ANADOLU ALEVÎL N N BA LANGIÇ EVRELER I: Horasan ve Maveraünnehir de Ortaya Ç kan Geli meler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANADOLU ALEVÎL N N BA LANGIÇ EVRELER I: Horasan ve Maveraünnehir de Ortaya Ç kan Geli meler"

Transkript

1 ANADOLUALEVÎLNN BALANGIÇEVRELERI: Horasanve Maveraünnehir deortaya ÇkanGelimeler AlemdarYalçn * ÖZET AnadoluAlevîliinianlamakiçinmutlakaHorasan kavramnntadbütünanlamlar6.yüzyldaniti barentadderinliikavramakgerekir.horasan birbirindenfarklinançlarn,kültürlerinvesosyo ekonomikyaaybiçimlerininbiraradabulunduu birbölgedir.buçalmadabusosyoekonomikyaplar danbiriolankrsalalanörgütlenmesinielealarak AnadoluAlevîliiileilikisiniortayakoymakdeneme siyaplmaktadr.anadolualevîliinininançboyutu yanndabuboyutudestekleyenüretimilikilerisüreç leridebulunmaktadr. AnahtarKelimeler:Horasan,AnadoluAlevîlii,iî, Sünnî,BesiciKültürü,HorasanErenleri,Klak,Yay lak,krsalalan,kentyaam. Son yllarda Anadolu Alevîlii kav ramüzerindeçoksaydayazyayn lanmaktadr. Konu bir boyutuyla Ortadou,birboyutuylaOrtaAsya datarihin derinliklerindengeleninanç,kültürvesosyo ekonomik yaplara dayand için oldukça karmakvekompleksbirkonudur.buyüz * Prof.Dr.,GaziÜniversitesi,GaziEitimFakültesi, TürkDiliveEdebiyatEitimi,ÖretimÜyesi. den elde edilen bilgilerin her birinin olmas gerektiidoruyerdedeerlendirilmemesin denkaynaklananciddîkavramkargaasve deerlendirme yanllar görülmektedir. Bu yazlarnönemlibirksm,konuyasistematik bir yaklamla bakmadklar gibi birçou da yalnzca zihinsel tahminlere dayanan baz yorumlar kesin bilimsel dorular gibi öne sürmektedirler.helesonyllardaçoksayda bilimseldergideçkanyaznndakendisinden önce yaplan aratrma bulgu ve sonuçlarn yoksayarakbaztemelvarsaymlaragirmi olmassondereceyanl,konunundoruve tamanlalmasnengelleyendurumdur. Oysa Anadolu Alevîliinin kökenlerine baktmzzamantarihselsürecininçokaçk olduunu görürüz. Bu tarihsel süreci adm adm izleyerek yaplacak deerlendirmelerin hiçkukusuzsalklyorumlardouracan söyleyebiliriz.nevarkiyaynlananyazlarn hiçbirininbusüreciizlemediinivegünümüze kadarortayaçkarlanbirçokbelge,bulguve deerlendirmeyigözardettiinigörmekteyiz. Bizimbuçalmamz,AnadoluAlevîlii ninbalangçevreleriniüçtemelnoktaüze rinden ele alacaktr. Bunlardan birincisi Maveraünnehir ve Horasan da ortaya çkan gelimelervebugelimelerinsosyalekonomik vekültüreletkileriüzerineolacaktr.bubizim içinçokönemliçünkübudeiiminfarkna varmakszn, tam ve eksiksiz anlamakszn Anadolu Alevîliini anlamak neredeyse im kânszdr. kincisi, Anadolu da var olan sosyal kültürel ve ekonomik gelimeler ve bunun Anadolu da yaratt çok yönlü etkilerdir. Çünkügöçalanbutopraklarnbukadarkolay birbiçimdegöçkabuletmesinintemelsebep lerininçokiyibilinmesigerekmektedir.böyle ce Anadolu Alevîliinin zeminini oluturan genihalkkütlelerininsosyoekonomikyap larnntamveeksiksizanlalmasgerekmek tedir.genihalkkitlelerininsosyokültürelve ekonomikyaplarnntamveeksiksizanlal 1

2 2 masnnbirçoktartmaszgerçeidekendili indenortayaçkaracannbilinmesigerek mektedir. Üçüncü olarak da özellikle Anadolu ya Horasan üzerinden gelen göç dalgalarnn gerçek boyutlarnn çok iyi bilinmesi gerek mektedir.çünküyineençokyanlgbunok tada görülmekte ve Anadolu nun sosyo kültürelyapsndavarolandurumsürekligöz ardedilmektedir.oysaanadolu yayerleim belirlibirsistemiçindegerçeklemektedir.bu bir noktada üretim ilikilerine dayanan baz zorunluluklardan kaynaklanmaktadr. Hatta bazbilimadamlargöçünbirdefadavebelirli saydainsantarafndanyapldnbilesöyle meveyazmacesaretigöstermektedirler.üste likbudönemgöçleriileilgiliolarakelimizde çoksaydakaynakvedokümanbulunmasna karlk.buyazmziteaynzamandabuiki noktayabilimselbiraçklkgetirmeiddiasn dadr. AnadoluAlevîliininslamkaynaklarna dayanankökenlerinindeslamöncesimekke yaamndanbalanarakbütünayrntsylahiç kukusuziyibilinmesigerekmektedir.ancak budurumbilimadamlarmztarafndanyine birbütünhâlindeilenmesigerekenbalba nabirkonudur. Horasan tarihin en eski dönemlerinden beri insanolunun doubat; güneykuzey eksenindesiyasal,askerîveticarîgeçiyolunu oluturmuvebüyükbirhareketlilikgöster mitir.buyüzdenkonumuzagirmedenönce bugünkü Horasan ile ortaçadaki Horasan arasndakifarknçokiyibilinmesigerekmek tedir.genelliklebugünrantopraklariçinde Horasanolarakadlandrlanbölgeningeçmi tekihorasankavramileaynolmadnbe lirtmeliyiz.bugünküsiyasalsnrlarlageçmi tekihorasantopraklararasndafarkbulun maktadr.geçmitehorasandenildiizaman bugünkü ran topraklarnn kuzeydousu, Türkmenistan topraklarnn güneyi, Afganis tan,tacikistantopraklarnnbatsvekrgzis tan n bir ksm ile Özbekistan n bir ksm alglanyordu. Bu bir kta büyüklüündeki corafyaparçasüzerindedebirdenfazlasos yalyapbulunmaktayd.güçlübirkentkültü rüvebukentkültürününoluturduusosyal yap,üretimedayananticarîbilinçvard.ayr cahorasan nkuzeyiilegüneyindeyaanan kentkültürüvetoplumsalyaparasndada büyükdeikenlikvard.horasan ndousu ilebatsdatoplumsalyapbakmndanfark lyd. Batdangelenbirdenfazlayolungenibir corafîgeniliklebirletiivebinkilometreyi aanbiryolukatederekyinedouyadoru dalarveçöllerarasndandevamettiigeni toprakparçasyd.biryandançin ebiryan danhindistan aolanbalanthorasan dün yatarihininenönemlioluumyerlerindenbiri yapyordu(gökalp,1973:93197). Horasan n yollar ve kentlerinden tama menfarklbirbakaönemliözelliiiseiçasya ile balantl krsal yapsdr. Yani Horasan krsallarözelliklebütünsosyalantropologlar artan, kuramlarn köklü deiimine sebep olansosyokültürelyapyortayaçkarmtr. Bizim Anadolu Alevîliinin evrimlemesini dayandrdmztemeliteçasyailegeçili olankrsalalandakidoanngetirdiizorunlu yaambiçimidir. Horasan da krsal kesimlerde besicilikle uraan çok sayda topluluk, k ve yazlar farklalanlardasürekliharekethâlindeydi.bu bölgedesnrlsaydakiotlaklaryaylaolarak çokdeerlikabuledilmekte,ülkelerveairet lerarasndabüyükçekimeleresebepolmak tayd. leride üzerinde duracamz gibi za manzamanbuotlaklardaveyaylalardamil yonlarcaat,koyun,keçi,deve,katrbesleni yordu. Bu durumun ülkeler ve ordular için oluturduustratejikveekonomikgücügös termesi bakmndan çok önemlidir (Lindner, 2000: 40). Çünkü Horasan bir boydan bir boya kat eden binlerce kilometrelik kervan yollarnnlojistikdestei,yolgüvenliikrsal

3 alanlardakibuyapilekorunuyorvesürdürü lebiliyordu.siyasalveaskerîkrizanlarnda isebüyükbirkargaayinebukrsalalanlar etkiliyordu.krsalalanlarnsiyasalveaskerî kargaadan etkilenmesi ile bölgenin can da marolanticaretbüyükbiryaraalyordu. Günümüzderan ntürkiyesnrlarnda, HazardeniziningüneydousundaTürkmenis tansnrlarnda,iraksnrnayaknlorestan ve Caharmahal de, Orta ran da Kirman ve Afganistansnrndayounlaanbesicikültü rünedayalbutopluluklarnhorasan nbütün bölgelerinedaldklarvebirbirleriilearala rnda sürekli ilikilerin bulunduunu biliyo ruz(baharnaz,1994:7). Horasan daki siyasal hareketlilik de çok önemlidir.çünkübusiyasalhareketlilikyuka rdadasöylediimizgibibölgeninyollarüze rindebirgeçialanolmasyüzündeninsanve insan topluluklarn dorudan etkiliyordu. nançlarndabuetkilenmedenköklüpayald n belirtmemiz gerekmektedir. Anadolu Alevîliideilerideanlatacamzgibisiyasal çatmalarn dourduu bir kriz sebebiyle batya göç eden besici topluluklarn inanç yapsolarakkendisinigöstermektedir.hora san nbirbölümüsüreklitürkdevletlerinin kontrolündeolduugibi,birksmdapersve Sasanikrallarnnkontrolüaltndayd.Ancak biryandanhindistan agidenyolunüzerinde olmas,biryandantarihîipekyoluüzerinde bulunmassebebiylebakadevletlerindedo udan,batdanvekuzeydenskskigallerine urayan dünyann en hareketli ve stratejik noktalarndanbiriüzerindeduruyordu.tarih boyuncahorasan,türkkültürününvedilinin engüçlüyaandbölgelerarasndayeral mtr.6.11.yüzyllararasndaciddîbirbuna lm geçirmesine ramen Farsça da bölgenin egemenkültürdilleriarasndayd.bukonuda Bartold Mutezile nin ünlü temsilcisi Cahiz e atfenöylesöylemektedir: Cahiz: HorasanlisanileTürklisanara sndakifarkyalnzmekkevemedinelehçeleriara sndakifarkgibibirlehçefarkndanibarettir. (Barthold:76).BudaHorasan nkültürelyap sngöstermesibakmndansondereceönem lidir. Önceleri Türklerle ranllar arasnda sk skeldeitirenhorasan,slamiyet inyayl mayabalamasilebirliktehicretin20.yln danitibarenarapordularnnsaldrlarileba baakald.slamiyet itebliveyaymagörevi aldklarnsöyleyenvedinîbirheyecanfetih vezamanzamandaistilaamaçlolarakkulla nanarapordularnnmaveraünnehir ekadar olanbölgedekiinsankaynan,zenginlikleri yamaladklarngörüyoruz.aldklartoprak parçalarnavaliolaraktayinettiklerikomutan lar slam n ilk yllarndaki cihat ve tebli anlayndan çok uzak bir biçimde yer yer yamavekatliamlaryaptklarnbirçoktarihçi açkçasöylemektedir.oysaticaretyollarüze rinde olduu ve Müslüman tüccarlarn da yaadbubölgedemüslümanlnyaylmas konusundasilahlbirsaldryagerekbileol mayabilirdi.nitekimbarthold: EldekibilgileregöreX.yüzyldayalnzHora sanvemaveraünnehir demevcutolanmedreselero taraflardaslamiyet iyaymakiçinenkuvvetlibir vastaoldular.vebunlarbuhusustaslamhükü metlerinintedbirvesiyasetlerindenmüstakilbulu nuyorlard. (Barthold:78). Tamamenbamszolanbumedreselerin yapaca etkinin hiç kukusuz silah zoruyla yaplacakbiryaymadandahaetkilivesistemli olaca açkt. Tebli tarz yaylma hareketi öncetüccarlartarafndandahasonraisesufiler tarafndanarapordulargelmedenönceyap lyordu(roux,2007:191192).nevarkiarap Ordularnn bu dönemdeki fetih arzusu s lam nanladcihatanlamnagelmiyor,aksi ne bölgenin zenginliklerinin ganimet olarak Arap ülkelerine götürülmesi olarak görülü yordu. Oysa Arap ordular gelinceye kadar bölgedehertürlüinancakarderinbirsayg söz konusuydu. Bu konuda alacamz bir örnekkendisimanidininemensupolmad 3

4 4 hâldeonlarncanvemalgüvenliinikoruyan devletadamnnhassasiyetinigöstermesiba kmdançokönemlidir: bni Nedim diyor ki: Tuguzguz han, Semerkant ta yaayan Mani topluluuna kar Samanoluemirlerininzulmettiiniveonlartakip ettiini haber alnca Samanolu emirine SamanoullardevletidâhilindekiManimezhebi taraftarlarna nisbeten Tuguzguz arazisindeki Müslümanlarnsaysnnçokkalabalkolduuve eer Samanoullar memleketlerindeki Manileri takiptedevamederlerse,kendisinindememleketin deki Müslümanlar takip etmek mecburiyetinde kalacayolundabirhabergönderdi. (Barthold: 70). Taberi,bniKesirvebnü lesir intarihle rindearapordularnnyaptklarbütünince liklerine kadar anlatlmaktadr. Bu siyasal egemenlik için ordu gücünün kullanlmas sebebiyle esasen kontrol altna alnmas güç olantopraklarüzerindebüyükkarklklarn çktn,zamanzamanbirçokküçüksosyalve dinîgrubuntürediini,kendiinançlardorul tusundakalevekentbeyliklerikurduklargibi bukalevekentbeyliklerininbirleerekküçük devletçiklerhalinegeldiinibiliyoruz(lewis, 2009:9092).ÖzellikleHazarDenizi ningüne yindehorasan ngirikapsdiyebileceimiz noktalardaki sarp dalarda kurulmu olan kaleler,menzillerveyerleimyerlerininkont rolününmümkünolamamassebebiylehora san da 7. yüzyldan balayarak siyasal bir istikrarnsalanmasçokgüçolmutur. Kentlerinbilezamanzamanbeylerin,kral larn,hanlarnvesultanlarnelinegeçtiiveel deitirdiibirortamdainsanlarnbubölge lerdedüzenlivesalklbirekonomikyaam sürdürebilmesineredeyseimkânszhâlegel mitir.bubirbozkrüretimtarznnsonucu olanbesicikültürüileyaayantopluluklariçin dahadabüyükgüçlükleriberaberindegetir mitir. Gerek batl bilim adamlar gerekse hiç eletirmeden alnt yapan baz yerli bilim adamlargöçebetopluluklarolarakdeerlen dirdikleri boy, oymak, oba ve evleri ayrca yamaekonomisinebalsilahlgüçlerolarak deerlendirmektedirler.öncelikleubilinme lidirkiinsanlktarihiboyuncayamavega nimet kültürünün daha çok yerleik büyük devletlerdevarolduunugörürüz.buyama, çapulveganimetkültürününekonomikgirdi olarakbelirlenmesimümkündür.çünkütarih kitaplarsavalarnveganimetlerintarihigi bidir.birbasitkarlatrmaganimetedayal ekonomikyapnnyerleikbüyükdevletlerde bulunduunuçokaçkbirbiçimdegösterecek tir.geçiminibesiciliklesalayantopluluklarda budurumsiyasalistikrarszlk,içkargaalar srasnda ortaya çkmakta ve zorunluluktan yaplmaktadr. Besiciüretimilikisinebaltopluluklarn skskisyanetmelerininhiçkukusuzikite melsebebibulunmaktadr.bunlardanbirincisi kendileri için belirledikleri yayla ve klalar arasndadüzenligidipgelememe,yaylalarn egemen devletler tarafndan igal edilmesi veyaklalarnneldençkmasdurumlardr. Bunlardan sadece birinin gerçeklemesi eko nomilerininaltüstolmasnasebepolabilmek tedir. Bir baka sebep ise iklim koullarnn beklenendenkötügitmesisonucuortayaçkan ktlkortamdr. Burada bir yanl anlayn da ortadan kaldrlmasgerekmektedir.bazbilimadam larüzülerekbelirtmekgerekirki20.yüzyln birinciyarsnakadaralglanangöçebelikkav ramndünyadakibütünbenzeryapdakitop luluklar için standart görmülerdir. Güney AmerikaveAfrikayerlilerininyaaybiçim leriilekuzeyafrikakabileanlay(tribe)n tekbirtanmaltndatoplamlardr. Bozkrda gelien besici kültürünü çok yanlbirdeerlendirmeilegöçebelikkavram ile birletirmektedirler. Oysa besici kültürü, birgöçebekültürüdeildir.besicikültürünü oluturan temel göstergelere baktmz za manekonomikgirdisinigenelliklekoyun,keçi

5 atvedevebesleyereksalayanboy,oymak, obaveevbiçimindeörgütlenmisosyaltoplu luklarolarakalglamamzgerekecektir. Bukonudagünümüzünenönemlisosyal Antropologlarndan Richard Tapper, ahsevenlerarasndadeiiktarihlerde20yl yaadktansonrauyorumlarayerverir: Zira arkiyatçlarn sömürgeletirme süre cindearatrmaolanabulduklarilkalanarapve BedevigruplarnnyaadKuzeyAfrikaolmu tur.arapdünyasnnbüyükbölümünde,bizim airet olaraktanmladmzörgütlenmebiçimi ne kabile, qabilah,buörgütlenmeninaltndaki altbirimleriise airet,(ashirah)denilmektedir. (Tapper,1112). DahasonraAsyaörgütlenmesiiçiniseu yorumuyapmaktadr: Batantropolojisineegemenolanindirgemeci klasikkabullerlehesaplamaolanasunmaktadr. Buindirgemecibakaçsnnentemelunsuru airettipiörgütlenmeyimoderndevleteaçlm olanfeodalörgütlenmedengeri,soytemellive neredeysebütünortaasya,önasya,afrika,yerli AmerikaveOkyanusyatoplumlariçinortakbir örgütlenmebiçimiolarakgörmeeilimidir.as ya nnveasyabozkrlarnndiergöçebelerigibi son derece karmak ilikilerin ve dinamiklerin ürünüdür.buörgütlenmebiçimi tribe kavramy laifadeedilenintersine,genelolarakavrasya, OrtadouvekuzeyAfrika dagelimi,esasitiba riylesiyasalbiriçeriiolanveortakkökeninanc neredeysetamamenkabulleredayananbirortak çkarbirliiniifadeeder. (Tapper,2004:9). RichardTapperkitabnayazdönsözde ngiliz antropoloji uzmanlarnn genellikle kabilekavramndeiikbölgelerdeyaptklar aratrmalaradayandrmaktadr.ngilizkültür antropologlargenellikleafrika,arapülkeleri veamerikayerlileriarasndayaplanaratr malarsonucundailkelkabilelerinörgütlenme leri üzerinde durmulardr. Üç ana tanm üzerinden yaptklar bu deerlendirmelerin hiçbiriönasyaveortaasya dakitoplumsal örgütlenmeyi açklamaya yetmemektedir. Çünkü içinde yaad ahsevenlerin örgüt lenmeleriantropolojiuzmanlarnnyaptklar tanmlarn hiçbirine uymamaktadr Tapper, bunlarn bir ön devlet olarak tanmlanmas gerektiinibelirtir: Bölgedeçokskgörülenairetbirlikleriyada konfederasyonlarkasdetmeküzeremoolcakökenli ulus kavramnyadaortaçatürkîdünyasna hâkim ok kavramngörmekteyiz.bukavramlar Osmanlmparatorluu nunegemenliialtndaki bölgedeçeitlibüyükgruplarnadolarakkarmza çkmaktadr.bozulus,bozokgibi... (Tapper:12). BostonÜniversitesiöretimüyesiCharles Lindholmda,slamîOrtaDouisimlikitabn da Orta Dou nun batl gözü ile tanmn yapmakta ve burada yaayan topluluklar deerlendirmektedir. Çobanlar ve göçebeler diyeayrbirtanmlamaileverdiibutoplu luklarnilikibiçimlerinibizimözelliklebelirt tiimizkayglardadestekleyenbirbiçimde dilegetirir: Fakatgeneldekoyunvekeçigöçebelii,deve göçebeliindendahasnrlvedahadüzenliolmu tur.çünkükoyunvekeçigöçebelii,çokbüyük miktarlarda sürülerin (Frederik barth, Güney ran nfarsbölgesindedolaanyllkkoyunsays nnbirmilyondanfazlaolduunusöyler)uygun yerlerde,uygunzamanlarda,uygunaralklarlave bazendegöçleriniengelleyenengellemeyeçalan dümantavrltarmclarnyaadklarbölgelerde dolamngerektirebilir.bununyansra,içinde bulunduklarbölgedenoradanorayadolarken, üzerlerindeegemenliksalamayaçalandevletin buyöndekiçabalaryladabaaçkmakzorundadr lar.göçalanlarnngenilii,yaamlarndakidü zenliliklervedevletinmütecaviztutumu,bugöçe belerinyaamn,bedevikuzenlerininkindenol dukçafarklklar. (Lindhlom,2004:54). Lindholm zaman zaman konfederasyon fikrinitapper denalntlayarakdeerlendirse dealtgruplar,üstgruplarlabirbirinekart rr.bubirtesadüfdeildir.bunusrarlayap makta alnt yapt Tapper in çalmasnda ahseven Konfederasyonu içinde yer alan 5

6 6 Hamseleri, Kakaylarn bir kolunu ve Bahtiyarileri ayr ayr isimlendirmektedir. Yalnz bir tespiti ile Tapper in u görüüne dönmektedir.lindholmdaortaasya dabu lunançobanlkgeleneininortadou dafark lolduunubelirtmektedir: AyrcaOrtaAsya nnatgöçebeleriniorta doununpastorallerindenayranbarfield ebknz (1993)ilerdegöreceimizgibiOrtaAsya nntop lumsalyapsortadou dakindenönemliölçüde farkldr. (Lindholm,1996:54). Yazar,içinegiripyaanmadantamolarak anlalmasgüçolanbuyapydaeksikdeer lendirir.çobangöçebelerinsosyalveekono mikgerçeklerinigözardederekonlarndev letleilikilerineyüzeyselbiryaklamlabak maktadr: Müdahalecidevletsistemleriileyerelköylü topluluklararasndaarabuluculukhizmetigörür lerdi. (Lindholm,1996:55). Yazarnarabuluculukdeyimiburadasan kisiyasalbirmisyongibialglanmaktadr.bu sosyalveekonomikbirgerçekliktenkaynakla nanbütünselilikilerannbirsonucudur. Orta Dou da son binyl içinde gelien bütünolaylar,sonderecekarmakilikilerin vebirçokdetayunsurlarnetkisiyleolmuve gelimitir.buyüzdenyalnzcakarlklçkar ilikisine dayanan bir yaplanmann sonucu deildi. Tapper in yapt çalmada da çok açkolduuüzerehiçbirçkarilikisiolmaks znoymaklarbirhaberüzerinesrfinançlar içinbinkilometreyoluhayvanlar,çolukve çocuklarilekatedipazerbaycan nenverimli otlaklarnn bulunduu Mugan çayrlna gelmektedirler.ahsevenleranadolualevîli inin en dikkat çekici bölümlerinden birini olutururlar.çünkükonfederasyonuniçinde Antalya taraflarna kadar uzanan bölgede yaayan çok sayda oymak yer almakta ve MugançayrndanAnadolu yasürekliolarak gidipgelmektedirler.aynbiçimdebuoymak lardan bir ksm deiik sebeplerle Mugan çayrndanniaburvemehed dekadargidip gelirler.bubizimyaptmzçalmadahora sananadoluilikisinigöstermesibakmndan çokönemlidir.besicitopluluklarn11.yüzyl dan itibaren bu corafya üzerinde deiik nedenlerlesürekliharekethâlindeolduklarn gösterir.bugerçekleribilmedenanadoluale vîliinin anlalmas mümkün deildir. ah Abbasdönemindeoluturulanbirsiyasalbir lik bugün bile hâlen etkisini Horasan besici kültüründe varln göstermektedir (Baharnaz,1994:36). Bu konu dorudan bizim alanmz ilgi lendirmektedir. Çünkü Horasan bölgesinde özelliklehorasan ngirikapsolarakgördü ümüz Hazar Denizi nin güneyinden Türk menistan akadaruzananalandabulunanai retlerinçounluualevîslaminancnasahip önemlibirksmdaanadolualevîliinibe nimsemitopluluklardr(baharnaz,1994:36). Ehli Hak ve Aliyyullah adyla tanmlanan, üzerindehâlenciddîbirsosyolojikaratrma yaplmayantopluluklarnoluumu,anadolu Alevîliinin oluumundan yaklak 200 yl sonragerçeklemitir.buyüzdenhorasanve Hazar Denizi nin güneyinde yaayan besici kültürlübutopluluklarnanadolualevîliin den tamamen ayr deerlendirilmesi gerek mektedir. GerekTappergerekseLindholm agelince zamaniçindebozkrüretimbiçiminindoal yansmasolanbesicikültürüniçörgütlenme sindeki deyimleri de birbirine kartrmakta drlar.buörgütlenmeiçinfarsçavearapça kavramlarkullanldgibitürkçekavramlar ladaanlatlmaktadr.enküçükbirimolarak ev(eb),sonraal(ouloba,cemaat),obalarn birlemesiyleoymak(airet,kabile)oymakla rnbirlemesiileboy(bod,il,ulus)olumak tadr. Çok geni bir corafyada bin yldan fazlakullanlanbukavramlarnanlamsapma snauramasveyaherbölgedeufakdeiime uramassonderecenormalsaylmaldr. Bozkrdagelienbesicikültüründekonfe derasyonlarneitliinegelince,yazarburada

7 batlyazarlarn(black,1972:617)yapayeleti rilerinikabuletmiyor.eitlikkavramnnderin kültürel kökleri olduunu söyledikten sonra uyorumuyapyor: Snfvestatüfarknreddetmeninnedeni, ksmengöçebetarzyaamdankaynaklanmaktadr; çünkühayvanadayalservetingüvencesizolmas nedeniyle,bugünzenginolanyarnyoksulolabilir. Ayrcahamisininhayvanlarnabakançoban,üze rindeherhangibirbaskhissetmeyebilir;çünkü hamisininsabitsermayesiöncelikleehirticaretin devetarmarazisialmndasatthayvanlardan eldeettiikarkullanmbiçimiylebelirlenir.tüm yoksulçobanlarnyapterefliveerkekçebiri olan, hamisinin sürülerine bakmaktr. (Lindholm:57). Yazarkitabnnbirbakayerindedebu tarzörgütlenmedebireylerarasndakiilikinin yapsüzerindedurmaktadr.bunubasitbir profesyonelilikiolarakdagörmez: Bakabirdeyilepastorallerarasndakisöz leme, içiiveren ilikisiyle snrl deildi. Bu sözlemebeyiletabiolan,dahanetolarakdakomu tanlaaskerarasndakiilikiyekadaruzanrd.tüm ilikiler,herikitarafnistediizamanbozulabilece i,eitlerarasanlamalarolarakkabuledilirdi. Dolaysyla çoban topluluklarnda liderlerin bu ihtiyarigücü,çokhrslyadabaskc otorite kul lananliderleritasfiyeetmeyeyadaenazndanterk etmeyekararverebilecekkendiairetmensuplarnn saldderinkorkuylakeskinbirekildesnrlan mtr. (Lindholm,1996:58). Görüldüügibiyapdadahaönceüretim ilikileri açsnda emeksömürü ilikisinden farklbiryaplanmaesasolarakalnmaktadr. liki çekirdek bir akrabalk ilikisine dayal kaynamaydaberaberindegetirdiigibita mamenairetlerin,obalarnzincirlemebirbiri neballnsalayan dedetalip ilikiside güçlendirmektedir. Oymaklarn arasndaki inançbütünlüü eleleelhakk a anlayile parçadan bütüne doru giden bir kardelik bilinciilebütünlemektedir.aralarndakiha berlemeteknikleribozkrpostavehaberle meörgütlenmesinindevambiçimindekendi sinigöstermektedir.davul,tabal,atlhaberci, okgönderme(okuyucu)gibibirçokaraçlaba döndürücüveinanlmazbirhzlabirbirleriyle yardmlamakta,toplanpdalmaktadrlar. Bozkrdagelienbesicikültürünüolutu rantemelunsurlardanbirideüretimilikileri dir.bualglamaçokönemlidir.çünkügeçi mini genellikle koyun besleyerek salayan topluluklarn koyunlarn salkl beslenmesi, bunlardaneldeedilenürünlerinpazarlanarak geçimlerininsalanmassebebiylekendilerine bir yaay biçimi belirlemilerdir. Konunun tamolarakanlalmasiçinbudurumuksaca tekrarlamamzgerekmektedir.koyunvekeçi besleyen topluluklarn kn çok souk olan yüksekyerlerdeyaamalarmümkündeildir. Çünkü koyun ve keçilerin sert bir iklimde yaamalarimkânszdr.ayrcayüksekyayla larda uzun süren k sebebiyle hayvanlarn uzunsürebeslenebileceiotubulabilmekde genellikle çok zordur. Bu yüzden mutlaka klarnlmangeçtiibölgelerde kla malar gerekmektedir.eerböylebirortambulamaz larsayaaylarnsürdürebilmelerimümkün deildir.bugünbudurumanadolualevîlii ileçokbenzeenhorasanbesicitopluluklar arasnda varln sürdürmektedir. Her ne kadarbugüniîolarakvasflandrlsalardabu bütünüyledorudeildir(baharnaz,1994:14 36). Yazaylarndaiseklanlanbölgelerdeki su ve bitki örtüsünün hzla kuruduu veya azald düünülürse bir sefer de bölgenin durumunagöresuyunvetazeotunbulundu unoktalaradorugitmelerigerekmektedirki buna yayla makadnveriyoruz.buyaporta Asya ve Horasan bölgesinde binlerce yllk sürenbiryaaytarzdrvefarklbirbozkr kültürünüoluturmutur.hemenanlalmal drkibesicitopluluklarnyaaybiçimido rudandoakoullarnauymayabaldr.k lim koullar onlarn yaamlarnn tamamn oluturur.hemenhemenbütünkaynaklarda 7

8 8 buüretimtarznnverileriüzerindeduruldu unugörmekteyiz. Besici topluluklarn üretimleri tamamen doavekrsalalanlabalantlolmaklabirlik tesürekliolarakkentvekentkültürüilede balantl bulunmaktadr. Bunu da yine tar tmaszbütünkaynaklardavarolanubilgi lerle desteklememiz gerekmektedir. Besici sadecekendisineyeteceksaydakoyunbesle memektedir. Aksine kendisine sürekli gelir getirecekvesüreklisaysartankoyunsürüleri beslemektedir.özellikle10.yüzyldageçimini besicikültürüilesalayantopluluklardaher evin100 ünüzerindekoyunbeslemesinormal kabulediliyordu.çünkübirevin100koyun lukbirsürüileyllkgeçimininsalanabilecei hesapedilmektedir(lindner,2000:9899). Ayrcazenginbesicileriçinortaçanünlü gezginlerinden bni Fadlan n ifadesine göre 50binkoyunbesleyeninbulunduunusöyle mektedir.(fadlan)ellibinkoyunbugüniçin deerlendirildii zaman bal bana bir ba mszüretimsistemidemektir.çünkübuelli binkoyununsütüvesütürünleri,yünü,bar sa,kemiivehemenhemenhereyiticarî birmetaolarakdeerlendirilmektedir.burada unutulmamas gereken gerçeklerden biri de besicikültürününsadecehayvanbeslemeile snrl bir üretim ilikisi bulunmamaktadr. Özellikleat,deve,katrgibiyükvebinekhay vanlarnn beslenerek kervanlara satlmas, takas edilmesi, kiralanmas, hatta dorudan tamaclkgörevleriniüstlenmelerideyaptk laryarticarîilerarasndayeralmaktadr. Bu durumun üzerinde bu kadar geni durmamznsebebibesicikültürüileuraan topluluklarnayrcakentkültürünedegerek sinmesininbulunduunuortayakoymakiçin dir.besiciürettiklerinipazarlamakvepazar ladklarilekendigeçiminisürdürmekzorun dadr.budurumonlarsüreklikentleremuh taç hale getirdii için genellikle varlklarn sürdürebilmek için kentlere giden yollarn üzerindeolmakzorundadrlar. Besicikültürüileyaayanlarnkentyaam biçimini tamamladn gösteren Maveraünnehir ve Horasan dakidurumu ile ilgiliolarakbarthold unutespitleriniburada özelliklebelirtmemizgerekmektedir: Göçebelerlealveriherzamanbüyükönem tayordu,kesimiçinbüyükmiktardasrvesürü ilehayvanonlardaneldeediliyordu,aynzamanda onlardanderiler,kürklervekölelersatnalnyor du.yerleikhalklarlaalverigöçebeleriçinger çektenzaruriidi,onlarbuyolilegiyimeyasve hububatalyorlard.çin deverusya daolduu gibisod dagöçebelerbozkrlaraticaretkervanla rnn gelmesini beklemeden komular yerleik halklarnsnrlarnadorusürülerinisürerlerdi. Göçebelerle alveriten en büyük kazanc Horezmlilertarafndaneldeolunurdu.stakhri ye göreonlarnbütünrefahmünhasrantürklerle yaptklar alveri ilikilerinden geliyordu. Gürgenç tenkervanlargüneye,horasan avebat yahazarlar agiderdi( )HorezmlilerHorasanile ticaretyapansnfnbalcatemsilcilerioldular. Sonolarakgöçebelerleticaretemtiasnalpverme ihtiyacyünvepamukdokumaüretimindehatr saylrbirgelimeyeyolaçt (Gökalp,1973: 123). Bartold unburadaelealdgöçebekav ramna bandan beri itiraz ediyoruz ve bu konuda çada batl sosyal antropologlar bizimleayndüünceyipaylayorlar.bunun yanndabarthold unsöylediigibibesicitop luluklarn sadece sürülerini getirdiklerini ve sattklarndüünmekdorudeildir.yapa, deri,bal,hertürlüavhayvanlarnnpostlar, çuval, her türlü kilim, hal, keçe ve benzeri birçok tama malzemesi, eer, at, katr ve benzeribirçokmalzemeüretilereksatlanmal lararasndasaylmaldr. Zamanzamankendileriiçin çerçipaza r, yabanpazar adnverdiimizpazarlar kuruluyor olsa da sonuçta bunlarda besici kültürününkentkültürüileilikisinigöster mektedir. Anadolu da çerçipazarlar hâlen kurulmaktadr. Ancak saylar gittikçe azal

9 makta ve yok olmaktadr. Yazn Anadolu krsalnda gördüümüz abdallar bu çerçi pazarlarnnvazgeçilmezesnaflardr.çünkü yayladaüretilentonlarcasütvesütürününün hzlakentleretamasgerekmektedir.buda iteböylebiresnafgrubutarafndangenellikle takasyöntemleriileveyahizmetkarlya plmaktadr. Yaban pazarlarna gelince bu çokdahabüyükvegenelliklebirpanayrgibi kurulançokönemlibirekonomikdeeriolan serbestticaretalanlardr.buralardatakasda dâhil olmak üzere birçok yöntemle mal al veriiyaplr.görüldüügibikentlebozkrda gelien besici kültürü arasnda sk bir ba bulunmaktadr. lerde Anadolu da kent ve krsalalanilikisinegirdiimizzamanbukr sal alan kent bütünlemesi üzerinde ayrca duracaz. YabanpazarlarhâlenHorasanveHora san ntürkmenistan dabulunanbölgelerinde kurulmaktadr.1999ylndagaziüniversite si ndegelitirdiimiz,projekoordinatörlüü nüyaptmbirbelgeselfilmprojesiiçinho rasanvetürkmenistan dayaptmzgözlem lerde bu pazarlardan çok önemli görüntüler eldeettik.bugörüntülergaziüniversitesive Almanya daalevîbektaîenstitüsüarivin debulunmaktadr. Sonuçolarakbesiciliksonderecezorbelir lidengelerinbiraradabulunduubirüretim tarzdr. Bir yandan kendilerine uygun bir klakbulmalarveburalardaklamalar,yine uygunbiryaylabulupilkbahardanbalayarak koyunlarylabirlikteyaylalaraçkmalar,üre timlerinipazarlamakiçindekendilerinegenel likleyollarayaknbölgeleriseçmelerigerek mektedir. Bütün bu durumlar tam olarak bilmeden Anadolu Alevîliinin temellerini anlamak ve kavramak mümkün deildir. ÇünkühâlenbugünbileAnadoluAlevîliinin özgün yaps bu sosyokültürel yap içinde varln sürdürmektedir. Anadolu Alevîlii ningelitiiveyaadtopluluklartürkistan, HorasanveAnadolueksenindebesicikültürü ileyaayantopluluklardr.bukültürüsürdü rensünnîtopluluklarnyaaylarnnvekül türlerininanadolualevîliineçokyaknol duunuözelliklebelirtmeliyiz. Bütün bu zorunlu açklamalardan sonra asl konumuza gelirsek, besici topluluklarn kla ve yaylalarndan kopmalar onlara bir anda çok ey kaybettiren en önemli olaylar arasndayeralmaktadr.çokönemlibirdu rumolmadzamanbesicitopluluklarklak veyaylaklarndankopmazlar.siyasalistikrar szlnbaladbirortamdaiseüretimiliki lerindenkopusürekliharekethâlindeolmala rndançokkolayolur.budurumekonomikve sosyal olarak onlarn üzerinde derin etkiler brakr. Yukarda da belirttiimiz gibi Hora san da7.yüzyldanitibarenbalayanve10. yüzylda kronikleen Horasan yöresindeki siyasalistikrarszlkbubölgedekibesicitoplu luklarn Anadolu ya kaymalarna sebep ol mutur. Nitekim Anadolu da birçok yörede yaptmz alan aratrmalarnn neredeyse tamamndaaradanyüzlerceylgeçmiolma snakarlkhâlenhorasan dangelmiolmak ortakbirkökengibikullanlmaktadr.buson dereceönemlibirsosyaltravmadr. Bu bölgenin istikrarszlamas özellikle Kars tan balayarak Hazar Denizi nin güne yinden Türkmenistan a kadar olan bölgede geçimlerini salamaya çalan besici boylar, oymaklar, obalar, geçimlerini salayamaya cak duruma getirmitir. Miladî 7. yüzyldan itibarenarapordularnnsemerkant,buhara gibidöneminticaretyollarüzerindebulunan enbüyükveenzenginkentlerisilahzoruyla vevahetedayananbiriddetleelegeçirdikten sonra(bak:taberi,bnikesirvebnü lesir) besicilikle uraan topluluklarn Asya nn içlerinevedousunadorugöçettikleri,bir ksmnniseyinehorasanüzerindenanado lu yadorugeldiklerigörülmektedir. Birçokkaynaktaanlatlmasnaramençok kesinbirnetliktetürkiyetarihi ndedilegeti 9

10 10 rilenubilgibizimgöçsüreciileilgiliverdi imizbilgileridesteklemektedir: Gereknüfusartveotlaklarndaralmas, gerekdahadoudangelenkavimlerinbasks,ge rekse aristokratik önderliklerin giriimi sonucu, SiriDeryaOuzlar11.yüzylnortalarndan itibarendalgalarhalindeyakndou yagöçetti ler. (Akin,1990:c.1/111). Ayn kaynakta Horasan dan göçle ilgili olaraktekyönlübirgerekçeolmasnakarlk dalgalarhalindegöçügösterenubilgiyeyer verilmektedir: Kutalmolullar sülalesi, bir kere daha ran danyerleiktarmazararvermesinlervedev letirahatszetmesinlerdiye,habireanadolu ya sevkedilengöçebeairetlerininsangücünükulla narak,küçükasya nnbüyükksmnelegeçirdi. (Akin,1990:c.1/112) BuradaArapordularnn gaza, cihad ve fetih adaltndaaslndayamaveçapul yaptklarn biliyoruz. Bu konuda özellikle dahatarafszbirgözlebakabilmeansnasa hipolanmüslümanvebatlbilimadamlar Muaviyeilebalayanyenidönemi: imdihalifedevleti,artkdorudanslam a dayanmayan,dahadünyevibiremperyalgüçhaline geldi. (Hudgson,1993:161)biçimindetanm lar. nancn sadece görünüte kald cihad fikrininarkasndayamaveçapul unolduu nadairikiörneiburadavermeliyiz: Muaviye ninoluyezid,süllembinziyad SicistanveHorasanvaliliinetayinetti. ( )(Ziyad)MühellebbinEbiSüfra ytürk ehriharezm egönderdi.gidipharezm ikuatt. Harezmiler dirhem vermek artyla onunlabarandlamasyaptlar.odaonlardan parayerineeyaalyorveeyalaryarkymetine satyordu.böyleceonlardan dirhem deerindeeyaganimetolarakalmoldu.böylece Mühelleb,Süllemb.Ziyad nyanndaitibarsahibi oldu. (bnikesir,1995:8/344). Buradaçokaçkbirbiçimdeyaplantefeci likveyamaclktanbakabireydeildir. bnikesirvebnü lesir deanlatlanu bilgidedikkatçekicidir: Kuteybebuisyanchükümdarnüzerinegi derektalekanhalknahücumettiveçoksayda kimseyiöldürdüügibidörtfersahboyuncaikisra halindepekçokkiiyideast. (bnü lesir,1991: c.4,486). Herikikaynanverdiibilgidoruise bir fersahn üç mil olduunu düünerek (Pakalnlar,1971:c.1,609)Kuteybeonikimil boyuncaikisrahalindeinsanlaridametmi tir. Harezm de kendisine teslim olmu esir lerdenbininisatarafnda,bininisoltarafnda vebininiönündevebininidearkasndaöldür terektürkleregözdavermekistedi.kuteybe ileilgiliolarakka bü le ari,buhusustaöyle biriirsöylemitir: Kuteybehergünbirtalanyapyor Servetlereyeniservetlerkatyor (bnikesir, 1995:c.9/143145). Buradagözardedilmemesigerekenhu suslardanbiridearaplarnkendileriniüstün veseçilmibirrkolarakgörmeleridir(kavmi Necib)buanlayEmevilerdönemindegittik çegüçlenerekdinüstünrkanlaynnemrine verilmi ve Arap olanlarla Acemler (Arap olmayanlarntamam)birbirindenayrlmtr. BuayrmArapolmayantopluluklarnslam anlaylarnn farkllamasnda en doal ge limelerden biridir. slam tarihinde Ehlü t Tesviye veya uubiye Hareketi bu yüzden çkmtr.bukonudabütünarapcorafyacla rnn ve tarihçilerin zaman zaman çok açk rkçtavrlarayrbirmakalekonusuolacak kadargenitir.(üçok,1979:5559). Ancak bütün bu gelimeler bata ranl topluluklararasndasonralartürklerarasn daaraplarnbenimsediklerislamanlayna kar bir slam anlaynn benimsenmesine sebepolmutur.bartholdbunuzerdütdinini ortadankalmasndansonrasünnîarapege menliinebirbakaldrolaraktahirilerara

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR Sempozyum Kitabı Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen Editör Yardımcıları ve Yayına Hazırlayanlar Burcu Berent Zühal Özbay Daş Betül Çelikkaleli 18 Kasım 2011 Pamukkale

Detaylı

Neden Tarih Öretiyoruz?

Neden Tarih Öretiyoruz? Neden Tarih Öretiyoruz? Erdal ASLAN* ÖZET Tarih okul programlarnn ve entelektüel yaamn en önemli inceleme konular arasnda yer alr. Özellikle yirminci yüzyl boyunca insanln yaad deneyimler, bir bilimsel

Detaylı

CHRISTIAAN SNOUCK HURGRONJE LGL GÖRÜLER

CHRISTIAAN SNOUCK HURGRONJE LGL GÖRÜLER CHRISTIAAN SNOUCK HURGRONJE VE SLAM HUKUKU LE LG LGL GÖRÜLER LER Dr. Hasan Hacak / $&0 )" '&2 >$#2" - ($&## " %$&#$%$#&)&#$&'&#":%$& #$%"#(+&"+(+$&&"%#$%'( 5)'&##$&$"(#((."$&$%"% &"+&"?"&#@($$&+$($&"?"&#@'&

Detaylı

AVRUPALI GEZG NLER N SEYAHATNAMELER NE GÖRE 19. YÜZYILDA BATI TÜRK STAN HANLIKLARI. Gülay KARADA Yüksek Lisans Tezi

AVRUPALI GEZG NLER N SEYAHATNAMELER NE GÖRE 19. YÜZYILDA BATI TÜRK STAN HANLIKLARI. Gülay KARADA Yüksek Lisans Tezi AVRUPALI GEZG NLER N SEYAHATNAMELER NE GÖRE 19. YÜZYILDA BATI TÜRK STAN HANLIKLARI Gülay KARADA Yüksek Lisans Tezi Dan man: Doç. Dr. H. Mustafa ERAVCI Afyonkarahisar 2006 AVRUPALI GEZG NLER N SEYAHATNAMELER

Detaylı

AHKAMIN. Keywords: Changing judgments, revealed reason, custom, public interest.

AHKAMIN. Keywords: Changing judgments, revealed reason, custom, public interest. )! $L$KK$+.M SLAM HUKUKUNDA AHKAMIN DE M ÜZER ZERNE BAZI DÜÜNC ÜNCELER LER* Doç.Dr.Ferhat KOCA ** #&& 8N&9&:; @ ( & & ' $ 3& " &(& "3 $ 9# ( ( 3 &(& "3 & " 8 &$ ( $ # (&& ( & ( 3 3 ( # ( 0& R # & ( 0&

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES ÖZET TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES Yrd. Doç. Dr. K.evket Sayn 1 Küreselleme ile birlikte balayan uluslar aras para hareketler, ülkemizdeki bankaclk sektörünü

Detaylı

ABMYO Dergisi. 23, (2011) (1-8) Baarnn Altndaki Sr M. Salih ÇELKKALE 1 stanbul Aydn Üniversitei Anadolu BL Meslek Yüksekokulu ile Yükseköretim hayatna balad. Anadolu BL Meslek Yüksekokulu, Yükseköretim

Detaylı

Uzay Tabanl Güvenlik Çal malar

Uzay Tabanl Güvenlik Çal malar Uzay Tabanl Güvenlik Çalmalar HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJLER DERG OCAK 2008 CLT 3 SAYI 3 (39-51) UZAY-TABANLI GÜVENLK ÇALIMALARI Fuat NCE Hava Harp Okulu HUTEN Md.lüü Yeilyurt / STANBUL fuat.ince@superonline.com

Detaylı

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research TÜİK İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research Cilt-Volume: 08 Sayı-Number: 03 Aralık-December 011 ISSN 1303-6319 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK İSTATİSTİK

Detaylı

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI ÖZET TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI Mustafa ACAR* Erhan KUMA** Küreselleme ve internet ça insanolunun zaman-mekân algsn deitirmekte,

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

Walter Lübeck Reiki Üstad ve The Complete Reiki Handbook un yazar

Walter Lübeck Reiki Üstad ve The Complete Reiki Handbook un yazar Önsöz Bazen bir kitaba acilen ihtiyaç duyulur ve olaylar doru zamanda doru insanlar uygun bir yolla bir araya getirir. Bu çalmada da böyle bir ey oldu. Reiki nin içine girdiimden beri, bu tedavi sanatnn

Detaylı

Türkiye de Ya l Bak c s Moldavyal Kad nlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri. Dr. smail Tufan

Türkiye de Ya l Bak c s Moldavyal Kad nlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri. Dr. smail Tufan Türkiye de Yal Bakcs Moldavyal Kadnlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri Dr. smail Tufan çerik ÇERK... 2 ABSTRACT... 3 GR... 4 1. ARATIRMALARDA GÜNCEL DURUM VE TEOR... 4 1.1 KONUYLA LKL TEORK VE AMPRK

Detaylı

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA Prof. Dr. Gülsün Gürkan Yay Y"ld"z Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Y"ld"z 34349, STANBUL ( gyay@yildiz.edu.tr; gulsun.yay@gmail.com )

Detaylı

TEMMUZ 2007 SEÇ MLER

TEMMUZ 2007 SEÇ MLER YASAL LETM YÖNTEMLERN SEÇMEN DAVRANIINA ETK VE 22 TEMMUZ 2007 SEÇMLER Doç. Dr. Zeynep Karahan Uslu TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi T Bölümü Bakan Siyaset sklkla satranç metaforuna dayanlarak tanmlanan

Detaylı

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti)

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti) ekil. Bamsz bölümlerin 3B temsili amacyla oluturulan ara yüz (Stoter ve Oosterom, 006) 3.. Avustralya (Queensland Eyaleti) Avustralya nn Queensland eyaletindeki kadastral yap B yüzey parselinden bamsz

Detaylı

ÇOCUKLARIMIZA ALLAH I NASIL ANLATALIM?

ÇOCUKLARIMIZA ALLAH I NASIL ANLATALIM? KTAP NCELEMES ÇOCUKLARIMIZA ALLAH I NASIL ANLATALIM? Prof. Dr. Mehmet Emin AY Ahmet ERKOÇ Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din E!itimi Bilim Dal/ Giri Mehmet Emin Ay /n kaleme ald/!/ ve

Detaylı

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE MaliHizmetlerDernei YaynNo:7 KAYITDIISTHDAMVENEDENOLDUUMAL KAYIPLARINBÜTÇEÜZERNDEKETKLER:TÜRKYE ÖRNE ErkanKARAARSLAN MaliyeBakanlMuhasebatBakontrolörüve SGKPrimsizÖdemelerGenelMüdürlüü KurumsalGeliimveOrtakVeriTabanDaireBakan

Detaylı

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER Prof.Dr.Ahmet Erdinç TUTAR Yard.Doç.Dr.Hüsamettin NAÇ Dr.Ümit GÜNER*** ÖZET Outsourcing kavram, literatüre ilk defa ngiltere de, 20. yüzyln ikinci

Detaylı

(*) SPD Kurultaylar, kurultay n yap ld! kentin ad yla an lmaktad r.

(*) SPD Kurultaylar, kurultay n yap ld! kentin ad yla an lmaktad r. Hamburg Program (*) Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin Temel!lkeler Program 28 Ekim 2007 tarihinde SPD nin Hamburg Federal Kurultay nda kabul edilmi!tir. Yay mlayan: Almanya Sosyal Demokrat Partisi Merkez

Detaylı

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Tracey Emin in Günümüz Sanat ndaki Yeri Ve lerinin De erlendirilmesi. The Place of Tracey Emin in the Contemporary Art and Analayzing of Her Works

Tracey Emin in Günümüz Sanat ndaki Yeri Ve lerinin De erlendirilmesi. The Place of Tracey Emin in the Contemporary Art and Analayzing of Her Works Çankr Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2010) 105-120 Tracey Emin in Günümüz Sanatndaki Yeri Ve lerinin Deerlendirilmesi Ayegül TÜRK a, Nuray AKKOL b a Gazi Üniversitesi Sanat

Detaylı

TÜRK FUTBOLUNUN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI

TÜRK FUTBOLUNUN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI T.C. BAHÇE!EH"R ÜN"VERS"TES" TÜRK FUTBOLUNUN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI Yüksek Lisans Tezi BURÇAK AKANSEL "STANBUL, 2011 T.C BAHÇE!EH"R ÜN"VERS"TES" SOSYAL B"L"MLER ENST"TÜSÜ SPOR YÖNET"M" YÜKSEK

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER?

KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER? KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER? Doç.Dr.smail Bakan Ör.Gör.Tuba Büyükbee * ÖZET letmelerde yönetsel faaliyetlerin en önemlilerinden biri karar vermedir. Karar vermede

Detaylı

Din leri Yüksek Kurulu karar : 12. 03. 2002/34. 7. Bask. 2012-06-Y-0003-581 ISBN: 978-975-19-3393-5 Sertifika No: 12930. Diyanet leri Ba kanl

Din leri Yüksek Kurulu karar : 12. 03. 2002/34. 7. Bask. 2012-06-Y-0003-581 ISBN: 978-975-19-3393-5 Sertifika No: 12930. Diyanet leri Ba kanl HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 01.indd 1 17.04.2012 16:04:00 Diyanet leri Ba kanl Yay nlar / 581 lmî Eserler / 92 Tashih Altan ÇAP Mehmet Ali SOY Bask Takip Hac Duran NAMLI Bask Takip Mücella TEK N Emre

Detaylı

Türkmen İktisat Tarihi

Türkmen İktisat Tarihi BOLŞEVİK ESARETİNDEN ENERJİ İMPARATORLUĞUNA Türkmen İktisat Tarihi Prof. Dr. Güngör TURAN Doç. Dr. Ahmet DiNÇ Bol evik Esaretinden Enerji mparatorlu una TÜRKMEN KT SAT TAR H Bol evik Esaretinden Enerji

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN Yönetici ve Astlar Arasndaki Anlamazlklarn Çözümüne Yönelik Bir Ararma HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJLER DERG OCAK 2008 CLT 3 SAYI 3 (21-38) YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLAMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELK BR ARATIRMA

Detaylı

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir?

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ORTADOU'NUN YENDEN

Detaylı