OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni"

Transkript

1 Kamu Emekçileri Bülteni Özel Sayýsý: 247 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Ekim 2005 Fiyatý TL (25 Ykr) Ümraniye, Sarýgazi, Sultanbeyli ve Taþdelen'deki sýnýf kardeþlerimize çaðrýmýzdýr... Gücümüzü Ümraniye Ýþçi Kurultayý'nda birleþtirelim! Ardý arkasý kesilmeyen saldýrýlarla çalýþma ve yaþam koþullarýmýz cehenneme çevrilmiþ bulunuyor. Patronlar, 2 yýl önce çýkarýlan 4857 sayýlý yeni Ýþ Yasasý'na dayanarak köleci çalýþma koþullarýný adým adým hayata geçiriyorlar. Esnek üretim-esnek çalýþma sayesinde günlük çalýþma süresini keyiflerince uzatan patronlar, pek çok yerde hafta sonu ve yýllýk izinlerimizi gaspetmiþ bulunuyorlar. Aldýðýmýz sefalet ücretleriyle býrakalým insanca bir yaþam sürmeyi, zorunlu ihtiyaçlarýmýzý karþýlamamýz bile mümkün deðil. Bununla da yetinmeyen asalak patronlar, þimdi de "bölgesel asgari ücret" yoluyla asgari ücreti aþaðýya çekmenin hesabýný yapýyorlar. Tüm sosyal haklarýmýz parça parça elimizden alýnýyor: Emekli olmamýz artýk imkansýz; kýdem tazminatý, bir hak olmaktan çýkarýlýyor; eðitimden sonra saðlýk ve belediye hizmetleri de özelleþtiriliyor; milyonlarca iþçinin iþ güvencesi yok. Bu ülkede çalýþanlarýn yarýsýndan fazlasý (yaklaþýk 12 milyon kiþi) sigortasýz. Sendikal örgütlenmenin ve sendikal haklarý kullanmanýn önünde sayýsýz yasal ve fiili engel var. Ve bu ülkede nüfusun %45'inin temel sorunu açlýk. Kýsacasý, bu düzen, milyonlarca iþçiye köle gibi çalýþýp sefalet içinde çürümeyi, güvencesiz ve geleceksiz bir yaþamý dayatýyor. Ümraniye, Sarýgazi, Sultanbeyli ve Taþdelen'de çalýþan iþçiler olarak bu ayný sorunlarý yakýcý biçimde yaþýyoruz. Bölge patronlarý telafi çalýþmasýndan performansa göre ücrete, çalýþma sürelerinin 14 saate kadar çýkarýlmasýndan hafta sonu ve yýllýk izinlerin gaspedilmesine, düþük ücretlerden keyfi iþten atmalara, sosyal haklarýn budanmasýndan taþeronlaþtýrmaya ve sigortasýz çalýþtýrmaya kadar sömürüyü alabildiðine týrmandýrýyorlar. Çoðu yerde üç kuruþluk ücretlerimizi dahi zamanýnda alamýyoruz. Özellikle ÝMES'te baský, dayak ve hakaret oldukça yaygýn. Bununla da yetinmeyen patronlar, etnik ve dini ayrýmcýlýðý kýþkýrtarak iþçileri bölmeye çalýþýyorlar. Sendikalarýný deðiþtirmesi için belediye iþçileri üzerinde yoðun bir baský ve tehdit var. Yasalarda tanýnan sendikal örgütlenme hakký ayaklar altýna alýnýyor. Bu yüzden bölgede çalýþan iþçilerin ezici bir çoðunluðu herhangi bir sendikal örgütlülükten yoksundur. Yüzlerce iþletmede 50 binin üzerinde iþçinin çalýþtýðý bölgede sendikalý iþyeri sayýsý 10, sendikalarda örgütlü iþçi sayýsý ise 3 bin civarýndadýr. Örgütlü sendikalarýn ise, ne sýnýfýn çýkarlarýný korumak ne de yeni iþ yerlerinde örgütlenmek gibi bir kaygýlarý var. Geçtiðimiz aylarda UNO'da olduðu gibi, direniþe geçen iþçiler, patronlarýn saldýrýlarýnýn yanýsýra sendikal bürokratlarýn gericiliðiyle de boðuþmak zorunda kalýyor. Coca Cola direniþinde bir kez daha görüldüðü üzere, sendikalar sýnýf dayanýþmasýný hayata geçirmekten uzak durmaktadýrlar.

2 2 Ýþçiler, kardeþler! Sorunlar listesini uzatmanýn anlamý yok. Örgütsüz olmanýn, mücadeleden uzak durmanýn bedelidir bu yaþadýklarýmýz. Bu tabloyu kökünden deðiþtirecek bir sýnýfýn neferleriyiz, deðiþtirmek zorundayýz. Bu güce fazlasýyla sahibiz. Yeter ki örgütsüzlüðe, daðýnýklýða ve suskunluða bir son verelim. Sýnýf dayanýþmasýný güçlendirmek, yýlgýnlýðý ve güvensizliði kýrarak saldýrýlara karþý ortak bir mevzi yaratmak yakýcý bir ihtiyaç haline gelmiþtir. Bunun ilk adýmý, öncelikle öncü iþçilerin biraraya gelmesi, ortak bir mücadele programý ekseninde hareket etmesidir. Ýþte tam da bu amaçla sýnýf bilinçli iþçiler olarak biraraya geldik. Yaptýðýmýz ilk tartýþmalarýn ardýndan, Kasým ayýnda bir iþçi kurultayý gerçekleþtirmeyi kararlaþtýrdýk. Ýþyerlerinde karþýlaþtýðýmýz sorunlarý birlikte tartýþmak, ortak hareket zeminleri yaratmak ve engelleri hep birlikte aþmak istiyoruz. Bugüne kadar sýnýfýmýzýn biriktirmiþ olduðu mücadele deneyimlerini paylaþmayý ve ortaklaþtýrmayý hedefliyoruz. Attýðýmýz bu adýmý, Ýstanbul merkezli ve daha geniþ katýlýmlý bir kurultay çalýþmasýyla büyütmeyi planlýyoruz. Çalýþmasýný yürüttüðümüz kurultay, bölgedeki bütün sýnýf kardeþlerimizin katýlýmýna açýktýr. Kurultayýmýzýn baþarýsý, sýnýfýmýzýn baþarýsý olacaktýr. Kurultaya sesini taþýyacak fabrika, iþyeri sayýsýnýn artmasý, geleceðimizi birlikte kazanmak yolunda atýlmýþ bir adým olacaktýr. Bu adýmý güçlendirmek için tüm sýnýf kardeþlerimizi fabrika-iþyeri komiteleri temelinde kurultay hazýrlýk çalýþmalarýna aktif olarak katýlmaya, her türden desteði sunmaya çaðýrýyoruz. Sömürüye ve sefalete dur demek için iþçi kurultayýnda birleþelim! Kurtuluþ yok tek baþýna, ya hep beraber ya hiçbirimiz!

