TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)"

Transkript

1 TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$. YdNETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI TTIBARI ILE TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI ILE SINIRLI OLMAK UZERE FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA ILI$KIN CARL DURUMUNU TAM VE DOdRU OLARAK YANSITTIa+ INI TASDIK EDER VE YATIRIMCILARIN TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI ILE HUKUKI DURUMU HAKKINDA BILGILENMESINI TEMIN EDECEOINI MEVZUAT UYARINCA TAAHHUT EDER. KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BILGILERIN DOORULUaUNDAN BANKA YbNETIM KURULU SORUMLUDUR. FORMUN KAMUYA A, IKLANMASI, FORMDAKI BILGILERIN SERMAYE PIYASASI KURULUNCA VEYA KAMUCA TEKEFFULU ANLAMINA GELMEZ. () 30 06/ 2015 tari li Kamuyu Ay 11111:1 lma Formu, Sermaye Plyasasi Kurulu'nun tarih ve saydi Resmi Gazete ' de yayimlanan Seri:V, No:77 sayih Araci Kurulu5lann Kamuyu Aydmlatma Esaslanna Ili;kin Teblioi uyannca TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$. tarafindan d0zenlenmi;tk. M / Sh.1 Taahhut

2 ICINDEKILER I TAAHHUTNAME I A. TANITICI BILGILER Tablo I. Tablo II/a. Tablo II b. Tablo III a. Tablo III b. Tablo IV. Tablo V. Tablo VI/a. Tablo VI/b. Fiilen Sermaye Pi asasi Faaliyetierinin YUrutuIdO U Banka S ubelerine Ili kin Bil filer Yetki Bel elerine Ili kin Bil filer Biloiler Acentesi Olarak Faaii et Gesterilen Araci Kurumlar Acente Sifati la Yetkili Olunan Faaii etler Kurucusu ve/veya Ybneticisi Olunan Yatirim Fonu/Fonlan Ortakhk YaDisi Yonetim Kurulu U eleri ve Gene[ MUdur Serma a Pi asasi Faaii etleri He [[gill Imza Yetkisine Sahi ahislar B. HUKUKI DURUMA ILI$KIN BILGILER 1- Tablo VII/a. TURKIYE KALKINMA BANKASI A.S. ve TURKIYE KALKINMA BANKASI A S nin Ortaklan. Yoneticileri ve Calisanlan Hakkinda SPK Borsa Istanbul A.S. ve TUrkive Sermaye Pivasalan Birlidi Tarafindan Son Iki Yd Zarfinda Uvaulanan Idari Para Cezalan Tablo VII/b. TURKIYE KALKINMA BANKASI A.. ne Borsa Istanbul A. S. ve TUrki a Serma a Pi asalan Birlidi Tarafindan Son Iki Vii Zarfmda Uvaulanan DiiSer DisiDlin Cezalan 2- Tablo VIII. Sermave Pivasasi Kurulu Tarafindan TURKIYE KALKINMA BANKASI A.S. ve TURKIYE KALKINMA BANKASI A.S.nin Ortaklan Ydneticileri ve Calisanlan Alevhine Acilan Ceza Dav Ian 3- Bankanin Sermave Piyasasi Faalivetlerinden Kavnaklanan Davalarina Iliskin Bilgiler C. BANKANIN SERMAYE P YASASI FAALIYETLERI ILE SINIRLI OLARAK A IKLANMASINI ISTEDIOI DlgER HUSUSLAR BEYAN VE IMZA / Sh.2 Icindekiler

3 A. TANITICI BILGILER 1. Bankamn Ticaret Unvam Tl1RKIYE KALKINMA BANKASI A.$. 2. Kurulu; Tarihi : 27/11/1975 Ticaret Siciline Tescil Edildi i Yer ANKARA TICARET SICIL MEMURLUdU Ticaret Sicili Tescil No Merkez Adresi NECATIBEY CAD.NO: YENI$EHIR/ANKARA tzmir CAD.NO: KIZILAY /ANKARA 4. tieti;im Bilgileri Telefon No / 21 HAT / 10 HAT Faks No ca ri Merkezi 5. Internet Adresi 6. E-posta Adresi 7. Kayitii Olunan Vergi Dairesi : MITHATPA$A / Sh.3 Tanitici Bilgiler

4 S. Fiilen Sermaye Piyasasi Faaliyetlerinin Yurutulduou Banka $ubelerine Ili;kin Bilgiler: Tablo I - Fiilen Sermaye Piyasasi Faaliyetlerinin Yurutuld0o Banka $ubelerine Ili;kin Bilgiler ube Adi ISTANBUL SUBE Adres BOYOKDERE CAD. RA$ITRIZA SOKAK NO: MECIDIYEKOY/ ISTANBUL ka. V / Sh.4 Merkez Disi Orgutler

5 9. Sahip Olunan Yetki Belgesi/ Belgeleri ve Borsa Istanbul 'da Faaliyet GSsterilen Pazar/Piyasalar: Tablo II/a - Yetki Bel elerine 1 kin Bil iler Sahip Olunan Yetkl Belgelerl Verili Tarihi Sa isi Borsa Diu Akm Satim Aracdi }i Yetki Belgesl 09/07/1997 BNIQASA-BD 0060 PortfOy Y6neticill ji Yetkl Belgesi 17/03/2010 BNIQPY-265 Tablo II/b - Borsa elik Tarihi ve BORSA ISTANBUL A.$. de Faali et GOsterilen Pazar P' asalara III kin Bil filer Borsa Uyesi Olunmasma Ill;kin BORSA ISTANBUL A.$. YSnetim Kurulu'nun Karar Tarihi : 04/01/1985 Fiilen Faallyet GOsterilen Pazar ve Plyasalar Bors anma Araslan Piyasasr Kes n rm Saturn Pazarr Borslanma Araslan Piyasasr Repo Ten Repo Pazan / Sh.5

6 10. Acentesi (*) Olarak Faaliyet GSsterilen Araci Kurumlar ve Acente Slfatiyla Yetkili Olunan Faaliyetler: Tablo III/a - Acentesi Olarak Faalivet Gdsten1en Araci Kurumlar Acentesr Olunan Arad Kurumun Ticaret Unvanr ACENTESI OLUNAN ARACI KURUM BULUNMAMAKTADIR. Acentelik Izin Tarihi Tablo III/ b - Acente Sifatryla Yeddli Olunan Faaliyetler (*) Acentelik: Seri:V, No:46 saydi "Araalik Faaliyetleri ve Araci Kurulu;lava Ili;kin Esaslar Teblioi"nin 24 unco maddesi uyarinca, araa kurumlar ile bankalar arasinda da yazili acentelik sozle;mesi imzalanabilir. Araa kurumlar acentelik sozle;mesinde belirlenecek mahaller iginde, acenteleri aracth6iyla alacaklan emirler do*rultusunda aracilik faaliyetleri cercevesinde sermaye plyasasi araciannin ahm satiminda bulunabilirler. Bir araci kurum lie acentelik sozle mesi imzalayan bankalar, acente sifabyla acentesi olunan araci kurumun halka arza aracilik faaliyetleri kapsaminda, taleplerin toplanmasi, bu taleplerin araa kurum merkezine iletilmesi ve paranin tahsili ya da geri Odenmesi gibi i;lemleri kapsamak Ozere give hizmetl vermek, acentesi olunan araci kurum portf6y y6neticili i yetki belgesine sahip ise acente sifatiyla bu faaliyetln tanitimmi yapmak ve bu faaliyetle ilgili sadece tahsil ve tediye iglemlerini yurutmek, acentesi olunan araci kurum yabnm damgmanh*i yetki belgesine sahip ise bu faaliyet kapsaminda araa kurumdan gelen dokoman ve bilgileri mu;terilere aciklamak ve yatirim dam manh*i faaliyetinin tambmmi yapmak faallyetlerinde bulunabilirler. YO. U I / Sh.6

7 11. Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatirim Fonu/ Fonlarina Ili;kin Bilgiler: Tablo IV - Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatirim Fonu/ Fonlari Yatinm Fonunun Unvani Fon Kurucusunun Unvam Fon YSneticisinin Unvani v / Sh.7 Yatirim Fonlari

8 12. Ortaklik, Yonetim Yapisi ire Bankada Sermaye Piyasasi Faaliyetleri he Ilgili Olarak Imza Yetkisine Sahip $ahislara Ilifkin Bilgiler: Tablo V - Ortaklik Ya isi Orta m Ticaret Unvam/Adi So adi Pay Tutan (TL) Oran T.C. BA BAKANLIK HAZINE MUSTS ARLI I , % % DI ER ORTAKLAR 1.469,55 0,91847% To lam % Tablo VI a - Yonetim Kurulu U eleri ve Genel Miidur AHMET BU UKO Adi LU ve So adi Yonetim Girevi MUSTAF Kurulu Ba kam ve Ge ne A CUNEYD DUZYOL l MOd Ur Yonetim Kurulu Ba kan Vekili HAKAN TOKA Yonetim Kurulu U esi ERIF ELENK Yonetim Kurulu U esi Prof.Dr.AHMET KESIK Yonetim Kurulu U yes! Dr.ZEKI FT Yonetim Kurulu esi SELIM YE ILB Yonetim Kurulu Uyes! 1 Tabloya Ili kin A klama : Yonetim Kunilu U elerinin Atanmastna Ili kin Genel Kunil Karan Tescil Tarihi TTSG (*) Ilan Tarihi TTSG sayis Tablo VI/ b - Sermaye Piyasasi Faaliyetleri He Ilgili Imza Yetkisine Sahi p ahislar Adi ve So di Dr.OKTAY KUcUKKIREMTr ERDINC KUTLU METIN YILMAZ OZKAN ERDAL GSrevl Hazine Daire Ba;kam MOdUr MOdur MOdUr klama (1) : mza Slrktlerinin Tesdi ve 11am inin Tescil Tarihi TTSG (*) Ilan Tarihi TT5G Sayisi Z 7782 kiama (2) : 1" V V i y / Sh.8 Ortaklik- Yonetim-Imza Yetkisi

9 B. HUKUKI DURUMA ILISKIN BILGILER 1. Son iki Yd Zarfmda SPK, Borsa Istanbul A.$. ve Turkiye Sermaye Piyasalan Birli*i TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.ne ve TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.nin Ortakian, Yoneticileri ve cali anlarina Uygulanan idari Para Cezalan He Borsa Istanbul A.$ ve Turkiye Sermaya Piyasalan Birlioi Tarafindan TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.ne Uygulanan Di*er Disiplin Cezalari Tablo VII/a -TOR E IYKALKINMA BANKASI A.S. ve TURKIYE KALKINMA BANKASI A.!$.nin Ortaklan, Yoneticileri ve rraii anian Hakkinda SPK, Borsa Istanbul A4. ve TUild a Sermaye Pi asalan Rini i Tarafindan Son Iki Yd Zarfinda U ulanan Idari Para Cezalan ere se ve an ara si Uygulanmasina Ilificin Karar Idari Para Cezasi Son Duruma Ili kin Uygulayan Kunim Uygulanan Gercek/TUzel Ki;i Tarihl Tutan (TL) Acidama Tablo VII b - TURKIYE KALKINM Uygulayan Kunim A BANKASI &..n B Borsa Istanbul A.. ve TUrid Sera a Pi salan Birk i Tarafindan Son Iki Yd Zarhnda D st n Cezasi ygu anmasina SPK NezdhnWde I raz Konusu Ili;kin Karar Tarihi Edili p Edilmedi i Nihai Karar 2. Son Iki Yd Zarfinda Sermaye Piyasasi Kurulu Tarafindan TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.nin Ortaklari, Yoneticileri ve Cali Man Aleyhine Acilan Ceza Davalan Tablo VIII - Serave Pivasasi Kundu Tarafinda n TrilDivo vu vtuu& n...,-...^...^.ru. onnnna a. ve i ukiuye KALKINMA BANKASI A.S.nin Ortaklan, Yoneticileri ve li nlan Ale ine Son Iki Yd Zarfinda lan Ceza Davalan Ha n a Sus Duyurusun a Dava a Ge inen Son Hakkinda Sus Duyurusunda Bulunulan Gersek /TUzel A;amanin Bulunulan G k/tuzel la. Ki;inin Bankayla Olan Iii isi Sus Duyurusuna Konu Fiji Kurul Karar Tarihi Ozetlenmesi 3. Bankanin Sermaye Piyasasi Faaliyetlerinden Kaynaklanan Davalarina Ili;kin Bilgiler: Bankamizin sermaye piyasasi faaliyetleri nedeniyle 30 / 06/ 2015 WIN itiban ile; a) Davah oidu9u davalann sayisi 0 dir ve buniann toplam de9eri 0 TL'dir b Davaa olduou davalann sayisi 0 dir ve bunlann toplam d 8-2j. dye 3h 9 A ^ Y^. 6 5 r 2- ulcuiddur4m

10 C. TURKIYE KALKINMA BANKASI A.5.NIN SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI ILE SINIRLI OLARAK ACIKLANMASINI ISTEDICI DICER HUSUSLAR /Sh.10 Ek Aciklama

11 TORKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NlN SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI ILE SINIRLI BILGILERINI lceren BU FORMDA YER ALAN BILGILERININ GER(;EdE UYGUN OLDUdUNU VE FORMUN $IRKET±N FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA ILI$K!N CAR! DURUMUNU TAM VE DOaRU OLARAK YANSITTIdINI BEYAN EDERIZ. Yetkili Imzalar TORKIYE KALKINMA BANKASI A.$. TORKIYE KALKINMA BANKASI A.S. YSnetlm Kurulu Oyes! Genel MUdUrU Adi Soyadi AHMET BUC,UKO&U Ad. Soyadi AHMET BUCUKOGLU GBrevi YONETIM KURULU BA$KANI Gorevi GENEL MODUR Imza Imza lk^ Onvan YONETIM KURULU BA$KANI Onvan GENEL MUDUR Adres NECATIBEY CADDESI NO: YENI$EHIR ANKARA Ads NECATIBEY CADDESI NO: YENI$EHIR ANKARA / Sh.11 Beyan ve Imza

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN 06/07/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH

Detaylı

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) BIRLE$IK FON ANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN ARIH! ITIBARI ile

Detaylı

31/12/2014 TARİHLİ BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

31/12/2014 TARİHLİ BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) (*) NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BU NUN İLAN TARİHİ İTİBARİ İLE NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLMAK ÜZERE FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ

Detaylı

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A.$.'NIN 25/06/2015 TARIHLII ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. 'YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) AK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ALKHAIR CAPITAL MENKUL DE(ERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI

INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.*. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

C KREDİ VE KALKINMA BANKASI. A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 400.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

C KREDİ VE KALKINMA BANKASI. A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 400.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

BURGAN BANK A.Ş.'NİN B TİPİ ALTIN FONU 20.000.000.000 ADET I.TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR

BURGAN BANK A.Ş.'NİN B TİPİ ALTIN FONU 20.000.000.000 ADET I.TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

. AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 20.000.000.000 ADET 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

. AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 20.000.000.000 ADET 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR.

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

BURGAN BANK A.Ş.B TİPİ LİKİT FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

BURGAN BANK A.Ş.B TİPİ LİKİT FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. YENİ METİN BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN 42.000.000 PAY 3. TERTİP B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN 42.000.000 PAY 3. TERTİP B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DOW JONES DJIM TÜRKİYE A TİPİ BORSA YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN DUYURUDUR. BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 9/1/2006 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ

Detaylı

2.4. Saklayıcı Kuruluşların; Ünvanı; İMKB Takas ve Saklama A.Ş. Merkez Adresi; Hürriyet Caddesi Mecidiyeköy Yolu Sk. No: 286 Şişli 80260 İSTANBUL

2.4. Saklayıcı Kuruluşların; Ünvanı; İMKB Takas ve Saklama A.Ş. Merkez Adresi; Hürriyet Caddesi Mecidiyeköy Yolu Sk. No: 286 Şişli 80260 İSTANBUL TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 FONUN KURULUŞ AMACI : 1.1. T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı nın 17.07.1990 tarih ve 32978 sayılı yazısı ile kurulmasına

Detaylı

NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 265,000,000 PAY 1. TERTİP B TİPİ LİKİT FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 265,000,000 PAY 1. TERTİP B TİPİ LİKİT FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza li kin Duyurudur

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza li kin Duyurudur Akfen Holding Anonim irketi'nden Halka Arza li kin Duyurudur Ortaklı ımızın ödenmi sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 28.486.110.-TL ve mevcut ortakların

Detaylı

1.(07.09.2000 tarih ve 24163 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) No : 46 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KISALTMALAR

1.(07.09.2000 tarih ve 24163 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) No : 46 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KISALTMALAR SPK Düzenlemeleri 4.1.3.1. ARACILIK FAALİYETLERİ VE ARACI KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ 1.(07.09.2000 tarih ve 24163 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Seri : V No : 46 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE

Detaylı

(TL NA) (TL NDAN) 15/10/2003 12/09/2003 KB/362/1073 1.TERTİP 14/06/2010 14/05/2010 KB/362-2/354 II.TERTİP 5,000,000.-TL 40,000,000.

(TL NA) (TL NDAN) 15/10/2003 12/09/2003 KB/362/1073 1.TERTİP 14/06/2010 14/05/2010 KB/362-2/354 II.TERTİP 5,000,000.-TL 40,000,000. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 02.03.2011 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 01.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 02.03.2011 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 01. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 02.03.2011 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 01.03.2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Aracı kurumların kuruluşuna Sermaye Piyasası Kurulu nca izin verilebilmesi için,

Aracı kurumların kuruluşuna Sermaye Piyasası Kurulu nca izin verilebilmesi için, 5. ARACI KURULUŞLAR Sermaye Piyasası Kanunu (SPKanunu) aracı kuruluşları, aracı kurum ve bankalar olarak tanımlamıştır. Ancak bankalar kendi menkul kıymetlerini halka arz etmeleri ile sermaye piyasası

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

a) Sermaye Piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi,

a) Sermaye Piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi, KURULUŞ : ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Aşağıda ad ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani

Detaylı

BURGAN BANK A.Ş. B TİPİ ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU KATILMA PAYLARINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

BURGAN BANK A.Ş. B TİPİ ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU KATILMA PAYLARINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

HSBC BANK A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI OPTİMAL DENGE DEĞİŞKEN ALT FONU NUN (1.ALT FON) KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

HSBC BANK A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI OPTİMAL DENGE DEĞİŞKEN ALT FONU NUN (1.ALT FON) KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME HSBC BANK A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, ALT

Detaylı