1. GĠRĠġ 2. CONSOLID SĠSTEMĠ NĠN TANIMI VE ÖZELLĠKLERĠ 2.1 TANIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. GĠRĠġ 2. CONSOLID SĠSTEMĠ NĠN TANIMI VE ÖZELLĠKLERĠ 2.1 TANIMI"

Transkript

1 1. GĠRĠġ Mühendisler ve müteahhitler için özel ve kamu sektöründe zemin iyileģtirme ve temel inģaatı performansını iyileģtirmek daha ucuza daha dayanıklı sağlam projeler yapmak ve hatta sıkılaģan çevre yasalarıyla uyumlu olmak gittikçe zorlaģmaktadır. Bununla paralel olarak temel inģaatlarının uzun dönem performansını artırmayı amaçlayan geleneksel metotlar zamanla daha maliyetli hale gelmektedir. Dahası geleneksel temel inģaatı ve zemin iyileģtirme ürünlerinin fiyatları gün geçtikçe artmakta ve nakliyesi yüksek maliyetlere ulaģmaktadır. Zeminlerin, dirençlerini arttırmak veya belirli koģullar da sahip oldukları direnci her türlü hava koģullarında korumak veya aynı zamanda değiģken yük ve iklim koģullarının zararlı etkileri altında uzun zaman dayanacak hale getirilmelerini sağlamak amacı ile, katkı maddeleri ile karıģtırılarak kararlı hale getirilmeleri iģlemine stabilizasyon denir. Çakıl, agrega, kil gibi geleneksel inģaat malzemelerinin kaynaklarının tükenmesi, ayrıca bu malzemelerin sorumsuzca kullanılmasıyla oluģan olumsuz çevresel etkilerini bertaraf etmek için alternatif ve kalıcı çözümlere ivedilikle gereksinim duyulmaktadır. Bu sorunlara çözüm olarak ve mevcut zayıf zeminleri dıģarıdan malzeme ihtiyacı olmaksızın, zayıf zemin stabilizatörleri kullanarak iyileģtiren CONSOLID ZAYIF ZEMĠN STABĠLĠZASYON SĠSTEMĠ geliģtirilmiģtir. 2. CONSOLID SĠSTEMĠ NĠN TANIMI VE ÖZELLĠKLERĠ 2.1 TANIMI Herhangi bir yapı inģası sırasında zayıf bir zeminle karģılaģıldığında mevcut zayıf zeminin kazılıp baģka yere götürülmesi ve yerine özellikleri önceden iyileģtirilmiģ zemin getirilmesi hem zaman kaybına yol açmakta hem de ekonomik olmamaktadır. CONSOLID Zayıf Zemin Stabilizasyon Sistemi kullanılarak zayıf zeminin yerinde iyileģtirilmesi sağlanmaktadır. Her türlü zayıf zeminin doğal katılaģma sürecini hızlandırır ve geri dönüģümsüz olarak uzun vadede kalıcı hale sokar. CONSOLID ZAYIF ZEMĠN STABĠLĠZASYON SĠSTEMĠ nin bütün zemin çeģitlerini aynı oranda zayıf zemin stabilizatörü kullanarak iyileģtirmesi, esnek, CBR(Kaliforniya TaĢıma Oranı) yüksek, yoğunluğu yüksek, mukavemeti yüksek, sudan zarar görmeyen ve zeminin su problemini çözen özellikleri ile Yol, havalimanı, liman, demiryolu, lojistik alanlar, çevre projeleri, baraj, gölet, kanal ve suni havuz inģaatları, milli güvenlik projeleri ve diğer endüstriyel alanları inģaatlarında kullanılması gerek inovasyon konseptinde teknolojik malzeme üretimi gerekse bir çok problemi çözmesi ve çok çeģitli ve yüksek hacimli iç ve dıģ pazara sahip olması nedeniyle, Sistemin Ülkemizde üretilmesi açısından stratejik bir önem kazandırmaktadır. 1

2 CONSOLID ZAYIF ZEMĠN STABĠLĠZASYON SĠSTEMĠ teknolojisi yerel zeminin mekanik özelliklerini iyileģtirerek daha sağlam ve dayanıklı olmasını sağlar. Bu konuda geliģmiģ ülkelerin ulaģtırma bakanlıkları ve bağımsız araģtırma kuruluģları bu yeni teknolojinin güvenirliliğini test etmiģ ve onaylamıģlardır. Ayrıca yıllardır geliģen bu teknolojiyle dünya çapında birçok uygulayıcı bu metodun maliyet avantajından faydalanmıģ ve rakiplerine karģı belirgin bir üstünlük kurmuģlardır. Dünya Bankası'nın geliģen ülkelerde kırsal kesimlerde yol yapımında kabul ettiği ve BirleĢmiĢ Milletlerin çevre projelerinde uyguladıkları metotlardan biridir. CONSOLID ZAYIF ZEMĠN STABĠLĠZASYON SĠSTEMĠ ürünleri olan CONSOLID 444 Sıvı Zayıf Zemin Stabilizatörü ve SOLIDRY Katı Zayıf Zemin Stabilizatörü ürünlerine ait AR-GE çalıģmaları Firma Yetkilileri tarafından tamamlandıktan sonra, Süleyman Demirel Üniversitesi MMF Jeoloji Bölümü tarafından sonuçları test edilmiģ, UlaĢtırma Bakanlığı KGM ve DLH Genel Müdürlüklerine bağlı Zemin ġube Müdürlükleri Laboratuarları tarafından sonuçları test edilmiģ, Çevre ve Orman Bakanlığı DSĠ Genel Müdürlüğüne bağlı TAEK Daire BaĢkanlığı Laboratuarları ve Isparta 14. Bölge zemin Ģube müdürlüğü Laboratuarları tarafından sonuçları test edilmiģ ve sonuçta T.C. Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu tarafından BAYINDIRLIK BAKANLIĞI YÜKSEK FEN KURULU ĠNġAAT RAYĠÇ FĠYATLARI LĠSTESĠNE 2005 YILINDA GĠRMĠġTĠR. Böylece Tüm Kamu Kurum ve KuruluĢlarının Resmi Projelerinde Güvenli, Ekonomik Olarak Kullanabileceği Faydalı Teknolojik Malzeme durumuna gelmiģtir. 2.2 NEDEN CONSOLID ZAYIF ZEMĠN STABĠLĠZASYON SĠSTEMĠ Mevcut zeminde uygulandığında Ģu avantajları sağlar: - Çok kaliteli zemin stabilizasyonu elde edileceğinden dolayı bakım ve onarım maliyetlerinden tasarruf sağlanır. - Çoğu zemin çeģidinde aynı oranda malzeme kullanılır - Zemin bir kez sıkıģtırıldı mı sürekli aynı kalır; Zeminin suya karģı duyarlılığı yüksek bir oranda düģmektedir - Zemin özelliklerine olumlu katkıda bulunarak zemin düģmanları kuraklık ve sele çözüm bulur. CONSOLID SĠSTEMĠ, Consolid 444 Sıvı Zayıf Zemin Stabilizatörünün ve Solidry Katı Zayıf Zemin Stabilizatörünün mevcut zemine homojen bir Ģekilde karıģtırılması ve sıkıģtırılması, yöntemi ile her türlü zemin çeģidine aģağıdaki olumlu katkıları sağlar: kat CBR artıģı sağlar ve mukavemeti arttırır. - Geçirimsizlik k= 1 x m/sn ye yükseltir. - Yoğunluğu Arttırır - Maliyeti DüĢürür - Zamandan tasarruf sağlar - Plastik indeksini düģürür - Optimum nemi yükseltir - Suya karģı direnci arttırır - Kapiler artıģı düģük seviyeye getirir - Saha uygulaması kolaydır - Bütün zemin çeģitleri ile aynı oranda Consolid 444 ve Solidry ürünleri kullanılır. - Zemin iģlendikten sonra oturma oranı %1 in altındadır. 2

3 - Çevre dostudur - Mevcut zemini değiģtirmeye gerek yoktur. Çoğu projede kötü Ģartlardaki zeminler bile Consolid Sistemi ile iģlendiğinde istenen taģıma kuvveti sağlanabilmektedir. Sonuçta geleneksel yöntemlere nazaran temel maliyetlerde %20-%50 oranında bir tasarruf sağlanabilmektedir - Uzun vadede bakım ve onarım maliyeti gerektirmez. Dayanıklılık ömrü elde edilen matematiksel modelleme ve referans projelere istinaden 300 yıl olarak tespit edilmiģtir yılından günümüze kadar dünyanın çoğu ülkesinde baģarı ile uygulanan projeler halen mükemmel performansa sahiptir. Geleneksel Yöntemle ĠnĢa EdilmiĢ Temel Tabakası Consolid Sistemi ile ĠnĢa EdilmiĢ Temel Tabakası 3

4 2.3 CONSOLID ZAYIF ZEMĠN STABĠLĠZASYON SĠSTEMĠ NEDĠR? CONSOLID ZAYIF ZEMĠN STABLĠZASYON SĠSTEMĠ, açık ve net bir Ģekilde zemin stabilizasyonu için geliģtirilmiģtir. Her türlü sıkı zeminin doğal katılaģma sürecini hızlandırır. CONSOLID SĠSTEMĠ hemen hemen her türlü zeminle kullanılabilmektedir. Geleneksel inģaat malzemelerinin kaynaklarının tükenmesi ve yıpranmaları sonucu, yerleģik zemin üzerinde yapılacak yol inģaatları ve bakım onarım çalıģmaları ve diğer tüm inģaat çalıģmalarında; çevreyi korumak, kısıtlı kaynaklara sahip kırılmıģ agrega ve çakıldan tasarruf etmek ve değerli inģaat malzemelerinin atılmasını engellemektir. 2.4 CONSOLID SĠSTEMĠ TEMEL BĠLEġENLERĠ CONSOLID SĠSTEMĠ zemin stabilizasyonu için daima birlikte kullanılan iki ürün tarafından oluģturulur. CONSOLID ve SOLIDRY dır. CONSOLID sıvı bileģen, SOLIDRY ise toz biçiminde bir bileģendir. Ġki bileģen zeminle karıģtırılır. Bunun ardından zemin tamamen sıkıģtırılmıģ olur. CONSOLID SĠSTEMĠ hemen hemen her türlü zeminle kullanılabilmektedir. 4

5 2.4.1 CONSOLID 444 SIVI ZAYIF ZEMĠN STABĠLĠZATÖRÜ TC. BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI YFK RAYĠÇ POZ NO:04.624/1 CONSOLID 444 Sıvı Zayıf Zemin Stabilizatörü, yapıģmıģ olan ince su tabakasını parçalayıp tanelerin geri dönülmez bir Ģekilde kümelenmelerine yol açarak suyun kapiler artıģını önemli ölçüde azaltan kimyasal bir maddedir. CONSOLID 444 Sıvı Zayıf Zemin Stabilizatörünün mevcut zemine geri dönüģsüz olarak yüksek olumlu etkisi Ģunlardır: - Su geçirimsizliğini Ģiddetli miktarda düģürür, - SıkıĢma özelliğini arttırır, - Zaman içerisinde ve trafik altında istenilen yoğunluğa ulaģmayı sağlar ve yüksek mukavemet kazandırır, - Consolid 444, zemine ağırlığa göre 1 m3 zemine 0,8 litre olarak kullanılır. Consolid 444, 50/200 litrelik varillerde satılmaktadır SOLIDRY KATI ZAYIF ZEMĠN STABĠLĠZATÖRÜ TC. BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI YFK RAYĠÇ POZ NO:04.624/2 SOLIDRY Katı Zayıf Zemin Stabilizatörü, iģlenen zeminin koruyucusu olarak hareket eden katı/toz halde, kimyasal/organik bir maddedir. SOLIDRY Katı Zayıf Zemin Stabilizatörünün mevcut zemine geri dönüģsüz yüksek olumlu etkisi Ģunlardır: - Zeminin kendine has bağlanma özelliklerini arttırır. - Maddenin kabarma hareketi iģlenmiģ zeminde kapiler artıģı engeller ve su emilimi kapasitesi Ģiddetli miktarda düģer. - ĠĢlenen zeminin yüzeydeki suya ve aģınmaya maruz kalan üst katmanlarını korur. - Suyun kapiler artıģını daha fazla azaltır. - Zemine ağırlığa göre Kg oranında uygulanır. Solidry 1100 kg lık bigbag lerde ya da silobaslarda satılmaktadır. 5

6 2.5 CONSOLID ZAYIF ZEMĠN STABILIZASYON SĠSTEMĠ UYGULAMA METODU SAHANIN HAZIRLANMASI ZEMĠNĠN RĠPERLENMESĠ ZEMĠNDEKĠ TAġLARIN TAġ KIRICI ĠLE KIRILMASI ( mm kalınlıkta) 6

7 2.5.4 ZEMĠNE SOLIDRY KATI/TOZ ZAYIF ZEMĠN STABĠLĠZATÖRÜ SERĠLMESĠ ZEMĠNE CONSOLID 444 ZAYIF ZEMĠN STABĠLĠZATÖRÜ SERĠLMESĠ SOLIDRY VE CONSOLID 444 Ü MEVCUT ZEMĠN ĠLE KARIġTIRMA ( mm kalınlıkta) 7

8 2.5.7 KARIġIMIN SĠLĠNDĠR ĠLE SIKIġTIRILMASI SIKIġTIRILMIġ ZEMĠNĠN TESVĠYESĠ CONSOLID ZAYIF ZEMĠN STABĠLĠZASYON SĠSTEMĠ ĠLE SIKIġTIRILMIġ ZEMĠN 8

9 SIKIġTIRILMIġ ZEMĠNĠN KAPLANMASI 9

10 2.6 CONSOLID Sisteminin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Zeminlerin katkı maddeleriyle (CONSOLID SĠSTEMĠ ni meydana getiren ürünler) iģlenmesi, her türlü zeminin risk taģımayan inģaat malzemesi haline getirilmesini mümkün hale getirmektedir. ĠĢlenen zemindeki ıslahat seviyesi yüksek olup, yol inģaatı veya yol rehabilitasyonunda inģaat için genellikle kabul edilemez Ģeklinde sınıflandırılan malzemeler olan killi ve alüvyonlu tanelerin % 30 a kadar dahil edilmesine olanak vermektedir. ĠĢleme yalnızca stabilite ve yük kapasitesini yükseltmekle kalmaz, aynı zamanda tam geçirimsizliğe ulaģılmasını da sağlar. Bu durum iģlenen zeminin havuzlar ya da yapay göllerde, barajlar ve diğer suya maruz inģaatlarda astar olarak kullanılmasına olanak verir. Böyle iģlenen ve sudan etkilenmez hale gelen zemin malzeme, demiryolu setleri ve yapıları için de mükemmel bir inģaat malzemesi teģkil eder, ayrıca alt zemin katmanlarının yapısı ve çöplük alanlarında sızıntı ve yer altı suyunun kirlenmesinin önlenmesi amacıyla zemin malzemesinin örtülmesi için de çok değerlidir. Yol inģaatında killi ve alüvyonlu taneler stabilite üzerindeki olumsuz etkileri, su dirençlerinin düģüklüğü, suya maruz kaldıklarında kabarma sonucu yoğunluğun ortadan kalkması, don kaldırma kapasiteleri ve daha birçok sebepten dolayı saha dıģına çıkarılırlar. Doğru iģlendikleri takdirde bu taneler, inģaat malzemesinin değerli bir parçası haline gelebilirler. % 30 ila 50 oranında kumlu, kaba malzemeye karıģtırılarak, müģterinin ihtiyaçlarına göre ayarlanmıģ bir zemin karıģımı elde edilebilir. Böyle bir zemin karıģımının önceden iģlenmesi ve etki artıģında kayıp gerçekleģmeden uzun süreli saklanmasıyla, taģocağı sanayisi belli bir amaç için her zaman aynı parametreler ve aynı kaliteye sahip olan aynı zemin karıģımını temin edebilecek ve alt eğim, alt temel ya da temel zemini için kullanabilecektir. ĠĢlenen zemin karıģımları gerçek mineral beton Ģeklinde görev yaparlar. Zemin laboratuar testleri böyle bir malzemenin her türlü kullanımından önce gereken ıslahatın belirlenmesine olanak verir ve belirlenen parametrelerin sahada geçerli olmasını temin ederler. TaĢocağı sanayisi için bu, atık malzemenin büyük bölümlerinin satıģa sunulabilir ürünlere dönüģtürülebileceği, ortadan kaldırma masraflarının engelleneceği ve bunun yerine yeni ürünler ve yeni bir hizmetin faydalarını görmek için eģsiz bir fırsattan yararlanılabileceği anlamına gelmektedir. Bu zemin karıģımlarının üretimi, iģlenen malzeme kullanıma hazır halde depolanabildiğinden dolayı hava koģulları sahada çalıģmaya izin verdikten sonra boģ (yağmurlu ve soğuk) sezona aktarılabilir. Müteahhitler ve diğer müģterilere, kötü hava koģulları ve tatil sezonundan kaynaklanan sınırlama karģısında takdir edecekleri bir hizmet sunulabilir. Yol inģaatı ve yol rehabilitasyonundan baģka, önceden iģlenen malzemeden yapılmıģ geçirimsiz zemin katmanlarıyla inģaat, örneğin kolaylıkla 1x10 12 ve daha düģük k değerlerine ulaģılabilen barajlar ve atık boģaltma alanlarındaki bariyerlerin yapımına izin veren uygun zemin karıģımları hazırlamak da aynı Ģekilde mümkündür. Ekipman ve tesisattaki çok az, düģük maliyetli değiģiklikler esasında her türlü taģ ve çakıl ocağı, ürün yelpazesini yüksek kaliteli özel ürünlere geniģletebilir. Mesela hazır-karıģık MĠNERAL BETON kullanıma hazır, müteahhidin ihtiyaç duyacağı ve her türden bir sürü sorunla (yönetim düzenlemeleri, vergiler, kamuoyu baskıları dolayısıyla çevresel sınırlamalar, hissedar gereksinimleri, atık yok etme masrafları, rekabet vs.) uğraģma zorunluluğunun yükünü azaltmaya uygun bir üründür. Hafriyat zemininın yerine böyle RM mineral beton un konması inģaat süresini hızlandıracaktır ve hafriyat zemininın yeni RM mineral beton için ana malzeme olarak kullanılmak üzere planta taģınması imkanını sunmaktadır; müteahhit Ģüphesiz memnun ve bu giriģim için ödeme yapmaya gönüllü olacaktır. Tasarımda RM mineral beton adıyla pazarlanan bu tarz önceden iģlenmiģ zemin karıģımlarıyla mümkün olan bütün ıslahat hesaba katıldığı takdirde inģaat maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlamak bile mümkün olacaktır. Bir kez doğru Ģekilde iģlendikten sonra zemin karıģımının iģlenmiģ kalmasından dolayı, etki de kalıcıdır ve zaman içinde, sahadaki ileride gerçekleģecek sıkıģma altında yükselmektedir. ĠĢlenen malzemeyi CONSOLID ile yapılan iģlemeyi tekrarlamadan tekrar almak ve aynı kalıcı etkiyle tekrar tekrar kullanmak dahi mümkündür. Bu tür yeni ürünlerin ( RM mineral beton ) pazarlanması gayet kolay bir Ģekilde gerçekleģtirilebilir, çünkü tüm taģ ve çakıl ocakları yeni ürünlerin kalitesini kendi müģtemilatları üzerinde görebilecekleri kendi sahalarına sahiptirler: yollar, depolama yerleri, balçık barajları, hatta yer altı suyunun kirlenmesini engellemek ve boģaltılmıģ yerlerin yeniden iskanı için su geçirmez iģlenmiģ zemin katmanları. Bu yerlerde yalnızca düģük seviyeli uygulamalarla sınırlanmadan, mevcut her türlü mineral atığı kullanarak bu amaca 10

11 uygun Ģekilde ayarlanmıģ RM mineral betonlarını deneyebilirler. Bunlar her türlü yapı için tamamen yeni bir yüksek düzeyde güvenilir inģaat malzemesi sınıfı meydana getirirler. Tüm zemin parametreleri önemli ölçüde iyileģir ve trafik altında iyileģmeye devam eder; bu da iģlenen zeminin katılaģmaya yönelik hareketine etki etmek amacıyla seçilen yolu yeterince desteklemektedir Consolid Sistemi nin Zemin Geçirimsizlik Özelliği Tablo 1: Zemin Geçirimsizlik Katsayıları Tablo 3: (Geçirimsizlik) K-Katsayısı ( Katkılı Katkısız Numuneler) 11

12 2.6.2 Consolid Sistemi nin Sağladığı Proktor GeliĢimleri Katkısız Numune W optimum (%) Max. Kuru yoğunluk (Proktor Yoğunluğu) d (g/cm 3 ) Katkısız: 034U 15,1 1,808 CONSOLID Katkılı 034BS 14,9 1,780 Katkısız: 053U (GEOTEC) 14,2 1,755 Tablo 2: Proktor GeliĢimleri (Karlsruhe AraĢtırma Enstitüsü, 1999) 12

13 ġekil 1: Consolid Sistemi Katkılı ve Katkısız Proktor Eğrisi 13

14 2.6.3 Consolid Sistemi nin Erozyona karģı dayanımı Erozyona karģı dayanımını gösteren test sonuçları aģağıda verilmiģtir. ġekil 2. Ġğne Deliği Testi ( Erozyon Kontrolü için) 14

15 ġekil 3: Katkılı ve Katkısız numunelere uygulanan iğne deliği testi 15

16 16

17 2.6.4 Consolid Sistemi nin Sağladığı CBR ve Basınç Dayanım GeliĢimleri Numune DeğiĢim w (%) in 2,5 cm Kalınlık ġiģme (ml/dm 3 ) Kaynak (mm) CBR 2 - Değeri (%) Katkısız 5,12 117,9 1,489 33,62 Katkılı 3,55 58,0 0,089 60,59 Tablo 4: CBR Testi ġekil 19: SıkıĢtırma Basınç Dayanım Testi (Karlsruhe AraĢtırma Enstitüsü, 1999) Consolid Sistemi nin Sağladığı Deformasyona KarĢı Dayanım GeliĢimleri 17

18 Numune CBR- Değeri (%) Dayanım Modülü k s (MN/m 3 ) Deformasyon Modülü E v1 (MN/m 3 ) Katkısız KarıĢım 33, CONSOLID Katkılı KarıĢım 60, Tablo5: Deformasyon Dayanıklılık Testi (Karlsruhe AraĢtırma Enstitüsü, 1999) Numune = tg + c ( için=250 kn/m 2 ) (kn/m 2 ) u ( ) c u (kn/m 3 ) 034U - Katkısız BSC - Katkılı BS - Katkılı Tablo 6: Basınç Dayanım Testi (Karlsruhe AraĢtırma Enstitüsü, 1999) ġekil 20: Dayanım Testi (Karlsruhe AraĢtırma Enstitüsü, 1999) 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 2.6.6 Consolid Sistemi nin Sağladığı Donmaya KarĢı Dayanım GeliĢimleri Mevcut bilgiye ve Karlsruhe Üniversitesi nin (1996), Dresden Üniversitesi nin (1997) ve diğer üniversitelerin araģtırmalarına göre, CONSOLID Sistemi nin donmaya karģı direnç etkisinin de uzun vadeli olarak sağlandığını kabul edilebilir. Donma Direnç Testleri Sınırlı su geçirgenliği nedeniyle, su ancak ince buz tabakaları yapacak kadar nüfuz edebilir. Bu alanda, CONSOLID Sistemi betonla aynı seviyededir. CONSOLID Sistemi ile iģlenen zemin setinin ısı iletkenliği ve böylelikle alt eğimin donma süresi de çok daha yüksek olur. Tablo 8:Dona KarĢı Proctor GeliĢim sonuçları (Karlsruhe AraĢtırma Enstitüsü, 1999) Numune Woptimum (%) Max. Kuru yoğunluk (Proktor Yoğunluğu) d (g/cm 3 ) Katkısız 115U 14,7 1,755 Katkılı 115BS 14,8 1,750 23

24 Numune w optimum % su içeriği UlaĢılan Kuru Yoğunluk d (g/cm 3 ) KatılaĢma Süreci UlaĢılan w optimum% katı yoğunluk % w opt 115U 15,65 1,689 10,29 70,0 115BS 15,67 1,656 10,85 73,8 Tablo 1: Donma Direnç Testleri (Karlsruhe AraĢtırma Enstitüsü, 1999) 24

25 25

26 26

27 2.6.7 Consolid Sistemi nin Sağladığı Yüzeysel Yüke Dayanım GeliĢimleri 27

28 28

29 29

30 30

31 Deformasyon Modülü Katkısız KarıĢık Katkısız 145 cm Katkılı (45 cm) 145 cm arası Katkılı (65 cm) 145 cm arası E v1 (MN/m 3 ) 5, E v2 (MN/m 3 ) Hiç Baskı Yok k s (MN/m 3 ) Tablo 13: Dayanım Testi (Karlsruhe AraĢtırma Enstitüsü, 1999) 31

32 2.6.8 Consolid Sistemi nin Sağladığı kf GeliĢimleri Consolid sistemine ait k f değerleri Çizelge 2 de verilmiģtir. Burada k f değerlerinin olduğu görülmektedir. mertebesinde Çizelge 2 Consolid sistemine ait k f değerleri Numune Uygulama Laborotuvar K f (m/s) 034U - GEOTEC 1,7* BS CONSOLID GEOTEC 1,7* U - AGK 1,0* ,5* BS CONSOLID AGK 1,2* ,0* Consolid Sistemi nin Çevre Koruma Etkisi CONSOLID Sistemi doğayla uyum içerisindedir. Bu yeni ürünlerle hem doğa ve çevrenin korunmasına etkin bir Ģekilde iģtirak edilecek, hem de geri döndürülmüģ veya ıslah edilmiģ malzemeyle değiģtirilemeyecek ana malzemenin gerekli olduğu uygulamalar için değerli kaynakların muhafaza edilmesi sağlanacaktır. Ġsviçre Federal Sağlık Bürosu, Haziran 1997 de CONSOLID Sistemi nin çevreyle uyumlu olduğunu beyan etmiģtir. Doğrulama iģlemi Eluat Testi ile gerçekleģtirilmiģtir. Maddelerin hiçbiri baģarısız olmamıģtır. 32

33 33

34 CONSOLID SĠSTEMĠ nin yüksek etkililiği, TH Karlsruhe ye ait nükleer maddeyle hafif ölçüde kirletilmiģ zemin malzemesinin güvenli yok ediliģi ile ilgili bir belgede de gösterilmektedir. Cernavodã Radyoaktif Maddeler Depolama Kompleksinin Geçirgenlik Sonuçları Hata! BaĢvuru kaynağı bulunamadı. de verilmiģtir. Cernavodã/Romanya düģük ve orta seviyede radyoaktif atık boģaltım sahasında CONSOLID sistemi ile zemin stabilizasyonu de verilmiģtir. Kalınlık (m) d (g/cm 3 ) N (%) Kf (m/s) Elek Analizi Elekaltı(Kil) Elek Aralığı Kum < 0,002 0,006-0,002 0,02-0,006 0,06-0,02 0,2-0,06 9,5 1,90 30,4 2,4* ,0 3,5 12,5 44,0 26, ,2 2,03 24,8 1,1* ,0 7,0 16,0 37,0 15, ,5 2,01 24,4 4,0* ,0 5,0 18,0 45,5 21,5-34,9 2,08 22,4 3,2* ,0 6,5 17,5 35,0 14,0-46,9 1,74 32,8 1,0* ,0 13,0 21,0 19,0 29,0-50,9 1,86 31,4 6,0* ,5 14,5 25,0 35,0 12,0-52,9 1,79 33,2 2,0* ,0 12,0 16,0 13,0 35,0-56,9 1,71 34,4 4,0* ,0 20,5 22,5 14,0 26,0-64,9 1,93 28,4 6,0*10-8 7,0 6,0 6,0 5,0 43,0 30,5 2,5 74,1 2,07 24,2 2,0* ,0 6,0 21,0 8,0 16,0 58,5 6,0 14,0 12,0 13,5 Tablo 13: Cernavodã/Romanya CONSOLID sistemi ile zemin stabilizasyonu (Karlsruhe AraĢtırma Enstitüsü, 1999) Consolid Sistemi nin Radyoaktif Maddelerle EtkileĢimi 0,6-0,2 - - > 0,6 - - Radyoaktif maddeler iletkenliği konusunda yapılan test sonuçları Hata! BaĢvuru kaynağı bulunamadı. te ve Tabakaların kimyasal Ġçerikleri Çizelge 3 da verilmiģtir. Kimyasal Maddelerle EtkileĢimi sonuçları ġekil 3 ve de verilmiģtir. Çizelge 3 Tabakaların Kimyasal Ġçerikleri (Karlsruhe AraĢtırma Enstitüsü, 1999) 34

35 ġekil 3 Kimyasal Maddelerle EtkileĢimi sonuçları (Merkler, 1996) (mg/l) Numu Mg Ca Pb Ni Na K Cr Co Mn Cu Cd Fe 2+ Sr Zn ne U ,1 0,356 1, ,3 0,059 0,461 1, ,8 0,921 4,468 41,24 15,2 BS0 2,8 28,7 0,1 0, ,5 0,048 0,036 0,025 6,03 0,017 2,141 0,458 0,614 BS! 2,5 20,5 0,033 0, ,9 0,057 0,013 0,044 1,397 0,01 2,346 0,324 0,333 BS2 1,7 14,7 0, ,5 0,01 0,015 0,464 0,69 0,134 0,242 Çizelge 4 Kimyasal Maddelerle EtkileĢimi (Karlsruhe AraĢtırma Enstitüsü, 1999) 35

36 Consolid Sistemi nin Uzun Vadede Dayanıklık Ömrü Karlsruhe Enstitüsü nün yapmıģ olduğu matematik modellemesinde Consolid Sistemi nin dayanıklılık ömrünün 300 yıldan fazla olduğu ortaya çıkmıģtır. 36

37 2.7 CONSOLID SĠSTEMĠ NĠN AVANTAJLARI CONSOLID SĠSTEMĠ taģ ve çakıl ocaklarına ürün yelpazelerini aģağıdaki temel faydaları sunan değerli yeni ürünlerle geniģletme Ģansını vermektedir: 1) Yeni ürünlere katılmıģ, daha yüksek kazanç sağlayan, rakip ürünlerin teģkil ettiği tehdidi karģılayan ve ortadan kaldırma iģleminin masraflarını engelleyen atıklarının satılması; 2) Az bulunan, değerli kaynakların tasarrufu ve temel mineral malzemesinin yalnızca gerçekten gerektiği yerde kullanılmasına etkin biçimde katılma; 3) MüĢteriler/müteahhitlerin inģaat malzemesi temin ederken yaģadıkları problemlerin çözümüne katkıda bulunarak projelerini daha hızlı, daha iyi ve daha düģük maliyetlerle gerçekleģtirmelerini sağlama. Tüm bu avantajlar büyük yatırımlar gerektirmemektedir. Sonuç ise müģteri memnuniyeti ve taģ/çakıl ocağı çalıģmalarının çok daha fazla kazanç getirmesini sağlayan bir hizmetin etkin bir biçimde elde edilmesidir. Geleneksel yöntemlerle CONSOLID Sistemi arasındaki temel farklar Çizelge 5 de verilmiģtir. Çizelge 5 Geleneksel yöntem ve CONSOLID Sistemi arasındaki temel farklar GELENEKSEL YÖNTEM (KATKISIZ) Su ile doyma noktasına ulaģma sonucu ĢiĢen zemindeki sıkıģma zarar görür. Zeminin ĢiĢme ve büzülmesinden dolayı; zeminin taģıma kuvveti-seviyesi ve kaplama zarar görür. Çok fazla sayıda zemin çeģidi mevcuttur ve her zaman istenen kalitede zemin bulmak zordur. Kalitesiz zeminin kalitesini arttırmak sürekli problemler oluģturur ve kaliteli zeminin kazılma ve taģıma maliyetleri çok yüksektir. CONSOLID SĠSTEMĠ Zemin bir kez sıkıģtırıldı mı sürekli aynı kalır; zeminin suya karģı duyarlılığı yüksek bir oranda düģmektedir. ġiģme ve büzülme olmadığından dolayı; zemin bir kez kurudu mu sürekli sabit kalır ve ilk sıkıģtırmadan sonra yüksek yoğunluktaki trafik altında zeminin geliģmesi sürekli devam eder. Zemin değiģtirmeye gerek yoktur. Çoğu projede kötü Ģartlardaki zeminler bile CONSOLID Sistemi ile iģlendiğinde istenen taģıma kuvveti sağlanabilmektedir. Sonuçta geleneksel yöntemlere nazaran temel maliyetlerde %20-%50 oranında bir tasarruf sağlanabilmektedir. ĠnĢaat alanında zemini iģleme veya karıģtırma plantı nda zemini iģleme mümkündür; zemin önceden karıģtırılarak depolanır ve inģaat sahasına serilebilir. Çok kaliteli zemin stabilizasyonu elde edileceğinden dolayı bakım ve onarım maliyetlerinden tasarruf sağlanır. Çoğu zeminde aynı oranda malzeme kullanılır. Zamandan tasarruf sağlanabilir Islah edilmemiģ zeminle karģılaģtırıldığında, malzeme aģağıdaki özelliklere sahiptir: (Giurgea vd., 1998). Zemindeki su niteliğini değiģtirmek suretiyle daha iyi sıkılaģabilirlik, Kapiler hareketin azaltılması yolu ile su emiliminde ağır düģüģ, AzaltılmıĢ su geçirgenliği, ĠĢlenmiĢ zeminin Proctor Optimum u daha düģük ve yoğunluk daha yüksek, Su hassasiyetinde ağır düģüģ, 37

38 Ağır düģüģ gösteren kabarma ve büzülme hareketi, ġiģme oranının azalması, Plastik Ġndeksinin düģmesi. Uygulama sırasında yağan yağmurdan Consolid Sistemi ile iģlenen alan etkilemezken iģlenmemiģ alan çamur hale gelmiģtir Consolid Sistemi nin Betona Göre Avantajları Çimento, aģırı nemli zeminler üzerinde kuruma ve yoğunlaģtırmaya yardımcı olarak kullanılabilir. Aynı zamanda bazı gevģek zeminler için stabilizasyon amacıyla da kullanılabilir. Bunun yanında kil içeriğinin değiģtiği ve hatta organik bozulmalar içeren sık zeminlerde çimento kullanılması sıkıntıya yol açabilir. Diğer taraftan çok büyük miktarlarda çimento karıģtırılarak zayıf betondan, trafiğin dinamik yükünden (titreģim) bile yıkılabilecek kadar kırılgan bir tabaka hazırlanabilir. Bu, alt temelde çok elveriģsiz bir duruma yol açar, çünkü böyle kırılmalar artık onarılamazlar ve gittikçe kaplama alanına doğru ilerlerler. CONSOLID Sisteminin betona göre avantajları Ģöyle sıralanabilir: KarıĢtırılan zemin sınırsız süre için depolanabilir, Kalın dilim etkisi yoktur, Çevre ile uyumludur, Saha uygulaması kolaydır, Uzun vadede verimlidir, DeğiĢik zemin türlerine karģı geniģ tolerans gösterir, Katkı dozajı konusunda hiçbir problem çıkmaz, Malzeme kil içeriğinin değiģtiği ve hatta organik bozulmalar içeren sık zeminlerde kullanılabilmektedir, Malzeme, trafiğin dinamik yükünden (titreģim) bile yıkılabilecek kadar kırılgan bir tabaka oluģturmamaktadır, Malzeme alt temelde çok elveriģsiz bir duruma yol açmamaktadır, çünkü böyle kırılmalar artık onarılamazlar ve gittikçe kaplama alanına doğru ilerlerler. 38

39 2.7.3 Consolid Sistemi nin Bentonite Göre Avantajları Consolid sisteminin bentonite göre avantajları aģağıda verilmiģtir (Bundensalt Fuer Wasserbau, Karlsruhe, 1994). Zemin geri kuruduğunda zeminde hiçbir Ģekilde bozulma olmaz. Böylece önüne geçilemeyen flokülleģme olmaz ve zeminin koruyucu etkisi hiçbir zaman kaybolmaz, ĠnĢaat ve uygulama sırasında hiçbir bozulma söz konusu değildir. Uygulaması çok kolaydır, Yüksek dayanımı vardır ve ağırlık altında çökmez. TaĢıyıcı özelliği vardır. Uygulama süreklilik taģır ve hiçbir Ģartta bozulmaz, Cöp ve tehlikeli atık depolama alanlarının üzerini kaplamak içinde kullanılabilir ve sızdırma kesinlikle görülmez, Kuvvetli geçirimsiz bir tabaka sağlar, Consolid Sistemi nin Sentetik Membranlara Göre Avantajları Üzerine gelen yükten dolayı kırılmaz ya da çökme görülmez, Üzerine gelen yükü taģıma özelliği vardır, ĠnĢaatı sırasında diğer malzemeler kaynak yerlerinden kopabilirler ya da inģaat sonrasında kaynak yerlerinden bozulmaya baģlayarak geçirimsizliklerini kaybedebilirler, Arazini durumuna göre diğer malzemelerde kırılma görülebilir ve bu kırılan yerler kesinlikle onarılamazlar, Oysa CONSOLID Sisteminin inģaatı ve uygulaması sırasında hiçbir bozulma söz konusu değildir. Uygulaması çok kolaydır Consolid Sistemi nin Diğer Geçirimsizlik Sistemlerine Göre Üstünlükleri 1. Söz konusu katkı malzemesi, faal zeminin aktif yüzey alanını azaltan ve kılcal suyun kapiler artıģını önemli ölçüde azaltmayı amaçlayan, zeminin ince su tabakalarını parçalayarak has kenetlenme kuvvetini açığa çıkarmak suretiyle tanelerin geri dönüģsüz olarak kümelenmesini sağlayan ters yüz edilmiģ sıvı emülsiyonlardır. HARRIS et. al. (1965) 2. Ürün, sızıntı ve kapilerite artıģı yoluyla iģlenmiģ zemine etki eden suyun bloke edilmesi ile kapilerite artıģını engeller, su emilim kapasitesi Ģiddetli bir miktarda düģer ve iģlenmiģ zeminin aģınmaya maruz kalan üst katmanların koruyucusu olarak harekete geçer gün boyunca sıkıģtırma kuvveti ile AASHTO T 134 Metot B ye göre %100 maksimum kuru yoğunluk elde etmek için ASTM D 1632 laboratuar modeline göre molda 39

40 4. sıkıģtırılmıģ numunenin dayanımı, ASTM D 1633 metoduna göre test edilmesine göre karģılaģtırıldığında 2.1 mpa (300 psi) den az olmamasını sağlar. 0,3-0,7 kg/cm 2 olan dayanımı kg/cm 2 ye çıkartır. 5. Katkı malzemesi ile iģlenmiģ zeminin ĢiĢme oranı iģlenmemiģ zemine göre en az 3 kat azalır. 6. Katkı malzemesi ile iģlenmiģ zeminin geçirimsizlik katsayısı 7.97*10-9 cm/sn den daha küçük hale gelerek sonsuz geçirimsizlik sağlar (k<7.97*10-9 ). 7. Malzeme ile iģlenmiģ zeminin yük taģıma kuvveti (CBR) iģlenmemiģ zemine oranla en az kat artar. 8. Malzeme zeminin kendisiyle kimyasal tepkimeye girmez. 9. Malzeme, iģleme esnasında zeminin suya duyarlılığını suyun kapiler artıģını azaltarak veya yok ederek ve yüzeydeki suyun içeri nüfuz ediģini kontrol altına alarak denetler. 10. Malzeme, zemin tanecikleri üzerindeki elektro-kimyasal yük alıģveriģi yardımıyla tanelerin geri alınması mümkün olmayacak Ģekilde kümelenmesinin önünü açar. 11. ĠĢlenen malzeme zamanla ve ağırlık altında geliģir ve kalıcı olur. 12. Malzeme özellikle ince taneleri geri dönüģü olmayacak Ģekilde bağlayarak ve böylece özel olarak etkili zemin yüzeyini azaltarak ve suyun kapiler artıģını büyük ölçüde düģürerek zemini sağlamlaģtırır. 13. Malzeme iģlenecek zeminde yüksek nem içeriğinin olduğu durumlarda ve yüksek sel hadiselerinin görüldüğü veya tuz içeriğinin nispeten yüksek olduğu alanlarda kullanılabilmektedir. 14. Malzeme, yüksek düzeyde etkili ve ekonomik bir çözümdür. Malzeme, hiçbir özel ekipman veya mevcut ekipman üzerinde yapılacak maliyeti yüksek uyarlamalar gerektirmez. 15. Malzeme zeminin kendine has bağlanma özelliklerini arttırmaktadır. 16. Malzemenin kabarma hareketi iģlenmiģ zemin ile kapiler artıģı engeller ve su emilim kapasitesi Ģiddetli miktarda düģer. 17. ĠĢlenmiĢ zeminin suyla ıslanması artık mümkün olmaz veya Ģiddetli bir biçimde düģer. 18. Malzeme iģlenen zeminin yüzeydeki suya ve aģınmaya maruz kalan üst katmanlarını korur, suyun kapiler artıģını daha fazla azaltır. 19. Zeminin donmaya karģı direnç etkisini uzun vadeli olarak sağlar. 20. Malzeme ile iģlenmiģ bir zeminin taģıma kapasitesi ıslak zeminlerde de korunabilmektedir. 21. Malzeme, zehirli değildir. 22. Malzeme doğayla uyum içerisindedir. Malzeme ne insanlara ne de çevreye hiçbir zarar vermez. 40

41 23. Zamandan tasarruf sağlar Consolid Sistemi nin Maliyet açısından avantajları 1. Yerel zeminin kazılması ve dıģarıdan alınan malzemeyle değiģtirilmesi ve her iki taģıma masrafından kaçınılması. 2. CONSOLID Sistemi nin en önemli avantajlarından birisi de, dıģarıdan getirilecek malzeme ile değiģtirilmesi gerektiğinde genellikle önemli masraflara sebep olan yerli zeminlerin kullanılması ve geliģtirilmesinin mümkün olmasıdır. 3. Genellikle düģük kalitede yerli zemin iki kere masraf çıkarır birincisi kazılmalı ve ortadan kaldırılması için bir arazi doldurma sahasına kaldırılmalıdır; ardından yerine gelen malzeme ile değiģtirilmeli ve sahadan belli bir mesafe uzağa taģınmalıdır. CONSOLID Sistemi bu çifte masrafı büyük ölçüde engelleyebilir. 4. Malzemenin önceden karıģtırılması imkanı ve inģaat süresinden tasarruf. 5. CONSOLID Sistemi zeminde kalıcı değiģiklikler yapar ve bu sayede inģaat alanının tam üzerinde ( in-place ) veya herhangi bir karıģtırıcı cihazın içinde ( in-plant ) kullanılabilir. KarıĢtırılıp iģlendikten sonra, sistemin etkisi zeminin üzerinde kalıcı olacaktır. ĠĢlenen zeminin taģıma kuvveti değerlerinin daha yüksek olması, zemin katmanlarının köprü iģlevinin kayda değer ölçüde geliģmesi ve böylece kaplama maliyetinin risksiz bir Ģekilde düģürülmesi ile sonuçlanır. Bu kazançlar sadece temel inģaat maliyetlerine bağlıdır. Fakat yine de iģlenmiģ zeminin dayanıklılığının daha yüksek olmasından kaynaklanan ek tasarruflar da olur. 6. CONSOLID Sistemi ile yapılacak kimyasal iģleme daha önceden iģlem öncesi karıģım olarak yapılabilir, iģlemenin yüksek etkisi kaybolmadan süre sınırlaması olmaksızın depolanabilir ve bu stoktan her türlü yol iģi gayet verimli bir Ģekilde çıkarılabilir. 7. Zemin nitelikleri ve kuvvet değerlerinin arttırılması kalıcı bir etkidir ve hatta zaman ve sıkıģtırma sonucu trafiğin etkisi ile de artarak devam eder. Zeminin sürekliliği ve artan stabilizesi daha yüksek dayanıklılık ve böylece daha düģük bakım giderleri sayesinde ilaveten tasarruf sağlar. 8. ĠĢlenmiĢ zemin veya zemin karıģımının daimi olarak iģlenmiģ durumda kalacağı gerçeğinden dolayı, geçici yollar gibi mevcut bazı yollar kullanıma kapandıktan sonra yeni bir iģlemeye gerek duyulmadan bu yollardaki iģlenmiģ malzemeyi tekrar kullanmak mümkündür. 9. ĠĢlenmiĢ zemin veya zemin karıģımı yüksek seviyede su geçirmez hale getirilerek, su akıģı veya buzlanma durumlarında sorun çıkmayacaktır; çoğu durumda üstteki koruyucu kum Ģeridi tozlanma durumunun engellenmesi için yeterli olacaktır. 10. ĠĢlenmiĢ oluģumun daha yüksek yüklenme kapasitesi sayesinde kaplama alanının boyutları büyük ölçüde düģürülebilir, bu da ısı birikiminden kaynaklanan deformasyondan kaçınılması hususunda daha iyi performans sağlar. 11. Doğru Ģekilde inģa edilen yollara bağlı olan bakım iģlemi sınırda olacaktır; mekanik sebeplerden ileri gelen hasarlar çok ucuza kolaylıkla önceden yapılmıģ karıģımla doldurulabilir, sıkılaģtırılabilir ve korunabilir. 12. Eğer tüm bu koģullara dikkat edilirse, yapım esnasında bile eski inģaat usullerine kıyasla büyük ölçüde kazanç sağlandığı (%20 ile %50 arasında), üstelik daha fazla dayanıklılık ve daha düģük bakım ücretinden dolayı da ayrıca tasarruf edildiği fark edilebilir. 41

42 2.8 Consolid Sistemi Yol Temel ĠnĢaatı Uygulamaları 42

43 Yol Temel ĠnĢaatı, Linkeistein Yol Temel ĠnĢaatı, Hollanda 43

44 44

45 45

46 3. CONSOLID ZAYIF ZEMĠN STABĠLĠZASYON SĠSTEMĠ YOL TASARIMI CONSOLID SĠSTEMĠ çoğu durumda alt eğimdeki yerli zeminle çalıģır ve bu zemini iģleyerek dıģarıdan malzeme gelmesini mümkün olduğu kadar engellemek için alt temel ve hatta temel zeminde kullanılabilecek hale getirmek için ıslah etmeye çalıģır. CONSOLID SĠSTEMĠ ile yapılan iģleme zemin hareketini ĢaĢırtıcı bir Ģekilde çok daha yüksek yüklenme kapasitelerine çıkardığı için, CONSOLID SĠSTEMĠ ile iģlenen yerli zemini dıģardan gelen malzeme yerine kullanmak mümkündür. ĠĢlenmiĢ zeminin dıģındaki suyun yumuģatma etkisinin engellenmesiyle yüzey taģıma kapasitesi, CBR ve diğer yüklenme faktörünü gösteren tüm ölçümler hatırı sayılır bir artıģ gösterir iģlenmemiģ toprağa göre 10 ila 20 kat, hatta uygulamaların %50 sinden fazlasında 5 kattan fazla. Bu gerçek dıģarıdan gelen malzemenin yerine yerli zeminin kullanılmasını mümkün kılar. Bu demektir ki her bir tabaka için kullanılan (katlar yükseldikçe önemli ölçüde artan) yüzey taģıma kapasitesi, CBR ve diğer herhangi bir ölçüm bu etkiyle yükselecek, hatta iģlerin %50 sinden fazlasında 30 katın üstüne bile çıkacaktır. Yol tasarımında değiģiklik yapmaya hiç gerek yoktur yaptığınız değiģiklik her bir tabaka için çok daha fazla, hatta tamamen yerli zemin kullanabileceğiniz, böylece zemini değiģtirme, nakliyat ve hafriyatı ortadan kaldırma maliyetlerinden tasarruf edeceğiniz gerçeğidir. Bu, dıģarıdan getirilen malzemenin yerine yerli zemin kullanılması suretiyle hafriyat, nakliyat ve zeminin ortadan kaldırılması için yapılacak harcamalardan önemli ölçüde tasarruf sağlanması demektir. Yerli zeminin kalitesine göre aģırı kum içerikli zeminlere killi taneler eklenmesi veya killerin yoğrulabilirlik ve büzülme/ģiģme miktarını azaltmak için kum veya kaba malzemenin katılması gerekebilir boģluk veya eksik maddelerin olmadığı daha düzgün kalbur yayı, CONSOLID SĠSTEMĠ için daha iyi baģlangıç koģulları manasına gelir çünkü boģluklu ve zayıf bileģimli toprağı iģlemek daha iyi durumdaki bir toprağı iģlemekle aynı masrafa mal olur, fakat uygun zeminle çok daha iyi bir sonuç elde edilebilir (ġekil 7). 46

47 ġekġl 7-Kayıp materyallerin eklenmesi ile zemin mekanik olarak daha stabil bir hale gelmektedir. ġekil 7. Eksik parçaların eklenmesiyle yapılan zemin ıslahatı zemin karıģımını daha stabil hale getirir ve aynı CONSOLID iģlemesi ile çok daha iyi neticeler verir. Bu yolla yerli zemin çoğu durumda setin tüm katlarında tamamen veya kısmen kullanılabilir. Zemin bileģiminin ıslah edilmesi bir yol inģaatında giderlerin artıģı karģısında tasarruflu bir adımdır ve yapılan her inģaatta dikkate alınmalıdır. Doğru zemin bileģimini belirlemek kolay bir iģtir, çünkü bir zemin laboratuarındaki basit bilgilendirici deneyler zemin bileģiminde yapılacak ıslahat ve CONSOLID SĠSTEMĠ ile yapılacak düzgün bir iģleme dikkate alınarak neyin tavsiye edilebilir nitelikte olduğunu oldukça isabetli tahminlerle belirtmektedir. Bu yolla tüm zemin parametreleri gereksinime göre rutuģlanabilir yoğunluk, sıkıģtırılma kuvveti, CBR, su direnci vs. alanda aynı iyi sonuçları elde etmeniz garantilidir. ġekil 8. CONSOLID SĠSTEMĠ ile ve olmadan inģa edilen bir kavģak bölgesini göstermektedir: YERLĠ ZEMĠN iki yolla geliģtirilebilir: 47

CONSOLID SİSTEMİ İLE GEÇİRİMSİZ TABAKA İNŞAAT METODU

CONSOLID SİSTEMİ İLE GEÇİRİMSİZ TABAKA İNŞAAT METODU CONSOLID SİSTEMİ İLE GEÇİRİMSİZ TABAKA İNŞAAT METODU Taban geçirimsizliği sağlamak amacıyla doğal zeminle birlikte karıştırılarak uygulanan Consolid Sistemi kullanılacaktır. Bu sistemin farklı zeminlerde

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 ÖZET Yer yüzündeki her cismin bir konumu vardır. Zemine her cisim bir konumda oturur. Cismin dengede kalabilmesi için konumunu koruması gerekir. Yapının konumu temelleri üzerinedir.

Detaylı

KTU MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MADEN ĠġLETME LABORATUVARI ArĢ. Gör. ġener ALĠYAZICIOĞLU AGREGA DARBE DAYANIMI DENEYİ

KTU MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MADEN ĠġLETME LABORATUVARI ArĢ. Gör. ġener ALĠYAZICIOĞLU AGREGA DARBE DAYANIMI DENEYİ AGREGA DARBE DAYANIMI DENEYİ Tanım: Darbe dayanımı, standart boyutlardaki kayaçların belirli bir doğrultuda darbelere karģı gösterdiği dirençtir. Kayacın kullanım alanlarının belirlenmesinde darbe dayanımının

Detaylı

CONSOLID 444 SIVI ZAYIF ZEMİN STABİLİZATÖRÜ SOLIDRY KATI/TOZ ZAYIF ZEMİN STABİLİZATÖRÜ

CONSOLID 444 SIVI ZAYIF ZEMİN STABİLİZATÖRÜ SOLIDRY KATI/TOZ ZAYIF ZEMİN STABİLİZATÖRÜ CONSOLID 444 SIVI ZAYIF ZEMİN STABİLİZATÖRÜ SOLIDRY KATI/TOZ ZAYIF ZEMİN STABİLİZATÖRÜ info@consolid.com.tr www.consolid.com.tr CONSOLID FİRMA PROFİLİ Devlerin çözüm ortağı CONSOLID İnşaat Yatırım Danışmanlık

Detaylı

Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur!

Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur! Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur! HADALAN EBG 13E Hadalan TR HADALAN EBG 13E 6S.indd 3 HADALAN EBG 13E Bununla zeminler güzel olur! Değişik mekanik ve kimyasal aşınmalar

Detaylı

RELAZZO KOMPOZĠT ZEMĠN KAPLAMASI. www.rehau.com.tr Otomotiv Endüstri

RELAZZO KOMPOZĠT ZEMĠN KAPLAMASI. www.rehau.com.tr Otomotiv Endüstri RELAZZO KOMPOZĠT ZEMĠN KAPLAMASI www.rehau.com.tr Yapı Otomotiv Endüstri WPC REHAU DAN ĠNOVATĠF BĠR ÜRÜN Rehau için, çevrenin korunması ve hammaddelerin çevre bilinciyle ele alınması, en az REHAU ürünlerinin

Detaylı

BAYCOCRET-AN4060 (Eski adı: INDUCRET-VK4060) Epoksi-Akrilat Esaslı, Stiren İçeren Ankraj Malzemesi

BAYCOCRET-AN4060 (Eski adı: INDUCRET-VK4060) Epoksi-Akrilat Esaslı, Stiren İçeren Ankraj Malzemesi AB-SCHOMBURG YAPI KĠMYASALLARI A.ġ. 19 Mayıs Mah. Turapoğlu Sok. Hamdiye Yazgan ĠĢ Merk. No.4/8 34736 KOZYATAĞI - ĠSTANBUL Tel : +90-216-302 71 31/-32 Fax : +90-216-302 70 01 e-mail : info@ab-schomburg.com.tr

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları BETON* Beton Beton, çimento, su, agrega kimyasal ya mineral katkı maddelerinin homojen olarak karıştırılmasından oluşan, başlangıçta plastik kıvamda olup, şekil rilebilen, zamanla katılaşıp sertleşerek

Detaylı

CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI

CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI Y.Doç.Dr. Murat KARACASU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı Nisan 2011 TÜRKİYE DE SON 6 YILDA

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802)

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) Beton karışım hesabı Önceden belirlenen özellik ve dayanımda beton üretebilmek için; istenilen kıvam ve işlenebilme özelliğine sahip; yeterli dayanım ve dayanıklılıkta olan,

Detaylı

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 1.GİRİŞ Mermer üretiminde ülkemiz dünyada önemli bir yere sahiptir. Mermer ocak işletmeciliği ve işleme

Detaylı

TOPRAK Ġġ KONU-2. ZEMĠNLERĠN SIKIġMA VE KABARMASI

TOPRAK Ġġ KONU-2. ZEMĠNLERĠN SIKIġMA VE KABARMASI TOPRAK Ġġ KONU-2 ZEMĠNLERĠN SIKIġMA VE KABARMASI ZEMĠNĠN SIKIġTIRLMASI SıkıĢtırma,zemine uygulanan basınçla zemin tanelerinin iri ve gevģek olanlarının kırılması,içindeki hava ve suyun dıģarı çıkarılması

Detaylı

KİLLİ ZEMİNLERİN KİREÇ ile İYİLEŞTİRİLMESİ

KİLLİ ZEMİNLERİN KİREÇ ile İYİLEŞTİRİLMESİ KİLLİ ZEMİNLERİN KİREÇ ile İYİLEŞTİRİLMESİ Prof. Dr. Adnan Akyarlı 1, Yrd. Doç. Dr. Aydın Kavak 2, Servan Atay 3, Süleyman Alkaya 4 1 Kimtaş A.Ş., Şehit Nevres B. 3/7 İzmir,02324636373, 023246530692, adnan.akyarli

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

simplan www.standartizolasyon.com

simplan www.standartizolasyon.com simplan www.standartizolasyon.com Kalite Politikamız Kalite ve başarının temelini, doğru proje, doğru altyapı, doğru ürün ile doğru uygulamanın oluşturduğuna inanan ve bu doğrultuda sektörüne alternatif

Detaylı

Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi. Mineral Katkılar- Uçucu Kül

Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi. Mineral Katkılar- Uçucu Kül Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Mineral Katkılar- Uçucu Kül Çimento İkame Malzemeleri - Doğal Malzemeler (Tras vb.) - Atık Malzemeler ( Uçucu Kül, Yüksek Fırın Cürufu, Silis Dumanı) ÇĠMENTO HĠDRATASYONUNUN

Detaylı

beton karışım hesabı

beton karışım hesabı 9 beton karışım hesabı Paki Turgut Kaynaklar 1) TS 802 Beton Karışım Tasarımı Hesap Esasları 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess S et al., Concrete, 2nd Edition 4) Portland

Detaylı

%98 i doğal bileşenlerden oluşur Isı, yangın, ses yalıtımı sağlar Nem ve küf oluşumunu engeller Kolay uygulanır

%98 i doğal bileşenlerden oluşur Isı, yangın, ses yalıtımı sağlar Nem ve küf oluşumunu engeller Kolay uygulanır isonaturelle nedir? isonaturelle, çok amaçlı bir yalıtım malzemesidir. %98 i doğal bileşenlerden oluşur Isı, yangın, ses yalıtımı sağlar Nem ve küf oluşumunu engeller Kolay uygulanır Soğuğa karşı Sıcağa

Detaylı

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır 1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır Beton karışım hesabı yapılırken; Betonun döküleceği elemanın boyutları Elemanın maruz kalacağı çevresel etkiler (sülfat ve klorür gibi zararlı kimyasal etkiler,

Detaylı

Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar

Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar Ürün Bilgi Föyü Düzenleme 06.01.2009 Revizyon no.: 0 Identification no: 01 07 03 01 023 0 000001 Sika -Su Tutucu Bantlar Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar Construction Ürün Tanımı Kullanım

Detaylı

Zemin ve Asfalt Güçlendirme

Zemin ve Asfalt Güçlendirme Zemin ve Asfalt Güçlendirme Zemin iyileştirmenin temel amacı mekanik araçlarla zemindeki boşluk oranının azaltılması veya bu boşlukların çeşitli malzemeler ile doldurulması anlaşılır. Zayıf zeminin taşıma

Detaylı

Cepheler için silikon reçine emülsiyon boyalar. Sürekli ve uzun vadeli koruma

Cepheler için silikon reçine emülsiyon boyalar. Sürekli ve uzun vadeli koruma Cepheler için silikon reçine emülsiyon boyalar Sürekli ve uzun vadeli koruma Cepheler için modern Ağ 2 Silikon reçine emülsiyon boyalar duvarları hem Bu ağ yapısı, yağmur ve sprey suyu, kar ıslaklığı ve

Detaylı

üniversal- ultralam ULTRALAM LVL modern kompozit bir yapı malzemesidir. ULTRALAM LVL kozalaklı ağaçlardan ( çam-ladin ) veya karışımından üretilir.

üniversal- ultralam ULTRALAM LVL modern kompozit bir yapı malzemesidir. ULTRALAM LVL kozalaklı ağaçlardan ( çam-ladin ) veya karışımından üretilir. üniversal- ultralam ULTRALAM LVL modern kompozit bir yapı malzemesidir. ULTRALAM LVL kozalaklı ağaçlardan ( çam-ladin ) veya karışımından üretilir. ULTRALAM LVL ağaçlardan tabakalar halinde soyularak yapıştırılmış

Detaylı

Köpük Beton - I. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015

Köpük Beton - I. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015 Köpük Beton - I Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Kasım, 2015 Köpük Beton Köpük betonu basitçe tanımlayacak olursak; içinde %75 e varan oranda hava kabarcıkları olan harçtan yapılmış hafif betonlardır

Detaylı

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimsa Süper Beyaz Çimento Dozaj Avantajı- Karo İmalatları 1 Çimsa Süper Beyaz 1990 yılından beri Çimsa tarafından Mersin Fabrikasında üretilmektedir Minimum %85 beyazlığa

Detaylı

INSA354 ZEMİN MEKANİĞİ

INSA354 ZEMİN MEKANİĞİ INSA354 ZEMİN MEKANİĞİ Dr. Ece ÇELİK 1. Kompaksiyon 2 Kompaksiyon (sıkıştırma) Kompaksiyon mekanik olarak zeminin yoğunluğunu artırma yöntemi olarak tanımlanmaktadır. Yapı işlerinde kompaksiyon, inşaat

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜ. 1. Duvar blokları 2. Asmolen bloklar 3. Yapıştırma harcı 4. Sıva kumu 5. Şap kumu 6. Dolgu malzemesi

İNŞAAT SEKTÖRÜ. 1. Duvar blokları 2. Asmolen bloklar 3. Yapıştırma harcı 4. Sıva kumu 5. Şap kumu 6. Dolgu malzemesi İNŞAAT SEKTÖRÜ 1. Duvar blokları 2. Asmolen bloklar 3. Yapıştırma harcı 4. Sıva kumu 5. Şap kumu 6. Dolgu malzemesi Pomza, inşaat sektöründe hafif beton elde edilmesinde agrega olarak kullanılmaktadır.

Detaylı

ĠNġAAT VE YIKINTI ATIKLARINDAN GERĠ KAZANILAN MALZEMELERĠN ASFALT VE YOL DOLGU MALZEMESĠ ÜRETĠMĠNDE KULLANIM KRĠTERLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

ĠNġAAT VE YIKINTI ATIKLARINDAN GERĠ KAZANILAN MALZEMELERĠN ASFALT VE YOL DOLGU MALZEMESĠ ÜRETĠMĠNDE KULLANIM KRĠTERLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ ĠNġAAT VE YIKINTI ATIKLARINDAN GERĠ KAZANILAN MALZEMELERĠN ASFALT VE YOL DOLGU MALZEMESĠ ÜRETĠMĠNDE KULLANIM KRĠTERLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ KARAYOLU YAPISI ĠNġAAT ATIKLARININ KULLANIMI ĠnĢaat ve Yıkıntı Atıklarının

Detaylı

BSK Kaplamalı Yollarda Bozulmalar P R O F. D R. M U S T A F A K A R A Ş A H İ N

BSK Kaplamalı Yollarda Bozulmalar P R O F. D R. M U S T A F A K A R A Ş A H İ N BSK Kaplamalı Yollarda Bozulmalar P R O F. D R. M U S T A F A K A R A Ş A H İ N Çatlaklar Yorulma çatlağı Blok kırılma Kenar kırılması Boyuna kırılma (tekerlek izinde) Boyuna kırılma (tekerlek izi dışında)

Detaylı

Çatılarda Tam Koruma CONIROOF

Çatılarda Tam Koruma CONIROOF Çatılarda Tam Koruma CONIROOF En Tepeden Başlayın Bir binanın en önemli bölümlerinden biri çatısıdır. Yetersiz çatılar, yapının yalnızca işlevselliğini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda bakım zorunluluğuyla

Detaylı

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON TANIM YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) ) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi Fransızcadan gelmektedir. Agrega, çimento, su ve gerektiğinde

Detaylı

Teknik Bilgi Föyü. (Eski adı: INDUCRET-VK4066) Polyester Esaslı Stiren İçeren Ankraj Malzemesi

Teknik Bilgi Föyü. (Eski adı: INDUCRET-VK4066) Polyester Esaslı Stiren İçeren Ankraj Malzemesi AB-SCHOMBURG YAPI KĠMYASALLARI A.ġ. 19 Mayıs Mah. Turapoğlu Sok. Hamdiye Yazgan ĠĢ Merk. No.4/8 34736 KOZYATAĞI - ĠSTANBUL Tel : +90-216-302 71 31/-32 Fax : +90-216-302 70 01 e-mail : info@ab-schomburg.com.tr

Detaylı

AKPA KOMPOZİT PANEL TEKNİK KATALOG

AKPA KOMPOZİT PANEL TEKNİK KATALOG AKPA KOMPOZİT PANEL TEKNİK KATALOG Ekim 2013 AKPA KOMPOZİT PANEL TEKNİK KATALOG İÇİNDEKİLER 1. Alüminyum Kompozit Panel 2 2. Kompozit Panelin Avantajları 2 3. Akpa Kompozit Panel Üretim Ölçüleri 3 4. Tolerans

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mert EKŞİ

Yrd.Doç.Dr. Mert EKŞİ PEYZAJ YAPILARI 1 DERSİ Zemin hazırlığı Peyzaj Mimarlığında Zemin Kaplamaları Zemin hazırlığı Derinlik Öngörülen trafiğe Toprak koşullarına İklime Döşeme malzemesine bağlıdır. Yrd.Doç.Dr. Mert Eksi İstanbul

Detaylı

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802)

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802) 1 5.5 Beton Karışım Hesapları 1 m 3 yerine yerleşmiş betonun içine girecek çimento, su, agrega ve çoğu zaman da ilave mineral ve/veya kimyasal katkı miktarlarının hesaplanması problemi pek çok kişi tarafından

Detaylı

EKOEDGE. Plastik Sınırlama Sistemleri. www.ekoplas.com.tr

EKOEDGE. Plastik Sınırlama Sistemleri. www.ekoplas.com.tr EKOEDGE Plastik Sınırlama Sistemleri www.ekoplas.com.tr 01 hakkımızda... // Bu gereksinimleri ve gelişmeleri yakından takip ederek 2012 yılında faaliyetlerine başlayan Ekoplas, ülkemizde mimari ve peyzaj

Detaylı

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler:

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler: ÖRNEK: Endüstriyel bölgede yapılacak bir betonarme yapı için TS EN 206-1 standardına göre XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisine karşı dayanıklı akıcı kıvamda bir beton karışım

Detaylı

YOL İNŞAATINDA GEOSENTETİKLERİN KULLANIMI

YOL İNŞAATINDA GEOSENTETİKLERİN KULLANIMI YOL İNŞAATINDA GEOSENTETİKLERİN KULLANIMI Erhan DERİCİ Selhan ACAR Tez Danışmanı Yard. Doç. Dr. Devrim ALKAYA Geotekstil Nedir? İnsan yapısı bir proje, yapı veya sistemin bir parçası olarak temel elemanı,

Detaylı

Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Çimsa Süper Beyaz Çimento Dozaj Avantajı- Bims Ġmalatları

Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Çimsa Süper Beyaz Çimento Dozaj Avantajı- Bims Ġmalatları 1 Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Çimsa Süper Beyaz Çimento Dozaj Avantajı- Bims Ġmalatları Rakamlarla Çimsa Süper Beyaz 1977 Mersin de faaliyete geçti 1989 Dünyanın Ġlk Beyaz/Gri Çimento Üretim

Detaylı

TEKNİK VERİ FÖYÜ. MAYIS 2017 HIPERLON BETON GÜÇLENDİRİCİ ELYAF 1. NİTELİKLER 2. ÖZELLİKLER

TEKNİK VERİ FÖYÜ. MAYIS 2017 HIPERLON BETON GÜÇLENDİRİCİ ELYAF 1. NİTELİKLER 2. ÖZELLİKLER TEKNİK VERİ FÖYÜ. MAYIS 2017 1. NİTELİKLER HiperLon Beton Katkı Malzemesi, devrim niteliğindeki elyaf olup, projelerinizde inşaat demiri gerektirmeyecek kadar kuvvetli takviye sağlar! Çimentoya eklenen

Detaylı

BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI YAPI ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. YAPI MALZEMELERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI NİSAN 2011

BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI YAPI ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. YAPI MALZEMELERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI NİSAN 2011 YAPI MALZEMELERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI NİSAN 2011 DOĞAL TAġ ÜRÜNLERĠ STANDARTLARI VE PĠYASA GÖZETĠMĠ VE DENETĠMĠ (89/106/EEC) DOĞAL TAġ STANDATLARI TS EN 12058 Doğal TaĢ Ürünleri Yer ve Merdivenler Ġçin Kaplama

Detaylı

MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI

MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI MS 991 yapısında solvent ve uçucu bileşen içermeyen 2 kompenantlı 3:1 oranında kullanılan derz, dilatasyon noktaları ve beton çatlakları için tasarlanmış

Detaylı

GREEN SNOW RAİDERS DOĞAL VE SUNİ ÇİM SAHALAR İÇİN KAR VE BUZ ÇÖZÜCÜ SOLÜSYON

GREEN SNOW RAİDERS DOĞAL VE SUNİ ÇİM SAHALAR İÇİN KAR VE BUZ ÇÖZÜCÜ SOLÜSYON GREEN SNOW RAİDERS DOĞAL VE SUNİ ÇİM SAHALAR İÇİN KAR VE BUZ ÇÖZÜCÜ SOLÜSYON DOĞAL VE SUNİ ÇİM SAHALAR ÜZERİNDE BUZ OLUŞUMUNU VE KARIN ZEMİN YÜZEYİNE YAPIŞMASINI ENGELLEYEN KİMYASAL BİR SIVIDIR. Perpa

Detaylı

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran temel derinliği/temel genişliği oranı genellikle 4'den büyük olan temel sistemleri derin temeller olarak

Detaylı

DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü M={(1- )/[(1+ )(1-2

DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü M={(1- )/[(1+ )(1-2 DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü = M={(1- )/[(1+ )(1-2 )]}E E= Elastisite modülü = poisson oranı = yoğunluk V p Dalga yayılma hızının sadece çubuk malzemesinin özelliklerine

Detaylı

ALTEK Akıllı Lojistik ve Taşıt Sistemleri A.Ş.

ALTEK Akıllı Lojistik ve Taşıt Sistemleri A.Ş. YEATZ Buz Önleyici ve Buz Çözücü Solüsyon ALTEK Akıllı Lojistik ve Taşıt Sistemleri A.Ş. Altek Akıllı Lojistik ve Taşıt Sistemleri A.Ş. 1 Buz Önleyici /Çözücü Solüsyon %100 Yerli Türkçe Akıllı Lojistik

Detaylı

MasterFiber MAC 2200 CB

MasterFiber MAC 2200 CB TANIMI MasterFiber MAC 2000 CB, kimyasal olarak kuvvetlendirilmiş yapısı sayesinde beton içerisindeki bağlayıcı malzemeler ile daha sağlam bağ yapabilen sentetik bir makrofiberdir. Bu geliştirilmiş bağ

Detaylı

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT İLK PATENT ÇİMENTOSUZ HAFİF YAPI MALZEMESİ ÜRETİM YÖNTEMİ

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT İLK PATENT ÇİMENTOSUZ HAFİF YAPI MALZEMESİ ÜRETİM YÖNTEMİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT İLK PATENT ÇİMENTOSUZ HAFİF YAPI MALZEMESİ ÜRETİM YÖNTEMİ TR 2009/00643 B Abdulkerim YÖRÜKOĞLU * ve Günnur ULUSOY ** MTA Genel Müdürlüğü MAT Dairesi Endüstriyel Hammaddeler ve

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI DENEY ADI: AGREGA ELEK ANALİZİ VE GRANÜLOMETRİ EĞRİSİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI DENEY ADI: AGREGA ELEK ANALİZİ VE GRANÜLOMETRİ EĞRİSİ DENEY ADI: AGREGA ELEK ANALİZİ VE GRANÜLOMETRİ EĞRİSİ AMAÇ: İnşaat ve madencilik sektöründe beton, dolgu vb. içerisinde kullanılacak olan agreganın uygun gradasyona (üniform bir tane boyut dağılımına)

Detaylı

Protectosil CIT İleri Korozyon Önleme Teknolojisi

Protectosil CIT İleri Korozyon Önleme Teknolojisi Protectosil CIT İleri Korozyon Önleme Teknolojisi 1 Protectosil CIT yatırımınızı korur! Binalar, köprüler, barajlar, tüneller, büyük otoparklar gibi betonarme yapılar önemli boyutlarda özel sektör ve kamu

Detaylı

Baumit ArtlinePutz. Kaplama

Baumit ArtlinePutz. Kaplama Baumit ArtlinePutz Kaplama Ürün Cephelerin dekoratif tasarımında kullanılan, kullanıma hazır, kıvamlı, organik bağlayıcılı, ince kat örtücü bir kaplamadır. Dış ve iç cepheler için tane dokuya sahip bir

Detaylı

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1)

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1) BETON TASARIMI (Beton Karışım Hesabı) İstenen kıvamda İşlenebilir İstenen dayanımda Dayanıklı Hacim sabitliğinde Ekonomik bir beton elde edebilmek amacıyla gerekli: Agrega Çimento Su Hava Katkı Maddesi:

Detaylı

CEPHE KAPLAMA MALZEMESİ OLARAK AHŞAPTA ORTAM NEMİNİN ETKİSİ

CEPHE KAPLAMA MALZEMESİ OLARAK AHŞAPTA ORTAM NEMİNİN ETKİSİ CEPHE KAPLAMA MALZEMESİ OLARAK AHŞAPTA ORTAM NEMİNİN ETKİSİ Öğr. Gör. Hakan ÜNALAN (Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu) Yrd. Doç. Dr. Emrah GÖKALTUN (Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü)

Detaylı

BÖLÜM 6. ASFALT BETONU KAPLAMALARDA MEYDANA GELEN BOZULMALAR, NEDENLERİ VE İYİLEŞTİRİLMELERİ 6.1. Giriş Her çeşit kaplamada; -trafik etkisi -iklim

BÖLÜM 6. ASFALT BETONU KAPLAMALARDA MEYDANA GELEN BOZULMALAR, NEDENLERİ VE İYİLEŞTİRİLMELERİ 6.1. Giriş Her çeşit kaplamada; -trafik etkisi -iklim BÖLÜM 6. ASFALT BETONU KAPLAMALARDA MEYDANA GELEN BOZULMALAR, NEDENLERİ VE İYİLEŞTİRİLMELERİ 6.1. Giriş Her çeşit kaplamada; -trafik etkisi -iklim şartları - don etkisi - yol inşaatının uygun olmayan mevsimde

Detaylı

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! karo Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Karo Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen Kalsiyum Alüminat

Detaylı

KALIP KUMLARI. Kalıp yapımında kullanılan malzeme kumdur. Kalıp kumu; silis + kil + rutubet oluşur.

KALIP KUMLARI. Kalıp yapımında kullanılan malzeme kumdur. Kalıp kumu; silis + kil + rutubet oluşur. KALIPLAMA Modeller ve maçalar vasıtasıyla, çeşitli ortamlarda (kum, metal) kalıp adı verilen ve içerisine döküm yapılan boşlukların oluşturulmasına kalıplama denir. KALIP KUMLARI Kalıp yapımında kullanılan

Detaylı

Şirketimiz haddelemeyle kaplama teknolojisi kullanarak plastize edilmiş PVC membran ürünleri konusunda uzmanlaşmıştır.

Şirketimiz haddelemeyle kaplama teknolojisi kullanarak plastize edilmiş PVC membran ürünleri konusunda uzmanlaşmıştır. Ruvitex İndustry AD şirketi, anonim ortaklık olarak 2011 yılında Ruse şehrinde kurulmuştur. Orta ve Doğu Avrupa nın en büyük plastize edilmiş polivinil klorür (PVC) fabrikalarından biri olan Ruvitex İndustry

Detaylı

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR Rijit Üstyapı: Oldukça yüksek eğilme mukavemetine sahip ve Portland çimentosundan yapılmış, tek tabakalı plak vasıtasıyla yükleri taban zeminine dağıtan üstyapı tipidir. Çimento

Detaylı

Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur:

Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur: 1 BETON KARIŞIM HESABI Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur: I. Uygun bileşenlerin ( çimento, agrega, su ve katkılar

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇÖLLEġME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAġTIRMA PROJESĠ

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇÖLLEġME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAġTIRMA PROJESĠ ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇÖLLEġME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAġTIRMA PROJESĠ Kuraklık ve Ekstrem ġartlara Dayanıklı Türlerin Tespiti ve Adaptasyonu Projesi (Kavak Türleri Örneği) Teoman

Detaylı

CONIDECK. Otopark Kaplamasında Rakipsiz Çözüm

CONIDECK. Otopark Kaplamasında Rakipsiz Çözüm CONIDECK Otopark Kaplamasında Rakipsiz Çözüm İlk Savunma Hattı Otoparklar, üzerlerine dökülen yağların, asitlerin ve karbondioksit gazlarının sonucu olarak sürekli agresif kimyasalların zararlarına maruz

Detaylı

Beton Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI. Nisan, 17

Beton Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI. Nisan, 17 Beton 2017 Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI Nisan, 17 İçerik NEDEN KAÇ KAÇ MİKROYAPI VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ KAÇ HİDRATASYONU ATAKLARA KARŞI DAYANIM KİMYASAL ATAKLAR

Detaylı

SAYIN :.Satınalma Yetkilisi

SAYIN :.Satınalma Yetkilisi SAYIN :.Satınalma Yetkilisi Referans No : 788/245/*4854/978/4787/44/828-245/8887844 \.../ /201.. Talep etmiş Olduğunuz 10 Yıl Garantili YOĞUN SPOR VE YAYA TARAFİĞİ KULLANIM AKREDİTASYONLU TEST RAPORLARI

Detaylı

Zemin Suyu. Yrd.Doç.Dr. Saadet BERİLGEN

Zemin Suyu. Yrd.Doç.Dr. Saadet BERİLGEN Zemin Suyu Yrd.Doç.Dr. Saadet BERİLGEN Giriş Zemin içinde bulunan su miktarı (su muhtevası), zemin suyundaki basınç (boşluk suyu basıncı) ve suyun zemin içindeki hareketi zeminlerin mühendislik özelliklerini

Detaylı

BİTKİLENDİRİLMİŞ ÇATILAR, KÜRESEL ISINMANIN ETKİLERİNİ AZALTIYOR

BİTKİLENDİRİLMİŞ ÇATILAR, KÜRESEL ISINMANIN ETKİLERİNİ AZALTIYOR BİTKİLENDİRİLMİŞ ÇATILAR, KÜRESEL ISINMANIN ETKİLERİNİ AZALTIYOR Çatı Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı M.Nazım Yavuz, dünyada ve Türkiye de yaygınlaşmaya başlayan bitkilendirilmiş çatı uygulamalarının

Detaylı

KARAYOLLARINDA YÜZEY DRENAJI. Prof. Dr. Mustafa KARAŞAHİN

KARAYOLLARINDA YÜZEY DRENAJI. Prof. Dr. Mustafa KARAŞAHİN KARAYOLLARINDA YÜZEY DRENAJI Prof. Dr. Mustafa KARAŞAHİN Drenajın Amacı Yağmur veya kar suyunun yolun taşkına neden olmasına engel olmak ve yol yüzeyinde suyun birikmesine engel olmak, Karayolu üstyapısı

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi REVİZYON GÜNCELLEME DOKÜMAN NO YAYIN L27 01.01.2008 13.01.2014-06 08.05.2014 1/8 GÜNCELLEŞTİRMEYİ GERÇEKLEŞTİREN (İSİM / İMZA / TARİH) : DENEYLERİ A01 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Los Angeles

Detaylı

8+5/8+7/10+5/20+10/1176-1177 TSE BELGESİ SADECE ŞİRKETİMİZDE BULUNMAKTADIR

8+5/8+7/10+5/20+10/1176-1177 TSE BELGESİ SADECE ŞİRKETİMİZDE BULUNMAKTADIR TEKLİF Sayın : SATINALMA YETKİLİSİ Referans No : 788/245/*4854/978/4787/44/828-245/-./ /201 Talep etmiş Olduğunuz 10 Yıl Garantili YOĞUN SPOR VE YAYA TARAFİĞİ KULLANIM AKREDİTASYONLU TEST RAPORLARI Bulunan

Detaylı

teframuhendislik @teframuh

teframuhendislik @teframuh www.tefra.com.tr teframuhendislik @teframuh www.tefra.com.tr l info@tefra.com.tr İçindekiler Hakkımızda 5 Faaliyet Alanlarımız 6-7 Derin Temel Uygulamaları 9 Derin Temeller 9 Fore Kazık 9 Mini Kazık 9

Detaylı

Baumit SilikatColor. (SilikatFarbe) Boya

Baumit SilikatColor. (SilikatFarbe) Boya Baumit SilikatColor (SilikatFarbe) Boya Ürün Dış ve iç cephelere el veya makine ile uygulanabilen, sodyum silikat bazlı, kullanıma hazır mineral esaslı bir boyadır. Bileşimi Mineral esaslı dolgu maddeleri

Detaylı

KARAYOLU TASARIMI RAPORU. Ek 1. Kavşak Tipi Seçimi ile ilgili olarak Önerilen Esaslar

KARAYOLU TASARIMI RAPORU. Ek 1. Kavşak Tipi Seçimi ile ilgili olarak Önerilen Esaslar KARAYOLU TASARIMI RAPORU Kavşak Tipi Seçimi ile ilgili olarak Önerilen Esaslar Haziran 2000 İçindekiler Sayfa 1 Giriş 2 1.1 Amaç 2 1.2 Hemzemin kavģakların sınıflandırılması 2 1.3 Ġçerik 2 2 Önerilen seçim

Detaylı

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Zemindeki mühendislik problemleri, zeminin kendisinden değil, boşluklarında bulunan boşluk suyundan kaynaklanır. Su olmayan bir gezegende yaşıyor olsaydık, zemin

Detaylı

taze beton işlenebilirlik

taze beton işlenebilirlik 8 taze beton işlenebilirlik Paki Turgut Kaynaklar 1) Hewlett PC, Cement Admixture: uses and applications, Cement Admixture Association 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı

Baumit SilikatTop. (SilikatPutz) Kaplama

Baumit SilikatTop. (SilikatPutz) Kaplama Baumit SilikatTop (SilikatPutz) Kaplama Ürün Kullanıma hazır, macun kıvamında, mineral esaslı, silikat ince son kat dekoratif kaplamadır. Dış ve iç cepheler için, Tane veya Çizgi dokuya sahip sıva dokulu

Detaylı

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ İlyas CAN*, İbrahim BÜYÜKÇAYIR* *Durer Refrakter Malzemeleri San. Ve

Detaylı

SÜPER BEYAZ. yapı kimyasalları. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. yapı kimyasalları. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ yapı kimyasalları Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

TEKNOLATEX 500. Bayındırlık Poz No: /1-i. Aderans ve Su Geçirimsizlik Katkısı. Ürün Tanımı:

TEKNOLATEX 500. Bayındırlık Poz No: /1-i. Aderans ve Su Geçirimsizlik Katkısı. Ürün Tanımı: TEKNOLATEX 500 Bayındırlık Poz No: 04.613/1-i Aderans ve Su Geçirimsizlik Katkısı Ürün Tanımı: Akrilik dispersiyon esaslı, aderans arttırıcı ve su geçirimsizlik sağlayıcı, şap, sıva ve beton katkısı. Kullanım

Detaylı

Pool Fresh!up. Sphere. VitroSphere nano. Yüzme havuzu filtresi için DIN normlarına uygun eşsiz cam bilyalar. NSF DIN. Certified to NSF/ANSI 61

Pool Fresh!up. Sphere. VitroSphere nano. Yüzme havuzu filtresi için DIN normlarına uygun eşsiz cam bilyalar. NSF DIN. Certified to NSF/ANSI 61 Pool Fresh!up Vitro Sphere VitroSphere nano Yüzme havuzu filtresi için DIN normlarına uygun eşsiz cam bilyalar. Geprüft nach DIN 19603 & KSW-Richtlinie DIN 19603 NSF Certified to NSF/ANSI 61 Genel sorun

Detaylı

Sıkıştırma enerjisi arttıkça optimum su muhtevası azalmakta, kuru birim hacim ağırlık artmaktadır. Optimum su muhtevasına karşılık gelen birim hacim

Sıkıştırma enerjisi arttıkça optimum su muhtevası azalmakta, kuru birim hacim ağırlık artmaktadır. Optimum su muhtevasına karşılık gelen birim hacim KOMPAKSİYON KOMPAKSİYON Zeminlerin stabilizasyonu için kullanılan en ucuz yöntemdir. Sıkıştırma, zeminin kayma mukavemetini, şişme özelliğini arttırır. Ancak yeniden sıkışabilirliğini, permeabilitesini

Detaylı

Baskı Betonun Avantajları

Baskı Betonun Avantajları ZEMİN KAPLAMALARI Baskı Betonun Avantajları UV Işınlarına karşı dayanıklı %100 doğal görüntü Ekonomik maliyet avantajı Üretim süresi avantajı Çökme ve tozlanmaya karşı mukavemet Kalıcı renk kalitesi Uzun

Detaylı

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ yapı kimyasalları Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

KONUT- İŞYERİ-HASTANE-OTEL İzoBOZZ KULLANIM ALANLARI

KONUT- İŞYERİ-HASTANE-OTEL İzoBOZZ KULLANIM ALANLARI KONUT- İŞYERİ-HASTANE-OTEL İzoBOZZ KULLANIM ALANLARI Yeni Bina İnşaatlarında veya mevcutların restorasyonunda İzoBOZZ ve Feltbi Ürünleri Isı ve Ses Yalıtımı sağlamak ve açık alanlarda çınlama - yankılanma

Detaylı

İTİCİLİK ÖZELLİĞİNE SAHİP MALZEME

İTİCİLİK ÖZELLİĞİNE SAHİP MALZEME THERMOMEX ISI,SES YALITIMI ile SU İTİCİLİK ÖZELLİĞİNE SAHİP MALZEME TEMEL ÖZELLİKLER TANIM Yapısında bulunan özel hafif agregalar ve polimerler sayesinde her koşulda kolayca hazırlanıp rahatlıkla uygulanabilen

Detaylı

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ prekast Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Prekast Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse

Detaylı

PÝLSA PE 100 BORULARI

PÝLSA PE 100 BORULARI PÝLSA PE BORULARI Plastik teknolojisinin hýzlý geliþimi hammadde üretiminde de önemli geliþmelerin yaþanmasýný saðlamýþtýr. PE 32, 40 ve 63 ten imal borular yüksek basýnç gerektirmeyen sistemlerde baþarý

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR RCC-SSB Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ SİLİNDİRLE SIKI TIRILMI BETON (SSB) Silindirle sıkıştırılmış beton (SSB),

Detaylı

Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Neden gerekli? Hat üstyapısının drenajı için Yer altı suyunu kontrol etmek için Şevlerin drene edilmesi için gereklidir. Yüzeyaltı drenaj,

Detaylı

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Agregalar, beton, harç ve benzeri yapımında çimento ve su ile birlikte kullanılan, kum, çakıl, kırma taş gibi taneli farklı mineral yapıya sahip inorganik

Detaylı

Akrilik dispersiyon esaslı, aderans arttırıcı astar ve su geçirimsizlik sağlayıcı, şap, sıva ve beton katkısı.

Akrilik dispersiyon esaslı, aderans arttırıcı astar ve su geçirimsizlik sağlayıcı, şap, sıva ve beton katkısı. TEKNOLATEX 500 Bayındırlık Poz No: 04.613/1-i Aderans ve Su Geçirimsizlik Katkısı Ürün Tanımı: Akrilik dispersiyon esaslı, aderans arttırıcı astar ve su geçirimsizlik sağlayıcı, şap, sıva ve beton katkısı.

Detaylı

fidesgrup gürültükontrolü

fidesgrup gürültükontrolü RAYLI SİSTEMLERDE DOĞRU VE ETKİN GÜRÜLTÜ BARİYERİ ÇÖZÜMLERİ Gürültü, ülkemizde yeni farkına varılan bir problemdir. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde uzun yıllardır araştırılan ve etkileri, azaltımı ve yönetimi

Detaylı

Kristalize Teknolojisi Parex K11 Kristalize Sistemler

Kristalize Teknolojisi Parex K11 Kristalize Sistemler Kristalize Teknolojisi Parex K11 Kristalize Sistemler İçerik Parex K11 CWA 6-10 Parex K11 Slurry 11-12 Parex K11 Matryx 13-14 Su yalıtımı işi, niş piyasaların çokluğuyla karakterize edilir. Pazar segmentlerinin

Detaylı

Özel Betonlar. Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Mayıs, 2017

Özel Betonlar. Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Mayıs, 2017 Özel Betonlar Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Mayıs, 2017 ÖZEL BETONLARIN GEREKSİNİMİ Geleneksel betonun bazı durumlarda istenilen özellikleri sağlayamaması özel betonların kullanımını zorunlu

Detaylı

Kaplama dekoratif görünüşü çekici kılarlar 2

Kaplama dekoratif görünüşü çekici kılarlar 2 METALĠK KAPLAMALAR Uygulamada metalik kaplamalar yalnız korozyondan korunma amacı ile dahi yapılmış olsalar bile diğer önemli bazı amaçlara da hizmet ederler: Dekoratif görünüşü çekici kılarlar. 1 Kaplama

Detaylı

ODE R-FLEX PRM/STD LEVHA

ODE R-FLEX PRM/STD LEVHA (HVAC) 4 ODE RFLEX PRM/STD LEVHA ELASTOMERİK KAUÇUK KÖPÜĞÜ YALITIM LEVHALARI Isı İletkenlik Katsayısı (λ λ) (W/mK) (0 C) Yangın Sınıfı (TS EN 11) Yangın Sınıfı (BS 47) Sıcaklık Dayanımı ( C) Kimyasallara

Detaylı

1) Mülkün yıllık net geliri 120 000 TL dir. Faaliyet gider oranı % 46 ve boģluk oranı % 4 dür. Bu verilere göre Efektif brüt gelir ne kadardır?

1) Mülkün yıllık net geliri 120 000 TL dir. Faaliyet gider oranı % 46 ve boģluk oranı % 4 dür. Bu verilere göre Efektif brüt gelir ne kadardır? Gayrimenkul Değerleme Esasları 1) Mülkün yıllık net geliri 120 000 TL dir. Faaliyet gider oranı % 46 ve boģluk oranı % 4 dür. Bu verilere göre Efektif brüt gelir ne kadardır? A) 240 000 TL B) 260 870 TL

Detaylı

TOZ METALURJĠSĠ Prof.Dr.Muzaffer ZEREN

TOZ METALURJĠSĠ Prof.Dr.Muzaffer ZEREN . TEKNĠK SEÇĠMLĠ DERS I TOZ METALURJĠSĠ Prof.Dr.Muzaffer ZEREN TOZLARIN YOĞUNLAġTIRILMASI VE ġekġllendġrġlmesġ KOU-TOZ METALURJĠSĠ LAB. HĠDROMODE 150 t. ÇĠFT EKSENLĠ SOĞUK PRES TOZLARIN YOĞUNLAġTIRILMASI

Detaylı

KOLEMANİT FLOTASYON KONSANTRELERİNİN BRİKETLEME YOLUYLE AGLOMERASYONU. M.Hayri ERTEN. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

KOLEMANİT FLOTASYON KONSANTRELERİNİN BRİKETLEME YOLUYLE AGLOMERASYONU. M.Hayri ERTEN. Orta Doğu Teknik Üniversitesi KOLEMANİT FLOTASYON KONSANTRELERİNİN BRİKETLEME YOLUYLE AGLOMERASYONU M.Hayri ERTEN Orta Doğu Teknik Üniversitesi ÖZET. Flotasyondan elde edilen kolemanit konsantrelerinin kurutma veya kalsinasyon gibi

Detaylı

Baumit ArtlineFarbe. Dekoratif Tasarım Boyası. Bileşimi Organik bağlayıcılar, mineral esaslı dolgu maddeleri, elyaflar, katkı maddeleri, su.

Baumit ArtlineFarbe. Dekoratif Tasarım Boyası. Bileşimi Organik bağlayıcılar, mineral esaslı dolgu maddeleri, elyaflar, katkı maddeleri, su. Baumit ArtlineFarbe Dekoratif Tasarım Boyası Ürün Dış ve iç cepheler için, organik bağlayıcılı, kullanıma hazır bir boyadır. Bileşimi Organik bağlayıcılar, mineral esaslı dolgu maddeleri, elyaflar, katkı

Detaylı