PS-6400 PS-7300 PS-7900

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PS-6400 PS-7300 PS-7900"

Transkript

1 Kullanõm Kõlavuzu Orjinal Kullanõm Kõlavuzu ÖNEMLİ Testereyi kullanmadan önce, bu kullanõm kitabõnõ dikkatle okuyun Güvenlik kurallarõna mutlaka uyunuz. Bu kitabõ her zaman elinizin altõnda bulundurun! PS-6400 PS-7300 PS-7900

2 Bir DOLMAR ürünü satõn aldõğõnõz için teşekkür ederiz! Yeni Makita motorlu testereniz için sizi tebrik eder ve bu modern aletinizden memnun kalacağõnõzõ ümit ederiz. DOLMAR dünyada benzinli motorlu testerelerin en eski imalatçõsõdõr (1927) ve bu sebepten dolayõ bu alanda DOLMAR motorlu testeresinin her detayõna faydasõ dokunan tecrübeye sahiptir. PS-6400, 7300, 7900 modelleri yeni dizaynli pratik ve sağlam motorlu testerelerdir. Miktar regülasyonlu yağ pompalõ otomatik zincir yağlama tertibatõ, bakõm gerektirmeyen elektronik ateşleme sistemi, sağlõğõ koruyan anti vibrasyon sistemi ve kulp ve kumanda elementlerinin ergonomik yapõsõ kullanõm konforunu ve de alet ile yorulmadan çalõşmayõ sağlar. DOLMAR motorlu testerelerinin PS-6400, 7300, 7900 güvenlik donanõmõ son teknik seviyesine uygundur ve bütün yurtiçi ve uluslararasõ güvenlik talimatlarõnõ yerine getirmektedir. Her iki kulp da el koruma tertibatlarõ, gaz kolu kilidi, zincir yakalayõcõ pim, güvenli testere zinciri ve de hem elle devreye sokulabilen hem de geri tepme durumunda (Kickback) süratlendirme işleticisi ile otomatikman devreye sokulan zincir frenini kapsamaktadõr. Alet ile ilgili olarak aşağõdaki ürün haklarõ uygulanõr: GBM , EP B1. Yeni motorlu testerenizin daima en uygun şekilde çalõşmasõnõ ve çalõşmaya hazõr olmasõnõ ve de şahsi güvenliğinizi sağlamanõz için sizden bir ricamõz vardõr: İlk defa çalõştõrmadan önce bu kullanõm talimatõnõ itinalõ şekilde okuyunuz ve bilhassa güvenlik talimatlarõna riayet ediniz. Riayet edilmemesi, hayati tehlike doğurabilecek yaralanmalara yol açabilir! Ambalajlama DOLMAR Zincir testere, nakil esnasõnda meydana gelebilecek herhangi bir hasarõ önlemek için koruyucu bir mukavva kutu içinde taşõnacaktõr. Bu mukavva kutu, basit bir hammaddeden yapõlmõştõr ve dolayõsõyla, yeniden kullanõlabilir ya da geri dönüşüme (atõk kağõt geri dönüşümüne) sokulabilir. İçindekiler Sayfa Ambalaj... 2 Nakil Envantorü... 3 Semboller... 3 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ... 4 Genel önlemler... 4 Koruyucu ekipman... 4 Akaryakõt/yeniden akaryakõt doldurulmasõ... 5 Çalõştõrma... 5 Geri tepme (Kickback)... 6 Çalõşma tarzõ/çalõşma yöntemi Nakliyat ve depolama... 8 Bakõm... 8 İlk yardõm... 8 Teknik veriler... 9 Elementlerin adlandõrõlmasõ... 9 ÇALIŞTIRMA Testere zinciri ile kõlavuz kolun montajõ Testere zincirinin sõkõlaştõrõlmasõ Zincirli fren Akaryakõt Yeniden akaryakõt doldurulmasõ Zincir yağlayõcõnõn kontrolü Zincir yağlamasõnõn ayarlanmasõ Motoru çalõştõrmaya başlamak Soğuk hareket Sõcak hareket Motoru durdurma Zincir freninin kontrolü Karbüratörün ayarlanmasõ Yaz- / Kõşõn çalõşma BAKIM Testere zincirinin keskinleştirilmesi Fren bandõ ile dişli zincir yuvasõnõn içinin temizlenmesi 20 Kõlavuz kolunun temizlenmesi Testere zincirinin değiştirilmesi Emme yüksekliğinin değiştirilmesi Hava Þltresi ve Þltre kapağõnõ temizleyiniz Bujinin değiştirilmesi Ateşleme (buji) kõvõlcõmõnõn kontrolü Susturucu vidalarõ kontrol edin Çalõştõrma kablosunun değiştirilmesi / Geri çekme yayõnõn yenilenmesi Vantilatör muhafazasõnõn monte edilmesi Silindir bölgesini temizlemek Kõvõlcõm emniyet eleğinin temizliği/değiştirilmesi Periyodik olarak uygulanacak bakõm için talimatlar Servis, yedek parçalar ve garanti Arõzalarõn aranmasõ Yedek parça listesi sureti Aksesuarlar Avrupa Birliği Uygunluk Deklarasyonu

3 Nakil Envantorü Zincir testere 2. Kõlavuz kolu 3. Testere zinciri 4. Zincir koruyucu kõlõf 5. Montaj aleti 6. Köşeli tornavida 7. Karbüratör ayarõ için tornavida 8. Silindir oluklarõ temizleyicisi 9. Kullanõm kitabõ (şekilde gösterilmemiştir) Burada sõralanan parçalar nakliye envanterinde olmadõğõ taktirde, lütfen ürünü satõn aldõğõnõz yetkili acentayla temasa geçip durumu bildirin. 8 Semboller Zincir testere ve kullanõm kitabõnda aşağõdaki sembollerle karşõlaşacaksõnõz: Kullanõm kitabõnõ okuyunuz ve kitapta yer alan uyarõ ve güvenlik önlemlerini uygulayõnõz! Dikkat, geri tepme! (Kickback) Özel bakõm ve uyarõ! Zincirli fren Yasak! Akaryakõt ve yağ karõşõmõ Koruyucu başlõk ile göz ve kulak koruyucularõnõ giyiniz! Yaz- / Kõşõn çalõşma Koruyucu eldiven takõnõz! Karbüratör ayarõ Sigara içilmez! Ateş yakmayõnõz Motoru durdurunuz! Zincir yağõnõn dolduru-l masõ/yağ pompasõ Testere zinciri yağõ için ayar vidasõ İlk yardõm Motorun elle çalõştõrõlmasõ. Geri dönüşüm (yeniden kullanõr hale getirme) STOP Kapama düğmesi CE-işaretleme 3

4 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Usulune uygun kullanõm Motorlu testereler Motorlu testereler dõş ortamda ahşap malzemenin kesilmesi için kullanõlmalõdõr. Motorlu testere sõnõßarõna göre aşağõdaki kullanõmlar için uygundur: - Orta ve Profesyonel sõnõfõ: ince, orta ve sert ahşapta kullanõm, kesim, dallarõ budama, boyunu kõsaltma, eski ağaçlarõ kesme. - Hobi sõnõfõ: ince ahşapta arasõra kullanõm, meyva ağaçlarõõn bakõmõ kesim, dallarõ budama, boyunu kõsaltma. Müsaade edilmeyen kullanõcõlar: Kullanma kõlavuzuna vakõf olamayan personel, çocuklar, gençler ve de alkol, uyuşturucu maddeler ve ilaçlarõn tesiri altõndaki şahõslar cihazõ kulanamazlar. Genel Önlemler - Doğru kullanõmdan emin olmak ve zincir testerenin özelliklerini öğrenmek için, kullanõcõ, bu kullanõm kitabõnõ muhakkak okumalõ. Yeterince bilgilendirilmemiş kullanõcõlar, uygun olmayan uygulamalarla hem kendilerini hem de başkalarõnõ tehlikeye sokacaklardõr. - Zincir testerenin sadece zincir testerelerle çalõşma tecrübesine sahip kişilere verilmesi tavsiye edilmektedir. Birine bu aleti verirken daima bu kullanõm talimatlarõnõ içeren kitabõ da beraberinde verin. - Aleti ilk defa kullanacak kişiler, motorla güçlendirilmiş testerenin özelliklerini öğrenmek için temel talimatlarõ aleti satan bayiiden istemeli, hatta, bununla ilgili açõlan kurslara katõlmalõdõr. - Çocuklar ve 18 yaşõndan küçük gençlerin zincir testereyi kullanmasõna asla izin verilmemelidir. Ancak, 16 yaşõn altõndakiler, konunun uzmanõ bir eğitimcinin nezaretinde eğitim maksadõyla bu aleti kullanabilirler. - Zincir testereleri daima azami dikkat ve ihtimamla kullanõnõz. - Zincir testereyi yalnõzca Þ ziksel kondisyonunuz iyi olduğu zaman kullanõnõz. Şayet, yorgunsanõz, dikkatiniz azalacaktõr. Özellikle çalõşma gününün sonunda daha dikkatli olunuz. İşinizi soğukkanlõkla ve büyük bir dikkatle yürütünüz. Aleti kullanan kişi, etrafõndakiler için de sorumluluk yüklenmek zorundadõr. - Kesinlikle alkol, uyuşturucu ve ilaç etkisi altõnda çalõşmayõnõz. - Kolaylõkla alev alan bitkilerle çalõşõrken ya da uzun süre yağmur yağmamõşsa (bu durum yangõn tehlikesi arz eder), kolaylõkla ulaşõlabilir bir mesafede bir yangõn söndürücü bulundurulmalõ. - Koruyucu nitelikte ve pantolon askõlõ olan iş önlüğünün üst kõsmõ (5), 22 katlõ bir naylondan yapõlmamõştõr ve çalõşanõ kesilmelere karşõ korur. Bunun kullanõmõnõ kesinlikle tavsiye ediyoruz. - Kalõn deriden yapõlmõş koruyucu eldivenler (6), burada tanõmlanan koruyucu ekipmanõn bir parçasõdõr ve zincir testerenin kullanõmõ esnasõnda daima kullanõlmalõdõr. - Zincir testerenin kullanõmõ esnasõnda, antilok (=kaymayan) pençe ve parmak kõsmõnda dõştan çelik levha kaplamasõ içeren güvenlik ayakkabõlarõ ya da güvenlik botlarõ (7), ayaklarõ korumak maksadõyla daima giyilmeli. Koruyucu bir tabaka içeren güvenlik ayakkabõlarõ, kesilmelere karşõ koruma sağlar ve güvenli taban (kaymadan yere basma) garantisi sağlar. 1 2 Koruyucu ekipman - Bir zincir testere kullanõrken kulaklarõnõzõ korumak ve kafa, göz, el, ya da ayak yaralanmalarõnõ önlemek için aşağõdaki koruyusu ekipmanlarõ kullanõnõz: - Giyilen iş elbisesi uygun olmalõ; yani iş elbisesi vücuda sõkõca oturmalõ fakat çalõşmayõ engelleyici darlõkta olmamalõ. Funda ve çalõlõklara takõlma tehlikesi yaratabilecek giysi ya da mücevher kullanmayõnõz. Saçõnõz uzun ise, saçlarõ toplayõcõ tül takõnõz. - Zincir testere ile çalõşõrken koruyucu bir başlõk giymek zorunludur. Koruyucu başlõk (1) da, düzenli aralõklarla herhangi bir hasar olup olmadõğõ kontrol edilmeli ve en fazla, her 5 yõlda bir yenisi ile değiştirilmeli. Yalnõzca, uygunluğu onaylanmõş başlõklarõ kullanõnõz. - Koruyucu başlõğõn yüz maskesi (ya da koruma gözlüğü) (2), çalõşanõ odunlardan kesim esnasõnda etrafa fõrlayan yongalar, testere tozu, odun tozu ve testere talaşõndan korur. Zincir testerenin kullanõmõ esnasõnda göz yaralanmalarõnõ önlemek için daima, yüz maskesi ya da koruyucu gözlük kullanõnõz. - Uygun sesden koruyucu ekipman (kulaklõklar ya da kulak tõpalarõ, vs) (3) kullanõnõz. Gerekirse bu ekipmanda ses için oktav analizi yaptõrõnõz. - Özel işaret renkli omuz çizgileri olan, rahat ve kolayca temizlenebilen bir güvenlik ceketi (4) temin edilir

5 Akaryakõt/yeniden akaryakõt doldurma - Zincir testereyi yeniden akaryakõtla doldurmadan önce motoru durdurun. - Açõk alevin (5) yanõnda asla çalõşmayõn ve sigara içmeyin. - Testereyi yeniden akaryakõtla doldurmadan önce motorun soğumasõnõ bekleyin. - Akaryakõtlar, çözücülere benzer maddeler içerirler. Göz ve deriniz petrol ürünleri ile temas etmemeli. Yakõt doldururken daima koruyucu eldivenlerinizi giyin. Koruyucu giysilerinizi sõk sõk temizleyin ve değiştirin. Akaryakõt buharõnõ solumayõn. Akaryakõt buharlarõnõn solunmasõ sağlõğõnõz açõsõndan tehlike yaratabilir. - Akaryakõt ya da zincir yağõnõ etrafa veya zincir testerenin üzerine dökmeyin. Şayet dökerseniz, etrafõ ve zincir testereyi hemen temizleyiniz. Akaryakõt, giysileriniz ile asla temas etmemeli. Şayet akaryakõt giysileriniz ile temas edecek olursa, hemen elbisenizi çõkarõp değiştirin. - Çevreyi korumak açõsõndan toprağa akaryakõt ya da zincir yağõnõn dökülmediğinden emin olun. Uygun bir baz kullanõn. - Akaryakõt doldurma işleminin kapalõ odalarda yapõlmasõna izin verilmez. Yakõt buharlarõ zemine yakõn bir yerde birikecektir (patlama tehlikesi). - Yakõt ve yağ tanklarõnõn tõpalarõnõn iyice sõkõlarak kapatõldõğõndan emin olun. - Motorun çalõştõrõlmasõndan önce akaryakõt bidonunun yerini en az 3 m öteye değiştirin (6). - Akaryakõt, sõnõrsõz süreyle saklanamaz. Sadece, kõsa sürede tüketilecek kadar alõnõz. - Akaryakõt ve zincir yağõnõn nakli ve depolanmasõ için sadece, onaylõ ve mühürlü kaplarõ kullanõn. Çocuklarõn bunlara ulaşamayacağõndan emin olun. Uygulamaya koymak - Kendi kendinize çalõşmayõn. Acil bir durum olma ihtimaline karşõ yakõnõnõzda birisi olsun (bu kişi bağõrma mesafesinde durmalõ). - Çalõşma alanõ içinde hiçbir çocuk ya da başka birinin olmadõğõndan emin olun. Çalõşma alanõna girebilecek hayvanlara dikkat edin (7). - Çalõşmaya başlamadan önce, zincir testere mükemmel bir şekilde çalõşõyor mu ve talimatnameye uygun olarak güvenlikle kullanõlabilir mi kontrol edin! Özellikle zincir freninin çalõşabilirliğini, kõlavuz kolun doğru monte edilip edilmediğini, zincirin doğru biçimde keskinleştirilip sõkõştõrõldõğõnõ, dişli zincir yuvasõnõn muhafazasõnõn sõkõca monte edilip edilmediğini, gaz kelebeği kolunun kolay hareket edip edemediği ve gaz kelebeği kolu kilidinin çalõşõp çalõşmadõğõ, tutaçlarõn kuruluğu ve temizliği ile açma/kapama düğmesinin çalõşõp çalõşmadõğõnõ kontrol edin. - Zincir testereyi, sadece, tamamen monte edildiyse kullanõn. Montajõ tamamlanmadan asla kullanmayõn. - Zincir testereyi çalõştõrmadan önce, ayağõnõzõ yere sağlam bastõğõnõzdan emin olun. - Zincir testereyi sadece ve sadece bu kullanõm kitabõnda tarif edildiği şekilde kullanõn (8). Diğer çalõştõrma yöntemlerine izin verilmemektedir. - Zincir testereyi çalõştõrmaya başlandõğõnda, testere iyi desteklenmeli ve sõkõca tutulmalõ. Kõlavuz kolu ve zincir hiçbir şeyle temasta olmamalõ. - Zincir testere ile çalõşõrken, daima onu iki elinizle tutunuz. Arka tutacõ sağ elinizle ve silindirik tutacõ ise sol elinizle tutun. Tutaçlarõ, baş parmaklarõnõz diğer parmaklarõnõza bakacak şekilde sõkõca tutunuz. - DİKKAT: Gaz kelebeği kolunu serbest bõrakõldõğõnda zincir kõsa bir süre için çalõşõr vaziyette kalacaktõr. - Sürekli yere sağlam basõp basmadõğõnõzõ kontrol edin ve bundan emin olun. - Egzoz gazõnõ solumayacak şekilde tutun zincir testereyi. Kapalõ odalarda çalõşmayan (zehirlenme tehlikesi arz eder). - Aletin çalõşma tarzõnda normalin dõşõnda bir şey gözlenirse, hemen, zincir testereyi durdurun. - Zincir, gerginliği, sõkõlõğõ, yenilenmesi ya da bozukluklarõn (9) giderilmesi açõsõndan kontrol edilmeden önce motorun çalõşmasõ2 durdurulmalõ. - Testere ile kesme aletine taş, çivi ya da diğer sert cisimler çarptõğõnda, hemen motoru durdurun ve aleti kontrol edin. - İşi bõraktõğõnõzda ya da çalõşma alanõnõ terk ettiğinizde çalõşõr vaziyetteki zincir testereyi durdurun (9) ve hiç kimseyi tehlikeye sokmayacak şekilde yere koyun. - Fazla õsõnmõş motorlu zincir testereyi kuru otlar ya da alev alan herhangi bir nesneye yakõn koymayõnõz. Egzoz kolektörü çok sõcaktõr (yangõn tehlikesi arz eder). - DİKKAT: Çalõşõr vaziyetteki zincir testereyi durdurduktan sonra zincir ya da kõlavuz kolundan damlayan yağ toprakta kirlenmeye neden olacaktõr. Çalõşõrken daima uygun bir baz kullanõn metre Bakõmmasõ İşin durdurul Akaryakõtõn doldurulmasõ Nakliyat Zincirin keskinleştirilmesi İş dõşõ bõrakmak 5

6 Geri tepme - Zincir testereyle çalõşõrken tehlikeli geri tepmeler meydana gelebilir. - Kõlavuz kolunun ucunun üst parçasõ istemeyerek, dikkatsizce odun ya da diğer sert cisimlere çarptõğõnda geri tepme meydana gelir (10). - Bu, testerenin kontrol dõşõnda büyük bir kuvvetle kullanõcõya doğru geri tepmesine neden olur. Yaralanma riskiarz eder! Geri tepmeleri önlemek için aşağõdaki kurallara uyunuz: - Sadece özel olarak bu konuda eğitilmiş personel aleti kesilecek materyale daldõrarak yapõlan hareketli kesimleri (testerenin üstü ile tahtayõ ya da keresteyi delmek) gerçekleştirmeli! - Daima kõlavuz kolunun ucunu gözlemleyiniz. Daha önce başlanmõş bir kesime devam ederken dikkatli olun. - Kesmeye başladõğõnõzda, zincir çalõşõr vaziyette olmalõ. - Daima zincirin doğru bir biçimde keskinleştirildiğinden emin olun. Derinlik sõnõrlayõcõnõn yüksekliğine özel ihtimam gösterin. - Asla birkaç dalõ aynõ anda kesmeyiniz. Bir dalõ keserken başka hiçbir dala aletin dokunmadõğõndan emin olun. - Ağacõn gövdesine çapraz kesme uygularken yakõndaki gövdelere dikkat ederek işi yapõn. Çalõşma tarzõ/çalõşma yöntemi: - Zincir testereyi sadece õşõğõn iyi olduğu ve nesnelerin mükemmel bir biçimde görünebildiği koşullarda kullanõn. Islak ve kaygan alanlar ile buz ve kar (kayõp düşme riski arz eder)a dikkat edin. Henüz soyulmuş odun (kabuk) üzerinde çalõşõldõğõnda kayõp düşme riski oldukça fazladõr. - Asla sabit olmayan yüzeyler üzerinde çalõşmayõnõz. Çalõşma alanõnda tökezleme riski yaratacak hiç bir engellerin olmadõğõndan emin olun. Daima yere güvenli bir biçimde bastõğõnõzdan emin olun. - Asla omuz yüksekliğinin üstünde kesme işi yapmayõnõz (11). - Asla merdiven üstündeyken kesme işi yapmayõnõz (11). - Asla zincir testereyle kesme işini gerçekleştirmek için ağaca tõrmanmayõnõz. - Uzağa eğilerek çalõşmayõnõz. - Zincir testereyi öyle bir biçimde tutunuz ki vücudunuzun hiç bir parçasõ testerenin uzunlamasõna dönüş alanõnõn içinde olmasõn. - Zincir testereyi sadece tahta ya da odun kesmek için kullanõn. - Çalõşõr vaziyette iken zincir testere ile yere dokunmayõn. - Asla zincir testereyi, odun ya da diğer cisimlerin parçalarõnõ yerden kaldõrmak veya uzaklaştõrmak için kullanmayõnõz. - Çalõşma alanõnda bulunan kum, taşlar ve çivi gibi yabancõ maddeleri temizleyiniz. Bu yabancõ maddeler, testereye hasar verebilir ve tehlikeli geri tepmelere neden olabilir. - Kerestenin kesilmesinde güvenli bir destek kullanõnõz (mümkün ise hõzar bloku, 13). Kesilen ağaç, ayağõnõzla veya başka bir şahõs tarafõndan tutulmamalõdõr. - Yuvarlak parçalarõn dönme tehlikesine karşõ tedbir alõn, onlarõ sabitleyin. - Ağaçlarõ kesmek ya da çapraz kesme yapmak için çivi çubuğu (13, Z) kesilecek ağaca uygulanmalõ. - Çapraz kesim gerçekleştirilmeden önce, çivi çubuğunu keresteye sõkõca uygulayõn, ancak ondan sonra kereste çalõşõr vaziyetteki zincir tarafõndan kesilebilir. Bunun için, zincir testere arka tutaç ile kaldõrõlõr ve silindirik tutaç ile yönlendirilir. Çivi çubuğu, dönme hareketinin merkezi gibi görev yapar. Silindirik tutaca haþ fçe basarak ve aynõ zamanda zincir testereyi geri çekerek işe devam edin. Çivi çubuğunu biraz daha derine uygulayõn ve bir kez daha arka tutacõ kaldõrõn. - Normal kesme ya da uzunlamasõna kesme işinin gerçekleştirilmesi için kerestenin delinmesi gerektiğinde bu işin sadece bu konuda özel olarak eğitilmiş personel tarafõndan yapõlmasõ kesinlikle tavsiye olunur (geri tepme riski arz edeceğinden). - Uzunlamasõna yapõlacak kesimleri mümkün olan en düşük açõyla(14) gerçekleştirin. Bu tür kesimleri yaparken çivi çubuğu kesilen tahtayõ tutamayabileceğinden çok dikkatli olun. - Testere tertibatõnõ sadece testere zinciri çalõşõr halde iken, ağaçtan çekiniz. - Birkaç kesim gerçekleştirdiğinizde, gaz kelebeği kolu kesim aralarõnda gevşetilmeli ya da serbest bõrakõlmalõ

7 - Kõymõklõ tahta keserken dikkatli olun. Tahtanõn kesilmiş parçalarõ etrafa saçõlabilir (yaralanma riski arz eder). - Kõlavuz kolunun üst tarafõ ile kesim yaparken, motorlu testere zincirin sõkõşmasõ halinde, kullanõcõya doğru tepebilir. Bu sebepten dolayõ kesim mümkün olduğunca kõlavuz kolunun alt tarafõ ile yapõlmalõdõr, zira testere vücuttan ağaca doğru çekilir (15). - Şayet kereste gerilim altõnda ise (16), basõncõn uygulandõğõ kõsmõ önce kesin (A). Ondan sonra, gerilim tarafõnda çapraz kesimi gerçekleştirebilirsiniz (B). Böylece, kõlavuz kolunun sõkõşmasõ önlenebilir. DİKKAT! Ağaç kesme ve budama işleri, ve de rüzgar tarafõndan kõrõlan ağaçlardaki kesim işleri sadece eğitilmiş şahõslar tarafõndan yapõlabilir! Yaralanma tehlikesi! - Dallarõ keserken, zincir testere gövdenin üzerinde desteklenmeli. Kesim için çubuğun sonunu kullanmayõnõz (geri tepme riski arz eder). - Gerilim altõndaki dallara dikkat ediniz. Boş, serbest dallarõ aşağõdan kesmeyin. - Budama işlerini gövdenin üzerinde durarak yapmayõnõz. - Bir ağacõ keserken şu hususlardan emin olmalõsõnõz: a) sadece ağaç kesme işiyle gerçekten uğraşan kişiler çalõşma alanõnõn içinde bulunmaktadõr. b) bu işle ilgili her işçi tökezlemeden oradan uzaklaşabilmeli (insanlar bir köşegen yani çapraz bir hat boyunca 45 lik bir açõyla geri giderek oradan uzaklaşmalõ). c) gövdenin alt parçasõ, çalõ parçalarõ, dallar ve yabancõ nesnelerden arõndõrõlmõştõr. Güvenli bir biçimde yere bastõğõnõzdan emin olun bu işi yaparken (tökezleme riski arz eder). d) diğer çalõşma alanõ en az 2 1/2 ağaç uzunluğu kadar uzakta olmalõ (17). Ağacõ kesip düşürmeden önce, ağacõn düşme yönünü kontrol edin ve 2 1/2 ağaç uzunluğu kadar bir mesafede ne bir insan ne de herhangi bir nesnenin olmadõğõndan emin olun. - Ağaç hakkõnda karara varmak: Asõlõ - gevşek ya da kuru dallarõn - ağacõn yüksekliği - doğal çõkõntõ - yönü. Ağaç çürümüş mü? - Rüzgarõn hõz ve yönünü dikkate alõn. Kuvvetli rüzgarlar esiyorsa, ağaç kesip düşürme işlemini asla gerçekleştirmeyiniz. - Köklerin kesilmesi: En güçlü kök ile başlayõn. Önce, yatay, sonra, dikey kesim yapõn. - Gövdeyi çentikleme (18, A): Çentik, düşüş yönünü belirler ve ağaca düşerken yön verir. Ağaç gövdesi, düşüş yönüne paralel olarak çentiklenir ve gövde çapõnõn 1/3-1/5 ine kadar içeri girer. - Kesimi düzeltirken, daima, çentiğin tümüyle üzerinden geçin. - Ağacõ, çentiğin alt kenarõnõn üzerinden (19, D) kesin (19, B). Kesik tamamen yatay olmalõ. Her iki kesik arasõndaki mesafe yaklaşõk olarak gövde çapõnõn 1/10 u kadar olmalõ. - Her iki kesik arasõndaki materyal (C), menteşe görevi görür. Asla, bu materyal boyunca kesmeyin, aksi taktide, ağaç kontrolsüz bir biçimde düşecektir. ağaç kesme kamalarõnõ zamanõnda yerleştirin. - Kesiği sadece plastik ya da alüminyumdan yapõlmõş kamalarla güvenceye alõn. Asla demir kamalar kullanmayõn. Eğer testere demir bir kamaya çarparsa, zincir ciddi bir biçimde hasar görebilir ya da kopabilir. - Bir ağacõ kesip düşürürken, daima düşen ağacõn yan tarafõnda kalõn. - Kesme işi gerçekleştirildikten sonra geri çekilirken düşen dallara dikkat edin. - Kaygan zeminde çalõşõrken, zincir testerenin kullanõcõsõ, kesilecek gövdenin ya da hali hazõrda kesilmiş ağacõn ötesinde ya da yan taraß arõnda kalmalõ. - Size doğru yuvarlanma ihtimali olan gövdelere karşõ uyanõk olun /2 = ağacõn devrilme alanõ

8 Nakliye ve depolama - Çalõşma esnasõnda yerinizi değiştireceğiniz zaman çalõşõr vaziyetteki zincir testereyi durdurun ve zincirin istem dõşõ olarak çalõşmaya başlamasõnõ önlemek için zincir frenini aktive edin. - Zincir testereyi asla zincir çalõşõr vaziyette iken taşõmayõn ve bir yerden bir yere nakletmeyin. - Zincir testereyi uzun mesafelerde taşõyacağõnõz zaman, kõlavuz kolu koruyucu kõlõfõ (zincir testere ile birlikte satõlõr) takõlmalõ. - Zincir testereyi silindirik tutaçlarõ kullanarak taşõyõn. kõlavuz kolu arka tarafa dönük olmalõ (20). Egzoz ile temasõ engelleyin (yanma riski doğabilir). - Araba ile taşõrken, akaryakõt ya da zincir yağõ sõzmasõnõ önlemek için zincir testerenin güvenli pozisyonda durduğundan emin olun. - Zincir testereyi kuru bir yerde muhafaza edin. Asla açõk havada muhafaza edilmemeli. Zincir testereyi çocuklardan uzak tutun. - Zincir testereyi bir süre için muhafaza etmeden ya da nakletmeden önce akaryakõt ve yağ tanklarõ tamamen boşaltõlmalõ. Bakõm - Bakõm yapõlmadan önce, çalõşõr vaziyetteki zincir testereyi durdurun (21) ve Þş tapasõnõ çõkarõn. - Çalõşmaya başlamadan önce, daima zincir testerenin çalõştõrma güvenliğini özellikle de zincir freninin çalõşõp çalõşmadõğõnõ kontrol edin. Zincirin daima keskin ve doğru bir şekilde sõkõştõrõldõğõndan (22) emin olun. - Zincir testereyi sadece düşük gürültü ve emme seviyesinde çalõştõrõn. Bunun için karbüratörün doru bir biçimde ayarlandõğõndan emin olun. - Zincir testereyi düzenli olarak temizleyin. - Tankõn tapasõnõn sõkõlõğõnõ düzenli aralõklarla kontrol ediniz. Ticari birlikler ve sigorta şirketlerince konmuş kaza önleme talimatlarõnõ dikkate alõn. Zincir testerede hiç bir değişiklik yapmayõn. Güvenliğinizi riske atmõş olursunuz. Sadece bu kullanma kitabõnda anlatõlan bakõm ve onarõm işlerini gerçekleştiriniz. Diğer tüm bu tür işler DOLMAR Servis ince yapõlmalõdõr. Sadece ve sadece orijinal DOLMAR yedek parçalarõ ile aksesuarlarõnõ kullanõnõz. Orjinal DOLMAR olmayan yedek parçalarõn, aksesuarõn, kõlavuz kolu/zincir kombinasyonlarõ ve uzunluklarõnõn kullanõmõ yüksek kaza riski doğurabilir. Müsaade edilmeyen testere tertibatõ veya aksesuarlar ile meydana gelen kaza ve hasarlarda her hangi bir sorumluluk üstlenilmez. İlk yardõm Bir kaza ihtimali için lütfen bir ilk yardõm kitinin daima el altõnda bulundurulduğundan emin olun. İlk yardõm kutusundan kullanõlanlarõn hemen yenisini alõp yerine koyun. Yardõm çağõrdõğõnõzda aşağõdaki bilgileri yardõm istediğiniz kişiye temin edin: - Kaza yeri - Ne olduğu - Yaralanan kişi sayõsõ - Yaralanmanõn türü - Ve sizin isminiz! NOT: Aşõrõ vibrasyona (=titreşim) maruz kalmõş kan dolaşõmõ kötü olan kişiler, kan damarlarõ ya da sinir sistemi ile ilgili yaralanmalar yaşayabilir. Vibrasyondan dolayõ parmaklar, eller veya el bileklerinde aşağõdaki belirtiler başgösterebilir: Bu vücut organlarõnõn karõncalanmasõ, gõdõklanma, ağrõ, batõcõ ağrõ, ten renginde veya tende değişiklik. Bu belirtilerin tespit edilmesi halinde, bir hekime başvurunuz SERVICE 8

9 Teknik Veriler PS-6400 PS-7300 PS-7900 Silindir hacmi cm ,6 78,5 Çap mm Silindir kutru mm Hõzla ilgili en yüksek güç 3) kw / 1/min 3,5 / ,2 / ,6 / Hõzla ilgili en yüksek tork 3) Nm / 1/min 4,2 / ,8 / ,2 / Rölanti hõzõ / kol ve zincir ile azami motor devir sayõsõ 1/min / / / Kavrama Hõzõ 1/min Ses basõnç düzeyi LpA, eq İş yerinde her bir ISO/CD ) 4) db (A) 104,3 / KpA = 2,5 104,3 / KpA = 2,5 104,3 / KpA = 2,5 Ses güç düzeyi LWA, eq her bir ISO/CD ) 4) db (A) 113,3 / KWA = 2,5 113,3 / KWA = 2,5 113,3 / KWA = 2,5 1) 4) Vibrasyon hõzõ ahv, eq her bir ISO silindirik tutaç m/s 2 5,9 / K=2 6,2 / K=2 6,6 / K=2 - arka tutaç m/s 2 3,6 / K=2 4,1 / K=2 4,5 / K=2 Karbüratör (diyafram karbüratör) Tip ZAMA Ateşleme sisteme Tip elektronik Buj Tip NGK BPMR 7A Elektrot aralõğõ mm 0,5 ya da buji Tip BOSCH WSR 6F Her bir ISO 7293 için maksimum yükte yakõt tüketimi 3) kg/h 1,72 2,33 2,3 SpesiÞ k harcama her bir ISO ) g/kwh Akaryakõt tank kapasitesi l 0,75 Zincir yağõ tankõ kapasitesi I 0,42 Karõşõm oranõ (yakõt/2 silindirli motor yağõ) - DOLMAR yağõ kullanõldõğõnda 50 : 1 / 100 : 1 (HP 100) - Aspen Alkylat (2 zamanlõ yakõt) 50 : 1 (2%) - diğer yağlar kullanõldõğõnda 50 : 1 (Kalite kademesi JASO FC veya ISO EGD) Zincir freni elle çalõşõr ya da geri tepme anõnda devreye girer (Kickback) Zincir hõzõ 2) m/s 19,74 20,83 20,83 Dişli zincir yuvasõ yüksekliği inch 3/8 Diş sayõsõ Z 7 Zincir tipi yedek parça listesine bakõnõz 099 Yükseklik/itici element gücü inch 3/8 /.058 Kõlavuz kolu, kesik uzunluğu cm 38 / 45 / 50 / 60 / 70 Testere kanalõ tipi yedek parça listesine bakõnõz Ağõrlõk (yakõt tankõ boşken, zincirsiz ve kõlavuz kolu olmaksõzõn) kg 6,3 6,3 6,3 1) Rakamlar, rölanti, tam-yükleme ve en yüksek hõzda çalõştõrmaya göre bulunmuştur. 2) Maksimum güç uygulandõğõnda bulunan değerlerdir. 3) Başlangõç supabõ olmadan uygulamada. 4) Güvensizlik (K=). 4 Elementlerin (parçalarõn) adlandõrõlmasõ Tanõmlama plakasõ (12) Yedek parçalar õsmarlanõrken gösterilir. DOLMAR PS Tutaç Filtre kapağõ 3 Filtre kapağõ için kilit mandalõ DOLMAR GmbH, Hamburg, Germany 4 Silindirik tutaç Typ El koruma tertibatõ (zincir freni için serbest bõrak) 6 Egzoz 7 Çivi çubuğu (tahtaya tutunmaya yarar) 8 Zincir germe vidasõ 9 Sõkõştõrma somunu 10 Zincir tutacõ 11 Dişli zincir yuvasõ muhafaza tertibatõ 12 Tanõtma plakasõ 13 Başlatma düğmesi (özel model) 14 Başlatma düğmesi 15 Karbüratör için ayar vidalarõ 16 I/STOP (durdur) düğmesi 17 Jikle kolu ve yarõ gaz kilidi 18 Gaz kelebeği kolu 19 Güvenlik kilit düğmesi 20 Arka el muhafazasõ 21 Yakõt tankõ kapağõ 22 Başlatma tertibatõna sahip vantilatör yeri 23 Yağ tankõ kapağõ 24 kõlavuz kol 25 Zincir 26 Yağ pompasõ ayar vidasõ (alt taraf) 12 Sap õsõtma için şalter (özel model) Seri numarasõ Imalat Tarihi

10 UYGULAMAYA KOYMAK STOP DİKKAT: Kõlavuz kolu ve testere zincirinde yapõlan bütün işlerden önce mutlaka motoru durdurunuz, buji Þşini çekiniz (buji değiştirme bölümüne bakõnõz) ve koruyucu eldiven takõnõz! A DİKKAT: Motorlu testere ancak komple monte ve kontrol edildikten sonra çalõştõrõlabilir! B kõlavuz kolu ile testere zincirinin montajõ Aşağõdaki iş için incir testere ile satõlan üniversal bir İngiliz anahtarõ kullanõn. Zincir testereyi sabit ve hareketsiz bir yüzey üzerine koyun ve zincir ile kõlavuz kolunun montajõ için aşağõdaki aşamalarõ gerçekleştirin: Zincir frenini devreden çõkarõnõz, bunun için el muhafazasõnõ (1) ok istikametine çekiniz. Sõkõştõrma somunlarõnõ (2) sökünüz. Dişli zincir yuvasõnõn koruma tertibatõnõ (3) çekip çõkarõnõz. Testere rayõnõ (4) oturtun ve ok yönünde zincir tekerleğine (5) karşõ itin. C 5 4 Testere zincirini (6) zincir dişlisinin (5) üzerine yerleştiriniz. Sağ elinizi kullanarak zinciri kõlavuz kolunun (7) üstündeki en üst kõlavuz yivinin içine yönlendirin. DİKKAT: Zincirin üstündeki keskin kenarõn ok yönünde yönlendirilmiş olmasõ gerektiğini unutmayõn! D

11 Zinciri (6) kõlavuz kolunun dişli zincir yuvasõnõn ucunun (8) etrafõna dolayõn, bu esnada testere zincirini haþfçe ok itikametine doğru çekiniz. 6 8 E Testere zincirini zincir yuvasõnõn (9) üstüne yerleştirin. Rayõ, testere zincirinin ray alt bölümüne oturacak şekilde ok yönünde çekin (10) F Zincir tekerleği emniyetindeki (3) alõcõ delme germe cõvatalarõna (11) doğrultun. Zincir germe vidasõyla (H/13) zincir germe cõvatasõnõ (12) rayõn delinmesiyle denkleştirin. Zincir tekerleği emniyetini takõn. Tespit somununu (H/2) sõkõca çekin G Testere zincirinin sõkõlaştõrõlmasõ Kõlavuz kolunu haþ fçe kaldõrõn ve zincir kõlavuz kolunun en alt kenarõnda duruncaya dek zincir ayar vidasõnõ (13) saat yönünde sağa doğru çeviriniz. Kõlavuz kolunu tutmaya devam ederken, bir yandan da üniversal İngiliz anahtarõ ile rakor vidasõnõ (2) sõkõştõrõn H 11

12 STOP Zincir gerginliğinin kontrolü Zinciringerginliği,ancak,zincirkõlavuzkolununenalt kenarõnda duruyorsa doğrudur. Hala daha elle kolaylõkla çevrilebilir. Bunu yaparken, zincir freni serbest bõrakõlmalõdõr. Zincir gerginliğini sõk sõk kontrol ediniz-yeni zincirler kullanõm esnasõnda uzama eğilimi gösterirler! Zincir gerginliğini kontrol ederken, motor durdurulmalõ. NOT: 2-3 zincirin birbirine alternatif olarak kullanõlmasõ tavsiye edilmektedir. kõlavuz kolunun düzgün takõlmasõnõ garanti etmek için, kol zincirin her değiştirilişinde etrafõnda çevrilmelidir. 2 Testere zincirini tekrar geriniz. Sabitleme somunlarõnõ (2) kombine anahtar ile yaklaşõk bir devir gevşetiniz. Testere rayõnõn ucunu haþfçe yukarõ kaldõrõnõz ve ayar civatasõnõ (13) sağa doğru (saat yönünde) testere zinciri tekrar ray alt tarafõna gelinceye kadar çeviriniz (Bkz daire). Testere rayõnõn ucunu biraz daha yukarõ kaldõrõnõz ve sabitleme somunlarõnõ (2) kombi anahtar ile tekrar iyice sõkõnõz. A 13 Zincir Freni PS-6400, 7300, 7900 seri olarak hõzlandõrma ile devreye sokulan bir zincir freni ile donatõlmõştõr. Testere ucunun ağaca sokulmasõyla ( GÜVENLİK UYARILARI bölümüne bakõnõz, sayfa 6) bir geri tepmenin meydana (Kickback) gelmesi halinde, yeterli derecede geri tepmede zincir freni kitle ataleti ile devreye sokulur. Saniyenin kesirinde testere zinciri durdurulur. Zincir freni acil durumlar ve de testere zincirinin bloke edilmesi için öngörülmüştür. DİKKAT: Motorlu testereyi hiçbir durumda (denemeler dõşõnda, bununla ilgili olarak bakõnõz Bölüm Zincir freninin kontrol edilmesi ) zincir freni boşaltõlmõş halde çalõştõrmayõn, aksi takdirde kõsa sürede motorlu testere üzerinde önemli hasarlar meydana gelebilir! Çalõşmaya başlamadan önce zincir frenini mutlaka sökün! B 2 1 Zincir freninin devreye sokulmasõ (frenleme) 1 Yeterli derecede olan geri tepmenin meydana gelmesi halinde, zincir freni testere ucunun hõzlandõrõlmasõyla ve de el korumasõnõn kitle ataletõ (1) ile otomatikman devreye sokulur. Zincir frenini elle devreye sokmak için, sol elinizle (ok 1) el muhafazasõnõ (1) ileriye doğru (testerenin ucuna doğru) itiniz. Zincir frenini devre dõşõ bõrakmak El muhafazasõnõ (1) onun yerini yakaladõğõnõ hissedinceye dek size doğru (ok 2) çekiniz. Artõk fren serbest kaldõ. C 12

13 Akaryakõt DİKKAT: Alet madeni yağ ürünleri (Benzin ve yağ) ile çalõştõrõlõr! Benzin kullanõldõğõnda aşõrõ dikkat gerekmektedir. Sõgara içmek ve hertürlü açõk ateş yasaktõr (Patlama tehlikesi). Akaryakõt karõşõmõ Bu cihazõn motoru hava soğutmalõ yüksek performanslõ, iki zamanlõ bir motordur. Yakõt karõşõmõ ve iki pistonlu motor yağõ ile çalõşõr. Motor, en az 91 ROZ luk oktav değerine sahip kurşunsuz regüler benzin ile çalõşacak şekilde dizayn edilmiştir. Bu tipte yakõt bulunmadõğõ taktirde, daha yüksek oktav değerine sahip benzin kullabilirsiniz. Bu, motoru etkilemeyecektir. Optimum motor gücü elde etmek ve sağlõğõnõz ile çevreyi korumak için yalnõzca kurşunsuz yakõt kullanõn. Motoru yağlamak için, yakõta karõştõrõlan, hava soğutmalõ iki zamanlõ motor için öngörülen sentetik yağlardan (kalite derecesi JASO FC ya da ISO EGD) kullanõlõr. Motor fabrika tarafõndan, çevre korumalõ 100:1 oranõnda karõşõmdaki, DOLMAR HP 100 yüksek performans iki zamanlõ yağa göre ayarlanmõştõr. Böylece motorun uzun ömürlü olmasõ ve de güvenilir, ve az dumanlõ çalõşmasõ sağlanõr. DOLMAR HP 100 yüksek performans iki zamanlõ yağõn teslimatõ aşağõda belirtilen ambalaj ebadõnda yapõlabilir: 0,5 l Sipariş No DOLMAR yüksek performanslõ çift-zamanlõ motor yağõ, sizin bireysel şartlarõnõza uymak için aşağõda verilen ölçülerde mevcuttur: 1 l sipariş no: ml sipariş no: DOLMAR yüksek performanslõ çift-zamanlõ motor yağõnõn bulunmadõğõ durumlarda, 50:1 oranõnda karõşõmõn kullanõlmasõ tavsiye edilmektedir. Aksi takdirde, motorun optimum çalõşmasõ garanti edilemez. Uyarõ: Benzincilerin hazõr karõşõmlarõnõ kullanmayõnõz! Akaryakõt için doğru karõşõm oranõ 50:1 DOLMAR yüksek performanslõ çift-zamanlõ motor yağõnõ kullandõğõnõzda yani 50 kõsõm benzini 1 kõsõm motor yağõ ile karõştõrdõğõnõz zaman kullanõlõr. 100:1 DOLMAR yüksek performanslõ çift-zamanlõ motor yağõnõ kullandõğõnõzda yani 100 kõsõm benzini 1 kõsõm motor yağõ ile karõştõrdõğõnõz zaman kullanõlõr. 50:1 Diğer sentetik iki zamanlõ motor yağlarõnõ (kalite derecesi JASO FC ya da ISO EGD) kullandõğõnõzda, o zaman 50 kõsõm yakõtõ 1 kõsõm motor yağõ ile karõştõrõnõz. NOT: Yakõt-motor yağõ karõşõmõnõ hazõrlarken önce tüm yağõ gerekli olan yakõtõn yarõsõ ile karõştõrõn. Ondan sonra, kalan yakõtõ ilave edin. Zincir testerenin yakõt tankõna boşaltmadan önce karõşõmõ iyice çalkalayõnõz. Benzin 50:1 50:1 + OIL Güvenli çalõşmayõ garantilemek açõsõndan belirtilenden daha fazla motor yağõ ilavesi akõllõca bir davranõş değildir. Bu, sadece çevreyi kirletecek ve Egzoz borusu ile silindirdeki Egzoz kanallarõnõ tõkayacak daha fazla miktarda yakma artõğõnõn oluşmasõ ile sonuçlanacaktõr. Ayrõca, yakõt harcamasõ, artacak ve performans (verim) düşecektir. Akaryakõtõn saklanmasõ Akaryakõt ancak sõnõrlõ bir süre için saklanabilir. Akaryakõt ve akaryakõt karõşõmlarõ bilakis yüksek õsõ etkisi altõnda buharlaşma sonucu eskimektedirler. Fazla uzun süreler için saklanmõş olan akaryakõt ve akaryakõt karõşõmlarõ bu bu sebepten çalõştõrõrken sorunlara ve motor hasarlarõna yol açabilir. Ancak bir kaç ay içerisinde tüketilecek kadar akaryakõt satõn alõnõz. Isõnõn Yüksek olmasõ durumunda akaryakõt karõşõmõnõ 6-8 hafta arasõ tüketiniz. Akaryakõtõ sadece öngörülen bidonlarda kuru, serin yerde ve güvenilir bir yerde saklayõnõz! GÖZ VE DERİYLE TEMASI ENGELLEYİN! Madeni yağ ürünleri derinizin yağõnõ alõr. Þayet, deriniz ya da cildiniz bu maddelerle uzun bir süre ve tekrar tekrar temas ederse, cildiniz kuruyacaktõr. Çeşitli cilt hastalõklarõ ortaya çõkabilir. Ayrõca, alerjik reaksiyonlarõn ortaya çõktõğõ da bilinmektedir. Gözler, yağ ile temasla tahriş olabilir. Þayet, yağ gözünüze gelirse, hemen gözlerinizi saf ve temiz suyla yõkayõnõz. Þayet, gözler hala tahriş olmuş durumdaysa, hemen bir doktora görününüz! 50:1 DOLMAR OIL 100: cm 3 (1 Litre) 20 cm 3 20 cm 3 10 cm cm 3 (5 Litre) 100 cm cm 3 50 cm cm 3 (10 Litre) 200 cm cm cm 3 D Zincir yağõ Zincir ve kõlavuz kolunu yağlamak için adhesif (yapõşkan) katkõ maddeleri içeren bir yağ kullanõnõz. Adhesif katkõ maddeleri, yağõn çok çabuk zincirden çõkmasõnõ önlerler. Çevreyi korumak için, biyolojik olarak bozunan zincir yağõnõn kullanõlmasõnõ tavsiye ediyoruz. Biyolojik olarak bozunan yağõn kullanõmõ, yerel yönetmeliklerce de zorunlu tutuluyor olabilir. DOLMAR tarafõndan satõlan BIOTOP zincir yağõ, 100% biyolojik olarak bozunan bir yağdõr ve özel sebze yağlarõndan yapõlmõştõr. BIOTOP, özellikle çevre dostu (RAL UZ 48) olduğu için mavi melek adõyla (Blauer Umweltschutz-Engel) anõlmaktadõr. BIOTOP zincir yağõ aşağõdaki ölçülerde mevcuttur: 1 l Sipariş no: l Sipariş no: l Sipariş no: Biyolojik olarak bozunan yağ, sadece belli bir süre için dayanõklõdõr. İmalat tarihinden ( bu tarih kabõn üzerinde yazar) itibaren 2 yõl içinde tüketilmelidir. E 13

14 Biyolojik olarak bozunan zincir yağlarõ ile ilgili önemli bir not Şayet, testereyi uzun bir süre tekrar kullanmayõ planlamõyorsanõz, yağ tankõnõ boşaltõn, yerine az miktarda normal motor yağõ (SAE 30) doldurun ve ondan sonra, testereyi bir süre çalõştõrõn. Bu işlem, yağ tankõnda, yağbesleme sisteminde, zincir ve kõlavuz kolunda zamanla yapõşkan artõklar bõrakarak kalan ve yağ pompasõna ya da diğer parçalara zarar verebilecek biyolojik olarak bozunan yağ atõğõnõ dõşarõ akõtmak için gereklidir. Testereyi bir dahaki sefer kullandõğõnõzda, yine tankõ BIOTOP zincir yağõ ile doldurun. Kullanõlmõş yağ ya da uygun olmayan zincir yağõ kullanõlmasõ neticesinde hasar ortaya çõktõğõnda, ürün garantisi geçerli olmayacaktõr. Satõcõnõz sizi zincir yağõnõn kullanõmõ hakkõnda bilgilendirecektir. Eski yağ KULLANILMIŞ, ARTIK YAĞI ASLA KULLANMAYIN Kullanõlmõş yağ, çevre için çok tehlikelidir. Kullanõlmõş yağ, yüksek miktarda karsinojenik (=kanser yapõcõ) madde içerir. Kullanõlmõş yağdaki artõklar, testerede ve yağ pompasõnda yüksek oranda yarõk, çatlak ve aşõnmaya sebep olur. Kullanõlmõş yağ ya da uygun olmayan zincir yağõ kullanõlmasõ neticesinde hasar ortaya çõktõğõnda, ürün garantisi geçerli olmayacaktõr. Satõcõnõz sizi zincir yağõnõn kullanõmõ hakkõnda bilgilendirecektir. A GÖZ VE DERİYLE TEMASI ENGELLEYİN! Madeni yağ ürünleri derinizin yağõnõ alõr. Şayet, deriniz ya da cildiniz bu maddelerle uzun bir süre ve tekrar tekrar temas ederse, cildiniz kuruyacaktõr. Çeşitli cilt hastalõklarõ ortaya çõkabilir. Ayrõca, alerjik reaksiyonlarõn ortaya çõktõğõ da bilinmektedir. Gözler, yağ ile temasla tahriş olabilir. Şayet, yağ gözünüze gelirse, hemen gözlerinizi saf ve temiz suyla yõkayõnõz. Şayet, gözler hala tahriş olmuş durumdaysa, hemen bir doktora görününüz! Yeniden akaryakõt doldurulmasõ STOP GÜVENLİK TEDBİRLERİNE UYUNUZ! Yakõtla uğraşõrken dikkatli olunuz. Motoru kapamayõ unutmayõnõz! Yakõt ve yağ tankõna kir girmesini engellemek için kapaklarõn ve deliklerin etrafõnõ iyice temizleyin. Kapağõ gevşetin ve tankõ yakõtla (yakõt/yağ karõşõmõ ile) doldurun ya da gerektiğinde zincir yağõ koyun. Doldurma boynunun en alt kenarõna dek doldurun. Yakõt ve zincir yağõnõ doldururken etrafa dökmemeye dikkat edin! Kapağõ sõkõca kapatõn. Doldurma işi bittikten sonra, tank ve kapağõ temizleyin. Zinciri yağlamak Testereyi çalõştõrõrken, zincirin iyi kaymasõnõ sağlamak için daima zincir-yağõ tankõnda yeterli miktarda zincir yağõ olmalõ. Bir dolum, sürekli bir kullanõmõn yaklaşõm yarõm saatlik süresi için yeterlidir. Çalõşma sõrasõnda depoda yeterince zincir yağõ olup olmadõğõnõ kontrol ediniz, gerektiğinde yağõ tamamlayõnõz. Motoru kapamayõ unutmayõnõz! B zincir yağõ yakõt/yağ karõşõmõ 14

15 Zincir kayganlõğõnõn ve yağõnõn kontrolü Asla, yeterince zinciri yağlanmamõş, belli bir kayganlõğa sahip olmayan bir testere ile çalõşmayõn. Aksi taktirde, zincir ve kõlavuz kolunun servis (=bakõm) ömrü kõsalacaktõr. Çalõşmaya başlamadan önce, yağ tankõndaki yağ seviyesi ile yağ beslemesini kontrol edin. Yağ besleme hõzõnõ aşağõda belirtilen biçimde kontrol edin: Zincir testereyi çalõştõrõn ( Motoru çalõştõrma bölümüne bakõnõz). Çalõşõr vaziyetteki zincir testereyi bir ağaç gövdesi ya da zemin (uygun bir zemin kullanõn)den yaklaşõk 15 cm yukarõda tutunuz. Şayet, yağlama yeterli ise, testereden yağ dõşarõ akacağõndan haþ f bir yağ lekesi göreceksiniz. Rüzgarõn esiş yönüne dikkat edin ve yağ spreyine gereksiz yere maruz kalmaktan sakõnõn! NOT: Testerenin çalõşmasõ durdurulduktan sonra, artõk zincir yağõnõn yağ besleme sisteminden, kõlavuz kolundan ve zincirden bir süre damlamasõ normaldir. Bu, bir arõza olduğunun işareti değildir! Testereyi uygun bir yüzeye yerleştiriniz. C Zincir yağlamasõnõn ayarlanmasõ Sadece mator durdurulduğunda! STOP Yağ taşõma miktarõ ayar vidasõyla (1) ayarlanabilir. Ayar vidasõ mahfazanõn alt tarafõnda bulunmaktadõr. Yağ pompasõ fabrikada orta derecede taşõma miktarõna ayarlanmõştõr. sağa çevirerek düşük sola çevirerek büyük taşõma miktarõna ayarlayabilirsiniz. Ayar vidasõndaki (1) en küçük bir değişiklik bile yağ taşõma miktarõnõ etkileyebilmektedir. Çalõşõrken depoda yeterli miktarda zincir yağõ olup olmadõğõnõ kontrol edip, gerekirse doldurun. 1 Ayar sõrasõ 70 D Yağ pompasõnõn problemsiz olarak kullanõlmasõndan emin olmak için motor yağlõğõ (karteri)ndaki yağ kõlavuz yivi (2) ile kõlavuz kolundaki yağ giriş deliği (3) düzenli olarak temizlenmelidir. NOT: Testerenin çalõşmasõ durdurulduktan sonra, artõk zincir yağõnõn yağ besleme sisteminden, kõlavuz kolundan ve zincirden bir süre damlamasõ normaldir. Bu, bir arõza olduğunun işareti değildir! Testereyi uygun bir yüzeye yerleştiriniz. 2 3 E 15

16 A Motoru çalõştõrmak Motorlu testere ancak komple monte ve kontrol edildikten sonra çalõştõrõlabilir! Motoru çalõştõrmak için testereye yakõt doldurduğunuz yerden en az 3 metre uzağa gidiniz. Yere sağlam bastõğõnõzdan ve zincir hiçbir şeye değmeyecek şekilde testereyi yere koyduğunuzdan emin olun. Zincir frenini (kilitleyin) devreye sokun. Bir elle silindirik tutacõ sõkõca tutun ve zincir testereyi yere bastõrõn. El muhafazasõnda durarak arka tutacõ sabitleyin. Soğuk çalõştõrma: Jikle kolunu (1) oturduğunu hissedene kadar dõşarõ doğru çekiniz. Burada aynõ esnada yarõ gaz kilidi çalõştõrõlõr. Ateşlemenin I/STOP-şalterini (3) ok yönüne doğru itin. Direnç hissedinceye dek (piston üst ölü noktanõn önüne gelecek şekilde yönlenir) yavaşça başlatma kablosunu (4) çekiniz. Başlatma supabõna (2) basõnõz (özel model). Şimdi, ilk ateşleme sesini duyuncaya dek hõzlõ ve kuvvetli bir hareketle başlatma kablosunu çekiniz. UYARI: Başlatma kablosunu yaklaşõk 50 cm den fazla dõşarõya çekmeyiniz ve elle içeri itmeyiniz. Başlatma supabõna (2) basõnõz (özel model). Jikle kolunu (1) içe bastõrõn ve tekrar çalõştõrma ipini çekiniz. Motor çalõşõr çalõşmaz kolu kavrayõn (Güvenlik kilit tuşu (5) avuç içiyle etkinleştirilir) ve gaz koluna (6) basõn. Yarõ gaz kilidi devre dõşõ kalõr ve motor açõk devre çalõşõr. Dikkat: Motor çalõştõktan hemen sonra rölantiye alõnmalõdõr, aksi takdirde debreyajda hasar meydana gelebilir Şimdi, zincir frenini serbest bõrakõn. Sõcak çalõştõrma: Soğuk çalõştõrmada anlatõldõğõ gibi, ancak çalõştõrmadan önce yarõ gaz kilidini aktif hale getirmek için jikle kolunu (1) bir kere dõşarõ çekin ve hemen akabinde içine bastõrõn. B 6 5 Motoru durdurma Ateşlemenin I/STOP-şalterini STOP pozisyonuna itin. C 16 7 Zincir Freninin Kontrolü Zincir frenini kontrol etmeden önce zincir testere ile çalõşmayõnõz! Yukarõda anlatõldõğõ şekilde motoru çalõştõrõn (yere iyi bastõğõnõzdan, kõlavuz kolu hiçbir şey ile temas etmeyecek şekilde zincir testereyi yere koyduğunuzdan emin olun). Silindirik tutacõ sõkõca bir elle kavrayõnõz ve diğer tutacõ da diğer elinizle tutunuz. Motor orta hõzda çalõşõr vaziyette iken, zincir freni devreye girene dek elinizin arkasõ ile ok yönünde el muhafazasõna (7) basõnõz. Zincirin bu durumda hemen durmasõ gerekir. Hemen gaz kelebeğini ve zincir frenini serbest bõrakõn. ÖNEMLİ: Şayet, zincir frenini denerken zincir hemen durmazsa, bu zincir testereyi kullanmayõnõz. Zincir testereyi bir DOLMAR servis merkezine götürünüz.

17 Karbüratörün Ayarlanmasõ DİKKAT: Karbüratör ayarõ, cihaz tamamen birleştirildikten ve kontrol edildikten sonra uygulanmalõdõr! Devir saati ölçer olmadan ayarlamalara müsaade edilmemektedir! Karbüratör ayarõ, en iyi fonksiyon, ekonomik tüketim ve işletme güvenliğine hizmet etmektedir. Bu, motor sõcakken, hava Þltresi temizken ve kesici takõmõn kurallara uygun bir şekilde montajõnda gerçekleştirilmelidir. Karbüratör ayarõnõn mutlaka bir DOLMAR uzman servisinde yapõlmasõnõ sağlayõn, aksi taktirde yanlõş ayarla motor hasarlarõna yol açabilmektedir. Yeni egzost talimatlarõ sebebi ile karbüratörün (H) ve (L) ayar vidalarõnda sõnõrlamalar öngörülmüştür. Böyle sõnõrlanan bir ayar olanağõ ile (yaklaşõk 180 derece) çok yağlõ bir karbüratör ayarõ önlenmiş olur. Bu egzost talimatlarõna uyulmasõnõ ve de optimal motor performansõnõ ve ekonomik akaryakõt kullanõmõnõ garanti eder. En iyi ayar için bir devir saati ölçer (8, sip-no ) gereklidir, çünkü müsaade edilen azami devir sayõsõnõn aşõlmasõ, aşõrõ õsõnmaya ve yağlayõcõ maddenin eksilmesine neden olmaktadõr. Motor hasar tehlikesi! (H) ve (L) ayar vidalarõnõn fabrika ayarlarõ: Tam dayama öncesine kadar ( saat yönü aksine) dõşarõ çevrilmiş. Karbüratör ayarõ tornavida (9, uç genişliği 4 mm, sip.-no ) ile yapõlmalõdõr. Tam bir ayar için aşağõdaki çalõşma adõmlarõ gereklidir: (H) ayar vidasõnõn kontrolu Çalõştõrmadan önce (H) ayar vidasõnõn saat yönü tersine hissedilebilen dayamaya kadar dõşarõ çevrildiğini garanti ediniz. Sõnõrlamalar motorun devirden düşmesinden koruyamaz! (yağlayõcõ noksanlõğõ) 1. Motoru çalõştõrõnõz ve õsõtõnõz (3-5 dakika) 2. Rölanti ayarõ yapõnõz 3. İvmeyi kontrol ediniz 4. Müsaade edilen maksimum devir sayõsõnõ ayarlayõnõz 5. Rölanti devir sayõsõnõ kontrol ediniz 2. Rölantiyi ayarlanmasõ Teknik veriler çerçevesinde rölanti devir sayõsõnõ ayarlayõnõz. Ayar vidasõ (S) nin saat yönünde içeri doğru çevrilmesi: Rölanti devir sayõsõ yükselir. Saat yönü tersine dõşarõ doğru çevrilmesi: Rölanti devir sayõsõ düşer. Kesici takõm birlikte dönmemelidir! L H İvmenin kontrol edilmesi Gaz pedalõna basõlmasõ ile motor geçiş beklemesi olmadan rölantiden yüksek devir sayõlarõna ivmelendirilmelidir. İyi ivmelendirme gerçekleşinceye kadar ayar vidasõ (L) yi saat yönü tersine küçük hareketler ile dõşarõ doğru çeviriniz. 4. Maksimum devir sayõsõnõn ayarlanmasõ Teknik veriler çerçevesinde maksimum devir sayõsõnõ ayar vidasõ (H) nõn minimum ayarlanmasõ ile ayarlayõnõz. Ayar vidasõ (H) nõn saat yönünde içeri çevrilmesi ile: Devir sayõsõ yükselir. Hiç bir durumda müsaade edilen maksimum devir sayõsõnõ aşmayõnõz! Elektronik devir sayõsõ sõnõrlamalõ cihazlar için açõklamalar: Bu cihazlarda devir sayacõnda en yüksek devir sayõsõnõn kesin olarak okunmasõ mümkün değildir. En yüksek devir sayõsõna ulaşõldõğõnda bunda bariz duyulabilen yanlõş ateşlemeler meydana gelir! 5. Rölanti devir sayõsõnõn kontrol edilmesi Rölanti devir sayõsõnõ müsaade edilen en yüksek maksimum devir sayõsõnõn ayarõndan sonra kontrol ediniz. (Kesici takõm birlikte dönmemelidir!). Rölanti devir sayõsõna, iyi ivmelendirmeye ve maksimum müsaade edilen devir sayõsõna erişilinceye kadar madde 2 den itibaren ayar işlemini tekrarlayõnõz. S D Kõşõn Çalõşma Karbüratör donmalarõnõ önlemek için düşük sõcaklõklarda ve yüksek nemde meydana gelen ve +5 C nin altõndaki sõcaklõklarda çalõşma õsõsõna daha çabuk ulaşabilmek için silindirden sõcak hava çekilebilir. Filtre kapağõnõ kaldõrõn (Hava Þltresi temizlenmesi bakõnõz). Tertibatõ (10) dõşarõ çekin ve kõş çalõşmasõ için B pozisyonuna getirin. +5 C nin üzerindeki sõcaklõklarda mutlaka soğuk hava emilmesi gerekmektedir! Bu talimatlara uymama halinde piston ve silindirde hasar oluşabilir! +5 C nin üzerindeki sõcaklõklarda tertibatõ normal çalõşma için A pozisyonunda devreye sokun. 10 B A A pozisyonu - Normal çalõşma B pozisyonu - Kõşõn çalõşma Filtre kapağõnõ tekrar monte edin. E 17

18 BAKIM Testere Zincirinin keskinleştirilmesi STOP A UYARI: kõlavuz kolu ve zincir üzerinde hiçbir şey yapmadan önce daima motoru durdurun ve buji kapağõnõ çekip çõkarõn ( ateşleme bujisinin kapağõnõn değiştirilmesi nin anlatõldõğõ kõsma bakõnõz) Daima, koruyucu eldiven giyin! Zincir aşağõdaki şartlar altõnda keskinleştirmeye ihtiyaç duyar: Nemli odun keserken oluşan testere tozu odun unu gibi göründüğünde. Zincir büyük basõnç altõnda oduna girmişse. Kesme ucu veya kenarõ görünür bir biçimde hasara uğramõşsa. Testere, kesme esnasõnda sağ ya da sola çekiliyorsa ki bu zincirin düzgün olmayan bir biçimde keskinleştirilmesinden kaynaklanõr. Önemli: Zinciri sõk sõk keskinleştirin (bileyin) ancak, bu işi yaparken çok fazla metal kaybõ olmamalõ! Genellikle, eğenin 2-3 vuruşu yeterli olacaktõr. Kendiniz zinciri birkaç kez bileylediyseniz, bu kez, alõp servis merkezine götürüp orada yeniden bileyletin. B min. 3 mm (0.11 ) 0,64 mm (.025 ) 0,64 mm (.025 ) Bileme kriterleri: UYARI: Sadece bu testere için dizayn edilmiş zincirler ile kõlavuz kollarõnõ kullanõn (yedek parça listesi dõşõnda kalanlarõn yazõldõğõ bölüme bakõnõz)! Tüm bõçaklar, aynõ uzunlukta olmalõ (boyut a). Farklõ uzunlukta olan bõçaklar, zincirin pürüzlü olmasõna yol açar ve zincirde kõrõlmalara sebep olabilir. Minimum (=en az) bõçak uzunluğu 3 mm dir. Minimum bõçak uzunluğuna ulaşõldõktan sonra zinciri daha fazla kesmeyin. Bu noktada artõk zincir, yenilenmelidir (yedek parça listesinin dõşõnda kalanlarõn verildiği kõsõmda zincirin değiştirilmesi bölümüne bakõnõz). Kesiğin derinliği, derinlik sõnõrlayõcõ (yuvarlak rende) ile kesici uç veya kenar arasõndaki yükseklik farkõyla belirlenir. En iyi sonuçlar, 0,64 mm (.025 ) lik derinlik sõnõrlayõcõ derinliği ile elde edilir. UYARI: Aşõrõ derinlik geri tepme riskini arttõrõr! Bütün bõçaklar, aynõ açõda yani 25 lik bir açõda bileylenmelidir. Farklõ açõlar, pürüzlü, düzensiz işleyen bir zincirin oluşmasõna neden olur, kõrõk ve çatlaklar artar ve zincirin kõrõlmasõna yol açabilir. Bõçağõn 60 lik ön kesiş açõsõ, yuvarlak eğenin kesim derinliğinden kaynaklanmaktadõr. Şayet, uygun bir eğe uygunbir biçimde kullanõlõrsa, doğru kesiş açõsõ otomatik olarakelde edilecektir. C 18

19 Eğelerle nasõl çalõşõlõr Bileme için testere zinciri yuvarlak eğeli spesyal eğe tutacağõ kullanõlmalõdõr. Normal yuvarlak eğeler uygun değildir. Normal, sõradan yuvarlak eğeler, bu iş için uygun değildir. Sipariş nosu için Aksesuarlar bölümüne bakõnõz. Rende dişlisinin ilk yarõsõnõ ø 5,5 mm lik yuvarlak testere zinciri törpüsü ile törpüleyiniz, daha sonra ø 4,8 mm ile. Eğe, sadece ileri doğru bastõrõldõğõnda (ok yönünde) kesim yapmalõ. Eğeyi geri doğru iterken kaldõrõn. Önce, en kõsa bõçağõ bileyleyin. Ondan sonra, bu bõçağõn uzunluğu, zincirin tüm diğer bõçaklarõ için standart olarak kullanõlacaktõr. Yeni devreye sokulmuş eğe dişlileri kullanõlmõş dişlilerle kesin olarak uydurulmalõdõr. Hatta hareket yüzeyinde de. Daima, eğeyi yatay olarak yönlendirin (kõlavuz koluna 10 lik açõyla). D Eğe tutucu, eğenin yönlendirilmesini kolaylaştõrõr. 25 lik kesim açõsõna göre işaretlenmiştir (işaretleri bileyleme işini yaparken şekildeki gibi zincire paralel tutunuz) ve kesim derinliğini eğe çapõnõn 4/5 ile sõnõrlar. Bu eğe tutucu ve eğeyi õsmarlamak için gerekli olan sipariş nosunu bulmak için Aksesuarlar bölümüne bakõnõz. 25 4/5 E Zinciri bileyledikten sonra, derinlik sõnõrlayõcõnõn yüksekliği, bir zincir ölçer ile kontrol edilmeli. Sipariş nosu için Aksesuarlar bölümüne bakõnõz. Küçük yükseklik fazlalõklarõnõ dahi bu iş için özel olarak dizayn edilmiş düz bir eğe (1) ile düzeltin. Sipariş nosu için Aksesuarlar bölümüne bakõnõz. Derinlik sõnõrlayõcõnõn (2) ön kõsmõnõ yuvarlayõn. 1 2 F 19

20 6 7 1 STOP Fren bandõ ile dişli zincir yuvasõnõn içinin temizlenmesi DİKKAT: Kõlavuz kolu ve testere zincirinde yapõlan bütün işlerden önce mutlaka motoru durdurunuz, buji Þşini çekiniz (buji değiştirme bölümüne bakõnõz) ve koruyucu eldiven takõnõz! DİKKAT: Motorlu testere ancak komple monte ve kontrol edildikten sonra çalõştõrõlabilir! Dişli zincir yuvasõ muhafazasõ (1) çõkartõn ( UYGULAMAYA KOYMA kõsmõnda şekil B ye bakõnõz) ve iç hazneyi bir fõrçayla temizleyin. Zincir (3) ve klavuz kolunu (2) çõkarõn. Vida (4) sökün ve sevk levhasõnõ (5) çõkarõn. Vida (6) sökün ve fren mekaniğin (7) kapağõnõ çõkarõn. A 8 Fren mekaniğin (7) sevk levhasõnõ (5) ve kapağõnõ temizleyin. İç alanõ, bilhassa fren şeridi (11) alanõnõ, bir fõrça ile temizleyiniz. Yağ kõlavuz kanalõnda (10) atõklarõn kalmamasõna özen gösteriniz DİKKAT: Kol (8) fren mekaniğin (7) kapağõ tarafõndan tespit edilir. Kapağõ monte etmeden evvel kolun tam olarak oturduğundan emin olun. Önce fren mekaniğinin (7) kapağõnõ akabinde sevk levhasõnõ (5) monte edin. Klavuz kolu, zincir ve dişli zincir yuvasõnõn değiştirilmesi için UYGULAMAYA KOYMA A-H başlõklõ bölüme bakõnõz. Başarõlõ montajdan sonra zincir freninin fonksiyon denetimi yapõlmalõdõr (bakõnõz Bölüm Zincir frenini denetleyin ). 7 5 B SERVICE NOT: Zincir freni, çok önemli bir güvenlik aleti ve tõpkõ diğer parçalar gibi normal aşõnma ve kõrõlmaya maruz kalõr. Düzenli kontrol ve bakõm güvenliğiniz açõsõndan çok önemlidir. Bir DOLMAR yetkili servis merkezinde yapõlmalõdõr. 20

PS-4605 PS-4605 H PS-5105 PS-5105 D PS-5105 H PS-5105 HD

PS-4605 PS-4605 H PS-5105 PS-5105 D PS-5105 H PS-5105 HD Kullanõm Kõlavuzu Orjinal Kullanõm Kõlavuzu ÖNEMLİ Testereyi kullanmadan önce, bu kullanõm kitabõnõ dikkatle okuyun Güvenlik kurallarõna mutlaka uyunuz. Bu kitabõ her zaman elinizin altõnda bulundurun!

Detaylı

Orjinal Kullanõm Kõlavuzu

Orjinal Kullanõm Kõlavuzu Kullanõm Kõlavuzu Orjinal Kullanõm Kõlavuzu ÖNEMLİ: Testereyi kullanmadan önce, bu kullanõm kitabõnõ dikkatle okuyun Güvenlik kurallarõna mutlaka uyunuz! Bu kitabõ her zaman elinizin altõnda bulundurun!

Detaylı

PS-350, 350 C PS-420, 420 C

PS-350, 350 C PS-420, 420 C Kullanõm Kõlavuzu Orjinal Kullanõm Kõlavuzu ÖNEMLİ Testereyi kullanmadan önce, bu kullanõm kitabõnõ dikkatle okuyun Güvenlik kurallarõna mutlaka uyunuz. Bu kitabõ her zaman elinizin altõnda bulundurun!

Detaylı

PS-460 PS-460 D PS-500 PS-500 D

PS-460 PS-460 D PS-500 PS-500 D Kullanõm Kõlavuzu Orjinal Kullanõm Kõlavuzu ÖNEMLİ Testereyi kullanmadan önce, bu kullanõm kitabõnõ dikkatle okuyun Güvenlik kurallarõna mutlaka uyunuz. Bu kitabõ her zaman elinizin altõnda bulundurun!

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Orjinal Kullanım Kılavuzu

Kullanım Kılavuzu Orjinal Kullanım Kılavuzu Kullanım Kılavuzu Orjinal Kullanım Kılavuzu ÖNEMLİ Testereyi kullanmadan önce, bu kullanım kitabını dikkatle okuyun Güvenlik kurallarına mutlaka uyunuz. Bu motorlu testere yalnızca kaldırma veya iletme

Detaylı

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007 Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 430355-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceği açõklanmaktadõr. İçindekiler Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

ELEKTRİKLİ AĞAÇ KESME MAKİNASI MODEL RTM902 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ELEKTRİKLİ AĞAÇ KESME MAKİNASI MODEL RTM902 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ AĞAÇ KESME MAKİNASI MODEL RTM902 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 9 8 1 4 5 3 6 2 7 10 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. ELEKTRİK KABLOSU 2. TUTMA KOLU 3. EL SİPERİ(FREN KOLU) 4. ÖN TUTMA KOLU 5. KLAVUZ 6. TESTERE

Detaylı

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu 6301 8107 03/00 TR Kullanõcõ için Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu Kazan İşletme Modülü ZM 427 Kumanda Paneli Logamatic 4212 için Montaj ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanõm

Detaylı

203 İRİS MAMA SANDALYESİ KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU

203 İRİS MAMA SANDALYESİ KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU 203 İRİS MAMA SANDALYESİ KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU TS EN 14988 Kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyup muhafaza ediniz. Verilen talimatlara uymadığınız zaman çocuğunuz güvende olmayabilir. Lü en verilen

Detaylı

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Sõvõ/Gaz Yakõtlõ Özel Kazan Logano GE515 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler tarafõndan

Detaylı

HAVALI ZIMBA MAKİNASI

HAVALI ZIMBA MAKİNASI HAVALI ZIMBA MAKİNASI MODEL RTM0116 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. TUTMA KOLU 2. HAVA ENJEKTÖRÜ 3. TETİK 4. ŞARJÖR DEĞİŞTİRME DÜĞMESİ 5.ZIMBA TELİ ŞARJÖRÜ TEKNİK VERİLER 1. TAVSİYE EDİLEN

Detaylı

EDM/st Ekim 2004. Minea Kombi

EDM/st Ekim 2004. Minea Kombi Minea Kombi ANA PARÇALAR ALAR- Hermetik Kombi 1. Bitermik õsõ eşanjörü 2. Ana yakõcõ 3. Ateşleme elektrodu 4. Alev hissetme elektrodu 5. Yüksek Y sõcakls caklõk k sõnõr s r termostat 6. az valfi 7. enleşme

Detaylı

DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en

DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen SV Monterings- och bruksanvisningar IT

Detaylı

SUPERCOMFORT- ABK27AE/HE

SUPERCOMFORT- ABK27AE/HE SUPERCOMFORT- ABK27AE/HE 15-27 kw (13.000-23.000 kcal/saat) kapasite aralõğõ Kompakt boyutlar: (Genişlik/Y lik/yükseklik/derinlik) kseklik/derinlik) 490/900/450 mm Ağõrlõğõ: : Bacalõ 60 kg, Hermetik 65

Detaylı

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU PROFİL KESME MAKİNASI 5 MODEL -RTM695- TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 8 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 2. KORUYUCU KAPAK 3. TUTMA KOLU 4. KESME DİSKİ 5. MAKİNA TABANI 6. AKTİF KORUMA 7. TAŞ KİLİTLEME

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Orjinal Kullanım Kılavuzu

Kullanım Kılavuzu Orjinal Kullanım Kılavuzu Kullanım Kılavuzu Orjinal Kullanım Kılavuzu ÖNEMLİ Testereyi kullanmadan önce, bu kullanım kitabını dikkatle okuyun Güvenlik kurallarına mutlaka uyunuz. Bu kitabı her zaman elinizin altında bulundurun!

Detaylı

ST-100 KONDİSYON KÜREĞİ KULLANIM KILAVUZU

ST-100 KONDİSYON KÜREĞİ KULLANIM KILAVUZU ST-100 KONDİSYON KÜREĞİ KULLANIM KILAVUZU 1 GÜVENLİK TALİMATLARI 1. Çalışmaya başlamadan önce bu el kitabını iyice okuyunuz ve daima yanınızda bulundurunuz. 2. Bir egzersiz programına başlamadan önce sağlığınızı

Detaylı

ÖN TEKER HAREKET ÖZELLİĞİNİ KULLANMA 3- Puse açın. 7- Hareket sistemini kilitleme: her iki hareket kolunu yukarı kaldırın.

ÖN TEKER HAREKET ÖZELLİĞİNİ KULLANMA 3- Puse açın. 7- Hareket sistemini kilitleme: her iki hareket kolunu yukarı kaldırın. KULLANMA KILAVUZU * Daima omuz ve kasık kemerini kullanınız. * Dikkat: Puse kullanmadığınız zaman, çocuğunuzdan uzak tutunuz. * Bu ürün 6 ile 36 ay arası ve 15 kg a kadar olan çocukların kullanımı için

Detaylı

DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. ÇALIŞTIRMA ANAHTARI 3. DEVİR AYARI 4. SAĞ SOL MANDALI 5. ANAHTAR KİLİTLEME BUTONU 6. HAVALANDIRMA ARALIKLARI TEKNİK

Detaylı

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany 8 15 23 31 38 46 54 61 68 75 82 90 99 107 115 122 130 138 145 152 159 166 175 183 193 202 211 218 226 Motor

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr.

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr. Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 419585-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr. İçindekiler Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

ELEKTRİKLİ FREZE MAKİNASI

ELEKTRİKLİ FREZE MAKİNASI ELEKTRİKLİ FREZE MAKİNASI MODEL RTM378 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 5 2 8 1 3 7 6 4 TEKNİK VERİLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ HIZ KESME DERİNLİĞİ BİLEZİK GENİŞLİĞİ 230V - 50Hz 2000W 23000r/min 0-65mm 12mm CİHAZIN

Detaylı

Polisaj Makinası. GİRİŞ Bu alet, zımparalama, cilalama ve fırçalama işlerinde kullanılır. TEKNİK VERİLER ALETİN KISIMLARI

Polisaj Makinası. GİRİŞ Bu alet, zımparalama, cilalama ve fırçalama işlerinde kullanılır. TEKNİK VERİLER ALETİN KISIMLARI Polisaj Makinası GİRİŞ Bu alet, zımparalama, cilalama ve fırçalama işlerinde kullanılır. TEKNİK VERİLER ALETİN KISIMLARI 1. Disk sabitleme butonu 2. Yardımcı kulp 3. Açma/kapama şalteri 4. Anahtar kilitleme

Detaylı

Bu Addendum Kullanıcı El Kitabı'na

Bu Addendum Kullanıcı El Kitabı'na Oksijen sensörünün değiştirilmesi Giriş Oksijen sensörünün her iki senede bir ya da gerekirse daha kısa aralıklarla değiştirilmesi gerekir. Genel onarım talimatları Ventilatöre bakım yaparken, ventilatör

Detaylı

HITACHI. Zincirli Testere Makinalarý (Motorlu Testere) CS33EB - CS33EDT CS40EA - CS51EAP KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI

HITACHI. Zincirli Testere Makinalarý (Motorlu Testere) CS33EB - CS33EDT CS40EA - CS51EAP KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI HITACHI Zincirli Testere Makinalarý (Motorlu Testere) CS33EB - CS33EDT CS40EA - CS51EAP KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI Zincirli Testere Makinalarý (Motorlu Testere) CS33EB (Orijinal talimatlarõn çevirisi)

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Nisan 2006

Bellek Modülleri. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Nisan 2006 Bellek Modülleri Belge Bölüm Numarası: 406852-141 Nisan 2006 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceği açõklanmaktadõr. İçindekiler 1 Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 4 6 7 1 2 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ TUTUCU 2. AYDINLATMA IŞIĞI 3. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 4. TORK KONTROL 5. YÖN DEĞİŞTİRME 6. ŞARJ SEVİYE IŞIĞI

Detaylı

YIL TAM GARANTİ. TEKSAN mini... Gücünü hafife almayın! Benzinli Jeneratörler

YIL TAM GARANTİ. TEKSAN mini... Gücünü hafife almayın! Benzinli Jeneratörler 2 YIL TAM GARANTİ TEKSAN mini... Gücünü hafife almayın! Benzinli Jeneratörler B E N Z İ N L İ T E K S A N M İ N İ J E N E R AT Ö R S E R İ S İ TJ 3200 TJ 2700 TJ 15000 TS OTM / MS OTM TJ 12000 TS Üstün

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ MATKAP MODEL RTM154 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU 6 1 2 4 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. HAVALANDIRMA ARALIKLARI 3. GERİ/İLERİ DÖNÜŞ ŞALTERİ 4. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 5. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ

Detaylı

APC Smart-UPS RT. Harici Akü Grubu. SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli 990-1083A, 01/03

APC Smart-UPS RT. Harici Akü Grubu. SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli 990-1083A, 01/03 APC Smart-UPS RT Harici Akü Grubu SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe 990-1083A, 01/03 1: GÜVENLİK BİLGİLERİ American Power Conversion

Detaylı

SOĞUK MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI UYARI TEHLİKE Motoru çalıştıracağınız vakit, Zincir frenini frenleme konumuna itiniz. Motorun çalıştırılması esnasında zincirin dönmesi tehlikeli olabilir. Yakıt deposuna yakıt

Detaylı

Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü dikkatle okuyunuz.

Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü dikkatle okuyunuz. AKINLAR ŞÖMİNE... yeni ısı kaynağı... Değerli Müşterimiz, AKINLAR Şömine haznesini tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü

Detaylı

DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1. Makineyi kullanma konusunda bilgili olmayan kişilerin makineyi kullanmasına izin vermeyiniz. Bu makine sadece makinenin kullanılması konusunda

Detaylı

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T Baskõ 06/2004 11295384 / TR A6.C86 İşletme Kõlavuzu SEW-EURODRIVE Driving

Detaylı

Çelik kapõ almanõn altõnda yatan sebep insanlarõn güvenlik ihtiyacõdõr.

Çelik kapõ almanõn altõnda yatan sebep insanlarõn güvenlik ihtiyacõdõr. Çel ka Çelik Kapõ Kullanõm ve Bakõm Kõlavuzu Sevgili Müşterilerimiz Çelik kapõ almanõn altõnda yatan sebep insanlarõn güvenlik ihtiyacõdõr. Çalka kapõlarõ ile, kendinizi güvende hissedersiniz. Çünkü, Çalka,

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre PCE-ST

Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre PCE-ST PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre

Detaylı

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kazan Logano GE434 Logano plus GB434 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007 Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 430223-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceği açõklanmaktadõr. İçindekiler Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

KESİCİLER. Model BENZİN MOTORLU METAL VE BETON KESME MOTORLARI

KESİCİLER. Model BENZİN MOTORLU METAL VE BETON KESME MOTORLARI KESİCİLER Çalışma alanında gerçekleştirilecek operasyonlarda karşılaşılan metal, ahşap ve beton yapı eleman engellerinin kesilerek ortadan kaldırılması için kullanılan malzemelerdir. Kullanım amacına göre

Detaylı

ISC 75.200 TÜRK STANDARDI TS 4943/Kasõm 1986

ISC 75.200 TÜRK STANDARDI TS 4943/Kasõm 1986 İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM... 1 0.1 - KONU...1 0.2 - TARİFLER...1 0.2.1 - Atmosferik Tank... 1 0.2.2 - Drenaj... 1 0.2.3 - Şedde... 1 0.3 - KAPSAM...1 1 - KURALLAR... 1 1.1 - TASARIM KURALLARI...1

Detaylı

Başlıca ürün özellikleri

Başlıca ürün özellikleri Darbeli matkap AdvancedImpact 900 Yenilikçi Bosch Kickback Control ve 2 vitesli şanzımana sahip yeni AdvancedImpact 900 performans ve kontrol konusunda en yüksek taleplerle gelen hafif hizmet kullanıcıları

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU NOT: BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.

KULLANIM KILAVUZU NOT: BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM İÇİN UYGUN DEĞİLDİR. BENZİNLİ JENERATÖR MODEL RTM9665 KULLANIM KILAVUZU NOT: BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.. 1) Yakıt deposu 9) Boru çerçeve 2) Egzost susturucu 10) Buji 3) Toprak 11) Yakıt Kapağı 4) Devre

Detaylı

Montaj Kılavuzu PERGOLA KAMELYA. www.arline.com.tr

Montaj Kılavuzu PERGOLA KAMELYA. www.arline.com.tr Montaj Kılavuzu PERGOLA KAMELYA GİRİŞ Elinizdeki kılavuzda Arline Pergola kurulumuna başlamak için ihtiyacınız olan bilgiler mevcuttur. Montaj ve kurulum tekniklerinin anlatıldığı bu kılavuz ürünlerimizin

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

6302 2530 09/2002 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logamatic 4311/4312 Kumanda Panelleri. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6302 2530 09/2002 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logamatic 4311/4312 Kumanda Panelleri. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6302 2530 09/2002 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Logamatic 4311/4312 Kumanda Panelleri Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanõm tavsiyeleri Teknik cihazlar, sadece maksadõna

Detaylı

Nilfisk PS 333 A KULLANMA KILAVUZU

Nilfisk PS 333 A KULLANMA KILAVUZU Nilfisk PS 333 A KULLANMA KILAVUZU Genel Uyarılar DİKKAT! DİKKAT EDİLECEK HUSUS: Cihazı kullanmadan önce muhtemel yangın, elektrik çarpması veya benzer kaza tehlikelerini bilmeniz ve gerekli önlemleri

Detaylı

ENG ENG 2 3 ENG ENG 4 5 ENG ENG 6 7 ENG ENG 8 RU RU 10 11 RU RU 12 13 RU RU 14 15 RU RU 16 EST EST 18 19 EST EST 20 21 EST EST 22 23 EST EST 24 LT LT 26 27 LT LT 28 29 LT LT 30 31 LT LT 32 LV LV 34 35

Detaylı

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe APC SUM48RMXLBP2U Uzatõlmõş Ömür (XL) Akü Paketi APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1736 01/2004 Giriş SUM48RMXLBP2U, APC Smart-UPS Modeler Kesintisiz

Detaylı

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA /KAPAMA ŞALTERİ 2. İŞ PARÇASI TABLASI 3. KIVILCIM/ÇAPAK KORUYUCU 4. ZIMPARA TAŞI 5. ZIMPARA TAŞI

Detaylı

UYGULAMA TALİMATLARI 1/5

UYGULAMA TALİMATLARI 1/5 UYGULAMA TALİMATLARI 1/5 Sevgili Müşterimiz, Par-ky zemini seçtiğiniz için teşekkür ediyoruz. Uygulamaya başlamadan önce, bu talimatları dikkatlice okumanız gerekmektedir. UYGULAMA MALZEMELERİ (resim 1)

Detaylı

STORMY DC 4100. Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

STORMY DC 4100. Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU STORMY DC 4100 Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș STORMY DC 4100 Yatık Toz Torbalı Elektrikli

Detaylı

Orjinal Kullanma Talimatı Seramik Kesme Makinası. Art.-Nr.: 43.012.62 I.-Nr.: 01029 RT-TC 430 U

Orjinal Kullanma Talimatı Seramik Kesme Makinası. Art.-Nr.: 43.012.62 I.-Nr.: 01029 RT-TC 430 U Orjinal Kullanma Talimatı Seramik Kesme Makinası Art.-Nr.: 43.012.62 I.-Nr.: 01029 RT-TC 430 U TR 2 TR 3 TR 4 TR 5 TR 6 Dikkat! Yaralanmaları ve maddi hasarı önlemek için aletler ile çalışırken bazı iş

Detaylı

ET 18. ET18 Çalışma dünyanızın evrimi. İzlenen Geleneksel Arka Ekskavatörleri

ET 18. ET18 Çalışma dünyanızın evrimi. İzlenen Geleneksel Arka Ekskavatörleri ET 18 İzlenen Geleneksel Arka Ekskavatörleri ET18 Çalışma dünyanızın evrimi. Wacker Neuson, 1,7'den 2,4 t sınıfına kadar yeni nesil modellerle kompakt ekskavatörler için yeni standartları belirliyor.test

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB204

KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB204 KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB204 0 UYARI 1.Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. Bu kullanıcı klavuzundaki

Detaylı

MK-200 MEKİK SEHPASI KULLANMA KILAVUZU

MK-200 MEKİK SEHPASI KULLANMA KILAVUZU MK-200 MEKİK SEHPASI KULLANMA KILAVUZU 1 ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Aleti kullanmadan önce bu kılavuzu iyice okuyunuz. UYARI: Egzersize başlamadan önce doktorunuza danışınız. Özellikle daha önce düzenli

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Batarya Paketi >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI İÇİNDEKİLER İNGİLİZCE 8 VERİ 13 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Elektrikli bir cihazı kullanırken, aşağıdakiler dahil temel önlemleri daima alın : CİHAZI KULLANMADAN

Detaylı

KALE KİLİT DIŞ TİCARET A.Ş

KALE KİLİT DIŞ TİCARET A.Ş KALE KİLİT DIŞ TİCARET A.Ş Model: KD-050/50-100 PARMAK İZLİ KİLİT Kullanma Kılavuzu CE İÇİNDEKİLER Ürün Bilgileri 1.1 Ürün modeli ve özellikleri 1.2 Fonksiyonlar 1.3 Kilit parçaları ve özellikleri 1.4

Detaylı

sökülmesi ve Roomba nasıl temizlenir 560

sökülmesi ve Roomba nasıl temizlenir 560 sökülmesi ve Roomba nasıl temizlenir 560 (Vb çamur, sos,) onaylı olmayan maddeler üzerinde çalıştıktan sonra Roomba 560 tam temizlik Yazan: HoyeBoye GİRİŞ Bu kılavuz Roomba toz-bin, fırça meclisleri ve

Detaylı

4204G / 4304G / 4404G Serisi Motorlar TURBO AFTERCOOLER DİZEL MOTOR BAKIM KILAVUZU

4204G / 4304G / 4404G Serisi Motorlar TURBO AFTERCOOLER DİZEL MOTOR BAKIM KILAVUZU 4204G / 4304G / 4404G Serisi Motorlar TURBO AFTERCOOLER DİZEL MOTOR BAKIM KILAVUZU MOTOR YAĞ SEVİYESİ KONTROLÜ Motor yağ seviyesi Motorun herhangi bir yerinde yağ veya su kaçağı olup olmadığını kontrol

Detaylı

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları 2001 model, AKE motor kodlu A4 (B6) 2,5ltr. V6 TDI bir CT1015 WP1 ve CT1018K1 Audi modeline yönelik ayrıntılı kılavuz ContiTech, kayış değişiminde

Detaylı

TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM118 RTM123 RTM126 RTM129 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM118 RTM123 RTM126 RTM129 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM118 RTM123 RTM126 RTM129 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 6 7 4 3 2 5 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. KORUYUCU KAPAK 2. KORUYUCU KAPAK SIKIŞTIRMA KOLU 3. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 4. İLAVE SAP

Detaylı

Ford Focus Ön Fren Rotors

Ford Focus Ön Fren Rotors 2005-2007 Ford Focus Ön Fren Rotors Değiştirilmesi arka kampana frenli 2005-2007 Ford Focus modellerinde rotorları değiştirilmesi. Yazan: David Hodson GİRİŞ Bu kılavuzda adımlar biraz daha farklı frenler

Detaylı

C - 941CX. Yeni Nesil, Yüksek Performanslı Motorlu Testereler

C - 941CX. Yeni Nesil, Yüksek Performanslı Motorlu Testereler Yeni Nesil, Yüksek Performanslı Motorlu Testereler Güç, Performans ve Konforun Eşsiz Birlikteliği ÜST DÜZEY PERFORMANS Kendi sınıfı ürünler arasında yüksek verimi ve sanat niteliğindeki eşsiz tasarım çözümleri

Detaylı

ZF otomatik şanzıman 8HP için yağ değiştirme kiti

ZF otomatik şanzıman 8HP için yağ değiştirme kiti Sıcak yağla temas sonucunda yanma tehlikesi vardır. Hafif ila orta derecede yaralanmalar olasıdır. Koruyucu gözlük kullanın. Koruyucu eldiven kullanın. Koruyucu kıyafet kullanın. Elektrostatik deşarj (ESD)

Detaylı

Güç üretim birimine ait olan bu kullanım kılavuzu KAMA jeneratör setiniz hakkında tatmin edici ve güvenli bütün temel bilgileri vermektedir.

Güç üretim birimine ait olan bu kullanım kılavuzu KAMA jeneratör setiniz hakkında tatmin edici ve güvenli bütün temel bilgileri vermektedir. ÖNSÖZ KAMA ürünü aldığınız için tebrikler, teşekkür ederiz; Amacımız müşterimizin memnuniyetini kazanacağımız yüksek kalite jeneratörleri sağlamaktır. Eminiz ki tercihinizin bedelini alacaksınız. Güç üretim

Detaylı

MBP35 KULLANICI KILAVUZU BEBEK MONİTÖRÜ. Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr.

MBP35 KULLANICI KILAVUZU BEBEK MONİTÖRÜ. Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr. KULLANICI KILAVUZU MBP35 BEBEK MONİTÖRÜ KULLANICI KILAVUZU Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr. Yeni Motorola Dijital Bebek Monitörünüze Hoşgeldiniz!

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİM BİÇME MAKİNASI MODEL RTM938 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER RTM938 1. VOLTAJ 230-240V~50Hz 2. ÇIKIŞ 1600W 3. KESME YÜKSEKLİĞİ 5 pozisyon ( 28,38,48,58,68 mm) 4. KESME ÇAPI

Detaylı

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000 Kullanım Talimatı Ozonizatör S 500 / S 1000 Giriş Sander'in bu üstün kaliteli ürününü satın aldığınız için sizi kutlarız ve bu cihazdan memnun kalacağınızdan eminiz. Akvaryum teknolojisine ilişkin ürünlerin

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

SÜTUNLU MATKAP MODEL RTM613 TANITMA VE KULLANIM KLAVUZU

SÜTUNLU MATKAP MODEL RTM613 TANITMA VE KULLANIM KLAVUZU SÜTUNLU MATKAP MODEL RTM613 TANITMA VE KULLANIM KLAVUZU 8 6 10 9 7 5 4 3 2 1 1. TABAN 2. ÇALIŞMA TABLASI 3. ÇALIŞMA TABLASI MANDALI 4. SÜTUN 5. MANDREN 6. AÇMA/KAPAMA BUTONU 7. TUTMA KOLU 8. KASNAK SİSTEMİ

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB401. Dikkat!

KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB401. Dikkat! KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB401 Dikkat! I.Tedbirler 1. Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride referans olması için saklayın. Kılavuzda verilen talimatlara

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

"Vagon Barbekü" Montaj ve İşletim Kılavuzu

Vagon Barbekü Montaj ve İşletim Kılavuzu Version: 0566tr Stand: #018-2012 Ausgabe: 07/11cd "Vagon Barbekü" Montaj ve İşletim Kılavuzu Önsöz Yüksek kaliteli GRILLCHEF barbekünüzü kullanmaya başlamadan önce bu montaj ve kullanma kılavuzunu dikkatle

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU BLW-140PB BEAM DEDEKTÖR TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kullanma kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler

Detaylı

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM315 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM315 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ŞARJLI MATKAP MODEL RTM315 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİ TELERİ 1. ANAHTARSIZ MANDREN 2. TORK AYAR YERİ 3. SAĞ / SOL AYAR DÜĞMESİ 4. HIZ AYARLI TETİK 5. BATARYA SÖKME TAKMA PİMİ 6. BATARYA KASASI

Detaylı

ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ

ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ MODEL RTM394 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 6 3 6 2 1 5 4 2 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA/KAPAMA ŞALTERİ 2. AÇMA /KAPAMA ŞALTER KİLİTLEYİCİ 3. HIZ AYAR DÜĞMESİ 4. VİTES AYAR DÜĞMESİ 5.

Detaylı

Motorun herhangi bir yerinde yağ veya su kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz. Motor yağ seviyesini yağ çubuğu ile kontrol ediniz, eksik ise yağ

Motorun herhangi bir yerinde yağ veya su kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz. Motor yağ seviyesini yağ çubuğu ile kontrol ediniz, eksik ise yağ Motorun herhangi bir yerinde yağ veya su kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz. Motor yağ seviyesini yağ çubuğu ile kontrol ediniz, eksik ise yağ ekleme deliğinden yağ seviyesi istenilen yüksekliğe çıkana

Detaylı

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Enerji tasarrufunun temelde üç önemli faydasõ bulunmaktadõr.en kõsa vadede şahõs veya firmalar için görünen faydasõ maliyetlerin

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

SUNTA KESME MAKİNASI

SUNTA KESME MAKİNASI SUNTA KESME MAKİNASI MODEL RTM384 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 6 2 3 5 4 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 2. TUTMA KOLU 3. AÇI ÖLÇEĞİ 4. AÇI AYAR KOLU 5. TESTERE KORUMASI 6. LAZER AÇMA / KAPAMA

Detaylı

HAVA ÜFLEME MAKİNASI

HAVA ÜFLEME MAKİNASI HAVA ÜFLEME MAKİNASI MODEL RTM301 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 2 3 5 CİHAZIN ÜNİTELERİ 4 1. HIZ AYAR DÜĞMESİ 2. TETİK KİLİTLEME BUTONU 3. ÇALIŞTIRMA ANAHTARI 4. HAVA EMİŞ YERİ 5. HAVA ÜFLEME BORUSU TEKNİK

Detaylı

AKÜLÜ MOTOSİKLET C051

AKÜLÜ MOTOSİKLET C051 AKÜLÜ MOTOSİKLET C051 Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için saklayınız. Parça Listesi Seri no İsim adet 1 Ana gövde 1 2 Ön gövde 1 set 3 Şarj aleti 1 4

Detaylı

2SB5 doğrusal aktüatörler

2SB5 doğrusal aktüatörler 2SB5 doğrusal aktüatörler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki Basım 03.13 Değişiklik yapma hakkı saklıdır! İçindekiler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki İçindekiler İçindekiler 1 Temel bilgiler... 3 1.1 İşletim kılavuzuna

Detaylı

56 Profesyonel elektrikli el aletleri. Darbeli matkaplar, darbesiz matkaplar, vidalama makineleri, fayans işleme aletleri

56 Profesyonel elektrikli el aletleri. Darbeli matkaplar, darbesiz matkaplar, vidalama makineleri, fayans işleme aletleri 56 Profesyonel elektrikli el aletleri Darbeli matkaplar, darbesiz matkaplar, vidalama makineleri, Profesyonel elektrikli el aletleri 57 Tavizsiz çok yönlülük Profesyonel darbeli matkaplar ve vidalama makineleri

Detaylı

TÜRKÇE APW-896/IP-420 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

TÜRKÇE APW-896/IP-420 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TÜRKÇE APW-896/IP-420 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYARI : ❶ ❷ ❶ ❷ ❸ ❸ ❶ ❷ ❸ TÜRKÇE i GÜVENLIK ÖNLEMLERI - ii TÜRKÇE iii iv APW-896 daha güvenli şekilde kullanmak için alınması gereken önlemler 1. Elektrik şokunun

Detaylı

TEL : +90 (212) 639 00 99 PBX FAX : +90 (212) 639 54 90. WEB : www.emartmakine.com. E-MAIL : info@emartmakine.com

TEL : +90 (212) 639 00 99 PBX FAX : +90 (212) 639 54 90. WEB : www.emartmakine.com. E-MAIL : info@emartmakine.com KULLANIM KILAVUZU 1) ÜRETİCİ VE SERVİS İRTİBAT BİLGİSİ 2) KULLANIM ALANLARI VE KULLANIM AMACI 3) MONTAJ TALİMATLARI 4) GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 5) ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI 6) BAKIM VE TEMİZLİK 7) PERİYODİK BAKIM

Detaylı

Önemli Tedbirler Değer Müşterimiz, UMA, Casa Bugatti'den elektronik tartıyı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Her ev tipi cihaz gibi, bu tartıda dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve tartının zarar görmesi

Detaylı

DEN 318. Dalga Mekaniği. Ders Notlarõ. Dalga Mekaniğine Giriş. Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi. Hazõrlayan. Yrd. Doç. Dr.

DEN 318. Dalga Mekaniği. Ders Notlarõ. Dalga Mekaniğine Giriş. Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi. Hazõrlayan. Yrd. Doç. Dr. DEN 318 Dalga Mekaniği Ders Notlarõ 1. Bölüm Dalga Mekaniğine Giriş İTÜ Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi Hazõrlayan Yrd. Doç. Dr. Şafak Nur Ertürk Oda No:417 Tel: (212) 285 6382 e-posta: erturk@itu.edu.tr

Detaylı

KIRICI DELİCİ MATKAP MODEL RTM215 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZ

KIRICI DELİCİ MATKAP MODEL RTM215 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZ KIRICI DELİCİ MATKAP MODEL RTM215 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZ 1 3 4 5 7 6 2 8 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ MANDRENİ 2. İLAVE SAP 3. DERİNLİK MESNEDİ SIKIŞTIRMA VİDASI 4. DARBELİ / DARBESİZ SEÇİM ANAHTARI

Detaylı

HEISSNER SU FİLTRESİ TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER FA2000UV-00. Kullanım ömrü 10 yıldır

HEISSNER SU FİLTRESİ TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER FA2000UV-00. Kullanım ömrü 10 yıldır HEISSNER SU FİLTRESİ TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER FA2000UV-00 Kullanım ömrü 10 yıldır ÜRÜN İLE İLGİLİ TANITICI RESİM ÜRÜNE AİT TANITICI VE TEMEL BİLGİLER Bu ürün, 5 tona kadar olan gölet

Detaylı

ELEKTRİKLİ HAVA KOMPRESÖRÜ

ELEKTRİKLİ HAVA KOMPRESÖRÜ ELEKTRİKLİ HAVA KOMPRESÖRÜ MODEL RTM724 - RTM750 TANITMA VE KULLANIM KLAVUZU 9 3 12 1 4 5 2 11 10 6 8 7 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MOTOR 2. DURDURMA BUTONU 3. ÇIKIŞ VANASI 1 4. ÇIKIŞ VANASI 2 5. DEPO 6. BASINÇÖLÇER

Detaylı

KIRICI VE DELİCİ MATKAP

KIRICI VE DELİCİ MATKAP KIRICI VE DELİCİ MATKAP MODEL RTM232 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 3 4 5 1 6 2 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. YAN SAP 3. KIRICI DELİCİ SEÇİM ANAHTARI 4. YAĞ KAPAĞI 5. ANAHTAR 6. DEVİR AYARI NOT: BU ÜRÜN

Detaylı