KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU"

Transkript

1 2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30.maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Bunun gereği olarak Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur. Bu raporda belediyemiz, 2012 yılının ilk 6 aylık mali bilgilerini ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmayı amaçlamıştır. Sunmuş olduğumuz raporun Sakarya halkına ve konuyla ilgilenen akademisyenlere aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım. Zeki TOÇOĞLU Sakarya BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanı 2

3 I. OCAK-HAZĠRAN 2012 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GĠRĠġ Belediyemizin, Büyükşehir Belediye Meclis i kararıyla kabul edilen 2012 mali yılı bütçesine bakacak olursak; bütçemiz 2011 yılına göre % 5,7 oranında arttırılarak ,00.-TL denk olarak tahmin edilmiştir. Bütçemizde yatırım harcamaları için geçen yıla göre % 10 oranında bir artış öngörülmüştür yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleşmemiz 2011 yılının aynı dönemine göre %15 lik bir artışla ,14.-TL, gider gerçekleşmemiz 2011 yılının aynı dönemine göre % 30 luk bir artışla ,33.- TL olmuştur. Bu dönemde 2012 yılı gelir bütçemizin % 35 lik kısmını, gider bütçemizin de %37 lik kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız yılının aynı döneminde gelir gerçekleşmesi ,18.-TL, gider gerçekleşmesi de ,87.-TL olmuştur. 3

4 Tablo 1: 2012 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi GerçekleĢmeler BÜTÇE PERFORMANSI BÜTÇE (Ocak-Haziran 2012) ORAN GELİR , ,14 35% GİDER , ,33 37% BÜTÇE PERFORMANSI GELİR GİDER BÜTÇE (Ocak-Haziran 2012) 4

5 A. BÜTÇE GĠDERLERĠ Yılın ilk altı aylık döneminde geçen yıla göre belediyemizin bütçe giderleri % 30 oranında artış göstererek ,33.-TL olarak gerçekleşmiştir ve 2012 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri EKONOMĠK SINIFLANDIRMAYA GÖRE YILLARI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ BÜTÇE GĠDERLERĠ 2011 MALĠ YILI 2012 MALĠ YILI AÇIKLAMA BÜTÇE OCAK- HAZĠRAN DÖNEMĠ GERÇEKLEġME ORAN BÜTÇE OCAK- HAZĠRAN DÖNEMĠ GERÇEKLEġME ORAN GERÇEKLEġME DEĞĠġĠMĠ PERSONEL GĠDERLERĠ , ,23 46,95% , ,45 54,13% 24,03% SGK DEV.PRĠMĠ GĠD , ,13 46,63% , ,83 49,63% 8,91% MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ , ,83 39,57% , ,51 49,11% 44,64% FAĠZ GĠDERLERĠ , ,57 16,40% , ,75 44,30% 80,09% CARĠ TRANSFERLER , ,35 72,02% , ,53 29,18% -54,73% SERMAYE GĠDERLERĠ , ,76 21,02% , ,26 28,30% 48,35% SERMAYE TRANSFERLERĠ , ,00 3,01% ,00 0,00 0,00% -100,00% BORÇ VERME ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% 0,00% YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% 0,00% TOPLAM , ,86 30,14% , ,33 37,28% 30,73% 5

6 YILI LERİ PERSONEL GİDERLERİ SGK DEV.PRİMİ GİD. MAL VE FAİZ GİDERLERİ HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE BORÇ VERME TRANSFERLERİ YEDEK ÖDENEKLER 2011 BÜTÇE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ LERİ PERSONEL GİDERLERİ SGK DEV.PRİMİ GİD. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE BORÇ VERME TRANSFERLERİ YEDEK ÖDENEKLER 2012 BÜTÇE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ. 6

7 Belediyemiz 2012 Mali Yılı Bütçesinde; Personel Giderleri için ,00.-TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri için ,00.-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ,00.-TL, Faiz Giderleri için ,00.-TL, Cari Transferler için ,00.-TL, Sermaye Giderleri için ,00.-TL, Sermaye Transferleri için ,00.-TL, Borç verme için ,00.-TL, Yedek Ödenekler için de ,00.-TL olmak üzere toplam ,00.-TL ödenek ayrılmıştır Yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 3: 2012 Yılı Bütçe BaĢlangıç Ödenekleri, Ġlk Altı Aylık GerçekleĢme Tutarları, GerçekleĢme Oranları, Toplam GerçekleĢme Ġçindeki Payları EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE VE LER KODU AÇIKLAMA BÜTÇE ( ) GERÇ. ORANI TOPLAM GERÇ. 01 PERSONEL GİDERLERİ , ,45 54,13% 20,73% 02 SGK DEV. PRİMİ GİDERLERİ , ,83 49,63% 3,39% 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , ,51 49,11% 42,65% 04 FAİZ GİDERLERİ , ,75 44,30% 6,42% 05 CARİ TRANSFERLER , ,53 29,18% 3,54% 06 SERMAYE GİDERLERİ , ,26 28,30% 23,26% 07 SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00% 0,00% 08 BORÇ VERME ,00 0,00 0,00% 0,00% 09 YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,00% 0,00% TOPLAM , ,33 37,28% 100,00% 7

8 BÜTÇE VE LERİ PERSONEL GİDERLERİ SGK DEV.PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE BORÇ VERME TRANSFERLERİ YEDEK ÖDENEKLER BÜTÇE ( ) ,00.-TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderlerimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Pirimi Giderlerine % 16,82, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine % 32,38 Faiz Giderlerine % 5,41, hane halklarına yapılan sosyal amaçlı yardımlar, mahalli idare birliklerine katılma payları, İller Bankası ortaklık payı vb. giderlerimizden oluşan Cari Transferlere % 4,52, tamamı yatırımlardan oluşan Sermaye Giderlerine % 30,64, Bağlı Kuruluşlara ve İlçe Belediyelerine yaptığımız yardımlardan oluşan Sermaye Transferlerine % 1,19, İştirakimiz olan şirketlerin sermaye artırımlarına katılma paylarımızdan oluşan Borç Verme kalemine % 0,14, yine önemli bir kısmı yatırımların finansmanı amacıyla kullanılacak olan Yedek Ödenek kalemine % 8,92 oranında bütçeden pay ayrılmıştır yılı Ocak-Haziran dönemde Personel Giderleri bütçesine göre % 54,13 lük bir oran ile ,45.-TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri % 49,63 lük bir oran ile ,83.-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri % 49,11 lik bir oran ile ,51.-TL, Faiz Giderleri % 44,30 luk bir oran ile ,75.-TL, Cari Transferler % 29,18 lik bir oran ile ,53.-TL, Sermaye Giderleri % 28,30 lük bir oran ile ,26-TL, olarak gerçekleşmiştir. 8

9 Yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleşmeleri ve oranı aşağıda tabloda gösterilmiştir. Tablo 4: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gider GerçekleĢmeleri, ArtıĢ- AzalıĢ Oranları ile Toplam GerçekleĢme Ġçindeki Payları BÜTÇE LERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE İLK 6 AYLIK LER GERÇ ARTIŞ- AÇIKLAMA TOPLAM AZALIŞ (İLK 6 AY) (İLK 6 AY) GERÇ. ORANI(+,-) 2012 TOPLAM GERÇ. PERSONEL GİDERLERİ , ,45 24,03% 21,85% 20,73% SGK DEV.PRİMİ GİDERLERİ , ,83 8,91% 4,07% 3,39% MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , ,51 44,64% 38,56% 42,65% FAİZ GİDERLERİ , ,75 80,09% 4,66% 6,42% CARİ TRANSFERLER , ,53-54,74% 10,21% 3,54% SERMAYE GİDERLERİ , ,26 48,35% 20,51% 23,26% SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00-100,00% 0,15% 0,00% TOPLAM , ,33 30,74% 100,00% 100,00% OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ LERİ PERSONEL GİDERLERİ SGK DEV.PRİMİ GİD. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ 2011 (İLK 6 AY) 2012 (İLK 6 AY) 9

10 01. Personel Giderleri 2012 yılının ilk altı ayında, 2011 yılının aynı dönemine göre Personel Giderlerinde %24,03 artış gerçekleşmiştir yılının ilk 6 ayında bütçesinin %46,95 i gerçekleşmiş iken 2012 yılında bu oran % 54,13 olmuştur. Personel giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2011 yılında %21,85 iken 2012 yılında bu oran %20,73 olmuştur. Tablo 5: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri GerçekleĢmeleri AYLAR 2011 YILI (01) PERSONEL GİDERLERİ ARTIŞ-AZALIŞ ORANI(+,-) 2011 GERÇ. PAYI 2012 GERÇ. PAYI OCAK , ,73 7,48% 20,99% 18,19% ŞUBAT , ,81 16,11% 16,51% 15,45% MART , ,03 26,48% 15,89% 16,20% NİSAN , ,00 33,71% 15,33% 16,53% MAYIS , ,20 19,13% 15,68% 15,06% HAZİRAN , ,68 47,64% 15,60% 18,56% TOPLAM , ,45 24,03% 100,00% 100,00% PERSONEL GİDERLERİ YILI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 10

11 02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri 2011 yılının ilk altı ayında bütçesine göre gerçekleşme oranı %46,63 iken 2012 yılında bu oran %49,63 olmuştur yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinde bir önceki yıla göre %8,91 lik bir artış olmuştur. Bu harcama kaleminin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2011 yılı için %4,07, 2012 yılı için ise %3,39 olmuştur. Tablo 6: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri GerçekleĢmeleri AYLAR 2011 YILI (02) SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ARTIŞ-AZALIŞ ORANI(+,-) 2011 GERÇ. PAYI 2012 GERÇ. PAYI OCAK , ,68 2,45% 19,83% 18,65% ŞUBAT , ,15 3,97% 16,22% 15,49% MART , ,87 9,80% 15,90% 16,03% NISAN , ,04 13,36% 15,74% 16,38% MAYIS , ,97 4,21% 16,25% 15,54% HAZIRAN , ,12 21,43% 16,06% 17,91% TOPLAM , ,83 8,91% 100,00% 100,00% SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NISAN MAYIS HAZIRAN 2011 YILI 11

12 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2012 Yılı Ocak-Haziran Döneminde; park bahçe düzenlemeleri, katı atıkların bertarafı, yolların, meydanların, bulvarların temizliği, meslek edindirme kursları, itfaiye, zabıta ve diğer personel hizmet alımları, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, akaryakıt alımları, yolluklar vb. giderlerden oluşan mal ve hizmet alım giderleri için toplam ,51.-TL harcama yapılmıştır yılının aynı döneminde ,83.-TL harcama yapılmış ve 2012 yılında söz konusu giderlerde 2011 yılına göre % 44,64 oranında bir artış meydana gelmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2011 yılında % 38,56 iken bu oran 2012 yılında % 42,65 olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerinin 2011 yılında bütçesine göre gerçekleşme oranı % 39,57 iken, 2012 yılı için bu oran % 49,11 olmuştur. Tablo 7: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri GerçekleĢmeleri AYLAR 2011 YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ARTIŞ-AZALIŞ ORANI(+,-) 2011 GERÇ. PAYI 2012 GERÇ. PAYI OCAK , ,35 34,75% 6,52% 6,07% ŞUBAT , ,64 89,39% 10,99% 14,39% MART , ,65 2,46% 17,52% 12,41% NISAN , ,92 89,95% 21,88% 28,73% MAYIS , ,60 66,49% 18,82% 21,66% HAZIRAN , ,35-0,28% 24,28% 16,74% TOPLAM , ,51 44,65% 100,00% 100,00% 12

13 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NISAN MAYIS HAZIRAN 2011 YILI 2012 yılında Mal ve Hizmet Alım Giderleri aylar itibariyle incelendiğinde 6 aylık dönem içinde ocak ayında % 6,07 ile en düşük, nisan ayında ise % 28,73 ile en yüksek seviyede gerçekleşmiştir. 13

14 Tablo 8: Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2012 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi GerçekleĢmesi, Bütçe GerçekleĢme Oranı, GerçekleĢen içindeki oranı MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ BÜTÇE ORAN GERÇ. OR. ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , ,43 42,00% 0,43% TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , ,46 47,36% 25,13% YOLLUKLAR , ,26 14,46% 0,14% GÖREV GİDERLERİ , ,29 249,74% 22,58% HİZMET ALIMLARI , ,00 35,27% 37,40% TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ , ,18 31,29% 2,94% MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK AL.BAK. VE ON.GİD , ,45 55,58% 6,53% GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİD , ,44 40,15% 4,84% TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,00 0,00 0,00% 0,00% TOPLAM , ,51 49,11% 100,00% 2012 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ SİNİN DAĞILIMI TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 3% MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK AL.BAK. VE ON.GİD. 7% GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİD. 5% ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0% HİZMET ALIMLARI 37% TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 25% YOLLUKLAR 0% GÖREV GİDERLERİ 23% 14

15 2012 yılının ilk altı ayında ,51.-TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri içerisinde en önemli payı ,00.-TL ile yukarıda da sayılan ve temizlik, ulaģım, park bahçe düzenlemeleri, katı atıkların bertarafı, yolların meydanların bulvarların temizliği, meslek edindirme kursları, zabıta ve diğer personel hizmet alımları gibi önemli gider kalemlerinden oluşan Hizmet Alımları kalemi almıştır yılının aynı döneminde Hizmet Alımları kalemi ,86.-TL ile Mal ve Hizmet Alımları gerçekleşmesi içinde yine en büyük payı almıştır. 04. Faiz Giderleri 2012 Yılının Ocak-Haziran döneminde ,75.-TL iç borç faiz ödemesi yapılmıştır yılının ilk altı ayında bütçesinin % 16,40 ı gerçekleşmiş iken 2012 yılının aynı döneminde bütçesinde öngörülen ,00.-TL ödeneğin % 44,29 u kullanılmıştır. Faiz giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2011 yılının ilk 6 aylık döneminde % 4,66 iken, 2012 yılında bu oran % 6,42 ye çıkmıştır. Tablo 9: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri GerçekleĢmeleri (04) FAİZ GİDERLERİ AYLAR 2011 YILI ARTIŞ AZALIŞ ORANI 2011 GERÇ. PAYI 2012 GERÇ. PAYI OCAK , ,56 65,37% 23,06% 21,17% ŞUBAT , ,04-39,65% 22,54% 7,55% MART , ,07 0,80% 25,41% 14,00% NISAN , ,68 62,63% 8,87% 8,01% MAYIS , ,06 30,09% 11,74% 8,48% HAZIRAN , ,34 775,93% 8,39% 40,79% TOPLAM , ,75 80,09% 100,00% 100,00% 15

16 FAİZ GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NISAN MAYIS HAZIRAN 2011 YILI 05. Cari Transferler Mahalli idare birliklerine katılma payları, İller Bankası ortaklık payı, fakir ve muhtaç kimselere yardımlar vb. giderlerimizden oluşan Cari Transferler 2011 yılının ilk altı ayında ,35.-TL ile bütçesinin %72,02 si oranında gerçekleşirken, 2012 yılının aynı döneminde ,53.-TL ile bu oran %29,18 olmuştur. Cari transfer gerçekleşmesinin 2011 yılında ilk altı aylık toplam gerçekleşme içindeki payı % 10,21 oranındayken, 2012 yılının aynı döneminde bu oran % 3,54 olmuştur. Cari transferlerin gerçekleşmesinde 2012 yılında 2011 yılına göre % 54,74 oranında bir azalış görülmektedir. 16

17 Tablo 10: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer GerçekleĢmeleri AYLAR 2011 YILI (05) CARİ TRANSFERLER ARTIŞ AZALIŞ ORANI 2011 GERÇ. PAYI 2012 GERÇ. PAYI OCAK , ,61-91,66% 22,22% 4,09% ŞUBAT , ,53-87,55% 22,12% 6,08% MART , ,01-77,26% 22,89% 11,50% NISAN , ,15-20,36% 14,33% 25,21% MAYIS , ,52 157,90% 8,37% 47,68% HAZIRAN , ,71-75,54% 10,07% 5,44% TOPLAM , ,53-54,74% 100,00% 100,00% CARİ TRANSFERLER OCAK ŞUBAT MART NISAN MAYIS HAZIRAN 2011 YILI 17

18 06. Sermaye Giderleri 2012 Yılı Ocak-Haziran döneminde; kamulaştırma, trafik ve yol düzenleme işleri, asfaltlama, kültür merkezi yapımı, park yapımı, gayrimenkul büyük onarımı gibi yatırım giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam ,26.-TL harcama yapılmıştır yılının aynı döneminde ,76.-TL harcama yapılmış ve 2012 yılında söz konusu giderlerde 2011 yılına göre % 48,35 lik bir artış olmuştur. Sermaye giderlerinin Ocak-Haziran döneminde toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2011 yılında % 20,51, 2012 yılında ise % 23,26 olmuştur. Yine sermaye giderlerinin 2011 yılının ilk altı aylık bütçe gerçekleşme oranı % 21,02 olurken, 2012 yılında bu oran % 28,30 olmuştur yılının ilk altı ayında sermaye giderleri içerisinde mamul mal alımlarına ,90.-TL, gayrimenkul alımları ve kamulaştırmasına ,40.-TL, gayrimenkul sermaye üretim giderlerine ,63.-TL, gayrimenkul büyük onarım giderlerine ,33.-TL harcama yapılmıştır. Tablo 11: Sermaye Giderleri 2012 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi GerçekleĢmeleri, Bütçe GerçekleĢme Oranı, GerçekleĢen içindeki oranı (06) SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE GİDERLERİ BÜTÇE ORAN GERÇ. OR. MAMUL MAL ALIMLARI , ,90 8,87% 5,22% MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00% - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,00 0,00 0,00% - GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI , ,40 20,97% 14,20% GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ , ,63 22,84% 44,58% MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİD ,00 0,00 0,00% - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ , ,33 218,16% 35,99% TOPLAM , ,26 28,30% 100,00% 18

19 SERMAYE GİDERLERİ SİNİN DAĞILIMI GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 35% GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 46% MAMUL MAL ALIMLARI 5% GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI 14% 2012 yılında sermaye giderlerinde, 6 aylık harcamanın %19,79 u ilk üç ayda %80,21 i ise ikinci 3 ayda gerçekleşmiştir yılı için ise bu oranlar ilk üç ay için %7,97 ikinci üç ay için ise %92,03 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 12: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri GerçekleĢmeleri AYLAR 2011 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ ARTIŞ AZALIŞ ORANI 2011 GERÇ. PAYI 2012 GERÇ. PAYI OCAK , ,36 232,36% 2,20% 4,92% ŞUBAT , ,81-22,30% 3,56% 1,86% MART , ,07 772,68% 2,21% 13,01% NISAN , ,71 49,96% 19,06% 19,27% MAYIS , ,46 15,49% 41,90% 32,62% HAZIRAN , ,85 35,21% 31,07% 28,24% TOPLAM , ,26 48,35% 100,00% 100,00% 19

20 SERMAYE GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NISAN MAYIS HAZIRAN 2011 YILI 2012 yılının ilk altı ayında ,26.-TL gerçekleşmiş olan sermaye giderleri içinde en yüksek harcama ,63.-TL gayrimenkul sermaye üretim giderleri için yapılmıştır yılının aynı döneminde ise en yüksek gerçekleşme ,74.-TL ile yine gayrimenkul sermaye üretim giderleri için yapılmıştır. 07. Sermaye Transferleri Bağlı kuruluşlara yapılan yardımlar ile ilçe belediyelerine yapılan yardımlardan oluşan Sermaye Transferleri 2011 yılının ilk altı ayında ,00.-TL ile bütçesinin % 3,00 ü oranında gerçekleşmiştir yılı bütçesi ,00.-TL olan Sermaye Transferleri için henüz gerçekleşme olmamıştır. 20

21 Tablo 13: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transfer GerçekleĢmeleri AYLAR 2011 YILI (07) SERMAYE TRANSFERLERİ ARTIŞ AZALIŞ ORANI 2011 GERÇ. PAYI 2012 GERÇ. PAYI OCAK ,00 0,00-100,00% 25,00% 0,00% ŞUBAT 0,00 0,00-0,00% 0,00% MART ,00 0,00-100,00% 37,50% 0,00% NISAN 0,00 0,00-0,00% 0,00% MAYIS 0,00 0,00-0,00% 0,00% HAZIRAN ,00 0,00-100,00% 37,50% 0,00% TOPLAM ,00 0,00-100,00% 100,00% 0,00% SERMAYE TRANSFERLERİ OCAK ŞUBAT MART NISAN MAYIS HAZIRAN 21

22 08. Borç Verme 2011 yılı bütçesinde Borç Verme kaleminde ödenek tahsis edilmemiştir yılı bütçesinde ise ,00.-TL ödenek tahsis edilmiş, ancak ilk altı aylık dönemde herhangi bir işlem gerçekleşmemiştir. B. BÜTÇE GELĠRLERĠ 2012 Mali Yılı bütçemizin gelir kısmı; % 2,97 Vergi Gelirleri, % 8,32 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, % 0,03 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, % 64,14 Diğer Gelirler, % 24,05 Sermaye Gelirleri, %0,08 Alacaklardan Tahsilât olmak üzere toplam ,00.-TL olarak tahmin edilmiştir. Tablo 14: 2012 Yılı Gelir Bütçesi ve Altı Aylık GerçekleĢmesi GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK GELİRLER BÜTÇE GERÇ. ORAN TOPLAM GERÇ. PAYI VERGİ GELİRLERİ , ,17 40,11% 3,41% TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ , ,19 60,19% 14,31% ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL G , ,60 442,37% 0,34% DİĞER GELİRLER , ,08 43,98% 81,85% SERMAYE GELİRLERİ , ,16 0,20% 0,14% ALACAKLARDAN TAHSİLÂT ,00 0,00 0,00% 0,00% RED VE İADELER , ,06 2,89% -0,05% TOPLAM , ,14 35,00% 100,00% 22

23 GELİR BÜTÇE VE Sİ VERGİ GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER BÜTÇE DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT RED VE İADELER Ocak-Haziran 2012 döneminde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre % 15,10 oranında artarak ,14.-TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefinin % 35 ine ulaşılmış durumdadır. Tablo 15 te 2012 yılı bütçe gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri, 2011 yılı gerçekleşme oranları ile karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. 23

24 Tablo 15: 2011 ve 2012 Yılları Ocak-Haziran Arası Aylık Gelir GerçekleĢmeleri ve ArtıĢ- AzalıĢ Oranları AYLAR BÜTÇE GELİR LERİ (AYLIK) 2011 YILI ARTIŞ AZALIŞ ORANI OCAK , ,79 27,01% ŞUBAT , ,21-23,52% MART , ,70 21,37% NISAN , ,51 20,44% MAYIS , ,03 16,03% HAZIRAN , ,90 30,20% TOPLAM , ,14 15,10% AYLIK BAZDA BÜTÇE GELİR LERİ 0 OCAK ŞUBAT MART NISAN MAYIS HAZIRAN 2011 YILI 24

25 Tablo 16 da ise 2012 yılının ilk 6 aylık gerçekleşmeleri gelir türü bazında, 2011 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Haziran sonu itibariyle, gelir bütçe gerçekleşmeleri içinde, Vergi Gelirlerinin payı 2011 yılında % 4,78 iken, 2012 yıllarında % 3,41 düzeyinde; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı 2011 yılında % 12,53 iken, 2012 yılında % 14,31; Alınan Bağış ve Yardımların payı 2011 yılında % 0,00 iken, 2012 yılında % 0,34; Faizler, Paylar ve Cezalardan oluşan Diğer Gelirlerin payı 2011 yılında % 83,17 iken, 2012 yılında % 81,85; Sermaye Gelirlerinin payı 2011 yılında % 2,57 iken, 2012 yılında % 0,14 düzeyinde olmuştur. Tablo 16: 2011 ve 2012 Yılları Ġlk Altı Aylık Gelir GerçekleĢmeleri ve ArtıĢ- AzalıĢ Oranları, Toplam GerçekleĢme Ġçindeki Payları İLK 6 AYLIK LER AÇIKLAMALAR İLK 6 AY GERÇ. ARTIŞ/AZALIŞ ORANI (+,-) TOPLAM İÇİNDEKİ PAYI 2011 YILI VERGİ GELİRLERİ , ,17-17,91% 4,78% 3,41% TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ , ,19 31,49% 12,53% 14,31% ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL G. 0, ,60-0,00% 0,34% DİĞER GELİRLER , ,08 13,34% 83,13% 81,85% SERMAYE GELİRLERİ , ,16-93,90% 2,57% 0,14% ALACAKLARDAN TAHSİLÂT 6.812,17 0,00-100,00% 0,01% 0,00% RED VE İADELER , ,06-98,13% -3,02% -0,05% TOPLAM , ,14 15,10% 100,00% 100,00% 25

26 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ Sİ VERGİ GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT RED VE İADELER 2011 YILI 01. Vergi Gelirleri İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi ve harçlardan oluşan vergi gelirleri 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde ,07.-TL olarak gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran döneminde ise Sakarya Büyükşehir Belediyemizce tahsil edilen vergi gelirlerinin ,17.-TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kalemimizce % 17,91 lik bir azalış meydana geldiği görülmektedir. Belediyemizce tahsil edilen vergi gelirlerine artış olmakla birlikte harçlardaki azalış nedeniyle bu gelir kaleminde azalış olmuştur. 03. TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde ,19.-TL olarak gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri nin ,31.-TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminin artış oranı % 31,48 düzeyindedir. 26

27 04. Alınan BağıĢ ve Yardımlar Alınan Bağış ve Yardımlar kaleminde 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme olmamıştır yılı Ocak-Haziran döneminde ise Alınan Bağış ve Yardımlar ,60.- TL olmuştur. 05. Diğer Gelirler (KiĢi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri) Toplam gelirler içinde en önemli kısmı; paylar, faizler ve ceza gelirlerinden oluşan Diğer Gelirler kalemi oluşturmaktadır yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler ,13.-TL olarak gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler kaleminin ,08.-TL olduğu dikkate alındığında, Diğer Gelirlerin artış oranı % 13,34 tür. Diğer Gelirler başlığının toplam bütçe gelirleri içinde en önemli yere sahip olmasının sebebi, genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan payların, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar başlığı altında bu bölümde yer almasıdır. 06. Sermaye Gelirleri Taşınır ve Taşınmaz Satışlarından oluşan Sermaye Gelirleri 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde ,16.-TL olarak gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran döneminde ise Sermaye Gelirlerinin ,16.-TL olduğu dikkate alındığında, bu gelirin azalış oranı %93,90 düzeyindedir. 27

28 II. OCAK-HAZĠRAN 2012 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER ,00.-TL olan 2012 yılı bütçemizden en büyük payı ,00.-TL Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve bu dönemde de en yüksek harcama ,51.-TL ile bu gider grubu için yapılmıştır. Bunun sebebi, düzenli olarak yapılan eğitim hizmetleri, sağlık hizmetleri, sosyal ve kültürel hizmetler, çevre ve temizlik hizmetleri, ulaşımın düzenlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik hizmetler, güvenlik hizmetleri, itfaiye ve zabıta hizmetleri, cenaze hizmetleri gibi hizmetlerin Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminde sınıflandırılmış olmasıdır yılının ilk altı ayındaki sermaye giderlerimizin büyük kısmını şehir merkezindeki muhtelif alanların kamulaştırılarak sosyal alanlar oluşturulmasına yönelik harcamalar olmuştur. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, evde sağlık hizmetleri, kadın ve aile sağlığı hizmetleri, özürlü hizmetleri, yaşlılara yönelik hizmetler, veteriner hizmetleri ve vektörlerle mücadele hizmetleri gibi sağlık hizmetlerini de Sakarya halkına sürekli olarak sunmaktadır. Ayrıca Belediyemiz tarafından Sanat ve Meslek Eğitimleri (SAMEK) verilmekte olup halkımızdan yoğun ilgi görmeye devam etmektedir. 28

29 III.TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN BEKLENTĠLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Geçmiş yıllar gider bütçe gerçekleşmelerine baktığımızda ilk altı aylık dönemde bütçenin yaklaşık % 46,60 ının, ikinci altı aylık dönemde de kalan % 53,40 ının kullanıldığı görülmektedir yılının ilk altı aylık döneminde bütçenin % 30,10 u gerçekleşirken 2012 yılının aynı döneminde bu oran % 37,20 olmuştur yılı sonu gider tahminlerimiz yapılırken; geçmiş yıllardaki gider gerçekleşme eğilimleri, ilk altı aydaki gider gerçekleşme ve gelir gerçekleşme oranlarımız, yatırım ve hizmetlerimizin ilk altı aylık dönemdeki performansı ve sonraki altı ayda bitirilmesi veya hızlandırılması düşünülen yatırımlarımızın giderlerimiz üzerindeki olası etkisi gibi kriterler dikkate alınmıştır. Bu kriterler göz önüne alındığında 2012 yılı sonu itibariyle bütçegerçekleşme oranının %86,40 civarında olması beklenmektedir. B. Bütçe Gelirleri 2012 yılı bütçesinde ,00.-TL olarak hedeflenen Sakarya Büyükşehir Belediyesi gelirlerinin bu tutarın altında gerçekleşeceği öngörülmektedir. Toplam gelirlerimiz içinde en önemli payı oluşturan 5779 sayılı Kanun uyarınca genel bütçe vergi gelirlerinden sağladığımız gelirlere ilişkin bütçe hedefi ,983.-TL iken yılsonu gerçekleşmesinin toplam ,00.-TL diğer gelir kalemlerimizin ise bütçe hedefi ,00.-TL iken, yılsonu gerçekleşmesinin ,00.-TL olacağı tahmin edilmektedir. Genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan payın gelişimi merkezi yönetimin vergi gelirleri tahsilâtı ile doğru orantılı bir seyir izlemektedir. Dolayısıyla, bu gelir türü ile ilgili olarak yılsonu tahmini yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınmıştır: 1. Yılın ilk altı ayında genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan gelirlerin aylık gelişimi, 2. Merkezi yönetimin 2012 yılı bütçesinde yer alan vergi geliri hedefinin gerçekleşme düzeyi, 3.Yılın ilk altı aylık döneminde hem merkezi yönetim vergi gelirlerinin, hem de Sakarya Büyükşehir Belediyesi nin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları payların geçen yılın aynı dönemine göre artış ya da azalış oranları. 29

30 yılları arasında merkezi yönetim vergi gelirlerinin yılın birinci ve ikinci yarısındaki gelişimleri incelendiğinde, genel olarak vergi gelirlerinin %45-49 unun yılın birinci altı ayında, %51-55 inin yılın ikinci altı ayında gerçekleştiği görülmektedir. Sakarya Büyükşehir Belediyesi nin genel bütçe vergi gelirlerinden sağladıkları pay için de aynı dönemin ortalaması alındığında bu oran yaklaşık olarak aynıdır. Merkezi yönetim yılın ilk altı ayında vergi gelirleri tahmininin % 47 sini gerçekleştirmiştir. Sakarya Büyükşehir Belediyesi nin yılın ilk altı ayında genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları payın, bu paya ilişkin 2012 yılı bütçe tahminine oranı ise yine buna yakın bir şekilde % 44,10 düzeyindedir yılında merkezi yönetimin tahsil ettiği vergi gelirlerinin yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye genelinde ve İstanbul ilinde % 6,7 düzeyinde arttığı görülmektedir. SBB nin genel bütçe vergi gelirlerinden aldığı pay da 2012 yılında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %4,11 düzeyinde artmıştır. Bu nedenle, yılın ikinci döneminde de genel bütçe vergi gelirlerinden alacağımız payın merkezi yönetim vergi gelirleri ile benzer bir eğilim taşıyacağı ve vergi gelirlerindeki yükselme eğiliminin yılın ikinci yarısında da devam edebileceği varsayılarak, bu gelir türü için yılın ikinci yarısına ilişkin hedefler arttırılmıştır. Diğer gelir kalemlerimizle ilgili 2012 yılı sonu tahminlerimiz, bu gelirlerin geçmiş yıllarda yılın ilk yarısı ile ikinci yarısındaki gerçekleşme yüzdeleri, tahakkuklu gelirlerde yıl içinde tahsil edilmesi muhtemel tahakkuk miktarları, tahsilâtı belirli dönemlere yayılmış olan gelirlerin tahsilât dönemleri ve yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler dikkate alınarak yapılmıştır. Buna göre yıl içinde tahsilâtı belirli dönemlere yayılmış olan gelirlerden İlan ve Reklam Vergisi başta olmak üzere vergi ve harç gelirlerinin, %40 ının yılın ilk yarısında tahsil edildiği görülmüş, ikinci yarıda ise %60 ının tahsil edileceği tahmin edilmiştir. Diğer gelir kalemlerimizin ise genel olarak geçmiş yıllardaki eğilimleri de dikkate alınarak, 2011 yılının birinci altı ayı ile yaklaşık olarak eşit düzeyde seyredeceği öngörülmektedir. Bu gelir kalemleri ile ilgili yasal değişiklikler, bazı gelir kalemlerinde mükellefler tarafından yapılan beyanların sayısı tahminlerimizi olumlu ya da olumsuz etkileyebilecektir. Bütçe hazırlıkları aşamasında öngörülen Sermaye Gelirleri kaleminden yeterli tahsilât yapılamamıştır. Bunu nedeni, öngörülen arsa ve arazi satışlarının istenen seviyede gerçekleşmemesidir. 30

31 IV. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLECEK FAALĠYETLER Sorumlu olduğumuz şehrin büyüklüğü nedeniyle yatırım ve hizmetlerimiz süreklilik arz etmek zorundadır. Bu nedenle 2012 yılının ikinci altı aylık döneminde de yukarıda bir kısmına değindiğimiz; ulaşım, altyapı, imar ve yapılanma, sosyal ve kültürel hizmetler, bilgi teknolojileri, çevre düzenlemesi ve temizliği, eğitim, sanat, sağlık, spor vb. alanlardaki faaliyetlerimiz kaynaklarımız el verdiği ölçüde eş zamanlı olarak devam edecektir. Yukarıda sunduğumuz 2012 Yılı Ocak Haziran Dönemi bütçe uygulama sonuçları genel anlamda beklentilerimiz dâhilinde gerçekleşmiştir. Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2012 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleşmeleri kamuoyuna sunulmuştur. EK: BÜTÇE GELİRLERİ ve GİDERLERİ GELİŞİMİ 31

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

III I. OCAK-HAZĠRAN 2014 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 1 A-BÜTÇE GĠDERLERĠ...

III I. OCAK-HAZĠRAN 2014 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 1 A-BÜTÇE GĠDERLERĠ... I İçindekiler SUNUġ... III I. OCAK-HAZĠRAN 2014 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 GĠRĠġ... 1 A-BÜTÇE GĠDERLERĠ... 3 02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri... 9 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri...

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) mali yılı gelir bütçemiz mali yılına göre

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER 1. 2014 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri. 4 01. Personel Giderleri 6 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 1 İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 01. Personel Giderleri... 6 02. Sosyal

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-215 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 /BEŞİKTAŞ

BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 /BEŞİKTAŞ BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 214 /BEŞİKTAŞ 214 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -2014)

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -2014) İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -214) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde;

Detaylı

Mahalli İdareler Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu

Mahalli İdareler Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu Mahalli İdareler Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu Muhasebat Genel Müdürlüğü OCAK-EYLÜL 2011 DÖNEMİ MAHALLİ İDARELER KONSOLİDE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2010 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE 2,6 MİLYAR TL BÜTÇE FAZLASI

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

1. ÖZET GEÇMİŞ YIL KARŞILAŞTIRMALARI

1. ÖZET GEÇMİŞ YIL KARŞILAŞTIRMALARI 1. ÖZET GEÇMİŞ YIL KARŞILAŞTIRMALARI 2015 yılının Ocak ayında 1.056.635,58 TL gider bütçesi fazla, 2016 yılı Ocak ayında 1.124.124,95 TL gider bütçesi fazla olmuştur. 2015 yılının Şubat ayında 219.150,34

Detaylı

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - / İSTANBUL I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 4 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / İSTANBUL İÇİNDEKİLER 1 SUNUŞ 2 I-OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 5 02.

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 0 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 214/Ankara 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER Temmuz DAHA ÇOK YATIRIM İÇİNDEKİLER KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 01.Personel

Detaylı

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2015 Mali Hizmetler Müdürlüğü, Temmuz 2015 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 1. 2015 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ...

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER SBB ve İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarılarına İlişkin Meclis Kararı... 11-17 Bütçe Kararnamesi... 18-21

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Bilindiği üzere 5018 sayılı kanunun 30.maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2015 I. OCAK - HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2013 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (OCAK-HAZİRAN) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10.07.2013 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

2009 OCAK-HAZİRAN HARCAMALAR

2009 OCAK-HAZİRAN HARCAMALAR 1 GİDERLER (BİN ) 1- OCAK HAZİRAN 2009 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERLERİ 01- Personel Giderleri 95.063.569,05 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 11.702.505,63 03- Mal

Detaylı

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 İÇİNDEKİLER 1. 2015 Yılı Bütçe Kararnamesi...2 2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 3. Ödenek (A) Cetveli...10 4. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli...25 5.

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 215 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORLARI Ekim 215 www.erciyes.edu.tr 1 I. 215 YILI III.3 AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ 214 Mali yılında üniversitemiz kesintili başlangıç ödeneği

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Serhat PAZARLIOGLU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ S.NO İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1 Gider Bütçesi Gerekçesi 1-4 2 Gelir Bütçesi Gerekçesi 5-6 3 Bütçe Kararnamesi 7-9 4 Ödenek Cetveli (A) 10-28 5 Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B)

Detaylı

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU OCAK- HAZİRAN

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU OCAK- HAZİRAN BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU OCAK- HAZİRAN İÇİNDEKİLER I- OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A.Bütçe Giderleri... 4 01.Personel Giderleri...

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2011 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz 213 yılı bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna bu uygulamalarla ilgili bilgi verme amacı taşıyan 213 Yılı Kurumsal Mali Durum

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU ( 31.07.2010 )

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU ( 31.07.2010 ) CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ( 31.07.2010 ) REKTÖRLÜK: İç Anadolu nun doğusunda Kızılırmak kıyısında yer alan Sivas, tarih boyunca önemli uygarlıklara ev

Detaylı

T. C. S A R I Y E R B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I

T. C. S A R I Y E R B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I T. C. S A R I Y E R B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I 201 5 YI L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E B E K L E N T İ L E R R A P O R U yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 211 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-211 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 211 Yılı Kurumsal

Detaylı

T.C. 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E

T.C. 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E T.C. S A R I Y E R B E L EDİYE B A Ş K A N L I Ğ I 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E B E K L E N T İ L E R R A P O R U İÇİNDEKİLER GİRİŞ...2 I - 2013 YILI İLE 2014 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2011 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 27 - KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 27 - Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 214 DÖNEMİ

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I. 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3. A. Bütçe Giderleri 4. B. Bütçe Gelirleri 10. C.

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I. 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3. A. Bütçe Giderleri 4. B. Bütçe Gelirleri 10. C. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz-2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I. 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A. Bütçe Giderleri 4 B. Bütçe Gelirleri 10 C. Finansman 14 II. 2015 YILI

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

SUNUġ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUġ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÖNSÖZ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. ÇORLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 11/11/2009 Karar No:2009/274 TOPLANTIDA BULUNANLAR: Belediye Başkanı Ünal Baysan Belediye ÜYEDEN: Tuncay Yavuz, Evren Özmen Uludağ, Yüksel Topçu, Hasan

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 31.07.2013 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum. Ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum. Ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı TEMMUZ- NĠĞDE SUNUġ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 1 GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3' uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 31 TEMMUZ 2015 2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2007 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz 214 yılı bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna bu uygulamalarla ilgili bilgi verme amacı taşıyan 214 Yılı Kurumsal Mali Durum

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL VE MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL VE MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 214 I KURUMSAL VE DURUM BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler Tablosu I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 BÜTÇE GİDERLERİ... 1 BÜTÇE GELİRLERİ... 6 FİNANSMAN... 7 II.

Detaylı

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- Bütçe Giderleri..... a)personel Giderleri... b)sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... c)mal ve Hizmet

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2014 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 215 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu KIRKLARELİ ÜNİERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 3. maddesinde, genel

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ OCAK-HAZİRAN 2012 ĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi)

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) Belediye Meclisinin 11/11/2014 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla BüyükĢehir Belediyesinin 2015

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2008 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I Sayılı Cetvelde

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2012-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2012-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. 1 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 1-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Sunuş I.OCAK-HAZİRAN 1 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 1 A. Bütçe Giderleri 1 a)

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı