1. GĠRĠġ 2. CONSOLID SĠSTEMĠ NĠN TANIMI VE ÖZELLĠKLERĠ 2.1 TANIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. GĠRĠġ 2. CONSOLID SĠSTEMĠ NĠN TANIMI VE ÖZELLĠKLERĠ 2.1 TANIMI"

Transkript

1 1. GĠRĠġ Mühendisler ve müteahhitler için özel ve kamu sektöründe zemin iyileģtirme ve temel inģaatı performansını iyileģtirmek daha ucuza daha dayanıklı sağlam projeler yapmak ve hatta sıkılaģan çevre yasalarıyla uyumlu olmak gittikçe zorlaģmaktadır. Bununla paralel olarak temel inģaatlarının uzun dönem performansını artırmayı amaçlayan geleneksel metotlar zamanla daha maliyetli hale gelmektedir. Dahası geleneksel temel inģaatı ve zemin iyileģtirme ürünlerinin fiyatları gün geçtikçe artmakta ve nakliyesi yüksek maliyetlere ulaģmaktadır. Zeminlerin, dirençlerini arttırmak veya belirli koģullar da sahip oldukları direnci her türlü hava koģullarında korumak veya aynı zamanda değiģken yük ve iklim koģullarının zararlı etkileri altında uzun zaman dayanacak hale getirilmelerini sağlamak amacı ile, katkı maddeleri ile karıģtırılarak kararlı hale getirilmeleri iģlemine stabilizasyon denir. Çakıl, agrega, kil gibi geleneksel inģaat malzemelerinin kaynaklarının tükenmesi, ayrıca bu malzemelerin sorumsuzca kullanılmasıyla oluģan olumsuz çevresel etkilerini bertaraf etmek için alternatif ve kalıcı çözümlere ivedilikle gereksinim duyulmaktadır. Bu sorunlara çözüm olarak ve mevcut zayıf zeminleri dıģarıdan malzeme ihtiyacı olmaksızın, zayıf zemin stabilizatörleri kullanarak iyileģtiren CONSOLID ZAYIF ZEMĠN STABĠLĠZASYON SĠSTEMĠ geliģtirilmiģtir. 2. CONSOLID SĠSTEMĠ NĠN TANIMI VE ÖZELLĠKLERĠ 2.1 TANIMI Herhangi bir yapı inģası sırasında zayıf bir zeminle karģılaģıldığında mevcut zayıf zeminin kazılıp baģka yere götürülmesi ve yerine özellikleri önceden iyileģtirilmiģ zemin getirilmesi hem zaman kaybına yol açmakta hem de ekonomik olmamaktadır. CONSOLID Zayıf Zemin Stabilizasyon Sistemi kullanılarak zayıf zeminin yerinde iyileģtirilmesi sağlanmaktadır. Her türlü zayıf zeminin doğal katılaģma sürecini hızlandırır ve geri dönüģümsüz olarak uzun vadede kalıcı hale sokar. CONSOLID ZAYIF ZEMĠN STABĠLĠZASYON SĠSTEMĠ nin bütün zemin çeģitlerini aynı oranda zayıf zemin stabilizatörü kullanarak iyileģtirmesi, esnek, CBR(Kaliforniya TaĢıma Oranı) yüksek, yoğunluğu yüksek, mukavemeti yüksek, sudan zarar görmeyen ve zeminin su problemini çözen özellikleri ile Yol, havalimanı, liman, demiryolu, lojistik alanlar, çevre projeleri, baraj, gölet, kanal ve suni havuz inģaatları, milli güvenlik projeleri ve diğer endüstriyel alanları inģaatlarında kullanılması gerek inovasyon konseptinde teknolojik malzeme üretimi gerekse bir çok problemi çözmesi ve çok çeģitli ve yüksek hacimli iç ve dıģ pazara sahip olması nedeniyle, Sistemin Ülkemizde üretilmesi açısından stratejik bir önem kazandırmaktadır. 1

2 CONSOLID ZAYIF ZEMĠN STABĠLĠZASYON SĠSTEMĠ teknolojisi yerel zeminin mekanik özelliklerini iyileģtirerek daha sağlam ve dayanıklı olmasını sağlar. Bu konuda geliģmiģ ülkelerin ulaģtırma bakanlıkları ve bağımsız araģtırma kuruluģları bu yeni teknolojinin güvenirliliğini test etmiģ ve onaylamıģlardır. Ayrıca yıllardır geliģen bu teknolojiyle dünya çapında birçok uygulayıcı bu metodun maliyet avantajından faydalanmıģ ve rakiplerine karģı belirgin bir üstünlük kurmuģlardır. Dünya Bankası'nın geliģen ülkelerde kırsal kesimlerde yol yapımında kabul ettiği ve BirleĢmiĢ Milletlerin çevre projelerinde uyguladıkları metotlardan biridir. CONSOLID ZAYIF ZEMĠN STABĠLĠZASYON SĠSTEMĠ ürünleri olan CONSOLID 444 Sıvı Zayıf Zemin Stabilizatörü ve SOLIDRY Katı Zayıf Zemin Stabilizatörü ürünlerine ait AR-GE çalıģmaları Firma Yetkilileri tarafından tamamlandıktan sonra, Süleyman Demirel Üniversitesi MMF Jeoloji Bölümü tarafından sonuçları test edilmiģ, UlaĢtırma Bakanlığı KGM ve DLH Genel Müdürlüklerine bağlı Zemin ġube Müdürlükleri Laboratuarları tarafından sonuçları test edilmiģ, Çevre ve Orman Bakanlığı DSĠ Genel Müdürlüğüne bağlı TAEK Daire BaĢkanlığı Laboratuarları ve Isparta 14. Bölge zemin Ģube müdürlüğü Laboratuarları tarafından sonuçları test edilmiģ ve sonuçta T.C. Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu tarafından BAYINDIRLIK BAKANLIĞI YÜKSEK FEN KURULU ĠNġAAT RAYĠÇ FĠYATLARI LĠSTESĠNE 2005 YILINDA GĠRMĠġTĠR. Böylece Tüm Kamu Kurum ve KuruluĢlarının Resmi Projelerinde Güvenli, Ekonomik Olarak Kullanabileceği Faydalı Teknolojik Malzeme durumuna gelmiģtir. 2.2 NEDEN CONSOLID ZAYIF ZEMĠN STABĠLĠZASYON SĠSTEMĠ Mevcut zeminde uygulandığında Ģu avantajları sağlar: - Çok kaliteli zemin stabilizasyonu elde edileceğinden dolayı bakım ve onarım maliyetlerinden tasarruf sağlanır. - Çoğu zemin çeģidinde aynı oranda malzeme kullanılır - Zemin bir kez sıkıģtırıldı mı sürekli aynı kalır; Zeminin suya karģı duyarlılığı yüksek bir oranda düģmektedir - Zemin özelliklerine olumlu katkıda bulunarak zemin düģmanları kuraklık ve sele çözüm bulur. CONSOLID SĠSTEMĠ, Consolid 444 Sıvı Zayıf Zemin Stabilizatörünün ve Solidry Katı Zayıf Zemin Stabilizatörünün mevcut zemine homojen bir Ģekilde karıģtırılması ve sıkıģtırılması, yöntemi ile her türlü zemin çeģidine aģağıdaki olumlu katkıları sağlar: kat CBR artıģı sağlar ve mukavemeti arttırır. - Geçirimsizlik k= 1 x m/sn ye yükseltir. - Yoğunluğu Arttırır - Maliyeti DüĢürür - Zamandan tasarruf sağlar - Plastik indeksini düģürür - Optimum nemi yükseltir - Suya karģı direnci arttırır - Kapiler artıģı düģük seviyeye getirir - Saha uygulaması kolaydır - Bütün zemin çeģitleri ile aynı oranda Consolid 444 ve Solidry ürünleri kullanılır. - Zemin iģlendikten sonra oturma oranı %1 in altındadır. 2

