2. B A Þ V U R M A ÖSS ADAY BÝLGÝ FORMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. B A Þ V U R M A 2.5.1. 2002-ÖSS ADAY BÝLGÝ FORMU"

Transkript

1 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan uygulanacak olan bir sýnav ve yerleþtirme sistemi ile yapýlacaktýr. Sistemin genel adý Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi dir (ÖSYS). Bu sýnav ve merkezi yerleþtirme sisteminin genel amacý yükseköðretim programlarýna öðrenci seçmek ve yerleþtirmektir. Bu sistemde, genel olarak uygulanacak Öðrenci Seçme Sýnavýna (ÖSS) ek olarak Yabancý Dil Sýnavý da (YDS) uygulanacaktýr. ÖSS den ayrý bir günde yapýlacak olan bu sýnava sadece dil puaný ile öðrenci alan yükseköðretim programlarýna girmek isteyen adaylar katýlacaktýr. YDS sonuçlarýnýn katýlmasý ile hesaplanacak olan ÖSS-DÝL puaný, adaylarýn yabancý dil ve edebiyatlarý, bu dillerin öðretmenlik programlarý, mütercim-tercümanlýk ve turist rehberliði gibi bazý yükseköðretim programlarýna yerleþtirilmesinde kullanýlacaktýr. Türk Silahlý Kuvvetleri ile Emniyet Teþkilatýna baðlý yükseköðretim programlarýna öðrenci alýnmasý ile ilgili iþlemler yasal açýdan ÖSYS sisteminin dýþýndadýr. Bu programlara öðrenci alýnmasý, ilgili kurumlarýn özel kanunlarýnda gösterilen usullere göre yapýlýr. Ýlgilenen adaylar, bu programlara girmek için 2002-ÖSYS'ye katýlmalarýnýn gerekip gerekmediðini söz konusu kurumlardan öðrenebilirler KÝMLER SINAVA GÝRMEK ÝÇÝN BAÞVURABÝLÝR? Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu olanlardan durumlarý aþaðýdaki bentlerden birine uyanlar 2002-ÖSS'ye baþvurabilirler: a) öðretim yýlýnda ortaöðretim kurumlarýndan (lise veya dengi okullar, açýköðretim lisesi) mezun olabilecek durumda bulunan öðrenciler b) Ortaöðretim kurumlarýnýn son sýnýflarýnda beklemeli durumda bulunanlar c) Ortaöðretim kurumlarýnýn dýþarýdan bitirme sýnavlarýna girenler d) Ortaöðretim kurumlarýndan mezun olanlar e) Ortaöðrenimlerini yabancý ülkelerde yapanlardan durumlarý yukarýdaki bentlerden birine uyanlar KÝMLER SINAVA GÝRMEK ÝÇÝN BAÞVURAMAZ? Yukarýda "2.1. Kimler Sýnava Girmek Ýçin Baþvurabilir?" baþlýðý altýnda belirtilen durumlara uymayanlar 2002-ÖSS'ye baþvuramazlar ÖSS YE GÝRME ZORUNLULUÐU VAR MIDIR? Bu kýlavuzun 19. sayfasýndaki 7. Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan Meslek Yüksekokullarý ile Açýköðretim Önlisans Programlarýna Sýnavsýz Geçiþ bölümünde açýklanan esaslara göre meslek yüksekokullarý ve açýköðretim önlisans programlarýna yapýlacak sýnavsýz yerleþtirme dýþýndaki tüm yükseköðretim programlarýna (Tablo-5 teki programlar dahil) girmek isteyenler 2002-ÖSS ye girmek zorundadýrlar. Sýnavsýz yerleþtirme yapýlan önlisans programlarýnýn boþ kalan kontenjanlarýna alan dýþýndan ek yerleþtirme yapýlýrken de 2002-ÖSS puanlarý kullanýlacaktýr sayýlý Kanunun 45. maddesine 4702 sayýlý Kanunla eklenen e bendi uyarýnca mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýndan mezun olanlar kendi alanlarýndaki meslek yüksekokulu programlarýna veya kontenjaný bulunan açýköðretim önlisans programlarýna, kontenjan dahilinde, sýnavsýz yerleþtirilebileceklerinden bu durumdaki adaylarýn baþvurmadan önce bu kýlavuzun 19. sayfasýndaki 7. Bölümü dikkatle okumalarý gerekmektedir. Bu adaylar, kontenjaný bulunmayan kendi alanlarýndaki açýköðretim önlisans programlarýna da, istedikleri takdirde sýnavsýz yerleþebileceklerdir. Özel yetenek sýnavý ile öðrenci alan yükseköðretim programlarý hariç, ister sýnavla ister sýnavsýz öðrenci alan tüm yükseköðretim programlarý, bu programlarýn öðretim süreleri ve puan türleri Tablo-4 te gösterilmiþtir BAÞVURMA BELGESÝ NEREDEN ALINACAKTIR? 2002-ÖSS'ye katýlmak isteyen adaylardan diplomalarýný öðretim yýlýnda alacak olanlar, kayýtlý bulunduklarý okul müdürlüklerinden, daha önceki yýllarda mezun olanlar ise herhangi bir lise veya dengi okul müdürlüðünden ya da ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliklerinden TL ödeyerek 2002-ÖSS Kýlavuzunu, Baþvurma Belgesini ve 2002-ÖSS Aday Anketini alacaklar, doldurduktan sonra Baþvurma Belgesi ile Aday Anketini bu belgeleri aldýklarý okul müdürlüðüne veya ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliðine teslim edeceklerdir. 2. B A Þ V U R M A 2.5. BAÞVURMA BELGESÝ NASIL DOLDURULACAKTIR? 2002-ÖSS Baþvurma Belgesi, Aday Bilgi Formu, Kayýt Kartý ve Aday Fiþi olmak üzere üç kýsýmdan oluþmaktadýr (Bk. Þekil-1 ve Þekil-2). Baþvurma Belgesinin Aday Bilgi Formu kýsmý yumuþak siyah bir kurþunkalemle, diðer kýsýmlarý ise dolmakalem veya tükenmezkalemle, büyük harfle doldurulacaktýr. Baþvurma Belgesindeki bütün yazýlarý büyük harflerle ve okunaklý olarak kendiniz yazýnýz. Kullanacaðýnýz rakamlar þu örneðe uygun olmalýdýr: Aþaðýda Baþvurma Belgesinin alanlarý ayrý ayrý ele alýnmýþ ve bu alanlarýn doldurulmasýna iliþkin açýklamalar ve örnekler verilmiþtir (Bk. Þekil-1 ve Þekil-2). ÖSS Baþvurma Belgesinde vereceðiniz her bilgi sizin için son derece önemlidir. Bu bilgilerin doðruluðundan ve forma doðru olarak kodlanmasýndan siz sorumlusunuz. Baþvurma, sýnav, bir yükseköðretim kurumuna kayýt veya bir yükseköðretim kurumunda okuma aþamalarýndan herhangi birinde bulunan bir adayýn, Baþvurma Belgesinde verdiði bilgilerin yanlýþlýðý saptanýrsa, bu adayýn sýnav, yerleþtirme, kaydolma ve devamdan doðan tüm haklarý geçersiz sayýlýr ÖSS ADAY BÝLGÝ FORMU Baþvurma Belgesinin bu kýsmý 22 bilgi alanýndan oluþmaktadýr. Her alanýn baþlýðýnda, sýra numarasý ile o alana yazýlmasý ve kodlanmasý istenen bilgilerin ne olduðu yazýlýdýr. Bu alanlarýn doldurulmasýna iliþkin açýklamalar sýrasýyla ve ayný baþlýklar kullanýlarak aþaðýda verilmiþtir. Bu açýklamalarý dikkatle okuyup anlamadan doldurma iþlemine geçmeyiniz. Baþvurma Belgesinin Aday Bilgi Formu kýsmý Merkezimizde optik okuyucu adý verilen elektronik araçlarla okunmaktadýr. Bu nedenle bu kýsmýn yumuþak siyah bir kurþunkalemle doldurulmasý gerekir. Aday Bilgi Formunun doldurulmasýnda iki ayrý iþlem yapýlýr: Birinci iþlem istenen bilgilerin yazýlmasý, ikinci iþlem ise yazýlan bilgilerin kodlanmasýdýr. Kodlamada yapýlacak iþ, her kutuya yazýlan harf veya rakamý o kutunun altýnda bir sütun halinde sýralanmýþ olan yuvarlaklarda bulmak ve bu yuvarlaðý kurþunkalemle, dýþarýya taþýrmadan karalamaktýr. Aday Bilgi Formunda her sütunda sadece bir yuvarlaðýn karalanmýþ olmasýna dikkat edilecektir. Yuvarlaklarýn oluþturduðu sütunlar, kolayca izlenebilmesi için koyu ve açýk renk þeritler halinde basýlmýþtýr. Optik okuyucular yazýlan yazý ve rakamlarý deðil, kodlama iþaretlerini bilgisayar kayýtlarýna aktarabilen araçlardýr. Bu nedenle, Aday Bilgi Formuna yazýlan fakat kodlanmayan bilgiler bilgisayar kayýtlarýna geçmeyeceðinden geçersiz sayýlýr ve iþlem görmez. Yapacaðýnýz kodlama yanlýþlýklarýndan doðacak sonuçlarýn bütün sorumluluðu size ait olacaktýr. Yazma iþlemi, kodlamanýn kolay ve yanlýþsýz yapýlmasýna yardýmcý olacaðý için gereklidir. DÝKKAT! ÖSS ile ilgili baþvurma, sýnav, deðerlendirme, yerleþtirme ve kayýt gibi tüm adaylarý ilgilendiren kurallar ve iþlemler bu kýlavuzun ilk bölümlerinde yer almaktadýr. Bütün adaylar bu kural ve iþlemleri dikkatle okuyup ona göre hareket etmelidirler. Özel durumlarý bulunan adaylar ayrýca bu kýlavuzun 11. bölümünde kendileriyle ilgili baþlýðý bularak ve bu baþlýk altýndaki açýklamalarý dikkate alarak hareket etmek zorundadýrlar. 1

2 ÖSYM NUMARANIZ 2002 sýnav döneminde ÖSYS ye ilk kez baþvuruyorsanýz bir ÖSYM numarasý almanýz gerekir. Baþka bir deyiþle, 1983 veya daha sonraki sýnav dönemlerinde ÖSYM numarasý almadýysanýz, Aday Bilgi Formunun sol üst kýsmýnda bilgisayarca yazýlmýþ olan ve 22 ile baþlayan10 basamaklý Belge Numarasýný bu alanda her kutuya bir rakam gelecek þekilde yazarak kodlayýnýz sýnav döneminden beri ÖSYS'ye baþvuran adaylara daha sonraki yýllarda da kullanacaklarý sürekli bir ÖSYM numarasý verilmektedir veya daha sonraki sýnav dönemlerinde ÖSYM numarasý aldýysanýz, o ÖSYM numarasýný, bu alanda her kutuya bir rakam gelecek þekilde yazarak kodlayýnýz. Bu numarayý hatýrlamýyorsanýz ÖSYM'nin numaralý telefonundan veya internet sayfasýndaki adresinden öðrenebilirsiniz veya daha sonraki sýnav dönemlerinde ÖSYM numarasý aldýðý halde bu numarayý kullanmayýp yeni bir ÖSYM numarasý ile baþvuran adaylarýn baþvurularý geçersiz sayýlacaktýr. ÖSYM numarasýnýn yanlýþsýz kodlanmasý büyük önem taþýmaktadýr. Yuvarlaklarý dýþarýya taþýrmadan kurþunkalemle iyice doldurunuz ve kodladýðýnýz numaranýn ÖSYM numaranýza tam olarak uyup uymadýðýný kontrol ediniz. ÖSYM numaranýz daha sonraki yýllarda da Merkezimizde sizinle ilgili bütün iþlemlerde kullanýlacaktýr. Bu nedenle ÖSYM numaranýzý özenle saklamanýz gerekmektedir T.C. KÝMLÝK NUMARANIZ Nüfus cüzdanýnýzda T.C. Kimlik Numarasý alaný bulunmaktadýr. Bu alanda onbir rakamlý bir sayý yer almaktadýr. Aday Bilgi Formundaki 2. T.C. KÝMLÝK NUMARANIZ alaný, nüfus cüzdanýnýzdaki T.C. Kimlik Numaranýzý yazýp kodlamanýz için düzenlenmiþtir. Önce bu onbir rakamý kutucuklara yazýnýz ve bu rakamlarý alttaki yuvarlaklarý doldurmak suretiyle kodlayýnýz. Nüfus cüzdanlarýnda T.C.Kimlik Numarasý olmayan adaylar, bu numarayý, baðlý bulunduklarý Ýlçe Nüfus Müdürlüklerinden alacaklarý "Vukuatlý Nüfus Kayýt" örneðinden veya internet adresinden öðrenebileceklerdir CÝNSÝYETÝNÝZ Bu alanda cinsiyetinizi belirten seçeneði iþaretleyiniz UYRUÐUNUZ Bu alanda TC uyruklular, uyruðundan biri TC olan çift uyruklular, Türk vatandaþlýðýndan izin ile ayrýlanlar ve bunlarýn kanuni mirasçýlarý (Pembe Kart sahipleri) ve Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiþ Türk soylular "1" seçeneðini; Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklular ile uyruðundan biri KKTC olan çift uyruklular "2" seçeneðini (uyruðundan biri KKTC, diðeri TC olanlar 1 seçeneðini); KKTC dýþýnda yabancý uyruklular, hiçbir devletin uyruðunda olmayanlar ve mülteciler "3" seçeneðini iþaretleyeceklerdir ÖSS SINAV MERKEZLERÝ ÖSS'nin yapýlacaðý sýnav merkezleri ve kodlarý 2002-ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) MERKEZLERÝ VE KODLARI listesinde gösterilmiþtir. Bu listede ÖSS nin yapýlacaðý sýnav merkezleri ile bu merkezlerin kodlarý bulunmaktadýr. Bu listede görüldüðü gibi, büyüklüðü ve ulaþým güçlükleri nedeniyle Ýstanbul ili beþ ayrý sýnav bölgesine ayrýlmýþ durumdadýr. Bazý illerin ilçeleri de sýnav merkezi haline getirilmiþ; bu gibi ilçeler baðlý bulunduklarý il merkezlerinin altýnda, farklý kod ile verilmiþtir. Bu listede her ilin il kodu o ilin trafik numarasýdýr. Ýl merkezinde yapýlacak sýnavlar için ilin trafik kodunun sonuna "0" eklenmiþtir. Sýnav, bir ilin ilçelerinde de yapýlýyorsa il trafik kodu sonuna 1, 2, 3... rakamlarý eklenerek ilçe sýnav merkezleri kodlarý 2 oluþturulmuþtur. Örneðin, Artvin'de sýnava girmek isteyen bir aday sýnav merkezini "080" olarak yazýp kodlayacak; Hopa'da sýnava girmek isteyen bir aday ise sýnava gireceði merkez olarak "081" yazýp kodlayacaktýr. Aday Bilgi Formunda "5. ÖSS SINAV MERKEZLERÝ" alanýný bulunuz. Bu alanda "1. Tercih" ve "2. Tercih" baþlýklarýný taþýyan iki yer bulunmaktadýr. Bu yerlere, sýnava girmek istediðiniz sýnav merkezlerinin kodlarýný istek sýranýza göre yazýnýz ve ilgili yuvarlaklarý karalayýnýz. Sýnav merkezlerine iliþkin isteklerinizi belirtirken en çok istediðiniz sýnav merkezinin kodunu "1. Tercih" baþlýðýný taþýyan yere yazýnýz. Ýkinci tercihinizi de belirtmeyi unutmayýnýz. Ýkinci tercihin iþlem görebilmesi için birinci tercihte belirtilen merkezden farklý bir merkez olmasý gerekmektedir. Merkezimiz gerektiðinde, listede yazýlý merkezlere ek olarak yeni sýnav merkezleri açabilir veya listede yazýlý sýnav merkezlerinden bazýlarýný iptal edebilir. Kapasitesi dolmuþ veya iptal edilmiþ sýnav merkezlerini isteyen adaylarýn bir kýsmý, kapasitesi dolmamýþ sýnav merkezlerine atanýr. Böyle durumlarda sýnava gireceðiniz yeri saptama yetkisi Merkezimize aittir. Sýnava girmek istediði merkezleri kodlamayan adaylar, herhangi bir sýnav merkezine atanýrlar. Adaylarýn atandýklarý sýnav merkezi deðiþtirilemez. Bu nedenle, sýnav merkezlerini doðru kodlayýp kodlamadýðýnýzý dikkatle kontrol ediniz. DÝKKAT: Ýstanbul ilinde Ýstanbul-Kadýköy, Ýstanbul- Üsküdar, Ýstanbul-Beyoðlu, Ýstanbul-Beyazýt ve Ýstanbul- Avcýlar olmak üzere beþ sýnav bölgesi bulunmaktadýr. Ýstanbul ilinde sýnava girmek isteyen aday sayýsý Ýstanbul daki bina kapasitesinden çok fazla olduðu için Ýstanbul ilinde sýnava girme tercihlerinde bazý sýnýrlamalar getirilmiþtir. Ýstanbul ilinde sýnava girmek isteyen adaylarýn þu kurallara uymalarý gerekir: 1. Adres ili ve okul ili, ikisi birden, Ýstanbul olan adaylar Ýstanbul daki beþ bölgeden istediklerini, sýnav merkezi olarak birinci ve ikinci tercihlerinde gösterebilirler. 2. Adres ili veya okul ili (ikisinden biri) Ýstanbul olan adaylar, sýnav merkezi tercihlerinden sadece birini Ýstanbul daki beþ bölgeden yapabilirler. Bu adaylardan Ýstanbul ilindeki beþ bölgeden ikisini de tercihlerinde gösterenlerin ikinci tercihleri iþaretlenmemiþ sayýlýr. 3. Adres ili ve okul ili, her ikisi birden, Ýstanbul olmayan adaylar Ýstanbul da sýnava girme tercihi yapamazlar, yaptýklarý takdirde bu tercihleri iptal edilir YDS SINAV MERKEZÝ 2002-ÖSS Yabancý Dil Sýnavý (YDS), yabancý dil ve edebiyatlarý, bu dillerin öðretmenlik programlarý, mütercim-tercümanlýk ve turist rehberliði gibi bazý yükseköðretim programlarýna girmek isteyen adaylar için 2002-ÖSS ye ek olarak yapýlmaktadýr. Bu sýnav devlet üniversitesi rektörlüklerinin bulunduðu kentlerde ve Lefkoþa da 23 Haziran 2002 tarihinde yapýlacaktýr YDS Almanca, Fransýzca ve Ýngilizce dillerinde yapýlacaktýr. Adaylar bu dillerin yalnýz birinden sýnava girebileceklerdir ÖSS ye baþvurma sýrasýnda 2002-YDS ye girip girmeyeceðiniz ve girecekseniz hangi dilden sýnava gireceðiniz konusunda bir bilgi alýnmamaktadýr YDS ye girmek isteyen adaylar bu kýlavuzun 4.YABANCI DÝL SINAVI (YDS) bölümünde yazýlý olan yöntemle baþvuracaklar ve sýnava girdikleri dili Yabancý Dil Sýnavý sýrasýnda cevap kaðýdýna iþaretleyeceklerdir ÖSS Yabancý Dil Sýnavýnýn yapýlacaðý sýnav merkezleri ve kodlarý 2002-ÖSS YABANCI DÝL SINAVI (YDS) MERKEZLERÝ VE KODLARI listesinde gösterilmiþtir. YDS ye girmek istediðiniz takdirde, sýnav merkezini listede bulunuz ve bu merkezin kodunu Aday Bilgi Formunun 6. YDS SINAV MERKEZÝ alanýna yazýnýz ve ilgili yuvarlaklarý karalayýnýz. Sonradan sýnav merkezi deðiþikliði yapýlmayacaðýndan kodlamanýzýn doðru olup olmadýðýný kontrol ediniz. YDS ye katýlacak olan adaylardan bu alaný iþaretlemeyenler bu sýnav için Merkezimizce herhangi bir sýnav merkezine atanabilirler.

3 2002-ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) MERKEZLERÝ VE KODLARI Kodu ÖSS Sýnav Merkezi 010 Adana - Merkez 011 Adana - Ceyhan 012 Adana - Kozan 020 Adýyaman - Merkez 021 Adýyaman - Gölbaþý 030 Afyon 040 Aðrý 050 Amasya - Merkez 051 Amasya - Merzifon 060 Ankara - Merkez 061 Ankara - Polatlý 070 Antalya - Merkez 071 Antalya - Alanya 072 Antalya - Manavgat 080 Artvin - Merkez 081 Artvin - Hopa 090 Aydýn - Merkez 091 Aydýn - Nazilli 092 Aydýn - Söke 100 Balýkesir - Merkez 101 Balýkesir - Bandýrma 102 Balýkesir - Edremit 110 Bilecik 120 Bingöl 130 Bitlis - Merkez 131 Bitlis - Tatvan 140 Bolu 150 Burdur 160 Bursa - Merkez 161 Bursa - Gemlik 162 Bursa - Ýnegöl 170 Çanakkale - Merkez 171 Çanakkale - Çan 180 Çankýrý 190 Çorum 200 Denizli - Merkez 201 Denizli - Acýpayam 210 Diyarbakýr - Merkez 211 Diyarbakýr - Bismil 212 Diyarbakýr - Ergani 220 Edirne - Merkez 221 Edirne - Keþan 222 Edirne - Uzunköprü 230 Elazýð 240 Erzincan 250 Erzurum 260 Eskiþehir 270 Gaziantep - Merkez 271 Gaziantep - Nizip 280 Giresun - Merkez 281 Giresun - Bulancak Kodu ÖSS Sýnav Merkezi 290 Gümüþhane 300 Hakkari 310 Hatay - Antakya 311 Hatay - Dörtyol 312 Hatay - Ýskenderun 313 Hatay - Kýrýkhan 314 Hatay - Reyhanlý 320 Isparta 330 Ýçel - Mersin 331 Ýçel - Anamur 332 Ýçel - Silifke 333 Ýçel - Tarsus 341 Ýstanbul - Kadýköy 342 Ýstanbul - Üsküdar 343 Ýstanbul - Beyoðlu 344 Ýstanbul - Beyazýt 345 Ýstanbul - Avcýlar 350 Ýzmir - Merkez 351 Ýzmir - Bergama 352 Ýzmir - Menemen 353 Ýzmir - Ödemiþ 354 Ýzmir - Tire 360 Kars 370 Kastamonu 380 Kayseri 390 Kýrklareli - Merkez 391 Kýrklareli - Lüleburgaz 400 Kýrþehir 410 Kocaeli - Ýzmit 411 Kocaeli - Gebze 412 Kocaeli - Gölcük 413 Kocaeli - Karamürsel 414 Kocaeli - Körfez 420 Konya - Merkez 421 Konya - Akþehir 422 Konya - Ereðli 430 Kütahya 440 Malatya 450 Manisa - Merkez 451 Manisa - Akhisar 452 Manisa - Salihli 453 Manisa - Soma 454 Manisa - Turgutlu 460 Kahramanmaraþ-Merkez 461 Kahramanmaraþ-Elbistan 462 Kahramanmaraþ-Göksun 470 Mardin 480 Muðla - Merkez 481 Muðla - Fethiye 482 Muðla - Milas 490 Muþ Kodu ÖSS Sýnav Merkezi 500 Nevþehir 510 Niðde 520 Ordu - Merkez 521 Ordu - Ünye 530 Rize - Merkez 531 Rize - Ardeþen 532 Rize - Çayeli 540 Sakarya - Adapazarý 541 Sakarya - Hendek 550 Samsun - Merkez 551 Samsun - Bafra 552 Samsun - Çarþamba 553 Samsun - Havza 560 Siirt 570 Sinop 580 Sivas 590 Tekirdað - Merkez 591 Tekirdað - Çorlu 600 Tokat - Merkez 601 Tokat - Turhal 602 Tokat - Zile 610 Trabzon 620 Tunceli 630 Þanlýurfa-Merkez 631 Þanlýurfa-Birecik 640 Uþak 650 Van - Merkez 651 Van - Erciþ 660 Yozgat 670 Zonguldak - Merkez 671 Zonguldak - Ereðli 680 Aksaray 690 Bayburt 700 Karaman 710 Kýrýkkale 720 Batman 730 Þýrnak 740 Bartýn 750 Ardahan 760 Iðdýr 770 Yalova 780 Karabük 790 Kilis 800 Osmaniye - Merkez 801 Osmaniye - Kadirli 810 Düzce 900 Lefkoþa 3

4 2002-ÖSS YABANCI DÝL SINAVI (YDS) MERKEZLERÝ VE KODLARI Kodu YDS Sýnav Merkezi Kodu YDS Sýnav Merkezi Kodu YDS Sýnav Merkezi 010 Adana 030 Afyon 060 Ankara 070 Antalya 090 Aydýn 100 Balýkesir 140 Bolu 160 Bursa 170 Çanakkale 200 Denizli 210 Diyarbakýr 220 Edirne 230 Elazýð 250 Erzurum 260 Eskiþehir 270 Gaziantep 310 Hatay 320 Isparta 330 Ýçel 341 Ýstanbul - Kadýköy 342 Ýstanbul - Üsküdar 343 Ýstanbul - Beyoðlu 344 Ýstanbul - Beyazýt 345 Ýstanbul - Avcýlar 350 Ýzmir 360 Kars 380 Kayseri 410 Kocaeli 420 Konya 430 Kütahya 440 Malatya 450 Manisa 460 Kahramanmaraþ 480 Muðla 510 Niðde 540 Sakarya 550 Samsun 580 Sivas 600 Tokat 610 Trabzon 630 Þanlýurfa 650 Van 670 Zonguldak 710 Kýrýkkale 900 Lefkoþa ÖÐRENÝM DURUMUNUZ Bu alanda, öðrenim durumunuzu gösteren seçeneði iþaretleyiniz. Her adayýn öðrenim durumu aþaðýdakilerden yalnýz birine uyacaðýndan, bu alanda yalnýz bir seçenek iþaretlenecektir. Öðrenim durumunu aþaðýdaki açýklamalara uygun olarak kodlamayan ya da boþ býrakan adaylar sýnava alýnmayacaklar, alýnsalar bile sýnavlarý geçersiz sayýlacaktýr DERS YILINDA BÝR ORTAÖÐRETÝM KURUMUNDAN MEZUN OLABÝLECEK DURUMDA BULUNANLAR 1. Bir ortaöðretim kurumundan mezun olabilecek durumdayým. 2. Bir ortaöðretim kurumunda beklemeliyim. 3. Okul dýþýndan ortaöðretimi bitirme sýnavlarýna giriyorum. MEZUN DURUMDA OLANLAR 4. Bir ortaöðretim kurumunu bitirdikten sonra ÖSYM'ce yerleþtirilmedim ve önkayýtla kaydolmadým. Ortaöðretim kurumunu bitirdikten sonra ÖSYS'ye hiç baþvurmamýþ adaylarýn da bu seçeneði iþaretlemeleri gerekir. Ortaöðretim kurumlarýnda okumakta iken ÖSYM'ce 2001-ÖSYS de bir yükseköðretim programýna yerleþtirildiði halde o yýl mezun olamadýðý için kayýt yaptýramayan adaylar, baþvuru sýrasýnda mezun durumda iseler, Baþvurma Belgesinin Aday Bilgi Formunun 7. ÖÐRENÝM DURUMUNUZ alanýnda "4. Bir ortaöðretim kurumunu bitirdikten sonra ÖSYM'ce yerleþtirilmedim ve önkayýtla kaydolmadým" seçeneðini iþaretleyecekler ve hangi tarihte mezun olduklarýný gösteren okullarýndan alacaklarý resmi belgeyi bir dilekçe ekinde bir zarfa koyarak Baþvurma Belgesine ekleyeceklerdir. Bu yapýlmadýðý takdirde adaylar, bir önceki yýl yerleþtirilmiþ aday iþlemi göreceklerdir. 5. Bir yükseköðretim programýna ÖSYM'ce yerleþtirildim, fakat kayýt olmadým. 6. Bir yükseköðretim programýna kayýtlýyým. Daha önceki yýllarda, merkezi yerleþtirme dýþýnda ÖSS puaný veya ÖSS puaný ve özel yetenek sýnavýyla kesin kayýt yaptýrmýþ olan adaylar da dahil olmak üzere bir yükseköðretim kurumunda kayýtlý olan bütün adaylar bu seçeneði iþaretleyeceklerdir. 7. Bir yükseköðretim programýný bitirdim. 8. Disiplin suçu dýþýndaki bir nedenle yükseköðretimden kaydým silindi. Kendi isteði ile kaydýný alan adaylar da bu seçeneði iþaretleyeceklerdir. MEZUN OLACAÐINIZ LÝSE VEYA DENGÝ OKULA ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER (8. OKULUNUZUN KODU, 9. OKULUNUZUN TÜR KODU, 10. ALAN/KOL/BÖLÜM KODU, 11. OKUL NUMARANIZ ALANLARI) 8, 9, 10 ve 11 numaralý alanlarda yazacaðýnýz ve kodlayacaðýnýz bütün bilgiler mezun olacaðýnýz lise veya dengi okul ile ilgilidir. Bu alanlarý öðretim yýlýnda mezun olabilecek durumda olan adaylar (öðrenim durumu 1, 2, 3 olanlar Bk ) mutlaka dolduracaklardýr ÖSS ye baþvurmuþ fakat liseden mezun olamamýþ adaylarýn da bu alanlarý doldurmalarý gerekir. Bu adaylarýn bu bilgilerini yazýp kodlarken çok dikkatli olmalarý ve hiçbir yanlýþlýk yapmamalarý son derece önemlidir öðretim yýlýndan önceki yýllarda mezun olan adaylar 8, 9, 10 ve 11 numaralý alanlarý doldurmayacaklardýr. Bu adaylar bu alanlara herhangi bir bilgiyi yazýp kodlasalar bile bu bilgiler kullanýlmayacaktýr öðretim yýlýndan önceki yýllarda mezun olan ve ÖSYS ye önceki yýllarda baþvuran adaylarýn okul, okul türü ve alan/kol/bölüm bilgileri ile aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý, ÖSYM deki bilgiiþlem kayýtlarýndan alýnarak aynen kullanýlacaktýr. 4

5 Önceki Yýllarda Mezun Olanlardan ÖSYM de Okul Bilgileri Bulunmayan veya Okul Bilgilerinde Deðiþiklik Meydana Gelen Adaylar ve Yapacaklarý Ýþlemler: a) Önceki yýllarda mezun olduðu halde daha önce ÖSYS ye baþvurmamýþ adaylar (ilk kez 2002-ÖSS ye baþvuranlar), b) 1983 yýlýndan önce ÖSYS ye baþvuran ve bundan sonra ÖSYS ye baþvurmamýþ adaylar, c) ÖSYS ye önceki yýllarda baþvuran, 2002-ÖSS ye, mezun olduklarý diðer bir okula iliþkin bilgilerle (okulunun adý ve kodu, alan/kol/bölümünün adý ve kodu, diploma notu, bitirme yýlý ve not sistemi) ile baþvurmak isteyen adaylar, d) ÖSYS ye son baþvurduðu yýlda mezun olamadýðý için diploma notunu ve bitirme yýlýný ÖSYM ye bildirememiþ adaylar, e) Okul bilgileri, diploma notu, aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puaný, bitirme yýlý ve alan/kol/bölüm bilgileri ile ilgili ÖSYM bilgiiþlem kayýtlarýndaki bilgilerini deðiþtirmek isteyen adaylar durumlarýný ayrýntýlý bir þekilde anlatan dilekçeyi ve noterden onaylatacaklarý lise veya dengi okul diploma suretlerini, üzerlerine ÖSYM numaralarýný ve baþvurma belgesinin Aday Bilgi Formunun sol üst kýsmýnda bilgisayarca yazýlmýþ olan ve 22 ile baþlayan10 basamaklý Belge Numarasýný da yazarak bir zarfa koyacaklar, zarfýn üzerine de ÖSYM numaralarýný, ad-soyadlarýný ve zarfýn içine koyduklarý belge adlarý ile baþvurma belgesinin Aday Bilgi Formunun sol üst kýsmýnda bilgisayarca yazýlmýþ olan ve 22 ile baþlayan10 basamaklý Belge Numarasýný yazacaklar ve bu zarfý baþvurma belgesini aldýklarý okul veya sýnav merkezi yöneticiliklerine baþvurma belgesi ile birlikte teslim edeceklerdir ÖSS ye baþvuru tarihinden sonra durumlarýnda deðiþiklik olan adaylar, bu deðiþiklik durumunu belgelemek ve bu belgeyi bir dilekçe ekinde ÖSYM Sýnav Hizmetleri Bölümü Müdürlüðüne 28 Haziran 2002 tarihine kadar bildirmek zorundadýrlar. Bu tarihten sonra Merkezimize gelen deðiþiklik isteklerinin kabul edilmesine imkan bulunmamaktadýr OKULUNUZUN KODU Lise ve dengi okullar, Tablo-6'da illere ve il içinde alfabetik sýraya göre verilmiþtir. Önce, okumakta olduðunuz okulun adýný bu tabloda bulunuz. Her okul adýnýn baþ tarafýndaki altý rakamdan oluþan sayý, o okulun kodudur. Aday Bilgi Formunda 8. OKULUNUZUN KODU baþlýðý altýndaki kutulara bulduðunuz bu kodu yazýnýz ve ilgili yuvarlaklarý karalayarak iþaretleyiniz. Okulunuzun adý Tablo-6'da yer almamýþsa, okul müdürlüðüne baþvurarak okul kodunuzu öðreniniz. Ortaöðretim baþarý puaný, her okulun kendi içinde hesaplandýðýndan, okulunuzun kodunu mutlaka öðrenmeye çalýþýnýz, aksi takdirde bu durum çok zararýnýza olabilir. Bu kodu okulunuzdan da öðrenemediðiniz takdirde okulunuzun bulunduðu ile ait okullar listesinin sonundaki, listede olmayan okullar için verilen kodu kullanýnýz. Bu kodu iþaretlediðiniz takdirde belli okul türlerine ve alan/kol/bölümlere tanýnan ayrýcalýklardan yararlanamayacaðýnýzý göz önünde tutunuz. Okul kodunun doðru olarak yazýlmasý ve kodlanmasý büyük önem taþýmaktadýr. Bu öðretim yýlýnda mezun olacak adaylarýn diploma/ mezuniyet notlarý veya diploma/mezuniyet notuna benzer þekilde hesaplanan baþarý ortalamalarý kodladýklarý okullardan istenecek, okul kodunu yazmamýþ veya yanlýþ yazmýþ adaylara ortaöðretim baþarý puaný olarak en düþük puan olan 30 verilecektir OKULUNUZUN TÜR KODU Tablo-7'de okul türü kodlarý yer almaktadýr. Okulunuzun tür kodunu bu tablodan bulup ilgili alana yazarak kodlayýnýz. Tür kodunuzu 5 hatasýz yazmanýz, yükseköðretim programlarýna yerleþtirme iþlemi sýrasýnda çok önemlidir. Bu nedenle Tablo-7'yi incelemeden okul türünüz için karar vermeyiniz. Tür kodunu bulamayan adaylar "91005 Diðer" kodunu iþaretleyeceklerdir. Ancak, tür kodunu iþaretlemeyen veya diðer kodunu iþaretleyenlerin belli okul türlerine ve alan/kol/bölümlere tanýnan haklardan yararlanamayacaklarýný unutmamalarý gerekir ALAN/KOL/BÖLÜM KODU Tablo-8'de alan/kol/bölüm kodlarý yer almaktadýr. Öðrenim gördüðünüz alan/kol/bölüm kodunu bu tablodan bulup ilgili alana yazarak kodlayýnýz. Birden fazla alan/kol/bölümden diploma veren okullarda okuyanlarýn, kendileri için en uygun olanýný seçerek sadece birinin kodunu ilgili alana yazýp kodlamasý gerekir. Bu kodu hatasýz yazmanýz ve kodlamanýz, yükseköðretim programlarýna yerleþtirme iþlemi sýrasýnda çok önemlidir. Bu nedenle Tablo-8'i incelemeden alan/kol/bölüm kodunuz için karar vermeyiniz. Alan/ kol/bölüm kodunu bulamayan adaylar "9009 Diðer" kodunu iþaretleyeceklerdir. Ancak, bu kodu iþaretleyenlerin belli alan / kol / bölümlere tanýnan ayrýcalýklardan yararlanamayacaklarýný unutmamalarý gerekir. Bazý lise dengi okullarda alan/kol/bölüm ayrýmý bulunmamaktadýr. Bu þekilde alan/kol/bölüm ayrýmý olmayan bir okulun öðrencisi iseniz alan/kol/bölüm satýrýna "9009" yazýnýz ve kodlayýnýz. Bazý lise dengi okullarda ise yalnýz bir alan/kol/bölüm bulunmaktadýr. Örneðin, Kimya Meslek Lisesi, Motor Meslek Lisesi gibi meslek liselerinin öðrencisi iseniz, alan/kol/bölüm satýrýný boþ býrakmayýnýz ve alan/kol/bölümünüzün kodunu mutlaka yazýnýz ve kodlayýnýz. Örneðin, Kimya Meslek Lisesi öðrencisi olan bir adayýn alan/kol/ bölüm satýrýna Kimya alanýnýn kodu olan "l856" yazmasý ve kodlamasý gerekir OKUL NUMARANIZ Öðrencisi olduðunuz lise veya dengi okul numaranýzý saða yanaþýk olarak yazýnýz ve kodlayýnýz. Örneðin, okul numaranýz 98 ise , 156 ise yazýp kodlayýnýz OKUL DEÐÝÞTÝRME DURUMUNUZ 25 Mayýs 2001 tarihinden sonra okul deðiþtirenler, bu alanda 1. Evet seçeneðini iþaretleyeceklerdir. Bu adaylar, ayrýldýklarý okulun ( 25 Mayýs 2001 tarihinde kayýtlý olduklarý okulun) kodunu bu kýlavuzda Tablo-6 dan bularak baþvurma belgesindeki Ayrýldýðýnýz Okulun Kodu alanýna yazýp kodlayacaklar, ayrýldýklarý okula ait yýl sonu baþarý ortalamalarýnýn bildirilmesi için bu kýlavuzun son sayfalarýnda verilen örneðe uygun olarak hazýrlayacaklarý ve kayýtlý olduklarý okul müdürlüðüne onaylatacaklarý Okul Deðiþtirme Not Belgesini bir zarf içine koyacak ve zarfýn üzerine ÖSYM numaralarý, Aday Bilgi Formunun sol üst kýsmýnda bilgisayarca yazýlmýþ olan ve 22 ile baþlayan10 basamaklý Belge Numarasý ile ad-soyadlarýný yazacak ve bu zarfý Baþvurma Belgesi ile birlikte kendi okul müdürlüklerine teslim edeceklerdir. Okulunu hiç deðiþtirmemiþ adaylarla 25 Mayýs 2001 tarihinden önce deðiþtirmiþ olan adaylar 2. Hayýr seçeneðini iþaretleyeceklerdir ÖSS ye baþvurduktan sonra 20 Kasým Nisan 2002 tarihleri arasýnda okul deðiþtiren adaylarýn, ayrýldýklarý okula ait yýl sonu baþarý ortalamalarýnýn bildirilmesi için bu kýlavuzun son sayfalarýnda verilen örneðe uygun olarak düzenlenip onaylanan Okul Deðiþtirme Not Belgesini ve durumlarýný ayrýntýlý olarak anlatan bir dilekçeyi okul deðiþtirme tarihinden itibaren bir hafta içinde ÖSYM ye göndermeleri gerekir. Bu alanda 2. Hayýr seçeneðini iþaretleyenler Ayrýldýðýnýz Okulun Kodu alanýný boþ býrakacaklardýr. 20 Nisan Mayýs 2002 tarihleri arasýnda okul deðiþtiren adaylar yeni okullarýnýn müdürlüklerine baþvurarak bu okulun öðrencisi olduklarýnýn ve eski okulundaki her yýla ait not ortalamasý ile yeni okulundaki son sýnýf not ortalamasýnýn ÖSYM den gönderilen disketlere kaydedilmesini saðlamalýdýrlar.

6 24 Mayýs 2002 tarihinden sonra okul deðiþtiren adaylarýn, diploma notlarý eski okullarýndan alýnacaðýndan Merkezimize okul deðiþtirdiklerine dair bir bilgi vermelerine gerek yoktur. Okulunu 25 Mayýs 2001 tarihinden sonra deðiþtirmemiþ olanlar, yurtdýþýndan gelen adaylar ve 25 Mayýs 2001 tarihinden sonra okul deðiþtirip öðretim yýlýnda mezun olan adaylar 2. Hayýr seçeneðini iþaretleyeceklerdir ADINIZ Adýnýzý nüfus cüzdanýnýzda yazýldýðý gibi, ilk kutudan baþlayarak, her kutuya bir harf gelecek þekilde büyük harflerle yazýnýz. Birden fazla adýnýz varsa, kelime aralarýnda birer kutuyu boþ býrakmayý unutmayýnýz. Ancak, iki ya da üç kelimeden oluþan adýnýz, uzunluðundan ötürü burada ayrýlmýþ olan 12 kutuya tam olarak sýðmýyorsa, nüfus cüzdanýndaki sýraya göre önce birinci adýnýzý tam olarak yazýnýz, sonra aralarda birer kutu boþ býrakarak ikinci ve varsa üçüncü adýnýzýn yalnýzca baþ harfini yazýnýz ve kodlayýnýz. (Bk ) SOYADINIZ Soyadýnýzý, nüfus cüzdanýnýzda yazýldýðý gibi, ilk kutudan baþlayarak, her kutuya bir harf gelecek þekilde büyük harflerle yazýnýz. Soyadýnýzý yazmanýz için 14 harflik yer bulunmaktadýr. Soyadýnýz uzun ise ayrýlan alana sýðacak kadarýný yazýp kodlamanýz yeterlidir. (Bk ) BABANIZIN ADI Babanýzýn adýný, nüfus cüzdanýnýzda yazýldýðý gibi buraya yazýp kodlayýnýz. Babanýzýn adý uzun ise ayrýlan alana sýðacak kadarýný yazýp kodlamanýz yeterlidir DOÐUM TARÝHÝNÝZ Doðum tarihinizin gün, ay ve yýlýný yazmanýz için ikiþer kutu ayrýlmýþtýr. "GÜN" için ayrýlan kutulara doðum gününüzün ayýn kaçýncý günü olduðunu, "AY" için ayrýlan kutulara doðduðunuz ayýn yýlýn kaçýncý ayý olduðunu, "YIL" için ayrýlan kutulara da doðum yýlýnýzýn son iki rakamýný yazýnýz. Örneðin; 3 Eylül 1984 tarihinde doðan bir aday, sýrasýyla yazacak ve kodlayacaktýr. Doðum tarihiniz için yazacaðýnýz rakamlarýn nüfus cüzdanýnýzdaki kayýtlara uygun olmasý gerekir. Ancak, doðum tarihinin ay ve günü nüfus cüzdanýnda yazýlý olmayan adaylar sadece yýlý yazarak kodlayacaklar, ay ve gün için ayrýlan yerleri boþ býrakacaklardýr. (Bk ) DOÐUM YERÝNÝZ Doðum yerinizin bulunduðu veya baðlý olduðu il/ilçenin kodunu Tablo-9'dan bularak buraya yazýp kodlayýnýz KARA/DENÝZ/HAVA HARP OKULUNA GÝRMEK ÝSTÝYOR MUSUNUZ? Bu alaný, bu kýlavuzun son sayfalarýndaki Kara/Deniz/Hava Harp Okulu na Girmeye Ýstekli Kýz ve Erkek Adaylarýn Dikkatine bölümlerini okuyarak iþaretleyiniz. Bu üç okuldan birini iþaretleyebileceðiniz gibi her üçünü de iþaretleyebilirsiniz. Bu okullara gitmek istemeyen adaylar bu alaný boþ býrakacaklardýr. YAZIÞMA ADRESÝNÝZ Aday Bilgi Formunun arka yüzünde 19., 20., 21. ve 22. alanlar yazýþma adresinizi yazýp kodlamanýz için ayrýlmýþtýr. Buraya sizce en güvenilir olan adresinizi yazýnýz. Adresinizin doðru ve eksiksiz olmasý önem taþýmaktadýr. Bu alana yazacaðýnýz adres ile Kayýt Kartýna yazacaðýnýz adres ayný olmalýdýr. Adresinizi yazarken, Aday Bilgi Kontrol Formunun 2002 Þubat ayý içinde, 2002-ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi ve 2002-YDS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinin 2002 Mayýs ayý içinde, 2002-ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu ve Tercih Formunun Haziran ayý içinde, 2002-ÖSS Sýnav Sonuç Belgesinin 2002 Temmuz ayýnýn son haftasýnda, ÖSYS Sonuç Belgesinin ise 2002 Eylül ayýnýn ilk yarýsý içinde bu adrese gönderileceðini göz önünde tutunuz. Aday Bilgi Formunun arka yüzündeki yazýþma adresi alaný yazýlýp kodlanmamýþsa bu formu dolduran adayla iletiþim kurulamayacaðý için adayýn baþvurusu geçersiz sayýlýr ve bu form iþleme konmaz ADRES SATIRI-1, ADRES SATIRI-2 Adresinizi yazarak kodlamanýz için her biri 21 kutuluk iki alan ayrýlmýþtýr. Ayrýlan bu yerlere her kutuya bir harf gelecek þekilde ve kelimeler arasýnda bir boþluk býrakarak adresinizi yazýnýz. Adres Satýrý-1'e son olarak yazacaðýnýz kelime veya numara bu satýrdaki boþ kutulara tam olarak sýðmýyorsa, bu kelime veya numarayý Adres Satýrý-2'nin ilk kutusundan baþlayarak yazýnýz. Bir baþka deyiþle bir kelime veya numaranýn bir kýsmý Adres Satýrý-1'de, ikinci kýsmý Adres Satýrý-2'de olmamalýdýr. Adresiniz ayrýlan alanlara sýðmýyorsa anlamlý kýsaltmalar yapabilirsiniz. Mahalle için "M", cadde için "C", sokak için "S" yazmak yeterlidir. Numara doðru yazýldýðý takdirde apartman adý yazmak gereksizdir. Türkiye'de oturanlar bu alana semt, ilçe veya il adý yazmayacak, bu bilgi 20. alana yazýlýp kodlanacaktýr. Yazma iþlemi bitince kodlama iþlemine geçiniz SEMT / ÝLÇE Yazýþma adresinizde bulunan semt veya ilçe adýný 12 kutudan oluþan bu alana yazýnýz. Adresinizde semt veya ilçe adý kullanýlmýyorsa (yalnýz il adý yeterli ise) bu alaný boþ býrakýnýz. Türkiye'de oturan adaylar adreslerinin il trafik kodunu "21. ADRES ÝL TRAFÝK KODU" alanýnda kodlayacaklarý için bu alana adres ilini yazmayacaklardýr. Yazma iþlemi bitince kodlama iþlemine geçiniz ADRES ÝL TRAFÝK KODU Adresinizin il trafik kodunu bu alana yazarak kodlayýnýz POSTA KODU Size gönderilen yazý ve belgelerin zamanýnda ve hatasýz bir þekilde elinize geçebilmesi için yazýþma adresinizin posta kodunu baðlý bulunduðunuz PTT þubesinden veya 119 numaralý telefondan öðrenerek bu alana mutlaka yazýnýz ve kodlayýnýz ÖSS KAYIT KARTI Adaylar Kayýt Kartýný dolmakalem veya tükenmezkalemle kendileri yazarak dolduracaklardýr. Kayýt Kartý üzerine fotoðrafýnýzý yapýþtýrmanýz gerekmektedir. Bu iþi yaparken þu kurallara uymanýz zorunludur: a) Cepheden ve son altý ay içinde, baþý açýk, adayý kolaylýkla tanýtabilecek þekilde çekilmiþ net bir fotoðraf olmalýdýr. Sýnav günü bu fotoðraftaki saç, býyýk, makyaj gibi tanýnmada önemli rol oynayacak görünüm özelliklerinde bir deðiþiklik bulunmamasýna dikkat edilmelidir. Salon Baþkaný fotoðrafýnýzdan yararlanarak kimliðinizi belirlemekte güçlük çektiði takdirde sizi sýnava almayabilir. b) Numaralý bile olsa camlarý renkli gözlükle çekilmiþ fotoðraflar kesinlikle kullanýlmamalýdýr. Gözlük camýnýz renkli ise gözlüksüz fotoðraf çektirip kullanmanýz gerekir. c) Fotoðraf mümkünse bir katý sýyrýlarak inceltilmeli, yapýþtýrýlacak alandaki çerçeve büyüklüðünde kesilmeli, kaliteli bir yapýþtýrýcý kullanýlarak iyi ve temiz bir þekilde yapýþtýrýlmalýdýr. Yapýþtýrýcý, fotoðrafýn dýþýna taþmamalýdýr. 6

7 Kayýt Kartýna baþý örtülü, yukarýdaki niteliklere uymayan fotoðraf yapýþtýran adaylarýn baþvurularý kabul edilmeyecektir. Fotoðraflar bilgisayar ortamýna aktarýlacaðýndan, çok koyu ve arkadan ýþýk verilerek çekilen fotoðraflardan kaçýnýlmalý; renkli fotoðraflarda arka zeminin koyu renk, özellikle siyah ve kýrmýzý olmamasýna, mümkünse fon renginin beyaz veya sarý olmasýna dikkat edilmelidir. Fotoðraflarýn yapýþtýrýldýktan sonra düþmemesi için her türlü önlem alýnmalý, olasýlýk az bile olsa herhangi bir nedenden dolayý fotoðrafýn düþmesi halinde tanýnmayý saðlamak için yapýþtýrýlmadan önce fotoðrafýn arka yüzüne ÖSYM numarasý, ad ve soyadý fotoðraf zedelenmeden birkaç kere yazýlmalýdýr. Aday Bilgi Formuna yazmýþ olduðunuz ÖSYM numaranýzý ayrýlan alana dikkatle yazýnýz. Daha sonra istenen kimlik bilgilerini, nüfus cüzdanýnýza uygun olarak büyük harflerle, okunaklý bir þekilde yazýnýz. Öðrencisi olduðunuz lise veya dengi okulun açýk adýný, okul türünü, öðrenim görmekte olduðunuz alan/kol/bölümü ve okulun bulunduðu il ve ilçeyi de ayný þekilde yazýnýz. ÖSS Kayýt Kartýnýn bu alanýný mezun durumda bulunan adaylar doldurmayacaklardýr. Okulunuzun adý çok uzun ise ayrýlan yere sýðmasý için anlamlý kýsaltmalar yapabilirsiniz. Örneðin, "SEYHAN ABDÜLKADÝR PAKSOY KIZ LÝSESÝ" yerine "SEYHAN A. PAKSOY KIZ L." yazmak yeterlidir. Aday Bilgi Formunun "7. ÖÐRENÝM DURUMUNUZ" baþlýðý altýndaki sekiz seçenekten iþaretlemiþ olduðunuz ifadeyi öðrenim durumu için ayrýlan yere aynen yazýnýz. Kayýt Kartýna yazdýðýnýz bilgileri onaylatmanýz gerekmektedir. Mezun olabilecek durumda bulunanlar, beklemeli öðrenciler ve okul dýþýndan bitirme sýnavýna girmek üzere bir okulda kaydý bulunanlar Kayýt Kartýnda bulunan bilgilerinin onayýný Baþvurma Belgelerini teslim ederken kendi okullarýnýn müdürlüklerine yaptýracaklardýr. Mezun durumda olanlar, Kayýt Kartýnýn ve bu karta yapýþtýrýlan fotoðrafýn kendilerine ait olduðunun onayýný þahsen, diplomalarýnýn aslýný ya da onaylý bir suretini göstererek baþvurma belgesini teslim ettikleri lise veya dengi okul müdürlüklerine ya da ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliklerine yaptýracaklardýr. Onay yapýlýrken, Kayýt Kartýnýn sadece belirtilen yeri mühürlenecek ve imzalanacaktýr. Fotoðraf kesinlikle mühürlenmeyecek ve imzalanmayacaktýr. Kayýt Kartýnýn arka yüzünde sürekli adresinizi yazmanýz için bir yer ayrýlmýþtýr. Buraya Aday Bilgi Formunun arka yüzüne yazmýþ olduðunuz adresinizi okunaklý bir þekilde yazýnýz. Sizin veya size ulaþabilecek bir yakýnýnýzýn telefon numarasýný, bu telefon numarasýnýn 3 haneli þehirlerarasý alan kodunu ve varsa Ýnternet E-Posta ( ) adresini yazýnýz. Kayýt Kartýnýn arka yüzünde ayrýlan yere imzanýzý atýnýz. Baþvurma Belgesinin geçerli sayýlabilmesi için, belgenin ilgili aday tarafýndan imzalanmýþ olmasý zorunludur. Sýnav sonrasý kayýt ve denetim iþlemlerinde imzanýz büyük önem taþýyacaðýndan buraya atacaðýnýz imzanýn her zaman kullandýðýnýz, deðiþmeyen nitelikteki tek imzanýz olmasýna dikkat ediniz. Ýmzalanmamýþ belgeler iþleme konmaz. Ayrýca, belgenizi teslim ettiðiniz günün tarihini de ilgili yere yazmayý unutmayýnýz ÖSS ADAY FÝÞÝ ÖSS Aday Fiþi, dolmakalem veya tükenmezkalemle büyük harflerle doldurulacaktýr ÖSS Aday Fiþi, 2002 yýlýnda diploma alacaksanýz okulunuz müdürlüðünce, mezun durumda iseniz Baþvurma Belgesini teslim edeceðiniz lise veya dengi okul müdürlükleri ya da ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliklerince onaylanarak size geri verilecektir. Ýleride, baþvurma iþlemini zamanýnda yapmýþ olduðunuzu kanýtlamak zorunda kaldýðýnýz takdirde bu belgeyi kullanabilirsiniz. Ayrýca, ÖSYM numaranýzý sonraki yýllarda da kullanmanýz gerekebilir. Bu nedenle Aday Fiþinizi kaybetmemeniz gerekmektedir SINAV ÜCRETÝNÝN ÖDENMESÝ ÝLE ÝLGÝLÝ KURALLAR NELERDÝR? Baþvurma Belgelerini yukarýda açýklanan þekilde eksiksiz ve doðru olarak doldurduktan sonra sýnav ücretini yatýrýnýz. Adaylar, (yirmimilyon) TL'lik sýnav ücretini Türkiye Ýþ Bankasý, Akbank, Yapý ve Kredi Bankasý ve T. Vakýflar Bankasý þubelerinden birine yatýrabileceklerdir. Bu ücreti yatýrmak için banka görevlisine Baþvurma Belgesinin Aday Bilgi Formunun sol üst kýsmýnda bilgisayarca yazýlmýþ olan ve 22 ile baþlayan 10 basamaklý Belge Numarasýnýn verilmesi zorunludur. 22 ile baþlayan 7 10 basamaklý Belge Numarasý ayrýca 2002-ÖSS Kayýt Kartýnda ve 2002-ÖSS Aday Fiþinde de basýlmýþ durumdadýr. Önceki yýllarda ÖSYS ye baþvurmuþ ve ÖSYM numarasý almýþ olan adaylar da sýnav ücretini bankaya yatýrýrken 22 ile baþlayan 10 basamaklý bu Belge Numarasýný kullanacaklardýr. Adaylar, bankadan iki nüsha banka dekontunu alacaklar, birini Baþvurma Belgesine ekleyecekler, diðerini saklayacaklardýr. Baþvurusuna banka dekontunu eklemeyen adaylarýn baþvurularý geçersiz sayýlacaktýr. Banka Dekontu Baþvurma Belgesi ile birlikte lise veya dengi okul müdürlüðüne ya da ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliðine teslim edilecektir. Adaylarýn çeþitli amaçlarla ÖSYM'ye ödeyecekleri ücretler, ilgili yerlerde açýklanan yollarla, bu kýlavuzda belirtilen banka hesaplarýna yatýrýlýr. Mektupla para gönderilmez. Baþvurma Belgesini veya Tercih Formunu teslim etmeyen, baþvurusu veya tercihi geçersiz sayýlan; sýnava girmeyen veya giremeyen, sýnava alýnmayan veya sýnavdan çýkarýlan; sýnavda baþarý saðlayamayan veya sýnavý geçersiz sayýlan; ücret gerektirmeyen bir iþlem için ücret yatýran ve ayný iþlem için birden fazla ödeme yapmýþ olan adaylarýn ödedikleri ücretler geri verilmez ÖSS ADAY ANKETÝ Baþvurma Belgesiyle birlikte size verilen 2002-ÖSS Aday Anketini, bu anketteki açýklamalara uygun olarak doldurunuz.anketteki sorulara vereceðiniz cevaplar gizli tutulacak ve puanlarýnýzý hiçbir þekilde etkilemeyecektir. Ankette toplanan bilgiler bu sýnavlarýn daha iyi hale getirilmesi amacýyla kullanýlacaktýr. Bu nedenle anketteki sorulara doðru ve samimi cevaplar vermeniz son derece önemlidir BAÞVURMA BELGENÝZÝ VE ADAY ANKETÝNÝ NE ZAMAN, NEREYE VE NASIL TESLÝM EDECEKSÝNÝZ? 2002-ÖSS için baþvuru süresi 5 Kasým 2001 tarihinde baþlayacak, 19 Kasým 2001 Pazartesi günü saat 17.30'da sona erecektir. Baþvurma Belgenizi ve Aday Anketini, daha önce açýklanan þekilde doldurup sýnav ücretinizi yatýrýnca baþvurma için gerekli bütün hazýrlýklarýnýz tamamlanmýþ demektir. Baþvurma Belgesi, Aday Anketi ve Banka Dekontunu, mezun olabilecek durumda bulunanlar, beklemeli öðrenciler ve okul dýþýndan bitirme sýnavýna girmek üzere bir okulda kaydý bulunanlar kendi okullarýna; mezun durumda bulunan adaylar ise bu belgeleri, belgeleri aldýklarý lise veya dengi okul müdürlüklerine ya da ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliklerine yukarýda belirtilen süre içinde onaylatarak teslim etmek zorundadýrlar. Süresi içinde gönderilmiþ olsa bile yurtiçinden posta ile gönderilen Baþvurma Belgeleri iþleme konmaz; elden ÖSYM'ye teslim edilmek istenen belgeler kabul edilmez BAÞVURULAR HANGÝ DURUMLARDA GEÇERSÝZ SAYILIR? Aday Bilgi Formu kýsmýnda istenen bilgiler tam olarak, kurþunkalemle yazýlýp kodlanmamýþsa, Baþvurma Belgesinin çeþitli kýsýmlarýna yazýlan kimlikle ilgili bilgilerde eksiklik ya da tutarsýzlýk varsa, Kayýt Kartýnýn arka yüzünde ayrýlan yere açýk adres yazýlmamýþsa, Baþvurma Belgesi aday tarafýndan imzalanmamýþsa, Kayýt Kartýna, son altý ay içinde baþý açýk, adayý kolaylýkla tanýtabilecek þekilde çekilmiþ bir fotoðraf yapýþtýrýlmamýþsa veya yapýþtýrýlan fotoðraf bu kýlavuzda " ÖSS KAYIT KARTI" baþlýðý altýnda açýklanan nitelikleri taþýmýyorsa, Sýnav ücretinin yatýrýldýðýna dair Banka Dekontu eksikse, Kayýt Kartý üzerinde belirtilen "onay" yaptýrýlmamýþsa, Bu kýlavuzda belirtilmiþ olan özel durumlar dýþýnda, Baþvurma Belgesi bir lise veya dengi okulu müdürlüðüne ya da ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliðine teslim edilmeyip yurtiçinden Merkezimize postayla gönderilmiþse, Baþvurma Belgesi baþvurma için tanýnan süre içinde teslim edilmemiþse, Birden fazla Baþvurma Belgesi teslim edilmiþse, 1983 veya daha sonraki sýnav dönemlerinden birinde ÖSYM numarasý alýndýðý halde bu numara kullanýlmayýp yeni bir ÖSYM numarasýyla baþvurulmuþsa, Aday Bilgi Formunun 4. Uyruðunuz alanýnda TC veya KKTC için ayrýlan kutucuk iþaretlenmemiþse baþvurular geçersiz sayýlacak ve belgeler iþleme konmayacaktýr.

8 DÝKKAT: Dolduruluþunda bir eksiklik ya da kural dýþý bir durum görülmeyen belgeler iþleme konur. Ancak, Baþvurma Belgesinde aday tarafýndan yazýlan veya kodlanan bilgilerin gerçeðe uygun ve yanlýþsýz olmasýndan aday sorumludur. Eksik ya da yanlýþ bilgilerden adaylarýn yararýna doðacak sonuçlar geçersiz sayýlýr, zararýna olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayýn, yazdýðý ve kodladýðý bilgilerdeki eksik ve yanlýþlardan doðacak sonuçlara itiraz etmeye hakký yoktur. Ayrýca, yapýlan baþvurularýn bu kýlavuzun 2.1, 2.2 ve 2.9 numaralý maddelerinde ayrýntýlý olarak belirtilen durumlar nedeni ile geçersiz sayýlmasý veya sýnavda baþarýlý olunmasýna raðmen 9.3 numaralý maddede belirtilen Türkiye'deki yükseköðretim programlarýna kayýt yapýlamamasý söz konusu olabileceðinden adaylarýn, baþvurularýný yapmadan, önce anýlan maddeleri dikkatle incelemeleri gerekir. 8 Baþvurma Belgesini lise veya dengi okul müdürlüðüne ya da ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliðine teslim ettikten sonra bir hata yapmýþ olduðunuzu fark ederseniz, elinizdeki Aday Fiþini vererek Baþvurma Belgesini banka dekontu ile birlikte geri alabilirsiniz. Bu durumda, eski belgenizi yýrtýp yeni belgeyi hatasýz olarak doldurunuz. Bu yeni belgedeki Aday Bilgi Formunun sol üst tarafýnda bilgisayarca basýlmýþ 22 ile baþlayan 10 basamaklý Belge Numarasýný banka dekontunun üzerine, önce yazdýðýnýz numarayý çizerek yazýnýz. Yeni belgenizi, dekontu da ekleyerek baþvurma süresi sona ermeden önce teslim etmeniz gerekir. Baþvurma Belgenizin Merkezimize gönderilip gönderilmediðini, belgelerinizi teslim ettiðiniz lise veya dengi okuldan ya da ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliðinde Kasým 2001 tarihleri arasýnda asýlacak 2002-ÖSS Baþvurma Belgeleri Kayýt Formundan kontrol edebilirsiniz. ADAY BÝLGÝ KONTROL FORMU 2002-ÖSS'ye baþvuran adaylara 2002 Þubat ayý içinde Aday Bilgi Kontrol Formu gönderilecektir. Adaylarýn Baþvurma Belgesinde kodladýklarý bilgiler ile önceki yýllarda ÖSS ye baþvurmuþ olan adaylarýn ÖSYM kayýtlarýndaki okul bilgileri bu form ile adaylara bildirilecektir. Adaylar bu form ellerine geçer geçmez bu bilgilerin doðruluðunu kontrol etmeli, eksiklik veya yanlýþlýk varsa, bunlarý form üzerinde, formun arkasýndaki açýklamalara uygun olarak ilgili alanlarda tamamlamalý veya düzeltmelidirler. Üzerinde ekleme ve düzeltme yapýlan formlar, istenen belgeler de eklenmek suretiyle hiç bekletilmeden ÖSYM'ye ulaþtýrýlmalýdýr. Bu form üzerinde belirtilen tarihe kadar ÖSYM'ye ulaþmayan veya ekinde istenen belgeler bulunmayan formlar iþleme konmayacaktýr. Adaylar tarafýndan düzeltilen bilgiler gerekli incelemeler yapýldýktan sonra bilgiiþlem ortamýna aktarýlacak; ancak, Aday Bilgi Kontrol Formu adaya geri gönderilmeyecektir.adaylar kendi bilgilerini Þubat ayý içinde internettende kontrol edebilirler. Bilgileri doðru olan adaylar Aday Bilgi Kontrol Formunu ÖSYM ye geri göndermeyeceklerdir. 3. ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 3.1. ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVININ KAPSAMI NEDÝR? 2002-ÖSS'ye giren bütün adaylara sözel ve sayýsal bölümlerden oluþan bir test uygulanacaktýr. Sözel Bölüm olarak adlandýrýlan birinci bölümde, adaylarýn Türkçeyi kullanma güçleri ile sosyal bilimlerdeki temel kavram ve ilkelerle düþünme becerilerini yoklayan sorular bulunacaktýr. Sayýsal Bölüm olarak adlandýrýlan ikinci bölümde ise adaylarýn matematiksel iliþkilerden yararlanma güçleri ile fen bilimlerindeki temel kavram ve ilkelerle düþünme becerilerini yoklayan sorular bulunacaktýr. Öðrenci Seçme Sýnavýndaki sözel ve sayýsal bölümlerde hangi alanlardan ne aðýrlýkta soru sorulacaðý Tablo-1.A'da gösterilmiþtir. Bu tabloyu incelemeniz sýnava hazýrlanýrken size yardýmcý olabilir. Test sorularýnýn tümü sýnavda adaylara bir soru kitapçýðý halinde verilecek ve adaylar bütün sorularýn cevaplarýný, kendilerine soru kitapçýðýndan ayrý olarak verilecek cevap kâðýdýna iþaretleyeceklerdir SINAVA GÝRERKEN YANINIZDA BULUNDURMANIZ GEREKEN BELGELER NELERDÝR? a) 2002-ÖSS SINAVA GÝRÝÞ VE KÝMLÝK BELGESÝ: Bu belge her aday için bilgisayarca doldurulacak ve üzerinde adayýn bilgisayarca basýlmýþ fotoðrafý bulunacaktýr. Belgenin üzerinde sýnava gireceðiniz merkez, bina ve salon yazýlý olacaktýr. Bu belge sýnava girerken tanýnmanýzý saðlayacaðýndan yýrtýlmamýþ, üstündeki bilgiler okunaklý ve net bir görünümde olmalýdýr. Bu nedenle belgenizin yýpranmamasý için gerekli özeni gösteriniz ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi olmayan veya bu belgenin fotokopyasý veya faks metni ile gelen adaylar kesinlikle sýnava alýnmayacaktýr. b) FOTOÐRAFLI VE ONAYLI ÖZEL KÝMLÝK BELGESÝ: Sýnava girebilmeniz için 2002-ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinden baþka, kimliðinizi açýkça gösteren fotoðraflý ve onaylý özel bir kimlik belgesi daha gerekmektedir. Nüfus cüzdaný, sürücü belgesi ve pasaport özel kimlik belgesi olarak kabul edilecek belgelerdir. Fotoðrafýn üzerinde soðuk damga bulunan ve resmi bir kuruluþtan alýnan kimlik belgeleri de kabul edilebilir. Resmi bir kuruluþtan alýnmýþ olsa bile üzerinde soðuk damga bulunmayan kimlik belgeleri kabul edilmez. Kimlik belgesi üzerindeki fotoðrafýnýz eski yýllara ait ise bu kimlik belgesinin de geçerli olmayacaðýný göz önünde tutunuz. Nüfus cüzdanýnýzda fotoðraf yok ise, nüfus memurluðuna baþvurarak nüfus cüzdanýnýza yeni çekilmiþ bir fotoðrafýnýzýn yapýþtýrýlýp onaylanmasýný saðlayabilirsiniz. Daha önceki yýllarda sýnavlara baþvuran adaylara Merkezimizce verilmiþ kimlik kartlarý, özel kimlik belgesi olarak kullanýlamaz. c) BÝR FOTOÐRAF: Sýnavda salon görevlileri, 2002-ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgenizdeki fotoðrafýnýzýn sizi tanýmada zorluk çýkardýðý kanýsýna varabilirler. Bu durumda sýnav görevlileri sizden, sizi kolaylýkla tanýtabilecek bir fotoðraf isteyebilirler. Bu amaçla, her adayýn yanýnda kendini açýk bir þekilde tanýtan bir fotoðraf bulundurmasý gereklidir. Her aday bu fotoðrafýn arkasýna mutlaka ÖSYM numarasýný, adýný ve soyadýný yazmalýdýr ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinin aslý ile özel kimlik belgesinden oluþan iki belgeyi eksiksiz olarak yanýnda bulundurmayan bir aday, ileri süreceði neden ne olursa olsun, 2002-ÖSS'ye alýnmayacaktýr. Bir aday 2002-ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinin aslý olmadýðý halde sýnav merkezi yöneticilerinin, bina ve salon sorumlularýnýn veya ÖSYM temsilcilerinin kararýyla herhangi bir salonda veya sorunlular ve benzeri adlar taþýyan salonlarda sýnava alýnmýþ olsa bile, bu adayýn sýnavý ÖSYM Baþkanlýðýnca geçersiz sayýlacaktýr ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi, Merkezimiz kayýtlarýnda bulunan adresinize 2002 Mayýs ayý içinde gönderilecektir. Postalama iþleminin baþlama ve bitiþ tarihleri Merkezimizce ayrýca duyurulacaktýr. Adaylar cep telefonu ile sýnav binasýna alýnmayacaklarýndan sýnava cep telefonu ile gelmemeleri gerekir. Sýnava girerken, yukarýda sözü edilen belgelerin yaný sýra þu gereçleri de yanýnýzda bulundurmanýz gerekir: en az iki adet koyu siyah ve yumuþak uçlu kurþunkalem, yumuþak, leke býrakmayan, kaliteli bir silgi ve kalemtýraþ.

2. B A Þ V U R M A 2.4. BAÞVURMA BELGESÝ NEREDEN ALINACAKTIR? 2.2. KÝMLER BAÞVURAMAZ? 2.3. ÖSS YE GÝRME ZORUNLULUÐU VAR MIDIR?

2. B A Þ V U R M A 2.4. BAÞVURMA BELGESÝ NEREDEN ALINACAKTIR? 2.2. KÝMLER BAÞVURAMAZ? 2.3. ÖSS YE GÝRME ZORUNLULUÐU VAR MIDIR? 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2003-2004 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2. B A Þ V U R M A

1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2. B A Þ V U R M A 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2004-2005 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

SEÇME SINAVI (ÖSS) adaylar, bu programlara girmek için 2001-ÖSYS'ye katýlmalarýnýn gerekip gerekmediðini söz konusu kurumlardan

SEÇME SINAVI (ÖSS) adaylar, bu programlara girmek için 2001-ÖSYS'ye katýlmalarýnýn gerekip gerekmediðini söz konusu kurumlardan 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2001-2002 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2005 KILAVUZU MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2005 KILAVUZU MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2005 KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1.1. 19.2.2002 tarih ve 24676 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Ön Lisans Programlarý Mezunlarýnýn Lisans Öðrenimine Devamlarý

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2006-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS)

1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2005-2006 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Baþvuru Tarihleri : 18 Ocak - 12 Þubat 2010 Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Tarihi, Saati ve Süresi

Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Baþvuru Tarihleri : 18 Ocak - 12 Þubat 2010 Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Tarihi, Saati ve Süresi i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu nun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca yükseköðretim kurumlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme esaslarýný belirlemek üzere T.C. Yükseköðretim

Detaylı

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 11.1. OKUL BÝRÝNCÝLERÝ 11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþik 45. maddesinin (a) fýkrasý uyarýnca, lise veya dengi okullarý birincilikle

Detaylı

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 2002-2016 YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 1 ADANA SANAYİ ODASI 2 ADANA TİCARET BORSASI 3 ADANA TİCARET ODASI 4 ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 5 AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI 6 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2007 KILAVUZU MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2007 KILAVUZU MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2007 KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

2009-ÖSYS KILAVUZU i

2009-ÖSYS KILAVUZU i i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca yükseköðretim kurumlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme esaslarýný belirlemek üzere TC Yükseköðretim

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Sýnav ya da sýnavsýz geçiþ ücretini bankaya yatýrmak, Baþvuru Merkezinden yeniden þifre edinmek vb. iþlemler, ÖSYS ye baþvuru için yeterli deðildir.

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Sýnav ya da sýnavsýz geçiþ ücretini bankaya yatýrmak, Baþvuru Merkezinden yeniden þifre edinmek vb. iþlemler, ÖSYS ye baþvuru için yeterli deðildir.

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2004 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2008 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VAİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi TEKİRDAĞ İLİ 2009 YILI ÖSS SONUÇ DEĞERLENDİRMELERİ. Ocak, 2010 Tekirdağ

T.C. TEKİRDAĞ VAİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi TEKİRDAĞ İLİ 2009 YILI ÖSS SONUÇ DEĞERLENDİRMELERİ. Ocak, 2010 Tekirdağ T.C. TEKİRDAĞ VAİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi TEKİRDAĞ İLİ 2009 YILI ÖSS SONUÇ DEĞERLENDİRMELERİ Ocak, 2010 Tekirdağ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... IV AÇIKLAMALAR...V İlimiz Geneli ve Ortaöğretim Kurumlarının

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. ÖSYM BASIN TOPLANTISI (12 Temmuz 2009)

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. ÖSYM BASIN TOPLANTISI (12 Temmuz 2009) T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ÖSYM BASIN TOPLANTISI (12 Temmuz 2009) 2009 ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI SONUÇLARI 14 Haziran 2009 tarihinde yapılan 2009 Öğrenci Seçme

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 29 EYLÜL 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu nun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR Tüvturk Araç Muayene işleminin araç sahiplerine en az zaman kaybettirerek gerçkeleştirilmesi amaçlanarak kurulan araç muayene randevu sistemi yoğunluğu

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2009 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007)

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007) Yükseköðretim Kurumlarýnýn Öðretim Elemaný, Kamu Kurumlarý ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðýnýn Uzman Personel Ýhtiyacýný Karþýlamak Amacýyla T.C. Milli Eðitim Bakanlýðý Tarafýndan YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON GAZİANTEP (735) EK - 2 SÖZLEŞMELİ YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN POZİSYONLAR 2 DİYARBAKIR Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 230 15 10 1 1 1 1 4 263 3 DİYARBAKIR Diyarbakır 2 Nolu

Detaylı

AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES) ile ilgili

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES) ile ilgili

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 ) TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ LAR ( ÖMSS 2013 ) 4897 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ ADANA MERKEZ Taşra YH 13 2 999 1000 1001 7225 4904 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ AĞRI MERKEZ

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2012 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Sýnava baþvuru iþleminizi tamamladýktan sonra, baþvuru bilgilerinizi ÖSYM

Detaylı

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 2015 OKUL ADI SORU SAYISI TEMEL SOSYAL YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 1 40 26,62 10,91 27,58 22,46 325,218 310,003 355,402 349,084 357,564 344,551 2 40 17,46 10,35 25,77 16,44 275,100 268,374 307,336

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. 1 Tababet Uzmanlýk Tüzüðü, Týpta Uzmanlýk Tüzüðü, Yükseköðretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Saðlýk Bakanlýðý (SB) eðitim ve araþtýrma

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

2008 AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2008 AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2008 AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES) ile ilgili

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

ÖN BİLGİ AMAÇLIDIR 24 EYLÜL 2012. Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý

ÖN BİLGİ AMAÇLIDIR 24 EYLÜL 2012. Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý 1.Bu tabloda, mesleki ve teknik eðitim bölgeleri (METEB) içinde alfabetik sýrada olmak üzere her üniversitenin adýndan sonra

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK)

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) 97 98 Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) 2011 yılı içinde uygulanacak olan tüm en az

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ 2008 ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) BAÞVURU KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ 2008 ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) BAÞVURU KILAVUZU TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ 2008 ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) BAÞVURU KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Silahlý Kuvvetler

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 87,81939 87,81939 110110001 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (ANKARA / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 86,22335 86,22335 110140001

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU 2009 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU 2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ve ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen

Detaylı

PUANI NASIL HESAPLANACAKTIR?

PUANI NASIL HESAPLANACAKTIR? 1999-2000 öðretim yýlýnda ortaöðretim kurumlarýndan mezun olamadýklarý için yükseköðretim programýna kayýtlarýný yaptýramayan adaylar, 2000 ÖSS'de yerleþtirilmemiþ adaylar gibi iþlem görecektir. 1.6. AÐIRLIKLI

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 4 TEMMUZ 2011 Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

2012 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS)

2012 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) 2012 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Sýnava baþvuru iþleminizi tamamladýktan sonra baþvuru bilgilerinizi, ÖSYM nin http://ais.osym.gov.tr Ýnternet adresinden

Detaylı

K U R U L K A R A R I Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010

K U R U L K A R A R I Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010 1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu nun 16/12/2010 tarihli toplantısında, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Tüzel

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2010 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 4 EKÝM 2010 Öðrenci Seçme ve Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý Kanun'la

Detaylı

İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017

İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017 İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Neden İşyeri Eğilim Anketi? Kamu hizmetlerinin doğru planlanması ve kamu kaynaklarının etkin olarak kullanılması için güvenilir istatistiklere ihtiyaç

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI ÖĞRETMENLERİN ALAN DEĞİŞTİRME KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. İLGİLİ MEVZUAT 3 2. İLKELER 3 3. GENEL AÇIKLAMALAR 3 A. ALAN DEĞİŞTİRMELER 4 1. Başvuru

Detaylı