FAAL YET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2 0 0 2 FAAL YET RAPORU"

Transkript

1 FAAL YET RAPORU

2 Ç NDEK LER KISACA EKSPO FAKTOR NG 01 F NANSAL GÖSTERGELER 02 BAfiKAN IN MESAJI 05 YÖNET M KURULU VE YÖNET C LER YILINDA DÜNYA FAKTOR NG SEKTÖRÜ 11 TÜRK YE DE FAKTOR NG N GEL fi M 12 EKSPO FAKTOR NG N H ZMETLER YILI FAAL YETLER 16 PAZARLAMA VE MÜfiTER L fik LER 16 OPERASYON 17 FON YÖNET M 18 B LG TEKNOLOJ LER 19 NSAN KAYNAKLARI VE E T M 19 BA IMSIZ DENETÇ RAPORU VE F NANSAL TABLOLAR 21 Gücümüz ve deneyimimiz, zengin tarihsel, kültürel ve ticari geçmiflimizden geliyor. Üzerinde yaflad m z bu topraklar dünyada ticaretin yap ld ilk yerler. Tarihteki ilk yaz l bar fl antlaflmas bu topraklarda imzaland. Para flimdiki Ege Bölgesi içinde icat edildi ve ilk kez kullan ld. Dünyaya ticareti ö reten pek Yolu bu topraklardan geçti. Tarihteki ilk faktoring sözleflmesi say labilecek tablet de bu co rafya içinde bulundu. Ticaretin finansman nda özgün çözümler üreten Ekspo Faktoring de, birikimini bu zengin topraklardan almakta. Bu y lki faaliyet raporumuzda zengin tarihsel, kültürel ve ticari geçmiflimizi yans tmak üzere antik ça da önemli ticaret yollar n n üzerinde bulunan Kilikya Bölgesi'ne yer verdik.

3 KISACA EKSPO FAKTOR NG Ekspo Faktoring, 2000 de yurtd fl ve yurtiçi faktoring hizmetleri vermek üzere kurulmufl ve bankac l k sektöründe uzun y llar deneyimi olan ve faktoring sektörünün ülkemizde yerleflmesinde önemli katk lar bulunan bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Faaliyete bafllad tarihten bu yana geçen süre içinde faktoring sektöründeki en etkin ve aktif kurulufllardan birisi haline gelen Ekspo Faktoring, yurtd fl muhabirleri ile olan yak n iliflkisi ve d fl ticaret ifllemlerindeki uzmanl sayesinde, ihracat ve ithalat ifllemlerinin toplam ifllem hacmi içindeki pay n giderek art rmaktad r. Ekspo Faktoring in d fl ticaret ifllemlerinde sa lad art fla paralel olarak çok say da yabanc banka ve finans kuruluflu ile muhabirlik iliflkisi bulunmaktad r ve bu a her geçen gün geniflletmektedir. Kredi açmaya tam yetkili, yeterli deneyime sahip ve yabanc dil bilen elemanlar ile Ekspo Faktoring, müflterilerinin yurtd fl ve yurtiçi her türlü faktoring talebini en yüksek kalitedeki hizmetleriyle karfl lamaktad r. Müflterilerine formaliteden uzak, süratli ve teknoloji destekli finansal hizmetler sunmay amaç edinen Ekspo Faktoring, teknolojik altyap yat r mlar aç s ndan sektörünün en önde gelen firmalar aras nda yer almaktad r. Dünyadaki geliflmeleri yak ndan takip ederek faktoringin Türkiye de ça dafl bir finansman ve hizmet tekni i olarak genifl kitleler taraf ndan benimsenmesini sa lamak, baflta finansman olmak üzere müflterilerinin her türlü gereksinimlerini karfl layacak dinamik çözümler üretmek ve en üst seviyede müflteri memnuniyetini sa layacak hizmetler sunmak Ekspo Faktoring in temel amaçlar aras nda yer almaktad r. Bu temel amaçlar na ulaflabilmek için Ekspo Faktoring, afla da özetlenen vizyon alt nda faaliyetlerini sürdürmektedir. Müflteri odakl olmak, Yenilikçi olmak, Hizmette kalite, h z ve istikrar sa lamak, Sektöründe lider olmak, Rekabet gücünü sürekli art rmak, stikrarl ve karl büyüme elde etmek, Uluslararas alanda faaliyet gösteren büyük bir firma olmak, Türk ekonomisine katk da bulunmak, sektörün gelifliminde örnek olmak, Çal flanlar n n mensubu olmakla gurur ve mutluluk duydu u bir firma olmak. Ekspo Faktoring, Türkiye de faktoringin gelifliminde önemli bir misyon üstlenmifl olan Faktoring Derne i nin üyesidir. 01

4 F NANSAL GÖSTERGELER 13,790,467 / ,776,542 / ,560,801 / ,801,061 / ,801 / ,404,937 / ,144,352 / ,320,285 / ,424,468 / 2002 TOPLAM AKT FLER TOPLAM ÖZKAYNAKLAR DÖNEM KARI Finansal Göstergeler (milyon TL) Toplam Aktifler 13,790,467 18,776,542 43,144,352 Toplam Özkaynaklar 1,560,801 2,801,061 5,320,285 Ödenmifl Sermaye 1,000,000 1,000,000 2,000,000 Net flletme Sermayesi 1,506,404 2,758,838 5,251,135 Faktoring Alacaklar 13,050,491 18,006,814 41,972,881 Faktoring Borçlar 8,869,414 7,269,813 13,411,449 Net Kulland r lan Fonlar 4,181,077 10,737,000 28,561,432 Banka Borçlar 2,541,577 8,224,191 23,128,785 Toplam Gelirler 1,296,050 7, ,972,816 Faktoring Gelirleri 1,242,997 7,417,198 12,972,815 Dönem Kar 560,801 1,404,937 4,424,468

5 Finansal Oranlar (%) Cari Oran Likidite Oran Net flletme Sermayesi/Aktifler Oran Likit Aktifler/Toplam Aktifler Oran Borçlar/Aktif Toplam Özkaynaklar/Borçlar Mali Borçlar/Aktif Toplam Faiz Karfl lama Oran Brüt Kar Marj Net Kar Marj Özkaynak Kar Marj Faktoring Cirosu (milyon ABD dolar ) Toplam Ciro Yurtiçi Uluslararas Ekspo Faktoring in Sektör çindeki Yeri (Faktoring Derne i verilerine göre) Toplam Faktoring Cirosu Aç s ndan 2002 Y l Toplam 7. Yurtiçi Faktoring Cirosu Aç s ndan 2002 Y l Toplam 9. hracat Faktoring Cirosu Aç s ndan 2002 Y l Toplam 6. thalat Faktoring Cirosu Aç s ndan 2002 Y l Toplam

6 Kilikya - Ticaret yollar n n üstünde önemli bir kültür merkezi Türkiye nin Güney Do u Akdeniz Bölgesi nde yer alan Kilikya, bir zamanlar ticaret yollar n n üstünde önemli bir kültür merkeziydi. Bu bölgenin baflkenti eski ad yla Seleucia on Calycadnos, yeni ad yla ise Silifke dir. Calycadnos günümüzdeki Göksu rma d r. Seleucia,.Ö. üçüncü yüzy lda Büyük skender in generallerinden Seleucus taraf ndan kurulmufltur..

7 BAfiKAN IN MESAJI Kuruluflumuzdan bu yana geçen k sa süre içinde ülke ekonomisi çok s k nt l dönemlerden geçti. Bu süre içinde bizler mevcut deneyimlerimize yeni deneyimler ekledik ve tüm zorluklara ra men çok önemli baflar lara imza att k. Dünyada global krizin etkilerinin devam etmesi, ABD nin Irak a yönelik savafl tehdidi ve euro nun ABD dolar karfl s nda de er kazanmas 2002 y l n n önemli d fl piyasa geliflmeleriydi. Ülkemizde ise y l n ilk yar s nda piyasalara iyimserlik havas hakim olmufl ancak ikinci yar da erken seçim karar n n al nmas na kadar geçen süre içinde tekrar tedirginlik yaflanm flt r. Erken seçimlerden sonra kurulan tek parti hükümetini piyasalar olumlu olarak alg lam fl ve ekonomik program hedeflerinin gerçeklefltirilebilece i ümidi do mufltur. Yüksek reel faizler, kurlardaki istikrars zl k, bankalar n yeniden yap lanma sürecinin devam etmesi, kur ç pas na dayal para politikalar n n terk edilerek parasal büyüklü ü kontrol alt nda tutmaya yönelik faiz ç pas na dayal para politikalar n n izlenmeye bafllanmas, finansal piyasalarda kredi olanaklar n n daralmas ve yüksek reel faizler nedeniyle özellikle bankalar n mali plasmanlara a rl k vermeleri 2002 y l na damgas n vuran di er geliflmelerdir. Ekspo Faktoring, faaliyetine bafllad 2000 y l ndan bu yana ekonomide karfl laflt tüm zorluklara ra men istikrarl bir flekilde büyüyerek ve karl l n art rarak, sektörün en önde gelen flirketlerinden biri olma baflar s n göstermifltir. Orta ve yöneticileri deneyimli bankac lardan oluflan Ekspo Faktoring, usul ve mevzuat d fl ifllemlerden kaç nmakta, haks z rekabete yol açmayan sosyal sorumluluk sahibi bir kurum olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Faaliyetlerini vizyonuna uygun olarak yürüten ve müflterilerini kendisi seçen, müflterileri ile mutab k kald finansman program na tamamen uyan, taahhütlerine ve anlaflmalar na her koflul alt nda sad k 04 05

8 BAfiKAN IN MESAJI kalan, müflterileriyle karfl l kl kar esas na uygun hareket eden ve yaln zca kendi karl l n düflünmeyen, uzun vadede karfl l kl verimlili e inanan Ekspo Faktoring, bugün faktoring sektörünün en üst s ralar nda yer almaktad r. Ayn çerçevede ithalat ifllemlerine de a rl k veren Ekspo Faktoring, yabanc muhabirleri nezdinde sa lam fl oldu u güven sonucu ithalat faktoring ifllemlerinde de rakiplerine oranla 2002 y l nda önemli boyutlara ulaflm flt r. Rasyonel bir yönetim anlay fl ile pazarlama yöneticilerini tam yetki ile donatan Ekspo Faktoring, uzmanlaflma ve planlamaya önem vermekte, çal flt müflterilerini iyi inceleyerek, gereksinimlerini tam olarak belirlemekte ve onlar n yap s na uygun finansman modelleri gelifltirmektedir. Sadece faktoring hizmetleri ile s n rl kalmadan çal flt firmalar n mali analizlerini yaparak ulaflt sonuçlar onlarla paylaflan, eksik yönlerini belirleyerek, çözüm önerileri oluflturan Ekspo Faktoring, müflterilerine önemli bir dan flmanl k hizmeti de sunmaktad r. Zaman n önemini bilerek hareket eden Ekspo Faktoring düzenli olarak haftada iki gün kredi komitesini toplamakta ve süratle karar almaktad r. Piyasa beklentilerini yak ndan izlemekte, devaml sektör analizleri yapmakta ve tespitlerini müflterileriyle paylaflmaktad r. Müflterilerine rekabet olana sa layacak fiyatlar sunarak, gizlili e önem vermekte ve bunu hassasiyetle uygulamaktad r. Günümüzde bir finansal kurumun baflar s iki temel unsura dayanmaktad r: nsan kaynaklar n n ve bilgi teknolojisi altyap s n n kalitesi. Ekspo Faktoring bu bilinçle hareket ederek, ça dafl teknolojideki geliflmeleri yak ndan izlemekte ve müflterilerinin hesaplar na on-line real-time ulafl mlar n sa layan Ekspo-Online nternet uygulamas n sürekli olarak gelifltirmeyi amaçlamaktad r. Personel e itimine önem vererek, iyi yetiflmifl deneyim sahibi personel ile müflteri odakl, h zl, kaliteli ve istikrarl hizmetler sunmaktad r. Maalesef ülkemizde yeni geliflmekte olan faktoring sektöründe iflin usulüne ve mevzuata uygun ifllemler yapmayan flirketler de bulunmaktad r. Faktoring Derne i nin d fl nda kalan bu flirketler sektörün imaj na ve gelece ine gölge düflürmekte, baz potansiyel müflterilerin sektörden uzak kalmas na yol açmaktad r. Oysa ki yurtd fl nda faktoring flirketleri orta hatta büyük ölçekli firmalar n gereksinim duyabilecekleri bütün finansal hizmetleri sa layabilmektir. Bu nedenlerle, Ekspo Faktoring fleffafl a çok önem vermekte, herhangi bir yasal zorunluluk olmamas na ra men her üç ayda bir bilançolar n nternet sitesinde yay nlanmaktad r. Ayr ca Genel Müdürümüz, faktoringin ülkemizde de finans sektörü içinde müflteriler taraf ndan öncelikle tercih edilen bir yöntem olmas için çaba sarf eden Faktoring Derne i nin çal flmalar na aktif olarak kat lmaktad r. Ulusal oldu u kadar uluslararas alanda da faaliyetlerini baflar yla sürdüren Ekspo Faktoring in, yabanc finans kurulufllar ile sürekli temas bulunmaktad r. hracatç müflterilerinin yurtd fl al c lar n yak ndan takip

9 ederek, olumsuz geliflmeleri onlarla paylaflan Ekspo Faktoring, gerek ihracat, gerekse ithalat ifllemlerinde sektördeki ön s ralardaki yerini gelecekte de korumaya azimlidir y l Ocak-Mart dönemi itibariyle, Türkiye nin toplam ihracat, geçen y l n ayn dönemine göre %33.9 oran nda artarak 10.2 milyar dolara ulaflm flt r. Bu dönemde ihracat en fazla artan mal gruplar haz r giyimkonfeksiyon, tafl t araçlar ve yan sanayii, demir ve demir d fl metaller, kimyevi maddeler ile tekstil hammaddeleri olmufltur. Ülkeler itibariyle ihracat n yap s na bak ld nda gerçekleflen ihracat n içinde en büyük pay AB ülkeleri ve ABD nin ald görülmektedir. ABD ve AB ye üye ülkelerde uluslararas ticarette mal al m-sat mlar aç k hesap flekline dönüflmüfltür. Bu ülkelerde oldukça maliyetli bir teslim sat fl flekli olan akreditifin önemi kalmam fl ve neredeyse tümüyle ortadan kalkm flt r. Türk ihracatç lar n n bu ülkelere yapacaklar sat fllarda rekabetçi olabilmeleri ancak aç k hesap karfl l mal gönderilmesi halinde mümkün olacakt r. Aç k hesap sat fllarda da, mallar n yüklenmesini takiben fatura üzerinden fon sa lanmas imkan yla faktoring, Türk ihracatç s aç s ndan da giderek önem kazanan gözde bir finans yöntemi haline gelmifltir. Gelecekten çok ümitliyiz. Yurtiçindeki ekonomik geliflmeler olumlu yöndedir. Bizler de ürün çeflitlili imizi art rarak, kurumsal yap m z gelifltirerek, müflteri odakl ifl anlay fl m z do rultusunda ça dafl teknolojinin nimetlerinden yararlanarak, kreditörleri ve müflterileri nezdinde güven duyulan bir kurum olarak ülkemizin parlak gelece indeki yerimizi alaca z. Bu yolda ilerlerken, her geçen gün geniflleyen bir müflteri portföyüne hizmet sunarak gelifltirdi imiz özvarl k yap m z n sa lad avantajlar da müflterilerimizle paylaflaca z. Baflar lar m zda büyük katk s olan, baflta müflterilerimiz olmak üzere özverili çal flmalar nedeniyle tüm çal flanlar m za, bizlere olan sonsuz güvenleri nedeniyle yerli ve yabanc kreditör kurulufllara ve nihayet uluslararas piyasalara aç lmam z sa layan ve bizlere destek olan muhabirlerimize bu vesile ile teflekkürü bir borç bilirim. Gürbüz Tümay Yönetim Kurulu Baflkan 06 07

10 YÖNET M KURULU M. Gürbüz Tümay Baflkan M. Semra Tümay Baflkan Yard mc s Zeynep Akçakayal o lu Üye Murat Tümay Üye YÖNET ciler Soldan sa a Tanyeli Demirer Genel Müdür Yard mc s M. Murat Taflk n Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Özkut Ünver Genel Müdür Yard mc s Erhan Meral Genel Müdür Yard mc s

11 08 09

12 Kilikya Bölgesi nde günümüze ulaflan arkeolojik kal nt lar, bu bölgenin en zengin dönemini geçirdi i Romal lar devrine aittir. Tap naklar, bazilikalar, tiyatrolar, spor salonlar, stadyumlar, banyolar, yollar, köprüler, kanallar, su kemerleri ve su depolar günümüzde hala görülebilmektedir. Genifl çapl toprak üstü arkeolojik çal flmalar n yap lm fl olmas na ra men henüz yeterince kaz yap lmad için toprak alt ndan gelecekte ç kar lacak bulgular çok önemli akademik çal flmalara konu olacakt r.

13 2002 YILINDA DÜNYA FAKTOR NG SEKTÖRÜ Tüm dünyada çeflitli zorluklarla geçen 2002 y l nda faktoring sektörü geliflimini sürdürmüfl ve ABD dolar baz nda %21, euro baz nda ise %4 oran nda bir büyüme sa lam flt r. Faktoring sektörünün gerçeklefltirdi i bu büyüme, 2002 y l nda bankac l k dahil tüm finansal sektörlerin üstünde bir büyüme olarak gerçekleflmifltir. Dünya genelindeki yurtiçi faktoring ifllem hacmi 2002 y l nda 699 milyar euro ya ulaflm fl, uluslararas faktoring hacmi ise 51 milyar euro olarak gerçekleflmifltir. Bu iki rakam da befl y l öncesindeki rakamlar n iki kat d r. Avrupa, dünya faktoring ifllem hacmi içindeki %70 pay ile faktoring hacmi aç s ndan en yo un bölge olma özelli ini sürdürmüfltür. Avrupa y %18 pay ile Güney ve Kuzey Amerika ve %11 pay ile Asya- Pasifik bölgesi izlemifltir. Orta Avrupa da Çek Cumhuriyeti ve Balt k ülkelerinde güçlü bir büyüme yaflanm flt r. Ancak daha da güçlü büyüme Asya da görülmüfl, Tayvan, Japonya n n hemen arkas ndan ikinci s raya yerleflmifl, Çin ve Hindistan, %80 lik büyüme oranlar ile dikkat çekmifllerdir. Dünya Faktoring fllem Hacmi (milyon euro) Yurtiçi Faktoring 596, , ,616 Uluslararas Faktoring 44,843 48,289 51,145 Dünya Toplam Faktoring Hacmi 641, , , Y l nda Bölgeler tibariyle Faktoring Cirosu (milyon euro) Faktoring fiirket Say s Ülke/K ta Yurtiçi Uluslararas Toplam 100 Türkiye 3,250 1,200 4, AVRUPA 490,161 39, , GÜNEY VE KUZEY AMER KA 127,265 5, , AFR KA 6, , ASYA 65,268 5,622 70, ASYA-PAS F K 9, , DÜNYA TOPLAMI 698,616 51, ,

14 TÜRK YE DE FAKTOR NG N GEL fi M Yurtd fl nda, 1950 li y llardan beri uygulanmakta olan faktoring ifllemlerine Türkiye de 1988 y l nda özel bir bankan n bünyesinde kurulan bölümle bafllanm flt r. Öncelikle ihracat faktoring ifllemleri yapan bu bölüm, baflar s üzerine 1990 y l nda ba ms z bir flirkete dönüfltürülmüfl, bunu birkaç banka ve finansal kurumun bir araya gelerek kurdu u ikinci faktoring flirketi izlemifltir. Her iki flirket de uluslararas ifllemlerde yo unlafl rken, 1991 y l nda kurulan üçüncü faktoring flirketi ise yurtiçi faktoring ifllemlerinin öncülü ünü yapm flt r. Bu y ldan itibaren faktoring sektörü h zla geliflmifl ve faktoring flirketi say s artm flt r y l na kadar Türkiye de faktoring ifllemleri, özel bir altyap s olmadan, Borçlar Kanunu nun alaca n temliki ile ilgili hükümleri ve Ticaret Kanunu genel hükümleri çerçevesinde yürütülmüfltür y l nda ç kar lan "Ödünç Para Verme fllemleri Hakk nda 545 Say l Kanun Hükmünde Kararname" ile ilk defa faktoring flirketi tan m yasal düzenlemelere girmifltir. Ayn y l n sonunda "Faktoring fiirketlerinin Kurulufl ve Çal flma Esaslar Hakk nda Yönetmelik" ç kar lm flt r. Bu yönetmelik, faktoring sektörünün hukuki altyap s n oluflturman n ilk ad mlar ndan biri olarak büyük önem tafl m flt r. Halihaz rda Türkiye de 100 ün üzerinde faktoring flirketi bulunmaktad r. IMF ye verilen niyet mektubu çerçevesinde 1 Eylül 2003 tarihi itibariyle sigortac l k hariç banka d fl mali kurumlar n hepsinin Bankac l k Düzenleme Denetleme Kurulu çat s alt na sokulmas kararlaflt r lm flt r. Faktoring sektörünü ilgilendiren bir baflka önemli tarih 19 A ustos 2003 dür. Bu tarihe kadar Türkiye de faaliyet gösteren tüm faktoring flirketleri sermayelerini 3 trilyon TL ye ç kartmak zorundad r. Faktoring flirketleri aras nda iflbirli i sa lamak amac yla 1995 y l nda kurulmufl olan Faktoring Derne i, uluslararas faktoring standartlar çerçevesinde faaliyette bulunan ve dernek taraf ndan gelifltirilmifl "Faktoring in Temel Mesleki Ahlak De erleri"ne uymay taahhüt eden flirketleri çat s alt nda toplamaktad r. Faktoring Derne i nin 2002 y l sonu itibariyle 33 üyesi bulunmaktad r. Ekspo Faktoring, Faktoring Derne i nin aktif bir üyesi olarak, faktoringin ülkemizde gelifltirilmesi ve yayg nlaflt r lmas için üzerine düflen tüm sorumluluklar eksiksiz yerine getirmektedir. Türkiye de Faktoring in Geliflimi (milyon euro) 3,048 4,043 5,250 4,100 4,450 6,

15 EKSPO FAKTOR NG N H ZMETLER Yurtd fl fllemler Geri Dönüflümsüz hracat Faktoringi Mal mukabili ihracat ifllemlerinde, al c lar lehine yurtd fl muhabirlerden ödeme garantisi talep edilmekte, belirlenen limitler içinde kalmak kayd yla yap lan yüklemelere iliflkin fatura bedellerinin vadelerinde ödenmesi yurtd fl muhabir taraf ndan garanti edilmektedir. Yap lan ön ödemeler ihracatç ya rücu edilmemektedir. Amaç, alaca n ödenmemesi riskinin sigorta ettirilmesi ve ihracatç n n finansman gereksinimini karfl lamakt r. Geri Dönüflümlü hracat Faktoringi Mal mukabili ihracat ifllemlerinde, yüklemeyi takiben fatura bedelinin en çok %80 i ihracatç lara ödenmekte, fatura bedelleri vadesinde borçlular (ithalatç lar) taraf ndan ödenmedi i takdirde, yap lan ön ödemelerin geri al nmas için ihracatç ya dönülmektedir. Amaç, ihracatç n n finansman gereksiniminin karfl lanmas d r. hracat Akreditifi Temliki Vadeli ihracat akreditiflerinde, akreditif alacaklar n n temliki karfl l nda, akreditif tutar n n %85 i ihracatç lara ödenmektedir. fllem, akreditifin türüne göre geri dönüflümlü veya geri dönüflümsüz olabilmektedir. Kabul Kredili hracat Alacaklar n n Temliki (Forfaiting) Kabul kredili ihracat ifllemlerinde, ithalatç lar veya bankalarca kabul edilmifl/aval verilmifl poliçelerin %85 i ihracatç lara ödenmektedir. Borçlu firman n/aval verenin kredi de erlili ine göre geri dönüflümlü veya geri dönüflümsüz olabilmektedir. thalat Faktoringi Bedeli peflin ödenecek olan ithalat ifllemlerinde, ihracatç lar taraf ndan ithalatç lar üzerine keflide edilecek poliçelere aval verilerek, ihracatç lar n bu poliçeleri Ekspo Faktoring ce belirlenen yurtd fl muhabirlerine k rd r lmas suretiyle mal bedelini peflin olarak almalar sa lanmakta, buna karfl l k ithalatç lara peflin ödeyerek ithal etmek zorunda olduklar mallar n vadeli olarak ithal etme olana tan nmaktad r

16 Bölgenin onikinci yüzy l n bafl nda Karamanl lar taraf ndan ele geçirilmesinden sonra Seleucia (Silifke) bir müslüman kente dönüfltürülmüfl ve büyük cami kompleksleri infla edilmifltir y l nda Üçüncü Haçl Seferi bu bölgeden geçerken, liderleri olan Kutsal Roma mparatoru Frederick Barbarossa Silifke nin birkaç kilometre d fl nda Göksu rma nda bo ulmufltur. Bu olay Üçüncü Haçl Seferi nin sonu olmufltur.

17 EKSPO FAKTOR NG N H ZMETLER Yurtiçi fllemler Bildirimsiz Alacak Temliki Firmalar n yurtiçindeki müflterilerine aç k hesap yoluyla yapt klar vadeli sat fllar n temliki karfl l nda, fatura alacaklar n n en fazla %75 ine kadar olan k sm ödenmektedir. Bu tür ifllemlerde alacak temlikinden fatura borçlusu haberdar edilmemekte, alaca n tahsili müflteri taraf ndan yap lmakta ve müflteriye geri dönülebilmektedir. Bildirimli Alacak Temliki Firmalar n yurtiçindeki müflterilerine aç k hesap yoluyla yapt klar vadeli sat fllar n temliki karfl l nda, fatura alacaklar n n en fazla %80 ine kadar olan k sm ödenmektedir. Bu tür ifllemlerde alacak temlikinden fatura borçlusu haberdar edilmekte, alaca n tahsili Ekspo Faktoring taraf ndan yap lmaktad r. fllem, al c n n kredi de erlili ine ba l olarak geri dönüflümlü veya geri dönüflümsüz olabilmektedir. Çek ve Senetli Alacaklar n Temliki Firmalar n yurtiçindeki müflterilerine çek veya senet karfl l yapt klar vadeli sat fllarda, faturaya dayal çek ve senetler skonto edilerek veya en fazla %80 ine kadar olan k sm ödenmek suretiyle rotatif olarak finansman sa lanmaktad r. Bu ifllemler, çek veya senet keflidecilerinin kredi de erliliklerine ba l olarak geri dönüflümlü veya geri dönüflümsüz olabilmektedir. Dan flmanl k Hizmetleri Dan flmanl k hizmetleri kapsam nda, müflterilerin piyasa istihbarat ve sektör analizi talepleri karfl lanmakta ve afla da s ralanan konularda arac l k ve dan flmanl k hizmeti sunulmaktad r. Proje finansman Yurtd fl kaynakl iflletme kredisi Yurtd fl nda akreditif aç lmas ve harici garanti al nmas 14 15

18 2002 YILI FAAL YETLER Pazarlama ve Müflteri liflkileri Ekspo Faktoring, mevcut ve potansiyel müflterilerinin taleplerini formaliteden uzak ve h zl bir flekilde karfl layabilmek için, kredi açmaya tam yetkili, yeterli deneyime sahip, yabanc dil bilen elemanlar ve ça dafl teknolojik altyap s ile aktif bir pazarlama faaliyeti yürütmektedir. Ekspo Faktoring gelecek y llarda güçlü sermaye yap s ve müflteri seçimindeki hassasiyeti ile büyümesini sürdürmeyi hedeflemektedir. Ekonomik koflullar normale döndükçe, faiz marjlar n n azalaca ve piyasalarda rekabetin artaca öngörülmektedir. Bu geliflmelere haz rl kl olan Ekspo Faktoring, politikas gere i, kar marjlar n n daha da daralaca gelecekteki ekonomik ortamda müflterilerinin gereksinimi olabilecek tüm finansal hizmetleri sunarak piyasadaki güçlü ve etkin konumunu devam ettirmeyi planlamaktad r. Faktoring, KOB lerin finansman gereksinimlerine tam anlam yla cevap verebilen bir yöntemdir. Önümüzdeki y llarda KOB lerin Türk ekonomisine olan katk lar n n önemli boyutlara ulaflmas ve özellikle bankalar n yeterince tan mad klar için kredi vermekten kaç nd klar KOB lerin finansman gereksinimlerini karfl lamada faktoring sektörünün önemli bir kurumsal yap oluflturmas beklenmektedir. Bu nedenle KOB lere yönelik çal flmalar flu anda Ekspo Faktoring in öncelikli gündeminde yer almaktad r. Gelecek y llarda kurum içinde gerekli altyap n n tamamlanmas sonras nda KOB lere yönelik hizmetlerin de sunulmas planlanmaktad r. Maliyetlerin kontrol alt nda tutulmas flirket karl l nda çok büyük etkendir. Bu nedenle Ekspo Faktoring, flubeler açarak de il alternatif hizmet kanallar ndan yararlanarak müflterilerine ulaflmay tercih etmektedir. Ekspo-Online, müflterilerin kendi ofislerinden Ekspo Faktoring e on-line olarak ulaflabilmelerini ve hesaplar n kontrol edebilmelerini sa lamaktad r. Önümüzdeki y llarda bu kanal n daha da gelifltirilerek, sanal ortamda bir flubeye dönüfltürülmesi projesi üzerinde çal flmalar sürdürülmektedir. Butik bankac l k sisteminin sunabilece i her türlü hizmeti müflteri odakl bir yaklafl mla sunabilen Ekspo Faktoring, 2002 y l nda ithalat faktoring ifllemlerine de girerek yetkinli ini bu alanda da hissettirmifltir. Dünyan n büyük motor üreticilerinden Cummins Engine Company Ltd., Türkiye'ye yapaca ihracatlar garanti alt na almak için Ekspo Faktoring i seçmifltir. Bu iflbirli i uluslararas finans arenas nda Ekspo Faktoring'in yüksek kredibilitesinin bir simgesi olarak alg lanmaktad r. Müflterileri ile her zaman yak n iliflkiler kuran Ekspo Faktoring in pazarlama politikas n n temel tafl, yüz yüze iletiflim yoluyla müflterilerin gereksinimlerinin belirlenmesi ve olas sorunlara an nda çözüm bulunmas d r. Pazar araflt rmalar yaparak bunlar müflterileriyle paylaflan Ekspo Faktoring, müflterilerinin mali yap lar n ve ifl koflullar n dikkate alarak onlara rekabet olana sa layabilecek fiyatlar vermektedir. Kuruluflundan bu yana h zl ve istikrarl bir büyüme sa layan, 2002 y l nda gerçeklefltirdi i 167 milyon ABD dolar toplam faktoring cirosu ile sektörde en ön s ralardaki yerini alan Ekspo Faktoring, müflterileriyle yak n iliflkilerle büyümesine devam etmeyi hedeflemektedir.

19 Operasyon Süratli hizmet, müflteriye özel ürün ve hizmet sunabilme becerisi, esneklik ve dikkatli yaklafl m Ekspo Faktoring in kredi tahsisteki temel özellikleri aras nda yer almaktad r. Kredi Komitesi haftada iki gün düzenli olarak toplanmakta, belirli standartlar çerçevesinde haz rlanm fl olan kredi analizlerini ve tekliflerini incelemekte ve sonuçland rmaktad r. Operasyon elemanlar pazarlama yetkilileri gibi müflteri ziyaretleri yapmakta, müflterilerin gereksinimlerini yerinde saptayarak onlara özel çözümler üretmektedir. stihbarat ve mali analiz çal flmalar kredi tahsis kararlar nda çok etkili olmaktad r. Bu nedenle, bu çal flmalar bilgisayar destekli yap lmakta, kurum bünyesi içinde mevcut ve potansiyel müflterileri kapsayan genifl bir bilgi bankas oluflturulmaktad r. Sürekli güncellenen bu flirket bilgi bankas, sadece kredi kararlar için de il, ayn zamanda pazarlama çal flmalar için de kullan lmaktad r. Kredilerin verimlili ini art rmak ve özkaynaklar büyütmek amac yla müflteri odakl faaliyetlerini sürdüren Kredi Tahsis ve zleme Bölümü, dünya bankac l nda kullan lan analiz yöntem ve tekniklerini özümsemifl ve bunlar yak ndan izleyen deneyimli bankac lardan oluflmaktad r. Kredi tahsislerinde kullan lan analiz ve yöntemler en geliflmifl bankac l k sistemlerine dayanmaktad r. Dikkatli bir flekilde uygulanan bu sistemler ve Ekspo Faktoring in benimsemifl oldu u tedbirli kredi politikalar sayesinde sorunlu kredi oran s f rd r. Kredi de erlili inin ölçülmesinde Ekspo Faktoring in deneyimli kredi yöneticileri ve üst yönetimi taraf ndan gelifltirilmifl olan bir "uzman kredi derecelendirme" sistemi kullan lmaktad r. Bu sistem sayesinde kredi için baflvuran yeni müflterilerin veya art r m talebi olan mevcut müflterilerin o an itibariyle kredi de erlilikleri objektif kurallar çerçevesinde ölçülebilmektedir. Kredi Bölümü ayn zamanda izleme fonksiyonundan da sorumludur. Bu nedenle mevcut müflteriler ve içinde bulunduklar ekonomik sektörler yak ndan izlenmekte, zaman zaman piyasa istihbarat na baflvurulmaktad r. Yak n izleme aflamas nda sorunlu hale gelebilecek müflteriler önceden teflhis edilebilmekte ve gerekli önlemler zaman nda al narak sorun ç kmas önlenmektedir. Fon Kulland r lan Sektörlerin Da l m Tekstil Otomotiv Kimya, laç, T bbi Cihazlar Demir Çelik v.b. Maddeler Turizm Tar m Ürünleri Mobilya Di er malat Müteahhitlik Ulaflt rma G da Di er %4.5 %6.3 %2.9 %4.3 %2.6 %6.4 %2.0 %11.0 %8.6 %11.4 %28.0 %

20 2002 YILI FAAL YETLER Riskin eflit bir flekilde da l m n sa lamak amac yla, herhangi bir sektör üzerinde yo unlaflmaktan kaç n lmaktad r. Ancak 2002 y l içinde, özellikle y l n ikinci yar s nda artan ihracat, kapasite kullan m ve hammadde ithalat n n artmas paralelinde ekonominin lokomotifi olan tekstil ve otomotiv sektörlerine a rl k verilerek ihracat desteklenmifltir. Bir politika olarak, ihracat olan kredi de erlili i yüksek flirketlere öncelik verilmektedir. Krediler, do al olarak sanayinin geliflti i Marmara ve Ege bölgelerinde yo unlaflmaktad r. Gelecekte Ekspo-Online pazarlama kanal etkinlefltirilerek di er bölgelere de ulafl lacakt r. Fon Yönetimi Baflar l bankac l k geçmifli olan bir kadroyu (flirket orta ve yöneticileri) bünyesinde bar nd ran Ekspo Faktoring in yerli ve yabanc finansal kurumlar nezdinde çok yüksek kredibilitesi bulunmaktad r. Bu nedenle fonlama konusunda hiçbir s k nt çekilmedi i gibi, yabanc kurumlardan ülke koflullar n n elverdi i ölçüde en iyi fonlama maliyetleri de sa lanmaktad r. Türk liras ve yabanc paralar itibariyle yeterli kredi limitlerine sahip olan Ekspo Faktoring, uygun koflullarla sa lad fonlar müflterilerine aktarmakta ve kendi kredibilitesini onlar n lehine kullanmaktad r. Türkiye de yerleflik bankalardan, uluslararas pazarlarda faaliyet gösteren yabanc banka ve kredi kurumlar ndan ve Ekspo Faktoring in yabanc muhabirlerinden sa lanan kredilerin tamam ticari plasmanlarda kullan lmaktad r. Fon fazlas olmamas için azami özen gösterilmekte, bu nedenle, faaliyet d fl gelir elde etme amac güdülmemektedir. Etkin bir risk yönetimi sayesinde, aktifler ve pasifler aras nda vade fark oluflmamas na, faiz ve kur riski al nmamas na dikkat edilmektedir. Ayr ca olas tehlikelere karfl korunmak amac yla dövizde aç k pozisyon riski tafl nmamaktad r. Ekspo Faktoring in müflterilerine yans tt kredi fiyatlar piyasa geliflmeleri ile do ru orant l ve eflzamanl olarak Fon Yönetim Bölümü taraf ndan hesaplanmakta ve Pazarlama Bölümü ne iletilmektedir. Ekspo Faktoring in gelecekte de izleyece i fon yönetim politikas, kullan labilir yabanc kaynaklar n miktar n art rmak ve kar da t m yapmayarak özsermayeyi güçlendirmektir.

21 Kilikya Bölgesi nde günümüze en az tahriple ulaflan antik yap lar n bulundu u yer Corycos, bugünkü ad yla K zkalesi dir. Bu bölgede günümüze ulaflan önemli eflyalar aras nda yine bu bölgede bas lan madeni paralar da sayabiliriz. Bilgi Teknolojileri Ekspo Faktoring bünyesinde ayr bir Bilgi fllem Bölümü bulunmamakta ve bu konudaki gereksinimler uzmanlaflm fl firmalarca karfl lanmaktad r. Böylelikle bu konudaki uzmanl ktan azami flekilde yararlan lmakta ve en son teknolojik geliflmeler kurum bünyesine an nda uyarlanabilmektedir. Bilgi ifllem altyap s n n yan s ra etkin bir iletiflim sistem altyap s na da sahip olan Ekspo Faktoring, bu sayede az say da personel ile çok etkin müflteri hizmetleri sunabilmektedir. nternet üzerinden faktoring hizmeti sunan sektörün önde gelen kurumu olan Ekspo Faktoring, yüksek teknoloji ürünü olan bir sistem altyap s na sahiptir. Her günün sonunda otomatik olarak yedekleme yap lmakta ve "backup"lar kurum bünyesi d fl nda muhafazaya al nmaktad r. Bu sayede herhangi bir ola anüstü durumda dahi müflteri hizmetleri aksamadan yürütülmektedir. Kurum bünyesinde bir dan flman firma taraf ndan gelifltirilmifl olan bir faktoring yaz l m kullan lmaktad r. Pazarlama, müflteri hizmetleri ve muhasebe aras nda entegrasyon sa layan bu yaz l m sayesinde ifllemler nternet üzerine tafl nabilmekte ve an nda müflteri bilgilerine eriflim sa lanabilmektedir. nsan Kaynaklar ve E itim Bir finansal kurumun baflar s ndaki en temel unsur, o kurumun sahip oldu u insan kaynaklar n n kalitesidir. Çal flan personelin deneyimli ve bankac kökenli olmas, Ekspo Faktoring in en büyük sermayesini oluflturmaktad r. Personel seçiminde gösterilen hassasiyet, yöneticilerin yan s ra di er personelin de bankac l k geçmifline sahip olmalar, piyasalar ve müflterileri iyi tan malar Ekspo Faktoring in piyasa itibar na ve baflar s na art de er katmaktad r. Ücretler, performans de erlendirme sisteminin sonuçlar na göre belirlenmekte ve baflar l personel yine bu sistem kapsam nda ödüllendirilmektedir. Yeni aç lan pozisyonlar d flar dan atama yapmak yerine kurum içinden terfi yoluyla doldurulmakta, mevcut personelin yetkinliklerinin art r lmas amac yla flirket içi ve flirket d fl e itimlere önem verilmektedir. Faktoring Derne i nin e itim programlar na kat l m teflvik edilmekte, baflar l personelin yurtd fl mesleki e itim programlar na gönderilmesi planlanmaktad r. Ekspo Faktoring personelinin büyük bir bölümü en az bir yabanc dil bilen yüksek okul mezunudur

22 Eski zamanlarda Antioch olarak bilinen Antakya, Bat Akdeniz Bölgesi nin çalkant larla dolu tarihini yans tmaktad r..ö. 300 y l nda Seleucia y da kuran Büyük skender in eski generallerinden Seleucus I Nikator taraf ndan kurulmufltur..ö. ikinci yüzy lda kentin nüfusu 500,000 e ulaflm fl ve Helenistik medeniyetin önemli bir merkezi haline gelmifltir. Antioch M s r daki skenderiye ile k yaslanabilir boyutta idi ve o tarihlerde Roma dan sonra dünyan n en kalabal k ikinci kentiydi...

23 EKSPO FAKTOR NG ANON M fi RKET 31 Aral k 2002 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Ba ms z Denetim Raporu

24

25 EKSPO FAKTOR NG ANON M fi RKET 31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEM NE A T BA IMSIZ DENET M RAPORU Ekspo Faktoring Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na Ekspo Faktoring Anonim fiirketi'nin (fiirket), 31 Aral k 2002 tarihi itibariyle düzenlenmifl bilançosunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir tablosunu denetlemifl bulunmaktay z. Bu mali tablolar Ekspo Faktoring Anonim fiirketi'nin sorumlulu undad r. Bizim sorumlulu umuz, yapt m z denetimin sonucunda bu mali tablolar üzerinde bir görüfl beyan etmektir. Denetim çal flmas Uluslararas Denetim Standartlar na uygun olarak gerçeklefltirilmifltir. Söz konusu standartlar, denetim çal flmam z mali tablolarda önemli yanl fll klar n bulunup bulunmad na dair makul ölçüde güvence sa layacak flekilde planlamam z ve gerçeklefltirmemizi öngörmektedir. Bir denetim çal flmas mali tablolarda yer alan tutarlar ve aç klamalar destekleyen kan tlar n örnekleme metodu ile incelenmesini içerir. Bir denetim çal flmas ayn zamanda, kullan lan muhasebe prensiplerinin ve yönetim taraf ndan yap lan önemli tahminlerin incelenmesini ve mali tablo sunulufl fleklinin bir bütün olarak de erlendirilmesini de içerir. Denetim çal flmam z n görüflümüz için makul bir temel oluflturdu u kanaatindeyiz. fiirket in 2001 y l hesaplar Erdikler-Eratalar Yeminli Mali Müflavirlik Anonim fiirketi taraf ndan tam tasdik kapsam nda tasdik edilmifltir. Bilanço dipnotu 2 de belirtildi i gibi, 1994 y l nda Maliye Bakanl "Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli i" kapsam nda flirketler taraf ndan kullan lacak bir Tek Düzen Hesap Plan, standart mali tablo flekillerini içeren Mali Tablolar n Düzenlenmesi ve Sunulmas Esaslar ve baz temel muhasebe kavramlar n yay mlam flt r. Faktoring flirketleri de dahil olmak üzere mali kurulufllar, faaliyet alanlar n n farkl olmas nedeniyle, mali tablolar n düzenlenmesi ve sunulmas esaslar ve tek düzen hesap plan ve iflleyifli hükümlerine tabi de ildir. Ancak, söz konusu mali kurulufllar, ilgili düzenleme çerçevesinde yer alan Muhasebenin Temel Kavramlar, Muhasebe Politikalar n n Aç klanmas ve Mali Tablolar lkeleri konusundaki hükümlere uymakla yükümlü bulunmaktad r. Söz konusu tek düzen hesap plan ile temel muhasebe kavramlar n tamamlayacak kati muhasebe standartlar 31 Aral k 2002 tarihi itibariyle henüz yay mlanmam flt r. An lan kati muhasebe standartlar n n yay mlanmam fl olmas haline ba l olarak, fiirket 31 Aral k 2002 tarihi itibariyle mali tablolar n haz rlanmas nda 2 numaral bilanço dipnotunda özetlenen belli bafll muhasebe ilkelerini kullanm flt r. Görüflümüze göre, birinci paragrafta söz konusu edilen mali tablolar, Ekspo Faktoring Anonim fiirketi'nin, 31 Aral k 2002 tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonucunu, tüm önemli hususlar aç s ndan, bilanço dipnotu 2 de özetlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak do ru bir biçimde yans tmaktad r. Güney Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik Anonim fiirketi An Affiliated Firm of Ernst & Young International Ayflen Topay, SMMM 4 Nisan 2003 stanbul, Türkiye

26 EKSPO FAKTOR NG ANON M fi RKET 31 ARALIK 2002 TAR H T BAR YLE AYRINTILI B LANÇO (Birim Milyon TL) AKT F (VARLIKLAR) I- DÖNEN VARLIKLAR A. Haz r De erler Kasa Çek Kasas - 3. Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - 5. Di er Haz r De erler - B. Menkul K ymetler - 1. Hisse Senetleri - 2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolar - 3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar - 4. Di er Menkul K ymetler - 5. Menkul K ymetler De er Düflüklü ü Karfl l (-) - C. Ticari Alacaklar Faktoring Alacaklar Yurtiçi Faktoring Alacaklar Yurtd fl Faktoring Alacaklar Alacak Senetleri - 3. Alacak Senetleri Reeskontu (-) - 4. Verilen Depozito ve Teminatlar - 5. Di er Ticari Alacaklar - 6. fiüpheli Ticari Alacaklar fiüpheli Ticari Alacaklar Karfl l (-) ( ) D. Di er Alacaklar Ortaklardan Alacaklar - 2. fltiraklerden Alacaklar - 3. Ba l Ortakl klardan Alacaklar - 4. Personelden Alacaklar Di er Çeflitli Alacaklar - 6. Di er Alacak Senetleri Reeskontu (-) - 7. fiüpheli Di er Alacaklar - 8. fiüpheli Di er Alacaklar Karfl l (-) - E. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkuklar Gelecek Aylara Ait Giderler Gelir Tahakkuklar F. Di er Dönen Varl klar - II. DURAN VARLIKLAR A. Ticari Alacaklar - 1. Faktoring Alacaklar - Yurtiçi Faktoring Alacaklar - Yurtd fl Faktoring Alacaklar - 2. Alacak Senetleri - 3. Alacak Senetleri Reeskontu (-) - 4. Verilen Depozito ve Teminatlar - 5. fiüpheli Alacaklar Karfl l (-) - B. Di er Alacaklar - 1. Ortaklardan Alacaklar - 2. fltiraklerden Alacaklar - 3. Ba l Ortakl klardan Alacaklar - 4. Personelden Alacaklar - 5. Di er Çeflitli Alacaklar - 6. Di er Alacak Senetleri Reeskontu (-) - 7. fiüpheli Alacaklar Karfl l (-) - C. Mali Duran Varl klar - 1. Ba l Menkul K ymetler - 2. Ba l Menkul K ymetler De er Düflüklü ü Karfl l (-) - 3. fltirakler - 4. fltiraklere Sermaye Taahhütleri (-) - 5. fltirakler De er Düflüklü ü Karfl l (-) - 6. Ba l Ortakl klar - 7. Ba l Ortakl klara Sermaye Taahhütleri (-) - 8. Ba l Ortakl klar De er Düflüklü ü Karfl l (-) - 9. Di er Mali Duran Varl klar - D. Maddi Duran Varl klar Arazi ve Arsalar - 2. Yerüstü ve Yer alt Düzenleri - 3. Binalar - 4. Tesis, Makine ve Cihazlar Tafl tlar Demirbafllar Di er Maddi Duran Varl klar - 8. Birikmifl Amortismanlar (-) ( ) 9. Yap lmakta Olan Yat r mlar Verilen Avanslar - E. Maddi Olmayan Duran Varl klar Haklar fierefiye - 3. Kurulufl ve Teflkilatlanma Giderleri - 4. Araflt rma ve Gelifltirme Giderleri - 5. Özel Maliyetler - 6. Di er Maddi Olmayan Duran Varl klar - 7. Birikmifl Amortismanlar (-) (14.921) 8. Verilen Avanslar - F. Gelecek Y llara Ait Giderler ve Gelir Tahakkuklar - 1. Gelecek Y llara Ait Giderler - 2. Gelir Tahakkuklar - G. Di er Duran Varl klar - AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI liflikteki notlar bu bilançonun tamamlay c parçalar d r.

27 EKSPO FAKTOR NG ANON M fi RKET 31 ARALIK 2002 TAR H T BAR YLE AYRINTILI B LANÇO (Birim Milyon TL) PAS F (KAYNAKLAR) I. KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR A. Mali Borçlar Banka Kredileri Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri - 3. Tahvil Anapara, Borç, Taksit ve Faizleri - 4. Ç kar lm fl Bonolar ve Senetler - 5. Di er Mali Borçlar - B. Ticari Borçlar Faktoring Borçlar Yurtiçi Faktoring Borçlar Yurtd fl Faktoring Borçlar Borç Senetleri - 3. Borç Senetleri Reeskontu (-) - 4. Al nan Depozito ve Teminatlar - 4. Di er Ticari Borçlar - C. Di er Borçlar Ortaklara Borçlar - 2. fltiraklere Borçlar - 3. Ba l Ortakl klara Borçlar - 4. Personele Borçlar - 5. Di er Çeflitli Borçlar Di er Borç Senetleri Reeskontu (-) - D. Al nan Avanslar - E. Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülükler Ödenecek Vergi ve Fonlar Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Vadesi Geçmifl, Ertelenmifl veya Taksitlendirilmifl Vergi ve Di er Yükümlülükler - 4. Ödenecek Di er Yükümlülükler - F. Borç ve Gider Karfl l klar Dönem Kar Vergi ve Di er Yasal Yükümlülükler Karfl l klar 1, Dönem Kar n n Peflin Ödenen Vergi ve Di er Yükümlülükleri (-) ( ) 2. Di er Borç ve Gider Karfl l klar - G. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklar Gelecek Aylara Ait Gelirler Gider Tahakkuklar H. Di er K sa Vadeli Yabanc Kaynaklar - II. UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR A. Mali Borçlar - 1. Banka Kredileri - 2. Ç kar lm fl Tahviller - 3. Ç kar lm fl Di er Menkul K ymetler - 4. Di er Mali Borçlar - B. Ticari Borçlar - 1. Faktoring Borçlar - Yurtiçi Faktoring Borçlar - Yurtd fl Faktoring Borçlar - 2. Borç Senetleri - 3. Borç Senetleri Reeskontu (-) - 4. Al nan Depozito ve Teminatlar - 5. Di er Ticari Borçlar - C. Di er Borçlar - 1. Ortaklara Borçlar - 2. fltiraklere Borçlar - 3. Ba l Ortakl klara Borçlar - 4. Di er Çeflitli Borçlar - 5. Di er Borç Senetleri Reeskontu (-) - 6. Kamuya Olan Ertelenmifl ve Taksitlendirilmifl Borçlar - D. Al nan Avanslar - E. Borç ve Gider Karfl l klar K dem Tazminat Karfl l klar Di er Borç ve Gider Karfl l klar - F. Gelecek Y llara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklar - 1. Gelecek Y llara Ait Gelirler - 2. Gider Tahakkuklar - G. Di er Uzun Vadeli Yabanc Kaynaklar - III. ÖZ SERMAYE A. Ödenmifl Sermaye Sermaye Ödenmemifl Sermaye - B. Sermaye Yedekleri Hisse Senedi hraç Primleri - 2. Hisse Senedi ptal Karlar - 3. M.D.V. Yeniden De erleme Art fllar fltirakler Yeniden De erleme Art fllar - 5. Sermaye Yedekleri - C. Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri - 3. Ola anüstü Yedekler - 4. Di er Kar Yedekleri - 5. Özel Fonlar - D. Geçmifl Y llar Karlar E. Geçmifl Y llar Zararlar (-) - F. Dönem Net Kar /Zarar PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI liflikteki notlar bu bilançonun tamamlay c parçalar d r

28 EKSPO FAKTOR NG ANON M fi RKET 31 ARALIK 2002 TAR H NDE SONA EREN HESAP DÖNEM NE A T AYRINTILI GEL R TABLOSU (Birim Milyon TL) A. FAKTOR NG GEL RLER Faktoring Faiz Gelirleri Faktoring Komisyon Gelirleri Di er Sat fllar - B. FAKTOR NG GEL RLER NDEN ND R MLER (-) - C. NET FAKTOR NG GEL RLER D. FAKTOR NG G DERLER (-) - 1. Faktoring Faiz Giderleri (-) - 2. Faktoring Komisyon Giderleri (-) - BRÜT FAKTOR NG KARI VEYA ZARARI E. FAAL YET G DERLER (-) ( ) 1. Araflt rma ve Gelifltirme Giderleri (-) - 2. Pazarlama, Sat fl ve Da t m Giderleri (-) - 3. Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) FAAL YET KARI VEYA ZARARI F. D ER FAAL YETLERDEN OLA AN GEL R VE KARLAR fltiraklerden Temettü Gelirleri - 2. Ba l Ortakl klardan Temettü Gelirleri - 3. Faiz Gelirleri Komisyon Gelirleri - 5. Konusu Kalmayan Karfl l klar - 6. Menkul K ymet Sat fl Karlar - 7. Kambiyo Karlar - 8. Reeskont Faiz Gelirleri - 9. Di er Ola an Gelir ve Karlar - G. D ER FAAL YETLERDEN OLA AN G DER VE ZARARLAR (-) ( ) 1. Komisyon Giderleri (62.497) 2. Karfl l k Giderleri (9.625) 3. Menkul K ymet Sat fl Zarar - 4. Kambiyo Zararlar ( ) 5. Reeskont Faiz Giderleri - 6. Di er Ola an Gider ve Zararlar (4.935) H. F NANSMAN G DERLER (-) ( ) 1. K sa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) ( ) 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) - OLA AN KAR VEYA ZARAR I. OLA ANDIfiI GEL R VE KARLAR - 1. Önceki Dönem Gelir ve Karlar - 2. Di er Ola anüstü Gelirler ve Karlar - J. OLA ANDIfiI G DER VE ZARARLAR - 1. Çal flmayan K s m Gider ve Zararlar (-) - 2. Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-) - 3. Di er Ola anüstü Gider ve Zararlar (-) - DÖNEM KARI VEYA ZARARI K. DÖNEM VERG VE D ER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARfiILIKLARI (-) ( ) DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI liflikteki notlar bu mali tablonun tamamlay c parçalar d r.

29 EKSPO FAKTOR NG ANON M fi RKET 31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEM NE A T B LANÇO D PNOTLARI (Birim: Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Liras ) 1- flletmenin fiili faaliyet konusu: Ekspo Faktoring Anonim fiirketi (fiirket) 6762 say l Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 1 Temmuz 2000 tarihinde kurulmufl ve faktoring alan nda hizmet vermek amac yla stanbul'da faaliyete bafllam flt r. fiirket'in faaliyet alan olan faktoring, üretici, da t c ve hizmet flirketlerine ait ticari alacaklar n, arac bir kurulufla (faktor) sat lmas n içeren bir finansman yöntemi olup, bu yöntemde faktor bir komisyon karfl l nda finansman temini, müflteri hesaplar n n takibi, alacaklar n tahsilat ve bunlar n tahsil edilememe riskini üstlenir. fiirket, faaliyetlerini hem yurtiçinde, hem de uluslararas finansman flirketleri ile ba lant l olarak yurtd fl nda sürdürmektedir. 2- Uygulanan muhasebe ilkeleri: 1994 y l nda Maliye Bakanl "Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli i" kapsam nda flirketler taraf ndan kullan lacak bir "Tek Düzen Hesap Plan " (THP), standart mali tablo flekillerini içeren "Mali Tablolar n Düzenlenmesi ve Sunulmas Esaslar " ve baz temel muhasebe kavramlar n yay mlam flt r. Faktoring flirketleri de dahil olmak üzere mali kurulufllar, faaliyet alanlar n n farkl olmas nedeniyle, mali tablolar n düzenlenmesi ve sunulmas esaslar ve tek düzen hesap plan ve iflleyifli hükümlerine tabi de ildir. Ancak, söz konusu mali kurulufllar, ilgili düzenleme çerçevesinde yer alan "Muhasebenin Temel Kavramlar ", "Muhasebe Politikalar n n Aç klanmas " ve "Mali Tablolar lkeleri" konusundaki hükümlere uymakla yükümlü bulunmaktad r. Söz konusu tek düzen hesap plan ile temel muhasebe kavramlar n tamamlayacak kati muhasebe standartlar 31 Aral k 2002 tarihi itibariyle henüz yay mlanmam flt r. Faktoring ifllemlerinin mali tablolarda gösterimi konusunda uygun oldu u ölçüde, uluslararas genel kabul görmüfl muhasebe prensiplerinin kullan lmas yoluna gidilmektedir. An lan kati muhasebe standartlar n n yay mlanmam fl olmas ve faktoring flirketlerine iliflkin ilke ve kurallar n belirlenmemifl olmas haline ba l olarak, fiirket 31 Aral k 2002 tarihi itibariyle mali tablolar n haz rlanmas nda afla da özetlenen belli bafll muhasebe ilkelerini kullanm flt r. fiüpheli Alacaklar Karfl l fiirket, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyar nca dava ve icra aflamas na gelen alacaklar için, alacaklar n teminatlar dikkate al nmaks z n alaca n tümü için karfl l k ay rmakta ve gider yazmak suretiyle cari dönem kar ndan düflmektedir. Söz konusu alacaklarla ilgili ayr lan karfl l klara istinaden yap lan tahsilatlar gelir tablosunda "konusu kalmayan karfl l klar hesab na kaydedilmektedir. Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varl klar Amortismana tabi maddi duran varl klar, elde etme maliyeti art yeniden de erleme de er art fllar ile gösterilmektedir. fiirket, amortismana tabi maddi duran varl klar n, mevzuatta belirlenen oranlar (31 Aral k %59) kullanarak yeniden de erlemeye tabi tutmufltur. Amortisman, maddi duran varl klar n yeniden de erlenmifl tutarlar üzerinden h zland r lm fl amortisman yöntemi ile afla daki süreler kullan larak hesaplanm flt r. Amortisman Süresi Tafl tlar Demirbafllar Di er Maddi Duran Varl klar 5 y l 5 y l 5 y l Maddi olmayan duran varl klar, elde etme maliyetleri üzerinden, h zland r lm fl amortisman yöntemi ile 5 y lda itfa edilmektedir. Yabanc Para Varl k ve Borçlar Dönem içerisinde tamamlanan yabanc para cinsinden tüm ifllemler, ilgili tarihlerdeki kurlar esas al narak Türk Liras 'na çevrilerek hesaplara yans t lm flt r. Bilanço hesaplar ndan yabanc para ile ifade edilen varl klar ve borçlar bilanço tarihindeki TCMB döviz al fl kurlar kullan larak Türk Liras na çevrilmifltir. Söz konusu yabanc para ifllemlerin Türk Liras na çevrilmesi sonucunda ortaya ç kan kur farklar, ilgili bilanço ve gelir-gider kalemlerine yans t lmaktad r

30 Ön Ödemeler Sat n al nan ticari alacaklar karfl l nda müflterilere sa lanan fonlar "ön ödemeler" olarak nitelendirilmekte ve iliflikteki mali tablolarda "faktoring borçlar " hesab nda net olarak gösterilmektedir. Yap lan ön ödemeler karfl l nda müflterilerden al nan faiz gelirleri tahakkuk esas na göre muhasebelefltirilmektedir. Kabili Rücu Faktoring Alacak ve Borçlar Faktoring alacak ve borç kalemleri iliflikteki mali tablolarda "Ticari Alacaklar" içinde yer alan "Faktoring Alacaklar " ve "Ticari Borçlar" içinde yer alan "Faktoring Borçlar " hesaplar nda gösterilmektedir. K dem Tazminat Karfl l K dem tazminat karfl l ilgili mevzuata uygun olarak hesaplanmakta ve ayr lmaktad r. Vergi Karfl l klar Kurumlar vergisi oran %30 olup, %10 oran nda fon pay n n eklenmesi ile efektif kurumlar vergisi oran %33 olmaktad r. Kurumlar vergisinden istisna kazançlar üzerinde ise (ifltirak kazançlar hariç) %11 ila %19,8 (fon pay dahil) oran nda vergi hesaplanmaktad r. Ayr ca, kar da t m n n nakit olarak yap lmas durumunda, da t lan temettü, fiirket in halka aç k olmas veya olmamas na göre s ras yla %5 ve %15 oranlar nda (ayr ca %10 fon pay uygulanmak üzere) gelir vergisi kesintisine tabi olup, bu tutar sermayedarlar ad na fiirket taraf ndan ödenmektedir. Geçici vergi, kurumlar n üçer ayl k dönemler itibariyle belirledikleri kazançlar n %25'i oran nda hesaplanarak ödenmifltir. Ödenen bu tutarlar, y ll k kazanç üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir. 31 Aral k 2002 tarihi itibariyle vergi karfl l klar yürürlükteki mevzuata göre ayr lmaktad r. Finansal Kiralama fllemleri Çeflitli maddi duran varl klar n edinilmesi için yap lm fl olan finansal kiralama sözleflmeleri kapsam nda y l içinde yap lm fl olan anapara ve faiz ödemelerinin tamam, Vergi Usul Kanunu çerçevesinde muhasebelefltirilmifl ve gider kaydedilmifltir. 31 Aral k 2002 tarihinde sona eren hesap dönemine ait gelir tablosunda y l içinde ödenen TL tutar ndaki finansal kiralama gideri, di er faaliyetlerden ola an gider ve zararlar içinde gösterilmifltir. Di er Bilanço Kalemleri Di er bilanço kalemleri esas olarak kay tl de erleri ile yans t lmaktad r. Faktoring Komisyon Gelirleri Faktoring komisyon gelirleri, ilgili fatura temliki gerçekleflti inde gelir olarak kaydedilmektedir. 3- Kay tl sermaye sistemini kabul etmifl bulunan ortakl klarda kay tl sermaye tavan : fiirket, kay tl sermaye sistemine tabi de ildir. 4- Yönetim Kurulu Baflkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yard mc lar ve genel sekreter gibi üst yöneticilere: a) Cari dönemde verilen her çeflit avans ve borcun toplam tutar : Yoktur. b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi: Yoktur. 5- Aktif de erlerin toplam sigorta tutar : TL

31 6- Alacaklar için al nm fl olan ipotek ve di er teminatlar n toplam tutar : Teminat Türü Teminat Tutar Çekler ve senetler Alacak temli i Yabanc kaynaklar için verilmifl ipotek ve di er teminatlar n toplam tutar : fiirket, 31 Aral k 2002 tarihi itibariyle yabanc kaynaklar için 27,734,769 TL tutar nda çek ve seneti teminat olarak vermifltir. 8- Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutar : Teminat Türü Teminat Tutar Teminat mektubu (Mahkemelere verilen) Kasa ve bankalardaki döviz mevcutlar : Döviz Cinsi Döviz Tutar Kur (tam TL) Tutar (TL) KASA USD BANKALAR EURO USD GBP Yabanc para alacaklar (avanslar dahil): Döviz Cinsi Döviz Tutar Kur (tam TL) Tutar (TL) FAKTOR NG ALACAKLARI (Yurtiçi ve Yurtd fl ) USD EURO

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0 ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2002 31.12.2001 I. DÖNEN VARLIKLAR 1,707,665 2,632,169 A. Hazır Değerler 70 6,683

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET VARLIKLAR Dip Not 31/12/2006 31/12/2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 366.211.357,10 267.895.204,47 1- Kasa 16.271,94 36.245,45 2- Al nan Çekler 70.002,00 56.455,00 3- Bankalar

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) Varl klar Dip Not 31.12.2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 267.895.204,47 1- Kasa 36.245,45 2- Al nan Çekler 56.455,00 3- Bankalar 1 267.898.543,74 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 110,848,280 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 46,043,483 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2016 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00)

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) 2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) Soru 1: Aşağıdaki soruları kısaca cevaplandırınız. (10 puan) a. Bilanço esasına göre defter

Detaylı

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR Gelir tablosu, iģletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda iģletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 427.534.646,00 1- Kasa 30.723,61 2- Alınan Çekler 0,00 3- Bankalar 427.503.922,39 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit Ve Nakit

Detaylı

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan mali ÇÖZÜM 205 HRACAT filemler N N VERG KANUNLARI VE KAMB YO MEVZUATI YÖNÜNDEN DE ERLEMES : Zübeyir BAKMAZ * A- G R fi: 2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan defter ve

Detaylı

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.)

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 32,708,356.67 1- Kasa 1,512.29 2- Alınan Çekler

Detaylı

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014 VARLIKLAR I. CARĠ VARLIKLAR A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 19.967.499 1 Kasa 5.875 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4.202.136 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Ü lkeye döviz giriflinin ve yurt d fl kaynakl kredi kullan m n n art r lmas

Ü lkeye döviz giriflinin ve yurt d fl kaynakl kredi kullan m n n art r lmas YURTDIfiINDAN TEM N ED LEN VADES B R YILDAN UZUN NAKD KRED LER N YURT Ç YERLEfi K F RMALARA GERÇEK MAL YET Dr. Rasim Y lmaz Dumlup nar Üniversitesi, BF 1. G R fi Ü lkeye döviz giriflinin ve yurt d fl kaynakl

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) Yeniden düzenlenmi Yeniden düzenlenmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Geçmi Dönem Referansları

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

FACTORING. M. Vefa TOROSLU

FACTORING. M. Vefa TOROSLU FACTORING M. Vefa TOROSLU Factoring in Tanımı Factoring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan alacak haklarını factor adı verilen finansal kuruluşlara satmak suretiyle

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 35.677.090 22.522.840 4- Verilen

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 68.638.252 69.923.079 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço Bilanço Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2015 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR KONSOL DE OLMAYAN B LANÇOSU Dipnot B N YEN TÜRK L RASI (31.12.2006) (31.12.2005) AKT F KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAK T DE ERLER VE MERKEZ BANKASI V-I-1 3.055.130 2.540.976 5.596.106 3.593.135

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU Mehmet ALTINDA Bafl Hesap Uzman I- G R fi flletmelerin finansman yöntemlerinden birisi olan finansal kiralama, 1985 y - l nda 3226 say l Finansal Kiralama

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) geçmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Referansları 31 Mart 2012

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

01.01.2012 31.03.2012 DÖNEMĐ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU

01.01.2012 31.03.2012 DÖNEMĐ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU EKSPO FAKTORĐNG A.Ş. SERĐ:XI NO:29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU EKSPO FAKTORĐNG ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2012 31.03.2012 DÖNEMĐ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU A- Şirket

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLE SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU 2010 HAZİRAN ARA DÖNEM FAALİYET

Detaylı