3 3 Yaþasýn iþçilerin birliði! Bölgemiz ve tüm organize sanayi bölgeleri iþçi deðirmenleri gibidir. Bu bölgelerde iþçinin aþýrý sömürüldüðü, iþçi saðlýðý ve hukukunun olmadýðý ama patronlarýn birliðinin sonuna kadar iþlediði bir sistem oluþmuþtur. Kurulum amaçlarý yerleþim düzenini ve kentsel hayatý olumsuz etkilememesi olsa da, genelde her organize sanayi bölgesi patronlarýn kalesi ve ortak ittifak alanlarý olmuþtur. Ýþçi, sýnýf bilincinden uzaktýr ve uzaklaþtýrýlmaktadýr. Tam da bu noktada görev sendikalar ve iþçi derneklerine düþmektedir. Bunu düzelterek iþçiye sýnýf bilincini taþýmak ve eðitmek bu kurumlarýn öncelikli görevidir. Bunun için gerekli sosyal aktiviteler yapýlmalý, iþçi arkadaþlarýmýz evden iþe-iþten eve süregelen sistemin oluþturmaya çalýþtýðý suskun toplum olmaktan çýkartýlmalýdýr. Unutulmamalýdýr ki, iþverenler tek sendika çatýsý altýnda toplanmýþ ve örgütlü çalýþmalarýyla bizden bir adým önde gitmektedirler. Bunun içindir ki bizler aralýk vermeden örgütlenme çalýþmalarý yapmalýyýz. Bu tür bir çalýþmanýn hayata geçirilmesi iþçi kurultaylarý ile baþlar. Kurultaylarda önder kadrolar ve bu kadrolara yardýmcý olacak iþçi arkadaþlar seçilmeli. Bölgelerde geniþ çaplý bir araþtýrma yaparak o bölgede nelerin eksik olduðu ve nelere ihtiyaç duyulduðu saptanarak, ne yapýlabilir noktasýnda tekrar kadro ve uzman kiþilerle bir araya gelinerek sorunlara kesin çözümler getirilmeli. Sendika temsilcisi olarak benim beklentim, kurultaylarýn bir an önce faaliyete geçmesidir. Gerekli görülen yerlerde sendikanýn uzman kadrolarýyla görüþülerek sorunlara çözümler üretilmeli, sýnýfýn iþveren egemenliðine karþý dik ve bilinçli durmasýný saðlayacak, iþçi birliðini hayata geçirebilecek adýmlar atýlmalýdýr. DÝSK Birleþik Metal-Ýþ Sendikasý Kurultay Hazýrlýk Komitesi piknik gerçekleþtirdi... Pikniðimizde genç iþçilerle buluþtuk! Ümraniye Kurultay Hazýrlýk Komitesi olarak daha fazla iþçiyle buluþmak, kurultayý ve amaçlarýný anlatmak amacýyla piknik gerçekleþtirmeye karar verdik. Çoðunluðu genç 40 iþçinin katýldýðý piknik, mütevazi bir ortam ve atmosferde geçti. Piknik ilk olarak ortak sofra ile baþladý. Kahvaltýnýn ardýndan bir çok etkinliðimizde yeralan Grup Yaðmurla Gelen, seslendirdiði türkü ve marþlarý bizlerle paylaþtý. Müzik dinletisinin ardýndan ara verildi. Ýkinci bölüm, iki arkadaþýmýzýn okuduðu þiirlerle baþladý. Þiir dinletisinin ardýndan serbest kürsüye geçildi. Bölgede iþçi sýnýfýnýn yaþadýðý sorunlardan yola çýkarak kurultayýn ihtiyacýna vurgu yapýldý. Yaþadýðýmýz sorunlarýmýza iliþkin tartýþma açýldý. Sýklýkla vurguladýðýmýz gibi tartýþmalarýn merkezine iþçiler arasýnda yaygýn olan güvensizlik duygusu oturdu. Ayný zamanda sendikalarýn içinde bulunduðu duruma da iþaret edildi. Pikniðe katýlan tüm iþçilere Kurultay Hazýrlýk Komitesinin çalýþmalarýna katýlma çaðrýsý yapýldý. Grup Yaðmurla Gelen'in söylediði türkülerin ardýndan piknik sona erdi. Pikniðimizde beklediðimizin altýnda bir katýlým gerçekleþmesine raðmen, ilk kez katýlan arkadaþlarýn olmasý ve özellikle kurultay çalýþmasýnýn genç iþçilere taþýnmasý oldukça anlamlýydý.

4 4 Ümraniye'de Coca Cola iþçileri ile dayanýþma eylemi! Sendikalaþtýklarý için iþten atýlan Coca Cola iþçilerinin direniþi 4 aydýr devam ediyor. Coca Cola iþçileri gerçekleþtirdikleri eylem ve etkinliklerle direniþin sesini daha da büyütmeye çalýþýyorlar. Coca Cola iþçileriyle sýnýf dayanýþmasýný yükseltmek için 10 Eylül günü Ümraniye ÝGDAÞ önünde BDSP, Birlik Halkevi, Dayanýþmaevleri, Ýþçilerin Mücadele Birliði, Odak, OSÝM-DER bir basýn açýklamasý gerçekleþtirdi. Coca Cola iþçilerinin de yer aldýðý basýn açýklamasýna 50'yi aþkýn kiþi katýldý. Basýn metni Coca Cola direniþi sürecinin anlatýlmasýnýn ardýndan þu çaðrýyla sona erdi: "Bugün tüm bu saldýrýlara inat Coca Cola iþçileri kararlýlýkla örgütlenme haklarýný savunuyorlar. Coca Cola iþçileri 'Biz bu yola baþkoyduðumuzda her türlü þeyi göze alarak girdik. Taleplerimiz kabul edilene kadar direniþimizi sürdüreceðiz' diyorlar. Coca Cola iþçilerinin bu haklý mücadeleden zaferle çýkmasý demek, iþçi sýnýfýnýn, özelde de Ümraniye iþçilerinin yeni bir mevzi kazanmasý anlamýna gelecektir. Öyleyse tüm iþçi ve emekçileri Coca Cola iþçilerinin yürüttüðü kararlý ve militan mücadeleye sahip çýkmaya, her türlü desteði sunmaya, Coca Cola iþçileriyle dayanýþmayý büyütmeye çaðýrýyoruz. Coca Cola iþçileri, dünyanýn en kanlý þirketlerinden biri, ayný zamanda iþçi düþmaný olan Coca Cola üzerinde baský oluþturmak için Coca Cola ürünlerini boykot çaðrýsý yaptýlar. Tüm iþçi ve emekçileri Coca Cola direniþine destek sunmanýn somut biçimi olan Coca Cola boykotuna aktif bir þekilde katýlmaya, Coca Cola'nýn ürünlerini tüketmemeye çaðýrýyoruz!" Basýn metninin okunmasýnýn ardýndan Nakliyat- Ýþ Sendikasý yöneticisi de yaptýðý konuþmada, sýnýf dayanýþmasýnýn daha da büyütülmesi ihtiyacýna iþaret etti. Eylemde "Coca Cola içme, zulme ortak olma!", "Ýþçilerin birliði sermayeyi yenecek!", "Kahrolsun Amerikan emperyalizmi!", "Yaþasýn sýnýf dayanýþmasý!" sloganlarý atýldý. Serna-Seral direniþi tüm kararlýlýðý ile devam ediyor! TEKSÝF Bakýrköy Þubesi'nde örgütlü olan Serna-Seral Tekstil iþçileri toplu görüþmelerde yaþanan uyuþmazlýðýn ardýndan grev kararý almýþ ve 16 Eylül günü bu kararlarýný hayata geçirmiþlerdi. Ýþyerinin önünde kurduklarý grev çadýrlarý 30 Eylül günü bir gece baskýný ile polis tarafýndan kaldýrýlan iþçiler, yaðan yaðmurdan korunmak amacýyla 3 Ekim günü yeniden çadýrlarýný kurmak istediler. Meþru ve ayný zamanda anayasal haklarýný kullanarak greve çýkan iþçilerin baþýnda ilk günden beri bekleyen yüzlerce polis bu kez iþçilere gaz bombalarý ve coplarla saldýrarak çadýrýn kurulmasýný engelledi. Dövülerek gözaltýna alýnan 14 iþçi, polise mukavemet iddiasý ile ertesi gün çýkartýldýklarý mahkemeden serbest býrakýldý. 5 Ekim Çarþamba günü fabrika önünde Teksif Bakýrköy Þubesi ve iþçiler tarafýndan bir basýn açýklamasý gerçekleþtirildi. Basýn açýklamasýna Karayollarý iþçileri, Yol-Ýþ 1 No'lu Þube yöneticileri, Deri-Ýþ Genel Merkez yöneticileri, Eðitim-Sen ve SES'ten emekçiler destek verdi. Teksif Bakýrköy Þube Baþkaný Çetin Yelken yaptýðý konuþmada haklý mücadelelerini engellemeye kimsenin gücünün yetmeyeceðini söylerken, iþçiler de tüm baskýlara karþýn direniþteki kararlýlýklarýný sloganlarla ifade ettiler. Ayrýca Türk-Ýþ ve Teksif Genel Merkezini söz verdikleri gibi direniþe destek olmaya çaðýran Çetin Yelken in ardýndan Deri-Ýþ Genel Merkez Yöneticilerinden Musa Selvi bir konuþma yaptý. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan iþçiler adýna Serna Tekstil Baþtemsilcisi Erdinç Memetoðlu nun okuduðu basýn açýklamasýnda direniþin süreci aktarýlýrken direniþteki kararlýlýk bir kez daha vurgulandý. Ýþçi sýnýfýnýn haklý mücadelesinin mutlaka zaferle sonuçlanacaðýna olan inançlarýný dile getiren iþçiler eylem boyunca "Ýþçilerin birliði sermayeyi yenecek!", "Yaþasýn sýnýf dayanýþmasý!", "Yaþasýn örgütlü mücadelemiz!", "Yaþasýn grev, yaþasýn mücadelemiz!", "Baskýlar bizi yýldýramaz!", "Birleþen iþçiler yenilmezler!" sloganlarýný attýlar.

5 Grevdeki Serna-Seral iþçileri adýna Seral Tekstil iþyeri temsilcisi Suzan Gündüz ile konuþtuk!.. "Birleþen iþçiler yenilmezler!" - Örgütlenme sürecinizden bahseder misiniz? - 16 ay öncesinde baþlayan bir mücadele. Ýlk etapta ekonomik taleplerle baþladýk. Çünkü örgütlenme sürecinin öncesinde 2 yýlý aþkýndýr zam alamýyorduk. Örgütlenme süreci ile beraber, sadece ekonomik taleplerle bir baþarý elde edemeyeceðimizi anlamaya baþladýk. Bu süreç içerisinde iþçi sýnýfýnýn tarihi ile ilgili araþtýrmalar yaptýk. Ne gibi kazanýmlar elde edilmiþ, nasýl kazanýlmýþ ve kaybedilmiþ. Bunlarý araþtýrarak bugünlere geldik. Örgütlenme sürecinde karþýmýza çýkan en büyük sorunlardan birisi güvensizlik, bir diðeri ise ailelerdi. Ama iþçilere güvensizliðin aslýnda sermaye sýnýfýnýn iþçilere þýrýnga ettiðini anlattýðýmýzda, insanlar anlamaya baþladý. Din, dil, mezhep farklýlýklarý ile insanlar bölünmüþ. Aslýnda biz örgütlenmeye baþladýðýmýzda bir sýnýf olduðumuzun bile farkýnda deðildik. Bir þeyler okuyup araþtýrmaya, iþçi sýnýfýnýn tarihini araþtýrmaya baþlayýnca, emekle sermayenin çýkarlarýnýn hiçbir zaman çakýþmadýðýný anlamaya baþladýk. Bu süreç içerisinde ailelerden gelen tepkiler vardý. Özellikle bayan iþçilere yönelik. Bir örnek olmasý açýsýndan benim annem toplantýlarýmýz yoðunlaþtýðý dönemde "Orada hiç mi erkek iþçi yok? Onlar katýlsýn!" diyordu. Onlara erkek iþçilerle ayný koþullarda çalýþýyorsak ve yaþýyorsak mücadelemizin de ortak olmasý gerektiðini anlattýk. Kendimizin yanýnda ailelerimizi de eðittik. Öyle ki en sonunda annemle beraber SEKA direniþini ziyaret etmeye gittik. Daha sonrasýnda ise annem baþka eylemler olup olmayacaðýný sormaya baþladý. Örgütlenme aþamasýnda en ciddi avantajýmýz bir iþyeri komitemizin olmasý idi. Bir komitenin disiplin ve organizasyon açýsýndan ne kadar gerekli olduðunu zaman içerisinde çok iyi kavradýk. Çünkü tek baþýna sendikalý olmak aslýnda örgütlü olmak anlamýna gelmiyor. Yetki geldikten sonra iþverenle karþý karþýya geldik. Sendika ilk açýða çýktýðýnda dört arkadaþýmýz iþten atýldý. Tabii bunlar öncü olarak görülen iþçilerdi. Atýlan iþçileri de iþyeri içinde ve önünde yaptýðýmýz eylemlerle dört gün sonra geri aldýrdýk. Örgütlülüðümüzün gerçek gücü de buradaydý. Atýlan iþçilerden biri de bendim. Atýldýðýmda eþyalarýmý toplarken iþçi arkadaþlara mutlaka geri döneceðimizi söylüyordum. Çünkü içerideki örgütlülüðümüze fazlasý ile güveniyordum. Sonraki dönemde toplu sözleþme görüþmeleri baþladý. Ýdari maddelerin hepsinde anlaþma saðlandý. Ücret alacaklarý ve sosyal haklara gelince iþverenin uzlaþmaz tavrý yüzünden sözleþme týkandý. Biz taban ücretinin 470 YTL'ye çekilmesini, onun üzerine de yýllýk %30 zam istiyorduk. Onun teklifi ise varolan asgari ücretin %3 fazlasý idi. Biz tüm iyi niyetimizi gösterip anlaþmak istememize raðmen, iþverenin uzlaþmaz tavrý yüzünden görüþmeler týkandý ve grev kararý alýndý. Bizim grev kararýmýza karþýlýk, iþveren de lokavt ilan etti. Bugün grevimizin 16. günü. Bizler kararlý, inançlý bir þekilde sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceðiz. Çünkü bizler biliyoruz ki bu grev yalnýzca Serna-Seral iþçilerinin deðil, tüm iþçi sýnýfýnýn grevidir. Burada elde edilecek bir kazaným tüm sýnýfýn kazanýmý olacaktýr. Ama þunu da biliyoruz ki toplu sözleþme imzalanmasa bile kaybettik gözü ile bakmayacaðýz. Çünkü bilinç olarak çok þey kazandýðýmýzýn farkýndayýz. - Sýnýf kardeþlerinize söylemek istediðiniz baþka neler var? - Ýþçi sýnýfýna söylenecek en güzel þey zincirlerinden baþka kaybedecek hiçbir þeyi olmadýðý, ancak kazanacaðý bir dünya olduðudur. Aslýnda tüm iþçi sýnýfý bu bilince ulaþtýðýnda sermaye sýnýfýnýn ortadan kalkacaðýna ve gerçek hedefimize ancak o zaman ulaþacaðýmýza inanýyorum. Bunun dýþýnda böyle grevlerde sýnýf 5

6 6 AB hayalleri katmerli köleliðe, devrimci sýnýf mücadelesi kurtuluþa götürür! 17 Aralýk 2004'te, Türkiye'nin Avrupa Birliði ne üyeliði için görüþmelerin baþlatýlmasý kararý verilmiþti. 3 Ekim'de çerçeve belgenin imzalanmasýyla görüþmeler baþlamýþ oldu. Büyük patronlar, hükümet, AB'ci tüm çevreler, özellikle de patronlar medyasý 17 Aralýk'ta olduðu gibi bir bayram havasý estirmeye çalýþtýlar, çalýþýyorlar. Hiçbir üye adayýna dayatýlmayan þartlar onursuzca kabul edildiði halde, yine onurlu-dik duruþ teranesi tutturuldu. Yine "AB süreciyle Türkiye'de her þeyin düzeleceði"nden dem vuruldu vb. Dikkatimizi bu noktalara çekerek AB hayallerini sürdürmeye, özellikle de AB ile ilgili gerçekleri gözlerden gizlemeye çalýþýyorlar. Bu þekilde biz iþçileri, emekçileri daha kolay idare etmeyi, hayallerle avutmayý hesaplýyorlar. Doðrusunu isterseniz þu son birkaç yýldýr bu politika iyi de iþ yapýyor. Býrakýn dünyada olup bitenleri, yaþadýklarý topraklarda bile yalnýzca magazin ve dizilerden, futbolcu ve mankenlerden ibaret dejenere þeyler olup bittiðini sananlar, burjuva propaganda bombardýmanýný kolayca yutuyorlar. Gerçekler ne denli acý olursa olsun, insanlýk dýþý çalýþma ve yaþam koþullarý bizi ne kadar çok isyan noktasýna getirirse getirsin, sermayenin yalanlarýna inanýp susuyoruz, þükredip hayallere kapýlarak bekliyoruz. Patronlar düzeninin yaydýðý hayallerden kurtulmazsak, bugünden beter koþullarda yaþamaya mahkum olacaðýz. Sadece son 15 yýlýn geliþmeleri, savaþlar, halklara yönelik emperyalist katliamlar, devletlerin baský ve terörü týrmandýrmasý, doðal afetlerin katliamlara dönüþmesi gibi bir yýðýn olgu, görmek-anlamak isteyen için gerçeklere yeterince ýþýk tutuyor. Örneðin AB... Avrupalý emperyalist tekellerin çýkarlarýný gerçekleþtirme projesinden baþka bir þey deðil. Pazar kavgasýnda ABD emperyalizmiyle boy ölçüþebilmek ekonomik, siyasi ve askeri alanda güç olmayý gerektirdiði için, Almanya ve Fransa'nýn öncülüðünde yürütülen bir ittifaktýr AB. Bu yüzden Avrupa ülkelerindeki iþçi ve emekçilerin haklarýna yönelik büyük çaplý saldýrýlar yöneltiliyor. Silahlanmaya, terör aygýtý olan devletlerin tahkimatýna devasa kaynaklar ayrýlýyor. Ekonomik-sosyal kazanýmlar, yeni yasalarla, projelerle gaspedilmeye çalýþýlýyor. Kiminde iþgünü uzatýlýyor, kiminde olduðu kadarýyla iþgüvencesi kaldýrýlýyor, kiminde iþsizlik parasý gaspediliyor, hemen hepsinde eðitim ve saðlýk gibi temel kamu hizmetleri özelleþtiriliyor, iþsizlik ve yoksulluk þahlandýrýlýyor vb. DÝSK, TÜRK-ÝÞ gibi sendikalarýn bürokrat yönetimleri, emekten yana olduðunu iddia eden reformist partilerin çoðu, Kürt halkýný düzene baðlamaya çalýþan Kürt liberalleri, kalkýp bize bunlarý anlatacak deðiller ya. Onlar kapitalistlerin iþçi sýnýfý ve emekçiler içindeki uzantýlarýdýr. Doðal olarak patronlarýn borazanýný öttürecekler. Örneðin kölelik yasasý çýkarýlýr, en iyi katkýyý-hizmeti onlar sunar. Siyasal hak ve özgürlükler biçilir, sokak infazlarý çoðalýr onlar AB demokratikleþmesi olduðunu söyler. Hadi diyelim ki yýlda siyasal, sosyal koþullar, sýnýf savaþýmlarý, emperyalist çatýþmalar olmadý, dünyanýn çehresi deðiþmedi de Türkiye, AB'ye üye oldu. Ne deðiþecek sanýyorsunuz? Örneðin en son Terörle Mücadele Yasasý Ýngiltere'den ithal edilerek, terör devletinin tahkim edilmesinden baþka nedir AB demokratikleþmesi? Bugüne kadar AB demokratikleþmesi, AB kalkýnmasý diye diye canýmýza okumalarýndan da anlayamýyorsak, pes artýk demek dýþýnda bir þey kalmýyor. Gene de yýlmayýp bir kez daha soralým: Kendi egemenlik alanlarýnda kendi iþçi ve emekçi sýnýflarýna acýmasýzca saldýran Avrupalý sermayelerin ittifakýnýn, baþka halklara faydasý olur mu? Boþ hülyalarý bir kenara býrakalým arkadaþlar. Tarihsel deneyimler ve bilimsel gerçekler bize, bir sýnýf olarak mücadele sahnesine çýkmaktan, Avrupa ve diðer ülkelerdeki iþçi sýnýfý ve emekçi halklara karþý enternasyonalist görevimizin gereðini yapmaktan, yani

