Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Save this PDF as:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr"

Transkript

1 FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri ne yol a çan fil min hem Ba tý yý, hem Do ðu yu ra hat sýz et ti ði ni söy - le di. Fa i bus, Bu tür u tanç ve ri ci fa a li yet le ri yar gý la yý cý ka - nun la rýn bu lun ma sý ge re ki yor de di. nha BE RÝ SAY FA 7 DE 450 MÝLYON DOLAR BÜTÇE ÝLE Yeni Çaðrý çekiliyor Pey gam be ri mi ze (asm) yö ne lik ha ka - ret fil mi nin ar dýn dan Ka tar da bir film þir ke ti ta ra fýn dan, Hz. Pey gam - be rin ha ya tý ný ko nu a lan film ha zýr la - ný yor. Nur Þir ke ti nin 450 mil yon do - lar büt çe a yýr dý ðý film, 3 bö lüm den o - lu þa cak. nha BE RÝ SAY FA 7 DE ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr ARTIK YETER FO TOÐ RAFLAR: A A BÝNGÖL DE 8 POLÝSTEN SONRA 10 ASKERÝMÝZÝN ÞEHÝT DÜÞTÜÐÜ SALDIRILAR, BÝR KEZ DAHA ÝHMAL VE TEDBÝRSÝZLÝK KUÞKULARINI GÜNDEME GETÝRDÝ. SÝVÝL VE SÝLAHSIZ ASKERLER NÝYE OTOBÜSLERLE TAÞINDI? u Bingöl-Karlýova'da 8 polisin þehit düþtüðü saldýrýda, saldýrýya uðrayan polislerin içinde bulunduðu araçla ilgili ihmal iddialarý henüz cevabýný bulamamýþken, Bingöl-Muþ ka ra yo lun da 10 as ke ri mi zin þe hit ol du ðu ve 70 as ke rin ya ra lan dý ðý o lay da da ay dýn la týl ma sý ve ce vap bul ma sý ge re ken so ru lar var. Bun la rýn ba þýn da, si vil ký ya fet le ve si lâh sýz o la rak iz ne gi den 200 as ke rin ni çin o to büs ler le ta þýn dý ðý su a li ge li yor. GÝZLÝ SEVKÝYATI ÖRGÜTE HABER VEREN UNSURLAR MI VAR? u Teröristlerle mücadelenin þiddetlenerek devam ettiði ve güvenlik güçlerine ard ar da ye ni te rö rist sal dý rý la rýn ya pýl dý ðý bir or tam da böy le bir na kil yön te mi yi ne ih mal ve ted bir siz lik kuþ ku la rý ný gün de me ge ti rir ken, TSK bün ye sin de, giz li lik i çin de ya pýl ma sý ge re ken bu sev ki ya tý te rör ör gü tü ne ha ber ve ren unsurlar mý var? suali de cevap bekleyen sorulardan biri olarak seslendiriliyor. Evinden çýkarken açýlan ateþle baþýndan aðýr yaralanan Uzun, kaldýrýldýðý Ovacýk Devlet Hastanesinde tedavi altýna alýndý. FOTOÐRAFLAR: AA OVACIK BAÞSAVCISI BAÞINDAN VURULDU Baþsavcýya silâhlý saldýrý utun ce li nin O va cýk il çe si Cum hu ri yet Baþ sav cý sý Mu rat U zun, uð ra dý ðý si lâh lý sal dý rý so nu cu a ðýr ya ra lan dý. Ad li ye loj man la rýn da ki e vi nin bu lun du ðu bi na ya gir di ði sý ra da sal dý rý ya uð ra yan U zun un te da vi si ne Fý rat Ü ni ver si te si E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne sin de de vam e di li yor. Bu a ra da, o lay la il gi li 4 ki þi gö zal tý na alýndý. nha be ri say fa 8 de AKÇAKALE DE BÝRÇOK BÝNA VE OKUL ÝSABET ALDI Sý nýr da yi ne ça týþ ma u Öz gür Su ri ye Or du su i le E sad a bað lý bir lik ler a ra sýn da Þan lý ur fa nýn Ak ça ka le sý nýr ka pý sýn da þid det li ça týþ ma lar çýktý. Sý ný ra çok ya kýn yer de mey da na ge len ça týþ ma lar da a çý lan a teþ so nu cun da Ak ça ka le de bir çok bi na ve o kul i sa bet al dý. Bir kadýnla bir çocuk yaralandý. Ça týþ ma lar ne de niy le il çenin sý ný ra ya kýn böl ge lerin de ki ba zý o kul lar ta til e dil di. nha be ri say fa 9 da Ýs ra il de Ak sa mi tin gi u1948 Fi lis tin Ýs la mîi Ha re ke tinin dü zen le di ði 17 nci Mes cid-i Ak sa Teh li ke de mitingi yarýn Um mu l- Fahm þehrinde yapýlacak.n7 de Aksa nýn müdürü kefaletle serbest umescid-i Aksa ya giriþ yasaðýný ihlal ettiði gerekçesiyle mahkemeye çýkarýlan Mescid-i Aksa Müdürü Dr. Nacih Bekirat serbest býrakýldý. Bre zil ya da cun ta he sap laþ ma sý ubre zil ya da Ha ki kat le ri A raþ týr ma Ko mis yo nu yýl la rýn da cun ta re ji mi nin iþ le di ði suç la rýn a raþ tý rý la ca ðý ný a çýk la dý.n7 de 1 ÝÞÇÝ ÖLDÜ, 10 ÝÞÇÝ KAÇIRILDI, ÝÞ MAKÝNALARI YAKILDI PKK þantiyeyi bastý uað rý nýn Do ðu ba ya zýt il çe si Ka ra kent kö yü i çe ri sin de bu lu nan ö zel bir þan ti ye ye PKK lý te rö rist ler ta ra fýn dan bas kýn ya pýl dý. Bas kýn da 7 iþ ma ki ne si a te þe ve ril di, bir köy ko ru cu su ve 10 þan ti ye ça lý þa ný ka çý rýl dý. O lay da bir þan ti ye ça lý þa ný ha ya tý ný kay bet ti. Teröristt le rin ya ka lan ma sý i çin böl ge de o pe ras yon lar de vam e di yor. nha be ri say fa 8 de Çan ký rý da tra fik fa ci a sý uçan ký rý nýn Il gaz il çe sin de mey da na ge len tra fik ka za sýn da ha ya tý ný kay be den le rin sa yý sý 10 a yük sel di O to mo bil i le mi ni bü sün çar pýþ ma sý so nu cu mey da na ge len ka za da ya ra la nan mi ni büs sü rü cü sü Ad nan Yur da gül, te da vi al tý na a lýn dý ðý Çan ký rý Dev let Has ta ne sinde, ya pý lan tüm mü da ha le le re rað men dün sa bah sa at le rin de ha ya tý ný kay bet ti. nha be ri say fa 6 da FO TOÐ RAF: A A Anayasa yýl sonuna yetiþecek mi? utbmm Baþ ka ný Ce mil Çi çek, ha zýr lý ðý sü ren ye ni a na ya sa i çin, Ýn þal lah bu i þi bu yý lýn so nun da bel li bir nok ta ya ge tir me ye mec bu ruz dedi. Daha önceki açýklamalarda anayasa yazýmýnýn yýl sonunda biteceði belirtilmiþti. n8 de Düþen uçak için son açýklama u Ge nel kur may As ke rî Sav cý lý ðý, Su ri ye ta ra fýn dan dü þü rü len Türk u ça ðý i le il gi li raporunu açýkladý. Raporda, Su ri ye'den a tý lan fü ze nin u ça ðýn sol ar ka ta ra fýn da pat la ya rak blast et ki si oluþturmasý so nu cu u ça ðýn düþ tü ðü belirtildi. n9 da BÝNGÖL HALKI KAN BAÐIÞINA KOÞTU As ker ler i çin se fer ber ol duk u Bin göl-er zu rum ka ra yo lun da 8 po lis me mu ru nun þe hit ol du ðu o lay da ve ön ce ki gün 10 þe hi din ve ril di ði as ker le re yö ne lik sal dý rý son ra sýn da Bin göl hal ký nýn has ta ne le re a kýn et ti ði ni be lir ten Bin göl Þe hit A i le le ri, Ma lul le ri ve Ýn san Hak la rý Der ne ði Baþ ka ný Zi ya Sö zen, Bin göl hal ký has ta ne le re a kýn e de rek ya ra lý as ker le ri mi ze kan ver mek i çin sý ra ya gir miþ tir di ye ko nuþ tu.nha be ri say fa 8 de NÜFUS MÜDÜRLÜKLERÝNDE KPSS MESAÝSÝ u9 ISSN HURDA ARACA 5 BÝN LÝRA ÖDENECEK u10

2 2 LÂ HÝ KA 20 EY LÜL 2012 PERÞEMBE Y Dün den de vam Es ki da hi li ye ve ki li, þim di par ti [Halk Par ti si] kâ tib-i u mu mi si Hil mi Bey e ya zý lan mek tu bun de va mý: ðer þim di siz kâ tib-i u mu mî ol du ðu nuz ha mi yet per ver, mil li yet per ver a dam lar, þim di ye ka dar ce re yan e den ve me de ni - yet he sa bý na mu kad de sâ tý çið ne yen u sûl - le ri mu ha fa za ya ça lý þýp, üç dört þah sýn in - ký lâp na mýn da yap týk la rý ic ra a tý e sas tu ta rak mev cut ha se ne le ri ve in ký lâp i yi lik le ri ni on la ra ve rip ve mev cut deh þet li ku sur la rý mil le te ve ril se, o va kit üç dört a da mýn sey yi e si üç dört mil yon sey yi e o lup bu kah ra man ve din dar mil le ti ve Ýs lâm or du su o lan Türk mil le ti nin geç miþ a sýr lar da ki mil yar lar þe ref li mer hum or du la rý na ve mil yon lar la þe hid le ri ne ve mil le ti ne bü yük bir mu ha le fet ve er va hý na bir ma - ne vî a zap ve þe ref siz lik ol mak la be ra ber; o üç dört in ký lâp çý a da mýn pek az his se le ri bu lu nan ve mil let ve or du nun kuv vet ve him me tiy le vü cut bu lan ha - se ne le ri o üç dört a da ma ve ril se, o üç dört mil yon i - yi lik ler, üç dört ha se ne ye in hi sar e dip kü çü lür, hi çe i ner; da ha deh þet li ku sur la ra ke fa ret o la maz. Sa li sen: Si ze kar þý el bet te çok ci het ler de da hi li ve ha ri ci mu â rýz lar var. Ben dün ya ve si ya se tin ha li ne bak ma dý ðým i çin bi le mi yo rum. Fa kat be ni bu se ne de çok sý kýþ týr dýk la rý i çin mec bu ri yet le se be bi ne bak tým ki, si ze kar þý bir mu a rýz çýk mýþ. E ðer o mu a rýz mü kem mel bir re is bu lup ha ka ik-i i ma ni ye na mý na çýk say dý, bir den si zi mað lûp e - der di. Çün kü bu mil le tin yüz de dok sa ný, bin se - ne den be ri an a ne-i Ýs lâ mi ye i le, ruh ve kalb le bað lan mýþ. Za hi ren mu ha lif, fýt ra týn da ki em re i - ta at ci he tiy le ser fü ru et se de, kal ben bað lan maz. Hem, bir Müs lü man, baþ ka mil let ler gi bi de ðil. E ðer di ni ni bý rak sa a nar þist o lur, hiç bir ka yýt al týn - da ka la maz; is tib dad-ý mut lak tan, rüþ vet-i mut la - ka dan baþ ka hiç bir ter bi ye ve ted bir le i da re e dil - mez. Bu ha ki ka tin çok hüc cet le ri, çok mi sâl le ri var. Ký sa ke sip si zin ze kâ ve ti ni ze ha va le e di yo rum. Bu as rýn Kur ân a þid det-i ih ti ya cý ný his set mek - te Ýs veç, Nor veç, Fin lan di ya dan ge ri kal ma mak si ze el zem dir. Bel ki on la ra ve on lar gi bi le re reh - ber ol mak va zi fe niz dir. Siz, þim di ye ka dar ge len in ký lâp ku sur la rý ný üç dört a dam la ra ve rip þim di - ye ka dar u mu mî harp ve sa ir in ký lâp la rýn ic ba rýy - la ya pý lan tah ri bat la rý hu su san an a ne-i di ni ye hak kýn da ta mi re ça lýþ sa nýz, hem si ze is tik bal de çok bü yük bir þe ref ve a hi ret te bü yük ku su rât la - rý ný za ke fa ret o lup, hem va tan ve mil let hak kýn da men fa at li hiz met e de rek mil li yet per ver, ha mi yet - per ver na mý na müs te hak o lur su nuz. Ra bi an: Ma dem ö lüm öl dü rül mü yor ve ka bir ka pý sý ka pan mý yor. Ve ma dem siz de her kes gi bi kab re ko þu yor su nuz. Ve ma dem o kat î ö lüm ehl-i da lâ let i çin i dam-ý e be di dir, yüz bin ha mi - yet çi lik ve dün ya pe rest lik ve si ya set çi lik o nu teb - dil e de mez. Ve ma dem Kur ân, o i dam-ý e be di yi, ehl-i i man i çin ter his tez ke re si ne çe vir di ði ni gü - neþ gi bi is pat e den Ri sa le-i Nur e li ni ze geç miþ ve yir mi se ne den be ri hiç bir fi lo zof, hiç bir din siz o - na kar þý çý ka mý yor, bi lâ kis dik kat e den fi lo zof la rý i ma na ge ti ri yor ve bu on i ki se ne zar fýn da dört bü yük mah ke me niz ve fi lo zof ve u le ma dan mü - rek kep ehl-i vu ku fu nuz Ri sa le-i Nur u tah sin ve tas dik ve tak dir e dip, i man hak kýn da ki hüc cet le - ri ne i ti raz e de me miþ ler. Ve bu mil let ve va ta na hiç bir za ra rý ol ma mak la be ra ber, hü cum e den deh þet li ce re yan la ra kar þý sedd-i Zül kar neyn gi bi bir sedd-i Kur â nî ol du ðu na Türk mil le tin den, hu su san mek tep gör müþ genç ler den yüz bin þa - hit gös te re bi li rim. El bet te be nim si ze kar þý bu fik ri mi tam na za ra al mak, e hem mi yet li bir va zi - fe niz dir. Siz dün ye vî çok dip lo mat la rý her za man din li yor su nuz; bir par ça da a hi ret he sa bý na ko - nu þan, be nim gi bi ka bir ka pý sýn da, va tan daþ la rýn ha li ne að la yan bir bi ça re yi din le mek lâ zým dýr. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 190, (ye ni tan zim, s. 375) Halk Par ti si, es ki tah ri ba tý ný ta mi re ça lýþ ma lý E e re yan, a kýp gi den, sü rek li ha re ket hâ lin de o lan an la - mýn da o lup, ha ki kî ve me ca - zî ol mak ü ze re i ki an lam da kul la ný lýr. Mad dî an lam da, ha re ket ha lin de o lan e lek trik, su ve ha va gi bi mad de le rin a ký mý ný i fa de e der ken; ma ne vî ve me câ zî an lam da i se bir i nan cýn, fel se fe nin ve ha yat tar zý nýn ak si yon hâ li ni i fa de e der. Ma ne vî an lam da in san ha ya tý ný et ki - le yen i ki bü yük ce re yan mev cut tur. Bi - ri si i man ce re ya ný, di ðe ri de kü für ce - re ya ný dýr. Bir de bu ce re yan la ra yar dým e den da ha dü þük vol taj lý a kým lar var - dýr. Bun lar da kalp san tra lýn dan bes le - ni yor sa i man ce re ya ný na, ne fis san tra - lýn dan bes le ni yor sa kü für ce re ya ný na kuv vet ve rir ler. Ne fis san tra lýn dan çý kan ce re yan lar, in sa ný gaf le te, da lâ le te ve a ta le te a tar. Fu - zu lî ve ma la ya ni fa a li yet ler le meþ gul e - der. Ýn san bu ce re yan lar da kal dýk ça, kü - für men zil le ri ne doð ru sü rük le nir gi der. Al lah mu ha fa za et sin, o nu an cak ce hen - nem dur du ra bi lir. Ý man ce re ya ný i se, in - sa ný bu dün ya da fa zi let ve ke mâ la týn gök le ri ne yük sel tir ken, e be dî â lem de de cen net men zil le ri ne doð ru a lýr gö tü rür. Ýn san sos yal bir var lýk ol du ðu i çin, sos yal ha ya týn pek çok gir dap la rý na düþ mek te, çe þit li ce re yan la rý na ka pý la - bil mek te dir. Ö zel lik le i man ce re ya nýn - dan u zak la þan la rýn, za rar lý a kým la ra ka pý lýp da lâ let de re le ri ne doð ru sü rük - len me ih ti ma li yük sek tir. Bun lar, men - fî si ya set ce re ya ný, men fa at ce re ya ný, þan, þöh ret ve ser vet ce re ya ný gi bi a - kým lar dýr. Ý ma nýn ce re ya nýn da o lan la - rýn i se, böy le bir der di ve en di þe si yok - tur. Dün ye vî ce re yan lar on la rý et ki le - mez. Zi ra kalp le ri bu ce re yan la ra kar þý ih lâs ve tak va i le i zo le e dil miþ tir. O a - kým la rý ge çir mez, on lar dan et ki len mez. Ý ma na hiz met et mek ve i la-yý ke li - ma tul lah der din de o lan la rýn, sa de ce i - ma nýn ce re ya nýn da kal dýk la rý ný gö rü - yo ruz. Dün ya nýn en ca zip a kým la rý nýn, on la rý cezp e de me di ði ni an lý yo ruz. Be - di üz za man Haz ret le ri, bü tün öm rü nü, me sa i si ni ve meþ gu li ye ti ni i man yo lun - da sarf et ti ði i çin, dün ya ce re yan la rýn - dan, ö zel lik le de si ya sî fa a li yet ler den u - zak dur muþ tur. Ken di si ni dün ya ya ça - ðý ran la ra, ma kam, mev ki ve ser vet tek - lif e den le re en u fak bir il gi gös ter me - miþ tir. Ý man sýz lýk gi bi bir â fet, in san lý - ðýn e be dî ha ya tý ný teh dit e der ken, baþ - ka meþ gu li yet le rin fu zu lî ve za rar lý ol - du ðu nu söy le miþ, Ben i ma nýn ce re ya - nýn da yým, kar þým da i man sýz lýk ce re ya - ný var, baþ ka ce re yan lar la a lâ kam yok di ye rek, bü tün gay re ti i le i man dâ vâ sý - na sa rýl mýþ týr. Dün ye vî ve si ya sî ce re yan lar, câ zip bir gö rün tü i le in sa ný ken di ne cezp et - mek te dir. Ço cuk la rý çok eð len di ren renk li at ký ip le ri ne ben ze yen dün ye vî meþ gu li yet ler, e sa sýn da renk li bi rer kab lo gi bi dir. Uç la rý ne fis san tra lý na bað lý ol du ðun dan, on la ra do ku nan lar ma kam, mev ki, mal mülk, þan þöh ret gi bi za rar lý ve öl dü rü cü ce re yan la ra ka - pý la bi lir. Ý man dâ vâ sý na hiz met et mek yo lun - da o lan la rýn, i ma nýn ce re ya nýn dan baþ - ka ce re yan la ra ka pýl ma ma la rý ge rek - mek te dir. Ýn sa nýn ön ce ken di i ma ný ný, son ra da baþ ka in san la rýn i ma ný ný kur - tar ma sý, dün ya nýn en ö nem li i þi, in sa - nýn da en bü yük va zi fe si dir. Kalp da i - re sin den baþ la yan bu va zi fe yi ih mâl e - dip, da ha ge niþ da i re de ki dün ye vî ve si ya sî iþ ler le meþ gul ol mak, i man ce re - ya nýn dan u zak laþ mak de mek tir. Ý man ce re ya nýn dan u zak la þan la rýn i se, baþ ka ce re yan la ra ka pýl ma ih ti ma li yük sek tir. Ni te kim hiz met te ih lâs ve sa da kat da i - re sin den çý kan la rýn han gi a kým la ra ka - pý la rak ne re le re sav rul duk la rý ný gö rü - yo ruz. Ý ma nýn ce re ya nýn da o lan bir in san, ken di mes le ði nin mu hab be ti i le ha re ket e der. Dâ vâ sý na hiz met le meþ gul o lur. Ge çi ci he ves le rin, dün ye vî zevk le rin ve men fa at le rin, si ya sî ve i de o lo jik a kým la - rýn, baþ ka ce ma at ve grup la rýn pe þi ne düþ mez. Be di üz za man ýn hiz met me to - dun dan ay rý la rak ye ni iç ti hat la ra yel - ten mez. Üs tâd Haz ret le ri nin Cad de-i Küb ra-yý Kur â ni ye de di ði çiz gi den ay - rýl ma dan yo lu na de vam e der. Mak sa dý sa de ce i man ve Kur ân hiz - me ti o lan ve baþ ka mak sat ve meþ gu li - yet le re kal bin de yer ver me yen ler, i ma - nýn ce re ya nýn da kal ma ya de vam e der - ler. Bu nun i çin de a za mî ih lâs ve sa da - kat le Üs tâd Haz ret le ri nin çiz gi sin de kal ma ya, kalp ba tar ya sý ný Ýh lâs Ri sâ le si i le lâ a kal her on beþ gün de bir þarj et - me ye ih ti yaç var dýr. Özel lik le genç le rin kâ bu su o lan 12 Ey - lül Dar be si nin se ne-i dev ri ye sin de Ye ni As ya da neþ re di len Tür ki ye de son on yýl da yak la þýk 27 bin ki þi nin in ti har e de rek ha ya tý ný son lan dýr dý ðý, yi ne yak la þýk 500 bin ki þi nin in ti har gi ri þi min de bu lun du - ðu ha be ri ba na, yýl lar ön ce, 20 Tem muz 1981 de ay ný kay gý i le ka le me al dý ðým ve Ye - ni As ya nýn o gün kü a dý o lan Ye ni Ne sil de neþ re di len ilk ya zý la rým dan bi ri ni ha týr lat tý. Ma zi ye da ir duy gu la rý mý ta ze le yen bu ya zý - mý, o ri ji nal hâ liy le, o gün kü li sa ným la siz say gý de ðer o kur la rým la pay laþ mak is te dim. Sürç-i li san et miþ i sem af fo la. Bu yu run dost la rým, bir lik te o ku ya lým: Ý yi yi, gü ze li, doð ru yu bul mak i de al dir. Bu ka bil de ðer le ri hâ iz ol mak i se bir ni met tir. Ta sav vur e di le mez ki, in san, kö tü yü kö tü, çir ki ni çir kin ve yan lý þý yan lýþ ol du ðu i çin ter - cih et miþ ol sun. Ým kâ ný nis be tin de her þe yin â lâ sý na müþ te ri o lan, fa kat mâ lik o la ma dýk la - rý ný da hi ta hay yül e der ken en i yi þe kil de ha - yal e den in san i çin, bu müm kün de ðil dir. Þu hal de, ar zu lan ma yan ah va lin, ar zu la nýr - ca sý na i çin de ol mak; ya i yi nin, gü ze lin, doð - ru nun ger çek þek li ni yan lýþ bil gi ve mâ lû mat - la rý ka dar bil mek le ve ya hiç bil me mek le o lur. Þu an da sa yý la rý mah pus ha ne le rin ih ti ya ca ce vap ve re me ye ce ði nis bet le re u la þan in san - lar, doð ru zan net tik le ri yan lýþ la rýn tas hi hi i - çin o ra da lar. Her þe ye mad de si ka dar kýy - met ver dik le ri, bir çok de ðe ri a lý nýr, sa tý lýr zan net tik le ri i çin o ra da lar. E ðer, mad de yi bil dik le ri ka dar mâ nâ dan da ha ber dar ol sa lar dý; be þe rî i de o lo ji le re i ti - bar et tik le ri ka dar, be þe rin can si mi di o lan din den de na sip len se ler di; þüp he siz, dün kü gün bu gü nü do ður maz dý. Çün kü: Al lah a i man et mek ve di nin e mir le ri ne ta bi ol mak, se vi ye ka zan mak ve ha ki kî sa a - de ti bul mak de mek tir. Ne ka dar vah þi o lur - sa ol sun, i þin e sa sý ný ve ma hi ye ti ni bil me se da hi ken di ne bir mâ bud, bir Al lah ta ný ma - yan hiç bir ka vim yok tur. De mek ki, Al lah a i man, in sa nýn var o lu - þu nun ye gâ ne se be bi ol du ðu gi bi, bir di ne men sup ol mak da in sa nýn, in san ca ya þa ma sý nok ta-i na za rýn da mut lak bir ih ti yaç týr. Bu - nun i çin dir ki, ilk in san Hz. Â dem (as) ay ný za man da ilk pey gam ber, ilk di nin mu ar ri fi ve mu al li miy di. Zi ra, ke mâ lin ce ma li din - dir. Hem, din, sa a de tin zi ya sý dýr, his sin ul vi - ye ti dir, vic da nýn se lâ me ti dir. Fi lo zof Jül Si mon un de di ði gi bi, din his si, iç ti maî bir bað dýr. Bir mil let ten Al lah a i man fik ri ni kal dýr sa nýz o za man, o mil let an cak men fa at ve kor ku nun te si ri al týn da bu lu nan bir top lu luk tur. O top lu lu ðu teþ kil e den va - tan daþ lar i se bi rer kar deþ de ðil, sa de ce müþ - te rek men fa at li or tak lar dýr. Hal bu ki, ar zu la nan, men fa at or tak lý ðý de ðil, ger çek mâ nâ da ki kar deþ lik tir. Bu i se, en son ve en mü kem mel din o lan Ýs lâm ýn ter bi ye si, i yi ye, gü ze le, doð ru ya gö tü ren öl çü le ri da i re - sin de o la bi le ce ði ne i nan mak la müm kün dür. Yok sa, Gar bý tak lit dü þün ce siy le fen den, fel - se fe den bah se dip, din den-î man dan bah set - me mek; ya ni san a ta i ti bar e dip Sâ ni i ni gör - me mek, ve si le-i ne cat ol ma sa ge rek tir. O lan ol muþ, gi den git miþ tir. Geç miþ za - ma nýn bir sa ni ye si ni bi le ge ri ge tir mek müm kün ol ma ya ca ðý na gö re, hiç de ðil se, ge le cek te ay ný ha tâ la rýn te ker rür et me me si i çin, as rî ma ra zý i yi teþ his et mek, dev let bü - yük le ri mi zin en bü yük me se le si ol ma lý dýr. Þu ur suz ve mem le ke ti kun dak la ma yý mâ - ri fet bi len bir ký sým za val lý genç li ði mah sül ver miþ ol ma la rý do la yý sýy la ön ce a na ba ba - nýn, son ra da e ði tim mü es se se le ri nin ve ba li bü yük tür. Fa kat ne ya zýk ki, bu ve bâl, ne dâ - met fi gan la rý i le ih ti za za ge len ka lýn mah - pus ha ne du var la rý ar ka sýn da ki genç le rin o - muz la rý na yük len miþ tir. Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri: E - vet, genç lik da ma rý, a kýl dan zi ya de his si ya tý din ler. His ve he ves i se kör dür. Â ki be ti gör - mez. Bir dir hem ha zýr lez ze ti, i le ri de bir bat - man lez ze te ter cih e der. Bir da ki ka in ti kam lez ze tiy le kat le der, sek sen bin sa at ha pis e - lem le ri ni çe ker di ye rek, genç li ði en gü zel þe kil de ta rif e di yor ve Ha ki kî zevk ve e lem - siz lez zet ve ke der siz se vinç ve ha yat ta ki sa - a det, yal nýz i man da dýr ve i man ha ki kat le ri dâ i re sin de bu lu nur cüm le le ri i le in san lý ðýn sa a de ti nin for mü lü nü ve ri yor. Fert te vic da ný te sis et mek ve vic dan sýz ca dav ra nýþ lar dan, tah rip kâr lýk me ye lâ nýn dan a lý koy mak i çin, kýrk beþ mil yon in sa nýn ba - þý na bir kýrk beþ mil yon da â sâ yiþ va zi fe li si dik mek müm kün mü? Hür dün ya nýn ted hiþ, a nar þi, in ti har ve ben ze ri ru hî boþ lu ðun hort la ma sý mâ nâ sýn - da ki has ta lýk la ra â ci len çâ re ve ted bir u sû lü a ra dý ðý þu son yýl lar da, di nin kýy met ve e - hem mi ye ti bir ke re da ha göz ler ö nü ne se ril - miþ o lu yor. Ý lim, ir fan ve sa y-ü gay re tin i ba det o la rak va sýf lan dý rýl dý ðý, na zar la rýn da i ma te rak ki ye, i - le ri ye dön dü rül dü ðü Ýs lâm ýn da i re si ne, Al - lah ýn mü kâ fat ve mü ca za tý na i man; mad de ten her fer de ko nu la ma yan ya sak çý yý ve i ta at an la - yý þý ný ka fa lar da mâ nen te sis e der. Ve; Ger çi hü kü met ha fi ye le ri be ni gör mü yor lar ve ben on lar dan sak la na bi li rim, fa kat, Ce hen nem gi bi bir zin da ný bu lu nan Pa di þah-ý Zül ce lâ lin me lâ - i ke le ri be ni gö rü yor lar ve fe na lýk la rý mý kay de - di yor lar, ben ba þý boþ de ði lim ve va zi fe dar bir yol cu yum fik ri ni ve rir. Bi na e na leyh: Üs tad Be di üz za man ýn yi ne i sa bet le i fa de et ti ði gi bi, Vic da nýn zi ya sý u lûm-u di ni ye - dir. Ak lýn nû ru fü nûn-u me de ni ye dir. Ý ki si - nin im ti za cý i le ha ki kat te cel li e der. Ýn sa nýn sâ de ce mad de den i ba ret ol ma dý ðý, in sa ný in san e den de ðer le rin i man ve bir çok mâ ne vî his ler ol du ðu ger çe ðin den ha re ket le, mi de nin ih ti ya cý i çin çe þit li me þak kat le re gi - ri lir ken, ruh la rýn ih ti ya cý da göz ö nün de bu - lun du ru lur sa; hem her ke sin vic da nî me sû li - ye ti ha fif ler, hem de ce mi ye tin göz be be ði o - lan genç le ri mi zin meþ rû i ye ti ve em ni ye ti te - min e dil miþ o lur. Siz, þim di ye ka dar ge len in ký lâp ku sur la rý ný üç dört a dam la ra ve rip þim di ye ka dar u mu mî harp ve sa ir in ký lâp la rýn ic ba rýy la ya pý lan tah ri bat la rý hu su san an a ne-i di ni ye hak kýn da ta mi re ça lýþ sa nýz, hem si ze is tik bal de çok bü yük bir þe ref... C Â Y E T Câ mi ü s-sa ðîr, No: 442 / Ha di s-i Þe rif Me â li Al lah bir ku lun bir yer de öl me si ni tak dir et miþ - se, o nun o ra ya git me si ne se bep o la cak bir ih ti - yaç ya ra týr. H AD Ý S Biz ni ce bel de ler he lâk et tik ki, a za bý mýz on la ra ge ce ya tar lar ken ve ya gün düz uy ku sun da i ken an sý zýn ge li ver di. A'raf Sûresi: 4 / Â ye t-i Ke ri me Me â li Ý ma nýn ce re ya nýn da kal mak Genç li ðin fi gâ ný ve geç mi þin ve ba li

3 Y HA BER 20 EY LÜL 2012 PERÞEMBE 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (So rum lu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mus ta fa GÖK MEN Spor E di tö rü E rol DO YU RAN Ha ber Mü dü rü Re cep BOZ DAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Ko or di na tö rü Me sut ÇO BAN Gör sel Yö net men: Ýb ra him ÖZ DA BAK A bo ne ve Da ðý tým Ko or di na tö rü: A dem A ZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Ýhlâs Gazetecilik A.Þ. Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 4 Zilkade 1433 Ru mî: 7 Eylül 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý AKTÝF Eðitimciler Sendikasý Genel Baþkaný Osman Bahçe AK TÝF E ði tim ci ler Sen di ka sý Ge nel Baþ ka ný Os man Bah çe, sý nav sis te mi ve bir üs te e ði tim ku ru mu na ge çi þin ye ni den dü zen len me den sa de ce bir ta li mat la ders ha ne le rin ka pa týl ma sý nýn yan lýþ o la ca ðý ný sa vun du. Bah çe, Ders ha ne le rin var lýk se be bi o lan sý nav sis te mi ni de ðiþ tir me den e ði tim sis te min de ku rum lar a ra sý ge çi þi ye ni den dü zen le me den ders ha ne le ri ka pat mak mer di ven al tý ders ha ne ci li ði te tik ler. Ver gi den u zak mer di ven al tý di ye bi le ce ði miz kor san Bu be le di ye si ga ra i çen le ri i þe al mý yor SA KAR YA'NIN Hen dek il çe be le di ye si si ga ra i çen le ri 14 yýl dýr i þe al mý yor. Da ha ön ce i þe a lý nan iþ çi le rin i se ne re dey se ta ma mý na ya ký ný tel kin ler so nu cu si ga ra yý bý rak tý. Hen dek Be le di ye Baþ ka ný A li Ýn ci, Si ga ra i çe rek sað lý ðý ný hi çe sa yan lar la ça lýþ mak is te mi yo ruz di yor. Hen dek Be le di ye Baþ ka ný A li Ýn ci, si ga ra ya kar þý bü yük mü ca de le ve ri yor. Bu mü ca de le si ni 14 yýl dýr be le di ye baþ kan lý ðý yap tý ðý Hen dek te sür dü rü yor. Öy le ki da ha ka pa lý me kân da si ga ra iç me ya sa ðý 2008 yý lýn da baþ la ma sý na rað men Ýn ci, bu ya sa ðý 14 yýl ön ce baþ la ta rak si ga ra ya kar þý sa vaþ aç mýþ da se çi lir se çil mez ön ce lik le ça lý þan la rýn be le di ye bi na sýn da ve me sai sa at le ri i çin de si ga ra i çil me si ni ya sak la mýþ. Ay rý ca be le di ye ye e lin de si ga ra i le ge len va tan daþ la rýn si ga ra sý ný sön dür dük ten son ra be le di ye ye gi ri þi ne i zin ver miþ. Bu nun i çin ka pý da bir za bý ta me mu ru gö rev len di ril miþ. Bi na i çin de i se kül tab la la rý kal dý rýl ma sý dolayýsýyla si ga ra iç ti ril me miþ. Ýn ci nin bu mü ca de le si sa ye sin de da ha ön ce i þe gi ren per so ne lin de bü yük ço ðun lu ðu si ga ra yý bý rak ma yý ba þar mýþ. Ýlk gün ler de uy gu la ma ya tep ki li yak la þan be le di ye per so ne li þim di, si ga ra yý ya sak la ma sý dolayýsýyla bý rak ma ya ve si le o lan Ýn ci ye te þek kür e di yor. Sa kar ya / ci han Dershanelerin talimatla kapatýlmasý yanlýþ olur "DERSHANELERÝN TALÝMATLA KAPATILMASI"NA TEPKÝ GÖSTEREN AKTÝF EÐÝTÝMCÝLER SENDÝKASI GENEL BAÞKANI OSMAN BAHÇE, ÝLK ÖNCE SINAV SÝSTEMÝ VE BÝR ÜST EÐÝTÝM KURUMUNA GEÇÝÞÝN YENÝDEN DÜZENLENMESÝ GEREKTÝÐÝNÝ KAYDETTÝ. ders ha ne ler öð ren ci le ri il le gal ör güt le re yem e de bi lir u ya rý sýn da bu lun du. Mart 2012 de ku ru lan ve geç ti ði miz 15 Ha zi ran ta ri hin den bu ya na ü ye ka bu lü ne baþ la yan Ak tif E ði tim ci ler Sen di ka sý teþ ki lât lan ma ya de vam e di yor. Sen di ka nýn Bur sa Tem sil ci li ði ta ra fýn dan dü zen le nen ta ný tým top lan tý sý na ka tý lan Ak tif E ði tim ci ler Sen di ka sý Ge nel Baþ ka ný Os man Bah çe, 51 il de tem sil ci lik dü ze yin de teþ ki lât lan ma ça lýþ ma sý yap týk la rý ný be lir ten Os man Bah çe, ha len Tür ki ye ge ne lin de 15 bi ni aþ kýn ü ye sa yý sý na u laþ týk la rý ný söy le di. Bah çe, 12 il de de þu be kur ma ça lýþ ma la rý nýn sür dü ðü ne dik kat çek ti. Bah çe, ye ni sen di ka o la rak, e ði tim ça lý þan la rý na kat ký sað la ma ya ça lý þan bütün sen di ka lar la or tak ça lýþ ma yap mak ni ye tin de ol duk la rý nýn al tý ný çiz di. Os man Bah çe, top lan tý da gün de me i liþ kin so ru la rý ce vap lan dýr dý. Ders ha ne le rin sa de ce bir ta li mat la ka pa týl - Ý lâç ta kip sis te mi sah te i lâ cý bi tir di ntürk Ec za cý lar Bir li ði Ge nel Sek re te ri Ha run Ký zý - lay, i lâç la rýn ec za ne ler den a lýn ma sý ge rek ti ði ni be lir - te rek, Ec za ne den a lý nan i - lâ cýn sah te ol ma sý im kân - sýz dýr de ðer len dir me sin de bu lun du. Ký zý lay, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, sah te i - lâç ha ber le ri nin hal ký te dir - gin et ti ði ni, va tan daþ la rýn i lâç la rý ný ec za ne den al ma sý ge rek ti ði ni bil dir di. Ký zý lay þun la rý kay det ti: Sað lýk Ba kan lý ðý kon tro lün de yü - rü tü len ve Tür ki ye de ki bü - tün ec za ne ler de uy gu la - nan i lâç ta kip sis te mi i le pi ya sa da sah te i lâç bu lun - ma sý müm kün de ðil dir. Sis tem sa ye sin de, bir i lâ cýn ü re tim a þa ma sýn dan has - ta ya u la þýn ca ya ka dar ki her a þa ma sý, han gi has ta - ne de kaç a det bu lun du ðu ve han gi has ta ya ne ka dar ve ril di ði gi bi i lâç la il gi li bütün bil gi ler sis te me kay - de di le rek ve ri ta ba nýn da sak la nýr. Bu se bep le ec za - ne den a lý nan i lâ cýn sah te ol ma sý im kân sýz dýr. Mer - di ven al tý i lâç ü re ti mi ne dik ka ti ni çe ken Ký zý lay, va - tan daþ la ra in ter net si te le - rin den i lâç sa týn al ma ma la - rý ný ö ner di. An ka ra / a a Yük ge mi si ka ra ya o tur du nmalta ban dý ra lý Ke mal Ku ru ad lý yük ge mi si, Ge li - bo lu a çýk la rýn da ka ra ya o - tur du. Uk ray na dan Ý tal - ya ya gi den 81 met re u zun - lu ðun da, 2 bin 544 gros - ton luk, 3 bin 111 ton de mir ta þý yan ge mi, he nüz be lir le - ne me yen bir sebeple ro ta - sýn dan çýk tý. Ge mi, Ge li bo - lu nun ku ze yin de ki Çan ka - ya Bur nu a çýk la rýn da ka ra ya o tur du. Yet ki li ler, gü ven lik a ma cýy la böl ge ye Ký yý Em - ni ye ti Ge nel Mü dür lü ðü ne a it KEGK-6 ad lý hýz lý tah li - si ye bo tu i le Kur tar ma-3 ad lý rö mor kö rün gön de ril di - ði ni, þu an i çin risk li bir du - ru mun bu lun ma dý ðý ný kay - det ti. Ça nak ka le / a a ma sý nýn yan lýþ lý ðý na dik kat çe ken Bah çe, ön ce lik le e ði tim sis te min de de ði þik lik ler ya pýl ma sý ge rek ti ði ne i þa ret et ti. Ders ha ne le rin top lum da ih ti yaç tan do ðan yan ku ru luþ lar þek lin de hiz met ver di ði ni be lir ten Ge nel Baþ kan Bah çe þun la rý kay det ti: Bin ler ce ders ha ne de yüz bin le ri bu lan e ði tim ci per so nel gö rev ya pý yor. Biz hü kü me ti miz den, ba kan lý ðý mýz dan þu nu bek le riz; ders ha ne le rin var lýk se be bi o lan sý nav sis te mi ve öð ren ci le rin bir üst dü zey e ði tim ku ru mu na ge çi þi ne yö ne lik dü zen le me ler ders ha ne le re ih ti yaç bý rak ma ya cak þe kil de a yar la na bi lir se ders ha ne ler ken di li ðin den ka pa na cak týr. Ýl gi li le rin bu ko nu la rý mut la ka dü þün me le ri lâ zým. YE NÝ ÝÞ SÝZ LER MEY DA NA GE LÝR Os man Bah çe, Ders ha ne de ça lý þan yüz bin ler ce öð ret me nin ha len ka mu da a ta na ma yan öð ret men a day la rý var ken ye ni bin iþ siz çýk ma sý top lum da in fi a le se bep o lur ka na a tin de yiz. Hü kü me ti miz ön ce lik le ders ha ne le rin var lýk se be bi o lan sý nav sis te mi ve ku rum - Fehmi Çolak ve Gürsel Þükür isimli vatandaþlar, aldýðý özel aðaçlandýrma izniyle 2009 yýlýnda kestane fidaný dikti. Beþ yýl sonra mevcut alandan senelik 100 ton kestane meyvesi hasadý bekleniyor. FOTOÐRAF: CÝHAN la r a ra sý ge çiþ le ri ye ni den dü zen le me li dir. Ders ha ne sa hip le ri de ih ti yaç kal ma dý ðý i çin ken di le ri ka pat ma lý dýr di ye ko nuþ tu. Ka mu o yun da o la rak bi li nen zo run lu 12 yýl lýk e ði tim sis te mi nin ye te rin ce tar tý þýl ma dan, alt ya pý sý ha zýr lan ma dan ge çil di ði ni be lir ten Bah çe, ye ni sis te mi bir ta ra fýn ku sur suz bir sis tem o la rak ni te len dir me si ne rað men bir ta ra fýn da ber bat, ta ma men kö tü di ye al gý la ma sý nýn yan lýþ ol du ðu nu vur gu la dý. Bah çe, Sen di ka o la rak sis te mi ar tý la rý ve ek si le ri o lan sis tem o la rak de ðer len di ri yo ruz. Ar tý la rý va tan ev lâ dý nýn 12 yýl zo run lu e ði tim le da ha ay dýn o la ca ðý ka na a ti miz var. Seç me li ders le rin Kur ân-ý Ke rim ve Si yer der si gi bi ül ke in sa ný nýn bek len ti le ri doð rul tu su na ge ti ril me si e ði tim sis te mi ne kat ký sað la ya cak týr. Ka mu o yu na ye te rin ce ta ný týl ma dý ðý i çin, o kul la rý mýz da alt ya pý ça lýþ ma la rý ye te rin ce ya pý la ma dý ðý i çin ar tý la rý göl ge le ri bý ra ka cak þe kil de o lum suz al gý o luþ tu. Keþ ke bir yýl da ha bek len sey di. de ðer len dir me si ni yap tý. Bur sa / ci han Kestane aðaçlarý 3 yýlda meyve verdi BURSA'NIN Ka ra ca bey il çe sin de üç yýl ön ce di ki len kes ta ne fi dan la rý er ken mey ve ver di. Mus ta fa ke mal pa þa Or man Ýþ let me Mü dür lü ðü Ye ni köy Þef li ði sý nýr la rý i çe ri sin de bu lu nan Ka ra ca bey Bay ram de re ve Kur þun lu Köy le rin de 13,5 hek tar lýk a lan da Feh mi Ço lak ve Gür sel Þü kür i sim li va tan daþ lar, al dý ðý ö zel a ðaç lan dýr ma iz niy le 2009 yý lýn da kes ta ne fi da ný dik ti. Bin 594 a det a þý lý tüp lü kes ta ne fi da ný nýn 5 yýl da mey ve ver me si bek le ni yor du. An cak ye tiþ me or ta mý nýn i yi ol ma sý, ge rek li ba kým la rýn za ma nýn da ya pýl ma sý ve a þý lý fi dan kul la nýl ma sý ne ti ce sin de kes ta ne fi dan la rý üç yýl lýk sü re so nun da mey ve ver me ye baþ la dý. Ö te yan dan Bur sa da kes ta ne ü re ti mi ve kes ta ne þe ke ri i ma la tý ný art týr mak ve yurt dý þý na ta ný tý mý ný yap mak i çin ça lýþ ma baþ la týl dý. Mer kez Yýl dý rým Be le di ye si ön der li ðin de Ký zýk lar Ko na ðý nda kes ta ne ü re ti ci le ri, i ma lat çý la rý ve böl ge muh tar la rý bir a ra ya gel di. Top lan tý ya, Yýl dý rým Be le di ye Baþ ka ný Öz gen Kes kin ya ný sý ra Ta ri hî Bur sa Ký zýk lar Der ne ði Baþ ka ný Er tuð rul Sü nel, Or man Böl ge Mü dür lü ðü ve U lu dað Ü ni ver si te si tem sil ci le ri de ka týl dý. Top lan tý da, ilk e tap ta bir alt ko mi te ku rul ma sý, kes ta ne ve kes ta ne þe ke ri nin ö zel lik le yurt dý þýn da ta ný tý mý nýn ya pýl ma sý ve u lus lar a ra sý dü zey de fes ti val leþ ti ril me si ka ra rý a lýn dý. Bur sa / ci han ir ti ni as ya.com.tr A nar þi ve te rör a nar þi ve te rör. Dar be nin ye gâ ne ge - 12Ey lül de ni lin ce ak la ge len ilk ke li me ler rek çe si bun la rý ön le me id di a sý i di. Mü da ha le ön ce sin de ba zý þe hir le rin bir ký sým cad de ve so kak la rý i le ü ni ver si te ler de kar þýt gö rüþ lü grup lar ça tý þý yor ve genç ler ö lü yor du. Ö nem li gö rev ve ko num lar da bu lun muþ ki mi in san lar, fa i li meç hul su i kast lar la kat le di li yor du. Ça týþ ma lar, þid det o lay la rý ve su i kast lar bir ta kým ya sa dý þý ör güt le re mal e di li yor du, a ma za man la or ta ya çýk tý ki, i þin i çin de baþ ka iþ ler var. Sa bah sað cý yý öl dü ren kur þun larýn çýk tý ðý si lâ hýn ak þam sol cu bir is me yö nel me si ve te ti ði çe ke nin ay ný el ol ma sý, ka ran lýk bir tez gâh ve mi zan se nin söz ko nu su ol du ðu nu gös te ri yor du. Ýh ti lâl ci e kip ten bir ge ne ra lin Dar be or ta mý ol gun laþ sýn di ye bir yýl bo yun ca o lay la ra se yir ci ka lý nýp bek len di sö zü, bu tez gâ hýn çok ö nem li ve ta ri hî i ti raf la rýn dan bi ri o la rak ka yýt la ra geç ti. Ke za 11 Ey lül gü nü a kan kan, na sýl ol du da 13 Ey lül gü nü bý çak gi bi ke sil di? su a li hâ lâ ce vap lan dý rýl ma mýþ o lan De mi rel in, baþ ba kan lýk gö re vin de bu lun du ðu 12 Ey lül ön ce si i çin i fa de et ti ði Ne re de sý ký yö ne tim i lân e dil diy se o ra da a nar þi art tý tes bi ti de ay ný bah si ta mam lý yor. Yi ne, Ha san Ce mal ve Sarp Ku ray gi bi i sim le rin, sal dý rý ve bom ba la ma ey lem le rin de kim le rin or ga ni za tör lük yap tý ðý na da ir if þa at la rý da. 12 Ey lül dar be ci le rin den ha len ha yat ta o lan Ke nan Ev ren ve Tah sin Þa hin ka ya nýn yar gý lan dý ðý dâ vâ da bun lar da gün de me ge le cek mi? Çünkü o lay bu i ki i sim le sý nýr lý de ðil. 27 Ma yýs ý ya pan Mil lî Bir lik Ko mi te si nin ki mi ü ye le rin den, son ra ki dar be sü reç le rin de de et kin rol ler üst len miþ o lan lar baþ ta ol mak ü ze re he sa ba çe kil me si ge re ken da ha birçok ki þi var. Bir di ðer çok ö nem li nok ta, a nar þi ve te rö rü bi tir me ge rek çe siy le de mok ra si yi as ký ya a la rak yö ne ti me el ko yan ve te rör den bez miþ halk ta Ý yi ki ge lip kur tar dý lar duy gu su u yan dý rýp ey lem le ri ne meþ ru i yet ka zan dý ran 12 Ey lül cü le rin, ký sa za man son ra çok da ha teh li ke li bir et nik te rör fit ne si ne ze min ha zýr la mýþ ol ma la rý. E vet, PKK te rö rü 12 Ey lül ün bir ü rü nü. Ki, bu kan lý ör gü tün dev let te ki ba zý güç ler ta ra fýn dan kur du ru lup hi ma ye e dil di ði, yön len di ril di ði ve za man i çin de Tür ki ye i le il gi li he sap la rý o lan ba zý dýþ mih rak lar ca des tek le nip pa laz lan dý rýl dý ðý nok ta sýn da da cid dî if þa at lar mev cut. Te rö rün de va mýn dan çe þit li çý kar lar sað la yan dev let i çi þe be ke le rin tes bit ve de þif re e di lip da ðý týl ma sý i çin bun la rýn da ü ze ri ne gi dil me si þart. A nar þi ve te rör di ye ko nu ya gir dik. A ma ge li nen nok ta da a nar þi den zi ya de te rör ko nu þu lu yor. Oy sa a nar þi, te rö rü de kap sa yan da ha ge niþ bir kav ram. Ka nun, ni zam ve ku ral ta ný ma ma nýn so nu cu o la rak or ta ya çý kan kar ga þa ve ka o su i fa de e di yor. Te rör i se, bu nun kan lý ey lem ler bi çi min de or ta ya çý kan te za hür le rin den bi ri. A nar þi, fer dî ve iç ti maî ha ya týn her a la nýn da ken di si ni gös te re bi li yor: Ma ne vi yat, ah lâk, fi kir, e de bi yat, e ko no mi, ti ca ret, si ya set, sos yal i liþ ki ler... Ve gir di ði yer de ha ya tý ya þan maz ký lý yor. Çün kü a nar þi nin baþ gös ter me si, ku ral sýz lýk, kar ga þa ve ka os an la mý na ge li yor. Böy le bir or tam da i se ne a da let ka lý yor, ne de hür ri yet, gü ven lik, asa yiþ, ba rýþ, hu zur, a henk ve denge... Hak ve hu kuk kav ram la rý nýn hi çe sa yýl dý ðý; gü cü ye te nin za yý fý ez di ði; hak sýz lý ða is yan a dý al týn da ya pý lan la rýn ye ni zu lüm le re ka pý aç tý ðý; kim se nin kim se ye gü ven me di ði; sev gi, say gý, þef kat, mer ha met pren sip le ri nin iþ le me di ði bir ça týþ ma or ta mýn da hu zur ve ba rýþ o la bi lir mi? Be di üz za man ýn ýs rar la a nar þi teh li ke si ne dik kat çe ke rek, Bu fit ne ye kar þý sedd-i Zül kar neyn gi bi bir sedd-i Kur â nî te si si ne ça lý þý yo ruz vur gu su nu tek rar la ma sý, bu bað lam da son de re ce ma ni dar. Ve ya þa dý ðý mýz ha di se ler, bu vur gu ve u ya rý la rýn ne ka dar i sa bet li ol du ðu nu her ge çen gün da ha a çýk bir þe kil de or ta ya ko yu yor. Ge rek ye rel, ge rek se kü re sel öl çek te ür kü tü cü bo yut lar ka za na rak de vam e den te rör fit ne si ne kar þý da in san lýk o nun i kaz la rý na ku lak ver me li.

4 4 Y KÜLTÜR SANAT Ta rih kim li ðin bir par ça sý Mu az zam bir dü þün ce sis te mi ne ka vuþ mak Ýh lâs... Ýh lâs düs tur la rý... Ve ih lâs lý bir þe kil de rý - za-i Ý lâ hî da i re sin de hiz met te, hiz me tin en yük sek mev kii o lan ha de me lik te bu lun mak, bu lu na bil mek A ma sý rat-ý müs ta kîm ü ze re bu lu na bil mek. Zik zak yap ma dan hiz me tin i çin de var ol du ðu nu â le me de ðil; ken di ne, ken di ne fis ve þey ta ný na is - pat et mek, gös te re bil mek.. Za ten mü him o lan mad dî-ma ne vî mev ki ler, de re ce ler, man sýp lar, ma kam lar ol ma dý ðý na gö re, ge ri ye ka lan, hiz me tin i çin de gö nül lü, can dan ve iç ten lik le bu lu na bil mek Nu ru, nur lu ma ri fe ti ve nu râ nî il mi, i ma nî il mi yük sek o lan da i ma yük sek tir, bü yük tür ve i man de re ce sin de kuv vet li ve hâ kim dir Ri sa le-i Nur gi bi as rýn, za ma nýn ve bü tün za - man la rýn en yük sek ve â lî muh te vi yat lý bir i ma nî tef si ri ne vu ku fi yet ve Ri sa le-i Nur un ma ne vî fü - yu zat ve kud sî te si ra týn da ol mak; bu fa ni dün ya - nýn en bü yük de re ca tý, ma ka mý ve mer te be si ol - du ðu gi bi a hi ret te de pa rýl da yan bir â yi ne nin i þâ - rât ve þu â la rý dýr He pi miz, e li miz de ki ka þýk çý el ma sý nýn kýy me ti - ni bi le rek, bu kýy met li el ma sý yi ne ken di mi ze sa - ta bil me li ve on la ra sa hip o la bil me li yiz. Kalp le ri ve a kýl la rý du mu ra uð ra tan a hir za man fit ne si ve da lâ le ti ni kü çük gör mek, Al lah mu ha fa - za, bu ce re ya na ve küf rî ha re ke te iþ ti rak e dip ta - viz ler le ka bul len me yi de ne ti ce ve re bi lir. Ý man ve kü für a ra sýn da ki va di pek de rin ve teh - li ke li dir. Bü tün za man la rýn en teh li ke li fit ne si i - çin de güç lü bir i man ve u bu di yet le a yak ta du ra - bil me nin tek ça re si i se mu' ci ze vî bir tarz da Kur ân ýn bu as ra ba kan â yet le ri nin ha ki kat li bir tef si ri o lan ve i man ha ki kat le ri ni i zah ve is pat lar la tef sir e den Ri sa le-i Nur la ra sa hip çýk mak, o nu o - ku mak ve o kut mak týr Ha ya týn i çin de fi i li ya tý - mý za ve ha yat tar zý mý za dü þün ce ve fi kir o la rak ge çi re bil me li yiz Ý yi ye ve gü ze le, i ma nî ve Kur â nî bir fi kir sis te - mi ne; hi da yet ve kur tu luþ nok ta la rýn dan mu az - zam bir dü þün ce sis te mi ne ka vuþ mak is te yen; mu hak kak bir su ret te Ri sa le-i Nur u o ku ma lý, an - la ya rak ve haz me de rek mü ta lâ a e de bil me li dir. Gi re sun un Pi ra ziz ilçesinin Nef si Pi ra ziz Kö yü nde bu lu nan Pir A ziz in Tür be si 200 bin li ra kay nak la yeniden düzenlendi. Pir A ziz, 103 yýl ön ce ki pro je ye gö re ye ni len di GÝRESUN UN Pi ra ziz il çe sin de 14. yüz yýl da böl ge - nin Türk yur du ha li ne gel me si ni ve Ýs lâm ýn ya yýl - ma sý ný sað la yan Pir A ziz in Tür be si 103 yýl ön ce ha zýr la nan pro je ye gö re ye ni den dü zen len di. Gi re - sun Va li si Dur sun A li Þa hin, Pi ra ziz in Nef si Pi ra ziz Kö yü nde bu lu nan Pir A ziz in Tür be si nin ye ni den dü zen len me si i çin bir sü re ön ce ça lýþ ma baþ lat týk la rý ný söy le di. Pro je ha zýr lýk la rý sý ra sýn da Pi ra ziz in es ki Kay - ma ka mý A li Ham za Peh li va noð lu dö ne min de Os - man lý ca ba zý ki tap lar da 1909 yý lýn da Pir A ziz in Tür - be si nin dü zen len me si i çin ha zýr la nan pro je ça lýþ ma la - rý na u la þýl dý ðý ný ve bu pro je nin ken di si ne su nul du ðu - nu kay de den Þa hin, 1909 yý lýn da es ki ki tap lar i çin de bu lun muþ bu pro je. Bak tým ger çek ten gü zel. Os man lý mi ma ri si nin bir gös ter ge si. Bu nu ay nen uy gu la ma ya ka rar ver dik. 100 yýl ön ce pro je yi ha zýr la tan ki þi nin gü cü yet me miþ, pro je uy gu la na ma mýþ. 103 yýl son ra pro je yi ha ya ta ge çi ri yo ruz. 200 bin li ra kay nak la pro - jey le bu ra sý bu ha le ge ti ril di de di. Gi re sun / ci han Yað cý be dir ha lý sý ný ko nu e di nen ser gi ye il gi bü yük BALIKESÝR ÝN Bi ga diç il çe si ne bað lý Ka ya lý de re Kö yün de, fo toð raf sa nat çý la rý Os man Si pa hi ve Er - han A lan ta ra fýn dan a çý lan Yað cý be dir Ha lý sý nýn Yol cu lu ðu i sim li ser gi bü yük il gi gör dü. Ý ki sa nat - çý nýn 1,5 yýl lýk ça lýþ ma sý so nu cun da or ta ya çý kan ser gi, Ba lý ke sir in dün ya ca ün lü el do ku ma sý Yað cý - be dir ha lý sý nýn ya pým a þa ma la rý ný ve ve ri len e mek - le ri an la tý yor. Ba lý ke sir / ci han FO TOÐ RAF: CÝHAN A ZER BAY CAN DA O KUR LA RIY LA BU LU ÞAN YA ZAR ÝS KEN DER PA LA, SON DÖ NEM DE NE DEN TA RÝ HÝ RO MAN LA RA ÖN CE LÝK TA NI DI ÐI NIN SO RUL MA SI Ü ZE RÝ NE, TA RÝH KÝM LÝ ÐÝN BÝR PAR ÇA SI DIR DE DÝ. AZERBAYCAN DA o kur la rýy la bu lu þan Ya zar Ýs ken der Pa la, her ke sin geç mi þiy - le yüz leþ me si ge rek ti ði ni be lir te rek, Siz Ya vuz Sul tan Se lim e, biz de Þah Ýs ma - il e düþ man ol ma yý bý ra ka ca ðýz de di. A zer bay can Av ras ya U lus la ra ra sý A - raþ týr ma lar Ens ti tü sü nün ko nu ðu o la - rak Ba kü de bu lu nan Ýs ken der Pa la, Ba - kü Re þit Beh bu dov Mü zik Ti yat ro - su nda dü zen le nen bir fa a li yet te A zer - bay can lý o kur la rý i le bu luþ tu. Çok sa yý da ki tap se ve rin il gi gös ter di ði fa a li yet ön - ce si ba sýn men sup la rý na a çýk la ma ya - pan Pa la, A zer bay can da gö nül dost la rý bul mak tan ve ki tap la rý nýn bu ra da o - kun du ðu nu öð ren mek ten bü yük mut - lu luk duy du ðu nu i fa de e de rek, geç miþ yýl lar da zor þart lar al týn da ol du ðu na þahitlik Ba kü nün þim di ma mur, gü - lüm se yen, gü zel ve he ye can lý bir þe hir ha li ne gel di ði ni göz le di ði ni ak tar dý. OR TAK HA FI ZA A zer bay can da göz le di ði o lum lu ge - liþ me le re de ði nen Pa la, mo ral de ðer ve kim lik prob lem le ri nin hal le dil miþ ol - ma sý nýn ken di si ni se vin dir di ði ni söy le di. Pa la, e ser le ri nin A zer bay - can-tür ki ye et ki le þi miy le bað lan tý sý - TÜRKÝYE-AB ÝLÝÞKÝLERÝ KARÝKATÜRLERLE BU SERGÝDE U zun Ýn ce Bir Yol sergisi KARÝKATÜRLERLE Tür ki ye- AB Ý liþ ki le ri Pro je si kap sa mýn - da dü zen le nen U zun Ýn ce Bir Yol baþ lýk lý ser gi a çýl dý. Ta rih Vak fý nýn Car to o ning for Pe a ce i - le iþ bir li ði i çin de Tür ki ye ve AB nin ma lî des te ðiy le yü rüt tü ðü Ka ri ka tür ler le Tür ki ye-ab Ý liþ ki le ri Pro je si kap sa mýn da ki ser gi, Ga la - ta sa ray da ki Ce za yir Res to ran da sa - nat se ver ler le bu luþ tu. Yer li ve ya ban - cý ka ri ka tü rist le rin Tür ki ye-ab i liþ ki - le ri ni ko nu a lan iþ le ri ni bir a ra ya ge ti - ren U zun Ýn ce Bir Yol ser gi sin de, Er - can Ak yol, A li Ul vi, O ðuz A ral, A u rel, Pat rick Chap pat te, La tif De mir ci, A li Di - lem, Fer ruh Do ðan, Al tan Er bu lak, Da mi - en Glez, Ýs ma il Gül geç, Mu sa Kart, Mic hel Kich ka, Bed ri Ko ra man, Pi ya le Mad ra, No- Ri o, Tan O ral, Plan tu, Se mih Po roy, Ý zel Ro - zen tal, Tur han Sel çuk, Has let So yöz, Os man Tur han, Ne har Tüb lek, Em re U laþ, Ni co las Va dot gi bi ka ri ka tür dün ya sý nýn ö nem li i sim le - ri nin eserleri yer a lý yor. Ýs tan bul / a a B U L M A C A SOL DAN SA ÐA 1. Ý man ve Ýs lâ mi ye ti ve Hz. Pey - gam ber'in (a.s.m.) Sün net-i Se niy ye si ni, din ve mü - ca he de kar deþ le ri ni mu ha fa za ve mü da fa a et mek gay re ti. - Al lah'ýn tak di ri nin ve em ri nin ye ri ne gel - me si. 2. Dil ve kül tür yö nün den bü yük bir tür deþ lik gös te ren, bir çok boy dan o lu þan, ya pý sýn da ki a i le ler a ra sýn da top lum, e ko no mi, din, kan ve ya ev li lik bað - la rý bu lu nan gö çe be ve ya yer le þik ni te lik te ki top lu - luk, oy mak. - An ka ra'da bir il çe. 3. Sa la ta yap mak ta kul la ný lan seb ze ler. - Tek rar la na rak kul la nýl dý ðýn da e þit lik an la mý ve ren bir söz. 4. Çok be ðen me yi an - la tan bir söz. - Göz de sa rý ya ça lan kes ta ne ren gi. - Ha ka ret yol lu de ðer siz, ter bi ye siz kim se. 5. Gök gü rül tü sü. - Türk ýrk çý lý ðý i le is mi ni du yur muþ bir fi kir a da mý AD SIZ. - (Tersi) Ordu'nun kýsaltmasý. 6. Yat li ma ný. - Ý lâç, mer hem. 7. Pa ra bi ri mi mi zin ký sa sý. - Na maz kýl dý ran kim se. - Kuv - vet Ko mu tan lý ðý nýn ký sa sý. 8. Ýp ti dai bir si lâh. - Me ra bit ki si. 9. Me ka nik yol lar la ha re ket et ti ri len ve ya ken di ken di ni yö ne ten (a let). - Er kek le re kul - la ný lan bir say gý i fa de si. 10. Bir as ker top lu lu ðu nun ba þý, ku man dan, bey. - Tak vim de bir yýl lýk sü re. A zer bay can Av ras ya U lus la ra ra sý A raþ týr ma lar Ens ti tü sü nün ko nu ðu o la rak Ba kü de bulunan yazar Ýskender Pala, Ba kü Re þit Beh bu dov Mü zik Ti yat ro su nda dü zen le nen bir fa a li yet te A zer bay can lý o kur la rý i le bu luþ tu. Pa la, A zer bay can da gö nül dost la rý bul mak tan ve ki tap - la rý nýn bu ra da o kun du ðu nu öð ren mek ten bü yük mut lu luk duy du ðu nu söyledi. FO TOÐ RAF: A A na i liþ kin o la rak þun la rý söy le di: Yaz dýk la rým, bu mil le tin, bel ki i ki dev let tek mil let ol ma ba ký mýn dan da A zer bay can ve Tür ki ye nin or tak has sa si yet le ri nin, gö nül tit re yiþ le ri - nin ve bi raz da or tak ha fý za la rý mýz - da u nu tup bý rak tý ðý mýz gü zel lik le rin ye ni den ha týr lan ma sý an la mý na ge li - yor. Yaz dý ðým bü tün ki tap lar da geç - mi þi miz de ki gü zel lik ler den ne ka da - rý ný a lýp, ge le ce ðe yü rü yü þü müz de on la rý na sýl kul la na bi li riz, geç miþ te - ki bir ta kým de ðer le ri mi zi bu gün kül - tür ler sa va þý nýn ya þan dý ðý dün ya da a ca ba kim li ði mi zin renk le ri ve de - sen le ri a ra sý na na sýl sin di re bi li rim ve o nun la genç le ri miz ge le ce ðe yü - rür ken ken di le ri ne gü ve nen, o muz - la rý dik, baþ la rý da i ma ön de na sýl yü - rü ye bi lir ler prob le mi nin pe þi ne dü - þü yo rum di ye ko nuþ tu. Kâ be ör tü sü her kes i çin An ka ra da KÂBE ör tü le rin den bir par ça ve ön ce ki ör tü ler den ya pýl mýþ Kâ be mo de li, A na do lu Mi mar lýk Mo bil ya ve Kül tü rel Mi ra sý Mü ze si nde ser gi len me ye baþ lan dý. Su u di A ra bis tan Pren si Fa had bin Ab dul lah bin Mu - ham med el-su ud un he di ye et ti ði, Kâ be nin ön ce ki ör tü le rin den bir par ça ve ör tü ler le o luþ tu ru lan Kâ be mo de li do la yý sýy la A na do lu Mi mar lýk Mo bil ya ve Kül tü rel Mi ra sý Mü ze si nde tö ren dü zen len di. Mü ze ye dö nüþ tü rü len Me rik Ko na ðý nýn sa hi bi A li Rý za Boz kurt, ko na ðý dev le te ba ðýþ la dýk la rý ný, Kül tür Ba kan lý ðý ta ra fýn dan A na do lu Mi mar lýk Mo bil ya ve Kül tü rel Mi ra sý Mü ze si o la rak ka bul e dil di ði ni kay det ti. Boz - kurt, mü ze nin Kâ be ör tü sü nü gör mek is te yen her ke se a çýk ol du ðu nu kay det ti. An ka ra / a a To kat ýn geç mi þi bu mü ze de KÜLTÜR ve Tu rizm Ba ka ný Er tuð rul Gü nay, ya pý mý ta mam la nan To kat Mü ze si nin a çý lý þý ný yap tý. To kat Mü ze si, ken tin en es ki ve ta ri hî so - ka ðý o lan Su lu So kak ta bu lu nan ta ri hî bi na ya ta þýn dý. Res to ra e di len bi na i le fi zi kî o la rak ta ri - hî gö rü nü mü nün ya ný sý ra iç gü ven lik ko nu - sun da ya pý lan ça lýþ ma i le göz dol dur du. To - kat ýn ta ri hi nin çok es ki ol du ðu nu di le ge ti ren Ba kan Gü nay, Ön ce ki mü ze To kat ýn geç mi þi - ni ser gi le ye cek ü rün le ri sýð dý rý la ca ðý ka dar ge niþ de ðil di. Bu ne den le biz To kat a lâ yýk To kat ýn ta ný tý mý na kat ký sað la ya cak bir yer a raþ týr dýk. Ar ka daþ la rý mýz bu ra yý ha zýr la dý lar. Bu mü ze To kat ýn geç mi þi ni ta ný ma a dý na çok ö nem li. Ga zi os man pa þa nýn mem le ke ti o lan To kat a Kültür ve Tu rizm Ba ka ný Gü nay müzeyi gezerek bilgi aldý. ge re ken il gi gös te ri le cek tir. En ký sa sü re de To - kat ýn hak et ti ði Tu rizm po tan si ye li ni ya ka la ya - ca ðý na i na ný yo rum de di. To kat / ci han GEÇ MÝ ÞÝ MÝZ LE YÜZ LEÞ ME LÝ YÝZ SON dö nem de ne den ta ri hî ro man la ra ön ce lik ta ný dý ðý nýn so rul ma sý ü ze ri ne Ýs - ken der Pa la, ta ri hin kim li ðin bir par ça sý ol du ðu nu, dün ya da ki bü tün ül ke le rin ken di ta rih ve geç mi þi ne bak tý ðý ný, Türk in sa ný nýn da ken di ta rih ve geç mi þi ni mut lak su ret te i yi bil me si ge rek ti ði ni vur gu la dý. Þah Ýs ma il ve Ya vuz Sul tan Se lim dö nem le ri nin an la týl dý ðý Þah ve Sul tan e se rin de Þah Ýs ma il in tak dim e - dil me þek li nin A zer bay can da kýz gýn lý ða sebep ol du ðu nun ha týr la týl ma sý ü ze ri ne Pa la þöy le ko nuþ tu: Dur du ðu nuz yer den siz öy le gö rü yor o la bi lir si niz. Fa kat be nim dur du ðum yer den de ken di geç mi þi miz le he pi mi zin yüz leþ me si ge rek ti ði ne i na ný - yo rum. Ben Ya vuz Sul tan Se lim i le yüz - leþ tim. Þah Ýs ma il i le a yak iz le rim ör tüþ - tü. Ý ki si ni de an la dým. Ý ki si ni de an la dýk - tan son ra ta ri hi mi zin i çe ri sin de o lan, ba - na gö re ger çek le ri yaz dým. Biz sa de ce söy lem ve slo gan lar i le bir ki þi ye sa hip çý - ka ma yýz. Bi lâ kis, prob lem le ri mi zin baþ la - dý ðý dü ðüm le re çö züm ge tir me den biz da i ma i ki dev let bir mil le tiz de mek boþ o lur. Çün kü biz kar de þiz ve Çal dý ran da i ki kar deþ bir bi ri ni vur muþ tu. Siz Ya vuz Sul - tan Se lim e biz de Þah Ýs ma il e düþ man ol ma yý bý ra ka ca ðýz. Ba kü / a a YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Hasar, alýþ veriþte zarar, ziyan. - Yön göstermek için belli yerlere konulan iþaret. 2. Önem veya deðer bakýmýndan gitgide yükselen bir sýra basamaklarýn her biri, rütbe, mertebe, paye. - Devlet eliyle oynatýlan bir kumar oyunu. 3. Kullandýðýmýz takvimin adý. - Ko yun çift li ði. 4. Kom þu bir dev let. - Bir no ta. - Bir so ru e ki. 5. Yet mek ten e mir. - Þöh ret, þan. - Sat ranç ta bir taþ. 6. Ýs pan ya'da bir te rör ör gü tü. - Ýr lan da Kur tu luþ Ör gü tü nün ký sa sý. - Tan ta lýn sim ge si. 7. E ri me nok ta la rý dü þük me tal le ri tut tur ma iþ lem le - rin de kul la ný lan, ka lay ve kur þun a la þým la rý nýn ge nel a dý. - Ya ban hay van la rý - nýn ken di le ri ne yu va e - din dik le ri ko vuk. 8. Kýl - ma ey le mi ni ger çek leþ ti - ren. - Ba ký nýz ke li me si - nin ký sa sý. 9. Da ha çok ge mi ler de gö rü len bir tür ha mam bö ce ði. 10. Ye - ter siz, çok ol ma yan. - Ja - pon ya'da bir þe hir. 11. Ge re ðin de kul la nýl mak i - çin sak la nan ta hýl. - Ýn - san de ri si. 12. Vü cut ya - pý sý bi li mi. - Kur'ân al fa - be sin de son harf. FO TOÐ RAF: CÝHAN FO TOÐ RAF: AA Dev let Ti yat ro la rý perdelerini 2 Ekim de açacak DEVLET Ti yat ro la rý (DT), 2 E kim de ye ni sa nat se zo nu na mer ha ba di ye - cek. Dev let Ti yat ro la rý Ge nel Mü - dür lü ðü nden ya pý lan ya zý lý a çýk la - ma ya gö re, ti yat ro sa na tý ný, 22 il de 56 sah ne de halk la bu luþ tu ran DT, ge çen se zon dan de vam e den o - yun lar la bir lik te 150 e se ri iz le yi ciy - le bu luþ tu ra cak. DT, se zo nun ilk ya rý sýn da 34 ü yer li, 21 i çe vi ri top - lam 55 ye ni o yun la se yir ci nin kar þý - sý na çý ka cak. Kül tür Sa nat Ser vi si Bel ge sel ler top lu mun bel le ði ni di ri tu tu yor 15. U lus la ra ra sý 1001 Bel ge sel Film Fes ti va li, 27 Ey lül-2 E kim de Ýs tan - bul da dü zen le ne cek. Fes ti va lin ta ný - tý mý do la yý sýy la ya pý lan ba sýn top lan - tý sýn da ko nu þan Be yoð lu Be le di ye Baþ ka ný Ah met Mis bah De mir can, Be yoð lu nda kül tür ve sa na týn ha ya - týn i çin de ol du ðu nu, bu yüz den de be le di ye o la rak bir çok pro je yi des - tek le dik le ri ni söy le di. Be yoð lu nda be le di ye baþ ka ný o la rak bel ge den, bel ge sel den el çek me nin müm kün ol ma dý ðý ný vur gu la yan De mir can, Tür ki ye de bir çok tar týþ ma lý ve u - nu tul muþ ko nu la rýn bel ge sel ler de yer al ma sý top lum sal bel le ðin di ri tu tul ma sýn da ö nem li bir rol oy nu - yor de di Bel ge sel Film Fes ti - va li Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Mus - ta fa Ün lü de gö nül lü e kip le rin gö rev yap tý ðý fes ti val kap sa mýn da ger çek - leþ ti ri len bütün fa a li yet le rin ve gös - te rim le rin üc ret siz ta kip e di le bi le ce - ði ni söy le di. Ýs tan bul / a a Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI K E L Ý M E K A L E M A L A T Ý N Ý N E N E L A L E L Ý N A M A Z E M N E S N E A N A M A E K E H A L Ý T Ý N E K F Ý A Y Y S F T R R E N E L A L E M V T A A M A N O S A V Z K R E M A S A N A Y Ý

5 Y MAKALE 5 fer sa dog ni as ya.com.tr i le vî mut lu lu ðun þu yol lar dan geç ti ði - A ni u nut ma ma lý dýr: * Ka dýn, ko ca sýn da fe na lýk ve sa da kat siz lik gör se, e lin den gel di ði ka dar ko ca sý nýn ku su ru nu ýs lâ ha ça lýþ ma lý dýr ki, e be dî ar ka da þý ný kur tar sýn. Yok sa, o da ken di ni a çýk lýk ve sa çýk lýk la baþ ka la ra gös ter me ye ve sev dir me ye ça lýþ sa, her ci het le za rar e der. Çün kü ha ki kî sa da ka ti bý ra kan, dün ya da da ce za sý ný gö rür. Çün kü nâ mah rem le rin na za rýn dan ka dý nýn fýt ra tý kor kar, sý ký lýr, çe ki lir. Bir o ku ma prog ra mý nýn ar dýn dan Ri sa le-i Nur O ku ma Prog ra mý mýz 12 Ey lül Çar þam ba gü nü baþ la dý. Kar deþ le ri mi zin yo ðun þevk ve iþ ti ya kýy la baþ la yan prog ra mý mýz, hu þû i çin de ki soh bet le ri miz le de vam et ti. Ýk ram la rý mýz la, has bi hâl le ri miz le a de ta cen ne ti bu dün ya da ya þa ma mý za ve si le ol du. En kü çü ðü nün 2 ya þýn da ol du ðu kar deþ le ri miz le u huv ve ti mi zin ge liþ me si ne çok gü zel bir se bep ol du. Ýlk gün Hiz met Reh be ri miz den dâ vâ mý zý, ha ki kat le ri mü ta lâ a et tik ten son ra, Zü be yir A ða be yi mi zin An ka ra da ver di ði kon fe rans i le de vam et tik. Ý kin ci gün i se he pi miz Ka der Ri sa le si ne ha zýr la nýp gel dik. Al lah ra zý ol sun, ab la la rý mý zýn gü zel üs lû buy la ve e li miz de ki Kur ân ha ki kat le riy le ka der bah si ni an la ma ya ça lýþ týk. Bi le cik ten ge len mi sa fir kar deþ le ri mi zin renk kat tý ðý prog ra mý mýz, da ha bu dün ya da ne ti ce ve re rek, bir kar de þi mi zin te set tü re gir me si ne ve si le ol du. Rab bim bü tün kar deþ le ri mi zin hiz me ti ni da im et sin. Rab bim biz le re böy le gü zel bir prog ram hiz me ti ne ve si le o lan ab la la rý mýz dan e be di yen ra zý ol sun. Ýs ti fa de le ri mi zin ký sa bir ö ze ti: Ri sa le-i Nur, Kur ân ýn i câ zý ný gös te ren bir tef sir. Bes len di ði kay nak i se, doð ru dan doð ru ya Kur ân. Ri sa le-i Nur yal nýz ca bu as rý de ðil, is tik ba li mi zi de nu ruy la ay dýn la tý yor. Bu is tik bal i se ký ya me te ka dar de ðil, ký ya met ten son ra sý ný da kap sý yor. Ri sa le-i Nur, ça buk ve ko lay an la þý la bi len bir e ser. Ba zý ko nu la rý he men an la ya ma ma mý zýn se be bi i se; bir ba ký ma, Ri sa le-i Nur dan her yaþ ta zevk al ma ya ih ti ya cý mýz ol du ðu ha ki ka ti. Nur Kül li ya tý ný bi tir mek ha ya tý mýz da bir a nah tar gi bi, o ol ma dan bir þey ol maz. Ýh lâs Ri sa le si ni id rak e dip ya þa ma dan, Nur Ta le be si o lun maz. Ýh lâs i se, i ba de tin ru hu. Bu dün ya da ki en ö nem li va zi fe miz, Al lah a lâ yýk bir kul ol mak ve böy le lik le ken di i ma ný mýz la bir lik te baþ ka la rý nýn i ma ný nýn da kur tul ma sý i çin ça lýþ mak. E ðer i ma ný mý zý kuv vet len di re rek ma ne vî bir te mel o luþ tur maz sak, ü ze ri ne hiç bir þey in þa e de me yiz. Kâ i nat ta en yük sek ha ki kat i man, i man dan son ra na maz. Ý man za yýf ol du ðu za man di ne kar þý þüp he ler o lu þa bi li yor. Ýn sa ný bir a ðaç gi bi dü þü nür sek, i man e sas la rý o nun kö kü. Kök çü rük o lur sa, a ðaç çü rü me ye mah kûm dur. En yük sek i man ha ki ka ti nin Al lah a i man, son ra da nü büv vet ve ha þir ol du ðu nu öð ren dik. Ce nâb-ý Hak kul la rý na kar þý sü rek li mer ha met li ol du ðu i çin biz de mer ha met li ve müs bet ha re ket e der þe kil de ol ma lý yýz. Za ten fýt rat ta ya lan, gýy bet ve men fî ol mak yok. Bi zim düs tu ru muz kö tü lü ðe i yi li ðin en gü ze liy le mu â me le et mek. Ri sa le-i Nur a mu ha tap ol mak i çin fe ra gat mes le ði ni de ta kip et me li yiz. Fe ra gat ken di hak ký mýz dan is te ye rek vaz geç mek. Dâ vâ mý za sa dýk ol mak, dâ vâ mý zý per va sýz ca hay kýr mak... Hz. E bu be kir sýrf sa dýk ol du ðu i çin sýd dý ký yet ma ka mý na çýk mýþ. Fa zî let fü ruþ luk tan, ya ni ken di mi zi öv mek ten vaz ge çip sa de ce hak ký sa vun mak týr va zi fe miz. Ri sa le-i Nur Ta le be si nin mes le ði ha li li ye, meþ re bi i se hýl let tir. Rab bim ni ce is ti fa de li prog ram lar na sip et sin. Es ki þe hir Ye ni As ya Genç Ha ným O ku yu cu la rý Hanýmýn beyine karþý vazifeleri (2) Nâ mah rem yir mi er ke ðin on se ki zi nin na za rýn dan is tis kal e der. Er kek i se, nâ mah rem yüz ka dýn dan, an cak bi ri sin den is tis kal e der, bak ma sýn dan sý ký lýr. Ka dýn o ci het te a zap çek ti ði gi bi, sa da kat siz lik it ha mý al tý na gi rer, za a fi ye tiy le be ra ber; hu ku ku nu mu ha fa za e de mez. (Be di üz za man, 24. Lem a, s. 204.) Ka dýn la rýn sa a det-i uh re vi ye si gi bi sa a det-i dün ye vî ye le ri de ve fýt rat la rýn da ki ul vî se ci ye le ri de, bo zul mak tan kur tul ma nýn ça re-i ye gâ ne si, da i re-i Ýs lâ mi ye de ki ter bi ye-i di ni ye den baþ ka yok tur. Rus ya da o bi ça re ta i fe nin ne hâ le gir di ði ni i þi ti yor su nuz... (Be di üz za man, A ge, s. 203.) * Ka dýn, bu za man da a i le ha ya tý nýn ve dün ya ve â hi ret sa a de ti nin ve ka dýn lar da gü zel ah lâ kýn, huy ve ka rak te rin in ki þa fý nýn, yal nýz Kur ân ve Sün net dâ i re sin de ki â dâb-ý Ýs lâ mi yet le o la bil di - ði ni ha tý rýn dan çý kar ma ma lý. * Be yi nin cin sî ih ti ya cý ný kar þý la ma lý. Bu, ye mek, iç mek gi bi fýt rî bir ih ti yaç týr. Ka dýn lýk ma ha re ti ni kul la na rak o nu cis men ve rû hen mut ma in et me li. A raþ týr ma la rýn, ge çim siz li ðin ö nem li se bep le ri a ra sýn da, cin sî tat min siz li ði gös ter di ði ni u nut ma ma lý. Bu va zi fe si ni bir si lâh o la rak da kul lan ma ma lý. * Ka dýn, ko ca sý nýn ma lý ný, pa ra sý ný, þe re fi ni, nâ mu su nu ko ru ma lý ve sa hip çýk ma lý. * Ko ca sý nýn mad dî du ru mu nu a þan is tek ler de bu lu na rak o nu zor du rum da bý rak ma ma lý. * Â i le sýr la rý ný baþ ka sý na an la ta rak, ko ca sý ný kü çük dü þür me me li. * Ha ným, be yi nin ba ba sý na, an ne si ne ve ak ra ba la rý na kar þý say gý lý ve gü ler yüz lü ol ma lý. * Ko ca sý nýn mi sa fir le ri ne kar þý i yi dav ran ma - lý. Mut fak ma ha re ti ni e sir ge me me li. Ýk ram ve iz ze tiy le be yi nin i ti ba rý ný yük selt me li. * Ko ca sý nýn e ve dö ne ce ði sa at te, ken di si ne çe ki dü zen ver me li, gü zel gi yi nip süs len me li, o nu gü ler yüz le kar þý la ma lý dýr. * Ko ca sý nýn se vin ci ne ve a cý sý na or tak ol ma lý. Â i le yü kü nü o nun la bir lik te o muz la ma lý. * Has ta lýk ve ma ze ret va kit le ri nin dý þýn da, ko ca sý nýn meþ rû is tek le ri ni ye ri ne ge tir me li. Ýþ te bu e sas la rý, a sýr lar ö te sin den þöy le ders ve rir mu al lim le rin mu al li mi: Ey Al lah ýn Re su lü! den di, Han gi ka dýn da ha ha yýr lý dýr? Ko ca sý ken di si ne ba kýn ca o nu sü ru ra gar ke den, em re din ce i ta at e den, ne fis ve ma lýn da ko ca sý nýn ho þu na git me yen þey le o na mu ha le fet et me yen ka dýn! di ye ce vap ver di. (Ne sâ i, Ni kâh, 14.) Darbecilerin mal varlýðý tablosu Emek li li ðe ka dar o lan ha ya tý nýn ta ma mý ný me mu ri yet le ge çir miþ, bor dro da ku ru þu na ka dar bel li o lan ma aþ tan baþ ka bir ge li ri ne rast la nýl ma yan ki þi ler, va tan mil let hu zu ru, sa a de ti, se lâ me ti i çin de ðil, ken di ke se le ri ni dol dur mak, ken di a i le ef ra dý nýn ser ve ti ne ser vet kat mak i çin sa man al týn dan bol mik tar da su yü rüt müþ ler. Du ru mun ve ha me ti ye ni ye ni net lik ka za ný yor ger çi; lâ kin, cun ta nýn beþ a da mýn des te ði ü ze ri ne dar be ci le rin (ve a i le fert le ri nin) mal var lýk la rý na, ban ka da ki pa ra ha re ket le ri ne da ir top la nan bil gi ler, ga ze te say fa la rýn da da çar þaf çar þaf ya yýn lan dý. Müt hiþ meb lâð lar, ür kü tü cü ra kam lar ge çit res mi ya pý yor göz le ri ni zin ö nün de. Me rak e den ler, a raþ tý rýp ba ka bi lir. Pek çok yer de he sap dö kü mü var. Ban ka lar da yüz bin do lar la rý bu lan pa ra ha re ket le ri dik kat çe ki yor. Her ne i se... Bi zim o as tro no mik ra kam la rý, men kul gay rý men kul mal var lýk la rý ný bu ra da ta dat et me mi ze ge rek yok. Bi zim söy le ye cek le ri miz, da ha baþ ka þey ler ol sa ge rek tir. Ha yat ta o lan Þa hin ka ya i le Ev ren, mah ke me ye ge ti ri le mez ler se de, on la ra bu i þin he sa bý so ru la cak ve mut la ka so rul ma lý. Cun ta cý pa þa la rýn ne ce vap ve re cek le ri ni kes tir mek, bu gün i ti ba riy le müm kün gö rün mü yor. A ma, is ter mi si niz Ev ren Pa þa çý kýp þöy le bir mü da fa a da bu lun sun: Ne ol muþ mal var lý ðý mý za? Ne te kim, A ta türk'ün mal var lý ðý lis te si de hay li ka ba rýk tý. Bu gün bi zi he sa ba çe - Ýkinci Bingöl Vak'asý Bin göl'de üç gün ev vel de po lis le ri he - def a lan kan lý bir sal dý rý ger çek leþ ti - ril di. Se kiz o ca ða kor a teþ düþ tü. Bü tün mil le tin bað rý yan dý. Bu ya ký cý a te þin ha ra re ti sön me den, ay ný böl ge den çok da ha de hþet li bir sal dý rý ha - be ri gel di. Ý zin den dö nen 200 as ke ri mi ze ro ket ler le sal dý rý ya pýl dý. On o ca ðý mýz yi ne yan gýn ye ri ne dö ner ken, 70 ev lâ dý mýz da muh te lif de re ce ler de ya ra lan dý. Kat mer li bir baþ ka a cý i se, bun dan 19 se ne ön ce ay ný böl ge de, ay ný ka ra yo lu ü ze rin de vah þet te sý nýr ta ný ma yan bir baþ ka ha di se da ha vu ku bul muþ tu. Þem din Sa kýk em rin de ki te rö rist ler, yi ne si vil gi yim li ve si lâh sýz/ko ru ma sýz þe kil - de sev ki ya tý ya pý lan 33 as ke ri mi zi a cý - ma sýz ca kat let miþ ti. Bü tün bu kah re di ci ge liþ me ler, her kes ken ler, ya rýn tu tar M. Ke mal'i de he sa ba çek me ye yel te nir... Biz a nar þi or ta mýn dan va ta ný kur tar dýk; A ta türk de düþ man lar dan va ta ný kur tar mýþ tý, ne te kim. * * * E vet, Ev ren Pa þa i le ar ka daþ la rý, Tür ki ye'yi u çu ru mun ke na rýn dan kur tar dýk la rý ný id di a e di yor lar dý. Böy le yap mak la, ne ka dar va tan se ver, ne ka dar mil let per ver ol duk la rý ný gü yâ is pa ta ça lý þý yor lar dý. Ye ni bir a na ya sa yý dev re ye sok mak la, gü yâ Tür ki ye'yi tam de mok ra si ye ka vuþ - Ev ren ve Þa hin ka ya'nýn þah sý ve a i le ef ra dý ü ze rin de ka - yýt lý gö rü nen pa ra ve mal var lý ðý tab lo su, bir hay li dü þün - dü rü cü ge li yor. Uludere, Afyon, Bingöl: Örtüyü kim nasýl kaldýracak? gi bi bi zim zih ni miz de de bir di zi so ru i - þa ret le ri ni þe kil len dir di. Bu gen ce cik ev lât la rý mýz, o teh li ke li yol lar da ni çin kon trol süz, ko ru ma sýz þe - kil de sevk e di li yor? 1993'te ki ih ma lin so rum lu su kim/kim - ler? Yir mi yýl dýr ne den bu lu nup da he sa - ba çe kil mi yor lar? Plân lý sal dý rý yý ya pan te rör ör gü tü, plân la nan as ke rî sev ki yat tan na sýl ha - ber dar o la bi li yor? U lu de re'nin ü ze ri ni ör ter se niz... Ya þa nan e lim ha di se ler le il gi li so ru la - cak da ha çok so ru var. An cak, faz la u zat ma dan ve çok ký sa bir þe kil de þun la rý söy le ye bi li riz ki: Ge çen se ne ya þa nan U lu de re (Ro bos - tu ra cak lar dý. An cak, za man gös ter di ki, mem le ke ti yýl ge ri ye gö tür dü ler. Za man gös ter di ki, dar be ci lik ma ri fet le ri ne ký lýf uy dur mak ve ken di le ri ni hak lý gös ter mek i çin, bu mil le tin ev lât la rý ný el al týn dan bir bi ri ne kýr dýr ma ya, a nar þi yi kö rük le me ye ça lýþ mýþ lar. Za man gös ter di ki, va tan mil let hu zu ru, sa a de ti, se lâ me ti i çin de ðil, ken di ke se le ri ni dol dur mak, ken di a i le ef ra dý nýn ser ve ti ne ser vet kat mak i çin sa man al týn dan bol mik tar da su yü rüt müþ ler. Du ru mun ve ha me ti ye ni ye ni net lik ka za ný yor ger çi; lâ kin, cun ta nýn beþ a da mýn dan üç ta ne si ha yat ta de ðil. On la rýn þah sî he sa bý Rûz i Mah þer'e kal dý. Ço cuk la rý, to run la rý i se ha yat ta. Ay ný mak sat lý a raþ týr ma on lar hak kýn da da ya pýl ma sý lâ zým. Bü tün mil le tin, ya ni he pi mi zin hak ký, hu ku ku na mý na... * * * Hey gi di gün ler hey! Ne re den ne re le re ge lin di... Bir za man lar Ke nan Ev ren'i "Ev ren sel"leþ ti ren ler, a ca ba þim di ne hal de ler? Bir za man lar, dar be ci le re al kýþ tu tan lar, on la rýn si pa ri þi i le ha zýr la nan 82 A na ya sa sý i çin gö nül lü med dah lýk ya pan lar, a ca ba þim di ler de na sýl bir his ve dü þün ce a na fo ru i çin de ler? Þa yet, as rý mýz "e na ni yet" de ðil de "fa zi let" as rý ol say dý, hiç þüp he siz do lu do lu ge çip gi den töv be, ne dâ met ve i ti raf ka tar la rý nýn zev - ki ni ta da cak, sey ri ne do ya cak týk. Ne ça re ki, bu dün ya da o zevk ten mah rûm kal dýk. ki) kat li â mý ný ay dýn lat maz ve so rum lu - la rý ný or ta ya çý ka ra maz sa nýz, ya hut o kor a te þin ü ze ri ni ha bi re kül le yip ör ter - se niz, Af yon'da ki zel ze le mi sâl pat la - ma nýn se be bi ni de, Bin göl de'ki ih mal ler zin ci ri nin hal ka la rý ný da bu la maz ve çö - ze mez bir ha le ge lir si niz. Ne ya zýk ki, gü nü müz Tür ki ye'sin de böy le si ne kah re di ci, yü rek ya ký cý tra je di - le ri mü ker re ren sey ret me baht sýz lý ðý ný ya þa mak ta yýz. Be þer e liy le bu na ça re gö rün me di ði ne gö re, de mek ki, Ý lâ hî der gâ ha mü ra ca at et me li ve bu yan gý ný sön dür me si i çin Rab bi mi ze ta zar ru ve ni yaz i le yal var - ma lý yýz. E vet, an cak lütf u Rah man'ýn im dat ve me de diy le mev cut hal den kur tu lup hu zu ra, sü kû na vâ sýl o la bi li riz. TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) Tâ dil-i er kâ nýn ö ne mi ve hük mü A mas ya dan o ku yu cu muz: Na maz da ta dil-i er kân ne de mek tir? Na maz i çin ö nem de re ce si ne dir? NA MA ZIN RÜ KÜN LE RÝ FARZ DIR Na ma zýn al tý sý na maz dý þýn da, al tý sý da na maz i çin de ol mak ü ze re on i ki far zý bu lun mak ta dýr. Bu farz lar dan na ma zýn i çin de o lan la ra ay ný za man da rü kün de den mek te dir. Ya ni na ma zýn, ü ze ri ne bi na e dil di ði a na ça tý de mek tir. Bir bi na dü þü nün; te mel, sü tun ve di rek le ri sað lam sa bi na sað lam dýr; çü rük se bi na da çü rük tür ve her an yý kýl ma ya mah kûm dur. Na ma zýn farz o lan rü kün le ri ni bi na nýn ü ze ri ne ku rul du ðu a na sü tun la ra ben ze tir sek; bu rü kün le rin sað lam ol ma sý, na ma zýn da sýh ha ti nin þart la rýn dan dýr; bi ri si nin bo zuk ol ma sý i se na ma zýn sýh ha ti ne en gel dir. Me se lâ na maz da if ti tah tek bi ri, ký yam, ký ra at, rü kû, sec de ve te þeh hüt mik ta rý o tur mak farz ol du ðun dan, bun la rýn bi ri nin ek sik ol ma sý hâ lin de na maz sa hih ol maz. Bu rü kün ler den bi ri si u nu tu la rak da ol sa ö zür süz o la rak ya pýl ma mýþ ol du ðu son ra dan an la þýl sa, na ma zý i a de et mek ge re kir. Bun lar dan bi ri si ni i ma mýn da yap ma dý ðý an la þý lýr sa, yi ne na ma zýn i a de si þart týr. RÜ KÜN LER DE MUT MA ÝN O LUN CA YA KA DAR DUR MAK Ta dil-i er kâ nýn ö ne mi ni vur gu la yan ha dis ler var dýr: E bû Hü rey re (ra) ri vâ yet e di yor: Al lah Re sû lü (asm) mes cit te i ken bir a dam gel di ve na maz kýl dý. Pey gam ber E fen di miz (asm), a da ma: Dön ve na ma zý ný tek rar kýl; sen na maz kýl mýþ sa yýl ma dýn! bu yur du. A dam na ma zý ný ye ni den kýl dý. Al lah Re sû lü (asm) da ha son ra na ma zý þöy le an lat tý: Na ma za dur du ðun da tek bir al. Son ra Kur ân dan Üm mü l-kur ân ý (Fa ti ha yý) ve sa na ko lay ge le ni o ku. Son ra mut ma in o lun ca ya ka dar rü kû yap. Son ra rü kû dan dim dik o lun ca ya ka dar kalk. Son ra sec de ye var. Mut ma in o lun ca ya ka dar sec de de kal. Son ra doð ru lun ca ya ka dar kalk. Bun dan son ra bü tün na maz la rýn da böy le yap. 1 Yi ne Pey gam ber E fen di miz (asm): Na maz dan ça lan lar hýr sýz lýk ba ký mýn dan in san la rýn kö tü sü dür bu yur muþ, As hab-ý Ki ram da; Ya Re sû lal lah, in san na maz dan na sýl ça lar? di ye sor duk la rýn da, Al lah Re su lü (asm): Na maz da rü kû ve sec de yi tam o la rak yap maz sa na maz dan çal mýþ o lur! bu yur muþ tur. 2 Bir baþ ka ha dis le rin de i se Al lah Re su lü (asm): Al lah Te â lâ beþ va kit na ma zý farz kýl mýþ týr. Kim ab des ti ni gü zel ce a lýr; vak tin de na ma zý ný ký lar; na ma zý ný hu þû i le ký lar, rü kû ve sec de si ni tam ya par sa, Al lah ýn o nu af fe de ce ði ne dâ ir sö zü var dýr. Böy le yap ma yan lar i çin Al lah ýn sö zü yok tur. Al lah di ler se af fe der, di ler se a zap e der. 3 Me se lâ; ký yam da dim dik dur mak, rü kû da sýr týn düm düz ol ma sý ve en az bir def a süb ha ne rab bi ye l-a zîm di ye cek ka dar bek le mek ta dil-i er kân dan dýr. Ke za rü kû dan kalk týk tan son ra be li ni i yi ce doð rult mak ve bu ra da süb ha nal lah di ye cek ka dar bek le mek, sec de de en az bir ke re süb ha ne rab biy el a lâ di ye cek ka dar bek le mek, sec de de a lýn la be ra ber bur nu da ye re koy mak, i ki sec de yi bir bi ri ar dýn ca yap mak, i ki sec de a ra sýn da süb ha nal lah di ye cek ka dar bek le mek ta dil-i er kân dan dýr. Gö rül dü ðü gi bi na ma zý tam ve ek sik siz kýl mak, Al lah ýn rý za sý na ve si le ol ma sý a çý sýn dan ö nem li bir fa ri za dýr. Þu hal de rü kün le re ri â yet et mek ve ta dil-i er kân ü ze re kýl mak, na ma zýn tam ol ma sý i çin ö nem li bi rer ki lo met re ta þý me sa be sin de dir. Ta dil-i er kâ na bi le rek ri â yet e dil me di ði tak dir de, bu, na ma zýn bo zul ma sý na se bep teþ kil e der. U nu ta rak ri â yet e dil mez i se, va cip di yen le re gö re se hiv sec de si kur tar mak la be ra ber; farz di yen le re gö re na maz yi ne bo zul mak ta dýr. Ta dil-i er kâ na ri â yet et me yen kim se ler i mam lýk ya pa maz lar; böy le bir i ma mýn ar ka sýn da ký lý nan na ma zýn i â de e dil me si ih ti ya ta da ha uy gun dur. TA DÝL-Ý ER KÂ NIN HÜK MÜ Na sýl na ma zý na maz ya pan farz lar dan söz e di yor sak, rük nü rü kün ya pan te mel dav ra nýþ lar dan da söz et me miz ge re ki yor. Bu te mel dav ra nýþ la ra ta dil-i er kân di yo ruz. Bu te mel dav ra nýþ ol ma dý ðýn da rü kün, rü kün ol mu yor. Hal böy le o lun ca na maz da ta dil-i er kân, Þa fiî ve Ma li ki Mez hep le ri i le Ha ne fî mez he bin den Ý mam-ý E bû Yu suf a gö re farz dýr. Ý mam-ý A zam i le Ý mam-ý Mu ham med e gö re i se va cip tir. Bu du rum da ta dil-i er kâ ný da na ma zýn a na ça tý sý i çin de e le al ma lý yýz. Ve na maz da ta dil-i er kân a ö nem ver me li yiz. Dip not lar: 1- Müs lim, Sa lât, Müs ned, 3/ E bû Da vud, Sa lat, 8.

6 6 YURT HABER Y HABERLER Mar ma ra nýn ha va ka li te si ne ya kýn ta kip nçev RE ve Þe hir ci lik Ba kan lý ðý, Mar ma ra Böl ge si nin ha va ka li te si ni art týr mak i çin ha re ke te geç ti. Bu kap sam da ha zýr la nan Mar ma ra Ha va Ka li te si Pro je si i le bir lik te Mar ma ra Böl ge si nde ki 11 i le 39 a det ha va ka li te si öl çüm is tas yo nu ku ru la cak. Ba kan lýk, AB u yum stan dart la rý çer çe ve sin de Tür ki ye ge ne lin de ha va kir li li ði ni ölç mek a ma cýy la is tas yon sa yý sý ný art týr ma yý plan lý yor. Ha zýr la nan pro je ye gö re pi lot böl ge Mar ma ra Böl ge si. 5,18 mil yon E u ro ya mal o la cak dev pro je i le bir lik te Mar ma ra Böl ge si nde ki 11 i le 39 a det ha va ka li te si öl çüm is tas yo nu ve öl çüm a na liz le ri nin ya pý la ca ðý böl ge sel la bo ra tu var ku ru la cak. Söz ko nu su pro je i le ha va ka li te si mev zu a tý nýn ge rek li li ði o lan 13 a det ha va kir le ti ci si AB stan dart la rýn da ve ka li te sin de iz le ne cek. Pro je i le böl ge de ha va ka li te si nin tam, doð ru ve gü ve ni lir bir þe kil de öl çü le rek ý sýn ma, sa na yi ve tra fik ba zýn da ge rek li ted bir le rin be lir len me si ve be lir le nen ted bir le rin a lýn ma sý so nu cu ha va kir li li ði nin a zal tý la rak ha va ka li te sin de AB stan dart la rý na u la þýl ma sý he def le ni yor. Tür ki ye ge ne lin de AB stan dart la rýn da öl çüm ya pa cak 211 a det ha va ka li te si öl çüm is tas yo nu ku rul ma sý nýn da plan lan dý ðý bil di ri len a çýk la ma da öl çüm is tas yon la rý ve la bo ra tu var la rýn 2012 yý lý so nu na ka dar fa a li ye te ge çe ce ði kay de dil di. An ka ra / ci han Kentsel dönüþüm, 5 Ekim de 33 ilde baþlayacak ÇEVRE ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, yaklaþýk 6 buçuk milyon konutun yenilenmesi gerektiðini gördüklerini belirterek, hazýrladýklarý program çerçevesinde, 5 Ekim den itibaren 33 vilayette kentsel dönüþümün baþlayacaðýný söyledi. Türkiye Müteahhitler Birliði nin gündem toplantýsýna katýlan Bakan Bayraktar, Türkiye nin þehirlerine, bütün yerleþim yerlerine bakýldýðý zaman yaklaþýk 20 milyon konutun olduðunu söyledi. Ýncelendiðinde 6 buçuk milyon konutun yenilenmesi gerektiðine iþaret eden Bayraktar, oturup baktýklarýný ve kentsel dönüþüm için programlarýný yaptýklarýný belirterek, 5 Ekim de 33 vilayette kentsel dönüþümün baþlayacaðýný dile getirdi. Belediyelerin, STK larýn katkýsýyla ortaklaþa hazýrladýklarý yasanýn, özel sektörün önünün açacaðýný ifade eden Bayraktar, kolluk kuvvetlerin iþlerini daha iyi yapabilmeleri için illerde Valilerin amirliðinde dönüþümün yürütüleceðini aktararak, böylece belediyelerin, özel sektörün daha rahat çalýþacaðýný kaydetti. Bu yasanýn ayný zamanda gönüllülük esasýný beraberinde getirdiðini anlatan Bayraktar, önce gönüllü olan ailelerin konutlarýnýn dönüþüme dahil edileceðini, fakat yýkýlma tehlikesi bulunan konutlar için bunu geçerli olmayacaðýný belirtti. 500 MÝLYARLIK RANT DEÐÝL, YATIRIM KENTSEL dönüþüm yasasýnýn 500 milyarlýk rant yasasý olduðunu dillendiren muhalefete de tepki gösteren Bayraktar, bu yasaya rant demenin haksýzlýk olacaðýný ifade ederek, Biz diyoruz ki 500 milyarlýk ekonomi olacak, yatýrým olacak. Bunu kim yapacak; özel sektör, ihalesini kim yapacak; özel sektör. Biz ne yapacaðýz, kiracýya yardým edeceðiz, faizine yardýmcý olacaðýz. Eðer vatandaþa rant saðlayacaksa saðlasýn, helâl olsun. diye konuþtu. Model ve geliþmiþ bir ülke olmanýn hiç de kolay olmadýðýný vurgulayan Bayraktar, demokraside milletin isteðine kulak verilebileceðini, kelaynak kuþlarýna kulak veremeyeceklerini dile getirerek, muhalefetin yapýcý eleþtirilerini kabul edebileceklerini kaydetti. Yeni dönüþüm ile birlikte özellikle müteahhitlik sektörünün ve ara sektörlerin geliþeceðine dikkat çeken Bayraktar, baþta ruhsat olmak üzere bazý ihtiyaçlara kolaylýk saðlayacaklarýný fakat, beraberinde çok iyi bir denetimin olacaðýnýn altýný çizdi. Ankara / cihan Bu da trafik terörü: 20 ölü ÇANKIRI, KARABÜK, DENÝZLÝ VE NEVÞEHÝR DE SÜRÜCÜ HATASI VE DÝKKATSÝZLÝK DOLAYISIYLA MEYDANA GELEN TRAFÝK KAZALARINDA 20 KÝÞÝ ÖLÜRKEN, 70 KÝÞÝ YARALANDI. Halk Ek mek uy gu la ma sý Af ri ka yo lun da ngü NEY Af ri ka nýn Ca pe Town Be le di ye Baþ ka ný Pat ri ci a De lil le, Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Ka dir Top baþ ý ma ka mýn da zi ya ret et ti. Ko nuk Be le di ye Baþ ka ný De lil le, Halk Ek mek uy gu la ma sý ný ken di mi ze mo del a la rak, ül ke miz de bu tarz da bir uy gu la ma yap mak is ti yo ruz. de di. Sa raç ha ne de ki Be le di ye Sa ra yý nda ger çek le þen gö rüþ me nin ar dýn dan bir a çýk la ma ya pan Baþ kan Top baþ, Pat ri ci a De lil le in ken di si ne bir ne za ket zi ya re tin de bu lun du ðu nu, gö rüþ me de Ýs tan bul i le Ca pe Town þe hir le ri a ra sýn da ki bil gi ve de ne yim pay la þý mýn da bu lun mak ko nu sun da mu ta ba ka ta var dýk la rý ný söy le di. Pat ri ci a De lil le i le he ye ti nin bu gün Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si nin þir ket le rin den Halk Ek me ði zi ya ret et tik le ri ni ve çok ba þa rý lý bul duk la rý ný be lir ten Ka dir Top baþ, Sa yýn Baþ kan, Ca pe Town da da Halk Ek mek tar zý bir uy gu la ma yap mak is te dik le ri ni söy le di. Þe hir le rin de kur mak is te dik le ri ek mek ü re tim te si si ko nu sun da ken di le ri ne tek nik yar dým da bu lu na ca ðýz. Sa yýn baþ kan i le tu rizm ve kül tür baþ ta ol mak ü ze re di ðer a lan lar da da bil gi ve de ne yim pay la þý mýn da bu lun mak i çin bir mu ta ba ka tý mýz o luþ tu. di ye ko nuþ tu. Top baþ, Ýs tan bul i le Ca pe Town a ra sýn da ki iþ bir li ði ni da ha i le ri ta þý mak i çin THY nin se fer sa yý la rý ný art tý ra rak Ýs tan bul Ca pe Town a ra sýn da köp rü o luþ tur ma sý ný is te di. Ýs tan bul / ci han Mu rat lý da sý nýr ka pý sý zo run lu ha le gel di ÇANKIRI DA bir otomobil ile bir minibüsün çarpýþmasý sonucu 10 kiþi öldü. Ilgaz ilçesi ne baðlý Gaziler Köyü mevkiindeki duble yolda sürücüsü belirlenemeyen 57 DE 199 plâkalý minibüs iddiaya göre, lastiðinin patlamasý sonucu kontrolünü kaybederek karþý yola geçti ve yine sürücüsü belirlenemeyen 34 EL 9969 plâkalý otomobille kafa kafaya çarpýþtý. Kazada otomobilde bulunan ve Tokat nüfusuna kayýtlý olduklarý öðrenilen 6 kiþi olay yerinde öldü. Minibüsteki 4 kiþi de kaldýrýldýklarý hastanede öldü. Kaza yerinde incelemelerde bulunan Vali Vahdettin Özcan burada yaptýðý açýklamada akþam saatlerinde meydana gelen kaza ile adeta bir trafik terörünün yaþandýðýný belirterek Bölünmüþ yolda böyle bir kazanýn meydana gelebilmesi binde bir ihtimal olmasýna raðmen böylesi üzücü kazalar meydana gelebiliyor. Kazada otomobilde bulunan altý kiþi Tokat nüfusuna kayýtlý olup, diðer minibüstekiler ise bu bölgede tuðla fabrikasýnda çalýþan iþçilerdir. Çok üzgünüz, baþýmýz saðolsun diye konuþtu. Karabük te yolcu otobüsü devrildi Karabük te yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kiþi öldü. Alýnan bilgiye göre, Aðrý dan Ýstanbul a giden 06 AGR 79 plâkalý yolcu otobüsü Eskipazar ilçesi Ýsmetpaþa mevkiinde bariyerlere çarptý. Çarpma sonucu 5 kiþi ölürken, yaralanan 52 kiþi de, Bolu ve Karabük teki hastanelerde tedavi altýna alýndý. Çankýrý / Karabük / aa - cihan ÇANKIRI KARABÜK DENÝZLÝ FO TOÐ RAFLAR: AA Kam yon mo to sik le te çarp tý NEV ÞE HÝR ÝN De rin ku yu il çe sin de mey da na ge len tra fik ka za sýn da 2 ki þi öl dü. De rin ku yu-nið de ka ra yo lu Ye þil hi sar Cad de si kav þa ðýn da, sü rü cü sü nün kim li ði ve plâ ka sý tesbit e di le me yen bir kam yon, Ha lil Ýb ra him Par mak ýn (35) kul lan dý ðý plâ ka sýz mo to sik le te çar pa rak kaç tý. Ka za da, Ha lil Ýb ra him Par mak o lay ye rin de, mo to sik let te bu lu nan oð lu Mus ta fa Par mak (14) i se has ta ne ye kal dý rý lýr ken yol da öl dü. Yet ki li ler, o lay dan son ra ka çan kam yon sü rü cü sü nün a ran dý ðý ný, so ruþ tur ma nýn sür dü ðü nü be lirt ti. Bu a ra da, ka za son ra sý o lay ye rin de top la nan va tan daþ lar, sýk sýk ka za la rýn ya þan dý ðý böl ge ye MO - BE SE ka me ra sý ta kýl ma sý ný ve a raç la rý ya vaþ lat mak i çin yo la ka sis ya pýl ma sý ný is te di ler. Nev þe hir / a a Yol cu o to bü sü mi di büs le çar pýþ tý: 3 ö lü, 18 ya ra lý DE NÝZ LÝ NÝN Ho naz il çe sin de, yol cu o to bü sü i le mi di bü sün çar pýþ ma sý so nu cu 3 ki þi öl dü, 18 ki þi ya ra lan dý. Ko ca baþ bel de si kon trol süz kav þak ta, Meh met A li Yýl maz (24) yö ne ti min de ki Ka ra çay Be le di ye si ne a it 20 H 5832 plâ ka lý yol cu mi di bü sü i le An ka ra dan De niz li yö nü ne sey re den So ner Yük sel in kul lan dý ðý 01 BCN 13 plâ ka lý yol cu o to bü sü çar pýþ tý. Ka za da, mi di büs þo fö rü Meh met A li Yýl maz i le ay ný a raç ta bu lu nan yol cu lar dan Dur muþ Ey dir (73) o lay ye rin de, Meh met Mi ran (82) i se kal dý rýl dý ðý De niz li Dev let Has ta ne si nde öl dü. Ya ra la nan 18 ki þi i se am bu lans lar la þehirde ki çe þit li has ta ne le re kal dý rýl dý. De niz li / a a nart VÝN Va li si Nec met tin Kal kan, Mu rat lý da ar týk bir hu dut ka pý sý zo run lu ha le gel miþ tir. Bu ko nu da ki ça lýþ ma la rý va li lik o la rak iþ a dam la rý mýz la ve sa na yi ci le ri miz le be ra ber ta kip e de ce ðiz. de di. Sarp Sý nýr Ka pý sý nda ya þa nan so run la rýn gi de ril me si i le Mu rat lý Kö yün de sý nýr ka pý sý a çýl ma sý ko nu la rý nýn e le a lýn dý ðý is ti þa re top lan tý sý, Borç ka Ýl çe si ne bað lý Mu rat lý Kö yü muh tar lý ðýn da ya pýl dý. Art vin Va li si Nec met tin Kal kan top lan tý son ra sý yap tý ðý a çýk la ma da þun la rý söy le di: Top lan tý da Sarp Hu dut Ka pý sý nda ö zel lik le 10 A ra lýk 2011 ta ri hin de baþ la yan kim lik le ge çiþ uy gu la ma sýy la ar tan tra fi ði na sýl ra hat la tý rýz, ya þa nan so run la rý na sýl çö ze riz so ru la rý na ce vap bul mak i çin bu gün bu ra da or tak a kýl top lan tý sý dü zen le dik. Top lan tý da al dý ðý mýz ka rar lar la Mu rat lý da ar týk bir hu dut ka pý sý zo run lu ha le gel miþ tir. Bu ko nu da ki ça lýþ ma la rý Va li lik o la rak iþ a dam la rý mýz la ve sa na yi ci le ri miz le be ra ber ta kip e de ce ðiz. Yet ki li ma kam la ra bu ta le bi mi zi gö tü re ce ðiz. Ö nü müz de ki gün ler de de An ka ra da bu ko nu nun ta kip çi si o la ca ðýz. DKÝB Baþ ka ný Ah met Ham di Gür do ðan i se ih ra ca týn 2023 te ki 500 mil yar do lar he de fi ne u la þý la bil me si i çin Mu rat lý sý nýr ka pý sý nýn i ve di lik le a çýl ma sý ge rek ti ði ni be lirt ti. Art vin / a a FO TOÐ RAFLAR: AA Biga da hasar tesbit çalýþmasý baþladý BÝGA Kaymakamý Fatih Genel, önceki gün yaþanan sel felâketinin ardýndan hasar tesbit çalýþmalarýnýn sürdüðünü bildirdi. Genel, önceki gün büyük bir sel felâketi yaþadýklarýný söyledi. Sel sularýnýn yavaþ yavaþ çekilmeye baþlamasýyla yörede hasar tesbit çalýþmalarýnýn baþladýðýný dile getiren Genel, þunlarý kaydetti: Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðümüz zarar gören ev ve arazileri ile telef olan büyük ve küçükbaþ hayvanlarýn tesbitini yapýyor. Köy içlerinde ciddî anlamda sorunlarýmýz var. Biga Kaymakamlýðý, Ýl Özel Ýdaresi ile Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðýyla sorunlarý çözmeye çalýþacaðýz. Sel sularýna kapýlan 2 kadýndan cesedi bulunan Fatma Metin in dün Lapseki ilçesinde topraða verildiðini ifade eden Genel, Tülay Türe isimli geç kýzý arama çalýþmalarýnýn da devam ettiðini belirtti. Çanakkale / aa Sa rý köy de bin ko nu tu su bas tý BALIKESÝR ÝN Gö nen il çe sin de ön ce ki gün et ki li o lan sa ða nak ya ðýþ dolayýsýyla, bað lý Sa rý köy bel de sin de ki yak la þýk bin ko nu tu su bas tý ðý bil di ril di. Ba lý ke sir in bir çok il çe sin de sa ða nak, yol, ko nut, alt ya pý ve ta rým a ra zi le rin de za rar la ra yol aç tý. Sa ða nak, Dur sun bey ve Gö nen il çe le ri i le çev re si ve bað lý yer le þim bi rim le rin de da ha faz la et ki li ol du. Sa rý köy Be le di ye Baþ ka ný A li Ye þil dað, fe lâ ket yað mur ol du ðu nu be lir te rek, bir an da bel de nin su lar al týn da kal dý ðý ný söy le di. Köp rü le rin ve yol la rýn za rar gör dü ðü nü, alt ya pý nýn çök tü ðü nü i fa de e den Ye þil dað, þun la rý kay det ti: Kal dý rým taþ la rý sö kül dü, bü yük za rar o luþ tu. Bel de miz de 3 bin ko nut var ve bun la rýn bi ni ni su bas tý. Yý kýl ma yok an cak bin ko nut ta eþ ya lar za rar gör dü. A raç lar da ha sar lar var. Tek te sel li miz can kay bý nýn ve ya ra la na nýn ol ma ma sý. Çel tik tar la la rý da ya ðý þýn o luþ tur du ðu sel den za rar gör dü. Bel de le rin de ki za ra rýn bü yük ol du ðu nu vur gu la yan Ye þil dað, a fet fo nun dan des tek is te ye cek le ri ni söz le ri ne ek le di. Ba lý ke sir / a a T. C. ADALAR ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2011/122 Tal. Ýpoteðin paraya çevrilmesi yoluyla satýþýna ka rar ve ri len a þa ðý da ta pu kay dý, a de di, cin si, ev sa fý, kýy me ti ve ö nem li ö zel lik le ri i le sa týþ þart larý be lir ti len ta þýn maz lar Mü dür - lü ðü müz de a çýk art týr ma su re tiy le sa tý la rak pa ra ya çev ri lecektir. TAÞINMAZIN TAPU KAYDI : 1- ÝSTANBUL ÝLÝ, ADALAR ÝLÇESÝ, KINALIADA MAHALLESÝ, MACAR MEVKÝÝ, 6 PAFTA, 48 ADA, 5 PARSELDE KAÝN 253,50 m 2 YÜZÖLÇÜMLÜ, 55/400 ARSA PAYLI ZEMÝN KAT 3 NOLU BAÐIMSIZ BÖLÜM Tapu Þerhler hanesinde binanýn 10/08/1990 tarihli yönetim planý olduðu, Eski Eserler Þerhinin bulunduðu, 3 No.lu Baðýmsýz bölüme üç nolu kömürlüðün eklentisi olduðu belirtilmiþtir. TAÞINMAZIN ÝMAR DURUMU ; Adalar Belediye Baþkanlýðý, Ýmar ve Planlama Müdürlüðü'nün gün ve sayýlý yazýlarýnda, Adalar, Kýnalý ada, 6 pafta 48 ada 5 parsel sayýlý yerin gün ve 1/500 ölçekli Nazým Ýmar Planýnda kýsmen konut - kýsmen yeþil alanda kaldýðý Ýmar uygulamasýnýn 1/1000 ölçekli imar uygulama planlarýnýn onaylanmasýndan sonra yapýlacaðý hususu belirtilmiþtir. TAÞINMAZIN HALÝHAZIR DURUMU VE EVSAFI : Satýþa çýkarýlan taþýnmaz Ýstanbul ili, Adalar ilçesi, Kýnalýada Mahallesi, Macar Mevkii, Korkut Sokak., 6 pafta, 48 ada, 5 parselde kain Adalar, Kýnalýada, Korkut Sokak. No: 13/3 adresinde bulunmaktadýr. Belediyesinden temin edilen, yýl gün ve 1989/991 sayýlý tasdikli mimari projesinin tetkikinde, Baðýmsýz bölüm, giriþte hol, 6.60 m 2, salon ve açýk mutfak, m 2, balkon, 4.50 m 2, duþ 5.10 m 2, sandýk odasý, 7.40 m 2, yatak odasý, m 2 olup, baðýmsýz bölüm toplam brüt, m 2 dir. Yolu yokuþtur. Þehir þebeke suyu ve elektriði mevcuttur. TAÞINMAZIN KIYMETÝ : Taþýnmazýn deðerlendirilmesinde, parselin mevkii, saðladýðý inþaat imkâný, ulaþým, çarþý ve iskeleye mesafesi, inþaat sistemi, binanýn yapýsý, yaþý, hali hazýr durumu ve sair etken durumlarý ile belediye emlak dairesince bu semtlere takdir edilen arsa metre kare fiyatlarý göz önünde bulundurularak, Adalar, Kýnalý Ada, Macar Mevkii, 6 pafta, 48 ada 5 parsel kain Korkut Sk. No: 13 kapý sayýlý yerdeki taþýnmazýn zemin katýndaki (3) nolu baðýmsýz bölümünün arsa payý dahil TL ( yüzyetmiþbin TL ) kýymet takdir edilmiþtir. SATIÞ ÞARTLARI : 1. Satýþ: 02/11/2012 CUMA günü saatleri arasýnda 2. Satýþ: 12/11/2012 PAZARTESÝ günü saatleri arasýnda ADALAR ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDE açýk artýrma suretiyle satýþý yapýlacaktýr. Birinci artýrmada tahmin edilen kýymetin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ ve paylaþtýrma masraflarýný geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü ba ki kal mak þar týy la ar týr ma 10 gün da ha u za tý la rak i kin ci sa týþ yu ka rý da be lir ti len ta rih ve sa at te tek rar ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da da tah min e di len kýy me tin % 40'ý ný rüç han lý a la cak lý la - rýn a la cak la rý mec mu u nu, sa týþ ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si þar tý i le en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ dü þe cektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin tahmin edilen kýymetin % 20 nispetinde pey akçesi (TL.) veya bu miktar kadar milli bir bankanýn teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý istediðinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Damga vergisi, tapu alým harcý ve masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, Tapu satým harcý ve birikmiþ vergiler satýþ bedelinden ödenir. Tahliye ve teslim masraflarý alýcýya aittir. KDV yönünden "Katma Deðer Vergisi Kanunun 17/4-L maddesine göre, tarih ve 4743 sayýlý kanun hükümlerine göre, kurulan varlýk yönetim þirketlerinin, bankalar, özel finans kurumlarý ve diðer mali kurumlardan devraldýðý alacaklarýn tahsili amacýyla bu alacaklarýn teminatýný oluþturan mal ve haklarýn (MÜZAYEDE HALÝNDE SATIÞI DAHÝL) teslimi ile ayný kanuna göre fînansal yeniden yapýlandýrma çerçeve anlaþmalarý hükümleri kapsamýnda yeniden yapýlandýrýlan borçlarýn ödenmemesi nedeniyle bu borçlarýn teminatýný oluþturan mal ve haklarýn (MÜZAYEDE HALÝNDE SATIÞI DAHÝL) teslimi katma deðer vergisinden istisnadýr." 3- Ýpotek sahibi alacaklýlar la di ðer il gi li le rin (il gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su si i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i - le on beþ gün i çin de, da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si hal de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaklardýr. 4- Satýþ bede li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez i se Ý ÝK'nun 133. mad de si ge re ðin ce i - ha le fes he di lir. Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup, masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/122 TAL. sayýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý, teblið edilemeyen alakadarlara bu ilanýn teblið yerine geçeceði ilan olunur Yönetmelik Örnek No: 27 B: Resmi Ýlanlar ww w.ilan.gov.tr'de. TEBRÝK Oðlumuz Alper Özcan Öðmen ile Gelinimiz Zeynep Öðmen'in Burak adýný verdikleri bir erkek çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Anne babayý tebrik eder. Sevgili Burak'ýn, anne ve babasýna, vatana ve insanlýða faydalý olmasýný Cenâb-ý Hak'tan niyaz ederiz. Dedesi: Ferhat Öðmen Babaannesi: Ayþe Öðmen Halasý: Hüsniye Nurcan Öðmen ÝZMÝR TEBRÝK Orhan Ali Yýlmaz ile Sâre Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, iki cihan saadeti dileriz. Çetin ve Yasemin DÝKÝCÝ SATILIK Asya Termal Kýzýlcahamam Tatil Köyü, Seyran Konaklarý B2 Blok 15.Dönem (Yaz) 22 Temmuz -05 Aðustos Tel: (0 532) SATILIK DEVREMÜLK Ýhlas Armurtlu'da 5 Ocak -19 Ocak arasý devremülk satýlýktýr. Tel: (0 535) SATILIK KANGO 2005 model, 1.5, camlý, çok temiz ve bakýmlý km de beyaz renkli Kango sahibinden satýlýk. Tel: (0 536)

7 Y DÜNYA 7 er ha nak ka ni as ya.com.tr Film i çin de film Tah rip ko lay, ta mir zor. Bi ri si bir a teþ a tar, tüm dün ya sön dür me ye ça lý þýr. Baþ ta Pey gam be ri miz (asm) ol mak ü ze re, Ýs lâm, Kur ân ve Sa ha bî ler gi bi bü tün mu kad des de ðer le re yö ne lik a ðýr ha ka ret ler i çe ren fil me tep ki ler tüm dün ya da de vam e di yor. Her din den, her mil let ten sað du yu lu bir çok in san fil mi ve des tek ve ren le ri ký ný yor. Pro tes to gös te ri le ri dü zen le yen, za man za man a þý rý ya ka ça rak a sa yi þi ih lâl e den Müs lü man lar sa kin leþ ti ril me ye ça lý þý lý yor. Hris ti yan lar ve Hris ti yan Kýp ti ler bu fil min, Müs lü man lar la a ra la rý nýn bo zul ma sý i çin ya pýl dý ðý ný, bu tu za ða düþ me ye cek le ri ni söy lü yor lar. Mes cid-i Ak sa nýn al tý ný ka zan; ca mi de iç ki fes ti va li dü zen le mek is te yen; 11 Ey lül sal dý rý sýn dan son ra Kâ be nin bom ba lan ma sý ný is te yen; ha zýr la dýk la rý film ve prog ram lar da, gü ya fi kir öz gür lü ðü a dý al týn da Hz. Ý sa i le ah lâk sýz ca dal ga ge çen ke sim ler den (ki ay rý bir ya zý ko nu su dur) i se bir tep ki yok. Fil mi ký na yan bir be yan da bu lun ma dý lar, sa de ce su su yor lar. Bu sü kût u na sýl de ðer len dir mek lâ zým gel di ði fe ra se ti ni ze ha va le... O pe ras yo nel ve is tih ba rî üs tün lü ðe sa hip ol du ðu söy le nen CI A ve FBI ýn, Lib ya da ki 4 bü yü kel çi lik per so ne li nin ö lü mü nü mer cek al tý na al ma ma sý, fa il le rin pe þi ne düþ me me si i se son de re ce kuþ ku u yan dý rý cý. Me se lâ, o lay dan 48 sa at ön ce ABD li yet ki li le rin ha ber dar e dil di ði söy le ni yor. Ne den bu na rað men gü ven lik ted bir le ri art tý rýl ma dý? Gü ven lik za a fi ye ti nin se be bi ne dir? Lib ya da dip lo mat la rýn kat le dil di ði ha di se nin as lýn da plân lý bir o pe ras yon ol du ðu; o pe ras yo nu yö ne ten le rin ken di le ri ni giz le mek ve Müs lü man la rý zan al týn da bý rak mak i çin pro tes to gös te ri sin de ya þa nan kar ma þa yý kul lan dýk la rý söy le ni yor Bu ve ben ze ri so ru la rýn ce vap lan ma ma sý, me se le nin ka ran lýk ta kal ma sý, ABD giz li ser vis le ri ne da ir þüp he le rin hak lý o la rak de vam et me si ne se bep o la cak týr. Fil min bir A me ri kan va tan da þý ta ra fýn dan ABD de ha zýr lan ma sý ve ya yýn lan ma sý; öl dü rü len le rin ABD li dip lo mat lar ol ma sý, ABD li yet ki li le rin bu i þin fa il le ri ni bu lup, nef ret ve te rör suç la rý kap sa mýn da yar gý ö nü ne çý kar ma sý ný ve he sap sor ma sý ný ge rek tir mez mi? Te rör teh di di, u lu sal gü ven lik ba ha ne siy le bin ler ce Müs lü ma ný, dün ya nýn de ði þik yer le rin de kur duk la rý ha pis ha ne ler de yýl lar ca tu tan lar bu ha di se de ne den bu ka dar a ðýr dan a lý yor lar? *** Ýf sat þe be ke le ri nin per de ler, pa ra van lar, ta þe ron lar ar ka sýn da iþ gör dük le ri ni, saf ti rik le ri ve men fa at pe rest le ri â let e de rek ger çek kim lik le ri ni giz le dik le ri ni da ha ön ce söy le miþ tik. Fil mi ya pan/yap tý ran/des tek ve ren çev re ler, fit ne nin kay na ðý na u laþ ma yý en gel le mek i çin ha di se den he men son ra þey tan ca bir de zen for mas yo na baþ la dý lar. Sa hip ol duk la rý med ya ku ru luþ la rý ve a jans lar a ra cý lý ðýy la he def sap tý rý cý ya yýn lar/ha ber ler yap ma ya baþ la dý lar. Fil min ya pým cý sý bir do lan dý rý cý i miþ; o ka dar pa ra i le böy le bir film de ðil çok i yi si ya pý lýr mýþ; as lýn da Sam Ba ci le is min de bi ri si yok muþ; o yun cu lar kan dý rýl mýþ i miþ; dub laj da oy na ma ya pýl mýþ mýþ... Bi rin ci si, fil mi ka li te li bir Holl ywo od fil mi tar zýn da çek se ler ken di le ri ni e le ve re cek ler di. Son de re ce a ma tör bir ya pým la bu i þin tez gâh lan ma sý, zi - hin ler de 5 mil yon do lar lýk film böy le mi o lur muþ, de mek ki bu bir do lan dý rý cý nýn i þi! ka na a ti ni u yan dýr ma ya yö ne lik tir. Böy le ce iþ, kim li ði bi le he nüz meç hul bir sah te kâr ýn üs tü ne yý kýl mýþ, a sýl fa il ler le bað lan tý ku rul ma sý en gel len miþ ol mak ta dýr. U cuz bir ma li yet le is te dik le ri ni el de et me le ri de bo nus u dur. Ý kin ci si, dub laj da oy na ma ya pýl dý ðý na, o yun cu la rýn ma sum ol duk la rý fik ri ne hiç ka týl mý yo ruz. Film iz len di ðin de, o yun cu la rýn bi le rek ve is te ye rek oy na dýk la rý; ses len dir me ve dub laj da ba zý sen kro ni zas yon ha ta la rý dý þýn da hiç bir oy na ma ya pýl ma dý ðý ko lay ca gö rü le cek tir. Bel ki bir kaç yer de bir kaç ke li me de ðiþ ti ril miþ o la bi lir, fa kat fil min ta ma mýn da dub la jýn de ðiþ ti ril me si söz ko nu su de ðil dir. De ðiþ ti ri len bir kaç ke li me nin dub la jýn de ðiþ ti ril me si o la rak su nul ma sý i se ay rý bir kur naz lýk. (Ses ve gö rün tü ko nu sun da uz man ki þi le rin a na li ziy le bu ko nu vu zu ha ka vu þa bi lir) Bun lar ka fa ka rýþ týr ma ya yö ne lik, son de re ce i yi dü þü nül müþ bir plan la nýn uy gu lan mak ta ol du ðu nu gös ter mek te dir. Ne re dey se film ve o nu ya pan lar u nu tul muþ; zi hin ler de ga le ya na ge len Müs lü man la rýn vu rup kýr ma la rý, ba ðý rýp ça ðýr ma la rý kal mýþ týr. Tek is te dik le ri Müs lü man la rý þid de te ve a sa yi þi ih lâ le sevk et mek ti. Ma li ye ti dü þük bir pro dük si yon la, din de has sas mu ha ke me-i ak li ye de nok san bir ký sým Müs lü man la rý ha re ke te ge çi re rek bu nu kýs men ger çek leþ tir miþ gi bi gö rü nü yor lar. *** E vet, ehl-i da lâ let gö re vi ni ye ri ne ge ti ri yor. Pe ki, ya biz, biz ler, ya ni Müs lü man lar ne â lem de yiz? Müs lü man la rý ra di kal leþ tir me ye yö ne lik o yun lar bit me ye cek gi bi gö rü nü yor. Ýs lâm ý ve Müs lü man la rý zor du rum da bý rak ma ya yö ne lik fit ne le re kar þý ne ka dar ha zýr lýk lý yýz? Müs lü man lar, Ýs lâm â le mi ne yap ma lý ki, pro va kas yon la ra ka pýl ma sýn, þid det i çe ren ha di se ler ön len sin, ma sum lar za rar gör me sin? Ön ce lik le med ya ku ru luþ la rý nýn ve ha ber a jans la rý nýn bü yük bir ço ðun lu ðu nun ehl-i da lâ le tin ve if sat ko mi te le ri nin e lin de ol du ðu ger çe ði ni bil me miz ge re ki yor. O yüz den, a jans lar dan ge len ya da sos yal med ya da yer a lan ha ber le re he men i nan ma ma lý. Doð ru o lup ol ma dýk la rý, her han gi bir yön len dir me ya da de zen for mas yon i çe rip i çer me dik le ri tah kik e dil me li. Ö zel lik le yer li ha ber a jans la rý mýz ya ban cý kay nak lar dan ge len ha ber ler ko nu sun da son de re ce dik kat li ol ma lý. Ha ber le ri de zen for mas yon süz ge ci nden ge çir dik ten son ra ser vis et me li. A jans lar ters kö þe ye yat ma ya da â let ol ma du ru mun da kal ma ma lý. Ýs lâm ül ke le rin de ki, â lim ler, ho ca lar, ka na at ön der le ri bu tip ha di se ler zu hur et ti ðin de, ge rek bu lun duk la rý böl ge ler de biz zat, ge rek se böl ge sel ve u lu sal çap ta ya yýn ya pan tv, rad yo ve ga ze te gi bi kit le i le ti þim a raç la rý va sý ta sýy la Müs lü man la rý bil gi len dir me li; ö zel lik le ehl-i tah kik ol ma yan ek se ri ye te reh ber lik ve li der lik et me li dir. (1990 lý yýl lar da Na im Ho ca nýn bir Türk-Kürt ça týþ ma sý ný ön le me si ga yet gü zel bir mi sâl dir. Er zu rum da ga le ya na ge len halk kar þý sýn da va li ça re siz ka lýn ca Na im Ho ca o la ya el koy muþ, bir kaç cüm le siy le he ye can lý ka la ba lý ðý tes kin et miþ ti. Yüz ler ce, bin ler ce gü ven lik gö rev li si nin en gel le ye me ye ce ði bir ha di se yi Na im Ho ca tek ba þý na ön le miþ ti.) As lýn da en i yi si bu tip ha di se ler he nüz mey da na gel me den, müs bet ha re ket hu su sun da Müs lü man la rýn bil gi len di ril me si dir ki, nâ hoþ ha di se ler hiç mey da na gel me sin. *** Dün ya yý a te þe ver mek, ka o sa sü rük le mek, o ra dan dü zen dev þir mek is te yen if sat þe be ke le ri, film i çin de film çe vi ri yor lar, a ma far kýn da de ðil ler. A sýl film in sa hi bi, film in so nu nu ba kýn na sýl ha ber ve ri yor. Al lah nu ru nu ta mam la ya cak týr, kâ fir ler hoþ lan ma sa da Ye ni "Ça ð rý" Ka tar da çe ki le cek PEYGAMBERÝMÝZ Haz re ti Mu ham med e (asm) yö ne lik ha ka ret fil min ar dýn dan Ka tar da bir film þir ke ti ta - ra fýn dan, Hz. Mu ham med in hayat öy kü sü nü ko nu a lan film ha zýr la ný yor. Nur Þir ke ti nin 450 mil yon do lar büt çe a yýr dý ðý film, 3 bö lüm den o lu þa cak. Ka tar da fa a li yet gös te ren film ya pým cý sý Nur Þir ke ti Baþ ka ný Ah - med Ha þi mi, yap tý ðý a çýk la ma da, Hz. Pey gam ber in ha ya tý ný an la tan ve 3 bö lüm den o lu þan 450 mil yon luk büt çe li fil min se nar yo su nun bit mek ü ze re ol du ðu nu bil dir di. Ha þi mi, e ki bin 2009 dan be ri film se rar yo su ü - ze rin de ça lýþ tý ðý ný be lir te rek, ha zýr lýk a þa ma sýn da tek nik ve sa nat sal zor luk la rýn ü ze rin den gel dik le ri ni, se - nar yo ya son ha li ni ver mek ü ze re ol duk la rý ný söy le di. Ha þi mi, Hz. Pey gam ber in ev ren sel me sa jý ný u laþ týr ma - sýn da ki þah si ye ti nin id ra ki ve O nun þe ref li ha ya tý ný ko nu a lan fil min, son gün ler de or ta ya a tý lan id di a la ra ce vap ni te li ðin de ol du ðu nu be lirt ti. Dün ya Müs lü man A lim ler Bir li ði Teþ ki la tý Baþ ka ný Yu suf el-ka ra da vi baþ ta ol mak ü ze re pek çok ön de ge len a lim ler le film se ran yo su nu is ti þa re et tik le ri ne dik ka ti çe ken Ha þi mi, A lim le re bu tür iþ ler de Ýs lâm hu ku ku nun ku ral la rý ný pe kiþ tir mek ü ze re da nýþ týk de di. Ha þi mi, fil min gör sel ve sa nat sal a çý dan en et ki le yi ci film ol ma sý na ö zen gös ter dik le ri ni be lirt ti. Ka tar / a a Bre zil ya da cun ta he sap laþ ma sý BRE ZÝL YA DA Ha ki kat le ri A raþ týr ma Ko mis yo nu nun, es ki dik ta tör lük dö ne min de iþ le nen in san hak la rý ih - lâl le ri ni so ruþ tu ra ca ðý bil di ril di. Ko mis yo nun in ter net si te sin de ya pý lan a çýk la ma da, sa de ce yýl la - rýn da ki cun ta re ji mi nin iþ le di ði suç la rýn a raþ tý rý la ca ðý, so ruþ tur ma nýn bu dö nem de mu ha lif ler ta ra fýn dan iþ - le nen suç la rý kap sa ma dý ðý kay de di le rek, dik ta tör lü ðe mu ha lif in san la ra kar þý hü kü met a jan la rý nýn iþ le di ði ci na yet ler, iþ ken ce ler ve yok e dil me le re ba ký la ca ðý be lir til di. A çýk la ma da, ko mis yo nun dik ta tör lük a ja ný ol - ma yan la rýn yap tý ðý ha re ket le ri so ruþ tur ma ya yet ki li ol ma dý ðý da kay de dil di. E mek li as ker ler i se ko mis yo - nun ka ra rý ný e leþ ti re rek, ku ru lun, cun ta re ji mi ne mu ha lif sol cu ge ril la la rýn yap tý ðý ih lâl le re de bak ma sý ge - rek ti ði ni i le ri sür dü ler. Bre zil ya nýn es ki den sol cu ge ril la o lan Dev let Baþ ka ný Dil ma Ro us seff, ge çen yýl Ha - ki kat le ri A raþ týr ma Ko mis yo nu nun ku rul ma sý ný ön gö ren ya sa yý im za la mýþ tý. Ko mis yo na a raþ týr ma la rý ný ta - mam la ma sý i çin i ki yýl sü re ve ril miþ ti. Bre zil ya hü kü me ti ta ra fýn dan ge çen yýl ta mam la nan bir ça lýþ ma da, 475 ki þi nin, as ke rî re jim a jan la rýn ca öl dü rül dü ðü ya da or ta dan kay bol du ðu bil di ril miþ ti. Sa o Pa u lo/a a Hakaret içeren filme, Ýslâm ülkelerinde tepkiler devam ederken, Ýstanbul'da da düzenlenen bir eylemde sözkonusu film protesto edildi. FO TOÐ RAF: A A Film hem Batý yý, hem Doðu yu rahatsýz etti PEYGAMBERÝMÝZ HZ. MUHAMMED'E (ASM) HAKARET ÝÇEREN FÝLME TEPKÝLER SÜRÜYOR. FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI FABÝUS, FÝLMÝN HEM BATI'YI, HEM DE DOÐU'YU RAHATSIZ ETTÝÐÝNÝ SÖYLERKEN, ABD BAÞKANI BARACK OBAMA, ''KARANLIK BÝR KARAKTER'' DEDÝ. O ba ma: Yö net men ka ran lýk bir ka rak ter ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, Müs lü man dün ya sýn da pro tes to la ra ne den o lan Hz. Mu ham med e (asm) ha ka ret i çe ren fil min yö net me ni ni ka ran lýk bir ka rak ter þek - lin de ni te len dir di. Ün lü talk þov cu Da vid Let ter man ýn The La te Show prog ra mý na ko nuk o lan O ba ma, ABD de ya þa yan bir yö net men ta ra fýn dan çe ki len fil min sebep ol du ðu pro tes to lar ve ABD nin Or ta do ðu da ki ba zý dip lo ma tik tem sil ci lik le ri ne dü - zen le nen sal dý rý lar la il gi li de ðer len dir me ler de bu lun du. O ba ma, Bu ra da ya þa yan bi - ri si, bir çe þit ka ran lýk bir ka rak ter ta ra fýn dan çe kil miþ, Pey gam berimiz (asm) ve Ýs - lâm ý he def a lan son de re ce ren ci de e di ci bir film var or ta da ve bu film Müs lü man dün ya sý nýn ço ðun da bü yük bir kýr gýn lý ða sebep ol du. Bir ta raf tan da þu ol du; ra di kal ler ve te rö rist ler bu nu Lib ya da ki kon so los lu ðu muz da hil ba zý el çi lik le ri mi ze sal dýr mak i çin bir ge rek çe o la rak kul lan dý di ye ko nuþ tu. O ba ma, hoþ gö rü süz lük ve a þý rý cý lýk sil si le si - nin Müs lü man la rýn bü yük ço ðun lu ðu nu tem sil et me di ði ni söy le di. Was hing ton / a a A me ri ka, bu ha ka re ti bir an ön ce dur dur ma lý LÜBNAN Müs lü man A lim ler Bir li ði, A me ri kan yö ne ti mi ni Hz. Mu ham med e (asm) ha ka ret i çe ren film ko nu sun da so mut a dým lar at ma ya ça ðýr dý. Bey rut ta Hz. Mu ham med bu luþ ma sýn da bir a ra ya ge len a lim ler, A me ri kan yö ne ti mi ne, Müs lü man la rýn Ma su mi ye ti fil mi nin ya pým cý la rý nýn ce za lan dý rýl ma sý çað rý sýn da bu lun du. Bir lik ta ra fýn dan ya pý lan a çýk la ma da, Din ler a ra sýn da fit ne çý kar ma a maç lý çe kil di ði a çýk o lan fil min ya pým cý la rý ce za lan dý rýl ma lý dýr. A me ri kan yö ne ti mi bu ko nu da bi rin ci de re ce de so rum lu lu ða sa hip tir. So rum lu lu ðu na uy gun ha re ket et me li ve bu ha ka re ti bir an ön ce dur dur ma lý dýr i fa de le ri yer al dý. Lüb nan lý â lim ler ay rý ca, Ýs lâm Ýþ bir li ði Teþ ki lâ tý ve A rap Bir li ði ne, fil min ya pým cý la rý ce za lan dý rýl ma dý ðý tak dir de ABD i le i liþ ki le ri ni kes me le ri çað rý sýn da bu lun du. Mý sýr Sav cý lý ðý, fil mi in ter net te ya yýn la yan 8 ki þi hak kýn da mah ke me ye sevk et me ka ra rý çý kar dý. Baþ sav cý Ab dül me cid Mah mud, yap tý ðý a çýk la ma da, Was hing ton da ki U lu sal Kýp ti Der ne ði ku ru cu su Mor ris Sa dek, ABD de di nî prog ram lar su nu cu su Mar cos A ziz Ha lil, Dr. Fik ri Ab dul me sih Zag le me, Was hing ton da ki U lu sal Kýp ti Der ne ði nin ba sýn ko or di na tö rü Ne bil E dip Be sa de, Nic ho las Ba si li o la rak bi li nen Ýl ya Ba si li, Na hid Mah mud, Na dir Fe rid Nic ho las ve a ra la rýn da ABD nin Flo ri da e ya le ti de e van je lik kili se si ra hi bi Terry Jo nes in de bu lun du ðu 8 ki þi hak kýn da ce za mah ke me si ne sevk e dil me le ri yö nün de ka rar a lýn dý ðý ný i fa de et ti. Bey rut - Ka hi re / a a FRAN SA Dý þiþ le ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri ne yol a çan Hz. Mu ham med e (asm) ha ka ret i çe ren fil min hem Ba tý yý, hem de Do ðu yu ra hat sýz et ti ði ni söy le di. Mý sýr ýn baþ þehri Ka hi re de El-Ez her Þeh yi Ah met et-týyb i le gö rü þen Fa bi us, i fa de öz gür lü ðü nün, din ler ve kut sal de ðer le ri a þa ðý la mak i çin kul la ný la ma ya ca ðý ný i fa de e de rek, Bu tür u tanç ve ri ci fa a li yet le ri yar gý la yý cý ka nun la rýn bu lun ma sý ge re ki yor de di. Fran sa da dev rim son ra sý ya þa nan lar la Mý sýr ýn þu an geç ti ði sü re ci kar þý laþ týr dý ðý ný i fa de e den Fa bi us, Ez her in mu te dil Ýs lâ mý yay ma, Mý sýr hal ký ný bi - linç len dir me, ký sa za man da ül ke nin gü ven li ði ni sað la ma ko nu sun da FRAN SA Dý þiþ le ri Ba ka ný La u rent Fa bi us sarf et ti ði ça ba la rý tak dir et ti ði ni be lirt ti. El-Ez her Þey hi Týyb de film den ö tü rü duy du ðu hoþ nut suz lu ðu di le ge ti re rek, ser gi le nen bu tu tu mun ne ah lâ kî, ne de sos yal ge rek çe ler le a çýk la na bi le ce ði ni ve A rap ül ke le rin de ki de mok ra tik dö nü þüm sü re ci nin bal ta lan mak is ten di ði ni bil dir di. Ba tý lý ül ke le rin, Müs lü man halk la rýn kut sal de ðer le ri ni hi çe say dýk la rý ný be lir ten Týyb, bu du ru mun dün ya ba rý þý na o lum suz yan sý dý ðý na ve halk lar a ra sý nef ret to hum la rý ek ti ði ne dik ka ti çek ti. Ka hi re / a a Þim di de ka ri ka tür tah ri ki ÝSLÂM pey gam be ri Hz. Mu ham med e (asm) ha ka ret i çe ren fil me dün ya ça pýn da tep ki ler sü rer ken, Hz. Mu ham med in ka ri ka tü rü nü ba san Fran sýz mi zah der gi si nin in ter net si te si çö ker til di. Fran sa da Char li e Heb do i sim li haf ta lýk mi zah der gi si nin dün ya yýn la nan sa yý sýn da Hz. Mu ham med in (asm) ka ri ka tü rü ne yer ver me si tep ki le re yol aç tý. Der gi, ga ze te ba yi le rin de sa bah er ken sa at ler de tü ke nir ken, ga ze te sa tý cý la rý der gi yi sa bah tan be ri çok faz la so ran ol du ðu nu söy le di ler. Der gi nin in ter net si te si nin hack len di ði i le ri sü rü lür ken, ge ce geç sa at ler den i ti ba ren der gi nin si te si ne u la þý la mý yor. Der gi yö ne ti mi so ru nun tek nik bir a rý za dan kay nak lan dý ðý ný a çýk la dý. Fran sa Baþ ba ka ný Je an-marc Ay ra ult ka ri ka tür le rin ya yýn lan ma sý nýn ar dýn dan yap tý ðý a çýk la ma da, söz ko nu su ka ri ka tür le ri a þý rý bul du ðu nu ve o nay la ma dý ðý ný söy le miþ ti. Baþ ba kan lýk tan ko nu ya i liþ kin ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, mev cut kon jonk tür i çin de baþ ba kan bu tür a þý rý lýk la rý o nay la mý yor ve her ke si so rum lu ol ma ya da vet e di yor i fa de si kul la nýl dý. Fran sa Ya hu di Ku rum la rý Tem sil He ye ti (CRIF) Baþ ka ný Ric hard Pras qu i er de bu tür ka ri ka tür le ri o nay la ma dý ðý nýn al tý ný çi zen Pras qu i er, ha ka ret muhtevalý bir film dolayýsýyla ya þa ný lan sü reç te böy le bir ya yý nýn so rum suz luk ol du ðu nu söy le di. Char li e Heb do ad lý der gi, 2006 yý lýn da da Hz. Mu ham med in (asm) ka ri ka tür le ri ni bas mýþ ve kit le sel pro tes to gös te ri le ri ne sebep ol muþ tu. Pa ris / a a Mescid-i Aksa için miting düzenlenecek 17 nci Mescid-i Aksa Tehlikede faaliyeti Cuma günü Ummu l-fahm þehrinde gerçekleþecek. FÝLÝSTÝN Ýslâmî Hareketi nin düzenlediði 17 nci Mescid-i Aksa Tehlikede faaliyeti Cuma günü Ýsrail sýnýrlarý içinde bulunan Ummu l-fahm þehrinde gerçekleþecek Filistin Ýslâmî Hareketi, son zamanlarda Hz. Muhammed e (asm) yönelik saldýrýlar ve Ýsrail in kazý çalýþmalarýndan dolayý Mescid-i Aksa nýn tehlikede olmasý sebebi ile etkinliðin Cuma günü düzenleneceðini açýkladý. Ýslâmî Hareket üyesi Es-Seyyid Tevfik yaptýðý açýklamada, Ummu l-fahm þehrindeki stadyumda düzenlenecek etkinliðe baþta medya kuruluþlarý olmak üzere birçok kiþinin dâvet edildiðini, 7 televizyon kanalýnýn etkinliði naklen yayýnlayacaðýný belirtti. Hz. Muhammed (asm) ve Mescid-i Aksa ile ilgili sanatsal bölümlerin yer alacaðý etkinlikte, Filistin Yüksek Ýslâm Konseyi Baþkaný ve Mescid-i Aksa Ýmam Hatibi Ýkrime Sabri, 1948 Filistin Ýslâmî Hareketi Baþkaný Raid Salah konuþma yapacak. Mescid-i Aksa Tehlikede etkinliði, Ýsrail in Mescid-i Aksa nýn altýnda kazý yaptýðýnýn ortaya çýkmasýnýn ardýndan ilk kez 1996 yýlýnda düzenlenmiþti. Her yýl eylül ayýnda düzenlenen etkinliðe geçen yýl 70 bin kiþinin katýlmýþtý. Kudüs / aa

8 Y 8 ca ni as ya.com.tr HA BER Sa ray bos na dan iz le nim ler SA RAY BOS NA Ýs tan bul Ti ca ret O da sý nýn dâ vet - li si o la rak Bos na-her sek in baþ þehri Sa ray bos na da a çý lan 5. Türk Ýh raç Ü rün le ri Fu a rý ný ta kip et tik. Tür ki ye i çin Sa ray bos na ve Sa ray bos na i çin de Tür ki ye çok ö nem li. Fu ar da 107 fir ma ü rün le ri ni ta ný týp ye ni pa zar lar bul ma ya ça lý þý yor. Þu var ki, Bos na-her sek i le o lan ti ca rî i liþ ki le ri - miz de ol ma sý ge re ken nok ta da de ðil. El bet te bu - nun bir den çok se be bi var. Bir de fa bü tün dün ya yý et ki le yen e ko no mik kriz Bos na yý da, Tür ki ye yi de ha liy le et ki le di. Do la yý sýyla it ha lat da, ih ra cat da bun dan et ki len di. Bos na ya ih ra ca tý mýz, Bos na dan yap tý ðý mýz it ha la ta gö re da ha faz la. Ya ni i ki ül ke a - ra sýn da ki ti ca rî i liþ ki on la rýn a ley hi ne, bi zim le hi - mi ze ce re yan et miþ. Bu da nor mal, çün kü Tür ki ye 70 mil yon nü fu su i le bü yük ler a ra sýn da yer al ma ya ça lý þan bir ül ke. Bos na Her sek i se, 5 mil yon ci va - rýn da nü fu su ve iç prob lem le ri ni tam o la rak hal le - de me miþ genç bir ül ke. Bos na Her sek i le o lan i liþ ki le ri miz el bet te sa de ce e ko no mik i liþ ki ler le sý nýr lý de ðil. Da ha çok sos yal ve kal bî i liþ ki le ri miz var. Ý ki ta raf da bir bi ri ni sa mi mî ve iç ten duy gu lar la se vi yor. Sa ray bos na ya var dý ðý - mýz ilk gü nün ak þa mýn da na maz son ra sý ca mi i ma - nýy la soh bet e der ken þöy le di yor du: Biz Boþ nak Os man lý yýz, siz Türk sü nüz siz de Os man lý sý nýz... Ýþ te Tür ki ye ye yak la þým bu þe kil de. Hat ta, nor mal me sai sa a ti dý þýn da git ti ði miz A li ya Ýz zet be go viç Mü ze si Mü dü rü, Tür ki ye den ge len le re ka pý mýz her za man a çýk. Bu sa mi mî bir dü þün ce. Ý na na rak bun la rý söy lü yo rum di yor du. Ge rek so kak ta ve ge - rek se iþ yer le rin de u mu mî an lam da Tür ki ye den ge - len le re mu hab bet ve hür met gös te ri yor lar. Ta biî ki bu sev gi, ec da dý mý zýn bu ra la ra a da let le hük met me - sin de giz li. Me se lâ, Ga zi Hüs rev Bey, Sa ray bos - na nýn mer ke zin de bü yük bir me de ni yet e se ri bý - rak mýþ. Hem ca mi, hem med re se, hem de ti ca ret ha ya tý nýn mer ke zi o lan bü yük bir kül li ye. Ec da dý - mý zýn rah met le a nýl ma sý bi ze ay rý bir se vinç kay na - ðý ol du. Tür ki ye den Sa ray bos na ya sa de ce tüc car lar gel - mi yor. Bin ler ce Türk öð ren ci bu ra da ki ö zel ve dev let ku ru lu þu o lan ü ni ver si te ler de o ku yor. Bir öð ren ci nin i fa de si ne gö re 5 bin den faz la Tür ki - ye den ge len öð ren ci var. He le geç miþ yýl lar da ki ba þör tü sü ya sa ðý, çok sa yý da ba þör tü lü öð ren ci nin Sa ray bos na yý ter cih et me si ni ne ti ce ver miþ. Ý fa de et me ye bi le ge rek yok ki Bos na Her sek te, Sa ray - bos na da ba þör tü sü ya sa ðý hiç uy gu lan ma mýþ. Bu - ra sý bu ba kým dan da ha hür bir ül ke. Sa ray bos na gö rül me ye de ðer bir Os man lý þeh ri as lýn da. A dým ba þi bir ca mi var. Ma þa al lah, gör dü - ðü müz mer kez de ki ca mi ler ce ma at ler le de do lu. Bil has sa Baþ çar þý da ki Ga zi Hüs rev Bey Ca mii ni, ya nýn da med re se ya ni bi zim an la dý ðý mýz an lam da i mam ha tip li se si ol ma sý dolayýsýyla genç ler tam o la rak dol du ru yor. Ger çek ten genç le rin na maz vak tin de ca mi ye koþ tur ma sý gö rül me ye de ðer bir man za ra... Ý TO nun aç tý ðý ih raç ü rün le ri ser gi si in þa al lah ti - ca rî ta nýþ ma nýn ya nýn da sos yal ta nýþ ma ya da ve si le o lur ve genç Bos na i le bað la rý mýz da ha da kuv vet - le nir. Sa ray bos na da an la tý lan hi kâ ye ye gö re Baþ - çar þý da ki se bil den su i çen ler bu þeh re tek rar ge li - yor muþ. Do ya do ya þu iç tik, bel ki yi ne gel mek na - sip o lur bu gü zel Os man lý þeh ri ne... BÖLGE TOPLANTISINA DÂVET Kuzey Marmara Bölge Toplantýsý Pazar günü saat 10.00'da aþaðýda belirtilen yerde yapýlacaktýr. Temsilcilerimizin katýlmalarýný rica ederiz. Yer: Sultan Orhan mah. 1148/1 sokak, No: 18. Gebze / KOCAELÝ Ýrtibat: Talip Çiçek: (0 532) Osman Yiðit: (0 542) Pa lan dö ken: E li mi zi ta þýn al tý na ko ya lým TÜRKÝYE Es naf ve Sa nat kâr la rý Kon fe de ras yo nu (TESK) Baþ ka ný Ben de vi Pa lan dö ken, son gün - ler de ar tan te rör o lay la rý ný gö rüþ mek ü ze re si vil top lum ku ru luþ la rý na (STK) çað rý da bu lu na rak, Hep bir lik te e li mi zi ta þýn al tý na ko ya lým, te rö re bir lik te dur di ye lim de di. Pa lan dö ken, ya zý lý a - çýk la ma sýn da, va ta nýn ve mil le tin bir li ði nin her þe yin ü ze rin de ol du ðu nu be lir te rek, 21 Ey lül 2012 Cu ma gü nü, sa at da TESK Ge nel Mer ke zi nde STK lar i le te rör gün dem li top lan tý ya pýl ma sý i çin mek tup gön der di ði ni kay det ti. Si - ya si par ti ler, med ya, her tür lü mes lek ku ru luþ la - rý ve STK la rýn te rör ko nu sun da or tak ta výr ser - gi le me si ge rek ti ði ni i fa de e den Pa lan dö ken, Tüm STK lar e li mi zi ta þýn al tý na ko ya lým ve te - rö re dur di ye lim i fa de si ni kul lan dý. An ka ra / a a BÝNGÖL-MUÞ ka ra yo lun da se yir ha lin de o - lan as ke ri kon vo ya ya pý lan sal dý rý da ya ra la - nan ve Er zu rum da te da vi al tý na a lý nan as - ker ler den Meh met Dil da ri þe hit ol du. Dil - da ri nin ve fa týy la þe hit sa yý sý 10 a yük sel di. Er zu rum Va li li ði nden ya pý lan ya zý lý a çýk - la ma da, ön ce ki gün Bin göl de as ke ri kon - vo ya ya pý lan sal dý rý da ya ra la nan 3 as ke rin ha va am bu lan sýy la Er zu rum a ge ti ril di ði bil di ril di. A çýk la ma da, þu i fa de le re yer ve - ril di: Du ru mu a ðýr o lan ve Böl ge E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si Yo ðun Ba kým Ü - ni te sin de te da vi al tý na a lý nan 1991 do ðum - lu Nið de i li Bor il çe si nü fu su na ka yýt lý Meh met Dil da ri i sim li as ke ri miz ya pý lan tüm mü da ha le le re rað men kur ta rý la ma ya - rak ge ce sa at sý ra la rýn da þe hit ol - muþ tur. A ta türk Ü ni ver si te si Ya ku ti ye A - raþ týr ma Has ta ne si nde te da vi al tý na a lý nan i ki as ke ri mi zin i se sað lýk du rum la rý i yi o - lup, te da vi le ri ne de vam e dil mek te dir. Bu men fur sal dý rý da ha yat la rý ný kay be den þe - hit le ri mi ze Al lah tan rah met, ke der li a i le - le ri ne ve mil le ti mi ze baþ sað lý ðý, ya ra lý as - ker le ri mi ze i se a cil þi fa lar di le riz. ÞEHÝTLER ANKARA'YA GETÝRÝLDÝ Bu arada, Bin göl de ki te rör sal dý rý sýn - da þe hit o lan as ker le rin ce na ze le ri, An - ka ra ya ge ti ril di. E ti mes gut ta ki as ke ri ha va a la ný na ge ti ri len þe hit ce na ze le ri, bu ra da am bu lans la ra a lýn dý. As ke ri yet - ki li le rin de bu lun du ðu kon voy la po lis es - kor tu eþ li ðin de Gül ha ne As ke rî Týp A - ka de mi si ne (GA TA) ve A da let Ba kan lý - ðý Ad lî Týp Ku ru mu An ka ra Grup Baþ - kan lý ðý na ge ti ri len þe hit le rin, kim lik tes - bit le ri nin ya pý la ca ðý öð re nil di. YARALI ASKERLERDEN 2'SÝ GATA'YA SEVK EDÝLDÝ Öte yandan, Bin göl de as ke ri kon vo ya dü zen le nen te rör sal dý rý sýn da ya ra la nan ve Bin göl Dev let Has ta ne si nde te da vi gö ren 56 ya ra lý dan 12 si ta bur cu e dil di, te da vi si sü ren ya ra lý lar dan 2 si Gül ha ne As ke rî Týp A ka de mi si ne (GA TA) sevk e dil di. Er zu rum - Ankara - Bingöl / a a Çö zü m de mok ra si de BÝLÝM Sa na yi ve Tek no lo ji Ba ka ný Ni hat Er gün, Tür ki ye Kim ya Sa na yi Stra te ji si Bel ge si Top lan tý sý nda yap tý ðý ko - nuþ ma da, ka mu yu ve ö zel sek tö rü bu luþ tu ran or tam la ra bü yük ö nem ver di ði ni, bu top lan tý la rýn de mok ra si nin en be lir gin or ta ya çýk tý ðý or tam lar ol du ðu nu di le ge tir di. De - mok ra si yi so run la rýn çö zü mü nok ta sýn da en ö nem li ad res o la rak gör dük le ri ni be lir ten Er gün, þun la rý kay det ti: Sos - yal ve e ko no mik her tür lü so ru nun çö zü mü i çin en ö nem - li ad res de mok ra si plat for mu dur di ye dü þü nü yor ve bu na i na ný yo ruz. Ne ka dar so ru nu muz var sa is ter e ko no mik is - ter si ya sî, hep si ni de mok ra tik or tam da çö zü me ka vuþ tu ra - bi li yo ruz. De mok ra si ve hu kuk, bü tün prob lem le rin çö zü - mün de a nah tar rol oy na ya cak týr. Tür ki ye nin son yýl lar da ha ya týn her a la nýn da gös ter di ði ba þa rý la rýn ar ka sýn da ki ger çek de bu dur. Ba kan Er gün, Tür ki ye nin bu gün AB i le mü za ke re le re ka tý lým yo lu na gir me si nin, ö zür lü ler, ka dýn - lar ve yaþ lý lar i çin et kin po li ti ka lar ü re te bil me si nin ve bü - yük ya tý rým lar yap ma sý nýn ar ka sýn da ki te mel et me nin de de mok ra si ol du ðu nu be lirt ti. Er gün, Tür ki ye nin sý fýr dan bir a na ya sa ya ru huy la laf zýy la tam an la mýy la de mok ra tik a na ya sa ya ih ti ya cý var dýr di ye ko nuþ tu. Ýzmir / aa TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý ko nu sun da Bu yý lýn so nun da bel li bir nok ta ya gel me ye mec bu ruz de di. Çi çek, Tür ki ye E ko no mi Po li ti ka la rý A raþ - týr ma Vak fý nda (TE PAV) dü zen le nen De - mok ra si ye Ge çiþ Ça ðýn da A na ya sa Yap mak baþ lýk lý kon fe ran sýn a çý lý þý na ka týl dý. Ce mil Çi çek, 21. yüz yý lýn de mok ra si ve in san hak la - rý ça ðý ol du ðu na i þa ret e de rek, de mok ra si ve in san hak la rý he de fi ni ya ka la ma da en ö nem li a raç lar dan bir ta ne si nin bu ih ti yaç la rý kar þý - la ya cak a na ya sa la rýn ya pýl ma sý ol du ðu nu i fa - de et ti. Top lum sal de ði þi min sað lýk lý bir te - me le o tur tul ma sýn da a na ya sa nýn ö nem li bir gö re vi ol du ðu nun al tý ný çi zen Çi çek, ak si tak dir de boþ luk ta ger çek le þe cek de ði þi min sý kýn tý lar do ðu ra ca ðý ný be lirt ti. Öz gür lük le rin kö tü ye kul la ný mý nýn da tar tý þýl ma ya baþ lan - dý ðý na dik ka ti çe ken Çi çek, A na ya sa ya gö re hür ri yet le rin, ül ke nin bir li ði ni, bü tün lü ðü nü teh li ke ye so ka cak ve de mok ra tik, la ik dü ze ni de ðiþ tir me ye yö ne lik o la rak kul la ný la ma dý ðý - ný kay det ti. TBMM Baþ ka ný Çi çek, Nef re ti tah rik ve teþ vik et mek öz gür lük kap sa mýn da mý dýr? Öz gür lü ðün kö tü ye kul la nýl ma sýy la ir ti ba tý ne dir? gi bi kav ram la rýn tar týþ ma ko - nu su ol ma ya de vam et ti ði ni be lir te rek, bun - la ra uy gun dü zen le me ler ya pýl ma dý ðý tak dir - de yo rum la ra ba ký la ca ðý ný, yo rum lar la öz - gür lük a lan la rý ný dü zen le me nin de baþ ka tar - týþ ma la rý do ðu ra ca ðý ný söy le di. Bu ko nu lar da sað lýk lý dü zen le me ya pý la ma dý ðý tak dir de or - ta ya çý kan ve þid de te doð ru hýz la yol a lan ge - liþ me le rin baþ ka öz gür lük le rin kul la ný mý ný teh li ke ye sok tu ðu na vur gu ya pan Çi çek, þunlarý kaydetti: Hem ül ke miz a çý sýn dan hem böl ge miz de ki hem de dün ya da ki ge liþ me ler a çý sýn dan a na ya sa yap mak hem bir ta raf tan da ha zor hem de bir ta raf tan da ha za ru ri bir hal al mýþ týr. Tür ki ye in þal lah bu zo ru ba þa - ra cak týr. Tür ki ye 17 de fa de ðiþ tir di ði, im za - la ra ba kar sak 18 in ci si de ö nü müz de ki ay, 18 de fa de ði þik li ðe ma ruz kal mýþ bir A na ya - sa i le çað daþ laþ ma yo lu na na sýl de vam e de - bi lir? Bu es ki mo del a ra bay la re ka bet dün - ya sýn da ken di si ni na sýl bel li bir nok ta ya ta þý - ya bi lir? O nun i çin bu top lan tý lar da bi zim yap tý ðý mýz iþ de ger çek ten ö nem li. Bu ta ri hî so rum lu lu ðun bi lin cin de o la rak in þal lah bu i þi bu yý lýn so nun da bel li bir nok ta ya ge tir - me ye mec bu ruz. An ka ra / a a EÐÝTÝM-SEN Ma ni sa Þu be Baþ ka ný Meh met E min So fu oð lu, ye ni a na - ya say la de fo lu de mok ra si ye son ve ril me si, ba þör tü sü nün ka mu da da ser best ol ma sý ge rek ti ði ni bil dir di. So fu oð lu, yap tý ðý a çýk la ma da ya kýn si ya si dö ne min en bü yük pro je - si nin, biz zat mil let ta ra fýn dan i lan e di len ye ni a na ya sa ol du ðu nu be lirt - ti. Bu na baþ ta si ya sî par ti ler ol mak ü ze re bü tün ki þi ve ku ru luþ la rýn kat ký sað la ma sý ge rek ti ði nin al tý ný çi ze rek, Ye ni a na ya sa nýn ya zým sü - re ci 2012 yý lý so nu na ka dar ta mam lan ma lý, 2013 i çin de yü rür lü - ðe gi re cek þe kil de hal kýn o na yý na su nul ma lý dýr de di. Ön ça lýþ ma ya pan TBMM A na ya sa Ya zým Alt Ko mis yo - nu nun, ka mu da ba þör tü süy le ça lýþ ma ya sa ðý nýn kal dý rýl ma sý yö nün de ki dü zen le me si nin mu ha le fet en ge li ne ta kýl dý ðý ný ha týr la tan So fu oð lu, yý lan hi ka ye si ne dö nen bu dü zen le me - nin AKP ta ra fýn dan ge ri çe kil me si ve mu ha le fet mil let ve kil - le ri ta ra fýn dan en gel len me si ne tep ki le rin din me di ði ni i - fa de et ti. Ev ren sel hu kuk ku ral la rý ve in san hak - la rý pa ra le lin de ha zýr la nan tek lif ko nu sun da ik ti dar par ti si ü ye le ri nin ge ri a dým at ma sý nýn doð ru ol ma dý ðý ný be lir te rek, Bu ko nu da ki ka rar lý lýk la rý, sa mi mi yet le ri nin de gös ter ge si o la cak týr de di. BÜ TÜN HAK SIZ UY GU LA MA LA RA BÝR AN ÖN CE SON VE RÝL ME LÝ E ði tim-sen Þu be Baþ ka ný So fu oð lu, e ði tim hak kýn dan ça lýþ ma ha ya tý na, si ya set hak kýn dan ka mu hiz met le rin den ya rar lan ma hak ký na ka dar ka dýn la rýn a ley hi ne o lan bü tün hak sýz uy gu la ma la ra bir an ön ce son ve ril me si ge rek ti ði ni kay det ti. So fu oð lu, ba þör tü sü nün si ya sî sim ge o - la rak kul la nýl dý ðý id di a sýy la ka dýn la rýn e ði tim, si ya set ve ça lýþ ma hak - kýn dan yok sun bý ra kýl ma sý nýn ka bul e dil mez ol du ðu nu be lir te rek, bu a kýl dý þý tu tu mun bir an ön ce son bul ma sý ný is te di. Ye ni a na ya sa ça lýþ - ma la rý sü re cin de bu tür has sa si yet le rin gö zö nün de bu lun du rul ma sý ge rek ti ði ni vur gu la yan So fu oð lu, Ye ni a na ya sa, ba þör tü lü gi yi mi be - nim se yen bi rey le rin, ka dýn la rýn e ði tim öð re tim, si ya set ve ça lýþ ma hak kýn dan yok sun bý ra kýl ma sý na i zin ver me ye cek, en gel ol ma - ya cak bir ba kýþ la ha zýr lan ma lý dýr þek lin de ko nuþ tu. MÝL LE TÝN BEK LEN TÝ LE RÝ NÝ KAR ÞI LA MA YAN YOK O LUR U YA RI SI Ye ni a na ya sa da ba þör tü sü hak ký nýn bü tün yön le riy le ta ný na rak, de fo lu de mok ra si ye son ve ril me si çað rý sýn da bu lu nan Meh met E - min So fu oð lu, mil le tin bu yön de ki bek len ti le ri nin kar þý lan ma ma sý du ru mun da, AKP nin de di ðer le ri gi bi za man la yok o la ca ðý ný söy le di. A na ya sa Ya zým Alt Ko mis yo nu na, ev ren sel hu kuk ve in san hak la rý na ay ký rý yo rum la rýn dan vaz geç me si i çin çað rý da bu lu nan So fu oð lu, Bu gün mil lî i ra de nin ta lep ve bek len ti le ri ni kar þý la ma yan lar, ya rýn mil lî i ra de - nin to ka dýy la kar þý kar þý ya ka la cak la rý ný u nut ma - ma lý dýr. Ko mis yon ü ye le ri yol ya kýn ken bu yan - lýþ tan dön me li, ka dýn la ra yö ne lik po zi tif ay rým - cý lý ðýn ko nu þul du ðu, si vil leþ ti ði miz bir sü reç te ka dýn la rýn ö nü ne ba ri kat lar ko yul ma ma lý, ay rým - cý lýk ya pýl ma ma lý dýr de di. Ma ni sa / ci han O va cýk Baþ sav cý sý na si lâh lý sal dý rý ntuncelý'nýn O va cýk il çe si Cum hu ri yet Baþ sav cý sý Mu rat U zun, uð ra dý ðý si lâh lý sal dý rý so nu cu aðýr yaralandý. A lý nan bil gi ye gö re, Kan do lar Ma hal le si nde ki ad li ye loj man la rýn - da ki e vi nin bu lun du ðu bi na ya gir di ði sý ra da kim li ði be lir siz bir ki þi ta ra fýn dan ba þý na bir el a teþ e dil di. Sal dý rý nýn ar dýn dan a ðýr ya ra lý o la - rak kal dý rýl dý ðý O va cýk Dev let Has ta ne si nde ilk mü da ha le si ya pý lan U zun, da ha son ra çað - rý lan as ke rî he li kop ter le E la zýð a gön de ril di. E la zýð As ker Has ta ne si ne ge ti ri len U zun, bu - ra da ki mü da ha le nin ar dýn dan Fý rat Ü ni ver si - te si Has ta ne si ne sevk e dil di. Bu a ra da, O va - cýk ta o lay la bað lan tý sý o la bi le ce ði de ðer len di - ri len ba zý ki þi ler i le o lay da kul la nýl dý ðý tah min e di len bir a ra cýn gü ven lik güç le rin ce a ran dý ðý bil di ril di. Tun ce li - E la zýð / a a Bin göl lü ler as ker ler i çin se fer ber ol du nbýngöl Þe hit A i le le ri Ma lul le ri ve Ýn san Hak la rý Der ne ði Baþ ka ný Zi ya Sö zen, Bin göl hal ký te rör le a nýl ma yý hak et me me si ne rað - men ma a le sef son gün ler de hal ký mý zýn ra ha tý - ný, hu zu ru nu boz ma ya yö ne lik ey lem ler Bin - göl de ya pý lý yor de di. Sö zen yap tý ðý a çýk la ma - da, Bin göl-er zu rum ka ra yo lun da mey da na ge len ha in sal dý rý da 8 po lis me mu ru nun þe hit ol du ðu nu, ön ce ki gün de as ker le re yö ne lik bir sal dý rý mey da na gel di ði ni söy le di. Bu o la yýn Bin göl de ol ma sýn dan son de re ce üz gün ol - duk la rý ný i fa de e den Sö zen, þöy le de di: Bi - linç li bir þe kil de bu o lay lar Bin göl de ya pý lý yor. Bin göl hal ký te rör le a nýl ma yý hak et me me si ne rað men ma a le sef son gün ler de hal ký mý zýn ra - ha tý ný, hu zu ru nu boz ma ya yö ne lik ey lem ler Bin göl de ya pý lý yor. Çün kü Bin göl hal ký her za man dev le ti nin mil le ti nin ya nýn da yer al - mýþ týr. Mey da na ge len 2 o lay da da Bin göl hal - ký has ta ne le re a kýn e de rek ya ra lý as ker le ri mi ze kan ver mek i çin sý ra ya gir miþ tir, bu da Bin göl hal ký nýn ya ra lý as ker le ri mi zin ve þe hit le rin a cý - sý ný pay laþ tý ðý nýn gös ter ge si dir. Der nek o la rak or ga ni ze bir þe kil de ge rek has ta ne de, ge rek o - lay ye rin de as ker le ri mi ze a i le le ri ne yar dým cý o la bil mek i çin e li miz den ge len bü tün gay re ti - ni gös te ri yo ruz. O la yýn þo ku nu ü ze rin den a - tar at maz ya ra lý as ker le ri mi zin ih ti yaç la rý ný tes pit et mek i çin ar ka daþ la rý mýz gi ri þim de bu - lun du lar. Þu an da Bin göl Dev let Has ta ne sin de bu lu nan as ker le ri mi zin bü tün ih ti yaç la rý ný tes pit et tik. Te min et ti ði miz ih ti yaç mal ze me - le ri ni, has ta ne o da la rý mý zý tek tek do la þa rak ken di le ri ne tes lim et tik. Bu o la yý ya pan la rý la - net li yor, ký ný yo ruz. Ya ra lý as ker le re ter lik, ço - rap, iç ça ma þý rý ve a i le le riy le gö rüþ me le ri ni sað la ma la rý i çin cep te le fo nu þarj ci haz la rý ver dik. Sö zen, as ker le rin te da vi gör dü ðü her o da da bir ar ka daþ la rý ný gö rev len dir dik le ri ni, as ker le rin ih ti yaç la rý ný der hal gi de re rek, on la - rýn a cý la rý ný bir neb ze ol sun ha fif let me yi a - maç la dýk la rý ný söz le ri ne ek le di. Bin göl / a a Te rö rist ler þan ti ye bas tý: 1 iþ çi öl dürüldü naðri'nin Do ðu ba ya zýt il çe si Ka ra kent Kö - yü i çe ri sin de bu lu nan ö zel bir þan ti ye ye PKK lý te rö rist ler ta ra fýn dan ön ce ki gün ak - þam sý ra la rýn da bas kýn ya pýl dý. Bas kýn da 7 iþ ma ki ne si a te þe ve ril di, bir köy ko ru cu su ve 10 þan ti ye ça lý þa ný ka çý rýl dý. O lay da bir þan - ti ye ça lý þa ný vefat et ti. O lay la il gi li Að rý Va li li - ði nden ya zý lý a çýk la ma ya pýl dý. A çýk la ma ya gö re, te rö rist le rin þan ti ye de bu lu nan 7 a det iþ ma ki ne si ni a te þe ver me si ü ze ri ne böl ge de bu - lu nan ge çi ci köy ko ru cu la rý o la ya mü da ha le et ti. Te rö rist ler bu nun ü ze ri ne o lay ye ri ne ilk ge len ko ru cu Ne jat De mir i le 10 ka dar þan ti ye ça lý þa ný ný yan la rý na a la rak böl ge den u zak laþ tý. O la yýn ha ber a lýn ma sýy la Do ðu ba ya zýt Ýl çe Jan dar ma Ko mu tan lý ðý na bað lý gü ven lik bi - rim le ri böl ge de o pe ras yon baþ lat tý. Ge ce bo - yun ca de vam e den o pe ras yon lar es na sýn da te rö rist le rin a lý koy du ðu ge çi ci köy ko ru cu su i - le ba zý þan ti ye iþ çi le ri kaç ma yý ba þar dý ðý, an - cak M. K. a dýn da ki þan ti ye iþ çi si nin o lay es na - sýn da vefat et ti ði bil di ril di. Te rö rist le rin ya ka - lan ma sý i çin böl ge de o pe ras yon la rýn de vam et ti ði be lir til di. Að rý / ci han Bin göl de þe hit sa yý sý 10 a yük sel di TEPAV'da düzenlenen ''Demokrasiye Geçiþ Çaðýnda Anayasa Yapmak'' baþlýklý konferansýn açýlýþýna Meclis Baþkaný Çiçek ile TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu da katýldý. FO TOÐ RAF: AA A na ya sa yýl so nu na ka dar ye ti þe cek mi? CE MÝL ÇÝ ÇEK'ÝN YE NÝ A NA YA SA ÇA LIÞ MA LA RI NI YIL SO NU NA KA DAR BEL LÝ BÝR NOK TA YA GE TÝR ME YE MEC BU RUZ'' A ÇIK LA MA SI BU SO RU YU AK LA GE TÝR DÝ. Ye ni a na ya say la de fo lu de mok ra si ye son ve ril me li EÐÝTÝM-SEN Ma ni sa Þu be Baþ ka ný Meh met E min So fu oð lu

9 Y HA BER 9 Bu ya zý da sa de ce CHP nin de bu mem le ke tin bir i yi par ti si ol mak i - çin yap tý ðý i ki i yi þey den bah se de ce - ðiz. (Bi li yo ruz par ti le rin hiçbi ri þim di lik ge çer not a lan i yi par ti de ðil ler. Hep si nin kar ne si za yýf ve mil le tin i yi leþ me si nis be - tin de hep si i yi ye gi di yor. Za ten bu yü zden sa de ce bi ri i yi di ðer le ri kö tü ol ma ya cak, i yi ol duk la rýn da da hep si, hâ lâ bi raz i yi, bi raz kö tü o la cak lar). Her par ti gi bi ve her par ti ka dar, CHP de bu mil le tin i yi li ði ni dü þün dü ðü nü var - say dý ðý mýz bir par ti. Böy le var say mak da ge re kir. Oy ver mi yor sa nýz, sýrf bu yüz den ni yet le ri ni sor gu la mak ge rek mez. Her par ti gi bi CHP nin de, ik ti dar day ken de mu ha le fet tey ken de, bu mil le te fay da lý ol du ðu yön ler ve iþ ler de var dý, yan lýþ la rý da var dý. Þim di de var ve bun dan son ra da o la cak el bet te. Par ti ter ci hi niz de, bu i yi ve kö tü yön le - rin, fay da lý ve za rar lý iþ le rin her bi ri kaç bi - Kah ra man ma raþ ta 5.1 lik dep rem KAH RA MAN MA RAÞ IN Pa zar cýk il çe si ne bað lý Os man de de Kö yün - de 5.1 bü yük lü ðün de dep rem mey da na gel di. Bo ða zi çi Ü ni ver si te si Kan dil li Ra sat ha ne si ve Dep rem A raþ týr - ma Ens ti tü sü nün in ter net si te - sin de yer a lan ve ri le re gö re, Kah - ra man ma raþ ýn Pa zar cýk il çe sin de fay hat la rýn da ki ha re ket li lik, dün sa at de ki 1,5 bü yük lü ðün - de ki mer kez üs sü Os man de de Kö yü o lan dep rem le baþ la dý. Da - ha son ra, sa at de ki 5,1 bü - yük lü ðün de ki sar sýn tý ya ka dar, yi - ne mer kez üs le ri De de pa þa, Ör - dek de de, Sal man lý, Ak ca ko yun lu köy le ri o lan ve bü yük lük le ri 1,4 i - le 3,6 a ra sýn da de ði þen 8 ay rý sar - sýn tý kay de dil di. Çev re il ler de de his se di len 5,1 bü yük lü ðün de ki dep re min ar dýn dan, sa at de De de pa þa Kö yü mer kez li 3,3, 3 da ki ka son ra Ka ra bý yýk lý mer kez li 2,3 ve de Ak de mir mer kez li 2,4 bü yük lük le rin de dep rem ler his se dil di. Bu a ra da, Kan dil li Ra - sat ha ne si ve Dep rem A raþ týr ma Ens ti tü sü, dep re min ilk o la rak mer kez üs sü Pa zar cýk il çe si ne bað lý Ak ca ko yun lu kö yü, bü yük - lü ðü nü i se 4,7 bü yük lü ðün de a - çýk la manýn ar dýn dan mer kez üs sü Pa zar cýk il çe si Os man de de Kö yü ol du ðu nu ve bü yük lü ðü nü de 5,0 o la rak dü zelt ti. Ens ti tü sü, Os - man de de Kö yü o lan dep re mi, 5,1 o la rak i kin ci kez re vi ze et ti. HER HAN GÝ CAN KAY BI YOK Pa zar cýk Kay ma ka mý Mus ta fa Sa rý ka ya, yap tý ðý a çýk la ma da, va - tan daþ lar dan ge len ih bar la rý de - ðer len dir dik le ri ni be lir te rek, Ka - ra bý yýk lý Kö yün de kul la nýl ma yan 2 ker piç ev yý kýl dý. Ay rý ca Beþ çeþ me kö yün de 3 ev de ha fif çat lak o luþ tu, bir e vin bah çe du va rý yý kýl dý. Her - han gi can ve mal kay bý yok. Muh - tar la rý mýz la sü rek li te mas ha lin de - yiz. de di. Baþ ba kan lýk A fet ve A cil Du rum Yö ne ti mi Baþ kan lý ðý ndan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da da ilk be lir le me - le re gö re ya ra lý ve can kay bý ol ma - dý ðý bil di ril di. Ýs tan bul / a a CHP den iki olumlu adým rim lik et ki li o la cak, bu nu da siz bi lir si niz. Siz, bun la rý; o ku ya rak bi lir si niz, so rup da ný þa rak bi lir si niz, ko nu þup meþ ve ret e - de rek bi lir si niz. Na sýl bi le ce ði ni zi de en i yi drbat ho o.com siz bi lir si niz. Mak sa dý mýz CHP yi teb rik ve teþ vik et - mek. CHP nin bi rin ci ha yýr lý ic ra a tý þu: Ge çen haf ta Ye ni As ya da da o ku du nuz. CHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Gür sel Te - kin i le Ýs tan bul mil let ve ki li Mah mut Ta nal ta ra fýn dan ha zýr la nan bir ka nun tek li fi i le al kol lü bi çim de si lâh ta þý yan la rýn ruh sa tý - nýn ip ta li is ten miþ. Üs te lik, po lis ve as ker de da hil, ay rým gö ze til me den her kes i çin. Tek li fin ge rek çe sin de, Si lâh ta þý yan lar ö zel lik le al kol lü ol duk la rý za man kon trol - le ri ni kay be de rek, bi linç siz ce ha re ket et - mek te dir. Al kol lüy ken si lâh ta þý mak da ha bü yük bir risk tir de ni yor muþ. Bu as lýn da bir ya sak tek li fi: Ya iç ki iç me ya da si lâh ta þý ma! Tek par ti dö ne min de ki es ki CHP nin, iç - ki yi me de ni ye tin sem bo lü di ye rek ne re - dey se em ret ti ði ni, de mok ra si dö ne mi CHP si nin i se iç ki yi hür ri yet ler a dý na sa - vun du ðu nu ve si ya sî tat bi ka týn da da par ti - li le rin ma a le sef iç ki i le faz la ca iç li-dýþ lý ol - du ðu nu bi li yo ruz. SU RÝ YE DE Tel Ab yad da ya þa nan ça - týþ ma lar yo ðun laþ tý; mu ha lif ler ce vu ru - lan güm rük bi na sýn da Su ri ye yö ne ti mi - ni tem sil e den bay rak lar in di ril di. Öz gür Su ri ye Or du su i le Beþ þar E - sad a bað lý bir lik ler a ra sýn da de vam e - den ça týþ ma lar ye ni den yo ðun laþ tý. Su - ri ye nin Tür ki ye sý ný rýn da ki Rak ka þeh - ri ne bað lý Tel Ab yad Sý nýr Ka pý sý ný e le ge çir mek a ma cýy la sü ren ça týþ ma lar da, Su ri ye güm rük bi na sý i sa bet al dý. A ðýr ma ki ne li si lâh la rýn ve top ses le ri nin du - yul du ðu Tel Ab yad Sý nýr Ka pý sý nda ki Güm rük Mü dür lü ðü bi na sý top mer mi - si ne he def ol du. Ka me ra lar ca da gö rün - tü le nen þid det li gü rül tü nün ar dýn dan yo ðun bir toz bu lu tu gök yü zü nü kap la - dý. Bi na nýn kýs men ha sar gör dü ðü o lay - da ya ra lý la rýn o la bi le ce ði be lir ti li yor. SI NIR KA PI SI MU HA LÝF LE RÝN E LÝN DE Güm rük bi na sý ve çev re sin de ki Su ri ye yö ne ti mi ni tem sil e den bay rak lar ve Beþ þar E sad a a it pos ter le rin in di ril di ði gö rül dü. Mu ha lif ler ye þil, be yaz ve si yah renk ler den o lu þan 3 yýl dýz lý bay rak as tý. Bu a ra da ça týþ ma lar es na sýn da ya þa dýk - CHP, ta ri hin de ilk de fa, de mok ra si þe hit le ri Men de res, Zor lu ve Po lat kan ýn zul men öl dü rül dü ðü gü nün yýl dö nü - mün de, bu bü yük maz lûm la rýn me zar la rý ba þý na gi de rek res men duâ et ti. Ýþ te böy le bir CHP nin, sý nýr lý a lan da ve sý nýr lý an lam da da ol sa iç ki ya sa ðý ný ka bul ve hat ta biz zat tek lif et me si, bu par ti nin de bir yö nüy le de ðiþ ti ði ni gös te ri yor. Bir kaç a dým son ra sý i se iç ki yi tamamiyle ya sak la - mak o la bi lir mi? Ne den ol ma sýn. CHP nin bu de ði þi mi, ma gan da la rýn de - ðil mil le tin ba þa rý sý dýr. Da ha i le ri si o lur sa o da el bet te mil le tin ba þa rý ha ne si ne ya zý la - cak týr. CHP nin i kin ci ha yýr lý ic ra a tý na ge lin ce: CHP, ta ri hin de ilk de fa, de mok ra si þe - hit le ri Men de res, Zor lu ve Po lat kan ýn zul - men öl dü rül dü ðü gü nün yýl dö nü mün de, bu bü yük maz lûm la rýn me zar la rý ba þý na gi de rek res men duâ et ti. Bu ha be re kar þý tep ki o la rak Bun lar dan de mok rat ol maz, bun lar bi zi kan dý rýp o yu - mu zu çal ma ya ça lý þý yor lar, þe hit le rin a dý ný ve me za rý ný su i is ti mal e di yor lar, sa kýn kan ma yýn di ye rek on la rýn þev ki ni ve ü mi - di ni ký ra bi lir si niz. Ya da Bu da bir baþ lan gýç týr, ye te rin ce de mok rat ol duk la rý ný gös ter mez, hat ta mev cut lar i çin de en de mok rat ol duk la rý ný da gös ter mez, a ma en a zýn dan de mok rat lý - ðý öð ren me ye baþ la dýk la rý ný gös te rir di ye - rek des tek de o la bi lir si niz. O yu nu zu kaç ha yýr lý ic ra a ta ve re ce ði ni zi siz bi lir si niz. Ne ti ce de o yu nuz bir ta ne. A ma el le ri niz al kýþ se si ni, a ðýz la rý nýz teb rik ler ni da sý ný ne ka dar çok çý ka rýr sa o ka dar i yi dir. Za ten bi ri di ðe ri ne ma ni ol - maz. Üs te lik böy le ya par sa nýz, hiçbi ri, Bu seç men ba na oy ver me di, on dan a kýl da is - te mem di ye mez. Ýþ te o yüz den hep di yo ruz ki siz le rin si - ya se te fi kir ve yön kat ký sý rey kat ký sýn dan yüz kat kýy met li dir. Dün de böy ley di. Ya - rýn da böy le o la cak. Zi ra siz, si ya set a la nýn - da ol du ðu nuz an lar da, o ra da ki ger çek de - mok rat lar sý nýz. Sýnýrda yine çatýþma SURÝYE SINIRINDA YAÞANAN ÇATIÞMALAR DOLAYISIYLA AKÇAKALE'DE OKULLAR TATÝL EDÝLDÝ. BELEDÝYE HOPARLÖRLERÝNDEN ANONSLAR YAPILARAK VATANDAÞLARIN, SINIRA YAKLAÞMAMALARI ÝSTENDÝ. la rý böl ge yi terk e den, a ra la rýn da ka dýn ve ço cuk la rýn da bu lun du ðu çok sa yý da Su ri - ye li sý ný rý ge çe rek, gel dik le ri Tür ki ye de gü ven lik güç le ri ne sý ðýn dý. Sý ðýn ma cý lar iþ - lem le ri nin ar dýn dan Sü ley man Þah Ça dýr Ken ti ne yer leþ ti ril di. O lay lar da ya ra la nan - lar da sý nýr dan Tür ki ye ye ge ti ri li yor. AK ÇA KA LE DE O KUL LAR TA TÝL Ça týþ ma lar dolayýsýyla Ak ça ka le A - na do lu Li se si ne kur þun i sa bet et ti. Ge - ce geç sa at ler de kim se nin bu lun ma dý ðý es na da mey da na ge len o lay da mer mi bir sý ný fýn ca mý i le du va rý na deð di. Sý - nýr da ki ça týþ ma lar se be biy le il çe mer - ke zin de ki ba zý o kul lar i le sý ný ra ya kýn köy o kul la rýn da dün e ði tim ve öð re ti - me a ra ve ril di. Ýl Mil lî E ði tim Mü dü rü Ah met Pa la da ça týþ ma lar se be biy le e - ði ti me a ra ve ril di ði ni söy le di. VA TAN DAÞ LA RA U YA RI Ak ça ka le de, be le di ye ho par lör le rin - den za man za man a nons lar ya pý la rak va tan daþ la rýn, sý nýr böl ge si ne yak laþ - ma ma sý yö nün de u ya rý lar ya pý lý yor. Þan lý ur fa / a a AK ÇA KA LE LÝ LER AK RA BA LA RI NA ÝÇ ME SU YU VE YÝYE CEK GÖN DE RÝ YOR Ak ça ka le il çe sin de ba zý va tan daþ lar i se Su ri ye nin Rak ka þehri ne bað lý Tel Ab yad il çe si nin kon tro lü nün e le ge çi ril me si nin ar dýn dan sý ný rýn kar þý ta ra fýn da ya þa yan ak ra ba la rý na iç me su yu ve yi ye cek gön - der me ye baþ la dý. Ön ce ki gün den bu ya na a ra lýk lar la de vam e den þid det li ça týþ ma - la rýn ke sil me si nin ar dýn dan yö ne ti mi e le ge çi ren Öz gür Su ri ye Or du su na bað lý bir - lik le rin, sý ný rýn gü ven li ði ni sað la ma ya baþ la dý ðý gö rül dü. Böl ge de ya þa nan ger - gin lik dolayýsýyla bir sü re den bu ya na dý - þa rý çý ka ma yan Su ri ye li ler, ça týþ ma la rýn dur ma sý nýn ar dýn dan so kak la ra çýk tý. Sý ný - rýn Tür ki ye ta ra fýn da ki ak ra ba la rý nýn u laþ - týr dý ðý iç me su yu ve yi ye cek le ri a lan Su ri - ye li ler, ev le ri ne ge ri dön dü. Bu a ra da o - lay lar da ya ra la nan Su ri ye li ler de a raç lar la Tür ki ye ye ge ti ri li yor. Tel Ab yad böl ge sin - den de za man za man pat la ma se si du yu - lu yor. Sý ný rýn Tür ki ye ta ra fýn da da as ke rî tedbir le rin ar ttý rýl dý ðý göz len di. HA BER LER Dü þen u çak la il gi li son a çýk la ma nge NEL KUR MAY As ke rî Sav cý lý ðý, Türk je ti nin, u - lus la r a ra sý ha va sa ha sýn da u çar ken, Su ri ye fü ze si - nin pat la ma et ki siy le düþ tü ðü nü a çýk la dý. Ge nel - kur may As ke ri Sav cý lý ðý ndan ya pý lan ya zý lý a çýk la - ma da, 22 Ha zi ran da RF-4E ke þif u ça ðý nýn Do ðu Ak de niz de gö rev u çu þu es na sýn da dü þü rül me si id - di a sýy la il gi li o la rak u ça ðýn düþ me se be bi ve so rum - lu la rýn tes pi ti ne yö ne lik so ruþ tur ma yü rü tül dü ðü be lir til di. Bu kap sam da, Ge nel kur may As ke rî Mah - ke me si ta ra fýn dan so ruþ tur ma iþ lem le riy le il gi li giz - li lik ka ra rý ve ril di ði ha týr la tý lan a çýk la ma da, so ruþ - tur ma nýn de vam et me si ne kar þýn o la yýn has sa si ye ti ve ka mu o yu nun bil gi len di ril me si a ma cýy la a çýk la - ma ya pýl ma sý na ih ti yaç du yul du ðu bil di ril di. Söz ko nu su u ça ðýn dü þü rül me siy le il gi li ge rek li kri mi nal ve di ðer in ce le me ler ne ti ce sin de Ha va Kuv vet le ri Ko mu tan lý ðý Ka za Ký rým Ýn ce le me He ye ti ta ra fýn - dan Ka za Ký rým Ýn ce le me Ra po ru nun ta mam la na - rak ön ce ki gün As ke rî Sav cý lý ða tes lim e dil di ði i fa de e dil di. A çýk la ma da, þu i fa de le re yer ve ril di Ka za ký - rým in ce le me ra po run da so nuç o la rak; u ça ðý mý zýn Do ðu Ak de niz de u lus la r a ra sý ha va sa ha sýn da u çar - ken, Su ri ye ha va sa vun ma un sur la rý ta ra fýn dan a tý - lan fü ze nin u ça ðýn sol ar ka ta ra fýn da pat la ya rak blast et ki si ya rat ma sý so nu cun da, u ça ðýn ve pi lot la - rýn u çuþ þart la rý ný sað la ya ma ya cak þe kil de et ki len - me si dolayýsýyla u ça ðýn so la dö nüþ le ir ti fa kay be dip, so la ha fif ya týþ lý ve bu run yu ka rý po zis yon da su ya çarp tý ðý ka na a ti be lir til miþ tir Ankara / aa HAS Par ti fes he dil di nhas Par ti O la ða nüs tü Kon gre si nde ya pý lan oy la - ma so nu cu par ti nin fes hi ne ka rar ve ril di. HAS Par - ti nin O la ða nüs tü Kon gre si par ti ge nel mer ke zin de ya pýl dý. HAS Par ti Ge nel Baþ ka ný Nu man Kur tul - muþ, yap tý ko nuþ ma da, Sa yýn Baþ ba kan ýn bu sa mi - mi tek li fi ne o lum lu ya nýt ver dik. Bu tek lif as lýn da sö - zü mü zün gü cü nü ve i ti ba rý ný gös ter mek te dir. Bu tek lif, ye ni Tür ki ye nin in þa sý ný bir lik te ger çek leþ tir - me tek li fi dir de di. Es ki HAS Par ti Ýs tan bul Ýl Baþ ka - ný Meh met Be ka roð lu da ken di si nin ve ba zý ar ka - daþ la rý nýn par ti nin ka pa týl ma sý na kar þý ol duk la rý ný bil dir di. Ý ki yýl ön ce bir a maç i çin bi ra ra ya gel dik le ri - ni ve bu nu ger çek leþ tir mek i çin çok ça lýþ týk la rý ný an - la tan Be ka roð lu, bir baþ ka par ti ye ka týl mak is te yen - le rin ka tý la bi le ce ði ni, an cak par ti nin ge le ce ði i le il gi li ka ra rý ka lan la rýn ver me si ge rek ti ði ni i fa de et ti. AKP nin Tür ki ye nin en güç lü ik ti da rý ný o luþ tur du - ðu nu, an cak Tür ki ye nin da ha i yi yö ne ti len, da ha de mok ra tik ve þef faf bir ül ke o la ma dý ðý ný id di a e den Be ka roð lu, ken di si nin AKP ye ka týl mak ko nu sun da ik na ol ma dý ðý ný vur gu la dý. Be ka roð lu nun ko nuþ ma - sý nýn ar dýn dan, par ti nin ka pa týl ma sý ný is te yen ler i le is te me yen ler a ra sýn da ký sa sü re li ar be de ve tar týþ ma ya þan dý. Ko nuþ ma la rýn ar dýn dan ya pý lan oy la ma da, de le ge le rin 165 i par ti nin ka pa týl ma sý yö nün de oy kul la nýr ken 12 ki þi par ti nin de vam et me si ni is te di, 2 oy ge çer siz sa yýl dý. Böy le ce par ti nin fesh iþ lem le ri - nin baþ lan ma sý na ka rar ve ril di. An ka ra / a a Çað la yan: AB, in san lýk su çu iþ li yor ne KO NO MÝ Ba ka ný Za fer Çað la yan, Ma lýn ser best do laþ tý ðý bir or tam da ma lýn sa hi bi iþ a da mý na ge çiþ vi ze si uy gu la ya cak sý nýz. Bu bir in san hak la rý ih lâ li - dir. Bu bir in san lýk su çu dur de di. A vus tur ya Ti ca - ret O da sý nda dü zen le nen Tür ki ye Fo ru mu nda ko - nu þan Ba kan Çað la yan, AB nin vi ze uy gu la ma sý ný e - leþ tir di. Çað la yan, þöy le de vam et ti: AB nin yü rüt - müþ ol du ðu sa mi mi yet siz po li ti ka lar bi zi ü zü yor. AB nin i ki yüz lü po li ti ka la rý var. Za man za man AB bir Hýris ti yan ku lü bü mü di ye dü þün mek ten ken di - mi zi a la mý yo ruz. Yu na nis tan 2021 den ev vel ken di - si ni to par la ya ma ya cak bir ül ke. Yu na nis tan a bu ka - dar cö mert lik ya pan AB, Tür ki ye ye ge lin ce son de - re ce cim ri dav ran mýþ týr. Ýs pan ya, Por te kiz e her tür - lü cö mert li ði ya pan AB, Tür ki ye ye kar þý il gi siz kal dý. Bu a yýp AB nin a yý bý dýr, Tür ki ye nin a yý bý de ðil. Bu - gün AB Tür ki ye ye kar þý bir in san lýk su çu iþ le mek te - dir. 17 yýl dýr Güm rük Bir li ði an laþ ma sý ya pa ca ðýz. Ýh ra ca tý mý zýn ya rý sý ný Av ru pa ya ya pa ca ðýz. Bu na kar þý lýk ma lýn ser best do laþ tý ðý bir or tam da ma lýn sa hi bi iþ a da mý na ge çiþ vi ze si uy gu la ya cak sý nýz. Bu bir in san hak la rý ih lâ li dir. Bu bir in san lýk su çu dur. Ba kýn çok net ko nu þu yo rum. Ma ze ret o la rak Tür ki - ye nin AB ü ye si ol ma dý ðý ge rek çe gös te ri li yor. Güm - rük an laþ ma sý ya pa cak sý nýz, di ðer ta raf tan AB ye ü - ye lik mü za ke re le ri so nu cun da Fran sa nýn, Al man - ya nýn, za man za man A vus tur ya nýn en gel le me le riy - le kar þý kar þý ya ka la cak sý nýz. Di ðer ta raf tan ü ye ol - ma yan ül ke le re va tan daþ la rý na vi ze siz gi riþ hak ký ve re cek si niz. Siz A ca ba Ma ke don ya nýn, Ka ra dað ýn, Bre zil ya nýn AB ye ü ye ol du ðu nu duy du nuz mu, ben duy ma dým. E ðer Tür ki ye AB ü ye si ol ma dý ðý i çin vi - ze uy gu la ný yor sa, O za man AB nin ü ye si ol ma yan, hiç a lâ ka sý ol ma yan Bre zil ya ya Ma ke don ya ya ne - den vi ze uy gu lan mý yor? Vi ya na / a a

10 10 EKONOMÝ Y HA BER LER Yük sek fa iz ko nut sa tý þý ný vur du nan KA RA Ti ca ret O da sý (A TO) Baþ ka ný Sa lih Bez ci, ön ce ki gün TÜ ÝK ta ra fýn dan a çýk la nan üç ay lýk in þa at sek tö rü ci ro ve ü re tim en dek si ra kam la rý ný ya zý lý bir a çýk la may la de ðer len dir di. TÜ ÝK ta ra fýn dan ha zýr la nan 3 ay lýk in þa at sek tö rü ve ri le ri ne gö re ü re ti min 0,7 o ra nýn da art ma sý na rað men ci ro la rýn yüz de 1,2 ge ri le me si ni, in þa at ma li yet le ri nin yük sel me si ne ve ban ka fa iz o ran la rý nýn is te ni len dü ze ye çe ki le me me si ne bað la yan Bez ci, Ýn þa at ü re ti min de hýz lý bü yü me de vam e di yor. An cak ma li yet le rin art ma sý ne de niy le ko nut fi yat la rý da bu na bað lý o la rak ar tý yor. Bu du rum da ta le bi o lum suz yön de et ki li yor. Ü re ti min art ma sý na rað men sa týþ lar da ya þa nan dur gun luk ci ro la ra da yan sý mýþ gö rü nü yor. Ban ka fa iz o ran la rý da tü ke ti ci nin gö zü nü kor ku tu yor. Ban ka la rýn hem ö zel sek tör tem sil ci le ri ne hem de tü ke ti ci ye ka mu ya sað la nan ay rý ca lýk la ra ben zer a van taj la rý sað la ma sý ge re kir di ye ko nuþ tu. Yap tý ðý a çýk la ma da in þa at sek tö rün de ki ci ro kay bý nýn ban ka fa iz o ran la rýn da ki yük sek li ðin ya ný sý ra in þa at ma li ye le ri nin de art ma sýn dan kay nak lan dý ðý ný di le ge ti ren Bez ci, Ban ka lar ka mu ku rum la rý na yüz de 5 ö zel sek tö re yüz de 11 fa iz o ran la rýy la kre di ve re rek a de ta ö zel sek tö rün be li ni bük mek te dir. Oy sa ki pi ya sa la rý can lan dý ran e ko no mi nin a sýl di na mik le ri ö zel sek tör dür. Ban ka la rýn fa iz po li ti ka sý de ðiþ me dik çe in þa at sek tö rün de ki da ral ma gün geç tik çe çý kýl maz bir hal a la cak týr. Ye ni ya sal dü zen le me le rin, ta mam la yý cý un sur la rýy la bir lik te bir an ön ce gün de me gel me si ge rek mek te dir de di. Bez ci, ya sal dü zen le me ler le pi ya sa nýn can la na ca ðý ný ve in þa at sek tö rü nün o lum suz luk tan kur tu la ca ðý ný da i fa de et ti. An ka ra / Ahmet Terzi Tek no lo ji ta rým da ki ve rim li li ði art týr dý ntür KÝYE Zi ra at O da la rý Bir li ði (TZOB) Ge nel Baþ ka ný Þem si Bay rak tar, ta rým da tek no lo jik ge liþ me ler den ya rar lan ma nýn ve bu ko nu da ki des tek le me le rin ö ne mi ne i þa ret e de rek, Türk çift çi si tek no lo ji kul la ný mýn da ken di si ne sað la nan des te ðin hak ký ný ver di; Türk ta rý mýn da son yýl lar da yüz de 16 o ra nýn da ve rim li lik ar tý þý sað lan dý de di. Bay rak tar, yap tý ðý a çýk la ma da, me ka ni zas yo nun ve rim li lik te en ö nem li et ken ol du ðu nu be lir te rek, me ka ni zas yo nun, ü re ti me yön ve ren tek no lo ji le rin kul la nýl ma sý ný ve ta rým sal ü re ti min tek nik o la rak uy gun þe kil de ya pýl ma sý ný sað la dý ðý ný; bu nun da ü rün ka li te si nin ve ve ri min art tý rýl ma sý an la mý na gel di ði ni be lirt ti. Doð ru þe kil de kul la nýl dý ðýn da, me ka ni zas yo nun ü re tim ma li yet un sur la rý ný a zalt tý ðý na da i þa ret e den Bay rak tar, bu na dam la su la ma yön te mi ni ör nek ver di; bu yön tem le yüz de 90 lar gi bi ran dý ma na u la þý la bil di ði ni, bu nun da hem su kul la ným mik ta rý ný, hem de su yun gir di o la rak ma li yet mas ra fý ný dü þür dü ðü nü vur gu la dý yýl la rý ný kap sa yan ça lýþ ma la ra gö re ta rým sek tö rün de ve rim li li ðin yüz de 16 o ra nýn da art tý ðý nýn tesbit edildiðini bil di ren Bay rak tar, bu ar tý þý be lir le yen en ö nem li fak tö rün de tek no lo ji kul la ný mý ol du ðun da bir le þil di ði ni söy le di. An ka ra / Recep Gören TEBRÝK Muhterem kardeþlerimiz Fatih BEÞÝROÐLU ile Nurdan Hanýmefendinin Orhan Ali YILMAZ ile Sâre Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, iki cihan saadeti dileriz. Gebze Yeni Asya Okuyucularý DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF 18 EYLÜL 2012 A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Ni te lik li e le man so ru nu ya þa na cak BÜTÜN DÜNYADA ÝÞ VERENLERÝN YÜZDE 60'I, BELLÝ ÝÞLER ÝÇÝN DOÐRU KÝÞÝYÝ BULMAKTA ZORLUK ÇEKTÝÐÝNÝ BELÝRTTÝ. ÝN SAN kay nak la rý (ÝK) da nýþ man lýk þir ket le rin den Rand stad ra po ru na gö re 2015 e ka dar dün ya da ni te lik li ça lý þan so ru nu ya þa na cak. Yýl da 4 de fa glo bal iþ dün ya sý e ði lim le ri ni a raþ tý ran dün ya nýn in san kay nak la rý da nýþ man lýk þir ke ti Rand stad, Tür ki ye nin de da hil ol du ðu 32 ül ke yi kap sa yan Work mo ni tor a raþ týr ma sý nýn ü çün cü ra po ru nu ya yýn la dý. Ra po ra gö re ö nü müz de ki 3 yýl bütün dün ya da ni te lik li ça lý þan bul ma so ru nu ya þa na cak. Kü re sel o la rak a raþ týr ma ya ka tý lan la rýn yüz de 60 ý doð ru ki þi yi bul mak ta zor luk çe ki yor ve ö nü müz de ki yýl lar da da bu sý kýn tý ar ta cak. Work mo ni tor 3 ün cü ra por so nuç la rý na gö re tüm dün ya da ça lý þan la rýn yüz de 60 ý, iþ ve ren le ri nin bel li iþ ler i çin doð ru ki þi yi bul mak ta zor luk çek ti ði ni söy le di. Lis te de Bre zil ya yüz de 71 lik o ran la ilk sý ra da yer a lýr ken, a raþ týr ma da iþ ve ren le rin de yak la þýk ya rý sý nýn yük sek ni te lik li e le man bul ma so ru nu ol du ðu nu or ta ya koy du. Ha len yük sek e ði tim li ye te nek le rin çok sa yý da bu lun du ðu Yu na nis tan, Ý tal ya, Ýs pan ya ve Da ni mar ka da bu so run la iþ ve ren le rin yal nýz ca üç te bi ri kar þý la þý yor. Ra por da ki di ðer ö nem li bir bul gu i se Çin, Ma lez ya ve Ja pon ya da ki iþ ve ren le rin az be ce ri ye sa hip ça lý þan bul ma ko nu sun da da zor lan ma baþ la dý ðý ný be lirt me si ol du. Ýs tan bul / a a Ý TÝ CÜ, A hi lik Haf ta sý ný Sa ray bos na da kut la ya cak ÝS TAN BUL Ti ca ret Ü ni ver si te si (Ý TÝ CÜ), bu yýl ki A hi lik Haf ta sý ný 3 gün bo yun ca Sa ray bos na da ger çek leþ ti re ce ði u lus la r a ra sý sem poz yum et kin li ði i le kut la ya cak. Ý TÝ CÜ,U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si ve U lus la ra ra sý Bal kan Ü ni ver si te si iþ bir li ðiy le dü zen le nen Bal kan lar da Sos yal Ba rý þýn Ýn þa sýn da A hi li ðin Ro lü ko nu lu u lus la r a ra sý sem poz yum, Ey lül ta rih le ri a ra sýn da U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nin Sa ray bos na da ki yer leþ ke sin de ger çek leþ ti ri le cek. Türk Ýþ bir li ði ve Kal kýn ma Ý da re si Baþ kan lý ðý (TÝ KA) Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Ha run Tun cer, Ýs tan bul Ti ca ret O da sý (Ý TO) Yö ne tim Ku ru lu Ü ye si Ýs ra fil Ku ra lay, Ý TÝ CÜ Mü te vel li He - ÝS TÝH DAM SI KIN TI SI DO ÐU MUN A ZAL MA SIN DAN Work mo ni tor a raþ týr ma sý na gö re en i yi ka ri - yer fýr sat la rý Hong Kong, Hin dis tan ve Ma lez - ya da bu lu nur ken ka ri yer fýr sat la rý na ya tý rým ko nu sun da i se fark lý gö rüþ ler or ta ya çýk tý. Rand stad Tür ki ye Ge nel Mü dü rü Al tuð Ya ka, son yýl lar da yük sek ni te lik le re sa hip ça lý þan bul ma ko nu sun da güç lük ler ya þan dý ðý ný ha týr - la ta rak, 3 ün cü Work mo ni tor a raþ týr ma mýz da dün ya da ge ne lin de ki ça lý þan la rýn or ta la ma 47 si ö nü müz de ki üç yýl yük sek ni te lik li ça lý þan sa yý sýn da a zal ma nýn ar ta ca ðý na dik ka ti çek ti. Baþ ta bi li þim ve mü hen dis lik ol mak ü ze re ö nü - müz de ki 3 yýl bo yun ca þir ket le rin yük sek ni te - lik li ça lý þan is tih da mý ko nu sun da sý kýn tý ya þa - na ca ðý ný göz lem li yo ruz. Bu nun baþ lý ca ne de ni ö zel lik le ge liþ miþ ül ke ler de do ðum o ran la rý nýn son yýl lar da ki dü þü þü i fa de le ri ni kul lan dý. ye ti Baþ ka ný Er han Er ken, Ý TÝ CÜ Rek tör Yar dým cý la rý Prof. Dr. Yü cel O ður lu, Prof. Dr. Ab dül ha lim Za im ve di ðer ü ni ver si te le rin üst dü zey yö ne ti ci le ri i le a ka de mis yen le ri nin ka tý la ca ðý sem poz yum da, gü nü müz sos yo-e ko no mik ve si ya sî hayatý ve ör güt len me si a çý sýn dan 500 yýl lýk A HÝ LÝK de ne yim den çý ka rý la bi le cek dü zen le me ler le il gi li su num lar ya pý lýp mü za ke re e di le cek. A ka de mik ça lýþ ma lar dan yo la çý ka rak pra tik uy gu la ma mo del le ri nin ge liþ ti ril me si ne dö nük ça lýþ ma la rýn da gün de me ge le ce ði sem poz yum da, a hi li ðin pren sip le ri i le sos yal ya pý sý nýn bir kez da ha e le a lýn ma sý fýr sa tý a ka de mis yen ler ta ra fýn dan de ðer len di ri le cek. Türk çe, Ýn gi liz ce ve Boþ nak ça o la rak pay la þý la cak o lan sem poz yum da, Bal kan lar da ye þe ren a hi lik teþ ki lâ tý nýn top lum sal ve e ko no mik de ðe ri ne dik kat çe ki le cek. Ýs tan bul / Ye ni As ya DO LAR DÜN 1,7930 ÖN CE KÝ GÜN 1,7930 tu S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,3320 ÖN CE KÝ GÜN 2,3479 p DÜN 102,10 ÖN CE KÝ GÜN 101,55 p S&P den Su ri ye no tu et ki le ye bi lir u ya rý sý DÜN 687 ÖN CE KÝ GÜN 683 p nkre DÝ de re ce len dir me ku ru lu þu Stan dard & Po or s (S&P), Su ri ye de ki ça týþ ma ve ge ri li min Tür ki ye nin de a ra la rýn da bu lun du ðu kom þu ül ke le rin kre di no tu ü ze rin de ki risk le ri ar ttý ra bi le ce ði ni a çýk la dý. NTV de yer a lan ha ber de S&P ta ra fýn dan ya pý lan a çýk la ma da, ku ru lu þun Su ri ye de ki du ru mun ül ke sý nýr la rý i çin de ka la cak bir iç sa vaþ ha lin de de vam et me si nin bek len di ði i fa de e di le rek, Bu de ðer len dir me ça týþ ma nýn tah min le ri mi zin ö te sin de týr man ma sý ha lin de de ði þe bi lir de nil di. Tür ki ye e ko no mi si nin ve kay nak la rý nýn kre di no tu nu Su ri ye de ki ça týþ ma nýn oluþturduðu ma lî, si ya sî ve gü ven lik risk le rin den ko ru du ðu be lir ti len ra por da bu na rað men Gü ven lik so run la rý nýn hýz la týr man dý ðý ve o la sý lýk lar da hi lin de ol ma yan bir se nar yo da kre di no tu ü ze rin de et ki si o la cak uç risk ler o la bi lir de nil di. Ben zin de 10 ku ruþ in di rim nra FÝ NE RÝ çý kýþ fi yat la rýn da ya pý lan in di ri min ar dýn dan a kar ya kýt þir ket le ri 95 ve 97 ok tan kur þun suz ben zin fi yat la rýn da dün den ge çer li ol mak ü ze re ku ruþ a ra sýn da in di rim yap tý. A kar ya kýt da ðý tým þir ket le rin den a lý nan bil gi ye gö re, in di ri min ar dýn dan An ka ra da lit re si 4,59 li ra dan sa tý lan 95 ok tan kur þun suz ben zi nin fi ya tý 4,48 i le 4,49 li ra a ra sýn da sa týl ma ya baþ la dý. Ýs tan bul ve Ýz mir de i se 4,58 li ra i le 4,59 li ra a ra sýn da sa tý lan 95 ok tan kur þun suz ben zi nin lit re si 4,47-4,48 li ra a ra sýn da sa tý lý yor. Üç bü yük il de in di rim ön ce sin de lit re si 4,65-4,66 li ra a ra sýn da sa tý lan 97 ok tan kur þun suz ben zin fi yat la rý da 4,54-4,55 li ra a ra sýn da sa týl ma ya baþ la dý. Ben zi ne en son 23 A ðus tos ta ku ruþ zam gel miþ ti. An ka ra / a a Tran sit Cus tom 2013'ün ti ca ri a ra cý nford O to san'ýn Ko ca e li te sis le rin de ü ret ti ði Tran sit a i le si nin ye ni ü ye le rin den Tran sit Cus tom, ''2013 Yý lýn Ti ca ri A ra cý'' se çil di. Ford O to san mü hen dis le ri ta ra fýn dan ge liþ ti ri lip Ý nö nü fab ri ka sýn da ü re ti len Ford Car go 1846T i se ''2013 Yý lýn Kam yo nu'' ka te go ri sin de ü çün cü ol du. Ye ni Tran sit ve ge liþ ti ril me si Ko ca e li'nde ya pý lan Ye ni Tran sit Con nect, Al man ya'da baþ la yýp, 27 Ey lül'e ka dar sü re cek I A A Han no ver 64. U lus la ra ra sý Ti ca ri A raç lar ve Yan Sa na yi Fu a rý'nda ilk de fa ser gi le ni yor. Han no ver / a a Hur da a ra ca 5 bin li ra nhur DA a raç ta yaþ sý ný rý 1985 ten 1990 a çe ki li yor. Tra fik ten çe ki le cek 200 bin a ra cýn ver gi le ri si li nip 4-5 bin li ra ö de me ya pý la cak. Mil li yet in ha be ri ne gö re, U laþ týr ma, De niz ci lik ve Ha ber leþ me Ba kan lý ðý, se yir gü ven li ði i çin 200 bin yaþ lý a ra cý tra fik ten çek me ye ha zýr la ný yor mo de le ka dar o lan kam yon, tan ker, mi ni büs, o to büs; hur da teþ vi kiy le tra fik ten çe ki le cek. U laþ týr ma Ba kan lý ðý kay nak la rý, da ha ön ce yaþ sý ný rý nýn 1985 ve ön ce si ol du ðu nu be lir te rek, Yaþ sý ný rý 1990 a a lý na cak. Tes cil de, bu kap sa ma gi ren yak la þýk 200 bin a ra cýn bu lun du ðu nu gö rü lü yor. Söz ko nu su a raç la rý, ký sa bir sü re i çin de bel li bir be del kar þý lý ðýn da a la ca ðýz. Hur da ya ay rý ra ca ðýz de di. Kay nak lar, hur da ya ay rý la cak a raç la ra ö de ne cek tu tar la ra i liþ kin so ru ya, Bu tu tar, a ra ba ya gö re de ði þi yor. 5 bin TL a lan da var, 4 bin TL ö de di ði miz a raç lar da var kar þý lý ðý ný ver di. Uy gu la ma kap sa mý na gi ren a raç la rýn Mo tor lu Ta þýt lar Ver gi si (MTV) da hil bütün ver gi as lý, ge cik me zam mý, fa i zi, ver gi ce za la rý, tes cil pla ka sý na ke si len i da rî pa ra ce za lar si li ne cek. Ba kan lýk kay nak la rý na gö re sü re ge len hur da a raç uy gu la ma sý çer çe ve sin de bu gü ne de ðin 1985 yý lý na ka dar o lan a raç lar hur da ya ay rýl dý ve tra fik ten çe ki len 76 bin a ra ca 350 mil yon TL lik ö de me ya pýl dý. DUYURU Mülkiyetinin 7/8 i Yeni Asya Eðitim Kültür ve Araþtýrma Vakfýna ait tapuda 27 pafta, 535 ada, 94 parsel, baðýmsýz bölüm No: 2 adresinde kayýtlý mesken vasfýndaki taþýnmaz TL bedelle satýlýktýr. Ýlgililerin tekliflerini üç gün içinde vakfýmýzýn 0(212) nolu fax'ýna göndermeleri gerekmektedir. TAZÝYE Gazetemiz Erciþ Temsilcisi Ali Sinoðlu ile Osman Gazi, Ömer Faruk, Ýrfan ve Burhan kardeþlerimizin babasý, Seyyid Mehmet Sinoðlu'nun ve kardeþlerimiz Halil, Mustafa ve Mahmut Erkýlýç'ýn Aðabeyi, muhterem; Hacý Salih Erkýlýç'ýn vefatlarýný teessürle öðrendik. Merhumlara Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli aileleri ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ümraniye Yeni Asya Okuyucularý TEBRÝK Muhterem kardeþlerimiz Kenan Yýlmaz ile Yasemin Hanýmefendi'nin izdivaçlarýný tebrik eder, kardeþlerimize iki cihan saadeti dileriz. Vezirköprü Yeni Asya Okuyucularý TAZÝYE Muhterem; Hasan Karabaþ'ýn kayýnpederi, Arif ve Adem Karabaþ'ýn dedesi Ahmet Pirinçi'nin vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Bursa Yeni Asya Okuyucularý

11 MEDYA POLÝTÝK 11 Y KALDIRILMALIYDI. An la þý lan kal dý rýl ma sý i - çin bir ha zýr lýk ya pý lý yor. U ma rým bir sü re son ra kal dý rý lýr. Bi li ne ni tek rar la mak pa ha sý na bir da ha söy le - me nin mah zu ru yok. Bu ders ler Tür ki ye de i ki a þa ma da ge liþ ti. Ön ce Ke ma liz min dok tri ner bir dev let i de o lo ji si ni te li ði ka zan dý ðý 1930 lar - da Re cep Pe ker bu ko nu yu gün de me ta þý dý ve pra ti ði ne ka vuþ tur du. O nun ders not la rý son ra - dan der len di, Ýn ký lap Ders le ri a dýy la ya yýn lan dý. Dö ne min ra di kal, þa hin ka na dý nýn mu ha ke me - si ni an la mak i çin o ki ta bý o ku mak þart týr. Ar dýn dan 1930 la rý ih ya et mek mak sa dý ný ta þý yan, 1930 mo del bir Ke ma liz mi top lu mun üs tü ne de li göm le ði gi bi ge çir mek he ve sin de o lan 12 Ey lül re ji mi bu ders le ri ge tir di ü ni ver - si te le re zo run lu ders o la rak yer leþ tir di. Do la yý - sýy la dün ya da sa de ce to ta li ter re jim ler de gö rü - len ku ru cu þah sýn dü þün ce le ri ni dý þý na çý kýl - maz bir zi hin ka lý bý o la rak öð ren ci le re, kit le le - re iþ le mek a ma cýn da ki o uy gu la ma, o re jim ta - ra fýn dan be nim sen di. O gün bu gün dür de - vam e di yor. Ar ka dan ge len hiç bir yö ne tim bu prob le me el sür mek is te me di. *** Bu der sin ü ni ver si te ler de ve ri liþ bi çi mi iç ler a cý sý dýr. Or ta o kul dü ze yin de bir bil gi ak ta rý lýr. Ne ve ren ne de a lan i þin ger çek li ði ne i na nýr. A ma iþ i nat la de vam e der. Ba na ka lýr sa ar týk o en dok tri nas yon (be yin yý ka ma/þart lan dýr - ma) bo yu tu da a þýl mýþ týr. Ý çi boþ, u mut suz ca sü rük le nen bir der se dö nüþ müþ tür. Ne var ki, her kes al mak, bir bi çim de bu der si geç - mek zo run da dýr. Hal bu ki böy le bir ders le ya pý la bi le cek dün ya ka dar þey var dýr. Zo run lu ol ma sý na her za man kar þý çý ka rým. Bu nun la bir lik te e ðer o ký sýt la ma a þý la mý yor sa za ma nýn da bi zim Sa ban cý Ü ni ver - si te si nde yap tý ðý mýz gi bi ders i çe ri ði, ders kap - sa mý de ðiþ ti ri le bi lir. Bu ders Türk Mo dern leþ - me si Ta ri hi der si ne dö nüþ tü rü le bi lir son ra sýn da Os man lý da baþ la mýþ mo dern leþ me ha re ket le ri, ha zýr la yan se bep ler, et ki le yen di na - mik ler le bir lik te e le a lý nýr, ir de le nir. Öð ren ci ye mu ka ye se li ve a na li tik bir bi çim de an la tý lýr. Ke - ma list ha re ket bu u zun ve bü yük ma ce ra nýn son du ra ðý o la rak o ku tu lur. O lay lar ya kýn dö - ne me ka dar ge ti ri lir. Ders ler de o ku tu lan me - tin ler o na gö re se çi lir. Bir ki ta býn ez ber len me si, bir ho ca nýn not la rý nýn iz len me si uy gu la ma dan çý kar. Fark lý me tin ler den der len miþ bir o ku ma ki ta bý eþ li ðin de bu ders iþ le nir. Bu nun son de re - ce de ya rar lý bir ders o la ca ðý na da i na ný yo rum. Ne si yan lýþ bu nun? *** Fa kat Tür ki ye i þin bu kýs mýy la il gi li de ðil. Biz ü ni ver si te le ri mi zi a na li tik dü þün ce ve bil giy le iç i çe ge çir me yi is te me yiz. Ü ni ver si te de biz - de ha la sko las ti ðin bir u zan tý sý dýr; mo dern giy si li, gö rün tü lü sko las tik! Ay ný þe kil de dev - let ü ni ver si te le ri çe kip çev ri le cek bir yer o la - rak dü þü nüp ta sar lar. YÖK ün bi da yet te ki ku ru luþ mak sa dý buy du. Do la yý sýy la ü ni ver si - te yi kut sal lar üs tün den gi de rek ku rul muþ, o nu kit le sel leþ ti ren bir a ra cý ku rum o la rak dü þü nü yo ruz. Ý kin ci mak sa dý da ü ni ver si te - nin mes lek e din dir mek tir. Oy sa ü ni ver si te bu i ki si nin de dý þýn da öz gür, ö zerk, sa de ce so yut bil gi nin ü re ti mi ve o nun pra tik dö nüþ tü rü müy le il gi li bir ku rum dur. Ýn - ký lap Ta ri hi ders le ri ol maz bir ü ni ver si te de. O - lur sa an cak söy le di ðim çer çe ve de o lur. Ge ri si tek tip in san ya rat ma nýn yo lu yön te mi o lur. Bu þe kil de de di sip lin li top lum bü yük bir pa ra - doks i çin de ü ni ver si te a ra cý lý ðýy la, ya ni di sip li ni kýr ma sý bek le nen ku rum a ra cý lý ðýy la ya ra tý lýr. Ü ni ver si te as lýy la, ö züy le bu nu ka bul et mez. E de ne ü ni ver si te den mez. Ha san Bü lent Kah ra man Sa bah, ÜNLÜ bir Türk bü yü ðü di yor ki: Son 10 yýl da a - þý rý lýk lar tör pü len di. Bir an lam da pa ra to ner gi bi ol duk, gaz al dýk. Bu cüm le de bir den çok a nah tar ke li me var: Son 10 yýl, pa ra to ner, a þý rý lýk, gaz al mak, tör pü le mek/tör pü len mek gi bi. Bu a nah tar ke li me le rin her bi ri nin ne ye i þa ret et ti ði ni, ma na ve mef hu mu nu i za ha kal ký þýr sak, çok yer le re do kun muþ o lu ruz. Þim di lik bun la rý o ku yu cu nun id rak ve i za ný na bý ra ký yo rum. A - ma þim di lik... Ö zel lik le son 10 yýl dýr ü ze ri miz de bu lu - nan uy ku ve u yu þuk luk ha li nin se be bi ni, ün lü Türk bü yü ðü nün ga zý ný al dýk sö zü ne de gü zel an la tý yor! Hiç bir yo ru ma ve ya i ma ya ge rek kal ma ma ca sý na... (...) De mek ki ga zý mý zý al mýþ lar, u yu mu þuz. Bu nu na sýl yap mýþ lar der si niz? As ke ri ve sa yet in dar be üs tü ne dar be vur du - ðu Müs lü man kit le, bu ve sa ye te kar þý des tek le - di ði si ya si o lu þum a sý nýr sýz a vans ver miþ. O si ya si o lu þum da bu a van sý so nu na ka dar kul la - nýr ken, za man za man ge ri bil di rim ler de bu lu - na rak kit le ler de, on lar a dý na her i þin hal le dil di ði in ti ba ý u yan dýr mýþ. Ni te kim ba ký nýz, ay ný ün lü Türk bü yü ðü ne di yor: Bi zim ver di ði miz me saj lar var. Top lum bu me saj la ra ba ký yor. Si zin me sa jý nýz yok sa ne o lu - yor? O za man halk so ka ða dö kü lü yor. Böy le ce top lum dan al dý ðý a van sý ik ti da ra dö - nüþ tü ren si ya si o lu þum, Ýs lam cý lýk ý ve do la yý - sýy la Ýs la mi ha re ket i sis te me en teg re et miþ o - lu yor. Bu es na da o la sý ha zým sýz lýk la ra kar þý gaz al ma yý da ih mal et mi yor. Hat ta, ha zým sýz lýk u - lus la ra ra sý plat for ma yö ne le cek i se e ðer, me se la ABD Baþ ka ný nýn ri ca sý ü ze ri ne de Müs lü - man la rý ya týþ týr ma me saj la rý ve ri le rek gaz al ma fonk si yo nu ic ra e di li yor. Pe ki, Müs lü man la rýn hak lý tep ki le ri nin hýþ - mý na uð ra ma sýn di ye Ýs lam düþ man la rý na pa - ra to ner ol mak da ne yin ne si o lu yor? Ya ný lý yor ol ma yý ter cih e de rim. Çün kü hiç de hoþ bir man za ra arz et mi yor du rum. A ma ge liþ me le re ba ký yo ruz da, ki min ga zý a lý nýr - ken kim i çin pa ra to ner o lun muþ, san ki bu iþ - ler de ve iþ lev ler de bir ka rý þýk lýk var gi bi, her þey ter si ne dön müþ gi bi. Ýs ra il in si yo nist te rör ü ne kar þý ga le ya na ge lin di ðin de, O ne mi nu te i le bü tün gaz a - lýn dý, ge rek li tör pü le me ya pýl dý, top lum sa - kin leþ ti ril di. Ö zel leþ tir me ler le mil le te a it var lýk lar u lu sal ve u lus la ra ra sý pat ron la ra sa týl dý ðýn da bu na kar þý tep ki o luþ ma ma sýn da, e ko no mik du rum da ki sý cak pa ra ya da ya lý a ni ra hat la ma lar gaz al ma iþ le vi gör dü. Kim se ne yin, ki me, ni çin sa týl dý ðý ný ko nuþ ma dý. Ba þör tü sü zul mü ne e sas lý ve ka lý cý bir çö - züm ge ti ril(e)me me si ü ze ri ne bi ri ken gaz, ü ni - ver si te ler de ya sa ðý uy gu la ma ya cak rek tör ler a - tan mak su re tiy le, pan su man çö züm e ka vuþ tu - ru la rak a lýn dý. Ý na nan in sa nýn ký sýt la nan, çið ne nen te mel hak ve hür ri yet le ri nin he men hiç bi ri nin i a de e - dil me me si, hu kuk suz luk lar ýn gi de ril me me si kar þý sýn da o lu þan ge ri lim, e ði tim ya sa - sý i le Ý mam-ha tip o kul la rý nýn or ta ký sým la rý a - çý la rak, iþ dün ya sý i çin ge rek li a ra e le man ye - tiþ ti ril me si ni de ön le yen kat sa yý re za le ti ne son ve ri le rek ya týþ tý rýl dý. An cak top lu mun ga zý bu ya say la a lý nýr ken, ay ný ya sa ge re ði tüm or ta o kul ve li se ler de o ku tul ma sý ge re ken Kur ân-ý Ke - rim ve Pey gam be ri mi zin Ha ya tý ders le ri nin ya sa nýn hi la fý na sa de ce 5. ve 9. Sý nýf lar da uy gu - la ma sý nýn, kar þý çý kan la rýn ga zý ný al ma ya yö ne - lik ol du ðu da göz ler den kaç ma dý. Þim di, dün ya ça pýn da Ýs lam düþ ma ný Ba tý sal - dý rý la rý na kar þý bi ri ken gaz da BM de i nanç la - ra ha ka re tin nef ret su çu kap sa mý na a lýn ma sý i - çin; tah rik bi çi min de in san la rýn kut sal la rý na, di - ni i nanç la rý na sal dý rý ko nu sun da u lus la ra ra sý dü - zen le me ya pýl ma sý i çin gös te ri le cek ça bay la a lý - na cak gi bi. Fa ruk Kö se / Ye ni A kit, BUNDAN da ha ma kul, bun dan da ha doð ru ve bun dan da ha yu mu þak bir üs lup la söy len miþ bir e leþ ti ri, bir ta lep o la maz dý her hal de... TÜ SÝ AD Baþ ka ný Boy ner in U lu de re de, Af - yon da ne ler ol du ðu nu öð ren mek is ti yo ruz cüm le si, öy le i le ri fi lan de ðil, nor mal bir de - mok ra si de bir ik ti da rýn yüz yü ze ge le ce ði en ma sum, en sý ra dan ta lep ti. Böy le ma kul bir ta le be Öð ren mek hak ký - mýz dýr fa lan, ne yi ne ka dar öð ren mek, ki min hak ký, ki min hak ký de ðil, o nun öl çü sü nü Ü - mit Boy ner be lir le me ye cek. O i þi ne bak sýn di ye ce vap ver mek de öy le i le ri fa lan de ðil, nor mal bir de mok ra tik re jim de haz me dil - me si çok zor bir çý kýþ tý. Ý þi ne bak sýn de ni len Ü mit Boy ner, as lýn da tam da i þi ni ya pý yor. O Tür ki ye nin ö nem li bir si vil top lum ku ru lu þu nun ba þýn da bir ki þi o la - rak a çýk top lu mu sa vu nu yor. Ya þa nan i ki va - him o lay hak kýn da bil gi len me hak ký ný a rý yor. Ne is ti yor Baþ ba kan? Et li ye süt lü ye ka rýþ ma - yan, ba þý ný kal dý rýp Tür ki ye nin me se le le ri ne bak ma yan, ik ti dar kar þý sýn da el pen çe di van du ran STK la rýn ol du ðu bir Tür ki ye mi? 28 Þu bat ta doð ru ta výr ta kýn ma yan ki þi ve ku ru luþ lar, ik ti da rý e leþ tir me, ül ke hak kýn da fi - kir be lirt me hak la rý ný i le le bet kay bet ti ler mi? Kal dý ki bu so ru la rý sor mak i çin STK Baþ - ka ný ol mak da ge rek mi yor. Ay ný so ru la rý sý ra - dan bir va tan daþ o la rak da so ra bi lir di; ni te - kim ay ný so ru la rý sý ra dan va tan daþ lar da so - ru yor. A ma ne ya zýk ki, Baþ ba kan hep si ne ay - ný üs lup la ce vap ve ri yor. Ar týk her e leþ ti ri yi sen kim sin, sen i þi ne bak di ye püs kürt me - ye ça lý þan, her kar þý çý ka ný i ha net le suç la yan bir baþ ba kan la kar þý kar þý ya yýz. Dev le ti ye ni den do ku nul maz kýl mak Ý ha net la fý nýn bu ka dar sýk kul la ný lý þý nýn ü ze - rin de ö zel lik le dur ma lý yýz. Bu nu sa de ce Baþ ba - kan ýn hýr çýn ka rak te ri ne ve re me yiz. E leþ ti ri - le rin, hoþ nut suz luk la rýn i ha net gi bi al gý la ný þý de mok ra si dý þý re jim le rin te mel ka rak te ri dir. Bir ül ke de i ha net suç la ma la rý ne ka dar ar tar - sa re jim o ka dar o to ri ter leþ miþ de mek tir. Çün kü bu re jim ler de re ji me bað lý lýk e sas týr. Öz gür va tan daþ de ðil, bað lý, i ta at kâr, ve fa lý va tan daþ is te nir ve en u fak bir e leþ ti ri bað lý lý - ða i ha net o la rak de ðer len di ri lir. Öy le gö rü nü yor ki Baþ ba kan as ke ri ve sa ye ti za yýf la týp ken di ik ti da rý ný sað lam laþ týr dýk ça; es ki dev let bü rok ra si si ni tas fi ye e dip ken di bü - rok ra si si ni o luþ tur duk ça, ken di dev le ti ni týp ký es ki dev let sa hip le ri nin yap tý ðý gi bi do - ku nul maz kýl ma ya ça lý þý yor. O dev le tin ku - rum la rý na, yük sek bü rok rat la rý na yö ne lik her tür lü e leþ ti ri ye kal kan o lu yor; MÝT i yar gý de ne ti min den ka çý rý yor. Ge nel kur may Baþ ka ný na söz söy let mi yor, po li si ni -iþ ken - ce ci de ol sa- ka nat la rý al tý na a lý yor. Böy le ce kut sal ve do ku nul maz dev le ti -bu de fa Ke - ma list de ðil mu ha fa za kâr bir kim lik le- ye ni - den ü ret miþ o lu yor. A ma böy le ya pa rak, o nu ik ti da ra ta þý yan top - lum sal dal ga ya ters dü þü yor. Oy o ra ný art sa da... AK Par ti oy la rý ný yüz de 50 den 53 e çý kar - mýþ... U mu rum da de ðil! Si ya se ten hiç bir za man ço ðun lu ðun bu - lun du ðu yer de dur mak gi bi bir kýs ta sým ol - ma dý. Ben ik ti da ra gel me den ön ce AK Par - ti yi des tek ler ken oy o ra ný nýn yüz de kaç ol - du ðu nu bil mi yor dum. Sa de ce hak lý ve de ði - þim ci ol du ðu nu bi li yor dum. Bu gün de oy la rý is ter yüz de 53 e, is ter 63 e çýk mýþ ol sun, gö rü yo rum ki AK Par ti i yi ye git - mi yor. AK Par ti nin hâ lâ bir al ter na ti fi nin bu - lun ma ma sý ger çe ði bu du ru mu da ha da va - him leþ ti ri yor. Hem AK Par ti i çin hem de Tür ki ye i çin... Gü lay Gök türk Bu gün, KORKUNÇ bir yaz ya þý yo ruz, mem le ket ten kan sý - zý yor. Ga li ba son za man lar da hiç bu ka dar kor - kunç bir dö nem den geç me miþ tik. (...) Sa va þýn ya yýl ma sý ný is te yen güç le rin göl ge si her yan da gö zü kü yor. Sa de ce PKK nýn u lus la ra ra sý kon jonk tü rün ken di si ne sað la dý ðý ye ni a van taj lar la sa va þý þid det - len dir me sin den söz et mi yo rum. U lu de re den bu ya na dev let i çin de ya þa nan tu haf lýk lar dan da söz e di yo rum. AKP, dev le tin zir ve sin de ki bir kaç ki þi yi ken di ya ný na a la rak dev le ti kon trol et ti ði ni sa nýr ken o dev le tin i çin den bi ri le ri nin de AKP yi si ya se ten çok za yýf la ta cak ve ö lüm le ri art tý ra cak iþ ler yap ma ih ti ma li nin bu lun du ðu nu söy le mek is ti yo rum. Bu son sal dý rý da kuþ ku lar la do lu. Ön ce lik le 200 si lah sýz as ke ri üç si vil o to bü se dol du rup, po li gon da ki ha re ket li he def gi bi yo la sal ma nýn man tý ðý ný kav ra mak çok zor. Ö nün de ar ka sýn da zýrh lý a raç var a ma týk lým týk lým as ker do lu o to büs ko ca man bir he def gi bi gi di yor. As ker ler sa va þýn böy le si ne þid det len di ði bir za - man da ne den si vil o to büs ler le si lah sýz o la rak yo - la çý ka rý lý yor? Ne den üç o to bü se dol du ru yor lar? Bin göl de da ha üç gün ön ce se kiz po lis öl müþ - ken böy le bir uy gu la ma nýn a çýk la ma sý ne? Ne den he li kop ter ler le ta þýn mý yor lar? Ay rý ca, PKK o gün o sa at te o yol dan as ker o to - büs le ri nin ge çe ce ði ni ne re den bi li yor? Bu is tih ba ra tý na sýl a lý yor? Bu, hep ay ný za man lar da ya pý lan ru tin bir uy - gu la may sa, böy le bir dö nem de ru tin uy gu la ma - lar han gi a kýl la de vam et ti ri li yor? Tu zak ku ru la bi le ce ði hiç mi ak la gel mi yor? Üç gün ön ce ge ne Bin göl de ger çek le þen sal dý rý hiç mi kim se yi ye ni ted bir le re sevk e de cek bir u - ya rý iþ le vi gör mü yor? O to büs ler, bir a ra bay la ge len PKK lý lar ta ra fýn - dan a çýk a lan da vu ru lu yor. Et raf ta PKK lý la rýn sak la na ca ðý bir dað lýk a ra zi yok, göz a la bil di ði ne ge niþ bir o va. Ý çin de si lah lý a dam la rýn bu lun du ðu bir a ra ba o düz a ra zi de yol lar dan na sýl geç ti? Na sýl fark e dil me di? Na sýl kaç tý? Et raf as ke rî ka ra kol lar la ve ko ru cu köy le riy le do lu, PKK lý la rýn a ra ba sý on la rýn a ra sýn dan na sýl gö rün me den ge lip, gö rün me den gi de bi li yor? PKK lý la rý kim des tek le di bu o pe ras yon da? Bu son o lay dað da bir ça týþ ma de ðil, bir ma yýn pat lat ma sý de ðil, i çin de ro ke ta tar lý ge ril la la rýn ol - du ðu bir a ra ba nýn a çýk a ra zi de ge lip, si vil o to bü - sün i çin de ki si lah sýz as ker le ri vur ma sý, bu na sýl müm kün o la bil di? Bü tün bu kuþ ku lu so ru lar as ke rî a çý dan na sýl ce vap lan dý rý la cak? Baþ ba kan, or du nun ha ta la rý ko nu sun da kim se - nin so ru sor ma ma sý ný is ti yor a ma bu ha ta lar o - nun ik ti da rý ný sar sý yor. Ö len her ço cuk o nun ik ti da rý ný bi raz da ha za - yýf la tý yor. Cum hu ri yet ta ri hi bo yun ca bu dev let si vil le re hiç tes lim ol ma dý, her za man bü yük oy o ran la rý na sa hip mu ha fa za kâr po li ti ka cý lar dev le ti e le ge - çir me nin ha ya li ni kur du lar a ma hiç bir za man bu nu ba þa ra ma dý lar. Son la rý hüs ran ol du. Hu ku ki çer çe ve si düz gün bir þe kil de çi zil me miþ o lan bu dev let le iþ bir li ði yap ma yý ha yal e den, dev - le ti bu hu kuk suz ze min de e le ge çi re bi le ce ði ni sa - nan, bu hu kuk suz dev le ti ken di ik ti da rý i çin kul la - na bi le ce ði ni dü þü nen her po li ti ka cý bu he sa bý pa ha lý ya ö de di. Dev le ti e le ge çir mek de ðil, dev le ti yö net mek is te yen bir po li ti ka cý an cak güç lü o la bi lir bu ül ke - de. Yö ne te bil mek i çin de dev le ti hu kuk ve de mok - ra si çiz gi si ne çek mek ge re kir. Dev le ti hu kuk suz ya pý sý ný de ðiþ tir me den e le ge çi rir, o hu kuk suz lu ðu ken di mut lak ik ti da rým i - çin kul la ný rým plan la rý he pi miz i çin çok a ðýr so - nuç lar ve rir. O so nuç lar ya vaþ ya vaþ or ta ya çý ký yor za ten. AKP yö ne ti mi U lu de re den bu ya na ya þa nan la rý bir da ha göz den ge çir sin. De mok ra tik bir ik ti dar ye ri ne mut lak bir ik ti - dar is ter ken ken di le ri ni de, ül ke yi de kan lý bir sü - reç te hýr pa lý yor lar. De mok ra si den, hu kuk tan, ba rýþ tan, e þit lik ten baþ ka ça re yok. Bun ca ö lüm bu nu ka nýt la ma ya yet mi yor mu ger çek ten? Ah met Al tan Ta raf, Ga zý mý zý al mýþ lar, u yu mu þuz! Ýn ký lap Ta ri hi ders le ri ol maz bir ü ni ver si te de. Ü ni ver si te as lýy la, ö züy le bu nu ka bul et mez. E de ne ü ni ver si te den mez. Baþbakan askerî vesayeti zayýflatýp kendi iktidarýný saðlamlaþtýrdýkça, kendi devletini týpký eski devlet sahiplerinin yaptýðý gibi dokunulmaz kýlmaya çalýþýyor. ÝNKILÂP TARÝHÝ DERSLERÝ KALKMALI AK Par ti i yi ye git mi yor O to büs Baþbakan, ordunun hatalarý konusunda kimsenin soru sormamasýný istiyor, ama bu hatalar onun iktidarýný sarsýyor. FOTOÐRAF: CÝHAN

12 12 EÐÝTÝM Ulvî seciyelerle mücehhez büyük ve aðýr bir dâvâ Kâ i na tý var lý ðýy la þe ref len dir di ði dö nem de zer re den þems e ka dar bü tün mah lû kat, O nun (asm) sey ri ne do yum ol ma yan mü ba rek hâ li ni hay ran lýk la te ma þa e der ler di. Mü ba rek ha ne-i sa a det le rin de bü yük bir te va zu i le ul vî bir te fek kü re dal dý ðýn da gü neþ gi bi pa rýl da yan nur yü zün den, ço ðu za man hü zün ek sik ol maz dý. O (asm) üm me ti ni dü þü nür dü. Bir yan dan þef kat ve mer ha met i le göz yaþ la rý dö ker ken, di ðer yan dan mü ba rek du dak la rýn dan dö kü len rah met yük lü ke li me ler le üm me ti i çin du â e der di. Temel eðitim Di ni miz de Farz-ý Ayn o la rak i sim len di ri len ve her bi re yin öð ren me si ge re ken bil gi le re Te mel E ði tim de nir. Te mel e ði tim fer din ha ya ta ve çev re si ne u yu mu nu sað la yan za ru rî bil gi le ri kap sar. E ði tim ci ler ve Ba tý lý fi lo zof lar da Her ke sin bil me si ge re ken te mel bil gi le re te mel e ði tim de miþ ler dir. (B. Rus sel, Ter bi ye ye Da ir, An ka ra-1954, s. 236) Te mel e ði tim de ve ril me si ge re ken te mel bil gi ler bi re yin ha ya ta in ti ba ký i çin þart o lan bil gi ler dir. Bun lar bel li baþ lý o la rak dil, din, ah lâk, sað lýk, te miz lik ve gün lük ih ti yaç la rý ný meþ rû bir þe kil de te min e de bil me si ne ya ra yan ve her ke sin or tak o la rak ka bul len di ði ör fî bil gi ler dir. Bu bil gi ler ay rý ca top lu mun or tak te mel bil gi le ri ni de teþ kil e der ler. Fer dî ka bi li yet ge rek ti ren, ka bi li yet le rin e ði ti mi i le sað la nan ih ti sa sa da ya lý mes le kî bil gi ler i se te mel e ði ti min dý þýn da kal mak ta dýr. Bu bil gi ler te mel e ði tim ü ze ri ne þe kil le ne cek o lan ve da ha son ra öð re nil me si ge re ken bil gi ler dir. Pey gam be ri miz (asm) Her ço cuk fýt rat ü ze re do ðar. Son ra an ne ve ba ba sý o nu ken di i nan cý na gö re þe kil len di rir (Müs ned-i Ah med, 4:24) bu yur muþ lar dýr. Ha dis-i þe rif te i fa de si ni bu lan fýt rat te ri mi Ýs lâm de mek tir. Ýs lâ mi yet ya ra tý cý nýn ya ra tý lýþ a ma cý ný i fa de e der. Bu i se Ha nif ve Tev hit o lan hak i nanç ü ze re ol ma sý ve her can lý nýn bir a maç i çin ya ra týl mýþ ol ma sý ve ya ra tý lýþ a ma cý na uy gun dav ran ma sý an la mý na gel mek te dir. Her can lý ve var lýk ya ra tý lý þý na, ya ni fýt ra tý na uy gun bir i þi yap mak la mut lu ve ba þa rý lý o la bi lir. Fýt rî ka bi li ye ti dý þýn da o nu sevk et mek ve ça lýþ týr mak o nun i çin bir nev î a zap týr. Ge rek do ðu ve ge rek se ba tý lý e ði tim ci le re gö re za ru rî bil gi ler Ý nanç E ði ti mi Ý ba det E - Ul vî se ci ye ler le mü ceh hez bü yük ve a ðýr bir dâ vâ nýn me su li ye ti ni bü tün ben li ðiy le yük len miþ ti. Bu nun e hem mi ye ti ni var lý ðý nýn bü tün zer re le ri i le id rak et miþ ti. Ý lâ hî dâ vâ sý nýn i lâ ný ve neþ ri o nun i çin her þey den da ha ö nem liy di. Mu kad des bir çi ley le yoð ru lan ha ya týn da dað lar va ri teh li ke ler kar þý sýn da o, son suz kud ret sa hi bi yü ce Al lah a da yan mýþ ve mu vaf fak ol muþ tu. Ký ya me te ka dar sü re cek o lan bu i lâ hî dâ vâ nýn asr-ý a hir de de tem sil ci le ri var dý. Her a sýr da ol du ðu gi bi bu a sýr da da þef kat ve mer ha me tiy le hük me de cek doð ru Ýs lâm ýn ve Ýs lâ mi ye te lâ yýk doð ru lu ðun te za hür et me si ge re ki yor du. O nun nu run dan te reþ þuh e den Kur ân ha ki kat le ri, Nur lar va sý ta sýy la a hir za man da ki bî ça re le rin im da dý na koþ tu rul du. Asr-ý Sa a det ten le me an e den Nur gü ne þi nin þu â la rý na maz har o lan Sa id ve sa id ler ö ne çý ka rak çi le ye ta lip ol du. Rý za-i Ý lâ hî da i re sin de yap týk la rý neþr-i ha - ði ti mi ve Ah lâk E ði ti mi o la rak te mel de üç kýs ma ay rýl mak ta dýr. Bu hu sus lar or tak ol mak la be ra ber e ði ti min þek li i nanç la ra ve ör fe gö re fark lý lýk arz et mek te dir. Bu hu sus lar mil let le re ve dev let le re gö re de de ðiþ mek te dir. TEMEL EÐÝTÝM NE ZAMAN VERÝLMELÝDÝR? Te mel e ði ti me müm kün ol duk ça er ken baþ la mak ge re kir. Çün kü in san dün ya ya Ta al lüm i le te kem mül i çin gön de ril miþ tir. Ta al lüm ve te kem mül i se son suz dur. Geç kal ma mak ge re kir. Bu nun i çin ne ka dar er ken baþ lan sa ye ri dir. Pey gam be ri miz (asm) ço cuk e ði ti mi nin do ðum ön ce sin den baþ la ma sý ge rek ti ði ni i fa de e der. (Ýbn-i Mâ ce, Ni kâh, 46) Ev le ne cek ka dýn la rýn se çi mi ne dik kat et me miz ge rek ti ði ni, bu hu sus ta dik kat li ol ma mý zý is te miþ tir. Nes li ve geç mi þi te miz ve e ði tim li bir eþ e ði ti min ilk a dý mý dýr. Ýn sa nýn huy la rý ve a lýþ kan lýk la rý kü çük yaþ lar da ki ka za ným la rý nýn e se ri dir. Öf ke, i nat, a ce le ci lik, hýrs, ha fif lik ve he vâ pe rest lik gi bi huy lar kü çük yaþ lar da ki ka za ným la rýn so nu cu dur. Ço cu ðun el de et ti ði ilk bil gi ler be yaz kâ ðý da ya zý lan ya zý gi bi dir. Si lin se de i zi ka lýr. Ço cu ða ve ri len ilk i nanç lar da böy le dir. Ço cuk ha ya ta bu i nanç pen ce re sin den ba kar. Ýlk bil gi ler ve fi kir ler in sa nýn bey nin den çýk maz. Za man la huy lar a lýþ kan lýk ha li ne ge lir. Bun dan do la yý ih ti yar lar mu ta as sýp o lur lar. Bu ve ben ze ri se bep ler den do la yý Pey gam be ri miz (asm) Kü çük yaþ lar da ka za ný lan bil gi ta þa yaz mak gi bi dir; son ra dan öð re ni len bil gi ler i se su ü ze rin de ya zý yaz ma ya ben zer (Hey se mi, Mec mâ u z-ze vâ id, 1:125) bu yur muþ lar dýr. E ði tim ci ve pe da gog lar bir ki þi nin ka rak ter ter bi ye si nin 6 ya þýn da ta mam lan dý ðý ný söy ler ler. 12 ya þý na gel di ði za man ar týk þah si ye ti te þek kül et miþ o lur. Fer din zih ni yet ge li þi mi, kâ i na ta ve o lay la ra ba kýþ a çý sý çok mü him dir. Zih ni yet ge li þi mi ve de ði þi mi ge liþ me nin de ge ri kal ma nýn da en ö nem li se bep le rin den bi ri dir. We ber e gö re Ba tý nýn ge li þi mi nin te me lin de Kel vin in Ba tý top lu mu na ka zan dýr dý ðý üç te mel pren sip tir. Bun lar Ça lýþ mak, is raf tan sa kýn mak ve i lim öð ren me pren sip le ri dir. ka ik-i Kur â ni ye ça ðý mý zýn, bel ki de çað la rýn, en bü yük hiz me ti o la rak kalp ve gö nül le re dal ga lan ma lar mey da na ge tir di. Sün net-i Se niy ye ek se nin de ha re ket e den hiz met er le ri, i man ha ki kat le riy le kalp ve gö nül ler de Al lah, Kur ân, Pey gam ber (asm) ve a hi ret sev gi si u yan dýr dý lar. Deh þet li mad dî ve ma ne vî teh li ke le re ma ruz ka lan in san lý ðý ve üm met-i Mu ham med i Kur ân ve i man ha ki kat le riy le kur tar ma ya ça lýþ tý lar. Bü yük sý kýn tý lar çek ti ler, bü yük be del ler ö de di ler, fa kat yol la rýn dan, dâ vâ la rýn dan dön me di ler. Ýl ha mý ný Kur ân dan ve Asr-ý Sa a det ten a lan Nur Mü el li fi dâ vâ sý ný þu söz ler le ö zet li yor du. Ba na ýz tý rap ve ren, yal nýz Ýs lâm ýn mâ ruz kal dý ðý teh li ke ler dir. Es ki den teh li ke ler ha riç ten ge lir di. O nun i çin mu ka ve met ko lay dý. Þim di teh li ke i çe ri den ge li yor. Kurt göv de nin i çi ne gir di, þim di mu ka ve met güç leþ ti. Kor ka rým ki ce mi ye tin bün ye si bu na da ya na maz. Çün kü düþ ma ný se ze mez. Can da ma rý ný ko - Bu üç te mel pren si bin kü çük yaþ lar da ka za ný mý bir ül ke ge le ce ði nin en ö nem li ka za ný mý ve ge le ce ði nin te mi na tý dýr. Bir ül ke e ði tim sis te mi nin öð ren ci le ri ne ka zan dýr dý ðý te mel pren sip ler o ül ke nin ge le ce ði ni ta yin e der. E ði tim sis te mi ço cuk la ra i de al ver me li dir. Ba þa rý lý ol ma ar zu su ve ih ti ra sý in san þah si ye ti nin ge le ce ði dir. Bu zih ni yet ve þah si yet ba þa rý yý kö rük ler. Te mel e ði tim de ve ri len bil gi ler fert ve top lu mun ge le ce ði ne ve ka de ri ne hâ kim o lur. TEMEL EÐÝTÝMÝN YAÞI Te mel e ði tim, ço cuk ko nuþ ma ya baþ lar baþ la maz ve ril me ye baþ lan ma lý dýr. Pey gam be ri miz (asm) Ki min ilk sö zü ve son sö zü Lâ i lâ he il lal lah o lur sa cen ne te gi rer bu yu rur. Bu ha dis te ço cu ða ilk öð re til me si ge re ken te mel bil gi nin i ma na ve i nan ca a it te mel bil gi ol ma sý ge rek ti ði ni bi ze bil dir me si ba ký mýn dan ö nem li dir. Te mel bil gi le rin ba þýn da tev hi de ve i ma na a it bil gi le rin gel me si ge rek ti ði Pey gam be ri mi zin (asm) ha dis le ri i le sa bit ol du ðu nu Ýs lâm bil gin le ri it ti fak et miþ ler dir. (Ab dur rez zak, El-Mu san nef, Bey rut- 1970, 4:334) Ýs lâm e ði tim ci le ri ne gö re te mel e ði ti min ya þý tem yiz ya þý de nen 7 (ye di) ya þý dýr. Bu da sö zü an la ya rak doð ru ce vap ver me ya þý dýr. Ge nel lik le bu ye di yaþ ka bul e dil se de ço cu ðun a kýl ve ze kâ sý na gö re de ði þir. Ze ki öð ren ci le rin e ði ti mi 4-5 yaþ la rýn da baþ lar ken du ru ma gö re bu 6-7 yaþ la rý na çý ka bi lir. An cak ye di ya þýn dan son ra sý i se çok geç tir. Pey gam be ri mi zin (asm) Ço cu ðu nu za ye di ya þý na ge lin ce na ma zý em re din (E bu Da vut, Sa lât, 25) bu yur ma sý öð re ni len bil gi le rin uy gu la ma ya baþ la ma ya þý nýn ye di ol du ðu nu gös ter mek te dir. Çün kü na maz kýl mak bel li bir bil gi ve e ði tim den son ra dýr. Bu ha dis ye di ya þýn dan ön ce e ði tim ve ril me si ge rek ti ði ni i ma et me si ba ký mýn dan en te re san dýr. Bu ve ben ze ri se bep ler den do la yý Ýs lâm e ði tim ci le ri ço cu ðun 4 (dört) ya þýn dan i ti ba ren e ði ti me baþ la ma sý ge rek ti ði ni sa vu nur lar. (Ýs ma il Hak ký Bur se vî, Tuh fe tu l-a týy ye, Yaz ma Nüs ha, Va rak, 41-a; Ýs lâm da Te mel E ði ti min pa ran, ka ný ný i çen en bü yük has mý ný dost zan ne der. Ce mi ye tin ba si ret gö zü böy le kör le þir se i man ka le si teh li ke de dir. Ýþ te be nim ýz tý ra bým, ye gâ ne ýz tý ra bým bu dur. Yok sa þah sý mýn ma ruz kal dý ðý zah met ve me þak kat le ri dü þün me ye vak tim bi le yok tur. Keþ ke bu nun bin mis li me þak ka te ma ruz kal sam da i man ka le si nin is tik bâ li se lâ met ol sa. E vet, üm met-i Mu ham med in (asm) i ma ný ný ve e be dî ha ya tý ný mah ve cek böy le si ne bü yük bir teh li ke yi ön le me yo lun da ba þa ge le cek zu lüm ve iþ ken ce le re kat lan ma ya de ðer di... Sath-ý ar zýn he men her ye ri ne ya yý lan Nur er le ri ve e ser le ri çe ki len çi le nin bo þa ol ma dý ðý ný gös ter di. Ne mut lu o a da ma ki, bu mu kad des dâ vâ i çin de yer a lýp ih lâs, sa da kat ve is ti ka met ü ze re hiz met le ri ne de vam e der ve ha ya tý ný nok ta lar. Þu mu az zam ve mu az zez dâ vâ i çin de mes lek ve meþ rep ten ta viz ver me den ih lâs la yü rü yen fa zi let kah ra man la rý na se lâm ol sun Al lah a e ma net le ka lýn sað lý cak la E sas la rý, Prof. Ýb ra him Câ nan, Ýs tan bul-1980, s. 20) Bu ko nu da Ýs lâm bil gin le ri i çin de çok ha ri ka ör nek ler var dýr. Ý mam-ý Þa fii çok kü çük yaþ ta Kur ân-ý Ke ri mi ve Ý mam Mâ lik in Mu vat ta i sim li ha dis ki ta bý ný ez ber le miþ tir. Süf yan b. U yey ne on (10) ya þý na gel di ði za man i lim mec lis le rin de bu lu nur ve fet va ve re cek de re ce de fi kir ler or ta ya ko yar dý. Ýbn-i Si na on ya þý na gel di ði za man Kur ân, E de bi yat, Ma te ma tik ve Fen Bi lim le ri ni öð ren miþ ti. Ýs lâm da mü kel le fi yet ya þý bü luð ça ðý dýr. Ý ba det ler den so rum lu ol ma ya þý da bü luð ça ðý dýr. Bü luð ça ðý i se ki þi ye, ik li me ve yö re ye gö re de ði þir. 12 ya þýn dan 15 ya þý na ka dar ge çen sü re dir. 15 ya þý i se son sý nýr dýr. Ki þi nin so rum lu luk yük len me si, mül ki yet e din me si, þa hit li ði nin ka bul e dil me si ve söz leþ me le re im za at ma yet ki si 15 ya þý dýr. Ýs lâm 15 ya þýn da ki þi ye þah si ye ti ni ve rir. Pey gam be ri miz (asm) 15 ya þý na ge len bi ri ni as ke re al mýþ ve sa va þa gön der miþ tir. (Bu ha ri, Þa ha det, 18) Bü luð ça ðýn dan ön ce ço cu ða öð re til me si ge re ken bil gi ler i ki ye ay rý lýr. Bi rin ci si Te mel E ði tim. Ý kin ci si i se Mes lek E ði ti mi dir. Bü lu ða ka dar ha ya ta ha zýr lýk ya pýl ma lý dýr. Bu se bep ler den do la yý Ýs lâm bil gin le ri bü luð ça ðýn dan ön ce ço cuk la rýn pa ra ka zan ma la rý i çin ça lýþ tý rýl ma la rý ný ya sak la mýþ lar ve câ iz gö re me miþ ler dir. (Mu ham med b. Mu ham med el- Hu seyn, Câ mi u l-ah kâm-ý Sý ðar, Mý sýr-1300, 1:18, 147, 148, 230) SONUÇ Ýs lâm bil gin le ri ne gö re in san i lim i le te rak ki ve te kâ mül e der. Ýl min te me li i se te mel e ði tim dir. Te mel e ði tim ço cu ðun du ru mu na gö re 4-5 ya þýn dan i ti ba ren baþ la ma lý ve ilk o la rak i ma na a it te mel bil gi ler ve ril me li dir. Bü luð ça ðý bir in sa nýn mü kel le fi yet ve so rum lu luk ya þý ol du ðu i çin te mel e ði ti me ve mes lek e ði ti mi ne a it bil gi le rin bü luð ça ðý o lan on beþ (15) ya þý na ka dar ta mam lan ma sý ge re kir. Bu yaþ tan ön ce ço cu ðu te mel e ði tim den mah rum e de cek þe kil de pa ra ka zan mak a ma cý i le ça lýþ týr mak câ iz de ðil dir. Bü luð dan son ra ço cuk þah si ye ti ni ka zan mýþ ve bü tün so rum lu luk la rý üst len miþ ka bul e di lir. na ci te ma il.com Demokrat Eðitimciler Derneði Yön. Krl. Bþk. ( Bir Ýs lâm kah ra ma ný Þe hit Ad nan Men de res Bi lin di ði gi bi kah ra man lýk sý fa tý, Kut sal de ðer ler, Va tan ve Hal ký, hat ta bü tün in san lýk i çin, her tür lü zor þart lar kar þý sýn da, mad dî mâ ne vî fe da kâr lýk la ra kat la nýp, bü tün gü cüy le çýr pý nan ve ge rek ti ðin de ca ný ný se ve se ve fe da e den le re ve ri len bir sý fat týr. Kah ra man lý ðýn kýy me ti de bu fe da kâr lýk la rýn ve ne ti ce le ri nin kýy me tiy le öl çü lür. Al dat may la, pro pa gan day la, da yat may la, ya lan la, yan lýþ bil gi len dir me ve ya kýþ týr may la o lan kah ra man lýk lar, sah te dir, ger çek kah ra man lýk la a lâ ka sý yok tur! Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri nin (R.A.) bu yur du ðu gi bi, Ki min him me ti, mil le ti i se (bü tün gay re ti ve çýr pýn ma la rý mil le ti ne a it i se), o tek ba þý na bir mil let tir! Ýþ te rah met li Ad nan Men de res de bu tek ba þý na mil let o lan kah ra man lar dan dýr! E vet, TBMM ta ra fýn dan Ýs tik lâl Ma dal ya sý ve ri len rah met li Ad nan Men de res, Ýs tik lâl Sa va þý bo yun ca ( ), ken di çift li ðin den her tür lü yi ye cek, gi ye cek ve çe þit li mal ze me le ri a ra ba lar la cep he ye ta þý mýþ, kah ra man as ker le ri mi ze lo jis tik des tek sað la mýþ týr! Cum hu ri ye tin i lâ nýn dan (29 E kim 1923) son ra ve tek par ti dö ne min de, de mok ra si ve hür ri yet fi kir le ri nin ya yýl ma sý i çin bü yük gay ret gös ter miþ tir. Bir a ra ye ni ku ru lan Ser best Cum hu ri yet Fýr ka sý na (par ti si ne) gi re rek fa a li yet le ri ni sür dür müþ tür. Bu par ti nin 1930 da (Me ne men ha di se si ba ha ne siy le) ka pa týl ma sýn dan son ra, tek rar tek par ti li dö ne me ge çil di ði i çin, Cum hu ri yet Halk Par ti si ne geç ti ve Kü tah ya dan mil letve ki li se çil di. Fa kat, son ra la rý bu par ti nin top rak re for mu te þeb büs le ri ne kar þý ol du ðu i çin bu par ti den is ti fa et ti. Da ha son ra, çok par ti li ha ya ta ge çiþ te, De mok rat Par ti ku ru cu la rý a ra sýn da ye ri ni al dý ve 1946 se çim le rin de Ay dýn dan mil letve ki li se çil di. Ni ha yet 1950 se çim le rin de, De mok rat Par ti nin bü yük bir ek se ri yet le ik ti da ra gel me siy le de Baþ ba kan ve par ti ge nel baþ ka ný ol du. De mok rat Par ti nin ik ti da ra gel me si, ül ke de bü yük bir bay ram ha va sý es tir miþ tir. Çün kü, CHP ik ti da rý nýn o za ma na ka dar hal ký mý za re va gör dü ðü bas ký cý zih ni ye tin den, e sir mu a me le sin den ve di nî i nan cý na va ra na ka dar tür lü ya sak la rýn dan, da ya nýl maz iþ ken ce le rin den ül ke kur tul muþ tu! O nun i çin dir ki CHP, bir da ha hal kýn hür i ra de siy le ik ti dar yü zü gör me di ve gö re me ye cek de! He le de a hýr ve ya de po o la rak kul la ný lan ca mi le rin tek rar i ba de te a çýl ma sý, Kur ân-ý Ke rim ü ze rin de ki ya sa ðýn kal dý rýl ma sý, E zan-ý Mu ham me dî nin (asm) as lý na çev ril me si gi bi ic ra at, yýl lar ca bü yük çi le çe ken hal ký mý zý çok bü yük se vin ce boð muþ tur! Ay rý ca, bu dö nem de ( ) va tan da þa de ðer ve ril miþ, fa kir lik ten kur ta rýl mýþ, kar ný doy muþ ve ce bi pa ra gör müþ tür! Ül ke de ye ni ye ni iþ sa ha la rý a çýl mýþ, mem le ket baþ tan ba þa þan ti ye ye dön müþ tür. Dýþ mü na se bet ler de de ba þa rý lý bir si ya set ta kip e di le rek, çe þit li pakt ve ya it ti fak lar ku ru la rak (CEN TO ve SE A TO gi bi) mem le ke tin i ti ba rý ol duk ça yük sel til miþ tir. Bu de vir de ya pý lan ça lýþ ma lar ve ge liþ me ler, bir kaç cüm le i le de ðil, an cak bir kaç ki tap i le i fa de e di le bi lir! Ýþ te, bu ge liþ me le ri çe ke me yen dýþ düþ man la rý ve on la rýn ha in yer li iþ bir lik çi le ri 27 Ma yýs 1960 da hun har bir dar bey le, mil le tin hür oy la rýy la seç ti ði ve çok mem nun ol du ðu De mok rat Par ti ik ti da rý na son ver di ler. Bu nun la da kal ma dý lar. Baþ ta rah met li Men de res ol mak ü ze re, de mok rat lar hak kýn da u tan ma dan, sý kýl ma dan ol ma dýk if ti ra lar da bu lun du lar! Dev let ha zi ne si ni ken di le ri soy duk la rý hal de, De mok rat la rýn soy du ðu nu id di a et ti ler. 27 Ma yýs ý, Hür ri yet ve A na ya sa Bay ra mý i lân et ti ler! Uy dur ma ko nu la rý ta rih ki tap la rý na ek le di ler. Ta bi bun la rýn hiçbi ri tut ma yýn ca, halk da yut ma yýn ca, son ra la rý kal dý rýl dý. AD NAN MEN DE RES ÝN E ÐÝ TÝM DÜ ÞÜN CE SÝ E ði tim hak kýn da ki gö rüþ le ri ni i rad et ti ði Kon ya Nut ku nda þöy le di le ge tir miþ tir;.. Vic dan hür ri ye ti bah si ne ge lin ce: Türk mil le ti Müs lü man dýr ve Müs lü man o la rak ka la cak týr. Ev ve la ken di ne ve ge le cek ne sil le re dî ni ni tel kin et me si, o nun e sâ sý ný ve ka i de le ri ni öð ret me si, e be diy yen Müs lü man kal ma sý nýn mü na ka þa gö tür mez bir þar tý dýr. Hal bu ki mek tep ler de din der si ol ma yýn ca, ev lâ dý na ken di dî ni ni tel kin et mek ve öð ret mek is te yen va tan daþ lar bu im kân lar dan mah rum e dil miþ o lur lar. Müs lü man ço cu ðu dî ni ni öð ren mek gi bi pek ta biî bir hak tan mah rum e dil me mek i cap e der. Böy le mah ru mi yet ve im kân sýz lýk vic dan hür ri ye ti ne uy gun dur de ni le mez. Bu i ti bar la or ta mek tep le ri mi ze din der si koy mak, ye rin de bir ted bir o la cak týr (..) Müs lü man lý ðý ve o nun e sas la rý ný, fa ri za la rý ný ve ka i de le ri ni ki fa yet le tel kin e dip öð re te cek öð ret men le ri mi zin ye tiþ ti ril me le ri ne ay rý ca gay ret sarf e di le cek tir. Ge le cek se ne li se se vi ye sin de ilk me zun la rý ný ve re cek o lan Kon ya Ý mam Ha tip Mek te bi nin i le ri se vi ye de din tah si li ve ren bir ted ris mü es se se si ha li ne ge ti ril me si ve bu mü es se se nin ben zer le ri nin yurt ta faz la laþ tý rýl ma sý uy gun o la cak týr. (E mir dað Lâ hi ka sý, s., 418, 419, Ýs tan bul 1997) Þe hit e di li þi nin 51. Yý lýn da, bu ve fa dar ve fe da kâr dev let a da mý Ad nan Men de res i rah met le a ný yo ruz!

13 DÝZÝ 13 EBRU OLUR 4 BU GÜN ÇOK ÝZLENEN FÝLMLERDE KARAKTERLERE BAKTIÐIMIZDA KASITLI OLARAK ALKOLÝK VE BAÐIMLI TÝPLEMELER ÖN PLANA ÇIKARTILIYOR. Med ya, genç le ri mad de kul la ný mý na Os man A ba lý kim dir? 1972 Yý lýn da Kay se ri de doð du. Ýlk ve or ta öð re ni mi ni ta mam la dýk - tan son ra Ýs tan bul Týp Fa kül te si nde týp e ði ti mi ne baþ la dý. Týp e ði ti - mi ni 1997 yý lýn da bi tir dik ten son ra Ýs tan bul Týp Fa kül te si, ço cuk ve genç lik ruh sað lý ðý ve has ta lýk la rý a na bi lim da lýn da uz man lýk e ði ti mi ne baþ la dý. Uz man ol duk tan son ra ay ný fa kül te de ba þa sis tan o la rak gö - re ve baþ la dý yý lýn da do çent ol du yý lýn da ad li ço cuk ve genç psi ki yat ri si bi ri mi ni kur du. Ha len Ýs tan bul Ü ni ver si te si, Ýs tan bul Týp Fa kül te si Ço cuk ve Genç Ruh Sað lý ðý ve has ta lýk la rý a na bi lim da lýn - da öð re tim ü ye si o la rak ça lýþ mak ta dýr. Ço cuk ve Genç lik Ruh Sað lý ðý, dik kat ve öð ren me bo zuk luk la rý, ba ðým lý lýk lar, nö - ro ge li þim sel bo zuk luk lar, psi ko far ma ko lo ji ve nö rop si - ki yat ri a la nýn da on lar ca ki ta bý ve yü ze ya kýn ma ka - le ve bil di ri si var dýr. A me ri kan ço cuk psi ki yat ri si a ka de mi si ne ve say gýn bir çok bi lim sel ku - ru lu þa ü ye o lan A ba lý Dik ka ti öð ren me - yi ge liþ tir me ve e ði tim der ne ði baþ kan lý ðý ný da yap mak ta dýr. 50'ye ya kýn ki ta bý ve on lar - ca yer li ve ya ban cý ma - ka le si bu lun mak - ta dýr. Ev li ve i ki ço cuk ba - ba sý dýr. ka sýt lý o la rak sü rük lü yor Aç tý ðý mýz ba ðým lý lýk lar dos ya la rýn da bir çok þey ko nu þul du. Bil gi ler ak ta rýl dý. Hep si top lu mu bi raz da ha bi linç len dir - mek a dý na ya pýl dý. Gün ler ce o ku nan ki tap lar, ma ka le ler, gö rü þü len uz man ki þi ler. Der ken hep si ya zý ya dö kül dü ve yi ne bu say fa lar dan siz ler le bu luþ ma ya baþ la dý. U ma rým he def ve a ma cý mý za bir a dým da ol sa u laþ mý þýz dýr. Ko - nuy la il gi li uz man i sim ler den o lan Os man A ba - lý ya bir çok so ru sor duk. Ce vap lar ol duk ça dik - kat çe ki ciy di. Siz ler le pay la þý yor ve yol gös te ri ci ol ma sý ný di li yo ruz. Sa yýn A ba lý ya te þek kür ler. Al kol ba ðým lý lý ðýn da ge ne tik fak tör ler var mý dýr? Bü tün psi ki yat rik prob lem ler de ge ne tik yük lü lük mev cut tur. Bu a çý dan ba ðým lý lýk tür le rin de de ge ne tik yat kýn lýk ve ge ne tik e ði lim var dýr. Al kol ba ðým lý sý ba ba la rýn ço cuk la rýn da % 25 o ra nýn da ba ðým lý lýk gö rül mek te dir. Ay rý ca bu ko nu da yat kýn lý ðý sað la yan tes bit e di len ba zý gen ler de mev cut tur. Do pa min i le il gi li ge ne tik ça lýþ ma lar da ha faz la ya pýl mýþ týr. Do pa min ak ti vi te si i le il gi li ba zý ge ne tik fark lý lýk lar bu lun muþ tur. Ay rý ca ba ðým lý lýk o lan ki þi le rin ya kýn ak ra ba la rýn da ba ðým lý lýk ve kö tü ye kul la ným sýk lý ðý art mak ta dýr. TUTARSIZ VE ÝLGÝSÝZ AÝLE ORTAMI DA BAÐIMLILIÐA KAPI AÇMAKTADIR Ba ðým lý ol ma nýn sebep le ri ne ler o la bi lir? An ne ba ba de ne ti mi nin za yýf ol du ðu a i le ler de ba ðým lý lýk ris ki art mak ta dýr. Tu tar sýz ve il gi siz a i le or ta mý da ba ðým lý lý ða ka pý aç mak ta dýr. Ço cuk luk ça ðýn da ya þa nan trav ma lar, is tis ma ra uð ra ma du ru mu da ris ki art týr mak ta dýr. Mev cut bu lu nan bir stre si te da vi et me ye ça lýþ ma ve ya alt ta ya tan dep res yon gi bi has ta lýk la rý çöz me ye dö nük mad de kul la ný mý na e ði lim art mak ta dýr. Her is te di ði ya pý lan a þý rý de re ce de þý mar týl mýþ ço cuk la rýn öz de ne tim zor lu ðu ve ba ðým lý lýk po tan si ye li de art mak ta dýr. A i le bas ký sý ve þid de te ma ruz kal ma du ru mu da ki þi nin a i le nin o na ma dý ðý dav ra nýþ la ra mey li ni tep ki sel o la rak ar ttý ra bi lir. Kö tü ar ka daþ or ta mý ve ö zel lik le mad de kul la ný lan çev re de bü yü mek ö nem li et ken ler a ra sýn da dýr. Ö zel lik le er ken yaþ ta baþ la yan mad de kul la ný mýn da bu risk çok ö nem li bir et ken dir. Al kol ba ðým lý lý ðý nýn bi yo lo jik bir çok se be bi de tar tý þýl mak ta dýr. Ge ne tik et ken ler den ba zý be yin böl ge le rin de ki fark lý lýk la ra ka dar sý ra lan mak ta dýr. Nuc le us ac cum bens de di ði miz ö dül mer ke zi nin ça lýþ ma sýn da ki fark lý lýk lar en faz la dik kat çe ken me ka niz ma dýr. Bu ö dül mer ke zi nin ça lýþ ma sý i le il gi li dir. Bu ki þi ler de bey nin ö dül mer ke zin de bir prob lem var dýr. Ki þi de ki ö dül ek sik li ði za man la mad de kul la na rak ö dül al ma yo lu na i te bi lir. Stri a tum de di ði miz be yin böl ge sin de ki do pa mi ner jik fonk si yon bo zuk lu ðu bu nu i zah et mek te dir. Ay rý ca hi pe rak ti vi te, dav ra ným bo zuk lu ðu, dep res yon ve kay gý bo zuk luk la rý i le de bað lan tý lar bu lun muþ tur. Ba ðým lý lý ðýn fi zik sel ve ruh sal be lir ti le ri ne ler dir? Ba ðým lý ki þi ler de bir çok be lir ti gö rü le bi lir. Fi zik sel be lir ti le ri tit re me, göz ler de ký zar ma, ko nuþ ma bo zuk luk la rý, bi linç de ði þik lik le ri, çar pýn tý, ne fes dar lý ðý, el göz ko or di nas yo nun da bo zul ma, uy ku ha li ve ya a þý rý u ya nýk lýk, iþ tah prob lem le ri gö rü le bi lir. Ruh sal a çý dan bak tý ðý mýz da i çe çe kil me, ça buk si nir len me, al gý bo zuk luk la rý (mad de ye bað lý ha lü si nas yon), ha fý za kay bý, mut suz luk ve ya a þý rý mut lu ol ma ha li, ö fo ri de di ði miz psi ko lo jik u mur sa maz lýk, hu zur suz luk, ank si ye te li ol ma ha li gö rü le bilir. Bü tün bu be lir ti ler a lý nan mad de nin ti pi ne ve mik ta rý na gö re de ði þe bi lir. Ö zel lik le di zi ve film ler de al kol kul la ný mý a çýk ça gös te ri li yor. Bu du rum ço cuk la rý na sýl et ki ler? Ço cuk la rýn ve e riþ kin le rin bi lin çal týn da o luþ tu ru lan ba ðým lý lýk et ki si çok ö nem li dir. Biz bu di zi ler le ma a le sef ba ðým lý lý ðý nor mal leþ ti ri yo ruz. Bu gün çok iz le nen film ler de ki ka rak ter le re bak tý ðý mýz da ka sýt lý o la rak al ko lik ve ba ðým lý tip le me ler ön pla na çý ka rý lý yor. Bu du rum da ço cuk ve genç le re þu me sa jý ve ri yo ruz zen gin lik, po pü ler lik ve öz gür lük i çin mad de kul lan ma lý sýn Bu þe kil de bir me saj la ço cuk lar yat kýn ha le ge li yor. Fýr sa tý ný ve or ta mý ný bul du ðun da i se mad de gir da bý nýn i çi ne dü þü yor. A ca ba film ler de kah ra man lar mad de yi kö tü le se kul la ným genç ler a ra sýn da bu ka dar yay gýn la þýr mýy dý? Ben med ya nýn biz zat mad de kul la ný mý ný ar ttýr mak i çin ka sýt lý o la rak kul la nýl dý ðý ný dü þü nü yo rum.. Çün kü an ti mad de me saj la rý cý lýz ve klâ sik i ken mad de ye me yil me saj la rý güç lü ve et ki le yi ci.. Rol mo del ler çok ö nem li dir. Ço cuk la rýn çok sev di ði ki þi ler mad de kul lan mak ve sat mak tan gö zal tý na a lý ný yor. Al kol ve ö zel lik le mad de kul la ný mý ya þý il ko kul se vi ye si ne düþ müþ du rum da. Bu nun se be bi ne dir? Sos yal ve psi ko lo jik de ði þi min so nu cun da gö rü yo ruz. Kent hayatý, dü þük e ði tim ve ö zel lik le dev le tin bu ko nu da be ce rik siz ol ma sý çok ö nem li fak tör ler dir. Si zin o kul la rý nýz da bu ço cuk lar e ði tim a la cak, li se yi bi tir di ðin de si ga ra ba ðým lý sý o la rak bi ti re cek. Bu ra da sis te mi sor gu la mak lâ zým.. 4 ar tý 4'ü tar tý þýp du ru yo ruz. As lýn da da ha cid dî so run lar var dýr. Mil lî e ði tim ço cuk la rýn e ðit sel sü reç le riy le a lâ ka lý o la rak çok cid dî teh li key le kar þý kar þý ya kal mýþ du rum da dýr. Ýl ko kul lar da mad de kul la ný mý ve da ha cid dî so run lar baþ gös ter mek te dir. An ne ba ba lar ço cuk la rý nýn kar ný ný do yur ma te lâ þýn da i ken on lar teh li ke le re da ha ya kýn ha le ge li yor. Ba ðým lý lýk ya þýnýn düþ müþ ol ma sýn da ma a le sef çok se bep var, en baþ ta bo zu lan a i le ya pý sý, de ði þen çev re, med ya, yan lýþ rol mo del ler ve so ru nun yay gýn lý ðý sa yý la bi lir. ANNE BABALARIN ROLLERÝNÝN FARKIN- DA OLMAMASI ÇOCUKLARI ÇOK CÝDDÎ TEHLÝKEYE ATMAKTADIR Al kol kul la nan a i le le rin ço cuk la rý bun dan na sýl et ki le nir? Ke sin lik le an ne ba ba lar çok ö nem li ro le sa hip tir ler. A ma bun dan da ha kö tü o la ný i se ken di rol le ri nin far kýn da ol ma ma lar dýr. A i le i çi þid det, mad de kul la ný mý, ih mal gi bi so run lar ço cuk la rý ve genç le ri çok cid dî ba ðým lý lýk la rýn ku ca ðý na a tý yor. Za ten a i le de yan lýþ rol mo del ler var sa, ya ni ba ba al kol a lý yor sa ken di gö rev le ri ni ço ðun luk la mad dî ve ma ne vî o la rak ih mal e di yor sa. Bu ih mal ne ti ce sin de ço cuk lar gi de rek da ha sý kýn tý lý ha le ge li yor. He le he le an ne de si ga ra ve ya al kol ba ðým lý lý ðý var sa o za man o a i le çok kay gan bir ze mi ne gi ri yor. Rol ler bo zu lu yor, i le ti þim ak sý yor, so run lar çö zü le mi yor. Ve mad dî ma ne vî sý kýn tý lar gi de rek ar tý yor. An ne ba ba la ra çok net me saj ver mek ge re kir se ken di rol le ri ni zin far kýn da ol ma ma nýz ço cuk la rý çok cid dî teh li ke ye at mak ta dýr. Lüt fen ne ko nuþ tu ðu nu zu, ne söy le di ði ni zi ve en ö nem li si ne yap tý ðý ný zý bi lin. Çün kü bu sa de ce siz de kal mý yor. Al kol ve mad de kul la ný mýy la il gi li kriz du rum la rýn da ne ler o la bi lir? Ma a le sef mad de yok sun lu ðu kriz le ri çok teh li ke li dir. Bu es na da e ðer mad de ye kar þý fiz yo lo jik bir ba ðým lý lýk var sa bu du rum da ki þi de ba zý cid dî risk ler o lu þur. E pi lep si a ta ðýn dan, öf ke nö bet le ri ne, ken di ne za rar ve ri ci dav ra nýþ la ra ka dar kriz be lir ti le ri o lu þa bi lir. Mad de ba ðým lý lý ðý de me miz i çin ki þi de bir mad de ye kar þý gi de rek ar tan bir is tek, mad de kul la nýl ma dý ðýn da o lu þan yok sun luk be lir ti le ri, ay ný do zun ce vap ver me me sin den do la yý doz ar tý þý ve ki þi nin ha ya týn da iþ lev sel lik kay bý ol ma sý ge re kir. Mad de yok sun lu ðu nun her mad de ye kar þý fark lý dü zey de ol du ðu nu bi li yo ruz. Ki þi mad de bu la ma dý ðýn da çar pýn tý, ter le me, so luk a lýp ver me de güç lük, kas lar da ger gin lik, tit re me, hu zur suz luk, al gý bo zuk luk la rý, a ji tas yon, kont rol süz dav ra nýþ lar hat ta nö bet gi bi be lir ti ler o la bi lir. Al kol ba ðým lý lý ðý nýn i ra de i le i liþ ki si ne dir? Ki þi nin ba ðým lý lýk o ra ný art týk ça i ra de gü cü de za yýf lar. Bu se bep le bir çok ba ðým lý er ken dö nem ler de ben is te sem bý ra ký rým gi bi bir ya nýl gý ya dü þer son ra sýn da gi de rek bu mad de nin e si ri ha li ne ge lir. Mad de kul la nan ki þi ler i ra de güç le ri ni kay bet tik le rin de ar týk cid dî de re ce de ba ðým lý ol muþ lar dýr. Te da vi a þa ma sýn da i ra de nin tek rar ha re ke te ge çi ril me si he def le nir. Ý ra de güç len dik çe mad de den u zak laþ ma o lur. Bu se bep le mad de kul la ný mý i le i ra de nin ke sin lik le bað lan tý sý var dýr. Mad de ba ðým lý lý ðý te ra pi i le çö zü le bi lir mi? Yok sa i lâç te da vi si ge rek li mi dir? Mad de kul la ný mý ve ba ðým lý lý ðý ko nu sun da i lâç te da vi si var dýr. Bu te da vi ler da ha çok eþ lik e den be lir ti le re dö nük tür. Ba zý i le ri dü zey ba ðým lý lýk lar da i se ye ri ne koy ma te da vi si de di ði miz da ha az za rar lý ve kon trol lü bir mad de yi ve re rek te da vi pla ný uy gu la na bi lir. Tik sin di ri ci ba zý i lâç lar kul la ný la bi lir. Dep res yon ve ank si ye - Doç. Dr. Osman Abalý te var sa bun la rýn te da vi si ya pýl ma lý dýr. Ay rý ca bü tün te da vi le re ek o la rak te ra pi de ek le nir. Te ra pi ol ma dan te da vi pla ný uy gu lan ma sý ek sik ka lýr. Te da vi pla nýn da güç lü bir te ra pi iþ bir li ði de sað la nýr sa da ha i yi bir ba þa rý sað la nýr. Ba ðým lý lýk te da vi sin den son ra ne le re dik kat e dil me li dir? Bu ko nu da mad de den u zak kal mak i çin her tür lü des tek psi ko sos yal o la rak sað lan ma lý dýr. Ki þi nin mad de kul la ný lan yer ler den u zak kal ma sý çok ö nem li dir. Hat ta mad de kul la ný mý ný ha týr la tan yer ler den bi le u zak kal ma sý fay da lý dýr. Ý ra de si ni bu ko nu da sü rek li kuv vet len dir me si ge re kir. Te da vi yi bý rak ma ma sý u zun sü re ta kip al týn da kal ma sý ge re kir. Ken di ni spor, sa nat ve fay da lý sos yal ak ti vi te le re ve re rek meþ gul et me li dir. Al kol ve mad de kul la ný cý la rýn da ne gi bi dav ra nýþ de ði þik lik le ri gö rü le bi lir? Gi de rek iþ lev sel lik kay bý o lu þur. Ki þi gi de rek mad de kul lan dý ðý ný da ha da çok bel li e der ha le ge lir. Bu du rum a i le ü ye le ri ve baþ ka la rý ta ra fýn dan an la þý lýr ha le ge lir. Ý çe ka pan ma, sos yal ak ti vi te ler den u zak laþ ma, çok pa ra har ca ma, giz li lik te ar týþ, ken di ha li ne ol ma e ði li mi, ka ram sar lýk, iþ ye rin de ve rim siz lik, uy ku ve iþ tah prob lem ler, tit re me, ha fý za so run la rý o la bi lir. Ki þi nin bu sü reç te iþ ve rim li li ði dü þer ve a lý dý ðý rol ler de ba þa rý sýz lýk ar tar. Gö rev le ri ni ya pa ma dý ðýn dan do la yý dýþ la na bi lir. Öð ren ci i se ders ve rim li li ði dü þer. Fi zik sel o la rak yor gun, bit kin ve güç süz ha le ge lir. Vü cut di ren ci dü þer. Kul lan dý ðý mad de i le il gi li o la rak za tür re, kalp prob lem le ri, nö ro lo jik so run lar, bu la þý cý has ta lýk lar o lu þa bi lir. ERGEN BÝREYDEKÝ MADDE ETKÝSÝ, GELÝÞÝMÝ BOZAR Al kol ve mad de er gen ler de na sýl bir ha sa ra yol a çar? Al kol ve mad de er gen ler de cid dî bir ha sar o luþ tu rur. Ge liþ mek te o lan be den ler de al kol ve mad de nin te si ri son de re ce yý ký cý dýr. Fiz yo lo jik ve psi ko lo jik ge li þi min de vam et ti ði sü reç te er gen bi rey de ki mad de et ki si ge li þi mi bo za bi lir. Öð ren me, dik kat, al gý bo zuk luk la rý o lu þur. Fi zik sel ha sar da ha faz la dýr. Bu a çý dan er gen ba ðým lý lýk la rýn da da ha dik kat li ol mak ge re kir. Bu yaþ ta ki ço cuk lar teh li ke ba na do kun maz fik ri i le ha re ket et ti ði i çin da ha faz la ba ðým lý lýk ge liþ ti re bi lir. Ba ðým lý ki þi le rin a i le le ri nin na sýl bir dav ra nýþ ser gi le me le ri ge rek mek te dir? Ba ðým lý lýk ta en ö nem li un sur a i le dir. Te da vi ka li te si ni art tý ran te da vi ye u yu mu ar - tý ran bir et ki si var dýr. Ki þi nin düþ tü ðü çu kur dan çýk ma sýn da e li ni tu ta cak bi ri le ri ne ih ti yaç var dýr. Te da vi e ki bi i le çok i yi ko o pe ras yon sað la yan a i le ü ye le ri çok yar dým cý ol mak ta dýr. Tek rar mad de kul lan ma ris ki bu du rum da da ha da a zal mak ta dýr. A i le ü ye le ri ka bul le ni ci, des tek le yi ci ve yar dý ma ha zýr ol duk la rý ný vur gu la ma la rý ge re kir. Bu nu sa de ce söz le de ðil dav ra nýþ lar la da an lat ma la rý ge re kir. Te da vi ye baþ vu ru nun ger çek leþ me sin de ve te da vi sü reç le ri nin uy gu lan ma sýn da ö nem li rol le ri var dýr. Dýþ la mak, öf ke len mek, red det mek çok yan lýþ týr. A i le ü ye le ri nin ya kýn ve sý cak des te ði ge re kir. li se yi bi tir di ðin de si ga ra ba ðým lý sý o la rak bi ti re cek. Bu ra da sis te mi sor gu la mak lâ zým.. 4 ar tý 4'ü tar tý þýp du ru yo ruz. As lýn da da ha cid dî so run lar var. Ba ðým lý ki þi ler de o lu þan dav ra nýþ bo zuk luk la rý ba ðým lý lýk te da vi sü re cin den son ra te da vi e di le bi lir mi? Te da vi e di le bi lir. Ba ðým lý lýk ve ba ðým lý lýk i le bir lik te o lu þan bir çok prob lem çö zü le bi lir. An cak ki þi nin geç mi þin de ba zý prob lem ler var sa ve çö züm o la rak sý kýn tý lý i se bun la rýn tes bi ti ve çö zü mü o lup ol ma ya ca ðý nýn ay rý ca be lir len me si ge re kir. Si zin o kul la rý nýz da bu ço cuk lar e ði tim a la cak, Te da vi ne ka dar ba þa rý lý o la bi lir? Te da vi ba þa rý sý ba ðým lý lý ðýn tü rü ne, ki þi nin te da vi ye ka tý lý mý na, ba ðým lý lý ðýn de re ce si ne, a i le nin du ru mu na, ki þi nin baþ et me me ka niz ma la rý na ve eþ lik e den baþ ka so run lar o lup ol ma dý ðý na bað lý dýr. % 100 te da vi de o la bil mek te dir. Uz man la rýn te da vi de ki ro lü ne ka dar ve na sýl dýr? Uz man lar bu ra da yol gös te rip reh ber lik yap ma ko nu mun da dýr. Ki þi nin sü rek li de net çi si de ðil dir. De ne tim me ka niz ma la rý nýn ha re ke te geç me si ne yar dým cý o lur lar. Týb bî des te ðin yön len di ril me sin de et kin dir ler. Ö nem li bir des tek me ka niz ma sý ko nu mun da ol mak zo run da dýr lar. A ma bu ko nu da se çi le cek uz man da ö nem li dir. Al kol ve mad de ba ðým lý lý ðý nýn yol aç tý ðý di ðer psi ko lo jik ve fiz yo lo jik has ta lýk lar ne ler dir? Bo þan ma lar, iþ siz lik göç, ka za, is tis mar, þid det, suç, ka os den di ðin de al kol ve mad de ilk o la rak ak la ge len un sur lar dan bi ri si dir. Bu a çý dan bu ko nu bi rey sel de ðil top lum sal bir so run dur. Ki þi nin i çin de bu lun du ðu du rum sa de ce ken di si ni de ðil, bü tün ta ný dýk la rý ný ve top lu mu il gi len dir mek te dir. Do la yý sýyla son ra sýn da o lu þan so run lar çok faz la dýr. Hem týb bî, hem psi ko lo jik, hem de sos yal so run lar mev cut tur. YARIN: UZMAN PSÝKOLOJÝK DANIÞMAN DR. ITIR TARI CÖMERT

14 14 SPOR Y F.BAHÇE ÝLK PEÞÝNDE AVRUPA KUPALARINDA SEZONUNDAN BU YANA EVÝNDEKÝ MAÇLARI KAZANAMAYAN TEMSÝLCÝMÝZ BU AKÞAM KADIKÖY'DE AÐIRLAYACAÐI MARSÝLYA ÖNÜNDE SÝFTAH YAPMAK ÝSTÝYOR Þük rü Sa ra coð lu Sta dý'nda sa at 20.00'de baþ la ya cak maçý Hýr vat ha kem I van Be bek yö ne te cek. Star TV kar þý laþ ma yý nak len yayýnlayacak. Sa kat lýk la rý ge çen Meh met To pal ve Mo us sa Sow oy nar ken, a da le sin de yýr týk o lan Dirk Kuyt for ma gi ye me ye cek. FENERBAHÇE'NÝN U E FA Av ru pa Li - gi (C) Gru bu'nda bu gün Fran sa'nýn Oly mpi qu e Mar sil ya ta ký mýy la kar þý - la þa cak. Fe ner bah çe Þük rü Sa ra coð lu Sta dý'nda sa at 20.00'de baþ la ya cak kar þý laþ ma yý Hýr vat ha kem I van Be - bek yö ne te cek. Star TV kar þý laþ ma yý nak len ek ra na ge ti re cek. Fe ner bah - çe'de sa kat lýk la rý ge çen Meh met To - pal ve Mo us sa Sow bu gün kü maç ta gö rev ya par ken, a da le sin de yýr týk tes - pit e di len Hol lan da lý fut bol cu Dirk Kuyt i se oy na ma ya cak. 2 YILDIR EVÝNDE KAZANAMIYOR Ka dý köy'de çýk tý ðý son 5 Av ru pa ku - pa sý mü ca de le sin de ka za na ma dý. Se - yir ci si ö nün de ki son ga li bi ye ti ni se zo nun da U E FA Av ru pa Li gi grup ma çýn da Mol do va'nýn She - riff ta ký mý na kar þý 1-0'lýk so nuç la a lan Fe ner bah çe, bu maç tan son ra sa ha - sýn da yap tý ðý 5 maç ta 4 kez be ra be re ka lýr ken, 1 kez ye nil di. Ýç sa ha da 86. Av ru pa ku pa sý mü ca de le si ne çý ka cak ''Sa rý Ka nar ya lar'', 85 maç ta 40 ga li bi - yet, 17 be ra ber lik ve 28 ye nil gi al dý. Ka dý köy'de ra kip fi le le ri top lam 126 kez ha va lan dý ran sa rý la ci vert li ta kým, ka le sin de i se 100 gol gör dü. Fe ner - bah çe, Av ru pa ku pa la rýn da sa ha sýn da AYKUT HOCA KADIKÖY'DE GALÝBÝYET YÜZÜ GÖRMEDÝ FENERBAHÇE Tek nik Di rek tö rü Ay kut Ko ca - man, sa rý-la ci vert li ta ký - mýn U E FA Av ru pa Li gi C Gru bu'nda bu gün Oly - mpi qu e Mar sil ya i le ya - pa ca ðý maç ta Ka dý köy'de ilk kez Av ru pa ma çýn da ga li bi yet se vin ci ya þa mak is ti yor. Fe ner bah çe i le Ka dý köy'de çýk tý ðý 39 lig ma çýn da ye nil gi yü zü gör me yen Ay kut Ko ca - man, Av ru pa ku pa la rýn da i se Fe ner bah çe Þük rü Sa - yap tý ðý son maç ta, bu se zon U E FA Þam pi yon lar Li gi pla yoff tu ru nun rö - van þýn da Rus ya'nýn Spar tak Mos ko va ta ký mý i le 1-1 be ra be re kal dý. MAR SÝL YA'YI TA NI YA LIM Fe ner bah çe'nin ya rýn U E FA Av ru pa Li gi (C) Gru bu'nda ki ilk ma çýn da Ýs tan - bul'da kar þý kar þý ya ge le ce ði Av ru pa ku - pa la rý nýn tec rü be li ta ký mý Oly mpi qu e Mar sil ya, Fran sa Li gi'nde se zo na yap tý ðý i yi baþ lan gýç la dik ka ti çe ki yor. Bu se zon Av ru pa ku pa la rý mü ca de le si ne U E FA Av ru pa Li gi 3. ön e le me tu run dan i ti - ba ren baþ la yan Fran sýz e kip, bu tur da Es ki þe hirs por'u 1-1 ve 3-0'lýk skor lar la ge çe rek, pla yoff tu ru na yük sel di. Pla yoff tu run da Mol do va'nýn She riff ta ký mý kar þý sýn da 2-1 ve 0-0'lýk skor lar la tu ru ge çen Oly mpi qu e Mar sil ya, Fe ner bah - çe'nýn ya ný sý ra, A EL Li mas sol ve Bo - rus si a Mönc heng lad bach'ýn bu lun du ðu (C) Gru bu'nda yer al dý. DEV LER LÝ GÝ'NÝN ÝLK ÞAM PÝ YO NU Av ru pa a re na sýn da ba þa rý lý so nuç - lar a lan Fran sa tem sil ci si, U E FA Þam pi yon lar Li gi'nin ilk kez dü zen - len di ði se zo nun da þam pi - yon o A la rak ku pa yý mü ze si ne gö tür - dü. Mar sil ya, se zo nun da i se fi nal oy na dý ðý Av ru pa Þam pi yon Ku lüp ler Ku pa sý'nda Ký zýl yýl dýz i le 0-0 be ra be re kal dý ðý mü ca de le yi pe nal - tý lar la kay bet ti. Fran sýz e kip, Av ru pa ku pa la rý ta ri hin de U E FA Ku pa sý'nda 2 kez fi nal oy na dý ve se zon la rýn da fi na le çý kan Oly mpi qu e Mar sil ya, se - zo nun da Ý tal ya'nýn Par ma ta ký mý na 3-0 ye ni le rek, se zo nun da da Ýs pan yol e kip Va len ci a'ya 2-0 ye - ni le rek ku pa yý ka çýr dý. Mar sil ya, 2005 ve 2006 yýl la rýn da ol mak ü ze re i ki kez de U E FA In ter to to Ku pa sý'ný mü - ze si ne gö tür dü. Av ru pa ku pa la rý ta ri - hin de 180 ma ça çý kan Fran sa tem sil - ci si 83 maç ta ka za nýr ken, 43 be ra ber - lik, 54 de ye nil gi al dý. ra coð lu Sta dý'nda he nüz ga li bi yet el de e de me di. Sa rý-la ci vert li ta ký mýn ba - þýn da ken di sa ha sýn da çýk tý ðý 39 lig ma çýn da 32 ga li bi yet, 7 be ra ber lik ya - þa yan Ko ca man, Fran sýz ta ký mý kar þý sýn da ilk Av - ru pa za fe ri ni el de et me yi he def li yor. Fe ner bah çe, Ay kut Ko ca man yö ne ti - min de ken di sa ha sýn da yap tý ðý 4 Av ru pa ku pa sý ma çýn da 1 ye nil gi, 3 be - ra ber lik al dý. Aykut Kocaman Avrupa'da ilk galibiyeti arýyor. Avrupa kupalarýnda iki yýldýr Kadýköy'de sevinç yaþayamayan Fenerbahçe Marsilya karþýsýnda ilk galibiyetini almayý hedefliyor. Delihasan yeniden aday KARATE Fe de ras yo nu Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný E sat De li ha san, 14 E kim de ya pý - la cak ge nel ku rul da ye ni den a day ol du ðu - nu a çýk la dý yý lýn dan bu ya na ku - rum sal laþ ma ve spor tif ba þa rý an la mýn da çok ö nem li iþ ler yap týk la rý ný söy le yen De - li ha san, Yap týk la rý mýz ya pa cak la rý mý zýn te mi na tý dýr de di. Genç lik ve Spor Ge nel Mü dür lü ðü ve ri le ri ne gö re 2011 yý lýn da Tür ki ye ye u lus lar a ra sý a lan da en faz la ma dal ya ka zan dý ran branþ o lan ka ra te de ge nel ku rul ta ri hi 14 E kim o la rak be lir - len di. Tür ki ye Ka ra te Fe de ras yo nu Baþ - ka ný E sat De li ha san, ge nel ku rul da ye ni - den a day ol du ðu nu a çýk la dý. Dört yýl ön ce ca mi a - nýn ta le bi ü ze ri ne a day ol du ðu nu vur gu la yan De li ha san, Ka ra te ca - mi a sý dört yýl da ya pý - lan la rý çok i yi bi li yor. Bu ne den le se çim va a - din de bu lun ma yý ge rek siz bu lu yo ruz. E - ki bi miz le be ra ber ilk dört yýl da ku rum sal alt ya pý yý ta mam la dýk. Þim di i se da ha tec - rü be li bir grup o la rak hiz me te ye ni den ta li biz. Yap týk la rý mýz ya pa cak la rý mý zýn te - mi na tý dýr. Ye ni dö nem de cid di pro je le re im za a ta ca ðýz. Bun la rý ko nu þa rak de ðil uy gu la ya rak gös te re ce ðiz. di ye ko nuþ tu. AZÝZ YILDIRIM TEMYÝZE GÝTTÝ FENERBAHÇE Ku lü bü Baþ ka ný A ziz Yýl dý rým'ýn a - vu kat la rý ''Fut bol da þi ke'' da va sýn da ve ri len ka ra rý tem yiz et ti. Çað la yan'da ki Ýs tan bul A da let Sa ra yý'na ge len Yýl dý rým'ýn a vu ka tý Ab dul lah Ka ya, ge rek çe li ka ra rýn ta raf la rý na u laþ - ma sý nýn ar dýn dan ha zýr la - dýk la rý ve tem yiz ne den le - ri ni i çe ren di lek çe yi, yar gý - la ma yý ya pan Ýs tan bul 16. A ðýr Ce za Mah ke me si'ne ver di. A ziz Yýl dý rým, da va kap sa mýn da ''ör güt kur - mak'', ''þi ke yap mak ve teþ vik pri mi ver mek'' suç - la rýn dan 6 yýl 3 ay ha pis ce - za sý na çarp tý rýl mýþ, ay rý ca tah li ye si ne ka rar ve ril miþ - ti. Yýl dý rým'ýn a vu kat la rý, hük mün a çýk lan ma sýn dan ký sa bir sü re son ra mah ke - me ye, ka ra rý tem yiz e de - cek le ri ni be lir tir ''sü re tu - tum'' di lek çe si ver miþ ti. e ni as ya.com.tr F.Bahçe UEFA'da iç maçlarý mutlaka almalý Fe ner bah çe, U E FA Av ru pa Li gi'nde ilk ma çý - na bu gün Ka dý köy'de çý ký yor. Tem sil ci mi zin bir üst tu ra çýk ma sý i çin ö zel lik le e vin de oy - na ya ca ðý bü tün maç lar dan ga lip gel me si ge re ki - yor. Ka za ný lýacak 9 pu an la grup tan çýk mak müm - kün o la bi lir. Ya da dep las man da a lý na cak sür priz bir ga li bi yet bü tün kor ku la rý si lip, a tar. Mar sil ya Fran sa'nýn güç lü ve tec rü be li e kip le rin den bi ri. U - E FA'da i ki de fa fi nal oy na ma ba þa rý sý ný gös ter miþ se zo nun da ise Þam pi yon lar Li gi ku pa sý ný mü ze si ne gö tür müþ. Ya ni öy le boþ bir ta kým de ðil. Bu gün a lý na cak bir ga li bi yet Fe ner bah çe'yi hem id di a lý ya pa cak, hem de mo ral a þý la yýp, gü ven ve - re cek. Ay kut Ko ca man kad ro se çi min de sür priz i - sim ler ye ri ne tec rü be ye ö nem ver me li. A lex ve Ba ro ni ilk 11'de sa ha ya çýk ma lý. Kuyt'ýn yok lu ðun - da Se mih'e gö rev ve re rek ha ta yap ma ma lý. Sa kat - lýk tan kur tu lan Sow'dan fay da lan ma yo lu na git - me li. Sow, güç lü fi zi ði ve kur naz lý ðý i le Mar sil - ya'nýn kor ku lu rü ya sý o la bi lir. Bu maç ta ka le ci Vol - kan'a da çok iþ dü þe cek. Mer sin ma çýn da ka le si ne top gel me di ði i çin ne du rum da ol du ðu pek an la þý - la ma dý. Ö zel lik le yan top lar da za yýf ka lýr sa Fe ner - bah çe i çin kö tü o lur. E ge men'in yok lu ðun da Yo bo i le yan ya na oy na ya cak Be kir'in da ha ag re sif ve hýz lý oy na ma sý lâ zým. En a ðýr yük ye ni trans fer Me i re les'e dü þe cek. Hem sa vun ma ya, hem de o - fan sa top ta þý ya cak. Üs tün bir per for mans sað la - masý halinde Fe ner bah çe'nin maç so nun da 3 pu - an la so yun ma o da sý na gi tmesini bekliyorum. BAS KET BOL DA SÜR PRÝZ YOK, TUR GAY DE MÝ REL YÝ NE BAÞ KAN Tür ki ye Bas ket bol Fe de ras yo nu baþ kan lýk se çi - min de sür priz ol ma dý ve Tur gay De mi rel ye ni den 4 yýl lý ðý na baþ kan se çil di. An ka ra da ya pý lan kon - gre de Tur gay De mi rel 173 de le ge den 105 de le ge - nin o yu nu a la rak gö re vi ne de vam et ti. Fe ner bah - çe, Ga la ta sa ray, Be þik taþ ve A na do lu E fes ku lüp - le ri nin des tek le di ði di ðer a day A li Do ðan i se 67 oy al dý. Bu so nuç la bir lik te de le ge le rin is tik rar dan ya na oy kul lan dý ðý gö rül dü. Bu a ra da bu se çim de ilk de fa ye ni bir uy gu la ma ya gi dil di. Genç lik ve Spor Ba ka ný Su at Ký lýç, san dýk ku ra lý ný de ðiþ tir di. De le ge ler al fa be tik sý ra ya gö re oy kul lan dý. Ye ni uy gu la may la han gi san dýk ta ne oy kul la nýl dý ðý tes - pit e di le me di. Ayrýca Spor Ge nel Mü dür lü ðü'nü temsil eden delegelerin se çim ler de ki tav rý nýn da bel li ol ma ma sý saðlandý. 6 de fa se çi me gi rip, ka - zan ma ba þa rý sý ný gös te ren Tur gay De mi rel'i tebrik edip, çalýþmalarýnda ba þa rý lar di li yo rum. Recep Kara Kahramanmaraþ güreþlerinde þampiyon oldu. Baþpehlivan Recep Kara'dan teröre tepki ANADOLU'NUNKýrkpýnarý olan Kahramanmaraþ Güreþ Þampiyonasýnda Recep Kara finalde Erzurumlu Sait Bingöl ü akýllý bir taktik uygulayarak devirmeyi baþardý. Kara nýn madalya ve para ödülü Kahramanmaraþ Belediye Baþkaný Mustafa Poyraz tarafýndan verildi. Recep Kara yaptýðý açýklamada, Bugün burada þampiyon oldum ama sevinemiyorum. Bingöl-Karlýova da 8 polisimiz, Hakkâri de ise 4 askerimiz þehit oldu. Milletimizin baþý sað olsun. Allah böyle acýlarý bir daha göstermesin. Biz burada er meydanýnda güreþ yapýyoruz ama bu vatan hainlerini sevindirmeyeceðiz. Bu vataný kimseye böldürmeyeceðiz' diye konuþtu. Yüksel Ýnþaat millî atlet Emel Dereli'ye sponsor YÜKSEL Ýnþaat, Yýlmaz Sazak Uluslararasý Atletizm Yarýþmalarý kapsamýnda ''Yükselen Yýldýz'' belirlediði milli atlet Emel Dereli'ye sponsor oldu. Yüksel Ýnþaat Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen ve firmanýn destek verdiði milli atletler Nimet Karakuþ ile Pýnar Aydýn'ýn da katýldýðý törende, gülle atma branþýndaki baþarýlý performansýyla dikkatleri üzerine çeken Emel Dereli ile sponsorluk anlaþmasý imzalandý.

15 Y A Ý LE SAÐ LIK 20 EY LÜL 2012 PERÞEMBE 15 Mev sim sel dep res yo na dik kat! nüsküdar Ü ni ver si te si öð re tim ü ye si Prof. Dr. M. E min Cey lan bi re yin fiz yo lo jik ve sos yo lo jik du - ru mu nu ö nem li de re ce de et ki le yen dep res yon hak - kýn da tav si ye ler de bu lun du. Top lum da yüz de 3-5 o ra nýn da gö rü len dep res yo nun pek çok se be bi nin ve tü rü nün ol du ðu na de ði nen Cey lan, ö zel lik le son ba har dan ký þa ge çi len dö nem ler de ý þý ða bað lý et - ken ler le ya þa nan duy gu du rum bo zuk luk la rýy la il gi - li þu bil gi le ri ver di: Ýlk de fa 1984 yý lýn da Se a so nal Af fec ti ve Di sor der-sad o la rak or ta ya a tý lan mev - sim sel duy gu du rum bo zuk lu ðu mev si me bað lý dep re sif duy gu de ði þik lik le ri ni ta ným la mak ta dýr yý lýn dan gü nü mü ze DSM ta ný sis te min de ye - ri ni al mýþ o lan SAD gü nü müz de kli nik pra ti ðin de ge nel lik le fo to te ra pi yön te miy le te da vi e di li yor. Gü - nü müz ko þul la rýn da her i ki ki þi den bi ri si dep res yo - na gi ri yor. Al kol ve mad de kul la ný mý, stres li or tam - lar da ya þa yan lar, par ça lan mýþ a i le ler de bü yü yen ço - cuk lar, a i le yü kü bu lu nan ki þi ler, da ha ön ce den dep res yon ge çir miþ ki þi lerin dep res yo na ya ka lan ma ih ti ma li da ha yük sek. Ýs tan bul / Ye ni As ya Uz man lar dan son ba har da as tým u ya rý sý nýstanbul Me di pol Ü ni ver si te si Sað lýk Bi lim le ri Fa kül te si De ka ný Prof. Dr. Er do ðan Kun ter, ha va - la rýn se rin le me ye baþ la dý ðý son ba har da as tým kriz - le ri nin art tý ðý ný söy le di. Prof. Dr. Er do ðan Kun ter, yak la þan ký þý ha týr la ta rak, as tým has ta lý ðý nýn en çok ilk ba har ve son ba har mev sim le rin de a tak yap - tý ðý ný be lirt ti. Kun ter, Son ba har da ha va la rýn çok de ðiþ ken ol ma sý ne de niy le mik ro bik bron þit, nez le ve gri bal en fek si yon lar da ar týþ mey da na ge li yor. Ö zel lik le ba zý vi rüs le rin as tým lý has ta lar da, has ta lý - ðýn a tak yap ma sý na ve ya kö tü leþ me si ne ne den ol - duk la rý bi li ni yor. Ki mi za man ba sit bir so ðuk al - gýn lý ðý ve ya en fek si yon cid dî bir as tým tab lo su nu baþ la ta bi li yor de di. Kun ter, ö te yan dan kir li ha va - nýn ve si ga ra du ma ný nýn as tým has ta lý ðý ný bü yük öl çü de et ki le di ði ni söz le ri ne ek le di. As tým has ta lý - ðý nýn sebebi nin her za man a ler ji ol ma ya bi le ce ði ne de dik kat çe ken Kun ter, An cak hem a ler jik as tým hem de a ler jik ol ma yan as tým da vi rüs ler, bak te ri - ler, kir li ha va, si ga ra du ma ný, eg zer siz, a ni ý sý de ði - þik lik le ri, kes kin ko ku lar gi bi de ði þik se bep ler has - ta lý ðýn a tak yap ma sý na ne den o la bil mek te dir. Bu et ken ler le son ba har da da ha sýk kar þý la þý la ca ðý ný tah min et mek zor de ðil dir. Do la yý sýy la son ba har mev si min de as tý mý te tik le yen a ler jik ve a ler jik ol - ma yan ne den le rin i yi bi lin me si bu dö ne min so - run suz ge çi ril me si ba ký mýn dan çok ö nem li dir. þek lin de ko nuþ tu. Ýs tan bul / Ye ni As ya Her yýl 36 er kek ten bi ri pros tat kan se ri ne ye niliyor ntürk Rad yo lo ji Der ne ði Ge nel Sek re te ri ve Av - ru pa Ü ro ge ni tal Rad yo lo ji Der ne ði Pros tat Kan se ri Ça lýþ ma Gru bu Ü ye si Doç. Dr. Ah met Tun cay Tur gut, her yýl 36 er kek ten bi ri nin pros tat kan se ri - ne ye nik düþ tü ðü nü bil dir di Ey lül Dün ya Pros tat Haf ta sý do la yý sýy la ya zý lý a çýk la ma ya pan Tur gut, man ye tik re zo nans gö rün tü le me ve mul ti - pa ra met rik man ye tik re zo nans tek no lo ji sin de son dö nem de kay de di len ge liþ me ler sa ye sin de pros tat kan se ri nin ko lay lýk la teþhis edile bil di ði ni ve tü mö - rün dav ra nýþ ö zel lik le ri nin be lir le ne bil di ði ni be lirt ti. Hayat bek len ti si nin art ma sý na pa ra lel o la rak ö zel - lik le 65 yaþ ü ze rin de ol mak ü ze re ge le cek 30 yýl i - çin de kan ser va k'a la rýn da 3 kat ar týþ mey da na ge le - ce ði nin he sap lan dý ðý ný i fa de e den Tur gut, bu du ru - mun pros tat kan se rin de de ge çer li ol du ðu nu bil dir - di. Tur gut, pros tat kan se ri nin ge nel o la rak or ta ya þý geç miþ er kek ler de en sýk teþhis ko nan kan ser tü rü ol du ðu na dik ka ti çek ti. Bu has ta lý ðýn bütün kan ser va k'a la rý nýn yüz de 11 in den ve kan ser den ö lüm le rin yüz de 9 un dan so rum lu ol du ðu nu kay de den Doç. Dr. Tur gut, a raþ týr ma la rýn her 6 er kek ten bi ri nin hayatý bo yun ca pros tat kan se ri ne ya ka la na ca ðý ný gös ter di ði ni ö ne sür dü. Ýs tan bul / a a Kalp has ta lýk la rýn da si ga ra bi rin ci fak tör nson yýl lar da bütün dün ya da kalp has ta lýk la rý nýn art tý ðý na dik kat çe ken uz man lar, kalp has ta lýk la rý na bað lý ö lüm le rin ge liþ miþ ül ke ler de ki bütün ö lüm le - rin ya rý sý ný o luþ tur du ðu nu söy le di. Risk fak tör le ri - nin ba þýn da i se si ga ra ge li yor. Do ruk Sað lýk Gru bu Kar di yo lo ji Uz ma ný Dr. Er kan Av cý, ö lü me sebep o lan kalp kri zi ko nu sun da, Kal bin ken di si ni bes le - yen da mar lar da a ni ve i ler le yi ci tý kan ma ya da a þý rý ka sýl ma so nu cu or ta ya çý kan kalp kri zi, da mar sert - li ði nin en o lum suz tab lo su dur. Kalp do ku su nun ken di ni ye ni le me im kâ ný yok tur. Bu sebep le baþ tan tedbir al mak ge re kir de di. Av cý, kalp kri zi nin gö - ðüs ü ze rin de bas ký o luþ tu ra rak ya rým sa at ka dar sür dü ðü nü ve ay ný za man da da kol lar i le sýr ta ya yýl - ma gös ter di ði ni i fa de et ti. Ba zen de ka rýn böl ge si ne ya yý lan að rý nýn mi dey le il gi li ra hat sýz lýk dü þün ce si oluþtura bi le ce ði ni kay de den Av cý, so ðuk ter le me, bu lan tý, kus ma, a þý rý hal siz lik, bit kin lik, bay gýn lýk his si gi bi be lir ti ler de gös te re bi le ce ði ni vur gu la dý. Kalp kri zi ge çi ren ki þi nin ke sin lik le yü rü tül me den doð ru dan bir sað lýk ku ru mu na sev ki nin sað lan ma sý ge rek ti ði ü ze rin de du ran Av cý, Bu gün kü þart lar da kriz ris ki ni or ta dan kal dýr mak müm kün de ðil dir. An cak bu ris ki en a za in dir mek i çin ya pýl ma sý ge re - ken ler var dýr. Bun la rý sý ra la mak ge re kir se, ilk sý ra da si ga ra yý bý rak mak yer a lýr. Hi per tan si yo nu or ta dan kal dýr mak, þe ker has ta la rý nýn þe ker dü ze yi se vi ye le - ri ni al ta in dir mek, a þý rý ki lo lar dan kur tul mak, dü - zen li fi zik eg zer siz le ri yap mak, kan yað la rý nýn dü þü - rül me si ni sað la mak týr di ye ko nuþ tu. Bur sa / ci han Göz Hastalýklarý Uzmaný Dr. Emel Çolakoðlu, okula baþlayan çocuklarýn yüzde 10'unda görme bozukluðu olduðunu söyledi. Bu göz probleminin sebebini ise yakýndan izlenilen televizyona baðladý. Ya kýn dan TV iz le mek göz de ha sar bý ra ký yor E ði tim ka li te, e ði tim ci say gý bek li yor EÐÝTÝM-BÝR-SEN Bur sa Þu be Baþ ka ný Nu - man Þe ker, ye ni e ði tim yý lý ve si le siy le yap tý ðý a çýk la ma da, ye ni dö nem de e ði ti min ka li te, e ði tim ci le rin i se say gý bek le di ði ni söy le di. Ya zý lý a çýk la ma ya pan Þe ker, e ði tim sis te - min de ki de ði þik lik le be ra ber, o ku la ka yýt ya - þý nýn ge ri çe kil me si ve li se nin zo run lu ol ma - sýn dan do la yý öð ren ci sa yý sýn da kay da de ðer bir ar týþ ol du ðu nu vur gu la dý. Hü kü me tin bu ye ni dö ne mi, e ði tim de alt ya pý yý güç len - GÖR ME PROB LE MÝ NA SIL AN LA ÞI LIR? EMEL Ço la koð lu, gör me prob lem le ri nin an la þýl ma yön tem le ri - ni þöy le sý ra la dý: U zak ta ki ya zý la ra ba kar ken göz le ri ni kýs ma - sý, ba þý ný eð me si, nes ne le re çok ya kýn dan bak ma sý, o ku ma ve yaz ma so nu cu baþ að rý sý ya þa ma sý, o kur ken ke li me ya da sa týr at la ma sý, ya zar ken sa tý rý düz gün ta kip e de me - me si, bir gö zü nü da ha ö ne a la rak ki ta ba bak ma sý, O kur ken ke li me le rin bu la nýk laþ tý ðý ný ya da kay dý - ðý ný i fa de et me si, te le viz yo nu ya kýn dan sey ret - me si, göz le rin de su lan ma, gü neþ li ha va lar da tek (hep ay ný göz) gö zü nü ka pa ma sý. Ça la - koð lu, Risk fak tö rü ol sun ya da ol ma sýn, do ðum dan son ra ki ilk 6 ay i çin de be bek mut - la ka göz mu a ye ne sin den geç me li. de di. DR. E MEL ÇO LA KOÐ LU, FAZ LA BÝL GÝ SA YAR KUL LAN MA NIN, YA KIN DAN TE LE VÝZ YON SEY RET ME NÝN GÖZ DE BÝR TA KIM SO RUN LA RA SE BE BÝ YET VER DÝ ÐÝ NÝ SÖY LE DÝ. UZMANLAR ya kýn dan te le viz yon iz le me nin gör me run la ra yol a ça ca ðý ný kay de den Ço la koð lu, An ne prob lem le ri ne yol aç tý ðý ný be lir ti yor. Göz Sað lý ðý ve ba ba lar da ço cuk la rýn da gör me prob le mi ol ma dý - Kar ne le re diþ no tu tavsiye si Has ta lýk la rý Uz ma ný Dr. E mel Ço la koð lu, faz la bil - ðý ný dü þü ne rek he ki me baþ vur mu yor. Bu nun so - DÝÞ he ki mi Sel çuk Öz bö lük, ço cuk lar da ki diþ çü rük le ri nin kar ne le re ek le ne cek diþ no - gi sa yar kul lan ma nýn, ya kýn dan te le viz yon sey ret - nu cun da ço cu ðun o kul ba þa rý sý düþ tü ðü gi bi, so - tu i le a zal tý la bi le ce ði ni be lirt ti. Öz bö lük, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, o kul lar da ye ni bir e - me nin ve ki tap o ku ma nýn göz de bir ta kým so run - la ra se be bi yet ver di ði ni söy le di. Göz Sað lý ðý ve run tes bit e dil di ðin de, ço ðun luk la te da vi de geç ka - lýn mýþ o lu yor ve gör me prob le mi ka lý cý ha le ge le bi - ði tim yý lý baþ la dý ðý ný ha týr la ta rak, sað lýk lý ne sil ler i çin il köð re tim ça ðýn da ön ce lik le ço - cuk la rýn diþ sað lý ðý ü ze rin de du rul ma sý ge rek ti ði ni i fa de et ti. Ge liþ miþ ül ke ler de ço cuk Has ta lýk la rý Uz ma ný Dr. E mel Ço la koð lu, o ku la li yor. Hiç bir ya kýn ma sý ol ma sa bi le her ço cu ðun ba þý na 1 o lan çü rük diþ o ra ný nýn Tür ki ye de 5 ol du ðu nu di le ge ti ren Sel çuk Öz bö lük, diþ baþ la ya cak ço cuk la rýn yak la þýk yüz de 10 un da ya þý - dü zen li o la rak göz mu a ye ne sin den geç me si ge re ki - he ki mi ne baþ vur ma, diþ fýr ça sý ve ma cu nu kul lan ma o ra ný nýn da Av ru pa nýn çok al týn - na gö re o ku ma yaz ma sý kýn tý sý ol du ðu nu be lirt ti. yor a çýk la ma sýn da bu lun du. Ço la koð lu, o kul ça - da ol du ðu na dik ka ti çek ti. Ko ru yu cu diþ he kim li ði nin ö ne mi ne i þa ret e den Öz bö lük, bu ko nu da Mi llî E ði tim Ba kan lý ðý i le or tak bir ça lýþ ma yü rü tü le bi le ce ði ni be lirt ti. Öz bö lük, Gör me prob lem le ri nin ge ne tik o la bi le ce ði gi bi faz - ðýn da ki ço cuk lar da en sýk gö rü len 4 gör me prob le - Kar ne le re ek le ne cek diþ no tu i le ço cuk lar da ki diþ çü rük le ri ni a zal ta bi li riz. Bu he de fe u - la bil gi sa yar kul lan ma nýn, ya kýn dan te le viz yon sey - mi ni; þa þý lýk, ya lan cý þa þý lýk, göz tem bel li ði ve kýr ma laþ ma mý zý ko lay laþ tý ra ca ðý gi bi hem öð ren ci le rin te da vi sü re cin de ders le rin den ge ri ret me nin ve ki tap o ku ma nýn göz de bir ta kým so - ku sur la rý o la rak sý ra lý yor. Ýs tan bul / ci han kal ma la rý ný en gel le ye cek hem de e ko no mik kat ký sað la ya cak týr gö rü þü nü sa vun du. Yeni eðitim döneminde eðitimde kalite, eðitimcilere ise saygý bekleniyor. EÐÝTÝM-BÝR-SEN Bur sa Þu be Baþ ka ný Nu man Þe ker dir me an la mýn da ya tý rým yý lý i lân et me si ge rek ti ði ni kay de den Þe ker, þun la rý i fa de et ti: Dev let, ö zel sek tö rün im kân la rý ný e ði ti me ka zan dýr - mak i çin pro je ler ge liþ tir me li. Bu nok ta dan ha re ket le e ði - tim-öð re tim yý lý ders lik ih ti ya cýn da ki ar týþ se be biy le sý kýn tý lý ge çe cek tir, fa kat ders lik a çýk la rý ve ka de me li e ði tim sis te mi nin ha ya ta ge çi ril me - sin de ki yö ne tim ha ta la rý ke sin lik le ye ni sis te mi göl ge le me me li dir. E ÐÝ TÝM CÝ LER SAY GI BEK LÝ YOR Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý nýn ye ni e ði tim sis te mi ni uy gu la ya cak o lan öð - ret men ler de, de ðer siz lik his si ni güç len di ren ba zý uy gu la ma la rý ol du ðu - na dik kat çe ken Þe ker, Söz ve yak la þým la rý i le si ya si le ri in ci ten be ya nat - la rý, ül ke nin ge le ce ði ni in þa et me si ge re ken öð ret men ler ta ra fýn dan teh - dit o la rak al gý lan mýþ týr. Baþ ta Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý ol mak ü ze re hü kü - met yet ki li le ri bu o lum suz al gý yý gi de re cek a dým lar at ma lý ve öð ret men - le rin mo ra li tek rar dü zel til me li dir di ye be lirt ti. Bur sa / ci han

16

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应 国 ' 东 极 也 直 前 增 东 道 台 商 才 R od e ric h P t ak 略 论 时 期 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 * 冯 立 军 已 劳 痢 内 容 提 要 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 始 于 元 代 代 大 规 模 开 展 的 功 效 被 广 为 颂 扬 了 国 国 内 市 场 窝 的 匮 乏 窝 补 虚 损 代 上 流 社 会 群 体 趋 之 若 鹜 食 窝

Detaylı

Undangan Finalis

Undangan Finalis & 1 P E M E R I N T A H P R O V I N S I J A W A T E N G A H D 1N A S p E N D I D 1K A N Jl Pe A1d N o 134 Se r r c l p 35 1530 1 F x (024) 352 00 7 ] Se r A u s t u s 20 15 No o r : o o s Ke / 0 5 \ 2

Detaylı

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL 探 性 通 性 圣 重 ' 颠 并 格 洛 丽 亚 奈 勒 小 说 贝 雷 的 咖 啡 馆 对 圣 经 女 性 的 重 写 郭 晓 霞 内 容 提 要 雷 的 咖 啡 馆 中 权 社 会 支 配 的 女 性 形 象 美 国 当 代 著 名 黑 人 女 作 家 格 洛 丽 亚 过 对 6 个 圣 经 女 性 故 事 的 重 写 奈 勒 在 其 小 说 贝 覆 了 圣 经 中 被 父 揭 示 了 传 统

Detaylı

i n i ho n n n n n ng

i n i ho n n n n n ng A i i i i i i i i n i ho n n n n n ng o o o o o o o b B b b p b b b b b b b p b b b b b b i b i b b i b b i b i b i b bn bn bn bn bn bn bn b bn bn bn bn bn bn bng bng bng b pn bng bng bng pn bng bo bo

Detaylı

Persuasive Techniques (motorcycle helmet)

Persuasive Techniques  (motorcycle helmet) M O D E A T H E E L E M E N T S O F A N A R G U M E N T 1n t h l s t e s t i m o n y g iv e n b e f o r e t h e M a ry l a n d Se n a t e t h e s p e a ke r m a ke s a s t r o n g c l a i m a b o u t t

Detaylı

New Doc 1

New Doc 1 U N I V E R SI T Y O F M A L ; 1ï i l i dvol 1 l 2 0 1 8 w 1a1 p&t«apa«ridia ti p E g s l am an Pt d1an h Ma @Mi u Ooam a1 ol am S1udl es} ]111 / 2 1 Dr Mo11an a Daw 11a mai amy 1 P r o f e s s o r D r

Detaylı

1 ( Philistines) 2 3 4 ( ) ( ) ( ) 7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,, 8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,, 9,,,,,,,,,,??,,, :,,,, 92. 1 2. 20 10,,,, :,!,!,!,,,,?,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,

Detaylı

<4D6963726F736F667420576F7264202D20ABC8BB79A4CEABC8AE61A4E5BEC73939A6A8AA47B3F8A769AED12E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20ABC8BB79A4CEABC8AE61A4E5BEC73939A6A8AA47B3F8A769AED12E646F63> 行 政 院 客 家 委 員 會 輔 助 大 學 校 院 發 展 客 家 學 術 機 構 99 年 度 補 助 辦 理 開 設 深 化 客 家 語 言 及 文 化 通 識 課 程 計 畫 子 計 畫 一 客 語 及 客 家 文 學 成 果 報 告 書 校 內 計 畫 編 號 :98-R&D(A)-025 計 畫 執 行 期 間 :99 年 03 月 01 日 至 99 年 11 月 30 日 計 畫

Detaylı

江 小 说 中 的 南 京 大 屠 杀 与 民 族 国 家 观 念 表 达 究 大 致 采 取 个 案 分 析 以 解 读 叙 述 策 略 等 角 度 切 人 讨 钗 和 哈 金 南 京 安 魂 曲 关 时 代 相 关 作 者 来 自 多 个 国 家 作 两 部 小 说 为 例 从 直 面 历 史

江 小 说 中 的 南 京 大 屠 杀 与 民 族 国 家 观 念 表 达 究 大 致 采 取 个 案 分 析 以 解 读 叙 述 策 略 等 角 度 切 人 讨 钗 和 哈 金 南 京 安 魂 曲 关 时 代 相 关 作 者 来 自 多 个 国 家 作 两 部 小 说 为 例 从 直 面 历 史 对 小 说 中 的 南 京 大 屠 杀 与 民 族 国 家 观 念 表 达 + 李 永 东 摘 要 南 京 大 屠 杀 是 中 外 战 争 史 上 骇 人 听 闻 的 暴 虐 事 件 作 为 创 作 题 材 然 目 前 关 于 南 京 大 屠 杀 的 文 学 研 究 却 相 当 薄 弱 还 不 少 作 家 以 之 停 留 单 个 作 品 分 析 的 阶 段 因 此 有 必 要 从 民 族 国 家 观

Detaylı

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF 1 2 3 4 1 200 2 3 4 5 6 1950 6 I....1..1..1.2..3..4..5..6..6 8.8...9.14.23 28.28.32.38.47 56 II.56.68.68.70..91. 91.95.98 103 113..113 113.130..171 171 179 182 197 201..204.. 204 286 2000 195 2001 11-13

Detaylı

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * *" * " 利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * * *  利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南 尽 对 古 证 K 避 不 B 要 尽 也 只 得 随 包 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 传 统 国 古 代 建 筑 的 顿 灰 及 其 基 本 性 质 李 黎 张 俭 邵 明 申 提 要 灰 也 称 作 贝 壳 灰 蜊 灰 等 是 煅 烧 贝 壳 等 海 洋 生 物 得 的 氧 化 钙 为 主 要 成 分 的 材 料 灰 作 为 国 古 代 沿 海 地 区 常 用 的 建

Detaylı

,,,,,,,,, (CIP) : /,,. 2. :, 2004 ISBN G CIP (2003) ( ) : : : 880mm 1230mm 1/ 32 : 7.125

,,,,,,,,, (CIP) : /,,. 2. :, 2004 ISBN G CIP (2003) ( ) : : : 880mm 1230mm 1/ 32 : 7.125 / / / 2003 ,,,,,,,,, (CIP) : /,,. 2. :, 2004 ISBN 7-313-03506-3................ G647.38 CIP (2003) 087156 ( 877 200030 ) :64071208 : : 880mm 1230mm 1/ 32 : 7.125 :168 2003 10 1 2004 10 2 2004 10 2 :20

Detaylı

6 h h 3 h 3 ha 3 1 I 2 o o a 3 t y 3 t y 3 y t y 3 t y 3 y tsu 3 tsu 3 su 4 17

6 h h 3 h 3 ha 3 1 I 2 o o a 3 t y 3 t y 3 y t y 3 t y 3 y tsu 3 tsu 3 su 4 17 1o 2 n 3 ka t ia k t i x 3 3 a 3 ii 3 4 1n l n l n l 2 t t tstss t tss 3 4 i i a a ua ua ia ia 6 h h 3 h 3 ha 3 1 I 2 o o a 3 t y 3 t y 3 y t y 3 t y 3 y tsu 3 tsu 3 su 4 17 41 n 3 3 pin 3 3 ka xo 3 3

Detaylı

Turg-Guade

Turg-Guade 7 Tenor1 Tenor 2 Bass 1 Bass 2 spe Adapted for recorders de flo re vir gi na li Ho no re que de flo re vir gi na li Ho no reque spe cia de flo re virgi na li Hono re que de flo re virgi na li Ho no re

Detaylı

第 2 集 客 家 媳 婦 - 蕾 妮 絲 外 籍 客 家 媳 婦 拉 丁 客 家 一 家 親 從 多 明 尼 加 嫁 來 台 灣 15 年 的 客 家 媳 婦 蕾 妮 絲, 客 家 話 聽 說 不 成 問 題, 要 做 一 桌 客 家 菜, 還 有 自 製 菜 單, 沒 在 怕 的, 家 裡 隨

第 2 集 客 家 媳 婦 - 蕾 妮 絲 外 籍 客 家 媳 婦 拉 丁 客 家 一 家 親 從 多 明 尼 加 嫁 來 台 灣 15 年 的 客 家 媳 婦 蕾 妮 絲, 客 家 話 聽 說 不 成 問 題, 要 做 一 桌 客 家 菜, 還 有 自 製 菜 單, 沒 在 怕 的, 家 裡 隨 第1集 料理達人-王毅鴻 創意料理 無國界分享 擁有 15 年料理經驗的王毅鴻 從小不愛唸書 貸款 130 萬在民生東 路上開了僅容納 20 多人的居酒屋 專賣自己研發的創作料理 而後 轉戰高檔餐廳林立的大直地區貸款 600 萬開餐廳 融合了西式 日式 中式 台式等元素 讓創意沒有侷限 美味更可以跨界 每日一句 看起來都很好吃 客語讀音 看著都當好食 客語拼音 kon doˋdu dongˊhoˋsiid

Detaylı

Microsoft Word - JA 旅運經營學-講義-01.doc

Microsoft Word - JA 旅運經營學-講義-01.doc n dº Ájì l h k àj à Ð Ùkp 36dÁ d l ê Ì à k và ç n 6 dáiï Ù r ì } ì Ç l dà 211 kìe 212 217 n e}h ªp d ä dº~ dº dº l iï à Î p ìe s Ø û «i 21&k n ï y } Ùs ïìá d yzàìp e Õ }Ì ïá ï y Õz s Ø e û e 212 217 Î

Detaylı

CIP /. 2005. 12 ISBN 7-5062 - 7683-6 Ⅰ.... Ⅱ.... Ⅲ. Ⅳ. G624.203 CIP 2005 082803 櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶 17 710001 029-87232980 87214941 029-87279675 87279676 880 1230 1/64 4.0 110 2006 2 1 2006 2 1 ISBN

Detaylı

五花八门宝典(一).doc

五花八门宝典(一).doc BBS...5... 11...23...26...31...46...49...54...55...57...59...62... 110... 114... 126... 132... 149 I "108" 1 2 3 4 BBS 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 M ( ) Kg S ( ) A ( ) K (

Detaylı

sp046-091.pdf

sp046-091.pdf RESTAURANT + CAFE + IZAKAYA + BAR = TOKYO GOURMET 1603~1867 48 1868~1912 49 1 1895 i ma han be kan 20 P.344-B 4-B 2-2-5 03-3841-2690 11:00~15:00 16:30~21:30~ 11:00~21:30 5 2,000~3,000 www.asakusa-imahan.co.jp

Detaylı

Microsoft Word - China translation AOP 2011.KJ proofread.doc

Microsoft Word - China translation AOP 2011.KJ proofread.doc 2012 2011 2011 7 1 Ke r r y Br own 2011 1989 11 2010 2 20 2 20 3 ' ' 8 2008 4 3 5 20, 24 8 Fl or a Sapi o - Anna be l Ega n 2012 Joshua Rosenzweig 2 40 2008 GDP 24 7 26 2008 Shanghai i s t 8 Jeremy Gol

Detaylı

50 70 80 80 70 80 8 80 60 80 8 1 2 3 3 50 60 80 10 6 70 70 1985 1988 39 383 50 10 5 1985 200 1988 7 120 1985 1000 1981 6 16 1300 1988 0 70 1988 366 19 n l ts ts s ts ts s k k X ka k ka 52 k 5 x x xa k

Detaylı

: ) khgit 31 ai 33 ni 33 khum 31 sa 33 sa 55!! ( ) gai 33 phgo 31 ai 33 pg 33 log 33 n 55 ga 31 n 31 gai 33 ( ) ai 33 1 gi 33 khai 31 ai 33 mau 31 mui

: ) khgit 31 ai 33 ni 33 khum 31 sa 33 sa 55!! ( ) gai 33 phgo 31 ai 33 pg 33 log 33 n 55 ga 31 n 31 gai 33 ( ) ai 33 1 gi 33 khai 31 ai 33 mau 31 mui 1998 4,,,,,,, ai 33 a 31 na 55,,,, ai 33 : ai 33 1 1. ai 33 1 :, : 4 : ) khgit 31 ai 33 ni 33 khum 31 sa 33 sa 55!! ( ) gai 33 phgo 31 ai 33 pg 33 log 33 n 55 ga 31 n 31 gai 33 ( ) ai 33 1 gi 33 khai 31

Detaylı

a ia ua i u o i ei uei i a ii o yo ninu nyn aia ua i i u y iu y a A o

a ia ua i u o i ei uei i a ii o yo ninu nyn aia ua i i u y iu y a A o o t kua v z p pm f v t t l s z t t t t k k vu vuu z i iu y a ia ua i u o i ei uei i a ii o yo ninu nyn aia ua i i u y iu y a A o 214 214 21 214214214 21421 21421 21321 21421 33 1 2 3 4 5 s z t t i p p

Detaylı

fa 5 ta 5 t ie 5 io 5 fa 55 ta 55 t ie 55 io 55 t i 5 i 5 t u 5 5 t t u t n 31 t 31 t a t an 31 t y 31 t an k i 53 21na t

fa 5 ta 5 t ie 5 io 5 fa 55 ta 55 t ie 55 io 55 t i 5 i 5 t u 5 5 t t u t n 31 t 31 t a t an 31 t y 31 t an k i 53 21na t 50 y u y u t 213 t 31 t y 213 t y y 31 t u 213 t u u 31 t n 31 t n n 55 t yn 31 t yn yn 55 t u n 31 t u n un 55 n n u n n t n 53 t n n n to 31 to no ku n 53 xu n u n 31 53 xo uo 31 t n n n 53 t io io io

Detaylı

ti2 guan4 bo1 bo5 huai4 zheng4 hong1 xi2 luo2 ren4

ti2 guan4 bo1 bo5 huai4 zheng4 hong1 xi2 luo2 ren4 hui1 ba2 shang1 tu4 gen1 nao3 he2 qing2 jin1 ti2 guan4 bo1 bo5 huai4 zheng4 hong1 xi2 luo2 ren4 chu2 fu4 ling2 jun4 yu4 zhao1 jiang3 che3 shi4 tu2 shi2 wa2 wa1 duan4 zhe2 bu4 lian4 bing1 mu4 ban3 xiong2

Detaylı

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) ( ) 2006 ( C I P ) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 020-4... - -. I207. 62 CIP ( 2002 ) 035654 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 030 : 78. 125 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 020-4

Detaylı

:,,,,,,,,,,,,, :,,,! ,, ( ) ;, ( ),,, ( tu n) ( ), ( ), ( ),,, ( ),,,, ( ), : ; 1993, 15 400,, 1973, 3 ; 1977, 1, ;,, 1 ; 1995 12 6 :,,,,,,,,,,, :,,, :??,, S (,, ), ( ) ( ),,, :,,,,,,, : ( ), ( ), ( ),

Detaylı

Microsoft Word - FR 消防與災害防救法規-講義-01.doc

Microsoft Word - FR 消防與災害防救法規-講義-01.doc º µ º Õ ¾ 2 2021 œú ½ 2! ½! Ì! 2028 œú ½ 3! ½! iœ 2! 2035! 2042! 308 œú ½ 4! ½! iœ 3! 3025 œú ½ 5! ½! iœ 4! 3032 œú ½ 6! ½! iœ Û p! s u! ½ Ì! 3039! 408 œú ½ 7! œú ½! Ì! œú! 4025 œú ½ 8! œú ½! œú ì p! œú!

Detaylı

Þ ìe v û Ô Ç ˆ u u Á Á ig u ì Á Õ Õ} u k ä{ ä Õ ó Á ò { Ù~ˆ éó ä½áä{ ä }à ò u Á Õz u n u Áu ò z Á ˆ u u Á g u { Á Õ h i. ð ~ h i. ~ ~ ~ d Á ³ { e

Þ ìe v û Ô Ç ˆ u u Á Á ig u ì Á Õ Õ} u k ä{ ä Õ ó Á ò { Ù~ˆ éó ä½áä{ ä }à ò u Á Õz u n u Áu ò z Á ˆ u u Á g u { Á Õ h i. ð ~ h i. ~ ~ ~ d Á ³ { e Èx j u u ˆ ì s mø ó ðy Ô Ç u Á u ò } Ì ~ d Á ³ { e z Ì u p Â~f u ä k u Á Õ }  ² d ºó ûý  hïá u Áu È ûlš¹u È Á j v ˆ u ;mø Áu ò ~ Á ³ u ä p ;mø d ó ;mø ó ûý  h ïá ó Áu È û} u È Á ì ² dº k à s Txbjo)2:95*Áu

Detaylı

(CIP) : /. :, (/ ) ISBN T S H CI P (2006) CH IJIASH EN GXIAN G YINSHI WEN H U A Y U CHENGY U 1

(CIP) : /. :, (/ ) ISBN T S H CI P (2006) CH IJIASH EN GXIAN G YINSHI WEN H U A Y U CHENGY U 1 (CIP) : /. :, 2006. 12 (/ ) ISBN 7-81064-917-5... - - - - -. T S971-49 H136. 3 CI P (2006) 116732 CH IJIASH EN GXIAN G YINSHI WEN H U A Y U CHENGY U 105 100037 68418523 ( ) 68982468 ( ) www. cnup. cnu.

Detaylı

Microsoft Word - 05-劉得佑.doc

Microsoft Word - 05-劉得佑.doc ý o 54 2015 12 h ð 195-206 DOI: 10.6243/BHR.2015.054.195! oô j~ ì 1931-1945 v åž 1931-1945 à hì l À  ¹ ƒ làâ là 2013 ð 312ð 2006 Ÿá ² ÈÞÐ Œ ë á Î Œ ª Šš í åë Œ ë «ÞÉ Š ˆ Á Þ ë Ý Ï ë 1 í È ž Œ ë Ȫã Ð

Detaylı

jiàn shí

jiàn shí jiàn shí hào x n càn w i huàng ji zhèn yù yàng chèn yù bì yuàn ji ng cóng (11) qiàn xué 1 yì bì èi zhé mó yù ù chái sè bá píng sh chài y l guàn ch n shì qí fú luè yáo d n zèn x yì yù jù zhèn

Detaylı

Microsoft Word - 3 國文.doc

Microsoft Word - 3 國文.doc qv 102 Ô Ý gæ 2.31 à 4 32.41 à 3!!!!ý!!! ( ) 1. Šë ²íå (A) ò (B) (C) Æ ç (D) Š ( ) 2. Šëå ª þ ² ¾ (A) Êk (B) j k j (C) Ž k ˆ (D) k ( ) 3. á ë ²í (A) žá ë É Ÿ æî é (B) Þ É ò é Ÿ ÞÉÞ (C) â áð ë Š ë Ð (D)

Detaylı

谈 蝌 蚪 ⑴ * 太 田 斋 1. 蝌 蚪 关 于 蝌 蚪 读 音 的 研 究, 已 有 魏 建 功 先 生 的 鸿 文 科 斗 说 音 ( 女 师 大 学 术 季 刊 2 卷 2 期,1931) 笔 者 并 无 意 图 对 此 加 以 评 论 本 文 用 和 魏 先 生 不 同 的 方 法 来

谈 蝌 蚪 ⑴ * 太 田 斋 1. 蝌 蚪 关 于 蝌 蚪 读 音 的 研 究, 已 有 魏 建 功 先 生 的 鸿 文 科 斗 说 音 ( 女 师 大 学 术 季 刊 2 卷 2 期,1931) 笔 者 并 无 意 图 对 此 加 以 评 论 本 文 用 和 魏 先 生 不 同 的 方 法 来 谈 蝌 蚪 ⑴ * 太 田 斋 1. 蝌 蚪 关 于 蝌 蚪 读 音 的 研 究, 已 有 魏 建 功 先 生 的 鸿 文 科 斗 说 音 ( 女 师 大 学 术 季 刊 2 卷 2 期,1931) 笔 者 并 无 意 图 对 此 加 以 评 论 本 文 用 和 魏 先 生 不 同 的 方 法 来 对 现 代 北 方 方 言 蝌 蚪 的 对 应 词 进 行 分 析 具 体 来 说, 先 分 成 几

Detaylı

Microsoft Word - 5.與「因數」對話.doc

Microsoft Word - 5.與「因數」對話.doc k 89 k! ³ ³ ë!!v! œ ±áï Ð â á ë ± žë ÎÌŠ ñëë ± ë ³ ³ Î ò žëª œ Î â ë ý Ü ó œ ž «35 Çž 15 ˆž 20 Î ž þ «åô «ù ùë žˆ Þ ³ ª ¹ ª ö«á ë ë æ ë Ü ë Ü ž æ ª ë Ü ë ö æë Ü ½ ž Þ ë ÜÎ Š Š ï š ˆ ë ëüˆ à ë Ð Œ Û Œ œ

Detaylı

Microsoft Word - Chord_chart_-_Song_of_Spiritual_Warfare_CN.docx

Microsoft Word - Chord_chart_-_Song_of_Spiritual_Warfare_CN.docx 4:12 : ( ) D G/D Shang di de dao shi huo po de D G/D A/D Shi you gong xiao de D G/D Shang di de dao shi huo po de D D7 Shi you gong xiao de G A/G Bi yi qie liang ren de jian geng kuai F#m Bm Shen zhi hun

Detaylı

Mixtions Pin Yin Homepage

Mixtions Pin Yin Homepage an tai yin 安 胎 饮 775 ba wei dai xia fang 八 味 带 下 方 756 ba zhen tang 八 珍 汤 600 ba zheng san 八 正 散 601 bai he gu jin tang 百 合 固 金 汤 680 bai hu jia ren shen tang 白 虎 加 人 参 汤 755 bai hu tang 白 虎 汤 660 bai

Detaylı

(CIP) : /. :, (/ ) ISBN T S H CI P (2006) XIANGPIAOWANLI JIUW ENH UA YU CH ENGYU

(CIP) : /. :, (/ ) ISBN T S H CI P (2006) XIANGPIAOWANLI JIUW ENH UA YU CH ENGYU (CIP) : /. :, 2006. 12 (/ ) ISBN 7-81064-916-7... - - - - -. T S971-49 H136. 3 CI P (2006) 116729 XIANGPIAOWANLI JIUW ENH UA YU CH ENGYU 105 100037 68418523 ( ) 68982468 ( ) www.cnup.cnu.cn E- mail cnup@

Detaylı

Microsoft Word - Chord_chart_-_The_Word_of_God_in_Song CN.docx

Microsoft Word - Chord_chart_-_The_Word_of_God_in_Song CN.docx 100:1-5 D A D 1 Pu tian xia dang xiang ye he hua huan hu G Em A 2 Ni men dang le yi shi feng ye he hua D G Dang lai xiang ta ge chang Em G A 3 Ni men dang xiao de ye he hua shi shen D G Em A Wo men shi

Detaylı

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : ( 124 ) 7871092 16 : 3900 2003 3 1 2003 3 1 :3000 ISBN7806066187/ K29 (4 ) : 396.00 , ( ) 1959,,,,,, (1711),, ( ),,,,,,, 12, 222,,,,,,,, (, ),,,,,,,,,,,,, ,,,, 80,,,,,,,,,, 2002 11 : : : : ( 1 ) (

Detaylı

opinia i raport sa

opinia i raport sa W a k e p a rk S p ó 1k a A k c yin a o p in ia i r a p o r t z b a d a n ia s p r a w o z d a n ia fi n a n s o w e g o z a 2 0 14 r o k G r u p a A u d y t S p z o o : ; i l l a a u d y t t e l 0 7 1

Detaylı

yòu xù 373 375 xiá : guà jué qi n mi o dú k ng tóng luán xié háng yè jiào k n z z n shèn chì x 1óng l n t n kuáng qi q ch qì yì yùn yo q w zhuàn sù yí qìng hé p suì x tán cuàn mi o jù yú qìng shì sh

Detaylı

<4D F736F F D A440AFEB2D313820AC49BACDBDCBA142BDB2A4E5ACC2A142BAB5BFB7B861A142BC42ACE7A9B52E646F63>

<4D F736F F D A440AFEB2D313820AC49BACDBDCBA142BDB2A4E5ACC2A142BAB5BFB7B861A142BC42ACE7A9B52E646F63> o! w! é! Ù gá å± ºŽ ë ë ³ á 1949 ë Œ Š ª ë â ËŒ 60 ë ë Á µð Î ë ëé ð Î ë ë Ü ã ãã Š Ø ž Ý ó ÿ í Ñ Î É ð Î ÒÐ ÿ ü â ø ç žé ë Ò bio-psycho-social approach ë ª ë ü ë þš ½ â Ê ž ý â ³ Î ë ³ Ï þ Ø œ ÎþÔÝëµ

Detaylı

( CIP) ( ) /,. :, ISBN X.... G79 CIP ( 2005) : : : ( 8620) ( 8620)

( CIP) ( ) /,. :, ISBN X.... G79 CIP ( 2005) : : : ( 8620) ( 8620) ( CIP) ( ) /,. :, 2005. 5 ISBN 7-81079 - 521 - X.... G79 CIP ( 2005) 027401 : : : ( 8620) 85222591 85226561 85226581 ( 8620) 85225284 85228291 85220602 ( ) : ( 8620) 85221583 ( ) 85223774 ( ) : 510630

Detaylı

j n yín

j n yín ch n ài hóng zhuó, j n yín k n sù zh o fù r n xi o qì hái, y oti o sh hàn yàn yuán lí g ng z y ng b niè bì z n r n xi o qì xiè sì m6u yí yàng móu niè z u ch lì, x qu n léi xiè pì x u cu è qi n j qiú yìn

Detaylı

é SI 12g C = 6 12 = 1 H2( g) + O2( g) H2O( l) + 286kJ ( 1) 2 1 1 H 2( g) + O2( g) H2O( l) H = 286kJ mol ( 2) 2 1 N 2 ( g) + O2( g) NO 2 ( g) 34kJ 2 1 1 N 2 ( g) + O2( g) NO 2 ( g) H = + 34kJ mol 2 1 N

Detaylı

板橋查某

板橋查某 ... 4... 4... 5... 7... 9... 13... 15... 18... 23... 25... 27... 30... 31... 37... 39... 41... 45... 49... 51... 53... 55... 57... 59... 61... 63... 65... 67... 69 2 ( )... 73... 77... 81... 83... 85...

Detaylı

Microsoft Word - 草药小册子3 Fix.doc

Microsoft Word - 草药小册子3 Fix.doc 美 联 社 传 统 知 识 记 录 阿 佤 山 食 用 药 用 植 物 项 目 成 果 之 一 阿 佤 山 食 用 药 用 植 物 传 统 知 识 选 编 主 编 : 白 志 红 1 郑 重 声 明 本 册 收 集 和 记 录 的 是 阿 佤 山 民 间 草 医 草 药, 旨 在 为 读 者 提 供 学 习 了 解 传 统 佤 医 佤 药 的 参 考 资 料, 并 非 医 疗 处 方 没 有 医 生

Detaylı

jiào d qi n sù zhuì máo táo yìn qi n k n z jué y n f ng zh j sh n m i ch n m n qú jì dá qù xi o dàn f n y n l wò yú shú líng dài yì chóu jì Gatha b Cianisth na w i chèn Parinirv

Detaylı

2. 7 3. 2 (669 6600 2 9 4. 6 8 10 5. 6. 19 30 15 23 (1662 50-100 2 42

2. 7 3. 2 (669 6600 2 9 4. 6 8 10 5. 6. 19 30 15 23 (1662 50-100 2 42 1 一 閩 南 語 及 閩 南 族 群 的 形 成 4-1 1. 4-1 1 41 2. 7 3. 2 (669 6600 2 9 4. 6 8 10 5. 6. 19 30 15 23 (1662 50-100 2 42 43 4-1 ( b ( a ( ( ( ( ( ( [ ] ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Detaylı

lu yàng tuò guan gui zh ng fèn wù wèi qiao jú tá l o jiàn f i è yí yì qu n sì xuè , chéng y o xi o z pìn,, 1957 7 hàn 37 38 y u p ti o bèi t n tài kù sè b n zen you y n pí chè qiàn 17 dí jué

Detaylı

Ps22Pdf

Ps22Pdf xi n j xi ng ni n w n d ng w x y sh n z f ng w i s m h xi n w i chu n w i w i sh y u x n s h u xi ng y ng z ng g ji m c u xi n r x n p ng q h w b ch ng sh w li xi n sh ng b ch y n bu sh b y n r n r

Detaylı

hú sh n y jù tuó qièjuàn m n h n t o lì, zh ng yín pàn yuán j bó yí zhì jié nuò w i ruí túmí du wù jì jiàn yuè qi n zh n t ng 21 yi l ni dàidàng y uè xué w i sì xì, g mà zé shè lú xiáng hé k ol

Detaylı

tbjx0033ZW.PDF

tbjx0033ZW.PDF 1998 20 2000 6 1949 4 20 4 21 22 2 22 1 2 1 Ad hu Bqi n qi n C s s i Dqi n ji n 2 A B C D 22 22 20 24 30 21 5 35 2/3 23 21 (11) 35 (12) (13) 23 (14) 21 22 (15) 1 A B C D 2 A B C D 3 A B C D 4 A 20 B

Detaylı

Late-comers are NOT allowed to take the exam. Group 1: Reporting Time in SAR: 14:55 6A 21 CHEUNG HIU KWAN F 6B 32 TAM SHUK CHUN F 6C 2 CHIM HO WANG M

Late-comers are NOT allowed to take the exam. Group 1: Reporting Time in SAR: 14:55 6A 21 CHEUNG HIU KWAN F 6B 32 TAM SHUK CHUN F 6C 2 CHIM HO WANG M Late-comers are NOT allowed to take the exam. Group 1: Reporting Time in SAR: 14:55 6A 21 CHEUNG HIU KWAN F 6B 32 TAM SHUK CHUN F 6C 2 CHIM HO WANG M 6D 3 CHEN KA WANG M Group 2: Reporting Time in SAR:

Detaylı

诗 经 简介 诗经 是中国第一部诗歌总集 它汇集了从西周初年到春秋中期 五百多年间的诗歌三百零五篇 诗经 在先秦叫做 诗 或者取诗的 数目整数叫 诗三百 本来只是一本诗集 从汉代起 儒家学者把 诗 当作经典 尊称为 诗经 列入 五经 之中 它原来的文学性质就 变成了同政治 道德等密切相连的教化人的教

诗 经 简介 诗经 是中国第一部诗歌总集 它汇集了从西周初年到春秋中期 五百多年间的诗歌三百零五篇 诗经 在先秦叫做 诗 或者取诗的 数目整数叫 诗三百 本来只是一本诗集 从汉代起 儒家学者把 诗 当作经典 尊称为 诗经 列入 五经 之中 它原来的文学性质就 变成了同政治 道德等密切相连的教化人的教 诗经 目录 诗经 简介 国风 关睢 葛覃 卷耳 螽斯 桃夭 阿芣苢 汉广 汝坟 鹊巢 采蘩 草虫 甘棠 行露 摽有梅 小星 江有汜 野有死麕 驺虞 柏舟 绿衣 燕燕 日 月 击鼓 凯风 雄雉 匏有苦叶 谷风 式微 简兮 泉水 北门 静女 二子 乘舟 柏舟 墙有茨 相鼠 载驰 考磐 硕人 芄兰 氓 河广 有狐 木瓜 黍离 君子阳阳 葛蕉 采葛 大车 将仲子 叔于田 遵大路 女曰鸡鸣 有 女同车 狡童

Detaylı

2010 10 28 1 106 ... 5... 6... 7... 10... 15... 18... 18... 22... 25... 27... 27... 40... 40... 43... 50... 50... 59... 59... 68... 69 2 106 ... 71... 72... 73... 75... 76... 77... 77... 77... 78... 79...

Detaylı

C.C.C. Heep Woh College English Department S.1 English Oral Exam (2nd Term) Exam Date: 16/6/2015 Exam Time: 8:30-11:30a.m. Exam Room: 402, 4

C.C.C. Heep Woh College English Department S.1 English Oral Exam (2nd Term) Exam Date: 16/6/2015 Exam Time: 8:30-11:30a.m. Exam Room: 402, 4 RM A 402 Reporting Time Class No Name 9:45am 10:00am 8:30-8:45-9:15-10:00-10:15-10:30-10:45-11:00am 11:00-11:15am 1A 1 CHAN HEI YU HEYWOOD 1A 2 CHAN HOI NGAI 1A 3 CHAN ON YI CANDY 1A 4 CHAN TSZ CHING 1A

Detaylı

C.C.C. Heep Woh College English Department S.1 English Oral Exam (1st Term) Exam Date: 9/1/2015(TUE) Exam Time: 8:30 11:30a.m. Exam Room: 40

C.C.C. Heep Woh College English Department S.1 English Oral Exam (1st Term) Exam Date: 9/1/2015(TUE) Exam Time: 8:30 11:30a.m. Exam Room: 40 RM A 402 Reporting Time Class No Name 8:15am 8:30am 8:50am 9:05am 9:40am 9:55am 10:15am 10:30am 1A 1 CHAN HEI YU HEYWOOD 8:30 8:45am 1A 2 CHAN HOI NGAI 1A 3 CHAN ON YI CANDY 1A 4 CHAN TSZ CHING 1A 5 CHAN

Detaylı

Microsoft Word - EH 入出國與移民法規-講義-01.doc

Microsoft Word - EH 入出國與移民法規-講義-01.doc } Œtçw j ¹ uˆú e Œ q çw} ˆÚ¾æ n f n f u¾ n f u¾ î u¾ ˆÚ ¾ æ e¼ n f u n f u n n ¾ n ¾ à ¾ æ e¼ m v m t u ¾m v h uf v u ¾m ±å u ¾Öæ t e¼ v ˆÚ ¾ n f u n f u ˆÚ ¾ Î ˆÚ e ˆÚ n f u n f u m ˆÚÒè ˆÚ n ¾ n ¾ î

Detaylı

Microsoft Word - 1 自然.doc

Microsoft Word - 1 自然.doc qv Ô Ý æ ý Ÿ 3 d z 61 d 211 d 2/~n à Á dï ¼û Ù}ˆ Á )B*u )C* j )D*u j )E*o 3/Ç } ð k z À n é )B* )C* )D* )E* 4/ Þ Á àˆ )B*g )C* )D* )E*gð 5/n àú ðàm v ðî Á jì ˆ À )B* u )C* Ä )D* id À )E* 6/ ÁÈ Û ý ká m

Detaylı

xiè hòu qù fù tiáo pàn xiáng sh ng l huán fú yóu sh n du wán guì d u còu g qiè qì bì j x ng yín dào j ji yòu hàndàn lián tu yín qìn k n * chán zhòu yán yóu kuòy láo jìn jíwéi su

Detaylı

Microsoft Word - 01韓碧琴

Microsoft Word - 01韓碧琴 É i 1 26 w w 77 5 iná ¹ v! k Ý ¼! ê v j! ƒ! v p! ƒ m }ü Ð Ãv! s g } if! ÿ ç ò ¼! Õ ˆß à ô n ˆßµ~! j æ! k Ž và ñ! g Ò ie µ! º w 78 1 iná ¹! k õ k ¼! ê v «æ! š¼ý v j æ m Ãvà! s ¹! g! ÿ µ y! k ÿ! Õ! k { g

Detaylı

(CIP) /.:, ISBN H173 CI P ( 2003 ) ( ) ( E mail: sdcb citiz.n et ) : * /

(CIP) /.:, ISBN H173 CI P ( 2003 ) ( ) ( E mail: sdcb citiz.n et ) : * / (CIP) /.:, 2003. 5 ISBN 7 81058 175 9..........H173 CI P ( 2003 )036047 ( 149 200072 ) ( E mail: sdcb s@ citiz.n et 56331131 ) : * 8901240 1/ 32 13.25 375 000 2003 5 1 2003 5 1 : 11050 ISBN 7 81058 175

Detaylı

CSK Athletics Meet Field Results 08:30 B Grade Long Jump SD1: 4.10m SD2: 5.10m R: 6.04m Final No. Class Name Distance Position 16 4D 13 Leun

CSK Athletics Meet Field Results 08:30 B Grade Long Jump SD1: 4.10m SD2: 5.10m R: 6.04m Final No. Class Name Distance Position 16 4D 13 Leun 08:30 B Grade Long Jump SD1: 4.10m SD2: 5.10m R: 6.04m 16 4D 13 Leung Brandon 5.33 1 SD2 15 4D 08 Hui Ka Chun 4.92 2 1 2A 10 Chiu Ka Lung 4.61 3 8 3B 29 Yam Ho Yin 4.59 4 4 2C 14 Fu Juen Kit 4.55 5 7 3B

Detaylı

542 33 1 20 20 6 435 15 311 48 1 4 3 2 0 8 18 200 4 1,888 305 62 2 2 3 61 42 1,346 47 390 40 12 2 2 6 41 8 7 3 3 1 18 301 1 19 24 14 3 3 12 335 110 1 1 1, 582 45 76 547 1 147 46 1,103 96 1 22 8 6,721 70

Detaylı

<4D F736F F D20D0C2BAFED6D0B1A6B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB9ABBFAAB7A2D0D C4EAB9ABCBBED5AEC8AFB7A2D0D0B9ABB8E6>

<4D F736F F D20D0C2BAFED6D0B1A6B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB9ABBFAAB7A2D0D C4EAB9ABCBBED5AEC8AFB7A2D0D0B9ABB8E6> A ŒŒy{ o Œy v 600208 o Œ àŒ s à o zã  Ÿ 2015  ŸÂ Æ Š q À / l}/ l} o l o Îñ 618 q À o l o Îñ 618 ó ñz ok ó Ï 7 8 ~ˆ 2015 7 20 Ÿ}ÿ y  š  Šrs Ëw  rš ² ó Š ³ y 1 o Œ àl{ Ÿ}  o y  ŸÆ l ³ 35 ~¾

Detaylı

F.3 Chinese Oral Exam Schedule.xls

F.3 Chinese Oral Exam Schedule.xls F.3 CHINESE GROUP ORAL EXAMINATION SCHEDULE DATE: 20th June, 2011. PREPARATION ROOM : 404 WAITING ROOM : 415 REPORT TIME GROUP NO. ROOM 3A 1 AU TSZ HO 8:30 A 1 402 3B 12 TO LOK HIM 8:30 A 2 402 3B 17 AU

Detaylı

:,,,, ( CIP ) /,. :, ISBN CIP ( 2001) : : 127, : : : ht t p: / / www. nwpup. com : :

:,,,, ( CIP ) /,. :, ISBN CIP ( 2001) : : 127, : : : ht t p: / / www. nwpup. com : : :,,,, ( CIP ) /,. :, 2001. 8 ISBN 7 5612 1363 8............. 0342 CIP ( 2001) 027392 : : 127, : 710072 : 029-8493844 : ht t p: / / www. nwpup. com : : 787mm1 092mm : 19. 75 : 480 : 2001 8 1 2001 8 1 :

Detaylı

cuàn, jìn dù zhòu zh qú sh zhì jùn y ng xián gu, 748 qíng xiè, kéz shì sù shu ng w w, z n jiào duò, niè chlm wàngliàng, h ng (sh xià qí dié dàimào hu sì áo du 3

Detaylı

é é

é é é é gu chài < > gòu y n zh n y yì z ng d n ruì z hóu d n chán bìn jiu c n z n shuò, chún kòu sh qi n liè sè sh n zhì sb n j ng máo í g bèi q í lì, u ì í ng chàng yào g ng zhèn zhuàn sh hu ti n j,

Detaylı

CSK Athletics Meet Day 1 Track Results Event No. 1 A Grade 400 m Hurdles SD1: 1'25" SD2: 1'06.5" R: 1'00.09" Heat Lane Class Name Time Posit

CSK Athletics Meet Day 1 Track Results Event No. 1 A Grade 400 m Hurdles SD1: 1'25 SD2: 1'06.5 R: 1'00.09 Heat Lane Class Name Time Posit Event No. 1 A Grade 400 m Hurdles SD1: 1'25" SD2: 1'06.5" R: 1'00.09" 1 1 --- 1 2 5B 36 Wong Pak Hei 1 3 5C 11 Lam Jeffrey Yuk Yang 1 4 5D 28 Li Hin Yu 1 5 5E 24 Mak King Long 1 6 6A 18 Leung Cheuk Yin

Detaylı

,, ;,,, ( CI P ) 1998/. - :,1998.12 IS B N 7-81060 - 011-7........., - -.R 453 CIP ( 1999 ) 02460 : J ay P San fo rd, MD : D avid N G ilbert, M D R ob

,, ;,,, ( CI P ) 1998/. - :,1998.12 IS B N 7-81060 - 011-7........., - -.R 453 CIP ( 1999 ) 02460 : J ay P San fo rd, MD : D avid N G ilbert, M D R ob : Jay P Sanford, MD : David N Gilbert, MD Robert C Moellering, J r, MD Merle A Sande, MD : ,, ;,,, ( CI P ) 1998/. - :,1998.12 IS B N 7-81060 - 011-7........., - -.R 453 CIP ( 1999 ) 02460 : J ay P San

Detaylı

試料分解と目的元素精製法_2010日本分析化学会

試料分解と目的元素精製法_2010日本分析化学会 H2007T(10:3011:00) ICPAES,ICPMS 22416 http://www.caa.go.jp/safety/pdf/100419kouhyou_1.pdf http://www.caa.go.jp/safety/pdf/100419kouhyou_1.pdf 2010-07-28 Cd0.4 ppm232 * CODEX STAN 193-1995, Rev.3-2007 Web

Detaylı

<C3C0B5A7A5CDAAE16C6162656C20A657B3E666696E616C2E786C73>

<C3C0B5A7A5CDAAE16C6162656C20A657B3E666696E616C2E786C73> 1A 2 CHEUNG PUI SHAN 張 佩 珊 面 具 設 計 1A 6 KWAN HO YI 關 可 宜 可 愛 的 動 物 1A 11 YAU YU TING 邱 于 婷 可 愛 的 動 物 1A 11 YAU YU TING 邱 于 婷 面 具 設 計 1A 21 SZETO FU CHUN 司 徒 富 俊 可 愛 的 動 物 1A 22 WONG MAN KIT 黃 文 傑 可 愛 的

Detaylı

( CIP).:,3.7 ISBN TB CIP (3) ( ) ISBN O78 : 3.

( CIP).:,3.7 ISBN TB CIP (3) ( ) ISBN O78 : 3. ( CIP).:,3.7 ISBN 7 568 383 3.......... TB CIP (3) 334 3 37 ( ) 64536 www.hdlgpress.com.c 7879 6 9.75 479 3 7 3 7 45 ISBN 7 568 383 3O78 : 3. 995,.,.,.,. :,,,,.. :,,,,,,.,,,,.,,. ,,.,,,.,,,.,,,,.,.,,,

Detaylı

<4D6963726F736F667420576F7264202D203130342DADBBB4E4A447A67EA8EEBEC7A468AF5ABFFDA8FAA657B3E62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203130342DADBBB4E4A447A67EA8EEBEC7A468AF5ABFFDA8FAA657B3E62E646F63> 海 外 聯 合 招 生 委 員 會 公 告 發 文 日 期 : 中 華 民 國 104 年 5 月 22 日 發 文 字 號 : 海 聯 試 字 第 1040000337C 號 主 旨 : 公 告 香 港 學 生 申 請 來 臺 升 讀 104 學 年 度 二 年 制 學 士 班 錄 取 名 單 依 據 : 一 香 港 澳 門 居 民 來 臺 就 學 辦 法 第 7 條 規 定 臺 教 技 ( 四

Detaylı

CSK Athletics Meet Day 1 Field Results B Grade Long Jump SD1: 4.10m SD2: 4.70m R: 6.04m Final No. Class Name Distance Position 4 3A 29 Yau L

CSK Athletics Meet Day 1 Field Results B Grade Long Jump SD1: 4.10m SD2: 4.70m R: 6.04m Final No. Class Name Distance Position 4 3A 29 Yau L B Grade Long Jump SD1: 4.10m SD2: 4.70m R: 6.04m 4 3A 29 Yau Lok Hei Marco 5.38 1 SD2 5 3B 07 Choi Yat Lam 4.94 2 SD2 28 4C 28 Yip Tsz Chun 4.78 3 SD2 26 4B 29 Yun Tin Yau 4.73 4 SD2 19 4A 12 Lee Ho Kiu

Detaylı

s p o r t o w e j n a w i e r z c h n i s y n t e t y c z n, e jp o l i u r e t a n o w e j z o o n e j z n a s t p u j c e j k o n s t r u k c j i a

s p o r t o w e j n a w i e r z c h n i s y n t e t y c z n, e jp o l i u r e t a n o w e j z o o n e j z n a s t p u j c e j k o n s t r u k c j i a G d y n i a B u d o w a b o i s k a w i e l o f u n k c y j n e g o o n a w i e r z c h n i p o l i u r e t a n o w e j p r z y Z e s p o l e S z k H o t e l a r s k o- G a s t r o n o m i c z n y c h

Detaylı

清華學報 新42卷第4期 編輯委員會

清華學報   新42卷第4期     編輯委員會 客語高元音的擦化音變與閩客接觸時的規律轉變 陳筱琪 國立臺灣大學中國文學系 摘 要 客語高元音 -u 及 -i 起首的零聲母音節 因強化音變使高元音逐步發展為濁擦音 合口字早於齊齒字發生音變 福佬客 畲話及閩南西片等閩客接觸的語言 受閩語塞音 發達的特色牽引 高元音轉而發展為濁塞音 各種韻母有定的演變次序 音節成分 的距離 為主要控制因素 音節中各成分分布越離散 音變就越早出現 而元音成分之 間的距離比元音與輔音的距離更重要

Detaylı

S5 SBA Elective Grouping xls

S5 SBA Elective Grouping xls Part B (Electives) SBA Grouping List 0-0 5A Individual Presentation: Report at Room CHENG KA MAN NG PUI YING PANG HIU LAM 7 CHOI SIU HEI CHENG KA MAN Social Issues (GI)- June (Day ) 8:0 AM LAM CHI KAN

Detaylı

Microsoft Word - 会行党_2014_7号-OK.doc

Microsoft Word - 会行党_2014_7号-OK.doc i k á ÀŒ» ~st v ~x z Ÿ iv roœ ür Ž ç r± ¼~ Ÿd é~ ~ ¾g ~ ˆî ¾s Î õ lý ~ ù g ˆ êdã»â ~ È ~È d ò lý ~ {c Ï»Ò Ð Ÿ»Â ~ È Þ w «g»â ~ È k x «g»â ~ Ú Û Î ï»â d É 1 ƒr c Ç Í Ð cð c n Æ n û cu cf c ß ƒd «Î ï лÂ

Detaylı

代码集

代码集 第 三 部 分 社 区 卫 生 信 息 代 码 集 561 562 社 区 卫 生 信 息 代 码 集 目 录 一 社 区 卫 生 信 息 代 码 集 说 明...566 二 社 区 卫 生 信 息 代 码 集 索 引 表...568 三 社 区 卫 生 信 息 代 码 集...570 代 码 A1: 布 尔 值...570 代 码 A2: 社 交 活 动 (PAT010104_300071)...570

Detaylı

1 yáo zhuàn jué gu zài liè r sh ng xué yíng ch jié jù rèn g wù yú qiè yàng huán P9 líng luò jiàn sh ng y ku liàn r shàn dùn sì lièlièqièqiè rèn zhù yìj yíng guà dí yú bò chu n láng huán dù xià

Detaylı

h ng g ng (tù) rù xiào sì y u k n yòu j j y nyun cu nduo hào cú) ch n yè r nr n sì ku zhuàng k chánnìng w n wéi r é d ng qiáo ch ng kuì ji n zhuó qì chí xiè dú l lil de zào y l chì yín

Detaylı

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) ( ) 2006 ( C I P ) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 020-4... - -. I207. 62 CIP ( 2002 ) 035654 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 030 : 78. 125 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 020-4

Detaylı

Appendix VIII (B)

Appendix VIII (B) 132 (Page 1/20) Voters Turnout Rates for 2015 Rural Ordinary Election Polling Day: 4 January 2015 (Sunday) (1) Resident Representative Elections Mui Wo (Chung Hau (North)) (Chung Hau (South)) (Pak Ngan

Detaylı

Microsoft Word - Q _Eng__Publication List__ _.doc

Microsoft Word - Q _Eng__Publication List__ _.doc Code Recommended Name Boundary Description Major Estates/Areas (17,282) Q01 Sai Kung Central 12,944-25.10 N Tai Mong Tsai Road NE Tai Mong Tsai Road E SE S SW Hiram's Highway W Hiram's Highway, Po Tung

Detaylı

Microsoft Word - 合併--3歷史、地理、公民.doc

Microsoft Word - 合併--3歷史、地理、公民.doc qv s 211 Ô Ý Â æ d Ã Ã Ô Š ý Âþ ø Î À ë Ê ( Ÿ) ñú ( )Ê ( ) öˆ ( ) ú (œ) Ì éâ Ž Í ë þ ½ (A)Ÿ œ (B) œ Ÿ (C)œ Ÿ (D)œ Ÿ ÄØÎ Š ú Ÿ ( )Ÿ š ú Š Á É (A)Ÿp ó (B) pê Ô ª Š (C) pá þ öí áë ˆ (D) p š žë ( ) ( ) ý (

Detaylı

99710b45zw.PDF

99710b45zw.PDF 1 2 1 4 C && Zn H H H H H Cl H O H N H H H CH C H C H 3 2 5 3 7 H H H H CH 3 C2H 5 H H H O H H O K K O NO 2 H O NO 2 NO O 2 C2H5 H O C2H5 C H O C2H3 2 5 H H H O H H O 1826 O

Detaylı

BB.3

BB.3 I IURNA L S AN S ï EK VOA ó N m 8 ç 6-8 1 园 叫团团回国 J m l ll m i h M t m t ik i E v l i P g l l A i r L i m b h - T k l ik d i K t T m g i d T r p tc P g r h P r r m P r S t d i T g r T r h d p p r b h K

Detaylı

Microsoft Word - 会协(2016)36号.doc

Microsoft Word - 会协(2016)36号.doc k á}» st f ¼~ é~ºpíö ¼~ Ÿd ä Ê { q³u c c g»â» g»â ü Ãâ Á u n«q r Å È» fòw g»â È Ç xd Ç É Ç ä»d î Á ð t WOZDQJ#FLFSDRUJFQ 1 Ò ù œè g»â È Ç w g»â È Ç x f «g»â» 2016 8 12 ¹ ²È gù¹ k g»â»d «g»â» 2 œè ¼~ Ÿd

Detaylı

Microsoft Word - 135專-6 馮文盈.doc

Microsoft Word - 135專-6  馮文盈.doc í s Ã Õ ýft ý gã ºŽ ë Î ëš ë ŸõŸ Ú É¼ žë ³ Îѵ ³«š Ð ö žš ë ªÎѵ ž Î Š Ÿõ Š Î ë ë Š ë Œ ë œ ëï ò ò ž ÝÝ žë ã Ï þ Ï Ýó ³ Ý á é ž ò Ý Þ Ä Œ Œë ž æ ëá Á ¼ Î É Á ëñµ ª ë ž ª Ú ž» ë Í š ë Í ŠÊë¹ ý á ž ë ë æµ

Detaylı

Ps22Pdf

Ps22Pdf ZHONGGUO GAI KUANG (CIP) /. :, ISBN 7 301 02479 0 1994 9.... K92 : : : : ISBN 7 301 02479 0/ G 0258 : : 100871 : 62752018 62752015 62752032 : : : 787 1092 16 12 225 1994 9 1998 3 1998 3 : 25 00 1 1 1 5

Detaylı

bài bì

bài bì bài bì zhuò w n bìx, gòulì ch mèn què míng shuò chuán j jué qiú g o t oqián wù yú dí yìn hòu xì z ng zì chài yín qìng wù pí zh n t ng lí chéng lì z n y chóu k ngt ng mái kuì zhuó shuò píxi y ng

Detaylı

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc wþ ˆ Ì åž s sì j žjy é s h h 2002/10/30 wþ ˆ Ì åž 1 ï Ì } n åžh½ í p ì ˆ d ä d Ì d dæe Ô 2002/10/30 wþ ˆ Ì åž 2 ò -1 } n 1. Ô Õ } ì m k Ù m Õ Ô Ô { ï 2. ì û }h Ô Õ ì ì ù d ì Ì k ä 2002/10/30 wþ ˆ Ì åž

Detaylı

1011_classlist_S1.xls

1011_classlist_S1.xls S1 Joy 1 AU Hoi Lam F 2 AU Yu Yin Sylvia F 3 CHAN Cheuk Hin M 4 CHAN DicK Long M 5 CHAN Ho Ming M 6 CHAN Kin Hei M 7 CHAN Kin Wai M 8 CHAN Man Hei M 9 CHAN Priscilla F 10 CHEUK Ka Chun M 11 CHOW Nok Hang

Detaylı

( ) 001 ( CIP ) /. :,2005 ISBN CIP (2005) : : ( 147 : ) : : 850mm 1168mm : 333 :

( ) 001 ( CIP ) /. :,2005 ISBN CIP (2005) : : ( 147 : ) : : 850mm 1168mm : 333 : ( ) 001 ( CIP ) /. :,2005 ISBN 7-224 - 07274-5.......... 222 CIP (2005) 045547 : : ( 147 : 710003 ) : : 850mm 1168mm 32 15. 375 : 333 : 2005 7 1 2005 7 1 : 1-1000 : ISBN 7-224 - 07274-5/ I 1182 : 29. 00

Detaylı