Türkiye Ekonomisine Genel Bakış ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Ekonomisine Genel Bakış (2001-2013)"

Transkript

1 Türkiye Ekonomisine Genel Bakış ( ) OVERVIEW OF THE TURKISH ECONOMY( ) Fatih ACAR * Özet Türkiye Ekonomisinin dönemi itibarıyla; büyüme, enflasyon, işgücü ve istihdam, kamu maliyesi, dış ticaret ve ödemeler dengesi ile turizm gelirleri rakamlarının değerlendirilmesi, ülkemiz ekonomisinin yaklaşık on yıllık süreç içerisinde göstermiş olduğu gelişim ve dinamikler açılarından büyük bir öneme sahiptir. Bu çerçevede dönemi Türkiye ekonomisindeki gelişme trendi, ekonomik veriler temel alınarak değerlendirilmiştir. Makalede inceleme konusu yapılan söz konusu gelişim ve dinamik, ülkemiz ekonomisinin geleceği hakkında da öngörü yapılabilmesini sağlayacaktır. Anahtar Kelimeler: Türkiye Ekonomisi, Büyüme, Enflasyon, İşgücü ve İstihdam, Kamu Maliyesi, Dış Ticaret. Abstract The evaluation of Turkish Economy s growth, inflation, labor and employment, public finance, foreign trade, balance of payments and tourism revenue figures for the period of is very important in regards to the development and dynamics of the country s economics in the recent ten years. In this context, the development trend in Turkey s economy during this period, is evaluated based on fundamental economic data. Above mentioned development and dynamics which are focused on in the article will also make it possible to foresee the future of Turkey s economy. Keywords: Turkish Economy, Growth, Inflation, Labor and Employment, Public Finance, Foreign Trade. JEL Classification: A1, H2, H61, J48. * Başbakanlık Müşaviri, ÇSGB Çalışma Dünyası Dergisi / Cilt: 1 / Sayı: 2 / Ekim-Aralık 2013 / Sayfa: Labour World / Volume: 1 / Issue: 2 / October-December 2013 / Page:

2 Giriş Ülke ekonomilerinde büyüme, enflasyon, işgücü ve istihdam, kamu maliyesi, dış ticaret ve ödemeler dengesi ile turizm gelirleri rakamları, ülkelerin gelişme trendlerinin değerlendirilmesi açısından en önemli göstergelerdir. Türkiye Ekonomisinin içinde bulunduğu durumu analiz edebilmek ve belirlenen ekonomi politikası hedefleri konusunda hangi noktada bulunulduğunun tespiti için 2001 yılı ve daha sonraki yıllara ilişkin büyüme, enflasyon, işgücü ve istihdam, kamu maliyesi, dış ticaret ve ödemeler dengesi ile turizm gelirleri verilerinden yararlanılarak, Türkiye ekonomisinin genel durumu makalede değerlendirme konusu yapılmıştır Yılı Genel Görünüm 2001 Yılı Türkiye ekonomisi açısından en kötü yıllarımızdan biri olarak değerlendirilebilir yılını değerlendirebilmek bakımından söz konusu yıla ait bazı temel veriler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tablo 1: 2001 Yılı Temel Veriler Büyüme Oranı -9.5 Enflasyon Faiz Giderleri / Bütçe Giderleri (%) 47.2 Kaku Borç Stoku / GSMH 78.9 Milli Gelir 240,2 Milyar TL Toplam Borç 189,4 Milyar TL Borçlanma Maliyeti Faiz Oranı (%) 74.8 Toplam İhracat 31 Milyar $ Toplam İthalat 41,4 Milyar $ Turizm Gelirleri 8 Milyar $ Merkez Bankası Döviz Rezervi 18.7 Milyar $ Yukarıda yer alan temel veriler dikkatli incelendiğinde, özellikle büyüme oranı(%-9,5) 1945 yılından bu yana Türkiye de en büyük küçülmeyi ifade etmektedir. Bununla birlikte iç ve dış borç toplamının milli gelir düzeyine yaklaşması, toplanan tüm vergilerin tamamına yakın kısmının faiz giderlerine gidiyor olması, borçlanma maliyetinin çok yüksek olması, yüksek enflasyon v.b. temel parametrelere ilişkin veriler oldukça hassas bir nokta- 16