7 Þovenist-faþist kudurganlýðýn panzehiri iþçilerin birliði halklarýn kardeþliðidir! 7 Bu yýlýn Newroz kutlamalarýndaki bir sahne bahane edilerek þovenizm zehrinin dozu olabildiðince arttýrýlmýþtý. Görüntüler Mersin'dendi. Sermaye egemenliðini simgeleyen bayraðýn, Kürt çocuklarýn "kötü muamele"sine maruz kalmasý bir sivil polisin "vatansever milliyetçi" damarýna dokunmuþtu. Olay, devlet tarafýndan, özellikle kokuþmuþ medyanýn etkili bir þekilde kullanýlmasýyla ülke çapýnda histerik bir þovenizm nöbetinin yayýlmasýna konu edildi. Bu arada burjuva hukukunda bile yeri olmadýðý halde cezai ehliyetleri olmayan iki çocuk hapse gönderildi, polis ise ödüllendirildi. Genelkurmay adýna yapýlan açýklamada ise "sözde vatandaþ"lar açýkça hedef gösterilerek, ülkedeki tüm þovenist, faþist güruhlarýn tasmalarý çözüldü. Sözde vatandaþ kavramýyla, Kürt halký ve elbette sermaye bayraðýnýn, yalnýzca sermayenin sömürüye, zorbalýða, katliamlara, ýrkçýlýða dayalý egemenliðini simgelediðinin farkýnda olanlar kastedilmiþti. Yazýk ki iþçi sýnýfý ve emekçiler içinde, doðum anýndan itibaren baþladýðýndan olsa gerek "vatan, millet, bayrak, devlet..." edebiyatý haddinden fazla beyinlere iþlemiþ durumda. Böyle tutsak alýnmýþ kafalar, bayraðýn kendilerini deðil de adý saný belli bir devleti simgelediðini, bu devletin ise sömüren ve ezen sýnýflarýn baský ve zor aygýtýndan baþka bir þey olmadýðýný düþünecek deðiller ya. Zaten þovenizmin en ufak bir olaydan yola çýkýlarak toplum çapýnda bir histeriye dönüþtürülebilmesinin gerisinde bu bilinçsizlikten baþka bir þey mi var? Bayrak kampanyasýnýn ardýndan, sermaye iktidarý, bu geri bilince oynayarak yarattýðý þovenist ve faþist kudurganlýðý fiili saldýrýlara dönüþtürmeye çalýþtý. Tasmalarý çözülen gerici faþist güruhlar etkince kullanýlarak, ilkin Trabzon'da devrimcilere yönelik linç giriþimi sahnelendi. Yalova, Muðla, Eskiþehir, Ýzmir- Seferihisar, Adana, Gemlik, Bozhöyük gibi yerlerde çeþitli sebeplerle Kürtlere yönelik linç giriþimleri oldu. Faþist sürülerin baþý çektiði bu saldýrýlarda, adeta hayvani kudurganlýða benzer cinsten sahneler yaþandý. Bu arada her bir saldýrý, egemenler tarafýndan baþta Kürt halký olmak üzere, tüm ilerici, devrimci muhalefete yönelik gözdaðý mesajlarýna konu edildi. Egemenler, yalnýzca Kürt halkýnýn meþru mücadelesini ve genel olarak da devrimci muhalefeti bastýrmak için deðil, Türkiye'nin geriye kalan kesimleri içinde kontrollü bir þekilde Türk þovenizmini diri tutmak, ýrkçýlýðý ve faþizmi yaygýnlaþtýrmak hedefiyle hareket ediyorlar. Bunun Kürt halkýnda tersi bir tutuma yol açacaðýný hesaba kattýklarý için de ikiyüzlü bir þekilde gözdaðý mesajlarýna itidal sözleri eklemeyi ihmal etmiyorlar. Ýþçi ve emekçiler arasýnda ulusal farklýlýklara dayalý düþmanlýk yaratmak yalnýzca ve yalnýzca sermayenin yapabileceði kirli bir iþtir. Bu þekilde hem Kürt halkýnýn haklý ve meþru mücadelesini bastýrmayý, hem de genel olarak iþçi ve emekçilerin birliðini baltalamayý, zayýf da olsa süregiden sýnýf mücadelesini iyice kötürümleþtirmeyi hedefliyorlar. Ezen bir sýnýf ve devletin sahibi olarak ülke çapýnda bunu yapan patronlar, tek tek iþyerlerinde de buna benzer oyunlar oynuyorlar. Ýþyeri temelinde iþçilerin birleþmesini ve mücadele etmesini engellemek için ulusal, dinsel, mezhepsel, bölgesel vb. farklýlýklarý körüklemekten geri durmuyorlar. Ýþyerlerinde olduðu gibi ülke genelinde de halklar arasýnda düþmanlýk yaratýlmasýný engellemek, sermayenin ve terör devletinin oyunlarýný bozmak biz iþçi ve emekçilerin baþlýca görevidir. Kürt iþçiler, Kürt sorununu Kürt iþçi ve emekçi sýnýflarýn çýkarlarý ekseninde çözüme kavuþturacak olanýn, her milliyetten Türkiye iþçi sýnýfýnýn iktidar mücadelesi olduðunu unutmadan sýnýf kavgasýna daha sýký sarýldýklarý; Türk iþçiler de Kürt halkýnýn haklý ve meþru taleplerini daha güçlü savunduklarý oranda, sömüren ve ezenlerin

8 8 Çifte sömürüye ve eþitsizliðe karþý güçlerimizi birleþtirelim! Kadýn iþçi arkadaþlar, Ümraniye, ÝMES, OSB'de ve Sultanbeyli'de çalýþan iþçilerin haklarýný savunmayý, birlik ve dayanýþmasýný saðlamayý, mücadelesine yol göstermeyi amaçlayan OSÝM-DER (OSB-ÝMES Ýþçileri Derneði) bünyesinde kýsa süre önce, bu bölgede çalýþan iþçi kadýnlar olarak Kadýn iþçi Komisyonu kurduk. Neden kadýn komisyonu? Sigortalarýn yatýrýlmýyor mu? Ücretin mi ödenmiyor? Tacize ve þiddete mi uðradýn? Kreþ mi istiyorsun? Doðum iznin ve emzirme iznin mi gaspedildi?... Bu sorunlara onlarcasýný ekleyebiliriz. Her geçen gün artan bir þekilde kadýn olmaktan kaynaklý eþitsizlikler ve baskýlarla karþý karþýya kalýyoruz. Aldýðýmýz ücret ayný iþi yaptýðýmýz erkek arkadaþlarýmýzýn ücretinden daha düþük. Ýþyerinde hakaretler ve tacizler ile karþý karþýya kalabiliyoruz. Ýþe gittiðimizde geride býraktýðýmýz çocuklarý düþünmek zorunda kalýyoruz. Mesai bittiðinde bile rahat deðiliz. Evin bakýmý ile sorumluluðumuz 2'ye, 3'e katlanýyor. Yani hem iþte köleyiz, hem de evde... Evde, sokakta, iþte þiddete maruz kalýyoruz. Var mý bir sosyal yaþantýmýz? Evden iþe, iþten eve. Kaçýmýz tiyatroya gittik mesela. Ya da sinemaya gittik, eþimizle, çocuklarýmýzla... Ancak yaþadýðýmýz sorunlar karþýsýnda kendimizi güçsüz, çaresiz ve yalnýz hissediyoruz. Kendimize ise güvenmiyoruz. En temel sorunlarýmýz karþýsýnda susmayý tercih ediyoruz. Oysa ki ÝMES'ten OSB'ye, Sultanbeyli'den Ümraniye'ye kadar olan bölgede çalýþan binlerce kadýnýz. Geçmiþ deneyimlerden biliyoruz ki, kadýn iþçiler, iþçi sýnýfýnýn kurtuluþ mücadelesinde ön saflarda yer alabilmiþler. Bugün 8 saatlik iþgününün kazanýlmasýnda bile kadýn iþçilerin diþe diþ verdiði mücadelenin büyük payý vardýr. Tüm iþçiler olarak insanca bir yaþamý ancak kadýn-erkek birlikte mücadele ederek kazanabiliriz. Bunun için bile iþçi kadýnlarýn ayaklarý üzerinde doðrulmasý ve adýmlar atmasý gerekiyor. Kadýn iþçi arkadaþlar; Kadýn iþçi komisyonu, bu bölgede çalýþan, emeði sömürülen, alýnteri döken kadýnlar tarafýndan kuruldu. Týpký senin gibi, bu bölgede çalýþan binlerce kadýn iþçi gibi... Ancak bölgedeki iþçi kadýnlardan bir farkýmýz var. Yaþadýklarýmýzýn kaderimiz olmadýðýna, deðiþeceðine inanýyor ve bunun için örgütleniyoruz. Artýk yaþadýðýn sorunlara çözüm yolun olacak, aradýðýn noktada seni destekleyecek, yardýmcý olacak, yaný baþýnda yer alacak bir komisyon var. Kadýn komisyonu, seni, karþý karþýya kaldýðýn tüm sorunlara, çifte ezilmiþliðe, sömürüye karþý hakkýný korumaya, ellerini ellerimizle birleþtirmeye, gücümüzü büyütmeye çaðýrýyor. Kurtuluþ yok tek baþýna, ya hepberaber ya

9 9 Yeni Star'da yaþanan ücret sorununa karþý Bireysel deðil örgütlü tepki! Bizim çalýþtýðýmýz iþyerinde de ÝMES'te genel olarak yaþanan sigortasýz çalýþtýrma, düþük ücretler ve ücretlerin zamanýnda ödenmemesi sorunlarý yaþanýyor. Yaklaþýk 100 kiþi çalýþtýðýmýz iþyerinde, arkadaþlarýmýzýn yarýsý sigortasýz çalýþtýrýlýyor. Bununla birlikte zaten düþük olan ücretler parça parça ve gecikmeli bir þekilde ödeniyor. Aðustos ayýndaki mesai ücretlerimiz Eylül sonunda ödeniyor. Maaþlarýmýzý almak için iþ çýkýþýnda 2 saat bekletiliyoruz, fakat alamýyoruz. Üstelik ne bir açýklama yapýlýyor ne de bir özür dileniyor. Nasýl olsa bizler iþçiyiz ya, onlar ne yaparsa yapsýn, sessiz bir þekilde durup bekleyeceðiz. Geçenlerde yapýlan bir toplantýda Pazar günü mesaiye çaðrýldýðýmýzda, tepkilerimizin sonuna kadar haklý olduðu söylendi. Ýlgili þahýslar kendileri de maaþlarýný bizim gibi alamadýklarýný söylediler. Ayrýca iþyerinden memnun deðilsek iþten ayrýlýp gidebileceðimiz gibi çok yüzsüz bir sözde kullandýlar. Toplantýda maaþlarýn ödenmesi noktasýnda neden böyle sorunlar yaþandýðýna dair hiçbir açýklama yapýlmadý. Soruyorum; iþyeri zarar mý ediyor da bu sorunlarý yaþýyoruz? Hiç de öyle olduðunu düþünmüyorum. Sürekli üretim yapýyor ve mesailere kalýyoruz. Hatta Pazar günü dahi mesaiye çaðrýlýyoruz. Bütün bunlarýn yanýnda nasýl oluyor da maaþlarýmýzý ödeyemiyorlar? Toplantýda görülen o ki hepimiz de yaþanan sorunlardan fazlasýyla þikayetçiyiz. Fakat bu rahatsýzlýklarýmýz bireysel yakýnmalarýn ötesine geçemedi. Varolan tepkiler bireysel yakýnmalarýn ötesine geçemediði sürece, bugüne kadar olduðu gibi hiçbir çözüm üretilemeyecektir. Sorunlarýmýzý çözebilmek için bir araya gelerek tepkilerimizi birleþtirmeli ve örgütlü bir þekilde adýmlar atabilmeliyiz. Kurtuluþ yok tek baþýna ya hep beraber ya Kapitalizme karþý mücadelemizi yükseltelim! Ýþçi kardeþlerim, her þeyden önce þunu bilmeliyiz ki akraba olarak olmasa bile insan olarak birer kardeþiz, dostuz ve iþçi sýnýfýn üyeleriyiz. Eðer dünyada kardeþçe yaþam olsaydý savaþlar olmazdý, birilerinin aç gözlü çýkarlarý için birbirimize kurþun sýkmazdýk. Ama maalesef bugün Irak'ta çocuklar katlediliyor. Bu zorbalýklar, kahpelikler, kalleþlikler neden oluyor acaba hiç düþündünüz mü? Bu sonu gelmez zorba düzende geçmiþte, bugün ve gelecekte acýmasýzlýklar, haksýzlýklar ve tabii ki savaþlar olmuþsa, oluyor ve olacaksa emin olun ki bizlerin, iþçilerin, ezilenlerin örgütsüzlüðünden, egemen sýnýfýn yani patronlar sýnýfýnýn örgütlülüðündendir. Eðer bunlarýn olmayacaðý bir dünya istiyorsak o halde hepimiz bilinçli bir þekilde örgütlenip bu olup bitenlere dur demeliyiz. Bunlara dur demezsek gelecek nesillere güzel bir dünya býrakamayacaðýz. Çünkü dünyamýz da yok oluyor. Biz iþçiler de bu yok olan dünyada biz ürettiðimiz halde haklarýmýzý alamayýp alamayýp yok mu olacaðýz? Bizi sömürüp ezenler de, yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarýnda bolluk ve sefa içinde yok mu olacaklar, yoksa bizlere hesap verip de mi yok olacaklar? Küresel ýsýnmanýn en son faciasý Katrina kasýrgasýydý. Ýnsanlar varlýk içinde yokluk çekiyorlar. Bu bazý domuzlarýn aç gözlülüðündendir. Ýþçi sýnýfý bunlarý çok iyi bilmeli ve bu çýkmazdan kurtulmalý. Kapitalizme karþý bu sert çýkýþýmýn manasý iþçi sýnýfýnýn acýmasýzca sömürülmesindendir kardeþler. Bu daha çok kan içmeye benziyor. Ancak kan içiciler þunu çok iyi bilmeliler ki, iþçi sýnýfýnýn ve ezilenlerin öfkesinden asla kurtulamayacaklar.

10 10 Patronlarýn zorbalýðýný ancak birleþerek durdurabiliriz! Sizlere çalýþmakta olduðum Ersan Asansör isimli fabrikadan bahsetmek istiyorum. Ersan Asansör dört ortaðý olan, iþçi sayýsý seksene yakýn, orta büyüklükte bir fabrika. Asansör imalatý ve servisi yapýyor. Yani birçoðumuz sürekli olarak fabrikada bulunmuyor, sürekli servise çýkýyoruz. Patron fabrikada kendisine göre bir sistem oturtmuþ. Ýþçiler her sabah iþe girmeden önce kapýnýn önünde birikip patronun kendilerini selamlamasýný bekler dakikalýk bir sohbetin ardýndan hep beraber içeri girilir ve ustalar patronlara önceki gün yapýlan iþlerin hesabýný verirler. Ýþçiler olarak bizler de mutfaða gidip sabah kahvaltýsýný bekleriz. Kahvaltý þirkettendir! Fakat bunun masrafý patrondan çýkmaz! Patronun iyi niyeti sandýðýmýz bu uygulama aslýnda emeðimiz karþýlýðýnda ufak bir "ikram"dýr sadece. Ýþimiz oldukça aðýr bir iþ. Ýþ güvenliði olmadýðý gibi iþyerinde genel iþ kurallarý da uygulanmýyor. Ve hiçbir sosyal hakkýmýz yok. Ýþyerindeki mesai sistemi de çok garip. Günlük belirli bir limit var. O limitin altýnda da çalýþsanýz, üstünde de çalýþsanýz ayný ücreti alýyorsunuz. Ama genellikle limitin üzerinde mesai yapýldýðý için burada da patron kârlý çýkýyor ve bizler kat be kat daha fazla sömürülüyoruz. Sömürü sadece burada bitmiyor. Ersan'da yol ücretleri de tam verilmiyor ve servise çýkan iþçiler yemek masraflarýný da ceplerinden karþýlýyorlar. Ersan, maaþ gününü asla aksatmaz ve her hafta iþçiye avans verir. Fakat çok ufak bir azýnlýk dýþýnda hiçbir iþçinin sigortasý yoktur. Sigortalý olanlar ise ya patronun hemþerileri ve arkadaþlarýdýr, ya da sað kolu olan iþçilerdir. Yani yalaka tiplerden. Sekiz yýlý aþkýndýr Ersan'da çalýþmalarýna raðmen bazý iþçilerin sigortalarý hala yoktur. Patron iþçilerle arasýný iyi tutmaya da özel bir gayret gösteriyor. Bunu belli ölçülerde baþarmýþ da. Ýþçiler patronlara "aðabey" diye hitap ediyorlar. Bazen birbirleriyle alay edip gülüyorlar. Haftanýn altý günü bu böyle tekrarlanýyor. Ýþçiler kendi aralarýnda da sürekli olarak birbirleri ile alay ediyorlar. Bu durum Ersan iþçisinin nasýl yozlaþtýrýldýðýnýn da somut bir kanýtý aslýnda. Ýþyerindeki bu yozlaþmýþ tablo iþçileri asýl sorunlarýný düþünmemeye yöneltiyor. Düþündükleri ve konuþtuklarý aðýrlýklý olarak birbirleri ile dalga geçtikleri konular oluyor. Tabii ki iþlerinin devamýný ve ailelerinin geçimini de düþünüyorlar. Ancak bu düþüncelerin içinde zamlar, fazla mesailer, fazla iþgünü, az ücret, sosyal haklar, sigorta ve iþçilerin haklarýnýn gasp edilmediði bir dünya çok da yer bulmuyor. Tabii ki bir iþimiz olacak, ailemizi geçindireceðiz, ancak bunu haklarýmýzý savunarak yapabiliriz. Unutmayalým ki bu düzende hiçbir iþçinin iþi emekli olana kadar garanti deðildir. Bize ne zaman gerek duyulmazsa, o zaman kapý dýþarý ediliriz. Patronun iþçiler arasýndaki yozlaþmýþ iliþkilere ses çýkarmamasý ise bilinçli bir tercihi. Hatta bu durumun ortaya çýkmasýnýn en önemli sorumlusu da kendisi. Çünkü bu durumun kendi çýkarýna olduðunu çok iyi biliyor. Bu politika sadece Ersan patronlarýnýn da deðil, genel olarak patronlar sýnýfýnýn bir politikasýdýr. Bu politika gerek iþyerlerinde gerekse de TV., gazete vb. yayýn organlarý vasýtasýyla etkili bir þekilde yürütülüyor. Eðer bizler tüm bu sorunlarý düþünmüyorsak bu biraz da bizim kabahatimizdir. Ancak daha da önemlisi patronlar sýnýfýnýn bilinçli bir politikasýdýr. Tüm bu olumsuzluklar bir yana patronun zorbalýklarý iþçiler üzerinde bir ezilmiþlik hissini de gösteriyor aslýnda. Daha açýk söylemek gerekirse; Ersan iþçisi, aslýnda ait olduðu sýnýfý, yani iþçi sýnýfýnýn bir parçasý olduðunu biliyor. Sevgili iþçi kardeþlerim, bu fabrikada yaþananlar Türkiye'nin tüm fabrikalarýnda yaþananlarýn ufak bir portresi aslýnda. Bunlar sadece bu fabrikada olmuyor. Bütün Türkiye'de oluyor. Bizler iþçi sýnýfý olarak bu sonu gelmez haksýzlýða bir son vermeliyiz. Bütün bunlarý geniþ bir þekilde tartýþmak için Kasým ayýnda düzenlenecek olan Ümraniye Ýþçi Kurultayý'nda buluþalým. Orada tüm bu zorbalýklara karþý nasýl önlem alacaðýmýzý tartýþalým. Bizler bugün bu kötü gidiþe "Dur!" demezsek gelecek nesiller daha çok sömürüleceklerdir.

11 11 G ü z e l y a r ý n l a r k u r m a k i ç i n i þ ç i k u r u l t a y ý n a d e s t e k v e r e l i m! Sevgiden, barýþtan yana bütün iþçi kardeþlerime selamlar. Arkadaþlar, size kendimi tanýtmak istiyorum. Tavukçu Yolu'nda bir metal fabrikasýnda çalýþýyorum. Günümüzde herkesin bildiði gibi bir geçinme derdimiz var. Sabahýn 7'sinden akþamýn 9-10'larýna kadar çalýþýyoruz. Sýrf daha iyi koþullarda yaþayabilmek, çoluk çocuðumuza daha iyi bir gelecek kurabilmek için. Her sabah bu ülkede milyonlarca insan kalkýp gecesini gündüzünü birbirine katýp köle gibi çalýþýyor. Sýrf karýn tokluðuna. Ama ay baþý geldiðinde iki kuruþ para vermeyi bile bizlere çok görüyorlar. Bir düþünün bizim onlardan ne farkýmýz var? Bizler de insanýz, onlar da. Ama bizlerin bir ayda kazandýðý parayý bir patron barlarda, meyhanelerde, gazinolarda bir gecede harcayabiliyor. Bu iþ kimsenin zoruna gitmez mi? Arkadaþlar, bu zamanda aldýðýmýz asgari ücreti bile bizlere fazla görüyorlar. Bu ülkenin baþbakaný çýkýp televizyonda "Bu ülkede kriz yok. Herkes sükunet içinde yaþýyor" diyebiliyor. Ama bizler için deðil bu sükunet, patronlar için. Çünkü zengin hala zengin, fakir hala fakir. Her gün bir sürü fabrika sözde özelleþtiriliyor. Sýrf hazineyi biraz daha doldurmak, patronlara biraz daha kolay imkanlar saðlamak için. Ama düþünmüyoruz ki o fabrikalarda çalýþan iþçi kardeþlerimiz iþten atýlacak. Bir de iþ yasalarý çýkartmýþlar. Ve sözde biz iþçilerin sosyal haklarýný korumak içinmiþ bu yasalar. Arkadaþlar, konuyu daha fazla uzatmadan þunu söylemek istiyorum. Biraraya gelmeden tek baþýmýza hiçbir þey yapamayýz ve ölene kadar böyle yaþayýp gideriz. Bunun böyle olmamasý için sonuna kadar mücadele etmeliyiz. Bizler Ümraniye, Sultanbeyli, Sarýgazi, Dudullu'dan iþçi arkadaþlarla biraraya gelip Ümraniye Ýþçi Kurultayý çalýþmalarýna katýlmaya karar verdik. Hepimizin sorunu sigorta, sendika, asgari ücret konusu. Elbette fikir ayrýlýklarýmýz da var. Ama yukarýda da belirttiðim gibi sorunlarýmýz ortak. Eðer ki biz iþçiler daha güzel yarýnlar kurmak istiyorsak gelin hep beraber bu kurultaya destek verelim. Ortak sorunlarýmýza ortak çözümler bulalým. OSB-ÝMES ÝÞÇÝLERÝ DERNEÐÝ Y. Dudullu Mah. Kerem Sok. No: 5/3 (MODOKO Camii arkasý) ÜMRANÝYE TEL: 0 (216) e mail:

12 Söz, karar, inisiyatif iþçilerin! Güçlü, birleþik bir kurultay için Taban örgütlülüklerimizi yaratalým! Kurultay Hazýrlýk Komiteleri nde birleþelim! Kamu Emekçileri Bülteni Özel Sayý: 247 Fiyatý: TL(25 YKR) * Ekim 2005 * Sahibi ve S. Yazý Ýþleri Md.: Gülcan CEYRAN EKSEN Basým Yayýn Ltd. Þti. * Mollaþeref Mah. Millet Cad. 50/10 Fatih/Ýstanbul * Tel/Fax: 0 (212) * Baský: Özdemir Mat. /

Ümraniye Ýþçi Kurultayý 11 Aralýk ta toplanýyor!

Ümraniye Ýþçi Kurultayý 11 Aralýk ta toplanýyor! Kamu Emekçileri Bülteni Özel Sayýsý: 269 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Kasým 2005 Fiyatý 250.000 TL (25 Ykr) Söz, karar, inisiyatif iþçilerde! Ümraniye Ýþçi Kurultayý

Detaylı

Neden sendikalý olmalýyýz?

Neden sendikalý olmalýyýz? Neden sendikalý olmalýyýz? Türkiye Porselen Çimento Cam Tuðla ve Toprak Sanayi Ýþçileri Sendikasý DÝSK/CAM KERAMÝK-ÝÞ GENEL MERKEZÝ Merkez Mah. Doðan Araslý Cad. No: 133 Örnek Ýþ Merkezi Kat 3 Daire 58

Detaylı

Sýnýf bilinçli, öncü iþçiler bir adým öne!

Sýnýf bilinçli, öncü iþçiler bir adým öne! Ýþçi Bülteni Özel Sayýsý: 26 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Þubat 2006 Fiyatý 25 Ykr Birliðimizi saðlamak, mücadelemizi ortaklaþtýrmak için... Sýnýf bilinçli, öncü

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Merhaba. Arkadaþlar, çoðu iþyerinde yýllýk izin hakký yok! Sigorta ve fiþ parasý bizim hakkýmýz! Cumartesi gününün de tatil olmasý hakkýmýz!

Merhaba. Arkadaþlar, çoðu iþyerinde yýllýk izin hakký yok! Sigorta ve fiþ parasý bizim hakkýmýz! Cumartesi gününün de tatil olmasý hakkýmýz! Temmuz 2012 Sayý:2 Merhaba Bu bülten biz tekstil iþçilerinin EZÝLÝYORUZ, TALEPLERÝMÝZÝ NEDEN DAHA GÜR SESLE HAYKIRAMIYORUZ? diyerek çýkarmaya karar verdikleri bir yayýndýr. Ýþçi kardeþlerimiz; biz günün

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Ümraniye Ýþçi Platformu kuruldu!

Ümraniye Ýþçi Platformu kuruldu! Ýþçi Bülteni Özel Sayýsý: 37 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Mart 2006 Fiyatý 25 Ykr Ümraniye'nin sýnýf bilinçli öncü iþçileri güçlerini birleþtirdi... Ümraniye Ýþçi

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Onuruna sahip çýk! Sýnýfa Karþý Sýnýf Kurultayý'na güç ver!

Onuruna sahip çýk! Sýnýfa Karþý Sýnýf Kurultayý'na güç ver! Ýþçi Bülteni Özel Sayýsý: 69 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Mayýs 2006 Fiyatý 25 YKr Onuruna sahip çýk! Sýnýfa Karþý Sýnýf Kurultayý'na güç ver! Geçtiðimiz kýþ aylarýnda

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

27 Mayýs ýn Ardýndaki «Kürt Sorunu» Anlaþýlmadan 71-72 Kopuþu da Kavranamaz AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 6 MAYIS 2008 Neredeyse yarým yüzyýl önce gerçekleþen 27 Mayýs darbesi, uzunca

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 27 Mayýs 2006 http://iscicephesi.org Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý 1 Mayýs

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için Gündem ve Politika syf. 3-4/16-17 Emek Hareketi syf. 5-10 AB nin yalanlarýna deðil, sýnýfýnýn gücüne inan Cezaevleri burjuva düzenin aynasý Ukrayna

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

Troçkizm Dosyasý - 4 Troçki ve Troçkizm sorunu gündeme geldiðinde, bu akýmýn karþýsýnda yer alanlar bakýmýndan sürekli devrim konusu kadar, hatta belki ondan fazla akla gelen konulardan biri de Troçki

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR Merhaba, Yoðun Mart ayýna girerken, 10. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Devrimci eylemlerin yoðunlaþacaðý Mart ayýna heyecanla hazýrlanýrken, bu sayýmýzda yine yoðun bir gündemle çýkýyoruz.

Detaylı

kamu amu emekçileri mekçileri bülteni

kamu amu emekçileri mekçileri bülteni KURTULUÞ YOK TEK BAÞINA YA HEP BERABER YA HÝÇBÝRÝMÝZ! ülteni kamu amu emekçileri mekçileri bülteni e-mail: kamuemekcileri@yahoo.com Mayýs 2006 * Sayý 14 * Fiyatý 0.5 YTL Haklarýmýzý, geleceðimizi ve onurumuzu

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFI 2012 YILINA DA KAVGAYLA GÝRDÝ. Meclise Yürümek Ýsteyen Emekçilere Polis Saldýrdý Kamu emekçileri

ÝÞÇÝ SINIFI 2012 YILINA DA KAVGAYLA GÝRDÝ. Meclise Yürümek Ýsteyen Emekçilere Polis Saldýrdý Kamu emekçileri www.emegindunyasi.info Aylık İşçi Gazetesi / Fiyatı 1 TL 13 Mart 1982 de 12 Eylül Askeri faþist diktatörlüðü tarafýndan Ýzmir Buca zindanýnda asýlarak idam edilen iþçi sýnýfýnýn üç önderi Ýzmir de yapýlacak

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ. Meslek Liseliler Ne Yaşıyor? Ne İstiyor? Boyun Eğme. Mücadele Et!

ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ. Meslek Liseliler Ne Yaşıyor? Ne İstiyor? Boyun Eğme. Mücadele Et! ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ Meslek Liseliler Ne Yaşıyor? Ne İstiyor? Boyun Eğme Mücadele Et! Boyun Eğme Mücadele Et! Patronlar meslek lisesi öğrencilerini sömürülecek işçi olarak görüyorlar!

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 4 OCAK 2008 Ýlk Dört Kongreyi Savunmak Stalin i Karalamanýn Kýlýfý mýdýr? KöZ rehberinin Komünist Enternasyonal in ilk dört kongresi olduðunu söylerken

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 26 Nisan 2006 http://iscicephesi.org Sözde Vatandaþ tan Þemdinli ye ve þimdi yeniden... Baþbakan çocuklarýn katlini

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Geride býraktýðýmýz 2012 yýlý, devrimin kendini iyiden iyiye hissettirdiði bir yýl oldu. Bahar her zaman bir isyan dönemi olmuþtu; bu yýl her gün bahar oldu. Ne iþçiler terketti

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:15 Nisan 2005 http://iscicephesi.org Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Gündem ve Politika syf.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

YAŞASIN HALKLARIN DEVRİM MÜCADELESİ. Mısır, Şubat 2011. zaferedek@gmail.com. Merhaba Yeni sayýmýzý yine ayaklanmalarla karþýladýk.

YAŞASIN HALKLARIN DEVRİM MÜCADELESİ. Mısır, Şubat 2011. zaferedek@gmail.com. Merhaba Yeni sayýmýzý yine ayaklanmalarla karþýladýk. Mısır, Şubat 2011 YAŞASIN HALKLARIN DEVRİM MÜCADELESİ Merhaba Yeni sayýmýzý yine ayaklanmalarla karþýladýk. Her sayýmýzda bir ayaklanmaya tanýklýk ettik. Ortadoðu ülkelerinde baþlayan, yükselerek ve yayýlarak

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 17 Haziran: 2005 http://iscicephesi.org Emek hareketinden, Gündem ve Politika syf. 2-5 Avrupa Birliði ve Demokrasi

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. iþçi sýnýfýnýn ve dünyadaki yoksullarýn temel düþmaný

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. iþçi sýnýfýnýn ve dünyadaki yoksullarýn temel düþmaný Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:16 Mayýs 2005 http://iscicephesi.org iþçi sýnýfýnýn ve dünyadaki yoksullarýn temel düþmaný emperyalizm yenilgiye

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

14 Mart kitlesel grevi ve sendikalar

14 Mart kitlesel grevi ve sendikalar 14 Mart kitlesel grevi ve sendikalar Ali E. Bilgin 2007 sonu ve 2008 baharý uzun zamandýr sessizliðe gömülmüþ iþçi sýnýfýnýn yeniden hareketlendiði bir dönemi ifade eder. Ýþçi sýnýfý, 1995 den bu yana

Detaylı

Kuruluþunun 90. Yýlýnda TKP'nin Mirasýna Nasýl Sahip Çýkýlýr 28 Ocak tarihiyle TKP yi Türkiye ye getirmek için bindikleri gemide Mustafa Suphi ve on beþlerin Kemalistler tarafýndan katledilmesinin yýldönümü

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 12 EKÝM 2009 Fransa da Kaðýtsýzlar Bakanlýðý kuruldu 26 Haziran günü Paris in yoksul kenar mahallelerinden birinde, iþgal edilmiþ bir binanýn kapýsýna

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Önce Suriye yoðun tehditlere maruz kaldý. Emperyalistler saldýrýnýn eþiðine geldi. Rusya nýn kimyasal silahlarýn imhasý önerisinin

Önce Suriye yoðun tehditlere maruz kaldý. Emperyalistler saldýrýnýn eþiðine geldi. Rusya nýn kimyasal silahlarýn imhasý önerisinin edi bese!... Mehmet Ezer... 10 yaşında. 25 Mart günü Silvan da BDP mitingine polisin saldırısı sonucu başından gaz bombası ile vuruldu... Mehmet ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ANKARA 3. Alevi KurultayýI Yapýldý 7 DE Sulucakarahöyük/ANKARA Yýlmaz KIZILIRMA Haberin Devamý 2 DE

ANKARA 3. Alevi KurultayýI Yapýldý 7 DE Sulucakarahöyük/ANKARA Yýlmaz KIZILIRMA Haberin Devamý 2 DE 8 Reyhanlý'daki patlamalar baþta Ýstanbul ve Ankara olmak üzere birçok kentte Emek ve Demokrasi Güçleri tarafýndan protesto edildi. Ýstanbul'da Mecidiyeköy Cevahir AVM önünde bir araya gelen Emek ve Demokrasi

Detaylı

Bugün 15-16 Haziranlar Neden Güncel ve Nasýl Mümkündür? 19 Haziran günü Maltepe de 15-16 Haziran olaylarýný anmak için Bugün 15-16 Haziranlar Neden Güncel ve Nasýl Mümkündür? adlý yaklaþýk yüz kiþinin

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. asgari ücret gene açlýk sýnýrýnýn altýnda

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. asgari ücret gene açlýk sýnýrýnýn altýnda Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 23 Ocak 2006 http://iscicephesi.org asgari ücret gene açlýk sýnýrýnýn altýnda Gündem ve Politika syf. 2-6 Düþünce

Detaylı

Çatý Partisini Eleþtirmenin Dayanýlmaz Hafifliði Çatý partisi tartýþmalarý; üçüncü cephe, çatý partisi, sadece koordinasyon iþlevi görecek geniþ iþlevi olmayan bir çatý partisi, çatý partisine giderken

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. bozamayacaklar. iþçilerin birliðini, halklarýn kardeþliðini

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. bozamayacaklar. iþçilerin birliðini, halklarýn kardeþliðini Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 20 Ekim 2005 http://iscicephesi.org bozamayacaklar iþçilerin birliðini, halklarýn kardeþliðini Ýlan Tahtasý, Gündem

Detaylı

Troçkistler ve Troçkizm Karþýtlarýný Buluþturan Sürekli Devrim Efsanesi Sürekli devrim teorisi herhalde Troçkizmle özdeþ kabul edilen baþlýca kavramlardandýr. Hatta Lenin sonrasý sosyalist kuþaklar arasýnda

Detaylı

Örgütlenme seferberliði!

Örgütlenme seferberliði! Kamu Emekçileri Bülteni Özel Sayýsý: 305 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Ocak 2006 Fiyatý 25 Ykr Ýþçi kurultayýnýn yarattýðý güçlü irade ve kararlýlýkla Örgütlenme

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2000/14614 Karar No : 2000/12355 Karar Tarihi : 25.09.2000 HUKUK HUKUK : YETKÝLÝ MAHKEMENÝN TESPÝTÝ Davalý Ýstanbul Ýþ Mahkemesinde yetki itirazýnda bulunurken yetkili mahkeme olarak Bakýrköy

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Türkiye iþçi cehennemi

Türkiye iþçi cehennemi cmyk 12 Eylül Eylül nasýl nasýl hatýrlanmalý hatýrlanmalý 12 Zengin sevdalýsý anayasa istemiyoruz AKP nin seçim ve cumhurbaþkaný zaferlerinin ardýndan anayasa tartýþmalarý hýzla yaygýnlaþýyor. Düzenin

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 3 EKÝM 2007 Yeni Anayasa Hakim Sýnýflarýn Ýç Çatýþmalarýnýn Ürünü Olacak Demokratik Anayasa Savaþan Ýþçilerle Gelecek Emperyalistler Arasý Denge Kayda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

BDP ye Yönelik Saldýrýlara Son! KCK Davasý Tutuklularýna Özgürlük!

BDP ye Yönelik Saldýrýlara Son! KCK Davasý Tutuklularýna Özgürlük! TROÇKÝZM DOSYASI Bugün troçkizm konusunda Türkiye solunun zaaflarýný irdelemek ve troçkizmin bir politik akým olarak nasýl bir oportünist merkezciliði ifade ettiðine ýþýk tutmak oportünizme ve tasfiyeciliðe

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. ulusal soruna SINIFSAL ÇÖZÜM

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. ulusal soruna SINIFSAL ÇÖZÜM Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 19 Eylül 2005 http://iscicephesi.org ulusal soruna SINIFSAL ÇÖZÜM Ýlan Tahtasý, Gündem ve Politika syf. 2-7 Kentsel

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F Yrd. Doç. Dr.. Faruk F SAPANCALI ANCALI Dokuz Eylül Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi F Öðretim Üyesi. 1969 yýlýnda Sorgun da doðdu. Ýlk ve orta öðrenimini Ýzmir de tamamladýktan sonra

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BELÝRLÝ SÜRELÝ ÝÞ SÖZLEÞMELERÝNÝN SONA ERMESÝ VE SONUÇLARI Mehmet Zülfi CAMKURT *

BELÝRLÝ SÜRELÝ ÝÞ SÖZLEÞMELERÝNÝN SONA ERMESÝ VE SONUÇLARI Mehmet Zülfi CAMKURT * 1. GÝRÝÞ BELÝRLÝ SÜRELÝ ÝÞ SÖZLEÞMELERÝNÝN SONA ERMESÝ VE SONUÇLARI Mehmet Zülfi CAMKURT * Ýþ hukukunda iþçilere ve iþverenlere aralarýndaki iþ iliþkisini göstermeye yönelik sözleþmeleri belirli ve belirsiz

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

argasdi 2 Hammaliye Kurulu ndan Münür Rahvancýoðlu, Besim Baysal Halil Karapaþaoðlu, Þifa Alçýcýoðlu

argasdi 2 Hammaliye Kurulu ndan Münür Rahvancýoðlu, Besim Baysal Halil Karapaþaoðlu, Þifa Alçýcýoðlu argasdi 2 Hammaliye Kurulu ndan Argasdi'nin 11inci sayýsý elinize bir ay erken Merkez Bankasý'ndaki grev de görülmez, duyulmaz oldu. Merkez ulaþtý. 2006 yýlý Mayýs'ýndan beridir Bankasý'nda yaþananlar;

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA Sunu, Yeni bir dergide okurlarýmýzla buluþmanýn sevinciyle merhaba. Yeni Evrede Mücadele Birliði, bu yeni dönemde adýna uygun olarak sýçramalý bir geliþim gösterecektir. Ýlk sayýmýzý çýkarýrken okurlarýmýzdan

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı