ERGON İŞ GÜVENLİĞİ SİSTEMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERGON İŞ GÜVENLİĞİ SİSTEMLERİ"

Transkript

1 ERGON İŞ GÜVENLİĞİ SİSTEMLERİ

2 EĞİTMEN ECE GERÇEKCİ Kimyager - C sınıfı sertifikalı İSG Uzmanı - Eğitim Koordinatörü (ERGON İş Güvenliği)

3 DANIŞMANLIK PROJE İSG YÖNETİMİ UZMANLIK EĞİTİMLERİ İŞYERİ EĞİTİMLERİ RİSK ANALİZLERİ YANGIN MÜHENDİSLİĞİ

4 BÖLÜM 1 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNE GİRİŞ

5 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ NEDİR? İşyerinde işin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan, çalışan sağlığına, işletmeye, tesise, makine ve ekipmana, prosese, çalışma ortamına ve ürüne zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yürütülen SİSTEMLİ ve BİLİMSEL çalışmaların tümüdür. Bu çalışmalar sırasında, TEMEL BİLİMLER (MATEMATİK, FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ ) MİMARLIK, MÜHENDİSLİK, TIP, HUKUK, PEDAGOJİ, İSTATİSTİK, SOSYOLOJİ, PSİKOLOJİ ve ERGONOMİ gibi bilimlerden yararlanılır.

6 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNİN AMACI NEDİR? İŞ KAZALARI MESLEK HASTALIKLARI VE İŞLETME İÇİNDE OLUŞABİLECEK MADDİ ZARAR, ZİYAN VE HASARI ÖNLEYEREK YARATILACAK MORAL DEĞERLER İLE SÜREKLİ KALİTELİ YÜKSEK VERİMDE VE ZAMANINDA EN EKONOMİK ÜRETİMİ SAĞLAMAKTIR.

7 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ UZMANI KİMDİR? İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş mühendis, mimar veya teknik eleman Teknik eleman: Teknik öğretmenler ile üniversitelerin fen veya fen-edebiyat fakültelerinin fizik veya kimya bölümleri veya iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını,

8 TÜRKİYE DE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI C Sınıfı İSG Uzmanı B Sınıfı İSG Uzmanı A Sınıfı İSG Uzmanı Az tehlikeli işler Tehlikeli işler Çok tehlikeli işler * İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

9 İSG UZMANININ GÖREVLERİ Rehberlik ve danışmanlık; - İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunmak. Risk değerlendirmesi; - Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak; gerekli çalışmaları planlayarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

10 İSG UZMANININ GÖREVLERİ Çalışma ortamı gözetimi; - Çalışma ortamının gözetimini yapmak, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulanmasını kontrol etmek. - İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak. Eğitim, bilgilendirme ve kayıt; - İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak planlamak ve uygulamak. - Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak.

11 İSG UZMANININ GÖREVLERİ İlgili birimlerle işbirliği; - İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak. - İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planını hazırlamak.

12 İSG UZMANININ YETKİLERİ İşyeri bina ve eklentilerinde, çalışma metot ve şekillerinde veya iş ekipmanında çalışanlar açısından yakın ve hayati tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde işverene bildirmek, gerekli tedbirler işveren tarafından alınmadığı takdirde durumu Bakanlığa rapor etmek. İşyerinde belirlediği yakın ve hayati tehlike oluşturan bir hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işveren veya işveren vekilinin onayını almak kaydıyla geçici olarak işi durdurmak. Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek. Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dahilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçmek ve işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.

13 PEKİ YA ÇALIŞMA HAYATINDA? İSG Yönetim Sistemi kurmak, yönetmek,geliştirmek Yasal mevzuata ve diğer standart ve normlara uymak, işvereni bilgilendirmek Şirket içi İSG politikasının tüm çalışanlar tarafından anlaşılmasını sağlamak Tüm çalışanların İSG rol ve sorumluluklarını belirlemek Risk değerlendirmelerinin ve güvenli çalışma talimatlarının yazılmasını sağlamak ve gerçekleşmesini takip etmek Saha denetimlerinde bulunmak, uygunsuzlukları raporlamak Tespit ettiği uygunsuzluklar için düzeltici ve önleyici faaliyetler önermek, gerçekleşip gerçekleşmediğini takip etmek Yıllık eğitim planı oluşturmak ve bu eğitimleri tüm çalışanlara verilmesini sağlamak Tehlikeli durumları, kazaları, ucuz atlatılan olayları raporlamak ve altında yatan nedenleri bulup giderilmesini sağlamak Kullanılacak kişisel koruyucu ekipmanları seçmek, temin edilmesini sağlamak ve kullanılıp kullanılmadığını denetlemek Tehlikeli ve zararlı maddelerin kullanımı, transferi, depolanması konularında gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını kontrol etmek İSG toplantılarını organize etmek, sonuçlarını raporlamak ve takip etmek Kaza araştırması gerçekleştirmek Tüm raporları tutmak, kaydetmek ve dokümantasyon sistemi ile entegre etmek

14 PEKİ YA ÇALIŞMA HAYATINDA? İletişim metodlarını belirlemek Tehlikeleri ve riskleri önceden görebilmek ve oluşmasını engellemek Kendini ve ekibini sürekli geliştirmek, öğrenmeye açık olmak Çalışma ortamının düzenli ve tertipli olmasını sağlatmak Gerekli tüm bakımların, onarımların, testlerin yapıldığından emin olmak, kayıtlarını saklamak Çalışanların sağlık kayıtlarının düzgün tutulmasını kontrol etmek Yangın sistemlerinin kontrolünün ve testlerinin gerçekleşmesini organize etmek Kişisel koruyucuların ambar kayıtlarını takip etmek Çalışma izin sistemini oluşturmak, izinleri onaylamak İSG planını, prosedürlerini, talimatları oluşturmak İSG bütçesini hazırlamak, takip etmek Gerekli güvenlik işaretlemelerini temin etmek ve yerleştirmek İSG ni teşvik edecek ödül, yemek, toplantı vs faaliyetleri organize etmek Disiplin, ceza sistemini kurmak ve uygulamak Tehlikeli durumlarda gerektiğinde işi durdurmak İç ve dış denetimlere katılmak, denetimlerde tespit edilen noksanların giderilmesini sağlamak Vs..

15 İŞ GÜVENLİĞİNDE İŞVEREN ve ÇALIŞAN İŞ KANUNU MADDE 77 İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.

16 KANUNLAR TÜRK İSG MEVZUATI İş Kanunu SSK Kanunu Borçlar Kanunu Ceza Kanunu Umumi Hıfzısıhha Kanunu İmar Kanunu- Yapı Denetim Karayolları Trafik Kanunu Çevre Kanunu

17 TÜRK İSG MEVZUATI TÜZÜKLER İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Yapı İşlerinde İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Tüzüğü Maden ve Taş Ocakları İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tüzüğü

18 YÖNETMELİKLER TÜRK İSG MEVZUATI Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkındaki Yönetmelik Gürültü Yönetmeliği Titreşim Yönetmeliği Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkındaki Yönetmelik Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkındaki Yönetmelik

19 YÖNETMELİKLER TÜRK İSG MEVZUATI Kansorojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkındaki Yönetmelik İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

20 YÖNETMELİKLER TÜRK İSG MEVZUATI Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği

21 YÖNETMELİKLER TÜRK İSG MEVZUATI İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik ŞartlarıYönetmeliği İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik

22 YÖNETMELİKLER TÜRK İSG MEVZUATI Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Yönetmelik Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakk.Yönetmelik Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesi Tebliği Gürültü Kontrol Yönetmeliği Makina Koruyucuları Yönetmeliği

23 TÜRK İSG MEVZUATI Sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde her işveren bir iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmakla yükümlüdür.

24 TÜRK İSG MEVZUATI İş sağlığı ve güvenliği kurulları a) İşveren veya işveren vekili, b) İş Kanununun 82. maddesi uyarınca iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanı, c) İş Kanununun 81. maddesi uyarınca görevlendirilen işyeri hekimi, d) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi, e) Varsa sivil savunma uzmanı,

25 TÜRK İSG MEVZUATI f) İşyerinde görevli formen, ustabaşı veya usta, g) 2821 sayılı Sendikalar Kanununun değişik 34 üncü maddesi hükmü uyarınca işyerinde bulunan sendika temsilcilerinin kendi aralarında seçecekleri kişi, işyerinde sendika temsilcisi yoksa o işyerindeki işçilerin yarıdan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilecek işçi, h) Sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi. a,b,c,d,e maddelerinde belirtilen üyeler işveren atamasıyla belirlenir, f,g,h maddelerinde belirtilen üyeler oylama ile seçilir.

26 BÖLÜM 2 İŞ KAZALARI ve MESLEK HASTALIKLARI

27 İŞ KAZALARI VİDEO 1 İŞ KAZASI ÖRNEKLERİ

28 İŞ KAZASI NEDİR? İŞÇİNİN İŞ SÜRESİNCE İŞYERİNDEKİ ; ÇALIŞMA ŞARTLARI, İŞİN NİTELİK VE YÜRÜTÜMÜ YA DA KULLANILAN MAKİNA, ARAÇ, GEREÇ VE MALZEME NEDENİYLE UĞRADIĞI, İŞ GÜCÜNÜN TAMAMINI YA DA BİR BÖLÜMÜNÜ GEÇİCİ VEYA SÜREKLİ DURUMDA YİTİRDİĞİ OLAYDIR.

29 İŞ KAZASI YASAL TANIMI AŞAĞIDAKİ HAL VE DURUMLARDAN BİRİNDE MEYDANA GELEN VE SİGORTALIYI HEMEN VEYA SONRADAN BEDENCE VEYA RUHÇA ARIZAYA UĞRATAN OLAYDIR; Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısı ile, Sigortalının işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, Sigortalının, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp, getirilmeleri sırasında 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU - Madde.11

30 MESLEK HASTALIĞI NEDİR? İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI İŞİN NİTELİĞİNE GÖRE TEKRARLANAN BİR NEDENLE VEYA İŞİN OLUŞUMU YÜZÜNDEN UĞRADIĞI GEÇİCİ VEYA SÜREKLİ HASTALIK, SAKATLIK VE PSİKOLOJİK ARIZİ HALİDİR

31 MESLEK HASTALIĞI NEDİR? Meslek hastalıklarına aşağıdakiler örnek gösterilebilir; Gürültü nedeniyle oluşan kulak ve sinir hastalıkları, Tozlardan kaynaklanan solunum yolu hastalıkları, Kimyasal maddelerin sürekli teması ve teneffüsünün meydana getirdiği çeşitli deri, nefes yolları ve sindirim sistemi hastalıkları, Röntgen ışınlarının meydana getirdiği hastalıklar. Sürekli eğilerek yapılan çalışmalar ve yanlış yük kaldırmalar sonucunda oluşan bel rahatsızlıkları...

32 İŞ KAZALARI TÜRKİYE DE; Her 7 dakikada bir iş kazası Her 10 saatte bir iş kazasından dolayı ölüm vakası gerçekleşmektedir.

33 İŞ KAZASINI MEYDANA GETİREN NEDENLER GÜVENSİZ HAREKETLER Kişilerin günlük hayatlarında ve işyerlerinde çalışırken gösterdiği uygunsuz, yanlış ve tehlikeli davranış biçimidir. Güvensiz davranış insan faktörüne bağlı olup, o kişinin kişisel davranış biçimi, fiziki yapısı, karakteri, ruhsal durumu, eğitimi, bilgi,beceri ve tecrübeleri ile yakından ilgilidir. GÜVENSİZ ŞARTLAR Güvensiz ve sağlıksız * çalışma ortamı, * bina, tesis, enerji * ekipman, makina, araç, gereç * proses, hammadde, malzeme, ürün *tesisat ve sistemlerin tümü veya ayrı ayrı her biri.

34 İŞ KAZASINI MEYDANA GETİREN NEDENLER Nedeni Bilinmeyen %1 Güvensiz Şartlar %20 Güvensiz Hareketler %79

35 İŞ KAZASINI MEYDANA GETİREN NEDENLER GÜVENSİZ HAREKETLER GÜVENSİZ ŞARTLAR 1. Sorumsuz biçimde görev verilmeden ya da uyarılara aldırmadan güvensiz çalışmak 2. Tehlikeli hızda çalışma ya da alet kullanma 3. Güvenlik donanımını kullanılmaz duruma sokma 4. Tehlikeli cihazlar kullanmak ya da donanımını güvensiz biçimde yönetmek 5. Güvensiz yükleme, istif, karıştırma, yerleştirme vb. davranışlar 6. Güvensiz durum ya da duruşlar, 7. Hareketli ya da tehlikeli yerde çalışmak 8. Şakalaşmak, kızgınlık, suistimal, irkilme gibi davranışlar 9. Güvenliği önemsememek ya da kişisel koruyucu malzemeyi kullanmamak 1. İş yerinde kötü koruyucu yapılmış olması 2. Koruyucunun hiç yapılmamış olması 3. Kusurlu, pürüzlü, sivri, kaygan, eskimiş, çatlak aletler 4. Güvensiz yapılmış makine, alet, tesis ve benzerleri 5. Güvensiz düzen, yetersiz bakım, tıkanıklıklar, kapanmış geçitler 6. Yetersiz aydınlatma, göz kamaştıran ışık kaynakları 7. Kişisel koruyucuların verilmemesi 8. Yetersiz havalandırma, çevre, hava kaynakları vb. 9. Güvensiz yöntemler ve mekanik, kimyevi, elektriksel, nükleer koşullar 10. Güvensiz depolama

36 İŞ KAZALARINDA NEDEN-SONUÇ İLİŞKİSİ Direk nedenler Güvensiz hareketler Güvensiz şartlar/koşullar Ucuz atlatmalar Ufak kazalar Büyük kazalar Ölüm Malzeme hasarı Direk sonuçlar İŞ KAZASI Dolaylı nedenler Kişisel faktörler - Bilgi, beceri eksikliği - Motivasyon düşüklüğü - Fiziksel ve mental yetersizlik Kaynak sebepleri - Yönetim - İşçiler - Dizayn ve mühendislik - Satın alma - Bakım&Onarım - 3. parti çalışanlar Dolaylı sonuçlar Yaralanan için Firma için

37 İŞ KAZALARINDA NEDEN-SONUÇ İLİŞKİSİ İŞ KAZASI Direk sonuçlar Yaralanan için Gelir kaybı Aile yaşantısının bozulması Kişisel yaşantının bozulması Diğer nedenler, Sürekli ağrı ve acı gibi.. Dolaylı sonuçlar Şirket için Artan sigorta giderleri Üretim kaybı Malzeme hasarı giderleri Çalışan moralinin düşmesi İtibar kaybı Zaman kaybı Ürün hasarı giderleri Medikal harcamalar Yasal giderler, ceza vs Eğitim masrafları Müşteri ile kötü ilişkiler

38 İŞ KAZALARININ MALİYETLERİ DOĞRUDAN MALİYETLER: İş gücü kaybı, Tedavi ve diğer giderler nedeni ile yapılan ödemeler ve tazminat, Hasar gören makine, tezgah, aygıtlar, vb.nin onarımı veya yenilenmesi, Üretimdeki duraklama veya yavaşlama, İş verimindeki olası azalma ve kalite düzeyinin düşmesi, Yasal yükümlülük ve sorumluluklarla karşı karşıya kalma, Mahkeme masrafları

39 İŞ KAZALARININ MALİYETLERİ DOLAYLI MALİYETLER: Yeni işçinin yetiştirilmesi, Yeni işçi işe alışıncaya kadar verim kaybı, Mevzuatın gereklerinin yerine getirilmesinden doğan ek külfetler, iş kazası bildirimi, raporların hazırlanması, vb Kazalı işçinin veriminin azalmasının maliyeti, Kazalı işçiye yardım etme amacıyla iş bırakan diğer işçilerin verimlilik kayıpları Kazanın ortaya çıkardığı moral bozukluğunun sebep olacağı yeni iş kazalarının maliyeti Tüm çalışanlardaki motivasyon kaybından kaynaklanan verim kaybı Şirketin itibar kaybı Yeni iş alamaması Sigorta maliyetlerinin artması

40 İŞYERLERİNDEKİ GENEL TEHLİKE KAYNAKLARI FİZİKSEL KİMYASAL BİYOLOJİK ÇEVRESEL DOĞAL AFET

41 FİZİKSEL TEHLİKE KAYNAKLARI ÜRETİM BAKIM/ARIZA MAKİNA/EKİPMAN ARAÇ/GEREÇ MALZEME HAMMADDE ARA VE YARDIMCI MADDE BİTMİŞ ÜRÜN HAVALANDIRMA ISITMA/SOĞUTMA NEMLENDİRME SİSTEMLERİ

42 FİZİKSEL TEHLİKE KAYNAKLARI ELEKTRİK AKARYAKIT SU/HAVA/GAZ BASINÇLI SİSTEMLER TASARIM/İMALAT YAPI/TESİSAT İKLİM/COĞRAFİ ŞART BİTKİ/HAŞERAT İNSAN TEHLİKELİ DAVRANIŞ TEHLİKELİ ORTAM KÖTÜ YÖNETİM

43 FİZİKSEL RİSKLER YANGIN YANMA/YANIK PATLAMA/İNFİLAK ÇÖKME/DEVRİLME GÖÇME DÜŞME KAYMA/TAKILMA ELEKTRİK ÇARPMASI GÜRÜLTÜ TİTREŞİM TOZ KOKU/BUHAR AŞIRI veya DÜŞÜK NEM/ISI/HAVA AKIMI YETERSİZ AYDINLATMA HAVALANDIRMA RADYASYON/UV DÖKÜNTÜ/SIZINTI SIKIŞMA/KOPARMA EZME FIRLAMA/ÇARPMA DELME/BATMA KESME

44 KİMYASAL TEHLİKE KAYNAKLARI KATI SIVI GAZ HALİNDEKİ TÜM KİMYASALLAR KATI KİMYASALLAR SODYUM POTASYUM MAGNEZYUM SIVI KİMYASALLAR ASİTLER TUZLAR ALKOLLER GAZ KİMYASALLAR HİDROJEN AMONYAK KLOR

45 KİMYASAL RİSKLER ZEHİRLİ BOĞUCU BAYILTICI GENİ BOZUCU KANSEROJEN MUTAJEN YANICI PATLAYICI REAKTİF ETKİ ÇEVRESEL KALICI

46 BİYOLOJİK TEHLİKE KAYNAKLARI TÜM YİYECEKLER TÜM İÇECEKLER BİTKİ/NEBAT İNSANLAR HAYVANLAR (Canlı/Ölü) HAŞERAT MİKRO-ORGANİZMALAR ORGANİK ATIKLAR

47 BİYOLOJİK RİSKLER BULAŞICI HASTALIKLAR MESLEK HASTALIKLARI SALGIN HASTALIKLAR ZEHİRLENME ÜRÜN KİRLENMESİ HAVA/SU/TOPRAK KİRLENMESİ ZİRAİ/TARIM HASTALIKLARI HAYVANCILIK HASTALIKLARI

48 ÇEVRESEL TEHLİKE KAYNAKLARI KATI/SIVI/GAZ TÜM ATIKLAR EVSEL ATIKLAR ENDÜSTRİYEL ATIKLAR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI AKARSU GÜNEŞ HAVA/RÜZGAR PETROL RADYOAKTİF MADDELER EKOLOJİK HAVA/SU/TOPRAK TÜM CANLILAR BİTKİ HAYVAN İNSAN

49 ÇEVRESEL RİSKLER HAVA/SU/TOPRAK KİRLENMESİ GLOBAL ISINMA YANGINLAR/PATLAMALAR SALGIN HASTALIKLAR GÜNEŞ (UV) KAYNAKLI KANSEROJEN ETKİ TOPLU ÖLÜMLER/SAKATLIKLAR ENERJİ KAYNAKLARININ TÜKENMESİ BESİN KAYNAKLARININ AZALMASI DOĞAL DENGENİN BOZULMASI

50 DOĞAL AFET TEHLİKE KAYNAKLARI DEPREM SEL GÜNEŞ IŞINLARI/ISI ATMOSFERİK OLAYLAR AY VE YER ÇEKİMİ GÖKTAŞI YANARDAĞ BUZULLAR

51 DOĞAL AFET RİSKLERİ YAPI/TESİS/BİNA YIKILMASI TSUNAMİ COĞRAFİK/İKLİMSEL DEĞİŞMELER TOPLU ÖLÜMLER YANGIN VE PATLAMALAR SU BASKINI HORTUM/FIRTINA/ LAV İSTİLASI PARÇALANMIŞ GÖKTAŞLARI

52 BÖLÜM 3 SIK RASTALANAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSKLERİ

53 DÜŞMELER

54

55

56 Göksel Sarı ERGON HSE Inc 56

57

58

59 ELEKTRİK ÇARPMASI

60

61 KAZI TOPRAK GÖÇMESİ

62

63 ARAÇ/İNSAN TRAFİĞİ

64 Göksel Sarı ERGON HSE Inc 64

65 YANGIN PATLAMA

66

67 BOĞULMA ZEHİRLENME

68

69 SIKIŞMA EZİLME

70

71 DEVRİLME ÇÖKME

72 Göksel Sarı ERGON HSE Inc 72

73

74 HASTALIK

75

76 BÖLÜM 4 KAZA, YARALANMA VE HASTALIKTAN KORUNMA PRENSİPLERİ VE KORUNMA TEKNİKLERİ

77 KAZA, YARALANMA VE HASTALIKTAN KORUNMA PRENSİPLERİ VE KORUNMA TEKNİKLERİ Kaynakta koruma Toplu koruma Kişisel koruma

78 KİŞİSEL KORUYUCU ALET KULLANIMI Potansiyel tehlike arz eden tüm risklerin ortadan kaldırılması veya etkilerinin azaltılması çalışmaları sırasında uygulanacak en son yöntem, Kişisel Koruyucu Ekipman kullanımı olmalıdır. Yönetmelik kapsamındaki Kişisel Koruyucu Donanımların, CE ve EN özelliklerine uygunluğu gerekmektedir. Bu belgelendirmelerin yapılabilmesi için hangi kategoriye haiz oldukları ve performans değerlerinin bilinmesi gerekmektedir. İş veren, çalışanlara verdiği KKD leri kullandırmakla ve bunların kullanıldığını denetlemekle yükümlüdür

79 KİŞİSEL KORUYUCU ALET KULLANIMI Baş koruma ekipmanları; Baret Şapka Kar başlığı Bone/eşarp

80 KİŞİSEL KORUYUCU ALET KULLANIMI Vücut koruma İş elbisesi Tulum Mont/yelek Önlük Tam korunma giysisi

81 KİŞİSEL KORUYUCU ALET KULLANIMI Göz koruma Emniyet gözlüğü Tam kapalı gözlü Yüz siperi

82 KİŞİSEL KORUYUCU ALET KULLANIMI Kulak koruyucuları Kulak tıkacı Tam kapalı kulaklık Kişiye özel kulaklık

83 KİŞİSEL KORUYUCU ALET KULLANIMI El koruma Eldiven Kolluk Parmaklık

84 KİŞİSEL KORUYUCU ALET KULLANIMI Ayak koruma Emniyet ayakkabısı Çizme Bot Maskarat Tozluk

85 KİŞİSEL KORUYUCU ALET KULLANIMI Düşmeden korunma Emniyet kemeri Yan halat Bağlanma kılavuzları Güvenlik halatı Şok emiciler Güvenlik ağı

86 KİŞİSEL KORUYUCU ALET KULLANIMI Solunum sistemi koruma Toz maskesi Gaz maskesi Kaçış başlıkları Kurtarma başlıkları (tüplü) Basınçlı hava beslemeli başlıklar Havalandırma sistemli baretler

87 TEŞEKKÜRLER

SAĞLIK KURUMLARINDA TESPİT EDİLEN RİSKLER VE RİSK DEĞERLENDİRMESİNE YÖNELİK ALINACAK ÖNLEMLER İLE KORUYUCU EKİPMANLAR

SAĞLIK KURUMLARINDA TESPİT EDİLEN RİSKLER VE RİSK DEĞERLENDİRMESİNE YÖNELİK ALINACAK ÖNLEMLER İLE KORUYUCU EKİPMANLAR SAĞLIK KURUMLARINDA TESPİT EDİLEN RİSKLER VE RİSK DEĞERLENDİRMESİNE YÖNELİK ALINACAK ÖNLEMLER İLE KORUYUCU EKİPMANLAR Ayşe Akkaş KÜÇÜK KHB- Kalite Verimlilik Birimi İLGİLİ İŞ KANUNU MADDELERİ; Madde 77

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Elazığ İl

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç, Et ve Balık Kurumu. Kombinası Müdürlüğünde sağlık

Detaylı

ENVER KIR ELEKTRİK MÜHENDİSİ-İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

ENVER KIR ELEKTRİK MÜHENDİSİ-İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ENVER KIR ELEKTRİK MÜHENDİSİ-İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI Amaç ve Kapsam Kanun tarihi: 22.05.2003 Kanun No: 4857 R.G Tarih : 10.06.2003 Bu kanunun amacı işverenler ile işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamlarına

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ Kadir TOMAS Çevre Yüksek Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1) (1) Bu İç Yönetmelik, Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesinde

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir?

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) rakamlarına göre her yıl yaklaşık 2.200.000 kişi iş kazaları ve meslek hastalıklarından

Detaylı

OTOYOL A.Ş. Politikaları

OTOYOL A.Ş. Politikaları EK S: OTOYOL A.Ş. Politikaları GEBZE ORHANGAZİ İZMİR OTOYOLU OTOYOL A.Ş. EKLER Gebze Orhangazi İzmir Otoyol Projesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İç Yönetmeliği PRO-002 Rev 0 3 of 29 İÇİNDEKİLER TABLOSU

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İşyeri Hekimlerinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ. Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ. Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR ÇİSAM-2014 Sayın İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Üyesi Çukurova Üniversitesi içindeki ilgili

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSG VE YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMASI

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSG VE YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMASI YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSG VE YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMASI Bitirme Projesi Merve TANRIVERDİ 131101535 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Prof. Dr.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ (TASLAĞI)TASLAĞI

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ (TASLAĞI)TASLAĞI TC. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ (TASLAĞI)TASLAĞI EKİM-2014 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN ONAYLAYAN Mustafa C. AKPINAR

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? NEDEN İHTİYAÇ VARDIR? 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? İş Sağlığı ve Güvenliği; bir işyerinde çalışanların normal sağlıklı hallerini sürdürmeleri

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞ SAĞLIĞINDA YENİ YAKLAŞIMLAR

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞ SAĞLIĞINDA YENİ YAKLAŞIMLAR İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞ SAĞLIĞINDA YENİ YAKLAŞIMLAR İŞ GÜVENLİĞ İĞiNiN TANIMI İş ş kazalarını ve meslek hastalıklarını ortadan kaldır ırmak veya en aza indirmek,, üretimin ü devamlılığın ını ı sağlamak amacıyla

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI. İSG'nde Proaktif yaklaşım: Risk oluşmadan önce öngörülerek yapılan önleyici faaliyetlerdir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI. İSG'nde Proaktif yaklaşım: Risk oluşmadan önce öngörülerek yapılan önleyici faaliyetlerdir. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İSG, işyerinde üretimin her aşamasında, tehlikeleri belirlemek, bu tehlikelerin sebep olacağı risklerin büyüklüğünü tahmin etmek ve gerekli tedbirleri önceden

Detaylı

K A V R A M L A R İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ GÜVENLİĞİ

K A V R A M L A R İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ GÜVENLİĞİ K A V R A M L A R İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ T A N I M L A R İş sağlığı ve güvenliği: İş kazaları ve meslek hastalıklarından çalışanları korumak, daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarını

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ

RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ 2015 RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ Hasar servisi ve underwriterlar için risk ve hasar değerlendirmeleri Sayı: 2015/5 Ekol Sigorta Ekspertiz Hizmetleri Limited Şirketi Haziran 2015 Bülteni İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ

Detaylı

EKİN EFE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

EKİN EFE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ EKİN EFE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ Ekin Efe OSGB; 2012 yılı itibari ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, ortak sağlık ve güvenlik birimi olarak hizmet vermek amacıyla yetkilendirilmiştir.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER Baskı: 500 adet, Ekim 2011 Yayımlayan: TMMOB adına TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterya: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Adres:

Detaylı

TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Murat SARIKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Koç Üniversitesi nde İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarının sağlanması amacıyla uyulması

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI TÜRKİYE DE İMALAT SEKTÖRÜNDEFAALİYET GÖSTEREN BİR İŞLETMEDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ VE VERİMLİLİĞE

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunla, kamu çalışanları dahil bütün çalışanlar ve işyerleri

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN AMACI Çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerini önlemek,

Detaylı