3 da bulunulduğunu ve gerekli önlemler alınmadığı takdirde ekonomide çok ciddi önü alınamaz sorunlarla karşı karşıya kalınacağını göstermektedir. Yine 2001 yılında en büyük 500 sanayi kuruluşunun toplam kârları içinde Faaliyet Dışı Kârların oranının % 80 i aştığını gösteren araştırma sonucu (İstanbul Sanayi Odası araştırması) firmaların çok büyük oranda reel üretimi terk ettikleri, tamamen spekülatif kârlar ile ilgili olduklarını göstermektedir ki, bu durum da ekonomideki olumsuz gidiş hakkında net bilgiler vermektedir Yılından Sonraki Durum 2002 yılında krizden çıkma yönünde önemli adımlar atan Türkiye ekonomisi, 2003 yılından itibaren küresel ortamın da desteği ile güçlü bir büyüme dönemine girmiştir. Makroekonomik istikrarı sürekli kılacak, ekonomiyi esnek, etkin ve üretken bir yapıya kavuşturacak yapısal reformlarla birlikte uygulamaya konulan sıkı para ve maliye politikaları, ekonomide güven ve istikrarı büyük ölçüde sağlamıştır döneminde yüksek büyüme oranları gerçekleşmiş, ihracatta ve üretimde yüksek oranlı artışlar sağlanmış, enflasyon oranları düşmüş, mali disiplin göreceli de olsa sağlanmıştır. Yapısal olarak büyüme dönemlerinde cari açığı da artan Türkiye ekonomisinde, kriz öncesi dönemde küresel likidite bolluğu sayesinde finansman sorunu yaşanmamıştır yılı Türkiye ekonomisi için zor bir yıl olmuştur. Kriz, finansal kaynaklı olsa da sonuçları itibariyle en çok reel sektörde etkileri hissedilmiştir. Ancak Türkiye nin 2001 yılında yaşadığı kriz sonrasında uyguladığı yapısal reformlar, ülkenin kamu maliyesi ve bankacılık sektörü altyapısını güçlendirmiş, krizden daha sınırlı düzeyde etkilenmesini sağlamıştır. Küresel krizin etkilerini azaltmak amacıyla hükümet bir dizi önlemler almıştır. Devletin vergi destekleri sayesinde reel sektör krizden en az zararla çıkmıştır. Bu dönemde Varlık Barışı uygulamasına geçilmiş, vergi borçlarının taksitlendirilmesi imkanı getirilmiş, ÖTV ve KDV indirimleri yapılmış, KOBİ lere kurumlar vergisi muafiyeti getirilmiştir. Alınan önlemlerin bir diğeri ise istihdam destekleridir. İstihdam destekleri içinde kısa çalışma ödeneğinin ve işsizlik ödeneğinin artırılması, İŞKUR un mesleki eğitim faaliyetinin geliştirilmesi, girişimcilik ve eğitim danışmanlığı hizmeti verilmesi, mevcut istihdamın üstünde ilave istihdam için prim desteği sağlanması yer almaktadır. Bu dönemde yatırım teşvikleri de krizin aşılmasında önemli bir paya sahiptir. 17

4 2.1.Büyüme /3.çeyrek dönemi büyüme rakamları aşağıdaki grafikte yer almaktadır. Şekil 1: Büyüme Rakamları ( /3.Çeyrek) 2001 yılı sonrası ekonomide alınan tedbirler sonucu, özellikle yılları arasında yüksek büyüme oranları elde edilmiştir yılının ortalarından itibaren dünyada baş gösteren küresel kriz ülkemizi de etkisine almış ve büyüme rakamlarında önemli düşüşler yaşanmıştır. Bu durum reel sektörü de olumsuz etkilemiştir yılındaki krizden tüm ülkeler gibi Türkiye de etkilenmiş büyüme oranı %-4,7 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye dış kaynaklı bu krizden, uyguladığı mali disiplin, para politikaları ve yapısal reformlarla en hızlı çıkan ve son dönemlerdeki küresel ekonomik belirsizlikten göreli olarak az etkilenen ülkelerdendir. Nitekim 2010 yılı döneminde büyüme %10,3 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye nin, döneminde yıllık ortalama büyüme oranı %5,2 olmuştur ve 2011 yıllarında kaydedilen yüksek büyüme hızları sonrasında iç ve dış talebi dengelemeye yönelik alınan tedbirler sonucunda 2012 yılında ve 2013 yılı ilk üç çeyrekte büyüme hızı yavaşlamıştır Orta Vadeli Programda * 2014 yılında GSYH büyümesi % 4 olarak öngörülmüştür ve 2016 yıllarında ise üretken alanlara yönelik yatırımlarla desteklenen, daha çok yurt içi tasarruflarla finanse edilen, verimlilik artışına dayalı bir büyüme stratejisiyle GSYH artış hızı % 5 olarak hedeflenmiştir. * tarih ve 28789(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 18

5 2.2. Enflasyon /Ekim dönemi enflasyon rakamları aşağıdaki grafikte görülmektedir. Şekil 2: Enflasyon Rakamları Ülkemizde uzun yıllar kayıt dışılığın en önemli nedenlerinden biri olarak kabul edilen ve ekonomik istikrarı bozan, uzun bir dönem % 50 lerin üzerinde seyreden yüksek enflasyon, 2002 yılından itibaren alınan tedbirler sonucu önemli ölçüde düşürülmüş, bugün geldiğimiz noktada özellikle 2008 yılı sonrası % 10 ların altında seyretmiştir. Bu durum ekonomik istikrar açısından oldukça önemlidir Orta Vadeli Programda ÜFE yıllık artış hızının 2014 yılı dönem sonunda % 5 e gerileyeceği tahmin edilmektedir İşgücü İstihdam Dünyada ve ülkemizdeki işsizlik oranlarının değerlendirilmesi ve istihdam ile eğitim arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi makalenin bu bölümünde inceleme konusu yapılmıştır. 19

6 Dünyada ve Türkiye de İşsizlik (%) 2012/Eylül-2013/Eylül dönemi işsizlik oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tablo 2: İşsizlik Oranları Ülke Eylül 2012 Eylül 2013 Ülke Eylül 2012 Eylül 2013 AB28 10,6 11,0 Avusturya 4,4 4,9 Avro Bölgesi 11,6 12,2 Belçika 7,7 8,9 OECD (34) 8,0 7,9 Bulgaristan 12,3 13,1 Türkiye 8,3 9,9 Çek Cumhuriyeti 7,0 7,0 ABD 7,8 7,6 Danimarka 7,4 7,1 Almanya 5,4 5,2 Hollanda 5,4 7,0 Fransa 10,4 11,1 İrlanda 14,7 13,6 İngiltere 7,8 7,5* Macaristan 10,8 10,1* İtalya 10,9 12,5 Polonya 10,3 10,4 İspanya 25,8 26,6 Romanya 6,9 7,5 Portekiz 16,4 16,3 Slovakya 14,1 14,0 Yunanistan 26,0 27,3** Japonya 4,3 4,0 * Ağustos 2013 e ait verilerdir. Kaynak: TÜİK(Türkiye verileri) EUROSTAT(diğer ülke verileri) İşsizlik sorunu sadece Türkiye nin değil, gelişmiş ülkeler de dahil tüm dünyanın önemli sorunlarından biri olarak kabul edilmektedir. Dünya genelinde işsizlik oranları döneminde düşmüştür yılında işgücü piyasasında yaşanan sorunlar özellikle gelişmiş ülkelerde daha fazla hissedilmiş, başta ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere son yılların en yüksek seviyelerine çıkmıştır. Türkiye de ise 2007 yılında % 10,3 olan işsizlik oranı krizle birlikte % 14 seviyesine ulaşmıştır. İşsizlik sorunu krizin etkisindeki Avrupa ülkelerinin sorunu olmaya devam ederken, Türkiye uyguladığı istihdam politikaları sayesinde işsizlik rakamlarını tek haneye indirmiştir. Yukarıda tabloda görüldüğü üzere %9,9 olan Türkiye nin işsizlik oranı, %11 olan 8 AB üyesi ülke ortalamasının altında; ancak AB üyesi olan Almanya, İngiltere, Danimarka, Hollanda gibi ülkelerin üzerindedir. Bu durum işsizlik alanında yeni çözüm önerileri geliştirmek ve sorunun temeline yönelik önemli çalışmalar yapmak zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. 20

7 Sorunun çözümü amacıyla son yıllarda İŞKUR tarafından iş arayanlar ile boş işlerin eşleştirilmesi, işgücü yerleştirme, mesleki eğitim ve işgücü uyum programları, mesleğe yöneltme, mesleki danışmanlık, istihdam garantili eğitim programları oldukça olumlu neticeler vermiştir. Türkiye de yılları arasında işgücüne katılma oranları açısından değerlendirilme yapıldığında; 2004 yılı işgücüne katılma oranı % 46,3 (22 milyon 16 bin kişi) iken 2012 yılı sonunda işgücüne katılma oranı % 50,0 (27 milyon 339 bin kişi) ye yükselmiştir yılında istihdam oranı % 41,3 (19 milyon 632 bin kişi) iken 2012 yılı sonunda % 45,4 e (24 milyon 821 bin kişi) yükselmiştir. Ayrıca 2004 yılında % 50,1 olan kayıt dışı istihdam oranı uygulanan politikalar, etkin denetim ve teşvikler neticesinde bugün % 37 lere gerilemiştir Eğitim - İstihdam İlişkisi İşsizlikle mücadelede ve istihdamı arttırmada üzerinde önemle durulacak husus, işgücünün eğitim durumu ve işsizlerin sahip olduğu niteliğinin eğitsel araçlarla daha nitelikli hale getirilmesi olmalıdır. Eğitimin işgücü piyasasına insan kaynağı yetiştirmek, insan kaynaklarını iyileştirmek, sahip olduğu becerileri geliştirmek yeni uzman ve meslek okullarına ilişkin eğitim birimleri açmak, işverenlerin mesleki ve teknik eğitime duyarlılığını arttırmak gibi istihdamı arttırıcı birçok işlevi sayılabilir. Düzenli istatistiki veri elde edilebilen ülke örnekleri; eğitimle işgücüne katılma oranları arasında güçlü bir ilişki olduğunu göstermekte öte yandan eğitimin işsizliği azaltmada önemli bir araç olduğu kabul edilmektedir. Eğitim ile istihdam arasında ilişkide öncelikle işgücü arz ve talebinin niteliklerinin incelenip buna uygun önlemlerin zamanında alınmasına bağlıdır. Bu amaçla; işgücü piyasası ile ilgili periyodik bilgi elde etmek, işgücü piyasasında mevcut, geçmiş ve gelecek dönemde meydana gelen veya gelmesi beklenen sektörel ve mesleki değişim ile gelişmeleri izlemek, işgücü piyasasının talep yapısını ortaya koymak ve bu sonuçlar üzerinden aktif istihdam politikalarına veri kaynağı teşkil etmek için ilk defa İŞKUR tarafından 2013 yılı başında İşgücü Piyasası Analizi Araştırması yapılmıştır. Bu araştırma sonuçlarına göre Türkiye de 259 bin kişilik açık iş olduğu ve her üç işyerinden birinin açık işi bulunduğu tespit edilmiştir. En fazla açık işin; Makineci (Tekstil İşçiliği), Dikiş Makinesi Operatörü, Satış Elemanı, Garson, Kaynakçı, Güvenlik Görevlisi ve Tornacı mesleklerinde olduğu belirtilmiştir. Eleman temininde güçlük çektiğini belirten işverenlerin % 60 ı, sebep olarak mesleki nitelik ve beceri eksikliğini belirtmiştir. Yani, işverenler nitelikli çalışan bulmakta zorlanmaktadır. Çalışma sonuçları, ülkemizdeki mesleksiz sorununu somut bir biçimde ortaya koymaktadır. Eğitimli ve nitelikli işgücü talebinin arttırılması uzun dönemli üretken bir ekonominin göstergesidir. Türkiye işgücü piyasasının genelinde çalışanların ve işsizlerin eğitim durumla- 21

8 rının düşük olması işgücü piyasasını olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle işgücü taleplerinin etkin bir şekilde karşılanabilmesi için mesleki eğitim politikalarının ve aktif işgücü piyasası politikalarının, işgücü talebi eğilimleri dikkate alınarak belirlenmeli ve nitelikli ve deneyimli işgücü yetiştirme programları ile desteklenmelidir. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile yürütülen; işgücü piyasasında arz ve talep uyuşmazlıklarından kaynaklanan işsizliğe çözüm getirmek, ihtiyaç duyulan tüm mesleklerde işsizlerin niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini arttırmak ve işsizlerin işbaşında eğitilmesini ve işe daha kolay yerleştirilmesini sağlamak amacıyla Mesleki Eğitim Kursları, İşbaşı Eğitim Programları, Girişimcilik Programları ve UMEM * projeleri ile ihtiyaç duyulan nitelikli işgücü talebi karşılanmaktadır Kamu Maliyesi 2002 yılından itibaren siyasi ve ekonomik istikrar, uygulanan ekonomik ve mali politikalar sonucu piyasalarda oluşan güven ortamı, hem makroekonomik göstergelerde hem de bütçe uygulamalarında önemli iyileşmeleri de beraberinde getirmiştir. Bu süreçte bütçe giderlerinde sağlanan etkinlik ve tasarruf ile vergi gelirlerinde gösterilen yüksek performans, bütçe gerçekleşmelerinde de olumlu sonuçlara neden olmuştur. Söz konusu olumlu sonuçlara ilişkin verilere aşağıdaki bölümlerde yer verilmiştir Bütçe Açığı /GSYİ Oranları Türkiye nin dönemi bütçe açığı/gsyi oranı aşağıdaki tabloda görülmektedir. Tablo 3: Türkiye nin Yıllar İtibari İle Bütçe Açıkları Yıllar Gerçekleşme Yıllar Gerçekleşme , , , , , , , , , , ,62 Kaynak: Maliye Bakanlığı * Uzmanlaşmış Mesleki Eğitim Merkezleri. 22

9 Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere, 2002 yılında % 11,46 olarak gerçekleşen Bütçe Açığı/GSYİ oranı, 2008 yılında % 1,83 e düşmüştür. Söz konusu oranın global ekonomik kriz nedeniyle 2009 yılında yine yükselmiş ve % 5,53 olarak gerçekleşmiş; ancak global kriz olarak yılı olan 2009 yılından sonra döneminde bütçe açığını azaltmak için uygulanan istikrarlı politikalar ile bu oran Maastricht Kriteri olan % 3 ün altına indirilmiştir Bazı Ülkelerde Durum 2008/2012 dönemi Euro Bölgesi ve AB Üyesi Bazı Ülkelerin Bütçe Açığı/GSYİH Oranı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tablo 4: AB Üyesi Bazı Ülkelerin Bütçe Açığı / GSYİH Oranı Ülke Almanya Fransa İtalya Portekiz Yunanistan İrlanda İspanya Avusturya Belçika Hollanda Slovakya Slovenya Finlandiya Estonya Lüksemburg Malta Euro Bölgesi TÜRKİYE Kaynak: Eurostat 23

10 Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere; Yunanistan, İspanya ve İrlanda da kamu açıklarının düzeyinin yüksek olduğu görülmektedir. Türkiye açısından 2000 li yıllarda iki haneli rakamlara ulaşan bütçe açığı ise, referans değeri olan %3 lük değerin altına düşürülmüştür. Türkiye nin bütçe açığı 2008 yılından 2012 yılına, sırayla -2.8, -6.9, -2.6, -1.4, -1.6 olarak gerçekleşmiştir yılından itibaren de ortalamanın altına düşülmüştür Faiz Gideri / Bütçe Gideri Oranı 2000/2012 dönemi ülkemizde faiz giderinin bütçe giderine oranının seyri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Şekil 3: Faiz Giderinin Bütçe Giderine Oranı 2001 yılında % 47,2 olan faiz giderinin bütçe giderine oranı, 2004 ile 2005 yılları arasında en hızlı düşüşü gerçekleştirirken, bu oranın 2012 yılında % 13,4 oranına düşmesi önemli bir gelişmedir. 24

11 Faiz Gideri / Vergi Gelirleri Oranı 2000/2012 dönemi ülkemizde faiz giderinin vergi gelirlerine oranının gelişimi aşağıdaki tabloda görülmektedir. Şekil 4: Faiz Giderinin Vergi Gelirlerine Oranı Kaynak: Maliye Bakanlığı 2002 yılında vergi gelirlerinin % 85,7 si faiz giderlerini karşılarken bu oran izleyen yıllarda vergi performansındaki artış ve vergi politikasının sonucu olarak istikrarlı bir biçimde azalmış ve 2012 yılında % 17,4 kararlılıkla sürdürülen mali disiplin olarak gerçekleşmiştir. Daha önceki dönemlerde faiz ödemelerine ayrılan kaynakların GAP Projesi, otoyol projeleri, eğitim yatırımlarına kaydırılarak önemli yatırımları gerçekleştirme imkânı bulunmuştur. Bu süreçte Gelir İdaresinin kurulması, bilgiye, veriye dayalı denetim politikalarının devreye girmesi, vergi oranlarında yapılan önemli indirimler (Kurumlar Vergisi % 20, Gelir Vergisi %15), kayıt dışı ile etkin mücadele (Kayıt dışı ile Mücadele Startejisi Eylem Planı) v.b. uygulamalar vergi gelirlerinin artmasında önemli rolü olmuştur Özelleştirme dönemi ülkemizde özelleştirme gelirlerinin seyri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tablo 5: Türkiye nin Özelleştirme Gelirleri ( ) Yıllar Tutarı Yılları (18 yıl) 8,0 Milyar Dolar Yılları (10 yıl) 50,33 Milyar Dolar 25

12 Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere, yılları arası 18 yılda 8 milyar dolar özelleştirme geliri elde edilirken, son 10 yılda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, TMSF ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen özelleştirmelerin toplam tutarı 50,33 milyar dolardır. Bu özelleştirmenin milyar doları 2013 yılında gerçekleşmiştir. Özelleştirmelerin % 42 si blok satış, % 35 ü tesis ve varlık satışı, % 19 ı halka arz, % 3 ü İMKB satış, % 1 si bedelli devirlerdir Devlet Borçları Türkiye ekonomisinde mali krizin yaşandığı 2001 yılında doruk noktasına ulaşan kamu maliye sistemindeki bozulma ekonomik program vasıtasıyla bütçe disiplini oluşturularak tamamen tersine çevrilmiştir dönemi Toplam Kamu Net Borç Stoku * / GSYH oranı aşağıdaki grafikte yer almaktadır. Şekil 5: Kamu Net Borç Stokunun Gayri Safi Yurtiçi Hasılasına Oranı Uygulanan ekonomik program sayesinde toplam kamu net borç stokunun gayri safi yurtiçi hasıla içerisindeki payı 2002 yılında %66,3 iken 2012 yılının sonunda %17 ye düşmüştür. * Net Borç Stoku = Toplam Kamu Borç Stoku (Merkez Bankası Net Varlıkları + Kamu Mevduatı + İşsizlik Sigortası Fonu) 26

13 (2. Çeyrek) dönemi toplam kamu net borç stoku aşağıdaki grafikte yer almaktadır. Şekil 6: Toplam Kamu Net Borç Stoku dönemi kamu borç stokunun GSYH oranı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tablo 6: Toplam Kamu Borç Stoku/GSYH Oranı Yıl Oran Yıl Oran 2002 % %42, % %39, %46, %36, dönemi kamu borç stoku oranları aşağıdaki grafikte yer almaktadır. Şekil 7:. Kamu Borç Stokunun Yıllar İtibarı ile Oranı 27

14 Yukarıdaki tablolar incelendiğinde; Kamu Borç Stoku /GSYH oranının 2002 yılından itibaren çok önemli oranda düştüğü görülmektedir. Bu konudaki Maastricht Kriteri % 60 olup, Türkiye 2004 yılından itibaren bu kritere ulaşmıştır. Avrupa Birliği(AB) üyesi 27 ülke ortalaması ile bazı AB üyesi ülkelerdeki Borç Stoku / GSYH oranı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tablo 7: Ülkelerin AB Tanımlı Borç Stoku / GSYH (%) Euro Bölgesi (17 Ülke) 66,4 70,2 80,0 85,4 87,3 90,6 AB (27 Ülke) 58,9 62,2 74,5 80,0 82,4 85,2 Yunanistan 107,4 112,9 129,7 148,3 170,3 156,9 İtalya 103,3 106,1 119,3 120,7 127,0 Portekiz 68,4 71,7 83,7 94,0 108,2 124,1 Belçika 84,0 89,2 95,7 95,7 98,0 99,8 Fransa 64,2 68,2 79,2 82,4 85,8 90,2 İngiltere 43,7 51,9 67,1 78,4 84,3 88,7 İspanya 36,3 40,2 54,0 61,7 60,5 86,0 Almanya 65,2 66,8 74,5 82,5 80,0 81,0 Macaristan 67,0 73,0 79,8 82,2 82,1 79,8 Avusturya 60,2 63,8 69,2 72,3 72,8 74,0 Hollanda 45,3 58,5 60,8 63,4 65,7 71,3 Kaynak: Eurostat, Hazine ( itibarıyla) Türkiye nin kamu borcu ile AB ülkelerinin kamu borcunun karşılaştırılması yukarıdaki tabloda yer almaktadır. Tabloda da görüldüğü üzere Euro yu kullanan ülkelerin AB Tanımlı Borç Stokunun, GSYH ye oranı 2007 yılında %66,4 iken küresel krizin etkisiyle 2008 yılından itibaren artmaya başlamış ve 2012 yılında %90,6 oranına ulaşmıştır. AB içinde Euro yu kullanmayan ülkelerin analize dahili ile 27 ülke çerçevesinde 2007 yılında %58,9 olan oranın, 2012 yılına gelindiğinde %85,2 oranına yükselmiş olduğu görülmektedir yılında bahsi geçen rasyo açısından durumu en iyi olan ülke %36.3 ile İspanya görünmektedir. Ancak 2008 küresel kriziyle bu rasyo ülke için artmaya başlamış ve 2012 yılında %86,0 oranına ulaşmıştır. 28

15 Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi dönemi ithalat ve ihracat rakamları aşağıdaki grafikte yer almaktadır. Şekil 8: İthalat ve İhracat Rakamları ( ) 2002 yılı sonrası Türkiye nin ithalat ve ihracatındaki yüksek oranlı artışlar, 2008 yılının son çeyreğine kadar devam etmiştir yılı Ekim ayından itibaren dış ticaret rakamları gerilemeye başlamıştır. Finansal kuruluşların çökmesiyle derinleşen küresel kriz, ekonomik faaliyetleri de yavaşlatmış bu olumsuz durum dış ticaret kanalına da yansımıştır Küresel kriz tüm sektörler yanında özellikle ihracatımızın önemli bir kısmını oluşturan otomotiv ve demir çelik sektörlerini önemli ölçüde etkilemiştir dönemi(2013 beklentisi) dış ticaret açığının seyri aşağıdaki grafikte görülmektedir. Şekil 9: Yıllar İtibari ile Dış Ticaret Açığı( )(2013 Beklenti) 29

16 2004 yılından 2008 yılına kadar dış ticaret açığının artış hızı yavaşlamıştır yılı Ekim ayından itibaren ithalatın ihracattan daha hızlı gerilemesi petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte dış ticaret dengesini olumlu yönde etkilemiştir. Bunun sonucunda 2009 yılı sonu itibariyle dış ticaret açığı 38,9 milyar $ gerilemiş ancak daha sonra dış ticaret dengesi 2012 yılı itibariyle 83,9 milyar $ a yükselmiştir Turizm Gelirleri dönemi turizm gelirlerinin seyri aşağıdaki grafikte görülmektedir. Şekil 10: Turizm Gelirleri( ) (Milyar $) Yukarıdaki grafik incelendiğinde 2001 yılından itibaren turizm gelirlerinde de önemli artışlar olduğu görülmektedir. Turizm gelirleri 2012 yılı sonu itibariyle 23,44 milyar $ olarak gerçekleşmiştir Doğrudan Yatırımlar * dönemi doğrudan yabancı yatırımların gelişimi aşağıdaki grafikte yer almaktadır. * Doğrudan Yabancı Yatırım (Doğrudan Yabancı Yatırım: Yabancı yatırımcı tarafından, Yurt dışından getirilen; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nca alım satımı yapılan konvertibl para şeklinde nakit sermaye, Şirket menkul kıymetleri (devlet tahvilleri hariç), Makine ve teçhizat, Sınai ve fikri mülkiyet hakları, Yurt içinden sağlanan; yeniden yatırımda kullanılan kar, hasılat, para alacağı veya mali değeri olan yatırımla ilgili diğer haklar, Doğal kaynakların aranması ve çıkarılmasına ilişkin haklar gibi iktisadi kıymetler aracılığıyla; a. Yeni şirket kurmayı veya şube açmayı, b. Menkul kıymet borsaları dışında hisse edinimi veya menkul kıymet borsalarından en az %10 hisse oranı ya da aynı oranda oy hakkı sağlayan edinimler yoluyla mevcut bir şirkete ortak olmayı ifade eder.) 30

17 Şekil 11:. Doğrudan Yatırım Miktarları ( ) Ülke açısından son derece önemli olan doğrudan yatırım miktarı 2001 yılı öncesi çok düşük düzeylerde iken, ekonomik istikrar ve güven ortamı özellikle 2004 yılından sonra doğrudan yatırım miktarında önemli artışları beraberinde getirmiştir. Ancak 2009 yılından itibaren bu yatırım miktarında da önemli düşüşler görülmektedir Gelir Dağılımı Bir ekonomide belli bir dönemde yaratılan gelirin kişiler, hane halkları, sınıflar ve üretim faktörleri arasında bölüşülmesini ifade eden gelir dağılımı sosyal adaletin gerçekleşmesi ve toplumsal barışın oluşabilmesi açısından oldukça önemlidir. Gelir dağılımın adaletli bir şekilde gerçekleşmesinde amaç her bireyin-hanenin gelirden eşit olarak pay alması değil, düşük gelirli grupların gelirden daha fazla pay almasını sağlamak olmalıdır. Gelir dağılımı adaletsizliği bir dünya sorunu olmakla birlikte OECD ülkeleri içerisinde gelir dağılımını en hızlı düzelten ülke olarak Türkiye ortaya çıkmaktadır. 7 milyarı geçen dünya nüfusunun 1 milyarı günlük 1 doların altında bir gelirle geçinmektedir. Türkiye de ise günlük 1 ve 2 doların altında yaşayan nüfusumuz bulunmamaktadır. Dünya Bankası nın baz olarak aldığı 4.3 doların altındaki nüfusumuz ise 2002 yılında % 30 iken günümüzde bu rakam % 2.27 ye inmiş durumdadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Gelir ve Yaşam koşulları araştırmasına göre bir ülkede milli gelir dağılımının eşit olup olmadığını ölçmeye yarayan Gini Katsayısına göre, Türkiye nin 2012 yılında Gini Katsayısı 0,402 olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizin dönemi itibarıyla Gini Katsayı oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tablo 8: Türkiye nin Gini Katsayı Oranları ( ) Kaynak: TÜİK ,43 0,41 0,41 0,415 0,402 0,404 0,402 31

18 T.C. Merkez Bankası Brüt Döviz Rezervi /Kasım dönemi itibarıyla T.C. Merkez Bankası(TCMB) brüt döviz miktarları aşağıdaki grafikte görülmektedir. Şekil 12:. TCMB Brüt Döviz Miktarları 2002 yılında 26,8 milyar $ olan Merkez Bankası döviz rezervi, 2013 yılında 133,9 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. Sonuç Türkiye, 2001 yılında önemli bir kriz yaşamış, 2002 yılından sonraki dönemde başlayan olumlu gelişme ve bugün ulaşılan noktadaki ekonomik ve siyasi istikrar ile güven ortamı sayesinde; önemli yapısal reformlar ve alınan idari karar ve uygulamalar sonucu temel parametrelerde çok önemli iyileşme ve gelişmeler kaydedilmiştir. Söz konusu iyileşme ve gelişmeler ekonomik göstergeler ile birlikte makalede inceleme konusu yapılmıştır yılının son çeyreğinden itibaren dünyadaki global kriz ülkemizde de hissedilmiştir. Ancak yapılan önemli yapısal reformlar ve atılan ekonomik adımlar sayesinde, diğer dünya ülkelerine göre çok daha az hasarla bu dönem geçirilmiş ve diğer ülkeler için ekonomik kriz olan bu dönemi ülkemiz, Türkiye ekonomisinin güvenli ve istikrarlı yapısı sayesinde ekonomik açıdan fırsata dönüştürmeyi başarmıştır. Ülkemizdeki güven ve istikrar; büyüme ve istihdam üzerindeki olumlu etkilerini göstermeye devam edecektir. Kaynakça EUROSTAT: İşsizlik Verileri (2012/Eylül-2013/Eylül) EUROSTAT: 2013 Verileri TÜİK: Verileri (Erişim: ) Orta Vadeli Program ( tarih ve 28789(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete) 32

ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha)

ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha) ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini gerektirmez;

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI ANKARA Aralık 2009 2009 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programı Yüksek Planlama Kurulunun 2010/1 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 26 Ekim 2011 T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2012 YILI BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı 26 Ekim 2011 2 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve

Detaylı

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek?

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Nazan SUSAM * Ufuk BAKKAL ** Özet 2000 li yıllara büyük bir ekonomik kriz ile giren Türkiye ekonomisi, kriz sonrası dönemde

Detaylı

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Eylül 2012 İçindekiler KISALTMALAR... 3 SUNUŞ... 4 1. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER... 6 2. TÜRKİYE EKONOMİSİ NE GENEL BAKIŞ... 11 2.1. Büyüme

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği 2014 Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği Dünya da 40 yaşına giren faizsiz bankacılık ya da bizdeki adıyla katılım bankacılığı Türkiye de 30 yaşına basmış bulunmaktadır. V. Derya GÜRERK TKBB Başkanı

Detaylı

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Sadettin PAKSOY Öğr. Gör. Erdal ALANCIOĞLU

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Sadettin PAKSOY Öğr. Gör. Erdal ALANCIOĞLU Sadettin PAKSOY-Erdal ALANCIOĞLU / 38 KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Sadettin PAKSOY Öğr. Gör. Erdal ALANCIOĞLU Özet Finansal piyasalar, 1929 Dünya Ekonomik

Detaylı

DOSYA. Küresel Krizin PIIGS (Portekiz, İrlanda, İtalya, Yunanistan ve İspanya) Ülkeleri ile Türkiye nin Makroekonomik Değişkenlerine Yansımaları 1

DOSYA. Küresel Krizin PIIGS (Portekiz, İrlanda, İtalya, Yunanistan ve İspanya) Ülkeleri ile Türkiye nin Makroekonomik Değişkenlerine Yansımaları 1 Küresel Krizin PIIGS (Portekiz, İrlanda, İtalya, Yunanistan ve İspanya) Ülkeleri ile Türkiye nin Makroekonomik Değişkenlerine Yansımaları 1 DOÇ. DR. BİNHAN ELİF YILMAZ İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi

Detaylı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE VE AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN TEMEL ANALİZİ: NEDENLER VE ETKİLER

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE VE AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN TEMEL ANALİZİ: NEDENLER VE ETKİLER Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 11, 2012, Sayfa 39-52 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE VE AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN TEMEL ANALİZİ: NEDENLER VE ETKİLER

Detaylı

Yıllık Ekonomik Rapor 2014 2014

Yıllık Ekonomik Rapor 2014 2014 Yıllık Ekonomik Rapor 21 21 Yıllık Ekonomik Rapor T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 21 Yıllık Ekonomik Rapor 21 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı internet sitesinde yer almaktadır. (http://www.maliye.gov.tr)

Detaylı

PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ

PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ VERGİ KONSEYİ FİNANSAL İŞ VE İŞLEMLERİN VERGİLENDİRİLMESİ ALT ÇALIŞMA KOMİTESİ İstanbul, Ekim 2004 PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ VERGİ

Detaylı

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER*

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AĞUSTOS 2010 *Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali Konular GenelMüdürlüğü nün 9 Nisan 2010 da yayınladığı EU Candidate and Pre-Accession

Detaylı

TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNDE YABANCI PAYININ SEKTÖRE OLASI ETKİLERİ: AB PERSPEKTİFİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNDE YABANCI PAYININ SEKTÖRE OLASI ETKİLERİ: AB PERSPEKTİFİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ AVRUPA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt 19 Sayı:1 2011 53 TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNDE YABANCI PAYININ SEKTÖRE OLASI ETKİLERİ: AB PERSPEKTİFİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Başak TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ Arş. Gör. Dr. Özgür AKPINAR

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

KÜRESEL KRİZİN İSTİHDAMA ETKİLERİ VE KRİZ KARŞITI İŞGÜCÜ PİYASASI ÖNLEMLERİ

KÜRESEL KRİZİN İSTİHDAMA ETKİLERİ VE KRİZ KARŞITI İŞGÜCÜ PİYASASI ÖNLEMLERİ KÜRESEL KRİZİN İSTİHDAMA ETKİLERİ VE KRİZ KARŞITI İŞGÜCÜ PİYASASI ÖNLEMLERİ Seyhan ERDOĞDU * Gelişmiş kapitalist ülkelerde başlayan ve mali sektörden reel ekonomiye taşınan küresel krizin etkileri, Türkiye

Detaylı

2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU. 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi

2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU. 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi 2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi Türkiye Ekonomisi, 82 yıllık Cumhuriyet tarihinde, en zorlu süreçlerden birisini 2001 Krizi esnasında

Detaylı

ASKON EKONOMİ RAPORLARI

ASKON EKONOMİ RAPORLARI ASKON EKONOMİ RAPORLARI 17 ÇÖZÜM BAĞLAMINDA YÜKSELEN İMAJ VE BÜYÜYEN ÜMİTLER 2013 TÜRKİYE VE DÜNYA EKONOMİSİ 2012 DEĞERLENDİRMELERİ 2013 BEKLENTİLERİ Bu Araştırma Raporu ASKON, Anadolu Aslanları İşadamları

Detaylı

Türkiye Sermaye Piyasası 2012 Yılı Raporu

Türkiye Sermaye Piyasası 2012 Yılı Raporu SERPAM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2012 Yılı Raporu Şubat 2013 İçindekiler SUNUŞ... 3 1. DÜNYA SERMAYE PİYASALARINDAKİ

Detaylı

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2008 2010)

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2008 2010) KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2008 2010) ANKARA - Nisan 2009 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 87 Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi

Detaylı

TÜRKiYE SERMAYE PiYASASI [2010]

TÜRKiYE SERMAYE PiYASASI [2010] TÜRKiYE SERMAYE PiYASASI [2010] Türkiye Sermaye Piyasası 2010 Editör Alparslan Budak Yazarlar Ekin Fıkırkoca Efsun Ayça Değertekin Gökben Altaş Özcan Çikot Katkıda Bulunanlar Sermaye Piyasası Düzenlemeleri:

Detaylı

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010 MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU - - - 0 0 Yönetici Özeti İÇİNDEKİLER A. Küresel Ekonomik Gelişmeler B. Türkiye de Ekonomik Gelişmeler 1. Büyüme ve İstihdam.

Detaylı

KÜRESEL MALİ KRİZİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ

KÜRESEL MALİ KRİZİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ KÜRESEL MALİ KRİZİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ ÖZET Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL 1 Araş. Gör. Evren İPEK 2 Araş. Gör. Olcay ÇOLAK 3 Bu çalışmada küresel mali krizin Türkiye ekonomisine etkileri sanayi üretim

Detaylı

ISSN 1305-8584 (Basılı) ISSN 1305-8576 (Online)

ISSN 1305-8584 (Basılı) ISSN 1305-8576 (Online) TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi İstiklal Cad. 1 Ulus, 61 Ankara, Türkiye Telefon : (9 312) 31 3646 (74 Hat) Faks : (9 312) 31 26 Teleks : 4433 mbrt tr; 4431 mbdı tr World Wide Web Home

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2014 YILINDA TÜRKİYE, DÜNYA EKONOMİSİ 2015 YILINDAN BEKLENTİLER OCAK 2015 2014 YILINDA TÜRKİYE, DÜNYA EKONOMİSİ 2015 YILINDAN BEKLENTİLER RAPORU OCAK 2015 ÖNSÖZ Dünya ekonomisi

Detaylı

Yıl: 27 Sayı: 100 Ekim 2013 95 KÜRESEL KRİZ: DIŞ BORÇLAR VE CARİ AÇIK PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE ANALİZİ. Hicabi ERSOY**

Yıl: 27 Sayı: 100 Ekim 2013 95 KÜRESEL KRİZ: DIŞ BORÇLAR VE CARİ AÇIK PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE ANALİZİ. Hicabi ERSOY** Yıl: 27 Sayı: 100 Ekim 2013 95 KÜRESEL KRİZ: DIŞ BORÇLAR VE CARİ AÇIK PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE ANALİZİ Hicabi ERSOY** 96 MALĐYE FĐNANS YAZILARI ÖZ Yabancı kaynak girişleri ekonomiler üzerinde ilk aşamalarda

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ 1 DÜNYA EKONOMİSİ Genel Küresel ekonomik faaliyet hacminde ve uluslararası ticarette II. Dünya Savaşından buyana tanık olunan en şiddetli küçülmenin yaşanmasına yol açan derin

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI MECLİSİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI MECLİSİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI MECLİSİ Mart 2008 i TOBB Yayın Sıra No: 2008/68 Sayfa Dünezi ve Baskı : Afşaroğlu Matbaası 425 22 44 -

Detaylı

Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015. Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015

Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015. Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015 Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015 Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015 Bütçe Tasarısı 2015-2016 Yönetim Kurulu* Yönetim Kurulu Başkanı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Hüseyin Aydın

Detaylı

Analiz. seta CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL

Analiz. seta CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL seta Analiz. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Kasım 2011 CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı