T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı GENEL TOPLAM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı GENEL TOPLAM"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı KtJrtifTHi Sayı : Konu: Kati Teklif vermeye davet (205/57) Kurumumuz ihtiyacı olan 2 Kalem hizmet 4734 sayılı ihale kanununu 22/d maddesi doğrudan temin alım usulüne göre satuı alınacaktır. Alım yapılacak 2 kalem hizmet için firmanızca belirtmek suretiyle KDV hariç fiyat teklifinizi aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak en geç 02/04/205 tarih saat 7:00 kadar kadar Kurumumuz satmalına doğrudan temin birimine teslim edilmesi hususunda; Gereğini bilgilerinize rica ederiz. S.No Malzemenin Adı Miktarı Birim Fiyatı Toplam Fiyat 2 Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Basımı ve Dağıtımı İşi Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergi Eki Basımı ve Dağıtımı İşi GENEL TOPLAM Adet Adet DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI -Fiyat Teklifinizi birimimize antetli kağıdınıza yazılarak kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi veya faks çekilerek iletilmesi 2-Teklife esas malzemelerin markası ve modeli mutlaka belirtilecektir. 3-Teklif veren tüm firmalar UBB ürün kodlarını mutlaka belirtilecektir. 4-Firma alımı yapılacak malzemeleri teknik şartnameye uygun olarak vermeyi/yapmayı taahhüt edecektir. 5-Zamanmıda fiyat vermeyen teklif kabul edilmeyecektir. 6-Silinti ve kazmtı olan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. 7-Teklif edilen ürünlerin teslimat süresi yazılacaktır. 8-Teklif formunda firma kaşesi ve firma yetkilisinin imzası bulunacaktır. Satınalma Ve İdari İşler Daire Başkanlığı Sağlık Malı.Adnan Saygım Cad. No:55 A blok Oda No: 7 Sıhhiye I ANKARA 0600 Teiefon:{32) Faks: (32) Ayrıntılı Bilgi :(Doğrudan Temin Birimi) E glik.gov.tr

2 TÜRK HİJYEN VE DENEYSEL BİYOLOJİ DERGİSİ BASIM VE DAĞITIM/POSTALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ. KONU, AMAÇ VE TANIMLAR. Konu Kurum tarafından Yükleniciye verilen ve Yüklenici ile Kurumun üzerinde mutabık kaldığı şekilde Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi nin basım ve baskı sonrası dağıtım/postalama hizmetlerinin sunulması işlerinden ibarettir..2 Amaç Bu teknik şartname kapsamında tedarik edilecek işin amacı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu nun bünyesinde yılda 4 (dört) kez yayımlanan uluslararası hakemli Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi nin basım ve dağıtım/posta hizmetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır..3 Tanımlar Bu şartnamede geçen, a) Kurum: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu b) Dergi: Türk Hijyen Deneysel Biyoloji Dergisi c) Yayın Kurulu: Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Yayın Kurulu d) Teknik Kurulu: Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Teknik Kurulu e) Dergi Kurulu: Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Dergi Kurulu f) Yüklenici: Yüklenici firmayı ifade eder. 2. TEKNİK ÖZELLİKLER 2. Basım ve Dağıtım/Postalama a) Dergi deki makaleler Türkçe ve/veya İngilizce olarak yayımlanır. Dergi yazım kuralları ve basın-yayın ilkelerine uyulur. Dergi de yayımlanacak konular, metinler, makaleler, resim ve benzeri görsel malzemelerin seçimine Yayın Kurulu karar verir. b) Dergi 205 yılında, 4 (dört) Sayı (205-, 205-2, 205-3, 205-4).000 (bin) er adet ve 3 (üç) Ek olmak üzere.000 (bin) er adet basılır. c) Derginin hedeflenen yay m dönemini yıllık sözleşme imzalandıktan sonra 3 (üç) er aylık dönemlerde basım ve dağıtım/posta hizmetleri olacak şekilde gerçekleştirilir. Dergi için gerekli tüm editöryal metin, yazı ve bunlara ilişkin her türlü görsel materyalin son halini yayın tarihinden 5 gün önce Teknik KuruPca Yükleniciye teslim edilir ve bu periyoda uymayı Yüklenici taahhüt eder. d) Dergi Sayı/Ek/Rapor, vb. materyali basım öncesi kontrol etmek için basım taslağını Yüklenici tekrar Teknik Kurul a gönderir. Kurul un talepleri doğrultusunda düzeltmeler yapıldıktan sonra basımı gerçekleştirilir. /3

3 e) Basım işlemi tamamlanan Dergi5nin; Teknik Kurul5ca verilen ve ekte yer alan yurt içi ve yurt dışı dağıtım listesine göre Yüklenici tarafından jelatin içinde dağıtımı/postalamayı kargo ile 5 gün İçerisinde yapar. 3 (üç) er aylık dönemlerde basımı tamamlanan Dergi5nin o döneme ait dağıtım listesi Teknik Kurul5ca Yükleniciye teslim edilir ve bu listeye göre dağıtımını yapar. Gönderilen her bir adrese ait ileti raporunun sunulması zorunludur. Geri kalan dağıtılmayacak kısmı ise jelatin içinde aynı gün Teknik KuruTa Dergi5nin Tutanak Formu doldurularak teslim edilir. Teslimatı yapıldığına dair belgelerin ibrazı zorunludur. 2.2 Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Sayılarının Basımı a) Derginin ebadı, 9,5 x 27 cm olacaktır (± 5 mm toleranslı). b) Derginin kapak kağıdı 250 gr, iç kağıdı 5 gr, her ikisi de mat kuşe, asit içermeyen kağıt olacaktır. c) Derginin kapak ve iç sayfalan 4 renkli, ofset baskı olacaktır. Baskıda, asit içermeyen kağıt kullanılacaktır. Kapak mat selofanla kaplanmış olacaktır. d) Derginin cildi, dikişli ve sırttan sıcak tutkalla yapıştırılmış halde olacaktır. e) Dergi, 04 ± 8 sayfa olacaktır. f) Derginin künye sayfasında Yüklenici Firmanın iletişim bilgileri yer alabilir. Ancak bu bilgilerin sayfadaki yeri ve düzenine Dergi Kurulunca karar verilir Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Eklerinin Basımı a) Dergiye ilaveten Dergi Kurulu tarafından yayınlanmasına uygun görülen, 3 (üç) adet derginin ilgi alanlarına yönelik Ek (Supplement)/Rapor, vb. dokümanın basımı Madde 2.2 deki (a), (b), (c), (d), (f)5ye göre yapılacaktır. b) Dergi ekleri de 000 (bin)5er adet basılacak ve sayfa sayısının her biri 64 ± 8 sayfa olacaktır. 3. DİĞER ŞARTLAR a) Yüklenici, Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji DergisFni 4 (dört) kez 000 (bin)5er adedi ve Eklerinin 3 (üç) kez 000 (bin)5er adedinin basımı için fiyatlandırma yapacak ve teklifinde belirtecektir. b) 3 (a) maddesinde belirtilen derginin basımından sonra; yurt içi 4 (dört) kez 700 (yedi yüz) adet ve yurt dışı 4 (dört) kez 50 (yüz elli) adedinin dağıtımı için Yüklenici, fiyatlandırma yapacak ve teklifinde belirtecektir. c) 3 (b) maddesinde belirtilen yurt içi ve yurt dışı dağıtım rakamları maksimum rakamlar olup ödeme gerçekleşen dağıtım adedine göre yapılacaktır. Alınmayan hizmetler için ödeme yapılmayacaktır.

4 d) Y üklenicinin onay alm ak zorunda olduğu faaliyetlerde, Teknik Kurul ve/veya Dergi E ditörünün im zalı onay belgesinin yanı sıra elektronik posta yoluyla verdiği talim atlarda geçerlidir. e) H er dergi ve eklerinin dağıtım ını takiben evrakların M uayene Kabul K om isyonuna teslim eder ve düzenlenen kabul belgelerine istinaden ödem eleri yapılır. f) Y üklenici tanım lanan hizm etlerin her türlü kullanım yetkilerini K urum a devredecek, Y üklenici sözleşm enin bitim ini m üteakip her hangi bir hak iddia etm eyecektir. Bu şartnam e 3 (üç) ana başlık altında 3 (üç) sayfadan ibarettir. 3/3

5 SIRA NO ADET; Bakan 2 Bakan Yardımcısı 3 Bakan Özel Kalem Müdürü 4 Müsteşar 5 Müsteşar Yardımcısı 6 Müsteşar Yardımcısı 7 Müsteşar Yardımcısı 8 Müsteşar Yardımcısı 9 Müsteşar Yardımcısı 0 Müsteşar Yardımcısı TOPLAM

6 SIR A NO < U R U M Y Ö N E T İ C İ L E R İ B l M İ P A D E T Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Nasuh Akar Mh Sk. Başkanı Pk:06520 Çankaya/Ankara 2 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Söğütözü Mahallesi 276.Sokak No:5 PK Başkanı Çankaya/Ankara 3 Mithatpaşa Cad. No : 3 Sağlık Hizmetleri Gen. Müd Sıhhiye / ANKARA 4 Mithatpaşa Cad. No : 3 Yönetim Hizmetleri Gen.Müd Sıhhiye / ANKARA 5 Mithatpaşa Cad. No : 3 Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Sıhhiye / ANKARA 6 Mithatpaşa Cad. No : 3 Sağlık Yatırımları Gen.Müd Sıhhiye / ANKARA 7 Mithatpaşa Cad. No : 3 Dış İlişkiler ve AB Genel Müd Sıhhiye / ANKARA 8 Mithatpaşa Cad. No : 3 Sağlık Bilgi Sistemleri Gen.Müd Sıhhiye / ANKARA 9 Mithatpaşa Cad. No : 3 Sağlık Araştırmaları Gen.Müd Sıhhiye/ANKARA 0 Mithatpaşa Cad. No : 3 Sağlığın Geliştirilmesi Gen.Müd Sıhhiye / ANKARA Mithatpaşa Cad. No : 3 Strateji Geliştirme Başkanı Sıhhiye / ANKARA 2 Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Mithatpaşa Cad. No : 3 Genel Müdürü Sıhhiye / ANKARA TÜ RKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU Ekonomik Değerlendirmeler ve Bilgi Söğütözü Mahallesi 276.Sokak No:5 PK Yönetimi Başkan Yardımcılığı Çankaya/Ankara 2 Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Söğütözü Mahallesi 276.Sokak No:5 PK Başkan Yardımcılığı Çankaya/Ankara 3 Destek ve Laboratuvar Hizmetleri Söğütözü Mahallesi 276.Sokak No:5 PK Başkan Yardımcılığı Çankaya/Ankara 4 İlaç ve Eczacılık Başkan Yardımcılığı Söğütözü Mahallesi 276.Sokak No:5 PK Çankaya/Ankara 5 Denetim Hizmetleri Başkan Söğütözü Mahallesi 276.Sokak No:5 PK Yardımcılığı Çankaya/Ankara 6 Söğütözü Mahallesi 276.Sokak No:5 PK Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çankaya/Ankara 7 Söğütözü Mahallesi 276.Sokak No:5 PK Hukuk Müşaviri Çankaya / Ankara SAĞLIĞIN GERİŞTİRİLM ESİ GEN.MÜD. Sağlığın Teşviki Daire Başkanlığı Cinnah cad. Kırkpınar sok. No:20 Çankaya / ANKARA 2 Halkla ilişkiler Daire Başkanlığı Cinnah cad. Kırkpınar sok. No:20 Çankaya / ANKARA 3 Yönetim Destek Hizmetleri Daire Cinnah cad. Kırkpınar sok. No:20 Çankaya / Başkanlığı ANKARA 4 Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı Cinnah cad. Kırkpınar sok. No:20 Çankaya / ANKARA Sağlık İletişimi Daire Başkanlığı Cinnah cad. Kırkpınar sok. No:20 Çankaya / ANKARA STR A TEJİ G ELİŞTİR M E BAŞKANLIĞI Strateiik Yönetim ve Planlama Daire Sağlık Bakanlığı Ek Hizmet Binası Ceyhun A tıf Kansu Başkanlığı Caddesi,No: B algat/ ANKARA 2 Sağlık Bakanlığı Ek Hizmet Binası Ceyhun Atıf Kansu Genel Bütçe Daire Başkanlığı Caddesi No: Balgat / ANKARA 3 Sağlık Bakanlığı Ek Hizmet Binası Ceyhun Atıf Kansu Döner Sermave Daire Başkanlığı Caddesi No: Balgat / ANKARA l i

7 t İc Kontrol ve Analiz Daire Başkanlığı İdari ve M ali İşler Daire Başkanlığı SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Daire Başkanlıkları) Sağlık Bakanlığı Ek Hizmet Binası Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No: Balgat / ANKARA Sağlık Bakanlığı Ek Hizmet Binası Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No: Balgat / ANKARA TO PLA M 44 5

8 -v*.... i ^ T ü r k i y e h a l k s a g l i g i k ü r ü m ü, KURUM BAŞKANI Nusret Fişek Cad.No:4I Sıhhiye ANKARA 2 BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCISI Nusret Fişek Cad.No:4 Sıhhiye ANKARA 3 TOPLUM SAĞLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Nusret Fişek Cad.No:4 Sıhhiye ANKARA 4 AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA DAİRE BAŞKANI Nusret Fişek Cad,No:4 Sıhhiye ANKARA 5 AİLE HEKİMLİĞİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANI Nusret Fişek Cad.No:4 Sıhhiye ANKARA 6 AİLE HEKİMLİĞİ EĞİTİM VE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI Nusret Fişek Cad.No:4 Sıhhiye ANKARA 7 BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARI PLANLAMA VE ORGANİZASYON DAİRE BAŞKANI Nusret Fişek Cad.No:4 Sıhhiye ANKARA 8 ; BULAŞICI HASTALIK KONTROL PROGRAMLARI BAŞKAN YARDIMCISI Adnan Saygun Cad. No:55 Sıhhiye Ankara E Blok 9 ERKEN UYARI-CEVAP VE SAHA EPİDEMİYOLOJİSİ DAİRE BAŞKANI Adnan Saygun Cad. No:55 Sıhhiye Ankara E Blok. 0 BULAŞICI HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANI Adnan Saygun Cad. No:55 Sıhhiye Ankara E Blok AŞI İLE ÖNLENEBİLİR HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANI Adnan Saygun Cad. No: 5 5 Sıhhiye Ankara E Blok 2 ZOONOTİK VE VEKTÖREL HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANI Adnan Saygun Cad. No:55 Sıhhiye Ankara G Blok 3 TÜBERKÜLOZ DAİRE BAŞKANI Adnan Saygun Cad. No:55 Sıhhiye Ankara GBlok 4 MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANI Adnan Saygun Cad. No:55 Sıhhiye Ankara GBlok 5 BULAŞICI OLMAYAN:HASTALIKLAR, PROGRAMLAR VE KANSER BAŞKAN YARDIMCISI Nusret Fişek Cad.No:4 Sıhhiye ANKARA 6 KANSER HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANI İlkiz Sok, Sıhhiye Ankara 7 TÜTÜN VE DİĞER BAĞIMLILIK YAPICI MADDELERLE MÜCADELE DAİRE BAŞKANI Sağlık Sokak 38/5 Sıhhiye/ Ankara 8 RUH SAĞLIĞI PROGRAMLARI DAİRE BAŞKANI Sağlık Sokak 38/5 Sıhhiye/ Ankara 9 OBEZİTE, DİYABET VE METABOLİK HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANI Sağlık Sokak 38/5 Sıhhiye/ Ankara 20 KRONİK HASTALIKLAR, YAŞLI SAĞLIĞI VE ÖZÜRLÜLER DAİRE BAŞKANI Sağlık Sokak 38/5 Sıhhiye/ Ankara 2 KADIN VE ÜREME SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANI İlkiz Sok. Sıhhiye Ankara 22 ÇOCUK VE ERGEN SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANI İlkiz Sok. Sıhhiye Ankara

9 23 LABORATUVARLAR, TÜKETİCİ VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ BAŞKAN YARDIMCISI C Adnan Saygun Cad. No:55 Sıhhiye Ankara Biok Eski başkanlık Binası 24 ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DAİRE BAŞKANI Adnan Saygun Cad. No: 55 Sıhhiye Ankara E Blok 25 ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANI Adnan Saygun Cad. No: 55 Sıhhiye Ankara B Blok 26 TÜKETİCİ GÜVENLİĞİ LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANI Adnan Saygun Cad. No:55 Sıhhiye Ankara B Blok 27 BÖLGE VE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANI Adnan Saygun Cad. No:55 Sıhhiye Ankara G Blok 28 BİYOLOJİK ÜRÜNLER ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Adnan Saygun Cad. No:55 Sıhhiye Ankara L Blok 29 DESTEK HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCISI.'i. Adnan Saygun Cad. No:55 Sıhhiye Ankara A Blok. v, 30 ATAMA İŞLERİ DAİRE BAŞKANI Adnan Saygun Cad. No:55 Sıhhiye Ankara A Blok 3 ÖZLÜK İŞLERİ DAİRE BAŞKANI Adnan Saygun Cad. No:55 Sıhhiye Ankara A Blok.32 DÖNER SERMAYE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANI Adnan Saygun Cad. No:55 Sıhhiye Ankara A Blok 33 SATIN ALMA VE İDARİ İŞLER DAİRE BAŞKANI Adnan Saygun Cad. No:55 Sıhhiye Ankara A Blok 34 SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ VE BİLGİ-İŞLEM DAİRE BAŞKANI Adnan Saygun Cad. No:55 Sıhhiye Ankara A Blok 35. HUKUK MÜŞAVİRİ Nusret Fişek Cad.No:4 Sıhhiye ANKARA 36 DENETİM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANI Adnan Saygun Cad. No: 5 5 Sıhhiye Ankara A Blok 38 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI Adnan Saygun Cad. No:55 Sıhhiye Ankara A Blok j..'......::... j ^ m. ' : ı X ü X â i V M

10 ADANA Halk Sağlığı Müdürlüğü 2 ADIYAMAN Halk Sağlığı Müdürlüğü 3 AFYON Halk Sağlığı Müdürlüğü Reşatbey Mah.5 Ocak Cad.No: Seyhan/ADANA Siteler Mahallesi Kavi Yolu PK:02200 (Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Yanı) ADIYAMAN Dervişpaşa Mh. Dr.Mahmut Hoca Cd AFYONKARAHİSAR 4 AĞRI Halk Sağlığı Müdürlüğü _Hürriyet Mahallesi Yaşar Eryılmaz Caddesi - AĞRI 5 AMASYA Halk Sağlığı Müdürlüğü Özel idare Binası / AMASYA 6 ANKARA Halk Sağlığı Müdürlüğü Rüzgarlı Caddesi Plevne Sokak No:5 Ulus/ANKARA 7 ANTALYA Halk Sağlığı Müdürlüğü Soğuksu Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Defterdarlık Yanı Muratpaşa / ANTALYA 8 ARTVİN Halk Sağlığı Müdürlüğü Çayağzı Mahallesi Miralay Şükrü Bey Caddesi Artvin Sağlık Müdürlüğü Binası ARTVİN 9 AYDIN Halk Sağlığı Müdürlüğü Efeler mahallesi 42 sok. No: AYDIN 0 BALIKESİR Halk Sağlığı Müdürlüğü BALIKESİR BİLECİK Halk Sağlığı Müdürlüğü Ertuğrulgazi Mh.Tarlabaşı Sokak, 040 BİLECİK 2 BİNGÖL Halk Sağlığı Müdürlüğü Saray Mah.Bingöl-Muş Cad. Düzağaç BİNGÖL 3 BİTLİS Halk Sağlığı Müdürlüğü Hüsrevpaşa Mah.208 Sokak BİTLİS 4 BOLU Halk Sağlığı Müdürlüğü Borazanlar Mah. Hattat Emin Barın Cad.No:08 Merkez/BOLU 5 BURDUR Halk Sağlığı Müdürlüğü Yeni Mahalle, Eski Antalya Cad. N o:24. BURDUR 6 BURSA Halk Sağlığı Müdürlüğü Ahmetpaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No;53 Osmangazi/BU RSA 7 ÇANAKKALE Halk Sağlığı Müdürlüğü Esenler Mah. Kocatepe Sk. No: ÇANAKKALE 8 ÇANKIRI Halk Sağlığı Müdürlüğü cumhuriyet mah.zekı defne sok ÇANKIRI 9 ÇORUM Halk Sağlığı Müdürlüğü Yeniyol Mah. Gazi Caddesi No:66 ÇORUM 20 DENİZLİ Halk Sağlığı Müdürlüğü Saraylar Mahallesi Seiçu Cad. No:8 DENİZLİ 2 DİYARBAKIR Halk Sağlığı Müdürlüğü Elazığ Yolu üzeri ll Özel İdare Müdürlüğü Bitişiği Seyran tepe/diyarbakır 22 EDİRNE Halk Sağlığı Müdürlüğü Kıyık Caddesi Tophane Bayırı Merkez / Edirne 23 ELAZIĞ Halk Sağlığı Müdürlüğü Harput Yolu Onurlar Cami Karşısı ELAZIĞ 24 ERZİNCAN Halk Sağlığı Müdürlüğü Fatih Mahallesi 708. sok. Merkez ERZİNCAN 25 ERZURUM Halk Sağlığı Müdürlüğü Hastaneler Cad. / ERZURUM 26 ESKİŞEHİR Halk Sağlığı Müdürlüğü Arifiye Mah. İkieylül Cad. Ptt çıkmazı Ptt binası Kat 6 No : Odunpazarı Eskişehir 27 GAZİANTEP Halk Sağlığı Müdürlüğü Alaybey Mah. Hürriyet Cad. No:5 GAZİANTEP 28 GİRESUN Halk Sağlığı Müdürlüğü Çıtlakkaie mah. Atatürk Bulvarı Hükümet Konağı A Blok Kat:3 GİRESUN 29 GÜMÜŞHANE Halk Sağlığı Müdürlüğü Karaer Mah. Sümbül Sok. Merkez GÜMÜŞHANE 30 HAKKARİ Halk Sağlığı Müdürlüğü Dağgöl Mah. Çevreyoiu Devlet Hastanesi Karşısı Merkez / HAKKARİ 3 HATAY Halk Sağlığı Müdürlüğü Fevzi Çakmak Mahallesi Hastane Caddesi No:37 HATAY 32 İSPARTA Halk Sağlığı Müdürlüğü Çelebiler Mah. 9 Nolu Cad. Sağlık Sitesi No:8 İSPARTA 33 İÇEL/MERSİN Halk Sağlığı Müdürlüğü Camiişerif Mah. İsmet İnönü Bulvarı Anadolu Hayat Binası Akdeniz/MERSİN 34 İSTANBUL 'Halk Sağlığı Müdürlüğü Ginza Plaza İş Merkezi Seyit Nizam Mahallesi Mevlana Caddesi No:8/83 Zeytinburnu/İSTANBUL

11 35 İZMİR Haik Sağlığı Müdürlüğü Hürriyet Bulvarı, No:l PK:3520, Alsancak/ÎZMİR 36 KARS Haik Sağlığı Müdürlüğü Yusufpaşa Mah. Ordu Cad. No: KARS 37 KASTAMONU Halk Sağlığı Müdürlüğü KASTAMONU 38 KAYSERİ Haik Sağlığı Müdürlüğü Seyitgazi Mah. N.N.Yazgan Caddesi KAYSERİ 39 KIRKLARELİ Halk Sağlığı Müdürlüğü Ord.Prof.Dr.Tevfik Sağlam Cad. No: 8 Merkez 3900 Kırklareli 40 KIRŞEHİR Halk Sağlığı Müdürlüğü Ahi Evran Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi KIRŞEHİR 4 KOCAELİ Halk Sağlığı Müdürlüğü Kemalpaşa mah. İnönü Cad. No:74 (Eski Adliye Binası) İzmit/KOCAELİ 42 KONYA Halk Sağlığı Müdürlüğü Beyazıt Mah. Karamanoğiu Mehmet Bey Sok. No:7 Selçuklu/KONYA 43 KÜTAHYA Halk Sağlığı Müdürlüğü Saray Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı - KÜTAHYA 44 MALATYA Halk Sağlığı Müdürlüğü Şifa Mahallesi Zapçıoğlu Caddesi Sıtmapınarı / MALATYA 45 MANİSA Halk Sağlığı Müdürlüğü Akmescit Mah. İzmir Cad. No: MANİSA K. M ARAŞ Halk Sağlığı Müdürlüğü Yörük Selim Mh. No:9, Kahramanmaraş 47 MARDİN Halk Sağlığı Müdürlüğü Savur Kapı Mahallesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Yanı. Merkez MARDİN 48 MUĞLA Halk Sağlığı Müdürlüğü Orhaniye Mah. İsmet Çatak Caddesi No:22/B MUĞLA 49 MUŞ Halk Sağlığı Müdürlüğü Vilayet Binası MUŞ 50 NEVŞEHİR Halk Sağlığı Müdürlüğü Ragıp Üner Mah.Zübeyde Hanım Cad. NEVŞEHİR 5 NİĞDE Halk Sağlığı Müdürlüğü Yenice Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi Arapdede Sokak NİĞDE 52 ORDU Halk Sağlığı Müdürlüğü Bucak Mh. Ibni Sina Cd. No:24 Merkez / ORDU 53 RİZE Halk Sağlığı Müdürlüğü Halk Sağlığı Müdürlüğü Kat: 3 Rize Valiliği RİZE 54 SAKARYA Halk Sağlığı Müdürlüğü Camili Mah.Karapınar Cad. Resmi Daireler Yerleşkesi SAKARYA 55 SAMSUN Halk Sağlığı Müdürlüğü Adalet Mahallesi 00. Yıl Bulvarı No: 232 (Eski Doğum Evi Binası) SAMSUN 56 SİİRT Halk Sağlığı Müdürlüğü Yeni Mah. Medine Caddesi 5600 SİİRT 57 SİNOP Halk Sağlığı Müdürlüğü SİNOP 58 SİVAS Halk Sağlığı Müdürlüğü Rahmi Günay Caddesi SİVAS 59 TEKİRDAĞ Halk Sağlığı Müdürlüğü 00.Yıl Mahallesi TEKİRDAĞ 60 TOKAT Halk Sağlığı Müdürlüğü Hocaahmet Mah. Ardala Sağlık Sok. TOKAT 6 TRABZON Halk Sağlığı Müdürlüğü Gülbaharhatun Mah.İnönü Cad.Hükümet Konağı 2. Kat Merkez / TRABZON 62 TUNCELİ Halk Sağlığı Müdürlüğü Moğuitay Mahallesi Cengiz Topel Caddesi No: TUNCELİ 63 Ş.URFA Halk Sağlığı Müdürlüğü Yenişehir Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı T.Telekom Yanı P.K ŞANLIURFA 64 UŞAK Halk Sağlığı Müdürlüğü Kemalöz Mh.3.Yakut Sokak No:2 UŞAK 65 VAN Halk Sağlığı Müdürlüğü Abdurrahman Gazi Mah. Bediüzzaman Cad. Arapbaba sk.van 66 YOZGAT Halk Sağlığı Müdürlüğü Develik Mah. Çamlık Cad. YOZGAT 67 ZONGULDAK Halk Sağlığı Müdürlüğü Yayla Mahallesi Ömer KARAHASAN Sokak No: 6 ZONGULDAK 68 AKSARAY Halk Sağlığı Müdürlüğü Çerdiğin Mahallesi Hashas Caddesi No: AKSARAY 69 BAYBURT Halk Sağlığı Müdürlüğü Şeyhhayran Mah. Danişmendiler Cad. No: 40/A BAYBURT

12 70 KARAMAN Halk Sağlığı Müdürlüğü Hamidiye Mah. 703 Nolu Sok. Emniyet Karşısı KARAMAN 7 KIRIKKALE Halk Sağlığı Müdürlüğü Yahşihan KIRIKKALE 72 BATMAN Halk Sağlığı Müdürlüğü Kültür Mahallesi Üniversitesi Cad. BATMAN Bahçelievler Mah. Tedaş Loj. Yanı Hekim Evi Binası 73 ŞİRNAK Halk Sağlığı Müdürlüğü ŞİRNAK Kırtepe Mah. Arifler Sokak Eski Devlet Hastanesi 74 BARTIN Halk Sağlığı Müdürlüğü Binası Merkez/BARTIN 75 ARDAHAN Halk Sağlığı Müdürlüğü Kongre Caddesi No:20 ARDAHAN. 76 İĞDİR Halk Sağlığı Müdürlüğü İĞDIR 77 YALOVA Halk Sağlığı Müdürlüğü Bahçelievler Mah. Stadyum cad. NO:35 YALOVA 78 KARABÜK Halk Sağlığı Müdürlüğü Alptigin cad.atatürk Sosyal Yaşam Merkezi KARABÜK. 79 KİLİS Halk Sağlığı Müdürlüğü Öncüpınar Mahallesi Çevre Yolu Üzeri KİLİS 80 OSMANİYE Halk Sağlığı Müdürlüğü Adnan Menderes Mahallesi Yeni Valilik Binası / OSMANİYE 8 DÜZCE Halk Sağlığı Müdürlüğü Camikebir Mahallesi Valilik Binası D Blok Kat: DÜZCE : " - v M t i M İ l

13 ADANA ADIYAMAN AFYON KARAN I SAR AĞRI AMASYA ANKARA ANTALYA ARTVİN AYDIN BALIKESİR BİLECİK BİNGÖL BİTLİS BOLU BURDUR BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DENİZLİ DİYARBAKIR EDİRNE ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM ESKİŞEHİR GAZİANTEP GİRESUN GÜMÜŞHANE HAKKARİ Haik Sağlığı Laboratuvarları Reşatbey Mah. 5 Ocak Stadyum Karşısı No:5 020 Seyhan/ADANA Halk Sağlığı La boratu varlan Varlık Mh. 5 Nolu ASM binası 2.katı ADIYAMAN Halk Sağlığı Laboratuvarları Ali Çetînkaya Mah. Atatürk Cad. No:32/ AFYON Halk Sağlığı Laboratuvarları Kazım Karabekir Mah. Fatih Sultan Mehmet İlköğretim arkası AĞRI Halk Sağlığı Laboratuvarları Dere Mah. Eski Hastane Cad. Özel İdare Binası Kati AMASYA Halk Sağlığı Laboratuvarları İstasyon Mah. Leylak Cad. No:2 Etimesgut ANKARA Haik Sağlığı Laboratuvarları Soğuksu Mah. Kazım karabekir Cad. Muratpaşa ANTALYA Haik Sağlığı Laboratuvarları Cumhuriyet Cad. Türkocağı Sok.No:6 ARTVlN Halk Sağlığı Laboratuvarları Meşrutiyet Mah. Hastane Cad. No: AYDIN Haik Sağlığı Laboratuvarları Atatürk Mah.Turgut Reis Cad. / BALIKESİR Halk Sağlığı Laboratuvarları Ertuğrulgazi Mah. Tarlabaşı Sok. BİLECİK Halk Sağlığı Laboratuvarları Bahçelievler Mah. Selahattin Kaya Cad. Verem Savaş Binası Kat:2 BİNGÖL Halk Sağlığı Laboratuvarları Atatürk Mah.Selamı Yurtta Cad. No:2 BİTLİS Halk Sağlığı Laboratuvarları Borazanlar Mah. Hattat Emin Barın Cad. No: 08/2 BOLU Halk Sağlığı Laboratuvarları Yenimahalle İnönü Bulvarı No:34 BURDUR Halk Sağlığı Laboratuvarları Aİaattin Mah. Hastayurdu Cad. No: Osmangazi BURSA Halk Sağlığı Laboratuvarları Cevatpaşa Mah.Atatürk Cad.Stadyum Karşısı ÇANAKKALE Halk Sağlığı Laboratuvarları Aksu Mah. Hürriyet Cad. No:2 ÇANKIRI Halk Sağlığı Laboratuvarları Gülabibey Mah. Beytepe 3. Sok. No:3 ÇORUM Halk Sağlığı Laboratuvarları Şehit Albay Karaoğlanoğlu Sok No: DENİZLİ Halk Sağlığı Laboratuvarları Şehitlik Cad. 4.Sok No:8 Eski hekimevi binası DİYARBAKIR Halk Sağlığı Laboratuvarları Kıyık Cad.Tophane Bayırı Merkez EDİRNE Halk Sağlığı Laboratuvarları Rızaiye Mah. Şehitüst Teğmen Fikret Çete Sok. No:37/5 ELAZIĞ Halk Sağlığı Laboratuvarları Karaağaç Mah.Karaağaç ASM yanı /ERZİNCAN Halk Sağlığı Laboratuvarları Yenişehir Kavşağı Opet Petrol altı ERZURUM Halk Sağlığı Laboratuvarları Yenidoğan Mah. Şehit Serkan Özaydın Cad.Devlet Hastanesi Yanı ESKİŞEHİR Halk Sağİığı Laboratuvarları Eyipoğlu Mah. Değirmen Sok. No: Şahinbey /GAZİANTEP Halk Sağlığı Laboratuvarları Gedikkaya Cad. No:62 GİRESUN Halk Sağlığı Laboratuvarları Karaer Mah. Menekşe Sok GÜMÜŞHANE Halk Sağlığı Laboratuvarları Hakkari Devlet Hastanesi Karşısı. Eğitim Tipi Sağlık Ocağı Kat HAKKARİ

14 3 HATAY Haik Sağlığı Laboratuvarları Fevzi Çakmak Mah. Hastane Cad. Eski Devlet Hastanesi HATAY i 32 İSPARTA Haİk Sağlığı Laboratuvarları Hızırbey Mah. Halis Sok. Doğumevi yanı İSPARTA 33 İÇEL/MERSİN Haik Sağlığı Laboratuvarları Yenihal Mah. 8 nolu Sağlık Ocağı arkası MERSİN 34 İSTANBUL Nolu Halk Sağlığı Laboratuvarları 0.Yıl Cad. Cinoğiu Çikmzı No: Zeytinburnu İSTANBUL 35 İSTANBUL 2 Nolu Halk Sağlığı Laboratuvarları 0.Yıl Cad. Cinoğiu Çikmzı No: Zeytinburnu İSTANBUL 36 İSTANBUL 3 Noiu Haik Sağlığı Laboratuvarları Örnek MG-6 S No:20 Ataşehir İSTANBUL I 37 İZMİR Halk Sağlığı Laboratuvarları 52/8 Sok. No:4 Poligon Karabağlar İZMİR I 38 KARS Halk Sağlığı Laboratuvarları Aydınlıkevler Mah.Celal Aras Cad. Su batan yolu KARS 39 KASTAMONU Halk Sağlığı Laboratuvarları Saraçlar Mah. Yurt Sok No:4 KASTAMONU 40 KAYSERİ Halk Sağlığı Laboratuvarları Devlet Hastanesi Kampüsü Kocasinan KAYSERİ 4 KIRKLARELİ Halk Sağlığı Laboratuvarları Bademlik Drama Cad. Sağlık Sok. No:3 KIRIKKALE 42 KIRŞEHİR Halk Sağlığı Laboratuvarları Zübeydanım Cad KIRŞEHİR 43 KOCAELİ Halk Sağlığı Laboratuvarları Cedit Mah. Turan Güneş Cad. Hastane Sok. No: 5 Kocaeli KOCAELİ 44 KONYA Halk Sağlığı Laboratuvarları Dumiupınar Mah. Lale Cad. B.Selçuklu İşhanı C Blok No:2 Selçuklu KONYA 45 KÜTAHYA Halk Sağlığı Laboratuvarları 30 Ağustos Mah. Gülşah Sok. No:2 KÜTAHYA 46 MALATYA Halk Sağlığı Laboratuvarları Mehmet Buyruk Cad. Devlet Hastanesi Yanı Merkez MALATYA 47 MANİSA Haik Sağlığı Laboratuvarları Şehitler Mah. Halil Erdoğan Cad. Devlet Hastanesi Yanı Merkez MANİSA 48 K. M AR AŞ Halk Sağlığı Laboratuvarları Yörük Selim Mah. Gazi Mustafa Kuşçu Cad. No:34 KAHRAMANMARAŞ 49 MARDİN Halk Sağlığı Laboratuvarları Emniyet Cad. Verem Savaş Yanı Yenişehir MARDİN 50 MUĞLA Haik Sağlığı Laboratuvarları Emir Beyazıt Mah. Cumhuriyet Cad. 6/ MUĞLA 5 MUŞ Halk Sağlığı Laboratuvarları Kültür Mah. Devlet Hastanesi Yanı MUŞ 52 NEVŞEHİR Halk Sağlığı Laboratuvarları Ragıp Üner Mah. Dr. İ. Şevki Atasagun Devlet Hastanesi Yanı NEVŞEHİR 53 NİĞDE Halk Sağlığı Laboratuvarları Aşağı Kayabaşı Mah. Kumluca Mevki Seçkin Sok. 500 NİĞDE 54 ORDU Halk Sağlığı Laboratuvarları Karşıyaka Mah. Adalet Sok. ORDU 55 RİZE Halk Sağlığı Laboratuvarları Eski Adliye Binası Piri Çelebi Mah. Meydan RİZE 56 SAKARYA Halk Sağlığı Laboratuvarları Korucuk Sağlık ocağı Binası 702 Adapazarı / SAKARYA 57 SAMSUN Halk Sağlığı Laboratuvarları Mevtana Cad. No:66 İlkadım SAMSUN 58 SİİRT Halk Sağlığı Laboratuvarları Medine Cad. Hastane Arkası 5600 Yenimahalle SİİRT 59 SİNOP Halk Sağlığı Laboratuvarları Gelincik Mah. Stad Yolu Nergiz Sokak No:32/SİNOP 60 SİVAS Halk Sağlığı Laboratuvarları Mevlana Mah. 7. Sokak No: 7 / SİVAS 6 TEKİRDAĞ Halk Sağlığı Laboratuvarları Birinci Bölge Toki Konutları Bahçelievler Mah. Merkez / TEKİRDAĞ

15 62 TOKAT Halk Sağlığı Laboratuvarları Yenimahale Behzat Bulvarı No:24 TOKAT 63 TRABZON Halk Sağlığı Laboratuvarları Sezai Uzay Sokak 4 Noilu Aile Sağlığı Merkezi Üstü Değirmendere TRABZON 64 TUNCELİ Halk Sağlığı Laboratuvarları Cumhuriyet Mah. Barış Cad. TUNCELİ 65 Ş.URFA Halk Sağlığı Laboratuvarları Bağlarbaşı Mah. Ipekyol Cad. URFA i 66 UŞAK Halk Sağlığı Laboratuvarları Dikilitaş Mah. Cami Sokak A. S. M. Üzeri UŞAK I 67 VAN Halk Sağlığı Laboratuvarları Vali Mithat Bey Mah. Eski Van Devlet Hastanesi Verem Savaş Dispanseri 2 Kat VAN 68 YOZGAT Halk Sağlığı Laboratuvarları Develik Mah. Çamlık Cad. No: YOZGAT 69 ZONGULDAK Halk Sağlığı Laboratuvarları Bahçelievler Mah. Işık Yönder Cad. Hastane Sok: No: ZONGULDAK 70 AKSARAY Halk Sağlığı Laboratuvarları İstiklal Mah. 59. Cad. No:4 AKSARAY 7 BAYBURT Halk Sağlığı Laboratuvarları Turgut Özal Bulvarı Genç Osman Mah Bayburt SGK Yanı BAYBURT I 72 KARAMAN Halk Sağlığı Laboratuvarları Beyazkent Mah. 006 Sok. N: KARAMAN 73 KIRIKKALE Halk Sağlığı Laboratuvarları Kaletepe Mah.023 Sok. No: Merkez KIRIKKALE 74 BATMAN Halk Sağlığı Laboratuvarları Belde Mah. Ömer Muhtar Bulvarı 3209 Sok. No:2 BATMAN 75 ŞIRNAK Halk Sağlığı Laboratuvarları İl Sağlık Müdürlüğü Binası Zemin Kat ŞIRNAK 76 BARTIN Halk Sağlığı Laboratuvarları Esentepe Mah. Verem Savaş Dispanseri 2. Kat 7400 BARTIN 77 ARDAHAN Halk Sağlığı Laboratuvarları Karagöl Mah. Kongre Cad. Sağlık Müdürlüğü ARDAHAN 78 İĞDIR Halk Sağlığı Laboratuvarları Melekli Cad. Soykırım Anıtı Yanı İĞDIR 79 YALOVA Halk Sağlığı Laboratuvarları Bahçelievler Mah. Fatih Cad. Ertuğrulgazi Sok No: 2 YALOVA 80 KARABÜK Halk Sağlığı Laboratuvarları Cumhuriyet Mah Evler Karabük Halk Sağlığı Müdürlüğü Binası KARABÜK 8 KİLİS Halk Sağlığı Laboratuvarları Şıh Abdullah Mah. A.M.Dirin Tekin Cad. Nolu Sağlık Ocağı Üst Katı KİLİS 82 OSMANİYE Halk Sağlığı Laboratuvarları Alibeyli Mah. Ş. Mehmet Tatlı Sok. No:6 OSMANİYE 83 DÜZCE Halk Sağlığı Laboratuvarları Kalıcı Konutlar. 3. Bölge Yeşiltepe Mah. DÜZCE

16 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığı Gölköy BOLU Adıyaman Üniv. Kütüphane ve Dok. Daire Başk. Gölbaşı Karayolu Üzeri Yerleşke ADIYAM AN 3 Adnan Menderes Üniv. Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığı A y tepe Mevkii 0900 / AYDIN 4 Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi 0900 Kepez / AYDIN 5 Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampusu Kütüphane ve Dok.Daire Başkanlığı Gazlıgölyolu / AFYONKARAHİSAR 6 Akdeniz Üniv. Kütüphane ve Dok. Dairesi Başk. Dumlupmar Bulvarı ANTALYA 7 Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi AKSARAY Anadolu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başk. Yunus Emre Kampusu, ESKİŞEHİR 9 Ankara Üniv. Tıp Fakültesi Merkez Kütüphanesi Morfoloji Yerleşkesi Sıhhiye 0600 ANKARA 0 Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kütüphanesi 0600 Tandoğan / ANKARA Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Şükriye Mahallesi Plevne Caddesi N o:5 Aktaş Kavşağı Altmdağ/ANKARA 2 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kütüphanesi 060 Dışkapı / ANKARA 3 Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi Dö Gol Caddesi 0600 Tandoğan / ANKARA 4 Atatürk Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı ERZURUM 5 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi ERZURUM 6 Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dok.Daire Başkanlığı Çağış Kampusu 045 / BALIKESİR Başkent Üniversitesi Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığı Bağlıca Kampusu Eskişehir Yolu Km.Etimesgut / ANKARA 8 Başkent Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği ANKARA 9 Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Bilkent ANKARA 20 Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi Bebek / İSTANBUL I 2 Bozok Üniversitesi Kütüphanesi Adnan Menderes Bulvarı No: / YOZGAT 22 Celal Bayar Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı MANİSA 23 Cumhuriyet Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 5840 SİVAS 24 Çukurova Üniv. Kütüphane ve Dok. Dairesi Başkanlığı 0330 Balcalı, Yüreğir / A D A N A 25 Dicle üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2280 DİYARBAKIR 26 Dokuz Eylül Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Tınaztepe kampusü 3560 Buca İZMİR 27 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi, Sağlık Yerleşkesi İnciraltı / İZMİR 28 Dumlupmar Üniversitesi Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığı Merkez Kampus, Tavşanlı Yolu lo.km KÜTAHYA 29 Ege Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bornova İZMİR 30 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi 350 İZMİR 3 Erciyes Üniv. Kütüphane ve Dok. Daire Başk. Kadir Has Merkez Kütüphanesi KAYSERİ 32 Erzincan Üniversitesi Kütüphanesi 2400 ERZİNCAN 33 Fatih Üniversitesi Beştepe Hastanesi Alparslan Türkeş Cad. Cad. No: Emek ANKARA 34 Fatih Üniversitesi Kütüphanesi Büyükçekmece / İSTANBUL 35 Fırat Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı 239 / ELAZIĞ 36 Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kütüphanesi Etiler / ANKARA 37 Gazi Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Teknikokullar ANKARA 38 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi Beşevler, ANKARA 2 39 Gaziantep Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2730 GAZİANTEP 40 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığı Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT 4 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphanesi İstanbul C. No: Çayırova Gebze KOCAELİ 42 Giresun Üniversitesi Kütüphanesi GİRESUN I

17 43 Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Kütüphanesi 0608 Etlik ANKARA 44 Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kütüphanesi Beytepe ANKARA 45 Hacettepe Üniversitesi Merkez Kütüphanesi 0600 ANKARA 46 Haliç Üniversitesi Kütüphanesi Mecidiyeköy kampusu Büyükdere Cad. No: Mecidiyeköy İSTANBUL 47 Harran Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yenişehir Yerleşkesi, ŞANLIURFA 48 Hitit Üniversitesi Kütüphanesi Çiftlik Çayırı Mevkii Osmancık Yolu İkbal Kent Karşısı, Fen-Edebiyat Fakültesi Kampusü ÇORUM 49 İnönü Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı MALATYA 50 İstanbul Kültür Üniversitesi Kütüphanesi Ataköy Kampüsü 3456 Bakırköy İSTANBUL 5 İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi Maslak / İSTANBUL 52 İstanbul Üniv. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Kütüphanesi 3434 Vezneciler / İSTANBUL 53 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Merkez Kütüphanesi İSTANBUL 54 İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı Kütüphanesi 346 Beyazıt / İSTANBUL 55 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kütüphanesi Çapa / İSTANBUL 56 İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dok.Daire Başkanlığı Beyazıt / Eminönü İSTANBUL 57 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane ve Dok. Daire Başk Gülbahçeköyü Urla / İZMİR 58 Kafkas Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 3600 Paşaçayırı / KARS Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Avşar 59 Kampüsü KAHRAM ANM ARAŞ 60 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Faik Ahmet Barutçu Kütüphanesi 6080 TRABZON 6 Karaelmas Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 62 Kastamonu Üniversitesi Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığı 3700 Kuzeykent / KASTAMONU 63 Kırıkkale Üniv. Kütüphane ve Dok. Daire Başk.Yahşihan kampusü 7450 Yahşihan KIRIKKALE Kocaeli Üniversitesi Kütüphane ve Dok. Daire Başk. Umuttepe Yerleşkesi, Eski İstanbul Yolu lo.km Umuttepe / İZMİT 65 Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi Feyzullah Cad. No:39, Maltepe / İSTANBUL 66 Marmara Üniv. Eczacılık Fakültesi Kütüphanesi Tıbbiye cad. No:49, Haydarpaşa / İSTANBUL 67 Marmara Üniv. Kütüphane ve Dok. Daire Başk. Göztepe kampusü Kadıköy İSTANBUL 68 Marmara Üniv. Tıp Fakültesi Kütüphanesi Tıbbiye Caddesi No:49, 8326 Haydarpaşa / İSTANBUL 69 Marmara Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanesi Kartal Devlet Hastanesi yanı E-5 Yanyol Cevizli-Kartal / İSTANBUL 70 Mehmet A kif Ersoy Üniversitesi B ilgi Merkezi Bahçelievler Mah BURDUR 7 Mersin Üniversitesi Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığı Çiftlikköy Kampusu MERSİN 72 Muğla Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı 4870 Kötekli / MUĞLA 73 Mustafa Kemal Üniv. Kütüphane ve Dok. Daire Başk. Tayfur SÖKMEN Kampüsü Antakya / HATAY 74 Niğde Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 500 NİĞDE 75 Ondokuz Mayıs Üniv. Kütüphane ve Dok.Daire Başk. Kurupelit Kampüsü, 5539 Kurupelit SAM SUN 76 Onsekİz Mart Üniv. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başk.Terzioğlu Yerleşkesi, 700 / ÇANAKKALE 77 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi İnönü Bulvarı 0653 ANKARA 78 Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi ESKİŞEHİR 79 Osmangazİ Üniv. Kütüphane ve Dok. Dairesi Başkanlığı Meşelik kampusü / ESKİŞEHİR 80 Pamukkale Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kinikli DENİZLİ 8 Sabancı Üniversitesi B ilgi Merkezi (Kütüphane) Orhanlı-Tuzla / İSTANBUL 82 Sakarya Üniv. Esentepe Kampüsü Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı, 5487 Adapazarı SAKARYA 83 Selçuk Üniv. Kütüphane ve Dok. Daire Başk. Alaeddin Keykubat Yerleşkesi KONYA 84 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi KONYA 85 Süleyman Demirel Üniversitesi Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığı Çünür / İSPARTA

18 86 Trakya ÜnİversitesiKütüphane ve Dok.Daire Başkanlığı Güllapoğlu Yerleşkesi EDİRNE 87 Ufuk Üniversitesi Kütüphanesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No: 86-88, Balgat - ANKARA 88 Uludağ Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Görükle Kampüsü / BURSA 89 Uşak Üniversitesi Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığı Halİt Ziya Kampüsü 6400 UŞAK 90 Yeditepe Üniversitesi Bİlgı Merkezi (Kütüphane) İnönü Mah. Kayışdağı Cad. 26 Ağustos Yerleşimi Kadıköy - İSTANBUL 9 Yıldız Teknik Üniv. Kütüphane ve Dok. Daire Başk. Yıldız Kampusu Barbaros Bulvarı, Beşiktaş / İSTANBUL 92 Yüzüncü Y ıl Üniversitesi Ferit M elen Merkez Kütüphanesi Zeve Kampüsü / VAN 93 Fatih Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği, Beşevler Ankara 94 Fatih Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu kütüphanesi Ostim / Ankara

19 HASTANELER ADET 82. Yıl Deviet Hastanesi. Barbaros Mah. Atatürk ADIYAMAN 2 Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ADANA 3 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ANKARA 4 Askeri Devlet Hastanesi Başhekimliği AĞRI 5 Atatürk Deviet Hastanesi Başhekimliği Anafartalar (Güllük) Cad. ANTALYA 6 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biikent Yolu No : 3 Biikent / ANKARA 7 Atatürk Göğüs Has ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ANKARA 8 Çukurova Devlet Hastanesi Hacıömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA 9 Deviet Hasta nes Başhekimliği AFYONKARAHİSAR 0 Deviet Hastanes Başhekimliği AĞRI Devlet Hastanes Başhekimliği AKSARAY 2 Devlet Hastanes Başhekimliği AMASYA 3 Devlet Hastanes Başhekimliği ARDAHAN 4 Devlet Hastanes Başhekimliği ARTVİN 5 Deviet Hastanes Başhekimliği Atatürk Mahallesi Turgut Reis Caddesi 000 / BALIKESİR 6 Deviet Hastanes Başhekimliği AYDIN 7 Devlet Hastanes Başhekimliği Bahçelİevier Mah. Çamlık Cad. No: 52 ÇORUM 8 Devlet Hastanes Başhekimliği BARTIN 9 Devlet Hastanes Başhekimliği BATMAN 20 Devlet Hastanes Başhekimliği BAYBURT 2 Devlet Hastanes Başhekimliği BİLECİK 22 Devlet Hastanes Başhekimliği BİNGÖL 23 Devlet Hastanes Başhekimliği BİTLİS 24 Deviet Hastanes Başhekimliği BOLU 25 Devlet Hastanes Başhekimliği BURDUR 26 Devlet Hastanes Başhekimliği BURSA 27 Devlet Hastanes Başhekimliği ÇANAKKALE 28 Devlet Hastanes Başhekimliği ÇANKIRI 29 Deviet Hastanes Başhekimliği DENİZLİ 30 Devlet Hastanes Başhekimliği DİYARBAKIR 3 Devlet Hastanes Başhekimliği DÜZCE 32 Devlet Hastanes Başhekimliği EDİRNE 33 Devlet Hastanes Başhekimliği ELAZIĞ 34 Devlet Hastanes Başhekimliği ERZİNCAN 35 Deviet Hastanes Başhekimliği ESKİŞEHİR 36 Devlet Hastanes Başhekimliği GAZİANTEP 37 Devlet Hastanes Başhekimliği GİRESUN 38 Devlet Hastanes Başhekimliği GÜMÜŞHANE 39 Devlet Hastanes Başhekimliği HAKKARİ 40 Devlet Hastanes Başhekimliği HATAY 4 Deviet Hastanes Başhekimliği İĞDIR 42 Devlet Hastanes Başhekimliği İSPARTA 43 Devlet Hastanes Başhekimliği İÇEL 44 Devlet Hastanes Başhekimliği KAHRAMANMARAŞ 45 Devlet Hastanes Başhekimliği KARABÜK

20 46 Devlet Hastanesi Başhekimliğ KARAMAN 47 Devlet Hastanesi Başhekimliğ Karataş Yolu Üzeri Yüreğir ADANA 48 Devlet Hastanesi Başhekimliğ KARS 49 Devlet Hastanesi Başhekimliğ KASTAMONU 50 Devlet Hastanesi Başhekimliğ KIRIKKALE 5 Devlet Hastanesi Başhekimliğ KIRKLARELİ 52 Devlet Hastanesi Başhekimliğ KIRŞEHİR 53 Devlet Hastanesi Başhekimliğ KİLİS 54 Devlet Hastanesi Başhekimliğ KOCAELİ 55 Devlet Hastanesi Başhekimliğ KÜTAHYA 56 Devlet Hastanesi Başhekimliğ MALATYA 57 Devlet Hastanesi Başhekimliğ MANİSA 58 Devlet Hastanesi Başhekimliğ MARDİN 59 Devlet Hastanesi Başhekimliğ MUĞLA 60 Devlet Hastanesi Başhekimliğ MUŞ 6 Devlet Hastanesi Başhekimliğ NEVŞEHİR 62 Devlet Hastanesi Başhekimliğ NİĞDE 63 Devlet Hastanesi Başhekimliğ ORDU 64 Devlet Hastanesi Başhekimliğ OSMANİYE 65 Devlet Hastanesi Başhekimliğ RİZE 66 Devlet Hastanesi Başhekimliğ SAKARYA 67 Devlet Hastanesi Başhekimliğ SAMSUN 68 Devlet Hastanesi Başhekimliğ SİİRT 69 Devlet Hastanesi Başhekimliğ SİNOP 70 Devlet Hastanesi Başhekimliğ SİVAS 7 Devlet Hastanesi Başhekimliğ ŞANLIURFA 72 Devlet Hastanesi Başhekimliğ ŞIRNAK 73 Devlet Hastanesi Başhekimliğ TEKİRDAĞ 74 Devlet Hastanesi Başhekimliğ TUNCELİ 75 Devlet Hastanesi Başhekimliğ UŞAK 76 Devlet Hastanesi Başhekimliğ VAN 77 Devlet Hastanesi Başhekimliğ VAN 78 Devlet Hastanesi Başhekimliğ YALOVA 79 Devlet Hastanesi Başhekimliğ YOZGAT 80 Devlet Hastanesi Başhekimliğ ZONGULDAK 8 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ANKARA 82 Dr. Abdurrahman Yurtasian Onkoloji Eğitim ve Arş. Hastanesi ANKARA 83 Dr. S. Ulus Çocuk Sağ. ve Hastalıkları Eğitim ve Arş, Hastanesi ANKARA 84 Dr. Zekai Tahİr Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ANKARA 85 Etimesgut Devlet Hastanesi Başhekimliği ANKARA 86 Etlik ihtisas Hastanesi Etlik ANKARA 87 Fatih Devlet Hastanesi İnönü Mahallesi Trabzonspor Bulvarı TRABZON 88 Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi İSTANBUL 89 İstinye Devlet Hastanesi Başhekimliği Emİrgan Caddesi No:98 İstinye-Sarıyer İSTANBUL 90 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İZMİR

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU

TÜRKİYE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU TÜRKİYE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Mart 2008 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TÜRKİYE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Mart 2008 ANKARA 1 TÜRKİYE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Bakanlık Yayın

Detaylı

ÖZÜRLÜLER İÇİN VERGİ REHBERİ

ÖZÜRLÜLER İÇİN VERGİ REHBERİ ÖN KAPAK ÖZÜRLÜLER İÇİN VERGİ REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Bu rehber; Kaset, CD-Rom ve Braille Tekniği ile de hazırlanmıştır.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU 2015 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU DİKKAT: Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra Tercih Süresi içerisinde https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

BU TABLO BİLGİ AMAÇLIDIR TERCİH İŞLEMLERİNDE ÖSYM NİN YAYIMLADIĞI KILAVUZ DİKKATE ALINMALIDIR. WWW.DGSDOKTORU.COM

BU TABLO BİLGİ AMAÇLIDIR TERCİH İŞLEMLERİNDE ÖSYM NİN YAYIMLADIĞI KILAVUZ DİKKATE ALINMALIDIR. WWW.DGSDOKTORU.COM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL En 102710387 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv.Çanakkale Sağlık Y.O. Çanakkale Devlet 6 4 SAY 232 8342 5 5 27215056 6,728 102730231 Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Detaylı

İZOLE GÜÇ SİSTEMLERİ HASTANE REFERANSLARIMIZ. GKG HOSPITAL RUSYA 2001 18 ad. 8 kva İzole Güç Sistemi

İZOLE GÜÇ SİSTEMLERİ HASTANE REFERANSLARIMIZ. GKG HOSPITAL RUSYA 2001 18 ad. 8 kva İzole Güç Sistemi İZOLE GÜÇ SİSTEMLERİ HASTANE REFERANSLARIMIZ 2000 TYUMEN MED CENTER RUSYA 2000 2 ad. 8 kva İzole Güç Sistemi 200 GKG HOSPITAL RUSYA 200 8 ad. 8 kva İzole Güç Sistemi 2002 MOSKOVA HOSPITAL Nr.3 RUSYA -

Detaylı

ÜNİVERSİTELERİMİZİN 23 BİLİM ALANINA VE DÜNYA GENEL SIRALAMALARINA GÖRE DURUMU 25 HAZİRAN 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance)

ÜNİVERSİTELERİMİZİN 23 BİLİM ALANINA VE DÜNYA GENEL SIRALAMALARINA GÖRE DURUMU 25 HAZİRAN 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance) 2015 URAP Alan Sıralaması nda 2015 URAP Alan ÜNİVERSİTELERİMİZİN 23 BİLİM ALANINA VE DÜNYA GENEL SIRALAMALARINA GÖRE DURUMU 25 HAZİRAN 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance) ODTÜ Enformatik

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) 2011 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) İLKBAHAR DÖNEMİ TERCİH KILAVUZU Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara Tablo 2 Ünirsitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar Kontenjanları

Detaylı

2014 KPSS LİSANS BAŞVURU MERKEZLERİ

2014 KPSS LİSANS BAŞVURU MERKEZLERİ İL ADI BAŞVURU MERKEZİ ADRES /MERKEZ Ç.Ü. KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ YANI, BALCALI KAMPÜSÜ /CEYHAN YUMURTALIK YOLU ÜZERİ CEYHAN MESLEK YÜKSEKOKULU CEYHAN / /KOZAN Ç.Ü. KOZAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÇANAKLI MAH. ŞEHİT

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES)

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) 2011 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ile ilgili

Detaylı

ORİON YAZILIM TEKNOLOJİ A.Ş.

ORİON YAZILIM TEKNOLOJİ A.Ş. 444 1 409 ORİON YAZILIM TEKNOLOJİ A.Ş. www.sirasistem.com Q-NETWORK - SIRAMATİK VE ÇAĞRI OTOMASYONU SİSTEMİ FİRMA PROFİLİ ÜRETİM Endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemleri konularında faaliyet göstermek

Detaylı

GÖZ HASTALIKLARI HASTANE ADANA SEYHAN Çınarlı Mah. Atatürk Cad. No:37/A 444 4 469

GÖZ HASTALIKLARI HASTANE ADANA SEYHAN Çınarlı Mah. Atatürk Cad. No:37/A 444 4 469 Adı Ürün ADANA HASTANESİ TÜM BRANŞLAR HASTANE ADANA SEYHAN ADANA METRO HASTANESİ TÜM BRANŞLAR HASTANE ADANA SEYHAN Atatürk Cad. Büyükşehir Belediye Çarşısı No: 23 0322 459 2222 Kurtuluş Mh. Mustafa Kemal

Detaylı

2012 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

2012 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2012 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun

Detaylı

Kurumsal İndirim. Uygulaması. Güncellenme Tarihi :

Kurumsal İndirim. Uygulaması. Güncellenme Tarihi : Kurumsal İndirim Uygulaması Güncellenme Tarihi : 03 TEMMUZ 2015 GENEL BİLGİLENDİRME Emekli ve görevdeki TSK personeli, aileleri ile gaziler ve şehit yakınlarının, kurumsal aidiyet algısını geliştirmek

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES)

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) 2012 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Sınava başvuru işleminizi tamamladıktan sonra, başvuru bilgilerinizi ÖSYM nin http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden

Detaylı

2011 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

2011 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2011 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

Uye No SOYADI ADI ADRES EMAIL. 1626 Abas Burçin İrem Adnan Menderes Üniv.,, 09100 AYDIN burcinirem.abas@hotmail.com

Uye No SOYADI ADI ADRES EMAIL. 1626 Abas Burçin İrem Adnan Menderes Üniv.,, 09100 AYDIN burcinirem.abas@hotmail.com Uye No SOYADI ADI ADRES EMAIL 1626 Abas Burçin İrem Adnan Menderes Üniv.,, 09100 AYDIN burcinirem.abas@hotmail.com 928 Abuşoğlu Sedat Selçuk Üniv., Tıp Fak., Biyokimya ABD, KONYA sedatabusoglu@hotmail.com;sedatabusoglu@yahoo.com

Detaylı

GÖZ HASTALIKLARI HASTANE ADANA SEYHAN Çınarlı Mah. Atatürk Cad. No:37/A 444 4 469

GÖZ HASTALIKLARI HASTANE ADANA SEYHAN Çınarlı Mah. Atatürk Cad. No:37/A 444 4 469 Ürün ADANA HASTANESİ TÜM BRANŞLAR HASTANE ADANA SEYHAN ADANA METRO HASTANESİ TÜM BRANŞLAR HASTANE ADANA SEYHAN Atatürk Cad. Büyükşehir Belediye Çarşısı No: 23 0322 459 2222 Kurtuluş Mh. Mustafa Kemal Paşa

Detaylı

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ Eylül 2014 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ RAPORU

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ RAPORU TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 1 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ RAPORU 2010 Dr. İskender Sayek Dr. Orhan Odabaşı Dr. Nural Kiper 2 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ Türk Tabipleri Birliği Mezuniyet Öncesi

Detaylı

2015 YILINDA İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK LİSANS PROGRAMLARI

2015 YILINDA İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK LİSANS PROGRAMLARI Acil Yardım ve Afet Yönetimi 300212002 GİRNE Girne Amerikan Ü. Sağlık Bilimleri Fak. %75 Burslu - 5 0 0 300212011 GİRNE Girne Amerikan Ü. Sağlık Bilimleri Fak. %50 Burslu - 5 0 0 300512326 LEFKOŞA Yakın

Detaylı

SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) GİRİŞ SINAVLARI BAŞVURU KILAVUZU

SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) GİRİŞ SINAVLARI BAŞVURU KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) GİRİŞ SINAVLARI BAŞVURU KILAVUZU 2009 (LİSE/DENGİ OKUL VE İKİ YILLIK ÖNLİSANS MEZUNLARI BAŞVURAMAZ) BAŞVURULAR

Detaylı

0 416 216 22 39 ADIYAMAN ADIYAMAN GÖLBAŞI Cumhuriyet Mahallesi Turan Özdemir Cad Hükümet Konağı Kat.: 1 02500

0 416 216 22 39 ADIYAMAN ADIYAMAN GÖLBAŞI Cumhuriyet Mahallesi Turan Özdemir Cad Hükümet Konağı Kat.: 1 02500 ADANA MERKEZ ( SEYHAN ) Seyhan İlçe Nüfus Müdürlüğü Türkocağı Mah.Ulus Cad.No:7 P.K 01020 Seyhan/ADANA ADANA CEYHAN Ceyhan İlçe Nüfus Müdürlüğü Burhaniye Mah. Kızılay Cad. No:79 Kat:1 Ceyhan / ADANA (322)

Detaylı

ADRES. Seyhan İlçe Nüfus Müdürlüğü Türkocağı Mah.Ulus Cad.No:7 P.K 01020 Seyhan/ADANA

ADRES. Seyhan İlçe Nüfus Müdürlüğü Türkocağı Mah.Ulus Cad.No:7 P.K 01020 Seyhan/ADANA ADANA ( SEYHAN ) Seyhan İlçe Nüfus Müdürlüğü Türkocağı Mah.Ulus Cad.No:7 P.K 01020 Seyhan/ADANA (322) 231 30 50 ADANA (ÇUKUROVA) Mahfesığmaz Mah. Kenan Evren Bul. Kaya Apt. Asma Kat No:8/B Çukurova Nüfus

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİM MERKEZLERİ VE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (DİLMER)

TÜRKİYE DEKİ YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİM MERKEZLERİ VE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (DİLMER) A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 51, ERZURUM 2014, 449-470 TÜRKİYE DEKİ YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİM MERKEZLERİ VE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (DİLMER)

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4917 İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/6/2006 No : 2006/10654 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No: 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi

Detaylı

TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ

TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ Acar Bilgehan Atılgan 2007 Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adnan Menderes Cad. Sağlık Sok. No:193-Sakarya 0264 2751010 bilgehanacar@hotmail.com Abanoz Yasin 2008 Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Aziziye

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI MAL VE HİZMET ALIM FAİZ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEK CUMHURBAŞKANLIĞI 80.441.000 7.400.000 141.834.000 2.125.000 143.959.000

Detaylı

Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli

Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli .. lere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli %() ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ADALET BAKANLIĞI..9. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI ANKARA, MART 2012 2 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar Bakan...5 Bakan Yardımcısı...7

Detaylı