MAO ZEDUNG SEÇME ESERLER CÝLT: II ERÝÞ YAYINLARI. Mao Zedung Seçme Eserler-II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAO ZEDUNG SEÇME ESERLER CÝLT: II ERÝÞ YAYINLARI. Mao Zedung Seçme Eserler-II"

Transkript

1 MAO ZEDUNG SEÇME ESERLER CÝLT: II ERÝÞ YAYINLARI Mao Zedung 1

2 2 Mao Zedung

3 SEÇME ESERLER CÝLT: II MAO ZEDUNG Mao Zedung 3

4 Bu kitap, Nisan 1960 da Pekin Halk Yayýnevi tarafýndan yayýnlanan Mao Zedung, Seçme Eserler in ikinci Çince baskýsýnýn, 1967 tarihli Ýngilizce çevirisinden dilimize aktarýlmýþtýr. Birinci Baský: Þubat 1975, Aydýnlýk Yayýnlarý. Eriþ Yayýnlarý tarafýndan düzenlenmiþtir Mao Zedung

5 ÝÇÝNDEKÝLER 11 JAPON ÝSTÝLASINA KARÞI DÝRENME ÝÇÝN SÝYASETLER, TEDBÝRLER VE ÝHTÝMALLER - 23 Temmuz I. Ýki Siyaset 14 II. Ýki Tedbir Dizisi 19 III. Ýki Ýhtimal 10 IV. Sonuç 20 MÝLLETÝN BÜTÜN GÜÇLERÝNÝN DÝRENME SAVAÞÝNDA ZA ER YOLUNDA SE ERBER EDÝLMESÝ ÝÇÝN - 25 Aðustos LÝBERALÝZMLE MÜCADELE EDELÝM - 7 Eylül GUOMÝNDANG-KOMÜNÝST ÝÞBÝRLÝÐÝNÝN KURULMASINI ÝZLEYEN ACÝL GÖREVLER - 29 Eylül ÝNGÝLÝZ GAZETECÝSÝ JAMES BERTRAM LA MÜLAKAT - 25 Ekim Çin Komünist Partisi ve Direnme Savaþý 42 Savaþ Durumu ve Çýkardýðýmýz Dersler 46Direnme Savaþýnda Sekizinci Yol Ordusu 49 Direnme Savaþýnda Teslimiyetçilik 51 Demokrasi ve Direnme Savaþý 55 ÞANGHAY VE TAYYUAN IN DÜÞMESÝNDEN SONRA JAPONYA - YA KARÞI SAVAÞTA DURUM VE GÖREVLER - 12 Kasým I. Bugünkü Durum Kýsmi Direnme Savaþýndan Topyekûn Direnme Savaþýna Geçiþ Durumudur 60 II. Hem Parti Ýçinde Hem De Bütün Ülkede Teslimiyetçilikle Mücadele Edilmelidir 69 ÞENSÝ-KANSU-NÝNGSÝA SINIR BÖLGESÝ HÜKÜMETÝNÝN VE SEKÝZÝNCÝ YOL ORDUSU CEPHE GERÝSÝ KARARGAHININ BÝLDÝRÝSÝ - 15 Mayýs JAPONYA YA KARÞI GERÝLLA SAVAÞINDA STRATEJÝ MESELELERÝ - Mayýs Birinci Bölüm - Gerilla Savaþýnda Strateji Sorunu Niçin Ortaya Atýlýyor? Mao Zedung 5

6 74 Ýkinci Bölüm - Savaþýn Temel Ýlkesý, Kendini Korumak Düþmaný Ýmha Etmektir 75 Üçüncü Bölüm - Japonlara Karþý Gerilla Savaþýnda Altý Özgül Problem 76Dördüncü Bölüm- Savunma Ýçinde Saldýrýnýn Yönetilmesinde Ýnisiyatif, Esneklik ve Planlama, Uzatmalý Savaþta Çabuk Sonuçlu Muharebeler, ve Ýç Cephe Harekâtýnda Dýþ Cephe Harekâtý 84 Beþinci Bölüm - Düzenli Savaþla Koordinasyon 86Altýncý Bölüm - Üs Bölgeleri Kurulmasý Üs Bölgesi Tipleri Gerilla Bölgeleri ve Üs Bölgeleri Üs Bölgeleri Kurmanýn Koþullarý Üs Bölgelerinin Takviyesi ve Geniþletilmesi 965. Bizim ve Düþmanýn Birbirimizi Kuþatma Þekillerimiz 97 Yedinci Bölüm - Gerilla Savaþýnda Stratejik Savunma ve Stratejik Saldýrý Gerilla Savaþýnda Stratejik Savunma Gerilla Savaþýnda Stratejik Saldýrý 102 Sekizinci Bölüm - Gerilla Savaþýnýn Hareketli Savaþ Haline Gelmesi 104 Dokuzuncu Bölüm - Komuta Ýliþkileri 108 UZATMALI SAVAÞ ÜZERÝNE - 6 Mayýs Problemin Konuluþu 118 Problemin Temeli 121 Ulusça Boyun Eðme Teorisinin Çürütülmesi 125 Uzlaþma mý, Direnme mi? Kokuþma mý, Geliþme mi? 129 Ulusça Boyun Eðme Teorisi Yanlýþtýr, Çabuk Zafer Teorisi de Yanlýþtýr 131 Neden Uzatmalý Bir Savaþ? 134 Uzatmalý Savaþýn Üç Aþamasý 143 Kýl Testeresi Modelinde Bir Savaþ 147 Sürekli Barýþ Ýçin Mücadele 149 Ýnsanýn Savaþtaki Dinamýk Rolü 151 Savaþ ve Politika 152 Direnme Savaþý Ýçin Politik Seferberlik 153 Savaþýn Amacý 155 Savunma Ýçinde Saldýrý 155 Uzatmalý Bir Savaþta Çabuk Sonuçlar Ýç Hatlar Ýçinde Dýþ Hatlar 6 Mao Zedung

7 159 Ýnisiyatif, Esneklik ve Planlama 170 Hareketli Savaþ, Gerilla Savaþý ve Mevzii Savaþ 173 Yýpratma Savaþý ve Ýmha Savaþý 177 Düþmanýn Yanýlgýlarýndan Sonuna Kadar Yararlanma Olanaklarý 179 Japonlara Karþý Savaþta Kesin Sonuçlu Çarpýþmalar Sorunu 183 Ordu ve Halk, Zaferin Temelidir 187 Sonuçlar 189 ÇÝN KOMÜNÝST PARTÝSÝNÝN MÝLLÎ SAVAÞTAKÝ ROLÜ - Ekim Yurtseverlik ve Enternasyonalizm 191 Komünistler Millî Savaþta Örnek Olmalýdýrlar 193 Bütün Milleti Birleþtirelim ve Milletin Ýçine Sýzmýþ Düþman Ajanlarýyla Mücadele Edelim 193 Komünist Partisini Geniþletelim ve Partiye Düþman Ajanlarýnýn Sýzmasýný Önleyelim 194 Hem Birleþik Cepheyi Hem de Partinin Baðýmsýzlýðýný Koruyalým 195 Durumu Bir Bütün Olarak Ele Alalým Çoðunluk Açýsýndan Düþünelim ve Müttefiklerimizle Birlikte Çalýþalým 196Kadro Siyaseti 198 Parti Disiplini 199 Parti Demokrasisi 200 Partimiz Kendini Ýki Cephede Verilen Mücadeleyle Saðlamlaþtýrmýþ ve Güçlenmiþtir 202 Ýki Cephede Verilen Bugünkü Mücadele 203 Ýnceleme 205 Birlik ve Zafer 206BÝRLEÞÝK CEPHE ÝÇÝNDE BAÐIMSIZLIK VE ÝNSÝYATÝ MESELESÝ - Kasým Yardým ve Tavizler Olumsuz Deðil Olumlu Olmalýdýr 208 Milli Mücadele ile Sýnýf Mücadelesi Arasýndaki Özdeþlik 208 Her Þey Birleþik Cephe Yoluyla Anlayýþý Yanlýþtýr 210 SAVAÞ VE STRATEJÝ MESELELERÝ - 6 Kasým I. Çin in Özellikleri ve Devrimci Savaþ 215 II. Guomindang ýn Savaþ Tarihi 219 III. Çin Komünist Partisinin Savaþ Tarihi 221 IV. Ýç Savaþta ve Millî Savaþta Partinin Askeri Stratejisindeki Deðiþiklikler 223 V. Japonya ya Karþý Gerilla Savaþýnýn Stratejik Rolü Mao Zedung 7

8 226VI. Askerî Meselelerin Ýncelenmesine Büyük Önem Verelim MAYIS HAREKETÝ - Mayýs GENÇLÝK HAREKETÝNÝN YÖNÜ - 4 Mayýs TESLÝMÝYETÇÝ AALÝYETLERE KARÞI ÇIKALIM - 30 Haziran GERÝCÝLER CEZALANDIRILMALIDIR - 1 Aðustos YENÝ ULUSLARARASI DURUM HAKKINDA YENÝ ÇÝN GAZETESÝ MUHABÝRÝYLE MÜLAKAT - 1 Eylül MERKEZÎ HABER AJANSINDAN, SAO TANG PAO VE SÝN MÝN PAO GAZETELERÝNDEN ÜÇ MUHABÝRLE YAPILAN MÜLAKAT - 16 Eylül SOVYETLER BÝRLÝÐÝ ÝLE BÜTÜN ÝNSANLIK ARASINDAKÝ ÇIKAR BÝRLÝÐÝ - 28 Eylül KOMÜNÝST Ý SUNARKEN - 4 Ekim ÞÝMDÝKÝ DURUM VE PARTÝNÝN GÖREVLERÝ- 10 Ekim ÇOK SAYIDA AYDINI SA LARIMIZA KAZANALIM - 1 Aralýk ÇÝN DEVRÝMÝ VE ÇÝN KOMÜNÝST PARTÝSÝ - Aralýk Birinci Bölüm - Çin Toplumu Çin Milleti Eski eodal Toplum Bugünkü Sömürge, Yarý-Sömürge ve Yarý- eodal Toplum 303 Ýkinci Bölüm - Çin Devrimi Son Yüzyýldaki Devrimci Hareketler Çin Devriminin Hedefleri Çin Devriminin Görevleri Çin Devriminin Ýtici Güçleri Toprak Aðasý Sýnýfý Burjuvazi Küçük Burjuvazinin Köylülük Dýþýndaki Diðer Kesimleri Köylülük Proletarya Baþýboþlar Çin Devriminin Niteliði Çin Devriminin Uzun Vadeli Geliþme Yönü Çin Devriminin Ve Çin Komünist Partisinin Ýki Yönlü Görevi 321 ÇÝN HALKININ DOSTU STALÝN - 20 Aralýk NORMAN BETHUNE UN ANISINA - 21 Aralýk Mao Zedung

9 326YENÝ DEMOKRASÝ ÜZERÝNE - Ocak I. Çin Nereye Gidiyor? 327 II. Yeni Bir Çin Kurmak Ýstiyoruz 327 III. Çin in Tarihî Özellikleri 329 IV. Çin Devrimi Dünya Devriminin Bir Parçasýdýr 335 V. Yeni Demokrasinin Siyaseti 340 VI. Yeni Demokrasinin Ekonomisi 342 VII. Burjuva Diktatörlüðünün Reddedilmesi 346VIII. Sol Lafazanlýðýn Reddedilmesi 349 IX. Ýflah Olmazlarýn Reddedilmesi 352 X. Eski ve Yeni Üç Halk Ýlkesi 358 XI. Yeni Demokrasinin Kültürü 360 XII. Çin in Kültür Devriminin Tarihî Özellikleri 362 XIII. Dört Dönem 367 XIV. Kültürün Niteliði Hakkinda Bazî Yanlýþ ikirler 370 XV. Millî ve Bilimsel Bir Kitle Kültürü 373 TESLÝMÝYET TEHLÝKESÝNÝ ALTEDELÝM VE DURUMU DAHA ÝYÝYE DÖNÜÞTÜRMEYE ÇALIÞALIM - 28 Ocak JAPONYA YA KARÞI OLAN BÜTÜN GÜÇLERÝ BÝRLEÞTÝRELÝM VE ANTÝ-KOMÜNÝST Ý LAH OLMAZLARA KARÞI MÜCADELE EDELÝM - 1 Þubat GUOMÝNDANG DAN ON TALEP - 1 Þubat ÇÝN ÝÞÇÝSÝ NÝ SUNARKEN - 7 Þubat BÝRLÝK VE ÝLERLEMEYE AÐIRLIK VERMELÝYÝZ - 10 Þubat YENÝ DEMOKRATÝK ANAYASAL YÖNETÝM - 20 Þubat JAPON ALEYHTARI ÜS BÖLGELERÝNDE SÝYASÝ ÝKTÝDAR MESELESÝ ÜZERÝNE - 6 Mart JAPONYA YA KARÞÝ BÝRLEÞÝK CEPHE ÝÇÝNDE BUGÜNKÜ TAKTÝK MESELELER - 11 Mart JAPONYA YA KARÞI OLAN GÜÇLERÝ SERBESTÇE GENÝÞLETÝN VE ANTÝ-KOMÜNÝST Ý LAH OLMAZLARIN SALDIRILARINA KARÞI KOYUN - 4 Mayýs SONUNA KADAR BÝRLÝK - Temmuz SÝYASET ÜZERÝNE - 25 Aralýk GÜNEY ANVEY OLAYÝNA ÝLÝÞKÝN EMÝR VE BÝLDÝRÝ - Ocak ÝKÝNCÝ ANTÝ-KOMÜNÝST SALDIRININ PÜSKÜRTÜLMESÝNDEN SONRAKÝ DURUM - 18 Mart ÝKÝNCÝ ANTÝ-KOMÜNÝST SALDIRININ PÜSKÜRTÜLMESÝNDEN ÇIKAN SONUÇLAR - 8 Mayýs 1941 Mao Zedung 9

10 10 Mao Zedung

11 JAPON ÝSTÝLASINA KARÞI DÝRENME ÝÇÝN SÝYASETLER, TEDBÝRLER VE ÝHTÝMALLER* 23 Temmuz 1937 I. ÝKÝ SÝYASET Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi, 8 Temmuzda Lukuçiao Olayýnýn 1 ertesi günü direnme savaþý için bütün millete çaðr- * Japon emperyalistleri 7 Temmuz 1937 de Çin in tamamýný silah zoruyla ilhak etme çabalarý içinde Lukuçiao Olayýný tezgâhladýlar. Çin halký, tam bir birlik içinde, Japonya ya karþý savaþ istedi. Çan Kay-þek, Luþan da Japonya ya karþý silahlý direniþi ilan eden beyanatý verene kadar on gün geçti. Bunu da, halkýn ülke çapýndaki baskýsý altýnda ve Japon istilasýnýn Çan Kay-þek in doðrudan doðruya temsilciliðini yaptýðý büyük burjuvazi ve toprak aðalarý ile Ýngiliz ve ABD emperyalistlerinin Çin deki çýkarlarýna indirdiði ciddi darbenin sonucu olarak yaptý. akat ayný zamanda, Çan Kay-þek hükümeti, Japon saldýrganlarý ile barýþ görüþmelerine devam etti ve hatta mahallî yöneticilerle üzerinde anlaþtýklarý sözümona barýþçý çözümleri de kabul etti. Çan Kay-þek in silahlý direniþe geçmek zorunda kalýþý, 13 Aðustos 1937 de Japon saldýrganlarýnýn Þanghay a büyük bir saldýrýya giriþip, Çan Kay-þek in Güneydoðu Çin de hâkimiyetini imkânsýz kýlmasýndan sonradýr; fakat Çan Kay-þek, Japonlarla barýþ yapma yolundaki gizli teþebbüslerine ta 1944 e kadar hiç ara vermedi. Çan Kay-þek Direnme Savaþý boyunca, bütün halkýn seferber edildiði topyekûn halk savaþýna karþý çýkmýþ ve bir yandan Japonya ya pasif bir þekilde direnme, öbür yandan Komünist Partisine ve halka aktif olarak karþý çýkma gerici siyasetini izlemiþtir; böylece Çan Kay-þek fiiliyatta Luþan da kendi verdiði demeçteki savaþ bir kere patlak verdikten sonra ister genç ister yaþlý, ister kuzeyde, ister güneyde olsun herkes, Japonya ya karþý direnmek ve anavatanýmýzý savunmak sorumluluðunu yüklenmelidir sözünü de tamamen çiðnemiþtir. Mao Zedung yoldaþýn bu makalede ele aldýðý iki siyaset, iki dizi tedbir ve iki ihtimal, Direnme Savaþýnda Komünist Partisinin çizgisi ile Çan Kay-þek in çizgisi arasýndaki mücadeleyi yansýtmaktadýr. Mao Zedung 11

12 ýda bulunan bir bildiri yayýnladý. Bildirinin bir kýsmý þöyle idi: Yurttaþlar! Peyping* ve Tienzin tehlikededir! Kuzey Çin tehlikededir! Çin milleti tehlikededir! Tek çýkar yol bütün milletin vereceði bir direnme savaþýdýr. Ýstilacý Japon ordularýna karþý derhal ve kararlý bir direniþe geçilmesini ve bütün acil durumlarý karþýlamak üzere derhal hazýrlýklara giriþilmesini istiyoruz. Milletin her ferdi, Japon saldýrganlarýna boyun eðerek onlarla barýþ içinde yaþayabilme yolunda her türlü düþünceyi derhal terk etmelidir. Yurttaþlar! eng Çihan ýn birliklerinin kahramanca direniþini alkýþlamalý ve desteklemeliyiz. Anayurdu ölünceye kadar savunacaklarýný bildiren Kuzey Çin in mahallî yöneticilerinin açýklamalarýný alkýþlamalý ve desteklemeliyiz. General Sung Çehyuan ýn bütün 29. Orduyu 2 derhal seferber ederek [sayfa 9] savaþmak üzere cepheye göndermesini istiyoruz. Nanking deki Merkezî Hükümetten þunlarý istiyoruz: 29. Orduya gereken yardým yapýlsýn. Kitleler arasýndaki yurtsever hareketlere konulan yasak derhal kaldýrýlsýn ve halkýn bütün þevkiyle silahlý direniþe katýlmasý engellenmesin. Ülkenin bütün kara, deniz ve hava kuvvetleri derhal harekete geçirilmek üzere seferber edilsin. Çin deki bütün gizli hainlerin ve Japon ajanlarýnýn derhal kökü kazýnsýn ki, cephe gerimiz de saðlamlaþtýrýlsýn. Bütün ülke halkýný, Japonya ya karþý bu kutsal meþru müdafaa savaþýna vargücüyle katýlmaya çaðýrýyoruz. Þiarlarýmýz: Peyping i, Tienzin i ve Kuzey Çin i silahla savunalým! Anayurdu kanýmýzýn son damlasýna kadar savunalým! Bütün ülke halký, hükümet ve silahlý kuvvetler birleþsin ve millî birleþik cepheyi, Japon saldýrýsýna karþý direniþimizin Çin Þeddi olarak inþa edelim! [sayfa 10] Guomindang ve Komü- 1 7 Temmuz 1937 de Japon istila kuvvetleri Pekin in 10 km. güneybatýsýnda Lukuçiao daki Çin garnizonuna saldýrdý. Çin birlikleri, ülke çapýndaki hararetli Japon aleyhtarý hareketin etkisi ile direnmeye baþladý. Bu olay, Çin halkýnýn sekiz yýl kahramanca sürdürdüðü Japonya ya Karþý Direnme Savaþýnýn baþlangýcý olmuþtur. 2 Eskiden eng Yusiang komutasýndaki Guomindang ýn Kuzeybatý Ordusunun parçasý olan 29. Ordu o sýrada Çahar ve Hopey Eyaletlerinde mevzilenmiþti. Ordunun komutaný Sung Çehyuan dý ve eng Çihan bu ordunun tümen komutanlarýndan biriydi. * Peyping Pekin in eski adýydý. - Yayýnlayan. 12 Mao Zedung

13 nist Partisi sýký bir iþbirliði yapsýn ve Japon saldýrganlarýnýn yeni saldýrýlarýna karþý dirensin! Japon saldýrganlarýný Çin den kovalým! Bu bir siyasetin açýklanmasýdýr. Çan Kay-þek 17 Temmuzda Luþan da bir demeç verdi. Bir direnme savaþýna hazýrlanmak için siyaset ortaya koyan bu açýklama, Guomindang ýn dýþ siyaset meseleleri hakkýnda yýllardan beri yaptýðý ilk doðru açýklamadýr ve dolayýsýyla, bizce olduðu kadar bütün yurttaþlarca da memnunlukla karþýlanmýþtýr. Açýklama, Lukuçiao Olayýnýn halledilmesi için dört þart sýralýyordu: (1) Hiç bir çözüm Çin in egemenliðine ve toprak bütünlüðüne halel getirmemelidir; (2) Hopey ve Çahar Eyaletlerinin idarî yapýsýnda kanunsuz hiç bir deðiþiklik yapýlmamalýdýr; (3) Merkezî hükümet tarafýndan tayin edilmiþ memurlar, baþkalarýnýn isteði ile deðiþtirilmemeli ya da azledilmemelidir; (4) 29. Ordu þimdi bulunduðu bölgeye hapsedilmemelidir. Demecin sonuç kýsmýnda þunlar yer almýþtýr: Hükümet, Lukuçiao Olayý konusunda, daima baðlý kalacaðý bir siyaset ve bir tavýr tespit etmiþtir. Bütün millet savaþa girdiðinde, sonuna kadar fedakârlýk gerekeceðinin ve kolay bir kurtuluþ konusunda en küçük bir umut beslenmemesi gerektiðinin farkýndayýz. Savaþ bir kez baþladý mý, ister genç ister yaþlý, ister kuzeyde ister güneyde olsun herkes, Japonya ya karþý direnmek ve anavatanýmýzý savunmak sorumluluðunu yüklenmelidir. Bu da bir siyasetin açýklanmasýdýr. Þimdi elimizde, Lukuçiao Olayý üzerine biri Komünist Partisinin, diðeri Guomindang ýn olmak üzere iki tarihî siyasî açýklama var. Ortak noktalarý þudur: Her ikisi de kararlý bir direnme savaþýndan yanalar ve uzlaþmaya ve tavizlere karþý çýkýyorlar. Bu, Japon istilasý karþýsýnda izlenecek siyasetlerden biridir, doðru olan siyasettir. Ama bir baþka siyasetin benimsenmesi de mümkündür. Geçtiðimiz aylarda, Peyping ve Tienzin deki hainler ve Japon taraftarý unsurlar çok faaldiler. Mahallî yöneticilerin, Japonya nýn taleplerini kabul etmeleri için çalýþýyorlardý. Kararlý silahlý [sayfa 11] direnme siyasetini baltalamaya çalýþýyorlar ve uzlaþmayý ve tavizler vermeyi sa- Mao Zedung 13

14 vunuyorlardý. Bunlar son derece tehlikeli iþaretlerdir. Taviz ve uzlaþma siyaseti, kararlý silahlý direnme siyasetine taban tabana zýttýr. Durum hýzla tersine çevrilmediði takdirde, Peyping, Tienzin ve Kuzey Çin in bütünü düþmanýn eline geçecek ve bütün ülke ciddi bir tehlikeyle karþýlaþacaktýr. Herkes tetikte olmalýdýr. 29. Ordunun yurtsever subay ve erleri, birleþin! Uzlaþmacýlýða ve tavizciliðe karþý çýkýn ve kararlý bir silahlý direnme yürütün! Peyping, Tjenzin ve Kuzey Çin in yurtseverleri, birleþin! Uzlaþmacýlýða ve tavizciliðe karþý çýkýn ve kararlý silahlý direniþe giriþin! Ülkenin her yanýndaki yurtseverler, birleþin! Uzlaþmacýlýða ve tavizciliðe karþý çýkýn ve kararlý silahlý direniþi destekleyin! Çan Kay-þek ve Guomindang ýn bütün yurtsever üyeleri! Siyasetinize sýký sýkýya baðlý kalacaðýnýzý, verdiðiniz sözleri tutacaðýnýzý, uzlaþmacýlýða ve tavizciliðe karþý çýkacaðýnýzý, kararlý bir silahlý direnme yürüteceðinizi ve böylelikle düþmanýn saldýrýlarýna bilfiil mukabele edeceðinizi ümit ederiz. Kýzýl Ordu dâhil, ülkedeki bütün silahlý kuvvetler, Çan Kayþek in demecini destekleyip, uzlaþmacýlýða ve tavizciliðe karþý çýkýn ve kararlý silahlý direniþi yürütün! Biz Komünistler, kendi bildirimizi canla baþla ve inançla uyguluyoruz ve ayný zamanda Çan Kay-þek in demecini de kararlýlýkla destekliyoruz; Guomindang üyeleri ve bütün vatandaþlarýmýzla birlikte anavataný kanýmýzýn son damlasýna kadar savunmaya hazýrýz; kararsýzlýða, bocalamaya, uzlaþmaya ve tavizlere karþýyýz ve kararlý silahlý direniþi yürüteceðiz. II. ÝKÝ TEDBÝR DÝZÝSÝ Kararlý silahlý direnme siyasetinin amacýna ulaþmasý için bütün bir tedbirler dizisi gerekir. Nedir bunlar? Bunlarýn baþlýcalarý þunlardýr: 1. Bütün ülkenin silahlý kuvvetlerini seferber edelim. Kara, deniz ve hava kuvvetleri, Merkezî Ordu, mahallî birlikler ve Kýzýl Ordu da dâhil olmak üzere iki milyonu aþkýn silahlý kuvvetlerimizi seferber edelim ve asayiþi korumak için bazý kuvvetleri [sayfa 12] geride býrakýrken, ana kuvvetleri millî savunma hatlarýna derhal gönderelim. Çeþitli cephelerde komutayý millî menfaatlere sa- 14 Mao Zedung

15 dýk generallere verelim. Stratejiyi kararlaþtýrmak ve askerî harekâtlarda amaç birliðine ulaþmak için bir millî savunma toplantýsý düzenleyelim. Subaylarla erler ve ordu ile halk arasýnda birliði saðlamak için ordudaki siyasî çalýþmayý gözden geçirelim. Gerilla savaþýnýn, stratejik görevin bir parçasý olmasý gerektiði ilkesini yerleþtirelim ve gerilla savaþý ile düzenli savaþ arasýnda gerekli uyumu saðlayalým. Hainleri ordudan temizleyelim. Yeterli sayýda ihtiyat askeri toplayalým ve bunlarý cephe hizmeti için eðitelim. Silahlý kuvvetlerin teçhizat ve levazýmýný yenileyelim. Bunlarla ilgili askerî planlar, kararlý silahlý direnme genel siyasetine uygun bir þekilde yapýlmalýdýr. Çin in çok askeri vardýr, fakat bu planlar uygulanmazsa düþmaný yenmek mümkün olmayacaktýr. Bununla beraber, eðer siyasî ve maddî etkenler birleþtirilirse, silahlý kuvvetlerimiz Doðu Asya da eþsiz olacaktýr. 2. Bütün halký seferber edelim. Yurtsever hareketler üzerindeki yasak kaldýrýlsýn, siyasî mahkûmlar serbest býrakýlsýn. Cumhuriyeti Tehlikeye Sokan Eylemler Hakkýnda Olaðanüstü Durum Kararnamesi 3 ve Basýn Sansür Yönetmeliði 4 iptal edilsin, mevcut yurtsever örgütlerin meþruluðu tanýnsýn, bu örgütleri iþçiler, köylüler, iþadamlarý ve aydýnlar arasýnda geniþletelim, kendini savunmak ve orduyu desteklemek için halký silahlandýralým. Tek kelimeyle söylersek, halka yurtseverliðini ortaya koyma hürriyeti verilsin. Halkýn ve ordunun birleþik gücü Japon emperyalizmine öldürücü bir darbe indirecektir. Þüphesiz, bir millî savaþta bütün halk kitlelerine dayanmadan zafer kazanmak mümkün deðildir. Habeþistan ýn düþüþü, bizlere bir ihtar olsun. 5 Kararlý bir direnme savaþý vermede samimi olan hiç kimse bu noktayý ihmal edemez. 3. Yönetim cihazýný iyileþtirelim. Bütün siyasî partilerin ve 3 Guomindang Hükümeti, 31 Ocak 1931 de, yurtseverleri ve devrimcileri baský altýnda tutmak ve katletmek için Cumhuriyeti Tehlikeye Sokmak uydurma suçlamasýný kullanarak Cumhuriyeti Tehlikeye Sokan Eylemler Hakkýnda Olaðanüstü Durum Kararnamesi ni uygulamaya koydu. Bu kararname son derece zalim baský tedbirleri getirdi. 4 Basýn Sansür Yönetmeliði, Guomindang Hükümeti tarafýndan, halkýn sesini boðmak için 1934 Aðustosunda çýkarýlan Basýn Sansürü Ýçin Genel Tedbirlerdin diðer adýdýr. Buna göre Bütün haberlerin birer kopyasýnýn sansür kuruluna verilmesi gerekli idi. 5 Bkz. Japonya ya Karþý Direnme Döneminde Çin Komünist Partisinin Görevleri. Mao Zedung, Seçme Eserler, Cilt I. Mao Zedung 15

16 gruplarýn temsilcileri ve halk önderleri, devlet iþlerini birlikte yönetmek üzere hükümette yer alsýn, hükümetteki gizli Japon taraftarý unsurlar ve hainler temizlensin ve böylece hükümet halkla yekvücut olsun. Japonya ya karþý direnme, sadece birkaç kiþiyle gerçekleþtirilemeyecek muazzam bir görevdir. Bunu kendi tekellerinde tutmakta ýsrar edenler sadece yüzlerine gözlerine bulaþtýracaklardýr. Hükümet gerçek bir millî savunma hükümeti olacaksa, mutlaka halka dayanmalý ve demokratik merkeziyetçiliði uygulamalýdýr. Ayný zamanda hem demokratik [sayfa 13] hem de merkeziyetçi olmalýdýr; en güçlü hükümet böyle bir hükümettir. Millî meclis, halkýn gerçek temsilcisi olmalý, en yüksek yetki organý olmalý, devletin önemli siyasetlerini tespit etmeli ve Japonya ya karþý direnmek ve milleti kurtarmak için siyaset ve planlarý kararlaþtýrmalýdýr. 4. Japon aleyhtarý bir dýþ siyaset benimseyelim. Japon emperyalistlerine hiç bir avantaj ya da imkân tanýmayalým, tersine mallarýna el koyalým, borçlarýný reddedelim, uþaklarýný temizleyelim ve casuslarýný sürelim. Japonya ya karþý direnmede en güvenilir, en güçlü ve Çin e en çok yardým edebilecek ülke olan Sovyetler Birliði ile derhal askerî ve siyasî ittifak yapalým ve Sovyetler Birliði ile sýký sýkýya birlik olalým. Ýngiltere, Amerika Birleþik Devletleri ve ransa nýn, Japonya ya karþý direniþimize dostluklarýný kazanalým ve toprak bütünlüðümüzde ya da egemenlik haklarýmýzda bir kayba yol açmamak þartýyla, yardýmlarýný saðlayalým. Japon saldýrganlarýný yenmek için esas olarak kendi gücümüze dayanmalýyýz; fakat dýþ yardýmdan vazgeçilemez ve kendimizi tecrit eden bir siyaset sadece düþmanýn iþine yarar. 5. Halkýn geçim þartlarýný düzeltmek için bir program ilan edelim ve derhal uygulamaya baþlayalým. Aþaðýdaki asgarî noktalardan baþlayalým: Aþýrý vergiler ve çeþitli harçlar kaldýrýlsýn, toprak kirasý azaltýlsýn, tefecilik kýsýtlansýn, iþçilerin ücretleri artýrýlsýn, askerlerin ve küçük rütbeli subaylarýn geçim þartlan düzeltilsin, büro memurlarýnýn geçim þartlan düzeltilsin ve tabiî afet kurbanlarýna yardým yapýlsýn. Bu tedbirler bazý kiþilerin iddia ettiði gibi, ülkenin maliyesinde karýþýklýk yaratmayacak, tam tersine halkýn satýn alma gücünü artýracak ve. ticarî ve malî þartlarýn düzelmesine yol açacaktýr. Bunlar Japonya ya karþý direnmek ve hükümetin temellerini pekiþtirmek için gücümüzü son derecede artýracaktýr. 6. Eðitimi, millî savunma için yapalým. Mevcut eðitim siya- 16 Mao Zedung

17 setinde ve sisteminde köklü bir reform yapalým. Acil olmayan bütün projeler ve rasyonel olmayan bütün tedbirler býrakýlmalýdýr. Gazeteler, kitaplar ve dergiler, filmler, temsiller, edebiyat ve sanat, tümüyle millî savunmaya hizmet etmelidir. Ýhanet propagandasý yasaklanmalýdýr. 7. Japonya ya karþý direnmeye hizmet eden malî ve iktisadî siyasetler benimseyelim. Malî siyaset, parasý olanlarýn paralarý ile katkýda bulunmalarý, Japon emperyalistlerinin ve Çinli hainlerin mülklerine el konulmasý ilkesine ve iktisadî siyaset [sayfa 14] de Japon mallarýnýn boykot edilmesi, yerli ürünlerin teþvik edilmesi ilkesine dayanmalýdýr - her þey Japonya ya karþý direniþe hizmet etmelidir. Malî sýkýntý yanlýþ tedbirlerin ürünüdür ve halkýn çýkarlarýna hizmet eden bu çeþit yeni siyasetlerin benimsenmesi ile kesinlikle giderilebilir. Bu kadar geniþ bir topraða ve bu kadar muazzam bir nüfusa sahip olan bir ülkenin malî ve iktisadî bakýmdan aciz olduðunu söylemek tamamen saçmadýr. 8. Millî Birleþik Cepheyi saðlam Çin Þeddimiz olarak inþa etmek için bütün Çin halkýný, hükümeti ve silahlý kuvvetleri birleþtirelim. Silahlý direnme siyasetinin ve yukarýdaki tedbirlerin uygulanmasý bu birleþik cepheye baðlýdýr. Burada tayin edici nokta, Guomindang ve Komünist Partisi arasýndaki yakýn iþbirliðidir. Hükümet, askerî birlikler, bütün siyasî partiler ve bütün halk, iki parti arasýndaki böyle bir iþbirliði temeli üzerinde birleþsin. Millî buhraný göðüslemek için samimi birlik sloganý güzel sözler olarak kalmamalý, iyi iþlerle ortaya konulmalýdýr. Birlik samimi olmalýdýr; riyakârlýk bir iþe yaramayacaktýr. Devlet iþleri daha geniþ görüþlülükle ve daha itinalý bir þekilde yürütülmelidir. Küçük bezirgânlýklar, bayaðý hileler, bürokrasi ve Ah Kuculuðun 6 kesinlikle hiç bir yararý yoktur. Bunlar düþman karþýsýnda bize hiç bir fayda saðlamaz ve kendi yurttaþlarýmýza uygulanmasý sadece gülünçtür. Her þeyde temel ve tali ilkeler vardýr ve tali ilkeler temel ilkelere tabidir. Yurttaþlarýmýz meseleleri temel ilkeler ýþýðý altýnda dikkatle düþünmelidir, çünkü ancak böylelikle kendi fikirlerini ve eylemlerini doðru bir þekilde yönlendirebilirler. Bugün birlik için samimi arzu duymaya baþlama- 6 Ah Ku büyük Çinli yazar Lu Sun un Ah Ku nun Gerçek Hikâyesi adlý ünlü eserinin baþkiþisidir. Ah Ku gerçek hayattaki baþarýsýzlýklarýný ve karþýlaþtýðý terslikleri, ahlakî ve manevî zaferler olarak görüp kendini teselli edenleri temsil etmektedir. Mao Zedung 17

18 mýþ olan kiþi, kendi baþýna kaldýðýnda vicdanýný dinlemeli ve kimse onu suçlamýyorsa bile utanç duymalýdýr. Kararlý silahlý direnme için yukarýda açýklanan tedbirler dizisine Sekiz Maddelik Program adý verilebilir. Kararlý silahlý direnme siyaseti, bu tedbirler dizisi ile birlikte yürütülmelidir, aksi takdirde zafer hiç bir zaman kazanýlamayacak, Çin e karþý Japon saldýrýsý durdurulamayacaktýr. Çin, Japonya ile baþa çýkamayacak ve Habeþistan ýn akýbetine uðramaktan kurtulamayacaktýr. Kararlý silahlý direnme siyasetinde samimi olan herkes bu tedbirler dizisini uygulamalýdýr. Ve bu tedbirler dizisini kabul edip etmemek ve uygulayýp uygulamamak, kararlý silahlý direnme konusunda samimi olup olmamayý gösterir. [sayfa 15] Bu tedbirler dizisine her konuda zýt olan bir baþka tedbirler dizisi daha vardýr. Silahlý kuvvetlerin topyekûn seferber edilmesi yerine hareketsizlik ve çekilme. Halka hürriyet yerine baský. Demokratik merkeziyetçiliðe dayanan bir millî savunma hükümeti yerine bürokratlarýn, kompradorlarýn ve büyük toprak aðalarýnýn zorba hükümeti. Japonya ya karþý direnme yerine ona yaltaklanma þeklindeki bir dýþ siyaset. Halkýn geçim þartlarýnýn düzeltilmesi yerine acý altýnda inlemelerine ve Japonya ya karþý direnmede güçsüz kalmalarýna yol açan sürekli gasplar. Millî savunma için eðitim yerine millî esaret için eðitim. Japonya ya karþý direnme için malî ve iktisadî siyasetler yerine kendi ülkemizden ziyade düþmana yarayan, ayný eski hatta daha da kötü, malî ve iktisadî siyasetler. Japonya ya Karþý Millî Birleþik Cepheyi Çin Þeddimiz olarak inþa etmek yerine onu yýkmak; ya da habire birlikten söz edip birliði geliþtirmek için hiç bir þey yapmamak. Tedbirler siyasetten çýkar. Eðer siyaset, direnmeme siyaseti ise bütün tedbirler bu siyaseti yansýtacaktýr; son altý yýl bize bu dersi öðretti. Eðer siyaset, kararlý silahlý direnme ise, uygun tedbirleri -Sekiz Maddelik Programý- uygulamak zorunludur. 18 Mao Zedung

19 III. ÝKÝ ÝHTÝMAL Ýhtimaller nelerdir? Herkesin merak ettiði þey budur. Birinci siyaseti izleyelim ve birinci tedbirler dizisini benimseyelim, sonuç kesinlikle Japon emperyalizminin kovulmasý ve Çin in kurtuluþunun saðlanmasý olacaktýr. Bu konuda hâlâ herhangi bir þüphe olabilir mi? Kanýmca olamaz. Ýkinci siyaseti izleyelim ve ikinci tedbirler dizisini benimseyelim, sonuç kesinlikle, Çin in Japon emperyalistleri tarafýndan iþgal edilmesi ve Çin halkýnýn köle ve yük hayvanlarý haline gelmesi olacaktýr. Bu konuda hâlâ herhangi bir þüphe olabilir mi? Gene, kanýmca olamaz. [sayfa 16] IV. SONUÇ Birinci siyaseti uygulamak, birinci tedbirler dizisini benimsemek ve birinci sonuca ulaþmak için mücadele etmek þarttýr. Ýkinci siyasete karþý çýkmak, ikinci tedbirler dizisini reddetmek ve ikinci sonucu önlemek þarttýr. Guomindang ýn tüm yurtsever üyeleri ve Komünist Partisinin tüm üyeleri, birleþin ve birinci siyaseti sebatla uygulayýn, birinci tedbirler dizisini benimseyin ve birinci sonuç için mücadele edin; ikinci siyasete kararlýlýkla karþý çýkýn, ikinci tedbirler dizisini reddedin ve ikinci sonucu önleyin. Tüm yurtseverler, yurtsever askerler ve yurtsever partiler ve gruplar yekvücut halinde birleþin ve birinci siyaseti sebatla uygulayýn, birinci tedbirler dizisini benimseyin ve birinci sonuç için mücadele edin; ikinci siyasete sebatla karþý çýkýn, ikinci tedbirler dizisini reddedin ve ikinci sonucu önleyin. Yaþasýn millî devrimci savaþ! Yaþasýn Çin milletinin kurtuluþu! Mao Zedung 19

20 MÝLLETÝN BÜTÜN GÜÇLERÝNÝN DÝRENME SAVAÞÝNDA ZA ER YOLUNDA SE ERBER EDÝLMESÝ ÝÇÝN* 25 Aðustos 1937 A. 7 Temmuz Lukuçiao Olayý, Çin Þeddinin güneyinde kalan Çin topraklanýlýn Japon emperyalistleri tarafýndan tamamen istilasýnýn baþlangýcýdýr. Çin birliklerinin Lukuçiao da giriþtiði çarpýþma, Çin in ülke çapýndaki Direnme Savaþýnýn baþlangýcýdýr. Aralýksýz Japon saldýrýlarý, halkýn kararlý mücadelesi, millî burjuvazinin direnme eðilimi. Komünist Partisinin bir millî birleþik cephe siyasetini hararetli bir þekilde savunup sýký sýkýya uygulamasý ve bu siyasetin ülke çapýnda kazandýðý destek - bütün bunlar, Çin yöneticilerini, 18 Eylül 1931 Olayýndan beri izledikleri direnmeme siyasetini deðiþtirmeye, Lukuçiao Olayýndan itibaren direnme siyasetini benimsemeye zorlamýþ ve Çin devriminin 9 Aralýk Hareketinden 7 sonra ulaþtýðý aþamayý, yani iç savaþý sona erdirme ve direnme için hazýrlanma yýlý, bütün ülkedeki yurtsever halk hareketinde yeni bir yükseliþe tanýk oluyordu. Pekin deki öðrenciler 9 Aralýkta Çin Komünist Partisi önderliðinde bir yurtsever gösteri düzenleyerek Ýç savaþý durduralým ve yabancý saldýrýya karþý direnme için birleþelim ve Kahrolsun Japon emperyalizmi gibi sloganlar attýlar. Bu hareket, Guomindang hükümetinin Japon istilacýlarýyla birlikte yürüttüðü uzun terör dönemini yýrttý ve çok kýsa zamanda bütün ülkede halkýn desteðini kazandý. Bu hareket 9 Aralýk Hareketi olarak bilinir. Sonuç, ülkedeki çeþitli sýnýflar arasýndaki iliþkilerde görülen deðiþiklikler oldu ve Çin Komünist Partisi tarafýndan önerilen Japonya ya Karþý Millî Birleþik Cephe, bütün yurtseverlerin açýkça savunduðu siyaset haline geldi. Çan Kay-þek hükümeti, ihanet siyaseti sonucunda önemli ölçüde tecrit oldu. * Bürosunun Kuzey Þensi de, Loçuan daki geniþletilmiþ toplantýsýnda onaylandý. 20 Mao Zedung

21 aþamasýndan geçerek fiilen direnme aþamasýna doðru geliþmesine yol açmýþtýr. Sian Olayý ve Guomindang Merkez Yürütme Komitesi Üçüncü Genel Oturumu ile, Guomindang ýn siyasetinde görülen ilk deðiþiklikler,- Çan Kay-þek in Japonya ya karþý direnme konusundaki Luþan beyanatý ve millî savunma konusundaki tedbirlerinin birçoðu övgüye layýktýr. Kara ve hava kuvvetleri olsun, mahallî silahlý birlikler olsun, cephedeki birliklerin hepsi cesaretle savaþtýlar ve Çin [sayfa 19] milletinin kahramanlýk ruhunu ortaya koydular. Çin Komünist Partisi, yurtsever birliklerimizi ve Çin in her yanýndaki yurttaþlarýmýzý millî devrim adýna hararetle selamlar. B. akat öte yandan Guomindang yöneticileri 7 Temmuz Lukuçiao Olayýndan sonra bile, uzlaþarak ve tavizler vererek, 8 yurtsever birliklerin þevkini kýrarak ve yurtsever halkýn millî kurtuluþ hareketini yasaklayarak 18 Eylül Olayýndan beri izledikleri yanlýþ siyaseti sürdürmektedirler. Peyping ve Tienzin i ele geçiren Japon emperyalizmi, hiç þüphesiz, kendi vahþi askerî gücüne dayanýrken, ayný zamanda Alman ve Ýtalyan emperyalizminden de destek alarak ve Ýngiliz emperyalizminin bocalamalarý ile Guomindang ýn geniþ emekçi halk kitlelerine yabancýlaþmasýndan yararlanarak geniþ çapta saldýrý siyaseti izleyerek ilerleyecek, önceden tasarlanmýþ savaþ planýnýn ikinci ve üçüncü adýmlarýný atacak ve bütün Kuzey Çin e ve diðer bölgelere karþý þiddetli saldýrýlara geçecektir. Savaþýn alevleri Çahar ve Þanghay ý þimdiden sarmýþ bulunmaktadýr. Guomindang yöneticileri ve tüm halk anavataný kurtarmak, güçlü istilacýlarýn saldýrýlarýna karþý direnmek, Kuzey Çin i ve kýyýlarý savunmak ve Peyping, Tienzin ve Kuzeydoðu Çin i geri almak için. Kuzeydoðu Çin in, Peyping ve Tienzin in kaybedilmesinden çýkan dersi tam anlamýyla bellemeli, Habeþistan ýn iþgalinden ders ve ibret almalý, Sovyetler Birliði nin geçmiþte yabancý düþmanlara karþý kazandýðý zaferlerden ders almalý 9 bugün Ýspanya da Madrid in baþarýyla savunulmasý deneyinden ders almalý 10 ve anavatanýn savunulmasýnda sonuna kadar dövüþmek için sýmsýký birleþmelidir. Bundan böyle görev: 8 Bu cildin Japon Ýstilasýna Karþý Direnme Ýçin Siyasetler, Tedbirler ve Ýhtimaller adlý makalesinin giriþ notuna bakýnýz. 9 Bkz. Sovyetler Birliði Komünist Partisi Tarihi (Bolþevik) Kýsa Ders, Aydýnlýk Yayýnlarý, Eylül 1975, s Madrid in savunulmasý, 1936 Ekiminden baþlayarak iki yýl beþ ay sürdü da faþist Almanya ve Ýtalya Ýspanya ya karþý bir saldýrý savaþma girmek için faþist Ýspanyol Mao Zedung 21

MAO ÇE-TUNG ASKERÝ YAZILAR ERÝÞ YAYINLARI. Mao Çe-tung Askeri Yazýlar

MAO ÇE-TUNG ASKERÝ YAZILAR ERÝÞ YAYINLARI. Mao Çe-tung Askeri Yazýlar MAO ÇE-TUNG ASKERÝ YAZILAR ERÝÞ YAYINLARI Mao Çe-tung 1 ASKERÝ YAZILAR MAO ÇE-TUNG Mao Çe-tung, Çin Devrimci Savaþýnda Strateji Sorunlarý, Aralýk 1936 [Bu metin, Mao Zedung un Selected Military Writing

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ!

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! Silahlý Propaganda ve Gerilla Savaþý Nikaragua da Devrim ve Seçim Proletarya ve Sosyalist Siyasal Bilinç Demokratik Muhalefette Demokrat! Türkiye Devriminde Kürt

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ...

ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ... İçindekiler ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ... 5 I.1. Arnavutluk Adının Anlamı... 5 I.2. Arnavutluk Adının Kökeni... 7 I.3.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Devrimci Marksizm Yayın Kurulu Uzun vadede bu felâket konusunda suçun nasýl daðýtýlacaðý çok þeyi belirleyecektir. Ýþte bu, önemli bir entelektüel

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

10 Savaþ komünizmi ve köylülük

10 Savaþ komünizmi ve köylülük 10 Savaþ komünizmi ve köylülük Kollektivizm ve bireycilik Ekim Devrimi, biri proleteryanýn diðeri köylülüðün olmak üzere iki devrimin birleþmesinin ürünüydü. Yukarýdaki bölümlerde, iç savaþýn proleteryanýn

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN*

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* 1.Giriþ ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* Toplu olarak kullanýlmasýndan dolayý kolektif sosyal haklar arasýnda yer alan sendika hakký 1 ; bir devlete sosyal niteliðini veren

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

V. Ý. LENÝN ÖRGÜTLENME ÜZERÝNE ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Örgütlenme Üzerine

V. Ý. LENÝN ÖRGÜTLENME ÜZERÝNE ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Örgütlenme Üzerine V. Ý. LENÝN ÖRGÜTLENME ÜZERÝNE ERÝÞ YAYINLARI V. Ý. Lenin 1 ÖRGÜTLENME ÜZERÝNE V. Ý. LENÝN Nereden Baþlamalý?, 1901 yýlýnda yazýldý. Ýlk kez 1901 Mayýs ýnda Iskra No: 4 de yayýnlandý. Collected Works,

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA Sunu, Yeni bir dergide okurlarýmýzla buluþmanýn sevinciyle merhaba. Yeni Evrede Mücadele Birliði, bu yeni dönemde adýna uygun olarak sýçramalý bir geliþim gösterecektir. Ýlk sayýmýzý çýkarýrken okurlarýmýzdan

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

SEÇME SÖZLER KÜÇÜK KIRMIZI K TAP

SEÇME SÖZLER KÜÇÜK KIRMIZI K TAP SEÇME SÖZLER KÜÇÜK KIRMIZI K TAP Mao Zedung; (1893 1976) 1893 te Çin in Hunan eyaletine bağlı Şaosen de doğdu. Marksizmle öğretmen okulunda öğrenciyken tanıştı. 1921 de ÇKP ye katıldı. 1927 de, devrimin

Detaylı

Sað Sosyalist Devrimciler ve Sað Menþevikler

Sað Sosyalist Devrimciler ve Sað Menþevikler 12 Bolþeviklerin siyasi tekelinin kuruluþu Masumiyet günleri Baþlangýçta Lenin iktidarý -Bolþevik Parti nin deðil- sýnýfýn, yani proleteryanýn alacaðýndan söz ediyordu. Nitekim, 11 (24) Mart 1917 de Uzaktan

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

KÜRESEL ÝÇ SAVAÞ GÜÇLERÝNÝN DURUMU

KÜRESEL ÝÇ SAVAÞ GÜÇLERÝNÝN DURUMU Proletarya ile burjuvazi arasýnda, tüm yeryüzünü kaplayan, toplumu boydan boya bir çatýþma alanýna çeviren küresel iç savaþ, her geçen gün biraz daha þiddetleniyor, yoðunlaþýyor. Sýnýf savaþýmý, kendi

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

MAO ZEDUNG SEÇME ESERLER CÝLT: I ERÝÞ YAYINLARI. Mao Zedung Seçme Eserler-I

MAO ZEDUNG SEÇME ESERLER CÝLT: I ERÝÞ YAYINLARI. Mao Zedung Seçme Eserler-I MAO ZEDUNG SEÇME ESERLER CÝLT: I ERÝÞ YAYINLARI 1 2 SEÇME ESERLER CÝLT:I MAO ZEDUNG 3 Bu kitap, Nisan 1960 ta Pekin Halk Yayýnevi tarafýndan yayýnlanan, Seçme Eserler in ikinci Çince baskýsýnýn, 1967 tarihli

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ULUSAL SORUNA LENİNİST BAKIŞ

ULUSAL SORUNA LENİNİST BAKIŞ ULUSAL SORUNA LENİNİST BAKIŞ 1 Yeni Evre Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Ulusal Soruna Leninist Bakış Yayına Hazırlayan: Agit Cihan Birinci Basım: Kasım 2009 İSBN: 978-605-61008-0-2 Yayın Sertifika No:15814

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

Yerel sovyetlerin güç kaybetmesi Çeka'nýn rolü

Yerel sovyetlerin güç kaybetmesi Çeka'nýn rolü 11 Devletin sönümlenmesi sorunu Gelin ilkin bir beklentiye deðinelim. Lenin, Devlet ve Devrim adlý kitabýnda, devletin sönümlenmesinin proleterya diktatörlüðünün kurulmasýnýn hemen ardýndan baþlayacaðýný

Detaylı

CLAUSEWÝTZ SAVAÞ ÜZERÝNE ERÝÞ YAYINLARI. Clausewitz Savaþ Üzerine

CLAUSEWÝTZ SAVAÞ ÜZERÝNE ERÝÞ YAYINLARI. Clausewitz Savaþ Üzerine CLAUSEWÝTZ SAVAÞ ÜZERÝNE ERÝÞ YAYINLARI Clausewitz 1 SAVAÞ ÜZERÝNE CARL VON CLAUSEWÝTZ Carl Von Clausewitz, Vom Kriege, Berlin, 1832 [Türkçe baský,, May Yayýnlarý, Nisan 1975, Çeviren: Þiar Yalçýn] Eriþ

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ ANAYASA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER BİRİNCİ BÖLÜM DEVLET

İÇİNDEKİLER GİRİŞ ANAYASA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER BİRİNCİ BÖLÜM DEVLET İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III GİRİŞ ANAYASA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER I-ANA YASA HUKUKUNUN KONUŞU VE ÖNEMİ...1 II-ANAYASA HUKUKU VE SİYASİ KURUMLAR...2 III-ANAYASA HUKUKUNUN METODU VE KAYNAKLARI...4 1-

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

YARINA BAKMAK. C. Daðlý

YARINA BAKMAK. C. Daðlý Merhaba, Merhaba; Dergimizin 5. sayýsýnda sizlerle buluþmanýn sevinci içerisindeyiz. Olaylar zincirinin bu denli hýzlý ve içiçe aktýðý bu dönemde devrimci, sosyalist yayýn faaliyetlerinin önemi de kat

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. Devrim yolu engebelidir, dolambaçlýdýr, sarptýr; onyýllarýn mücadelesidir. Kýzýldere ve On lar

KURTULUÞ CEPHESÝ. Devrim yolu engebelidir, dolambaçlýdýr, sarptýr; onyýllarýn mücadelesidir. Kýzýldere ve On lar H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 12 SAYI: 66 Mart-Nisan 2002 Devrim yolu engebelidir, dolambaçlýdýr, sarptýr;

Detaylı

ÝLKER AKMAN MEVCUT DURUM VE DEVRÝMCÝ TAKTÝÐÝMÝZ ERÝÞ YAYINLARI

ÝLKER AKMAN MEVCUT DURUM VE DEVRÝMCÝ TAKTÝÐÝMÝZ ERÝÞ YAYINLARI ÝLKER AKMAN MEVCUT DURUM VE DEVRÝMCÝ TAKTÝÐÝMÝZ ERÝÞ YAYINLARI ÝKÝNCÝ BASKI , THKP-C/Halkýn Devrimci Öncüleri nin Merkez Yöneticilerinden Ýlker Akman tarafýndan Aralýk 1975-Ocak 1976 arasýnda yazýlmýþtýr.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI

ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI Devrim varolan toplumsal sisteme, egemen olana karþý yapýlýr; iktidara gelen proletaryanýn, toplumu dönüþüme uðratmasýyla devam eder. Proletaryanýn sýnýf mücadelesi bu noktaya

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

THKP-C/HDÖ BDS : BÝR PRAGMATÝK SAPMA ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. BDS : Bir Pragmatik Sapma

THKP-C/HDÖ BDS : BÝR PRAGMATÝK SAPMA ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. BDS : Bir Pragmatik Sapma THKP-C/HDÖ BDS : BÝR PRAGMATÝK SAPMA ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ 1 ÝKÝNCÝ BASKI BDS : BÝR PRAGMATÝK SAPMA THKP-C/HDÖ BDS : Bir Pragmatik Sapma, Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi-Cephesi/Halkýn Devrimci Öncüleri

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52 Merhaba, Dergimizin 4. sayýsý yine dolu bir gündemle çýkýyor. Ýstanbul da 5 gün arayla meydana gelen patlamalar gündemin birinci sýrasýna yükseldi. Patlamalarýn ardýnda kimlerin olduðu ve bununla neyin

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal PROLETER ÝÇ SAVAÞ HALK KÝTLELERÝNÝ BÝRLEÞTÝRÝR Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal olan sürekli bir geliþim ve dönüþüm içindedir. Her toplumun geliþimini etkileyen, ona egemen olan yasalar farklýdýr.

Detaylı