SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI"

Transkript

1 SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SAYILGAN MENKUL DEaERLER TICARETI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE SAYILGAN MENKUL DEGERLER TICARETI A.$.'NIN FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA ILI$KIN CARL DURUMUNU TAM VE DO6RU OLARAK YANSITTIdINI TASDIK EDER VE YATIRIMCILARIN SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI. A.$.'NIN FAALIYETLERI ILE MALI VE HUKUKI DURUMU HAKKINDA BILGILENMESINI TEMIN EDECEaINI SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA TAAHHOT EDER. KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BILGILERIN DOdsRULUoUNDAN ARACI KURUM YONETIM KURULU SORUMLUDUR. FORMUN KAMUYA AgKLANMASI, FORMDAKI BILGILERIN SERMAYE PIYASASI KURULUNCA VEYA KAMUCA TEKEFFULO ANLAMINA GELMEZ. 30/ 09/ 2010 tarihli Kamuyu Aydinlatma Formu, X nolu tablosu da doldurulmak suretiyle Sermaye Piyasasi Kurulu'nun tarih ve sayih Resmi Gazete'de yayimlanan Seri:V, No:77 sayih Araci Kurulu larin Kamuyu Aydinlatma Esaslanna Ili^kin Tebli&in 5 inci maddesinin ikinci fikrasinin (b) bendi uyarinca 28/ 11/ 2010 tarihinde SAYILGAN MENKUL DEGERLER TICARETI A.$. tarafindan duzenlenmiftir. MN MENK RETI ANOA / Sh.1 Taahhut

2 A. TANITICI BILGILER 1. Araci Kurumun Ticaret Unvam SAYILGAN MENKUL DEdERLER TIC A.$. 2. Kurulu; Tarihi Ticaret Siciline Tescil Edildi9i Yer Ticaret Sidi No 3. Merkez Adresi 4. iletigim Bilgileri ISTANBUL Telefon No Faks No Cal n Merkezi HOCAPA$A MAHALLESI ANKARA CADDESI NO: 102 K:3 / EMINONU - ISTANBUL 5. Internet Adresi ; 6. E-posta Adresi svacrdsavilaanmenkul.com.tr 7. Kayrth Olunan Vergi Dairesi HOCAPA$A V.D. MENK ETI AN / Sh.3 Tanitici Bilgiler

3 8. Merkez Diii OrgOtlere ($ube, irtibat BOrosu, Acente) Ili;kin Bilgiler: Tablo I - Merkez Dip O Utlere Ili kin Bilgiler Faaliyete Ba;lamasma MUdur/ sorumlunun Telefon Faks Merkez D,;i Orgut Adi Ili;kin Izin Tarlhi 1 Adres Adi ve Soyadi Numarasi Numarasi TAV$ANLI IRTIBAT BUROSU I DURAK MAHALLESI $IHLAR SOKAK ' Fatma Tuba DILER, AFD NO 15//16 TAVS5ANU-KUTAHYA OSMANAGA hiar7flle^t $ _ B.02.1.SPK SOKAK EVTA$ I$ MERKEZI NO:43-45 KADIKOY $UBESI 1128/13569 K:3/7 KADIKOY-ISTANBUL ITahsin YAL NKAYA ; j KADIKOY - KIZILTOPRAK B.02.1.SPK.O 16 Feneryolu Mah Bagdat Cad. Orkide i IRTIBAT BUROSU 1099/ Apt. No:59/3 Kadikoy-ISTANBUL IFatma KAYA MERCAN Tabloya Ili^kin Aciklama Kadikii irtibat BUrosu nun TUrki a Ticaret Siciline tescil ve T.T. S.G. 'de ilarn sureci tablo hazirlama tarihi itibari He devam etmektedir / Sh.4 N MENKU ERLER ANO /M u1

4 9. Sahip Olunan Yetki Belgesi/ Belgeleri ve Istanbul Menkul Kiymetler Borsasinda (IMKB) Faaliyet Gosterilen Pazar/ Piyasalar : TABLO II/a - Yetki Belgelenne Ili kin BilgHer Sahip Olunan Yetki BeI elen Verdi; 7arihi Sayisi Ahm Satima Aracilik Yetki Belgesi 10/08/1992 ARK/ASA-044 Sermaye Piyasasi Araglarmm Kredili Ahm, Agra Sate; ve Odung Alma ve Verme Iglemleri Belgesi 06/06/2002 ARK/KRD-211 Tablo II/b - Borsa UUvelik Tarihi ve IMKB'de Faaliyet Gosterilen Pazar/Pi asalara 111W n Bilgiler Borsa Uyesi Olunmasina Ili;kin IMKB YOnetim Kurulu'nun Karar Tarihi : Fillen Faaliyet Gosterilen Pazar ve Piyasalar / Sh.5 Yetki Belgeleri ve Pazar-Piyasa

5 10. Ortaklik, Yonetim Yapisi ve Araci Kurumda Sermaye Piyasasi Faaliyetleri he Ilgili Olarak Imza Yetkisine Sahip $ahislara Ili;kin Bilgiler: Tablo III - Ortaklik Ya Isi Orta m Ticaret Unvani/Adi So adi Pa Tutan TL Oran LEMAN SAYILGAN ,00 54,57000% M.KEMAL BAYRAKDAR ,00 13,81000% m EMIRE OKcAL , ,30000% MELIKE PINAR SAYILGAN ,00 5,30000% TARKAN SAYILGAN HIKMET GURBUZER , ,00 9,30000 /o 2,80000% SINAN EGEMEN ,00 2,56000% KENAN EGEMEN ,00 2,56000% MEHMET KOZAN ,00 1,88000% HASAN KOZAN ,00 Ismail EMEN ,00 1,00000% To lam ,00 99% Tabloya Ili;kin As^klama: Tablo III/a - Araci Kurum Sermayesinin Doorudan veya Dolayli Olarak %10'undan Fazlasina Sahip Olan Tiizel Ki;i Ortaklarin Ortaklik Yaplsl 1. Tiizel Ki;i Orta9in Ticaret Unvam : Orta*m Ticaret Unvam /Adh Sovadi _ Pa1Tuta^TL. Oran (%) Toplam 2. Tuzel Kill Orta in Ticaret Unvam Orta9m Tcaret Unvam/Adi Sovadi Toplam 3. TUzel Kiii OrtaJin Ticaret Unvam Orta4m Tcaret Unvam/Adi Soyadi Pay Tutan (TL) Toplam S- / h.6 Ortaklik Yapisi

6 Tablo IV a - Yonetim Kurulu Uyeleri ve Genel MOdUr Adi ve So a#!, L Gorevi LEMAN SAYILGAN TARKAN SAYILGAN ^^ KENAN EGEMEN ISMAIL EMEN Yonetim Kurulu Bagkarn Yonetim Kurulu U^esi _ Yonetim Kurulu yte i Yonetim Kurulu Uyesi UNVER MERCAN Genel MUdur Tablo a Ili in A klama : Yonetim Kurulu U elerinin Atanmasina 11111c in Genel Kurul Karan Tescil Tarlhl TTSG (*) Ilan Tarihi TTSG Sayisi Tablo IV/ b - Sermaye Piyasasi Faaliyetleri Ile Ilgili Imza Yetkisine Sahip hislar Adi ve Soyadi Gorevi LEMAN SAYILGAN Yonetim Kurulu Ba kam TARKAN SAYILGAN Yonetim Kurulu Uyesi KENAN EGEMEN Yonetim Kurulu Usi Tablo a Ili in A iklama : Imza SirkUlerinin Tescil ve Ilam Irnza SirktIlerinin Tescil Tarihi TTSG (*) Ilan Tarihi TTSG Sayisi (*) TTSG: TUrkiye Ticaret Sidli Gazetesi IAktTI ANO ENK TI ANON / Sh.7 Yonetim Yapisi - Imza Yetkisi

7 11. Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatirim Fonu/ Fonlarma Ili;kin Bilgiler: Tablo V - Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatirim Fonu/Fonlari YatInm Fonunun Unvam Fon Kurucusunun Unvam Fon YBneticisinin Unvam / Sh.8 Yatirim Fonlari

8 B. HUKUKI DURUMA ILI$KIN BILGILER 1. Son Iki Yd Zarflnda SPK, IMKB ve TUrkiye Sermaye Piyasasl Aracl Kurulu;larl Birlioi (TSPAKB) Tarafindan SAYILGAN MENKUL DEd ERLER TICARETI A.$.'ne ve SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.$.'nin Ortaklarl, Yoneticileri ve call;anlarma Uygulanan idari Para Cezalarl He IMKB ve TSPAKB Tarafindan SAYILGAN MENKUL DEGERLER TICARETI A.$.'ne Uygulanan Dioer Disiplin Cezalarl Tablo VI/a - SAYILGAN MENKUL DE ERLER TICARETI A.$. ve SAYILGAN MENKUL DEGERLER TICARETI A.$.'nin Ortakian, Yoneticileri ve calianlan Hakkinda SPK, IMKB ve TSPAKB Tarafindan Son Iki Yd Zarfinda Uygulanan idari Para Cezalan i ere 5e ve an Para Cezasi Uygulanmasma Ilion Karar ; Idari Para Cezasi Son Duruma Ili;kin Uygulayan Kurum Uygulanan GerSek/Tuzel KJ! ; Tanhi Tutan (TL) Agiklama YOKTUR Tablo VI/b - SAYILGAN MENKUL DEGERLER TICARETI A.!j.'ne IMKB ve TSPAKB Tarafindan Son Iki Yd Zarfinda Uygulanan DI jer Disiplin Cezalan Disiplin Cezasi Uygu anmasma SPK Nez m e I raz Uygulayan Kurum YOKTUR Konusu I III;kin Karar Tanm WHIP Edilmedi i / Sh.9 Hukuki Durum (1)

9 2. SAYILGAN MENKUL DEGERLER TICARETI A.$.'nin Mali Durumunu Etkileyebilecek Davalara Ili;kin Bilgiler Tablo VII - Cari Ozsermayenin %5'ini A an Davalara Ili;kin Bilgiler SAYILGAN MENKUL DEGERLER TICARETI A.$.'nin Davadaki Dava Konusu ( De9eri ile birhkte) Durumu (Davah/ Davaa) DAVACI Dava Ay ima Tarihi Davada Gelmen SoQmamn Ozedenmesi 1 BORCcLU ADRESI TESPIT EDILEMEMI TIR.TAKIM Tabloya Ili;kin ASiklama 3. Son Iki Yd Zarflnda Sermaye Piyasasl Kurulu Taraflndan SAYILGAN MENKUL DEf ERLER TICARETI A.$. ve SAYILGAN MENKUL DEGERLER TICARETI A.$.'nin Ortaklarl, Yoneticileri ve call;anlarl Aleyhine A511an Ceza Davalarl Tablo VIII - Sermaye Piyasasi Kurulu Tarafindan SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.$. ve SAYILGAN MENKUL DEGERLER TICARETI A.$.'nin Ortaklan, Yoneticilerl ve Calu;anlan Aleyhine Son Iki Yd Zarfinda Aydan Ceza Davalan Hakkmda SuS Duyurusunda Haklunda Sus Duyurusunda Bulunulan Gersek/TUzel Ki;inin Bulunulan Gersek/Tuzel Kisi Araci Kurumla Olan Ili;kisi YOKTUR. Davada Gelinen Son A;amamn Suq Du I Ozetlenmesi yurusunkonu Fill Kurul Karar Tarihi fimenku Eli ANON / Sh.10 Hukuki Durum (2)

10 C. MALI DURUMA ILISKIN BILGILER 1. Ba imsiz Denetgi Goru;Teri ve BilanSo ve Gelir Tablosuna Ili;kin Ana Hesap Gruplari /09/ 2010 Tarihli Mali Tablolara Ili;kin Bajrmsrz Denetgi Goru;U Tablo IX - 30/09/ 2010 Tarihli Mali Tablolara Ili;kin Ba7imsiz DenetSi Goru;U Ba imsiz Denetime Konu Edilen Mar Ta o ann Hangi Tebli je/tebli jlere Gore Hazirlandion Ba jimsa Denetimi Yapan Kurulu;un Ticaret Onvam: Bajrmsa Denetyi Goru;u Tabloya I11;kin Asiklama: Cari Form ddnemi plan tarihi itibariyle duzenlenen mall tablolara ili;kin ba^imsiz denetim yukumlulugu bulunmamaktadir /09/ 2010 Tarihli Bilango ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Gruplan Tablo X'da yer alan bilanco ve gelir tablosu verileri SERMAYE PIYASASI KURULU Seri XI No:29 saydi Teblig hukiimlerine gore duzenlenen Finansal Tablolar esas ahnmak suretiyle hazirlanmi;hr. Tablo X - 30/09/ 2010 Tarihli Bilanso ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Gruplari t Bajimsiz Denetimden Bajimsiz Denetimden Ana Hesap Grubu Ad. Gegmemi; Gegmi; Tutan TL Tutan TL 1. DONEN VARLIKLAR II DURAN VARLIKLAR : III. AKTIF TOPLAMI ' IV. KISA VADELI BORCCLAR,,,._... _ V. UZUN VADELI BORCLAR VI. OZ SERMAYE VII. PASIF TOPLAMI ` VIII. _ DONEM KARL (ZARARI) _ IX. NET DONEM KARI ZARARI = Tabloya Ili;kin Asiklama: Tablo X'un ikinci sutunundaki verilere esas tarihli bilanso,gelir tablosu IMKB Web sitesinden (www.imkb.gov.tr) ulapimasi mumkundur. Tablo X, mall tablolarin Sermaye Piyasasi Mevzuab uyannca Kurula gonderim su / Sh.11 Bagimsiz Denetirr die Mali Tablo

11 2. Temel YukumlUlUkler Itibarl lie 30/09/ 2010 Tarihli Sermaye Yeterliliiji Tablolan /09/2010 Tarihli Sermaye Yeterlili (ji Tablolanna I116kin Baoimsiz Denetgi G6rOyu Tablo XI - 30/ 09/2010 Tarihii Sennaye Yeterilli*l Tablolanna Il;kin Ba(iimsiz Denetyl GSrO;ti B rrsrz Denetiml Yawn Kurulugun. Ticaret Onvanr. Ba^rmsiz Deneti GSni!!. _...,,..- _.,,..^ Tabloya Ili;kin Asrklama:... Cad Form d6nemi olan tarihi itibariyle dozenlenen sermaye yeterlili}i tablolarina iligkin ba^imsiz denetim yukumlulogo bulunmamaktadir SAYILGAN MENKUL DE(iERLER TICARETI A.;'nin 30/09/2010 Tarihli Sermaye Yeterlill i Tablolan Temel YUkUmIUlUklerl Kariirndak! Durumu SERMAYE YETERLILIdI TABLOLARI ARACI KURUMUN MARUZ KALABILECE dt SE$tTLI RISKLERI SERI:V, NO:34 SAYILI "ARACI KURUMLARIN SERMAYELERINE VIE SERMAYE YETERLILthtNE ILI$KIN ESASLAR TEBLItt" OL4;OTLERI C,ERC,EVEStNDE VIE BELLI VARSAYIMLAR ALTINDA TANIMLAMAKTADIR. SERMAYE YETERLILIot UYGULAMASI SERMAYE PtYASASI KURULUNUN ARACI KURUMLARIN RISKINt TESPIT VE TAKIP ETMEKTE KULLANDI41 ARASLARDAN SADECE BIRISINI TE$KIL ETMEKTEDIR. TABLODAKI VERILERIN BELLI BIR TARIHTE MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ErMESt ARACI KURUM FAALIYETLERININ RISKtcERMEDtdatANLAMINA GELMEMEKTEDIR. SOZ KONUSU VERILERIN BELO BIR TARIHTE MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ETMEMESI tse ARACI KURUMUN MALI DURUMUNDA SADECE TEBU OLCOTLERI CERc,EVESINDE BIR SIHHATSIZLIK OLDU(iU ANLAMINA GELMEKTEDIR. Tablo )III - SAYILGAN MENKUL DEt`sERLER TICARETI A.$.'nin 30/09/2010 Tarihli Sermaye Yeteriilioi Tablolan Temel YUkUmIUIUklerl Kargisindald Durumu (Z) Tutan (TL) ya da Oram % Mevzuata UYgunluk A. Serene Yeterklli,^i Ta_barn FazlasAgia, 27_178 Uy9undur B_As p Ozserma e 3 Fazlasi(Ar i (TL) UY9undur C. Genet Borylanma Simn (%) 337,00% Uygundur D. Ulodite YOkumI01060 Orarn (%) 116,00% Uygundur E. Odenmis Serena a Fazlasl i Uygundur Tabloya Ili;ldn Agrklama: (Z) Sermaye yeterilli(ji tablolan temel yukomluluklerine iligldn detayli asrklamalar "Aran Kurumlar Tarafindan Duzenlenecek Kamuyu Aydrnlatma Fonnu"nun "Sermaye Yeterlilioi Tablolan Temel YUkumlillOklerine Ili;ldn Ayrklamalar" bolumunde yer almaktadir. (3) 30/09/ 2010 tarlhi Itiban ile $irketimizln sahip olduou yetid belgelerine kar:ihk gelen car! asgarl Ozsermaye tutan : TL'dir. Mff`NKUL ANONiN / Sh.12 Sermaye Yeterliligi Tablosu (1)

12 Tablo XIII - SAYILGAN MENKUL DE ERLER CARETI A.$.'nin Temel Sermaye YeterliUoi Verlierinin Tebll* He Ongorulen YUkumiulUkler Kar;ismdaki Durumunun DeOerlendirilmesi A. Aran Kurumun Temel Sermaye Yeterlilitji Verilerinin Tamamen /Kismen Teblio lie Ongorulen Yukumluluklere Tann en/iosmen Uygun 01u01madi B. Tebli _ile Or oriilen Yukumlul(klere k.nhkayk.nhklar Olu rnu;sa BS) Hang. Yi kumluluoe Aykmhoin Ortaya Cikbiji ve Aykmlipin Tutar. (TL) ya da Oran. (%): Hangs YOkumlulutje Aykmhtm Ortaya Cikbyi Tutan (TL) ya da Oran. (% 62) A^nhk/A^kmhklarm Ortaya,Qkmas.ndaki Neden Nedenler _,.w C. Aykmhk/Aykmbklann Gidenlmes. [Sin Alman Tedbvler Tabloya Yiigkin ASaklama: SERMAYE YETER I TABLOLARI TEMEL YOKOMLULUKLE NE N ACIKLAMALAR A;a*ida yer alan asiklamalar Arac. Kurumlar Tarafindan Duzenlenecek Kamuyu Aydinlatma Formunun C 2.2. BOlumunde yer alan Tablo XII'deki sermaye yeterlilioi sonuslann in daha iyi anlarlabilmesini teminen verilmektedir. 1) Sermaye Yeterlili (li Tabani : Seri:V, No:34 says h Araci Kurumlarm Sermayelerine ve Sermaye Yeterlilioine tli*n Esaslar Tebliji uyannca sermaye yeterlilioi tabani, ozsemlayeden duran varliklar ve ili;kili ki5i ve kurumlardan olan alacaklann indirlimesi suretiyle bulunan tutan ifade eder. Ayni TebliCln 8 inci maddesi uyannca araci kurumiann sermaye yetedilii)i tabanian ; sahip olduklan yetki belgelerine tekabol eden asgari ozsermayeleri, risk karsihoi toplami ve deierieme gununden onceki son Og ayda olu;an faaliyet giderleri kalemlerinin herhangi birinden az olamaz. 2) Asgarl Ozsennaye: Ozsermaye, Seri:V, No:34 sayd. Tebli uyar.nca, odenmi$ sermaye, emisyon primi, yeniden deijerleme doer arb; fonu, yasal yedekler, state yedekleri, ozel yedekler, olai anustu yedekler, dicer yedekler ve net donem kan/zaran kalemleri toplamindan gecmi5 ydlar zarannin doi Olmesi suretiyle hesaplanan tutan ifade eder. Asgari ozsermaye yukumluluisu, araci kurumlann sahip olduklan yetki beigelerine gore sahip olmak zorunda olduklan ozsermayenin asgari tutarini ifade eder. Antlan tutar Seri:V, No:34 saytli Teblioin 7 inci maddesi uyannca her pi Kurui tarafindan belirlenir. Asgari ozsermaye faziasi ise, aract kurumun ozsermayesinin asgari ozsermaye tutanni a;an kismin t fade eder. 3) Genel Borsianma Sm.n: Seri :V, No:34 saytli Tebli j in 9 uncu maddesi uyannca, araci kurumlann bilansoda yer alan tom kisa ve uzun vadeli borclan toplami, sermaye yeterlilii)i tabanlarm.n 15 kabni a;amaz. 4) Likidite YUkUm1UlU*u : Seri:V, No:34 saytlh Tebli61n 10 uncu madded uyarmca, araci kurumlar en az kisa vadeli borglan kadar donen varlik bulundurmak zorunda olup, likidite oran i donen vad. klann kisa vadeli borslara bolonmesi suretiyle elde edihr. Antlan oran 1'den kuyuk olamaz. 5) Asgarl Odenmi3 Sermaye: Seri:V, No:34 says h Teblii)1n 7 nci maddesi uyannca arao kurumlann asgari ozsermaye tutann.n en az %251 kadar odenmi; veya S.kardm.; sermayeye sahip olmalan zorunlulu unu ifade eder. TI ANO / Sh.13 Semiaye Yetediligi Tablosu (2)

13 D. SAYILGAN MENKUL DECERLER TICARETI A.5.'NIN HUKUKI VE MALI DURUMU ALE FAALIYETLERINE ALASKAN OLARAK A(;IKLANMASINI ISTEDIth DICER HUSUSLAR Sermaye Piyasasi Kurulu Karar Organi'mn tarih ve 38 saydi toplantismda; i) Seri:V, No:65 sayih Tebli*'in 17 ve 18 inci maddelerine aykiri olarak, kullandirilan krediler sebebiyle mu;terilerin ozkaynak oranlannin muhtelif tarihierde %35'in altina d05mesine sebep olan ve bu tarihlerden itibaren iki i; gunu icinde bzkaynak oranlammn %50'ye yukseltilmesini saolamayan kurumumuzun uyarilmasina, ii) Seri:V, No:6 saydi Teblit'in 27 inci maddesine aykm olarak, surekli bir bicimde "8550 Kredili MU;terilerin Emanet Hisse Senetlerinden Alacakhlar" hesabim kullanip "8570 Kredili MU5terilerin Menkul Kiymet Ozkaynaklarmdan Alacakldar" hesabmi his kullanmayan ve "8550 Kredili M05terilerin Emanet Hisse Senetlerinden Alacaklilar" hesabi ve "8570 Kredili MU terilerin Menkul Kiymet Ozkaynaklanndan Alacakldar" hesabmi ayn ayri izlemeyen kurumumuzun uyarilmasina, iii) Seri:V, No:65 saydi Tebliy'in 8 inci maddesine aykin olarak, mu;terilerine krediye esas ozsermayenin %10'undan daha fazia kredi kullandiran kurumumuzun uyanlmasma, / Sh.14 Ek Aciklamalar

14 MEVZUATTAN KAYNAKLANAN SORUMLULUKLARIMIZ DAHILINDE BU FORMDA YER ALAN BILGILERIN GERC,EdE UYGUN OLDUdUNU VE FORMUN $IRKETIN FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA ILI$KIN CAR! DURUMUNU TAM VE DO2`+RU OLARAK YANSITTIGINI BEYAN EDERIZ. SAYILGAN MENKUL DEaERLER TIC. A.$. Yonetim Kurulu Uyesi Yetkili imzalar SAYILGAN MENKUL DE ERLER TIC. A.$. Yonetim Kurulu Uyesi Genel Muduru Adi Soyadi LEMAN SAYILGAN Adi Soyadi TARKAN SAYILGAN Gorevi YONETIM KURULU BASKANI Gorevi YONETIM KURULU UYESI Irma SAYILG * EE ERLER lmza AYILGA UL DEGERLER TICA SIRKETI TlCAR M ^IRKETI Unvan UnvanilW Adres HOCAPASA MAH. ANKARA CADDESI NO:102 K:3/ 55 EMINONU- ISTANBUL Adres HOCAPA5A MAH. ANKARA CADDESI N0:102 K:3/ 55 EMINONU-ISTANBUL / Sh.15 Beyan ve Imza

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ALKHAIR CAPITAL MENKUL DE(ERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A.$.'NIN 25/06/2015 TARIHLII ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. 'YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) AK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI

INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.*. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN 06/07/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH

Detaylı

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) BIRLE$IK FON ANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN ARIH! ITIBARI ile

Detaylı

31/12/2014 TARİHLİ BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

31/12/2014 TARİHLİ BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) (*) NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BU NUN İLAN TARİHİ İTİBARİ İLE NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLMAK ÜZERE FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TANITICI BİLGİLER Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DOW JONES DJIM TÜRKİYE A TİPİ BORSA YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN DUYURUDUR. BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 9/1/2006 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN :

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : 1)NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA 2)BEDELSİZ+NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME VE SİRKÜLER

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../...

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2010-31.12.2010 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2010 31.12.2010 2- Ortaklığın Ünvanı : EuroTrend Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2010-30.09.2010 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2010 30.09.2010 2- Ortaklığın Ünvanı : EuroTrend Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU TANITICI BİLGİLER OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2011-30.09.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2011 30.09.2011 2- Ortaklığın Ünvanı : EuroTrend Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Devralan ve Devrolan şirketler bundan sonra birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Devralan ve Devrolan şirketler bundan sonra birlikte Taraflar olarak anılacaktır. BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir tarafta; İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nda 304844 sicil numarası ile kayıtlı ve Meşrutiyet Cad. Turkcell Plaza No.71 Tepebaşı adresinde yerleşik Turkcell İletişim Hizmetleri

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE

Detaylı

. AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 20.000.000.000 ADET 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

. AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 20.000.000.000 ADET 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 2012 Galata Yatırım Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 6.000.000.- den 8.500.000.- ye artırılması

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 11.03.2011-30.06.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 11.03.2011 30.06.2011 2- Ortaklığın Ünvanı : Euro Kapital Yatırım Ortaklığı

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.12.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 2- Ortaklığın Ünvanı : Euro B Tipi Menkul

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE ORTAKLARIN BİRLEŞME GENEL KURUL TOPLANTILARINA KATILARAK OY KULLANMA HAKLARI BULUNMAKTADIR.

TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE ORTAKLARIN BİRLEŞME GENEL KURUL TOPLANTILARINA KATILARAK OY KULLANMA HAKLARI BULUNMAKTADIR. ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN (ACIBADEM) YENİ SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (YENİ SAĞLIK) VE TURUNCU GRUP SAĞLIK HİZMETLERİ DANIŞMANLIK İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 3.500.000 YENİ TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 500.000 YENİ TÜRK LİRASI 2005 YILI KAR PAYINDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 2.000.000 YENİ TÜRK

Detaylı

(TL NA) (TL NDAN) 15/10/2003 12/09/2003 KB/362/1073 1.TERTİP 14/06/2010 14/05/2010 KB/362-2/354 II.TERTİP 5,000,000.-TL 40,000,000.

(TL NA) (TL NDAN) 15/10/2003 12/09/2003 KB/362/1073 1.TERTİP 14/06/2010 14/05/2010 KB/362-2/354 II.TERTİP 5,000,000.-TL 40,000,000. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/6 26/02/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu için hazırlanan rapor 30 Eylül 2011 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu için hazırlanan rapor - 30 Eylül 2011 İçindekiler Kısım Bölüm Sayfa I 30 Eylül 2011

Detaylı