TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 720-B (TASLAK) RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİNİN DENETİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 720-B (TASLAK) RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİNİN DENETİMİ"

Transkript

1 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 720-B (TASLAK) RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİNİN DENETİMİ

2 BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 720-B RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİNİN DENETİMİ İÇİNDEKİLER Paragraf Giriş Kapsam Yürürlük Tarihi..2 Tanımlar.3 Ana Hükümler Denetimin Planlaması.4-7 Denetimin Yürütülmesi Alınan önlemlerin belirlenmesi..8-9 Alınan önlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi Alınan önlemlere uygunluğun denetimi...15 Raporlama Ek 1: Riskin Erken Saptanması Sistemi Hakkında Bağımsız Denetçi Raporu Örneği - 1 Ek 2: Riskin Erken Saptanması Sistemi Hakkında Bağımsız Denetçi Raporu Örneği - 2 Ek 3/A: Riskin Erken Saptanması Sistemi Hakkında Bağımsız Denetçi Raporu Örneği 3/A Ek 3/B: Riskin Erken Saptanması Sistemi Hakkında Bağımsız Denetçi Raporu Örneği 3/B Ek 4: Riskin Erken Saptanması Sistemi Hakkında Bağımsız Denetçi Raporu Örneği - 4 2

3 Giriş Kapsam 1. Bu Bağımsız Denetim Standardı (BDS) denetçinin; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK); 398 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde yönetim kurulunun, şirketi tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zamanında teşhis edebilmek ve risk yönetimini gerçekleştirebilmek amacıyla gerekli sistemi ve yetkili komiteyi kurup kurmadığını, böyle bir sistem varsa bunun yapısı ile komitenin uygulamalarını açıklayan ayrı bir rapor düzenleyerek, denetim raporuyla birlikte, yönetim kuruluna sunma ve 378 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, diğer şirketlerde yukarıdaki amaçlarla uzman bir komite (riskin erken saptanması komitesinin) kurulmasının gerekli olduğu sonucuna varması hâlinde bu durumu yönetim kuruluna bildirme sorumluluğunu düzenler. 2. Yönetim kurulu ile daha alt yetki seviyesine sahip karar mercileri tarafından risklere verilen karşılıklar, denetimin kapsamında değildir. Riskin erken saptanması sisteminin denetimi, riski yönetmek için alt karar mercileri tarafından ilgili prosedürlerin başlatılıp başlatılmadığının ve uygulanıp uygulanmadığının ve söz konusu prosedürlerden vazgeçmenin uygun veya ekonomik olarak anlamlı olup olmadığının değerlendirilmesini içermez. Bu BDS de geçen denetim ibaresi, TTK kapsamında riskin erken saptanması sisteminin denetimi ifade eder. Yürürlük Tarihi 3. Bu BDS, 1/1/2013 tarihinde veya sonrasında başlayacak hesap dönemlerinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Amaç 4. Bu BDS kapsamında denetçinin amacı, pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde; Riskin erken saptanması sistemi ve komitesinin kurulup kurulmadığını belirlemek, Kurulmuşsa sistem ve komitenin uygun biçimde tasarlanıp tasarlanmadığına karar vermek ve TTK nın 378 inci maddesi uyarınca alınan önlemlerin işleyiş etkinliğini değerlendirmektir. 5. Diğer şirketler açısından ise denetçinin amacı, finansal tabloların denetimi sırasında edindiği bilgiler ışığında, böyle bir komitenin kurulmasının gerekli olup olmadığına karar vermektir. 3

4 Tanımlar 6. Aşağıdaki terimler bu BDS de, karşılarında belirtilen anlamlarıyla kullanılmıştır: (a) (b) (c) (ç) (d) Ana Hükümler Risk Yönetimi İzleme sistemi: TTK nın 378 inci maddesi kapsamında alınan önlemlere uygunluk sağlanmasını temin etmek amacıyla işletme tarafından kurulan sistemdir. Önlem: TTK nın 378 inci maddesi kapsamında, riskin belirlenmesi ve analiz edilmesi, bildirilmesi, riskle ilgili gerekli görev ve sorumlulukların dağıtılması faaliyetidir. Risk: Şirketin sürekliliğini tehlikeye atabilecek gelişmelerin ortaya çıkma ihtimalidir. Riskin erken saptanması komitesi: Şirketin varlığını, gelişmesini ve sürekliliğini tehdit edebilecek risklerin önceden saptanması, bunun için gerekli önlemlerin alınması ve risklerin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapan ve yönetim kurulu tarafından kurulan uzman bir komitedir. Riskin erken saptanması sistemi: Şirketin varlığını, gelişmesini ve sürekliliğini tehdit edebilecek risklerin önceden saptanması, bunun için gerekli önlemlerin alınması ile risklere karşılık verilmesi ve risklerin yönetilmesi amacıyla yönetim kurulu tarafından çalıştırılan ve risk yönetim sisteminin bir parçası olan sistemdir. 7. Risk yönetimi, işletme faaliyetlerinden kaynaklanan tüm riskleri saptamak ve ele almak için oluşturulmuş kurumsal politika ve önlemlerin tümünü kapsar. Söz konusu politika ve önlemler riski yönetme (bir başka ifadeyle riski azaltma veya ortadan kaldırma ya da sigorta aracılığıyla riski üçüncü taraflara aktarma) veya riski kabul etme (riski üstlenme) amacı taşır. 8. Bir şirketin risk yönetim sistemi, mevcut risklerin saptanmasını, analiz edilmesini, değerlendirilmesini ve riskle ilgili bilgilerin sistematik olarak sorumlu karar mercilerine iletilmesini sağlar. Risk yönetim sistemi aynı zamanda alınan önlemlere uygunluk sağlanmasını temin eden izleme sistemini de içerir (Bakınız: A1 paragrafı). 9. Riskin erken saptanması sistemi, işletmenin sürekliliğini tehlikeye atan gelişmeleri önceden saptayacak şekilde yönlendirilir ve bu sebeple risk yönetiminin önemli bir parçasıdır. Söz konusu sistem, işletmenin içinde bulunduğu şartlar altında sürekliliğini 1 tehlikeye atabilecek risklerin dikkate alınmasını sağlar. 2 Söz konusu risklerin önceden saptanması gerektiğinden riskin erken saptanması sistemi, bu riskleri dikkate almak ve sorumlu karar mercileri tarafından uygun karşılıkların verilmesi amacıyla risklerle ilgili bilgileri iletmek için uygun yapıda olmalıdır. Bu sayede yönetim kurulu, işletmenin sürekliliğini tek başına veya diğer risklerle birlikte tehlikeye atabilecek riskler hakkında bilgi sahibi olur. 1 BDS 570 İşletmenin Sürekliliği, işletmenin sürekliliği konusunda rehberlik sağlar. 4

5 10. İşletme tarafından, riskin erken saptanması sistemi kapsamında görev ve sorumlulukların ilgili birimlere açık ve anlaşılır şekilde dağıtılması önemlidir. Bu şekilde işletmenin sorumlu birimi, riskin dikkate alınması ve bildirilmesiyle bağlantılı olarak belirlenen zayıflığı anlayabilir ve düzeltebilir (Bakınız: A2-A3 paragrafları). 11. Alınan önlemlerin sürekli etkinliğinin personelden bağımsızlığını sağlamak için ve yönetim kurulunun TTK nın 378 inci maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdiğinin bir kanıtı olarak önlemlerin ve izleme sisteminin belgelendirilmesi büyük önem taşır. Bu amaçla işletme tarafından, sistem kapsamında alınan önlemlerin ve kurumsal politikaların kaydedildiği risk rehberleri oluşturulabilir (Bakınız: A4 paragrafı). Denetimin Planlanması 12. Denetimin planlanması kapsamında, işletmenin faaliyetleri ile yasal ve ekonomik çevre hakkında denetçi tarafından edinilen bilgiler 3, işletme yönetimi tarafından TTK nın 378 inci maddesi uyarınca alınan önlemlerin değerlendirilmesi açısından büyük önem taşır. Denetlenen işletmenin ekonomik durumu ve faaliyet gösterdiği sektör/endüstri hakkındaki bilgi ile işletme faaliyetlerine ilişkin özel bilgi denetimin planlanması aşamasında ön şart niteliğindedir. Denetçi, işletmenin iç kontrolü hakkında edindiği bilgiler çerçevesinde, işletmenin yapısal risklerini analiz eder ve yapısal riski sınırlandırmak için işletme tarafından alınan önlemlerin (iç kontrollerin) amacını yerine getirip getirmediğine karar verir (kontrol riskinin değerlendirilmesi). 13. Denetimin planlanmasının ön şartlarından biri, TTK nın 378 inci maddesi uyarınca alınan önlemlerin denetçi tarafından yeterli şekilde anlaşılmasıdır. Bu ön şart, yönetimin riski kontrol etmek için temel yaklaşımı ile işletme yönetimi ve çalışanlarının risk farkındalığı hakkında genel bir bakış açısı edinmeyi içerir. Çalışanların görevlerini anlamalarına yardımcı olmak ve tüm yetki seviyelerindeki riski dikkate almanın ve bu konuda iletişim kurmanın önemini açığa kavuşturmak için yönetim tarafından alınan önlemlerin özellikle değerlendirilmesi gerekir. Risk farkındalığını değerlendirmek için denetçi, işletmenin iç kontrolü hakkında edindiği bilgiler çerçevesinde, ilgili kontrollere ilişkin olarak işletmedeki yaklaşımlar konusunda elde ettiği bulguları da dikkate alabilir. 14. İşletmenin denetime hazır olup olmadığına karar verirken denetçi, TTK nın 378 inci maddesi uyarınca alınan önlemleri belgelendiren kayıtların mevcut olup olmadığını ve söz konusu kayıtların denetimin amaçları açısından uygun olup olmadığını değerlendirir. Kayıtların bulunmaması veya yetersiz olması durumunda denetçi, denetim prosedürlerini uygulamaya başlamadan önce söz konusu kayıtları hazırlaması için işletmeye süre tanır. Denetimin Yürütülmesi Alınan önlemlerin belirlenmesi 15. Denetimin yürütülmesi kapsamında denetçi, ilk olarak açık bir biçimde yanlış olmadıkça, TTK nın 378 inci maddesi uyarınca alınan önlemlere ilişkin işletme tarafından hazırlanan kayıtlara dayanarak, söz konusu önlemleri belirler. 3 Bakınız: BDS 315 İşletme ve Çevresini Tanımak Suretiyle Önemli Yanlışlık Risklerinin Belirlenmesi 5

6 16. Denetim prosedürlerinin başlangıcında yeterli belgelendirmenin bulunmadığının açık olması durumunda denetçi, alınan önlemleri kaydeder. Söz konusu kayıt işlemi genellikle bilanço tarihinden sonra yapılamadığından, bilanço tarihinden önce yapılması uygundur. Alınan önlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi 17. Denetçi, alınan önlemlerin TTK nın 378 inci maddesindeki gereklilikleri karşılamak için uygun/yeterli olup olmadığını değerlendirir. Bu önlemlerin, işletmenin sürekliliğini tehdit eden muhtemel tüm riskleri zamanında dikkate alıp almadığı ve bildirip bildirmediği belirlenir. Alınan önlemlere uygunluk sağlanmasını temin etmek için işletme tarafından kurulan izleme sisteminin uygunluğu da değerlendirilir. Yönetim kurulu ile daha alt yetki seviyesine sahip karar mercileri tarafından risklere verilen karşılıklar, denetimin kapsamında değildir. 18. Alınan önlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi, önemli tüm risklerin veya risk kategorilerinin sistem tarafından zamanında doğru bir şekilde dikkate alınıp alınmadığının, değerlendirilip değerlendirilmediğinin ve bildirilip bildirilmediğinin incelenmesini gerektirir. Denetçi, işletmenin kayıtlarına dayanarak, işletmenin sürekliliğini tehdit edebilecek tüm risk veya risk kategorilerinin dikkate alınması ve değerlendirilmesi hususlarının sorumlu bir birim tarafından yönetilip yönetilmediğini inceler. Buna ek olarak denetçi, işletmenin risk durumuyla ilgili olarak bağımsız denetim sırasında edindiği bilgisine dayanarak, önemli tüm risk alanlarının belirlenmiş risk veya risk kategorileri kapsamında yer alıp almadığını inceler. 19. Denetçi, TTK nın 378 inci maddesi uyarınca alınan önlemlere ilişkin kayıtlara dayanarak; değerlendirir. İşletme çalışanlarının, riskin dikkate alınması ve bildirilmesi konusundaki sorumluluklarını açığa kavuşturmak için işletme tarafından alınan önlemlerin, çalışanların bu görevin önemi hakkındaki farkındalıklarını yeterince netleştirip netleştirmediğini ve Söz konusu önlemlerin talimat olarak anlaşılıp uygulanabilecek kadar açık olup olmadığını 20. TTK nın 378 inci maddesi uyarınca alınan önlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi aynı zamanda, izleme sisteminin, riskin erken saptanması sisteminin işlerliğini sağlamak için yeterli olup olmadığına ilişkin bir incelemenin yapılmasını da gerektirir. 21. TTK nın 378 inci maddesi uyarınca işletmenin belirli bir faaliyetine ilişkin olarak alınan önlemin uygunluğuna, genellikle başka bir uzman tarafından yapılan değerlendirme dikkate alındıktan sonra karar verilebilir. Örneğin, çevresel riskler açısından bu konudaki bir uzmanın yapacağı değerlendirme özel önem taşıyabilir. 4 4 BDS 620 Uzman Çalışmalarının Kullanılması, uzman çalışmalarının kullanılması konusunda rehberlik sağlar. 6

7 Alınan önlemlere uygunluk sağlanıp sağlanmadığının denetimi 22. Yönetim tarafından TTK nın 378 inci maddesi uyarınca uygun önlemlerin alınması hâlinde söz konusu önlemler, etkinlikleri ve denetlenen yıl boyunca sürekli olarak uygulanıp uygulanmadıkları açısından incelenir. Alınan önlemlere uygunluk sağlanıp sağlanmadığına, sorgulama ve gözlemlerin yanı sıra (kontrol prosedürleri gibi) uygulanan prosedürlerin incelenmesi yoluyla da karar verilebilir. Diğer hususların yanı sıra, işleyiş etkinliğine ilişkin olarak aşağıda yer alan incelemeler dikkate alınabilir: Raporlama Sorumlu birimlerin kendilerine verilen görevleri amaçlanan şekilde anlayarak yerine getirip getirmediklerini değerlendirebilmek için riskin dikkate alınmasına ilişkin kayıtların gözden geçirilmesi. Saptanan risklerin uygun şekilde analiz edilip edilmediğini ve sorumlu birime bildirilip bildirilmediğini değerlendirebilmek için çeşitli yetki düzeylerindeki ve farklı faaliyet alanlarındaki risklerin bildirimine ilişkin kayıtların gözden geçirilmesi. Belirlenmiş kontrol önlemlerine (raporlama eşik değerleri gibi) uygunluk sağlandığına ilişkin sorgulama ve gözlemler. İç denetim programları ve çalışma kâğıtlarının gözden geçirilmesi TTK nın 402 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca denetçi, bağımsız denetim çerçevesinde, TTK nın 398 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bir değerlendirme yapmışsa, bunun sonucunu ayrı bir raporda gösterir. Bu rapor işletmenin yönetim kuruluna yönelik olarak hazırlanacak olup, kamuya açıklanma zorunluluğu bulunmamaktadır. TTK nın 378 inci maddesi uyarınca yönetim tarafından alınan önlemlerde eksiklik bulunmasının bağımsız denetçi raporu üzerinde etkisi yoktur. 24. Denetçi, yönetim kurulu tarafından kurulan riskin erken saptanması sisteminin işletme faaliyetlerinin sürekliliğini tehlikeye atan gelişmeleri önceden sapmak için yeterli olup olmadığına ve bu sistemin geliştirilmesi için önlemlerin gerekip gerekmediğine karar verir. Denetçi, sistemin iyileştirilmesine yönelik somut önerilere raporda yer verebilir. 25. İşletme yönetiminin, TTK nın 378 inci maddesi uyarınca gerekli önlemleri alma yükümlülüğünü yerine getirmesi ve denetçinin, riskin erken saptanması sisteminin işletmenin sürekliliğini tehlikeye atabilecek gelişmeleri önceden saptamak için yeterli olduğu sonucuna varması hâlinde bu durum raporda belirtilir (Bakınız: Ek 1). 26. İşletme yönetiminin, TTK nın 378 inci maddesi uyarınca gerekli önlemleri alma yükümlülüğünü yerine getirememesi hâlinde bu durum denetçi raporunda belirtilir. Aynı şekilde, riskin erken saptanması sistemine ilişkin belgelendirmenin yapılmaması durumunda bu husus da raporda ifade edilir (Bakınız: Ek 2-Ek 3/A-Ek 3/B). 27. Denetçinin, TTK nın 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Bakanlar Kurulu kararıyla bağımsız denetim kapsamına alınan ancak pay senetleri borsada işlem 5 BDS 610 İç Denetçi Çalışmalarının Kullanılması, iç denetçi çalışmalarının kullanılması konusunda rehberlik sağlar. 7

8 görmeyen işletmelerin denetiminde edindiği bilgiler ve yaptığı değerlendirmeler sonucunda, söz konusu işletmelerde riskin erken saptanması komitesinin kurulmasının gerekli olduğuna karar vermesi durumunda, bu hususu yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir (Bakınız: Ek 4). 8

9 *** Açıklayıcı Hükümler ve Uygulama İzleme sistemi A1. Uygun bir izleme sistemi, riskleri dikkate almak ve söz konusu riskler ile risklerde meydana gelen ve işletmenin sürekliliğini tehlikeye atan değişiklikleri bildirmek için TTK nın 378 inci maddesi uyarınca alınan önlemlere uygunluk sağlanmasını temin eder. Söz konusu önlemlerin bir kısmı, süreçler içine yerleştirilmiş sabit kontroller niteliğindedir (raporlanabilir eşik değerlere uygunluk sağlanmasının izlenmesi, zaman sınırının karşılanıp karşılanmadığını belirlemek için bilgisayar destekli izleme, risk raporlamasının onaylanması ve risk raporlaması üzerindeki kontroller, işletme içinde üretilen verilerin dış kaynaklarla karşılaştırılması gibi). Riskin erken saptanması sistemi kapsamında, işletme tarafından görev ve sorumlulukların dağıtılması A2. İşletme tarafından ilgili faaliyet bölümlerine, Söz konusu birimlerde karşılaşılan risklerin dikkate alınması ve Söz konusu risklerin anında yönetilmesi veya alternatif olarak yönetilmemişlerse risklere ilişkin bilgilerin belirlenmiş rapor taraflarına rapor edilmesi konularında sorumluluk verilebilir. Sorumluluklar genellikle yetki seviyesine göre derecelendirilir. Münferit risklerin bir araya gelerek veya etkileşim hâlinde işletmenin sürekliliğini tehlikeye atma ihtimalini veya riskler arasındaki telafi edici etkileri dikkate almak amacıyla raporlanan riskler açısından faaliyet bölümleri arasında bilgi alış verişi sağlanması önem teşkil eder. A3. Riskin zamanında dikkate alınmasını sağlamak için işletmenin ilgili faaliyetlerinden sorumlu olan rapor birimlerine, bilgi alış verişinin sağlanmasına ilişkin sorumluluğun verilmesi uygundur. Böylece örneğin, satın alma faaliyetlerindeki yüksek bir kur riski, söz konusu riskten korunulup korunulamayacağına ve finans faaliyetlerinde satın alma faaliyetlerini etkileyecek başka kısıtlamaların bulunup bulunmadığına karar vermek için finansman birimiyle uyumlu olarak çalışmayı gerektirebilir. Bu durumda, riskin yönetilmesinin mümkün olmaması hâlinde daha üst bir düzeydeki rapor birimine raporlama yapılması uygun olacaktır. Belgelendirme A4. Riskin erken saptanması sistemi kapsamında alınan önlemlerin ve kurumsal politikaların kaydedildiği risk rehberleri, örneğin aşağıdakileri içerebilir: İşletmeye ilişkin risklerin erken saptanmasının önemiyle ilgili açıklamalar, İşletmenin sürekliliğini tehlikeye atacak gelişmelere yol açabilecek risk alanlarının tanımı, Riskin saptanmasına, analiz edilmesine ve bildirilmesine ilişkin ilkeler özellikle zaman içinde meydana gelen değişikliklerin belirlenmesine ve bunlara verilecek karşılıklara ilişkin ilkeler, 9

10 Riskin saptanmasına, analiz edilmesine ve bildirilmesine ilişkin görev ve sorumlulukların oluşturulması, Saptanmış fakat yönetilmemiş risklerin sorumlu birimlere (yani bir üst yetki düzeyine) rapor edilmesine ve riskin takip edilmesine ilişkin kurallar, Belgelendirmenin nitelik ve kapsamı, işletmenin büyüklük ve karmaşıklığına bağlı olarak değişebilir. 10

11 Ek 1 (Bakınız: 25 nci paragraf) Riskin Erken Saptanması Sistemi Hakkında Bağımsız Denetçi Raporu Örneği 1 Bu rapor örneğinin geçerli olduğu durumlar aşağıdakileri içerir: Denetçi, TTK nın 398 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, işletmenin riskin erken saptanması sisteminin denetimini yapmaktadır. İşletme yönetimi, TTK nın 378 inci maddesi uyarınca gerekli önlemleri alma yükümlülüğünü yerine getirmiştir. Denetçi, riskin erken saptanması sisteminin işletmenin sürekliliğini tehlikeye atabilecek gelişmeleri önceden saptamak için yeterli olduğu kanaatindedir. ABC AŞ. Yönetim Kurulu na RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 398 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca denetçinin, yönetim kurulunun şirketi tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zamanında teşhis edebilmek ve risk yönetimini gerçekleştirebilmek için 378 inci maddede öngörülen sistemi ve yetkili komiteyi kurup kurmadığını, böyle bir sistem varsa bunun yapısı ile komitenin uygulamalarını açıklayan, ayrı bir rapor düzenleyerek, denetim raporuyla birlikte, yönetim kuruluna sunması gerekmektedir. Bu çerçevede yürüttüğümüz denetim, Şirket [Grup] Yönetimi tarafından risklerle ilgili olarak uygulanan prosedürlerin uygun veya ekonomik olarak anlamlı olup olmadığının ve risklere verilen karşılıkların denetimini kapsamamaktadır. Denetimimiz, risklerin dikkate alınması ve bildirilmesine ilişkin belgelerin gözden geçirilmesi; alınan kontrol önlemlerine uygunluk sağlanıp sağlanmadığını belirlemek için sorgulama ve gözlem yapılması ve iç denetçilerin denetim programları ile çalışma kâğıtlarının gözden geçirilmesi üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Denetimimiz sonucunda, Şirketin [Grup], riskin erken teşhisi komitesini tarihinde kurduğu ve komitenin üyeden oluştuğu saptanmıştır. Komite tarihli hesap döneminde; Şirket in varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacına yönelik defa toplanmış ve hazırladığı raporları yönetim kuruluna sunmuştur. Bunula birlikte yönetim kurulunun, TTK nın 378 inci maddesinde belirtilen sistemi kurmak suretiyle gerekli önlemleri aldığı ve söz konusu sistemin şirketin sürekliliğini tehdit edebilecek olay ve gelişmeleri belirleme kabiliyetine sahip olduğu sonucuna varılmıştır. 11

12 Ek 2 (Bakınız: 26 ncı paragraf) Riskin Erken Saptanması Sistemi Hakkında Bağımsız Denetçi Raporu Örneği - 2 Bu rapor örneğinin geçerli olduğu durumlar aşağıdakileri içerir: Denetçi, TTK nın 398 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, işletmenin riskin erken saptanması sisteminin denetimini yapmaktadır. İşletme yönetimi, TTK nın 378 inci maddesi uyarınca gerekli önlemleri alma yükümlülüğünü yerine getirmiştir. Ancak denetçi, söz konusu sistemin belirli alanlarda eksik olduğu sonucuna varmıştır. ABC AŞ. Yönetim Kurulu na RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 398 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca denetçinin, yönetim kurulunun şirketi tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zamanında teşhis edebilmek ve risk yönetimini gerçekleştirebilmek için 378 inci maddede öngörülen sistemi ve yetkili komiteyi kurup kurmadığını, böyle bir sistem varsa bunun yapısı ile komitenin uygulamalarını açıklayan, ayrı bir rapor düzenleyerek, denetim raporuyla birlikte, yönetim kuruluna sunması gerekmektedir. Bu çerçevede yürüttüğümüz denetim, Şirket [Grup] Yönetimi tarafından risklerle ilgili olarak uygulanan prosedürlerin uygun veya ekonomik olarak anlamlı olup olmadığının ve risklere verilen karşılıkların denetimini kapsamamaktadır. Denetimimiz, risklerin dikkate alınması ve bildirilmesine ilişkin belgelerin gözden geçirilmesi; alınan kontrol önlemlerine uygunluk sağlanıp sağlanmadığını belirlemek için sorgulama ve gözlem yapılması ve iç denetçilerin denetim programları ile çalışma kâğıtlarının gözden geçirilmesi üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Denetimimiz sonucunda, Şirketin [Grup], riskin erken teşhisi komitesini tarihinde kurduğu ve komitenin üyeden oluştuğu saptanmıştır. Komite tarihli hesap döneminde; Şirket in varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacına yönelik defa toplanmış ve hazırladığı raporları yönetim kuruluna sunmuştur. Bununla birlikte yönetim kurulunun, TTK nın 378 inci maddesinde belirtilen sistemi kurmak suretiyle gerekli önlemleri aldığı ve söz konusu sistemin şirketin sürekliliğini tehdit edebilecek olay ve gelişmeleri belirleme kabiliyetine sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Ancak aşağıdaki alanlarda düzeltici adımların atılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir: [Bu kısımda, denetçinin iyileştirme yapılmasının gerekli olduğunu düşündüğü münferit alanlar belirtilir. Ancak yapılan değerlendirmeye yönelik detaylı bir gerekçeye veya söz konusu alanların iyileştirilmesine yönelik somut önerilere yer verilmesi gerekli değildir.] 12

13 Ek 3/A (Bakınız: 26 ncı paragraf) Riskin Erken Saptanması Sistemi Hakkında Bağımsız Denetçi Raporu Örneği 3/A Bu rapor örneğinin geçerli olduğu durumlar aşağıdakileri içerir: Denetçinin denetimini yaptığı işletme TTK nın 378 inci maddesi uyarınca riskin erken saptanması sistemini ve komitesini kurmakla yükümlü bir işletmedir. İşletme yönetimi yukarıda ifade edilen yükümlülüklerini yerine getirmemiştir. ABC AŞ. Yönetim Kurulu na RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 398 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca denetçinin, yönetim kurulunun şirketi tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zamanında teşhis edebilmek ve risk yönetimini gerçekleştirebilmek için 378 inci maddede öngörülen sistemi ve yetkili komiteyi kurup kurmadığını, böyle bir sistem varsa bunun yapısı ile komitenin uygulamalarını açıklayan, ayrı bir rapor düzenleyerek, denetim raporuyla birlikte, yönetim kuruluna sunması gerekmektedir. Bu çerçevede yürüttüğümüz denetim sonucunda, söz konusu riskleri yönetmek için Şirket [Grup] Yönetimi nin mevzuat gereği kurması gerektiği hâlde, TTK nın 378 inci maddesinde öngörülen sistemi ve yetkili komiteyi kurmadığı tespit edilmiştir. 13

14 Ek 3/B (Bakınız: 26 ncı paragraf) Riskin Erken Saptanması Sistemi Hakkında Bağımsız Denetçi Raporu Örneği 3/B Bu rapor örneğinin geçerli olduğu durumlar aşağıdakileri içerir: Denetçi, TTK nın 378 inci maddesi uyarınca işletmenin riskin erken saptanması sistemini ve komitesini kurmasını gerekli görmüş ve bu durumu yönetim kuruluna bildirmiştir. İşletme yönetimi yukarıda ifade edilen yükümlülüklerini yerine getirmemiştir. ABC AŞ. Yönetim Kurulu na RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 378 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, pay senetleri borsada işlem görmeyen işletmelerde, denetçinin riskin erken saptanması komitesini gerekli görüp bunu yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmesi hâlinde söz konusu komitenin derhâl kurulacağı hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede denetçi tarafından. tarihli yazıyla yönetim kuruluna riskin erken saptanması komitesinin kurulmasının gerekli olduğu bildirilmiştir Yürüttüğümüz denetim sonucunda, söz konusu riskleri yönetmek için Şirket [Grup] Yönetimi nin denetçinin. tarihli yazısı gereğince kurması gerektiği hâlde yetkili komiteyi kurmadığı tespit edilmiştir. 14

15 Ek 4 (Bakınız: 27 nci paragraf) Riskin Erken Saptanması Sistemi Hakkında Bağımsız Denetçi Raporu Örneği 4 Bu rapor örneğinin geçerli olduğu durumlar aşağıdakileri içerir: Denetçi, TTK nın 378 inci maddesi uyarınca işletmenin riskin erken saptanması sistemini ve komitesini kurmasını gerekli görmüştür. Bu hususu yazılı olarak işletmenin yönetim kuruluna bildirmiştir. ABC AŞ. Yönetim Kurulu na RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 378 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Diğer şirketlerde ise bu komite denetçinin gerekli görüp bunu yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilmesi hâlinde derhal kurulur ve raporunu kurulmasını izleyen bir ayın sonunda verir. Bu çerçevede ABC AŞ. nezdinde yürüttüğümüz denetim sonucunda, yukarıda belirtilen Kanun maddesi hükmü çerçevesinde; [Finansal tabloların bağımsız denetimi sırasında edinilen ve komitenin kurulmasına ilişkin gerekçe mahiyetindeki görüşler buraya yazılır.] [ ] gerekçelerle Şirket [Grup] Yönetimi nin şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. 15

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 220 FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE KALİTE KONTROL

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 220 FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE KALİTE KONTROL TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 220 FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE KALİTE KONTROL Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB)

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 550 İLİŞKİLİ TARAFLAR

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 550 İLİŞKİLİ TARAFLAR TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 550 İLİŞKİLİ TARAFLAR Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından düzenlenen ve Uluslararası

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE ÖNEMLİ YANLIŞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 EK TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GENEL AMAÇLARI VE BAĞIMSIZ DENETİMİN BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI

Detaylı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: GÜVENCE DENETİMİ STANDARDI 3402 (GDS 3402) HİZMET KURULUŞUNDAKİ KONTROLLERE İLİŞKİN GÜVENCE RAPORLARI HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 402 HİZMET KURULUŞU KULLANAN BİR İŞLETMENİN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 402 HİZMET KURULUŞU KULLANAN BİR İŞLETMENİN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 402 HİZMET KURULUŞU KULLANAN BİR İŞLETMENİN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 402 HİZMET KURULUŞU KULLANAN

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 230 BAĞIMSIZ DENETİMİN BELGELENDİRİLMESİ

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 230 BAĞIMSIZ DENETİMİN BELGELENDİRİLMESİ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 230 BAĞIMSIZ DENETİMİN BELGELENDİRİLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından düzenlenen

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI 1 (TASLAK)

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI 1 (TASLAK) TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI 1 (TASLAK) FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMLERİ, İNCELEMELERİ İLE DİĞER GÜVENCE DENETİMLERİNİ VE İLGİLİ HİZMETLERİ YÜRÜTEN BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 600

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 600 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 600 ÖZEL HUSUSLAR-TOPLULUK FİNANSAL TABLOLARININ BAĞIMSIZ DENETİMİ (TOPLULUĞA BAĞLI BİRİM DENETÇİLERİNİN ÇALIŞMALARI DÂHİL) Giriş BAĞIMSIZ DENETİM

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 330 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DEĞERLENDİRİLMİŞ RİSKLERE KARŞI YAPACAĞI İŞLER

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 330 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DEĞERLENDİRİLMİŞ RİSKLERE KARŞI YAPACAĞI İŞLER TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 330 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DEĞERLENDİRİLMİŞ RİSKLERE KARŞI YAPACAĞI İŞLER Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 2410

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 2410 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 2410 ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERİN İŞLETMENİN BAĞIMSIZ DENETÇİSİ TARAFINDAN SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMİ 1 Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim

Detaylı

TEBLİĞ. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

TEBLİĞ. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORUNDA YER ALAN DİKKAT ÇEKİLEN HUSUSLAR VE DİĞER HUSUSLAR PARAGRAFLARI (BDS 706) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 505 DIŞ TEYİTLER

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 505 DIŞ TEYİTLER TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 505 DIŞ TEYİTLER Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından düzenlenen ve Uluslararası Muhasebeciler

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ 2014 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda,

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI KAPSAMINDA İÇ DENETİM VE İÇ KONTROL. Prof. Dr. Nuran Cömert *

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI KAPSAMINDA İÇ DENETİM VE İÇ KONTROL. Prof. Dr. Nuran Cömert * TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI KAPSAMINDA İÇ DENETİM VE İÇ KONTROL Prof. Dr. Nuran Cömert * GİRİŞ Bilindiği üzere 1 Ocak 1957 tarihinde yürürlüğe girmiş olan ve 50 yıldır ticari ve ekonomik yaşama ilişkin

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMAL. SAN. VE TİC. A.Ş. DENETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

İHLAS EV ALETLERİ İMAL. SAN. VE TİC. A.Ş. DENETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI İHLAS EV ALETLERİ İMAL. SAN. VE TİC. A.Ş. DENETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Denetim Komitesi, Finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı ve yasalara uygun olarak hazırlanmasının sağlanması,

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 805

BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 805 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 805 ÖZEL HUSUSLAR TEK BİR FİNANSAL TABLONUN BAĞIMSIZ DENETİMİ İLE FİNANSAL TABLOLARDAKİ BELİRLİ UNSURLARIN, HESAPLARIN VEYA KALEMLERİN BAĞIMSIZ DENETİMİ

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ Ocak 2014, Ankara Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçilerin; kamu idareleri itibarıyla sayılarını,

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği Bağımsız Denetim Yönetmeliği Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan :

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan : 13 Haziran 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28676 Sermaye Piyasası Kurulundan : TEBLİĞ SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULUNA TANIDIĞI DEVREDİLEMEZ GÖREV VE YETKİLER

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULUNA TANIDIĞI DEVREDİLEMEZ GÖREV VE YETKİLER YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULUNA TANIDIĞI DEVREDİLEMEZ GÖREV VE YETKİLER Soner ALTAŞ * Öz 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen ve 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Eczacıbaşı Yatırım

Detaylı

BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. (01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. (01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1 (01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Amaç ve kapsam BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 11 Eylül 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5992 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: SUNUŞ OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER Operasyonel riskin

Detaylı