Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 GÜÇ ÖÇE EP04/04S Teni Özeier Ýþetme Geriimi () : ütfen cihazýn arasýna baýnýz. Ýþetme Freansý (f) : 4565 Hz Beseme Giriþi Güç Tüetimi : < 4 Öçme Giriþi Güç Tüetimi : < V In : 0300 V AC 4565 Hz. () : 0500 V AC 4565 Hz. () I In : A 220 A (CT25 için) Öçme Araýðý : 0V200 V AC : 025 M (W,r,) : , rh Sýnýf : % ± dijit [(0%0%) xtam Saa] Geriim Trafosu Oraný : 0, 4000,0 Aým Trafosu Oraný : 2000 Max. Ctr x Vtr : Demand Zamaný : 60 d. (programanabiir) Habereþme (EP04S için) : MODBUS TU (S 485) Opti izoei, programanabiir Baud ate (EP04S için) : bps Adres (EP04S için) : 247 Parity (EP04S için) : o, Odd, Even, 8 Data Bits, 2 Stop Bits Puse Çýýþarý : P Transistör Anahtarama Periyodu : Min. 00 msn. darbe periyodu, 80 msn. darbe geniþiði Çaýþma Aýmý : Max. 50 ma Çaýþma Geriimi : V DC, max. 30 VDC Dijita Giriþ : 248 V AC / DC Ortam Sýcaýðý : 5 C; 50 C Gösterge : ýrmýzý ED Dispay Boyutar : P9, P26 Cihaz oruma Sýnýfý : Çift YaýtýmSýnýf II ( ) utu oruma Sýnýfý : IP 40 (ön pane) utu Mazemesi : Yanmaz Baðantý Þei : Panoya önden (P9) ay montaj (P26) Termina baðantýsý için abo aýnýðý: 2.5 mm 2 Aðýrý : 0.45 g (P9, P26) Montaj Sýnýfý : Sýnýf III Fabria Ayararý Trafo : Ctr (Aým Trafosu Oraný) : 000 trn (Tur sayýsý CT25 ier için): 0 Utr (Geriim Trafosu Oraný) : CA (Hesapama Methodu) : Pin : 0000 (Atif deði) S485 : Adr (Adres) : Bau (Baud ate) : 9600 PAr (Parity) : no Eng Cnt : E (Enerji Sayacý ) : on E2 (Enerji Sayacý 2) : on PUSE : rat ýo (Oran) : o (Çýýþ ) : AI o2 (Çýýþ 2) : r detý (Demand Zamaný) : 5 Doðru uaným ve Güveni Þartarý: Cihazýn CT25 i modeerinde mutaa aým giriþerine yapýaca baðantý CT25 Aým Trafosu uanýara yapýmaýdýr. Aþagýdai þartara uyumamasý hainde öüm ve ciddi yaraanmaar oabiir. Cihaz baðanýren bütün enerjiyi esiniz. Cihaz þebeeye baðandýðýnda ön panei çýartmayýnýz. Cihazý sovent yada benzeri bir madde ie temizemeye çaýþmayýnýz. Sadece uru bez uanýnýz. Baðantýarý ontro ediniz. Eetrise cihazar sadece bayiniz tarafýndan tamir edimeidir. Cihaz sadece pano tipi montaj içindir. uanýaca sigorta F tipi omaý ve aým sýnýr deðeri A omaýdýr. Bu þartarýn diate aýnmamasý durumunda ortaya çýaca sonuçardan üretici firma yada yetii satýcýsý sorumu degidir. 8 A406/ev.4 GÜÇ ÖÇE EP04/04S Gene : EP04/04S bir eetri þebeesine ait güç ve enerji deðererini öçme amacýya tasaranmýþ miroiþemci tabaný bir cihazdýr. Öçüen parametreer 4 ayrý dispayde gösteriir. EP04S MODBUS seri habereþme arayüzüne sahiptir. Faz Dispayeri Topam Dispayi Topam Dispayi YUAI tuþu Faz Dispayeri AÞAÐI tuþu AÞAÐI tuþu ESC tuþu Max. ED SET tuþu Minimum ED Demand ED YUAI tuþu ESC tuþu Max. ED SET tuþu Minimum ED Demand ED Cihazýn uanýmý: Parametreer, 2, 3 dispayerinde (Cosj; W; r; ;, rh) YUAI/AÞAÐI tuþarý uanýara gösteriir. Topam atif (SW), Topam reatif güç (Sr), Topam Görünür Güç (S) ve Cosj ortaamasý 4. dispayde gösteriir. Dijita Giriþ EP04/04S 2 dijita giriþe sahiptir. Dijita giriþerin 2 fonsiyonu vardýr : Uzatan ontro atif oduðu zaman registerdai bigiere göre dijita giriþe baðý cihazarýn durumu görüür (batarya, termostat, aým esici ve motorun durumu). Enerji count menüsünde dijita giriþer atif edidiði zaman enerji sayaçarýný ontro eder. Enerji Puse Çýýþarý EP04/04S ii puse çýýþýna sahiptir. Puse çýýþarý sadece E (Enerji sayacý) için puse verir. Puse çýýþarý ayrý ayrý programanabiir. Pu ve Pu2 : Puse menüsünde buunan o (Pus), o2 (Pus2) at menüerinde, seçien enerji [Atif enerji (ACt, AI, AE), eatif enerji (rea, r, rc)] parametreerine göre cihaz pas verir. Enerji sayým deðeri için Puse menüsüne baýnýz. Min. Max. ve Max. Demand Deðererinin Ýzenmesi: Min., Max. ve Max. demand deðererin tanýmý oduðu parametreer; W, r,, SW, Sr, S. Eðer öçüen aný deðerer ayýtý min. deðerden üçüse, yeni min. deðeri, ayýtý max. deðerden büyüse yeni max. deðeri oara aydediir. Demand deðeri demand süresi boyunca (örneðin 5 daia) max. demand aýr. Cihaz herhangi bir parametrede ien (Örneðin W ) SET tuþuna basýdýðýnda min., max. yada max. demand deðeri gösteriir. Tanýmsýz bir parametre (Örneðin Cosj ) gösteriiyoren SET tuþuna basýýrsa min., max., max. demand deðereri tanýmsýz oduðundan aný deðerer gösterimeye devam eder. Atif / eatif Güç Deðererini Hesapama Metodu Eðer dispayerin sað at öþesindei nota yanýp sönerse, Atif Güçerin / eatif Güçerin yönü terstir. Topam atif güç ve topam reatif güç 2 metoda hesapanýr: ) Atif / eatif güç import ve export deðererinin topanmasýya hesapanýr ve te bir deðer oara gösteriir. 2) Atif / eatif güçer import / export durumuna göre ayrý ayrý hesapanýr. ot : ) W ED i yanýen dördüncü dispayin (SW gösteriir) en sað at öþesindei nota yanýyorsa atif güç export durumundadýr. Eðer yanmýyorsa atif güç import durumundadýr. 2) r ED i yanýen dördüncü dispayin (Sr gösteriir) en sað at öþesindei nota yanýyorsa reatif güç apasitif durumundadýr. Eðer yanmýyorsa reatif güç indütif durumundadýr. 3) Cihazýn üzerinde herhangi bir parametrenin ED i (örne: W) yatýrýýp 30 sn o onumda býraýýrsa eetri esimeerinden sonra ayný parametre (örne: W) gösteriir. Öçüm Parametreeri: Cosj AI ( ) (Import Atif Enerji) SW (Topam Atif Güç) W (Atif Güç) AE () (Export Atif Enerji) Sr (Topam eatif Güç) r (eatif Güç) ri (rh) (eatif Ýndütif Enerji) S (Topam Sana Güç) (Sana Güç) re(rh) (eatif apasitif Enerji) Butonarýn Fonsiyonarý Ýzeme modunda, parametreer (Cosj, W, r,,, h) arasýnda geçiþ için uanýýr. Program modunda menü ve at menüer arasýnda; sonrai menüye geçme ve seçii deðereri deðiþtirme için uanýýr. Ýzeme modunda, parametreer (Cosj, W, r,,, h) arasýnda geçiþ için uanýýr. Program modunda menü ve at menüer arasýnda; öncei menüye geçme ve seçii deðereri deðiþtirme için uanýýr. (SET) Ýzeme modunda; min., max., max. demand ve aný deðerer arasýnda geçiþ için uanýýr. 3 sn. basýý tutuduðunda program moduna geçiþi saðar. Program modunda; menüye girme ve parametredei deðiþiieri aydetme için uanýýr. (ESC) Ýzeme modunda, min., max. ve demand deðereri görünüren aný deðere geçiþi saðar. Program modunda bir öncei menüye geçme, at menüde sayýsa deðerer için bir öncei haneye geçiþi saðar ve aydetmeden programdan çýma için uanýýr. Pin Atif oduðunda menüye girme için 3 sn set tuþuna basýdýðýnda menüye girmeden önce PI ister, PI doðru oara giriditen sonra menüye geçiir. Aým Trafosu Çeviri Oranýnýn Girimesi: Aým trafosu çeviri oranýnýn giridiði menüdür. (Bu menü CT25 i modeerde yotur) 2000 arasýnda bir deðer giriebiir. ot: Aým öçüen sistem ie EP04/04S arasýnda aým trafosu uanýmýyorsa, aým trafosu çeviri oranýný giriniz. Örne: Aým öçüen sistem ie EP04/04S arasýnda 30 A / 5 A ý bir aým trafosu uanýýyorsa; Aým trafosu çeviri oraný = 30/5 = 6 girimeidir. SET tuþuna 3 sn. basýn (tra Fo menüsü görünecetir.) SET tuþuna basýn tra Fo Ctr (CT25 i modeer için tra Fo trn) menüsü görünecetir. (ot: YUAI / AÞAÐI tuþarýný uanara tra Fo Utr menüsü görüntüenebiir.) SET tuþuna Dispayde görünen sayý deðerinin i hanesinin yanýp söndüðü görünecetir. (tra Fo Utr menüsü benzer þeide ayaranýr.) YUAIAÞAÐI tuþarýný uanara yanýp sönen hane deðerini ayarayýn. SET tuþunu uanara sýraya diðer haneere geçin, bir öncei haneye dönme için ESC tuþunu uanýn. Son haneyi ayaradýtan sonra SET tuþuna basýn, dispayde tra Fo Ctr görünecetir. (Veri girimiþtir. Faat henüz iþeme aýnmamýþtýr. Yeni verinin iþeme aýnmasý için aþaðýdai you taip edin) Dispayerde (SAU SEt yes) görününceye adar ESC tuþuna te te Dispayerde (SAU SEt yes) göründüðünde SET tuþuna basýn yerine YUAI/AÞAÐI tuþarýný uanara no seçeneðini seçerseniz yeni veri ipta ediece, bir öncei deðer iþeme aýnacatýr.)

2 GÜÇ ÖÇE EP04/04S GÜÇ ÖÇE EP04/04S Tur sayýsýnýn girimesi: Bu menü CT25 i modeerde vardýr. Ct25 aým trafosunun içinden, öçüen hat abosunun aç ez geçiridiði, yani tur sayýsý seçiir. ie 20 arasýnda deðer giriebiir. Tur sayýsý artma oranýnda öçme hassasiyeti artar. Max. Demand Süresi Ayarý: Max. Demand süresinin ayarandýðý menüdür daia ayaranabiir. P 26 utu Baðantý Þemasý Geriim Trafosu Çeviri Oranýnýn Girimesi: Geriim trafosu çeviri oranýnýn giridiði menüdür. Bu deðer 0000, 4000,0 arasýnda ayaranabiir. ot: Geriimi öçüen sistem ie EP04/04S arasýnda geriim trafosu uanýmýyorsa, geriim trafosu çeviri oranýný giriniz. Örne: Geriimi öçüen sistem ie EP04/04S arasýnda 34,5V/00V u bir geriim trafosu uanýýyorsa; Geriim trafosu çeviri oraný = 34500/00 = 345 girimeidir. eatif Enerji Hesapama Methot Ayarý EP04/04S te 3 farý eatif enerji hesapama methodu vardýr. Bu metodarýn açýamaarý aþaðýdai taboda verimiþtir. Meani ve eetri sayaçarýnýn atif ve reatif enerji hesabýnýn yapýacaðý yöntem, taboya uygun oara seçimeidir. Meani Sayaç (3 fazýn vetöre topamý) Dijita Sayaç (Fazar için ayrý ayrý) 3 5 eatif Enerji (Q) Geriim 90 aydýrýýp aým ie çarpýýr. SVn.In.sin(jn) n= Açýama En ço uanýan eatif güç hesap yöntemidir. 9. Harmoniðe adar oan Vn ve In deðererinin çarpýmarýnýn topamýdýr. Bu hesap yöntemi özeie þebee anaizörerinde uanýýr. Güç üçgeni yöntemi : Bu yönteme göre; S 2 P 2 Q = S2 P 2 (Q : eatif Güç, S : Görünür Güç, P : Atif Güç) SET tuþuna 3 sn. basýn (tra Fo menüsü görünecetir.) SET tuþuna basýn (TrA Fo Ctr menüsü görünecetir.) YUAIAÞAÐI tuþarýný uanara CA Ct menüsünü buun. SET tuþuna basýn (4. dispayin en saðýndai raam yanýp sönecetir) YUAIAÞAÐI tuþarýný uanara enerji hesapama metodunu seçiniz. SET tuþuna basýn, CA Ct görünecetir. (Veri girimiþtir. Faat henüz iþeme aýnmamýþtýr.yeni verinin iþeme aýnmasý için aþaðýdai you taip edin) SET tuþuna 3 sn. basýn (tra Fo menüsü görünecetir.) YUAIAÞAÐI tuþarýný uanara de tý menüsünü buun. SET tuþuna basýn (4. dispeyin ortasýndai raam yanýp sönecetir.) YUAIAÞAÐI tuþarýný uanara yanýp sönen hane deðerini ayarayýn. SET tuþunu uanara sýraya diðer haneere geçin, bir öncei haneye dönme için ESC tuþunu uanýn. Son haneyi ayaradýtan sonra SET tuþuna basýn, dispayde de tý görünecetir. (Veri girimiþtir. Faat henüz iþeme aýnmamýþtýr. Yeni verinin iþeme aýnmasý için aþaðýdai you taip edin) Dispayerde (SAU SEt yes) görününceye adar ESC tuþuna te te Dispayerde (SAU SEt yes) göründüðünde SET tuþuna basýn (SAU SEt yes göründüðünde ESC tuþuna basarsanýz veya yes yerine no seçeneðini seçerseniz yeni veri ipta ediece, bir öncei deðer iþeme aýnacatýr.) eset Menüsü (H, de, E, E2): Min., max., max. demand ve enerji deðererinin siindiði menüdür. EP04/04S parametreerine ait aný oara öçüen min. ve max. deðererini hafýzasýnda tutar. Min ve max. deðereri görebime için bu taimatýn tuþara ait fonsiyonar böümüne baýnýz. ot: Hafýzada aydedien bigier eetri esimeerinden etienmez. eset menüsündei res Et H, res Et de, res Et E ve res Et E2 menüerine girip; yes parametresini seçip, tüm menüerden çýýdýðýnda yapýan deðiþiiere onay verirseniz seçien deðerer sýfýranýr. SET tuþuna 3 sn. basýn (tra Fo menüsü görünecetir.) YUAIAÞAÐI tuþarýný uanara res Et menüsünü buun. SET tuþuna basýn (res Et H menüsü görünecetir.) YUAIAÞAÐI tuþarýný uanara res Et de / res Et H / res Et E / res Et E2 menüsünü buun. SET tuþuna basýn (res Et de no / res Et H no / res Et E no / res Et E2 no görünecetir.) YUAIAÞAÐI tuþarýný uanara min., max., demand ve enerji deðererini sime istiyorsanýz yes, sime istemiyorsanýz no seçin. SET tuþuna basýn, res Et de / res Et H / res Et E / res Et E2 görünecetir. (Veri girimiþtir. Faat henüz iþeme aýnmamýþtýr. Yeni verinin iþeme aýnmasý için aþaðýdai you taip edin) Dispayerde (SAU SEt yes) görününceye adar ESC tuþuna te te 2 3 I2H I2 IH I PU2H PU2 PUH PU Geriim Öçme Giriþi Beseme 2 3 A 3 Faz ötrü Baðantý 2 3 A (248V DC) (248V DC) I2H I2 IH I PU2H PU2 PUH PU Geriim Öçme Giriþi Beseme Faz nötrsüz baðantý * Sadece EP04S için geçeridir. Gnd A B T S485 Aým Öçme Giriþi I Gnd A B T S485 I I2 I2 I3 Aým Öçme Giriþi ot: CT25 Aým Trafou modeerde; : CT25 uanýdýðý zaman ýrmýzý aboyu giriþine baðayýn. : CT25 uanýdýðý zaman siyah aboyu giriþine baðayýn. I A I2H I2 IH I PU2H PU2 PUH PU Beseme A (248V DC) (248V DC) I2H I2 IH I PU2H PU2 PUH PU Geriim Öçme Giriþi Beseme Geriim Öçme Giriþi 3 Faz ötrsüz Aron Baðantý Faz ötrsüz Aron baðantý Gnd A B T S485 I Gnd A B T S485 I Aým Öçme Giriþi I2 I2 I3 I3 Aým Öçme Giriþi Dispayerde (SAU SEt yes) görününceye adar ESC tuþuna te te Dispayerde (SAU SEt yes) göründüðünde SET tuþuna basýn (SAU SEt yes göründüðünde ESC tuþuna basarsanýz veya yes yerine no seçeneðini seçerseniz yeni veri ipta ediece, bir öncei deðer iþeme aýnacatýr.) Dispayerde (SAU SEt yes) göründüðünde SET tuþuna basýn yerine no seçeneðini seçerseniz yeni veri ipta ediece, bir öncei deðer iþeme aýnacatýr.) 2 7

3 GÜÇ ÖÇE EP04/04S GÜÇ ÖÇE EP04/04S P 9 utu Baðantý Þemasý Puse Menü Bu menünün içinde ayaranabiir 3 parametre vardýr; PU SE rat, PU SE o, PU SE o2. PU SE rat : Puse çýýþarýnýn ne adarý enerji tüetiminde puse vereceðinin beirendiði menüdür. PU SE rat aþaðýdai deðerere ayaranabiir:, 0, 00 (/rh);, 0, 00 (/rh); M/Mrh. PU SE o / PU SE o2 : Her PU SE rat adar enerji tüetimi oduðu zaman PU / PU2 çýýþýndan Puse aýnýr. o / o2 parametresi aþaðýdai deðerere ayaranabiir; ACt (Export/Ýmport), AI (Atif Ýmport), AE (Atif Export), rea (Ýndütif / apasitif), r (eatif Ýndütif), rc (eatif apasitif). SET tuþuna 3 sn. basýn (tra Fo menüsü görünecetir.) uanýcý þifresinin tanýmanmasý: uanýcý þifresinin tanýmandýðý ve atif yapýdýðý menüdür. Cihazýn ayararýnýn yetisiz iþierce deðiþtirimesini öneme için, bu menüde 4 hanei bir uanýcý þifresi beireyip bu þifreyi atif hae getirmeisiniz. Pýn menüsünün atýnda 2 adet at menü vardýr. uanýcý Þifresinin deðiþtirimesi : uanýcý þifresini deðiþtirme için uanýan menüdür. ot: Fabria çýýþý uanýcý þifresi 0000 dýr. 3 Faz ötrü baðantý I I2 I3 Pu C Aým Öçme Giriþeri ( 248V DC ) InC In In2 S GD B A T Pu Pu 2 Geriim Öçme Giriþeri Beseme A 3 Faz nötrsüz Aron baðantý I I2 I3 Aým Öçme Giriþi ( 248V DC ) S485 Pu C InC In In B GD A T Pu Pu 2 Geriim Öçme Giriþi Beseme A YUAIAÞAÐI tuþarýný uanara PU SE menüsünü buun SET tuþuna basýn (PU SE rat menüsü görünecetir.) YUAIAÞAÐI tuþarýný uanara PU SE rat / PU SE o / PU SE o2 menüsünü buun. SET tuþuna basýn ( / AI / r yanýp sönecetir) YUAIAÞAÐI tuþarýný uanara istenien parametre veya deðeri seçin. SET tuþuna basýn (Veri girimiþtir. Faat henüz iþeme aýnmamýþtýr. Yeni verinin iþeme aýnmasý için aþaðýdai you taip edin) SET tuþuna 3 sn. basýn (tra Fo menüsü görünecetir.) YUAIAÞAÐI tuþarýný uanara Pýn menüsünü buun SET tuþuna basýn (Pýn ACt IUA te menüsü görünecetir.) YUAIAÞAÐI tuþarýný uanara Pýn CHA n9e menüsünü buun. YUAIAÞAÐISET tuþarýný uanara esi þifreyi girin. YUAIAÞAÐISET tuþarýný uanara yeni þifreyi girin Faz nötrsüz baðantý I I2 I3 Aým Öçme Giriþi ( 248V DC ) S485 Pu C InC In In B GD A T Pu Pu 2 Geriim Öçme Giriþi Beseme A Faz nötrsüz Aron baðantý I I2 I3 Aým Öçme Giriþi ( 248V DC ) S485 Pu C InC In In B GD A T Pu Pu 2 Geriim Öçme Giriþi Beseme A Dispayerde (SAU SEt yes) görününceye adar ESC tuþuna te te Dispayerde (SAU SEt yes) göründüðünde SET tuþuna basýn yerine no seçeneðini seçerseniz yeni veri ipta ediece, bir öncei deðer iþeme aýnacatýr.) Enerji Sayacý (Eng Cnt) Menüsü Cihazda 2 tane enerji sayacý vardýr: Enerji Sayacý (E), Enerji Sayacý 2 (E2). E / E2 sayacýnýn 4 parametresi vardýr: on : E / E2 sayacý hiç bir parametreye baðý amasýzýn sayar. ý : E / E2 sayacý dijita giriþ de on (=) oduðu zaman sayar. ý2 : E / E2 sayacý dijita giriþ 2 de on (=) oduðu zaman sayar. E2: E2 sayacý atif ien E sayacý saymaz. (Sadece E sayacýnýn parametresidir) E: E sayacý atif ien E2 sayacý saymaz. (Sadece E2 sayacýnýn parametresidir) ot: E sayacýnda E2 seçii ien ve E2 sayacýndada E seçiiyen durum tanýmsýzdýr. Sayaçar bu parametreere ayarýyen; dijita giriþerde bigisi yosa her ii sayaç da sayar, faat dijita giriþerin herhangi birinde veya iisinde de bigisi varsa sayaçar saymaz. SET tuþuna 3 sn. basýn (tra Fo menüsü görünecetir.) YUAIAÞAÐISET tuþarýný uanara yeni þifreyi terar girin. SET tuþuna basýn, Pýn CHA nge görünecetir. (Veri girimiþtir. Faat henüz iþeme aýnmamýþtýr. Yeni verinin iþeme aýnmasý için aþaðýdai you taip edin) Dispayerde (SAU SEt yes) görününceye adar ESC tuþuna te te Dispayerde (SAU SEt yes) göründüðünde SET tuþuna basýn yerine no seçeneðini seçerseniz yeni veri ipta ediece, bir öncei deðer iþeme aýnacatýr.) uanýcý Þifresinin Atif Hae Getirimesi : uanýcý þifresini atif hae getirme için uanýan menüdür. uanýcý þifresi atif hae getiridiði tadirde program moduna geçme için; SET tuþuna 3 sn. basýdýðýnda uanýcý þifresi soruacatýr. uanýcý þifresi yanýþ giriirse cihaz iitenmez. ot: Fabria çýýþý uanýcý þifresi 0000 dýr. SET tuþuna 3 sn. basýn (tra Fo menüsü görünecetir.) * Sadece EP04S için geçeridir. YUAIAÞAÐI tuþarýný uanara Eng Cnt menüsünü buun YUAIAÞAÐI tuþarýný uanara Pýn menüsünü buun ot: CT25 Aým Trafou modeerde; : CT25 uanýdýðý zaman ýrmýzý aboyu giriþine baðayýn. : CT25 uanýdýðý zaman siyah aboyu giriþine baðayýn. SET tuþuna basýn (Eng Cnt E menüsü görünecetir.) YUAIAÞAÐI tuþarýný uanara Eng Cnt E / Eng Cnt E2 menüsünü buun. SET tuþuna basýn (Pýn ACt IUA te menüsü görünecetir.) SET tuþuna Dispayde görünen sayý deðerinin i hanesinin yanýp söndüðü görünecetir. 6 SET tuþuna basýn (on yanýp sönecetir) YUAIAÞAÐI tuþarýný uanara istenien parametre seçiir. SET tuþuna basýn (Veri girimiþtir. Faat henüz iþeme aýnmamýþtýr. Yeni verinin iþeme aýnmasý için aþaðýdai you taip edin) Dispayerde (SAU SEt yes) görününceye adar ESC tuþuna te te Dispayerde (SAU SEt yes) göründüðünde SET tuþuna basýn yerine no seçeneðini seçerseniz yeni veri ipta ediece, bir öncei deðer iþeme aýnacatýr.) 3 YUAIAÞAÐI tuþarýný uanara yanýp sönen hane deðerini ayarayýn. SET tuþunu uanara sýraya diðer haneere geçin, bir öncei haneye dönme için ESC tuþunu uanýn. Son haneyi ayaradýtan sonra SET tuþuna basýn, dispayde Pýn ACt of görünecetir. YUAIAÞAÐI tuþarýný uanara on seçiebiir. (Veri girimiþtir. Faat henüz iþeme aýnmamýþtýr. Yeni verinin iþeme aýnmasý için aþaðýdai you taip edin) Dispayerde (SAU SEt yes) görününceye adar ESC tuþuna te te Dispayerde (SAU SEt yes) göründüðünde SET tuþuna basýn yerine no seçeneðini seçerseniz yeni ayarar aydedimeden ayar menüsünden çýýýr. Cihaz öncei ayararýya çaýþmaya devam eder.)

4 GÜÇ ÖÇE EP04/04S Seri Habereþme (EP04S için geçeridir) EP04S opti izoei MODBUS TU habereþme protooüne sahiptir. Öçüen bütün parametreer bigisayara atarýabiir.trafo oranarý ve habereþme ie igii parametreer set ediebiir, aydedien demand ve enerji deðereri sýfýranabiir. Parametre Ayararý Adres Parametresi : arasý adres veriebiir. Baud ate parametresi : 2400, 4800, 9600, 9200 ve bps seçiebiir. Parite parametresi : no, odd ve EUEn seçiebiir. MODBUS TU POTOOÜ (EP04S için geçeridir) Fonsiyon Standart MODBUS TU mesaj formatý aþaðýdai þeidei gibidir. T SET tuþuna 3 sn. basýn (tra Fo menüsü görünecetir.) YUAIAÞAÐI tuþarýný uanara S485 menüsünü buun SET tuþuna basýn (Adr ESS menüsü görünecetir.) YUAIAÞAÐI tuþarýný uanara Adr ESS / bau d / PArýty menüerinden ayar yapacaðýnýz menüyü seçin. SET tuþuna basýn (00 / 9600 / no görünecetir.) YUAIAÞAÐI tuþarýný uanara igii parametre deðererini ayarayýn (00247 / /no, EUEn, odd). SET tuþuna basýn, Adr ESS / bau d / PArýty görünecetir. (seçene girimiþtir. Faat henüz iþeme aýnmamýþtýr.yeni verinin iþeme aýnmasý için aþaðýdai you taip edin) Dispayerde (SAU SEt yes) görününceye adar ESC tuþuna te te Dispayerde (SAU SEt yes) göründüðünde SET tuþuna basýn yerine no seçeneðini seçerseniz yeni seçene ipta ediece, bir öncei seçene iþeme aýnacatýr.) ADDESS 8 BIT Baþangýç ve bitiþ T zamanarý (3.5 arater süresi) hatta baðý cihazarýn mesaj baþangýcý ya da sonu oara deðerendirebimeeri için data hatarýnýn deðiþmeden amasý gereen süredir. Adres aaný (247 arasý) hatta baðý cihazýn seri adresini beirtir. Data Aaný save den master a ya da master den save cihaza gönderien datayý içerir. CC MODBUS TU protooünde uanýan hata tespit yöntemidir ve ii byte tan ouþur. Uyguanabiir Modbus Fonsiyonarý (EP04S için geçeridir): 03H 06H 0H FUCTIO 8 BIT EAD HOD EGISTES PESET SIGE EGISTE PESET MUTIPE EGISTES DATA X8BIT CCH CC T ead Hod (03) fonsiyonu öçüen parametreeri ve ayar deðererini ouma için uanýýr. egister tabosunda verien adreser dýþýnda bir register ounmaya çaýþýýrsa cihaz hata mesajý gönderir. Örneðin Faz faznötr geriimini ouma için cihaza gönderimesi gereen mesaj; XX XX 0 Cihaz adresi 03 Fonsiyon 00 Adres MSB 00 Adres SB 00 egister sayýsý MSB 02 egister sayýsý SB XX CC MSB XX CC SB Preset Singe egister (06) omutu ayar deðererini yazma, enerji sayaçarýný sime yada min., max., demad deðererini sýfýrama için uanýýr. Aým trafosu oraný 02000, geriim trafosu oraný arasýnda giriebiir. Örneðin CT oranýný 00 e ayarama için giriebiir; XX XX 0 Cihaz adresi 06 Fonsiyon 80 Adres MSB 02 Adres SB 64 Data SB XX CC MSB XX CC SB Preset Mutipe register(0h) birden faza register deðerini deðiþtirme için uanýýr. Örneðin CT oranýný 00 e, geriim trafosu oranýný 20.0 a set etme için; C XX XX giriebiir. 0 Cihaz adresi 0 Fonsiyon 80 Adres MSB 00 Adres SB 00 egister sayýsý MSB 02 egister sayýsý SB 04 Byte sayýsý C8 Data SB 64 Data SB XX CC MSB XX CC SB Dijita Giriþ (EP04S için geçeridir) Din (Din=Dijita giriþ)6 bit oara aþaðýda gösteridiði gibi gönderiir. 55H 5 0 giriþ U U U U U U U U U U U U U U DI2 DI U: Tanýmsýz giriþ 2 In (giriþ) giriþine 248 V AC / DC uyguanýrsa Din egister in 0. biti oara set ediir. Diðer durumarda 0. bit 0 (sýfýrdýr). In2 (giriþ2) giriþine 248 V AC / DC uyguanýrsa Din egister in. biti oara set ediir. Diðer durumarda. bit 0 (sýfýrdýr). Parametreer 32 biti Hexadecima formata gönderiir. Örneðin, 230,0V geriimi FCH oara gönderir. Cosj deðeri 000 e böünür i Cosj deðeri D4H oara gönderiir. Enerji deðereri 64 bit oara gönderiir = AB 54 A9 8C EB F 0A 02 Veri abosu : 24 AWG yada daha aýn 00 ohm/ m den daha az empedans 00 Hz dei nomina arateristi empedans 00 ohm dur. arþýýý apasite 60 pf/m den az (çift içindei 2 abo arasý) arþýýý apasite 20 pf/m den az ( abo ve topraða baðý diðer tüm aboar arasýnda) Çift abo HATA ODAI (EP04S için geçeridir) MODBUS TU protooünde uygun omayan bir mesaj gönderidiðinde cihaz hata mesajý gönderir. Hata odarý þunardýr: 0 Geçersiz fonsiyon: Yuardai üç fonsiyon haricinde bir fonsiyon uanýýrsa 0 odu hata mesajý gönderiir. 02 Geçersiz register: egister tabosunda verien adreser dýþýnda bir register ounmaya çaýþýýrsa 02 odu hata mesajý gönderiir. 03 Geçersiz data: Trafo oranarý için beirtien deðerer dýþýnda, demand deðereri için 0 dýþýnda, bir deðer uanýýrsa 03 odu hata mesajý gönderiir. GÜÇ ÖÇE EP04/04S EP04S PC BAÐATISI AYI HATTA MAX. 3 CÝHAZ BAÐAABÝÝ. T BA GD EP04S3 Boyutar MAX. 200 mt. T BA GD EP04S2 T BA GD EP04S S485/S232 OVETÖ UVVETEDÝÝCÝ UAIAA AYI HATTA 247 CÝHAZ BAÐAABÝÝ. T B A GD EP04S MAX. 200 mt Tip P 26 UVVETEDÝÝCÝ 96mm B A EP04S3 GD MAX. 200 mt. 96mm EP04S2 90mm PC EP04S S485/S232 OVETÖ B A GD 79.3mm 70mm PC Tip P 9 4 5

5 GÜÇ ÖÇE EP04/04S ADDESS ADDESS A 2 000C 4 000E A 28 00C 30 00E A C E A C E A C E A C E A C 0 006E A C E A C E * EP04S için geçeridir. MODBUS EGISTE TABOSU EGISTE AGE UIT MUTIPIE FOMAT FAZ ATÝF GÜÇ 2 FAZ ATÝF GÜÇ 3 FAZ ATÝF GÜÇ FAZ EATÝF GÜÇ 2 FAZ EATÝF GÜÇ 3 FAZ EATÝF GÜÇ FAZ GÖÜÜ GÜÇ 2 FAZ GÖÜÜ GÜÇ 3 FAZ GÖÜÜ GÜÇ FAZ COSj 2 FAZ COSj 3 FAZ COSj TOPAM ÝMPOT ATÝF GÜÇ TOPAM EXPOT ATÝF GÜÇ TOPAM ÝDÜTÝF EATÝF GÜÇ TOPAM APASÝTÝF EATÝF GÜÇ TOPAM GÖÜÜ GÜÇ OTAAMA ÝDÜTÝF COSj OTAAMA APASÝTÝF COSj FEAS DÝJÝTA GÝÝÞ DUUMU ÝMPOT ATÝF EEJÝ EXPOT ATÝF EEJÝ ÝDÜTÝF EATÝF EEJÝ APASÝTÝF EATÝF EEJÝ ÝMPOT ATÝF EEJÝ2 EXPOT ATÝF EEJÝ2 ÝDÜTÝF EATÝF EEJÝ2 APASÝTÝF EATÝF EEJÝ2 FAZ MÝ. ATÝF GÜÇ 2 FAZ MÝ. ATÝF GÜÇ 3 FAZ MÝ. ATÝF GÜÇ FAZ MÝ. EATÝF GÜÇ 2 FAZ MÝ. EATÝF GÜÇ 3 FAZ MÝ. EATÝF GÜÇ FAZ MÝ. GÖÜÜ GÜÇ 2 FAZ MÝ. GÖÜÜ GÜÇ (0 8000)xCTxVT (0 8000)xCTxVT (0 8000)xCTxVT ( ) ( ) ( ) ( )xCTxVT ( )xCTxVT ( )xCTxVT ( )xCTxVT ( )xCTxVT ( ) ( ) ( ) 0FFFFFFFFFFFFFFFF 0FFFFFFFFFFFFFFFF 0FFFFFFFFFFFFFFFF 0FFFFFFFFFFFFFFFF 0FFFFFFFFFFFFFFFF 0FFFFFFFFFFFFFFFF 0FFFFFFFFFFFFFFFF 0FFFFFFFFFFFFFFFF 0FFFFFFFFFFFFFFFF 0FFFFFFFFFFFFFFFF 0FFFFFFFFFFFFFFFF 0FFFFFFFFFFFFFFFF 0FFFFFFFFFFFFFFFF 0FFFFFFFFFFFFFFFF 0FFFFFFFFFFFFFFFF 0FFFFFFFFFFFFFFFF (0 8000)xCTxVT (0 8000)xCTxVT Hz rh rh rh rh rh rh rh rh unsigned unsigned unsigned unsigned unsigned ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong unsigned unsigned ADDESS ADDESS A 009C 009E 00A0 00A2 00A4 00A6 00A8 00AA 00AC 00AE 00B0 00B2 00B4 00B6 00B8 00BA 00BC 00BE 00C0 00C2 00C4 00C6 00C8 00CA 00CC 00CE 00D0 00D2 00D4 00D6 00D8 00DA 00DC 00DE 00E0 00E2 00E4 00E6 00E8 00EA 00EC 00EE 00F0 00F2 00F4 00F6 00F8 00FA 00FC 00FE ADDESS ADDESS A B C D PUSE ÇIIÞ 2 PAAMETE AYAI 05 : 0: Atif : Atif Ýmport 2: Atif Export 3: eatif 4: eatif Ýmport 5: eatif Export MODBUS EGISTE TABOSU EGISTE AGE UIT MUTIPIE FOMAT 3 FAZ MÝ. GÖÜÜ GÜÇ TOPAM MÝ. ÝMPOT ATÝF GÜÇ TOPAM MÝ. EXPOT ATÝF GÜÇ TOPAM MÝ. ÝDÜTÝF EATÝF GÜÇ TOPAM MÝ. APASÝTÝF EATÝF GÜÇ TOPAM MÝ. GÖÜÜ GÜÇ FAZ MAX. ATÝF GÜÇ 2 FAZ MAX. ATÝF GÜÇ 3 FAZ MAX. ATÝF GÜÇ FAZ MAX. EATÝF GÜÇ 2 FAZ MAX. EATÝF GÜÇ 3 FAZ MAX. EATÝF GÜÇ FAZ MAX. GÖÜÜ GÜÇ 2 FAZ MAX. GÖÜÜ GÜÇ 3 FAZ MAX. GÖÜÜ GÜÇ TOPAM MAX. ÝMPOT ATÝF GÜÇ TOPAM MAX. EXPOT ATÝF GÜÇ TOPAM MAX. ÝDÜTÝF EATÝF GÜÇ TOPAM MAX. APASÝTÝF EATÝF GÜÇ TOPAM MAX. GÖÜÜ GÜÇ FAZ ÝMPOT MAX. DEMAD ATÝF GÜÇ FAZ EXPOT MAX. DEMAD ATÝF GÜÇ 2 FAZ ÝMPOT MAX. DEMAD ATÝF GÜÇ 2 FAZ EXPOT MAX. DEMAD ATÝF GÜÇ 3 FAZ ÝMPOT MAX. DEMAD ATÝF GÜÇ 3 FAZ EXPOT MAX. DEMAD ATÝF GÜÇ FAZ ÝDÜTÝF MAX. DEMAD EATÝF GÜÇ FAZ APASÝTÝF MAX. DEMAD EATÝF GÜÇ 2 FAZ ÝDÜTÝF MAX. DEMAD EATÝF GÜÇ 2 FAZ APASÝTÝF MAX. DEMAD EATÝF GÜÇ 3 FAZ ÝDÜTÝF MAX. DEMAD EATÝF GÜÇ 3 FAZ APASÝTÝF MAX. DEMAD EATÝF GÜÇ FAZ MAX. DEMAD GÖÜÜ GÜÇ 2 FAZ MAX. DEMAD GÖÜÜ GÜÇ 3 FAZ MAX. DEMAD GÖÜÜ GÜÇ TOPAM ÝMPOT MAX. DEMAD ATÝF GÜÇ TOPAM EXPOT MAX. DEMAD ATÝF GÜÇ TOPAM ÝDÜTÝF MAX. DEMAD EATÝF GÜÇ TOPAM APASÝTÝF MAX. DEMAD EATÝF GÜÇ TOPAM MAX. DEMAD GÖÜÜ GÜÇ (0 8000)xCTxVT (0 8000)xCTxVT (0 8000)xCTxVT (0 8000)xCTxVT (0 8000)xCTxVT (0 8000)xCTxVT (0 8000)xCTxVT (0 8000)xCTxVT (0 8000)xCTxVT (0 8000)xCTxVT unsigned unsigned unsigned unsigned unsigned unsigned unsigned unsigned unsigned unsigned EGISTE AGE UIT MUTIPIE FOMAT GEÝÝM TAFO OAI AIM TAFO OAI HESAPAMA METODU DEMAD ZAMAI PUSE OAI PUSE ÇIIÞ PAAMETE AYAI PUSE ÇIIÞ 2 PAAMETE AYAI EEJÝ SAYACI SEÇÝMÝ EEJÝ SAYACI 2 SEÇÝMÝ HABEEÞME ADESÝ BAUD ATE PAITY ÞÝFE ETÝEÞTÝME ÞÝFE PUSE ATIO 06 : 0: / Puse : 0 / Puse 2: 00 / Puse 3: W / Puse 4: 0 W / Puse 5: 00 W / Puse 6: MW / Puse CACUATIO 05 : Sayfa 2 de eatif Enerji Hesapama Methot Ayarý na baýnýz. MODBUS EGISTE TABOSU EEJÝ SAYACI SEÇÝMÝ 03 : 0 : On (EC Enerji sayacý bütün durumarda sayar) : EC Dijita Giriþ oduðu sürece sayar (=atif) 2: EC Dijita Giriþ 2 oduðu sürece sayar (=atif) 3: Enerji Sayacý 2 saymadýðý zaman sayar. EEJÝ SAYACI 2 SEÇÝMÝ 03 : 0 : On (EC Enerji sayacý bütün durumarda sayar) : EC Dijita Giriþ oduðu sürece sayar (=atif) 2: EC Dijita Giriþ 2 oduðu sürece sayar (=atif) 3: Enerji Sayacý saymadýðý zaman sayar. daia short short short short short short short short short short short short short short BAUD ATE 5 : : bps 2: 9200 bps 3: 9600 bps 4: 4800 bps 5: 2400 bps PAITY 02 : 0: o : Odd 2: Even ÞÝFE ETÝEÞTÝME 0 : 0: Atif deði : Atif

79.3mm 70mm. 90mm 60.6. Faz Displayleri. SW, SVA ve Hz Displayi. SVAr ve Cosj Displayi 106.0. Tip PK 26. 79.3mm 70mm. Duvar. Hz Displayi.

79.3mm 70mm. 90mm 60.6. Faz Displayleri. SW, SVA ve Hz Displayi. SVAr ve Cosj Displayi 106.0. Tip PK 26. 79.3mm 70mm. Duvar. Hz Displayi. ÞEBEE AAÝZÖÜ MP53CS ÞEBEE AAÝZÖÜ MP53CS Teni Özeier Ýþetme Geriimi () : ütfen cihazýn arasýna baýnýz. Ýþetme Freansý (f) : 4565 Hz Beseme Giriþi Güç Tüetimi : < 4 Öçme Giriþi Güç Tüetimi : < V In : 0300

Detaylı

EETROÝ ÞEBEE AAÝZÖRÜ PR-53S Gene Bigi ve uaným Prensiperi: PR-53S bir eetri þebeesine ait tüm parametreeri öçme amacýya tasaranmýþ miroiþemci tabaný üniversa bir cihazdýr. Öçüen parametreer 5 ayrý dispayde

Detaylı

GERÝÝM KORUMA RÖESÝ Genel Bilgi ve Kullaným Alanlarý 3 Fazlý bir sistemde; sistemin Faz-Nötr, Faz-Faz arasý gerilimlerini ve sistemin frekansýný ölçme

GERÝÝM KORUMA RÖESÝ Genel Bilgi ve Kullaným Alanlarý 3 Fazlý bir sistemde; sistemin Faz-Nötr, Faz-Faz arasý gerilimlerini ve sistemin frekansýný ölçme GERÝÝM KORUMA RÖESÝ 1 2 3 N ÝÇÝNDEKÝER Baðlantý Þemasý - Teknik Özellikler...1 Doðru Kullaným ve Güvenlik Þartlarý...1 Ön Panel ve Tuþlarýn Kullanýmý...1 Genel Bilgi ve Kullaným Alanlarý...2 Tuþlara Ait

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

MPR50 EEKTROÝK ÞEBEKE AAÝZÖRÜ DÝKKAT : Bu kullaným kýlavuzuna uyulmasý, arýzasýz bir çalýþma ve garanti haklarýnýn kaybolmamasý için þarttýr. Bu nedenle, cihaz devreye alýnmadan önce bu kullanma talimatý

Detaylı

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS DÝKKAT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye baðlandýðýnda ön paneli çýkartmayýnýz. -Cihazý solvent yada benzeri

Detaylı

Enerji kalitesi için doğru adres. www.entes.com.tr. Ürün Kataloğu

Enerji kalitesi için doğru adres. www.entes.com.tr. Ürün Kataloğu zatan İzeme ompanzasyon Öçme Enerji aitesi için doğru adres TÜ R ÇE Güç aitesi ve Enerji 3 oruma & ontro www.entes.com.tr Ürün ataoğu Ö nsöz 983 yıında uruan Entes Eetroni, 7'i mühendis oma üzere 33 çaışanı

Detaylı

KARDEŞ ŞİRKETLER ŞUBELERİMİZ YURTİÇİNDEKİ KARDEŞ ŞİRKETLER YURTDIŞINDAKİ KARDEŞ ŞİRKETLER

KARDEŞ ŞİRKETLER ŞUBELERİMİZ YURTİÇİNDEKİ KARDEŞ ŞİRKETLER YURTDIŞINDAKİ KARDEŞ ŞİRKETLER ARDEŞ ŞİRETER ŞUBEERİMİZ AARA ŞUBESİ Adres : Sanayi Caddesi, Tahsin Piyae İş Merezi o: / UusAnara Te : 0) 0 Fax: 0) 0 emai : anara@entes.com.tr İZMİR ŞUBESİ Adres : 0. Soa Tesisat İş Merezi o: Z0 Yenişehir

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. Brötje Kombiler

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. Brötje Kombiler Brötje Kombier BRÖTJE EXTRA Serisi Premix Teknoojii Yoğuşmaı Kombier (Novadens Extra ) Teknik eri Tabosu Modeer EXTRA EXTRA 2 EXTRA EXTRA 42 EXTRA 4 Maksimum verim / (/0) 106.4 106. 106. 10. 10. Kısmi

Detaylı

ŞEBEKE ANALİZÖRÜ. 3 sn basarak girilir. Arttır. Azalt. Arttır. Azalt. Arttır. Azalt. Arttır. Azalt. Arttır. Azalt. Arttır. Azalt. Silinir. Silinir.

ŞEBEKE ANALİZÖRÜ. 3 sn basarak girilir. Arttır. Azalt. Arttır. Azalt. Arttır. Azalt. Arttır. Azalt. Arttır. Azalt. Arttır. Azalt. Silinir. Silinir. B k3 l3 k2 l2 k1 l1 N N 2 2 2 2 N ŞEBEKE NLİZÖRÜ 1 ÖZELLiKLERİ - RS 485 MODBUS RTU - Mikroişlemci tabanlı - 3 Faz elektriksel büyüklüklerin ölçümü (L-N,, CosΦ, L-L, Hz, W, r,, ΣW, Σr, Σ, ΣWh, Σrh, Σh)

Detaylı

RS485 HABERLEŞMESİ Okunabilir ve Yazılabilir Veriler Alarm Bayrakları Modbus ile Çoktan Seçmeli Ayarların Yapılması...

RS485 HABERLEŞMESİ Okunabilir ve Yazılabilir Veriler Alarm Bayrakları Modbus ile Çoktan Seçmeli Ayarların Yapılması... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 GENEL BİLGİLER...5 1.1 Cihaz Özellikleri ve Model Seçimi... 5 1.2 Doğru Kullanım ve Güvenlik Şartları... 6 1.3 Panel Tanımları... 7 1.3.1 ECRAS Tanımları... 7 1.3.2 KLEA 110P ve POWYS

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. Kombiler

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. Kombiler Kombier BAYMAK Serisi Premix Teknoojii Yoğuşmaı Kombier (Duo Tec 242424) CBD (Cod Burner Door) Sistemi ie kapağın ısınması engeenerek ısı kayıparı azatıır. Hava gaz karışımı ön ısıtmasını yaparak daha

Detaylı

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI 1/55 TECO N3 SERİSİ HIZ 230V 1FAZ 230V 3FAZ 460V 3FAZ 0.4 2.2 KW 0.4 30 KW 0.75 55 KW 2/55 PARÇA NUMARASI TANIMLAMALARI 3/55 TEMEL ÖZELLİKLER 1 FAZ 200-240V MODEL N3-2xx-SC/SCF P5 01 03 Güç (HP) 0.5 1

Detaylı

ENDA MODBUS PROTOKOLÜ

ENDA MODBUS PROTOKOLÜ 1. GÝRÝÞ ENDA MODBUS PROTOKOLÜ Modbus protokolü istemci/sunucu mimarisine dayalý bir endüstriyel iletiþim protokolüdür. Ýlk kez Modicon firmasý tarafýndan geliþtirilmiþ bir standart olup sahadaki cihazlar

Detaylı

MPR-63 ŞEBEKE ANALİZÖRÜ

MPR-63 ŞEBEKE ANALİZÖRÜ MPR63 ŞEBEKE NLİZÖRÜ www.entes.com.tr HRMONIK ÖLÇÜMÜ MEMORY Modbus Harmonikler Hafıza Digital I/O nalog Çıkışlar m BŞL MPR63 MENÜ HRİTSI NLIK DEĞERLER Gerilim L N Gerilim L L kımlar Güç Fakt Cos ktif Reaktif

Detaylı

KLEA Enerji Analizörü

KLEA Enerji Analizörü KLEA Enerji Analizörü Kolay panel montajı sistem bağlantısı Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Veri Toplama Platformu Tüm enerji tüketimleri bir KLEA

Detaylı

Enerji İzleme Çözümleri. yüksek verimlilik

Enerji İzleme Çözümleri. yüksek verimlilik Enerji İzleme Çözümleri yüksek verimlilik Temel Özellikler Enerji Analizörünün basit bir şekilde tanımlanması Enerji analizörü, 3 faz enerji izleme, kapsamlı şebeke kontrol ve analizi sağlayan bir otomasyon

Detaylı

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A5015 / Rev.1 www.entes.com.tr DÝKKAT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

AN96 LHH ENERJİ ANALİZÖRÜ

AN96 LHH ENERJİ ANALİZÖRÜ AN96 LHH ENERJİ ANALİZÖRÜ ortalama akım değerinin en büyük olanı) 25. 3Faza ait akımların maximum ve minimum değerleri 26. Toplam akımın maximum ve minimum değerleri 27. Her faza ait gerilimlerin maximum

Detaylı

Reaktif Güç Yönetim Çözümleri. Tasarrufun Elektrik Yönü

Reaktif Güç Yönetim Çözümleri. Tasarrufun Elektrik Yönü Reaktif Güç Yönetim Çözümleri Tasarrufun Elektrik Yönü Temel Özellikler Kontrolörlerinin basit bir şekilde tanımlanması Güç faktör kontrolörleri reaktif gücü azaltarak güç dağıtım sistemlerinin maksimum

Detaylı

KLEMENS BAÐLANTILARI. Bilgisayarsýz Barkod Basma ve Kalite Kontrol Sistemi RS-232/422

KLEMENS BAÐLANTILARI. Bilgisayarsýz Barkod Basma ve Kalite Kontrol Sistemi RS-232/422 KLEMENS BAÐLANTILARI YAZILIM OTOMASYON ELEKTRONIK SAN.TIC.LTD.STI. 2 0 2.88 ARMAN TEKSTÝL TOP NO Kumaþ Cinsi Hata Sayýsý 00278 32 03 RS-232/422 Normalde kapalý Ortak (Faz) Normalde açýk PEYKAN YAZILIM

Detaylı

Üniversal Giriþli Proses indikatörü

Üniversal Giriþli Proses indikatörü Üniversal Giriþli Proses Ýndikatörü UPI4-2100 UPI4-2100 L1 L2 L3 Out1 Out2 Universal Process Indicator Üniversal Giriþli Proses indikatörü mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük

Detaylı

DC MULTIMETRE ve ENERJİ ÖLÇER

DC MULTIMETRE ve ENERJİ ÖLÇER DC MULTIMETRE ve ENERJİ ÖLÇER Green Power Measurement Device, Kısa yolları olan menu ile kolay kullanım DC akım, gerilim ve güç değerleri aynı anda izlenebilir. Toplam, positif, negatif ve fark olarak

Detaylı

TEKNİK ÖZELLİKLER Jeneratör Kontrol Ünitesi AGC 100

TEKNİK ÖZELLİKLER Jeneratör Kontrol Ünitesi AGC 100 TEKNİK ÖZELLİKLER Jeneratör Kontrol Ünitesi AGC 100 Jeneratör Kontrolü ve Koruma Şebeke İzleme ve Koruma Motor Kontrolü ve Koruma Gösterge Ekranı Senkronsuz Güç Yönetimi DEIF A/S Frisenborgvej 33 DK-7800

Detaylı

ELStx. ELS Tx SEVÝYE TRANSMÝTTERÝ

ELStx. ELS Tx SEVÝYE TRANSMÝTTERÝ EStx Seviye sensörleri tank seviye ve kontrolü için kullanýlmaktadýr. Sývý seviyesine göre tüp boyunca hareket eden þamandýra içindeki mýknatýsýn manyetik alaný, reed sensörün hizasýna çeldiðinde elektrik

Detaylı

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı.

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı. 1 TEKNİK ÖZELLİKLER Giriş besleme voltajı Maks. güç harcaması Besleme koruması Motor gerilimi Motor çıkış akımı Motor kontrol şekli Motor koruması Encoder tipi Encoder çözünürlüğü Encoder voltajı Kumanda

Detaylı

ÖZELLİKLER...15 ŞEKİLLER

ÖZELLİKLER...15 ŞEKİLLER Kullanım Kılavuzu İÇİNDEKİLER CİHAZ HAKKINDA GENEL BİLGİ... 3 DOĞRU KULLANIM VE GÜVENLİK ŞARTLARI... 3 BAĞLANTI ŞEKİLLERİ... 4 ÖN PANEL TANIMLAR... 5 ARKA KAPAK TANIMLAR... 6 ANLIK ÖLÇÜMLER... 6 MAKSİMUM,

Detaylı

MODEL OP-LP1 MODEL OP-LP2

MODEL OP-LP1 MODEL OP-LP2 MODEL OP-LP1 MODEL OP-LP2 MESAFE / POZİSYON ÖLÇME VE KONTROL CİHAZI Sürüm 2.0 KULLANMA KILAVUZU UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ 1. Cihazın elektriksel bağlantılarını son sayfada belirtilen

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

ELGE 380V AC Sürücüleri Kullanım Klavuzu ELD110 Sürücüleri (3,7...11 kw) elge control products. elge

ELGE 380V AC Sürücüleri Kullanım Klavuzu ELD110 Sürücüleri (3,7...11 kw) elge control products. elge ELGE 380V AC Sürücüleri Kullanım Klavuzu ELD0 Sürücüleri (3,7... kw) elge control products elge Güvenl k Uyarı! ELD0 AC sürücüler n n tüm montaj şlemler SADECE uzman tekn k personel tarafından gerçekleşt

Detaylı

RG32C/CS ÝÇÝNDEKÝLER Güvenlik ve Baðlantý için Alýnmasý Gereken Önlemler... Þebeke Baðlantýsý için Dikkat Edilecek Önlemler.... GÝRÝÞ...2. Genel bilgiler...2.2 Ön panel...2.3 Arka panel...4 2. RG32C/CS

Detaylı

MODEL MULTISER MULTISER ŞEBEKE ANALİZÖRÜ ISO 9001:2008. www.kael.com.tr. KAEL Mühendislik Elektronik Tic. ve San. Ltd.Şti. Tablo-1

MODEL MULTISER MULTISER ŞEBEKE ANALİZÖRÜ ISO 9001:2008. www.kael.com.tr. KAEL Mühendislik Elektronik Tic. ve San. Ltd.Şti. Tablo-1 MULTIER 03-PC-96 02-PC-96 01-PC-96 01-96 11-96 11-PC-96 MULTIER 03-PC-DI 02-PC-DI 01-PC-DI 01-DI 11-DI 11-PC-DI ŞEBEE LİZÖRÜ IO 9001:2008 www.kael.com.tr EL Mühendislik Elektronik Tic. ve an. Ltd.Şti.

Detaylı

Algılayıcılar / Transmitter

Algılayıcılar / Transmitter 1 Algılayıcı / Transmitter ATH100L Algılayıcılar / Transmitter ATH100L Kullanım Kılavuzu [Rev_1.0_ATH100L] 2 Algılayıcı / Transmitter ATH100L İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 3 1.1. ATH100L... 3 1.2.

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

DELTA DVP Serisi PLC HABERLESME PROTOKOLU 1.0

DELTA DVP Serisi PLC HABERLESME PROTOKOLU 1.0 DELTA DVP Serisi PLC HABERLESME PROTOKOLU 1.0 DELTA ELECTRONICS, INC. 1 1. Haberlesme Arabirimi: RS-232C 2. Haberlesme protokolu ASCII mod, 9600(Baud rate), EVEN(Parity), 1 (Start bit),1(stop bit) 3. DELTA

Detaylı

Strike 5.50 R Proximity Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu

Strike 5.50 R Proximity Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Strike 5.50 R Proximity Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz Strike 5,50 R kullanım ve bilgisayar bağlantısı ile cihaz tanımlamalarına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir.

Detaylı

Basınçlı hava borusundaki akış rejimini belirlemek için Re sayısı hesaplanacak olursa;

Basınçlı hava borusundaki akış rejimini belirlemek için Re sayısı hesaplanacak olursa; 0. Boru çaı 00 ve uzunuğu 00 oan basınçı hava borusunun başınaki basınç 6,4 at ir. Bu boruan saatte 800 N hava geçiriirse boru sonunaki basınç ne our. Boru iç yüzeyineki ürüzerin boyutu 0,, basınçı hava

Detaylı

SOKKIA LINK PROGRAMI KULLANILARAK SOKKIA ELEKTRONIK TOTAL STATION CIHAZLARINA ( 10K VE 30RK SERILERI) DATA GÖNDERME VE ALMA İŞLEMİ

SOKKIA LINK PROGRAMI KULLANILARAK SOKKIA ELEKTRONIK TOTAL STATION CIHAZLARINA ( 10K VE 30RK SERILERI) DATA GÖNDERME VE ALMA İŞLEMİ SOKKIA LINK PROGRAMI KULLANILARAK SOKKIA ELEKTRONIK TOTAL STATION CIHAZLARINA ( 10K VE 30RK SERILERI) DATA GÖNDERME VE ALMA İŞLEMİ A. Cihazdan Bilgisayara Data Transfer işlemleri : * Bu yazıda belirtilen

Detaylı

CP1E KM-N2-FLK MODBUS HABERLEŞMESİ

CP1E KM-N2-FLK MODBUS HABERLEŞMESİ CP1E KM-N2-FLK MODBUS HABERLEŞMESİ Kablo Bağlantıları ve Slave Node Adresinin Belirlenmesi KM-N2-FLK Modbus Ayarlarının Yapılması PLC Modbus Ayarlarının Yapılması KM-N2-FLK dan 1 Word Okuma İşlemi KM-N2-FLK

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU GNT604 R1 R2 COM F1 F2 F3 Exit Flowmeter&Controller GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU Ýçindekiler Cihazý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu mutlaka okuyunuz! Kullanma kýlavuzundaki

Detaylı

Reaktif Güç Kontrol Röleleri. Enerji Analizörleri. Tek Fazlı Kondansatörler. Üç Fazlı Kondansatörler. Uzaktan Enerji İzleme.

Reaktif Güç Kontrol Röleleri. Enerji Analizörleri. Tek Fazlı Kondansatörler. Üç Fazlı Kondansatörler. Uzaktan Enerji İzleme. İçindekiler Reaktif Güç Kontrol Röleleri 4 Enerji Analizörleri 4 Tek Fazlı Kondansatörler 5 Üç Fazlı Kondansatörler 5 Uzaktan Enerji İzleme 6 Multimetre 6 AG Akım Trafoları 7 Tek Fazlı Şönt Reaktörler

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ

REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ ERA -12 COMBİ ÜRÜN KODU ERA -12 COMBİ ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 2 (Mikrokontrolör ile tasarlammış olup, 3 fazlı ölçüm yapabilmektedir.12 kademe (çıkış) grubu vardır. Ekranda her faza

Detaylı

IFD8520 ADRESLENEBİLİR RS-485/RS-422 İZOLELİ ÇEVİRİCİ KULLANIM KILAVUZU

IFD8520 ADRESLENEBİLİR RS-485/RS-422 İZOLELİ ÇEVİRİCİ KULLANIM KILAVUZU IFD8520 ADRESLENEBİLİR RS-485/RS-422 İZOLELİ ÇEVİRİCİ KULLANIM KILAVUZU ÖNSÖZ: Delta IFD8520 izoleli adreslenebilir RS-232 RS-422/RS-485 çevirici, RS-422/RS-485 'den RS-232 protokolüne haberleşme arabirimi

Detaylı

MÜZÝK SÝSTEMLERÝ Kuaným Kýavuzu Müzik Sistemi Pasaportu MÜÞTERÝNÝN ADI SOYADI Radyonun ön yüzünde buunan seri numarasý etiketini çýkarýp buraya yapýþtýrýnýz. Seri No./Kod No. (ETÝKETÝ BURAYA YAPIÞTIRINIZ)

Detaylı

UMD-B12 UMD-B10 RF MODEM BOARD

UMD-B12 UMD-B10 RF MODEM BOARD /UMD-B10 UMD-B10 RF MODEM BOARD ÜRÜN KILAVUZU Version 1.4 (KASIM 2005)!"#! $%%&'''()*+,-. %/ ve UMD-B10 KULLANIM KILAVUZU 1 /UMD-B10 GENEL ÖZELLKLER Özellikler : * 433-434 MHz. UHF bandında EN 300 220

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 610 Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 610 Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 610 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 610 Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 610 testo kısa kullanım kılavuzu 610 1. Koruma

Detaylı

MULTIMET MULTIMET MULTIMETRE MODEL 01-PC-DIN 01-DIN 02-R-DIN 02-DIN 01-PC R ISO 9001:2008.

MULTIMET MULTIMET MULTIMETRE MODEL 01-PC-DIN 01-DIN 02-R-DIN 02-DIN 01-PC R ISO 9001:2008. MULTIMET 01-PC-96 01-96 02-R-96 02-96 MULTIMET MULTIMETRE 01-PC-DI 01-DI 02-R-DI 02-DI IO 9001:2008 www.kael.com.tr KEL Mühendislik Elektronik Tic. ve an. Ltd.Şti. MULTIMET-01 MULTIMET-01-PC-R MULTIMET-02

Detaylı

REAKT F GÜÇ KONTROL RÖLES

REAKT F GÜÇ KONTROL RÖLES A7680b/Rev.1 ÝÇÝNDEKÝLER Güvenlik ve Baðlantý için Alýnmasý Gereken Önlemler...1 Þebeke Baðlantýsý için Dikkat Edilecek Önlemler...1 1. GÝRÝÞ...2 1.1 Genel bilgiler...2 1.2 Ön panel...2 1.3 Arka panel...4

Detaylı

BQ Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal PT100 - PT1000. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: BQTEK

BQ Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal PT100 - PT1000. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: BQTEK Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal PT100 - PT1000 Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 22.04.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 3 1. Genel Görünüm...

Detaylı

Dijital Sıcaklık Kontrol Cihazı

Dijital Sıcaklık Kontrol Cihazı www.hynux.net www.antmuh.com Dijital Sıcaklık Kontrol Cihazı Ekonomik fiyat Pratik Yüksek hızda fonksiyonlar örnekleme Yüksek hassasiyette sıcaklık kontrolü Yüksek hassasiyette sıcaklık kontrolü sağlar

Detaylı

Önsöz Yeni aracýnýz oarak bir MITSUBISHI ürününü seçtiðiniz için teþekkürer. Bu kuanma e kitabý, aracýnýzýn bir çok ince özeikerini daha iyi anayarak, onun tüm konforunu yaþayabimenizi saðayacaktýr. Kitapta,

Detaylı

PM-PA/PM-PAC GÜÇ ANALİZÖRÜ

PM-PA/PM-PAC GÜÇ ANALİZÖRÜ PM-PA/PM-PAC GÜÇ ANALİZÖRÜ 1. GİRİŞ Güç Analizörü, şebekedeki elektrik parametrelerinin kontrolü, ölçümü ve izlenimi için idealdir. 4 adet LED göstergesi olup bütün ışık koşulları altında parametreler

Detaylı

MPR60S / MPR60S-10/20/21/40/41 ÞEBEKE ANALÝZÖRÜ

MPR60S / MPR60S-10/20/21/40/41 ÞEBEKE ANALÝZÖRÜ MPR60S / MPR60S10/20/21/40/41 ÞEBEKE ÝZÖRÜ 2923b ver.1.74 DÝKKT : Bu kullaným kýlavuzuna uyulmasý, arýzasýz bir çalýþma ve garanti haklarýnýn kaybolmamasý için þarttýr. Bu nedenle, cihaz devreye alýnmadan

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

BQ370-02 Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal 4 20mA. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 03.05.2016 BQTEK

BQ370-02 Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal 4 20mA. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 03.05.2016 BQTEK Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal 4 20mA Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 03.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 3 1. Genel Görünüm... 4 2. Cihaz

Detaylı

TS EN ISO 9001:

TS EN ISO 9001: 2 TS EN ISO 9001:2015 İçindekiler C-SVC A.G. Şönt Reaktör Sürücüleri 4 C-MVC O.G. Şönt Reaktör Sürücüleri 5 Reaktif Güç Kontrol Röleleri 6 Enerji Analizörleri 6 Monofaze Kondansatörler 7 400V Kondansatörler

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1-

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1- DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM DKG-190 telekom sistemlerinde kullanılan jeneratörlerin çalışma saatlerini azaltmak amacıyla tasarlanmış ileri teknoloji ürünü bir cihazdır. Cihaz kullanıldığı yerlerde

Detaylı

ENDA ETS762 DEVÝR/HIZ ÖLÇÜM CÝHAZI ENDA ETS762 ölçü-kontrol cihazýný tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz.

ENDA ETS762 DEVÝR/HIZ ÖLÇÜM CÝHAZI ENDA ETS762 ölçü-kontrol cihazýný tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Cihazý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kýlavuzundaki uyarýlara uyulmamasýndan kaynaklanan zarar, ziyan ve þahýslarýn uðrayacaðý kazalarda sorumluluk kullanýcýya aittir.

Detaylı

TOSHIBA TOSVERT VF-NC1S PARAMETRE TABLOSU TEMEL PARAMETRELER

TOSHIBA TOSVERT VF-NC1S PARAMETRE TABLOSU TEMEL PARAMETRELER TOSHIBA TOSVERT VF-NC1S PARAMETRE TABLOSU TEMEL PARAMETRELER AUH Tarih Fonksiyonu En son değiştirilen 5 parametreyi grup olarak gösterir :- 1:Temel ayarlama sihirbazı 2:Preset hız sihirbazı AUF Sihirbaz

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. System air conditioner. Series

INSTALLATION MANUAL. System air conditioner. Series INSTALLATION MANUAL Series System air conditioner MODELS RQYQPYB RQYQ0PYB RQYQPYB RQYQPYB RQYQPYB RQYQPYB RQYQ0PYB RQYQPYB RQYQPYB RQYQPYB RQYQPYB RQYQ0PYB RQYQPYB RQYQPYB RQYQPYB RQYQPYB RQYQ0PYB RQYQPYB

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505 Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Modem Yazýcý LON Mobus PC I/O Kullanýmý LON Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý UMG 505 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

AN 96LH HABERLEŞMELİ ENERJİ ANALİZÖRÜ. Enerji analizörünün 6 adet ayarı vardır. Bu 6 ayar:

AN 96LH HABERLEŞMELİ ENERJİ ANALİZÖRÜ. Enerji analizörünün 6 adet ayarı vardır. Bu 6 ayar: AN 9LH HABERLEŞMELİ ENERJİ ANALİZÖRÜ Enerji analizörünün adet ayarı vardır. Bu ayar:. Akım Trafo Oranı ayarı. Gerilim Trafo oranı ayarı. LCD stili ayarı. Adres ayarı. Baud ayarı. Parite ayarı. Akım Trafo

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLD530-R2 Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: MLD530-R2 Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 66563100 MLD530-R2 Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge

Detaylı

MPR-4 SERİSİ ŞEBEKE ANALİZÖRÜ KULLANIM KILAVUZU

MPR-4 SERİSİ ŞEBEKE ANALİZÖRÜ KULLANIM KILAVUZU MPR-4 SERİSİ ŞEBEKE ANALİZÖRÜ KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GÜVENLİK VE UYARILAR 2 1.1 Dikkat. 2 1.2 Güvenlik. 2 1.3 Garanti... 2 2 İŞLETME KOŞULLARI.. 3 3 GİRİŞ.........4 3.1 Genel Özellikler... 4 3.2

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLD510-XR1E/A Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: MLD510-XR1E/A Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 66533402 MLD510-XR1E/A Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge

Detaylı

ı ı ı ğ ş ı ı ıı ıı ıı ı ı ıı ıı ıı ıı ııı

ı ı ı ğ ş ı ı ıı ıı ıı ı ı ıı ıı ıı ıı ııı Ş Ü Ğ Ü Ğİ Ö İ Ö öç Ş İ Ğ ç ç ö Ü Ş ö Ö ç ç ö ö ö Ğ Ğ Ü Ş Ü Ş İ İ ö ö ç ç İ Ç İ Ü Ş İ Ç Ç Ü Ş İ İ ö İ Ü İ İ Ü Ü Ü Ü İ Ü ö ç ö Ç İ ç İ İ ç ç ç İ İ İ ö ö İ ö ö ç İ ö ç İ İ İ ç ç ö ç ö ç ç İ ç İ ö ç ç ç ö

Detaylı

C-SVC ŞÖNT REAKTÖR SÜRÜCÜLERİ İLE MÜKEMMEL KOMPANZASYON ÇÖZÜMLERİ

C-SVC ŞÖNT REAKTÖR SÜRÜCÜLERİ İLE MÜKEMMEL KOMPANZASYON ÇÖZÜMLERİ C-SVC ŞÖNT REAKTÖR SÜRÜCÜLERİ İLE MÜKEMMEL KOMPANZASYON ÇÖZÜMLERİ Kolay Kurulum Kademe Çözünürlüğü 1/4000 Endüktif ve Kapasitif Yönde Kontrol Her Marka 3 Fazlı Reaktif Güç Kontrol Rolesiyle Kullanılır

Detaylı

Tense Elektrik Elektronik Sanayi ENERJI ANALIZÖRÜ

Tense Elektrik Elektronik Sanayi ENERJI ANALIZÖRÜ Tense Elektrik Elektronik Sanayi ENERJI ANALIZÖRÜ x16 LCD ekran faz gerilim ve faz ak m trafolu. Kullan m kolay Türkçe menü. Her faza ait ve toplam aktif(p, P) güçleri gösterir. Her faza ait ve toplam

Detaylı

Muhafaza ve Ayak AKSESUAR. SN-MHF401 > 12 V DC GÜç girişi > Güç Tüketimi: 1 Amper. Alev yürütmezlik özelliği. UV Polikarbon Gövde - Beyaz

Muhafaza ve Ayak AKSESUAR. SN-MHF401 > 12 V DC GÜç girişi > Güç Tüketimi: 1 Amper. Alev yürütmezlik özelliği. UV Polikarbon Gövde - Beyaz Muhafaza ve Ayak SN-MHF401 > 12 V DC GÜç girişi > : 1 Amper > Alev yürütmezlik özelliği > UV Polikarbon Gövde Beyaz > Opsiyonel IR aydınlatma > Isıtıcı ve Fan (otomatik) > 330x125x90 mm kamera montaj alanı

Detaylı

ENDA ET1120 (MASTER) RAY MONTAJLI PID UNIVERSAL KONTROL CİHAZI

ENDA ET1120 (MASTER) RAY MONTAJLI PID UNIVERSAL KONTROL CİHAZI Cihazı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kılavuzundaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan zarar, ziyan ve şahısların uğrayacağı kazalarda sorumluluk kullanıcıya aittir.

Detaylı

modern tesisinde yeni nesil üretim teknikleri ile ürettiği cihaz ve yazılımları kullanıcıların hizmetine sunmaktadır.

modern tesisinde yeni nesil üretim teknikleri ile ürettiği cihaz ve yazılımları kullanıcıların hizmetine sunmaktadır. Önsöz 980 yılında urulan ETES, güç alitesi ve enerji, ölçme, ompanzasyon, uzatan izleme, orumaontrol alanlarında, 30 çalışanı ve güçlü ARGE'si ile setörün öncü firmalarından biridir. İstanbul'dai.00m 'li

Detaylı

KISIM 1 Excel Ortamýný Ýncelemek

KISIM 1 Excel Ortamýný Ýncelemek KISIM 1 Exce Ortamýný Ýnceemek BÖLÜM 1 Microsoft Office Exce 2007 deki Yeniiker....3 BÖLÜM 2 Exce in Teme Özeikerini Keþfetmek.......21 BÖLÜM 3 Exce Çaýþma Aanýný Özeeþtirmek.........83 BÖLÜM 4 Güvenik

Detaylı

Otomasyon Ürünleri Genel Bakış

Otomasyon Ürünleri Genel Bakış TR DE Ürüneri Gene Bakış Bir Bakışta Ürüneri Tanımama Sistemeri CIS CISA CISA - Mini Okuma Sistemi Okuma / Yazma Sistemi Okuma Sistemi Okuma / Yazma Sistemi Okuma Sistemi Okuma / Yazma Sistemi Gene Gövde

Detaylı

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer Tek li, Tek Çýkýþlý Hýz Ölçer TCS37-100.S TCS37-100 Timer&Counter&Speed Tek li, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Ýki ayrý çarpým faktörü(00.0001...

Detaylı

ATC-3200 ZigBee to RS232/422/485 Çevirici Kullanıcı Kılavuzu

ATC-3200 ZigBee to RS232/422/485 Çevirici Kullanıcı Kılavuzu ATC-3200 ZigBee to RS232/422/485 Çevirici Kullanıcı Kılavuzu 1.0 Giriş AC-3200 cihazı, maliyet odaklı tasarlanmış yüksek entegreli Seri den ZigBee ye kablosuz çevirici adaptördür. Dahili ZigBee teknolojisi

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

AKSESUARLAR $210 $130 $28 $72 $42 $96 $44 $102 $0,44 SN-BNC $0,44 SN-POWERJACK $0,90 SN-POWERJACK+BNC. $16 SN-AKTİF PoE $12

AKSESUARLAR $210 $130 $28 $72 $42 $96 $44 $102 $0,44 SN-BNC $0,44 SN-POWERJACK $0,90 SN-POWERJACK+BNC. $16 SN-AKTİF PoE $12 AKSESUARLAR AKSESUARLAR SN-KBL-2350-305 > 23 AWG CAT6 UTP (% 100 BAKIR) 305 mt $210 SN-KBL-2650-305 > 26 AWG CAT6 UTP (% 100 BAKIR) 305 mt $130 SN-KBL-2122-100 > KABLO 2+1 2 0,22 KABLO 100 m $28 SN-KBL-2122-250

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

DPR-145 TRAFO SICAKLIK KORUMA RÖLESİ

DPR-145 TRAFO SICAKLIK KORUMA RÖLESİ DPR-45 Kullanım Kılavuzu V-.0 (02.0.205) DPR-45 TRAFO SICAKLIK KORUMA RÖLESİ 4 ADET PT00 GİRİŞİ 4 ADET 6A RÖLE ÇIKIŞI RS-485 MODBUS PORTU 9-50V-DC BESLEME TANITIM DPR 45 kuru tip veya reçine dolgulu OG

Detaylı

MPR63 / MPR63-10/20/21/40/41 ÞEBEKE ANALÝZÖRÜ

MPR63 / MPR63-10/20/21/40/41 ÞEBEKE ANALÝZÖRÜ MPR63 / MPR6310/20/21/40/41 ÞEBEKE ÝZÖRÜ 2924b ver.1.74 DÝKKT : Bu kullaným kýlavuzuna uyulmasý, arýzasýz bir çalýþma ve garanti haklarýnýn kaybolmamasý için þarttýr. Bu nedenle, cihaz devreye alýnmadan

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

MO1104-EA Kullanım Kılavuzu 3261 3281. Pil gücü göstergesi. Saatinizin şarjı yeterli. Detaylı bilgi için Saatin Şarj Edilmesi ne (sayfa 12) bakınız.

MO1104-EA Kullanım Kılavuzu 3261 3281. Pil gücü göstergesi. Saatinizin şarjı yeterli. Detaylı bilgi için Saatin Şarj Edilmesi ne (sayfa 12) bakınız. MO1104-EA Kuanım Kıavuzu 3261 3281 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. 1 Uyarı! Bu saatte buunan öçüm işemeri profesyone ve endüstriye kesinik isteyen öçümer için tasaranmamıştır. Bu saatin

Detaylı

ELA KABLOLU SEVÝYE ÞALTERÝ 1 ELA. ELA 100 ELA 200 ELA 305s ELA 400 ELA 500 ELA 600 ELA 600/GSM

ELA KABLOLU SEVÝYE ÞALTERÝ 1 ELA. ELA 100 ELA 200 ELA 305s ELA 400 ELA 500 ELA 600 ELA 600/GSM Kablolu seviye þalterleri endüstriyel tesisler ve konutlarda ; tank, depo, atýk su tesisi gibi yerlerde seviye kontrolünü saðlamak için kullanýlýr. Mekanik tasarýmý ile partiküllü ortamlarda sorunsuz çalýþmakta

Detaylı

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr.

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr. 2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ www.tesantr.com tesan@tesantr.com EKONOMİK SERİ PID SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI 6 GELİŞMİŞ

Detaylı

Paralel ve Seri İletişim. Asenkron/Senkron İletişim. Şekil 2: İletişim Modları

Paralel ve Seri İletişim. Asenkron/Senkron İletişim. Şekil 2: İletişim Modları Paralel ve Seri İletişim Şekil1a: Paralel İletişim Şekil1b. Seri iletişim Şekil 2: İletişim Modları Asenkron/Senkron İletişim PROTEUS/ISIS SANAL SERİ PORT ile C# USART HABERLEŞMESİ Seri iletişimde, saniyedeki

Detaylı

Titreşim_1 ITAP FOO: 04 Mart 2014 Olimpiyat Konu Sınavı

Titreşim_1 ITAP FOO: 04 Mart 2014 Olimpiyat Konu Sınavı Titreşi_ ITAP FOO: art Oipiyat Konu Sınavı. Şeidei esne, hafif ütei tahtanın ucunda buunan sporcu ağırına tahtanın ucunun yerine aşağı doğru h.5 adar değiştiriyor. Tahtanın dene onuuna öre titreşi periyotunu

Detaylı