Karadan sonra denizi de kararttýk Vurgunu deniz de kustu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karadan sonra denizi de kararttýk Vurgunu deniz de kustu"

Transkript

1 Kâr hýrsý ile gözleri kararanlar sonunda denizi de kararttýlar... Tayyip Bey'in 'Beyaz deniz' dediði deniz 'kara deniz' oldu... Þirin Karadeniz deðil, zehir kara deniz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Temmuz 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4223 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý KÝRLENEN MAÐUSA, BOK KOKAN GÝRNE VE ESÝR MARAÞ 2. sayfada Karadan sonra denizi de kararttýk Vurgunu deniz de kustu Toplumumuzun sýrtýna milyonlarca liralýk ek külfet yükleyerek ve AKSA'ya büyük imtiyazlar saðlanarak imzalanan anlaþmalar iþte bu noktaya kadar ulaþtý... Kalecik'te denize sýzan 100 ton petrol 5 kilometrelik sahil þeridine yayýldý... Sahil katraný andýran simsiyah bir renge dönüþtü... Kriz masasý oluþturuldu... BM'den ve Türkiye'den yardým istendi... Olay ülke tarihimizin en büyük petrol kazasý olarak niteleniyor... Tüm sayfalarýmýzda Þener Elcil CTP'nin Maraþ ikiyüzlülüðü ortaya çýktý sayfada

2 Çanta içerisinden cüzdan çaldý AFRÝKA dan mektup... SUÇLU SANDIKTA GÝZLÝ Daðlarýmýzdan sonra denizlerimizi de kaybediyoruz... Denizlerimiz de elden gidiyor... Özelleþtirme... Kâr hýrsý... Yedi bitirdi toplumumuzu... O güzelim sahil þeridi katran oldu katran... Bu vurgunu deniz bile yemedi... Kustu... Kim þu konuþanlar? Kim bize bu açýklamalarý yapanlar? Hepsi de suçlu! Hepsi de gelip geçti bu koltuklardan... Hepsi de AKSA'ya teslim oldu! Þimdi size mutlu gelecek vadedenlerin hepsi... O seçim sandýklarýna yeniden girenler ve kapý kapý dolaþarak herkese "beni týkla" diye yalvarýp yakaranlar... Bu felakette kimsenin kimseyi suçlayacak yüzü yok... UBP'de de AKSA vardý.. CTP'de de... Sözleþmeler ardarda tazelendi... AKSA'nýn imtiyazlarýný artýra artýra megavat üretimden baþladý, 75 megavata kadar dayandý... Alým garantisiyle... Yýllýk ek külfeti ne toplumumuza bilir misiniz? 75 milyon lira! Bugüne kadar tek kuruþ vergi de ödemedi bize... Bu da ekstra cabasý iþin... Zarar gösterdi hep... * Nasýl olmuþ bu sýzýntý... Hortumdan!.. Hortum patlamýþ gemiden depoya aktarýrken... "Olaðan bir kaza, ihmal yok" diyorlar deðil mi? Ýnanmayýn... Bakýn ne diyor deðerli çevrecimiz Hasan Sarpten... AKSA'nýn aktarma borularý en çok 10 bin tonluk gemilerle boþaltým yapýlmasýna imkan verirmiþ... Oysa bu aktarmayý 24 bin tonluk bir gemiden yapmýþlar... Aþýrý basýnç yüklemiþler hortuma... Patlama bu yüzden iþte... * Umursamazlýk... Sorumsuzluk... Para hýrsý... Bu felaketi de yaþattý bize iþte... Bir de petrol dolum tesisi yapmak isterler deðil mi? Söyleyin... Kimin yüzüne tükürülecek bu memlekette? Daðlarýmýzý da... Denizlerimizi de yeyip bitirenler... Sandýklara girdi... Önde koþuyorlar hem önde... Bir þu kararan denize bakýn... Bir de onlara... Kararýnýzý verirken biraz da kanser kokan þu havayý koklayýn hiç deðilse... Deniz bile kustu... Yemedi bu vurgunu... Siz nasýl hazmedebilirsiniz ki... Gamze BAYKUR- Maðusa'da bulunan Glapsides Plajý'nda Nermin Yener'e ait çantadan içerisinde 500 TL nakit para bulunan cüzdaný çalmakla suçlanan Claira Louise Eva gözaltýna alýndý. "Sirkat" suçlamasýyla dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlý Eva, 1 gün süreyle poliste tutuklu kalacak. Açý KÝRLENEN MAÐUSA, BOK KOKAN GÝRNE VE ESÝR MARAÞ Paranýn bir kýsmýyla alýþveriþ yaptý Olayýn tahkikat memuru Osman Örs, zanlý Claira Louise Eva'nýn 15 Temmuz tarihinde Glapsides Plajý'nda Nermin Yener'in þenzlong üzerinde býraktýðý çatandan içerisinde 500 TL nakit para, KKTC sürüþ ehliyeti ve Güney Kýbrýs Rum Yönetimi kimlik kartý bulunan cüzdaný sirkat ettiðini açýkladý. Zanlý Eva'nýn ayni gün tespit edilerek tutuklandýðýný belirten Örs, zanlýnýn sirkat ettiði paranýn bir kýsmýyla alýþveriþ yaptýðýnýn tespit edildiðini açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn yeni baþladýðýný belirten Örs, zanlýnýn 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný talep etti. 1 gün tutuklu kalacak Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Ayþen Toroslu, zanlý Claira Louise Eva'nýn tahkikat maksatlarý bakýmýndan 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýna emir verdi. Eski sevgilisinin evini bastý Gamze BAYKUR- Korkuteli'nde baþ harfleri E.E olan 15 yaþýndaki eski sevgilisini taciz etmek için müþtekinin evini basan ve müþteki kýzýn babasýna korkutmak amacýyla tasarrufundaki býçaðý gösteren Erhan Özoðul gözaltýna alýndý. "Mülke tecavüz" ve "Kanunsuz býçak taþýma" suçlarýndan dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlý Özoðul, 3 gün süreyle poliste tutuklu kalacak. Ev sakinleri tarafýndan darp edildi Olayýn tahkikat memuru Yenal Hüdakan, 13 Temmuz tarihinde zanlý Erhan Özoðul'un Korkuteli'nde yaþayan 15 yaþýndaki E.E'yi taciz etmek için E.E'nin yaþadýðý evin ana giriþ kapýsýndan eve girerek mülke tecavüz ettiðini belirtti. Akabinde eve giren zanlý Özoðul'un ev sakinleri tarafýndan darp edildiðini ve zanlýnýn evden kaçtýðýný belirten Hüdakan, zanlýnýn peþinden koþan baþ harfleri E.E olan kýzýn babasýna korkutmak amacýyla tasarrufunda bulundurduðu ancak tespit edilemeyen býçaðý gösterdiðini açýkladý. Zanlý Özoðul 9 ay hapis yatmýþtý Olayýn tahkikat memuru Yenal Hüdakan, zanlý Erhan Özoðul'un 18 Nisan 2012 tarihinde 15 yaþýndaki müþteki E.E ile iliþkiye girdiðini ve zanlýnýn "13 yaþýndan büyük 16 yaþýndan küçük kýzý alýkoyma ve cinsel iliþkiye girme" suçlarýndan yargýlanarak 9 ay hapis cezasýna mahkum edildiðini anýmsattý. 3 gün tutuklu kalacak Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Ayþen Toroslu, zanlý Erhan Özoðul'un tahkikat maksatlarý bakýmýndan 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýna emir verdi. Para için ortalýðý daðýttý! Abbas ELMAS- KKTC'de hemþire olarak çalýþan Türkmenistan uyruklu Zamira Kerimova'nýnKKTC'ye gelmesinde yardýmcý olduðu belirtilen Dinare Ruzyyeva'ya isimli kiþiye olan borcu yüzünden çalýþtýðý yerde basýlarak ciddi þekilde darp edildi. Mahkemede, önceki gün Lefkoþa bölgesinde zanlý Dinare Ruzyyeva'nýn aralarýnda anlaþtýklarý parayý kendisine ödemediði gerekçesiyle olayda darp edilen Zamira Kerimova'nýn çalýþtýðý eve gidip olay çýkararak Kerimova'yý ciddi þekilde darp ettiði belirtildi. Huzurundaki þahadeti ve zanlýnýn itirazý olmamasýný dikkate alan Lefkoþa Kaza Mahkemesi Yargýcý Bertan Özerdað'ýn, zanlýnýn davalarýnda hazýr bulunabilmesi için yurt dýþýna çýkýþýnýn yasaklanmasý ve beþ bin TL nakdi teminat yatýrmasý þartýyla Þener LEVENT tutuksuz yargýlanmasýný emretti. Mahkemenin vermiþ olduðu teminat þartlarýný yerine getiremeyen Türkmenistan uyruklu zanlý Zamira Kerimova davalarý görüþülünceye kadar Merkezi Cezaevi'ne gönderildi. Çiziktir di Çiziktirdi Maðusa sahillerinde birkaç gün dinlenmeye gitmeye hazýrlanan dostum haberi duyar duymaz vazgeçti bundan... Deniz iyice karardý... Yüz ton fuel oil karýþmýþ sulara... Zehir akýyor... -Gidip de ne yapayým, bu zehirde mi serinleyim, dedi... Ben de, -O halde Girne'ye git, dedim... -O da bok kokuyor, dedi... Çevre felaketini kendi arabasý kadar bile umursayan bir toplum deðiliz biz... Nerden mi anladým? Çok basit... Neredeyse topumuzu birden kanser yapan bir çevre kirliliðine gömüldüðümüz halde, halkýn bu kirliliði yaratanlara raðbeti eksilmedi hala... Daha da arttý... Seçim anketlerinde önde koþtuklarýna göre, mesele yok demek ki... Taþocaklarý daðlarýmýzý yeyip bitirdi... Bu gidiþle dað diye birþey kalmayacak önümüzde... Lefkoþa'dan bakýnca denizi göreceðiz... Ýki elektrik santralýmýz var... Biri Maðusa'da... Biri Girne'de... Ýkisinin de bacasý filtresiz... Kara dumanlar zehir saçýyor ikisinden de... Lefke geçilmiyor hala maden atýklarýndan... Her yerde, yerleþim birimlerinin tam göbeðine baz istasyonlarý kurulmuþ... Beton yapýlar için doðranmamýþ aðaç kalmamýþ hiçbir yerde... Sahillerimiz de, piknik alanlarýmýz da çöpe batmýþ... Ama anketler, tüm bunlarýn sorumlusu olan partilerimizi en baþta gösteriyor hala... Maðusa petrol, Girne de bok koksa da ne gam? Bataklýk güllerine selam... Yola devam! Bir toplumda kötülük yapanlara raðbet bu kadar fazlaysa, bitmiþ demektir o toplum... Kötülük yapanlarý cezalandýrma diye bir alýþkanlýk yok... Tam tersine... Baþtacý etme yarýþý var... Elektrik santralýna yýllardýr bir filtre takmayanlarý ödüllendirecekler... Bizi kanser yapanlara oylarýyla bir zafer daha armaðan edecekler... Buyursunlar etsinler... Kendi oylarýyla kansere yakalananlarý da görsün bu dünya... Yalnýz çevre felaketi karþýlýðý mý bu ödül? Ne münasebet... Taþýnan nüfus... Paylaþýlamayan ganimet... Saysak sayýlamayacak kadar çok yolsuzluk... Ve pek çok kötülük için daha... Bir de kara bahtlý Maraþ var mesela... "Bütünlüklü çözümün bir parçasý" diye tutturmuþlar... Açmýyorlar... Hepsi de "Kanla aldýk, masada vermeyiz" havasýnda... Eski sahiplerine teslim etmiyorlar... CTP'li milletvekilleri Brüksel'e giderek Stephan Füle ile görüþmüþler... "Kapsamlý çözüm olmadan olmaz" demiþler... Bu görüþ Ankara'nýn görüþü... Denktaþ da öyle söylerdi... Talat da, Eroðlu da... En þövenistimizin bile görüþü bu... Solcuyum diyen CTP'nin sarýldýðý dala bakýn... Daha da ilginci þu: Maðusa Ýnisiyatifi denilen bir örgüt var... O da CTP'lilerden oluþuyor çoðunlukla... Bu Ýnisiyatif, tam da CTP'li milletvekillerinin Brüksel'de Füle ile Maraþ'ý görüþtükleri sýrada bir bildiri yayýnlamýþ. Onlarýn Füle'ye söylediklerinin tam tersini söylüyorlar... -Maraþ yasal sahiplerine iade edilmeli, diyorlar... Demek bu çok önemli konuda CTP'nin kendi içinde de derin görüþ ayrýlýklarý var... Bakalým bu bölünme 28 Temmuz seçiminde sandýða nasýl yansýyacak... Dokunulmazlýklarý sayesinde beþ yýl boyunca cezasýz kalan suçlularýn halk tarafýndan cezalandýrýlabileceði tek yerdir sandýk... Ama eðer ceza keseceðimize, bir de ödülle mükafatlandýrýrsak onlarý, bir kere daha tescil edilmiþ olur aptallýðýmýz... Ve bu hikaye yine þöyle biter: -Ah biz eþekler...

3 existence Elvan Levent DENÝZE 100 TON PETROL SIZDI Kalecik'te büyük çevre felaketi SIZINTIYA, GEMÝDEN AKSA'YA NAKÝL SIRASINDA BORUDAKÝ KAÇAK NEDEN OLDU SAHÝL ÞERÝDÝ SÝYAHA BÜRÜNDÜ YAYILMAYI ÖNLEME AMAÇLI 5-6 KÝLOMETRELÝK BARÝYER ÇEKÝLDÝ... AKSA YETKÝLÝSÝ ÇAPTUÐ:"ÝHMAL YOK, TAMAMEN TEKNÝK SORUN. 1 HAFTADA TEMÝZLENÝR KALICI ETKÝSÝ OLMAYACAK" Kalecik'te önceki gece "Kaptanoðlu" isimli gemi tarafýndan AKSA Elektrik Santrali için boþaltým sýrasýnda meydana gelen petrol sýzýntýsýna nakil hattýndaki (flexible) hortumdaki kaçaðýn neden olduðu bildirildi. AKSA yetkilisi Murat Çaptuð'un verdiði bilgiye göre, saat sýralarýnda meydana gelen olayda 15 dakika gibi kýsa bir sürede maksimum ton civarýnda fuel-oil denize sýzdý. Deniz yüzeyindeki petrol gece rüzgarýn yarattýðý dalganýn da etkisiyle Aksa Bölgesi ile Çayýrova'daki fener arasýndaki yaklaþýk 3 kilometrelik alana yayýldý. Sabah saatlerinde kirliliðin boyutlarý da gün yüzüne çýkmaya baþladý. Bölgedeki sahil þeridi katraný andýran simsiyah bir renge dönüþtü. AKSA, Kýbrýs Türk Petrolleri (K-PET), Altýnbaþ Petrol (ALPET), Kýbrýs Türk Kýyý Emniyeti ve Gemi Kurtarma Þirketi ekipleri kendi ekipmanlarýyla birlikte kirliliðin yayýlmasýný önlemek amacýyla deniz yüzeyinde yaklaþýk 5-6 kilometrelik bariyer kurdular. AKSA þirketi Türkiye'deki bir özel þirketten yardým talebinde bulundu, ekibin ekipmanlarýyla birlikte yarýn sabahtan itibaren çalýþmalara baþlamasý bekleniyor. Ýlgili bir çok daire ve kurum kuruluþ bölgede geliþmeleri yakýndan takip ediyor. AKSA þirketinde ilgili dairelerin katýlýmýyla oluþturulan kriz masasý toplantý ve istiþare halinde. Turizm Çevre ve kültür Bakaný Mehmet Harmancý ile Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ýsmail Baþarýr, Gazimaðusa Kayamakamý Beran Bertuð ve bir çok yetkili bölgede incelemelerde bulundu. ÇAPTUÐ AKSA Santral Müdürü Murat Çaptuð, basýn mensuplarýna olayla ilgili açýklamalarda bulundu. Çaptuð, dün akaþam saat sýralarýnda gemiden þirkete fuel-oil tahliyesi esnasýnda yakýt hattý ile gemi arasýnda bulunan hortumda teknik arýza nedeniyle kaçak meydana geldiðini ve sýzýntýya bu kaçaðýn neden olduðunu kaydetti. Çaptuð, AKSA, ALPET, K-PET ve Kýbrýs Türk Kýyý Emniyeti ve Gemi Kurtarma Þirketi ekipmanlarýyla olaya müdahale edilmekte olduðunu, sýzýntýnýn yayýlmasýný önlemek amacýyla 5-6 kilometrelik alanda bariyerleme iþlemi yaptýklarýný söyledi. Türkiye'den de konusunda uzman özel firmalardan hizmet alacaklarýný kaydeden Çaptuð, Türkiye'den gelecek olan ekibin yarýn çalýþmalara baþlayabileceðini ifade etti. Çaptuð, mevcut sýzýntýnýn daha fazla yayýlmasýný önlemeyi hedeflediklerini belirterek, ilgili tüm devlet dairelerinin de bölgede olduðunu, koordinasyon halinde çalýþmalarý sürdürdüklerini ifade etti. Çaptuð, kirliliðin Kalecik bölgesinden Çayýrova'daki fenere kadar olan yaklaþýk 3 kilometrede etkili olduðunu söyleyerek, bölgenin kayalýk zemin olduðunu ve kirliliði bu bölgede hapsetmeye çalýþtýklarýný söyledi. Denize akan sýzýntýnýn miktarýyla ilgili net bir þey söylemenin þu anda mümkün olmadýðýný ancak gemi ölçüm raporlarýndan sonra ortaya çýkacaðýný kaydeden Çaptuð, maksimum ton civarýnda olduðunu tahmin ettiklerini söyledi. Sýzýntýnýn dün gece itibarýyla bitirildiðini söyleyen Çaptuð, olayla ilgili bir ihmalin söz konusu olmadýðýný, hatta yeni bakým çalýþmalarý yapýlmakta olduðunu ve kullanýlan hortumlarýn da birkaç ay önce deðiþtirildiðini belirtti."her türlü tedbire raðmen böyle teknik sorunlar yaþanýyor" diyen Çaptuð, ilgili tüm dairelerin katýlýmýyla AKSA santralýnda kriz masasý oluþturulduðunu ve gereken müdahalelerin yapýlmakta olduðunu söyledi. Sýzýntýnýn temizleme iþlemleriyle ilgili bilgi veren Çaptuð, öncelikle bariyerle yayýlmayý önleme tedbirleri alýnacaðýný, ardýndan da kýyýdan mekanik yöntemlerle deniz yüzeyinden temizleneceðini ifade etti. Çaptuð, sýzýntýyý maksimum bir hafta içerisinde temizlemeyi hedeflediklerini, ayrýca fuel-oil sýzýntýsýnýn kalýcý etki býrakmayacaðýný, kalýcý kirlilik olmayacaðýný söyledi. HARMANCI Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Mehmet Harmancý, Kalecik'te önceki gece yaþanan petrol sýzýntýsýyla ilgili olarak dün bölgede incelemelerde bulundu, AKSA yetkilileriyle görüþtü. Bakan Harmancý, incelemeleri sýrasýnda basýn mensuplarýna yaptýðý açýklamada akaryakýt tahliyesinden kaynaklý çevre felaketi yaþandýðýný belirterek, kirliliðin boyutuyla ilgili çeþitli rakamlarýn olduðunu, konuyla ilgili þirket yetkilileriyle görüþeceðini ve Gümrük Dairesi'nden bilgilerin alýnacaðýný belirtti. Harmancý, ilk olarak önlemlere yoðunlaþtýklarýný, Kýbrýs Türk Petrolleri, Altýnbaþ Petrol, Kýyý Emniyeti ve Gemi Kurtarma Þirketi'nin kendi imkanlarýyla devrede olduklarýný ifade etti. Bakan Harmancý, Birleþmiþ Milletler ve Türkiye Büyükelçiliði'nden yardým talep edildiðini, kalýcý hasarlarýn olmamasý için tüm kurumlarýn istiþare halinde olduðunu söyledi. YASAL MEVZUAT ÝNCELENÝYOR Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Mehmet Harmancý, yasal mevzuatýn uzmanlar tarafýndan incelenmekte olduðunu belirterek, "Bu önleme sürecinden sonra, yaþananlarýn suçlusu kimse, onlarla ilgili cezai müeyyidelerin uygulanmasýna da bakacaðýz" dedi. BÝYOLOGLAR DERNEÐÝ: Ülke tarihinin en büyük petrol kazasý Biyologlar Derneði Baþkaný Hasan Sarpten, 'Ýskele-Kalecik Bölgesi'nde sýzan petrolün balýk çiftlikleri bölgesine kadar ulaþtýðýn belirterek, bu olayý "ülke tarihinin en büyük petrol kazasý" olarak niteledi. Sarpten, denizdeki petrol kirliliðinin, en ileri teknolojiyle bile ancak yüzde 20'sinin temizlenebileceði görüþünü de dile getirdi. Sarpten, yazýlý açýklamasýnda "en çok 10 bin tonluk gemilerle boþaltým yapýlmasýna imkan veren AKSA'nýn aktarma borularýna, sürekli daha yüksek tonajlý gemilerden aktarma yapýlmasý ve dün sabah da 24 bin tonluk bir gemiden fuel-oil aktarýlmasý sonucu aþýrý basýncýn etkisiyle kaza yaþandýðýný" söyledi. Tahliye anýnda gerekli kontrollerin yapýlmadýðýný ve yasal olarak bu tonajdaki gemilerin yanaþma için kýlavuz kaptan almasý zorunluluðu varken buna uyulmadýðýný ileri sürerek þöyle devam etti: "Bu da AKSA yetkililerin 'olaðan bir kaza, ihmal yok' açýklamasýnýn gerçekle uzaktan yakýndan ilgisi olmadýðýný iþaret etmektedir. Bu sýzýntý sonrasý 100 tondan fazla petrolun denize aktýðý ve 5 kilometrelik bir alaný sarmýþ durumdadýr. Sýzan petrolün balýk çiftlikleri bölgesine kadar ulaþtýðý düþünüldüðünde bu olayýn ülke tarihinin en büyük petrol kazasý olduðu ve görülmemiþ boyutta bir kirliliðe yol açtýðýný rahatlýkla söyleyebiliriz." ANCAK YÜZDE 20'SÝ TEMÝZLENEBÝLÝR Sarpten, bugün en ileri teknolojiyle bile denizdeki petrol kirliliðinin ancak yüzde 20'sinin temizlenebileceðini; geri kalan kirliliðin yýllarca, hatta on yýllarca devam edeceðini savundu. Denize sýzan petrolün uçucu kýsmýnýn bir süre sonra buharlaþýrken hidrokarbon bileþiklerinin dibe çökmüþ veya parçacýklara tutunmuþ olarak kalacaðýný anlatan Sarpten, kirliliðin özellikle kayalýk bölgelerde, koylarda, deniz canlýlarýnda ve su yosunlarýnda birikeceðini ifade etti. Sarpten, özellikle ''tekrar seçilirsek petrol dolum tesisini yapacaðýz'' diyen Ulusal Birlik Partisi yöneticilerinin "önemli bir ders almasýný umduklarýný" da sözlerine ekledi. ÝSTANBUL'DAN SESLER Uzun bir aradan sonra Ýstanbul'a gelip Kadýköy'deki vapur iskelesinden denize bakarken birkaç þey geçti aklýmdan. Ayný iskelede oturan yüzlerce insanýn ayný denize bakýp bambaþka þeyler düþündüklerini düþündüm örneðin. Bir yaz günü esen iddialý bir rüzgarýn da insaný üþütebileceðini Kýbrýs'ýn ne tam bir ada ne de tam bir ülke olamadýðýný düþündüm bir de. Ne tam birer adalý kadar saf kaldýðýmýzý, ne de büyük dünyanýn ritmini yakalayamadýðýmýzý Ne tam olarak mutlu olduðumuzu, ne de kayda deðer bir mutsuzluða kapýlmadýðýmýzý Neredeyse hiçbir þey üretmemekle birlikte, günden güne tükenip gittiðimizi düþündüm. Ýstanbul'da deniz dalgalýydý. Taksim Meydaný'nda turistler hatýra fotoðrafý çektiriyorlardý. Evsiz bir köpek de dolaþýyordu kaygýlý. Küçük çocuklar kaðýt mendil ve su satýyorlardý. Meydandaki çiçekçi çiçekler satýyordu. Çiçekçinin hemen yanýnda TOMA'lar hazýr bekliyordu. Birkaç polis TOMA'larýn önünde bir ileri bir geri yürüyor ve etrafý izliyorlardý. Gezi Parký bir köþede 'direniþ'in ev sahibi gibi gururla bekliyordu ziyaretçilerini. Parkýn giriþinde yerde yazan sloganlarý siliyordu bir grup belediye görevlisi. Polisler de fotoðraf çektiren turistlerle birlikte bir ileri bir geri yürüyorlardý parkta. Kimleri çimlerde yýllardýr orada uyuyorlarmýþ gibi hareketsiz yatýyorlardý. Küçük çocuklar her þeyden habersiz salýncakta sallanýyorlardý. Ýstiklal Caddesi'nde ise küçük bir çocuk koþuyordu tramvayýn peþinden sanki hayatýndaki son treni yakalamaya çalýþýr gibi. Yakalýyor ve atlýyor çocuk tramvaya. Ümit var, diye düþünüyorum. Ümit var mýydý gerçekten? Bilmiyorum. Görmeyeli birkaç büyük alýþveriþ merkezi açýlmýþ, Emek Sinemasý kapanmýþ Her maðazaya girilmez, her tostçuda tost yenilmezdi artýk. Herkesin maskesi düþmüþtü ne de olsa. Kim halka karþý, kim halktan yana çýkmýþtý ortaya. Bu yüzden bazý þýk kafeler sinek avlýyor, bazý ara sokaklar ise dayanýþma kokuyordu Ne zaman siren çalan bir araç geçse Ýstiklal'den, içerdekiler dýþarýya fýrlayýp bakýyorlardý hemen. Sirenlerini çalarak arka arkaya beþ itfaiye arabasý geçtiðinde olduðu gibi. Biz de çýkýp baktýk. Hollanda elçiliðinin önüne dizilmiþti itfaiye araçlarý. Ýtfaiye aracýndan çok polis aracý vardý aslýnda elçiliðin önünde. Televizyon kameralarý da oradaydý, kalabalýk toplanmýþtý ama elçilikten duman falan çýkmýyordu. Galata'dan dönüþte Galatasaray Lisesi'nin yakýnýnda yine bir kalabalýk gördük. Ellerinde kameralarla yandaþ medya mensuplarý sabýrla bekliyorlardý. Halka sopalarla saldýran esnaf açýklama yapacaktý, onlar da açýklamayý bekliyorlardý. Biz beklemedik, devam ettik yolumuza. Hafiften birkaç yaðmur damlasý düþtü. Daha sonra güvertesinde durduðum vapurda, içerde oturan ve ortaokuldan sýnýf arkadaþým olduðunu düþündüðüm birisini gördüm tam önümdeki pencereden. Ve o hiç farkýnda deðilken fotoðrafýný çektim. Martýlarýn fotoðrafýný da çektim. Ve martýlarýn da haberi yoktu ne onlarý gözetlediðimden, ne fotoðraflarýný çektiðimden, ne de onlardan bahsettiðimden bu yazýda.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL 39 yýl oldu hâlâ aðarmadý þafak Þarkýlar türkülerle karþýlasan da sen onu Üstüne serilen karanlýða dön de bir bak Boyamasýn gözünü þafak nöbeti oyunu Kalay "TC YARDIM HEYETÝ"NÝN ADINI DEÐÝÞTÝRÝN ÖNCE "Türkiye para vermezse þöyle olur, böyle olur" diyerek, "yavruvatan" havalarýna gireceðinize kiþilikli olun. Hiç olmazsa Türkiye'nin parayý verme þekline karþý çýkýn. Ýþe "TC Yardým Heyeti"nin adýný deðiþtirmekle baþlayýn mesela. Ne yardýmý yahu? Kýbrýslýtürkler dilenci mi, besleme mi? Türkiye hükümetleri parayý Allah rýzasý için mi veriyor? Türkiye hükümetlerinin Kýbrýs'tan aldýklarýný hesaplayýn, göreceksiniz aslýnda "borçlu" deðil, "alacaklý" olduðunuzu? Hem nedir o Elçi'nin havasý, neden onun karþýsýnda süt dökmüþ kedi gibi oturuyorsunuz? Rahat olun be biraz Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ÜNÝVERSÝTELERÝMÝZ VE GAZETECÝLERÝMÝZ... Ýki üniversitemiz ödüle boðulmuþ... Dünyanýn en iyi üniversiteleri arasýna girmiþler mi, seçilmiþler mi ne? Socrates ödülleri mi isten, Galileo ödülleri mi?! Beðen de beðendiðini... Ödülden fazla ne var? Aðzýna yandýðýmýn Avrupa ve Amerikan üniversiteleri... Halt etmiþler bizimkilerin yanýnda... Dünyaya bilim alanýnda yakýnda KKTC hükmedecek... Ýddia ediyorum! Týp fakültemiz var... Bu fakültede doktorlar yetiþtireceðiz ve bu doktorlar kadavraya dokunmadan mezun olacaklar, cerrah olacaklar ve gözleri kapalý operasyonlar yapýp herkese parmak ýsýrtacaklar!.. Hukuk fakülteleri belli... Seri imalat yapýyorlar! Parayý ver diplomayý al taktiði ile dünyanýn altýný üstüne getirmeye hazýrlanýyor KKTC... Kimse, Türkler sadece rastlantý olarak yoðurdu buldu diyemeyecek bundan sonra... Biz böyle dünya iþleriyle uðraþacak nesiller yetiþtirmeyeceðiz... Mars'a gidebilen bir ülke var mý? Biz Mars'ýn da ötesine gideceðiz! Evreni fethedeceðiz! Bunlar basit iþler olacak bizim için... Herþey yavaþ yavaþ gerçekleþmeli ama... Önce yakýndan baþlayýp uzaða doðru ilerlemeliyiz... Üniversite sýnýrlarýnýn dýþýna çýkýp devlet yönetimini ele geçirmeliyiz... Her partiye birkaç adamýmýzý koyup baþarmalýyýz bunu... Partiler zaten birbirinin týpkýsý... Güçlü olanda da adamýmýz olmalý, zayýf olanda da... Muhalefet de bizim, iktidar da... Sýrtýmýz zaten yere gelmiyor ama fazla güç de göz çýkarmaz deðil mi?! Üniversitelerin basýnla ilgili bölümleri çok önemli... Toplumu yönlendirecek dördüncü güç... Basýn mühim her konuda... Ancak icazetli olmalý... Ekonomikman baðýmlý kalmalý ki bir telefonla sýcak yataðýndan kalkýp bir meyhanede ona talimat vermek için bekleyenlerin huzuruna çýkmalý gazeteci... Basýn Günü kutlandý geçenlerde... Birçok gazeteci (meslektaþým diyemiyorum kusuruma bakmasýnlar, çünkü ben gazeteci deðilim), birkaç bin lira ücretle bazý partilerin milletvekili adaylarýnýn propagandasýný yapmak için canhýraþ çalýþýyorlar... Onlarýn peþinde koþup haber yaratýyorlar. Her söylediklerini süsleyip püsleyip medyaya gönderiyorlar... Boy boy da fotoðraflarý cabasý... Miletvekili adayý yaþlý bir ninenin elini öpüyor mesela... Sokakta oynayan birkaç çocuðun baþýný okþuyor ve bunlarý yaparken de yalandan gülümsüyor... Basýn Günü'nde ahkam kesildi sadece... Bunlara hiç deðinilmedi... Ödüllere doymayan üniversitelerimiz hangi bilimsel alanda icat yaptýlar ki bu ödüller kendilerine veriliyor? Cambridge Üniversitesi'nin alamadýðý ödülleri bunlar nasýl alabildiler aklým almýyor bir türlü... Gerano'dan ruhsat almak gibi birþey olmasýn bu da... Yoksa... O da bana kalsýn... Zaten siz anladýnýz onu... BKP-TVG: Kâr hýrsý denizi kararttý Birleþik Kýbrýs Partisi Toplumsal Varoluþ Güçleri (BKP-TVG) Ýskele Milletvekili adaylarý Kalecik'te yaþanan çevre kirliliðini yerinde inceledi. BKP'den verilen bilgiye göre, adaylar inceleme sonrasý yaptýðý açýklamada kâr hýrsýyla hareket ederek, çevre ve doðayý hiçe sayan politikalara karþý mücadeleye kararlýlýkla devam edeceklerinin altýný çizdi. BKP Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan ise konu ile ilgili açýklamasýnda, tonlarca petrolün denize akmasýnýn ve yaþanan çevre katliamýnýn "özelleþtirmeci" ve "piyasacý" anlayýþýn sonucu olduðunu belirterek, Sibel Siber Baþbakanlýðýndaki hükümeti sorumlular hakkýnda yasal iþlem baþlatmaya çaðýrdý. Alýnan önlemlerin ve temizlik çalýþmalarýnýn "amatörce" ve "yetersiz" olduðunu savunan CTP-BG GENEL SEKRETERÝ AKANSOY: Uzun bir sahil þeridi sýzýntýdan etkilendi CTP-BG Genel Sekreteri ve milletvekili adayý Asým Akansoy ve beraberindeki heyet Kalecik'te yaþanan çevre felaketini yerinde inceledi. Akansoy inceleme sonrasýnda yaptýðý yazýlý açýklamada, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) ülkeye getirmek istediði kirli sanayi yatýrýmlarýna karþý olduklarýný, çevreyi bu tür yatýrýmlardan korumanýn öneminin yaþanan felaketle bir kez daha ortaya çýktýðýný belirtti. CTP-BG Genel Sekreteri Asým Akansoy, Ýskele milletvekili Önder Sennaroðlu ve Maðusa milletvekili Sonay Adem'den oluþan heyetle bölgeye gitti. Akansoy açýklamasýnda, uzun bir sahil þeridinin sýzýntýdan etkilendiðini belirtti. Korkmazhan, bölgenin biran önce petrolden temizlenmesi için gereken çalýþmalarýn yapýlmasýný talep etti, Kýbrýs'ta sývý yakýt ve petrol dolum tesisi kurulmasýna karþý olduklarýný yineledi. AKSA firmasýnýn bu tür kazalara karþý hazýrlýksýz olduðunu vurgulayan Akansoy, gerekli teknik altyapýya sahip olmayan þirketin kazaya karþý aldýðý önlemlerin de bilimsellikten uzak, amatörce olduðunun altýný çizdi. Felaketin yaþanmasýnda ihmali olan tüm kesimlerin sorumluluðu üzerine almasý gerektiðine iþaret eden Akansoy, hükümetin çalýþmalarýný yakýndan takip edeceklerini de vurguladý. Asým Akansoy, CTP-BG'nin Çevre Mühendisleri Odasý ve Biyologlar Derneði ile bir araya gelerek konuyu deðerlendirdiðini, istiþareler sonucunda birlikte hareket edileceðini söyledi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent AHA "ÞAFAK NÖBETÝ"N VAR YA! Temmuz'un delirmeye hazýrlandýðý günlerden geçiyoruz yine. Borazanlar çalýyor... "Þafak Nöbeti" çaðrýlarý uçuþuyor hamaset cephesinde. 39 yýl önce denizin kana boyandýðý o þafaðý karþýlayacaklar! Gözyaþý ve hüzünle deðil tabii... Tam bir þenlik havasý içinde!.. Taþocaklarý rezaletiyle daðlarýmýzýn hali halden gitti. Kanserli hücrelere döndü o güzelim yeþil daðlar... Çok sürmez, birkaç yýl sonra, Lefkoþa'dan baktýðýnýzda denizi görürseniz... Sakýn þaþýrmayýn... Ormanlarýmýz yanýyor... Acizlik içinde seyrediyoruz... Yangýnlara müdahale edecek bir yangýn helikopterimiz yok! Sözümona yetkililer ise, bölgemizde orman yangýn tehlikesinin yüksek olduðunu belirtip, halka "dikkatli olun" demekten baþka hiçbir þey yapmýyorlar! Bir yer ateþ almayagörsün, felâket dönümlerce büyüyor gözlerimizin önünde söndürünceye kadar!.. Kanserde dünya birincisiyiz... Bizi bu þampiyonluða taþýyan etkenlerin yüzde 80'inin de çevresel faktörler olduðu açýklandý geçtiðimiz günlerde. Elektrik santrallerimizin kanser püskürten bacalarý hâlâ filtresiz! Adam olup birer filtre takamadýk þu bacalarýn zehirini asgariye indirmek için! Yollarýmýz yol, kaldýrýmlarýmýz kaldýrým olmaktan çýktý. Yýllardýr bir kürek asfalt döküp yamalayamýyor, söve saya yaþamaya çalýþýyoruz! Okullarýmýzýn tavanlarý çocuklarýmýzýn baþýna çöküyor! Hastanelerimizde yeterli araç gereç, ilâç yok! Doðru beslenin diyor uzmanlar. Ama doðruyu koydunsa bul! Tarýmsal zehirli, hormonlu gýdalar, tezgâh tezgâh konuyor önümüze! Alýn size doðru beslenme! Ýþte sevgili okur... Bu ahval ve þerait içinde dahi vazifen kanser olmadan yaþamaktýr! Þimdi sana diyorlar ki, muhtaç olduðun kudret "Þafak Nöbeti"nde mevcuttur! Daðlarýn oyuluyormuþ... Bir yangýn helikopterin yokmuþ... Santral bacalarýnýn filtresi yokmuþ... Varsýn olmasýn... Aha þafak nöbetin var ya!.. Gam çekme... Ye iç eðlen... Hâlâ kan koksa da o kýzýl þafak!.. Nasýl olsa öldükten sonra hiçbir þeyin kalmayacak! Geldiler... Ve bizi "kurtardýlar"! "Biz kurtarmasak Rum sizi kesecekti" dediler! Ve bu "kurtarýlmanýn" bedelini, ömür boyu ödeyemeyeceðimiz bir diyet olarak yazdýlar alnýmýza! Adamýzýn en güzel yerlerinin üstüne oturdular! Nüfusumuzun on katý nüfus yýðdýlar! Sonra da bize" besleme" dediler! "Benim orada þehidim var, gazim var, stratejik çýkarlarým var, sen kimsin be adam?" dediler! Doðru... Onun burada þehidi, gazisi, stratejik çýkarý var! Bütün bunlarýn bedeli içinde, Bafra'da bir lebideryacýk da kendine ayýrmýþsa... Bu lebideryayý telleyip "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliði-Özel Mülktür-Ýçeri Girmek Yasaktýr- Uyulmadýðý takdirde ceza uygulanacaktýr" diye tabelâ asmýþsa, hani buna karþý çýkacak bir babayiðit ya da anayiðit var mý?! Keþke Sibel haným, peþkeþ çekilen lebideryalarý toplamaya baþlamýþken, Bafra'daki o elçilik lebideryacýðýný da geri alabilse!..

5 5 17 Temmuz 2013 Çarþamba Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Seçimden seçime sandýða giden vatandaþýn demokrasi adýna yaptýðý baþka bir etkinlik yoktur ya Arada bir de eyleme katýlýr, o gadar! Tek parti çýkana kadar! MÝÞ-MIÞLAR * Halkta "Kim gelirsa aynýdýr" görüþü yaygýnmýþ. - Nasýl yayýldý ben de bilmiyorum ama kesinlikle yanlýþ bir düþüncedir. Ve kesinlikle birbirinin aynýdýr denmez. Ayný olsalar, gelen gideni aratýr mýydý? * Bazý TV kanallarý milletvekili adaylarýný programa çýkarmak için para alýyormuþ. - E ne var bunda. Çok etik! Üstelik peþin iþ yapýyorlar, dürüst davranýyorlar. Bedava çýkarýp da, seçimi kazanýnca kapýsýný aþýndýrmak daha mý etik? * Çakýcý da Akýncý kadar lider vasýflarýna haizmiþ. - Akýbetleri benzemez inþallah!.. Sonunda Akýncý mecliste yalnýz oturuyordu da! * Aslanbaba evine "Rüþvetçilere oy vermeyin" pankartý astýrmýþ. - Vay be Canýný bu kadar yaktýlar demek Bir de bakarsýnýz yarýn tiþört de bastýrýr, giyer, öyle gezer. * Geçitköy Barajý'nýn yapýmýnda Beþparmaklar'ýn taþý kullanýlýyormuþ. - Beþparmaklar demekten vazgeçin artýk. O yakýnda Parmaksýzlar olacak. * Kýzýný darp eden damadýný býçaklamýþ. - Dinsizin hakkýndan imansýz gelir derler ama Þiddet de þiddetle önlenemez ki!.. *Ayþe Dönmezer, "Ülkede meyhane politikasý uygulanýyor" demiþ. - Sadece meyhane dediðine bakmayýn, kumarhaneden kerhaneye kadar uzanan bir dizi var ama, neticede kadýn! Sýrlamayý uygun görmemiþ olmalý. * Lefkoþa'da çember düzenlemelerinin yenilenmesinde belediye tek kuruþ harcamamýþ. - Aa çok güzel Demek hala daha var böyle yardýmseverler aramýzda. Kimin kara kaþý, kara gözü için pamuk elleri cebe attýlar acaba? "Ücretsiz saðlýk hizmeti vereceðim" diyen partiye mi, yoksa makul bir ücrete adam gibi saðlýk hizmeti vereceðini vadeden partiye mi oy vereceksiniz? -Rüyamda gördüm UBP 20, CTP 20, TDP 5 ve DP de 5 milletvekili çýkaracak. Hemen itiraz etti. - Mümkün deðil. Böyle sonuç çýkmaz o sandýklardan. Rüya görün sen. Daha gazetacý geçinin. Sanki gazetacýlar her þeyi bilirmiþ gibi! Mok bilir! Güldüm. Ve tekrarladým: -Evet, rüyamda gördüðümü söyledim zaten Ama olamaz mý? - "Olamaz!"ý bastý hemen. Ama bu arada, kafasýndan hýzlý bir hesaplama yapmaya baþladýðý da, gözümden kaçmadý. - Neyi hesaplan ya, dedim. - Dur, kafamý karýþtýrma, dedi. Hadi siz de bir düþünün bakalým. UBP 20, CTP 20, TDP 5 ve DP de 5. Böyle bir sonuç çýkamaz mý sandýktan? Bu seçmen, düðüm üstüne bir düðüm daha atamaz mý? Bu seçmen, "hade sahilleri temizlemeye devam edin madem bu gadar meraklýsýnýz" diyemez mi? Der vallahi! Ha iþte o zaman gel de ayýkla pirincin taþýný! Rüyam bu kadarla bitmiyordu tabii. Devamý vardý. "Hayýrdýr" deyip de gözlerimi açtýðýmda, hükümeti karþýmda hazýr buldum! Þöyle: = 10. Nasýl? Miss! 3 ahbap çavuþ devam eder. Ne þiþ yanar, ne kebap. BÖYLE BÝR ANDI (Mangalý bulursak eðer!) Çok þükür ki, rüyalarýmýn gerçekleþme oraný sýfýrdýr. Böyle bir hükümet oluþumu düþünemiyorum. Tüylerim diken diken oluyor. Lütfen siz de düþünmeyin ve istemeyin. 2 parti ile koalisyon kurmak demek, eve 2 kuma getirmek demektir. Böyle bir ailede, ne dirlik olur, ne birlik olur, ne huzur olur ve çok sürmez daðýlýrlar. Böyle bir tablo karþýsýnda tek seçenek vardýr. Seçimi tekrarlamak. Taaa tek parti çýkana kadar! NOT: Bu öneri þaka deðildir. 3 ay sonra seçime gideceðine, baþtan git! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu ÞAFAK NÖBETÝ (Ýstanbul)- Hayatýmýza girip yer eden çok günler, haftalar var. Ýlk yadýrgarsýn bunlarý, sonra hayatýn birer parçasý olurlar. Kanser Haftasý, Sakatlar Haftasý, Müzeler Haftasý Son uydurulan haftayý biliyorsunuz, Kutlu Doðum Haftasý Her neyse Onlara bir yenisini de ben eklemek istiyorum. Ama bu kutlama olmayacak. Anma da olmayacak. Öfke çýkacak oradan. Her gününü, her anýný tekrar tekrar yaþayacak, yaþatacaksýn Savaþ isteyenleri mesela Hani, "vuralým keselim" diyenleri Alacaksýn Sýcak Temmuz günü parka giydireceksin battaniye gömlekler üstüne Sýrtlarýna malzeme çantasý yerleþtireceksin. Ayaðýna postal vereceksin. Baþýna demirden bir miðfer "Yürü" diyeceksin dikenlere doðru. Yatýracaksýn onu "ohto"cuklarýn arkasýna Atacaksýn mevzi gibi çukurlara. Sonra da hedef tahtasý gibi o yöne sýkacaksýn. Ölmeyecek ama ölümü görecek orada. Sonra esir düþenlerin sýraya dizilip kurþundan geçirilmesi sahnesini izleteceksin. Beþparmaklardan uçuruma atýlan askerleri bir daha yaþatacaksýn. Çýðlýklar rüyalarýna girecek. Balon patlasa yere yatacak kadar psikolojilerini bozacaksýn. Hepsi bittikten sonra da sýcak evinden alýp, hiç bilmediði bir yere süreceksin. Arkadaþlarý olmayacak orada. Oturduðu koltuðu unutacak. Bilgisayarsýz, internetsiz oturacaðý mekânda dondurma yiyemeyecek. Deniz kýyýsýna gidip bira içmesine izin vermeyeceksin. Sevdiklerini uzun süre göremeyecek. Okulu varsa durduracaksýn okulunu. Hele üniversite kazanmýþsa kayýt yaptýrmaya göndermeyeceksin sene ortasýna kadar. Ve diyeceksin ki sonunda, "madem çok meraklýsýn, al sana kutlama" Adýný ister "Þafak Nöbeti" koy istersen de bir hafta kutlamalý Þafak Nöbeti Haftasý. Böyle mi olmalý kutlamalar, anmalar haftasý? Böyle mi yapmalý inandýrýcý olmasý için? Beyler ki çoðu savaþ görmedi. Beyler ki bu topraklarýn yabancýsýdýrlar Bizim en büyük sýkýtýmýzý yaratan o sýcak haftayý deniz kýyýsýna gidip mum yakacaklar. Bir de kutlayacaklar konserlerle... Kumanyalar gelecek kumanyalar gidecek. Ýçki de içecekler, kola da. Hatta çay. Bir elleri yaðda, bir elleri balda misali keyif yapacaklar denize bakarak. Bomba sesi ile irkilmeyecekler. Daðlar patlamayacak kulaklarýnda. Toprak dökülmeyecek tam diplerine. Ve aðaçlar yerlerinden sökülüp yanmayacaklar. 19 Temmuz'u 20'sine baðlayan gece kalabalýk bir grup gidip çýkartmanýn yapýldýðý yerde denize bakacaklar. Grubun çoðu da üstelik Kýbrýslý deðil Ve Kýbrýs'ýn ikiye bölünmesini kutlayacaklar. Bir de isim verecekler o nöbete KTÖS, "MARAÞ BÜTÜNLÜKLÜ ÇÖZÜMÜN PARÇASIDIR" DÝYENLERÝ ELEÞTÝRDÝ CTP nin Maraþ ikiyüzlülüðü Elcil: AKP'nin duvara toslayan dýþ politikalarýna alet olan CTP milletvekillerini protesto eder, Maðusa Ýnsiyatifi'nin yapmýþ olduðu giriþimlerin yanýnda olduðumuzu vurgularýz. Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) Genel Sekreteri Þener Elcil, "Maraþ'ý bütünlüklü çözümün bir parçasý olarak gören" kesimleri eleþtirdi. Elcil, yaptýðý yazýlý açýklamada þöyle dedi: "Seçim atmosferi içinde Kýbrýs sorunu ve buna baðlý "Maraþ açýlýmý" ile ilgili gündem gizlenmeye çalýþýlmaktadýr. Maraþ'ýn yasal sahiplerine iadesi Maðusa limanýnýn AB kontrolünde açýlmasý ve buna baðlý güven yaratýcý önlemlerin ele alýnarak bütünlüklü çözüme ulaþýlmasýna yönelik giriþimleri engellemek için TC dýþiþleri ve Kýbrýs'ta TC'nin talimatlarý ile hareket eden çevreler harekete geçmiþlerdir. Týkanan çözüm çabalarýnýn önünü açma yerine "Maraþ bütünlüklü çözümün bir parçasýdýr" mazeretinin arkasýna saklanýlarak yapýlan giriþim ve açýklamalar kalýcý bölünmeyi ve çözümsüzlüðün devamýndan öteye hiçbir iþe yaramamaktadýr. Özellikle Dýþiþleri Bakaný Sn. Kutlay Erk ile Cumhurbaþkaný Danýþmaný Osman Ertuð'un açýklamalarýnýn örtüþüyor olmasý ve buna baðlý olarak meclis adýna Brüksel'e giden CTP milletvekillerinin oraya taþýdýklarý görüþünün ayný olmasý "ulusal konseyin" oluþtuðunun açýk bir göstergesidir. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin "Maraþ bütünlüklü çözümün parçasýdýr" kararý yoktur. CTP'nin güven yaratýcý önlemlerin VAKIFLAR ÝDARESÝ'NÝ ZÝYARET ETTÝ- Baþbakan Sibel Siber, dün Vakýflar Ýdaresi Genel Müdürü Ýbrahim Fadýl Benter'i makamýnda ziyaret ederek görüþtü. Baþbakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, ziyarette, Vakýflar Ýdaresi Genel Müdürü yanýnda, Yönetim Kurulu Üyeleri de hazýr bulundu. Baþbakan Siber, ilk defa Vakýflara bir ziyaret gerçekleþtirdiðini; Vakýflarýn nadide, korunmasý gereken, kutsal ve anlamlý kuruluþlar olduðunu söyledi. Mamalý: Saðlýk bedava olmalý Lefkoþa baðýmsýz milletvekili adayý Barýþ Mamalý, Anayasa'nýn devlete, saðlýk ve eðitim hizmetini koþulsuz olarak halka sunma görevi verdiðini kaydederek, hastanelerde baðýþ adý altýnda alýnan ücretlerin saðlýk hizmetlerinin sosyal adalet ilkeleriyle baðdaþmadýðý görüþünü belirtti. Mamalý yazýlý açýklamasýnda, devletin sosyal adaleti saðlamak zorunda olduðunu anlatarak, "Sosyal devletin ana görevi desteklenmesi ile ilgili kararý olmasýna raðmen bu milletvekillerinin Brüksel'e taþýdýklarý kararýn TC dýþiþleri bakanlýðýnýn kararý olduðu açýktýr. O halde bu noktada CTP yetkililerinin Kýbrýs sorunu ile ilgili hassas bir konu olan Maraþ'ýn yasal sahiplerine verilmesi ve güven yaratýcý önlemlerin hayata geçirilmesi konusunda bu milletvekillerinin hangi karara baðlý açýklama yaptýklarýný sorgulamasý gerekmektedir. TC'den alýnan talimatlarla Kýbrýs sorununun çözülemeyeceði çünkü AKP'nin "çözüm ister görünüp çözümsüzlük" politikasý izlediði Annan Planý ile ifþa olmuþtur. Bazý CTP milletvekillerinin parti kararý olmadan TC dýþiþlerinin görüþlerini Brüksel'e taþýmalarý ve bu konuda "ulusal konsey kararý gibi" gizli uzlaþýlarla görüþ ortaya koymalarý seçimsonrasý süreç konusunda bizlere öngörü yapma olanaðý vermektedir. Maðusa halkýnýn görüþlerini dikkate almayan, ambargo izolasyon yalanýna baðlý propaganda kokan ve çözümsüzlüðü hedefleyen bu giriþimlerin Kýbrýslý Türktoplumuna yarar getirmediði açýktýr. Gizli bir ulusal konsey kararý gibi yurtdýþýna taþýnan ve CTP parti kararý olmadýðý açýk olan bu giriþimi ve AKP'nin duvara toslayan dýþ politikalarýna alet olan CTP milletvekillerini protesto eder, Maðusa Ýnsiyatifi'nin yapmýþ olduðu giriþimlerin yanýnda olduðumuzu vurgularýz." halktan topladýðý vergilere karþýlýk özellikle saðlýk, eðitim ve adalet hizmetlerini koþulsuz olarak yerine getirmesidir" ifadesini kullandý. Anayasa'nýn 45. maddesinin de açýkça devleti, herkesin beden ve ruh saðlýðý içinde yaþayabilmesi ve týbbi bakým görmesini saðlamakla ödevli kýldýðýný belirten Barýþ Mamalý, hem vergi alýp hem de ücretli saðlýk hizmeti verilmesinin baþlý baþýna sosyal adaletsizlik olduðunu kaydetti. BKP-TVG üreticilerin dertlerini dinledi Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) Toplumsal Varoluþ Güçleri, Lefkoþa Milletvekili adaylarý Hayvan Üreticileri Birliði'ni ziyaret ederek Birlik Baþkaný Mustafa Naimoðullarý ve birlik yetkilileriyle biraraya geldi. BKP'den yapýlan açýklamaya göre, ziyarette konuþan BKP Genel Baþkaný Ýzzet Ýzcan, seçim süreçlerinin gelip geçici olduðunu ancak hayvancý ve üreticinin sorunlarýnýn hiç bitmediðini ifade ederek, "Parlamentoda bulunan 4 siyasi partinin ekonomik modeli ve programýyla, AKP hükümetinin bu partilerin ellerine tutuþturduðu paketle de bu sýkýntýlar hiç bitmeyecektir. Uygulanmaya baþlayan ve seçimlerden sonra uygulanmasýna devam edilecek olan ekonomik program, hem üretci hem de Kýbrýs Türkü'nün tamamý için yaþam koþullarýný daha da aðýrlaþtýracaktýr" dedi. GÜNLÜK ERDOÐAN'A HALEP ÜNÝVERSÝTESÝ'NDEN SOÐUK DUÞ Halep Üniversitesi Konseyi, 2009 yýlýnda Tayyip Erdoðan'a verdiði Uluslararasý Ýliþkilerde Fahri Doktora unvanýný, Erdoðan'ýn bölgede yaþananlara gösterdiði keyfi uygulamalarý nedeniyle, geri çekti. Üniversite Rektörü Dr. Hýdýr el-avrfli; ülkede bulunan üniversite ve akademi ortamlarýnýn yaný sýra Halep Üniversitesi'ne ülke içindeki ve dýþýndaki Suriyelilerden gelen talepler göz önünde bulundurularak Fahri Doktora Diplomasýnýn Erdoðan'dan geri çekildiðini ifade etti. Üniversitede uluslararasý hukuk alanýnda uzman hukukçulardan bir komisyon oluþturularak Erdoðan'a karþý sanayi kuruluþlarýný gasp etme ve kültürel kaynaklarý gasp etme aracýlýðýyla ekonomiyi tahrip etme suçundan uluslararasý mahkemede dava açma önerisinde bulundular. Üniversite Konseyi ayrýca Erdoðan'ý, Suriye halkýna karþý gayrý ahlaki ve insanlýk dýþý uygulamalarý ve iki komþu ülke arasýndaki güvene dayalý tarihi baðlarý koparma çabalarý nedeniyle þiddetle kýnadý. BU KAÇINCI Maðusa denizi ilk kez kirlenmedi bu kadar. Daha önce de bölgedeki Altýnbaþ petrol tesislerine yapýlan yakýt tahliyesi sýrasýnda petrol yine denize sýzdý... Kâr hýrsý ile iþ yapan özel þirketlerin durumu ortada... Bir de hala özelleþtirmeden mi bahsediyorsunuz? PÝRÝNCÝN TAÞI TDP'nin Girne listesindeki bir adayýnýn yüz kýzartýcý suçlarý olduðu ortaya çýktý... Fuhuþa teþvik ve kumar... Ayýkla bakalým þimdi Mehmet pirincin taþýný... GENÇLÝK FESTÝVALÝ 18 Temmuz'da Lefkoþa'da, güneydeki Maðusa Kapýsý'nda muhteþem bir gençlik festivali var... Sakýn kaçýrmayýn! GECELERÝ DE ALIÞVERÝÞ Güneyde hükümet iþyerlerinin çalýþma saatlerini serbest býraktý... Dileyen dilediði kadar açýk tutabilir dükkanýný... Artýk Uzunyol'da geceleri de alýþveriþ yapmak mümkün... MARAÞ Maraþ ne zaman açýlýr? Kýbrýs sorunu çözülünce... Kýbrýs sorunu ne zaman çözülür? Maraþ açýlýnca... Týrnak... "TDP'nin iyi planlanmamýþ 'merkeze yolculuðu', merkez dýþý solda yeni bir boþluk yarattý. BKP-TVG iþte bu boþluðu doldurma þansýna sahip. Zaman, BKP'ye 'azla yetinmeyi' öðretmiþti. Ama bugünkü koþullar, onu, bu duygudan sýyrýlmasýný saðlayacak yeni bir eþiðe taþýmýþ olabilir." Gürdal HÜDAOÐLU (Haberdar) "CTP'nin önünde çok büyük bir engeldir, CTP'nin her bölgede bazý kapý beslemeleri vardýr ki bunlar akbaba gibi fýrsat kollarlar, CTP'nin iktidara gelmesini beklerler, CTP iktidara gelince de 'hade yeme sýrasý bizde, nemalanalým bakalým' derler, iþin baþýna geçerler ve patlayana kadar yerler... CTP yönetimi de bunlarýn yaptýklarýna göz yumar, çünkü bunlar iyi 'kapý beslemesidirler'!.." Ediz TUNCEL (Star) "Göç edebilenler kaçýyor, benim gibi her iklimde yaþayamayanlar, hala daha adaletin kendilerini gelip bulacaðýný bekleyenler, utananlar, kimseyi rahatsýz etmek istemeyenler, rezillikten hoþlanmayanlar mahkum oldu, oluyor." Ünal AKÝFLER (Havadis) "Eðer bir 10 sene 'dik' durur ve 'çalýþýrsak'... TC-KKTC Mali Yardým Protokolü'ne gerek kalmadan bu ülke yönetilebilir! Yardým heyeti de... 'Vesayet' de... Onca 'siyasi kirlilik' de... Tümüyle ortadan kalkar..." Cenk MUTLUYAKALI (Yenidüzen) Günün Kahramaný KAZIM DENÝZCÝ BKP Toplumsal Varoluþ Güçleri'nin Maðusa milletvekili adaylarýndan Kazým Denizci dün Kýbrýs TV'deki canlý yayýnda Aytuð Türkkan'ýn konuðuydu. Çok baþarýlý bir performans sergileyen Denizci, BKP-TVG dýþýndaki seçime katýlan tüm partilerin AKP'ye hizmet ettiðini belirtti ve "Lambaya püf deyin" diyerek seçmene çaðrýda bulundu. Canlý yayýna elinde bir de ampülle giden Kazým Denizci, kayýt dýþý ekonomiden kaybýmýzýn 250 milyon TL olduðunu söyleyerek, bu kayýtdýþýlýðý yaratanlarýn da etkili kiþilerin korumasý altýndaki büyük iþadamlarý olduðunu kaydetti.

7 7 17 Temmuz 2013 Çarþamba GÖR DUY DUY KONUÞ KONUÞ GÖR ALO AFRÝKA HATTI HASTAHANE VE NARENCÝYE BARAKA AKTÝVÝSTLERÝ: Güzelyurt çöplüðü bir an önce temizlenmeli n KALKANLI'DA ODTÜ KAMPÜSÜ YAKININDAKÝ ÇÖPLÜKTEKÝ YANGINLARDAN KAYNAKLANAN KÝRLÝLÝÐE KARÞI BÖLGE HALKINDAN ÝMZA TOPLAYAN BARAKA, BAKAN HARMANCI'YA DÝLEKÇE VERDÝ Baraka Kültür Merkezi aktivistleri, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlýðý önünde toplanarak, Güzelyurt çöplüðünün bir an önce temizlenmesini talep etti ve Bakan Mehmet Harmancý'ya bölge halkýnýn imzalarýný içeren dilekçeyi verdi. Baraka Kültür Merkezi bakanlýk önünde yaptýðý açýklamada, "Bugün artýk tamamen eminiz ki, UBP belediyeciliði demek çöplük demektir; pis kokular demektir, kirlilik demektir ve çirkinlik demektir" iddiasýnda bulundu. "Daha UBP'nin eski Lefkoþa Belediye Baþkaný Cemal Bulutoðullarý'nýn Lefkoþa'nýn kocaman bir çöplüðe dönüþtürülmesine sebep olan politikalarýnýn acýsý dinmemiþken, bu kez de yine UBP'nin elinde olan Güzelyurt Belediyesi'nden kötü kokular yükseldiðini" belirten Baraka, Kalkanlý'da ODTÜ yakýnýndaki Güzelyurt çöplüðünde çýkan veya çýkartýlan yangýnlardan yayýlan duman yüzünden bölgeye kötü kokular yayýldýðýný kaydetti. Baraka adýna açýklamayý okuyan Celal Özkýzan, bu dumanlarýn hem Kalkanlý bölgesinin, hem de rüzgardan dolayý Güzelyurt'un belli bölgelerinin kötü kokular içinde kalmasýna neden olduðunu belirterek, "Bölge insanlarýnýn tellerine astýklarý çamaþýrlar kirlenip kokuyor, bölge insanýnýn saðlýðý doðrudan olumsuz etkileniyor. Bölge insanýnýn þikayetlerine Güzelyurt Belediyesi kulak asmýyor" dedi. TANSOY: "TÜM KAYNAKLAR KÝRLENÝYOR" Baraka Kültür Merkezi'nin açýklamasýnýn ardýndan Güzelyurt'ta yaþayan Baraka Kültür Merkezi aktivisti Reþat Tansoy da, Baraka'ya ciddi bir çevre ve insanlýk sorunu olan konuyu gündeme getirmesinden dolayý Güzelyurt halký adýna teþekkür ederek, özünde insan saðlýðýný tehlikeye atan bu konunun bir an önce çözümleneceðine inandýðýný söyledi. Kalecik'te petrol sýzýntýsý El-Sen: AKSA'nýn sözleþmeleri iptal edilmeli Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu Çalýþanlarý Sendikasý (EL-SEN), AKSA'nýn imtiyazlý sözleþmelerinin iptal edilerek Kýbrýs Tütk Elektrik Kurumu (KIB-TEK)'in ihtiyaç duyduðu yatýrýmlarýn bir an önce yapýlmasýný talep etti. El-Sen Baþkaný Çaðlayan Cesurer yaptýðý açýklamada, EL-SEN'in, enerji sektöründe özellikle KIB-TEK üzerine oynanan ve ilerletilmek istenen oyunlarý yýllardýr dile getirdiðini ve kamuoyunun dikkatini çekmeye çalýþtýðýný belirterek, " KIB-TEK'in bir bütün olarak, güçleri yetmezse parçalayarak, bu da olmazsa KIB-TEK'i yok ederek elektrik üretimi, iletimi, daðýtýmý ve tahsilat iþlerini özel sektöre devretmek isteyen zihniyetin yarattýðý çevre sorunundan da öteye çevre felaketini hep birlikte yaþýyoruz" dedi. AKSA Enerji Üretim AÞ'nin ürettiði elektriði, ne üretirse alýnacaðýnýn garantisini de vererek özelleþtirmeyi adým adým gerçekleþtirenlerin, AKSA'nýn üretim kapasitesini artýrýrken, KIBTEK'in üretimini düþürerek maliyetlerini artýrma yolunu seçtiklerini ileri süren Cesurer, özel sektörün yapýsý gereði önce en yüksek kar etme mantýðý ile çalýþtýðýný belirtti. Cesurer, denizi kirleten yakýt kaçaðýnýn tam bir "rezalet ve felaket" olduðunu vurgulayarak, "Bu felaketi ilk kez de yaþamýyoruz. Kýsa bir süre önce benzer bir çevre felaketi, Altýnbaþ Petrol tesisleri için gerçekleþtirilen yakýt tahliyesi sýrasýnda da yaþanmýþtý. Önlem alýnmazsa son kez de olmayacaktýr" dedi. 40 yýla yakýn süredir kamu kuruluþu KIB-TEK'in Teknecik Santralleri için, düne kadar ise devlet ortaklý olarak KTP'nin, ülkenin tamamý için ayni þekilde yakýt tahliye ettiðini anýmsatan Cesurer, onlarda böyle olaylar yaþanmazken, Altýnbaþ Petrol ve ardýndan da AKSA Enerji Üretim AÞ'nin yakýt tahliyesi esnasýnda çevre felaketine yol açmýþ olmasýnýn özel sektörün hizmet kalitesini gözler önüne serdiðini ifade etti. Cesurer, yaþanan çevre felaketinin boyutlarýný çevreden sorumlu Bakanlýk yaný sýra ilgili sivil toplum örgütlerinin de ortaya koymasý gerektiðini belirtti. Cesurer, kirlenenin sadece denizler olmadýðýný kirlilikle birlikte doðal çevre ve canlýlarýn da yok olduðunu ifade ederek, "Ancak kafasýna KIB-TEK'i ve halkýmýzýn en ciddi toplumsal varlýðýný da yok etmeyi koyanlara karþý duruþumuzun haklýlýðý bir kez daha ortaya çýkmýþtýr. EL-SEN yok olmaya devam demeyecektir. EL-SEN çevrenin kirletilerek yok edilmesine devam demeyecektir" dedi. Necla Güdenoðlu isimli bayan vatandaþýmýz hastanedeki uygulamalardan ve de çarþýnýn hem pahalýlýðýndan hem de arananlarýn bulunamamasýndan þikayetçi oldu "Ýsmim Necla Güdenoðlu Benim iki þikayetim vardýr. Birincisi hastaneden þikayetçiyim. Geçenlerde ortopedik muayene için polikliniðe gittim. Numara aldým ve sýraya girdim. Kapýcýlar üç üç çaðýrýyorlar. Üç numara çaðýrdý, benim numaram da çaðrýldýðý için içeriye girdim. Diðerlerini de odada görünce muayene olmayý kabul etmedim. 'Ben tanýmadýðým insanlarýn önünde muayene olmayý kabul etmiyorum' deyince beni dýþarýya çýkardýlar ve beklemeye aldýlar. Ondan sonra da çaðýrýp muayene ettiler. Bu yanlýþ bir uygulamadýr. Bir doktor hastalarýný üçer üçer çaðýrýyorsa yaptýðý muayene dört dörtlük bir muayene deðildir. Anlaþýlan doktor hasta muayenelerini erken bitirip kliniðine veya evine gitmek istemektedir. Bu yanlýþ uygulamadýr Bir baþka konu da þu Dün sabah çarþýya gittim. Marketten limon aldým. Yeþil ve sert limonlar. Tam beþ limon aldým. Kaç para ödeyeceðimi sorduðumda tartý yapan þahýs beþ lira ödemem gerektiðini söyledi. Her limon bir TL'ye gelir Limonlarýn üzerinde de kahverengi çizgiler var Onlarýn ne olduðunu sorduðumda aðacýn yeterli beslenemediðini ve bir çeþit limon aðacýna has hastalýk olduðunu öðrendim. Burasý bir narenciye ülkesi deðil miydi? Nasýl oldu da narenciye ülkesinde limonun tanesi bir TL'ye satýlmaktadýr? Narenciye ülkesinde limon yok demektir bu Ne günlere kaldýk?" PARTÝLERDE KARIN AÐRISI Telefonla gazetemizi arayan ismi yanýmýzda saklý bir vatandaþýmýzýn þikayeti de sosyal medyada Ýrsen Küçük'e verilen Mercedes desteðiyle ilgili. "Ben bir vatandaþ olarak sosyal medyayý da takip etmekteyim. Her yazýlana, her söylenene inananlardan deðilim. Afrika gazetesinde Ýrsen Küçük'e verilen bir Mercedes ile ilgili haber vardý. Daha sonra bu habere Serhat Kombos tarafýndan açýklama getirildi ve o da Afrika'da yayýnlandý. Hala sosyal medyada bunun tartýþmasý yapýlmaktadýr. Ýyi de olmaktadýr. Ancak tartýþmalar içerisinde þöyle diyenler de vardýr: 'Ne yani bir politikacý tanýdýða bir iþadamý yardýmda bulunamaz mý? Avrupa'ya bakmazlar bir de eleþtirirler ' Ben bu çok açýkgöz vatandaþýmýza buradan seslenmek istiyorum. Avrupa'da veya baþka bir yerde seçimlerde kullansýn diye iþ sahiplerinin yardýmda bulunmasý hoþ karþýlanmaz. Asil Nadir'in baþýna gelenler nerden geldi? Muhafazakar Parti'ye destek verdiði için Ýngiltere'den kaçmak zorunda kaldý, mahvoldu ve þimdi de aradan yýllar geçmesine raðmen hapse atýldý Temeli bu olaydýr Serhan Kombos açýklamasýnda Eroðlu'na da diðer politikacýlara da yardým etmiþ diyor Bu daha da kötü Bence mahkeme kurulmalý ve bunlar mahkemede hesap vermelidirler BÝZÝM DUVAR Seçimler zaten gölgeliydi, þimdi karardý. Dikkatimi çeken baþka konu da geriye kalan partilerin sessizliði Kimse bu olaylarýn üzerine gitmiyor. Demek ki onlarda da bazý karýn aðrýlarý vardýr " YARIM BÝR ÜLKEDE BÜTÜNL ÜKL Ü ÜTÜNLÜKL ÜKLÜ ÇÖZÜM OLMAZ Bizim Mandra DENKTAÞ MARAÞ'TA- DP-UG Basýn Bürosu'nun açýklamasýna göre, Serdar Denktaþ, Gazimaðusa milletvekili adaylarý ile birlikte, Maraþ Birlik ve Dayanýþma Derneði'nin daveti üzerine dernek yöneticileri ve üyeleri ile biraraya gelerek, özelde bölge, genelde ülke için hayata geçirecekleri projeleri anlattý. Denktaþ, DP UG'nin yeni oluþmasýna raðmen çok kýsa sürede, kendi içinde bütünleþme ve kaynaþmayý saðladýðýný belirtti. Bugüne kadar gelinen süreç hakkýnda toplantýya katýlanlarý bilgilendiren Denktaþ, demokraside esas kýrýlmanýn 2006 yýlýnda CTP'nin ÖRP'yi kurdurmasýyla yaþandýðýný belirterek, "CTP'nin bu müdahalesinden sonra hükümet deðiþti ve biz muhalefete düþtük. Ancak diðer muhalefet partileri gibi gidip sorun olan yerde, sorunu kaþýyýp, kanatmak yerine, 'o sorun nasýl iyileþir' düþüncesiyle hareket ettik" dedi. Ve kanserde dünya birincisi olan mandrada uzmanlar kansere %80 çevresel faktörlerin neden olduðunu açýklar. Vatandaþlar, çevresel faktörlerin en baþta gelen sorumlusunun, bunlarý yaratan ve etkilerini hiç dikkate almayan devlet ve hükümet yetkililerinin olduðunu belirterek, bir kez daha görevlerini yapmaya çaðýrýrken, sokaktaki adam "Filtresiz bacalar, CMC, baz istasyonlarý, askeri tatbikatlar, hormonlu gýdalar ve bilumun kimyasal zehirli atýklar... Dört yanýmýz kanser zulasý" diye öfkeli öfkeli söylenir.

8 8 17 Temmuz 2013 Çarþamba Arada Bir Özgün Kutalmýþ Bu insanlara yardým edin (2) Geçen yazýmda hýrsýz müteaahitler tarafýndan dolandýrýlan insanlarla ilgili sorunlarý irdelemiþ, bilhassa Gary Robb adlý bir uyuþturucu ve kara para aklayýcý sözde meteaahidin son maðdurlarý olan Karmi'deki üç Ýngiliz'in baþýna gelenleri anlatmýþtým. Gary Robb'un Ýngiltere'de görülen bir davasýnda, mahkemeye verilen þahadetlerde Gary Robb'un KKTC'deki baðlantýlarý ile ilgili enteresan, araþtýrýlmasý ve kovuþturulmasý gereken birçok husus ortaya çýktý. Mahkeme tutanaklarýna göre, ki bu tutanaklar KKTC makamlarýnýn elinde de vardýr, Gary Robb'un KKTC'deki bazý bankalarda bulunan hesaplarýndan Pattaya'daki Bangkok Bank'taki hesabýna büyük miktarlarda paralar aktarýldý. Ayni þekilde Gary Robb'un Þirketi Aga Developmant adýna kâðýt üzerinde konut pazarlayan bir emlâk þirketi topladýðý paralarý Gary Robb'un KKTC'deki avukatýnýn çek hesabýna yatýrýyordu. Avukatýn bu çek hesabýndan da önemli miktarlarda paralar, Gary Robb'un yönlendirmesiyle baþka hesaplara aktarýldý. Gary Robb KKTC'den transfer ettirdiði 1.75 milyon sterlinle Pattaya'da konut inþa etmek için araziler aldý. Pattaya'ya daha sonra transfer edilen paralarla inþaatlara baþlandý. KKTC'de iþlerin sapa sardýðýný gören Gary Robb yüklü miktarda parayla Bangkok'a kaçtý. KKTC Bakanlar Kurulu Gary Robb'a verdiði vatandaþlýðý geri aldý yýlýnda güya Gary Robb KKTC'de kalan inþaatlarý tamamlamak için Bangkok'tan KKTC'ne geri döndürüldü. Halbuki o günlerde Gary Robb'un Bangkok'ta yapacak iþi kalmamýþtý. Çünkü Tayland Hükümeti Gary Robb'un Pattaya'daki taþýnýr taþýnmaz tüm mal varlýðýna el koymuþtu. KKTC'deki yarým býraktýklarýný tamamlamak için KKTC'ne gelen Robb'un cebinde kuruþ yoktu. Neticede bir müddet sonra Ýngiltere'de aranan þahýs olan Robb Ýngiliz polisine teslim edilir. Þimdi burada sorgulanmasý gereken ve KKTC makamlarýnýn da sorumluluk taþýmasý gereken hususlara bakalým. Gary Robb'un KKTC bankalarýndaki hesaplarýnda kaç para vardý? Bu paralar hangi zamanlarda ve nerelere transfer edildi? Bu para transferleri yasal mýydý? Yasal deðilseydi, bu transferleri yaptýranlarla aracý bankalar hakkýnda ne gibi iþlem yapýlmýþtýr? Gary Robb'un emlâkçýlar vasýtasý ile kâðýt üstünde satýlan konutlarýn parasýnýn Robb'un KKTC Barosuna kayýtlý avukatýnýn banka hesabýna yatmasý ve bu hesap üzerinden çeþitli baþka hesaplara transfer edilmesi normal mi? Gary Robb Ýngiliz polisine teslim edildikten sonra Robb'un KKTC bankalarýndaki hesaplarý ile birlikte avukatýnýn banka hesabýnda kaç para vardý? Bu paralara ne oldu? Robb'un yarým kalan inþaat þantiyelerinde Robb'a ait inþaat malzemesi, makine ve teçhizatlarý ne oldu? Robb'un üzerine kayýtlý ve ipotekli olmayan arazi var mýydý? Bu sorulara bizi yönetme iddiasýnda bulunanlar cevap vermek durumundadýrlar. Çünkü Gary Robb KKTC'de yaptýðý dolandýrýclýðýn bir benzerini Tayland'da da yapmaya kalktý ancak orada herþeyini kaybetmekle karþý karþýya kaldý. Tayland Hükümetinin kýsa sürede gördüðünü bizi yönetme iddiasýnda olanlar neden göremedi? Yukarýda da yazdým. Gary Robb'un KKTC'deki taþýnýr ve taþýnmazlarý ile birlikte varsaydý bankalardaki paralarýnýn üstüne kim oturdu? Bunlara net ve þeffaf cevap verilemezse, Gary Robb'un KKTC'de olduðu süredeki icraatlarýndan o zamanki hükümetler de sorumludur. KALECÝK'TEKÝ PETROL SIZINTISI Kriz masasý ilk toplantýsýný yaptý Ekonomi ve Enerji bakaný Atay Ahmet Raþit Kalecik'teki petrol sýzýntýsý ile ilgili çalýþmalarýn 3 aþamada ele alýnacaðýný söyledi. Raþit oluþturulan kriz masasýnýn durumun yarattýðý çevre felaketinin kýsa sürede giderilmesi, bu tür olaylarýn tekrar yaþanmamasý için alýnacak fiziki ve yasal önlemler ile soruþturma aþamalarý üzerinden çalýþmalarýna devam edeceðini açýkladý. Raþit Ekonomi Bakanlýðý'nda Dýþiþleri Bakaný Erk, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Baþarýr, Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Harmancý ve ilgili bakanlýklarýn bürokratlarý ile Gümrük Dairesi Yetkililerinin de oluþturduðu kriz masasý toplantýsýnýn ardýndan basýna açýklamalarda bulundu. RAÞÝT Bakan Raþit, sýzýntý nedeniyle ton arasý akaryakýtýn denize aktýðýný ve kriz masasýnýn gün boyu yerinde ve bölgede yaptýðý çalýþmalarý toplantýda deðerlendirildiðini söyledi. Raþit, kriz masasýnýn durumun yarattýðý çevre felaketinin kýsa sürede nasýl giderilebileceði, bu tür olaylarýn tekrarlanmamasý için alýnacak fiziki ve yasal önlemler ile araþtýrma ve soruþturma aþamalarý olmak üzere 3 aþamada çalýþmalarýný sürdüreceðini açýkladý. "MERSÝN'DEN EKÝP GELÝYOR" Ýlk etapta yapýlan tespitler sonucu 3 kilometrekarelik bir alanda sýzýntýnýn bariyerlerle kontrol altýna alýndýðýný kaydeden Bakan Raþit, bugün Mersin'den gelecek ekip ve ekipmanlarýn katýlýmýyla kirliliðin en kýsa zamanda giderilmesini umduklarýný söyledi. Temizlik çalýþmalarýnýn "günlerle" ifade edilebilecek bir zamanda tamamlanacaðýný kaydeden Bakan, Türkiye'den gelecek ekibin konusunda uzman ve profesyonel kiþiler TDP, KTÖS'Ü ZÝYARET ETTÝ Çakýcý: Kavga ezenlerle, ezilenler arasýnda Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, 28 Temmuz'da gerçekleþecek Erken Genel Seçimler'inde halkýn vereceði kararýn demokrasi mücadelesini, sendikalarý, eðitimi, saðlýðý, turizmi etkileyeceðini ifade etti. Temel politikalarýnýn orta ve dar gelirli vatandaþlarý korumak olduðunu kaydeden Çakýcý, "Bugünkü kavga ezenlerle, ezilenlerin kavgasýdýr. Biz ezilenin yanýnda taraf olduk" dedi. TDP Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Genel Baþkan Çakýcý ile Lefkoþa milletvekili adaylarý Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý'ný olduðunu söyledi. Ekonomi ve Enerji Bakaný Raþit, kriz masasýnýn bu tür olaylarýn bir daha tekerrür etmemesi için gerekli mevzuat düzenlemelerini de gündemine aldýðýný ve devletin daha etkin denetiminin saðlanmasý gerektiðini ifade etti. "GEMÝLER BARÝYERLERLE ÇEVRÝLECEK" Bundan böyle aktarým yapacak gemilerin bariyerlerle çevrileceðini ve bu þekilde sýzýntýlarýn bölgeye yayýlmadan önleneceðini söyleyen Raþit, borulardaki sýzýntýlar için devletin bizzat denetim yapacaðýnýn altýný çizdi. "DEVLET BÝRÝMLERÝNDE ALTYAPI YOK" Devlet birimlerinde bu tür felaketlere müdahale edebilecek gerekli altyapý bulunmadýðýna da iþaret eden Bakan Raþit, bu tür adýmlarýn atýlmasýnýn daha kapsamlý ve uzun soluklu hükümetlerin görevi olmasýna raðmen, geçici hükümetin de kýsa sürede alýnacak tedbirleri alarak ileriye yönelik bir yol haritasý belirleyeceðini vurguladý. "PEK KALINTI KALMAZ" Raþit, yarýndan itibaren baþlayacak çalýþmalarla denizde pek bir kalýntý kalmayacaðýný söyleyerek, buna karþýn Devletin bu tür konularda çalýþacak uzmana, bilgiye ve kadroya sahip olmasý gerektiðini söyledi. Bakanlýðýn isminin "Ekonomi ve Enerji" olmasýna raðmen petrol istasyonlarý denetimleri dýþýnda çalýþan bir "Enerji" kadrosunun bulunmadýðýný anlatan Raþit, bu þekilde gidilmesinin mümkün olmadýðýný ve bu kadrolarla ekiplerin mutlaka oluþturulmasý gerektiðini söyledi. (KTÖS) ziyaret etti. Ziyarette, TDP'nin 'Zamaný Geldi' adlý seçim bildirgesi ile aday tanýtým broþürleri KTÖS yetkililerine takdim edildi. Mehmet Çakýcý burada yaptýðý konuþmada, Kuzey Kýbrýs'ta adalet ve eþitlikten yoksun çarpýk bir düzen olduðunu savunarak, parti olarak söz konusu düzeni yýkmak için yola çýktýklarýný vurguladý. Çakýcý, 28 Temmuz'da gerçekleþecek Erken Genel Seçimler'de halkýn vereceði kararýn demokrasi mücadelesini, sendikalarý, eðitimi, saðlýðý, turizmi etkileyeceðini ifade etti. CTP-BG DÝPKARPAZ'DA MÝTÝNG YAPTI- CTP-BG 28 Temmuz Erken Genel Seçim mitinglerine dün akþam Dipkarpaz'da gerçekleþtirdiði miting ile baþladý. CTP- BG'den yapýlan açýklamaya göre, Baþbakan Sibel Siber, CTP-BG Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu, Ýskele Milletvekili adaylarý, çok sayýda partili ve sempatizanýn katýldýðý mitingde 'Þafaða Özlem' isimli grup sahne aldý. Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir 14 YIL SONRA ANKARA 17 Aðustos 1999 Bu tarih Türkiye halký ve dünya tarafýndan unutulmayacak bir gündü 17 Aðustos sabahý, saatler 03.02'yi gösterdiðinde, Türkiye daha önce hiç sallanmadýðý gibi sallanmaya baþlamýþtý Sonrasýnda hafýzalara kazýnan o çaðrý, "sesimi duyan var mý?" Ýþte Ankara'ya en son gidiþim, bu tarihten tam 2 hafta sonraydý Kýbrýs'tan feribot ile Alanya'ya, oradan da otobüs ile Ankara'ya gitmiþtim Her geçtiðim bölgede gözyaþý hakimdi ama hala bir umut vardý Türkiye gerçek anlamda bir deprem ile tanýþalý henüz 2 hafta olmuþtu Ve gördüklerim beni çok etkilemiþti Ankara'ya vardýðýmda insanlarda hala panik havasý vardý Açýkçasý beni de bir korku sarmýþtý Kafamda "acaba" sorusu ile Ankara'da geçen iki günün ardýndan, tren ile Ýzmir'e doðru yol almýþtým Ve þimdi, tam 14 yýl sonra, geçtiðimiz hafta sonu Ankara'daydým Çok deðiþmiþ Tabii ki zamanýn da bunda etkisi var, ama Ankara 14 yýl önce býraktýðýmdan çok önde Hem duygulandým, hem de etkilendim Ýstanbul'dan çok farklý bir þekilde geliþmiþ Trafik sorunu ve insan fazlalýðý yok denecek kadar az Ramazan ayýnda olduðunuzu bir tek oruç bozulma vaktinde anlýyorsunuz Gece olunca "Behzat" diye bir mekana gittik Bir masa orucunu bozarken, diðer masa raký eþliðinde eðleniyordu Hiç kimse birbirine karýþmýyor, aksine hoþgörü ile bakýyordu Yani Ýstanbul baþta olmak üzere, Türkiye'nin birçok þehrinden hem daha geliþmiþ, hem de daha kültürlü bir yer olmuþ Ankara... Bilmeyeniniz varsa söyleyeyim, Ankara'da çok sayýda Kýbrýslý da var Ve bunlarýn bir tanesi ile geçtiðimiz Pazar akþamý koyu bir sohbete koyuldum Konumuz 15 Temmuz darbesi ve 74 çýkartmasýydý Ama o 60'larýn baþlarýna kadar döndü Tam 3 saat kesintisiz yaþadýklarýný anlattý ve ben de gözümü hiç kýrpmadan onu dinledim Kendisi 1947 doðumlu, yani anlattýðý olaylara tanýklýk ettiðinde henüz yaþlarýndaydý Önce evindeki koltuðun üstünde oynarken döþemenin içine giren ve kanamaya baþlayan ayaðýný anlatýyor "Koltuðun içi süngü doluydu, babama koþtum ve koltuðun içinde süngü var dedim. Dönüp bana, 'sen hayal görüyorsun' diyerek beni dýþarý oyun oynamaya gönderdi. Döndüðümde süngüler gitmiþti" diyor... Ve gördüðü kesik kafa ile devam ediyor "Bir gece uykum kaçtý ve kapýnýn önüne çýktým. Evimiz Çetinkaya'nýn tam karþýsý, oradan sesler geldiði için gizlice bakmaya gittim ve bir de ne göreyim, yerde kesik bir adam kafasý duruyordu. Hemen eve gittim ve gizlice izlemeye devam ettim. Ýlerleyen vakitte TMT üyesi olduklarýný bildiðim bazý adamlar tahminimce o kafaya ait olan baþsýz bir insan vücudunu getirdiler. Birkaç gün sonra ise, o kesik kafanýn sahibinin Rum olduðunu gazetelerden öðrendim" diyor Bir de Adana'ya Türkeþ'in kampýnda eðitim görmek için çýplak bir þekilde gönderilen Kýbrýslý Türkleri orada karþýlayan kiþilerden biri olduðunu ekliyor Ve "bugün oldu neden çýplak gönderildiklerini hala çözemedim" diyor Tüm bu yaþanýlanlarý, yýllar geçtikten sonra birleþtirdiðini ve TMT'nin hangi amaçla kurulduðunu o zaman anladýðýný söylüyor Konuþmanýn tamamýný buraya aktarmam imkansýz ama kendisi yakýnda Kýbrýs'a gelecek ve tüm anlattýklarýný kayýt altýna alacaðým Fakat anlattýklarýnýn içinde bana en ilginç gelen yeri, Atatürkçü olmasýna raðmen Denktaþ'ý hiç sevmemesiydi "Neden" diye sordum, cevapladý Denktaþ'ýn yaptýklarýndan söz etti... Ve ardýndan o döneme ait bildiði 3-4 tane olayý örnek gösterdi Eksik, ya da yanlýþ, bir þey yazmamak için onun gelmesini bekleyeceðim Çünkü o yakýn tarihe Çetinkaya Spor Kulübü'nün karþýsýndaki pencereden tanýklýk etti Hem kesik kafa ile ilgili, hem de öldürülen Kýbrýslý Türkler ile ilgili bazý isimler de verdi Ve "onlar hala hayatta, gidelim ve onlara bu olaylarý birlikte soralým" dedi Onun gelmesini merakla bekliyorum

9 17 Temmuz 2013 Çarþamba Tünel ALINTI ALEVÝ DÜÞMANLIÐI Gezi direniþi sýrasýnda öldürülen dört kiþinin dördü de Alevi! Mehmet Ayvalýtaþ, Abdullah Cömert, Ethem Sarýsülük ve Ali Ýsmail Korkmaz Aleviydi! Kesin bir sonuç olmasa da saldýrýlar sonucu yaralananlarýn çoðunun Alevi olduðu söyleniyor. Öldürülenlerin ve yaralananlarýn bu kimliklerine bakýnca insanýn aklýna "bu kadar tesadüf olabilir mi" sorusu takýlýyor! Ancak, bu sorunun kesin bir cevabý henüz yok. Tesadüf de olabilir, iktidarýn ceberrutluðu ve Alevilere yönelik kin ve nefreti düþünüldüðünde önceden planlanmýþ bir gerçek de olabilir! Bu sorunun cevabýný AKP iktidarda olduðu sürece bulamayacaðýz! Çünkü bu sorunun cevabý ancak hukukun iþlediði bir Türkiye'de bulunabilir. Yapanýn, yaptýðýnýn yanýna kâr kalmadýðý, yargýcýn adil olduðu, doktorun Hipokrat yeminine uyduðu, Mobesse kameralarýnýn "herkes için eþit görüntü verdiði" bir Türkiye'de Çünkü, bu ülkede Mobesse kameralarý bile þaibeli NECDET SARAÇ (YURT) DÝPNOT Türkiye'de Gezi eylemlerinden sonra AKP Hükümeti'nin baþlattýðý operasyonlarda gözaltýna alýnan lise öðrencisi Bilal Bozkurt, serbest býrakýldýktan sonra intihar etti. Olayý Hayat TV Twitter adresinden duyurdu. MERAK ETMEYÝN, "NÝYAZÝLER"Ý HÝÇ TAKTIKLARI YOK ARÞÝV TARÝH 16 HAZÝRAN 2012 Toplumumuzda yükselen tüm protestolara karþýn Haspolat'taki 200 dönümlük arazi üzerinde külliye inþaatýna baþlandý... UKÜ kampüsünün yakýnýndaki arazide baþlayan inþaata üniversite yetkilileri tepki gösterdi... "Eðitim Adasý"ndan "Ýmam-Hatip Adasý"na doðru... Gözden kaçmayanlar... GELDÝLER DE NE OLDU? Sene 1955'te Derviþ Eroðlu henüz daha 17 yaþýnda liseli bir delikanlý iken, Namýk Kemal Lisesi dergisine bir yazý yazmýþ. "Gelecekler Havadan mý gelecekler? Denizden mi Gelecekler?" baþlýklý bu yazýda, Derviþ bey Türk ordusunun nasýl geleceðinin hesabýný yapýyor. Þimdilerde o liseli haliyle gurur duyuyor ve "Çok þükür denizden de geldiler, havadan da geldiler" diyor. Eeee sonra ne oldu Derviþ bey? Geldiler de ne oldu? Onu da söyle ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Baþbakan Sibel Siber'in Maliye'yi ekside devraldýklarý söylemi doðru deðildir." Ersin TATAR (Eski Maliye Bakaný ve UBP milletvekili adayý) VÝRGÜL... AL SANCAK VE AMPUL Þafak Nöbeti Organizasyon Komitesi, tüm siyasi parti temsilcilerine Þafak Nöbeti'ne katýlma çaðrýsý yaptý. Bize göre münasiptir. Ve hatta þarttýr. Mecliste bulunan siyasi partilerin kullandýklarý pusula AKP'nin ampulü olduðuna göre, AKP ile aydýnlanýp aydýnlatabileceklerini düþünenlerin sabahlayacaklarý mevzi de Þafak Nöbeti'nin yapýldýðý Girne sahilleri olmalý. Deðil ama? Korkmayýn ey yoldaþlar, sönmez bu þafaklarda yüzen al sancak ama o elinizde tuttuðunuz ampul çok sürmez, patlar yakýnda "Hükümetler gazilere ve gazi çocuklarýna önem vermiyor." Kadir DEDEOÐLU (TBK Gaziler Derneði Genel Baþkaný) 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar "ABD, Mursi gibi Erdoðan'ý da gözden çýkardý" Türkiye Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Türkiye'nin Suriye halkýna desteðinin devam edeceðini açýkladý. Davutoðlu, "Umuyorum ki bu Ramazan Suriye halkýnýn çektiði sýkýntýlar son bulacak ve ülkeye barýþ hakim olacak" dedi. Bunun yaný sýra, Davutoðlu, Suriye Muhalif Güçler Ulusal Koalisyonu'nun (SMDK) Suriye halkýnýn yegane temsilcisi olduðunun altýný çizdi. Ramazan sadece bir ay sürecek; fakat Suriye'deki savaþýn on yýllarca sürmesi mümkündür. Bu, birincisi. Ýkincisi, Davutoðlu neden SMDK'yý demokratik bir Trafik kazalarýna bir davetiye de onlardan... yapýlanma olarak görmekte? Ankara hangi sebeple Mýsýr'daki darbeyle ilgili olarak, ordunun demokratik yollarla seçilmiþ Cumhurbaþkaný Mursi'yi devirdiðini açýklarken, Suriye Cumhurbaþkaný Esad ile iliþkiler konusunda açýkça demokratik olmayan bir senaryoyu tercih ediyor? Türk uzmanlarýn birçoðu, Katar'ýn Türkiye ile birlikte yer aldýðý Suriye koalisyonundan ayrýlabileceðini öne sürüyor. Geçtiðimiz yýl Katar, Libya'daki isyancýlara finansal destek saðlamýþ, Suriyeli muhaliflere ve Mýsýrlý "Müslüman Kardeþler"e KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu yardým etmiþ, Hamas'ý da desteklemiþti. Geçtiðimiz günlerde Katar, göreve yeni atanan Mýsýr Cumhurbaþkaný'ný kutladý. Mursi'nin devrilmesinin hemen ardýndan, Mýsýr'a 8 milyar dolara kadar karþýlýksýz kredi vermeye hazýr olduklarýný açýklayan Birleþik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan da ayný þekilde kutlama mesajý gönderdi. Böylece, Mýsýr- Türkiye-Katar üçgeninin çöktüðünü söylemek mümkündür. Burada safdýþý edilen Türkiye olmuþtur. Bunun baþlýca nedeni, Türkiye'de iktidarda olan AKP'nin bölgesel liderlik konusunda kendi pozisyonunu saðlamlaþtýrmak ve Körfez ülkelerindeki olaylarda baský oluþturmak adýna "Müslüman Kardeþler" üzerinden ilerleme çabasýnýn baþarýsýzlýkla sonuçlanmýþ olmasýdýr. Þimdi ise, Türkiye bölgesel yalnýzlaþma gibi reel bir tehditle karþý karþýyadýr. Mýsýr'da iktidara ordunun gelmesinin ardýndan, ABD'nin Suriye konusundaki politikasýný deðiþtirmesi mümkündür. Washington'un neden Ankara'nýn Arap Baharý sýrasýnda izlediði politikayý düzeltmediði ise merak konusudur. Görünen o ki, Gezi Parký olaylarýnda Erdoðan'a destek vermeyen ABD, týpký Mursi'ye yaptýðý gibi, Erdoðan'ý da "gözden çýkarmýþtýr." Türkiye'deki protesto olaylarý, "tüm gücü elinde tutan Baþbakan'ýn bizzat Türkler tarafýndan kamusal alanda uðratýldýðý bir maðlubiyete" dönüþtüyse, Erdoðan'ýn Suriye krizindeki aktivitesi de onun için bir "kâbus senaryosu" haline gelebilir. Erdoðan'ýn "kabusunun", partisindeki bazý dava arkadaþlarý için yeni bir siyasal baþlangýç olmasý da ihtimal dahilindedir. Katar, Birleþik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ýn, cumhurbaþkanlýðý seçimleri sonrasýnda Türkiye'den hangi lideri tebrik edeceði merak konusudur." ( Bu yazý Rusya'nýn STANÝSLAV TARASOV'un Ortadoðu konusunda analizlere yer veren tanýnmýþ internet sitesi yayýnlanan "Erdoðan'ý 'Arap Kabusu'na hazýrlýyorlar" baþlýklý analizinden kýsaltýlmýþtýr )

10 10 KARATAHTA 17 Temmuz 2013 Çarþamba Petrol mavisi bu olsa gerek... Burak Maviþ Petrol mavisi bu olsa gerek... Aksa denize aksa demek... Aidiyet hissetmedikten sonra, bize doða ne gerek... Þarkýlarda maviye uyanan düþ, güneþin ilk ýþýklarýnda denize uyuya kaldý. Kayalarda güneþlenen ilk yengeç, petrole boyandý. Sonra ikincisi... Sonra üçüncüsü... Güneþi arayan ilk kaplumbaðanýn gurgurasýna mazot kaçtý Midesi bulandý Ýnsanýn yarattýðý tüm pislikleri kum tanelerinin altýna kustu. Denizde yansýmalar yoktu o sabah, ilk balýk gülümsemeden öldü... Cinayeti iþleyen bilir... Cinayete göz yuman bilir... Taraflar birbirini bilir, birbirlerinin pisliklerini gizlemeye özen gösterir. Cinayet, topla tüfekle deðil bu sefer Basbayaðý elektriðin bir kýsmýný özelleþtirdiðiniz Pardon! Peþkeþ çektiðiniz... Utanmadan payýný artýrmaya çalýþtýðýnýz, kamusal alana deðil Sermayeye baðýmlýlýk aþýladýðýnýz, biricik özel þirketiniz, denizdeki her maviyi öldürmeye heves etti Her canlýya ölüm vaat etti. Her güzelliði kendi pisliði ile kirletti. Doðada dönüþü olmayan yanýlgýlarýn siyasette faturasý olmayabilir Siz birbirinizi bilirsiniz ya, sizlere bir þey olmayacaðýný, kendinize taahhüt edebilirsiniz. Siz, siyasetin güdük bilmecesinde, enerji üretimi adý altýnda ülkemi sömürüp, hesap vermeden kirletmenin rahatlýðýný yaþayabilirsiniz. Belki ne siz utanacaksýnýz, ne de size bu ayrýcalýðý saðlayanlar utanacaktýr. Lakin, biz sizin kirli yakýtýnýzla saðladýðýnýz elektriði kullandýðýmýz için utanacaðýz... Tüm pisliðinizi mavi güzelliðimize boþaltmanýza raðmen, yine de bize bir þey öðrettiniz... Bir; özelleþtirmenin pisliðini ifþa ettiniz... Ýki; katý yakýt enerji üretim sistemleri döneminin bittiðini ispat ettiniz... Üç; enerji üretimdeki sýzýntý felaketini gösterip, petrol dolum tesisinin neler yapabileceðini resmettiniz... BARAKA KÜLTÜR MERKEZÝ: "OLAY KAZA SÜSÜ VERÝLMÝÞ BÝR CÝNAYETTÝR" Baraka Kültür Merkezi'nden Nazen Þansal, Kalecik'teki petrolün denize aktýðý kazayla ilgili, buna neden olan þirketin önlem almadýðý ve devlet yetkililerini haberdar etmediðini savunarak, "Özel bir þirketin ne kadar duyarsýz ve umursamaz olabileceðini bir kez daha göstermiþtir" dedi. Yazýlý açýklama yapan Þansal þöyle dedi: "Ülkemizin dört bir yanýnda çevre sorunlarý ve ekolojik talan hýzla artarken bir felaket haberi de Kalecik'ten geldi. Kalecik'teki AKSA Elektrik Santrali'ne yakýt getiren bir gemiden 100 tona yakýn petrol denize aktý. Felakete sebep olan þirket, hiç bir önlem almadýðý gibi devlet yetkililerini haberdar etme gereði bile duymayarak, özel bir þirketin ne kadar duyarsýz ve umursamaz olabileceðini bir kez daha göstermiþtir. Ülkemiz kýyýlarýnda ve Akdeniz'de etkisi yýllarca sürecek olan bu vahim olay, kaza süsü verilmiþ bir cinayettir. Bu cinayetin failleri, hiç bir tedbir almayan özel þirket ile halkýn çevre hakkýný hiçe sayarak özelleþtirme yapan ve bu özelleþtirmelere karþý çýkmayan hükümetlerdir. Bakanlýktan yapýlan açýklamada devletin ve þirketin önlem ve kurtarma planý olmadýðý belirtilirken devlet yetkililerinin þirkete ulaþamadýklarý da söylenmektedir. Doðaya verilen zarar geri döndürülemese de ekonomik kayýplarýn giderilmesi veya tazmin edilmesi de mümkün olamayacaktýr. Çünkü özelleþtirme, hem saðdan hem de soldan bazý çýkar çevrelerinin iddia ettiði gibi halkýn daha iyi hizmet almasýna deðil, kamusal haklarýn hiçe sayýlmasýna, hem insan hem de insane dýþý doðanýn zarar görmesine sebep olmaktadýr. Ýrademizi ve ülkemizi satmaya kararlý olan UBP Hükümeti, petrol dolum tesisi kurmaya kalkýþmýþ ve halkýn haklý öfkesine toslamasýna raðmen geri adým atmamýþtýr. Bu felaket, petrol dolum tesisine karþý çýkan örgütlerle birlikte "petrol uðruna ülkene kýyma" diyen bizlerin ne kadar haklý olduðumuzu da göstermektedir. Bunun yaný sýra Teknecik ve Kalecik santrallerinin yol açtýðý hava kirliliði bölge halkýnýn kanser dahil çeþitli hastalýklarla boðuþmasýna da sebep olmaktadýr. Dolayýsýyla ülkemizin güneþinden ve rüzgarýndan faydalanarak alternatif ve temiz enerji üretimine geçilmedikçe, devletin politikasý halkýn uzun vadeli çýkarýna deðil sermayeyi memnun etmeye dayandýkça böylesi çevre felaketleri son bulmayacaktýr. Ülkesini seven ve doðayý korumak isteyen tüm kesimleri, toplumsal sorunlardan ve varoluþ mücadelemizden ayrý düþünülemeyecek çevre sorunlarýna karþý örgütlü mücadeleye ve Akdeniz'e bu kirliliði reva görenlerden hesap sormaya çaðýrýrýz."

11 17 Temmuz 2013 Çarþamba 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Erdoðan'ýn sýký dostu savaþ suçlusu Beþir apar topar kaçtý Önüne geleni darbecilikle suçlayan ancak eli kanlý savaþ suçlusu El Beþir ile arasýndan su sýzmayan Erdoðan acaba þimdi de kapýlarýný açar mý? Sudan Cumhurbaþkaný Ömer el-beþir, Uluslararasý Savaþ Suçlarý Mahkemesi tarafýndan yakalanmasý talep edilince Nijerya'dan ayrýldý. Afrika Birliði tarafýndan Nijerya'da düzenlenen bir günlük AIDS zirvesine katýlan Sudan Cumhurbaþkaný Ömer el-beþir ülkeyi terk etti. Soykýrým ve savaþ suçu ile itham edilen Beþir hakkýnda, Uluslararasý Savaþ Suçlarý Mahkemesi (ICC) yakalama talebinde bulundu. Beþir'in yakalanma korkusuyla Nijerya'yý terk ettiði iddia ediliyor. ICC Nijerya'dan Beþir'i yakalamasýný isterken, ülkedeki yerel insan haklarý örgütleri de Nijerya'nýn uluslararasý anlaþmalardan doðan yükümlülüklerini yerine getirmesini talep ettiler. Beþir, Sudan'ýn Darfur'da yaþanan ve 200 bin kiþinin hayatýný kaybettiði kýyýmlardan sorumlu tutuluyor. 2012'DE ORTAK ÝMZALAR ATILMIÞTI Ýstanbul'da 2011'de imzalanan "TC Hükümeti ile Sudan Hükümeti Arasýnda Askerî Alanda Eðitim, Teknik ve Bilimsel Ýþ Birliði Çerçeve Anlaþmasý"nýn onaylanmasýnýn ardýndan hazýrlanan kanun tasarýsý, muhalefetin itirazýna raðmen Meclis'te kabul edilmiþti. Anlaþmaya göre Türkiye, dünyanýn katliam yapmakla suçladýðý diktatör Ömer El Beþir'in baþkanlýðýný yaptýðý Sudan'ýn askerlerini eðitmekten, birliklerin donanýmý ve askerî araçlarýnýn modernizasyonuna kadar 17 Mýsýr'dan açýklama: Erdoðan'a darýldýk Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi'nin askeri darbeyle devrildiði Mýsýr'da ordu birlikleri ile Müslüman Kardeþler destekçileri arasýndaki gerilim sürerken, Kahire yönetiminden Ankara'ya sitem mesajý geldi. Mýsýr'da kurulan geçici hükümet, Baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn devrik lider Mursi'yi desteklemesine "darýldýðýný" açýkladý. AFP ajansýnýn geçtiði habere göre Mýsýr'da kurulan geçici hükümet, Baþbakan Erdoðan'ýn Mursi'yi destekleyen açýklamalarý karþýsýnda darýlmak anlamýna gelen "resentment" ifadesini kullandý. Dýþiþleri Bakanlýðý sözcüsünün yaptýðý açýklamada "Türkiye'nin maddeye imza atmýþtý. AVRUPA BÝRLÝÐÝ TÜRKÝYE'YE EL BEÞÝR NOTASI VERMÝÞTÝ Sudan lideri Ömer El Beþir 2009 Kasým'ýnda Türkiye'de düzenlenen Ýslam Konferansý Örgütü toplantýsý için gelen ve ülkesinin kafilesini taþýyan uçakta görünmeyince herkes rahat bir nefes almýþtý ama bu "gerçekleþemeyen" ziyarete AB'nin notasý ile Erdoðan'ýn açýklamalarý damga vurmuþtu. AB, Uluslararasý Ceza Mahkemesi tarafýndan ilk tutuklama emri 2009'da çýkarýlan El Beþir'in davet edilmesi üzerine "AB, Türkiye'nin El Beþir'e yaptýðý davetin gözden geçirilmesi ve Uluslararasý Ceza Mahkemesi ile iþbirliðine gitmesi çaðrýsýnda bulunmaktadýr" þeklinde bir nota iletmiþti. Notaya ilk tepki Cumhurbaþkaný Gül'den gelmiþti. Gül "Ziyaret AB'yi ilgilendirmiyor. El Beþir özel bir toplantý için geliyor" diye konuþmuþtu. "MÜSLÜMAN SOYKIRIM YAPMAZ" DEMÝÞTÝ Baþbakan Erdoðan ise, neden El Beþir'in davet edildiði sorusu üzerine, Darfur'da soykýrým yapýlmadýðýný savunarak þöyle konuþmuþtu: "Bizzat Darfur'a gitmiþ, sorunlarýnýn hafiflemesi için somut adýmlara öncülük etmiþ bir baþbakaným. Gazze'de 1500 insan öldürülmüþ. Darfur'da böyle bir þey olsa, sonuna kadar takipçisi oluruz. Netanyahu'yla rahat konuþamam ama Ömer El Beþir'le rahatlýkla konuþurum. 'Bu yaptýðýnýz yanlýþ' derim. Bir Müslüman soykýrým yapamaz. Varsa böyle bir þey, rahat rahat onu da söyleriz." (Yurt) Mýsýr'ýn içiþlerine açýkça müdahale ettiðini gösteren bu yorumlar derin kýrgýnlýk yarattý" dedi. Erdoðan, Pazar günü yaptýðý açýklamada, demokratik yollarla seçilen Mursi'nin Mýsýr'ýn tek meþru baþkaný olduðunu söylemiþti. Mýsýr'daki askeri yönetimin Cumhurbaþkaný Yardýmcýlýðý'na getirdiði Muhammed El- Baradey'in, Erdoðan'dan görüþme talebinde bulunduðu, ancak Erdoðan'ýn, "Kendimizi kullandýrtmayýz. Bizim Cumhurbaþkanýmýz Mursi" " diyerek bu isteði geri çevirdiði ileri sürüldü. Haber Akþam gazetesinde "Baradey'e One Minute" baþlýðýya manþete taþýndý. (T24) Mustafa Mehmet Mustafa 2,6 milyon Euro kaybetti Kýbrýs Türk Mallarý Vasiliði Müdür Vekili Meri Lambru, dün, "Dromolakþa" (Mormenekþe) köyünde, Kýbrýslý Türk Mustafa Mehmet Mustafa'nýn arazisinin, önce özel þirket Wadnic Trading Ltd'ye, ardýndan da Rum Telekomünikasyon Dairesi (Cyta) Emeklilik Yatýrým Fonu'na satýþýyla ilgili soruþturma yürüten Araþtýrma Komitesi'ne ifade verdi. Alithia gazetesi "Mustafa 2,6 Milyon Euro Kaybetti" baþlýðýyla verdiði haberinde, Lambu'nun komiteye sunduðu verilere göre Mustafa'nýn, Mormenekþe'deki malýnýn alýmsatým iþleminden, mülkün gerçek deðeri temelinde, 2,6 milyon Euro kayba uðradýðýný yazdý. Lambru ifadesinde, Mustafa'yla yapýlan temaslara ve söz konusu Kýbrýs Türk malýnýn alýmýyla ilgili gerçekleþtirilen, o zamanki Kýbrýs Türk Mallarý Vasisi Neoklis Silikiotis'in de katýldýðý toplantýlara deðindi. Mustafa'nýn 7 arsasýný Rum Yönetimine hediye etmek istediðini, ancak bunun kabul edilmediðini; Mustafa'ya bu 7 arsasýna karþýlýk sembolik olarak 70 bin Euro verildiðini de anlatan Lambru, Mustafa'nýn diðer arsalarýnýn da ucuza satýn alýnmasýyla ilgili izahatlarda bulundu. Fileleftheros gazetesi de haberinde Lambu'nun ifadesinin yaný sýra Kýbrýs Türk mallarýyla ilgili sunduðu verilere yer verdi. Hala Sultan Tekkesi'nde yeni arkeolojik buluntular Rum Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Tasos Mitsopulos'un, dün Larnaka'da Hala Sultan Tekkesi'ndeki kazý alanýný ve Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret ettiði haber verildi. Haravgi gazetesinin "Arkeolojik Müzeler Yükseltiliyor... Tekke'de Kazý Alanýnda Yeni Buluntular Gün Iþýðýna Çýktý" baþlýk ve spotlarýnýn kullanýldýðý haberine göre Mitsopulos, uzun yýllardýr kazýlar yapan Ýsveçli arkeoloji ekibi tarafýndan gün ýþýðýna çýkarýlan Hala Sultan Tekkesi'ndeki kazý alanýný ziyaret ettiðini söyledi. Larnaka Arkeoloji Müzesini de gezdiðini ve müzenin geliþtirilmesi için yapýlan çalýþmalarý incelediklerini belirten Mitsopulos, arkeolojik müzelerin yükseltilmesinin, Rum Hükümetinin Rumlarýn KKTC'deki kumarhanelerde yaptýklarý harcamalar KKTC'deki kumarhaneleri ziyaret eden Rumlarýn sayýsýnda ve kumarhanede yapýlan harcamalarda azalma gözlemlendiði belirtildi. ileleftheros gazetesi, kredi kurumlarý ve kredi kartý iþlem þirketleri "JCC"ye dayanarak, KKTC'deki kumarhanelerde geçtiðimiz ay harcanan miktarýn, 413 iþlem karþýlýðýnda 25 bin 314 Euro olduðunu yazdý. Habere göre KKTC'de, Mayýs ayýnda Rumlar tarafýndan kumarhanelerde harcanan miktar 43 bin Euro olurken, Nisan ayýnda bu rakam 48 bin Euro olarak tespit edildi. Gazete, Kýbrýslý Rumlarýn, Güney Kýbrýs yerine KKTC'de tatil yaptýklarýný; Türkiye'ye seyahat eden Kýbrýslý Rumlarýn sayýsýnda da artýþ gözlemlendiðini yazdý. Habere göre Kýbrýslý Rumlar, KKTC'deki otellerde konaklama için Haziran ayýnda 163 bin 80 Euro, Mayýs ayýnda 107 bin 202 Euro, Lambru'nun söylediklerine göre, 1974'ten bugüne Rum tarafýndan bulunan ve toplam alaný 455 bin 307 dönüm olan Kýbrýs Türk mallarýnýn binde 7,8'inin (devrinin) onaylandýðýný kaydeden gazete, Kýbrýs Türk mallarýnýn 848 bin 858 dönüm olduðu tüm Kýbrýs çapýnda ise, toplam alaný 3 bin 549 dönüme denk gelen binde 4,2'sinin devrinin onaylandýðýný yazdý. 1974'ten bugüne kadar, Kýbrýs Türk mallarýnýn devriyle ilgili Vasiliðe yapýlan toplam baþvurulardan 483'ünün onaylandýðýný; bölgelere göre bunlardan 51'inin Lefkoþa (Rum kesimi), 283'ünün Larnaka, 100'ünün Limasol ve 49'unun Baf'ta bulunduðunu kaydeden gazete, reddedilenler konusunda ise Rum Tapu ve Kadastro Dairesi'nden veriler istenmesi gerektiðini belirtti. Diðer gazeteler haberi þu baþlýklarla verdi: Fileleftheros: "Kelepir Fiyatýna Satýyordu... Satýþ Miktarý ve 7 Arsanýn Hediye Edilmesiyle Ýlgili Soru Ýþaretleri" Politis: "Mustafa Korumasýz... Dromolakþa'daki Kýbrýs Türk Malý Ýçin Silikiotis'in Lillis Ýle "Kurum Dýþý Görüþmesi" Haravgi: "Kýbrýs Türk Malýnýn Alým- Satýmýnda Karþýlýksýz Davranýþlar Yok" Simerini: "Mustafa'ya Daha Az Para Verdiler... Meri Lambru'nun Kýbrýs Türk Mallarýyla Ýlgili Komite'ye Ýfadesi." önceliði olduðunu vurguladý. Gazete, haberinde, söz konusu kazýyla ilgili ayrýntý vererek, Ýsveç Gothenburg Üniversitesi'nin yürüttüðü kazýlarda, Larnaka Havalimaný'na yakýn bir konumda, Hala Sultan Tekkesi'nde, M.Ö 14-12'nci yüzyýla ait olduðu tahmin edilen antik bir kente ait kalýntýlar bulunduðunu kaydetti. Rum Eski Eserler Dairesi'ne göre, antik kentin hektarlýk bir büyüklüðe sahip olduðunun tahmin edildiðini, þehrin kökeninin ise M.Ö 16'ncý yüzyýla dayanmakta olduðunu aktaran gazete, þehrin M.Ö 12'inci yüzyýlýn baþýnda yýkýldýðýný ve bir daha yerleþilmemek üzere terk edildiðini, þehrin sadece küçük bir kýsmýnýn kazýldýðýný ekledi. Kuzeyde çalýnan eski eserler güneye teslim ediliyor 1997 yýlýnda Aydýn Dikmen'in tasarrufunda bulunduðu iddia edilen 173 eserin bugün, düzenlenecek bir törenle, Güney Kýbrýs'a teslim edileceði haber verildi. Politis gazetesi Münih Temyiz Mahkemesi'nin kararýyla, son 15 yýldýr Bavyera Polisinin depolarýnda bulunan 173 eserin, Güney Kýbrýs'a iade edileceðini yazdý. Eserlerin, Bavyera Polisinde düzenlenecek Nisan ayýnda ise 98 bin Euro harcadý. Gazete Kýbrýslý Rumlarýn, Ocak ayýndan Haziran ayýna kadar KKTC'deki otellerdeki konaklamalar için, kredi kartlarýyla, 800 bin 105 Euro; ayný dönem zarfýnda kumarhaneler için ise, toplam 357 bin 63 Euro harcadýðýný yazdý. Kýbrýslý Rumlar tarafýndan Ercan Havaalaný üzerinden Türkiye'ye yönelik satýn alýnan uçak biletlerinde de artýþ gözlemlendiðini yazan gazete, Ýstanbul ve diðer yerler için Haziran ayýnda kredi kartlarýyla, 147 bin 641 Euro harcanýrken, Mayýs ayýnda bu rakamýn 88 bin 862 Euro, Nisan ayýnda ise 48 bin 924 Euro olduðunu belirtti. Gazete, gerek Kýbrýs'ta gerekse Türkiye'de kredi kartlarýnýn kullanýmýyla, Türkiye'ye yönelik seyahatlara yönelik satýn alýnan biletler için, toplam 1 milyon 251 bin 97 Euro harcandýðý da yazdý. sembolik bir etkinlikle Güney Kýbrýs'a verileceðini kaydeden gazete, yapýlan bir açýklamaya göre eserlerin, 1997 yýlýndaki Münih'te Aydýn Dikmen'in dairesine düzenlenen operasyon sýrasýnda bulunan ikonlar, mozaikler ve diðer deðerli eþyalardan oluþtuðunu aktardý. Haberde, bu eserlerden çoðunun, "1974 istilasý sýrasýnda Türk iþgali altýndaki" kiliselerden alýndýðý iddia edildi. Limasol'da iki bomba patladý, polisin evi kurþunlandý Limasol'da önceki gün iki ayrý yerde bombalar patladý, ayrýca Ýngiliz Üslerinde görevli bir polisin evi otomatik tüfekle tarandý. Simerini ve diðer gazeteler, ilk olayda, Limasol'da bir aparmanýn giriþ katýna konan bombanýn patladýðýný, bu olayýn on dakika sonrasýnda ise bir araca konan diðer bir bombanýn patladýðýný yazdýlar. Habere göre patlamalarda can kaybý yaþanmazken Rum Polisi'nin incelemesi sürüyor. Gazete, yine Limasol'da, patlamalarýn gerçekleþmesinden yarým saat sonra, Ýngiliz Üslerinde polis olan 48 yaþýndaki bir kiþinin evinin otomatik silahla tarandýðýný yazdý. Habere göre olayla iliþkisi olduðu gerekçesiyle iki kiþi aranýyor.

12 KÜLTÜR - SANAT 12 Kitap Dünyasý Günün Manisi Severdik göz gözeydik El ele diz dizeydik Ayrýlýk fena çarptý Çaresiz boyun eðdik Mavi Büyü Mavi Büyü, Richelle Mead,Beril T. Uður Richelle Mead ARTEMÝS YAYINLARI Emine Hür 17 Temmuz 2013 Çarþamba ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK "Evlenmek mi evlenmemek mi? Hangi yolu seçerseniz seçin piþman olacaksýnýz..." Sokrates Gitsem gezinsem derim limanda Rýhtým kahvelerinden birinde otursam Birþey içsem ve dönsem Deðiþtirsem elbiselerimi Ya da uzanýp saatlerce uyusam Belki bu dertten kurtulurum Derim ama akþam olur Gene kapýna düþer yolum Necati Cumalý "Kýrkikindi yaðmurlarý" adlý þiirinden Maðusa Kültür Sanat Festivali Natalie Cole'un konseriyle tamamlandý Gazimaðusa Belediyesi'nin bu yýl 17.'sini düzenlediði "Uluslararasý Maðusa Kültür-Sanat Festivali", caz müziðinin tanýnmýþ ismi, Amerikalý þarkýcý Natalie Cole konseriyle önceki gece tamamlandý. Cole, Salamis Antik Tiyatro'da hayranlarýna müzik ziyafeti sunarken, festivalin de finalini yaptý. Gazimaðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp yaptýðý konuþmada, bu yýl hem Kýbrýslý Türk, hem de dünya sanatçýlarýný aðýrlayan 17. Uluslararasý Maðusa KültürSanat Festivali'nin 30 bin seyirci sayýsýný aþtýðýný ifade etti. Kayalp, festivalin çok sayýda ülkenin sanat sayfasýnda yer aldýðýný ve hem ülkenin, hem Maðusa kentinin tanýtýmýnda önemli bir misyonu yerine getirdiðini belirtti. Festivalin, sanat kalitesi ve uluslararasý boyutuyla Kýbrýs'ýn en büyük festivali durumuna geldiðini ifade eden Kayalp, Uluslararasý Maðusa Kültür-Sanat Festivali'ni gelecek yýl daha güçlü, daha büyük ve daha kaliteli olarak Akdeniz'in en büyük kültür-sanat organizasyonunu yapacaklarýný kaydetti. Festivalin son gecesinde sponsorlara da plaketler takdim edildi. Justin Timberlake mahkeme yolunda n Justin Timberlake, 'Take Back The Night' adlý yeni þarkýsý yüzünden yasal iþlemlerle karþý karþýya kalabilir. ABD'li þarkýcý Justin Timberlake, son þarkýsýnýn ismi yüzünden mahkemeye çýkabilir. Timberlake'in yeni þarkýsý ismini güvenli topluluklar ve saygýlý iliþkiler yaratmaya hizmet eden ABD'nin en iyi bilinen vakýflarýndan biri olan 'Take Back The Nigh'tan alýyor. Amacý cinsel saldýrýlarý, cinsel istismarý ve aile içi þiddeti sona erdirmek olan kurum, Timberlake'ýn 'Take Back The Night' teriminin kullanýmý için kendileriyle temasa geçmediðini belirtti. Bu durum Timberlake'in yasal iþlemlerle karþý karþýya kalmasýna yol açtý. cinsel þiddeti eleþtiren ifadenin yer almadýðýný belirten Koestner, örnek olarak "Use me" (kullan beni) sözünü gösterdi. Yeni Bond Sam Mendes'e emanet n 2015'te vizyona girmesi planlanan yeni James Bond filminin yönetmenliðini Sam Mendes'in üstleneceði resmi olarak açýklandý. Baþrolünde Daniel Craig'in yer aldýðý ve 1.1 milyar dolar hasýlat yapan 'Skyfall" filminin yönetmenliðini üstlenen Sam Mendes'in, 2015 sonbaharýnda çýkmasý planlanan serinin 24'üncü filmini de yöneteceði bildirildi. Filmde yine Daniel Craig'in oynayacaðýný belirten yapýmcýlar, senaryonun da yine önceki filmi yazan John Logan'a emanet olduðunu ifade Babylon'un yazlýk evi Aya Yorgi, bayram tatilinde müzik ve eðlenceyi deniz, güneþ,doða paketine katýyor; 9 Aðustos gecesi Ýstanbul klasiði Oldies But Goldies partisine, 10 Aðustos'ta ise Duman konserine ev sahipliði yapýyor. Yazýn en eðlenceli partisi 'Oldies But Goldies' Murat Abbas ve Murat Beþer komutasýnda, 9 Aðustos gecesi Babylon Ýstanbul'dan Babylon Aya Yorgi'ye taþýnýyor. Geçmiþte kalan günlerin enerjisini yeniden bedeninizde hissedeceðiniz Oldies But Goldies partileriyle Depeche Mode, The Cure, Madonna, A-Ha, Chic, Duran Duran, Snap, Cyndi Lauper, ABBA, Donna Summer, James Brown, The Smiths, Wham!, Frankie Goes To Hollywood ve Michael Jackson ve daha fazlasý yeniden Babylon Aya Yorgi'de. Rock'n Coke'a geri sayým 'CÝNSEL ÞÝDDETÝ ELEÞTÝREN ÝFADE YOK' 'Take Back the Night' kurumunun yöneticisi Katherine Koestner, "Projemizde yer alan herkes þok oldu çünkü insanlar bir ismi kullanacaðý zaman, izin isterler"dedi. Þarkýnýn sözlerinin çok fazla cinsellik içerdiðini ve Bayram Babylon'da güzel ettiler. Bir yandan 'Charlie and the Chocolate Factory' müzikalinin yöneten Mendes, Bond yapýmcýlarýnýn kendisine zaman tanýdýðý için çok memnun olduðunu belirtti. Daha önce birçok tiyatro yönetmenliðine imza atan 47 yaþýndaki Mendes, ilk yönettiði sinema filmi "American Beauty" ile Oscar'a layýk görülmüþtü. 'Take Back The Night', Justin Timberlake'in 'The 20/20 Experience' albümünden sonra piyasaya çýkan ilk single'ý. Bu yýl 6-8 Eylül tarihleri arasýnda Hezarfen Havaalaný'nda gerçekleþecek festivalde, Editors, Klaxons, La Roux ve The Cribs gibi isimler sahne alacak. Yazýn beklenen festivallerinden Rock'n Coke'ta sahne alacak isimler belli oluyor. Etkinlik alaný geniþletilen Rock'n Coke'ta, Arctic Monkeys ve Hurts dýþýnda yer alacak yeni isimler arasýnda, dünyanýn en önemli festivallerine katýlan Editors, elektronik dünyasýný soprano vokaliyle birleþtiren Ellie Goulding, La Roux ve eðlenceli topluluk The Cribs gibi popüler isimler yer alacak. Sahne performanslarý ile hafýzalarda yer eden Editors grubu, dinamik bir grup olan Klaxons, BBC Sound ve eleþtirmenlerin seçiminde Brit ödüllerini kucaklayan Ellie Goulding, 90'lar Brit synth-pop ilhamlý þarkýlarýyla La Roux, yaptýklarý müziði reggae-metal olarak tanýmlayan yaratýcý grup Skindred ve Türkiye'de uzun yýllardýr çok ciddi bir dinleyici kitlesine sahip olan Oi Va Voi gibi birçok isim daha festivalde sahneye çýkacak. Festival programýnda, Melis Daniþmend, Yasemin Mori, Replikas, Ayyuka,Portecho, The Ringo Jets, 123, Büyük Ev Ablukada, Post, DearHead, Gecko Chamber, Childplay ve Kaan Düzarat gibi isimler de müzikseverlerle buluþacak.

13 17 Temmuz 2013 Çarþamba 13 GÜLSEREN BÖLGESÝ 6 SAAT ELEKTRÝKSÝZ Gazimaðusa'nýn Gülseren bölgesinde bugün 6 saat süreyle elektrik kesintisi olacak. Elektrik Kurumu Gazimaðusa Bölge Amirliði'nin açýklamasýna göre, saatleri arasýnda, proje çalýþmalarý nedeniyle Gülseren bölgesine elektrik verilemeyecek. GÖNYELÝ'DE "DÝLEK BALONU" YANGINA NEDEN OLDU...ÇAM FÝDANLARI YANDI Ülkede de son günlerde yaygýnlaþmaya baþlayan ve mum yakýlarak uçurulan "dilek balonu" yangýna neden oldu. Gönyeli Baraj Bölgesi'nde, meçhul þahýs veya þahýslar tarafýndan uçurulan "dilek balonunun" yanarak aþaðýya düþmesi ve kuru otlarýn tutuþmasý sonucu 50 Çam fidaný yandý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, içinde mum olan uçan balonun yanarak kuru otlar üzerine düþmesi sonucunda 30 dönüm içerisindeki kuru otlar ve çam fidanlarý hasar gördü. Saat 00,30 sýralarýnda meydana gelen yangýn itfaiye ekipleri tarafýndan söndürüldü. KAÇAK YOLDAN KKTC'YE GEÇTÝ TUTUKLANDI Lefkoþa'da Metehan Kara Giriþ Kapýsý bölgesindeki arazi içerinde, Güney Kýbrýs Rum Yönetimi Bölgesinde sakin R.D. (E-36), birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edip izinsiz KKTC'ne giriþ yaptýðý tespit edilerek tutuklandý. 12 Temmuz'da yaþanan olayla ilgili soruþturma devam ediyor. HIRSIZLIK OLAYI Güzelyurt'ta, 14 Temmuz'da, Ömer Zeki Andaç'a ait iþ yerinin avlusu içerisinde muhafaza edilen, on beþ metre uzunluðunda parçalar halinde zýrhlý yeraltý kablolarý, bir adet dalgýç motoru ve bir adet elektrikli dinamo çalýndý. PARK HALÝNDEKÝ ARAÇ ÜZERÝNE TÝNER DÖKÜLDÜ... Lefkoþa'da M.N.(E-36)'nin, alacaðýný vermediði gerekçesiyle, Posta Binasýnýn arka kýsmýnda yol içerisinde park halinde bulunan, Rýfat Baðbal'a ait aracýn tavan ve bagaj kýsmýna tiner dökerek hasara uðrattýðý ve tutuklandýðý belirtildi. 12 Temmuz'da meydana gelen bu olayla ilgili de soruþturma baþlatýldý. MOTORSÝKLETLÝYE ÇARPIP KAÇMAKTAN ARANAN ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI Girne-Güzelyurt anayolunda 13 Temmuz'da meydana gelen trafik kazasýnda motorsikletliye çarpan ve aranmakta olan FN 346 plakalý araç sürücüsü tutuklandý. Polis Basýn Subaylýðý, Mehmet Dereci (E51) yönetimindeki MA 295 plakalý motosiklete çarpýp kaçan araç sürücüsünün 32 yaþýndaki Tarkan Çetereisi olduðunu ve bugün tutuklandýðýný açýkladý. A&S ATUN LTD ÞÝRKETÝ'NDEN CESURER'E TEPKÝ A&S Atun Ltd Þirketi, Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu Çalýþanlarý Sendikasý (El-Sen) Baþkaný Çaðlayan Cesurer'in Ekonomi ve Enerji eski Bakaný Sunat Atun aleyhine gerçeklerle baðdaþmayan açýklamalar yaptýðýný iddia etti. A&S Atun Ltd Þirketi adýna dün bir yazýlý açýklama yapan Þirket Genel Müdürü Filiz Gencer, Cesurer'in geçtiðimiz haftalarda þirketin eski yöneticisi ve hissedarý Atun'un AKSA ile ekonomik iliþki içerisine girdiði yönünde asýlsýz iddialarda bulunduðunu ifade etti. Gencer, söz konusu açýklamanýn gerçekleri yansýtmadýðý, tamamen hayal ürünü olduðunu dile getirdi. Filiz Gencer açýklamasýnda "Bugün Kalecik Limaný'na AKSA santralý için yakýt getiren bir geminin aktarma borularýnda meydana gelen çözülmeyle denize 100 tona yakýn petrol sýzýntýsý oldu. Gelen geminin acentesi Cesurer'in iddia ettiði gibi þirketimizin deðil, KIBTEK'e gelen gemilerin acenteliðini yapan þirkettir" ifadesine yer verdi. KALFALIK SINAVLARI YAPILDI- Çýraklýk ve Yetiþkin Eðitimi Merkezi öðrencilerine yönelik Kalfalýk Belgesi uygulamalý sýnavlarý, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile Kýbrýs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odasý iþbirliðiyle yapýldý. Kýbrýs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odasý'ndan verilen bilgiye göre, sýnavlar, Çýraklýk ve Meslek Eðitimi Yasasý uyarýnca Atatürk Mesleki, Haydarpaþa Ticaret ve Sedat Simavi Endüstri Meslek liselerinde gerçekleþtirildi.

14 14 17 Temmuz 2013 Çarþamba Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Ebru Baþay Eczanesi: Mehmet Akif Cad. No:63/A Califorian Yaný Dereboyu Tel: Ayþe Kaptan Eczanesi: Girne Cad. No:50 Tel: Maðusa Çaðkan Aksoy Eczanesi: Larnaka Yolu 15 Aðustos Bulvarý No:28 Anýt Çemberi 200 m ilerisi Tel: Girne Gündal Eczanesi: Ýskenderun Cad. Altýnör Apt. A Blok Zemin Kat No:2 Karakum Tel: HARMANCI: DEVLAT KATKISI ÞAÝBELÝ- Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Mehmet Harmancý, bugüne kadar devlet tarafýndan sanata verilen desteðin kime göre, neye göre yapýldýðýnýn þaibeli olduðunu ifade ederek, bu yardýmlarýn belirli kýstas ve kriterlere baðlanmasý gerektiðini söyledi. Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Mehmet Harmancý, Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliði (SESAM) Baþkaný Yýlmaz Atadeniz ve Naci Talat Vakfý Mütevelli Heyeti Genel Sekreteri Mehmet Aykut Ýncirli ile oyuncu Hatice Tezcan'ý kabul etti. Güzelyurt Uyumsal Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:1-C Otobüs Terminali Karþýsý Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Karný yaðlanýp þiþmanlamak Giysinin belden aþaðýda kalan bölümü. 1 Eski dilde "Yapma, etme". Demir'in 2 kýsaltmasý. 3-Harf okunuþu. Beðenilen bir kiþi veya þeye 3 benzemeyi istemek, gýpta etmek. 4 4-Ortodokslarda isa, Meryem veya 5 ermiþlerin tahta üzerine mumlu ve yumurtalý boyalarla 6 yapýlmýþ dini resimlerine verilen ad. 7 Neon'un kýsaltmasý. Ters okunuþu 8 "Geniþlik". 5-Afrika'da Viktorya gölünden çýkan ve Mýsýr'ý boydan 9 boya geçtikten sonra Akdeniz'e dökülen 10 dünyanýn en uzun nehri. Ters okunuþu 11 "Eski dilde, eðreti olarak alýnmýþ, takma". 6-Ateþli silahlarý ateþlemek için çekilen küçük manivela. Ters okunuþu "Müzikte sesin yankýlanmasý". 7-Müslüman inanýþýna göre, kýyamet günü bütün ölülerin toplanacaðý yer. Yabancý. 8-Harf okunuþu. Ters okunuþu "Evcil olmayan hayvanlarýn vurulmasý iþi". Osmanlýlarda kapýkulu askerlerine, saray ve devlet kuruluþlarýndaki bazý görevlilere üç ayda bir verilen ücret. 9-Deniz kuvvetlerinde ordudaki general rütbesine eþit rütbedeki subay. Hayatýn sonu, ölüm zamaný. 10-Ters okunuþu "Eski dilde, bir þeye el ile dokunma". Ýz, belirti. 11-Ters okunuþu "Genellikle tavþan avýnda kullanýlan uzun bacaklý, çekik karýnlý, çok çevik bir köpek türü". Eski yapý veya þehir kalýntýsý, harabe. Dünkü bulmacanýn çözümü "KARDEÞLÝK PROTOKOLÜ"- Girne Belediyesi ile Romanya-Bükreþ 4.Bölge Belediyesi arasýnda imzalanan "Kardeþ Þehir Protokolü" çerçevesinde öðrenci deðiþimi programýnýn ilk adýmýnýn Girne'de gerçekleþtirildiði bildirildi. Girne Belediyesi'nden yapýlan açýkalmaya göre, deðiþim programý, Romanya -Bükreþ 4.Bölge Belediyesi'nden, farklý okullarda eðitim gören yaþ arasýndaki 20 öðrenci ve 5 eðitmenin katýlýmýyla Girne Dome Otel'de yapýldý. Yukarýdan Aþaðýya: 1-Denizin hafif dalgalý ve çýrpýntýlý olmasý (iki kelime). 2-Bilinenden, sözü edilenden ayrý, öbür. Eski dilde "Sembol, rumuz". 3-Harf okunuþu. Balýk tutma aracý. Dolaylý anlatým. 4-Tahýlýn tarlaya atýldýðý andan harman oluncaya kadar aldýðý duruma verilen ad. Tutsaklýk. 5-Argoda "Yalan, uydurma söz, palavra". 6-Kaynaðý mitolojik çaðlara dayanan kiriþli bir çalgý. Ýlgilendiren, ilgili. 7-Ekilecek yer, mezraa. Rütbesiz asker. 8-Bir Hristiyan kadýn ismi. Çeyrek sona katýlacak sporcu ve takýmlarý ayýrmak için düzenlenen seçme yarýþý. 9-Yuvarlak veya yassý, uzun kurtlara verilen ad. 10-Ters okunuþu "Sýcak yenilen bir çeþit peynirli tel kadayýf". Gözde canlýlýk, parlaklýk. 11-Damak sesleriyle baþlayan kelimeleri ve heceleri tekrarlayarak birdenbire söyleyen ve keserek konuþan. Acý, üzüntü, dert, keder. UKÜ'DE ÖÐRENCÝ ALINACAK- Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi'nde (UKÜ) Akademik Yýlý Güz Dönemi için yüksek lisans ve doktora programlarýna öðrenci alýnacak. Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi, Akademik Yýlý Güz Dönemi'nde Lisansüstü Eðitim Öðretim ve Araþtýrma Enstitüsü'ne baðlý toplam 26 yüksek lisans ve 15 doktora programýna öðrenci alacak. Adaylar baþvuru için gerekli bilgileri internet adresinden veya numaralý telefondan 2022, 2024 ve 2053'ü arayarak öðrenebilecek. Baþvuru formu ise Öðrenci Ýþleri Müdürlüðü'nden veya internet adresinden temin edilebilecek. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 15 17 Temmuz 2013 Çarþamba Kalem Yalçýn Okut Darbe ha!.. Mýsýr daki halk ayaklanmasý o müthiþ dinamizmle orduyu da yanýna çekerek þeriatçý ve üçkaðýtçý Muhammed Mursi diktatörünü devirdikten sonra, Tayyip Sultan ve þürekâsý sýranýn kendilerine geldiðini hissederek telaþa kapýldýlar ve paranoid sesler çýkarmaya baþladýlar. Yapmadýklarý atraksiyon ve varyete kalmadý. Hayýr bu kesin bir darbedir ve demokratik dünya bu darbeyi lânetlemeli, mahkûm etmelidir trajikomiklikleri hâlâ devam ediyor. Kendilerini icat ve imal eden ABD aðalarý bile Mýsýr daki son geliþmeye darbe demezken, Tayyip Sultan ve þürekâsý: Hayýr, darbedir de darbedir!.. miyavlamalarýna devam ediyorlar. Hatta, tv kanallarýnda darbenin kötü bir þey olduðunun ilkokul çocuklarýna da nasýl anlatýlacaðýný kunuþuyorlar. Onlar konuþadursun, dünyaca ünlü Mýsýrlý Marksist Profesör Samir Amin anlatýyor:... Mursi nin seçilmesi çok þaibeli... Mursi giderek artýrdýðý bir diktatörlük modeli benimsedi. Hiçbir düþünceyi dikkate almadý, kendi buyruklarýna göre hareket etti. Ýþte bu, halk arasýnda muazzam bir imza kampanyasýna yol açtý: Tamarrud... (*) Bu kampanyada 25 milyondan fazla imza toplandý. Bu öyle hayali bir sayý deðil, gerçektir. Ordu tabii ki bir darbe yapmamýþtýr. Bu koþullarda buna darbe diyemeyiz. Onlar sadece Mursi yi görevinden aldýlar. Çünkü bu halkýn çoðunluðu tarafýndan talep ediliyordu. Mursi içsavaþ bayraklarýný açtý, içsavaþ kýþkýrtýlýyor dedi. Bu büyük bir yalandýr. Çünkü 3 Temmuz günü 3 milyondan fazla insan onun istifasý için sokaða döküldü. Mýsýrlý Marksist Profesor Samir Amin in söylediklerinin tümünü aktarmak bu köþeye sýðmaz. Fakat, herþeyi çarþafa dolayan ve hâlâ Bizim için meþru baþkan Mursi dir diyen Davutoðlu nun aksine, Samir Amin Mursi nin meþru olmadýðýný söylüyor. Harmancý dan, mesarya için turizm önerileri Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Mehmet Harmancý, Mesarya bölgesindeki turistik çekim alanlarýnýn ve bölgenin yerel kültürü, örf, adet ve geleneklerinin, detaylý bir þekilde irdelenip turistik ürün haline getirileceðini açýkladý. Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Mehmet Harmancý, dün "Mesarya Turizm Ring Projesi" ve "Kamu Arazilerinin Turizm Amaçlý Tahsisi ile Ýlgili Yeni Prosedür Önerisi" konulu basýn toplantýsý düzenledi. SERDARLI, GÖNENDERE, ESENTEPE, ÇINARLI, GEÇÝTKALE Harmancý, "Mesarya Turizm Ring Projesi" ile bölgede turizm parkuru yaratýp, bölgenin deðerlerini turizme kazandýrmayý hedeflediklerini belirtti. Harmancý, Mesarya Turizm Ring Projesi'nin ilk etapta Serdarlý, Gönendere, Esentepe, Çýnarlý ve Geçitkale köylerindeki turizm ve kültür varlýklarýný kapsayacaðýný vurguladý. Kamu arazilerinin turizm amaçlý tahsisi konusunda da yeni bir anlayýþýn gerektiðini söyleyen Harmancý, bununla ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. "EKONOMÝK KATKI SAÐLANACAK" Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlýðý'nýn Mesarya bölgesine turist taþýyacaðýný, bununla birlikte bölgeye ekonomik katký saðlanacaðýný belirten Harmancý, bölgedeki turistik çekiciliklerin ve bölgenin yerel kültürü, örf, adet ve geleneklerinin, detaylý bir þekilde irdelenip turistik ürün haline getirileceðini kaydetti. Harmancý, her köyde belediye, kaymakamlýk ve Turizm Bakanlýðý iþbirliði ile turistlerin ziyaret edebileceði köy meydanlarý, restoranlar, dinlence yerleri ve peyzaj çalýþmalarý organize edileceðini, bu yapýlmadýðý halde mevcut durumla yanlýþ ürün olarak tanýtýlabileceðini belirtti. Harmancý, "Mesarya bölgesinde tek gelir, tarýmdandýr. Biz turizmi de kullanmak gayesindeyiz" dedi. SÝVÝL SAVUNMA TEÞKÝLAT BAÞKANLIÐI ÝLE ODTÜ ARASINDA PORTOKOL Darbe ha!.. Al sana darbe!.. Mursi nin iktidara meþru bir þekilde mi geldiðini soran gazeteci Þafak Terzi ye þöyle yanýt veriyor Samir Amin: Hayýr, kesinlikle büyük bir düzenbazlýk vardý. Çünkü ABD den ve Körfez ülkelerinden milyarlarca dolar özel olarak Müslüman Kardeþler için aktý. Bu þekilde yoksul Mýsýrlý aileler için sadaka sandýklarý hazýrlayabildiler. Ýçine bir kilo yað, bir lilo þeker, bir kilo pirinç, hatta bir kilo et koydular. Her aileye verdiler bu sandýklarlardan. Toplam 30 milyon sandýk daðýtýldý. AKP yöntemleriyle ne kadar da týpkýsýnýn aynýsý deðil mi?.. Müslüman Kardeþlerin daðýttýðý sadaka sandýklarýnda AKP den farklý olarak bir tek kömür eksik. O da Mýsýr soðuk bir ülke olmadýðý için herhalde... Biliyoruz ki Türkiye den de daha soðuk olan Almanya da Hitler de benzer paketler ve kömür daðýtýyordu, seçim arifelerinde. Hacý hacýyý arafatta, it iti kalafatta bulurmuþ... ABD, Suudi Krallýðý, Körfez þeyhlikleri ve Türkiye nin sevgili Mursi lerini iktidara taþýmak için yaptýklarý marifetler bukadarla dýnýrlý deðildi. Samir Amin Hoca anlatmaya devam ediyor: Seçim bürolarýnýn iþgalini örgütlediler ve baþkalarýnýn içeri girip oy kullanmasýný imkansýz hale getirdiler. Hatta öyle bir düzeyde müdahale oldu ki, normalde seçim bürolarýný denetlemek için orada bulunmasý gereken yargýçlarý, devrimci olsun olmasýn engellediler ve seçim bürolarýndan ayrýlmak durumunda býraktýlar. Bazýlarý beþ dakika içinde ayrýldý, bazýlarý iki saat içinde ve çýktýklarýnda hepsi Biz bu seçimi tanýmýyoruz dediler. Ana ne yazýk ki, çoðunlukla Avrupalýlar tarafýndan seçilmiþ olan uluslararasý gözlemciler herhangi bir usulsüzlük ya da gariplik görmediler. Çok komik deðil mi?.. Dolayýsýyla Mursi meþru bir þekilde seçilmiþ bir cumhurbaþkanýdýr demek kesinlikle doðru deðil. Hayýr, gayrimeþrudur. Baþka söze gerek var mý?.. (*) Tamarrud Hareketi Arapça da baþkaldýrma ya da reddetme anlamýna geliyor. Belki de Türkçe de de ayný kelimeyi kullanýyorsunuzdur. DEÐERLER Mesarya bölgesinde bulunan ve turizme kazandýrýlabilecek deðerlerle ilgili bilgi veren Harmancý, Serdarlý'da Kültür ve Sanat Evi, Durmuþ Dede Türbesi eski ve yeni binalarý, Serdarlý Pýnarý, Esentepe'de Antiphonitis Kilisesi, Gönendere Barajý (Kuþ gözlem Evi), Geçitkale'de Su Sarnýcý ve 400 Yaþýndaki Dilek Aðacý ile Ýncirli Maðara'nýn bu deðerler arasýnda olduðunu kaydetti. Ýdris, Girne'de sahalarý inceledi Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Asým Ýdris, ülke genelindeki spor tesislerine yönelik inceleme gezileri çerçevesinde, Girne bölgesinde bulunan futbol sahalarýný ziyaret etti. Bakanlýk Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoðlu, Girne Spor Dairesi Þube Amiri ve Bakanlýk teknik ekibinin de eþlik ettiði Girne bölgesi futbol sahalarýna yönelik inceleme gezisinde Bakan Ýdris, sahalar hakkýnda bilgi alarak, yerinde incelemelerde bulundu. Girne bölgesinde bulunan sahalarýn diðer bölgelerdeki sahalara oranla çok daha iyi durumda olduðunu belirten Bakan Ýdris, spor alanlarýna yapýlan yatýrýmlarýn, gençlerin kötü alýþkanlýklarýndan uzak tutulmasý, sosyal iletiþim ve özgüven geliþtirilmesi açýsýndan önemli olduðunu vurguladý. Ýdris, Girne Bölgesi futbol sahalarýný incelemek amacý ile gerçekleþtirdiði ziyaretler çerçevesinde, sentetik çim yapýlacak olan Mete Adanýr Stadyumu'nu da inceleyerek, yetkililerle proje hakkýnda görüþ alýþveriþinde de bulundu. KKTC Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý ile Orta Doðu Teknik Üniversitesi Kuzey Kýbrýs Kampusu arasýnda, kuvvetli yer hareketi istasyonlarýnýn devri, bakým, onarýmý ve idamesine dair protokol imzalandý. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu tarafýndan ülkeye kurulan 13 kuvvetli yer hareketi istasyonu ile veri toplama ve izleme sisteminin, iþletme, bakým, onarým, idame sorumluluðu bugün imzalanan protokolle Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðýna devredildi. Ýstasyonlarýn kurulumuyla birlikte toplanan veriler, Türkiye Cumhuriyeti Deprem Dairesi Baþkanlýðý'na (AFAD) gönderilerek, KKTC'de toplanan veriler AFAD'ýn veri aðýna baðlandý. EROÐLU ÝLE ATALAY YDÜ DE BULUÞACAK Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) ile Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 19 Temmuz Cuma günü saat 09.00'da "Yaþam ve Stratejik Kaynaklar Açýsýndan Kýbrýs Konferansý" düzenliyor. Üniversiteden yapýlan açýklamaya göre, YDÜ Ýletiþim Fakültesi'nde yer alacak konferansýn açýlýþ konuþmalarýný sýrasýyla YDÜ Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuþ, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Nazmi Bilgin, Türkiye Baþbakan Yardýmcýsý ve Kýbrýs Ýþlerinden Sorumlu Devlet Bakaný Prof. Dr. Beþir Atalay ve Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu yapacak. A-LEVEL, GCE, IGCSE KONUSUNDA KTOEÖS'TEN AÇIKLAMA DAÜ'DE TOLES SINAVI YAPILDI- Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancý Diller ve Ýngilizce Hazýrlýk Okulu ile Hukuk Fakültesi iþbirliðiyle baþlatýlan ve DAÜ Sürekli Eðitim Merkezi'nce düzenlenen Kýbrýs ve Türkiye çapýnda resmi TOLES (Hukuk Ýngilizcesi Becerileri Sýnavlarý) kurslarýnýn sýnavý, DAÜ Hukuk Fakültesi amfisinde gerçekleþtirildi. DAÜ'den yapýlan açýklamaya göre Hukuk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Yongalýk, DAÜ'de her ne kadar da Türk hukuku eðitimi veriliyorsa da yabancý dil bilmenin önemli olduðunu söyledi. Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS) Eðitim Sekreteri Zühre Özkaraman, A-Level, GCE, IGCSE konusunda sorunlarý çözecek yeterli çalýþmalar yapýlmadýðýný savundu. Özkaraman tarafýndan yapýlan açýklamada, Türkiye üniversitelerine çocuklarýnýn kaydýný yaptýrmak isteyen TC, çift uyruklu ve KKTC vatandaþý velilerin çektiði sýkýntýlarýn giderek arttýðýný iddia etti. "Türkiye'deki 94 üniversitenin bilgilerini, kayýt kriterlerini bilen tek veli ve öðrenci yoktur" diyen Özkaraman, "Öðrenciler bu kriterlei nasýl inceleyip karar verecektir. Yaz sýcaðý içerisinde o makam senin bu üniversite benim diye koþuþturmakta, her üniversitenin giriþ þartlarý, sýnav biçimleri, sýnav tarihleri farklý olduðu için veliler ve öðrenciler yetiþtirmek için çabalamaktadýr" dedi. Özkaraman, "KKTC vatandaþý birçok öðrenci çok daha yüksek puanlarla kayýt yaptýramazken, daha düþük puanlý yabancý öðrenciler puanlarý erken belli olduðu için kayýt yaptýrmaktadýr" ifadelerine yer verdi.

16 16 17 Temmuz 2013 Çarþamba

17 17 Temmuz 2013 Çarþamba 17 7

18 18 17 Temmuz 2013 Çarþamba

19 17 Temmuz 2013 Çarþamba Can Dostlar; Adýmýz televizyonlarda alt yazý olarak geçmeyebilir.yollardaki koca panolarda olmayabilir ama BÝZ siz, SÝZ ise biz olarak koca bir aile olduðumuz günden beri sevgi ve tek yürek olarak birbirimizin kalbýnde olduðumuzu biliyoruz. Size güvenerek; DR. BURHAN NALBANTOÐLU DEVLET HASTANESÝ NDE ONKOLOJÝ yi oluþturduk. Onkoloji de, dernek tarafýndan personel istihdam ettik. YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝ ne giden hastalarý evlerinden alarak hastaneye transferlerini, yapýlan tetkiklerin bir kýsmýný ya da mali durumuna göre tümünün karþýlanmasýný üstlendik. GÜNEY KIBRIS ý tercih eden hastaya TERCÜMAN, HEMÞÝRE VE MÝNÝBÜS saðladýk. Saat mefhumu tanýmadan 24 saat hizmet veren EVDE BAKIM HÝZMET EKÝBÝ hemþirelerini oluþturduk. Hasta evlerini ziyaret eden hemþireler, evlerde tespit ettikleri eksiklik veya týbbi malzeme ihtiyaçlarýný anýnda saðladýk. Hasta yakýnlarýný dinlendirmek, kendi özel iþlerini yapma fýrsatý vermek için, hastanede veya evde, hastaya hizmet veren BAKICILAR istihdam ettik. Çocuklarýmýza yönelik UMUT EÐÝTÝM VE KÜLTÜR EVÝ nde çocuk ve gençler adýna sürdürülen çalýþmalarýmýzý yoðunlaþtýrdýk. Ýnsanýmýzý; kanser olmadan eðitmek adýna; adadaki tek TEMEL ONKOLOG VE EKÝBÝ ile kesintisiz, sürdürülen çalýþmalar yaptýk ve yapýyoruz. Ofiste hasta yakýnlarýnýn derdini dinleyen bir aile sýcaklýðý ve kendi evine girmiþ gibi, þefkat ile sorun çözen ekibimizi yarattýk. NEDEN? Çünkü biz artýk koca bir aile olduk ve ýsrarla diyoruz ki siz biziz, biz ise siz. 7,185 hasta arasýnda mutlaka bir yakýnýmýz, komþumuz, dostumuz, iþ arkadaþýmýz kanserle mücadele etmektedir. Can dostlarým; biz bu günlere FÝTRElerinizle ulaþtýk ve adada takdir gören bu hizmetleri sunma þansý bulduk. Hastaya, mazluma, gýda veya giyeceðini alamayacak, ilaç parasýný ödeyemeyecek insanýmýza, dinimizin yabancýlar tarafýndan gýpta ve hatta kýskançlýkla izlenen FÝTRE lerinizi, buna muhtaç olana aktarmak için lütfen bizi arayýnýz. Yýllardýr FÝTRE leriniz kanser hastalarýna HÝZMET oldu, UMUT oldu, CAN oldu. Bu yýl da hastalarýmýzýn umudu, ýþýðý ve huzuru olmak için fitrelerinizi baðýþlayacaðýnýzý biliyoruz. Biz sizin baðýþlarýnýzýn aracýsý olarak; hastalarýmýz ve yakýnlarýndan Hayýr Dua, minnet ve teþekkürler alýyoruz. Aslýnda; bu Hayýr Dualarla gelen tüm teþekkürler, bu baðýþlarý esirgemeyen din kardeþlerimizin ve katký koyan herkesin olduðunu her vesile ile her ortamda vurguluyoruz. Bugün, i veya ile i arayarak, fitre baðýþýnýzý yapmak için, görevli arkadaþlardan birini çaðýrabilirsiniz veya Benim çevrem geniþ, benim yakýnlarýma hizmet etmiþ derneðimizin ayakta kalabilmesi ve hizmetlerini sürdürebilmesi için çevremdekilerin fitrelerini toplayabileceðim bir makbuzu ulaþtýrýn diyebilirsiniz. Buna muhtaç olanlara, yardým yapmýþ olmanýn huzuru içinde kutlanan bir BAYRAM kadar MUTLU BAYRAM olamaz. HAYIRLI RAMAZANLAR Can Dostlar... Umutsunuz / Iþýksýnýz / Cansýnýz, Saðlýkla kalýnýz. * Her bölgede; Bölge Sorumlularýmýz mevcuttur. Derneðe ulaþmanýz halinde, size bölge sorumlularýmýzý hemen yönlendireceðiz. * Dernek Merkez Ofisimiz, Hospice imiz ve 2. El satýþ dükkanlarýmýz Ramazan Bayramý na kadar Öðle arasý da dahil olmak üzere, daire saatleri içerisinde, Cumartesi günleri de arasý açýk olacaktýr. 19 Yat turlarý Ailelere ve özel þirketlere özel yat turlarý... Tel: Büyükbaþ/Küçükbaþ hayvan bakýcýsý, -Tarým iþçisi, -Bakýcý/temizlikçi arýyorsanýz bize ulaþýn Tercümandan Türkçe- Ýngilizce-Fransýzca- Ýspanyolca dilleri arasýnda profesyonelce sözlü ve yazýlý çeviri yapýlýr. Tel: AYZER EMLAK Kiralýk Yenikent'te 1+1 full eþyalý penthouse 700 TL * Reis Market arkasý 2+1 eþyalý daire * Hamitköy'de 2+1 yeni eþyalý daire 850 TL * K. Kaymaklý'da 3+1 full eþyalý yeni daire * Boðaz'da 2+1 full eþyalý müstakil ev Satýlýk Çaðlayan'da 3+1 Türk malý daire * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 full tadilatlý daire * Ortaköy Lemar bölgesinde zemin kat 2+1 daire * Yeniþehir'de 4+2, dersane veya okul olmaya müsait 250 metrekare daire Stg. * K. Kaymaklý'da full ekstralý yeni dubleks ev SATILIK ARABA 2003 model Toyota Corolla otomatik vites, full. Tel: Emine Otobüs Turu 21 Temmuz Pazar Kýrklar askerde kahvaltý/türbe ziyaret/boðazda kahve/ yemek+içecek/abosdandreya ziyaret/mardoda dondurma: yemek+icecek+otobüs 60 TL Telefon: MELÝ EMLAK SATILIK * Karaaðaç ta müstakil bahçeli ev stg. * Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, Stg. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. * Haspolat'ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg ÝHALE DUYURUSU TEKLÝF KABULÜ SIRA NO:178/2013 Gazimaðusa Devlet Emlak Malzeme Dairesine ait ambarýn çatý tamiri için teklif kabul edilir. NOT: 1- Ýhaleye teklif verenler þartnameye göre istenen belgeleri (Yerli üretim belgesi, Vergi Güvenlik Belgesi, Sosyal Sigortalar, Ýhtiyat Sandýðý, Çalýþma Dairesi ve Tescil Belgeleri) ve/veya malzemelerle ilgili broþür, katalog ve þartname gereði istenen diðer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir. 2- Geçici teminat %5 tir. Teminatsýz teklifler dikkate alýnmayacaktýr. 3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayýlý Merkez Bankasý Yasasý altýnda denetlenen Banka teminat mektuplarý geçerli olacaktýr. 4- Geçici teminat süresi en az 45 gün olacaktýr. (Ýhalenin kapandýðý tarihten itibaren) 5- Teminat olarak yalnýz Banka Teminat mektubu veya Maliye ye yatýrýlacak para karþýlýðý alýnan makbuz geçerli olacaktýr. (Hangi þekilde olursa olsun kat i surette çek kabul edilmeyecektir.) 6- Verilecek teklifler KDV siz olacaktýr. Teklifler en geç 24 TEMMUZ, 2013 ÇARÞAMBA günü ö.e. saat a kadar Maliye Bakanlýðý binasýnda Merkezi Ýhale Komisyonu Toplantý Salonundaki teklif kutusuna atýlmalýdýr. Bu teklifle ilgili bilgi ve þartnameler Planlama ve Ýnþaat Dairesine yatýrýlacak 250.-TL + KDV makbuz karþýlýðý Planlama ve Ýnþaat Dairesinden temin edilebilir. Merkezi Ýhale Komisyonu Baþkanlýðý Maliye Bakanlýðý

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4191 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4191 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR UBP'li bakanlar küsmüþ ve koltuklarýný devretmeye gitmemiþ! Hiç þýk olmadý doðrusu... Bu küslük size hiç yakýþmadý... Koltuða kurulmak tatlý da, veda etmek bu kadar mý zor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

CTP-BG den DP-UG ye öncelik

CTP-BG den DP-UG ye öncelik Doðuþ Derya'ya pek çok kesimden, hatta yurtdýþýndan destek yaðarken partisinden azar iþitmesi ne kadar ibret verici deðil mi? Bu çeliþki bile yeni hükümet hakkýnda bir bilgi vermeye yetmez mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER Ahmet Kaptan'a bakýlýrsa, ülke bir ateþ topu içindeymiþ... Top yuvarlak... Yuvarlanýyor da yuvarlanýyor... Alevlenmeyen ocak yok! En iyisi topu taca atýn siz de! Bu topla oynayamaz Messi bile! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kýbrýslý Türk seçmenlerin otomatik kayda baðlanmasýyla ilgili yasa tasarýsý güneyde meclise takýlmýþ. 95 bin Kýbrýslý Türk seçmenin oy kullanacaðýndan mý korktular acaba?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Açý senerlevent@yahoo.com

Açý senerlevent@yahoo.com Rüzgar gibi geçti... Baþrollerde Joe Biden, Jill Biden... Yönetmen Joe Biden... Prodüksiyon Biden Company. Türü kurgu. Konu: Gaz gelecek yerden tavuk esirgenmez! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs

Detaylı

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi Türkiye'deki savcý operasyonundan sonra Tayyip Erdoðan "Çok baþarýlý bir operasyon" dedi. Baþarý ne? Rehin alýnan savcýnýn diðerleriyle birlikte polis tarafýndan öldürülmesi mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR Dün nefesini tutup Tayyip Erdoðan'ý çýplak görmeyi bekleyen Türkiye halký, KKTC'deki tavuk tecavüzcüsünün videosunu karþýsýnda buldu!.. Hocanýn bedduasý Erdoðan'ý deðil, lokantayý tuttu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent TC Büyükelçisi Kaya Türkmen Türkiye'de Galatasaray'ý, Kýbrýs'ta ise Lefke Türk Spor Kulübü'nü tutuyormuþ... Yine bir haksýzlýk var bu iþin içinde... Oyna GG! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3662 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AZ KALDI... Ercan.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3662 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AZ KALDI... Ercan. Unutmayýn... Her gün dünya yeniden kurulur, her sabah taze bir baþlangýçtýr. 'Afrika' ile sabah kahvenizi yudumlarken sizin için de öyle olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ Diþe diþ, göze göz, kana kan, kulaða kulak... Parmaða parmak, ayaða ayak, kola kol... Þeriat derler buna, þeriat... Söyle be Egemen efendi onlara... Limana liman!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tam da seçimlerin arifesinde Halil Ýbrahim Akça'nýn yerine Baðdat Büyükelçisi Derya Kanbay atandý... Derya Bey bilir herhalde... Yanlýþ hesap her zaman Baðdat'a varmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Mart 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4091 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Mart 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4091 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Faiz ve mazbata maðdurlarý hareketleniyor. Kazým And Bankalar Birliði'nin basýndaki açýklamasýný görünce "Her Kýbrýslý Türk Spartaküs olmalý" dedi... Demek karþýmýzda Sezar olduðu nihayet anlaþýldý! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

DAVALAR ADAMINA GÖRE... Kavazoðlu Miþauli. Ali Osman. Yalçýn Okut

DAVALAR ADAMINA GÖRE... Kavazoðlu Miþauli. Ali Osman. Yalçýn Okut Hayatýmýza MÝT ve bit, Pile'ye de pireler musallat olmuþ... MÝT'i deterjanla yýkayýn, biti ilaçlayýn, Pile'nin pirelerini de sürgüne gönderin... Birþeyciðiniz kalmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4829 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4829 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Para babalarýna teslim olan basýnýmýz reklamsýz ayakta duramayacak hale geldi... Ayakta durabilmek için bir gazete kahve, bir gazete ütü, bir gazete bisiklet veriyor... Afrika ise yalnýz gazete verir!

Detaylı

ORAKLA BÝÇÝLEN TARLALARA HASRET YAÞIYORUZ HÜKMÜ YOK ARTIK... Dolgun Dalgýçoðlu. Umarýz 20 yýl sonra karþý karþýya gelmezler!..

ORAKLA BÝÇÝLEN TARLALARA HASRET YAÞIYORUZ HÜKMÜ YOK ARTIK... Dolgun Dalgýçoðlu. Umarýz 20 yýl sonra karþý karþýya gelmezler!.. Davul zurna çaldýk olmadý... Vuvuzelaya geçtik sonra... Þimdi de tava, tencere çalýyoruz... Orkestra tamam... Çal gardaþ çal! Kara bulutlarý kaldýr aradan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Haziran 2012

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4837 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4837 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kýbrýs'ta ilk özerklik kazanacak olan köy Elye'dir herhalde... Boþuna mý da "Elye Cumhuriyeti" diyenler var... Bir zamanlar UBP'yi, þimdi de CTP'yi köyden kovdular! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, Bugüne kadar çok rüþvet verdim dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi yürümez... Savaþ gemisi hiç yürümez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2011

Detaylı

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Varolmak ile yokolmak arasýnda bir kavþak... Siz kararýnýzý çoktan verdiniz ancak... Son 24 saat... Yalancýnýn mumu Kýbrýs'ta yatsýya kadar deðilse de, Pazara kadar yanar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı