b) Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve tehlikeli hale gelme ihtimalleri,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "b) Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve tehlikeli hale gelme ihtimalleri,"

Transkript

1 PATLAMA VE PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI Özet: Sanayileşme ve teknoloji hayatımızı kolaylaştırdığı gibi karşı karşıya kaldığımız tehlikeleri de arttırmaktadır. Buna karşılık tehlikelere çözüm bulmak ve önlemler almak için daha fazla ve zaman harcanmaktadır. Endüstriyel ortamlarda kullanılan malzemelere, ekipmanlara, insan gücüne ortam koşullarına bağlı olarak yangın ve patlama tehlikeleri ise yaşanabilecek ve çok sayıda insanın hayatına son verecek felaketler arasında yer almaktadır. Yangın ile benzerlikler gösteren patlama ise yangınlardan daha tehlikeli, daha etkili bir olaydır. Patlama tıpkı yangında olduğu gibi yanıcı, yakıcı maddelerin ve tutuşturma kaynaklarının bir araya gelmesi ile ortaya çıkan yangına göre çok daha yüksek hızlarda basınç ve ısı dalgası oluşturan bir olaydır. İşletmelerden, hazırlanması istenilen patlama koruma dökümanı ise işletmelerin bulundukları sektöre, üretim metotlarına, kullanılan maddelere ve ekipmanlara göre patlama ile ilgili tehlikeleri değerlendirmesi, değerlendirme sonuçlarına göre mevcut ve alınması gerekli önlemleri belirleyerek, gerekli eğitimleri ağlaması üzerin dayalı ve proaktif bir metodun uygulaması olarak ortaya çıkmaktadır. İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla hazırlanan ve tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması gerekmektedir. Bu yönetmelik kapsamında; Madde 6 (1) İşveren, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ne uygun risk değerlendirmesi çalışmalarını yaparken, patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirilmesinde aşağıdaki hususları dikkate alır; a) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı, b) Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve tehlikeli hale gelme ihtimalleri, c) İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler proseslerle bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri, ç) Olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü, (2) Parlama veya patlama riski değerlendirilirken patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya açılabilen yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilir. Madde 10 (1) İşveren 6.maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar. Patlamadan korunma dokümanında; Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği, Belirtilen riskler için alınacak önlemler,

2 İşyerinde patlayıcı ortam oluşturması ihtimali olan yerler, Tehlike sınıflandırılması yapılmış bölgelerde uygulanacak asgari gereklilikler, Çalışma yerleri ve uyarı cihazları da dahil olmak üzere iş ekipmanının tasarımı, İşletilmesi ve kontrolü ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak yapıldığı, işyerinde kullanılan tüm ekipmanın tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ne uygunluğu yazılı olarak bulunmalıdır. PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANINDA; 1. Proses şartları 2. Kimyasal Maddelerin Özellikleri 3. Patlama Riskinin Değerlendirilmesi 4. Tutuşturucu Kaynaklar 5. Havalandırma Özellikleri 6. Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması 7. Elektriksel Teçhizatın Önerilmesi 8. Patlayıcı ortam Oluşmasını Önleme 9. Patlamanın Etkisinin Azaltılması Konu başlıklarını içeren Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanmaktadır. Bu yazıda patlama konusunda temel olan bilgileri anlatırken Patlamadan korunma dökümanı içeriği anlatılarak patlamanın ve patlamadan korunma dökünmanının anlaşılmasi amaçlanmaktadır.

3 Giriş: Atex olarak bilinen ve atmospheres explosible kelimelerinin baş harflerinden oluşan kavram Avrupa Birliği mevzuatında ATEX95 Equipment Directive-ATEX94/9/EC adıyla 23 mart 1994 te yayımlanan düzenleme ile karşımıza çıkmıştır. ATEX95; potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanılması gereken ekipman ve koruyucu sistemleri düzenleyen bir yönetmeliktir. Bu yönetmelikte patlayıcı ortamlarda kullanılması gereken ekipmanlar patlayıcı ortam sınıflandırmalarına göre ekipmanlarıda sınıflandırmakdır. Yine patlayıcıyla ilgili olarak da yayımlanan ATEX 137 Worker Protection Directive (1999/92/EC)direktifi ise patlayıcı ortamlarda çalışanların sağlığı ve güvenliği ile ilgili minimum gerekliliklerle ilgili olarak yayımlanmıştır. Bu direktifte de patlama olasılığı olan iş yerinde işverenin alması gereken önlemler, kurulması gereken organizasyonel yapılardan bahsetmektedir. Bahsedilen her iki direktife uyum zorunluluğu da 1 temmuz 2003 te başlamıştır. Avrupa birliği mevzuatına uyum kapsamında ulusal mevzuatımızda da bahsedilen direktiflere uyum amacıyla yönetmelikler hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının yayımladığı yönetmelik tarih ve sayılı resmi gazete ile ilan edilen yönetmelik PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELRİNDEN ÇALIŞMALARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ADIYLA YAYIMLANMIŞTIR. Atex 137 esas olarak hazırlanan bu yönetmelikte Atex 137 de olduğu gibi işverenin işletmesinde patlamadan korunmak amacıyla yapacağı çalışmalar anlatılmaktadır. Tanımlar: Yanma: Yanıcı bir maddenin, yeterli oksijen ve sıcaklık ile birleşmesi sonucu oluşan, ortama ısı ve yanma ürünleri veren fiziki-kimyasal olaydır. Yangın: Yanmanın kontrol dışında oluşumudur. Patlayıcı Ortam: yanıcı maddelerin gaz, buhar,sis ve tozların atmosferik artlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımıdır. Patlama: yanabilen malzemenin oksijenle reaksiyonu sonucu yüksek enerji oluşumu ile ortaya çıkan ani kimyasal reaksiyondur. Detonasyon: reaksiyon şok dalgası ile enerjinin reaksiyon bölgesinden diğer bölgelere transfer edildiği yayılan patlama formu. Şok dalgası hızı ve her zaman ses hızını geçer. Deflegrasyon: enerjinin reaksiyon bölgesinden diğer bölgelere transfer edildiği yayılan patlama formudur. Transfer ısı ve kütle transferi olarak ortaya çıkar. Toz: atmosferde bazı durumlarda havada asılı kalabilen, kendi ağırlıkları ile çökebilen küçük katı parçaçıklar, fiberler, uçuşan tanler Patlayıcı Gaz Karışım:Normal şartlar altında havanın gaz veya buhar halindeki yanıcı maddelerle yaptığı karışım(2).

4 Patlayıcı Toz Karışım:tutuşma sonrası yanma olayının yanmayan kızma hızla yayıldığı toz, fiber gibi yanıcı parçacıkların amosferdeki şardatlarda hava ile yaptığı karışım(2). Yanıcı Sıvı: öngörülbilen çalışma şartlarında yanabilen buhar çıkaran madde(2). Yanıcı Gaz veya Buhar:hava ile belli oranda karıştığı zaman patlayıcı gaz ortamı oluşturan gaz veya buhar. Yanıcı Toz: atmosferik şartlar altında hava ile patlayıcı karışım oluşturabilen yanabilen toz(2). Parlama Noktası: belirli standart şartlar altında bir sıvının alevlenebilir buhar/hava karışımı oluşturacak miktarda buhar çıkardığı en düşük sıvı sıcalığı. Patlayıcı Gaz Ortamı Alev Alma Sıcaklığı: belirtilen şartlar altnda, gaz veya buhar halindeki yanıcı madde ile havanın yaptığı karışım alev aldığı, ısıtılmış bir yüzeyin en düşük sıcaklığı. Tutuşturucu kaynak: Patlayıcı ortamın alev alarak yanmasına sebep olan şey. LEL: Gaz, toz ve buharların patlayabilmesi için, gerekli asgari konsantrasyonu gösterir Alt Patlama Limiti UEL: Gaz, toz ve buharların patlayabilmesi için, gerekli azami konsantrasyonu gösterir Üst Patlama Limiti Tehlike: Gerçekleşmesi halinde cana, mala ve çevreye zarar verme potansiyeli olan durum. Kaza: Cana, mala ve çevreye zarar veren, önceden planlanmamış ve arzu edilmeyen olay. Risk: Kazanın gerçekleşme olasılığı ve sonucunun şiddetinin bileşimidir. Kimyasal madde: Doğal halde bulunan veya üretilen veya herhangi bir işlem sırasında veya atık olarak ortaya çıkan veya kazara oluşan her türlü element, bileşik veya karışımlardır. Tehlikeli kimyasal madde: a) Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, toksik, çok toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ve çevre için tehlikeli özelliklerden bir veya birkaçına sahip maddeler, b) Yukarıda sözü edilen sınıflamalara girmemekle beraber kimyasal, fiziko-kimyasal veya toksikolojik özellikleri ve kullanılma veya işyerinde bulundurulma şekli nedeni ile işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek maddeler, c) Mesleki maruziyet sınır değeri belirlenmiş maddelerdir. Patlayıcı madde: Atmosferik oksijen olmadan da ani gaz yayılımı ile ekzotermik reaksiyon verebilen ve/veya kısmen kapatıldığında ısınma ile kendiliğinden patlayan veya belirlenmiş test koşullarında patlayan, çabucak parlayan katı, sıvı, macunumsu, jelatinimsi haldeki maddelerdir. Oksitleyici madde: Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile de temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddelerdir.

5 Çok kolay alevlenir madde: 0 C den düşük parlama noktası ve 35 C den düşük kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz haldeki maddelerdir. Kolay alevlenir madde: a) Enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklığında hava ile temasında ısınabilen ve sonuç olarak alevlenen, b) Ateş kaynağı ile kısa süreli temasta kendiliğinden yanabilen ve ateş kaynağının uzaklaştırılmasından sonra da yanmaya devam eden katı haldeki, c) Parlama noktası 21 C ' nin altında olan sıvı haldeki, d) Su veya nemli hava ile temasında, tehlikeli miktarda, çok kolay alevlenir gaz yayan maddelerdir. Alevlenir madde: Parlama noktası 21 C - 55 C arasında olan sıvı haldeki maddelerdir. LPG: Sıvılaştırılmış Petrol Gazı. Çalışma İzni: Tehlikeli yer ve ortamlarda güvenli çalışmayı olanaklı kılmak üzere tasarlanmış bir uygulama. KKD: Kişisel Koruyucu Donanım. Patlamanın Kimyası: Yanıcı malzeme ile oksijenin reaksiyona girmesi ve kıvılcım kaynağı ile ateşlenmesi sonuçu hızlı bir reaksiyon olarak tanımladığımız patlaöad basınç, gaz genleşmesi, yükesek enerji, yüksek hız öenmli parametreler olarak ortaya çıkar. Bu nedenledir ki yangına göre tahrip edici özelliği etkilidir. 5 psi lik basınç yaratan patlamaya maruz kalan insanları %1 i kulak zarı patlmaya maruz kalmakta, 45 psi de ise bu oran %99 olamktadır. Akciğer hasarı ise 15 psi de meydana gelmkte ve psi basınç değerinde %1 lik ölüm oranı pside %99 oranına çıkmaktadır. Şekil 1 : patlama oluşumu

6 PATLAMAYA KARŞI TEKNİK ÖNLEMLER Birincil Önlemler: Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek amacıyla alınan önlemlerdir. a. Parlayan malzemelerin mümkünse parlama özelliği olmayanlarla değiştirilmesi b. Konsantrasyonu sınırlandırma c. İnert-Etkisizleştirme d. Yakın ünitelerde patlayıcı ortam oluşmasını engelleme, sınırlandırma e. Gaz alarmı kullanımı İkincil Önemler: Kıvılcım kaynaklarını yok etmek amacıyla alınan önemlerdir. Alanın patlama bölgelerine ayılması ile birlikte kıvılcım kaynakları belirlenir. Başlıca Kıvılcım Kaynakları: Sıcak Yüzeyler Mekanik Kıvılcımlar Alev ve sıcak gazlar Parçacıkların sürtünmesi Eloktro statik boşalmalar Elektirikli ekipmanlar Yıldırım Ekzotermik reaksiyon Üçüncül Önlemler: Patlamının etkilerini azaltmak amacıyla alınan önlemler; a. Patlamaya dayanıklı tasarım b. Patlamının boşaltılması c. Patlamayı bastırma d. Patlama ve alev yayılmasını engelleme ALEVLENEBİLİR MADDELER Alevlenebilir gaz ve karışımlar Sıvılaştırılmış gaz (butan, propan, probilen) Doğal gaz ve yanma gazları (karbonmonoksit, metan) Alevlenebilir kimyasallar (asetilen, etilenoksit, vinilklorid) Alevlenebilir sıvılar (solvent, benzin, yağlar, boya, suda çözünan veya çözünmeyen kimyasallar) ALT/ÜST PATLAMA LİMİTİ Yanıcı gaz, buhar ortamları oluşturduğunda ortamdaki konsantrasyon değeri patlama için en önemli faktörlerdir.

7 Şekil 2 : Alt ve Üst Patlama Limitleri Tablo 1 : Bazı gazların alt ve üst patlama limitleri

8 PATLAMA BÖLGELERİ (ZONELERİ) Bir işyerinde normal çalışma şartlarında patlayıcı gaz, buhar ve tozların oluşması önlenemiyorsa yani patlayıcı ortama oluşması ihtimali varsa, patlayıcı ortam oluşacağı öngörülen alanlar belirlenir ve işyeri zone larda ayrılarak alınacak önlemler belirlenir. Zone larda ayırma yapılırken dikkate alınan iki faktör vardır: 1. Patlayıcı ortamın meydana gelme olasılığı, 2. Meydana gelen patlayıcı ortamın devamlılığı (süresi). Ayrıca patlayıcı ortamın yanıcı gaz/hava karışımı veya yanıcı toz/hava karışımıyla oluşması da isimlendirmede dikkate alınır. Meydana gelen patlayıcı ortamın sürekliliği, işyerindeki bir yıllık çalışma saatlerinin toplamı ile aşağıda belirtilen süreler karşılaştırılarak sayısal bir değerlendirme yapılabilir. Patlayıcı ortamlar, patlayıcı atmosferin bulunmasının süresine ve frekansına bağlı olarak ayrılan bölgeler; Bölge 0: patlayıcı ortamı oluşturan alevlenebilir gaz, buhar ve sislerin uzun süreler boyunca veya sürekli olarak kaldığı yerlerdir. Bölge 1:patlayıcı ortamı oluşturan alevlenebilir gaz, buhar ve sislerin normal çalışma koşullarında ara sıra bulunabildiği yerlerdir. Bölge 2:patlayıcı ortamı oluşturan alevlenebilir gaz, buhar ve sislerin normal çalışma koşullarında bulunma ihtimali olmayan veya çok kısa süreler için olan yerlerdir. Toz Ortamları; Bölge20:patlayıcı ortamların yanıcı tozların bulutları halinde oluşması, sürekli veya uzun süreler boyunca mümkün olan yerler.

9 Bölge21:patlayıcı ortamların yanıcı tozların bulutları halinde oluşması, normal şartlar altında ara sıra mümkün olan yerler. Bölge 22: patlayıcı ortamların yanıcı tozların bulutları halinde oluşması, normal şartlar altında mümkün olmadığı veya çok kısa süreler mümkün olduğu yerlerdir. PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI Avrupa Birliği ve ulusal mevzuata göre işverenlerden hazırlanması istenilen patlamadan korunma dökümanı Patlama risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesini, Patlamaya karşı alınan/alınacak önlemleri, Patlama bölgeleri, Patlama risklerine karşı kullanılacak uyarı donanımını, korunma sistemlerini, Sorumluluk ve yetki paylaşımını içermelidir. Tesisin kurulmasından önce uygulanması gereken bu çalışmalar kurulmuş tesislerde de değerlendirme yapılmasını gerektirmektedir. Önlemlerin belirlenmesi aşamasında patlayıcı ortam olabilecek ortamlarda kurulabilecek ekipmanlarda belirtilmelidir. Bu ekipmanların seçimi belirlenecek patlama bölgelerine öre yapılacaktır. Bölgelere gör ekipmanlar incelendiğinde; Bölge 0-20 kategori 1 ekipmanlar, Bölge 1-21 kategori 1 veya 2 ekipmanlar, Bölge 2-22 kategori 1,2 veya 3 ekipmanlar kullanılmalıdır. Burada bahsedilen ekipman kategorilerine bakıldığında: Grup I olarak ayrılan ekipmanlar madenlerde kullanılması üzerine tasarlananlardır. Grup II olarak adlandırılan ise gaz(g), parlayıcı sıvı, patlayıcı tozlardan(d) oluşan patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanan ekipman grubudur. Ekipmanların direktiflere uygunluğu açısından hem CE hem Ex markalamaları olmalıdır.

10 EKİPMAN SEÇİMİ Ekipman Grup I M1: patlayıcı toz veya grizu tehlikesi olan madenlerde kullanılan M2:patlayıcı toz veya grizu tehlikesi olasılığı olan madenlerde kullanılan Ekipman Grup II Kategori 1: sürekli veya uzun periyotlarda patlayıcı ortam olasılığı Kategori 2:ara sıra patlayıcı ortam olasılığı olan yerler Kategori 3: kısa periyotlu veya olma olasılığı çok zayıf olan yerler PATLAYICI ORTAM OLUŞABİLECEK YERLER İÇİN UYARI İŞARETLERİ Patlayıcı ortam oluşabilecek yerler için aşağıda belirtilen standart uyarı işareti kullanılacaktır. Uyarı işaretinin belirleyici özellikleri: Üçgen şeklinde, Siyah kenarlar ve sarı zemin üzerine siyah yazı, Sarı zemin işaret alanının en az %50 si kadar olacaktır. Bunun yanı sıra, patlayıcı ortamın ve tehlikenin yazı veya sembollerle anlatıldığı diğer uygun uyarı, emir, yasak ve bilgilendirme işaretleri kullanılacaktır. SONUÇ Hayatımıza her gün giren kimyasal sayısı artarken elbette ki patlama yaşama olasılığımızda gün gün artmaktadır. Tek bir maddeden oluşan ve özelliklerini çok iyi bildiğimiz kimyasallar yanında birden fazla kimyasaldan oluşan ve özelliklerini henüz tam bilmediğimiz pek çok karışım kimyasal pek çok prosesden geçerek hayatımıza girmektedir. Patlamaya maruz kalmak ise hem insanlar hem tesisler açısından katastropik etkileri olan bir olaydır. Bu nedenle patlama olasılığı olan tüm alanlarda, proseslerde patlama ile ilgili risk analizi, tehlikeli kimyasalların risk analizi, malzeme analizleri, proses analizleri ve kişisel koruyucu donanım analizi yapılarak patlamanın nasıl oluşmayacağı sorusuna uygun, mantıklı, bilimsel, ve mühendislik nosyonu dahilinde yanıtlar aranması önemlidir. Bunu yaparken de mevcut ulusal ve uluslar arası mevzuat, mühendislik bilgileri, yaşanmış tecrübeler yol gösterici olacaktır.

11 KAYNAKÇA 1. Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik, , Resmi Gazetede Kimya Sektörü İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi (İş Teftiş Sisteminin Geliştirilmesi Projesi), Haziran 2009 Ankara 3. Patlayıcı Gaz Ortamlarında Kullanılan Elektrikli Cihazlar Bölüm 10:Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması TS 3491 EN Patlamadan Korunma Dokümanı Taslağı, Çsgb SEDA ASLAN İş Güvenliği Uzmanı

PATLAYICI ORTAMLARDA İŞ GÜVENLİĞİ

PATLAYICI ORTAMLARDA İŞ GÜVENLİĞİ PATLAYICI ORTAMLARDA İŞ GÜVENLİĞİ Nihat EĞRİ * *İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kimya Yüksek Mühendisi İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitü Müdürlüğü (İSGÜM) negri@csgb.gov.tr ;

Detaylı

6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net

6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net 6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net 1. İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi, 30 gün 2. Bakanlıkça rapor ile kapatılma

Detaylı

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER 19.11.2014 SANAL OSGB 27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER Erkan Öztürk SANALOSGB.COM 6331 SAYILI KANUN SPOT BİLGİLERİ 1)İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi : 30 gün

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI REHBERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Yayın No: 09 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI REHBERİ Editör Dr. Fazıl AYDIN Yayına Hazırlayanlar Sakine OVACILLI İSG Uzmanı Tolga PEKİNER İSG Uzmanı Ankara,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE KİMYASAL RİSK ETMENLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE KİMYASAL RİSK ETMENLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE KİMYASAL RİSK ETMENLERİ Selim TORUN Kimya Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ZONGULDAK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü TANIM Kimyasal Madde

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU Yayın No.56 ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 11.07.1993 Resmi Gazete Sayısı: 21634

Resmi Gazete Tarihi: 11.07.1993 Resmi Gazete Sayısı: 21634 TEHLİKELİ KİMYASALLAR YÖNETMELİĞİ (1) 1) Yönetmeliğin adı "Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliğinin" iken 20/04/2001 tarihli ve 24379 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetimi

Çalışma Ortamı Gözetimi Çalışma Ortamı Gözetimi Atmosfer kirleticilerinin günde 8 saat maruz kalmak suretiyle uzun süre çalışan işçilerin sağlıklarına zararlı etkisi olmadığı kabul edilen en yüksek konsantrasyonu nedir? -MAK

Detaylı

- Dağıtıcı ve İşletme Müdürünün Yükümlülükleri

- Dağıtıcı ve İşletme Müdürünün Yükümlülükleri TEHLİKELİ KİMYASALLAR YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 11 Temmuz 1993 tarih ve 21634 sayı BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM ALTINCI BÖLÜM YEDİNCİ BÖLÜM SEKİZİNCİ BÖLÜM - Amaç,

Detaylı

TEHLİKELİ KİMYASALLAR YÖNETMELİĞİ

TEHLİKELİ KİMYASALLAR YÖNETMELİĞİ TEHLİKELİ KİMYASALLAR YÖNETMELİĞİ ÖNSÖZ Sanayi kimyasallarının yönetimi üzerine Bakanlığımızca hazırlanan Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği ilk kez 11 Temmuz 1993 tarih ve 21634

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

T A N I M L A R. Kimyasallar

T A N I M L A R. Kimyasallar T A N I M L A R Kimyasallar Doğal halde bulunan,üretilen,herhangi bir işlem sırasında veya atık olarak ortaya çıkan, kazara oluşan, ürünün kalitesini artırmak için katkı maddesi olarak eklenen, işlem sırasında

Detaylı

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU AĞUSTOS 2005 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3491 EN 60079-10 Aralık 2005 ICS 29.260.20 PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR BÖLÜM 10: TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI Electrical apparatus

Detaylı

Kimyasalların Güvenli Depolanması

Kimyasalların Güvenli Depolanması T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Kimyasalların Güvenli Depolanması i T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLĐK BAKANLIĞI

Detaylı

PARLAYICI VE PATLAYICI MADDELERLE YAPILAN HUKUKİ SORUMLULUK. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti

PARLAYICI VE PATLAYICI MADDELERLE YAPILAN HUKUKİ SORUMLULUK. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti PARLAYICI VE PATLAYICI MADDELERLE YAPILAN ÇALIŞMALARDA HUKUKİ SORUMLULUK Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti TANIMLAR Patlayıcı Ortam : Yanıcı maddelerin gaz, buhar,

Detaylı

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, İstisnalar, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, tehlikeli maddeler

Detaylı

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İşçilerin sağlığının gözetimi, Çalışma ortamının gözetimi, Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme, İlkyardım ve acil müdahale, Kayıt ve istatistik tutmak gibi görevlerle hizmet verirler. ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK

Detaylı

Acil Durum Planları. 1.2 Tanımlar: BİRİNCİ BÖLÜM

Acil Durum Planları. 1.2 Tanımlar: BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ BÖLÜM Acil Durum Planları 1. Giriş -Tanımlar: 1.1 Giriş 5331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu gereğince İşveren; a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate

Detaylı

1 Yanma ve yangının tanımı, nedenleri

1 Yanma ve yangının tanımı, nedenleri 1 Yanma ve yangının tanımı, nedenleri Yanma, bir maddenin oksijenle tepkimesidir. Dolayısı ile bir kimyasal olaydır. Örneğin, C + O₂ CO₂ ΔH = - 394 kj Karbo Oksijen Karbondioksit gibi. Bunun için genellikle

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç, Et ve Balık Kurumu. Kombinası Müdürlüğünde sağlık

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir?

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) rakamlarına göre her yıl yaklaşık 2.200.000 kişi iş kazaları ve meslek hastalıklarından

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

www.bilgeisguvenligi.com 1 / 22

www.bilgeisguvenligi.com 1 / 22 BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:30.12.2013/28867 (Mük) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, İstisnalar, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI 1. Genel Şekil ve Yazım Planı 1.1. Kâğıt Boyu Güvenlik raporları, A4 (21 x 29,7 cm) standardında ve birinci hamur beyaz kâğıda yazılır. 1.2. Yazı Karakteri

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24692 Çevre Bakanlığından;

Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24692 Çevre Bakanlığından; Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24692 Çevre Bakanlığından; GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU EKİM 2009 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Sektörün Tanımı ve Sınıflandırılması 3 2.2 Türk Kimya Sektörü 6 2.3 Dünya da ve Avrupa

Detaylı

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI VI

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI VI 1) Aşağıdakilerden hangisi iş kazasında maddi tazminat türlerinden değildir? A) İş görmezlik tazminatı B) Kıdem tazminatı C) Destekten yoksun kalma tazminatı D) Rücu tazminatı 2) Ortak Sağlık ve Güvenlik

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1) (1) Bu İç Yönetmelik, Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesinde

Detaylı