fi SA LI I VE GÜVENL DERG S

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fi SA LI I VE GÜVENL DERG S"

Transkript

1

2 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR ÜCRETS ZD R fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürlü ü Ad na Sahibi Erhan BATUR Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Rana GÜVEN Yay n Yönetmeni Mustafa B RBENL Yay n Kurulu Handan fien Demet ÜNVER Yaz flma Adresi nönü Bulvar No:42 Emek-ANKARA Tel: Fax: TASARIM BASKI MAJ CENTER Macun Mah. 3. Cad. No: 2 (A Girifli) stanbul Yolu 6. Km. Yenimahalle-ANKARA Tel: Faks: Dergide yay mlanan yaz lar kaynak gösterilerek iktibas edilebilir. Yay nlanan yaz lardan do acak sorumluluk yazara aittir. SG ÇALIfiMA VE SOSYAL GÜVENL K BAKANLI I GENEL YAYIN NO: 146

3 Ç NDEK LER Ç NDEK LER 3 MADEN fiyerler NDE fi SA LI I VE GÜVENL HASAN SON 6 KAZA ÖNLEMEDE KAZA MAL YET HESAPLAMA MODEL N N ÖNEM TEVF K GÜYAGÜLER 10 MADEN filetmeler NDE fi SA LI I VE fi GÜVENL SORUNLARI AHMET MAHMUT KILIÇ - ÖZEN KILIÇ 16 MADEN filetmeler NDE fi KAZALARI VE KAZALARIN TEMEL NEDENLER MESUT ÖZTÜRK 24 MADEN filetmeler NDE GÜRÜLTÜ VE fiç SA LI I BRAH M ÇINAR - CEM fiensö ÜT 28 MADENC L N KANAYAN YARASI YERALTI OCAKLARI CEL L GÖRÜfiÜK 32 YERALTI MADEN filetmec L NDE MADENC BEL KEMERLER ERD NÇ GÜNAY 1

4 Ç NDEK LER Ç NDEK LER 35 MADEN KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARININ AZALTILMASI MADEN MÜHEND SLER ODASI 39 SOLUNAB L R TOZLARIN KR STAL YAPIDA SiO 2 ÇER KLER N N KANT TAT F X-IfiINI KIRINIMI YÖNTEM LE BEL RLENMES DOÇ. DR. SUPH URAL 47 AÇIK MADEN filetmeler NDE VE KIRMA-ELEME TES SLER NDE P.M. (TOZ) N N NSAN VE ÇEVRE SA LI I R SKLER MESUT ANIL - N L YAPICI BAYRAM AL MERT - MEHMET TÜRKMENO LU 52 MADENC L K SEKTÖRÜNDE fi SA LI I VE GÜVENL N N GEL fit R LMES MUSTAFA B RBENL 55 MADENC L KTE ERGONOM ÖZLEM DEN Z ERATAK 61 Maden Yüksek Müh. MADENC L K SEKTÖRÜ VE R SK DE ERLEND RMES AL RIZA ERGUN 2

5 Hasan SON Maden Müh. Bafl fl Müfett fl MADEN fiyerler NDE fi SA LI I VE GÜVENL Sanayinin vazgeçilmez girdilerinden biri olan madenleri insanlar n hizmetine sunabilmek için çok çaba harcamak gerekmektedir. Yeryüzünün de iflik derinliklerinde bulunan madenler yeralt ve yer üstü iflletmecilik yöntemleri kullan larak ç kart lmaktad r. Gerek madenlerin ç kart lmas ve tafl nmas, gerekse de ifllenmesi s ras nda karfl m za ç kan en önemli hususlar n bafl nda çal flanlar n sa l güvenli i ve verimlilik gelmektedir. Yap lan araflt rmalar sonucu sa l k ve güvenlikle verimlilik aras nda çok yak n bir iliflki oldu u ortaya konmufltur. En güvenli çal flma yöntemlerinin en verimli yöntem oldu u, güvensiz çal flma yönteminin verimi düflürdü ü ve dolay s yla üretimin azalmas na neden oldu u art k bilinmektedir. 3

6 maden flyerler nde fl sa l ve güvenl Yap lan ifl ile çal flan n sa l ve güvenli i aras nda çok yak n bir iliflki oldu u çok eski devirlerden beri bilinmektedir. Ancak bu iliflki önceleri çok önemsenmezken, sanayinin geliflmeye bafllamas ile birlikte, ifl kazalar ve meslek hastal klar n n artmas sonucu çok ciddi olarak de erlendirilmeye bafllanm flt r. Dünyada sanayinin geliflmeye bafllad dönemlerde, madenlere ve özelliklede kömür madenine olan talebin artmas ile birlikte ve bu dönemde sadece üretimin düflünülmesi nedeniyle, bu sektördeki kazalar ve hastal klar yo un bir flekilde yaflanmaya ve toplumsal hayat etkilemeye bafllam flt r. Çok küçük yafllarda çocuklar hayatlar n kaybetmeye, sakat kalmaya ya da yaralanma sonucu ac çekmeye maruz kalm fllard r. Bu etkilenmeleri azaltabilmek için birtak m çal flmalar yap lmaya bafllanm fl ve bu kapsamda birtak m yasal düzenlemeler ve teknik tedbirler al nmaya bafllanm flt r. Dolay s yla dünyada oldu u gibi ülkemizde de ifl sa l ve güvenli i alan ndaki ilk çal flmalar madenlere yönelik olmufltur. fl sa l ve güvenli i konusunda gerekli tedbirler al nsa, gereken hassasiyet gösterilse ve herkes üzerine düflen görevi gere i gibi yerine getirse kazalar ve hastal klar çok büyük oranda düflecektir. Bu da çal flanlar n sa l ve güvenli inin korunmas ve verimlili in artmas demektir. Ülkemizde meydana gelen ifl kazalar ve meslek hastal klar n inceledi imizde; çal flan bafl na en fazla kazalar n ve hastal klar n meydana geldi i sektörlerin bafl nda madencili in geldi ini görmekteyiz y l istatistiklerini inceledi imizde her yüz maden iflçisinden 8 i yaralan rken, her yüz bin maden iflçisinden 113 ü hayat n kaybetmektedir. Say olarak ölümlerin en fazla yafland (2005 y l nda 290 adet) inflaat ifl kolunda ise her yüz bin iflçiden 31 i hayat n kaybetmifltir. Buna göre 2005 y l nda maden ifl kolunda meydana gelen ölümlü ifl kazalar n n inflaat ifl kolundaki ölümlü kazalara göre 3,6 kat daha fazla oldu unu görmekteyiz. Yine 2005 y l SSK istatistiklerine göre; ülkemizde meydana gelen ve tespit edilebilen meslek hastal klar n n yüzde 88 i maden ifl kolunda, bununda yüzde 98.7 si kömür madencili inde meydana gelmektedir. Maden ifl kollar n n ifl sa l ve güvenli i aç s ndan önem arz etmesinin nedenlerinden biri de zaman zaman meydana gelen grizu ve kömür tozu patlamalar, su bask nlar ve göçükler sonucu toplu ölümlerin meydana gelmesidir. Maden ifl kollar nda en fazla ölümle ve maluliyetle sonuçlanan ve incelenen ciddi kazalara bakt m zda, ölümle ve maliyetle sonuçlanan en çok kazan n kavlak düflmesi ve göçük sonucu meydana geldi i, daha sonra makine ve tezgâh kazalar ve bunlar da düflme ve elektrik kazalar izlemektedir. Buradan da madencilik sektöründe en çok dikkati çeken grizu ve kömür tozu patlamas sonucu meydana gelen kazalar n bu s ralamada çok afla larda oldu unu görmekteyiz. Ancak, bu durum, grizu ve kömür tozu patlamas sonucu meydana gelen kazalar n önemsiz addedildi i anlam na gelmemelidir. Çal flma hayat aç s ndan ifl kazas na ve meslek hastal na neden olan her olay önemlidir ve hassasiyetle incelenmelidir. Hatta art k sonunda ölüm ve yaralanma olmasa dahi iflyerlerinde meydana gelen ve ramak kala diye tabir etti imiz her olay incelenmeli ve de erlendirilmelidir. Maden iflyerleri çal flma flartlar aç s ndan en zor flartlara sahip iflyerlerindendir. Bu da bu iflyerlerinde ifl sa l ve güvenli i prensiplerinin uygulanmas ve takip edilmesi konusunda daha hassas ve dikkatli olunmas gerekti ini göstermektedir. E er madencilikteki bu zor flartlardan kaynaklanan riskleri iyi yönetemezsek meydana gelecek ifl kazalar n ve meslek hastal klar n azaltabilmemiz çok zor- 4

7 maden flyerler nde fl sa l ve güvenl Madencilik sektöründe ifl kazalar n n ve meslek hastal klar n n çok olmas n n nedenlerinden baz lar n flu flekilde s ralayabiliriz. flyerinin sürekli de iflmesi, Koruyucu malzeme kullan m na önem verilmemesi, Emniyetin maliyete tercih edilmesi, Çal flanlar n s k de iflmesi ve ifl sa l ve güvenli i konusunda e itim eksikli i, Vardiyalarda yeterli denetim yap lmamas, Periyodik sa l k kontrolleri ve teknik kontrollerin düzenli yap lmamas, Çal flma alan n n genifl ve da n k olmas. Ülkemiz topraklar nda bin y ldan daha uzun süredir madencilik yap ld bilinmektedir. Ancak, 1829 y l nda Zonguldak tafl kömürünün bulunmas ve yo un olarak insanlar n bu sektörde çal flmaya bafllamas ile birlikte ifl kazalar nda ve meslek hastal klar nda da büyük art fllar meydana gelmifltir. Bunu önleyebilmek için birtak m teknik önlemler ve yasal düzenlemeler yap lmaya bafllanm flt r. Ülkemizdeki ifl sa l ve güvenli i alan ndaki ilk yasal düzenlemelerden olan Dilaver Pafla Nizamnamesi (1865) y l nda yay mlanm flt r. Daha sonra 1869 y l nda yay mlanan Madin Nizamnamesi, 1921 y l nda yay mlanan Ere li Havza-i Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun da yine madenlerde çal flanlar n sa l k ve güvenliklerini korumaya yönelik yasal düzenlemelerdir. Bugün madenlerde ifl sa l ve güvenli i ile ilgili olarak birçok yasal düzenleme bulunmaktad r. Ancak, bu konuda en fazla baflvurulan yasal düzenleme 1984 y l nda yürürlü e giren Maden ve Tafl Ocaklar ile Tünel Yap m nda Al nacak flçi Sa l ve fl Güvenli i Önlemlerine liflkin Tüzük ve Avrupa Birli i Direktifleri esas al narak haz rlanan ve 2004 y l nda yürürlü e giren Yeralt ve Yer Üstü Maden flletmelerinde Sa l k ve Güvenlik fiartlar Yönetmeli i dir. dur. Bu durumda da çal flanlar n sa l ve güvenli inin korunmas tesadüflere kal r. Ancak, dünyada bu alanda geliflen teknolojiyi, bilimsel yöntemleri ve iyi uygulama örneklerini çok iyi takip eder, bunlar maden iflletmelerinde uygularsak ve çal flanlar gere i gibi e itirsek bu alandaki iyileflmeler çok daha h zl olacakt r. Bunun için de gerek devlet olarak, gerek iflveren olarak ve gerekse de çal flanlar olarak bu konularda üzerimize düflen görevleri yerine getirmemiz gerekmektedir. AB Direktifleri esas al narak haz rlanan gerek bu yönetmelik gerekse di er yönetmeliklerle; Risk De erlendirmesi, Çal flanlar n Kat l m, Uzman Katk s Sa lanmas, Çal flanlar n Bilgilendirilmesi, Çal flanlar n E itimi, Koruma Önleme Anlay fl konular daha önem kazanm flt r. Bu yeniliklerin iflyerlerinde uygulanmas ile ifl kazalar ve meslek hastal klar konusunda önemli ad mlar at lm fl olacakt r. 5

8 Tevf k Güyagüler Prof. Dr. Maden Mühend Sl Bölümü, ODTÜ, Ankara KAZA ÖNLEMEDE KAZA MAL YET HESAPLAMA MODEL N N ÖNEM 1.Girifl Ülkemizin, madencilik sektöründe meydana gelen ifl kazalar aç s ndan dünya ülkeleri aras nda üst s ralarda oldu u konuya iliflkin yap lan istatistiklerden anlafl lmaktad r. ABD de, 2006 y l nda madencinin çal flt 1400 kömür oca nda 1150 milyon ton kömür üretilmesine karfl n grizu patlamalar nedeniyle y llar aras can kayb olmam fl, y llar aras befl patlamada 37 kifli yaflam n yitirmifltir. 1 Ülkemiz madencilik sektöründe ise baflta grizu patlamalar olmak üzere kazalarda her y l binlerce kifli yaralanmakta, yüzlerce kifli ölmekte ve yine yüzlerce kifli malül kalmaktad r. Bu kadar çok kazan n meydana geldi i madencilik sektöründe kazan n maliyetiyle ilgili bir bilgiye ulafl lamamas büyük bir eksikliktir. Bu durum, konunun önemini ve üzerinde önemle durulmas n n gerekli oldu unu göstermektedir. Kazalar n ve meslek hastal klar n n azalt lmas için yap lmas gereken çal flmalar üç ana bafll k alt nda toplamak mümkündür. Birincisi, madencilik mevzuat n n modern madencilikte kullan lan düzeye getirmek ve mevzuat n iflyerlerinde 6

9 KAZA ÖNLEMEDE KAZA MAL YET HESAPLAMA MODEL N N ÖNEM tam olarak uygulanmas n sa lamak, ikincisi kazalar n en çok meydana geldi i iflletmelerden bafllamak üzere, modern kaza önleme yöntemlerinin uygulanmas na bafllanmas, ve üçüncü olarak Kaza Maliyet Hesaplama Modeli nin uygulamaya sokulmas olarak s ralanabilir. Genel anlamda, kaza önleme programlar ile birlikte kaza maliyetlerinin de dikkate al nmas hem maden iflletmesi hem de ülke ekonomisi aç s ndan önemlidir. 2. Güvenli Bir flyeri Oluflturman n Önemi flçi sa l n n korunmas ndaki amaç sadece ifl kazas ve meslek hastal klar ndan korunmak olmamal d r. Sanayileflmifl ülkelerde çal flanlar n sa l kl, baflka bir deyiflle iflçilerin bedenen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içinde olmalar hedeflenmifltir. Çal flanlar n Tam bir iyilik hali içinde olmalar n n ifl kazalar ve meslek hastal klar n n önlenmesinde çok önemli bir faktör oldu u bilinen bir gerçektir. Sa l kla ilgili parametreler kifliye ba l özellikler ve çevre faktörlerinin kombinasyonudur. Kifliye ba l özelliklere örnek olarak, iflçinin bünye yap s, iflleyifli, de iflen koflullara adaptasyonu ve reaksiyonlar verilebilir. Bu kiflisel özellikler; kal t m, beslenme, e itim ve yaflant gibi faktörlerden etkilenebilmektedir. Çevresel faktörler; fiziksel çevre, biyolojik çevre, sosyal ve ekonomik çevre ile psikolojik çevre olarak s n fland r labilir. Görüldü ü gibi, kiflisel özellikler ve çevre faktörleri birbiriyle etkileflim halindedir. Bu etkileflim bafll bafl na bir sistem dinami i konusudur. Bu konuda yap lan sistem analizi çal flmalar ndaki amaç bu kriterlerin etkileflimini daha kolay görebilmektir. Böylesine çok parametrenin iç içe oldu u flçi sa l ve güvenli i ( SG) konusunda iyi haz rlanm fl bir yönetim arac program kullan lmal d r. SG ye iliflkin konular içinde çevresel faktörler, ilgili yasa, tüzük, yönetmelik, anlaflma ve sözleflmeler ile tan mlanm flt r. Kifliye ba l özellikler içinde kazanç, verim, üretim güvenli i ve e itim gibi faktörler yer almaktad r. Bu faktörlerden biri olan verim ve kazanç do rudan kaza maliyetleri ile iliflkilidir. Bu nedenle, Kaza Maliyet Hesaplama Modeli nin oluflturulup kullan lmas n n büyük önemi bulunmaktad r. 7

10 KAZA ÖNLEMEDE KAZA MAL YET HESAPLAMA MODEL N N ÖNEM 3. Kaza Maliyet Hesaplama Modeli 3.1. Kaza Maliyetinin Önemi Kazalar n önlenmesine iliflkin çal flmalar yap l rken kaza maliyetleri göz önünde tutulmal d r. SG yi sa lamak için yap lan yeterli bir harcama kaza olas l n n azalmas na, dolay s ile, birim üretim maliyetinin azalmas na, baflka bir deyiflle kâr n fazla olmas na neden olacakt r 2. Geliflmifl ülkelerde kaza maliyetlerini an nda hesaplayan, kaza maliyet hesaplama modelleri kullan lmaktad r. Yap lan çal flmalar, genel olarak kaza maliyetinin o kazan n olmamas için yap lmas gerekli harcamadan daha fazla oldu unu göstermifltir. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) istatistiklerinden kazalar nedeniyle iflgücü kayb n ve bu kayba tekabül eden parasal de eri bulmak mümkündür. Ancak kazalar n gerçek maliyetlerini bulmak için detayl analizlere girmek zorunludur. Yap lan bir araflt rmada, ABD de ölümsüz ve ölümlü kazalar n ortalama maliyetlerinin s ras yla $ ve $ aras nda oldu u belirlenmifltir Kaza Maliyetleri Bilindi i gibi, kaza maliyetleri do rudan ve dolayl olmak üzere iki gruba ayr lmaktad r. Kaza maliyetini oluflturan do rudan masraflar, kiflisel gelirdeki kay plar, devlet ya da kurum, kurulufllarca ödenen tazminatlar, kazal n n ölmesi ya da daimi malul kalmas durumunda efli ve çocuklar için yap lacak ödemeler, t bbi müdahale ve tedavi masraflar olarak s ralanabilir. Kaza yerinde oluflacak olan ortam nedeniyle üretimin azalmas, tekrar kaza olmas olas l n n artmas, kazal n n ölmesi durumunda yerine uygun eleman bulunamamas, verimlilik ve performans n düflmesi, makine-ekipman n hasar görmesi durumunda yap lan masraflar, kaza inceleme, rapor vb. için harcanan zamana tekabül eden masraflar vb. tümü dolayl kaza maliyetini oluflturacakt r. Araflt rmalar dolayl masraflar n do rudan maliyetin 4-10 kat civar nda oldu unu göstermifltir. Bu nedenle kaza maliyeti hesaplamalar nda dolayl harcamalar mutlaka hesaba kat lmal d r Modelin Oluflturulmas Bafllang çta model, a r yaralanmalara t bbi müdahale ve tedavi harcamalar ile devlet ve/veya kurumlar n tazminat miktarlar n içerebilir. kinci aflamada model, rapor edilen tüm kazalar n kaza maliyetlerini hesaplayacak flekilde gelifltirilebilir. Bu model daha sonra tüm kaza maliyetlerini do rudan, dolayl hesaplanan bir model haline getirilebilir. Benzer flekilde meslek hastal klar maliyetlerini hesaplayan bir model oluflturmak da mümkündür. lk t bbi müdahale maliyeti ilk yard m ve yaran n tedavi için yap lan masraflar olarak hesaplanabilir. Uzun süreli tedavi gerektiren kronik durumlar ve rehabilitasyon süreleri ayr ca dikkate al nmal d r.vücudun bir parças n n hasar görmesi nedeniyle oluflan harcamalar vücudun kazalanan k sm na ba l olarak de iflebilir. Örne in el parma n n k r lmas ile kol k r lmas n n tedavisi için yap lan harcamalar farkl olacakt r. Zaman içinde belli bir organ için kaza maliyet da l mlar n belirlemek mümkün olabilir. statistik yöntemlerle bu da l mlar n elde edilmesi modelin hassasiyetini artt racakt r. 8

11 KAZA ÖNLEMEDE KAZA MAL YET HESAPLAMA MODEL N N ÖNEM Yaralanmalar hafif, orta ve a r olarak s n fland rd ktan sonra, e er geçmifl kazalar için yap lan harcamalar mevcut ise her üç tür kaza için t bbi müdahale maliyet da l mlar n belirlemek mümkün olabilir. Da l mlar belirlendikten sonra, sadece kaza türünü belirlemek suretiyle, t bbi harcamalar için kaza maliyeti kolayl kla bulunabilecektir. Modeller belirlenirken uygulanan t bbi yöntem, yaral n n hastanede geçirdi i süre hastaneden ç kt ktan sonra t bbi kontrole girme say s gibi ifllemler parasal de ere çevrilmelidir. 5. Sonuç Sonuç olarak, kaza önleme programlar mutlaka kaza maliyetleri ile birlikte düflünülmeli ve ISG nin iyilefltirilmesi konusunda flçi Sa l ve fl Güvenli i Yönetim Arac program oluflturulmal d r. Kaza maliyet hesaplamalar bu Yönetim Arac içinde de erlendirilebilir. Bu kapsam içinde madencilik mevzuat n n iyilefltirilmesi, tam olarak uygulanmas, modern kaza önleme yöntemlerinin uygulanmas, ve kaza maliyetlerinin hesaplanabilmesi ülkemizdeki ifl kazalar ve meslek hastal klar n n azalmas n sa layacakt r. Kaza sonucu ölüm veya kal c maluliyet durumu olmas halinde iflçiye ve/veya kazazedenin varislerine tazminat ödenmekte ve maafl ba lanmaktad r. Model bu tazminat ve/veya yak nlar na ba lanan ayl k ödemeleri de içermelidir. Kaza Maliyet Hesaplama Modeli oluflturulduktan sonra mutlaka modelin güvenilebilirli i denenmelidir. Bunun için belli say da (örne in 10) ölümlü ve ölümsüz kaza örnek al narak bunlar n gerçek maliyetleri ile modelden bulunan maliyetleri karfl laflt r l p modelin güvenilebilirli i denenebilir. E er aradaki fark, belli bir aral k içine düflerse modelin do rulu u saptanm fl olacakt r. Bu aral n s n r de erleri, istatistik da l mlar ndan yararlan larak bulunabilir. Kaza Maliyeti Hesaplama Yöntemi Modeli halen geliflmifl ülkelerce kullan lmaktad r. Örne in A.B.D de ölümsüz ve ölümlü kazalar için ayr modeller oluflturulmufltur. Amerika da yaralanmalarla sonuçlanan kaza için devletin ya da kurumun ödedi i tazminat miktar matematiksel model kullan larak hesaplanabilir. Ülkemizin de bir an önce Kaza Maliyet Hesaplama Modeli ni gelifltirip uygulamaya geçirmesi hem ISG aç s ndan iyilefltirmeye neden olaca, hem de kaza ve meslek hastal klar n önleme aç s ndan yararl olaca nedeniyle büyük önem tafl maktad r. Kaza önleme çal flmalar üretim ve verimlili i artt raca gibi iflçi-iflveren aras ndaki iliflkiyi de iyilefltirecektir. Kaza meydana geldikten sonra harcamalar n, kaza öncesi ifl yerini güvenli hale getirmek için harcanmas gereken paradan daha çok oldu u gerçe i unutulmamal d r. flçilerin güvenli ve sa l kl bir ortamda çal flabilmelerinin onlar n en do al haklar oldu u kabul edilmelidir.. Kaynaklar 1. Gürtunca,R.G., J.A., Recent development in coal mining safety in the United States Proceeding of the 20th. International Mining Congress of Turkey, The Chamber of Mining Engineering Sociaty of Turkey, pp.3-12 Ankara, Bozkurt,R., Application of modern accident prevention techniques to OAL Mines, M.Sc. Thesis, Mining Engineering Department, METU, pp: 89, Ary,T.S., Productivity of safety, American Mining Journal, Vol:75, No:9, pp:14-15, Güyagüler,T., Karakafl,A., Güngör,A., Occupational Health and Safety in Mining Industry, Mining Engineering Department, METU, Ankara, 2005, 9

12 AHMET MAHMUT KILIÇ ÖZEN KILIÇ Doç. Dr. ç.ü. Müh. M M. FAK. MADEN MÜH. BLM Ö R. GÖR. DR. Ç. Ü. MÜH. M M. FAK. MADEN MÜH. BLM MADEN filetmeler NDE fi SA LI I VE fi GÜVENL SORUNLARI ÖZET flyerleri çeflitli sa l k ve güvenlik tehlikelerinin bulundu u ortamlard r. fl sa l ve ifl güvenli i sorunlar n n çözüme kavuflturulmas na yönelik önlemlerin gelifltirilmesi çal flmalar birçok bilim dal n yak ndan ilgilendirmektedir. Bu çal flmalar n temelini ise üretim sürecinin gere i olarak mühendislik bilgileri oluflturmaktad r. Uluslararas Çal flma Teflkilat yay nlar nda, dünyada her y l 1.2 milyon insan n ifl kazalar ve meslek hastal klar sonucu hayat n kaybederken, 160 milyon çal flan n ise ifl kazalar ve meslek hastal klar dolay s yla yaraland ve hastaland belirtilmektedir. Yine ayn kaynaklar endüstrileflmifl ülkelerde ifl kazalar ve meslek hastal klar n n toplam maliyetinin bu ülkelerin Gayri Safi Milli Has lalar n n % 1'i ile % 3'ü aras nda de iflti i belirtilmektedir. Maden iflletmelerinde de durum bundan farkl de ildir. Ülkemizde her y l maden iflletmelerinde ve madencilik sektörüne ba l çeflitli sektörlerde ifl kazalar meydana gelmekte ve sektör ölümlü ifl kazalar ndan bafl çekmektedir. Bu çal flma kapsam nda ülkemizde genel çerçevede madencilik sektöründeki ifl sa l ve ifl güvenli i sorunu ortaya konulmufl ve genel bir de erlendirilmesi yap lm flt r. Anahtar Kelimeler: Maden flletmesi, flçi Sa l, fl Kazalar, Risk Analizi. 1. G R fi H zl teknolojik geliflmeler; bir yandan insan n refah na hizmet ederken, öte yandan insan hayat ve çevre için tehlikeleri de beraberinde getirmektedir. Özellikle sanayileflmenin ve yeni üretim yöntemlerinin ön plana ç kt 20 nci yüzy l, yo un makineleflme ve üretim sürecine giren binlerce kimyasal maddenin neden oldu u ifl kazalar ve meslek hastal klar sonucu ölümler ve uzuv kay plar n n yo unlaflt bir yüzy l olmufltur. Üretim sürecine giren her yeni madde, her yeni makine, araç ve gereç, insan sa l, iflyeri güvenli i, çevre sa l ve çevre güvenli i için tehdit oluflturmaktad r. Bir bak ma yükselen refah n faturas ; insanl a ifl kazalar, meslek hastal klar ve çevre kirlenmesi olarak kesilmektedir. flçilerin sa l n n korunmas ve gelifltirilmesi, toplumun sa l na yönelik çal flmalar içinde önemli ve vazgeçilmez bir yer tutmaktad r. Bunda iflçilerin nüfusun içinde genifl yer kaplamalar n n ve toplumun en örgütlü kesimi olmalar n n etkisi büyüktür. Nitekim iflçi sa l uygulamalar n n baflar s da, iflçilerin bu örgütlü güçlerini kullanabilmeleri ile yak ndan ilgilidir 1. fl Sa l ve Güvenli i politikalar, uygulamalar ve kültürü çal flma yaflam n n en temel unsurlar ndan biridir. fl Sa l ve Güvenli i alan ile ilgili mevzuat, uygulamalar ve istatistikler; temel insan haklar ve çal flma yaflam ile ilgili göstergelerin önemli bir bilefleni olmakta ve ülkelerin geliflmifllik düzeyinin belirlenmesinde do al olarak ana unsurlardan biri haline gel- 10

13 MADEN filetmeler NDE fi SA LI I VE fi GÜVENL SORUNLARI mektedir. Ça dafl toplumlar, insana ve çal flana de er vererek, çal flma hayat n daha insanc l bir hale getirerek, yaflam kalitesini yükselterek hedeflerine ulaflmaktad rlar. Bu çerçevede çal flanlar, teknolojik geliflmelerin olumsuz etkilerinden korumak, geliflmiflli i hedef alan toplumlar n bafll ca amaçlar aras ndad r 2. fl sa l ve güvenli i alan nda ülkemiz, geçmiflten gelen 100 y l aflk n bir mevzuat ve uygulamaya sahiptir. Çok say da kanun, tüzük, yönetmelik vb. den oluflan bu karmafl k mevzuat; özellikle 4857 say l fl Kanunu haz rl k çal flmalar ve Avrupa Birli i ne sundu umuz Ulusal Program da yer verilen mevzuat uyum taahhütleri çerçevesinde yeniden ele al nm fl, hatta AB normlar na birebir uygun hale getirilerek pek ço u yürürlü e konulmufltur 3. fl kazalar, ayn zamanda toplum, iflveren kurulufllar ve yaralanan kifliler aç s ndan ekonomik öneme sahiptir. Toplum seviyesinde maliyetler dikkate de erdir. Ancak, sa l k ve sigorta gibi sistemlerin farkl parçalar nda olufltuklar ndan bu maliyetlerin ayr flt r l p hesaplanmas oldukça güçtür. Yaflama hakk en temel insan hakk d r. ILO kaynaklar na göre her y l 1.2 milyon kad n ve erkek ifl kazalar ve meslek hastal klar dolay s yla hayat n kaybetmektedir. Yine ayn kaynaklara göre; her y l 250 milyon insan ifl kazalar, 160 milyon insan ise meslek hastal klar sonucu ortaya ç kan zararlara maruz kalmaktad r. Daha sa l kl ve daha güvenli iflyeri ortam, daha verimli bir çal flman n da ön kofluludur. Baz kaynaklarca, endüstrileflmifl ülkelerde ifl kazalar ve meslek hastal klar n n toplam maliyetinin, bu ülkelerin Gayr Safi Milli Hâs lalar n n %1 i ila %3 ü oran nda de iflti i belirtilmektedir. Ülkemizde ise en iyimser yaklafl mla, ifl kazalar ve meslek hastal klar n n toplam maliyetinin y lda 4 katrilyon YTL olaca tahmin edilebilir. Bu rakamlardan da anlafl laca üzere, ifl kazalar ve meslek hastal klar sonucu maddi ve manevi kay plar, ülke ekonomisi aç s ndan fevkalade önemli boyutlara ulaflmaktad r. Bu nedenle ülkemizde de ifl sa l ve güvenli i alan nda çok ciddi tedbirlerin al nmas mecburiyeti vard r 4. Sosyal Sigortalar Kurumu istatistiklerine göre 2005 y l nda ifl kazas, 519 meslek hastal vakas meydana gelmifl, bunlar n s ölümle sonuçlanm flt r (fiekil 1 ve 2) y l nda ifl kazalar ve meslek hastal klar sonucu kaybedilen ifl günü say s ise, dir (fiekil 3). Bu rakamlar n yan s ra SSK istatistiklerine yans mayan ifl kazalar ve meslek hastal klar sonucu kay plar da ayr ca dikkate al nmal d r 5. YILLAR fi KAZASI SAYISI fiekil 1. SSK verilerine göre Türkiye de y llar aras nda meydana gelen ifl kazalar say s 5 11

14 MADEN filetmeler NDE fi SA LI I VE fi GÜVENL SORUNLARI Bu rakamlardan da anlafl laca üzere, ifl kazalar ve meslek hastal klar sonucu maddi ve manevi kay plar, ülke ekonomisi aç s ndan fevkalade önemli boyutlara ulaflmaktad r. Bu nedenle ülkemizde de ifl sa l ve güvenli i alan nda di er sektörlerle birlikte madencilik alan nda da çok ciddi tedbirlerin al nmas mecburiyeti vard r ÖLEN K fi SAYISI fl Kazas Sonucu Meslek Hastal klar Sonucu YILLAR fiekil 2. SSK verilerine göre Türkiye de y llar aras nda meydana gelen ifl kazalar ve meslek hastal klar sonucu ölen birey say s 5 YILLAR fi KAZASI SONUCU MEYDANA GELEN fi GÜNÜ KAYBI fiekil 3. SSK verilerine göre Türkiye de y llar aras nda ifl kazas ve meslek hastal klar sonucu kaybedilen ifl günü say lar 5 12

15 MADEN filetmeler NDE fi SA LI I VE fi GÜVENL SORUNLARI 2. fi SA LI I VE GÜVENL NDE R SK DE ERLEND R LMES VE R SK YÖNET M flyerleri çeflitli sa l k ve güvenlik tehlikelerinin bulundu- u ortamlard r. fl sa l profesyonellerinin amac ise çal - flanlar n sa l n korumak ve güvence alt na almakt r. Bu yaklafl m, hastalanan veya kaza geçirenlerin tedavisinden daha öncelikli ve önemlidir. Zira bu flekilde hastal k ve yaralanmalar n önüne geçilmesi amaçlanmaktad r. Çal flma hayat ndan kaynaklanan bir hastal k veya yaralanma meydana geldikten sonra da kiflinin tekrar sa l na kavuflturulmas amac ile çaba gösterilebilir. Ancak sa l k sorunlar n n meydana gelmesinin önlenmesi, hem sa l koruma aç s ndan hem de insanc l aç dan önemlidir. Ayr ca sa l k sorunlar n n önlenmesi ekonomik aç dan da yararl d r. Hastal k ve yaralanma meydana geldikten sonra tan ve tedavi için bazen yüklü miktarlarda harcama yap lmas gerekebilir. Oysa koruyucu yaklafl mlar ço u kez küçük maliyetlerle sa lanabilmektedir 6. Ortamda bulunan faktörlerin de erlendirilmesi anlam na gelen risk de erlendirilmesi bir dizi teknik çal flmay gerektirir. Öncelikle iflyeri ortam nda hangi tür risk faktörlerinin var oldu u belirlenmeli, daha sonra bu faktörlerin düzeyi saptanmal ve bu faktörlerin iflyerinde kimleri etkiledi i konular de erlendirilmelidir. Risk de erlendirme çal flmalar 4 aflamada yerine getirilir 6 : (1) Tehlikenin tan mlanmas (hazard identification): Bu aflamada iflyerinde sa l k üzerinde olumsuz etki yapabilecek (s cakl k, gürültü, toz, tahrifl edici bir madde, fena koku vb.) bir durumun söz konusu olup olmad de erlendirilir. Bu de erlendirme için genel bilgi kaynaklar ndan yararlan labilece i gibi, iflyerinde h zla yap lacak incelemeler yolu ile de bu konuda fikir sahibi olmak mümkündür. flyerindeki incelemeler s ras nda iflyeri yöneticileri ve çal flanlarla görüflülmek suretiyle bilgi al nabilir, veya iflyerindeki kay tlar incelenerek fikir edinilebilir. Bu incelemeler sonucunda iflyerinde herhangi tehlikeli bir durumun veya faktörün bulundu u sonucuna ulafl l rsa di er aflamalara geçilir 7. (2) Maruziyetin de erlendirilmesi (exposure assessment): Çal flanlar n iflyerindeki faktörlerden ne düzeyde etkilendiklerini ortaya koymak için ölçümler yap l r. Bu ölçümler iflyeri ortam nda yap labildi i gibi (environmental assessment) çal flanlar n vücutlar nda da baz de erlendirmeler (biologic assessment) yap labilir. Gürültü, radyasyon, s cakl k gibi fiziksel faktörler konusunda iflyeri ortam nda yap lan do rudan ölçümler yolu ile fikir edinilir. Tozlar, kimyasal maddeler vs. ile ilgili de erlendirmeler ise iflyeri ortam havas ndan al nan örnekler üzerinde yap l r. flyeri ortam nda de- erlendirme yap lmas daha pratiktir. Bununla birlikte bazen etkilenme düzeyi çal flanlarda kan, idrar, nefes vb. ölçümler fleklinde de yap labilir. Kanda, idrarda kurflun düzeyi veya idrarda fenol düzeyinin saptanmas, nefeste benzen ölçümü gibi örnekler s k kullan lan yaklafl mlard r 8. (3) Doz-cevap iliflkisinin incelenmesi (dose-response relationship): Risk faktörünün iflyeri ortam nda veya çal flanlar n vücutlar ndaki düzeyinin saptanmas ndan sonra, etkenin dozuna ba l olarak etkilenmenin ne ölçüde de iflti i konusunun incelenmesi gerekir. Bu amaçla yap lacak çal flmalarda hem iflyeri ortam ndaki düzeyler, hem de çal flanlarda yap lan biyolojik ölçümlerin sonuçlar bir arada de erlendirilir. Etkilenilen faktörün düzeyi artt kça, yol açt olumsuzlu un da artmakta oldu u sonucuna var l r. Bu çal flmalar sonucunda herhangi olumsuz etkiye yol açmayan düzey (NOAEL; No Observed Adverse Effect Level) ile olumsuz etkilere yol açan en düflük düzey (LOAEL; Lowest Observed Adverse Effect Level) fleklinde de erlendirmeler yap l r. Bu de erlendirmelerin sonuçlar ndan yararlan larak da izin verilen s n r de erler (permissible level) gelifltirilir 9. (4) Riskin karakterizasyonu (risk characterization): Risk de erlendirilmesi çal flmalar nda ulafl lmas gereken nokta riskin karakterize edilmesidir. Sonuç olarak iflyerinde hangi tür risk etmenlerinin bulundu u, bu etmenlerin kaç kifliyi ve hangi düzeylerde etkiledi i fleklinde kararlara ulafl l r. Bu etkilenmeye ba l olarak iflyerinde gelecekte kaç kiflinin ne tür sa l k sorunlar ile karfl laflma olas l n n bulundu u veya çal flan bir kiflinin yaflam boyunca belirli bir sa l k sorunu ile karfl laflma olas l n n ne kadar oldu u fleklinde tahminler yap l r. Bu tahminleri yapabilmek için önceki aflamalarda elde edilen bilgilerin hatas z ve güvenilir olmas gereklidir. Bu nedenle risk de erlendirme çal flmalar n n her aflamas nda titizlikle çal fl lmas gereklidir. Risk karakterizasyonunda say - lan tahminler iflyerinde çal flanlar aç s ndan yap labildi i gibi, çevrede yaflayanlar ve genel toplum aç s ndan da yap labilir MADEN filetmeler NDE fi SA LI I VE GÜVENL Ülkemiz ve Dünyan n uzun y llardan beri muzdarip oldu- u, milyonlarca insan n yaflam na mal olan veya sakat b rakan, ciddi ekonomik y k mlarla sonuçlanan, ifl kazalar ve meslek hastal klar, çal flma yaflam n n artarak devam eden önemli bir sorunu olarak varl n devam ettirmektedir. H zl geliflen bilim, teknoloji, kalk nma ve sanayileflme süreçlerinin madencilik sektöründe, çal flma yaflam ve ifl sa l -, güvenli i süreçlerine aynen yans d söylenemez. Üretim alanlar n n yetersiz ve olumsuz koflullar, çal flanlar n en temel hakk olan sa l kl ve güvenli çal flma hakk n tehdit etmektedir. fl kazalar nda meydana gelen ölümlerde ilk s ray inflaat sektörü, ikinci s ray nakliyat, üçüncü s ray da kömür madencili i almaktad r. Bu rakamlara kay t d fl iflçi çal flt ran iflyerlerinde gerçekleflen ifl kazalar dahil de ildir 11. Günümüz flartlar nda yürütülen madencilik faaliyetleri geliflmifl teknoloji makineleri ile yap lmaktad r. Bu makinelerin kullan m ifl verimini art rmakla beraber makinelere ba l olarak ya da türevlerinde oluflabilecek ifl kazalar n n mey- 13

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S 1 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR ÜCRETS ZD R fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürlü ü Ad na Sahibi Erhan BATUR Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Rana GÜVEN fi SA LI I VE GÜVENL DERG S Yay n Kurulu Mustafa B RBENL Handan

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI MADENC KTE YA ANAN KAZALARI RAPORU HAZ RAN/2010 yanan bizdik, siz kömür sand z kazalar nda hayatlar kaybeden maden mühendisleri ve tüm maden emekçilerine ithaf olunur Çal

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Prof. Dr. Mehmet Çal flkan Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Erkan fiahmal Levent Tosun Editör: Prof. Dr. Mehmet Çal

Detaylı

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 16 BÜYÜK KAYIP VE TEE (OEE) 12 ADIMLI TPM UYGULAMA PLANI TPM YAPI TAfiLARI (P LLARLAR) TPM YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Toplam

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [MART-HAZ RAN 2012] SAYI: 59 ISSN: 1303-1139 Deprem ve Kentsel Dönüflüm Kensel Dönüflüm / Nilgün Ergun - Handan Türkoğlu Van (2011) Depreminin

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE 15 YEN ÜRÜN F Z B L TES YEN TES SLER VEYA GEN fileme YATIRIMLARI F Z B L TES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni Ürün ve

Detaylı

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396)

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) TÜRK SANAY C LER VE fi ADAMLARI DERNE May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2005, TÜS AD Tüm

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M Yazarlar Doç.Dr. C. Hakan KA NICIO LU (Ünite 1, 3, 8) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Servet

Detaylı

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340)

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2002, TÜS AD Tüm

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74

EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74 EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74 YAYIN KURULU NDAN 1 Ç NDEK LER ÖZET VEFAT Füsun Sayek i kaybettik DERLEME Laboratuvarda Akreditasyon Dr. Esra Karakoç 2 3 15 Dünyada hemen her konuda pek çok geliflme ve de

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2521 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1492 H ZMET TASARIMI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2521 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1492 H ZMET TASARIMI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2521 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1492 H ZMET TASARIMI Yazarlar Prof.Dr. Kurtulufl KARAMUSTAFA (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Dilek ACAR GÜREL (Ünite 3-8) Editör Prof.Dr.

Detaylı

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382)

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2004, TÜS AD Tüm

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Servet Seden Çak ro lu Özteker; Mak. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Dergimizin bu say s nda genel olarak mekanik tesisat sistemlerinin devreye

Detaylı

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm Baflkan dan Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm DR. Ömer BOLAT MÜS AD Genel Baflkan Dünyam z n her alanda yaflad de iflim insanlar n hayatlar n, yaflama biçimlerini ve hayata bak fl aç - lar n etkilemektedir.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ender SUVACI (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. fienay LEZK (Ünite 3) Oktay UYSAL (Ünite 4, 6) Prof.Dr.

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM

KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM T.C BAfiBAKANLIK D fl Ticaret Müsteflarl hracat Gelifltirme Etüd Merkezi KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM HAZIRLAYAN Esin fien fiube Müdürü / Araflt rma

Detaylı

kinci say ile Merhaba...

kinci say ile Merhaba... BAfiKAN DAN kinci say ile Merhaba... De erli Okurlar m z, Türkiye Kurumsal Yat r mc Yöneticileri Derne i nin sektörel yay n Kurumsal Yat r mc n n 2.say s ile sizlere tekrar merhaba derken, öncelikle ilk

Detaylı

S C L. Haziran 08 Y l 3 Say 10. Alt flverene liflkin fl Kanunu ndaki Son De ifliklik... 5

S C L. Haziran 08 Y l 3 Say 10. Alt flverene liflkin fl Kanunu ndaki Son De ifliklik... 5 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Praksis 9 Sayfa: 321-336 Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Murat Özveri Girifl Sosyal güvenlik sistemlerinin reform ad alt nda ad m ad m özellefltirilmesi, Türkiye nin gündeminden düflmeyen

Detaylı

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme Hasan Hüseyin AKSOY (*) ÖZET Bu çal flmada toplum ve teknoloji iliflkilerinden hareketle e itim kurumlar n n teknoloji ile iliflkilerini

Detaylı