are ıhe besı" name="description"> are ıhe besı">

me TAND/REVl (KITCHEN) AND ARCHffECnJRE IN TRADrrlONAL ERZURUM HOUSES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "me TAND/REVl (KITCHEN) AND ARCHffECnJRE IN TRADrrlONAL ERZURUM HOUSES"

Transkript

1 GELıENEKSEl ERZURUM EVLERİNDE TANDlREVİ (MUTFAK) VE MİMARİsİ Zerrtlı KÖŞKI.C Şerife TAI.I" " me TAND/REVl (KITCHEN) AND ARCHffECnJRE IN TRADrrlONAL ERZURUM HOUSES Tradifional ErzlImm house.> are ıhe besı samp!es refleeling ıhe plan ofboi/ses having an inlerior COUt1 andatandirev! and ine/uding Ihe one-srored Iype, rwo-stored type and multi-seelimıa! (lpe oiilnaıohan li/ıkisb house" arehiteeture. The most imporıanl pari q(lbe &zu1"!.iin houses is ranelirev! (kiiehen) wiıb ıandırbaşı a ~mall oven, seki (a kind ofdivan on whieh the inhahiı.ants sleep and sil), kunnı (Ihe slore waterıank), kiler ambaı (the slore room IotfoadJ, lerekler (Ihe system qfsbefı'es). lt has ci GOvering called kirlangiç örlü u;hich has ıl doıne wiıb alanıem. Tandire!'i which is cl /Jlace sencinr several purposes!ike cooking ealing sil/ing resiing, ((ccepling guests, and sleepirfr and ı~\ used b}' the memijers q(ıhefamilv, esped'al~v ıwmen, wiıb ıhejimelion ofa hareınlik. In ıbe design qfihe place, clitml/e, eeanomle and n'uioiuıl condlıloi'/s besides tradilirmal and reliriousbeliefs are rern.arka/d)' effecliı'e. Tbe assacialion (~{landm!f)i wiıb Central A,ia- Analalfa and the inlensi/iealion ofıhis assgeialion wilh ı.andirbaşi, ıandir and kirlangiç örıü rııakes ıhe effeet oftbe elemem" dear. L Anahtar Kelimeler: Geleneksel Erzun~m Eı:leri, Tandırevı; Tandırbaşı ](ey Words: Tradilional Erzurum Houses,?Cmdirel'i (Kilehen), Head of Tarlliir, GiRİş Doğu Anadolu BölgeSinin önemli kentlerinden biri olan En.urum, t<lrih boyunca bir kü1ıür ve ticaret merkezi olmuştur, Kentin kültürel zenginliği içerisinde coğrafi konumu; iklim ve malzemellin de etkisiyle şekillenen evleri dikkat çekicidir. Tek katlı, iki katlı ve çok böjümlü planlanan evlerde belirleyici unsur iç avlu ve tandırevinin bulunmasıdır. Bu çalışma kapsamlılda geleneksel Erzumm evlerinde tandırevi, günümüzde sağlam, kısmen ayakta olan veya günümüze ulaşmayan fakat kaynaklardan tespit edilen 55 ev incelenerek değerlendirilmiştir. Eski evlerin zaman içerisinde el değ~tirmesi, bölünmesi; sokak ve ev numaralarının değişmesi bazı kanşıklıklara neden olmuş buda tespit aşamasını güçle~tirmwir. \iaka!enin hazu:lanma sürecinde inceleme,5ansı bulduğumuz Re~it Keki Evi, Ahıska1ılann Evi, Faik Albayrak Evi, Modoğlu Evi, Baydar Evi, Mehmet Oamgacı Evi, Çöğel1derli Evi, Hancığazlı Hafız Efendi Evi, Mehdi Efendi Mah. Sıvilnk Sak. :lo:], Aşağı Hasani Basri Mah. No:1] ve Aşağı Mumcu Mah.l\o:9 da ki evlerin ]'alnızca fotoğrafjan ile isimleıi kalmıştır. 2. ERZURUM EVLERİNDE TANDlREVİ (MUTFAK) Evler, yaşadığımız her türlü ihtiyacuu17.j karşılad.ığımız mekanlar.., Geçmişte Anadolu Türk ev lipini, dı'ğişik coğrafi bölgelerde, iklim, malzeme, dlrti ve ekonomik yapı ile geleneklerin şekillendirdiği özellikler belirlemiştir. Genellikle avlu ve safa i1i kisine dayanan farklı plan lipieri Doğu Anadolu Bölgesındek,i evlerde sofasız, iç avlulutandırevli olarak isimjendirilen ve kendi içeıisinde alt lipiere aynlan düzenlemeleri ile dikkat çekmektedir l (Şekill) En.umm evleri (ŞekHZ) Türk ev planlarının genel özelliklerini ve iç düzenlemesini yansıtmasına rağmen soğuk ikliminde etkisivle sotımjil yerini zemin karta avlu ve tandırevi almıştır Zemin kana avlu 've tanclırevinin şekillendirdiği ev planlarıııa ayrıca oda, ahır merek mekanları eklenmiştir 2 Zemin katlll en geniş mekanı o18f'jklasar!anan ıandırevi, arsaoın clunlltiuna ve sokak cephesine göre arkada. anada veya ön cephecle yer alabilir. Tandırevinin plan şeması kare veya kareye yakın dikdörtgendir. Genellikle 8x9m. boyutlarında olan landırevlerinin 5x6m. boyutlarında olan Yrd. Doç. Dr. Aratürk li1lvcrsiresi Fcn -Edchi)':\( rakiilte.,; Sana! Tarihı Bölünıu EDuruın,.. Ai'j. Gör. Atatürk rnıversiwsj So;,yal Bilimler Ensriılisii Emırum, ı Haşim K.1,rpuı, Türk Islam!>lesken Minmrislnde Erzurum Evleri, Ankar.ı, 1995,.fa 2 Bahattiu Ogel. "EI"I.\Il'wn E\'1en" Ulkü Dergis., cı, S.ı2, 19-17, , Uarbi liorau, 'CrLUmm'ıİJ Sivil Mim3rı ve Özelli leri" Arkiıckt, es, 1946, ~ Ilarhi Horan,.: Erzurum Evle~i', Nkİlckl, C 16, 19 i7, s.2/-30: liaşjm Karpul.. EmtI'lim hit'n, Anbm, 1989, s B H:!ütfü S<;l.('n, fl'l.. ı:n:ı ştln FoJkloru,Aıaıürk Unıversitt"l Sosyalllilımler Ensıilüsü Türk Dili Ve Edehıvalı Aıı~bilıın 0<111 (yaı'-ınbomamış) Dokıpra Tezi, Erzurum s Umu: Kukarau, Gunüınüz ErI_unım E"jnde Gelend;.,d Unsurların K,Jlianımına Yönelik Bır Senrcz Çalı~l1l<ısl, Atatürk liniversires; So5)':l1 Bilimler Enstıtüsü Sanaı Tarihı Anabilim Dajı (Yavınlaıınıan1J~) Yük:;ek Lısans Tezi, Emırum, 2Ci! i.,36 37 Sanat De"\lisi ı 97

2 küçük örnekleri de mevcuttur. Geleneksel Erzurum evlerinin karakteristik bir özelliği olarak belirlenen tandıre~ine bölgede ö',,l~hane, mutfak, kır~al alanda ise bu isimlerle birlikte e\ylizü de denümekledir. Tandırevi, tandırbaşı, kliçük ocak, seh. kulun, kiler-ambar, terekjer, tandırevi odaları ve üst örtüsü kırlangıç kubbe ile anıtsal bir mimari gösterir (Şekil 3). Aile fertlerinin ve özellikle ev hanmılannın daha çok zaman gcçirdiği dinlenmek, yemck pişirmek, yemek. yatmak, oturmak, misafir ağırlamak gibi çok amaçu kullandan tandırevi böylece haremlik i~levini de kazanmaktadır.) ErzUrlını'da sen ve uzun geçen kış ayları tandırevinin çok fonksiyonlu bir mekan olarak tasarlanmasında en önemli etkendir. Kalabalık ailelerin bir arada yaşadığı Erzurum evleıinde tandırevi tüm ailenin soğuk havalarda toplandığı biryerde 15Jnma probleminirı de çözümlcndiği bir mekandır. Tandırbaşında yere gömülen tandırlar, hem her türlü pişirmenin yapıldığı hem de ısjnma amaçlı kullanılan ocaklardır. 4 Tandırın, bölgede geçmişte kent ve günümüzde kırsal mimaride yaygın olması, bölgesel faktörler, iklim özellikleri, ekonomik koşuııar ve gelenekler ile doğmelan ilgilidir. 5 Zengin biryemek kültürü olan Eı7.urlım'dageçmiştc tandırda ekmek yapmak, bakır ve güveç kapial'da yemek pişirmek, ev hanunlarj arasında son derecc önemsenen bir ışdi. Tandınn pişirme ve ısınma anıacırun yanı Sıra günlük sıcak su temininde özellikle çamaşır yıkamak ve banyo sularını ısıtmak amacıyla kubanımı söz konusuydu. Tandırevinde çok amaçlı kullanılan randıriann c1ı)ıncla hemen yapılması gereken günlük işlerde tandırbaşının yanıııda yer alan küçük ocak kullanılırdı. Erl.Urum evlerinde tand~revinin fonksiyonel bir özelliği de ailelerin yazlan serin, kışlan sıcak olan bu mekanda, kışın kullanmak üzere hazır tutulan un, yağ, peynir, bal, patates, soğan, lahana, şalgam, kavurma, sucuk, turşu gibi yiyeceklerin depolandığı kiler-ambar bölümüdür. Kiler-ambarda sakbnan yiyecekler Erzurumlu bir aile için iklim, geleneksel tutum ve ekonomik koşullara bağlı olarak bir güven ortarıunın oluşmasını sağlıyordu. Tandırevinin çok fonksiyonlu bir mekan olarak biçiniiemnesinde omnılan, yatılan ve hatta ıp.isafu ağırlanan sekiler önemli bir yer tutmaktadır. Uzerine hall ve kiliın serilen sekileıin bazııaruıda YLiklük ve kahve pişirmek için oeak vardır. Sekiler tandırevinde bir bakıma evin oturma odası gibi kullanılan bölümüdür. 3. TANDlREVİNİN KAYNAGI Emırum evlerinin plaıunı yönlendiren iç avlulutandırevi, biçimsel v<.: fonksiyonel özellikleri ile konut mimaı:isinin erken aşamalaımdan geçen yüzyıla uzanan bir süreklilik gösıermektcdir. Bu süreklilik içerisinde mekanın tasanmınıiklim vc malzemeye bağlı olarak üst örtü şekli ve fonksiyonel özelikler belirlemektedir. Erturum 'da sen \'e uzun geçen kış wn(~revinin yere gömülü korunaklı bir mekan olarak şekillenmesinde, örtü şekli kırlangıç kubbc ([üteklikli örtü) ise bu büvük ~ekanın örtütmesi.nde bir çö'/,üın yolu oljrak geliştirilmiştir. Iç ve Orta Asya'da yazın gcçirildiği yaylak ve kışın gcçiıilcıiği kı~lak yan güçebc bir kijltüıiin aynı zamanda yerle~ik duzenini gösterınesi açlsu1c1an dikkat çekicidir.!! ProLO-Türk ve Türk topiıı'luklarında yurt tipi çadırın yanıncia rerleşik bir hayatınvarlığına işaret eden farklı ev tipler,i de tespit edilmiştir. Ozellikle yazılı ısıynak ve yapılan arkeojojik kaz~ar neolotik çağdan itibaren Iç ve OrtaAsya'da iklim ve yaşam şartlarının zorlamasıyla yere gömülü üzeri ahşap örtülü ev tipinin varlığını ortaya koymaktadır.! Kırgızistan 'da 1964 yılında yapılan kazılarda bir kısmı toprak al.wıda kalan ÜStÜ al1~ap örtülü c\i\<.:r tespit edilmiştir: M.O. lll. :'Üzyıla ait olduğu sanılan bu evlenn LJsun Dönemine ait olduğu kabul edilmektedir. Hun Döneminde ordıı k<.:nt tamnda şehirlerin varlığı bilinmekle birlikte son zamanlarda yapılan kazıla!'ja Hun ycrleşme yerleri ve evlen hakkında kaynaklann dışında bilgilere ulaşılmıştır. Selenga Vadisindeki UJan-lIc1e'den 16 km. uzaklıkta bulunan Ivolga yerleşmesinde ejhbir cv ortaya çıkanınıiş, evletin çoğunun yen: gömülü olduğu tespit eclilıniştir. 9 Daha çok soğuk iklim bölgelerine özgü neolitik döneme uzanan geçm işi ile yerevi ( çukur ev ) ve üzeıindeki abşap örtlinün Asya'nın çeşüli bölgelcrinde Çin. Güney Sibiıya, Transka&asya ve kuzcy!\aradenız'de tarihsel gelışim aşamaları izlenebilnıektedir. LO 3 Karpuı, sa,,; HaşlJTI K;ırp1l7., "Cıki uwrııırl Evierinde Tandırevi", Kdt Dergisi, S 6, Emınım. 19B6.,Jı9 53; Hamza Gü ıdoğdu. "Genel ilzcijikkrivle munım Evleıi". Güzel Sanatlar En~Wüsü Dergisı, 5.3, Eızunım, 1997, Rahmi Hüseyin Unal, "Erınrum Mimaıi, Evler" \1ad l1w ıslam Aıısiklopedısi, C ll, L,ıanbul s Zcrıin Kiişklü, "Eski ErlUrum Muıfağıoda Tandır: Yapııı~ı, Kullanımı Ve Doıju Anadolu dakı Ycıi [zenne' Anauoln Ünı...erslte'ı Sosy;ıllJilımler Dergisı, CS, S.2. E,ki~chir, 20üSa. s ı Sebahaı Uwn, "Ermrum Yöresİnde Tandır Yapıını Ve Yôrc Mcskenlcrindeki Tal1dırc"i'nın Coğrafi Yönden ıncelenmesi '. Akadenıık Açı 1. Samsun, Salim Koca, "Eski Türklerde Sosyal Ve Ekonomik Hayaı" Türkh, CJ. Ankara, 2002, s 19-2ı: M. "Jemıbr Yalçııı."EskJ Dönemlerden Anildolu'ya Türk Sosyal Dal'anı~ma Kurumlmı" Türkler, C.3. Ankara, 2002, ; "ciat l)ıv;u'hekirli "Esb Türklerde Kültür Ve San;ı( Tıirkler, C.3. An ara, s 832,833; Tunccr Baykara. "Türklüğün En Dki Zamanlar( Türkler, c.ı. Ankara, 2002, 5.30:;; Y:J:jar Çonıhlu, Erken DevirTürk Sanaunın ABCsı, lsljil1bıll, s Yaşar Çorııhlu. "rlu' Sanaıı' Türkler, C 4, Ankara s.65-66; Glinkut Akın, "Tüıeklikli Önü Geleneğı Anadolu Camı Ve Tarikat Yapılannda Tiitekliklı Önü" Vakıflar Dergisi. S. XXTl. Ankara. 199], s , Giinkm Akın. ''Doğu Ve Güneydoğu :\nadolu 'nun Gelcneksel Mimarhgtnda Iki Tanlısel E,'tıpi: Biııdirme Kuhheli Ve Tiiteklıkli hlcr" T:ırlhten Günümüze Annuolu'da Konut Ve Verkııııe, Ilabıotal II, hranbul. 1996, U52 2S3 8 lv!lısw[a Cel.ar. Anatblu Öncesi Türk!eıı:!e Şehir Ve :-ll1na.rlık. İ>ıanuul. 199:, s.22 9Çoruhlu, s Bu konu h;ıkkında geniş bilgi vc ul'ğerleııdi.ıne için bkz. Akın, 1991, s : Akm, 1996.,.2 i isanat Dergisi

3 Anadolu'da ~1Ö (rdc Muş Ovasında tütcklikli evlenn bulunduğu hir yerleşmeden kaynaklarda bahsedil mesi Anadolu- Ona A'ya bağlant,ısı açısımlan dikkat çe. icidil ıı Anadolu'ya yerleşen Türklerin yerel'i. vurt tipi çadır veya çadır şeklini andıran evleri. Ona Asya iklim koşull'arı \'e yaşam mekanına ilişkin alışkanlıklart Anadolu konut ve yapım teknikleri ile bütünleşcn bir oluşumla Emırum evlerinde wndırevi mekamna uzanan bir süreçten geçmiş olmalıdır. Erzurum evleıinde ailenin bir araya mplandığı tandırevi, Ona Asya 'da ayıu iklim koşullan ve ya..5am taı"lının geliştirdiği verevi geleneği ile önüşen özellikler gösteımektedir. Tandıre\-i mekanının yere gömülme olgusu ve üzerindeki klrlangıç kubbe ısı kaybının önlenmesi.nde etkili bir yoldur. 12 Tandırevinin klasik örtü şekli kırlangıç kubbenin konut mimarisinin dışında dini ve diğer vapı ıipbinde Ona A,p, Anadolu, Hint, Çin, Doğu ve Orta Afrika başla olmak üzere geniş bir coğrafyada uygulandığı aıliaşı1ınaktacilr 1 \ Değişik coğrafya ve kültiiden:1t; rastbnılan Iarlangıç kubbc ve yurt tipi çadırın biçınısel özellikleri mekanlarda sembolik bir anlauya da dönüşmüştür. Orta Asya şamanist kültürlerde yurt, gök- yeryüzü ve yeraltından oluşan evrenin bir yansıması olar'jk kabul edılir. Onlara göre güneşin doğuşu ve batlşı, bütünde gökkubbe ve merkezinde yurı vardır. Böylece çadırın ortasmdaki açıklık gökyüzünı: açılan bir göz, kapalı kubbe be sınırsız gök~'üi'ünü temsil eınıektedir.14 Yurdun merkezi ve II kutsal yeri ortastnda yanan ateş yeridir. Kırlangıç kubbe ile Öl1ÜıÜ tandıreviılin dı a kilpalılığı ve tek ışık kaynağı olal'ak örtünün ortasında bulunan açıklık ve bu mekan içerisinde yanan ateş, yurı tipi çadır gibi güçlü birliktelikjerin kurulabildiği, tehlikelere karşı korunakl, mekansal bir tasanma uönlişmektedir. 4. TANDIREVİ~İ OLUŞTURAN UNSURIAR 4.1 Tandnbası: Tandırevinin en önemli bölümünu oluşturan tandırbaşı genellikle giriş kapısının karşısında köşede yer alır Tandııba.~ı yarım daire şeklinde bir alt yapı üzerinde beş kenarlı bir iç giriminin yuvarlak basık bir keınerk cephelendirilmesi ile oluşim mimari bir form g"stedr. Tandırbaşı kemeri ıki yanda "çekirge taşı" adı \fert! ) avaklar üzerine oturur. Kemerin üzeri hafif dışa t.a.5kın bir silme şeklinde tamamlanmıştır. Ocak gaşı (kaşı) denilen bu "itmeli bölüm üzeıine bakır sini, tepsi gibi mutfak eşyaları konulur. Genellikle tandırbaşı kemeri \'e kaşı taş Ilıalzernedir. Yanı sıra ahşaptan yapılan örnekleri de bulunmaktadtr. i') ZırnıklıVehbi Bey E\~(l739).ı6 Ahıskaltıann Evi (1763)1" (yıkıldı), Ilanağası Evi (l9.yüzyll başı) IS (Şekil 4), Muhsin Efe Evi (1 S70) 19, Abdülhamit Bey Konağı (1887)20, Mısırlı ~khn:ıct Efencli Evi (19,yüzyıl sonu)21 (himen ayakta), Somunoğlu Evi (1876)22 Hamza Polat Evi (19,yüZ~11 sonu)13, ~luslafa Torun Evi (l9.yüzyıl sonu)24. Sultan Iv1elik \1ah. Toprak Tabya Sok. 1\0: 19 (19.)'Üzyıl sonu), Fikri Evin Evi (19,yüzyıl sonu)2>, Abdülgafur Gülen Evi (19,yüzyıl sonu)26, Yeni Kapı Cad. No:52 (l9.yüzyl! sonu), Sultan Meli.k Malı.Toprak Tabya Sak. No:51 (19. yüzyıj sonu), ~ehdi Efendi Malı, Sıvııuk Sak. ~o: 1(19.rüzyll sonu) (yıkıldı), tandu-evlerinde ıandırbaşlan taştan olup benzer düzenlemeler göstermektedir. Kadıhafızoğull.arı Evi (1786)2' tandırbaşı cephesinde selvi motifleri ve silmelerde basit geometıik şekiller, Faik.'\lbayrak Evi (19. yüzyıl sonu)28 (yıkıldı) ıandırbaşıncia yuzey'se! ni~ler şeklinde bir bezeme, Hacı Kazı Bey Evi (19.yi.izyll orı.ajan)29, tandırbaşı cephesinde: ise sadece oı1ada sekiz parçaya bölünen bilsit bir roıet motın az sayıdaki bezedl{.~i örncklerdir. 3o 11 Akın, ; Akın, , Akın, ı996,5.253 ı 3Akın. 19<)1, s, H Ant n ılanımer, "Çadır tle Anadolu Ev iliıki!erı" TaııhLen GünümlilC,\D:~(h)lu'(b Konut Ve Ycıi"i11ıe, Hahit;ıı ll, :ıntıul, 19%,5.237; ScI,:ukülayım, "'Kubbe" \1,id. TDV. ısl:ı.nı Ansiklopedisi. C,26. Ankara. 2002,,s. 301; /'li'bı!lı ZJnın:, "Çadır" '\1afJ. TDV (.s1,iıjl,ir pcdısı, r:. H. bt'ırıijııl, s.!60-162, >'lire 1!1i,lde (Çe\'_ Birkan), amanlmı. nklıra,l~99, s,291-29s: Yaşar.cıroh l. Türk.\ll!oIO)I5iıilJl!ılJl Haulliı, Isı I, 20C~J, ,:1.n l'~ul j{ı;ux (çev Kaz~n(lBII), TLirkledn ve.\loğoi1:lrın E.ILı Dıni, Anbr:!, 1998, S 11)-11'i 15 Karabekır, 984, s.6; Karpıu, 19i!6.;.1 53: R.ırpıu, 1%9, : Karpııl., 199.1, \ ; ['Wll, Emme Kaı pıu. "Anadolu Türk Mi nalisinde.\kkarı Obıak Muıfak Ve Osnun!! DUJll'1II1 Orneklerı", Osmanlı. C10.,\n,kar:ı. 1999, \ Miın Mehmet Mah, Se)'yıc1 Efendi Sok J7 Karmanlı M;ıh, Cami Sı;k. 18 Sultan :\jelik.\-lah Torrak T;lDya Sok. 19 Sultan Melik.\tıh Çeıme Sak. 20 Narmaıı!.' \i;ıh Dere Sok. 2l Tebrız Kapı Cad. 22 Camii Kebir,\lah. 23 Ycğen~ğa >,bil Gülahmet Cad 24 Köse Omer Mah. Cami Sok. 25 _\lehdi Efendj Mah. Cami Sok. 26 -'iirıa Mehmet ~bh. 'lo') 27 LaJa Paşa Malı. ~:ıdırlı Sok,(Koşkli1. 200Sb, 129'd:1 Kadıhafı7.oğullan E.i sokak ve is.lm kaj1)ıklığı nedeniyle günumüze ulıjmay;ın e.' olarak :ıelinilmcsine rağmen, hu çalışmada evin a)'akıa oldııı:.~ı ve oıl2rllrnaya başlandığı tespit edilmi.ım 28 YCi;enağa Mah.Caml Sok. 29 Ali Pa,,! >'lah Gazine' Sok. 30 K1rpuz. 1993, s.-ii Sanal Dergısı 199

4 Tandırbaşı kemeri ve ocak kaşı ahşap olan Avni Be}~n Evi (19. yüzyıl ortalan)31, Hancığaz!ı Hafız Efeneli Evi (l9.yüzyll) (yıkıldl)32, Hacı Rıfat Merda! Evi (19.}üzyJl)33, B.Ceylan Evi (l9.yüz}~i) (Şekil 5)3\ Çöğenclerli Evi (19.yüzyıl sonları) (}~kıld.ı)35, Yüzbaşı A. Fahri Evi (1902)36, Nusret Gedik Evi (1913)37 uygulamanın ömeklerinden sadece balılamlır. Hancığazlı Hafız Efendi Evinde tandırbaşı kemeri üzerinde iki yanda yer alan Mühr-ü Süleyman motifi dikkat çekicidir. Tandırbası tandırevi zemininden cm. kadar yükseltilmiştir. Tandırhaşı zeminine tandırkır gömülmüştür. iki kath ve konak tipi evlerin t<ındırba~ıannda genellikle üç boy (büyük, orta, küçük), tek kadı evlerde iki veya tck randır görülmektedir. 38 Somunoğlu Evi (Şekil 6), Hanağası Evı, Muhsin Efe Evi, tandırba.şında üç tandıra yer verilirken, Hamza Polat Evi, Abdulgafur Gülen Evi, Hacı Kazım Bey Evi, Ali Bayram Evi(1890)39 tanelırbaşında büyük ve küçük olmak üzere iki tandır yerleşıirilmiştir. Eski Türklerde kutsal sayılan ocak 4o Erzurum evlerinde tandırbaşının kutsallığı ile özde~leşmiştir. Zengin biryemek kültürü olan Erzurum'da tandırda pişen yemeklerin lezzeti ve tandırbaşında yapllan sohbetler özlemle hala anılmaktaelır. Tandırbaşı tandırların külve deliklerinden (hava ddiği) hava alabilmesi için zeminden yükseltilmiştir. Tandırların bulunduğu zemin Icin ağacj ile çevrilmiştir. Tandırba~ının iç kısmı belirli bir yüksekliğe kadar taşla kapıannu~ köşe yüzlerinde sivri veya kaş kemerli küçük nişlere yer verilmiştir. Yemek pişüirken her an lazım olabilecek küçük eşyajann ve ihtiyaç du}rulan malzemelerin konulduğu bu küçük ilişler genellikle üç tanedi'. Somunoğlu Evi, Muhsin Efe Evi, Hamza Polat Evi, Filcri EVin Evleri tandırhaşlarında görülen üç niş örneklerden sadece bir kaçıdır. Hao Kazım Bey Evi tandırbaşında diğer Erzurum evlerinden farklj olarak bir kapj ile arka kısımdaki kü(,.iik gusülhaneye geçilmektedir. Ahşap tavan süslemesi ile dikkat çeken gusülhanenin burada yeralması tandmn ısısı ve suyun ISltllmasında sağlamın bir kolaylıkla düşünülmüş bir çözüm olmalıdır. Erzurum evlerinde tandırbaşınm üzeri yukarıya doğru daralan bir sistemle baca şeklindedir. Bacanın iç yüzüne domuzluk denir. Dam seviyesinde demir bir ızgara ve ızgar.ının üzenlnde aşağıdan açılıp kapanabilen bir kepenk vardır. Kepenk mndır yandığı zaman açılıp dumanın dışan atılmasını, yanmadığı zaman kapatılarak sıcaklığın korunmasını sağlar Ocak: Tandırbaşının yanında genellikle tanelırbaşı kemeri ile aynı özelliği yansıtan duvara bitişik küçük ocaklardır.;]. Ocak tandırevinde acele yapılan işler için kullaıulıyordu. Içerisinde teneere veya henzeri kapları koymak için taş kaide5i vardır. Mısırlı Mehmet Efendi E\~, Abdülhamit Bey Konağı, Somunoğlu Evi, Hanağası Evi (Şekil 4), Hacı Kazım Bey Evi, Mehdi Efendi Mah. SIVIJCık Sak. No: l'deki Ev (yıkıldı), Faik klbayrak E\~ (yıkıldı), tandırevinde tandubaşı ocak kaşı ile benzer şekilde yapılm).) küçük ocaklar günüınüze ulaşan örneklerden bazılandır. Tandırevi küçük ocaklan genellikle bezemesiıdir. Fakat KadıhafızoğlılJan Evindc ogl.ğuı üzerinde basit geomerrik silmeler ve iki yancb yer alan küçük kitahelikler uygulamanın az sayıdaki bezemeli örneklerdendir. Muhsin Efe Evi, Mustafa Torun Evi, Hamza Polat Evi, Fikri Evin Evı, Abdülgafur Gülen Evi gibi daha birçok eski Erzurum evinin tandırevinde küçük ocağa yer verilmediği, ocağın yerine tanelırbaşında küçük mndırların kullanıldığı anlaşılm<ıktadır Kurun: Tandırevi gin;; kapısmın sağ veya sol tarafında duvara yerleştirilen içi o~ıarak derinleşıirilen dikdörtgen farmlu su deposudur. Onceleri mahalle çeşaıderinden evlere Guıgılılarla (su kaplan) su taşıyan sakalar genellikle tandırevine ginneden akıntı yerinden kuruna su boşaltırlarelı. Kurunun üzerinde sade veya bezemeli a/ı.şap kapak vardır. Kurunun ön kısmında burma bulunmaktadıl o2 Geleneksel Erzurum evlerinde değişik tiplerde kurunlar tespit edilmiştir. Evi yaptıran kişinin ekonomik gücü, sosyal hayatı v-c bölgcsel özellikler değişik tiplerin ortaya çıkınasında ve ön yüz süslemelerinde etkili olmuştur. Bunlar: 1) Sade Kurun1ar:Duvar eliplerine yerleştinlen cepheleri bezemesiz veya basir bezemeleri olan kurunlardır. Bu tip kurunlar daha çok küçük evlerde göıülmekıedir. 43 Sulran Melik Mah, ToprAk Tabya Sok. Ko: 19, Abdulgafur Gülen Evi, Hacı Rıfat.\{ercbl Evi, tandırevlerindeki kurunlar bu tipin sadece üç önıeğini oluşturmaktadjr. 31 Emırjeyh Mah Gülbe)' Sok. 32 Sultan _\klık:vl2h Rabiana Sak 33 Sulıan ~telik ~tıh. Rabiana Sak. 34 Kırmarı _\lah. No ~tehdı Efendı Mah S,,1fcık Sok. )6 Aşağı Yoncalık~!ah Kadıoğlu Sok. 37 Yeğenağa ~tj.h. Karanlık Kümbeı Sok 38 _\{ürsel Köse. 'Taııdır", Türk rolklor Araştırmalan Dergisi, Yıl 16. C.9, s Leki Ba:jar, "HalkımI7,ln Yaşamında Yandır". Tiirk Folklor Ara:jııııııalaıı Yıllığı 1975, Ankarn, 1976 s 29,32; Karpuz. 1993, s,47 39 Mımı Mdııııeı ~!ah. Musa Bel' Sok 40Abdüikadir inan, TanJııe Ve Bugün Şamanizm. Ankara 1986, s.66-71: Bahaeınn Öge!, Türk Kültür Tanhine Ginş, C4,,I.nkam. 1991,) 73-78, Bahaelim Ögel, TiJrk ),!ııolojısı. C 2, Anbr:ı. 1995, s ~95-532; Ya~ar Kala_al. Doğu Anadolu'da Eski Türk İnançlaııııın (ıleri. Ankara,1995. s 61-64: Cemaleltın çapııroijlu. "Insan çevre Kültür Eık!e~iıııi çerçevesinde Bannma Külıürıi" Milli Folldor,S 57, Ankara.2003,s Karpuz, 1986,.1.50, Karpuz. ]993, s Karpuz, 19B9,.1.22: Karpuz. 1993, s ~ Karpuz, 1993, ~ Sanal Dergısi

5 2)Kemerli Kurunla.r:Sivri kemerle cephelendirilmiş, önlerinde sulukları bulunan kurunlardır. a)basit Bezemeli Kemerli Kurunlar: Cephelerinde basit geometrik şekiller veya stilile bitkisel moüfjer. bulunmaktadır. ll Kemal Alkur Evi (19. yüzyıl sonları)i' (Şekil 7), ~1üceldill Evi (1901)46, Sultan Melik Mah. Toprak Tabva Sak. 010:51 tandırevindeki kurunlar bu tipin örneklerindendir. Bu grubun alt tipi olarak nitelendircbileceğüniz bir uygulamada kunınun üzer,inın ahşapran bezemesel kemerli bir alınlıkla dörtgen çerçeveye tamamlanmasıdır.!v[uhsin Efe Ed (Şekil 8) kurunu \'C özdlikle Somunoğlu Evi kurunun da ahşaptan bitkisel bezeme ile oluştuwlan iki bölümlü alınlık göz alıcıdır... b) Çeşme Şeklinde Bezemeli Kemerli Kurunlar: Ozeııikle zenginlerin oturduğu konak tipi hüyük evlerde sokak çeşmelerini anımsatan kemerli cepheleri son derece bezemeli kurunlanlır. Bu tip kunuııarın cepheleri üzerindeki süslemeler sdlize çiçek, yapr:ık ve ağaç motifleri, va7.0dan çıkan çiçek motifleıi, roleetler, ibrik motifleri, atlı süvariler, gibi değişik kom)?ozisyonlarla zengin bir çeşitlilik göstermektedir.': Bu tip kurunların en güzel örnekleri :ırasında Zırnıklı Vehbi Beyin Evi, Reşit Keki Evi (19. yüzyıl sonu)48, Abdülhamit Bey Konaği, Kadıhafizoğlıl1an Evi, Bavdar Evi (19 yüzyıl sonu)49(}lkıldl), B. Ceylan Evi (Şekil 9), Fikd Evin Evi (ŞekillO), Hamza Polat Evi ve Hacı Kazım Bey Evi sa yılabilir. 4.4.Terekler: Tanelırevınin önemli unsurlarından olan terekler yan duvarlarda ahşaptan yapılmıştır. iki vcra üç bölüm halinde düzenlenen tereklerde her bölüm, genellikle beş sıra raftan oluşur. Dört ve alo Sıra raftan oluşan tereklerde vardır. Terekleıin alt ve üst kısımlan büyük mutfak eşyalarını koymak için yüksek tutulmuştur. TerekJerin ÜSt gözlermin kenarları oyma tekniğinde bitki motifleri ve daha az örnekte geometrik hezemelidir. Tereklerde U7.un şeritler halinde giden bitki, stilize çiçek, yaprak ve dal motifleri ile oluşturulan bezeme gösterir. Zengin evlcr,inde bezetneleri ve böıümleri ile çeşitlilik gösteren terekler orta haui ve. fakir evlerinde sade ve az bölümlüdür 50 Somunoğlu Evi (Ş kil 11), Hanağası Evi, Hacı Kazım Bey Evi, Baydar Evi (yıkj.ldl), kenarları kımmlı beş, Sultan Melik Mah. Toprak Tabya Sok. No: 19, Avni Beyin Evi dört, B. Ceylan Evi tandırevlerinde sır:ı olan terekkrin açıklık şeklindeki üsrbölümieriııin kenarlan onna sülize bitkisel bezemelidir. Tereklerin alt kısımları da s kıvrtınlı geniş gözler şeklindedir. HacıRıfat :,>{erdal Evi ve lvluhsin Efe Evlerinde beş, Fikri Evin tandırevinde dört, Abdülhamit Bey KonağL tandırevinde ise üç sıra olan tereklerin alt kısımlan Skıvnmlı, geniş açıklıklı, üst kenarları bezemesiz olan çcşitlemenin örneklerindendir (ŞekilU). Mustaf:ı Torun Evi, Hamza Polat Evi, Abdulgafur Gülen Evleri tandırevlerinde olduğu gibi sade bezemesiz altı tereklerde görülebilmektedir. Tereklerin tandırevindeki görünüşü ve düzenlemesi son derece önemlidir. TerekleLin biçimlenmesinde bakır kapların çeşitliliği ve boyutlan da etkilidir. 5! İki katlı ve konak tipi evlerde bakır kaplar bir düzen İ\:erisinde diziiii', kapların çokluğu, çeşitliliği ve temizliği özellijde ey sahibinin maddi göstergesi ve evin hanımının da bu konudaki mahareti olar:ık kabul edilirdi. 4.;. Seki: Tandırevinde çeşidi işlerin yapıjdığl oıunulan, yarılan bölümdür. Ahşapran sekiler tanelırevinin bir kenarına yerleştirilmiştir. Tandırevlerinde genellikle iki türlü seki bulunur. a) Yükseltilmiş Sekiler: Daha çok zengin ve konak tipi evletin randırevlerinde bulunan merdivenle çıkılan yerden yiikseltilmiş sekikrdir. Etrali ahşap korkuluklarla çe~'lili sekilerin alt kısımjan amhar-kiler şeklindedir. Bu tipin en güzel örneği Ahıskalılann Evinde (yıkıldı) bezemeli a~ap korkuluğu \'e ayak başlıklan ile dikkat çeken sekidil'. Iki katjı korkulukları ile kapali bir oda görüntüsü sergileyen sekinin alt kısmı kiler-ambar olarak düzenlenmiştir. Ali Bayram Evinde oda haline getirilen ve iki pencere ile aydınlaolan sekinin altı yine kiler olarak kulliırulmaktadır. KadıhaJi.zoğuııan Evinde kahve OCağı ve ahşap dolaplarla zenginjeştirilen seki bu (ipin günümüze ula!jan az sa~ldaki örnekleıinden biridir. Sultan Melik Mah. Toprak Tabya Sok. No: 19'da ki evde ise yüksek fakat bezemesiz ah~ap korkuluklan bulunan seki uygulamanın.çeşitlemeleıinclendir. b) Yer Sekileri: Tandıre\1nin bir köşesinde zeminden cm. yüksekte olan sekilerdir. Ahşap korkuluklarla çevrilen sekileıin zaman zaman alt kısunları taştan olan örnekleri de görülebilmekıcdir. Somunoğlu Evi ve Hanağası Evi tandırevlerinde sekiler taştan yapıjmlş etrafı ahşap parmaklıklarla çmilmiş ycr sekilerine iki örnektir (Şekil 13). Hacı Kazım Bey Evi tandırevinde ise ahşap sekinin sade bir örneği görülmektedir Kiler-Ambar: Geleneksel Erzurum evlerinde çeşidi kışlık yiyeceklerin saklandığı hler-ambar: a) Tandırevine bitişik ayrı bir mekan olar:ık tasarlanmıştll'. Genellikle büyük konak ıipi evlerde tandırevinden bir kapı ile ulaşılan kiler-ambarda çeşitli boyurlarda ahşap dolaplal', un ambarları bulunmaktadır. Kadıhaliıoğulları Evi, Scmih Beyin E\1, Hamz.a Polat Evi, Somunoğlu EvI, Sultan Melik Mah. Toprak Tabya Sok. No: 19 da bulunan ev, Kohazagilin Evi 0'ıklldl), Alemdarları 1. Evi (yıkıldı) tipin örneklerindendil'. 44 Karpuz, 1993, Sultan.\1elik -'bho Tophane Sak. 46 l..ala Paşa Mah. Cami Sok. 4i Karpuz, 1993, Emir cyh Malı Tebnzkapı Cad 49 MehdJ Efendi Malı. Sıvırak Sok 50 Karpuz, 1993., Zerfin Köşklü, "Geçmıştcn Günümü/oC Emınım' da Bakırcılik ve Bakı ' Kaplar" Sanat, Ataıiirk ii ı\'ersitesi Güzel Sanatlar fakiiltesı Dergisı, S.8, Erzurum, 2005c, S Sanal Derg;s' i101

6 b) Tandırevi odalarına çık~lan merdivenlerin alt kısmı kiler-ambar şekhnde c!üzcfllenmiştir. Hacı Kazım Bey Evi, Muhsin Efe Evi, Mustafa Torun Evi (Şekil 14), fikri Evin Evi gibi birçok evde bu tipin uygulamalan görülmektedir. c)tandırevinin bir kenannda veya sekiııin üzerinde ahşaptan büyük hir dolap ya da un ambaıı şeklindedir. Hanağa"ı Evinde kiler-ambar, sekinin üzerinde kapaklı bir dolap görünümündedir Tandırevi Odaları (Harem Odalın): Geleneksel Erzurum evlerinde zemin ka[ta tandırevinin ark3 cephede, ona kısımda, önde avlunun sağında veya solunda yer alması avlu ve tandırevi ilişkili odalann yönlenişinde etkili olmuşwr. Tandırevine açılan oclalann sayıları, boyutları, bezeınesi ev sahibinin maddj durumuna, evi.n plamna göre değişiklik göstermektedir. Zemin katta bir veya iki oda daha çok Landırevi ile bjrlikte haremlik fonksiyonu kazanmaktadır. Han:ığası Evi, Avnı Beyin. Evi, Kemai Alkur Evi, Rıza Avcı E\i(1901)52, Mustafa Tomn Evı, İbrahim Yerdelen Evi (1842)53, Faik Albayrak Evi; Yaşar İkizler Evi(1891),4 gibi birçok evde tandırevine bir oda, Somunoğlu Evi (ŞekiI15), Dursun Akal Evi (1784)55, Abdulgafur Gülen Evı tandırevleıine iki oda açılmaktadır. Hacı Kazım Bev E\1, Muhsin Efe Evlerinde tandırevine acılan üç oda bulunmaktadır. Hacı Kazım Bey Evinde on basamakla ulaşılan haremlik odaları yan yana düzenlenmiştir. Muhsin Efe hlndc ise tandırevinde karşılıklı iki merdivenle ulaşılan sağ tarafta bir, oda so! tarafta ise yan yana iki oda bulunmaktadır. Sol tarafta yan yana düzenlenen odalar birinci kaı!a bağlantılıdlr. Bugün bu iki odanın girişi tandırevinden kapatılmıştır Kırlangıç örtü: Erzurum evlerinde tandırevinin karakteristik öıtüsüdür. Ahşap ayaklar tarafından taşınan dikdörtgen kesidi kirişlerin köşelere çapraz oturmasıyla sekizgeııe, ikinci sıra ile kareye, tekrar ta.)mhp sekizgen şekle getirilen ve hindirınell hir biçimde yiiksellilen bu örtüde en son kare, açık bırakılan ışıklıkla sonuçlanır. 56 [rwrum'da tandır vlerinjn kırlangıç önüsü genellikle yeeli bindırmelidir. Beş ve dokuz bindinneli ömekjerin yanı sıra iki. altı ve on bindinneli örneklere de rastlanmıştır. Somunoğlu bi, Hanağa,ıEvi; Hacı Kazım Bey Evi, AbdüUıamit Bey Konağı, Reşit Keki Evi (yıkıldı), Ahısk(~ı!ann Evi (yıkıldı), Muhsin Ete E\~, Mustafa Torun Evi. Fikri Evin Evi (Şekil 16). AbdulgafurGülen Evi, Rıza Avcı Evi tandırevleri yedi buıcljnnelı, Yaşar Ikizler Evi, HamLa Polat Evi, Hacı Rıfal Merdal Evi, Avni Bölen Evi (19.yüzyıl onalan)5: (~1kıldı), tandırevleri beş, Kobazagilin Evi (19.yüzyıl oıtabn)s8 (yıkıldı) tandırevi ise dokuz bindirmeli kırlangıç önünün örneklerindendir. Sultan Melik lviah. Toprak Tabya SokXo:l9'daki ev iki, Kiyazi Güogönnez E\i (1895)59 (yıkıldı) altı, Seyfullah Ağa hi (1897)(j) ()1kıldı) on bindırmdi kırlangıç örtünün çeşidemelerindendir. 5. DEGERlENDiRME İnsanlar için tadh boyuııca iki önemli ihtiyaç, bannma ve beslenme olmuşlur. Barınma ile birlikte diğer bütün lhtiyaçların karşılandığı ev mimarisi iklim ve malzemeye bağlı olarak tarih öncesinden günümüze sürekli bir gelişim göstermiştir. Pişirme işlemi bu gelişim içerisinde başlangıçca yaşama ;ılanı olan mekanda yapılmış daha sonra ise avrı hir mekan olarak tasarlanmışnr. Hun ve Göktürk Dönemi ev ve mutfaldanna ait bilgiler sımi'lı olmasına rjğ.ınen Uvgur ve Selçuk,ıu Döneminde aşbk,gl olarak isimlendirilen bu mek3n Anadolu'da aşevi, aşocağı, a,~damı, aşhane, tandırevi, yerel'i, tandırdaml, tokana. t.afana ve marbah gıbi değişik isimlerle anılmıştır. Gl Anadolu evinde<~cnişliği ile dikkat çeken mut.fak önemlı bir mekandır. Bazı bölgelerde evin planını etkileyecek şekiılde konumlandın'lan mutfak bazen de evin avlusunun bir köşesindeelir. Çok amaçlı kullanılan mutfaklar tandır, ocak, ıerek gibi unsurlarla daha da zenginleştirilmiştir. Anadolu'daki geleneksel Türk evleri incelendiğinde hemen hepsinin kendine özgü muuak anlayışlan olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda geleneksel Erzurum evlerinı diğer bölge evlerinden ayıran eyin plan ve mekan dağılunını etkileyen unsur tandırevidir. KenJı içerisinde başlı başına bir kültür olan wnclıre\i Erzurum evlerini özcllqti.rerek Anadolu'nun en zengin mtırfak mimarisinin oluşmasma sehep olmuştur. Anadolu'daki geleneksel evler içerisinde tandırevi ya da değışik isimlerle anılan mutfaklar Doğu Anadolu evlerinde bölgesel faktörler. ma.lzeme, iklim öıcl:likleri ve ekonomik koşullar ile Erzurum tandırevine benzer çok amaçlı bir ku~ıanım gösterirler. Bölgenin kent ve kırsal konut mimarisinde gözlenen çe'jitlilige rağmen Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Sivas, Malatya, Elazığ, :-.'iuş, Bitlis \'e Van evlerincle mutfak evin içinde vey'a evin dışımja avluda, içerisinde tandırlm ile Erzurum randırevinin fonksiyonel özelliğini yansıtır/ar 'ep ğ;ı \tah. Giilahmet Cad. 53 Aşağı Yoncaıık ~tah. Abu.) Efendı Sok. S4 Emi yh Y1ah Künıhcr Sok. SS Yeğerı;ı..'ıah Cami Sak S6 Karpuz,1986, s 52 53: Kaıpuz, s Karpuz,1993. sa9; HaşılTl Karpuz,"E17.ul1lm Ve Konya Evlennde Ahşap MaJzeme Kullarumı' Ahşap Külrürü Anadıılu'nun Ahşap Evlen, Ankara 2001, 119. Akın, ; AJw s.25 j Emırşeyh Mah Künıber Sok. 58 Mehdı Efcndi Mıh. Samct Sak 59 l.abjj<işa.\iab. K.adııı.~!u Çıkınnı 60 Enıııı Kuıbi Malı. Tamirh~ne Sok_ 61 MchmCl Altay Köymeıı, "AlpArslan Zamanı Tiirk Evı" Sciçuklu Araştırmaları Dergisi, lll, (.~O[aıa%gin Zaferi Ozd Sayısı) Ankara, s K;u'jluz,1993, s.2-3; K:ı.rpllZ,I999, s Sanat Dergisi

7 Doğu Anadolu Bölgcsinin dışında iç Anadolu'da Kayseo, Nevşehir ve Sivas çevresinde Erzurum evlcrindeki tandırevi kültürünü haurjaglil benzer özellikler görülmektedir. Geleneksel Kayseri evinde tokana denilen kışlık mutfak kış odası işlevinde oturulan, sohhet edilen yemek pişirilen ve yenilen evin ana mekanlanndan biridir. Tobnalann fonk~iyunel özelliği Erzurum evlerinde tandırevinin ayıu amaçlı kuuanuru ıle öl1üşınektedir.t>1 Nevşehir evlerinde ise tafana denilen kışlık mutfak tandırevi ile fonksiyonel açıdan benzerlik gösteren bir diğer mekandır. 65 Sivas evlerinde bulunan mutfak halk tabirivle tandıriık veya evyüzü ocağı (tandır), terekleri ve özellikle kırlangıç kubbe sistemiyle ECLurum evlerinin tandjrevi görünüşünü harırlatmaktadır/ xi Anadolu'daki geleneksel evler incelendiğinde tandırevi mimaıisinin hirehir benzer örneği yoktur. Yalnız Bayburt evlerinde yerevi olarak bilinen tandıre~'i, tandırba.~ı, kurun, rerek-teeir, tekir-ambar ve kırman-kırlangıç örtüsü ile en yakın öınektir 67 Gerçi Erzurum evlerinde tandırevini oluşturan en önemli unsurlanjan tandırbaşı, yere gömülü tandır, terek ve kırlangıç örtü uygulaması özellikle diğer Doğu Anadolu mutfaklarında da tek tek görülehilen ortak unsurlardjr. Tandırevinin Orta Asya ve Anadolu bağlamısı ve hu bağlantının tandırbaşı, tandırve kırlangıç kubhe üzerinde yoğunlaşması mekanın tasarımında iklim şanları, ckonomik ve bölgesel kqşullar, gelenek ve iııanı)ların son derece etkili olduğunu göstermektedir. mutfak kültürünün de doğmasına sebep olmuştur. Le7.2etine dayum olrna~'ao remek çeşitleri ve tadılar geçmişten günümüze Erzurum nıutfağının tatlandır. 6, SONUÇ Anadolu ev tipinin GIIldırevi gibi özel bir tasanmla belirlendiği eski Erzurum e.1eri hızlı ve düzensiz yapılanma, değişen koşullar, ekonomik sebepler ve i1gisizuk karşısında vak olmakla vüz yüzedir. Eı JerJe birlikte tandırevleri de yok ()lan örnekle~ ar~~ında Kobazagilin Evi, Al'Oi Bölen Evi,' Narmanhoğlu Evi (l857)t8. Solakz.ade.\1üftü Evi (19. yiizyıl sonları)e9: S. Karmanıt Evi (19. yüzyıl sonlanyu, Alemdadann ı. Evi (1887/ 1, Seyfullah Ağa b~, Alemdarlann 2. Evı (1899fı, Faik A1baYlcık Evi (19,yü7.yll sonu) (ŞekilI:), Reşit Keki Evi (19.yi.if.) ll sonu), Mısıı:1J Mehmet Efendi E\~ (19,yüZ}1l sonu) (kısmen ayakta), S;ılih Efendi E\~ (19. yüzyıl sonur3, Korukcular Evi (1902) 7,Yüzbaşı A. Fahri Evi, Hanbeyoğlu E\~ (1908)'5, Saip Efendi Evi (192Sr", Ahıskalılano Eyi (Şekil 18), ~1od(~ğlu Eyi (19.yüzyıl ol1ası)77, ÇöğenderU Evi (Şekil 19), Hacı Omer Ağa Evi (19.yüzyıl)'s, Mehmet Damgacı Evi (20.yiizyll)'l1, Baydar Evi, Hancığazlı!ıafıı Efendi Evi, Mehdi Efendi Malt Smrcık Sok. \fo:l (Şekil 20-21), gibi daha bir çok eskı Erzurum e\~ sa}~labilir. Yıkılan adeta yok edilen fuuıum evlerinden ayakta kalmayı başaranlar ise bugün Sa}1ca çok azdır. Zırnıklı Vehbi Be}~n.I:\i, Renk Oinlcr Evi, Avni Beyin Evi (19,yüZ)1Iortaları) (Şekil 22),. Abdülhamit Bey Konağı (Şekil 16). Ali Bayram Evi, Yaşar Ikizler Evi (1891), Rıza Avcı Evi (1901) (Şekil 17), Enumm evlerinde anltsalla.)an randırc\~ zengin bir 63 Sabahanm Türkoğlu:Van'da Tandır Aderlen Tlirk 1'01 kır, tırmutın Oerglf. 1969, s,s-! Mulltıfiı fuııuı,", ~n'da Ev Blllıil11len" Türk Folkkır Ara~[J[malan Oergısi. C 13. S, 254, 19i1l.,.5732;!ickharı ~fli," ıma'dıkı. " E kı" Kd~1l l'rüjesi 1~l70 Çalı. arı, Aııka l'a, 1972, s, , KÜjkhi, 2005a.,.159; O Özbek, '\lalaıya'v.' ~r1< Eınügı.11 ı:ıet:!lj>ı.s An m, 19R8, s, 132 IH; lkuin,\ipe,~ ~ınalıye Evleıi" Her Ybnüyle Kemalıye (Eğın). ıslanbul, ~ ; uksel Saya ı. Şdı:ıbcl.lın Oltürk, Bltll [1 1eri., Ankarn. 2oo1,..j1, Aııonım, Cumhuriyeıın 75. Yılıııda Van. Ankaı.. (rarihslz).ö. 103,104; 61 Vadı Imamoğlu. Gdeneksel Kayscrt Evi " Ankara.I992, s.49 5]; Yuk.\el [)inici, "Gelenek~e1 Kavseıi Yapılannda Isııma Ve Haval~nctırına"\~, Onaçağ Ve T\irk Dönemi KalJ Sonuçlan Ve Sınat Tanııı S<:mpozyurnu llildin\er, Kay~cri, 2002,,~,2()7 65 Mehnıeı Alı Cımer,,\vanos'un Eskı mk Ederi. Ankara, 1992,5.22; HüseyHl Sc:vındik, Trglip Ve Çe'Tesı Konut Anlayışının Fonksıyone! Açıdan Dcğcıiendirilmesı' V. Milletlerarası Türk tlalk Klilrüni Kongresi Maddi Külıür Seksıvon Bildiriler~\nkaJ1l, J997,~.35& Müıgan V!,ocr, -Sivas'ın Eski Evleri"!.ale. S 7.!sr.anhul. 1990, s.24-25, Nurh~n Bilgcı, 51~-:ı.~ hicrı. Ankara, s Hatice Uçar, Bayburt ve Ba~tıurt Evlerinın Mimarlık Tarıhindeki Yeri. At:ıtürk lnıvc'l'sil.esi Sosyllilliliııı!er Enslitü:iu, Arkeoloji ve Sanal. Iaıihi Anabı.linı Dalı (YayınJanmam~ij Dokl.ora Tezi, Erzurum, 1998, s , Hatice [çar, "Geleneksel Ba~1lUl1 Evieıiılin Plan Tıpolojisı ve Mekanların OrgOrlenme Biçımleri" Aratürk UnillEr>ltesı fen,edebil'at f;ıkglresı Soöy.1 [JjBmler Deıilisi, c.\ S,35, 2005, s , Ozan Sağdıç- Baybul1lzlerum!er..'\nkara. 1998, s,gb-loo 68 Alipaşa lli.lı, Camı Sak 69 Aşağı Yoncalık Malı.. Şeref Efendi Cad, 70 Narın ılı \lah. Cami Çıkmw il MehdlEfcndi Mah. SI~mA Sok. 72 ~ Yonc;l.lık ~1aJı Şerei Efendi Gıt! 73 Yt a~ \lah. Gübhmet Cıct 74 Y~ \lah. K:ır;uıhk Kumlıeı Snk. 75 Eınırşcyb Mah. 'larmanh Camii Sak. 76 ŞeyhıCı' Mah. Şerefefendi Cad. 77 Aşağı Mumuı Mah_ Mmalı Sak 78 Ali Paşa Mah. Camı 5ok. 79 GöJha~1 Cad. Balyoz 5ok. Sanal Derglsl[ı03

8 Nusret Gedik Evi, Vecihi Topçuoğlu E\1 (20.yüzyll)OO, Sultan Melik Mah. Toprak Tahya Sok.\io:51, Halis Baransel Evi (20.yüzyıl)81 gibi eski Erzurum evlerinin güzel örnekleri içine girilemeyccek durumda kaderlerine terk edilmjştir. Kadıhafu:oğul1an Evi, Dursun Akal (Kitapçılar) Evi, Semih Beyin Evi (ls.yüzyıl sonu)82, Hanağ'dsı Evi, Somunoğlu Evi, 1. Yerdelen Evi, Hacı KaZIJTI Bey Evi, Kemal Alkur Evi, B. Ceylan Evi, İ. HakkıoğuUan Evj (19. yüzyı! sonu)o3, MüceldiJi Evi, Muhsin Efe Evi, Mustafa Torun Evi, Fikrj Evin Evi, Kullebilerin Evi (1909)84, Fizyo Babanın E\'i (1903)85 eski Erzurum evleıinin tandırevleti.de günümüzde en iyi durumda olan temshcilerindendir. Iç Kale çevresi, Mirzamehmet, Sulwn Melik, Emir~eyb, Gülahmet, \1.ehdi Efendj, Ayazpaşa, Cedit, J\armanh, Aşağı Yoncalık, Şeyhler ve ~ağl Mumcu MahaJlelerinde tarihi sokak dokusunda pek çok eski ev bulunmaktadır. Bu evler ya tamamen terkedilmiş y<l da aileil:r arasında bölünerek içyapılan değiştmlştir. Ilgisiıliğe karşı aluk dayanma gücü kalmamış geleneksel evlerin örnekleri, Anadolu Türk ev tipinin Erzurum'daki son gö!iintüsünü yansltınakıadır. Eski Erzurum evlerinin bu genel görüntüsü zengin bir geçmişin izlerini taşıyan tandırevi mekanlannda daha da aomasııdır (Şekil 23-24). Tandırevi geçmişteki fonksiyonel özeııiğini tamamen kaybetmiş, bugün değişen şartlar ve modem araçlar kar~ısmda kullarulmayan veya farklı amaçlarla kullanılan mekanlara dönüşmüştür. Atatürk Üniversitesi tarafından önemli bir adım olarak "Geleneksel Erzurum Evlerinin Modern Mimariye Uyarlanışı", isimli proje ile 2006 yılında geleneksel bir Erzurum evinin özellikleri yeni bir anlayışla değerlendirilmiştir. Bununla birlikte neredeyse yok olan tarihi kent dokusunda sa}ılan giderek azalan geleneksel Eminım evleri ve içerisindeki ajut.sal tanduevi, projelendirme ve alan çalış/tk1jan ile yeniden canlandu1lınalıdır. Geleneksel evlerin bölgesel eğilimleri ve kuuarum amacına yönelik evrensel değişimi yapılmalı ve konıma altına alınmalıdır. KAYNAKIAR Akın, G, (1991). "Tüteklikli Örtü Geleneği Alladolu Cami Ve Tarikat Yapılannda Tüteklikli ünü" Vakıflar Dergi.'ii, S. XXII, Ankara, Akın, G.( 1996). ''Doğu Ve Güneydoğu. Anadolu' nu n Geleneksel Mimarlığında Iki Tarihsel Ev Tipi: Bindirme Kubbeli Ve Tüteklikli Evler" Tarjhten Günümüze Anadolu'da Konut Ve Yerleşme, Habitat ll, İstanbul, Alper, B. (1996). "KeJ!1a1iyc Evleri" Her Yönüyle Kemaliye (Eğin), Istanhul, Anonim, Cumhuriyetin 75. Yılında Van, Ankara (Tarihsiz) Bammer, A.(1996). "Çadır lle Anadolu Ev ilişkileri" Tarihten Günümüze Anadolu'da Konut Ve Yerleşme, Habitat ıı, İstanbul, Başar, Z. (1976). "Halkımızın Yaşamında Tandır", Türk Falklor Araştırmaları Yıllığı 1975, Ankara, Baykara, T.(2002). ''Türklüğün En Eski Z1ınanlaıı" Türkler, CJ i Ankara, Bilget, N,B. (1993). Sivas Evleri, Ankara Binici, Y. (2002). "Geleneksel Kayseri Yapılannda ısıtma Ve Hav'alandırma" 'll ürtaçağve Türk Dönemi Kazı Sonuçlan Ve Sanat Tarihi Sempozyumu Bilelir'iler, Kayseri, Bozkurt, N.(1993).. "Çadır" Mad. UN. ıslanı Ansildopedjsi, C. 8, ısı.anbul, Cezar, M.(1997). Anadolu Öncesi Türklerde Şehir Ve Mimarlık, İstanbul Çopuroğlu, C. (2003). "İnsan Çevre Küllür Etkileşimi çerçevesinde Banııma Kültürü" Mjtli Folklor, S.)7, Ankara, Çoruh1u, Y. (1998). Erken Devir Türk Sanatının ABCsi, Istanbul Çoruh1u, Y. (2000). Türk Ivlirolojbiniıı Ana Hatlan, istanbul Çoruh1u, Y. (2002). "Hun Sanatı" Türkler, C. 4, Ankara, Diyarbekirli, N.(2002). "Eski Türklerde Kültür Ve Sanat" Türkler, C.3, Ankara, Ellade, M. (Çev. Birkan) (1999). Şamanizm, Ankara Esmer, MA (1992). Avanos'un.~ski Türk Evleri, Ankara Gündoğdu, H. (1997). "Genel üzeltikleriyle Erzurum Evleıi", Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisiı, S.3, Evurum Hatan, H. (1946). "Erz.'urum'da Sivil Mimari ve ÖzeUikleri", Arkitekt, C Yeğenağ~ ~I:ıh. Karanlık K[imbeı Sok. sı Narmanll Mah, Yüzha;;ı Sok 82 Sulıan Melik Malı. Toprak Tabya Sok 83 Cedj[ Mah. Dere Suk. 84 Rıtııa!-!alun Malı. Palandöken Cad. 85 ~juraı fuja ~{ah, Yenikapı Cad 1041 SanaL Dergısi

9 Hotao, H. (1947). "Erzurum Evleıi", Arkitekt, C.l6: Imamoğlu, V. (1992), Geleneksel Kayseri Evleri, Ankara İnan, A. (1986). Tarihte Ve Bugün Şamaniltn: Ankara Ka1afat, y. (1995). Doğu Anadolu'da Eski Türk Inançlarının Izleri, Ankara Karabekir, O. (l98~). "Emırum ~1utfakları" Türkiyemız, S. 43, Istanbul, 1-6 Karpuz, E. (1999). "Anadolu Türk Mimarisinde Mekan Olarak Mutfak Ve Osmanlı Dönemi Örnek/eri", Osmanlı, C.ıO, Ankara, Karpuz, H. (1986). "Eski Erzurum E~'leıinCıe Tandıreıri", KÖJ: Dergisi, S. 6, Erzurum, Karpuz, H. (1989). Erzurum Evleri, Ankara Karpuz, H. (1993). Türk Islam Mesken Mimarisinde Erzurum Evleri, Ankara Karpuz, H. (2001). "Emınım Ve Konya Evlerinde Ahşap Malzeme Kuııanum" Ahşap Kültürü Anadolu'nun Ahşap Evleri, Ankara, R Koca, S. (2002). "Eski Türkierde Sosyal Ve Ekonomik Hayat" Türkler, C.3, Ankara, Koşay, H.ı - Vary, H.(1964). Pu/ur Kazısı, Ankara Köse, M. (1965). '''[andır'', Türk Folklar Araşurmaları Dergisi, Yıl:16, C.9, , Köşk1ü, ı. (2005a). "Eski Erzurum ~utfağında Tandır: Yapılış!, Kuııanırru Ve D.oğu Anadolu'daki Yeri Czerine" Anadolu Universilesi Sosyal Bilimler Dergisi, Eskişehir, CS, S.2, Köşk!ü, ı. (2005b). "E.ski Erzurum E\1erinde Taş Süslerne' Atatürk Universitesi Fen- Edebivat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi: C5, S.3 5, Erzurum, Köşklü, Z. (2005c), "Geçmişten Günümüze Erzurum'da Bakıralık ve Bakır Kaplar"Sanat. Atatörk (rnivecsitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, S.8, Erzurum, Köymen, M. A. (1971). "Alp Arslan Zamanı Türk Evi" Se1çuld.!l Araştırmaları Dergisi, lll, (~1a1azgirt Kııkarao, zaferi Ozel Sayısı) Ankara, 1-14 U. (2001). Günümüz Erzurum Evinde Ge1enckscl Unsurların KuUanımına Yönelik Bir Semez Çalı.şınası, Ata~ürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanar Tarihi Anabilim Dal,ı (Yayın1anma1TUş) Yüksek!isafl.s Tezi, Erl.Urum Millayim, S. (2002). "Kubhe" Mad. TDV. Islam.. Ansiklopedisi, C.26, 0.nkara, Ogel, B. (1947). "Eourum Evlcri"lJkü Dergisi, CL, 5.12, gel, B. (1991). Türk Kültür Tarihine Giriş, CA, Ankara Qgel, B. (1995). Türk Mitolojisi, C. 2, Ankara üzbek, O. (1988). "Malatya Evleri" Türk Etnografya Dergis~ S. XV1I1. Ankara, B2-133 Peters, E. (1972). "A.itınova'claki Kerpiç Evler" Keban Projesi 1970 Çalışmaları, Ankara, Roux, J.P. (Kazancıgit) (1998), Türklerin ve Moğoııarın Eski Dini, Ankara Sağdıç Ü. (1998), Bayburt İzlenimler, Ankard Sayan, Y. üztürk, Ş. (2001.). BitUs Evleri, Ankara Sevindik, H. (1997). "Urgüp Ve Çevresi Konut Anlayışının f.onksiyonei Açıdan Değerlendirilmesi" V. ı\'1iııetlerjrası Türk Halk Kültürü Kongresi Maddi Kültür Seksiyon Bildiriler, Ankara, Sezen, 1. (1993). Erzurum Şehir Folkloru, Atatürk Ünİwrsitcsi Sosyal Bilimler Ensritüsü Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilım Dalı (Yayınlanmamış) Doktora Tezi, Erzurum Turan, M. (1970). "Kağızman'da Ev Bölüm!eıi" Türk Folldor Araştırmaları Dergisi, ç 13, S, 254, 5732 Türkoğlu, S. (1969)."Van'da. Tandır Adetleri"Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Uçar, H. (1998). Bayburt ve Bayburt Evlerinin ~1imar1ık Tarihindeki Yeri, Atatürk llnivecsitesı SOSyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji ve Sanat Taıihı Anabilim Dalı (Yayınlanmamış) Doktora Tezi, Erzurum Uçar, H. (200;), "Geleneksel Bayburt ~vlerinin Plan Tipolojisi \'C Mckal,11ann Orgürlenme Biçinıleri" Atatürk [niversitesi Fen-Edebiyat Fakültesı Sosyal Bilimler Dergisi, es, 5.35, Uzun, S. (1996). "ErLurum Yöresinde Tandır Yapımı Ve Yöre Me~kcnkrindeki Tandu evi'nin Coğrafi Yönden Incelenmesi", Akademik AçL 1. Samsun, Üçer, M. (1990). "Sivas'ın Eski Evleri" uılc, S. 7, İstanbuL, Ünal, R. H. (1994). "Erzurum Mimari- Evler" Mad, TDV. İslam Ansiklopedisi, CIl, İstanbul, Yalçın, M. A. (2002). "Eski Dönemlerden Anadolu'ya Türk Sosyal Dayanışma Kurumlan" Türkler, C.3, Ankara, Sanal Dergisi 1,05

10 çizimler VE RESİMLER: r~:""'" r,~ Şekill.Erzumm 1Icmağası Em (H Karpu.z:'darl) ŞekilZ Erzuntm.4bdiilbamitBey Konağı Gen.el Cöııinıiş 1D61 Sanal Dergisi

11 ŞekilJErzJırum Somunoğlu Evinde TandırelJi (G. Akın 'dan) Şeki/4 En:ıınmı Hanağası Em'nde Tandırbaıı.'ii Kılçıik Ocak, Sanal Derg;sq 1107

12 Şekil5: Erzurum B.Ceylan Eliinde TandıTbaşı Şf!kil6' Etzumm Somunoğlu Evinde TandıriJaşınm İçten Gönınüşü Şekil 7,Erzumm Kema! AlkurEvinde Kurun Şekil B: Erzurum Mubsin Ele Evinde Kurun Şeki/9 Erzurum B.Cf!ylan Evinde Kurun Çeşme 1081 Sanal Oergısi

13 Şekil LO: Erzurum Fikri Evin Euinde Kurun Şekil] J- Erzumm Sonııınoğlu Euinde Terekler ŞekilI2: Erzurum AbdÜll.ıamı:t Bey Konağı Tand/rev/nde Terek Şek11I5. J;"ızumm Somunq4111 Euinde Tawiıreı:ine tip/an Oda ŞekilN. Erzurum.+Ius/aJa Tonm EVinde Kiler-Ambar Sanat Dergisi 11 OS

14 Şekil }6; Erzurum Fikri Eviıı Fvinde JUr/angıç Ö"ıü Şeki/17 Emmım Faik Albayrak Evi Tandırhaşı (Yıkıldı) Şeki/lS Erzl/mm Ahıska/ılar Evinde Yıktk Tandır Evi Şekil 19: Erzurum Çöğendeıii Evinde Y,kık Tandır Evi Şekıl 20Erzurum Mehdi Efendı Mab. Sıvm:ık Sok. Taııdırixışı (Yıkıldı) Şekil 21: Erzurum Mehdi Efendi Mab. SıvıTOk Sok. Yıkılmış BirEv 1101 Sanal Dargisi

15 Şeki/22:Erzurwn Avrıi Beyin Evinde Tandıı b~ı Şekil 23. Erzurum Palandöken Caddesi ÜZerinde Tandlttxış! (Yikıldlj Şekil 24. Hrzurum Mirza.HehmetMaballesinde TandıriJa:şı (Yıkı/dıj Sanal Derg;a11111

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ Ulu Cami Medresesi, kuzey-batı köşesine sokulmuş olan Küçük Mescit ve onun bitişiğindeki muhdes bir yapı sebebiyle düzgün bir plân şeması ve âbidevi bir görünüş arz etmez. Bununla beraber

Detaylı

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERE UYGUN TİP KONUT PROJESİ TRABZON-RİZE EVLERİ

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERE UYGUN TİP KONUT PROJESİ TRABZON-RİZE EVLERİ YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERE UYGUN TİP KONUT PROJESİ TRABZON-RİZE EVLERİ Trabzon ve Rize, doğu Karadeniz'de topografya, iklim ve doğal çevre koşullarının hemen tümünü içeren bir ilimizdir. doğu Karadeniz

Detaylı

Evlerin sokağa açılan kapıları düz atkılı ya da kemerli dikdörtgendir. Tek kanatlıdır ve ahşap ya da demirdendir.

Evlerin sokağa açılan kapıları düz atkılı ya da kemerli dikdörtgendir. Tek kanatlıdır ve ahşap ya da demirdendir. Konutlarda genellikle beyaz kesme taş, yer yer de bağdadi tekniğinde ahşap kullanılmıştır. Yerli dile 'Sacak' (Köşk) denen çıkmalar ahşap ya da taş konsollara oturan ahşap hatıllarla desteklenir. Orhan

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ İran üzerinden geçerek Batı Anadolu'ya yerleşen Türk boyların dan bir bölümü 13. yüzyıl sonlarında

Detaylı

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL :

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL : AHMET AFİF PAŞA YALISI 1 230 ADA 21 PARSEL EK-1 Ahmet Afif Paşa Yalısı, Boğaziçi İstinye Koyu nun yakınında, Köybaşı Caddesine 25 m, Boğaz a 40 m cepheli 2.248,28 m² yüzölçümlü arsa üzerinde 1910 yılında

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR T.. KÜLTÜR VE TURİZM AKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI ÖLGE KURULU KARAR TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.01.20172 35.002/1 KARAR TARİHİ VE NO : 30.01.2011789 T ^ ' İZMİR İzmir İli, ııca İlçesi'nde

Detaylı

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz.

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz. Karahanlılar Dönemine ait Kalyan Minaresi (Buhara) Selçuklular Döneminden kalma bir seramik tabak Selçuklulara ait "Varka ve Gülşah adlı minyatür Türkiye Selçuklu halısı, XIII. yüzyıl İlk dönemlere Türk

Detaylı

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi Eski Mağara Camisi'ne Yeni Mağara Camisi'nin batı duvarının yanından gidilerek ulaşılmaktadır. Tamamen terk edilmiş olan yapının içinin ve cephesi her geçen gün daha fazla tahrip olduğu görülmektedir.

Detaylı

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ)

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Oniki Havariler Kilisesi olarak da bilinen Kümbet Camii, Kars Kalesi nin güneye bakan yamacında bulunmaktadır. Üzerinde yapım tarihini veren

Detaylı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Üç Şerefeli Camii Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Üç Şerefeli Cami......................... 4 0.1.1 Osmanlı Mimarisinde Çığır Açan İlklerin Buluştuğu Cami............................

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ. Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ. Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı Selçuklu Dönemi (1071-1308) Oğuzların devamı olan XI. yüzyılın yarısında kurulan, merkezi Konya olan Selçuklular

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE Mir (Cencekir) Kalesi:...9 Geramon Kilisesi...40 Halmun (Elamun) Kilisesi...4 Beyaz Köprü...46 Köprü...47 AVRUPA KONSEYİ DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER Fatımiler Hz. Muhammed in kızı Fatma nın soyundan geldiklerine inanılan dini bir hanedanlıktır.tarihsel olarak Fatımiler İspanya Emevileri ile Bağdat taki

Detaylı

Arş. Gör. Muhammet ARSLAN

Arş. Gör. Muhammet ARSLAN Arş. Gör. Muhammet ARSLAN E-Mail Adres : muhammetarslan25@gmail.com : Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü 1. Adı Soyadı : Muhammet ARSLAN 2. Doğum Tarihi : 02.11.1984 3. Unvanı

Detaylı

Eski Erzurum Mutfağında Tandır: Yapılışı, Kullanımı ve Doğu Anadolu daki Yeri Üzerine

Eski Erzurum Mutfağında Tandır: Yapılışı, Kullanımı ve Doğu Anadolu daki Yeri Üzerine Eski Erzurum Mutfağında Tandır: Yapılışı, Kullanımı ve Doğu Anadolu daki Yeri Üzerine Tandir In Old Erzurum Kitchen: How It Is Made, Used And Its Place In Eastern Anatolia Zerrin KÖŞKLÜ* Öz: Doğu Anadolu

Detaylı

Eski Erzurum Mutfağında Tandır: Yapılışı, Kullanımı ve Doğu Anadolu daki Yeri Üzerine

Eski Erzurum Mutfağında Tandır: Yapılışı, Kullanımı ve Doğu Anadolu daki Yeri Üzerine Eski Erzurum Mutfağında Tandır: Yapılışı, Kullanımı ve Doğu Anadolu daki Yeri Üzerine Tandir In Old Erzurum Kitchen: How It Is Made, Used And Its Place In Eastern Anatolia Zerrin KÖŞKLÜ* Öz: Doğu Anadolu

Detaylı

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number:XIII/1 Nisan/April2004, 169-180 İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Kadriye Figen VARDAR Osmanlı Devleti XVIII. yüzyıldan

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

Ahşap İşçiliğinin 700 Yıllık Şaheseri: Eşrefoğlu Camii [Beyşehir/KONYA]

Ahşap İşçiliğinin 700 Yıllık Şaheseri: Eşrefoğlu Camii [Beyşehir/KONYA] Orta Asya'daki ağaç direkli ahşap camilerin Anadolu'daki örnekleri Selçuklu'nun ahşap ustalıkları ile 13.yy dan günümüze ulaşmıştır. Ayakta kalan örnekleri Afyon ve Sivrihisar Ulu Camileri, Ankara Arslanhane

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

TEKNİK RESİM 6. HAFTA

TEKNİK RESİM 6. HAFTA TEKNİK RESİM 6. HAFTA MİMARİ PROJELER Mimari Proje yapının Vaziyet (yerleşim) planını Kat planlarını En az iki düşey kesitini Her cephesinden görünüşünü Çatı planını Detayları ve sistem kesitlerini içerir.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı : Masoumeh KHANZADEH 2. Doğum Tarihi : 1974 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :Sanatta Yeterlik 5. Çalıştığı Kurum :Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör.

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör. MESLEK RESMİ DERSİ Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri Hazırlayan Öğr. Gör. Cahit GÜRER 26.02.2009-Afyonkarahisar YAPI Canlıların beslenmek ve barınmak

Detaylı

MİMARİ PROJE RAPORLARI

MİMARİ PROJE RAPORLARI BACA +9.06 alaturka kiremit %33 eğim +8.22 +8.35 %33 eğim %33 eğim +7.31 +7.10 +6.45 yağmur oluğu +6.45 P1 P1 P1 P1 P1 P1 +5.05 +5.05 giyotin pencere giyotin pencere giyotin pencere giyotin pencere giyotin

Detaylı

~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,..

~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,.. j ~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,..!r islam MiMARi MiRASINI KORUMA KONFERANSI THE CONFERENCE ON THE PRESERVATı"ON OF AACHITECTURAL HEAITAGE OF ISLAMIC CITIES 22-26/4/1985 ISTANBUL ~"":"'.;.-;.:.

Detaylı

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları PERVARİ İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 185 3.6. PERVARİ İLÇESİ 3.6.1. PALAMUT KÖYÜ UMURLU MEZRASI HANI Han Umurlu Mezrasının hemen dışındadır. Yapı üzerinde kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığını

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ 2017 1. Genel Hükümler 1.1.Kapsam Bu rehber Kocaeli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerine ilave

Detaylı

CEPHE BEZEMELERİ İLE ÖNE ÇIKAN BİR GRUP ERZURUM EVİ A GROUP OF ERZURUM HOUSES WHICH ARE REMARKABLE FOR THEIR FACADE ORNAMENTATION

CEPHE BEZEMELERİ İLE ÖNE ÇIKAN BİR GRUP ERZURUM EVİ A GROUP OF ERZURUM HOUSES WHICH ARE REMARKABLE FOR THEIR FACADE ORNAMENTATION Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 22 Volume: 5 Issue: 22 Yaz 2012 Summer 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 CEPHE BEZEMELERİ

Detaylı

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez)

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) CAMÝÝ VE MESCÝTLER Ekleyen kapadokya Pazartesi, 12 Mayýs 2008 Son Güncelleme Pazar, 24 Aðustos 2008 Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) Nevþehir il merkezinde bulunan Damat Ýbrahim

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

BAYKAN İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

BAYKAN İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları BAYKAN İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 75 3.3. BAYKAN İLÇESİ 3.3.1. VEYSEL KARANÎ TÜRBESİ Baykan ilçesine bağlı Ziyâret beldesindeki Veysel Karanî Câmii ve Türbesi nin ne zaman ve kimler tarafında

Detaylı

En eski uygarlıklardan biri olan Mısır Uygarlığı Nil nehri vadisinde gelişmiştir. Mısır mimarisinin en önemli yapıtları Mısır Piramitleri dir.

En eski uygarlıklardan biri olan Mısır Uygarlığı Nil nehri vadisinde gelişmiştir. Mısır mimarisinin en önemli yapıtları Mısır Piramitleri dir. MISIR BAHÇELERİ En eski uygarlıklardan biri olan Mısır Uygarlığı Nil nehri vadisinde gelişmiştir. Mısır mimarisinin en önemli yapıtları Mısır Piramitleri dir. pramitler Mısırlıların kralarına yaptıkları

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

GÖRSEL SANATLAR. Mehmet KURTBOĞAN

GÖRSEL SANATLAR. Mehmet KURTBOĞAN GÖRSEL SANATLAR Mehmet KURTBOĞAN TÜRK SÜSLEME SANATLARI??? NELERDİR? Türk süsleme sanatları a) Tezhip b) Hat c) Ebru ç) Çini d) Minyatür e) Cam bezeme (Vitray) f) Bakırcılık g) Cilt sanatı h)halı sanatı

Detaylı

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 562 ADA, 11 PARSEL RESTİTÜSYON AÇIKLAMA RAPORU

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 562 ADA, 11 PARSEL RESTİTÜSYON AÇIKLAMA RAPORU SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 562 ADA, 11 PARSEL RESTİTÜSYON AÇIKLAMA RAPORU SÜLEYMANİYE MAHALLESİ PAFTA NO:131 562 ADA 11 PARSEL Küçük Dolap Sokak Kapı No:2 MEVCUT DURUM: Süleymaniye yenileme

Detaylı

ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ

ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ 1-YAPININ YERİ VE TANIMI Proje konusu yapı grubu, İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sinanağa

Detaylı

6. ÜNİTE: Türklerde Sanat A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANAT

6. ÜNİTE: Türklerde Sanat A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANAT 6. ÜNİTE: Türklerde Sanat A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANAT Bozkırlının nazarında sabit olan şeyin faydası yoktur. O, her an harekete hazır olmalı, kolayca yer değiş-tirebilmelidir. Bu yüzden eski Türkler

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERE UYGUN TİP KONUT PROJESİ ŞANLIURFA EVLERİ

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERE UYGUN TİP KONUT PROJESİ ŞANLIURFA EVLERİ YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERE UYGUN TİP KONUT PROJESİ ŞANLIURFA EVLERİ YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Şanlıurfa tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olup, gerek malzeme

Detaylı

keşfetmeye hazır mısın?

keşfetmeye hazır mısın? keşfetmeye hazır mısın? Kazım Dirik Mah. 372/16 Sokak No6 Bornova - İZMİR Tel 0232 339 25 55-56 Faks 0232 339 25 57 www.mevaport.com info@mevaport.com w w w. m e v a p o r t. c o m Tarihçemiz Üç kardeşin

Detaylı

MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ

MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı olarak 01 Kasım 2013 Cuma günü Koruma Kuramı ve Geleneksel Yapı Bilgisi I dersleri kapsamında

Detaylı

3. AHMET ÇEŞMESİ (İSTANBUL - SULTANAHMET MEYDANI)

3. AHMET ÇEŞMESİ (İSTANBUL - SULTANAHMET MEYDANI) 3. AHMET ÇEŞMESİ (İSTANBUL - SULTANAHMET MEYDANI) İstanbul da Bâb-ı Hümâyun ile Ayasofya arasında XVIII. yüzyıla ait büyük meydan çeşmesi ve sebil. Osmanlı dönemi Türk sanatının çeşme mimarisinde meydana

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 7.C.1. Mimari Tasarım Burdur İl Koordinatörleri Mimari Tasarım Nedir? Mimari Tasarım eylemi, barınma ihtiyacı ile başlayan mekan yaratma sürecidir. İşlevsel farklılıklar mimari

Detaylı

TR4110BL. Victoria. 110cm "Victoria" Çift fuel 4 kaviteli kuzine Gaz ocakli, Siyah. Energy sinifi AA

TR4110BL. Victoria. 110cm Victoria Çift fuel 4 kaviteli kuzine Gaz ocakli, Siyah. Energy sinifi AA TR4110BL 110cm "" Çift fuel 4 kaviteli kuzine Gaz ocakli, Siyah. Energy sinifi AA EAN13: 8017709166670 OCAK: 7 gözlü gazli ocak Ön sag: 1.80kW Arka orta: 1.80kW Ön orta: 3.00kW Arka orta: 1.00kW Ön sol:

Detaylı

KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası

KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası 2012 KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası Konya Karapınar da yapılması planlanan 300 Kişilik Öğrenci yurduna ait genel bilgi ve maliyet çalışması Halil ATLI ESEER İNŞAAT 03.02.2012

Detaylı

1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988.

1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988. 1) PROF. DR. NUSRET ÇAM Yayınlanmış kitaplar şunlardır: 1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988. 2- Adana Ulu Câmii Külliyesi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara,

Detaylı

TİLLO İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

TİLLO İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları TİLLO İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 43 3.2. TİLLO İLÇESİ 3.2.1. İBRAHİM HAKKI (İSMAİL FAKİRULLAH) TÜRBESİ Tillo merkezde İsmail Fakirullah mezarlığının içerisindedir. Üzerinde kim tarafından ve ne

Detaylı

CS20-6. Fonksiyon. Seçenekler. Ana fırın. Küçük fırın KUZİNE OPERA - ÇELİK ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN)

CS20-6. Fonksiyon. Seçenekler. Ana fırın. Küçük fırın KUZİNE OPERA - ÇELİK ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN) CS20-6 KUZİNE OPERA - ÇELİK ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN) EAN13: 8017709108656 Cihaz Ölçüsü (y x e x d) mm: 895+55 x 1000 x 600 78 litre toplam hacim, Analog LED elektronik

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-2 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter YIĞMA BİNA

Detaylı

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul Dolmabahçe

Detaylı

TARİHİ AMASYA CADDESİ ÜZERİNDEKİ ZİLE EVLERİ. Emine Saka AKIN 1 Adnan SEÇKİN 2 ÖZET

TARİHİ AMASYA CADDESİ ÜZERİNDEKİ ZİLE EVLERİ. Emine Saka AKIN 1 Adnan SEÇKİN 2 ÖZET TARİHİ AMASYA CADDESİ ÜZERİNDEKİ ZİLE EVLERİ Emine Saka AKIN 1 Adnan SEÇKİN 2 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, eminesaka.akin@gop.edu.tr 2 Yüksek Mimar, Tokat, seckinad@gmail.com ÖZET Tokat il merkezinin

Detaylı

KONYA-KARAPINAR EVLERİNDEN ÖRNEKLER

KONYA-KARAPINAR EVLERİNDEN ÖRNEKLER Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number XIV/2 Ekim/October 2005,75-102 KONYA-KARAPINAR EVLERİNDEN ÖRNEKLER Osman KUNDURACI* I.Giriş: Karapınar, Konya ovasının doğusunda il merkezine 90 km. mesafede kurulmuş eski

Detaylı

TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE ve RESTORASYON DERSİ. Restitüsyon Rölöve Restorasyon Rehabilitasyon Renovasyon

TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE ve RESTORASYON DERSİ. Restitüsyon Rölöve Restorasyon Rehabilitasyon Renovasyon TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE ve RESTORASYON DERSİ Restitüsyon Rölöve Restorasyon Rehabilitasyon Renovasyon RESTİTÜSYON Tanımı ve örnekleri RESTİTÜSYON Sonradan değişikliğe uğramış, kısmen yıkılmış ya da yok

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂNLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂNLAR 432 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂNLAR DÜKKÂNLAR ANITLAR 433 DÜKKÂN (Sephavan Mh. Dülgerler Sk. No:34) D ükkân, Dülgerler Sokakta, Kapı Camiinin güneyinde yer alır.

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 38 SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ. Sit Türü Derecesi Grubu. Çerçeve Koruma İmar Planı Geç.

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 38 SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ. Sit Türü Derecesi Grubu. Çerçeve Koruma İmar Planı Geç. TOPLANTI TARİHİ: 18.12.2012 TOPLANTI SAATİ: 10.30 SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 38 SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ S No İli İlçesi Konusu Pafta Ada Parsel i Türü Nereden geldiği No 14 Merkez

Detaylı

Tarihi Mekan... Çağdaş Konfor...

Tarihi Mekan... Çağdaş Konfor... Tarihi Mekan... Çağdaş Konfor... www.ipekyolubutikhotel.com GRY TURİZM TİCARET LTD. ŞTİ. Kayhan Mah. Cumhuriyet Cad. Batpazarı Sok. No: A-12 ( Eskişehirhan ) Osmangazi - BURSA T.: 0224 222 50 09 - F.:

Detaylı

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri AutoCAD ile iletişim Çizimlerde Boyut Kavramı 0/09 2. Hafta

Detaylı

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 4. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak Arazi Uygulamaları VII dersi kapsamında Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK

RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK KINALIADA 46 ADA 10 PARSEL SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ TESCİLLİ YAPI RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK KINALI ADA AHŞAP ESKİ ESER RESTORASYON RAPORU İLİ : İstanbul İLÇESİ : Adalar MAHALLESİ : Kınalı Ada CADDESİ

Detaylı

Cumhuriyet Dönemi nde ;

Cumhuriyet Dönemi nde ; O Orta Asya Türklerinin bahçe düzenlemeleri hakkındaki bilgilerimiz oldukça kısıtlıdır. Bunun en büyük nedeni belki de Türklerin mekan olusturmada toprak, kerpic gibi cabuk dağılan malzeme kullanmalarının

Detaylı

Mağusa da yaşam değişiyor... Yepyenİ bir anlayış, NorthernLand kalitesiyle birleşerek hayatımıza giriyor...

Mağusa da yaşam değişiyor... Yepyenİ bir anlayış, NorthernLand kalitesiyle birleşerek hayatımıza giriyor... Mağusa da yaşam değişiyor... Yepyenİ bir anlayış, NorthernLand kalitesiyle birleşerek hayatımıza giriyor... 0392 444 4000 www.northernlandcyprus.com www.facebook.com/northernlandcyprus info@northernlandcyprus.com

Detaylı

YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI

YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI İnsanlar ihtiyaçlarına bağlı olarak çevreyi değiştirerek daha rahat yaşayabilmeleri için yeni bir çevre meydana getiriler. Bunlar yapıyı oluşturur. İnsanların ihtiyaçlarını

Detaylı

Kara tarafından sunulmuş 3 boyutlu görseller. Siz hayal kurun Biz fark yaratalım.

Kara tarafından sunulmuş 3 boyutlu görseller. Siz hayal kurun Biz fark yaratalım. Kara tarafından sunulmuş 3 boyutlu görseller Siz hayal kurun Biz fark yaratalım. 1 Felsefemiz İşverenin hayallerini referans alarak tasarımda fark yaratmak, kişiye özel ve projenin gerektirdiği konsepti

Detaylı

Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler

Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler 95 Sur içi Camisi Tek Kitapta! İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., İstanbul un tarihsel ve mimari açıdan en zengin bölgesi Sur içini inci gibi süsleyen

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

İZMİR. Birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış, 8500 yıllık tarihi ve kültürel zenginliği ile Ege de parlayan bir inci tanesi...

İZMİR. Birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış, 8500 yıllık tarihi ve kültürel zenginliği ile Ege de parlayan bir inci tanesi... İZMİR Birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış, 8500 yıllık tarihi ve kültürel zenginliği ile Ege de parlayan bir inci tanesi... ÇEŞME Antik çağlardan günümüze uzanan eşsiz tarihi, sakin ve huzurlu yapısı,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GELENEKSEL BOR EVLERİ Mehmet Selçuk GÜROL YÜKSEK LİSANS TEZİ Mimarlık Anabilim Dalı Nisan-2017 KONYA Her Hakkı Saklıdır TEZ KABUL VE ONAYI Mehmet Selçuk

Detaylı

RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU

RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU Resuloğlu yerleşimi ve mezarlık alanı Çorum / Uğurludağ sınırları içinde, Resuloğlu (Kaleboynu) Köyü nün kuş uçumu 900 m kuzeybatısındadır. Yerleşim

Detaylı

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ JANDARMA KARAKOLU

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ JANDARMA KARAKOLU ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ JANDARMA KARAKOLU TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ Nisan 2013 GİRİŞ Atatürk Orman Çiftliği, kuzey-güney ve doğu-batı doğrultusunda genişleyen/gelişen bir yerleşke olarak tasarlanmıştır.

Detaylı

KİTAP TANITIMI / BOOK REVIEW. Şakir Çakmak, Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Taçkapılar (I ), Ankara 200 ı.

KİTAP TANITIMI / BOOK REVIEW. Şakir Çakmak, Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Taçkapılar (I ), Ankara 200 ı. KİTAP TANITIMI / BOOK REVIEW Şakir Çakmak, Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Taçkapılar (I 300-1500), Ankara 200 ı. Savaş YILDIRIM. Son yıllardaki Anadolu Türk Mimarisine yönelik araştırmalara bakıldığında

Detaylı

Boyler, Baca hesabı. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Boyler, Baca hesabı. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Boyler, Baca hesabı Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Boyler nedir? Kalorifer kazanının sıcaklığından yararlanarak içindeki suyun ısıtılması sağlayan ve bu su ile yerleşim yerine sıcak su sağlayan

Detaylı

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Yapılarda, kirli havayı dışarı atma, binaya temiz hava temin etme,

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ

ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ İlk bölümde Orta Asya mimarisinin bazı unsurlarının Anadolu yu etkilediğinden söz etmiştik. Bu etkileşim İran üzerinden Erzurum-Sivas hattından Anadolu nun batısına doğru yayılır.

Detaylı

Aynı Duvarda Düzlenmiş ve Düzlenmemiş Yüzeyler

Aynı Duvarda Düzlenmiş ve Düzlenmemiş Yüzeyler Aynı Duvarda Düzlenmiş ve Düzlenmemiş Yüzeyler PRİENE NİN KONUTLARI BERGAMA ANTİK KENTİ YUNAN DÖNEMİ ŞEHİR YAPISI MÖ 1050 yıllarından sonra ise genelde Polis adı verilen ilk kent devletleri kurulmaya

Detaylı

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 471 - Analysis of Historic Buildings dersi kapsamında Düzce nin Konuralp Belediyesi ne 8-14 Ekim 2012 tarihleri

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI SASANİLER (226-651) Sasaniler daha sonra Emevi ve Abbasi Devletlerinin hüküm sürdüğü bölgenin doğudaki (çoğunlukla Irak) bölümüne hükmetmiştir.

Detaylı

OSMANLI DÖNEMİ BİR GRUP HAMAM YAPISINDA MALZEME KULLANIMI

OSMANLI DÖNEMİ BİR GRUP HAMAM YAPISINDA MALZEME KULLANIMI OSMANLI DÖNEMİ BİR GRUP HAMAM YAPISINDA MALZEME KULLANIMI KADER REYHAN 1, BAŞAK İPEKOĞLU 2 ÖZET Osmanlı dönemi mimarisinde malzeme kullanımının; yapının işlevi, büyüklüğü ve inşa edildiği yerleşim yerinin

Detaylı

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog.

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog. YAPILARDA HASAR TESBĐTĐ-I 3. RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME D ESASLARI: (Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Gruplandırılması,

Detaylı

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI BÖLÜM 1 : Genel Hükümler AMAÇ Madde 1: Konya Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Camii ve çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içindeki uygulamaların; 5226-3386

Detaylı

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ* Muğla İli, Milas İlçesi, Beçin Kalesi nde 20.05.2013 tarihinde başlatılan kazı çalışmaları 24.12.2013 tarihinde tamamlanmıştır. Kazı

Detaylı

Hayatınıza değer katarak, ev sahibi olmaktan öte yeni bir deneyim sunan Seyir Konutları ile sizleri ayrıcalıklı bir yaşama davet ediyoruz.

Hayatınıza değer katarak, ev sahibi olmaktan öte yeni bir deneyim sunan Seyir Konutları ile sizleri ayrıcalıklı bir yaşama davet ediyoruz. Hayatınıza değer katarak, ev sahibi olmaktan öte yeni bir deneyim sunan Seyir Konutları ile sizleri ayrıcalıklı bir yaşama davet ediyoruz. Estetik değerlere bağlı ve kullanımı kolay mekanları yaratırken

Detaylı

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin /

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / 50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks AKÇAKOCA EVLERİNDE SÜSLEME THE ORNAMENTATION IN THE AKÇAKOCA HOUSE

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks AKÇAKOCA EVLERİNDE SÜSLEME THE ORNAMENTATION IN THE AKÇAKOCA HOUSE ZfWT Vol. 6, No. 2 (2014) Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks AKÇAKOCA EVLERİNDE SÜSLEME THE ORNAMENTATION IN THE AKÇAKOCA HOUSE Funda NALDAN Özet: Bu çalışmada, Akçakoca evlerindeki

Detaylı

H+Bredgatan H+ BREDGATAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ. Erik Giudice Architects sunar. Helsingborg, İsveç

H+Bredgatan H+ BREDGATAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ. Erik Giudice Architects sunar. Helsingborg, İsveç Görseller: EGA H+ BREDGATAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ Helsingborg, İsveç İsveç in en iddialı planlama ve kentsel dönüşüm projelerinden biri olan H+ projesi, Helsingborg kentinin güney kısımlarının mavi-yeşil

Detaylı

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 SİLOPİ

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 SİLOPİ T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 990 SİLOPİ Yeşiltepe Höyüğü... Nuh Nebi Camii ve Medresesi... Şerif Camii...6 Görümlü Camii...7 Mart Şumuni Kilisesi...9 Dedeler Köyü Kilisesi...0 Han Kalıntısı... Tellioğlu Kasrı...

Detaylı

İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ

İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ Nadir TOPKARAOGLU-A.Yakup KESlCl TjTjİİj ülliye, Tire llçesi'nin batı ucunda, Turan Mahallesi, Beyler Deresi mevkiinde yeralmaktadır.^- ^ i Külliye; cami,

Detaylı

iç dekorasyon örnekleri iç cephe dekorasyon minecraft ev içi dekorasyon ev içi dekorasyon minecraft iç dekorasyon akvaryum iç dekorasyon

iç dekorasyon örnekleri iç cephe dekorasyon minecraft ev içi dekorasyon ev içi dekorasyon minecraft iç dekorasyon akvaryum iç dekorasyon iç dekorasyon örnekleri iç cephe dekorasyon minecraft ev içi dekorasyon ev içi dekorasyon minecraft iç dekorasyon akvaryum iç dekorasyon iç dekorasyon programı iç dekorasyon modelleri iç dekorasyon fiyatları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: Sedat Bayrakal 2. Doğum Tarihi: 17.08.1969 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1995 Y. Lisans Sanat Tarihi Ege

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 1 632-1258 HALİFELER DÖNEMİ (632-661) Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali, her biri İslam ın yayılması için çalışmıştır. Hz. Muhammed in 632 deki vefatından sonra Arap

Detaylı

ESKİ VE YENİ KONUTLARIN KARŞILAŞTIRILMASI: BURDUR ÖRNEĞİ

ESKİ VE YENİ KONUTLARIN KARŞILAŞTIRILMASI: BURDUR ÖRNEĞİ 1314 I.BURDUR SEMPOZYUMU ESKİ VE YENİ KONUTLARIN KARŞILAŞTIRILMASI: BURDUR ÖRNEĞİ Feyza SEZGİN * ÖZET Konut, uygarlığın başından beri insanın en temel gereksinimlerinin gerçekleştirildiği mekândır. Bu

Detaylı

Haçlı Seferlerinin hızının azaldığı 13. yüzyılın ilk yarısı Anadolu Selçukluları için bir yayılma ve yerleşme dönemi olmuşken, İlhanlı vesayeti

Haçlı Seferlerinin hızının azaldığı 13. yüzyılın ilk yarısı Anadolu Selçukluları için bir yayılma ve yerleşme dönemi olmuşken, İlhanlı vesayeti Selçuklular, 1100 KAPALI MEDRESELER Haçlı Seferlerinin hızının azaldığı 13. yüzyılın ilk yarısı Anadolu Selçukluları için bir yayılma ve yerleşme dönemi olmuşken, İlhanlı vesayeti altında geçen ikinci

Detaylı

HOŞAP KALESİ KAZISI

HOŞAP KALESİ KAZISI HOŞAP KALESİ KAZISI - 2011 Giriş Van İli, Gürpınar İlçesi, Hoşap Kalesi ndeki 2011 yılı kazı çalışmaları, Başkanlığımda 16 kişilik bir ekip tarafından Bakanlık Temsilcisi Erzurum Müzesi nden Arkeolog Çetin

Detaylı