insanlar açlıkla karşı karşıya kalırken, 2020 yılında su sıkıntısı çeken kişi sayısı 1,2 milyara yükselecektir. Kurak ve ülkemiz gibi yarı kurak iklim kuşağında yer alan ülkelerde çölleşme büyük bir sorun olarak karşımıza çıkacaktır. Diğer yandan yağış rejimindeki düzensizlikler nedeniyle milyonlarca insan sulak alanlarla iç içe yoksunluk içerisinde yaşarken, vektörlerle taşınan sıtma ve kolera gibi hastalık salgınlarıyla yüz yüze kalacaklardır (Anonim, 2009a, McCarthy ve ark., 2001). 340

6 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN TARIMA VE KÜLTÜR BİTKİLERİNE ETKİLERİ Dünyadaki karaların yaklaşık olarak 1/3 ü insanlara gıda temin etmek gayesi ile tarımsal amaçlarla kullanılmaktadır. Tarımsal üretimin temel faktörlerinden birisini iklim oluşturduğundan iklimdeki değişiklik tarımı şiddetli biçimde etkileyecektir. Tarımsal üretim için ortam oluşturan toprağın oluşumu, karakter kazanması ve verimliliği esas itibariyle iklimin bir fonksiyonu olarak ortaya çıkmaktadır. İklim elemanlarından, özellikle sıcaklık ve yağış toprak özelliklerinin oluşmasında önemli rol oynamakta, sıcaklığın artması ile toprakta süre gelen kimyasal, biyolojik ve fiziksel olaylar hızlanmaktadır. Sıcaklık değişimleri de toprak oluşumu ve özellikleri üzerine son derece büyük etki yapmaktadır (Durak ve Ece, 2007). Örneğin, hava sıcaklığının 10 C artması toprakta meydana gelen kimyasal olayların hızını 2-3 kat arttırabilmektedir (Dinç ve ark, 1987). Yağışın düzeni ve miktarı ise topraktaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik reaksiyonlara etki etmekte, parçalanma sonucu ortaya çıkan ayrışma ürünlerinin yıkanmasına neden olmaktadır. Yağışların artmasıyla toprakların uzun süre su ile doygun kalması oksijen miktarını azaltmaktadır. Bundan bitkilerin gelişmesi olumsuz yönde etkilenirken, toprağın ph sı düşmekte asidik özellik kazanmaya başlamaktadır. Bu durum topraktaki saprofit mikroorganizmaların çalışmasını olumsuz yönde etkilerken (Durak ve Ece, 2007), bunun tersine yararlı antagonistlerin azalması ise toprakta bulunan zararlı fungal etmenlerin faaliyetlerinde ise artışa neden olmaktadır. Dolayısıyla tarım alanlarında bitki hastalıklarında artış görülebilmektedir. İklim değişiklikleri sonucunda meydana gelen ekstrem hava olaylarıyla toprak erozyonu, artan sıcaklık ve buharlaşmayla tuzluluk ve büyük çaplı yangınlar vb görülebilecektir. Dolayısıyla küresel ısınma sonucu oluşan iklim değişiklikleri toprak ve buna 341

7 bağlı olarak bitkiler açısından da büyük öneme sahiptir. Bu olaylar toprak özelliklerinin hızla değişimine neden olurken, buna bağlı olarak da tarımsal üretimde verim, ürün kalitesi ve üretim deseninde farklılıklara neden olabilmektedir. İklim değişikliği tarımsal ekosistemlerde olduğu gibi doğal ekosistemlerde de benzer farklılıklara neden olmaktadır. Ekosistemde besin zincirinin ilk basamağını oluşturan yani temel üreticiler konumundaki bitkilerin etkilenmesi bütün olarak sistemleri etkileyecektir. Bitkiler ekosistemdeki enerji ve karbon akışı için büyük öneme sahiptir. Bir bütün olarak canlı materyalin % 90 nı bitkisel kökenli olup, bu bitkiler olmazsa hayat olmaz anlamına gelmektedir. Bitkilerin gelişimi için güneş enerjisi yanında yağış, besin elementleri, sıcaklık ve karbondioksit gibi iklim değişikliğinden etkilenecek faktörler büyük önem taşımaktadır (Ziska, 2008). Ancak iklim değişikliğinin zararlı etkileri yanında yararlı değişikliklere neden olacağı da beklenmektedir. Dolayısıyla küresel olarak beklenen iklim değişikliği birçok olumsuzluğu beraberinde getirmesine rağmen, bazı bölgelerde toprakların fiziksel kalitesini arttıracak ve atmosferik CO 2 in artması sonucunda toprak verimliliğinde göreceli bir artış söz konusu olacaktır (Durak ve Ece, 2007). 342

8 Artan karbondioksit miktarı mera ve otlaklarda bir taraftan istilacı türlerin popülasyon yoğunluğunu arttırırken, diğer taraftan bitkilerdeki azot ve protein oranını etkilediğinden yem kalitesini olumsuz yönde etkileyecektir. Artan sıcaklık, hastalık ve ekstrem iklim olayları evcil hayvanların verimliliğini de etkileyecektir (Anonim, 2009d). İnsanoğlu tarih boyunca tam 7000 bitki türünü kültüre almasına rağmen, günümüzde bunlardan sadece 15 i bitki türü ile 8 hayvan türü bütün gıda ihtiyacımızın %90 nını karşılamaktadır (Anonim, 2009d). Bu sebeple bu türlerin yabani formları bizim için büyük önem taşımakta ve biyolojik zenginlik olarak kabul edilmektedirler. Ancak küresel ısınmanın da bir sonucu olarak maalesef pek çok yabani türün nesli tehlike altında bulunmaktadır. Örneğin ıslahçılar için büyük bir potansiyel olabilecekken yabani patateslerin yaklaşık ¼ kadarı son 50 yılda kaybolmuştur. İklim değişikliğinin, tarımsal üretim yanında son derece büyük öneme sahip olan hatta muhtemelen sorunların çözümünü içinde barındıran, kültür bitkilerinin yabani formlarındaki bu kayboluşu çok daha hızlandırmasından endişe edilmektedir. İklim değişiklikleri beraberinde vejetasyon süresi ve gece gündüz sıcaklık farklılıklarında değişiklikler de getirecektir. Bu da bazı bitkileri olumlu bazılarını ise olumsuz etkileyecektir. Artan sıcaklık buğdaygiller gibi bitkilerin daha hızlı gelişimine olanak verecek, fakat hızlı gelişme genellikle tane bağlama için daha az zaman anlamına geldiğinden verimde düşüş olarak kendini 343

9 gösterecektir. Sıcaklık artışı yeterli su olmaması durumunda su için rekabetin artmasına neden olacaktır. Kışların kısalması ve vejetasyon süresinin uzaması özellikle zararlı böceklerin etkinliğini arttıracaktır. Pek çok kültür bitkisi artan karbondioksit miktarı ve küçük sıcaklık artışlarına olumlu tepki verirken, aşırı sıcaklıklar verimi olumsuz yönde etkilemektedir. Artan yağış miktarı verimi olumlu etkilerken, şiddetli yağışlar ve kuraklık bitkileri olumsuz yönde etkileyecektir. Dolayısıyla, bütün kültür bitkilerinin bundan aynı derecede olumlu etkileneceğini düşünmek hayalden öteye gitmez. İklim değişikliği ile verim miktarını belirleyen karbondioksit, ışık, sıcaklık gibi faktörler ile sınırlayıcı faktörler içerisinde yer alan yağış miktarı ve düzenindeki değişikliklere birde zararlı, hastalık ve yabancı otların artan miktardaki etkisi ilave edildiğinde istenen miktarda verim alabilmek oldukça güçleşecektir (Şekil 1). 344

10 Artan karbondioksit miktarı kültür bitkilerinde stres koşullarını arttıracağından hastalık ve zararlılar çok daha etkin bir hale geçecektir. Dolayısıyla da iklim değişikliğine bağlı olarak zor bir sanat olan ziraat çok daha zor hale gelecektir. Küresel ısınmaya bağlı olarak bütün bitkilerin iklim değişikliklerinden ve CO 2 konsantrasyondaki artıştan etkilenmeleri farklı olacaktır. Yapılan çalışmalarda bazı bitkilerin bundan olumlu yönde etkilendiği bazılarının ise olumsuz etkilendiği gözlenmiştir. Ancak, hayat formlarındaki çeşitlilik (tek yıllık, çok yıllık, otsu, odunsu, çalı veya ağaç gibi) ve üstün adaptasyon kabiliyetleri sayesinde iklim değişikliği ile ortaya çıkan ve ileride çok daha şiddetli olarak görülmesi muhtemel olan bu değişiklikleri avantaja çevirme potansiyeline sahiptirler. 4. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN YABANCI OTLARA ETKİSİ Hızla artan dünya nüfusunun beslenmesi, tarımsal üretimin sürdürülebilir bir şekilde artarak devam etmesine, buda çeşit seçimi, gübreleme, sulama gibi kültürel işlemler yanında elde edilecek ürünün hastalık, zararlı ve yabancı otlardan korunmasına bağlıdır. Bitkisel üretimde hastalık, zararlı ve yabancı otlardan kaynaklanan kayıplar son derece yüksek düzeye ulaşabilmekte hatta hiç ürün alınamayabilmektedir. Alınan tüm önlemlere rağmen Cramer (1967) dünya tarım üretiminde hastalıkların %11,6, zararlıların %13,8 ve yabancı otların %9,5 oranında verim kaybı meydana getirdiğini belirtmiştir. Ancak, yabancı otların neden olduğu ürün kayıpları coğrafik bölgelere ve kültür bitkisinin türüne göre farklılık göstermektedir (Güncan, 2006). Gelişmiş ülkelerde yabancı otlar sebebiyle ürünün kalite ve veriminde oluşan zarar %10-15 arasında iken, bazı Asya ülkelerinde %45 e varan ürün kayıpları meydana oluşmakta, hatta bazı bitkilerin tarımı imkansız hale gelebilmektedir (Önen, 1995). Küresel ısınmanın bir sonucu olarak artan CO 2 konsantrasyonu ve sıcaklık ile değişen yağış şekli, miktarı ve düzeninin bir bütün olarak bitkileri etkilemesi kaçınılmazdır. Nitekim iklim değişikliğinin ve artan CO 2 konsantrasyonunun genel olarak bitkilerin gelişiminde farklılığa yol açtığı, artan karbondioksit miktarının genel olarak kültür bitkilerinin gelişimine pozitif etkide bulunduğu, artan sıcaklık ve ozonun ise negatif etkide bulunduğu farklı 345

11 araştırıcılarca ortaya konmuştur (Ainsworth ve Long 2005, Morgan ve ark., 2006, Ainsworth 2008). Yapılan çalışmalarla C3 bitkilerinin C 4 bitkilerine göre artan CO 2 miktarına daha iyi yanıt verdiği bulunmuştur (Heyman ve Sadras, 2010). Genel olarak CO 2 konsantrasyonunu iki katına çıkarmak C 3 bitkilerinde biomassı yaklaşık %40 oranında artırırken, bu artış C 4 bitkilerinde %11 seviyelerinde kalmaktadır (Kimball, 1983). Ancak artışın düzeyi bitki türüne göre büyük farklılık göstermektedir. Yapılan araştırma sonuçları bir araya getirildiğinde CO 2 konsantrasyonudaki artışa bağlı olarak 27 otsu C 3 bitkisinde gelişme %79-272, 11 farklı C 4 bitkilerinde ise % arasında artmıştır (Patterson ve Flint 1990). Bu durum bazı kültür bitkileri için aşağıda sıralanmıştır. Çizelge 1. CO 2 konsantrasyonu iki katına çıktığında kültür bitkilerinin toplam biyolojik kitlesindeki artış (Cure ve Accock, 1986). Kültür bitkisi Karbon tutulum mekanizması % Artış Buğday C 3 31 Arpa C 3 30 Çeltik C 3 27 Soya C 3 39 Yonca C 3 57 Mısır C 4 9 Sorghum C 4 9 Bu çerçeveden bakıldığında küresel olarak ekonomik öneme sahip sorgum, mısır ve şeker kamışı gibi bitkiler hariç geri kalan bitkilerin C 3 bitkisi olması nedeniyle bu değişikliklerin kültür bitkisine avantaj sağlayacağı dolayısıyla da yabancı otların büyük sorun oluşturmayacağı düşünülebilir. Ayrıca, yeryüzünde sorun oluşturan önemli yabancı otların genel olarak C 4 346

12 bitkisi olması bu yargıyı destekler mahiyettedir. Örneğin dünya üzerinde sorun olan en önemli 18 yabancı ottan ancak 4 tanesinin C 3 bitkisi olduğu bildirilmektedir (Holm ve ark, 1977). Ancak, gözden kaçırılan bir husus tarım alanlarında rastlanan tür sayısının (çok sayıda C 3 bitkisini de kapsayacak şekilde) bunun çok üstünde olduğu ve uygun koşullar altında ikinci derecede zarar oluşturan bu yabancı otların diğerlerinin yerini alabileceği gerçeğidir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de farklı kültür bitkilerinde yapılan yabancı ot sürvey çalışmaları bu durumu açıkça ortaya koymaktadır (Özer ve ark. 2001, Uluğ ve ark., 1993). Bütün çiftçilerin bildiği gibi her kültür bitkisinin kendine has yabancı otu bulunmakta ve bunlar genel olarak o kültür bitkisinin üretim sürecine adapte olan türlerden oluşmaktadır (Özer ve ark., 2001). Yani kültür bitkisi ve yabancı otlar genel olarak benzer koşulları seven hatta bazen akraba türlerden oluşmaktadır. Bu durumu, buğdayda sorun olan yabani yulaf, pancarda sirken, çeltikte ise darıcan örnekleri de ortaya koymaktadır. Ayrıca yapılan çalışmalarda aynı fotosentez yoluna sahip kültür bitkileri ve yabancı otlar karşılaştırıldığında CO 2 miktarındaki artışın olumlu etkisi yabancı ot lehinedir. Pattterson (1995) tarafından yapılan derleme sonuçlarına göre CO 2 miktarını iki katına çıkarmak yabancı otların toplam ağırlığını C 3 yabancı otlarda ortalama %130 (% arasında) C 4 yabancı otlarda ise %115 (% arasında) artırmaktadır. Ayrıca yabancı otlar bozulan habitatlara hızla adapte 347

13 olabilmektedir. Bu sebeple de pek çoğu ekosistemde süksesyonun erken aşamalarında görülen türler konumunda bulunmaktadırlar. Zaten bu özellikleri sayesinde tarımsal ekosistemlere uyum sağlamakta ve zararlı konuma gelebilmektedirler. Kısaca, küresel ısınmanın ortaya çıkardığı yeni çevre koşullarında gerek C 4 gerekse C 3 yabancı otlar hızla adapte olarak ekim alanlarında sorun oluşturmaya devam edecektir. Artan sıcaklık ve CO 2 e bağlı olarak tarım alanlarında C 4 yabancı otların etkinliği azalsa dahi derhal bunların yerini C 3 yabancı otların alması yüksek bir ihtimaldir İklim Değişikliğinin Yabancı Ot Fenolojisi ve Fizyolojisine Etkisi Bitki koruma etmenleri, küresel ısınma sebebiyle ortaya çıkan yağış ve rüzgâr rejimindeki farklılıklar ile ekstrem hava olayları gibi sera etkisine eşlik eden olaylardan etkilenecektir. Ancak, sadece yabancı otlar CO 2 miktarındaki artışa direk olarak tepki vereceklerdir. Yüksek CO 2 miktarı özellikle C 3 yabancı otlarda fotosentezi ve buna bağlı olarak gelişmeyi olumlu yönde etkileyecektir. Ayrıca, stoma açıklığında azalma hem C 3 hem de C 4 yabancı otların su kullanım kapasitesinde artışa neden olacaktır. Yapılan araştırmalarla artan CO 2 konsantrasyonunun yabancı otların kardeşlenme ve dallanması, yaprak büyüklüğü, bitki boyu, tomurcuk ve çiçek sayısı ile çiçeklenme zamanı üzerine etki de bulunduğu belirlenmiştir. Ancak, CO 2 artışına bağlı olarak C 3 yabancı otlarda genellikle toplam ağırlık yaprak alanına göre daha fazla artarken, C 4 bitkilerinde ise yaprak alanı ve toplam biomass aynı düzeyde tepki vermektedir. Bu durum C 4 bitkilerinde C 3 bitkilerinden farklı olarak fotosentez etkinliğinde artış görülmemesi nedeniyle olabilir. Muhtemelen C 4 bitkileri bu 348

14 açığı yaprak alanını artırmak suretiyle ortadan kaldırmaktadır. Ancak yaprak gelişimi suya bağlı olduğundan biokütledeki artış tamamen yapraktaki büyüme ile sınırlı olmaktadır. C 3 bitkilerinde ise fotosentezin etkinliğinde bir artış söz konusu olduğundan yaprak alanından ziyade bitkinin toplam ağırlığında bir artış görülmektedir. Fotosentez ürünlerindeki artışın bir sonucu olarak bitki gelişindeki artış yanında özellikle kök/gövde oranında da bir artış olduğu belirlenmiştir (Cure ve Accock, 1986). Bu da CO 2 arttıkça toprak altı organlarında depolanan rezerv maddelerinin de arttığı gerçeğini ortaya koymaktadır. Fakat artan CO 2 miktarının kök/gövde oranına etkisi yabancı ot türlerine göre farklılık göstermiştir. Ayrıca solunum, fotosentez ürünlerinin kompozisyonu ve konsantrasyonu ile bunların taşınma ya da depolanmalarında farklılıklar olabileceği ve yapraklarda kalınlaşmanın görülebileceği belirtilmektedir (Patterson, 1995). Diğer yandan artan CO 2 konsantrasyonunun diğer bitkiler tarafından gölgelenmesi nedeniyle baskı altında kalan Ambrosia artemisiifolia L. nin üreme kapasitesini de arttırdığı saptanmıştır (Stinson ve Bazzaz, 2006). 349

15 Genel olarak bitki gelişimi yönüyle sıcaklık ile CO 2 miktarı arasında pozitif bir ilişki olduğu saptanmıştır. CO 2 miktarındaki artışa bağlı olarak bitki gelişiminde artış olduğu, ancak bu artışın daha ziyade uygun sıcaklık koşullarında gerçekleştiği belirlenmiştir. Bununla birlikte artan CO 2 nin uygun olmayan düşük sıcaklıklar veya yüksek sıcaklıkların etkisini hafiflettiğine ilişkin sonuçlara da rastlanmıştır (Patterson, 1995). Ancak elde edilen sonuçlar daha ziyade türe, hatta çalışılan popülasyona bağlı olarak farklılık göstermiştir. Yine artan sıcaklığın yabancı ot tohumlarının çimlenme oranını artırdığı, çimlenme için gereken zamanı ise azalttığı ve yabancı otların fide gelişimine olumlu etkide bulunduğu belirlenmiştir (Önen, 2006; Özer ve ark, 2001). Ancak tohumların orijini dikkate alındığında optimum çimlenme ve maksimum çimlenme sıcaklık isteklerinde farklılıklar olduğu saptanmıştır. Bu durumun yabancı otlarda görülen genetik çeşitliliğin bir sonucu olduğu kanaatine varılmıştır. Farklı yabancı ot türleriyle yapılan çalışmalarda CO 2 artışına bağlı olarak bitki gelişiminde artış olduğu ortaya konmuştur. Ancak denemelerde besin elementlerinin ihtiyaç duyulan miktarda verilmesi yabancı ot gelişimini artırmıştır. Besin elementleri bilhassa da azot miktarı CO 2 artışına rağmen bitki gelişimini sınırlandıran faktörler arasında yer almaktadır. Yapılan çalışmalarda CO 2 artışına rağmen besin elementlerinden kaynaklanan strese bağlı olarak bitkilerin gelişiminde beklenen düzeyde artışın olmadığı saptanmıştır. Ayrıca, fotosentezde ışık enerji kaynağı olarak kullanıldığından bitki gelişimi yönüyle CO 2 miktarı ile ışıklanma arasında da direk bir ilişki belirlenmiştir. Dolayısıyla yabancı otların gelişimi üzerine sadece CO 2 oranı ile sıcaklık değil ışık, su ve besin elementlerinin miktarı gibi diğer büyüme faktörleri de rol oynamaktadır (Özer ve ark, 2001). Bütün bu büyüme faktörleri veya kaynaklar minimum yasası çerçevesinde iş görmektedir. Yani sıcaklık ile CO 2 teki artışa rağmen en az bulunan kaynak kültür bitkisi ve yabancı otun gelişim düzeyini belirlemektedir Yabancı Otların ve İstilacı Türlerin Coğrafik Dağılımına Etkisi Sıcaklık ve yağış bir bölgedeki vejetasyonu etkileyen en önemli ekolojik faktörler içerisinde yer almaktadır. Bu iki faktör yabancı otların dağılımı üzerine 350

16 de yoğun olarak etkide bulunurlar. Ancak, kültür bitkilerinden farklı olarak yabancı otların sahip olduğu genetik varyasyon sayesinde çok farklı ekolojilere adapte olabildiği ve hızlı bir şekilde kolonize olarak yayılma sınırlarının genişleyebildiği bilinmektedir. Tarım alanlarında görülen yabancı otların iklim değişikliklerine uyum yeteneklerinin saptanmasına ilişkin olarak detaylı çalışmalar bulunmamasına rağmen (Neve ve ark., 2009),doğal ekosistemlerde CO 2 miktarındaki artışın istilacı türleri dominant hale gelmesine olanak sağladığı ortaya konmuştur (Smith ve ark., 2000). Küresel ısınma ile özellikle tropikal ve subtropikal orijinli agresif türlerin çok daha kuzey bölgelere yayılmalarının mümkün hale geleceğini gösteren çalışmalar bulunmaktadır (Patterson, 1995). Ancak soğuk veya ılıman iklimlere adapte olmuş yabancı ot türleri yeni koşullardan olumsuz etkilenebilecek veya yaşam alanlarını istila eden yeni türlerin rekabeti altında sorun olmaktan çıkabilecektir. Sonuç olarak iklim değişiklerine bağlı olarak muhtemelen yabancı otların yayılma sınırları değişeceğinden yeni kültür bitkisi/yabancı ot etkileşimleri ortaya çıkacaktır. Bu esnada yeni bazı zararlı türler ortaya çıkarken, şu anda önemli olan bazı yabancı otların etkisi azalacak veya bu türler tamamen ortadan kalkabilecektir. Tarım alanlarında sorun oluşturan yabancı otlar yanında son yıllarda gerek doğal gerekse tarımsal ekosistemleri tehdit eden istilacı bitkiler ise ayrıca ele alınmalıdır. Genellikle dışarıdan taşınan ve sahip oldukları vejetatif üreme yetenekleri ile hâlihazırda büyük sorun oluşturan bu yabancı otların çok daha önemli hale gelme potansiyelleri bulunmaktadır (Ziska ve George, 2004). 351

17 4.3. Rekabete Etkisi İklim değişikliği ile bitki koruma etmenleri için son derece uygun koşulların oluşacağı öngörülmektedir. Ancak, olumsuz çevre koşullarına karşı son derece dirençli olan yabancı otların (Özer ve ark, 2001), bilhassa da istilacı türlerin gerek tarım alanlarında ve gerekse doğal ekosistemlerde çok daha fazla etkin hale geçmesi beklenmektedir. Zira kültür bitkisi ve yabancı otların gelişim ve çevreye uyumuna etki eden CO 2 konsantrasyonundaki artış yabancı ot-kültür bitkisi arasındaki rekabetin düzeyine de etki edecektir. Ancak, kültür bitkisi ve yabancı otun türüne bağlı olarak rekabetin bazen kültür bitkisi bazen yabancı otlar lehine değişikliğe uğraması beklenmektedir (Patterson, 1995). Ancak iklim değişikliklerinin ortaya çıkardığı yüksek karbondioksit koşullarının genel olarak C 3 yabancı otlarını daha rekabetçi hale getirmesi beklenmektedir (Ziska, 2000). Nitekim yapılan bir çalışmada soyanın artan karbondioksite olumlu tepki verme yeteneğinin yabancı otlar tarafından azaltıldığı ortaya konmuştur. Bir C 3 yabancı ot olan sirkenle (Chenopodium album) rekabet halinde bulunduğunda soya verimindeki düşüş (yüksek karbondioksit düzeyinde) en yüksek seviyede bulunmuştur. Ancak bir C 4 bitkisi olan horoz ibiği (Amaranthus retroflexus) ile rekabet ettiğinde ise rekabetin şiddeti daha düşük seviyelerde seyretmiştir Çok yıllık yabancı otlara ve herbisitlere etkisi Çok yıllık yabancı otların mücadelesi vejetatif üreme organlarının ortadan kaldırılmasına bağlı olduğundan son derece güçtür. Başarılı bir mücadele için genellikle mekanik savaş ile herbisit kullanımını beraberce 352

18 uygulanması gerekir. Ancak, fotosentez ürünlerindeki artışa bağlı olarak rizom, stolon, kök gibi vegetatif üreme organlarında da artış beklenmektedir. Bu artış çok yıllık yabancı otların vejetatif üreme kapasitesinde artışa neden olurken, çok yıllıkların kontrolünü daha çok zorlaştıracaktır. Ayrıca küresel ısınma ve artan CO 2 miktarına bağlı olarak yabancı ot yapraklarının yüzey yapısında meydana gelen farklılıklar ve C 3 bitkilerin yapraklarında artan oranda nişasta birikimi gibi sebepler kullanılan herbisitlerin etkisinde düşüşe neden olmaktadır. Dolayısıyla da iklim değişiklikleri muhtemelen çok yıllık yabancı otların özellikle de istilacı türlerin her geçen gün tarım alanlarında artış göstereceğini ve daha büyük sorun haline geleceğini ortaya koymaktadır (Ziska ve Teasdale 2000; Ziska ve ark, 2004; Ziska, 2008). 5. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI OLARAK YABANCI OT MÜCADELESİ Gelecekteki iklim koşulları altında elde edilecek ürün miktarı iklim değişikliklerinin özellikle yabancı ot, hastalık ve zararlılar ile bu etmenlerin kültür bitkileriyle etkileşimlerine bağlıdır (Fuhrer, 2003). Dolayısıyla yabancı otların lehine değişen çevre koşulları dikkate alındığında yabancı ot kontrolü yapmadan istenen düzeyde verim almak mümkün değildir. Bu sebeple de yabancı otların meydana getirdiği verim kaybını engelleyebilmek için mutlaka etkili bir mücadele yöntemi uygulanmalıdır. Mücadeleye karar vermeden önce savaşımın ekonomik maliyeti yanında kültür bitkisinin ve yabancı otun türü, biyolojisi, ekolojik istekleri ve çoğalma şekli (Özer ve ark., 2001) gibi hususlar 353

19 yanında, değişen çevre koşullarının bunlara etkisi de dikkate alınarak yeni stratejiler geliştirilmelidir. Dolayısıyla son yıllarda temel yabancı ot biyolojisi ve ekolojisi hakkında yapılan çalışmaların son derece sınırlı düzeyde olmasına (Neve ve ark., 2009) ve çalışmaların mücadele konusunda yoğunlaşmasına rağmen değişen iklim koşulları bu konularda yapılacak çalışmalara olan ihtiyacı arttırmaktadır. Dolayısıyla da yabancı otların iklim değişikliklerine adaptasyon potansiyellerin saptanması yabancı ot biliminin öncelikli hedefleri arasında yer almalıdır (Neve ve ark., 2009). Yabancı otların adaptasyonu iki ön koşula sahiptir, bunlar genetik varyasyon ve seleksiyon baskısıdır. Seleksiyon baskısı olarak nitelendirilen olay bölgesel iklim ve çevre koşulları, kültür bitkisi, uygulanan kültürel pratikler ve yabancı ot idaresi gibi faktörlerin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bu faktörlerin etkisi ile bölgeye adapte olmuş yabancı ot ekotipleri dominant hale gelir. Bu sebeple de iklim değişikliğine bağlı olarak ileride popülasyonlar arası ve popülasyon içinde görülen genetik farklılığın düzeyinin ve popülasyonların yayılma sınırlarının belirlenmesi, buna göre de bölgeye özel mücadele yöntemlerine karar verilmesi gerekecektir. Ayrıca, entegre yabancı ot idare stratejilerinin geliştirilmesi açısından elde edilen tüm bu temel bilgiler yabancı ot popülasyon modelleri ile ilişkilendirilerek iklim değişikliklerinin ve uygulanan yabancı ot mücadele tedbirlerinin uzun dönem etkileri ortaya konmalıdır (Neve ve ark., 2009). Böylece iklim değişikliğine ve uygulanan mücadeleye bağlı 354

20 olarak yabancı ot popülasyonlarındaki değişimin düzeyi de ortaya konmuş olacaktır. Küresel ısınmaya bağlı olarak artan sıcaklık ve karbondioksit miktarının yabancı otların gelişimini ve habitatlarının genişlemesine olumlu katkı vermesi yanında kimyasal mücadeleyi olumsuz etkileyeceği de belirtilmektedir (Ziska, 1998 ve 2008). Dolayısıyla iklim değişiklikleri yabancı otların kontrolünü oldukça güçleştireceğinden yabancı otların önemini daha da arttıracaktır. Bu durumda yabancı ot-kültür bitkisi rekabeti daha ziyade kültür bitkisi aleyhine değiştirecektir. Bu durumda yabancı otlar kontrol altına alınamadığında yabancı otlardan kaynaklanan verim kayıplarının daha da artması, hatta bitkisel üretimin imkânsız hale gelmesi beklenmektedir. Ancak, tarla koşullarında sıcaklık, CO 2 miktar, ışık ve su gibi faktörlerin bir arada yabancı ot gelişimini ve herbisitlerin etkinliğini nasıl etkilediği henüz tam olarak ortaya konmamıştır. Dolayısıyla kesin bir yargıya varmak için bu konuda yapılacak detaylı çalışmalara ihtiyaç vardır. KAYNAKLAR Ainsworth, E.A Rice production in a changing climate: a meta-analysis of responses to elevated carbon dioxide and elevated ozone concentration. Global Change, 14: Ainsworth, E.A, Long SP What have we learned from 15 years of free-air CO2 enrichment? A meta-analytic review of the responses of photosynthesis, canopy properties and plant production to rising CO2. New Phytologist, 165: Anonim 2001a. UNEP. Climate Change Information Sheets, accessed online at Anonim, 2001b. (UNFCCC) Feeling the Heat, accessed online at Anonim, Summary for Policymakers. In: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M.Tignor and H.L. Miller (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. Anonim, 2009a. küresel ısınmanın sonuçları Anonim, 2009b. Küresel Isınmanın Etkileri Anonim, 2009c. UNFCCC, Feeling the Heat, accessed online at Anonim, 2009d. Global Climate Change Impacts in the United States. Agriculture. The U.S. Climate Change Science Program 355

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM ŞUBESİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM ŞUBESİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İklim İKLİM Değişikliği DEĞİŞİKLİĞİ Dairesi DAİRE Başkanlığı BAŞKANLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM ŞUBESİ

Detaylı

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

HİMAYELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

HİMAYELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. BU KONGRE, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, ISPARTA VALİLİĞİ, ISPARTA BELEDİYESİ, ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI, ISPARTA TİCARET BORSASI VE T.C. MERKEZ BANKASI HİMAYELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. T.C SÜLEYMAN

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Necati ŞİMŞEKLİ KARAPINAR RÜZGÂR EROZYONUNU ÖNLEME ALANININ SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ/TOPRAK YÖNETİMİ PLANININ GELENEKSEL YAPININ PERSFEKTİFİNDE

Detaylı

Korunan Alanlar İklim Değişikliğiyle Mücadelede İnsanlara Yardım Ediyor DOĞAL ÇÖZÜMLER. Önsöz: Lord Nicholas Stern

Korunan Alanlar İklim Değişikliğiyle Mücadelede İnsanlara Yardım Ediyor DOĞAL ÇÖZÜMLER. Önsöz: Lord Nicholas Stern Korunan Alanlar İklim Değişikliğiyle Mücadelede İnsanlara Yardım Ediyor DOĞAL ÇÖZÜMLER Önsöz: Lord Nicholas Stern Koruma Gerekçeleri 2000 yılında Bangkok ta, WWF ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği nin

Detaylı

Korunan Alanlar ve İklim Değişikliği Türkiye Ulusal Stratejisi, Ekim 2011

Korunan Alanlar ve İklim Değişikliği Türkiye Ulusal Stratejisi, Ekim 2011 Korunan Alanlar ve İklim Değişikliği Türkiye Ulusal Stratejisi, Ekim 2011 Bu strateji, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, UNDP Türkiye ve WWF-Türkiye işbirliğinde yürütülen Küresel Çevre Fonu (GEF) destekli

Detaylı

VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ

VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ 19 VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ ALAEDDİNOĞLU, Faruk * -YILMAZ, Erkan ** TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET XXI. yüzyıl birçok değişimi beraberinde getirmiştir. Bunların bir kısmı insanlığı

Detaylı

SON GELIŞMELER: IPCC 2013 RAPORU MURAT TÜRKEŞ, ÖMER LÜTFI ŞEN, LEVENT KURNAZ, ÖMER MADRA, ÜMIT ŞAHIN

SON GELIŞMELER: IPCC 2013 RAPORU MURAT TÜRKEŞ, ÖMER LÜTFI ŞEN, LEVENT KURNAZ, ÖMER MADRA, ÜMIT ŞAHIN İKLIM DEĞIŞIKLIĞINDE SON GELIŞMELER: IPCC 2013 RAPORU İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cadddesi No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul TÜRKİYE +90 212 292 49 39 +90 212 292 49 57 ISBN: 978-605-4348-66-4

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. ÇEVRE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 2. ÇEVRE KİRLİLİĞİ 2.1 Çevre 3 2.2. Çevre Kirliliği 2.2.1. Hava Kirliliği

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Çalıştığınız sektörün neden olduğu çevre kirliliğini önleyecek tedbirleri alabileceksiniz. ARAŞTIRMA Sektörünüzün yol açtığı çevre sorunlarını ve alınabilecek

Detaylı

Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) Nedir? Sorular ve Yanıtlar-1

Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) Nedir? Sorular ve Yanıtlar-1 Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) Nedir? Sorular ve Yanıtlar-1 Prof. Dr. Selim Çetiner Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tuzla, İstanbul GDO Nedir? Genetiği Değiştirilmiş

Detaylı

ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ

ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ ULUSAL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ Haziran - 2007 SU RAPORU Ulusal Su Politikası İhtiyacımız 2007 USİAD Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ. İklim ve Sağlık Arasındaki İlişkilere Genel Bakış: Hastalıklar, Hassas Gruplar, Adaptasyon ve Öneriler

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ. İklim ve Sağlık Arasındaki İlişkilere Genel Bakış: Hastalıklar, Hassas Gruplar, Adaptasyon ve Öneriler İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ İklim ve Sağlık Arasındaki İlişkilere Genel Bakış: Hastalıklar, Hassas Gruplar, Adaptasyon ve Öneriler ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI KLİMATOLOJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları ÇEVRE HUKUKU Ders Notları Bu çalışma Çevre Hukuku-I dersine katılan öğrencilerin faydalanması için hazırlanmış ders notu niteliğindedir. Bu itibarla bilimsel atıf kuralları, dikkate alınmamıştır. Çalışmanın

Detaylı

ISSN: 1300-8366 54 627

ISSN: 1300-8366 54 627 standard 1 44 ISSN: 1300-8366 54 627 2 standard Standard standard 3 4 standard standard 5 6 standard standard 7 8 standard standard 9 dosya Yeşil Havaalanı Projesinin Gelişimi Ülkemiz, Uluslararası Sivil

Detaylı

KORUYUCU TOPRAK İŞLEME, DOĞRUDAN EKİM VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI

KORUYUCU TOPRAK İŞLEME, DOĞRUDAN EKİM VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI ÖZET KORUYUCU TOPRAK İŞLEME, DOĞRUDAN EKİM VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI Erdem AYKAS 1 Engin ÇAKIR 1 Harun YALÇIN 1 Bülent OKUR 2 Yıldız NEMLİ 3 Ahmet ÇELİK 4 Son yıllarda dünya da ve ülkemizde toprağın,

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YEŞİL UYGULAMALAR VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YEŞİL UYGULAMALAR VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YEŞİL UYGULAMALAR VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER A.Emre İsaoğlu Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı Tezi 2014 Ankara ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK

Detaylı

Teoriden Pratiğe Biyolojik Mücadele

Teoriden Pratiğe Biyolojik Mücadele www.tarim.gov.tr 1 2 Teoriden Pratiğe Biyolojik Mücadele Teoriden Pratiğe BİYOLOJİK MÜCADELE Editör: Dr. Nevzat BİRİŞİK Yazarlar: Dr. Nevzat BİRİŞİK Dr. Halil KÜTÜK Uzm. Mehmet KARACAOĞLU Uzm. Ferda YARPUZLU

Detaylı

ENERJİ KULLANIMININ COĞRAFİ ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. (Effects of Energy Consumption on Geographical Environment)

ENERJİ KULLANIMININ COĞRAFİ ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. (Effects of Energy Consumption on Geographical Environment) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 36-52 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com ENERJİ KULLANIMININ COĞRAFİ ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (Effects of Energy Consumption

Detaylı

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR FARKLI BOYUTLARIYLA GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR YAYINA HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Dilek ASLAN Dr. Meltem ŞENGELEN MART 2010, ANKARA ANKARA TABİP ODASI Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası

Detaylı

TÜRKİYE GÜBRE ÜRETİM VE TÜKETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE GÜBRE ÜRETİM VE TÜKETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE GÜBRE ÜRETİM VE TÜKETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Mustafa Kaplan 1, Mehmet Aktaş 2, Aydın Güneş 2, Mehmet Alpaslan 2, Sahriye Sönmez 1 ÖZET Bitkisel üretimde verimliliğin artırılabilmesindeki en etkin

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÖNEMİ 522EE0421 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ TE-L-2015-0000 YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ Merve DOĞAN Tez Danışmanı Dr. Altuğ ÖZDEN AYDIN 2015 T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI HAZIRLAYANLAR Rekabet Başuzmanı Kürşat ÜNLÜSOY Rekabet Uzman Yardımcısı Ebru İNCE Rekabet Uzman Yardımcısı Fethullah GÜLER 3. Daire Başkanlığı Ankara 2010

Detaylı

A dan Z ye İklim Değişikliği Başucu Rehberi

A dan Z ye İklim Değişikliği Başucu Rehberi A dan Z ye İklim Değişikliği Başucu Rehberi Çok geç olmadan harekete geçmek isteyenler için Hazırlayanlar Yunus Arıkan Gülçin Özsoy REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

İklim Değişikliğini Gündemin Ön Sıralarına Taşımak Seth Dunn ve Christopher Flavin

İklim Değişikliğini Gündemin Ön Sıralarına Taşımak Seth Dunn ve Christopher Flavin İklim Değişikliğini Gündemin Ön Sıralarına Taşımak Seth Dunn ve Christopher Flavin Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi yaklaşırken iklim konusunda sürdürülen uluslararası müzakereler 10 yıl önceki tartışmalardan

Detaylı