MAO ZEDUNG SEÇME ESERLER CÝLT: II ERÝÞ YAYINLARI. Mao Zedung Seçme Eserler-II

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAO ZEDUNG SEÇME ESERLER CÝLT: II ERÝÞ YAYINLARI. Mao Zedung Seçme Eserler-II"

Transkript

1 MAO ZEDUNG SEÇME ESERLER CÝLT: II ERÝÞ YAYINLARI Mao Zedung 1

2 2 Mao Zedung

3 SEÇME ESERLER CÝLT: II MAO ZEDUNG Mao Zedung 3

4 Bu kitap, Nisan 1960 da Pekin Halk Yayýnevi tarafýndan yayýnlanan Mao Zedung, Seçme Eserler in ikinci Çince baskýsýnýn, 1967 tarihli Ýngilizce çevirisinden dilimize aktarýlmýþtýr. Birinci Baský: Þubat 1975, Aydýnlýk Yayýnlarý. Eriþ Yayýnlarý tarafýndan düzenlenmiþtir Mao Zedung

5 ÝÇÝNDEKÝLER 11 JAPON ÝSTÝLASINA KARÞI DÝRENME ÝÇÝN SÝYASETLER, TEDBÝRLER VE ÝHTÝMALLER - 23 Temmuz I. Ýki Siyaset 14 II. Ýki Tedbir Dizisi 19 III. Ýki Ýhtimal 10 IV. Sonuç 20 MÝLLETÝN BÜTÜN GÜÇLERÝNÝN DÝRENME SAVAÞÝNDA ZA ER YOLUNDA SE ERBER EDÝLMESÝ ÝÇÝN - 25 Aðustos LÝBERALÝZMLE MÜCADELE EDELÝM - 7 Eylül GUOMÝNDANG-KOMÜNÝST ÝÞBÝRLÝÐÝNÝN KURULMASINI ÝZLEYEN ACÝL GÖREVLER - 29 Eylül ÝNGÝLÝZ GAZETECÝSÝ JAMES BERTRAM LA MÜLAKAT - 25 Ekim Çin Komünist Partisi ve Direnme Savaþý 42 Savaþ Durumu ve Çýkardýðýmýz Dersler 46Direnme Savaþýnda Sekizinci Yol Ordusu 49 Direnme Savaþýnda Teslimiyetçilik 51 Demokrasi ve Direnme Savaþý 55 ÞANGHAY VE TAYYUAN IN DÜÞMESÝNDEN SONRA JAPONYA - YA KARÞI SAVAÞTA DURUM VE GÖREVLER - 12 Kasým I. Bugünkü Durum Kýsmi Direnme Savaþýndan Topyekûn Direnme Savaþýna Geçiþ Durumudur 60 II. Hem Parti Ýçinde Hem De Bütün Ülkede Teslimiyetçilikle Mücadele Edilmelidir 69 ÞENSÝ-KANSU-NÝNGSÝA SINIR BÖLGESÝ HÜKÜMETÝNÝN VE SEKÝZÝNCÝ YOL ORDUSU CEPHE GERÝSÝ KARARGAHININ BÝLDÝRÝSÝ - 15 Mayýs JAPONYA YA KARÞI GERÝLLA SAVAÞINDA STRATEJÝ MESELELERÝ - Mayýs Birinci Bölüm - Gerilla Savaþýnda Strateji Sorunu Niçin Ortaya Atýlýyor? Mao Zedung 5

6 74 Ýkinci Bölüm - Savaþýn Temel Ýlkesý, Kendini Korumak Düþmaný Ýmha Etmektir 75 Üçüncü Bölüm - Japonlara Karþý Gerilla Savaþýnda Altý Özgül Problem 76Dördüncü Bölüm- Savunma Ýçinde Saldýrýnýn Yönetilmesinde Ýnisiyatif, Esneklik ve Planlama, Uzatmalý Savaþta Çabuk Sonuçlu Muharebeler, ve Ýç Cephe Harekâtýnda Dýþ Cephe Harekâtý 84 Beþinci Bölüm - Düzenli Savaþla Koordinasyon 86Altýncý Bölüm - Üs Bölgeleri Kurulmasý Üs Bölgesi Tipleri Gerilla Bölgeleri ve Üs Bölgeleri Üs Bölgeleri Kurmanýn Koþullarý Üs Bölgelerinin Takviyesi ve Geniþletilmesi 965. Bizim ve Düþmanýn Birbirimizi Kuþatma Þekillerimiz 97 Yedinci Bölüm - Gerilla Savaþýnda Stratejik Savunma ve Stratejik Saldýrý Gerilla Savaþýnda Stratejik Savunma Gerilla Savaþýnda Stratejik Saldýrý 102 Sekizinci Bölüm - Gerilla Savaþýnýn Hareketli Savaþ Haline Gelmesi 104 Dokuzuncu Bölüm - Komuta Ýliþkileri 108 UZATMALI SAVAÞ ÜZERÝNE - 6 Mayýs Problemin Konuluþu 118 Problemin Temeli 121 Ulusça Boyun Eðme Teorisinin Çürütülmesi 125 Uzlaþma mý, Direnme mi? Kokuþma mý, Geliþme mi? 129 Ulusça Boyun Eðme Teorisi Yanlýþtýr, Çabuk Zafer Teorisi de Yanlýþtýr 131 Neden Uzatmalý Bir Savaþ? 134 Uzatmalý Savaþýn Üç Aþamasý 143 Kýl Testeresi Modelinde Bir Savaþ 147 Sürekli Barýþ Ýçin Mücadele 149 Ýnsanýn Savaþtaki Dinamýk Rolü 151 Savaþ ve Politika 152 Direnme Savaþý Ýçin Politik Seferberlik 153 Savaþýn Amacý 155 Savunma Ýçinde Saldýrý 155 Uzatmalý Bir Savaþta Çabuk Sonuçlar Ýç Hatlar Ýçinde Dýþ Hatlar 6 Mao Zedung

7 159 Ýnisiyatif, Esneklik ve Planlama 170 Hareketli Savaþ, Gerilla Savaþý ve Mevzii Savaþ 173 Yýpratma Savaþý ve Ýmha Savaþý 177 Düþmanýn Yanýlgýlarýndan Sonuna Kadar Yararlanma Olanaklarý 179 Japonlara Karþý Savaþta Kesin Sonuçlu Çarpýþmalar Sorunu 183 Ordu ve Halk, Zaferin Temelidir 187 Sonuçlar 189 ÇÝN KOMÜNÝST PARTÝSÝNÝN MÝLLÎ SAVAÞTAKÝ ROLÜ - Ekim Yurtseverlik ve Enternasyonalizm 191 Komünistler Millî Savaþta Örnek Olmalýdýrlar 193 Bütün Milleti Birleþtirelim ve Milletin Ýçine Sýzmýþ Düþman Ajanlarýyla Mücadele Edelim 193 Komünist Partisini Geniþletelim ve Partiye Düþman Ajanlarýnýn Sýzmasýný Önleyelim 194 Hem Birleþik Cepheyi Hem de Partinin Baðýmsýzlýðýný Koruyalým 195 Durumu Bir Bütün Olarak Ele Alalým Çoðunluk Açýsýndan Düþünelim ve Müttefiklerimizle Birlikte Çalýþalým 196Kadro Siyaseti 198 Parti Disiplini 199 Parti Demokrasisi 200 Partimiz Kendini Ýki Cephede Verilen Mücadeleyle Saðlamlaþtýrmýþ ve Güçlenmiþtir 202 Ýki Cephede Verilen Bugünkü Mücadele 203 Ýnceleme 205 Birlik ve Zafer 206BÝRLEÞÝK CEPHE ÝÇÝNDE BAÐIMSIZLIK VE ÝNSÝYATÝ MESELESÝ - Kasým Yardým ve Tavizler Olumsuz Deðil Olumlu Olmalýdýr 208 Milli Mücadele ile Sýnýf Mücadelesi Arasýndaki Özdeþlik 208 Her Þey Birleþik Cephe Yoluyla Anlayýþý Yanlýþtýr 210 SAVAÞ VE STRATEJÝ MESELELERÝ - 6 Kasým I. Çin in Özellikleri ve Devrimci Savaþ 215 II. Guomindang ýn Savaþ Tarihi 219 III. Çin Komünist Partisinin Savaþ Tarihi 221 IV. Ýç Savaþta ve Millî Savaþta Partinin Askeri Stratejisindeki Deðiþiklikler 223 V. Japonya ya Karþý Gerilla Savaþýnýn Stratejik Rolü Mao Zedung 7

8 226VI. Askerî Meselelerin Ýncelenmesine Büyük Önem Verelim MAYIS HAREKETÝ - Mayýs GENÇLÝK HAREKETÝNÝN YÖNÜ - 4 Mayýs TESLÝMÝYETÇÝ AALÝYETLERE KARÞI ÇIKALIM - 30 Haziran GERÝCÝLER CEZALANDIRILMALIDIR - 1 Aðustos YENÝ ULUSLARARASI DURUM HAKKINDA YENÝ ÇÝN GAZETESÝ MUHABÝRÝYLE MÜLAKAT - 1 Eylül MERKEZÎ HABER AJANSINDAN, SAO TANG PAO VE SÝN MÝN PAO GAZETELERÝNDEN ÜÇ MUHABÝRLE YAPILAN MÜLAKAT - 16 Eylül SOVYETLER BÝRLÝÐÝ ÝLE BÜTÜN ÝNSANLIK ARASINDAKÝ ÇIKAR BÝRLÝÐÝ - 28 Eylül KOMÜNÝST Ý SUNARKEN - 4 Ekim ÞÝMDÝKÝ DURUM VE PARTÝNÝN GÖREVLERÝ- 10 Ekim ÇOK SAYIDA AYDINI SA LARIMIZA KAZANALIM - 1 Aralýk ÇÝN DEVRÝMÝ VE ÇÝN KOMÜNÝST PARTÝSÝ - Aralýk Birinci Bölüm - Çin Toplumu Çin Milleti Eski eodal Toplum Bugünkü Sömürge, Yarý-Sömürge ve Yarý- eodal Toplum 303 Ýkinci Bölüm - Çin Devrimi Son Yüzyýldaki Devrimci Hareketler Çin Devriminin Hedefleri Çin Devriminin Görevleri Çin Devriminin Ýtici Güçleri Toprak Aðasý Sýnýfý Burjuvazi Küçük Burjuvazinin Köylülük Dýþýndaki Diðer Kesimleri Köylülük Proletarya Baþýboþlar Çin Devriminin Niteliði Çin Devriminin Uzun Vadeli Geliþme Yönü Çin Devriminin Ve Çin Komünist Partisinin Ýki Yönlü Görevi 321 ÇÝN HALKININ DOSTU STALÝN - 20 Aralýk NORMAN BETHUNE UN ANISINA - 21 Aralýk Mao Zedung

9 326YENÝ DEMOKRASÝ ÜZERÝNE - Ocak I. Çin Nereye Gidiyor? 327 II. Yeni Bir Çin Kurmak Ýstiyoruz 327 III. Çin in Tarihî Özellikleri 329 IV. Çin Devrimi Dünya Devriminin Bir Parçasýdýr 335 V. Yeni Demokrasinin Siyaseti 340 VI. Yeni Demokrasinin Ekonomisi 342 VII. Burjuva Diktatörlüðünün Reddedilmesi 346VIII. Sol Lafazanlýðýn Reddedilmesi 349 IX. Ýflah Olmazlarýn Reddedilmesi 352 X. Eski ve Yeni Üç Halk Ýlkesi 358 XI. Yeni Demokrasinin Kültürü 360 XII. Çin in Kültür Devriminin Tarihî Özellikleri 362 XIII. Dört Dönem 367 XIV. Kültürün Niteliði Hakkinda Bazî Yanlýþ ikirler 370 XV. Millî ve Bilimsel Bir Kitle Kültürü 373 TESLÝMÝYET TEHLÝKESÝNÝ ALTEDELÝM VE DURUMU DAHA ÝYÝYE DÖNÜÞTÜRMEYE ÇALIÞALIM - 28 Ocak JAPONYA YA KARÞI OLAN BÜTÜN GÜÇLERÝ BÝRLEÞTÝRELÝM VE ANTÝ-KOMÜNÝST Ý LAH OLMAZLARA KARÞI MÜCADELE EDELÝM - 1 Þubat GUOMÝNDANG DAN ON TALEP - 1 Þubat ÇÝN ÝÞÇÝSÝ NÝ SUNARKEN - 7 Þubat BÝRLÝK VE ÝLERLEMEYE AÐIRLIK VERMELÝYÝZ - 10 Þubat YENÝ DEMOKRATÝK ANAYASAL YÖNETÝM - 20 Þubat JAPON ALEYHTARI ÜS BÖLGELERÝNDE SÝYASÝ ÝKTÝDAR MESELESÝ ÜZERÝNE - 6 Mart JAPONYA YA KARÞÝ BÝRLEÞÝK CEPHE ÝÇÝNDE BUGÜNKÜ TAKTÝK MESELELER - 11 Mart JAPONYA YA KARÞI OLAN GÜÇLERÝ SERBESTÇE GENÝÞLETÝN VE ANTÝ-KOMÜNÝST Ý LAH OLMAZLARIN SALDIRILARINA KARÞI KOYUN - 4 Mayýs SONUNA KADAR BÝRLÝK - Temmuz SÝYASET ÜZERÝNE - 25 Aralýk GÜNEY ANVEY OLAYÝNA ÝLÝÞKÝN EMÝR VE BÝLDÝRÝ - Ocak ÝKÝNCÝ ANTÝ-KOMÜNÝST SALDIRININ PÜSKÜRTÜLMESÝNDEN SONRAKÝ DURUM - 18 Mart ÝKÝNCÝ ANTÝ-KOMÜNÝST SALDIRININ PÜSKÜRTÜLMESÝNDEN ÇIKAN SONUÇLAR - 8 Mayýs 1941 Mao Zedung 9

10 10 Mao Zedung

11 JAPON ÝSTÝLASINA KARÞI DÝRENME ÝÇÝN SÝYASETLER, TEDBÝRLER VE ÝHTÝMALLER* 23 Temmuz 1937 I. ÝKÝ SÝYASET Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi, 8 Temmuzda Lukuçiao Olayýnýn 1 ertesi günü direnme savaþý için bütün millete çaðr- * Japon emperyalistleri 7 Temmuz 1937 de Çin in tamamýný silah zoruyla ilhak etme çabalarý içinde Lukuçiao Olayýný tezgâhladýlar. Çin halký, tam bir birlik içinde, Japonya ya karþý savaþ istedi. Çan Kay-þek, Luþan da Japonya ya karþý silahlý direniþi ilan eden beyanatý verene kadar on gün geçti. Bunu da, halkýn ülke çapýndaki baskýsý altýnda ve Japon istilasýnýn Çan Kay-þek in doðrudan doðruya temsilciliðini yaptýðý büyük burjuvazi ve toprak aðalarý ile Ýngiliz ve ABD emperyalistlerinin Çin deki çýkarlarýna indirdiði ciddi darbenin sonucu olarak yaptý. akat ayný zamanda, Çan Kay-þek hükümeti, Japon saldýrganlarý ile barýþ görüþmelerine devam etti ve hatta mahallî yöneticilerle üzerinde anlaþtýklarý sözümona barýþçý çözümleri de kabul etti. Çan Kay-þek in silahlý direniþe geçmek zorunda kalýþý, 13 Aðustos 1937 de Japon saldýrganlarýnýn Þanghay a büyük bir saldýrýya giriþip, Çan Kay-þek in Güneydoðu Çin de hâkimiyetini imkânsýz kýlmasýndan sonradýr; fakat Çan Kay-þek, Japonlarla barýþ yapma yolundaki gizli teþebbüslerine ta 1944 e kadar hiç ara vermedi. Çan Kay-þek Direnme Savaþý boyunca, bütün halkýn seferber edildiði topyekûn halk savaþýna karþý çýkmýþ ve bir yandan Japonya ya pasif bir þekilde direnme, öbür yandan Komünist Partisine ve halka aktif olarak karþý çýkma gerici siyasetini izlemiþtir; böylece Çan Kay-þek fiiliyatta Luþan da kendi verdiði demeçteki savaþ bir kere patlak verdikten sonra ister genç ister yaþlý, ister kuzeyde, ister güneyde olsun herkes, Japonya ya karþý direnmek ve anavatanýmýzý savunmak sorumluluðunu yüklenmelidir sözünü de tamamen çiðnemiþtir. Mao Zedung yoldaþýn bu makalede ele aldýðý iki siyaset, iki dizi tedbir ve iki ihtimal, Direnme Savaþýnda Komünist Partisinin çizgisi ile Çan Kay-þek in çizgisi arasýndaki mücadeleyi yansýtmaktadýr. Mao Zedung 11

12 ýda bulunan bir bildiri yayýnladý. Bildirinin bir kýsmý þöyle idi: Yurttaþlar! Peyping* ve Tienzin tehlikededir! Kuzey Çin tehlikededir! Çin milleti tehlikededir! Tek çýkar yol bütün milletin vereceði bir direnme savaþýdýr. Ýstilacý Japon ordularýna karþý derhal ve kararlý bir direniþe geçilmesini ve bütün acil durumlarý karþýlamak üzere derhal hazýrlýklara giriþilmesini istiyoruz. Milletin her ferdi, Japon saldýrganlarýna boyun eðerek onlarla barýþ içinde yaþayabilme yolunda her türlü düþünceyi derhal terk etmelidir. Yurttaþlar! eng Çihan ýn birliklerinin kahramanca direniþini alkýþlamalý ve desteklemeliyiz. Anayurdu ölünceye kadar savunacaklarýný bildiren Kuzey Çin in mahallî yöneticilerinin açýklamalarýný alkýþlamalý ve desteklemeliyiz. General Sung Çehyuan ýn bütün 29. Orduyu 2 derhal seferber ederek [sayfa 9] savaþmak üzere cepheye göndermesini istiyoruz. Nanking deki Merkezî Hükümetten þunlarý istiyoruz: 29. Orduya gereken yardým yapýlsýn. Kitleler arasýndaki yurtsever hareketlere konulan yasak derhal kaldýrýlsýn ve halkýn bütün þevkiyle silahlý direniþe katýlmasý engellenmesin. Ülkenin bütün kara, deniz ve hava kuvvetleri derhal harekete geçirilmek üzere seferber edilsin. Çin deki bütün gizli hainlerin ve Japon ajanlarýnýn derhal kökü kazýnsýn ki, cephe gerimiz de saðlamlaþtýrýlsýn. Bütün ülke halkýný, Japonya ya karþý bu kutsal meþru müdafaa savaþýna vargücüyle katýlmaya çaðýrýyoruz. Þiarlarýmýz: Peyping i, Tienzin i ve Kuzey Çin i silahla savunalým! Anayurdu kanýmýzýn son damlasýna kadar savunalým! Bütün ülke halký, hükümet ve silahlý kuvvetler birleþsin ve millî birleþik cepheyi, Japon saldýrýsýna karþý direniþimizin Çin Þeddi olarak inþa edelim! [sayfa 10] Guomindang ve Komü- 1 7 Temmuz 1937 de Japon istila kuvvetleri Pekin in 10 km. güneybatýsýnda Lukuçiao daki Çin garnizonuna saldýrdý. Çin birlikleri, ülke çapýndaki hararetli Japon aleyhtarý hareketin etkisi ile direnmeye baþladý. Bu olay, Çin halkýnýn sekiz yýl kahramanca sürdürdüðü Japonya ya Karþý Direnme Savaþýnýn baþlangýcý olmuþtur. 2 Eskiden eng Yusiang komutasýndaki Guomindang ýn Kuzeybatý Ordusunun parçasý olan 29. Ordu o sýrada Çahar ve Hopey Eyaletlerinde mevzilenmiþti. Ordunun komutaný Sung Çehyuan dý ve eng Çihan bu ordunun tümen komutanlarýndan biriydi. * Peyping Pekin in eski adýydý. - Yayýnlayan. 12 Mao Zedung

13 nist Partisi sýký bir iþbirliði yapsýn ve Japon saldýrganlarýnýn yeni saldýrýlarýna karþý dirensin! Japon saldýrganlarýný Çin den kovalým! Bu bir siyasetin açýklanmasýdýr. Çan Kay-þek 17 Temmuzda Luþan da bir demeç verdi. Bir direnme savaþýna hazýrlanmak için siyaset ortaya koyan bu açýklama, Guomindang ýn dýþ siyaset meseleleri hakkýnda yýllardan beri yaptýðý ilk doðru açýklamadýr ve dolayýsýyla, bizce olduðu kadar bütün yurttaþlarca da memnunlukla karþýlanmýþtýr. Açýklama, Lukuçiao Olayýnýn halledilmesi için dört þart sýralýyordu: (1) Hiç bir çözüm Çin in egemenliðine ve toprak bütünlüðüne halel getirmemelidir; (2) Hopey ve Çahar Eyaletlerinin idarî yapýsýnda kanunsuz hiç bir deðiþiklik yapýlmamalýdýr; (3) Merkezî hükümet tarafýndan tayin edilmiþ memurlar, baþkalarýnýn isteði ile deðiþtirilmemeli ya da azledilmemelidir; (4) 29. Ordu þimdi bulunduðu bölgeye hapsedilmemelidir. Demecin sonuç kýsmýnda þunlar yer almýþtýr: Hükümet, Lukuçiao Olayý konusunda, daima baðlý kalacaðý bir siyaset ve bir tavýr tespit etmiþtir. Bütün millet savaþa girdiðinde, sonuna kadar fedakârlýk gerekeceðinin ve kolay bir kurtuluþ konusunda en küçük bir umut beslenmemesi gerektiðinin farkýndayýz. Savaþ bir kez baþladý mý, ister genç ister yaþlý, ister kuzeyde ister güneyde olsun herkes, Japonya ya karþý direnmek ve anavatanýmýzý savunmak sorumluluðunu yüklenmelidir. Bu da bir siyasetin açýklanmasýdýr. Þimdi elimizde, Lukuçiao Olayý üzerine biri Komünist Partisinin, diðeri Guomindang ýn olmak üzere iki tarihî siyasî açýklama var. Ortak noktalarý þudur: Her ikisi de kararlý bir direnme savaþýndan yanalar ve uzlaþmaya ve tavizlere karþý çýkýyorlar. Bu, Japon istilasý karþýsýnda izlenecek siyasetlerden biridir, doðru olan siyasettir. Ama bir baþka siyasetin benimsenmesi de mümkündür. Geçtiðimiz aylarda, Peyping ve Tienzin deki hainler ve Japon taraftarý unsurlar çok faaldiler. Mahallî yöneticilerin, Japonya nýn taleplerini kabul etmeleri için çalýþýyorlardý. Kararlý silahlý [sayfa 11] direnme siyasetini baltalamaya çalýþýyorlar ve uzlaþmayý ve tavizler vermeyi sa- Mao Zedung 13

14 vunuyorlardý. Bunlar son derece tehlikeli iþaretlerdir. Taviz ve uzlaþma siyaseti, kararlý silahlý direnme siyasetine taban tabana zýttýr. Durum hýzla tersine çevrilmediði takdirde, Peyping, Tienzin ve Kuzey Çin in bütünü düþmanýn eline geçecek ve bütün ülke ciddi bir tehlikeyle karþýlaþacaktýr. Herkes tetikte olmalýdýr. 29. Ordunun yurtsever subay ve erleri, birleþin! Uzlaþmacýlýða ve tavizciliðe karþý çýkýn ve kararlý bir silahlý direnme yürütün! Peyping, Tjenzin ve Kuzey Çin in yurtseverleri, birleþin! Uzlaþmacýlýða ve tavizciliðe karþý çýkýn ve kararlý silahlý direniþe giriþin! Ülkenin her yanýndaki yurtseverler, birleþin! Uzlaþmacýlýða ve tavizciliðe karþý çýkýn ve kararlý silahlý direniþi destekleyin! Çan Kay-þek ve Guomindang ýn bütün yurtsever üyeleri! Siyasetinize sýký sýkýya baðlý kalacaðýnýzý, verdiðiniz sözleri tutacaðýnýzý, uzlaþmacýlýða ve tavizciliðe karþý çýkacaðýnýzý, kararlý bir silahlý direnme yürüteceðinizi ve böylelikle düþmanýn saldýrýlarýna bilfiil mukabele edeceðinizi ümit ederiz. Kýzýl Ordu dâhil, ülkedeki bütün silahlý kuvvetler, Çan Kayþek in demecini destekleyip, uzlaþmacýlýða ve tavizciliðe karþý çýkýn ve kararlý silahlý direniþi yürütün! Biz Komünistler, kendi bildirimizi canla baþla ve inançla uyguluyoruz ve ayný zamanda Çan Kay-þek in demecini de kararlýlýkla destekliyoruz; Guomindang üyeleri ve bütün vatandaþlarýmýzla birlikte anavataný kanýmýzýn son damlasýna kadar savunmaya hazýrýz; kararsýzlýða, bocalamaya, uzlaþmaya ve tavizlere karþýyýz ve kararlý silahlý direniþi yürüteceðiz. II. ÝKÝ TEDBÝR DÝZÝSÝ Kararlý silahlý direnme siyasetinin amacýna ulaþmasý için bütün bir tedbirler dizisi gerekir. Nedir bunlar? Bunlarýn baþlýcalarý þunlardýr: 1. Bütün ülkenin silahlý kuvvetlerini seferber edelim. Kara, deniz ve hava kuvvetleri, Merkezî Ordu, mahallî birlikler ve Kýzýl Ordu da dâhil olmak üzere iki milyonu aþkýn silahlý kuvvetlerimizi seferber edelim ve asayiþi korumak için bazý kuvvetleri [sayfa 12] geride býrakýrken, ana kuvvetleri millî savunma hatlarýna derhal gönderelim. Çeþitli cephelerde komutayý millî menfaatlere sa- 14 Mao Zedung

15 dýk generallere verelim. Stratejiyi kararlaþtýrmak ve askerî harekâtlarda amaç birliðine ulaþmak için bir millî savunma toplantýsý düzenleyelim. Subaylarla erler ve ordu ile halk arasýnda birliði saðlamak için ordudaki siyasî çalýþmayý gözden geçirelim. Gerilla savaþýnýn, stratejik görevin bir parçasý olmasý gerektiði ilkesini yerleþtirelim ve gerilla savaþý ile düzenli savaþ arasýnda gerekli uyumu saðlayalým. Hainleri ordudan temizleyelim. Yeterli sayýda ihtiyat askeri toplayalým ve bunlarý cephe hizmeti için eðitelim. Silahlý kuvvetlerin teçhizat ve levazýmýný yenileyelim. Bunlarla ilgili askerî planlar, kararlý silahlý direnme genel siyasetine uygun bir þekilde yapýlmalýdýr. Çin in çok askeri vardýr, fakat bu planlar uygulanmazsa düþmaný yenmek mümkün olmayacaktýr. Bununla beraber, eðer siyasî ve maddî etkenler birleþtirilirse, silahlý kuvvetlerimiz Doðu Asya da eþsiz olacaktýr. 2. Bütün halký seferber edelim. Yurtsever hareketler üzerindeki yasak kaldýrýlsýn, siyasî mahkûmlar serbest býrakýlsýn. Cumhuriyeti Tehlikeye Sokan Eylemler Hakkýnda Olaðanüstü Durum Kararnamesi 3 ve Basýn Sansür Yönetmeliði 4 iptal edilsin, mevcut yurtsever örgütlerin meþruluðu tanýnsýn, bu örgütleri iþçiler, köylüler, iþadamlarý ve aydýnlar arasýnda geniþletelim, kendini savunmak ve orduyu desteklemek için halký silahlandýralým. Tek kelimeyle söylersek, halka yurtseverliðini ortaya koyma hürriyeti verilsin. Halkýn ve ordunun birleþik gücü Japon emperyalizmine öldürücü bir darbe indirecektir. Þüphesiz, bir millî savaþta bütün halk kitlelerine dayanmadan zafer kazanmak mümkün deðildir. Habeþistan ýn düþüþü, bizlere bir ihtar olsun. 5 Kararlý bir direnme savaþý vermede samimi olan hiç kimse bu noktayý ihmal edemez. 3. Yönetim cihazýný iyileþtirelim. Bütün siyasî partilerin ve 3 Guomindang Hükümeti, 31 Ocak 1931 de, yurtseverleri ve devrimcileri baský altýnda tutmak ve katletmek için Cumhuriyeti Tehlikeye Sokmak uydurma suçlamasýný kullanarak Cumhuriyeti Tehlikeye Sokan Eylemler Hakkýnda Olaðanüstü Durum Kararnamesi ni uygulamaya koydu. Bu kararname son derece zalim baský tedbirleri getirdi. 4 Basýn Sansür Yönetmeliði, Guomindang Hükümeti tarafýndan, halkýn sesini boðmak için 1934 Aðustosunda çýkarýlan Basýn Sansürü Ýçin Genel Tedbirlerdin diðer adýdýr. Buna göre Bütün haberlerin birer kopyasýnýn sansür kuruluna verilmesi gerekli idi. 5 Bkz. Japonya ya Karþý Direnme Döneminde Çin Komünist Partisinin Görevleri. Mao Zedung, Seçme Eserler, Cilt I. Mao Zedung 15

16 gruplarýn temsilcileri ve halk önderleri, devlet iþlerini birlikte yönetmek üzere hükümette yer alsýn, hükümetteki gizli Japon taraftarý unsurlar ve hainler temizlensin ve böylece hükümet halkla yekvücut olsun. Japonya ya karþý direnme, sadece birkaç kiþiyle gerçekleþtirilemeyecek muazzam bir görevdir. Bunu kendi tekellerinde tutmakta ýsrar edenler sadece yüzlerine gözlerine bulaþtýracaklardýr. Hükümet gerçek bir millî savunma hükümeti olacaksa, mutlaka halka dayanmalý ve demokratik merkeziyetçiliði uygulamalýdýr. Ayný zamanda hem demokratik [sayfa 13] hem de merkeziyetçi olmalýdýr; en güçlü hükümet böyle bir hükümettir. Millî meclis, halkýn gerçek temsilcisi olmalý, en yüksek yetki organý olmalý, devletin önemli siyasetlerini tespit etmeli ve Japonya ya karþý direnmek ve milleti kurtarmak için siyaset ve planlarý kararlaþtýrmalýdýr. 4. Japon aleyhtarý bir dýþ siyaset benimseyelim. Japon emperyalistlerine hiç bir avantaj ya da imkân tanýmayalým, tersine mallarýna el koyalým, borçlarýný reddedelim, uþaklarýný temizleyelim ve casuslarýný sürelim. Japonya ya karþý direnmede en güvenilir, en güçlü ve Çin e en çok yardým edebilecek ülke olan Sovyetler Birliði ile derhal askerî ve siyasî ittifak yapalým ve Sovyetler Birliði ile sýký sýkýya birlik olalým. Ýngiltere, Amerika Birleþik Devletleri ve ransa nýn, Japonya ya karþý direniþimize dostluklarýný kazanalým ve toprak bütünlüðümüzde ya da egemenlik haklarýmýzda bir kayba yol açmamak þartýyla, yardýmlarýný saðlayalým. Japon saldýrganlarýný yenmek için esas olarak kendi gücümüze dayanmalýyýz; fakat dýþ yardýmdan vazgeçilemez ve kendimizi tecrit eden bir siyaset sadece düþmanýn iþine yarar. 5. Halkýn geçim þartlarýný düzeltmek için bir program ilan edelim ve derhal uygulamaya baþlayalým. Aþaðýdaki asgarî noktalardan baþlayalým: Aþýrý vergiler ve çeþitli harçlar kaldýrýlsýn, toprak kirasý azaltýlsýn, tefecilik kýsýtlansýn, iþçilerin ücretleri artýrýlsýn, askerlerin ve küçük rütbeli subaylarýn geçim þartlan düzeltilsin, büro memurlarýnýn geçim þartlan düzeltilsin ve tabiî afet kurbanlarýna yardým yapýlsýn. Bu tedbirler bazý kiþilerin iddia ettiði gibi, ülkenin maliyesinde karýþýklýk yaratmayacak, tam tersine halkýn satýn alma gücünü artýracak ve. ticarî ve malî þartlarýn düzelmesine yol açacaktýr. Bunlar Japonya ya karþý direnmek ve hükümetin temellerini pekiþtirmek için gücümüzü son derecede artýracaktýr. 6. Eðitimi, millî savunma için yapalým. Mevcut eðitim siya- 16 Mao Zedung

17 setinde ve sisteminde köklü bir reform yapalým. Acil olmayan bütün projeler ve rasyonel olmayan bütün tedbirler býrakýlmalýdýr. Gazeteler, kitaplar ve dergiler, filmler, temsiller, edebiyat ve sanat, tümüyle millî savunmaya hizmet etmelidir. Ýhanet propagandasý yasaklanmalýdýr. 7. Japonya ya karþý direnmeye hizmet eden malî ve iktisadî siyasetler benimseyelim. Malî siyaset, parasý olanlarýn paralarý ile katkýda bulunmalarý, Japon emperyalistlerinin ve Çinli hainlerin mülklerine el konulmasý ilkesine ve iktisadî siyaset [sayfa 14] de Japon mallarýnýn boykot edilmesi, yerli ürünlerin teþvik edilmesi ilkesine dayanmalýdýr - her þey Japonya ya karþý direniþe hizmet etmelidir. Malî sýkýntý yanlýþ tedbirlerin ürünüdür ve halkýn çýkarlarýna hizmet eden bu çeþit yeni siyasetlerin benimsenmesi ile kesinlikle giderilebilir. Bu kadar geniþ bir topraða ve bu kadar muazzam bir nüfusa sahip olan bir ülkenin malî ve iktisadî bakýmdan aciz olduðunu söylemek tamamen saçmadýr. 8. Millî Birleþik Cepheyi saðlam Çin Þeddimiz olarak inþa etmek için bütün Çin halkýný, hükümeti ve silahlý kuvvetleri birleþtirelim. Silahlý direnme siyasetinin ve yukarýdaki tedbirlerin uygulanmasý bu birleþik cepheye baðlýdýr. Burada tayin edici nokta, Guomindang ve Komünist Partisi arasýndaki yakýn iþbirliðidir. Hükümet, askerî birlikler, bütün siyasî partiler ve bütün halk, iki parti arasýndaki böyle bir iþbirliði temeli üzerinde birleþsin. Millî buhraný göðüslemek için samimi birlik sloganý güzel sözler olarak kalmamalý, iyi iþlerle ortaya konulmalýdýr. Birlik samimi olmalýdýr; riyakârlýk bir iþe yaramayacaktýr. Devlet iþleri daha geniþ görüþlülükle ve daha itinalý bir þekilde yürütülmelidir. Küçük bezirgânlýklar, bayaðý hileler, bürokrasi ve Ah Kuculuðun 6 kesinlikle hiç bir yararý yoktur. Bunlar düþman karþýsýnda bize hiç bir fayda saðlamaz ve kendi yurttaþlarýmýza uygulanmasý sadece gülünçtür. Her þeyde temel ve tali ilkeler vardýr ve tali ilkeler temel ilkelere tabidir. Yurttaþlarýmýz meseleleri temel ilkeler ýþýðý altýnda dikkatle düþünmelidir, çünkü ancak böylelikle kendi fikirlerini ve eylemlerini doðru bir þekilde yönlendirebilirler. Bugün birlik için samimi arzu duymaya baþlama- 6 Ah Ku büyük Çinli yazar Lu Sun un Ah Ku nun Gerçek Hikâyesi adlý ünlü eserinin baþkiþisidir. Ah Ku gerçek hayattaki baþarýsýzlýklarýný ve karþýlaþtýðý terslikleri, ahlakî ve manevî zaferler olarak görüp kendini teselli edenleri temsil etmektedir. Mao Zedung 17

18 mýþ olan kiþi, kendi baþýna kaldýðýnda vicdanýný dinlemeli ve kimse onu suçlamýyorsa bile utanç duymalýdýr. Kararlý silahlý direnme için yukarýda açýklanan tedbirler dizisine Sekiz Maddelik Program adý verilebilir. Kararlý silahlý direnme siyaseti, bu tedbirler dizisi ile birlikte yürütülmelidir, aksi takdirde zafer hiç bir zaman kazanýlamayacak, Çin e karþý Japon saldýrýsý durdurulamayacaktýr. Çin, Japonya ile baþa çýkamayacak ve Habeþistan ýn akýbetine uðramaktan kurtulamayacaktýr. Kararlý silahlý direnme siyasetinde samimi olan herkes bu tedbirler dizisini uygulamalýdýr. Ve bu tedbirler dizisini kabul edip etmemek ve uygulayýp uygulamamak, kararlý silahlý direnme konusunda samimi olup olmamayý gösterir. [sayfa 15] Bu tedbirler dizisine her konuda zýt olan bir baþka tedbirler dizisi daha vardýr. Silahlý kuvvetlerin topyekûn seferber edilmesi yerine hareketsizlik ve çekilme. Halka hürriyet yerine baský. Demokratik merkeziyetçiliðe dayanan bir millî savunma hükümeti yerine bürokratlarýn, kompradorlarýn ve büyük toprak aðalarýnýn zorba hükümeti. Japonya ya karþý direnme yerine ona yaltaklanma þeklindeki bir dýþ siyaset. Halkýn geçim þartlarýnýn düzeltilmesi yerine acý altýnda inlemelerine ve Japonya ya karþý direnmede güçsüz kalmalarýna yol açan sürekli gasplar. Millî savunma için eðitim yerine millî esaret için eðitim. Japonya ya karþý direnme için malî ve iktisadî siyasetler yerine kendi ülkemizden ziyade düþmana yarayan, ayný eski hatta daha da kötü, malî ve iktisadî siyasetler. Japonya ya Karþý Millî Birleþik Cepheyi Çin Þeddimiz olarak inþa etmek yerine onu yýkmak; ya da habire birlikten söz edip birliði geliþtirmek için hiç bir þey yapmamak. Tedbirler siyasetten çýkar. Eðer siyaset, direnmeme siyaseti ise bütün tedbirler bu siyaseti yansýtacaktýr; son altý yýl bize bu dersi öðretti. Eðer siyaset, kararlý silahlý direnme ise, uygun tedbirleri -Sekiz Maddelik Programý- uygulamak zorunludur. 18 Mao Zedung

19 III. ÝKÝ ÝHTÝMAL Ýhtimaller nelerdir? Herkesin merak ettiði þey budur. Birinci siyaseti izleyelim ve birinci tedbirler dizisini benimseyelim, sonuç kesinlikle Japon emperyalizminin kovulmasý ve Çin in kurtuluþunun saðlanmasý olacaktýr. Bu konuda hâlâ herhangi bir þüphe olabilir mi? Kanýmca olamaz. Ýkinci siyaseti izleyelim ve ikinci tedbirler dizisini benimseyelim, sonuç kesinlikle, Çin in Japon emperyalistleri tarafýndan iþgal edilmesi ve Çin halkýnýn köle ve yük hayvanlarý haline gelmesi olacaktýr. Bu konuda hâlâ herhangi bir þüphe olabilir mi? Gene, kanýmca olamaz. [sayfa 16] IV. SONUÇ Birinci siyaseti uygulamak, birinci tedbirler dizisini benimsemek ve birinci sonuca ulaþmak için mücadele etmek þarttýr. Ýkinci siyasete karþý çýkmak, ikinci tedbirler dizisini reddetmek ve ikinci sonucu önlemek þarttýr. Guomindang ýn tüm yurtsever üyeleri ve Komünist Partisinin tüm üyeleri, birleþin ve birinci siyaseti sebatla uygulayýn, birinci tedbirler dizisini benimseyin ve birinci sonuç için mücadele edin; ikinci siyasete kararlýlýkla karþý çýkýn, ikinci tedbirler dizisini reddedin ve ikinci sonucu önleyin. Tüm yurtseverler, yurtsever askerler ve yurtsever partiler ve gruplar yekvücut halinde birleþin ve birinci siyaseti sebatla uygulayýn, birinci tedbirler dizisini benimseyin ve birinci sonuç için mücadele edin; ikinci siyasete sebatla karþý çýkýn, ikinci tedbirler dizisini reddedin ve ikinci sonucu önleyin. Yaþasýn millî devrimci savaþ! Yaþasýn Çin milletinin kurtuluþu! Mao Zedung 19

20 MÝLLETÝN BÜTÜN GÜÇLERÝNÝN DÝRENME SAVAÞÝNDA ZA ER YOLUNDA SE ERBER EDÝLMESÝ ÝÇÝN* 25 Aðustos 1937 A. 7 Temmuz Lukuçiao Olayý, Çin Þeddinin güneyinde kalan Çin topraklanýlýn Japon emperyalistleri tarafýndan tamamen istilasýnýn baþlangýcýdýr. Çin birliklerinin Lukuçiao da giriþtiði çarpýþma, Çin in ülke çapýndaki Direnme Savaþýnýn baþlangýcýdýr. Aralýksýz Japon saldýrýlarý, halkýn kararlý mücadelesi, millî burjuvazinin direnme eðilimi. Komünist Partisinin bir millî birleþik cephe siyasetini hararetli bir þekilde savunup sýký sýkýya uygulamasý ve bu siyasetin ülke çapýnda kazandýðý destek - bütün bunlar, Çin yöneticilerini, 18 Eylül 1931 Olayýndan beri izledikleri direnmeme siyasetini deðiþtirmeye, Lukuçiao Olayýndan itibaren direnme siyasetini benimsemeye zorlamýþ ve Çin devriminin 9 Aralýk Hareketinden 7 sonra ulaþtýðý aþamayý, yani iç savaþý sona erdirme ve direnme için hazýrlanma yýlý, bütün ülkedeki yurtsever halk hareketinde yeni bir yükseliþe tanýk oluyordu. Pekin deki öðrenciler 9 Aralýkta Çin Komünist Partisi önderliðinde bir yurtsever gösteri düzenleyerek Ýç savaþý durduralým ve yabancý saldýrýya karþý direnme için birleþelim ve Kahrolsun Japon emperyalizmi gibi sloganlar attýlar. Bu hareket, Guomindang hükümetinin Japon istilacýlarýyla birlikte yürüttüðü uzun terör dönemini yýrttý ve çok kýsa zamanda bütün ülkede halkýn desteðini kazandý. Bu hareket 9 Aralýk Hareketi olarak bilinir. Sonuç, ülkedeki çeþitli sýnýflar arasýndaki iliþkilerde görülen deðiþiklikler oldu ve Çin Komünist Partisi tarafýndan önerilen Japonya ya Karþý Millî Birleþik Cephe, bütün yurtseverlerin açýkça savunduðu siyaset haline geldi. Çan Kay-þek hükümeti, ihanet siyaseti sonucunda önemli ölçüde tecrit oldu. * Bürosunun Kuzey Þensi de, Loçuan daki geniþletilmiþ toplantýsýnda onaylandý. 20 Mao Zedung

21 aþamasýndan geçerek fiilen direnme aþamasýna doðru geliþmesine yol açmýþtýr. Sian Olayý ve Guomindang Merkez Yürütme Komitesi Üçüncü Genel Oturumu ile, Guomindang ýn siyasetinde görülen ilk deðiþiklikler,- Çan Kay-þek in Japonya ya karþý direnme konusundaki Luþan beyanatý ve millî savunma konusundaki tedbirlerinin birçoðu övgüye layýktýr. Kara ve hava kuvvetleri olsun, mahallî silahlý birlikler olsun, cephedeki birliklerin hepsi cesaretle savaþtýlar ve Çin [sayfa 19] milletinin kahramanlýk ruhunu ortaya koydular. Çin Komünist Partisi, yurtsever birliklerimizi ve Çin in her yanýndaki yurttaþlarýmýzý millî devrim adýna hararetle selamlar. B. akat öte yandan Guomindang yöneticileri 7 Temmuz Lukuçiao Olayýndan sonra bile, uzlaþarak ve tavizler vererek, 8 yurtsever birliklerin þevkini kýrarak ve yurtsever halkýn millî kurtuluþ hareketini yasaklayarak 18 Eylül Olayýndan beri izledikleri yanlýþ siyaseti sürdürmektedirler. Peyping ve Tienzin i ele geçiren Japon emperyalizmi, hiç þüphesiz, kendi vahþi askerî gücüne dayanýrken, ayný zamanda Alman ve Ýtalyan emperyalizminden de destek alarak ve Ýngiliz emperyalizminin bocalamalarý ile Guomindang ýn geniþ emekçi halk kitlelerine yabancýlaþmasýndan yararlanarak geniþ çapta saldýrý siyaseti izleyerek ilerleyecek, önceden tasarlanmýþ savaþ planýnýn ikinci ve üçüncü adýmlarýný atacak ve bütün Kuzey Çin e ve diðer bölgelere karþý þiddetli saldýrýlara geçecektir. Savaþýn alevleri Çahar ve Þanghay ý þimdiden sarmýþ bulunmaktadýr. Guomindang yöneticileri ve tüm halk anavataný kurtarmak, güçlü istilacýlarýn saldýrýlarýna karþý direnmek, Kuzey Çin i ve kýyýlarý savunmak ve Peyping, Tienzin ve Kuzeydoðu Çin i geri almak için. Kuzeydoðu Çin in, Peyping ve Tienzin in kaybedilmesinden çýkan dersi tam anlamýyla bellemeli, Habeþistan ýn iþgalinden ders ve ibret almalý, Sovyetler Birliði nin geçmiþte yabancý düþmanlara karþý kazandýðý zaferlerden ders almalý 9 bugün Ýspanya da Madrid in baþarýyla savunulmasý deneyinden ders almalý 10 ve anavatanýn savunulmasýnda sonuna kadar dövüþmek için sýmsýký birleþmelidir. Bundan böyle görev: 8 Bu cildin Japon Ýstilasýna Karþý Direnme Ýçin Siyasetler, Tedbirler ve Ýhtimaller adlý makalesinin giriþ notuna bakýnýz. 9 Bkz. Sovyetler Birliði Komünist Partisi Tarihi (Bolþevik) Kýsa Ders, Aydýnlýk Yayýnlarý, Eylül 1975, s Madrid in savunulmasý, 1936 Ekiminden baþlayarak iki yýl beþ ay sürdü da faþist Almanya ve Ýtalya Ýspanya ya karþý bir saldýrý savaþma girmek için faþist Ýspanyol Mao Zedung 21

sosyalist isci Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe

sosyalist isci Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 316 14 Mart 2008 1 YTL Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe DADA: Düzene

Detaylı

V. Ý. LENÝN DEMOKRATÝK DEVRÝMDE SOSYAL-DEMOKRASÝNÝN ÝKÝ TAKTÝÐÝ ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Ýki Taktik

V. Ý. LENÝN DEMOKRATÝK DEVRÝMDE SOSYAL-DEMOKRASÝNÝN ÝKÝ TAKTÝÐÝ ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Ýki Taktik V. Ý. LENÝN DEMOKRATÝK DEVRÝMDE SOSYAL-DEMOKRASÝNÝN ÝKÝ TAKTÝÐÝ ERÝÞ YAYINLARI V. Ý. Lenin 1 BEÞÝNCÝ BASKI DEMOKRATÝK DEVRÝMDE SOSYAL-DEMOKRASÝNÝN ÝKÝ TAKTÝÐÝ V. Ý. LENÝN Haziran-Temmiz 1905 [Türkçesi:

Detaylı

10 Savaþ komünizmi ve köylülük

10 Savaþ komünizmi ve köylülük 10 Savaþ komünizmi ve köylülük Kollektivizm ve bireycilik Ekim Devrimi, biri proleteryanýn diðeri köylülüðün olmak üzere iki devrimin birleþmesinin ürünüydü. Yukarýdaki bölümlerde, iç savaþýn proleteryanýn

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

KARL MARKS LOUÝS BONAPARTE IN 18 BRUMAÝRE Ý ERÝÞ YAYINLARI. Karl Marks Louis Bonaparte ýn 18 Brumaire i

KARL MARKS LOUÝS BONAPARTE IN 18 BRUMAÝRE Ý ERÝÞ YAYINLARI. Karl Marks Louis Bonaparte ýn 18 Brumaire i KARL MARKS LOUÝS BONAPARTE IN 18 BRUMAÝRE Ý ERÝÞ YAYINLARI Karl Marks 1 LOUÝS BONAPARTE IN 18 BRUMAÝRE Ý KARL MARKS Karl Marks,, Aralýk 1851-Mart 1852 de yazýlmýþ ve 1852 de New-York ta Die Revolution,

Detaylı

THKP-C/HDÖ MARKSÝZM- LENÝNÝZM BÝR DOGMA DEÐÝL, EYLEM KILAVUZUDUR III ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ

THKP-C/HDÖ MARKSÝZM- LENÝNÝZM BÝR DOGMA DEÐÝL, EYLEM KILAVUZUDUR III ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ MARKSÝZM- LENÝNÝZM BÝR DOGMA DEÐÝL, EYLEM KILAVUZUDUR III ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ 1 ÝKÝNCÝ BASKI , 1977-78 yýllarý arasýnda kaleme alýnmýþ ve THKP-C/HDÖ Genel Komitesi ne sunulmuþtur. Bu

Detaylı

sosyalist isci Anayasa Mahkemesi rejimine 21 Haziran: SOKAKTAYIZ Aldo Moro cinayeti Ýtalyan solunu nasýl çökertmiþti? Baðýmsýzlýk ve anti emperyalizm

sosyalist isci Anayasa Mahkemesi rejimine 21 Haziran: SOKAKTAYIZ Aldo Moro cinayeti Ýtalyan solunu nasýl çökertmiþti? Baðýmsýzlýk ve anti emperyalizm sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 327 13 Haziran 2008 2 YTL Anayasa Mahkemesi rejimine HAYIR 5 Haziran günü Anayasa Mahkemesi tarihi bir karar alarak savunduðunu

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. El deber de todo revolucionario es hacer la revolución Her devrimcinin görevi, devrim yapmaktýr. V. Ý. Lenin Sosyalizm ve Savaþ

KURTULUÞ CEPHESÝ. El deber de todo revolucionario es hacer la revolución Her devrimcinin görevi, devrim yapmaktýr. V. Ý. Lenin Sosyalizm ve Savaþ H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 13 SAYI: 71 Ocak-Þubat 2003 El deber de todo revolucionario es hacer la revolución

Detaylı

KARL MARKS- RÝEDRÝCH ENGELS SEÇME YAPITLAR ÝKÝNCÝ CÝLT ERÝÞ YAYINLARI. Karl Marks- riedrich Engels Seçme Yapýtlar II

KARL MARKS- RÝEDRÝCH ENGELS SEÇME YAPITLAR ÝKÝNCÝ CÝLT ERÝÞ YAYINLARI. Karl Marks- riedrich Engels Seçme Yapýtlar II KARL MARKS- RÝEDRÝCH ENGELS SEÇME YAPITLAR ÝKÝNCÝ CÝLT ERÝÞ YAYINLARI Karl Marks- riedrich Engels 1 BÝRÝNCÝ BASKI SEÇME YAPITLAR ÝKÝNCÝ CÝLT KARL MARKS VE RÝEDRÝCH ENGELS Karl Marx ve riedrich Engels in

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:14 Mart 2005 http://iscicephesi.org Gündem ve Politika syf. 3-9 Milliyetçilik bahane! Sömürü/Ýþgal gerçek! Burjuva

Detaylı

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim EMEÐÝN CUMHURÝYETÝNE DOÐRU Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim ve hareket halindedir. Ýþçi sýnýfý, üretim a- raçlarýndaki geliþime baðlý olarak, deðiþikliðe uðruyor. Üretimde her

Detaylı

2-27 Kasýmdan Bugüne... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken... 9

2-27 Kasýmdan Bugüne... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken... 9 2 Sayý 8 Merhaba Merhaba, ÝÇÝNDEKÝLER 8. Sayýmýzla karþýnýzda olmanýn sevincini ve 1- Merhaba...2 gururunu yaþýyoruz. 2-27 Kasýmdan Bugüne..... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken.........

Detaylı

Sayfa 2 ARALIK 2010 Teknik sebeplerden ötürü bir süredir elimize ulaþmayan Finike'de yürütülen çalýþmalara dair yazýlarý bu sayýmýzda özet bir biçimde yayýnlýyoruz. Finike'den gelen yazýlar 1 Mayýs çalýþmalarýndan

Detaylı

ÝRAN IRAK OLMASIN. Nepal de yaþanan devrim. Ýlk antikapitalist. 21. yüzyýlda maoculuk. Fastfood Her çocuðun bilmesi gereken gerçekler

ÝRAN IRAK OLMASIN. Nepal de yaþanan devrim. Ýlk antikapitalist. 21. yüzyýlda maoculuk. Fastfood Her çocuðun bilmesi gereken gerçekler Nepal de yaþanan devrim sayfa: 7 21. yüzyýlda maoculuk Alex Callinicos sayfa: 6 Zeynep Çalýþkan Karl Marks: Ýlk antikapitalist "Filozoflar dünyayý çeþitli biçimlerde yorumlamakla yetindiler; oysa asýl

Detaylı

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre Kerküklü soydaþlarý nasýl kurtaracaðýz? - sayfa: 3 Auschwitz tarihte hüzünlü bir sayfa mý? - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 230 2 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL IRAK TA SEÇÝMLER YÝNE ABD YÖNETECEK AMA Demokrasi

Detaylı

V. Ý. LENÝN SOSYALÝZM VE SAVAÞ ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Sosyalizm ve Savaþ

V. Ý. LENÝN SOSYALÝZM VE SAVAÞ ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Sosyalizm ve Savaþ V. Ý. LENÝN SOSYALÝZM VE SAVAÞ ERÝÞ YAYINLARI V. Ý. Lenin 1 SOSYALÝZM VE SAVAÞ V. Ý. LENÝN Viladimir Ýliç Lenin,, Temmuz-Aðustos 1915 de yazýldý. 1915 güzünde Cenevre de broþür olarak yayýnlandý. [Türkçesi:

Detaylı

GEORGES POLÝTZER FELSEFENÝN BAÞLANGIÇ ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI. Georges Politzer Felsefenin Baþlangýç Ýlkeleri

GEORGES POLÝTZER FELSEFENÝN BAÞLANGIÇ ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI. Georges Politzer Felsefenin Baþlangýç Ýlkeleri GEORGES POLÝTZER FELSEFENÝN BAÞLANGIÇ ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI Georges Politzer 1 FELSEFENÝN BAÞLANGIÇ ÝLKELERÝ GEORGES POLÝTZER GUY BESSE ve MAURÝCE CAVERÝNG [Türkçesi,, Sol Yayýnlarý, Eylül 1996.] Eriþ

Detaylı

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3 sosyalist isci SAYI: 228 9 Aralýk 2004 1.000.000 TL Irak a özgürlük ABD defol Birleþmiþ Milletler e baðlý UNICEF in Kasým ayýnda yaptýðý bir

Detaylı

PARTÝYLE, HEP BÝRLÝKTE DEVRÝME!

PARTÝYLE, HEP BÝRLÝKTE DEVRÝME! MERHABA, Oligarþi halkýn yoðun tepkisine karþýn yeni Lübnan'da bir Kore macerasýna gözü kapalý dalarken dergimizin 44. sayýsý çýkýyor. Doðal olarak bu sayýmýzýn içeriðinde de Lübnan ve Filistin aðýrlýklý

Detaylı

MAHÝR ÇAYAN BÜTÜN YAZILAR ERÝÞ YAYINLARI. Mahir Çayan Bütün Yazýlar

MAHÝR ÇAYAN BÜTÜN YAZILAR ERÝÞ YAYINLARI. Mahir Çayan Bütün Yazýlar MAHÝR ÇAYAN BÜTÜN YAZILAR ERÝÞ YAYINLARI Mahir Çayan 1 http://www.kurtuluscephesi.com http://www.kurtuluscephesi.org http://www.kurtuluscephesi.net BÝRÝNCÝ BASKI Eriþ Yayýnlarý, 2003. http://www.kurtuluscephesi.com

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

Baþarabiliriz; Baþarmalýyýz

Baþarabiliriz; Baþarmalýyýz www.antikapitalist.net Þubat 2009 / Sayý 54 / Fiyatý 1 YTL Kriz ve Savaşlara Karşı Gerçek Alternatif: SOL Baþarabiliriz; Baþarmalýyýz Ekonomik krizin derinleþtirdiði yoksulluk, iþsizlik ve gelecek kaygýsý

Detaylı

sosyalist isci Filistin-Gazze FÝLÝSTÝN YAZILARI sayfa 3, 4, 5, 6, 7 de DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE Yerel seçimler ve sol politikalar

sosyalist isci Filistin-Gazze FÝLÝSTÝN YAZILARI sayfa 3, 4, 5, 6, 7 de DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE Yerel seçimler ve sol politikalar Tayyip konuþma, anlaþmayý iptal et! Ýsrail in gücü onu kollayan dostlarýndan gelir. Ortadoðu da Ýsrail i tanýyan ve ona en fazla destek veren dostu ise Türkiye. Türkiye silah ticaretinde Ýsrail bir numaralý

Detaylı

Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı?

Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı? Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı? Devrimci Marksizm Sayı: 8 Kış 2008/2009 Üç aylık Teorik / Politik dergi (Yerel, süreli yayın) Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

sosyalist isci IMF ve savaþa karþý Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Kurban olam seçim taktiðine Ýslam ve kemalizm

sosyalist isci IMF ve savaþa karþý Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Kurban olam seçim taktiðine Ýslam ve kemalizm sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Laik - þeriatçý diye bölünmeyeceðiz IMF ve savaþa karþý BÝRLEÞECEÐÝZ SAYI: 267 12 Ocak

Detaylı

sosyalist isci Ergenekon terör örgütüdür AKP kapatma davasýnýn iddianamesinin

sosyalist isci Ergenekon terör örgütüdür AKP kapatma davasýnýn iddianamesinin sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 319 4 Nisan 2008 1 YTL Ergenekon terör örgütüdür Darbeye karþý acil demokrasi Ýran Devrimi nden ders çýkarmak Sayfa: 9 Seçmenlerin

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

V. Ý. LENÝN NE YAPMALI? HAREKETÝMÝZÝN CANALACI SORUNLARI ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Ne Yapmalý?

V. Ý. LENÝN NE YAPMALI? HAREKETÝMÝZÝN CANALACI SORUNLARI ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Ne Yapmalý? V. Ý. LENÝN NE YAPMALI? HAREKETÝMÝZÝN CANALACI SORUNLARI ERÝÞ YAYINLARI V. Ý. Lenin 1 BÝRÝNCÝ BASKI NE YAPMALI? HAREKETÝMÝZÝN CANALACI SORUNLARI V. Ý. LENÝN 1901 yazýyla Þubat 1902 arasýnda yazýldý. Ýlk

Detaylı

. -DEK in. . Sağlıkta. . Toplu İş . -ULUSAL SORUN- . DEK in. . Yapıya Karşı. . Sosyal. ÇEK-AL 657 Değerlendirmesi. Görüşmesi. Emekçilere Çağrısı

. -DEK in. . Sağlıkta. . Toplu İş . -ULUSAL SORUN- . DEK in. . Yapıya Karşı. . Sosyal. ÇEK-AL 657 Değerlendirmesi. Görüşmesi. Emekçilere Çağrısı Merhaba İlk sayımızda sizlerle buluşmanın heyecanındayız. Bizler Devrimci Emekçi Komiteleri olarak hizmet üretiminin her alanında ve her aşamasında emek veren tüm emekçilerin mücadelesini, emek mücadelesinin

Detaylı

Sayý:16 Ocak 2004 AB Sürecinde Uyum Yasalarý ve Türkiye nin Yeri Türkiye Kapýnýn Önünde Dolardaki Deðer Kaybýnýn Bazý Nedenleri ve Olasý Etkileri Türkiye de Ekonomik Geliþmeler Milletlerarasý Ticaret Odasý

Detaylı