SUNUM PLANI. 1. İş Teftişi Tanımı, Yasal ve Uluslararası Dayanakları 2. İş Teftiş Kurulu Başkanlığının İdari Yapılanması 3. İş Teftişi Sistemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SUNUM PLANI. 1. İş Teftişi Tanımı, Yasal ve Uluslararası Dayanakları 2. İş Teftiş Kurulu Başkanlığının İdari Yapılanması 3. İş Teftişi Sistemi"

Transkript

1

2 SUNUM PLANI 1. İş Teftişi Tanımı, Yasal ve Uluslararası Dayanakları 2. İş Teftiş Kurulu Başkanlığının İdari Yapılanması 3. İş Teftişi Sistemi

3 İŞ TEFTİŞİNİN TANIMI Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasının DEVLET tarafından İZLENMESİ, DENETLENMESİ ve TEFTİŞ EDİLMESİDİR. İş teftişinin temel ve öncelikli görev alanı, 81 sayılı ILO Sözleşmesinin 3 üncü maddesine göre ÇALIŞMA ORTAMI ve ÇALIŞMA KOŞULLARIDIR.

4 İŞ TEFTİŞİ NEDİR? İş Teftişi: Çalışma süreleri, ücretler, iş sağlığı ve güvenliği, işçilerin refahı, çocuk ve gençlerin çalıştırılması, kayıtdışılık, işsizlik, istihdam ve işgücü piyasası uygulamaları gibi çalışma şartlarına ve ortamına ilişkin tüm mevzuat hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili olarak araştırma, inceleme ve denetlemeyi de kapsayan ve Devlet adına gerçekleştirilen teftiş faaliyetleri ile mevzuat ile verilen diğer teftiş faaliyetlerini ifade eder.

5 İŞ TEFTİŞİNİN MİSYONU İş teftişi, bağımsız ve dış etkilerden arındırılmış bir şekilde çalışması sağlanan müfettişlerce yerine getirilen bir kamu görevidir. İş teftiş teşkilatı işveren ve işçilerle yakın işbirliği içerisinde çalışmalıdır. İş teftiş teşkilatı gerektiğinde diğer kurum/kuruluşlarla işbirliği yapmalı, teknik uzmanlık gereken konularda bilgiye ulaşım sağlanmalıdır. İş teftişinde önleme kültürüne katkı hedeflenmelidir. İş teftişi çalışma hayatında bütün çalışanları kapsamalıdır.

6 İŞ TEFTİŞİNİN MİSYONU Temel prensiplerden uygulamaya geçiş: Teftiş planlaması, programlaması ve uygulaması, Önceliklerin belirlenmesi, Bilinç artırma faaliyetleri (Kampanyalar, eğitim) Kaynakların önleyici denetim, tepkisel denetim ve danışma/bilgilendirme faaliyetleri arasında nasıl paylaştırılacağı.

7 İŞ TEFTİŞİNİN MİSYONU İş teftişi; gerek iş sağlığı ve güvenliği, gerekse işin yürütümü konularında, sosyal taraflar arasında köprü vazifesi görerek, çalışma barışına katkıda bulunmaktadır. Çalışma hayatıyla ilgili İŞVERENLERİN, İŞÇİLERİN ve DİĞER İLGİLİLERİN bilinçlerinin artırılması ve çalışma hayatının getirdiği karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi için katalizör görevi görmektedir.

8 İŞ TEFTİŞİNİN ULUSLARARASI DAYANAKLARI İş teftişine ilişkin en temel uluslararası standart 81 Sayılı ILO Sözleşmesi dir tarihli olan bu Sözleşme «Sanayide ve Ticarette İş Teftişi»ne ilişkindir. Ülkemiz bu Sözleşmeyi 1951 yılında 5690 sayılı Kanun la onaylayarak Sözleşmeye taraf olmuştur.

9 İŞ TEFTİŞİNİN ULUSLARARASI DAYANAKLARI 81 sayılı Sözleşmede; iş müfettişlerinin görevleri, yetkileri ve iş teftişinin temel hususları tarif edilmiştir (iş müfettişlerinin mesleki bağımsızlığı, sayısı, nitelikleri, yetiştirilmeleri vb.) İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, dayanağını uluslararası bir sözleşmeden alan tek denetim birimidir.

10 İŞ TEFTİŞİNİN YASAL DAYANAKLARI 3146 Sayılı ÇSGB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun un 15 inci maddesi 4857 sayılı İş Kanunu nun 91 inci maddesi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nun 24 üncü maddesi İş Teftişi Tüzüğü ve İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği

11 İŞ TEFTİŞİNİN YASAL DAYANAKLARI Tüzük ve Yönetmelikte; Başkanlığın yapısı, organizasyonu; Başkan, Grup Başkanları, iş müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları; iş müfettişlerinin mesleğe alınması, yetiştirilmeleri; teftiş türleri; teftiş raporları; raporların işleme konulması vb. birçok husus açıklanmıştır. Bu usul ve esaslar çerçevesinde teftiş faaliyetlerimiz Bakanlığımız Genelgesi eki olarak hazırlanan İş Teftişi Rehberi hükümlerine göre yürütülmektedir.

12 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUAT Devletin(Bakanlıklar ile Kurum ve Kuruluşların) görev ve yetkileri, teftiş - denetim ile yaptırım uygulama esas ve usulleri çok sayıda Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle düzenlenmiştir. İşverenler ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili görev ve yükümlülükleri ayrıntılı olarak çok sayıda Kanun,Tüzük, Yönetmelik, tebliğ ve standartlarla düzenlenmiştir. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat içinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,İş Kanunu, Borçlar Kanunu ve Türk Ceza Kanunu alınacak önlemler ve yaptırımlar bakımından önemli düzenlemelerdir.

13 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ TEMEL DÜZENLEMELER İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma yükümlülüğü, çalışanı gözetme borcundan kaynaklanmaktadır. İŞ AKDİNİN İÇERİĞİNDEN Borçlar Kanunu GÖZETME BORCU KAMU HUKUKU KURALI NİTELİĞİ TAŞIYAN HÜKÜMLERDEN 4857 Sayılı İş Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

14 İş Sağlığı ve Güvenliği İlgili Teşkilatlanması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Belediyeler TSE Atom Enerjisi Kurumu

15 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Denetim İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Ana Hizmet Birimi İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Eğitim Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Eğitim Ve Araştırma Merkezi İş Teftiş Grup Başkanlıkları Ankara,İstanbul, İzmir, Adana, Bursa Ölçüm, analiz, inceleme, araştırma İş Sağlığı Ve Güvenliği Merkezi (İsgüm) Bölge Laboratuar Şeflikleri İstanbul, İzmir, Adana, Kayseri, Kocaeli, Bursa

16 İŞ TEFTİŞ KURULU İDARİ YAPISI

17 İŞ TEFTİŞİ Yönetim Yapısı

18 GÖREVLERİMİZ (3146 Sayılı Kanun) İş Teftiş Kurulu Başkanlığı BAKAN ADINA: Çalışma hayatı ile ilgili mevzuat çerçevesinde programlı veya program dışı teftiş, inceleme, soruşturma yapmak, gerekli önlemleri almak veya aldırmak. Uluslararası sözleşmeler çerçevesinde işyerlerinde uygulamaları incelemek, izlemek. Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izlemek.

19 GÖREVLERİMİZ Çalışma hayatı ile ilgili mevzuat çalışması yapmak, mevzuatın aksayan yönleri, uygulanabilirliği, sektörel bazda ilgili kurum ve kuruluşlarca alınması gereken önlemleri belirleyen Genel Değerlendirme Raporu hazırlamak. Denetim sonuçlarına ilişkin istatistikleri tutmak, değerlendirmek ve yorumlamak.

20 GÖREVLERİMİZ Kayıtdışı istihdamla mücadele etmek, sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek. Bakanlık makamı tarafından verilen benzeri işleri yapmak.

21 İş Teftiş Kurulunun Yapısı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (TEKNİK) İŞİN YÜRÜTÜMÜ (SOSYAL) TIP DOKTORU MİMAR ELEKTRİK MADEN JEOLOJİ METALURJİ İNŞAAT ELEKTRONİK MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİ FİZİK BİLGİSAYAR TEKSTİL PETROL UÇAK GEMİ ÇEVRE HUKUK SİYASAL BİLGİLER SİYASAL BİLİMLER İKTİSAT İDARİ BİLİMLER İŞLETME İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

22 İŞ MÜFETTİŞLERİNİN MESLEĞE ALINMASI VE YETİŞTİRİLMELERİ İş teftişinin yeterli sayıda ve nitelikte iş müfettişi ile yürütülmesi gerektiği 81 sayılı Sözleşmede hükme bağlanmıştır. Başkanlığımız, hem bu hükmü yerine getirmek, hem de faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilmek amacıyla, ihtiyaçları doğrultusunda iş müfettişi yardımcısıyla denetim kadrosunu güçlendirmektedir.

23 İş Müfettişi Yardımcısı Yetiştirilme süreci GİRİŞ SINAVI : REFAKAT : YETKİ : YETERLİLİK : Yazılı Sınav Yazılı Sınav Sözlü Sınav Sözlü Sınav Eğitim 2+1=3 Yıl

24 TEKNİK İŞ MÜFETTİŞLER (Meslek Dağlımı) İŞ MÜFETTİŞLERİNİN DAĞILIMI Diğer Dönemler 2008/1 2009/1 2010/1 2010/2 2010/3 2011/1 2012/1 İş İş İş İş İş İş İş İş Baş İş İş Müf. İş Müf. İş Müf. İş Müf. İş Müf. İş Müf. İş Müf. Müf. Müf. Müf. Yrd. Müf. Yrd. Müf. Yrd. Müf. Yrd. Müf. Yrd. Müf. Yrd. Müf. Yrd. GENEL TOPLAM Maden Mühendisi İnşaat Mühendisi Kimya Mühendisi Çevre Mühendisi Eczacılık 2 2 Elektrik Mühendisi Elektronik Mühendisi Elektrik Elektronik Müh Elektronik ve Haberleşme Müh Endüstri Müh Bilgisayar Mühendisi Fizik Mühendisi Gemi İnş.ve Gemi Mak Havacılık Mühendisi 1 1 Tekstil mühendisi Jeoloji Mühendisi Makine Mühendisi Metalurji Mühendisi Metalurji ve Malzeme Müh Petrol Mühendisi 2 2 Mimar TOPLAM

25 İŞ TEFTİŞ SİSTEMİNE GETİRİLEN YENİLİKLER/YAKLAŞIMLAR İŞ TEFTİŞİ TEPKİSEL TEFTİŞLER (İNCELEMELER) Bireysel iş uyuşmazlıkları, Şikayetler, İş kazaları, Meslek hastalıkları vb. ÖNLEYİCİ TEFTİŞLER (PROGRAMLI TEFTİŞLER) İş teftiş biriminin programlarına göre önlemeye yönelik yapılan denetimler

26 İŞ TEFTİŞ SİSTEMİNE GETİRİLEN YENİLİKLER/YAKLAŞIMLAR Başkanlığımız teftiş yaklaşımını, tepkisel teftişlerden ziyade, önleyici (programlı) teftişlere ağırlık verecek şekilde değiştirmiştir.

27 İŞ TEFTİŞ SİSTEMİ PROGRAMLI TEFTİŞLER Risk, alan veya sektör esaslı yapılan İlgili tüm sosyal tarafları kapsayan Eğitim, iletişim ve bilgilendirmeye ağırlık veren çözüm odaklı teftişlerdir.

28 İŞ TEFTİŞ SİSTEMİ SOSYAL TARAFLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ Programlı teftişler, teftişlerin yürütüleceği sektörlerdeki işverenlerin, sendikaların, meslek odalarının, yerel yönetimlerin ve ilgili diğer sivil toplum kuruluşlarının ve basın yayın kuruluşlarının katılımı ile düzenlenen toplantılarla duyurularak başlamaktadır.

29 İŞ TEFTİŞ SİSTEMİ SOSYAL TARAFLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ Bu suretle o yıl içinde hangi sektörlerde teftiş yapılacağı ve teftişlerde hangi riskler üzerinde durulacağı konusunda ön bilgilendirme yapılarak, bir taraftan işverenlerin daha teftişlere başlanmadan kendi inisiyatifleri ile işyerlerindeki riskleri gidermeleri sağlanmaya çalışılmakta, diğer taraftan da işyerlerini mevzuata uygun hale getirmek için farklı kurum ve kuruluşlar arasında bir işbirliği ortamı yaratılmaktadır.

30 İŞ TEFTİŞ SİSTEMİ KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİ Teftiş programlarının uygulanmaya başlanmasından sonuçlanmasına kadar tüm aşamalarda sorunların tarafı olabilecek tüm kurum ve kuruluşlar ziyaret edilerek, onlarla sorunları ve çözüm önerilerini tartışma toplantıları düzenlenerek, işbirliği yapılarak sorunların çözümüne tüm tarafların katkıda bulunması sağlanmaya çalışılmaktadır.

31 İŞ TEFTİŞ SİSTEMİ YAYIN FAALİYETLERİ İşyerlerinde çalışan işçiler sadece teftişler sırasında ya da düzenlenen eğitim toplantılarında değil, Kurul Başkanlığımızca hazırlanan ve işyerlerindeki riskleri ve alınması gereken önlemleri konu eden el kitapçıkları aracılığı ile de bilgilendirilmekte, söz konusu kitapçıklar eğitimler sırasında işçilere dağıtılmaktadır.

32 İSG Yönünden Programlı Teftişlerin Hazırlanması Programlı teftişler, çalışma hayatındaki sorunların değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesi sonucu belirlenen alanlarda veya sektörlerde yahut özel bir risk grubu hedeflenerek belirlenen işyerlerinde çalışma hayatı ile ilgili mevzuat hükümlerinin tamamının veya bir kısmının uygulamalarının denetlenmesi amacıyla ve hedefler konularak gerçekleştirilen teftişlerdir.

33 İSG Yönünden Programlı Teftişlerin Hazırlanması Ülkemizdeki iş kazası istatistiklerine göre çalışan başına en çok iş kazasının meydana geldiği maden işyerleri ile (ülke genelinde tüm sektörlerde çalışan başına kaza oranı % 0,62 iken maden işyerlerinde bu oran % 7,21 dir. (12 kat)) en çok ölümlü iş kazasının yaşandığı yapı işyerleri (toplam ölümlü iş kazasının % 34 ü) her yıl teftiş programına alınmakta olup en tehlikeli sektör olan yer altı kömür madeni işyerleri her yıl iki defa teftiş edilmektedir. Diğer işyerleri için ise gerek iş kazası ve meslek hastalıkları istatistikleri ile geçmiş teftiş verileri gerekse sektörel veriler ve ülkemiz ulusal iş sağlığı ve güvenliği politikaları göz önüne alınarak programlı teftişler planlanmaktadır.

34 İSG Yönünden Programlı Teftişlerin Genel olarak: Uygulanması İşyerinin sağlık ve güvenlik şartlarının mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığının tespiti ve muhtemel risklerin değerlendirilebilmesi açısından; işyerinin konumu, yeri, üretim yöntem ve şekilleri, prosesler ve kullanılan teknolojinin özellikleri de göz önünde bulundurularak, aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

35 İSG Yönünden Programlı Teftişlerin Uygulanması 1. İşverenin, mevzuattan kaynaklanan önlem alma ve alınan önlemlere uyulup uyulmadığını denetleme, çalışanları karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirme, çalışanlara gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini verme yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği denetlenir.

36 İSG Yönünden Programlı Teftişlerin Uygulanması 2. İş sağlığı ve güvenliği yönünden tespit edilen mevzuata aykırılıklar, işveren açısından açıklama yapmayı gerektirecek nitelikte ise ilgililere bunlar hakkında mevzuatın gerektirdiği teknik ve aydınlatıcı bilgiler verilir.

37 İSG Yönünden Programlı Teftişlerin Uygulanması 3. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden ilk kez denetim yapılıyorsa işveren, iş sağlığı ve güvenliğinin gerek işyeri açısından, gerekse ülke açısından anlamı ve önemi konusunda bilgilendirilir.

38 İSG Yönünden Programlı Teftişlerin Uygulanması İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YAPILAN TEFTİŞ İSTATİSTİKLERİ Yıl Programlı Teftiş İnceleme Teftişi İPC Talep Edilen Kapatma Durdurma Önerilen İPC(TL) , , , , , , , , , , , , , , ,00 TOPLAM ,01 Not: 2014 Yılı 20/06/2014 tarihine kadar olan verileri içermektedir.

39 İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Teftişleri Teftişin zamanı İşveren veya işveren vekili ile tanışma Belge inceleme İşyerinin (Saha) teftişi İfade alımları ve/veya tutanak tutulması Teftişin sonlandırılması (rehberlik, görüş alışverişi vb.)

40 İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Teftişleri İncelenen Belgeler Risk değerlendirmesi Acil durum planı Patlamadan korunma dokümanı Kapasite raporu ve iş akış şeması, Ortam ölçümleri (fiziksel, kimyasal ve biyolojik etmenler) Çalışanların Sağlık Raporları

41 İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Teftişleri İncelenen Belgeler Çalışanlara İSG Eğitimi verildiğine dair belge EĞİTİM KONULARI 1. Genel konular a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, b) Çalışanların Mesleki yasal hak ve sorumlulukları, Eğitim Belgeleri (Tehlikeli ve çok tehlikeli) c) İşyeri temizliği ve düzeni, ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar a) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden 2. Sağlık konuları birisi, b) 12/3/2013 tarihli a) ve Meslek hastalıklarının sayılı Resmî sebepleri, İş Ekipmanlarının periyodik Gazete de yayımlanan kontrol Aktif İşgücü belgeleri Hizmetleri Yönetmeliğine göre mesleki eğitim kursları veya mesleki eğitim modülü/kursları b) Hastalıktan ile eşit süreli korunma olmak prensipleri koşuluyla ve işbaşı korunma eğitim tekniklerinin programları uygulanması, sonucu alınan belgeler, c) Millî Eğitim Bakanlığı c) Biyolojik veya Millî ve psikososyal Eğitim Bakanlığı risk etmenleri, tarafından yetkilendirilen kurumlarca verilen operatör belgesi ve sürücü belgesi, Genel ç) 11/7/2002 tarihli ç) İlkyardım bilgiler ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan ateşleyici yeterlilik belgesi, d) Kuruluş Kullanılan İş 3. ekipmanına Teknik konular kanunlarında veya kimyasallarla ait teknik ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş ilgili özellikler a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, Malzeme kamu kurum ve kuruluşları Güvenlik tarafından Formları düzenlenen eğitim (MSDS) faaliyetleri sonucunda verilen belgeler, Periyodik b) Elle kaldırma ve kontrol taşıma, metodu e) Millî Eğitim Bakanlığının c) Parlama, ilgili patlama, biriminin yangın onayının ve yangından alınması korunma, şartıyla; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren Tespit ve değerlendirme vakıf ve dernekler, ç) işçi İş ekipmanlarının ve işveren kuruluşları güvenli kullanımı, ile bünyelerinde kurulu iktisadi işletmeler, işçi ve işveren kuruluşları tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine İş Sağlığı göre Test, kurulmuş d) Ekranlı ve deney araçlarla eğitim Güvenliği amaçlı çalışma, muayene şirketler Kurul ve işveren Defteri tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler, f) Uluslararası kurum e) Elektrik, ve kuruluşlardan tehlikeleri, alınan riskleri ve Millî önlemleri, Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler, g) 30/12/2008 tarihli İkaz f)iş kazalarının ve ve öneriler sebepleri sayılı Resmî ve korunma Gazete'de prensipleri yayımlanan ile tekniklerinin Meslekî uygulanması, Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında verilen meslekî yeterlilik Sonuç belgeleri, g) Güvenlik ve sağlık kanaat işaretleri, ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı, Onay h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, ı) Tahliye ve kurtarma

42 İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Teftişleri İşyerinin (Saha) Teftişi Risk değerlendirmesinin sahadaki uygulamaları

43 İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Teftişleri İşyerinin (Saha) Teftişi İşyeri bina ve eklentileri Binaların yapısı ve dayanıklılığı Elektrik tesisatı Acil çıkış yolları ve kapıları Yangınla mücadele Kapalı işyerlerinin havalandırılması Ortam sıcaklığı Aydınlatma İşyeri tabanı, duvarları, tavanı ve çatısı Ulaşım yolları - tehlikeli alanlar Duşlar ve lavabolar Tuvalet ve lavabolar Barınma yerleri

44 İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Teftişleri İşyerinin (Saha) Teftişi İşyeri bina ve eklentileri

45 İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Teftişleri İşyerinin (Saha) Teftişi İş ekipmanları Hareketli noktalara temas Parça fırlaması Acil durdurma Kumanda cihazları İkaz ve işaretler Elektrikle temas Aydınlatma Havalandırma ve çekiş sistemleri Bakım Çalışma alanı

46 İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Teftişleri İşyerinin (Saha) Teftişi İş ekipmanları

47 İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Teftişleri İşyerinin (Saha) Teftişi Sağlık ve güvenlik işaretlemeleri Yasaklayıcı işaretler Uyarı işaretleri Emredici işaretler Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri Yangınla mücadele işaretleri

48 İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Teftişleri İşyerinin (Saha) Teftişi Kişisel Koruyucu Donanımlar Risklerin, toplu korunmayı sağlayacak teknik önlemlerle veya iş organizasyonu ve çalışma yöntemleriyle önlenemediği veya tam olarak sınırlandırılamadığı durumlarda kullanılmalıdır. Kişisel koruyucu donanım yönetmeliği hükümlerine uygun tasarlanmış ve üretilmiş olmalıdır. Tam koruma sağlamalıdır. Kendileri bir tehlike kaynağı olmamalıdır. olarak Kullanılan vücut kısımlarına ve yapılan işe tam uygunluk sağlamalıdır. Kullanımı, kolay ve pratik olmalıdır. CE İşareti ve Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır.

49 İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Teftişleri İşyerinin (Saha) Teftişi Kişisel Koruyucu Donanımlar Baş koruyucuları Kulak koruyucuları Göz ve yüz koruyucuları Solunum sistemi koruyucuları Gövde ve karın bölgesi koruyucuları El ve kol koruyucuları Ayak ve bacak koruyucuları Cilt koruyucuları Vücut koruyucuları

50 YAPTIRIMLAR İDARİ - CEZAİ - HUKUKİ İDARİ YAPTIRIMLAR 4857 sayılı İş Kanunu/6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (İşin Durdurulması ), (İdari Para Cezaları) CEZAİ YAPTIRIMLAR Türk Ceza Kanunu (Hapis) HUKUKİ YAPTIRIMLAR 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (Rücu Davaları), Borçlar Kanunu (Tazminatlar )

51 TEŞEKKÜRLER

İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI TÜRKİYENİN DÖRT BİR YANINA HER AN ULAŞAN DİNAMİK BİR YAPIYA SAHİPTİR

İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI TÜRKİYENİN DÖRT BİR YANINA HER AN ULAŞAN DİNAMİK BİR YAPIYA SAHİPTİR İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI TÜRKİYENİN DÖRT BİR YANINA HER AN ULAŞAN DİNAMİK BİR YAPIYA SAHİPTİR BAKANLIK TEŞKİLATINDAKİ YERİ YÖNETSEL YAPI KURUL BAŞKANI Kurul Başkan Yardımcısı (İdari ve Mali İşler) Kurul

Detaylı

ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR VE SÖZLEŞME VE STANDARTLAR

ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR VE SÖZLEŞME VE STANDARTLAR BİRİNCİ BÖLÜM ULUSAL KURULUŞLAR 1.1 GİRİŞ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR VE SÖZLEŞME VE STANDARTLAR Ülkemizde İSG konusundaki faaliyetler yalnızca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yürütülmemektedir.

Detaylı

Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT

Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT 6331 sk NUN ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ, ACİL DURUM, RİSK DEĞERLENDİRMESİ, TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA MESLEKİ EĞİTİME İLİŞKİN HÜKÜMLERİ VE BU HÜKÜMLERE YÖNELİK YAYIMLANAN İKİNCİL MEVZUAT HÜKÜMLERİ Prof.

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA

TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA İŞMEN GÜNALÇİN AVUKATLIK ORTAKLIĞI Değerlendirme 13 Mayıs 2014

Detaylı

ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Elazığ İl

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN AMACI Çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerini önlemek,

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İşyeri Hekimlerinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı Bu programın, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç, Et ve Balık Kurumu. Kombinası Müdürlüğünde sağlık

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

METAL SEKTÖRÜNDE İŞ GÜVENLİĞİ

METAL SEKTÖRÜNDE İŞ GÜVENLİĞİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL SEKTÖRÜNDE İŞ GÜVENLİĞİ Bitirme Projesi Merve BALÇIK 131101010 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Yrd. Doç. Dr. Asuman KARAMAN (Şubat, 2014)

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı Bu programın, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1) (1) Bu İç Yönetmelik, Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesinde

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER VE DÜZENLENECEK BELGELER

İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER VE DÜZENLENECEK BELGELER İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER VE DÜZENLENECEK BELGELER Amaç İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken her türlü kontrolleri ve düzenlenmesi gereken belgeleri

Detaylı

OTOYOL A.Ş. Politikaları

OTOYOL A.Ş. Politikaları EK S: OTOYOL A.Ş. Politikaları GEBZE ORHANGAZİ İZMİR OTOYOLU OTOYOL A.Ş. EKLER Gebze Orhangazi İzmir Otoyol Projesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İç Yönetmeliği PRO-002 Rev 0 3 of 29 İÇİNDEKİLER TABLOSU

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda risk değerlendirmesi

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 PK: 06520 Emek / Ankara

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? NEDEN İHTİYAÇ VARDIR? 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? İş Sağlığı ve Güvenliği; bir işyerinde çalışanların normal sağlıklı hallerini sürdürmeleri

Detaylı

BAYRAKLI ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ VE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.

BAYRAKLI ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ VE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. BAYRAKLI ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ VE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Sicil Numarası :1217 Bayraklı OSGB olarak, 6331 Sayılı İş Sağlığı

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Standart Eğitim Programı

İş Güvenliği Uzmanlığı Standart Eğitim Programı İş Güvenliği Uzmanlığı Standart Eğitim Programı Eğitim programının genel amacı: İş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis veya teknik elemanlara, mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri için

Detaylı

K A V R A M L A R İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ GÜVENLİĞİ

K A V R A M L A R İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ GÜVENLİĞİ K A V R A M L A R İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ T A N I M L A R İş sağlığı ve güvenliği: İş kazaları ve meslek hastalıklarından çalışanları korumak, daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarını

Detaylı

Konunun genel amacı. Yüz yüze / toplam ders saati

Konunun genel amacı. Yüz yüze / toplam ders saati 1 / Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması Yüz yüze eğitim programının açılışında, programın tanıtımı ve katılımcıların ve eğiticinin tanışmasını sağlayarak olumlu bir eğitim ortamı

Detaylı