Okullar ticarethane deðildir!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Okullar ticarethane deðildir!"

Transkript

1 Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli sulama projesinin ihalesi Çorum milletvekillerinin giriþimleri ile 2 Nisan 2015 tarihinde yapýlmýþtý. Ýskilip, Bayat ve Uðurludað ilçelerinde 77 bin dekar araziyi sulayacak olan projede yüklenici firma þantiyeyi kurarak çalýþmalara baþladý. 18 AÐUSTOS 2015 SALI 40 KURUÞ SAYFA 2 DE Mehmet Öztürk Okullar ticarethane deðildir! Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk bir yerel gazetede yayýmlanan "Parayý Veren Öðretmeni Seçer" haberi ile ilgili yaptýðý açýklamada " eðitim öðretim yýlýnýn yaklaþtýðý þu günlerde böylesi bir haberin çýkmasý bizleri þaþýrtmadý. SAYFA 7 DE YEDAÞ, New York'ta ýþýldadý YEDAÞ, dünyaca ünlü politikacýlarýn, sanatçýnýn ve þirket liderlerinin 'Kalite ve Liderlik' konulu makalelerini yazdýðý BeattON Dergisi'nin kapak konuðu oldu. SAYFA 7 DE Muzaffer Külcü Sýrada Çimento Fabrikasý'nýn taþýnmasý var Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü düzenlediði basýn toplantýsýnda son günlerde tartýþmalara neden olan stadyum yerinin satýþý ile ilgili konuþtu. SAYFA 9 DA "Pazarlýk süreci týkanmýþsa tek yol masayý derhal terk etmektir" BASK Ýl Temsilcisi Hayati Çam hükümetin % teklifinin kabul edilemez olduðunu, pazarlýk süreci týkanmýþsa tek yolun masayý derhal terk etmek ve tüm çalýþanlarýn katýlýmýyla ortak eylemleri icra etmek üzere alanlara çýkmak olduðunu belirtti. SAYFA 6 DA Bidergi 6. sayýsýyla okurlarýyla buluþuyor Hayati Çam Bütün Çorum u ilgilendiren stadyum ihalesi ile ilgili üst düzeyde ilk açýklama AK Parti Milletvekili Cahit Baðcý dan geldi "Stadýn satýþýna itiraz ve hukuk yolu açýktýr" Dr. Cahit Baðcý Emre ve Bahar dünya evine giriyor Müzik organizatörlüðü yapan Emre Kurtoðlu hayatýný Bahar Yassý ile birleþtiriyor. SAYFA 9 DA Bayat'ýn yýllardýr beklediði projede start verildi AK Parti Ekonomi Ýþler Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý yaptýðý yazýlý açýklamada "Ýlimiz Merkezinde yer alan Turan Kýlýççýoðlu Stadý, Kapalý Spor Salonu,Güreþ Eðitim Merkezi, Tenis Kortlarý,Voleybol ve Basketbol Sahalarý,Sentetik Çim Saha, Müþtemilatlarý ve Amatör Spor Kulüpleri tarafýndan kullanýlan spor altyapýlarýnýn da içinde bulunduðu 55 bin metrekarelik taþýnmazýn Çorum Belediye Meclisi kararý sonucu ihale yoluyla kar paylaþýmý yöntemi ile satýþý hiç kuþkusuz spor severlerin ve Çorumlularýn önemle ve duyarlýlýkla takip ettiði bir husus olduðu kadar bizler tarafýndan da takip edilmektedir. TBMM Ýdare Amirlerinin görev daðýlýmlarý yapýldý Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðý Ýdari Teþkilatý Ýmza Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesi belirlendi. Türkiye Büyük Millet Meclis Baþkaný Ýsmet Yýlmaz'ýn tarih ve sayýlý onayý ile Ýdare Amirleri Görev Daðýlýmý yapýldý. Buna göre Tören Hizmetleri dâhil olmak üzere Kolluk Ýþlerinden sorumlu Baþkanlýk Divaný Üyesi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu oldu. Baðcý'dan Osmancýk Kaymakamý Demircioðlu'na tebrik DA TE TE SAYFA 3 TE MHP ile HDP'liler nasýl ayný hükümette olacaklar? 7 Haziran 2015 seçimlerinin ardýndan Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan 63. Hükümeti kurmakla görevlendirilen AK Parti Genel Baþkaný ve Baþbakan Ahmet Davutoðlu... SAYFA 9 DA SAYFA 5 TE ÝYC'den Ýmam Hatip Okulu çaðrýsý Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þube Baþkaný Av. Mehmet Karadað velilere ve öðrencilere Ýmam Hatip okullarýný tercih etmeleri için çaðrýda bulundu. Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý Kamu Ýþveren Heyetinin bugünkü teklifiyle ilgili yaptýðý açýklamada, "Bugünkü toplantýda teklifin artýrýlarak 2016 yýlý için 5+4, 2017 yýlý için 3+3 ise... SAYFA 5 TE Av. Mehmet Karadað SAYFA 3 TE "Teklif müzakere edilebilir" Ahmet Saatcý

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 04:10 05:46 12:51 16:37 19:44 21: Cengiz Hân'ýn vefâtý (1227) - Turnalarýn gitme zamaný - Sultan Ýbrâhim Hân'ýn Þehâdeti (1648) slâmiyet; her safhasý ile, ahlâký ile, itikadý ile, ameli ile yaþanan bir dindir. Hepsi bulunursa tam olur. Yoksa kiþinin dini eksik olur. Hüseyin Hilmi Iþýk Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri ANLAT BANA, NEDÝR AÞK? Ýlk günbatýmýnýn hemen ardýndan söylediklerimiz, bir yüzyýl sonra da geçerli olabilirdi ve biz, güneþe boðulmuþ bir ilkyaz sabahýnýn ilk saatlerinde, en çalýþkan çiftçilerle yarýþarak, zamaný deðirmenlerimize çuvallar dolusu taþýyabilirdik. Bunlarý düþleyemiyorsak eðer, anlat bana, nedir aþk? Ýlk mektuplarýmýzla birlikte okumayý sökerdik ve ellerimizin tutkusu uðruna en yakýcý özlemleri göze alabilirdik. Sonra geleceði müjdelenmiþ yokülkelerin tapýnaklarýnda beklemek yerine, þimdi ele geçirilmiþ bir gecenin saatlerinde eritebilirdik. Yapamamýþsak bunlarý eðer, Týmarlý Sulama Projesinde Ýskilip'in çalýþmalar baþladý 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli sulama projesinin ihalesi Çorum milletvekillerinin giriþimleri ile 2 Nisan 2015 tarihinde yapýlmýþtý. Ýskilip, Bayat ve Uðurludað ilçelerinde 77 bin dekar araziyi sulayacak olan projede yüklenici firma þantiyeyi kurarak çalýþmalara baþladý. Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma Ýskilip'in gündemini 55 yýldýr meþgul eden Týmarlý 2 Kýzýlýrmak Sulama projesinin tamamlanmasý ile birlikte 77 bin dekar arazinin sulanacaðýný bunun baþta tarým sektörü olmak üzere sosyal ve ekonomik yansýmalarýnýn son derece önemli olduðunu belirtti. Baþkan Çatma "Projenin ihale edilme sürecinden çalýþmalarýn baþlamasýna kadar yoðun gayret sarf eden Çorum Milletvekillerimize ve tüm emeði geçenlere þahsým ve Ýskilip halký adýna þükranlarýmý sunarým" anlat bana, nedir aþk? Sabahýn ilk dalgalarý bizi kumsalda bulmayabilirdi ve biz, günah çýkartmak için mavi sýðýnaklarýmýzý yeðlerdik. Köpüklü haritalarda yerimizi arayanlar, bir an sonra haritalarýný yitirirler, sonradan, çok sonradan söylencelerimizle yetinmek zorunda kalýrlardý. olmamýþsa söylencelerimiz eðer, anlat bana, nedir aþk? Ahmet CEMAL Kaymakam Mitat Gözen'e hayýrlý olsun Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,8536 2,8546 EUR 3,1731 3,1748 STERLiN 4,4620 4,4634 2,2967 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER Sungurlu Ticaret Borsasý Baþkaný Halim Karaçil, Sungurlu Kaymakamlýðýna atanan Mitat Gözen'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde baþarýlar diledi. Ticaret Borsasý yönetim kurulu üyeleri ile beraber, Sungurlu Kaymakamlýðýna atanan Mitat Gözen'i makamýnda ziyaret eden Baþkan Karaçil, Ýlçe Kaymakamlýðýna Atanan Mithat Gözen' e çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Kaymakam Gözen'de ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Baþkan Karaçil ve yönetim kurulu üyelerine teþekkür etti.haber Servisi Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Baþkan Çatma'dan Orhan Öztürk'e taziye ziyareti Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma önceki gün trafik kazasý sonucu hayatýný annesini kaybeden Ýskilip eski Belediye Baþkaný, Bitlis Valisi Orhan Öztürk'e taziye ziyaretinde bulundu. Þehir dýþýnda olmasýndan dolayý 16 Aðustos 2015 Pazar günü cenaze namazýna katýlamayan Belediye Baþkaný Recep Çatma baba evinde taziyeleri kabul eden Orhan Öztürk'ü ziyaret ederek annesinin vefatý dolayýsýyla taziyelerini iletti. Baþkan Çatma merhumeye Cenabý Allah'tan rahmet, Vali Öztürk'e, ailesine ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diledi. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yýl: 11 Sayý: AÐUSTOS SALI 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 Bütün Çorum u ilgilendiren stadyum ihalesi ile ilgili üst düzeyde ilk açýklama AK Parti Milletvekili Cahit Baðcý dan geldi "Stadýn satýþýna itiraz Dr. Cahit Baðcý ve hukuk yolu açýktýr" AK Parti Ekonomi Ýþler Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý yaptýðý yazýlý açýklamada "Ýlimiz Merkezinde yer alan Turan Kýlýççýoðlu Stadý, Kapalý Spor Salonu,Güreþ Eðitim Merkezi,Tenis Kortlarý,Voleybol ve Basketbol Sahalarý,Sentetik Çim Saha, Müþtemilatlarý ve Amatör Spor Kulüpleri tarafýndan kullanýlan spor altyapýlarýnýn da içinde bulunduðu 55 bin metrekarelik taþýnmazýn Çorum Belediye Meclisi kararý sonucu ihale yoluyla kar paylaþýmý yöntemi ile satýþý hiç kuþkusuz spor severlerin ve Çorumlularýn önemle ve duyarlýlýkla takip ettiði bir husus olduðu kadar bizler tarafýndan da takip edilmektedir. Ýdarecilerin ve karar süreçlerindeki seçilmiþ þahsiyetlerin kararlarýnda kamu yararý gözetmesi temel ilke olmasý gereði ortadadýr" Diðer taraftan, kaldýrýlmasý kararý alýnan mevcut statlar ve spor altyapýlarýna karþýlýk þehrin imar planlarý ve geniþleme alanlarýna uygun yerlerinde daha modern spor altyapýlarýnýn yapýlmasý þartýna baðlý olarak satýþ gerçekleþtirilmiþ olduðunun da göz ardý edilmemesi gerektiðini dile getiren Baðcý, "Toplumsal sorumluluk ve duyarlýlýk gösterilen bir konuda itiraz süreçleri ve hukuk yollarý hiç kuþkusuz açýktýr. Müdahil olma yetkimizin olmadýðý bir hususta sorumlu tutulmamýz ne kadar hakkaniyete uygundur. Adý geçen satýþ konusunda varsa eksiklikler ve hukuka aykýrýlýklar baþta belediye meclis üyelerimiz olmak üzere süresi içinde hukuki itiraz yolu her zaman açýktýr. Sorumluluk hiç kuþkusuz kararý alanlar ve satýþa iliþkin kararý onaylayacak olan idarecilere aittir" þeklinde kaydetti. Baðcý açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Bize düþen görev Gençlik ve Spor Bakanlýðýmýz ve yerel yönetimlerimiz aracýlýðý ile baþta profesyonel olmak üzere tüm amatör spor altyapý ihtiyacýnýn karþýlanmasýný saðlayacak giriþimleri titizlikle sürdürmektir.týpký Kargý'dan Mecitözü'ne, Bayat'tan Ortaköy'e kadar tüm ilçelerimizdeki spor altyapý eksiklerinin giderilmesine yönelik sürdürmekte olduðumuz çalýþma ve çaba gibi daha fazla ihtiyaca sahip Çorum Merkezde de gerekli spor altyapýlarýný ve donanýmlarýný saðlamaktýr. Doðrudan konunun içine çekilmemizi ve sorumlu tutulmamýzý Çorum kamuoyunun takdirlerine saygýyla sunarým." ÝYC'den Ýmam Hatip Okulu çaðrýsý Av. Mehmet Karadað Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þube Baþkaný Av. Mehmet Karadað velilere ve öðrencilere Ýmam Hatip okullarýný tercih etmeleri için çaðrýda bulundu. Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þube Baþkaný Av. Mehmet Karadað konu hakkýnda açýklamada, "Ýmam Hatip Okullarýna, kuruluþundan beri her zaman destek veren bir Sivil Toplum Kuruluþu olan Ýlim Yayma Cemiyetimiz, Ýmam Hatip Okullarýnýn gerekliliðini her daim vurgulamýþtýr. Ýlim Yayma Cemiyetimiz, Ýmam-Hatip Okullarý'na yönelik her geçen gün artan talep üzerine 1958 yýlýnda Vefa'da Ýstanbul Ýmam-Hatip Lisesi binasý ve öðrenci yurdunun açýlýþýný yaparak hizmete sunmuþtur. Milletimizin desteði ile kuruluþundan bu yana onlarca Ýmam Hatip Okulu açmýþ ayný zamanda öðrencilerin barýnma ihtiyacýný karþýlamak amacýyla yurtlar inþa etmiþtir" Ýmam Hatip Okullarýnda eðitim gören gençlerin sahip olduklarý deðerler ve kazanýmlarý ile aydýnlýk yarýnlarýn teminatý olduklarýný dile getiren Karadað, "Ýmam Hatip Okullarý, milli ve manevi deðerlerine baðlý, vatanýný ve milletini seven dini ilimler yanýnda dünyevi ilimlerde de eðitim almýþ, farklý alanlarda kendini yetiþtirmiþ, teknolojiyi iyi kullanabilen, hitabeti kuvvetli, bilgili ve güvenilir bir nesil yetiþtirmeyi hedeflemiþ eðitim kurumlarýdýr. Ýmam Hatip Ortaokullarýnda normal ortaokul ders programlarýnýn aynýsý uygulanmakta, Matematik ve Fen Bilimleri dersleri verilmektedir. Ýlaveten Kuran, Arapça, Hz. Peygamberin Hayatý ve Temel Dini Bilgiler dersleri vardýr. Herhangi bir katsayý ve buna benzer uygulamalarla karþýlaþmadan Ýstediði Fen ve Sosyal Bilimleri Liselerine gidebileceklerdir. Zorunlu derslerin tamamý Ýmam Hatip Ortaokullarýnda mevcuttur. Okullardan hemen her mesleðe yönelmiþ saygýn kiþiler mezun olmuþtur. Bilim, kültür, sanat, eðitim, saðlýk, hukuk, siyaset ve iþ dünyasýnda önde gelen birçok kiþi Ýmam Hatip Mezunlarýdýr. 4. sýnýfý bitirip 5. sýnýfa geçmiþ olan öðrencilerin velileri, herhangi bir Ýmam Hatip Ortaokulu Müdürlüðüne baþvurma suretiyle kayýtlarýný yaptýrabilecekler. Kayýtlar esnasýnda Nüfus Cüzdaný dýþýnda herhangi bir belge istenmeyecektir. Ýlim yayma Cemiyeti olarak, velilerimize ve gençlerimize çaðrýmýz Ýmam Hatip Okullarýný tercih etmeleridir. Ýmam Hatip Okullarýna kayýtlar baþlamýþtýr. Biran evvel kaydýnýzý yaptýrmanýzý tavsiye ediyor ve sizleri Ýmam Hatip Okullarýna davet ediyoruz" þeklinde kaydetti. Laçin'de suya yüzde 35 indirim Bayat'ýn yýllardýr beklediði projede start verildi Laçin Ýlçesinde MHP'li Belediye Baþkaný Ünal Gevþek, su faturalarýnda yüzde 35 oranýnda indirim yaptý. Laçin Belediye Baþkaný Ünal Gevþek, 30 Mart seçimlerinin ardýndan göreve seçildikten sonra yapýlan çalýþmalar hakkýnda açýklamalarda bulundu yýlýna yönelik planlanan çalýþmalar hakkýnda da bilgi veren Ünal Gevþek, özellikle su konusunda yaptýðý çalýþmalara deðindi. Göreve gelir gelmez ilçedeki su ücretlerinde bir düzenleme yaptýklarýný ifade eden Laçin Belediye Baþkaný Ünal Gevþek, ilçenin su yataðýnda olmasýna raðmen su ücretlerinin fazla olduðuna dikkat çekti. Bu nedenle Laçin Belediyesi olarak su ücretlerinde yüzde 35 oranýnda indirime gittiklerini kaydeden Gevþek, vatandaþlarýn pahalý su içmesini istemediklerini vurguladý. Laçin'de hizmet seferberliði baþlatarak ilçenin her tarafýnda altyapý çalýþmalarýna aðýrlýk verdiklerini dile getiren Baþkan Ünal Gevþek, belediyenin mevcut araç parkuruna bir adet kamyon, bir adet kepçe, bir adet traktör, bir adet yol süpürme kamyonu, bir adet ilaçlama aracý ve bir adet silindir daha kazandýrdýklarýný bildirdi. Yine görev süreleri boyunca ilçede kilit taþý ve bordür çalýþmalarýna aðýrlýk verdiklerini vurgulayan Laçin Belediye Baþkaný Ünal Gevþek, bugüne kadar bir yýllýk süre zarfýnda 14 bin metrekarelik alanda kilit taþý ve bordür döþemesi yaptýklarýný açýkladý. Gevþek, kanalizasyon ve su tesisatý bulunmayan iki mahallenin de altyapý sorununu çözüme kavuþturduklarýný dile getirdi. Ýlçenin sosyal ve ekonomik yönden geliþimini saðlamak amacýyla da çeþitli projeler üzerinde çalýþtýklarýný belirten Ünal Gevþek, 30 Mart'ta göreve geldikten sonra inþaat sektöründe ciddi düzenlemelere gittiklerini, bunun da inþaat sektöründe olumlu bir canlanma yarattýðýný kaydetti. Gevþek, ilçe ekonomisi açýsýndan önemle üzerinde durduklarý Sanayi Sitesi Projesi içinde çalýþmalarýn sürdüðünü duyurdu. Laçin'in kabuðunu kýrmasý için turizm alanýnda da çeþitli çalýþmalar yaptýklarýný hatýrlatan Gevþek, tüm bunlarý yaparken bir yandan tasarruflu davrandýklarýný, bir yandan da vatandaþlara hizmet ürettiklerinin altýný çizdi. Laçin Belediyesi olarak yap-iþlet-devret modeli ile güneþ sistemi üzerinden elektrik üretimi yapmayý planladýklarýný hatýrlatan Baþkan Gevþek, ilçede yetersiz kalan mevcut düðün salonuna da ilave olarak modern bir düðün salonu için hazýrlýk yaptýklarýný ifade etti. Bayat ilçesinin yýllardýr beklediði Bayat Çayý ýslahý çalýþmalarý baþladý. Çalýþmalar kapsamýnda 880 metre uzunluðunda çift taraflý duvar yapýlacak ve yarým kalan köprü tamamlanacak. Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü inþaat çalýþmalarýný inceleyerek müteahhit firmadan bilgi aldý. Burada konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Eski köprü ayaklarýnýn yýkýlmasýyla baþlayan çalýþmalarýn, yeni köprünün ve istinat duvarýnýn yapýlmasýyla ilçemizin, bir sýkýntýsý daha çözümlenmiþ olacaktýr. Köprü ve çay Islahýnýn ilçemize kazandýrýlmasýnda emeði geçen, Sayýn Orman ve Su Ýþleri Bakanýmýz Veysel Eroðlu'na,Sayýn Milletvekillerimize, Osman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarýmýz Sayýn Prof.Dr.Lütfi Akça'ya, AK Parti Ýl Baþkanýmýz Sayýn Rumi Bekiroðlu ve ekibine, AK Parti Ýlçe Baþkanýmýz Sayýn Fatih Balcýoðlu ve ekibine, Devlet Su Ýþleri çalýþanlarýna, Bayat halký adýna teþekkür ederim" Ünlü, "Görev süremizce biz geçici tedbirlerden ziyade vatandaþýmýzýn asli ihtiyaçlarýna uzun vadeli çözümler üretmek için gece gündüz demeden çalýþmalarýmýza devam ediyoruz. Bunlarý yaparken de sadece halkýmýzýn hayýr duasýna talip oluyoruz. Bayat'ýmýz için yegâne þiarýmýz ekibimle birlikte hizmet oldu. Çünkü biz halka hizmeti hakka hizmet olarak görüyoruz. Bunun içinde bu millete hizmetkâr olmaya devam edeceðiz" þeklinde kaydetti.

4 Tarým iþsizliði tek haneli rakama çekti Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, tarýmda istihdamýn Mayýs ayýnda 5,7 milyonu aþtýðýný bildirerek, "Tarým, yüzde 11,4 olan iþsizliði 2,1 puan düþürerek yüzde 9,3'e çekti" Þemsi Bayraktar, Mayýs ayýnda tarýmda çalýþan sayýsýnýn, Nisan ayýna göre 263 bin kiþi artarak 5 milyon 511 bin kiþiden 5 milyon 774 bin kiþiye çýktýðýný belirtti. TZOB Genel Baþkaný, Mart ayýnýn ikinci yarýsýndan sonra tarýmda istihdamýn yoðun olduðu döneme girildiðini bildirerek, "Özellikle ilkbahar ekiliþlerinde ekim, dikim, çapalama, sulama gibi kültürel iþlemlerin artmasýyla istihdam 5,7 milyonu aþtý. Sanayiye370 bin fark arttý" Bayraktar, yaptýðý açýklamada, 27 milyon 72 bin olan istihdam edilenlerin 13 milyon 948 bininin hizmetler, 5 milyon 404 bininin sanayi, 1 milyon 946 bininin inþaat, 5 milyon 774 bininin ise tarýmda çalýþtýðýný vurguladý. TZOB Genel Baþkaný Bayraktar, Nisan ayýnda tarýmýn istihdamdaki yüzde 20,7 olan payýnýn, Mayýs ayýnda yüzde 21,3'e yükseldiðini,nisan-mayýs döneminde, istihdamda,yüzde 7,2 olan inþaatýn ve yüzde 20 olan sanayinin payýnýn deðiþmediðini, hizmetlerin payýnýn yüzde 52,1'den yüzde 51,5'e gerilediðini belirtti. -"TARIM, KADINLARDA ÝÞSÝZ- LÝÐÝ 4,5 PUAN DÜÞÜRDÜ"- Tarýmýn ülke ekonomisine ihracatta, üretimde, istihdamda büyük katký yaptýðýný bildiren Bayraktar, "Mayýs ayýnda tarým, toplamda iþsizliði 2,1 puan azaltarak yüzde 9,3 ile tek hanede kalmasýný saðladý. Tarým, erkeklerde iþsizliði yüzde 9,6'dan yüzde 8,4'e, kadýnlarda ise yüzde 16'dan 11,5'e çekti. Tarým, erkeklerde iþsizliði 1,2; kadýnlarda 4,5 puan düþürdü" Bayraktar, Mayýs ayýnda tarýmýn 3 milyon 45 bin erkek, 2 milyon 729 bin kadýna iþ ve aþ yarattýðýný, çalýþan erkeklerin yüzde 16,2'sinin, çalýþan kadýnlarýn yüzde 32,8'inintarýmda çalýþtýðýný vurguladý.þemsi Bayraktar, 5 milyon 774 bin istihdamýn 48 bininin iþveren, 638 bininin ücretli ve yevmiyeli, 2 milyon 267 bininin kendi hesabýna çalýþan, 2 milyon 821 bininin ise ücretsiz aile iþçisi konumunda bulunduðunu kaydetti. Baðcý'dan Osmancýk Kaymakamý Demircioðlu'na tebrik AK Parti Ekonomi Ýþler Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý beraberinde AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Necmettin Tatar Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Ercan Aslan Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kaþýkçý ve Ýl Genel Meclis Üyesi Mehmet Yücel ile birlikte yeni atanan Osmancýk Kaymakamý Celalettin Demircioðlu'nu makamýnda ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini iletti. "Ýlçemize hoþ geldiniz, görevinizin hayýrlý ve baþarýlý olmasýný diliyorum" diyen Baðcý, Osmancýk Ýlçesinde devam eden projeler ile ilgili bilgi verdi ve planlanan yatýrýmlar hakkýnda istiþarede bulundu. Milletvekili Baðcý özellikle TOKÝ 2. Etap talep örgütlenmesinde ve Osmancýk Organize Sanayi Bölgesi'nde alt yapý iþlemlerinin tamamlanarak tahsis sürecinin hýzlandýrýlmasý konusunda desteðinin önemli olacaðýný ifade etti. Kaymakam Demircioðlu da ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, ilçenin huzur ve refahýna, planlanan ve devam eden projelerin geliþmesine hep birlikte katký sunacaðýný belirtti. ÇORDEF'den Süleyman Gökçe açýklamasý Çorum Dernekler Federasyonundan (ÇORDEF) yapýlan yazýlý basýn açýklamasýnda sosyal medyada federasyonun merhum baþkaný Süleyman Gökçe ile ilgili kiþisel olarak baþlatýlan kampanyanýn ÇORDEF ile ilgisi olmadýðý belirtildi. ÇORDEF'in baþka kurumlarla yapýlacak çalýþmalarý kurumsallýk bilinciyle resmi yazýþmalarla yürüttüðü ve sosyal medya gibi kiþisel kanallar üzerinden çalýþma yapýlmadýðýnýn vurgulandýðý Baþkan Cemil Yaþkabak imzalý basýn açýklamasýnda þu ifadelere yer verildi: "Sosyal Medya üzerinden federasyonumuzun bilgisi dýþýnda merhum Baþkanýmýz Süleyman Gökçe'nin ismi kullanýlarak yapýlan bazý paylaþýmlar nedeniyle aþaðýdaki açýklamanýn yapýlmasý zorunluluðu hasýl olmuþtur. Federasyonumuzun Kurucu Baþkaný Süleyman Gökçe, ani bir kalp krizi geçirerek aramýzdan ayrýlmýþtýr. Hepimizi derinden yaralayan bu hadisenin ardýndan Merhum Baþkanýmýza saygý göstermek ve onun hatýrasýný yaþatmak adýna federasyon olarak anma günleri düzenlenmiþ ve Mevlid-i Þerif okutturulmuþtur. Merhum Baþkanýmýzýn anýsýna yapýlan bütün çalýþmalar ailesinin uygun gördüðü ölçülerde yürütülmektedir. Sosyal medya üzerinde federasyonumuzun bilgisi dýþýnda ve Gökçe ailesinin izni olmadan merhum baþkanýmýzýn isminin "Çorum'da bir caddeye verilmesi" yönünde bir kampanya baþlatýldýðý görülmüþtür. Çorum Dernekler Federasyonu, her konuda çalýþmalarýný resmi kanallar üzerinden ve yetkililerle diyalog çerçevesine yürütmekte olup, merhum baþkanýmýz ile ilgili yapýlacak çalýþmalarda ise önce ailesinin görüþüne baþvurulmaktadýr. Bu konuda federasyonumuzun ve her hangi bir üyemizin sosyal medya üzerinden bir çalýþmasý bulunmamaktadýr. Çorum Dernekler Federasyonu, resmi yükümlülüklere kurulmuþ bir kuruluþ olduðunun bilincinde olup sosyal medya ve benzer kiþisel kanallarda çalýþma yürütmemekte, baðlý olduðu tüzük çerçevesinde kurumsal çalýþmalar gerçekleþtirmektedir. Merhum baþkanýmýzýn isminin Çorum'da bir caddeye verilmesi konusunda yapýlacak çalýþma, sosyal medya üzerinden deðil, ilgili kurumlarla yazýþmalar çerçevesinde yapýlmasý gerekmekte olup öncelikle Gökçe ailesinin onayý gerekmektedir. Bu konuda sosyal medyada baþlatýlan kampanyayla ilgili Yönetim Kurulumuzun ve Gökçe ailesinin bilgisinin bulunmadýðýný saygýlarýmýzla kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." "Dizilerde yerli ürünlere aðýrlýk verilerek ülke tanýtýmý yapýlmalý" Son yýllarda ülkemizde çekilen ve yurtdýþýndan da izlenen veya dýþarýya satýlan film ve dizilerin birer kültür elçisi olduðunu belirten TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Bilhassa çekilen dizilerin sadece yurt içinde deðil yurt dýþýndan da seyredilmesi ülkemiz için bir avantajdýr. Yurtdýþýnda büyük beðeni ile izlenen dizilerimizde özellikle mobilya sektöründe üretilen ürünlerimiz, mücevherat, moda ve hazýr giyim sektöründen de ünlü yerli marka ürünlerimiz ile turizm deðerlerimizin tanýtýmýna aðýrlýk verilmelidir. Buna paralel olarak Kültür ve Turizm Bakanlýðýmýz da tanýtým yapan dizi ve filmlere destek vermelidir" -'YERLÝ ÜRETÝM ÝHRAC EDÝLMELÝ VE TURÝZM ARTMALI' Konu hakkýnda yaptýðý açýklamada yurt dýþýna ihraç edilen dizi filmlerde baþta mobilya, mücevher ve hazýr giyim sektöründe üretilen yerli ürünlerin kullanýlmasýna yeni yayýn döneminde daha çok özel önem verilmesini yapýmcýlardan isteyen TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, 'Dizi film ihraç ettiðimiz ülkeler arasýna Ukrayna, Rusya, Pakistan ve Çin'de katýldý. Yani film ihraç edilen ülke sayýsý 71'den 75'e çýktý. Son 6 yýlda yurt dýþýna ihraç edilen dizi filmlerden elde edilen gelirler 20 kat artarak 200 milyon dolara çýktý. Rekor kýran ihracat rakamlarýnýn devam etmesi için yerli üretimin artmasý ve talep görmesi gerekmektedir. Hazýr giyimin 18 milyar 954 milyon, mücevheratýn 2 milyar 629 milyon ve mobilya sektörümüzün 2 milyar 180 milyon dolar olan ihracat rakamlarýnýn artýrýlmasý için baþta mobilya sektörü olmak üzere giyim ve takýlarýmýz bu dizilerde ön plana çýkarýlmalýdýr. Bunun içinde gerekirse bu dizi filmlere destek verilmelidir. Filmlerde doðal güzelliklerimize yer verilmesi ve gözde turizm deðerlerimizin tanýtýlmasý da turizm gelirlerimizin artmasýna katký saðlayacaktýr. Kostümlerin, yerli tasarým ve üretim olmasýna dikkat edilerek vurgulanmasý da yine en önemli sektörlerimizden tekstil alanýnda olumlu etkileri olacaktýr. Kayýsý, kuru üzüm, incir, fýndýk gibi ülkemize ait tarýmsal ürünlerimiz de unutulmamalýdýr" diye söyledi. MERHUM ECEVÝT VELÝ DAYININ ARDINDAN Bazý deðerlerin kadri kýymetini zamanýnda bilmek gerekir. Toplumun günden güne; ''Bahçem kadar yaðmur, pencerem kadar güneþ. Ben zengin olayým, rahat olayým gerisi umurumda deðil kardeþ'' türü biz merkezinden, ben merkezine doðru meylettiði günümüzde bu tür deðerler gün geçtikçe mumla aranmaya baþlanacaktýr. Yoksa zaman geçtikten sonra ''Ya git te bilem kýymeti, ya öl de bilem kýymeti'' misali pek isabete geçmez. Mesela bu deðerlerden kimi karda kýþta aç kalan hayvanlara, kuþlara yem verir. Kimi çöplerdeki bayat ekmekleri toplar. Kimi bulduðu yere aðaç diker. Kimi daða taþa çeþme yapar. Kimi köyünün, þehrinin tarihini araþtýrýr, unutulan örf ve adetleri gün yüzüne çýkarmaya çalýþýr. Kimi hayatýn içinden konularý yazarçizer Bazen ''Ayaðýma haksýz yere batarsa diken / Ben samimi olursam mutlaka olur yukarýdan çeken'' misali sýkýntýlara, dedikodulara aldýrmaksýnýz koþturdukça da zevk alýrlar. Tüketmekten çok üretmeyi severler. Çünkü bunlar ekseriya fi - sebilillah koþtururlar. Deðerli dostlar, Bugün sizlere OS- MANCIK Seki köyünden Veli Sekili, namý diðer 'ECEVÝT VELÝ' dayýmýzdan bahsetmeye çalýþacaðým. Ümit ederim zevkle okursunuz. Veli dayýmýz Dodurga - Alpagut maden ocaðýndan emekli, 70 küsur yaþýna merdiven dayamýþ ve aldýðý emekli maaþýyla köyünde mütevazý bir hayat sürmektedir. Þehirde dikili taþý yoktur. Malum olduðu üzere köy yerlerinde herkese bir lakap verilir. Veli dayýmýzýn da gençliðinden beri merhum Ecevit'i çok sevmesinden dolayý ''Ecevit Veli'' lakabý takýlmýþtýr. Veli Sekili deyince kimse tanýmaz ama Ecevit Veli deyince tanýmayan yoktur sene önce bir iþ için, abim Veli dayýmýzla beraber TBMM'ne zamanýn vekilini ziyaret için gider. Vekil odasýnda yoktur ama kapýsýnda epey sýra bekleyenler vardýr. Bunlarda sýraya girerler. Çok geçmez vekil gelir. Þöyle bir bakar. Bizim Veli dayý da sýrada bekliyor. ''Veli, sen ayrýl gel ''der. Odasýna alýr. Ve hoþbeþten sonra ''Veli duyuyorum ki, radyodan bizim hararetli konuþmalarýmýzý dinliyor ve akabinde Alpagut deresinde (madende) bizim için çok kavga yapýyor, bize toz kondurmamaya çalýþýyormuþsun Fazla kafana takma rahat ol. Biz kürsüden baðýrýr çaðýrýr, yerine göre aðýr sözler sarf ederiz. Ama akþam olunca da kol kola girip lokantada ayný masada yemek yeriz 'der. O dönemlerde köyde yol yoktur. Traktörlerle önce komþu köye gelinir oradan da iki saat yürüyerek köye ulaþýlýr. Hasta, cenaze olduðu zamanlarda ayrý bir sýkýntý yaþanýrdý. Bu sýkýntýlarý kendine dert edinen Veli dayýmýz muhtar, aza olmamasýna raðmen her ay kaymakam beyin odasýný aþýndýrýr. Durmadan köy adýna bir þeyler talep eder. Yýllar sonra bir vesileyle zamanýn kaymakamý, eski vali M. Ali Türker beyi evinde ziyarete gittiðimde Veli dayýmýzýn selamýný söyleyince, hemen hatýrladý. Her ay mutlaka yanýma gelir ama bir defa olsun kendisi için bir þey istemedi. Hep köyü için uðraþtý. Onun için kendisini severdim'' diye anlatmýþtý. Ýnsanýn zor yürüdüðü daðlardan yolun yapýlabileceðini o dönemlerde kimse düþünemiyordu. Hatta daðlardan arabalarýn geldiðini mezardaki dedelerimiz görse, korkudan geri yatarlar derlerdi. Yol programa alýnýp çalýþmalar baþlayýnca köyde bayram havasý yaþandý. Þehirde duranlar sýrf yolu görmek için haftada bir nereye kadar yapýlmýþ diye bakmaya gelirlerdi. Diðer taraftan Köy Hizmetleri gidegele yol edildi. Köylüye dökümler döküldü. O zamanlar köyde tane keçi sürüsü var. Çalýþanlara sýrýk kebap ikramý için kesilen davarlarýn haddi hesabý olmadý. Bunun yanýnda diðer ikramlar (!) cabasý. O zamanlar iþ yaptýrmak þimdiki gibi deðildi. Daha doðrusu hak arama noktasýnda vatandaþlarda çok bilinçli deðildi. Gerekli ilgi alaka - ikram olmazsa sanki yol yarým býrakýlacak algýsý hâkimdi. Ne derece doðrudur bilinmez ama bazý bölümlerde yol düz giderken normalden aþaðýya doðru rampa yapýldýðýnda o arada gerekli ilgi gösterilmediði için böyle yapýldý diye hep anlatýlýr.yol tamamlanýp ta açýlýþý yapýlacaðý zaman gurbettekiler, çevre köylüler akýn akýn köye gelmiþ ve tam bir festival havasý oluþmuþtu. Bu arada Veli dayýnýn keyfine diyecek yoktu. Yeni pankartlar itina ile hazýrlandý. Biz çocuklarýn eline tutuþturuldu. Yola tek sýra halinde dizildik. Ve protokol gelirken, ''köye yol, tarlaya su SEKÝ'YE ELEK- TRÝK'' çýðlýklarý daðlarý inletmeye baþladý. Ama þimdi ''virane yollar, virane baðlar / Köyümün son haline, mevtalar aðlar'' Aradan sene geçmesine raðmen bazen denk gelip Osmancýk - Seki köyündenim dediðimde bayýndýrlýkta - köy hizmetlerinde kýdemli çalýþanlarýn veya emekli olanlarýn ilk sorularý '' Orada Ecevit Veli diye biri vardý. Duruyor mu? Duruyorsa köye gittiðinde selam söyle. Çok ekmeðini yedik. Kendini köyüne adamýþ bir adamdý'' diyenlerin sayýsý hayli fazla. Ýletiþimin bu kadar yaygýn olmadýðý dönemlerde mektubun - tebrik kartýnýn ayrý bir önemi vardý. Mektuplar - tebrik kartlarý köy kahvesine býrakýldýðý için, siyasi veya bürokrat üst kademeden isme gelen kartlar milletin içinde itina ile açýlýnca, orada olanlar ' adama falandan tebrik kartý gelmiþ diyerek' birazda gýptayla bakarlardý. Þimdi artýk herkese onlarca mesaj geliyor ama kimse gýpta etmiyor. Hatta vakitli vakitsiz gelen mesajlardan beziyor. Veli dayýmýz cebinde tomarýnan kartvizit taþýrdý. Canýmýn sýkkýn olduðu bir gün çarþýda gezerken Veli dayý denk geldi. Bir bardak çay içelim diye kahveye oturduk. Sohbet ederken '' dayýsýnýn senin hiç iþin düþmüyor mu?'' deyince, bende ''Veli Dayý boþ ver, seni 4 Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný aþar'' dedim. Bu arada cebinden bir avuç kartvizit çýkarýp masaya koydu. Ben tek tek bakarken, beni ilgilendiren bir ismi görünce ''sen bunu nereden tanýyorsun'' dediðimde, ''bu bizim eski kaymakam, yanýna çok gittim. Hiç bir zamanda terslemedi. Çok kaliteli bir adam. Hala da irtibatý kesmiyorum. Vefa gösteriyorum'' Bende, ''bunun kardeþi benim çok sevdiðim matematik öðretmenim'' dedim. ''Kalk bir telefon edelim'' Postaneye gittik, bir telefon etti Mevla'da kulunu kuluna vesile etti. Sürüncemede kalan haklý iþ, bir çýrpýda bitti. ÖZETÝN ÖZETÝ: Tecrübeyle sabittir ki, samimi yapýlan hiçbir iyilik karþýlýksýz kalmaz. Bize faydasý olmazsa çocuklarýmýza, torunlarýmýza mutlaka sirayet eder. Etmiyorsa belki de bizde samimiyetsizlik vardýr. Allah sayýlarýný ziyadeleþtirsin derken, dün Hakkýn rahmetine kavuþan rahmetli Veli dayýmýza Allah'tan rahmet diliyorum.( Yazara eleþtiriöneri: ) *Kimi kuþlara, kurtlara yem verir / Kimi çeþme yapar, aðaçlara su verir / Kimi köyüne, kasabasýna ömrünü verir / Kimi de, yazýk unutulmasýnlar diye yazýverir / Kimi de, yazýlanlarý okuyup kendine örnek alýverir / Daha kimileri ne güzel iþler yapar. Onu da zaman gösterir. * ECEVÝT VELÝ DAYI herkes kendini düþündü sen ise yalnýzca köyünü böyle geçirdin ömrünü yol, su, elektrik dedin alýn terini bu uðurda yedin her gördüðüne, 'bir iþin var mý?' dedin madende; sendikayla, siyasetle yarýþtýn torpilin varken yer altýnda hilesiz çalýþtýn acaba kaç garibana ocaðýn yolunu açtýn adýn Veli, lakabýn Ecevit kaymakama, valiye durmadan git derdin, belki köye hizmete bir ümit Çorum'da tanýmayan yoktur seni özeldir, yýllar geçse de selamýnýn yeri kaç kiþi sordu, ne yapýyor Koca Veli? ruhun þad, mekânýn cennet olsun güzel huylarýn gençlere örnek olsun bir ocak daha söndü, daha ne olsun Mahir sana hep saygý duydu vefalý olmak adýna yazýp durdu ölünce de azýðýna Fatiha koydu

5 5 TBMM Ýdare Amirlerinin görev daðýlýmlarý yapýldý Muhtarlardan Rektör Alkan'a tebrik Çorum Muhtarlar Derneði yönetim kurulu Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret ederek hayýrlý olsun dileðinde bulundular. Ziyarette Çorum Muhtarlar Derneði Kurucu Baþkaný Yýlmaz Kýlcý ve Dernek Baþkaný Buharaevler Mahallesi Muhtarý Abdulkadir Erdoðan'ýn yaný sýra Üçtutlar Mahallesi Muhtarý Mehmet Bölükbaþ, Gülabibey Mahallesi Muhtarý Hikmet Durgun, Kale Mahallesi Muhtarý Ali Þahin, Yavruturna Mahallesi Muhtarý Metin Kasar, Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kýzýltepe, Yeniyol Mahallesi Muhtarý Seydi Demiray, TOKÝ Akkent Mahallesi Muhtarý Necip Güler, Çepni Mahallesi Muhtarý Mehmet Þahinbaþ ile Mimarsinan Mahallesi Muhtarý Fevzi Þeker hazýr bulundular. Rektör Prof. Dr. Alkan'ýn yeniden rektör olarak atanmasýndan dolayý duyduðu memnuniyeti dile getiren Çorum Muhtarlar Derneði Kurucu Baþkaný Yýlmaz Kýlcý, muhtarlýðýn 161 yýllýk geçmiþinde, muhtarlara Cumhurbaþkanýnýn vermiþ olduðu deðerin baþka tarihlerde gösterilmediðini ifade ederek "Üniversitemizin de son yýllarda yaptýðý baþarýlý çalýþmalar ve tanýtým faaliyetleri sonucunda ilimizin ve Hitit Üniversitesi'nin tanýnýrlýðý da her geçen gün artýyor. Gerçekleþtirilen çalýþmalar bizleri gerçekten onurlandýrýyor" Üniversitenin son 5 yýlda yapmýþ olduðu çalýþmalarla büyük ataða geçtiðini belirten Çorum Muhtarlar Derneði Baþkaný Abdulkadir Erdoðan ise Hitit Üniversitesi'nin kapýlarýný herkese açýp, þehirle ve sanayi ile bütünleþmiþ bir ilim irfan yuvasý haline geldiðini vurgulayarak her türlü desteði vermeye hazýr olduklarýný ifade etti. Erdoðan, üniversite ile birlikte ortak etkinlikler düzenlemek istediklerini de ifade ederek Rektör Prof. Dr. Alkan'a baþarýlar diledi. Gerçekleþtirilen ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan da, üniversitelerin temel amaçlarýndan bir tanesinin þüphesiz öðrenci yetiþtirmek olduðunu ancak bununla birlikte baþta bulunduklarý þehir olmak üzere tüm coðrafyaya katma deðer saðlayan ve bölgenin tüm dinamikleri ile yakýn bir diyalog halinde çalýþarak sinerji oluþturulmasýnýn da beklendiðini ifade ederek üniversitenin STK'larý en önemli paydaþý olarak gördüklerini ve her türlü iþ birliðine açýk olduklarýný belirtti. Üniversitenin kapýlarýnýn herkese açýk olduðunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Alkan, Ýl ve üniversite geliþimine katký saðlamak adýna neler yapýlabileceði konularýnda görüþmek üzere eylül ayýndan itibaren tüm STK'larla belirli aralýklarla toplantýlarýn yapýlacaðýný da sözlerine ekleyerek tüm muhtarlara baþarýlý çalýþmalar diledi. Özgür-Der yaz etkinlikleri sona erdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðý Ýdari Teþkilatý Ýmza Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesi belirlendi. Türkiye Büyük Millet Meclis Baþkaný Ýsmet Yýlmaz'ýn tarih ve sayýlý onayý ile Ýdare Amirleri Görev Daðýlýmý yapýldý. Buna göre Tören Hizmetleri dâhil olmak üzere Kolluk Ýþlerinden sorumlu Baþkanlýk Divaný Üyesi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu oldu. TBMM Güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi, takip ve koordinasyonunu 3. kez Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu tarafýndan saðlanacak. Ýdare Amirlerinin TBMM Ýçtüzüðünün 17'nci maddesi gereðince, Baþkanýn talimatýyla yapýlan görev daðýlýmý þu þekilde: a) Kolluk, Ýdari ve Sosyal Ýþler Salim Uslu 1. Ýdare Amiri Salim Uslu (Çorum Milletvekili) Kolluk Ýþleri (Tören Hizmetleri dâhil). 2. Ýdare Amiri Tufan Köse (Çorum Milletvekili) Parlamenter Hizmetleri. 3. Ýdare Amiri Sýrrý Süreyya Önder (Ankara Milletvekili) Milletvekillerine ait Saðlýk Ýþleri. b) Ulaþtýrma, Basýn ve Halkla Ýliþkiler 1. Ýdare Amiri Seyfettin Yýlmaz (Adana Milletvekili) TBMM Baþkanlýk Divaný üyeleri, komisyon baþkanlarý ve siyasi parti grup baþkanvekillerine ait araçlarla ilgili Ulaþtýrma Hizmetleri. 2. Ýdare Amiri Ahmet Gündoðdu (Ankara Milletvekili) Basýn ve Halkla Ýliþkiler. "Teklif müzakere edilebilir" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý Kamu Ýþveren Heyetinin bugünkü teklifiyle ilgili yaptýðý açýklamada, "Bugünkü toplantýda teklifin artýrýlarak 2016 yýlý için 5+4, 2017 yýlý için 3+3 ise 3 ve enflasyon farkýyla gelmesi önemlidir ama yeterli deðildir. Tekliflerle kasanýn açýldýðý görülmüþtür. Bundan sonraki süreç müzakere edilebilir" Cuma günkü Memur Sen heyetinin ayaða kalkýþýnda gösterdiði bütünlüðün bütün Kamu Görevlileri Sendikalarýnýn da toptan göstermesi gerektiðini belirten Saatcý, "Bu bir irade beyanýdýr. Muhatabýmýz Kamu Ýþveren Heyetidir. Kamu Ýþveren Heyeti'ne karþý Kamu Görevlileri Sendikalarý Heyet Baþkaný bir tepki verdiðinde ayný tavrý kuþanmak gerekir. Bu anlamda diðer iki konfederasyonun da Cuma günkü tavrýndan vazgeçerek 'biz de ortak tavýr almaya hazýrýz' noktasýna gelmiþ durumdalar. Bu da son derece olumludur" þeklinde kaydetti. Masaya yapýlan teklifi müzakereye deðer bulmadýklarýný, yeni bir teklifle masaya gelinmesinin gerekli olduðu yönünde çaðrýlarýnýn yanýt bulduðunu kaydeden Saatcý, "Kamu Ýþveren Heyeti masaya yeni bir teklifle gelmiþtir. Dolayýsýyla kasa açýlmýþtýr, masanýn da önü açýlmýþtýr. Tekliflerin artýrýlarak , ve Enflasyon Farký þekline getirilmesi güzel ama yeterli deðil yýlý için o rakamlarý müzakere etmeyeceðimizi belirtmek isterim yýlý için verilen 5+4 rakamý ise müzakere edilebilir, ancak biz bu rakamýn da artýrýlmasýný istiyoruz" ifadelerini kullandý. Memur Sen olarak masaya sadece oransal zam getirmediklerini belirten Saatcý,"Taban aylýk, refah payý, enflasyon farký olmak üzere oransal zamla birlikte 4'lü Tufan Köse Ahmet Saatcý bir sacayaðýyla geldik. Bununla birlikte 241 tane komisyonlarda tartýþýlan hizmet kolu teklifleri var, 87 tane de Genel Toplu Sözleþmeye tekabül eden teklifler söz konusudur. Bunlar biran önce masayla birlikte teklife dönüþtürülmelidir" þeklinde kaydetti. Saatcý açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Kamu Ýþveren Heyetinin yaptýðý teklifte taban aylýk, refah payý ve Toplu Sözleþme primine yönelik istediðimiz iyileþtirme yok. Aile yardýmý yok, emekliler ilgili bir teklif yok. 4/C - 4/B'lilerin, sözleþmeli personelin ve vekillerin tamamýnýn kadroya alýnmasýna yönelik bir teklif yok. Yerel yönetime iliþkin bir teklif yok. Gelir Vergisiyle ilgili yaþadýðýmýz problemlere iliþkin bir teklif yok. Kamu Ýþveren Heyeti, bizim komisyonlarda yaptýðýmýz tasnifi, genel olarak masaya taþýdýðýmýz 87 teklifimizi ivedi bir þekilde masaya getirmelidir. Bundan sonra Kamu Ýþveren Heyeti yoðunluklu bir þekilde çalýþmaya devam etmelidir." Özgür-Der Çorum Þubesi yaz etkinleri kapsamýnda düzenlediði yaz Kur'an Kursu ve Çocuk Kulübü faaliyetleri çocuklar ve ailelerinde katýldýðý bir program ile sona erdi. Mustafa Kerim Üngör ve Emine Bayram'ýn gözetiminde yaz süresince devam eden etkinliklerde çocuklar sadece Kur'an-ý Kerim ve ilmihal bilgileri öðrenmekle kalmayýp, çocuklara Kur'an bilinci verilerek ve beraber namazlar kýlarak cemaat ruhu verilmeye çalýþýldý. Çocuklar genç ablalarý ve aðabeyleri ile yaptýklarý derslerle hem kendileri için rol model olabilecek kiþiler ile tanýþýp kaynaþtýlar, hem de beraber oyunlar oynayarak, piknik ve diðer etkinliklerle hoþça vakit geçirdiler. Yoðun katýlýmýn olduðu yýlsonu programýnda aileler hem kendi aralarýnda tanýþýp kaynaþtýlar, hem de çocuklarýnýn yaz süresince öðrendiklerini görme fýrsatý buldular. Kur'an-ý Kerim ve Türkçe mealinin okunmasý ile baþlayan program, Emine Bayram'ýn etkinlerin içeriði ve amacýný anlattýðý kýsa bir açýþ konuþmasý ile devam etti. Çocuklarýn beraber söyledikleri ezgiler ve marþlara ailelerde eþlik ettiler, þiirlerinde okundu program oldukça coþkulu geçti. Çeþitli ikramlarýnda yapýldýðý program çocuklara katýlým sertifikasý ve hediyeler verilmesinin ardýndan sona erdi. Haber Servisi ATIF-DER'den Uslu'ya teþekkür Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, hukuktan yoksun mahkemelerce þehid edilen Ýskilipli Atýf Hocanýn kabrini ziyaret etti. Ziyarette, Atýf-Der Baþkaný Mustafa Lek, "Talebimiz üzerine ilim, irfan merkezinin yurtlarýna yine ilimiz ve ilçemizin alimlerinden þehit Ýskilipli Atýf Hoca isminin verilmesinde sizin de emeðiniz çok büyük" diyerek Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'ya teþekkür etti eðitim öðretim yýlýnda hizmete girmesi planlanan öðrenci kapasiteli yeni kýz öðrenci yurduna Ýskilipli Atýf Hoca'nýn adý verilmiþti.

6 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25. Cadde No:78 ÇORUM Her türlü bað, bahçe, tarla, arazi kenarlarýna beton direk ve kafes tel montajýmýz mevcuttur. Apartman, fabrika, villa kenarlarýna panel çit çeþitlerimiz mevcuttur. Ayrýca her türlü bahçe kapýlarý, yaya kapýsý ve raylý kapý sistemleri deneyimli kadromuz usta montaj ekibimizle 24 saat hizmetinizdeyiz. "Pazarlýk süreci týkanmýþsa tek yol masayý derhal terk etmektir" BASK Ýl Temsilcisi Hayati Çam hükümetin % teklifinin kabul edilemez olduðunu, pazarlýk süreci týkanmýþsa tek yolun masayý derhal terk etmek ve tüm çalýþanlarýn katýlýmýyla ortak eylemleri icra etmek üzere alanlara çýkmak olduðunu belirtti. Toplu sözleþme masasýna oturan üç konfederasyon ile Hükümetin günlerdir aralarýnda top gezdirerek memurlarý oyaladýklarýný yayýnladýðý basýn açýklamasýnda belirten Hayati Çam, "Hükümetin teklifinin 2016 yýlý için yüzde 4 + 4, 2017 için % 3+3 olarak açýklanmasý kabul edilemez. 22 günlük toplu pazarlýk sürecinin 14 günü heba edilirken bu 14 günde memurlarýn genelini ilgilendiren konularda ve Sayýn Baþbakan dahil kapalý kapýlar ardýndan yapýlan görüþmelerde neler konuþulduðu kamuoyuna açýklanmalýdýr. Günlerden beri görüþmelerde yasanýn öngördüðü kapsam dýþýna çýkýlmamasý için masaya oturan sendikalara uyarýlarda bulunduk" "Kapsam dýþýna çýkýlmasýnýn memur taleplerinin masada býrakýlacaðý ve memurlarýn peþkeþ çekileceðinin iþareti olduðunu, son örneðinin bir önceki toplu sözleþme görüþmeleri olduðunu anlattýk" þeklinde kaydeden Çam, "Sesimizi ve uyarýlarýmýzý Mýsýr'daki saðýr sultana duyurduk, yetkili sendikalara duyuramadýk. Yetkili sendikalar ve iktidarlar 13 yýldýr milyonlarca memurun gözünün içine baka baka ayný filmi tekrar tekrar baþa sararak izletiyor, ayný oyunu oynatýyor.. Masaya oturan sendikacýlar; Amerikan güçleri Baðdat'a girerken lüks bir otelin terasýndan basýna "Düþmaný bir sürpriz bekliyor" diyen ve ertesi gün ortadan kaybolan, Saddam'ýn Erformasyon Bakaný Muhammed Sait el Sahaf edasýyla yüzlerce paragraflýk destan gibi taleplerini bir anda çöpe mi attýlar? Talepleri bir anda vazgeçilecek kadar sýradan mýydý? Kayýplar telafi mi edildi? Ýyileþtirmeden vaz mý geçildi? Refah payýna gerek mi kalmadý? Açlýk ve yoksulluk sýnýrlarý birer hikaye miydi? Masaya oturan sendikalarýn önünde iki yol var: Ya masayý terkederek ortak eylem kararý alacaklar ve talepleri kabul edilinceye kadar alanlardan ayrýlmayacaklar, ya da seçime gidecek hükümete taleplerini kabul ettirecekler. Seçime gidecek hükümete taleplerini kabul ettiremeyenler toplu pazarlýk masasýna oturmamalý, oturtulmamalýdýr. 7 Haziran seçimlerine 5 gün kala Türk-Ýþ kamu iþçileri adýna toplu sözleþmeleri iyileþtirme + yüzde 11,3'lük artýþ+ 7. Ýkramiye ile nasýl baðýtladýysa, erken genel seçim öncesinde kamu iþçileri örnek alýnarak 3 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisi için ayný yöntem izlenmelidir. Ýkinci yol; toplu sözleþme için kalan sürenin ayrýntýlý pazarlýða uygun olmadýðý dikkate alýnarak, tek bir kalemin deðiþtirilmesiyle yani en yüksek devlet memuru aylýðýnýn asgari ücrete yükseltilmesiyle sorunun çözülmesidir. Devletin resmi kayýtlarýnda en yüksek devlet memuru aylýðý brüt 789 lira 30 kuruþtur. Ve Bidergi 6. sayýsýyla okurlarýyla buluþuyor Aktüel haber dergisi Bidergi yeni sayýsýnda gündeme dair sýcak konularý içeren özel haber ve söyleþilerle okurlarýna 'dergi' okuma keyfi yaþatacak. Bu sayýda Selçuk Üniversitesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Bünyamin Ayhan'ýn 'AK Parti Serencamý' baþlýklý yazýsý ve Gülesin Aðbal Demirer'in kaleminden Çorum'daki mülteci Türkmenler'in yaþadýklarý zorluklar, Türkiye'ye bakýþ açýlarý ve Türkiye'den beklentilerini içeren yazý yer alýyor. Yeni sayýda ayrýca; üniversiteye hazýrlanan milyonlarca genci ilgilendiren eðitim sistemi ve dershaneler konusunda alanýnda uzman Mehmet Emin Karlý, yine gençlerin ilgiyle takip ettiði Þair Kahraman Tazeoðlu, çektiði fotoðraflarla dünyaca tanýnan ünlü foto muhabiri Mustafa Abadan söyleþisi; dünyada yaygýn olan fakat Türkiye'de temelleri yeni atýlan yargýda arabuluculuk, akýllý ilaç kullanýmý gibi konular okurlara sunulacak. yine devletin resmi kayýtlarýnda asgari ücret brüt lira 50 kuruþtur. En yüksek devlet memuru Baþbakanlýk Müsteþarýdýr. Ve Baþbakanlýk Müsteþarýnýn brüt aylýðý, brüt asgari ücretin yarýsýndan biraz fazladýr. Resmi kayýtlarda Baþbakanlýk Müsteþarýnýn aylýðýnýn asgari ücretin bile altýnda gösterilmesi, Devlet ciddiyetiyle, Devlet onuruyla baðdaþmamaktadýr. En yüksek devlet memurunun ayaklar altýnda ezilmesine izin verilmemelidir. Devlet memurlarýnýn maaþlarýnýn yüzde 40 ile yüzde 60'lýk bölümü en yüksek devlet memuru aylýðýna endeksli ek ödeme ve özel hizmet tazminatlarýndan oluþmaktadýr. Bu nedenle, en yüksek devlet memuru aylýðýnýn asgari ücrete yükseltilmesi halinde tüm memurlarýn talepleri önemli ölçüde karþýlanmýþ olacaktýr. Bu durumda; aile ve çocuk yardýmý ile asgari geçim indiriminden arýndýrýlmýþ aylýklar, hizmetli (12/1) için liradan liraya, memur (9/1) için liradan 2648 liraya, öðretmen (7/1) için liradan liraya çýkmýþ olacaktýr. Böylece hem sendikalarýn, hem de memur ve memur emeklilerinin talep ve beklentileri karþýlanmýþ olacaktýr. Eðer toplu sözleþme görüþmelerine devam edilecekse bundan baþka yol yoktur. Hükümetin kabul edip etmemesi deðil, hükümete kabul ettirilmesi önemlidir. Basýn önünde Saddam'ýn Enformasyon Bakaný gibi aslan kesilenler, ömürlerinde bir kerecik olsun cesaret göstererek toplu pazarlýk masasýna kendilerini zincirlesinler. Sendikalarýn yüzbinlerce üyesi turþu kurmak için deðil, gerektiðinde hakkýný ve hukukunu aramak ve korumak içindir. BASK olarak yukarýdaki çerçevede gerçekleþtirilecek her türlü eyleme açýkça destek vereceðimizi ilan ediyoruz. Aksi takdirde eylem kaçaklarýný, pazarlýk masasý madrabazlarýný sonuna kadar takip ederek maskelerini indireceðimizi de açýkça ilan ediyoruz" ifadelerini kullandý. Meclis üyesinin mutlu günü Jandarma Genel Komutanlýðýnda görev yapan Uzman Jandarma Çavuþ Melih Çam, hayatýný Damla Balcý ile birleþtirerek evliler kervanýna katýldý. Milliyetçi Hareket Partisi Laçin Belediye Meclis Üyesi Ýsmail Çam'ýn oðlu Uzman Jandarma Çavuþ Melih Çam, Laçin Ýlçesinde düzenlenen düðün töreni ile dünya evine girdi. Ýsmail ve Necla Çam çiftinin oðullarý Melih ile Elmas ve Ahmet Balcý çiftinin kýzlarý Damla için Laçin'de düðün töreni düzenlendi. Düðüne, Laçin Belediye Baþkaný Ünal Gevþek ile birlikte çok sayýda davetli katýldý. Gençlerin nikahýný ise Laçin Belediye Baþkaný Ünal Gevþek kýydý. KUL HAKKI Ülkemizde son günlerde yaþananlara akýl erdirmek mümkün deðil. Hepiniz çok iyi bilirsiniz ki araba ile yolda giderken aniden önünüze çýkan bir kuþa çarpmamak için arabanýn direksiyonunu kýrmaktan bir an bile tereddüt etmeyerek kendine zarar veren belki öldüren vicdanlý, yüreði sevgi dolu baþka bir canlýnýn yaþama hakkýna bu kadar özen gösteren doðru, dürüst ve yardýmsever insanlarýn çok olduðu bir ülkede yaþýyorduk. " Anlamak mümkün deðil baþka bir canlýya bu kadar vicdanlý davranan insanlarýmýza bir haller oldu yüreðimizi yakan þehitlere ve ülkemizde yaþananlara alýþtýlar maalesef. Bir kuþu öldürmemek için canýndan olan insanlar Gelen Þehit cenazelerini çok sýradanmýþ gibi seyretmeye baþladýlar. Aralarýnda sadece konuþuyor, bu gün kaç þehit var biliyor musun diyordaha sonrada normal yaþamlarýna devam ediyorlar. Bir de þöyle bir duyarsýzlýk baþladý aman abi konuþmayalým da ticari hayatýmý veya bulunduðumuz mevcut durumu elimizden almasýnlar, Yani yoksul çocuklarý vataný korurken ne için kazandýklarýný bilmeden sadece dünyevi zevklerini tatmin için kazanmaya devam edecekler ne uðruna olursa olsun. Biliyorsunuz siyaset insanlara hizmet etme ve onlara fayda üretme sanatýdýr. Peki bu son günlerde olanlardan normal yaþantýsýný sürdüren hangi insanýmýz fayda saðlýyor. Bu kadar genç ölürken ve ölmeye devam ederken bu nasýl bir vicdansýzlýk ve vurdumduymazlýktýr. Siyasilerin sadece siyaset yaptýðý partiye yada onun görüþüne karþý sorumluluklarý yok. Bunlardan önce Allaha ve yaþadýklarý toplumda ki tüm in- Alper BÝLAN sanlara karþý sorumluluklarý var. Býrakýn þu kör döðüþünü sizleri o meclise gönderen insanlara biraz vefalý olun,þu aðlayan þehit analarýnýn göz yaþlarý biraz umurunuz da olsun göz göre göre ülkeyi ve bu ülkede yaþayanlarý ateþe atmayýn. Ýlla birinin yürek acýsýný evlat acýsýný anlamanýz için Sizin de mi benzer bir acý yaþamanýz lazým. Unutmayýnýz ki ne uðruna olursa olsun sonucunu önemsemeden edindiðiniz dünyalýklarýnýz sizi kurtarmayacaktýr. Çünkü gereðini yapmadýðýnýz için ölen þehitlerimizin, gençlerimizin, onlarýn 3-5 aylýk, 1 yaþýnda,hatta annesinin karnýnda yetim kalmýþ çocuklarýnýn, yüreklerine evlat acýsý düþürdüðünüz analarýn, babalarýn yüzünden aldýðýnýz "KUL HAKKI"asla sizin yakanýzý býrakmayacaktýr. Bu ülke Hepimizin.Yüreðinde vicdan taþýyan tüm sorumlular; Ya Allah Aþkýna yeter artýk biraz olsun kendinizden baþka insanlarý da düþünün.fuzuli konuþmayý, gereksiz tartýþmayý býrakýn biraz sorumluluk sahibi olun.yüreði yanan milyonlar sizden bunu bekliyor bir gün ölen çocuklar sizin çocuklarýnýzda olabilir artýk yeter bu milleti lütfen doðru anlayýn. Deðerli kardeþlerim umarým bu sorunlarýmýz en kýsa sürede biter ve yeni þehit haberleri almayýz. Tüm Þehitlerimize Allahtan Rahmet Yakýnlarýna ve Ülkemize Tekrar Baþ Saðlýðý ve Sabýrlar diliyorum.

7 7 YEDAÞ, New York'ta ýþýldadý T.C. ÇORUM 1. ÝCRA DAÝRESÝ 2015/112 TLMT. TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI YEDAÞ, dünyaca ünlü politikacýlarýn, sanatçýnýn ve þirket liderlerinin 'Kalite ve Liderlik' konulu makalelerini yazdýðý BeattON Dergisi'nin kapak konuðu oldu. Dergi editörleri, YE- DAÞ'ýn kaliteye olan baðlýlýðýndan övgüyle bahsetti. YEDAÞ Genel Müdürü Türkoðlu, "YE- DAÞ Yönetim Modeli, sadece Türkiye'ye deðil tüm dünyaya örnek oluyor" Business Initiative Directions (BID) tarafýndan her yýl dünyaca ünlü þirketlerin ve üst yöneticilerinin katýlýmýyla gerçekleþen Dünya Kaliteye Baðlýlýk Kongresi'nde, Uluslararasý Mükemmellik ve Ýþ Prestiji Ödülü'nün en yüksek seviyesi olan Kalite Elmas Tacý'na layýk görülen YEDAÞ, dünyaca ünlü þirketlerin yer aldýðý ve 'Kalitenin Dünya Raporu' olarak gösterilen BeattON Dergisi'nin kapak konuðu oldu. Amerika'dan Orta Doðu'ya tüm dünya coðrafyasýndaki büyük þirketlerin 'Kalite ve Liderlik' çalýþmalarýný takip eden ve okuyucularýyla buluþturan BeattON Dergisi, Temmuz ayý sayýsýnda YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu ve þirket çalýþanlarýnýn kaliteye olan baðlýlýðýndan övgüyle bahsetti. PRÝETO'NUN YEDAÞ'A OLAN HAYRANLIÐINI KALEME ALDILAR Amerika'nýn New York kentinde düzenlenen ödül töreninde BID Baþkaný ve CEO'su Jose E. Prieto, YEDAÞ'ýn baþarýsýndan bahsetti. Dergi editörleri, Prieto'nun ifadelerini, "3 yýldýr aramýzda olan YEDAÞ, 2015 yýlýnda Kalite Elmas Ödülü'nü alarak hem BID Ailesi'nin bir üyesi olduðunu tescilledi, hem de QC100 Kalite Modeli Programý'nýn uygulanmasýndaki baðlýlýðýný gösterdi"þeklinde okuyucularýna duyurdu.elmas Ödülü'nün BID'nin CEO'su Prieto tarafýndan YEDAÞ Genel Müdürü Türkoðlu'na takdim edildiði belirtilen derginin içeriðinde toplam 11 sayfada YE- DAÞ'ýn 5 yýldaki 'Kalite Yolculuðu' anlatýldý.yedaþ Genel Müdürü ve ayný zamanda BID Komite Üyesi olan Nurettin Türkoðlu'na, þirketin üst yönetimine yakýn ilgi gösteren Prieto ve üyelerinin yer aldýðý fotoðraflarý derginin Temmuz sayýsýnda paylaþan editörler, YE- DAÞ için "Türkiye'nin lider elektrik daðýtým þirketi" Þirketin ana baþarýsýndaki sýrrýn 'Toplam Kalite Yönetim Modeli' ile yönetiliyor olmasýndan kaynaklandýðý belirten ve YEDAÞ'tan övgüyle bahseden dergi editörleri, "Güvenilir ölçümlerle Müþteri Memnuniyetini üst seviyede tutan, tüm iþ süreçlerinde kaliteye odaklanmýþ bir þirket. YEDAÞ'ýn yönetim modeli, diðer elektrik daðýtým þirketlerince model olarak uygulanmalý. Sürdürülebilir bir geleceði, enerji daðýtýmýnda verimliliði hedefleyen ve sektörün günümüz teknolojik altyapýsýný sistemine entegre etmiþ bir þirket" þeklinde övgü dolu ifadelere yer verdiler.dünyaca ünlü magazin dergisi Ideasb2b Business to Business editörlerinin geçen yýl da YEDAÞ'tan övgüyle bahsettiðini hatýrlatan BID Komite Üyesi Türkoðlu, "Þirketimiz, bir adým daha ileri gitti ve dünyanýn büyük yatýrýmcýlarýnýn 'Kalite ve Liderlik' konulu makalelerini yazdýðý BeattON Dergisi'nin kapak konuðu oldu. Bu dergide yer almak ve editörlerinsatýrlarýnda YE- DAÞ'ý anlatmasý bizler için onur vericidir" þeklinde kaydetti. 4 I HEDEFLEYEN YEDAÞ BÜYÜK YATI RIM CILARIN GÖZDESÝ Tamamen baðýmsýz bir kuruluþ olan ve 'Kalite, Liderlik ve Sürdürülebilirlik' anlayýþýný ödüllendiren BID'nin Uluslararasý Mükemmellik ve Ýþ Prestiji Ödülleri'nde Altýn, Platin ve Elmas Ödülleri'ne layýk görülen YEDAÞ'ýn Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, "Finansal açýdan Türkiye ortalamasýnýn üzerinde performans gösteren þirketimiz, dünyanýn büyük yatýrýmcý þirketleri tarafýndan izlenmektedir" Þirketin, 2019 yýlý hedeflerinin çok üstünde yer aldýðýný söyleyen Türkoðlu, "Mükemmellik yolculuðunu çok boyutlu olarak sürdüren Þirketimiz, 'Sürekli deðer yaratma' vizyonu doðrultusunda 'Mükemmellik Modeli&Balance Score Card' yönetim modellerini içeren, 'Kalite, Liderlik ve Sürdürülebilirlik' anlayýþýyla güçlenen Toplam Kalite Yönetim Modeli'nin gereksinimlerini yerine getirmektedir. Þirketin stratejik performanslarý sürekli olarak ölçülmekte ve geliþtirilmektedir. Büyük finale sadece bir adým kaldý. Hedefimiz, bu yýl içerisinde Avrupa'nýn 4 Yýldýz Ödülü'nü almak" diye konuþtu. Beyoðlu Yaylasý ve Uðurludað Sentetik Çim Sahasýnda inceleme Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Uðurludað ilçesinde incelemelerde bulundu. Belediye Baþkaný Remzi Torun, Uðurludað Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahasýnda yapýlan çalýþmalarla ilgili bilgiler verdi. Uslu daha sonra yapýmýna baþlanýlan Uðurludað1.400 m. Rakýmlý Beyoðlu Yaylasý Mesire alanýnýn düzenlemesi çalýþmalarýný yerinde inceledi. Uslu konu hakkýnda yaptýðý açýklamada "Düzenleme çalýþmalarýnýn 3 ayda tamamlanmasý planlanýyor. Mesire yeri yolunun yapýmý içinde ilgililerle görüþtük. Düzenlemeler tamamlandýðýnda vatandaþlarýmýzýn faydalanacaðý nezih bir mekan haline gelecek. Katký ve desteklerinden dolayý Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý hemþehrimiz Lütfi Akça ve emeði geçenlere teþekkür ediyoruz. Hayýrlý uðurlu olsun " Ýncelemelerde Uslu'ya, Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun, AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Ýsmail Yaðbat, Mesut Ceylan, Uðurludað Ýlçe Baþkaný Yakup Torun eþlik ettiler. Aþaðýda cins. miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün. saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün. saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn talimin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 13/08/ Ýhale Tarihi : 16/09/2015 günü, saat 15:00-15:10 arasý. 2. Ýhale Tarihi : 05/10/2015 günü, saat 15:00-15:10 arasý. Ýhale Yeri : KÜLTÜR YEDÝEMÝN OTOPARKI - No Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) %1 19UC783 PLAKALI MODEL AB HECBEK CÝN SÝ MÝTSUBÝSHÝ ASK MARKA BEYAZ RENKLÝ BEN ZÝNLÝ, MANUEL VÝTESLÝ LASTÝKLERÝ SAÐLAM CAM TAVANLI CAMLARI SAÐLAM ARAÇ TEMÝZ GÖRÜNÜMLÜDÜR ANAHTAR VE RUHSAT YOK. Basýn: Resmi ilanlar de Bekiroðlu'dan 17 Aðustos açýklamasý Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk bir yerel gazetede yayýmlanan "Parayý Veren Öðretmeni Seçer" haberi ile ilgili yaptýðý açýklamada " eðitim öðretim yýlýnýn yaklaþtýðý þu günlerde böylesi bir haberin çýkmasý bizleri þaþýrtmadý. Kayýtlarýn devam ettiði þu günlerde 1. sýnýfa yeni baþlayacak öðrenci için "öðretmen borsasý" kuruldu iddiasý çok ciddi bir iddiadýr. Bu iddianýn Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan araþtýrýlmasý ve kamuoyuna bilgi verilmesi gerekmektedir" "Kayýt parasý sorunu yeni ortaya çýkmýþ bir sorun deðildir. Yýllardýr benzer þikâyetler, tartýþmalar gündemdedir" diyen Öztürk, "Ýlgili gazete haberinde "Velinin maddi durumuna göre belirlenen ücretler, 1000 TL ile 2500 TL arasýnda deðiþiyor. Bu sisteme göre veliler maddi durumlarýna göre okul aile birliklerine 'baðýþ' adý altýnda para yatýrarak, öðretmen seçiminde bulunuyorlar. Belirlenen parayý yatýramayan ailelerin çocuklarýnýn öðretmenleri ise 'ne çýkarsa bahtýna' misali kura ile belirleniyor." Oysa ki Anayasa'nýn 42. maddesinde "Ýlköðretim, kýz ve erkek bütün vatandaþlar için zorunludur ve devlet okullarýnda parasýzdýr." Denilmektedir. Bu ilke yýllardýr aslýnda Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan çiðnenmektedir. Yerel idarecilerde bütün bunlara göz yummaktadýr. Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý geçmiþ dönemde yaptýðý açýklamada "Kayýt kabul dönemlerinde ve diploma verilirken kesinlikle 'gönüllülük' adý altýnda bile velilerden baðýþ, aidat talep edilmeyecek. Bu yönetmelik yürürlüktedir. Herhangi bir ad altýnda okul aile birlikleri velileri düzenli aidat ödeme gibi icbar edici kararlar alamayacaklardýr" demiþti. Ancak bütün Türkiye'de olduðu gibi ilimizde de kayýt parasý toplanmaktadýr. Para toplama iþi o derece ileri gitmiþtir ki öðrenciler ve veliler için kabusa dönmüþtür. "Kazý ürkütmeden yolacaksýn" anlayýþý yaygýnlaþtýrýlarak eðitimin bir parçasý haline getirilmiþtir. Milli Eðitim Bakanlýðý her dönem geleneksel olarak her yýl "kayýt parasý yasak, kayýt parasý toplamak suçtur vb" sözler söylese de "Ýstemem AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu 17 Aðustos depreminin yýldönümü nedeniyle yazýlý bir açýklama yaptý. 17 Aðustos 1999 yýlýnda meydana gelen Marmara depreminin üzerinden 16 yýl geçtiðini ve binlerce vatandaþýn yaþamýný yitirmesine ve on binlerce vatandaþýnda yaralanmasýna yol açan Marmara depreminin yaþanan en acý felaketlerden biri olarak tarihteki yerini aldýðýný belirterek açýklamasýna baþlayan Rumi Bekiroðlu, "Depremin ne zaman olacaðýný bilemiyoruz. Dünyada depremi önceden haber veren bir sistem henüz icat edilmedi ama bizler depreme hazýrlýklý olmalýyýz geriye doðru baktýðýmýzda 1999'dan bizler depreme hazýrlýklý deðildik. Devlet ve toplum olarak sorumluluðumuz, yaþanan felaketlerden ders çýkarmak ülkemizin aktif bir deprem kuþaðý üzerinde bulunduðu gerçeðini göz önünde tutmak ve gerekli önlemleri almaktýr. Son 13 yýlda deprem gerçeðini göz önünde bulunduran hükümetimiz yasal ve idari yönden birçok reformlara imza atmýþtýr. Þimdi inþaat kalitesi olarak deprem sonrasý barýnma, yeme, içme, ulaþým ve araç gereç kullanýmý açýsýndan 1999'dan çok ilerdeyiz. Devletimiz tarafýndan desteklenen kentsel dönüþüm uygulamasý da bir fýrsattýr. Amacýmýz kimsenin caný yanmasýn. 17 Aðustos depreminde yakýnlarýný kaybeden ailelerimizin acýlarýný bir kez daha yürekten paylaþýyorum. Depremde hayatýný kaybeden vatandaþlarýmýzý rahmetle anýyor milletimizin bir daha böyle büyük felaketler ve acýlar yaþamamasýný temenni ediyorum" þeklinde kaydetti. Okullar ticarethane deðildir! Mehmet Öztürk yaygýnlaþtýrmýþtýr. Kayýt parasý fazla veren, öðretmen tercihini de ona göre yapmaktadýr. Kayýt parasý oranýna göre sýnýflar oluþturulmaktadýr. Böylece çocuklar arasýnda ayrýmcýlýk yapýlýp, fýrsat eþitliði çiðnenmektedir. Hem de öðretmenler arasýnda ayrýmcýlýk yaratýlýp öðretmenler paraya göre kategorize edilmektedir. Adeta iyi öðretmen kötü öðretmen muamelesi yapýlmaktadýr. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü bu duruma müdahale etmek zorundadýr. Veliler ve öðretmenler bu durumdan oldukça rahatsýzdýr. Eðitim öðretim sürecinde böylesi ayrýmlarýn yapýlmasý eðitime yapýlan büyük bir darbedir. Bu yaklaþým biçimlerinin eðitim biliminin hiçbir yerinde olmamasý gerekiyor. Çünkü okullar ticarethane deðildir" þeklinde kaydetti. Öztürk açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Kayýt için ayrý, öðretmen için ayrý para istenmektedir. Kayýt için onlarca kalemde para toplanmaktadýr. Merkezi okullarýn genelinde böyle bir uygulama vardýr. Bu açýdan okul aile birliði hesaplarý incelenmelidir. Okul aile birlikleri eli ile okul idarecilerinin para toplama iþi yasal hale getirilmiþtir. Para, "gönüllü baðýþ" adý altýnda okul aile birliði hesabýna yatýrýlmaktadýr. Getirilen dekont okul idaresine verilmekte paraya göre öðretmen seçimi gerçekleþtirilmektedir. Geçtiðimiz yýllar içinde devlet okullarýna ihtiyaç kadar ödenek ayrýlmamasý, kaçýnýlmaz olarak velilerin eðitimin finansmanýna doðrudan katýlýmýný beraberinde getirdi. Baþta "gönüllü baðýþ" adý altýnda toplanan kayýt parasý olmak üzere, hemen her okulda 40'ý aþkýn kalemde para toplanarak eðitim harcamalarý büyük ölçüde velilerin sýrtýna yýkýldý. Eðitime yeterli bütçe, okullara ihtiyacý kadar ödenek ayrýlmasý, kamusal eðitim sisteminin itibarsýzlaþtýrýlmasý yaþanan bu durumun ana sebebidir. Kayýt parasý adý altýnda baðýþ için zorlanan velilerimiz bizlere ulaþarak yardým isteyebilirler. Eðitim Sen olarak parasýz, kamusal eðitim mücadelesinin her zaman savunmaya devam edeceðimizi kamuoyuna bir kez daha ifade

8 YAÞAM 8 Türkiye, sezaryen doðumda Dünya üçüncüsü! Tam Aksi Kitapçý dükkanýna giren kadýn:"lütfen 'Zayýflamanýn en kýsa yolu' adlý kitaptan istiyorum" "Üzgünüm ama kalmadý efendim." "Eyvah! Ne yapacaðým þimdi?""çaresi kolay. Þiþmanlamanýn en kýsa yolu adlý kitaptan alýrsýnýz." "Benimle dalga mý geçiyorsunuz siz?""ne münasebet efendim. Bu kitapta yazanlarýn tam aksini yaparsanýz, gene ayný sonucu almýþ olursunuz diye düþündüm de..." Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü Türkiye, sezaryen doðumda dünyada 3'üncü sýrada yer alýyor. Yapýlan araþtýrmalara göre ülkemizde doðumlarýn yüzde 52'si sezaryen ile yapýlýyor. Uzmanlar, önlem alýnmadýðý takdirde yüzde 15 olmasý gereken sezaryen doðum oranýnýn yüzde 80'lere çýkabileceðini vurguluyor. Hekimlerin yaptýðý ameliyat ve baktýðý hasta sayýsý kadar ücret almasý da sezaryen doðum sayýsýný artýrýyor. Dünya Saðlýk Örgütü (WHO), gerçekleþtirilecek sezaryen operasyonlarýnýn yüzde 15 oranýnda kalmasý gerektiðini söylüyor. Belirlenen bu oranýn altýna düþülmesi ya da üstüne çýkýlmasý, hem anne adaylarý için hem de bebekler için tehlike oluþturabiliyor. Uzmanlar, yüzde 15 oranýnýn Türkiye açýsýndan oldukça zor olduðundan yakýnarak, en azýndan ortalamanýn yüzde 30'a düþürülmesi gerektiðine dikkat çekiyor. Zira Türkiye'de sezaryen doðum oraný yüzde 52. Saðlýk Bakanlýðý'nýn bu konuda caydýrýcý hiçbir teþvikte bulunmadýðý ve acilen bu yönde çalýþmalarýn baþlatýlmasý gerektiði ifade ediliyor. Türkiye Jinekoloji ve Obstetrik Derneði (TJOD) Baþkaný Prof. Dr. Cansun Demir, önlem alýnmazsa sezaryen ile doðumlarýn yüzde 80'e çýkacaðýna dikkat çekiyor. Prof. Demir, Doktor sezaryeni tercih edince anne adaylarý da tercih etmek zorunda kalýyor. Türkiye'de normal doðuma teþvik için hazýrlýk kurslarý hiçbir yerde yok. Doðum için yeterli anestezi düzeyi bulunmuyor. Tüm olumsuz þartlar bir araya geldiðinde ciddi anlamda sezaryen doðumlarýnda artýþ görülüyor. diyor. GEÇEN YIL HER ÝKÝ DOÐUMDAN BÝRÝ SEZARYEN OLDU Saðlýk Bakanlýðý verilerine göre 2014 yýlýnda 81 ilde, 1 milyon 326 bin 130 doðum gerçekleþti. Her iki bebekten biri sezaryen ile dünyaya geldi. Türkiye'de aþýlan yüzde 15 sezaryen doðum sýnýrýna karþýn Afrika yüzde 3-4 ile en düþük orana sahip. Amerika'da yüzde 30, Hollanda, Belçika, Norveç ve Finlandiya'da yüzde 13 ile 16 arasýnda. Fransa'da yüzde 20, Almanya'da ise sezaryen doðum oraný yüzde 30.Prof. Cansun Demir, Türkiye'de artan sezaryeni önlemek için aðrýsýz normal doðumu (epidural doðum) bile devletin kendi bütçesinden karþýlamadýðýný aktardý. Saðlýk Bakanlýðý'nýn uyguladýðý Saðlýkta Dönüþüm' programlarý altýnda uygulamalarda hiçbir þeyin yapýlmadýðýný söyleyen Prof. Demir, doktorlarýn tabi olduðu performans sisteminin deðiþtirilmesi gerektiðini söyledi. Prof. Demir, Bir hekim günde en fazla iki tane normal doðum gerçekleþtirebilecekken, performans sistemiyle bazen günde on tane sezaryen yapabiliyor. Çünkü hekimler yaptýðý ameliyat ve baktýðý hasta sayýsý kadar ücret alýyor. Sezaryen sayýsý bu nedenle gittikçe artýyor. Doktor sezaryeni tercih edince anne adaylarý da tercih etmek zorunda kalýyor. þeklinde konuþtu.fatih Üniversitesi Hastanesi Kadýn Doðum Uzmaný Dr. Melek Uzun da, normal doðumda problem çýktýðýnda sorunun hekime faturalandýrýldýðýný söylüyor. Bu konuda kalifiye yardýmcý personelin az olduðunu kaydeden Uzun, Sonradan yetiþmiþ olan ebeler daha çok özel hastanelere yönlendirilmeli. Ancak devlet hastanelerinde çalýþacak ebeler bile zor bulunuyor. Bunlar sezaryen ihtimalini artýrýyor. Normal doðum ile sezaryen arasýnda ücret olarak çok az fark var. Doktorlar risk almamak adýna tercih ediyor. Bu bir saðlýk politikasý haline geldi. diyor. ZORUNLULUK OLMADAN YAPILAN SEZARYEN, HAK ÝHLALÝ Sezaryenin týbbî ameliyat olduðunu belirten Hasta Haklarý Aktivistleri Derneði Baþkaný Avukat Orhan Demir ise sezaryenin ülkemizde alternatif doðum yöntemi gibi algýlandýðýný ifade ediyor. Týbbî müdahale zorunluluðu bulunmayan hastalara sezaryen yapýlmamasý gerektiðini dile getiren Demir, Zorunluluk olmadan týbbî müdahale kadýnlarýn doðurganlýk hakkýnýn elinden alýnmasý demek. Ayrýca sezaryen ile yapýlan doðumlarda 3'üncü çocuk sonrasý doðumlar riskli görülüyor. Yapýlan ameliyatlarýn týbbî zorunlulukla yapýlýp yapýlmadýðý hiçbir þekilde denetlenmiyor. Sezaryen ile dünyaya gelen bebeklerin baðýþýklýk sisteminin zayýf olduðu bilimsel olarak biliniyor. Dolayýsýyla saðlýk açýsýndan, doðurganlýk açýsýndan ve ekonomik açýdan da insan haklarý ihlal ediliyor. diye konuþuyor.sezaryen doðumlarýn baðýmsýz kuruluþlar tarafýndan denetlenmesi gerektiðine dikkat çeken Demir, þunlarý söylüyor: Özel hastaneler baþta olmak üzere tüm hastaneler denetlenmeli. Sezaryen ile doðum yapan annelerin hastanede kalma süreleri uzuyor. Doðum sonrasýnda da sürekli kontrole gidip gelmek gerekiyor. Yapýlan iþlemlerin hepsi ücrete tabi. Sezaryen ücretlerinin en düþüðü 800 TL. Bunun 400 TL'sini devlet ödüyor. Ama ülkemizde özel hastanelerin konumlarý ve operasyonu gerçekleþtirecek hekimin kariyeri bahane edilerek ücret 2 bin 500 TL'ye kadar çýkýyor. Bunlar sezaryen adý altýnda komplodur. Sezaryen doðumu önlemek için:normal doðum ve sezaryen ile ilgili anne adaylarýna eðitim verilmeli. Sancýsýz doðum teþvik edilmeli. Klinik hizmetleri koþullarý iyileþtirilmeli.ýdari ve devamlý sürecek olan politikalar yürütülmeli.ebelik güçlendirilmeli, onlara yeni yetki ve haklar verilmeli. Devamlý sezaryen yapan hastane ve doktorlar takip edilmeli. Animasyon 20:00 Eðlence Mega Zeka Zalim Oobermind 20 yýldýr dünyayý fethetmeye çalýþmaktadýr, ancak her seferinde süper kahraman Metro Man tarafýndan engellenir. Metro Man i öldürdüðünde monotonluktan sýkýlýr ve yeni bir süper rakip yaratýr. Metro Man in hiç olmadýðý kadar büyük ve güçlü bir düþman...saat : 20:00-21:40 (100 dakika) Tür : Sinema (Animasyon, Aksiyon,Komedi) Yönetmen : Tom McGrath 20:30 Kapýþma Kapýþma'da her hafta 18 yarýþmacý, hem finale kalmak hem takým kaptanlarýyla düet yapabilmek hem de 20 bin liralýk ödülün sahibi olabilmek için kýyasýya kapýþýyor. Bunun için yapmalarý gereken tek þey, iki tur boyunca ayakta kalarak gecenin en iyi sesi olmayý baþarabilmek... Her þey bu kadarla da bitmiyor. 18 isim seslerini kapýþtýrýrken, kaptanlar da kendi takýmýný birinci yapabilmek için kapýþýyor ve gecenin sonunda elenen takýmýn kaptaný da yarýþmacýsýyla birlikte bu oyunlardan nasibini alýyor. 19:45 Sinema Savaþ Sanatý 2 Ajan Neil Shaw akýl hocasýnýn öldürülmesinden sonra intikam almak için geri döner; fakat kendini kuvvetli bir ihanet ve yozlaþma rüzgarýnýn içinde bulur. Senatör adayý ve yakýn arkadaþýnýn emrinde çalýþan Shaw, iþleri yoluna koymakla görevlidir. Fakat ölü sayýsý her geçen gün artmaya baþlayýnca bir çember içine alýndýðýný fark eder. Ve þimdi yumruklarýný, herkesin onun arkasýnda olduðunu düþündüðü bir suikast çemberini aydýnlatmak için savuracaktýr.oyuncular : Wesley Snipes, Lochlyn Munro, Athena Karkanis, Winston Rekert, Ryan Mcdonald Yönetmen : Josef Rusnak I. Mahmud Okul çaðýna geldiði zaman babasýnýn hocasý Þeyhülislam Feyzullah Efendi'den dersler aldý. Þehzadeliðinde yüksek fen ve din ilimlerini öðrenerek yetiþti. Babasýnýn tahttan indirilmesinden sonra padiþah olan amcasý III. Ahmet de, þehzade Mahmut'un yetiþtirilmesine itina gösterdi. Nihayet III. Ahmet'in Patrona Halil Ýsyaný'yla saltanattan indirilmesi üzerine, 30 Eylül 1730'da tahta çýktý. III. Ahmet saltanattan çekilirken yeðenine nasihatlar etti ve tavsiyelerde bulundu.sultan I. Mahmud, padiþahlýðýnýn ilk günlerinde, kendisini tahta çýkaran isyancýlarýn isteklerini yerine getirmek zorunda kaldý. Sultan III. Ahmed devrinde yapýlmýþ olan köþk ve konaklarýn çoðu isyancýlarýn istekleri sonucu yakýlýp yýkýldý. Devlet adamlarý ve memurlar isyancýlarýn düþünceleri doðrultusunda atandý.ýsyancýlarýn önderi konumundaki Patrona Halil de Sultan Birinci Mahmud'a olan baðlýlýðýný bildirmiþ olmakla birlikte, devlet iþlerine müdahale etmekten vazgeçmiyordu. Bu müdahale öyle bir aþamaya geldi ki, Patrona Halil Sultan Birinci Mahmud'dan kendisini yeniçeri aðalýðýna getirmesini ve Rusya'ya karþý savaþ açmasýný istedi. 15 Kasým 1730 günü tören yapýlacaðý bahanesiyle saraya çaðrýlan Patrona Halil ve yandaþlarý yakalanarak öldürüldü. Patrona Halil yandaþlarý öldürülme korkusuyla tekrar ayaklandýlar. Sultan Birinci Mahmud, Sancak-ý Þerif çýkarttý ve halktan ayaklanmanýn bastýrýlmasý için yardým istedi. Ýsyanlardan býkmýþ olan halk, padiþaha yardýmcý olarak ayaklanmanýn 28 Ocak 1731 tarihinde kýsa sürede bastýrýlmasýný saðladý. BANYOLU BÖREK "Hayat küçük þeylerden oluþur. Eðer sen seversen büyük olurlar." Osho Malzemeler 1/2 Kalýp Tuzsuz Beyaz Peynir Kýrmýzýbiber, Karabiber, Kimyon Maydanoz 3 Adet Yufka 1/2 Paket Tereyaðý 1 Yumurta Sarýsý Çörekotu Yemeðin Tarifi Ön hazýrlýk olarak böreðin harcýný hazýrlayýn. Bunun için tuzu alýnmýþ beyaz peyniri ufalayýn. Dilerseniz içine ince ince kýyýlmýþ maydanozu doðrayýn. Kýrmýzýbiber, karabiber, kimyonu ekleyin. Tereyaðýný eritip, soðutun. Ýlk yufkayý serin ve üzerine yaðý gezdirin. Üzerine ikinci yufkayý serin. Ayný iþlemleri bütün yufkalar için tekrarlayýn. Keskin bir býçakla, sigara böreði yufkasý formunda 16 üçgen parça kesin. Her parçanýn geniþ kenarýna peynirli harçtan koyarak, geniþçe sarýn.geniþ bir tencereye soðuk su koyun. Bütün börekleri içine atýn. Suyun içinde yarým saat bekletin. Bu sürenin sonunda börekleri tencereden çýkarýn. Ýki elinizin arasýnda sýkýn. Yaðlanmýþ fýrýn tepsisine dizin. Üzerine çýrpýlmýþ yumurta sarýsý sürün. Dilerseniz çörekotu ve susam serpin. 180 dereceye ayarlanmýþ fýrýnda altýn sarýsý renk alana dek piþirip servis yapýn. 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 18:30 Spor Bülteni 19:45 Savaþ Sanatý 2:Ýhanet 21:45 Talihsiz Soygun 23:30 Yaðmur Günleri 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý 18:00 Ana Haber 19:00 Katma Deðer Þaban 20:45 Haber Saati 23:45 Dünyayý Geziyorum 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:30 Asla Vazgeçme 18:45 Ana Haber 19:30 Piramit 20:30 Kapýþma 23:45 Ne Münasebet 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:15 Bizum Hoca Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Gönül Köprülerimiz 18:55 Spor 19:00 Ana Haber 20:00 Mega Zeka 21:40 Manchester United 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:00 Tv Filmi 20:00 Çýnarýn Gölgesinde 23:15 Maceracý

9 2 AÐUS- 18 AÐUSTOS 2015 SALI Sýrada Çimento Fabrikasý'nýn taþýnmasý var 9 Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü düzenlediði basýn toplantýsýnda son günlerde tartýþmalara neden olan stadyum yerinin satýþý ile ilgili konuya açýklýk getirdi. Sözlerine basýn toplantýsýnýn eleþtirilere cevap vermek için deðil 250 bin Çorumlu'nun bilgilendirilmesi ve konuya açýklýk getirmek amacýyla yapýldýðýný belirterek baþlayan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Aleyhte yürütülen bir kampanya var ve belediye baþkaný olarak akýlda kalan sorulara açýklýk getirmek benim görevimdir. Yazýlanlarý önemsiyor deðilim. 250 bin insanýn beklediði cevabý vermek görevimdir" -"ÝMAR PLANI DEÐÝÞÝKLÝÐÝ CHP VE AK PARTÝ'NÝN ONAYIYLA YAPILDI"- Herkesin iddiasýný ispat etmek zorunda olduðunu dile getiren Baþkan Külcü, "AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu'nun açýklamalarýný umursuyorum. Mecliste temsil edilen partilerin temsilcilerinin açýklamalarýný önemsiyorum ve saygýyla karþýlýyorum. Ama açýklama yapmadan önce bilgi sahibi olmalarý gerekir. Muhalefet partilerinin temsilcileri açýklamalarýnda son yapýlan meclis toplantýsýnda imar deðiþikliði yapýldýðýný belirtmiþler ama stat yeri ile ilgili imar deðiþikliði 1 Mart 2012 yýlýnda yapýldý ve tek hayýr oyu olmadan CHP ve AK Partili üyelerin oylarýyla onaylandý. Meclis üyeleri o zaman Çorumluluk hassasiyetiyle hareket etmiþlerdir. Ýhalenin ardýndan iki protokol yaptýk. Ýlkinde mevcut tesisler yýkýlmadan yenisinin yapýlmasý öngörülüyordu ancak ihalelere giren olmayýnca ikinci bir protokolle esneklik getirdik. Ýmar planýnda hastane, konut alaný ve ticaret alaný iþaretliydi. Biz þimdi ne yaptýk. Günlük ihtiyaçlarýn karþýlanacaðý imkanlarýn dýþýnda bir yapýlaþmayý önledik. Bunlarý da þartnameye yazdýk. Bu bir rant deðildir. Burada bir kazanan varsa oda Çorum Belediyesidir" -"BÝR RANT VARSA BUNU YÝYECEK BELEDÝYEDÝR"- Ýhale ile Çorum Belediyesinin payýnda milyon TL'ye ulaþabilecek bir rakamýn ortaya çýktýðýný dile getiren Baþkan Külcü, "Bu rakam daha önce yapýlan ihalelerde dile getirilen paranýn 2,5 katýdýr. Eðer bir rant varsa bunu yiyecek belediyedir. Sayýn Ahmet Ahlatçý'yý tebrik ediyorum. 4-5 yýldýr uðraþtýðýmýz bu konuda teklif verdiði için teþekkür ediyorum. Ýhale onaylanmýþ ve arazi Ahlatçý Otomotive verilmiþtir. Artýk belediyenin yapacaðý birþey kalmamýþtýr. Biz yola çýkarken danýþýrýz istiþareler yaparýz ve yola çýkýnca da geri dönmeyiz. Tüm gayrimenkullerimiz Çorum'un geleceði için kullanmaya devam edeceðiz" þeklinde kaydetti. -MÝLLÝ PÝYANGO'NUN MERKEZÝ ÇORUM'A GELEBÝLÝR- Kabuðunu kýrmýþ þehirlerde 2-3 tane iþadamýnýn o þehirlere büyük katkýlarýnýn olduðunu ve bu iþadamlarýnýn þehirden gittiði zamanda karanlýk tablolarýn ortaya çýktýðýný anlatan Baþkan Külcü, "Çorum bu konu da Çorum þanslý bir il. Ýþadamlarýmýz yatýrýmlarýný kendi memleketlerine yapýyorlar. Ýþadamý Ahmet Ahlatçý'da eðer Milli Piyango Ýdaresi ihalesi verilirse merkezinin Çorum'a getirmeyi düþünüyor. Düþmanlýk psikolojisiyle yazmak çizmek televizyonculuk yapmak doðru deðildir. Aklý selim içinde hareket edilmelidir" ifadelerini kullandý. -"ÝHALENÝN DUYURUSU YETE- RÝ KADAR YAPILDI"- Ýhalenin yeteri kadar duyurulmadýðý yönünde ki eleþtirilere katýlmadýðýný belirten Baþkan Külcü, "Hem 2012 yýlýnda yapýlan iki ihale hemde bu son yapýlan ihalelerin ilanlarý Resmi Gazetede, ulusal ve yerel basýnda yayýmlanmýþtýr. Ayrýca ihaleler öncesinde çok sayýda haberler yapýlmýþ ve kamuoyunun bilgisi olmuþtur. Bunlarý saðýr sultan bile duydu. Ýhalelerin duyurularý yeteri kadar yapýlmadý demek akýllara ziyan bir açýklamadýr" Ýhalenin yüzde 43 katýlým ortaklýðý ile yapýldýðýný kaydeden Baþkan Külcü, "Eðer yüzde 43,1 verecek varsa Ahmet Ahlatçý'yý ben ikna eder ihaleyi ona veririz. Ýhale sonrasýnda 15 gün içinde 20 milyon TL geçici teminat yatýrýlacak sözleþmenin imzalanmasý ile 20 milyon TL daha verilecek" þeklinde konuþtu. -STAT ÇEVRE YOLUNA DÝÐER TESÝSLER YÜZME HAVUZU YANINA- Mevcut tesislerin nereye ve ihalelerinin ne zaman yapýlacaðýna iliþkin açýklamalarda bulunan Baþkan Külcü, "Biz stadyum ile ilgili ihalemize hemen çýkacaðýz. Projelerimiz hazýr. 2 yýl da bitirmeyi planlýyoruz. Belediyespor bir yýl maçlarýný mevcut statta oynayacak diðer bir yýl ise baþka yerlerde yapacaðýz. Yeni stadyumu çevre yolu kenarýna yapacaðýz. Sahalar ile spor salonunu ise mevcut tesislerin 500 metre ilerisinde yüzme havuzunun yanýnda ki arazimize inþa edeceðiz. Sahalarý biz spor salonunu ise Gençlik ve Spor Bakanlýðý yapacak" diye kaydetti. -SIRADA ÇÝMENTO FABRÝKASI NIN TAÞINMASI VAR- Türkiye'de bu tür birçok projeyi incelediklerini ve Bakanlýðýn þehir merkezinde ki arazilerini deðerlendirdiðini dile getiren Baþkan Külcü, "Buradan elde edeceðimiz gelirle 2023 vizyonu için hizmet üreteceðiz. Göreve geldiðimizde verdiðimiz sözlerden sadece arasta ve spor kompleksini yerine getirememiþtik. Þimdi spor kompleksini de yapacaðýz. Bundan sonra ki hedefimiz Çimento Fabrikasýnýn taþýnmasýdýr. Yeni süreçleri önümüze koyacaðýz" -NOSTALJÝK HAFÝF RAYLI SÝSTEM GELÝYOR- Çorum'da trafik ve otopark sorununun olmadýðýný sadece trafiði yönetme sorununun olduðunu kaydeden Külcü, "Biz yinede Gazi Caddesine 3 tane otopark yapacaðýz. Bunlarý Valilik karþýsýna meydan altýna, ÇorumPark yanýna ve emniyet müdürlüðü binasý yerine yapacaðýz. Ayrýca iki hastane arasýna Ýstiklal Caddesinde olduðu gibi nostaljik hafif raylý sistem kurmayý planlýyoruz. Belediyenin kaynaklarýný realist þekilde kullanmaya devam edeceðiz. Çorum Belediyesinin kat kat kazanmadýðý hiçbir ihaleyi yapmadýk yapacaðýz da" diyerek sözlerini tamamladý. Fatih AKBAÞ Emre ve Bahar dünya evine giriyor Müzik organizatörlüðü yapan Emre Kurtoðlu hayatýný Bahar Yassý ile birleþtiriyor.26 Aðustos 2015 Mimar Sinan Mahallesi Fevzi Çakmak Cad. Özkent Apartmanýndan gelin alma merasimi ile baþlayacak olan düðün töreni akþam saat 19.00'da Gülüm Düðün Salonu'nda devam edecek. Tek Yýldýz Gazetesi genç çifte ömür boyu mutluluklar diler. MHP ile HDP'liler nasýl ayný hükümette olacaklar? 7 Haziran 2015 seçimlerinin ardýndan Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan 63. Hükümeti kurmakla görevlendirilen AK Parti Genel Baþkaný ve Baþbakan Ahmet Davutoðlu, MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli ile TBMM'de bir araya geldi. Görüþme yaklaþýk iki buçuk saat sürdü. Görüþmeyi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu A Haber'den Murat Akgün ve TvNet'ten Ahmet Rýfat Albaz'a deðerlendirdi. Uslu yaptýðý deðerlendirmede, "CHP'nin ve MHP'nin koalisyon konusundaki olumsuz tavýrlarý nedeniyle Türkiye bir erken genel seçime doðru hýzla gidiyor. Genel Baþkanýmýz, Baþbakanýmýz Sayýn Ahmet Davutoðlu'nun MHP Genel Baþkaný Sayýn Devlet Bahçeliye götürdüðü 3 aþamalý seçenek önemliydi. "Sýnýrlý süreli koalisyon, Seçime endeksli bir azýnlýk hükümeti kurulmasý ve belli bir takvim içinde seçime gidilmesi, zaman geçirilmeden, Ekim'de erken seçim yapýlmasýna" destek vermeleridir. Muhalefet Partileri erken seçime gitmek istemiyorlar. "Biz seçime gitmeye hazýr deðiliz" diyorlar. Bunu anlamak mümkün deðil. Hem hükümet kurulmasýna destek vermiyorlar hem de seçime gitmek istemiyorlar. Ne istediklerini anlayabilmiþ deðilim. Sokaktaki vatandaþýnda anlayabildiði kanaatinde de deðilim. Ya seçime ya da koalisyona evet diyeceksiniz. Ýkisi de olmaz diyorsunuz ve ileri sürdüðünüz þartlarda aslýnda olmazlarý güçlendirmek için söylenmiþtir. Çözüme katký vermek, çözümün tarafý olmaktan ziyade sorun devam etsin, sorunun parçasý kalalým. Kriz derinleþsin demektir. Krizin derinleþmesi demek Türkiye'nin daha fazla mecalsizleþmesi anlamýna gelir. Türkiye'nin mecalsizleþmesi demek hem Türkiye açýsýnda hem içerisinde bulunduðumuz coðrafyadaki koþullarýn aðýrlaþmasý ve bu coðrafyada yaþayan insanlarýnda aðýr bedeller ödemesi gibi bir sonucu yaratacaktýr. Bu sorumsuz davranýþlarýn biran önce daha soðukkanlý, sorumlu, saðduyulu anlayýþlara yerini býrakmasý gerektiðini düþünüyorum" "Parlamentoyu çok önemsediklerini söyleyen siyasetçiler sürece Meclisin vaziyet etmesi konusunda içtenlikle davranýrlarsa Baþbakanýmýzýn 3 seçeneðini kabul etmeliler" diyen Uslu, "Ya koalisyon ortaðý olmak durumundalar ya seçime endeksli bir azýnlýk hükümetine ya da Ekim'de erken seçim yapýlmasýna karar vermek zorundalar. Her hâlükârda Meclisin çalýþmasýna katký vermek zorundalar. Hem meclise geleceksiniz hem meclisten maaþ alacaksýnýz hem parlamentonun yüceliðinden bahsedeceksiniz ama parlamentoyu devre dýþý býrakmak için de elinizden geleni yapacaksýnýz. Bunu anlamak mümkün deðil" þeklinde kaydetti. Anayasa komisyonu kurulmadan seçim tarihinin, seçimlerin öne alýnmasýnýn, niteliðinin, alýnacak tedbirlerle ilgili bir kanun çýkartýlmasýnýn mümkün olmadýðýný vurgulayan Uslu, "Meclis Genel Kuruluna gelmeden önce Anayasa Komisyonu eni-konu her þeyin ele alýnmalýdýr. Bunun için Anayasa Komisyonuna üye vermeleri gerekir. Þayet bizim Partimizden, nefsimizden, söylemlerimizden sloganlarýmýzdan devlet daha önemli diyorsak, o zaman devletin iþleyiþine de katký vermemiz gerekir. Yani Ekim ayýnda Mecliste Bütçe görüþmesi baþlayacak Aralýk sonuna kadar bitmesi gerekiyor. Plan Bütçe Komisyonuna üye vermek zorundasýnýz. Hem Anayasa hem de Plan Bütçe Komisyonuna üye vermek zorundasýnýz. Eðer üye vermezseniz sistemi bütünüyle kilitlemiþ ve hizmetleri durdurmuþ olursunuz. O zamanda Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Anayasanýn 116. Maddesindeki yetkilerine dayanarak meclisi feshetme yoluna gidebilir. Seçim Hükümetine gidilirse HDP de seçim hükümetinde yer alýr. MHP ile HDP'liler nasýl ayný hükümette olacaklar? Bunun vebalinden MHP nasýl kurtulmuþ olacak? MHP bize ev ödevi vermek yerine sorumlu davranmasý gerekiyor. MHP de CHP de erken seçime, koalisyona ortak olma, seçim hükümeti kurmaya, azýnlýk hükümetine olmaz diyorlar. O zaman ortaya daha saðlýklý bir çözüm konulmasý gerekir. Ben oynamam diyerek öbür tarafý adres göstermek akýl ve sorumlu insanlarýn davranýþý gibi gelmiyor. Ben oynamam senide oynatma deniliyor ama bunu yaparken milletimizin gözünden kaçmayan bir gerçek daha var. Siz meclisin feshedilmesi suretiyle bir seçim hükümetinin kurulmasýnýn koþullarýna destek veriyorsunuz. Yani siz HDP'nin deðirmenine su taþýyorsunuz. Bunu vatandaþa nasýl anlatacaksýnýz? Nitekim daha önce sorumsuz davranýþlarýn bedelini en yakýndan ödeyen MHP'dir. Seçime gidip gelmemekte var bunu çok iyi biliyorlar ve aynel yakýnda yaþamýþ durumdalar" þeklinde kaydetti. "Türkiye'yi kendi partimizin çýkarlarý, kiþisel tercihlerimiz için yeni maceralara, fantezilere sürüklemek gibi bir lüksümüz yok" diyen Uslu, "MHP'nin daha soðukkanlý, sorumlu davranacaðýný ummak istiyorum" "Memurlara siyasete katýlma hakký verilmeli" Memurlar Arasýndaki Ücret Dengesizliðinin Giderilmesi Zamdan Daha Önemli! Hükümetle yetkili sendikalar arasýnda yapýlan toplu sözleþme görüþmelerinin milyonlarca memur ve emeklileri ile aile bireyleri nezdinde güvensizlik ve hayal kýrýklýðý yarattýðýný söyleyen Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Çorum Ýl Baþkaný Ýbrahim Býçak, Hükümetin yetkili memur sendikalarýna önerdiði 2016 yýlý için yüzde 5+4 ve 2017 yýlý için yüzde 4+3 oranýndaki maaþ zammýný yetersiz bulduðunu söyledi. DES Çorum Ýl Baþkaný Ýbrahim Býçak açýklamasýnda þunlarý söyledi: Geçmiþ yýllardan kalma birikmiþ ciddi oranlarda enflasyon farký alacaðýmýz var. Öte yandan memur maaþlarýna ülkenin büyüme oranýndan da pay verilmesi gerekiyordu. Ayrýca hükümetin önerisinde memurlar arasýndaki ücret adaletsizliðini giderecek bir iradede göremiyoruz yýlý için memurlara ödenen 123 liralýk maaþ zammý ve 2015 yýlý için verilen yüzde 3+3'lük artýþlar daha yýlýn ilk yarýsýnda açýklanan enflasyon rakamlarýnýn altýnda kalmýþtý. Ayrýca hükümet yaptýðý Toplu Sözleþme Mutabakatý dýþýnda baþta üst düzey bürokratlar olmak üzere, hâkim ve savcýlara, akademisyenlere zamlar yapýlmýþ ve bu zamlar yapýlýrken zaten düþük oranlarda maaþ alan memurlar ve öðretmenlere üvey evlat muamelesi yapýlmýþtý. Ayrýca 2006 yýlýnda 'eþit iþe eþit ücret' politikasýyla yaklaþýk 1 milyon 300 bin memura 450 TL'lik denge tazminatýný kararlaþtýrmýþ ve 2009 itibarýyla tamamlanmasý hedeflenmiþti ve 136 TL'si verilmiþti. Kalan 314 TL'yi ödeme taahhüdünden vazgeçerek önümüze 'kamuda ücret dengesi" adýyla yeni bir ek ödeme planý getirilmiþti. Yetki Bakanlar Kurulu'na verilerek süre 2011 yýlýna kadar uzatýlmýþtý. Fakat bu düzenlemeyle deðil 'eþit iþe eþit ücret' verilmesi kamuda ki yüksek maaþ alan ve ücret dengesizliðine mesnet teþkil eden bazý memurlara ek ödeme yapabilmenin ve ücret uçurumunu daha da derinleþtirmenin zemini hazýrlandý. Sonrasýnda 2015 yýlý için memur ve emeklilerine yüzde 3+3 maaþ zammý verilirken milletvekillerinin emekli aylýklarýna yüzde 9,5 maaþlarýna da yüzde 7 oranýnda zam yapýlmýþtýr. Dolayýsýyla bu ve daha önceki yýllarda yapýlan onlarca adaletsizliði, maðduriyeti gidermek ve özellikle 2014 ve 2015 yýllarýnýn maaþ kayýplarýný kurtarmak için memur ve emeklilerimize ek zam yapýlmasý zorunlu hale gelmiþtir. Bu yüzden memurlara telafi zammý yapýlmasýný ve Türkiye'nin büyüme oranýndan da pay verilmesi vacip olmuþtur. Tüm memurlara 2016 yýlý için 600 TL, 2017 yýlý için ise 750 TL zam istiyor enflasyonun yüksek çýkmasý durumunda ek artýþ yapýlmasýnýn karar altýna alýnmasýný istiyoruz. Ayrýca son 10 yýlýn tazminin yapýlmasý baþta olmak üzere 2016 ve 2017 yýllarýnda Türkiye'nin büyüme oraný kadar memur ve emeklilerinin maaþ ve ücretlerine de artýþ yapýlmasýný istiyoruz. 19. Milli Eðitim Þurasýnda çýkarttýðýmýz karar üzere öðretmenlerin ek göstergelerinin 3 bin 600'e yükseltilerek, nöbetlerin ücretlendirilmesini ve yine ek ders ücretlerinin 20 TL yapýlmasýný talep ediyoruz. Memur maaþ göstergelerinde yaþ sýnýrý olmaksýzýn çocuk yardýmýnýn 250 TL'ye çýkarmasýný istiyoruz. Kreþ hizmetinin sunulmadýðý kurumlarda çalýþan kamu görevlilerine de aylýk 250 TL kreþ yardýmý yapýlmalýdýr. ÝLO standartlarýnda sendika yasasý istiyoruz. Ayrýca katýlýmcý - nitelikli demokrasi ve Türk siyaseti için memurlara siyasete katýlma hakký verilmesi de taleplerimiz arasýndadýr."

10 Türkiye, sezaryen doðumda dünya üçüncüsü! 10 Türkiye, sezaryen doðumda dünyada 3'üncü sýrada yer alýyor. Yapýlan araþtýrmalara göre ülkemizde doðumlarýn yüzde 52'si sezaryen ile yapýlýyor. Uzmanlar, önlem alýnmadýðý takdirde yüzde 15 olmasý gereken sezaryen doðum oranýnýn yüzde 80'lere çýkabileceðini vurguluyor. Hekimlerin yaptýðý ameliyat ve baktýðý hasta sayýsý kadar ücret almasý da sezaryen doðum sayýsýný artýrýyor. Dünya Saðlýk Örgütü (WHO), gerçekleþtirilecek sezaryen operasyonlarýnýn yüzde 15 oranýnda kalmasý gerektiðini söylüyor. Belirlenen bu oranýn altýna düþülmesi ya da üstüne çýkýlmasý, hem anne adaylarý için hem de bebekler için tehlike oluþturabiliyor. Uzmanlar, yüzde 15 oranýnýn Türkiye açýsýndan oldukça zor olduðundan yakýnarak, en azýndan ortalamanýn yüzde 30'a düþürülmesi gerektiðine dikkat çekiyor. Zira Türkiye'de sezaryen doðum oraný yüzde 52. Saðlýk Bakanlýðý'nýn bu konuda caydýrýcý hiçbir teþvikte bulunmadýðý ve acilen bu yönde çalýþmalarýn baþlatýlmasý gerektiði ifade ediliyor. Türkiye Jinekoloji ve Obstetrik Derneði (TJOD) Baþkaný Prof. Dr. Cansun Demir, önlem alýnmazsa sezaryen ile doðumlarýn yüzde 80'e çýkacaðýna dikkat çekiyor. Prof. Demir, Doktor sezaryeni tercih edince anne adaylarý da tercih etmek zorunda kalýyor. Türkiye'de normal doðuma teþvik için hazýrlýk kurslarý hiçbir yerde yok. Doðum için yeterli anestezi düzeyi bulunmuyor. Tüm olumsuz þartlar bir araya geldiðinde ciddi anlamda sezaryen doðumlarýnda artýþ görülüyor. diyor. GEÇEN YIL HER ÝKÝ DOÐUMDAN BÝRÝ SEZARYEN OLDU Saðlýk Bakanlýðý verilerine göre 2014 yýlýnda 81 ilde, 1 milyon 326 bin 130 doðum gerçekleþti. Her iki bebekten biri sezaryen ile dünyaya geldi. Türkiye'de aþýlan yüzde 15 sezaryen doðum sýnýrýna karþýn Afrika yüzde 3-4 ile en düþük orana sahip. Amerika'da yüzde 30, Hollanda, Belçika, Norveç ve Finlandiya'da yüzde 13 ile 16 arasýnda. Fransa'da yüzde 20, Almanya'da ise sezaryen doðum oraný yüzde 30. Prof. Cansun Demir, Türkiye'de artan sezaryeni önlemek için aðrýsýz normal doðumu (epidural doðum) bile devletin kendi bütçesinden karþýlamadýðýný aktardý. Saðlýk Bakanlýðý'nýn uyguladýðý Saðlýkta Dönüþüm' programlarý altýnda uygulamalarda hiçbir þeyin yapýlmadýðýný söyleyen Prof. Demir, doktorlarýn tabi olduðu performans sisteminin deðiþtirilmesi gerektiðini söyledi. Prof. Demir, Bir hekim günde en fazla iki tane normal doðum gerçekleþtirebilecekken, performans sistemiyle bazen günde on tane sezaryen yapabiliyor. Çünkü hekimler yaptýðý ameliyat ve baktýðý hasta sayýsý kadar ücret alýyor. Sezaryen sayýsý bu nedenle gittikçe artýyor. Doktor sezaryeni tercih edince anne adaylarý da tercih etmek zorunda kalýyor. þeklinde konuþtu. Fatih Üniversitesi Hastanesi Kadýn Doðum Uzmaný Dr. Melek Uzun da, normal doðumda problem çýktýðýnda sorunun hekime faturalandýrýldýðýný söylüyor. Bu konuda kalifiye yardýmcý personelin az olduðunu kaydeden Uzun, Sonradan yetiþmiþ olan ebeler daha çok özel hastanelere yönlendirilmeli. Ancak devlet hastanelerinde çalýþacak ebeler bile zor bulunuyor. Bunlar sezaryen ihtimalini artýrýyor. Normal doðum ile sezaryen arasýnda ücret olarak çok az fark var. Doktorlar risk almamak adýna tercih ediyor. Bu bir saðlýk politikasý haline geldi. diyor. ZORUNLULUK OLMADAN YAPILAN SEZARYEN, HAK ÝHLALÝ Sezaryenin týbbî ameliyat olduðunu belirten Hasta Haklarý Aktivistleri Derneði Baþkaný Avukat Orhan Demir ise sezaryenin ülkemizde alternatif doðum yöntemi gibi algýlandýðýný ifade ediyor. Týbbî müdahale zorunluluðu bulunmayan hastalara sezaryen yapýlmamasý gerektiðini dile getiren Demir, Zorunluluk olmadan týbbî müdahale kadýnlarýn doðurganlýk hakkýnýn elinden alýnmasý demek. Ayrýca sezaryen ile yapýlan doðumlarda 3'üncü çocuk sonrasý doðumlar riskli görülüyor. Yapýlan ameliyatlarýn týbbî zorunlulukla yapýlýp yapýlmadýðý hiçbir þekilde denetlenmiyor. Sezaryen ile dünyaya gelen bebeklerin baðýþýklýk sisteminin zayýf olduðu bilimsel olarak biliniyor. Dolayýsýyla saðlýk açýsýndan, doðurganlýk açýsýndan ve ekonomik açýdan da insan haklarý ihlal ediliyor. diye konuþuyor. Sezaryen doðumlarýn baðýmsýz kuruluþlar tarafýndan denetlenmesi gerektiðine dikkat çeken Demir, þunlarý söylüyor: Özel hastaneler baþta olmak üzere tüm hastaneler denetlenmeli. Sezaryen ile doðum yapan annelerin hastanede kalma süreleri uzuyor. Doðum sonrasýnda da sürekli kontrole gidip gelmek gerekiyor. Yapýlan iþlemlerin hepsi ücrete tabi. Sezaryen ücretlerinin en düþüðü 800 TL. Bunun 400 TL'sini devlet ödüyor. Ama ülkemizde özel hastanelerin konumlarý ve operasyonu gerçekleþtirecek hekimin kariyeri bahane edilerek ücret 2 bin 500 TL'ye kadar çýkýyor. Bunlar sezaryen adý altýnda komplodur. Sezaryen doðumu önlemek için: Normal doðum ve sezaryen ile ilgili anne adaylarýna eðitim verilmeli. Sancýsýz doðum teþvik edilmeli. Klinik hizmetleri koþullarý iyileþtirilmeli. Ýdari ve devamlý sürecek olan politikalar yürütülmeli. Ebelik güçlendirilmeli, onlara yeni yetki ve haklar verilmeli. Devamlý sezaryen yapan hastane ve doktorlar takip edilmeli. Davutoðlu: Koalisyon ihtimali kalmadý, Cumhurbaþkaný ile görüþüp görevi iade edeceðim Baþbakan ve AKP Genel Baþkaný Ahmet Davutoðlu ile MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, hükümet kurma kapsamýnda TBMM'de bir araya geldi. Görüþme sonrasý açýklama yapan Davutoðlu, "Koalisyon ihtimali kalmadý, Cumhurbaþkaný ile görüþüp görevi iade edeceðim." Baþbakan Ahmet Davutoðlu MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli ile Meclis'te yaptýðý görüþmenin ardýndan açýklama yaptý. Saat 17:30'da yapýlacaðý açýklanan açýklama saat 18:00'de baþladý. Davutoðlu gazetecilerin sorusu üzerine, "Koalisyon ihtimali kalmadý, Cumhurbaþkaný ile görüþüp görevi iade edeceðim." DAVUTOÐLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN NOTLAR - Bahçeli'yle bir araya geldik. Bunu daha önce de hem kýlýçdaroðlu hem de bahçeli'ye ayrý ayrý, diðer tarafla da görüþeceðimizi paylaþmýþtým. Samimi dürüst açýk yürekli bir görüþme gerçekleþtirdik. - Güvenlik operasyonlarý baðlamýnda bilgi paylaþýmý oldu. - Bölgemizde çevremizde yaþanan geliþmeler ve terörle ilgili Kýlýçdaroðlu ile yaptýðýmýz görüþmenin sonuçsuz kalmasý sonucu kendisi ile yapýlan görüþmenin önemini ifade ettim. - Kendisi de açýk bir ifadeyle ve tam bir dürüstlük içinde, daha önce kamuoyuyla paylaþmýþ olduðu 4 konuyu da gündeme getirerek, bunlarý tek tek ele alýndýðýnda AK Parti ile koalisyon imkanýný görmediðini ifade etti. Ben kendisinin yaklaþýmýný, genel baþkan olarak saygýyla karþýladýðýmýzý ifade ettim. Daha sonra olabilecek senaryolarla, bir koalisyon mümkün görülmüyor, kýsa süreli seçim koalisyonu mümkün görünmüyor, azýnlýk hükümeti destek vermeyeceklerini belirtmiþti. Erken seçim kararý için de bir hükümet meclise gelirse, meclisi toplamak isterse toplantýya katýlacaklarýný ve erken seçime de destek vermeyeceklerini ifade etti. - Cumhurbaþkaný makamý ile ilgili herhangi bir konuyu koalisyon görüþmelerinin bir parçasý yapmayacaðýmýzý söyledim. - Çözüm süreci ile ilgili, terörle mücadeleyi kararlýlýkla sürdüreceðimizi söyledim Aralýk konusunda gündeme getirdiði baðlam ile de bunlarýn paralel yapýlanma çerçevesinde darbe teþebbüsü olduðunu ancak þeffaflýk için her türlü adýmý atacaðýmýzý söyledim. - Sayýn Bahçeli daha görüþmenin baþýnda koalisyon olmayacaðýný söylemesi ile koalisyon ihtimalleri bitmiþ oldu. Þu andaki tabloda koalisyon yapabilecek yol gözükmüyor. Elimden gelen bütün çabayý sarfettim. - Ýlk fýrsatta MKYK'yý toplayarak ardýndan Cumhurbaþkanýmýzla istiþare yapýp yeni deðerlendirmelerde bulunacaðýz. SORULAR CEVAPLAR 23 Aðustos'a kadar görevi devredecek misiniz? - Bu tabloyu tüm kamuoyu takip ediyor. Olabilecek tüm ihtimalleri geçen hafta 9 opsiyon zihnimde var demiþtim kalan 4 opsiyonu da bugünkü görüþmelerle mümkün olmadý. Nihayet siyaset çözüm bulma sanatý. Sorunlar yumaðýndan netice üretme sanatý. Hiçbir kapýyý kapatmýþ deðiliz. Þuanki tablo ihtimali ile koalisyon ihtimalini gösterecek bir yol görünmüyor. Tamamen mutmainim. Buna Kýlýçdaroðlu da Bahçeli de þahittir. YApýlacak baþka yol olsa onu denemekten imtina etmezdim. Anayasamýzýn 116. maddesi bir süreç öngörüyor. Cumhurbaþkaný takdir ederse 23 Aðustos'tan sonra seçime gidilir. 9 Temmuz'dan bu yana denenecek tüm yollarý denedim. Zemin yoksa karþý muhatabým olan insanlarýn kararlarýna saygým sonsuzdur. MKYK yetkilendirmiþ olduðu için MKYK ile görüþtükten sonra gerekmesi halinde görevi devredeceðim. Siz önerileriniz dile getirdiniz. MHP'den size gelen öneri var mý? - MHP öneri gelmedi. Sayýn Bahçeli almýþ olduklarý kararý ifade ettiler. Dünyada 2 milyar kiþi sosyal medya kullanýcýsý Sosyal medya platformlarý siyasi sýnýrlarý olmayan yeni kalabalýk ülkeler olarak nitelenir oldu. Bugün 7 milyarlýk dünya nüfusunun 3 milyarý internete baðlanabiliyor. 10 yýl önce hayatýmýza giren sosyal medyanýn kullanýcý sayýsý ise 2 milyarý geçti. Nüfusu 77 milyon olan Türkiye'de ise 40 milyon sosyal medya hesabý var. Birçok insanýn artýk sadece trafikte dinlediði radyo, icat edildikten sonra 50 milyon kullanýcýya 38 senede ulaþtý. Televizyon 13 senede 50 milyon seyirciye ulaþýrken, 1993'te CERN tarafýndan www eklentisiyle halkýn ulaþabileceði hale getirilen internet, 50 milyon kullanýcýya sadece 5 senede ulaþtý. Sosyal medya ise uzmanlara göre ayný kullanýma bir yýldan daha kýsa sürede ulaþtý ve 2015 baþýnda da 2 milyar kullanýcýyý aþtý. Bugün 7 milyarlýk dünya nüfusunun 3 milyarý internete baðlanabiliyor. En pratik haliyle 10 yýl önce hayatýmýza giren sosyal medyanýn kullanýcý sayýsý ise 2 milyarý geçti. Global alanda faaliyet gösteren dijital pazarlama ajansý We Are Social'ýn 2015 baþýnda yayýnladýðý rapora göre dünya çapýnda 2 milyar 80 milyon sosyal medya hesabý var. Bu hesaplarýn 900 milyonu Çin ve Güney Asya ülkelerinde bulunuyor. Kuzey, Orta ve Güney Amerika'da 500 milyona yakýn hesap bildirilirken, Avrupa'daki kullanýcý sayýsý 400 milyon. Geriye kalan 300 milyon kullanýcý ise Asya, Afrika, Ortadoðu ve Avustralyalýlar. Nüfusu 77 milyon olarak belirtilen Türkiye'de ise 40 milyon sosyal medya hesabý var. Siyasi sýnýrlarý olmayan kalabalýk yeni ülkeler olarak nitelenen sosyal medya platformlarýnýn kullanýcý sayýlarý yüz milyonlarla ifade ediliyor. Bugün milyar dolarlýk satýn almalara konu olan sosyal medya platformlarý borsalarda yüzlerce milyar dolar deðerle iþlem görüyor.facebook her bir dakikada 4 milyarýn üzerinde gönderinin beðenildiði (Like) bir platform. Deðeri 250 milyar dolara yakýn. Facebook'un mesajlaþma uygulamasý Facebook Messenger'ýn kullanýcý sayýsý 700 milyon. Türkiye'de ise 8 milyar 400 bin kullanýcýsý var. Alýnan yeni bir kararla artýk Facebook üyesi olmayanlar da bu uygulamayý kullanabilecek. 600 milyon kullanýcýsý bulunan Wechat platformu 2011'de Çin'de geliþtirildi. Whatsapp'ýn rakibi olan uygulamanýn Çin ve Uzakdoðu'nun yaný sýra Avrupa ve ABD'ye açýlabilirse Whatsapp'ý geçeceði tahmin ediliyor. Whatsapp'ýn kullanýcý sayýsý 800 milyon. 2014'te Facebook tarafýndan 16 milyar dolara satýn alýnan akýllý telefonlardan mesajlaþma uygulamasýnýn Türkiye'deki kullanýcý sayýsý 9 milyon 200 bin kiþi. Google tarafýndan yönetilen sosyal að ve kimlik doðrulama hizmeti Google Plus, 360 milyon kullanýcýya sahip. Fotoðraf ve video paylaþýmý ile sohbet özelliklerine sahip. Türkiye'de 5 milyon 600 bin kiþi tarafýndan kullanýlýyor. 2006'da geliþtirilen sosyal að ve mikroblog sitesi Twitter, 316 milyon kiþi tarafýndan kullanýlýyor. Kullanýcýlar 140 karakterlik mesajlarýný, resim ve videolarýný paylaþýyor. Türkiye'de en yoðun kullanýmý Gezi olaylarý sýrasýnda gerçekleþen Twitter'ýn Türk kullanýcýlarýnýn sayýsý 6 milyon 800 bin. Twitter tarafýndan Mart ayýnda geliþtirilen canlý yayýn uygulamasý Periscope, Ýlk 10 günde 1 milyon kullanýcýya ulaþtý. Þimdi ise 10 milyondan fazla kullanýcýsý bulunuyor. Türkiye'de de Periscope kullananlarýn sayýsý her geçen gün artýyor. Instagram, 300 milyon kullanýcýsý olan bir fotoðraf paylaþým programý. Kullanýcýlara çektikleri fotoðraf üzerinde dijital filtre kullanma ve fotoðrafý hem Instagram'da hem de diðer sosyal medya servislerinde paylaþma imkâný tanýyor. Ekim 2012'de kurulan þirketi Facebook, Nisan 2012'de 13 çalýþanýyla birlikte 1 milyar dolara satýn aldý. Türkiye'de 5 milyona yakýn kiþi tarafýndan kullanýlýyor. Ýnternet üzerinden çok ucuza ulusal ve uluslararasý sesli görüþme yaptýran Skype, 2003'te faaliyete geçti. Ebay tarafýndan 2,6 milyar dolara satýn alýnýp, 2011'de Microsoft'a 8,5 milyar dolara satýldý. 300 milyon kullanýcýsý bulunan programýn Türkiye'de 5 milyon 200 bin kullanýcýsý var. Araç sayýsý 20 milyona ulaþtý Haziran 2015 itibarýyla trafiðe kaydý yapýlan araç sayýsý Türkiye genelinde 19 milyon 407 bini aþtý. 2014'te 77 milyon 695 bin olarak ölçülen nüfusa göre Türkiye'de yaklaþýk her dört kiþiden birine trafikte 1 araç düþüyor. Bu oran Ýstanbul gibi trafik yoðunluðu yüksek illerde ise daha da artýyor. 2014'te 12,5 milyon nüfusa ulaþan Ýstanbul'da 3,5 milyon adet araç trafiðe kayýtlý. TÜÝK'e göre Ýstanbul'da trafiðe kayýtlý araçlarýn 2 milyon 364 bini otomobil, 77 bin 594'ü minibüs, 45 bin 973'ü otobüs. Kamyonet sýnýfýnda bulunan 602 bin 158 adet araç ile de Ýstanbul, Türkiye genelinde birinci sýrada. Trafikteki araç yoðunluðunda ikinci il ise 1 milyon 628 bin adet ile Ankara. araç sayýsý 2002'YE göre 2,2 kat arttý Türkiye genelinde 2002'de 8,6 milyon olan motorlu araç sayýsý Haziran 2015 itibarýyla 2,25 kat artarak 19,4 milyona ulaþtý. Artýþ oranýnda birinciliði kamyonet sýnýfý göðüsledi. 2002'de trafiðe kayýtlý 875 bin 381 kamyonet bulunuyorken, Haziran 2015 itibarýyla bu rakam 3,60 kat artarak 3 milyon 159 bine ulaþtý. Ýkinci en yüksek artýþ motosiklet sýnýfýnda yaþandý. Öte yandan veriler artan pompa fiyatlarýnýn araç satýþlarýný yavaþlatmadýðýný ortaya koydu. Nitekim Haziran 2002 ile Haziran 2015 arasýnda 95 oktan kurþunsuz benzinin ortalama fiyatý 1,44 liradan 4,89 liraya yükseldi. 13 yýlda 95 oktan kurþunsuz benzin fiyatý 3,4 kat artarken, trafikteki otomobil sayýsý da 2,2 kat artýþ kaydetmiþ durumda.

11 2 AÐUS- 18 AÐUSTOS 2015 SALI 11 Kýrmýzý et açýðý artacak 40 lirayý aþmasýyla gündeme gelen kýrmýzý et krizi, önümüzdeki yýllarda da devam edecek. Kalkýnma Bakanlýðý Hayvancýlýk Özel Ýhtisas Komisyonu Raporu'na göre Türkiye'nin kýrmýzý et açýðý her yýl artarak 2018 yýlýnda 248 bin tona çýkacak. Tedbir alýnýp hayvan sayýsý artýrýlýrsa bu açýk azalacak. Milyarlarca lira kredi desteðine raðmen kýrmýzý etteki sýkýntý bir türlü çözülemiyor yýlýnda yaþanan ve son günlerde 40 lirayý aþmasýyla yeniden patlak veren kýrmýzý et krizinin, önümüzdeki yýllarda da devam edeceði tahmin ediliyor. Türkiye'de kýrmýzý et üretimi, son beþ yýldýr artýþ eðilimi gösteriyor yýlýnda 780 bin ton olan kýrmýzý et üretimi 2014 yýlý sonunda 1 milyon 8 bin tona ulaþtý. Hâlihazýrda üretimle talep baþa baþ gidiyor ancak önümüzdeki yýllarda üretim, talebi karþýlamayacak, arz talep dengesi bozulacak. Kalkýnma Bakanlýðý'nýn hazýrladýðý Hayvancýlýk Özel Ýhtisas Komisyonu Raporu'na göre Türkiye'nin kýrmýzý et açýðý her yýl artarak 2018 yýlýnda 248 bin tona çýkacak. Halen 1 milyon ton civarýnda olan iç talep, 2018 yýlýnda 1 milyon 640 bin tona ulaþacak. Kiþi baþý kýrmýzý et açýðý 3 kilogramý bulacak yýlýna kadar et talebini karþýlamak için hem hayvan sayýsýný hem de hayvan baþýna verim seviyesinin artýrýlmasý gerekiyor. Kalkýnma Bakanlýðý, 10. Kalkýnma Planý Özel Hayvancýlýk Ýhtisas Komisyonu üyelerinin öngörülerine dayanarak Türkiye'nin 2018 yýlý süt ve et üretim ve tüketim hedeflerinin belirlenmesi amacýyla üç senaryo hazýrladý. Her üç senaryoda da Türkiye'nin kýrmýzý et açýðý artacak. Birinci senaryoya göre Türkiye'nin kýrmýzý et açýðý her yýl artacak ve 2018 yýlýnda 248 bin 187 tona çýkacak. Bu dönemde Türkiye toplam et üretiminin yüzde 41'inin kýrmýzý, yüzde 59'unun ise piliç etinden oluþacaðý tahmin ediliyor. Rapora göre kýrmýzý et ihtiyacýnýn yerli üretimle karþýlanabilmesi için sýðýr varlýðýnýn 16,6 milyon, koyun varlýðýnýn 32,5 milyon, keçi varlýðýnýn 9,3 milyon, manda varlýðýnýn 120 bin baþ olmasý gerekiyor ancak bu hayvan varlýðý ile üretilebilecek kýrmýzý et miktarý bile talebini tam olarak karþýlayamýyor. Ýkinci senaryoya göre 2018 yýlýnda, yaklaþýk 62,5 bin tonluk bir kýrmýzý et açýðý oluþacak. Bunun kapatýlmasý için ek olarak yaklaþýk 655 bin baþ sýðýr ve 1,58 milyon baþ koyuna daha ihtiyaç duyulacak. Eðer bu açýk etçi, melez veya kombine ýrklarla kapatýlmaya çalýþýlýrsa gerekli hayvan miktarý azalacak. Diðer bir çözümse birim baþýna verimin artýrýlmasý. Bunun için de Türkiye'de istikrarlý bir süt piyasasý olmasý gerekiyor. Bunun yaný sýra toplam et üretimiyle talebi arasýnda, üretim lehine bir fark bulunmuyor. Üçüncü senaryoya göre tahminlerin gerçekleþmesi durumunda kýrmýzý et açýðý nerdeyse yarýya inerek 136 bin tondan 66 bin tona geriliyor. Rapora göre kýrmýzý et açýðýný kapatmak için sadece hayvan varlýðýný artýrmak veya verim seviyelerini yükseltmek yeterli deðil. Talebi karþýlamak için koyun ve keçi gibi baþka kýrmýzý et kaynaklarý da teþvik edilmeli. Özellikle süt piyasasýnýn düzenlenmesi, kýrmýzý et açýðýnýn kapatýlmasý için hayati önem taþýyor. Bunun için de teþvik ve desteklemelerin, yatýrýmcýyý sektöre ve özellikle de mevcut iþletmeleri kapasite artýþýna yönlendirecek nitelik ve nicelikte olmasý gerekiyor yýlýna yönelik hesaplanan kýrmýzý et talebini, hayvan sayýsýnýn ve karkas aðýrlýðýnýn artmasý þartlarý altýnda yerli üretimle karþýlamak mümkün. Özellikle sýðýr karkas veriminin yýllýk yüzde 1 artýrýlmasý, arz-talep dengesinin saðlanmasýnda büyük önem taþýyor. DIÞA BAÐIMLILIK AZALTILMALI' Türkiye'nin önümüzdeki beþ yýllýk süreçte kýrmýzý et üretimindeki arz açýðýný en aza indirebilecek, yerli kaynaklarýn en etkili þekilde kullanýlmasýný saðlayacak politika ve stratejilere ihtiyacý bulunuyor. Sürdürülebilir bir hayvan ürünleri üretimi için dýþa baðýmlýlýðýn azaltýlmasý gerekiyor. Türkiye, 2018 olmasa da 8 yýl sonra üretim ile talebini dengeleyebilecek güce ve imkânlara sahip ancak hayvan ürünleri piyasasý, hâlihazýrda oldukça kýrýlgan. Piyasa istikrarsýzlýðý, üretimi olumsuz etkiliyor ve düzelmesi uzun yýllar alýyor. Bu durumdaki bir piyasada üreticinin, ithal hayvan ve ürünlerle rekabet edebilmesi mümkün deðil. Bu sebeple Türkiye, sekiz yýl sonra hayvan ürünleri üretimi ile talebini tüketimini dengeleyebilmek için öncelikle ürün ve özellikle yem ile genetik materyal piyasasýný dýþ etkilere karþý korumak zorunda. AKP teþkilatlarý, 60 bin CHP'liyi partiye üye yapmýþ Uzun yola çýkacak sürücülerin dikkatine Otomobil sahipleri araçlarýnýn kýþ bakýmlarýna dikkat ettiði kadar yaz bakýmýna dikkat etmez. Halbuki hazýrlýðý yapýlmamýþ araç kýþýn karþýlaþtýðý tehlikelere karþý önlem alýnmasý gerektiði kadar yazýn da önlem almalýdýr. Hazýrlýklý sürücüler hem ölümcül kazalardan kurtulmuþ olur hem de otomobillerinin ömrünü uzatýr. Yaz aylarýnda da yüksek sýcaklýktan toza kadar birçok faktör araca zarar verir. Aracýn bakýma girmesinden önce aklýmýzda tutmamýz gereken bazý tedbirler var. Örneðin açýk renkli bir araç, yaz sýcaðýnda 50 derecelere kadar yükselirken koyu renkli araçlarda bu 90 dereceleri geçer. Yani aracýmýz klima çalýþmadýðýnda sauna etkisiyle ölümcül bir makineye dönüþebilir. Aracýn içinde yiyecek daha önemlisi çocuklarýmýzý ve hayvanlarýmýzý býrakmamalýyýz. Ýþimizi ne kadar hýzlý yapacaðýmýzý düþünsek de alýnacak riskin telafisi olmayan zararlara sebep olacaðýný hep aklýmýzda tutalým. Aracýmýzýn arkasýnda ilk yardým kitinden yedek lastik ve suya kadar gerekli tüm ekipmaný bulunduralým. Bu ufak hatýrlatmadan sonra aracýn bakýmý için bir hazýrlýk listesi yapabiliriz. Sýcak mevsimlerde ilk aranan klimalardýr. Klimalarýn sýcak havada sorun çýkarma olasýlýðý soðuk havadan daha fazladýr. Yazýn sürekli camlarýmýzý açarak serinlemek istemiyorsak klimayý derhal kontrolden geçirelim. Yazýn her sürücünün kâbusu olan motorun su kaynatmasý ihtimali soðutma sistemlerinin önemini artýrýr. Soðutma sistemi en fazla 2 yýlda bir tamamen boþaltýlýp yýkanarak tekrar doldurulmalý. Soðutma sývýsýnýn seviyesi, durumu ve konsantrasyonunu kontrol edin. Antifriz su karýþýmýnýn yüzde olmasý tavsiye edilir. Kayýþlarýn, kelepçelerin ve hortumlarýn sýkýlýk durumlarýna bakýn. Motor yaðý ve yað filtresini deðiþtirme zamaný geldiyse servise uðrayýn. Yük taþýyacak araçlarda yað deðiþimi süresi daha kýsadýr. Ayný þekilde hava ve yakýt filtreleri de öngörülen süreler içinde deðiþtirilmeli. Motorda bozuk rölanti ve avans ayarý, düþük güç gibi sürüþ problemleri varsa ayarlattýralým. Görüþümüzü bozan kirli camlar için cam silecekleri çalýþýr halde tutup yanýmýzda cam silecek sývýsý bulunduralým. Her mevsime uygun lastik kullanýn Kýþýn lastik seçimi çok önemlidir. Yaz geldiðinde tekrar yaz lastiklerine geçmeyi unutmayalým. Lastikler eski ise hiç seyahat etmeyin daha iyi. Lastik basýnçlarýný ayda bir kontrol edin ve 8-10 bin kilometrede bir rotasyon yapýn. Fren balatalarýndan tiz bir ses geliyorsa aþýnmýþ olabilir. Derhal kontrole gidin. Kötü bir fren sistemi ölümcül kazalara sebep olur. Sadece yazlarý deðil, özellikle uzun yola çýkacaðýnýz her seferinde aküleri kontrol ettirelim. Kutup baþlarý ve kablo baþlarýný tel fýrça ile fýrçalamak, tüm yüzeyleri temizlemek, baðlantýlarý sýkmak iþini siz yapabilirsiniz. Akünün sývý seviyesini kontrol edin. Aydýnlatma sistemindeki kir ve böcek kalýntýlarýný temizlemeden yola çýkmayýn. Dolar rekor tazeledi AKP teþkilatlarýnýn 2012 yýlýnýn Kasým ayýnda Türkiye genelinde 60 bin, Konya'da ise bin 800 CHP üyesini habersiz bir þekilde partiye üye yaptýklarý ortaya çýktý. AKP'ye üye yapýlanlar arasýnda CHP Konya Ýl Baþkaný Bekir Yetiþtirici ile daha önce CHP'den milletvekili adayý olan avukat Saim Sezen de bulunuyor. Skandalýn ortaya çýkmasýnýn ardýndan vatandaþlar, olayý yargýya taþýmýþtý. Ancak Konya Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, suç duyurularý hakkýnda takipsizlik kararý verdi. AKP'ye üye yapýlan vatandaþlarýn karara itirazý üzerine Seydiþehir Aðýr Ceza Mahkemesi, Konya Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn takipsizlik kararýný bozdu ve suç duyurularýnýn iþleme konularak yargýlama yapýlmasýný talep etti. Kararýn ardýndan Konya 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye baþlanan davada AKP Meram, Selçuklu ve Karatay ilçe baþkanlarý ile yönetim kurulu üyelerine, baþkasý adýna ýslak imzalý dilekçe hazýrlayarak evrakta sahtecilik, sahte üye kaydý, kiþisel bilgilerin kanunsuz þekilde elde edilmesi ve kullanýlmasý' suçlamalarý yöneltildi.habersiz bir þekilde AKP'ye üye yapýlanlar arasýnda bulunan CHP üyesi avukat Saim Sezen, AKP sayesinde sahtekarlýðýn ödüllendirildiðini söyledi. AKP'nin geçtiðimiz yýl Siyasi Partiler Yasasý'nda yaptýðý deðiþiklikle partiye sahte üyelik kaydý yapan teþkilat yöneticilerini kurtarmaya çalýþtýðýný anlattý. Sezen, AKP, teþkilat yöneticilerini evrakta sahtecilik' suçuyla yargýlanmaktan kurtarmak için Siyasi Partiler Yasasý'ný 18 Haziran 2014'te deðiþtirdi. Sahte üye yazýlýmýný adeta suç olmaktan çýkardý. Sahte üye kaydý yapan Meram, Selçuklu ve Karatay ilçe yönetim kurulu üyeleri evrakta sahtecilik' suçunu düzenleyen TCK'nýn 204. maddesine göre yargýlanacak olsaydý, her biri en az 4,5 yýl hapis cezasý alacaklardý. Ancak bu yöneticiler AKP'nin yaptýðý deðiþiklik sayesinde bin 500 TL kadar para cezasý ödeyip kurtulacaklar. Bu yüzden AKP sayesinde Türkiye'de sahtekarlýk ödüllendiriliyor diyorum. deðerlendirmesinde bulundu.þikayetçi avukatlarýndan Kadir Tarkan Büyükoktar ise, Konya'daki yargýlama bittiðinde, sahte üye kaydý' suçlamasýyla yapýlan yargýlamanýn hukuksuz olduðu, yargýlamanýn evrakta sahtecilik' iddiasýyla yapýlmasý gerektiði teziyle Yargýtay ve Anayasa Mahkemesi'nde temyiz edeceðim. þeklinde konuþtu. Türkiye'de hükümet kurulmasýna iliþkin belirsizlikler ve jeopolitik risklerin etkisiyle týrmanýþý hýz kazanan dolar yeni tarihi rekor düzeylere yükseliyor.erken iþlemlerde liraya kadar çýkarak günün ilk rekorunu kýran dolar 2.86 lirayý da geçti. Dolar lira ile yeni tarihi rekor düzeyine çýkarken, parite etkisiyle dolara paralel yükselen euro da 3.17 lirayý aþarak liraya kadar çýktý. Yeni haftaya yatay bir açýlýþla baþlayan Borsa Ýstanbul Endeksi de Belirsizliklerin etkisiyle düþerek 77 bin puanýn altýna çekildi ve ikinci senasýn açýlýþýnda yüzde 0.93 düþüþle 76 bin 586 puana geriledi. Dolardaki yükseliþ, küresel piyasalarda gerileyen altýn fiyatlarýný da yukarýya çekiyor. Altýnýn ons fiyatý Londra Borsasý'nda 1,117 dolara gerilerken, dolardaki týrmanýþa baðlý olarak Kapalýçarþý'da bir gram altýnýn fiyatý liraya kadar yükseldi.

12 18 AÐUSTOS 2015 SALI KSK'da son dakika Kastamonuspor 1966'nýn þampiyon kadrosunda yer alan ve sergilediði futbolla taraftarýn sevgilisi haline gelen Ergin Kankal ile yollar ayrýldý. Kastamonuspor 1966'nýn þampiyon kadrosunda yer alan ve sergilediði futbolla taraftarýn sevgilisi haline gelen Ergin Kankal ile yollar ayrýldý. Tecrübeli oyuncunun ailevi sebeplerden ötürü böyle bir karar almak zorunda olduðu öðrenildi. Ergin'in dün Kulüp Baþkaný Mahir Altýkulaç ve Teknik Direktör Ahmet Duman ile görüþtüðü daha sonra ise Ýsmail Dikmenli Tesisleri'nden ayrýldýðý bilgisi alýndý. Tecrübeli oyuncu bugün yazýlý bir açýklama yapacaðýný belirtti. Sayhan mücadeleden memnun Son hazýrlýk maçýnda Gölbaþspor'a 2-1 yenilen Çorum Belediyespor'da Teknik Direktör Fahrettin Sayhan iyi bir mücadele sergilediklerini söyledi. Gölbaþýspor maçýnda hakem olmamasý nedeni ile bir çok pozisyonun deðerlendirilemediðini söyleyen Fahrettin Sayhan, savunmanýn ofsayt diye duraksadýðý anda kalelerinde gol gördüklerini söyledi. Gölbaþspor karþýsýnda iyi bir futbol oynadýklarýný söylyen Sayhan "Gölbaþýspor ile 2.hazýrlýk maçýnda karþýlaþtýk. Ýlk maçta rakibimizi yenmemize raðmen ikinci maçta kalemizde gördüðümüz þanssýz gollerle maðlup olduk. Hazýrlýk maçlarýnýn amacý eksikleri görmek ve bu eksikleri gidermektir. Bizde Pazar günü baþlayacak olan lig öncesinde eksik yönlerimizi görme þansý elde ettik. Hazýrlýk maçýnda kalemizde ani goller gördük. Bu gollerde savunmamýz ofsayt diye duraksamýþtý. Ýlk yarýda ve ikinci yarýda tüm futbolcularýmýza þans vererek durumlarýný gördük. Bazý futbolcularýmýzýn bazý noktalarda eksikleri olduðunu tespit ettik. Amacýmýz bu eksiklikleri bir an evvel gidermek. Pazar günü kendi sahamýzda oynayacaðýmýz Dersimspor maçýnda galibiyetle ayrýlmak ve lige 3 puanla baþlamak istiyoruz" Yasin Yücel Dersim hazýrlýklarý baþlýyor Elmas göz doldurdu Çorum Belediyespor hafta sonu ligin ilk maçýnda kendi sahasýnda konuk edeceði Dersimspor maçý hazýrlýklarýna bugün yapacaðý tek antrenmanla baþlayacak. Sezon hazýrlýklarýný Kýzýlcahamam kampýnýn ardýndan Çorum'da devam eden Çorum Belediyespor, ligin ilk maçýnda karþýlaþacaðý Dersimspor maçý hazýrlýklarýna bugün yapacaðý antrenmanla baþlayacak. Dünü dinlenerek tamamlayan Çorum Belediyespor, bugün saat 17.30'da Ulukavak Nazmi Avluca Sahasýnda çalýþacak. Antrenmana tüm futbolcularýn katýlmasý bekleniyor. Spor Servisi Sakaryaspor'u 2-0 yenen Zonguldakspor'lu futbolcular, göz doldurdular. Yeni sezon hazýrlýklarý kapsamýnda 6 maç yapan Kýrmýzý-Lacivertliler, 5 galibiyet, 1 yenilgi alarak lige hazýr olduklarýný gösterdiler Spor-Toto Üçüncü ligde sezonu hafta sonunda oynanacak maçlarla start alacak. Birinci grupta mücadele edecek olan temsilcimiz Zonguldakspor yaklaþýk 2 ay süren hazýrlýk dönemini en iyi þekilde geçirerek artýk ligi beklemeye baþladý. Sezon hazýrlýklarýna kendi tesislerinde yaptýðý antrenmanlarla baþlayan Zonguldakspor'lu futbolcular, daha sonra 2 haftalýk Nevþehir kampýný yaparak güç depoladýlar. Nevþehir kampý sonrasý son hazýrlýklarýna kendi tesislerinde devam eden Zonguldakspor'lu futbolcular, iyi bir çalýþma süreci geçirdiler.bu süreçte 6 hazýrlýk maçý oynayan Kýrmýzý-Lacivertliler, 5 galibiyet 1 yenilgi alarak taraftarlarýna umut verdiler ve moral depoladýlar. Ligdeki ilk maçýný 23 Aðustos Pazar günü saat 17.00'de Düzce deplasmanýnda Düzcespor ile oynayacak olan Zonguldakspor'lu futbolcular, kalan zaman içinde son eksiklerini gidererek rakibi karþýsýnda puan mücadelesi verecekler. SAKARYA'YI RAHAT GEÇTÝLER Kýrmýzý-Lacivertli temsilcimiz geçtiðimiz Cuma günü Spor-Toto Üçüncü lig ikinci grup ekiplerinden Sakaryaspor'un sezon açýlýþ maçýna katýldý. Atatürk Stadyumunda oynanan maçta rakibine göre baþtan sona üstün oynayan Zonguldakspor'lu futbolcular yakaladýklarý sayýsýz fýrsattan sadece iki tanesini deðerlendirerek sahadan 2-0 galip ayrýldýlar. Teknik Direktör Cahit Terzi, mu maça kafasýndaki ideal 11 ile çýktý. Ýkinci yarýda yaptýðý deðiþiklerle sonuca giden Terzi, oyuncularýnýn performansýndan memnun kaldý. Batman'da durmak yok TMVFL için baþvurular devam ediyor Ali Doðan Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi için baþvurular devam ediyor. TMVFL Yönetim Kurulu ve Bölge Sorumlularý toplantýsý Federasyon Baþkaný Kenan Gürse baþkanlýðýnda geçen hafta Ýstanbul'da yapýldý. Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi ile ilgili Türkiye'de on bölgede gruplar oluþturularak deplasmanlý futbol ligi oluþumu için illerden takýmlarýn baþvurularý alýnmaya baþlandý. 10 Eylül 2015 tarihine kadar baþvurular devam ediyor. TAKIMINI KUR LÝGE KATIL TMVFL Batý ve Orta Karadeniz Bölge Sorumlusu Ali Doðan baþvurularla ilgili açýklamada bulundu. Ali Doðan açýklamasýnda, "Aktif futbolu býrakmýþ ama futbolun içinde olan, futbolu seven, geçmiþ yýllarda ki dostluk ve arkadaþlýklarýn devamýna katkýda bulunmak için bu ligi düzenliyoruz. Türkiye'yi kucaklayacak bu ligde sizleri de aramýzda görmek isteriz. Aktif futbolu býrakmýþ, 40 yaþýnda olan herkes bu organizasyonda yer alabilir. Takýmlar dernek, kulüp veya þirket ismiyle katýlabilirler. Oyuncu listesi oluþturulurken herhangi bir sayý sýnýrý yok. Oyuncularýn sabit forma numarasý ve lisansý olacaktýr. Takýmlar, 37,38,39 yaþýnda olan ve 2 yýl öncesinden aktif futbolu býrakmýþ 4 oyuncuyu da kadrolarýnda bulundurabileceklerdir. Çorum'dan birden fazla takým da bu ligde yer alabilir. Takýmýný kuran futbol severler ligimize katýlabilir" TMVFL Liginde mücadele etmek isteyen Master ve Veteran takýmlar internet adresine baþvurularýný yapabilirler. Gerekli bilgiyi irternet adresinden alabilirler. Ayrýca, TMVFL Batý ve Orta Karadeniz Bölge Sorumlusu Ali Doðan ile irtibat kurmak isteyenler numarayý arayabilirler sezonu baþvurularý en geç 10 Eylül 2015 tarihine kadar yapýlmasý gerekiyor. Gelecek hafta sezonun ilk karþýlaþmasýnda kendi sahasýnda Afyonkarahisar ekibi Sandýklýspor'u konuk edecek Petrolspor, çalýþmalarýný sürdürüyor. Hafta sonu 16 Mayýs þehir stadýna çalýþan futbolcularýn sýcaða raðmen hýrsý dikkat çekti. Teknik Direktör Orhan Kapucu, "Formayý çok çalýþan futbolcu kapar" ATLET GÝBÝ KOÞTULAR Aþýrý sýcaklar nedeniyle idmanlarýný teke indiren Batman Petrolspor, 16 Mayýs þehir stadýnda çalýþtý. Kondüsyon çalýþmalarýna aðýrlýk veren Teknik Direktör Orhan Kapucu, 'Çok çalýþan formayý kapar' Önümüzdeki hafta kendi sahasýnda Afyonkarahisar ekibi Sandýklýspor'la karþýlaþacak Kýrmýzý-beyazlýlar, çalýþmalarýný ara vermeden sürdüyor. 16 Mayýs þehir stadýndaki idmanda futbolcular, hýzlarýyla atletleri aratmadý. FUTBOLCULARI SERÝNLETTÝ Teknik Direktör Kapucu, idmanda sýcaklardan etkilenen futbolcularýna su döktü. Ligi sabýrsýzlýkla beklediklerini de kaydeden Kapucu, þöyle konuþtu: "Lige galibiyetle baþlamamýz çok önemli. Sýcaklara raðmen futbolcularýmýz iyi çalýþýyor. Hak eden futbolcumuz formayý alýp sahada baþarýyla terletecektir. Takýmda o hafta iyi olan futbolcu formayý alýr. Forma verilmez, alýnýr. Futbolcularýmýzla birlik ve beraberlik içerisinde baþarýya endekslendik. Her geçen gün oturan bir sistemimiz oluyor" diye konuþtu.

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir,

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir, 09 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Kent Konseyi güzel çalýþmalara imza atýyor Kent Konseyi Baþkan Yardýmcýsý Halil Ýbrahim Aþgýn, Kent Konseyi'nin son yýllarda güzel çalýþmalara imza attýðýný

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ 14 Kasım 2014 Cuma 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN 9:00-10:00 Kayıt 10:00-11:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları 14:00 14:20 Osmanlı Dönemi Ahıska Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ayna ASKEROĞLU ARSLAN,

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Şerif Kocadon için mevlit

Şerif Kocadon için mevlit Şerif Kocadon için mevlit 85 yaşında aramızdan ayrılan Bekir Şerif Kocadon için evinde mevlit okundu. Bodrum eşrafından merhum Mehmet Kocadon un oğlu, Fatma Kocadon un eşi; Bodrum Belediye Başkanı Mehmet

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı