Etudes macro-anatomiquement sur les os du squelette du vison (mustela vison)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Etudes macro-anatomiquement sur les os du squelette du vison (mustela vison)"

Transkript

1 VİZONUN (Mustela Vison) İSKE)LET KEMİiKLEJRİ ÜZERİNDE MAKROANATOMiK ARAŞIT'IRMALAR Etudes macro-anatomiquement sur les os du squelette du vison (mustela vison) Necdet DURSUN(*), Sadettin TlPIRDAMAZ (**). Resume : Dans ce travail on a effectue des etuides maocro-anatomiques sur 1es os du squelette du vison. Pour ce faire, on a utilise '7 visons. Nous avans ınantre ci-deıssous les particularites et les differences obtenus les plus importantes : ı - L'atlas pos.sede trois orificeıs, le trou conjugaison, le trou a1aire et le trou transversaire. Le trou transversaire, cnmme chez le porc, eıst situe au bord ıcaudal de l'aile de l'atla~s cantre ıla face articulaire caudal et, il perfore au ısens sagittal. 2 - L'apoıphyse odontoide, longue et cyli:ndroide, presente une longueur a peu pres ı, 2 cm. Les suırfaces articulaire craniales, convexes et obliques en directian latero-caudale, se reuniıssent ıl'une avec l'autre, sahs l'apuphys e odontoide. 3 - L'a:pophyse epineuse de l'axis, prolongee cranio-ıeaudaılement, e:st en fıorme de la lame de hac!he, et arrive a peu pres au me.me niiveau que le snmmet de l'apophyse odontoiıde, l'extremite caudale de le meme apophyse peu elevee caudodorsalement, esıt terminee par un tu'bercule simple A la troisieme verteıb:re cervicale, le!horıd cr ani al de l' are dnrsal forme un tubercule prolonıge rostralement entre le:s deux aıpopihyses articulaires craniales. 5 - Las apophyses articulaires ıeraniales des quatrieme et cinguieme verte:bres cervi1caux forn1en ~ une depression en ıfor me d'un U, rouvert cranialement, aveıc le :bord craniale de l'arc dorsale. ( *) Prof. Dr., S. ü. Veteriner Fakültesi, Anatomi Bilim [)alı, Konya. (**) Yrd. Doç. Dr., S. ü. Veter~ner Fakültesi, Anatomi Bilim Dalı, Konya.

2 14 Necdet Dursun - Sadettin Tıpırdamaz 6 -- La sixieme vertebre cercivale possede 1'apophyse costarienne et l'apophyse transver se. Les hord3 ventrales des apophyses costarieus parallel l'un a l'utre, sont sembla:bles a ceux 1 deı3 equides. 7 Le vison possede quatorze verte1ores thoraciques. Les apophyses epineuse:s des cinq premieres sont les plus hautes et les sommets des memes vertebres thoraciques sont epai.s et renfü~s. La vertere antidinale est la onzieme. 8 - Chez le vison, les vertebres lomıbaires sont au nomıbre de sept. Les apophyses transverses qui caracterisent les vertebres lombaire, co mmencent a apparaitre a partir de deuxieme vertebres. 9 - İl y a chez le vison trois vertebres sacral-es dont Ies apopıhyses epineuses ne!sont soudees que par -leur baıse et leurs restes entierement separees Le vi son possede de 15 a 1.8 ve.rtelbres coccygiennes dont les deux premieres sont tres ibien developpees et pourvues d'un are hernal lıl - Il y a chez le viıson quatorze paires de côtes dont six sternales, sept asternales et une flottante Le sternuro du vison est for me de cinq sternebres. La premiere sternebre, la plus longue et la plus forte, est en for.me conique. Özet : Vizonun iskelet kemikleri üzerinde makro-anatomik O'lara~ yapılan bu çalışmada yedi adet vizon kullanılmış, aşağıda belirtilen özellik ve ayrımlar saptanmıştır. 1 - Atlas'ta foramen vertebrale laterale, d:oramen alare ve foramen transversarium mevcuttur. ~oramen transversarium, domuzda olduğu gilbi, facies artkularis caudalis civarında, a la atlantis'in caudal kenarında yeralmıştır ve onu sagittal yönde delmiıştir. 2 - Dens uzun, silindirik şeklinde ve ya'klaşık 1, 2 cm. uzunluğundadır. Facies articularis cranialis' ler dışbfik'ey ve caudolateral yönde meyilli olup, denıs'in ventral yüzünde!birbiriyle!birleşmişlerdir. 3 - Axis'in proc. spinosus'u cranio-caudal yönde uzamış bir 'balta ağzı biçimindedir, dens'in aşağı yukarı ucu düzeyine kadar varır. Aynı çıkıntının caudal ucu caudo-dorsale doğru yükselmiş ve küçük bir tuiberkülle sonlanmıştır. 4 - Üçüncü boyun o.murunôa, arcus dorsalis'in cranial ıkenarı, iki proc. artkularis cranialis arasında, craniale doğru :bir çıkıntı şekillendirınişti.r.

3 Vizonun (Mustela V:ison) İsk el et Kemikleri Üzerinde Makroanatomik Dördüncü ve beşinci boyun omurlarının proc. articularis cranialis'leri c:ırcus dorsalis'in ön kenan ile ıbirlikte, öne açık ıbir U şeklinde bir çöküntü şekillendirir Altıncı boyun omuru proc. -costarius ve proc. transversus'a sahiptir. Bitbirine paralel olan proc. costarius'ların ventral kenarları tektırnaklıla.rınkine benzemektedir. 7 - Vizonıda 14 sırt omuru mevcuttur. İlk tbeşinin p:r01c. ıspino.sus' ları en yüksektir ve aynı sırt ıomurlarının uçları kalın ve kaibarıktır. 1tl. sırt arnuru antielinical omurdur. 8 - Vizonda ıhel ıamuru sayıısı 7 adettir. Bel omurlarını karakterize eden proc; transversus'lar 2. omurdan itibaren!belirmeye başlamaktadır Vizonda üç sakral omur mevcuttur. Bel omurlarının proc. spinosus'ları yalnız kaidelerinde kaynaşmış geri ;kalan kısımları tamamen ayrı kalmıştır. lıq - Vizon sayıları ila!18 arasında değişen kuyruk arnuruna sahiptir. Bu omurlardan ilk ikisi çok1 iyi gelişmiştir ve ıbir arcus hemalis gösterir. lll - Vizonda ahısı sternal yedisi asternal ve 'biri fluktuan olmak üzere toplam ıl 4 çift kabu.rga mevcuttur. li2 - Vizonun sternum'u beş sternebra'dan meydana.gelmiştir. En uzun ve en kuvvetli olan birinci sternebra koni biçimindedir. Giriş Son yıllarda şinşilla (\112), tavşan (ıl6) gibi kürk hayvanları ile yaban ;keçisi (113, 14), tilki ve çakal (6) ve sırtlan (11'7) gibi yalbani hayvanların iskelet kemi kleri üzerinde çeşitli çalışmalar yaıpı1mış olmasına rağmen önemli bi:r kürk :hayvanı ıalcm Vizon'un anatomisi üzerinde IJ:ıerhanıgi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu çahşmada viızonun kemikleri ile diğe r kürk hayvanlarının yada memeli hayvanların kemikleri arasındaki ayırım ve benzeriikierin belirlenmesi ve araştırmalar zincirine ıbir yenisinin eklenmesi amacıyla gerıçekleş tirjimiştir. Materyal ve Metot Bu çalış.mada beşi erkek, ikisi dişi olmak üzere toplam yedi adet vizon kullanılmıştır. Vizonlar Anikara yakınında Yenimahalleye bağlı.memlük ~öyün civarındaki lbir mink çiftliğinden, lbir hastalığın teşhiısi ama-

4 16 Necdet Dursun - rsadettin Tıpır.damaz cıyla getirildiği Ankara Üniver,si tesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji 1 Anabilim dalından sağlanmış tır. Kemiklerin maserasyonu, konu ile ilgili teknik esaslara göre yapılmıştır (15). Namina Anatomica Veterinaria (7) esas alınmıştır. Terminoloji lbakımdan Bulgular Boyun Omurları (Vertebrae Cervicales) Vtzonda yedi rboyun arnuru vardır. Birinci ve ikinci ıboyun nınuru yani atlas ve axis, diğer boyun arnurlarına göre oldukça mnrrfn:l!ojik ayırımlar gösterir. Atlas : Vizonun atlas'ı ~genel olarak bir 'kelebeğe benzemektedir. Arıcus dorsalis ile arcuıs ventralis, aralarınıda ~çok geniş ve ta:m yuvarlak bir for. vertefbrae şekil1endirir. Arcus dorsalis, arıcus ventralis'in yaklaşık iki katına varan cranio-caudal lbir uzunluk,gösterir. Arcus dorsalis üzerindeki tuberculum dorsale arcus'un ön arenarına yakın olarak yeralmış ve belirıgindir. Arcus ve n tralis arcus dorsalisten biraz daha ika'lın olup, yaklaşık ıl.,2 c~m. uzunluğunda ~cranio-caudal rbir uzunluğa sahiptir. Tuberculum ventrale arcuıs ventrahs'in cauldal kenarını aşan, caudal yıönde uzamış, ucu sivri koni şeklinde ıbir çıkıntı halindedir. Prıoc. artkularis cranialis'ler arıcus dorısalis ve ar:cus ve n tralis'in c:ranial kenarlarını öne doğru aşmı, yarım ay şeklindedir. Keza prnc. articularis :caudalis'ler de arcus dorsalis'in caudal kenarını aşar ve keskin ibir rkenarla son \bulurlar (Resim 1). Ala atlantis norınalde horizonta1 görünüşte ise de küt!bir sivrilme ile sonlanarak candal uçları hafifçe dorısale düğru lbir yükselme göstermektedir. Arcus dorsalis ile ala atlantis'in birleşme yerının ön yarımında sığ bir çöküntü vardır. Arcus dorsalis üzerinden ıbaşlayarak ala atlantis'in lateral k'enarı üzerinde sona eren ~emiksel ıbir pervaz vasıtasıyla önden sınırlarran ibu çö'küntü içinde iki delik ıgörülür. Bu deliklerden biri dors.a}de, dolayısıyla arıcus dorsalis'in yan taraflarında yer alır. For. vertebrale'ye açılan,bu küçük deli'k for. vertebrale laterale'dir. İkinci deliik, ala atlantis üzerinde yeralan aldı geçen delikten ıgok daha,geniş olup, for. alare'dir. For rtransversarium, cauda1de yeralmıştır. Ala atlantis'in caudomedial rkenarı ile proc. artkularis caudalis arasında!bulunur, ;ffiedialde lbu ek~em ~çıkıntıısı tararfından sınırlandırılmıştır. Ala atlantis'i saıgittal yön-

5 Vizonun (Mustela Vison) İskelet Kemikleri Üzerinde Mıakroanatomik de deler. For. alare'nin fossa atlantis'e açıldığı delik yakınında, a1a atlantis'in ventral yüzüne bir delikle açıılınaktadır (Resim '1). Ala atlantis'in caudomedia1 kenarının darsal yüzünde, ya ıda ıf.or. transversarium'un hemen önünde, sığ bir 9öküntü daaılı vardır. 'Belirgin bir fossa atlantis mevcut değildir. Axi.c: : Dens s~lindir şeklindedir, yaklaşık ıl-12 c.m. uzunluğundadır. Hafif craniodor,sal yöndedir. Craniolateral yönde dışıbü'key olan facies artiıcularis cranialis'ler ıdens'in ventral yüzünde hidbirleriyle!kesintisiz devam etmektedirler.. Axis'in corpus'unun darsal yüzünde, dens'ten /başlayarak caudalde omurun ortalarına kadar devam eden ;bir crista dorsalis mevcuttur. Corpus'un ventra1 yüzündeki crista ıventrali:s ni.s'beten yüksek ve keskindir. Dış bükeyliği dorsale ıbakan ıbu oluşum caudalde sivri ıbir uçla sonlanmaktadır. Proc. transversus'lar caudoventrolate:ta1 yönde uzamıştır. Başlangıçları k:ılın o-lmasına karşın uç kısımları daha ince ıve si vriıdir. Ca udalde fossa verteibrae düzeyine!kadar uzamışlardır. Caudal kenarların ortasında belirgin bir kas Çıkıntısı 'mevcuttur. Proc. transıversus'un craniocaudal yönde delen for. transveıısarium o1du'kça ~geniş Ve yayvandır. Bu deliğin önünde derin bir oluk görülmektedir. Proc. spinosus craniocaudal yönde uzamış 'keskin bir crista veya bir balta 'lğzı 'biçimindedir. \Bu çıkintının ön ucu, cıorpus.un ıön ucu düzeyine kadar uza.mıştı:r. Proc, s:pinosus'un ıdorsal kenarı ön tarafta küt bir kavisle ventral kenara 'birleşımiştir. Aynı process.us'un caudal ucu caudodorsale doğru yü~selmiş ve küçük 'bir tuberkül~e sonlanmıştır. Proc. spinosus'un cauda1 kenarının eranioventral yönde meyilli olduğu görülmüştür (Resim ı2, 3). Proc. artkularis caudalis'ler proc. spinosus'un caudal kenarının b~n1en alt.1nda sağlı sollu iki kuvve1li çı'kıntı halindedir. Heribir proc. art~;_ cularis caudalis, caudal ueun dor.:>al yüzü üzerinde küçülk bir kas çıkıntısına,sahiptir. Faıcies artitcularis caudaliıs geniş ve düz satı'hlı olup, ven~rale Ib akmaktaıdır. Üçünıcü, dördüncü ve ıbeşinci boyun omurları : Bu üç omur ilk bakımında ıçok önemli ayrımlar göstel'mez. Genel şekil itibariyle her üç omur da dikdörtgen [biçimindedir. İki proc. articularis cranialis'in ön uçları arasındaki uzunluk,!bir tara.fm proc. articulariıs cranialis'inin ön ucu ile proc. artkularis cquıdalis'in caudal ucu arasınıdak1 uzunluktan daha azdır. (F.: 2)

6 18 Necdet Dursun - Sadettin Tıpırdamaz Proc. -spinosus,.3. lboyun omurunda, ortası hafi.fce tümsek, dorsomedian keskin ıbir crista halinde olmasına karşın, boyun arnurlarında çolk _ıdalha belir:gin dik bir çıkıntı durumundadır. Her üç omurda da Ibenzerlik gösteren caput vertetbrae ve fossa verte\brae cauıdoıventral yönde meyilli dir. Bunlardan 4. ve 5. boyun.omurlarının proc. articularis'leri arcus dorsalis'in cranial ikenarı ile :birlikte ö.ne açık derin ibir U harfi şeklinde olduğu ha,1de 3.!boyun om urunda proc. spinosus'un darsal kenarının cranial ucu, diğer bir ifadeyle arcus dorsahs'in -cranial kenarının ortası, adı geçen eklem çıkıntıları arasında öne doğru sivri ibir çıkıntı oluştur muştu:r. Bu durum.3. ıboyun artıuru için :karekteristiktir. Cri:sta ventralis,sadece 3. boyun arnurunda mevcut olup, 4. ve 5. boyun omudarında tamamen 'kaylbolmuştur. For vertebrae, önden ıbakıldığında.3. boyun romurunda tam yuvarlak, 4. ve 5. omurla:vda dor.soventral hafiıf 'basık, dolayısıyla biraz daha ;geniş. tir. Aynı deliğin caudalden görünümü üç arnurda da 'birıbirine benzer, dorsalde çok daha geniş olup ventrale doğru giderek belirgin ibir daralma göstermektedir. Proc. artkularis caudalis'lerin darsal yüzleri ile proc. spinosus'un caudal ucu arasında, ~öpeklerdekini andıran kas çıkıntiları yani proc. muscularis'ler mevcuttur. Bu çıkıntılar 4. ve 5. arnurlarda ıdaiha belirgin görülmnktedir. Proc. costotrans.versarius'lar 3. bıoyun omurunda, proc. artkularis caudali[;'lerin caudal uçlarından.geçirilen transversal düzlemi caudale doğru ~ştığı halde, 4. ve '5. omurlarda hemen aynı düzlem hizasındadırlar. Altıncı boyun omuru : Bu omurun proc. ~pinosus'u.3., 4. ve :5.!boyun omudarının proc. spinosus'larından daha y'q. ksek ve sivridir. Proc. muscularis, proıc. artkularis cau:da1is'lerin dorsal yüzü üze-rine kaymıştır. Sadece bu omura özgü tiıpiik! hem ıproc. cootarius, ihe.m de proc. trans;versus mevcuttur. Caudolateral yönde uzamış olan proc. traınsversus'la:r fossa verteıbrae düzeyine yetişememişlerdir. Pro-c. costarius'ların keskin ventral kenarları ıbiıfbirine parelel olup, tektırnaklıla:rınikine berizer şekilde kızak bi:çimindedir. Proc. costarius' ların cranial ucu sivri olduğu halde 1 caudal ucu küttür. Cris;ta ventralis anıcak omurun ön yanınında ibelli ıbelirsizdir, caudal yarımında tamamen kayıbolmuştur. For. ;transversarium, 3., 4. ve 5. ıboyun omurlarda'kinden daha geniştir.

7 Vizonun ('Mustela Vison) İs'kelet Kemikleri Üzerinde Makroanatomik Yedinci boyun omuru : Genel özellikleri 6. boyun omurunkine ben- -'zer, ancak daha yüksektir. Proc. museularis :3.!boyun arnurundaki giibi proc. articularis caudaliıs'in dorsaj. yüzüne kaymıştır. Proc. transver.sus daha kalın olup, ventral yönde uzamıştır, omur düz ibir ısatıh üzerine konu}duğunda proc. trc:-nsversus'lar bu satıha temas eder;.caudal ucu ibir çentikle iikiye ayrılmıştır. For. transver,sarium mevcut de~ildir. Proc. muscuhris'in :bulunduğu yer 6. 'boyun omurunun;ki gibidir. Pr.oc. costariuslar binbirine paralel, lba~~nk ve küt birer kenar haline dönüşmüştür. Crista ventralis silinmiştir. Fovea costalis caudalis oluşmamıştı_r. Sırt omurları (Vertebrae thoracales) Vizonda ıl4 tane sırt omuru vardır. İlk beş ~sırt arnurunun craniocaudal eni genrş olup proc. spinosus'ları çok yüksek ve dikdir. Bu omur Iarı takip eden 6., 7. ve 8. sırt omurlarının proc. spinosus'ları öncekilere nazaran daiha yüksek olmaları yanında caudale doğru meyillidirler. Bu meyil srnuncu sı~t om uruna doğru giderek artar. Proc. spinosus'ların yüksekliği -de azalmaktadır. Antielinal -omurun lll. omur olduğu görülmüştür. İlk 6 rsırt omurunun prıoc. spinosus'larının serıbest ucunda yumru,görünüm ünde ibelirgin bir turoerkül gö.rülmektedir. Altıncıdan itiibaren sonuncu sırt arnuruna kadar olan sırt omurjarının proc. spinosus'ları 3., 4. ve 5. boyun omudarının ıpr;oc. sıpinosus'larını andırır şeikilde cranlo-caudal doğrultuıda birer crista durumundadır. Aynı arnurların ıproc. spinosus'larının cranial ye caudal kenarları keskin olup eaudal kenarın orta kesimi cau~ale doğru dış 'bükey oluştur maktadır. İnc. verteıbraliıs cranialis.ve ine. vertebralis caudalis derindirler. Caudal incfe!uranın derinliıği corpl1'3 vertebrae'nin ortasına kadar uzanm.:iktadır (Hesim 4). İlk dört sırt arnurunda for. transversarium mevcuttur. Bunu takip eden 5. ve 6. sırt on1urlarında ise aynı yerde, deli.ğin darsal duvarının açıklığı nedeniyle bir ~sulcus şekillendiği görülmuştür. Fovea costalis ıc:caniahs ve fovea cos:talis caudalis'ler fazla derin değillerdir. Onbfrinci sırt omutuda dahil- olmaık üzere 14. ye kadar olan oruurlarda fovea costalis ~caudalis bulunmamaktadır. Proc. transve:rsus'lar 9. omurdan itibaren 112. ye kadar cranio-caudal yönde genişleme g ös:ermektedir. Oni'kinci sırt arnurunda proc. transversus'lar çok -geniştir, bu omura darsalden lbaıkıldığında, transverısal doğrultuda muntazam dikdörtgen Ş 1 klinde olduğu görülür. Proe. accessarius'lar çok kuvveti! olup 1/2. sırt arnurundan ıbaşlar. Crista ventralis tiim

8 20 Necdet Dursun :- Sadettin Tıpırdamaz sırt omudarında yoktur. Corpus vertebrae'nin ventral yüzü pürüzsüz olup ortalarında bi-la te ral haıfif:ce Ib as ık makara şeklindedir. Bel omurları (Vertebrae lumbales) Vizonda ıbel omurlarının sayıısı 7 tanedir. Birinıci bel omuru sonuncu sırt arnurunun genel niteliklerini taşır. Yani proc. spinosus'un yüksekliği aynıdır. Proc. transversus lbelingin değildir. Bel nınurlarını karekterize eden proc. transversus'lar ancak 2. omurda belirmeye başlar. Cranioven.trale ıdoğru meyilli olan ;bu çıkıntılar caudale doğru giderek kuvvetlenir, h m geniışli'kleri hem de uzunlukları artış.gösterir. En :kuvvetli proc. transve:nsus 6. ve 7. :omurda görülür. Cranial yönde meyilli olan proc. spinosus'ların yüksekliği 2. bel arnurundan itibaren artar, 3., 4. ve '5. omurl1.r:da bir tuberosi:tas görülür. Sıonuncu arnurlarda uzunlukları azalır: Özellikle 6. ve 7. bel omurlarında keskin bir crista haline dönüşür. Proc. artkularis cranialis'ler hai:if iç bü:key olup, yaklaşık parasaıgittal lbir düzlemde bulunurlar. Facies artkularis caudalis'ler dış bü!keydirler. Proc. maımi11oarticularis'ler ilk 5 omurda oldukça kuvıvetli olup, marnillar çıkıntılar son.2 omurıd.a kaybolur. Proıc. aıc cessorius ilk 3 omurda çok 1 k:uvvetli ve sivri olup, pr.oc. artkularis caudalis'lerin yönüne paralel lbir yön gösterir. Beşinci omurıda sıon derece rudimenter olan bu çıikın tı1ar 6. ve 7.!Omurlarda görülmemiştir. Corpus verteibrae sırt omurlarınkinden ço'k uzunıdur. Cris ta ventralis omurun ortasınıdan caudale doğru çok 'bariz bir çatallanrrna.gösterir. İlk 5.omurda!görülen bu durum son 12 omu:rda görülmez. F.or. vertelbrae ilk arnurlarda yuvarlak olmasına rağmen,caudale doğru.gidildikçe dorso-venttal olarak basıklaşır. Sağrı omurları (Vertebrae sacrales) Vizonda sacral arnurların sayısı 3 tan~dir. Os sacrum \bu 3 omurun kayna,şınasından meydana :gelrniştir. Proc. ~~pinosus'lar tüm yükseklikle ~ince seribest olup, kaynaşmamışlar.dır. Proc. spinosuı.3'lann yüksekliıkleri bel omurlarınki kadardır. Ancak son sacral omurun proc. spinosus'u daha az yüjkse'ktir. Spinosus'ların ka ideleri ile.. serbest uçları araısındaki genişliğin yaklaşık /birbirine eşit olduğu götülmüştür (Resim 5). Birinci sacra1 omurun ;proc. artkularis cranialis'i öne ve yukarı doğru taş-mıştır. Düz olan cranial eklem yüzleri darso-medial yöndedir. İlk sacral oımurun proc. artkularis caudalis'i ile :2. omurun proc. artkularis caudalis'i ile 13. omurun proc. articularis cranialis'i bi:ribirleriyle küçük birer çrkıntı oluşturacak şe:ki1de kaynaşmışlardır.

9 Vizonun (Mustela V:ison) İskelet Kemikleri Üzerinde Makroanatomik Ala ossis sacri'ler :birbirine paralel olup ventrale doğru Facies auriculeris'in laterale dönük.olduğu. saptanmıştır. uzamışlardır. Os sacrum, iher yan yarımında dorso-ventral, dik seyirli iki fora.men sacrale dorsale'ye sahiptir. Bu delikler,. sacrum'un ventral yüzündeki daha geniş olan, aynı sayıdaki foramen sacrale ventrale'lere açılırlar. Facies pelvina ıdüzdür. Omurların birlbirleriyle kaynaş ma yerleri belir,gindir. Keza promontorium da belir.gindir. Canalis sacralis donso-ventral ıolarak çok ıbasırktır, adeta enlemesine yarık şeklinde düşmüştür. Kuyruk omurları (Vertebrae caudales) Viz onda kuyruk omurlarının sayısı ıi5-üı8 arasında değiş mektedir. İlk 2-3 kuyru'k omurunun, ıbir arnurda!bulunması gereken oluşurnlara sahip olmasın:ı karşın, sonraki cınurlar yalın bir silindir şeklinrdedirler. Sadece ikinci c:murda!bulunan. arcus hc.malis caudale doğru giderek zayıtflar. Ka.burgalar (Costae) Vizenda '5'i sternal 8'i asternal ve 1'i fluktuan olmak üzere toplam 14 çift kaburga vardır. -Kemiksel kabur,galatın boyları 1. den 9. ya kadar tedrken artar, 9. dan.lü. ya :kadar tekrar kısalır. Dördüncü kaburgaıdan 9. ya kadar olanların çok daha dış bükey oldukları saptanmıştır. Göğüs Kemiği (Stern um) Vizenda sternum 5 sternehra'dan meydana.gelımiştir. Birinci sternefbra, tabanı 2 sterne.bra ile eklemleşmiş tipik bir koni şeklini almıştır. Tartışrna ve Sonuç Tü.:a evcil memeli hayvanlarıda boyun arnurları sayısı yedi olarak bildirumektedir ('1, '2, 3, 4, 5, 6, '8, 9~,10, lll). Vizon üzerinde yapılan lbu çalışmada da boyun o.murlarının yedi adet.olduğu belirlenmiştir. Yine bu çalışmada, atlas'da normal duruşta ıproc. transversus'ların hoırizantal olduğu, bu durumun tavşan, kedi (1) sırtlan ('17) ve köpek, tilki ve çakal (6) irçin bildirilen sonuçlara benzediği gözlenmiştir. Keza tilkide proc. transve::sus'ların ser'best yan ken;:ı.rlarının ıdorsale doğru kıvrik olduğu, buna bağlı olarak aynı ç::.ıkıntıların donsal yüzlerinin çukurluk rgösterdiği (ô) sırtlanda da ibenzeri durumun gözlendiği (;17), hatta biri ön ve di,ğeri arka yarımda olmak üzere iki çukur bulunduğu ıbildirmektedir. Vizonun üzerinde yapılan!bu çalışmada atlas'ın proc. trans-versus'unun darsal yüzünün Ö!l yarı mında sığ!bir çöküntüriün var o1duğu ıbelirlenmiştir. Barone (ıl) kedi ve ıdomuzda for. transversarium'un kanatların kauıdal kenarın

10 22 Necdet Dursun - Sadettin Tıpır:dama_z da yer aldığını ıbildirmektedir. Yapılan bu çalışmada vizonıda for. trans~ versarium'un lokalizasyon yönünden Barone (1) 'un kedi ve domuz i~çin, Tecirlioğlu (1'7) 'nun ise sırtlan iiçn hildirdiklerine benzediği, ancak ke~ dideki ine. alaris'in vizoi:ıda for. a1are halinde olduğu, aynı deliğin dömuzda k emiksel bir bölme aracılığı ile iıkiye ayrıldığı 'halde\rizonda te'k olduğu belirlenmiştir. Vizon axis'inin dens'i silindir biçimindedir. Bu şekli itibariyle, dens'i silindir biıçiminde olan kedi ve lkôpek (1), köpek, ıçakal, tilki (6) ve sırtlan ('17) axis'ine henzer olduğu ve hatta viz'onda da dens'in craniodorsal yönde olduğu saptanınıştır. Yapılan bu çalışmada ayrıca ıfacies artkularis cranialis'lerin dens'in ventralinde birleştikleri de gözlenmiş, lbu özel~ liği ile Tecirlioğlu (ıl7) tarafından sırtlan için ibi1dirilenlere uygun olduğu sap~anmıştır. Keza :til'kide axis'in pr.nc. spinosus'unun üst seribest kenarının dış ibüikeylik gösterdiği, uzunluğunun kaudal 1/3'inde de çok hafif bir i ç ıbükeylik :bulunduğu vurgulanma'ktadır (6). Bu çalışmada proc. spinosus'un tiliki için bi1dirilenlere benzer olduğu, ibununla beraber vizonda proc. spinosus'un tipik ibir balta ağzı biçiminde olduğu ıbelirlenmiştir. Yine köpek, tilki ve çakalda (6), sırtlanda '(17) 'belirtilen crista ventralis'in vizonda keskin ve oıdukça belirgin bulundu.ğu ancak:. onlardan fark1ı şekilde sivri :bir uçla sonlandığı tesbit edilmiştir. Yine proc. articularis caudalis ile proc. spinosus'un caudal ucu arasında yer aldığı bildirilen kas çıkıntıları (pröc. h1usculaitis) (6) Ib u çalışmada vizonda da tes\bit edilmiştir. Barone (!.1) kıöpekte ve tavşanda sadece 3. ıboyun omurunun proc. spi:.. nosus'unun :basit!bir crista halinde bulunduğunu, kediele daha sivrice ol~ duğunu \bildirmektedir. Öte yandan köpek, tıilki ıve çakalda (6) 'da 3., 4. ve 5.' boyun omudarının prıoc. spinosus'larının aynı uzunlukta olduğu bild.irilmektedir. Bu çalışmada ise Bcrrone'in köpek ve domuz için bildirdiği gibi,.3. boyun arnurunda proc. :transversus'unun 'Ortasının hafif Üimsek dorsorr..edian keskin bir crista halinde olduğu, buna karşın 4. ye 5. omur..: larda daha ibelirgin dik ibir çıkınü durumu.gösterdiği saptanmı tır. Sırtlanda (17) ço'k belir.gin olduğu ve caudal uçta üçgen şeklirüle :bir kaıbartı ile son bulduğu bildirilen crista ventralis'in vizonda ~sadece 3.!boyun arnurunda v;uo}duğu, 4. ve 5. boyun omurunda ise tamamen kaybolduğu sap~ tanmıştır. Vizemda 6. lboyun om urunun sırtlan (ıl 7) için ıbildirilenlere benzer şe~ kilde olduğu, hatta proe. costarius'ların keslkin ventral kenarlarının ıbir~ birine paralel :bir kızak ayağı biçiminde oluşuyla da Gültekin ('5) 'in equi.. delerin 6. boyun omuru için bildirdiğine benzediği saptanmıştır. Aynı şekilde sırtlan için bildirilenlere (17) uygun olarak for. transversariuni

11 Vizonun (Mustela Vison) iskelet Kemikleri üzerinde Makroanatomik ve fovea costalis caudalis'in olmadığı da görülmüştür. Yapılan ıbu çalış mada vizonda 114 sırt arnurunun varlığı tesbit edilmiş olup :bu değerin domuz için kaydedilenlere (:1,,5).benzer olduğu ıgözlenmiştir. Srrtlan (;}7), çakal (6).ve l{löpekte (4) proc. accessorius'ların son 3 sırt arnurunda mevcut ojduğu!bildirilmektedir 1 k1 bu durumun vizon üzerinde yapılan bu çalışmcıdaki bulgularla bir benzeriilk,gösterdiği anlaşılımıştır. Keza sırtlanda (11'"1) ve köpe!kte (11, 6) son 3 sırt o;murunda :f.ovea costalis c-:ı udalis'lerin ;bulunmadığı bildirilmektedir. Vizonda da söz konusu oluşumların!bulunmaması nedeniyle ıbu korruda da ıbir benzerliğin o:lduğu sapt:ınmıştır. Bel o-m urları sayısının ı:{öpekte (:1, :2, ı3, 4, 5, 8, ı9, 1ıl), kedide ve tavşanıda (ı1) 7 adet olduğu bildirilmekte-dir. Bu.'Çalışmada da vizonda 7 bel o.murm:ıun bulunduğu v2 sayısal yönden köpek, kedi ve tavşanla ibir benzerliğin söz konusu ıolduğu görülınüştür. Keza vizonda proc. transversus' ların cranioventrale doğru n1,2yi1li oluşunun köpek (il, 6, 17), tavşan (1), çakal ve tilki (6) için bildirilenlere uygun olduğu, aynı şekilde köpek ve sırtlanda tesıbit edildiği gibi (1'7) proc. aecessorius'ların vizonda da son bel arnurunda mevcut olmadığı saptanmıştır. Sakral om ur lar sayısının :köpek, kedi (1), sırtlan (17), çakal ve tilıkide (6) 3 adet olduğu bildirilmektedir. Bu çalışmada da ~akral omurların 3 2det olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca vizonda her!bir yanda 5'i sternal, 8'i aste.rnal ve :l'i fluktucın o1mak üzere 114 kajburga \bulunduğu ve 5 ;;;'erne!bra'dan meydana gelen sternuro'un tipi!k koni şeklinde o~duğu gözlenmiştir. Kaynaklar ı - Barone, R. (19 166). "Anatomie Compare de.s MammHeres Domestiques". Tome ı. Osteologie. Laıboratori:e d'anatomie Ecole Nationale Veterinaire, L.yon. 2 - Ohauveau, A. et Arloing, S ). "Traite d'anatomie Compare des ıanimaux.domestiques". Uıbraire, J. B. Bailliere, Paris. 3 - Dobberstein, J. und Foıffmann, G. (19ıôl). "Lehrbuch der Vergled.chenden Anatom: e der Haustiere". Bd. I. Hirzel Verla:g. Leipzig. 4 - Getty, R. (1.97'5). "Sisson and Grossman's the Anatom.y of Domestic Animals". Vol. II. Fifth Ed. W. B. Saunders Compan.y, Philadelphia. 5 - Gül tekin, M. (19 60). "Evcil Memeli ve Kanatlıların Karşılaştırmalı Osteologiası". A. ü. Vet. Fak. Ya.y...203, Ders kita:bı : , Ankara.

12 24 Necdet Dursun - Sadettin Tıpırdamaz 6 - Gültekin, M., Uçar, Y..(1 9'80). Yerli tilk i (canis 1 vulıpes) ve çakal (canis sureus) iskelet kemikl erinin yerli 'köpeğinkilerine (canis f:amilliaris) göre gösterdikleri makro-anatomik ayrımlar üzerinde araştırmalar. Bölüm I. Truncus ve ınebr::ı. A.. ü. Vet. Faık. Der;g,, 27, Int~tnational Comüte on Veterinarıy Gross Anatoınical Noınenclature (1983). "Nomina Anatomica Veterinaria". Third Ed., New York. 8 - Koch, T. ('1 9,7 6). ''Lehrbuch der Veterinar-Anatomie". Bd. I. 3. Aufl. Veb. Gusta:v ifischer Verıa,g, Jena. 9 - LeSıbre, F. X. (192 2). "Precis d'anatortıie Comparee des Animaux Domesttges". Tome, I, Liıbraire, J. B. Bailliere et Fils, Pıaris Martin, P. (1912). "Lehrbuch der Anatomde der Haustiere". Bd Aufl., Ver1aıg van Schickhart Ender, Stutgart. ll - Nickel, R., Schummer, A. et Sei.ferle, E. (19.61). "Lehr buch der Anatomie der ıhaustiere". Bd. I. Paul Parey!Berlin und Ham'burg Taş baş, M., Tecirlioğlu, S. ( 1.96ı6) Maserasyon tekniği üzerinde ıaraştırmalar. A. ü. Vet. Fak. Derıg., lı2, 4, 3ı Taş baş, av.ı:. ( 1978). Şinşilla'da.gastro-intestinal sistem~ n radiography'si üzerinde çalışmalar. A. ü. V et. Fak. Derg., 2ı5, :3, '315'7-, T.aşbaş, M. (1'9-78). Yaıban keşisi (Capra aeıgagrus) ile yerli tiftik keçisinin iskelet sistemleri üzerinde karşıılaştırmalı makro-anatomik araştırmalar. Bölüm, 1., Ossa truneıi. A. ü. Vet. Fak. Derg., 2 5,.3, 3: Taş baş, M. 1978). Yaban keçisi (Caıpra ıaegagrus) ile yerli tiftik ve kıl keçesinin iskelet sistemleri üzerinde karşılaştırmalı ma:kro-anatomik -araştirmalar. Bölüm. H. Ossa membri thoracici ct pe1vini. A. Ü. Vet. Fak. Derg., 25, 4, 1 63ı4-6' Tecir1ioğlu, S. (196 9). "Kedi ve Tavşanlıarın Kasları Arasındaki Salbit Anatom:k Ayrımlar". A. ü. Vet. Fak. Yay. 24 3, A. ü. Basımevi, Ankara Tecirlioğlu, S. (19'8.3 ). 'Sırt 1an ve köpeğin iskelet kemikleri üzerinde makra-anatomik.araştırmalar. A. ü. Vet. Fak. Derg., 30. 1,

13 Vizonun (Mustela Vison) iskelet Kemikleri Üzerinde Makroanatomik Resiın - 1. Atlas, Dorsalden görünüş Vue dorsale Resim - 2. Axis, dorsalden görünüş Vue dorsale

14 26 Necdet Dursun - Sadettin Tı,pırdamaz ~ Resim - 3. Axis-ventralden g;örünüş Vue ventrale Resim - 4. Vertebra thorocalis ventralden gıörünüş Vue ventrale

15 Vizonun (ımustela Vison) İs'kelet Kemikleri Üzerinde Makroanatomik Resim sacrum-dorsalden görünüş Vue dorsale

16

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır.

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. İskeletin önemli bir bölümüdür ve temel eksenidir. Sırt boyunca uzanır

Detaylı

ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE KULLANIMI

ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ Klinik Şefi:Op Dr.Ali İsmet Tekirdağ ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE

Detaylı

ULUSLARARASI KT SAT NOT: Uluslararas Ekonomik Olaylar: NOT: Uzun Vadeli Sermaye Al mlar : K sa Vadeli Sermaye Al mlar :

ULUSLARARASI KT SAT NOT: Uluslararas Ekonomik Olaylar: NOT: Uzun Vadeli Sermaye Al mlar : K sa Vadeli Sermaye Al mlar : ULUSLARARASI İKTİSAT Az gelişmiş ülkeler kalkınma açısından dışa bağımlıdırlar. Üretim yapabilmek için dışardan mal ve hizmet satın almalıdır. 1980 lerden sonra küreselleşme ortaya çıkmıştır. Dünyadaki

Detaylı

TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yılda iki kez yayımlanan ulusal ve uluslararası hakemli dergidir. Editör: Prof. Dr. Mehmet AYDIN Editör Yardımcısı: Doç. Dr. Şahin FİLİZ Yayın Sekretaryası

Detaylı

CRYPTOHYNCHUS LAPATHI L. YE KARġI MÜCADELE

CRYPTOHYNCHUS LAPATHI L. YE KARġI MÜCADELE CRYPTOHYNCHUS LAPATHI L. YE KARġI MÜCADELE (ODC:145.7:19.91:176.1 Populus) Lutte contre Cryptorhyncus lapathi L. Necdet GÜLER Peyman CAN Dr. Faruk ġ. ÖZAY TEKNĠK BÜLTEN NO: 172 T.C ORMAN BAKANLIĞI KAVAK

Detaylı

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1 SAYISAL MANTIK ŞEKİL YETENEĞİ TEST. + = = 4. I. a c a + b + c Yukarıdaki eşitliklerden,, sembolleri belli bir sayının yerine kullanılmıştır. b + nin değeri kaçtır? II. c b b c + m c A) B) C) D) 4 E) 5

Detaylı

Olivera - Tanzi Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma *

Olivera - Tanzi Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma * Olivera - Tanzi Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma * Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞEN ** I. Giriş Gelişmekte olan ülkelerde kronik bütçe açıkları ile enflasyon arasında iki yönlü bir nedensellik bağının

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Ö Z E L E G E L İ S E S İ

Ö Z E L E G E L İ S E S İ ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU 2003-2004 ÖĞRETİM YILI 5. C MATEMATİK PROJESİ KONU: MATEMATİĞİN GELİŞİMİ Proje Danışman Öğretmeni: Zeliha ÇETİNEL HAZIRLAYANLAR Belir Beliz DERMAN Ece AYDIN Gözde ÖZKEBAPÇI Günsu

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI Serik - ANTALYA (A.İnce) SUNUŞ...5 A B ÖNSÖZ...3 GENEL ORMAN DURUMU... 7 İllere Göre Orman Yoğunluğu Haritası...8 Ormanlık Alanların

Detaylı

BATI VE ORTA ANADOLU DA ÇARK YAPIMI ÇANAK ÇÖMLEĞİN ORTAYA ÇIKIŞI VE YAYILIMI 1

BATI VE ORTA ANADOLU DA ÇARK YAPIMI ÇANAK ÇÖMLEĞİN ORTAYA ÇIKIŞI VE YAYILIMI 1 BATI VE ORTA ANADOLU DA ÇARK YAPIMI ÇANAK ÇÖMLEĞİN ORTAYA ÇIKIŞI VE YAYILIMI 1 Murat Türkteki Anahtar Kelimeler: Çömlekçi çarkı, Batı Anadolu, İTÇ III, Küllüoba, Yalın Mal. Key Words: Potter s Wheel, Western

Detaylı

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı. Orkun Levent BOYA Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı. Orkun Levent BOYA Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman 29 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı Orkun Levent BOYA Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman Sektöre İlişkin Özet Bilgiler B.y.s. Makine ve Teçhizat İmalatı İçindeki

Detaylı

FARKLI MÜZİK TÜRLERİNDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SESLERİNİN AKUSTİK ANALİZ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

FARKLI MÜZİK TÜRLERİNDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SESLERİNİN AKUSTİK ANALİZ İLE KARŞILAŞTIRILMASI TC. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KBB, BAŞ ve BOYUN CERRAHİSİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ : Doç. Dr. MEHMET KÜLEKÇİ FARKLI MÜZİK TÜRLERİNDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SESLERİNİN AKUSTİK

Detaylı

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak 6. TOPRAK MÜHENDİSLİĞİ 6.1 Orman Yolları Yapımında Toprak Mühendisliği Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak orman yollarının, yapım ve bakım masraflarının minimize

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

Şekil ve Konum Toleransları

Şekil ve Konum Toleransları Şekil ve Konum Toleransları (GEOMETRIC TOLERANCES, Tolerances of shape/form and location/position) Örnek: Punta mili işlenirken, tam silindirik şekil elde edilememişse (farklı çaplar elde edilmişse) şekil

Detaylı

Rieter İplikcilik El kitabı Cilt 5. Rieter İplikçilik El Kitabı. Cilt 5 Rotor İplikçiliği. Heinz Ernst

Rieter İplikcilik El kitabı Cilt 5. Rieter İplikçilik El Kitabı. Cilt 5 Rotor İplikçiliği. Heinz Ernst Rieter İplikcilik El kitabı Cilt 5 Rieter İplikçilik El Kitabı Cilt 5 Rotor İplikçiliği Heinz Ernst Yayıncı Rieter Machine Works Ltd. Copyright 2011 by Rieter Machine Works Ltd., Klosterstrasse 20, CH-8406

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

HATAY DA ON SICAK GÜN

HATAY DA ON SICAK GÜN HATAY DA ON SICAK GÜN EDĐTÖR YAŞAR ERGÜN MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ YAYIN NO:19 ISBN:975-7989-25-8 Yaşar Ergün, 1969 da Gaziantep te doğmuştur. Aydın Ortaklar Öğretmen Lisesi ve Ankara Üniversitesi Veteriner

Detaylı

SON 5000 YILLIK DÖNEMDE MEYDANA GELEN SICAKLIK SALINIMLARI

SON 5000 YILLIK DÖNEMDE MEYDANA GELEN SICAKLIK SALINIMLARI SON 5000 YILLIK DÖNEMDE MEYDANA GELEN SICAKLIK SALINIMLARI İLE GÜNEŞ LEKELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER (The Relations Between Climatic Fluctuations and The Sunspot Number For The Last Period of 5000 years)

Detaylı

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER İçindekiler Şekil Listesi. Özet BÖLÜM 1 1.Giriş... VII BÖLÜM 2 Dahaönce Yapılan Çalışmalar Ve Ateşleme Sisteminin Gelişimi...1 2.1.Daha Önce Ateşleme Sistemlerinde Yapılan

Detaylı

ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS NOTLARI

ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS NOTLARI ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS NOTLARI Ankara-Nisan 2012 ORMAN ENVANTERİ GİRİŞ Amenajman Planlarının hazırlanması, bilindiği üzere iki aşamada olmaktadır. Bunlardan

Detaylı

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU HAZIRLAYANLAR Emel KÖŞKER Mukaddes EREL Ömer Faruk DAĞLIOĞLUGİL Haziran 2012 Not: Bu rapor T.C.

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı