runr ve punya ranlhi ieln onr,ul

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "runr ve punya ranlhi ieln onr,ul"

Transkript

1 SMANLI ARSivIEniNiN runr ve punya ranlhi ieln Nr,ul (A. KONU$MA METNI) Prf. Dr. llalil TNALCIK Argiv knusunu knugmak iizere, TtirkArap itiqkiteri inceleme Vakfr Ycinetim Kurulu Baqkanr Sayrn emekli Btiyiikelgi, deperli tarihgi ismail Sysal'rn girigimiyle bu miihim tplantr gergekleqmiq bulunuyr. Arqiv knusu, Tiirkiye'mizin bir numarah srunlarrndan biridir. Sayrn Baqbakan'rmrzrn tplantrmrzr gereflendirmelerini,'bu knunun <ineminin brittn geniqli$i ile anlaqrlmrq ldufunun ve nihayet bir gzi.im yluna girecefinin bir igareti larak yrumlamaktayrz ve sevingle karqrlamaktaytz. Argivlerimiz neden memleketimizin bir numarah srunlanndandrr? qunkfl argivlerirniz, Ttrk devletinin devamhhfrnr saptryan temel kuruluqlardan biridir. Qtinkii argivlerimiz, Milli tarih ve ktiltiiriin gergek kayna[rdrr. Ttirk milletinin hafrzasrdrr. Milli anrtlarrmtzln en belagatlrct arqivlerdir. Arqivlerimiz bi.ittin ssyal ve insani bilim dallannrn ana kayndsrdrr. Nihayet arqivlerimiz, yizyrllarca kader birlipi yaptrfrmrz milletlerle, snra biiti.in medeni diinya milletleri ile bilgi ve di.iqi.ince alryverigine ve kaynaqmaya gdtiirebilecek, ed saflam, en zengin kaynaktr. Huzurlanruzda srunlan tek tek ele ahp ag*lamaya qalqaca[rm. Argivlerimiz devletin devamhhfmr giivenceye ahr, dedik. Devletin gegmiee uzanan bir devamhhpr vardrr. Bu devamhhk, ancak arqivlerin diizenli, sistemli, yaqar ve iqler bir hale getirilmesiyle sa$lanabilir.

2 Bugiin devletimiz birgk mesele rizerinde milletlerarasl kuruluqlarda tartrqmalara girmek zrunda kahyr. Mesela sn defa Bulgaristan'daki sydaqlarrrruzln acrkh kaderi! Oradaki Tiirk'lerin gelmigi, geqmiqi hakkrnda kasden uydurma iddialar rtaya atrhyr. Bu sydaglaruman Balkanlara nasrl gegip yerlegtiklerini, hangi kyleri kurduklannr, hatta Anadlu'nun hangi blgesine ve hangi bya mensup lduklannr bize arqivlerimizdeki "tahrir defterleri" btitrin ayrrntrlanyla itiraz gttlrmez bir qekilde bildirmektedir. Fakat qu da bir gergektir ki, bu arqivlerden ferdler kendi haklarlnr aramak igin yararlanrr. Fakat devletimiz kendi davalannr ispatlamak igin faydalanmaz. Dryiglerimizde milli srunlann, Krbns rneselesinin, Ermeni pattrtrsrnrn gegmiqini, hakikatini araqtrracak, zamanrnda belgeleyecek bir rgtit var mrdrr, bilmem. Bu i,g muhtemel araqtrrrcrlartn rtaya grkmasrna brrakrlamayacak kadar icil ve nemli bir irdevdir, kanaatindeyiz. Devlet yalnrz Acil iqleri igin defil, daha geniq killtiir plitikasr, kiilttir geligimi ve milletlerarasr iliqkiler igin de bu arqivden yararlanmamaktadrr. Bu arada, dtinyada Trirk ve fiirkiye imajr i.izerinde durmak gerektir. Milli imaj bir millet iqin bir dli.im kalrm srunu labiliyr. Birinci dtinya sava$rndan snra bir gk milletler bu ytizden pargalanmrg, hatta yk lmuqtur. Devletimizin kurucusu, bu s runun hayati <inemini clerinden kavradrpr ve tecriibe ile grdiifiii igindir ki, Tiirk tarihinin dsru imajrnr bulmak ve diinyaya Lanttmak igin, yrllarca gahqmrq ve bunu milletin bir numarah srunu larak benimsemiqti. Dtinya kamuyunu yanrltabilenler, milletlerin vc devletlerin varhfr ile ynabilirler. Bugiin medeni ilemde gazetelerde ve dl Per kamu araglarrnda milletimizin alryhine kasrth bir prpaganda siirtip gitmekte, Tiirkiye'yi pargalayan haritalar yayrnlanmakta, gergekler tersine gevrilmektedir. Bu, varh$rmtza kasteden sinsi, utanmaz bir prpaganda iilgiisi.inii almrqtrr. Osmanh imparatrlu$u (Turkish Empire) denerek gegmiqin btittin hrncrru mdern Trirkiye tizerine ytiklenmektedir. Ondkuzuncu :/iizyll tsalkanlar ve emperyalist Avrupa'nrn grkardrfr D$u Meselesi taktifi bugtin de mdern Trirk devleti aleyhine yeniden hrtlatrl 32 mak isteniyr. Osmanh Devleti'ni yrkan laylar, Avrupa'nrn D $u Meselesi, Hasta Adam diyerek Osmanh imparatrlufu aleyhine tez4dhladr['r bir yapmaca buhranlar silsilesinden baqka bir Sey defildir. Bu buhranlardan yalntz askeri emperyalist devletler de [il, dst sandr$rmw bal.;. devletleri de eknmik baktmdan ve keni ntifuzlarrnr pekintirmek bakrmrndan yararlanma$a gahqmtglarctrr. D[u Meselesi bir hagh seferi gibi ytirtittilmti,gtiir. Osmanh veya Tiirk adrnr krkung bir prpaganda ile lekelemek, Ttirkiye'yi dtinyada yalnrz brrakmak, ndan snra agrkian sava{ agmak D ['u Meselesi'nin bilinen taktisidir. Bu taktik bugtin aynen kullanrlmaktadrr.. Tarih bir tekerrtr defildir. Fakat, bir siiregtir, tarihi laylar uzun bir perspektiv iginde geliqir, lgunlaqrr. Buginkii Tiirkiye en azrndan ikiyiiz yiltrk bir perspektif iqindedir. Diin ldufu gibi bu giin de Trirkiye, bu krkung prcpaganda savaqrna karqt hakikat savagr ile karqr kymak zrundadrr. Hakikatrn yattr$r arqivlerimiz, bu savagta en kuvvetli, en yanrlmaz bagan silihrdrr. Bu savaqa dtigman kadar hayati bir nemle sanlmahyrz. Hakikat bizim yammrzdadrr. Argivlerimizdeki hakikatlerin rtaya grkmast igin yerliyabancr tarafsrz araqtrrrcrlarr teqvik etmeliyiz. Bu ara.: trrmalarr kdsteklememeliyiz. Bunun igin, arqivlerimizi mdern, iqler bir rgiit haline skmak da, tabii, ilk vazifemizdir. Kasrth yalanlan ancak bu ylla, zamanla s<indtirebiliriz. $una inanryrum ki, bu prpaganda sava$rnr kazanmak fiirkiye'nin gtiveni igin Nat kadar, belki de uzun stirede, ndan da dnemlidir. Agikflrdrr ki, bu ig devletimizden, geniq tirgiitleme ve gahqmalar ister. Her qeyden nce Osmanh Arqivlerini mdern mandsi ile kruitan, iqler bir araqtrrma merkezi haline getirmek gerektir. Arqivcilerimizin, b0tiin krsrtlamalara rafmen, yapttklarl mljazzam iqler, yine de areivlerimizi vesikalartn gtirtidtifii deplar lmaktan kurtaramamrqtrr. Arqivlerimizin diinyaca inantlrr bir ilim merkezi haline getirilmesinin ilk qartr, agrkhhk prensibidir. Bu, btiti.in mdern arqivlerin rtak prensibidir. Zlra, arqiv belgelerini yalnrz kendinize hasreder ve kendiniz ahkdm gtkartrsanlz, kimseyi hakikate inandrramazsrnrz. 33

3 (J { 3 () CD () t+ \ t\) O Bununla beraber, $unu da kabul etmek gerekir ki, bugtinkri,sartlar altrnda Ttirk argivlerinin, Batr arqivleri gibi, mutlak agrk Itk prensibi ile idaresi lanaksrzdrr. Evvela, arqivlerimiz katalglama, rgi.itleme ve gahqma gartlan bakrmrndan bu areivlerle asla ktyaslanamaz. Snra da, htikfimet maksath kimselerin argivlerimize girerek vesikalarr maksath qekilde segip kullanmalarrndan hakh larak kuqku duymaktadrr. 1968'de Cnseil.internatinal des Archives genel sekreteri Macar Kesckemeti drt kigilik bir uzmanlar heyetiyle gelip arqivlerimizi inceledi ve UNESCO'ya bir rapr verdi. Bu raprda arqiv kanununun bir an nce grkmasr, uzman bir kadrnun yetigtirilmesi, arqivlere bina ve gerekli teknik araglann saflanmasr tavsiye lunuyr. Milletlerarasr mali yardrm imkd,nlan diiqiini.iltiyr ve beg ytlltk bir planla bu iqin yiinitiilmesi ngdrtiliiyrdu. yine UNESc adrna Trirkiye'ye gelen Macar ivan Brsa, 1gB0 tarihini taqryan raprunda 1968'deki durumun aynen kaldrp'rnr vurgular ve Ttirk argivlerinin "internatinal cncern" ldufunu yazar. Bu iddia bitaz saldrrgan bir grtiqiin ifadesidir. Bazt Balkanh. ilim adamlarr qu iddiadadrr: Mademki bu arqivler imparatrlufun argivleridir, halde nlar tizerinde btittin bu milletlerin haklan vardrr. Sfya'da CIBAL diye bir merkez kurulmuqtur. Bu Balkan clkumantasyn merkezinde Ti.irkge vesikalarrn mikrfilrnlerini tplamak crbal'in baqhca gayelerinden biridir. rada yazran smanhca kuma seminerleri de dtizenleniyr, sfya, Balkaniann, baqka bir deyimle Osmanh tarihinin merkezi haline getirilmek isteniyr. Ama, ellerindeki malzeme yelmez. Byle bir araetrrma merkezi ptansiyel larak istanbul'dur. Ttirkiye arqivleridir. nlarr mikrfilm halinde sfya'ya tagrmak iqin UNESCO kullanr Ityr. Gelen miitehassrslarrn teklifleri kleksiynlarrn mikrfilmlerini verin, dviz kazanrn, ftidtidtir. Arqivlerimizi milletlerarasl bir kuruluq haline getirmek igin yaprlan gabalar bizi uyarmahdrr. Argivlerimizi mdern dururnda i=sler bir araqtrrma merkezi haline getirmezsek, bu saldrrrlarln snu geimez. Buttin bu igleri Ttirk devleti yapmahdrr. Argivlerimize sahip grkmahylz ve bir an nce bu iqleri kendimiz yapacak krrdrette ldufumuzu medeni 34 Aleme gcistermeliyiz. iqte nun igin arqiv meselesi Ttirkiye devletinin bir numarah srunlarrndan biridir, diyruz. Argivlerimiz ve Devletimiz knusundan qimdi ktiltiir knusuna gegece$im. Tarihimizi yazmak igin geqitli kaynaklar vardr, vekdyinameler, seyahatna,meler, abideler vesaire. Bu kaynaklar iginde, hig biri geniqlik ve giivence bakrmrndan argiv malzemesiyle karqrlagtrnlamaz. MeselA divanr hi.imayun'd.a her giin verilen karar ve emirlerin kpya eclildifii miihimme defterlerinden 265 cildi bize kadar intikal etmiqtir. Bu seri, Osmantr imparatriufu tarihi bakrmrndan egsiz bir kaynaktrr. Yirmi yrldan beri bu serinin faksimile yayrnlanmasr igin gahqmalanmrz maalesef snug vermemiqtir. $imdi bunun bir cildi Almanya'da yayrnlanmrq bulunmaktadtr. Osmanlt arqiv kaynaklarr cizellikle scsyeknmik tarih bakrmrndan snsuz bir kaynaktrr. Kylere, kentlere ait ista. tistik bilgileri, tprak tasarrufu gekilleri, kyluntin iginde bulundu$u kqullar, kciyqehir iliqkileri, vergi sistemi, vakrflar ve malikineler, akla gelebilecek her trirhi knu tahrir defterleri ile aydrnlanabilir. Arqivlerimizdeki tahrir defterleri Gtrcistan'dan Arnavutluk'a, Bsna ve Macaristan'a kadar bugiin birgk ilim adamlnln gahgmalarrnr i.izerinde tpladrfr bir seridir. Macarlar, Bsna'hlar ve Bulgarlar qimdiden defterlerin birq['unu yayrnlayarak ve terci.ime ederek bu sn derece nemli kayna$t, memleketlerinin ssyal ve iktisadi tarihi tizerindeki incelemelerin mihveri yapmr.glardrr. Tiirkiye'mizde birkag gencin ilgisi dr.qrnda maalesef Ttirkiye ssyeknmik tarihin bu ana kayna$r da sistemli bir gahqma knusu lamamrgtrr. Bu serinin cinemini ilkin tanryan ve incelemeleriyle deferlendiren buyi.ik ilim Omer Ltitfi Barkan'rn burada hatrrastnr anmak isterim. O yalnrz Trirk'ler igin de$il, sdztinii ettif'im yabancr ilim adamlan igitt de bir krlavuz lmuqtur. Bu alanda yaprlacak en d.cil iglerd,en biri, Ankara ve istanbul arqivlerindeki defterlerin dfru ve sistemli bir katalsunu meydana getirmek, snra Ttirkiye'ye raif ciltlerin indeksli faksimile yayrnlannr yapmaktrr. Birkag yiizii bulan bu defterler yayrnlanrnca yurdumuzun beqyriz yrlhk tablsu, biittin ayrtntrlarryla gzlerimiz niine serilecektir. Bu serinin yayrnlanmasl, yalmz yurdumuzda depil, britiin diinya'da Tiirkiye iizerindeki ssyal ve iktisadi gahqmalarrn birdenbire patlamasl snucunu verecektir. Bunun Ttirkiye igin sa$hyaca$r muazzam tanrtma hizmetini bir taraf.a brrakahm, bu gibi araqtrrma 35 (A c) I (D a (D +)

4 lar, Ttirkiye'mizi bugiin diinya tarihgilisinin ydneldi$i ssyeknmik tarih araqtrrmalannrn en ijnemli merkezlerinden biri haline getirecektir. Ancak qunu nemle kaydetmek gerekmektedir ki, iiniversiteierimiz ve bilim kurumlan bu alanda yetkili bir kadr kuramazlarsa, bunclan yine en gk yararlanan yabancrlar labilir. Kendi tarihini baqkalanndan dfrenmek hicabrndan kurtulmak Atatiirk'tin bize firettifi en btiyi.ik diisturlardan biridir. Hig gecikmeden bir arqiv kulu kurarak bu vesikalarr diru iarak kuma ve deperlendirme metdlarrnr genglerimize fretmeliyiz. Bu kul yabancrlara da agrk lmalidrr. Gelsinler burada d$rensinler. Bu vesikalarrn sahibi larak fretmentifini de biz yapahm. Baqbakanhk Ar"siv araqtrrma dairesinin, bu tiirlti bir galtqma merkezinin niivesini yrllarca nce kurmuq ldufunu, bi.iyilk hizmetlerini burada gtikranla anmak devimizdir. Saym Mithat Sertflu, FAztI Igrkzlti, SelAhattin ilker'in, arqiv tasnif heyetlerinin, sn defa Nejat Gyting ve Atillfl Qetin'in gk deferli hizmetleri lmasa, yerli ve yabancr birgk bilim adamr arqivlerimizde galrymalarrnt siirdiiremezlerdi. Arqiv belgelerini tarih igin deferlendirmek, iqin ikinci safhasrdrr. Universitelerimizde ssyeknmik tarih kiirstileri kurulmasr tegvik lunmahdrr. Battda gk geliqmiq istatistik ve kmpi.iterizasyn tekniklerini bu ktirstilerde dfretmeliyiz. Tahrir defterlerinin igerdifi milynlarca data ancak kmpiiterizasyn metdlartyla defierlendirilebilir. Tahrir defterleri iizerinde bu geqit galtqmalar Amerika ve Avrupa'da bizden tjnce baqlamrq buiunmaktadrr. Onlarrn bu malzemeyi bizden daha iyi deferlendirmesi halinde, ister i,qtemez nlara tibi duruma dugeriz. Bugiin Osmanh imparatrlufiunu vucuda getirmiq lan tpraklar tizerinde yirmiyi aqkrn devlet yaqamaktadrr. Bu milletlerin beqytiz yrlhk gergek tarihleri bizim argivlerimizde bulunmaktadrr. Bu arqivlerin sahibi larak nlarr bu hazine iizerinde gahqmaya gafirrmak ev sahiplifii ve krlavuziuk yapmak, hatta bu tnalzemenin deferlendirilmesinde n ayak lmak bizim devimizdir. istanbul, bu araqtrrmalarrn tabii merkezidir. Buracla bu milletler gegmiglerini biitiin ayrrntrlarr ile 6['renerek yalan yanhe iddialara srrt Eevirecekler, bizimle tekrar kaynaqacaklardrr. igte, bana arqivi verin Osmanh imparatrlufiunu yeniden kurayrm, derken bunu kastediyrum. I\lilli Tiirk devleti ancak bir ktilttir birlifinin merkezi labilir; yine inanryruz ki, devletimiz, tiniversitelerimiz, bilim kurumlarlmrz ve nihayet geng Tiirk bilim adamlarr bu muazzam iqin tistesinden gelecek yetenefe sahiptir Ier. * ** 36

5 OSMANLI ARSIVLERINiN TURK ve DUNYA ranini ielnr ONEvtl (8. DAEITILAN AYRINTILI METIN) Prf. Dr. II"IiI INALCIK 5 Haziran 1982 tarihinde UNESCO fisinde Sayrn Ayfer Bakkalciflu, UNESCO nezd.inde Tiirkiye delegasynundan Sayrn Ozden Sanberk ve Milletlerarasr Arqiv Kurulu (Internatinal Cuncil f Archives) Genel Sekreteri Dr. Charles Kecskemeti'nin iqtirakiyle Tiirkiye'de Osmanh argivleri iizerinde bir tplantt tertip etmiq ve grtiqmeler snunda benden yaztlt bir rapr yazm mr uygun bulmuglardr. Bu arada A. Bakkalcrfilu, I. Brsa'ntn UNES CO adrna haznladrfr 1980 tarihli rapru ile CIBAL'rn gahqmalanna ait vesika ve yaylnlan bana iletti. Osmanli arqivlerinde ktrk yrldan beri araqtrrmalar yapml$ lmak sifatile, tamamryla kiqisel grtlqlerimi yansrtmak iizere a4afrdaki rapru sunuyrum. runrive'deki smanlr AR$ivLERiNiN TURKiyn iqin VE MiLLETLERARASI OTNNAI : Balkan memleketlerinin, Macaristan'ln, Giiney Rusya ve Arap memleketlerinin ve Turkiye Cumhuriyetinin sn beqaltr yi.izytlhk tarihinin ana kaynafr Tiirkiye'deki Osmanh areivleridir. Bugiin bu arqivlerin, Akdeniz memleketleri ve Avrupa tarihi iqin de birinci derecede nemli argivlerden biri ldufiu anlaqrlmrqtrr. OzeIlikle, ssyal, eknmik ve demgrafik araqtrrmalann tincelik kazandrfr gtintimiizde, bu arqivlerdeki sn derece zengln istatistik rnalzemesi (ntifus ve vergi defterleri) eqsiz bir defer taqrmaktadrr. Ozetle, bugtin Ti.irkiye'de bulunan Osmanh Ar=sivl':ri, biilgedeki milletlerin hayati bir nem verdikleri, bu yiizden hiikiimetlerin de ilgilendi$i milletlerarasr bir knu nitelifini kazanmrqtrr. Buyiik tarihgi Fernancl Braudel kitabrnrn nksaniartnr sayarken diyr ki: "The secret r sme f the secrets, lie hidden in 3e

6 the vast archives in istanbul: Acce."s t them is difficult and it is nly nw that we are seeing sme f the results f investigatin f these surces" 1. Balkanlarda ve Arap mernleketlerinde Osmanh dneminden kalmrg arqiv malzemesi, Ti.irkiye'deki mljazzam klleksiynlar yanrnda gk <inemsiz kahr. Ti.irkiye bugtin, bu memleketlerin tarihlerini yazmak igin grizlerini gevirdikleri merkezdiir. Milletlerarasr diizeyde bjektif zengin bir araqtlrma dijnemi, argivlerimizdeki malzemenin aragtrrmalara hazv bir hale getirilmesile miimktindtir. Bdyle bir merkezin meydana getirilmesi, Tiirk ilmine ve Ttirkiye'ye ssyal itimlerde dtinya lgiisiinde bir yer kazandtrrr. Bu argivlerdeki aragtrrmalar, vesikalann bjektif nitelipi snucu Tiirkiye tarihi ve Trirkler tizerindeki yanhq ve qarplk gdriiglerin ve prpagandanrn da bertaraf edilmesine hizmet edecektir. Bu argivlerdeki malzsmenin kullanrlmasr qimdiden bu ynde btiyiik yararlar saslamrq, Osmanhftirk aragtrrmalan bir gk m':mleketlerde sn derece ilging ve mtispet bir canltltk ve 6nem kazanmrqtrr. Bir misil larak Fransa'yr gsterebiliriz. Vaktile, A. Bennigsen'in gtiirdi.isii mikrfilmler sayesinde bu memlekette OsmanhTrirk araqtrr:malarinda griilmemiq bir geligme lmuq, sn derece mi.ispet ve rijinal araqtrrmalar yaytnlanmaya baelamtqttr. Bu araqtrrmalarrn yaym rganr Turcica bugiin Tiirk aragtrrmalarr alanrnda belki en nemli ilmi dergi haline gelmiqtir. Amerika'da OsmanhTtirk ara"strrmalan bir gk genci bu alana gekmekte, dktra yapanlann sayrsr tuzu aqmaktadrr Afusts'unda Princetn Universitesinde tcplanan III. Milletlerarasr Tiirkiye Ssyal ve Eknmik Tarihi Kngresine yiizlerce a.raqtrrmacr katrlmrqtrr. Malzemenin sn derece zengin ve rijinal lmasr, Orta D[u ve Balkan tarihi iizerinde en esash aragtrrmalartn ancak bu malzeme sayesinde yaprlabilmesi imkinr bir gk geng araqtrrtctyt bu alana qekmektedir. Yakrn bir gelecekte, gerekli hazrrltklar t'amamlandrfr takdirde, OsmanhTilrk aragtirmalannrn diinya iiniversitelerinde belli bagh disiplinlerden biri haline gelecesi kanrsindayrm. Bu muazzam imkandan bagta Tiirklerin yararlanmasr ve tincti lmasr tabiidir. Osmanh tarihini, kendi milli tarihi 1. (The Mediterranean and the Mediterranean Wrld in the Age f Philip II. New Yrk 1972, Preface, p. 13). nin bir pargasr sayan biricik memleket Tiirkiye'dir. Miisluma: Arap memleketlerinin bir gffu bile, Osmanh tarihini daha zlya de menfi bir bakrqla grmektedir. giikretmek gerekir ki, bu mu azzam tarih ve kiilttir rhazinesi bugi.in gergek sahibi ve varisi elin dedir. Ondan kendi tarihi, milli ktiltiini bakrmrndan azami higim de yararlanma imk6nlarr da nun elindedir. Ancak Tiirk hiikti metlerinin, bu imkanlan deserlendirmek uzere rasynel ve siste matik bir prgram iginde bir an nce qahqmaya baqlamasr bi zarurettir. yaprlmr$ TEKLIF Vn PROJELERiN ELESTiRir,UnSi : 1980'de Ttirkiye hiiktimetinin davetile UNESCO adrna Ivar Brsa'nrn hazrrlayrp sundu$u "Develpment and Mdernizatir f the Baqbakanhk Arqivi"? basqhkh rapru inceledim. Rapra ha kim lan ana diigtince, bu arqivin milletlerarast iinemi dlayrsili milletlerarast bir ilgi knusu ldufiu, Osmanh imparatrlu$un dan aynlmrq devletlu'rin tarihi igin zaruri bir kaynak lmasr nede ni ile stirekli iyi bakrrnr v6 yararlanrlmasrnln bu devletlerin yakrr ilgisini gektisi rizerindedir. ("their cntinuing preservatir an( availability fr schlarly research are matters f internatina cncern", Art. 10) Rapr sahibi, bu arqivin ACeta rnilletleraras bir vesayet altrna knulmasrnr ispata yeltenir gibidir. Bu arqivler rizerinde Ttirkiye kadar imparatrluktan ayrrl mr$ milletlerin de hak sahibi lduklarr hakkrnda iddial,ar AIESEE'nin igincle ve tertipiedifi kngrelerde eskidenberi dinle mekteyiz. Ivan Brsa, bazr vesika serilerinin mikrfilmlerinin sa. trqa arzedilmesile Turkiye'nin muhtag ldufu dviz srkrntrsinrr giderilmesine yardrm edecefi qeklinde bir teklif yapacak kadar safhk gstermektedir. (Bak. Art. 59). Onerilen ttim tekliflerir esasr, Osmanh arqivlerini, milletlerarasr yararlanmaya biran n. ce kayrtsrz ve qartsrz agmaktrr. Baqka deyimle, rapr sahibi bu arqivler tizerinde grtiq ve tavsiyelerini, baqlangrgta Tiirkiye bakr mrndan de$il, milletlerarasr cinerni bakrmrndan, srrf bu ynden 6ne srirmekte ve kanaatince ikna edici deiiller bulmaktadrr. D. iriz bahsi yanrnda teknik yardrm vb.'de ajrnl zihniyetle ele ahnmaktadrr. 2. UNESCO, Turkey, Prrntin f the Training and Educatin f Specialists and users f Inf< matin, Restricted Technical Reprt, RP/l /5/10. 1/05, Paris

7 TiirkOsmanh arqivlerinin, biran tince milletlerarasr biitiin ilim araqtrncrlan igin kullanrlabilir bit hale gelmesinde Ti.irkiye igin bi.iytik yararlan yukarrda agrklamaya galrgtrm. Bu nktada hig bir anlaqmazhk yktur. Fakat Ttirkiye'nin, btiyiik klleksiynlartnr en blc yabancr aiqivlere mikrfilm halinde devretmek, Osmanh arqivlerinin merkezi fnksiynunu grirmekten grkarak bunu baqka devletlere brrakmak safdillifini gsterecefini ummak en azrndan safdilliktir. CIBAL bu maksadr giitmektedir. (Bu kuruluq hakkrnda gciriiglerim igin aqasrya bakrnrz). Ivan Brsa aynr zamanda, merkezi Sfya'da bulunan CIBAL'In Arqiv ve Mikrfiim Kmisynu bagkanrdrr ve CIBAL'rn esas hedefi. arqivlerden mikrfilm teminidir. 197B'de CIBAL Bursu bu maksatla kampanya aemaya karar vermiqtir. Halbuki AIESEE (Assciatin Internatinale des Etudes du Sudest Eurp en) btinyesinde bir Argiv kmisynu vardr ve baqkanr bir Turktti. Arqivlerimizin islaht, ilmi. aragtrrmalar igin kullanrhr hale getirilmesi, mdernleqtirilmesi, her qeyden rince Tiirkiye'nin igi ve kaygrsrdrr. Bu knuda milletlerarasr "endiqe", Ttirkiye drqr hig bir kuruluqun miidahale ve vesayet denemesine vesil,e lamaz. UNESCO'nun bti'ufrn milletlerce iyi kabul gren teknik yardlmlarr ancak bu gergevede diiquniilmeli, teklifler bu ruhla yaprlmah, her geyin iizerinde i.iye devletin grkarlan gzniinde tutulmahdrr. Gergekten, milletlerarasr igbirlifi, milletlerarasl grkarlara yardrm bu ilk,sart yerine geldikten snra baqlar. Ivan Brsa'nrn raprunda maalesef milletlerarasr grkarlar veya belli bir kuruluqun gaye ve hedefleri ijn planda ele ahnmrqtrr. Bu mtigahadem, Ivan Brsa'nrn Bagkantik Arqivinin bugiinki.i durumu ve mdernleqtirilmesi igin yaptr[r 6neriler,: kargr depildir. UNESCO veya baqka kurumlarrn teknik iqbirlifine ihtiyacrmrz vardrr. AR$'IVLERIN TAM AQIKLIGI Ag*hk, her gegit ilmi araqbrrmanrn temel prensibidir. Bir fikir, bir tez, herkes tarafrndan serbestge kntrl edilebilir kaynaklara dayanmlyrsa, d$ru bile lsa ilim Alemince veya tarafsiz di.inya kamuyunca itibar grmez, ilmi nitelik taryrmaz. MeselA, a'rqiv vesikalartnrn yalntz Ttirk aragtrncrlanna agrk tutulmasr, yaptlan yayrnlann gtiphe ile kafqrlanmastna yl aqar, Ttirk ilmini genellikle gcilgeler. +z 3. Activit priritaire: CIBAL, Bulletin d'fnfrmatin, Sfia, 1978, p. 7. Arqivlerimizde krrk yrla yakrn aragtrrma yapmts bir tarihgi sifatile, bu zaman iginde gridtilen plitikalardan Ttirk ilminin gk zarar grmtg ldusunu belirtmeyelim. Bir memlekette plitika gere['i yarrm milyn pzu agan en blc mikrfilm mtisaadesi verilirken Trirk araqtrrmacrlara veya kurullara gi.igltikler grkanlmrgtrr, Yahut geng, Ttirk dstu aragtrrmacrlar geqitli gtigltiklerle kargtlagmrq, mtisaade alamamr$, bu yi.izden Osmanh tarihi igin uzun yrllar hazrrlandrktan sqnra knu ve dlan defiiqtirmek zrunda kalmrglardrr. Bir donemde agrkhk prensibine riayet edilmiq, baqka z.amanlarda, Tiirkler de dahil, sn d.erece dar bir krsrtlama plitikast uygulanmrqtrr. Kendisine sadece yiz pz mikrfilm mtsaade edilen bir araqtrrrcr, biir taraftan harice n binlerce, yiiz binlerce pz mikrfilm mri..aadesi verildifiini grmi.iqtir. Argiv malzemesi, bazr idareciler tarafrndan gtinttik plitika ve diplmatik yaklaqrmlann bir vasrtasr gibi kullanrlarak kararstz, geligkili, knulan ycinetmeliklere aykrn gekilde idare edilmigtir. Btittin bu ittiradsrzirklar, tabii argiv kanunu grktr$r zaman dnlenmig lacaktrr. ittiradsrzhklarrn siiriip gitmesi ise, Tiirkiye' nin itibarrnr zedelemektedir. Bunun agrkga ifade edilmesini, samimiyetime ba$rqlamanrzr dileririr. Tam agrkhk knusunda, hele Ivan Brsa'nrn istedisi gibi, 1914'ten snraki dsyalarrn incelemeye agrhrtasr knusunda Tiirkiye'nin 6zel durumunun hesaba katrlmadrfr meydandadrr. Brittin belli gevrelerce bir menfi prpaganda kampanyasrna hedef lan Tiirkiye'nin ban hassas k' nularda, diigmanrn agrkhk prensibini kttiye kullanmasrnr 6nlemek igin, krsrtlamalar yapmasl tabiidir ve gerqek ilim gevrelerinin buna hiq bir itirazr lamaz. Esasen belli baqh dinya argivlerinde bu gibi gi.incel nemi lan kritik malzemenin sirktilasyndan kaldtnldr$r ve inceleme igin uzak bir tarih tesbit edildisi malfimdur. Fakat gtincel lmayan knularda tasnif edilmig btitiin klleksiycnlarrn araqtrrmacrya agik bulundurulmasr, mekanik kpya imkdrnla,rlnln.eaglanmasr, yalntz ilmin bir gerefi depil, aynr za.manda Tiirkiye'nin genel ktiltiir hedefleri bakrmrndan da bir zarurettir. Burada belirtilmesi gereken ikinci nkta d, Ti.irkiye arqiv kclleksiynlannrn nemli bir bliimiinii herhangi bir qekild'e elde ed.erek OsmanhTtirk araqtrrmalannda milletlerarasr bir merkez haline gelmek iddiasrdrr. Milletlerarasl kiilti.ir rekabeti nrmal bir geydir. Bazt yiiksek prensipler arkasrnda griinerek Tiirkiye' 43

8 nin Balkan memleketleri ve Arap tarihi igin mevcut imtiyazlr durumunu paylaqma teqebbtisleri kargrsrnda ihtiyath davranrlmasl da tabiidir. CIBAL UZNNiNDE : CIBAL (Centrb d'infrmatin Internatinal sur l,ls Surces de I'Histire Balkanique) stati.istini.i ve 1980": kadar gab.qma raprlarrnr inceledim. Kuruluqun merkezi Sfya'drr ve esas varltfr Bulgar ilimler Akademisi'ne (Bak. Status: madd.e 16 ve 19) ba$ltdtr; faaliyetleri UNESCO prgramr iginde gsterilmig, bdylece UNESCO'nun destefl'i saflandr$ gibi yaratrlan merkeze milletlerarasl bir cephe saflanmrqtrr. CIBAL'in AIESEE'den kparak ideta na rakip bir kuruluq geklinde meydana grkrqtnr tamamryla anlamak giigtiir. AIESEE bilnyesinde CIBAL'1n iistlendifi fnksiynlan gren kmisynlar vardrr. CIBAL'in gcrgek hedefi, Sfya'yr Balkan tarih aragtrrmalartnrn merkezi haiine getirmektir. Sylemeye hacet yktur ki, sn altr yuz yrlhk Balkan tarihinin ana kaynaklarr istanbul'dadtr. Bu hususta CIBAL'in kurucularr da herhalde bizimle birlegirler. Byle bir merkezin yeri ancak istanbul clabitir. Osmanlr kaynaklan lmadan'cibal gereksiz bir kurulu,g d.urumuna diiqer. Bu iyi bilindifi'inden faaliyeti mikrfilmaj ve Osmanli palegrafi ve diplmatiffi iizerinde tplanmaktadrr. Egsiz arqivleri dlayrsryla gatkan tarihi aragtrrmalannrn tnerkezi lan istanbul bu tabii hakkrna sahip grkmahdir. Tiirkiye, bu imtiyazh durumunu kendi eliyle b,ertaraf etmemelidir. Kanaatirr budur. Bunun igin de istanbul Universitesi ve Baqbakan Itk Arqiv Genel Mtidtirltifi.i, hiiktimetin destefi ile GtineyDiu Avrupa Araqtrrmalarr Enstitusu btinyesinde Balkan Tarihi Kaynaklarr Merkezi kurup buna mill'etlerarasr bir statii vermelidir. Bu kuruluqta ve Universitcde Osmanh palegrafi ve diplmatisi kursiart liymah ve yabancr dilde tedrisatla buna milletlerarasi nitelik kazandrrmahdrr. Her sene istanbul'a arqive gahqmaya gelen 5ra5snctlar bu ihtiyacr qiddetle duymakta ve qahsi temasiarla bunu gidermeye gah."smaktadrrlar. Bu kurslar Balkanlardan, Arap uremleketlerindeu ve Orta D[u araqtrrmalarrna ilgi duyan her memleketten bir gk frenci gekecektir. gimdilik giriqilen bu pratik mesai, ileride Osmanh Argiv ve Diplmatik (diplmaberat ilmi) Okulu'nun kuruluquna temel hazrrlar. Bunun igin istanbul Universitesi Tarih Bltimiine bafih GtineyDfu Avrupa Aragttrmalarr Enstitiisii ile temasa gegilebilir. CHARLES KECSKEMETi'NIW ONNNISI : Bu mektupta "l'bjectif principal du prjet cnsiste ir, placer sus cntr6le intellectuel I'ensembie des fncls d'archives de la p6ride ttmane" deyimi agrklama ister. Onerilen prje bu nkta agrkhffa kavuqtuktan snra biitiiniiyle el: ahnabilir. Tiirk htikiimetinin alacafir esash tedbir ve faaliyetlere paralel larak UNESCO yluyla uzman arqivciler:in teknik yardr.mlan quphesiz ancak qtikranla karqrlanrr. Madde 4.1. agrkqa gdstermektedir ki, UNESCO'nun yardrmr arkastndan milletlerarast bir prjeye gidilme ve derhal "les prbldmes cl'accds" (Madde 5) ne gehnektedir. TURK TTUTUUETINiN ACiT, OLARAK YAPMASI GEREKEN i$ler : Yukarrda temas etti$im nktalar sanlrtm yeterince gstermiqtir ki, Ti.irkiye'nin en nemli ve en zengin ktiltiir mirasr beynelleqtirilme ve milletleral'ast vesayet albrna skulma teqebbtisile karqr kargryadrr. Dayandrklan delil, bu arqivlerin gergekten acikh bir durumda bulunmalarr, dcil tedbir alinmazsa nemli bir ktsmrnln mahvlma tehiikesi karqrsrnda bnlunmasidrr. Bu hazine birgk milletleri yakrndan ilgilendirir, qiinkii tarihlerinin kaynaklarr bu arqivlerdedir, denilmek isteniyr. Ttirk hiikilmeti byle bir knuda bizzat harekete geqip iqleri ytiklenir, arqiv knusunu bir. an nce ele alrr, gerekli tatrsisatlarl yapar, Universiteyi harekete gegirirse, drqarrya lan ihtiyacrmlz ve baihlifrmrz sadece teknik uzman ve malzeme istemekten ibaret lur. Durum, htikumetin bu knuda artrk radikal bir hamie yapmasrnl zarurl ktlan bir nktaya gelmiqtir. Bu faaliyet ve tedbirler snucunda Tiirkiye, mdern bir devlet larak grevini yerine getirmiq lmakla aynr zamanda, bu arqivler sayesinde, dunyada nemli bir kiiltiir alanrnda nctiluk imtiyazrnr alma yluna girer. * ** 44

9 l PF{ s rt NN cjs e is tr) A F{ v) N Fl N v\r N u,* N N Il cj t =q C$ F P F v) q) l q).f' =S r).y trt tsn :$ GcjN RR,45 ts N v) v) \i: YN ca ^ F ;Js.b <j \(.)'! F{ ss CS =\: v)r.\ c;3 d*l hl 3'S Qca 'i: tqindekiler Osmanh Arqivleri ve Osmanh Araqtrrmalarl Hazrr[k Belgesi Osmanh Arqivieri Refrmu knusunda ingilizce Ozet bilgi (Summary) Sempzyum Prgranu r. senrpzylrmda YAPILAN RESM1 TONUSMALAR Vakrf Ynetim Kuruiu Baqkanr Em. Buyiikei{i ismail SOYSAL'In sunuq knuqmasl 3 Baqbakan Saytn TurguL OZAL'ln aglq knu"spa5l 5 Drqiqleri Bakant Sayrn Vahit HAL'EFOGLU'nun knusmasr 9 Yiiksek Ofretim Kurulu Baqkanr Sa5r1v1 Prf. Or. ih" san DOGRAMACI'nIn knugmasl...! 13 Ba4bakanhk Mtisteqart Sayrn Hasan Celdl GUZEL'In knuqmasi , 17 Kuitur ve Turizm Bakanhfr Miisteqarr Saytn Kemal GOKqE'nin knuqmasl ismail SOYSAL'rn SEMPOZYUMUN kaparuqrnda yaptr$r knu$ma. 27 ii. GENEL NiTgLiTTEKi EiLOiNiLER PrOf. Dr. HAIiI INALCIK: Osmanlt Arqivlerinin Trirk ve Durr.ya Tarihi igin Onemi (ve claprtrlan ayrtntrlt metin) 31 Mithat SERTOGLU: Osmanlt Arqivlerinin, Dtinu. Bugiinti v': Yartnt.. 47 Prf. Dr. Nejat GOvUt'tg: Osmanir Araqtrrmalartnda Argivlerin yeri rrr. smanlr ARSi\rLERiNiN TARiHqESi VE BUGUNKU DURUMU Atiila qetin: Osmanlt Arsivlerinin Tarihleri 63 VII

10 Dg. Dr. Ilber ORTAYLI: Necati AKTAS: BasbakanLk Osrnanlr Ar$ivlerinin Bugiinkii Durumu?3 Balkanlar ve Batrda Osmanh Tarihi il" Ilgili Ar$ivler 195 Ogr. Alb. Giilsiim BUDAYBEK: ' Prf. Dr. Kemal KARPAT: Osmanh Askeri Ar$ivleri ABD'de Osmanh incelemeleli Elsi Bilal SiMglR: Osmantr Drgiqteri Arsivleri VIL ARSiVLERLE ilgili YASAL VE TEKNiK ISLER ijlkt ALTINDAG: Tpkapr sarayr Muzesi Arsivi t 1? Tt:l B:NIR5' Ar$ivlerle itgili Mevzuat, qahsmalar ve neriler Biiviikelsi Erdgan SANALAN: rv. smanlr ARglvLERlNiN ZELLiKLERi Yabancrlara Ar$ivlerimizde Araqtlrma Izni Srunu Trilin AREN:,{rqivlerde bina, Kruma, Mikrfilm ve Bilgisayar Prf. Dr. Bekir KUTIjKGLU: OsmanL Arlivleri ile Vakaniivis Tarihleri Arasmdald BaE Sistemi Yrd. Dq. Dr. Cahid BALTACI: Frf. Dr. Feridun AKOZAN: Ser'iyye SiciUerinin Tarihsel ve KUltiirel Onemi... 12? Bir Ar$iv Sarayrnln Ozsllikleri Yard. Dca. Dr. $uklii HANiOGLU: Yakm Ddnemde Osmanh ve Yabancr Arqiv Kayrtla EKLER : nm Mukayesesi _ Bildiricilerin Ozgegmigleri... 26,1 v. ARqivcilrK ve AR$iVLERDEN 'ARARLANMA yr{rrmi #,'[,ijfi:,1":i]":i ]"":"'*1::t."Tti.]':. tl:]"..11.'.,r, Prf. Dr. Miibahat KUTUKGLU: Osmanlr PalegrafyaDiplmatika 0Eretimi ve ArEivci Yeti$tirilmesi Dr. Miijgen CIINBUR' MiUi Kiitiiphane ve ArQiv Malzemesi Mehmet GENQ: Osmanh ArQlvlerinden Yararlanma Yiint?mi Em. Elqi llhan AKANT: ABD Milli Ar$ivlerinden Yararlanma Yntemi VI. DUNYADA OSMANLI ARASTIRMALARI VE ARSiVLER Prf. Dr. Neqet qagatay: Osmanh Ar.livlerinb DlS Dinyadaki Ilgi ?3 Prf. Dr. Emel DOGRAMACI: Arap Ulkelerinde Osmanh Arastumalarr Dg. Dr. Mustafa BILGE: Osmanlr Ar$ivlerinin Arap Ulkeleri Tarihi Baklmrndan Onemi

11 OSMANLI ARSIVLERI VE OSMANLI ARASTIRMAIARI SEMPOZYUMU Mustafa Reqit Paa : Hazinei Evralr (1846) TURKARAP ili$kilerl ItrtCErr,MELERi VATFTNTN GiRISiMiytE isral{eul. UNIVERSITESI E,UEEIYAT FAKULTESiNDE Mayrs 1985 Dizgi ve Baskr: DIVIT Matbaacrlrk A.$., Galatasaray Hayriye Cad. Qrlu Apt istanbul 'lel.: l5l +3 5+

12 smanll ARsivLEni VEI OSMANLI ARASTIRMAIARI OiZYUMU Mustafa ReEit Paga' Hazinei Evrak (la+o) runrarap irisrileni irucelememni vakfr' NrN cinisinaivm i st,nn e u u u r.r ive ns ires i e ee ivnr rnnu resi r.r de Mayrs 1985

icindekii,bn /r. isr,alt ARAZi ve vergi sisrnuinin TE$EKKUTU vn osmanlr DEVRiNDEKi $EKiLLERLE MUKAYESESi... ls

icindekii,bn /r. isr,alt ARAZi ve vergi sisrnuinin TE$EKKUTU vn osmanlr DEVRiNDEKi $EKiLLERLE MUKAYESESi... ls icindekii,bn J x /r. Koy, rovlu vb ivrpnratorluk...... I V. Milletleraran Ttirkiye Sosyal ve iktisat Tarihi Kongresi. Teblidler, U.U. Tiirkiyat Arasttrmave Uygulama Merkezi, istanbul 2l-25, Adustos 1989.

Detaylı

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i T.C. RMAN V SU i$lri BAKANLTGT Tiirkiye Su nstitiisii Sayr : B.23.1.SU.0.00.00.00-821.051 0i Knu : Tiirkiye Su nstitiisl (SUN) Lg Tasanm Yangmasr c).2 0/./2013 SULYMAN DMIRL UNIVRSiTSI RKTORLUGUN 32260

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ'NE

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ'NE A K PARTİ Sayı: Ar-Ge-81-11-2016/414 25/04/2016 Knu: AK Parti Ar-Ge Başkanlığı 5. Ssyal Bilimler Teşvik Ödülü KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ'NE AK Parti Araştırma

Detaylı

TURiZMYETURiZM OLAYI. TURiZM: Yeterli boq zamana, yeterli mali olanaklara ve seyahatten. DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK

TURiZMYETURiZM OLAYI. TURiZM: Yeterli boq zamana, yeterli mali olanaklara ve seyahatten. DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK Marmara lletisim Dergisi, Sayr:8, Ekim 1994 Mamara Joumal of Conununications, Number:8, October 1994 DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK Arg. Giir. nuru OZCnn MARMARA r-rllvensiresi itetiqim Faktiltesi Dar

Detaylı

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. Uluslararası Bürsu

Detaylı

TARIHEILIGIMIZ UZERINE

TARIHEILIGIMIZ UZERINE SOYLESI INALCIK'LA TARIHEILIGIMIZ UZERINE d tl-l F o =TU o ingiltere'nin Cambridge kentinde bulunan Uluslararasr Biyografi Merkezi (IBC), unlii Osmanh tarihgisi Prof. Dr. Halil inalcrk'r 20. y:o:zyrltn

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİHÇE Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 20 Temmuz 1982 tarihinde, Prf. Dr. Hakkı Dursun Yıldız'ın kurucu dekanlığında; Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler:

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler: İçindekiler: ÇP lerde Hakemlik Prje tekliflerinin değerlendirilmesi Değerlendirme Süreci Evaluatin criteria applicable t Cllabrative prject prpsals Işbirliği Prjeleri Değerlendirme Kriterleri Evaluatin

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ Magna, aktif ancak adil bir rekabet içindedir ve serbest ve adil rekabeti desteklemektedir. Tarafımızca,

Detaylı

DOĞAKA GENEL SEKRETERLĠĞĠ ORGANĠZASYON YAPISI

DOĞAKA GENEL SEKRETERLĠĞĠ ORGANĠZASYON YAPISI DOĞAKA GENEL SEKRETERLĠĞĠ ORGANĠZASYON YAPISI Merkezi Hatay da bulunan, KahramanmaraĢ ve Osmaniye illerinde de faaliyetlerini yürütmekte lan Dğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği; 5 Birim BaĢkanlığı,

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK Prgram Değerlendiricileri erlendiricileri Eğitim E Sunum İçeriği Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci Evreleri

Detaylı

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii BUItDUfi DIYABET OKUTU Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii 1.1Giriq I.2Dayanak 1.2.a'Grirev tantmtmrz 1.2.b St. Vincent. Deklarasyonu ve Ulusal Diyabet

Detaylı

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6.

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6. ,:t? ixttl9i VERI ANALIZ REHBERI 1.AMA9 iyilegtirme veya Diizeltici/ Onleyici faaliyet yapmak iizere olgme ve izleme sonuglanntn analizinde, uygunsuzluklarrn nedenlerini ve goztimlerini saptamada yontem

Detaylı

lebilecek bu husus fiiliyatta mricadele ile Anadolu'daki Kurtuluq Savaqr igin de cinemli katkrlar saflamalanna

lebilecek bu husus fiiliyatta mricadele ile Anadolu'daki Kurtuluq Savaqr igin de cinemli katkrlar saflamalanna ABGUIIIDNTUIII AYLIK HUKUI( DERGiSi OCAK-$UBAT-MART LeeT YIL: 7 SAYI: 51 ISSN 1017 625X iqinnnxinnn Milletlerarasr, Andlagmalarr,n lgr,fir.nda Ahr.ska (Mesket) Tiirkleri'nin Hukuki Statiisil ue Tilrkiye

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar]

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Ek V.12 Hayatbyu Öğrenme Prgramı Hayatbyu Öğrenme Prgramı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Mdeli (Persnel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Bundan böyle kurum larak adlandırılacak taraf:

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM: Özyeğin Üniversitesinde iş sağlığı ve güvenliği/çevre başlığı kapsamında tüm süreçlerin irdelenmesini, süreç ve çalışanların kaza ve tehlikelerden uzak tutulup güvenli bir şekilde kesintiye

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama DESTEKLİ İŞ İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik prfilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama BİRLEŞTİRİLMİŞ ANKET BULGULARI RAPORU ÖZET GİRİŞ Destekli iş istihdamı;

Detaylı

lf1, S 21. Y1zytl Yayrnlarr : 4 J ; Tarih Serisi : 1 YAYINTARI E. mail: yuzyil@ ada. net.tr. @ : Her hakkr mahfuzdur.

lf1, S 21. Y1zytl Yayrnlarr : 4 J ; Tarih Serisi : 1 YAYINTARI E. mail: yuzyil@ ada. net.tr. @ : Her hakkr mahfuzdur. r t-i ffi#ffi lf1, S 21. Y1zytl Yayrnlarr : 4 J ; Tarih Serisi : 1 F YAYINTARI Hanrmeli Sk. No: 19120 Srhhrye-06430 ANKARA Tel: 231 68 58-231 08 72 c Faks: 231 68 58 E. mail: yuzyil@ ada. net.tr. Bu eserin

Detaylı

EK 1: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ

EK 1: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ GEREKÇE VE AMAÇ EK 1: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ Madde 1. Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri (AYAÖ), Maltepe Üniversitesi nin yüksek öğretim kurumları arasında yüklenmiş

Detaylı

cinig A\TRUPA sinr,igi ir,nnleme RAPoRU (6 Ekim 2004) Dog. Dr. Selarni XUndttf

cinig A\TRUPA sinr,igi ir,nnleme RAPoRU (6 Ekim 2004) Dog. Dr. Selarni XUndttf A\TRUPA sinr,igi ir,nnleme RAPoRU (6 Ekim 2004) Dog. Dr. Selarni XUndttf cinig Avmpa Birlifi Komisyonu 6 Ekim 2004 tarihinde Tiirkiye AB iliqkilerinin gelecekteki geliqimi hakkrnda iinemli rol oynayacak

Detaylı

r.q.trr-ir oennvrnsi PRoF. ixa.rcx raninqir.ici'nix prof. inalcrk, gegen sene, 27-28 Te"mmuz 20i0 tarihinde Yalova'da

r.q.trr-ir oennvrnsi PRoF. ixa.rcx raninqir.ici'nix prof. inalcrk, gegen sene, 27-28 Temmuz 20i0 tarihinde Yalova'da CIEPO 6. ARADONEM SEMPOZ\'UMU I4-T7 NISAN 2011 U$AK PRoF. ixa.rcx raninqir.ici'nix r.q.trr-ir oennvrnsi A. Teyfur ERDOGDU. Girig prof. inalcrk, gegen sene, 27-28 Te"mmuz 20i0 tarihinde Yalova'da yaprlan

Detaylı

Inafqk. Halil. olarak qcihret kazanmrqlardtr. $iiphesiz, iilkemizde. sabrr ve sebatla devam edenler, Osmanlt di.inyasrnrn

Inafqk. Halil. olarak qcihret kazanmrqlardtr. $iiphesiz, iilkemizde. sabrr ve sebatla devam edenler, Osmanlt di.inyasrnrn Tarih Ogretiminde Tek Kiqilik Akademi: Halil Inafqk Bundan krsa bir stire 6nce Prof. Dr. Ozer Ergeng, Dogu Bafi dergisinin Akademidekiler Ozel Saytxndal Prof. Dr. Halil inalcrk'r tanrtan makalesinin baqh[rnda

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr .. I ".'l -" )f,/7.,90/l,/ // - / -/ ANADOLU UNivrnsirnsi PERSONEL BELGELENDiRMN NiNiUi (ANAPER) yonnncrsi Amag sirixci noluvr Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Krsaltmalar MADDE 1 - Bu ydnergenin?macu

Detaylı

ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ GÖREV: 1. Örnek Olay İncelemesi Çalışma Tablsunun tamamını kuyarak knuya

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt T.C. BA$BAKANLIK Afet ve Acil Durum Ydnetimi Baqkanhpr Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt 07.05.2014 Y ILDIZ TEKNiK LN{ IVPNSiTE,Si REKTOru-UCIXP, Bagkanll[rm z tarafndan

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

FARK YARATANLAR PROGRAMI

FARK YARATANLAR PROGRAMI FARK YARATANLAR PROGRAMI UYGULAMA, DEĞERLENDİRME VE SONUÇ RAPORU Ağusts 2O11 Bu rapr 2009-2011 (Fark Yaratanlar 1.ve 2. Seznları) arası yapılan tüm prgram ve faaliyet değerlendirmeleri göze alınarak Sabancı

Detaylı

Ygs-Lys. 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır.

Ygs-Lys. 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır. Ygs-Lys 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır. 1.Aşama : Yükseköğretime Geçiş Sınavı () 2.Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) larak adlandırılmıştır.

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

IIAKSTZ ETKi. Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM.

IIAKSTZ ETKi. Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM. IIAKSTZ ETKi Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM. I. GEI{EL OLARAK Anglo-Amerikan hukukunun gok tipik bir kurumu olan "haksrz etkil" hukuk sistemimizdeki "irade sakathklarr" ile ilging paralellikler gdstermektedir.

Detaylı

Bir televizyon kuruluqu, programlannrn

Bir televizyon kuruluqu, programlannrn Marmara itetieim TELEViZYON YAYINcII-tGiun ALTERNATIF TEKNOLOJI:MMDS.* Dog,Dr. Ahmet $A,[ITI{KA:YA,' * :M,tl,, lleritirn.fittirresi Bir televizyon kuruluqu, programlannrn igerili, kaplama alanr ve lisans

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Ocak 2016 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

MÜŞTERİYE DAHA YAKIN OLMAK

MÜŞTERİYE DAHA YAKIN OLMAK MÜŞTERİYE DAHA YAKIN OLMAK Mantık basit; Eğer şemsiye satıyrsanız, bahar aylarında satışlarınızın artacağını ve hatta yağmurlu günlerde zirveye ulaşacağını bilirsiniz. Pazarlama stratejinizin iskeletini

Detaylı

3. Kalite Güvence Sisteminin Genel Yapısı ve Gözden Geçirilmesine İlişkin Değerlendirme

3. Kalite Güvence Sisteminin Genel Yapısı ve Gözden Geçirilmesine İlişkin Değerlendirme Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 2015 yılı Kalite Güvence Sistemi Gözden Geçirme Rapru 22 Nisan 2016 Bu rapr, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından naylanan, 01.11.2006 tarih

Detaylı

YEDĐTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KAMU YÖNETĐMĐ TAHSĐN BEKĐR BALTA FATĐH KELEŞ JULY,13

YEDĐTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KAMU YÖNETĐMĐ TAHSĐN BEKĐR BALTA FATĐH KELEŞ JULY,13 YEDĐTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KAMU YÖNETĐMĐ TAHSĐN BEKĐR BALTA FATĐH KELEŞ JULY,13 260506006 Abstract Turkey is the root of administrative law to the end of the century goes xıx. Administrative law in the same

Detaylı

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap EURO KAp1TAL YATIRIM ORTAKLIGI,qlONitU $imnri'nin 30 MART 2013 i.q.nihinoe yapilan 2012 yrr-r ougan GENEL KURUL ToPLANTI rutann'gt Euro Kapital Yatrnm Ortakhgr Anonim $irketinin 2012 ylrr Ola[an Genel

Detaylı

Strateji ve Internet. 6zet. MrcuaBr- E. Ponrnn

Strateji ve Internet. 6zet. MrcuaBr- E. Ponrnn Strateji ve Internet MrcuaBr- E. Ponrnn 6zet irurerruer igir.riru qox snvronorucusu, hem nokta-comlar hem de yerlegik girketler, rekabeti ne kadar iyi strateji regetesi varsa hemen hemen hepsini ihlal

Detaylı

Diş ve Diş Eti Hastalıklarında Mevcut Durum ve Koruyucu Dişhekimliği İle İlgili Talepler

Diş ve Diş Eti Hastalıklarında Mevcut Durum ve Koruyucu Dişhekimliği İle İlgili Talepler Diş ve Diş Eti Hastalıklarında Mevcut Durum ve Kruyucu Dişhekimliği İle İlgili Talepler Bugün, ülkemizdeki ağız ve diş sağlığı ranlarına baktığımızda, karşımıza çıkan tabl sn derece lumsuzdur. Halkımızın

Detaylı

nin nnxiz cucu olarak osmanlr iupanaronr,ugu

nin nnxiz cucu olarak osmanlr iupanaronr,ugu nin nnxiz cucu olarak osmanlr iupanaronr,ugu Prof. Dr. Halil in.{i,cik / Yrd. Dog. Dr. Biilent ARI Ttirk denizciligini anlatrrken 6nce gu hususu belirtelim. Deniz egemenli[i dtinyada her ddnemde belli

Detaylı

LOJİSTİK MESLEK ELEMANI

LOJİSTİK MESLEK ELEMANI LOJİSTİK MESLEK ELEMANI TANIM Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, hizmet ile hammaddenin; nakliyesi, dağıtımı, barkdlaması (etiketleme) stklanması, paketlenmesi, deplanması ve tüketileceği

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Dış İlişkiler Ofisi Başkanlığı Erasmus Koordinatörlüğü

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Dış İlişkiler Ofisi Başkanlığı Erasmus Koordinatörlüğü ERASMUS+ PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ Persnel eğitim alma hareketliliği Türkiye de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş ders verme srumluluğu bulunmayanların (araştırma görevlileri/

Detaylı

TÜBİTAK DESTEKLERİ ve ÖDÜLLERİ DESTEKLER

TÜBİTAK DESTEKLERİ ve ÖDÜLLERİ DESTEKLER DESTEKLER 1. Knsrsiyumlara Katılma Amaçlı Seyahat Desteği : Hrizn 2020 Prgramı na sunulacak prjelerde, prje yürütücüsü larak görev alacak kişilerin prje pazarları, bilgi günleri, knsrsiyum tplantıları

Detaylı

PROGRAMLAMA DiLLERi. NATURAL ve IMS bunlara 6rnek verilebilir. Bu diller profesvonellerin. Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi.

PROGRAMLAMA DiLLERi. NATURAL ve IMS bunlara 6rnek verilebilir. Bu diller profesvonellerin. Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi. Marmara lletisim Dergisi, Sayt:7, TemmuT 1994 PROGRAMLAMA DiLLERi Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi itetiqim Fakiiltesi Bilgisayar bilimi bilgi iglemin araglannr ve geli$im stirecini igerir.

Detaylı

PA$AM SULTAN TURBESI. nouove - REsrirUsYoN ROJESI RESTO. u$ak. oin. idostc lio. !.v' runizttrt BAKANLIGI t \r':rliklcrrttrt Mirdrirliiqu

PA$AM SULTAN TURBESI. nouove - REsrirUsYoN ROJESI RESTO. u$ak. oin. idostc lio. !.v' runizttrt BAKANLIGI t \r':rliklcrrttrt Mirdrirliiqu PA$AM SULTAN TURBESI nouove - REsrirUsYoN VE a T-!.v' runizttrt BAKANLIGI t \r':rliklcrrttrt Mirdrirliiqu RESTO ROJESI oin ': i.-:..::::., :,::r:aeil::: :i 1,ij1'.r{iil : i u$ak idostc lio PA$AM SULTAN

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Kasım 2015 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

Çimento Sektöründe Sürdürülebilir Üretim ve Sektörel Uygulamalar

Çimento Sektöründe Sürdürülebilir Üretim ve Sektörel Uygulamalar Çiment Sektöründe Sürdürülebilir Üretim ve Sektörel Uygulamalar Sürdürülebilir Üretim Sempzyumu 203 Canan DERİNÖZ GENCEL Türkiye Çiment Müstahsilleri Birliği Çevre Danışmanı 0.04.203 İçerik Türkiye Çiment

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Kdu Dönemi Zrunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS İST 373 3

Detaylı

T.C. uilr,i nöiriu n,q.kanlrör Din Öfretimi Genel Müdürlüfü. Sayrn Prof. Dr. Hakkr KESKiN Platz der Republik I 11011 Berlin/ F.

T.C. uilr,i nöiriu n,q.kanlrör Din Öfretimi Genel Müdürlüfü. Sayrn Prof. Dr. Hakkr KESKiN Platz der Republik I 11011 Berlin/ F. uilr,i nöiriu n,q.kanlrör Sayr : 8.08.DÖG.0.14.01.02.323- -t 2/ Lf Konu : Dilekqeni z ANKARA Wufz"",s Sayrn Prof. Dr. Hakkr KESKiN Platz der Republik I 11011 Berlin/ F. ALMANYA ilgi: Sayrn Bakanrmrz Dog.

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, KURULUŞ, TANIMLAR MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM Adli ve idari yargı

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜŞ... 3 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 18 1. Fiziksel Yapı... 21 2. Örgüt Yapısı...

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu KAHRAMANMARA$ StiTCu in,a.u univnnsirnsi 2015 YL KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 5018 Sayrh Kamu Mali Y0netimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte kalkrnma planlarr ve programlarda yer alan politika

Detaylı

peinr negxenugr engiv poririxesl AerK Enigil,r ve KURUMSAL KUTUPHANE VE DoKUMANTASYoN lujy t,2014 Bitlis Eren Universitesi Rahva Kamptisii Bitlis

peinr negxenugr engiv poririxesl AerK Enigil,r ve KURUMSAL KUTUPHANE VE DoKUMANTASYoN lujy t,2014 Bitlis Eren Universitesi Rahva Kamptisii Bitlis KUTUPHANE VE DoKUMANTASYoN peinr negxenugr AerK Enigil,r ve KURUMSAL engiv poririxesl tsilgi palaqrldrk ga artar. lujy t,2014 Bitlis Eren Universitesi Rahva Kamptisii Bitlis Bitlis Ercn Universilesi Kiit

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLANI

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLANI T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLANI Ssyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü öğretimi için 2011 2012 eğitim-öğretim yılında açılacak prgramlar,

Detaylı

ixn : tamamlayacaktrr.) (!. /g ) 20rst?gqss cinsi vn vrirr.q.nr SQtot tzors 1390 adet) muhtelif mtihimmat'm nakliyesi iqi. SAYI : KONU: ra$rma $EKLI

ixn : tamamlayacaktrr.) (!. /g ) 20rst?gqss cinsi vn vrirr.q.nr SQtot tzors 1390 adet) muhtelif mtihimmat'm nakliyesi iqi. SAYI : KONU: ra$rma $EKLI MAKiNA ve KiMyA NDUsrRisi KURUMU cnl uuntlnr,ugu SAI : KONU: ixn : 7223877s-120.02-[KAr.r]- 4 g 1 Katar'a denizylu ile 2l kalem (tplam 20rst?gqss SQtt tzrs 1390 adet) muhtelif mtihimmat'm nakliyesi iqi.

Detaylı

Bilim inanca değil akla, öznel gözlemlere değil deney ve nesnel gözlemlere dayanır.

Bilim inanca değil akla, öznel gözlemlere değil deney ve nesnel gözlemlere dayanır. Bilgiye ulaşmanın farklı ylları vardır. Gelenekler Otriteler Bireysel deneyimler Dğa üstü güçler Tüm bu kaynaklar güvenilir ve geçerli bilgi vermekten çk uzaktır. Güvenilir ve geçerli bilgi üretmenin ylu

Detaylı

BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTI RAPORU

BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTI RAPORU BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTI RAPORU 29.05.2013 Merins Atatürk Kültür ve Kngre Merkezi Bu raprun içeriği Özel İhtisas Kmisynu tplantılarında belirtilen görüş ve düşünceler ile luşturulmuş

Detaylı

Görevde Yükselme Eğitimi Başvuru Kılavuzu 2011 GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ BAŞVURU KILAVUZU

Görevde Yükselme Eğitimi Başvuru Kılavuzu 2011 GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ BAŞVURU KILAVUZU GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ BAŞVURU KILAVUZU 2011 E r z i n c a n Ü n i v e r s i t e s i P e r s n e l D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı Sayfa 0 İÇİNDEKİLER İçerik Sayfa Numarası Açıklamalar 2 Başvuru Bilgileri

Detaylı

mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici

mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici A\IRUPA T O P LUL U GU'NU KURAN AI{TI,A $II,IA' NIN 81(1). IVIADDESiNE GORE REKABETI olqulebir",in gnxilde Krsrrffi mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici (de minimis*) (200L/c 368/07) (EEA

Detaylı

inganr TEKNiK SARTNAMESi

inganr TEKNiK SARTNAMESi PREFABRiK WC BUFE insa, TI YAPIMI inganr TEKNiK SARTNAMESi isix r,triri U$ak ili 29 27 Ab2126 ada 105-118 parsel igerisine in$aatr subasmanr idare tarafindan yaprlacakttr. prefabrik WC Biife ingaatr yaprlacaktrr.

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar]

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Ek.9 Hayatbyu Öğrenme Prgramı Hayatbyu Öğrenme Prgramı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Mdeli (Persnel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Bundan böyle kurum larak adlandırılacak taraf:

Detaylı

Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir

Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir Evraktn elektronik imzah suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 9db25c7a-4db6-42c1-bfc6-3e5e90bdb98b kodu ile erigebilirsiniz Aziziye Mah.Cinnah

Detaylı

GÜNE BA LARKEN 4 Kas m 2008

GÜNE BA LARKEN 4 Kas m 2008 GÜNE BA LARKEN 4 Kas m 2008.................................. eekknn mmiikkaa rraassttii rrmmaa@@hh aallkkbbaa nnkk..ccmm.. ttrr... Yurtiçi Piyasalar-Döviz Bankalararas döviz piyasas nda dlar kuru bugün

Detaylı

YtTKSEK LiSANS VE DOKTORA BURSU VERiLECEK ALANLAR

YtTKSEK LiSANS VE DOKTORA BURSU VERiLECEK ALANLAR YtTKSEK LiSANS VE DOKTORA BURSU VERiLECEK ALANLAR KaIkas Aragtrrmalan Avrupa ve Balkan Ara5trrmal an Anadolu Aragtrmalan Ttirk Tarihinin Kaynaklart Sayr Yiiksek lisans ve doktora bursiyerleri, tez yazvn

Detaylı

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Fakültenin yönetsel birimleri şunlardır: Sekreterlik Bürsu Persnel İşleri Öğrenci İşleri İdari ve Mali İşler Kütüphane Teknik Hizmetler Yardımcı

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-10 kayıt no lu Raporlama Süresi

YÖNETİCİ ÖZETİ. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-10 kayıt no lu Raporlama Süresi YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-10 kayıt n lu Raprlama Süresi 4 iş günü Değerlenen Mülkiyet Hakları Tam /

Detaylı

DOĞRU MÜŞTERİYİ SEÇMEK

DOĞRU MÜŞTERİYİ SEÇMEK DOĞRU MÜŞTERİYİ SEÇMEK BAŞARILI BİR STRATEJİNİN İLK ADIMI Rbert Simns- HBS İşletme Prfesörü Bütün şirketler stratejilerini müşteri daklı lduğunu iddia eder ama müşter kelimesi yönetim terisinin en esnek

Detaylı

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c M i R e K c K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I Türkiye den Yurtdışına Yönelen Göç Hareketleri Üzerine Brifing N: 2 / 2009 Bu brifing Kç Üniversitesi Göç Araştırmaları

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Ramazan Aktaș Mete Doğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Ramazan Aktaș Mete Doğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı FİNANSAL YÖNETİM www.firstgate.cm.tr FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM Prf. Dr. Prf. Dr. Yrd. Dç. Dr. Yrd. Dç. Dr. Ramazan Aktaș Mete Dğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI Tarih: 21.03.2017 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI Revizyn Tarihi: Revizyn N: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI A- PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Samim UNAJV*

Prof. Dr. Samim UNAJV* KARAYOLU TASIMA IqNT]NU'NDAKi E$YA TASIMASINA, TA$rMAcr AcEr{TEsiNE, TASrn{A igr,nni ytrxr nmcisinp ve zorunlu siconreya iligxin BAzryANLrg DUZENLEMELER Prof. Dr. Samim UNAJV* Tiirkiye cumhuriyeti 2003

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2013-2014 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2013-2014 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2013-2014 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI 1. YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2013-2014 AKADEMİK TAKVİMİ GÜZ YARIYILI

Detaylı

MÜDEK ve lar. MÜDEK DENEYİM PAYLAŞIMI ve TEŞEKKÜR PLAKETİ TÖRENİ 27 Eylül 2014, İstanbul

MÜDEK ve lar. MÜDEK DENEYİM PAYLAŞIMI ve TEŞEKKÜR PLAKETİ TÖRENİ 27 Eylül 2014, İstanbul MÜDEK ve Hısım Kuruluşlar lar MÜDEK DENEYİM PAYLAŞIMI ve TEŞEKKÜR PLAKETİ TÖRENİ 27 Eylül 2014, İstanbul Sınıflandırma Sunum İçeriği YÖK Yükseköğretim Kurulu MYK Mesleki Yeterlilik Kurumu ENAEE Avrupa

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 MART 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 MART 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 MART 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU A. Rapr dönemi ve Yönetim Kurulu hakkında bilgi: Şirket Ünvanı: Gdyear Lastikleri

Detaylı

MÜDEK ve Akreditasyon Süreci Özeti

MÜDEK ve Akreditasyon Süreci Özeti MÜDEK ve Akreditasyn Süreci Özeti 10 Mayıs 2014 Mövenpick Htel, Ankara Sunum İçeriği MÜDEK - Kuruluş, Temel Özellikler, Yapı Değerlendirme ve Akreditasyn Süreci Özeti Değerlendirme Bulguları ve Snuçları

Detaylı

[r kuliipleimizce de malum olup, kul

[r kuliipleimizce de malum olup, kul BEDEN runrive ENGELLiLER SPOR FEDERASYONU BAgKANLI6I Sayr :T.B.E.Sl.F/ Konu : B6lgesel Lig PlaY ff Yeni Stati.isii. SPOR KULUBU BA$KANLIIfl1Y4 Federasyonumuzun Sandalye Basketbol BOI miisabakalarma katrlmaya

Detaylı

BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ BİLGİ BÜLTENİ Sayı-38 Eylül 2006

BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ BİLGİ BÜLTENİ Sayı-38 Eylül 2006 BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ BİLGİ BÜLTENİ Sayı-38 Eylül 2006 Hazırlayan: Makbule Demirkan İÇİNDEKİLER İTO Bilgi Merkezi Yeni Yayınlar Yeni Çıkan İTO Yayınları Özet Bilgileri Bilgi ve Dküman Yönetimi

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. 101 Kurumsal iliqkiler NUhiARA: l13 trbo YA$AR HOLDING GrDA

Detaylı

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 BAKAN SUNUŞU Medeniyetin simgesi lan su, günümüze kadar sadece miktar larak değerlendirilmiş lup, kalite açısından

Detaylı

2 Mayıs 1995. ELEKTRONİK DEVRELERİ I Kontrol ve Bilgisayar Bölümü Yıl içi Sınavı Not: Not ve kitap kullanılabilir. Süre İKİ saattir. Soru 1.

2 Mayıs 1995. ELEKTRONİK DEVRELERİ I Kontrol ve Bilgisayar Bölümü Yıl içi Sınavı Not: Not ve kitap kullanılabilir. Süre İKİ saattir. Soru 1. ELEKONİK DEELEİ I Kntrl ve Blgsayar Bölümü Yıl ç Sınavı Nt: Nt ve ktap kullanılablr. Süre İKİ saattr. Sru.- r 00k 5k 5k 00Ω 5 6 k8 k6 7 k 8 y k5 0kΩ Mayıs 995 Şekl. Şekl-. de kullanılan tranzstrlar çn

Detaylı

MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 03-04 Ekim 2015, Ankara

MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 03-04 Ekim 2015, Ankara MÜDEK ve Akreditasyn Süreci Özeti MÜDEK Prgram Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 03-04 Ekim 2015, Ankara Sunum İçeriği MÜDEK - Kuruluş, Temel Özellikler, Yapı Değerlendirme ve Akreditasyn Süreci Özeti

Detaylı

. Bu talimatta yazanlara aynen ulunuz. ilag hakktnda size dnerilen dozun drymda yftksek

. Bu talimatta yazanlara aynen ulunuz. ilag hakktnda size dnerilen dozun drymda yftksek KULLANMA TALiMATI TERKUR krem,30 g Cilt iizerine uygulanrr.. Ethin madde: 1g kem 190 mg aliiminyum hidroksiklorit igerir. o Yardrmcr maddeler: Beyaz yumugak vazelin, setostearil alkol, izopropilmiristat,

Detaylı

f.v\ >s/ Ilgi 7."- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

f.v\ >s/ Ilgi 7.- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde f.v\ \.csxcuxvrspor Z \Ar^Nr':/, >s/ Sayr Konu Ilgi :e5738460-041 3lT :Yarrgma Duyurusu T.C. QANKTRT vnt-ilici Genglik Hizmetleri ve Spor it Uiidtirtugu c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

Detaylı

MÜDEK ve Akreditasyon SüreciS Özeti. MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı Ocak 2014, İstanbul

MÜDEK ve Akreditasyon SüreciS Özeti. MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı Ocak 2014, İstanbul MÜDEK ve Akreditasyn SüreciS Özeti MÜDEK Prgram Değerlendiricileri Eğitim 25-26 Ocak 2014, İstanbul Sunum İçeriği MÜDEK - Kuruluş, Temel Özellikler, Yapı Değerlendirme ve Akreditasyn Süreci Özeti Değerlendirme

Detaylı

ir:',i{i?5 47.73 Belirli bir mala tahsis edilmig masazalarda ticareti

ir:',i{i?5 47.73 Belirli bir mala tahsis edilmig masazalarda ticareti tffi iil fiffi ilil[ililililttilu illililillil [ffi flil Sayr :38.A.0f,' TI.,RK FczActLsnr sialigi MERKEZ rurygri Konu : NACE Rev.2 Altrh Ekonomik Faaliyet Srnrflamasmrn Giincellenmesi hk. ir:',i{i?5 Y*s"$**"fllli

Detaylı

İHKİB İSTANBUL HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARIMIZ

İHKİB İSTANBUL HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARIMIZ İHKİB İSTANBUL HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARIMIZ RAKAMLARLA TÜRKİYE DE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 10.000 İHRACATÇI ÜYEMİZ İLE 3 MİLYAR HAZIR GİYİM ÜRÜNÜ

Detaylı

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap [K-2 SOSYAL VARDIMLA$MA VA DAYANI$MA VAKIII I3A$KANI,IEI...SOSYAL KONUT PROJtrSi...ADE'I' KONITT SATI\SI BA$VURLT DtrytJRtrstl *uo,*,,nuo,oo,u,,,:l:'::' ff';::";;ljti]:u'"0' vilriitiiren sosvar Konut projesi

Detaylı

l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr

l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr TERKUR krem, 30 g KISA URUN BiLGiSi 2. KALiTATiF ve KANTiTATiT niln$iu Etkin madde: I g krem igerisinde; Altiminlum hidroksiklorit 190 mg Yardrmcr maddeler: 1 g kem igerisinde;

Detaylı

/tßq-b TEKLİF MEKTUBU. TRABZON lll KAMU HASTANELER] BIRLIGI GENEL SEKRETERLICI Kanııni Eğitim Araştırma Hastanesi. Teklif Formu 28.12.2015.

/tßq-b TEKLİF MEKTUBU. TRABZON lll KAMU HASTANELER] BIRLIGI GENEL SEKRETERLICI Kanııni Eğitim Araştırma Hastanesi. Teklif Formu 28.12.2015. TC Kayıt N 139968 SAĞLIK BAKANLIĞI TURKIYE KAMU HASTANELER] KURUMU TRABZON lll KAMU HASTANELER] BIRLIGI GENEL SEKRETERLICI Kanııni Eğitim Aratırma Hastanesi TEKLİF MEKTUBU Sayı 123618724 /tßqb 28122015

Detaylı

Dış yardım sözleşmeleri

Dış yardım sözleşmeleri Bernard Brunhes Internatinal Mali Yön Dış yardım sözleşmeleri www.bb-internatinal.eu Eğitimin Amaçları Hizmet sözleşmeleri ve hibelere öncelik vererek, Sözleşme bütçesinin yapısını anlamak: şabln, bütçe

Detaylı

I I. ffiiltlshilsr*rs$r. $*hilr Yilrilt l. ?*trffiril*r* N{$ffisr$sil

I I. ffiiltlshilsr*rs$r. $*hilr Yilrilt l. ?*trffiril*r* N{$ffisr$sil I I I I ffiiltlshilsr*rs$r $*hilr Yilrilt l?*trffiril*r* t N{$ffisr$sil III. BOLUM gehir ve Felsefe Prof. Dr. Hakan POYRAZ $ehir ve Medeniyet Kavramlarrnrn iligkisi Lizerine Prof. Dr. Mehmet Mahfuz SOYLEMEZ

Detaylı