YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü"

Transkript

1 YazleriveKararlarDairesiBakanl YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZILERUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Valilik yazmalarn hazrlamak, onay, teslim ilemlerini gerçekletirmek. çileribakanlgenelveözelteftiraporlarnteslimalmak, yazmak,datmak,toplamak,cevaplamak. irketler evrak kayt kabul: irketlerden gelen evraklarn kaydn,havalesiniveilgilibirimeteslimedilmesinisalamak. Dbirimlerkaytkabul:birimlerdengelenevraklarnkaydn, havalesiniveilgilibirimeteslimedilmesinisalamak. Tefti raporlarnn yazlmas, dosyalanmas, saklanmas, bir sonrakiteftiesunulmasnsalamak. Resmi kurumlardan gelen veya belediyemizin ilanlarn panoyaasarakduyurulmasnsalamakraporvetutanaklarn ilgilibirimleregöndermek. YasalDayanak YazleriveKararlarDairesiBakanlKurulu Görev Ve Çalma Yönetmelii m. 10, ( Gün05/32SaylMeclisKarar) YazleriveKararlarDairesiBakanlKurulu Görev Ve Çalma Yönetmelii m. 10, ( Gün05/32SaylMeclisKarar) YazleriveKararlarDairesiBakanlKurulu Görev Ve Çalma Yönetmelii m. 10, ( Gün05/32SaylMeclisKarar) YazleriveKararlarDairesiBakanlKurulu Görev Ve Çalma Yönetmelii m. 10, ( Gün05/32SaylMeclisKarar) YazleriveKararlarDairesiBakanlKurulu Görev Ve Çalma Yönetmelii m. 10, ( Gün05/32SaylMeclisKarar) YazleriveKararlarDairesiBakanlKurulu Görev Ve Çalma Yönetmelii m. 10, ( Gün05/32SaylMeclisKarar) Brifing bilgileri koordinasyonu, valilik proje çalmalar (ilemodvb.) Kodnumaralarstandartdosyaplannhazrlamak. Yönetmelikleridüzenlemekvehazrlamak. Genel evrak kayd: belediyemize posta yolu ile veya elden gelentümevraklarn(resmi,dilekçe)teslimalnmas,tasnifi, kayd,havalesi,makamaarzileilgilibirimlereteslimedilmesi ilerinigerçekletirmek Postailemleri:belediyebakanlmzvetümbalbirimlerin resmi kurumlar ve vatandala olan yazmalardaki gönderilerini (tebligat, APS, koli, alma haberli ve adi posta) yapmak Datml evraklar: bakanlk tamimlerinin, tüm birimleri ilgilendirenyazlarn,datlacakgenelgelerintakibiniyapmak Yaz leri Müdürlüü kayd: müdürlük evrak kaytlarnn, personelözlükilerinin,tahakkuklarntakibiniyapmak Yaz leri Müdürlüü yazmalar (içd): bakanlk, valilik, kurumvekurulularailevatandalarayazlancevabiyazlarn aknsalamak Fax çekilen evrak: önemli ve günlü evraklarn ilgili birimlere ulatrlmasnda meydana gelebilecek gecikmelere kar datmveyapostailemiyaplmadanfaxnnçekilmesi.fax ilegelenevraklarnkaytvetakibinisalamak YazleriveKararlarDairesiBakanlKurulu Görev Ve Çalma Yönetmelii m. 10, ( Gün05/32SaylMeclisKarar) YazleriveKararlarDairesiBakanlKurulu Görev Ve Çalma Yönetmelii m. 10, ( Gün05/32SaylMeclisKarar) YazleriveKararlarDairesiBakanlKurulu Görev Ve Çalma Yönetmelii m. 10, ( Gün05/32SaylMeclisKarar) YazleriveKararlarDairesiBakanlKurulu Görev Ve Çalma Yönetmelii m. 10 ( Gün05/32SaylMeclisKarar) YazleriveKararlarDairesiBakanlKurulu Görev Ve Çalma Yönetmelii m. 10 ( Gün05/32SaylMeclisKarar) YazleriveKararlarDairesiBakanlKurulu Görev Ve Çalma Yönetmelii m. 10, ( Gün05/32SaylMeclisKarar) YazleriveKararlarDairesiBakanlKurulu Görev Ve Çalma Yönetmelii m. 10, ( Gün05/32SaylMeclisKarar) YazleriveKararlarDairesiBakanlKurulu Görev Ve Çalma Yönetmelii m. 10, ( Gün05/32SaylMeclisKarar) YazleriveKararlarDairesiBakanlKurulu Görev Ve Çalma Yönetmelii m.10, ( Gün05/32SaylMeclisKarar)

2 Müdürlüümüz"kentlimizinilkbavuru"merkeziolup;dolaysylabelediyemizinvitrinikonumundadr.Mekânsal alanmzn darlna ramen; güveni ile devamll salayan kentliye hizmete snr koymakszn memnun olmas adna tüm i ve ilemlerimizi bekletmeksizin sonuca katk, belediyemizin hizmet politikalar dorusunda üst yöneticilerimizin destei ile daha etkin ve verimli, kentlimizin belediyemiz ile iletiimine olumlu yönde katk salamaya yönelik çalmaktadr. Vizyonu belli, çamzn teknolojilerini kullanarak, eitlikçi, saydam, rasyonalist düünce ile hizmet ve sürekli kendini yenileyen müdürlüümüz; kentlimizin memnuniyeti adna çalan "halka hizmet"birimidir. Müdürlüümüz; Kamu kurum veya kurulularnn, vatandalar veya kanuni temsilcilerinin belediye bakanlmza gönderdiitümevraklarnnilkulatveteslimalnd,evraktürünegöreayrmnnyapld,elektronik ortamda kaydedildii, içeriine göre Arz ve havalesi yaplan evraklarn zimmetle datmnn yaplarak, i aknnsaland; Belediye Bakanlmza ulaan ve kayt olan her evrakn uygulama genelgeleriyle elektronik ortamda süreklitakipedildii, çvedbirimlerinevrakakorganizasyonununyapld, BakanlkMakamnnuygungördüügenelgelerveyazmalariletakipliyazmalarnyapld, Gizlievraknteslimalnarakgizlidefterkaydyaplarakkapalzarfilemakamaarzedildii, Brifingbilgilerinindüzenlendii,YatrmzlemeRaporlarnnhazrland, Postaiveilemlerinin,kurallardiziniveyönergeileresmiyazmalarniseyazmakurallarçerçevesinde yürütüldüü, Kamu kurum veya kurulularnn vatandalar veya kanuni temsilcilerinin belediye bakanlmzla ilgili taleplerinin ilk ulat birim olmas sebebiyle, teslim, giri, tasnif, kayt, deerlendirme, havale ve arz ilemininyaplmas,birimeteslimedilmesiiveilemlerininyapld, Evrak genel çk, kayt, posta yazma i ve ilemlerinin bakanln tüm birimlerine (içd), iletme ve itiraklerineevrakaknnsaland, Belediye Bakanlmza ulat andan itibaren her evrakn, türünün, numarasnn belgelendii i ve ilemlerininbellibirsistemiçindeyürütüldüü, YazleriubeMüdürlükEkranKaytlarnnyapld, Babakanlk/bakanlk,valilik,bakanlkgenelgelerinintarayciledatld,takipgöreviverilengenelgelerin düzenliolaraktakipedildiivecevaplandrld, BelediyeBakanlmzilgilendirengenelge,BakanlarKuruluKararveteblilerinuygungörülenlerintamim yapldve/veyadosyaland, Belediyemiz tekilat emasna göre Kod Dizin Listesinin düzenlendii ve yeni kod dizin numaralar taleplerinindeerlendirildii, YolsuzluklamücadeleaylkraporunundüzenliolarakValilikMakamnagönderildii, Belediye Bakanlmza gelen tüm fakslarn Genel alcs durumunda olduundan, bu fakslarn tasnif edilerekiçeriinegörekaydaalpilgilisineulatrld,acilvesürelievraklarnçknumarasalarakfaksile gelenevraknyinegideceiyereulatrld, BakanlkMakamnnuygungördüütümyazmalarnyapldvedosyaland, zmir Valilii tarafndan ilgili dönemlerine ait brifing bilgilerinin belediye bakanlmz tüm birimlerine datlarakalnanbilgilerinvalilikmakamnasunulduu, HerylaaitKamuYatrmlarnnGerçeklemezlemeDurumuRaporlarnndörtdönemhalindehazrlanarak BabakanlkDevletPlanlamaTekilatMüstearlnagönderildii, YazleriubeMüdürlüüpersoneliözlükilemlerininyapld, Eitim,seminerler,görevlendirmeler,salk,tedavi,faturaödemeleriileilgiliyazmalarnyapld, BakanlkTamimlerininYazleriubeMüdürlüüpersonelineduyurulduu, Belediye Bakanlmz tarafndan lan Tahtasna aslmak suretiyle duyurulmas istenen lanlarn duyurulmasvetutanaklarnnilgilikurumagönderildii, BelediyemizinçeitliBirimlerindengelen,lgiliKamu,KurumveKurulularayadaBelediyemizileriyleilgili olanözelyerleregönderilmekistenenfakslarnçekildiifaksteyidineaitdokümannilgilisineverildii, Bakanlmza elden, posta ya da faks yoluyla gelen günlü ya da önemli yazlarn tasniflenerek ilgilisine ulatrld,

3 ResmiKurumlarlayaplansürelievraklarlailgilitakipveilemlerdeyasalsüreleringeçmedenbilgiaknn saland, Kentlinin Belediye Bakanlmza ulatrd taleplerinden, Bakanlk Makamndan Müdürlüümüze ulaanlarnyantland, çileribakanlteftikurulubakanlnngenelyürütümüteftiraporlarnnteslimalnd,datld, cevaplarntoplandgenelcevabnvalilieveçileribakanlnagönderildiibirimidir ylnda yukardaki görev ve sorumluluklarmz dâhilinde çalmalarmz etkin, verimli ve çözüm odakl bir yaklamlagerçekletirilmitir. YazleriubeMüdürlüü nde2009ylndailemgörenevraksaylarngösterentabloaadayeralmaktadr. 2009YlndalemGörenEvrakSays lemtürü Adet Postagenelkaytiveilemler, Postamakinesiiveilemleri Genelevrakkayd(resmi,dilekçe) Datmyaplaniçvedevrak Yazilerikayt,havale,düümdatmevraklar Yazleriüdürlü 3109 BBaksç 860 lemgörenevraksaylar 2009 yl içerisinde hazrlanan raporlar, bu raporlarn gönderildii kurumlar ve gönderildii tarihleri gösteren tabloaadayeralmaktadr. Rapor GönderildiiKurum Tarih Tarih Tarih Tarih Kamu Yatrmlar zleme, Gerçekleme Raporu(DevletPlanlamaTekilatnaAnkara) YolsuzluklaMücadeleAylkRaporu(Vilayete) rticai Faaliyetlere Kar Yürütülecek Mücadele StratejisiRaporu(Vilayete) Toplumsal Kaynamay, Milli Birlik ve Beraberliimizi Zedelemeye Yönelik Giriimlere KarAlnabilecekTedbirlerRaporu(Vilayete) BrifingBilgileri(Vilayete) lerleme Raporu(Stratejik Planlama Daire Bakanlna) Yllk Faaliyet Raporu (Strateji Gelitirme ube Müdürlüüne) YlKapsamndaHazrlananRaporlarveGönderildiiYerler

4 MECLSUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Bakan tarafndan belirlenen olaan veya olaanüstü toplant gündeminin, Kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen süre ve yöntemlerle Meclis Üyelerine ve kamuoyuna duyurulmasn salamak. BelediyeMeclisininaylktoplantlarndagörüülmeküzereBelediye Birimleri, bal kurulular veya lçe Belediye Bakanlklarndan gönderilen ve Bakan tarafndan Meclise havalesi yaplan teklif yazlarnn düzenlenerek, Meclis Gündeminin oluturulmasn salamak. Yönetmeliim.8 MeclisKararlarnntutanaklarauygunolarakyazlp,kontroledilerek MeclisBakanveMeclisDivanKâtiplerineimzalatlmasnsalamak. Kesinleen Meclis Kararlarn, yürürlüe girmek üzere Valilik Makamna göndermek ve uygulanmak üzere ilgili birimlerine datmnyapmak. KesinleenMeclisKararlarnnusulüneuygunolarakilanedilmesini salamak. Meclisten komisyonlara havale edilen konularn, komisyonlardaki seyrini takip etmek; komisyonlarda görümeleri tamamlanan konularn raporlarnn yazdrlmasn, imzalattrlmasn ve Meclise sunulmasnsalamak Meclistesözlüolarakgeçengörümelerinseskaytcihazlarylakayda alnmasn ve yazl metinlerle tutanak haline getirildikten sonra MeclisBakanveMeclisDivanKâtiplerineimzalatlmasnsalamak. Meclisin her toplantsndan önce yoklama cetvelinin Meclis Bakanna teslim edilmesini ve Meclis Üyelerinin Meclise devamlarnbelirlemeküzeremeclisbakanlncatutulanyoklama cetvellerininmuhafazasnsalamak. Meclis Üyelerinin, Meclis ve Komisyon Toplantlarna ilikin huzur haklarnnpuantajnyapmakveilgilibiriminegöndermek. Belediye Meclisince kabul edilen karar, tutanak ve Komisyon Raporlarnnimzalanmbireraslnüshalarn,dayanaklarilebirlikte arivlemek. Meclis Üyeleri tarafndan Meclis Bakanlk Divanna sunulan sözlü veya yazl tekliflerden, Meclisçe gündeme alnmasna karar verilenlerleilgiliiveilemleritakipetmek s. K. m. 20, 21/1, 5216 s. K. m. 12/3, Belediye Meclisi Çalma Yönetmeliim s. K. m. 15/56, 5393 s. K. m.24, Belediye Meclisi Çalma Yönetmelii m.21/6 Yaz leri Ve Kararlar Dairesi Bakanl Kurulu Görev Ve Çalma Belediye Meclisi Çalma Yönetmelii m.16/2,yaz leri Ve Kararlar Dairesi Bakanl Kurulu Görev Ve Çalma Yönetmeliim.8 Belediye Meclisi Çalma Yönetmelii m.16/2,yaz leri Ve Kararlar Dairesi Bakanl Kurulu Görev Ve Çalma Yönetmeliim.8 Belediye Meclisi Çalma Yönetmelii m.16/2,yaz leri Ve Kararlar Dairesi Bakanl Kurulu Görev Ve Çalma Yönetmeliim.8 YazleriVeKararlarDairesiBakanl Kurulu Görev Ve Çalma Yönetmelii m.8 Belediye Meclisi Çalma Yönetmelii m.16/2, Yaz leri Ve Kararlar Dairesi Bakanl Kurulu Görev Ve Çalma Yönetmeliim.8 YazleriVeKararlarDairesiBakanl Kurulu Görev Ve Çalma Yönetmelii m s.K.m.32/1,YazleriVeKararlar Dairesi Bakanl Kurulu Görev Ve ÇalmaYönetmeliim.8 Devlet Ariv Hizmetleri Hakknda Yönetmelikm.1,5 YazleriVeKararlarDairesiBakanl Kurulu Görev Ve Çalma Yönetmelii m.8, ( Gün 05/32 Sayl MeclisKarar) 5216SaylBüyükehirBelediyesiKanunu,5393saylBelediyeKanunu,BelediyeMeclisiÇalmaYönetmelii,Ariv Yönetmelii,YazleriveKararlarDairesiBakanlKuruluGörevveÇalmaYönetmeliiveilgilidiermevzuat hükümleridorultusundabelediyemeclisiileilgilihertürlüiveilemleriyürütmegörevimeclisubemüdürlüü tarafndanyerinegetirilir. MeclisubeMüdürlüüolarakmisyonumuz;KanunveYönetmeliklerdebelirtilengörevleri,katlmclk,verimlilik, sorumlulukveeffaflkilkeleriçerçevesindeyürütmek;hizmetiçieitimlerveteknolojikdonanmlarlapersonelin bilgivebeceridüzeyiniarttrmaksuretiylehizmetkalitesiniyükseltmektir. Vizyonumuz;çada,güvenilir,hizmettebaaryesasalan,verimlilie,gelimeye,teknolojiyevekatlmclaaçk olanveyaptçalmalarlaörnektekiledenbirmüdürlükolmaktr.

5 Belediyemizin çalmalarna olumlu katklar salamak amacyla performansmz en üst düzeye çkartmay hedeflemekteyiz. Ayrca, Belediyemizin dier Kamu Kurum ve Kurulular içerisinde, daha belirgin bir yer almasna ve kurumsallamasnakatkdabulunmakhedeflerimizarasndayeralmaktadr. MeclisubeMüdürlüüYönetimveçKontrolSistemi MeclisubeMüdürlüüYönetimveçKontrolSistemininyetkisralamas;VeriHazrlamaveKontroliletmenleriile ube efi, Meclis ube Müdürü, Yaz leri ve Kararlar Dairesi Bakan, Genel Sekreter Yardmcs eklindedir. Bu konuda görevli personelin yetki ve sorumluluu mevzuat ksmnda belirtilen kanun ve yönetmelikler tarafndan belirlenmitir.yaptmzilerkurumvemülkiyemüfettileridenetiminetabidir. MeclisubeMüdürlüüBiliimSistemi BilgiTeknolojileriDaireBakanlncahazrlatlanevrakkaytprogramkullanlarakubeMüdürlüümüzeaittüm verilerelektronikortamdakaytaltnaalnr.sorgulamaveraporlamalaryoluyladahaksasüredevedahaverimli birekildesonuçlandrlmayaçallmaktadr.ayrcabirimimizde;huzurhakkpuantajprogram,memurpersonel yemek puantaj program, muhasebe program kullanlmaktadr. Programlarn Belediye nin dier birimleri ile entegreolarakçalmasilerliikolaylatrmaktadr. Meclis Gündemi ve Karar Özetleri dier yöntemlerin yan sra Belediyemiz Web sitesinde yaymlanarak ilan edilmekte;buekildevatandalarnbilgiyehzleriimidesalanmaktadr. Meclis Büromuzda geçmie dönük evrak tarama ve elektronik ariv oluturma çalmalar hzl bir ekilde yürütülmektedir. Mevcutprogramlarndahaetkinveseriçalmalariçin,programlargelitirilmeyeçallmaktadr. BüyükehirBelediyesiMeclisToplants 2009ylndamüdürlüümüzcegerçekletirilençalmalarbirsonrakisayfadatablohalindelistelenmitir.

6 Proje/FaaliyetAd YaplanÇalmalar Açklama 1 Kayt GelenEvrakSays:(Genel) GidenEvrakSays:(Genel) 1423Adet 1580Adet 2 MeclisGündemi YazmOnayBasmDatm Sayfa 3 OlaanMeclisToplants letiimkoordinasyonkatlm 12Toplant 4 OlaanMeclisBirleimi letiimkoordinasyonkatlm 28Birleim 5 OlaanüstüMeclisToplants letiimkoordinasyonkatlm 1Toplant 6 OlaanüstüMeclisBirleimi letiimkoordinasyonkatlm 1Birleim 7 PartiGrupToplants letiimkoordinasyonorganizasyon 114Toplant 8 KomisyonToplants letiimkoordinasyonorganizasyon 676Toplant 9 MeclisKararlar AlnanKararSays OybirliiileAlnanKararSays OyçokluuileAlnanKararSays YazmOnaylattrlmasDatm 1091Adet 1005Adet 86Adet 4364Sayfa 10 KomisyonRaporlar Yazm Onaylattrlmas Basm Datm 9336Sayfa 11 MüdürlükÖnergeleri Yazm Onaylattrlmas MecliseSunumu 4Adet 12 Tutanaklar Çözüm Yazm OnaylattrlmasBasmDatm Sayfa/ 36.23Saat 13 MeclisKararÖzetleri YazmBasmDatmlan 3792Sayfa 14 HuzurHakkPuantaj TasnifTanzimYazmOnayDatm Kii/Yl 15 ArivÇalmalar ÇekimArivleme 1416Sayfa 5216 Sayl Büyükehir Belediyesi Kanununun 12. maddesine göre, Büyükehir Belediye Meclisi, Büyükehir Belediyesininkararorgandrveilgilikanundagösterilenesasveusulleregöreseçilenüyelerdenoluur. BüyükehirBelediyeBakanaynzamandaBüyükehirBelediyeMeclisininBakanolup;Büyükehiriçindekidier Belediyelerin Bakanlar, Büyükehir Belediye Meclisinin doal üyesidir Yl Mahalli dareler Seçimi sonucunda,büyükehirbelediyemeclisinde,büyükehirbelediyebakan,zmir'in21ilçesininbelediyebakanlar vebuilçelerdengelen106meclisüyesiolmaküzeretoplam128üyegörevyapmaktadr. zmirbüyükehirbelediyemeclisi,9üyedenoluan16htisasve5üyedenoluandenetim ileçalmalarnyürütmektedir. Hukuk marvebayndrlk PlanveBütçe ÇevreveSalk SosyalHizmetler EsnafveMeslekOdalar irketler Eitim,Kültür,GençlikveSpor YerelGündem21 Ulam Tarm MeskenveGecekondu TüketiciyiKoruma AvrupaBirliiveDlikiler KültürveTurizm Kadn ErkekEitlii Denetim KomisyonToplantSaysToplam MeclisToplants KararOylamas

7 zmirbüyükehirbelediyemeclisitarafndanalnankararlarayönelikstatistikîtablolar Ksaltmalar OBK:OybirliiilekabulOBR:OybirliiileretOÇK:OyçokluuilekabulOÇR:Oyçokluuileret ÖLÇEK OBK OBR OÇK OÇR TOPLAM 1/ / / / TRAZ TOPLAM GenelToplam:628 marplan PlanDeiiklii RevizyonKararlar KONU OBK OBR OÇK OÇR TOPLAM BüyükehirBelediyesilelgili 9 9 lçebelediyelerilelgili TOPLAM GENELTOPLAM:27 5YllkmarProgram/ProgramalaveKararlar % 9 33% 1/500 1/1000 1/5000 1/25000 tiraz BüyükehirBelediyesilelgili lçebelediyelerilelgili marplan,deiiklii,revizyonkararlar 5YllkmarProgram/ProgramalaveKararlar KONU OBK OBR OÇK OÇR TOPLAM MeclisBakanvekillerininSeçimi 1 1 DivanKâtipleriÜyeSeçimi 1 1 htisaskomisyonlarüyeseçimleri 7 7 DenetimÜyeSeçimleri 1 1 EncümenÜyeSeçimleri 2 2 KurulmuBirliklereKatlmaVeAyrlma 8 8 BirliklereÜyeSeçimleri 2 2 TOPLAM GENELTOPLAM:22 ÜyeSeçimlerinelikinKararlar KONU OBK OBR OÇK OÇR TOPLAM TanmazMalAlmSatm Takas 2 2 Tahsis Devir Toplam GenelToplam:44 TanmazMallarlelgiliKararlar

8 KONU ZMRBÜYÜKEHRBELEDYES LÇELER OBK OBR OÇK OÇR TOPLAM OBK OBR OÇK OÇR TOPLAM GenelBütçeVe TarifeCetvelleri EkÖdenek 3 3 EkBütçe 5 5 Aktarma ÜcretTarifesiEk VeDeiiklikleri Belediyelere 5 5 YardmKararlar Toplam GenelToplam:116 BütçeKararlar KONU OBK OBR OÇK OÇR TOPLAM NormKadro 1 1 Organizasyonemas 3 3 Kadroptalhdas 2 2 DanmanÜcretiBelirlenmesi 8 8 SözlemeliPersonelÇaltrlmasVeÜcret 3 3 Tespiti MeclisÜyeleriHuzurHaklarnnBelirlenmesi 1 1 MemurPersonelinFazlaÇalmaÜcretinin 2 2 Belirlenmesi HizmetAlm(Güvenlik) 3 3 TOPLAM GenelToplam:23 PersonelelikinKararlar NormKadro Organizasyonemas Kadroptalhdas 2 1 9% 4% 3 13% 3 13% 1 4% 3 13% 8 35% 2 9% DanmanÜcretiBelirlenmesi SözlemeliPersonelÇaltrlmasVeÜcretTespiti MeclisÜyeleriHuzurHaklarnnBelirlenmesi PersonelelikinKararlarnDalm KONU OBK OBR OÇK OÇR TOPLAM marplan PlanDeiiklii Revizyon Kararlar 5YllkmarProgram Programalave Kararlar BütçeKararlar TanmazMallelgiliKararlar PersonelelikinKararlar ÜyeSeçimlerinelikinKararlar ve5393SaylKanunlarlaVerilen DierGörevlerelikinKararlar GenelToplam: MeclisKararlarGenelDalm

9 Konu OBK OBR OÇK OÇR TOPLAM AraçDevri AraçAlm KardekentlikisiKurulmas 3 3 Cadde,Sokak,ParkVeBenzerlerinesim 4 4 Verilmesi YönetmelikÇkarlmas/Deiiklii artlbalar 1 1 DavaKonusuBelediyeUyumazlklarna likinkararlar OrtakHizmetProjelerinelikinProtokol VeSözlemeler SeminerVeGeziKararlar BirlemeVeKatlmalelgiliKararlar 1 1 StratejikPlanKararlar FaaliyetRaporlar 2 2 PerformansProgram 2 2 MeclisÜyelerinceVerilenYazlVeSözlü ÖnergelerelikinKararlar Borçlanma/Kredilemleri/irketlerle lgilikararlar MeclisÜyelerininMazeretKararlar DierKararlar 9 9 Toplam GenelToplam: ve5393saylKanunlarleVerilenDierGörevlerelikinKararlar KültürveTurizm 52 AvrupaBirlii vedlikiler 13 Kadn Erkek Eitlii 2 Denetim 45 Hukuk 62 MeskenveGecekondu 2 Eitim,Kültür, GençlikveSpor 23 TüketiciyiKoruma 51 Tarm 14 YerelGündem irketler 2 Ulam 54 EsnafveMeslek Odalar 51 marvebayndrlk 131 PlanveBütçe 60 SosyalHizmetler 50 htisaskomisyonlarvedenetim2009yltoplantdalmlar ÇevreveSalk 51

10 ENCÜMENVEKARARLARUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Yazleri vekararlar Dairesi BakanlKurulu Görev Kayt Ve Çalma Yönetmelii m.9 ( Gün 05/32 SaylMeclisKarar), haleilanlar 2886s.K.m.17 haleileri 2886s.K.m.13/5 Yazleri vekararlar Dairesi BakanlKurulu Görev Encümenkararlarnnyazlmas Ve Çalma Yönetmelii m.9, ( Gün 05/32 SaylMeclisKarar) lçebelediyemecliskararlar 5216S.K.m.25 Huzurhakkpuantaj 5216s.K.m.16/3 Dosyalamavearivlemeçalmas DevletArivHizmetleriHakkndaYönetmelikm.1,5 Müdürlüümüz, 5393 Sayl Belediye Kanununun 35. maddesi gerei Bakanlk Makam tarafndan Encümen gündeminegirmeküzerehavaleedilenevraklardüzenlibirekildegündemealmakvekararabalandktansonra gerei için ilgili birimine göndermek suretiyle Belediye Encümeni nin sekretaryasn yürütmekten, Encümene girmek üzere dier müdürlüklerden gönderilen evraklarn ilemlerinin yasa, tüzük, yönetmelik, emir ve kararlar ndazamannda,verimlivedüzenlibirekildeyürütülmesinisalamaktansorumlubirimdir. 2886SaylDevlethaleKanunuhükümleriçerçevesindesatvekiralamaihaleleriyapmaktamüdürlüümüzün görevlerindendir. Büyükehir Belediye Encümeni 5216 sayl Büyükehir Belediyesi Kanununun 16. maddesi gereince; Belediye Bakannnbakanlnda,BelediyeMeclisininkendiüyeleriarasndanbiryliçingizlioylaseçeceibeüyeilebiri GenelSekreter,biriMaliHizmetlerDaireBakanolmaküzereBelediyeBakannnherylbirimamirleriarasndan seçeceibeüyedenoluur. EncümenToplants EncümenveKararlarubeMüdürlüüFaaliyetleri: BakanlkMakamtarafndanEncümenehavaleedilendosyalarhukukiaçdantetkiketmek,eksikliklerivarsa ilgilibirimebildirmekvegerektiindeencümeneraporetmek. Encümentoplantsalonunuhazrlamak. Encümenveihalegündeminihazrlamakveilgilibirimlereiletmek. Encümenveihalekararlarnyazmakveüyelereimzalatmak. Encümen tarafndan ihalesine karar verilen dosyalarla ilgili ihale ilanlarn ve davet yazlarn hazrlamak, ilgililerinegöndermekveteklifyapanmüdürlüebilgivermek.

11 KapalteklifusulüihalelerdeteklifzarflarnEncümenadnateslimalmak,ihalesaatinekadarmuhafazaetmek veihalesaatindeencümen eteslimetmek. EncümenvehaleKararlarnmüdürlükarivindemuhafazaetmekveistendiindeilgililerearivevrakolarak sunmak. haleye katlmak isteyen isteklilerin geçici teminatla ilgili ilemlerini yapmak, ihale üzerinde kalmayan isteklileringeçiciteminatlarileilgilibelgelerimuhafazaetmekveilgililerineiadeetmeküzeremuhasebeube Müdürlüünegöndermek. Encümendealnankararlardeftereilemekveyazyadökerekilgilibirimlereaslgibidiryaparakgöndermek. Encümen huzur haklarn puantajlarn hazrlayp her ay sonunda Maa Tahakkuk ube Müdürlüüne göndermek sayl Belediye Kanunu gerei Bakanlk Makamnca Encümen gündemine girmek üzere havale edilen evraklar düzenli bir ekilde gündeme alnr ve karara balandktan sonra gerei için ilgili birimlere gönderilir. Belediyemiz ile ilgili kiralama ve sat ihaleleri, 2886 sayl Devlet hale Kanunu hükümleri çerçevesinde yaplmaktadr. hale lan Encümen Büromuzca hazrlanp, Belediyemiz ilan panolarnda, Belediyemiz Web sayfasndavebasnlankurumuaraclilegazetelerdeilanedilmektedir. Büyükehir Belediyesi Encümeni, Perembe günleri saat:14.00 de mutad olarak toplanmaktadr. Encümenimiz tarihleriarasnda,51adettoplantyapmtr.ButoplantlardaEncümenimizcetoplam614 adetevrakgörüülmütür.bunun198adediihaleolup,416adedigenelevrakolarakgörüülüpkararabalanm veyazlarakilgilidairelerinegönderilmitir. 5216saylBüyükehirBelediyesiKanununun14.maddesigerei,lçevelkKademeBelediyeMeclislerininimar dndakikararlar tarihinekadarmüdürlüümüzegönderilmitir tarihve26824(Mükerrer)saylResmiGazetedeyaymlanarakyürürlüegiren5747saylBüyükehir Belediyesi Snrlar çerisinde lçe Kurulmas ve Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanun un; Yürürlükten kaldrlan, deitirilen ve eklenen hükümler balkl MADDE 3(3) fkrasnda, 5216 sayl Büyükehir Belediyesi Kanununun 14 üncü maddesinin altnc ve yedinci fkralarnn yürürlükten kaldrlmas sebebiyle Müdürlüümüze tarihinden itibaren Metropol lçe Belediyelerinin yalnzca bütçe ile ilgili Meclis Kararlargönderilmektedir tarihleri arasnda Metropol lçe Belediyelerinden toplam 203 adet meclis karar gönderilmi olup, bunlardan 97 adedi Büyükehir Belediye Meclisine sunulmak üzere Meclis Müdürlüüne yazlmtr,38adetmecliskararilgiliyasasebebiyleilemgörmedenbelediyelerineiadeedilmitir.68adetmeclis Karariseherhangibirilemgerektirmediindenilgilidosyalarnataklmtr. EncümenveKararlarubeMüdürlüüYönetimveçKontrolSistemi EncümenveKararlarubeMüdürlüüYönetimveçKontrolSistemininyetkisralamas;VeriHazrlamaveKontrol iletmenleriileubeefi,encümenvekararlarubemüdürü,yazlerivekararlardairesibakan,genelsekreter Yardmcseklindedir.Bukonudagörevlipersonelinyetkivesorumluluumevzuatksmndabelirtilenkanunve yönetmeliklertarafndanbelirlenmitir.yaptmzilerkurumvemülkiyemüfettileridenetiminetabidir. OrganizasyonYaps YazleriveKararlarDairesiBakanl nabalolarakçalmaktaolanencümenvekararlarubemüdürlüü2006 ylsonunakadarkararlarvetutanaklarubemüdürlüüolarakfaaliyetgöstermekteiken tarihinden itibaren Encümen ve Kararlar ube Müdürlüü ve Meclis ube Müdürlüü olmak üzere iki farkl müdürlüe ayrlmtr.

12 No Proje/FaaliyetAd YaplanÇalmalar Açklama Gelen Kayt(lçeBelediyeler) Giden HukukGörüüSayfaSaylar YazmOnayDatm 3 Meclisb.Md.GönderilenMeclisÖnergeleri YazmOnayDatm 97 Belediyesineiadeedilen adeyazsyazld MeclisKararSays 68 5 DosyalkMeclisKararlarSays 6 BelediyeEncümenToplantSays letiimkoordinasyonorgkatlm 7 Kayt(Encümen) Gelen 614 Giden EncümenKararlarSf.Saylar YazmOnayBasmDatm 614x3= EncümenGündemiSf.Says 24x51=1224 YazmOnayBasmDatm 10 EncümenKararÖzetleriSfSays YazmOnayBasm EncümenÜyeleriPuantaj TasnifTanzimYazmOnayDatm 11x51= Kayt(MüdürlüklerAras) Gelen 360 Giden EncümenveKararlarubeMüdürlüüFaaliyetleri 2009YlEncümenFaaliyetleri Kiralama ve Sat ihalelerine ilikin dosyalarn ihaleye çkarlmas ve ilanna ilikin Encümen Kararlar Encümenceyaplanihaleler ParselasyonplanvedatmcetvellerineilikinEncümenKararlar KamulatrmalarailikinEncümenKararlar 5393 sayl Belediye Kanununun 15/b maddesine istinaden kapatma cezalarna ilikin Encümen Kararlar lanvereklamyönetmeliinegörekesilenidariparacezalarnailikinencümenkararlar zmir Büyükehir Belediyesi Belediye Yasaklar Uygulama Yönetmeliine göre kesilen idari para cezalarnailikinencümenkararlar zmir Büyükehir Belediyesi Belediye Yasaklar Uygulama ve lan ve Reklam yönetmeliine göre kesilenidariparacezalarnailikinencümenkararlar 2872 sayl Çevre Kanununun 20. maddesine göre kesilen idari para cezalarna ilikin Encümen Kararlar KomisyonlaragönderilendosyalarailikinEncümenKararlar KomisyonRaporlarnailikinEncümenKararlar 2009MaliYlBütçemizintertipleriarasndaaktarmayaplmasnailikinEncümenKararlar Dier TOPLAM 2009YlEncümenFaaliyetleri

13 KURUMARVUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Kurum arivine devredilecek arivlik malzemenin uygunluk kontrolündengeçirilmesi. Kamukurumvekurulularileahslarelindebulunanarivmalzemesi ve ileride ariv malzemesi hâline gelecek arivlik malzemenin tespit edilmesi, herhangi bir sebepten dolay bunlarn kayba uramamas, gerekli artlar altnda korunmalarnn temini ve millî menfaatlere uygun olarak Devletin, gerçek ve tüzel kiilerin ve ilmin hizmetinde deerlendirilmeleri, muhafazasna lüzum görülmeyen malzemenin ayklamaveimhas. YasalDayanak DevletArivHizmetleriHakknda Yönetmelik DevletArivHizmetleriHakknda Yönetmelik zmir Büyükehir Belediyesi nin birimlerine ait ariv malzemesi ile arivlik malzemenin gerekli artlar altnda korunmalarnn temin ve milli menfaatlere uygun olarak Devletin, gerçek ve tüzel kiilerin ve ilmin hizmetinde deerlendirilmelerini, muhafazasna lüzum görülmeyen malzemenin ayklama ve imhasn salayan birimdir. Bu balamda2009ylndagerçekletirilenfaaliyetlerimizunlardr. nsan Kaynaklar ve Eitim Dairesi Bakanl çi Personel ube Müdürlüü nün geçmi yllara ait dosyalar listeeklindeteslimalnmtr. DestekHizmetleriDairesiBakanlMalAlmlarubeMüdürlüü neait2003,2004ve 2005yllarnaait95 sayfaçkt,493klasörteslimalnmtr. letmevetiraklerdairesibakanlburslarubemüdürlüüneait yllarnaait20914adetdosya teslimalnmtr. tfaiyedairebakanltfaiyeubemüdürlüü nden yllarnaait27dosya teslimalnmtr. MaliHizmetlerDairesiBakanlGelirlerubeMüdürlüü neait yllararas2223adettahsildar makbuzuteslimalnmtr. Yaz leri Kararlar Dairesi Bakanl Encümen ve Kararlar ube Müdürlüü ne ait 1997 ylna ait encümen kararlar26klasör1998ylnaaitencümenkararlar21klasör1997ylnaaitpazarlkkararsuretleri7klasör pazarlk yazmalar dosyas, pazarlk kararyla yaplan almlar dosyas, pazarlk kayt defteri, pazarlk hülasa dosyas, tedavi giderleri faaliyet dosyas, yönetmelikler dosyas, demirba dosyas, memur maalar bordro teslimalnmtr. Yaz leri Kararlar Dairesi Bakanl Yaz leri ube Müdürlüü nden 19 adet meclis karar ile tarihleriarasresmikaytdefteriteslimalnmtr. Ulam Dairesi Bakanl Ulam Koordinasyon ube Müdürlüü nden yllarnaaitdosyavedefterlerteslimalnmtr. AevleriubeMüdürlüümuhasebeservisindenilemgören609adetdosyateslimalnmtr. AevleriubeMüdürlüü nden yllarnaaitdosyateslimalnmtr. UlamDairesiBakanlUlamKoordinasyonubeMüdürlüü ndeniltrafikkomisyon(10torba)kararlar, tahsisbelgeleri(3torba)teslimalnmtr. HemehriletiimMerkezi ndentoplam191dosyaarivlenmeküzereteslimalnmtr. BasnYaynVeHalklalikilerubeMüdürlüü nden191adetdosyateslimalnmtr. Müdürlüümüzdenmuhtelifzamanlardamüdürlüklerintalepleridorultusunda52defatutanakkarlevrak verilmitir. DevletMalzemeOfisi nden2adetklimasatnalnmtr.bilgiilemveveriyönetimiubemüdürlüünden4 adetbilgisayarkasasve4adetmonitörteminedildi.

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ - GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ - GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ - GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ve ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ve ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ve ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu Yönetmelik, Yazı İşleri Müdürlüğü nün Kuruluşu, Görev

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- Bu yönerge ile Yazı

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç- MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Yazı İşleri Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KARARLAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KARARLAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KARARLAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 61 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 10/03/2010

Detaylı

T.C. ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KURULUġ - GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KURULUġ - GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KURULUġ - GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ve KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ve KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ve KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ ENCÜMEN VE KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ ENCÜMEN VE KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ ENCÜMEN VE KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Yazı İşleri Müdürlüğünün

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi Yazı

Detaylı

ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl

ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl EtütveProjelerDairesiBakanl ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIMHALELERUBEMÜDÜRLÜÜI Yetki,GörevveSorumluluk Bakanlk Makam nn onaylar dorultusunda müdürlüümüz tarafndan ihale edilmesi istenilen projeli

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, Avcılar Belediyesi nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü nün kurulu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıma

Detaylı

Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii BRNC BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, LKE VE TANIMLAR Amaç Madde 1 - (1) Bu yönetmeliin amacı Avcılar Belediye Bakanlıı Ruhsat Denetim Müdürlüünün görev,

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MECLİS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MECLİS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MECLİS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde.

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde. KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU BRM : PERSONEL DARE BAKANLII S$ra No 1 Malzemenin Ad$ ve Konusu Bakanlklardan veya dier kurumlardan gelen genelge,

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK GAZĠANTEP-2011 GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

DAÝRE BAÞKANLIÐI DAR LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

DAÝRE BAÞKANLIÐI DAR LER UBE MÜDÜRLÜ Ü letmevetiraklerdensorumludairebakanl DAÝRE BAÞKANLIÐI DARLERUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Malalm Tüm belediye birimlerinde kullanlmakta olan telsizlerin bakmonarmlarn,kodlamalarnyapmak. Elektriködemeleri

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 03.06.2015 KARAR NO 43 KARAR Yazı İşleri Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliğinin Görüşülmesi hakkındaki teklif yazısı okundu.verilen

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:RDM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1-

Detaylı

BİRİNCİ BOLUM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLUM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BOLUM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ KARAR NO: 189 02.10.2015 K A R A R Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarına ilişkin hazırlanan yönetmelik ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe

Detaylı

GÖREV TANIMLARI T.C. GEBZE BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

GÖREV TANIMLARI T.C. GEBZE BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1. Bu Yönetmeliin amacı; Bilgi lem Müdürlüünün tekilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, çalıma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 181 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 13/05/2008

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 0 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Mali Hizmetler Müdürlüğü nün

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde.

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde. KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU BRM : DARÎ VE MALÎ LER DARE BAKANLII S$ra No 1 2 3 4 5 Malzemenin Ad$ ve Konusu Kamu konutlaryla (lojmanlar) ilgili.

Detaylı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı Eczac?lar ve Eczaneler Hakk?nda Yönetmelikte De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Yönetmelik bugün 29667 say?l? Resmi Gazete'de yay?mland? Say? : 29667 28 Mart 2016 PAZARTES? Resmî Gazete YÖNETMEL?K Türkiye?laç

Detaylı

02/11/2011-179 GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

02/11/2011-179 GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 02/11/2011-179 GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar AMAÇ : Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ- KAPSAM-YASAL DAYANAK

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ- KAPSAM-YASAL DAYANAK T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Kabul Tarihi : 07.08.2012 Kabul Sayısı : 196 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ- KAPSAM-YASAL DAYANAK AMAÇ : MADDE - 1

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 92 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim Öğretim

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye Başkanlığı

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Özel Kalem Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL YAPI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlük Faalıẏet Kapsamı MECLİS İŞLEMLERİ - Meclis gündeminin oluşturulması, koordinasyonu - Meclis kararlarının kesinleşmesi için gerekli işlemlerin takibi - Meclis

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları YÖNETMELİĞİ

T.C KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları YÖNETMELİĞİ T.C KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları YÖNETMELİĞİ AMAÇ : MADDE 1- Bu Yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme

Detaylı

MADDE 2 Bu Yönetmelik, Özel Kalem Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma ve usul esaslarını kapsar.

MADDE 2 Bu Yönetmelik, Özel Kalem Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma ve usul esaslarını kapsar. T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Özel Kalem Müdürlüğünün

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 T.C. GÖREV TANIMLARI AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerinin satın alma öncesi ön değerlendirmelerinin kontrollü şartlar

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ İLİ ERGENE BELEDİYESİ. Yazı İşleri Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. TEKİRDAĞ İLİ ERGENE BELEDİYESİ. Yazı İşleri Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM T.C. TEKİRDAĞ İLİ ERGENE BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Ergene Belediyesi

Detaylı

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden Çalma, Türkiye de 2003 ylnda Salkta Dönüüm Program ile balatlan salk sektöründeki dönüümü, Salk Bakanl nn tara örgütlenmesi üzerinden inceleme ve analiz etme amacna yöneliktir. Çalmada, Salkta Dönüüm Program

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmelik, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün görev,

Detaylı

DOSYALAMA VE ARŞİV. Standart Dosya Planına Göre Tasnif. Birim Arşivini Düzenlemek. İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak

DOSYALAMA VE ARŞİV. Standart Dosya Planına Göre Tasnif. Birim Arşivini Düzenlemek. İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak DOSYALAMA VE ARŞİV Standart Dosya Planına Göre Tasnif Birim Arşivini Düzenlemek İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak Kurum Arşivine Gönderilecek Evrak İşlemlerini Yapmak ANLAŞMA, SÖZLEŞME VE PROTOKOLLERİN

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Resmi Gazete Tarih ve Says: 07.09.2001-24516 BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun faaliyetlerini y³r³t³rken benimsedii y netim anlay nn, þada standartlara g re dei imi ve ilerleyi inin bir belgesi niteliindedir.

Detaylı