PS-6400 PS-7300 PS-7900

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PS-6400 PS-7300 PS-7900"

Transkript

1 Kullanõm Kõlavuzu Orjinal Kullanõm Kõlavuzu ÖNEMLİ Testereyi kullanmadan önce, bu kullanõm kitabõnõ dikkatle okuyun Güvenlik kurallarõna mutlaka uyunuz. Bu kitabõ her zaman elinizin altõnda bulundurun! PS-6400 PS-7300 PS-7900

2 Bir DOLMAR ürünü satõn aldõğõnõz için teşekkür ederiz! Yeni Makita motorlu testereniz için sizi tebrik eder ve bu modern aletinizden memnun kalacağõnõzõ ümit ederiz. DOLMAR dünyada benzinli motorlu testerelerin en eski imalatçõsõdõr (1927) ve bu sebepten dolayõ bu alanda DOLMAR motorlu testeresinin her detayõna faydasõ dokunan tecrübeye sahiptir. PS-6400, 7300, 7900 modelleri yeni dizaynli pratik ve sağlam motorlu testerelerdir. Miktar regülasyonlu yağ pompalõ otomatik zincir yağlama tertibatõ, bakõm gerektirmeyen elektronik ateşleme sistemi, sağlõğõ koruyan anti vibrasyon sistemi ve kulp ve kumanda elementlerinin ergonomik yapõsõ kullanõm konforunu ve de alet ile yorulmadan çalõşmayõ sağlar. DOLMAR motorlu testerelerinin PS-6400, 7300, 7900 güvenlik donanõmõ son teknik seviyesine uygundur ve bütün yurtiçi ve uluslararasõ güvenlik talimatlarõnõ yerine getirmektedir. Her iki kulp da el koruma tertibatlarõ, gaz kolu kilidi, zincir yakalayõcõ pim, güvenli testere zinciri ve de hem elle devreye sokulabilen hem de geri tepme durumunda (Kickback) süratlendirme işleticisi ile otomatikman devreye sokulan zincir frenini kapsamaktadõr. Alet ile ilgili olarak aşağõdaki ürün haklarõ uygulanõr: GBM , EP B1. Yeni motorlu testerenizin daima en uygun şekilde çalõşmasõnõ ve çalõşmaya hazõr olmasõnõ ve de şahsi güvenliğinizi sağlamanõz için sizden bir ricamõz vardõr: İlk defa çalõştõrmadan önce bu kullanõm talimatõnõ itinalõ şekilde okuyunuz ve bilhassa güvenlik talimatlarõna riayet ediniz. Riayet edilmemesi, hayati tehlike doğurabilecek yaralanmalara yol açabilir! Ambalajlama DOLMAR Zincir testere, nakil esnasõnda meydana gelebilecek herhangi bir hasarõ önlemek için koruyucu bir mukavva kutu içinde taşõnacaktõr. Bu mukavva kutu, basit bir hammaddeden yapõlmõştõr ve dolayõsõyla, yeniden kullanõlabilir ya da geri dönüşüme (atõk kağõt geri dönüşümüne) sokulabilir. İçindekiler Sayfa Ambalaj... 2 Nakil Envantorü... 3 Semboller... 3 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ... 4 Genel önlemler... 4 Koruyucu ekipman... 4 Akaryakõt/yeniden akaryakõt doldurulmasõ... 5 Çalõştõrma... 5 Geri tepme (Kickback)... 6 Çalõşma tarzõ/çalõşma yöntemi Nakliyat ve depolama... 8 Bakõm... 8 İlk yardõm... 8 Teknik veriler... 9 Elementlerin adlandõrõlmasõ... 9 ÇALIŞTIRMA Testere zinciri ile kõlavuz kolun montajõ Testere zincirinin sõkõlaştõrõlmasõ Zincirli fren Akaryakõt Yeniden akaryakõt doldurulmasõ Zincir yağlayõcõnõn kontrolü Zincir yağlamasõnõn ayarlanmasõ Motoru çalõştõrmaya başlamak Soğuk hareket Sõcak hareket Motoru durdurma Zincir freninin kontrolü Karbüratörün ayarlanmasõ Yaz- / Kõşõn çalõşma BAKIM Testere zincirinin keskinleştirilmesi Fren bandõ ile dişli zincir yuvasõnõn içinin temizlenmesi 20 Kõlavuz kolunun temizlenmesi Testere zincirinin değiştirilmesi Emme yüksekliğinin değiştirilmesi Hava Þltresi ve Þltre kapağõnõ temizleyiniz Bujinin değiştirilmesi Ateşleme (buji) kõvõlcõmõnõn kontrolü Susturucu vidalarõ kontrol edin Çalõştõrma kablosunun değiştirilmesi / Geri çekme yayõnõn yenilenmesi Vantilatör muhafazasõnõn monte edilmesi Silindir bölgesini temizlemek Kõvõlcõm emniyet eleğinin temizliği/değiştirilmesi Periyodik olarak uygulanacak bakõm için talimatlar Servis, yedek parçalar ve garanti Arõzalarõn aranmasõ Yedek parça listesi sureti Aksesuarlar Avrupa Birliği Uygunluk Deklarasyonu

3 Nakil Envantorü Zincir testere 2. Kõlavuz kolu 3. Testere zinciri 4. Zincir koruyucu kõlõf 5. Montaj aleti 6. Köşeli tornavida 7. Karbüratör ayarõ için tornavida 8. Silindir oluklarõ temizleyicisi 9. Kullanõm kitabõ (şekilde gösterilmemiştir) Burada sõralanan parçalar nakliye envanterinde olmadõğõ taktirde, lütfen ürünü satõn aldõğõnõz yetkili acentayla temasa geçip durumu bildirin. 8 Semboller Zincir testere ve kullanõm kitabõnda aşağõdaki sembollerle karşõlaşacaksõnõz: Kullanõm kitabõnõ okuyunuz ve kitapta yer alan uyarõ ve güvenlik önlemlerini uygulayõnõz! Dikkat, geri tepme! (Kickback) Özel bakõm ve uyarõ! Zincirli fren Yasak! Akaryakõt ve yağ karõşõmõ Koruyucu başlõk ile göz ve kulak koruyucularõnõ giyiniz! Yaz- / Kõşõn çalõşma Koruyucu eldiven takõnõz! Karbüratör ayarõ Sigara içilmez! Ateş yakmayõnõz Motoru durdurunuz! Zincir yağõnõn dolduru-l masõ/yağ pompasõ Testere zinciri yağõ için ayar vidasõ İlk yardõm Motorun elle çalõştõrõlmasõ. Geri dönüşüm (yeniden kullanõr hale getirme) STOP Kapama düğmesi CE-işaretleme 3

4 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Usulune uygun kullanõm Motorlu testereler Motorlu testereler dõş ortamda ahşap malzemenin kesilmesi için kullanõlmalõdõr. Motorlu testere sõnõßarõna göre aşağõdaki kullanõmlar için uygundur: - Orta ve Profesyonel sõnõfõ: ince, orta ve sert ahşapta kullanõm, kesim, dallarõ budama, boyunu kõsaltma, eski ağaçlarõ kesme. - Hobi sõnõfõ: ince ahşapta arasõra kullanõm, meyva ağaçlarõõn bakõmõ kesim, dallarõ budama, boyunu kõsaltma. Müsaade edilmeyen kullanõcõlar: Kullanma kõlavuzuna vakõf olamayan personel, çocuklar, gençler ve de alkol, uyuşturucu maddeler ve ilaçlarõn tesiri altõndaki şahõslar cihazõ kulanamazlar. Genel Önlemler - Doğru kullanõmdan emin olmak ve zincir testerenin özelliklerini öğrenmek için, kullanõcõ, bu kullanõm kitabõnõ muhakkak okumalõ. Yeterince bilgilendirilmemiş kullanõcõlar, uygun olmayan uygulamalarla hem kendilerini hem de başkalarõnõ tehlikeye sokacaklardõr. - Zincir testerenin sadece zincir testerelerle çalõşma tecrübesine sahip kişilere verilmesi tavsiye edilmektedir. Birine bu aleti verirken daima bu kullanõm talimatlarõnõ içeren kitabõ da beraberinde verin. - Aleti ilk defa kullanacak kişiler, motorla güçlendirilmiş testerenin özelliklerini öğrenmek için temel talimatlarõ aleti satan bayiiden istemeli, hatta, bununla ilgili açõlan kurslara katõlmalõdõr. - Çocuklar ve 18 yaşõndan küçük gençlerin zincir testereyi kullanmasõna asla izin verilmemelidir. Ancak, 16 yaşõn altõndakiler, konunun uzmanõ bir eğitimcinin nezaretinde eğitim maksadõyla bu aleti kullanabilirler. - Zincir testereleri daima azami dikkat ve ihtimamla kullanõnõz. - Zincir testereyi yalnõzca Þ ziksel kondisyonunuz iyi olduğu zaman kullanõnõz. Şayet, yorgunsanõz, dikkatiniz azalacaktõr. Özellikle çalõşma gününün sonunda daha dikkatli olunuz. İşinizi soğukkanlõkla ve büyük bir dikkatle yürütünüz. Aleti kullanan kişi, etrafõndakiler için de sorumluluk yüklenmek zorundadõr. - Kesinlikle alkol, uyuşturucu ve ilaç etkisi altõnda çalõşmayõnõz. - Kolaylõkla alev alan bitkilerle çalõşõrken ya da uzun süre yağmur yağmamõşsa (bu durum yangõn tehlikesi arz eder), kolaylõkla ulaşõlabilir bir mesafede bir yangõn söndürücü bulundurulmalõ. - Koruyucu nitelikte ve pantolon askõlõ olan iş önlüğünün üst kõsmõ (5), 22 katlõ bir naylondan yapõlmamõştõr ve çalõşanõ kesilmelere karşõ korur. Bunun kullanõmõnõ kesinlikle tavsiye ediyoruz. - Kalõn deriden yapõlmõş koruyucu eldivenler (6), burada tanõmlanan koruyucu ekipmanõn bir parçasõdõr ve zincir testerenin kullanõmõ esnasõnda daima kullanõlmalõdõr. - Zincir testerenin kullanõmõ esnasõnda, antilok (=kaymayan) pençe ve parmak kõsmõnda dõştan çelik levha kaplamasõ içeren güvenlik ayakkabõlarõ ya da güvenlik botlarõ (7), ayaklarõ korumak maksadõyla daima giyilmeli. Koruyucu bir tabaka içeren güvenlik ayakkabõlarõ, kesilmelere karşõ koruma sağlar ve güvenli taban (kaymadan yere basma) garantisi sağlar. 1 2 Koruyucu ekipman - Bir zincir testere kullanõrken kulaklarõnõzõ korumak ve kafa, göz, el, ya da ayak yaralanmalarõnõ önlemek için aşağõdaki koruyusu ekipmanlarõ kullanõnõz: - Giyilen iş elbisesi uygun olmalõ; yani iş elbisesi vücuda sõkõca oturmalõ fakat çalõşmayõ engelleyici darlõkta olmamalõ. Funda ve çalõlõklara takõlma tehlikesi yaratabilecek giysi ya da mücevher kullanmayõnõz. Saçõnõz uzun ise, saçlarõ toplayõcõ tül takõnõz. - Zincir testere ile çalõşõrken koruyucu bir başlõk giymek zorunludur. Koruyucu başlõk (1) da, düzenli aralõklarla herhangi bir hasar olup olmadõğõ kontrol edilmeli ve en fazla, her 5 yõlda bir yenisi ile değiştirilmeli. Yalnõzca, uygunluğu onaylanmõş başlõklarõ kullanõnõz. - Koruyucu başlõğõn yüz maskesi (ya da koruma gözlüğü) (2), çalõşanõ odunlardan kesim esnasõnda etrafa fõrlayan yongalar, testere tozu, odun tozu ve testere talaşõndan korur. Zincir testerenin kullanõmõ esnasõnda göz yaralanmalarõnõ önlemek için daima, yüz maskesi ya da koruyucu gözlük kullanõnõz. - Uygun sesden koruyucu ekipman (kulaklõklar ya da kulak tõpalarõ, vs) (3) kullanõnõz. Gerekirse bu ekipmanda ses için oktav analizi yaptõrõnõz. - Özel işaret renkli omuz çizgileri olan, rahat ve kolayca temizlenebilen bir güvenlik ceketi (4) temin edilir

5 Akaryakõt/yeniden akaryakõt doldurma - Zincir testereyi yeniden akaryakõtla doldurmadan önce motoru durdurun. - Açõk alevin (5) yanõnda asla çalõşmayõn ve sigara içmeyin. - Testereyi yeniden akaryakõtla doldurmadan önce motorun soğumasõnõ bekleyin. - Akaryakõtlar, çözücülere benzer maddeler içerirler. Göz ve deriniz petrol ürünleri ile temas etmemeli. Yakõt doldururken daima koruyucu eldivenlerinizi giyin. Koruyucu giysilerinizi sõk sõk temizleyin ve değiştirin. Akaryakõt buharõnõ solumayõn. Akaryakõt buharlarõnõn solunmasõ sağlõğõnõz açõsõndan tehlike yaratabilir. - Akaryakõt ya da zincir yağõnõ etrafa veya zincir testerenin üzerine dökmeyin. Şayet dökerseniz, etrafõ ve zincir testereyi hemen temizleyiniz. Akaryakõt, giysileriniz ile asla temas etmemeli. Şayet akaryakõt giysileriniz ile temas edecek olursa, hemen elbisenizi çõkarõp değiştirin. - Çevreyi korumak açõsõndan toprağa akaryakõt ya da zincir yağõnõn dökülmediğinden emin olun. Uygun bir baz kullanõn. - Akaryakõt doldurma işleminin kapalõ odalarda yapõlmasõna izin verilmez. Yakõt buharlarõ zemine yakõn bir yerde birikecektir (patlama tehlikesi). - Yakõt ve yağ tanklarõnõn tõpalarõnõn iyice sõkõlarak kapatõldõğõndan emin olun. - Motorun çalõştõrõlmasõndan önce akaryakõt bidonunun yerini en az 3 m öteye değiştirin (6). - Akaryakõt, sõnõrsõz süreyle saklanamaz. Sadece, kõsa sürede tüketilecek kadar alõnõz. - Akaryakõt ve zincir yağõnõn nakli ve depolanmasõ için sadece, onaylõ ve mühürlü kaplarõ kullanõn. Çocuklarõn bunlara ulaşamayacağõndan emin olun. Uygulamaya koymak - Kendi kendinize çalõşmayõn. Acil bir durum olma ihtimaline karşõ yakõnõnõzda birisi olsun (bu kişi bağõrma mesafesinde durmalõ). - Çalõşma alanõ içinde hiçbir çocuk ya da başka birinin olmadõğõndan emin olun. Çalõşma alanõna girebilecek hayvanlara dikkat edin (7). - Çalõşmaya başlamadan önce, zincir testere mükemmel bir şekilde çalõşõyor mu ve talimatnameye uygun olarak güvenlikle kullanõlabilir mi kontrol edin! Özellikle zincir freninin çalõşabilirliğini, kõlavuz kolun doğru monte edilip edilmediğini, zincirin doğru biçimde keskinleştirilip sõkõştõrõldõğõnõ, dişli zincir yuvasõnõn muhafazasõnõn sõkõca monte edilip edilmediğini, gaz kelebeği kolunun kolay hareket edip edemediği ve gaz kelebeği kolu kilidinin çalõşõp çalõşmadõğõ, tutaçlarõn kuruluğu ve temizliği ile açma/kapama düğmesinin çalõşõp çalõşmadõğõnõ kontrol edin. - Zincir testereyi, sadece, tamamen monte edildiyse kullanõn. Montajõ tamamlanmadan asla kullanmayõn. - Zincir testereyi çalõştõrmadan önce, ayağõnõzõ yere sağlam bastõğõnõzdan emin olun. - Zincir testereyi sadece ve sadece bu kullanõm kitabõnda tarif edildiği şekilde kullanõn (8). Diğer çalõştõrma yöntemlerine izin verilmemektedir. - Zincir testereyi çalõştõrmaya başlandõğõnda, testere iyi desteklenmeli ve sõkõca tutulmalõ. Kõlavuz kolu ve zincir hiçbir şeyle temasta olmamalõ. - Zincir testere ile çalõşõrken, daima onu iki elinizle tutunuz. Arka tutacõ sağ elinizle ve silindirik tutacõ ise sol elinizle tutun. Tutaçlarõ, baş parmaklarõnõz diğer parmaklarõnõza bakacak şekilde sõkõca tutunuz. - DİKKAT: Gaz kelebeği kolunu serbest bõrakõldõğõnda zincir kõsa bir süre için çalõşõr vaziyette kalacaktõr. - Sürekli yere sağlam basõp basmadõğõnõzõ kontrol edin ve bundan emin olun. - Egzoz gazõnõ solumayacak şekilde tutun zincir testereyi. Kapalõ odalarda çalõşmayan (zehirlenme tehlikesi arz eder). - Aletin çalõşma tarzõnda normalin dõşõnda bir şey gözlenirse, hemen, zincir testereyi durdurun. - Zincir, gerginliği, sõkõlõğõ, yenilenmesi ya da bozukluklarõn (9) giderilmesi açõsõndan kontrol edilmeden önce motorun çalõşmasõ2 durdurulmalõ. - Testere ile kesme aletine taş, çivi ya da diğer sert cisimler çarptõğõnda, hemen motoru durdurun ve aleti kontrol edin. - İşi bõraktõğõnõzda ya da çalõşma alanõnõ terk ettiğinizde çalõşõr vaziyetteki zincir testereyi durdurun (9) ve hiç kimseyi tehlikeye sokmayacak şekilde yere koyun. - Fazla õsõnmõş motorlu zincir testereyi kuru otlar ya da alev alan herhangi bir nesneye yakõn koymayõnõz. Egzoz kolektörü çok sõcaktõr (yangõn tehlikesi arz eder). - DİKKAT: Çalõşõr vaziyetteki zincir testereyi durdurduktan sonra zincir ya da kõlavuz kolundan damlayan yağ toprakta kirlenmeye neden olacaktõr. Çalõşõrken daima uygun bir baz kullanõn metre Bakõmmasõ İşin durdurul Akaryakõtõn doldurulmasõ Nakliyat Zincirin keskinleştirilmesi İş dõşõ bõrakmak 5

6 Geri tepme - Zincir testereyle çalõşõrken tehlikeli geri tepmeler meydana gelebilir. - Kõlavuz kolunun ucunun üst parçasõ istemeyerek, dikkatsizce odun ya da diğer sert cisimlere çarptõğõnda geri tepme meydana gelir (10). - Bu, testerenin kontrol dõşõnda büyük bir kuvvetle kullanõcõya doğru geri tepmesine neden olur. Yaralanma riskiarz eder! Geri tepmeleri önlemek için aşağõdaki kurallara uyunuz: - Sadece özel olarak bu konuda eğitilmiş personel aleti kesilecek materyale daldõrarak yapõlan hareketli kesimleri (testerenin üstü ile tahtayõ ya da keresteyi delmek) gerçekleştirmeli! - Daima kõlavuz kolunun ucunu gözlemleyiniz. Daha önce başlanmõş bir kesime devam ederken dikkatli olun. - Kesmeye başladõğõnõzda, zincir çalõşõr vaziyette olmalõ. - Daima zincirin doğru bir biçimde keskinleştirildiğinden emin olun. Derinlik sõnõrlayõcõnõn yüksekliğine özel ihtimam gösterin. - Asla birkaç dalõ aynõ anda kesmeyiniz. Bir dalõ keserken başka hiçbir dala aletin dokunmadõğõndan emin olun. - Ağacõn gövdesine çapraz kesme uygularken yakõndaki gövdelere dikkat ederek işi yapõn. Çalõşma tarzõ/çalõşma yöntemi: - Zincir testereyi sadece õşõğõn iyi olduğu ve nesnelerin mükemmel bir biçimde görünebildiği koşullarda kullanõn. Islak ve kaygan alanlar ile buz ve kar (kayõp düşme riski arz eder)a dikkat edin. Henüz soyulmuş odun (kabuk) üzerinde çalõşõldõğõnda kayõp düşme riski oldukça fazladõr. - Asla sabit olmayan yüzeyler üzerinde çalõşmayõnõz. Çalõşma alanõnda tökezleme riski yaratacak hiç bir engellerin olmadõğõndan emin olun. Daima yere güvenli bir biçimde bastõğõnõzdan emin olun. - Asla omuz yüksekliğinin üstünde kesme işi yapmayõnõz (11). - Asla merdiven üstündeyken kesme işi yapmayõnõz (11). - Asla zincir testereyle kesme işini gerçekleştirmek için ağaca tõrmanmayõnõz. - Uzağa eğilerek çalõşmayõnõz. - Zincir testereyi öyle bir biçimde tutunuz ki vücudunuzun hiç bir parçasõ testerenin uzunlamasõna dönüş alanõnõn içinde olmasõn. - Zincir testereyi sadece tahta ya da odun kesmek için kullanõn. - Çalõşõr vaziyette iken zincir testere ile yere dokunmayõn. - Asla zincir testereyi, odun ya da diğer cisimlerin parçalarõnõ yerden kaldõrmak veya uzaklaştõrmak için kullanmayõnõz. - Çalõşma alanõnda bulunan kum, taşlar ve çivi gibi yabancõ maddeleri temizleyiniz. Bu yabancõ maddeler, testereye hasar verebilir ve tehlikeli geri tepmelere neden olabilir. - Kerestenin kesilmesinde güvenli bir destek kullanõnõz (mümkün ise hõzar bloku, 13). Kesilen ağaç, ayağõnõzla veya başka bir şahõs tarafõndan tutulmamalõdõr. - Yuvarlak parçalarõn dönme tehlikesine karşõ tedbir alõn, onlarõ sabitleyin. - Ağaçlarõ kesmek ya da çapraz kesme yapmak için çivi çubuğu (13, Z) kesilecek ağaca uygulanmalõ. - Çapraz kesim gerçekleştirilmeden önce, çivi çubuğunu keresteye sõkõca uygulayõn, ancak ondan sonra kereste çalõşõr vaziyetteki zincir tarafõndan kesilebilir. Bunun için, zincir testere arka tutaç ile kaldõrõlõr ve silindirik tutaç ile yönlendirilir. Çivi çubuğu, dönme hareketinin merkezi gibi görev yapar. Silindirik tutaca haþ fçe basarak ve aynõ zamanda zincir testereyi geri çekerek işe devam edin. Çivi çubuğunu biraz daha derine uygulayõn ve bir kez daha arka tutacõ kaldõrõn. - Normal kesme ya da uzunlamasõna kesme işinin gerçekleştirilmesi için kerestenin delinmesi gerektiğinde bu işin sadece bu konuda özel olarak eğitilmiş personel tarafõndan yapõlmasõ kesinlikle tavsiye olunur (geri tepme riski arz edeceğinden). - Uzunlamasõna yapõlacak kesimleri mümkün olan en düşük açõyla(14) gerçekleştirin. Bu tür kesimleri yaparken çivi çubuğu kesilen tahtayõ tutamayabileceğinden çok dikkatli olun. - Testere tertibatõnõ sadece testere zinciri çalõşõr halde iken, ağaçtan çekiniz. - Birkaç kesim gerçekleştirdiğinizde, gaz kelebeği kolu kesim aralarõnda gevşetilmeli ya da serbest bõrakõlmalõ

7 - Kõymõklõ tahta keserken dikkatli olun. Tahtanõn kesilmiş parçalarõ etrafa saçõlabilir (yaralanma riski arz eder). - Kõlavuz kolunun üst tarafõ ile kesim yaparken, motorlu testere zincirin sõkõşmasõ halinde, kullanõcõya doğru tepebilir. Bu sebepten dolayõ kesim mümkün olduğunca kõlavuz kolunun alt tarafõ ile yapõlmalõdõr, zira testere vücuttan ağaca doğru çekilir (15). - Şayet kereste gerilim altõnda ise (16), basõncõn uygulandõğõ kõsmõ önce kesin (A). Ondan sonra, gerilim tarafõnda çapraz kesimi gerçekleştirebilirsiniz (B). Böylece, kõlavuz kolunun sõkõşmasõ önlenebilir. DİKKAT! Ağaç kesme ve budama işleri, ve de rüzgar tarafõndan kõrõlan ağaçlardaki kesim işleri sadece eğitilmiş şahõslar tarafõndan yapõlabilir! Yaralanma tehlikesi! - Dallarõ keserken, zincir testere gövdenin üzerinde desteklenmeli. Kesim için çubuğun sonunu kullanmayõnõz (geri tepme riski arz eder). - Gerilim altõndaki dallara dikkat ediniz. Boş, serbest dallarõ aşağõdan kesmeyin. - Budama işlerini gövdenin üzerinde durarak yapmayõnõz. - Bir ağacõ keserken şu hususlardan emin olmalõsõnõz: a) sadece ağaç kesme işiyle gerçekten uğraşan kişiler çalõşma alanõnõn içinde bulunmaktadõr. b) bu işle ilgili her işçi tökezlemeden oradan uzaklaşabilmeli (insanlar bir köşegen yani çapraz bir hat boyunca 45 lik bir açõyla geri giderek oradan uzaklaşmalõ). c) gövdenin alt parçasõ, çalõ parçalarõ, dallar ve yabancõ nesnelerden arõndõrõlmõştõr. Güvenli bir biçimde yere bastõğõnõzdan emin olun bu işi yaparken (tökezleme riski arz eder). d) diğer çalõşma alanõ en az 2 1/2 ağaç uzunluğu kadar uzakta olmalõ (17). Ağacõ kesip düşürmeden önce, ağacõn düşme yönünü kontrol edin ve 2 1/2 ağaç uzunluğu kadar bir mesafede ne bir insan ne de herhangi bir nesnenin olmadõğõndan emin olun. - Ağaç hakkõnda karara varmak: Asõlõ - gevşek ya da kuru dallarõn - ağacõn yüksekliği - doğal çõkõntõ - yönü. Ağaç çürümüş mü? - Rüzgarõn hõz ve yönünü dikkate alõn. Kuvvetli rüzgarlar esiyorsa, ağaç kesip düşürme işlemini asla gerçekleştirmeyiniz. - Köklerin kesilmesi: En güçlü kök ile başlayõn. Önce, yatay, sonra, dikey kesim yapõn. - Gövdeyi çentikleme (18, A): Çentik, düşüş yönünü belirler ve ağaca düşerken yön verir. Ağaç gövdesi, düşüş yönüne paralel olarak çentiklenir ve gövde çapõnõn 1/3-1/5 ine kadar içeri girer. - Kesimi düzeltirken, daima, çentiğin tümüyle üzerinden geçin. - Ağacõ, çentiğin alt kenarõnõn üzerinden (19, D) kesin (19, B). Kesik tamamen yatay olmalõ. Her iki kesik arasõndaki mesafe yaklaşõk olarak gövde çapõnõn 1/10 u kadar olmalõ. - Her iki kesik arasõndaki materyal (C), menteşe görevi görür. Asla, bu materyal boyunca kesmeyin, aksi taktide, ağaç kontrolsüz bir biçimde düşecektir. ağaç kesme kamalarõnõ zamanõnda yerleştirin. - Kesiği sadece plastik ya da alüminyumdan yapõlmõş kamalarla güvenceye alõn. Asla demir kamalar kullanmayõn. Eğer testere demir bir kamaya çarparsa, zincir ciddi bir biçimde hasar görebilir ya da kopabilir. - Bir ağacõ kesip düşürürken, daima düşen ağacõn yan tarafõnda kalõn. - Kesme işi gerçekleştirildikten sonra geri çekilirken düşen dallara dikkat edin. - Kaygan zeminde çalõşõrken, zincir testerenin kullanõcõsõ, kesilecek gövdenin ya da hali hazõrda kesilmiş ağacõn ötesinde ya da yan taraß arõnda kalmalõ. - Size doğru yuvarlanma ihtimali olan gövdelere karşõ uyanõk olun /2 = ağacõn devrilme alanõ

8 Nakliye ve depolama - Çalõşma esnasõnda yerinizi değiştireceğiniz zaman çalõşõr vaziyetteki zincir testereyi durdurun ve zincirin istem dõşõ olarak çalõşmaya başlamasõnõ önlemek için zincir frenini aktive edin. - Zincir testereyi asla zincir çalõşõr vaziyette iken taşõmayõn ve bir yerden bir yere nakletmeyin. - Zincir testereyi uzun mesafelerde taşõyacağõnõz zaman, kõlavuz kolu koruyucu kõlõfõ (zincir testere ile birlikte satõlõr) takõlmalõ. - Zincir testereyi silindirik tutaçlarõ kullanarak taşõyõn. kõlavuz kolu arka tarafa dönük olmalõ (20). Egzoz ile temasõ engelleyin (yanma riski doğabilir). - Araba ile taşõrken, akaryakõt ya da zincir yağõ sõzmasõnõ önlemek için zincir testerenin güvenli pozisyonda durduğundan emin olun. - Zincir testereyi kuru bir yerde muhafaza edin. Asla açõk havada muhafaza edilmemeli. Zincir testereyi çocuklardan uzak tutun. - Zincir testereyi bir süre için muhafaza etmeden ya da nakletmeden önce akaryakõt ve yağ tanklarõ tamamen boşaltõlmalõ. Bakõm - Bakõm yapõlmadan önce, çalõşõr vaziyetteki zincir testereyi durdurun (21) ve Þş tapasõnõ çõkarõn. - Çalõşmaya başlamadan önce, daima zincir testerenin çalõştõrma güvenliğini özellikle de zincir freninin çalõşõp çalõşmadõğõnõ kontrol edin. Zincirin daima keskin ve doğru bir şekilde sõkõştõrõldõğõndan (22) emin olun. - Zincir testereyi sadece düşük gürültü ve emme seviyesinde çalõştõrõn. Bunun için karbüratörün doru bir biçimde ayarlandõğõndan emin olun. - Zincir testereyi düzenli olarak temizleyin. - Tankõn tapasõnõn sõkõlõğõnõ düzenli aralõklarla kontrol ediniz. Ticari birlikler ve sigorta şirketlerince konmuş kaza önleme talimatlarõnõ dikkate alõn. Zincir testerede hiç bir değişiklik yapmayõn. Güvenliğinizi riske atmõş olursunuz. Sadece bu kullanma kitabõnda anlatõlan bakõm ve onarõm işlerini gerçekleştiriniz. Diğer tüm bu tür işler DOLMAR Servis ince yapõlmalõdõr. Sadece ve sadece orijinal DOLMAR yedek parçalarõ ile aksesuarlarõnõ kullanõnõz. Orjinal DOLMAR olmayan yedek parçalarõn, aksesuarõn, kõlavuz kolu/zincir kombinasyonlarõ ve uzunluklarõnõn kullanõmõ yüksek kaza riski doğurabilir. Müsaade edilmeyen testere tertibatõ veya aksesuarlar ile meydana gelen kaza ve hasarlarda her hangi bir sorumluluk üstlenilmez. İlk yardõm Bir kaza ihtimali için lütfen bir ilk yardõm kitinin daima el altõnda bulundurulduğundan emin olun. İlk yardõm kutusundan kullanõlanlarõn hemen yenisini alõp yerine koyun. Yardõm çağõrdõğõnõzda aşağõdaki bilgileri yardõm istediğiniz kişiye temin edin: - Kaza yeri - Ne olduğu - Yaralanan kişi sayõsõ - Yaralanmanõn türü - Ve sizin isminiz! NOT: Aşõrõ vibrasyona (=titreşim) maruz kalmõş kan dolaşõmõ kötü olan kişiler, kan damarlarõ ya da sinir sistemi ile ilgili yaralanmalar yaşayabilir. Vibrasyondan dolayõ parmaklar, eller veya el bileklerinde aşağõdaki belirtiler başgösterebilir: Bu vücut organlarõnõn karõncalanmasõ, gõdõklanma, ağrõ, batõcõ ağrõ, ten renginde veya tende değişiklik. Bu belirtilerin tespit edilmesi halinde, bir hekime başvurunuz SERVICE 8

9 Teknik Veriler PS-6400 PS-7300 PS-7900 Silindir hacmi cm ,6 78,5 Çap mm Silindir kutru mm Hõzla ilgili en yüksek güç 3) kw / 1/min 3,5 / ,2 / ,6 / Hõzla ilgili en yüksek tork 3) Nm / 1/min 4,2 / ,8 / ,2 / Rölanti hõzõ / kol ve zincir ile azami motor devir sayõsõ 1/min / / / Kavrama Hõzõ 1/min Ses basõnç düzeyi LpA, eq İş yerinde her bir ISO/CD ) 4) db (A) 104,3 / KpA = 2,5 104,3 / KpA = 2,5 104,3 / KpA = 2,5 Ses güç düzeyi LWA, eq her bir ISO/CD ) 4) db (A) 113,3 / KWA = 2,5 113,3 / KWA = 2,5 113,3 / KWA = 2,5 1) 4) Vibrasyon hõzõ ahv, eq her bir ISO silindirik tutaç m/s 2 5,9 / K=2 6,2 / K=2 6,6 / K=2 - arka tutaç m/s 2 3,6 / K=2 4,1 / K=2 4,5 / K=2 Karbüratör (diyafram karbüratör) Tip ZAMA Ateşleme sisteme Tip elektronik Buj Tip NGK BPMR 7A Elektrot aralõğõ mm 0,5 ya da buji Tip BOSCH WSR 6F Her bir ISO 7293 için maksimum yükte yakõt tüketimi 3) kg/h 1,72 2,33 2,3 SpesiÞ k harcama her bir ISO ) g/kwh Akaryakõt tank kapasitesi l 0,75 Zincir yağõ tankõ kapasitesi I 0,42 Karõşõm oranõ (yakõt/2 silindirli motor yağõ) - DOLMAR yağõ kullanõldõğõnda 50 : 1 / 100 : 1 (HP 100) - Aspen Alkylat (2 zamanlõ yakõt) 50 : 1 (2%) - diğer yağlar kullanõldõğõnda 50 : 1 (Kalite kademesi JASO FC veya ISO EGD) Zincir freni elle çalõşõr ya da geri tepme anõnda devreye girer (Kickback) Zincir hõzõ 2) m/s 19,74 20,83 20,83 Dişli zincir yuvasõ yüksekliği inch 3/8 Diş sayõsõ Z 7 Zincir tipi yedek parça listesine bakõnõz 099 Yükseklik/itici element gücü inch 3/8 /.058 Kõlavuz kolu, kesik uzunluğu cm 38 / 45 / 50 / 60 / 70 Testere kanalõ tipi yedek parça listesine bakõnõz Ağõrlõk (yakõt tankõ boşken, zincirsiz ve kõlavuz kolu olmaksõzõn) kg 6,3 6,3 6,3 1) Rakamlar, rölanti, tam-yükleme ve en yüksek hõzda çalõştõrmaya göre bulunmuştur. 2) Maksimum güç uygulandõğõnda bulunan değerlerdir. 3) Başlangõç supabõ olmadan uygulamada. 4) Güvensizlik (K=). 4 Elementlerin (parçalarõn) adlandõrõlmasõ Tanõmlama plakasõ (12) Yedek parçalar õsmarlanõrken gösterilir. DOLMAR PS Tutaç Filtre kapağõ 3 Filtre kapağõ için kilit mandalõ DOLMAR GmbH, Hamburg, Germany 4 Silindirik tutaç Typ El koruma tertibatõ (zincir freni için serbest bõrak) 6 Egzoz 7 Çivi çubuğu (tahtaya tutunmaya yarar) 8 Zincir germe vidasõ 9 Sõkõştõrma somunu 10 Zincir tutacõ 11 Dişli zincir yuvasõ muhafaza tertibatõ 12 Tanõtma plakasõ 13 Başlatma düğmesi (özel model) 14 Başlatma düğmesi 15 Karbüratör için ayar vidalarõ 16 I/STOP (durdur) düğmesi 17 Jikle kolu ve yarõ gaz kilidi 18 Gaz kelebeği kolu 19 Güvenlik kilit düğmesi 20 Arka el muhafazasõ 21 Yakõt tankõ kapağõ 22 Başlatma tertibatõna sahip vantilatör yeri 23 Yağ tankõ kapağõ 24 kõlavuz kol 25 Zincir 26 Yağ pompasõ ayar vidasõ (alt taraf) 12 Sap õsõtma için şalter (özel model) Seri numarasõ Imalat Tarihi

10 UYGULAMAYA KOYMAK STOP DİKKAT: Kõlavuz kolu ve testere zincirinde yapõlan bütün işlerden önce mutlaka motoru durdurunuz, buji Þşini çekiniz (buji değiştirme bölümüne bakõnõz) ve koruyucu eldiven takõnõz! A DİKKAT: Motorlu testere ancak komple monte ve kontrol edildikten sonra çalõştõrõlabilir! B kõlavuz kolu ile testere zincirinin montajõ Aşağõdaki iş için incir testere ile satõlan üniversal bir İngiliz anahtarõ kullanõn. Zincir testereyi sabit ve hareketsiz bir yüzey üzerine koyun ve zincir ile kõlavuz kolunun montajõ için aşağõdaki aşamalarõ gerçekleştirin: Zincir frenini devreden çõkarõnõz, bunun için el muhafazasõnõ (1) ok istikametine çekiniz. Sõkõştõrma somunlarõnõ (2) sökünüz. Dişli zincir yuvasõnõn koruma tertibatõnõ (3) çekip çõkarõnõz. Testere rayõnõ (4) oturtun ve ok yönünde zincir tekerleğine (5) karşõ itin. C 5 4 Testere zincirini (6) zincir dişlisinin (5) üzerine yerleştiriniz. Sağ elinizi kullanarak zinciri kõlavuz kolunun (7) üstündeki en üst kõlavuz yivinin içine yönlendirin. DİKKAT: Zincirin üstündeki keskin kenarõn ok yönünde yönlendirilmiş olmasõ gerektiğini unutmayõn! D

11 Zinciri (6) kõlavuz kolunun dişli zincir yuvasõnõn ucunun (8) etrafõna dolayõn, bu esnada testere zincirini haþfçe ok itikametine doğru çekiniz. 6 8 E Testere zincirini zincir yuvasõnõn (9) üstüne yerleştirin. Rayõ, testere zincirinin ray alt bölümüne oturacak şekilde ok yönünde çekin (10) F Zincir tekerleği emniyetindeki (3) alõcõ delme germe cõvatalarõna (11) doğrultun. Zincir germe vidasõyla (H/13) zincir germe cõvatasõnõ (12) rayõn delinmesiyle denkleştirin. Zincir tekerleği emniyetini takõn. Tespit somununu (H/2) sõkõca çekin G Testere zincirinin sõkõlaştõrõlmasõ Kõlavuz kolunu haþ fçe kaldõrõn ve zincir kõlavuz kolunun en alt kenarõnda duruncaya dek zincir ayar vidasõnõ (13) saat yönünde sağa doğru çeviriniz. Kõlavuz kolunu tutmaya devam ederken, bir yandan da üniversal İngiliz anahtarõ ile rakor vidasõnõ (2) sõkõştõrõn H 11

12 STOP Zincir gerginliğinin kontrolü Zinciringerginliği,ancak,zincirkõlavuzkolununenalt kenarõnda duruyorsa doğrudur. Hala daha elle kolaylõkla çevrilebilir. Bunu yaparken, zincir freni serbest bõrakõlmalõdõr. Zincir gerginliğini sõk sõk kontrol ediniz-yeni zincirler kullanõm esnasõnda uzama eğilimi gösterirler! Zincir gerginliğini kontrol ederken, motor durdurulmalõ. NOT: 2-3 zincirin birbirine alternatif olarak kullanõlmasõ tavsiye edilmektedir. kõlavuz kolunun düzgün takõlmasõnõ garanti etmek için, kol zincirin her değiştirilişinde etrafõnda çevrilmelidir. 2 Testere zincirini tekrar geriniz. Sabitleme somunlarõnõ (2) kombine anahtar ile yaklaşõk bir devir gevşetiniz. Testere rayõnõn ucunu haþfçe yukarõ kaldõrõnõz ve ayar civatasõnõ (13) sağa doğru (saat yönünde) testere zinciri tekrar ray alt tarafõna gelinceye kadar çeviriniz (Bkz daire). Testere rayõnõn ucunu biraz daha yukarõ kaldõrõnõz ve sabitleme somunlarõnõ (2) kombi anahtar ile tekrar iyice sõkõnõz. A 13 Zincir Freni PS-6400, 7300, 7900 seri olarak hõzlandõrma ile devreye sokulan bir zincir freni ile donatõlmõştõr. Testere ucunun ağaca sokulmasõyla ( GÜVENLİK UYARILARI bölümüne bakõnõz, sayfa 6) bir geri tepmenin meydana (Kickback) gelmesi halinde, yeterli derecede geri tepmede zincir freni kitle ataleti ile devreye sokulur. Saniyenin kesirinde testere zinciri durdurulur. Zincir freni acil durumlar ve de testere zincirinin bloke edilmesi için öngörülmüştür. DİKKAT: Motorlu testereyi hiçbir durumda (denemeler dõşõnda, bununla ilgili olarak bakõnõz Bölüm Zincir freninin kontrol edilmesi ) zincir freni boşaltõlmõş halde çalõştõrmayõn, aksi takdirde kõsa sürede motorlu testere üzerinde önemli hasarlar meydana gelebilir! Çalõşmaya başlamadan önce zincir frenini mutlaka sökün! B 2 1 Zincir freninin devreye sokulmasõ (frenleme) 1 Yeterli derecede olan geri tepmenin meydana gelmesi halinde, zincir freni testere ucunun hõzlandõrõlmasõyla ve de el korumasõnõn kitle ataletõ (1) ile otomatikman devreye sokulur. Zincir frenini elle devreye sokmak için, sol elinizle (ok 1) el muhafazasõnõ (1) ileriye doğru (testerenin ucuna doğru) itiniz. Zincir frenini devre dõşõ bõrakmak El muhafazasõnõ (1) onun yerini yakaladõğõnõ hissedinceye dek size doğru (ok 2) çekiniz. Artõk fren serbest kaldõ. C 12

Eşzamansõz Kafesli Üç Fazlõ veya Halkalõ Motorlar

Eşzamansõz Kafesli Üç Fazlõ veya Halkalõ Motorlar Eşzamansõz Kafesli Üç Fazlõ veya Halkalõ Motorlar Kurulumu ve Bakõmõ GENEL UYARI Eşzamansõz kafesli üç Bu dokümanda, kurulum, kullanõm ve bakõmla ilgili olarak alõnmasõ gerekli tedbirleri belirten, kullanõlmõştõr.

Detaylı

BENZİNLİ AĞAÇ TESTERESİ

BENZİNLİ AĞAÇ TESTERESİ KULLANIM KILAVUZU BENZİNLİ AĞAÇ TESTERESİ GASOLINE CHAIN SAW / OU-GS5200 2.8 BG MOTOR GÜCÜ! 2.8 BG 52 CC 50 CM 21 BP Kullanım kılavuzunu indirmek için QR kodu okutunuz... Motor Gücü Silindir Hacmi Pala

Detaylı

Montaj, Bakõm ve Kullanma

Montaj, Bakõm ve Kullanma 72111000 09/2003 TR Montaj, Bakõm ve Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kombi Logamax U012-24/24 K/28 K Logamax U014-24/24 K Montaj, bakõm ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz

Detaylı

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Baskõ 02/2003 İşletme Kõlavuzu 1056 8077 / TR SEWEURODRIVE İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar... 2 Emniyet Uyarõlarõ... 5 3 Motorun Yapõsõ...

Detaylı

Devreye Alma ve Bakõm

Devreye Alma ve Bakõm 6302 256 /2002 TR Yetkili Servis için Devreye Alma ve Bakõm Kõlavuzu Yoğuşmalõ kazan Logano plus GB302 Devreye almadan ve bakõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Avrupa

Detaylı

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler Kullanõm Talimatlarõ Kopyalama Referansõ 1 2 3 4 5 6 Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Uyarõlar Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu

Detaylı

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir.

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. ON ROAD Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. Bu kılavuz ATV150U On Road modelini içermektedir.

Detaylı

Bu kılavuz motosikletin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve motosiklet yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde motosikletle

Bu kılavuz motosikletin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve motosiklet yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde motosikletle Kanuni Bu kılavuz motosikletin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve motosiklet yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde motosikletle birlikte verilmelidir. Bu kılavuzda, motosikleti

Detaylı

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu Açık kasa dizel jeneratör seti Kullanım Kılavuzu Tek faz: KDE25E KDE30E KDE35E Üç faz: KDE13E3 KDE30E3 KDE45E3 KDE75E3 KDE20E3 KDE35E3 KDE60E3 KDE100E3 High speed: KDE40E3 Model yapısı(kde60e3 örnek alınmıştır)

Detaylı

DİKKAT: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLAR İÇEREN KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN.

DİKKAT: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLAR İÇEREN KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN. TR DİKKAT: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLAR İÇEREN KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN. Gelecekteki her türlü ihtiyaç için saklayın Motor ve bataryaya ilişkin olarak, ilgili talimat kılavuzlarını okuyun. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Tokmak. BS 50-2i. 0176650tr 005 0910

Kullanım Kılavuzu. Tokmak. BS 50-2i. 0176650tr 005 0910 Kullanım Kılavuzu Tokmak BS 50-2i 0176650tr 005 0910 Telif hakkı bildirimi Telif Hakkı, 2010 Wacker Neuson Corporation. Bütün haklar, çoğaltma ve dağıtım hakları dahil, saklıdır. Bu yayın, makinenin orijinal

Detaylı

HONDA ÇİM TRAKTÖRÜ HONDA HF 2315 HONDA HF 2417 HONDA HF 2622 KULLANMA VE BAKIM EL KİTABI

HONDA ÇİM TRAKTÖRÜ HONDA HF 2315 HONDA HF 2417 HONDA HF 2622 KULLANMA VE BAKIM EL KİTABI HONDA ÇİM TRAKTÖRÜ HONDA HF 2315 HONDA HF 2417 HONDA HF 2622 KULLANMA VE BAKIM EL KİTABI İÇİNDEKİLER No Konu Sayfa Giriş 1 1 Emniyet kuralları 4 1.1 Eğitim 4 1.2 Hazırlıklar 4 1.3 Çalışma 5 1.4 Bakım

Detaylı

TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 1 TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 2 Kod No: A.1.3.6 Kitap Baskı Tarihi: 240914 Revizyon No: 240914 3 ALARKO TRENDY-D KOMBİ Montaj, İşletmeye Alma, Kullanım ve Bakım Kılavuzu

Detaylı

HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1

HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1 HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1 59627660 03/15 2 Cihazınızı kullanmadan önce, bu orijinal kullanma kılavuzunu ve basınçlı yıkama makinesinin (5.963.314.0) birlikte verilen güvenlik uyarılarını okuyun

Detaylı

VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ

VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU BMH - L401 W / BMH - L401 X BULAŞIK MAKİNESİ Değerli Müşterilerimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen,

Detaylı

0212727tr 004 12.2009. Elektrikli kırıcı tabanca EHB 11 BL, BLM, BLS. Kullanma kılavuzu

0212727tr 004 12.2009. Elektrikli kırıcı tabanca EHB 11 BL, BLM, BLS. Kullanma kılavuzu 0212727tr 004 12.2009 Elektrikli kırıcı tabanca EHB 11 BL, BLM, BLS Kullanma kılavuzu Üretici Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Detaylı

VOLVO. Kullanici el kıtabi S40 WEB EDITION

VOLVO. Kullanici el kıtabi S40 WEB EDITION VOLVO Kullanici el kıtabi WEB EDITION S40 2006 Değerli Volvo sahibi Volvo nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Aracınız, sizin ve yolcularınızın rahatı ve güvenliği dikkate alınarak tasarlanmıştır.

Detaylı

GİRİŞ. Bu ürünü alarak,bize duymuş olduğunuz güven için size teşekkür etmek istiyoruz.

GİRİŞ. Bu ürünü alarak,bize duymuş olduğunuz güven için size teşekkür etmek istiyoruz. GİRİŞ Bu ürünü alarak,bize duymuş olduğunuz güven için size teşekkür etmek istiyoruz. Şu an SHERCO 250-300 SE/R nin sahibisiniz. SHERCO nun bu kılavuzda belirtmiş olduğu tavsiyeleri ve talimatları takip

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ

KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ İÇİNDEKİLER GÜVENLİK KURALLARI...3 GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI Kılavuzda yer alan güvenlik sembolleri potansiyel tehlikelerin tanımlanmasında

Detaylı

KULLANICI EL KİTABI. D5A/7A T/TAGenset motor D5A/7A T/TA Deniz Genseti. Tasniflenebilir Kontrol Sistemi Kontrol Sistemi MCC

KULLANICI EL KİTABI. D5A/7A T/TAGenset motor D5A/7A T/TA Deniz Genseti. Tasniflenebilir Kontrol Sistemi Kontrol Sistemi MCC KULLANICI EL KİTABI D5A/7A T/TAGenset motor D5A/7A T/TA Deniz Genseti Tasniflenebilir Kontrol Sistemi Kontrol Sistemi MCC İçindekiler Önsöz... 2 Güvenlik Bilgileri... 3 Giriş... 8 Aygıtlar ve Kumandalar...

Detaylı

Kullanma kılavuzu. Elektrikli kırıcı tabanca 25, 65, 75. 0226245tr / 003

Kullanma kılavuzu. Elektrikli kırıcı tabanca 25, 65, 75. 0226245tr / 003 Kullanma kılavuzu Elektrikli kırıcı tabanca EH 25, 65, 75 04.2011 0226245tr / 003 Üretici Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Detaylı

SEMAK BENZİNLİ SU MOTORLARI KULLANIM KILAVUZU QGZ25 - PA15T PA 20T PA200T QGZ50 PA30T PA300T QGZ80

SEMAK BENZİNLİ SU MOTORLARI KULLANIM KILAVUZU QGZ25 - PA15T PA 20T PA200T QGZ50 PA30T PA300T QGZ80 BENZİNLİ SU MOTORLARI KULLANIM KILAVUZU QGZ25 - PA15T PA 20T PA200T QGZ50 PA30T PA300T QGZ80 ÖNSÖZ Firmamız tarafından ithal edelin benzinli su motorunu tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ünite gelişmiş

Detaylı

3707 3707F ÖZELLİKLER

3707 3707F ÖZELLİKLER Şekil verme testeresi 3707 3707F ÖZELLİKLER Model 3707/3707F Halka mandren kapasitesi... veya Yüksüz hız (1 / dakika)... 3.000 Toplam uzunluk... Net ağırlık... 1, kg Sürekli yapılan araştırma ve geliştirmelerden

Detaylı

Standart su pompası. Etaseco/Etaseco I. Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası:

Standart su pompası. Etaseco/Etaseco I. Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası: Standart su pompası Etaseco/Etaseco I Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok İşletim ve montaj talimatı İş numarası: Baskı İşletim ve montaj talimatı Etaseco/Etaseco I Orijinal işletim talimatı KSB Aktiengesellschaft

Detaylı

KENAR BANTLAMA MAKİNESİ

KENAR BANTLAMA MAKİNESİ MAKİNA KULLANIM AYAR ve BAKIM KILAVUZU KENAR BANTLAMA MAKİNESİ Çalık Halil Fevzi Çakmak Cad. No: 15 ÇALI SANAYİ BÖLGESİ NİLÜFER / BURSA / TÜRKİYE TEL : +90 (224) 482 27 10 - FAX : +90 (224) 482 26 50 www.ayzamizrak.com.tr

Detaylı

REHAU VACUCLEAN MERKEZİ TOZ EMME SİSTEMİ. Yapı Otomotiv Endüstri

REHAU VACUCLEAN MERKEZİ TOZ EMME SİSTEMİ. Yapı Otomotiv Endüstri REHAU VACUCLEAN MERKEZİ TOZ EMME SİSTEMİ Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. Mayıs 2010 itibariyle geçerlidir www.rehau.com.tr Yapı Otomotiv Endüstri 2 VACUCLEAN İÇİNDEKİLER 1...... Bilgiler ve güvenlik

Detaylı

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 1445/Aralõk 1997

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 1445/Aralõk 1997 ÖN SÖZ Bu standard, Türk Standardlarõ Enstitüsü nün Petrol Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 8 Nisan 1991 tarihli toplantõsõnda kabul edilmiş, 19 Ocak 1996 ve 30 Aralõk 1997 tarihli

Detaylı

KİREÇ STABİLİZASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ TADB TEKNİK ARAŞTİRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KİREÇ STABİLİZASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ TADB TEKNİK ARAŞTİRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI KİREÇ STABİLİZASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ TADB TEKNİK ARAŞTİRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÜSTYAPI ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MART 2005 T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Karayollarõ Genel Müdürlüğü Sayõ : B.09.1.TCK.0.12.03-668/03

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3419 Nisan 2002 ICS 91.140.30 1. Baskı HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME TESİSLERİ - PROJELENDİRME KURALLARI Ventilation and Air Conditioning Installation - Requirements

Detaylı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı Yüksek verimli ısıtma pompası Calio İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Calio Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı