ANADOLU ALEVÎL N N BA LANGIÇ EVRELER I: Horasan ve Maveraünnehir de Ortaya Ç kan Geli meler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANADOLU ALEVÎL N N BA LANGIÇ EVRELER I: Horasan ve Maveraünnehir de Ortaya Ç kan Geli meler"

Transkript

1 ANADOLUALEVÎLNN BALANGIÇEVRELERI: Horasanve Maveraünnehir deortaya ÇkanGelimeler AlemdarYalçn * ÖZET AnadoluAlevîliinianlamakiçinmutlakaHorasan kavramnntadbütünanlamlar6.yüzyldaniti barentadderinliikavramakgerekir.horasan birbirindenfarklinançlarn,kültürlerinvesosyo ekonomikyaaybiçimlerininbiraradabulunduu birbölgedir.buçalmadabusosyoekonomikyaplar danbiriolankrsalalanörgütlenmesinielealarak AnadoluAlevîliiileilikisiniortayakoymakdeneme siyaplmaktadr.anadolualevîliinininançboyutu yanndabuboyutudestekleyenüretimilikilerisüreç leridebulunmaktadr. AnahtarKelimeler:Horasan,AnadoluAlevîlii,iî, Sünnî,BesiciKültürü,HorasanErenleri,Klak,Yay lak,krsalalan,kentyaam. Son yllarda Anadolu Alevîlii kav ramüzerindeçoksaydayazyayn lanmaktadr. Konu bir boyutuyla Ortadou,birboyutuylaOrtaAsya datarihin derinliklerindengeleninanç,kültürvesosyo ekonomik yaplara dayand için oldukça karmakvekompleksbirkonudur.buyüz * Prof.Dr.,GaziÜniversitesi,GaziEitimFakültesi, TürkDiliveEdebiyatEitimi,ÖretimÜyesi. den elde edilen bilgilerin her birinin olmas gerektiidoruyerdedeerlendirilmemesin denkaynaklananciddîkavramkargaasve deerlendirme yanllar görülmektedir. Bu yazlarnönemlibirksm,konuyasistematik bir yaklamla bakmadklar gibi birçou da yalnzca zihinsel tahminlere dayanan baz yorumlar kesin bilimsel dorular gibi öne sürmektedirler.helesonyllardaçoksayda bilimseldergideçkanyaznndakendisinden önce yaplan aratrma bulgu ve sonuçlarn yoksayarakbaztemelvarsaymlaragirmi olmassondereceyanl,konunundoruve tamanlalmasnengelleyendurumdur. Oysa Anadolu Alevîliinin kökenlerine baktmzzamantarihselsürecininçokaçk olduunu görürüz. Bu tarihsel süreci adm adm izleyerek yaplacak deerlendirmelerin hiçkukusuzsalklyorumlardouracan söyleyebiliriz.nevarkiyaynlananyazlarn hiçbirininbusüreciizlemediinivegünümüze kadarortayaçkarlanbirçokbelge,bulguve deerlendirmeyigözardettiinigörmekteyiz. Bizimbuçalmamz,AnadoluAlevîlii ninbalangçevreleriniüçtemelnoktaüze rinden ele alacaktr. Bunlardan birincisi Maveraünnehir ve Horasan da ortaya çkan gelimelervebugelimelerinsosyalekonomik vekültüreletkileriüzerineolacaktr.bubizim içinçokönemliçünkübudeiiminfarkna varmakszn, tam ve eksiksiz anlamakszn Anadolu Alevîliini anlamak neredeyse im kânszdr. kincisi, Anadolu da var olan sosyal kültürel ve ekonomik gelimeler ve bunun Anadolu da yaratt çok yönlü etkilerdir. Çünkügöçalanbutopraklarnbukadarkolay birbiçimdegöçkabuletmesinintemelsebep lerininçokiyibilinmesigerekmektedir.böyle ce Anadolu Alevîliinin zeminini oluturan genihalkkütlelerininsosyoekonomikyap larnntamveeksiksizanlalmasgerekmek tedir.genihalkkitlelerininsosyokültürelve ekonomikyaplarnntamveeksiksizanlal 1

2 2 masnnbirçoktartmaszgerçeidekendili indenortayaçkaracannbilinmesigerek mektedir. Üçüncü olarak da özellikle Anadolu ya Horasan üzerinden gelen göç dalgalarnn gerçek boyutlarnn çok iyi bilinmesi gerek mektedir.çünküyineençokyanlgbunok tada görülmekte ve Anadolu nun sosyo kültürelyapsndavarolandurumsürekligöz ardedilmektedir.oysaanadolu yayerleim belirlibirsistemiçindegerçeklemektedir.bu bir noktada üretim ilikilerine dayanan baz zorunluluklardan kaynaklanmaktadr. Hatta bazbilimadamlargöçünbirdefadavebelirli saydainsantarafndanyapldnbilesöyle meveyazmacesaretigöstermektedirler.üste likbudönemgöçleriileilgiliolarakelimizde çoksaydakaynakvedokümanbulunmasna karlk.buyazmziteaynzamandabuiki noktayabilimselbiraçklkgetirmeiddiasn dadr. AnadoluAlevîliininslamkaynaklarna dayanankökenlerinindeslamöncesimekke yaamndanbalanarakbütünayrntsylahiç kukusuziyibilinmesigerekmektedir.ancak budurumbilimadamlarmztarafndanyine birbütünhâlindeilenmesigerekenbalba nabirkonudur. Horasan tarihin en eski dönemlerinden beri insanolunun doubat; güneykuzey eksenindesiyasal,askerîveticarîgeçiyolunu oluturmuvebüyükbirhareketlilikgöster mitir.buyüzdenkonumuzagirmedenönce bugünkü Horasan ile ortaçadaki Horasan arasndakifarknçokiyibilinmesigerekmek tedir.genelliklebugünrantopraklariçinde Horasanolarakadlandrlanbölgeningeçmi tekihorasankavramileaynolmadnbe lirtmeliyiz.bugünküsiyasalsnrlarlageçmi tekihorasantopraklararasndafarkbulun maktadr.geçmitehorasandenildiizaman bugünkü ran topraklarnn kuzeydousu, Türkmenistan topraklarnn güneyi, Afganis tan,tacikistantopraklarnnbatsvekrgzis tan n bir ksm ile Özbekistan n bir ksm alglanyordu. Bu bir kta büyüklüündeki corafyaparçasüzerindedebirdenfazlasos yalyapbulunmaktayd.güçlübirkentkültü rüvebukentkültürününoluturduusosyal yap,üretimedayananticarîbilinçvard.ayr cahorasan nkuzeyiilegüneyindeyaanan kentkültürüvetoplumsalyaparasndada büyükdeikenlikvard.horasan ndousu ilebatsdatoplumsalyapbakmndanfark lyd. Batdangelenbirdenfazlayolungenibir corafîgeniliklebirletiivebinkilometreyi aanbiryolukatederekyinedouyadoru dalarveçöllerarasndandevamettiigeni toprakparçasyd.biryandançin ebiryan danhindistan aolanbalanthorasan dün yatarihininenönemlioluumyerlerindenbiri yapyordu(gökalp,1973:93197). Horasan n yollar ve kentlerinden tama menfarklbirbakaönemliözelliiiseiçasya ile balantl krsal yapsdr. Yani Horasan krsallarözelliklebütünsosyalantropologlar artan, kuramlarn köklü deiimine sebep olansosyokültürelyapyortayaçkarmtr. Bizim Anadolu Alevîliinin evrimlemesini dayandrdmztemeliteçasyailegeçili olankrsalalandakidoanngetirdiizorunlu yaambiçimidir. Horasan da krsal kesimlerde besicilikle uraan çok sayda topluluk, k ve yazlar farklalanlardasürekliharekethâlindeydi.bu bölgedesnrlsaydakiotlaklaryaylaolarak çokdeerlikabuledilmekte,ülkelerveairet lerarasndabüyükçekimeleresebepolmak tayd. leride üzerinde duracamz gibi za manzamanbuotlaklardaveyaylalardamil yonlarcaat,koyun,keçi,deve,katrbesleni yordu. Bu durumun ülkeler ve ordular için oluturduustratejikveekonomikgücügös termesi bakmndan çok önemlidir (Lindner, 2000: 40). Çünkü Horasan bir boydan bir boya kat eden binlerce kilometrelik kervan yollarnnlojistikdestei,yolgüvenliikrsal

3 alanlardakibuyapilekorunuyorvesürdürü lebiliyordu.siyasalveaskerîkrizanlarnda isebüyükbirkargaayinebukrsalalanlar etkiliyordu.krsalalanlarnsiyasalveaskerî kargaadan etkilenmesi ile bölgenin can da marolanticaretbüyükbiryaraalyordu. Günümüzderan ntürkiyesnrlarnda, HazardeniziningüneydousundaTürkmenis tansnrlarnda,iraksnrnayaknlorestan ve Caharmahal de, Orta ran da Kirman ve Afganistansnrndayounlaanbesicikültü rünedayalbutopluluklarnhorasan nbütün bölgelerinedaldklarvebirbirleriilearala rnda sürekli ilikilerin bulunduunu biliyo ruz(baharnaz,1994:7). Horasan daki siyasal hareketlilik de çok önemlidir.çünkübusiyasalhareketlilikyuka rdadasöylediimizgibibölgeninyollarüze rindebirgeçialanolmasyüzündeninsanve insan topluluklarn dorudan etkiliyordu. nançlarndabuetkilenmedenköklüpayald n belirtmemiz gerekmektedir. Anadolu Alevîliideilerideanlatacamzgibisiyasal çatmalarn dourduu bir kriz sebebiyle batya göç eden besici topluluklarn inanç yapsolarakkendisinigöstermektedir.hora san nbirbölümüsüreklitürkdevletlerinin kontrolündeolduugibi,birksmdapersve Sasanikrallarnnkontrolüaltndayd.Ancak biryandanhindistan agidenyolunüzerinde olmas,biryandantarihîipekyoluüzerinde bulunmassebebiylebakadevletlerindedo udan,batdanvekuzeydenskskigallerine urayan dünyann en hareketli ve stratejik noktalarndanbiriüzerindeduruyordu.tarih boyuncahorasan,türkkültürününvedilinin engüçlüyaandbölgelerarasndayeral mtr.6.11.yüzyllararasndaciddîbirbuna lm geçirmesine ramen Farsça da bölgenin egemenkültürdilleriarasndayd.bukonuda Bartold Mutezile nin ünlü temsilcisi Cahiz e atfenöylesöylemektedir: Cahiz: HorasanlisanileTürklisanara sndakifarkyalnzmekkevemedinelehçeleriara sndakifarkgibibirlehçefarkndanibarettir. (Barthold:76).BudaHorasan nkültürelyap sngöstermesibakmndansondereceönem lidir. Önceleri Türklerle ranllar arasnda sk skeldeitirenhorasan,slamiyet inyayl mayabalamasilebirliktehicretin20.yln danitibarenarapordularnnsaldrlarileba baakald.slamiyet itebliveyaymagörevi aldklarnsöyleyenvedinîbirheyecanfetih vezamanzamandaistilaamaçlolarakkulla nanarapordularnnmaveraünnehir ekadar olanbölgedekiinsankaynan,zenginlikleri yamaladklarngörüyoruz.aldklartoprak parçalarnavaliolaraktayinettiklerikomutan lar slam n ilk yllarndaki cihat ve tebli anlayndan çok uzak bir biçimde yer yer yamavekatliamlaryaptklarnbirçoktarihçi açkçasöylemektedir.oysaticaretyollarüze rinde olduu ve Müslüman tüccarlarn da yaadbubölgedemüslümanlnyaylmas konusundasilahlbirsaldryagerekbileol mayabilirdi.nitekimbarthold: EldekibilgileregöreX.yüzyldayalnzHora sanvemaveraünnehir demevcutolanmedreselero taraflardaslamiyet iyaymakiçinenkuvvetlibir vastaoldular.vebunlarbuhusustaslamhükü metlerinintedbirvesiyasetlerindenmüstakilbulu nuyorlard. (Barthold:78). Tamamenbamszolanbumedreselerin yapaca etkinin hiç kukusuz silah zoruyla yaplacakbiryaymadandahaetkilivesistemli olaca açkt. Tebli tarz yaylma hareketi öncetüccarlartarafndandahasonraisesufiler tarafndanarapordulargelmedenönceyap lyordu(roux,2007:191192).nevarkiarap Ordularnn bu dönemdeki fetih arzusu s lam nanladcihatanlamnagelmiyor,aksi ne bölgenin zenginliklerinin ganimet olarak Arap ülkelerine götürülmesi olarak görülü yordu. Oysa Arap ordular gelinceye kadar bölgedehertürlüinancakarderinbirsayg söz konusuydu. Bu konuda alacamz bir örnekkendisimanidininemensupolmad 3

4 4 hâldeonlarncanvemalgüvenliinikoruyan devletadamnnhassasiyetinigöstermesiba kmdançokönemlidir: bni Nedim diyor ki: Tuguzguz han, Semerkant ta yaayan Mani topluluuna kar Samanoluemirlerininzulmettiiniveonlartakip ettiini haber alnca Samanolu emirine SamanoullardevletidâhilindekiManimezhebi taraftarlarna nisbeten Tuguzguz arazisindeki Müslümanlarnsaysnnçokkalabalkolduuve eer Samanoullar memleketlerindeki Manileri takiptedevamederlerse,kendisinindememleketin deki Müslümanlar takip etmek mecburiyetinde kalacayolundabirhabergönderdi. (Barthold: 70). Taberi,bniKesirvebnü lesir intarihle rindearapordularnnyaptklarbütünince liklerine kadar anlatlmaktadr. Bu siyasal egemenlik için ordu gücünün kullanlmas sebebiyle esasen kontrol altna alnmas güç olantopraklarüzerindebüyükkarklklarn çktn,zamanzamanbirçokküçüksosyalve dinîgrubuntürediini,kendiinançlardorul tusundakalevekentbeyliklerikurduklargibi bukalevekentbeyliklerininbirleerekküçük devletçiklerhalinegeldiinibiliyoruz(lewis, 2009:9092).ÖzellikleHazarDenizi ningüne yindehorasan ngirikapsdiyebileceimiz noktalardaki sarp dalarda kurulmu olan kaleler,menzillerveyerleimyerlerininkont rolününmümkünolamamassebebiylehora san da 7. yüzyldan balayarak siyasal bir istikrarnsalanmasçokgüçolmutur. Kentlerinbilezamanzamanbeylerin,kral larn,hanlarnvesultanlarnelinegeçtiiveel deitirdiibirortamdainsanlarnbubölge lerdedüzenlivesalklbirekonomikyaam sürdürebilmesineredeyseimkânszhâlegel mitir.bubirbozkrüretimtarznnsonucu olanbesicikültürüileyaayantopluluklariçin dahadabüyükgüçlükleriberaberindegetir mitir. Gerek batl bilim adamlar gerekse hiç eletirmeden alnt yapan baz yerli bilim adamlargöçebetopluluklarolarakdeerlen dirdikleri boy, oymak, oba ve evleri ayrca yamaekonomisinebalsilahlgüçlerolarak deerlendirmektedirler.öncelikleubilinme lidirkiinsanlktarihiboyuncayamavega nimet kültürünün daha çok yerleik büyük devletlerdevarolduunugörürüz.buyama, çapulveganimetkültürününekonomikgirdi olarakbelirlenmesimümkündür.çünkütarih kitaplarsavalarnveganimetlerintarihigi bidir.birbasitkarlatrmaganimetedayal ekonomikyapnnyerleikbüyükdevletlerde bulunduunuçokaçkbirbiçimdegösterecek tir.geçiminibesiciliklesalayantopluluklarda budurumsiyasalistikrarszlk,içkargaalar srasnda ortaya çkmakta ve zorunluluktan yaplmaktadr. Besiciüretimilikisinebaltopluluklarn skskisyanetmelerininhiçkukusuzikite melsebebibulunmaktadr.bunlardanbirincisi kendileri için belirledikleri yayla ve klalar arasndadüzenligidipgelememe,yaylalarn egemen devletler tarafndan igal edilmesi veyaklalarnneldençkmasdurumlardr. Bunlardan sadece birinin gerçeklemesi eko nomilerininaltüstolmasnasebepolabilmek tedir. Bir baka sebep ise iklim koullarnn beklenendenkötügitmesisonucuortayaçkan ktlkortamdr. Burada bir yanl anlayn da ortadan kaldrlmasgerekmektedir.bazbilimadam larüzülerekbelirtmekgerekirki20.yüzyln birinciyarsnakadaralglanangöçebelikkav ramndünyadakibütünbenzeryapdakitop luluklar için standart görmülerdir. Güney AmerikaveAfrikayerlilerininyaaybiçim leriilekuzeyafrikakabileanlay(tribe)n tekbirtanmaltndatoplamlardr. Bozkrda gelien besici kültürünü çok yanlbirdeerlendirmeilegöçebelikkavram ile birletirmektedirler. Oysa besici kültürü, birgöçebekültürüdeildir.besicikültürünü oluturan temel göstergelere baktmz za manekonomikgirdisinigenelliklekoyun,keçi

5 atvedevebesleyereksalayanboy,oymak, obaveevbiçimindeörgütlenmisosyaltoplu luklarolarakalglamamzgerekecektir. Bukonudagünümüzünenönemlisosyal Antropologlarndan Richard Tapper, ahsevenlerarasndadeiiktarihlerde20yl yaadktansonrauyorumlarayerverir: Zira arkiyatçlarn sömürgeletirme süre cindearatrmaolanabulduklarilkalanarapve BedevigruplarnnyaadKuzeyAfrikaolmu tur.arapdünyasnnbüyükbölümünde,bizim airet olaraktanmladmzörgütlenmebiçimi ne kabile, qabilah,buörgütlenmeninaltndaki altbirimleriise airet,(ashirah)denilmektedir. (Tapper,1112). DahasonraAsyaörgütlenmesiiçiniseu yorumuyapmaktadr: Batantropolojisineegemenolanindirgemeci klasikkabullerlehesaplamaolanasunmaktadr. Buindirgemecibakaçsnnentemelunsuru airettipiörgütlenmeyimoderndevleteaçlm olanfeodalörgütlenmedengeri,soytemellive neredeysebütünortaasya,önasya,afrika,yerli AmerikaveOkyanusyatoplumlariçinortakbir örgütlenmebiçimiolarakgörmeeilimidir.as ya nnveasyabozkrlarnndiergöçebelerigibi son derece karmak ilikilerin ve dinamiklerin ürünüdür.buörgütlenmebiçimi tribe kavramy laifadeedilenintersine,genelolarakavrasya, OrtadouvekuzeyAfrika dagelimi,esasitiba riylesiyasalbiriçeriiolanveortakkökeninanc neredeysetamamenkabulleredayananbirortak çkarbirliiniifadeeder. (Tapper,2004:9). RichardTapperkitabnayazdönsözde ngiliz antropoloji uzmanlarnn genellikle kabilekavramndeiikbölgelerdeyaptklar aratrmalaradayandrmaktadr.ngilizkültür antropologlargenellikleafrika,arapülkeleri veamerikayerlileriarasndayaplanaratr malarsonucundailkelkabilelerinörgütlenme leri üzerinde durmulardr. Üç ana tanm üzerinden yaptklar bu deerlendirmelerin hiçbiriönasyaveortaasya dakitoplumsal örgütlenmeyi açklamaya yetmemektedir. Çünkü içinde yaad ahsevenlerin örgüt lenmeleriantropolojiuzmanlarnnyaptklar tanmlarn hiçbirine uymamaktadr Tapper, bunlarn bir ön devlet olarak tanmlanmas gerektiinibelirtir: Bölgedeçokskgörülenairetbirlikleriyada konfederasyonlarkasdetmeküzeremoolcakökenli ulus kavramnyadaortaçatürkîdünyasna hâkim ok kavramngörmekteyiz.bukavramlar Osmanlmparatorluu nunegemenliialtndaki bölgedeçeitlibüyükgruplarnadolarakkarmza çkmaktadr.bozulus,bozokgibi... (Tapper:12). BostonÜniversitesiöretimüyesiCharles Lindholmda,slamîOrtaDouisimlikitabn da Orta Dou nun batl gözü ile tanmn yapmakta ve burada yaayan topluluklar deerlendirmektedir. Çobanlar ve göçebeler diyeayrbirtanmlamaileverdiibutoplu luklarnilikibiçimlerinibizimözelliklebelirt tiimizkayglardadestekleyenbirbiçimde dilegetirir: Fakatgeneldekoyunvekeçigöçebelii,deve göçebeliindendahasnrlvedahadüzenliolmu tur.çünkükoyunvekeçigöçebelii,çokbüyük miktarlarda sürülerin (Frederik barth, Güney ran nfarsbölgesindedolaanyllkkoyunsays nnbirmilyondanfazlaolduunusöyler)uygun yerlerde,uygunzamanlarda,uygunaralklarlave bazendegöçleriniengelleyenengellemeyeçalan dümantavrltarmclarnyaadklarbölgelerde dolamngerektirebilir.bununyansra,içinde bulunduklarbölgedenoradanorayadolarken, üzerlerindeegemenliksalamayaçalandevletin buyöndekiçabalaryladabaaçkmakzorundadr lar.göçalanlarnngenilii,yaamlarndakidü zenliliklervedevletinmütecaviztutumu,bugöçe belerinyaamn,bedevikuzenlerininkindenol dukçafarklklar. (Lindhlom,2004:54). Lindholm zaman zaman konfederasyon fikrinitapper denalntlayarakdeerlendirse dealtgruplar,üstgruplarlabirbirinekart rr.bubirtesadüfdeildir.bunusrarlayap makta alnt yapt Tapper in çalmasnda ahseven Konfederasyonu içinde yer alan 5

6 6 Hamseleri, Kakaylarn bir kolunu ve Bahtiyarileri ayr ayr isimlendirmektedir. Yalnz bir tespiti ile Tapper in u görüüne dönmektedir.lindholmdaortaasya dabu lunançobanlkgeleneininortadou dafark lolduunubelirtmektedir: AyrcaOrtaAsya nnatgöçebeleriniorta doununpastorallerindenayranbarfield ebknz (1993)ilerdegöreceimizgibiOrtaAsya nntop lumsalyapsortadou dakindenönemliölçüde farkldr. (Lindholm,1996:54). Yazar,içinegiripyaanmadantamolarak anlalmasgüçolanbuyapydaeksikdeer lendirir.çobangöçebelerinsosyalveekono mikgerçeklerinigözardederekonlarndev letleilikilerineyüzeyselbiryaklamlabak maktadr: Müdahalecidevletsistemleriileyerelköylü topluluklararasndaarabuluculukhizmetigörür lerdi. (Lindholm,1996:55). Yazarnarabuluculukdeyimiburadasan kisiyasalbirmisyongibialglanmaktadr.bu sosyalveekonomikbirgerçekliktenkaynakla nanbütünselilikilerannbirsonucudur. Orta Dou da son binyl içinde gelien bütünolaylar,sonderecekarmakilikilerin vebirçokdetayunsurlarnetkisiyleolmuve gelimitir.buyüzdenyalnzcakarlklçkar ilikisine dayanan bir yaplanmann sonucu deildi. Tapper in yapt çalmada da çok açkolduuüzerehiçbirçkarilikisiolmaks znoymaklarbirhaberüzerinesrfinançlar içinbinkilometreyoluhayvanlar,çolukve çocuklarilekatedipazerbaycan nenverimli otlaklarnn bulunduu Mugan çayrlna gelmektedirler.ahsevenleranadolualevîli inin en dikkat çekici bölümlerinden birini olutururlar.çünkükonfederasyonuniçinde Antalya taraflarna kadar uzanan bölgede yaayan çok sayda oymak yer almakta ve MugançayrndanAnadolu yasürekliolarak gidipgelmektedirler.aynbiçimdebuoymak lardan bir ksm deiik sebeplerle Mugan çayrndanniaburvemehed dekadargidip gelirler.bubizimyaptmzçalmadahora sananadoluilikisinigöstermesibakmndan çokönemlidir.besicitopluluklarn11.yüzyl dan itibaren bu corafya üzerinde deiik nedenlerlesürekliharekethâlindeolduklarn gösterir.bugerçekleribilmedenanadoluale vîliinin anlalmas mümkün deildir. ah Abbasdönemindeoluturulanbirsiyasalbir lik bugün bile hâlen etkisini Horasan besici kültüründe varln göstermektedir (Baharnaz,1994:36). Bu konu dorudan bizim alanmz ilgi lendirmektedir. Çünkü Horasan bölgesinde özelliklehorasan ngirikapsolarakgördü ümüz Hazar Denizi nin güneyinden Türk menistan akadaruzananalandabulunanai retlerinçounluualevîslaminancnasahip önemlibirksmdaanadolualevîliinibe nimsemitopluluklardr(baharnaz,1994:36). Ehli Hak ve Aliyyullah adyla tanmlanan, üzerindehâlenciddîbirsosyolojikaratrma yaplmayantopluluklarnoluumu,anadolu Alevîliinin oluumundan yaklak 200 yl sonragerçeklemitir.buyüzdenhorasanve Hazar Denizi nin güneyinde yaayan besici kültürlübutopluluklarnanadolualevîliin den tamamen ayr deerlendirilmesi gerek mektedir. GerekTappergerekseLindholm agelince zamaniçindebozkrüretimbiçiminindoal yansmasolanbesicikültürüniçörgütlenme sindeki deyimleri de birbirine kartrmakta drlar.buörgütlenmeiçinfarsçavearapça kavramlarkullanldgibitürkçekavramlar ladaanlatlmaktadr.enküçükbirimolarak ev(eb),sonraal(ouloba,cemaat),obalarn birlemesiyleoymak(airet,kabile)oymakla rnbirlemesiileboy(bod,il,ulus)olumak tadr. Çok geni bir corafyada bin yldan fazlakullanlanbukavramlarnanlamsapma snauramasveyaherbölgedeufakdeiime uramassonderecenormalsaylmaldr. Bozkrdagelienbesicikültüründekonfe derasyonlarneitliinegelince,yazarburada

7 batlyazarlarn(black,1972:617)yapayeleti rilerinikabuletmiyor.eitlikkavramnnderin kültürel kökleri olduunu söyledikten sonra uyorumuyapyor: Snfvestatüfarknreddetmeninnedeni, ksmengöçebetarzyaamdankaynaklanmaktadr; çünkühayvanadayalservetingüvencesizolmas nedeniyle,bugünzenginolanyarnyoksulolabilir. Ayrcahamisininhayvanlarnabakançoban,üze rindeherhangibirbaskhissetmeyebilir;çünkü hamisininsabitsermayesiöncelikleehirticaretin devetarmarazisialmndasatthayvanlardan eldeettiikarkullanmbiçimiylebelirlenir.tüm yoksulçobanlarnyapterefliveerkekçebiri olan, hamisinin sürülerine bakmaktr. (Lindholm:57). Yazarkitabnnbirbakayerindedebu tarzörgütlenmedebireylerarasndakiilikinin yapsüzerindedurmaktadr.bunubasitbir profesyonelilikiolarakdagörmez: Bakabirdeyilepastorallerarasndakisöz leme, içiiveren ilikisiyle snrl deildi. Bu sözlemebeyiletabiolan,dahanetolarakdakomu tanlaaskerarasndakiilikiyekadaruzanrd.tüm ilikiler,herikitarafnistediizamanbozulabilece i,eitlerarasanlamalarolarakkabuledilirdi. Dolaysyla çoban topluluklarnda liderlerin bu ihtiyarigücü,çokhrslyadabaskc otorite kul lananliderleritasfiyeetmeyeyadaenazndanterk etmeyekararverebilecekkendiairetmensuplarnn saldderinkorkuylakeskinbirekildesnrlan mtr. (Lindholm,1996:58). Görüldüügibiyapdadahaönceüretim ilikileri açsnda emeksömürü ilikisinden farklbiryaplanmaesasolarakalnmaktadr. liki çekirdek bir akrabalk ilikisine dayal kaynamaydaberaberindegetirdiigibita mamenairetlerin,obalarnzincirlemebirbiri neballnsalayan dedetalip ilikiside güçlendirmektedir. Oymaklarn arasndaki inançbütünlüü eleleelhakk a anlayile parçadan bütüne doru giden bir kardelik bilinciilebütünlemektedir.aralarndakiha berlemeteknikleribozkrpostavehaberle meörgütlenmesinindevambiçimindekendi sinigöstermektedir.davul,tabal,atlhaberci, okgönderme(okuyucu)gibibirçokaraçlaba döndürücüveinanlmazbirhzlabirbirleriyle yardmlamakta,toplanpdalmaktadrlar. Bozkrdagelienbesicikültürünüolutu rantemelunsurlardanbirideüretimilikileri dir.bualglamaçokönemlidir.çünkügeçi mini genellikle koyun besleyerek salayan topluluklarn koyunlarn salkl beslenmesi, bunlardaneldeedilenürünlerinpazarlanarak geçimlerininsalanmassebebiylekendilerine bir yaay biçimi belirlemilerdir. Konunun tamolarakanlalmasiçinbudurumuksaca tekrarlamamzgerekmektedir.koyunvekeçi besleyen topluluklarn kn çok souk olan yüksekyerlerdeyaamalarmümkündeildir. Çünkü koyun ve keçilerin sert bir iklimde yaamalarimkânszdr.ayrcayüksekyayla larda uzun süren k sebebiyle hayvanlarn uzunsürebeslenebileceiotubulabilmekde genellikle çok zordur. Bu yüzden mutlaka klarnlmangeçtiibölgelerde kla malar gerekmektedir.eerböylebirortambulamaz larsayaaylarnsürdürebilmelerimümkün deildir.bugünbudurumanadolualevîlii ileçokbenzeenhorasanbesicitopluluklar arasnda varln sürdürmektedir. Her ne kadarbugüniîolarakvasflandrlsalardabu bütünüyledorudeildir(baharnaz,1994:14 36). Yazaylarndaiseklanlanbölgelerdeki su ve bitki örtüsünün hzla kuruduu veya azald düünülürse bir sefer de bölgenin durumunagöresuyunvetazeotunbulundu unoktalaradorugitmelerigerekmektedirki buna yayla makadnveriyoruz.buyaporta Asya ve Horasan bölgesinde binlerce yllk sürenbiryaaytarzdrvefarklbirbozkr kültürünüoluturmutur.hemenanlalmal drkibesicitopluluklarnyaaybiçimido rudandoakoullarnauymayabaldr.k lim koullar onlarn yaamlarnn tamamn oluturur.hemenhemenbütünkaynaklarda 7

8 8 buüretimtarznnverileriüzerindeduruldu unugörmekteyiz. Besici topluluklarn üretimleri tamamen doavekrsalalanlabalantlolmaklabirlik tesürekliolarakkentvekentkültürüilede balantl bulunmaktadr. Bunu da yine tar tmaszbütünkaynaklardavarolanubilgi lerle desteklememiz gerekmektedir. Besici sadecekendisineyeteceksaydakoyunbesle memektedir. Aksine kendisine sürekli gelir getirecekvesüreklisaysartankoyunsürüleri beslemektedir.özellikle10.yüzyldageçimini besicikültürüilesalayantopluluklardaher evin100 ünüzerindekoyunbeslemesinormal kabulediliyordu.çünkübirevin100koyun lukbirsürüileyllkgeçimininsalanabilecei hesapedilmektedir(lindner,2000:9899). Ayrcazenginbesicileriçinortaçanünlü gezginlerinden bni Fadlan n ifadesine göre 50binkoyunbesleyeninbulunduunusöyle mektedir.(fadlan)ellibinkoyunbugüniçin deerlendirildii zaman bal bana bir ba mszüretimsistemidemektir.çünkübuelli binkoyununsütüvesütürünleri,yünü,bar sa,kemiivehemenhemenhereyiticarî birmetaolarakdeerlendirilmektedir.burada unutulmamas gereken gerçeklerden biri de besicikültürününsadecehayvanbeslemeile snrl bir üretim ilikisi bulunmamaktadr. Özellikleat,deve,katrgibiyükvebinekhay vanlarnn beslenerek kervanlara satlmas, takas edilmesi, kiralanmas, hatta dorudan tamaclkgörevleriniüstlenmelerideyaptk laryarticarîilerarasndayeralmaktadr. Bu durumun üzerinde bu kadar geni durmamznsebebibesicikültürüileuraan topluluklarnayrcakentkültürünedegerek sinmesininbulunduunuortayakoymakiçin dir.besiciürettiklerinipazarlamakvepazar ladklarilekendigeçiminisürdürmekzorun dadr.budurumonlarsüreklikentleremuh taç hale getirdii için genellikle varlklarn sürdürebilmek için kentlere giden yollarn üzerindeolmakzorundadrlar. Besicikültürüileyaayanlarnkentyaam biçimini tamamladn gösteren Maveraünnehir ve Horasan dakidurumu ile ilgiliolarakbarthold unutespitleriniburada özelliklebelirtmemizgerekmektedir: Göçebelerlealveriherzamanbüyükönem tayordu,kesimiçinbüyükmiktardasrvesürü ilehayvanonlardaneldeediliyordu,aynzamanda onlardanderiler,kürklervekölelersatnalnyor du.yerleikhalklarlaalverigöçebeleriçinger çektenzaruriidi,onlarbuyolilegiyimeyasve hububatalyorlard.çin deverusya daolduu gibisod dagöçebelerbozkrlaraticaretkervanla rnn gelmesini beklemeden komular yerleik halklarnsnrlarnadorusürülerinisürerlerdi. Göçebelerle alveriten en büyük kazanc Horezmlilertarafndaneldeolunurdu.stakhri ye göreonlarnbütünrefahmünhasrantürklerle yaptklar alveri ilikilerinden geliyordu. Gürgenç tenkervanlargüneye,horasan avebat yahazarlar agiderdi( )HorezmlilerHorasanile ticaretyapansnfnbalcatemsilcilerioldular. Sonolarakgöçebelerleticaretemtiasnalpverme ihtiyacyünvepamukdokumaüretimindehatr saylrbirgelimeyeyolaçt (Gökalp,1973: 123). Bartold unburadaelealdgöçebekav ramna bandan beri itiraz ediyoruz ve bu konuda çada batl sosyal antropologlar bizimleayndüünceyipaylayorlar.bunun yanndabarthold unsöylediigibibesicitop luluklarn sadece sürülerini getirdiklerini ve sattklarndüünmekdorudeildir.yapa, deri,bal,hertürlüavhayvanlarnnpostlar, çuval, her türlü kilim, hal, keçe ve benzeri birçok tama malzemesi, eer, at, katr ve benzeribirçokmalzemeüretilereksatlanmal lararasndasaylmaldr. Zamanzamankendileriiçin çerçipaza r, yabanpazar adnverdiimizpazarlar kuruluyor olsa da sonuçta bunlarda besici kültürününkentkültürüileilikisinigöster mektedir. Anadolu da çerçipazarlar hâlen kurulmaktadr. Ancak saylar gittikçe azal

9 makta ve yok olmaktadr. Yazn Anadolu krsalnda gördüümüz abdallar bu çerçi pazarlarnnvazgeçilmezesnaflardr.çünkü yayladaüretilentonlarcasütvesütürününün hzlakentleretamasgerekmektedir.buda iteböylebiresnafgrubutarafndangenellikle takasyöntemleriileveyahizmetkarlya plmaktadr. Yaban pazarlarna gelince bu çokdahabüyükvegenelliklebirpanayrgibi kurulançokönemlibirekonomikdeeriolan serbestticaretalanlardr.buralardatakasda dâhil olmak üzere birçok yöntemle mal al veriiyaplr.görüldüügibikentlebozkrda gelien besici kültürü arasnda sk bir ba bulunmaktadr. lerde Anadolu da kent ve krsalalanilikisinegirdiimizzamanbukr sal alan kent bütünlemesi üzerinde ayrca duracaz. YabanpazarlarhâlenHorasanveHora san ntürkmenistan dabulunanbölgelerinde kurulmaktadr.1999ylndagaziüniversite si ndegelitirdiimiz,projekoordinatörlüü nüyaptmbirbelgeselfilmprojesiiçinho rasanvetürkmenistan dayaptmzgözlem lerde bu pazarlardan çok önemli görüntüler eldeettik.bugörüntülergaziüniversitesive Almanya daalevîbektaîenstitüsüarivin debulunmaktadr. Sonuçolarakbesiciliksonderecezorbelir lidengelerinbiraradabulunduubirüretim tarzdr. Bir yandan kendilerine uygun bir klakbulmalarveburalardaklamalar,yine uygunbiryaylabulupilkbahardanbalayarak koyunlarylabirlikteyaylalaraçkmalar,üre timlerinipazarlamakiçindekendilerinegenel likleyollarayaknbölgeleriseçmelerigerek mektedir. Bütün bu durumlar tam olarak bilmeden Anadolu Alevîliinin temellerini anlamak ve kavramak mümkün deildir. ÇünkühâlenbugünbileAnadoluAlevîliinin özgün yaps bu sosyokültürel yap içinde varln sürdürmektedir. Anadolu Alevîlii ningelitiiveyaadtopluluklartürkistan, HorasanveAnadolueksenindebesicikültürü ileyaayantopluluklardr.bukültürüsürdü rensünnîtopluluklarnyaaylarnnvekül türlerininanadolualevîliineçokyaknol duunuözelliklebelirtmeliyiz. Bütün bu zorunlu açklamalardan sonra asl konumuza gelirsek, besici topluluklarn kla ve yaylalarndan kopmalar onlara bir anda çok ey kaybettiren en önemli olaylar arasndayeralmaktadr.çokönemlibirdu rumolmadzamanbesicitopluluklarklak veyaylaklarndankopmazlar.siyasalistikrar szlnbaladbirortamdaiseüretimiliki lerindenkopusürekliharekethâlindeolmala rndançokkolayolur.budurumekonomikve sosyal olarak onlarn üzerinde derin etkiler brakr. Yukarda da belirttiimiz gibi Hora san da7.yüzyldanitibarenbalayanve10. yüzylda kronikleen Horasan yöresindeki siyasalistikrarszlkbubölgedekibesicitoplu luklarn Anadolu ya kaymalarna sebep ol mutur. Nitekim Anadolu da birçok yörede yaptmz alan aratrmalarnn neredeyse tamamndaaradanyüzlerceylgeçmiolma snakarlkhâlenhorasan dangelmiolmak ortakbirkökengibikullanlmaktadr.buson dereceönemlibirsosyaltravmadr. Bu bölgenin istikrarszlamas özellikle Kars tan balayarak Hazar Denizi nin güne yinden Türkmenistan a kadar olan bölgede geçimlerini salamaya çalan besici boylar, oymaklar, obalar, geçimlerini salayamaya cak duruma getirmitir. Miladî 7. yüzyldan itibarenarapordularnnsemerkant,buhara gibidöneminticaretyollarüzerindebulunan enbüyükveenzenginkentlerisilahzoruyla vevahetedayananbiriddetleelegeçirdikten sonra(bak:taberi,bnikesirvebnü lesir) besicilikle uraan topluluklarn Asya nn içlerinevedousunadorugöçettikleri,bir ksmnniseyinehorasanüzerindenanado lu yadorugeldiklerigörülmektedir. Birçokkaynaktaanlatlmasnaramençok kesinbirnetliktetürkiyetarihi ndedilegeti 9

10 10 rilenubilgibizimgöçsüreciileilgiliverdi imizbilgileridesteklemektedir: Gereknüfusartveotlaklarndaralmas, gerekdahadoudangelenkavimlerinbasks,ge rekse aristokratik önderliklerin giriimi sonucu, SiriDeryaOuzlar11.yüzylnortalarndan itibarendalgalarhalindeyakndou yagöçetti ler. (Akin,1990:c.1/111). Ayn kaynakta Horasan dan göçle ilgili olaraktekyönlübirgerekçeolmasnakarlk dalgalarhalindegöçügösterenubilgiyeyer verilmektedir: Kutalmolullar sülalesi, bir kere daha ran danyerleiktarmazararvermesinlervedev letirahatszetmesinlerdiye,habireanadolu ya sevkedilengöçebeairetlerininsangücünükulla narak,küçükasya nnbüyükksmnelegeçirdi. (Akin,1990:c.1/112) BuradaArapordularnn gaza, cihad ve fetih adaltndaaslndayamaveçapul yaptklarn biliyoruz. Bu konuda özellikle dahatarafszbirgözlebakabilmeansnasa hipolanmüslümanvebatlbilimadamlar Muaviyeilebalayanyenidönemi: imdihalifedevleti,artkdorudanslam a dayanmayan,dahadünyevibiremperyalgüçhaline geldi. (Hudgson,1993:161)biçimindetanm lar. nancn sadece görünüte kald cihad fikrininarkasndayamaveçapul unolduu nadairikiörneiburadavermeliyiz: Muaviye ninoluyezid,süllembinziyad SicistanveHorasanvaliliinetayinetti. ( )(Ziyad)MühellebbinEbiSüfra ytürk ehriharezm egönderdi.gidipharezm ikuatt. Harezmiler dirhem vermek artyla onunlabarandlamasyaptlar.odaonlardan parayerineeyaalyorveeyalaryarkymetine satyordu.böyleceonlardan dirhem deerindeeyaganimetolarakalmoldu.böylece Mühelleb,Süllemb.Ziyad nyanndaitibarsahibi oldu. (bnikesir,1995:8/344). Buradaçokaçkbirbiçimdeyaplantefeci likveyamaclktanbakabireydeildir. bnikesirvebnü lesir deanlatlanu bilgidedikkatçekicidir: Kuteybebuisyanchükümdarnüzerinegi derektalekanhalknahücumettiveçoksayda kimseyiöldürdüügibidörtfersahboyuncaikisra halindepekçokkiiyideast. (bnü lesir,1991: c.4,486). Herikikaynanverdiibilgidoruise bir fersahn üç mil olduunu düünerek (Pakalnlar,1971:c.1,609)Kuteybeonikimil boyuncaikisrahalindeinsanlaridametmi tir. Harezm de kendisine teslim olmu esir lerdenbininisatarafnda,bininisoltarafnda vebininiönündevebininidearkasndaöldür terektürkleregözdavermekistedi.kuteybe ileilgiliolarakka bü le ari,buhusustaöyle biriirsöylemitir: Kuteybehergünbirtalanyapyor Servetlereyeniservetlerkatyor (bnikesir, 1995:c.9/143145). Buradagözardedilmemesigerekenhu suslardanbiridearaplarnkendileriniüstün veseçilmibirrkolarakgörmeleridir(kavmi Necib)buanlayEmevilerdönemindegittik çegüçlenerekdinüstünrkanlaynnemrine verilmi ve Arap olanlarla Acemler (Arap olmayanlarntamam)birbirindenayrlmtr. BuayrmArapolmayantopluluklarnslam anlaylarnn farkllamasnda en doal ge limelerden biridir. slam tarihinde Ehlü t Tesviye veya uubiye Hareketi bu yüzden çkmtr.bukonudabütünarapcorafyacla rnn ve tarihçilerin zaman zaman çok açk rkçtavrlarayrbirmakalekonusuolacak kadargenitir.(üçok,1979:5559). Ancak bütün bu gelimeler bata ranl topluluklararasndasonralartürklerarasn daaraplarnbenimsediklerislamanlayna kar bir slam anlaynn benimsenmesine sebepolmutur.bartholdbunuzerdütdinini ortadankalmasndansonrasünnîarapege menliinebirbakaldrolaraktahirilerara

11 sndahorasan dabalayanvegenileyenbir akmolarakdeerlendirirvemamrza nn Mehed debulunankabrininveçevreillerin iiliin önemli yaylma merkezi olduunu söyler(barthold,1940:4647).9.yüzylaisabet eden bu deerlendirme slam n Horasan da tannmayabaladmiladi650ylndanyak lak240ylsonradr(hodgson,1993:c.1/153). Buikiyüzyllksüreçiçindebölgedeçoksay daslamanlay,batinîyorumungelitiini görmek mümkündür. Ali yanllarnn onun ölümündensonrauzunbirsüreonabiatet mediklerininkantlarndanbirideziyadbin Ebihi dir.sonralarbiatetmiolsabileranve Irak takiyönetimisrasndaaliyanlsgeli meleresertbirtavralmadbilinmektedir. Besici üretim ilikisine bal olan toplu luklarnbiryandanikincisnfinsansaylma lar (mevali), bir yandan iddete ve baskya dayal yönetim biçimlerine duyduklar tepki kendisosyokültürelzorunluluklarndankay naklanan inanç alglamasn gelitirmelerini salam,biryandandasonderecekrlganbir yapya sahip olan yayla ve kla arasnda besicilik yapma gerçei onlar Anadolu ya kaydrmveanadolualevîliininevriminde birdönümnoktasolmutur. Sözlügelenekteyukardabelirttiimizgibi Horasan dangeli,arapordularnnyaklak 1200ylönceyaptklarnnyallartarafndan azdanazaanlatlmasbounadeildir.bu gelizamanzamantoplubüyükgöçlerhâlinde olduugibiistikrarnolduudönemlerdede ksmksm19.yüzylakadarsürmütür.os manlarivbelgelerininincelenmesisonucun da görülmektedir ki Semerkant ve Buhara üzerindegeligidilerleilgiliyaknzamanlara kadaryazmalarsürdürülmütür.18.ve19. yüzyldayollarngüvenliolmamassebebiyle insanlarnstanbulüzerindenhaccagittikleri nedairbirçokyazmabulunmaktadr.buda HorasanileAnadoluarasndakistratejikbü tünlemeyi göstermesi bakmndan oldukça önemlidir.(binark,1992:2548). Buna tipik örnek olarak Bulgaristan da Tutrakan dayatansadibabaadlyarbektaî, yarnakîkültürünütemsiledeninançönde riniverebiliriz.bulgaristan dayaptmzbir alanaratrmassrasndasancan,mezarn bulduumuzsadibaba18.yüzylnsonlarnda Buhara dançkarakbalkanlar akadargelmi RomanyasnrndaTunanehrininhâkimbir tepesindeöretisinisürdürmütür.bunaben zerdahabirçokörnekanadoluvebalkanlar danverilebilir. HorasanüzerindenAnadolu yagöçleilgili olarakçoksaydabizans,ermeni,araptarih çisiyanndayineçoksaydagezginingözlem lerini kaynak ve belge olarak göstermek mümkündür.bugöçsanldgibibirkerede deil,18.yüzylakadarazalarakveyaçoala raksistemlivesürekliolarakgelimitir.bu daha sonrayazacaz bir makalenin konusu olacaktr.bizimamacmzbubilinengerçekle ri tekrar kaynaklarla desteklemek deildir. Bizimaslamacmzgünümüzdeyaplanbaz yorumlarn göz ard ettii gerçekleri ortaya koymaktr.böyleceyaplanyorumlarnsalk lbirbiçimalmasmümkünolacaktr. Bizimskvurgulamakistediimizgerçek Anadolu Alevîliini kaynandan ve doru tanyabilmek için Horasan corafyasn ve Horasan kavramn çok iyi bilmek gerektii gerçeidir.çünküanadolu yaüçdalgahâlin degöçedenbesicitopluluklarnyaklakiki yüzyllkbirsüreiçinde(810.)yüzyllarara sndakaldklarhorasan,gelenekselinançlar ile burada karlatklar birden fazla slam anlaynnbirbiriylekaynamasvebirsente zin olumasnda bu corafyann çok büyük yeri bulunmaktadr. Bir taraftan Fergana ve Kagarbölgesindeyaylanslamanlay,öte yandanbuhara,semerkantvetakent teyay lan slam anlaylarnn Horasan n batsna dorugeldikçebirdenfazlabatinidüünceile karlamalarsonucuulatklarbilgibirikimi onlarn sosyokültürel yaplarnn getirdii 11

12 12 gerçeklerle birleerek yepyeni bir yorumun ortayaçkmasnsalamtr. Anadolu Alevîliinin olumasndaki en önemliözelliklerdenbiridebozkrortamnda besicikültürüileyaayantopluluklarnco rafyabilgilerininvedoaygözlemekleoluan bilgi birikimlerinin de çok büyük etkisi bu lunmaktadr. Her yaz ayn yaylaya ve ayn zamanda gitmeleri için mutlaka tamamen doadakiiklimdeiiklikleriniçokiyigözlem lemelerigerekmekteydi.buyüzdenmevsimler vegüneinhareketleriileilgiliçokgelimibir bilgibirikiminesahiplerdi.bununutuk,nefes vetürkülerdegörüyoruzveönemlibirksm zamanmza kadar gelmitir. kinci olarak besici topluluklarn gelimi bir yön bulma becerilerivard.özellikledemirkazk,kutup, Ülker yldz olarak anlan yldza bakarak veyakuzeydengüneyeinengöçmenkularn yollarnizleyerekaileleri,atlar,develeriyüz lerce koyun ve keçileriyle yön buluyorlard. Özellikleturnalarnbesicitopluluklarnyolla rn,temizotlakvetemizsukaynaklarnbul malarndaçokönemlikatklaroluyordu. Bu yüzden nefes, nutuk ve türkülerde Turnalarbuözellikleriyleyaylaveklaara snda haber götüren kutsal bir ku gibiydi. Anadolu Alevîliinin öreti içindeki soyut kavramlarlailgilibenzetmelerinintamamnda doa olaylar ve üretim ilikileri dorudan belirleyicidir.gördüümüzkadarylaanado lu Alevîliine üretim ilikileri bakmndan baklmamas,builikilerinçokyönlüetkive balamlarnngözönünegetirilmemesisebe biylezamanzamananadolualevîliininö retisinde bulunan krsal alan balantl ben zetmeler de bu düüncenin s bir krsal alan düüncesi olduu yolunda iddialarn öne sürülmesine neden olmutur. Üstelik bunuönesürenlerdenbirksmnnanadolu Alevîlii üzerinde 50 yla yakn çalmalar, Alevîtopluluklariçindeyaamalarvegözlem yapmalardikkatçekicidir. Birbütünolarakdeerlendirilmediiza manyunusemre dehacbektavelide,hatta PiriTürkistanolarakdeerlendirilenAhmet Yesevîdeaynzanaltndabraklabilir.Ancak bu anlay tamamen skolastik bir mantktr. Sadeceçokokuyanveçokyazannderinbilgi yesahipolduudüüncesifranszvengiliz aydnlanmas döneminde tartlm ve Voltaire gerek Felsefe Sözlüü nde gerekse ngilteremektuplar ndaiyibirgözlemyapa bilenhiçeitimalmamkimselerindebilgeler arasna girebileceini söylemektedir. Yine Voltaire inzadigisimliroman,bnitufeyl in JeanJackRousseaudâhilolmaküzereaydn lanmac düünürü etkileyen var saymlar bizimtezimizidegüçlendirmektedir.erdeme ulamakiçinilledekitaplararasndakalmak veyaamakgerekmez.doadasalklgöz lemyapabileninsanlardayüksekbirerdeme ve yüksek bir felsefi derinlie ulaabilirler. AnadoluAlevîlii nindayandtemeldüün cedoaylababaayolveerkanüzerindeolan kimselerinerenveevliyaolduklaryolunda dr. Horasan n Anadolu Alevîliindeki bir bakaönemlietkisinigösterenyapdayukar da anlattmz sosyokültürel yap içinde yetimiinançönderleridir.buinançönderle rineanadolu da HorasanErleri, Horasan Erenleri veyabazlariçin Alperen denil mesinintemelsebeplerindenbirisidedüün celerininhorasancorafyasüzerindeolgun lam olmas, halkn içinde, halkla beraber olan bu insanlarn maddi hiçbir eye talip olmamalarvekendilerinitanr yaadamalar sebebiyle er olarakveya eren olarakad landrlmalardr.ertürkçedebirçokbirbiriyle balantl anlam kendi içinde tamaktadr. Yiit anlamnageldiigibi erkek, yalnz anlamlarna da gelmektedir. Öretide Er kendisini Tanr ya adam Tanr dostu anla mnakullanlmaktadr. Sonuç olarak Anadolu Alevîlii nin tam ve kesiksiz anlamak için öncelikle Anadolu

13 Alevîliinin tarihsel süreçlerini adm adm izlemekgerekmektedir.bunuyaparkendisip linler aras çalma yöntemi ile gidilmelidir. Çünküherbilimdisipliniolaylarkendibak açsndandeerlendirmektebudagerçeinbir bütünhalindekavranmasnengellemektedir. Anadolu Alevîlii nin gelime ortamn Horasan dayaanançokyönlüolaylarvebu olaylar karsnda kendi üretim ilikisi ile ayakta durmak isteyen besici kültürü olu turmaktadr. Horasan tam olarak anlalma dan,oradananadolu yageçiindeanlalmas bir hayli zorlamaktadr. Nitekim seçilmi bibliyografya dayeralanbütündeerlibilim adamlarnnçalmalarnnhiçbirisianadolu Alevîlii kavramn bütüncü bir yaklamla tanmlayamamaktadrlar. Kavramlarda bile ii, ia, batini, Heterodoks aman, Sufi, Kzlba gibisnrlarbelirginolma yan kavramlarla tanmlar yaplmaya çall maktadr. SeçilmiKaynakça: bnikesir,elbidayeve nnihaye,çev:mehdi AliSeçkin,ÇarYaynlar,stanbul,2000. bnikesir inbukitabikibakmdançok önemlidir. Bunlardan birincisi Arap ordularnn Horasan ve Orta Asya ya girilerinielealvedeerlendirii.bak: cilt:8/138139, kincisi ise yine Arap ordularnnçokeskidönemlerdesrasyla GüneydouAnadolu,DouAnadoluve Anadolu nun stanbul a kadar fethi üzerinde verdii bilgiler bakmndan dikkatçekicidir. bnü lesir,elkamilfi ttarih,çev:yard.doç. Dr. Abdülkerim Aydn, Bahar yaynlar, stanbul, bnü l Esir önemli kaynaklardanbiriolaraktpkbnikesir gibi birçok tarihî bilgiyi yl yl anlatmaktadr. Buradaki bilgiler Maveraünnehir ve Horasan daki gelimelerleilgiligenibilgisunar. Mantran,Robert,OsmanlmparatorluuTarihi l,çev:servertanilli,alkmyaynlar,1997 stanbul. Osmanl Devleti nin kurulu yllarnda Anadolu yu anlatan Matran özellikle Moallarn Horasan üzerinden Anadolu yagirileriveanadolu yagöçler konusundaderlitoplubilgivermektedir. Zachariadou, Elizabeth, (Editör)Osmanl Beylii ( ) 2. bask, Çev: Gül Çaal Güven, smail Yerguz, Tülin Altnova, Tarih Vakf Yurt yaynlar, stanbul,1997.bukitapbirdenfazlabilim adamnn makalelerinden olumaktadr. Özellikle rene Melikoff ilk Osmanllarn Toplumsal Kökeni isimli makalesi Horasanla ilgili olarak anlattmz bilgilerin tümünü destekler niteliktedir. AzizS.Atiya,DouHristiyanlTarihi,Çev: Nurettin Hiçylmaz, DOZ yaynlar, stanbul, Dou Hristiyanl tarihi bize erken çalarda Ortadou ve Orta Asya ya kadar birçok bölge ile ilgili bilgiler verirken kilise kaytlarna dayanmas açsndan dikkat çekicidir. Birçok yeni bilgiyi içerdiini biliyoruz. Özellikle Nasturilerin ve Yakubilerin misyonerlik çalmalarnn Horasan ve Orta Asya daki yaylmalarn anlatan bölüm yararlandmz dikkat çekici bölümlerarasndabulunmaktadr. Roux,JeanPaul,OrtaAsya,TarihveUygarlk, Çev: Lale Arslan, Kabalc Yaynlar, stanbul, Yazar Ortaasya da slamiyetöncesivesonrasikrsalalan,ve kentkültürüüzerinedikkatçekicibilgiler vermektedir. Roux,JeanPaul,TürklerinTarihi,Çev:Prof.Dr. Aykut Kazancgil, LaleArslan Özcan, Kabalc Yaynlar, stanbul, Horasan a üzerine verdiimiz bilgilerin önemlibirksmnanlatmaktadr. nalck, Halil, Osmanl mparatorluu nun EkonomikveSosyalTarihi,Cilt:l,2.Bask, 13

14 14 Çev: Halil nalck, Eren Yaynclk, stanbul2004.özelliklebakgöçerleribask yüzündenazerbaycan açekilmeleri,say: 205. Ligeti,L.,BilinmeyençAsya,Macarca dançev: Sadrettin Karatay, Türk Dil Kurumu Yaynlar,Ankara,1986. Merçil, Erdoan Prof. Dr., MüslümanTürk Devletleri Tarihi, stanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Yaynlar, stanbul, Lindner, Rudi Paul, Ortaça Anadolusu nda Göçebeler ve Osmanllar, Çev: Müfit Günay,mgeKitabevi,stanbul,2000. Sümer,FarukProf.Dr.,Ouzlar(Türkmenler) 5. Bask, Türk Dünyas Aratrmalar Vakf,stanbul,1999. Hodgson,M.G.S,slam nserüveni, Çev. Dr. lhankutluer,zyaynclk,stanbul,1993. Akda,Mustafa,Türkiye ninktisadîveçtimaî Tarihi,c.1,Cemyaynlar,stanbul1995. Akda n özellikle yaylac Türkmenlerle Rumlar arasndaki alveri konusunda verdiibilgilerbizimbesicikültüilekentli ilikisi üzerine olan görülerimize kaynaklketmektedir.bk.say.13. apolyo,enverbehnan,selçuklumparatorluu Tarihi, Güven Matbaas, Ankara, Horasan dayaplanticaretüzerinebk: Uluçay, M. Çaatay, lk Müslüman Türk DevletleriTarihi,ÖretmenKitaplar110, MillîEitimBakanlYaynlar,Ankara, 1975.TamamnayaknksmHorasanve Maveraünnehir le ilgili olan kitapta ilk kaynak niteliinde baz Arap gezginlerindenbilgilerbulunmaktadr. Üçok, Bahriye Doç. Dr. slam Devletlerinde Kadn Hükümdarlar, Türkiye Bankas Kültüryaynlar,Ankara,1965. Barthold,W.Prof.Dr.,slamMedeniyetiTarihi, Çav. Prof. Dr. Fuat Köprülü, 5. Bask, Diyanet leri Bakanl Yaynlar, Ankara. Müslümanlarn eitlii konusu, Türklerin Müslüman oluu, Horasan ile ilgili olarak bak: 99, 43,45. Horasan da kentkültürüiçin. Arsel,lhan,ArapMilliyetçiliiveTürkleri, RemziKitabeviYaynlar,stanbul,1977. Arap yazarlarnn tamamna lakn ksmnn rkç yaklamlar için özellikle baklmaldr.say: Köprülü,FuatProf.Dr,TürkEdebiyatndalk Mutasavvflar,2.Basm,Ankara,1966. Tapper, Richard, ran n Snr Boylarnda Göçebeler, Çev: F. Dilek Özdemir, mge KitabeviYaynlar,stanbul,2004. Lindholm,Charles,slamiOrtaDou,Tarihsel Antropoloji, Çev: Balk afak, mge Yaynlar,Ankara2004.Bukonudaayrca bak.:jacobblack intyrannyasastrategy for Survival in an Egalitarian Society: Luri Facts Versus an Antropological Mystique,man,7,1971,61434.BeckLouis Tribes and the Stare in Nineteen and Twenteen Century Iran; Philip Khoury andjosephkostiner(ed.)tribesandstate Formation in the Middle East içinde, University of California Press, Berkeley, Ayn yazarn The Qashqa i of in Iran, Yale University Press, New Haven,1986. Ayn yazarn, Woman Among Qashqa i Nokadic Pastoralist in Iran;LuoisBeckandNikkiKeddie(ed.) Women in The Müslim içinde, Harvard UniversityPress,Cambridge,1978. Baharnaz,M.R.,NomadsOfIran,Photographsof IranTribes,Tehran,1994. Binark, smet, (proje Yürütücüsü), Osmanl Devleti ile Kafkasya, Türkistan ve Krm Hanlklar Arasndaki Münasebetlere Dair ArivBelgeleri,( Aras),Ankara, Üçok,BahriyeDoç.Dr.,slamTarihi,Emeviler Abbasiler, Millî Eitim Basmevi, Ankara 1979.

15 Taberi,TercümeiTaberiiKebir, Esat Efendi Matbaas,stanbul,1328(1912)Horasanve Maverüünnehir de Arap ordularnn savalariçin.özellikleüçüncücilttehicri 65 (m.687) Horasan n fethinden sonra Araplar arasnda egemenlik ve Basral AraplarlaBeniRebiaveBeniZibaAireti mensuplarnnvalilikyüzündenyaptklar savalarda talan ve yamalar anlatlmaktadr.yanimüslümanlarkendi kendilerini yamalamaktadrlar. (Bak: Say ).Buörnekbileolaynslam adna cihat yaplmadn gösteren tipik örnektir.ayrcakuteybeiçinbak:356v.d. Gökalp,Cevdet,Doç.Dr.,KaynaklaraGöreOrta Asya nnönemliticariveaskeriyollar, Emel Matbaaclk, Ankara, Gökalp bu çalmasnda Çin ve Arap gezgin corafya bilgini ve günlükçülerinin notlarndan yola çkarak yollar ele alp anlatmaktadr. Özellikle bizim alanmz olanbattürkistanvehorasan dakigeçi yollarn Barthold un çalmalarndan da yararlanarak açklar ki iyi bir harita bilimcinin bunu çok doru olarak tasarmlamasmümkündür.ayrcaçinve ArapyazarlarnçalmalarbizimHorasan üzerinde yaptmz çalma ile ayn dönemleri anlatmas bakmndan da oldukçaönemlidir. Lewis,Bernard,AlamutKalesiveHasanSabbah, Nokta Kitap, stanbul, 2009.Özellikle BatnîinançlarlabirlikteHazarDenizi nin güneyindeki dalk bölgede yerleim ve smaililiinkollar. Anadolu Alevîliinin smaililikten etkilendii yolundaki iddialarngeçersizliinigösterebilecekbu inanç gruplarnn yaay biçimlerini gösterenbölümler. Akin,Sina,TürkiyeTarihi1,OsmanlDevletine kadar Türkiye Tarihi, Cem Yaynevi, stanbul

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933)

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933) TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:119136 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:119136 TÜRKYE DETARIMSALMAKNELEME(19231933)

Detaylı

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ *

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:313317 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:313317 KTAPTANITIMI OyaDALAR,War,EpidemicsandMedicineintheLateOttomanEmpire(19121918),

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ. Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORULAR

EĞİTİM BİLİMLERİ. Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORULAR EĞİTİM BİLİMLERİ ÇIKMIŞ SORULAR EĞİTİM BİLİMLERİ Tamamı Çözümlü Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ 2004 SORULAR 2002 2001 2003 2005 2006 2007 Gelişim Psikolojisi Öğrenme Psikolojisi Rehberlik Program Geliştirme Öğretim

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry 9 Mart 1998 Say* : F-1998/ Konu : Krsal Kalknmada Ekolojik Boyut Konulu Eitim TKV K*rsal Kalk*nma

Detaylı

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi An#t#n ad#: Topkap# Saray# Di#er ad(lar)#: Saray-# Hümayun; Saray-# Cedide-i Amire; Yeni Saray #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye #n#a tarihi: II. Mehmed döneminde in#a edilmeye ba#lanm##t#r, eklenen

Detaylı

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan.

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. Yavuz HEKM Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. 8. Mükemmelli+i Aray$ Sempozyumu Ana Tema, Yerellikten Küresellie EGE Oturum

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri

Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri Prof.Dr.Berna Musal Yard.Doç.Dr.Sema Özan DEÜ Tp Fakültesi Tp E itimi Anabilim Dal Sunum Çerçevesi Yetikinlerin

Detaylı

NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN GELM

NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN GELM NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN GELM A. Kadir Çüçen nsan haklar düüncesinin geliimini açklarken belli bir bak açsndan hareket edeceim. Benim konuya bak açm, yani insan haklar kavramnn tarihsel geliimini ortaya

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

Eti de TPM ve Kazandrdklar ET RKETLER GRUBU ET RKETLER GRUBU Bisküvi, Kek ve Çikolata alannda 315 çeit ürün 5 ayr üretim tesisi 200.000 ton/yl üretim Toplam 580 milyon USD yllk sat cirosu 190.000 sat noktas

Detaylı

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR GENEL SALIK SGORTASI UYGULAMASINA LKN SORU VE CEVAPLAR 1-1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel salk sigortas uygulamasndaki deiiklikler nelerdir? Genel salk sigortasndan yararlanlmasnda temel artlardan

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı?

Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı? Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı? Prof. Dr. smail Tufan Birlemi Milletler 8-12 Nisan 2002 tarihinde spanya nn Bakenti Madrid de yal nüfusun yaam kalitesinin iyiletirilmesi, topluma katlm, geçim ve salk

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

B A. A = B [(A B) (B A)] (2)

B A. A = B [(A B) (B A)] (2) Bölüm 5 KÜMELER CEB R Do a olaylarnn ya da sosyal olaylarn açklanmas için, bazan, matematiksel modelleme yaplr. Bunu yapmak demek, incelenecek olaya etki eden etmenleri içine alan matematiksel formülleri

Detaylı

TDV SAM Kütüphanesi lâhiyat Makaleler Veri Taban Projesi

TDV SAM Kütüphanesi lâhiyat Makaleler Veri Taban Projesi Kütüphane Tantm TDV SAM Kütüphanesi lâhiyat Makaleler Veri Taban Projesi Mustafa Birol ÜLKER * Türkiye Diyanet Vakf slâm Aratrmalar Merkezi (SAM), slâmî ilimler alannda aratrmaclarn yetimesine katkda bulunmak,

Detaylı

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr.

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. SORU : Kare tabanl bir kutunun yükseklii 0 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. Kutunun hacminin olaslk younluk fonksiyonu g(v) a%adakilerden hangisidir? v

Detaylı

& Meydana Meydana Richter ölçeine geldiiyer geldii yl göre büyüklüü _ #. Tektonik depremler: Yer kabuunu meydana getiren Ievhalarn hareketlerinin sonu

& Meydana Meydana Richter ölçeine geldiiyer geldii yl göre büyüklüü _ #. Tektonik depremler: Yer kabuunu meydana getiren Ievhalarn hareketlerinin sonu ] yer kabuunun bir bütün olmadn ve levhalardan olutuunu önceki yllarda okudurnuz sosyal bilgiler ve corafya derslerinden biliyorsunuz. Harita 1.1'i incelediinizde depremlerin Dünya üzerinde daha çok nerelerde

Detaylı

THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM. Özet

THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM. Özet THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM Sinan T. ERDOAN naat Müh. Bölümü Teksas-Austin Üniversitesi, ABD Turhan Y. ERDOAN naat Müh. Bölümü ODTÜ, Ankara Özet T.A. Edison,

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 CV 1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 3. Unvanı: (16.04.2014 tarihi itibariyle kendi isteği ile Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden emekli- Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi

Detaylı

TARIM İSTATİSTİKLERİ

TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜİK TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3169 MTB:2008-0473 - 50 Adet ISBN 978-975-19-4272-2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve tüm istatistik kullanclarnn

Detaylı

HEIDEGGER N VARLIK TARHYLE HESAPLAMASI Bulem Ermi

HEIDEGGER N VARLIK TARHYLE HESAPLAMASI Bulem Ermi HEIDEGGER N VARLIK TARHYLE HESAPLAMASI Bulem Ermi Varoluçuluk, postyapsalclk ve postmodernizm üzerine kalc etkiler brakan ünlü Alman düünürü Heidegger, hayat boyunca varln anlam nedir? sorusuna cevap aram

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

Hollanda Turistik Mekanlar? ve Hollanda Vizesi Nas?l Al?n?r?

Hollanda Turistik Mekanlar? ve Hollanda Vizesi Nas?l Al?n?r? Hollanda Turistik Mekanlar? ve Hollanda Vizesi Nas?l Al?n?r? Hollanda' n?n ba?kenti Amsterdam' dan keskin fakat güzel, kücük Ekran... Hollanda, Orta Avrupa'da konumlanm??(ve burada yer alan), Sanayi, Ticaret

Detaylı

UYGULAMALARI HASAN UÇAR * Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, say : 35, ss. 171 187. OMÜ FD 171

UYGULAMALARI HASAN UÇAR * Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, say : 35, ss. 171 187. OMÜ FD 171 ARAPDLBELÂGATINDAELKAVLUB L MÛCBVEKUR ÂNIKERÎM DEK UYGULAMALARI HASANUÇAR * i * Yrd.Doç.Dr.,AksarayÜnv.slamilimlerFak.[hasanucar@aksaray.edu.tr] OndokuzMaysÜniversitesi lahiyatfakültesidergisi, 2013,say:35,ss.171187.

Detaylı

n as Öngörülen Afyon Antalya Yüksek H zl Tren Hatt Güzergâh n n Hidrolojik Aç dan K smi De erlendirmesi

n as Öngörülen Afyon Antalya Yüksek H zl Tren Hatt Güzergâh n n Hidrolojik Aç dan K smi De erlendirmesi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 631 - nas Öngörülen Afyon Antalya Yüksek Hzl Tren Hatt Güzergâhnn Hidrolojik Açdan Ksmi Deerlendirmesi Yrd. Doç. Dr. N. Özgür BEZGN 1, Doç. Dr. Cevza

Detaylı

TÜRK YE N N YED BÖLGES NDEN TÜM DÜNYAYA

TÜRK YE N N YED BÖLGES NDEN TÜM DÜNYAYA TÜRKYE NN YED BÖLGESNDEN TÜM DÜNYAYA BASIN BLDRS 11 Mart 2017 Avrupa nn demokrasi ve insan haklar konusunda bir kez daha dibe vurduunun tescillendii tarihtir. 8 Mart Dünya Kadnlar Günü nün hemen akabinde

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

. KUÇURAD NN NSAN HAKLARI GÖRÜÜ

. KUÇURAD NN NSAN HAKLARI GÖRÜÜ . KUÇURAD NN NSAN HAKLARI GÖRÜÜ Nermin YAVLAL-GEDK 20. yüzylda bir yandan en büyük vah!etlere, soykrmlara ve i!kencelere maruz kalan insanlk, di(er yandan nsan Haklar Evrensel Bildirgesi ni ilân ederek

Detaylı

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com Görsel Tasarm KaliteOfisi.com KaliteOfisi.com un bir hizmetidir. zin alnmaksn alnt ve çoaltma yaplabilir. 2 www.kaliteofisi.com KaliteOfisi Hakknda Kalite ofisi; ülkemizde kalite bilincinin yerlemesine

Detaylı

Türkiye'de Büyük Sermaye Gruplarý: Finans Kapitalin Oluþumu ve Geliþimi

Türkiye'de Büyük Sermaye Gruplarý: Finans Kapitalin Oluþumu ve Geliþimi Türkiye'de Büyük Sermaye Gruplarý: Finans Kapitalin Oluþumu ve Geliþimi Önsözden Sermayeyi ve daha da özel olarak büyük sermayeyi konu edinen bu kitap, öncelikle, sermaye egemenliine ve bunun yol açt11

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir?

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir? Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler 1) Kadro durumunuz nedir? 657 Sayl Kanuna tabi personelim 657 sayl Kanun 4/B Sözlemeli

Detaylı

Almanya Bilgileri,Turistik Mekanlar ve Vize??lemleri

Almanya Bilgileri,Turistik Mekanlar ve Vize??lemleri Almanya Bilgileri,Turistik Mekanlar ve Vize??lemleri Yeni Ülkeler isimli kategoride Bircok ülke hakk?nda (?uana kadar 30 kadar üke icin yaz?lar haz?rlad?k) bilgiler veriyoruz ve beraberinde o ülke hakk?nda

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

STANBUL TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

STANBUL TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ YEREL KALKINMADA KATILIMCI POLTKALAR: ÇANAKKALE ÖRNEK ALAN DEERLENDRMES YÜKSEK LSANS TEZ ehir Planc%s% Ece AKSAKOLU (502031858) Tezin Enstitüye Verildi6i Tarih

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR 1. Salk Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarna bavuracak adaylarn, bavuracaklar programa girebilme önkouluna sahip olmalar gerekir.

Detaylı

TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU 2011-2012 E M Ö RET M YILI 1. DÖNEM SU KONULU EKO OKULLAR RAPORU

TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU 2011-2012 E M Ö RET M YILI 1. DÖNEM SU KONULU EKO OKULLAR RAPORU TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU 2011-2012 EM ÖRETM YILI 1. DÖNEM SU KONULU EKO OKULLAR RAPORU EKM Ekim aynda düzenlenen ilk toplantda, okulumuz öretmenlerine program hakknda bilgilendirme yapld. Okulumuzda,

Detaylı

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1 e-makâlât Mezhep Araştırmaları, VII/1 (Bahar 2014), ss. 261-265. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR Ali Rabbânî Gülpâyigânî, Önsöz Yayıncılık, İstanbul 2014 456 sayfa, Adem Sezgin

Detaylı

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas.

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. XIV. Ulusal Eitim ilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi 28 30 Eylül 2005 DEN&ZL& Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. Dr. Halil

Detaylı

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar?

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? 1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? A) 06.12 B) 04.28 C) 05.32 D) 05.07 E) 07.02 2) 60* bat? meridyeninde bulunan bir noktada yerel saat 11.12 iken yerel saati

Detaylı

M.Ü. lâhiyat Fakültesi Dergisi 41 (2011/2),

M.Ü. lâhiyat Fakültesi Dergisi 41 (2011/2), M.Ü. lâhiyat Fakültesi Dergisi 41 (2011/2), 203-220 *...... " ".. : Özet Ebussuûd Efendi, Osmanlnn yetitirdii seçkin âlimlerden birisidir. Onun, hayat boyunca ortaya koyduu icraatlar ve geride brakt eserler

Detaylı

Milton FRIEDMAN Rose D.FRIEDMAN TOPLUMSAL YAAMIN VE DÜÜNCENN DÖNÜÜMÜ * Çeviri: Gülsün G.YAY

Milton FRIEDMAN Rose D.FRIEDMAN TOPLUMSAL YAAMIN VE DÜÜNCENN DÖNÜÜMÜ * Çeviri: Gülsün G.YAY Milton FRIEDMAN Rose D.FRIEDMAN TOPLUMSAL YAAMIN VE DÜÜNCENN DÖNÜÜMÜ * Çeviri: Gülsün G.YAY There is a tide in the affairs of men, Which taken at the Flood, leads on to fortune: Omitted all the voyage

Detaylı

TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ

TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ Dr. Tuğrul BAYKENT Baykent Bilgisayar & Danışmanlık TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ Düzenleyen: Dr.Tuğrul BAYKENT w.ekitapozeti.com 1 1. TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK KONUMU VE ÖNEMİ 2. TÜRKİYE YE YÖNELİK TEHDİTLER

Detaylı

LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1

LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1 LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1 Doç.Dr.sa SABA Adem BAOLU ÖZET Çalmada ilköretim çandaki örencilerin vergiyi nasl algladklar ve vergiyi alglamalar üzerinde etkili

Detaylı

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu On5yirmi5.com Fotoğraf makinesi alma kılavuzu Fotoğrafa merak saldınız ve siz de bir fotoğraf makinesi almak istiyorsunuz. İşte size yardımcı olacak birkaç öneri... Yayın Tarihi : 3 Eylül 2012 Pazartesi

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

HAYVAN DENEYLER ETK KURULU

HAYVAN DENEYLER ETK KURULU HAYVAN DENEYLER ETK KURULU Dr. Mustafa Olguner Hayvan Deneyleri Etik Kurulu Ba!kan kan" Deney hayvanlar"n"n n kullan"m m nedenleri laç,, aa,, gdag ve kullanm gerekli dier maddelerin gelitirme, etkinlik

Detaylı

DEDE KORKUT TA YANLI YAZILMI B RKAÇ KEL ME VE OKUNU EK LLER ÜZER NE On the several words that has been passed in Dede Korkut. Özet.

DEDE KORKUT TA YANLI YAZILMI B RKAÇ KEL ME VE OKUNU EK LLER ÜZER NE On the several words that has been passed in Dede Korkut. Özet. Türk Dünyas ncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies, Cilt: V, Say 1, Sayfa: 79-83, ZMR 2005. DEDE KORKUT TA YANLI YAZILMI BRKAÇ KELME VE OKUNU EKLLER ÜZERNE On the several words that has

Detaylı

ETE KEMĐĞE BÜRÜNMÜŞ ŞĐĐRLER: OSMANLININ GÖRSEL ŞĐĐRLERĐ

ETE KEMĐĞE BÜRÜNMÜŞ ŞĐĐRLER: OSMANLININ GÖRSEL ŞĐĐRLERĐ ETE KEMĐĞE BÜRÜNMÜŞ ŞĐĐRLER: OSMANLININ GÖRSEL ŞĐĐRLERĐ Arş. Gör. Halil Sercan KOŞĐK Özer Şenödeyici, Osmanlının Görsel Şiirleri, Kesit Yayınları, Đstanbul 2012, 199 s. Görme, John Berger in de belirttiği

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Resmi Gazete Tarih ve Says: 07.09.2001-24516 BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

(i) (0,2], (ii) (0,1], (iii) [1,2), (iv) (1,2]

(i) (0,2], (ii) (0,1], (iii) [1,2), (iv) (1,2] Bölüm 5 KOM ULUKLAR 5.1 KOM ULUKLAR Tanm 5.1.1. (X, T ) bir topolojik uzay ve A ile N kümeleri X uzaynn iki alt-kümesi olsun. E er A T N olacak ³ekilde her hangi bir T T varsa, N kümesine A nn bir kom³ulu

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

ÖZEL E T M VE REHAB L TASYON MERKEZLER NDE ÇALI AN E T MC LER N MESLEK YETERL L K ALGISI LE DOYUMLARININ NCELENMES. S.Barbaros YALÇIN Haf z BEK

ÖZEL E T M VE REHAB L TASYON MERKEZLER NDE ÇALI AN E T MC LER N MESLEK YETERL L K ALGISI LE DOYUMLARININ NCELENMES. S.Barbaros YALÇIN Haf z BEK TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:5570 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:5570 ÖZELETMVEREHABLTASYONMERKEZLERNDEÇALIAN

Detaylı

18.702 Cebir II 2008 Bahar

18.702 Cebir II 2008 Bahar MIT Açk Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 18.702 Cebir II 2008 Bahar Bu materyallerden alnt yapmak veya Kullanm artlar hakknda bilgi almak için http://ocw.mit.edu/terms ve http://tuba.acikders.org.tr

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52)

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) K I R S A L K A L K I N M A D A K A D I N L A R Sibel DEMR Birle(mi(

Detaylı

SUALTI ve SUÜSTÜ GEM LER N N AKUST K Z ÇIKARTIMI

SUALTI ve SUÜSTÜ GEM LER N N AKUST K Z ÇIKARTIMI SUALTI ve SUÜSTÜ GEMLERNN AKUSTK Z ÇIKARTIMI Erkul BAARAN (a), Ramazan ÇOBAN (b), Serkan AKSOY (a) (a) Yrd. Doç. Dr., Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Elektronik Müh. Böl., 41400, Gebze, Kocaeli erkul@gyte.edu.tr

Detaylı

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR Sempozyum Kitabı Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen Editör Yardımcıları ve Yayına Hazırlayanlar Burcu Berent Zühal Özbay Daş Betül Çelikkaleli 18 Kasım 2011 Pamukkale

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

An#t#n ad#: Divri#i Ulu Cami. #ehir: Divri#i, Sivas, Türkiye. #n#a tarihi: H. 626 / M Bani(ler): Ahmet #ah bin Süleyman #ah.

An#t#n ad#: Divri#i Ulu Cami. #ehir: Divri#i, Sivas, Türkiye. #n#a tarihi: H. 626 / M Bani(ler): Ahmet #ah bin Süleyman #ah. An#t#n ad#: Divri#i Ulu Cami #ehir: Divri#i, Sivas, Türkiye #n#a tarihi: H. 626 / M. 1228-29 Photograph: Mehmet Ko#tumo#lu Mimar(lar) / usta(lar): Ahmet Nakka# H#latî (mimar), Hürrem #ah bin Mu#is El-H#latî

Detaylı

ETMDE YABANCILAMA OLGUSU VE ÖRETMEN: LSE ÖRETMENLER ÜZERNE SOSYOLOJK BR ARATIRMA

ETMDE YABANCILAMA OLGUSU VE ÖRETMEN: LSE ÖRETMENLER ÜZERNE SOSYOLOJK BR ARATIRMA ETMDE YABANCILAMA OLGUSU VE ÖRETMEN: LSE ÖRETMENLER ÜZERNE SOSYOLOJK BR ARATIRMA Yaar ERJEM * Özet Bu aratrmann konusunu eitimde yabanclamann önemli bir formu olan öretmen yabanclamas oluturur. Lise öretmenleri

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

TC PAMUKKALE ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ TÜRK DL VE EDEBYATI ANA BLM DALI YEN TÜRK DL BLM DALI EMNE IINSU NUN ROMANLARINDA SÖZDZM

TC PAMUKKALE ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ TÜRK DL VE EDEBYATI ANA BLM DALI YEN TÜRK DL BLM DALI EMNE IINSU NUN ROMANLARINDA SÖZDZM i TC PAMUKKALE ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ TÜRK DL VE EDEBYATI ANA BLM DALI YEN TÜRK DL BLM DALI EMNE IINSU NUN ROMANLARINDA SÖZDZM Aynur KARAKURT Denizli - 2007 ii EMNE IINSU NUN ROMANLARINDA SÖZDZM

Detaylı

Pozitivist Yaklamn Eitim Yönetimi Alanna Yansmas, Alana Getirdii Katk ve Snrllklar

Pozitivist Yaklamn Eitim Yönetimi Alanna Yansmas, Alana Getirdii Katk ve Snrllklar Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi 20: 40-51 (2006) Pozitivist Yaklamn Eitim Yönetimi Alanna Yansmas, Alana Getirdii Katk ve Snrllklar Necla ahin Frat* ÖZET Bilinebilir olann sadece

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

SUNU. Krsal Çevre ve Ormanclk Sorunlar Aratrma Dernei Yönetim Kurulu

SUNU. Krsal Çevre ve Ormanclk Sorunlar Aratrma Dernei Yönetim Kurulu SUNU Derneimizin, Birlemi Milletler Kalknma Program (UNDP/GEF) tarafndan desteklenen Bitki Gen Kaynaklarnn Yerinde Korunmasna Yöre Halknn Katlmnn Salanmas Projesi (Gevne Vadisi Örnei) kapsamnda, vadi içinde

Detaylı

ÖNSÖZ Anayasa Uzlaúma Komisyonu

ÖNSÖZ Anayasa Uzlaúma Komisyonu ÖNSÖZ Ülkemizde yeni anayasa konusunda uzun yllardr süren tartmalar, TBMM de anayasa yapm sürecini yönetmek ve anayasa taslak metnini hazrlamak için oluturulan Anayasa Uzlama Komisyonu ile yeni bir aamaya

Detaylı

ALĠ SUAVĠ ĠLKÖĞRETĠM OKULU BAġARILARIMIZ

ALĠ SUAVĠ ĠLKÖĞRETĠM OKULU BAġARILARIMIZ ALĠ SUAVĠ ĠLKÖĞRETĠM OKULU BAġARILARIMIZ BU BENĠM ESERĠM YARIġMASI 1-2011-2012 Eğitim Yılı Bu Benim Eserim Proje YarıĢması nda Misafiriniz Var adlı çalıģmayla bölge sergisine katılmaya hak kazanan Fatih

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

RAN SLÂM CUMHURYET ANKARA BÜYÜKELÇS SAYIN FROOZ DAWLATABAD LE RÖPORTAJ. Kırmızı Çizgi dergisinde yayımlanan bu röportajı

RAN SLÂM CUMHURYET ANKARA BÜYÜKELÇS SAYIN FROOZ DAWLATABAD LE RÖPORTAJ. Kırmızı Çizgi dergisinde yayımlanan bu röportajı RAN SLÂM CUMHURYET ANKARA BÜYÜKELÇS SAYIN FROOZ DAWLATABAD LE RÖPORTAJ Kırmızı Çizgi dergisinde yayımlanan bu röportajı Sayın Büyükelçi, futbolu sever misiniz? Evet, fıtrî bir oyundur... Seyretmekten holanırım.

Detaylı

70'LERIN SAVASI. Adres. : 1/3

70'LERIN SAVASI. Adres. :  1/3 Portal Adres 70'LERIN SAVASI : www.habercorlu.com İçeriği : Kent/Yaşam Tarih : 03.10.2014 : http://www.habercorlu.com/spor/70lerin-savasi-h217623.html 1/3 70'LERIN SAVASI 2/3 70'LERIN SAVASI 3/3 Portal

Detaylı

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi 1. Etkinliğe hangi kurumu temsilen katıldınız? Sivil toplum kuruluşu 75,0% 9 Bireysel 8,3% 1 Şirket 16,7% 2 Üniversite 0,0% 0 Sosyal Girişim 0,0%

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

TIBB BEYAN. mza Tarih Ebeveyn ya da Velinin mzas Tarih

TIBB BEYAN. mza Tarih Ebeveyn ya da Velinin mzas Tarih Lütfen imzalamadan önce dikkatle okuyunuz. Bu, sizin tüplü daln içerdii potansiyel riskler ve scuba eitim program srasnda sizden istenilenler konusunda bilgilendirildiiniz bir beyandr. Bu beyan imzalamanz

Detaylı

LSE ÖRENCLERNN TARH DERSNN AMAÇLARINA YÖNELK GÖRÜLER

LSE ÖRENCLERNN TARH DERSNN AMAÇLARINA YÖNELK GÖRÜLER LSE ÖRENCLERNN TARH DERSNN AMAÇLARINA YÖNELK GÖRÜLER smail H. DEMRCOLU * Özet Lise örencilerinin tarih dersinin amaçlar hakkndaki düünceleri, bu dersin ilenii ve örencilerin tarih dersine yönelik görülerini

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan.

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan. 23 nisan şiirleri, 23 nisan ile ilgili şiirler, çocuk bayramı şiirleri, ulusal egemenlik şiirleri, 23 nisan, şiirler, 23 nisan şiirleri, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, en güzel 23 nisan şiirleri, 23

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı