T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı"

Transkript

1

2 T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı GENEL BÜTÇE DAİRE BAŞKANLIĞININ, SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTRİME BAŞKANLIĞI GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNDERGEDEKİ GÖREVLERİ a) Bütçe ve Performans Hizmetleri 1. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini ve yıllık performans programını, stratejik plana uygun olarak hazırlamak bütçe gerçekleşmelerini izlemek ve değerlendirmek, 2. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, 3. Bakanlık birimlerinin birim performans programını hazırlama çalışmalarını koordine etmek, 4. Birim performans programlarını konsolide ederek Bakanlığın idare performans programını hazırlamak, 5. İdarenin diğer idareler nezdinde takibi gereken bütçe ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak, 6. Bütçe ile ilgili istatistikleri hazırlamak, 7. Bakanlık bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklamak, 8. Başkanlığın bütçesini hazırlamak, 9. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. b) Kesin Hesap ve Yatırım Bütçe Hizmetleri 1. Bakanlık bütçe kesin hesabını hazırlamak, 2. İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, 3. Yatırım nitelikli ödeneklerin takibini gerçekleştirmek, 4. İl Özel İdarelerine aktarılan ödeneklerin takibini yapmak, istatistikî veri hazırlamak, 5. Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine yönelik sosyo-ekonomik ve kültürel yapının iyileştirilmesi konularında Bakanlıkça yapılan yatırımları ve birimlerin yapmış oldukları çalışmaları raporlamak ve ilgili birimlere iletmek, 6. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. c) Kamu Zararları ve Mali Mevzuat Hizmetleri 1. Mali mevzuat alanında araştırma ve inceleme yapmak veya yaptırmak, ülke içi iyi uygulama örneklerini tespit etmek ve bunların yaygınlaşmasını sağlamak. 2. Malî mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak, rehberlik ve danışmanlık yapmak, 3. Bakanlığın merkez ve taşra birimlerinde tereddüt oluşturan mali karar ve işlemler hakkında görüş bildirmek, 4. Mali eğitim programlarının uygulanmasına ilişkin faaliyetleri yürütmek. 5. Kamu Zararlarının Takip ve Tahsiline İlişkin Yönetmelik ile Başkanlığımıza verilen iş ve işlemleri yapmak, 6. Döner sermaye mevzuatının Başkanlığımız görev alanına giren kısmı ile ilgili olarak görüş oluşturmak ve gerekli düzenlemeleri yapmak, 7. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 59

3 T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı d) Mal Yönetimi Hizmetleri 1. Bakanlığımıza ait taşınır ve taşınmazların terkin ve devir işlemlerine ilişkin onayları üst yöneticiye sunmak, 2. Ayniyat idare hesaplarını inceleyerek icmal kartlarına işlemek 3. Mal yönetim dönemine ilişkin kesin hesap cetvellerini hazırlamak, 4. Bakanlığın mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek, 5. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 60

4

5

6

7 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): GENEL BÜTÇE DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET): BÜTÇE VE PERFORMANS HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: a.1, a.3, a.4 SÜREÇ KODU: GB.001 İŞ SÜRECİ: Yılı idare Performans Programı nın, Stratejik Plana Uygun Olarak Hazırlanması (1) Mayıs ayının ilk haftası harcama birimlerinden, program dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedef ve göstergelerini, faaliyetlerini belirleyerek üst yönetici onayı ile yazı ekinde Başkanlığımıza Mayıs ayının son haftasına kadar göndermeleri istenir. (2) Harcama birimlerinden gelen performans hedefi, göstergesi, faaliyetleri ile bunların maliyetlendirilmesine ilişkin çalışmalara yılı bütçe tasarısı hazırlanana kadar devam edilir. Bu çalışmalar sonucunda İdare Performans Programı Taslağı oluşturulur. (3) Yılı Bütçe Tasarısı oluşturulduktan sonra 2 iş günü içerisinde İdare Performans Programı Taslağında yer alan faaliyetlerin maliyetlendirilmesi, bütçe tasarısında belirlenen ödenek tavanlarına uygun olarak revize edilerek başkanlığımıza 3 iş günü içerisinde gönderilmesi yazı ile harcama birimlerinden istenir. (4) Birimlerden gelen performans programı çalışmaları 5 iş günü içerisinde bütçe sistemine girilir. (5) Sistemde; performansa ilişkin hazırlanan formlarla birlikte, temel kalkınma politikaları ve hükümet programının yer aldığı, Bakanlığın faaliyetleri ile ilgili mevzuatın, teşkilat yapısının, bilgi ve teknolojik kaynaklarının, insan kaynakları ile vizyon, misyon, temel ilke ve değerler, stratejik amaç ve hedeflerin yer aldığı Performans Programı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu bütçe görüşmelerinin 5 iş günü öncesine kadar hazırlanır ve yeterli sayıda basımı yapılır. (6) Bütçe tasarısının görüşülmesinden 3 gün önce istenilen sayıda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilir. (7) Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Resmi Gazetede yayınlanmasından sonra ilgili mevzuatı doğrultusunda İdare Performans Programına son hali verilerek Ocak ayı içerisinde kamuoyuna açıklanır. (8) Kamuoyuna açıklanan İdare Performans Programı en geç Mart ayının on beşine kadar Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığına yazı ekinde gönderilir. MEVZUAT: sayılı kanunun 9.Maddesi, -Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik 64

8 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: a.1. İzleyen İki Yılın Bütçe Tahminlerini De İçeren İdare Bütçesini ve Yıllık Performans Programını, Stratejik Plana Uygun Olarak Hazırlamak Bütçe Gerçekleşmelerini İzlemek ve Değerlendirmek a.3. Bakanlık Birimlerinin Birim Performans Programını Hazırlama Çalışmalarını Koordine Etmek a.4. Birim Performans Programlarını Konsolide Ederek Bakanlığın İdare Performans Programını Hazırlamak Mayıs ayının ilk haftası Harcama birimlerine program dönemine ilişkin verileri Mayıs ayı sonuna kadar göndermeleri için yazı yazılır. Harcama birimlerinden program dönemine ilişkin veriler, değerlendirilerek İdare Performans Programı Taslağı hazırlanır. İdare Performans Programı Taslağı Bütçe tasarısında belirlenen ödenek tavanlarına uygun olarak faaliyetlerin maliyetlerinin revize edilerek gönderilmesi yazı ile harcama birimlerinden istenir. Birimlerden gelen performans programı çalışmaları bütçe sistemine girişi yapılır. Performans Programı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu bütçe görüşmelerinin 5 iş günü öncesine kadar hazırlanır Performans Programı Basımı yapılan Performans Programı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilir. Son hali verilen İdare Performans Programına kamuoyuna açıklanır. Kamuoyuna açıklanan İdare Performans Programı Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığına yazı ekinde gönderilir. 65

9 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): GENEL BÜTÇE DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (BİRİM): BÜTÇE VE PERFORMANS HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: a.2 SÜREÇ KODU: GB.002 İŞ SÜRECİ: Mevzuatı Uyarınca Belirlenecek Bütçe İlke ve Esasları Çerçevesinde, Ayrıntılı Harcama Programının Hazırlanması (1) Maliye Bakanlığının yayınladığı, Bütçe Uygulama Tebliğinde belirtilen hususlar, tebliğ tarihinden itibaren 2 iş günü içerisinde Harcama Birimlerine yazı ile duyurulur. Yazıda; Tebliğ yayınlanma tarihine göre serbest bırakılan ödenekler de dikkate alınarak aylık Ayrıntılı Harcama Programlarının hazırlanması ve sisteme girişlerinin yapılması, Sisteme girilen Ayrıntılı Harcama Programlarının, ilgili birimlerin Harcama Yetkilisinin imzası ile 5 iş günü içerisinde göndermeleri istenir. (2) Harcama Birimlerince teklif edilen Ayrıntılı Harcama Programları, Harcama Birimlerine ilgili yıl için tahsis edilen ödeneklerin tamamının aylara dağıtılıp dağıtılmadığı 2 iş günü içerisinde bütçe sistemi üzerinden kontrol edilir. (3) Varsa eksikler/hatalar, ilgili birim ile sözlü/yazılı irtibata geçilerek 3 iş günü içerisinde düzeltilmesi istenir. Verilen süre sonunda düzeltilmeyen eksikler/hatalar birim amirine bildirilir. (4) Tamamlanan veriler ile Hazırlanan Ayrıntılı Harcama Programı Bakanlık teklifi 3 iş günü içerisinde bütçe sistemi üzerinden hazırlanır. (5) Bütçe sistemi üzerinden alınan icmal raporları ile hazırlanan Ayrıntılı Harcama Programı Bakanlık teklifi imzalanmak üzere 3 iş günü içerisinde Üst Yöneticiye sunulur. (6) Üst yönetici imzasıyla Ayrıntılı Harcama Programı, vize edilmek üzere yazı ile Bütçe Uygulama Tebliğinde belirtilen süre içerisinde Maliye Bakanlığına gönderilir. MEVZUAT: sayılı kanunun 20. ve 21. Maddeleri -AHP/AFP Çalışmaları Hakkında Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği 66

10 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: a.2. Mevzuatı Uyarınca Belirlenecek Bütçe İlke ve Esasları Çerçevesinde, Ayrıntılı Harcama Programı Hazırlamak ve Hizmet İhtiyaçları Dikkate Alınarak Ödeneğin İlgili Birimlere Gönderilmesini Sağlamak Bütçe Uygulama Tebliği nin yayınlanması Harcama birimlerine yazı ile duyuru yapılır. Harcama Birimlerince teklif edilen Ayrıntılı Harcama Programları bütçe sistemi üzerinden kontrol edilir. Varsa eksikler/hatalar, ilgili birim ile sözlü/yazılı irtibata geçilerek düzeltilmesi istenir. Verilen süre sonunda düzeltilmeyen eksikler/hatalar birim amirine bildirilir. Tamamlanan veriler ile bütçe sistemi üzerinden Bakanlık Teklifi hazırlanır. Ayrıntılı Harcama Programı Bakanlık Teklifi Hazırlanan Ayrıntılı Harcama Programı Bakanlık Teklifi imzalanmak üzere Üst Yöneticiye sunulur. Ayrıntılı Harcama Programı, vize edilmek üzere yazı ile Maliye Bakanlığına gönderilir 67

11 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): GENEL BÜTÇE DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (BİRİM): BÜTÇE VE PERFORMANS HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: a.1, a.8 SÜREÇ KODU: GB.003 İŞ SÜRECİ: İzleyen İki Yılın Bütçe Tahminlerini de İçeren İdare Bütçesinin Hazırlanması (1) Harcama Birimlerine, Maliye Bakanlığının Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi yayınlamasından itibaren 2 iş günü içerisinde, bu rehberlerde belirlenen cetvel ve tablolara uygun, bütçe tekliflerinin hazırlanması ve sisteme girilmesi yazı ile duyurulur. Yazıda, Birimlerden gelecek olan verilerin kontrolü için gereken süre dikkate alınarak sisteme girileceği tarih belirtilir. (2) Birimlerden talep olması halinde ilgili birime rehberler doğrultusunda sözlü ve yazılı olarak destek sağlanır. Belirlenen süre içerisinde giriş yapmayan birimler 1 iş günü içerisinde tespit edilir. Yazılı veya sözlü olarak ilgili birime ve başkanlık sıralı amirlere bildirilir. (3) Harcama Birimleri tarafından gönderilen verilerin, Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi nde belirlenen hususlara, bütçe gerçekleşmelerine, stratejik plana uyumlu olup olmadığı 5 iş günü içerisinde kontrol edilerek varsa eksikler, ilgili birime sözlü veya yazılı olarak bildirilir. (4) Harcama birimlerinden gelen Bütçe teklifi konsolide edilerek Maliye Bakanlığınca belirlenen süre içerisinde Maliye Bakanlığının belirlediği yöntemlerle bu Bakanlığa gönderilir. (5) Maliye Bakanlığınca bütçe teklifi üzerine yapılacak görüşme takvimi belirlenmesini müteakip 1 iş günü içerisinde, görüşmelere harcama yetkilileri düzeyinde katılım sağlanabilmesi için koordinasyon yapılır. (6) Maliye Bakanlığı nın belirleyeceği Bütçe Tasarı takvimine göre, Maliye Bakanlığı tarafından onaylanan Bütçe Tasarısına ilişkin dokümanlar 2 iş günü içerisinde imzalanmak üzere Üst yönetici ve Bakanlık makamına sunulur. (7) Bakan tarafından imzalanan Yılı Bütçe Tasarısı Maliye Bakanlığı na gönderilir. (8) Yılı Bütçe Tasarısı yeterli sayıda çoğaltılarak TBMM`ye gönderilir. (9) Bakanlık bütçesinin TBMM plan ve bütçe komisyonu ile genel kurul görüşmelerine harcama birimlerinin katılımın sağlanması için görüşme gününden en az 5 iş günü öncesinde harcama birimlerine yazılı olarak duyurulur ve hazırlıklı olarak katılım sağlanır. MEVZUAT: 5018 Sayılı Kanunun 17. Maddesi 68

12 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: a.1. İzleyen İki Yılın Bütçe Tahminlerini de İçeren İdare Bütçesini ve Yıllık Performans Programını, Stratejik Plana Uygun Olarak Hazırlamak Bütçe Gerçekleşmelerini İzlemek ve Değerlendirmek a.8. Başkanlığın Bütçesini Hazırlamak Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi nin yayınlanması Rehberde belirlenen cetvel ve tablolara uygun olarak bütçe tekliflerinin hazırlanması ve sisteme girilmesi için harcama birimlerine yazı yazılır. Belirlenen süre içerisinde giriş yapmayan birimler 1 iş günü içerisinde tespit edilir. Yazılı veya sözlü olarak ilgili birime ve başkanlık sıralı amirlere bildirilir. Birimlerden talep olması halinde ilgili birime rehberler doğrultusunda sözlü ve yazılı olarak destek sağlanır Birimlerden gelen veriler kontrol edilir. Harcama birimlerinden gelen Bütçe teklifi konsolide edilerek Maliye Bakanlığına gönderilir. Maliye Bakanlığınca bütçe teklifi üzerine yapılacak görüşme takvimi belirlendikten sonra, görüşmelere harcama yetkilileri düzeyinde katılım sağlanabilmesi için koordinasyon yapılır. Bütçe Teklifi Maliye Bakanlığı nın belirleyeceği Bütçe Tasarı takvimine göre, Maliye Bakanlığı tarafından onaylanan Bütçe Tasarısına ilişkin dokümanlar imzalanmak üzere Üst yönetici ve Bakanlık makamına sunulur. Yılı Bütçe Tasarısı Bakan tarafından imzalanan Yılı Bütçe Tasarısı Maliye Bakanlığına gönderilir. TBMM plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurul görüşmelerine harcama birimlerinin katılımının sağlanması için duyuru yapılır ve katılım sağlanır. Yılı Bütçe Tasarısı yeterli sayıda çoğaltılarak TBMM`ye gönderilir. 69

13 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): GENEL BÜTÇE DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (BİRİM): BÜTÇE VE PERFORMANS HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: a.1, a.8 SÜREÇ KODU: GB.004 İŞ SÜRECİ: Bakanlık Yatırım Programının Hazırlanmasının Koordine Edilmesi (1) Harcama Birimlerine, Kalkınma Bakanlığının Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi yayınlamasından itibaren 2 iş günü içerisinde, bu rehbere uygun yatırım tekliflerinin hazırlanması yazı ile istenir. Yazıda, yatırım tekliflerinin gönderilmesi gereken tarih de belirtilir. (2) Harcama Birimleri tarafından gönderilen tekliflerin, Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi nde belirlenen hususlara uygun olup olmadığı 3 iş günü içerisinde kontrol edilerek, varsa eksikler ilgili birime sözlü veya yazılı olarak bildirilir ve tamamlattırılır. (3) Harcama Birimlerinden gelen teklifler ile Bakanlık Yatırım Teklifi oluşturulur. Oluşturulan Bakanlık Yatırım Teklifi genelgede belirlenen tarihe kadar yazılı ve elektronik ortamda Kalkınma Bakanlığına gönderilir. (4) Kalkınma Bakanlığı yatırım teklifi üzerine görüşme takvimi belirler. Görüşmelere harcama yetkilileri düzeyinde katılım sağlanabilmesi için koordinasyon yapılır. (5) Görüşmeler sonunda, Orta Vadeli Mali Planın yatırım bütçesi tavan rakamına göre üst yönetimce projeler için öngörülen bütçe büyüklükleri belirlenir ve 5 iş günü içerisinde güncellenen yatırım teklifi yazılı ve elektronik ortamda Kalkınma Bakanlığına gönderilir. (6) Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Resmi Gazetede yayınlanmasından sonra 5 iş günü içerisinde nihai yatırım teklifi yazılı ve elektronik ortamda Kalkınma Bakanlığına gönderilir. MEVZUAT: Sayılı Kanunun 17. Maddesi 70

14 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: a.1. İzleyen İki Yılın Bütçe Tahminlerini de İçeren İdare Bütçesini ve Yıllık Performans Programını, Stratejik Plana Uygun Olarak Hazırlamak Bütçe Gerçekleşmelerini İzlemek ve Değerlendirmek a.8. Başkanlığın Bütçesini Hazırlamak Yatırım Genelgesi ve Eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi nin yayınlanması Harcama birimlerinden, rehbere uygun yatırım tekliflerinin hazırlamaları yazı ile istenir. Harcama Birimleri tarafından gönderilen tekliflerin, rehberde belirlenen hususlara uygun olup olmadığı yönünden kontrol edilerek, varsa eksikler ilgili birime sözlü veya yazılı olarak bildirilir ve tamamlattırılır Harcama Birimlerinden gelen teklifler ile Bakanlık Yatırım Teklifi oluşturulur. Bakanlık Yatırım Teklifi varsa eksikler ilgili birime sözlü veya yazılı olarak bildirilir ve tamamlattırılır Bakanlık Yatırım Teklifi Kalkınma Bakanlığına gönderilir. Üst Yönetimce projeler için öngörülen bütçe büyüklükleri belirlenerek güncellenen Yatırım Teklifi Kalkınma Bakanlığına gönderilir. Kalkınma Bakanlığı tarafından belirlenen görüşme takvimin göre harcama yetkilileri düzeyinde katılım sağlanabilmesi için koordinasyon yapılır. Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun yayınlanmasından sonra nihai Yatırım Teklifi Kalkınma Bakanlığına gönderilir. 71

15 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): GENEL BÜTÇE DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (BİRİM): BÜTÇE VE PERFORMANS HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: a.2 SÜREÇ KODU: GB İŞ SÜRECİ: Ayrıntılı Harcama Programı İle Belirlenen Dönemlerde Serbest Kalan Ödeneklerin İlgili Birimlere Gönderilmesi (1) İlgili harcama birimlerinin Harcama Yetkilisinin imzasıyla sistem üzerinden hazırladıkları Ödenek Gönderme Belgesi nin Ayrıntılı Harcama Programı ile uygunluğu 2 iş günü içerisinde kontrol edilerek imzaya sunulur. (2) Mali Hizmetler Birim Yöneticisi (yetki devri yapılan Daire Başkanı) tarafından aynı süre içerisinde imzalanır. (3) İmzalanan Ödenek Gönderme Belgeleri, 1 iş günü içerisinde sistem üzerinden Muhasebat Genel Müdürlüğüne ve ilgili harcama birimlerine gönderilir. MEVZUAT: Sayılı Kanunun 20. ve 21. Maddeleri, -AHP/AFP Çalışmaları Hakkında Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği 72

16 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: a.2. Mevzuatı Uyarınca Belirlenecek Bütçe İlke ve Esasları Çerçevesinde, Ayrıntılı Harcama Programı Hazırlamak ve Hizmet İhtiyaçları Dikkate Alınarak Ödeneğin İlgili Birimlere Gönderilmesini Sağlamak Harcama birimleri tarafından Ödenek Gönderme Belgesi nin hazırlanması Belgenin Ayrıntılı Harcama Programı ile uygunluğu kontrol edilerek imzaya sunulur. Belge, Mali Hizmetler Birim yöneticisi (yetki devri yapılan Daire Başkanı )tarafından imzalanır. İmzalanan Ödenek Gönderme Belgeleri, sistem üzerinden Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderilir 73

17 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): GENEL BÜTÇE DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (BİRİM): BÜTÇE VE PERFORMANS HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: a.2 SÜREÇ KODU: GB.006 İŞ SÜRECİ: Ayrıntılı Harcama Programının Revizesi - (1) Harcama Birimlerinden gelen gerekçeli ödenek revize talepleri, 2 iş günü içerisinde değerlendirilmek üzere yazı ile Maliye Bakanlığına gönderilir. (2) Revize taleplerin gerçekleşip gerçekleşmediği takip edilir. Revize yapılması halinde ilgili harcama birimine 2 iş günü içerisinde bildirilir. (3) Talep tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde neticelenmeyen revizeler hakkında bilgi notu hazırlanarak sıralı amirlere sunulur. MEVZUAT: 5018 sayılı kanunun 20. ve 21. Maddeleri, AHP/AFP Çalışmaları Hakkında Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği 74

18 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: a.2. Mevzuatı Uyarınca Belirlenecek Bütçe İlke ve Esasları Çerçevesinde, Ayrıntılı Harcama Programı Hazırlamak ve Hizmet İhtiyaçları Dikkate Alınarak Ödeneğin İlgili Birimlere Gönderilmesini Sağlamak Harcama birimlerinden gelen gerekçeli ödenek revize talepleri Talepler, değerlendirilmek üzere yazı ile Maliye Bakanlığı na gönderilir. Revize taleplerin gerçekleşip gerçekleşmediği takip edilir. Revize yapılması halinde ilgili harcama birimine bildirilir. Neticelenmeyen revize talepleri hakkında bilgi notu hazırlanarak sıralı amirlere sunulur. 75

19 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): GENEL BÜTÇE DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (BİRİM): BÜTÇE VE PERFORMANS HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: a.2 SÜREÇ KODU: GB.007 İŞ SÜRECİ: Yetki Dâhilinde Kurum İçi Ödenek Aktarma İşlemleri Bakanlık Merkez Harcama Birimlerinden gelen yılı bütçe kanunu ile verilen ödenek dışında, gerekçeli ilave ödenek talep yazıları; İlave ödenek talebinin kendi tertipleri aralarında aktarma yoluyla karşılanması hususu belirtilmiş ise: (1) İlgili harcama biriminin Tertipler Arası Ödenek Aktarma İşlemi, yetki dâhilinde ise (ilgili yılın bütçe kanununda belirtilen oran) mevcut bütçe sistemi üzerinden 2 iş günü içerisinde gerçekleştirilir ve üst yöneticiye (yetki devriyle mali hizmetler birim yöneticisine) sunulur. (2) Yönetici imzasına müteakip, kayıtlar üzerinden 1 iş günü içerisinde onaylanır. (3) Onaylı belge, Bütçe Uygulama Tebliği nde belirtilen ilgili kurumlara (Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı) ve aktarımın yapıldığı harcama birimine 7 gün içerisinde bilgi amaçlı gönderilir. Yazıda ilave ödenek talebi kendi tertipleri arasından karşılanamayacağının belirtildiği durumda ise: (1) Diğer harcama birimlerinden karşılanabiliyor ve yetki dâhilinde ise (ilgili yılın bütçe kanununda belirtilen oran) bütçe sistemi üzerinden 2 iş günü içerisinde gerçekleştirilerek üst yöneticiye (yetki devriyle mali hizmetler birim yöneticisine) sunulur. (2) Yönetici imzasına müteakip aynı gün içerisinde sistem üzerinden onaylanır. (3) Onaylı belge, Bütçe Uygulama Tebliği nde belirtilen ilgili kurumlara (Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı) ve aktarımın yapıldığı harcama birimine 7 gün içerisinde bilgi amaçlı gönderilir. MEVZUAT: 5018 sayılı kanunun 20. ve 21. Maddeleri, AHP/AFP Çalışmaları Hakkında Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği 76

20 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: a.2. Mevzuatı Uyarınca Belirlenecek Bütçe İlke ve Esasları Çerçevesinde, Ayrıntılı Harcama Programı Hazırlamak ve Hizmet İhtiyaçları Dikkate Alınarak Ödeneğin İlgili Birimlere Gönderilmesini Sağlamak Bakanlık Merkez Harcama Birimlerinden gelen gerekçeli ilave ödenek talep yazıları İlave ödenek talebinin kendi tertipleri aralarında aktarma yoluyla karşılanması hususu belirtilmiş ise: İlgili harcama mevcut bütçe sistemi üzerinden gerçekleştirilir ve Üst Yöneticiye sunulur. Yazıda ilave ödenek talebi kendi tertipleri arasından karşılanamayacağının belirtildiği durumda ise: Diğer harcama birimlerinden karşılanıyorsa bütçe sistemi üzerinden gerçekleştirilir ve üst yöneticiye sunulur Yönetici imzasına müteakip onaylanır. Onaylı belge, Bütçe Uygulama Tebliği nde belirtilen ilgili kurumlara ve aktarımın yapıldığı harcama birimine bilgi amaçlı gönderilir. 77

21 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): GENEL BÜTÇE DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (BİRİM): BÜTÇE VE PERFORMANS HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: a.2 SÜREÇ KODU: GB.008 İŞ SÜRECİ: Yetki Dâhilinde Olmayan Ödenek Aktarma İşlemleri Yetki oranını aşan talepler için: (1) İlgili harcama biriminin gerekçeli yazısı, en geç 3 iş günü içerisinde değerlendirilmek üzere Maliye Bakanlığına yazı ile gönderilir. (2) Maliye bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ödenek aktarma işleminin sisteme yansımasından sonra harcama birimlerinden gelen Ödenek Gönderme Belgesi ödenek tertibi ve kullanılabilir ödenek durumu açısından 2 iş günü içerisinde kontrol edilir. (3) Kontrolleri tamamlanan Ödenek Gönderme Belgesi, bütçe sistemi üzerinden Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderilir. Yedek Ödenekten Aktarma İşlemleri: (1) Harcama birimlerinden gelen ilave ödenek talebinin, kurum içindeki bütçe tertiplerinden karşılanamayacağı durumda; ilave ödenek talebi ve birimin gerekçeli yazısı Maliye Bakanlığına 3 iş günü içerisinde yazı ile gönderilir. (2) Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ödenek aktarma işleminin muhasebe kayıtlarına yansımasından sonra harcama birimlerinden gelen Ödenek Gönderme Belgesi ödenek tertibi ve kullanılabilir ödenek durumu açısından 2 iş günü içerisinde kontrol edilir. (3) Kontrolleri tamamlanan Ödenek Gönderme Belgesi, bütçe sistemi üzerinden Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderilir. MEVZUAT: 5018 Sayılı Kanunun 23. maddesi Yılı Bütçe Kanunu AHP/AFP Çalışmaları Hakkında Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği 78

22 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: a.2. Mevzuatı Uyarınca Belirlenecek Bütçe İlke ve Esasları Çerçevesinde, Ayrıntılı Harcama Programı Hazırlamak ve Hizmet İhtiyaçları Dikkate Alınarak Ödeneğin İlgili Birimlere Gönderilmesini Sağlamak Yetki oranını aşan ödenek taleplerine ilişkin gerekçeli yazı Yedek Ödenekten ilave ödenek aktarımına ilişkin talep Değerlendirilmek üzere Maliye Bakanlığına yazı ile gönderilir. Harcama birimlerinden gelen Ödenek Gönderme Belgesi ödenek tertibi ve kullanılabilir ödenek durumu açısından kontrol edilir. Ödenek Gönderme Belgesi, Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderilir. 79

23 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): GENEL BÜTÇE DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (BİRİM): BÜTÇE VE PERFORMANS HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: a.2 SÜREÇ KODU: GB.009 İŞ SÜRECİ: Kurumlar Arası Ödenek Aktarma İşlemleri Bakanlık Bütçesinden Diğer Kamu idarelerine Ödenek Aktarması (1) Bakanlık birimlerinden gelen kurumlar arası ödenek aktarma talep yazısı; yazıda belirtilen hususlarla ilgili ödeneğin düşüleceği tertibin kullanılabilir durumda olup olmadığı, talep yazısının harcama yetkilisi tarafından imzalanıp imzalanmadığı, aktarma yetkisinin bakanlıkta olup olmadığı ve talebin mevzuata uygun olup olmadığı 2 iş günü içerisinde kontrol edilir. (2) Yetki dahilinde olanlar 1 iş günü içerisinde bütçe sistemine kaydedilerek bütçe sisteminden alınan çıktı mali hizmetler birim yöneticisine onaylanmak üzere sunulur. Yetki dışında olanlar ise, aynı süre içerisinde Maliye Bakanlığı na yazı ile gönderilir. (3) Yönetici tarafından imzalanan ödenek aktarma belgesi, Bütçe Uygulama Tebliği nde belirtilen ilgili kurumlara ve aktarımın yapıldığı kamu idaresine en geç 1 iş günü içerisinde yazı ile gönderilir. Diğer kamu idarelerinden Bakanlık Bütçesine Ödenek Aktarması (1) Diğer kamu idarelerinden Bakanlığımız bütçesine aktarılan ödeneklere ilişkin gelen yazı aktarma yapılan bütçe tertibi, ödenek miktarı gibi hususlarda kontrollerinin yapılması için ilgili harcama birimine gönderilir. (2) İlgili harcama birimi tarafından varsa eksik ve ya hatalı hususların bildirilmesi halinde ödenek aktarma işlemini yapan idareye 2 iş günü içerisinde gerekli düzeltmelerin yapılması için yazı yazılır. MEVZUAT: 5018 Sayılı Kanunun 21. maddesi 80

24 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: a.2. Mevzuatı Uyarınca Belirlenecek Bütçe İlke ve Esasları Çerçevesinde, Ayrıntılı Harcama Programı Hazırlamak ve Hizmet İhtiyaçları Dikkate Alınarak Ödeneğin İlgili Birimlere Gönderilmesini Sağlamak Bakanlık birimlerinden gelen kurumlar arası ödenek aktarma talep yazısı Diğer kamu idarelerinden Bakanlığımız bütçesine aktarılan ödeneklere ilişkin gelen yazı Mevzuata ve Belirli kriterlere göre kontrol edilir. Kontrol edilmek üzere ilgili harcama birimine gönderilir. Yetki dahilinde olanlar bütçe sistemine kaydedilerek bütçe sisteminden alınan çıktı mali hizmetler birim yöneticisine onaylanmak üzere sunulur. Yetki dışında olanlar ise, aynı süre içerisinde Maliye Bakanlığı na yazı ile gönderilir. İlgili harcama birimi tarafından varsa eksik ve ya hatalı hususların bildirilmesi halinde ödenek aktarma işlemini yapan idareye gerekli düzeltmelerin yapılması için yazı yazılır. Yönetici tarafından imzalanan ödenek aktarma belgesi, Bütçe Uygulama Tebliği nde belirtilen ilgili kurumlara ve aktarımın yapıldığı kamu idaresine yazı ile gönderilir. 81

25 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): GENEL BÜTÇE DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (BİRİM): BÜTÇE VE PERFORMANS HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: a.6 SÜREÇ KODU: GB.010 İŞ SÜRECİ: Genel Bütçe Ödenek Kullanım Raporunun Hazırlanması (1) İlgili ayı takip eden ayın ilk haftası içerisinde, mevcut sistemler (Bütçe ve Kamu Hesapları Bilişim Sistemi) üzerinden alınan veriler kullanılarak, harcama birimleri ve gider kalemleri bazında, toplam ödenek, serbest ödenek miktarları ile ödeneklerin kullanımına ilişkin oranları ve değerlendirmeleri içeren, Genel Bütçe Ödenek Kullanım Raporu hazırlanır. (2) Hazırlanan rapor 1 iş günü içerisinde sıralı amirlere sunulur, amirlerin talimatları doğrultusunda düzeltme ve eksiklikler tamamlanır. (3) Genel Bütçe Ödenek Kullanım Raporu yöneticinin talimatı ile 1 iş günü içerisinde yönetici tarafından belirlenen birimlere yazı ile veya elektronik ortamda gönderilir. Yazıda birimlerin kullanamayacakları veya ihtiyaç duydukları ilave ödenek taleplerini bildirmeleri istenir. MEVZUAT: -Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının Görev Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönergenin 8. Maddesi 82

26 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: a.6.bütçe İle İlgili İstatistikleri Hazırlamak İlgili ayı takip eden ayın ilk haftası Mevcut sistemler üzerinden alınan veriler kullanılarak rapor hazırlanır. Genel Bütçe Ödenek Kullanım Raporu Hazırlanan rapor sıralı amirlere sunulur, amirlerin talimatları doğrultusunda düzeltme ve eksiklikler tamamlanır. Genel Bütçe Ödenek Kullanım Raporu, yöneticinin talimatı ile yönetici tarafından belirlenen birimlere yazı ile veya elektronik ortamda gönderilir. 83

27 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): GENEL BÜTÇE DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (BİRİM): BÜTÇE VE PERFORMANS HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: a.7 SÜREÇ KODU: GB.011 İŞ SÜRECİ: Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporunun Hazırlanması (1) En geç Haziran ayının son iş gününe kadar Merkez Harcama Birimlerinden, ilgili yılın Birim Mali Durum Beklentiler Raporunu hazırlayarak göndermeleri yazı ile istenir. Yazıda; 5018 Sayılı Kanunun 30.maddesi ile varsa Maliye Bakanlığı nca belirlenen hususlar dikkate alınarak hazırlanması istenir. (2) Birimlerden gelen rapor, stratejik plana uygunluğu ve rakamsal verilerin doğruluğu açısından 2 iş günü içerisinde kontrol edilir ve varsa eksik veya hatalı bilgilerin düzeltilerek gönderilmesine ilişkin yazı 1 iş günü içerisinde gönderilir. (3) Birimlerden gelen veriler ile ilgili yılın Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu hazırlanarak 1 iş günü içerisinde yöneticiye sunulur. (4) Temmuz ayının sonuna kadar kamuoyuna duyurulur. Raporun bir örneği elektronik ortamda Maliye Bakanlığına gönderilir. MEVZUAT: Sayılı Kanunun 30. Maddesi 84

28 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: a.7. Bakanlık Bütçesinin İlk Altı Aylık Uygulama Sonuçları, İkinci Altı Aya İlişkin Beklentiler ve Hedefler İle Faaliyetlerini Kapsayan Mali Durumu Temmuz Ayı İçinde Kamuoyuna Açıklamak Haziran ayı Merkez Harcama Birimlerinden, ilgili yılın Birim Mali Durum Beklentiler Raporunu hazırlayarak göndermeleri yazı ile istenir. Birimlerden gelen rapor belli kriterlere göre kontrol edilir. Varsa eksik veya hatalı bilgilerin düzeltilerek gönderilmesine ilişkin yazı gönderilir.. Birimlerden gelen verilerle ilgili yılın raporu hazırlanarak yöneticiye sunulur. Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu Rapor, kamuoyuna duyurulur ve elektronik ortamda Maliye Bakanlığına gönderilir. 85

29 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): GENEL BÜTÇE DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (BİRİM): KESİN HESAP VE YATIRIM BÜTÇE HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: b.1 SÜREÇ KODU: GB.012 İŞ SÜRECİ: Bakanlık Bütçe Kesin Hesabı ile Taşınır ve Taşınmaz İcmal Cetvellerinin Hazırlanması (1) Aralık ayı içerisinde merkez ve taşra harcama birimlerinden yazı ile İlgili yıla ait Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesap Cetvelleri nin hazırlanması, cetvellerdeki verilerin Maliye Bakanlığı Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) ile uygunluğunun sağlanması ilgili muhasebe birimince onaylanan cetvellerin Şubat ayının 15 ine kadar Başkanlığa gönderilmesi istenir. (2) Gelen onaylı cetveller, 10 iş günü içerisinde Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) ile karşılaştırılarak verilerin doğruluğu kontrol edilir. (3) Varsa hatalı kayıtların düzeltilmesi için eş zamanlı olarak ilgili birimler ile sözlü veya yazılı iletişime geçirilerek düzeltilmesi sağlanır. (4) Kontrol işlemi tamamlanmış, harcama birimlerine ait hesapların, Taşınır Takip Sistemi (MKYS) üzerinden kapatılma ve takip eden yıla devir işlemleri gerçekleştirilir. (5) Tüm harcama birimlerinin devir işlemi gerçekleştirildikten sonra Bakanlık Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelleri, sistem üzerinden (KBS ve MKYS) alınır. (6) Sistem üzerinden alınan verilerin birbiri ile eşitliği 5 iş günü içerisinde kontrol edilir. (7) Kesin hesap oluşturulurken kullanılmak üzere Özel Kalem Müdürlüğünden, Kesin Hesabın ait olduğu mali yıl içinde asil ve vekil olarak görev yapan bakanlar ile üst yöneticilerin adı-soyadı, göreve başlama ve görevden ayrılma tarihleri ay ve yıl olarak gösterilecek şekilde Şubat ayı içerisinde yazı ile talep edilir. (8) Mart ayının ilk haftasında bir yazı ile merkez harcama birimlerinden ve varsa Maliye Bakanlığınca belirlenen diğer usullere göre hazırlanan bilgilerin gönderilmesi istenir. Yazıda ayrıca bilgilerin gönderileceği son tarih de belirtilir. (9) Birimlerden gelen bilgiler; bütçe kayıtlarına ve varsa diğer mevzuata uygunluğu 3 iş günü içerisinde kontrol edilir. (10) Varsa hatalı bilgilerin düzeltilmesi için eş zamanlı olarak ilgili birimle sözlü veya yazılı iletişime geçilerek düzeltilmesi sağlanır. (11) Kontrol işlemi tamamlanmış bilgiler Nisan ayının ilk hafta sonuna kadar Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemine(KBS) girilir. (12) Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğine göre hazırlanan bilgiler, mutabakat sağlanmak üzere Nisan ayının 15. gününe kadar Maliye Bakanlığına gönderilir. (13) Maliye Bakanlığı ve Bakanlığımız arasında kesin hesaba ilişkin mutabakat sağlandıktan sonra Sağlık Bakanlığı Yılı Kesin Hesabı Bakanlık Makamı onayına sunulur. (14) Sağlık Bakanlığı Yılı Kesin Hesabı Mayıs ayının 15 ine kadar Maliye Bakanlığına, Ekim ayının ilk haftası Sayıştay Başkanlığına ve Bütçe görüşmelerinden üç gün önce de TBMM Plan Bütçe Komisyonuna gönderilir. MEVZUAT: 5018 sayılı kanun, Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Taşınır Mal Yönetmeliği 86

30 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: b.1. Bakanlık Bütçe Kesin Hesabını Hazırlamak Aralık Ayı Merkez ve taşra harcama birimlerine Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesap Cetvellerinin hazırlanması için yazı yazılır. Harcama birimlerine ait hesapların sistem üzerinden kapatılma ve devir işlemi gerçekleştirilir. Gelen cetveller, kontrol edilir, varsa hatalı kayıtların düzeltilmesi için eş zamanlı olarak birimlerle iletişime geçilir. Bakanlık Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelleri, sistem üzerinden alınır. Sistem üzerinden alınan verilerin birbirleriyle eşitliği kontrol edilir. Merkez harcama birimlerinden ve varsa Maliye Bakanlığınca belirlenen diğer usullere göre hazırlanan bilgilerin gönderilmesi istenir. Özel Kalem Müdürlüğünden, Kesin Hesabın ait olduğu mali yıl içinde asil ve vekil olarak görev yapan bakanlar ile üst yöneticilerin bilgileri yazı ile talep edilir. Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğine göre hazırlanan bilgiler, Maliye Bakanlığına gönderilir. Birimlerden gelen veriler kontrol edilir. Varsa hatalı bilgilerin düzeltilmesi için eş zamanlı olarak ilgili birimle sözlü veya yazılı iletişime geçilerek düzeltilmesi sağlanır. Kontrol işlemi tamamlanmış bilgiler KBS ye girilir. Mutabakat sağlandıktan sonra Sağlık Bakanlığı Yılı Kesin Hesabı Bakanlık Makamı onayına sunulur Sağlık Bakanlığı Yılı Kesin Hesabı Sağlık Bakanlığı Yılı Kesin Hesabı Maliye Bakanlığına, Sayıştay Başkanlığına ve TBMM Plan Bütçe Komisyonuna gönderilir. 87

31 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): GENEL BÜTÇE DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (BİRİM): KESİN HESAP VE YATIRIM BÜTÇE HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: b.2 SÜREÇ KODU: GB.013 İŞ SÜRECİ: Toplu Projelerin Detaylarının Belirlenmesi (1) Yatırım Programının Resmi Gazetede yayınlanmasını takiben 3 iş günü içerisinde toplu proje mahiyetinde projesi bulunan harcama birimlerinden proje detaylarını göndermeleri yazı ile istenir. (2) Yazıda belirlenen süre içerisinde gelen toplu projelerin detayları, yatırım programında yer alan verilerle uygunluğu 3 iş günü içerisinde kontrol edilir; birden fazla birimi ilgilendiren toplu projelerde birimlerden gelen veriler konsolide edilerek kontrol edilir. (3) Varsa eksik/hatalı verilerin düzeltilmesi için ilgili birimlerle yazılı/sözlü irtibata geçilir. Düzeltilmediği takdirde sıralı amirlere bilgi notu sunulur. (4) Birimlerden gelen ve kontrol edilen toplu proje detayları yetkili mercilere 1 iş günü içerisinde onaya sunulur. Varsa makamca belirlenen değişiklikler belirlenen süre içerisinde yapılarak tekrar onaya sunulur. (5) Onaylanan toplu projelerin detay programları Kalkınma Bakanlığına 1 iş günü içerisinde yazı ile gönderilir. MEVZUAT: Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi, Yatırım Programı ve Yılı Programının Uygulanması İzlenmesi ve Koordinasyonuna Dair Bakanlar Kurulu Kararı Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının Görev Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönergenin 8. Maddesi 88

32 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: b.2. İdarenin Yatırım Programının Hazırlanmasını Koordine Etmek, Uygulama Sonuçlarını İzlemek ve Yıllık Yatırım Değerlendirme Raporunu Hazırlamak Yatırım Programının Resmi Gazetede yayınlanması Toplu proje yürüten harcama birimlerinden yazı ile proje detaylarını göndermeleri istenir. Gelen toplu projelerin detayları, yatırım programında yer alan verilerle uygunluğu kontrol edilir; birden fazla birimi ilgilendiren toplu projelere ilişkin veriler konsolide edilerek kontrol edilir. Varsa eksik/hatalı verilerin düzeltilmesi için ilgili birimlerle yazılı/sözlü irtibata geçilir. Düzeltilmediği takdirde sıralı amirlere bilgi notu ile sunulur. Birimlerden gelen ve kontrol edilen toplu proje detayları yetkili mercilere onaya sunulur. Toplu Projelerin Detay Programları Toplu Projelerin Detay Programları, Kalkınma Bakanlığına yazı ile gönderilir. 89

33 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): GENEL BÜTÇE DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (BİRİM): KESİN HESAP VE YATIRIM BÜTÇE HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: b.2 SÜREÇ KODU: GB.014 İŞ SÜRECİ: Toplulaştırılmış Proje Detayları İle Usul Ve Esaslarının Belirlenmesi (1) Detayı Tadat Edilmeyen Toplulaştırılmış Projelerde, Alt Proje Seçimi Ve Ödenek Tahsisinde Uyulacak Usul ve Esaslar a ilişkin taslak, Yatırım Programının Resmi Gazetede yayınlanmasını müteakip 5 iş günü içerisinde hazırlanarak ilgili birimlere gönderilir. (2) İlgili birimlerden gelen varsa değişiklik talepleri ve önerileri bilgi notu ile sıralı amirlere sunularak 3 iş günü içerisinde taslağın son şekli verilir. (3) Son şekli verilen Tadat Edilmeyen Toplulaştırılmış Proje Seçimi ve Ödenek Tahsisinde Uyulacak Usul ve Esaslar aynı gün içerisinde yetkili makamın onayına sunulur. Onaylanan usul ve esaslar Şubat ayının ilk haftasına kadar Bakanlığımızın ve Başkanlığımızın web sayfasında yayınlanır. (4) Yayınlandığı tarihten itibaren, 2 iş günü içerisinde ilgili birimlere belirlenen usul ve esaslara göre yatırım programında detayı tadat edilmeyen toplulaştırılmış projelerin alt projeleri gönderilmesi için yazı yazılır. (5) Birimlerden gelen veriler, konsolide edilerek Toplulaştırılmış Projelerin Alt Detay Programları Tablosu oluşturulur. (6) Oluşturulan tablo, yatırım programına uygunluğu açısından (ödenek toplamı) kontrol edilerek 2 iş günü içerisinde yetkili makama onaylanmak üzere sunulur. (7) Makam tarafından onaylanan Alt projeler ve ödenekleri şubat ayı sonuna kadar Kalkınma Bakanlığına gönderilir aynı zamanda Bakanlık ve Başkanlık internet sayfasında duyurulur. MEVZUAT: -Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi 90

34 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: b.2. İdarenin Yatırım Programının Hazırlanmasını Koordine Etmek, Uygulama Sonuçlarını İzlemek ve Yıllık Yatırım Değerlendirme Raporunu Hazırlamak Yatırım programının Resmi Gazetede yayınlanması Detayı Tadat Edilmeyen Toplulaştırılmış Projelerde Alt Proje Seçimi Ve Ödenek Tahsisinde Uyulacak Usul ve Esaslar a ilişkin taslak hazırlanarak ilgili birimlere gönderilir. İlgili birimlerden gelen varsa değişiklik talepleri ve önerileri bilgi notu ile sıralı amirlere sunularak taslağın son şekli verilir.. Son şekli verilen usul ve esaslar aynı gün içerisinde yetkili makamın onayına sunulur. Onaylanan usul ve esaslar Bakanlığımızın ve Başkanlığımızın web sayfasında yayınlanır.. Tadat Edilmeyen Toplulaştırılmış Proje Seçimi ve Ödenek Tahsisinde Uyulacak Usul ve Esaslar Oluşturulan tablo, yatırım programına uygunluğu açısından kontrol edilerek yetkili makama onaylanmak üzere sunulur. İlgili birimlere, belirlenen usul ve esaslara göre yatırım programında detayı tadat edilmeyen toplulaştırılmış projelerin alt projelerinin gönderilmesi için yazı yazılır. Makam tarafından onaylanan Alt projeler ve ödenekleri Kalkınma Bakanlığına gönderilir aynı zamanda Bakanlık ve Başkanlık internet sayfasında duyurulur. Birimlerden gelen veriler, konsolide edilerek tablooluşturulur Toplulaştırılmış Projelerin Alt Detay Programları Tablosu 91

35 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): GENEL BÜTÇE DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (BİRİM): KESİN HESAP VE YATIRIM BÜTÇE HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: b.2 SÜREÇ KODU: GB.015 İŞ SÜRECİ: Yatırım Programı Uygulama Sonuçlarının İzlenmesi (1) Ocak ayı içerisinde yazılacak yazıyla birimlerden, yatırım proje gerçekleşmelerine ilişkin verilerin bildirilmesi istenir. Yazıda birimlerin sorumlu olduğu projelere ilişkin verileri, Kalkınma Bakanlığı nın belirlediği format, periyot ve tarih dikkate alınarak gönderilmesi istenir. (2) Belirtilen süre içerisinde birimlerden verilerin gelip gelmediği kontrol edilir. Veri göndermeyen birim ile irtibata geçilir. Buna rağmen veri göndermeyen birimler bilgi notuyla sıralı amirlere bildirilir. (3) Belirlenen süre içerisinde birimlerden gelen veriler, mevcut muhasebe programları, bütçe programları ve varsa diğer kayıtlarla karşılaştırılır. Varsa eksikler/hatalar, ilgili birim ile sözlü/yazılı irtibata geçilerek 2 iş günü içerisinde düzelttirilir. (4) Kontrol sonucu uygunluğu anlaşılan veriler, belirlenen tarihe kadar hazırlanarak yazı ile Kalkınma Bakanlığı na gönderilir. Aynı süre içerisinde ilgili Bakanlıkça belirlenen sisteme girilir. MEVZUAT: Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi 92

36 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: b.2.idarenin Yatırım Programının Hazırlanmasını Koordine Etmek, Uygulama Sonuçlarını İzlemek ve Yıllık Yatırım Değerlendirme Raporunu Hazırlamak Ocak ayı Birimlerden, yatırım proje gerçekleşmelerine ilişkin verilerin bildirilmesi istenir. Belirtilen süre içerisinde birimlerden verilerin gelip gelmediği kontrol edilir. Veri göndermeyen birim ile irtibata geçilir. Buna rağmen veri göndermeyen birimler bilgi notuyla sıralı amirlere bildirilir. Belirlenen süre içerisinde birimlerden gelen veriler, mevcut muhasebe programları, bütçe programları ve varsa diğer kayıtlarla karşılaştırılır Varsa eksikler/hatalar, ilgili birim ile sözlü/yazılı irtibata geçilerek düzelttirilir. Kontrol sonucu uygunluğu anlaşılan veriler, hazırlanarak yazı ile Kalkınma Bakanlığı na gönderilir. Aynı süre içerisinde ilgili Bakanlıkça belirlenen sisteme girilir. 93

37 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): GENEL BÜTÇE DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (BİRİM): KESİN HESAP VE YATIRIM BÜTÇE HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: b.2 SÜREÇ KODU: GB.016 İŞ SÜRECİ: Kamu Yatırım Projelerinin Gerçekleşme Ve Uygulama Sonuçlarının Raporlanması (1) Bir önceki mali yılın yatırım proje gerçekleşmelerine ilişkin veriler, şubat ayının son haftası içerisinde yazı ile yatırım projesi yürüten merkez harcama birimlerinden Kalkınma Bakanlığı nın belirlediği format, periyot ve tarih dikkate alınarak gönderilmesi istenir. (2) Belirtilen süre içerisinde birimlerden verilerin gelip gelmediği kontrol edilir. Veri göndermeyen birim ile irtibata geçilir. Buna rağmen veri göndermeyen birimler bilgi notuyla sıralı amirlere bildirilir. (3) Belirlenen süre içerisinde birimlerden gelen veriler, mevcut muhasebe programları, bütçe programları ve varsa diğer kayıtlarla karşılaştırılır. Varsa eksikler/hatalar, ilgili birim ile sözlü/yazılı irtibata geçilerek 2 iş günü içerisinde düzelttirilir. (4) Kontrol sonucu uygunluğu anlaşılan veriler, Kalkınma Bakanlığı nın belirlediği formata uygun olarak hazırlanarak Bir Önceki Mali Yılın Kamu Yatırımları İzleme Ve Değerlendirme Raporu oluşturulur. (5) Belirlenen süre içerisinde Yetkili Makam imzası ile Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığına gönderilir. MEVZUAT: Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının Görev Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönergenin 8. Maddesi 94

38 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: b.2.idarenin Yatırım Programının Hazırlanmasını Koordine Etmek, Uygulama Sonuçlarını İzlemek ve Yıllık Yatırım Değerlendirme Raporunu Hazırlamak Şubat ayının son haftası Bir önceki mali yılın yatırım proje gerçekleşmelerine ilişkin veriler, yazı ile yatırım projesi yürüten merkez harcama birimlerinden istenir. Belirtilen süre içerisinde birimlerden verilerin gelip gelmediği kontrol edilir. Veri göndermeyen birim ile irtibata geçilir. Buna rağmen veri göndermeyen birimler bilgi notuyla sıralı amirlere bildirilir. Belirlenen süre içerisinde birimlerden gelen veriler, mevcut muhasebe programları, bütçe programları ve varsa diğer kayıtlarla karşılaştırılır Varsa eksikler/hatalar, ilgili birim ile sözlü/yazılı irtibata geçilerek 2 iş günü içerisinde düzelttirilir Kontrol sonucu uygunluğu anlaşılan veriler, Kalkınma Bakanlığı nın belirlediği formata uygun olarak rapor hazırlanır. Yetkili Makam imzası ile Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığına gönderilir. Bir Önceki Mali Yılın Kamu Yatırımları İzleme Ve Değerlendirme Raporu 95

39 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): GENEL BÜTÇE DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (BİRİM): KESİN HESAP VE YATIRIM BÜTÇE HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: b.3 SÜREÇ KODU: GB.017 İŞ SÜRECİ: Yatırım Projelerinin Revize İşlemleri (1) Merkez Harcama birimlerinin, yatırım programında yer alan proje parametrelerinde (maliyet, ödenek, karakteristik, süre, yer, ek ödenek vb.) yıl içinde yapacakları değişiklik talepleri, Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı`na uygunluğu açısından 2 iş günü içerisinde kontrol edilir. (2) Kontrol edilen talepler 2 iş günü içerisinde, konuya ilişkin olarak onay veya bilgi için Kalkınma Bakanlığına yazı ile gönderilir. (3) Kalkınma Bakanlığınca onaylanarak Başkanlığa gönderilen projeye ait değişiklikler; İlgili tertipleri arasındaki ödenek aktarma işlemleri, başkanlıkça yapılır, Ek ödenek tahsisleri ise; ilgili projeye ödenek eklenmek üzere Maliye Bakanlığına yazı ile 3 iş günü içerisinde gönderilir, Diğer parametrelere (karakteristik, süre, yer vb.) ilişkin olanlar ise; ilgili birime işlem yapılmak üzere yazı ile 2 iş günü içerisinde gönderilir. MEVZUAT: Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının Görev Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönergenin 8. Maddesi 96

40 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: b.3. Yatırım Nitelikli Ödeneklerin Takibini Gerçekleştirmek Merkez Harcama birimlerinden proje parametrelerinde yapacakları değişiklik taleplerinin gelmesi Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı`na uygunluğu açısından kontrol edilir. Kontrol edilen talepler onay ve ya bilgi için Kalkınma Bakanlığına yazı ile gönderilir. Kalkınma Bakanlığınca onaylanarak gönderilen proje değişikliklerine gereken işlemler yapılır. İlgili tertipleri arasındaki ödenek aktarma işlemleri, Başkanlıkça yapılır. Ek ödenek tahsisleri ise; ilgili projeye ödenek eklenmek üzere Maliye Bakanlığına yazı ile gönderilir. Diğer parametrelere ilişkin olanlar ise; ilgili birime işlem yapılmak üzere yazı ile gönderilir 97

41 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): GENEL BÜTÇE DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (BİRİM): KESİN HESAP VE YATIRIM BÜTÇE HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: b.4 SÜREÇ KODU: GB.018 İŞ SÜRECİ: İl Özel İdarelerine Aktarılan Ödeneklerin Takibini Yapma ve İstatistikî Veri Hazırlama İşlemleri (1) İl Sağlık Müdürlüklerince; İl Özel İdarelerine aktarılan yatırım ödeneklerinden yapılan harcamaların, 3 er aylık dönemler halinde her bir dönemi takip eden ayın 20. gününe kadar Ödenek Takip Sistemine girilmesi için ilgili dönemin ilk iş gününde Başkanlık internet sayfasında duyuru yapılır. (2) İl Sağlık Müdürlüklerince İl Özel İdarelerine aktarılan yatırım ödenekleri bilgisi eş zamanlı olarak Muhasebat Genel Müdürlüğü Ödenek Takip Sistemine yüklenir. (3) Birimlerin istenen verileri zamanında sisteme girmemeleri durumunda sıralı amirlere bilgi notu ile bildirilir. (4) Sağlık Müdürlüklerince sisteme girilen veriler, 3 iş günü içerisinde konsolide edilerek İl Özel İdarelerinde Bekleyen Ödenek Durum Raporu hazırlanır. (5) Hazırlanan rapor 1 iş günü içerisinde sıralı amirlere sunulur. Ayrıca yöneticinin uygun gördüğü birimlere yazı ile gönderilir. MEVZUAT: 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanunun 6.maddesi 98

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Yönetim Ve Planlama Daire Başkanlığının, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergedeki

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Performans Program Müdürlüğü Görev Tanımı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Performans Program Müdürlüğü Görev Tanımı STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Görev Tanımı Dairesi Bütçe ve Performans Programı -Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik -Bütçe Hazırlama Rehberi, Orta Vadeli

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 )

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE İŞ VE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ Sorumlular İş Akışı Faaliyet Doküman/Kayıt Alt Gelen Evrak Resmi yazışma yolu veya elektronik ortamdan gelen evraklar kayda

Detaylı

T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜLÜNİVERSİTESİ BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İŞLEMLERI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜLÜNİVERSİTESİ BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İŞLEMLERI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜLÜNİVERSİTESİ BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İŞLEMLERI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Daire Başkanlığınca yerine getirilecek

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

İZLEYEN İKİ YILIN BÜTÇE TAHMİNLERİNİ DE İÇEREN ÜNİVERSİTE BÜTÇESİNİ HAZIRLAMAK

İZLEYEN İKİ YILIN BÜTÇE TAHMİNLERİNİ DE İÇEREN ÜNİVERSİTE BÜTÇESİNİ HAZIRLAMAK İZLEYEN İKİ YILIN BÜTÇE TAHMİNLERİNİ DE İÇEREN ÜNİVERSİTE BÜTÇESİNİ HAZIRLAMAK Süreç No: 82.01-1 Bütçe çağrısının ve Bütçe Hazırlama Rehberinin Resmi Gazetede yayımlanması Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen

Detaylı

KAMU HİZMET ENVANTERİ

KAMU HİZMET ENVANTERİ KAMU HİZMET ENVANTERİ 602.040.000 k planlama çalışmaları Bakanlık stratejik planının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon hizmeti sunmak Kanunu (Md.9,60) 2-5436 sayılı

Detaylı

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maliye Bakanlığı Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM :AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Diyanet

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol Ve Analiz Daire Başkanlığının, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönergedeki Görevleri

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 112 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Memet ATASEVER Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı 1971 yılında Erzurum da doğdu. 1992 yılında Atatürk Üniversitesi

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE (2013/10) Onay Tarihi: 26.08.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE (2013/10) Onay Tarihi: 26.08. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE (2013/10) Onay Tarihi: 26.08.2013/2890 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4847 STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6/1/2006 No : 2006/9972 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı

Detaylı

YOLLUK ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

YOLLUK ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YOLLUK ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ YOLLUK ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Talebin Başkanlık Yazı İşleri Birimince kayda alınıp

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN TADAT EDİLMEYEN TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERİN ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR OCAK-2015

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI 911.BPP.PGT/02 01.06.2014 1 / 5 Revizyon Tarihi Revizyon No Açıklama 911.BPP.PGT/02 01.06.2014 2 / 5 Birim : Bütçe ve Performans Programı Birimi Görev Adı : Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı (Bütçe ve Performans

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: Maliye Bakanlığından: 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN) (SIRA NO: 1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 2012 yılında yükseköğretim kurumları bütçe

Detaylı

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİ Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ a) İdarenin stratejik plan ve performans

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esaslar, yükseköğretim

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI BİRİMİ İŞ TANIM ÇİZELGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI BİRİMİ İŞ TANIM ÇİZELGESİ 9.BPB.BİT/F0 0.06.04 / 6 Revizyon Tarihi Revizyon Açıklama CENGİZ Mali Yrd. YILMAZ Mali 9.BPB.BİT/F0 0.06.04 / 6 Adı Bütçe CENGİZ/ Mali Yapılan Dayandığı Yasal 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türkiye İstatistik Kurumunun

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ MALİ YILI BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ MALİ YILI BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ www.asbu.edu.tr ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2018-2020 MALİ YILI BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ Eyüp ATEŞ Bilgisayar İşletmeni Bahattin ALBAS Strateji Geliştirme Daire Başkanı Sunum Planı * 2018-2020 ASBÜ

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

Bütçe ve Harcama Usulleri. Halil AGAH Antalya, 2012

Bütçe ve Harcama Usulleri. Halil AGAH Antalya, 2012 Bütçe ve Harcama Usulleri Halil AGAH Antalya, 2012 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu mali yönetimi açısından ; politika ve önceliklerin belirlenmesi, kaynakların etkin olarak tahsisi

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI 1. 5018 sayılı Kanun kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar. b) Avrupa Birliği fonlarından sağlanan

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 Ekli Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi : Genel Sekreterlik 1 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Üniversitenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.03.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26111 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Stratejik Planlama Çalışmaları

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yayın : 26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI TADAT EDİLMEYEN TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERİN ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI TADAT EDİLMEYEN TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERİN ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI TADAT EDİLMEYEN TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERİN ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİ HAKKINDA USUL VE ESASLAR 1 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Danışmanlık Hizmeti Verilmesi Birimin Bilgi Görüş Talep Yazısı. (Yazılı bilgi istenmesi durumunda) Yazılı talep halinde; en fazla Değer Durumda; en fazla 4 iş günü 2 İç Kontrol Sisteminin kurulması,

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde(1)- (1) Bu yönerge Üniversitenin;

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET REHBERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET REHBERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET REHBERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Dögol Caddesi 06100 Tandoğan ANKARA Mart 2017 Hazırlayanlar Tuba TOKMAK

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK YÖNETİM ve PLANLAMA İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK YÖNETİM ve PLANLAMA İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK YÖNETİM ve PLANLAMA İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ Sorumlular İş Akışı Faaliyet Doküman/Kayıt Gelen Evrak Resmi yazışma yolu ile ve elektronik ortamdan gelen evraklar

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ömer alisdemir Üniversitesi Red- iade talep yazıları TOPLAM SÜR İŞ SÜRCİ Birimlerden iade talebi gelir. 49 arçlar Kanunu Red ve iade talep yazıları eki belgelerle birlikte incelenir, ilgili alındıya istinaden

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Avans Kredi İşlemleri 55 dk Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Avans verilecek şahıs ya da kurumun tespiti yapılıp yönetim kurulu kararı alınır. Harcama belgesi tanzim edilir. Yapılacak harcama ya da ödemeye

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1)

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER(ÖZEL

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sayı : B.07.0.İMİ.0.24/ J % Konu : İç Kontrol Eylem Planı 14.4 Nolu Raporlamaya İlişkin Eylem OV02/2012 BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu

Detaylı

YALOVA ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI TOPLULAġTIRILMIġ PROJELERĠN ALT PROJE SEÇĠMĠ VE ÖDENEK TAHSĠSĠ HAKKINDA USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YALOVA ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI TOPLULAġTIRILMIġ PROJELERĠN ALT PROJE SEÇĠMĠ VE ÖDENEK TAHSĠSĠ HAKKINDA USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM YALOVA ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI TOPLULAġTIRILMIġ PROJELERĠN ALT PROJE SEÇĠMĠ VE ÖDENEK TAHSĠSĠ HAKKINDA USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu usul ve esasların

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER Aşağıda belirtilen görevler, Malî Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür: a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı :B.30.2.ÇNÜ.0.65.00.00/(2. Konu : Yapılandırma Raporu Çankırı, 21/01/2009 REKTÖRLÜK MAKAMINA Üniversitemiz Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. İç Kontrol Standartları Formatı 2012 yılı Aralık ayına kadar 2 Performans ve Kalite Ölçütleri

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 27956398-602.07.01-E.449 08/04/2016 Konu : Tadat Edilmeyen Projelere İlişkin

Detaylı

AHP / AFP DETAY GİRİŞLERİ VE ONAYLAMA İŞLEMLERİ. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

AHP / AFP DETAY GİRİŞLERİ VE ONAYLAMA İŞLEMLERİ. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü AHP / AFP DETAY GİRİŞLERİ VE ONAYLAMA İŞLEMLERİ Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENEL HUSUSLAR Kurumlar Ayrıntılı Harcama/Finansman Programlarını, Bakanlığımızca vize edilen icmal programlara dahilinde

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Toroslar Belediyesi Mali Hizmetler

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İç Kontrol Sistemi İş Akış Şemaları

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İç Kontrol Sistemi İş Akış Şemaları Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu KELKİTADMYO/0057 Performans programı ekibinin oluşturulması ve makam onayı alınması O-MS İhtiyaçların tespit edilmesi (eğitim, veri, danışmanlık, kaynak vb.) Zaman

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI HĠZMET ENVANTERĠ TABLOSU (2012)

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI HĠZMET ENVANTERĠ TABLOSU (2012) B3020650000 B3020650000 B3020650000 B3020650000 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HĠZMETĠN ADI HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HĠZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZĠ

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL BİRİMİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL BİRİMİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL BİRİMİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI 911.MKH.PGT/F01 01.06.2014 1 / 5 Revizyon Tarihi Revizyon No Açıklama 911.MKH.PGT/F01 01.06.2014 2 / 5 Birim : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Görev Adı : Muhasebe Yetkilisi (MY) Amiri : Sorumluluk

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kurumumuz harcama birimleri ve Strateji Geliştirme

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Raporu biten personelin göreve başlama yazısının hazırlanması.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Raporu biten personelin göreve başlama yazısının hazırlanması. Sıhhi İzin Dönüşü 2 Raporu biten personelin göreve başlama yazısının hazırlanması. azırlanan üst yazıya Rektörlük Makamından gelen rapor olurunun ek yapılması. 3 2 azırlanan üst yazı ve ekinin kontrol

Detaylı

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar:

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2015 takvim yılını kapsayacaktır.

Detaylı

AHP / AFP TEKLİFLERİNİN HAZIRLANMASI. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

AHP / AFP TEKLİFLERİNİN HAZIRLANMASI. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü AHP / AFP TEKLİFLERİNİN HAZIRLANMASI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENEL HUSUSLAR Kurumlar ayrıntılı harcama programlarını, 11.01.2008 tarih ve 26753 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008 Yılı

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KONYA OVASII PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks:

Detaylı

BÜTÇE KESİN HESAP.

BÜTÇE KESİN HESAP. BÜTÇE KESİN HESAP www.erkankaraarslan.org BÜTÇE HAZIRLAMA TAKVİMİ İşlem Sırası Tarihi Yetkili İşlemin Adı Açıklama 1 Haziran Ayı Sonu Üst Yönetici Bütçe Çağrısı 2 Temmuz Ayı Sonu Harcama Birimleri

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğün

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2010 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KESİN HESAP HAZIRLAMA TALİMATI

KESİN HESAP HAZIRLAMA TALİMATI SAYFA NO : 1/5 İlgili Birim / Sahibi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü İlgili Kanun/Yönetmelik/Yönerge-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Detaylı

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI BIRIM FAALIYET RAPORU i İÇİNDEKİLER Sayfa SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER 1 A- Yetki, Görev ve Sorumlulukl ar 1 B- Birime İlişkin Bilgiler

Detaylı

... J".C... _.. SINOP UNIVERSITESI REKTORLUGU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

... J.C... _.. SINOP UNIVERSITESI REKTORLUGU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ... J".C..... _.. SINOP UNIVERSITESI REKTORLUGU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : B.30.2.SNÜ.0.65.01.00-840-Olb Konu: 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğ (Sıra No: 1) ve Genelgesi

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü 2009 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2009 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen debiyat Fakültesi Devir Yoluyla Taşınır Mal Çıkışı TOPLAM SÜR 28 dk İŞ SÜRCİ Gerçekleştirme Görevlendirmesi BYS den gelen Taşınır istek belgesi arcama Yetkilisinin onayı alındıktan sonra ayniyat birimine

Detaylı