YEN K TAPLAR / NEW BOOKS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEN K TAPLAR / NEW BOOKS"

Transkript

1 YEN K TAPLAR / NEW BOOKS TEMMUZ-ARALIK 2011 ARASI TÜRK YE DE YAYINLANAN YEN K TAPLARDAN SEÇMELER TEOMAN AL L, Küresel Irkç l n Kurbanlar ( stanbul: Kaynak Yay nlar, 2011), 112 ss. ISBN Bölününce rk olursun, art k millet de ilsindir. Tart fl r durursun Arnavutlar n kökeni mi daha eski, Slavlar n m, Türklerin mi, yoksa Kürtlerin mi diye? Elbette asla cevab n bulamazs n. Köprü koyarlar arana; ama köprüyü koymadan önce duvar örerler. Büyük, kal n duvarlar; göremeyesin diye ayr düfltüklerini bir daha. Eskiden tuttu un tak m tutamazs n mesela çünkü 'öbür tarafta' kalm flt r o tak m. 'Öbür taraf n' tak m n tutarsan; maazallah, rk na ihanetle suçlan rs n. Yemeklerini bile izlemeye al rlar. Mesela 'öbür tarafta' kalanlardan birinin lokantas na gidersen yand gülüm keten helva. Hurma bile yesen, domuz derler yedi ine. Taksiye bindi inde dikiz aynas na bakars n, iflaret arars n, floför hangi taraftan diye. Tokat yersin mesela durup dururken otobüste. Kin biriktirirsin, 'kendi taraf na' geçip sen de 'karfl taraftan' birine tokat atmak için. En önemlisi dostlar, parçalanmaya karfl ç karsan seni rkç l kla suçlar. Oysa mikro milliyetçilikle; rkç l, parçalayanlar yarat rlar. TUBA AKEKMEKÇ VE MUAZZEZ PERVAN, Do u Anadolu ve Cumhuriyet Bürokrasisi ( stanbul: Tarih Vakf Yay nlar, 2011), 264 ss. ISBN Necmeddin Sahir S lan, milletvekilli i s ras nda Do u'nun engebeli co rafyas nda, ço unlu u Kürt kökenli halk n yaflad bir bölgede, ilgili vali ve jandarma komutanlar ndan, halkevi yöneticilerinden, maarif müdürlerinden yörenin co rafi, sosyo-ekonomik ve befleri durumu ile ilgili ayr nt l raporlar istemifltir. Bu sayede arfliv de eri büyük bir birikim sa lanm flt r. S lan'a sunulan raporlarda; vilayet hududu, mülkî taksimat, do al koflullar, da lar, ormanlar, nehir, dere ve benzeri su kaynaklar kaydediliyor. Ard ndan ulafl m araçlar, vilayetin yollar, tar m n ve ticaretin durumu, maden zenginlikleri, pazar ve panay r olanaklar, hayvanc l n düzeyi, halk sa l, sa l k örgütü, iletiflim, e itim, köy iflleri, Köy Kanunu'nun uygulan p uygulanmad, özel idarenin bütçesi ve son olarak da halk n; siyasal e ilimleri, toplumsal ve kültürel de erleri yer al yor. Birinci el kaynaklara yer verilen bu kitapta, Cumhuriyet'in ilk on y l nda, ülkenin befleri sermayesinin co rafi bölünmüfllü ü, farkl düzeyleri, e itim ve sa l k baflta olmak üzere Do u'nun ne denli derin sorunlarla karfl karfl ya oldu u görülüyor. BERNA AKKIYAL VE THIERRY ZARCONE, slamda S r ve Gizli Cemiyetler ( stanbul: Kabalc Yay nevi, 2011), 238 ss. ISBN Gizli cemiyetlerin odak noktas nda s r vard r. yi korunan; ama her zaman da ihanete u rayan bu s r, ne yaz k ki araflt rmac lar n ilgisini pek çekmemifl, gizli cemiyetlere s k s k de inilirken; bu s rlar n ve onun slam'daki dinî, felsefî rolü merkezinde yer ald sosyolojik anlam ve çeflitli boyutlar her nedense hemen hiç sorgulanmam flt r. Bu nedenle, 's rr ' söylenemez olan, 'gizlilik'ten, yani ikinci derece, göreceli s rlardan ay rmakta yarar vard r. Zaten birçok Do ulu mason ve baz sufîler de böyle yapm flt r. S r ve ona s k s k ya ba l olan tören usulleri paramasonik cemiyetlere yönelik bu betimleme çal flmas nda k smen belirleyici olmufltur. Bu cemiyetler, iki büyük gruba ayr l r; birinde tören usulleri basitlefltirilmifl hatta iptal edilmifl, di erinde ise kendini ötekinde görmeye yönelik yo un bir okumayla tam tersine iyice zen- Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences, 9/1 (May s 2012), ss Çankaya Üniversitesi ISSN Printed in Turkey

2 190 YEN K TAPLAR ginlefltirilmifltir. Birinci gruba dâhil cemiyetlere 'karbonaromasonik' ad n verdik. Buna karfl l k ikinci grupta, masonlu un tören usullerinden ve simgesel dilinden içinde tasavvufun ve Müslüman Ahi loncalar n n (fütüvvet) simgeselli ini bulduklar Hermesçi alametlerinden etkilenen ve hatta büyülenen paramasonik cemiyetler vard r. Onlar 'simge yolu'nu izlerler; çünkü önemli bir yer ay rd klar 's rra', yani o 'söylenemez s rra' ancak simge yoluyla geri dönülebilir. AYHAN AKTAR, Yorgo Hac dimitriadis in Aflkale-Erzurum Günlü ü (1943) ( stanbul: letiflim Yay nlar, 2011), 325 ss. ISBN Un tüccar Yorgo Hac dimitriadis, kinci Dünya Savafl y llar nda uygulanm fl Varl k Vergisi nin kurbanlar ndan birisidir. Varl k Vergisi borcunu ödeyemedi i için 22 Mart 1943 tarihinde Haydarpafla dan trenle Aflkale-Erzurum daki çal flma kamp na yollanm flt r. Erzurumda kald süre boyunca günlük tutan Hac dimitriadis in izlenimleri, Varl k Vergisi nin bugüne kadar çok az bilinen çal flma kamplar boyutunu gün yüzüne ç kartmaktad r. Yorgo Hac dimitriadis, o renkli Türkçesi ile Erzurumdaki ilk gününü flöyle anlat r: 4 Nisan: Pazar olmak münasebeti ile baz arkadafllar hamama gittiler. O meyanda [s rada] emir geldi saat birde ifl bafl na haz r olmam z için ve saat birde ikifler kiflilik kafile halinde guruba gittik... Pazar oldu undan Erzurum halk bizi seyre gelmifl ve çoklar gülümser ve hakaretli sözlerle alay ediyorlard. Gurup binas nda kazma, kürek ve el arabalar verdiler ve bina yolundaki kar ve sair pislikleri temizlememizi emrettiler. Saat a kadar çal fld k. Bina etraf nda seyirciler eksik de ildi. Çal flt m z yer, arka sokak, geçitle-temizlikle alakas olmayan tam manas ile mezberelik bir mahal [yer] idi. Öyle ki, havan n çok so- uk olmas na ra men, kazman n alt ndan teafunlar [pis kokular] hissediliyor idi. Ayhan Aktar, kitaba Varl k Vergisi uygulamas n yeniden ele ald uzun bir yaz yla, dönemin stanbul Defterdar Faik Ökte hakk nda bir biyografik araflt rmayla ve stanbul un ticaret hayat nda gayrimüslimlerin konumuna iliflkin iki yeni çal flmayla da katk da bulunuyor. Bunlara ilaveten, kitapta gazeteci Feridun Kandemirin Aflkale izlenimlerinden seçmeler bulunuyor. Ayr ca, Aflkale-Erzurum, Eskiflehir-Sivrihisar kamplar na yollanan gayrîmüslimlerin isim listeleri ilk kez yay mlan yor. AYHAN AKTAR, lginç Zamanlar: Taraf Yaz lar ndan Seçmeler, ( stanbul: Kitap Yay nevi, 2011), 232 ss. ISBN Bazen kendimi h zla giden bir trenin cam ndan d flar y seyreden ve gördü ü baz imajlar ancak akl nda tutabilen flaflk n bir turist gibi hissediyorum. Bu kadar h zl toplumsal ve fiziksel de iflim yaflam fl bir ülkede her fleyin biraz 'eksik kalmas ' veya eskilerin deyimi ile 'nâtamam' olmas kaç n lmazd. Ben de yaz lar mda eksik kalan, üzerinde durulmayan, suskunlukla geçifltirilen veya yeteri kadar tart fl lmad na inand m meseleler üzerinde kalem oynatmaya karar verdim. Kitaba girmesini istedi im yaz lar seçerken yazd klar m tekrar okudum. Üslup olarak; bir k sm n biraz duygusal, birkaç n hayli sert, baz lar n e lendirici ve itiraf etmem gerekir ki ço unu i neleyici buldum. Burada 'i neleyici' sözünden kas t, memlekette olup bitene biraz isyan eden veya sert bir biçimde elefltiren bir üsluptan bahsediyorum. syankâr duruflun veya sürekli itiraz hâlinin biraz da 'zaman n ruhu' ile ilgili oldu unu düflünüyorum. Zaman n ruhu derken, söz kaç n lmaz olarak benim Taraf'taki köflemin ' lginç Zamanlar' olan bafll na geliyor. Çinliler, bir insan n dünyas n n ve çevresinin sürekli alt üst olarak, hayat n n allak bullak olmas n istedikleri zaman 'ilginç zamanlarda yaflayas n! ' diye beddua ederlermifl. Bendeniz, bu bedduan n bizler için de geçerli oldu unu düflünüyorum. lginç zamanlarda yafl yor olman n, çok s k olarak insanda bir taflma veya kab na s - amama duygusu yaratt n çok iyi biliyorum. Çevremdeki yak n arkadafllar mda da bu tip dalgalanmala-

3 NEW BOOKS 191 r izliyorum. Elinizdeki derlemedeki baz yaz lar bitirdikten sonra inan lmaz bir ferahl k duydu umu hat rl yorum. Mübala a etmek istemem, yaz yazarak çok önemli bir ifl yapt m da sanm yorum. flin sonunda, gazeteye yaz lan yaz n n ömrü en fazla yirmidört saattir. Fakat itiraf etmeliyim, 'küçük köflenizde' yapt n z itiraz n, sizin gibi baflka beddual insanlara ulaflaca n bilmek insana ayr bir keyif veriyor. KAZIM ATEfi, Yurttafll n K y s nda Aleviler Öz Türkler ve Heretik Ötekiler (Ankara: Phoenix Yay nevi, 2011), 432 ss. ISBN Bu çal flma, ulus devlet içinde kurumsallaflan yurttafll k anlay fl n n bir elefltirisidir. Di er bir yandan, yurttafl olman n; insan ve yurttafl haklar n n mümkün k ld politik öznellik imkân n reddetmemekle birlikte, modern yurttafll k anlay fl m z kuran ulusal kimlik inflas n n yurttafllar cemaati içinde nas l ve neden hiyerarflik, d fllay c bir yap kurdu unu anlama gayreti içindedir. Temel iddias ; yurttafllar aras nda kurulan hiyerarflinin, ulusal kimli in çizdi i s n rlar n d fl nda kalan kolektif gruplar n d fllanmas n n, bu kimli i kuran hegemonik milliyetçi söylemlerin etno-politik içeri ine bakarak anlafl labilece idir. Dolay - s yla, sadece Alevîlerin de il; etnik, dilsel, dinsel herhangi bir toplulu un grup haklar n n tan nmamas n n nedenlerinin anlafl lmas için Türk milliyetçili i içinde geliflen hegemonik söylemlerin analizi zorunludur. Daha özel olarak Alevî kimli inin yurttafll k anlay fl içindeki statüsünün anlafl lmas, iki hegemonik milliyetçi söylemin (Kemalist seküler milliyetçilik ve muhafazakâr milliyetçilik) etno-kültürel içeriklerinin aç a ç kar lmas n zorunlu k lmaktad r. Çal flma, eflitlik-özgürlük de erleriyle temellendirilen bir yurttafll k ideali için entelektüel ve teorik bir aray fl olmakla birlikte, ulusal kimli in, yurttafll n, Alevîlerin kimlik-kültür haklar n n canl bir politik tart flma oldu u bugünün Türkiye'sinde, bu tart flmalara mütevaz bir katk da sa layacakt r. GÜRSEL AYTAÇ, Klasik Alman Dil Felsefesi Metinleri (Ankara: Phoenix Yay nevi, 2011), 176 ss. ISBN Johann Gottfried Herder, Johann Gottlieb Fichte ve Wilhelm von Humboldt dil felsefesi üzerine yazd klar yla Klasik Alman Dil Felsefesi'nin gelifliminde önemli bir yere sahiptirler. Bu kitapta yer alan temel metinler, ilk defa Gürsel Aytaç taraf ndan Türkçeye çevriliyor. Dil felsefesi, genel felsefenin bir kolu olup dil denen olgunun öncelikle kökenini, yap s n, do as n, ruhunu ve anlam n n nas l olufltu unu araflt r r ve ortaya koyar. Buna ra men en az ndan ilk verilerinde özellikle söz konusu metinleri kaleme alanlar n kendi öznel görüfllerinin ifadesidir. 'Dil'e bu aç dan bakmak, k sa ama etkili olan bu metinlerin yard - m yla, konuyla ilgilenenler için yeni bir pencere açacakt r. AL NAH T BABAO LU, 50 Soruda Psikiyatri ( stanbul: Bilim ve Gelecek Kitapl, 2011), 219 ss. ISBN Soruda 1 dizisinin 11. kitab nda, Doç. Dr. Ali Nahit Babao lu, görevi normal ile anormali birbirinden ay ran s n rlar saptamak olan psikiyatriyi, temel seviyede anlat yor. Yazar n, bozukluk tan lar ndan tedavi yöntemlerine giden hatta sistematik bir biçimde ilerlerken, okurun psikiyatriye iliflkin tedirginliklerini, kuflkular n ve önyarg lar n k racak içeriklerle ele ald kimi sorular flöyle: Psikiyatri nedir, psikiyatri uzman kimdir? Psikiyatrik bozukluklar ne zaman ve nas l bozuk say l r, ne tür bozulmalar görülür? fiizofreni nedir? Kaç türlü duygudurum bozuklu u vard r? Anksiyete bozuklu u nedir? Hangi fobiler

4 192 YEN K TAPLAR ay rt edilebilir? Cinsel bozukluklar ve cinsel kimlik bozukluklar nelerdir? Uyku bozukluklar neden kaynaklan r? Kiflilik bozukluklar nelerdir? Psikiyatride hangi ilaçlar kullan lmaktad r ve bunlar n etkinlik alanlar nelerdir? Psikoterapi modelleri nelerdir? Varolufl analizi ne demektir? Analitik, dinamik, dan flan merkezli psikoterapi; grup, aile vb. Gestalt terapileri; imajinatif ve yarat c terapiler; sanat, hareket, dans ve oyun, ortam ve u rafl terapileri nelerdir? Dinsel esinimli terapiler var m d r? Psikodrama nedir? Adli psikiyatri nedir ve nas l ifller? ˆ ALAIN BADIOU VE SLAVOJ ZIZEK, Bir dea Olarak Komünizm [çeviren Ahmet Ergenç ve Ebru K l ç] ( stanbul: Ayr nt Yay nlar, 2011), 272 ss. ISBN lk olarak kullan ld on dokuzuncu yüzy l Avrupa's nda, komünizm her fleyin ortak mülkiyete tâbi oldu u özgür bir dünyay hedefleyen bir düflünce olarak ortaya ç km flt r. 'Komünizm' kavram Frans z Devrimi'nden yirminci yüzy l n 'reel sosyalizm' deneyimlerine, Cabet'nin ' karya' ad n verdi i ütopyadan Marx ve Engels'in s n fs z ve sömürüsüz toplum öngörülerine, Lenin'in ve Mao'nun devlet ve siyaset kuram üzerine yaz lar ndan tüm dünyada kurulan çeflitli partilerin adlar na uzanan genifl bir yelpazede çeflitli biçimlerde kullan lm flt r. Neo-liberalizmin yükselifle geçti i ve Sovyetler Birli i'nde çeflitli dönüflümlerin yafland 1980'li y llarda belli bir itibar kayb na u rayan 'komünizm' kavram, Berlin Duvar 'n n y k lmas ve dünya üzerindeki çeflitli 'reel sosyalizm' deneyimlerinin sona ermesiyle iyice gözden düflmüfl, pek çok düflünür ve siyasetçi sevinçle kavram n ölüm ferman n kaleme alm flt r. Komünizm kavram n temel alan siyasî hareketlerin ve rejimlerin baflar s zl, komünizm fikrinin de baflar s zl olarak ilan edilmifltir. Solun uzun, karanl k gecesi iflte böyle bafllam flt r. Bir dea Olarak Komünizm, Mart 2009'da Londra'- da, Birbeck nsanî Bilimler Enstitüsü taraf ndan düzenlenen ayn adl konferansa sunulan metinlerden olufluyor. Konferansa kat lan ve kitaba katk da bulunan yazarlar, 'solun uzun gecesinin sona ermek üzere oldu u' fikrinden yola ç k yor ve bir radikal siyasi ve felsefi idea olarak 'komünizm ideas 'n n 2000'li y llar n toplumsal, ekonomik ve siyasî krizlerinin ba lam nda halen önem tafl d n vurguluyor. Yazarlar, çerçevesini Alain Badiou'nun çizdi i tart flmada, 'eflitlik', 'özgürlük', 'adalet' kavramlar n ve bunlar n 'komünizm ideas ' ile ba lant lar n felsefe, siyaset kuram ve edebiyat elefltirisi gibi çeflitli alanlardan yola ç karak derinlemesine tahlil ediyor. Kitapta Michael Hardt ve Antonio Negri'nin 'Ortak Varl k' üzerine yapt çözümlemeler de komünizm ideas sorunsal temel al narak incelemeye tâbi tutuluyor. ULUS BAKER, Beyin Ekran ( stanbul: letiflim Yay nlar, 2011), 364 ss. ISBN Ulus Baker; sineman n, öykü ve enformasyon sunma yönünü de il, düflünme ve tahayyül etme yetisinin yani düflünce-imaj n n, montaj-düflüncenin yarat m olanaklar n araflt rd. Beyin Ekran üç bölümden olufluyor: Minör düflünce: Zaman-imaj ya da Video-imaj: Godard, Bresson, Tarkovski; Montaj-düflünce: fiok-imaj: Eisenstein, Güney, Lanzman; Aral k-düflünce: Rizom- maj: Vertov. Beyin Ekran, Baker'in sinema yaz lar n n bir montaj d r, kendi deyifliyle 'düflünen' bir kitapt r. FERYAL ORHON BASIK, Ansiklopedik Muhasebe ve Finans Terimleri Sözlü ü ( stanbul: Türkiye fl Bankas Kültür Yay nlar, 2011), 1539 ss. ISBN Terimler, Aç klamalar, K saltmalar ve Argolar; muhasebe ve finans alan n n kendine özgü, çok say daki özel anlaml sözcük ve kavram n aç klayan bu eserin üç önemli ay rt edici özelli i bulunmaktad r:

5 NEW BOOKS 193 Sözlükte terimlerin karfl l klar s ralanmakla yetinilmemifltir. Ansiklopedik bir sözlük olmas itibariyle anlafl lmas teknik bilgi gerektiren kavramlar, ngilizce - Türkçe bölümünde konunun yabanc lar n n da anlayabilece i sadelikteki aç klama, örnek ve formüllerle anlat lmaktad r. Sözlü ün Türkçe - ngilizce bölümü ise Türkçe terimden ngilizceye ulaflma s k nt s göz önüne al narak tasarlanm flt r. Bu ansiklopedik sözlük, 13 binden fazla madde içermektedir. Söz konusu maddeler yazar n çeflitli üniversitelerde verdi i derslerde aç klanmaya muhtaç terimleri yirmi y l aflk n bir süre sab rla biriktirmesi sonucu haz rlanm flt r. ERK N BAfiER VE MUSTAFA ÖZ fi, N HAT KOÇY T, Bugüne Bakmak (Ankara: Dipnot Yay nlar, 2011), 456 ss. ISBN Türkiye'de bugün yaflananlar n etrafl ca anlafl labilmesi; ancak yak n tarihte yaflanan dönüflümlerin izlerini sürmekle mümkün olabilir. Bireylerin kiflisel tarihlerine k yasla, toplumlar n tarihinde on y llar uzun süreler de ildir. Toplumsal olaylar ne anlamlar n ne de tüm sonuçlar n hemen meydana getirirler. Bugün için '1980' tarihsel bir olgu olsa da B. Croce'nin alt n çizdi i gibi, asl nda bütün tarih 'ça dafl tarih'tir. Bugün, ne '1980'in üzerimizdeki etkisi; ne de onun ça dafl yorumunu yapma gere i ortadan kalkm flt r. 12 Eylül 1980'i flimdi bir daha çözümleyerek bugünü de erlendirmek gerekmektedir. Bugün üzerinde herhangi bir tart flma aç lmaya gerek görülmeden de iflmeyen hakikatler olarak kabul edilen fleylerin, asl nda tarihsel olgular oldu u gerçe i; ancak tarihsel çözümleme yoluyla anlafl labilir. Bu nedenle, kitapta a rl kl olarak 12 Eylül 1980'le birlikte Türkiye'de yaflanan toplumsal dönüflümleri oda na alan çal flmalara yer verilmifltir. CHRISTOPHER I. BECKWITH, pek Yolu mparatorluklar (Ankara: ODTÜ Gelifltirme Vakf Yay nc l k ve letiflim A.fi., 2011), 428 ss. ISBN Bu kitap, 'Türkler barbar m d r?' sorusuna kesin bir olumsuz cevap veriyor ve barbarl tüm boyutlar yla ele alarak kimseye 'Türkler barbard r' deme hakk n vermiyor. Eser; Çin, Roma, Rusya veya di er Bat l güçlerin bozk rl lara yani esasen Türklere hiçbir sebep yokken sald rd klar n ve bozk rl lar n hiçbir zaman yok yere bu güçlerin üzerine gitmediklerini tarihî belgelerle ortaya koymaktad r. Kitab okuyan biri sonunda flu soruyu sorabilir: 'Kim barbar? Türkler mi yoksa onlar n etraf nda kendilerini herkesten üstün gören iflgalci sömürgeciler mi? ' pek Yolu bir zamanlar sadece bir mal dolafl m hatt de il ayn zamanda dünyan n en geliflmifl ekonomik, sosyal ve kültürel sistemiydi ve bu sistemi bozk rl lar yani esasen Türkler iflletmekteydi. Eser, tarihî pek Yolu'nu merkez alarak en eski devirlerden bugünlere iki bin y ll k Türkistan-Orta Asya tarihini anlatmaktad r. Yazar n Türkistan sahas nda yaflayan eski insan n, bilhassa Türkün hâlet-i ruhiyesini bugün yafl yormufl gibi yazmas, eserin samimî dili ve aç kl tarih okumay pek sevmeyenlerin bile ilgisini çekecek niteliktedir. RUTH BENEDICT, Kültür Örüntüleri [çeviren Mustafa Topal] ( stanbul: letiflim Yay nlar, 2011), 304 ss. ISBN Antropolog Ruth Benedict in, özellikle kültürel çal flmalar konusunda temel baflvuru kaynaklar ndan biri olarak görülen kitab Kültür Örüntüleri, insan hayat n n flekillenmesinde kültürün rolüne dair çarp c bir bak fl sunuyor. Üç K z lderili toplumunun karfl laflt r ld bu çal flma, toplumlar n davran fllar ndaki çeflitlilikleri yarg lamadan ortaya koyuyor. Dolay s yla Bat toplumunun en iyi, en geliflmifl kültür oldu-

6 194 YEN K TAPLAR u yönündeki görüflü reddederek, her kültürün kendisini nas l ele al yorsa öyle kavranmas gerekti ini öne sürüyor lu y llarda yaz lm fl olmas na ra men, Kültür Örüntüleri nin günümüzde hâlâ temel bir eser olmas n sa layan da kültürel çeflitlili e yapt bu vurgu olarak gösterilebilir. Özellikle antropoloji ve etnoloji alanlar nda ç r açm fl bir isim olan Benedict in birey ve kültür iliflkisini incelemesi bak m ndan büyük önem tafl yan bu araflt rmas, insan olman n anlamlar üzerine derin bir kavray fl sa l yor. ASLI B ÇEN, Tehdit Mektuplar ( stanbul: Metis Yay nlar, 2011), 144 ss. ISBN Asl Biçen, bu kitab yla da üstün bir kurgu yetene i gerektiren mektup-roman türünün baflar l bir örne ini gözler önüne seriyor y l nda, bir mahkeme salonunda bafllayan Tehdit Mektuplar bütünüyle mahkeme tutanaklar ndan, tehdit mektuplar ndan, maktulün o lu Cihan' n sevgilisine yazd mektuplardan, san n günlü ünden ve maktulün hapisteki o luna yazd gönderilmemifl mektuplardan olufluyor. Bu adlî dava aktar l rken, 1970'lerdeki siyasî ortam n bir portresi üç farkl perspektiften sunuluyor: Solun ideallerine sempati duydu u halde 'harekete' mesafeli duran; ama silahl örgüte yard m iddias yla yarg lanan bir gencin, o davaya bakan ülkücü bir savc n n ve o lunu kurtarmak için ümitsizce ç rp nd s rada bile darbe oldu unda huzur gelecek diye sevinen bir baban n bak fl aç lar ndan o y llar n umutlar kadar korkularla da dolup taflan Türkiyesi'ne bak yoruz. RAY BILLINGTON, Felsefeyi Yaflamak [çeviren Abdullah Y lmaz] ( stanbul: Ayr nt Yay nlar, 2011), 496 ss. ISBN Kendimize sahip ç kmak, hayatla kurdu umuz iliflkide aktif olmak, giderek hayat m z bir sanat eserine dönüfltürmek bilgi ve çaba ister. nsano lu varoldu u günden beri mutlulu u, o 'imkâns z laneti' arad, hâlâ ar yor. Aray fl ise felsefenin ta kendisidir ve felsefe yaflanan bir fley de ilse hiçbir fleydir. Ray Billington 'Felsefeyi Yaflamak' adl kitab nda felsefenin yaflanan, gündelik sorunlar m za, sevinçlerimize yak n olan bir fley oldu u noktas ndan hareket ediyor. Ona göre felsefe, bize, kendimize/hayata derinlemesine bakmak, gerçeklerle korkmadan yüzleflmek ve hayat m za yön vermek için gerekli bilgi ve güveni kazand r r. Böylesi bir felsefe ise kiflisellikten ar nm fl, kuru, teknik bir dille yaz lamaz. Hayat kuflatan, güldürürken düflündüren, kayg ya aç k olan, nefle ve umut saçan bir dille kaleme al nmal d r: 'Felsefeyi Yaflamak' gibi. Etik kurallar n n kökeni, ahlâkî yaklafl mlar n neler getirip neler götürece i gibi konular bu kitab n özünü oluflturuyor. Gündelik hayatta s k s k karfl laflt m z baz konular daha yak ndan tan yabilmek, bu konulara bir felsefecinin nas l bakabilece ini görmek ve daha da önemlisi, genel olarak felsefe ve özel olarak da etik ile gündelik hayat aras ndaki ba n nas l olufltu unu anlamaya yard mc olmak için yaz lm fl bir kitap 'Felsefeyi Yaflamak'. 'Felsefeyi Yaflamak'ta sonuçlar yok, aray fllar var. fiöylesi sorular n pefline düflülüyor: Felsefenin kapsam nedir; felsefeciler hangi alanlarda çal fl rlar ve bu alanlar n gündelik hayatla iliflkisi nedir? Epistemoloji, metafizik ve mant k ile ne anlat l r? Etik nedir? Eti in felsefe içindeki ve hayattaki yeri nedir? Bilmek mümkün müdür, mümkünse bundan nas l emin olabiliriz? Yaflam n bir amac ya da anlam var m d r? Zor durumlarla karfl laflt m zda seçimlerimizi nas l ve hangi k staslara ba l olarak yapar z? Belli bir durumda karar mekanizmam z harekete geçiren etmenler nelerdir ve bunlar hangi ahlâk kurallar na paralel olarak çal fl r? Ahlâk n kayna olarak Tanr bize neler söylemektedir? Çeflitli dinlerin ve felsefi yaklafl mlar n ahlâk anlay fl hangi temellere dayan r? Özgürlük konular na belli bafll yaklafl mlar neler olmufltur? S k s k telaffuz etti imiz 'e itim'den' ne anlafl lmaktad r? Hangi tür e itim, ne gibi sonuçlara götürebilir bizi? Politika ile ahlâk aras ndaki ba lant nedir? Kendi varl m za ve ölümümüze tahammül etmenin tek yolunun yaratmak, kendimizi ve hayat m z yaratmak oldu unu düflünenlere!

7 NEW BOOKS 195 HAKTAN B RSEL, Türkiye nin Az nl k Politikalar : Lozan dan AB Sürecine ( stanbul: IQ Kültür Sanat Yay nc l k, 2011), 464 ss. ISBN Günümüzde, her devlet için az nl klara veya ulus devletlerin içinde farkl dil, din ve kültürel özellikler ile kalan gruplara hangi seviyede haklar n verilebilece i, kimlerin bu kapsama al nabilece i, nas l bir politika oluflturulaca ve hangi esaslar ile uygulama alan na konulaca ciddi anlamda büyük bir problem sahas oluflturmaktad r. Bu sorun uzun bir dönem boyunca Türkiye için de benzer flekilde bir renk karmaflas na sebep olmufltur. Atatürk ün dil, kültür ve gelecek birli i esaslar ile teorik arka plan n oluflturdu u Türk ulusunun canland r lmas ve Türk kültürü ile flekillendirilmesi çal flmalar, Atatürk'ten sonra hatal uygulamalar ve Avrupa'daki geliflmelerden negatif yönde etkilenmelerle bugün kaos ortam na dönmüfltür. Bu nedenle tarihi sürecin yeniden incelenmesi ve yap lan hatalar n tekrar ortaya konularak günümüz az nl k yaklafl mlar içinde ve Türk kimli inin birlefltirici özelli ini dikkate alan, Türk ulus kimli inin ve Türk ulusal bütünlü ünün korunmas n temel alan ve taviz vermeyen uygun bir az nl k politikas n n yarat lmas kaç n lmaz bir ihtiyaçt r. Türkiye'nin az nl k politikalar n az nl klar n düflüncelerinden, resmi söyleme, bas ndan kamuoyuna kadar genifl bir yelpazede ele alan bu eser, az nl k sorunsal na tarihi süreç içinde derinli ine ve geniflli ine genifl bir bak fl aç s yla bakabilmemizi ve az nl k haritas n bütün detaylar yla görebilmemize imkân tan maktad r. THORSTEN BOTZ BORNSTEIN, Filmler ve Rüyalar ( stanbul: Metis Yay nlar, 2011), 240 ss. ISBN Rüya kuram n film çal flmalar ba lam nda ele almak, bu kuram n içinde geliflti i özgün, klinik ba lamdan ç karak esasen estetik kayg lar n flekillendirdi i bir ortama geçmeyi gerektiriyor. flte Filmler ve Rüyalar'da Botz-Bornstein tam da bunu yap yor: Rüyalar estetik ifadeler olarak de erlendirip bu özel ifadelerin ne flekillerde gelifltirildi ine odaklan yor. Rüyalar, psikolojik hayat m z n s radan olaylar gibi de il, varl klar n belli bir rüya-zaman nda sürdürmelerinden dolay ilginç, kendine yeten fenomenler olarak ele al yor. Bu noktadan yola ç karak, Tarkovski'nin estetik rüya fenomenlerini iflleyerek gelifltirdi i gerçekçilik karfl tl n, Sokurov'un modern imaj ideolojisine yönelik y k c sald r lar n, Arthur Snitzler'in al fl lm fl olan nas l tekinsize dönüfltürdü ünü, Kubrick'in bu yap sal modelden nas l kaç nd n ve Wong Kar-Wai'nin parodilefltirilmifl kapitalizm manzaralar n inceliyor. WENDY BROWN, Yükselen Duvarlar, Zay flayan Egemenlik ( stanbul: Metis Yay nlar, 2011), 168 ss. ISBN Berlin Duvar 'n n y k l fl ndan sadece yirmi y l sonra, neden birçok devlet s n rlar na duvar çekme yar fl na girdi? Her fleyin küreselleflmesinden büyük bir hoflnutlukla söz edilen bir dönemde, nas l oluyor da dünyan n dört bir yan nda kilometrelerce uzunlukta duvarlar yükseliyor? Ulus-devletlerin afl nan egemenlikleri ile bu duvarlar n örülmesi aras nda nas l bir iliflki var? Neo-liberalizme elefltirel yaklaflan teorisyenler aras nda önde gelen bir isim olan Wendy Brown, bu sorulara cevap ararken, siyaset felsefesi, iktisat ve tarihin yan s ra siyasallaflt r lm fl bir psikanalize baflvuruyor. Sosyal bilimlerde konuyu bu ölçüde do rudan ele alan ilk kitap olarak gösterilebilir Yükselen Duvarlar, Zay flayan Egemenlik. Ayr ca yazar n birikimi ve k vrak zekâs yla da son derece özgün bir metin içeriyor. Küresel siyasetin güncel geliflmeleriyle ve günümüzün siyaset felsefesiyle ilgilenenlerin; ama ayn zamanda içinde yaflad m z dünyay anlamaya çal flan herkesin ilgisini çekebilecek bir yap t.

8 196 YEN K TAPLAR CRAIG BUCK VE SUSAN FORWARD, Zor Bir Ailede Büyümek [çeviren Ahu Terzi] ( stanbul: letiflim Yay nlar, 2011), 327 ss. ISBN Her birimiz, küçükken anne-babalar m z n içimize ekti i zihinsel ve duygusal tohumlarla büyüyoruz. Kimi ailelerde bu tohumlar sevgi, sayg, ba ms zl k kayna olurken, ne yaz k ki birçok ailede tohumlar n aras nda korku, yapt r m ve suçluluk duygular da bulunuyor. Bu tohumlar biz büyüdükçe filizleniyor ve yetiflkinlik hayat m zda duygular m z, davran fllar m z dolay s yla baflkalar yla kurdu umuz iliflkileri derinden etkiliyor. Kitap; küçükken, anne-babalar taraf ndan fiziksel, duygusal ya da cinsel tacize maruz b rak lan, korku ve suçluluk duygular yla büyütülen ya da bak mlar tam olarak sa lanmam fl yetiflkinlerin, hayatlar n yeniden kazanmalar için kap lar n oldukça önemli tüyolarla çal yor. Çocukken anne veya baban zdan korkar m yd n z? Anne veya baban za karfl öfkenizi ifade etmekten çekinir misiniz? Anne ve baban zla fikir ayr l nda olmak sizi endiflelendirir mi? Anne-baban z size hala çocuk muamelesi yap yorlar m? Birine çok yak n oldu unuzda can n z yakaca n veya sizi terk edece ini düflünür müsünüz? Bu ve benzeri sorulara olumlu yan t veren yetiflkinler, kitapta anlat lan vakalar sayesinde onlara ac veren duygular yla yüzleflecek ve önerilen çözüm yollar yla hayatlar n bu duygular n olumsuz etkisinden ar nd r p hasar gören özsayg ve özgüvenlerini yeniden kazanacaklar. Dünyaca ünlü bir terapist olan Susan Forward' n Craig Buck ile birlikte y llarca süren deneyimlerine dayanarak haz rlad Zor Bir Ailede Büyümek, günlük hayatlar, anne-babalar n n geçmiflte sergiledikleri y k c davran fllar n etkisinde ve hatta kontrolü alt nda olan yetiflkin çocuklara yard m etmeyi amaçl yor. WILLIAM S. BURROUGHS, Benim E itimim, Bir Rüyalar Kitab ( stanbul: Sel Yay nc l k, 2011), 192 ss. ISBN Benim E itimim'de, Beat Kufla 'n n önde gelen ismi, kurgunun en keskin, en tuhaf zekâlar ndan biri, içorgansal, kâbus gibi düzyaz lar n yazar William S. Burroughs bilinçalt n n otobiyografisini sunuyor. Düfllerinde 'Ölüler Ülkesi'ne gidiyor, yitik eski arkadafllar n n yas n tutup onlar diriltiyor, idama mahkûm oluyor, suyun üzerinde yürüyor; uyuflturucu, seks ve yolculuk düflleri görürken, mekânlar ve yarat klar, hem kitaplar n n hem uykular n n aras nda dolafl p duruyor. Burroughs'un yazarl k, resim, bilinç ve yarat c l k üzerine düflüncelerinin k flk rt c bir flekilde canland Benim E itimim, çarp c ve i neleyici oldu u kadar büyük bir yazar n düflünce dünyas n n derinliklerinin aç a ç kt bir yolculuk olarak görülüyor. YUSUF M. CEMAL, Kayb n Efli inde Aflk çin Fragmanlar ( stanbul: Dipnot Yay nlar, 2011), 104 ss. ISBN Aflktan dem alanlara, deminde hayat bulanlara, hayata gitmekte acelesi olanlara, acelenin içinde kalmakta sebat edenlere; sebat n n naylondan gecelerinde gö e bakabilenlere; o gö ün alt nda tersinden yar flan vahfli siyah atlara; o atlar n izinde bir tetik bofllu unda yaflayanlara; o teti in bofllu una gönlünü koyarken devlet dersinde öldürülenlere, en çok da onlara; gidenlerin tafl ran damlalar nda slananlara, kalanlar n slanm fll nda derdini ve dostunu bulanlara; derdinin bilgisini sevenlere; sevgisinde yol arayanlara; yeni bir yol bulamay p, yeni bir yol açamay p, kendisi bir yol olanlara; o yolda yanarken, gerçe in rüzgâr yla savrularak gönülleri aflka saranlara; o gönüllerin kap s nda kendisini bekleyenlere; beklerken susanlara, susarken u urlayanlara; u urlarken yas n hayata tebessüm k labilenlere, tebessümünde aflk n demini herkesin k lanlara ithaf edilmifl bir de erli bir çal flma

9 NEW BOOKS 197 YAS N CEYLAN, Din ya da Politika - Neden Felsefe? (Ankara: Phoenix Yay nevi, 2011), 320 ss. ISBN Yasin Ceylan; felsefe, din ve politika konular n pratik hayatta teorinin izdüflümünü görmeye çal - flarak ele al yor. Her konuyu, kendisine dert edindi i flu temel sorun üzerinden düflünüyor: nsan, gelmifl geçmifl bütün ideolojilerin ve inanç sistemlerinin kayna ve kurucusu olmas na ra men, nas l oluyor da, ço u zaman, kendisini bu kendi üretti i düzene e mahkûm ediyor? Ceylan, insanî de erleri ve insan haklar n her türlü insanüstü de erden daha k ymetli bularak, insanlar n ürettikleri de erler karfl s nda köle olmalar n, kendi kurduklar dünya görüflüne ve içindeki de erlere hayran kalmalar n, müptela olmalar n ve onlar yüceltip kendilerini küçültmelerini bir hastal k olarak betimliyor. DANIEL COLSON, Proudhon dan Deleuze e Anarflist Felsefe [çeviren Ifl k Ergüden] ( stanbul: Versus Kitap Yay nlar, 2011), 352 ss. ISBN Bu sözlük kendine koydu u s n rlar içinde e retidir, çok say da ekleme ve düzeltmeye müsaittir. Bilinçli soyutlu u içinde tek bir hedefi vard r ve dört noktada özetlenebilir: 1) Anarfliye ba l l n kararl bir flekilde belirten bir hareketin olas (ve paradoksal) teorik tutarl l n n anlafl lmas n sa lamak, 2) Uzunca bir süre ortadan silindikten sonra yirminci yüzy l n ikinci yar s nda bu hareketin teorik canlanmas n n kökenleriyle nas l ba kurdu unu göstermek, 3) Bu hareketin bak fl aç s ndan Spinoza, Leibniz, Stirner, Proudhon, Bakunin, Tarde, Nietzsche, Bergson, Foucault, Simondon, Deleuze gibi görünüflte oldukça farkl filozof ve teorisyenleri birlefltiren gizli yak nl klar keflfettirmek; 4) Liberter pratik ve deneylere benzer bir dünya ve gerçeklik alg s n n, bunlar n geliflimi için zorunlu olan ama kimi zaman da eksikli ini amans zca hissettiren bir alg n n gündeme getirilmesine katk da bulunmak. FEVZ ÇAKMAK, Büyük Harp'te fiark Cephesi Harekât ( stanbul: Türkiye fl Bankas Kültür Yay nlar, 2011), 686 ss. ISBN Savafl, komutanlar n sinirleri ve askerlerin kahramanl klar yla çözülen bir denklemden ibarettir. Mareflal Fevzi Çakmak, 1935 y l nda Harp Akademileri nde gerçeklefltirilen 7 konferansta fiark Harekât - n, kolordu ve tümenlerin yönetimini, komutanlar n özellikleri ile kara, deniz ve hava lojisti inin yan s ra sa l k koflullar n zaman çizelgesini esas alarak harita, kroki ve tablolarla anlat yor. fiark Cephesi, 1000 kilometrelik bir hatta yay lan, kale harbi, mevzi harbi, harekât harbi, yarma gibi operatif özellikleriyle, 16 kolordusu ve 10 tümenini bölgeye yönlendiren Osmanl lar için oldu u kadar Ruslar için de askerî ve siyasî tarihe etkileriyle Birinci Dünya Harbi nin di er cephelerinden ayr lmaktad r. Büyük Harpte fiark Cephesi Harekât, Balkan Harbi ile Cihan Harbi nin çeflitli cephelerinde görev alm fl bir askerin deneyim ve birikimlerini paylaflt, de erlendirmeleri, önerileri ve muharebe s ras ndaki tasar lar aktarmas yla cephe okumalar na farkl bir anlay fl getiren özgün bir çal flma olarak göze çarp yor. H LM ÇEL K, Oluk (Ankara: Phoenix Yay nevi, 2011), 160 ss. ISBN Herkes listede ad n ar yordu. S nav sonuçlar as lm flt. Heyecan doruktayd. Gördü ü kadar yla, 'geçti' yaz yordu; ama yine de iyice emin olmak için biraz daha sokuldu. Gördükleri do ruydu. S n f n geçmiflti. Art k köyüne dönüp, tatilin tad n ç karabilirdi. Arad n bulanlar n mutlulu u ve bulamayanla-

TAR H DERS K TAPLARI VE NSAN HAKLARINA DA R: BAZI SATIRBAfiLARI 1

TAR H DERS K TAPLARI VE NSAN HAKLARINA DA R: BAZI SATIRBAfiLARI 1 242 Ders Kitaplar nda nsan Haklar II 243 TAR H DERS K TAPLARI VE NSAN HAKLARINA DA R: BAZI SATIRBAfiLARI 1 Mutlu Öztürk 2 lk Ders Kitaplar nda nsan Haklar (DK H-I) projesinin bafll ca ifllevlerinden biri,

Detaylı

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE Prof. Dr. Füsun Üstel Doç. Dr. Birol Caymaz N SAN 2009 stanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çal flmalar Merkezi Füsun Üstel Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

Detaylı

KADIN ODAKLI HABERC L K

KADIN ODAKLI HABERC L K IPS letiflim Vakf Yay nlar : 10 Hak Habercili i Dizisi: 2 KADIN ODAKLI HABERC L K Haz rlayan: SEVDA ALANKUfi IPS letiflim Vakf Yay nlar : 10 Hak Habercili i Dizisi: 2 KADIN ODAKLI HABERC L K IPS letiflim

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

TÜRK YE DE KÜRTLER. BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER

TÜRK YE DE KÜRTLER. BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER TÜRK YE DE KÜRTLER BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER TÜRK YE DE KÜRTLER BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER Heinrich Böll Stiftung Derne i Türkiye Temsilcili i nönü Caddesi, Hac Han m Sk. No: 10/12

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI Aral k 2007- Kas m 2008 Sunum Hans Koechler Saied Reza Ameli Shenaz Bunglawala Haz rlayan Sevinç Alkan Özcan Tercüme Melahat Yalç n Talha Üstünda Gülnur K l ço lu Seyyid Hüseyin

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ Yazarlar Prof.Dr. Suavi AYDIN (Ünite 1-3, 6-10) Prof.Dr. Y lmaz Selim ERDAL (Ünite 4, 5) Editör Doç.Dr. Handan ÜSTÜNDA

Detaylı

ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA

ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA 4 ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA ÜNİTE - 4 Öğretici Metinler ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ Belirli bir mant k düzeni içinde planlanan,

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI YEREL SÜREL YAYIN Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme 1 Kültürleraras Ö renme E itim K lavuzlar dizisine hofl geldiniz Gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları ve kılavuz yayınlar konusunda ülkemizde

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

YEN TOPLUMSAL HAREKETLER

YEN TOPLUMSAL HAREKETLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2345 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1342 YEN TOPLUMSAL HAREKETLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Aylin AKPINAR (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Filiz GÖKTUNA YAYLACI (Ünite 2, 3, 4) Prof.Dr.

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

Aliya y rahmetle an yoruz

Aliya y rahmetle an yoruz YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: 167 KASIM / NOVEMBER 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Aliya y rahmetle an yoruz Amerika,

Detaylı

Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken *

Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken * Osmanl Kad n Hakk nda Hukuk Kaynaklar na Dayal Çal flmalar 499 Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi, Cilt 6, Say 11, 2008, 499-516 Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken * Yücel BULUT ** Merhum

Detaylı

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93 Halkevleri Derne i stanbul fiubesi ktisadi flletmesi stiklal Cad. Orhan Adli Apaydın Sk. No: 10/2 Beyo lu / stanbul Tel: 0 212 245 63 41 www.halkevleri.org.tr bilgi@halkevleri.org.tr 1. Bask : Aral k 2008

Detaylı

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av.

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av. Ç NDEK LER SAH B : zmir Barosu Ad na Baflkan Av. Sema PEKDAfi YAZI filer MÜDÜRÜ: Av. Haflim Öztürk ED TÖR: Av. Ayflegül Alt nbafl YÖNET M YER : ZM R BAROSU 1456 Sokak No:14 35220 Alsancak / ZM R Tel: 0232

Detaylı

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r.

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. ISSN: 1307-4415 S O S Y A L G Ü V E N L K K U R U M U 25 Bin Çal flan m zla Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. içindekiler ISSN: 1307-4415

Detaylı

Aray fl. Cemil Özer. Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009

Aray fl. Cemil Özer. Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Cemil Özer Bu kitab n tüm haklar indeks içerik iletiflim dan flmanl k ad na ndeks Yay nevi ne aittir.

Detaylı

MAYIS 2014 YIL 1 SAYI 1 HUMANITE PS K YATR TIP MERKEZ N N YAYINIDIR

MAYIS 2014 YIL 1 SAYI 1 HUMANITE PS K YATR TIP MERKEZ N N YAYINIDIR MAYIS 2014 YIL 1 SAYI 1 HUMANITE PS K YATR TIP MERKEZ N N YAYINIDIR Cinsel Sa l k Stres Kanser ve Psikolojimiz Aflk n çocukluktaki iz düflümleri Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik T p Arabuluculuk

Detaylı

YEN DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI E T M

YEN DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI E T M 56 Ders Kitaplar nda nsan Haklar II 57 YEN DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI E T M Kenan Çay r 1 2003 y l nda tamamlanan ilk Ders Kitaplar nda nsan Haklar Projesi nde Vatandafll k ve nsan Haklar E itimi ders

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da Kars 23 May s 2008 AB Sürecinde Kars ta F rsatlar - Avantajlar - Öncelikler Sayfa 3 te Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de STK lara Hibe Ça r s Sayfa 14 te Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 *Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506. E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim!

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 *Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506. E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 * *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! Sayfa 4 Rüzgar

Detaylı

TOPLUMSAL C NS YET ÇALIfiMALARI

TOPLUMSAL C NS YET ÇALIfiMALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2312 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1309 TOPLUMSAL C NS YET ÇALIfiMALARI Yazarlar Prof.Dr. Fatmagül BERKTAY (Ünite 1) Prof.Dr. Y ld z ECEV T (Ünite 2) Prof.Dr. Ayfle

Detaylı

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL Özgür Bir Ülke, Onurlu Bir Yaflam çin! Karkerê Hemû Welatan û Gelê Bîndest Yêkbin!.. DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL MLKP Kürdistan

Detaylı

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas Praksis 11 Sayfa: 191-220 Kazakistan da Bir Ulus-Devlet Kurmak Y. Emre Gürbüz Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas beklenen iki ülke var: Özbekistan ve Kazakistan. Her iki ülke de Orta Asya

Detaylı