Türk Omurga Derneði Stratejik Planý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk Omurga Derneði 2012-2016 Stratejik Planý"

Transkript

1 GÝRÝÞ Stratejik plan gerekliliði - Artan ölçüde karmaþýk ve dinamik hale gelen dünyamýzda deðiþim için bir yol haritasý özelliðine sahiptir. - Sonuçlarýn elde edilmesine yönelik bir politikanýn oluþturulmasý ve uygulanmasýna yönelik temel oluþturur. Stratejik Plan Grubu Oluþturulmasý Stratejik planý hazýrlayacak olan gruba katýlacak olan kiþilerde olmasý beklenen özellikler plana konu olan kurum ve toplum içinde belli bir otorite ve güvenilirliðe sahip olmasý, planýn hazýrlandýðý döneme ve ileri dönem ait analiz ve vizyon geliþtirme yetilerinin olmasý ve hazýrlanan planýn uygulamaya sokulmasýnda aktif rol almaya istekli ve yetkili olmasý sayýlabilir. Bu gözle bakýldýðýnda, Türk Omurga Derneði (TOD)'nin stratejik planýnýn geliþtirilmesi görevi yönetim kurulu kararýyla dernek baþkaný, ikinci baþkanlar, sekreter ve yönetim kurulundan gönüllü diðer üyelere ve bu kiþilerin önerecekleri uygun görecekleri, yada belirli konularda rapor hazýrlamak üzere görevlendirecekleri kiþilere verilmiþtir.

2 BAÞKANIN ÖNSÖZÜ Türk Omurga Derneði 1990 yýlýnda dönemin çok geniþ vizyona sahip omurga cerrahlarý tarafýndan kurulduðunda, omurga alt dalý açýsýndan hem ülkemizde hem de dünyada en büyük hedef mesleðimizin týp meslekleri içindeki özel yerinin belirlenmesi ve omurga alt dalý ile uðraþan meslektaþlarýmýzýn bir araya gelerek akademik ve idari çalýþmalar yapabileceði bir platformun oluþturulmasýydý. O günlerde bu hedeflerin önündeki en büyük engelin omurga cerrahisinin ilgili týp dallarýnýn hiçbiri tarafýndan ayrý bir dal olarak tanýnmamasý olduðu düþünülebilir. Her ortopedist ve beyin cerrahý aldýðý eðitim sonucu omurga cerrahisini uygulamayý doðal bir hak olarak görmekte ve bu nedenle özel bir eðitime ihtiyaç duymadan icra edilebileceðini düþünmekteydi. Günümüzde bu eðilim büyük ölçüde ortadan kalktý. Her ne kadar henüz resmi olarak bir týp dalý olarak tanýmlanmasa da artýk ilgili meslek gruplarýnýn hepsi, omurga cerrahisinin özel eðitim, yoðun çalýþma ve fedakarlýklar gerektiren bir bilim dalý olduðunu büyük ölçüde kabul ediyor. Bu duruma bakarak artýk dernek olarak görevimizin tamamlandýðýný ve temsil ettiðimiz mesleðin tanýnmasý ile görevimizin bittiðini söyleyebilir miyiz? Büyük ölçüde hayýr. Tanýnma ile görevimiz bitmedi, çaðýmýzýn getirdiði ve getireceði yeni görevler ve sorunlara her an hazýr olmamýz gerekiyor. Bu konuyu izninizle biraz açalým ve çaðýmýzýn özelliklerine ve bunlarýn getirdiklerine göz atalým. 1. Küreselleþme: Küreselleþme, varlýðýný kabul etmemiz ve birlikte yaþamamýz gereken bir gerçek. Bize neler getirmiþtir? a. Bilgi küreselleþti. Artýk bölümümüzün ya da ülkemizin konusunda en bilgili kiþisi olmanýn hiç bir anlamý yok. Bilgiyi yakalamak için daha çok çalýþmalýyýz. b. Paydaþlarýmýz küreselleþti. Örnek olarak, týbbi teknoloji tüm dünyanýn teknolojisi haline geldi ve hem yeni teknolojiler geliþtirmek hem de teknolojiyi yakalamak için daha çok çalýþmamýz gerekiyor. c. Rakiplerimiz küreselleþti. Örnek olarak, ülkemizde ve dünyanýn her bölgesinde akademik ve mesleki eðitim etkinliklerinde bulunan baþka dernekler olduðundan derneðimizin de hem ülkemizde hem de gerekirse dünyanýn diðer bölgelerinde benzer etkinliklerde bulunmaya hazýr olmasý gerekiyor. 2. Bilginin evrilme hýzý: Dünya üzerinde mevcut bilginin iki misline çýkmasýna, mutlak olarak ölçülememekle birlikte, bilginin bir kez evirilmesi adý veriliyor. Günümüzde bu sürenin 15 senenin altýna indiði tahmin ediliyor. Kýsaca, son 15 senede hiçbir þey yapmadýðýmýzý ve yalnýzca mevcut bilgimizi ya da pozisyonumuzu koruduðumuzu farz etsek, þu anda dünyanýn yarýsý kadar bilgi ve deneyime sahip olurduk. Böyle bir durumu hem kendimiz hem de derneðimiz açýsýndan kabullenmemiz mümkün deðil.

3 3. Saðlýk politikalarýnýn yeniden düzenlenmesi: Tüm dünyada ve özellikle ülkemizde saðlýk hizmetlerinin sunumu yeniden düzenleniyor. Bunun yanýnda, özellikle ülkemizde saðlýk sistemi ciddi deðiþimler geçiriyor. Þu anda bu deðiþikliklerin derneðimize ve meslektaþlarýmýza neler getireceðini net olarak kestiremiyoruz, bu geliþmelere müdahil de olamýyoruz. Deðiþen çalýþma ortamýnda bizlerin bu deðiþime hazýr olmasý gerekiyor. Bu gözlerle baktýðýmýzda, iþimizin önderlerimizden daha kolay olmadýðý anlaþýlýyor. Giderek daha hýzlanan ve deðiþen bir dünyada yaþýyoruz. Günümüze ayak uydurmak ve geleceðe hazýr olabilmek için gelecek stratejilerimizi planlamak zorundayýz. Stratejik planýmýzýn derneðimize ve tüm meslektaþlarýmýza yararlý olacaðýný ve yol göstereceðini umuyorum. Dr. Emre Acaroðlu TOD Baþkaný ( )

4 DURUM ANALÝZÝ Tarihçe-geribakýþ bulunan saðlýk çalýþanlarýnýn tek çatý altýnda toplanabilmesine aracýlýk yapmaktýr. Ayný dönemde Eurospine derneðine ortak katýlýmcý olunmuþtur. 1. Derneðin Kuruluþu ve Tarihçesi Türk Omurga Derneði, tarihinde Ýzmir'de bir araya gelen hekimler tarafýndan kurulmuþtur. Ýlk kuruluþu ortopedi uzmaný olan ve omurga cerrahisine gönül vermiþ kiþiler tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir. Kuruluþ ismi olarak Omurga Cerrahisi Derneði ismi seçilmiþtir. Baþlangýçta sadece birkaç merkezde ve birkaç hekim tarafýndan uygulanan omurga cerrahisi, derneðin katkýsý ile hýzla yaygýnlaþmýþ ve günümüzde tüm ülke çapýnda hizmet verilir hale gelmiþtir. Artýk dernek tüm dünyada tanýnan ve birçok ciddi dernek ve kurumun ortak çalýþmalar için baþvurduðu bir konumdadýr. Dernek etkinlikleri ile birlikte ilk kez olmak üzere omurga cerrahisi ile ilgili bilimsel çalýþmalarýn paylaþýlabilmesi için Journal of Turkish Spine Surgery isimli dergi yayýn hayatýna baþlamýþ ve halen devam etmektedir. Derneðin çalýþma alanýnýn geniþletilebilmesi ve yurtdýþý derneklerle iþbirliði saðlanmasý amacý ile 2004 yýlýnda gerekli koþullar saðlanarak baþvuru yapýlmýþ ve bu sýrada yapýlan olaðanüstü genel kurul ile derneðin ismi Omurga Derneði olarak deðiþtirilmiþtir yýlýnda bakanlar kurulu kararý ile derneðe Türk öneki verilerek adý Türk Omurga Derneði olmuþtur. Dernek isminin deðiþtirilmesindeki temel amaç, omurga cerrahisine gönül vermiþ olan ve farklý disiplinlerde 2. Eðitimsel Tarihçe Ýlk kongrenin düzenlendiði 1990 tarihinden bu yana Türk Omurga Derneði, bir çok kongre, sempozyum, panel, bölgesel toplantýlar ve kurslarý ile eðitim misyonunu kesintisiz olarak sürdürmüþtür. Günümüze kadar toplam dokuz kongre düzenlenmiþ olup kongrelere katýlým oldukça yüksek sayýlarda olmaktadýr. Programlý ve sistematik eðitim kurslarý son yýllarda hýz kazanmýþ olup, bu dönemde eðitim komitelerinin yoðun çabalarý ile belirlenmiþ programlara baðlý kalýnarak eðitimler düzenlenmiþtir. Bu eðitim programlarý arasýnda gezici bursiyerlik de yer almaktadýr yýlýnda Eurospine derneðinin Avrupa'da geçerli kabul ettiði bir eðitim

5 programýna geçilmiþ ve halen Avrupa düzeyinde geçerli bu kurs tabi bulunmaktadýr. Dernek mali hesaplarý yönetim kurulunca onay programýna uyum çalýþmalarý sürmektedir. Omurga Enfeksiyonlarý ve verilmiþ olan bir mali müþavirlik bürosu tarafýndan yürütülmektedir. Dejeneratif Omurga Hastalýklarý isimli kitaplar hazýrlanarak basýlmýþ ve üyelere ücretsiz olarak daðýtýlmýþtýr. Paydaþ tanýmlamasý Yapýlan bu eðitim etkinlikleriyle ülkemizdeki omurga cerrahisi disiplini, Omurga hastalýklarý, hem hekim olarak hem de hasta olarak, her dünyada saygýn bir düzeye ulaþmýþtýr. toplumun çok önemli bir yüzdesini ilgilendirmektedir. Hemen her ülkede týbbi literatürün saðladýðý kanýta dayalý verilerle birlikte farklý Mali bütçe alternatif týp uygulamalarý ile þekillenen tedavi algoritmalarý çoðu Derneðin kuruluþu aþamasýnda gerekli olan mali kaynak tamamen zaman kontrol edilemez hale gelmektedir. Ülkemizde de durum aynýdýr. yönetim kurulu üyeleri tarafýndan karþýlanmýþtýr. Bu dönemden itibaren Ýç paydaþlarýmýzýn belirlenmesi bu nedenle önem arz etmektedir. dernek kasasý basit usulde bilanço defteri ile kayýt altýna alýnmýþtýr. Derneðin ana gelir kaynaðý üye aidatlarý olmakla birlikte, baþlangýçta Ýç paydaþlar: Türk Omurga Derneði'nin üyeleri iç paydaþtýr. Omurga sembolik olan aidatlar uzun süre deðiþmemiþ ve tüm üyelerin yýllýk hastalýklarýnýn tedavisi ile doðrudan uðraþan uzman týp doktorlarýndan aidatlarý genellikle kongrelerde topluca tahsil edilmiþtir. Dergi dernek oluþturulmuþtur. Bu nedenle ortopedi ve travmatoloji, nöroþirürji, bütçesinin harcandýðý temel gider kalemi olmuþtur. fiziksel týp ve rehabilitasyon, algoloji, anestezi, nöroloji, radyoloji uzmanlarý derneðe üye olabilmektedir. Toplantý düzenlemelerinin profesyonel firmalar tarafýndan yapýlmasý ve sektörel bir durum kazanmasý ile kongre ve toplantýlar gelir getirici Dýþ paydaþlar: faaliyet þekline bürünmüþtür. Sonuçta dernek kasasýna giren toplantý 1. Hastalar ve onlarý temsil eden sivil toplum kuruluþlarý (STK) gelirlerinde artma olmuþ ve 2010 yýlýnda derneðin iktisadi iþletmesi 2. Omurga ile ilgili ulusal meslek kuruluþlarý kurulmuþtur. Ýþletme kuruluþundan sonra dernek üye aidatlarý haricinde a. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliði Derneði, tüm dernek gelirleri iktisadi iþletme üzerinden yürütülmekte ve vergiye Türk Nöroþirürji Derneði

6 b. Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon Derneði, 12. Yüksek Öðretim Kurumu ve Üniversitelerarasý Kurul c. Algoloji Derneði, 13. Üniversiteler ve Eðitim Kurumlarý d. Türk Nöroloji Derneði, 14. Türk Silahlý Kuvvetleri e. Türk Radyoloji Derneði, 15. Dernekler masasý, diðer kamu kuruluþlarý ve yerel yönetimler f. Diðer ilgili meslek kuruluþlarý 3. Omurga ile ilgili uluslararasý meslek kuruluþlarý Gereksinimlerin Tanýmlamasý a. Eurospine Derneðin tüm etkinliklerini en fazla fayda ve en az maliyet ile b. Scoliosis Research Society yürütmesinde gereksinimlerin doðru olarak belirlenmesi ve gereksinim c. North American Spine Society dýþý maddelerin gündemden çýkartýlmasý önemlidir. Gereksinim d. European Association of Neurosurgical Societies tanýmlamalarý dört ana baþlýkta irdelenmiþtir e. American Academy of Orthopaedic Surgeons f. American Academy of Neurological Surgeons 1. Eðitim Gereksinimi g. AOSpine a) Stratejik plan oluþumu ile ilgili eðitim gereksinimlerinin h. Diðerleri karþýlanmasýnda öncelikle kurum içi olanaklarýn etkin olarak 4. Türk Tabipleri Birliði ve Tabip Odalarý kullanýlmasý düþünülmektedir. 5. Saðlýk Bakanlýðý b) Dernek, eðitim hizmetini verebilmek için öncelikle standart 6. Sosyal Güvenlik Kurumu eðitim verebilme yetisine sahip eðitici kadrosu oluþturmak 7. Týbbi teknoloji ve ürün firmalarý ile ilgili kuruluþlar zorundadýr. Bünyesinde barýndýrdýðý týp doktorlarýnýn farklý 8. Kongre organizasyon firmalarý derecelerde tecrübeye ve farklý disipline ait olmasý nedeni ile 9. Adalet Bakanlýðý eðitim ihtiyacýnda bu ortak çalýþmada daha önceden kurulmuþ 10. Özel saðlýk ve meslek sigorta kuruluþlarý uluslararasý derneklerin model olarak alýnmasý daha akýlcý 11. Özel Hastaneler Birliði olacaktýr. Bu anlamda omurga cerrahisi alanýnda kabul görmüþ

7 uluslararasý modellerden faydalanýlmasý en pratik yaklaþým b. Profesyonel hukuki destek almak ve bu konuda paydaþlarý olacaktýr. eðitmek için ülkemiz yasa koyucusunu yakýndan takip eden ve c) Ülkemize özgü eðitim gerektiren güncel konular da deðiþimleri güncelleyen bir hukukçudan alýnacak eðitim her belirlenmelidir. Bunlardan en önemlisi deðiþen saðlýk sistemi ve düzeydeki grup paydaþý için faydalý bilgi güncellemesi buna baðlý omurga cerrahisini etkileyen konu baþlýklarýdýr. Bu saðlayacaktýr. deðiþimlerin omurga cerrahisi ile uðraþanlara doðru ve eksiksiz c. Günümüzde eðitsel her türlü etkinliði organize eden, eðitici ile bir þekilde aktarýlmasý bu konudaki eðitimin temel amacý eðitileni en pratik koþullarda karþýlaþtýran organizasyon olmalýdýr. þirketlerinden alýnan kongre hizmeti de bir çeþit danýþmanlýk d) Yanlýþ týbbi tedavi' adý altýnda daha çok gündeme gelen olarak kabul edilmelidir. 'malpraktis' olarak da anýlan hukuki sürecin, omurga cerrahisi alanýnda iþleyiþi ile ilgili paydaþlarý eðitmektir. Bu önemli bir 3. Veri Gereksinimi baþlýktýr ve her farklý olgu ile ülkemizdeki iþleyiþi Türk Omurga Derneði, politikasý ile ilgili önemli konularda saðlýklý güncellenmetedir. kararlar alabilmek için sürecin doðru veri ile beslenmesi gerekir. Bu e) Temel ve klinik bilimler araþtýrmalarýnýn gerçekleþtirilmesi ve konuda makro seviyedeki en önemli veriler ülkemizin ilgili devlet yönlendirilmesi konusunda eðitim gereksinimlerinin kurumlarýndan elde edilebilir (Türkiye Ýstatistik Kurumu, SGK ve karþýlanmasý gerekmektedir. Saðlýk Bakanlýðý, vb). Bununla beraber mikro çevreyi oluþturan ilgili disiplinlerin ana 2. Danýþmanlýk Gereksinimi derneklerinden (TOTBÝD, TND vb) elde edilen veriler, küçük çaplý a. Derneðimiz stratejik planýn hazýrlanmasý sürecini kendi üyeleri ama saðlýklý bilgi akýþýný saðlayacak unsurlar olacaktýr. ile yürütme ilkesini benimsemiþtir. Stratejik planlama çalýþmalarý sýrasýnda genel bir danýþmanlýk hizmeti alýnmasý 4. Mali Kaynak Gereksinimi düþünülmemektedir Derneðimiz stratejik planýn hazýrlanmasý için sürecin tamamý ile ilgili

8 ya da sürecin gerektirdiði eðitim ile ilgili bir harcama planlamamýþtýr. Ancak dernek etkinliklerinin yürütülebilmesi için düzenli gelir akýþýna gereksinim vardýr. e. Medya ile iliþkilerin yetersizliði f. Eðitimli eleman yetersizliði g. Mevcut üye sayýsýnýn azlýðý h. Derginin yeterince desteklenmemesi GZFT Analizi Fýrsatlar a. Dinamik bir uðraþý alaný Güçlü Yanlar: b. Yaþlanan nüfus a. Türk adýnýn olmasý c. Hasta beklentileri ve eðitim düzeyinin artmasý b. Uluslar arasý temsil yetisi d. Multidisipliner çalýþma olanaklarýnýn oluþmasý c. Geniþ bir tabana sahip, multidisipliner bir dernek olmasý e. Teknolojik geliþim d. Eðitim etkinliklerinde deneyimli olmasý f. Politik belirsizlik e. Ulusal düzeyde rakipsiz olmasý g. Kamu yararýna çalýþmalarýn arttýrýlabilmesi f. Dinamik olmasý g. Maddi kaynaklara sahip olmasý Tehditler: h. Düzenli yayýn organýnýn olmasý a. Multidisipliner çalýþma ortamýnýn kýrýlganlýðý b. Ekonomik kriz Zayýf Yanlar c. Politik belirsizlik a. Düzenli gelir akýþý olmamasý d. Dünya ve ülkemizdeki saðlýk politikalarý b.dernek merkezinin olmamasý e. Hukuksal alt yapý c. Yasal yaptýrým gücünün olmamasý d. Kamusal olarak tanýnmama

9 KURUMSAL TEMELLER Misyon (Özgörev) Türk Omurga Derneðinin görevleri: Vizyon (Özgörüþ) Türk Omurga Derneði, omurga sorunlarýnýn önlenmesi ve etik deðerlere sadýk kalýnarak en iyi þekilde tedavi edilebilmesine yönelik bilgi, tecrübe 1. Omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin mümkün olan en geniþ ve teknolojilerin paylaþýlmasý, yaygýnlaþtýrýlmasý ve geliþtirilmesine tabana ulaþtýrýlmasý amacýyla etik deðerlere ve kanýta dayalý týp ilkelerine sonuna kadar sadýk kalarak eðitim faaliyetleri düzenlemek ya da destek vermek. aracýlýk, öncülük ve önderlik eder. Temel ilkeler 2. Ülkemizde ve dünyada omurga týbbýnýn geliþmesine katkýda Türk Omurga Derneðinin Temel ilkeleri: bulunmak ve önderlik etmek; bu amaçla, konusunda teknolojiler geliþtirilmesine öncülük etmek, bilimsel araþtýrmalara olanak, destek ve kaynak saðlamak. Eðitim Araþtýrma Kanýta dayalý týp uygulamalarý 3. Omurga týbbý ile uðraþan saðlýk elemanlarý için bilimsel ve akademik Etik ilkelere sonuna kadar baðlý kalýnmasý, ve platform oluþturmak. 4. Ülkemiz omurga camiasýný ulusal ve uluslararasý paydaþ ya da rakip platformlarda temsil etmek ve yüceltmek, ülkemiz omurga týbbýnýn uluslararasý tanýnýrlýk ve saygýnlýðýný arttýrmak. Hasta ve hekim haklarýna tam ve mutlak saygýdýr. PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE TEMELLER Performans alanlarýnýn belirlenmesi 5. Dernek üyelerine sadece bilimsel ve eðitsel olanaklar deðil, hukuksal Performans ölçümü; yönetim kurulu etkinlikleri, eðitim, web sitesi, alanda da destek vermek. araþtýrma, mesleki temsil, mali kaynaklar konularýnda yapýlacaktýr. Performans deðerlendirmeleri yýllýk yapýlýr. Ýlgili birimler her yýl mart ayý sonunda performans raporlarýný yönetim ve denetim kurullarýna sunarlar. Bu kurullar raporlarý bir ay içinde karara baðlayarak genel

10 kurulda ya da internet üzerinden üyelere duyurur. Performans ölçüm kriterlerinin deðerlendirilmesi Yönetim Kurulu: Girdi: Yönetim kurulu üye sayýsý Çýktý: Yapýlan toplantý sayýsý, komite sayýsý, hazýrlanan rapor sayýsý, yanýtlanan e-posta sayýsý Verimlilik: Toplantýya katýlým oraný, komitelere üyelik oraný, gönderilen e-postalara yanýt oraný Sonuç: Alýnan karar sayýsý Kalite: Stratejik planda ulaþýlan hedef sayýsý Eðitim: Girdi: Eðitim için baþvurma potansiyeli olan kiþi sayýsý, eðitici sayýsý, maliyet ve zaman Çýktý: Eðitim alan kiþi sayýsý Verimlilik: Eðitilen kiþi baþýna maliyet, eðitimi tamamlayan kiþi baþýna harcanan zaman Sonuç: Eðitim alan kiþilerin baktýklarý yýllýk omurga hastasý sayýsý, Araþtýrma: Girdi: Baþvuran proje sayýsý, araþtýrma desteði alan proje sayýsý, araþtýrma komisyonu toplantý sayýsý, araþtýrma komisyonu tarafýndan hazýrlanan rapor sayýsý Çýktý: Deðerlendirilen proje sayýsý, tamamlanan proje sayýsý Verimlilik: Proje baþýna maliyet Sonuç: Proje baþýna üretilen ortalama yayýn ve patent Kalite: Yýllýk proje baþvuru artýþ oraný Mesleki Temsil: Girdi: Paydaþlar nezdinde derneðin davetli olduðu temsil sayýsý Çýktý: TOD nin paydaþlarla gerçekleþtirdiði toplantý sayýsý Verimlilik: Paydaþlarla gerçekleþtirilen toplantýlara katýlým oraný Sonuç: Bu toplantýlarda gerçekleþtirilen sunum ve oturum sayýsý Kalite: Dýþ paydaþlar ve iç paydaþlardan alýnan geri bildirimler DERNEÐÝN HEDEFLERÝ Hedefler ( ): yýllýk gerçekleþtirdikleri omurga giriþimi sayýsý. TOD eðitim 1. Eðitim: etkinliklerine katýlýmdaki yýllýk artýþ oraný. a. TOD, omurga týbbý ile ilgilenen hekimler, yardýmcý saðlýk personeli ve hastalar için en güncel ve doðru bilgi kaynaðý Kalite: Eðitim alan kiþilerin etkinlikleriyle ilgili memnuniyet oranlarý, olacaktýr. geri bildirimler. b. TOD akademik aktivitelerinin (Omurga Kongresi, TOTBÝD, TND

11 ve diðer paydaþ dernekler ile ortak aktiviteler) eðitim deðeri akademik platformda tam yetki ile temsil edecektir. ve kalitesi arttýrýlacaktýr. Bu baðlamda, olabilecek en iyi teorik d. Mesleki temsil kalitesinin arttýrýlmasý için paydaþ sayýsý ve pratik eðitim olanaklarý araþtýrýlacak ve uygulamaya arttýrýlacaktýr. sokulacaktýr. Bu amaç için gerekli durumlarda diðer kurum ve e. Minimal invaziv omurga cerrahisi konusunda bir birim paydaþlarla iþbirliðine gidilecektir. oluþturularak ülkemizde bu konuyla ilgili yapýlan uygulama ve c. TOD omurga týbbý konusunda bir ulusal program eðitimlerin denetim altýnda tutulmasý saðlanacaktýr. oluþturulmasýnýn öncüsü ve önderi olacaktýr. Ortak 4. Mali kaynaklar: terminoloji ve taný-tedavi algoritmalarý oluþturulacak, eðitim a. TOD'nin maddi gelirlerinin, hedefleri gerçekleþtirecek þekilde müfredatýnda standardizasyon saðlanacaktýr. sürekli ve düzenli olmasý saðlanacaktýr. d. TOD eðitim aktivitelerinin mümkün olan en geniþ tabana b. TOD'nin mali kaynaklarý çeþitlendirilecektir. ulaþmasý saðlanacaktýr. e. Derneðin yayýn organý olan Journal of Turkish Spine Surgery Stratejiler ( ): nin uluslararasý indekslerde yer almasý saðlanacaktýr. f. Derneðin web sitesinin sürekli eðitim açýsýndan daha etkin 1. Eðitim: kullanýmý saðlanacaktýr. Bu amaçla, eðitim hizmetinin a. Eðitim etkinlikleri için olasý en geniþ yelpaze içinde yeni ulaþýlabilirliðini ve etkinliðini arttýracak uzaktan eðitim paydaþlar aranmasý ve oluþturulmasý. yöntemlerine yer verilecektir. b. Web sitesi üzerinden uzaktan eðitimin saðlanmasý için eðitim komitesi altýnda bir çalýþma grubu oluþturulmasý. 2. Araþtýrma: c. TOD bünyesinde bir hasta iliþkileri hasta bilgilendirme birimi a. TOD omurga týbbý ile ilgili bilgi tabaný ve teknolojilerin oluþturularak hastalarýn en doðru bilgiye en kolay þekilde geliþtirilmesi ve geniþletilmesine aracýlýk ve öncülük ulaþmasýnýn saðlanmasý. yapacaktýr. d. TOD'nin kendi baþýna ya da diðer paydaþlarla ortak b. Omurga týbbý alanýnda araþtýrmaya yönelme özendirilecektir. düzenlediði akademik toplantýlarda uydu kurslar, c. Araþtýrmaya yeterli ve sürekli kaynak aktarýlmasý saðlanacaktýr. sempozyumlar vb. gibi eðitim etkinliklerinin düzenlenmesi. e. Bir TOD eðitmenleri havuzu oluþturulmasý. Buna yönelik 3. Mesleki temsil: olarak öncelikle eðitmenlerin eðitileceði kurslar a. Omurga týbbý alanýnýn bir üst ihtisas dalý olmasý saðlanacaktýr. düzenlenmesi, sonrasýnda kurs ya da sempozyum benzeri b. TOD tüm omurga týbbý ile ilgili herkesin ortak akademik ve aktivitelerle eðitmenlerin eðitim düzeylerinin güncel eðitim platformu olacaktýr. tutulmasý. c. TOD Türkiye omurga týbbýný tüm dünyada ve her mesleki ve f. Eðitim aktivitelerinin kalitelerinin deðerlendirilebilmesi ve

12 denetlenmesi aracýlýðýyla geri bildirim sistemlerinin b. Uluslararasý paydaþlar ile iliþkilerin geliþtirilmesi ve oluþturulmasý. sürdürülmesi amacýyla ilgili birim oluþturulmasý. g. Ulusal program oluþturulmasý için bir komisyon kurulmasý. c. Ulusal paydaþ sayýsýnýn arttýrýlmasý ve omurga týbbý ile ilgisi Kurulan komisyonun olasý en geniþ katýlýmla ulusal omurga olan tüm STK ile (Nöroloji, Fizik Tedavi, Algoloji, Temel programý oluþturabilmesi için akademik, maddi ve lojistik Bilimler vb.) tanýmlanmýþ ve sürdürülebilir iliþkiler destek saðlanmasý. geliþtirilmesi. Bu amaçla ortak bilimsel aktiviteler h. Kurslar ve toplantýlar dýþýndaki eðitim aktiviteleri için yeni düzenlenmesi kaynak yaratýlmasý. Özellikle bursiyerlik için kullanýlmak üzere baðýþ-sponsorluk programlarýnýn oluþturulmasý. 4. Mali kaynaklar: i. TOD eðitim aktivitelerine maddi nedenle katýlamayanlar için a. TOD'nin þu anda ana gelir kaynaðý olan akademik ve eðitsel kýsa süreli düþük bütçeli burs programlarý oluþturulmasý. etkinliklerin daha karlý hale getirilmesiyle kaynaklarýn arttýrýlmasý. 2. Araþtýrma: b. Üye aidatlarýnýn düzenli tahsilatýnýn saðlanmasý. a. TOD bünyesinde bir bilimsel araþtýrmalar komisyonu c. Özel amaçlara (eðitim, araþtýrma) yönelik maddi kaynak oluþturulmasý. Bu komisyonun çok merkezli ileriye dönük havuzlarý oluþturulmasý, bu konuda mali planlama yapýlmasý. klinik çalýþmalar için çalýþma gruplarý oluþturmasý. d. Mevcut gelir kaynaklarýndan saðlanan yararýn arttýrýlmasý b. Araþtýrma alanlarý açýsýndan bir kurumsal/ulusal öncelikler amacýyla proje bazlý kaynak saðlanmasý sistemine geçilmesi, politikasý geliþtirilmesi. bu amaçla kullanýlabilecek projeler üretilmesi c. Yalnýzca araþtýrma amacýyla kullanýlacak bir mali kaynak e. Maddi kaynaklarýn çeþitlendirilmesi amacýyla bir halkla havuzu oluþturulmasý. iliþkiler kampanyasý planlanmasý ve takiben eðitim ve d. Maddi kaynaklarýn çeþitlendirilmesi, týbbi malzeme ya da araþtýrmaya kaynak ayýran kurum ve sivil toplum örgütleri ile teknoloji firmalarý dýþýna çýkýlarak büyük mali kuruluþlar ve iliþkiye geçilmesi. STK ile iliþkiye geçilmesi. 3. Mesleki temsil: a. Omurga týbbýnýn icrasý ve üst uzmanlýk dalý haline gelmesi konusunda yeni politikalar geliþtirilmesi amacýyla bir birim oluþturulmasý. Bu birim tarafýndan, hizmetlerin ruhsatlandýrýlmasýndan fiyatlandýrýlmasýna kadar uzanan bir yelpazede politika ve öneriler geliþtirilmesi.

13 DERNEÐÝN GELECEÐÝ Risk Analizi mevcut maddi kaynak havuzundan çok fazla pay almasý b. TOD' ne alternatif çalýþma gruplarýnýn kapatýlmamasý ya da yenilerinin açýlarak mali ve kurumsal rekabete girmesi 1. Küresel riskler 2. TTB a. Tüm dünyada ve özellikle Avrupa'da ortaya çýkan ekonomik a. TTB'nin mesleðimizin hukuki olarak zemin kaybetmemesi krizin derinleþmesi yada ilerlemesi konusunda yetersiz kalmasý b. Dünya bankasýnýn önerileri ve desteði ile saðlýk hizmetleri ve b. TTB'nin derneðimiz ve diðer akademik týp dernekleri ile eðitimine ayrýlan maddi kaynaklarýn azalmasý iliþkilerini mevcut düzeyin üzerine çýkarmamasý c. Türkiye-AB iliþkilerinde devam eden belirsizliðin Türk ve Avrupa bilimsel dernekleri arasýndaki iliþkileri etkilemesi 3. Diðer ulusal omurga dernekleri a. Omurga konulu yeni dernekler kurulmasý ya da var olan 2. Ulusal riskler derneklerin aktivitelerini TOD ile rekabet edecek þekilde a. Ülkemizde ciddi bir ekonomik kriz ortaya çýkmasý olasýlýðý geniþletmesi b. Saðlýk hizmetlerinin maliyetlerini düþürme giriþimlerinin maddi kaynaklarýn kýsýtlanmasýna neden olmasý 4. Uluslararasý dernekler c. Sivil toplum örgütlerinin siyasileþmesi a. SSE ile iliþkilerin mevcut düzeyinin altýna inmesi ya da kesilmesi 3. Omurga cerrahisine iliþkin riskler i. Eðitim programý nedeniyle a. Omurga hastalýklarýnýn tedavi maliyetleri konusunda giderek ii. Uluslararasý konjonktürel nedenlerle artan olumsuz algý oluþmasý b. Diðer dernek ve vakýflarla eðitime ve araþtýrmaya ayrýlan b. Mesleðin saygýnlýðýnýn erozyona uðramasý kaynaklar üzerinde rekabet c. Omurga hastalýklarý cerrahisinin en yüksek riskli týbbi uygulamalardan biri olmasý nedeniyle giderek artan dava ve tazminat talepleri ile karþýlaþýlmasý d. Omurga týbbý ile ilgilenen meslek gruplarý arasýnda karþýlýklý zarar verici rekabetin devam etmesi ya da artmasý Diðer derneklerle iliþkileri ve rekabet 1. TOTBÝD, TND ve diðer paydaþ dernekler a. TOTBÝD, TND ve diðer paydaþ derneklerin ulusal kongrelerinin

Türk Omurga Derneği 2012-2016 Stratejik Planı

Türk Omurga Derneği 2012-2016 Stratejik Planı GİRİŞ Stratejik plan gerekliliği - Artan ölçüde karmaşık ve dinamik hale gelen dünyamızda değişim için bir yol haritası özelliğine sahiptir. - Sonuçların elde edilmesine yönelik bir politikanın oluşturulması

Detaylı

Türk Omurga Derneği 2012-2016 Stratejik Planı

Türk Omurga Derneği 2012-2016 Stratejik Planı Türk Omurga Derneği 2012-2016 Stratejik Planı 1. GİRİŞ Stratejik plan gerekliliği Stratejik plan grubunun oluşturulması 2. BAŞKANIN ÖNSÖZÜ 3. DURUM ANALİZİ Tarihçe-Geribakış i. Derneğin kuruluşu ve tarihçesi

Detaylı

türkomurga Türk Omurga Derneði 2013 Yýlý Mevzuatý

türkomurga Türk Omurga Derneði 2013 Yýlý Mevzuatý türkomurga Türk Omurga Derneði 2013 Yýlý Mevzuatý Türk Omurga Derneði 2012-2016 Stratejik Planý GÝRÝÞ Stratejik plan gerekliliði - Artan ölçüde karmaþýk ve dinamik hale gelen dünyamýzda deðiþim için bir

Detaylı

Türk Omurga Derneği Turkish Spine Society

Türk Omurga Derneği Turkish Spine Society Türk Omurga Derneği Turkish Spine Society Türk Omurga Derneği Stratejik Eylem Planı 2013-2015 1. ÖNSÖZ 2. GİRİŞ 3. KURUMSAL BAKIŞ Özgörev (Misyon) Özgörüş (Vizyon) Temel İlkeler 4. DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

1 TÜRK OMURGA DERNEĞİ TURKISH SPINE SOCIETY

1 TÜRK OMURGA DERNEĞİ TURKISH SPINE SOCIETY 1 TÜRK OMURGA DERNEĞİ TURKISH SPINE SOCIETY TÜRK OMURGA DERNEĞİ STRATEJİK EYLEM PLANI 2017-2019 İÇİNDEKİLER: 1- ÖNSÖZ 2- GİRİŞ 3- KURUMSAL BAKIŞ a) Özgörev (Misyon) b) Özgörüş (Vizyon) c) Temel İlkeler

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TÜRK OMURGA DERNEĞİ TURKISH SPINE SOCIETY

TÜRK OMURGA DERNEĞİ TURKISH SPINE SOCIETY 1 TÜRK OMURGA DERNEĞİ TURKISH SPINE SOCIETY TÜRK OMURGA DERNEĞİ STRATEJİK EYLEM PLANI 2015-2017 2 İÇİNDEKİLER: 1- ÖNSÖZ 2- GİRİŞ 3- KURUMSAL BAKIŞ a) Özgörev (Misyon) b) Özgörüş (Vizyon) c) Temel İlkeler

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü

TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü GPE Eðitim Becerileri Ekibi* TTB-GPE Eðitim Becerileri Kursu; Türk Tabipleri Birliði (TTB) Genel Pratisyenlik Enstitüsü (GPE) Eðitici Eðitimi Programý nda görev

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Orhan DOÐAN* ÖZET Bu çalýþmada mezuniyet öncesi ve/veya sonrasý psikiyatri eðitimi ve hizmeti veren

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

TTB-GPE Ýletiþim Becerileri Eðitim Programý

TTB-GPE Ýletiþim Becerileri Eðitim Programý TTB-GPE Ýletiþim Becerileri Eðitim Programý Tuðrul Erbaydar*, Özen Aþut*, Hüseyin Demirdizen*, Adile Öniz*, Hakan Þen*, Derya Karakaya*, Nevruz Gürceðiz*, Nilgün Arpacý*, Birgün Uz*, Perihan Etiz*, Sürel

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*)

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*) Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 25-31 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Gülhane Askeri Týp Fakültesi Eðitim Hastanesi Yoðun Bakým Ünitelerinde görev yapan hemþirelerin uygulanan hizmet içi eðitim

Detaylı

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Leonardo da Vinci (Mesleki Eðitim) Programý 2007-2013 Comenius Eðitim ve Öðretim Erasmus l Leonardo da Vinci l Grundtvig l LEONARDO DA VINCI

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Toplantý ve Kongre Takvimi

Toplantý ve Kongre Takvimi Toplantý ve Kongre Takvimi TOTBÝD - TOTEK Temel Bilimler ve Araþtýrma Kýþ Okulu 03-06 Þubat 2005, Isparta 2005 Annual Meeting of the American Academy of Orthopaedic Surgeons 23-27 Þubat 2005, Washington,

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ALTERNATÝF TURÝZMÝN GELÝÞÝMÝNE YÖNELÝK DEÐERLENDÝRMELER Eylül 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-09/556 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

HAYATBOYU ÖÐRENME PROGRAMI

HAYATBOYU ÖÐRENME PROGRAMI AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Hayatboyu Öðrenme Programý 2007-2013 Comenius Erasmus l Grundtvig l HAYATBOYU ÖÐRENME PROGRAMI Okul Eðitimi Yüksek Öðretim Mesleki Eðitim

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Türk Nöroşirürji Derneği. Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim Grubu Stratejik Planı İÇİNDEKİLER: 1- ÖNSÖZ 2- KURUMSAL BAKIŞ

Türk Nöroşirürji Derneği. Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim Grubu Stratejik Planı İÇİNDEKİLER: 1- ÖNSÖZ 2- KURUMSAL BAKIŞ Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim Grubu 2017-2019 Stratejik Planı İÇİNDEKİLER: 1- ÖNSÖZ 2- KURUMSAL BAKIŞ a) Özgörev b) Özgörüş 4- Mevcut Durum a) Geçmiş veriler b) Mali

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011 Stratejik Plan ...harp sanayii tesisatýmýzý, daha ziyade inkiþaf ve tevsi için alýnan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileþme mesaimizde de ordu ihtiyacý ayrýca

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Birinci Basamakta Sürekli Eðitimin Geliþtirilmesi: Deneyim Paylaþýmý

Birinci Basamakta Sürekli Eðitimin Geliþtirilmesi: Deneyim Paylaþýmý Birinci Basamakta Sürekli Eðitimin Geliþtirilmesi: Deneyim Paylaþýmý Dr. Sema Akalýn* Sürekli týp eðitimi genel pratisyenlerin bilgi, beceri ve tutumlarýný ve en sonunda da pratiklerini artýrma amaçlý,

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C.

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Baþbakanlýkta Avrupa Birliði Ortak Deðerlendirme Çerçevesinin Uygulanmasý

Baþbakanlýkta Avrupa Birliði Ortak Deðerlendirme Çerçevesinin Uygulanmasý KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 8 Baþbakanlýkta Avrupa Birliði Ortak Deðerlendirme Çerçevesinin Uygulanmasý T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2006

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi

Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi Meriç ÇOLAK a, Beyza KAYMAKOÐLU a, Korkut ERSOY a a Baþkent Üniversitesi, Ankara An evaluation of Web Sites of Private Hospitals in Turkey

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Bakanýn Mesajý Kamu yönetiminde yaþanan idari

Detaylı

Bu yayýn, Türkiye Yerel Gündem 21 Programý nýn þemsiyesi altýnda yürütülen Kent Konseyleri nin güçlendirilmesi ve yerel demokratik yönetiþim mekanizmalarý olarak iþlev görmelerine yönelik eðitim ve kapasite

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı