Endometriozis Etiyopatogenezi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Endometriozis Etiyopatogenezi"

Transkript

1 DERLEME Endometriozis Etiyopatogenezi Dr. Erkut ATTAR a a Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. Erkut ATTAR İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, İstanbul, TÜRKİYE ÖZET Ös tro jen ba ğım lı bir has ta lık olan en do met ri o zis te ste ro id bi o sen te zi nin ge ne tik ve mo le kü - ler özel lik le ri nin ta nım lan ma sı has ta lı ğın eti yo pa to gen zi nin an la şıl ma sın da ye ni bir ba kış açı sı oluş - tur muş tur. Bu özel lik le rin ta nım lan ma sı has ta lı ğın te da vi si açı sın dan da GnRH ana log la rı nın te da vi de kul la nı lı şın dan bu ya na ge çen yak la şık on yıl dan son ra çe şit li ye ni lik ler sun muş tur. Eti - yo pa to ge nez gü nü mü de ki bil gi ler ışı ğın da tek bir ku ram dan zi ya de bir ne den ler bü tü nü ola rak ele alın ma lı ve ko ru yu cu den ge nin (ho me os taz) her ol gu da fark lı bir ne den ve ya ne den ler ta ra fın dan bo zul ma sıy la en do met ri o zis ge li şe bi le ce ği dü şün ce si ile ha re ket edil me li dir. Bu açık la ma ya gö re, her han gi bir ol gu da hor mo nal fak tör ve ya çev re sel fak tör, di ğe rin de ge ne tik ve ya im mu no lo jik fak - tör ler ve ya bun la rın et ki le şim le ri so nu cun da ters akım la ge len en do met ri um hüc re le ri nin ek to pik ola rak üre me po tan si ye li bu lun dur du ğu nu ve ya ka zan dı ğı nı söy le ye bi li riz. En do met ri o zi sin fark lı tip le ri nin fark lı ne den ler den kay nak la na bi le ce ği ay rı ca göz önün de bu lun du rul ma lı dır. En do met - ri o zis ta nı sı nın ko lay laş ma sı, has ta lı ğın fark lı tip le ri nin mo le kü ler özel lik le ri nin be lir len me si, tü - mör bi yo lo ji si ve çev re sel fak tör ler le olan iliş ki si nin net leş me si ve özel lik le ge ne tik yat kın lık la bu ne den ler ara sın da bağ lan tı lar ku rul ma sı eti yo pa to ge ne zin da ha net an la şıl ma sı nı sağ la ya cak tır. Bu ge liş me ler gü nü müz de ol du ğu gi bi en do met ri o zis te da vi sin de ve özel lik le pro fi lak si sin de ye ni te - da vi se çe nek le ri nin oluş ma sı na ne den ola cak tır. Gü nü müz de en do met ri o zis kli nik an lam da has ta - la rın te da vi ler den gö re ce ği ya ra rın en üst dü ze ye ula şa bil me si için ar tık pel vik ağ rı kap sa mın da ele alın ma lı dır. Anah tar Ke li me ler: Endometriyoz; genetik; çevresel sorunlara maruziyet; östrojenler; aromataz; over tümörleri ABS TRACT Definition of genetical and molecular characteristics of steroid biosynthesis gave us a new perspective to understand the etiopathogenesis of endometriosis, that is an estrogen dependent inflammatory disorder. Explanations of these mechanisms also enable us to discover new treatment modalities since the use of GnRH analogues in the treatment of endometriosis for the last ten years. Under the influence of current research and findings, etiopathognesis of endometriosis can be explained as a combination of different causes rather then by a single theory. Possibly, the cells that arrived to the peritoneal cavity by retrograde menstruation previously have potential to implant and grow. According to this approach in etiopathogenesis, the disease can develop because of a certain cause in every other case and homeostasis of the body can be changed to the disease state. While explaining the etiopathogenesis of the disease, we should also keep in our mind that the disease has three different forms. Finding of noninvasive methods for the diagnosis of endometriosis, defining the molecular mechanisms of different forms of the disease and better understanding the relationship of endometriosis with the tumor biology and environmental factors, and especially finding the connection of genetic susceptibility with these causes will give us a better vision to understand the pathogenesis of disease. As a result, we will also have new treatment methods to cure and perhaps to prevent the disease. Currently, a multidisciplinary clinical approach is necessary for the for the sake of the patients with endometriosis. Key Words: Endometriosis; genetics; environmental exposure; estrogens; aromatase; ovarian neoplasms Copyright 2010 by Türkiye Klinikleri :1-6 1

2 Erkut ATTAR n do met ri o zis üre me dö ne min de ki ka dın la rın yakla şık % 7-10 un da gö rü len bir has ta lık tır. 1-4 Has talık ilk de fa 1921 yı lın da Samp son ta ra fın dan ta rif edil miş tir. Has ta lı ğın ta ri fiy le bir lik te Samp son, has ta lı - ğın eti yo pa to gen zin de adet ka nı nın ters akı mı (ret rog - rad mesn tru as yon) ku ra mı nı öne sür müş tür. Bu ku ra mı des tek le yen bir bul gu ola rak adet ka nı nın akı şı nı en gel - le yen du rum lar da en do met ri o zis gö rül me sık lı ğı art makta dır. Adet ka nı nın ters akı mı, adet gö ren ka dın la rın yak la şık %70 in de gö rül mek te dir an cak has ta lı ğın ne den sa de ce bu ka dın la rın gö re li ola rak kü çük bir kıs mın da gö rül dü ğü ko nu sun da bir açık la ma ya pı la ma mış tır. Adet ka nı nın ters akım ku ra mı gü nü müz de pe ri to na sı nır lı en do met ri o zi sin ve en do met ri o ma la rın eti yo pa to gen zin açık lan ma sın da önem li bir rol oy na mak ta dır. Has ta lı ğın eti yo pa to ge ne zi ko nu sun da Samp son un ku ra mı dı şın da in si tu ge liş me, len fa tik da ğı lı m ve in dük si yon ku ra - mı gi bi baş ka ku ram lar da öne sü rül müş tür. Bu ku ram - la rın hiç bi ri has ta lı ğın ne de ni ni açık la ya bil mek için ye ter li ola ma mış tır. Gü nü mü ze ka dar ya pı lan araş tır ma - lar da has ta lı ğın eti yo pa to ge ne zi ko nu sun da he nüz yeter li bir ve ri el de ede bil me mi zi sağ la ya ma mış tır. Has ta lı ğın üç fark lı bi çi mi ola rak kar şı mı za çı kan en do - met ri o ma la rın, pe ri to ne al ve yü zey sel en do met ri o zi sin ay rı kli nik ve mo le kü ler özel lik ler gös ter di ği dik ka te alın dı ğın da bu fark lı bi çim le rin fark lı ne den ler den kaynak lan dı ğı dü şü nü le bi lir. Or tak bir özel lik ola rak, en do - met ri o zis ös tro jen ba ğım lı bir has ta lık tır ve ek to pik ola rak yer le şen en do met ri o tik hüc re ler ös tro jen hor mo - nu na ya nıt ve rir ler. Dü zen li adet ka na ma la rı ile bir lik te bu hüc re ler de dön gü sel de ği şik lik ler ol mak ta dır. So nuç ola rak, bu gü ne ka dar ya pı lan yo ğun araş tır ma lar ve son za man lar da ki bil gi bi ri ki mi has ta lı ğın eti yo pa to ge ne zi - nin tek bir ku ram dan zi ya de bir ne den ler bü tü nü ola rak ele alın ma sı ge rek ti ği ko nu sun da bi zi yön len dir mek te - dir. Bu gün cel bil gi le rin ışı ğın da has ta lı ğın ne den le ri ni ge nel ola rak şu şekil de sı ra la ya bi li riz: a. Hor mo nal Faktör ler, b. Ge ne tik Fak tör ler, c. Çev re sel Fak tör ler, d. Bağı şık lık sis te mi ne ait so run lar, e. Kan ser Bi yo lo ji si. Eti yo pa to ge nez bu ne den le rin bir bü tü nü ola rak bel ki de her ol gu da fark lı bi çim de de ğer len di ri le bi lir. Bu neden ler de ği şik za man lar da de ği şik oran lar da has ta lı ğın ge liş me si ne kat kı da bu lu na bi lir ler. Has ta lı ğın ge liş me si bir an lam da or ga niz ma da ki ho me os ta zın bo zul ma sı anla mı na gel mek te dir. ENDOMETRİOZİS ETİYOPATOGENEZİ ne zi ne ba kıl dı ğın da, en do met ri o zis ol gu la rın da en do - met ri al ve ya en do me ti ro tik do ku da mo le kü ler dü zen - siz lik ler mey da na gel mek te dir. Hor mo nal ne den ler le il gi li ola rak, ste ro id üre ti min den so rum lu gen le ri dü zenle yen trans krip si yon fak tör le ri nin ifa de sin de ki ve/ve ya DNA ya bağ lan ma ak ti vi te sin de ki de ği şik lik ler eti yo pa - to ge nez ve te da vi açı sın dan en çar pı cı olan la rı dır. Bi yo - lo jik ola rak ak tif ös tro jen yu mur ta lık lar da pa rak rin yol la et ki le şen iki hüc re nin or tak ça lış ma sı ile ko les te rol den üre til mek te dir. Ste ro id sen te zin de StAR ve aro ma taz enzim le ri çok önem li bir yer tut mak ta dır (Şekil 1). Sen te - zin hı zı nı be lir le yen iki aşa ma dan il ki ste ro i do ge nic acu te res pon se pro te in (StAR) ta ra fın dan ko les te ro lün mi to kon dri içe ri si ne alın ma sı dır. İkin ci aşa ma ise andros ten di o nun aro ma ti ze edi le rek ös tro na dö nüş tü rül - me si dir. En do met ri o tik do ku lar da bu lu nan bu en zim ler ye rel ola rak ken di li ğin den ös tro jen sen tez len me si ni sağlar. 5,6 Ste ro id bi o sen te zin de ki bu özel lik ler ve eti yo pa to - ge nez de hor mo nal fak tör le rin ro lü nün da ha da ay dın la tıl ma sı aro ma taz in hi bi tör le ri nin en do met ri o zis te da vi sin de kul la nı mı gün de me ge tir miş tir. 7 ENDOMETRİOTİK DOKULARDA AROMATAZ AKTİVİTESİ VE ÖSTROJEN SENTEZİ Hor mo nal ne den ler, ba ğı şık lık sis te mi ve ya kan ser bi yolo ji si gi bi de ği şik pen ce re ler den has ta lı ğın eti yo pa to ge - ŞEKİL 1: Steroidogenez sentezinde iki önemli basamak: İlk basamak steroidogenic acute response protein (StAR); kolesterolün mitokondri içerisine girişini sağlar. P450Arom (Aromataz); Steroid sentezinde son basamak androjenlerin östrojene dönüşümünü sağlar. 2

3 ENDOMETRİOZİS ETİYOPATOGENEZİ Erkut ATTAR na rak ken di ös tro je ni ni ya pa bil me ye te ne ği ne sa hip tir (Şekil 4). Bu bul gu lar en do met ri o zis eti yo pa to ge ne zi ve te da vi si ko nu sun da ye ni bir ba kış açı sı oluş tur muş tur. 23 TÜMÖR BİYOLOJİSİ ÇEVRESEL VE GENETİK FAKTÖRLER ŞEKİL 2: Normal endometrium, endometriozisli hastaya ait endometrium ve endometriotik doku moleküler özellikleri: Farklı dokularda Transkripsiyon Faktörleri (COUP-TF, SF-1, WT1), COX2 StAR ve Aromataz varlığı, E2 ve PG2 sentezi. En do met ri o zis has ta la rı nın en do me ti ru mun da ve en do met ri o tik odak lar da stro mal hüc re ler de StAR ve aro ma taz ak ti vi te si, pro te in ve mrna se vi ye le rin de artış lar gö rül mek te dir. 6,8-11 Nor mal en do met ri um da ise StAR ve aro ma taz en zim le ri ne rast lan maz (Şekil 2). Adet ka nı nın ters akı mı ile pe ri ton bo şu ğu na ula şa rak imp - lan te olan en do met ri o tik hüc re ler de aro ma taz sen te zi 400 kat ar ta bil mek te dir. 9,10 Ben zer şekil de (Pros tog lan din E 2 ) PGE 2 sen te zin de önem li rol oy na yan Cyclo oxy ge na - se-2 en zim (COX-2) üre ti mi en do met ri o zis li has ta lar da hem öto pik hem de ek to pik do ku lar da ar tış gös ter mek - te dir. 12,13 PGE 2 en do met ri o zis te ös tro jen bi yo sen te zin de ste ro id sen te zin den so rum lu gen le ri uyar mak yo luy la çok önem li bir rol oy na mak ta dır. 6,10,11,14,15 Bu gen ler arasın da özel lik le StAR ve aro ma ta zın en güç lü uya ra nı dır. COX-2 ara şi do nik asi din (AA) Pros tog lan din G 2 (PGG 2 ) ye dö nüş me sin den so rum lu dur; PGG 2 da ha son - ra PGE 2 ye dö nüş mek te dir (Şekil 3). IL-1β ve PGE 2 pozi tif ge ri bil di rim et ki siy le en do met ri o tik ve en do met ri al stro ma hüc re le rin de COX-2 üre ti mi ni uyar mak ta dır [16-18]. VEGF ve E 2 ise ute rus en do tel hüc re le rin de COX-2 sen te zi ni dü şü rür. 12,19,20 En do met ri o tik hüc re ler de PGE 2 ba ğım lı StAR ve aro ma taz gen ifa de si PGE 2 re sep tör alt gru bun dan sa de ce EP 2 re sep tö rü üze rin den ol mak ta dır. 21 EP 2 re sep tö rü nün uya rıl ma sı hüc re için de camp nin hı - za yük sel me si ne ne den olur. 10,22 Do la yı sıy la bu hüc re - ler de camp ana log la rı da StAR ve aro ma taz ak ti vi te si nin, pro te in ve mrna sen te zi nin hız la ar tı şı - na ne den ol mak ta dır. 10 Nor mal en do met ri um da ise EP 2 re sep tör var lı ğı na rağ men bu olay lar göz len mez. Öto pik en do met ri um da PGE 2 ba ğım lı ste ro id sen te zi camp altın da ki in hi bi tör me ka niz ma lar ta ra fın dan sus tu ru lur. So nuç ola rak, ute rus boş lu ğu dı şın da ki her en do met ri o - tik hüc re abe ran ola rak bu lun dur du ğu en zim le ri kul la - Ma lign bir has ta lık ol ma ma sı na rağ men en do met ri o zis ma lign has ta lık la rın ba zı özel lik le ri ne sa hip tir. 24,25 Endo met ri o zis ile kan ser ara sın da ki iliş ki sa de ce kli nik olmak la kal ma yıp bu alan da ki araş tır ma lar en do met ri o zis eti yo pa to ge ne zi ne de ışık tut mak ta dır. En do met ri o zis li has ta lar da pe vis te ma lign tü mör ris ki art mak ta dır. 26,27 En do met ri o id, ber rak hüc re li kan ser ler ve over kan se ri - ne en do met ri o zis li has ta lar da da ha sık rast lan mak ta - dır. 28,29 An gi o ge ne zis özel li ği de en do met ri o zis ile kan ser ara sın da ki iliş ki ye ör nek oluş tur mak ta dır. 30 Mat riks me- ŞEKİL 3: COX-2 endometrik hücrelerde araşidonik asidin (AA) Prostoglandin G2 (PGG2) ye dönüşmesinden sorumludur. ŞEKİL 4: Endometriotik hücrelerde asteroid sentezi, bölünme ve inflamasyon: Endometriotik hücreler kendi östrojenini salgılama özelliğine sahiptir. 3

4 Erkut ATTAR ta lop ro te i naz la rı (MMP) ola rak ad lan dı rı lan bir grup pro te in de tü mör bas kı la yı cı gen ler ve pro to on ko jen ler ta ra fın dan dü zen len mek te olup en do met ri o tik do ku nun imp lan tas yo nun da önem li rol oy na mak ta dır. 31 Çe şit li kan ser tip le rin de gö rü len ge ne tik de ği şik lik le re en do - met ri o zis li has ta lar da da rast lan mak ta dır En do met - ri o zi sin ge ne tik te mel le ri ko nu sun da gi de rek ar tan bir bil gi bi ri ki mi ne sa hip ol mak ta yız. Di ğer ta raf tan, ge ne tik du yar lı lı ğın en do met ri o zi se yol aç tı ğı ko nu sun da eli miz de kli nik ve de ney sel ve ri ler bu lun mak ta dır. Kli nik ve ri ler, ol gu su num la rı, bi rin ci de re ce de ak ra ba lık ve ikiz ça lış ma la rı na ait so nuç lar dır. Ai le sel yat kın lık ile il gi li ya pı lan ça lış ma lar en do met ri - o zi sin ge ne tik ile iliş ki si ko nu sun da bir te mel oluş tur - muş tur. 35,36 Mo no zi go tik ikiz ler de de en do met ri o zis açı sın dan bir lik te lik gö ze çarp mak ta dır. 37 Yaş ve ağrı başlangıcı açısından kız kardeşler arasında belirgin bir benzerlik göze çarpmaktadır. 38 En do met ri o zis le il gi li çeşit li gen le rin po li mor fik özel lik le ri ve yat kın lık ara sın - da ki iliş ki yi açık la ya bil mek ama cıy la ça lış ma lar ya pıl mış tır Her şeye rağ men, gü nü mü ze ka dar ya pı - lan bu ça lış ma lar en do met ri o zis ta nı sın da cer ra hi gi ri şi - min zo run lu ol ma sı açı sın dan ger çek po pu las yo nu yan sı ta ma yan ça lış ma lar dır. Çev re sel fak tör ler ba ğı şık lık sis te min de, hor mo nal sis tem de ya rat tı ğı de ği şik lik ler le ve ya epi ge ne tik fak tör - ler üze rin den has ta lı ğın ge liş me si için bir ze min ha zır - la ya bil mek te dir. Çev re sel fak tör ler ara sın da gü nü müz de has ta lık la iliş ki si en çok bi li nen tok sin 2,3,7,8-tet ra ben - zo-p-di o xin (Di o xin) ol muş tur. 42,43 Di ok sin ste ro id sen te - zi üze rin de güç lü bir et ki gös ter mek le be ra ber, ba ğı şık lık sis te mi ne ait mo le kü ler de ği şik lik le re de yol aça bil mek - te dir. Di o xin ste ro id sen te zi ne ait önem li trans krip si yon fak tör le ri ni de uyar mak ta dır. Di ğer ta raf tan, Di o xin ve - ya ben ze ri çev re sel uya ran lar dan arı nıl ma sın dan so rum - lu gen ler de va ro lan so run lar ve ya olu şa bi le cek mu tas yon lar has ta lı ğa bir yat kın lık sağ la ya bi lir. 44 AROMATAZ GEN AKTİVİTESİ İnsan da aro ma taz gen trans krip si yo nu de ği şik do ku lar da en az on fark lı pro mo tor ta ra fın dan sağ lan mak ta dır En do met ri o tik do ku lar da ve yu mur ta lık lar da aro ma taz mrna gen ifa de sin den PGE 2 /camp ba ğım lı prok si mal pro mo tor II so rum lu dur 9,10,14 (Şekil 5). En do met ri o tik doku lar da ve ya en do met ri o zis li has ta la rın öto pik en do - met ri um la rın da bu pro mo to ra ait trans krip si yon fak tör le rin de de dü zen siz lik ler gö rü le bil mek te dir. Bu na ilk ve ri le bi le cek ör nek, te mel trans krip si yon uya ran la - ENDOMETRİOZİS ETİYOPATOGENEZİ ŞEKİL 5: CYP-19 geni ve farklı dokularda aromataz gen ifadesi. rın dan ste ro i do ge nik fak tör-1 (SF-1) ın en do met ri o tik do ku lar da bek len me dik şekil de var lı ğı dır. 48 En do met ri - o tik do ku lar da p300/cbp (CREB-bin ding pro te in) ak ti - va tö rü ola rak ça lış mak ta dır. Nor mal öto pik en do met ri um da ise PGE 2 ve ya camp bağ lan tı lı pro mo - tor II ak ti vi te si ni in hi be eden chic ken oval bu min upstre am trans crip ti on fac tor (CO UP-TF), Do sa ge-sen si ti ve sex re ver sal, ad re nal hypop la si a cri ti cal re gi on, on chromo so me X, ge ne 1 (DAX-1) ve Wilms Tu mor-1 (WT-1) gi bi çe şit li trans krip si yo nel in hi bi tör ler bu lun mak ta dır. 49 CO UP-TF hem nor mal en do met ri um da hem de en do - met ri o tik do ku lar da da bu lun ma sı na rağ men SF-1 sa de ce en do met ri o tik do ku lar da bu lun mak ta dır. Trans krip si - yo nel sis te min bir par ça sı ola rak CO UP-TF nor mal endo met ri um da SF-1 et ki si ni ora ta dan kal dır ma ya ça lış mak ta dır. En do met ri o tik do ku lar da ise SF-1 bu konu da üs tün lük sağ la mak ta ve CO UP-TF in et ki sin den kur tul mak ta dır. 14 Nor mal en do met ri um da aro ma taz inhi bis yo nu için baş ka et kin me ka nizm lar da bu lu nur. C/EP Bα ve C/EB Pβ den ge si bu me ka nizm lar dan bir tane si dir. 50 Aro ma taz ve StAR gen le ri ne ait pro mo tor la rı dü zen le yen ele man lar bir bir le ri ne ben zer lik gös ter mek - te dir SF-1, C/EBPs and CREB her iki gen de de PGE 2 bağım lı dü zen le yi ci ler dir Bu pro mo tor lar in hi bi tör trans kri si yon fak tör le ri nin (CO UP-TF, WT-1) et ki siy le ses siz ka lır. En do met ri o tik do ku lar da sal gı la nan PGE 2 ise StAR, si de cha in cle a va ge (P450scc), 3β-hydrok sis te - ro id dehy dro ge naz (HSD) type II, 17-hydrok si laz/17-20-lya se (P450c17) ve aro ma taz (P450arom) gen le ri ni uyar mak ta dır. Ter si ne, nor mal en do met ri um da son basa mak ta ös tro nu ös tra di o le dö nüş tü ren 17β-HSD-1 olma sı na rağ men StAR ve aro ma taz ol ma dı ğı için ös tra di ol sen te zi ger çek leş mez. 4

5 ENDOMETRİOZİS ETİYOPATOGENEZİ Erkut ATTAR KAYNAKLAR 1. Ho us ton DE, Nol ler KL, Mel ton LJ 3rd, Selwyn BJ.The epi de mi o logy of pel vic en do met ri o sis. Clin Obs tet Gyne col 1988;31(4): Cra mer DW, Miss mer SA. The epi de mi o logy of en do met ri o sis. Ann N Y Acad Sci 2002; 955: Sensky TE, Li u DT. En do met ri o sis: as so ci a ti - ons with me norr ha gi a, in fer ti lity and oral contra cep ti ves. Int J Gyna e col Obs tet 1980;17(6): Es ke na zi B, War ner ML. Epi de mi o logy of endo met ri o sis. Obs tet Gyne col Clin North Am 1997;24(2): Bu lun SE, Yang S, Fang Z, Gu ra tes B, Ta mu - ra M, Zho u J, et al. Ro le of aro ma ta se in endo met ri al di se a se. J Ste ro id Bi oc hem Mol Bi ol 2001;79(1-5): Tsa i SJ, Wu MH, Lin CC, Sun HS, Chen HM. Re gu la ti on of ste ro i do ge nic acu te re gu la tory pro te in ex pres si on and pro ges te ro ne pro duc - ti on in en do met ri o tic stro mal cells. J Clin Endoc ri nol Me tab 2001;86(12): At tar E, Bu lun SE. Aro ma ta se in hi bi tors: the next ge ne ra ti on of the ra pe u tics for en do met ri - o sis? Fer til Ste ril 2006;85(5): Gu ra tes B, Se bas ti an S, Yang S, Zho u J, Ta - mu ra M, Fang Z, et al. WT1 and DAX-1 in hi bit aro ma ta se P450 ex pres si on in hu man en do - met ri al and en do met ri o tic stro mal cells. J Clin En doc ri nol Me tab 2002;87: Nob le LS, Simp son ER, Johns A, Bu lun SE. Aro ma ta se ex pres si on in en do met ri o sis. J Clin En doc ri nol Me tab 1996;81(1): Nob le LS, Ta ka ya ma K, Ze i to un KM, Put man JM, Johns DA, Hins hel wo od MM, et al. Pros - tag lan din E2 sti mu la tes aro ma ta se ex pres si on in en do met ri o sis-de ri ved stro mal cells. J Clin En doc ri nol Me tab 1997;82: Sun HS, Hsi a o KY, Hsu CC, Wu MH, Tsa i SJ. Tran sac ti va ti on of ste ro i do ge nic acu te re gu la - tory pro te in in hu man en do met ri o tic stro mal - cells is me di a ted by the pros tag lan din EP2 re cep tor. En doc ri no logy, : p Wu, M., et al., Dis tinct Re gu la ti on of Cyclo - oxy ge na se-2 by In ter le u kin-1{be ta} in Nor mal and En do met ri o tic Stro mal Cells. J Clin Endoc ri nol Me tab, 2004;144(9): Ota H, Iga ras hi S, Sa sa ki M, Ta na ka T. Dis tribu ti on of cyclo oxy ge na se-2 in eu to pic and ecto pic en do met ri um in en do met ri o sis and ade nom yo sis. Hum Rep rod 2001;16(3): Ze i to un K, Ta ka ya ma K, Mic ha el MD, Bu lun SE. Sti mu la ti on of aro ma ta se P450 pro mo ter (II) ac ti vity in en do met ri o sis and its in hi bi ti on in en do met ri um are re gu la ted by com pe ti ti ve bin - ding of ste ro i do ge nic fac tor-1 and chic ken oval bu min ups tre am pro mo ter trans crip ti on fac tor to the sa me cis-ac ting ele ment. Mol Endoc ri nol 1999;13(2): At tar E, To ku na ga H, Imir G, Yil maz MB, Redwi ne D, Put man M, et al. Pros tag lan din E2 vi - a ste ro i do ge nic fac tor-1 co or di na tely re gu la tes trans crip ti on of ste ro i do ge nic ge nes ne ces - sary for es tro gen synthe sis in en do met ri o sis. J Clin En doc ri nol Me tab 2009;94(2): Ta mu ra M, Se bas ti an S, Gu ra tes B, Yang S, Fang Z, Bu lun SE. Vas cu lar en dot he li al growth fac tor up re gu la tes cyclo oxy ge na se-2 ex pres si on in hu man en dot he li al cells. J Clin En doc ri nol Me tab 2002;87(7): TTa mu ra M, Se bas ti an S, Yang S, Gu ra tes B, Fang Z, Bu lun SE. In ter le u kin-1be ta ele va tes cyclo oxy ge na se-2 pro te in le vel and enz yme ac ti vity vi a in cre a sing its mrna sta bi lity in hu - man en do met ri al stro mal cells: an ef fect me dia ted by ex tra cel lu larly re gu la ted ki na se 1 and 2. J Clin En cri nol Me tab 2002;87(7): Ta mu ra M, Se bas ti an S, Yang S, Gu ra tes B, Fer rer K, Sa sa no H, et al. Up-re gu la ti on of cyclo oxy ge na se-2 ex pres si on and pros tag lan din synthe sis in en do met ri al stro mal cells by malig nant en do met ri al epit he li al cells: a pa rac - ri ne mec ha nism me di a ted by PGE2 and nuc le ar fac tor-kb. J Bi ol Chem 2002;277(29) : Ta mu ra M, Deb S, Se bas ti an S, Oka mu ra K, Bu lun SE. Es tro gen up-re gu la tes cyclo oxy ge - na se-2 vi a es tro gen re cep tor in hu man ute ri ne mic ro vas cu lar en dot he li al cells. Fer til Ste ril 2004;81: Ta mu ra M, Se bas ti an S, Yang S, Gu ra tes B, Fang Z, Oka mu ra K,et al. In duc ti on of cyclo - oxy ge na se-2 in hu man en do met ri al stro mal cells by ma lig nant en do met ri al epit he li al cells: evi den ce for the in vol ve ment of ex tra cel lu larly re gu la ted ki na ses and CCA AT/en han cer bin - ding pro te ins. J Mol En doc ri nol 2003;31: Ze i to un KM, Bu lun SE. Aro ma ta se: a key mo l- e cu le in the pat hoph ysi o logy of en do met ri o sis and a the ra pe u tic tar get. Fer til Ste ril 1999;72: Zha o Y, Agar wal VR, Men del son CR, Simpson ER. Es tro gen bi osyn the sis pro xi mal to a bre ast tu mor is sti mu la ted by PGE2 vi a cyclic AMP, le a ding to ac ti va ti on of pro mo ter II of the CYP19 (aro ma ta se) ge ne. En doc ri no logy 1996;137(12): Bu lun SE. En do met ri o sis. N Engl J Med 2009;360(3): Star zins ki-po witz A, Ga et je R, Ze it vo gel A, Kot zi an S, Han drow-metz mac her H, Herr - mann G, et al. Tra cing cel lu lar and mo le cu lar mec ha nisms in vol ved in en do met ri o sis. Hum Rep rod Up da te 1998;4(5): Banz C, Un get hu em U, Ku ban RJ, Di ed rich K, Leng yel E, Hor nung D. The mo le cu lar sig na - tu re of en do met ri o sis-as so ci a ted en do met ri o - id ova ri an can cer dif fers sig ni fi cantly from en do met ri o sis-in de pen dent en do met ri o id ova - ri an can cer. Fer til Ste ril 2010;94(4): Blu men feld Z. Hor mo nal sup pres si ve the rapy for en do met ri o sis may not im pro ve pa ti ent he - alth. Fer til Ste ril 2004;81(3): Van Gorp T, Amant F, Ne ven P, Ver go te I, Mo er man P. En do met ri o sis and the de ve lop - ment of ma lig nant tu mo urs of the pel vis. A revi ew of li te ra tu re. Best Pract Res Clin Obs tet Gyna e col 2004;18(2): Ver cel li ni P, Pa raz zi ni F, Bo lis G, Ca ri nel li S, Din del li M, Ven do la N, et al. En do met ri o sis and ova ri an can cer. Am J Obs tet Gyne col 1993;169(1): Me lin A, Lund holm C, Mal ki N, Swahn ML, Spa ren P, Berg qvist A. En do met ri o sis as a prog nos tic fac tor for can cer sur vi val. Int J Cancer 2010 Oct He aly DL, Ro gers PA, Hi i L, Wing fi eld M. Angi o ge ne sis: a new the ory for en do met ri o sis. Hum Rep rod Up da te 1998;4(5): Ko ko ri ne I, Ni sol le M, Don nez J, Eeck ho ut Y, Co ur toy PJ, Mar ba ix E. Ex pres si on of in ters ti - ti al col la ge na se (mat rix me tal lop ro te i na se-1) is re la ted to the ac ti vity of hu man en do met ri - o tic le si ons. Fer til Ste ril 1997;68(2): Horn ste in MD, Tho mas PP, So ber AJ, Wyshak G, Al bright NL, Frisch RE. As so ci a ti - on bet we en en do met ri o sis, dysplas tic na e vi and his tory of me la no ma in wo men of rep ro - duc ti ve age. Hum Rep rod 1997;12(1): Wyshak G, Frisch RE. Red ha ir co lor, me la - no ma, and en do met ri o sis: sug ges ti ve as so ci - a ti ons. Int J Der ma tol 2000;39(10): Vla hos NF, Ka lam po kas T, Fo ti o u S. En do - met ri o sis and ova ri an can cer: a re vi ew. Gyne - col En doc ri nol 2010;26(3): Ken nedy S, Mar don H, Bar low D. Fa mi li al endo met ri o sis. J As sist Rep rod Ge net 1995;12(1): Ken nedy S, Had fi eld R, Mar don H, Bar low D. Age of on set of pa in symptoms in non-twin sisters con cor dant for en do met ri o sis. Hum Rep - rod 1996;11(2): Mo en MH. En do met ri o sis in mo nozy go tic twins. Ac ta Obs tet Gyne col Scand 1994;73(1):

6 Erkut ATTAR 38. Had fi eld RM, Mar don HJ, Bar low DH, Ken - nedy SH. En do met ri o sis in mo nozy go tic twins. Fer til Ste ril 1997;68(5): At tar R, Agac han B, Ku cuk hu se yin O, Top tas B, At tar E, Is bir T. As so ci a ti on of in ter le u kin 1be ta ge ne (+3953) poly morp hism and se ve - rity of en do met ri o sis in Tur kish wo men. Mol Bi ol Rep 2010;37(1): At tar R, Agac han B, Ku ran SB, Top tas B, Eral tan IY, At tar E, et al. Ge ne tic va ri ants of vascu lar en dot he li al growth fac tor and risk for the de ve lop ment of en do met ri o sis. In Vi vo 2010;24(3): At tar R, Ca ci na C, So zen S, At tar E, Agac han B. DNA re pa ir ge nes in en do met ri o sis. Ge net Mol Res 2010;9(2): Sim sa P, Mi hal yi A, Scho e ters G, Kop pen G, Kya ma CM, Den Hond EM, et al. In cre a sed ex po su re to di o xin-li ke com po unds is as so ci - a ted with en do met ri o sis in a ca se-con trol study in wo men. Rep rod Bi o med On li ne 2010;20(5): Bru ner-tran KL, Os te en KG. Di o xin-li ke PCBs and en do met ri o sis. Syst Bi ol Rep rod Med 2010;56(2): Had fi eld RM, Ma nek S, We eks DE, Mar don HJ, Bar low DH, Ken nedy SH; OXE GE NE Colla bo ra ti ve Gro up. Lin ka ge and as so ci a ti on stu - di es of the re la ti ons hip bet we en en do met ri o sis and ge nes en co ding the de to xi fi ca ti on enz - ymes GSTM1, GSTT1 and CYP1A1. Mol Hum Rep rod 2001;7(11): Se bas ti an S, Bu lun SE. A highly comp lex orga ni za ti on of the re gu latry re gi on of the hu - man CYP19 (aro ma ta se) ge ne re ve a led by the hu man ge no me pro ject. J Clin En doc ri nol Me tab 2001;86: Se bas ti an S, Ta ka ya ma K, Sho zu M, Bu lun SE. Clo ning and cha rac te ri za ti on of a no vel en dot he li al pro mo ter of the hu man CYP19 (aro ma ta se P450) ge ne that is up-re gu la ted in bre ast can cer tis su e. Mol En doc ri nol 2002;16: At tar E, Bu lun SE. Aro ma ta se and ot her ste ro - i do ge nic ge nes in en do met ri o sis: trans la ti o nal as pects. Hum Rep rod Up da te 2006;12(1): Bu lun SE, Ut su no mi ya H, Lin Z, Yin P, Cheng YH, Pa vo ne ME, et al. Ste ro i do ge nic fac tor-1 and en do met ri o sis. Mol Cell En doc ri nol 2009; 300(1-2): Gu ra tes B, Ams ter dam A, Ta mu ra M, Yang S, Zho u J, Fang Z, et al. WT1 and DAX-1 re gu - la te SF-1-me di a ted hu man P450arom ge ne ex pres si on in go na dal cells. Mol Cell En doc ri - nol 2003;208: Yang S, Fang Z, Ta kas hi S, Hi ro no bu S, Ji anfeng Z, Gu ra tes B, et al. Re gu la ti o nof aro ma - ta se P450 ex pres si on in en do met ri o tic and ENDOMETRİOZİS ETİYOPATOGENEZİ en do met ri al stro mal cells by CCAT/en han cer bin ding pro te ins: dec re a sed C/EBP be ta in endo met ri o sis is as so ci a ted with ove rex pres si on of aro ma ta se. J. Clin En doc ri nol Me tab 2002;87: Man na PR, Dyson MT, Eu bank DW, Clark BJ, Lal li E, Sas so ne-cor si P, et al. Re gu la ti on of ste ro i do ge ne sis and the ste ro i do ge nic acu te re gu la tory pro te in by a mem ber of the camp res pon se-ele ment bin ding pro te in fa mily. Mol En doc ri nol 2002;16: Man na PR, Eu bank DW, Lal li E, Sas so ne- Cor si P, Stoc co DM. Trans crip ti o nal re gu la ti on of the mo u se ste ro i do ge nic acu te re gu la tory pro te in ge ne by the camp res pon se-ele ment bin ding pro te in and ste ro i do ge nic fac tor 1. J Mol En doc ri nol 2003;30: Chris ten son L, Stra uss JI. Ste ro i do ge nic Acu - te RE gu la tory Pro te in- An Up da te on its Re - gu la ti on and Mec ha nism of Ac ti on. Arch Med Res 2001;32: Bu lun SE, Fang Z, Imir G, Gu ra tes B, Ta mu - ra M, Yil maz B, et al. Aro ma ta se and en do - met ri o sis. Se min Rep rod Med 2004;22(1): Ai la wa di RK, Jo ban put ra S, Ka ta ri a M, Gu ra - tes B, Bu lun SE. Tre at ment of en do met ri o sis and chro nic pel vic pa in with let ro zo le and no - ret hin dro ne ace ta te: a pi lot study. Fer til Ste ril 2004;81(2):

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi DERLEME Akut Promyelositik Lösemide Tedavi Dr. Fatih KURNAZ, a Dr. Mustafa ÇETİN a a Hematoloji BD, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes

Detaylı

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri DERLEME İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri Dr. Cahit KALKAN, a Dr. Halis ÖCAL, a Dr. Ali RİŞVAN,

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi

İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi OLGU SUNUMU İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi Özgür ERDOĞAN, a Yakup ÜSTÜN, b İbrahim DAMLAR, a Ufuk TATLI, a Fatih ARIKAN

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Merve AKÇAY, a Prof.Dr. Şaziye SARI b a Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi DERLEME Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi a a Prof.Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları AD,

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

BAŞ EDİTÖR / EDITOR-IN-CHIEF EDİTÖR / EDITOR DANIŞMA KURULU / EDITORIAL BOARD

BAŞ EDİTÖR / EDITOR-IN-CHIEF EDİTÖR / EDITOR DANIŞMA KURULU / EDITORIAL BOARD BAŞ EDİTÖR / EDITOR-IN-CHIEF Prof.Dr. Nihat TOSUN EDİTÖR / EDITOR Prof.Dr. H.Canan HASANOĞLU YAYIN KURULU / PUBLICATION COMMITTEE Prof.Dr. Raci AYDIN, Prof.Dr. Ali KOŞAR, Prof.Dr. Ahmet KUTLUHAN, Doç.Dr.

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı

Nadir görülen kardiyak kitleye cerrahi yaklaşım

Nadir görülen kardiyak kitleye cerrahi yaklaşım www.me di cal-tri bu ne.com.tr Sağlık mensuplarına özel gazetedir. TÜRKİYE İlk multidisipliner sanal hastane İstanbul Sağlık Müdürü, Türkiye nin ilk ve tek multidisipliner sanal hastanesini Medical Tribune

Detaylı

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu OD TÜ Ya yın cı lık 2014 Yayın Kataloğu 14 OD TÜ Ya yın cı lık İÇİN DE Kİ LER YÜK SEK ÖĞ RE NİM Kİ TAP LA RI.................13 Akış kan lar Me ka ni ği ne Gi riş (Mü hen dis lik Yak la şı mı) 1. Ki tap

Detaylı

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili ARAŞTIRMA VE İNCELEME Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili a a Sosyoloji Bölümü, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Bitlis Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 17.09.2012

Detaylı

Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri

Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri DERLEME Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri Dr. Turan CİVELEK a a İç Hastalıkları AD, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Afyonkarahisar

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Ankara. KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Ankara

EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Ankara. KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Ankara EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Ankara YARDIMCI EDİTÖRLER - ASSOCIATE EDITORS Dr. Suat DOĞANCI, Ankara Dr. Zafer İŞCAN, Ankara Dr. Nevzat ERDİL, Malatya Dr. Cengiz KÖKSAL, İstanbul KURUCU EDİTÖR -

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı