Balıkesir Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Çağış Yerleşkesi, Balıkesir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Balıkesir Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Çağış Yerleşkesi, Balıkesir"

Transkript

1 Yerbilimleri, 36 (2), Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni Bulletin of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Burhaniye (Balıkesir) Yerleşim Alanının Sıvılaşma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Evaluations of Liquefaction Potential of Burhaniye (Balıkesir) Settlement Area GÜLER ESİN 1, ŞENER CERYAN 2 * 1 Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çağış Yerleşkesi, Balıkesir 2 Balıkesir Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Çağış Yerleşkesi, Balıkesir Geliş (received) : 01 Temmuz (July) 2015 Kabul (accepted) : 27 Ağustos (August) 2015 ÖZ Bu çalışmada, Türkiye de birinci derece deprem bölgesinde yer alan Burhaniye (Balıkesir) yerleşim alanındaki zeminlerin sıvılaşma potansiyeli değerlendirilmiştir. Bu amaçla, Burhaniye belediyesinin arşivinden temin edilen arazi ve deney sonuçlarını içeren jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarından derlenerek hazırlanan veri tabanı kullanılmıştır. Söz konusu raporlardan temin edilen 97 sondaj verisi kullanılarak bir veri tabanı oluşturulmuş ve bu veriler Coğrafi Bilgi Sistemi ortamında değerlendirilmiştir. Burhaniye (Balıkesir) yerleşim alanı için eğim haritası, yeraltı suyu seviyesi ve yeraltı su derinlik haritaları, farklı derinlikler (3, 6, 9, 12 ve 15m) için düzeltilmiş SPT-N değerlerinin dağılımı haritaları hazırlanmıştır. Burhaniye (Balıkesir) yerleşim alanını etkileyecek diri fayların uzunlukları ve inceleme alanına olan uzaklıkları dikkate alınarak azalım ilişkisinden, olası en büyük yer ivmesi hesaplanmıştır. Söz konusu yerleşim alanını etkileyebilecek M w =7.2 büyüklüğündeki olası deprem senaryosu ve en büyük ivmesinin 0.37g değeri kullanılarak Burhaniye yerleşim alanının sıvılaşmaya potansiyeli haritaları oluşturulmuştur. Anahtar Kelimeler: Sıvılaşma, alüvyon, SPT-N değeri, sıvılaşma potansiyeli, Burhaniye. ABSTRACT In this study, the liquefaction potential of the soil in Burhaniye (Balıkesir) settlement area in the first degree earthquake zone in Turkey were evaluated. For this purpose, the database prepared by compiling geological and the geotechnical reports including field and laboratory test data from Burhaniye municipal archives were used. The database was created by using 97 borehole data from the said reports and these data were evaluated by using Geographical Information System. Slope map, map of the underground water level maps, the depth of underground water maps, SPT-N value corrected distribution maps for different depths which are 3, 6, 9, 12 and 15 m. were prepared for Burhaniye (Balıkesir) settlement area. Considering the distance from the study area investigated and the length of the active faults affecting the Burhaniye (Balıkesir) settlement area, maximum ground acceleration was calculated by the attenuation relationship. The liquefaction susceptibility map of Burhaniye settlement area maps were created using earthquake scenario of M w =7.2 affecting the said) settlement area and the value of probable maximum ground acceleration, 0.37g. Keywords: Liquefaction, alluvium, SPT-N value, the liquefaction potential, Burhaniye. * Ş. Ceryan e-posta:

2 82 Yerbilimleri GİRİŞ Ülkemizde de büyük can ve mal kaybına yol açan deprem tehlikelerine karşı güvenlik kavramı iki unsura sahiptir; birincisi potansiyel yıkıcı dinamik kuvvetlere karşı yapı güvenliği, ikincisi ise yapı ve yerinin dinamik (deprem) kuvvetler etkisindeki davranışıdır. Depremler nedeniyle oluşan tehlikeyi azaltmak ve deprem yükleri altındaki yapıların güvenliğini sağlamak için, dinamik etkiler altındaki suya doygun ince taneli kumlu ve siltli zeminlerde oluşan sıvılaşma davranışını bilmek yerleşim amaçlı çalışmalarda önem kazanmaktadır. Zemin seviyelerinin sıvılaşma potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik ölçütleri 4 grup altında toplamak mümkündür. Bunlar; jeolojik ölçütler, jeomorfolojik ölçütler, zemin özellikleri ve ampirik sıvılaşma analizidir (Ulusay, 2010). Ampirik sıvılaşma analizi ölçütleri, suya doygun bir zeminde sıvılaşmanın gelişip gelişemeyeceğinin bir ölçüsü olan sıvılaşmaya karşı güvenlik katsayısının (FL) belirlenmesini esas almaktadır. Bu amaçla, zeminin tekrarlı yükler altındaki dayanımının dolaylı ifadesi olan tekrarlı dayanım oranı (CRR) ile depremin analizi yapılan noktada yaratacağı tekrarlı gerilim oranı (CSR) birbirlerine bölünür ve deprem büyüklüğüne bağlı bir düzeltme faktörü (MSF) ile çarpılarak FL elde edilmektedir. Zemin seviyesinin bir noktası için bulunan güvenlik sayıları tüm zemin profilinin sıvılaşma potansiyelini ifade etmekte yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle söz konusu potansiyelin bulunması için değişik yaklaşımlar geliştirilmiştir (Iwasaki vd., 1982; Youd ve Perkins, 1987, Chen ve Juang, 2000; Juang vd. 2003; Sönmez, 2003, Çetin vd., 2004; Sönmez ve Gökçeoğlu, 2005; Holzer, 2008). Sıvılaşma Potansiyeli İndeksi (LPI) ilk defa Iwasaki vd. (1978, 1982) tarafından bir zemin kolonunun sıvılaşma potansiyelini değerlendirmek için önerilmiştir. Sönmez (2003) ve Iwasaki vd. (1978, 1982) tarafından önerilen yöntemde güvenlik faktörü katsayısı limit değerini 1 yerine 1.2 değerini alarak LPI metodu yeniden düzenlenmiştir. Chen ve Juang (2000) tarafından önerilen sıvılaşma olasılığına bağlı olarak sıvılaşabilirliği tanımlamaları yapılmış olup, bu sınıflamada F L nin in üzerinde olması durumunda, sıvılaşmaya yönelik olarak hemen hemen kesinlikle sıvılaşmaz tanımı yerine sıvılaşma beklentisinin oldukça düşük olduğu ifadesine yer verilmiştir. Juang vd., (2003) tarafından sıvılaşmaya karşı güvenlik katsayısı (F L ) ile sıvılaşma olasılığı (P L ) arasında veriye dayalı olarak bir ilişki tanımlanmıştır. Lee vd. (2003) tarafından benzer bir amaçla Sıvılaşma Riski İndeksi (IR) tanımı yapılmıştır. IR tanımında Iwasaki vd. (1982) tarafından önerilen Sıvılaşma İndeksi (LI) eşitliğindeki güvenlik katsayısının yer aldığı bileşeni (P L ) ile yer değiştirmiştir. Ancak, araştırmacılar makalelerinde bazı değerlendirmeler yapmalarına karşın IR değerinin yorumlanmasına yönelik bir sınıflama yer almamaktadır. Sönmez ve Gökçeoğlu (2005) Sıvılaşma Riski İndeksi yerine Sıvılaşma Şiddeti İndeksi, I S terminolojik olarak tercih etmişler ve I s ye göre bir sınıflandırma da önemli işlerdir. Burhaniye yerleşim alanı (Şekil 1) Kuvaterner yaşlı alüvyon üzerine kurulmuş olup, yerleşim alanı ve yakın çevrelerindeki jeoteknik amaçlı sondaj çalışmalarındaki verilere göre yeraltı su seviyesinin derinliği genellikle 6 m den azdır. Bu bölge Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) nun güney kısmında yer almakta olup genel olarak bölge, kuzeyden KAFZ ve güneyden Ege Graben Sistemi nin etkisi altındadır. Diğer bir deyişle yöre KAFZ ile Ege Bölgesi nin açılma rejimi arasında bir geçiş zonu özelliği taşımaktadır. Burhaniye ilçesi yerleşim alanının bu jeolojik, hidrojeolojik ve tektonik özellikleri nedeniyle olası kuvvetli yer hareketleri sırasında sıvılaşma tehlikesi açısından değerlendirilmesinin yararlı olacağı görülmektedir. Bu çalışmada, Burhaniye belediye arşivindeki arazi ve laboratuvar deney sonuçlarını içeren jeolojik ve jeoteknik etüt raporları incelenmiş olup bu raporlardan temin edilen 97 sondaj verisi (Şekil 2) kullanılarak bir veri tabanı oluşturulmuştur. Bu veriler ve sahanın sayısal yükseklik modeli Coğrafi Bilgi Sistemi ortamında değerlendirilmiştir. Esri ArcInfo (Versiyon 10.2) programı ile yapılan bu analizler sonucunda, inceleme alanındaki jeolojik birimlerin dağılımı, yeraltı su seviyesi ve derinliğinin durumu, farklı derinlikler için SPT-N değerlerinin ve zeminlerin göreceli sıklığının dağılımı elde edilmiştir. MTA nın 2012 yılında güncellediği aktif fay haritasından yararlanarak inceleme alanını etkileyecek faylar belirlenmiş, olası deprem

3 Esin ve Ceryan 83 Şekil 1. Türkiye nin tektonik haritası (Okay vd. 1996) (a) ve çalışma alanı konumu (b). Figure 1. Tectonic map of Turkey (Okay et al., 1996) (a) and the location of the study area (b). senaryoları için azalım ilişkilerinden yararlanılarak olası en büyük yatay yer ivmeleri hesaplanmıştır. İnceleme alanındaki zemin seviyelerinin sıvılaşma potansiyelinin belirlenmesinde Youd vd. (2001) de önerilen yöntem izlenmiş olup hesaplamalarda Novaliq (Ver. 2.53) programı kullanılmıştır. Sondajların yapıldığı lokasyonlarda, zemin profilinin sıvılaşma potansiyelinin değerlendirilmesinde Sönmez (2003) tarafından önerilen yöntem esas alınmıştır. Bu çalışmada, bölgenin sayısal haritaları oluşturulurken sondaj lokasyonlarının olmadığı noktada ilgili değişken değerini bulmak için Uzaklığın Karesi Yöntemi (IDW; Inverse Distance Weighted) seçilmiştir. İNCELEME ALANI VE YAKIN ÇEVRESİNİN JEOLOJİK VE TEKTONİK ÖZELLİKLER Alp - Himalaya Dağ oluşum sistemi içerinde yer alan Türkiye nin jeolojik yapısını, bir kaç bölgede yüzeyleyen Pan-Afrikan temel ile Tetis Okyanusu nun evrim süreci içerisinde oluşan kıtasal zonlar ile bunlar arasında yer alan okyanusal kenet kuşaklarının oluşturduğu paleotektonik zonlar şekillendirmektedir (Şekil 1). İnceleme alanı ve çevresini de kapsayan İç Pontid Kenedi güneyinde, Biga Yarımadası ndan Doğu Karadeniz e kadar uzanan, kıtasal kayaç topluluğu Sakarya Zonu nu oluşturmaktadır (Duru vd. 2004). Sakarya Zonu nun temelindeki gnays, mermer ve metaperidoditlerden oluşan metamorfik masifler (Kazdağı, Uludağ ve Pulur masifleri) Hersiniyen orojenezinden etkilenmiştir. Bu masifleri tektonik dokanakla örten, düşük dereceli metamorfizmadan etkilenmiş ve yoğun deformasyona uğramış, içerisinde kireçtaşı blokları bulunduran Geç Paleozoik-Triyas yaşlı volkano-sedimanter kayaç toplulukları (Karakaya Kompleksi) yer almaktadır (Duru vd, 2004). Bu

4 84 Yerbilimleri Şekil 2. Çalışma alanındaki sondaj lokasyonları. Figure 2. Borehole locations in the study area. kayaçlar üzerine Erken Jura-Eosen yaşlı karbonat ve filiş istifi transgresif olarak gelmektedir. Geç Paleozoik-Miyosen yaş aralığında Sakarya Zonu içerisinde yoğun granitik sokulumlar bulunmaktadır (Duru vd, 2004). Burhaniye yerleşim alanında en yaşlı birim Kınık Formasyonu olarak adlandırılan (Akyürek, 1989), metakonglomera, metakumtaşı, metaçamurtaşı, kumlu kireçtaşı, kumtaşından oluşan ve içinde Permiyen yaşlı Çaldağ Kireçtaşı üyesine ait değişik boyutlarda bloklar içeren birimdir (Şekil 3). Kınık Formasyonu üzerinde, uyumsuz olarak killi kireçtaşı, marn, silttaşı, tüfit, kumtaşı, konglomera, ardalanması ve bu kaya türlerinin bir veya birkaçının baskın olduğu kaya türlerinden oluşan Soma Formasyonu yer almaktadır (Şekil 3). Bu formasyonun üstünde uyumsuz olarak bulunan alüvyon, çalışma alanında çoğunlukla kumlu, bazen çakıllı ve yer yer de siltli olarak gözlenmiştir. Balıkesir-Edremit hattının kuzeyinde kalan alan KAFZ nun sağ atımlı hareketinin etkisi altında inceleme alanını da içine alan bölge güneybatıya doğru yelpaze gibi açılma rejimine sahiptir. Bu hattın güneyinde ise Batı Anadolu nun K-G açılması sonucu oluşan yapısal unsurlar yer almaktadır (Ercan, 2010). Balıkesir-Bigadiç-Sındırgı ile Gediz, Bakırçay göçüntüleri bunlardan

5 Esin ve Ceryan 85 Şekil 3. Burhaniye yerleşim alanının jeoloji haritası (İçöz vd., 2000 den değiştirilmiştir.). Figure 3. Geological map of the Burhaniye settlement area (revised from İçöz et.al., 2000). önemli olanlarıdır (Ercan, 2010; Emre vd., 2012). Ege Denizi nde ise Pliyosen yaşlı K-G doğrultulu faylanmalar yaygındır. Balıkesir ve yakın çevresi, Batı Anadolu nun K-G doğrultulu açılma rejiminin ürünü olan fayların ürettiği depremler ile Anadolu nun batıya doğru ilerlemesi sonucu oluşan KAFZ nun Marmara daki kollarında gelişen depremlerden etkilenebilmektedir (Ercan, 2010; Emre vd., 2012). Burhaniye yerleşim alanı için en kritik deprem senaryosunun belirlenmesinde MTA nın 2012 yılında güncellediği Türkiye diri fay haritasından inceleme alanına en fazla 100 km uzağındaki diri faylar dikkate alınmıştır (Şekil 4). Söz konusu fayların potansiyel deprem büyüklüğünün belirlenmesi açısından uzunlukları ve olası en büyük yatay ivmenin belirlenmesi açısından inceleme alanına uzaklıkları birlikte dikkate alındığında inceleme alanında Havran-Balıkesir Fay Zonu, Balıkesir Fayı, Edremit Fay Zonu ve Yenice-Gönen Fay Zonu nun daha fazla öneme sahip oldukları görülmektedir. Bu amaçla yapılan ampirik hesaplamalar sonraki bölümlerde sunulmuştur. Havran-Balıkesir Fay Zonu Biga yarımadası güneydoğusunda Balıkesir il sınırları içinde, Edremit Körfezi ile Kepsut arasında uzanan sağ yönlü doğrultu atımlı aktif fay sistemidir. Havran-Balıkesir arasında KD-GB uzanımlı olan fay sistemi, tepe noktası Balıkesir il merkezi kuzeyinde yer alan, güneye doğru geniş bir büklüm yapar ve büklüm doğusunda KB-GD doğrultu-

6 86 Yerbilimleri Şekil 4. Burhaniye yerleşim alanını etkileyen faylar (1: Sinekçi Fayı 2 Nolu Segment, 2: Sinekçi Fayı 3 Nolu Segmenti, 3: Gündoğan Fayı 1 Nolu Segmenti, 4: Gündoğan Fayı 2 Nolu Segmenti, 5: Sarıköy Fayı, 6: Biga- Çan Fay Zonu Biga Segmenti, 7: Biga-Çan Fay Zonu Yuvalar Segmenti, 8: Biga-Çan Fay Zonu Çan Segmenti, 9: Akçapınar Fayı, 10: Yenice-Gönen Fayı, 11: Evciler Fayı, 12: Bekten Fayı, 13: Pazarköy Fayı, 14: Şamlı Fayı, 15: Havran-Balya Fay Zonu, 16: Balıkesir Fayı Kepsut Segmenti, 17: Balıkesir Fayı Gökçeyazı Segmenti, 18: Gelenbe Fay Zonu Doğu Segmenti, 19: Gelenbe Fay Zonu Batı Segmenti, 20: Soma-Kırkağaç Fay Zonu, 21: Soma-Kırkağaç Fay Zonu, 22: Edremit Fay Zonu, 23: Kestanbol Fayı, 24: Gediz Graben Fay Sistemi Akhisar Fayı, 25: Gediz Graben Fay Sistemi Mustafa Kemal Paşa Fayı, 26: Bergama Fayı, 27: Zeytindağ Fay Zonu 1 Nolu Segmenti, 28: Yenifoça Fayı, 29: Güzelhisar Fayı, 30: Menemen Fay Zonu, 31: Gediz Graben Fay Sistemi Muradiye Fayı) (MTA, 2012). Figure 4. The active faults affecting the Burhaniye settlement area (1: The second segment of Sinekçi Fault 2:The third segment of Sinekçi Fault, 3: The first segment of Gündoğan Fault, 4: The second segment of Gündoğan Fault, 5: The Sarıköy Fault, 6: The Biga segment of Biga-Çan Fault Zone, 7: The Yuvalar segment of Biga-Çan Fault Zone, 8: The Çan segment of Biga-Çan Fault Zone 9: The Akçapınar Fault, 10: The Yenice-Gönen Fault, 11: The Evciler Fault, 12: The Bekten Fault, 13: The Pazarköy Fault, 14: Şamlı Fault, 15: Havran-Balya Fault Zone, 16: The Kepsut segment of Balıkesir Fault, 17: The Gökçeyazı segment of Balıkesir Fault, 18:The East segment of Gelenbe Fault Zone, 19: The West segment of Gelenbe Fault Zone, 20: The first segment of Soma-Kırkağaç Fault Zone 21: The second segment of Soma- Kırkağaç Fault Zone, 22: The Edremit Fault Zone, 23: The Kestanbol Fault 24: The Akhisar Fault (Gediz Graben Fault System), 25: The Mustafa Kemal Paşa Fault (Gediz Graben Fault System), 26: The Bergama Fault, 27: The first segment of Zeytindağ Fault Zone, 28: Yenifoça Fault 29: Güzelhisar Fault, 30: Menemen Fault Zone, 31: The Gediz Muradiye Fault (Graben Fault System) (MTA, 2012). sunu kazanır. Söz konusu büklümü oluşturan faylar sağ yönlü doğrultu atımlı faylardır (Emre vd., 2012). Bu fay zonu Havran-Balya ve Balıkesir Fayı olmak üzere iki fayı içermektedir ya da kapsamaktadır gibi bir ifade daha doğru olur (Emre vd, 2012). Bu iki fay İvrindi-Balıkesir arasında ortalama 7-10 km genişlikte birbirine paralel uzanır. Tarihsel ve aletsel dönem kayıtlarında Havran-Balya fay'ında büyük depremler geliştiğine ilişkin bilgiler mevcut değildir (Emre vd., 2012). Balıkesir Fayı; İvrindi-Kepsut ilçeleri arasında D-B genel doğrultusunda güneye doğru iç bükey olarak uzanır (Emre vd., 2012). Sağ yönlü doğrultu atımlı bir fay olan Balıkesir Fayı, Balıkesir kent merkezi yakın kuzeyinde, güneye iç bükey yaptığı büklüm ile karakteristiktir (Emre vd., 2012). Bu büklüm Balıkesir

7 Esin ve Ceryan 87 Fayı nı batı ve doğu olmak üzere iki segmente ayırır. Balıkesir Fayı nın yaşı ve toplam atımı hakkında kesin veri yoktur. Balıkesir il yerleşkesine çok yakın oluşu nedeniyle fayın deprem tehlikesinin anlaşılması için yapılabilecek olan paleosismolojik araştırmalar önem taşımaktadır (Emre vd., 2012). Edremit Fay Zonu Biga yarımadası güneyinde Edremit Körfezi ile Kazdağ Yükselimi arasında yer alır (Emre vd., 2012). Edremit Fay Zonu, karadaki geometrisi ve niteliğindeki değişimler dikkate alınarak Altınoluk ve Zeytinli olmak üzere iki ana segmente ayrılır. Altınoluk segmenti K80D genel doğrultuda uzanan düşük açılı bir normal fay ve bunun tavan bloğunda gelişmiş, zonal yapı sunan sintetik ve antitetik faylardan oluşur (Sarı vd., 2010; Emre vd., 2012). KD-GB genel gidişli Zeytinli segmenti ise yaklaşık 15 km uzunluktadır. Çizgisel gidişli tek bir faydan oluşan bu segment sağ yönlü doğrultulu atım bileşenli verev bir fay özelliği sergiler (Sarı vd., 2010; Emre vd., 2012). Yenice-Gönen Fay Zonu Gönen doğusundaki Tütüncü ile Yenice ilçesi güneybatısı arasında toplam 67 km uzunluğunda olup, K65D genel doğrultuludur (Sarı vd., 2010; Emre vd., 2012). Magnitüdü 7.2 olan, 1953 yılı Yenice-Gönen depremiyle oluşmuş yüzey kırıkları Yenice-Gönen arasında ilk defa Herece (1985) tarafından detaylı olarak haritalanarak Yenice-Gönen Fayı olarak adlandırılmıştır (Sarı vd., 2010). Bu fay, Duru vd. (2007) tarafından hazırlanan 1/ ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları Balıkesir-İ18 paftasında ise sağ yanal atımlı diri fay olarak tanımlanmıştır (Sarı vd., 2010). İNCELEME ALANININ VE YAKIN ÇEVRESİNİN TOPOĞRAFYA, YERALTISU DURUMU VE ZEMİN ÖZELLİKLERİ Burhaniye yerleşim alanında yükseklik kıyı kesimlerden iç kesimlere, doğuya doğru düzenli olarak artmakta olup 20 m düzeylerine ulaşmaktadır (Şekil 5a). İnceleme alanında kıyıdan 1 km kadar uzak alanlarda yükseklik 5 m ye kadar çıkabilmektedir (Şekil 4a). Sıvılaşma açısından daha kritik öneme sahip alüvyon zeminlerin yayılım gösterdiği alanlarda eğim en fazla 5 iken diğer alanlarda genellikle 5-15 arasında değişmektedir (Şekil 5b). Bu çalışma kapsamında daha önce açılmış sondajlardan derlenen veri tabanı kullanılarak yapılan değerlendirmede; yeraltı su seviyesinin (YASS) topoğrafik yüzeye yaklaşık paralel olduğu ve sahilden doğuya doğru yüksekliğinin düzenli olarak artarak 12 m ye ulaştığı görülmüştür (Şekil 5c). YASS nin derinliği inceleme alanının sahil kısmında 3 m den sığ iken bu kıyı kesiminin yaklaşık 1 km doğusunda kalan alanlarda ise 6 m ye ulaşmaktadır (Şekil 5d). Burhaniye Belediyesi arşivinden sağlanan jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarındaki verilere göre alüvyonu oluşturan zemin seviyeleri çoğunlukla kum, siltli kum ve kumlu silt olup yer yer çakıllı kum ve kumlu çakıllardan oluşmaktadır. İnceleme alanındaki alüvyon zeminlerin düzeltilmiş SPT-N değerleri CBS ortamında değerlendirilmiş ve topoğrafik yüzeyden 3, 6, 9, 12 ve 15 m derinlik için değişimini gösteren haritalar üretilmiştir (Şekil 6). Düzeltilmiş SPT-N değerlerinin değişimini veren haritalar incelendiğinde, batıdan doğuya doğru bir zonlanmanın olduğu söylenebilmektedir (Şekil 6). İNCELEME ALANI YAKIN ÇEVRESİ İÇİN SIVILAŞMA POTANSİYELİ HARİTASININ OLUŞTURULMASI İNCELEME ALANI YAKIN ÇEVRESİ İÇİN SIVILAŞMA POT Burhaniye yerleşim alanının sıvılaşma potansiyeli OLUŞTURULMASI haritası oluştururken sondaj lokasyonlarında zemin tabakalarının her biri için sıvılaşmaya karşı güvenlik katsayısı (F L ) belirlendikten sonra Burhaniye yerleşim alanının sıvılaşma potansiyeli har zemin profilinin tümü için Sıvılaşma İndeksi nin hesaplanmasında lokasyonlarında zemin Sönmez tabakalarının (2003) de her önerilen biri için sıvılaşma yöntem (FL) belirlendikten esas alınmış olup sonra noktalar zemin için profilinin Sıvılaşma tümü için İndeksi değeri IDW enterpolasyon yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Bu çalışmada, inceleme hesaplanmasında Sönmez (2003) de önerilen yöntem esa alanında Sıvılaşma yayılım İndeksi gösteren değeri IDW alüvyondaki enterpolasyon zemin yöntemi kulla tabakaları çalışmada, Finceleme L nın hesaplanmasında alanında yayılım Youd gösteren vd. alüvyonda (2001) de verilen yöntem izlenmiştir. Bu yöntemde, Tekrarlı Gerilim Oranı (CSR), Seed ve hesaplanmasında Youd vd. (2001) de verilen yöntem iz Idriss Tekrarlı (1971) Gerilim tarafından Oranı (CSR), önerilen Seed aşağıdaki ve Idriss for-(1971) tara formül ile ile hesaplanmaktadır; CRS=0.65( v/ / v) (amax/g)rd (1) Burada amax gal cinsinden maksimum yatay yer ivme katsayısı, g ise gal cinsinden yer çekimi ivmesidir. v ve / v

8 88 Yerbilimleri a b c d İNCELEME ALANI YAKIN ÇEVRESİ İÇİN SIVILAŞMA POTANSİYELİ HARİTASININ OLUŞTURULMASI Burhaniye yerleşim alanının sıvılaşma potansiyeli haritası oluştururken sond lokasyonlarında zemin tabakalarının her biri için sıvılaşmaya karşı güvenlik katsayı (FL) belirlendikten sonra zemin profilinin tümü için Sıvılaşma İndeksi n hesaplanmasında Sönmez (2003) de önerilen yöntem esas alınmış olup noktalar iç Sıvılaşma İndeksi değeri IDW enterpolasyon yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. B çalışmada, inceleme alanında yayılım gösteren alüvyondaki zemin tabakaları FL n hesaplanmasında Youd vd. (2001) de verilen yöntem izlenmiştir. Bu yöntemd Tekrarlı Gerilim Oranı (CSR), Seed ve Idriss (1971) tarafından önerilen aşağıda formül ile hesaplanmaktadır; Şekil 5. Burhaniye yerleşim alanının topoğrafik haritası (a), eğim haritası (b), yeraltı su seviyesi haritası (c) ve yeraltı su derinliği haritası (d). CRS=0.65( v/ / v) (amax/g)rd (1) Figure 5. Topographical map (a),slope map (b) groundwater level map (c) and groundwater depth map (d) of the Burada amax gal cinsinden maksimum yatay yer ivmesidir. rd gerilme azaltm Burhaniye settlement area. katsayısı, g ise gal cinsinden yer çekimi ivmesidir. v ve / v ise sırasıyla düşey gerilm ve efektif düşey gerilmedir. Burada a max gal cinsinden maksimum yatay yer ivmesidir. r d gerilme azaltma katsayısı, g ise gal cinsinden yer çekimi ivmesidir. σv ve σ/v ise sırasıyla düşey gerilme ve efektif düşey gerilmedir. Youd vd. (2001) r d için ortalama değerin aşağıda verilen eşitlikle belirlenebileceğini ifade ifade etmişlerdir. Burada z metre z metre cinsinden cinsinden derinliktir. derinliktir. Youd vd. (2001) rd için ortalama değerin aşağıda verilen eşitlikle belirlenebileceği rr dd = ( zz zz zz 1.5 ( zz zz zz zz 2 ) (2) (2 Burhaniye yerleşim alanında yayılım gösteren alüvyonlarda zemin seviyelerin sıvılaşmaya karşı güvenlik sayısını bulmak için gerekli maksimum yatay yer ivmesin belirlenmesinde Ulusay vd. (2004) tarafından önerilmiş ivme azalım ilişk

9 Esin ve Ceryan 89 İNCELEME ALANI YAKIN ÇEVRESİ İÇİN SIVILAŞMA POTANSİYELİ HARİTASININ OLUŞTURULMASI Burhaniye yerleşim alanının sıvılaşma potansiyeli haritası oluştururken sondaj lokasyonlarında zemin tabakalarının her biri için sıvılaşmaya karşı güvenlik katsayısı (FL) belirlendikten sonra zemin profilinin tümü için Sıvılaşma İndeksi nin hesaplanmasında Sönmez (2003) de önerilen yöntem esas alınmış olup noktalar için Sıvılaşma İndeksi değeri IDW enterpolasyon yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Bu çalışmada, inceleme alanında yayılım gösteren alüvyondaki zemin tabakaları FL nın hesaplanmasında Youd vd. (2001) de verilen yöntem izlenmiştir. Bu yöntemde, Tekrarlı Gerilim Oranı (CSR), Seed ve Idriss (1971) tarafından önerilen aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır; CRS=0.65( v/ / v) (amax/g)rd (1) Burada amax gal cinsinden maksimum yatay yer ivmesidir. rd gerilme azaltma katsayısı, g ise gal cinsinden yer çekimi ivmesidir. v ve / v ise sırasıyla düşey gerilme ve efektif düşey gerilmedir. Şekil 6. Farklı derinliklerde düzeltilmiş SPT-N değerlerini gösteren harita. Figure 6. The map representing the value of corrected SPT-N at different depths. Youd vd. (2001) rd için ortalama değerin aşağıda verilen eşitlikle belirlenebileceğini ifade etmişlerdir. Burada z metre cinsinden derinliktir. ( zz zz zz 1.5 (2) rr dd = ( zz Burhaniye yerleşim zz zz alanında yayılım zz gösteren 2 ) haritasından yararlanılarak söz konusu alana alüvyonlarda zemin seviyelerinin sıvılaşmaya Burhaniye karşı güvenlik yerleşim alanında sayısını yayılım bulmak gösteren için gerekli alüvyonlarda (Şekil zemin seviyelerinin 3) ve daha sonra Wells ve Coppersmith uzaklığı en fazla 100 km olan faylar seçilmiş maksimum sıvılaşmaya karşı yatay güvenlik yer sayısını ivmesinin bulmak belirlenmesinde belirlenmesinde Ulusay vd. (2004) Ulusay tarafından vd. (2004) önerilmiş tarafından ivme önerilmiş ivme dımıyla azalım söz ilişkisi konusu fayların üretebileceği olası için gerekli maksimum (1994) yatay yer tarafından ivmesinin önerilen eşitlik (Eşitlik 4) yar- azalım kullanılmıştır ilişkisi (Eşitlik kullanılmıştır 3). (Eşitlik 3). depremlerin Moment büyüklüğü (M w ) değerleri aa mmmmmm = 2.18ee (33.3MM ww RR ee SS AA SS BB ) hesaplanmıştır (Çizelge 1). (3) (3) Mw = a + b log (SRL) (4) Yukarıdaki eşitlikte eşitlikte a amax max en en büyük büyük yer ivmesi, yer ivmesi, Mw moment M w büyüklüğü, Re depremin moment büyüklüğü, R merkez üstüne olan uzaklık, e depremin merkez üstüne olan uzaklık, S Yukarıdaki eşitlikte, SRL beklenen yüzey kırığının (ya da tasarım depremini üretmesi beklenen SA ve SB yerle zemin koşullarını tanımlayan sabitlerdir. Kaya olması durumunda A ve S SA B yerle zemin koşullarını = SB = 0, zemin koşullarında SA = 1 ve SB = 0, yumuşak tanımlayan sabitlerdir. Kaya olması durumunda fay segmentinin) uzunluğu km olup, a ve b katsayıları fayın türüne bağlıdır ve Çizelge 2 den zemin koşullarında ise SA = 0 ve SB = 1 dir (Ulusay vd., 2004). S A = S B = 0, zemin koşullarında S A = 1 ve S B = 0, yumuşak zemin koşullarında ise S A = 0 ve S B = alınmıştır. 1 dir (Ulusay vd., 2004). İnceleme alanını etkileyecek en büyük yer ivmesini elde edebilmek için olası deprem senaryoları öngörülmüştür. Bu amaç için önce MTA nın en son 2012 de güncellediği Türkiye diri fay 12 Burhaniye yerleşim alanı için öngörülen deprem senaryolarına göre en büyük yer ivmesi inceleme alanının yaklaşık 8 km batısında yer alan Havran-Balya-Balıkesir Fayı Zonu nun oluşturacağı

10 90 Yerbilimleri Çizelge 1. Burhaniye yerleşim alanını etkileyen aktif faylara göre olası deprem senaryolarının büyüklükleri. Table 1. The magnitude of possible scenario earthquakes and maximum ground acceleration based on the active faults affecting the Burhaniye settlement area. No Senaryo Deprem Segment Adı 1 Sinekçi Fayı Sinekçi Fayı Gündoğan Fayı Gündoğan Fayı Sarıköy fayı Biga-Çan Fay Zonu Biga Biga-Çan Fay Zonu Yuvalar Biga-Çan Fay Zonu Çan Akçapınar Fayı Yenice-Gönen fayı Evciler Fayı Bekten Fayı Pazarköy Fayı Şamlı Fayı Havran-Balıkesir Fay Zonu Balıkesir Fayı Kepsut Balıkesir Fayı Gökçeyazı Gelenbe Fay ZONU Doğu Gelenbe Fay Zonu Batı Soma-Kırkağaç Fay Zonu Soma-Kırkağaç Fay Zonu Edremit Fay Zonu Kestanbol Fayı Gediz Graben Fay Sistemi Akhisar Fayı L (km) Re (km) Mw a max (gal) 25 Gediz Graben Fay Sistemi Mustafa Kemal Paşa Fayı Bergama Fayı Zeytindağ Fay Zonu Yenifoça Fayı Güzelhisar Fayı Menemen Fay Zonu Gediz Graben Fay Sistemi Muradiye Fayı (a max : en büyük yer ivmesi, L: Fay izi uzunluğu, M w : moment büyüklüğü, R e : depremin merkez üstüne olan uzaklık)

11 Bu amaç olan faylar seçilmiş (Şekil 3) ve daha sonra Wells ve Coppersmith (1994) tarafından İnceleme için önce alanını MTA nın etkileyecek en son 2012 en en büyük de güncellediği yer yer ivmesini elde elde = edebilmek eeeeee 0.99için için ( İTTTT olası olası deprem ) (%5 < İTTTT % önerilen eşitlik (Eşitlik 4) yardımıyla söz konusu fayların üretebileceği 1000 yararlanılarak olası senaryoları söz konusu öngörülmüştür. alana uzaklığı Bu Bu amaç en için fazla için önce 100 MTA nın km en en son son de de güncellediği depremlerin Moment büyüklüğü (Mw) 3) ve daha Türkiye değerleri hesaplanmıştır (Çizelge 1). sonra diri Wells fay ve haritasından Coppersmith yararlanılarak (1994) tarafından söz söz konusu alana alana uzaklığı en en fazla fazla km km ) yardımıyla olan = faylar eeeeee söz 1.76 konusu seçilmiş ( 190 (Şekil fayların 3) 3) ve üretebileceği ve daha sonra Esin Wells olası ve Ceryan = 1.2 (İTTTT > %35) Wells ve ve Coppersmith (1994) (1994) tarafından 91 lüğü Mw = a + b log (SRL) (4) (Mw) önerilen değerleri eşitlik hesaplanmıştır (Eşitlik 4) (Çizelge 4) yardımıyla 1). söz söz konusu fayların fayların üretebileceği olası olası = eeeeee 1.76 ( 190 İTTTT2) (%5 < İTTTT %35) (8) Çizelge 2. Fay segmenti depremlerin Yukarıdaki Moment eşitlikte, İTTTTbüyüklüğü 2) yaklaşımı ile senaryo (%5 < İTTTT %35) deprem (8) SRL (Mw) beklenen (Mw) değerleri yüzey hesaplanmıştır Çizelge büyüklüğünü kırığının (Çizelge 2: Fay veren segmenti eşitlikteki a (ya da tasarım (Çizelge 1). yaklaşımı ve b katsayıları ile senaryo de (Wells ve Coppersmith, 1994). Çizelge 1. Burhaniye yerleşim alanını etkileyen aktif faylara göre depremini 1). olası üretmesi deprem Table 2. Coefficients a and b in the equation representing the scenario beklenen senaryolarının fay segmentinin) büyüklükleri uzunluğu km olup, (4) a ve earthquake b katsayıları magnitude (Wells based ve on Coppersmith, fault 1 segment approach (Wells and Coppersmith, 1994). Çizelge 1. Burhaniye yerleşim alanını etkileyen a ve aktif b katsayıları faylara göre fayın olası türüne deprem bağlıdır Mw Table = Mw klenen yüzey ve Çizelge a + 1. b log The kırığının 2 den log (SRL) (SRL) magnitude of possible scenario earthquakes and maximum (4) ground senaryolarının Fay (ya alınmıştır. Türü Table da tasarım büyüklükleri a katsayısı 2. Coefficients a and b (4) b katsayısı in the equation repre acceleration based depremini on the active üretmesi faults affecting the Burhaniye settlement Yukarıdaki Table 1. The uzunluğu km Yukarıdaki eşitlikte, magnitude olup, a eşitlikte, SRL ve b katsayıları SRL beklenen of possible beklenen yüzey scenario fayın türüne yüzey kırığının kırığının (ya earthquakes bağlıdır (ya da da tasarım and tasarım depremini maximum depremini üretmesi ground area Doğrultu atımlı fay 5.16 magnitude based on fault üretmesi 1.12 segment approac acceleration based on the active faults affecting the Burhaniye settlement Burhaniye beklenen beklenen No Senaryo fay fay yerleşim segmentinin) segmentinin) Normal Deprem alanı fay için uzunluğu uzunluğu öngörülen km Segment km olup, olup, deprem a Adı a ve ve b senaryolarına b katsayıları L 4.86 katsayıları Fay fayın Türü fayın Re göre türüne türüne en Mw bağlıdır büyük bağlıdır a max 1.32 yer a katsayısı area (km) ve ivmesi ve Çizelge Çizelge 2 den inceleme 2 den alınmıştır. Doğrultu (km) atımlı fay (gal) 5.16 No 1 Senaryo Sinekçi Ters Fayı Deprem alınmıştır. alanının fay yaklaşık Segment 8 km batısında 2 Adı L 5.00 yer 15.7 alan Havran-Balya-Balıkesir Re 93.4 Mw 6.4 a max (km) Normal (km) fay (gal) 4.86 in öngörülen Fayı 2 Zonu nun Sinekçi deprem senaryolarına oluşturacağı Fayı Mw=7.2 göre en büyüklüğündeki 3 yer deprem 9.4 için elde 84.6 edilmiş 6.2 olup, 31.2 Tüm fay türleri 5.08 bu 1 Burhaniye 3 Sinekçi Gündoğan Fayı yerleşim Fayı 2 alanı için öngörülen deprem 1 senaryolarına = 15.7 eeeeee Ters fay göre ( İTTTT en büyük 6.2 ) 31.1 yer 24 (% < İTTTT %35) yaklaşık değer Burhaniye 8 km 24 yaklaşık yerleşim batısında Sinekçi Gündoğan 0.37 Fayı yer Fayı g alanı alan seviyesindedir. için öngörülen deprem senaryolarına göre en büyük yer Havran-Balya-Balıkesir Tüm fay türleri ivmesi 3 ivmesi 5 Gündoğan inceleme Sarıköy inceleme fayı alanının Fayı yaklaşık 8 km batısında 1 yer alan 10.9 alanının yaklaşık 8 km batısında yer 66.6 Havran-Balya-Balıkesir 98.8 alan Havran-Balya-Balıkesir Mw=7.2 büyüklüğündeki M w =7.2 4 büyüklüğündeki deprem deprem için elde için edilmiş elde edilmiş olup, bu Fayı 6 Gündoğan Zonu nun Biga-Çan oluşturacağı Fayı Zonu Mw=7.2 büyüklüğündeki Biga deprem için elde edilmiş olup, bu 50.3 Fayı 5 Zonu nun Sarıköy oluşturacağı fayı Mw=7.2 büyüklüğündeki Bu deprem = çalışmada için (İTTTT elde 51.6 > edilmiş 7.5 %35) 7.1 büyüklüğünden olup, 131 bu (12) farklı bü esindedir. Çalışma olup, 7 bu değer Biga-Çan alanındaki yaklaşık Fay zemin Zonu 0.37 g tabakalarının seviyesindedir. Yuvalar tekrarlı dayanım 14.2 oranını 59.4 bulmak 6.4 için (CRR) 63 değer 6 yaklaşık 0.37 g seviyesindedir. değer 8 yaklaşık Biga-Çan Fay 0.37 Fay Zonu g Zonu Biga seviyesindedir. Çan uygulanacak Bu çalışmada düzeltme 51.5 büyüklüğünden 6.5 faktörü 84.5 farklı için büyüklükteki Seed ve Idriss aşağıda Çalışma 79 Biga-Çan verilen Akçapınar alanındaki eşitlik Fay Fayı zemin Zonu (Youd tabakalarının vd., 2001) tekrarlı Yuvalar kullanılmıştır. dayanım 8 Biga-Çan oranını bulmak Fay Zonu için (CRR) aşağıda Çan Çizelge 18.4 olası verilen eşitlik tekrarlı alanındaki (Youd dayanım vd., 2001) zemin oranını kullanılmıştır. tabakalarının bulmak için tekrarlı (CRR) : Fay depremler segmenti için 6.5 uygulanacak 6.5 yaklaşımı ile düzeltme faktörü 88.1 kullanılmıştır. için Seed 40.4 ve Idriss 7.3 (1971) tarafından senaryo deprem 10 Yenice-Gönen fayı eşitlik tabakalarının Çalışma dayanım oranını bulmak için (CRR) Çalışma 11 9 Akçapınar Evciler alanındaki Fayı Fayı zemin d vd., 2001) kullanılmıştır. 1 CCCCCC 7.5 = + (NN tabakalarının tekrarlı dayanım verilen 46.4 aşağıdaki a oranını ve b katsayıları 1) 60CCCC (NN 1 ) 60CCCC (NN 1 ) 60CCCC bulmak 30.7 eşitlik kullanılmıştır. için 7 (Wells (CRR) ve Coppersmith, 1994). 10 aşağıda 12 Yenice-Gönen verilen Bekten Fayı fayı 88.1 eşitlik (Youd vd., 2001) kullanılmıştır aşağıda 11 Evciler verilen Fayı eşitlik (Youd vd., 2001) kullanılmıştır. Table Coefficients 30.7 a 7 and b in (5) the equation represent 13 Pazarköy Fayı Bekten Şamlı Fayı Fayı Pazarköy Fayı (NN 1 ) 60CCCC CCCCCC Burada 10(NN CRR7.5 1 ) 60CCCC + 45 Mw= (5) 7.5 = + (NN 34.5 = 9.3 magnitude ( büyüklüğündeki 200 deprem (5) CCCCCC 7.5 = + (NN 1) 60CCCC 50 1) 60CCCC (NN + için zeminin tekrarlı dayanım oranı, 34 (NN 1 ) 60CCCC (NN 1 ) 60CCCC ) 60CCCC (NN 1 ) 60CCCC ) based 6 on fault 34 segment approach (W 15 Havran-Balıkesir Fay Zonu MM Şamlı Balıkesir Fayı Fayı Kepsut Fay Türü 2.56 (13) 80.6 (5) a katsayısı 15 (5) 17 Havran-Balıkesir Balıkesir Fayı Fay Zonu Gökçeyazı Burhaniye 39.2 Doğrultu 200 yerleşim 51.1 atımlı alanında fay 6.9 yayılım gösteren 16 (N1)60CS 18 ise Balıkesir Gelenbe ince tane Fayı Fay ZONU oranına göre yeniden Kepsut Doğu düzeltilmiş 27.3 SPT-N değeridir Burhaniye 35.5 Normal fay Balıkesir Fayı Gökçeyazı alüvyondaki yerleşim 39.2 zemin 51.1 seviyelerinin alanında sıvılaşmaya yayılım gösteren üklüğündeki Burada 19 CRR7.5 Gelenbe deprem için 7.5 Mw=7.5 MFay zeminin w Zonu büyüklüğündeki tekrarlı dayanım deprem deprem Batı oranı, için zeminin 36.5 Ters tekrarlı fay 93 dayanım 6.8 oranı, Burada 18 Gelenbe CRR7.5 için zeminin Mw=7.5 ZONU tekrarlı dayanım büyüklüğündeki Doğu karşı oranı, (N deprem 1 ) için zeminin 35.5 güvenlik sayısının tekrarlı 94.8 dayanım 6.8 bulunmasında oranı, 40.6 NovoLiq 20 Soma-Kırkağaç Fay Zonu 1 sıvılaşmaya 31.7 Tüm fay karşı 64.3 türleri güvenlik sayısının 5.08 bulunmasınd (N1)60CS 19 Gelenbe ise ince tane Fay Zonu oranına göre yeniden Batı 60CS düzeltilmiş (Ver: SPT-N ) değeridir. programı 93 kullanılmış olup programın a göre yeniden (N1)60CS 21 ise ince düzeltilmiş bulmak Soma-Kırkağaç tane oranına için SPT-N gerekli Fay göre değeridir. Zonu yeniden düzeltme düzeltilmiş katsayıları 2 Youd vd (2001) 61.3 den alınmış 6.9 olup 87.5 bu (N1)60CS 20 Soma-Kırkağaç ise ince tane oranına Fay Zonu göre yeniden 1 düzeltilmiş kullanılmış çıktısına SPT-N 31.7 örnek değeridir. olup 64.3 olarak programın nolu 75.8 sondaj çıktısına için hesaplanan için Bu aşağıda 39.3 çalışmada değerlerin verilen zemin eşitlikler 6.9 büyüklüğünden profili 87.5 (Youd boyunca deği- farklı büyüklü örnek olara 22 Edremit Fay Zonu değerin SPT-N 21 değeridir. ince Soma-Kırkağaç tane oranına Fay (ITO) Zonu göre düzeltilmesi 2 23 Kestanbol Fayı (N1)60CS 22 Edremit bulmak Fay için gerekli Zonu değerlerin düzeltme katsayıları Youd vd (2001) den 10.5 alınmış 7.2 olup bu 330 düzeltme vd., (N katsayıları 1 ) ) bulmak Gediz uygulanmıştır Youd Graben için vd. gerekli (2001) Fay (Eşitlikler düzeltme Sistemi den alınmış 6-12); katsayıları Akhisar (N1)60CS 23 Kestanbol bulmak için Fayı gerekli düzeltme katsayıları olup Fayı şimi bu uygulanacak Şekil de zemin düzeltme verilmiştir. profili boyunca değişimi Şekil 7 de faktörü 28.1 için Seed ve Idriss (197 Youd vd (2001) den 64.2 alınmış 6.6 olup 66.3 bu Youd değerin vd. Gediz ince Gediz (2001) tane Graben Graben den oranına Fay alınmış Fay Sistemi (ITO) Sistemi olup göre bu düzeltilmesi Mustafa Akhisar değerin Kemal Fayı için Zemin aşağıda verilen eşitlikler (Youd ITO) göre ince değerin düzeltilmesi tane ince oranına tane için aşağıda (ITO) oranına göre (ITO) verilen düzeltilmesi göre eşitlikler düzeltilmesi Paşa için (Youd Fayı eşitlik seviyelerinin kullanılmıştır. sıvılaşmaya karşı güvenlik için aşağıda verilen eşitlikler (Youd şitlikler 6-12); (NN vd., 25 aşağıda 1 ) 2001) Gediz 60CCCC = uygulanmıştır Graben Fay verilen + (NN eşitlikler 1 ) (Eşitlikler Sistemi 6-12); Mustafa Kemal katsayısı Bergama Fayı Şekil 60CCCC yüzeyden Sıvılaşma derine potansiyeli doğru profil boyunca 62.8 (Youd vd., 2001) uygulanmıştır 26 Bergama (Eşitlikler Fayı 6-12); nın kullanılan yüzeydeki (6) temsil eden g vd., 2001) uygulanmıştır (Eşitlikler 6-12); Paşa Fayı Zemin farklılıklar seviyelerinin sunmakta olup sıvılaşmaya tek başına sıvılaşma- karşı güvenlik kat 27 Zeytindağ Fay Zonu (NN ) Yenifoça 60CCCC Zeytindağ = + (NNFayı 1 ) CCCC Zonu (6) 51.5 = ( Novaliq etki 81.1 (NN = ) 60CCCC Güzelhisar Yenifoça = (İTTTT %5) + (NNFayı 1 ) 60CCCC (6) (6) ) derecesini programının değerlendirilmesinde yetersizdir çıktısı. boyunca farklılıklar sunmakta olup tek başına sıv MM 2.56 (Sönmez, 2003) (6) 48.7 Bu nedenle, Figure 7. The output of the 51.5 (7) Novaliq program used 30 Menemen Fay Zonu değerlendirilmesinde farklı araştırmacılar tarafından 6.1 yetersizdir zemin 25.4 (Sönmez, profilinin 2003). 29 Güzelhisar Fayı = 0 (İTTTT %5) (7) Gediz Graben Fay Sistemi Muradiye Fayı tümünü liquefaction 7.8 ifade edebilecek potential sıvılaşma 30 Menemen Fay Zonu (7) 24 şiddetini veren Burhaniye bazı 25.4 (a = 0 (İTTTT %5) 31 max en Gediz büyük Graben yer ivmesi, Fay Sistemi L: Fay izi uzunluğu, Muradiye (7) M Fayı w moment tarafından 7.8 büyüklüğü, yaklaşımlar zemin yerleşim 93.4 R e depremin önermişlerdir profilinin alanında 6.1 (7) merkez tümünü yayılım (Iwasaki ifade vd., gösteren edebilec alü 24 üstüne (a max 13 eeeeee 1.76 ( 190 olan uzaklık) en büyük = eeeeee 1.76 ( 190 yer ivmesi, L: Fay izi uzunluğu, M İTTTT2) (%5 < İTTTT %35) İTTTT2) (%5 < İTTTT %35) (8) w moment yaklaşımlar 1982; sıvılaşmaya büyüklüğü, Sönmez, önermişlerdir karşı 2003; R e depremin güvenlik Sönmez merkez (Iwasaki sayısının ve Gökçeoğlu vd., bulunmasında 1982; SönN üstüne olan uzaklık) 2005; Iwasaki Holzer, (8) vd. 2008). (1982) sondaj lokasyonu için yüzeyd ; kullanılmış Holzer, olup 2008). programın çıktısına örnek olarak 36 = 5.0 (İTTTT > %35) Iwasaki vd. (1982) sondaj lokasyonu (9) için Çizelge 1. Burhaniye yerleşim alanını etkileyen aktif faylara göre olası deprem elge 1. Burhaniye = 5.0 senaryolarının yerleşim (İTTTT alanını büyüklükleri > %35) değerlerin zemin profili boyunca etkileyen aktif faylara (9) göre olası yüzeyden şiddetinin deprem 20 değerlendirilmesi m derinliğe kadar (9) için değişimi sıvılaşmanın aşağıda Şekil verilen 7 de veri eş senaryolarının Table 1. büyüklükleri The magnitude of possible scenario earthquakes and maximum şiddetinin ground değerlendirilmesi için aşağıda verilen = 0 (İTTTT %5) (10) (10) le 1. The magnitude acceleration of possible based scenario on the active earthquakes faults affecting and the maximum Burhaniye eşitlikle İndeksi, settlement ground (Eşitlik LI ni 14) önermiştir. bulunan Sıvılaşma İndeksi, acceleration = 0 based area (İTTTT %5) on the active faults affecting the Burhaniye LZemin settlement seviyelerinin sıvılaşmaya (10) karşı güvenlik katsayıs No Senaryo Deprem Segment Adı L Re Mw I ni önermiştir. a max area (km) (km) (gal) o = Senaryo eeeeee 0.99 Deprem = 1 eeeeee ( İTTTT1.5 Sinekçi 0.99 ) Fayı ( İTTTT1.5 Segment ) (%5 < Adı İTTTT %35) (%5 2 L < İTTTT %35) (11) Re 93.4 Mw boyunca 6.4 (11) Z=20 a max farklılıklar 31.1 (11) sunmakta olup tek başına sıvılaşm Sinekçi Fayı 3 (km) (km) 84.6 (gal) Gündoğan Fayı değerlendirilmesinde L6.2 1 = W(z)F(z)dz 24 yetersizdir (Sönmez, (14) 2003). Bu 1 Sinekçi Fayı 4 Gündoğan Fayı = Sinekçi 1.2 Fayı (İTTTT = > Sarıköy %35) (İTTTT fayı > %35) tarafından 7.1 (12) 31.2 Z=0 131 (12) zemin profilinin tümünü ifade edebilecek s 3 Gündoğan 6 Fayı Biga-Çan Fay Zonu 1 Biga Gündoğan 7 Fayı Biga-Çan Fay Zonu 2 Yuvalar yaklaşımlar önermişlerdir (Iwasaki vd., 1982; Sönmez, Çizelge 8 Biga-Çan 2: Fay Fay segmenti Zonu yaklaşımı ile Çan senaryo deprem 19.9 büyüklüğünü veren 84.5 eşitlikteki 5 Çizelge Sarıköy 2: Fay fayı segmenti yaklaşımı ile senaryo deprem 66.6 büyüklüğünü 51.6 veren 7.1 eşitlikteki Akçapınar Fayı Biga-Çan a ve b katsayıları Fay Zonu a ve b (Wells katsayıları ve Coppersmith, (Wells Biga ve Coppersmith, 1994) ) ; 50.3 Holzer, 2008).

12 92 Yerbilimleri Şekil 7. Sıvılaşma potansiyeli temsil eden güvenlik faktörünü elde etmek için kullanılan Novaliq programının çıktısı. Figure 7. The output of the Novaliq program used to obtain safety factor representing liquefaction potential. Burada sıvılaşabilirliği araştırılan tabaka derinliği, z 20 olduğunda W(z)=0 ve z<20 olduğunda ise W(z)=10-0.5z dir. Sıvılaşmaya kaşı güvenlik katsayısı F L <1.0 olduğunda F(z)=1-F L diğer durumda F(z)=0 dır. Iwasaki vd. (1982) tarafından önerilen Sıvılaşma İndeksinin iki önemli sınırlaması bulunmaktadır (Sönmez 2003); a) Sıvılaşma potansiyeli olmayan (F L >1) alanlar ayırtlanamaz ve b) Orta sıvılaşma potansiyeli tanımlamada yer almamaktadır. Bu iki sınırlamayı aşmak için Sönmez (2003), Iwasaki vd. (1982) tarafından önerilen yaklaşımda, yüzeyden 20 m derinliğe kadar tüm seviyelerde F L >1.2 den büyük olması koşulunda sondaj lokasyonu için Sıvılaşma İndeksi L I =0 olmakta ve yeni sınıflamaya göre Sıvılaşma yok tanımı yapılmaktadır (Eşitlikler 15-20). Ayrıca, orta tanımı da yapılan yeni öneri ile sınıflamaya dahil edilmiştir (Çizelge 3) (Sönmez, 2003). İnceleme alanının sıvılaşma potansiyelini bulmak için Sönmez (2003) tarafından verilen aşağıdaki eşitlikler kullanılmıştır.

13 Burada Burada araştırılan tabaka derinliği, z 20 olduğunda W(z)=0 ve z<20 olduğunda Burada sıvılaşabilirliği sıvılaşabilirliği ise W(z)=10-0.5z araştırılan araştırılan dir. tabaka Sıvılaşmaya tabaka derinliği, derinliği, kaşı z z güvenlik olduğunda olduğunda katsayısı W(z)=0 W(z)=0 FL<1.0 ve olduğunda ve z<20 z<20 olduğunda ise ise W(z)=10-0.5z dir. dir. Sıvılaşmaya kaşı kaşı güvenlik güvenlik katsayısı katsayısı FL<1.0 FL<1.0 olduğunda olduğunda olduğunda F(z)=1-FL olduğunda diğer ise ise W(z)=10-0.5z W(z)=10-0.5z durumda F(z)=0 dir. dir. Sıvılaşmaya dır. Sıvılaşmaya kaşı kaşı güvenlik güvenlik katsayısı katsayısı FL<1.0 FL<1.0 olduğunda olduğunda F(z)=1-FL F(z)=1-FL diğer durumda F(z)=0 F(z)=0 dır. dır. F(z)=1-FL Burada diğer durumda F(z)=0 dır. F(z)=1-FL sıvılaşabilirliği diğer durumda araştırılan F(z)=0 tabaka dır. derinliği, z 20 olduğunda W(z)=0 ve z<20 Esin ve Ceryan 93 olduğunda Iwasaki vd. ise W(z)=10-0.5z (1982) tarafından dir. Sıvılaşmaya önerilen kaşı Sıvılaşma güvenlik katsayısı İndeksinin FL<1.0 iki olduğunda önemli sınırlaması Iwasaki Iwasaki iki önemli bulunmaktadır vd. vd. (1982) (1982) (Sönmez tarafından tarafından 2003); önerilen önerilen a) Sıvılaşma Sıvılaşma potansiyeli İndeksinin İndeksinin iki olmayan önemli iki önemli (FL>1) sınırlaması sınırlaması F(z)=1-FL Iwasaki diğer vd. durumda (1982) tarafından F(z)=0 dır. alanlar Çizelge 3. Sıvılaşma İndeksi sınıflaması önerilen (Sönmez, Sıvılaşma 2003). İndeksinin iki önemli sınırlaması bulunmaktadır (Sönmez (Sönmez 2003); 2003); a) a) a) Sıvılaşma Sıvılaşma potansiyeli potansiyeli olmayan olmayan (FL>1) (FL>1) (FL>1) alanlar alanlar alanlar Table ayırtlanamaz bulunmaktadır 3. Liquefaction ve (Sönmez b) Index Orta classification sıvılaşma 2003); a) potansiyeli (Sönmez Sıvılaşma 2003). tanımlamada potansiyeli olmayan yer almamaktadır. (FL>1) alanlar Bu iki Iwasaki ayırtlanamaz vd. (1982) ve ve b) b) tarafından Orta Orta sıvılaşma önerilen potansiyeli Sıvılaşma potansiyeli tanımlamada İndeksinin tanımlamada iki önemli yer yer yer almamaktadır. sınırlaması almamaktadır. Bu Bu iki iki Bu iki sınırlamayı ayırtlanamaz aşmak ve Sıvılaşma b) Orta İndeksi için sıvılaşma Sönmez potansiyeli (2003), Iwasaki tanımlamada vd. (1982) yer almamaktadır. Tanımlama tarafından önerilen Bu iki bulunmaktadır sınırlamayı aşmak (Sönmez için için 2003); Sönmez a) Sıvılaşma (2003), (2003), Iwasaki potansiyeli Iwasaki vd. vd. olmayan vd. (1982) (1982) (FL>1) tarafından tarafından alanlar önerilen önerilen yaklaşımda, sınırlamayı aşmak yüzeyden için 0 20 Sönmez m derinliğe (2003), kadar Iwasaki tüm vd. seviyelerde (1982) tarafından Sıvılaşma yok FL>1.2 den önerilen büyük ayırtlanamaz yaklaşımda, ve yüzeyden b) Orta sıvılaşma m potansiyeli derinliğe kadar tanımlamada kadar tüm tüm tüm yer seviyelerde almamaktadır. FL>1.2 den FL>1.2 den Bu iki büyük büyük olması yaklaşımda, koşulunda yüzeyden sondaj lokasyonu derinliğe için kadar Sıvılaşma tüm seviyelerde İndeksi LI=0 FL>1.2 den Düşük olmakta büyük ve yeni sınırlamayı aşmak için Sönmez (2003), için Iwasaki vd. (1982) tarafından LI=0 önerilen olması ve yeni sınıflamaya olması koşulunda koşulunda için İndeksi LI=0 olmakta ve yeni göre Sıvılaşma sondaj sondaj lokasyonu lokasyonu yok tanımı için için yapılmaktadır Sıvılaşma Sıvılaşma İndeksi İndeksi (Eşitlikler LI=0 LI= ). olmakta olmakta Ayrıca, ve ve yeni yeni 2-5 Orta yaklaşımda, orta yüzeyden 20 m derinliğe yok kadar tüm seviyelerde FL>1.2 den 15-20). büyük sınıflamaya Ayrıca, orta tanımı göre yapılan Sıvılaşma yeni öneri yok yok ile tanımı tanımı sınıflamaya yapılmaktadır yapılmaktadır dahil edilmiştir (Eşitlikler (Eşitlikler (Çizelge 15-20) ). Ayrıca, Ayrıca, 3) (Sönmez, orta orta olması koşulunda sondaj 5-15lokasyonu için Sıvılaşma İndeksi LI=0 olmakta Yüksek ve yeni tanımı tanımı öneri ile ile dahil edilmiştir (Çizelge 3) 3) (Sönmez, 2003). da da yapılan İnceleme yeni alanının öneri sıvılaşma ile ile sınıflamaya potansiyelini dahil dahil edilmiştir edilmiştir bulmak (Çizelge (Çizelge için Sönmez 3) 3) (Sönmez, (Sönmez, sınıflamaya göre Sıvılaşma >15 yok tanımı yapılmaktadır (Eşitlikler 15-20). Ayrıca, Çok Yüksek orta (2003) potansiyelini bulmak için için Sönmez (2003) tanımı 2003). tarafından yapılan İnceleme verilen yeni alanının aşağıdaki öneri ile eşitlikler sınıflamaya sıvılaşma kullanılmıştır. dahil potansiyelini edilmiştir bulmak (Çizelge bulmak için 3) için (Sönmez, Sönmez (2003) (2003) verilen aşağıdaki eşitlikler kullanılmıştır. 2003). tarafından İnceleme verilen alanının aşağıdaki sıvılaşma eşitlikler potansiyelini kullanılmıştır. bulmak için Sönmez (2003) tarafından Z=20 verilen aşağıdaki eşitlikler kullanılmıştır. W(z)F(z)dz 1 Z=0 Z=20 tında olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, söz (15) Z=20W(z)F(z)dz konusu alanın Burhaniye Belediyesi (15) (15) 1 Z=0 (15) tarafından L 1 = W(z)F(z)dz Z=20 Z=0 yaptırılmış jeoteknik sondajlar, yerinde (15) (15) yapılmış L 1 = W(z)F(z)dz Z=0 (15) <20 W(z)= z (16) standart penetrasyon deneyi (SPT) <20 m W(z)= z (16) (16) verileri esas z z <20 <20 m W(z)= z alınarak sıvılaşma duyarlılık haritaları (16) (16) üretilmiştir. z <20 m W(z)= z z 20m W(z)= W(z)= 0 0 (17) Burhaniye yerleşim alanının (16) sıvılaşmaya (17) (17) karşı z 20m (17) z 20m 20m W(z)= W(z)= 0 0 duyarlılığı Sönmez (2003) ve Lee vd., (17) (17) (2003) nin F(z) = 0 FL FL yaklaşımlarına göre sıvılaşma (18) şiddeti (18) indeksleri hesaplanmıştır. Sıvılaşma duyarlılık (18) haritaları F(z) FL 1.2 (18) (18) F(z) = = 0 0 FL 1.2 (18) ee FL 1.2 LL LL F(z) = 2 xx 10 6 ee FF LL > FL FL FL >0.95 >0.95 (19) (19) F(z) = 2 xx 10 6 ee FF üretilmiştir. Sönmez (2003) in yöntemine göre LL = 2 xx 10 6 ee FF LL 12 > 12 > FL >0.95 (19) F(z) = 2 xx 10 6 ee FF LL FL 12 >0.95 > (19) (19) FL >0.95 hesaplanan Sıvılaşma İndeksi ve sınıflamasına (19) F(z) = 1 - FL FL FL < 0.95 göre oluşturulan harita incelendiğinde, (20) (20) inceleme alanının yaklaşık %48 i çok yüksek, (20) %42 i F(z) F(z) = 1 = - 1 FL - FL FL < FL 0.95 < 0.95 (20) (20) F(z) = 1 - FL FL < 0.95 (20) yüksek, %7 i orta ve %3 ü düşük sıvılaşma Çizelge Çizelge 3 Sıvılaşma İndeksi sınıflaması (Sönmez, 2003). şiddetine 3 Sıvılaşma 3 İndeksi İndeksi sınıflaması sınıflaması (Sönmez, (Sönmez, 2003). 2003). sahip olduğu görülmektedir. Burhaniye mevcut yerleşim alanındaki arazilerin ye- Bu çalışma sonucunda elde edilen Burhaniye Table Çizelge Table 3. Index classification 2003). Table Liquefaction 3 Sıvılaşma Liquefaction Index İndeksi Index classification sınıflaması classification (Sönmez (Sönmez, (Sönmez 2003). 2003). 2003). yerleşim alanının sıvılaşma potansiyeli niden değerlendirilmesinde ve arazi kullanım haritasında Table 3. Liquefaction (Şekil 8) kıyıdan Index orta classification ve iç kesimlere (Sönmez kararları 2003). verilirken bu çalışmada ortaya konan doğru (doğuya Sıvılaşma doğru) İndeksi bir zonlanmanın olduğu, Tanımlama sıvılaşmaya Tanımlama karşı duyarlılık haritası temel teşkil aynı yönde Sıvılaşma sıvılaşma İndeksi Tanımlama 0 0 şiddeti indeksinin de Sıvılaşma Sıvılaşma edebilir. yok yok azaldığı görülmektedir. Sıvılaşma 0 Sıvılaşma yok yok 0-2 İndeksi Düşük Düşük Tanımlama Burhaniye Düşük yerleşim alanını etkileyecek olası bir Orta Sıvılaşma Orta yok İnceleme alanında, 5-15 kıyı 2-5 boyunca Çok Yüksek sıvılaşma şiddeti değerinin > orta kesimlere gidildikçe Çok Yüksek bir Yüksek mikro bölgenin, özellikle sıvılaşma potan- Orta Yüksek depremin oluşturacağı riski azaltmak için her Yüksek Düşük > Çok Yüksek Orta Yüksek şiddete, orta 5-15 >15 kesimlerden doğuya doğru siyeli Çok Yüksek yüksek Yüksek ve çok yüksek olan bölgelerdeki devam ettikçe yine Yüksek ve yer yer de Orta bina stoğunun durumunun; kullanım niteliğinin, >15 Çok Yüksek ve Düşük sıvılaşma şiddeti değerine düştüğü depremdeki davranışlarının, hasar görebilirlik görülmektedir. Burhaniye yerleşim alanının 17 yaklaşık %48 i çok yüksek, %42 i yüksek, %7 i 17 değerinin belirlenmesi gerekir. Bu belirlemeden oranlarının, binadaki yaşayan kişi ve binanın 17 orta ve %3 ü düşük sıvılaşma şiddetine sahiptir. sonra olası deprem senaryolarına göre can ve 17 mal kaybını azaltacak önlemlerin de yer aldığı SONUÇ ve ÖNERİLER bir afet programının hazırlanması gerekmektedir. Tüm bu çalışmaların I. Derece Deprem Burhaniye yerleşim alanının jeolojik, hidrojeolojik ve tektonik özellikleri nedeniyle, olası kuvvetli nırları içerisinde kalan tüm alanlar için yapılması Bölgesi nde yer alan Balıkesir ili büyükşehir sı- yer hareketleri sırasında sıvılaşma tehlikesi al- gerekmektedir.

14 94 Yerbilimleri Şekil 8. Burhaniye yerleşim alanının sıvılaşma potansiyeli haritası. Figure 8. Liquefaction potential map of the Burhaniye settlement area. KAYNAKLAR Akyürek, B., : ölçekli açınsama nitelikli Türkiye Jeoloji Haritaları serisi, Ayvalık G3 paftası. M.T.A. Genel Müd. Yayınları, 97, 9, Chen, C.J. ve Juang, C.H., Calibration of SPT and CPT-based liquefaction evaluation methods. In: Mayne PW, Hryciw R (eds), Innovations and applications in geotechnical site characterization, Geotechnical Special Publication, ASCE, Reston, 97, Çetin, K.O., Seed, R.B., Kiureghian, A.D., Tokimatsu, K., Harder, L.F., Kayen, R.E., ve Moss, R.E.S., Standard penetration test-based probabilistic and deterministic assessment of seismic soil

15 Esin ve Ceryan 95 liquefaction potential. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Enginering, 130, 12, Duru, M., Pehlivan, Ş., Şentürk, Y., Yavaş, F. ve Kar, H New results on the lithostratigrapy of the Kazdağ Massif in nortwest Turkey. Turkish journal of Earth Sciences A special issue commemorating, Okan Tekeli, Duru, M., Pehlivan, Ş., Dönmez, M., Ilgar, A., ve Akçay, E.A / ölçekli Türkiye Jeoloji haritaları Bandırma-İ18 Paftası, MTA, 102. Emre, Ö., Doğan, A. ve Yıldırım, C., Biga Yarımadasının diri fayları ve deprem potansiyeli. (eds: E. Yüzer and G. Tunay). Biga Yarımadasının Genel ve Ekonomik Jeolojisi, 28, Ankara: Pozitif Matbaacılık Ltd. Sti., Ercan, Ö.A., Balıkesir in deprem sakınımı ile kentsel tasarım yönelimi, çağdaş jeofizikle yerinceleme çalışmaları. Balıkesir Kent Sempozyumu Bildiriler Kitabı, EMOYayın No: SK/2011/3, Balıkesir, Herece, E., The Yenice-Gonen earthquake of 1953 and some examples of recent tectonic events in the Biga Peninsula of northwest Turkey. MSc. Thesis, Penn State Universty, ABD. Holzer, T., Probabilistic liquefaction hazard mapping. Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics, IV, İçöz, E., Karadeniz, D. Arslaner, B., Bostancı, B. ve Türk, N., Burhaniye (Balıkesir) Yerleşim Alanının Jeolojik- Jeofizik- Jeoteknik Etüd Raporu (Yayınlanmamış). Iwasaki, T., Tatsuoka, F., Tokida, K. I., ve Yasuda, S., A practical method for assessing soil liquefaction potential based on case studies at various sites in Japan. Proc. 2nd International Conference on Microzonation, Iwasaki, T., Tokida, K., Tatsuoka, F., Watanabe, S., Yasuda, S., ve Sato, H., Microzonation for soil liquefaction potential using simplified methods. In: Proceedings of the 3rd International Conference on Microzonation, Seattle, 3, Juang, C.H., Yuan, H., Lee, D.H. ve Lin, P.S., A simplied CPT-based method for evaluating liquefaction potential of soils. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 129, 1, Lee, D.H., Ku, C.S. ve Yuan, H., A study of the liquefaction risk potential at Yuanlin. Taiwan Engineering Geology, 71, MTA, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye. gov.tr/anasayfa.aspx, 15 Mayıs Okay, A., Satır, M., Maluski, H., Siyako, M., Metzger, R., ve Akyüz, H.S., Paleo- and Neo-Tethyan events in northwest Turkey: Geological and geochronological constraints: Yin, A: and Harrison, T.M., eds. Tectonic Evolution of Asia: Sarı, R., Tufan, E.A., ve Yenigün, K.G., Kentimizin heyelan, deprem ve taşkın alanları açısından irdelenmesi. Balıkesir Kent Sempozyumu Bildiriler Kitabı EMO Yayın No: SK/2011/3, Balıkesir, Seed, H.B. ve Idriss, I.M., Simplified procedure for evaluating soil liquefaction potential. Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, 97, 9, Sönmez, H. ve Gökçeoğlu, C., A liquefaction severity index suggested for engineering practice. Environmental Geology, 48, Sönmez, H., Modification to the liquefaction potential index and liquefaction susceptibility mapping for a liquefaction-prone area (Inegol-Turkey). Environmental Geology, 44,7, Ulusay, R., Uygulamalı Jeoteknik Bilgiler (Practical Information for Geotechnical Applications-Updated-Expanded 5th Edition). Jeoloji Mühendisleri Odası Yayını, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 5. Baskı, Yayın No. 38, 458 sayfa.

16 96 Yerbilimleri Ulusay, R., Tuncay, E., Sonmez, H. and Gökçeoglu, C., An attenuation relationship based on Turkish strong motion data and iso-acceleration map of Turkey. Engineering Geology, 74, 3/4, Wells, D., ve Coppersmith, K., New empirical relationships among magnitude, rupture length, rupture width, rupture area and surface displacement. Bulletin of the Seismological Society of America, 84, Youd, T.L. ve Perkins, D.M., Mapping of liquefaction severity index. Journal of Geotechnical Engineering, 113, 11, Youd, T.L., Idriss, I.M., Andrus, R.D., Arango, I., Castro, G., Christian, J.T., Dobry, R., Finn, W.D.L., Harder, L.F., Hynes, M.E., Ishihara, K., Koester, J.P., Liao, S.S.C., Marcuson III, W.F., Martin, G.R., Mitchell, J.K., Moriwaki, Y., Power, M.S., Robertson, P.K., Seed, R.B., ve Stokoe II, K.H., Liquefaction resistance of soils: summary report from the 1996 NCEER and 1998 NCEER/NSF workshops on evaluation of liquefaction resistance of soils. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering,

:51 Depremi:

:51 Depremi: B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 06 ŞUBAT- 12 MART 2017 GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) DEPREM ETKİNLİĞİ RAPORU 1. 06.02.2017 06:51 Depremi: 06 Şubat

Detaylı

:51 Depremi:

:51 Depremi: B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 06-09 ŞUBAT 2017 GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) DEPREM ETKİNLİĞİ RAPORU 1. 06.02.2017 06:51 Depremi: 06 Şubat 2017

Detaylı

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi 17 Ağustos 1999, Mw=7.4 büyüklüğündeki Kocaeli depremi, Marmara Denizi içine uzanan Kuzey Anadolu Fayı nın

Detaylı

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları SIVILAŞMA Sıvılaşma Nedir? Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Sıvılaşmanın Etkileri Geçmiş Depremlerden Örnekler Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Detaylı

STANDARD PENETRASYON DENEYİ (SPT) İLE KÜÇÜKKUYU (ÇANAKKALE) TRAFİK GÖZETLEME İSTASYONU ZEMİNİNİN SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI

STANDARD PENETRASYON DENEYİ (SPT) İLE KÜÇÜKKUYU (ÇANAKKALE) TRAFİK GÖZETLEME İSTASYONU ZEMİNİNİN SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI STANDARD PENETRASYON DENEYİ (SPT) İLE KÜÇÜKKUYU (ÇANAKKALE) TRAFİK GÖZETLEME İSTASYONU ZEMİNİNİN SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI Ali ATEŞ 1,* Adil ÖZDEMİR 2 1 Şehit Osman AVCI Mah. 43. Sok. No:3/8

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 06-07 ŞUBAT 2017 GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) DEPREM ETKİNLİĞİ BASIN BÜLTENİ 1. 06.02.2017 06:51 Depremi: 06 Şubat

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 4/3/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 4/3/2017 2 BÖLÜM 4 TABAKALI KAYAÇLARIN ÖZELLİKLER, STRATİGRAFİ,

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE.

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 10 ŞUBAT 2015 GÖZLÜCE-YAYLADAĞI (HATAY) DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 10 Şubat 2015 tarihinde Gözlüce-Yayladağı nda (Hatay) yerel saat ile 06:01 de

Detaylı

JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Genel Jeoloji Prof. Dr. Kadir DİRİK Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2015 JEOLOJİ (Yunanca Yerbilimi ) Yerküreyi inceleyen bir bilim dalı olup başlıca;

Detaylı

İNM Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

İNM Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İNM 424112 Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI Yapıların Depreme

Detaylı

İNM Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği

İNM Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği İNM 424112 Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İletişim Bilgileri İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı E-mail:kilic@yildiz.edu.tr

Detaylı

Kırıkkale İli Bahçelievler ve Fabrikalar Mahallelerinin Sıvılaşma Potansiyelinin Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Analizi

Kırıkkale İli Bahçelievler ve Fabrikalar Mahallelerinin Sıvılaşma Potansiyelinin Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Analizi International Journal of Engineering Research and Development, Vol.4, No.1, January 2012 33 Kırıkkale İli Bahçelievler ve Fabrikalar Mahallelerinin Sıvılaşma Potansiyelinin Coğrafi Bilgi Sistemlerinde

Detaylı

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü YENİLENMİŞ TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTALARI VE DEPREM TEHLİKESİNİN BELİRLENMESİ AÇISINDAN ÖNEMİ Dr. Tamer Y. DUMAN MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi Türkiye neden bir deprem ülkesi? Yerküre iç-dinamikleri

Detaylı

2010 DARFIELD VE 2011 CHRISTCHURCH DEPREMLERİ VE SONUÇLARI

2010 DARFIELD VE 2011 CHRISTCHURCH DEPREMLERİ VE SONUÇLARI 2010 DARFIELD VE 2011 CHRISTCHURCH DEPREMLERİ VE SONUÇLARI ÖZET: D. Güner 1 1 Deprem Dairesi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ankara Email: duygu.guner@afad.gov.tr Yeni Zelanda da 4

Detaylı

Standard Penetrasyon Testi (SPT) ile Saruhanlı (Manisa) İlçesi Zeminlerinin Sıvılaşma Potansiyelinin Araştırılması

Standard Penetrasyon Testi (SPT) ile Saruhanlı (Manisa) İlçesi Zeminlerinin Sıvılaşma Potansiyelinin Araştırılması Standard Penetrasyon Testi (SPT) ile Saruhanlı (Manisa) İlçesi Zeminlerinin Sıvılaşma Potansiyelinin Araştırılması Mehmet Orhan a, Ali Ateş b a Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı Eğitimi

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 12 HAZİRAN 2017 KARABURUN AÇIKLARI- EGE DENİZİ DEPREMİ

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 12 HAZİRAN 2017 KARABURUN AÇIKLARI- EGE DENİZİ DEPREMİ B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 12 HAZİRAN 2017 KARABURUN AÇIKLARI- EGE DENİZİ DEPREMİ 12 Haziran 2017 tarihinde Karaburun Açıkları Ege Denizi

Detaylı

25 OCAK 2005 HAKKARİ DEPREMİ HAKKINDA ÖN DEĞERLENDİRME

25 OCAK 2005 HAKKARİ DEPREMİ HAKKINDA ÖN DEĞERLENDİRME 25 OCAK 2005 HAKKARİ DEPREMİ HAKKINDA ÖN DEĞERLENDİRME Ömer Emre, Ahmet Doğan, Selim Özalp ve Cengiz Yıldırım Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi Yer Dinamikleri Araştırma ve

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 376-387 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Standart Penetrasyon Deneyi (SPT) ile Kartepe (İzmit) Deniz Hava Üs Komutanlığı

Detaylı

17 EKİM 2005 SIĞACIK (İZMİR) DEPREMLERİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

17 EKİM 2005 SIĞACIK (İZMİR) DEPREMLERİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 17 EKİM 2005 SIĞACIK (İZMİR) DEPREMLERİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU Rapor No: 10756 JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 17 EKİM 2005

Detaylı

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar JEOLOJİK YAPILAR GİRİŞ Dünyamızın üzerinde yaşadığımız kesiminden çekirdeğine kadar olan kısmında çeşitli olaylar cereyan etmektedir. İnsan ömrüne oranla son derece yavaş olan bu hareketlerin çoğu gözle

Detaylı

25 NİSAN 2015 NEPAL-KATMANDU DEPREMİ (M=7.8)

25 NİSAN 2015 NEPAL-KATMANDU DEPREMİ (M=7.8) 25 NİSAN 2015 NEPAL-KATMANDU DEPREMİ (M=7.8) 25 Nisan 2015 te (saat 06:11, UT) Nepal de M: 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir (USGS). Depremin kaynağı, Türkiye nin de üzerinde bulunduğu dünyanın

Detaylı

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU SAHĐBĐ ĐLĐ ĐLÇESĐ KÖYÜ MEVKĐĐ : BĐGA MERMER SANAYĐ VE TĐC. LTD. ŞTĐ : ÇANAKKALE : BĐGA : KOCAGÜR : SARIGÖL PAFTA NO : 6 ADA NO : -- PARSEL NO : 1731-1732-1734 ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT

Detaylı

24 MAYIS 2014 GÖKÇEADA AÇIKLARI - EGE DENİZİ DEPREMİ BASIN BÜLTENİ

24 MAYIS 2014 GÖKÇEADA AÇIKLARI - EGE DENİZİ DEPREMİ BASIN BÜLTENİ . ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 24 MAYIS 2014 GÖKÇEADA AÇIKLARI - EGE DENİZİ DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 24 Mayıs 2014 tarihinde Gökçeada Açıkları Ege Denizi nde yerel saat ile 12.25 de büyüklüğü Ml=6,5 olan

Detaylı

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ ÖZET: Y. Bayrak 1, E. Bayrak 2, Ş. Yılmaz 2, T. Türker 2 ve M. Softa 3 1 Doçent Doktor,

Detaylı

Şekil :51 Depremi Kaynak Spektral Parametreleri

Şekil :51 Depremi Kaynak Spektral Parametreleri 06 Şubat 2017 Depremi (Mw=5.4) Bilgi Notu (Guncellenmiş) 06 Şubat 2017 Ayvacık - Gülpınar'da (Mw=5.5, KRDAE, Mw=5.3, AFAD, Mw=5.4, COMU) 06:51 de orta büyüklükte bir deprem olmuştur. Bu deprem sonrası

Detaylı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında Deprem Tehlike ve Riskinin Belirlenmesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında Deprem Tehlike ve Riskinin Belirlenmesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında Deprem Tehlike ve Riskinin Belirlenmesi Gökmen MENGÜÇ Şehir Plancısı / Genel Sekreter Yardımcısı / Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Osman GÜNLER Mimar / İmar ve

Detaylı

Şekil 6. Kuzeydoğu Doğrultulu SON-B4 Sondaj Kuyusu Litolojisi

Şekil 6. Kuzeydoğu Doğrultulu SON-B4 Sondaj Kuyusu Litolojisi SON-B4 (Şekil 6) sondajının litolojik kesitine bakıldığında (inceleme alanının kuzeydoğusunda) 6 metre ile 13 metre arasında kavkı ve silt bulunmaktadır. Yeraltı su seviyesinin 2 metrede olması burada

Detaylı

DEPREMLER - 2 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir?

DEPREMLER - 2 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir? İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ 10.03.2015 DEPREMLER - 2 Dr. Dilek OKUYUCU Deprem Nedir? Yerkabuğu içindeki fay düzlemi adı verilen kırıklar üzerinde biriken enerjinin aniden boşalması ve kırılmalar

Detaylı

Posta Adresi: Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, 54187, Adapazarı, Sakara

Posta Adresi: Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, 54187, Adapazarı, Sakara 1999 MARMARA DEPREMİ SONRASI ADAPAZARI YERLEŞİM ALANI İÇİN HASAR TESPİT ANALİZLERİ ANALYSIS OF THE DAMAGE ASSESSMENTS OF ADAPAZARI CITY AFTER 1999 MARMARA EARTHQUAKE SÜNBÜL A.B. 1, DAĞDEVİREN U. 1, GÜNDÜZ

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI. BASINA VE KAMUOYUNA (Ön Bilgi Formu)

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI. BASINA VE KAMUOYUNA (Ön Bilgi Formu) Konu: 12.09.2016 Akhisar Manisa Depremi BASINA VE KAMUOYUNA (Ön Bilgi Formu) Tarih-Saat: 12.09.2016 11.26 (TS) Yer: Akhisar-MANİSA Büyüklük: 4.6 (Mw) Derinlik: 17.78 (km) Enlem: 38.9050 K Boylam: 27.7451

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

Neotektonik incelemelerde kullanılabilir. Deformasyon stili ve bölgesel fay davranışlarına ait. verileri tamamlayan jeolojik dataları sağlayabilir.

Neotektonik incelemelerde kullanılabilir. Deformasyon stili ve bölgesel fay davranışlarına ait. verileri tamamlayan jeolojik dataları sağlayabilir. Neotektonik incelemelerde kullanılabilir. Deformasyon stili ve bölgesel fay davranışlarına ait verileri tamamlayan jeolojik dataları sağlayabilir. Sismik tehlike değerlendirmeleri için veri tabanı oluşturur.

Detaylı

BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ

BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ AMAÇ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK-MAM) arasında protokol imzalanmıştır. Projede, Bursa

Detaylı

jeolojik özelliklerin yýkýmlar üzerindeki etkisi van depreminde

jeolojik özelliklerin yýkýmlar üzerindeki etkisi van depreminde Prof. Dr. Tamer Topal- ODTÜ Jeoloji Mühendisliði Bölümü van depreminde jeolojik özelliklerin yýkýmlar üzerindeki etkisi 6 Van depremlerine jeolojik açýdan bakýldýðýnda, alüvyonlu alanlardaki hasarlarýn

Detaylı

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ İlker ŞENGÜLER* GİRİŞ Çalışma alanı Eskişehir grabeni içinde Eskişehir ilinin doğusunda, Sevinç ve Çavlum mahallesi ile Ağapınar köyünün kuzeyinde

Detaylı

KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ

KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ Sismik Tasarımda Gelişmeler Deprem mühendisliği yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu yeni alanda

Detaylı

19 Mayıs 2011 M w 6.0 Simav-Kütahya Depreminin Kaynak Parametreleri ve Coulomb Gerilim Değişimleri

19 Mayıs 2011 M w 6.0 Simav-Kütahya Depreminin Kaynak Parametreleri ve Coulomb Gerilim Değişimleri 19 Mayıs 2011 M w 6.0 Simav-Kütahya Depreminin Kaynak Parametreleri ve Coulomb Gerilim Değişimleri E. Görgün 1 1 Doçent, Jeofizik Müh. Bölümü, Sismoloji Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi, Avcılar ÖZET:

Detaylı

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1.

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1. PRELIMINARY REPORT 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1 www.deprem.gov.tr www.afad.gov.tr REPUBLIC OF TUKEY MANAGEMENT PRESIDENCY An earthquake with magnitude Ml=5.1 occurred

Detaylı

Kütahya Simav da. Makale

Kütahya Simav da. Makale Kütahya Simav da Deprem 19 Mayıs 2011 tarihinde gece saat 23:15 te meydana gelen deprem, kısa bir süre önce siyanür barajındaki çökmeyle sarsılan Kütahya yı vurdu. 19 Mayıs 2011 günü Türkiye saati ile

Detaylı

11 MART 2011 BÜYÜK TOHOKU (KUZEYDOĞU HONSHU, JAPONYA) DEPREMİ (Mw: 9,0) BİLGİ NOTU

11 MART 2011 BÜYÜK TOHOKU (KUZEYDOĞU HONSHU, JAPONYA) DEPREMİ (Mw: 9,0) BİLGİ NOTU MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 11 MART 2011 BÜYÜK TOHOKU (KUZEYDOĞU HONSHU, JAPONYA) DEPREMİ (Mw: 9,0) BİLGİ NOTU JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ Yer Dinamikleri Araştırma ve Değerlendirme Koordinatörlüğü

Detaylı

JEOLOJİK-JEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ

JEOLOJİK-JEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ JEOLOJİKJEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ A. Yalçın 1, C. Gökçeoğlu 2, H. Sönmez 2 1 Aksaray Üniversitesi, Jeoloji Müh. Bölümü, Uygulamalı Jeoloji ABD, Aksaray 2 Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

YENİŞEHİR/BURSA İLÇESİ YERLEŞİM ALANI DEPREM ÇEKİNCESİ

YENİŞEHİR/BURSA İLÇESİ YERLEŞİM ALANI DEPREM ÇEKİNCESİ YENİŞEHİR/BURSA İLÇESİ YERLEŞİM ALANI DEPREM ÇEKİNCESİ İ.Akkaya, M.Ö.Arısoy ve Ü. Dikmen Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 06100 Ankara-TÜRKİYE Tel: 312 203 34 05

Detaylı

ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7

ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7 ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ... 1 Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7 2.1 Periyodik Fonksiyonlar...7 2.2 Kinematik, Newton Kanunları...9 2.3 D Alembert Prensibi...13 2.4 Enerji Metodu...14 BÖLÜM

Detaylı

Normal Faylar. Genişlemeli tektonik rejimlerde (extensional tectonic regime) oluşan önemli yapılar olup bu rejimlerin genel bir göstergesi sayılırlar.

Normal Faylar. Genişlemeli tektonik rejimlerde (extensional tectonic regime) oluşan önemli yapılar olup bu rejimlerin genel bir göstergesi sayılırlar. Normal Faylar Genişlemeli tektonik rejimlerde (extensional tectonic regime) oluşan önemli yapılar olup bu rejimlerin genel bir göstergesi sayılırlar. 1 2 Bir tabakanın normal faylanma ile esnemesi (stretching).

Detaylı

Standard Penetrasyon Deneyi (SPT) İle Kaytazdere (İzmit) Trafik Gözetleme İstasyonu Zemininin Sıvılaşma Potansiyelinin Araştırılması

Standard Penetrasyon Deneyi (SPT) İle Kaytazdere (İzmit) Trafik Gözetleme İstasyonu Zemininin Sıvılaşma Potansiyelinin Araştırılması Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:15 Sayı: 3 s. 139 150, 2012 Vol: 15 No: 3 pp. 139-150, 2012 Standard Penetrasyon Deneyi (SPT) İle Kaytazdere (İzmit) Trafik Gözetleme İstasyonu Zemininin

Detaylı

70.DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ

70.DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Mikro Bölgeleme Sondaj, Jeofizik Ve Laboratuar Deneylerine Ait Log Ve Föyler 20.01-30 M. Arası Derinlikde Sondajlara Ait Loglar (Spt Ve Zemin İndeks Özelliklerinin Tayini

Detaylı

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU SINIRLI SORUMLU KARAKÖY TARIMSAL KALKINMA KOOP. MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ BAYRAMİÇ İLÇESİ KARAKÖY KÖYÜ Pafta No : 1-4 Ada No: 120 Parsel No: 61 DANIŞMANLIK ÇEVRE

Detaylı

FAYLARDA YIRTILMA MODELİ - DEPREM DAVRANIŞI MARMARA DENİZİ NDEKİ DEPREM TEHLİKESİNE ve RİSKİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM

FAYLARDA YIRTILMA MODELİ - DEPREM DAVRANIŞI MARMARA DENİZİ NDEKİ DEPREM TEHLİKESİNE ve RİSKİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM FAYLARDA YIRTILMA MODELİ - DEPREM DAVRANIŞI MARMARA DENİZİ NDEKİ DEPREM TEHLİKESİNE ve RİSKİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM Ramazan DEMİRTAŞ Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi, Aktif Tektonik

Detaylı

24.05.2014 EGE DENİZİ DEPREMİ

24.05.2014 EGE DENİZİ DEPREMİ 24.05.2014 EGE DENİZİ DEPREMİ ÖN ARAŞTIRMA RAPORU Hazırlayanlar Dr. Mustafa K. Koçkar Prof. Dr. Özgür Anıl Doç. Dr. S. Oğuzhan Akbaş EGE DENİZİ DEPREMİ (24.05.2014; M w :6.5) GİRİŞ 24 Mayıs 2014 tarihinde,

Detaylı

BALIKESİR BÖLGESİNİN DEPREM RİSKİ VE DEPREMSELLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ

BALIKESİR BÖLGESİNİN DEPREM RİSKİ VE DEPREMSELLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ BALIKESİR BÖLGESİNİN DEPREM RİSKİ VE DEPREMSELLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ Aslı BELİCELİ1, Ahmet ÇONA1,Fazlı ÇOBAN1 ÖZ: Bu çalışma, Balıkesir in depremselliğini inceleyebilmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla;

Detaylı

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI Altan İÇERLER 1, Remzi BİLGİN 1, Belgin ÇİRKİN 1, Hamza KARAMAN 1, Alper KIYAK 1, Çetin KARAHAN 2 1 MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik

Detaylı

MADEN TETKĐK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MADEN TETKĐK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADEN TETKĐK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10 OCAK 2016 ÇĐÇEKDAĞI (KIRŞEHĐR) DEPREMĐ (Mw 5,0) BĐLGĐ NOTU JEOLOJĐ ETÜTLERĐ DAĐRESĐ Yer Dinamikleri Araştırma ve Değerlendirme Koordinatörlüğü Aktif Tektonik Araştırmaları

Detaylı

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKA DÜZLEMİNİN TEKTONİK KONUMU Tabaka düzleminin konumunu belirlemek için tabakanın aşağıdaki özelliklerinin

Detaylı

Selçuk Üniversitesi ISSN 1302/6178 Journal of Technical-Online DEPREM ETKİSİNDE ZEMİN PARAMETRESİ VE TAŞIMA GÜCÜ DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ

Selçuk Üniversitesi ISSN 1302/6178 Journal of Technical-Online DEPREM ETKİSİNDE ZEMİN PARAMETRESİ VE TAŞIMA GÜCÜ DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ DEPREM ETKİSİNDE ZEMİN PARAMETRESİ VE TAŞIMA GÜCÜ DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ Ali ATEŞ 1, Burak YEŞİL 2*, Baran TOPRAK 3 1 Teknoloji Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Düzce Üniversitesi, Konuralp/Düzce,

Detaylı

INM 405 Temeller. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN. Yüzeysel Temellerde Taşıma Gücü; Arazi Deneyleri ile Taşıma Gücü Hesaplamaları. Hafta_5

INM 405 Temeller. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN. Yüzeysel Temellerde Taşıma Gücü; Arazi Deneyleri ile Taşıma Gücü Hesaplamaları. Hafta_5 Hafta_5 INM 405 Temeller Yüzeysel Temellerde Taşıma Gücü; Arazi Deneyleri ile Taşıma Gücü Hesaplamaları Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com TEMELLER Hafta Konular 1

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ 1329 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK 2017 MANİSA 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA)

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) İçerik Yarmalarda sondaj Dolgularda sondaj Derinlikler Yer seçimi Alınması gerekli numuneler Analiz

Detaylı

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel)

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) The Cave With Multiple-Periods And Origins Characterizing The

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ,KARAOĞLANLI MAHALLESİ, İZMİR- ANKARA KARAYOLU İLE AKHİSAR-ALAŞEHİR YOLU ARASINDA KALAN TERMİNAL ALANINA YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Mithatpaşa Caddesi

Detaylı

Standard Penetrasyon Deneyi (SPT) ile Aksaray İli Altınkaya Kasabası İlköğretim Okulunda Hasar Tespiti Çalışmalarının Yapılmasında Vaka Analizi

Standard Penetrasyon Deneyi (SPT) ile Aksaray İli Altınkaya Kasabası İlköğretim Okulunda Hasar Tespiti Çalışmalarının Yapılmasında Vaka Analizi BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi Cilt 16(2) 1-14 (2014) Standard Penetrasyon Deneyi (SPT) ile Aksaray İli Altınkaya Kasabası İlköğretim Okulunda Hasar Tespiti Çalışmalarının Yapılmasında Vaka Analizi Tekin YEKEN

Detaylı

8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS)

8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS) 8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS) TEMELLER (FOUNDATIONS) Temel, yapı ile zeminin arasındaki yapısal elemandır. Yapı yükünü zemine aktaran elemandır. Temeller, yapıdan kaynaklanan

Detaylı

BURSA İLİ ( MERKEZ ) NİLÜFER İLÇESİ BEŞEVLER MAHALLESİ

BURSA İLİ ( MERKEZ ) NİLÜFER İLÇESİ BEŞEVLER MAHALLESİ BURSA İLİ NİLÜFER İLÇESİ BEŞEVLER MAHALLESİ 325 ADA 1 PARSEL, 326 ADA 9 PARSEL VE 815 ADA 1 PARSEL (UİP:256,41) 1/1000 ÖLÇEKLİ BEŞEVLER AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN: A.İsmet BETİN Pafta No: H21-C-05-C-4-B

Detaylı

1. Giriş. 2. Model Parametreleri

1. Giriş. 2. Model Parametreleri STRONG GROUND MOTION ATTENUATION RELATIONSHIP FOR NORTHWEST ANATOLIAN EARTHQUAKES KUZEYBATI ANADOLU DEPREMLERİ İÇİN KUVVETLİ YER HAREKETİ AZALIM İLİŞKİSİ 1 ÇEKEN, U., 2 BEYHAN, G. ve 3 GÜLKAN, P. 1 ceken@deprem.gov.tr,

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI Depremle İlgili Temel Kavramlar 2 2. Hafta Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR Kaynak: Sakarya Üniversitesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / Depreme Dayanıklı Betonarme Yapı Tasarımı

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE.

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 23 OCAK 2015 UĞURLUPINAR-MUSTAFAKEMALPAŞA (BURSA) DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 23 Ocak 2015 tarihinde Uğurlupınar-Mustafakemalpaşa da (Bursa) yerel

Detaylı

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKA ve TABAKALANMA Sedimanter yapıların temel kavramı tabakadır. Bir tabaka, alt ve üst sınırlarıyla diğerlerinden

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE CİVARININ POISSON YÖNTEMİ İLE DEPREM TEHLİKE TAHMİNİ

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE CİVARININ POISSON YÖNTEMİ İLE DEPREM TEHLİKE TAHMİNİ DOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE CİVARININ POISSON YÖNTEMİ İLE DEPREM TEHLİKE TAHMİNİ ÖZET: Tuğba TÜRKER 1 ve Yusuf BAYRAK 2 1 Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon 2

Detaylı

DENİZLİ İL MERKEZİ YERLEŞİM ALANININ JEOLOJİK, JEOTEKNİK KENT BİLGİ SİSTEMİ (JEO-KBS)

DENİZLİ İL MERKEZİ YERLEŞİM ALANININ JEOLOJİK, JEOTEKNİK KENT BİLGİ SİSTEMİ (JEO-KBS) P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ S L İ K B İ L İ M L E R İ D E R

Detaylı

XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER

XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER 1- Bu çalışma Edirne İli, Keşan İlçesine bağlı Erikli Beldesinde G16-c-15-d-1-d nolu 1/1000 ölçekli hali hazır paftasında sınırları belirtilen tapuda 12 Pafta, 1041 Parsel olarak

Detaylı

21 NİSAN 2017, 17h12, Mw=4.9 MANİSA-ŞEHZADELER DEPREMİ SİSMOLOJİK ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

21 NİSAN 2017, 17h12, Mw=4.9 MANİSA-ŞEHZADELER DEPREMİ SİSMOLOJİK ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU 21 NİSAN 2017, 17h12, Mw=4.9 MANİSA-ŞEHZADELER DEPREMİ SİSMOLOJİK ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU 25.04.2017 Buca / İZMİR 1. SİSMOTEKTONİK 21 Nisan 2017 günü, TSİ ile saat 17:12 de Manisa-Şehzadeler merkezli bir

Detaylı

DOĞRULTU-ATIMLI FAYLAR

DOĞRULTU-ATIMLI FAYLAR DOĞRULTU-ATIMLI FAYLAR Hareket vektörü fayın doğrultusuna paralel, eğim yönüne dik olan faylardır. Sapma Açısı: 00 o 1 http://www2.nature.nps.gov/geology/usgsnps/jotr/pic00015sm.jpg 2 3 http://www.geo.umn.edu/courses/1001/summer_session/crops_offset.jpg

Detaylı

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, yguney@anadolu.edu.tr 3. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, epekkan@anadolu.edu.tr 4

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, yguney@anadolu.edu.tr 3. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, epekkan@anadolu.edu.tr 4 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Temel Zeminine Ait Jeo-Mühendislik Özelliklerin Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanılarak Değerlendirilmesi: Eskişehir

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü. Ulusal Deprem İzleme Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü. Ulusal Deprem İzleme Merkezi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi 10 HAZİRAN 2012 ÖLÜDENİZ AÇIKLARI - FETHİYE (MUĞLA) DEPREMİ 10 Haziran 2012 Türkiye saati ile 15 44

Detaylı

Deprem Tehlike Analizi Nedir? Ne Zaman Gerekir? Nasıl Yapılır? Naz Topkara Özcan

Deprem Tehlike Analizi Nedir? Ne Zaman Gerekir? Nasıl Yapılır? Naz Topkara Özcan Deprem Tehlike Analizi Nedir? Ne Zaman Gerekir? Nasıl Yapılır? Naz Topkara Özcan Türkiye neden bir deprem ülkesi? Türkiye nin deprem ülkesi olması jeolojik-tektonik konumuyla ilgilidir. Türkiye neden bir

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

TÜRKİYE DİRİ FAYLARI VERİ TABANI

TÜRKİYE DİRİ FAYLARI VERİ TABANI TÜRKİYE DİRİ FAYLARI VERİ TABANI Tamer Y. Duman 1, Ömer Emre 2, Ferdane Karakaya Gülmez 1, Selim Özalp 1, Hasan Elmacı 1, Şeyda Olgun 1, Şule Çörekçioğlu 1, Tolga Çan 3, Fuat Şaroğlu 4 1 MTA Genel Müdürlüğü,

Detaylı

16 NİSAN 2015 GİRİT (YUNANİSTAN) DEPREMİ

16 NİSAN 2015 GİRİT (YUNANİSTAN) DEPREMİ 16 NİSAN 2015 GİRİT (YUNANİSTAN) DEPREMİ 16 Nisan 2015 günü Türkiye saati ile 21:07 de Akdeniz de oldukça geniş bir alanda hissedilen ve büyüklüğü M L : 6,1 (KRDAE) olan bir deprem meydana gelmiştir (Çizelge

Detaylı

NEOTEKTONİK 6.2.3. EGE GRABEN SİSTEMİ. Doç.Dr. Yaşar EREN

NEOTEKTONİK 6.2.3. EGE GRABEN SİSTEMİ. Doç.Dr. Yaşar EREN 6.2.3. EGE GRABEN SİSTEMİ Ege bölgesinin en büyük karakteristiği genel olarak doğu-batı gidişli pek çok graben yapısı içermesidir. Grabenlerle ilgili fay düzlemi çözümleri genellikle kuzeygüney yönlü

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2 (2014) 112 127 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Düzce İli Camikebir Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı Zeminlerinin Sıvılaşma

Detaylı

27 KASIM 2013 MARMARA DENİZİ DEPREMİ

27 KASIM 2013 MARMARA DENİZİ DEPREMİ B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 27 KASIM 2013 MARMARA DENİZİ DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 27 Kasım 2013 tarihinde Marmara Ereğlisi Açıklarında (Tekirdağ) Marmara Denizi nde yerel

Detaylı

FAYLAR FAY ÇEŞİTLERİ:

FAYLAR FAY ÇEŞİTLERİ: FAYLAR Fay (Fault); kayaçlarda gözle görülecek kadar kayma hareketi gösteren kırıklara verilen genel bir isimdir. FAY, Yerkabuğundaki deformasyon enerjisinin artması sonucunda, kayaç kütlelerinin bir kırılma

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ- AKDENİZ DEPREMİ

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ- AKDENİZ DEPREMİ B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ- AKDENİZ DEPREMİ 21 Temmuz 2017 tarihinde Gökova Körfezi- Akdeniz de yerel saat ile

Detaylı

SIVILAŞMA ANALİZLERİNİN ARİAS ŞİDDET KAVRAMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

SIVILAŞMA ANALİZLERİNİN ARİAS ŞİDDET KAVRAMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ SIVILAŞMA ANALİZLERİNİN ARİAS ŞİDDET KAVRAMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr. Müh.Ergin ARIOĞLU Y.Müh. Başar ARIOĞLU Dr.Müh. Canan GİRGİN Yapı Merkezi Holding Hacı Reşit Paşa Sok., Blok F, Çamlıca, 37, İstanbul

Detaylı

Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları. Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA)

Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları. Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Zeminler Zeminler iri daneli ve ince daneli olarak iki ana grupta incelenebilir. İri daneli malzemeler

Detaylı

BAÜ Müh-Mim Fak. Geoteknik Deprem Mühendisliği Dersi, B. Yağcı Bölüm-5

BAÜ Müh-Mim Fak. Geoteknik Deprem Mühendisliği Dersi, B. Yağcı Bölüm-5 ZEMİN DAVRANIŞ ANALİZLERİ Geoteknik deprem mühendisliğindeki en önemli problemlerden biri, zemin davranışının değerlendirilmesidir. Zemin davranış analizleri; -Tasarım davranış spektrumlarının geliştirilmesi,

Detaylı

2010 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ

2010 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ 2010 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 DEPREM VE ZEMIN INCELEME MUDURLUGU 5 BİRİM 2010 YILI UYGULANACAK 1- Mikrobölgeleme Sondaj,Jeofizik

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ - AKDENİZ DEPREMİ

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ - AKDENİZ DEPREMİ B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ - AKDENİZ DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 21 Temmuz 2017 tarihinde Gökova Körfezi - Akdeniz

Detaylı

by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994

by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994 A PROBABILISTIC ASSESSMENT OF THE SEISMIC HAZARD IN THE CAUCASUS IN TERMS OF SPECTRAL VALUES by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994 Submitted to Kandilli Observatory and Earthquake Research

Detaylı

05 AĞUSTOS 2012 ORTABAĞ-ULUDERE (ŞIRNAK) DEPREMİ BİLGİ NOTU

05 AĞUSTOS 2012 ORTABAĞ-ULUDERE (ŞIRNAK) DEPREMİ BİLGİ NOTU MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 05 AĞUSTOS 2012 ORTABAĞ-ULUDERE (ŞIRNAK) DEPREMİ BİLGİ NOTU JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ Yer Dinamikleri Araştırma ve Değerlendirme Koordinatörlüğü Aktif Tektonik Araştırmaları

Detaylı

Atım nedir? İki blok arasında meydana gelen yer değiştirmeye atım adı verilir. Beş çeşit atım türü vardır. Bunlar;

Atım nedir? İki blok arasında meydana gelen yer değiştirmeye atım adı verilir. Beş çeşit atım türü vardır. Bunlar; 1 FAYLAR Yeryuvarında etkili olan tektonik kuvvetler kayaçların şekillerini, hacimlerini ve yerlerini değiştirirler. Bu deformasyon etkileriyle kayaçlar kırılırlar, kıvrılırlar. Kırıklı yapılar (faylar

Detaylı

SİSMİK TEHLİKE ANALİZİ

SİSMİK TEHLİKE ANALİZİ SİSMİK TEHLİKE ANALİZİ Depreme dayanıklı yapı tasarımının hedefi, yapıları aşırı bir hasar olmaksızın belirli bir yer hareketi seviyesine dayanacak şekilde üretmektir. Bu belirlenen yer hareketi seviyesi

Detaylı

ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN

ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN Bu çalışmada; Gümüşhane ili, Organize Sanayi Bölgesinde GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK tarafından

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DEPREM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (DAUM) 25 NİSAN 2015 NEPAL-KATMANDU DEPREMİ (M=7.8)

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DEPREM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (DAUM) 25 NİSAN 2015 NEPAL-KATMANDU DEPREMİ (M=7.8) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DEPREM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (DAUM) 25 NİSAN 2015 NEPAL-KATMANDU DEPREMİ (M=7.8) 25 Nisan 2015 te (saat 06:11, UT) Nepal de M: 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2 (2014) 394 406 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Standard Penetrasyon Deneyi (SPT) ile Düzce ili Darıcı Mahallesi Zemininin

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Projeleri. TÜBİTAK Projeleri

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Projeleri. TÜBİTAK Projeleri Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Projeleri Baraj Tipi Büyük Yapılarda Kayaçlardaki Ayrışmaya Bağlı Direnç Azalmasının İyileştirilmesi, 2003 (97K12048), Ayhan Koçbay, R.Pelin Bilgehan. Özet: Obruk baraj

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ 1203 ADA 13 PARSEL ve 1204 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı