HUKUKİ YÖNDEN İSG. İş güvenliği konusunun sahipleri, Devlet İşveren Sendikalar. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Anayasal Dayanağı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HUKUKİ YÖNDEN İSG. İş güvenliği konusunun sahipleri, Devlet İşveren Sendikalar. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Anayasal Dayanağı"

Transkript

1 HUKUKİ YÖNDEN İSG İş güvenliği konusunun sahipleri, Devlet İşveren Sendikalar İş Sağlığı ve Güvenliğinin Anayasal Dayanağı Devletin iş güvenliği sağlama ödevinin kaynağı anayasadır. Anayasanın 2. Maddesinde: TC sosyal bir hukuk devletidir. Anayasanın 17. Maddesinde: Herkesin yaşama hakkı güvence altına alınmalıdır. Anayasanın 56. Maddesinde: Herkes sağlıklı çevrede yaşama hakkına sahiptir, devlet herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde olmasını sağlar. Anayasanın 50. maddesinde : Herkes sosyal güvenlik hakkına sahip, devlet bunu sağlar, tedbir alır. Devletin görevleri İSG ile ilgili düzenlenen yasal ve hukuki düzenlemeleri yapar. İSG kurumu oluştur. Mevzuata uyulup uyulmadığını denetler. Hukuki / idari / cezai yaptırıma başvurur. 1. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili diğer mevzuat İş Kanunu Borçlar Kanunu SSK Kanunu Umumi Hıfzısıhha Kanunu Belediyeler Kanunu KO Sözleşmeleri 2. İSG Kurumları İş güvenliği denetimleri işteftiş kurulunca Denetim dışındaki diğer faaliyetler İSG genel müdürlüğü tarafından yapılır. ÇASGEM, eğitimler ile ilgili çalışma 3. İş Müfettişlerinin Niteliği, Sayısı ve Denetim Sıklığı 81 sayılı sözleşme ile iş yerlerinin sık sık denetlenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. SSK kanununa göre iş kazaları olur olmaz o yerin zabıtasına haber verilir. Meslek hastalığını öğrendikten sonra 2 gün içinde yani hastalığı öğrendiği günden başlayarak 2 gün içinde SSK ya bildirilir. İşveren 3 günden fazla kayıpla sonuçlanan kazaları bildirmek ve kayıt tutmak zorundadır. 4. İSG Kurulları Sanayiden sayılan

2 5O den fazla işçi çalıştıran 6 aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı yerlerde İSG Kurulu kurulmalıdır. Kurul üyeleri ; İşveren temsilcisi İsg mühendisi İşyeri hekimi Formen Sivil savunma uzmanı İk dan sorumlu kişi Sendika temsilcisi Sağlık güvenlik işçi temsilcisi İSG Kurul görevleri, İç yönetmelik hazırlanarak, vekil onayına sunmak, uygulanmasını izlemek, alınması gerekli tedbirleri belirlemek, kurul gündemine almak. İsg konusunda çalışanlara yol göstermek İsg tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, vekile bildirmek İş kazası / tehlikeleri incelemek, tedbirleri tespit etmek vekile sunmak İsg eğitimleri planlamak, vekile sunmak Bakım işlerindeki önlemleri planlamak, tedbirleri kontrol etmek Yangın, doğal afet gibi ilgili tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek İSG yıllık rapor hazırlamak, gelecek yılı belirlemek, vekile sunmak, planın yürütülmesini sağlamak. Acilen toplanmak (gerekli zamanlarda) Kurullar ayda en az 1 kez toplanır Toplantı gündemi, yeri, günü 48 saat önceden bildirilir Acil durumda kurul aynı gün toplanır Kurulun ılağan toplanma süresi ayda 24 saati geçemez İş verene bağlı birden çok müessese varsa, işyerlerine ait İSG raporlarını en az 6 ayda bir teknik eleman eşliğinde ister ve kontrol eder. 5. İşverenin sorumluluğu İşçi = Sigortaca karşılanmayan zararları için maddi tazminat davası açabilir. Hak sahipleri = Destekten yoksun kalma davası açabilir ve manevi tazminat davası açılabilir. Maddi Tazminat = Borçlar Kanunu 46.madde İşçinin solunum gücündeki azalma nedeniyle gelirindeki düşüşün giderilmesindeki amaçların, İş görmezlik oranı Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğüne göre belirlenir Toplam çalışabilirlik yaşı 60 kabul edilir Manevi Tazminat = Borçlar K. 47.madde Bedensel ve ruhsal acı ile üzüntüleri karşılamayı amaçlar İşveren kusurlu ise manevi tazminat ödenir Manevi tazminatın miktarına yargıç karar verir Manevi tazminat davası açabilecek kişiler, duygusal yakınlığı olanlardır. Desteklenen Yoksun Kalma Tazminatı = Borçlar K. 45.madde İşçinin ölümüyle birlikte yakınlarının destekten yoksun kaldıklarına ilişkin açtıkları davadır. Rucu Tazminatı = SSK Kanunu SSK yaptığı tüm harcamaları işverenden takip eder. 6. İşverenin İdari Sorumluluğu İşi durdurma İşyeri Kapatma Hayati tehlike varsa işyeri kapatılabilir.

3 İşveren 6 işgünü içinde itiraz edebilir Kapanmaya komisyon karar verir. Komisyon üyeleri; 2 müfettiş + 1 bölge müdürü + 1 işçi temsilcisi + 1 işveren temsilcisi Müfettiş kapatma ile ilgili rapor yazar. Bölge müdürü komisyonu toplantıya çağırır ay çokluğu ile karar alınır. İşin durdurulması; komisyon kararıyla ve güvenlik kuvvetleri yardımı ile yapılır. Kapatma kararı mülki amire gönderilir.mülki amirin emriyle güvenlik kuvvetlerince işyeri kapatılır. İşverenin itirazı sonucu mahkeme kararının uygulaması bölge müdürünce yapılır.işyerinin açılmasında da bölge müdürü mülki amire bildirilir, kolluk güçleri ile açılır. 7. İşverenin Cezai Sorumluluğu İSG anlamında cezai kovuşturma Sanayi ve Ticarette iş teftişi hakkındaki 81 sayılı uluslar arası sözleşmenin 13. ve 17. maddeleri ile iş teftişi tüzüğünün 22.maddesinde düzenlenmiştir. Cezai yaptırım iş kanunu ve türk ceza kanununda bulunmaktadır. Cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir.ölümlü iş kazası sonrası 2-5 yıl hapis cezası ve para cezası söz konusu fakat tümü paraya çevrilebilir. 8. SSK Anlamındaki İş Kazaları İş yerinde,işi yaparken, iş için bir yere gönderildiğinde, emzirme zamanlarında, işçilerin toplu olarak taşınmaları sırasında olan kazalardır. 9. Bireysel İş Hukuku Anlamındaki İş Kazaları İşverenin önlem almadığı için oluşan kazalardır. İşle ilgisi olmalıdır.

4 SAĞLIK HAKININ TARİHSEL GELİŞİMİ VE ÇAĞDAŞ İŞ SAĞLIĞI TANIMI 1- Sağlıklı çalışma hakkının kurumsal evrimi İş hukuku İş denetimi İş güvenliği hizmetleri ( Tazminat yasaları ile işçilerin kayıpları işveren tarafından karşılanması) işçi sendikaları İş hekimliği ve işyeri hekimliği hizmetleri ( tazminat yasası ile küçük işçi çalıştırma kalkmış ) Meslek ile hastalık arasındaki ilişki Sosyal Güvenlik Hizmetleri o Birincil koruma = iş denetimi = üretim alanında o İkinci koruma = erken tanı, soyaltım = üretim alanı dışında o Üçüncü koruma = çalışma yetkisi sınırlanmış kişilerin yeniden İş Sağlığı Hizmetleri İşletme GENEL İSG Kurma izni ve denetleme izni belgesi alınması Kurma izni beyannamesi Vaziyet planı İnşaat projesi Elektrik tesisat projesi Isıtma ve havalandırma tesisat projesi Makin eve yardımcı tesisler yerleşim planı Ham madde, Yardımcı madde ve üretilen maddelerin listesi ve müfettiş tarafından gerekli görülecek diğer belge ve bilgiler Kimyasal ve Meslek Hastalıkla Kurşun, Civa, Arsenik, Fosfor ve beyaz fosfor, Organik fosfor, Katmiyum, Mangenez ve bileşikleri, Berilyum, Azotoksit, Benzin, Anilin ve nitroamin, Helojenli hidro karbonlar, Karbonsülfür Kükürtlü hidrojen, Pnomokonyoz, Önleme Tedbirleri, İkame, Kapalı sistemde çalışma, Tecrit, Havalandırma, Toz ölçümleri, İş yeri sağlık kontrolleri Kullanılan hammadde sebebi ile oluşan hastalıklar Şarbon, Tetonoz, Leptazpiroz, Ankiloztomyaz, Akciğer Tübörkülozu Tedbirler İş yerinin dezenfekte edilmesi El, ağız, beden temizliği Aşı yapılması Farelerle mücadele İSG DE 10 PRENSİP 1. Tehlikeli durum ve davranışın ortadan kaldırılması 2. Kaza sebeplerini ortadan kaldırmak 3. Her kaza ihtimalini ciddiye almak 4. Kazanın geliş sesini duyma 1 ölümlü kaza/29 uzuv kaybı /300 yaralanma 5. Tehlikeli davranış nedenleri - Şahsi kusurlar - Eğitim yetersizliği - Fiziki yetersizlik - Uygunsuz mekanik şartlar - Fiziki çevre

5 6. Kazalardan korunmak için - Mühendislik ve revizyon - Eğitim - Ergonomi kurallarından yararlanma - Teşvik tedbirleri uygulama - Disiplin tedbirleri uygulama 7. İSG Tedbirleri iyi ise, Üretim maliyeti düşük kalite yüksek olur,önlemek, ödemekten daha ucuz ve insancıldır. 8. Üst düzey yöneticilerinin, eğitim ve bilinçlerini artırılması gereklidir. 9. Formen ve usta başı gibi ilk kademe yönetici önemlidir 10. İSG Tedbirleri, Üretimi artırır ve masraftan azaltır.

6 KORUMA VE ÖNLEME POLİTİKALARI Önlem: Mesleki roller önlemek veya azaltmak için iş yerinde yapılan işlerin bütün aşamalarında planlanmış veya alınmış önlemlerin tümü olarak tanımlanmaktadır. Koruma: SAĞLIK VE GÜVENLİK RİSKLERİN ÖNLENEMEMESİ DURUMUNDA ÇALIŞANLARIN OLUMSUZ ETKİLEMESİNİ ENGELLEMEK İÇİN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDIR. 1. LO 155 SAYILI SÖZLEŞME İSG ve çalışma ortamına ilişkin; 2. Bölümü Ulusal politika ilkesi Başlıklı 3. Bölümü : Ulusal düzeyde eylem Başlıklı 4. Madde ; Her üyenin İSG Büyük politika olacağı 5. Madde ; Makine, Ekipman, iş düzenlemesi, Eğitim, İşçilerin korunmasını 6. Madde ; politikanın geliştirileceği, görev ve sorumlulukların belirlenmesi 7. Madde; Ortamın gözden geçirileceği 8. Madde; Yasa ve yönetmelik çıkartılacağı 9. Madde; Mevzuata uyumun denetleneceği, Uymayanın cezalandırılacağı 10. Madde; Yasalara uyumda yol gösterici tedbir alınacağı 11. Madde; Yetkili makamların görevlerini yerine getirmesi 12. Madde; Makine üreticilerinin ulusal hukuku dikkate almaları 13. Madde; İşçinin hakkı olarak işten uzaklaşması 14. Madde; eğitim 15. Madde; Yasa, Yönetmelik yapılacağına ilişkin taahhüt 16. Madde; Fiziksel, Kimyasal risklerin işverene azaltılacağı 17. Madde; 2 den safla iş yeri varsa ortaklaşa önlem alınacağı 18. Madde; Acil durmlarda önlem 19. Madde; İşletmede işçi ve işveren arasındaki ilişki olması 20. Madde; İSG önlemlerinin işçilere mali yük getirmemesi

7 İSG POLİTİKALARI - Riskler ve işletme ile uyumlu olmaları - Sürekli iyileşme taahhüt etmeleri - Mevzuata ve diğer şartlara uyumlu taahhüt etmeleri - Dökümante edilmeli, uygulamalı - Bütün çalışanlara bildirilmeli - Tarafların kullanımına açık olmalı - Periyodik olarak gözden geçirilmeli.

8 TAŞIMA VE KALDIRMA ARAÇLARI - İşletme Faktörü Makinenin artık tutamayacağı yük ile makinenin işaretlenmiş en yüksek çalışma yükü arasındaki aritmetik oran - Deney Faktörü Deneylerde kullanılan yük ile donatı/makine üzerine işaretlenmiş en yüksek işletme yükü arasındaki yükü aritmetik ortalama - Statik Deney İ ) Muayene yapılır İİ ) En büyük işletme yükü x uygun static deney faktörü = f, f e maruz bırakılır.hasar Kontrolü için yük serbestçe bırakılır. İİİ ) yeniden muayene edilir. - Dinamik Deney Makinenin tertibatın uygun çalışıp, çalışmadığı control edilir. Makine en yüksek işletme kuvvetinde işletilir. - Tamburlar Fılanş genişliği sarılan halatın çapının 2,5 katı olmalı, halat fırlamalarını önleyecek şekilde olmalı. Yük tutma elemanı alt seviyedeyken, tambur üzerinde 2 sarım halat kalmalı Tambur yivi ile kullanılan halat çapı uyumlu olmalı limit switch olmalı - Zincirler Zincir baklalarındaki aşınma, bakla kalınlığının 4/1 ini geçmezse zincir kullanılmamalı. Baklalardaki boyuna uzaman % 5 i geçmişse zincir kullanılmamalıdır. - Halatlar ( Kendir ) Islak ve gergin bekletilmemeli Demir askılara asılmamalı Asit ve aşındırıcılardan korunmalı Keskin kenarlı yük köşelerinde özel tedbirler alınmalı - Halatlar ( tel ) Kendin ile aynı ağırlıkta ve çapta oldukları halde daha mukavvimdir Islak ve kuru halde mukavveveti aynı Değişik iklim şartlarında uzunluğu önemli oranda değişmiyor Uzun ömürlü ve dayanıklı Belirli periyodlarda uygun yağ ile yağlanmalı Güvenlik katsayısı en az 5 olmalıdır - Halat çapında azalma R < = 19 mm - 1 mm 22 < R < 28-1,5 mm 32 < R < 38 2 mm - Kaldırma makinelerindeki genel güvenlik önlemleri Makine emniyet yönetmeliğini uygun imal edilmeli ve montajı yapılmalıdır. Koruyucu ve planlı bakımları uygun şekilde yapılmalıdır Her türlü tadilat ve bakım için bir sicil kartı tutulmalıdır Çalışma sahası işaretlenmeli ve iyi tanzim edilmelidir. Işlemler sırasında yetiştirilmiş manevracılar kullanılmalıdır. Yetişmiş operatörler tarafından kullanılmalıdır. Operatörler dur işaretlerine uymalıdır trafiğe çıkıyorsa G sınıfı ehliyeti olmalıdır. Yükler dik olarak kaldırılmalıdır Kancalarda emniyet mandalı olmalıdır - Vinçlerde güvenlik Kanca güvenliği kat sayısı en az 5 olmalıdır Yağlama sırasında elektrik akımı kesilmelidir Ray uçlarında en az tekerleklerin yarı çapı kadar takoz olmalıdır - -

9 - İSG TÜZÜĞÜ 7. BÖLÜM Tamburun 2 yanı fılanşlı olacak Kanca en altta olduğundan, tambur üzerinde en az 2 tam devir yapacak boyda halat sarılmış olacak Yıldız limit swich olacak Yıldız kaldırma araçların en ağır yükün 1,5 katını kaldırabilecek yapıda olmalı, buna uygun freni olmalı. Yıldız 3 ayda bir kontrol edilecek Kanca güvenlik katsayısı, kaldırılacak yükün el ile çalıştırılanda 3 katına mekanik olarak çalıştırılanlarda 4 katına ermiş neden taşıyorlarsa 5 katına eşit olacak Rayların her 2 başına, en az tekerleklerin yarı çapı yüksekliğinde takozlar koyulacak Vinç köprüsüne çıkmaya sağlayan merdivenler ve köprünün her 2 yanında en az 45 cm genişliğinde geçit yada sahnlık olacak. Vinç köprüsünün her 2 başında ise 40 cm genişliğinde sahanlık, geçit olacak Vinç geçit ve sağanlıkları ile atlarındaki sabit tesisler arasında en az 180 cm açıklık bulunacak. Gezer vinç yürüme yolları en az 75 cm eninde olacaktır. 5 ton ve daha fazla yük kaldıran yaylı vinçlerde 2 elektrikli fren veya 1 elektrikli,1 mekanik fren bulunacaktır. En ağır yük için sapan ve kancaların güvenlik kat sayısı en az 5 olacaktır. Zincirler bu özelliklerini bitirdiklerinde ve boyları % 5 den fazla uzadığında bakla ve halka kalınlığının 4/1 inden fazla aşınma meydana g eldiğinde bunlar kullanılmayacaktır. Çelik halatların güvenlik katsayısı 6 dan aşağı olmayacaktır. Altı yükümlü çelik halatların 50 cm ve özel çelik halatları 1 metre boyunca dayanmalarını aşağıdaki kadar kaybetmiş olanlar kullanılmayacaktır. 7 telli çelik halatlarda % telli çelik halatlarda % telli çelik halatlarda % telli çelik halatlarda % 25 Seol özel çelik halatlarda % 12 Üçgen bükümlü halatlarda % 15 Nuflese çelik halatlarda % 20 Çelik halat bağlantı kısımları aşındığında, halatın 1-3 metresi uygun şekilde kesilecek ve uygun tel - İSG TÜZÜĞÜ 8. BÖLÜM Yerden 150 cm yükseklikteki taşıma yolları yanına taşıma yapılacaktır. Bant uçlarına en 1 m uzunluğunda muhafaza yapılacak, bant kopmalarına karşı Yerden 215 cm yükseklikteki bantların camları olacak Merdaneler arası 15 cm den fazla açık ise kapatılabilecek Sonsuz vidaların olukları 3 m kalınlığında ve kapakları olacak. Fünomatik taşıyıcılara elle besleme yapılıyorsa ağız çapı 30 cm den büyükse kapaklara en az 1 m uzaklıkta huniler yapılacak. - KALDIRMA ARAÇLARININ PERİYODİK KONTROLÜ İsg tüzüğü ve İş ekipmanlarının kullanımında sağlıklı ve güvenlik şartları yönetmeliğine dayanmaktadır. - Muayene ve deney yöntemleri Fiziki ( gözle ) muayene Şartnamelere uygunluk deneyi Yük kaldırma yeterlilik deneyleri Statik deney - Kard.ekip yapı yeterliliği için 1,25 hard ile 10 dk-yük yerden cm kaldırılır ve gözle muayenesi yapılır. - Dinamik deney - Kard.ekipmanlar ve frenlerinin emniyetli olup olmadığını control için yapılır.1.5 hat ile 60 dk yapılır. Kararlılık deneyleri

10 Devrilmeye karşı güvensiz olanlar için yapılır 60 dk.

11 KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK - Elektrik kaynakları Güç kaynağının başta çalışma gerilimi düşük olmalı en fazla ( DA 100 V- DA 80 V ) olmalı Volt kaynak makinelerinde Topraklama olmalı Izolasyon olmalı - GAZ KAYNAKLARI Tüplerde valf ağzı saat yönünün tersine doğru sıkıştırılır Asetilen ; havadan hafif, bakır kullanılmalı % 70 gümüş, civa kullanılmamalı Lpg Hidrojen Oksijen, havadan ağır yakıcı gaz Yıldız azot argon ; azot havadan hafif oldurunca Argon havadan ağır olur oldurunca - ASAL GAZLAR Asetilen tüpleri kullanılmadan once en az 2 saat dik konumda tutulacak, sonra kullanılacak, dolumdan sonra ise 12 saatlik dik bekletilecek. - Alev Tepm Asolı Regülator çıkışını hortumdan once takılanlar tekrar kullanılabilir. - Isın/ ışık İnferoed; Kaynak ısınlarının % 60 ı Görünen ışın; Kaynak ışınlarının % 30 u UV ışın ; Kaynak ışınlarının % 10 u Kaynak ışınlayıcı iyonlayıcı, radyasyon bulundurma İnferoed; Gözlerde kum hissi deride yanık Görünen ışık stresi, miğde bulantıısı, yorgunluk UV ; görüş bulanıklığı,katarakt,yanık - Kaynak Lensi ve Akım Şiddeti Amper A A A A ve > ve 14 - Toz/Gaz/Duman İşyeri havasındaki kaynak dumanı mg/ m küp ü geçmemelidir. Kaynakhanede işçi başına m Küp hakim olmalı Hava emici kaynak noktasından cm mesafede olmalı dika ilerledikce onu takip etmeli. Emici gücü kaynakçı başına m Küp / dk olmalıdır. - Havalandırma Genel havalandırma Lokal ( cebri ) Havalandırma Ark emısojzi mesojeni cm Minimum Hava Akım hızı m Küp / S Botu ağzı çapı cm , , ,2 11, ,3 14 Emme basma hava akım hızı m/ dak olmalıdır. - Sonuç Embine basma koca akım hızı m / dak olmalıdır, cebri havalandırmada Elektrik kaynak makinelerinde en yüksek gerilim 100 V olan doğru akım veya düşük gerilim kullanılmalıdır. CO2 boğma etkisi

12 Argon boğma Ozon akciğerlerde tahriş Azotoksit akciğerde şiddetli tahriş CO zehirlenme yapar Tüpler 5 yılda 1 kez control edilmelidir.

13 İŞ EKİPMANLARINDA / MAKİNELERİNDE GÜVENLİK-1 - Imalatçıların sorumlulukları Tasarımda güvenlik İmalatta risk değerlendirilmesi İşaretleme Talimatların hazırlanması - İşaretleme Üreticilerin adı ve adresi CE işareti ve imal yılı Serisinin veya tipinin kısa gösterilişi Gerekirse seri numarası Yapım yılı Patlayıcı ortamda kullanılacaksa, bunun belirtilmesi Tipine ve emniyetli kullanılmasına ilişkin bilgiler Makinenin kütlesi - İş Ekipmanlarında Bulunacak Asgari Gerekler Kumanda cihazları Çalıştırma sistemi Dondurma sistemi Acil dondurma sistemi Mekanik riskler ve mevzi havalandırma Iş ekipmanlarının sabitlenmesi Parçalanma riski Makine koruyucuları Aydınlatma Sıcak ve soğuk yüzeyler Ikaz donanımı Kullanım Bakım işleri ve kayıt Enerji ve kontrol sistemi İSG işaretleri Işçi çalışma noktaları Işçilerin korunması İŞ EKİPMANLARIDA / MAKİNELERİNDE GÜVENLİK-3 - İş Ekipmanları Imalat Kullanım 89/392 EEC 89/655 EEC 98/37 EC Sanayi Bakanlığı / Makine Emniyet Yont. Riskin tasarım yolu ile azaltılması TSEN madde 3 Koruma tedbirlerinin alınması TS EN madde 4 - Makine Emniyet Yönetmeliği Kapsam dışı makineler ; Güç kaynağı kol gücü olan makineler Tıbbi amaçlı makineler Eğlence parklarında kullanılan özel makineler Basınçlı kaplar Nükleer makineler radyooktivite yayan

14 Radyooktif kaynaklar Silahlar Parlayıcı sıvılar için depolama tankları / boru hatlar Tehlikeli maddeler için Yolcuların kara, demir ve su yolu ile taşınmasında kullanılan araçlar Denizdeki vasıtalar ve bunların üzerindeki teşhizat Teleferikler kablolu taşıma halatları Traktörler Askeri makineler 15 dereceden fazla eğimle yerleştirilmiş asansörler şantiye asansörleri İŞ EKİPMANLARINDA / MAKİNELERİNDE GÜVENLİK-2 - İş makinelerinde kaza sebepleri Operatörün eğitimi Operatörün kullandığı makinenin özelliklerini bilmesi Makine bakım ve kontrolü Çalışma alanının güvenliği Tehlikeli sahalarda özel tedbirler Operasyon başlamadan once kontrol 100 m mesafede kavşak kontrolü Servis yollarında eğim en fazla 35 derece olmalı Aracı çalıştırırken emniyette olmak Iş başlamadan once makine testi Diğer insanlar Makine parkı Bakım sırasındaki riskler Yayına karşı alınacak tedbirler Lastiklerin takılması ve şişirilmesi Iş elbisesi ve koruyucu malzeme - Küçük dişlilerin hareket ettiği ray kullanılan insan taşıyıcı - Riskleri elektrikten kaynaklanan elektrikli teçhizat Kapsam dahili makineler ; Tek yada çok bıçaklı daire testereler Ahşap için yüzey işleme makineleri Ahşap için el ile yükleme boşaltma makineleri Ahşap için testere makineleri ve et için Ahşap için zivana tezgahları Ahşap için kalıpçı freneleri Ahşap için portatif zincirli testereler Presler Plastik kalıplama makineleri Yer altı çalışmaları için üretilmiş makineler Lokomotif ve dekoviller Tavan destekleri Yer altında çalışan makineler için içten yanmalı motorlar - Transmisyon milleri ve koruyucuları - Araç bakım asansörleri - 3 m den fazla dikine kişi taşıyan kaldırıcılar - Patlayıcıların imalatında kullanılan makineler. - CE İŞARETİ Direktiflere uygunluğu simgeler CE işareti 24 AB direktifleri ; ürünlerin nelere uyması gerektiğini EN standartları ; direktiflere uygunluğun nasıl elde edileceğini Ürünler düşük riskli sınıftaysa, üretici ilgili direktiflerin gereklerini yerine getirdikten sonra CE işareti koyabilir. CE; sağlık, güvenlik, cevre, tüketiciyi koruma CE işareti yetkili kuruluşça verilmez, üreticiler ürünleri üzerine kendileri koyarlar. CE işareti çalışması sırasında teknik dosya 10 yıl boyunca saklanır ( son üretimden sonra )

15 CE işareti, ilgili tüm direktiflere uyulduğunu gösterir Direktiflere uyum mecburi, standartlara tercihdir. Yan sanayi ürün üzerine CE işareti koymaz üreticinin beyanatını yapar. CE koşullarına uygun demektir. Nihai üretici üreticinin beyanatını istemelidir. CE Sağlık, güvenlik,çevre ve tüketiciyi korumakla ilgili olan standartlara uygun üretildiğini anlatır. AB direktifi ürünlerin nelere uyması gerektiğini EN standartları direktiflere uygunluğun nasıl olacağını A Tipi standart Genel B Tipi standart Bazı ekipmanlarla birlikte kullanılabilir. C Tipi standart ürüne özel. PERİYODİK KONTROL VE BELGE - Buhar kazanları - Alçak basınçlı buhar kazanı 1,05-2 kg / cm2 - Orta basınçlı buhar kazanı 2,01-6,0 kg / cm2 - Yüksek basınçlı buhar kazanı 6,01-ve üzeri Yayına ve patlamaya karşı dayanıklı bölmede ve üstünde işçi çalışmayacak Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin olduğu işyerlerinde kazan dairelerinin diğer yerlere açılan pencere ve kapıları olmayacak Kazan dair.yüksekliği kazan üzerinde çalışmaya elverişli olacak Havalandırılacak Kazan dairesi inşaatı Kapı ve pencereler dışa doğru açılacak Tavan hafif malzemeden yapılacak Direng sistemi olmalı - Yakıt depoları 7 kg / cm2 lik iç basıncı dayanıklı olacak. - Panolar / Elektrik Mümkünse tehlikeli bölge dışında olacak ( Pana ) Tesisat exproof olacak Aydınlatma etanş olmalı Topraklama porotoner olmalı - Hidrostatik Deney - Flanslar körlenecek, monometer koyulacak, kazan 20 derece sıcaklıkta sui le doldurulacak, en yüksek işletme basıncının 1,5 katı ile denenecek, basınç düşmesi varmı kontrol edilecek. - Belgeler Kazan işletme defteri Kazan tek / pery.kontrol rapor ve kayıtları Kazan sicil kayıtları Kazan işletme talimatları Su, elektrik, iletişim, Ph analiz sonuçları Operator ehliyeti Kazan karakteristleri Kazan işletme defteri kısım amiri tarafından 24 yada 8 saatte bir görülüp onaylanmalı Kazan sicil kartında deney sonuçları yapılacak - Istanbul B. şehir imar yont. - Bina girişinde dış ve iç kapı - çarpma şeklinde açılan olacak kendi kendine kapanan Kazanın yan boşluğu 70 cm, iki tavan arası 40 cm tavan kazan üzerinden 1 m daha yukarıda olmalı Borular yalıtılmalı Kazan çıkış suyu otomatik ayarlayıcı Duman bacasının kesitinin en az % 25 i kadar hava bacası Bacalar, binalardan 6 m uzaklıkta, binanın 80 cm yükseğinde yük değiştirme en az 60 derece 90 derece köşe dirsek kullanılmayacak

16 Yatay duman kanalları 1-5 lik eğimle bacaya bağlanacak ve uzunluğu baca yüksekliğinin ¼ ünü aşmayacak, kapak 30x30 olacak ( en az ) BASINÇLI KAPLAR İç basıncı 0,5 borudan büyük olan kap ve ekipman - İSG Tüzüğünde adı geçen emniyet cihazları Basınç göstergesi Sıcaklık göstergesi Besi pomp / seviye göstergesi Basınç emniyeti Boşaltma sistemi Blöf donanımı Gaz yakıt yangın emniyet sistemi Gaz patlama emniyeti Su ısıl genleşme emniyeti -Tedbirler Elektrik tesisatı exproof olmalı Parotoner olmalı - Kazanlara hidrostatik test yapılır - Doğalgaz havadan hafif LPG ağır - Kompresörlü Seyyar kompresörler işçilerden 10 m uzaklıkta olmalı Üzerinde etiket olmalı ( imalatçı firma, imal tankı, azami çalışma basıncı, gazın cinsi olmalı ) Yılda 1 kez kontrol edilmeli Emniyet subabı ve monometer olmalı Su boşaltma musluğu olmalı Tehlike anında komprenozi uzaktan durdurma sistemi alma patlamaya karşı ayrı bir bölmede Basınçlı Kaplarda Tersler Zorlayıcı Olmayan Testler Zorlayıcı Testler Gazlar Muayene Zorlayıcı testten sonra Hidrolik Test Kabın içi sui le doldurulur Bu test tekrar uygulanmalıdır. Pnomatik Test kabın içi soz ile doldurulur Sıvı Sızdırma Süreksizlik yüzeyde ve açıksa Testi iyi sonuç verir Manyetik Portikül İşlek flor Işığı Test sadece Manyetik malzemede uygulanır Köse ve kaynak yerinde yanıltır Radyooktij test Ultrosonik test PERİYODİK KONTROL VE BELGE İş ekipmanları ile ilgili kontroller iş ekipmanlarının kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Iş ekipmanları işletme dışında kullanılıyorsa son kontrol belgeleri yanlarında olmalı - Teknik Rapor Gerekli tüm bilgilerin Yürütülecek uygulamaların Yetkili teknik elemanın kanaat ve onayının yer aldığı belgedir. Bu raporda ; Makine / tesis bilgisi Yetkili teknik eleman bilgisi Test tekniği ve şartları Tek / pery. Kontrol sonuçları için yorum Yapılacak işlem bilgileri Test ekipmanı bilgisi Bölümleri Tanıtım ve teknik özellikler

17 Test metodu ve uygulanacak kurallar Değerlendirme Ikaz ve öneriler Sonuç ve kanaat Tasdik ve onay - İşyeri Bina ve Tesislere ait Kontroller Taban ve asma katlar Asma iskeleler - Üretim Alet ve Makinelerde Yapılan Kontroller Aspirasyon tesisatı Kazanlar Kompresörler Basınçlı kaplar Basınçlı gaz tüpleri Kaldırma makine ve araçlar Asansörler Boru tesisatı ile tank ve depoları Fırın ve ocaklar Motorlu arabalar ve römorklar Basınçlı asit kapları Marangoz makineleri Basınçlı su ve hava tankları - Elektrik Tesissatında Yapılan Kontroller Elektrik ve aydınlatma tesisatı Topraklama tesisatı Alev geçirmez cihazlar Elektrikli el aletleri - Yangın Sistemlerinin Kontrolü Seyyar yangın söndürme cihazları Yangın alarm ve sistemleri Motopomplar ( hergün 15 dak çalıştırılmalı ) Yangın hortumları - Diğer Kişisel koruyucu donanım Tehlikeli sıvı tankları Boru tesisatı Asetilen tüpler - İşyerinde Bulunması Gerekli Belgeler Risk değerlendirmesi Tehlikeli kimyasal madde bulunması halinde risk değerlendirmesi Titreşime maruziyet durumunda risk değerlendirmesi Gürültüye mazuriyet durumunda risk değerlendirmesi Tehlikeli kimyasalların kullanıldığı işyerlerinde acil eylem planı Kanserojen / mutajen madde kullanımının azaltılması için araştırma Patlamadan korunma dökümanı ( işe başlamadan once ) Maruziyetin önlenmesi ve azaltılması acil durumlar için plan kayıtlarının saklanması Süresi 1 yıldan fazla olan iş sözleşmesinin yazılı olması Çalışma süresinin belirlenmesi - Işveren tarafından yapılacak bildirimler Işyerini bildirme 1 ay içinde bölge müdürlüğüne Iş kazası 1 ay içinde bölge müdürlüğüne Gece çalışması sağlık raporları bölge müdürlüğüne gönderilir Kanserojen / mutajen maddelerle ilgili - Proses bilgisi - Işyerindeki kans / mut madde miktarı

18 - Maruz kalan işçi sayısı - Alınan önlemler ve kullanılan koruyucu araçlar - Maruziyet şekli ve düzeyi ile ikame Kanserojen ve murajen madde sonucu oluşan meslek hastalığı bakanlığa bildirilecek Faaliyet durdu ise kayıtlar bakanlığa verilecek (kans/mut) Kullanımı yasak kimyasallar için bakanlıktan izin alınır ancak ; - Bilimsel araştırma ve deney - Yan ve atık maddelerde bulunması ve bunlardan ayıklanması - Teknoloji gereği ara madde olarak kullanılması zorunlu ise Işin durdurulmasını gidermek için izin, bölge müdürlüğünden Geçici kapatılan iş yerini, işverenin açması için bölge müdürlüğünden alınır BAKIM VE ONARIM İŞ YERİNDE KAZA SEBEPLERİ - Çalışma izni - Kişisel koruyucular - Çalışma sistemi - Tesis - Makine koruyucuları - Çalışılan yer - Eğitim, denetim, gözetim KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR - Toplu korunma uygulamaları Ikame Yalıtım Muhafaza Havalandırma / aydınlatma Işaretleme / uyarı levhaları - Kişiye Yönelik Koruma Uygulamaları Işe uygun personel seçimi Işe giriş sağlık muayeneleri Periyodik sağlık muayeneleri Geri dönüş sağlık muayaneleri Rehabilitasyon çalışmaları - KKH Sayılmayanlar Sıradan üniforma Acil kurtarma servislerindeki ekipman Asker, polis vs. kullandığı ekipman Kara taşımacılığında kullanılan koruyucu Spor ekipmanı Nefsi müdafa için kullanılan KKE lar KKD Yönetmeliğine uygun tasarlanmış olmalıdır.. İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİ Kapsam Dışı Işyeri dışında kullanılan taşıma araçları ve içleri Geçici veya hareketli iş alanları Maden, petrol ve gaz çıkartma işleri Balıkçı teknelerinde Tarım ve ormanla ilgili tarla ve ormanlarda - Diğer Elektrik tesisatı acil çıkış yolları Kaçış yolları ( yapının herhangi bir noktasından caddeye kadar alan devamlı ve engellenmemiş ) Döşemeden en çok 120 cm yukarıda, bibna dışına açılan, dış zeminden en çok 3 cm yükseklikte en az cam genişliği 90x90 olan pencerelerde kaçış yolu olabilir.

19 Paslandırıcı, aşındırıcı vs. kaplama işlerinin yapıldığı tekneler üzerine yapılacak çekme ağzı, tekne üzerinde, yatay, bir uzun kenar boyunca olacak. Eni cm olan teknelerde her iki kenar boyunca, daha büyüklerde 4 kenar boyunca devam edecek Emilen hava içinde yanıcı/ pat. Madde varsa aspirator pervane kanalı, göbeği, gövdesi demir ve çelikten yapılmayacak. Aspirosyon tesisatı 3 ayda 1 kontrol edilecek Çok buğulu iş yerlerinde sıcaklık derece olacak Aydınlatma Avlu, açık alan, dış yol, geçit 20C lux Kaba malz.taşıma, koridor, merdivenler 50 lux Kaba montaj, kazan dairesi, asansör kabini Ambar, soyunma / yıkanma yeri, yemekhane 100 lux Normal montaj, kaba iş tezgahı 200 lux Ayrıntılı işler 300 lux Koyu renkli dokuma, ince Iş 500 lux Hassas işler 1000 lux Tavan yüksekliği en az 100 cm olacak, çatı eğimli ise en kısa kenar 240 cm, ortalama 3 m olacak Işyeri merdiveni muk.katsayısı 4, metrekarede En az 500 kg yük taşıyacak Izgara aralıkları 2 cm olacak Merdiven genişliği 110 cm, Trabzon içindeyse 100 cm genişlikte Merdiven eğimi 20 derece 45 derece olmalı ( bakım işleri içn kullanılan dışında ) Merdivende baş üstü boşluk 220 cm olmalı en az Basamak eni en az 22 cm, yükseklik cm 225 cm den geniş merdivenler ortasına Trabzon Merdivenin bittiği asma kat döşemesinde bitmeyerek 75 cm daha devam etmeli Yükleme yerinde en az 1 çıkış olacak Tezgahtar arası 80 cm, geçitler en az 120 cm Soyunma yerleri günde en az 1 kez temizlenecek Nemli, tozlu vs. madde ile çalışılan yerde 2 bölmeli dolap verilecek. Dolap kapakları delikli olacak. Dolap yüksekliği en az 150 cm olacak Duş kabini 1x1,20, soyunma yeri 2x1,40 olacak. Duş kapısı en az 170 cm yükseklikte olacak. Duş bölgesi en az 25 derece olacak. 100 işçiye kadar 30 erkek 1 kabin 1 pısuvar 25 kadın 1 kabin 100 den fazla ise 100 den sonrası için 50 kişiye 1 GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ - Sabit ve Kalıcı İşaretler Yasaklama, uyarı, acil kaçış, ilk yardım gibi Yangın ekipmanları kırmızı Boru üzerleri Çarpma, düşme riskleri Trafik yolları - Geçici İşaretler Tehlike sinyali, acil tehlike ışıklı, sesli, sözlü sinyal. Birbiri yerine kullanılanlar; Engel / düşme tehlikesi olan yerler işaret levhası / güvenlik rengi Işıklı işaret, sesli sinyal veya sözlü haberleşme El işareti veya sözlü haberleşme Birlikte kullanılan; Işıklı işaret + sesli sinyal Işıklı işaret + sözlü haberleşme El işaretleri + sözlü haberleşme - Tablo

20 Kırmızı Yasak işareti Tehlikeli hareket / davranış Tehlike alarmı Dur, kapat,acil durdur,tahliye Yangınla mücadele Ekipman yerini göstermesi Sarı Uyarı işareti Dikkatli ol, önlem al, kontrol et Mavi ( 1 ) Zorunluluk işareti Özel bir davranış / eylem KKE Kullan Yeşil Acil kaçış / İlk yardım Kapılar / Çıkış yolları / ekipman tesisleri Tehlike yok Normale dön Mavi Sadece dairesel içinde ise emniyet rengi Fluoresan turuncu Sarı yerine kullanılabilir Işıklı / sesli sinyal çalması işin başlayacağını gösterir. Iş boyunca sinyal çalmaya devam eder. - Yasaklayıcı işaret Daire biçiminde Beyaz üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve % 35 - Uyarı işareti Üçgen biçiminde Sarı üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve % 50 - Emdirici işaret Daire biçiminde Mavi üzerine beyaz piktogram % 50 - Acil çıkış / ilkyardım Dikdörtgen veya kare Yeşil üzerine beyaz piktogram % 50 - Yangınla mücadele Dikdörtgen veya kare Kırmızı üzerine beyaz piktogram % 50 - Boru ve Kaplar Içinde tek madde bulunan kap ve bunları taşıyan borular, renkli zemin üzerinde piktogram bulunan sembol ile işaretlenir. Bu işaretler ayrıca yana ve bağlantı yerlerinede koyulur. Depolama bölgesi yakını, depo odası girişinede koyulur. - Işıklı işaretler / sesli işaretler Işıklı olan, tek renk yada belirli bir zemin üzerine piktogramdan oluşmalı Bir aygıt hem sürekli hem aralıklı poşet gönderiyorsa aralıklı gönderilen daha tehlikelidir, acil yapılması gereken şeyi ifade eder. - Sözlü haberleşme Kodlanmış haldeki kısa metin olmalı Insane yada yapay insane sesi olmalı Başlat bir işlem veya hareketi başlatmak için Dur bir hareketi durdurmak veya sona erdirmek için Tamam bir işlemi sona erdirmek için Yukarı yukarı kaldırmak için Aşağı aşağı indirmek için Ileri-geri-sağ-sol bunlar uygun el hareketi ile birlikte Kes acil olarak durdurmak için Çabuk güvenlik nedeniyle bir hareketi hızlandırmak için - El İşaretleri Yüz öne Bakıyor Başlat / hazır ol / başlama komutu Dur / kesinti ara / hereketi durdur Işlemin sonu Kaldır Indir

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 1)Duyma eşiği kaç desibeldir?.0.87.80. 30.50 23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 2)işveren kulaklık almakla almamak arasında kalmıştır işyerinde gürültü seviyesi kaç db(a) ise

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi; işyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel kirlenmelerin (Ör: gürültü, kimyasal gazlar, tozlar vb.) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları

Detaylı

Periyodik Test ve Kontroller

Periyodik Test ve Kontroller Periyodik Test ve Kontroller İş Güvenliği yönünden; Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü, Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü, Hava Tankı Periyodik Kontrolü, Kompresör Periyodik Kontrolü, Hidrofor Periyodik

Detaylı

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) -

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) - GENEL BİLGİLER TABLO İşyeri Unvanı : İşyerinin Adresi : İşveren : İşveren Vekili (Adı, Soyadı, Unvanı) : Faaliyetin Yapıldığı Yerin Adresi* : Tehlike Sınıfı : SGK Sicil No. : Ticaret Sicil No : Vergi No.

Detaylı

1) Katı ve sıvı maddelerin ısıyı iletme yeteneklerini kullanarak diğer katı veya sıvı cisimlere teması ile ısıyı iletmesine ne ad verilir?

1) Katı ve sıvı maddelerin ısıyı iletme yeteneklerini kullanarak diğer katı veya sıvı cisimlere teması ile ısıyı iletmesine ne ad verilir? 1) Katı ve sıvı maddelerin ısıyı iletme yeteneklerini kullanarak diğer katı veya sıvı cisimlere teması ile ısıyı iletmesine ne ad verilir? a) Kondüksüyon b) Konveksiyon c) Radyasyon d) Yanma e) Perstüksüyon

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

kurumsal Necati ALOĞLU Entepe OSGB En Tepe Sağlık ve İş Güvenliği Hiz. Tic. Ltd. Şti

kurumsal Necati ALOĞLU Entepe OSGB En Tepe Sağlık ve İş Güvenliği Hiz. Tic. Ltd. Şti kurumsal 2001 yılından beri kurumsal firmalara Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri başta olmak üzere Eğitim, Yönetim ve Danışmanlık hizmetleri sunduk. MEB onaylı mesleki eğitimler verdik.

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG)

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

Sağlık ve Güvenlik İşleri

Sağlık ve Güvenlik İşleri Sağlık ve Güvenlik İşleri Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği R. Gazete no:25325 Tarih. 23.12.2003 Bu Yönetmelik 24/6/1992 tarihli ve 92/58/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifi esas alınarak

Detaylı

Kimyasal Maddeler. Tehlikeli Kimyasal Maddeler. Patlayıcı, alevlenebilir, kanserojen, tahriş edici v.b gibi maddeler

Kimyasal Maddeler. Tehlikeli Kimyasal Maddeler. Patlayıcı, alevlenebilir, kanserojen, tahriş edici v.b gibi maddeler Kimyasal Maddeler Tehlikeli Kimyasal Maddeler Patlayıcı, alevlenebilir, kanserojen, tahriş edici v.b gibi maddeler Kimya sanayinin faaliyet alanı doğal maddelerin kimyasal yapısını değiştirerek diğer endüstrilerde

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Patlamadan Korunma Dokümanı hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Patlamadan Korunma Dokümanı hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz. Her hakkı saklıdır. İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla hazırlanan ve 6//00 tarih ve 58 sayılı Resmi

Detaylı

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli ve/veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el - kol işareti

Detaylı

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden - levha, - renk, - sesli ve/veya ışıklı sinyal, - sözlü iletişim ya da el kol işareti yoluyla

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK İçerik Patlayıcı Ortamlar ATEX Nedir? İlgili Mevzuat Temel Kavramlar Patlamadan Korunma Dokümanı 2 3 ATEX Nedir? ATEX Atmosphères

Detaylı

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ Dr. Fatma IŞIK COŞKUNSES İSG Uzmanı / İSGÜM Kimyasal maddeler sanayimizin ve günlük yaşantımızın içinde bir çok alanda

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ

DIŞ KAYNAKLI GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ 5393 Belediye Kanunu 03.07.25 Arşiv Sorumlusu www.basbakanlik.gov.tr 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu 10.07.24 Arşiv Sorumlusu 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20.06.2012 Arşiv Sorumlusu TS 12174 Şehir

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir.

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ Eğitimin Amacı Çalışma ortamı gözetiminin tanımı ve kapsamı, İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi;

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Konu; İSG Kurulları Amaç; Elliden fazla çalışanı olan işyerlerinde kurulması zorunlu olan İSG kurullarının oluşumu, görevleri ve önemi hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

TEMEL İSG Kaynakça.

TEMEL İSG Kaynakça. TEMEL İSG Kaynakça www.ustadlar.com.tr KAYNAKÇA ÜSTADLAR Eğitim Danışmanlık Mühendislik Teknik Hizmetler Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimlerinde katılımcılara

Detaylı

Periyodik Teknik Kontrol

Periyodik Teknik Kontrol Periyodik Teknik Kontrol www.uzmanis.com.tr iş güvenliği, - 1 - uzmanlık ister... PERİYODİK TEKNİK KONTROL HİZMETLERİ Uzman İş Güvenliği; işletmelerde kullanılan tüm makine ve ekipmanların muayenesi konusunda

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız.

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız. DİKKAT!!!! İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALMAYA BAŞLAMADINIZ MI???? İşyeriniz Çok Tehlikeli ve Tehlikeli işler kapsamında ise ya da, İşyeriniz Az Tehlikeli İşler kapsamında ancak çalışan sayınız 50 nin üstünde

Detaylı

Yönetmelikler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

Yönetmelikler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Yönetmelikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

PERİYODİK KONTROL NEDİR?

PERİYODİK KONTROL NEDİR? PERİYODİK NEDİR? 25 Nisan 2013 perşembe tarihinde yayınlanan İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereğince 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ. Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü

Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ. Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Genel olarak kaynak teknolojisinden, bina kurulmasından, cihaz onarımlarına, ağır sanayiden

Detaylı

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA Doküman No: FR-34 Yayın Tarihi: 20.02.2010 Revizyon No: 3 Revizyon Tarihi: 26.12.2011 Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi 1. Sınıf gayri sıhhi müessese Çalışma Ruhsatı Faaliyet

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 2014 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PARS DANIŞMANLIK 20.02.2014 5763 Sayılı Kanun ( İş Kanunu ve bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) Kabul Tarihi:15.05.2008 İçerik 4857 sayılı İş kanunu dahil

Detaylı

saatleri dışında olmak üzere güne en fazla kaç saattir?

saatleri dışında olmak üzere güne en fazla kaç saattir? 1) Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde en fazla kaç saattir? a) 4 b) 6 c) 7 d) 7,5 e) 8 4) Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri,eğitim

Detaylı

GÜNDEM. Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi

GÜNDEM. Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi 1 GÜNDEM Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi 2 RİSK ANALİZİNDE YASAL DURUM 6311 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Risk değerlendirmesi, kontrol,

Detaylı

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin 2014 Sunum Amacı Cephe iskelelerinin güvenli bir şekilde kurulum ve söküm işlerinin

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı YASAL DAYANAK İşyerinde Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12.06.1989

Detaylı

Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik

Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik Eğitimin Amacı Eğitimin amacı, işyerlerinde sağlıklı güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını %0 a indirmek, çalışanları yasal hak ve

Detaylı

Ġş Güvenliği ve Mühendislik Etiği -4-

Ġş Güvenliği ve Mühendislik Etiği -4- Ġş Güvenliği ve Mühendislik Fatih ALĠBEYOĞLU Rahim Aytuğ ÖZER -4- İş Sağlığı ve Mühendislik 2 İSG İşaret ve Uyarıcı Levhalar Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden Levha, Renk, Sesli ve/veya ışıklı

Detaylı

APARTMANLAR KONTROL FORMU

APARTMANLAR KONTROL FORMU SORU E H ÖNERİ 1. Apartmanın sokak numarası gece ve gündüz görülebilecek durumda mı? 2. Apartman dairelerinin numaraları var mı? 3. Apartmana giren kişiler için geçiş kontrolü var mı? 4. Apartman, site

Detaylı

Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk

Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk değerlendirmesiyle birlikte aşağıdaki sorularla birlikte basitçe değerlendirilebilir.

Detaylı

PERİYODİK KONTROLLERE TABİ OLAN İŞ EKİPMANLARI VE PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ

PERİYODİK KONTROLLERE TABİ OLAN İŞ EKİPMANLARI VE PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ PERİYODİK KONTROLLERE TABİ OLAN İŞ EKİPMANLARI VE PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ KONTROL EKİPMAN ADI PERİYODU(Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile) PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

Detaylı

SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Dünyada Her Yıl Milyonlarca Çalışan İş Kazasına Maruz Kalmaktadır..Toplam Çalışan Sayısı : 2,8 Milyar kişi.çocuk İşçi Sayısı: 246 milyon.iş Kazası Sayısı : 270 Milyon.Meslek Hastalıklarından

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon No: Adresi : Plaza Yukarı Dudullu Mah. Tel : 0 216 469 46 66 Faks : 0 216 469 46 67 E-Posta : kys@szutest.com.tr Website : www.szutest.com.tr

Detaylı

Aydınlatma. İşyerlerinde, çalışanların sağlığı ve güvenliği, ürün ve üretim kalitesi, verimlik, yönünden özel önem taşımaktadır.

Aydınlatma. İşyerlerinde, çalışanların sağlığı ve güvenliği, ürün ve üretim kalitesi, verimlik, yönünden özel önem taşımaktadır. AYDINLATMA 1 Aydınlatma İşyerlerinde, çalışanların sağlığı ve güvenliği, ürün ve üretim kalitesi, verimlik, yönünden özel önem taşımaktadır. 2 İşyerlerinde aydınlığın yeterli olmayışı, iş kazalarının artmasına,

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Y r d. D o ç. D r. Fu a t Y I L MAZ G a z iantep Ü n i versitesi M a k ine M ü h endi sliği B ö lümü PATLAYICI ORTAM Patlayıcı

Detaylı

Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Deniz BOZ ERAVCI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı 1 İçerik - İş Sağlığı ve Güvenliği - İlgili

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 Çevre Koşullarının İnsan Üzerindeki Etkileri Çevre: Bir elemanın dışında çeşitli olayların geçtiği

Detaylı

MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 7 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com

MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 7 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com 1 P a g e MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 7 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com 4. 1. Solunumla akciğerlere ulaşmasına rağmen akciğerlerde yapısal ve/veya fonksiyonel bozukluk yapmayan tozlara

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ:, Kazaların en sık görüldüğü iş kollarından biri olan İNŞAAT SEKTÖRÜNDE, meydana

Detaylı

EĞĠTĠM NOTLARI DETAM YAYINLARI

EĞĠTĠM NOTLARI DETAM YAYINLARI GÜVENLĠK VE SAĞLIK ĠġARETLERĠ EĞĠTĠM NOTLARI YAYINLARI GÜVENLĠK VE SAĞLIK ĠġARETLERĠ Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli ve/veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el kol

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN İŞYERLERİNDE YAPILMASI GEREKENLER

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN İŞYERLERİNDE YAPILMASI GEREKENLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN İŞYERLERİNDE YAPILMASI GEREKENLER İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönünden İşyerlerinde Yapılması Gerekenler -KONTROLLER -DÜZENLENECEK BELGELER, -KAYITLAR, -FORM VE RAPORLAR İş

Detaylı

www.vitamuhendislik.com

www.vitamuhendislik.com www.vitamuhendislik.com 2 HAKKIMIZDA VİTA MÜHENDİSLİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇEVRE ÖLÇÜM LABORATUVARI, ölçüm hizmetlerinde ülkemizin önde gelen mühendislik firmalarından biri olmayı kendine amaç edinmiş

Detaylı

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU İşveren Büro Adresi Yapılan İş Çalışan Sayısı Toplam: Hukuki Danışmanlık, Dava ve İcra İşlemleri Takibi Erkek Kadın Çocuk Stajyer Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Hazırlayan Necdet DEMİR Tersane Kazaları ceza hukuk bilirkişisi Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Necdet DEMİR Kimdir? 1990 Yılı Yıldız Üniversitesi Endüstri

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI na Sayın İlgili; Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Hekimliği Uygulama Faaliyeti ile Çok Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Laboratuarının Faaliyeti gösteren işyerleri için; 20.06.2012

Detaylı

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ;

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ; 17.12.2013 İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ HİZMET TEKLİFİ TEKLİF BİLGİLERİ YETKİLİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI DANIŞMAN ŞİFA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ADRES: HEPKEBİRLER MAH. NASRULLAH İŞ MERKEZİ KAT:5

Detaylı

KALDIRMA GRUPLARININ TEST VE KONTROLLERİNDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN GENEL FAKTÖRLER:

KALDIRMA GRUPLARININ TEST VE KONTROLLERİNDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN GENEL FAKTÖRLER: KALDIRMA ARAÇLARINDA PERİYODİK KONTROLLER (FENNİ MUAYENE) Ülkemizde çalışma koşullarını belirleyen iş güvenliği yasalarının işlerliği henüz kurumsallaşamamıştır. 7/7583 karar sayılı 11 Ocak 1974 tarihli

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMA RAPORU

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMA RAPORU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMA RAPORU A. STAJYER BİLGİLERİ B. İŞYERİ BİLGİLERİ Adı ve Soyadı:. Mesleği: Kimyager Staj süresi:5 gün(40 saat) 14-15-16-19-20 Mart 2012 Adresi:.. Telefon:0236 Faks:0236 E-posta...

Detaylı

Meltem METE KILIÇ Kimya Mühendisi Bölüm Sorumlusu 04 Kasım 2016

Meltem METE KILIÇ Kimya Mühendisi Bölüm Sorumlusu 04 Kasım 2016 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI Meltem METE KILIÇ Kimya Mühendisi Bölüm Sorumlusu 04 Kasım

Detaylı

İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar

İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar Risk Değerlendirmesi ve İSG-YS konulu İSGİP Semineri 1 9 Temmuz 2010, Ankara İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar Heikki Laitinen Tehlike, kaza ve hastalıklara örnekler Yaralanma/hastalığın

Detaylı

İş Güvenliği, Çevre Ve Sağlık

İş Güvenliği, Çevre Ve Sağlık İş Güvenliği, Çevre Ve Sağlık KAZA Beklenmedik bir anda ortaya çıkan ve maddi manevi zarar veren olaydır. Bir kazanın iş kazası sayılabilmesi için gerekli olan koşullar yasayla belirlenmiştir. (506 sayılı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI Konu Başlıkları 1. Temel Kavramlar ve Tanımlar 2. İlgili Mevzuat 3. Risklerden Korunma Yöntemleri

Detaylı

İNŞAATLARDA YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA. Serkan ÇETİNCELİ İş Müfettişi İnş.Yük.Müh.

İNŞAATLARDA YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA. Serkan ÇETİNCELİ İş Müfettişi İnş.Yük.Müh. İNŞAATLARDA YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA Serkan ÇETİNCELİ İş Müfettişi İnş.Yük.Müh. YAPI İŞYERLERİ İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği ne göre ÇOK TEHLİKELİ sınıftadır Yapı işyerlerinde

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ. Hüsamettin ÇOBAN ÇEDFEM

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ. Hüsamettin ÇOBAN ÇEDFEM İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ Hüsamettin ÇOBAN ÇEDFEM yasal dayanak 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Bölüm:2 Madde:10 Fıkra:4 İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların

Detaylı

PATLAYICI ORTAMLAR VE PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI

PATLAYICI ORTAMLAR VE PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI PATLAYICI ORTAMLAR VE PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI İşyerlerinde; yanıcı kimyasal maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015 O İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirilmesi Yönetmeliği

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik* (*26/12/2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

Detaylı

KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile) belirtilmemişse 1 Yıl

KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile) belirtilmemişse 1 Yıl EKİPMAN ADI MUAYENE ADI KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü ler saklı kalmak koşulu ile) PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ (İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)** İlgili Mevzuat:

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı. 2 İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

Detaylı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları. Cemil Selçuk SAĞIROĞLU İş Müfettişi Yrd.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları. Cemil Selçuk SAĞIROĞLU İş Müfettişi Yrd. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları Cemil Selçuk SAĞIROĞLU İş Müfettişi Yrd. Sunum Planı 6331 sayılı İSG Kanunu nda öne çıkan yükümlülükler ve cezai müeyyideler nedir? İSG teftişlerine

Detaylı

İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler. Ders No: 43

İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler. Ders No: 43 İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler Ders No: 43 GİRİŞ İş Sağlığı ve Güvenliği nde temel yaklaşımlardan en önemlisi önleyici / proaktif yaklaşımlardır. İleride ortaya

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-103 ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNESİ DURULAMA MADDESİ

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-103 ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNESİ DURULAMA MADDESİ Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

Kaynakların Derslere Göre Dağılımı

Kaynakların Derslere Göre Dağılımı pozitifakademi.org Uzaktan Eğitim Sitesi Kaynak Listesi Görsel materyaller, e-dokümanlar, Pozitif Ltd. Şti. Eğitmenlerince hazırlanmış olup, telif hakları Pozitif Ltd. Şti.ne aittir. Dokümanların hazırlanmasında,

Detaylı

5 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28812 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

5 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28812 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 5 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28812 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN GIDA SANAYİSİNDEKİ YERİ VE UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN GIDA SANAYİSİNDEKİ YERİ VE UYGULAMALARI İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN GIDA SANAYİSİNDEKİ YERİ VE UYGULAMALARI Abdi KÖSEM A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Keşan Tıp Ltd. Şti.-Şirket Müdürü 6 Ekim 2016 Yasal Mevzuat 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

Sağlıklı ve güvenli alandasınız!

Sağlıklı ve güvenli alandasınız! Sağlıklı ve güvenli alandasınız! Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi nedir? İş yerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nca yetkilendirilen birimdir. OSGB ler,

Detaylı

Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi

Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi Güvenli İskele Projesi 2014 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

KİMYASAL MADDE DEPOLAMA TALİMATI

KİMYASAL MADDE DEPOLAMA TALİMATI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ

Detaylı

3 )Peroksitlerle deney yapılırken aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

3 )Peroksitlerle deney yapılırken aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? 1)Aşağıdakilerden hangisi kuvvetli patlayıcılar sınıfına girer? Dumansız barut Kibrit Roket yakıtı Havai fişek Dinamit** 2) Yanıcı sıvıları parlayıcı sıvılardan ayıran en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKLİ KONTROLLER DÜZENLENECEK BELGE FORM ve RAPORLAR FİRMA ADI

İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKLİ KONTROLLER DÜZENLENECEK BELGE FORM ve RAPORLAR FİRMA ADI İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKLİ KONTROLLER DÜZENLENECEK BELGE FORM ve RAPORLAR FİRMA ADI İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATINDA YER ALAN KAYIT BELGE FORM ve RAPORLAR İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Detaylı

TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ. ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti

TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ. ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti NEDEN ENERJİNİN KONTROLÜ? Kontrolsüz Enerji Ölümcüldür! TEHLİKELİ

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE MÜSTAHZARLARIN ETİKETLENMESİNDE KULLANILACAK TEHLİKE SEMBOL VE İŞARETLERİ

TEHLİKELİ MADDE VE MÜSTAHZARLARIN ETİKETLENMESİNDE KULLANILACAK TEHLİKE SEMBOL VE İŞARETLERİ EKIV TEHLİKELİ MADDE VE MÜSTAHZARLARIN ETİKETLENMESİNDE KULLANILACAK TEHLİKE SEMBOL VE İŞARETLERİ TEHLİKE ÖZELLİĞİ İŞARETİ SEMBOLÜ (Turuncu zemin üzerine siyah baskı) PATLAYICI E OKSİTLEYİCİ O ALEVLENİR

Detaylı

GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların gürültüye maruz kalmaları sonucu

Detaylı

Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ

Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm 4857 SAYILI İŞ KANUNU VE YÖNETMELİKLERİNE GÖRE İŞVERENLERİN

Detaylı

İşyeri ortamlarında, çalışanların sağlığını. ve güvenliğini korumak amacıyla yapılan bilimsel çalışmaların tümü diye tanımlanabilir.

İşyeri ortamlarında, çalışanların sağlığını. ve güvenliğini korumak amacıyla yapılan bilimsel çalışmaların tümü diye tanımlanabilir. İş Sağlığı ve Güvenliği İşyeri ortamlarında, çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla yapılan bilimsel çalışmaların tümü diye tanımlanabilir. Çalışanların sağlığı ve güvenliğin bozulması

Detaylı

DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ

DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış ve iç ve dış zeminler (salon girişi, merdivenler vs.)düzenli olarak kontrol ediliyor

Detaylı

3. İşyerinde risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra önlemlere karar verilirken, hangi öncelik sıralamasının yapılması doğrudur?

3. İşyerinde risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra önlemlere karar verilirken, hangi öncelik sıralamasının yapılması doğrudur? ÇALIŞMA SORULARI-İŞ KAZALARI-Bilal ÇOLAK 1. Aşağıda verilenlerden hangisi tehlikeli kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda riskin elimine edilmesi ya da azaltılması adına diğerlerine göre önceliğe sahiptir?

Detaylı

İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü,

İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü, TOZ İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü, Termal Konfor gibi unsurlardan biriside Tozdur. Organik

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

MADEN İŞKOLUNDA MESLEK HASTALIKLARI

MADEN İŞKOLUNDA MESLEK HASTALIKLARI MADEN İŞKOLUNDA MESLEK HASTALIKLARI Dr. Buhara Önal ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Meslek Hastalığı 506 s. Sosyal Sigortalar Kanunu 11. md Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre

Detaylı

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve güvenliği için Eğitim Seti

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve güvenliği için Eğitim Seti Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve güvenliği için Eğitim Seti Kimyasallar; herkesin yaşamının bir parçasıdır. Dünyada 5 7 milyon değişik türde kimyasal madde bulunmaktadır. Kimyasal maddeler

Detaylı

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 26/12/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25328 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç,

Detaylı

Prof.Dr. Nadi Bakırcı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D.

Prof.Dr. Nadi Bakırcı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D. Prof.Dr. Nadi Bakırcı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D. İhmal edilen bir konu olarak iş sağlığı ve güvenliği Bu konuda ihmal edilen bir grup olarak sağlık çalışanları Sağlık hizmeti

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01 1. AMAÇ: Tehlikeli Maddelerin Güvenli Taşınması, Depolanması, Kullanılması, Dökülmesi ile Tehlikeli Maddelere Maruz Kalınması Durumunda yapılması Gerekenler ve Eğitimi İçin Standart Bir Yöntem Belirlemektir.

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Burhanettin KURT Genel Müdür Yardımcısı 23 Aralık 2014 6331 sayılı İş Sağlığı

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

Aksu Caddesi 9/9 Shhiye/ANKARA info@pozitifisguvenligi.com

Aksu Caddesi 9/9 Shhiye/ANKARA info@pozitifisguvenligi.com SORU 1: 7,5 saat çalışılacak işler yönetmeliğine göre Cıva izabe fırınlarında görülen işler ile elementer cıva bulunan ocaklarda görülen işlerde çalışma süresi en çok kaç saattir? A.6 B.6,5 C.7 D.7,5 E.8

Detaylı