3 - Çevre dostudur - Mevcut zemini değiģtirmeye gerek yoktur. Çoğu projede kötü Ģartlardaki zeminler bile Consolid Sistemi ile iģlendiğinde istenen taģıma kuvveti sağlanabilmektedir. Sonuçta geleneksel yöntemlere nazaran temel maliyetlerde %20-%50 oranında bir tasarruf sağlanabilmektedir - Uzun vadede bakım ve onarım maliyeti gerektirmez. Dayanıklılık ömrü elde edilen matematiksel modelleme ve referans projelere istinaden 300 yıl olarak tespit edilmiģtir yılından günümüze kadar dünyanın çoğu ülkesinde baģarı ile uygulanan projeler halen mükemmel performansa sahiptir. Geleneksel Yöntemle ĠnĢa EdilmiĢ Temel Tabakası Consolid Sistemi ile ĠnĢa EdilmiĢ Temel Tabakası 3

4 2.3 CONSOLID ZAYIF ZEMĠN STABĠLĠZASYON SĠSTEMĠ NEDĠR? CONSOLID ZAYIF ZEMĠN STABLĠZASYON SĠSTEMĠ, açık ve net bir Ģekilde zemin stabilizasyonu için geliģtirilmiģtir. Her türlü sıkı zeminin doğal katılaģma sürecini hızlandırır. CONSOLID SĠSTEMĠ hemen hemen her türlü zeminle kullanılabilmektedir. Geleneksel inģaat malzemelerinin kaynaklarının tükenmesi ve yıpranmaları sonucu, yerleģik zemin üzerinde yapılacak yol inģaatları ve bakım onarım çalıģmaları ve diğer tüm inģaat çalıģmalarında; çevreyi korumak, kısıtlı kaynaklara sahip kırılmıģ agrega ve çakıldan tasarruf etmek ve değerli inģaat malzemelerinin atılmasını engellemektir. 2.4 CONSOLID SĠSTEMĠ TEMEL BĠLEġENLERĠ CONSOLID SĠSTEMĠ zemin stabilizasyonu için daima birlikte kullanılan iki ürün tarafından oluģturulur. CONSOLID ve SOLIDRY dır. CONSOLID sıvı bileģen, SOLIDRY ise toz biçiminde bir bileģendir. Ġki bileģen zeminle karıģtırılır. Bunun ardından zemin tamamen sıkıģtırılmıģ olur. CONSOLID SĠSTEMĠ hemen hemen her türlü zeminle kullanılabilmektedir. 4

5 2.4.1 CONSOLID 444 SIVI ZAYIF ZEMĠN STABĠLĠZATÖRÜ TC. BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI YFK RAYĠÇ POZ NO:04.624/1 CONSOLID 444 Sıvı Zayıf Zemin Stabilizatörü, yapıģmıģ olan ince su tabakasını parçalayıp tanelerin geri dönülmez bir Ģekilde kümelenmelerine yol açarak suyun kapiler artıģını önemli ölçüde azaltan kimyasal bir maddedir. CONSOLID 444 Sıvı Zayıf Zemin Stabilizatörünün mevcut zemine geri dönüģsüz olarak yüksek olumlu etkisi Ģunlardır: - Su geçirimsizliğini Ģiddetli miktarda düģürür, - SıkıĢma özelliğini arttırır, - Zaman içerisinde ve trafik altında istenilen yoğunluğa ulaģmayı sağlar ve yüksek mukavemet kazandırır, - Consolid 444, zemine ağırlığa göre 1 m3 zemine 0,8 litre olarak kullanılır. Consolid 444, 50/200 litrelik varillerde satılmaktadır SOLIDRY KATI ZAYIF ZEMĠN STABĠLĠZATÖRÜ TC. BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI YFK RAYĠÇ POZ NO:04.624/2 SOLIDRY Katı Zayıf Zemin Stabilizatörü, iģlenen zeminin koruyucusu olarak hareket eden katı/toz halde, kimyasal/organik bir maddedir. SOLIDRY Katı Zayıf Zemin Stabilizatörünün mevcut zemine geri dönüģsüz yüksek olumlu etkisi Ģunlardır: - Zeminin kendine has bağlanma özelliklerini arttırır. - Maddenin kabarma hareketi iģlenmiģ zeminde kapiler artıģı engeller ve su emilimi kapasitesi Ģiddetli miktarda düģer. - ĠĢlenen zeminin yüzeydeki suya ve aģınmaya maruz kalan üst katmanlarını korur. - Suyun kapiler artıģını daha fazla azaltır. - Zemine ağırlığa göre Kg oranında uygulanır. Solidry 1100 kg lık bigbag lerde ya da silobaslarda satılmaktadır. 5

6 2.5 CONSOLID ZAYIF ZEMĠN STABILIZASYON SĠSTEMĠ UYGULAMA METODU SAHANIN HAZIRLANMASI ZEMĠNĠN RĠPERLENMESĠ ZEMĠNDEKĠ TAġLARIN TAġ KIRICI ĠLE KIRILMASI ( mm kalınlıkta) 6

7 2.5.4 ZEMĠNE SOLIDRY KATI/TOZ ZAYIF ZEMĠN STABĠLĠZATÖRÜ SERĠLMESĠ ZEMĠNE CONSOLID 444 ZAYIF ZEMĠN STABĠLĠZATÖRÜ SERĠLMESĠ SOLIDRY VE CONSOLID 444 Ü MEVCUT ZEMĠN ĠLE KARIġTIRMA ( mm kalınlıkta) 7

8 2.5.7 KARIġIMIN SĠLĠNDĠR ĠLE SIKIġTIRILMASI SIKIġTIRILMIġ ZEMĠNĠN TESVĠYESĠ CONSOLID ZAYIF ZEMĠN STABĠLĠZASYON SĠSTEMĠ ĠLE SIKIġTIRILMIġ ZEMĠN 8

9 SIKIġTIRILMIġ ZEMĠNĠN KAPLANMASI 9

10 2.6 CONSOLID Sisteminin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Zeminlerin katkı maddeleriyle (CONSOLID SĠSTEMĠ ni meydana getiren ürünler) iģlenmesi, her türlü zeminin risk taģımayan inģaat malzemesi haline getirilmesini mümkün hale getirmektedir. ĠĢlenen zemindeki ıslahat seviyesi yüksek olup, yol inģaatı veya yol rehabilitasyonunda inģaat için genellikle kabul edilemez Ģeklinde sınıflandırılan malzemeler olan killi ve alüvyonlu tanelerin % 30 a kadar dahil edilmesine olanak vermektedir. ĠĢleme yalnızca stabilite ve yük kapasitesini yükseltmekle kalmaz, aynı zamanda tam geçirimsizliğe ulaģılmasını da sağlar. Bu durum iģlenen zeminin havuzlar ya da yapay göllerde, barajlar ve diğer suya maruz inģaatlarda astar olarak kullanılmasına olanak verir. Böyle iģlenen ve sudan etkilenmez hale gelen zemin malzeme, demiryolu setleri ve yapıları için de mükemmel bir inģaat malzemesi teģkil eder, ayrıca alt zemin katmanlarının yapısı ve çöplük alanlarında sızıntı ve yer altı suyunun kirlenmesinin önlenmesi amacıyla zemin malzemesinin örtülmesi için de çok değerlidir. Yol inģaatında killi ve alüvyonlu taneler stabilite üzerindeki olumsuz etkileri, su dirençlerinin düģüklüğü, suya maruz kaldıklarında kabarma sonucu yoğunluğun ortadan kalkması, don kaldırma kapasiteleri ve daha birçok sebepten dolayı saha dıģına çıkarılırlar. Doğru iģlendikleri takdirde bu taneler, inģaat malzemesinin değerli bir parçası haline gelebilirler. % 30 ila 50 oranında kumlu, kaba malzemeye karıģtırılarak, müģterinin ihtiyaçlarına göre ayarlanmıģ bir zemin karıģımı elde edilebilir. Böyle bir zemin karıģımının önceden iģlenmesi ve etki artıģında kayıp gerçekleģmeden uzun süreli saklanmasıyla, taģocağı sanayisi belli bir amaç için her zaman aynı parametreler ve aynı kaliteye sahip olan aynı zemin karıģımını temin edebilecek ve alt eğim, alt temel ya da temel zemini için kullanabilecektir. ĠĢlenen zemin karıģımları gerçek mineral beton Ģeklinde görev yaparlar. Zemin laboratuar testleri böyle bir malzemenin her türlü kullanımından önce gereken ıslahatın belirlenmesine olanak verir ve belirlenen parametrelerin sahada geçerli olmasını temin ederler. TaĢocağı sanayisi için bu, atık malzemenin büyük bölümlerinin satıģa sunulabilir ürünlere dönüģtürülebileceği, ortadan kaldırma masraflarının engelleneceği ve bunun yerine yeni ürünler ve yeni bir hizmetin faydalarını görmek için eģsiz bir fırsattan yararlanılabileceği anlamına gelmektedir. Bu zemin karıģımlarının üretimi, iģlenen malzeme kullanıma hazır halde depolanabildiğinden dolayı hava koģulları sahada çalıģmaya izin verdikten sonra boģ (yağmurlu ve soğuk) sezona aktarılabilir. Müteahhitler ve diğer müģterilere, kötü hava koģulları ve tatil sezonundan kaynaklanan sınırlama karģısında takdir edecekleri bir hizmet sunulabilir. Yol inģaatı ve yol rehabilitasyonundan baģka, önceden iģlenen malzemeden yapılmıģ geçirimsiz zemin katmanlarıyla inģaat, örneğin kolaylıkla 1x10 12 ve daha düģük k değerlerine ulaģılabilen barajlar ve atık boģaltma alanlarındaki bariyerlerin yapımına izin veren uygun zemin karıģımları hazırlamak da aynı Ģekilde mümkündür. Ekipman ve tesisattaki çok az, düģük maliyetli değiģiklikler esasında her türlü taģ ve çakıl ocağı, ürün yelpazesini yüksek kaliteli özel ürünlere geniģletebilir. Mesela hazır-karıģık MĠNERAL BETON kullanıma hazır, müteahhidin ihtiyaç duyacağı ve her türden bir sürü sorunla (yönetim düzenlemeleri, vergiler, kamuoyu baskıları dolayısıyla çevresel sınırlamalar, hissedar gereksinimleri, atık yok etme masrafları, rekabet vs.) uğraģma zorunluluğunun yükünü azaltmaya uygun bir üründür. Hafriyat zemininın yerine böyle RM mineral beton un konması inģaat süresini hızlandıracaktır ve hafriyat zemininın yeni RM mineral beton için ana malzeme olarak kullanılmak üzere planta taģınması imkanını sunmaktadır; müteahhit Ģüphesiz memnun ve bu giriģim için ödeme yapmaya gönüllü olacaktır. Tasarımda RM mineral beton adıyla pazarlanan bu tarz önceden iģlenmiģ zemin karıģımlarıyla mümkün olan bütün ıslahat hesaba katıldığı takdirde inģaat maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlamak bile mümkün olacaktır. Bir kez doğru Ģekilde iģlendikten sonra zemin karıģımının iģlenmiģ kalmasından dolayı, etki de kalıcıdır ve zaman içinde, sahadaki ileride gerçekleģecek sıkıģma altında yükselmektedir. ĠĢlenen malzemeyi CONSOLID ile yapılan iģlemeyi tekrarlamadan tekrar almak ve aynı kalıcı etkiyle tekrar tekrar kullanmak dahi mümkündür. Bu tür yeni ürünlerin ( RM mineral beton ) pazarlanması gayet kolay bir Ģekilde gerçekleģtirilebilir, çünkü tüm taģ ve çakıl ocakları yeni ürünlerin kalitesini kendi müģtemilatları üzerinde görebilecekleri kendi sahalarına sahiptirler: yollar, depolama yerleri, balçık barajları, hatta yer altı suyunun kirlenmesini engellemek ve boģaltılmıģ yerlerin yeniden iskanı için su geçirmez iģlenmiģ zemin katmanları. Bu yerlerde yalnızca düģük seviyeli uygulamalarla sınırlanmadan, mevcut her türlü mineral atığı kullanarak bu amaca 10

11 uygun Ģekilde ayarlanmıģ RM mineral betonlarını deneyebilirler. Bunlar her türlü yapı için tamamen yeni bir yüksek düzeyde güvenilir inģaat malzemesi sınıfı meydana getirirler. Tüm zemin parametreleri önemli ölçüde iyileģir ve trafik altında iyileģmeye devam eder; bu da iģlenen zeminin katılaģmaya yönelik hareketine etki etmek amacıyla seçilen yolu yeterince desteklemektedir Consolid Sistemi nin Zemin Geçirimsizlik Özelliği Tablo 1: Zemin Geçirimsizlik Katsayıları Tablo 3: (Geçirimsizlik) K-Katsayısı ( Katkılı Katkısız Numuneler) 11

12 2.6.2 Consolid Sistemi nin Sağladığı Proktor GeliĢimleri Katkısız Numune W optimum (%) Max. Kuru yoğunluk (Proktor Yoğunluğu) d (g/cm 3 ) Katkısız: 034U 15,1 1,808 CONSOLID Katkılı 034BS 14,9 1,780 Katkısız: 053U (GEOTEC) 14,2 1,755 Tablo 2: Proktor GeliĢimleri (Karlsruhe AraĢtırma Enstitüsü, 1999) 12

13 ġekil 1: Consolid Sistemi Katkılı ve Katkısız Proktor Eğrisi 13

14 2.6.3 Consolid Sistemi nin Erozyona karģı dayanımı Erozyona karģı dayanımını gösteren test sonuçları aģağıda verilmiģtir. ġekil 2. Ġğne Deliği Testi ( Erozyon Kontrolü için) 14

15 ġekil 3: Katkılı ve Katkısız numunelere uygulanan iğne deliği testi 15

16 16

17 2.6.4 Consolid Sistemi nin Sağladığı CBR ve Basınç Dayanım GeliĢimleri Numune DeğiĢim w (%) in 2,5 cm Kalınlık ġiģme (ml/dm 3 ) Kaynak (mm) CBR 2 - Değeri (%) Katkısız 5,12 117,9 1,489 33,62 Katkılı 3,55 58,0 0,089 60,59 Tablo 4: CBR Testi ġekil 19: SıkıĢtırma Basınç Dayanım Testi (Karlsruhe AraĢtırma Enstitüsü, 1999) Consolid Sistemi nin Sağladığı Deformasyona KarĢı Dayanım GeliĢimleri 17

18 Numune CBR- Değeri (%) Dayanım Modülü k s (MN/m 3 ) Deformasyon Modülü E v1 (MN/m 3 ) Katkısız KarıĢım 33, CONSOLID Katkılı KarıĢım 60, Tablo5: Deformasyon Dayanıklılık Testi (Karlsruhe AraĢtırma Enstitüsü, 1999) Numune = tg + c ( için=250 kn/m 2 ) (kn/m 2 ) u ( ) c u (kn/m 3 ) 034U - Katkısız BSC - Katkılı BS - Katkılı Tablo 6: Basınç Dayanım Testi (Karlsruhe AraĢtırma Enstitüsü, 1999) ġekil 20: Dayanım Testi (Karlsruhe AraĢtırma Enstitüsü, 1999) 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 2.6.6 Consolid Sistemi nin Sağladığı Donmaya KarĢı Dayanım GeliĢimleri Mevcut bilgiye ve Karlsruhe Üniversitesi nin (1996), Dresden Üniversitesi nin (1997) ve diğer üniversitelerin araģtırmalarına göre, CONSOLID Sistemi nin donmaya karģı direnç etkisinin de uzun vadeli olarak sağlandığını kabul edilebilir. Donma Direnç Testleri Sınırlı su geçirgenliği nedeniyle, su ancak ince buz tabakaları yapacak kadar nüfuz edebilir. Bu alanda, CONSOLID Sistemi betonla aynı seviyededir. CONSOLID Sistemi ile iģlenen zemin setinin ısı iletkenliği ve böylelikle alt eğimin donma süresi de çok daha yüksek olur. Tablo 8:Dona KarĢı Proctor GeliĢim sonuçları (Karlsruhe AraĢtırma Enstitüsü, 1999) Numune Woptimum (%) Max. Kuru yoğunluk (Proktor Yoğunluğu) d (g/cm 3 ) Katkısız 115U 14,7 1,755 Katkılı 115BS 14,8 1,750 23

24 Numune w optimum % su içeriği UlaĢılan Kuru Yoğunluk d (g/cm 3 ) KatılaĢma Süreci UlaĢılan w optimum% katı yoğunluk % w opt 115U 15,65 1,689 10,29 70,0 115BS 15,67 1,656 10,85 73,8 Tablo 1: Donma Direnç Testleri (Karlsruhe AraĢtırma Enstitüsü, 1999) 24

25 25

26 26

27 2.6.7 Consolid Sistemi nin Sağladığı Yüzeysel Yüke Dayanım GeliĢimleri 27

28 28

29 29

30 30

31 Deformasyon Modülü Katkısız KarıĢık Katkısız 145 cm Katkılı (45 cm) 145 cm arası Katkılı (65 cm) 145 cm arası E v1 (MN/m 3 ) 5, E v2 (MN/m 3 ) Hiç Baskı Yok k s (MN/m 3 ) Tablo 13: Dayanım Testi (Karlsruhe AraĢtırma Enstitüsü, 1999) 31

32 2.6.8 Consolid Sistemi nin Sağladığı kf GeliĢimleri Consolid sistemine ait k f değerleri Çizelge 2 de verilmiģtir. Burada k f değerlerinin olduğu görülmektedir. mertebesinde Çizelge 2 Consolid sistemine ait k f değerleri Numune Uygulama Laborotuvar K f (m/s) 034U - GEOTEC 1,7* BS CONSOLID GEOTEC 1,7* U - AGK 1,0* ,5* BS CONSOLID AGK 1,2* ,0* Consolid Sistemi nin Çevre Koruma Etkisi CONSOLID Sistemi doğayla uyum içerisindedir. Bu yeni ürünlerle hem doğa ve çevrenin korunmasına etkin bir Ģekilde iģtirak edilecek, hem de geri döndürülmüģ veya ıslah edilmiģ malzemeyle değiģtirilemeyecek ana malzemenin gerekli olduğu uygulamalar için değerli kaynakların muhafaza edilmesi sağlanacaktır. Ġsviçre Federal Sağlık Bürosu, Haziran 1997 de CONSOLID Sistemi nin çevreyle uyumlu olduğunu beyan etmiģtir. Doğrulama iģlemi Eluat Testi ile gerçekleģtirilmiģtir. Maddelerin hiçbiri baģarısız olmamıģtır. 32

33 33

34 CONSOLID SĠSTEMĠ nin yüksek etkililiği, TH Karlsruhe ye ait nükleer maddeyle hafif ölçüde kirletilmiģ zemin malzemesinin güvenli yok ediliģi ile ilgili bir belgede de gösterilmektedir. Cernavodã Radyoaktif Maddeler Depolama Kompleksinin Geçirgenlik Sonuçları Hata! BaĢvuru kaynağı bulunamadı. de verilmiģtir. Cernavodã/Romanya düģük ve orta seviyede radyoaktif atık boģaltım sahasında CONSOLID sistemi ile zemin stabilizasyonu de verilmiģtir. Kalınlık (m) d (g/cm 3 ) N (%) Kf (m/s) Elek Analizi Elekaltı(Kil) Elek Aralığı Kum < 0,002 0,006-0,002 0,02-0,006 0,06-0,02 0,2-0,06 9,5 1,90 30,4 2,4* ,0 3,5 12,5 44,0 26, ,2 2,03 24,8 1,1* ,0 7,0 16,0 37,0 15, ,5 2,01 24,4 4,0* ,0 5,0 18,0 45,5 21,5-34,9 2,08 22,4 3,2* ,0 6,5 17,5 35,0 14,0-46,9 1,74 32,8 1,0* ,0 13,0 21,0 19,0 29,0-50,9 1,86 31,4 6,0* ,5 14,5 25,0 35,0 12,0-52,9 1,79 33,2 2,0* ,0 12,0 16,0 13,0 35,0-56,9 1,71 34,4 4,0* ,0 20,5 22,5 14,0 26,0-64,9 1,93 28,4 6,0*10-8 7,0 6,0 6,0 5,0 43,0 30,5 2,5 74,1 2,07 24,2 2,0* ,0 6,0 21,0 8,0 16,0 58,5 6,0 14,0 12,0 13,5 Tablo 13: Cernavodã/Romanya CONSOLID sistemi ile zemin stabilizasyonu (Karlsruhe AraĢtırma Enstitüsü, 1999) Consolid Sistemi nin Radyoaktif Maddelerle EtkileĢimi 0,6-0,2 - - > 0,6 - - Radyoaktif maddeler iletkenliği konusunda yapılan test sonuçları Hata! BaĢvuru kaynağı bulunamadı. te ve Tabakaların kimyasal Ġçerikleri Çizelge 3 da verilmiģtir. Kimyasal Maddelerle EtkileĢimi sonuçları ġekil 3 ve de verilmiģtir. Çizelge 3 Tabakaların Kimyasal Ġçerikleri (Karlsruhe AraĢtırma Enstitüsü, 1999) 34

35 ġekil 3 Kimyasal Maddelerle EtkileĢimi sonuçları (Merkler, 1996) (mg/l) Numu Mg Ca Pb Ni Na K Cr Co Mn Cu Cd Fe 2+ Sr Zn ne U ,1 0,356 1, ,3 0,059 0,461 1, ,8 0,921 4,468 41,24 15,2 BS0 2,8 28,7 0,1 0, ,5 0,048 0,036 0,025 6,03 0,017 2,141 0,458 0,614 BS! 2,5 20,5 0,033 0, ,9 0,057 0,013 0,044 1,397 0,01 2,346 0,324 0,333 BS2 1,7 14,7 0, ,5 0,01 0,015 0,464 0,69 0,134 0,242 Çizelge 4 Kimyasal Maddelerle EtkileĢimi (Karlsruhe AraĢtırma Enstitüsü, 1999) 35

36 Consolid Sistemi nin Uzun Vadede Dayanıklık Ömrü Karlsruhe Enstitüsü nün yapmıģ olduğu matematik modellemesinde Consolid Sistemi nin dayanıklılık ömrünün 300 yıldan fazla olduğu ortaya çıkmıģtır. 36

37 2.7 CONSOLID SĠSTEMĠ NĠN AVANTAJLARI CONSOLID SĠSTEMĠ taģ ve çakıl ocaklarına ürün yelpazelerini aģağıdaki temel faydaları sunan değerli yeni ürünlerle geniģletme Ģansını vermektedir: 1) Yeni ürünlere katılmıģ, daha yüksek kazanç sağlayan, rakip ürünlerin teģkil ettiği tehdidi karģılayan ve ortadan kaldırma iģleminin masraflarını engelleyen atıklarının satılması; 2) Az bulunan, değerli kaynakların tasarrufu ve temel mineral malzemesinin yalnızca gerçekten gerektiği yerde kullanılmasına etkin biçimde katılma; 3) MüĢteriler/müteahhitlerin inģaat malzemesi temin ederken yaģadıkları problemlerin çözümüne katkıda bulunarak projelerini daha hızlı, daha iyi ve daha düģük maliyetlerle gerçekleģtirmelerini sağlama. Tüm bu avantajlar büyük yatırımlar gerektirmemektedir. Sonuç ise müģteri memnuniyeti ve taģ/çakıl ocağı çalıģmalarının çok daha fazla kazanç getirmesini sağlayan bir hizmetin etkin bir biçimde elde edilmesidir. Geleneksel yöntemlerle CONSOLID Sistemi arasındaki temel farklar Çizelge 5 de verilmiģtir. Çizelge 5 Geleneksel yöntem ve CONSOLID Sistemi arasındaki temel farklar GELENEKSEL YÖNTEM (KATKISIZ) Su ile doyma noktasına ulaģma sonucu ĢiĢen zemindeki sıkıģma zarar görür. Zeminin ĢiĢme ve büzülmesinden dolayı; zeminin taģıma kuvveti-seviyesi ve kaplama zarar görür. Çok fazla sayıda zemin çeģidi mevcuttur ve her zaman istenen kalitede zemin bulmak zordur. Kalitesiz zeminin kalitesini arttırmak sürekli problemler oluģturur ve kaliteli zeminin kazılma ve taģıma maliyetleri çok yüksektir. CONSOLID SĠSTEMĠ Zemin bir kez sıkıģtırıldı mı sürekli aynı kalır; zeminin suya karģı duyarlılığı yüksek bir oranda düģmektedir. ġiģme ve büzülme olmadığından dolayı; zemin bir kez kurudu mu sürekli sabit kalır ve ilk sıkıģtırmadan sonra yüksek yoğunluktaki trafik altında zeminin geliģmesi sürekli devam eder. Zemin değiģtirmeye gerek yoktur. Çoğu projede kötü Ģartlardaki zeminler bile CONSOLID Sistemi ile iģlendiğinde istenen taģıma kuvveti sağlanabilmektedir. Sonuçta geleneksel yöntemlere nazaran temel maliyetlerde %20-%50 oranında bir tasarruf sağlanabilmektedir. ĠnĢaat alanında zemini iģleme veya karıģtırma plantı nda zemini iģleme mümkündür; zemin önceden karıģtırılarak depolanır ve inģaat sahasına serilebilir. Çok kaliteli zemin stabilizasyonu elde edileceğinden dolayı bakım ve onarım maliyetlerinden tasarruf sağlanır. Çoğu zeminde aynı oranda malzeme kullanılır. Zamandan tasarruf sağlanabilir Islah edilmemiģ zeminle karģılaģtırıldığında, malzeme aģağıdaki özelliklere sahiptir: (Giurgea vd., 1998). Zemindeki su niteliğini değiģtirmek suretiyle daha iyi sıkılaģabilirlik, Kapiler hareketin azaltılması yolu ile su emiliminde ağır düģüģ, AzaltılmıĢ su geçirgenliği, ĠĢlenmiĢ zeminin Proctor Optimum u daha düģük ve yoğunluk daha yüksek, Su hassasiyetinde ağır düģüģ, 37

38 Ağır düģüģ gösteren kabarma ve büzülme hareketi, ġiģme oranının azalması, Plastik Ġndeksinin düģmesi. Uygulama sırasında yağan yağmurdan Consolid Sistemi ile iģlenen alan etkilemezken iģlenmemiģ alan çamur hale gelmiģtir Consolid Sistemi nin Betona Göre Avantajları Çimento, aģırı nemli zeminler üzerinde kuruma ve yoğunlaģtırmaya yardımcı olarak kullanılabilir. Aynı zamanda bazı gevģek zeminler için stabilizasyon amacıyla da kullanılabilir. Bunun yanında kil içeriğinin değiģtiği ve hatta organik bozulmalar içeren sık zeminlerde çimento kullanılması sıkıntıya yol açabilir. Diğer taraftan çok büyük miktarlarda çimento karıģtırılarak zayıf betondan, trafiğin dinamik yükünden (titreģim) bile yıkılabilecek kadar kırılgan bir tabaka hazırlanabilir. Bu, alt temelde çok elveriģsiz bir duruma yol açar, çünkü böyle kırılmalar artık onarılamazlar ve gittikçe kaplama alanına doğru ilerlerler. CONSOLID Sisteminin betona göre avantajları Ģöyle sıralanabilir: KarıĢtırılan zemin sınırsız süre için depolanabilir, Kalın dilim etkisi yoktur, Çevre ile uyumludur, Saha uygulaması kolaydır, Uzun vadede verimlidir, DeğiĢik zemin türlerine karģı geniģ tolerans gösterir, Katkı dozajı konusunda hiçbir problem çıkmaz, Malzeme kil içeriğinin değiģtiği ve hatta organik bozulmalar içeren sık zeminlerde kullanılabilmektedir, Malzeme, trafiğin dinamik yükünden (titreģim) bile yıkılabilecek kadar kırılgan bir tabaka oluģturmamaktadır, Malzeme alt temelde çok elveriģsiz bir duruma yol açmamaktadır, çünkü böyle kırılmalar artık onarılamazlar ve gittikçe kaplama alanına doğru ilerlerler. 38

39 2.7.3 Consolid Sistemi nin Bentonite Göre Avantajları Consolid sisteminin bentonite göre avantajları aģağıda verilmiģtir (Bundensalt Fuer Wasserbau, Karlsruhe, 1994). Zemin geri kuruduğunda zeminde hiçbir Ģekilde bozulma olmaz. Böylece önüne geçilemeyen flokülleģme olmaz ve zeminin koruyucu etkisi hiçbir zaman kaybolmaz, ĠnĢaat ve uygulama sırasında hiçbir bozulma söz konusu değildir. Uygulaması çok kolaydır, Yüksek dayanımı vardır ve ağırlık altında çökmez. TaĢıyıcı özelliği vardır. Uygulama süreklilik taģır ve hiçbir Ģartta bozulmaz, Cöp ve tehlikeli atık depolama alanlarının üzerini kaplamak içinde kullanılabilir ve sızdırma kesinlikle görülmez, Kuvvetli geçirimsiz bir tabaka sağlar, Consolid Sistemi nin Sentetik Membranlara Göre Avantajları Üzerine gelen yükten dolayı kırılmaz ya da çökme görülmez, Üzerine gelen yükü taģıma özelliği vardır, ĠnĢaatı sırasında diğer malzemeler kaynak yerlerinden kopabilirler ya da inģaat sonrasında kaynak yerlerinden bozulmaya baģlayarak geçirimsizliklerini kaybedebilirler, Arazini durumuna göre diğer malzemelerde kırılma görülebilir ve bu kırılan yerler kesinlikle onarılamazlar, Oysa CONSOLID Sisteminin inģaatı ve uygulaması sırasında hiçbir bozulma söz konusu değildir. Uygulaması çok kolaydır Consolid Sistemi nin Diğer Geçirimsizlik Sistemlerine Göre Üstünlükleri 1. Söz konusu katkı malzemesi, faal zeminin aktif yüzey alanını azaltan ve kılcal suyun kapiler artıģını önemli ölçüde azaltmayı amaçlayan, zeminin ince su tabakalarını parçalayarak has kenetlenme kuvvetini açığa çıkarmak suretiyle tanelerin geri dönüģsüz olarak kümelenmesini sağlayan ters yüz edilmiģ sıvı emülsiyonlardır. HARRIS et. al. (1965) 2. Ürün, sızıntı ve kapilerite artıģı yoluyla iģlenmiģ zemine etki eden suyun bloke edilmesi ile kapilerite artıģını engeller, su emilim kapasitesi Ģiddetli bir miktarda düģer ve iģlenmiģ zeminin aģınmaya maruz kalan üst katmanların koruyucusu olarak harekete geçer gün boyunca sıkıģtırma kuvveti ile AASHTO T 134 Metot B ye göre %100 maksimum kuru yoğunluk elde etmek için ASTM D 1632 laboratuar modeline göre molda 39

40 4. sıkıģtırılmıģ numunenin dayanımı, ASTM D 1633 metoduna göre test edilmesine göre karģılaģtırıldığında 2.1 mpa (300 psi) den az olmamasını sağlar. 0,3-0,7 kg/cm 2 olan dayanımı kg/cm 2 ye çıkartır. 5. Katkı malzemesi ile iģlenmiģ zeminin ĢiĢme oranı iģlenmemiģ zemine göre en az 3 kat azalır. 6. Katkı malzemesi ile iģlenmiģ zeminin geçirimsizlik katsayısı 7.97*10-9 cm/sn den daha küçük hale gelerek sonsuz geçirimsizlik sağlar (k<7.97*10-9 ). 7. Malzeme ile iģlenmiģ zeminin yük taģıma kuvveti (CBR) iģlenmemiģ zemine oranla en az kat artar. 8. Malzeme zeminin kendisiyle kimyasal tepkimeye girmez. 9. Malzeme, iģleme esnasında zeminin suya duyarlılığını suyun kapiler artıģını azaltarak veya yok ederek ve yüzeydeki suyun içeri nüfuz ediģini kontrol altına alarak denetler. 10. Malzeme, zemin tanecikleri üzerindeki elektro-kimyasal yük alıģveriģi yardımıyla tanelerin geri alınması mümkün olmayacak Ģekilde kümelenmesinin önünü açar. 11. ĠĢlenen malzeme zamanla ve ağırlık altında geliģir ve kalıcı olur. 12. Malzeme özellikle ince taneleri geri dönüģü olmayacak Ģekilde bağlayarak ve böylece özel olarak etkili zemin yüzeyini azaltarak ve suyun kapiler artıģını büyük ölçüde düģürerek zemini sağlamlaģtırır. 13. Malzeme iģlenecek zeminde yüksek nem içeriğinin olduğu durumlarda ve yüksek sel hadiselerinin görüldüğü veya tuz içeriğinin nispeten yüksek olduğu alanlarda kullanılabilmektedir. 14. Malzeme, yüksek düzeyde etkili ve ekonomik bir çözümdür. Malzeme, hiçbir özel ekipman veya mevcut ekipman üzerinde yapılacak maliyeti yüksek uyarlamalar gerektirmez. 15. Malzeme zeminin kendine has bağlanma özelliklerini arttırmaktadır. 16. Malzemenin kabarma hareketi iģlenmiģ zemin ile kapiler artıģı engeller ve su emilim kapasitesi Ģiddetli miktarda düģer. 17. ĠĢlenmiĢ zeminin suyla ıslanması artık mümkün olmaz veya Ģiddetli bir biçimde düģer. 18. Malzeme iģlenen zeminin yüzeydeki suya ve aģınmaya maruz kalan üst katmanlarını korur, suyun kapiler artıģını daha fazla azaltır. 19. Zeminin donmaya karģı direnç etkisini uzun vadeli olarak sağlar. 20. Malzeme ile iģlenmiģ bir zeminin taģıma kapasitesi ıslak zeminlerde de korunabilmektedir. 21. Malzeme, zehirli değildir. 22. Malzeme doğayla uyum içerisindedir. Malzeme ne insanlara ne de çevreye hiçbir zarar vermez. 40

41 23. Zamandan tasarruf sağlar Consolid Sistemi nin Maliyet açısından avantajları 1. Yerel zeminin kazılması ve dıģarıdan alınan malzemeyle değiģtirilmesi ve her iki taģıma masrafından kaçınılması. 2. CONSOLID Sistemi nin en önemli avantajlarından birisi de, dıģarıdan getirilecek malzeme ile değiģtirilmesi gerektiğinde genellikle önemli masraflara sebep olan yerli zeminlerin kullanılması ve geliģtirilmesinin mümkün olmasıdır. 3. Genellikle düģük kalitede yerli zemin iki kere masraf çıkarır birincisi kazılmalı ve ortadan kaldırılması için bir arazi doldurma sahasına kaldırılmalıdır; ardından yerine gelen malzeme ile değiģtirilmeli ve sahadan belli bir mesafe uzağa taģınmalıdır. CONSOLID Sistemi bu çifte masrafı büyük ölçüde engelleyebilir. 4. Malzemenin önceden karıģtırılması imkanı ve inģaat süresinden tasarruf. 5. CONSOLID Sistemi zeminde kalıcı değiģiklikler yapar ve bu sayede inģaat alanının tam üzerinde ( in-place ) veya herhangi bir karıģtırıcı cihazın içinde ( in-plant ) kullanılabilir. KarıĢtırılıp iģlendikten sonra, sistemin etkisi zeminin üzerinde kalıcı olacaktır. ĠĢlenen zeminin taģıma kuvveti değerlerinin daha yüksek olması, zemin katmanlarının köprü iģlevinin kayda değer ölçüde geliģmesi ve böylece kaplama maliyetinin risksiz bir Ģekilde düģürülmesi ile sonuçlanır. Bu kazançlar sadece temel inģaat maliyetlerine bağlıdır. Fakat yine de iģlenmiģ zeminin dayanıklılığının daha yüksek olmasından kaynaklanan ek tasarruflar da olur. 6. CONSOLID Sistemi ile yapılacak kimyasal iģleme daha önceden iģlem öncesi karıģım olarak yapılabilir, iģlemenin yüksek etkisi kaybolmadan süre sınırlaması olmaksızın depolanabilir ve bu stoktan her türlü yol iģi gayet verimli bir Ģekilde çıkarılabilir. 7. Zemin nitelikleri ve kuvvet değerlerinin arttırılması kalıcı bir etkidir ve hatta zaman ve sıkıģtırma sonucu trafiğin etkisi ile de artarak devam eder. Zeminin sürekliliği ve artan stabilizesi daha yüksek dayanıklılık ve böylece daha düģük bakım giderleri sayesinde ilaveten tasarruf sağlar. 8. ĠĢlenmiĢ zemin veya zemin karıģımının daimi olarak iģlenmiģ durumda kalacağı gerçeğinden dolayı, geçici yollar gibi mevcut bazı yollar kullanıma kapandıktan sonra yeni bir iģlemeye gerek duyulmadan bu yollardaki iģlenmiģ malzemeyi tekrar kullanmak mümkündür. 9. ĠĢlenmiĢ zemin veya zemin karıģımı yüksek seviyede su geçirmez hale getirilerek, su akıģı veya buzlanma durumlarında sorun çıkmayacaktır; çoğu durumda üstteki koruyucu kum Ģeridi tozlanma durumunun engellenmesi için yeterli olacaktır. 10. ĠĢlenmiĢ oluģumun daha yüksek yüklenme kapasitesi sayesinde kaplama alanının boyutları büyük ölçüde düģürülebilir, bu da ısı birikiminden kaynaklanan deformasyondan kaçınılması hususunda daha iyi performans sağlar. 11. Doğru Ģekilde inģa edilen yollara bağlı olan bakım iģlemi sınırda olacaktır; mekanik sebeplerden ileri gelen hasarlar çok ucuza kolaylıkla önceden yapılmıģ karıģımla doldurulabilir, sıkılaģtırılabilir ve korunabilir. 12. Eğer tüm bu koģullara dikkat edilirse, yapım esnasında bile eski inģaat usullerine kıyasla büyük ölçüde kazanç sağlandığı (%20 ile %50 arasında), üstelik daha fazla dayanıklılık ve daha düģük bakım ücretinden dolayı da ayrıca tasarruf edildiği fark edilebilir. 41

42 2.8 Consolid Sistemi Yol Temel ĠnĢaatı Uygulamaları 42

43 Yol Temel ĠnĢaatı, Linkeistein Yol Temel ĠnĢaatı, Hollanda 43

44 44

45 45

46 3. CONSOLID ZAYIF ZEMĠN STABĠLĠZASYON SĠSTEMĠ YOL TASARIMI CONSOLID SĠSTEMĠ çoğu durumda alt eğimdeki yerli zeminle çalıģır ve bu zemini iģleyerek dıģarıdan malzeme gelmesini mümkün olduğu kadar engellemek için alt temel ve hatta temel zeminde kullanılabilecek hale getirmek için ıslah etmeye çalıģır. CONSOLID SĠSTEMĠ ile yapılan iģleme zemin hareketini ĢaĢırtıcı bir Ģekilde çok daha yüksek yüklenme kapasitelerine çıkardığı için, CONSOLID SĠSTEMĠ ile iģlenen yerli zemini dıģardan gelen malzeme yerine kullanmak mümkündür. ĠĢlenmiĢ zeminin dıģındaki suyun yumuģatma etkisinin engellenmesiyle yüzey taģıma kapasitesi, CBR ve diğer yüklenme faktörünü gösteren tüm ölçümler hatırı sayılır bir artıģ gösterir iģlenmemiģ toprağa göre 10 ila 20 kat, hatta uygulamaların %50 sinden fazlasında 5 kattan fazla. Bu gerçek dıģarıdan gelen malzemenin yerine yerli zeminin kullanılmasını mümkün kılar. Bu demektir ki her bir tabaka için kullanılan (katlar yükseldikçe önemli ölçüde artan) yüzey taģıma kapasitesi, CBR ve diğer herhangi bir ölçüm bu etkiyle yükselecek, hatta iģlerin %50 sinden fazlasında 30 katın üstüne bile çıkacaktır. Yol tasarımında değiģiklik yapmaya hiç gerek yoktur yaptığınız değiģiklik her bir tabaka için çok daha fazla, hatta tamamen yerli zemin kullanabileceğiniz, böylece zemini değiģtirme, nakliyat ve hafriyatı ortadan kaldırma maliyetlerinden tasarruf edeceğiniz gerçeğidir. Bu, dıģarıdan getirilen malzemenin yerine yerli zemin kullanılması suretiyle hafriyat, nakliyat ve zeminin ortadan kaldırılması için yapılacak harcamalardan önemli ölçüde tasarruf sağlanması demektir. Yerli zeminin kalitesine göre aģırı kum içerikli zeminlere killi taneler eklenmesi veya killerin yoğrulabilirlik ve büzülme/ģiģme miktarını azaltmak için kum veya kaba malzemenin katılması gerekebilir boģluk veya eksik maddelerin olmadığı daha düzgün kalbur yayı, CONSOLID SĠSTEMĠ için daha iyi baģlangıç koģulları manasına gelir çünkü boģluklu ve zayıf bileģimli toprağı iģlemek daha iyi durumdaki bir toprağı iģlemekle aynı masrafa mal olur, fakat uygun zeminle çok daha iyi bir sonuç elde edilebilir (ġekil 7). 46

47 ġekġl 7-Kayıp materyallerin eklenmesi ile zemin mekanik olarak daha stabil bir hale gelmektedir. ġekil 7. Eksik parçaların eklenmesiyle yapılan zemin ıslahatı zemin karıģımını daha stabil hale getirir ve aynı CONSOLID iģlemesi ile çok daha iyi neticeler verir. Bu yolla yerli zemin çoğu durumda setin tüm katlarında tamamen veya kısmen kullanılabilir. Zemin bileģiminin ıslah edilmesi bir yol inģaatında giderlerin artıģı karģısında tasarruflu bir adımdır ve yapılan her inģaatta dikkate alınmalıdır. Doğru zemin bileģimini belirlemek kolay bir iģtir, çünkü bir zemin laboratuarındaki basit bilgilendirici deneyler zemin bileģiminde yapılacak ıslahat ve CONSOLID SĠSTEMĠ ile yapılacak düzgün bir iģleme dikkate alınarak neyin tavsiye edilebilir nitelikte olduğunu oldukça isabetli tahminlerle belirtmektedir. Bu yolla tüm zemin parametreleri gereksinime göre rutuģlanabilir yoğunluk, sıkıģtırılma kuvveti, CBR, su direnci vs. alanda aynı iyi sonuçları elde etmeniz garantilidir. ġekil 8. CONSOLID SĠSTEMĠ ile ve olmadan inģa edilen bir kavģak bölgesini göstermektedir: YERLĠ ZEMĠN iki yolla geliģtirilebilir: 47

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü (IPPC) Endüstriyel Soğutma Sistemleri Alanında Mevcut En Ġyi Tekniklerin Uygulanmasına ĠliĢkin Kaynak Belge

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü (IPPC) Endüstriyel Soğutma Sistemleri Alanında Mevcut En Ġyi Tekniklerin Uygulanmasına ĠliĢkin Kaynak Belge AVRUPA KOMĠSYONU Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü (IPPC) Endüstriyel Soğutma Sistemleri Alanında Mevcut En Ġyi Tekniklerin Uygulanmasına ĠliĢkin Kaynak Belge Aralık 2001 I II UYGULAMA ÖZETĠ Endüstriyel

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KATI ATIK TOPLAMA

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KATI ATIK TOPLAMA T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KATI ATIK TOPLAMA ANKARA - 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller; Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı

Detaylı

BETON YOLLAR : AKILLI VE

BETON YOLLAR : AKILLI VE AVRUPA BETON KAPLAMA B RL Ğ BETON YOLLAR : AKILLI VE 1 CONCRETE ROADS : A SMART AND SUSTAINABLE CHOICE İÇİNDEKİLER Giriş 3 Beton Yolların Çevresel Yönleri 4 Karbon ayakizi ve yaşam dönemi değerlendirilmesi

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

SU DEPOLARININ VE KUYULARININ DEZENFEKSĠYONU

SU DEPOLARININ VE KUYULARININ DEZENFEKSĠYONU T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE SAĞLIĞI SU DEPOLARININ VE KUYULARININ DEZENFEKSĠYONU 850CK0013 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU DEPREM ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI: BEYOĞLU İLÇESİ BEREKETZADE MAHALLESİ

SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU DEPREM ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI: BEYOĞLU İLÇESİ BEREKETZADE MAHALLESİ SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU DEPREM ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI: BEYOĞLU İLÇESİ BEREKETZADE MAHALLESİ PİLOT ÇALIŞMASI HAZIRLAYAN: İLTER EROL GÜROL DANIŞMAN: YASİN

Detaylı

BAŞYAZI. Başyazı. Merhaba ŞUBE'DEN. İMO'dan İNCELEMELER BETON KÖŞESİ ÜYELERİMİZDEN GENÇ-İMO DÜŞÜN VE SANAT. Mizah Köşesi OYUN KÖŞESİ. Briç.

BAŞYAZI. Başyazı. Merhaba ŞUBE'DEN. İMO'dan İNCELEMELER BETON KÖŞESİ ÜYELERİMİZDEN GENÇ-İMO DÜŞÜN VE SANAT. Mizah Köşesi OYUN KÖŞESİ. Briç. İçindekiler BAŞYAZI Başyazı 2 Yıl: 22 - Sayı: 136 - Basım Tarihi: 25 Ağustos 2007 İki ayda bir yayınlanmaktadır. SAHİBİ: İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi adına Prof. Dr. Ömer Zafer ALKU SORUMLU YAZI

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ OYUNCAK BĠTĠM ĠġLEMLERĠ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS)

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) Karar Destek Sistemleri, yani DSS, yöneticilerin karar vermesine yardımcı olan interaktif ve bilgisayar ortamında olan sistemlerdir. DSS ler yöneticilerin karar vermede yardımcı

Detaylı

GÜRÜLTÜ AZALTIM ÖNLEMLERİ EL KİTABI

GÜRÜLTÜ AZALTIM ÖNLEMLERİ EL KİTABI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ YÖNETĠMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ AB DĠREKTĠFĠNĠN UYUMLAġTIRILMASI VE UYGULANMASI AVRUPA BĠRLĠĞĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ TR/2004/IB/EN/02 GÜRÜLTÜ AZALTIM ÖNLEMLERİ EL KİTABI

Detaylı

Rehberin Risk Değerlendirmesi ne iliģkin bölümü, 3T Results Ltd. Finlandiya nın izniyle tercüme edilmiģtir.

Rehberin Risk Değerlendirmesi ne iliģkin bölümü, 3T Results Ltd. Finlandiya nın izniyle tercüme edilmiģtir. Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ĠSGĠP (Türkiye`de ĠĢyerlerinde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği KoĢullarının ĠyileĢtirilmesi Projesi - TR0702.20-01/001) kapsamında hazırlanmıģtır.

Detaylı

MUHASEBE VE FĠNANSMAN

MUHASEBE VE FĠNANSMAN T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FĠNANSMAN FAALĠYET ALANI 344MV0015 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ. Yönetİmİ ULAŞTIRMA BAKANLARI

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ. Yönetİmİ ULAŞTIRMA BAKANLARI OECD ULAŞTIRMA ARAŞTIRMA MERKEZİ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ Hız Yönetİmİ ULAŞTIRMA BAKANLARI AV R U PA K O N F E R A N S I EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ ULAŞTIRMA BAKANLARI AVRUPA KONFERANSI

Detaylı

Penetron İntegral Kapiler Su Yalıtım Sisteminin Avantajları ve Penetron Admix Kristalize Beton Katkı Malzemesinin Detaylı İncelemesi

Penetron İntegral Kapiler Su Yalıtım Sisteminin Avantajları ve Penetron Admix Kristalize Beton Katkı Malzemesinin Detaylı İncelemesi Penetron İntegral Kapiler Su Yalıtım Sisteminin Avantajları ve Penetron Admix Kristalize Beton Katkı Malzemesinin Detaylı İncelemesi İçindekiler 1. Giriş...4 2. Betona su yalıtımı uygulanmasında karşılaşılan

Detaylı

Tedarikçi; bir sürece girdi sağlayan kiģi ya da gruplardır. TaĢeronlar ise kuruluģa fason iģler yaparlar.

Tedarikçi; bir sürece girdi sağlayan kiģi ya da gruplardır. TaĢeronlar ise kuruluģa fason iģler yaparlar. 1 GĠRĠġ Günümüzde Kalite Güvence Sistemi ve Toplam Kalite Kontrol felsefesi giderek yaygınlık kazanmaktadır. Kalitenin kaynakta sağlanmasında zincirin ilk halkasını tedarikçi ve taģeronlar oluģturmaktadır.

Detaylı

HAVALANDIRMA VE ĠKLĠMLENDĠRME SĠSTEMLERĠNDE GÜRÜLTÜ KONTROLÜ

HAVALANDIRMA VE ĠKLĠMLENDĠRME SĠSTEMLERĠNDE GÜRÜLTÜ KONTROLÜ TESKON 2015 / YALITIM SEMĠNERĠ Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. HAVALANDIRMA VE ĠKLĠMLENDĠRME

Detaylı

AyĢe Esin BAġKAN. Uzman Çevre Yüksek Mühendisi. T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı. Denizli - 2010

AyĢe Esin BAġKAN. Uzman Çevre Yüksek Mühendisi. T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı. Denizli - 2010 ZEYTĠNYAĞI ĠġLETMELERĠNĠN ATIKLARI VE DEĞERLENDĠRĠLME YOLLARI AyĢe Esin BAġKAN Uzman Çevre Yüksek Mühendisi T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Denizli - 2010 ZEYTĠNYAĞI ĠġLETMELERĠNĠN ATIKLARI VE DEĞERLENDĠRĠLME

Detaylı

KAMU ÇALIġANLARI EMEKLĠLĠK SĠSTEMLERĠ SIGMA BELGE NO. 10 1997

KAMU ÇALIġANLARI EMEKLĠLĠK SĠSTEMLERĠ SIGMA BELGE NO. 10 1997 SIGMA YönetiĢim ve Yönetimde GeliĢim için Destek Finansmanı esas olarak AB tarafından sağlanan bir OECD ve Avrupa Birliği ortak bir giriģimi KAMU ÇALIġANLARI EMEKLĠLĠK SĠSTEMLERĠ SIGMA BELGE NO. 10 1997

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK Anabilim Dalı: ĠnĢaat Mühendisliği Programı: UlaĢtırma Tez DanıĢmanı:

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SĠSTEMLERĠNĠN BAĞLANTILARI 523EO0125

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SĠSTEMLERĠNĠN BAĞLANTILARI 523EO0125 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SĠSTEMLERĠNĠN BAĞLANTILARI 523EO0125 Ankara 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan

Detaylı

MOTORLU TAġITLAR TEKNOLOJĠSĠ

MOTORLU TAġITLAR TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MOTORLU TAġITLAR TEKNOLOJĠSĠ ALTERNATĠF YAKITLI MOTORLAR Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ. Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği. Kamu BiliĢim Platformu. Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ YÖNETĠMĠ. ÇALIġMA GRUBU RAPORU

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ. Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği. Kamu BiliĢim Platformu. Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ YÖNETĠMĠ. ÇALIġMA GRUBU RAPORU TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği Kamu BiliĢim Platformu Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ YÖNETĠMĠ ÇALIġMA GRUBU RAPORU 3. Ara Rapor http://www.tbd.org.tr Nisan 2012 TBD Kamu-BĠB Kamu

Detaylı

BĠR ĠġLETMEDE SÜREÇ ĠYĠLEġTĠRME VE TESĠS YERLEġĠM PLANLAMASI

BĠR ĠġLETMEDE SÜREÇ ĠYĠLEġTĠRME VE TESĠS YERLEġĠM PLANLAMASI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠR ĠġLETMEDE SÜREÇ ĠYĠLEġTĠRME VE TESĠS YERLEġĠM PLANLAMASI Eren ONAY Gökhan ġaman Proje DanıĢmanı Dr. Pınar Mızrak ÖZFIRAT

Detaylı

KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ

KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ MEHMET YENİÇERİOĞLU Şehir ve Bölge Plancısı 26 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 I. BÖLÜM... 6 I. KATI ATIK YÖNETİMİ... 6 I.1. TÜRKİYE DE KATI ATIK YÖNETİMİNDEKİ

Detaylı

ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDE REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU

ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDE REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDE REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU Dünyamızın son yıllarda karģı karģıya kaldığı enerji krizi, araģtırmacıları bir yandan yeni enerji kaynaklarına yöneltirken diğer yandan daha verimli sistemlerin

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERİ ÜRÜNLERİNİN KESİMİNDE VERİMLİLİK ARAŞTIRMASI VE YÜKSEK BAŞARIMLI HESAPLAMA KULLANIMI Kenan YAVUZ Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim

Detaylı

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) BURSA, 2015 NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

Detaylı

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı

KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK EĞİTİMİ 1

KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK EĞİTİMİ 1 KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK EĞİTİMİ 1 0 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Kaynağın tarifi sınıflandırılması... 2 Kaynağı uygulandığı malzemeye göre sınıflandırma... 2 Kaynağı amacına göre sınıflandırma... 2 Kaynağı usulü

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE STANDART ÖLÇÜLERĠ 347CH0009 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı