T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 56 SAYI: 2007/3 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /7256, 7307, 7405 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : YTL. : 5.00 YTL. VOLUME: 56 NUMBER: 2007/3 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) /7256, 7307, 7405 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) PS KOLOJ ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER...15 EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...70 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI...137

8 720 M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL KUZEY AMER KA TAR H GENEL GÜNEY AMER KA TAR H...157

9 000 GENEL KONULAR Karadeniz, Salim. Elektronik Beyanname Uygulamas nda Son 000 (1) Akbaba, Gülgûn. Bilgisayar Zararl lar? Bilim ve Teknik 40(472) , 84. s SA (2) Bülbül, Halil brahim - Abdulkadir Karac. Bilgisayar Ortam nda Sesli Komutlar Tan ma: Örüntü Tan ma Yöntemi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu E itim Dergisi 15(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (3) Canbek, Gürol - fieref Sa ro lu. Kötücül ve Casus Yaz l mla: Kapsaml Bir Araflt rma. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dergisi 22(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Dündar, Süleyman - Fatih Ecer - fiuayip Özdemir. Fuzzy TOPS S Yöntemi ile Sanal Ma azalar n Web Sitelerinin De erlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Dergisi 21(1) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA 9 380, 000 Durum. Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog 22(227) , ss SA 5, (4) 2005 SA 12 Erdem, O. Ayhan. RFID Tafl y c 010 Yongalar Kullan larak Büyükbafl Hayvanlar n nternet Üzerinden Kimliklendirilmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dergisi 22(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (5) Son Zamanlarda Hiç Veri Kaybettiniz mi? Yang n ve Güvenlik (102) , ss SB , (6) fiahin, Yaflar Güneri - Halil brahim Bülbül. Veritaban Ba ms z Uygulama Yaz l m Gelifltirme Yöntemi. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dergisi 22(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Uzuner, Demet. nternet Kullan m ve Toplumsal Cinsiyet: Küçük Bir Anadolu Kasabas ndan zlenimler. E itim Bilim Toplum Dergisi 5(18) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SB , B BL YOGRAFYA 010 (1) Özlük, Nuran. Mehmet Âkif'in M s r Dönüflü ve Vefat Günlerinin Dönemin Matbuat na Yans y fl na Dair. lmî Araflt rmalar (23) 2007, ss. 020 KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 020 (1) Birinci, Hatice Gülflen. Tarihçilerin Bilgi Arama Davran fllar. Türk

10 Kütüphanecili i 21(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA (2) 020 Fedorowicz, Malgorzata. An 020 (7) Evaluation of the American Models of Public Library Service for Disabled Users for Poland. Türk Kütüphanecili i 21(1) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , (3) Odabafl, Hüseyin - Coflkun Polat. Endonezya'da Kütüphanecilik ve Endonezya Milli Kütüphanesi. Türk Kütüphanecili i 21(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (4) O uz, Esin Sultan. Kütüphanecilik ve Bilgi Bilimleri E itiminde Uluslararas flbirliklerinin Önemi. Türk Kütüphanecili i 21(1) , ss SA , 370 Ö rencilerin Televizyon zlemeleri ve Bilgisayar Kullanmalar n n Okuma Al flkanl klar Üzerine Etkisi. Türk Kütüphanecili i 21(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (5) Parker, M. R. - P. S. Nitse. Bilgi Yönetim Merkezleri Olarak Kütüphaneler. Çeviren: Cengiz Ayd n, Türk Kütüphanecili i 21(1) , ss. 020 (6) Ya c, Yalç n. Çocuk ve Gençlerin Kitaba Ulaflmas ndaki Köprüler. Türk Kütüphanecili i 21(1) , ss. Türkçe özet. Yanar, Birsen. Atatürk Araflt rma Merkezi Kütüphanesi. Türk Kütüphanecili i 21(1) , ss SA SA SB , (8) Y lmaz, Bülent. Hedef Gruplara Yönelik Yarat c Kütüphane Hizmetleri ve Proje Gelifltirme: Halk Kütüphaneleri Gaziantep, Bart n ve Antalya Bölge Seminerleri De erlendirme Raporu. Türk Kütüphanecili i 21(1) , ss SA GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER Onat, Altan. Türk Kardiyovasküler T p Yay nlar 2006: Daha yi Dergilere Yönelifl. Türk Kardiyoloji Derne i Arflivi 35(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 47, HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K 070 (1) Azak, Gürbüz. Güzel nsanlar n Yazar [Söylefli] Konuflan: Mustafa Nadir Önay, Türk Yurdu 27(235) , ss.

11 Balta, Nevin. Molla Nasreddin Dergisi'nin 100. Y l Dolay s yla. Kar nca 72(843) , ss SB , 070, 920 Kaya, smail. Bisikletçiler ile Erkek Halkoyuncular n Baz Kiflilik (Psikolojik) Özelliklerinin Karfl laflt r lmas. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu E itim Dergisi 15(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Gözayd n, Nevzat. Dergi ve Kitap Dünyas ndan. Türk Dili 93(663) , ss. 150 (2) 1963 SA 60 Korkmaz, Özgen - Ahmet Mahiro lu. 070, (3) Günefl, Günver. Meflrutiyet'ten Cumhuriyet'e Ayd n'da Bas n Yay n Hayat. Tarih Araflt rmalar Dergisi 26(41) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , FELSEFE VE PS KOLOJ Beyin, Bellek ve Ö renme. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu E itim Dergisi 15(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) 1998 SA , (1) Ç nar, Aliye. Modern Bat Düflüncesinde Dilin Kökeni Olarak Ontolojik Farkl l k Sorunu. Uluda Üniversitesi lahiyat Dergisi 16(1) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , PS KOLOJ Ören, Nihal - Baflaran Gençdo an. Lise Ö rencilerinin Depresyon Düzeylerinin Baz De iflkenlere Göre ncelenmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu E itim Dergisi 15(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. Topbafl, Eriman. Matematik ve Beyin. Türk Yurdu 27(235) , ss SB , ET K (AHLAK FELSEFES ) 150 (1) Akp nar, Asl han. Da t c Adalet Gürses, brahim. Jung'cu Arketip Aç s ndan Yo un Bak m Ünitesine Teorisi Ba lam nda Tasavvufî Hasta Kabul ve Taburcu Kararlar. Öykülerin De erlendirilmesi Sîmurg Türk Anesteziyoloji ve Örne i. Uluda Üniversitesi lahiyat Dergisi 16(1) 2007, Reanimasyon Derne i Dergisi ss. Türkçe ve ng. özet. 35(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , 297, 170 3

12 Al c, Orhan Veli. ç Denetimde Etik ve Meslek Ahlak Kurallar. Beklenen Mahalli dareler 17(152) , ss SB , (2) Bircan, H. Hüseyin. bn Hazm' n Ahlâk Görüflü. Akademik Araflt rmalar Dergisi 9(32) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , 297 Çevirmen Kurumlar ve Çeviri Korsanl. Varl k 74(1194) , ss. 180 (3) 1964 SB 152 Ç nar, Aliye. Aristoteles'in 400, 170 Çevirmenler ve Çeviri Korsanl. Varl k 74(1194) , ss SB , 170 Nikomakhos'a Etik'inde Pratik Hikmet Kavram ve Günümüz Aç s ndan Önemi. Uluda Üniversitesi lahiyat Dergisi 16(1) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA Evirgen, fiilan. Çeviride ntihal: Montaigne'in "Denemeler"i. Varl k 74(1194) , ss SB , 170 Gürses, Sabri. ntihal Kültürü. Varl k 74(1194) , ss. 180 (4) Dereko, Ayhan. Locke'da ve Locke- Öncesi Dil Felsefesinde Nesne-Ad liflkisi. Sosyal Bilimler Araflt rma Dergisi 5(9) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SB , 170 Direk, Zeynep. Platon'un Devleti. Konsept (10) 2007, 6-9. ss. Parlak, Betal. Çeviri Eti i Aç s ndan ntihaller. Varl k 74(1194) , 3-8. ss SB , SB (5) 800, 170 Irâkî, Muhammed At f. Filozoflar Reisi: bn Rüfld. Çevirenler: Metin Yasa, Dursun Ali Türkmen, Diyanet 180 ANT K, ORTAÇA, lmi Dergi 43(1) , DO U FELSEFES 1963 SA (1) Ayd n, Hasan. Âmirî'nin Düflünce Sisteminde Felsefe ve Felsefî Bilimlerin Meflrulu u Sorunu. Bilim ve Ütopya 13(153) , ss ss. 190 MODERN BATI FELSEFES 1995 SC 203 Ç nar, Aliye. Modern Bat 180 Düflüncesinde Dilin Kökeni Olarak Ontolojik Farkl l k Sorunu. Uluda 4

13 Üniversitesi lahiyat Dergisi 16(1) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (1) 19. Yüzy lda Bektaflîlik [Ayn Adl Eser Üzerine] Türk Yurdu 27(235) , ss. 190 (1) 1960 SB 27 Özkan, Akdo an. Milliyetçilik 297 Ba lam nda Zizek ve Siyasi Bir Kategori Olarak "Keyif" Birikim (215) , ss SB , 320 Sönmez, Bülent. Feuerbach Felsefesinin Özü: Din San lan Paganizm. Sosyal Bilimler Araflt rma Dergisi 5(9) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , D N 200 (1) Özcan, Hanifi. Modern Ça da Dinin Birey ve Toplum için Anlam. Akademik Araflt rmalar Dergisi 9(32) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 290 (1) Sönmez, Bülent. Feuerbach Felsefesinin Özü: Din San lan Paganizm. Sosyal Bilimler Araflt rma Dergisi 5(9) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Ahilik Teflkilat n n Vizyonu. Kar nca 72(843) , ss SB , 297 (3) Akar, Muhlis. Peygamberimizi Anlamak ve Yaflamak. Diyanet (195) , ss SC (4) Alper, Hülya. Dindarl n Cinsiyetsizli i Üzerine. Diyanet (195/Eki: Gelenek ve Hakikat Aras nda Kad n) , ss SC (5) Arpagufl, Hatice K. Kad n Hak Nuru mu, Yoksa... Diyanet (195/Eki: Gelenek ve Hakikat Aras nda Kad n) , ss SC Arslan, Adnan. Din ve Modernite. Diyanet (195) , ss SC 6 300, 297 Bircan, H. Hüseyin. bn Hazm' n Ahlâk Görüflü. Akademik Araflt rmalar Dergisi 9(32) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , 297

14 297 (6) lahiyat Dergisi 16(1) 2007, Çelik, Mehmet. Modernlik ve Dinî ss. Türkçe ve ng. özet. Hayat. Diyanet (195) , ss SA SC (7) Ç nar, Mahmut. Hz. Peygamber'in Zeynep Bint Cahfl ile Evlili i Etraf ndaki fiüpheler. Diyanet lmi Dergi 43(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (8) Çiçek, Necmettin. Dünyevîleflme. Diyanet (195) , ss SC (9) Çift, Salih. stanbul'un Tasavvuf Hayat n Besleyen Bursa Merkezli Bir Celvetî Dergâh : Selâmî Ali Efendi Tekkesi. Uluda Üniversitesi lahiyat Dergisi 16(1) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA (10) Çiftçi, B. Sait. E itimin Do u Yakas Güncel Bir Medresetü'z-zehra Denemesi. Köprü (98) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA Demir, Nimet. Güneydo u Sorunu. Köprü (98) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (11) Dönmez, Mustafa. Ebû Nuaym ve "Et-Tubbu'n-Nebevî" simli Eseri Üzerine. Uluda Üniversitesi (12) Eren, fiadi. Irkç l k Üzerine K sa Bir De erlendirme. Köprü (98) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA (13) Fidan, Hafsa. Kur'an'da Özgür ve Sorumlu Bir Varl k Olarak Kad n. Diyanet (195/Eki: Gelenek ve Hakikat Aras nda Kad n) , ss SC Gürses, brahim. Jung'cu Arketip Teorisi Ba lam nda Tasavvufî Öykülerin De erlendirilmesi Sîmurg Örne i. Uluda Üniversitesi lahiyat Dergisi 16(1) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (14) Hatibo lu, Mehmed Said. slâm' n Ifl nda Kad n [Söylefli] Konuflanlar: Ayfer Balaban, Hatice Güler, Diyanet (195/Eki: Gelenek ve Hakikat Aras nda Kad n) , ss SC (15) badet Hayat ve Bidat liflkisi. Çeviren: Seyit Avc, Diyanet lmi Dergi 43(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (16) Kahraman, Hüseyin. Sebepleri ve Sonuçlar Aç s ndan Hadis Râvîlerinin

15 Zühd Hayat na Yönelik lgileri -Kûfe Örne i. Uluda Üniversitesi lahiyat Dergisi 16(1) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA (22) Kavas, Ahmet. Modernitenin K skac ndaki Din: slâm. Diyanet (195) , ss SC (23) 297 (17) Kaya, M. Ali. Do u ve Ortado u Karagöz, smail. Sa l Korumak ve Problemlerine Bediüzzaman'dan Tedavi Olmak Dinî Bir Görevdir. Çözüm Önerileri. Köprü (98) 2007, Diyanet (195) , ss ss. Türkçe ve ng. özet SC SA (18) Karahan, Abdullah. bn Hazm' n Râvi Tenkidinde Elefltirilen Yönlerinin Onun Tenkitçi Kimli ine Etkisi -el- Muhallaâ Çerçevesinde De erlendirme- Uluda Üniversitesi lahiyat Dergisi 16(1) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA (19) Karaman, Fikret. Diyanet Cumhuriyet'in Bir Projesidir. Diyanet (195) , ss SC SA (20) Kartal, Abdullah. Tasavvufî Tecrübe Aktar labilir mi? Uluda Üniversitesi lahiyat Dergisi 16(1) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA SC (24) Kayadibi, Fahri. Vahiy Sürecinde Kad n. Diyanet (195/Eki: Gelenek ve Hakikat Aras nda Kad n) , ss SC (25) Kiraz, Celil. Sofyal Bâlî Efendi'nin Tasavvufî Düflünce Bak m ndan Önem Arzeden Baz Âyetlerle lgili Yorumlar. Uluda Üniversitesi lahiyat Dergisi 16(1) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (26) Kübra, Hatice. Müminlerin Bilge Annesi: Hz. Aifle. Diyanet (195/Eki: Gelenek ve Hakikat Aras nda Kad n) , ss. 297 (21) 297 (27) Kasapo lu, Abdurrahman. Küçük, Raflit. slâm Kültüründe Kur'an'da Oruç Psikolojisi. Diyanet Sevgi için Kullan lan Kavramlar lmi Dergi 43(1) , (Muhabbet, Meveddet, Rahmet ve ss. Türkçe ve ng. özet. Merhamet) Diyanet (195) , ss SA SC

16 297 (28) 297 (34) Maydaer, Saadet. Klâsik Dönem Tâbiîn Döneminin Sekiz Zâhidi. Osmanl Toplumunda Boflanma Tercüme: Pehlül Düzenli, Diyanet (Bursa fier'iyye Sicillerine Göre) lmi Dergi 43(1) , Uluda Üniversitesi lahiyat ss. Dergisi 16(1) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , (35) 297 (29) Medineli lk Müslüman Es'Ad B. Zürâre (r.a.) Diyanet (195) , ss SC SA Tek, Abdurrezzak. Tekkeler Kapat lmadan Önce Nakflîli in Bursa'daki Tarihi Süreci. Uluda Üniversitesi lahiyat Dergisi 16(1) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (30) Modernli in Alaca Karanl nda Dinî 297 (36) Hayat. Diyanet (195) , Turan, Hasibe. Kad n Dindarl veya 5-7. ss. Dindarl n Kad n Üzerinden Topluma 1969 SC 6 Yans malar. Diyanet (195/Eki: 297 Gelenek ve Hakikat Aras nda Kad n) , ss. 297 (31) 1969 SC 6 Özçelik, Mustafa. Gönül Medeniyeti. 297 Diyanet (195) , ss SC (37) 297 Ünal,. Hakk. Nesebin Dolduramad Boflluk. Diyanet 297 (32) (195) , ss. Sancakl, Saffet. Hz. Peygamber'in 1969 SC 6 Çocuklarla Olan liflkisinde E itim- 297 Ö retim Aç s ndan Ön Plana Ç kan Hususlar. Diyanet lmi Dergi 43(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SC (33) 297 fiimflek, Selami. Do u Akdeniz'de Tahrip Olan Bir Kültür Miras : Girit'te Tarîkatlar ve Tekkeler. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi 14(32) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (38) Ünal,. Hakk. Yen çinde Kalmayan K r k Kol. Diyanet (195/Eki: Gelenek ve Hakikat Aras nda Kad n) , 28. s. 297 (39) Ünal, Mehmet. Kur'an'da Kad n Portrelerinden Kesitler. Diyanet (195/Eki: Gelenek ve Hakikat Aras nda Kad n) , ss SC

17 297 (40) 300 (3) Yücedo ru, Tevfik. bn Küllâb el- Basrî'nin Kader Anlay fl. Uluda Üniversitesi lahiyat Dergisi 16(1) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA SB TOPLUM B L MLER 300 (1) 8 Mart Dünya Emekçi Kad nlar Günü. Türk Dili Dergisi 20(119) , ss SA Aç k, Fatma - Ayfle Canatan. Üniversiteli Özbek Gençlerinin Yaflama Bak fllar. Türk Dünyas Araflt rmalar (167) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Aç kgöz, Özkan. Üniversite Gençleri Aras nda Gündem Yap lmaya Çal fl lan Baz Fikirler ve Bunlar n Bilimsel Kriti i. Köprü (98) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA SB , , 300 Aktafl, Ümit. Örtünmenin Sosyopoliti inden Hareketle Anla-flman n mkanlar Üzerinden Düflünmek. Birikim (215) , ss. Apa, Melih. Oligarfliye Yamuk Bakmak Yads man n Yads mas. Looking Lopsidedly at Oligarchy: The Denial of Denying. Rh+Sanart (38) , ss SB , (4) Arslan, Adnan. Din ve Modernite. Diyanet (195) , ss SC 6 300, (5) Arslan, Mithat Kerim - Mehmet Bilgin. "Büyük Güçlerin Bölge Üzerinde Hesaplar Var" [Söylefli] Konuflan: M. Ça atay Özdemir, Türk Yurdu 27(235) , ss SB , Atan, Yaflar. Picasso ve Bar fl Güvercinleri. Evrensel Kültür (183) , ss. Akdede, Sacit Hadi - Umut Evlimo lu. zmir'de Tiyatroya Kat l m Üzerine Ekonometrik Bir Analiz. ktisat flletme ve Finans 22(252) , ss. ng. ve Türkçe özet SA 57, (6) Atiko lu, Ayça. Cumhurbaflkan Eflleri "Çankaya'ya Dokunan Kad n Elleri" Konsept (10) 2007, ss SB (2) Baç, Meltem Müftüler - Evrim Aktafl, Hayati - Seyfettin Buntürk. Taflk n. Turkey's Accession to the Güney Kafkasya'da Güç Mücadelesi ve European Union: Does Culture and Ah ska Türkleri'nin ABD'ye Göçü. Identity Play a Role? Ankara Avrupa Türk Dünyas Araflt rmalar (167) Çal flmalar Dergisi 6(2) 2007, , ss. Türkçe ve ss. ng. ve Türkçe özet. ng. özet SA SA 8 300, , 300 9

18 300 (7) 300 (13) Bederflen, Rahime. Ailede Anne ve Demir, Nimet. Güneydo u Sorunu. Baba Rolleri. Diyanet (195) , Köprü (98) 2007, ss ss SC 6 Türkçe ve ng. özet SA , , 297 Belge, Murat. Edebiyatta Ermeni Sorunu. Birikim (215) , ss SB , (8) Bengi, Acar Burak. Vatanseverlik mi, Hakikat Severlik mi? Birikim (215) , ss SA SB , (14) Demiriz, Serap - Ayfle Dilek Ö retir. Alt ve Üst Sosyo-Ekonomik Düzeydeki 10 Yafl Çocuklar n n Anne Tutumlar n n ncelenmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu E itim Dergisi 15(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (9) Bolulu, Osman. Tepke (Refleks) Türk Dili Dergisi 20(119) , ss SA (10) Bora, Aksu. "Daha Umutlu, Daha Ayd nl k 8 Martlara..." [Söylefli] Konuflan: fiiar Can fiener, Evrensel Kültür (183) , 5. s SB (11) Bora, Tan l. Kurtlar Vadisi, fiiddetin Pornografisi ve Tekinsizli i. Birikim (215) , ss SB (12) Çad rc, Orçun. Jean Baudrillard' n Trans-Estetik ve Simülasyon Kuram Üzerine. Rh+Sanart (38) , ss SB (15) Dosto lu, Neslihan - Çi dem Yücel - Z. Sevgen Perker. Misi'de Kentsel Duyarl l k Projeleri. Yap (304) , ss. ng. özet SA , (16) Düren, Zeynep. Kültürleraras Yönetimde Koalisyon Gere i ve Sinerjik Aray fllar. stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (36) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (17) Enlil, Zeynep Merey. Beyo lu Üzerine Söylefli. Konuflan: Efe Korkut, Mimarl k & Dekorasyon (162) , ss SB , (18) Ertan, K v lc m Akkoyunlu. Paris Banliyo Hareketini Anlamak: Manuel Castalls'i Yeniden Okumak. Amme 10

19 daresi Dergisi 40(1) , IV. ss. Türkçe ve ng. özet SA , 320, Evren, Gürbüz. Dink Cinayetini Kullanarak, Türk Toplumunda Suçluluk Duygusu Yarat yorlar. Jeopolitik 6(38) , ss. Güzey, Ahmet R fat. Türkiye AB'ye mi, Yoksa Avrupa Türkiye'ye mi Giriyor? Kastamonu Üniversitesi Kastamonu E itim Dergisi 15(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (21) 2002 SB 120 Hörber, Thomas Christian. The 320, 300 Borders of Europe Geogrphy and Immigration. Ankara Avrupa Çal flmalar Dergisi 6(2) 2007, ss. ng. ve Türkçe özet. 300 (19) Göka, Erol. Ötekini Tan mlarken Kendimizi Tan yabilmek [Yazar n " nsan K s m K s m: Toplumlar Zihniyetler, Kimlikler" Adl Kitab n n Tan t m ] Haz rlayan: O uzhan Bekir E ilmez, Stratejik Analiz 7(83) , ss SB Güller, Bilgin - Sibel Korkmaz. fl Yaflam nda Bayan Orman Mühendisleri (Performanslar, Sorunlar, Mesleki Memnuniyetleri ve Beklentileri) Orman Mühendisli i 44(1-3) , ss SB , (20) Gültekin, Metin. Tarihselli i Ba lam nda Tüketim Kültürü. Sosyal Bilimler Araflt rma Dergisi 5(9) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , Gümüflk l ç, Mehmet. Altay Dillerinde Akrabal kla lgili Kelimelerin Çeflitlili i ve Bunlar n Aile Kültürüne Etkisi. Akademik Araflt rmalar Dergisi 9(32) , ss. ng. ve Türkçe özet SA (22) Kadife Karanl kta Tahakkümcü Söylemin Esteti i. The Esthetics of Overpowering Discourse at Velvet Darkness. Rh+Sanart (38) , ss SB , (23) Kaya, Mehmet. XIX. Yüzy lda zmit (Kocaili) Sanca 'n n Demografik Durumu ve skân Siyaseti. Tarih Araflt rmalar Dergisi 26(41) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , K l nç, Gökçen - Nuran Zeren Gülersoy. Türkiye'deki lçelerin Kentleflme Derecelerine Göre l Olma Potansiyellerinin De erlendirilmesi. TÜ Dergisi/a: Mimarl k, Planlama, Tasar m 6(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA (24) 490, 300 K ran, Abdullah. Az nl klar ve Az nl klar n Dil Haklar. Akademik 11

20 Araflt rmalar Dergisi 9(32) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , 340, 400 K rm z, Abdulhamit - Selin Bölme. Kürt Hareketlerinde Dindarl n Yeni Tezahürleri. Köprü (98) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Macit, Nadim. Türkiye'de Postmodern Kimlikler ve Terör -Anlams zl k, De erlerin Ölümü ve Bulan k Maskeler- Jeopolitik 6(38) , ss SA SB , , (29) Obert, Mark. fiili'nin En Büyük Stadyumunda Hayat n Geçiren Manuel Medina'dan ve Manuel Medina'ya Dair An lar Ulusal Stadyum'dan Sa Ç kmak. Çeviren: Mithat Sancar, Birikim (215) , ss SB Okyay, Asl Selin. Integration of Immigrant in an Integrating Europe. Ankara Avrupa Çal flmalar Dergisi 6(2) 2007, ss. ng. ve Türkçe özet. 300 (25) 300 (30) Mahiro ullar, Adnan. Türk Oligarflik Bir Komplo Teorisi Mikro- Gençli inin Önündeki Tuzak: Küresel Prodüksiyonlar. An Oligarchic ve Televole Kültürü. Jeopolitik 6(38) Conspiracy Theory: Micro , ss SB 120 Productions. Rh+Sanart (38) , ss SB (26) 300, 700 Marin, Mehmet C Sonras Türkiye'deki Kentsel Sistemin Dönüflümü: Z PF Yasas n n Ampirik 300 (31) Bir Testi. Gazi Üniversitesi Ö üt, Hande. Kad nlardan Feminist Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Ütopyalar. Varl k 74(1194) , Dergisi 22(1) , ss ss. Türkçe ve ng. özet SA SB , (27) Özak nc, Cengiz. Atatürk lke ve Morgül, Tan. 7. Dünya Sosyal Forumu Afrika'n n Derdi Hepimizi Devrimleri Temelinde Gerdi! Birikim (215) , Milliyetçi/Ulusalc Dayan flmas ss. Jeopolitik 6(38) , ss SB SB , (28) Özcan, Hanifi. Modern Ça da Dinin Mutlu, Ahmet. Yönetiflimde Yerel Birey ve Toplum için Anlam. Kültür ile Etnik Kimlikler Vurgusu ve Akademik Araflt rmalar Dergisi Türkiye. Amme daresi Dergisi 9(32) , ss. ng. ve 40(1) , 1-25.III. ss. Türkçe özet SA SA ,

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/01 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/01 Türkiye

Detaylı

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/11 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/11 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr.

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. 2 üniversiteden haberler 8 16 20 24 bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Dilek Önkal fuarc l k MBA Mezunu Alper Arslan al flverifl

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/2 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/2 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

DARÜfifiAFAKA CEM YET YÖNET M KURULU. 2007 ÇALIfiMA RAPORU 2008 BÜTÇE TEKL F

DARÜfifiAFAKA CEM YET YÖNET M KURULU. 2007 ÇALIfiMA RAPORU 2008 BÜTÇE TEKL F 2 DARÜfifiAFAKA CEM YET YÖNET M KURULU 2007 ÇALIfiMA RAPORU 2008 BÜTÇE TEKL F 2 I Ç NDEK LER SUNUfi............................................................ 7 YÖNET M KURULU ÜYELER.........................................

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

dergi Kongresi ne geri sayım... DO 12. Ola an Genel Kurulu yap ld Anemi: Oral belirtileri, tedavisi ve diflhekimi yaklafl m POS cihaz kullan m

dergi Kongresi ne geri sayım... DO 12. Ola an Genel Kurulu yap ld Anemi: Oral belirtileri, tedavisi ve diflhekimi yaklafl m POS cihaz kullan m iki ayda bir yay nlan r MAYIS/HAZ RAN 2008 Say : 120 dergi STANBUL D fihek MLER ODASI iki ayda bir yay nlan r May s/haziran 2008 Say : 120 STANBUL D fihek MLER ODASI dergi DO 12. Ola an Genel Kurulu yap

Detaylı

TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU. GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN

TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU. GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN Faaliyet Raporu TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN HAZIRLAYANLAR Nurten ERDEM Mine S. KARAKURT BASKI Genel Sekreterlik

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2003 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD stanbul Merkez Binas TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2003 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ Havalar nas l olacak? 7 de fiefik ÇALIfiKAN Kabine de iflikli i ve ekonomide stil 5 te Arzu AKAY Hannover Fuar nda Ostim ismi 12 de Atila ÇINAR KOB ler

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

AnadoluHaber. Kardefl okullara. ba fl ya muru

AnadoluHaber. Kardefl okullara. ba fl ya muru w w w. a h a b e r. a n a d o l u. e d u. t r? KAMPUSTE NELER VAR? 8 Aral k Cuma Konser Atatürk ün Do umunun 125. Y l Konseri Yer: Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi- Opera ve Bale Salonu Saat: 20:00 Kara

Detaylı

M AD BÜLTEN 10. M AD n periyodik kurumsal bültenidir.

M AD BÜLTEN 10. M AD n periyodik kurumsal bültenidir. M AD BÜLTEN 10 2008 M AD n periyodik kurumsal bültenidir. w w w. m i a d. o r g. t r 2008 M AD n periyodik kurumsal bültenidir Ç NDEK LER Baflkan dan M AD Sevgi Evleri Aç l fl Yap ld. M AD 36. Ayl k Toplant

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8 Bankalar Baflkent i terk ediyor Türkiye Cumhuriyeti nin ilk kurulufllar ndan biri olan fl Bankas ile fiekerbank n stanbul

Detaylı

TÜRKİYE DE KAMU HİZMETİ ve İMTİYAZIN DÖNÜŞÜM ÖYKÜSÜ

TÜRKİYE DE KAMU HİZMETİ ve İMTİYAZIN DÖNÜŞÜM ÖYKÜSÜ T Ü R K Y E TÜRKİYE DE KAMU HİZMETİ ve İMTİYAZIN DÖNÜŞÜM ÖYKÜSÜ Dr. Sedat ÇAL O D A L A R V E B O R S A L A R T O B B R L B TOBB Yay n S ra No: 58 ISBN 978-9944-60-252-5 Sayfa Düzeni ve Bask : Afflaro

Detaylı