HUKUKİ YÖNDEN İSG. İş güvenliği konusunun sahipleri, Devlet İşveren Sendikalar. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Anayasal Dayanağı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HUKUKİ YÖNDEN İSG. İş güvenliği konusunun sahipleri, Devlet İşveren Sendikalar. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Anayasal Dayanağı"

Transkript

1 HUKUKİ YÖNDEN İSG İş güvenliği konusunun sahipleri, Devlet İşveren Sendikalar İş Sağlığı ve Güvenliğinin Anayasal Dayanağı Devletin iş güvenliği sağlama ödevinin kaynağı anayasadır. Anayasanın 2. Maddesinde: TC sosyal bir hukuk devletidir. Anayasanın 17. Maddesinde: Herkesin yaşama hakkı güvence altına alınmalıdır. Anayasanın 56. Maddesinde: Herkes sağlıklı çevrede yaşama hakkına sahiptir, devlet herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde olmasını sağlar. Anayasanın 50. maddesinde : Herkes sosyal güvenlik hakkına sahip, devlet bunu sağlar, tedbir alır. Devletin görevleri İSG ile ilgili düzenlenen yasal ve hukuki düzenlemeleri yapar. İSG kurumu oluştur. Mevzuata uyulup uyulmadığını denetler. Hukuki / idari / cezai yaptırıma başvurur. 1. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili diğer mevzuat İş Kanunu Borçlar Kanunu SSK Kanunu Umumi Hıfzısıhha Kanunu Belediyeler Kanunu KO Sözleşmeleri 2. İSG Kurumları İş güvenliği denetimleri işteftiş kurulunca Denetim dışındaki diğer faaliyetler İSG genel müdürlüğü tarafından yapılır. ÇASGEM, eğitimler ile ilgili çalışma 3. İş Müfettişlerinin Niteliği, Sayısı ve Denetim Sıklığı 81 sayılı sözleşme ile iş yerlerinin sık sık denetlenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. SSK kanununa göre iş kazaları olur olmaz o yerin zabıtasına haber verilir. Meslek hastalığını öğrendikten sonra 2 gün içinde yani hastalığı öğrendiği günden başlayarak 2 gün içinde SSK ya bildirilir. İşveren 3 günden fazla kayıpla sonuçlanan kazaları bildirmek ve kayıt tutmak zorundadır. 4. İSG Kurulları Sanayiden sayılan

2 5O den fazla işçi çalıştıran 6 aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı yerlerde İSG Kurulu kurulmalıdır. Kurul üyeleri ; İşveren temsilcisi İsg mühendisi İşyeri hekimi Formen Sivil savunma uzmanı İk dan sorumlu kişi Sendika temsilcisi Sağlık güvenlik işçi temsilcisi İSG Kurul görevleri, İç yönetmelik hazırlanarak, vekil onayına sunmak, uygulanmasını izlemek, alınması gerekli tedbirleri belirlemek, kurul gündemine almak. İsg konusunda çalışanlara yol göstermek İsg tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, vekile bildirmek İş kazası / tehlikeleri incelemek, tedbirleri tespit etmek vekile sunmak İsg eğitimleri planlamak, vekile sunmak Bakım işlerindeki önlemleri planlamak, tedbirleri kontrol etmek Yangın, doğal afet gibi ilgili tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek İSG yıllık rapor hazırlamak, gelecek yılı belirlemek, vekile sunmak, planın yürütülmesini sağlamak. Acilen toplanmak (gerekli zamanlarda) Kurullar ayda en az 1 kez toplanır Toplantı gündemi, yeri, günü 48 saat önceden bildirilir Acil durumda kurul aynı gün toplanır Kurulun ılağan toplanma süresi ayda 24 saati geçemez İş verene bağlı birden çok müessese varsa, işyerlerine ait İSG raporlarını en az 6 ayda bir teknik eleman eşliğinde ister ve kontrol eder. 5. İşverenin sorumluluğu İşçi = Sigortaca karşılanmayan zararları için maddi tazminat davası açabilir. Hak sahipleri = Destekten yoksun kalma davası açabilir ve manevi tazminat davası açılabilir. Maddi Tazminat = Borçlar Kanunu 46.madde İşçinin solunum gücündeki azalma nedeniyle gelirindeki düşüşün giderilmesindeki amaçların, İş görmezlik oranı Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğüne göre belirlenir Toplam çalışabilirlik yaşı 60 kabul edilir Manevi Tazminat = Borçlar K. 47.madde Bedensel ve ruhsal acı ile üzüntüleri karşılamayı amaçlar İşveren kusurlu ise manevi tazminat ödenir Manevi tazminatın miktarına yargıç karar verir Manevi tazminat davası açabilecek kişiler, duygusal yakınlığı olanlardır. Desteklenen Yoksun Kalma Tazminatı = Borçlar K. 45.madde İşçinin ölümüyle birlikte yakınlarının destekten yoksun kaldıklarına ilişkin açtıkları davadır. Rucu Tazminatı = SSK Kanunu SSK yaptığı tüm harcamaları işverenden takip eder. 6. İşverenin İdari Sorumluluğu İşi durdurma İşyeri Kapatma Hayati tehlike varsa işyeri kapatılabilir.

3 İşveren 6 işgünü içinde itiraz edebilir Kapanmaya komisyon karar verir. Komisyon üyeleri; 2 müfettiş + 1 bölge müdürü + 1 işçi temsilcisi + 1 işveren temsilcisi Müfettiş kapatma ile ilgili rapor yazar. Bölge müdürü komisyonu toplantıya çağırır ay çokluğu ile karar alınır. İşin durdurulması; komisyon kararıyla ve güvenlik kuvvetleri yardımı ile yapılır. Kapatma kararı mülki amire gönderilir.mülki amirin emriyle güvenlik kuvvetlerince işyeri kapatılır. İşverenin itirazı sonucu mahkeme kararının uygulaması bölge müdürünce yapılır.işyerinin açılmasında da bölge müdürü mülki amire bildirilir, kolluk güçleri ile açılır. 7. İşverenin Cezai Sorumluluğu İSG anlamında cezai kovuşturma Sanayi ve Ticarette iş teftişi hakkındaki 81 sayılı uluslar arası sözleşmenin 13. ve 17. maddeleri ile iş teftişi tüzüğünün 22.maddesinde düzenlenmiştir. Cezai yaptırım iş kanunu ve türk ceza kanununda bulunmaktadır. Cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir.ölümlü iş kazası sonrası 2-5 yıl hapis cezası ve para cezası söz konusu fakat tümü paraya çevrilebilir. 8. SSK Anlamındaki İş Kazaları İş yerinde,işi yaparken, iş için bir yere gönderildiğinde, emzirme zamanlarında, işçilerin toplu olarak taşınmaları sırasında olan kazalardır. 9. Bireysel İş Hukuku Anlamındaki İş Kazaları İşverenin önlem almadığı için oluşan kazalardır. İşle ilgisi olmalıdır.

4 SAĞLIK HAKININ TARİHSEL GELİŞİMİ VE ÇAĞDAŞ İŞ SAĞLIĞI TANIMI 1- Sağlıklı çalışma hakkının kurumsal evrimi İş hukuku İş denetimi İş güvenliği hizmetleri ( Tazminat yasaları ile işçilerin kayıpları işveren tarafından karşılanması) işçi sendikaları İş hekimliği ve işyeri hekimliği hizmetleri ( tazminat yasası ile küçük işçi çalıştırma kalkmış ) Meslek ile hastalık arasındaki ilişki Sosyal Güvenlik Hizmetleri o Birincil koruma = iş denetimi = üretim alanında o İkinci koruma = erken tanı, soyaltım = üretim alanı dışında o Üçüncü koruma = çalışma yetkisi sınırlanmış kişilerin yeniden İş Sağlığı Hizmetleri İşletme GENEL İSG Kurma izni ve denetleme izni belgesi alınması Kurma izni beyannamesi Vaziyet planı İnşaat projesi Elektrik tesisat projesi Isıtma ve havalandırma tesisat projesi Makin eve yardımcı tesisler yerleşim planı Ham madde, Yardımcı madde ve üretilen maddelerin listesi ve müfettiş tarafından gerekli görülecek diğer belge ve bilgiler Kimyasal ve Meslek Hastalıkla Kurşun, Civa, Arsenik, Fosfor ve beyaz fosfor, Organik fosfor, Katmiyum, Mangenez ve bileşikleri, Berilyum, Azotoksit, Benzin, Anilin ve nitroamin, Helojenli hidro karbonlar, Karbonsülfür Kükürtlü hidrojen, Pnomokonyoz, Önleme Tedbirleri, İkame, Kapalı sistemde çalışma, Tecrit, Havalandırma, Toz ölçümleri, İş yeri sağlık kontrolleri Kullanılan hammadde sebebi ile oluşan hastalıklar Şarbon, Tetonoz, Leptazpiroz, Ankiloztomyaz, Akciğer Tübörkülozu Tedbirler İş yerinin dezenfekte edilmesi El, ağız, beden temizliği Aşı yapılması Farelerle mücadele İSG DE 10 PRENSİP 1. Tehlikeli durum ve davranışın ortadan kaldırılması 2. Kaza sebeplerini ortadan kaldırmak 3. Her kaza ihtimalini ciddiye almak 4. Kazanın geliş sesini duyma 1 ölümlü kaza/29 uzuv kaybı /300 yaralanma 5. Tehlikeli davranış nedenleri - Şahsi kusurlar - Eğitim yetersizliği - Fiziki yetersizlik - Uygunsuz mekanik şartlar - Fiziki çevre

5 6. Kazalardan korunmak için - Mühendislik ve revizyon - Eğitim - Ergonomi kurallarından yararlanma - Teşvik tedbirleri uygulama - Disiplin tedbirleri uygulama 7. İSG Tedbirleri iyi ise, Üretim maliyeti düşük kalite yüksek olur,önlemek, ödemekten daha ucuz ve insancıldır. 8. Üst düzey yöneticilerinin, eğitim ve bilinçlerini artırılması gereklidir. 9. Formen ve usta başı gibi ilk kademe yönetici önemlidir 10. İSG Tedbirleri, Üretimi artırır ve masraftan azaltır.

6 KORUMA VE ÖNLEME POLİTİKALARI Önlem: Mesleki roller önlemek veya azaltmak için iş yerinde yapılan işlerin bütün aşamalarında planlanmış veya alınmış önlemlerin tümü olarak tanımlanmaktadır. Koruma: SAĞLIK VE GÜVENLİK RİSKLERİN ÖNLENEMEMESİ DURUMUNDA ÇALIŞANLARIN OLUMSUZ ETKİLEMESİNİ ENGELLEMEK İÇİN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDIR. 1. LO 155 SAYILI SÖZLEŞME İSG ve çalışma ortamına ilişkin; 2. Bölümü Ulusal politika ilkesi Başlıklı 3. Bölümü : Ulusal düzeyde eylem Başlıklı 4. Madde ; Her üyenin İSG Büyük politika olacağı 5. Madde ; Makine, Ekipman, iş düzenlemesi, Eğitim, İşçilerin korunmasını 6. Madde ; politikanın geliştirileceği, görev ve sorumlulukların belirlenmesi 7. Madde; Ortamın gözden geçirileceği 8. Madde; Yasa ve yönetmelik çıkartılacağı 9. Madde; Mevzuata uyumun denetleneceği, Uymayanın cezalandırılacağı 10. Madde; Yasalara uyumda yol gösterici tedbir alınacağı 11. Madde; Yetkili makamların görevlerini yerine getirmesi 12. Madde; Makine üreticilerinin ulusal hukuku dikkate almaları 13. Madde; İşçinin hakkı olarak işten uzaklaşması 14. Madde; eğitim 15. Madde; Yasa, Yönetmelik yapılacağına ilişkin taahhüt 16. Madde; Fiziksel, Kimyasal risklerin işverene azaltılacağı 17. Madde; 2 den safla iş yeri varsa ortaklaşa önlem alınacağı 18. Madde; Acil durmlarda önlem 19. Madde; İşletmede işçi ve işveren arasındaki ilişki olması 20. Madde; İSG önlemlerinin işçilere mali yük getirmemesi

7 İSG POLİTİKALARI - Riskler ve işletme ile uyumlu olmaları - Sürekli iyileşme taahhüt etmeleri - Mevzuata ve diğer şartlara uyumlu taahhüt etmeleri - Dökümante edilmeli, uygulamalı - Bütün çalışanlara bildirilmeli - Tarafların kullanımına açık olmalı - Periyodik olarak gözden geçirilmeli.

8 TAŞIMA VE KALDIRMA ARAÇLARI - İşletme Faktörü Makinenin artık tutamayacağı yük ile makinenin işaretlenmiş en yüksek çalışma yükü arasındaki aritmetik oran - Deney Faktörü Deneylerde kullanılan yük ile donatı/makine üzerine işaretlenmiş en yüksek işletme yükü arasındaki yükü aritmetik ortalama - Statik Deney İ ) Muayene yapılır İİ ) En büyük işletme yükü x uygun static deney faktörü = f, f e maruz bırakılır.hasar Kontrolü için yük serbestçe bırakılır. İİİ ) yeniden muayene edilir. - Dinamik Deney Makinenin tertibatın uygun çalışıp, çalışmadığı control edilir. Makine en yüksek işletme kuvvetinde işletilir. - Tamburlar Fılanş genişliği sarılan halatın çapının 2,5 katı olmalı, halat fırlamalarını önleyecek şekilde olmalı. Yük tutma elemanı alt seviyedeyken, tambur üzerinde 2 sarım halat kalmalı Tambur yivi ile kullanılan halat çapı uyumlu olmalı limit switch olmalı - Zincirler Zincir baklalarındaki aşınma, bakla kalınlığının 4/1 ini geçmezse zincir kullanılmamalı. Baklalardaki boyuna uzaman % 5 i geçmişse zincir kullanılmamalıdır. - Halatlar ( Kendir ) Islak ve gergin bekletilmemeli Demir askılara asılmamalı Asit ve aşındırıcılardan korunmalı Keskin kenarlı yük köşelerinde özel tedbirler alınmalı - Halatlar ( tel ) Kendin ile aynı ağırlıkta ve çapta oldukları halde daha mukavvimdir Islak ve kuru halde mukavveveti aynı Değişik iklim şartlarında uzunluğu önemli oranda değişmiyor Uzun ömürlü ve dayanıklı Belirli periyodlarda uygun yağ ile yağlanmalı Güvenlik katsayısı en az 5 olmalıdır - Halat çapında azalma R < = 19 mm - 1 mm 22 < R < 28-1,5 mm 32 < R < 38 2 mm - Kaldırma makinelerindeki genel güvenlik önlemleri Makine emniyet yönetmeliğini uygun imal edilmeli ve montajı yapılmalıdır. Koruyucu ve planlı bakımları uygun şekilde yapılmalıdır Her türlü tadilat ve bakım için bir sicil kartı tutulmalıdır Çalışma sahası işaretlenmeli ve iyi tanzim edilmelidir. Işlemler sırasında yetiştirilmiş manevracılar kullanılmalıdır. Yetişmiş operatörler tarafından kullanılmalıdır. Operatörler dur işaretlerine uymalıdır trafiğe çıkıyorsa G sınıfı ehliyeti olmalıdır. Yükler dik olarak kaldırılmalıdır Kancalarda emniyet mandalı olmalıdır - Vinçlerde güvenlik Kanca güvenliği kat sayısı en az 5 olmalıdır Yağlama sırasında elektrik akımı kesilmelidir Ray uçlarında en az tekerleklerin yarı çapı kadar takoz olmalıdır - -

9 - İSG TÜZÜĞÜ 7. BÖLÜM Tamburun 2 yanı fılanşlı olacak Kanca en altta olduğundan, tambur üzerinde en az 2 tam devir yapacak boyda halat sarılmış olacak Yıldız limit swich olacak Yıldız kaldırma araçların en ağır yükün 1,5 katını kaldırabilecek yapıda olmalı, buna uygun freni olmalı. Yıldız 3 ayda bir kontrol edilecek Kanca güvenlik katsayısı, kaldırılacak yükün el ile çalıştırılanda 3 katına mekanik olarak çalıştırılanlarda 4 katına ermiş neden taşıyorlarsa 5 katına eşit olacak Rayların her 2 başına, en az tekerleklerin yarı çapı yüksekliğinde takozlar koyulacak Vinç köprüsüne çıkmaya sağlayan merdivenler ve köprünün her 2 yanında en az 45 cm genişliğinde geçit yada sahnlık olacak. Vinç köprüsünün her 2 başında ise 40 cm genişliğinde sahanlık, geçit olacak Vinç geçit ve sağanlıkları ile atlarındaki sabit tesisler arasında en az 180 cm açıklık bulunacak. Gezer vinç yürüme yolları en az 75 cm eninde olacaktır. 5 ton ve daha fazla yük kaldıran yaylı vinçlerde 2 elektrikli fren veya 1 elektrikli,1 mekanik fren bulunacaktır. En ağır yük için sapan ve kancaların güvenlik kat sayısı en az 5 olacaktır. Zincirler bu özelliklerini bitirdiklerinde ve boyları % 5 den fazla uzadığında bakla ve halka kalınlığının 4/1 inden fazla aşınma meydana g eldiğinde bunlar kullanılmayacaktır. Çelik halatların güvenlik katsayısı 6 dan aşağı olmayacaktır. Altı yükümlü çelik halatların 50 cm ve özel çelik halatları 1 metre boyunca dayanmalarını aşağıdaki kadar kaybetmiş olanlar kullanılmayacaktır. 7 telli çelik halatlarda % telli çelik halatlarda % telli çelik halatlarda % telli çelik halatlarda % 25 Seol özel çelik halatlarda % 12 Üçgen bükümlü halatlarda % 15 Nuflese çelik halatlarda % 20 Çelik halat bağlantı kısımları aşındığında, halatın 1-3 metresi uygun şekilde kesilecek ve uygun tel - İSG TÜZÜĞÜ 8. BÖLÜM Yerden 150 cm yükseklikteki taşıma yolları yanına taşıma yapılacaktır. Bant uçlarına en 1 m uzunluğunda muhafaza yapılacak, bant kopmalarına karşı Yerden 215 cm yükseklikteki bantların camları olacak Merdaneler arası 15 cm den fazla açık ise kapatılabilecek Sonsuz vidaların olukları 3 m kalınlığında ve kapakları olacak. Fünomatik taşıyıcılara elle besleme yapılıyorsa ağız çapı 30 cm den büyükse kapaklara en az 1 m uzaklıkta huniler yapılacak. - KALDIRMA ARAÇLARININ PERİYODİK KONTROLÜ İsg tüzüğü ve İş ekipmanlarının kullanımında sağlıklı ve güvenlik şartları yönetmeliğine dayanmaktadır. - Muayene ve deney yöntemleri Fiziki ( gözle ) muayene Şartnamelere uygunluk deneyi Yük kaldırma yeterlilik deneyleri Statik deney - Kard.ekip yapı yeterliliği için 1,25 hard ile 10 dk-yük yerden cm kaldırılır ve gözle muayenesi yapılır. - Dinamik deney - Kard.ekipmanlar ve frenlerinin emniyetli olup olmadığını control için yapılır.1.5 hat ile 60 dk yapılır. Kararlılık deneyleri

10 Devrilmeye karşı güvensiz olanlar için yapılır 60 dk.

11 KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK - Elektrik kaynakları Güç kaynağının başta çalışma gerilimi düşük olmalı en fazla ( DA 100 V- DA 80 V ) olmalı Volt kaynak makinelerinde Topraklama olmalı Izolasyon olmalı - GAZ KAYNAKLARI Tüplerde valf ağzı saat yönünün tersine doğru sıkıştırılır Asetilen ; havadan hafif, bakır kullanılmalı % 70 gümüş, civa kullanılmamalı Lpg Hidrojen Oksijen, havadan ağır yakıcı gaz Yıldız azot argon ; azot havadan hafif oldurunca Argon havadan ağır olur oldurunca - ASAL GAZLAR Asetilen tüpleri kullanılmadan once en az 2 saat dik konumda tutulacak, sonra kullanılacak, dolumdan sonra ise 12 saatlik dik bekletilecek. - Alev Tepm Asolı Regülator çıkışını hortumdan once takılanlar tekrar kullanılabilir. - Isın/ ışık İnferoed; Kaynak ısınlarının % 60 ı Görünen ışın; Kaynak ışınlarının % 30 u UV ışın ; Kaynak ışınlarının % 10 u Kaynak ışınlayıcı iyonlayıcı, radyasyon bulundurma İnferoed; Gözlerde kum hissi deride yanık Görünen ışık stresi, miğde bulantıısı, yorgunluk UV ; görüş bulanıklığı,katarakt,yanık - Kaynak Lensi ve Akım Şiddeti Amper A A A A ve > ve 14 - Toz/Gaz/Duman İşyeri havasındaki kaynak dumanı mg/ m küp ü geçmemelidir. Kaynakhanede işçi başına m Küp hakim olmalı Hava emici kaynak noktasından cm mesafede olmalı dika ilerledikce onu takip etmeli. Emici gücü kaynakçı başına m Küp / dk olmalıdır. - Havalandırma Genel havalandırma Lokal ( cebri ) Havalandırma Ark emısojzi mesojeni cm Minimum Hava Akım hızı m Küp / S Botu ağzı çapı cm , , ,2 11, ,3 14 Emme basma hava akım hızı m/ dak olmalıdır. - Sonuç Embine basma koca akım hızı m / dak olmalıdır, cebri havalandırmada Elektrik kaynak makinelerinde en yüksek gerilim 100 V olan doğru akım veya düşük gerilim kullanılmalıdır. CO2 boğma etkisi

12 Argon boğma Ozon akciğerlerde tahriş Azotoksit akciğerde şiddetli tahriş CO zehirlenme yapar Tüpler 5 yılda 1 kez control edilmelidir.

13 İŞ EKİPMANLARINDA / MAKİNELERİNDE GÜVENLİK-1 - Imalatçıların sorumlulukları Tasarımda güvenlik İmalatta risk değerlendirilmesi İşaretleme Talimatların hazırlanması - İşaretleme Üreticilerin adı ve adresi CE işareti ve imal yılı Serisinin veya tipinin kısa gösterilişi Gerekirse seri numarası Yapım yılı Patlayıcı ortamda kullanılacaksa, bunun belirtilmesi Tipine ve emniyetli kullanılmasına ilişkin bilgiler Makinenin kütlesi - İş Ekipmanlarında Bulunacak Asgari Gerekler Kumanda cihazları Çalıştırma sistemi Dondurma sistemi Acil dondurma sistemi Mekanik riskler ve mevzi havalandırma Iş ekipmanlarının sabitlenmesi Parçalanma riski Makine koruyucuları Aydınlatma Sıcak ve soğuk yüzeyler Ikaz donanımı Kullanım Bakım işleri ve kayıt Enerji ve kontrol sistemi İSG işaretleri Işçi çalışma noktaları Işçilerin korunması İŞ EKİPMANLARIDA / MAKİNELERİNDE GÜVENLİK-3 - İş Ekipmanları Imalat Kullanım 89/392 EEC 89/655 EEC 98/37 EC Sanayi Bakanlığı / Makine Emniyet Yont. Riskin tasarım yolu ile azaltılması TSEN madde 3 Koruma tedbirlerinin alınması TS EN madde 4 - Makine Emniyet Yönetmeliği Kapsam dışı makineler ; Güç kaynağı kol gücü olan makineler Tıbbi amaçlı makineler Eğlence parklarında kullanılan özel makineler Basınçlı kaplar Nükleer makineler radyooktivite yayan

14 Radyooktif kaynaklar Silahlar Parlayıcı sıvılar için depolama tankları / boru hatlar Tehlikeli maddeler için Yolcuların kara, demir ve su yolu ile taşınmasında kullanılan araçlar Denizdeki vasıtalar ve bunların üzerindeki teşhizat Teleferikler kablolu taşıma halatları Traktörler Askeri makineler 15 dereceden fazla eğimle yerleştirilmiş asansörler şantiye asansörleri İŞ EKİPMANLARINDA / MAKİNELERİNDE GÜVENLİK-2 - İş makinelerinde kaza sebepleri Operatörün eğitimi Operatörün kullandığı makinenin özelliklerini bilmesi Makine bakım ve kontrolü Çalışma alanının güvenliği Tehlikeli sahalarda özel tedbirler Operasyon başlamadan once kontrol 100 m mesafede kavşak kontrolü Servis yollarında eğim en fazla 35 derece olmalı Aracı çalıştırırken emniyette olmak Iş başlamadan once makine testi Diğer insanlar Makine parkı Bakım sırasındaki riskler Yayına karşı alınacak tedbirler Lastiklerin takılması ve şişirilmesi Iş elbisesi ve koruyucu malzeme - Küçük dişlilerin hareket ettiği ray kullanılan insan taşıyıcı - Riskleri elektrikten kaynaklanan elektrikli teçhizat Kapsam dahili makineler ; Tek yada çok bıçaklı daire testereler Ahşap için yüzey işleme makineleri Ahşap için el ile yükleme boşaltma makineleri Ahşap için testere makineleri ve et için Ahşap için zivana tezgahları Ahşap için kalıpçı freneleri Ahşap için portatif zincirli testereler Presler Plastik kalıplama makineleri Yer altı çalışmaları için üretilmiş makineler Lokomotif ve dekoviller Tavan destekleri Yer altında çalışan makineler için içten yanmalı motorlar - Transmisyon milleri ve koruyucuları - Araç bakım asansörleri - 3 m den fazla dikine kişi taşıyan kaldırıcılar - Patlayıcıların imalatında kullanılan makineler. - CE İŞARETİ Direktiflere uygunluğu simgeler CE işareti 24 AB direktifleri ; ürünlerin nelere uyması gerektiğini EN standartları ; direktiflere uygunluğun nasıl elde edileceğini Ürünler düşük riskli sınıftaysa, üretici ilgili direktiflerin gereklerini yerine getirdikten sonra CE işareti koyabilir. CE; sağlık, güvenlik, cevre, tüketiciyi koruma CE işareti yetkili kuruluşça verilmez, üreticiler ürünleri üzerine kendileri koyarlar. CE işareti çalışması sırasında teknik dosya 10 yıl boyunca saklanır ( son üretimden sonra )

15 CE işareti, ilgili tüm direktiflere uyulduğunu gösterir Direktiflere uyum mecburi, standartlara tercihdir. Yan sanayi ürün üzerine CE işareti koymaz üreticinin beyanatını yapar. CE koşullarına uygun demektir. Nihai üretici üreticinin beyanatını istemelidir. CE Sağlık, güvenlik,çevre ve tüketiciyi korumakla ilgili olan standartlara uygun üretildiğini anlatır. AB direktifi ürünlerin nelere uyması gerektiğini EN standartları direktiflere uygunluğun nasıl olacağını A Tipi standart Genel B Tipi standart Bazı ekipmanlarla birlikte kullanılabilir. C Tipi standart ürüne özel. PERİYODİK KONTROL VE BELGE - Buhar kazanları - Alçak basınçlı buhar kazanı 1,05-2 kg / cm2 - Orta basınçlı buhar kazanı 2,01-6,0 kg / cm2 - Yüksek basınçlı buhar kazanı 6,01-ve üzeri Yayına ve patlamaya karşı dayanıklı bölmede ve üstünde işçi çalışmayacak Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin olduğu işyerlerinde kazan dairelerinin diğer yerlere açılan pencere ve kapıları olmayacak Kazan dair.yüksekliği kazan üzerinde çalışmaya elverişli olacak Havalandırılacak Kazan dairesi inşaatı Kapı ve pencereler dışa doğru açılacak Tavan hafif malzemeden yapılacak Direng sistemi olmalı - Yakıt depoları 7 kg / cm2 lik iç basıncı dayanıklı olacak. - Panolar / Elektrik Mümkünse tehlikeli bölge dışında olacak ( Pana ) Tesisat exproof olacak Aydınlatma etanş olmalı Topraklama porotoner olmalı - Hidrostatik Deney - Flanslar körlenecek, monometer koyulacak, kazan 20 derece sıcaklıkta sui le doldurulacak, en yüksek işletme basıncının 1,5 katı ile denenecek, basınç düşmesi varmı kontrol edilecek. - Belgeler Kazan işletme defteri Kazan tek / pery.kontrol rapor ve kayıtları Kazan sicil kayıtları Kazan işletme talimatları Su, elektrik, iletişim, Ph analiz sonuçları Operator ehliyeti Kazan karakteristleri Kazan işletme defteri kısım amiri tarafından 24 yada 8 saatte bir görülüp onaylanmalı Kazan sicil kartında deney sonuçları yapılacak - Istanbul B. şehir imar yont. - Bina girişinde dış ve iç kapı - çarpma şeklinde açılan olacak kendi kendine kapanan Kazanın yan boşluğu 70 cm, iki tavan arası 40 cm tavan kazan üzerinden 1 m daha yukarıda olmalı Borular yalıtılmalı Kazan çıkış suyu otomatik ayarlayıcı Duman bacasının kesitinin en az % 25 i kadar hava bacası Bacalar, binalardan 6 m uzaklıkta, binanın 80 cm yükseğinde yük değiştirme en az 60 derece 90 derece köşe dirsek kullanılmayacak

16 Yatay duman kanalları 1-5 lik eğimle bacaya bağlanacak ve uzunluğu baca yüksekliğinin ¼ ünü aşmayacak, kapak 30x30 olacak ( en az ) BASINÇLI KAPLAR İç basıncı 0,5 borudan büyük olan kap ve ekipman - İSG Tüzüğünde adı geçen emniyet cihazları Basınç göstergesi Sıcaklık göstergesi Besi pomp / seviye göstergesi Basınç emniyeti Boşaltma sistemi Blöf donanımı Gaz yakıt yangın emniyet sistemi Gaz patlama emniyeti Su ısıl genleşme emniyeti -Tedbirler Elektrik tesisatı exproof olmalı Parotoner olmalı - Kazanlara hidrostatik test yapılır - Doğalgaz havadan hafif LPG ağır - Kompresörlü Seyyar kompresörler işçilerden 10 m uzaklıkta olmalı Üzerinde etiket olmalı ( imalatçı firma, imal tankı, azami çalışma basıncı, gazın cinsi olmalı ) Yılda 1 kez kontrol edilmeli Emniyet subabı ve monometer olmalı Su boşaltma musluğu olmalı Tehlike anında komprenozi uzaktan durdurma sistemi alma patlamaya karşı ayrı bir bölmede Basınçlı Kaplarda Tersler Zorlayıcı Olmayan Testler Zorlayıcı Testler Gazlar Muayene Zorlayıcı testten sonra Hidrolik Test Kabın içi sui le doldurulur Bu test tekrar uygulanmalıdır. Pnomatik Test kabın içi soz ile doldurulur Sıvı Sızdırma Süreksizlik yüzeyde ve açıksa Testi iyi sonuç verir Manyetik Portikül İşlek flor Işığı Test sadece Manyetik malzemede uygulanır Köse ve kaynak yerinde yanıltır Radyooktij test Ultrosonik test PERİYODİK KONTROL VE BELGE İş ekipmanları ile ilgili kontroller iş ekipmanlarının kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Iş ekipmanları işletme dışında kullanılıyorsa son kontrol belgeleri yanlarında olmalı - Teknik Rapor Gerekli tüm bilgilerin Yürütülecek uygulamaların Yetkili teknik elemanın kanaat ve onayının yer aldığı belgedir. Bu raporda ; Makine / tesis bilgisi Yetkili teknik eleman bilgisi Test tekniği ve şartları Tek / pery. Kontrol sonuçları için yorum Yapılacak işlem bilgileri Test ekipmanı bilgisi Bölümleri Tanıtım ve teknik özellikler

17 Test metodu ve uygulanacak kurallar Değerlendirme Ikaz ve öneriler Sonuç ve kanaat Tasdik ve onay - İşyeri Bina ve Tesislere ait Kontroller Taban ve asma katlar Asma iskeleler - Üretim Alet ve Makinelerde Yapılan Kontroller Aspirasyon tesisatı Kazanlar Kompresörler Basınçlı kaplar Basınçlı gaz tüpleri Kaldırma makine ve araçlar Asansörler Boru tesisatı ile tank ve depoları Fırın ve ocaklar Motorlu arabalar ve römorklar Basınçlı asit kapları Marangoz makineleri Basınçlı su ve hava tankları - Elektrik Tesissatında Yapılan Kontroller Elektrik ve aydınlatma tesisatı Topraklama tesisatı Alev geçirmez cihazlar Elektrikli el aletleri - Yangın Sistemlerinin Kontrolü Seyyar yangın söndürme cihazları Yangın alarm ve sistemleri Motopomplar ( hergün 15 dak çalıştırılmalı ) Yangın hortumları - Diğer Kişisel koruyucu donanım Tehlikeli sıvı tankları Boru tesisatı Asetilen tüpler - İşyerinde Bulunması Gerekli Belgeler Risk değerlendirmesi Tehlikeli kimyasal madde bulunması halinde risk değerlendirmesi Titreşime maruziyet durumunda risk değerlendirmesi Gürültüye mazuriyet durumunda risk değerlendirmesi Tehlikeli kimyasalların kullanıldığı işyerlerinde acil eylem planı Kanserojen / mutajen madde kullanımının azaltılması için araştırma Patlamadan korunma dökümanı ( işe başlamadan once ) Maruziyetin önlenmesi ve azaltılması acil durumlar için plan kayıtlarının saklanması Süresi 1 yıldan fazla olan iş sözleşmesinin yazılı olması Çalışma süresinin belirlenmesi - Işveren tarafından yapılacak bildirimler Işyerini bildirme 1 ay içinde bölge müdürlüğüne Iş kazası 1 ay içinde bölge müdürlüğüne Gece çalışması sağlık raporları bölge müdürlüğüne gönderilir Kanserojen / mutajen maddelerle ilgili - Proses bilgisi - Işyerindeki kans / mut madde miktarı

18 - Maruz kalan işçi sayısı - Alınan önlemler ve kullanılan koruyucu araçlar - Maruziyet şekli ve düzeyi ile ikame Kanserojen ve murajen madde sonucu oluşan meslek hastalığı bakanlığa bildirilecek Faaliyet durdu ise kayıtlar bakanlığa verilecek (kans/mut) Kullanımı yasak kimyasallar için bakanlıktan izin alınır ancak ; - Bilimsel araştırma ve deney - Yan ve atık maddelerde bulunması ve bunlardan ayıklanması - Teknoloji gereği ara madde olarak kullanılması zorunlu ise Işin durdurulmasını gidermek için izin, bölge müdürlüğünden Geçici kapatılan iş yerini, işverenin açması için bölge müdürlüğünden alınır BAKIM VE ONARIM İŞ YERİNDE KAZA SEBEPLERİ - Çalışma izni - Kişisel koruyucular - Çalışma sistemi - Tesis - Makine koruyucuları - Çalışılan yer - Eğitim, denetim, gözetim KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR - Toplu korunma uygulamaları Ikame Yalıtım Muhafaza Havalandırma / aydınlatma Işaretleme / uyarı levhaları - Kişiye Yönelik Koruma Uygulamaları Işe uygun personel seçimi Işe giriş sağlık muayeneleri Periyodik sağlık muayeneleri Geri dönüş sağlık muayaneleri Rehabilitasyon çalışmaları - KKH Sayılmayanlar Sıradan üniforma Acil kurtarma servislerindeki ekipman Asker, polis vs. kullandığı ekipman Kara taşımacılığında kullanılan koruyucu Spor ekipmanı Nefsi müdafa için kullanılan KKE lar KKD Yönetmeliğine uygun tasarlanmış olmalıdır.. İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİ Kapsam Dışı Işyeri dışında kullanılan taşıma araçları ve içleri Geçici veya hareketli iş alanları Maden, petrol ve gaz çıkartma işleri Balıkçı teknelerinde Tarım ve ormanla ilgili tarla ve ormanlarda - Diğer Elektrik tesisatı acil çıkış yolları Kaçış yolları ( yapının herhangi bir noktasından caddeye kadar alan devamlı ve engellenmemiş ) Döşemeden en çok 120 cm yukarıda, bibna dışına açılan, dış zeminden en çok 3 cm yükseklikte en az cam genişliği 90x90 olan pencerelerde kaçış yolu olabilir.

19 Paslandırıcı, aşındırıcı vs. kaplama işlerinin yapıldığı tekneler üzerine yapılacak çekme ağzı, tekne üzerinde, yatay, bir uzun kenar boyunca olacak. Eni cm olan teknelerde her iki kenar boyunca, daha büyüklerde 4 kenar boyunca devam edecek Emilen hava içinde yanıcı/ pat. Madde varsa aspirator pervane kanalı, göbeği, gövdesi demir ve çelikten yapılmayacak. Aspirosyon tesisatı 3 ayda 1 kontrol edilecek Çok buğulu iş yerlerinde sıcaklık derece olacak Aydınlatma Avlu, açık alan, dış yol, geçit 20C lux Kaba malz.taşıma, koridor, merdivenler 50 lux Kaba montaj, kazan dairesi, asansör kabini Ambar, soyunma / yıkanma yeri, yemekhane 100 lux Normal montaj, kaba iş tezgahı 200 lux Ayrıntılı işler 300 lux Koyu renkli dokuma, ince Iş 500 lux Hassas işler 1000 lux Tavan yüksekliği en az 100 cm olacak, çatı eğimli ise en kısa kenar 240 cm, ortalama 3 m olacak Işyeri merdiveni muk.katsayısı 4, metrekarede En az 500 kg yük taşıyacak Izgara aralıkları 2 cm olacak Merdiven genişliği 110 cm, Trabzon içindeyse 100 cm genişlikte Merdiven eğimi 20 derece 45 derece olmalı ( bakım işleri içn kullanılan dışında ) Merdivende baş üstü boşluk 220 cm olmalı en az Basamak eni en az 22 cm, yükseklik cm 225 cm den geniş merdivenler ortasına Trabzon Merdivenin bittiği asma kat döşemesinde bitmeyerek 75 cm daha devam etmeli Yükleme yerinde en az 1 çıkış olacak Tezgahtar arası 80 cm, geçitler en az 120 cm Soyunma yerleri günde en az 1 kez temizlenecek Nemli, tozlu vs. madde ile çalışılan yerde 2 bölmeli dolap verilecek. Dolap kapakları delikli olacak. Dolap yüksekliği en az 150 cm olacak Duş kabini 1x1,20, soyunma yeri 2x1,40 olacak. Duş kapısı en az 170 cm yükseklikte olacak. Duş bölgesi en az 25 derece olacak. 100 işçiye kadar 30 erkek 1 kabin 1 pısuvar 25 kadın 1 kabin 100 den fazla ise 100 den sonrası için 50 kişiye 1 GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ - Sabit ve Kalıcı İşaretler Yasaklama, uyarı, acil kaçış, ilk yardım gibi Yangın ekipmanları kırmızı Boru üzerleri Çarpma, düşme riskleri Trafik yolları - Geçici İşaretler Tehlike sinyali, acil tehlike ışıklı, sesli, sözlü sinyal. Birbiri yerine kullanılanlar; Engel / düşme tehlikesi olan yerler işaret levhası / güvenlik rengi Işıklı işaret, sesli sinyal veya sözlü haberleşme El işareti veya sözlü haberleşme Birlikte kullanılan; Işıklı işaret + sesli sinyal Işıklı işaret + sözlü haberleşme El işaretleri + sözlü haberleşme - Tablo

20 Kırmızı Yasak işareti Tehlikeli hareket / davranış Tehlike alarmı Dur, kapat,acil durdur,tahliye Yangınla mücadele Ekipman yerini göstermesi Sarı Uyarı işareti Dikkatli ol, önlem al, kontrol et Mavi ( 1 ) Zorunluluk işareti Özel bir davranış / eylem KKE Kullan Yeşil Acil kaçış / İlk yardım Kapılar / Çıkış yolları / ekipman tesisleri Tehlike yok Normale dön Mavi Sadece dairesel içinde ise emniyet rengi Fluoresan turuncu Sarı yerine kullanılabilir Işıklı / sesli sinyal çalması işin başlayacağını gösterir. Iş boyunca sinyal çalmaya devam eder. - Yasaklayıcı işaret Daire biçiminde Beyaz üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve % 35 - Uyarı işareti Üçgen biçiminde Sarı üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve % 50 - Emdirici işaret Daire biçiminde Mavi üzerine beyaz piktogram % 50 - Acil çıkış / ilkyardım Dikdörtgen veya kare Yeşil üzerine beyaz piktogram % 50 - Yangınla mücadele Dikdörtgen veya kare Kırmızı üzerine beyaz piktogram % 50 - Boru ve Kaplar Içinde tek madde bulunan kap ve bunları taşıyan borular, renkli zemin üzerinde piktogram bulunan sembol ile işaretlenir. Bu işaretler ayrıca yana ve bağlantı yerlerinede koyulur. Depolama bölgesi yakını, depo odası girişinede koyulur. - Işıklı işaretler / sesli işaretler Işıklı olan, tek renk yada belirli bir zemin üzerine piktogramdan oluşmalı Bir aygıt hem sürekli hem aralıklı poşet gönderiyorsa aralıklı gönderilen daha tehlikelidir, acil yapılması gereken şeyi ifade eder. - Sözlü haberleşme Kodlanmış haldeki kısa metin olmalı Insane yada yapay insane sesi olmalı Başlat bir işlem veya hareketi başlatmak için Dur bir hareketi durdurmak veya sona erdirmek için Tamam bir işlemi sona erdirmek için Yukarı yukarı kaldırmak için Aşağı aşağı indirmek için Ileri-geri-sağ-sol bunlar uygun el hareketi ile birlikte Kes acil olarak durdurmak için Çabuk güvenlik nedeniyle bir hareketi hızlandırmak için - El İşaretleri Yüz öne Bakıyor Başlat / hazır ol / başlama komutu Dur / kesinti ara / hereketi durdur Işlemin sonu Kaldır Indir

isguygulama.com ilişkili olduğu konu açıklaması süresi s.n

isguygulama.com ilişkili olduğu konu açıklaması süresi s.n isguygulama.com s.n ilişkili olduğu konu süresi açıklaması 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 gün İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi 6 iş günü bakanlıkça rapor ile kapatılma emri olan işyerine itiraz

Detaylı

s.n ilişkili olduğu konu Genel Hükümler 30 gün İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi

s.n ilişkili olduğu konu Genel Hükümler 30 gün İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi s.n ilişkili olduğu konu süresi açıklaması Genel Hükümler 30 gün İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi Genel Hükümler Genel Hükümler Genel Hükümler Genel Hükümler Genel Hükümler Genel Hükümler

Detaylı

6331 SAYILI KANUNA DAİR, ANAHTAR BİLGİLERİ Güncelleme tarihi 30 Eylül 2013

6331 SAYILI KANUNA DAİR, ANAHTAR BİLGİLERİ Güncelleme tarihi 30 Eylül 2013 6331 SAYILI KANUNA DAİR, ANAHTAR BİLGİLERİ Güncelleme tarihi 30 Eylül 2013 1) İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi: 30 gün 2) Bakanlıkça rapor ile kapatılma emri olan işyerine itiraz işveren

Detaylı

ACİL DURUM MÜDAHELE. Acil durum yönetiminin safhaları 1. Önleme/Azaltma 2. Ön hazırlık 3. Duruma Müdahale 4. Düzeltme ve Onarma

ACİL DURUM MÜDAHELE. Acil durum yönetiminin safhaları 1. Önleme/Azaltma 2. Ön hazırlık 3. Duruma Müdahale 4. Düzeltme ve Onarma ACİL DURUM MÜDAHELE TSE 18001 ŞARTI: Kuruluş, olayların ve acil durumların meydana gelme olasılığını tahmin etmek, bu durumlarda yapılacakları belirlemek ve bunlardan kaynaklanabilecek muhtemel hastalık

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetimi

Çalışma Ortamı Gözetimi Çalışma Ortamı Gözetimi Atmosfer kirleticilerinin günde 8 saat maruz kalmak suretiyle uzun süre çalışan işçilerin sağlıklarına zararlı etkisi olmadığı kabul edilen en yüksek konsantrasyonu nedir? -MAK

Detaylı

6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net

6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net 6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net 1. İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi, 30 gün 2. Bakanlıkça rapor ile kapatılma

Detaylı

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER 19.11.2014 SANAL OSGB 27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER Erkan Öztürk SANALOSGB.COM 6331 SAYILI KANUN SPOT BİLGİLERİ 1)İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi : 30 gün

Detaylı

1. Ülkemizde yasal olarak kaç yılından beri hangi renk asbest çeşitleri yasaklanmıştır?

1. Ülkemizde yasal olarak kaç yılından beri hangi renk asbest çeşitleri yasaklanmıştır? 26 HAZİRAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAV SORULARI VE CEVAPLARI Tarih : 08-08-2005 1. Ülkemizde yasal olarak kaç yılından beri hangi renk asbest çeşitleri yasaklanmıştır? A) 1996 -

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 HAZIRLAYAN SELİN KALIN MAKİNA MÜHENDİSİ- C SINIFI İSG UZMANI 1.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 5 1.1.İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR 1. GİRİŞ İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliğine yönelik faaliyetlerin, etkili, sürekli ve sistematik olarak yürütülebilmesi, belge

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI VI

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI VI 1) Aşağıdakilerden hangisi iş kazasında maddi tazminat türlerinden değildir? A) İş görmezlik tazminatı B) Kıdem tazminatı C) Destekten yoksun kalma tazminatı D) Rücu tazminatı 2) Ortak Sağlık ve Güvenlik

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir?

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) rakamlarına göre her yıl yaklaşık 2.200.000 kişi iş kazaları ve meslek hastalıklarından

Detaylı

ENVER KIR ELEKTRİK MÜHENDİSİ-İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

ENVER KIR ELEKTRİK MÜHENDİSİ-İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ENVER KIR ELEKTRİK MÜHENDİSİ-İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI Amaç ve Kapsam Kanun tarihi: 22.05.2003 Kanun No: 4857 R.G Tarih : 10.06.2003 Bu kanunun amacı işverenler ile işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamlarına

Detaylı

BULUŞ EĞİTİM KURUMU HAZIRLIK SINAVI-1

BULUŞ EĞİTİM KURUMU HAZIRLIK SINAVI-1 BULUŞ EĞİTİM KURUMU B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK SINAVI-1 BULUŞ EĞİTİM KURUMU 1/19 www.bulusisg.com /0.242.3348088 1. İş Kanunu na göre aşağıdaki hususlardan hangisi, işverenin iş güvencesi

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER Baskı: 500 adet, Ekim 2011 Yayımlayan: TMMOB adına TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterya: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Adres:

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

YÖNETMELİKLER/TEBLİĞLER/KANUNLAR İÇİNDEKİLER ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ... 3 ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA

YÖNETMELİKLER/TEBLİĞLER/KANUNLAR İÇİNDEKİLER ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ... 3 ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKLER/TEBLİĞLER/KANUNLAR İÇİNDEKİLER ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ... 3 ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK... 4 ASBEST SÖKÜMÜ İLE İLGİLİ EĞİTİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlama görevi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na aittir. Bakanlık ilk kez 7 Haziran 1945 yılında Çalışma Bakanlığı

Detaylı

GEDİK ÜNİVERSİTESİ. GEDİK ÜNİVERSİTESİ Yaşam Boyu Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi

GEDİK ÜNİVERSİTESİ. GEDİK ÜNİVERSİTESİ Yaşam Boyu Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi GEDİK ÜNİVERSİTESİ Yaşam Boyu Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Sıra No / Konu Konunun genel amacı 32 / Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Katılımcıların, işyerlerinde kullanılan

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI TC. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI Mustafa C. AKPINAR ĠĢ Güvenliği Uzmanı Haziran-2011 ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ ĠÇĠNDEKĠLER BİRİNCİ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası İş Güvenliği Uzmanlığı Deneme Sınavı - II (Maden-İnşaat- Makine, Sağlık Kuralları - Yedi Buçuk Toz - Balıkçı Gemileri - Elle Taşıma - İşyeri Bina KKD - Ekranlı Araçlar) Soru 01 Kuyuları ve giriş çıkış

Detaylı

37-İNŞAAT İŞYERLERİNDE GÜVENLİK-1

37-İNŞAAT İŞYERLERİNDE GÜVENLİK-1 37-İNŞAAT İŞYERLERİNDE GÜVENLİK-1 Ülkemizin İş Güvenliği Konusunda Yeri Türkiye de her iş saatinde 32 iş kazası gerçekleşmektedir. Her 80 dakikada bir işçi sürekli iş göremez duruma gelmektedir. Her 2

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ 1 İÇİNDEKİLER KONULAR SAYFA NO: BİRİNCİ BÖLÜM v Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM v İstatistikler, Formlar ve Bildirimler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM v İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI. İSG'nde Proaktif yaklaşım: Risk oluşmadan önce öngörülerek yapılan önleyici faaliyetlerdir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI. İSG'nde Proaktif yaklaşım: Risk oluşmadan önce öngörülerek yapılan önleyici faaliyetlerdir. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İSG, işyerinde üretimin her aşamasında, tehlikeleri belirlemek, bu tehlikelerin sebep olacağı risklerin büyüklüğünü tahmin etmek ve gerekli tedbirleri önceden

Detaylı