Etudes macro-anatomiquement sur les os du squelette du vison (mustela vison)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Etudes macro-anatomiquement sur les os du squelette du vison (mustela vison)"

Transkript

1 VİZONUN (Mustela Vison) İSKE)LET KEMİiKLEJRİ ÜZERİNDE MAKROANATOMiK ARAŞIT'IRMALAR Etudes macro-anatomiquement sur les os du squelette du vison (mustela vison) Necdet DURSUN(*), Sadettin TlPIRDAMAZ (**). Resume : Dans ce travail on a effectue des etuides maocro-anatomiques sur 1es os du squelette du vison. Pour ce faire, on a utilise '7 visons. Nous avans ınantre ci-deıssous les particularites et les differences obtenus les plus importantes : ı - L'atlas pos.sede trois orificeıs, le trou conjugaison, le trou a1aire et le trou transversaire. Le trou transversaire, cnmme chez le porc, eıst situe au bord ıcaudal de l'aile de l'atla~s cantre ıla face articulaire caudal et, il perfore au ısens sagittal. 2 - L'apoıphyse odontoide, longue et cyli:ndroide, presente une longueur a peu pres ı, 2 cm. Les suırfaces articulaire craniales, convexes et obliques en directian latero-caudale, se reuniıssent ıl'une avec l'autre, sahs l'apuphys e odontoide. 3 - L'a:pophyse epineuse de l'axis, prolongee cranio-ıeaudaılement, e:st en fıorme de la lame de hac!he, et arrive a peu pres au me.me niiveau que le snmmet de l'apophyse odontoiıde, l'extremite caudale de le meme apophyse peu elevee caudodorsalement, esıt terminee par un tu'bercule simple A la troisieme verteıb:re cervicale, le!horıd cr ani al de l' are dnrsal forme un tubercule prolonıge rostralement entre le:s deux aıpopihyses articulaires craniales. 5 - Las apophyses articulaires ıeraniales des quatrieme et cinguieme verte:bres cervi1caux forn1en ~ une depression en ıfor me d'un U, rouvert cranialement, aveıc le :bord craniale de l'arc dorsale. ( *) Prof. Dr., S. ü. Veteriner Fakültesi, Anatomi Bilim [)alı, Konya. (**) Yrd. Doç. Dr., S. ü. Veter~ner Fakültesi, Anatomi Bilim Dalı, Konya.

2 14 Necdet Dursun - Sadettin Tıpırdamaz 6 -- La sixieme vertebre cercivale possede 1'apophyse costarienne et l'apophyse transver se. Les hord3 ventrales des apophyses costarieus parallel l'un a l'utre, sont sembla:bles a ceux 1 deı3 equides. 7 Le vison possede quatorze verte1ores thoraciques. Les apophyses epineuse:s des cinq premieres sont les plus hautes et les sommets des memes vertebres thoraciques sont epai.s et renfü~s. La vertere antidinale est la onzieme. 8 - Chez le vison, les vertebres lomıbaires sont au nomıbre de sept. Les apophyses transverses qui caracterisent les vertebres lombaire, co mmencent a apparaitre a partir de deuxieme vertebres. 9 - İl y a chez le vison trois vertebres sacral-es dont Ies apopıhyses epineuses ne!sont soudees que par -leur baıse et leurs restes entierement separees Le vi son possede de 15 a 1.8 ve.rtelbres coccygiennes dont les deux premieres sont tres ibien developpees et pourvues d'un are hernal lıl - Il y a chez le viıson quatorze paires de côtes dont six sternales, sept asternales et une flottante Le sternuro du vison est for me de cinq sternebres. La premiere sternebre, la plus longue et la plus forte, est en for.me conique. Özet : Vizonun iskelet kemikleri üzerinde makro-anatomik O'lara~ yapılan bu çalışmada yedi adet vizon kullanılmış, aşağıda belirtilen özellik ve ayrımlar saptanmıştır. 1 - Atlas'ta foramen vertebrale laterale, d:oramen alare ve foramen transversarium mevcuttur. ~oramen transversarium, domuzda olduğu gilbi, facies artkularis caudalis civarında, a la atlantis'in caudal kenarında yeralmıştır ve onu sagittal yönde delmiıştir. 2 - Dens uzun, silindirik şeklinde ve ya'klaşık 1, 2 cm. uzunluğundadır. Facies articularis cranialis' ler dışbfik'ey ve caudolateral yönde meyilli olup, denıs'in ventral yüzünde!birbiriyle!birleşmişlerdir. 3 - Axis'in proc. spinosus'u cranio-caudal yönde uzamış bir 'balta ağzı biçimindedir, dens'in aşağı yukarı ucu düzeyine kadar varır. Aynı çıkıntının caudal ucu caudo-dorsale doğru yükselmiş ve küçük bir tuiberkülle sonlanmıştır. 4 - Üçüncü boyun o.murunôa, arcus dorsalis'in cranial ıkenarı, iki proc. artkularis cranialis arasında, craniale doğru :bir çıkıntı şekillendirınişti.r.

3 Vizonun (Mustela V:ison) İsk el et Kemikleri Üzerinde Makroanatomik Dördüncü ve beşinci boyun omurlarının proc. articularis cranialis'leri c:ırcus dorsalis'in ön kenan ile ıbirlikte, öne açık ıbir U şeklinde bir çöküntü şekillendirir Altıncı boyun omuru proc. -costarius ve proc. transversus'a sahiptir. Bitbirine paralel olan proc. costarius'ların ventral kenarları tektırnaklıla.rınkine benzemektedir. 7 - Vizonıda 14 sırt omuru mevcuttur. İlk tbeşinin p:r01c. ıspino.sus' ları en yüksektir ve aynı sırt ıomurlarının uçları kalın ve kaibarıktır. 1tl. sırt arnuru antielinical omurdur. 8 - Vizonda ıhel ıamuru sayıısı 7 adettir. Bel omurlarını karakterize eden proc; transversus'lar 2. omurdan itibaren!belirmeye başlamaktadır Vizonda üç sakral omur mevcuttur. Bel omurlarının proc. spinosus'ları yalnız kaidelerinde kaynaşmış geri ;kalan kısımları tamamen ayrı kalmıştır. lıq - Vizon sayıları ila!18 arasında değişen kuyruk arnuruna sahiptir. Bu omurlardan ilk ikisi çok1 iyi gelişmiştir ve ıbir arcus hemalis gösterir. lll - Vizonda ahısı sternal yedisi asternal ve 'biri fluktuan olmak üzere toplam ıl 4 çift kabu.rga mevcuttur. li2 - Vizonun sternum'u beş sternebra'dan meydana.gelmiştir. En uzun ve en kuvvetli olan birinci sternebra koni biçimindedir. Giriş Son yıllarda şinşilla (\112), tavşan (ıl6) gibi kürk hayvanları ile yaban ;keçisi (113, 14), tilki ve çakal (6) ve sırtlan (11'7) gibi yalbani hayvanların iskelet kemi kleri üzerinde çeşitli çalışmalar yaıpı1mış olmasına rağmen önemli bi:r kürk :hayvanı ıalcm Vizon'un anatomisi üzerinde IJ:ıerhanıgi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu çahşmada viızonun kemikleri ile diğe r kürk hayvanlarının yada memeli hayvanların kemikleri arasındaki ayırım ve benzeriikierin belirlenmesi ve araştırmalar zincirine ıbir yenisinin eklenmesi amacıyla gerıçekleş tirjimiştir. Materyal ve Metot Bu çalış.mada beşi erkek, ikisi dişi olmak üzere toplam yedi adet vizon kullanılmıştır. Vizonlar Anikara yakınında Yenimahalleye bağlı.memlük ~öyün civarındaki lbir mink çiftliğinden, lbir hastalığın teşhiısi ama-

4 16 Necdet Dursun - rsadettin Tıpır.damaz cıyla getirildiği Ankara Üniver,si tesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji 1 Anabilim dalından sağlanmış tır. Kemiklerin maserasyonu, konu ile ilgili teknik esaslara göre yapılmıştır (15). Namina Anatomica Veterinaria (7) esas alınmıştır. Terminoloji lbakımdan Bulgular Boyun Omurları (Vertebrae Cervicales) Vtzonda yedi rboyun arnuru vardır. Birinci ve ikinci ıboyun nınuru yani atlas ve axis, diğer boyun arnurlarına göre oldukça mnrrfn:l!ojik ayırımlar gösterir. Atlas : Vizonun atlas'ı ~genel olarak bir 'kelebeğe benzemektedir. Arıcus dorsalis ile arcuıs ventralis, aralarınıda ~çok geniş ve ta:m yuvarlak bir for. vertefbrae şekil1endirir. Arcus dorsalis, arıcus ventralis'in yaklaşık iki katına varan cranio-caudal lbir uzunluk,gösterir. Arcus dorsalis üzerindeki tuberculum dorsale arcus'un ön arenarına yakın olarak yeralmış ve belirıgindir. Arcus ve n tralis arcus dorsalisten biraz daha ika'lın olup, yaklaşık ıl.,2 c~m. uzunluğunda ~cranio-caudal rbir uzunluğa sahiptir. Tuberculum ventrale arcuıs ventrahs'in cauldal kenarını aşan, caudal yıönde uzamış, ucu sivri koni şeklinde ıbir çıkıntı halindedir. Prıoc. artkularis cranialis'ler arıcus dorısalis ve ar:cus ve n tralis'in c:ranial kenarlarını öne doğru aşmı, yarım ay şeklindedir. Keza prnc. articularis :caudalis'ler de arcus dorsalis'in caudal kenarını aşar ve keskin ibir rkenarla son \bulurlar (Resim 1). Ala atlantis norınalde horizonta1 görünüşte ise de küt!bir sivrilme ile sonlanarak candal uçları hafifçe dorısale düğru lbir yükselme göstermektedir. Arcus dorsalis ile ala atlantis'in birleşme yerının ön yarımında sığ bir çöküntü vardır. Arcus dorsalis üzerinden ıbaşlayarak ala atlantis'in lateral k'enarı üzerinde sona eren ~emiksel ıbir pervaz vasıtasıyla önden sınırlarran ibu çö'küntü içinde iki delik ıgörülür. Bu deliklerden biri dors.a}de, dolayısıyla arıcus dorsalis'in yan taraflarında yer alır. For. vertebrale'ye açılan,bu küçük deli'k for. vertebrale laterale'dir. İkinci deliik, ala atlantis üzerinde yeralan aldı geçen delikten ıgok daha,geniş olup, for. alare'dir. For rtransversarium, cauda1de yeralmıştır. Ala atlantis'in caudomedial rkenarı ile proc. artkularis caudalis arasında!bulunur, ;ffiedialde lbu ek~em ~çıkıntıısı tararfından sınırlandırılmıştır. Ala atlantis'i saıgittal yön-

5 Vizonun (Mustela Vison) İskelet Kemikleri Üzerinde Mıakroanatomik de deler. For. alare'nin fossa atlantis'e açıldığı delik yakınında, a1a atlantis'in ventral yüzüne bir delikle açıılınaktadır (Resim '1). Ala atlantis'in caudomedia1 kenarının darsal yüzünde, ya ıda ıf.or. transversarium'un hemen önünde, sığ bir 9öküntü daaılı vardır. 'Belirgin bir fossa atlantis mevcut değildir. Axi.c: : Dens s~lindir şeklindedir, yaklaşık ıl-12 c.m. uzunluğundadır. Hafif craniodor,sal yöndedir. Craniolateral yönde dışıbü'key olan facies artiıcularis cranialis'ler ıdens'in ventral yüzünde hidbirleriyle!kesintisiz devam etmektedirler.. Axis'in corpus'unun darsal yüzünde, dens'ten /başlayarak caudalde omurun ortalarına kadar devam eden ;bir crista dorsalis mevcuttur. Corpus'un ventra1 yüzündeki crista ıventrali:s ni.s'beten yüksek ve keskindir. Dış bükeyliği dorsale ıbakan ıbu oluşum caudalde sivri ıbir uçla sonlanmaktadır. Proc. transversus'lar caudoventrolate:ta1 yönde uzamıştır. Başlangıçları k:ılın o-lmasına karşın uç kısımları daha ince ıve si vriıdir. Ca udalde fossa verteibrae düzeyine!kadar uzamışlardır. Caudal kenarların ortasında belirgin bir kas Çıkıntısı 'mevcuttur. Proc. transıversus'un craniocaudal yönde delen for. transveıısarium o1du'kça ~geniş Ve yayvandır. Bu deliğin önünde derin bir oluk görülmektedir. Proc. spinosus craniocaudal yönde uzamış 'keskin bir crista veya bir balta 'lğzı 'biçimindedir. \Bu çıkintının ön ucu, cıorpus.un ıön ucu düzeyine kadar uza.mıştı:r. Proc, s:pinosus'un ıdorsal kenarı ön tarafta küt bir kavisle ventral kenara 'birleşımiştir. Aynı process.us'un caudal ucu caudodorsale doğru yü~selmiş ve küçük 'bir tuberkül~e sonlanmıştır. Proc. spinosus'un cauda1 kenarının eranioventral yönde meyilli olduğu görülmüştür (Resim ı2, 3). Proc. artkularis caudalis'ler proc. spinosus'un caudal kenarının b~n1en alt.1nda sağlı sollu iki kuvve1li çı'kıntı halindedir. Heribir proc. art~;_ cularis caudalis, caudal ueun dor.:>al yüzü üzerinde küçülk bir kas çıkıntısına,sahiptir. Faıcies artitcularis caudaliıs geniş ve düz satı'hlı olup, ven~rale Ib akmaktaıdır. Üçünıcü, dördüncü ve ıbeşinci boyun omurları : Bu üç omur ilk bakımında ıçok önemli ayrımlar göstel'mez. Genel şekil itibariyle her üç omur da dikdörtgen [biçimindedir. İki proc. articularis cranialis'in ön uçları arasındaki uzunluk,!bir tara.fm proc. articulariıs cranialis'inin ön ucu ile proc. artkularis cquıdalis'in caudal ucu arasınıdak1 uzunluktan daha azdır. (F.: 2)

6 18 Necdet Dursun - Sadettin Tıpırdamaz Proc. -spinosus,.3. lboyun omurunda, ortası hafi.fce tümsek, dorsomedian keskin ıbir crista halinde olmasına karşın, boyun arnurlarında çolk _ıdalha belir:gin dik bir çıkıntı durumundadır. Her üç omurda da Ibenzerlik gösteren caput vertetbrae ve fossa verte\brae cauıdoıventral yönde meyilli dir. Bunlardan 4. ve 5. boyun.omurlarının proc. articularis'leri arcus dorsalis'in cranial ikenarı ile :birlikte ö.ne açık derin ibir U harfi şeklinde olduğu ha,1de 3.!boyun om urunda proc. spinosus'un darsal kenarının cranial ucu, diğer bir ifadeyle arcus dorsahs'in -cranial kenarının ortası, adı geçen eklem çıkıntıları arasında öne doğru sivri ibir çıkıntı oluştur muştu:r. Bu durum.3. ıboyun artıuru için :karekteristiktir. Cri:sta ventralis,sadece 3. boyun arnurunda mevcut olup, 4. ve 5. boyun omudarında tamamen 'kaylbolmuştur. For vertebrae, önden ıbakıldığında.3. boyun romurunda tam yuvarlak, 4. ve 5. omurla:vda dor.soventral hafiıf 'basık, dolayısıyla biraz daha ;geniş. tir. Aynı deliğin caudalden görünümü üç arnurda da 'birıbirine benzer, dorsalde çok daha geniş olup ventrale doğru giderek belirgin ibir daralma göstermektedir. Proc. artkularis caudalis'lerin darsal yüzleri ile proc. spinosus'un caudal ucu arasında, ~öpeklerdekini andıran kas çıkıntiları yani proc. muscularis'ler mevcuttur. Bu çıkıntılar 4. ve 5. arnurlarda ıdaiha belirgin görülmnktedir. Proc. costotrans.versarius'lar 3. bıoyun omurunda, proc. artkularis caudali[;'lerin caudal uçlarından.geçirilen transversal düzlemi caudale doğru ~ştığı halde, 4. ve '5. omurlarda hemen aynı düzlem hizasındadırlar. Altıncı boyun omuru : Bu omurun proc. ~pinosus'u.3., 4. ve :5.!boyun omudarının proc. spinosus'larından daha y'q. ksek ve sivridir. Proc. muscularis, proıc. artkularis cau:da1is'lerin dorsal yüzü üze-rine kaymıştır. Sadece bu omura özgü tiıpiik! hem ıproc. cootarius, ihe.m de proc. trans;versus mevcuttur. Caudolateral yönde uzamış olan proc. traınsversus'la:r fossa verteıbrae düzeyine yetişememişlerdir. Pro-c. costarius'ların keskin ventral kenarları ıbiıfbirine parelel olup, tektırnaklıla:rınikine berizer şekilde kızak bi:çimindedir. Proc. costarius' ların cranial ucu sivri olduğu halde 1 caudal ucu küttür. Cris;ta ventralis anıcak omurun ön yanınında ibelli ıbelirsizdir, caudal yarımında tamamen kayıbolmuştur. For. ;transversarium, 3., 4. ve 5. ıboyun omurlarda'kinden daha geniştir.

7 Vizonun ('Mustela Vison) İs'kelet Kemikleri Üzerinde Makroanatomik Yedinci boyun omuru : Genel özellikleri 6. boyun omurunkine ben- -'zer, ancak daha yüksektir. Proc. museularis :3.!boyun arnurundaki giibi proc. articularis caudaliıs'in dorsaj. yüzüne kaymıştır. Proc. transver.sus daha kalın olup, ventral yönde uzamıştır, omur düz ibir ısatıh üzerine konu}duğunda proc. trc:-nsversus'lar bu satıha temas eder;.caudal ucu ibir çentikle iikiye ayrılmıştır. For. transver,sarium mevcut de~ildir. Proc. muscuhris'in :bulunduğu yer 6. 'boyun omurunun;ki gibidir. Pr.oc. costariuslar binbirine paralel, lba~~nk ve küt birer kenar haline dönüşmüştür. Crista ventralis silinmiştir. Fovea costalis caudalis oluşmamıştı_r. Sırt omurları (Vertebrae thoracales) Vizonda ıl4 tane sırt omuru vardır. İlk beş ~sırt arnurunun craniocaudal eni genrş olup proc. spinosus'ları çok yüksek ve dikdir. Bu omur Iarı takip eden 6., 7. ve 8. sırt omurlarının proc. spinosus'ları öncekilere nazaran daiha yüksek olmaları yanında caudale doğru meyillidirler. Bu meyil srnuncu sı~t om uruna doğru giderek artar. Proc. spinosus'ların yüksekliği -de azalmaktadır. Antielinal -omurun lll. omur olduğu görülmüştür. İlk 6 rsırt omurunun prıoc. spinosus'larının serıbest ucunda yumru,görünüm ünde ibelirgin bir turoerkül gö.rülmektedir. Altıncıdan itiibaren sonuncu sırt arnuruna kadar olan sırt omurjarının proc. spinosus'ları 3., 4. ve 5. boyun omudarının ıpr;oc. sıpinosus'larını andırır şeikilde cranlo-caudal doğrultuıda birer crista durumundadır. Aynı arnurların ıproc. spinosus'larının cranial ye caudal kenarları keskin olup eaudal kenarın orta kesimi cau~ale doğru dış 'bükey oluştur maktadır. İnc. verteıbraliıs cranialis.ve ine. vertebralis caudalis derindirler. Caudal incfe!uranın derinliıği corpl1'3 vertebrae'nin ortasına kadar uzanm.:iktadır (Hesim 4). İlk dört sırt arnurunda for. transversarium mevcuttur. Bunu takip eden 5. ve 6. sırt on1urlarında ise aynı yerde, deli.ğin darsal duvarının açıklığı nedeniyle bir ~sulcus şekillendiği görülmuştür. Fovea costalis ıc:caniahs ve fovea cos:talis caudalis'ler fazla derin değillerdir. Onbfrinci sırt omutuda dahil- olmaık üzere 14. ye kadar olan oruurlarda fovea costalis ~caudalis bulunmamaktadır. Proc. transve:rsus'lar 9. omurdan itibaren 112. ye kadar cranio-caudal yönde genişleme g ös:ermektedir. Oni'kinci sırt arnurunda proc. transversus'lar çok -geniştir, bu omura darsalden lbaıkıldığında, transverısal doğrultuda muntazam dikdörtgen Ş 1 klinde olduğu görülür. Proe. accessarius'lar çok kuvveti! olup 1/2. sırt arnurundan ıbaşlar. Crista ventralis tiim

8 20 Necdet Dursun :- Sadettin Tıpırdamaz sırt omudarında yoktur. Corpus vertebrae'nin ventral yüzü pürüzsüz olup ortalarında bi-la te ral haıfif:ce Ib as ık makara şeklindedir. Bel omurları (Vertebrae lumbales) Vizonda ıbel omurlarının sayıısı 7 tanedir. Birinıci bel omuru sonuncu sırt arnurunun genel niteliklerini taşır. Yani proc. spinosus'un yüksekliği aynıdır. Proc. transversus lbelingin değildir. Bel nınurlarını karekterize eden proc. transversus'lar ancak 2. omurda belirmeye başlar. Cranioven.trale ıdoğru meyilli olan ;bu çıkıntılar caudale doğru giderek kuvvetlenir, h m geniışli'kleri hem de uzunlukları artış.gösterir. En :kuvvetli proc. transve:nsus 6. ve 7. :omurda görülür. Cranial yönde meyilli olan proc. spinosus'ların yüksekliği 2. bel arnurundan itibaren artar, 3., 4. ve '5. omurl1.r:da bir tuberosi:tas görülür. Sıonuncu arnurlarda uzunlukları azalır: Özellikle 6. ve 7. bel omurlarında keskin bir crista haline dönüşür. Proc. artkularis cranialis'ler hai:if iç bü:key olup, yaklaşık parasaıgittal lbir düzlemde bulunurlar. Facies artkularis caudalis'ler dış bü!keydirler. Proc. maımi11oarticularis'ler ilk 5 omurda oldukça kuvıvetli olup, marnillar çıkıntılar son.2 omurıd.a kaybolur. Proıc. aıc cessorius ilk 3 omurda çok 1 k:uvvetli ve sivri olup, pr.oc. artkularis caudalis'lerin yönüne paralel lbir yön gösterir. Beşinci omurıda sıon derece rudimenter olan bu çıikın tı1ar 6. ve 7.!Omurlarda görülmemiştir. Corpus verteibrae sırt omurlarınkinden ço'k uzunıdur. Cris ta ventralis omurun ortasınıdan caudale doğru çok 'bariz bir çatallanrrna.gösterir. İlk 5.omurda!görülen bu durum son 12 omu:rda görülmez. F.or. vertelbrae ilk arnurlarda yuvarlak olmasına rağmen,caudale doğru.gidildikçe dorso-venttal olarak basıklaşır. Sağrı omurları (Vertebrae sacrales) Vizonda sacral arnurların sayısı 3 tan~dir. Os sacrum \bu 3 omurun kayna,şınasından meydana :gelrniştir. Proc. ~~pinosus'lar tüm yükseklikle ~ince seribest olup, kaynaşmamışlar.dır. Proc. spinosuı.3'lann yüksekliıkleri bel omurlarınki kadardır. Ancak son sacral omurun proc. spinosus'u daha az yüjkse'ktir. Spinosus'ların ka ideleri ile.. serbest uçları araısındaki genişliğin yaklaşık /birbirine eşit olduğu götülmüştür (Resim 5). Birinci sacra1 omurun ;proc. artkularis cranialis'i öne ve yukarı doğru taş-mıştır. Düz olan cranial eklem yüzleri darso-medial yöndedir. İlk sacral oımurun proc. artkularis caudalis'i ile :2. omurun proc. artkularis caudalis'i ile 13. omurun proc. articularis cranialis'i bi:ribirleriyle küçük birer çrkıntı oluşturacak şe:ki1de kaynaşmışlardır.

9 Vizonun (Mustela V:ison) İskelet Kemikleri Üzerinde Makroanatomik Ala ossis sacri'ler :birbirine paralel olup ventrale doğru Facies auriculeris'in laterale dönük.olduğu. saptanmıştır. uzamışlardır. Os sacrum, iher yan yarımında dorso-ventral, dik seyirli iki fora.men sacrale dorsale'ye sahiptir. Bu delikler,. sacrum'un ventral yüzündeki daha geniş olan, aynı sayıdaki foramen sacrale ventrale'lere açılırlar. Facies pelvina ıdüzdür. Omurların birlbirleriyle kaynaş ma yerleri belir,gindir. Keza promontorium da belir.gindir. Canalis sacralis donso-ventral ıolarak çok ıbasırktır, adeta enlemesine yarık şeklinde düşmüştür. Kuyruk omurları (Vertebrae caudales) Viz onda kuyruk omurlarının sayısı ıi5-üı8 arasında değiş mektedir. İlk 2-3 kuyru'k omurunun, ıbir arnurda!bulunması gereken oluşurnlara sahip olmasın:ı karşın, sonraki cınurlar yalın bir silindir şeklinrdedirler. Sadece ikinci c:murda!bulunan. arcus hc.malis caudale doğru giderek zayıtflar. Ka.burgalar (Costae) Vizenda '5'i sternal 8'i asternal ve 1'i fluktuan olmak üzere toplam 14 çift kaburga vardır. -Kemiksel kabur,galatın boyları 1. den 9. ya kadar tedrken artar, 9. dan.lü. ya :kadar tekrar kısalır. Dördüncü kaburgaıdan 9. ya kadar olanların çok daha dış bükey oldukları saptanmıştır. Göğüs Kemiği (Stern um) Vizenda sternum 5 sternehra'dan meydana.gelımiştir. Birinci sternefbra, tabanı 2 sterne.bra ile eklemleşmiş tipik bir koni şeklini almıştır. Tartışrna ve Sonuç Tü.:a evcil memeli hayvanlarıda boyun arnurları sayısı yedi olarak bildirumektedir ('1, '2, 3, 4, 5, 6, '8, 9~,10, lll). Vizon üzerinde yapılan lbu çalışmada da boyun o.murlarının yedi adet.olduğu belirlenmiştir. Yine bu çalışmada, atlas'da normal duruşta ıproc. transversus'ların hoırizantal olduğu, bu durumun tavşan, kedi (1) sırtlan ('17) ve köpek, tilki ve çakal (6) irçin bildirilen sonuçlara benzediği gözlenmiştir. Keza tilkide proc. transve::sus'ların ser'best yan ken;:ı.rlarının ıdorsale doğru kıvrik olduğu, buna bağlı olarak aynı ç::.ıkıntıların donsal yüzlerinin çukurluk rgösterdiği (ô) sırtlanda da ibenzeri durumun gözlendiği (;17), hatta biri ön ve di,ğeri arka yarımda olmak üzere iki çukur bulunduğu ıbildirmektedir. Vizonun üzerinde yapılan!bu çalışmada atlas'ın proc. trans-versus'unun darsal yüzünün Ö!l yarı mında sığ!bir çöküntüriün var o1duğu ıbelirlenmiştir. Barone (ıl) kedi ve ıdomuzda for. transversarium'un kanatların kauıdal kenarın

10 22 Necdet Dursun - Sadettin Tıpır:dama_z da yer aldığını ıbildirmektedir. Yapılan bu çalışmada vizonıda for. trans~ versarium'un lokalizasyon yönünden Barone (1) 'un kedi ve domuz i~çin, Tecirlioğlu (1'7) 'nun ise sırtlan iiçn hildirdiklerine benzediği, ancak ke~ dideki ine. alaris'in vizoi:ıda for. a1are halinde olduğu, aynı deliğin dömuzda k emiksel bir bölme aracılığı ile iıkiye ayrıldığı 'halde\rizonda te'k olduğu belirlenmiştir. Vizon axis'inin dens'i silindir biçimindedir. Bu şekli itibariyle, dens'i silindir biıçiminde olan kedi ve lkôpek (1), köpek, ıçakal, tilki (6) ve sırtlan ('17) axis'ine henzer olduğu ve hatta viz'onda da dens'in craniodorsal yönde olduğu saptanınıştır. Yapılan bu çalışmada ayrıca ıfacies artkularis cranialis'lerin dens'in ventralinde birleştikleri de gözlenmiş, lbu özel~ liği ile Tecirlioğlu (ıl7) tarafından sırtlan için ibi1dirilenlere uygun olduğu sap~anmıştır. Keza :til'kide axis'in pr.nc. spinosus'unun üst seribest kenarının dış ibüikeylik gösterdiği, uzunluğunun kaudal 1/3'inde de çok hafif bir i ç ıbükeylik :bulunduğu vurgulanma'ktadır (6). Bu çalışmada proc. spinosus'un tiliki için bi1dirilenlere benzer olduğu, ibununla beraber vizonda proc. spinosus'un tipik ibir balta ağzı biçiminde olduğu ıbelirlenmiştir. Yine köpek, tilki ve çakalda (6), sırtlanda '(17) 'belirtilen crista ventralis'in vizonda keskin ve oıdukça belirgin bulundu.ğu ancak:. onlardan fark1ı şekilde sivri :bir uçla sonlandığı tesbit edilmiştir. Yine proc. articularis caudalis ile proc. spinosus'un caudal ucu arasında yer aldığı bildirilen kas çıkıntıları (pröc. h1usculaitis) (6) Ib u çalışmada vizonda da tes\bit edilmiştir. Barone (!.1) kıöpekte ve tavşanda sadece 3. ıboyun omurunun proc. spi:.. nosus'unun :basit!bir crista halinde bulunduğunu, kediele daha sivrice ol~ duğunu \bildirmektedir. Öte yandan köpek, tıilki ıve çakalda (6) 'da 3., 4. ve 5.' boyun omudarının prıoc. spinosus'larının aynı uzunlukta olduğu bild.irilmektedir. Bu çalışmada ise Bcrrone'in köpek ve domuz için bildirdiği gibi,.3. boyun arnurunda proc. :transversus'unun 'Ortasının hafif Üimsek dorsorr..edian keskin bir crista halinde olduğu, buna karşın 4. ye 5. omur..: larda daha ibelirgin dik ibir çıkınü durumu.gösterdiği saptanmı tır. Sırtlanda (17) ço'k belir.gin olduğu ve caudal uçta üçgen şeklirüle :bir kaıbartı ile son bulduğu bildirilen crista ventralis'in vizonda ~sadece 3.!boyun arnurunda v;uo}duğu, 4. ve 5. boyun omurunda ise tamamen kaybolduğu sap~ tanmıştır. Vizemda 6. lboyun om urunun sırtlan (ıl 7) için ıbildirilenlere benzer şe~ kilde olduğu, hatta proe. costarius'ların keslkin ventral kenarlarının ıbir~ birine paralel :bir kızak ayağı biçiminde oluşuyla da Gültekin ('5) 'in equi.. delerin 6. boyun omuru için bildirdiğine benzediği saptanmıştır. Aynı şekilde sırtlan için bildirilenlere (17) uygun olarak for. transversariuni

11 Vizonun (Mustela Vison) iskelet Kemikleri üzerinde Makroanatomik ve fovea costalis caudalis'in olmadığı da görülmüştür. Yapılan ıbu çalış mada vizonda 114 sırt arnurunun varlığı tesbit edilmiş olup :bu değerin domuz için kaydedilenlere (:1,,5).benzer olduğu ıgözlenmiştir. Srrtlan (;}7), çakal (6).ve l{löpekte (4) proc. accessorius'ların son 3 sırt arnurunda mevcut ojduğu!bildirilmektedir 1 k1 bu durumun vizon üzerinde yapılan bu çalışmcıdaki bulgularla bir benzeriilk,gösterdiği anlaşılımıştır. Keza sırtlanda (11'"1) ve köpe!kte (11, 6) son 3 sırt o;murunda :f.ovea costalis c-:ı udalis'lerin ;bulunmadığı bildirilmektedir. Vizonda da söz konusu oluşumların!bulunmaması nedeniyle ıbu korruda da ıbir benzerliğin o:lduğu sapt:ınmıştır. Bel o-m urları sayısının ı:{öpekte (:1, :2, ı3, 4, 5, 8, ı9, 1ıl), kedide ve tavşanıda (ı1) 7 adet olduğu bildirilmekte-dir. Bu.'Çalışmada da vizonda 7 bel o.murm:ıun bulunduğu v2 sayısal yönden köpek, kedi ve tavşanla ibir benzerliğin söz konusu ıolduğu görülınüştür. Keza vizonda proc. transversus' ların cranioventrale doğru n1,2yi1li oluşunun köpek (il, 6, 17), tavşan (1), çakal ve tilki (6) için bildirilenlere uygun olduğu, aynı şekilde köpek ve sırtlanda tesıbit edildiği gibi (1'7) proc. aecessorius'ların vizonda da son bel arnurunda mevcut olmadığı saptanmıştır. Sakral om ur lar sayısının :köpek, kedi (1), sırtlan (17), çakal ve tilıkide (6) 3 adet olduğu bildirilmektedir. Bu çalışmada da ~akral omurların 3 2det olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca vizonda her!bir yanda 5'i sternal, 8'i aste.rnal ve :l'i fluktucın o1mak üzere 114 kajburga \bulunduğu ve 5 ;;;'erne!bra'dan meydana gelen sternuro'un tipi!k koni şeklinde o~duğu gözlenmiştir. Kaynaklar ı - Barone, R. (19 166). "Anatomie Compare de.s MammHeres Domestiques". Tome ı. Osteologie. Laıboratori:e d'anatomie Ecole Nationale Veterinaire, L.yon. 2 - Ohauveau, A. et Arloing, S ). "Traite d'anatomie Compare des ıanimaux.domestiques". Uıbraire, J. B. Bailliere, Paris. 3 - Dobberstein, J. und Foıffmann, G. (19ıôl). "Lehrbuch der Vergled.chenden Anatom: e der Haustiere". Bd. I. Hirzel Verla:g. Leipzig. 4 - Getty, R. (1.97'5). "Sisson and Grossman's the Anatom.y of Domestic Animals". Vol. II. Fifth Ed. W. B. Saunders Compan.y, Philadelphia. 5 - Gül tekin, M. (19 60). "Evcil Memeli ve Kanatlıların Karşılaştırmalı Osteologiası". A. ü. Vet. Fak. Ya.y...203, Ders kita:bı : , Ankara.

12 24 Necdet Dursun - Sadettin Tıpırdamaz 6 - Gültekin, M., Uçar, Y..(1 9'80). Yerli tilk i (canis 1 vulıpes) ve çakal (canis sureus) iskelet kemikl erinin yerli 'köpeğinkilerine (canis f:amilliaris) göre gösterdikleri makro-anatomik ayrımlar üzerinde araştırmalar. Bölüm I. Truncus ve ınebr::ı. A.. ü. Vet. Faık. Der;g,, 27, Int~tnational Comüte on Veterinarıy Gross Anatoınical Noınenclature (1983). "Nomina Anatomica Veterinaria". Third Ed., New York. 8 - Koch, T. ('1 9,7 6). ''Lehrbuch der Veterinar-Anatomie". Bd. I. 3. Aufl. Veb. Gusta:v ifischer Verıa,g, Jena. 9 - LeSıbre, F. X. (192 2). "Precis d'anatortıie Comparee des Animaux Domesttges". Tome, I, Liıbraire, J. B. Bailliere et Fils, Pıaris Martin, P. (1912). "Lehrbuch der Anatomde der Haustiere". Bd Aufl., Ver1aıg van Schickhart Ender, Stutgart. ll - Nickel, R., Schummer, A. et Sei.ferle, E. (19.61). "Lehr buch der Anatomie der ıhaustiere". Bd. I. Paul Parey!Berlin und Ham'burg Taş baş, M., Tecirlioğlu, S. ( 1.96ı6) Maserasyon tekniği üzerinde ıaraştırmalar. A. ü. Vet. Fak. Derıg., lı2, 4, 3ı Taş baş, av.ı:. ( 1978). Şinşilla'da.gastro-intestinal sistem~ n radiography'si üzerinde çalışmalar. A. ü. V et. Fak. Derg., 2ı5, :3, '315'7-, T.aşbaş, M. (1'9-78). Yaıban keşisi (Capra aeıgagrus) ile yerli tiftik keçisinin iskelet sistemleri üzerinde karşıılaştırmalı makro-anatomik araştırmalar. Bölüm, 1., Ossa truneıi. A. ü. Vet. Fak. Derg., 2 5,.3, 3: Taş baş, M. 1978). Yaban keçisi (Caıpra ıaegagrus) ile yerli tiftik ve kıl keçesinin iskelet sistemleri üzerinde karşılaştırmalı ma:kro-anatomik -araştirmalar. Bölüm. H. Ossa membri thoracici ct pe1vini. A. Ü. Vet. Fak. Derg., 25, 4, 1 63ı4-6' Tecir1ioğlu, S. (196 9). "Kedi ve Tavşanlıarın Kasları Arasındaki Salbit Anatom:k Ayrımlar". A. ü. Vet. Fak. Yay. 24 3, A. ü. Basımevi, Ankara Tecirlioğlu, S. (19'8.3 ). 'Sırt 1an ve köpeğin iskelet kemikleri üzerinde makra-anatomik.araştırmalar. A. ü. Vet. Fak. Derg., 30. 1,

13 Vizonun (Mustela Vison) iskelet Kemikleri Üzerinde Makroanatomik Resiın - 1. Atlas, Dorsalden görünüş Vue dorsale Resim - 2. Axis, dorsalden görünüş Vue dorsale

14 26 Necdet Dursun - Sadettin Tı,pırdamaz ~ Resim - 3. Axis-ventralden g;örünüş Vue ventrale Resim - 4. Vertebra thorocalis ventralden gıörünüş Vue ventrale

15 Vizonun (ımustela Vison) İs'kelet Kemikleri Üzerinde Makroanatomik Resim sacrum-dorsalden görünüş Vue dorsale

16

Gövde İskeleti. Columna vertebralis - Omurga Costae - Kaburgalar Sternum Göğüs kemiği

Gövde İskeleti. Columna vertebralis - Omurga Costae - Kaburgalar Sternum Göğüs kemiği Gövde İskeleti Columna vertebralis - Omurga Costae - Kaburgalar Sternum Göğüs kemiği Columna vertebralis omurga-omur direği Columna vertebralis, vertebra- omur denilen kısa kemiklerin ard arda dizilmesi

Detaylı

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır.

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. İskeletin önemli bir bölümüdür ve temel eksenidir. Sırt boyunca uzanır

Detaylı

COLUMNA VERTEBRALIS (OMURGA)

COLUMNA VERTEBRALIS (OMURGA) SKELETON AXIALE Columna vertebralis (omurga), ossa thoracis (göğüs kafesi kemikleri) ve ossa cranii (kafa kemikleri) tarafından oluşturulan orta hat üzerinde yer alan iskelet bölümüdür. COLUMNA VERTEBRALIS

Detaylı

EVCİL HAYVAN BAKICILIĞI EĞİTİMİ

EVCİL HAYVAN BAKICILIĞI EĞİTİMİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EVCİL HAYVAN BAKICILIĞI EĞİTİMİ KEDİ VE KÖPEKLERDE GENEL ANATOMİ İSMEK Canlı vücudunu oluşturan

Detaylı

Omuz kemeri kemikleri Clavicula (köprücük kemiği)

Omuz kemeri kemikleri Clavicula (köprücük kemiği) Üst ekstremite kemikleri omuz hizasında kürek kemiği ve köprücük kemiğinden oluşan omuz kemeri kemikleri ile başlar. Diğer üst ekstremite kemikleri, humerus (pazu kemiği, kol kemiği), antebrachium (radius

Detaylı

KANATLıLARDA KUYRUK BEZİ (Glandula Uropygii) ÜZERİNDE

KANATLıLARDA KUYRUK BEZİ (Glandula Uropygii) ÜZERİNDE A. Ü. Veteriner Fakültesi Anatomi Kürsüsü Prof. Dr. Sabri Doğuer KANATLıLARDA KUYRUK BEZİ (Glandula Uropygii) ÜZERİNDE KOMPARATİv ÇALIŞMA Tayyip Çalışlar * Deri, gerek omurgalı hayvanlarda gerekse omurgasız

Detaylı

Skeleton appendiculare (takısal iskelet) Ekstremite kemikleri

Skeleton appendiculare (takısal iskelet) Ekstremite kemikleri Skeleton appendiculare (takısal iskelet) Ekstremite kemikleri Ossa Membri Pelvini Doç.Dr. M.Erdem GÜLTİKEN Ossa Membri Pelvini Arka bacak kemikleri gövdeye (truncus) cingulum membri pelvini denilen pelvis

Detaylı

V AGİNA PROLAPSUSLARININ SAGAL TIMlNDA KULLANI- LAN SAGRI DİKİşİ ÜZERİNDE KLİNİK VE ANATOMİK ÇALIŞMA

V AGİNA PROLAPSUSLARININ SAGAL TIMlNDA KULLANI- LAN SAGRI DİKİşİ ÜZERİNDE KLİNİK VE ANATOMİK ÇALIŞMA A. Ü. Veteriner Fakültesi Anatomi Kürsüsü Prof Dr. Mustafa Gültekin A. Ü. Veteriner Fakültesi Doğum Bilgisi ve }inekoloji Kürsüsü Prof Dr. Çetin Kılıçoğlu V AGİNA PROLAPSUSLARININ SAGAL TIMlNDA KULLANI-

Detaylı

OSSA MEMBRİ PELVİNİ (arka bacak kemikleri)

OSSA MEMBRİ PELVİNİ (arka bacak kemikleri) OSSA MEMBRİ PELVİNİ (arka bacak kemikleri) OSSA MEMBRİ PELVİNİ Arka bacak gövdeye, ön bacakta olduğu gibi üç kemikten oluşan cingulum mebri pelvini adı verilen kalça kemeri ile bağlanmıştır. Bu kemeri

Detaylı

Kaya Kekliği (Alectoris graeca) Plexus Lumbalis i Üzerinde Makro-anatomik Araştırmalar*

Kaya Kekliği (Alectoris graeca) Plexus Lumbalis i Üzerinde Makro-anatomik Araştırmalar* Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 2012; 7(2): 123-129 Araştırma Makalesi Kaya Kekliği (Alectoris graeca) Plexus Lumbalis i Üzerinde Makro-anatomik Araştırmalar* Mehmet CAN 1, Derviş ÖZDEMİR 2 1. Balıkesir

Detaylı

OSSA MEMBRİ THORACİCİ (Ön bacak kemikleri)

OSSA MEMBRİ THORACİCİ (Ön bacak kemikleri) OSSA MEMBRİ THORACİCİ (Ön bacak kemikleri) Ön bacak gövdeye cingulum membri thoracici denilen omuz kemeri tarafından bağlanmıştır. Scapula, os coracoideus ve clavicula olmak üzere üç kemiten oluşan bu

Detaylı

ÜST TARAF KEMİKLERİ OSSA MEMBRI SUPERIORIS

ÜST TARAF KEMİKLERİ OSSA MEMBRI SUPERIORIS ÜST TARAF KEMİKLERİ OSSA MEMBRI SUPERIORIS Üst ekstremitelere üst taraf veya üst yanlar da denir. Gövdenin iki yanına tutunmuş, sağ ve sol simetrik uzantı şeklindedirler. Üst taraf; Omuz, Kol, Önkol El

Detaylı

Makro-Anatomik Araştırmalar. Macro-Anatomic Investigations on the Plexus Sacralis of Rock Partridge (Alectoris graeca)

Makro-Anatomik Araştırmalar. Macro-Anatomic Investigations on the Plexus Sacralis of Rock Partridge (Alectoris graeca) Kafkas Univ Vet Fak Derg 18 (1): 141-146, 2012 DOI:10.9775/kvfd.2011.5226 RESEARCH ARTICLE Kaya Kekliği (Alectoris graeca) Plexus Sacralis i Üzerinde [1] [2] Makro-Anatomik Araştırmalar Mehmet CAN * Derviş

Detaylı

Ratta Toraks Anatomisi

Ratta Toraks Anatomisi Journal of Clinical and Analytical Medicine Okan Ekim, Çağdaş Oto Tüm evcil memeli hayvanlarda olduğu gibi [1] ratta da göğüs boşluğunun (cavum thoracis) kemiksel sınırlarını dorsal de thoracal vertebra

Detaylı

ANATOMİ. 1) Makroskopik Anatomi. 2) Mikroskobik Anatomi

ANATOMİ. 1) Makroskopik Anatomi. 2) Mikroskobik Anatomi ANATOMİYE GİRİŞ ANATOMİYE GİRİŞ Anatominin Tanımı: İnsan vücudunun normal şekil ve yapısını, vücudu oluşturan yapı ve organların birbirleri ile olan ilişkilerini ve bu yapıların çalışma şeklini inceleyen

Detaylı

Japon Bıldırcını (Coturnix coturnix japonica) Plexus Lumbosacralis i Üzerinde Makro-anatomik Araştırmalar *

Japon Bıldırcını (Coturnix coturnix japonica) Plexus Lumbosacralis i Üzerinde Makro-anatomik Araştırmalar * Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 2011; 6(1): 31-45 Araştırma Makalesi Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/vbd Japon Bıldırcını (Coturnix coturnix

Detaylı

TEMEL İLK YARDIM VE ACİL MÜDAHALE

TEMEL İLK YARDIM VE ACİL MÜDAHALE 1 TEMEL İLK YARDIM VE ACİL MÜDAHALE GİRİŞ : Bir yaralı, hasta ya da kazazedeye ilk yardım yapabilmek ya da herhangi bir yardımda bulunabilmek için, öncelikle gerekenlerin doğru yapılabilmesi için, insan

Detaylı

Türkiye Balıkları ve Temel Morfolojisi

Türkiye Balıkları ve Temel Morfolojisi Türkiye Balıkları ve Temel Morfolojisi Balıkların Sistematiği Regnum Animalia (Hayvanlar alemi) Subregnum Metazoa (Çok hücreliler alt alemi) Filum Subfilum Chordata (Omurgalılar şubesi) Vertebrata (Gelişmiş

Detaylı

ÜST ÇENE SAĞ I. BÜYÜK AZI DİŞİ MORFOLOJİSİ

ÜST ÇENE SAĞ I. BÜYÜK AZI DİŞİ MORFOLOJİSİ ÜST ÇENE SAĞ I. BÜYÜK AZI DİŞİ MORFOLOJİSİ Kronun Tamamlanması 3-4 Yaş Erüpsüyon 6 Yaş Kökün Tamamlanması 9 10 Yaş Diş Boyu 22.0 mm Kron Boyu 8.0 mm Kök Boyu 12.9 mm (Mezyobukkal) 12.7mm (Distobukkal)

Detaylı

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır.

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri iki kalça kemiği ile omurganın kuyruk sokumu kemiği arasında oluşan pelvis (leğen kavşağı) ile başlar.

Detaylı

ARAŞTIRMA. Hasak Melez Koyun Tipinde Neurocranium un Makroanatomik İncelenmesi. F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2012; 26 (1):

ARAŞTIRMA. Hasak Melez Koyun Tipinde Neurocranium un Makroanatomik İncelenmesi. F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2012; 26 (1): ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2012; 26 (1): 01-07 http://www.fusabil.org Esin ÜNSALDI Konya Gıda Kontrol Laboratuar Müdürlüğü, Histoloji Laboratuarı, Konya, TÜRKİYE Hasak Melez Koyun Tipinde Neurocranium

Detaylı

OSSA MEMBRİ İNFERİORİS ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ

OSSA MEMBRİ İNFERİORİS ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ OSSA MEMBRİ İNFERİORİS ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ Alt ekstremitelere, alt taraf veya alt yanlar da denir. Alt taraflar, pelvisin (leğen) her iki yanına tutunmuş sağ ve sol olmak üzere simetrik iki sütun

Detaylı

Gerze Horoz ve Tavuklarında Larynx, Trachea ve Syrinx in Anatomik Yapısının Belirlenmesi

Gerze Horoz ve Tavuklarında Larynx, Trachea ve Syrinx in Anatomik Yapısının Belirlenmesi İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Journal of the Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. / J. Fac. Vet. Med. Istanbul Univ., 41 (1), 92-98, 2015

Detaylı

KEM K OLU UMU ki çe it kemik olu umu vardır. 1)Ba dokusu aracılı ıyla süngerimsi kemik olu umu 2)Kıkırdak doku aracılı ıyla sıkı kemik olu umu

KEM K OLU UMU ki çe it kemik olu umu vardır. 1)Ba dokusu aracılı ıyla süngerimsi kemik olu umu 2)Kıkırdak doku aracılı ıyla sıkı kemik olu umu Embriyonik evrede kıkırdak kökenlidir. Daha sonra kemiklesir. Ergin evrede bazı vücut kısımlarında kıkırdak olarak kalır (burun ucu, kulak kepçesi, soluk borusu) skelet sistemi kemikler, eklemler, ligamentler

Detaylı

Pars libera membri superioris

Pars libera membri superioris Pars libera membri superioris Kol, önkol ve el iskeletini oluşturan kemiklerin tümüne birden bu isim verilir. HUMERUS (KOL KEMİ Ğ İ ) Üst ekstremitenin en uzun ve en kalın kemiğidir. Bir proksimal uç,

Detaylı

KAYA KEKLİĞİ (A. GRAECA) VE SÜLÜNLERDE (P. COLCHICUS) OMURGA (COLUMNA VERTEBRAE) ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI MAKROANATOMİK ARAŞTIRMALAR

KAYA KEKLİĞİ (A. GRAECA) VE SÜLÜNLERDE (P. COLCHICUS) OMURGA (COLUMNA VERTEBRAE) ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI MAKROANATOMİK ARAŞTIRMALAR T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAYA KEKLİĞİ (A. GRAECA) VE SÜLÜNLERDE (P. COLCHICUS) OMURGA (COLUMNA VERTEBRAE) ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI MAKROANATOMİK ARAŞTIRMALAR Mehmet Fatih YÜKSEL

Detaylı

Hindinin Koroner Arterleri Üzerine Makroanatomik ve Subgros Bir Çalışma*

Hindinin Koroner Arterleri Üzerine Makroanatomik ve Subgros Bir Çalışma* YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 2010, 21 (1), 43-47 ISSN: 1017-8422; e-issn: 1308-3651 ORİJİNAL MAKALE Hindinin Koroner Arterleri Üzerine Makroanatomik ve Subgros Bir Çalışma* Gamze ÇAKMAK Hüseyin KARADAĞ

Detaylı

ANKARA KEÇİSİ. Yayılma Alanı : Ankara ili başta olmak üzere, İç Anadolu bölgesi ile Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinin bazı illeri

ANKARA KEÇİSİ. Yayılma Alanı : Ankara ili başta olmak üzere, İç Anadolu bölgesi ile Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinin bazı illeri ANKARA KEÇİSİ Yayılma Alanı : Ankara ili başta olmak üzere, İç Anadolu bölgesi ile Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinin bazı illeri Verim Yönü : Tiftik ve et Genel Tanımı : Vücut küçük yapılı, ince ve

Detaylı

KASAPLIK HAYVANLARIN SINIFLANDIRILMASI VE BESİ DURUMUNUN SAPTANMASI Doç. Dr. Ömer ÇETİN

KASAPLIK HAYVANLARIN SINIFLANDIRILMASI VE BESİ DURUMUNUN SAPTANMASI Doç. Dr. Ömer ÇETİN KASAPLIK HAYVANLARIN SINIFLANDIRILMASI VE BESİ DURUMUNUN SAPTANMASI Doç. Dr. Ömer ÇETİN 2010 verilerine göre ülkemizde 125 ad. Kombina 91 ad. 1. sınıf mezbaha 82 ad 2. sınıf mezbaha 425 ad. 3. sınıf mezbaha

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN

DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TEMEL VETERİNER ANATOMİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

Kuşlarda Hava Keselerinin (Sacci pneumatici) Morfolojisi ve Fonksiyonel Özellikleri

Kuşlarda Hava Keselerinin (Sacci pneumatici) Morfolojisi ve Fonksiyonel Özellikleri DERLEME Elektronik ISSN: 1308-0679, Baskı ISSN: 1307-9972 http://www.dicle.edu.tr/fakulte/veteriner/dergi.htm Kuşlarda Hava Keselerinin (Sacci pneumatici) Morfolojisi ve Fonksiyonel Özellikleri Serkan

Detaylı

Myologia Kas Bilimi. Hazırlayan Prof. Dr. Ali BAHADIR

Myologia Kas Bilimi. Hazırlayan Prof. Dr. Ali BAHADIR Myologia Kas Bilimi Hazırlayan Prof. Dr. Ali BAHADIR Genel Bilgi Kaslar, kasılıp gevşeme yeteneğine sahip yapılardır. Bir etkinin tesiriyle kısalabilir ve tekrar uzayabilirler. Bu önemli özellikleri nedeniyle

Detaylı

Hasak Melez Koyun Tipinde Neurocranium un Makroanatomik İncelenmesi

Hasak Melez Koyun Tipinde Neurocranium un Makroanatomik İncelenmesi 11 Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med. 30 (2011), 2: 11-17 Hasak Melez Koyun Tipinde Neurocranium un Makroanatomik İncelenmesi Esin ÜNSALD 1 Geliş Tarihi: 16.10.2011 Kabul Tarihi: 20.12.2011 Özet: Hasak melez

Detaylı

Toraks Duvarının Damarları ve Sinirleri

Toraks Duvarının Damarları ve Sinirleri Toraks Duvarının Damarları ve Sinirleri A.thoracica interna: Bu arter clavicula dan umbilicus a kadar toraks ve karın ön duvarını besler (Şekil 4,5,34). Ratta Toraks Anatomisi Cenk Kılıç Şekil 34. Sternum

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Fransızca-Hintçe

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Fransızca-Hintçe Dilekler : Evlilik Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. त म ह र श द क अवसर पर बध ई ह. म र आश र व द ह क त म सद स ख रह. Yeni evli bir çifti Félicitations et meilleurs

Detaylı

Morkaraman Koyununun Ön Bacak Venleri Üzerine Makroanatomik Bir Çalışma*

Morkaraman Koyununun Ön Bacak Venleri Üzerine Makroanatomik Bir Çalışma* Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. Yıl: 2009 Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa: 39-47 Morkaraman Koyununun Ön Bacak Venleri Üzerine Makroanatomik Bir Çalışma* Zekeriya ÖZÜDOĞRU 1, Gürsoy AKSOY 2, Derviş ÖZDEMİR

Detaylı

YENİ ZELANDA TAVŞANI (ORYCTOLAGUS CUNİCULUS L.) NDA BOYUN VE GÖĞÜS OMURLARININ MORFOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

YENİ ZELANDA TAVŞANI (ORYCTOLAGUS CUNİCULUS L.) NDA BOYUN VE GÖĞÜS OMURLARININ MORFOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 3, Sayfa 1-23, 21 YENİ ZELANDA TAVŞANI (ORYCTOLAGUS CUNİCULUS L.) NDA BOYUN VE GÖĞÜS OMURLARININ MORFOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

KANGAL KÖPEKLERiNDE KALBiN KORONER ARTERLERi ÜZERiNDE MAKROANOTOMi K ÇALIŞMALAR*

KANGAL KÖPEKLERiNDE KALBiN KORONER ARTERLERi ÜZERiNDE MAKROANOTOMi K ÇALIŞMALAR* Vet. Bil Dcrg. (1996), l2, 2:115-120 KANGAL KÖPEKLERiNDE KALBiN KORONER ARTERLERi ÜZERiNDE MAKROANOTOMi K ÇALIŞMALAR* Sadettin Tıpırdamazl Nejdet Dursun2 Hakan YaJçını Macroanatomic lnvestigations on Coronary

Detaylı

Balıkçıl Kuşunun (Ardea cinerea) Karın Bölgesi Organlarının Arterial Vaskülarizasyonu

Balıkçıl Kuşunun (Ardea cinerea) Karın Bölgesi Organlarının Arterial Vaskülarizasyonu Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 2012; 7(3): 161-166 Araştırma Makalesi Balıkçıl Kuşunun (Ardea cinerea) Karın Bölgesi Organlarının Arterial Vaskülarizasyonu Şükrü Hakan ATALGIN 1, Vural ÖZDEMİR 2,

Detaylı

Hareket Sistemi ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra,

Hareket Sistemi ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra, ÜNİTE 3 Hareket Sistemi Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar Kemiklerin yapısını ve sınıflandırılmasını, Eklemlerin yapısını ve sınıflandırılmasını öğrenmiş olacaksınız. İçindekiler Hareket Sistemi Kemikler

Detaylı

Ġnsan Ġskeletini Oluşturan Yapılar. Doç.Dr.Mitat KOZ

Ġnsan Ġskeletini Oluşturan Yapılar. Doç.Dr.Mitat KOZ Ġnsan Ġskeletini Oluşturan Yapılar Doç.Dr.Mitat KOZ İskeletin Bölümleri İnsan iskeleti kafatası, spinal kolon, omuz kuşağı, üst ekstremiteler, pelvik kuşak ve alt ekstremitelerden oluşur. İskeleti oluşturan

Detaylı

Ankara Universilesi Veteriner Fakültesi Anatomi Kürsüsü Prof Dr. Sabri Doğuer

Ankara Universilesi Veteriner Fakültesi Anatomi Kürsüsü Prof Dr. Sabri Doğuer Ankara Universilesi Veteriner Fakültesi Anatomi Kürsüsü Prof Dr. Sabri Doğuer ŞtNŞtLLA (CHİNCHİLLA CHİNCHİLLA BOLİVİANA) BEYNt ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMiK ARAŞTIRMALAR * Metin Taşbaş** Giriş Rodentia sınıfına

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2015. Süre: 1 saat ve 30 dakika

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2015. Süre: 1 saat ve 30 dakika THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2015 MATEMATİK BİRİNCİ SINIF Süre: 1 saat ve 30 dakika Tüm soruları cevaplayınız. Tüm işlemlerinizi gösteriniz ve cevaplarınızı soru kâğıdında ılan uygun yerlere yazınız.

Detaylı

Arthrologia Syndesmologia. (eklem ve bağ bilimi) Doç.Dr. M.Erdem GÜLTİKEN

Arthrologia Syndesmologia. (eklem ve bağ bilimi) Doç.Dr. M.Erdem GÜLTİKEN Arthrologia Syndesmologia (eklem ve bağ bilimi) Sturae capitis (baş kemikleri arasındaki bağlantılar) Baş kemikleri hareketsiz yada oynamaz eklemlerle birbirlerine bağlanmışlardır Sutura şeklinde (sutura

Detaylı

MUSCULI FACIALES. Doç. Dr. Özlen Karabulut D.Ü. Tıp Fakültesi, Anatomi AD

MUSCULI FACIALES. Doç. Dr. Özlen Karabulut D.Ü. Tıp Fakültesi, Anatomi AD MUSCULI FACIALES Doç. Dr. Özlen Karabulut D.Ü. Tıp Fakültesi, Anatomi AD Musculi capitis Musculi capitis (Başın Kasları) iki grupta incelenir: A)Yüz kasları (Musculi faciales) B)Çiğneme kasları (Musculi

Detaylı

Ergonomi Uygulamaları ile Kâr Etmenin Yolları

Ergonomi Uygulamaları ile Kâr Etmenin Yolları Ergonomi ile Verimlilik Paneli Ergonomi Uygulamaları ile Kâr Etmenin Yolları Uludağ Üniversitesi Endüstri Müh. Böl. 13.05.2010 BURSA ERGONOMİ Çalışan ile teknik sistem arasındaki ilişkiyi inceleyen; bilimsel

Detaylı

Arterial Vascularization of Stomach in Donkey (Equus asinus L.)

Arterial Vascularization of Stomach in Donkey (Equus asinus L.) Kafkas Univ Vet Fak Derg 16 (3): 413-418, 2010 DOI:10.9775/kvfd.2009.845 RESEARCH ARTICLE Merkepte (Equus asinus L.) Midenin Arterial Vaskularizasyonu [1] Emine KARAKURUM * Nejdet DURSUN ** [1] Bu çalışma

Detaylı

Cranium - kafatası lamina externa lamina interna diploe sinus

Cranium - kafatası lamina externa lamina interna diploe sinus CRANİUM (kafatası) Cranium - kafatası Aksial iskeletin en önünde yeralan bölümüdür. İçinde ve üzerinde barındırdığı beyin, duyu organları, sindirim ve solunum sistemlerinin başlangıç bölümlerinin öneminden

Detaylı

Saksağanda (Pica pica) Larynx ve Trachea Üzerinde Anatomik ve Histolojik Bir Çalışma

Saksağanda (Pica pica) Larynx ve Trachea Üzerinde Anatomik ve Histolojik Bir Çalışma Saksağanda (Pica pica) Larynx ve Trachea Üzerinde Anatomik ve Histolojik Bir Çalışma Hülya BALKAYA *, Zekeriya ÖZÜDOĞRU, Derviş ÖZDEMİR, Emre ERBAŞ, Hülya KARA Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi,

Detaylı

Atoller (mercan adaları) ve Resifler

Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atol, hayatlarını sıcak denizlerde devam ettiren ve mercan ismi verilen deniz hayvanları iskeletlerinin artıklarının yığılması sonucu meydana gelen birikim şekilleridir.

Detaylı

İnsan vücudu topografik olarak baş-boyun, gövde ve ekstremitelere ayrılarak incelenir. Sistematik anatomide hareket sistemi oluşumlarının işlenişinin

İnsan vücudu topografik olarak baş-boyun, gövde ve ekstremitelere ayrılarak incelenir. Sistematik anatomide hareket sistemi oluşumlarının işlenişinin İSKELET KEMİKLERİ İnsan vücudu topografik olarak baş-boyun, gövde ve ekstremitelere ayrılarak incelenir. Sistematik anatomide hareket sistemi oluşumlarının işlenişinin temeli bu ayırıma dayanır. Baş-boyun

Detaylı

ÜNİTE TIBBİ TERMİNOLOJİ OSTEOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Doç. Dr. İsmail MALKOÇ

ÜNİTE TIBBİ TERMİNOLOJİ OSTEOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Doç. Dr. İsmail MALKOÇ HEDEFLER İÇİNDEKİLER OSTEOLOJİ Kemikler Hakkında Genel Bilgiler Extremite Kemikleri Üst Extremite Kemikleri Alt Extremite Kemikleri Cranium Kemikleri Neurocranium Kemikleri Splanchnocranium Kemikleri Omurga

Detaylı

Dr. Ayşin Çetiner Kale

Dr. Ayşin Çetiner Kale Dr. Ayşin Çetiner Kale Merkezi Sinir Sistemi Encephalon Medulla spinalis PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ Spinal sinirler (31 çift) Kraniyal sinirler (12 çift) Toplam 43 çift periferik sinir Nöron Sinir sisteminin

Detaylı

Hareket Sistemi (Systema locomotorium)

Hareket Sistemi (Systema locomotorium) Hareket Sistemi (Systema locomotorium) Hareket sistemi İskelet sistemi kemikleri, eklemleri ve ligamentleri (bağları)içerir. Kas sistemi kasları ve bunların aksesuarları olan tendonları, tendon kılıflarını,

Detaylı

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Doç. Dr. İsmail MALKOÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER OSTEOLOJİ GENEL BİLGİLER VE VÜCUT KEMİKLERİ

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Doç. Dr. İsmail MALKOÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER OSTEOLOJİ GENEL BİLGİLER VE VÜCUT KEMİKLERİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER OSTEOLOJİ GENEL BİLGİLER VE VÜCUT KEMİKLERİ Kemikler Hakkında Genel Bilgiler Kemiklerin Sınıflandırılması Skeleton Axiale Cranium Kemikleri Columna Vertebralis Os Hyoideum Thorax Skeleton

Detaylı

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Yrd. Doç. Dr. Papatya KELEŞ İÇİNDEKİLER HEDEFLER EKLEMLER (ARTICULATIONES)

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Yrd. Doç. Dr. Papatya KELEŞ İÇİNDEKİLER HEDEFLER EKLEMLER (ARTICULATIONES) HEDEFLER İÇİNDEKİLER EKLEMLER (ARTICULATIONES) Eklemler Hakkında Genel Bilgiler Eklemlerin Gruplandırılması Vücudumuzda Bulunan Eklemler TEMEL ANATOMİ Yrd. Doç. Dr. Papatya KELEŞ Bu üniteyi çalıştıktan

Detaylı

A case of spondylitis ossificans in a dog

A case of spondylitis ossificans in a dog Selçuk Üniversitesi Vet. Fak. Dergisi Cllt: 2, Sayı: '1 (157-162), 1986 BİR KÖPEKTE SPONDYLİTİS OLGUSU A case of spondylitis ossificans in a dog Erdoğan SAMSAR 1 Faruk AKIN 2 Necdet GÜZEU Nuri YAVRU 4

Detaylı

Sığırlardan Alınan Ölçüler ve Ölçme. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ

Sığırlardan Alınan Ölçüler ve Ölçme. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Sığırlardan Alınan Ölçüler ve Ölçme Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Bir zooteknist için ölçüm ve tartım çok kere gerekli ve yardımcı bir kaynak olabilir. Kısaca özetlemek gerekirse hayvanların ölçülmelerinin yararları;

Detaylı

Burun, anatomik olarak, yüz üzerinde alınla üst dudak arasında bulunan, dışa çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı. Koku alma organıdır.

Burun, anatomik olarak, yüz üzerinde alınla üst dudak arasında bulunan, dışa çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı. Koku alma organıdır. Burun, anatomik olarak, yüz üzerinde alınla üst dudak arasında bulunan, dışa çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı. Koku alma organıdır. Burun boşluğu iki delikle dışarı açılır. Diğer taraftan

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ

DERS TANITIM BİLGİLERİ DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Kodu ve Adı Bölüm / Program Dersin Dili Dersin Türü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersle İlgili Görüşme Saatleri Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler TF20501

Detaylı

Prof. Dr. Gökhan AKSOY Prof. Dr. Cenk CURA Prof. Dr. Ebru ÇAL

Prof. Dr. Gökhan AKSOY Prof. Dr. Cenk CURA Prof. Dr. Ebru ÇAL Prof. Dr. Gökhan AKSOY Prof. Dr. Cenk CURA Prof. Dr. Ebru ÇAL Mandibular 2. Küçükazı Dişi 2. Premolar Diş 45-35 5 5 Prof. Dr. Ebru ÇAL SAĞ SOL ÜST 18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 ALT 48

Detaylı

3.KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI. 05.05.2015 Dr.Salim ASLANLAR 1

3.KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI. 05.05.2015 Dr.Salim ASLANLAR 1 3.KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI 05.05.2015 Dr.Salim ASLANLAR 1 KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI Kabartılı direnç kaynağı, seri imalat için ekonomik bir birleştirme yöntemidir. Uygulamadan yararlanılarak, çoğunlukla

Detaylı

DÜŞEY MESAFELERİN (YÜKSEKLİKLERİN) ÖLÇÜLMESİ

DÜŞEY MESAFELERİN (YÜKSEKLİKLERİN) ÖLÇÜLMESİ Dr. Hasan ÖZ DÜŞEY MESAFELERİN (YÜKSEKLİKLERİN) ÖLÇÜLMESİ Noktalar arasındaki düşey mesafelerin ölçülmesine yükseklik ölçmesi ya da nivelman denir. Bir noktanın yüksekliği deniz seviyesi ile o nokta arasındaki

Detaylı

Bıldırcında Bazı Kanat ve Bacak Kas Teli Demetlerinin Yapılanması Üzerine Bir Araştırma

Bıldırcında Bazı Kanat ve Bacak Kas Teli Demetlerinin Yapılanması Üzerine Bir Araştırma 55 J Fac Vet Med 20 (2001) 55-59 Bıldırcında Bazı Kanat ve Bacak Kas Teli Demetlerinin Yapılanması Üzerine Bir Araştırma Bahri YILDIZ * Hüseyin YILDIZ ** Gülsüm EREN *** Ali BAHADIR **** Geliş Tarihi:

Detaylı

Kaynak Hataları Çizelgesi

Kaynak Hataları Çizelgesi Kaynak Hataları Çizelgesi Referans No Tanıtım ve Açıklama Resimli İzahı 1 2 3 Grup No: 1 Çatlaklar 100 Çatlaklar Soğuma veya gerilmelerin etkisiyle ortaya çıkabilen katı halde bir mevzii kopma olarak meydana

Detaylı

Silindirik iç ve dış yüzeyler üzerine açılan helisel girinti ve çıkıntılara vida denir.

Silindirik iç ve dış yüzeyler üzerine açılan helisel girinti ve çıkıntılara vida denir. 9. VİDALAR Silindirik iç ve dış yüzeyler üzerine açılan helisel girinti ve çıkıntılara vida denir. Vida Helisi Vida Adımı Bir kenarı silindirin çapına eşit dik bir üçgen, silindirin üzerine sarıldığında

Detaylı

CUPRESSUS L. Serviler

CUPRESSUS L. Serviler CUPRESSUS L. Serviler Bu cinsin Kuzey Amerika, Oregon, Meksika, Akdeniz den Himalaya ve Çin e kadar yaklaşık 20 türü var. Herdem Yeşil ağaç ve çalılar. Sürgünler dört köşeli, yahut yuvarlakça. Yapraklar

Detaylı

Doğada ki en belirgin özelliklerine; İnsan vücudunda Deniz kabuklarında Ağaç dallarında rastlanır.

Doğada ki en belirgin özelliklerine; İnsan vücudunda Deniz kabuklarında Ağaç dallarında rastlanır. Doğada ki en belirgin özelliklerine; İnsan vücudunda Deniz kabuklarında Ağaç dallarında rastlanır. Altın oran pi (π) gibi irrasyonel bir sayıdır ve ondalık sistemde yazılışı 1.618033988749894..(Noktadan

Detaylı

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P.

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P. GZ BSINCI BÖÜ 15 ODE SORU 1 DE SORURIN ÇÖZÜER 3. P P 5P olur. 3P. 1. 2 2 d 3 P + 2d 5P 3P + 2dg 2P 2dg P dg olur. P P + 3dg 5P + 3P 8lur. P P P s d Z s 3d 2 ve larının basınçları yazılıp oranlanırsa; P

Detaylı

BOYUN KÖKÜ THORACOCERVİCAL BÖLGE. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT

BOYUN KÖKÜ THORACOCERVİCAL BÖLGE. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT BOYUN KÖKÜ THORACOCERVİCAL BÖLGE Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT Boyun kökü apertura thoracis superior ve hemen üzerinde yer alan bölgedir. Apertura thoracis superior, önde manubrium sterni, yanlarda 1.costalar

Detaylı

Alman Çoban Köpeği (Alman Kurdu) Irk Standartları AlmanKurtlari.com. SempatiVeteriner tarafından yazıldı.

Alman Çoban Köpeği (Alman Kurdu) Irk Standartları AlmanKurtlari.com. SempatiVeteriner tarafından yazıldı. Aşağıda, alman kurdu için ırk standartları maddeler halinde sıralanmıştır. Bu standartlar FCI Ülkeleri ve klüplerince onaylanarak yürürlüğe konulmuştur. İşte Alman Çoban Köpeği ırk standartları : 1. Kafa

Detaylı

Prof Dr Gökhan AKSOY

Prof Dr Gökhan AKSOY Prof Dr Gökhan AKSOY 1 2 A-MANDİBULER KONUM 3 SİSTEMİN HAREKETLİ BÖLÜMÜ OLAN MANDİBULANIN, CRANİUMA ÖZELLİKLE DE MAXİLLAYA GÖRE UZAYSAL KONUMUDUR. 4 SENTRİK İLİŞKİ SENTRİK OKLÜZYON ALT ÇENENİN DİNLENME

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

Galatasaray University

Galatasaray University Inflation Galatasaray University 11 Novembre,2013 Inflation ( ch. 6 R. Hahnel 1/ 23 definition Le prix est le montant monétaire échangé contre un bien ou un service lors d un achat ou d une vente Les prix

Detaylı

TEMEL BEDEN KALIBI. Öğr. Gör. Semiye BOTTAN

TEMEL BEDEN KALIBI. Öğr. Gör. Semiye BOTTAN TEMEL BEDEN KALIBI Öğr. Gör. Semiye BOTTAN Ölçüler 38 Beden Göğüs: 88 + 4 (bolluk payı) = 92 + 2 (göğüs pens bolluğu) = 94 cm Bel: 70 + 6 (bolluk payı) = 76 + 1 (göğüs pens açılımından) = 77 cm Basen:

Detaylı

Haritanın Tanımı. Harita Okuma ve Yorumlama. Haritanın Tanımı. Haritanın Özellikleri. Haritanın Özellikleri. Kullanım Amaçlarına Göre

Haritanın Tanımı. Harita Okuma ve Yorumlama. Haritanın Tanımı. Haritanın Özellikleri. Haritanın Özellikleri. Kullanım Amaçlarına Göre Haritanın Tanımı Harita Okuma ve Yorumlama Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ HARİTA: Yer yüzeyinin tümünün ya da bir kısmının, doğal ve yapay özelliklerini bir projeksiyon sistemine göre ve belirli bir ölçekte

Detaylı

İşe yeni başlarken güvenlik eğitimi

İşe yeni başlarken güvenlik eğitimi İşe yeni başlarken güvenlik eğitimi Téléphonez au : 1 Ici chantier À (commune ou arrondissement).................................................................................... N O.............. Rue......................................................................................................

Detaylı

Kalp ve Pericardium un Anatomisi

Kalp ve Pericardium un Anatomisi Kalp ve Pericardium un Anatomisi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Göğüs Cerrahisi Cenk Kılıç Şekil 1. Göğüs boşluğunda kalbin yerleşimi Kalp Mediastinum medium tadır (Şekil 1).

Detaylı

YENİ BıR OPERASYON TEKNİGı ıle AT VE SIGIRLARDA ıç FITIK KESE sı BULUNAN HERNİA VENTRALıS'LERİN TEDA vtsı. Giriş

YENİ BıR OPERASYON TEKNİGı ıle AT VE SIGIRLARDA ıç FITIK KESE sı BULUNAN HERNİA VENTRALıS'LERİN TEDA vtsı. Giriş Ankara Universitesi, Veteriner Fakültesi il. Şirurji Kürsüsü Prof. Dr. B. Sıtkı Artun YENİ BıR OPERASYON TEKNİGı ıle AT VE SIGIRLARDA ıç FITIK KESE sı BULUNAN HERNİA VENTRALıS'LERİN TEDA vtsı Mustafa Temizer*

Detaylı

EKTODERMDEN MEYDANA GELEN ORGAN VE SİSTEMLER

EKTODERMDEN MEYDANA GELEN ORGAN VE SİSTEMLER EKTODERMDEN MEYDANA GELEN ORGAN VE SİSTEMLER İndüksiyon olayı Chorda dorsalis Dorsalinde kalınlaşma Neural Plate( Plak ) Nöral kanal Nöral kanal (Tubulus nöyralis ) 4. somit düzeyinde ilk kaynaşmayı yapar.

Detaylı

FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU: HACİM SINIFI NUMARASI: 9/A 821

FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU: HACİM SINIFI NUMARASI: 9/A 821 FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU: HACİM ÖĞRETMENİN ADI SOYADI: FAHRETTİN KALE ÖĞRENCİNİN: ADI SOYADI: ESMA GÖKSAL SINIFI NUMARASI: 9/A 821 1. Çiftliğinde 4000 tane koyun barındıran bir çiftçi, koyunların 8 günlük

Detaylı

4. Haftada embriyo. Dışarıdan bakıldığında C harfi şeklindedir. Kalp bölgesi ventralde büyük bir şişkinlik gözlenir.

4. Haftada embriyo. Dışarıdan bakıldığında C harfi şeklindedir. Kalp bölgesi ventralde büyük bir şişkinlik gözlenir. 4. Haftada embriyo 2-3.5 mm uzunluktadır. 4-12 somitli dönemdir Dışarıdan bakıldığında C harfi şeklindedir. Kalp bölgesi ventralde büyük bir şişkinlik gözlenir. Otik çukur, lens plakodu, kol ve bacak tomurcukları

Detaylı

YENİ ZELANDA TAVŞANINDA (ORYCTOLAGUS CUNICULUS L.) NERVUS VAGUS UN SUBGROS-ANATOMİK İNCELENMESİ

YENİ ZELANDA TAVŞANINDA (ORYCTOLAGUS CUNICULUS L.) NERVUS VAGUS UN SUBGROS-ANATOMİK İNCELENMESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ ZELANDA TAVŞANINDA (ORYCTOLAGUS CUNICULUS L.) NERVUS VAGUS UN SUBGROS-ANATOMİK İNCELENMESİ Veteriner Hekim Ayşe ÇENGELCİ ANATOMİ ANABİLİM DALI DOKTORA

Detaylı

AYI (Ursus arctos) SAYIMI

AYI (Ursus arctos) SAYIMI AYI (Ursus arctos) SAYIMI Artvin, Şavşat, Meydancık 22-24 Mayıs 2013 T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü, Artvin Şube Müdürlüğü Telefon :

Detaylı

bab.la Phrases: Personnel Meilleurs Vœux français-turc

bab.la Phrases: Personnel Meilleurs Vœux français-turc Meilleurs Vœux : Mariage Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Tebrikler. Dünyadaki tüm mutluluklar üzerinizde olsun. Félicitations et meilleurs vœux à vous deux

Detaylı

OS FEMORIS (FEMUR, UYLUK KEMI Ğ I )

OS FEMORIS (FEMUR, UYLUK KEMI Ğ I ) Pars libera membri inferioris Uyluk, bacak ve ayak iskeletini oluşturan kemiklerin tümüne birden bu isim verilir. OS FEMORIS (FEMUR, UYLUK KEMI Ğ I ) İnsan vücudunun en uzun kemiğidir, uyluk kemiği de

Detaylı

TEMEL BEDEN KALIBI. Öğr. Gör. Semiye BOTTAN

TEMEL BEDEN KALIBI. Öğr. Gör. Semiye BOTTAN TEMEL BEDEN KALIBI Öğr. Gör. Semiye BOTTAN Ölçüler 38 Beden Göğüs: 88 + 4 (bolluk payı) = 92 + 2 (göğüs pens bolluğu) = 94 cm Bel: 70 + 6 (bolluk payı) = 76 + 1 (göğüs pens açılımından) = 77 cm Basen:

Detaylı

Apertura thoracis superior (göğüs girişi) Apertura thoracis inferior (göğüs çıkışı) Toraks duvarını oluşturan tabakalar

Apertura thoracis superior (göğüs girişi) Apertura thoracis inferior (göğüs çıkışı) Toraks duvarını oluşturan tabakalar solunum sistemi 1 TORAKS (GÖĞÜS) DUVARI Toraks (göğüs) Apertura thoracis superior (göğüs girişi) Apertura thoracis inferior (göğüs çıkışı) Toraks duvarını oluşturan tabakalar Toraks duvarı kasları 2 SOLUNUM

Detaylı

FRANKOFON TOP 50 BİRİNCİ AŞAMA A1/A2 FİŞİ (17 Mart - 28 Mart)

FRANKOFON TOP 50 BİRİNCİ AŞAMA A1/A2 FİŞİ (17 Mart - 28 Mart) FRANKOFON TOP 50 BİRİNCİ AŞAMA A1/A2 FİŞİ (17 Mart - 28 Mart) Etkinlik 1: Fransız şarkılarını biliyorum Tanıdığınız Fransız sanatçılar kimlerdir ve hangi şarkılarını biliyorsunuz? Sanatçı... Şarkı.....

Detaylı

18/11/2015. PA (posteroanterior) AKCİĞER. Önerilen pozisyonlar. Toraks grafileri Çekim teknikleri ve Radyografik Anatomi

18/11/2015. PA (posteroanterior) AKCİĞER. Önerilen pozisyonlar. Toraks grafileri Çekim teknikleri ve Radyografik Anatomi Toraks grafileri Çekim teknikleri ve Radyografik Anatomi Prof.Dr. Murat Kocaoğlu Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Önerilen pozisyonlar Temel: Postero-anterior (PA) erekt (ayakta)

Detaylı

Ateşli Silah Yaralanmaları

Ateşli Silah Yaralanmaları Ateşli Silah Yaralanmaları Ateşli silah yaralanmalarında şu soruların cevabı aranmalıdır. 1. Mesafe tespiti, 2. Giriş-çıkış delikleri, 3. Traje, 4. Ölüm sebebi, 5. Öldürücü lezyonun tespiti, 6. Kurşunun

Detaylı

Harita Okuma ve Yorumlama. Yrd. Doç. Dr. Müge Kirmikil

Harita Okuma ve Yorumlama. Yrd. Doç. Dr. Müge Kirmikil Harita Okuma ve Yorumlama Yrd. Doç. Dr. Müge Kirmikil Harita: Tanım HARİTA: Yer yüzeyinin tümünün ya da bir kısmının, doğal ve yapay özelliklerini bir projeksiyon sistemine göre ve belirli bir ölçekte

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ

DERS TANITIM BİLGİLERİ DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Kodu ve Adı Bölüm / Program Dersin Dili Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersle İlgili Görüşme Saatleri Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve

Detaylı

SAYISAL BÖLÜM. 5. a, b, c pozitif tamsayılar, c asal sayı ve. olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? 6 E) 1

SAYISAL BÖLÜM. 5. a, b, c pozitif tamsayılar, c asal sayı ve. olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? 6 E) 1 SYISL ÖLÜM ĐKKT! U ÖLÜM VPLYĞINIZ TOPLM SORU SYISI 90 IR. Đlk 4 Matematiksel Đlişkilerden Yararlanma Gücü, Son 4 en ilimlerindeki Temel Kavram ve Đlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir. şit ğırlık ÖSS puanınızın

Detaylı

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Uz. Dr. Aslı KARA İÇİNDEKİLER HEDEFLER PERİFERİK VE OTONOM SİNİR SİSTEMİ. Spinal Sinirler Kafa Çiftleri Otonom Sinir Sistemi

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Uz. Dr. Aslı KARA İÇİNDEKİLER HEDEFLER PERİFERİK VE OTONOM SİNİR SİSTEMİ. Spinal Sinirler Kafa Çiftleri Otonom Sinir Sistemi HEDEFLER İÇİNDEKİLER PERİFERİK VE OTONOM SİNİR SİSTEMİ Spinal Sinirler Kafa Çiftleri Otonom Sinir Sistemi TEMEL ANATOMİ Uz. Dr. Aslı KARA Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Spinal sinirleri tanımlayabilecek,

Detaylı

07.11.2014. fetal dönem denir. Fetal dönemde, embriyonal dönemde oluşan organ sistemleri gelişir. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı

07.11.2014. fetal dönem denir. Fetal dönemde, embriyonal dönemde oluşan organ sistemleri gelişir. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 9.Hafta ( 10-14 / 11 / 2014 ) 1.) Göbek Kordonu 2.) Fetus ve Fetal Dolaşım Fizyolojisi 3.) Fetusun Aylara Göre Gelişimi Slayt No: 10 2 7.) FETUS Üçüncü gebelik

Detaylı

BİTKİ TANIMA I. P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) Yrd. Doç. Dr.

BİTKİ TANIMA I. P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) Yrd. Doç. Dr. 1 BİTKİ TANIMA I Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) C r y p t o m e r i a j a p o n i c a ( K a d i f

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun Dolu Gövdeli Kirişler TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof Dr Görün Arun 072 ÇELİK YAPILAR Kirişler, Çerçeve Dolu gövdeli kirişler: Hadde mamulü profiller Levhalı yapma en-kesitler Profil ve levhalarla oluşturulmuş

Detaylı