Hisse senedi piyasas çalkantlar için erken uyar sistemi: Türkiye örnei

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hisse senedi piyasas çalkantlar için erken uyar sistemi: Türkiye örnei"

Transkript

1 statistikçiler Dergisi 2 (2009) statistikçiler Dergisi Hisse senedi piyasas çalkantlar için erken uyar sistemi: Türkiye örnei Ayhan Topcu Sermaye Piyasas Kurulu Eskiehir Yolu 8. km. No: Ankara, Türkiye Oya Can Mutan Sermaye Piyasas Kurulu Eskiehir Yolu 8. km. No: Ankara, Türkiye Özet Dünyada 19. yüzyldan bu yana etki alan geni& ve maliyeti yüksek pek çok ekonomik kriz meydana gelmi&, piyasalar tehdit eden ve derinden etkileyen bu durum ara&trmaclarn olduu kadar piyasa aktörlerinin de ilgisini çekmi&tir. Yaplan ara&trmalar ya&anan krizlerin önceden tahmin edilip edilemeyecei sorusunu akllara getirmi&, erken uyar sistemleri (EWS- early warning system) geli&tirilmi&tir. Çal&mada, bankaclk ve para krizleri için pek çok örnei bulunan erken uyar sistemlerini Türk hisse senedi piyasas krizleri için geli&tirmek ve literatürde bu konuda mevcut olan bo&luu kapatmak amaçlanm&, bu balamda KLR (1998), FR (1996) modelleri uygulanm&tr. Kriz dönemlerini belirlemek için SMPI (stock market pressure index-hisse senedi piyasas bask endeksi) olu&turulmu&, veriler 1998: :10 dönemlerini kapsayacak &ekilde temin edilmi&tir. Anahtar sözcükler: Hisse senedi piyasas krizi; Erken uyar sistemi; SMPI. Abstract Early warning system for the turmoil in stock markets: Turkish evidence Since 19th century so many financial crises that have widespread adverse effects have arisen and the existence and contagion ways of these crises have affected not only the researchers but also the policy makers, which bring into the question of whether an early warning system (EWS) can be implemented. In the literature there exist so many empirical studies on banking and currency crises. Since there are no EWS on stock market crises, in this study, we want to make a contribution by investigating the turmoil in Turkish stock markets. In order to correctly define the binary crisis variable, a stock market pressure index (SMPI) is created. The monthly data covers the period 1998: :10. The methods applied are KLR (1998), FR (1996). Keywords: Stock market crisis; Early warning system; SMPI. 1. Giri# Dünyada 19. yüzyldan bu yana etki alan geni& ve maliyeti yüksek pek çok ekonomik kriz meydana gelmi&, piyasalar tehdit eden ve derinden etkileyen bu durum ara&trmaclarn geçmi&ten günümüze oldukça ilgisini çekmi&tir. Reel ve finansal sektördeki arz-talep çalkantlar, dünya piyasalarndaki hzl ekonomik entegrasyon gibi ekonomik geli&melerin yan sra siyasi istikrarszlk ya da doal afet gibi ekonomik olmayan geli&melerin de krizlere neden olduu gözlenmi&, krizlerin nedenleri ve i&leyi&leri ara&trlm&tr (Aktan ve?en, 2002).

2 A. Topcu, O. C. Mutan / statistikçiler Dergisi 2 (2009) Yaplan ara&trmalar ya&anan krizlerin önceden tahmin edilip edilemeyecei sorusunu akllara getirmi&, ara&trmaclar kadar piyasa aktörlerinin de kulland erken uyar sistemleri (EWS- early warning system) geli&tirilmi&tir. Bu sistemler ADB (Asian Development Bank), ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), BIS (Bank for International Settlements), ECB (European Central Bank), Fed (Federal Reserve Board of Governors) ve IMF nin (International Monetary Fund) de aralarnda bulunduu pek çok kurulu& tarafndan olas krizleri önceden tahmin etmekte kullanlmaktadr. Literatürde bankaclk krizi, para krizi ve ikisinin birle&imi olan ikiz (twin) kriz hakknda pek çok çal&ma olmasna kar&n, ampirik ara&trmalarn daha çok para krizi etrafnda younla&t görülmü&tür. Bu durumun en önemli sebebi para krizlerinin bankaclk krizlerine göre daha sk gerçekle&mesi olurken bir dier sebebi de kriz dönemlerinin belirlenmesinde kullanlan endeksleri olu&tururken ya&anan sorunlardr. Yaplan çal&malarda, para krizleri, döviz piyasasndaki basky ölçmekte kullanlan, kurdaki ve rezervlerdeki dei&imi dikkate alan EMP (exchange market pressure) endeksiyle tanmlanm&, ancak bankaclk krizini doru tespit edecek tek bir endeks olu&turmann güç olduuna deinilmi&tir (Murshid, 2001). Bu çal&ma ile para krizleri için pek çok örnei bulunan erken uyar sistemlerini Türkiye hisse senedi piyasas krizleri için geli&tirmek ve literatürde bu konuda mevcut olan bo&luu kapatmak amaçlanm&, bu balamda Kaminsky, Lizondo ve Reinhart (1998) - KLR, Frankel ve Rose (1996) - FR modelleri uygulanm&tr 1. Kriz dönemlerinin belirlenmesinde EMKB &irketlerinin halka açk bölümünün piyasa deeri ve EMKB 100 endeksindeki aylk dei&imlerin dikkate alnd bir endeks (SMPI - stock market pressure index) olu&turulmu&tur. Veriler 1998: :10 dönemlerini kapsayacak &ekilde temin edilmi&, böylece, çal&maya Austos 2007 de Amerika da subprime mortgage krizi olarak ba&layarak tüm dünyay etkisi altna alan finansal türbulans da dahil edilmi&tir. Kurulan ekonometrik modelin olabildiince güvenilir olmas için 15 i a&kn dei&ken kullanlm&tr. Çal&mann geri kalan &u &ekilde düzenlenmi&tir. Bölüm 2 de erken uyar sistemine ili&kin yaplan literatür taramas ksaca sunulmu&tur. Bölüm 3 te çal&mada kullanlan veri ve ekonometrik model hakknda ksa bir bilgi verilmi& ve ampirik sonuçlar sunulmu&tur. Son olarak, Bölüm 4 te ise çal&mann sonuçlarna deinilmi&tir. 2. Literatür Literatürde 1980 lerde Latin Amerika da ya&anan borç krizleri; Avrupa döviz kuru mekanizmas krizi; 1994 Meksika; Güney Dou Asya; 1998 Rusya, Brezilya ve 2001 Türkiye, Arjantin krizlerine yönelik pek çok çal&ma yer alm&, her bir çal&ma farkl sonuçlar ön plana çkarm&tr (Kaya ve Ylmaz, 2006) yllarnda meydana gelen krizlerin maliyeti, neden olduklar olumsuz etkilerden arnma süresi ve says Bordo ve Eichengreen (2002) de yer alm& (baknz Çizelge 1, 2, 3), bu durum güvenilir erken uyar sistemlerine olan ihtiyac gözler önüne sermi&tir. Bu balamda erken uyar sistemleri geli&tirilmi& ve bu sistemler kurulurken Kaminsky, Lizondo ve Reinhart (1998), Sachs, Tornell ve Velasco (1996), Frankel ve Rose (1996) tarafndan geli&tirilen üç temel yakla&m izlenmi&tir. Çizelge 1. Küresel krizlerin GSYEH nin yüzdesi cinsinden maliyetleri Tüm krizler Tüm ülkeler Geli&mi& ülkeler Geli&mekte olan ülkeler Kaynak: Bordo ve Eichengreen (2002) 1 Sachs, Tornell ve Velasco (1996) tarafndan geli&tirilen ve literatürde ülkeler arasnda kar&la&trma yaparken sklkla kullanlan STV modeli gelecek çal&malarn konusunu olu&turmaktadr.

3 A. Topcu, O. C. Mutan / statistikçiler Dergisi 2 (2009) Çizelge 2. Küresel krizlerin neden olduklar olumsuz etkilerden arnma süresi (yl)* Tüm krizler Tüm ülkeler 2.35 (1.62) 2.35 (1.67) 1.78 (1.16) 2.64 (2.15) Geli&mi& ülkeler 2.71 (1.25) 2.26 (1.65) 1.60 (1.19) 2.84 (2.40) Geli&mekte olan ülkeler 2.25 (1.73) 2.62 (1.76) 2.00 (1.12) 2.09 (1.14) Kaynak: Bordo ve Eichengreen (2002)* Hesaplamalar 21 ülke için yaplm&tr. Parentez içindeki rakamlar standart sapma deerleridir. Çizelge 3. Kriz says Y1llar Bankac1l1k Krizi Para Krizi kiz Kriz Geli&mi& Ülkeler Geli&mekte Olan Ülkeler Kaynak: Bordo ve Eichengreen (2002) Kaminsky, Lizondo ve Reinhart (1998) tarafndan para krizleri için geli&tirilen erken uyar yakla&mnda krizin öncü göstergeleri olarak dü&ünülen dei&kenlerin her biri için e&ik deer hesaplanm&tr. Göstergelerin belli bir e&ik deerini geçmesi kriz sinyali olarak kabul edilmi&, sinyal verildikten sonraki 24 ay içerisinde kriz meydana gelmesi doru sinyal olarak tanmlanm&tr. Kriz yokken sinyal verilmesi 1. tip hata, kriz varken sinyal verilmemesi ise 2. tip hata olarak adlandrlm&tr. Böylelikle her bir gösterge için performans matrisi olu&turulmu&, dei&kenler için e&ik deeri hesaplanrken hatalarn minimize edilmesi esas alnm&tr. Frankel ve Rose (1996) ise çal&malarnda para krizi çkma olasln tahmin etmeye yönelik probit modelini geli&tirmi&lerdir dönemini kapsayan ve 100 ü a&kn geli&mekte olan ülkenin seçildii çal&maya yllk periyotta bir çok dei&ken dahil edilmi&tir. Model sonuçlarndan döviz rezervlerinin ve dorudan yabanc yatrmlarnn azalmasnn, yurtiçi kredi orannn ve faizlerin artmasnn kriz olasln arttrc yönde etkisi olduu tespit edilmi&tir. Sachs, Tornell ve Valesco (1996) çal&malarnda seçilen ülkeler için uluslararas piyasalarn krlgan olduu dönemleri tespit eden bir endeks olu&turmay ve özellikle Meksika da 1994 ylnda çkan para krizinin dier geli&mekte olan piyasalar üzerindeki etkilerini ara&trmay amaçlam&lardr. Çal&ma sonuçlar dü&ük uluslararas likidite düzeyi ve zayf ekonomik göstergelere (reel döviz kurunun deerlenmesi, zayf bankaclk sistemi) sahip ülkelerin para krizlerine maruz kaldn göstermi&tir (Çevi&, 2005). Her üç yakla&m da krizleri açklamada öncü göstergeleri tespit etmeyi ve böylece krizleri öngörebilmeyi hedeflemekte olup, literatürde bu modelleri esas alan pek çok çal&ma yaplm&tr. Berg ve Pattillo (1998) kriz tahmininde her üç yakla&m da deerlendirmi& ve bu üç modelin 1996 ylndan önce kullanlmas durumunda Asya krizinin öngörülüp öngörülemeyecei sorusuna yant aram&tr. Çal&ma sonuçlar KLR metodunun, Asya krizinin öngörüsünde dierlerine kyasla daha ba&arl

4 A. Topcu, O. C. Mutan / statistikçiler Dergisi 2 (2009) bir model olduunu göstermi&tir. Ancak modeldeki yanl& sinyaller doru sinyallerden fazla olabildiinden 1997 deki krizin zamann belirlemede KLR metodunun yeterince güvenilir olmad da belirtilmi&tir. Kaminsky ve Reinhart (1999) çal&malarnda, 15 i geli&mi& olmak üzere toplam 20 ülkede yllar arasnda gerçekle&en 76 adet para ve 26 adet bankaclk krizini incelemi&, para ve bankaclk krizleri arasndaki ili&kiyi ara&trm&lardr. Çal&ma sonuçlar bankaclk sektöründeki sorunlarn para krizinden önce ortaya çktn ve para krizlerinin bankaclk krizlerini derinle&tirdiini ortaya koymu&tur. Karaçor ve Alptekin (2006) çal&malarnda Türkiye ekonomisinde finansal krizler öncesi öncü göstergelerin nasl bir hareketlenme içerisine girdiklerini incelemi&lerdir. KLR metodunun uyguland çal&mada çe&itli makroekonomik göstergeler Kasm 2000 ve?ubat 2001 krizlerinin öncü göstergeleri olarak belirlenmi&, kriz öncesi ve sonras bu göstergelerde ya&anan dei&iklikler incelenmi&tir. Çal&ma sonuçlar, öncü göstergelerin her iki kriz öncesinde de sinyal verdiini göstermi&tir. Kittelman vd. (2006) Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Slovakya gibi Orta ve Dou Avrupa ülkeleri ile Rusya ve Ukrayna nn yllar arasndaki ekonomik krlganln belirlemek için erken uyar sistemi olarak Markov Rejim Dei&imi Modeli ni (Markov regime - switching model) uygulam&lardr. Model sonuçlarna göre, Avrupa birliine yeni üye olan Orta ve Dou Avrupa ülkelerinde krizlerin çou iç politikadaki tutarszlklar ve temel makroekonomik göstergelerdeki kötüye gidi&le, birinci ku&ak kriz modelleri ile açklanm&tr. Rusya ve Ukrayna içinse ikinci ve üçüncü ku&ak kriz modellerine ili&kin göstergeler krlganl açklamada etkili olmu&tur. Racoru vd. (2006) çal&malarnda para krizleri için erken uyar sistemlerini inceleyerek baz geli&mekte olan ülkelerde ve özellikle Romanya da gerçekle&en para krizlerini ara&trm&lar, KLR ve çok snfl logit modelleri ile öncü göstergeleri belirlemeye çal&m&lardr. Romanya için yllar arasnda gerçekle&en üç para krizi incelenmi&tir. Çal&ma sonuçlarna göre Romanya da para krizleri olasl üzerinde en önemli etkiye sahip faktörler m2 in rezervlere oran ve parann a&r deer kazanmas olmu&tur. Bunlar d&nda Kamin vd. (2001), Bruggemann ve Linne (2000) ve Bussiere ve Mulder (1999) geli&mekte olan, Aziz vd. (2000) geli&mi& ve geli&mekte olan, Nag ve Mitra (1999) ise Asya ülkelerindeki krizleri incelemi&, krizleri açklamada öncü gösterge aray&na gitmi&lerdir. 3. Analiz 3.1. Veriler Türkiye hisse senedi piyasalarndaki çalkantlar için erken uyar sistemi kurulurken bu piyasalarn makroekonomik ve finansal dei&imlere kar& çok hassas olduu göz önüne alnm&, ekonominin mümkün olduunca geni& bir ksm çal&maya dahil edilmek istenmi&, bu balamda öncü olabilecei dü&ünülen dei&kenler 1998: :10 dönemlerini kapsayacak &ekilde incelenmi&tir. Çal&ma kapsamnda kullanlan dei&kenler: EMKB (Estanbul Menkul Kymetler Borsas) 100 endeksi (imkb100), EMKB &irketlerinin halka açk bölümünün piyasa deeri (pd), EMKB &irketlerinin halka açk bölümünün piyasa deerinde yabanc yatrmclarn pay (yyo), Yatrm fonlarnn ortalama vadesi (yfv), Fiyat kazanç oran (fk), Geli&mekte olan piyasalar tahvil endeksi (emerging markets bond index - EMBI), Brent petrolünün varil fiyat (bp), Reel efektif döviz kuru (redk), Sanayi üretim endeksi (san),

5 A. Topcu, O. C. Mutan / statistikçiler Dergisi 2 (2009) Cari i&lemler dengesi (cid), D& ticaret dengesi (dtd), 1994 baz yll TÜFE (tüketici fiyatlar endeksi) (enf), Bankalar mevduat toplam (mev), Brüt uluslararas rezervler (br) Para arz M2 nin brüt uluslararas rezervlere oran (m2/br), Ksa vadeli d& borçlarn brüt uluslararas rezervlere oran (db/br), Kamu kesimi borçlanma gerei (kkbg). EMKB, MKK (Merkezi Kayt Kurulu&u), Reuters, SPK (Sermaye Piyasas Kurulu), TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas) den temin edilen dei&kenlerin analizlerde aylk yüzde dei&imleri kullanlm&tr Yöntem ve ampirik sonuçlar Çal&mada, hisse senedi piyasas krizi öngörüsünde KLR sinyal yakla&m ve FR probit modeli esas alnm&, her iki yakla&mda da kriz dönemlerini belirlemek için EMKB &irketlerinin halka açk bölümünün piyasa deeri ve EMKB 100 endeksindeki aylk dei&imlerin dikkate alnd bir endeks olu&turulmu& ve bu endekse hisse senedi piyasas bask endeksi (SMPI) ad verilmi&tir. Endeks, her iki dei&kenin aylk dei&imlerinin arlkl ortalamas alnarak ve arlklandrlm& dei&kenlerin varyanslar e&it olacak &ekilde hesaplanm&tr. Endeksin belirli bir e&ik deerini (ortalama 1.5*standart sapma 2 ; Kaya ve Ylmaz, 2006) a&t dönemler hisse senedi piyasalar krizi olarak kabul edilmi&tir. Daha sonra, SMPI kullanlarak ikili (binary) dei&ken olu&turulmu&, bu dei&ken bulunduu dönemi takip eden 12 ay içerisinde kriz varsa 1, yoksa 0 deerini alm&tr. Mevcut çal&malar içerisinde ikili dei&ken olu&turulurken esas alnan periyodun 12 ila 24 ay arasnda dei&im gösterdii görülmü&tür. Kittelmann (2006), Komulainen ve Lukkarila (2003) ilgili periyodu 12 ay olarak alm&tr.?ekil 1 de SMPI ve e&ik deeri sunulmu&tur smpi eik 0 Oca.08 Mar.07 May.06 Tem.05 Eyl.04 Kas.03 Oca.03 Mar.02 May.01 Tem.00 Eyl.99 Kas.98 Oca ekil 1: SMPI ve e&ik deeri?ekil 1 de görüldüü üzere hisse senedi piyasalarnda Austos-Eylül 1998, Kasm 2000, Eylül 2001, Ekim 2008 dönemlerinde kriz ya&anm&tr. 2 Literatürde e&ik deer olu&turulurken farkl yakla&mlar benimsenmi&, ortalamadan standart sapmalk oynamalar dikkate alnm&tr.

6 A. Topcu, O. C. Mutan / statistikçiler Dergisi 2 (2009) Austos-Eylül 1998 döneminde görülen kriz Güney Dou Asya krizi ile ili&kilendirilmi&tir. Dou Asya ülkelerinde 1997 yl itibariyle ba&layan mali ve ekonomik kriz, hemen sonrasnda Rusya da ya&anan kriz ile birlikte tüm dünyay etkisi altna alm&, bu etkiden daha çok içerisinde Türkiye nin de bulunduu geli&mekte olan ülkeler nasiplenmi&, geli&mekte olan piyasalara yönelen d& sermaye tercihini daha güvenli limanlara kaydrm&tr. Kasm 2000 de hisse senedi piyasalarnda ya&anan krize bankaclk sektöründe ya&anan çalkantlar neden olmu&tur. Bu dönemde bankaclk kesimine getirilen yeni düzenlemeler bankalar açk pozisyonlarn kapatmaya ve likiditelerini arttrmaya yöneltmi&, bu durum da faizlerin yükselmesine neden olmu&tur. Artma eilimde olan faizleri bir tehdit olarak alglayan yabanc yatrmclar ise yatrmlarn Türkiye den hzla çkarm&, bunun sonucunda yerli bankalar daha fazla yük altnda kalm& ve de faizler daha da trmanm&tr. Interbank piyasasndaki gecelik faizler Kasm aynda ortalama % 72; Aralk aynda ise ortalama % 224 dolaylarnda seyretmi&, hem mali hem reel kesimi etkileyen bu olumsuz geli&meler hisse senedi piyasalarnda fazlasyla hissedilmi&tir (Eilmez, 2001). Eylül 2001 de Türkiye hisse senedi piyasalarnn ya&anan?ubat 2001 mali krizinin de etkileri ile krize girdii görülmü&tür. Kamu, mali ve reel sektör üzerindeki derin olumsuz etkileri nedeniyle cumhuriyet tarihinin en derin ekonomik krizi olarak adlandrlan?ubat 2001 krizinin etkilerinden kurtulmak uluslararas piyasalara entegre olmay gerektirmi&, bu balamda yabanc dorudan yatrmlarn arttrlmasna yönelik olarak yeniden yaplanma ihtiyac ortaya çkm&; reel sektör firma bilançolarn uluslararas muhasebe standartlar ile uyumlu hale getirmek ve gerekli vergi düzenlemelerini yapmak için çal&malara ba&lanm&tr (Erdönmez, 2003). Ekim 2008 de ise Austos 2007 de Amerika da subprime mortgage krizi olarak ba&layan finansal türbulans iyice younla&arak tüm dünyay etkilemi&, bu durumdan Türkiye hisse senedi piyasalar da nasibini alm&tr. KLR sinyal yaklam Kaminsky, Lizondo ve Reinhart (1998) n sinyal yakla&mnda krizin öncü göstergesi olarak dü&ünülen dei&kenlerin her biri için belirli bir e&ik deer hesaplanmaktadr. Dei&kenlerin e&ik deeri geçmesi kriz sinyali olarak kabul edilmekte ve takip eden 12 ay içerisinde kriz ya&anacana i&aret etmektedir. Dei&kenlerin performans a&adaki matrisle deerlendirilmektedir. Matriste A ve D, dei&kenlerin doru uyar verdii ay saylarn, B yanl& sinyal verdii ay saysn (kriz yokken sinyal verilmesi), C ise kriz dönemleri için sinyal verilmeyen ay saysn (kriz varken sinyal verilmemesi) göstermektedir. Sfr hipotezinin takip eden 12 ay içerisinde kriz olmayacak olmas durumunda B deki gözlemler 1. tip hatay, C deki gözlemler de 2. tip hatay temsil etmektedir. Dei&kenler için e&ik deeri hesaplanrken B/A (noise-to-signal) orannn minimize edilmesi esas alnmaktadr (Berg ve Pattillo, 1999). Takip eden 12 ay içerisinde kriz var 3 Takip eden 12 ay içerisinde kriz yok Sinyal var A B Sinyal yok C D KLR sinyal yakla&mna göre çal&mada kullanlan 15 dei&kenin performans Çizelge 4 te verilmi&tir. 3 Literatürde dei&kenler için kriz öngörüsü 12 ila 24 ay arasnda dei&im göstermektedir. Kittelmann (2006), Komulainen ve Lukkarila (2003) ise bu periyodu 12 ay olarak kabul etmi&lerdir.

7 A. Topcu, O. C. Mutan / statistikçiler Dergisi 2 (2009) Çizelge 4. Dei&kenlerin performans P(sinyal kriz) A/(A+C) (1) P(sinyal kriz yok) B/(B+D) (2) kötü sinyallerin iyi sinyallere oran1 [B/(B+D)]/[A/(A+C)] (3) P(kriz sinyal) A/(A+B) (4) bp br cid db/br dtd embi enf fk kkbg m2/br mev redk san yfv yyo Çizelge 4 te 1. sütun kriz varken sinyal verilme olasln göstermekte ve bu orann yüksek olmas istenmektedir. Buna göre performans en iyi olan göstergeler kamu kesimi borçlanma gerei, m2 nin brüt uluslararas rezervlere oran, yatrm fonlarnn ortalama vadesi ve yabanc yatrmc orandr. Sütun 2 ise kriz yokken sinyal verilme olasl olup, göstergelerde bu orann dü&ük çkmas beklenmektedir. Bu oran için en iyi performans gösteren dei&kenler uluslararas brüt rezervler, EMBI ve sanayi üretim endeksidir. 3. sütun kötü sinyallerin iyi sinyallere oran olup bu orann en dü&ük olduu dei&kenler uluslararas brüt rezervler, yatrm fonlarnn ortalama vadesi, EMBI ve yabanc yatrmc orandr. 4. sütunda ise göstergelerin krizi öngörme olasl verilmekte ve performans en iyi olan göstergelerin kamu kesimi borçlanma gerei, m2 nin brüt uluslararas rezervlere oran, yatrm fonlarnn ortalama vadesi ve yabanc yatrmc oran olduu görülmektedir. Ancak, burada dikkat edilmesi gereken nokta en iyi öncü göstergelere karar verilirken tüm oranlarnn deerlendirilmesi gerektiidir. Kriz öncesi ve kriz dönemlerinde, kamu kesimi borçlanma gereinde önemli art&lar ya&anrken yatrm fonlarnn ortalama vadesi ve yabanc yatrmc oranlarnda önemli dü&ü&ler ya&and yadsnamaz bir gerçektir. Bu durumda en ba&arl öncü göstergelerin kamu kesimi borçlanma gerei, m2 nin brüt uluslararas rezervlere oran, yatrm fonlarnn ortalama vadesi, yabanc yatrmc oran olduu söylenebilir. Çizelge 5. En ba&arl öncü göstergelerin ortalama öncü sinyal verme zaman (ay) En ba#ar1l1 öncü göstergeler ortalama m2/br 8 yyo 6 yfv 4 kkbg 2.4 Çizelge 5 te en ba&arl öncü göstergelerin ortalama öncü sinyal verme zaman verilmektedir. Buna göre, yabanc yatrmc orannda krizden ortalama 6 ay önce, yatrm fonlarnn ortalama vadesinde ise krizden ortalama 4 ay önce dü&ü&ler ya&and görülmektedir.

8 A. Topcu, O. C. Mutan / statistikçiler Dergisi 2 (2009) FR probit modeli Erken uyar sistemi kurulurken sklkla yararlanlan bir dier model de Frankel ve Rose (1996) tarafndan geli&tirilen FR probit modelidir. Bu yöntem ile probit regresyon teknii kullanlarak ilgili piyasann takip eden 12 ay içerisinde krize maruz kalma olasl, ve bu olaslk için kaçrlan kriz ve yanl& alarm saysn minimize eden bir e&ik deeri hesaplanmaktadr. Türkiye hisse senedi piyasalarndaki çalkantlar için çal&mada, probit regresyon teknii uygulanrken KLR yönteminde de kullanlan 15 bamsz dei&ken incelenmi&, ancak modele analiz edilmeye uygun, çoklu balant (multicollinearity) problemine yol açmayan 4 ve istatistiksel olarak anlaml katk salayan dei&kenler katlm&tr. Varsaymlar kontrol edilmi& modelin sonuçlar Çizelge 6 da verilmektedir. Çizelge 6. FR probit modeli sonuçlar Metod: En çok olabilirlik Ekili Probit Örneklem: 1998: :10 Gözlem says: 130 Dei&ken Katsay Std. Sapma z-istatistii p-deeri Sabit enf yfv yyo kkbg bp LR istatistii McFadden R p-deeri (LR) 1.24E-11 Baml dei&ken =0 says 87 Baml dei&ken=1 says 43 Çizelge 6 ya göre kurulan modelde tüm katsaylarn istatistiksel olarak anlaml olduu görülmü&, modelin açklaycl McFadden R 2 ye göre 0.36 orannda 5 gerçekle&mi&tir. Enflasyon, kamu kesimi borçlanma gereindeki art&n ve yabanc yatrmc oran, yatrm fonlarnn ortalama vadesi, petrol fiyatlarndaki azal&n da kriz olasln arttrc yönde etki ettii görülmü&tür. 4 Dei&kenler aras çoklu balant problemi olup olmad VIF (Variance Inflation Factor) deerleri hesaplanarak kontrol edilmi&tir. VIF deerlerinin 10 un altnda olmas çoklu balant sorunu olmadnn göstergesi olarak kabul edilmektedir (Gujarati, 2003). Kurulan modelde enf, yfv, yyo, kkbg, bp dei&kenlerine ili&kin VIF deerleri srasyla 1.019, 1.034, 1.021, ve tir. Ayrca dei&kenlerin korelasyon matrisi de Ek te verilmektedir. 5 Bu oran literatürde özellikle krize ili&kin finansal modeller için yüksek kabul edilmektedir.

9 A. Topcu, O. C. Mutan / statistikçiler Dergisi 2 (2009) Günümüz ko&ullarnda küresel likidite fazlas ülkeler arasnda kolaylkla yer dei&tirebilmekte, özellikle tüm dünyay etkisi altna alan kriz dönemlerinde ise bu etkiden daha çok geli&mekte olan ülkeler nasiplenmekte, d& sermaye tercihini geli&mekte olan piyasalardan daha güvenli limanlara kaydrmaktadr. Model sonuçlar bu durum ile örtü&mekte, ekonomideki kötüye gidi&i hisseden yabanc yatrmclarn çk& yaptn, yatrm fonlar vadesinin de kriz öncesinde dü&tüünü göstermektedir. Özellikle küresel krizlerde yabanc yatrmclar ilk olarak daha çok etkileneceini dü&ündükleri geli&mekte olan piyasalardan çk& yapmaktadrlar. Yine ekonomik kriz dönemlerine girerken kamu kesimi borçlanma gereinde ve enflasyonda önemli art&lar ya&and bilinen bir gerçektir. Sonuçlar, ya&anan bu geli&melerin hisse senedi piyasalarn da olumsuz etkilediini göstermektedir.?ekil 2 de probit modelinden elde olaslklar ve e&ik deeri sunulmaktadr kriz_oncesi kriz olas)l)*) eik de*er Eyl.08 May.08 Oca.08 Eyl.07 May.07 Oca.07 Eyl.06 May.06 Oca.06 Eyl.05 May.05 Oca.05 Eyl.04 May.04 Oca.04 Eyl.03 May.03 Oca.03 Eyl.02 May.02 Oca.02 Eyl.01 May.01 Oca.01 Eyl.00 May.00 Oca.00 Eyl.99 May.99 Oca.99 Eyl.98 May.98 Oca.98 5ekil 2. FR probit modelinden elde edilen kriz olaslklar?ekil 2 de krmz çizgi, olaslklar için hesaplanan e&ik deerini, gri alanlar ise kriz ve öncesi 12 aylk dönemi göstermektedir. Eyi bir model için, gri alanlarda modelden elde edilen olaslklarn e&ik deerini geçmesi beklenmektedir. Buna göre olaslklarn gri dönemlerde zaman zaman azalmakla birlikte genel olarak art& içinde olduu görülmektedir. Ocak, Eylül 1998; Mart 1999; Ocak, Aralk 2000; Mart, Nisan, Eylül 2001; Ekim, Kasm, Aralk 2007 ve Ocak,?ubat, Ekim 2008 dönemleri için hesaplanan olaslklarn e&ik deerini geçtii görülmekte, bu olaslklar Mart 1999 d&nda gri alanlarla e&le&mektedir. KLR sinyal yaklam ve FR probit modelinin karlatrmas KLR sinyal yakla&m ve FR probit model sonuçlarna göre öne çkan dei&kenler Çizelge 7 de verilmektedir. Buna göre kamu kesimi borçlanma gerei, yatrm fonlarnn ortalama vadesi ve yabanc yatrmc oran her iki yakla&mda da ba&arl performans gösteren dei&kenlerdir. Bu bakmdan bu dei&kenlerin takip edilmesinin krizleri öngörmede etkili olaca dü&ünülmektedir. Kamu kesimi borçlanma gerei, Kaya ve Ylmaz (2006) n para krizlerinin öngörülebilirliini irdeleyen çal&malarnda da etkili bir dei&ken olarak ortaya çkm&tr.

10 A. Topcu, O. C. Mutan / statistikçiler Dergisi 2 (2009) yl Ekim aynda FR probit modeline göre önümüzdeki 12 ay içerisinde kriz olma olasl 0.97 olarak hesaplanrken (?ekil 2), KLR sinyal yakla&mnda ön plana çkan dei&kenlerden kamu kesimi borçlanma gerei, m2 nin brüt uluslararas rezervlere oran ve yatrm fonlarnn ortalama vadesi, izleyen 12 ay içerisinde kriz olaca sinyalini vermi&tir. Analiz sonuçlar her iki yöntemin birbirini desteklediini göstermektedir. Model KLR sinyal yakla&m Çizelge 7. KLR ve FR probit modeli kar&la&trmas Göstergeler kkbg, m2/br, yfv, yyo FR probit modeli KLR sinyal yakla&m ve FR probit modeline göre ortak dei&kenler enf, yfv, yyo, kkbg, bp yfv, yyo, kkbg 4. Sonuç Bankaclk ve para krizlerinin öngörüsünde pek çok örnei bulunan erken uyar sistemini Türkiye hisse senedi piyasalarndaki çalkantlar için kurmay amaçlayan bu çal&mada, KLR sinyal yakla&m ve FR probit modeli uygulanm&tr. Kriz dönemlerinin belirlenmesinde EMKB &irketlerinin halka açk bölümünün piyasa deeri ve EMKB 100 endeksindeki aylk dei&imlerin dikkate alnd bir endeks olu&turulmu& (SMPI), endeksin belirli bir e&ik deerini a&t dönemler hisse senedi piyasalar krizi olarak kabul edilmi&tir. Daha sonra bu endeks ikili baml dei&kenin olu&turulmasnda kullanlm&tr. Her iki yöntemde de 1998: :10 dönemi için ekonominin mümkün olduunca geni& bir ksmn kapsayan makroekonomik ve finansal 15 gösterge kullanlm&tr. Dei&ken baznda performanslarn incelendii KLR sinyal yakla&mnda en ba&arl öncü göstergelerin kamu kesimi borçlanma gerei, m2 nin brüt uluslararas rezervlere oran, yatrm fonlarnn ortalama vadesi, yabanc yatrmc oran olduu görülmü&tür. Piyasann takip eden 12 ay içerisinde krize maruz kalma olaslnn hesapland FR probit regresyon modelinde ise dört açklayc dei&kenin istatistiksel olarak anlaml katk salad tespit edilmi&tir. Bu dei&kenler enflasyon, kamu kesimi borçlanma gerei, yabanc yatrmc oran, yatrm fonlarnn ortalama vadesi ve petrol fiyatlardr. Analiz sonuçlar her iki yöntemin birbirini destekledii yönündedir. KLR sinyal yakla&mnda dört, FR probit modelinde ise be& dei&ken ön plana çkm& olup, her iki yakla&mda da ba&arl performans gösteren dei&kenler kamu kesimi borçlanma gerei, yatrm fonlarnn ortalama vadesi ve yabanc yatrmc orandr. Bu dei&kenlerin takip edilmesinin krizleri öngörmede etkili olaca dü&ünülmektedir. Yine her iki modele göre içinde bulunduumuz dönem kriz dönemine i&aret etmekte, piyasalarda ya&anan çalkantlar da bu sonucu dorulamaktadr. Ancak, erken uyar sistemlerinin önemi kriz dönemlerinin aksine piyasalarnn olumlu olduu dönemlerde artmaktadr. Kriz için Aktan ve?en (2002) de ani ve beklenmedik bir anda ortaya çkan olumsuz geli&meler tanm yaplmakla birlikte baz öncü göstergelerin çalkantlardan daha önce sinyal verdii göz ard edilmemelidir. Nitekim FR modeline göre Ekim-Kasm-Aralk 2007 de takip eden 12 ay içerisinde kriz olma olasl srasyla 0.86; 0.99; 1.00 olarak hesaplanm&tr. Eçinde bulunduumuz kriz dönemi ve ya&ananlar dikkate alndnda, erken uyar sistemlerinin önemi bir kez daha ortaya çkmaktadr.

11 A. Topcu, O. C. Mutan / statistikçiler Dergisi 2 (2009) Ek: Kullanlan dei&kenlerin korelasyon matrisi yyo yfv fk embi bp redk san cid dtd enf mev br m2/br db/br kkbg yyo yfv fk embi bp redk san cid dtd enf mev br m2/br db/br kkbg Kaynaklar [1] Aktan, C. C.,?en, H. (2002), Ekonomik Kriz: Nedenler ve Çözüm Önerileri, Yeni Türkiye Dergisi Kriz Özel Says, Cilt: II, Say: 42: [2] Aziz, J., Caramazza, F., Salgado, R. (2000), Currency Crises: In Search of Common Elements, IMF Working Paper, 00/67. [3] Berg, A., Pattillo, C. (1999), Are Currency Crisis Predictable? A Test, IMF Staff Papers, Vol 46, No.2 [4] Bordo, M.D., Eichengreen B. (2002), Crises Now and Then: What Lessons from the Last Era of Financial Globalization?, National Bureau of Economc Research Working Paper [5] Bruggemann, A., Linne, T. (2000), Are the Central and Eastern European Transition Countries Stil Vulnerable to a Financial Crisis? Results From the Signal Approach, Bank of Finland Institute For Economies in Transition Discussion Paper. [6] Bussiere, M., Mulder, C. (1999), Political Instability and Economic Vulnerability, IMF Working Paper 99/46. [7] Çevi&, E. (2005), Para Krizlerine Ampirik Bir Yakla&m, Sermaye Piyasas Kurulu, Ankara. [8] Eilmez, M. (2001), Kasm 2000 Krizi Üzerine [9] Erdönmez, P. A. (2003), Türkiye de 2001 Ylndaki Mali Kriz Sonrasnda Kurumsal Sektörde Yeniden Yaplandrma, Türkiye Bankalar BirliFi Bankaclar Dergisi, Say 47. [10] Frankel, J., Rose, A. (1996), Currency Crashes in Emerging Markets: An Emprical Treatment, Journal of International Economies, Vol 41: [11] Gujarati, D. N. (2003), Basic Econometrics, McGraw Hill. [12] Kamin, S., Schindler, J., Samuel, S. (2001), The Contrubitions of Domestic and External Factors to Emerging Market Devaluation Crises: An Early Warning System Approach, Board of Governers of The Federal Reserve System, International Finance Discussion Paper, No:711. [13] Kaminsky, G., Lizondo, S., Reinhart, C. M. (1998), Leading Indicators of Currency Crisis, IMF Staff Papers, Vol 45, No. 1. [14] Kaminsky, G., Reinhart C. M. (1999), The Twin Crises: The Causes of Banking and Balance of Payments Problems, The American Economic Review, Vol. 89 No:3 [15] Karaçor, Z., Alptekin, V. (2006), Finansal Krizlerin Önceden Tahmin Yoluyla Deerlendirilmesi: Türkiye Örnei, Yönetim ve Ekonomi, 13(2). [16] Kaya, V., Ylmaz, Ö. (2006), Para Krizleri Öngörüsünde Sinyal Yakla&m: Türkiye Örnei, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 61-2, [17] Kittelmann, K., Tirpak, M., Schweickert, R., Souza, L. V. (2006), From Transition Crises to Macroeconomic Stability? Lessons from a Crises Early Warning System for Eastern European and CIS Countries, The Kiel Institute for the World Economy Working Paper, No [18] Komulainen, T., Lukkarila, J. (2003), What Drives Financial Crises in Emerging Markets?, Bank of Finland Transition Economies BOFIT Discussion Papers No. 5/2003. [19] Murshid, A. P. (2001), Echoes From the Past: Are Global Financial Crises Reasserting Themselves? North American Econometric Society Meetings Presentation, University of Maryland. [20] Nag, A., Amit, M. (1999), Neural Networks and Eary Warning Indicators of Currency Crisis, Reserve Bank of India Occasional Papers 20 (2). [21] Racaru, I., Copaciu, M, Lapteacru I. (2006), Early Warning Systems on Currency Crises, National Bank of Romania Occasional Papers No. 5. [22] Sachs, J., Tornell, A., Velasco, A. (1996), Financial Crisis in Emerging Markets: The Lessons from 1995, NBER Working Paper, WP/5576.

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES ÖZET TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES Yrd. Doç. Dr. K.evket Sayn 1 Küreselleme ile birlikte balayan uluslar aras para hareketler, ülkemizdeki bankaclk sektörünü

Detaylı

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010)

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) EYLÜL 2012 BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) Dr. fiehnaz Bak r Yi itbafl BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS

Detaylı

MAKROEKONOM K DE KENLER VE DÖV Z KURU L K S : YAPAY S N R A I VE VAR YAKLA IMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES

MAKROEKONOM K DE KENLER VE DÖV Z KURU L K S : YAPAY S N R A I VE VAR YAKLA IMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES T.C. SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI MAKROEKONOMK DEKENLER VE DÖVZ KURU LKS: YAPAY SNR AI VE VAR YAKLAIMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES DOKTORA TEZ YEM HELHEL Tez Danman: Doç.

Detaylı

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES Yrd.Doç.Dr.smet TTZ * Yrd.Doç.Dr.Yusuf DEMR ** Osman Kürat ONAT *** ÖZET Bu çalmada, Türkiye de faaliyet gösteren ve

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA Prof. Dr. Gülsün Gürkan Yay Y"ld"z Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Y"ld"z 34349, STANBUL ( gyay@yildiz.edu.tr; gulsun.yay@gmail.com )

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

Hamza ÇE TEPE Tu ba MISTAÇO LU Özet

Hamza ÇE TEPE Tu ba MISTAÇO LU Özet Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi YIL 2012, C LT XXXII, SAYI I, S. 123-140 GÜMRÜK B RL N N DO RUDAN YABANCI YATIRIMLARA ETK S : AVRUPA B RL N N YEN ÜYELER VE TÜRK YE ÜZER NE B R PANEL VER ANAL Z 1 Hamza

Detaylı

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI ÖZET TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI Mustafa ACAR* Erhan KUMA** Küreselleme ve internet ça insanolunun zaman-mekân algsn deitirmekte,

Detaylı

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI Doç. Dr. smail AYDOU * Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin SOYBALI ** Ör. Grv. Ahmet BAYTOK ** ÖZET Turizm sürekli büyüyen yapsyla dünyann

Detaylı

CARİ AÇIK EKONOMİ ÜZERİNDEKİ FİNANSAL BASKIYI ARTIRIYOR MU?

CARİ AÇIK EKONOMİ ÜZERİNDEKİ FİNANSAL BASKIYI ARTIRIYOR MU? CARİ AÇIK EKONOMİ ÜZERİNDEKİ FİNANSAL BASKIYI ARTIRIYOR MU? İsmet GÖÇER * ÖZET Bu çalışmada, cari işlemler açığı ile ekonomi üzerinde oluşan finansal baskı arasındaki ilişki, Türkiye için 1998:M01-2013:M02

Detaylı

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 'letme Anabilim Dal) Muhasebe Ve Finansman Bilim Dal) Necmettin ÖZARSLAN Dan)'man: Doç. Dr. Hakan

Detaylı

FİYAT ENDEKSLERİ VE ENFLASYON

FİYAT ENDEKSLERİ VE ENFLASYON TÜİK FİYAT ENDEKSLERİ VE ENFLASYON Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 3 ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU !"!# 3129 ISBN 978-975-19-4218-0-50 AdetǨ-ΰ ˇðŞŞŞˇ3ìúł Önsöz!! "#$"%!!! "#$%&'(! )*+,+&*+&%!

Detaylı

FİNANSAL KIRILGANLIK ENDEKSİ (TÜRKİYE 1989-2011) ve YORUMLAR

FİNANSAL KIRILGANLIK ENDEKSİ (TÜRKİYE 1989-2011) ve YORUMLAR Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt/Vol. XXXII, Sayı/No. 1, 2013, pp. 239-260 FİNANSAL KIRILGANLIK ENDEKSİ (TÜRKİYE 1989-2011) ve YORUMLAR Özet Umut ÇAKMAK * Makalenin

Detaylı

Uzun ömürlülük bonolarn fiyatlandrma: Uç deer kuram ve kübik risk fiyatlandrma modeli

Uzun ömürlülük bonolarn fiyatlandrma: Uç deer kuram ve kübik risk fiyatlandrma modeli www.isaisikciler.org saisikçiler Dergisi 4 (2011) 69-85 saisikçiler Dergisi Uzun ömürlülük bonolarn fiyalandrma: Uç deer kuram ve kübik risk fiyalandrma modeli Aye Ark Haceepe Üniversiesi Aküerya Bilimleri

Detaylı

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE MaliHizmetlerDernei YaynNo:7 KAYITDIISTHDAMVENEDENOLDUUMAL KAYIPLARINBÜTÇEÜZERNDEKETKLER:TÜRKYE ÖRNE ErkanKARAARSLAN MaliyeBakanlMuhasebatBakontrolörüve SGKPrimsizÖdemelerGenelMüdürlüü KurumsalGeliimveOrtakVeriTabanDaireBakan

Detaylı

Türkiye'de Kriz Döneminde Kur-Faiz-Borsa likilerinin Dinamik Analizi Banka-Mali ve Ekonomik Yorumlar, Sayı: 11, ss: 47-56, 2002

Türkiye'de Kriz Döneminde Kur-Faiz-Borsa likilerinin Dinamik Analizi Banka-Mali ve Ekonomik Yorumlar, Sayı: 11, ss: 47-56, 2002 Türkiye'de Kriz Döneminde KurFaizBorsa likilerinin Dinamik Analizi BankaMali ve Ekonomik Yorumlar, Sayı:, ss: 4756, 2002 Osman KARAMUSTAFA * Yakup KÜÇÜKKALE ** Giri Finans literatüründe döviz kurları ile

Detaylı

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER Prof.Dr.Ahmet Erdinç TUTAR Yard.Doç.Dr.Hüsamettin NAÇ Dr.Ümit GÜNER*** ÖZET Outsourcing kavram, literatüre ilk defa ngiltere de, 20. yüzyln ikinci

Detaylı

8. ULUSLARARASI STAT ST K KONGRES 27-30 EK M 2013

8. ULUSLARARASI STAT ST K KONGRES 27-30 EK M 2013 8. ULUSLARARASI STAT ST K KONGRES 27-30 EK M 2013 Uluslararas 8. statistik Kongresi, 27-30 EKM 2013 Kemer-ANTALYA Uluslararas 8. statistik Kongresi, 27-30 EKM 2013 Kemer-ANTALYA ÇNDEKLER DÜZENLEME KURULU

Detaylı

Uzay Tabanl Güvenlik Çal malar

Uzay Tabanl Güvenlik Çal malar Uzay Tabanl Güvenlik Çalmalar HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJLER DERG OCAK 2008 CLT 3 SAYI 3 (39-51) UZAY-TABANLI GÜVENLK ÇALIMALARI Fuat NCE Hava Harp Okulu HUTEN Md.lüü Yeilyurt / STANBUL fuat.ince@superonline.com

Detaylı

Azalan Kâr Oranlarından, Tüketim Yetersizliine; Eski Teoriler Geri Dönerken...

Azalan Kâr Oranlarından, Tüketim Yetersizliine; Eski Teoriler Geri Dönerken... Azalan Kâr Oranlarından, Tüketim Yetersizliine; Eski Teoriler Geri Dönerken... Kaan Öüt * 24 Ekim 1929 da New York Borsası nda hisse senetlerinin deerlerinin çok altında satılması ile ortaya çıkan ekonomik

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

DI TCARET HADLERNN GELR ETKS: TÜRKYE ÜZERNE BR UYGULAMA

DI TCARET HADLERNN GELR ETKS: TÜRKYE ÜZERNE BR UYGULAMA DI TCARET HADLERNN GELR ETKS: TÜRKYE ÜZERNE BR UYGULAMA Doç. Dr. smail AYDOU * Ar. Grv. H. Gonca DLER ** ÖZET Türkiye de d ticaret hadlerinin hesaplanmasnda kullanlan ihracat ve ithalat deerlerindeki reel

Detaylı

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti)

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti) ekil. Bamsz bölümlerin 3B temsili amacyla oluturulan ara yüz (Stoter ve Oosterom, 006) 3.. Avustralya (Queensland Eyaleti) Avustralya nn Queensland eyaletindeki kadastral yap B yüzey parselinden bamsz

Detaylı

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN *

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ÖZET Eitim sisteminde baar en önemli hedeflerden birisidir. Sistemin baars iç ve d faktörler

Detaylı

Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi

Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi Bankac lar Dergisi, Say 78, 2011 Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi Prof. Dr. Erdinç Telatar * I. Giri Türkiye ekonomisinde son y llarda en çok tart lan iktisadi sorunlardan

Detaylı

TÜRK FUTBOLUNUN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI

TÜRK FUTBOLUNUN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI T.C. BAHÇE!EH"R ÜN"VERS"TES" TÜRK FUTBOLUNUN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI Yüksek Lisans Tezi BURÇAK AKANSEL "STANBUL, 2011 T.C BAHÇE!EH"R ÜN"VERS"TES" SOSYAL B"L"MLER ENST"TÜSÜ SPOR YÖNET"M" YÜKSEK

Detaylı

Türkiye de Cari Açığın Nedenleri, Finansman Kalitesi ve Sürdürülebilirliği: Ekonometrik Bir Analiz 1

Türkiye de Cari Açığın Nedenleri, Finansman Kalitesi ve Sürdürülebilirliği: Ekonometrik Bir Analiz 1 Türkiye de Cari Açığın Nedenleri, Finansman Kalitesi ve Sürdürülebilirliği: Ekonometrik Bir Analiz 1 İsmet GÖÇER Yrd.Doç.Dr., Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültes,i Ekonomi ve Finans Bölümü

Detaylı